Зима Б. В. - Про підходи до визначення критеріїв і показників оцінки заготівельної діяльності кооперативних організацій і підприємств у сучасних умовах, Зима Г. І. (2012)
Власенко В. А. - Теоретичні аспекти формування тактичних механізмів реалізації стратегій розвитку підприємств у ринкових умовах господарювання (2012)
Чумаков К. І. - Потенціал підприємства як економічна система (2012)
Петленко Ю. В. - Концептуальні основи формування та функціонування фінансового механізму вертикально-інтегрованих компаній (2012)
Цейко В. Ю. - Інноваційна складова системи енергозбереження на промислових підприємствах (2012)
Коваль Л. М. - Організаційні форми підприємництва та їх ефективність в умовах ринкових перетворень агросфери (2012)
Коваль В. В. - Олігополістична координація інтегрованих структур на ринку інфокомунікаційних послуг України (2012)
Скляр Г. П. - Страхування і перестрахування ризиків суб’єктів зеленого туризму як необхідна умова його розвитку, Фисун І. В. (2012)
Ілляшенко К. В. - Методичні засади ефективного управління фінансовими ресурсами на стадії виконання бюджетів, Ілляшенко Т. О. (2012)
Савчук Н. В. - Інституціональні підходи стратегічного бюджетного планування (2012)
Козуб В. О. - Порогові та цільові значення показників моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства (2012)
Ігнатенко В. Ю. - Реформування житлово-комунального господарства як засіб нарощення бюджетного потенціалу регіону (2012)
Собкова Н. Д. - Пріоритетні напрями державногофінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів (2012)
Олексієнко А. С. - Основи фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2012)
Колєснік Т. С. - Методи комплексної оцінки стратегічної фінансової позиції та фінансового потенціалу підприємств (2012)
Карпенко Є. А. - Облік доходів платників єдиного податку: сучасна практика, проблеми, способи вдосконалення (2012)
Верига Ю. А. - Развитие законодательства о бухгалтерском учете в Украине и Российской Федерации, Хозяева С. Г. (2012)
Корягін М. В. - Бухгалтерський облік вартості підприємства як специфічного товару (2012)
Гаркуша О. В. - Державне регулювання кредитної кооперації Наддніпрянської України до і після встановлення радянської влади (2012)
Анотації (2012)
Абєлєнцев В. М. - Умови виникнення защемлених газових скупчень в процесі вибіркового обводнення покладів, Сусяк Т. Я. (2015)
Анфимова Г. В. - Состояние изученности и проблемы исследования стратотипов юры Горного Крыма (2015)
Кривошея В. А. - Геофлюидодинамическая система Днепровско-Донецкой впадины – становление и развитие (2015)
Кривошея В. О. - Відкриття нових газоконденсатних покладів на Веснянському НГКР (2015)
Лур’є А. Й. - Геологічні особливості багато пластових родо-вищ вуглеводнів як основа визначення критеріїв їх до розвідки, Абєлєнцев В. М., Міщенко Л. О. (2015)
Матвеев А. В. - Палеогеграфический анализ распространения известкового нанопланктона в позднем мелу юга Украины (2015)
Прибилова В. М. - Підземні водні ресурси харківської області та стратегія їх використання для водопостачання населення (2015)
Самойлов В. В. - Геотермобаричні особливості Борисівського родовища та їх врахування при підрахунку запасів газу (2015)
Svyatenko G. E. - Geologic structure and new stratigraphic com-plexes hydrocarbon-bearing perspectives of eastern Poltava field, Petlica Petlica, V. V., Spichakova U. M. (2015)
Стебельська Г. Я. - Геологічні передумови розвідки та розробки покладів високов’язких нафт та природних бітумів (2015)
Стефанский В. Л. - Тафономические аспекты исследования мандрыковских слоев верхнего эоцена (г. Днепропетровск, Украина) (2015)
Суярко В. Г. - Концептуальна синергетична геолого-гідрогеологічна модель роз-витку суфозії та карсту у карбонатних породах на території Святогірського монастиря, Сухов В. В. (2015)
Suyarko V. G. - Features of geological structure and prospects of gas content in Zmiiv basement ledge, Yakymenko Ju. V., Ishenko L. V. (2015)
Трохименко Г. Л. - Мезозой ДДЗ: перспективи, методи дослідження та оцінки нафтогазоносності, Височанський І. В., Святенко Г. Є. (2015)
Хроль В. В. - Виявлення пластів-колекторів за геолого-технологічними дослідженнями в ма-лопотужних пісковиках на прикладі родовищ південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини (2015)
Chornenkyi R. V. - Clarification indicators of development of Vilhivskyi’s condensate field by fal-ling reservoir pressure (2015)
Kobchenko Yu. F. - Spase-time tendencies of air temperature change in climate warming period in the territory of Ukraine, Kobchenko O. Yu. (2015)
Niemets К. A. - Environment as a factor of the spatial organizations of the big city (on the example of the city of Kharkiv), Mazurova A. V. (2015)
Овчарук В. А. - Особенности формирования паводков теплого периода на реках Горного Крыма, Прокофьев О. М., Тодорова Е. И. (2015)
Chervanyov I. G. - The intangible natural resources (INR) on aspects of natural capital of new-geography: some perspectives for Ukraine, Karasiov O. O. (2015)
Амджади Азиз - Применение стохастической модели для долгосрочного прогноза качества воды грунтового водоносного горизонта Хоррамабадской и Ширазской межгорных впадин, Чомко Ф. В., Носик Д. Ю. (2015)
Брикс А. Л. - Трансформація скупчень легких нафтопродуктів, забруднюючих геологічне середовище, Гаврилюк Р. Б. (2015)
Касимов А. М. Удалов И. В. - Технические и эколого-экономические показатели перспективных технологий утилизации ценных компонентов из крупнотоннажных промышленных отходов, Кононенко А. В. (2015)
Кошлякова Т. О. - Оцінка уразливості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в м. Києві за ізотопно-радіохімічними даними (2015)
Chervanyov I. G. - Geoecological monitoring of dangerous local geochemical objects in urban environment by remote sensing, Burdun I. K. (2015)
Chervanyov I. G. - Application of geoecological vulnerability assessment to prevention of emergencies, Varyvoda Ye. O. (2015)
Памяти профессора Г. В. Карповой (2015)
Игорь Николаевич Ремизов (к столетию со дня рождения) (2015)
Володимир Петрович Макрідін (до століття з дня народження) (2015)
Реферати (2015)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2015)
Бовгира О. - Зонно-енергетичний спектр кристала InCl у різних структурних типах, Охримчук М., Франів А. (2010)
Болтовець П. - Аналіз кінетики вірус-специфічних взаємодій методом ППР, Бойко В., Снопок Б. (2010)
Павлишенко Б. - Квантовий алгоритм розпізнавання образів на растрових зображеннях (2010)
Болеста І. - Спектри поглинання CdBr₂–Ag, Вельгош С., Гамерник Р., Карбовник І., Колич І., Мартинів С. (2010)
Коворотний О. - Моделювання впливу аерозольних шарів на тропосферу під час сонячно-протонних подій, Гончаренко Ю. (2010)
Стебленко Л. - Магнітостимульовані процеси окиснення n-Si, Кордубан О., Коплак О., Демченко П. (2010)
Белюх В. - Комбінована еліпсометрична методика оптичної характеризації кристалів. Частина 1, Пашковський М. (2010)
Чунихин Л. - Классификационные признаки для картирования радонового риска на территории Гомельской и Могилёвской областей Республики Беларусь, Карабанов А., Беляшов А., Дроздов Д., Герман О. (2010)
Ляшенко О. - Трансформація ¹³Cs та Sr у системі ґрунт–рослина на дерново-підзолистому ґрунті під впливом добрив та меліорантів, Піскун О., Христенко Ю., Передрій В., Солдаткіна І. (2010)
Буздалкин К. - Автоматизированный мобильный комплекс контроля радиационной обстановки, Жученко Ю., Чунихин Л. (2010)
Беляєв В. - Роль швидких компонент виведення у динаміці формування вмісту радіонукліда в гідробіонтах, Волкова О. (2010)
Бордун І. - Дослідження зміни спектрів пропускання електрохімічно активованої води у процесі релаксації, Пташник В., Черновол Н. (2010)
Коваленко О. - Дослідження спектрів фотолюмінесценції плазми крові та сечі людини з метою діагностики онкологічних захворювань нирок, Морозов О., Чорна В. (2010)
Ковальчук М. - Особливості структури сонячного корпускулярного випромінювання поблизу Землі, Стоділка М., Гірняк М., Кошовий В., Івантишин О., Лозинський А. (2010)
Купльовський Б. - Моделювання хвильового поля для складних сейсмічних розрізів (2010)
Брич Т. - Математичне моделювання впливу процесу поглиблення нафтогазової свердловини на напружено-деформований стан гірського масиву (2010)
Ковальчук М. - Вивчення зв’язків між активністю 23-го сонячного циклу та геомагнітними збуреннями, Стоділка М., Гірняк М., Лаба І., Баран О. (2010)
Шпотюк Я. - Динаміка радіаційно-індукованих ефектів у склоподібних напівпровідниках квазібінарного розрізу As₂S₃-Sb₂S₃, Балицька В. (2010)
Османов М. - Направлений рух доменних стінок у феромагнетиках під впливом змінних магнітних полів, Золотарюк Я. (2010)
Ольховська С. - Гальваномагнітні властивості кристалів і тонких плівок телуриду свинцю, легованого натрієм, Водоріз О., Щуркова Н., Рогачова О. (2010)
Ємець О. - P–n - переходи на основі Si та AlGaAs як газові сенсори, Шугарова В., Птащенко О., Птащенко Ф. (2010)
Богдан О. - Сульфідна активація p–n - переходів на основі GaAs як газових сенсорів, Птащенко О., Птащенко Ф., Маслєєва Н. (2010)
Яновський О. - Нанокаталізатори на основі паладію (Pd) та ніобію(Nb): технологія виготовлення та властивості, Томілін С. (2010)
Алієв Е. - Шляхи збільшення ККД сонячних елементів на основі мультикристалічного кремнію, Яновський О. (2010)
Алтоіз Б. - Реологічна модель течії структурованих ЕРК-шарів "постійної в’язкості”, Кіріян С., Шатагіна О. (2010)
Бритавський Є. - Особливості спектрального розподілу фотоструму в умовах реверсного збудження, Каракіс Ю. (2010)
Слюсар В. - Статистика кривих блиску віддаленого мікролінзованого джерела при різних моделях його структури, Жданов В. (2010)
Іовчев С. - Інтегральні характеристики гексагональних текстур, Стоянов П., Волчок Н. (2010)
Усов В. - Анізотропія втоми і текстура магнієвого сплаву AZ31, Тітєнков А. (2010)
Шкатуляк Н. - Вплив текстури на руйнування труби зі сталі 20, Ткачук О. (2010)
Брюханов А. - Анізотропія механічних властивостей супердуралюміну 1160, Праведная Н. (2010)
Єлізаров О. - Використання хемографічного ефекту для дослідження електродних процесів на поверхні кремнію, Журав В. (2010)
Брехаря Г. - Дослідження впливу низьких температур на процес подрібнення залізних руд, Козіна Н., Бондар Н. (2010)
Пабат А. - Інноваційна технологія електролізу води, Мухіна Д. (2010)
Ляшков О. - Електрофізичні властивості композитів полімер–варисторна кераміка, Антонов К., Антонова К., Тонкошкур О. (2010)
Коноплянко Д. - Синтез та дослідження електричних характеристик інтеркальованих калію нітратом ‹KNO3› моноселенідів індію та галію (2010)
Дуплавий В. - Анізотропія електричних властивостей шаруватих монокристалів InSe (2010)
Лисенко О. - Структура та властивості сплавів алюмінію з перехідними металами отриманих ексрузією швидко загартованих фольг, Якунін О., Сілка Л., Калініна Т. (2010)
Цисар М. - Дослідження особливостей поверхні монокристалів молібдену різної орієнтації методом сканівної тунельної мікоскопії з напівпровідниковим алмазним вістрям (2010)
Кісс Г. - Поглинання та раманівське розсіяння світла нанорозмірних структур, Зубрицький С. (2010)
Стоянов П. - Вплив деформації згину на текстурні характеристики магнієвого сплаву AZ31, Совкова Т. (2010)
Луців О. Ю. - Особливості індивідуальної релігійності в контексті конфесійної приналежності в сучасному українському суспільстві (2015)
Проскура В. В. - Роль церкви у ресоціалізації засуджених до позбавлення волі (2015)
Стегній О. Г. - Соціологічні підходи до вивчення типів політичної культури (2015)
Ангелко І. В. - Оцінка основних складових життєвого рівня населення України, Лех Г. А. (2015)
Юхновська Т. М. - Стратегічні напрями розвитку біотехнологічної сфери деяких країн світу: орієнтири для України, Груздова Т. В. (2015)
Семигіна Т. В. - Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб, Гусак Н. Є., Трухан С. О. (2015)
Стрельник О. О. - Інституційні сервіси догляду за дітьми як інструмент політики підтримки працюючих батьків (2015)
Балакірєва О. М. - Протести з економічними вимогами в Україні (за результатами моніторингу 2009–2014 рр. ), Білоус Є. В., Тітар І. О. (2015)
Афонін Е. А. - Геополітика: Євразійський меридіан (рецензія) (2015)
Даниленко О. Я. - "Якубинська наукова сесія" – 2015, Остроухова А. С., Проценко Л. Г. (2015)
Суший О. В. - VI Теоретико-методологічний семінар, ІІІ Міжнародний конкурс молодих науковців "Архетипіка й державне управління: громадська самоорганізація, соціальна мобільність, суспільна інтеграція", 30 квітня 2015 р., м. Ужгород, Україна, Афонін Е. А. (2015)
Тітар І. О. - Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО в Україні: законодавчі основи та практичні аспекти" (2015)
Харківські соціологічні читання (запрошення до участі) (2015)
Автори номера (2015)
Пономаренко О. М. - Упорядкування номенклатури мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України", Кульчицька Г. О. (2015)
Возняк Д. К. - Утворення включення із опалоподібною речовиною у кристалі топазу із заноришових пегматитів Волині (за даними термобарометрії й ІЧ-спектроскопії), Хоменко В. М. (2015)
Lavrynenko O. M. - Development of the hydroxysulfate Green Rust on the steel surface contacting with water ferric and ferrous salt solutions, Shchukin Yu. S. (2015)
Пономар В. П. - Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала, Гречановский А. Е., Брик А. Б., Юшин А. А., Лютоев В. П., Савченко Т. С. (2015)
Кривдик С. Г. - Лейцитовые породы озера Урмия, Иран, Михайлов В. А., Шарыгин В. В. (2015)
Шестопалова Е. Е. - Изотопный возраст циркона габброидов Городищенского массива (Корсунь-Новомиргородский плутон, Ингульский мегаблок УЩ), Степанюк Л. М., Довбуш Т. И., Котвицкая И. Н. (2015)
Артеменко Г. В. - Геохимическая характеристика и геодинамические условия формирования метабазитов и метакоматиитов Кривбасса (Среднеприднепровский мегаблок УЩ), Самборская И. А., Мартынюк А. В. (2015)
Наумко І. М. - Цінні книги про видатного вченого і громадського діяча академіка Євгена Лазаренка (2015)
До 85-річчя академіка НАН України Є. Ф. Шнюкова (2015)
До 80-річчя академіка НАН України В. І. Старостенка (2015)
До ювілею Юрія Олександровича Полканова (2015)
Титул, зміст (2015)
Люта Н. Г. - Перспективи української геології – дерегуляція чи сталий розвиток?, Лютий Г. Г. (2015)
Кондратенко П. А. - Перспективи сріблоносності Пержанського рудного поля, Костенко М. М. (2015)
Калашник А. А. - Глубинные факторы формирования крупных промышленных месторождений лития в редкометалльных пегматитах Шполяно-Ташлыкского рудного района Украинского щита. Статья 1. Основные физико-химические свойства элементов парагенезиса руд в редкометалльных пегматитах Шполяно-Ташлыкского рудного района и геохимическая характеристика метасоматитов (2015)
Лебідь В. П. - Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву.Стаття 1. Особливості пошуку вуглеводнів у північно-західному субрегіоні (2015)
Зинчук Н. Н. - Пути повышения эффективности поисков алмазоносных кимберлитов (на примере Сибирской платформы) (2015)
Иванов Б. Н. - Минералого-геохимическая характеристика и особенности пространственного распространения диафторированных пород центральной части Украинского щита, Михальченко И. И. (2015)
Шаталов Н. Н. - Металлогенист Леонид Станиславович Галецкий (к 80-летию со дня рождения) (2015)
Пам’яті Віктора Івановича Трегубенка (2015)
Вступ (2009)
1.1. Місце фондового ринку в сучасних макроекономічних процесах в Україні (2009)
1.2. Емісійна діяльність на ринку цінних паперів (2009)
1.2.1. Реєстрація випусків акцій (2009)
1.2.2. Реєстрація випусків облігацій підприємств (2009)
1.2.3. Реєстрація випусків облігацій місцевих позик (2009)
1.2.4. Реєстрація випусків іпотечних цінних паперів (2009)
1.2.5. Реєстрація випусків похідних цінних паперів (2009)
1.2.6. Реєстрація випусків акцій та інвестиційних сертифікатів інститутів спільного інвестування (корпоративних та пайових фондів) та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (2009)
1.3.1. Діяльність відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій у 2007 році (2009)
1.3.1.1. Дивідендна політика (2009)
1.3.1.2. Держава як акціонер (2009)
1.3.2.1 Дивідендна політика (2009)
1.3.2.2. Держава як акціонер (2009)
1.3.3. Залучення грошових коштів емітентами (2009)
1.4.1. Діяльність з випуску та обігу цінних паперів (2009)
1.4.2. Діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів (2009)
1.4.2.1. Аналіз цінних паперів емітентів "блакитних фішок" (2009)
1.5. Діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (2009)
1.6. Депозитарна діяльність зберігачів цінних паперів (2009)
1.7. Діяльність інститутів спільного інвестування (2009)
1.8. Діяльність саморегулівних організацій (2009)
2.1. Розвиток законодавства про цінні папери та фондовий ринок (2009)
2.2. Державне регулювання депозитарної діяльності, діяльність фондових бірж та саморегулівних організацій (2009)
2.3. Державне регулювання діяльності інститутів спільного інвестування (2009)
2.4. Ліцензування професійних видів діяльності на ринку цінних паперів (2009)
2.5. Розвиток корпоративного управління (2009)
2.6. Моніторинг діяльності учасників ринку цінних паперів (2009)
2.7. Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів, захист прав інвесторів та фінансовий моніторинг на ринку цінних паперів (2009)
2.8. Правозастосування на ринку цінних паперів (2009)
2.9. Розвиток інформаційних технологій (2009)
2.10. Міжнародна діяльність (2009)
2.11. Координація підготовки та сертифікація фахівців фондового ринку (2009)
2.12. Діяльність Комісії щодо взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків із громадськістю (2009)
2.13. Кадрове забезпечення діяльності Комісії (2009)
2.14. Координація діяльності територіальних органів Комісії (2009)
2.15. Основні показники діяльності територіальних органів Комісії (2009)
2.16. Діяльність Консультаційно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2009)
2.17. Основні напрями розвитку державного регулювання фондового ринку в Україні у 2009 році (2009)
Додатки1-3 (2009)
Содержание (2015)
Бачинская Н. В. - Особенности построения структуры многолетней подготовки в спортивной акробатике на современном этапе (2015)
Джим В. Ю. - Особенности совершенствования тренировочного процесса квалифицированных бодибилдеров в соревновательном периоде (2015)
Колокольцев М. М. - Оптимизация физического воспитания студенток вуза с учетом количественной характеристики мышечного компонента их тела, Цеслицка М. З., Мушкета Р. К. (2015)
Кондаков В. Л. - Причины снижения интереса студентов к занятиям физической культурой и спортом, Копейкина Е. Н., Балышева Н. В., Усатов А. Н., Скруг Д. А. (2015)
Михнов А. П. - Обоснование комплекса показателей и определение их приоритетной значимости для оценки соревновательной деятельности хоккеистов высокой квалификации различного амплуа (2015)
Приймаков А. А. - Устойчивость равновесия в вертикальной стойке и управление произвольным движением у спортсменов-стрелков в процессе изготовки и стрельбы по мишени, Эйдер Е., Омельчук Е. В. (2015)
Просвирина Л. Н. - Возрастная характеристика двигательных качеств студенток технического вуза III-й функциональной группы здоровья (специальная медицинская группа), Колокольцев М. М., Колчанова М. А., Цеслицка М. З., Станкевич Б. Я. (2015)
Радзиевский Р. М. - Распознавание правоохранителем уровня возникшей угрозы на основе двигательного поведения и внешних признаков противника, Плиско В. И. (2015)
Семанишин Т. М. - Профессиональный портрет будущих инструкторов по физическому воспитанию дошкольников, Попель С. Л. (2015)
Шупило И. П. - Влияние занятий оздоровительной аэробикой на двигательную подготовленность девушек (2015)
Инструкция для авторов (2015)
Содержание (2015)
Дудник И. О. - Формирование позитивной мотивации как основы самосовершенствования волевых качеств студентов в процессе занятий физической культурой (2015)
Козина Ж. Л. - Анализ индивидуальных типологических свойств нервной системы студентов в аспекте особенностей реакции на экстремальную ситуацию с помощью методов многомерного анализа, Ермаков С. С. (2015)
Мартынюк О. В. - Оценка уровня здоровья студенческой молодежи по показателям адаптационного потенциала, биологического возраста и по резервам биоэнергетики организма, Вилянский В. Н. (2015)
Ольховый О. М. - Модель спортивно-ориентированного физического воспитания студентов с применением информационных технологий , Петренко Ю. М., Темченко В. А., Тимченко А. Н. (2015)
Пичурин В. В. - Жизнестойкость студентов и психологическая готовность к профессиональной деятельности (2015)
Подригало Л. В. - Изучение особенностей психологического статуса спортсменов армспорта в период соревнований, Галашко М. Н., Галашко Н. И. (2015)
Терещенко И. А. - Координационная тренировка специализирующихся по спортивным видам гимнастики, Оцупок А. П., Крупеня С. В., Левчук Т. М., Болобан В. Н. (2015)
Baljinder Singh Bal. - Impact of short-term Bhastrika Pranayama on respiratory parameters: an ancient practice with contemporary significance (2015)
Mehrzad Shabani - Study of body mass index (BMI), body fat percent (%BF), and waist to hip ratio (WHR) in male physical education students, Saeid Shakerian, Rouholah Fatemi. (2015)
Romanowska-Tolloczko Anna - The assessment of difficulty of yacht sailing classes and students’ global self-esteem, Piwowarczyk Piotr. (2015)
Инструкция для авторов (2015)
Титул, зміст (2015)
Колесник В. Г. - DS-теория. Исследование факторов деления Р-данных для генерации прикладных алгоритмов. Часть 1 (2015)
Ігнатенко О. П. - Ігрова модель взаємодії користувачів у гетерогенних розподілених середовищах, Іваненко П.А., Синецький О.Б., Ніколенко О.В. (2015)
Дорошенко А. Ю. - До створення Інтернет-порталу надання послуг метеорологічного прогнозування на мультипроцесорній платформі, Іваненко П. А., Овдій О. М., Павлючин Т.О., Вітряк Є.А. (2015)
Рухлис К. А. - К вопросу о производительности распределенных хранилищ объектов данных в памяти ОЗУ, Дорошенко А. Е. (2015)
Гордийчук О. В. - Одноранговая топология и мультикастинговый алгоритм с гарантированным качеством опыта, Бычков О. С. (2015)
Лопаткин Р. Ю. - Анализ вычислительных ресурсов персональных компьютеров, Иващенко В. А., Игнатенко С. Н., Куприенко В. В. (2015)
Ремарович С. С. - Системи виявлення Web-сервісів в сервіс-орієнтованій архітектурі: проблеми і рішення (2015)
Кудим К. О. - Розробка інтегрованої системи періодичних наукових видань на основі OJS, Резніченко В. А., Новицький О. В., Проскудіна Г. Ю., Овдій О. М. (2015)
Чуруброва С. М. - Сучасні технологічні аспекти систем підтримки прийняття рішень (2015)
Рагозин Д. В. - Метод мониторинга аномалий локальной погоды на основе технологий сенсорных сетей (2015)
Степанюк М. Ю. - Підвищення ефективності інформаційно-го забезпечення процесів оборонного планування за рахунок використання розпаралелювання обчислень, Дорощенко О. В. (2015)
Білорус О. Г. - Політекономія світ-системи фінансово-економічного глобалізму: нові тенденції та закономірності розвитку глобального фінансового сектору (2015)
Луніна І. О. - Особливості та наслідки застосування різних форм податку з обороту (2015)
Опарін В. М. - Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні (2015)
Cторонянська І. З. - Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації, Беновська Л. Я. (2015)
Терещенко О. О. - Прагматика розрахунку ставки дисконтування в період фінансової кризи (2015)
Гораль Л. Т. - Аналітична оцінка інноваційної діяльності фінансових установ на ринку фінансових послуг, Мацук З. А. (2015)
Хвесик М. А. - Особливості економічної оцінки віртуальної води та можливості її використання в Україні, Левковська Л. В., Сундук А. М. (2015)
Башко В. Й. - Шляхи досягнення збалансованості пенсійної системи в Україні (2015)
Юшко С. В. - Особливості реалізації державних соціальних гарантій в Україні (2015)
Автори (2015)
Титул, зміст (2015)
Абліцов В. - Сторінки з історії інтелектуальної України: Нобелівський рух (2015)
Білий Д. - Національна ідентичність та становлення модерних націй - сучасне осмислення проблеми (2015)
Гайко Г. - Гірнича складова епохи Великих географічних відкриттів, Білецький В. (2015)
Дем'янчук В. - Механізми протидії Компартії України розгортанню демократичних процесів в УРСР у 1987-1988 рр. (на прикладі громадсько-політичної діяльності Івана Геля) (2015)
Дем'янчук Ю. - Російський колабораціонізм на Рівненщині в роки Другої світової війни (2015)
Задунайський В. - Порівняння військової структури та бойової підготовки кубанських пластунів і польських піхотинців (початок ХХ ст.) (2015)
Кравченко В. - Сучасна історична наука: методологічний аспект (2015)
Левик Б. - Російсько-українська війна: поточний аналіз 2014-2015 рр. (2015)
Левицька О. - Переосмислення змісту та значення першої дисертації М. І. Костомарова "Про причини і характер унії в Західній Росії" (2015)
Литвиненко В. - Вірменські наративи ХІІІ - початку ХІV ст. як джерела з історії Другого та Третього хрестових походів (2015)
Лях С. - Самогубства компартійних функціонерів 1929-1932 років як відгомін сталінського "великого перелому" (2015)
Малярчук О. - Пошуки нових підходів до ведення сільського господарства в Українській РСР у період "розвинутого соціалізму" (2015)
Пішванова Т. - Матеріали до історії першого українського театру Донбасу - Вседонбасівського державного українського драматичного театру "Дондерждрама" (2015)
Романцов В. - Суспільні процеси в Маріупольському повіті на початку революції (весна 1917 р.) (2015)
Сергійчук Г. - Митрополит Андрей Шептицький у Москві (до 150-річчя від дня народження) (2015)
Тодоров І. - Сучасна україно-російська війна: витоки і геополітичний вимір (2015)
Шалашна Н. - Еволюція уявлень про державу в середовищі українських православних інтелектуалів другої половини XVII ст. (2015)
Лингур В. Н. - Экспериментальная оценка параметров пружинно-шарикового буферного устройства, Михайлов Е. П., Кнюх А. Б. (2015)
Михеев А. В. - К вопросу надежности опорного узла колонны портальных кранов, Власов В. Т. (2015)
Федик В. В. - Напружений стан елементів роликових опорно-поворотних пристроїв автокранів, Малащенко В. О. (2015)
Семенюк В. Ф. - Определение коэффициента полезного действия лебедки лифта, Бойко А. А., Вудвуд А. Н. (2015)
Немчук А. О. - Тестирование двух конфигураций секции имитации восстановительных работ программного комплекса имитационного прогнозирования динамики технико-экономических параметров сложных технических систем, Матоликов Д. П., Галевский В. В. (2015)
Малащенко В. О. - Спосіб регулювання форми поперечного перерізу стрічки стрічкового конвеєру, Коруняк П. C. (2015)
Христо П. Е. - Энергосберегающий электропривод главных водоотливных насосов сухого дока (2015)
Малащенко В. О. - Класифікація способів і пристроїв керування процесом зміни швидкості у техніці, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2015)
Нємий С. В. - Надійність пасових передач автомобілів (2015)
Ловейкін В. С. - Встановлення адекватності математичних моделей режимів руху кранових механізмів, Ромасевич Ю. О. (2015)
Бушер В. В. - Математическая модель башенного крана с механизмами подтягивающих тросов, Волков Н. З. (2015)
Лятуринский В. А. - Остаточные напряжения в тавровых сварных соединениях крановых коробчатых балок, Сидоренко М. В. (2015)
Семенюк В. Ф. - Влияние динамики пуска на коэффициент полезного действия лебедки лифта, Бойко А. А., Кнюх А. Б. (2015)
Немчук А. О. - Применение непараметрических методов в исследованиях перегрузочных процессов, Витюк Н. В., Яхник Д. П. (2015)
Михайлов Е. П. - Позиционное управление тележками мобильных роботов (2015)
Вудвуд А. Н. - Обеспечение стабильности тормозного момента дисково-колодочных тормозов, Апруда А. А., Притула С. А., Крысь Н. В. (2015)
Чаюн И. М. - Экспериментальное исследование распределения усилий в элементах канатов, Вовк П. Е. (2015)
Федик В. В. - Спосіб автоматичного регульовання зусилля затягування нарізевих з’єднань опорно-поворотних пристроїв автокранів (2015)
Титул, зміст (2015)
Архипов В. - Чи наблизить наука ринок (2015)
Васильченко М. - "Земля має належати тому, хто хоче і вміє на ній господарювати — українському хліборобові" (2015)
Кириленко І. - "Нема такої ціни, якої насправді вартує український чорнозем" (2015)
Надходження до місцевих бюджетів (2015)
В Україні буде створена система сучасних (2015)
Чернов В. - Землевпорядники зміцнюють кордон (2015)
Паювання в Нових Чорториях знову буксує (2015)
Видатний учений у сфері земельних відносин і галузі землеустрою (2015)
Третяк А. - Проблеми формування інституціонального середовища ринку пайових земельних ділянок та роль землеустрою у їх вирішенні, Третяк В. (2015)
Сакаль О. - Екологічна мережа України як екологічний каркас сталого землекористування, Третяк Н., Петренко А. (2015)
Гопцій Д. - Особливості відведення земельних ділянок для потреб надрокористування, Завальний С. (2015)
Гаража О. - Передумови розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в системі управління земельними ресурсами (2015)
Хто погоджує проект відведення земельної ділянки та чи потребує він обов’язкової землевпорядної експертизи? (2015)
Щодо витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок Що спрощує закон про уніфікацію землевпорядної документації (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Галаманжук Л. Л. - Вплив різних підходів до навчання основним рухам на фізичну підготовленість 4-річних хлопчиків із існуючими варіантами рухової асиметрії (2015)
Голод Н. Р. - Принципи створення комплексної програми фізичної реабілітації студенток спеціальної медичної групи з врахуванням порушень рухової дієздатності (2015)
Козіна Ж. Л. - Методика відновлення працездатності із застосуванням баночного масажу та аутогенного тренування баскетболісток студентських команд, Кожухар Л. В., Собко І. М., Вакслер М. А., Тихонова А. О. (2015)
Лобко В. С. - Дослідження психофізіологічних характеристик студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату з різним стажем занять (2015)
Пашков И. Н. - Методика совершенствования координационных способностей юных тхеквондистов на этапе предварительной базовой подготовки (2015)
Совенко С. П. - Тенденции изменения техники спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в спортивной ходьбе на 20 км, с ростом спортивного результата, Литвинчук Т. В., Будкевич Г. Б. (2015)
Черненко С. О. - Моделювання процесу навчання школярів молодших класів метанню м’яча у вертикальну ціль (2015)
Gnitecka Jolanta - Psychomotor therapy as a effective method of alleviating the symptoms of child’s non-harmonious development, Nowak Agata, Romanowska-Tolloczko Anna. (2015)
Hasani S. H. - The effect of glycemic index on plasma il-6 in sub-max exercise, Supaporn S., Mehranpour A. B., Witid M. (2015)
Aymen Hawani - Effect of training information technology and communication driving school (Case of the teaching of O’Brien shot put style), Maher Mrayeh, Mohamed sami Bousid. (2015)
Niewiadomska Monika - Impact of canine assisted therapy on emotions and motivation level in children with reduced mobility in physical activity classes, Makris Maria. (2015)
Romanowska-Tolloczko Anna - Level of self-respect and assertiveness skills and teachers’ educational competences, Nowak Agata, Gnitecka Jolanta. (2015)
Vasileios K. Tsimaras. - Influence of traditional dance training programs on dynamic balance of people with intellectual disability: a short review (2015)
Інструкція для авторів (2015)
Галаманжук Л. Л. - Ефективність методичної системи превентивного розвитку рухової активності у поліпшенні фізичних якостей дітей упродовж шостого року (2015)
Кирпенко В. М. - Динаміка змін рівня професійно важливих якостей курсантів вищих війскових навчальних закладів льотного профілю (2015)
Лю Юн Цянь. - Экспериментальное обоснование методики развития координационных способностей юных боксеров 11-13 лет (2015)
Станишевская Т. И. - Суточная динамика показателей микроциркуляции крови у девушек-студенток, Горная О. И., Бережняк А. С., Горбань Д. Д. (2015)
Сторожик А. И. - Динамика показателей вертикальной устойчивости младших школьников со сниженным слухом под влиянием средств физического воспитания, Гулигас А. Г., Туманова В. Н. (2015)
Тищенко В. О. - Контроль тренувальної діяльності як основа успішної реалізації підготовки гандбольних команд вищої кваліфікації (2015)
Hasani S. H. - IL-6 responses to glycaemic index during recovery from exercise, Supaporn S., Mehranpour A. B., Witid M. (2015)
Klimczyk Mariusz - Prognosis of training effects based on somatic characteristics and sport result, Klimczyk Agata. (2015)
Nowak Agata - Dyspraxia as a psychomotor disorder of school age children, Gnitecka Jolanta, Romanowska-Tolloczko Anna. (2015)
Saczuk Jerzy - Morphological differentiation and sport results of male and female weightlifters, Wasiluk Agnieszka. (2015)
Инструкция для авторов (2015)
Галаманжук Л. Л. - Ефективність експериментальної системи в оволодінні дітьми основними рухами на мануальну вправність (2015)
Дорошенко Е. Ю. - Застосування засобів стретчингу в процесі фізичної реабілітації футболістів з пошкодженнями верхніх і нижніх кінцівок (2015)
Козина Ж. Л. - Методика формирования умений и навыков в легкоатлетических двигательных действиях с применением межпредметных связей и информационных технологий у школьников старших классов, Аль-Равашдех Абдел-Басет, Крамской С. И., Ильницкая А. С. (2015)
Макуц Т. Б. - Факторний аналіз психологічної та техніко-тактичної підготовленості тенісистів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Височина Н. Л. (2015)
Мулик К. В. - Мотивація школярів та студентів до спортивно-оздоровчих занять з туризму, Мулик В. В. (2015)
Проскуров Є. М. - Динаміка зміни здоров’я у хлопчиків гімназії 10 – 11 років, під впливом загальноосвітнього навантаження (2015)
Сибіль М. Г. - Спрямований вплив на анаеробні системи енергозабезпечення кваліфікованих борців вільного стилю, Первачук Р. В., Чуєв А. Ю. (2015)
Фурман Ю. М. - Удосконалення процесів аеробного енергозабезпечення жінок 37-49 років шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання , Сальникова С. В. (2015)
Худолій О. М. - Моделювання процесу навчання акробатичних вправ і опорних стрибків школярів молодших класів, Іващенко О. В., Черненко С. О. (2015)
Baljinder Singh Bal. - Effects of short term practice of bhastrika pranayama on metabolic fitness (METF) and bone integrity (BI) (2015)
Nowak Agata. - Possibility of 4-years-old children psychomotor development diagnosis with the shortened MOT 4-6. Analysis of psychomotor parameters of shortened MOT 4-6 (2015)
Wasiluk Agnieszka - Fat-free mass index and fat mass index of inhabitants of the city of Biala Podlaska, Saczuk Jerzy. (2015)
Инструкция для авторов (2015)
Боброва О. Є. - Metagenome 16s rrna gene analysis of the black sea microbial diversity in the region of the zmiiniy island, Крістофферсен Й. Б., Іваниця В. О. (2015)
Бабій С. В. - Phylogenetic analysis of neuraminidase gene of influenza a(H3N2) viruses isolated in ukraine in 2013-2014 season, Лейбенко Л. В., Фесенко А. Ю., Радченко Л. В., Смутько О. Ю., Бояльська О. Г., Міроненко А. П. (2015)
Ліманська Н. В. - Detection of plantaricin genes in strains of Lactobacillus plantarum – antagonists of phytopathogenic bacteria, Бабенко Д. О., Ямборко Г. В., Іваниця В. О. (2015)
Масловська О. Д. - Oxidative modification of proteins and specific superoxide dismuase activity of Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 bacteria under the influence of ferric citrate, Гнатуш С. О. (2015)
Нечипуренко О. О. - Ріст і утворення каротинів штамами Bacillus amyloliquefaciens УКМ В-5113 та B. subtilis 1.1 в умовах глибинного культивування, Хархота М. А., Бордунос К. С., Авдєєва Л. В. (2015)
Гармашева І. Л. - Дослідження природи антагоністичної дії штамів Lactobacillus plantarum щодо умовно-патогенних та фітопатогенних мікроорганізмів, Василюк О. М., Коваленко Н. К., Олещенко Л. Т. (2015)
Сіда Л. Л. - Вплив антисептиків і дезінфекційних препаратів на плівкоутворювальні бактерії, Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Шевченко Т. М., Вінніков А. І. (2015)
Андріяш Г. С. - Характеристика штаму Brevibacterium flavum ІМВ В-7446 та оптимізація біосинтезу треоніну, Заболотна Г. М., Ткаченко А. Ф., Шульга С. М. (2015)
Копилов Є. П. - Целюлазна активність гриба Acremonium sp. 502, виділеного з уражених рослин огірків, Цехмістер Г. В. (2015)
Путніков А. В. - Кількісні та функціональні показники кишкової нормобіоти щурів, Голота Ю. В., Сергійчук Т. М., Остапчук А. М., Закордонець Л. В., Остапченко Л. І., Толстанова Г. М. (2015)
Інформаційне повідомлення для авторів (2015)
Киричок П. - Шановні науковці! (2015)
Киричок Т. Ю. - Методологія дослідження якості штрихів металографічного друку за допомогою профілографування поверхні відбитків, Гуща О. В., Сухіна Є. Г., Пінчук М. В. (2015)
Гавриш А. П. - Швидкісне шліфування високолегованих композитів для деталей тертя друкарської техніки, Киричок П. О., Роїк Т. А., Зоренко О. В., Хлус О. С. (2015)
Сарапулова О. О. - Методика і програмне забезпечення для розрахунку технологічних параметрів друкування нанофотонних елементів, Шерстюк В. П. (2015)
Токарь О. В. - Взаимосвязь геометрических параметров шрифта и объективной и субъективной удобочитаемости, Зильберглейт М. А. (2015)
Піх І. В. - Проектування та розрахунок альтернативних варіантів реалізації технологічних процесів, Сеньківський В. М., Андріїв Р. Р. (2015)
Зоренко Я. В. - Дослідження оптичних властивостей відбитків широкоформатного струминного друку, Іванова Ю. О. (2015)
Морфлюк В. Ф. - Цифрова система контролю та стабілізації температурного режиму друкарських циліндрів для підтримки точності суміщення фарб, Чуркін В. В., Балабух Г. В. (2015)
Гавриш А. П. - Технологічні та експлуатаційні рельєфи деталей тертя з нових композитів для поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Книш О. Б. - Обробка корінця книжкового блока різцями, що закріплені на гнучкій ланці (2015)
Віцюк Ю. Ю. - Фрактографічний аналіз та властивості композиційних матеріалів на основі нікелю для деталей поліграфічної техніки (2015)
Козік О. М. - Технологія "Full HD Flexo". Методика порівняння властивостей друкарських форм. Переваги і недоліки нових технологій (2015)
Тріщук О. В. - Акредитація в НТУУ "КПІ" підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030202 "Зв’язки з громадськістю", Фіголь Н. М. (2015)
Киричок Т. Ю. - Комплексне оцінювання зносостійкості банкнотної продукції із захисним лакуванням (2015)
Чухрай Н. І. - Комплексне оцінювання науково-технічних розробок на ранніх етапах інноваційного процессу, Стегницький А. В. (2015)
Білошкурська Н. В. - Маркетингове дослідження факторів ціноутворення на конкурентному ринку (2015)
Карий О. І. - Перетворення мешканця міста на просумента у процесі стратегічного планування розвитку міста (2015)
Решетнікова І. Л. - Внутрішній маркетинг у системі маркетингу підприємства (2015)
Тєлєтов О. С. - Маркетинг спортивного туризму, Карпець В. І. (2015)
Федулова Л. І. - Передумови формування інформаційно-технологічної інфраструктури торговельних підприємств, Кучер Д. Б. (2015)
Дима О. О. - Перспективи реалізації стратегії сталого розвитку вітчизняними роздрібними операторами через упровадження власних торгових марок (2015)
Гриценко Л. Л. - Нaуково-методичний підхід до оцінювaння ризиків інноваційних проектів держaвно-привaтного партнерства (2015)
Райко Д. В. - Модель управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства, Лебедєва Л. Е. (2015)
Глущевський В. В. - Методологія моделювання простору задач у системі управління промисловим підприємством (2015)
Kanishchenko O. L. - Global trends of economic diplomacy development under globalization, Mamalyga O. O. (2015)
Мельник Т. М. - Забезпечення економічного суверенітету в умовах відкритості економіки (2015)
Тульчинська С. О. - Вимоги та критерії визначення статусу дослідницьких університетів в Україні (2015)
Gryshchenko O. F. - Sales promotion methods at Ukrainian market of commercial vehicles: analysis, efficiency, prospects, Klisinski J., Bilan M. I. (2015)
Полуектова Н. Р. - Методи прийняття рішень щодо аутсорсингу сервісів інформаційної системи підприємства, Книшенко Т. М. (2015)
Studinska G. Ya. - Brand of country as a potential for sustainable development of Ukraine (2015)
Шипуліна Ю. С. - Управління формуванням та розвитком інноваційної культури підприємства (2015)
Аль-Оста С. А. - Трикомпонентна модель експортної діяльності підприємства (2015)
Bezugla D. V. - Economic feasibility of reequipment terms based on profitability criterion (2015)
Чуприна Н. М. - Екомаркетинг у діяльності промислового підприємства (2015)
Шкарупа О. В. - Теоретичні аспекти формування та управління портфелем екологічно орієнтованих бізнесів регіону, Бурич І. В. (2015)
Содержание (2015)
Дыкан И. Н. - Диффузионные и перфузионные показатели в ранней оценке эффективности и прогноза стереотаксической радиохирургии с использованием радиосенсибилизаторов в лечении больных с метастатическим поражением головного мозга, А. Б. Грязов А. Б. (2015)
Дикан І. М. - Мультидетекторна комп’ютерна томографія у діагностиці ларингоцеле, Логаніхіна К. Ю., Козаренко Т. М., Сережко Ю. О., Кравченко Д. А. (2015)
Шаповалова Г. І. - Рентгендіагностика та рентгенологічний контроль якості лікування ускладненого карієсу в тимчасових молярах на різних етапах розвитку, Наконечна О. М., Мельник Т. О. (2015)
Терновой Н. К. - Радиологическая диагностика злокачественных опухолей бедренной кости, Туз Е. В., Колотилов Н. Н. (2015)
Гулюк А. Г. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром: упрочнение кости верхней челюсти в процессе системной лекарственной терапии, Пионтковская М. Б., Асмолова А. А. (2015)
Острась О. В. - Ехокардіографічна характеристика геометрії дуги аорти у плода при прогнозуванні неонатальної коарктації аорти, Куркевич А. К., Руденко Н. М. (2015)
Юрковский А. М. - Возможности сонографии в оценке выраженности дистрофических изменений подвздошно-поясничной связки: сонографические и гистологические сопоставления (in vitro), Ачинович С. Л., Кушнеров А. И. (2015)
Zabudska L. R. - Normal variant computed-tomographic anatomy of the pancreas (2015)
Новак Е. М. - Внутриартериальная химиотерапия при хондросаркомах костей таза, Родзаевский С. А., Дедков А. Г., Супруненко А. А. (2015)
Чувашова О. Ю. - МРТ діагностика псевдопрогресії пухлини після LINAC-радіохірургії вестибулярних шваном, Земскова О. В. (2015)
Кориченский А. Н. - Ультразвуковая эластография молочных желез, Бабкина Т. М., Медведев В. Е. (2015)
Джужа Д. А. - Радионуклидные методы в диагностике адреналовых инсиденталом (2015)
Федьків С. В. - Європейська стратегія діагностики ішемічної хвороби серця з застосуванням неінвазивних методів візуалізації (2015)
Korobko V. F. - Esophageal diverticulum: the unique clinical case, Zholneruk O. Ya., Globenko T. A., Kovalenko A. V. (2015)
Копейка О. В. - Анализ эффективности алгоритмов радиопланирования сетей мобильной связи новых поколений 3G/4G, Деревянных А. Е. (2015)
Vinogradov N. A. - Energy-Efficient Routing in Delay/Disruption-Tolerant Network, Lukashenko V. V. (2015)
Козелков С. В. - Аналіз розрізняння когерентних точкових об`єктів щілинною апертурою при мінімумі зваженої енергії бокових максимумів, Коршун Н. В., Заїка В. Ф., Павловська О. Е. (2015)
Климаш М. М. - Оптимізація багатошарової структури транспортної мережі на основі технологій IP/MPLS/DWDM за допомогою методу діакоптики, Кайдан М. В., Бешлей М. І., Редька А. В. (2015)
Скубак О. М. - Надійність оптичних кабелів з оптичними волокнами нових типів, Онищенко В. В., Манько О. О., Ніколов К. О. (2015)
Станко П. А. - Методы и технологии организации коллективной разработки программного обеспечения (2015)
Моденов C. Ю. - Аналіз спеціалізованих комп'ютерних мереж методами теорії масового обслуговування (2015)
Abstracts (2015)
Довгий С. О. - Захищений доступ користувачів інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу, Лебідь О. Г., Копійка О. В., Ковальчук Ю. П., Ройко О. О. (2015)
Полоневич А. П. - Підвищення показників якості систем фазової автопідстройки частоти (2015)
Бондаренко В. Є. - Оптимізація живучості телекомунікаційних мереж (2015)
Максимов В. В. - Розрахунок кількості службової інформації в протоколі OLSR, Панасюк М. С. (2015)
Гребинь А. П. - Особенности реставрации и восстановления аудиосигналов, обусловленных спецификой носителя магнитной записи, Левенець Н. Ф., Швайченко В. Б., Пробитый Д. М. (2015)
Масик И. П. - Особенности принятия решений судоводителем при управлении судном в условиях интенсивного судоходства (2015)
Корпань Я. В. - Використання двійкових кодів на основі послідовностей Уолша для підвищення завадостійкості систем цифрового зв'язку (2015)
Зінченко О. В. - Підвищення швидкодії ітераційний системи фазового автопідстроювання за рахунок підвищення швидкодії основного контуру (2015)
Некряч О. В. - Аналіз взаємозалежності подій в складних динамічних системах (2015)
Косюк Є. С. - Використання нейронних мереж з прямим розповсюдженням сигналу для розпізнавання скриптового шкідливого програмного забезпечення (2015)
Голь І. В. - Підхід щодо комплексної оцінки фінансово-економічної стійкості підприємства телекомунікацій (2015)
Abstracts (2015)
Ромащенко М. І. - Вступ (2014)
Вожегоеа Р. А. - Продуктивність сільськогосподарських культур за різних способів обробітку ґрунту в сівозміні на зрошенні, Найдьоноеа В. О., Малярчук А. С., Малярчук В. М., Музика О. П. (2014)
Дацько Л. В. - Зміна кислотності ґрунту земель гумідної зони внаслідок інтенсивного сільськогосподарського використання, Дацько М. О. (2014)
Козаченко О. А. - Концепція проекту наукового парку "Біоенергетичні агроекосистеми" (2014)
Миглоеець О. П. - Вплив систем землеробства на вміст доступної вологи у ґрунті в посівах сої у Правобережному Лісостепу України, Мельничук Л. М. (2014)
Сердюченко Н. М. - Прогнозування врожайності кукурудзи з використанням даних ДЗЗ, Сайдак Р. В. (2014)
Слюсар І. Т. - Потенціал продуктивності осушуваних органогенних ґрунтів річкових заплав, Личук Г. Л. (2014)
Тараріко Ю. О. - Агроресурсний потенціал маловитратних технологій у землеробстві (2014)
Кордюм А. Б. - Деякі аспекти складання довгострокового водогосподарського балансу (2014)
Котикоеич І. В. - Особливості басейну річки Каланчак в умовах розвитку зрошуваного землеробства (2014)
Кулакіеський С. В. - Удосконалення технології очищення господарсько-побутових стічних вод у локальних системах сільськогосподарської каналізації, Хоружий П. Д. (2014)
Стасюк С. Р. - Нормування господарсько-питного водоспоживання в системах сільськогосподарського водопостачання, Хоружий П. Д. (2014)
Степова Н. Г. - Аналіз вітчизняних нормативних актів щодо вмісту сполук фосфору у стічних і природних водах та їх вплив на довкілля, Кутка О. М. (2014)
Хомутецька Т. П. - Дослідження доцільності застосування багатозонних тарифів на електроенергію у водопостачанні, Сизоненко Г. А. (2014)
Хоружий П. Д. - Розробка і дослідження споруд для підготовки технічної води в децентралізованих групових сільгоспводопроводах, Петроченко О. В. (2014)
Ромащенко М. І. - Управління процесом відновлення та сталого використання зрошення, Жовтоног О. І., Крученюк В. Д., Сайдак Р. В., Книш В. В. (2014)
Ковальчук П. І. - Системна модель оцінки якості води для зрошення в басейні р. Інгулець, Балихіна Г. А., Коваленко Р. Ю. (2014)
Купєдінова Р. А. - Динаміка процесу забруднення поливної мережі краплинного зрошення та заходи з відновлення її працездатност, Калєніков А. Т., Капелюха Т. А., Майданович В. С. (2014)
Матвієць О. М. - Особливості формування високопродуктивних насаджень яблуні за краплинного зрошення в умовах Закарпатської низовини, Сніговий В. С. (2014)
Попов В. М. - Визначення статистичних характеристик водоподачі та споживання палива дощувальними машинами, Внукова К. В., Матяш Т. В. (2014)
Попов В. М. - Моделювання динамічних процесів водоподачі та електроспоживання на зрошувальному технологічному комплексі, Таргоній М. М. (2014)
Рзаєе Мехман Лгарза-Огли - Аналіз і обґрунтування вирішення проблем використання зрошуваних земель у Азербайджанській республіці (2014)
Рокочинський А. М. - Удосконалення технології водорегулювання та нормування водо- й енергокористування Придунайських РЗС на еколого-економічних засадах з урахуванням змін клімату, Турченюк В. О., Заєць В. В., Приходько Н. В. (2014)
Шаткоеський А. П. - Удосконалення технології вирощування сої на насіння в умовах краплинного зрошення (2014)
Шевченко А. М. - Застосування спектральних індексів для оцінювання вологозабезпеченості культур за умов зрошення, Власова О. В., Даниленко Ю. Ю. (2014)
Яцик М. В. - Ресурсоощадна технологія управління вологозабезпеченням сільськогосподарських культур на осушуваних землях, Воропай Г. В. (2014)
Єгорова Т. М. - Особливості міграції важких металів у Степовій зоні України (2014)
Герус А. В. - Удосконалення кризового моніторингу на основі математичного моделювання поширення забруднень (2014)
Коломієць С. С. - Особливості процесів неізотермічного масообміну в ґрунтах і перспективи їх використання в інноваційних агротехнологіях, Ясенчук О. В. (2014)
Почаєвець О. О. - Паводки на річках басейну Стрия та їх вплив на морфологічні зміни русел, Розлач З. В. (2014)
Цвєтова О. В. - Закономірності трансформації меліорованих земель Лівобережного Лісостепу в процесі їх тривалого використання, Тураєва О. В. Молеща Н. Б. (2014)
Чарний Д. В. - Принципи хіміко-біологічного очищення підземних вод з багатокомпонентними забрудненнями, Мацелюк Є. М. (2014)
Бабіцький В. В. - Особливості використання сучасної дощувальної машини (ДЦАОКО (2014)
Коваленко О. В. - Технологія ремонту бітумно-рулонних покрівель гідротехнічних споруд із застосуванням поліуретанових мастикових композицій, Крученюк В. Д. (2014)
Петроченко В. І. - Дослідження способів з’єднання полімерної плівки при будівництві протифільтраційних споруд (2014)
Хомутецька Т. П. - Техніко-економічний розрахунок напірних поліетиленових трубопроводів, Поберезніченко О. Ю., Хоружий П. Д. (2014)
Коваленко О. В. - Технологічні напрями підвищення експлуатаційної надійності та довговічності гідротехнічних споруд при їх ремонті та реконструкції (2014)
Коваленко О. В. - Вплив порошкового полікарбоксилатного суперпластифікатора СІКА ВІСКОКРЕТ 225 на властивості цементно-піщаного розчину, Агеєв А. О. (2014)
Антонюк А. В. - Дослідження гідротурбінного приводу дощувальної машини кругової дії (2014)
Чернухін Є. К. - Записи "Господньої молитви" з надчорноморських теренів другої половини XVIII ст. (2013)
Шип Н. І. - Ідея всеслов’янської духовно-православної єдності у творах викладачів і студентів Київської духовної академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2013)
Ковальчук Г. І. - До питання про початок діяльності друкарні Києво-Печерської лаври (за документами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Ткаченко І. В. - Особливості видання і редакційна робота в "Літературно-науковому віснику" київського періоду у листуванні М. Грушевського зі співробітниками журналу (2013)
Василюк О. Д. - Особисті папери Агатангела Кримського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Юхимець Г. М. - Титули українських кириличних видань ХVII ст. : типологія і художні особливості, Цинковська І. І. (2013)
Булатова С. О. - Невідомі автографи польських авторів у фонді 332 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Старовойт С. В. - Документи з історії діяльності НАН України в 1956–1960 роках в особових фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Лук’янець О. А. - Архівні джерела з дослідження історії соціальних умов життя міського населення УРСР (1950-ті – середина 1960-х років) у фондах ЦДАВО та ЦДАГО України (2013)
Шипко Л. В. - Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду М. Г. Крейна (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2013)
Козак С. Б. - Тодось Осьмачка в часописі "Українські вісті" (2013)
Філіпович М. А. - Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV – початку XVІ ст. ) (2013)
Заболотна Н. В. - Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування, Железняк О. О. (2013)
Гутник Л. М. - Майстри вітчизняної графіки в мистецтві кіноплаката (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2013)
Донець О. М. - Використання образу Т. Г. Шевченка в українському радянському плакаті (за матеріалами зібрання українського радянського плаката з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2013)
Рабчун О. С. - Періодичні та продовжувані видання зі складу родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських (2013)
Сергеева И. А. - Музей и архив Еврейского историко-этнографического общества: к проблеме реконструкции документального собрания (2013)
Заєць О. В. - Бібліотека Києво-Печерської лаври: історія створення та сучасний стан (2013)
Гальченко О. М. - Атрибуція та визначення первинності оправи при описуванні кириличних рукописних книг XVI ст. : спостереження кодиколога (2013)
Іванова О. А. - Замовник копенгагенського Євангелія: історичний контекст створення рукопису (2013)
Гнатенко Л. А. - Проблема датування кириличних кодексів XIV–XVI ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва (2013)
Добрянська Т. А. - Проблема датування українських кириличних кодексів XVII ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва (2013)
Рудий Г. Я. - Київські періодичні видання за доби Гетьманату Павла Скоропадського (джерелознавчий аспект) (2013)
Котенко Т. І. - П. С. Морачевський як дослідник та перекладач українською мовою книг Святого Письма в історіографії кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (2013)
Шихненко І. М. - Джерела з реконструкції складу наукових співробітників установ Національної академії наук України періоду 1950–1960-х років (2013)
Гарбар Л. В. - Історіографія питань розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства в Україні в 20–30-х роках ХХ ст. (2013)
Бондар Н. П. - Деякі зауваження до бібліографії українських кириличних стародруків ХVIII ст. (2013)
Пастушенко О. В. - Релігійна преса і періодика України як об’єкт дисертаційних досліджень (2001–2013) (2013)
Стоян П. Ф. - Електронні ресурси регіональних сегментів єдиної архівної мережі Канади (2013)
Кунанець Н. Е. - Бібліотечні інформаційні технології обслуговування користувачів з особливими потребами (2013)
Лавров В. В. - А. И. Маркевич и его работы "Из культурного прошлого Крыма ХІХ ст. " (2013)
Шаповал А. І. - До історії формування ентомологічної колекції в Інституті зоології НАН України (листування вчених-зоологів В. Г. Доліна та В. М. Лазорка) (2013)
Клименко І. В. - Протоколи загальних адміністративних зборів Українського наукового товариства у Києві (1907 р. ) (2013)
Королюк А. В. - Українська мілітарна культура XVI — початку XVIII ст., Королюк О. В. (2015)
Смоляк П. О. - Історія становлення колядницьких традицій в Україні (2015)
Верховцева І. Г. - Реформування волосного суду в Російській імперії у 1912-1914 рр. (2015)
Коник О. О. - Закордонні стажування і науково-освітні контакти у кар'єрі професорів — депутатів Державної думи Російської імперії від України (2015)
Мисак Н. Ф. - Українські нотаріуси в Галичині наприкінці XIX — на початку XX ст.: соціально-професійна характеристика (2015)
Павельчик Г. О. - Соціальне забезпечення духовенства Лівобережної України (1861-1917 рр.) (2015)
Федорова А. I. - "Старообрядець" — перша старообрядницька газета (2015)
Бондар В. А. - Одеська міська дума у серпні 1917 — лютому 1918 pp.: господарські аспекти діяльності (2015)
Гавриш І. В. - Таємні богослужіння Станиславівської єпархії УГКЦ у період підпілля (1946-1989 рр.) (2015)
Герасимов Т. Ю. - Вплив закону "Про заходи щодо скорочення споживання населенням м'яса..." на повсякденне життя мешканців Києва в період Першої світової війни (2015)
Гордійчук С. О. - Антирадянські настрої населення Закарпаття в часи "сталінщини" (1944-1953 рр.), Міщанин В. В. (2015)
Ільницький В. І. - Морально-психологічний і фізичний стан учасників українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945-1954) (2015)
Кіндрачук Н. М. - Національне самовизначення українців в культурно-мистецькій творчості 60-х — пер. пол. 70-х pp. XX ст. (2015)
Коваленко Л. І. - До питання про здійснення політичних репресій в архівах Сумщини у 30-х pp. XX ст. (2015)
Кононенко В. В. - Повсякденне життя євреїв Поділля у І половині XX століття: зміна статусу на тлі суспільно-політичних подій (2015)
Кучерук М. С. - Україна 2005-2013. "Помаранчеві", "біло-блакитні", "революція гідності": соціально-політичні чинники формування громадянського суспільства (2015)
Лахач Т. О. - Жінки Радянської України у регламентаційній системі державних перетворень 1930-х років (2015)
Пагор В. В. - Медична освіта України в умовах тоталітаризму: до проблеми матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в 1920-1930-ті рр. (2015)
Потапов О. М. - Податкова політика Київської міської думи у 1918 році (2015)
Сафонова Н. В. - Документи Державного архіву Одеської області як джерело вивчення матеріалів хлібозаготівельної кампанії 1932—1933 pp. та її трагічних наслідків для Одещини (2015)
Тарнавський М. Т. - Мовний аспект національно-патріотичного виховання. Уроки історії та реалії сучасності (2015)
Татпаринов І. Є. - Мобілізація священнослужителів Бессарабії до духовного загону (1914 р.) (2015)
Хом'як О. В. - "Мобілізація на добровольчих принципах": набір до дивізії Ваффен СС "Галичина" у прифронтових смугах (березень — серпень 1944 року) (2015)
Чернишевич О. В. - Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект (2015)
Шановська О. А. - До питання про кількісний склад української інтелігенції часів "розвинутого соціалізму" (2015)
Шептпицька Л. Б. - Боротьба за українську православну церкву у міжвоєнній Польші, Захарчин Н. Г. (2015)
Мартинюк Я. М. - Джерельна база дослідження становлення та діяльності інституту місцевого самоврядування на Волині у міжвоєнний період (2015)
Марущенко О. В. - Сучасна вітчизняна історіографія радянського партизанського руху в Україні у 1941-1944 pp.: проблеми і перспективи досліджень (2015)
Деревінський В. Ф. - Діяльність В. Чорновола під час спроби державного перевороту у серпні 1991 р. (2015)
Капарулін Ю. - В. О. Рябінін-Скляревський: останні роки життя в ГУЛАГу та посмертна реабілітація ученого (2015)
Корнієнко К. В. - Євген Чикаленко: діяльність на ниві аграрного просвітництва (2015)
Оборський Г. О. - Гаврило Костянтинович Суслов: третій ректор Одеського політехнічного інституту (1921—1928) (2015)
Пасічник І. М. - Політичний портрет Павла Скоропадського в інтепретаціях українських націоналістів у міжвоєнний період (2015)
Радогуз С. А. - Родовід Кірпічових: поколінний розпис та генеалогічне дерево (2015)
Іваніченко Л. М. - Про першу Всеукраїнську наукову конференцію "Кочубіїв — Хаджибей — Одеса" (2015)
Від редколегії (2015)
Shulzhenko S. V. - Dynamic mathematical programming model with stochastic variable for the development of the National Nuclear Power Sector (2015)
Кулик М. М. - Техніко-економічні аспекти використання споживачів-регуляторів у системах автоматичного регулювання частоти і потужності (2015)
Шрайбер О. А. - Вплив нерівномірності розподілу щільності зрошування у порожнистому скрубері на ефективність очистки димових газів від твердих частинок, Антонець І. В. (2015)
Дерій В. О. - Технічний потенціал акумуляції теплової енергії в мережах (2015)
Білодід В. Д. - Вироблення та споживання теплової енергії в Україні у 2005–2013 роках (2015)
Соколовська І. С. - Про необхідність урахування перспективних міжнародних вимог до викидів небезпечних речовин під час модернізації ТЕС України (2015)
Romenskiy I. - The main approaches to the appointment of spatial and stiffness characteristics of the MARCHI system roofs when regulating the parameters of its stress-strain state, Zagoruiko T., Mushchanov A. (2015)
Горохов Е. В. - Статические испытания промежуточной портальной опоры типа ПМГ330-28 на полигоне ДонНАСА, Васылев В. Н., Алёхин А. М. (2015)
Mushchanov V. - Stress-strain state of the joints in reliability computation of suspension rod roofs, Bartolo H., Priadko I. (2015)
Tanasoglo A. - Dynamicity coefficient refinement for intermediate support Р110-6 under the action of the pulsation component of the wind load, Garanzha I., Glukhov V. (2015)
Купчик О. - Визначення консервантів у продуктах харчування методом міцелярної рідинної хроматографії (2014)
Кормош Ж. - Потенціометричні сенсори для визначення граміну, Зубеня Н. (2014)
Милюкин М. - Концентрирование хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов на носителе гуминовых и фульвокислотах из водных растворов пористыми полимерными сорбентами, Скринник М., Горбань М. (2014)
Олексеюк І. - Система Tl2Se–Ga2Se3, Цісар О., Піскач Л., Парасюк О. В. (2014)
Марчук О. - Фазові рівноваги в системах PbSe–Gd(Ho)2Se3–GeSe2 за температури 770 K, Гулай Л., Олексеюк І., Шемет В. (2014)
Аксіментьєва О. - Віскозиметричне дослідження розчинів поліаміноаренів, Мартинюк Г. (2014)
Підгорна А. - Розробка структур потенційних інгібіторів Toll-подібних рецепторів, Терещенко О., Святенко Л. (2014)
Вовк О. - Здатність до концептуального моделювання інформації як показник сформованості комунікативно-когнітивної компетентності студентів-філологів (2015)
Кочубей Т. - Курс етики якова козельського – видатна пам’ятка української педагогічної думки (2015)
Мачинська Н. - Акмеологічна модель сучасного педагога (2015)
Растригіна А. - Розвиток особистісної свободи майбутнього фахівця в умовах сучасного ВНЗ (2015)
Реброва О. - Поліхудожнє середовище як ситуативно створена педагогічна умова фахового навчання майбутніх учителів музичного мистецтва і хореографії (2015)
Савченко Н. - Основні ідеї та напрямки розвитку вищої освіти у світі (2015)
Садовий М. - Деякі шляхи оновленням змісту освіти (2015)
Ткаченко О. - Формування ігрових компетенцій майбутніх вихователів засобами етнопедагогіки (2015)
Черкасов В. - Психофізіологічні характеристики учнів молодших класів, їхній вплив на музично-творчий розвиток школярів (2015)
Шандрук С. - Проблема ефективної діяльності вчителя середньої школи у США (2015)
Бабенко Л. - Соціальні умови розвитку української національної культури та образотворчого мистецтва в СРСР (2015)
Бабенко Т. - Зміст управлінської культури керівника закладу освіти (2015)
Барабаш В. - Громадянська культура майбутнього фахівця в контексті формування громадянського суспільства (2015)
Бобик І. - Моделювання як засіб реалізації акмеологічного підходу, Садовий М., Трифонова О. (2015)
Бовдир О. - Комунікативна компетентність студентів юридичних спеціальностей: зміст та структура (2015)
Бородій Д. - Професійна ідентичність як один із структурних компонентів кар’єрної компетентності майбутнього фахівця (2015)
Братко М. - Структура освітнього середовища вищого навчального закладу (2015)
Бродова О. - Розвиток професіоналізму викладача у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищих льотних навчальних закладах (2015)
Вайда Л. - Освітньо-виховні інновації як соціально-педагогічне явище: до проблеми термінології (2015)
Габелко О. - Проблема підвищення кваліфікації вчителів у США (2015)
Галета Я. - Інформаційна культура як показник зрілості особистості в умовах інформатизації суспільства (2015)
Галімська І. - Зміст фізичної підготовки в умовах вищого навчального закладу (2015)
Давиденко Г. - Включення людей з інвалідністю у суспільне життя та освітній процес: шляхи оптимізації (2015)
Демченко В. - Проблема самовдосконалення особистості (2015)
Дубінка М. - Гуманізація навчально-виховного середовища як основа педагогічного спілкування у ВНЗ (2015)
Дуброва О. - Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення граматики англійської мови (2015)
Дячкова О. - Психологічні особливості діяльності фахівців оперативно-рятувальної служби у надзвичайних ситуаціях (2015)
Запорожець Д. - Педагогічні умови здійснення підготовки майбутніх учителів-філологів за підтримки мультимедійних засобів в університетах Німеччини (2015)
Зубченко В. - Проблеми професійної адаптації студентів першого курсу (2015)
Капля А. - До питання забезпеченя педагогічної безпеки у освітній сфері України, Мукомел С., Удовенко М. (2015)
Кириченко О. - Психолого-педагогічні основи розвитку художньо-естетичного та асоціативно-образного сприйняття у майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2015)
Клепар М. - Народна мудрість про українські родинні традиції у вихованні дітей (2015)
Кость С. - Здоров’я зберігаюча концепція у контексті акмеологічного підходу: теоретичний аспект, Ясінський В. (2015)
Костюченко К. - Особливості навчання діалогічного мовлення на заняттях з англійської мови у ВНЗ (2015)
Костюченко Н. - Теоретичні підходи до інтерпретації математичної компетентності майбутніх учителів фізико-математичного профілю (2015)
Котелянець Ю. - Педагогічні умови формування толерантності в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2015)
Крилова К. - Професійно-комунікативна компетентність майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності авіакомпаній як педагогічна проблема (2015)
Куторжевська Л. - Формування продуктивного стилю педагогічного спілкування майбутніх вихователів інтернатних закладів освіти під час педагогічної практики (2015)
Куторжевська О. - Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до інноваційної діяльності за допомогою інтерактивного навчання (2015)
Левицька Л. - Особливості розвитку полікультурної освіти в університетах України (2015)
Максименко О. - Організація та зміст навчання сучасних іноземних мов у ланці середньої освіти Великої Британії (2015)
Машкіна С. - Культурологічний підхід як методологічна основа інноваційної діяльності вищого навчального закладу (2015)
Мельніченко Ю. - Принципи організації тренінгів з корекційного пластик-шоу для дітей, що мають рухові порушення (2015)
Прибора Т. - Особливості підвищення кваліфікації вчителів в Німеччині (2015)
Рацул О. - Основні принципи навчання з метою системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Руденко І. - Порівняльний аналіз організації навального процесу в системі підвищення кваліфікації учителів України та Німеччини (2015)
Руденко Ю. - Відповідальність – професійно значима якість майбутнього соціального педагога (2015)
Семез А. - Теоретичні аспекти професійної адаптації особистості молодого педагога (2015)
Смирнова І. - Педагогічні умови формування інтегративних теоретичних знань зі спецдисциплін майбутніх пілотів у вищому льотному навчальному закладі (2015)
Стратан-Артишкова Т. - Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва у вимірах гуманістичної парадигми освіти (2015)
Стрітьєвич Т. - Інноваційні форми професійної фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2015)
Трифонова О. - Про науково-педагогічні підходи у дослідженнях (2015)
Уйсімбаєва М. - Соціальна активність старшокласника: теоретичний аспект (2015)
Уйсімбаєва Н. - Самовиховання як вища форма самовдосконалення майбутнього вчителя (2015)
Усатова І. - Соціально-історичні аспекти організації здоров’язбережувальних технологій в системі освіти (2015)
Ушакова Ю. - Формування мотивації до вивчення професійно-орієнтованих дисциплін у диспетчерів аєронавігаційного забезпечення як складова безпеки польотів (2015)
Філоненко О. - Громадянське виховання підлітків у контексті педагогічної спадщини А. Б. Рєзніка (2015)
Мин Ч. О - О педагогической диагностике интереса старшеклассников к классическому искусству (2015)
Анотації (2015)
Титул, зміст (2013)
Чеботарев А. Н. - Анализ фиктивности состояний автомата, синтезированного по спецификации, преобразованной из языка L* в язык L (2013)
Белан С. Н. - Выделение характеристических признаков изображений с помощью преобразования Радона и возможность его аппаратной реализации в клеточных автоматах, Моторнюк Р. Л. (2013)
Елфимова Л. Д. - Новые клеточные методы умножения матриц (2013)
Голодников А. Н. - Интегрированное моделирование для управления состоянием продовольственной безопасности в Украине. I. Модель для управления экономической доступностью продуктов питания, Ермольев Ю. М., Ермольева Т. Ю., Кнопов П. С., Пепеляев В. А. (2013)
Гупал А. М. - Свойства процедур сепарации для дискретных объектов в моделях байесовских сетей, Гупал Н. А. (2013)
Корхин А. С. - Об использовании априорной информации в регрессионном анализе (2013)
Меликов А. З. - Численный метод анализа моделей систем массового обслуживания со скачкообразными приоритетами, Пономаренко Л. А., Чи Сон Ким. (2013)
Мащенко С. О. - Задача математического программирования с нечетким множеством индексов ограничений (2013)
Ряшко Л. Б. - Спектральный критерий стохастической устойчивости инвариантных многообразий, Башкирцева И. А. (2013)
Воронин А. Н. - Компромиссный метод в задачах условной оптимизации (2013)
Марценюк В. П. - Метод построения оценки устойчивости в компартментной модели с запаздыванием, Гандзюк Н. М. (2013)
Емец О. А. - Доказательство сходимости итерационного метода решения задачи комбинаторной оптимизации игрового типа на размещениях, Ольховская Е. В. (2013)
Дунаев Б. Б. - Оптимизация роста реального валового внутреннего продукта (2013)
Лаврищева Е. М. - Генерирующее и сборочное программирование. Аспекты разработки семейств программных систем (2013)
Шелестов А. Ю. - Информационная система агромониторинга на основе геопространственных данных, Кравченко А. Н., Скакун С. В., Волошин С. В., Куссуль Н. Н. (2013)
Скуратовский Р. В. - Метод быстрого таймерного кодирования текстов (2013)
Баркалов А. А. - Модификация системы адресации микрокоманд в устройстве управления с разделением кодов, Титаренко Л. А., Мирошкин А. Н. (2013)
Панченко Б. Е. - Каркасный анализ предметной области: стационарные динамические задачи теории упругости для изотропных сред с произвольными неоднородностями, Назаренко А. М. (2013)
Титул, зміст (2013)
Кривонос Ю. Г. - Конструирование и идентификация элементов жестовой коммуникации, Крак Ю. В., Бармак А. В., Шкильнюк Д. В. (2013)
Руденко О. Г. - Робастная идентификация нелинейных объектов с помощью эволюционирующей радиально-базисной сети, Бессонов А. А., Руденко С. О. (2013)
Алексейчук А. Н. - Усовершенствованный тест -мерности для булевых функций, Конюшок С. Н. (2013)
Балабанов А. С. - Логика минимальной сепарации в каузальных сетях (2013)
Михайлюк В. А. - Анализ устойчивости задачи о ранце: один отрицательный результат, Лищук Н. В. (2013)
Антонюк С. В. - Асимптотическая стохастическая устойчивость решений динамических систем с последействием с учетом марковских возмущений, Дорошенко И. В. (2013)
Скобелев В. В. - Анализ семейств хэш-функций, определяемых автоматами над конечным кольцом (2013)
Голодников А. Н. - Интегрированное моделирование для управления состоянием продовольственной безопасности в Украине. II. Модели оптимизации структуры сельскохозяйственного производства с учетом риска, Ермольев Ю. М., Ермольева Т. Ю., Кнопов П. С., Пепеляев В. А. (2013)
Задирака В. К. - Оптимальное интегрирование быстроосциллирующих функций в классе с использованием разных информационных операторов, Мельникова С. С., Луц Л. В. (2013)
Гладкий А. В. - Исследование и оптимизация волновых процессов в неоднородных средах с импедансной границей (2013)
Тимофеева Н. К. - Зависимость целевой функции от нескольких переменных в задаче размещения объектов и ее решение методом структурно-алфавитного поиска (2013)
Заяць В. М. - Комбинационные численные методы с минимальной погрешностью дискретизации (2013)
Емец О. А. - Решение линейных условных полностью комбинаторных оптимизационных задач на перестановках методом ветвей и границ, Емец Е. М., Парфёнова Т. А., Чиликина Т. В. (2013)
Бондарев Б. В. - Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании, Cосницкий О. Е. (2013)
Александрова В. М. - Об усовершенствовании метода решения вариационного неравенства на основе оптимизационного подхода, Шубенкова И. А. (2013)
Бойчук М. В. - Стохастическое моделирование полного цикла однопродуктовой макроэкономики роста, Семчук А. Р. (2013)
Кийковская О. И. - Случайная эволюция в схеме асимптотически малой диффузии с марковскими переключениями, Чабанюк Я. М. (2013)
Николов Н. А. - Количественный критерий пространственной неоднородности электромагнитного поля в ближней зоне рамочного излучателя (2013)
Самосёнок А. С. - Исследование эмпирических оценок параметров гиббсовского распределения, полученных методом максимального правдоподобия (2013)
Титул, зміст (2013)
Шахбазян К. В. - Запрещенные треки и запрещенные подтреки, Шукурян Ю. Г. (2013)
Скороход Б. А. - Диффузные алгоритмы обучения нейронных сетей прямого распространения (2013)
Марценюк В. П. - Построение экспоненциальной оценки в компартментной системе с распределенными запаздываниями: подход на основе неравенства Хейла–Лунелла, Андрущак И. Е., Гандзюк Н. М. (2013)
Рысцов И. К. - Несколько замечаний о проблеме Коллатца (2013)
Колчигин Б. В. - Адаптивная нечеткая кластеризация с переменным фаззификатором, Бодянский Е. В. (2013)
Гудыма А. В. - Моделирование механизма финансового выравнивания на примере межбюджетных отношений в Украине (2013)
Сергиенко И. В. - Метод интерлинации вектор-функций на системе вертикальных прямых и его применение в межскважинной сейсмической томографии, Дейнека В. С., Литвин О. Н., Литвин О. О. (2013)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование динамики аномальных миграционных полей в рамках модели распределенного порядка, Кривонос Ю. Г. (2013)
Ясинский В. К. - Исследование колебаний в квазилинейных стохастических динамических системах с последействием, Малык И. В. (2013)
Ромм Я. Е. - Компьютерный метод варьируемой кусочно-полиномиальной аппроксимации функций и решений обыкновенных дифференциальных уравнений, Джанунц Г. А. (2013)
Баркалов А. А. - Уменьшение аппаратурных затрат в устройстве управления с разделением кодов, Титаренко Л. А., Лаврик А. С. (2013)
Колодяжный В. М. - Бессеточный метод решения нестационарных задач теплопроводности с использованием атомарных радиальных базисных функций, Лисин Д. А. (2013)
Насирoва Т. И. - Исследование распределения случайного процесса с дифференцированным полумарковским блужданием с задерживающим экраном в нуле, Микаилов М. Н. (2013)
Яджак М. С. - Оптимальный алгоритм решения задачи цифровой фильтрации с использованием адаптивного сглаживания, Тютюнник М. И. (2013)
Усар И. Я. - Системы с повторными вызовами и переменной интенсивностью входящего потока, Лебедев Е. А. (2013)
Гололобов Д. А. - Асимптотические свойства метода эмпирических средних для однородных случайных полей, Касицкая Е. И. (2013)
Чевардин В. Е. - Изоморфные трансформации эллиптической кривой над конечным полем (2013)
Панченко Б. Е. - Реляционный каркас и модель CASE-оболочки нового типа, Гайдабрус В. Н. (2013)
Нефедова Е. А. - Модифицирующее влияние цитрата железа на кардиотоксичность ацетата свинца в эксперименте (2014)
Вступ (2010)
1.1. Фондовий ринок в сучасних макроекономічних процесах в Україні (2010)
1.2.1. Емісія акцій (2010)
1.2.2. Емісія облігацій підприємств (2010)
1.2.3. Емісія облігацій місцевих позик (2010)
1.2.4. Емісія похідних цінних паперів (2010)
1.2.5. Емісія цінних паперів інститутів спільного інвестування (2010)
1.2.6. Емісія сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (2010)
1.3.1.1. Дивідендна політика (2010)
1.4.1. Діяльність з торгівлі цінними паперами (2010)
1.4.2. Діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів (2010)
Цінні папери емітентів – "блакитниї фішок" (2010)
1.5.1. Дійльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (2010)
1.5.2. Депозитарна діяльність зберігачів цінних паперів (2010)
1.6. Діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (2010)
2.1. Розвиток законодавства про цінні папери, фондовий ринок та акціонерні товариства (2010)
2.2. Державне регулювання депозитарної діяльності, діяльності фондових бірж та регулювання інфраструктури фондового ринку (2010)
2.3. Державне регулювання інститутів спільного інвестування (2010)
2.4. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів (2010)
2.5. Розвиток корпоративного управління (2010)
2.6. Моніторинг діяльності учасників ринку цінних паперів (2010)
2.7. Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів, захист прав інвесторів та державний фінансовий моніторинг на ринку цінних паперів (2010)
2.8. Правозастосування на ринку цінних паперів (2010)
2.9. Інформаційні технології на фондовому ринку (2010)
2.10. Міжнародна діяльність (2010)
2.11. Координація підготовки та сертифікація фахівців фондового ринку (2010)
2.12. Взаємодія Комісії із засобами масовї інформації та зв’язки із громадськістю (2010)
2.13. Кадрове забезпечення Комісії (2010)
2.14. Діяльність територіальних органів Комісії (2010)
2.15. Діяльність Консультаційно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та фондового рику (2010)
2.16. Основні напрями розвитку системи державного регулювання фондового ринку в Україні у 2010 році (2010)
3. Саморегулівні організації на фондовому ринку (2010)
Додатки 1-2 (2010)
Титул, содержание (2013)
Максименко Л. С. - Модуляционная поляриметрия полного внутреннего отражения, нарушенного алмазоподобными пленками, Мищук О. Н., Матяш И. Е., Сердега Б. К., Костин Е. Г., Полозов Б. П., Федорович О. А., Савинков Г. К. (2013)
Каримов А. В. - Исследование процесса формирования токовых характеристик кремниевого фотодиода с выпрямляющими барьерами, Ёдгорова Д. М., Гиясова Ф. А., Мирджалилова М. А., Асанова Г. О., Абдулхаев О. А., Мухутдинов Ж. Ф. (2013)
Попов В. П. - Малошумящие усилители на основе SiGe-HBT для сверхширокополосных систем, Сидоренко В. П. (2013)
Алексеик Е. С. - Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы, Кравец В. Ю. (2013)
Кудрик Я. Я. - Технология изготовления контактов к карбиду кремния, Бигун Р. И., Кудрик Р. Я. (2013)
Динев Д. А. - Технология изготовления гибких терморезисторов на полиимидной основе, Жора В. Д., Григорьева Н. Н., Грунянская В. П. (2013)
Томашик З. Ф. - Особенности изготовления Cd1–xZnxTe-детектора ионизирующего излучения, Стратийчук И. Б., Томашик В. Н., Будзуляк С. И., Гнатив И. И., Комар В. К., Дубина Н. Г., Лоцько А. П., Корбутяк Д. В., Демчина Л. А. (2013)
Мостовой А. И. - Электрические свойства анизотипных гетеропереходов n-ТiО2:Mn/p-CdTe, Брус В. В., Марьянчук П. Д., Ульяницкий К. С. (2013)
Антипенко І. В. - Оподаткування нерухомості: сучасний стан, зарубіжний досвід та перспективи, Дехтяренко Ю. Ф., Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. (2011)
Короткова О. В. - Деякі аспекти реалізації антикризового управління в сучасних економічних умовах, Єгорова Н. В. (2011)
Кирилюк Є. М. - Методологічні аспекти системного підходу до дослідження еволюції економічних систем (2011)
Романова Л. В. - До проблеми формування маркетингового менеджменту на промислових підприємствах (2011)
Пшенишнюк І. О. - Імідж підприємства як метод конкурентної боротьби (2011)
Макаренко П. М. - Ефективність економічного регулювання аграрного виробництва державних підприємств, Нездойминога О. Є. (2011)
Онищенко А. М. - Двосекторна еколого-економічна модель оптимального розвитку (2011)
Усков И. В. - Сущность и методология оценки финансовой устойчивости местных бюджетов в Украине (2011)
Усик С. П. - Оцінка ефективності маркетингової діяльності вітчизняних підприємств (2011)
Хоменко О. І. - Особливості маркетингу у сфері страхових послуг, Подольна В. В. (2011)
Коваль О. М. - Спеціалізація сільськогосподарських підприємств природно-економічної зони лісостепу (2011)
Литвин О. Є. - Оптимізація експортної політики України на світовому ринку зерна (2011)
Лучко Г. Й. - Інформаційне забезпечення моніторингу стратегій застосування деривативів компаніями з управління активами (2011)
Андрусів Р. Р. - Теоретичні концепції боргового фінансування державних потреб (2011)
Чевела Г. О. - Підвищення інвестиційної привабливості страховика шляхом застосування реінжинірінгу бізнес-процесів (2011)
Хуан Мінжун - Міжнародний трансфер знань і технологій в побудові інноваціної економіки (на прикладі КНР) (2011)
Краєвський В. М. - Оцінка іфнформаційного забезпечення державного управління відтворенням біоресурсного потенціалу (2011)
Строгонова Т. В. - Концепція управління розвитком системи дистанційної освіти у вищому навчальному закладі медичного спрямування з позицій програмно-цільового підходу (2011)
Жиров О. Л. - Моделювання ціноутворення в енергетичній галузі України, Кузовкін С. Б. (2011)
Жуковська О. А. - Інтервальна модель прийняття кредитного рішення малим підприємством в умовах нестабільності цін, Ковальова В. В. (2011)
Забігайло Є. Ю. - Раціональні стратегії інвестування коштів у нерівноважну економіку за кризових умов, Капустян В. О., Капустян О. М., Козерацька М. С. (2011)
Юрійчук С. М. - Місцеві бюджети в управлінні національним господарством: їх сутність та визначення (2011)
Демиденко О. В. - Сучасний стан санаторно-курортної галузі в Україні (2011)
Корнецький А. О. - Особливості малого підприємництва України (2011)
Мацедонська Н. В. - Організація впровадження сучасних інформаційних та інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку масложирової продукції (2011)
Рахиб Шукюров - Сучасні тенденції динаміки безробіття в азербайджані (2011)
Анар Рза Алі оглы - Роль соціальної реклами у вирішенні актуальних соціальних проблем (2011)
Куценко В. І. - Соціальний розвиток у контексті людиноцентриської економічної парадигми, Гаращук О. В. (2011)
Семенченко Н. В. - Принципи процесу консолідації та злиття підприємств (2011)
Гур’єв С. О. - Принципи управління наданням гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, Терент’єва А. В., Іскра Н. І. (2011)
Медведєв І. А. - Реалізація принципу автономності та академічних свобод в університетах російсьй імперії та СРСР (на прикладі харківського університету) (2011)
Мороз В. М. - Теоретичне підгрунтя мотиваційного механізму стимулювання трудової активності громадян в контексті теорії суспільного вибору (2011)
Горник В. Г. - Бюджетно-податкова політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності держави (2011)
Царьов Ю. О. - Державне управління з питань договірно-правового оформлення державного кордону України: сучасний стан та перспективи (2011)
Бондарчук Н. В. - Соціальна складова державної політики розвитку інноваційного потенціалу України (2011)
Бублик С. Г. - Механізми бюджетного фінансування науково-технологічної діяльності (2011)
Солоненко І. І. - Управлінські впливи європейського союзу на трансформаційні процеси в країнах центрально-східної європи та Україні (2011)
Михненко А. А. - Інститут президента України як елемент управлінської еліти: стан та перспективи розвитку (2011)
Бондаренко М. Ю. - Вплив громадських рухів на формування демократичної держави в період суспільно-трансформаційних змін (2011)
Мазур С. С. - Науковий аналіз світового досвіду забезпечення безпеки органів державної влади (2011)
Ганоцька С. О. - Стандарти управління якістю як інструмент мотивації в професійній діяльності державних службовців (2011)
Іванова Т. В. - Роль екологічної складової в концепціях сталого розвитку (2011)
Алейнікова О. В. - Удосконалення управління апк на муніципальному рівні (2011)
Шевченко Н. О. - Механізм залучення недержавних інституцій в формування політики лібералізму та протекціонізму ринку аграрної продукції (2011)
Титул, содержание (2013)
Перевертайло В. Л. - Модульный спектрометр для оценки качества технологии твердотельных детекторов, Зайцевский И. Л., Тарасенко Л. И., Перевертайло А. В., Шкиренко Э. А., Крюков А. С. (2013)
Часнык В. И. - Диэлектрические характеристики высокотеплопроводной AlN-керамики в диапазоне частот 3—93 ГГц, Фесенко И. П. (2013)
Глушеченко Э. Н. - Перспективы применения микрополосковых устройств с резонаторами бегущей волны (2013)
Голуб В. С. - Сигма-дельта модулятор: петлевые фильтры и шум квантования (2013)
Глауберман М. А. - Моделирование магнитотранзисторов на основе одномерного уравнения непрерывности, Егоров В. В., Канищева Н. А. (2013)
Спокойный М. Ю. - CFD-моделирование теплообмена в прямоугольном канале с каверна-штыревым оребрением, Трофимов В. Е., Шевчук М. В. (2013)
Михайловский В. Я. - Двухкаскадные модули на основе Bi2Te3 и SiGe для термоэлектрических генераторов, Билинский-Слотыло В. Р. (2013)
Пилипенко В. А. - Методы и механизмы геттерирования кремниевых структур в производстве интегральных микросхем, Горушко В. А., Петлицкий А. Н., Понарядов В. В., Турцевич А. С., Шведов С. В. (2013)
Дранчук С. Н. - Метод жидкофазной эпитаксии толстых слоев, Завадский В. А., Мокрицкий В. А. (2013)
Кукла А. Л. - Исследование метрологических параметров датчиков на основе pН-чувствительных полевых транзисторов, Лозовой С. В., Павлюченко А. С., Нагибин С. Н. (2013)
Чмиль В. М. - "Сатурн" остается на орбите, Глушеченко Э. Н. (2013)
Титул, содержание (2013)
Ефименко А. А. - Переходное контактное сопротивление в электрических соединениях с плоскими контактами, Мерлян С. В. (2013)
Часнык В. И. - Применение высокотеплопроводной керамики из нитрида алюминия в вакуумных электронных приборах СВЧ (2013)
Готра З. Ю. - Повышение электромагнитной помехоустойчивости сигнальных преобразователей на сенсорах Холла, Голяка Р. Л., Ильканич В. Ю., Марусенкова Т. А., Бойко О. В. (2013)
Липинский А. Ю. - Устройство управления лазерным модулем оптоэлектронной вычислительной среды с динамически изменяемой архитектурой (2013)
Дружинин А. А. - Двухфункциональный датчик давления-температуры на основе нитевидных кристаллов кремния, Кутраков А. П., Лях-Кагуй Н. С., Вуйцик А. М. (2013)
Завадская Е. С. - Экспериментальное моделирование тепловых режимов наноспутника, Рассамакин Б. М., Рогачёв В. А., Хайрнасов С. М., Хоминич В. И. (2013)
Белянин А. Ф. - Ненакаливаемые катоды на основе углеродных наноструктурированных слоистых структур, Борисов В. В., Тимофеев М. А., Ламский А. Н. (2013)
Борисенко А. Г. - Источник бескапельных плазменных потоков для наноэлектроники (2013)
Спирин В. Г. - Устройства для контроля качества сварных соединений выводов бескорпусных микросхем (2013)
Антонова Е. В. - Электропроводность композита "полиэтилен — диоксид ванадия", Колбунов В. Р., Тонкошкур A. С., Ляшков A. Ю. (2013)
Khalilova Sh. R. - Procedure for determination of isoflavonoids in overground part of meadow clover growing in Uzbekistan, Yuldashev M. P., Urmanova F. F. (2014)
Алмакаева Л. Г. - Подбор буферной системы для поддержания оптимального уровня рН в растворе для инфузий, Науменок Л. Г., Бегунова Н. В., Доля В. Г., Алмакаев М. С. (2014)
Антоненко П. Б. - Динаміка лабораторних показників у хворих на туберкульоз в залежності від вмісту ізоніазиду в крові (2014)
Вадзюк Ю. С. - Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на гіпотиреоз (2014)
Гамуля О. В. - Порівняльний аналіз сполук, що переганяються з водяною парою, жіночих квіток огірка посівного, Хворост О. П. (2014)
Гудзенко О. П. - Клініко-економічні дослідження лікарських засобів, які використовуються в лікуванні захворювань, що передаються статевим шляхом, Левченко І. О., Кузьмічов К. О. (2014)
Денис А. І. - Вибір допоміжних речовин для створення захисної оболонки на таблетках екстракту листя тополі китайської (2014)
Їжак Ю. С. - Маркетингові дослідження лікарських препаратів на основі подорожника ланцетовидного, Белей Н. М., Белей С. Я. (2014)
Кобец М. Н. - Проблема персонализации медицины и место провизора в условиях развития новых биофармацевтических технологий, Филипцова О. В. (2014)
Ковалевська І. В. - Визначення фізико-хімічних властивостей воглібозу (2014)
Куценко С. А. - Обґрунтування оптимального режиму сушіння маси для інкапсулювання, Рубан О. А., Ковалевська І. В. (2014)
Міщенко В. А. - Надземні частини овочевих рослин родини пасльонові як перспективні джерела лікарської рослинної сировини (2014)
Орловецкая Н. Ф. - Технология экстемпоральных мазей с димексидом, Данькевич О. С., Кисиль Е. В. (2014)
Попова Н. В. - Дослідження біологічно активних сполук цмину піскового, Ткаченко М. Ф., Липовецький П. В. (2014)
Савченко М. А. - Лужний гідроліз гідазепаму та його метаболітів, Петюнін Г. П., Гузенко Н. В. (2014)
Саидов Н. Б. - Синтез новых биологически активных веществ в ряду производных 3-меркапто-4-амино-5-(3-метилфенил)-1,2,4-триазола-4н и продуктов их химических превращений, Георгиянц В. А. (2014)
Семенів Д. В. - Дослідження сучасного ставлення лікарів до реклами лікарських засобів та правил належної промоції в Україні (2014)
Степанова К. О. - Вивчення впливу на обмінні процеси нових песаріїв "клімедекс" на фоні експериментального вагініту (2014)
Ткаченко В. Г. - Кількісне УФ-спектрофотометричне визначення налбуфіну гідрохлориду в лікарській формі та вивчення його зберігання в біологічному матеріалі, Суялкіна В. О., Старих О. В. (2014)
Хохленкова Н. В. - Вибір основи-носія як етап фармацевтичної розробки мазі "Біотанін", Буряк М. В. (2014)
Шкарлат Г. Л. - Разработка и валидация УФ-спектрофотометрических методик количественного определения метронидазола для целей химико-токсикологического анализа, Журавель И. А., Клименко Л. Ю., Шовковая З. В. (2014)
Шпичак О. С. - Маркетинговые исследования фармацевтического рынка согревающих препаратов для местного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, Тихонов А. И. (2014)
Grekovа O. V. - Comparative evaluation of pharmacokinetic parameters on the absorption stage of coordination compound germanium ok-8 in rats in normal condition and in cerebral ischemia (2014)
Klimenko L. Yu. - Validation of UV-spectrophotometric methods of quantitative determination in forensic and toxicological analysis: linearity and range, Trut S. M. (2014)
Musienko K. S. - To the question of wild privet leaves standardization, Kyslychenko V. S. (2014)
Yolkina N. M. - The level of antioxidant activity in erythrocytes of patients with cirrhosis of liver and iron-deficientcy anemia (2014)
Yolkina N. M. - The level of the glycosylated form of hemoglobin and methemoglobin in erythrocytes of patients with aplastic anemia (2014)
Барнатович С. В. - Дослідження причин дефектури як вагомого чинника в управлінні асортиментним портфелем лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах, Бєбєшко С. О. (2014)
Бєлоусова І. П. - Деякі аспекти раціональної антимікробної терапії (2014)
Бєлоусова І. П. - Досвід застосування івабрадину в комплексній терапії вегетосудинної дистонії, Афоніна Т. В., Стеріоні І. В. (2014)
Бєляєва О. І. - Фармакоекономічні підходи до аналізу лікувального процесу дітей хворих на пневмонію в лікувально-профілактичних закладах Південного регіону (2014)
Білик О. В. - Способи ідентифікації бета-адреноблокаторів, Зіборова І. В. (2014)
Благун О. Д. - Оцінка сучасних проблем відпуску лікарських засобів з аптек Вінницької області, Бобрук В. П. (2014)
Боб Н. І. - Синтез та фармакологічні дослідження 4-n-r-оксамідосульфонілбензолоксамідоетанових кислот (2014)
Бобро С. Г. - Актуальність створення косметичних засобів на основі стандартизованих субстанцій прополісу для лікування вугрової хвороби (2014)
Бойник В. В. - Люпин многолистный – перспективный источник сырья для пищевой и медицинской промышленности, Демешко О. В. (2014)
Бурцева О. В. - Динаміка накопичення гідроксикоричних кислот в траві Aristolochia Clematitis L., Савенко Л. В. (2014)
Васенда М. М. - Вплив різних зразків МКЦ на фармако-технологічні показники таблетованих препаратів на основі магнію аспарагінату, Онишків О. І. (2014)
Ватулін О. І. - Алкоголізм як медична та соціальна проблема, Чиркова В. С. (2014)
Водославський В. М. - Елементний склад трави зірочника середнього, Опрошанська Т. В., Хворост О. П. (2014)
Грубник І. М. - Використання гідроколоїдів для виробництва м’яких лікарських форм, Гладух Є. В. (2014)
Демьяненко Е. В. - Динамика показателей метаболитов оксида азота в тканях при экспериментальном остром 24-часовом иммобилизационном стрессе, Утченко А. Ю., Чеботарева А. А., Яковлева Т. П., Соловьева И. В. (2014)
Євтушенко О. М. - Дослідження тенденцій розвитку ринку антианемічних лікарських препаратів, Вальдовський А. О. (2014)
Заліська О. М. - Досвід елементів дистанційного навчання з фармако-економіки у післядипломній підготовці провізорів, Парновський Б. Л., Качерай Ю. В., Колач Т. С. (2014)
Заричная Т. П. - Изучение рекламы лекарственных средств в прессе на территории Запорожской области, Якимец Ю. В. (2014)
Здорик О. А. - Розробката впровадження монографій на лікарські засоби аптечного виготовлення до ДФУ, Штрімайтіс О. В., Прокопець В. В., Валієв А. Х., Георгіянц В. А. (2014)
Іванченко О. В. - Оваріовіт та імунофан – засоби для активізації гіпоталамо-оваріального комплексу при дисфункції яєчників у корів, Шарандак В. І., Шпилева Л. О. (2014)
Ільїнська Н. І. - Вивчення технологічний параметрів сировини жоржини німфейної сорту Ken's Flame, Гонтова Т. М., Кічимасова Я. С. (2014)
Карпюк К. С. - Розробка оптимального складу таблеток на основі субстанції адеметионіну, Ярних Т. Г., Борщевська М. І. (2014)
Конечна Р. Т. - Вивчення мікробоцидних властивостей шовковиці чорної (Morus Nigra L.), Крвавич А. С., Конечний Ю. Т., Шикула Р. Г., Новіков В. П. (2014)
Коротков В. А. - Разработка методик анализа суппозиториев с содержанием растительного экстракта, Кухтенко А. С., Гладух Е. В. (2014)
Котвіцька А. А. - Препарати для зовнішньої терапії псоріазу на ринку України, Карло В. В., Волкова А. В. (2014)
Кран О. С. - Термогравіметричний аналіз гелю для лікування ран у II фазі ранового процесу (2014)
Кулдыркаева Е. В. - Актуальные аспекты разработки скраба косметического на основе микрокристаллов полиэтилена, Басакина И. И. (2014)
Кухтенко Г. П. - Реологічні дослідження супозиторних основ, Гладух Є. В., Ляпунова О. О. (2014)
Лаптійова Л. А. - Лікувально-профілактичні заходи щодо ліквідації технологічного стресу в поросят, Шарандак В. І., Зайцева А. А. (2014)
Лєпшина К. В. - Современные средства терапии мастопатии у собак, Шарандак В. В., Кот В. С. (2014)
Михайліченко А. І. - Порівняльні способи лікування собак за бронхопневмонії, Шарандак В. В., Зайцева А. А. (2014)
Можаев Г. І. - Вивчення технологічних параметрів одержання таблеток на основі екстракту бузку та метилсульфонілметану, Гладух Є. В. (2014)
Мусієнко С. Г. - Фармакогностичне дослідження сировини лавра благородного, Кисличенко В. С. (2014)
Наконечна С. С. - Дослідження мембранопротекторної активності густого екстракту фіалки триколірної на моделі спонтанного гемолізу (2014)
Немченко А. С. - Аналіз онкоепідеміологіних показників раку шлунку та прямої кишки у розрізі регіонів України, Жаркова С. О. (2014)
Немятих О. Д. - Інтегрований авс/ven/частотний аналіз споживання препаратів для лікування ран та виразкових уражень, Василенко С. О., Мотузна Д. О. (2014)
Немятих О. Д. - Обгрунтування складу крем-гелю на основі екстракту листя мальви лісової для застосування у косметології, Комнацька О. С. (2014)
Ольхова І. В. - Фармакоекономічні аспекти хронічного гастриту і дуоденіту у дітей, Трохимчук В. В. (2014)
Омельченко І. О. - Дослідження розчинності препарату "корвалол" таблетки, Ярних Т. Г., Борщевська М. І., Борщевський Г. І. (2014)
Онишків О. І. - Вивчення впливу величини питомого тиску пресування на показники якості таблеток екстракту кори осики, Васенда М. М. (2014)
Онищенко У. Є. - Визначення антоціанів у траві мальви лісової методом високоефективної рідинної хроматографії (2014)
Орлова О. А. - Аденіннуклеотидний обмін в тканинах зрілих щурів на фоні введення мелатоніну, Лазарчук О. О., Декусар О. Б. (2014)
Поліщук Є. М. - Фармако-математичні дослідження з розробки дозового режиму нової фармакологічної речовини за умов травматичної хвороби головного мозку, Рисухіна Н. В., Висоцька Л. В., Чебаненко О. А. (2014)
Портянко В. С. - Реологічне вивчення стоматологічного гелю для лікування гінгівітів, Коваленко С. М. (2014)
Потапова М. Г. - Показатели белкового обмена овец под влиянием "минерола", Савченко А. В., Трощий К. С., Шарандак П. В. (2014)
Прилипко Н. А. - Інформатизація процесу управління фармацевтичним забезпеченням протитуберкульозними лікарськими засобами на регіональному рівні (2014)
Прокіп С. Є. - Оксикодон та метадон як альтернативні опіоїди у лікуванні хронічного больового синдрому (2014)
Рибак Л. М. - Дослідження кількісного вмісту пігментів у траві Eruca Sativa Mill. сорту "рокет", Осадчий А. С. (2014)
Рибчук В. О. - Адсорбція ефірів та ефірних олій на порошкових носіях (2014)
Романенко Д. В. - Пошук потенційних церебропротекторів серед оригінальних германійорганичних сполук та бісцитратогерманатів на скринінговій моделі ішемічного інсульту, Чебаненко О. А., Пєсарогло А. Г. (2014)
Савченкова Л. В. - Вивчення токсичності кріоподрібненого порошку аронії чорноплідної, Акімова М. С. (2014)
Савченкова Л. В. - Перспективи створення ефективних та безпечних стреспротекторів, Акімова М. С. (2014)
Сардарова О. А. - Вплив мінеролу та е-селену на функціональний стан нирок та печінки вівцематок, Удовенко О. І., Шарандак П. В. (2014)
Скрипник-Тихонов Р. І. - Вивчення очищеної отрути бджолиної (2014)
Слюсар О. А. - Перспективи створення комбінованого сиропу на основі рослинної сировини, Гладух Є. В. (2014)
Степанова М. А. - Використання природних кислотно-лужних індикаторів для визначення рН середовища, Тімохін О. С. (2014)
Степанюк Г. І. - Дослідження токсичності нового похідного 1,2,4-триазино-хіназоліну з лабораторним шифром МТ-279, Саєнко А. В., Коваленко С. І. (2014)
Тернинко І. І. - Визначеня органічних кислот та цукрів в сировині фенхеля звичайного методом високоефективної рідинної хроматографії (2014)
Тимченко А. Ю. - Исследование коэффициента поглащения экстрагента в технологии настойки подмора пчелиного (2014)
Тихонов О. І. - Вивчення проблеми розробки складу капсульованого препарату на основі продуктів бджільництва, Богдан Н. С. (2014)
Тихонов А. И. - Проблема соблюдения требований при создании глазных капель, Коношевич Л. В. (2014)
Тихонов О. І. - Вивчення хімічного складу перги бджолиної, Кудрик Б. Т. (2014)
Ткаченко Н. О. - Вивчення думки студентів стосовно якостей майбутнього спеціаліста, Червонеко Н. М. (2014)
Тулупова Н. Н. - Современные аспекты возникновения и борьбы с лишним весом в подростковом возрасте, Тарута К. Е. (2014)
Унгурян Л. М. - Логістичні принципи, що застосовуються в управлінні фармацевтичними підприємствами, Бєляєва О. І., Прилипко Н. А., Ольхова І. В., Краєвська Є. В. (2014)
Утченко А. Ю. - Трафик мезенхимальных стволовых клеток меченных ямр-контрастными магнитными частицами при острой почечной недостаточности, Демьяненко Е. В., Чеботарева А. А., Шипилова И. В., Старостенко-Пилюгина И. Н. (2014)
Фабрий А. Ю. - Квалиметрический анализ лекарственных средств муколитического действия, поступающих на региональный рынок (на примере Донецкой области), Заричная Т. П. (2014)
Федоровська М. І. - Опрацювання складу основи крем-маски для застосування при андрогенновій алопеції, Соколова Л. В. (2014)
Федченко С. М. - Гастропротекторна дія тіотриазоліну при експериментальних гастропатіях, індукованих толуолом, Кондаурова А. Ю. (2014)
Фролова А. В. - Особености сорбции поверхностью энтеросорбентов с разной химической природой, Орлова Е. А., Вацуро Е. Ю. (2014)
Цурікова О. В. - Результати експерного опитування онкогематологів з проблем фармацевтичного забезпечення хворих на гемобластози, Панфілова Г. Л., Чигрінова М. Г. (2014)
Чеботарёва А. А. - Динамика содержания свободного метаболита оксида азота на фоне транзиторной острой ишемии почек в условиях эксперимента, Демьяненко Е. В., Утченко А. Ю., Соловьёва И. В., Кравцова Ю. В. (2014)
Шанайда М. І. - Ідентифікація та аналіз вмісту первинних метаболітів у траві Satureja Hortensis L., Лещик М. В. (2014)
Штейнгарт М. В. - Кристалличность смеси, как показатель качества при разработке генерических лекарственных препаратов в твердых лекарственных формах, Ярных Т. Г., Шакин Е. С. (2014)
Ярних Т. Г. - Вивчення осмотичної активності дитячих ректальних супозиторіїв "Імуносол", Рухмакова О. А., Мельник Г. М. (2014)
Ярних Т. Г. - Актуальність створення супозиторіїв для лікування бактеріального вагінозу, Чушенко В. М., Шапошник Ю. С. (2014)
Ярных Т. Г. - Некоторые аспекты обеспечения стабильности экстемпоральных лекарственных средств, Рухмакова О. А. (2014)
Яцюк К. М. - Методи одержання і стандартизація субстанцій з журавлини болотної для застосування в урологічній практиці, Федоровська М. І. (2014)
Бабій О. В. - Дослідження осмотичної активності м’яких лікарських засобів з аміксином, Ващенко К. Ф. (2014)
Ващенко О. О. - Особливості розробки медичних олівців і перспективи їх застосування, Ващенко К. Ф. (2014)
Єзерська О. І. - Вплив природи розпушуючих речовин на фармако-технологічні показники якості таблеток екстракту цикорію і кукурудзи (2014)
Андрійчук В. М. - Особливості змін поперечних параметрів юнаків-студентів в умовах педагогічного процесу (2014)
Анисимова Л. В. - Неспецифические протеиназы как диагностический и прогностический маркер развития синдрома острого повреждения легких (2014)
Астахов В. М. - Состояние маточно-плацентарной и плодово-плацентарной гемодинамики у беременных с артериальной гипотензией, Сун Ли (2014)
Бисюк Ю. А. - Связь полиморфизма C159T гена рецептора CD14 с антиэндотоксиновым иммунитетом у взрослых больных с атопической и неатопической бронхиальной астмой (2014)
Волошина І. С. - Зміни гістологічної будови внутрішніх органів репродуктивної системи статевозрілих щурів самців після інгаляційного впливу на організм толуолу (2014)
Горяча Л. М. - Елементний склад амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.), Журавель І. О. (2014)
Гречана О. В. - Порівняльний фітохімічний аналіз сировини Lupinus luteus L. (2014)
Дунаєв О. В. - Судово-медичні оцінки летальних випадків суїциду серед населення м. Луганська та Луганської області за даними Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи, Лосєв Ф. О., Попов Е. М., Жадік С. В., Циганок Л. І. (2014)
Жаріков М. Ю. - Особливості викладання анатомії людини студентам заочної форми навчання (2014)
Запорожан В. Н. - Генетические аспекты эффективности клеточной терапии ишемической кардиомиопатии, Холодкова Е. Л., Карпенко Ю. И., Козлов В. П., Козлов Ю. В. (2014)
Карпюк У. В. - Дослідження вмісту жирних кислот в сировині кукурудзи звичайної деяких видів (2014)
Кузьменко О. В. - Ультразвуковое обоснование миниинвазивных методов хирургического лечения хронического заболевания вен класса С2, Михайличенко В. Ю. (2014)
Лузин В. И. - Особенности распространения заболеваний ЛОР-органов среди иностранных студентов в климатических условиях Украины в осенний период, Нужная Е. К., Курило А. В., Морозов В. Н., Осмоловская А. Р., Скрябина Е. Н. (2014)
Мацынин А. Н. - Особенности липидного обмена у беременных с йодным дефицитом (2014)
Олєйніков В. А. - Аналіз рівня поінформованості працівників правоохоронних органів щодо проблем ВІЛ/СНІДу, Недоступ Н. Ф. (2014)
Очередько Л. В. - Хромато-мас-спектрометричне вивчення летких компонентів підземних органів шипшини коричної, Крючкова Т. М., Хворост О. П. (2014)
Труфанов Е. А. - Дифференциальный диагноз болезни Паркинсона и кортикобазальной дегенерации (особенности течения и прогрессирования заболевания) (2014)
Чернюк Н. В. - Значення ефекту антиципації при успадкуванні хронічного обструктивного захворювання легень, поєднаного з артеріальною гіпертензією (2014)
Явдак І. О. - Особистість хворого в формуванні резистентності дисоціативних розладів (2014)
Бисага Є. І. - Прокаїну гідрохлорид: нові методики кількісного визначення (2014)
Титул, содержание (2013)
Колесник К. В. - Мобильная радиотехническая система контроля параметров окружающей среды, Шишкин М. А., Кипенский А. В. (2013)
Багачук Д. Г. - Компенсатор поляризационной модовой дисперсии на основе спирально изогнутого одномодового оптоволокна (2013)
Афанасьев А. М. - Определение энергетических и массогабаритных показателей пассивных элементов импульсных преобразователей, Еремина А. В. (2013)
Дружинин А. А. - Система измерения магнитного поля и температуры с цифровой обработкой сигнала, Островский И. П., Ховерко Ю. Н., Ничкало С. И., Бережанский Е. И. (2013)
Спирин В. Г. - Микросборка на кремниевой плате для акселерометра (2013)
Рассамакин А. Б. - Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы, Быков Е. В., Хайрнасов С. М., Рассамакин Б. М. (2013)
Кондрик А. И. - Рафинирование Cd и Zn от примесей внедрения при дистилляции с геттерным фильтром ZrFe, Cолопихин Д. А., Щербань А. П. (2013)
Вербицкий В. Г. - Сравнительный анализ методов сборки микросхем на гибких полиимидных носителях, Плис Н. И., Жора В. Д., Грунянская В. П. (2013)
Ланин В. Л. - Методика расчета параметров УЗ-преобразователей повышенной частоты, Петухов И. Б. (2013)
Титул, содержание (2013)
Кудрик Я. Я. - Наноструктурированные антидиффузионные слои в контактах к широкозонным полупроводникам (2013)
Часнык В. И. - Комплексный коэффициент редукции для цилиндрического потока электронов с изменяющейся амплитудой переменной составляющей тока в ЛБВ, Строковский Я. Н. (2013)
Holubnychyi A. G. - Barker-like systems of sequences and their processing (2013)
Prokopenko I. G. - Fast frequency tracking, Omelchuk I. P., Chyrka Yu. D., Vovk V. Yu. (2013)
Unal M. - Subsurface and through-wall SAR imaging techniques for ground penetrating radar, Caliskan A., Turk A. S., Bakbak P. O. (2013)
Бондаренко О. В. - Эксплуатационные показатели качества транспортной телекоммуникационной первичной сети Украины, Костик Б. Я., Степанов Д. Н., Левенберг Е. В. (2013)
Вакив Н. М. - Получение двухсторонних высоковольтных эпитаксиальных кремниевых p—i—n-структур методом ЖФЭ, Круковский С. И., Тимчишин В. Р., Васькив А. П. (2013)
Ляшков А. Ю. - Изучение адсорбционных состояний в керамике ZnO—Ag методом ТВЭ-кривых (2013)
Яцунский И. Р. - Получение пригодного для сенсорики пористого кремния методом неэлектролитического травления MacEtch (2013)
Титул, зміст (2015)
Кушнір К. Ф. - Удосконалення процесу виготовлення жакету жіночого з елементами профілактично-одоровчого призначення, Артеменко Т. П., Березненко C. М. (2015)
Кальна М. М. - Дослідження впливу конструкторсько-технологічних параметрів коміркового теплозахисного шару одягу типу "пуховик" на теплозахисні властивості, Донченко С. В., Яловий В. В., Когут О. О. (2015)
Годун А. В. - Дослідження впливу режимів обробки на якість ниткових з’єднань при виготовленні одягу для вагітних, Бакан Л. А. (2015)
Водзінська О. І. - Дослідження технологічного процесу спрасування клейових пакетів матеріалів при виготовленні плечових виробів верхнього асортименту, Науменко О. С. (2015)
Самелюк О. С. - Розробка методів і засобів вимірювання параметрів та якості електричної енергії, Черніченко М. Ю., Шевченко К. Л. (2015)
Покотило В. Ф. - Дослідження можливості зменшення рівня шуму в побутових холодильниках, Біла Т. Я. (2015)
Клюйко Ю. І. - Розробка інтелектуальної системи керування освітленням "розумного будинку", Злотенко Б. М. (2015)
Белінський Я. О. - Розробка інтелектуальної системи керування сервоприводом, Злотенко Б. М. (2015)
Нещерет М. М. - Автоматичне керування електроприладом для нагрівання води, Злотенко Б. М. (2015)
Приходько П. А. - Дослідження волого-температурних параметрів сушарки з плівковим електронагрівачем, Пaвленкo В. М. (2015)
Бондарчук М. В. - Аналіз методів лінеаризації характеристик нелінійних елементів (2015)
Дроменко В. Б. - Оцінювання похибок оптико-абсорбційних методів вимірювального контролю концентрації розчинів із застосуванням надлишкових вимірювань (2015)
Коломієць А. А. - Система контролю вводу інформації при формуванні баз даних інформаційних систем, Пилипенко Ю. М. (2015)
Шилофост І. І. - Автоматизована система оперативного керування якістю виготовлення чоловічого костюму (2015)
Юрченко В. О. - Захист міського середовища від екологічно небезпечної емісії сірководню з споруд водовідведення, Лебедєва О. С., Бойко С. В., Ярошенко А. О. (2015)
Литвиненко Н. М. - Розробка функціонального одягу для вагітних з підтримуючим ефектом, Ковтун К. О. (2015)
Дем’яненко А. М. - Удосконалення системи управління розвитком персоналу на підприємствах (2015)
Галяндін Н. А. - Удосконалення стратегічного управління людськими ресурсами в навчальному закладі (2015)
Титул, зміст (2015)
Дронова М. Л. - Нові антибіотики хінолонового ряду: перспективи застосування в клінічній практиці, Вринчану Н. О., Дудікова Д. М. (2015)
Беленичев И. Ф. - Ферментативное и не ферментативное звено тиол­дисульфидной системы в головном мозге экспериментальных животных с церебральной ишемией: эффекты селеназы, Литвиненко Е. С. (2015)
Громов Л. О. - Експериментальне дослідження півкульної асиметрії антидепресивних ефектів амітриптиліну, Гончар­Чердаклі Л. Г., Ворожбит А. П., Тарнавська Л. С., Пішель В. Я., Ярош О. К. (2015)
Дейко Р. Д. - Корекція неврологічних і когнітивних порушень при церебральній ішемії оригінальними нейроактивними олігопептидами, Штриголь С. Ю., Колобов О. О., Міщенко О. Я. (2015)
Дроговоз С. М. - Хронофармакологічні особливості дії вольтарену, Дмитренко С. В., Штробля А. Л., Вашкеба­Бітлер Е. М. (2015)
Загайко А. Л. - Экспериментальное исследование фармакологической активности новых ингибиторов JNK, Брюханова Т. А, Кочубей Ю. И., Мусмари М. А., Коваленко С. Н. (2015)
Калько Е. А. - Влияние циркадианных и сезонных биоритмов на активность ферментов цитолиза у интактных крыс, Дроговоз С. М., Иванцик Л. Б. (2015)
Клеванова В. С. - Антидіабетичні властивості чорноголовника родовикового (Poterium sanguisorba L.) за умов дексаметазонового діабету в щурів, Тржецинський С. Д., Жернова Г. О. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Дослідження актопротекторної активності нового антигіпоксанта ВІТАГЕРМ­3 після перенесеної гіпоксії замкнутого простору, Сейфулліна І. Й., Шебалдова К. О., Марцинко О. Е. (2015)
Мосієнко В. С. - Дослідження протипухлинних властивостей феромагнітних наночастинок оксиду заліза та їхніх композитів на перещеплених пухлинах у мишей, Кущевська Н. Ф., Бурлака А. П., Шляховенко В. О., Лукін С. М., Куртсеїтов Л. К., Карнаушенко О. В., Вербиненко А. В. (2015)
Ніженковська І. В. - Вплив нікотинової кислоти та комплексу германію з нікотиновою кислотою (МІГУ­1) на жирнокислотний склад ліпідів кардіоміоцитів і гепатоцитів щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю, Нароха В. П., Кузнецова О. В., Брюзгіна Т. С., Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е., Чебаненко О. А. (2015)
Рибак В. А. - Вивчення антиоксидантних властивостей густого екстракту квасолі на моделі цукрового діабету 2 типу на тлі ожиріння в щурів, Малоштан Л. М., Полторак В. В., Красова Н. С. (2015)
Гудзенко А. В. - Розробка ВЕРХ методики визначення ізорамнетин-3­рутинозиду в лікарських засобах квіток нагідок лікарських (Calendula officinalis L.) (2015)
Гребень Н. К. Ефективність лікування та реабілітації хворих на хоріоретинальні опіки ока - Effectiveness of treatment and rehabilitation of patients with chorioretinal burns of eyes (2015)
Памяти Платона Григорьевича Костюка. Слово об учителе (2015)
Содержание (2015)
Content (2015)
Титул, содержание (2014)
Ефимович А. П. - Компенсация паразитных элементов транзистора с настройкой импедансов на гармониках в усилителе класса F, Крыжановский В. Г. (2014)
Часнык В. И. - Поглотители СВЧ-энергии с высокой теплопроводностью на основе AlN и SiC с добавками молибдена, Фесенко И. П. (2014)
Пономарев В. А. - Инвариантность текущего энергетического Фурье-спектра действительных дискретных сигналов на конечных интервалах, Пономарева О. В. (2014)
Prokopenko I. G. - Local trajectory parameters estimation and detection of moving targets in rayleigh noise, Vovk V. Iu., Omelchuk I. P., Chirka Yu. D., Prokopenko K. I. (2014)
Голишников А. А. - Разработка процесса глубокого плазменного травления кремния для технологии трехмерной интеграции кристаллов, Путря М. Г. (2014)
Воробьев А. В. - Безадгезивные акустические мембраны на полиимидной основе, Жора В. Д., Баклаев К. К., Грунянская В. П. (2014)
Ковалюк Т. Т. - Магнитные и кинетические свойства кристаллов Hg1–x–yCdxDyySe, Майструк Э. В., Марьянчук П. Д. (2014)
Самынина М. Г. - Исследование метрологических характеристик системы измерения малых изменений температуры, Шигимага В. А. (2014)
Дашковский А. А. - Всеукраинскому НИИ аналитического приборостроения "Украналит" — 45 лет, Михеева И. Л. (2014)
Титул, содержание (2014)
Ермоленко Е. А. - Классификация методов измерения вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов (2014)
Оборский Г. А. - Экспресс-метод оценки изменений температуры элементов РЭА, Савельева О. С., Шихирева Ю. В. (2014)
Рассохина Ю. В. - Использование щелевых резонаторов для проектирования усилителя мощности с манипуляцией гармоник, Крыжановский В. Г., Коваленко В. А., Colantonio P., Giofre R. (2014)
Лаврич Ю. Н. - Двухканальный переключатель СВЧ-мощности на основе электрически активных полупроводниковых структур, Плаксин С. В., Крысь В. Я., Погорелая Л. М., Соколовский И. И. (2014)
Политанский Р. Л. - Система передачи данных с шифрованием хаотическими последовательностями, Шпатарь П. М., Гресь A. B., Верига А. Д. (2014)
Сидорец В. Н. - Схемотехника источников питания для импульсно-дуговой сварки с хаотическими колебаниями тока, Бушма А. И., Жерносеков А. М. (2014)
Гершуни А. Н. - Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера, Нищик А. П. (2014)
Наумова А. Н. - Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе, Кравец В. Ю., Николаенко Ю. Е. (2014)
Ланин В. Л. - Получение соединений повышенной плотности термозвуковой микросваркой в 3D интегральных микросхемах, Петухов И. Б. (2014)
Марьянчук П. Д. - Физические свойства и зонная структура кристаллов (3HgTe)1–x(Al2Te3)x, легированных марганцем, Дымко Л. Н., Романишин Т. Р., Ковалюк Т. Т., Брус В. В., Солован М. Н., Мостовой А. И. (2014)
Вакив Н. М. - Формирование резких границ раздела в эпитаксиальных структурах p+-AlGaAs/n-GaAs методом МОС-гидридной эпитаксии, Круковский С. И., Ларкин С. Ю., Авксентьев А. Ю., Круковский Р. С. (2014)
Титул, содержание (2014)
Невлюдова В. В. - Моделирование технического ресурса радиоэлектронных средств (2014)
Часнык В. И. - Поглотители СВЧ-энергии на основе нитрида алюминия с высоким уровнем поглощения (2014)
Политанский Р. Л. - Кодер и декодер фрактальных сигналов гребенчатой структуры, Верига А. Д. (2014)
Филинюк Н. А. - Трехпараметрический генераторный датчик, Лищинская Л. Б., Лазарев О. О., Ткачук Я. С. (2014)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрический источник питания для электронного медицинского термометра, Кобылянский Р. Р., Константинович И. А. (2014)
Бондаренко Ю. В. - Гибридные энергонакопители на основе аккумуляторов и суперконденсаторов для контактной микросварки, Сафронов П. С., Бондаренко А. Ф., Сидорец В. Н., Рогозина Т. С. (2014)
Венгер Е. Ф. - Получение, свойства и применение тонких нанонеоднородных пленок Ge на GaAs-подложках, Литвин П. М., Матвеева Л. А., Митин В. Ф., Холевчук В. В. (2014)
Будзуляк С. И. - Особенности трансформации примесно-дефектных комплексов в CdTe:Cl под воздействием СВЧ-облучения, Корбутяк Д. В., Лоцько А. П., Вахняк Н. Д., Калитчук С. М., Демчина Л. А., Конакова Р. В., Шинкаренко В. В., Мельничук А. В. (2014)
Гаркавенко А. С. - Ионизационный отжиг полупроводниковых кристаллов. Часть первая: Теоретические предпосылки, Мокрицкий В. А., Банзак О. В., Завадский В. А. (2014)
Воробьев А. В. - Гибкие фольгированные диэлектрики: классификация и анализ направлений применения и совершенствования, Жора В. Д. (2014)
В начале пути: роль DOI (digital object identifier) в повышении индексов цитирования ученых (2015)
Вечные ценности: держим курс на искренность! (2015)
Гордиенко C. - Защита населения от инфекционных болезней в приоритете законопроекта № 1729 (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов з ведення хворих з алергією до коров'ячого молока. Частина 1. Епідеміологія та алергени коров'ячого молока, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Ащеулов О. М., Няньковська О. С. (2015)
Захарова И. Н. - Синдром анемии в практике педиатра: дифференциальная диагностика и терапия, Дмитриева Ю. А. (2015)
Крамарьов С. О. - Досвід застосування препарату "Ергоферон" у дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями, Закордонець Л. В. (2015)
Бєлих Н. А. - Прогнозування ризику формування анемії у дітей грудного віку (2015)
Токарчук Н. І. - Аналіз зв'язку між однонуклеотидним поліморфізмом Bsmi гена VDR та статусом вітаміну D у дітей, хворих на рахіт, Пугач М. М. (2015)
Банадига Н. В. - Вибір препарату для лікування кашлю у дітей: доцільність, ефективність, безпечність, комплаєнс (2015)
Синоверська О. Б. - Ефективність препарату "Гербіон сироп плюща" у лікуванні дітей із гострим бронхітом, Макян С. В. (2015)
Леженко Г. О. - Обґрунтування раціональної антибактеріальної терапії бактеріальних захворювань респіраторного тракту у дітей, Пашкова О. Є. (2015)
Дудник В. М. - Стан судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, Хромих К. В. (2015)
Беш Л. В. - Кашель у дітей: діагностичні підходи та лікувальна тактика, Мацюра О. І., Єфімова С. В. (2015)
Бережной В. В. - Эффективность использования биологического препарата Этанерцепт у детей с ревматоидным артритом (2015)
Жовнір В. А. - Дослідження впливу об'єму трансфузії донорських еритроцитів під час операції артеріального переключення у новонароджених на безпосередні результати лікування, Кузьменко С. О., Часовський К. С. (2015)
Бережний В. В. - Застосування визначення варіабельності серцевого ритму у дітей, Романкевич І. В. (2015)
Хапченкова Д. С. - Коарктация аорты у детей (обзор литературы) (2015)
Шадрін О. Г. - МікроРНК-21-3р і мікроРНК-885-5р як маркери вірусних гепатитів у дітей раннього віку, Чернега Н. Ф., Гур'янова В. Л., Досенко В. Є. (2015)
Незгода І. І. - Ефективність застосування крапельної форми ферменту лактази "Мамалак" при ротавірусній інфекції у дітей, Науменко О. М., Асауленко А. А., Онофрійчук О. С., Южаніна В. М., Бровінська Л. М., Сінчук Н. І., Колесник А. М. (2015)
Марушко Ю. В. - Актуальні питання діагностики та терапії вторинної лактазної недостатності у дітей, Грачова М. Г., Іовіца Т. В. (2015)
Шадрин В. О. - МикроРНК как диагностические биомаркеры поражения печени при Эпштейн–Барр вирусных гепатитах у детей, Досенко В. Е. (2015)
Лавренчук О. В. - Імунореабілітація дітей з хронічним рецидивуючим пієлонефритом (2015)
Мінченко Д. О. - Експресія генів VEGF, E2F8, COL5A1, IGFBP2, PLK1, RB1, RBL1 та TP53 у гліомах дітей (2015)
Веропотвелян М. П. - Визначення загальної частоти носійства мутації 35delG гена конексину-26 серед новонароджених Дніпропетровської та Запорізької областей, Погуляй Ю. С., Журавльова С. А., Шутенко Т. В. (2015)
К сведению авторов (2015)
Титул, содержание (2014)
Ефименко А. А. - Поиск оптимальных размеров печатных плат для несущих конструкций электронных средств, Карлангач А. П., Лазарев С. Н. (2014)
Голуб В. С. - Новый импульсный модулятор с малой частотой переключений (2014)
Тонкошкур А. С. - Кинетика деформации ВАХ оксидных варисторных структур, обусловленная перезарядкой локализованных состояний, Иванченко А. В. (2014)
Блецкан Д. И. - Акустооптические свойства стекол GexS100–x и акустооптический модулятор на их основе, Вакульчак В. В., Феделеш В. И. (2014)
Лозовой М. А. - Исследование рабочих характеристик тепловых труб для светодиодных осветительных приборов, Николаенко Ю. Е., Рассамакин Б. М., Хайрнасов С. М. (2014)
Гладковский В. В. - Влияние параметров ВЧ-разряда и параметров нагревателя на температуру подложки в плазмохимическом реакторе "Алмаз" для синтеза углеродных алмазоподобных пленок, Костин Е. Г., Полозов Б. П., Федорович О. А., Петряков В. А. (2014)
Дружинин А. А. - Элементы твердотельной электроники на основе КНИ-структур и нитевидных кристаллов Si для криогенных температур, Островский И. П., Ховерко Ю. Н., Корецкий Р. Н. (2014)
Гаркавенко А. С. - Ионизационный отжиг полупроводниковых кристаллов. Часть вторая: эксперимент, Мокрицкий В. А., Банзак О. В., Завадский В. А. (2014)
Курмашев Ш. Д. - Повышение радиационной устойчивости кремниевых монокристаллических эпитаксиальных слоев, Кулинич О. А., Брусенская Г. И., Веремьева А. В. (2014)
Мокрицкий В. А. - Автоматизированная система определения глубины выгорания отработавшего ядерного топлива, Маслов О. В., Банзак О. В. (2014)
Титул, содержание (2015)
Горох Г. Г. - Массивы нанопроводов из антимонида индия для перспективных термоэлектрических устройств, Обухов И. А., Лозовенко А. А. (2015)
Браиловский В. В. - Физиологические аспекты проектирования систем скрытой передачи информации на оптическом излучении видимого диапазона, Рождественская М. Г., Пислар И. В., Пошак О. В. (2015)
Скрыпник А. И. - Моделирование отклика CdZnTe- и TlBr-детекторов для регистрации смешанного бета- и гамма-излучения (2015)
Кадацкий А. Ф. - Анализ энергетических процессов в импульсных преобразователях электрической энергии переменного тока, Русу А. П. (2015)
Басанец В. В. - Исследование удельного сопротивления омических контактов Au—Ti—Pd—n-Si для лавинно-пролетных диодов, Слепокуров В. С., Шинкаренко В. В., Кудрик Р. Я., Кудрик Я. Я. (2015)
Баранов В. В. - Статистический анализ и оптимизация параметров технологии изготовления биполярного транзистора с изолированным затвором, Боровик А. М., Ловшенко И. Ю., Стемпицкий В. Р., Чан Туан Чунг, Шелибак Ибрагим (2015)
Зайков В. П. - Влияние эффективности исходных материалов на показатели надежности термоэлектрических охлаждающих устройств. Часть І: Однокаскадные ТЭУ, Мещеряков В. И., Гнатовская А. А., Журавлев Ю. И. (2015)
Turtsevich A. S. - Deposition of borophosphosilicate glass films using the TEOS–dimethylphosphite–trimethylborate system, Nalivaiko O. Y. (2015)
Cherney V. - Insurance fraud in Ukraine: current status and trends of countermeasures, Bondarenko Y. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського