Тимошенко Ю. О. - Історичні умови та специфіка розвитку спорту й фізичного виховання в радянській Україні в 20-40 роки ХХ ст. (2014)
Цуп О. В. - Українська трудова міграція в Чехії: проблеми і шляхи вирішення (2014)
Відомості про авторів (2014)
Андрусів С. - Україна і українці з перспективи польського кресового дискурсу (2011)
Астрахан Н. - Антиномія "російське" – "німецьке" в контексті інтерпретації оповідання В. Набокова "Хмара, озеро, вежа" (2011)
Белова Т. - Образы европейцев в книге М. Горького "Жизнь Клима Самгина" (2011)
Бондаренко Г. - Слов’янські типи в новелістиці Томаса Манна (2011)
Вівчарик Н. - Проблема національної ідентичності в історичних повістях Григора Лужницького (2011)
Зелінська Л. - Деконструкція образу тирана в драмі "Калігула" Альбера Камю і посттоталітарний слов’янський театральний контекст (2011)
Иконникова Я. - Особенности реализации концепта "свои–чужие" в эмигрантском творчестве А. И. Куприна (2011)
Kawecka M. - Kształtowanie relacji Swój– Obcy– Inny w literaturze ukraińskiego baroku (2011)
Камалова А. - Дождь в русской и польской поэзии, Стрыхарски Я. (2011)
Комінярський І. - Імагологічні інтенції у творчості Джорджа Риги (2011)
Левчук Т. - Топос "Іншого" як жанротворчий чинник утопії (2011)
Луцак С. - Художня модель самопізнання через іншого в романі "Андрій Лаговський" А. Кримського (2011)
Мельнікава А. - Праблема нацыянальнай ідэнтычнасці ў творах Кузьмы Чорнага (2011)
Мовчан В. - Феномен культуры в контексте жизненных реалий (имагологический аспект) (2011)
Моклиця М. - Образне мовлення як комунікація Свого й Чужого (2011)
Moskowicz E. - "Ludzie ze wschodu" jako Inni w zbiorze opowiadań M. Matios "Hację" (2011)
Мусий В. - Мифологизация этнического "чужого" персонажами произведений О. М. Сомова (2011)
Никольский Е. - Имагологическая проблематика прозы Всеволода Соловьёва (роман "Старый дом") (2011)
Олійник Н. - Особливості міжтекстової взаємодії метрико-ритмічної структури та відтворення словесних образів у віршованому тексті в російському перекладі М. Л. Михайлова "Злая Судьба" з Роберта Бернса "O Raging Fortune’s withering blast" (1782) (2011)
Оляндер Л. - Форми вияву імагологічних процесів у суспільстві й у літературі та способи їх відображення у творах письменників (2011)
Пазняк Н. - Апазіцыя "сваё" / "чужое" ў беларускай урбаністычнай паэзіі (2011)
Пасічник О. - Образ Іншого в прозі Уласа Самчука (2011)
Rudziewicz I. - Wspomnienie stron rodzinnych w poezji Czesława Miłosza (2011)
Сірик Л. - Російська література у наукових дослідженнях українських неокласиків (імагологічний контекст) (2011)
Соболевська Г. - "Російська тема" у романі Дж. М. Кутзее "Осінь у Петербурзі" (2011)
Сухарєва С. - Особливості польськомовного дискурсу в українській літературі києво-могилянської доби (2011)
Трефяк Н. - Образ козацького лідера в романі "Северин Наливайко" Миколи Вінграновського: імагологічні параметри характеротворення (2011)
Фіцнер Т. - Жанчына як "іншае" ў патрыярхатнай культуры: (на прыкладзе рамана А. Брава "Менада і яе сатыры") (2011)
Циганок О. - Латино-, польсько- та україномовні пародії епітафій в українських поетиках XVII – першої половини XVIII ст. (імагологічний вимір) (2011)
Яручик В. - Імагологічна візія України у творчості Євгена Самохваленка, Якова Гудемчука, Івана Златокудра та Остапа Лапського, Яручик О. (2011)
Волощук О. П. - Врожайні властивості й посівні якості насіння пшениці озимої залежно від його передпосівної обробки біологічними препаратами (2009)
Ворона Л. І. - Формування продуктивності пирійного перелогу залежно від фону мінерального живлення в умовах, Кочик Г. М., Нетреба Ю. А., Сторожук В. В. (2009)
Ворона Л. І. - Вплив основного обробітку ґрунту і систем удобрення на продуктивність культур зерно-просапної cівозміни в умовах Полісся, Кочик Г. М., Сторожук В. В. (2009)
Габриєль А. Й. - Економічна ефективність тривалого застосування добрив і вапна в сівозміні на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті, Оліфір Ю. М., Петрунів І. І. (2009)
Гаврилець С. В. - Травосумішки з різними строками настання укісної стиглості для створення сіяних сіножатей передгір'я Карпат, Хоменко П. С., Харабара В. О., Вінницька С. І. (2009)
Дроник Г. В. - Вплив антропогенних факторів на родючість ґрунту, продуктивність орних земель, лук та пасовищ у передгір’ї і гірській зоні Чернівецької області, Пастух А. М., Морозова І. І. (2009)
Дроник Н. І. - Ріст і урожайність дерев груші селекції Придністровської ДСС залежно від густоти садіння та форми крони (2009)
Затоковий Ф. Т. - Інноваційне забезпечення виробництва горіха грецького в Придністровсько-Прикарпатському регіоні, Сатіна Л. Ф. (2009)
Качмар О. Й. - Фітомеліорація деградованих схилових земель Передкарпаття, Іванюк В. Я. (2009)
Лісовий М. М. - Шляхи гармонізації концепції інтегрованого захисту рослин із Конвенцією про охорону біорізноманіття, Чайка В. М., Міняйло А. А. (2009)
Марухняк А. Я. - Перспективні селекційні сортозразки – цінний матеріал генофонду вівса, Дацько А. О., Марухняк Г. І. (2009)
Мащак Я. І. - Ефективність вирощування злаково-бобових травосумішок на еродованих схилах, Виговський І. В. (2009)
Мащак Я. І. - Підвищення продуктивності та якості зеленої маси сіяних трав, Люшняк М. В. (2009)
Мащак Я. І. - Створення сінокісно-пасовищних травостоїв на еродованих ґрунтах Передкарпаття, Люшняк О. В. (2009)
Мащак Я. І. - Продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно від удобрення та їх складу в умовах західного Лісостепу України, Тригуба І. Л. (2009)
Осадчук В. Д. - Підвищення родючості схилових земель шляхом залуження різними травосумішками в умовах передгірної зони, Михайлевська Л. В., Гунчак Т. І., Мікус Л. І. (2009)
Петрина Г. І. - Урожай і якість зерна нових гібридів кукурудзи в умовах західного Лісостепу України, Сидорчук С. І., Рудавська Н. М., М’єскало М. С., Демчук Ю. С., Глива В. В. (2009)
Семенчук В. Г. - Динаміка зростання площ насаджень оздоровленої картоплі залежно від способу культивування вихідних рослин in vitro, Коханюк О. Г. (2009)
Сметана С. І. - Продуктивність та якість пажитниці багатоукісної сорту Київський в оптимізованих посівах з однорічними кормовими культурами (2009)
Тимчишин О. Ф. - Вплив мінерального та бактеріального удобрення на динаміку наростання листової поверхні та врожайність гречки, Лихочвор В. В. (2009)
Черномиз А. М. - Нові скоростиглі високопродуктивні гібриди кукурудзи буковинської селекції для умов передгір’я Карпат, Микуляк І. С., Лінська М. І., Заплітний Я. Д. (2009)
Ярмолюк М. Т. - Економічна та енергетична ефективність технологічних заходів за різних рівнів удобрення довговікових травостоїв, Котяш У. О., Демчишин Н. Б. (2009)
Булка Б. І. - Антипоживні речовини зернових компонентів комбікормів, методи їх знешкодження та використання екструдованого і неекструдованого зерна вузьколистого люпину в раціонах свиней, Вовк Я. С., Чумаченко С. П., Братуняк Г. В., Бабій І. Є., Мартинюк М. В. (2009)
Дроник Г. В. - Концептуальні напрями розвитку тваринництва в Карпатському регіоні Чернівецької області, Ячник Р. В., Драб В. С. (2009)
Душара І. В. - Рубцевий метаболізм у дійних корів за згодовування різних видів силосів (2009)
Федак В. Д. - Амінотрансферази та продуктивність худоби, Федак Н. М. (2009)
Черномиз Т. О. - Особливості розведення овець української гірськокарпатської породи в умовах Буковинських Карпат, Лесик О. Б., Похивка М. В. (2009)
Ананченко О. - Проблеми управління економіко-господарською діяльністю транспортної галузі в сучасних умовах, Гурнак В. (2015)
Лучникова Т. - Дослідження сутності, специфіки та складових транзитного потенціалу України (2015)
Бакаєв Л. - Моніторинг якості обслуговування пасажирів на залізничних вокзалах, Панпура С. (2015)
Бакаєв Л. - Управління розвитком системи телекомунікативного супроводження клієнтів Укрзалізниці, Маховка Л. (2015)
Двуліт З. - Еколого-економічна оцінка впливу викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря від рухомого складу залізничних підприємств України (2015)
Карась О. - Удосконалення маркетингової діяльності УДЦТС "Ліски", Лопатюк Ю. (2015)
Колесникова Н. - Економічні засади удосконалення обслуговування пасажирів підприємствами залізничного транспорту, Кендюхов О., Мазур В. (2015)
Корольова Н. - Засади удосконалення фінансово-економічної діяльності підприємств залізничного транспорту, Гурнак В., Бала Т. (2015)
Кучерук Г. - Ресурсне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку потенціалу авіапідприємства, Вовк О. (2015)
Левченко О. - Дослідження зв’язків між складовими логістичного потенціалу підприємств залізничного транспорту (2015)
Makarenko M. - Problems of financial relations at railway transport enterprises, Stukalo A. (2015)
Міщенко М. - Удосконалення логістичного менеджменту в структурних підрозділах залізничного транспорту (2015)
Petrenko E. - Formation of institutional background logistizatcija transport during restructuring passenger complex railways of Ukraine (2015)
Семенцова О. - Функціональний аналіз ціноутворення на послуги залізничного транспорту з перевезень пасажирів в умовах ринкового середовища (2015)
Сінгаєвська М. - Економіко-інноваційні методи в прогнозуванні потреби у відтворювальних процесах колійного господарства (2015)
Stukalo A. - Disclosure of basic concepts on intellectual property on railway transport, Isaienko S. (2015)
Фищук І. - Міжнародна фінансова інтеграція на залізничному транспорті України (2015)
Колесникова Н. - Підвищення ефективності обслуговування пасажирів у Київському метрополітені на основі впровадження системи електронних грошей, Бондаренко Д. (2015)
Андрєєва О. - Формування кредитної політики комерційного банку в сучасних умовах, Діденко Н. (2015)
Богомолова Н. - Особливості страхування застави в Україні, Лищитович Г. (2015)
Брайковська А. - Напрями забезпечення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг, Полевяненко М. (2015)
Грознецька Л. - Управління інвестиційною привабливістю підприємства, Удовиченко Є. (2015)
Гудкова В. - Напрями оптимізації стратегічного розвитку закладів охорони здоров’я в Україні, Томчишина Ю. (2015)
Двуліт З. - Ефективність нематеріальної мотивації на підприємствах, Поліщук А. (2015)
Дідовець І. - Причини та шляхи вирішення конфліктів у колективі call-центру, Войтенко А. (2015)
Корольова Н. - Проблеми розвитку банківської системи України в сучасних умовах, Сміхун К. (2015)
Костюченко Л. - Управління функціями сектору матеріально-технічного забезпечення виробничого підприємства, Сутормін І. (2015)
Кравченко О. - Оптимізація розподілу та використання прибутку підприємств, Стецько Д. (2015)
Кравченко О. - Оцінка ефективності фінансової моделі підприємства та планування її основних параметрів, Кулінська К. (2015)
Крищенко С. - Шляхи покращення фінансового стану підприємства, Гуляєва І. (2015)
Лубенченко О. - Проблеми залучення капітальних інвестицій в сучасних умовах, Петришина Н. (2015)
Лубенченко О. - Організація обліку амортизації основних засобів на підприємстві, Пузанова О. (2015)
Лубенченко О. - Облік витрат на збут у відповідності до вимог законодавства, Савчук М. (2015)
Лучникова Т. - Ефективність застосування європейських моделей розвитку інформаційного суспільства, Кулинич А. (2015)
Соколова Е. - Проблеми управління прибутком підприємств, В’юшкова А. (2015)
Харчук О. - Стратегічні завдання, що вирішуються в операційному менеджменті (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Толкачов М. В. - Наноматеріали у діагностиці й терапії цукрового діабету, Богуцька К. І., Савчук О. М., Прилуцький Ю. І. (2015)
Matvieieva N. A. - Agrobacterium-mediated transformation of Сompositae plants. І. Construction of transgenic plants and "hairy" roots with new properties (2015)
Varbanets L. D. - Serological and biological activity of lipopolysaccharide from Escherichia coli L-19, Zdorovenko E. A., Garkavaya Е. G., Brovarskaya O. S. (2015)
Boiko N. M. - Vitality and morphology of tumor cells treated with 4-tiazolidinone derivatives immobilized on nanoscale polymer carrier, Klyuchivska O. Yu., Kоbylinska L. I., Havrylyuk D. Ya., Ryabtseva A. O., Mitina N. Ye., Lesyk R. B., Zaichenko O. S., Stoika R. S. (2015)
Sekan E. S. - Transformation effectiveness for Arabidopsis thaliana plants by DNA-constructions with site-specific recombinase system Cre/loxP, Isaenkov S. V. (2015)
Gorbatyuk I. R. - Effect of synthetic auxin like growth regulators on callus regenerative ability of common wheat vc. Zymoyarka, Bavol A. V., Holubenko A. V., Morgun B. V. (2015)
Poyedinok N. L. - Induction of antimicrobial activity of some macromycetes by low-intensity light, Mykhaylova O. B., Negriyko A. M., Dudka I. A., Vasilyeva B. F., Efremenkova O. V. (2015)
Ломова Н. Н. - Біомаса Streptococcus thermophilus та Bifidobacterium longum у молочному середовищі з обніжжям бджолиним, Сніжко О. О., Наріжний С. А. (2015)
Щеглова Н. С. - Вплив мікробних поверхнево-активних речовин на ріст бобових рослин, Карпенко О. В., Вільданова Р. І., Шульга О. М., Баранов В. І. (2015)
Popandopulo A. G. - Biotechnological conditions of valve prostheses creating by tissue engineering method, Savchuk M. V., Judickiy D. L. (2015)
Author rules (2015)
Ничко О. - Е. Золя та Дж. Стейнбек. Типологія натуралізму (за творами "Germinal", "The Grapes of Wrath") (2008)
Тарасенко К. В. - Специфіка рецепції романного жанру в літературно-критичному дискурсі XVI-XVIII століть (2008)
Устінова Т. А. - Роман Е. М. Форстера "Найдовша подорож": з історії задуму й критичних інтерпретацій (2008)
Новиков В. П. - Кодирование оценочного сообщения (2008)
Саплін Ю. Ю. - Когнітивна соціолінгвістика як предметна галузь (2008)
Жирова В. М. - Семантичні характеристики історичних реалій Великобританії, Борискіна К. В. (2008)
Зубковська М. О. - Структура й семантика німецьких прислів'їв і приказок з нумеральним компонентом (2008)
Котеленец Н. П. - Структурно-семантическая характеристика распространенного согласующегося атрибута в современном немецком языке (2008)
Пінчук Л. М. - Про деякі особливості функціонування артикля в сучасній англійській мові, Гуніна Г. М. (2008)
Смурова Л. І. - Лінгвокогнітивна структура фразеологізмів із компонентом одягу в українській, російській та англійській мовах, Смолянець К. В. (2008)
Алейнова О. О. - Англійські кольороназви – фразеологізми та їхнє відтворення в українському перекладі (2008)
Васеха В. П. - Проблема перекладу модних англійських слів, Партико З. В. (2008)
Іваніна Т. В. - Особливості перекладу емотивної лексики (2008)
Юферева О. В. - Функціональні особливості англіцизмів в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2008)
Іваненко А. В. - Формування потенційного словника на основі похідності (2008)
Чирвона Т. М. - Самостійна робота студентів у період переходу до нової моделі вищої освіти в Україні (2008)
Дяченко М. Д. - Особливості синтезу усних і писемних жанрів сатири та гумору в регіональній пресі (2008)
Ковпак В. А. - Прагматичні засоби соціальної комунікації на позначення хрононімів у публіцистиці І. Багряного (2008)
Опрятный С. Н. - Квазиязыки и интернет-среда как составляющие идеологического приоритета концептуальной власти, Чернега Ж. А. (2008)
Партико З. В. - Наукознавчий аналіз едитолопї (2008)
Ковязина Е. П. - Учебный курс "Основы английской письменной речи: развитие навыков критического мышления" (2008)
Мороз О. О. - Медіа-освіта: історичний аспект розвитку (2011)
Алексеєв О. М. - Методичні особливості діагностування успішності навчання студентів при використанні імітаційної моделі тестування (2011)
Хорошайло О. С. - Використання інноваційних технологій і прийомів для організації самостійної роботи студентів (аналіз зарубіжного досвіду) (2011)
Чудіна О. Л. - Кількісне визначення повноти засвоєння наукових понять у процесі навчання географії (2011)
Шовковий В. М. - Навчання читання давньогрецьких автентичних текстів з низькою та середньою імпліцитністю (2011)
Ляшенко І. В. - Формування професійного зростання майбутніх фахівців у сфері права через міжнародні стажування (2011)
Олексенко В. М. - Самостійна робота іноземних студентів у фаховій підготовці (2011)
Сенчук О. В. - Роль шкільного лідера у формуванні морального клімату в школі (2011)
Сметаніна Л. С. - Алгоритмічна діяльність як вектор покращення професійної підготовки майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму (2011)
Безпалько О. В. - Соціальна педагогіка та соціальна робота у сучасному освітологічному просторі (2011)
Кузьменко О. М. - До проблеми становлення освітології в Україні (2011)
Литовченко О. В. - Соціально-виховне середовище позашкільних навчальних закладів як чинник соціального становлення особистості (2011)
Байталюк О. М. - Дитина в сімейних правовідносинах (2011)
Калашнікова С. А. - Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів (2011)
Панченко А. Г. - Експертне оцінювання методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі (2011)
Стороженко О. М. - Викладання дисципліни "Інтелектуальна власність" у вищих навчальних закладах, Німко О. Б. (2011)
Канафоцька Г. П. - Формування ціннісних орієнтацій учнів профільних класів загальноосвітньої школи у процесі викладання нової парадигми менеджменту – менеджменту творчості (2011)
Пішун С. Г. - Вільний час та його використання як інтегративний чинник розвитку особистості студента (2011)
Огнев’юк В. О. - Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів (2011)
Cor van Beuningen - Шкільні ради як фактор розвитку (досвід Нідерландів) (2011)
Marshall Christensen - Ведення шкіл до високих результатів (2011)
Паращенко Л. І. - Розвиток загальної середньої освіти як проблема теорії і практики управління освітою (2011)
Chris Jones - Громадсько-активні школи (2011)
David Royle - Якісна середня освіта, заснована на компетентісному підході: питання та труднощі (2011)
Уваров О. Ю. - Индивидуализация образовательной работы: ключевые составляющие трансформации школы (2011)
Ляшенко О. - Українська школа на шляху до якісної освіти (2011)
Mosad Zineldin - Школа майбутнього. Нова швецька національна реформа середньої освіти, Peter Boren (2011)
Simon Steen - Роль неурядових організацій у розбудові шкіл (2011)
Ковалева Т. М. - Тьюторство – інституалізація нової професії в російській школі (2011)
Маслов В. - Концептуальні засади розробки орієнтовних стандартів змісту компетентності фахівців (2011)
Лісовий М. М. - Особливості стерилізації та введення в культуру in vitro експлантів taxus baccata l. (2015)
Коляджин І. Ф. - Динаміка складу мішаних ялицевих деревостанів басейну річок Луква і Лімниця (2015)
Блистів В. І. - Вітровали і сніголами у грабових бучинах Закарпаття, Олійник В. С. (2015)
Заячук В. Я. - Структура дендрофлори та санітарний стан парку "Берегометський" НПП "Вижницький", Джурик В. П. (2015)
Балабак А. В. - Еколого-біологічні особливості вирощування лимонника китайського (Schizandra Chinensis (Turcz.) Baill.) в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Аврамчук О. О. - Методичні особливості дослідження надземної мортмаси соснових насаджень (2015)
Бойко Г. О. - Видове різноманіття мікобіоти насіння сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.), Пузріна Н. В. (2015)
Гуменюк В. В. - Природне поновлення насаджень сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.), пройдених низовими пожежами у регіоні центрального Полісся України (2015)
Карпин Н. І. - Липа кримська (tilia × euchlora k. Koch) у складі зелених насаджень Львова (2015)
Климчук О. О. - Сезонна динаміка консортивних зв'язків птахів зі сосною звичайною у березово-соснових насадженнях Центрального Полісся (2015)
Крилов Я. І. - Технологія заліснення схилових земель контейнерним висіванням дуба звичайного (2015)
Мусієнко Ю. М. - Поширення та продуктивність сосни веймутової (Pinus Strobus L.) в Україні (2015)
Паламаренко О. В. - Кіт лісовий (Felis Silvestris) та рись (Lynx Lynx) в Україні (2015)
Пушкарьова-Безділь Т. М. - Взаємна алелопатична активність насінин Z Albus L., Chenopodium Album L., Brassica Napus L. Та Zea Mays L., Балабак А. В. (2015)
Сбитна М. В. - Укорінення і ріст живцевих саджанців чорних тополь залежно від товщини зимових живців (2015)
Собченко В. Ф. - Аналіз колекцій декоративних рослин кварталу № 2 Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2015)
Тарнопільська О. М. - Вплив різних режимів доглядових рубань на ріст, продуктивність і товарну структуру штучних соснових деревостанів Ізюмського бору (2015)
Фучило Д. Я. - Добір культиварів тополі для плантаційного вирощування в умовах свіжої судіброви Київського Полісся (2015)
Тимочко І. Я. - Дослідження вмісту макро- та мікроелементів у Allium Ursinum l. у різних типах лісу, Гриник О. М. (2015)
Краснов В. П. - Вертикальний розподіл сумарної активності 137Cs у ґрунтах лісів Полісся України, Курбет Т. В., Давидова І. В., Шелест З. М., Бойко О. Л. (2015)
Дудюк В. С. - Теоретичні підходи до визначення поняття екологічної безпеки, Гобела В. В. (2015)
Рыбак В. А. - Интегральная оценка экологического состояния урбанизированных территорий (2015)
Башуцька У. Б. - Захист лісових ґрунтів під час механізованої заготівлі деревини у лісовій місцевості Баден-Вюртемберг (Німеччина) (2015)
Іванків М. Я. - Вплив агротехнологій детоксикації пестицидів на врожайність зерна ячменю ярого (2015)
Королько С. В. - Технології проектування екологічних коридорів Яворівського гірничо-промислового району (2015)
Нєвєнченко А. І. - Еколого-рекреаційний напрям розвитку - важлива складова частина оптимізації туристичної інфраструктури Карпатського регіону (2015)
Білей П. В. - Фізичні особливості конвективного процесу сушіння подрібненої деревини, Шепелюк О. О., Салдан Р. Й. (2015)
Гуліда Е. М. - Експериментальна оцінка вогнезахисного ефекту вермикуліто-силікатних плит для будівельних несних металевих конструкцій, Лоїк В. Б., Шерстинюк Н. Л., Дмитрук Ю. С. (2015)
Кунинець Є. П. - Фізичні особливості кондуктивного нагрівання та сушіння деревини, Шепелюк О. О., Шепелюк І. Р. (2015)
Артеменко В. В. - Підвищення межі вогнестійкості металевих конструкцій вогнезахисними речовинами, Яковчук Р. С., Міллер О. В., Харчук А. І. (2015)
Вербенко І. О. - Система управління коливанням вантажу крана на базі нейронечіткого контролера (2015)
Пелешко М. З. - Вплив захисного покриття на температуро- та вогнестійкість залізобетонних конструкцій (2015)
Клименко Г. М. - Застосування повітророзподілу малошвидкісними панельно-секційними повітророзподільниками для витісняючих вентиляційних систем, Довбуш О. М., Миронюк Х. В. (2015)
Обіженко Т. М. - Огляд нормативної бази з визначення ширини протипожежних бар'єрів для локалізації ландшафтних пожеж, Мовчан І. О., Бойко Т. В. (2015)
Шепелюк І. Р. - Класифікація целюлозно-паперового шламу, шляхи його утилізації та можливості використання (2015)
Лопух О. Р. - Удосконалення методів дослідження безпеки дорожнього руху (на прикладі міста Львова), Придатко О. В., Паснак І. В. (2015)
Бондаренко О. В. - Методологічні особливості побудови інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту (2015)
Соловій С. Б. - Розвиток аграрного виробництва у розвинених країнах світу: уроки для України (2015)
Римар М. В. - Нафтопереробна галузь у системі паливно- енергетичного комплексу України, Ликун Н. В. (2015)
Двуліт З. П. - Методичні підходи до оцінювання еколого-економічного управління системою охорони атмосферного повітря на підприємствах залізничного транспорту (2015)
Богач Ю. Ю. - Факторинг як метод попередження валютних ризиків, Передало Х. С. (2015)
Гавриляк Т. С. - Зарубіжний досвід формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності страхових компаній (2015)
Жмуркo Н. В. - Аналіз рівня фінансової автономії місцевого самоврядування в Україні, Стахoвська М. Й. (2015)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Використання туристичних ресурсів карпатського регіону: реальний стан та шляхи покращення (2015)
Лакіза В. В. - Сутність та значення економічної безпеки підприємства (2015)
Пилипенко Л. М. - Обліково-аналітичне забезпечення реорганізації підприємств: етапи, проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Сахарнацька Л. І. - Особливості зайнятості та доходів населення в особистих селянських господарствах на прикладі закарпатської області (2015)
Хаймьонова Н. С. - Бюджетне планування витрат у системі обліково- інформаційного забезпечення процесу управління підприємства (2015)
Мороз Л. В. - Удосконалення методу cordic для обчислення тригонометричних функцій засобами програмованої логічної інтегральної схеми, Борецький Т. Р., Сколоздра М. М. (2015)
Дронюк І. М. - Прогнозування трафіку комп'ютерної мережі для підвищення ефективності використання мережевого обладнання, Федевич О. Ю. (2015)
Коваль О. М. - Математична модель вибору оптимальної тактики гасіння пожеж у приміщеннях цехів деревообробних підприємств, Гуліда Е. М. (2015)
Кривов'яз А. Т. - Методи побудови завадозахищених навігаційних систем для визначення місцеположення наземних рухомих об'єктів, Бударецький Ю. І., Бахмат М. В. (2015)
Кузьменко Р. В. - Оцінювання надійності тестових завдань з навчальної дисципліни "автомобільна техніка, в тому числі автомобільна підготовка", Дуфанець І. Б. (2015)
Попович В. В. - Математичний опис кінематики кермового привода і підвіски автобуса а074 (2015)
Турковська О. В. - Алгоритм лісокористування для глобальної геопросторової моделі g4m з врахуванням сортиментної структури, Густі М. І. (2015)
Грицюк П. Ю. - Особливості реалізації матричної афінної криптосистеми захисту інформації, Грицюк Ю. І. (2015)
Пасєка М. С. - Використання інформаційних технологій для професійної підготовки фахівців у галузі педагогіки (2015)
Пасічник А. О. - Оптимізація озеленення території позашкільного навчального закладу як умова екскурсійної привабливості, Михайлюк В. М. (2015)
Слюсарчук Ю. М. - Технології проектного навчання під час підготовки іт-фахівців, Джавала Л. Л. (2015)
До відома авторів статей (2015)
Title (2014)
Content (2014)
Криніна О. І. - Визначення in silico Т-епітопів протеїнів Mycobacterium tuberculosis, Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2014)
Rud Yu. P. - The rapid diagnostics of sex of salmonids using DNA-markers, Buchatsky L. P. (2014)
Гудзенко О. В. - Термоінактивація α-L-рамнозидази Eupenicillium erubescens, Борзова Н. В., Варбанець Л. Д. (2014)
Ostrynska O. V. - Effect of protein kinase CK2 inhibitors on its catalytic subunits СК2α and СК2α´, Kukharenko O. P., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M. (2014)
Андріяш Г. С. - Філогенетичний аналіз штамів-продуцентів лізину порівнянням послідовностей гена 16S рРНК, Заболотна Г. М., Бондаренко В. С., Шульга С. М. (2014)
Klochko V. V. - Biosynthesis and properties of antibiotic batumin (2014)
Kyryk V. М. - Phenotyping and sorting of murine bone marrow haematopoietic stem cells using flow cytometry (2014)
Расулов Б. А. - Получение и активность наночастиц серебра на основе экзополисахарида диазотрофного штамма Bradyrhizobium japonicum 36 и AgNO 3 (2014)
Liapina K. V. - Preparation and properties of the colloidal solution based on biogenic metal nanoparticles, Dulnev P. G., Marinin A. I., Melnichenko T. V., Ustinov A. I. (2014)
Matselyukh B. P. - Molecular mechanism of the carotenoid biosynthesis activation in the producer Streptomyces globisporus 1912, Polishchuk L. V., Lukyanchuk V. V., Golembiovska S. A., Lavrenchuk V. Y. (2014)
Степаненко А. І. - Поширеність алелів гена HvITR1, що кодує інгібітор трипсину CMe (BTI-CMe), пов’язаний із колоїдальною стабільністю пива, у зареєстрованих в Україні сортах ячменю, Моргун Б. В., Степаненко О. В., Поліщук С. С., Рибалка О. І. (2014)
Чекман І. С. - Застосування амінокислот для створення наноструктур, Горчакова Н. О., Сирова Г. О., Казакова О. О., Нагорна Т. І., Шаторна В. Ф. (2014)
Муродова С. С. - Комплексные микробные препараты. Применение в сельскохозяйственной практике, Давранов К. Д. (2014)
Oberemko A. V. - Extracellular vesicles: classification, functions and clinical relevance, Popandopulo A. G. (2014)
Коробчинський М. - Синтез компонентів інформаційної розподіленої системи управління динамічними об’єктами (2015)
Казьмірович Р. - Інформаційно-керуюча система аркушерізальної машини на основі програмованих логічних контролерів, Казьмірович О. (2015)
Наконечний М. - Система керування швидкістю автомобіля з використанням нейроконтролера, Івахів О., Репетило Т., Стрепко І. (2015)
Сікора Л. - Синтез процедур діалогу в тренажерах персоналу для оперативного управління в автоматизованих системах, Семенюк У. (2015)
Кляп М. - Інформаційні елементи систем прогнозування рідких подій (2015)
Максимович В. - Алгоритм роботи пошукового дозиметричного пристрою, Смук Р., Сторонський Ю., Костів Ю., Пастух А. (2015)
Мороз Л. - Перекодування кута для cordic – методу (2015)
Мороз Л. - Модифікований cordic-метод обчислення синуса-косинуса, Борецький Т., Луковський Т., Войтусік С. (2015)
Мороз Л. - Модифікований метод швидкого обчислення оберненого квадратного кореня з використанням магічної константи, Гринчишин А. (2015)
Максимюк Т. - Моделі стохастичної геометрії для гетерогенних мереж мобільного зв’язку 5-го покоління, Бурачок Р., Чайковський І., Брич М. (2015)
Тишик І. - Виявлення аномалій в мережевому трафіку на основі вейвлет-перетворення (2015)
Михайленич П. - Застосування структуризації текстових документів для зберігання службової інформації в інфокомунікаційних системах (2015)
Огірко І. - Інформаційна технологія і математична модель створення графічних засобів захисту цінних паперів і документів з використанням 3D-голограми, Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л. (2015)
Сасс Т. - Структурна модель інформаційних технологій удосконалення процесів сушіння поліграфічних матеріалів (2015)
Луцків М. - Модель нафарблення растрових елементів круглої форми, Курка П. (2015)
Мусійовська М. - Аналіз точності покриття растрової шкали фарбою у короткій друкарській системі послідовної структури (2015)
Стецько А. - Зміцнення деталей машин комплексним методом (2015)
Стеців Я. - Динамічні явища в удосконаленому механізмі подавача малоформатної офсетної дукарської машини (2015)
Данило О. - Просторовий аналіз емісій парникових газів у житловому секторі івано-франківської області з врахуванням невизначеності вхідних даних, Бунь Р. (2015)
Крячко Г. Ю. - Влияние шлакового и дутьевого режимов работы доменной печи на температуру выпускаемого чугуна, Беляев Ю. В., Лебедь Ю. К., Сафина-Валуева Л. А. (2012)
Руденко М. Р. - Шляхи підвищення якості підготовки флюсів в умовах агломераційного цеху ПАТ "Дніпровський меткомбінат", Мусієнко К. А., Руденко Р. М., Кундіренко Г. В. (2012)
Сігарьов Є. М. - Моделювання ошлакування футерівки конвертера із комбінованим продуванням (2012)
Сигарев Е. Н. - Оценка факторов износа огнеупоров кислородного конвертера, Суббот Г. А. (2012)
Волошин Р. В. - Особенности плавления железоалюминиевых слитков в объеме расплава и на границе шлак-металл в сталеразливочном ковше (2012)
Козіна Н. М. - Дослідження впливу термічних нагрівів на структурні перетворення і властивості лазерно-борованих поверхневих шарів середньовуглецевих сталей (2012)
Яшина К. В. - Об одном способе повышения энергетической эффективности дуговых сталеплавильных печей, Садовой А. В. (2012)
Носов Д. Г. - Дослідження впливу магнітних полів на коефіцієнт розплавлення дроту при електродуговому наплавленні під флюсом (частина І), Перемітько В. В., Гусятинська В. С. (2012)
Рейдерман Ю. І. - Використання показника твердості при моделюванні напружено-деформованого стану сталей, Чередник Є. O., Носов Д. Г., Таберко Л. М. (2012)
Нікіфоряк І. Г. - Про розрахунок фланцевих з’єднань з контактом по всій привалочній поверхні, Ричка Т. М., Рейдерман Ю. І., Макаренко П. П., Чередник Є. O. (2012)
Камель Г. И. - Механизм износа сопрягаемых поверхностей, оснований и средних перемычек деталей конических трибоузлов (2012)
Камель Г. И. - Распределение износа на сопрягаемых деталях конической трибосистемы (2012)
Камель Г. И. - Обеспечение надежности и долговечности трубной транспортно-загрузочной системы установки типа Камюр (2012)
Трикіло А. И. - Комп'ютерна візуалізація адаптивного потенціалу серцево-судинних захворювань, Луценко В. Г. (2012)
Ігнаткін В. У. - Розв’язок задачі вибору оптимальних параметрів метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки методом Монте-Карло, Литвиненко В. А., Білий О. І. (2012)
Снижко А. А. - Динамика параметрического пуска синхронного двигателя с многоступенчатым накопителем энергии, Колычев С. В., Низимов В. Б. (2012)
Черноиван В. П. - К вопросу о самозапуске синхронных двигателей при постоянной нагрузке, Карачунский П. Ш., Низимов В. Б., Мусиенко А. Г. (2012)
Снижко А. А. - Влияние поперечной обмотки возбуждения на пусковые характеристики синхронного двигателя, Стасевич Д. О., Колычев С. В., Низимов В. Б. (2012)
Низимов В. Б. - Пусковые характеристики синхронного двигателя с компенсированной демпферной обмоткой, Колычев С. В., Снижко А. А., Стасевич Д. О. (2012)
Дерец А. Л. - Анализ устойчивости скользящего режима системы пятого порядка, оптимизированной по быстродействию при подвижных границах области, Садовой А. В. (2012)
Карачунский П. Ш. - Бесконтактные автоматы гашения магнитного поля синхронных электроприводов барабанных мельниц, Черноиван В. П. (2012)
Черный О. А. - Обратная задача термомеханики скоростного нагрева цилиндрической заготовки, Нагорная С. Ю. (2012)
Яковлєва І. Г. - Вплив граничних умов на розподіл температури охолоджуючої рідини в обмотках трансформатора, Ільїн С. В. (2012)
Ракоча Ю. В. - Несиметричний нагрів пористої плоскої стінки, Павленко А. М. (2012)
Соколовская И. Е. - Математическая модель газодинамики в вихревом аппарате (2012)
Клімов Р. О. - Надійність відпуску енергії від теплоелектроцентралі (2012)
Кошлак А. В. - Влияние структурных и технологических параметров на прочность пористого материала (2012)
Павленко А. М. - Особенности гидротермического структурообразования топливных эмульсий, Осенняя О. С. (2012)
Назаренко И. А. - Термодинамический анализ теплотехнологической схемы пекового хозяйства (2012)
Яковлева И. Г. - К вопросу об усовершенствовании конструкции камерной термической печи, Мных И. Н., Баришенко Е. Н. (2012)
Голобородько В. И. - Особенности фазового состояния растворов высокомолекулярных соединений (2012)
Гуляев В. М. - Однородность состава угольной шихты в объеме загрузки как фактор воздействия на качество кокса, Барский В. Д. (2012)
Гуляев В. М. - Степень измельчения компонентов угольной шихты как фактор воздействия на качество кокса, Барский В. Д. (2012)
Антонов В. Р. - Вплив концентрації K2Cr2O7 на процес електролізу йодид-йодатного розчину при одержанні калію йоднуватокислого, Волошин М. Д., Овчінніков А. І. (2012)
Василенко І. А. - Дослідження стадії одержання затравних кристалів жовтого залізоокисного пігменту (2012)
Василенко І. А. - Дослідження процесу поліконденсації карбаміду та формальдегіду у відпрацьованих травильних розчинах (2012)
Іванченко А. В. - Дослідження технології очистки стічних вод ПАТ "Дніпроазот", Фішбейн О. О., Волошин М. Д. (2012)
Крюковська О. А. - Ефективність та відповідність гігієнічним вимогам електрохімічного способу знезаражування води, Волошин М. Д. (2012)
Кармазіна В. В. - Про відновлення сплайнами кривих-розв’язків диференціальних рівнянь, Худа Ж. В. (2012)
Литвин А. И. - Создание человеко-машинного интерфейса для динамических тренажеров (2012)
Литвин А. И. - Принцип построения динамических тренажеров сложных информационных систем на базе объектно-ориентированных систем проектирования (2012)
Шевяков В. Б. - К вопросу о получении энергии из окружающего пространства без загрязнения окружающей среды, Подолян С. Ф., Руденко В. Н. (2012)
Реферати (2012)
Аbstracts (2012)
Альбомна орієнтація (2012)
Базилян А. - Гіпертекст як вид міжтекстових зв’язків (на матеріалі творів Ф. Достоєвського, С. Жеромського, З. Налковської, Я. Івашкевича) (2009)
Бігун О. - Компаративне осмислення інтермедіальних аспектів жанру поезії у прозі (2009)
Боднар В. - Іван Франко й Еміль Еннекен у контексті західноєвропейських критичних теорій (2009)
Боднар О. - Інтертекстуальність роману Дж. Оруелла "1984” (2009)
Борисевич І. - Трансформація фаустівських алюзій у полікультурному просторі (2009)
Бортник С. - Літературно-театральні кореляції у творчості Петра Карманського (інтертекстуальний вимір) (2009)
Вецкур Т. - Інтертекстуальні елементи в англомовному повчальному дискурсі (2009)
Вишневська-Пилипишин С. - Інтертекстуальність полеміки "малоросів” і росіян про українську самобутність (на матеріалах про творчість Т. Шевченка) (2009)
Волощук Г. - Патріотичні мотиви збірки "На новий шлях” Уляни Кравченко в контексті ідей західноукраїнського мистецького середовища кінця ХІХ – початку ХХ століття (2009)
Гон О. - Функції інтертекстуальності у творчості Т. С. Еліота й Езри Паунда (2009)
Гусейнова О. - Місто як палімпсест: до теорії текстуалізації міського простору (2009)
Девдюк І. - Особливості інтерпретацїї вальтер-скоттівської концепції народної поезії в етнографічному збірнику П. Куліша "Записки о Южной Руси” (2009)
Дуркалевич В. - Інтертекстуальність як метатеоретична проблема (на прикладі польської літературознавчої семіотики) (2009)
Ильинская Н. - Проблема "литература и христианство” в научной рецепции (2009)
Кульчицька М. - Християнська парадигма художнього осягнення тоталітарної дійсності в романах В. Барки "Рай” і "Жовтий князь” (2009)
Лановик м. - Інтертекстуальність як перекладознавча проблема в системі деконструктивізму (2009)
Левко У. - Інтертекстуалізація як спосіб інтерпретації чужого тексту (2009)
Лук’янчук С. - Епітетні словосполучення як компонент біблійних ремінісценцій у проповідях патріарха Філарета й митрополита Сулика (2009)
Маланій Н. - Міжтекстова взаємодія в українсько-німецькому літературному дискурсі (на матеріалі прозових творів про Другу світову війну) (2009)
Матецкая М. - Образы, мотивы и символы в синкретическом творчестве Александра Скрябина (2009)
Олійник Н. - Особливості метрико-ритмічної структури сатиричного жанру Р. Бернса – епітафії – в українському перекладі В. Мисика з Роберта Бернса "Epitaph on Suicide” (1783) (2009)
Павленко Ю. - Дискурс нарциса як метатекст тексту-письма (на матеріалі французького роману епохи Просвітництва та модернізму) (2009)
Панченко В. - Модернізм Д. Г. Лоуренса та Володимира Винниченка в аспекті інтертекстуальності (2009)
Пасічник О. - Особливості зображення людини у в’язниці (за творами в’язнично-таборової тематики) (2009)
Порохняк Н. - Роман-сімейна хроніка та сімейний наратив (інтертекстуальне прочитання) (2009)
Приймачок О. - Ептонім як інтертекстова одиниця: функціонально-прагматичний аспект (2009)
Приходько В. - Інтертекстуальна взаємодія оригіналу та перекладу (2009)
Романко Т. - Міфологічний інтертекст у романах Л. Дереша "Культ” і М. Нагача "Лелека і Льоля” (2009)
Рудзевич И. - Любовь в ранней лирике Анны Ахматовой и Марии Павликовской-Ясножевской (2009)
Салюк Б. - Інтертекстуальні аспекти трилогії Вс. Нестайка "Тореадори з Васюківки” (2009)
Самолюк О. - Інтертекстуальні виміри української та німецької поезії 40-х років ХХ століття (2009)
Сафіюк О. - Концепція людини в "паралізованому” світі збірки оповідань Джеймса Джойса "Дублінці” (2009)
Соболівська Л. - Вербальний і візуальний тексти: перекладознавчий аспект (2009)
Сокол М. - Примітка та коментар у системі інтертекстуалізації (2009)
Ставнича О. - Художня експлікація міфомотиву "національного апокаліпсису” в повістях Галини Паламарчук і "маленьких романах” Галини Тарасюк (2009)
Сухомлин Є. - "Філософія політики” в поемі І. Франка "Мойсей” (інтертекстуальний аспект) (2009)
Тарангул И. - ". . . Я завжди чую горе, бачу горе, а показать не вмію”: морально-психологические антиномии образа Кассандры в интерпретации Леси Украинки (2009)
Тарасюк Т. - Цитата як прийом інтертекстуальності (на матеріалі сучасного церковного послання) (2009)
Токарський Р. - Семантична конотація і відкрита дефініція значення (2009)
Томоруг О. - Трансформаційна поліфонія євангельських колізій (2009)
Шимчишин М. - Двоголосся афро-американської літературної традиції. Концепція Генрі Луїса Ґейтса-молодшого (2009)
Штохман Л. - Біблійна інтертекстуальність повісті Дженет Вінтерсон "Oranges are not the only fruit” (2009)
Юстинская Г. - Интертекст и "двойственность” позиции читателя (2009)
Тараріко Н. М. - Вплив основного обробітку на сірий лісовий ґрунт та його гумусний стан, Ятчук В. Я., Гаврилов С. О., Красюк Л. М. (2011)
Слюсар І. Т. - Інфільтрація біогенних сполук за сільськогосподарського використання торфовищ, Гера О. М., Сербенюк В. О. (2011)
Єрмолаєв М. М. - Продуктивність пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах на чорноземі типовому, Літвінов Д. В., Єрмолаєва Т. М., Товстенко М. П., Ткачов О. І., Гордієнко Т. І. (2011)
Дегодюк С. Е. - Вплив органо-мінеральних і біоактивних добрив на урожайність кукурудзи та вміст фосфору і калію у сірому лісовому грунті, Бондар Є. А. (2011)
Ізюмова О. Г. - Вплив промислових викидів кальцієвмісного пилу на хімічні властивості ґрунту (2011)
Молдован В. Г. - Технологія вирощування багаторічних травосумішок на еродованих ґрунтах західного Лісостепу, Молдован Ж. А. (2011)
Манько Ю. П. - Вплив технологій на вміст гумусу в чорноземі типовому, Литвиненко І. В. (2011)
Ткачов А. И. - Особенности лесоразведения на осушаемых торфяниках Лесостепи, Веревка В. М. (2011)
Кирилюк В. П. - Влияние систем основной обработки почвы и удобрения на засореность посевов свеклы сахарной (2011)
Цюк А. А. - Качество зерна пшеницы озимой при разных технологиях выращивания (2011)
Худяков А. И. - Эффективность внекорневой подкормки кукурузы (2011)
Олійник К. М. - Продуктивність і якість зерна пшениці озимої за різних технологій вирощування, Давидюк Г. В. (2011)
Гірко О. В. - Вплив комплексного захисту на ефективність елементів технології вирощування тритикале озимого, Волощук С. І., Гірко В. С. (2011)
Кононюк Л. М. - Особливості сортової агротехніки пшениці озимої в північному Лісостепу, Дмитренко О. В. (2011)
Вишнівський П. С. - Ефективність застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів у технології вирощування ріпаку ярого (2011)
Томашова О. Л. - Кореляційні зв’язки структури врожаю ріпаку озимого з елементами технології вирощування, Томашов С. В. (2011)
Венедіктов О. М. - Урожайність і посівні якості сої залежно від десикації в Правобережному Лісостепу (2011)
Боговін А. В. - Хімічний склад дикорослих і культурних бобових видів рослин у Лівобережному Лісостепу, Шаповалов С. О., Варчук С. С., Халін С. Ф., Верягіна Н. В. (2011)
Тринчук О. О. - Накопичення молочної кислоти в процесі ферментації за виробництва нових видів продукції з гливи звичайної, Гунько С. М. (2011)
Піщенко О. - Розвиток механізації сільськогосподарського виробництва в Україні у 50-х рр. ХХ ст. (2011)
МИ ПАМ’ЯТАЄМО (2011)
Слюсар І. Т. - Історія розвитку осушувальних меліорацій в Україні (2012)
Боговін А. В. - Підвищення продуктивності луко-пасовищних угідь на осушених низинних торфовищах Полісся, Сайко В. Ф., Пташнік М. М. (2012)
Слюсар І. Т. - Вплив способів поліпшення лучних угідь та поживний режим торфового ґрунту на продуктивність травостою, Сербенюк В. О., Гера О. М., Вірьовка В. М., Ткачов В. О., Тарасенко О. А. (2012)
Єрмолаєв М. М. - Трансформація гумусу під впливом сівозміни і добрив, Літвінов Д. В., Шиліна Л. І., Єрмолаєва Т. М. (2012)
Задубинна Є. В. - Вплив вирощування сої на водно9фізичні властивості й мінералізацію торфу (2012)
Гелевера С. М. - Вплив добрив і способів обробітку торфовищ на врожайність ріпаку ярого, Ткачов В. О., Соляник О. П., Сацик М. І. (2012)
Квасніцька Л. С. - Баланс калію у сівозмінах з бобовими культурами (2012)
Корсун С. Г. - Ступінь придатності ґрунту для вирощування окремих сільськогосподарських культур, Давидюк Г. В., Коломієць В. М., Кущук М. А. (2012)
Тараріко Н. М. - Ефективність застосування побічної продукції зернових культур на добриво за різних способів обробітку сірого лісового ґрунту, Ятчук В. Я., Гаврилов С. О., Красюк Л. М., Зведенюк Т. Б. (2012)
Коломієць Л. П. - Особливості оптимізації сільськогосподарських землекористувань в процесі реформування земельних відносин (2012)
Радько Т. В. - Біологічна активність ясно-сірого лісового грунту залежно від удобрення картоплі, Радько В. Г. (2012)
Камінська В. В. - Особливості формування елементів продуктивності сортів ячменю ярого в північній частині Лісостепу, Шморгун О. В., Дудка О. Ф. (2012)
Камінський В. Ф. - Вплив передпосівної обробки насіння мікроелементами та біологічними препаратами на урожайність гороху, Дворецька С. П., Костина Т. П. (2012)
Грищенко Р. Є. - Продуктивність сортів гречки за різних строків і способів сівби в північному Лісостепу, Любчич О. Г. (2012)
Вишнівський П. С. - Вплив погодних умов, асоціативної азотфіксації та добрив на продуктивність ріпаку ярого, Губенко Л. В., Бондарчук А. А. (2012)
Голодна А. В. - Урожайність сортів люпину вузьколистого залежно від строку сівби в північній частині Лісостепу, Шляхтуров Д. С. (2012)
Кургак В. Г. - Вплив удобрення сіяного злакового травостою на родючість сірого лісового ґрунту, Гаврик С. С. (2012)
Куришко Л. А. - Бухгалтерський облік господарських процесів спільної діяльності без створення юридичної особи (2014)
Безручук С. Л. - Алгоритм оцінки якості інформації в звітності (2014)
Бруханський Р. Ф. - Аналіз підходів представників вітчизняної та російської облікових шкіл до побудови стратегічно орієнтованої системи бухгалтерського обліку (2014)
Гуненко С. А. - Теоретичні основи оцінки ринкової вартості підприємства для цілей управління: обліковий аспект (2014)
Ксендзук В. В. - Первинні документи як основа формування інформаційного середовища процесу хеджування (2014)
Лаговська О. А. - Система збалансованих показників у вартісно орієнтованому управлінні: напрями використання (2014)
Лайчук С. М. - Прогресивна форма ведення бухгалтерського обліку (2014)
Ларка А. В. - Стратегічний маркетинг у системі організації економічної безпеки підприємства, Хаустова І. Є. (2014)
Мельниченко О. В. - Особливості проведення аналізу та аудиту електронних грошей у банках (2014)
Петренко С. М. - Облікове забезпечення фінансової політики групи підприємств (2014)
Петрук О. М. - Клієнтська база комерційних банків як облікове поняття, Новак О. С. (2014)
Пилипів Н. І. - Особливості класифікації запасів на целюлозно-паперових підприємствах, Борисовський М. І. (2014)
Самородов Б. В. - Алгоритмізація процесу діагностики проблемних ситуацій банківської системи, Гойхман М. І. (2014)
Свірко С. В. - Обліковий аспект управління загальновиробничими витратами великих промислових підприємств (2014)
Чижевська Л. В. - Особливості формування та подання звітності в ліквідаційній процедурі підприємств-банкрутів, Атаманчук Л. О. (2014)
Юхименко-Назарук І. А. - Особливості застосування професійного судження бухгалтера в умовах формування облікової політики підприємства: інституційний аспект (2014)
Droniuk S. A. - Firm-specific factors for voluntary IFRS adoption in Ukraine (2014)
Правдюк Н. Л. - Звітність спільної діяльності без створення юридичної особи: організаційно-методичні положення (2014)
Клименко І. В. - Критичний аналіз сучасного стану організації та методики бухгалтерського обліку транспортних послуг АТП в умовах лізингу (2014)
Анотації до статей (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Крячко Г. Ю. - Исследование нестационарности доменного процесса, обусловленной периодичностью выпусков продуктов плавки, Мастеровенко Е. Л., Рак М. Н. (2012)
Довгалюк Б. - Проблеми керування ходом доменної печі (2012)
Чернятевич А. Г. - Направления совершенствования конструкции кислородной фурмы на основе методов управления качеством, Мастеровенко Е. Л. (2012)
Сигарев Е. Н. - Оптимизация состава шлака для комплексного рафинирования железоуглеродистого расплава (2012)
Носов Д. Г. - Дослідження впливу магнітних полів на коефіцієнт розплавлення дроту при електродуговому наплавленні під флюсом (частина ІІ), Перемітько В. В., Гусятинська В. С. (2012)
Максименко О. П. - Анализ предельных условий прокатки с учетом продольных сил деформируемого металла, Романюк Р. Я., Лобойко Д. И. (2012)
Штода М. М. - Аналіз формул для розрахунку розширення при прокатуванні в розрізному кутовому калібрі, Штода І. І., Проскуров Є. Л. (2012)
Штода М. М. - Дослідження деформованого стану металу при прокатуванні в ящичних калібрах з різними випусками, Штода І. І., Устименко Р. С. (2012)
Максименко О. П. - Исследование опережения в неустан овившемся процессе прокатки, Измайлова М. К., Чуб А. Н. (2012)
Могилевцев О. А. - Влияние высоты "вредного" пространства на работу встряхивающих механизмов формовочных машин, Башенко Б. В., Орлатый Г. В. (2012)
Молчанов В. Ф. - Дослідження пропускної спроможності фільтрувальних сіток (2012)
Камель Г. И. - Обеспечение надежности и долговечности конической трибосистемы промышленного транспорта, Попов С. Н., Яковлева А. Г. (2012)
Камель Г. И. - Исследование компенсации износа в конических трибосистемах промышленного транспорта, Перемитько В. В., Яковлева А. Г. (2012)
Бойко В. И. - Методы аналитического моделирования процессов разрушения на основе использования полных кривых напряжение-деформация (σ-ε), Мещанинов С. К., Волошин Р. В. (2012)
Перемітько В. В. - Розрахунок розпірних шпангоутів, Рейдерман Ю. І., Чередник Є. О., Завадський А. В., Клочко К. І., Таберко Л. Н. (2012)
Кулик М. В. - Разработка и исследования многоуровневых систем управления инверторов преобразователей частоты, Съянов А. М. (2012)
Рязанцев О. В. - Цифровые сигналы с фазовыми врезками и их особенности, Кулик М. В., Съянов А. М. (2012)
Таран В. Г. - Особенности доменной структуры и переполяризации монокристаллов ВаТіО3, выращенных при различных скоростях кристаллизации, Примакова К. А. (2012)
Волянский Р. С. - Анализ характеристического уравнения электромеханической системы управления с иррациональной активационной функцией, Садовой А. В. (2012)
Дерец А. Л. - Анализ устойчивости скользящего режима оптимальной по быстродействию системы пятого порядка, Садовой А. В. (2012)
Польовий Є. В. - Корекція форсуючого впливу контура керування струмом вентильного реактивного електропривода (2012)
Хоменко В. І. - Автономна генераторна установка з компенсацією інерційності контура збудження, Количев С. В., Нізімов В. Б. (2012)
Садовой О. В. - Метод синтезу замкнених систем автоматичного регулювання на базі дискретного часового еквалайзера, Шеремет О. І. (2012)
Горбунов О. Д. - Розрахунок коефіцієнта тепловіддачі у теплообмінниках регенеративного типу, Глущенко О. Л. (2012)
Глущенко О. Л. - Особливості та переваги застосування нейтрально-кисневого режиму підготовки води на котельному агрегаті П-50 ПАТ "Дніпроенерго" ПСП "Криворізька ТЕС" (2012)
Ревун М. П. - Інженерна методика розрахунку радіаційного теплообміну в нагрівальних печах камерного типу, Гресс О. В., Каюков Ю. М., Іванов В. І., Чепрасов О. І. (2012)
Нестер А. А. - Дослідження електродів (2012)
Філімоненко О. Ю. - Дослідження можливості розробки кисломолочного напою на основі молочної сироватки з додаванням заквасочної культури Lactobacillus acidophillus, Гуляєв В. М., Філімоненко Д. В., Дмитрієнко В. Ф., Любич Ю. Ю. (2012)
Гуляев В. М. - Биоконверсия отходов производства рапсового масла с использованием бактерий родов Lactobacillus и Bifidumbacterium, Корниенко И. М., Ларичева Л. П. (2012)
Черномурова Л. О. - Побудова кінцевих автоматів з використанням ймовірнісних алгоритмів, Іванін Д. О., Савицька К. В. (2012)
Кадочникова Я. Е. - Использование возможностей ASP. NET для визуализации решения одной задачи оптимального разбиения множеств, Леонов А. В. (2012)
Бабенко М. В. - Моделювання комп’ютерних мереж як засіб вивчання, проектування та оптимізації роботи мережі, Алексеєва Ю. О. (2012)
Карімов Г. І. - Автоматизовані робочі місця в структурі управління промисловим підприємством, Карімов І. К. (2012)
Лутс И. О. - Определение параметров запыленности воздуха в очистных забоях марганцевых шахт (2012)
Дранишников Л. В. - Программный комплекс автоматизированного моделирования и оценки надежности, безопасности и риска опасных производственных объектов, Кравченко Д. О. (2012)
Левчук К. О. - Аналіз причин смертності від дорожньо-транспортних пригод в Дніпропетровській області (2012)
Левчук К. О. - Професійні ризики в роботі банківських працівників та шляхи їх усунення (2012)
Кадочникова Я. Е. - Использование Internet-программирования при изучении DOM API, Дудник А. В. (2012)
Дранишников Л. В. - Інтерактивна навчальна система, Дрямов Д. Е. (2012)
Шумейко О. О. - Методика викладання дисципліни "Обчислювальні методи” в умовах інформаційного середовища (2012)
Реферати (2012)
Abstracts (2012)
Додатки (2012)
Содержание (2014)
Мазур В. О. - Приоритетное влияние горизонтальных сил при прокатке на эксплуатацию основного листопрокатного оборудования (2014)
Самотугин С. С. - Математическая модель процесса поверхностного плазменного упрочнения резьбонарезной гребенки, Мазур В. А., Христенко О. А. (2014)
Новиков Ф. В. - Теоретический анализ закономерностей формирования и условий уменьшения шероховатости поверхности при финишной абразивной обработке, Шкурупий В. Г., Адилахай В. А. (2014)
Жилинков А. А. - Новый подход к оценке дорожных условий при эксплуатации большегрузных автопоездов на перевозках металлопродукции (2014)
Маслак А. В. - Идентификация внешних вагонопотоков металлургических предприятий с одной входной сортировочной станцией, Носенко П. Н. (2014)
Десятский С. П. - Исследование и выбор модели управления функционированием технологической линии по приему массового сырья в условиях динамики входящего поездопотока, Сизова Е. И. (2014)
Парунакян В. Э. - К вопросу использования тепловозного парка на промышленном железнодорожном транспорте, Красулин А. С. (2014)
Парунакян В. Э. - Оценка технико-эксплуатационных характеристик различных видов оснований стрелочных переводов для условий промпредприятий, Линник Г. А. (2014)
Гибаленко А. Н. - Регистрация технического состояния производственных объектов на основе информационных систем, Колесниченко С. Г., Трофимчук Т. С. (2014)
Каргин С. Б. - Особенности изготовления и причины выхода из строя прокатных валков (2014)
Липчанский А. А. - Разработка и исследование эффективных способов уменьшения окалинообразования при нагреве листовых заготовок, Каргин Б. С. (2014)
Анищенко А. С. - Изготовление цилиндрических обечаек на ротационных листогибочных машинах (2014)
Серенко А. Н. - Напряженно-деформированное состояние балок тележек агломерационных машин, Агарков В. Я., Серенко В. А. (2014)
Чигарев В. В. - Способы восстановления шестерен шестеренчатых насосов, Цыс Е. А. (2014)
Белик А. Г. - Совершенствование оборудования по производству порошковой ленты (2014)
Савченко Н. Ф. - Совершенствование ремонтных работ крупногабаритных конструкций с использованием метода локальной штамповки, Андилахай А. А. (2014)
Новиков Ф. В. - Технологическое обеспечение качества и производительности обработки при круглом шлифовании наплавленных контактных поверхностей конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей, Андилахай В. А. (2014)
Андилахай А. А. - Выбор оптимальной конструкции сопла для абразивной обработки мелких деталей затопленными струями (2014)
Kukhar V. V. - Software Development for Modeling of Universal Elastic Rotary Compensator for the "Press-and-Die” System Errors of Crank Press for Drawing-Forming Operations, Balalayeva E. YU., Tuzenko O. A. (2014)
Артюх В. Г. - Энергоемкость деталей и узлов металлургических машин (2014)
Артюх В. Г. - Исследование релаксации и определение механических характеристик новых марок полиуретановых эластомеров, Карлушин С. Ю., Сергиенко Ю. В. (2014)
Путноки А. Ю. - Идентификация модели динамического взаимодействия клетей через полосу при непрерывной прокатке, Подобедов Н. И. (2014)
Ємельяненко М. Г. - Результати досліджень полічастотної машини, Бочарова О. А., Шевченко О. О. (2014)
Брижан Т. М. - Теоретические исследования динамического состояния технологической системы при обработке отверстий (2014)
Гильченко В. Д. - К вопросу увеличения эффективности буферных устройств мостовых кранов (2014)
Каргин Б. С. - Разработка и исследование методов повышения эффективности водно-графитовых технологических смазок, Каргин С. Б. (2014)
Кленов О. С. - Определение технологических возможностей эффективного применения высокоскоростного резания, Новиков Ф. В., Андилахай А. А. (2014)
Рябенков И. А. - Закономерности формирования и условия уменьшения шероховатости поверхности при шлифовании деталей гидроаппаратуры, Новиков Ф. В., Брижан Т. М. (2014)
Самотугин С. С. - Исследование эксплуатационной стойкости твердосплавных пластин после плазменной поверхностной модификации, Кудинова Е. В., Нестеров О. Ю. (2014)
Лещинский Л. К. - Повышение работоспособности крупногабаритных изделий наплавкой составным ленточным электродом, Матвиенко В. Н. (2014)
Матвиенко В. Н. - Получение разнородной структуры металла при наплавке составным ленточным электродом (2014)
Размышляев А. Д. - Распределение индукции в зоне ванны при дуговой сварке под флюсом стыковых соединений с воздействием поперечного магнитного поля, Выдмыш П. А. (2014)
Пастухова Т. В. - Эрозионная стойкость чугунов со сфероидизированными карбидами ванадия, Ефременко В. Г., Чейлях А. П., Шимидзу К., Кусумото К., Джеренова А. В., Цверкова Е. В. (2014)
Зусин А. М. - Влияние термообработки на структуру и свойства наплавленного металла, содержащего метастабильный аустенит, Чигарев В.В., Малинов В. Л. (2014)
Малинов В. Л. - Инновационные наплавочные материалы, реализующие в наплавленном металле динамическое деформационное мартенситное превращение (ДДМП), Малинов Л. С. (2014)
Рефераты (2014)
Сведения об авторах (2014)
Title (2014)
Table of Contents (2014)
Knyazkova I. I. - Academician L. T. Malaya - an outstanding scientist of modern times (2014)
Syrovaya A. O. - Creation of new drug compositions and pharmacological substantiation of their suitability for pain syndromes and inflammations in experimental rats, Bachinskiy R. O., Grabovetskaya E. R. (2014)
Zvyagintseva T. V. - Wound healing effect tiotrizoline ointment for action on skin ionizing radiation in rats, Mironchenko S. I., Ganziy T. V. , Zhelnin Ye. V. (2014)
Ashcheulova T. - Distant apoptosis biomarkers in human hypertension, Kovalyova O. (2014)
Bilovol A. M. - The level of neuroactive amino acids in blood plasma of psoriatic patients, Tkachenko S. G. (2014)
Dashchuk A. M. - Morgellons disease, Plotnikova V. V. (2014)
Dobrzhanska Y. - Analysis of changes in the immunological characteristics in patients with psoriasis (2014)
Fedulenkova Yu. Ya. - Possibilities of Doppler ultrasonography in valuing of morfofunctional condition of liver for patients with viral hepatitis and hepatocirrhosis, Vikman Ya. E. (2014)
Istomin A. G. - Sling-therapy in medical rehabilitation, Lutsenko O. V. (2014)
Kapustnik V. A. - Changes of markers of endothelial dysfunction in patients with various types of hypertension under the therapy, Kostjuc I. F., Shelest B. A., Steblina N. P. (2014)
Matveyeva S. L. - Comparative study of thyroid state in new cases of pulmonary tuberculosis and tuberculosis cases treated previously (2014)
Ospanova T. - Certain criteria of renal affection in case of COPD, Semydotska Zh., Bilchenko O., Veremeyenko O., Avdeyeva O., Bolokadze I. (2014)
Ospanova T. - Quality of life in patients with diabetic nephropathy and overweight, Zaozerskaya N., Chernyakova A., Bezdetko T. (2014)
Yeryomenko G. - Determination of adaptive responses in patient with bronchial asthma (2014)
Kirsanova T. A. - Clinical and laboratory- instrumental features of mixed herpesviral meningites in children which caused by combination of herpes simplex virus and cytomegalovirus, Kuznetsov S. V. (2014)
Kuznetcov S. - Chlamydia infection and respiratory disorders, Kucherenko O., Zharkova T., Kucherenko M. (2014)
Olhkovska O. N. - Peculiarities of obstructive bronchitis in children of young ages, Zharkova T. S., Olhkovskiy E. S. (2014)
Senatorova G. S. - Prediction of unfavorable course of bronchopulmonary dysplasia in children at the present stage, Chernenko L. M., Muratov G. R., Pushkar O. M. (2014)
Zharkova T. S. - Prognostic significance of proinflammatory cytokines in children with shigellosis, Olkhovska O. N., Kucherenko O. O. (2014)
Kryvoruchko I. A. - Diagnostics and treatment of patients with abdominal sepsis, Povelychenko M. S., Tonkoglas A. A. (2014)
Lupaltsov V. I. - Immediate and long-term results of surgical treatment for perforated gastroduodenal ulcer, Voroshchuk R. S. (2014)
Syplyviy V. O. - A new complex approach for evaluation of liver function in the cirrhotic patients, Petiunin O. G., Markovsky V. D., Petiunin P. O., Ievtushenko O. V. (2014)
Syplyviy V. O. - Acute necrotizing pancreatitis: unfavorable outcome risk factors, Robak V. I., Ievtushenko D. V., Kon K. V., Dotsenko V. V. (2014)
Makarenko M. V. - Placental morphometry and Doppler flow velocimetry in cases of chronic human fetal hypoxia, Kuzmina I. U. (2014)
Scherbina N. A. - Influence of perimenopausal period on quality of woman's life, Plakhotnaya I. Y., Scherbina I. N. (2014)
Nazaryan R. - Influence of low body weight in newborns on microcirculatory bed of periodontium, Garmash O., Gargin V., Garmash Ye. (2014)
Sukhina I. S. - Dental status in breast cancer patients during the IV cycle of chemotherapy applying preventive measures (2014)
Volchenko N. V. - Oral hygiene indices and hard dental tissues condition in 9-16-year old schoolchildren with different education load (2014)
Chumachenko T. M. - Epidemiological surveillance system on the basis of the forecasting intellectual methods, Radyvonenko O. S., Korchak T. V., Makarova V. I. (2014)
Кorobchanskiy V. - Predicting risk of deteriorating health of the population based on the principles of medicine of borderline conditions, Gerasimenko O., Staruseva V. (2014)
Pertsev D. P. - Results of the study of a mixed effect of workplace hazards on the state of health in mechanical engineering workers, Zavgorodnii I. V., Chehovskaya I. N. (2014)
Бойко І. В. - Активність ферментів антиоксидантної системи рослин кукурудзи за дії кадмій хлориду та альтернативних методів обробки саліциловою кислотою, Кобилецька М. С., Терек О. І. (2009)
Ващишин О. А. - Стійкість сортів картоплі до фітофторозу, Яцух К. І., Добровецька М. Р., Дудко Ю. П. (2009)
Довгеля О. М. - Екологічні особливості вертикальної міграції личинок коваликів у ґрунті весною (2009)
Ільчук Р. В. - Тенденції розвитку ринку насінництва картоплі в західному регіоні України (2009)
Ільчук Р. В. - Стійкість до ураження хворобами новостворених сортів картоплі, Ільчук Л. А. (2009)
Качмар О. Й. - Агротехнічні фактори впливу на фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу західного, Магоцька Л. В., Щерба М. М., Фурсенко В. В. (2009)
Коваленко Н. П. - Вплив різноротаційних сівозмін південного Степу України на баланс гумусу та його трансформацію, Юркевич Є. О. (2009)
Коник Г. С. - Результати селекційної роботи з малопоширеним видом багаторічних трав – кострицею очеретяною (2009)
Лісовий М. М. - Сучасний стан і екологічний аналіз біорізноманіття комах-дендробіонтів в агроландшафтах України (2009)
Лісовий М. М. - Оцінка стану та екологічний аналіз біорізноманіття комах життєвої форми геобіонти в агроландшафтах Лісостепу України, Овчинка В. В., Чайка В. М. (2009)
Мамчур О. В. - Хімічний склад рослин кукурудзи за дії регуляторів росту, Терек О. І. (2009)
Петрина Г. І. - Перспективні гібриди кукурудзи для умов західного Лісостепу, Рудавська Н. М., М’єскало М. С., Глива В. В., Зрада Зрада, М. С. (2009)
Погорецький А. В. - Біологічні препарати та їх роль у формуванні врожаю ріпаку озимого, Волощук О. П., Случак О. М., Степ’як Т. І., Хархаліс О. Є. (2009)
Пристацька О. Н. - Вплив систем удобрення на розвиток грибних хвороб пшениці озимої у зерновій сівозміні, Біловус Г. Я. (2009)
Терлецька М. І. - Вплив мінерального удобрення та строків використання на продуктивність і якість бобово-злакового травостою (2009)
Фурманець М. Г. - Забур’яненість посівів пшениці озимої залежно від систем удобрення та попередників (2009)
Яцух К. І. - Ефективність протруйників проти хвороб на посівах ячменю ярого, Ващишин О. А., Добровецька М. Р., Дудко Ю. П., Тимчук І. С. (2009)
Яцух О. М. - Забруднення важкими металами території, прилеглої до відвалу шахти "Зарічна", Демчишин А. М. (2009)
Агій В. М. - Вплив біоконсерванту Лактіс на якісні показники силосу та інтенсивність росту молодняку овець, Філеп Р. Г. (2009)
Бобрушко Т. Я. - Роль лінійної структури при формуванні й удосконаленні стад племрепродукторів української чорно-рябої молочної породи західного регіону, Братюк В. М., Куліш Л. М. (2009)
Братуняк Г. В. - Обмінні процеси в організмі підсисних бугайців при використанні в годівлі преміксу нової рецептури, Вовк Я. С., Булка Б. І., Заяць О. І., Душара І. В., Вовк С. О., Зінкевич В. І., Постол О. І. (2009)
Воргач Л. Ю. - Будова тіла та молочна продуктивність корів різних екстер’єрних типів західноукраїнської популяції чорно-рябої породи (2009)
Когут М. І. - Лактаційна функція корів різних екстер’єрних типів (2009)
Колта М. М. - Характеристика господарсько-корисних ознак симентальської породи Прикарпаття, Братюк В. М., Полуліх М. І., Зінкевич В. І., Даньків В. Я. (2009)
Петрів М. Д. - Продуктивні якості оброшинських сірих і білих гусей при ввідному схрещуванні, Загорець Н. М., Слобода Л. Я. (2009)
Пундик В. П. - Використання кнурів породи ландрас при ввідному схрещуванні, Петрів М. Д., Самарін Ю. С., Шевчук П. Л. (2009)
Скляренко Ю. І. - Вплив живої маси при народженні телиць сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи на їх подальший розвиток (2009)
Снітинський В. В. - Рубцеві метаболіти у лактуючих корів за використання у годівлі нових рецептів комбікорму і преміксу в умовах західної біогеохімічної зони, Вовк С. О., Войтович Н. Г., Вовк Я. С. (2009)
Стецько Т. І. - Морфологічні і біохімічні показники крові телят, хворих на гастроентерит, та після їх лікування окситетрацикліном (2009)
Ткачова І. В. - Технологія табунного конярства в умовах гірського Криму, Білоус І. В., Григоренко А. М., Степаненко В. М., Мельниченко С. М. (2009)
Фурманець Ю. С. - Порівняльна характеристика м’ясної продуктивності бугайців за використання у комбікормах подрібненого зерна бобових культур вітчизняних сортів (2009)
Грабовська О. С. - Інвестиційна стратегія інноваційної діяльності суб’єкта господарювання агропромислового виробництва в умовах ринкової економіки, Грабовський С. С., Макогон Р. В., Каплінський В. В., Пилипець А. З. (2009)
Федак Н. М. - Деякі аспекти розвитку інновацій в Україні, Боївка Т. Т., Вридник Б. Ф., Фурсенко О. П. (2009)
Бутинець Т. А. - Внутрішній аудит основних засобів: виявлення типових порушень в обліку (2014)
Атаманчук Л. О. - Проблеми нормативно-правового регулювання та облікового забезпечення ліквідаційної процедури підприємств-банкрутів (2014)
Берляк Г. В. - Організація бухгалтерського обліку як засіб забезпечення інвестиційної безпеки підприємства (2014)
Вакун О. В. - Концепція інтегрованої звітності в системі бухгалтерського обліку (2014)
Выговская И. Н. - Неопределенность и риски хозяйственной деятельности предприятий и их место в системе бухгалтерского учета, Пилипчук Г. В. (2014)
Григорук І. О. - Удосконалення грошової оцінки об’єктів іпотеки при кредитуванні підприємств АПК (2014)
Грицишен Д. О. - Постмитний контроль у системі управління безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Нонік В. В. (2014)
Гросул В. А. - Аналіз перспектив впровадження модернізації в промислових підприємствах, Хлівнюк Т. М. (2014)
Дріга О. П. - Ключові види сек’юритизації та їх характеристика: обліково-аналітичний аспект (2014)
Заводовська Л. А. - Класифікація інноваційних банківських продуктів для обліково-аналітичних цілей (2014)
Замула И. В. - Методы расчета резерва сомнительных долгов: преимущества и недостатки, Прут Т. Н., Семйон В. С. (2014)
Калабухова С. В. - Аналіз ефективності лізингових операцій (2014)
Клименко І. В. - Калькулювання собівартості автотранспортних послуг в умовах лізингу (2014)
Куслій В. О. - Сутність поняття "фінансового результату" як економічної категорії (2014)
Кучер С. В. - Податки на прибуток як об’єкт соціально-економічних взаємовідносин "держава–підприємство" (2014)
Лаговська О. А. - Проблеми бухгалтерського обліку екологічних витрат на підприємствах гірничозбагачувальної галузі, Максімова В. Ф. (2014)
Легенчук С. Ф. - Сучасні проблеми та напрями розвитку облікової оцінки нематеріальних активів (2014)
Маркус О. В. - Особливості бюджетування як інструменту контролю витрат на ремонти основних засобів підприємства (2014)
Маслюк В. Л. - Проблеми оподаткування доходів інститутів спільного інвестування: облікові аспекти (2014)
Осадча Т. С. - Рента як дохід підприємства: обліковий вимір у межах концепції стійкого розвитку, Шаповал Т. М. (2014)
Первій І. В. - Аналіз сучасних проблем обліково-аналітичного забезпечення створення комп’ютерних програм (2014)
Райковська І. Т. - Цілісність економічного аналізу в системі інформаційного забезпечення процесу управління: ретроспективний та сучасний вимір (2014)
Редченко К. І. - До питання розвитку сучасних інформаційних систем обліку і контролю (2014)
Романчук К. В. - Облік і оподаткування операцій з нарахування і стягнення штрафних санкцій з несумлінного боржника, Шиманська К. В. (2014)
Ткачук Г. Ю. - Еволюція засад управління людським капіталом, Савіцький В. В. (2014)
Шлебат А. А. - Аналіз факторів впливу на процеси управління формуванням і використанням капіталу підприємств аграрної галузі (2014)
Штанько Л. О. - Оцінка інвестиційної привабливості промислових підприємств (2014)
Shtuler I. Y. - Fundamentals of the order of compiling statements by public sector entities according to the national standardsdemands (2014)
Юхименко-Назарук І. А. - Інституційні аспекти реалізації креативного обліку в контексті облікової політики підприємства (2014)
Олійник О. В. - Особливості економічного аналізу маркетингової діяльності промислових підприємств, Барановська Т. В. (2014)
Ющак Ж. М. - Особливості обліку витрат інноваційної діяльності (2014)
Яковець Г. Ю. - Розвиток механізму венчурного фінансування в Україні: обліково-економічний аспект (2014)
Анотації до статей (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Локтєв В. М. - Збереження острівців сучасної науки в Україні – патріотичний обов’язок інтелектуалів (2015)
Творчість як вікно у підсвідомість (інтерв’ю з академіком НАН України О. О. Кришталем) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (1 липня 2015 р.) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (10 липня 2015 р.) (2015)
Заіменко Н. В. - Про сучасний стан, проблеми і перспективи збереження та збагачення рослинного різноманіття в ботанічних садах і дендропарках України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 липня 2015 року) (2015)
Даневич Ф. А. - Дослідження властивостей нейтрино і слабкої взаємодії у подвійному бета-розпаді атомних ядер (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 липня 2015 року) (2015)
Наумовець А. Г. - Про реалізацію основних завдань НАН України в наступному періоді, визначених Загальними зборами НАН України 15 квітня 2015 р. (стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 10 липня 2015 року), Горбулін В. П., Кошечко В. Г., Пирожков С. І. (2015)
Шестопалов В. М. - Перспективи використання лікувальних мінеральних вод в онкології, Моісеєв А. Ю., Дружина М. О. (2015)
Гогаєв К. О. - Бейнітний чавун для швидкозношуваних змінних деталей ґрунтообробної сільгосптехніки, Волощенко С. М. (2015)
Большаков В. І. - Системний аналіз технології виробництва масивного металевого лиття, Большаков В. І., Волчук В. М., Дубров Ю. І. (2015)
Вишневський І. М. - Провідний ядерний центр України (до 45-річчя від часу заснування Інституту ядерних досліджень НАН України), Дорошко Н. Л. (2015)
Карпель О. М. - Інваріантні міри на діаграмах Браттелі (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 року) (2015)
Зеленый Л. М. - Новое учебное пособие по физике плазмы (рецензия на книгу А. Г. Загороднего, О. К. Черемных "Введение в физику плазмы") (2015)
Мриглод І. М. - Життя у праці та науковому пошуку (до 90-річчя академіка НАН України І. Р. Юхновського), Іванків О. Л. (2015)
Тимоха О. М. - Видатний математик і механік (до 80-річчя академіка НАН України І. О. Луковського) (2015)
Позняков В. Д. - Знавець міцності матеріалів та конструкцій (до 75-річчя академіка НАН України Л. М. Лобанова), Півторак В. А. (2015)
Науковець на службі держави (до 70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Р. Бершеди) (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Трофимчука (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Кизима (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Осадчого (2015)
Охріменко О. - Стратегічні альянси як інструмент міжнародного співробітництва у сфері високих технологій, Чернюк В. (2014)
Гребеньок І. - Теоретичні та прикладні аспекти реалізації та управління соціальними функціями підприємств (2014)
Rimkus V. - Trade defence in European Union (2014)
Собко О. - Вплив офшорингу процесів знань на розвиток інтелектуального капіталу підприємства: польський досвід (2014)
Adomaviciute D. - Customs and trade security policy (2014)
Мазур О. - Інституціональне середовище роздрібної торгівлі в Україні: сучасний стан і проблеми, Сахацький М. (2014)
Nassreddine G. - Cognitive governance. Cognitive mapping and cognitive conflicts. Structural analysis with the MICMAC method, Anis J. (2014)
Бойко О. - Інноваційний менеджмент – основний ресурс економічного зростання машинобудівного підприємства в сучасних умовах (2014)
Осмятченко В. - Вплив інформаційних технологій на принципи і функції бухгалтерського обліку (2014)
Vargas-Hernandez J. - Critical analysis of the influence of transnational capitalism on institutions and organizations (2014)
Юхименко Т. - Трансформаційні процеси в банківській системі в умовах глобалізації (2014)
Константюк Н. - Гносеологічний аналіз суспільних та приватних благ в теорії публічних фінансів (2014)
Андрушків Б. - До питання використання інформаційних технологій в логістиці дистрибуції препаратів фармацевтичної промисловості, Паласюк Б. (2014)
Шуклін Г. - Методи побудови правил прийняття інвестиційних рішень на фондовому ринкуя (2014)
Звонар В. - Соціальна свобода як передумова соціальної відповідальності економічних суб’єктів в Україні (2014)
Антонюк К. - Організаційно-економічний механізм підвищення міжнародної конкурентоспроможності туристичного сектору України (2014)
Драган І. - Інформаційно-аналітичне та ресурсне забезпечення діагностики основних індикаторів результативності управління природокористуванням (2014)
Ткач І. - Причини виникнення та наслідки циклічних коливань або криз для національних економік, Дубровіна О. (2014)
Kuzhda T. - Exponential smoothing for financial time series data forecasting (2014)
Мельничук Д. - Демографічні детермінанти формування та використання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз (2014)
Смиричинський В. - Інформаційне забезпечення логістичної системи управління фінансовими потоками підприємств (2014)
Мельничук О. - Освітня складова трудового потенціалу та її прояв в професійних стандартах (2014)
Погайдак О. - Особливості організації роботи обслуговуючих підприємств в умовах передєвропейської адаптації українського суспільства (гуманітарно-екологічні аспекти) (2014)
Владимир О. - Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України (2014)
Бриндзя О. - Еколого-економічні засади раціонального використання сільськогосподарських земель на ландшафтній основі (2014)
Химич І. - Краудсорсинг – сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства (2014)
Сидяга Б. - Проблеми розвитку торговельного потенціалу України (2014)
Мазуренок О. - Державна політика в сфері підтримки розвитку підприємств (2014)
Малюта Л. - Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку промислового виробництва (2014)
Мартинюк В. - Наукові підходи до удосконалення методики розрахунку рівня економічної безпеки держави (2014)
Співак С. - Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах (2014)
Капітан В. - Трудоресурсна безпека України в регіональному вимірі (2014)
Кулик А. Д. - О техническом оснащении двух конкурирующих технологий и назревших направлениях развития конвертерного передела (в порядке обсуждения), Кащеев М. А., Похвалитый А. А. (2014)
Сигарев Е. Н. - Модернизация гарнисажной фурмы для ошлакования футеровки, Недбайло Н. Н., Борщевский Р. В. (2014)
Пантейков С. П. - О влиянии на долю лома предварительного подогрева дутья для донного перемешивания расплава в конвертере, Кирьянова М. А., Пантейкова Е. С. (2014)
Пиптюк В. П. - Межфазное натяжение в системе сталь-шлак, Петров А. Ф., Приходько Э. В., Мороз В. Ф., Поляков В. А., Греков С. В., Аносова А. А. (2014)
Синегін Є. В. - Фізичне моделювання процесу гальмування струменя металу при продувці аргоном у проміжному ковші МБЛЗ, Бойченко Б. М., Герасименко В. Г., Молчанов Л. С., Хотюн В. І., Оруджов Р. П. (2014)
Романюк Р. Я. - Сталість процесу прокатки на основі дослідних епюр контактних напружень (2014)
Шеремет О. І. - Синтез взаємозв’язаної автоматизованої електромеханічної системи на базі дискретного часового еквалайзера, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2014)
Клюшник В. Г. - Визначення геометричних параметрів фольгових обмоток трансформаторних пристроїв з внутрішньою поздовжньою ємнісною компенсацією (2014)
Черноиван В. П. - Улучшение энергетических показателей электроприводов постоянного тока, Медьeши М. В. (2014)
Дерец А. Л. - Оптимизация по быстродействию системы управления пятого порядка методом N-i переключений в контексте теоремы об n интервалах, Садовой А. В. (2014)
Хоменко В. І. - Порівняльна оцінка енергетичних та експлуатаційних показників статичних збуджувачів синхронних машин, Количев С. В., Нізімов В. Б. (2014)
Климов Р. А. - Слияние частиц дисперсной фазы в жидких смесях (2014)
Гоцуленко В. В. - Механизмы образования восходящей ветви на напорной характеристике, обусловленные снижением плотности потока, Гоцуленко В. Н. (2014)
Тучин В. Т. - Стратегия и тактика системного подхода к проблеме энергоресурсосбережения (часть 2), Долгополов И. С., Садовой А. В., Тищенко Н. Т., Безштанько Р. В. (2014)
Кравченко А. В. - Давление пара: 2. Экспериментальные данные для оценки точности новой температурной зависимости (2014)
Камель Г. И. - Влияние гидроударов на формирование износа в деталях конических трибосистем, Грицкевич А. А., Бражник С. В., Лях А. В. (2014)
Камель Г. И. - Закономерности изменения конусности в конических трибоузлах при эксплуатации, Финчук О. В., Шаповал М. В., Крицкий М. В. (2014)
Камель Г. И. - Выбор материала антифрикционной пары для изготовления деталей конических трибоузлов, Трубчаникова К. В., Крюков Ю. О., Суслова В. С. (2014)
Богатова Е. Н. - Оценка надежности горно-шахтного оборудования и его диагностика (2014)
Перфильєва Ю. М. - Вплив отворів на міцність конвеєрної стрічки (2014)
Шкіль В. М. - Визначення похибки вимірювальної головки дотику в автоматизованому режимі, Коробочка О. М. (2014)
Бейгул О. О. - Обгрунтування умови поперечної стійкості зчленованого контейнеровоза з U–подібною рамою у збуреному русі, Корнійчук М. М., Лепетова Г. Л. (2014)
Бондаренко А. А. - Обоснование параметров комплекса для переработки мелкозернистых песков (2014)
Безверхий О. І. - Про один метод дослідження осесиметричних гармонічних коливань електропружності (2014)
Кирилюк В. С. - Контактные задачи электроупругости о вдавливании двух жестких штампов кругового сечения в пьезоэлектрическое полупространство (2014)
Луговой П. З. - О дисперсионных кривых для гармонических волн, распространяющихся вдоль продольно подкрепленных цилиндрических оболочек на упругом основании, Прокопенко Н. Я. (2014)
Багно О. М. - Вплив початкових напружень на частотний спектр хвильового процесу у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, що взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини, Багно І. М. (2014)
Назаренко В. М. - Руйнування півпростору під час стиску вздовж приповерхневої дископодібної тріщини, коли відстань між тріщиною та вільною поверхнею мала, Довжик М. В. (2014)
Коваленко А. П. - Применение метода итераций для исследования переходных процессов в системе упругий трубопровод – жидкость при продольных динамических ударных нагружениях, Шекера М. К. (2014)
Быстров В. М. - Численное исследование устойчивости слоистых композитов при неоднородном докритическом состоянии, Декрет В. А., Зеленский В. С. (2014)
Бабешко М. Е. - К расчету осесимметричного упругопластического состояния тонких оболочек в процессах переменного нагружения с учетом вторичных пластических деформаций и вида напряженного состояния (2014)
Савченко В. Г. - Термов'язкопластичний стан тіл обертання при неосесиметричному термосиловому навантаженні із врахуванням пошкодження матеріалу при повзучості (2014)
Левчук О. И. - Контактное взаимодействие электроупругого полупространства с жестким вогнутым штампом, поверхность которого описывается обратной степенной функцией (2014)
Семенюк Н. П. - Нелинейное деформирование оболочек из слоистых композитов при несовпадении направлений армирования с осями системы координат, Жукова Н. Б., Иванова Н. И. (2014)
Прощенко Т. М. - Концентрація механічних напружень біля еліптичного отвору в п’єзокерамічній пластині при рівномірному розтягу (2014)
Хорошун Л. П. - Деформирование и долговременная микроповреждаемость физически нелинейных материалов, Шикула Е. Н. (2014)
Хома И. Ю. - Напряженное состояние трансверсально-изотропной пластины с подкрепленным эллиптическим отверстием, Дашко О. Г., Коваленко И. Г. (2014)
Кирилюк В. С. - Напряженное состояние упругого ортотропного тела с эллиптической трещиной под внутренним давлением (с учетом ориентации трещины), Левчук О. И. (2014)
Стеблянко П. О. - Побудова базисного тривимірного сплайна для розв’язування задач математичного моделювання, Кравчук Т. В. (2014)
Петров А. Д. - Расчет полей пластических деформаций при термосиловом нагружении (2014)
Дзюба В. А. - Побудова методу підвищеної точності розв’язку задачі для циліндричної оболонки змінної товщини на основі ітераційних методів, Стеблянко П. О. (2014)
Нікулін О. В. - Моделювання та контроль успішності навчання вищої математики (2014)
Захаров Д. А. - Лабораторный стенд для исследования LCD дисплеев, Врублевский И. М., Кулик М. В., Игнаткин В. У. (2014)
Мещанинов С. К. - Исследование влияния частотного диапазона рентгеновских излучений при компьютерной томографии человека, Хребто А. Б. (2014)
Авраменко В. І. - Статистичне дослідження властивостей критерію згоди Пірсона (2014)
Литвин А. И. - Моделирование производственной деятельности предприятия с помощью комплексной информационной системы (2014)
Коваленко А. Л. - Термическая устойчивость комплексных соединений меди (II) с алифатическими аминами, Бреже А. Р. (2014)
Гуляєв В. М. - Дослідження методики виділення рослинного ферменту пероксидази з метою створення контрольно-вимірювального приладу (біосенсору), Корнієнко І. М., Радченко О. С., Стасюк Ю. О. (2014)
Гуляєв В. М. - Дослідження біологічної активності та можливостей використання антрахінонових похідних природного походження, Головей О. П., Кібкало Н. О., Раскова Ю. А. (2014)
Гуляєв В. М. - Мікробіологічні дослідження якісних характеристик хліба, Корнієнко І. М., Крюковська О. А., Переладова С. В., Хомич Н. О. (2014)
Іванченко А. В. - Дослідження технології біохімічної очистки стічних вод ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ", Дупенко О. О., Криворот М. А., Волошин М. Д. (2014)
Авраменко С. Х. - Дослідження та аналіз процесів очищення забруднених стічних вод від нафтопродуктів, Ненашева О. І., Сідорова І. В. (2014)
Авраменко С. Х. - Заходи до ефективного управління, переробки та утилізації пластикових відходів, Плохая Т. В., Ісмаілова Х. А. (2014)
Проценко О. В. - Дослідження та розробка технології утилізації травильних розчинів з отриманням амоній сульфату (повідомлення І), Шестозуб А. Б., Дмитриков В. П. (2014)
Гасило Ю. А. - Метод математичного моделювання складів теплозахисних покриттів і методика дослідження їх ефективності, Левчук К. О., Плужник І. О. (2014)
Маховський В. О. - Аналіз аварійних ситуацій і аварій аміачно-холодильних установок на підприємствах харчової та переробної промисловості, Крюковська О. А. (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Smyrnova-Trybulska E. - The general concept of analyses and implementation of the legal, ethical, human, technical and social factors of ICT and e-learning development in several European countries – international research network, Cubo Delgado S., Pinto P., Malach J. (2014)
Morze N. - Conditions for creation and implementation of corporate standard of masters’ICT competence (2014)
Nakaznyi M. - Psychological support of e-learning and distance learning in a technical University (2014)
Zavgorodnii V. - Comparative analysis of e-learning environments at UKF and DSTU, Yalova K., Romaniukha M., Drlik M., Сapay M. (2014)
Sorokina L. - Regulatory and legal aspects of distance learning in higher education of Ukraine, Bogomaz K., Shelomovs’ka O. (2014)
Grybyuk O. - The deployment of cloud environments of educational institutions: supporting network security (2014)
Садовой А. - Система визуализации методов расщепления тел кубической, цилиндрической и сферической формы на элементарные объемы, Яшина К., Ильченко Л., Искандарова Н. (2014)
Воронова З. - Реалії в українській поезії та способи їхнього перекладу англійською мовою, Беляков В. (2014)
Резник Н. - Речення з розширеною синтаксичною структурою в сучасній французькій мові, Геймур О. (2014)
Воронова З. - Відтворення у перекладі англомовних інтенсифікуючих образних засобів, Бєляков В. (2014)
Бєляков В. - Особливості функціонування фразеологізмів в англомовних ЗМІ (2014)
Слюсаренко Д. - Категорія темпоральності та лексико-граматичні особливості її вираження, Беляков В. (2014)
Шумейко О.О. - Використання захищеного формату для обмеження несанкціонованого розповсюдження документів, Тимошенко Д.В. (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Циков В. - Спадкоємність поколінь – запорука успішної роботи (до 85-річчя з дня заснування установи) (2015)
Кирпа М. - Етапи розвитку та наукові здобутки в галузі післязбиральної обробки і зберігання насіння кукурудзи, Скотар С., Базілєва Ю., Стюрко М. (2015)
Сатарова Т. - Дослідження з фізіології та біотехнології в Інституті сільського господарства степової зони НААН України, Філіпов Г., Абраімова О. (2015)
Клиша А. - Селекція зернобобових: результати і перспективи, Кулініч О., Корж З. (2015)
Черенков А. - Агротехнологічні аспекти підвищення ефективності виробництва зерна пшениці озимої в північному Степу України, Компанієць В., Пальчук Н., Прядко Ю. (2015)
Філіпов Г. - Селекційно-генетична оцінка генотипів кукурудзи в напрямку підвищення конкурентної здатності рослин в загущених агроценозах, Черчель В., Максимова Л. (2015)
Kramaryov S. - The phosphate’s state of different cenozes of usual black-soils in north Steppe of Ukraine, Artemenko S., Isayenkov V. (2015)
Ткаліч Ю. - Результати дослідження кореневих систем пшениці озимої, кукурудзи,соняшнику і гречки в Степу України, Ткаліч І. (2015)
Цилюрик О. - Продуктивність короткоротаційної сівозміни залежно від системи обробітку ґрунту на фоні суцільного мульчування післяжнивними рештками, Судак В., Шапка В. (2015)
Черенков А. - Фотосинтетична діяльність рослин пшениці озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північного Степу України, Желязков О., Хорішко С., Козельський О. (2015)
Кирпа М. - Вплив способів і режимів сепарування на посівні та врожайні властивості насіння гібридів кукурудзи, Скотар С., Рослик О. (2015)
Красненков С. - Реакція гібридів кукурудзи на густоту стояння рослин у північній підзоні Степу України, Дудка М., Чабан В., Носов С., Березовський С. (2015)
Солодушко М. - Продуктивність озимих зернових колосових культур залежно від попередників та строків сівби в зоні Степу (2015)
Ткаліч І. - Ефективність гербіцидів у посівах нуту, Бочевар О. (2015)
Gyrka A. D. - Influence of sowing time, seeding rate and mineral nutrition on spring wheat productivity (2015)
Черчель В. - Морфобіологічна характеристика ліній кукурудзи змішаної плазми в умовах Степу України, Гайдаш О., Таганцова М. (2015)
Горщар О. - Мікофлора насіння пшениці озимої як джерело інфекції кореневих гнилей в умовах північного Степу, Педаш Т. (2015)
Бєліков Є. - Нові лінії-відновлювачі М-типу цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи, Купріченкова Т. (2015)
Чабан В. - Надходження мікроелементів у ґрунт з побічною продукцією сільськогосподарських культур у сівозмінах зони Степу, Подобед О. (2015)
Судак В. - Ефективність мінімального обробітку ґрунту і удобрення при вирощуванні пшениці озимої по чистому пару (2015)
Гирка А. - Агротехнічні заходи стабілізації зернової продуктивності пшениці ярої в північному Степу України, Сидоренко Ю., Ільєнко О., Бочевар О., Кулик І. (2015)
Дудка М. - Кормова продуктивність сумісних агрофітоценозів жита озимого з тифоном залежно від норми висіву, способу сівби та співвідношення компонентів (2015)
Бенда Р. - Консалтингова підтримка агроформувань та сільського населення Дніпропетровської області в освоєнні технологій і методів прибуткового господарювання, Бондаренко А., Прядко Ю.М, Федоренко І. (2015)
Гангур В. - Вирощування кукурудзи на зерно в беззмінному посіві та сівозміні, Кохан А., Лень О., Семяшкіна А. (2015)
Кващук О. - Вплив біопрепаратів на врожайність сумісних посівів проса і гречки, Пастух О. (2015)
Гирка А. - Врожайність та якість зерна вівса голозерного та плівчастого в північному Степу України, Кулик І., Чабан В. (2015)
Краснєнков С. - Оптимізація строків збирання врожаю гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Дудка М., Ісаєнков В., Пінчук Н., Березовський С., Носов С. (2015)
Желязков О. - Особливості наливу зерна пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування та гідротермічних умов (2015)
Вінюков О. - Вплив строків сівби на продуктивність сортів пшениці озимої різних селекційних центрів України (2015)
Халак В. - Ефективність використання інтегрованих показників для оцінки молодняку свиней за відгодівельними та м’ясними якостями (2015)
Antonenko P. P. - Sanitation and hygiene indicators in disinfection of dairy milking equipment, Pushkar T. D., Kozyr V. S. (2015)
Логвіненко В. - Спосіб профілактики і лікування диспепсії у телят, Зєльдін В. Ф, Сізінцев А. (2015)
Сокрут О. - Система підвищення енергетичної продуктивності біогазових установок шляхом коферментації сировини рослинного і тваринного походження, Чернявський С. (2015)
Черненко О. - Відтворювальна здатність корів голштинської породи різних типів конституції (2015)
Дімчя Г. - Ефективність використання енергії кормів телицями при різних способах вирощування, Майстренко А., Петренко В. (2015)
Маршалкіна Т. - Вплив комплексного застосування антигельмінтних речовин на гомеостаз за змішаної інвазії курей, Заiкіна Г., Біла Н., Мартиненко Г., Зайченко О. (2015)
Аннотации (2015)
Annotation (2015)
Сигарев Е. Н. - Распределение газовой фазы в ковше с вращающейся погружной фурмой, Сигарев Н. К., Гуржий Д. О. (2014)
Сигарев Е. Н. - Двухъярусная гарнисажная фурма для конвертера ПАО "ДМКД”, Недбайло Н. Н., Семенова Д. А., Чернятевич И. В. (2014)
Огурцов А. П. - Пуск машини безперевного розливу на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг”, Душкевич Д. І., Коваль А. П. (2014)
Самохвалов С. Є. - Математична модель фільтрації домішок у дендритному каркасі зливка, що твердне, Надригайло Т. Ж., Побегуца А. В. (2014)
Руденко Н. Р. - Анализ конструкций колосников агломерационных машин, Мусиенко К. А. Руденко Р. Н. (2014)
Губарев С. В. - Температурная устойчивость и особенности кристаллизации металлических стекол на основе Zr–Cu (2014)
Максименко О. П. - Анализ продольной устойчивости процесса прокатки при новой модели трения в очаге деформации, Измайлова М. К., Лобойко Д. И., Атамась А. В. (2014)
Мещанінов С. К. - Критерій ефективності автоматичних комплексів поперечно-профільної прокатки, Багрій В. В. (2014)
Багрій В. В. - Імітаційне моделювання системи подачі прутка в автоматизованих комплексах поперечно-профільної прокатки, Волошин Р. В., Жаров І. Д. (2014)
Ершов С. В. - Исследование деформированного состояния при прокатке в балочном калибре, Кравченко Е. А., Нагорный С. Е. (2014)
Єршов С. В. - Дослідження деформованого стану при прокатці рейок Р65 за технологією CCS, Кравченко К. О., Брус М. І. (2014)
Камель Г. И. - Биметаллические материалы, используемые для изготовления роторов питателей высокого давления (2014)
Камель Г. И. - Рациональный расход биметаллической рубашки питателя высокого давления (2014)
Камель Г. И. - Исследование динамики процессов, происходящих на рабочих биметаллических сопрягаемых конических поверхностях питателей трубопроводной транспортной системы (2014)
Ревенко Ю. М. - Підвищення ефективності розмірної обробки отворів у твердосплавних деталях поєднаним ультразвуковим та електрохімічним способом, Володько Є. С. (2014)
Тихонцов А. М. - Анализ производительности шнекового конвейера с установленной дополнительной лопастью, Гречаник Э. Н., Часов Д. П. (2014)
Бейгул О. О. - Дослідження швидкості ковзання в опорах кузова на візки промислових транспортних засобів, Шульга А. С., Шульга О. А. (2014)
Сьянов А - Решение интегральных уравнений электродинамики методом моментов, М. М., Косухина Е. С., Гнатюк М. А., Белобородова Е. Н. (2014)
Марченко С. В. - Математическое моделирование бесконечной волноводной фазированной антенной решетки с согласующей периодической структурой, Калистратов А. А. (2014)
Зубарєв І. М. - Пристрій передачі електрокардіографічного сигналу з використанням GSM мереж, Трикіло А. І. (2014)
Клюшник В. Г. - Витоки струму в електричних системах з напівпровідниковими силовими перетворювачами (2014)
Дорошенко О. І. - Щодо фізичних основ моделювання електроенергетичних систем, Водічев В. А. (2014)
Дерец А. Л. - Алгоритм самонастройки релейной системы подчинённого регулирования положения на формирование предельно-апериодического переходного процесса, Садовой А. В. (2014)
Белоха Г. С. - Сравнительный анализ преобразователей частоты на базе систем стабилизации тока, Самчелеев Ю. П., Дрючин В. Г., Бакаев О. В. (2014)
Яшина К. В. - Методика построения динамических моделей технологических процессов, Садовой А. В. (2014)
Садовенко И. А. - Экспериментальные исследования фильтрационных свойств породколлекторов при аккумулировании углеводородных газов, Инкин А. В. (2014)
Гоцуленко В. В. - Динамическое демпфирование автоколебаний (помпажа) вентилятора резонатором Гельмгольца, Гоцуленко В. Н. (2014)
Кравченко А. В. - Давление пара: 3. Оценка точности новой температурной зависимости (2014)
Мных А. С. - Решение задачи распределения температуры в единичном объеме агломерационного слоя методом конечных элементов с учетом внутренних источников тепла (2014)
Грищенко Г. О. - Автоокиснення та кінетичні аспекти 1,4-дигідропіридинів у присутності системи Со(ІІ)/NHPI, Нестерова О. Ю., Компанець М. О., Винокурова Т. К. (2014)
Гуляєв В. М. - Дослідження впливу пропіоновокислих бактерій на ріст Escherichia coli в кисломолочному продукті, Крюковська О. А., Філімоненко О. Ю., Сенипостол А. О. (2014)
Гуляєв В. М. - Дослідження впливу світла на здатність пропіоновокислих бактерій синтезувати вітамін В12, Крюковська О. А., Філімоненко О. Ю., Сенипостол А. О. (2014)
Гуляєв В. М. - Мікробіологічні дослідження сировини та готового продукту – козячого сичужного сиру сулугуні, Коваленко А. Л., Корнієнко І. М., Галенко М. В. (2014)
Гуляєв В. М. - Дослідження фізико-хімічних показників сировини та готового продукту з метою вдосконалення рецептури приготування козячого сичужного сиру сулугуні з підвищеними лікувально-дієтологічними властивостями, Коваленко А. Л., Корнієнко І. М., Галенко М. В. (2014)
Кабиш С. С. - Розробка заходів щодо поліпшення екологічного стану Дніпродзержинська – нагальна необхідність сьогодення, Волошин М. Д., Авраменко С. Х. (2014)
Гуляєв В. М. - Оцінка впливу гідробіологічного стану біоценозу локальних очисних споруд ДПО "Азот” на якісні характеристики біохімічного очищення (на прикладі м. Дніпродзержинська), Корнієнко І. М., Бондаренко С. С. (2014)
Іванченко А. В. - Утилізація рідких відходів виробництва аміаку (2014)
Евстратенко Л. И. - Исследование фильтрации воздуха в пористой среде обрушенных зон рудников Кривбасса, Юрченко А. А. (2014)
Романюк Р. Я. - Безпека праці при прокатці жерсті, Левчук К. О. (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Шишка Р. Б. - Правовий режим космічних об’єктів (2015)
Малярчук Н. В. - Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання, Хом’яченко С. І. (2015)
Синенко С. В. - Проблемні аспекти матеріальної відповідальності працівників транспорту (2015)
Калюжний Р. А. Калюжний Р. А. - Теоретичні концепції еволюції механізму регулювання страхової діяльності в Україні, Заєць О. М. Заєць О. М. (2015)
Нижник Н. Р. Нижник Н. Р. - Принципи диференціації пенсійних відносин: окремі аспекти теорії пенсійного права, Гуменюк І. О. Гуменюк І. О. (2015)
Пильгун Н. В. Пильгун Н. В. - Становлення громадянського суспільства в Україні в умовах сьогодення, Повєткін Д. О. Повєткін Д. О. (2015)
Тимченко А. П. Тимченко А. П. - Діяльність працівників української міліції в 1941-1945 рр.: використання досвіду в сучасних умовах (2015)
Череватюк В. Б. - Медіативна процедура вирішення спорів: теоретичний і практичний аспект, Сірук К. Л. (2015)
Бородін Д. І. - Правоохоронні органи України: поняття та функції (2015)
Олійник О. В. Олійник О. В. - Службовці цивільної авіації: адміністративно-правова характеристика (2015)
Троцюк Н. В. - Захист авторських прав професійними творчими спілками (2015)
Чабан В. П. Чабан В. П. - Адміністративний нормативно-правовий акт і адміністративний договір: юридична характеристика (2015)
Юринець Ю. Л. Юринець Ю. Л. - Культурологічні аспекти формування принципів адміністративного права: від античності до сучасності (2015)
Давидова Н. О. - Здійснення інституцією вищої освіти підприємницької діяльності: запозичення американського досвіду (2015)
Зеленова М. О. - Окремі аспекти захисту прав споживачів у сфері споживчого кредитування (2015)
Lobzhanidze D. - Legal basis of matrimonial property foundations (2015)
Тімашова В. М. Тімашова В. М. - Державний імунітет транзитної України як учасника міжнародного права: сучасний стан і перспективи переформатування, Гусєв М. В. Гусєв М. В. (2015)
Shchennikova L. - Subjective right of ownership in the civil law of the different countries of the world (2015)
Гелич А. О. - Господарська компетенція Національного банку України (2015)
Гостюк В. І. - Сучасні моделі державного регулювання туристичної діяльності: міжнародна практика (2015)
Козирєва В. П. Козирєва В. П. - Механізм та умови впровадження спрощеної процесуальної форми в господарське судочинство України: запозичення іноземного досвіду, Бабенко О. Ю. Бабенко О. Ю. (2015)
Кочин В. В. - Засоби державного регулювання господарської діяльності в умовах дерегулювання економіки України (2015)
Насурлаєва К. Е. - Поняття та характеристика договору інжинірингу (2015)
Волинський О. В. - Сутність кримінально-правового принципу (2015)
Колб О. Г. Колб О. Г. - Про деякі питання стану наукового дослідження проблем застосування заходів і засобів безпеки у місцях позбавлення волі України (2015)
Кришевич О. В. Кришевич О. В. - Сучасна парадигма імплементації норм Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в кримінальне право України, Рощина І. О. Рощина І. О. (2015)
Лихова С. Я. - Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження за законодавством України, Бойко В. І. (2015)
Осадчий В. І. - Кримінально-правова характеристика та кваліфікація підкупу працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України) (2015)
Фріс П. Л. - До питання про кримінальну відповідальність юридичної особи (2015)
Сопілко І. М. - Інновації в юридичній освіті (2015)
Головко С. Г. - Інноваційна освітня діяльність як необхідна умова якісної підготовки майбутніх правників (2015)
Шишка Р. Б. - Цікаве дослідження особистих та майнових прав батьків та дітей (2015)
Душейко П. Г. - Підсумки і прогнози роботи аграрного комплексу Чорнобаївського району Черкаської області (2005)
Нечитайло В. В. - Селянство як природне явище (2005)
Присяжнюк Ю. П. - Освіченість як атрибут етнокультури українського селянства в умовах модерних трансформацій суспільства (історіографічний та гносеологічний аспекти) (2005)
Сидорук Т. В. - Описи Ратненського староства XVI - XVIII ст. як джерело вивчення історії селянства (2005)
Ластовський В. В. - Звичаєві стосунки між українським селянством та Православною церквою (кін. XVII - XVIII ст. ) в історіографії (2005)
Атаманенко В. Б. - Описово-статистичні джерела ХVI - ХII ст. у дослідженні О. І. Барановича (2005)
Дровозюк С. І. - Суспільна свідомість українського селянства в період НЕПу: історіографія проблеми (2005)
Олійник В. М. - Самоврядні організації доколгоспного села - історіографія радянської доби (2005)
Шевченко С. І. - Міхал Грабовський – чигиринський поміщик і польський письменник (2005)
Мойсієнко В. М. - Ліберальні ідеї в теоретичній спадщині та реформаторській діяльності М. X. Бунте (2005)
Ганницький С. Г. - Василь Федорович Симиренко - "український Форд” кінця XIX - початку XX ст. (2005)
Демченко Т. П. - Депутат II Державної думи Російської імперії В. Хвіст: нетипова доля українського селянина, Онищенко В. І. (2005)
Овчаренко А. О. - Аграрна проблема й аграрна політика США в період "великої депресії” і "нового курсу” Ф. Рузвельта (2005)
Дроздова О. В. - Роль просвітницьких осередків Полтавської губернії щодо поширення сільськогосподарських знань у регіоні в другій половині XIX - на початку XX ст. (2005)
Драч О. О. - Формування системи оплати праці сільського вчителя в Україні (друга половина XIX - початок XX ст. ) (2005)
Михайлюк О. В. - Вплив освіти новоєвропейського типу на культуру селянства України (початок XX ст. ) (2005)
Мельниченко В. М. - Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка селянами України на початку XX ст. (за матеріалами української преси), Дулгерова О. М. (2005)
Ситник О. М. - Розвиток національного самоусвідомлення селянства Черкащини в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. як результат протистояння національної української та більшовицької ідеології (2005)
Рибак І. В. - Житло доколгоспного села: кількісні та якісні зміни (2005)
Нечипоренко З. В. - Дискусія стосовно боротьби селянської та пролетарської культур у 20-х рр. XX ст. у контексті національної реформи більшовиків (2005)
Георгізов Г. М. - Нова економічна політика як світоглядний імператив (2005)
Веселова О. М. - Меморіальні пам’ятні знаки та пам’ятники українським селянам – жертвам голоду-геноциду 30-х років XX століття (2005)
Москальов Б. Г. - З історії Харківського державного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка в 30-ті роки XX ст. (2005)
Андрухів І. О. - Заходи органів влади проти впливу РПЦ та "залишків уніатства" на теренах Станіславської області в 50-х рр. XX ст. (2005)
Романюк І. М. - Проблеми сільської школи України в кінці 50-х - середині 60-х років XX століття (2005)
Мелешко Л. А. - Сільська родина Донеччини в нових історичних умовах (1990-ті роки) (2005)
Земзюліна Н. І. - Жіноча політична палітра в сучасній Україні (2005)
Темченко А. І. - Семантика днів тижня в українській лікувальній традиції (2005)
Івангородський К. В. - Поземельні відносини як етносоціальні трансформації в Південних староствах Київського воєводства (до середини XVII ст. ) (2005)
Священко З. В. - Соціальна природа козацтва та становлення козацького землеволодіння на Уманщині (XV - середина XVII ст. ) (2005)
Гуржій О. І. - Переселенський рух на півночі Гетьманщини XVIII ст. у контексті формування повстанських загонів, Дешевенко Л. М. (2005)
Довжук І. В. - Регіонально-галузевий розвиток сільського господарства Наддніпрянської України в першій половині XIX ст. (2005)
Венгер Н. В. - Формування торговельно-промислової еліти на території аграрних меннонітскіх колоній Півдня України (перша половина XIX ст. ) (2005)
Бундак О. А. - Лісові промисли селянства Волині в першій половині XIX ст. (2005)
Лавріненко Н. П. - Бджільництво у господарствах позаштатних монастирів Київської губернії в XIX ст. (2005)
Буравченко Р. В. - Урядова політика царату в цукровій галузі (XIX - поч. XX ст. ) (2005)
Криськов А. А. - Спроби уряду Російської імперії землевлаштувати єврейське населення в Подільській губернії в XIX ст. (2005)
Тищенко С. О. - Податкові органи російської імперії в Україні в другій половині XIX - на початку XX ст. , Берестовий А. І. (2005)
Куліков В. О. - Врожайність зернових культур у сільському господарстві Харківської губернії наприкінці XIX - на початку XX ст. (2005)
Макарова О. В. - Соціальне обличчя селян-переселенців з Подільської губернії (кінець XIX - початок XX ст. ) (2005)
Пилипенко О. Є. - Селянський фактор у діяльності Південно-західного відділення Російської експортної палати*, Єфіменко В. П. (2005)
Вовк Ю. І. - Оренда землі в період становлення ринкових відносин в Україні в кінці XIX - на початку XX ст. (2005)
Наумов С. О. - "Селяни усієї України, єднайтеся!”: організаторська робота українських партій на селі (1905-1907 рр. ) (2005)
Шевченко В. М. - Попередні підсумки вивчення мобілізації земельної власності на Півдні України за 1906 - 1914 рр. (2005)
Терещенко В. Д. - Вплив діяльності Дворянського поземельного банку на проведення аграрних перетворень уряду П. Столипіна (1906 - 1916 рр. )* (2005)
Герасименко О. В. - Селянський рух на Лівобережній Україні під час здійснення Столипінської реформи (2005)
Кучера І. В. - Діяльність російської окупаційної влади в аграрному секторі економіки Східної Галичини в роки Першої світової війни (2005)
Реєнт О. П. - Кризові тенденції в аграрному секторі економіки у роки Першої світової війни (липень 1914 - лютий 1917 рр. ) (Закінчення) (2005)
Губа П. І. - Висвітлення в пресі політичних партій соціально-економічної політики в Україні доби національно-визвольних змагань (1917 - 1920 рр. ) (2005)
Любовець О. М. - Аграрна програма Української демократично-хліборобської партії (2005)
Корновенко С. В. - Соціально-економічна політика Н. Махна в українському селі (2005)
Лозовий В. С. - Ставлення селянства Поділля до гетьманської влади (1918 р. ) (2005)
Ковальова Н. А. - Законодавче забезпечення посівної кампанії в Україні навесні 1918 р. , Малиновський Б. В. (2005)
Коріненко П. С. - Пошук форм землекористування в Україні у 1919 - 1920 рр. (2005)
Фареній І. А. - Ідеї кооперації як компонент масової свідомості українського селянства початку XX століття (2005)
Дорошенко В. О. - Основні засади діяльності ощадно-позичкових товариств на початку XX ст. (2005)
Морозов А. Г. - Діяльність сільськогосподарської кооперації із технічного забезпечення селянських господарств (2005)
Биченко С. М. - Діяльність спеціалізованої системи сільськогосподарської кооперації "Добробут” по підвищенню товарності селянських господарств у добу НЕПу (2005)
Капустян Г. Т. - Комітети незаможних селян у системі радянсько-більшовицької політики (2005)
Лубчинський А. А. - Ретроспективний погляд на кредитування українського села, Совецька Т. Г. (2005)
Міняйло С. А. - Податкова політика радянської влади в українському селі у період розгортання суцільної колективізації (2005)
Перехрест О. Г. - Застосування нацистськими окупантами тактики "випаленої землі” в українському селі в період відступу з України (2005)
Гончаренко О. М. - Політика сталінського режиму щодо українського селянства в інтерпретації нацистської пропаганди на території Рейхскомісаріату "Україна” (1941 - 1944 рр. ) (2005)
Шайкан В. О. - Колабораціонізм в аграрній сфері на території Рейхскомісаріату "Україна” та військової зони (2005)
Перехрест І. В. - Санітарно-епідеміологічний стан у сільській місцевості України та заходи щодо його покращення (1943 - 1945 рр. ) (2005)
Стародубець Г. М. - Селянство як соціальна база українського повстанського запілля (друга пол. 1943 - 1945 рр. ) (2005)
Потильчак О. В. - Військовополонені на підприємствах цукрової галузі Української РСР (1944 - 1945 рр. ): організація, дислокація і структура стаціонарних таборів (2005)
Гонтар Т. М. - Соціальна адаптація переселенців із Польщі до У РСР у 1944 - 1946 рр. як селянська проблема (2005)
Кононенко В. В. - Становище українського селянства у повоєнний період (1945 - 1947 рр. ) (2005)
Саржан А. О. - Відновлення тваринництва у східному регіоні України у перші повоєнні роки (1945 - початок 1950 рр. ) (2005)
Абдуллін А. А. - Робота правоохоронних органів у сільській місцевості Донбасу в період 1953 - 1964 рр. (2005)
Лубко І. М. - Лібералізація планового централізму в другій половині 50-х років XX століття (2005)
Шамара С. О. - Проблеми розвитку сільського господарства Черкаської області в 1954 - 1965 рр. (2005)
Морозова С. А. - Хімізація сільського господарства України у 60 - 80-ті роки XX ст. та її наслідки (2005)
Марочко В. - Реєнт О., Сердюк О. Перша світова війна і Україна. - К. : Генеза, 2004. - 472 с. (2005)
Корновенко С. - В. В. Нечитайло. Селянське господарство фермерського типу в Україні: історія і сучасність. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2004. - 436 с. , Лазуренко В. (2005)
Лубко І. - Нікілєв О. Ф. Виробнича інтелігенція українського села. - Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2004. - 208 с. (2005)
Морозов А. - В. М. Лазуренко, Ю. М. Вовкотруб. Каравани українського степу. - Черкаси: Ваш Дім, 2004. - 92с. (2005)
Стеблянко П. О. - Визначення температурних напружень в циліндричному тілі що збільшується за відомим законом, Волосова Н. М., Дьомічев К. Е. (2014)
Луговий П. З. - Динамічна взаємодія конструктивно ортотропних циліндричних оболонок з пружною основою, Мейш В. Ф., Мейш Ю. А. (2014)
Багно О. М. - Хвилі у шарі в'язкої стисливої рідини, що знаходиться на пружному шарі (2014)
Васильєва Л. Я. - Комбіноване термомеханічне імпульсне навантаження півпростору з врахуванням мікроструктурних перетворень в матеріалі (2014)
Давидчик А. Н. - О приближении одного класса функций двух переменных интерполяционными тригонометрическими полиномами (2014)
Давидчик А. Н. - Об одном неравенстве для модуля непрерывности (2014)
Дерец Е. В. - Оценка интегральных функционалов в H1w (2014)
Худа Ж. В. - Розв’язання крайової задачі з використанням квазіінтерполяційних сплайнів, Тонконог Є. А. (2014)
Аверьянов В. С. - Определение осевой составляющей скорости движения жидкости в фильтровальной установке, Худа Ж. В. (2014)
Волошин Р. В. - Моделирование плавления раскислителя цилиндрической формы из ферросплава ФТИ-30 на границе шлак–металл, Павлюченков И. А., Бабенко М. В., Сало Е. В., Власенко И. В. (2014)
Редчиц В. В. - Исследование управляемости трехосных автомобилей при маневре "переставка", Рудасёв В. Б., Головина Е. В. (2014)
Шматко Д. З. - Дослідження зміни параметрів руху автомобілів при перевезенні вантажів, Персань В. В. (2014)
Шматко Д. З. - Критерії оцінювання якості розслідування та проведення автотехнічних експертиз ДТП, Кочнева О. В. (2014)
Сасов О. О. - Аналіз можливості і доцільності відновлення деталей та вибір способів усунення дефектів при капітальному ремонті автомобілів (2014)
Сасов О. О. - Дослідження впливу домішки біоетанолу на експлуатаційні властивості бензину, Дубіковський О. В. (2014)
Скорняков Е. С. - Перспектива використання нетрадиційних видів енергії в якості джерела руху автомобільних транспортних засобів, Шматко Д. З., Мартиненко С. Ю. (2014)
Яковлєва С. О. - Дослідження впливу функціональних вимог на якість та тестування програмного забезпечення, Міхайлуца О. М., Пожуєв А. В. (2014)
Шевченко Ю. Н. - Определение нестационарных температурных полей в тонких слоистых оболочках вращения при комбинированном теплообмене с окружающей средой, Галишин А. З., Стеблянко П. А., Баняс М. В., Дегтяренко П. Г., Тонконоженко А. М. (2014)
Коржавін Ю. А. - Гібридне авто - яким йому бути, з яким двигуном (2014)
Буря О. І. - Застосування полімерних композиційних матеріалів для виготовлення вижимних підшипників легкових автомобілів, Чернета О. Г., Mовчан С. Р. (2014)
Моторіна В. Г. - Теоретичні основи формування графічної компетентності майбутніх вчителів математики засобами ІКТ, Сизоненко Є. Ю. (2014)
Дерець Є. В. - Проблеми вдосконалення методики навчання вищої математики у вищих технічних навчальних закладах (2014)
Тонконог Е. А. - Моделирование как принцип организации учебного процесса (2014)
Киричок Т. Ю. - Визначення зносостійкості банкнотної продукції формуванням комплексного показника зносостійкості за допомогою функції корисності (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Бойченко К. С. - Гармонізація розвитку підприємств в умовах модернізації економіки (2014)
Гребешкова О. М. - Практика партнерських відносин українських підприємств: оцінка стану та характеристика тенденцій (2014)
Казачков І. О. - Аутсорсинг: соціально-трудовий та економічний аспекти (2014)
Швиданенко Г. О. - Імперативи розвитку підприємств (2014)
Кубарева І. В. - Методичні та прикладні аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємства (2014)
Кукоба О. В. - Сучасні новації в теорії менеджменту реорганізаційних процесів на підприємствах (2014)
Олієвська М. Г. - Комерціалізація вузівських інновацій як резерв зростання людського капіталу вітчизняних підприємств (2014)
Васильцов Є. В. - Стратегічний підхід до визначення продуктивності підприємства (2014)
Гелевачук З. Й. - Модель інтегрованого маркетингового управління стратегічним розвитком підприємства (2014)
Гонтарева І. В. - Визначення функціональних меж управління підприємством (2014)
Григор’єва Л. В. - Когнітивне моделювання рівня залученості персоналу у корпоративному управлінні (2014)
Дима О. О. - Дуалістичність у діяльності посередницької організації (2014)
Зеленський М. В. - Методичні підходи до оцінювання ефективності аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства (2014)
Ліфінцев Д. С. - Роль організаційної культури у довгостроковому розвитку підприємства (2014)
Рєпіна І. М. - Стратегічна матриця моделі управління активами підприємств (2014)
Смирнов Є. В. - Методичні аспекти оцінювання стратегічної ефективності управління ресурсами підприємства (2014)
Степаненко Т. О. - Інтегроване управління матеріальними ресурсами промислового підприємства (2014)
Ворошилова Г. О. - Державне регулювання як елемент розвитку міжнародного ринку туристичних послуг (2014)
Загурський О. М. - Інституціональний аналіз кооперативних процесів в аграрному секторі України (2014)
Бакалова Н. Л. - Сучасні проблеми якості продукції молокопереробного підкомплексу (2014)
Брич В. Я. - Управління якістю туристичних послуг у сучасних умовах господарювання, Мазур В. С. (2014)
Буханець В. В. - Ефективність формування та використання фінансового потенціалу гірничо-збагачувальних комбінатів України (2014)
Дерев’янко О. Г. - Репутація як фактор споживчого вибору продуктів харчової промисловості (2014)
Поліщук Є. А. - Саморегулівні організації як складова концепції розвитку небанківських фінансових установ, Левченко В. П. (2014)
Тонюк М. О. - Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств аграрного сектору економіки в Київській області (2014)
Артищук І. В. - Щодо проблеми визначення рівня ризикозахищеності торговельного підприємства (2014)
Дмитренко А. І. - Ліквідація підприємства як базовий інструмент антикризового менеджменту (2014)
Земцова К. А. - Структура визначення факторів впливу на стійкість функціонування промислових підприємств (2014)
Копитко М. І. - Моделювання системи економічної безпеки промислових підприємств на основі використання теорії "м’яких" обчислень (2014)
Кузьомко В. М. - Безпека підприємства: економічна сутність і змістовний контекст (2014)
Пожуєва Т. О. - Економічна безпека підприємства: категоріальний аналіз (2014)
Тирінов А. В. - Взаємозв’язок функцій управління підприємством і противитратного механізму підвищення ефективності його діяльності (2014)
Ткаченко А. М. - Сучасні підходи до систематизації методів економічної діагностики (2014)
Шевчук Л. М. - Ефективність реалізації систем управління техніко-технологічним оновленням (2014)
Шевчук Н. В. - Сучасні моделі оцінювання доданої вартості підприємства (2014)
Рамазанов С. К. - Проблема аналізу, моделювання і прогнозування стану розвитку гіперсистем типу "Майдан": деякі загальні міркування (2014)
Джаман М. О. - Шляхи оптимізації дозвільної системи у сфері господарювання в аспекті зміцнення економічної безпеки малого підприємництва, Гончаров Г. О. (2014)
Бєлов О. В. - Фінансування науки в Україні в контексті світових тенденцій (2014)
Лукьянова С. Э. - Научно-практические основы построения региональной инновационной системы (2014)
Гончар О. М. - Ефективність участі міст України в європейському русі за сталий розвиток (2014)
Крижимінська Є. Г. - Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні (2014)
Yassir Jamal - An overview of the general theory of innovation (2014)
Штангрет А. М. - Мотиваційні аспекти управління персоналом в умовах розвитку економіки знань (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Управління трудовим потенціалом торговельних підприємств як цільовий орієнтир їх розвитку, Іванов Ю. В., Гечбаія Б. Н. (2014)
Педченко Н. С. - Амортизаційна політика підприємства в контексті реформування податкової системи, Лугівська Л. А. (2014)
Сергієнко С. А. - Механізм формування комплексу маркетингових комунікацій авіакомпаній (2014)
Лук’янець В. Д. - Упровадження інформаційних систем управління персоналом вищих навчальних закладів України, Зотова О. М. (2014)
Погорелов Ю. С. - Стратегічне позиціонування підприємства: зміст поняття, Бєлоусова К. І. (2014)
Коваленко О. В. - Формування модернізаційних драйверів розвитку маркетингу авіаринкових інновацій в Україні (2014)
Фандєєва А. Є. - Методичний підхід до оцінки складових використання персоналу на машинобудівних підприємствах (2014)
Балан О. С. - Науково-методичний підхід до формування інформаційно-аналітичного забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої сфери (2014)
Гавкалова Н. Л. - Теоретичний базис формування системи стратегічного управління персоналом (2014)
Крилов Д. В. - Нормативно-правове забезпечення формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах (2014)
Ильясов Р. И. - Развитие малого бизнеса в условиях экономического кризиса: инновационные императивы и особенности поддержки на региональном уровне (2014)
Барибіна Я. О. - Мотиваційна політика підприємств готельно-ресторанного господарства: теоретико-практичний аспект (2014)
Базалійська Н. П. - Сутнісні підходи визначення ефективності трудової діяльності працівників промислового підприємства, Олексюк Ю. С. (2014)
Козаченко Г. В. - Декомпозиційно-синтетичний підхід до розроблення технології управління персоналом у контексті формування бажаної організаційної поведінки, Лихолобов Е. А. (2014)
Холодний Г. О. - Аналіз методичних підходів до оцінки вартості брендів (2014)
Новікова Х. К. - Удосконалення організаційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі (2014)
Гасанова Т. В. - Эффективность управления персоналом и мотивация оплаты труда, Сныткова Н. А. (2014)
Єгоричева С. Б. - Участь банків у забезпеченні інноваційного розвитку регіональної економіки, Шиндер О. В. (2014)
Ясинська Н. А. - Наукове пізнання розвитку особистих фінансів (2014)
Лещук В. П. - Методологічні засади дослідження фінансового капіталу фінансово-промислових груп (2014)
Блакита А. В. - Стейкхолдерський підхід до формування управлінської звітності, Карпенко Д. В., Фоміна О. В. (2014)
Янчев А. В. - Процеси документування в умовах онтології віртуальної реальності (2014)
Підлипна Р. П. - Аналіз видатків на соціальну сферу (2014)
Жидєєва Л. І. - Проблеми бухгалтерського обліку основних засобів у бюджетних установах в контексті відповідно до НП(С)БОДС, Андрієнко О. М. (2014)
Андрушків Б. М. - Про організацію міжвузівської співпраці й інноваційні шляхи розвиткугалузевої освіти та науки в Україні, Коваль Л. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Мельник Л. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Курильців Р. М. - Поняття та сутність мультифункціонального землекористування як парадигми політики інтегрованого управління землекористуванням (2014)
Третяк Н. А. - Окремі аспекти механізмів управління капіталізацією земельних ресурсів (2014)
Миргород М. М. - Науково-методичні підходи до агроландшафтноговпорядкування території Харківської області (2014)
Другак В. М. - Економічна сутність земельної іпотеки на засадах ринку права оренди землі, Поліщук В. Г. (2014)
Ковалишин О. Ф. - Земельні відносини: інституціональні проблеми відносин власників земельних часток (паїв) і сільськогосподарських підприємств, Свентух В. Ю. (2014)
Мартин А. Г. - Проблеми охорони земель сільськогосподарського призначення в умовах завершення земельної реформи, Шевченко О. В. (2014)
Будзяк О. С. - Деградація та заходи ревіталізації земель України (2014)
Гунько Л. А. - Динаміка змін еколого-економічного стану сількогосподарського землекористування Київської області (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського