Радиш Г. В. - Ефективність і переносимість геміфлоксацину та інших фторхінолонів у режимах антимікобактеріальної терапії хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень (2014)
Лискина И. В. - Особенности смертельных исходов при туберкулезе легких у взрослых пациентов высокоспециализированного медицинского учреждения (по данным клинико­патологоанатомического анализа) (2014)
Городецький В. Є. - Зміни функції лівого шлуночка серця при бронхообструктивному синдромі (2014)
Живиця Д. Г. - Динаміка імуно­ендокринних показників у хворих на ВІЛ­інфекцію залежно від клінічної стадії і тяжкості імуносупресії, Самойленко О. В. (2014)
Дубров В. П. - Исключение определяемых частиц вируса иммунодефицита человека в крови и улучшение показателей CD4 троих пациентов в Украине, принимавших Enercel® или Enercel® с антиретровирусной терапией ВИЧ­инфекции и стандартную противотуберкулезную терапию для лечения ко­инфекции туберкулез/ВИЧ, Дуброва Т. А., Кристнер Д., Сансеверино С., Лорен Д. (2014)
Кібізова Н. І. - Ефективність клофазиміну в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю, Черенько C. O., Чоботар О. П. (2014)
Дужий І. Д. - Карциноїди і карциноїдний синдром у фтизіопульмонології, Кравець О. В., Гресько І. Я., Яшукова Є. В. (2014)
Голубовська О. А. - Хвороба, спричинена вірусом Ебола: сучасний стан проблеми (2014)
Тодоріко Л. Д. - Характеристика супутніх захворювань травної системи та їхня роль у формуванні резистентного туберкульозу легень (2014)
Красюк В. Е. - Ко­інфекція: ВІЛ/СНІД з туберкульозом та гепатотропними вірусами. Свіжий погляд на складне питання (2014)
Шальмін О. С. - Можливості корекції імунологічних порушень препаратом глутаміл­цистеїніл­гліцин динатрію та світовий досвід його застосування у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М. (2014)
Єсипенко С. В. - Аналіз причин поширеності мультирезистентного туберкульозу в Одеській області, Філюк В. В., Герасимова Н. А. (2014)
Габорець Т. Л. - Сучасний підхід до організації медичної допомоги хворим на ВІЛ­асоційований туберкульоз в Україні за принципом "дві хвороби — один пацієнт" (2014)
Бойко А. В. - Нетрадиційні методи лікування хворих на туберкульоз (2014)
Бойко А. В. - Особливості перебігу туберкульозу у вагітних (2014)
Бойко А. В. - Туберкульоз легень у осіб похилого і старечого віку (2014)
Галан І. О. - Виникнення побічних реакцій на антимікобактеріальні препарати у хворих на туберкульоз із порушеннями деяких показників білкового обміну та гепатобіліарної системи, Варченко Ю. А. (2014)
Гельберг И. С. - Гепатотоксическое действие противотуберкулезной химиотерапии и некоторые возможности его предупреждения, Алексо Е. Н., Вольф С. Б., Суханов Д. С., Авласенко В. С., Шейфер Ю. А. (2014)
Герман А. О. - Цитокінова регуляція при вперше діагностованому туберкульозі легень залежно від функціональної активності щитоподібної залози та вмісту кортизолу (2014)
Грищук Л. А. - Частота і характер поєднаної патології туберкульозу та СНІДу за даними Міжобласної спеціалізованої протитуберкульозної лікарні, Гладиш Н. Р. (2014)
Єременчук І. В. - Оптимізація патогенетичного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень шляхом призначення Глутаргіну (2014)
Зеньков Л. Н. - Особенности профессиональной патологии органов дыхания, Дешко Т. А. (2014)
Крижанівський Д. Г. - Виразність клінічних синдромів залежно від рівня імунодефіціту у хворих з новими випадками ко­інфекції туберкульоз/ВІЛ, Марченко Н. А., Фрейвальд В. А. (2014)
Луцишин К. О. - Ретроспективний аналіз поширеності захворювань органів травлення у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, Грищук Л. А., Тодоріко Л. Д., Білик С. О., Білик Н. М. (2014)
Манина В. В. - Диагностика туберкулеза органов дыхания с применением иммунологических методов, Старшинова А. А., Яблонский П. К., Пантелеев А. М., Белокуров М. А., Журавлев В. Ю., Павлова М. В., Сапожникова Н. В. (2014)
Матвеева С. Л. - Результаты включения селенита натрия в комплексную терапию больных ко­инфекцией туберкулез/ВИЧ (2014)
Мацегора Н. А. - Поширеність ВІЛ/СНІДу, вірусного гепатиту С та ко­інфекції ВІЛ/вірусний гепатит С у хворих на туберкульоз залежно від чутливості мікобактерій, Полякова С. О., Єлісейдіс М. Н. (2014)
Овчинникова Ю. Э. - Низкая эффективность химиотерапии у детей в условиях широкого распространения лекарственной устойчивости возбудителя, Корнева Н. В., Старшинова А. А., Довгалюк И. Ф. (2014)
Петренко В. І. - Стан спектра жирних кислот у плазмі крові хворих на інфільтративний туберкульоз легень, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, Пікас О. Б., Брюзгіна Т. С. (2014)
Підвербецька О. В. - Стан мікрофлори товстої кишки при туберкульозі легень (2014)
Підвербецька О. В. - Роль патологічного впливу ВІЛ на травний канал у хворих на туберкульоз, Підвербецький О. Я., Ільчишин Т. І. (2014)
Потайчук В. І. - Деякі аспекти формування стигматизації та дискримінації у хворих на туберкульоз, Галан І. О., Варченко Ю. А. (2014)
Процюк Р. Г. - Проблема потрійної інфекції: туберкульоз, ВІЛ­інфекція,вірусні гепатити В і С, Марченко Г. Ф. (2014)
Процюк Р. Г. - Біохімічні показники крові у хворих на туберкульоз легень у поєднанні з ВІЛ­інфекцією та вірусними гепатитами В і С, Марченко Г. Ф., Малиновська Т. В., Сукач М. М. (2014)
Радиш Г. В. - Ефективність і переносимість геміфлоксацину в режимах антимікобактеріальної терапії хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень та поширеність у них поєднаної ВІЛ­інфекції і хронічного гепатиту (2014)
Смоквин В. Д. - Диагностика психологических особенностей больных с мультирезистентными формами туберкулеза, Смоквина И. В. (2014)
Стречень С. Б. - Методи неінвазивної діагностики коморбідних станів у загальнотерапевтичній практиці (2014)
Тодоріко Л. Д. - Характер порушень органів системи травлення та особливості перебігу токсичних гепатитів у хворих на хіміорезистентний туберкульоз (2014)
Toдoріко Л. Д. - Показники ендогенної інтоксикації при вперше діагностованому туберкульозі легень залежно від функціональної активності щитоподібної залози та спектра чутливості до хіміопрепаратів, Герман А. О. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Застосування небулайзерної терапії у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень із супутнім бронхообструктивним синдромом, Сем’янів І. О. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Особливості перебігу туберкульозу легень із супутнім ураженням гепато­панкреато­біліарної системи залежно від поліморфізму генів глутатіон­S­трансферази M1 та T1, Сем’янів І. О. (2014)
Черенько С. О. - Побічні реакції від протитуберкульозної та антиретровірусної терапії у хворих з ко­інфекцією туберкульоз/ВІЛ і вірусним гепатитом В і С, Манів Л. Я. (2014)
Чернохаева И. В. - Применение препарата Перхлозон в комплексной терапии туберкулеза органов дыхания со множественной лекарственной устойчивостью, Павлова М. В., Старшинова А. А., Яблонский П. К., Сапожникова Н. В., Арчакова Л. И. (2014)
Шевченко О. С. - Проблеми стійкості до протитуберкульозних препаратів у хворих з ко­інфекцією ВІЛ/туберкульоз (2014)
Ясінський Р. М. - Особливості окиснювального статусу у хворих на ВІЛ/СНІД­асоційований туберкульоз легень за різних варіантів перебігу ко­інфекції (2014)
Алиев А. В. - Эндобронхиально­эндокавитарное введение противотуберкулезных препаратов в терапию деструктивных форм туберкулеза легких у беженцев, больных сахарным диабетом и гепатитом С, Чобанов Р. А., Горбатюк И. Б., Досбаев А. С. (2014)
Лебедев Ю. И. - Комплайенс у ВИЧ­инфицированных больных туберкулезом, Новикова С. Н., Рублева Н. В. (2014)
Новикова С. Н. - Некоторые особенности рентгенологической картины ВИЧ­инфицированных больных туберкулезом, Шахова Ю. И., Лебедев Ю. И., Рублева Н. В. (2014)
Презентація Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (2009)
Зборовська О. М. - Теоретичні концепції матеріальної основи державного регулювання економіки (2009)
Дорошенко І. В. - Програми державного розвитку як фактор подолання економічної кризи в світовому масштабі (американський та європейський досвід) (2009)
Конопльова І. О. - Зовнішня торгівля закарпатської області та України (до проблем управління економічними процесами регіону у контексті вступу України в єс) (2009)
Гончарова Н. П. - Роль держави у формуванні "нової економіки" (2009)
Кириченко О. А. - Управління ризиками при кредитуванні малих та середніх підприємств аграрного сектору економіки, Кудря І. В. (2009)
Кузнецова Т. К. - Вплив трансакційних витрат на прибутковість підприємств (2009)
Онищенко О. А. - Сучасна парадигма регулювання зовнішньої торгівлі (2009)
Вітковський О. С. - Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища (2009)
Бєлєйченко О. Г. - Чинники впливу на конкурентоспроможність економіки (2009)
Немодрук Н. М. - Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці (2009)
Пантюхін В. О. - Адаптація світового досвіду організації місцевого управління в Україні (2009)
Терент’єва А. В. - Організаційні заходи та управлінські рішення в період надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків (2009)
Авраменко Н. В. - Аналіз тенденцій розвитку системи охорони здоров'я в Україні (2009)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Наднаціональність міжнародних економічних організацій як фактор творення державної економічної політики, Бабій Л. В. (2009)
Кондратюк Т. В. - Характеристика сфери сімейних відносин суспільств сучасного типу як об'єкта державного управління (2009)
Стойка А. В. - Соціалізація і мотивація економічних суб'єктів (2009)
Кривко Н. І. - Аналіз нормативно-законодавчої бази України щодо використання інформації з обмеженим доступом в органах виконавчої влади (2009)
Кризська Р. Ю. - Специфіка та пріоритетні напрями впровадження кластерної моделі регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні (2009)
Лобас І. В. - Порівняльна характеристика інноваційно-інвестиційних підходів до реалізації економічної політики в зарубіжних країнах (2009)
Лисенко Б. В. - Залучення інвестицій у будівництво соціального житла в малих містах України (2009)
Мелешко М. І. - Проблеми і шляхи удосконалення зерно-продуктового підкомплексу та формування його інвестиційної привабливості (2009)
Бабець І. Г. - Вплив державного регулювання економіки на міжнародне співробітництво регіонів (на прикладі львівської області) (2009)
Іщенко Г. Г. - Аналіз та прогноз природно-техногенної безпеки крупних міст із застосуванням нелінійних методів (2009)
Левчук М. Г. - Моделі зв'язків з громадськістю органів місцевого самоврядування (2009)
Гаврилюк А. М. - Інформаційна складова туристичної індустрії як чинник демократизації українського суспільства (2009)
Плющ В. О. - Державні послуги: теоретичні аспекти та практика нормативного закріплення (2009)
Захарія С. Я. - "політичне лідерство" та "політичне керівництво": сутність понять (2009)
Купріяненко Л. В. - Розробка стратегій комунікативних кампаній у різних сферах державного управління (2009)
Шпак Ю. В. - Державне регулювання агарного сектору національної економіки в системі макроекономічних пропорцій за сучасних умов глобалізації ринків (2009)
Руликівський В. П. - Методичний підхід до формалізації задачі державного управління розвитком агропромислового комплексу з врахуванням потреб держави у забезпеченні продовольчої безпеки (2009)
Яценко О. А. - Контроль за діяльністю іноземних військових формувань з боку місцевих органів влади у криму (2009)
Рябко І. В. - Механізми державного управління в контексті законодавчого забезпечення відносин держави і православної церкви в Україні (2009)
Титул, содержание (2014)
Гончарук В. В. - Обнаружение неоднородностей водной среды, Курлянцева А. Ю., Таранов В. В. (2014)
Першина Е. Д. - О трансформации трихлоруксусной кислоты в водных средах, Каздобин К. А. (2014)
Левчик В. М. - Капиллярная и дисперсионная микроэкстракция дифенилкетонов, Зуй М. Ф., Зайцев В. Н. (2014)
Трохименко А. Ю. - Йодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение нитрита с использованием пенополиуретана как сорбента, Запорожец О. А. (2014)
Клименко Н. А. - Повышение эффективности коагуляционной очистки днепровской воды, Самсони-Тодорова Е. А., Савчина Л. А. (2014)
Семенова Е. И. - Электростимулирование активного ила аэротенков как способ интенсификации очистки сточных вод предприятий молокоперерабатывающей промышленности, Бублиенко Н. А., Сулейко Т. Л. (2014)
Иевлева О. С. - Технологическая схема очистки природных вод от нитрат-ионов баромембранными методами, Бадеха В. П., Гончарук В. В. (2014)
Holy O. - Risk of hospital-acquired legionellosis from microbial contamination of potable water at a bone marrow transplantunit in a Czech university hospital, Matouskova I., Juraskova E. (2014)
Верголяс М. Р. - Определение качества артезианских вод, Луценко Т. В., Злацкий И. А., Гончарук В. В. (2014)
Bodnar T. - Distribution of the product of singular Wishart matrix and normal vec¬tor, Mazur S., Okhrin Y. (2014)
Голомозий В. В. - Максимальне склеювання та стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова, Kapmaшов М. В. (2014)
Доронін О. В. - Адаптивне оцінювання у семіпараметричній моделі суміші (2014)
Затула Д. В. - Умови Ліпшиця для випадкових процесів з банахових просторів F, Козаченко Ю. В. (2014)
Іванов О. В. - Асимптотична нормальність корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії, Москвичова К. К. (2014)
Королюк Д. В. - Бінарні статистичні експерименти з наполегливою нелінійною регресією (2014)
Куликов А. В. - Вогнутость функции выплат свинг опциона в биномиальной модели, Малих Н. О. (2014)
Кучук-Яценко С. В. - Слабка збіжність "грецьких” символів для цін опціонів європейського типу: від дискретного часу до неперервного, Мішура Ю. С. (2014)
Макогін В. І. - Асимптотичні властивості інтегральних функціоналів від дробових броунівських полів (2014)
Мацак І. К. - Про лічильний процес у схемі максимуму (2014)
Мішура Ю. С. - Аналітичні властивості ймовірності небанкрутства в моделі ризику з додатковими надходженнями коштів, Рагуліна О. Ю., Строєв О. М. (2014)
Працьовитий М. В. - Розподіли випадкових неповних сум знакододатного ряду з нелінійною властивістю однорідності, Савченко І. О. (2014)
Працьовитий М. В. - Випадкова величина, символи L-зображення якої мають марківську залежність, Хворостіна Ю. В. (2014)
Радченко В. М. - Інтегральні рівняння із загальною стохастичпою мірою (2014)
Тимошкевич Т. Д. - Нерівність Пуанкаре та логарифмічна нерівність Соболева для сферично цензурованої гауссової міри (2014)
Трошкі В. Б. - Обмежені властивості ізометрії для матриць, елементи яких є випадкові величини з певних просторів Орліча (2014)
Abu-Shanab R. - On asymptotic Borovkov-Sakhanenko inequality with unbounded parameter set, Veretennikov A. (2014)
Банна О. Л. - Наближення вінерівського процесу інтегралами від степеневих функцій зі сталим показником за дробовим броунівським рухом, Мішура Ю. С., Шкляр С. В. (2014)
Ганниченко Ю. В. - Оцінка швидкості збіжності послідовності адитивних функціоналів від різницевих апроксимацій багатовимірного дифузійного процесу (2014)
Голомозий В. В. - Нерівності для моменту склеювання двох неоднорідних ланцюгів Маркова (2014)
Горбач Т. - Оцінювання параметрів суміші двох симетричних розподілів за зміщеною вибіркою (2014)
Доронін О. В. - Нижня межа матриці розсіяння для семіпараметричного оцінювання у моделі суміші (2014)
Іванов О. В. - Статистичний асимптотичний розклад корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії, Москвичова К. К. (2014)
Королюк Д. В. - Двокомпонентні бінарні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією (2014)
Кулініч Г. Л. - Асимптотична поведінка інтегральних функціоналів мартингального типу від нестійких розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь, Кушніренко С. В., Мішура Ю. С. (2014)
Логачев А. В. - Большие уклонения для решений одномерных уравнений Ито (2014)
Масол В. І. - Нормальний граничний розподіл нормованого числа сторонніх розв'язків сумісної системи нелінійнихвипадкових рівнянь над полем GF(2), Слободян С. Я. (2014)
Мацак І. К. - Про однолінійну систему масового обслуговування з втратами (2014)
Мельник С. А. - Сравнение решений стохастических параболических уравнений с поглотителем (2014)
Семєйко М. Г. - Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних матричних просторах. 2 (2014)
Трошкі Н. В. - Точність та надійність моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля у просторі L_p(T), p>=1 (2014)
Хусанбаев Я. М. - О сходимости последовательности почти критических ветвящихся процессов с иммиграцией (2014)
Юрачківський А. - Збіжність стохастичних інтегралів до неперервного локального мартингала з умовно незалежними приростами (2014)
Титул, зміст (2015)
Притульська Н. - Концептуальні засади формування системи соціального харчування в Україні, Федорова Д., Бондаренко Є. (2015)
Ruzevicius J. - New challenges for quality management (2015)
Дончевська Р. - Розвиток рибного господарства України (2015)
Дишлова В. - Ринкова вартість виробів із бурштину (2015)
Гончарова І. - Фератна технологія очищення води природних джерел від нітритів (2015)
Шаповал С. - Інженерно-технічне моделювання системи життєзабезпечення готельно-ресторанного комплексу, Шевченко Р. (2015)
Луцька Н. - Математичне моделювання системи управління технологічним об’єктом харчового підприємства, Савченко Т. (2015)
Асланян С. - Елементний склад продуктів для ентерального харчування, Антюшко Д., Мотузка Ю. (2015)
Рудавська Г. - Напрями удосконалення класифікації лікерів, Божко Т., Метельська Н. (2015)
Гасанова А. - Фортифікація пастильних виробів йодом, Соколовська О., Корзун В. (2015)
Дітріх І. - Айва японська як інгредієнт плодово-ягідного морозива, Литвин Я. (2015)
Победаш М. - Формування якості рибних пресервів із дрібних оселедцевих риб, Сидоренко О., Романенко Р. (2015)
Мережко Н. - Експлуатаційні властивості покриттів з модифікованими каолінами, Шульга О. (2015)
Караваєв Т. - Водно-дисперсійні фарби для отримання покриттів із середнім глянцем (2015)
Комаха В. - Процеси взаємодії в системі "модифікований карбонатний наповнювач – плівкоутворювач", Свідерський В. (2015)
Андрієвська Л. - Евкаліптова целюлоза як альтернативна сировина у виробництві паперу, Глушкова Т., Коптюх Л. (2015)
Пірковіч К. - Ідентифікація антикварних ювелірних предметів зі срібла за мікроструктурою (2015)
Белінська С. - Трансформація форм води при зберіганні та заморожуванні квасолі стручкової овочевої, Клячин І. (2015)
Колтунов В. - Інтенсивність дихання плодів гарбуза при зберіганні, Булах М. (2015)
Чикун Н. - Ефективність вітчизняних адсорбентів при очищенні води від йонів Феруму (III), Пасальський Б., Пузій О. (2015)
Дьякова Ю. - Безпечність баклажанових снеків, Орлова Н. (2015)
Нездолій А. - Визначення гострої токсичності in vivo кондитерських виробів для людей з тривалим статико-фізичним навантаженням (2015)
Сімахіна Г. - Інновації у харчових технологіях, Науменко Н. (2015)
Кравченко М. - Технологічні властивості тістових напівфабрикатів з порошком із листя волоського горіха, Поп Т., Криворучко М. (2015)
Антонюк І. - Технологія млинчиків із використанням гідролізату "Рапамід", Дейниченко Л. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Погріщук Б. В. - Державне регулювання і підтримка зернопродуктового підкомплексу України: ринкові аспекти (2009)
Прокопенко Н. С. - Податки і приватні інвестиції — ключові чинники в економічній сфері агропромислового виробництва (2009)
Крейдич І. М. - Оцінка потреб в інвестиційних ресурсах для відтворення основних виробничих фондів у промисловості (2009)
Кутрань К. В. - Венчурне інвестування в умовах фінансової кризи (2009)
Порвін М. Ю. - Державна стратегія інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності промисловості (2009)
Атаманчук О. В. - Оцінка регулюючого впливу податків на динаміку інвестиційної та інноваційної активності в ар крим (2009)
Кравченко К. В. - Особливості фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств добувної галузі криворізького залізорудного басейну (2009)
Прокопенко О. А. - Фіскальне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2009)
Соломка С. В. - Механізм інвестиційного стимулювання інноваційного розвитку підприємства (2009)
Шост І. М. - Економічні аспекти формування ринку праці в Україні, Жибак М. М., Бойко Ю. І. (2009)
Піжук О. І. - Прогнозування росту жіночого безробіття в умовах фінансово —економічної кризи на основі економетричних моделей (2009)
Куряч Н. В. - Визначення напрямів досягнення світового рівня пенсійного забезпечення (2009)
Гашков С. В. - Використання макроекономічних фінансових показників для контролю ефективності функціонування державного сектору економіки (2009)
Кубатко О. В. - Еколого-економічна конвергенція регіонів як напрям забезпечення сталого розвитку (2009)
Кондратьєва Т. В. - Гнучкість поведінки фірми в умовах нестабільного економічного середовища (2009)
Іткін Д. Ф. - Економіко-математична модель оцінки ефективності управління стратегією кредитно-фінансової установи (2009)
Шапуров О. О. - Удосконалення прогнозування результату виробничо-господарсьої діяльності на основі кореляційно-регресійного аналізу та адаптивного моделювання (2009)
Химич І. Г. - Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури (2009)
Рибалко Н. О. - Удосконалення фінансового управління на підприємствах (2009)
Рижий І. М. - Економічний зміст глобалізації та її вплив на податкове регулювання розвитку економіки (2009)
Терент’єва А. В. - Інформаційне забезпечення управління процесу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2009)
Халецька А. А. - Напрями удосконалення роботи установ соціального захисту населення в Україні (2009)
Сиченко В. В. - Запровадження європейської парадигми кредитно-трансферної системи у внз в Україні (2009)
Бесчастний В. М. - Стандартизація освітніх систем на етапі входження України до болонського процесу (2009)
Качний О. С. - Впровадження ліцензійної системи у рибному господарстві України (2009)
Драган І. О. - Аналіз нормативно-правового забезпечення ефективного розвитку житлово-комунального господарства в Україні (2009)
Комашенко Т. А. - Інвестиційний ринок України як об'єкт державного регулювання: сутність та механізми функціонування (2009)
Шосталь С. О. - Джерела та напрями залучення інвестицій в економіку України (2009)
Половцев О. В. - Підхід до врахування невизначеностей при розв'язанні задач державного управління (2009)
Васюк Н. О. - Удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування (2009)
Самойленко Л. Я. - Розвиток територіальних громад у системі місцевого самоврядування та становлення безпосередньої демократії в Україні (2009)
Синкова К. В. - Ефективність використання crm-систем в інформаційному забезпеченні моніторингу макроекономічної регуляторної політики (2009)
Мельникович О. М. - Монографія "Рекламний бізнес: менеджмент маркетингу" (2009)
Титул, содержание (2014)
Пшинко Г. Н. - Извлечение Cr(VI) из водных растворов кальцинированными Zn/Al- и Mg/Fe-гидроталькитами, Пузырная Л. Н., Яцик Б. П., Косоруков А. А., Гончарук В. В. (2014)
Гемати Дж. - Сорбция синтетических красителей из водного раствора на целлюлозный модифицированный полимер, Алиуш Дж. (2014)
Иванова О. М. - Высокоэффективное жидкостное хроматографическое определение 2,4,6-тринитрофенола в поверхностных водах после его селективной твердофазной экстракции, Ракс В. А., Зайцев В. Н. (2014)
Розенталь О. М. - Корпоративная квалиметрия воды для анализа устойчивости производственного водопользования и достоверности водного контроля, Дмитрук В. И. (2014)
Дульнева Т. Ю. - Очистка воды от красителя бриллиантового зеленого керамическими микрофильтрационными модифицированными мембранами, Кучерук Д. Д., Швиденко В. З., Титорук Г. Н., Гончарук В. В. (2014)
Мамченко А. В. - Влияние концентрации ионов фтора и глинистых частиц на эффективность алюминиевых коагулянтов при дефторировании воды, Герасименко Н. Г., Пахарь Т. А. (2014)
Бабак Ю. В. - Удаление соединений мышьяка из природных вод с использованием гибридной системы (фотокатализ – обратный осмос), Мельник Л. А., Гончарук В. В. (2014)
Филатова Е. Г. - Разработка цеолитно-сорбционной технологии очистки сточных вод гальванического производства, Помазкина О. И., Пожидаев Ю. Н. (2014)
Змиевский Ю. Г. - Мембранная очистка сточных вод, полученных после переработки молочной сыворотки, Киричук И. И., Мирончук В. Г. (2014)
Rahmani H. - Tinidazol antibiotic degradation in aqueous solution by zero valent iron nanoparticles and hydrogen peroxide in the presence of ultrasound radiation, Gholami M., Mahvi A. H., Ali-Mohammadi M., Rahmani K. (2014)
Авторский указатель Т. 36, 2014 г. (2014)
Содержание Т. 36, 2014 г. (2014)
Каменщик А. В. - Нуклеарний фактор активованих Т-клітин (NFATC) як можливий діагностичний і прогностичний маркер при клапанних вроджених вадах серця та гіпертрофії міокарда, Іванько О. Г., Федченко А. В. (2015)
Родинський О. Г. - Динаміка патологічних змін структури міокарда щурів за умов введення доксорубіцину, Козлова Ю. В., Гузь Л. В. (2015)
Яковцова А. Ф. - Морфофункціональні особливості серцево-судинної системи плодів і новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю: основні здобутки харківської школи патологоанатомів, Марковський В. Д., Сорокіна І. В., Борзенкова І. В., Плітень О. М., Мирошниченко М. С., Калужина О. В. (2015)
Калужина О. В. - Морфологічний стан аорти у плодів і новонароджених, які перенесли хронічну внутрішньоутробну гіпоксію (експериментальне дослідження) (2015)
Туманский В. А. - Характеристика уровня экспрессии ММР-9 и TIMP-1 в гепатоцеллюлярном и холангиоцеллюлярном раке печени, Зубко М. Д. (2015)
Базалицька С. В. - Гістопатологічні зміни та імуногістохімічна експресія протеїну ubiquitin у перитуморальній тканині при герміногенних пухлинах яєчка, Романенко А. М. (2015)
Тертышный С. И. - Экспрессия Pan cytokeratin в менингиомах головного мозга, Вотева В. Е. (2015)
Кузик Ю. І. - Фібром’язова дисплазія внутрішніх сонних артерій (2015)
Putilin D. A. - Distribution of FoxP3+regulatory T-cells in rat’s pancreatic lymph nodes under streptozotocin-induced diabetes and metformin administration, Kamyshnyi A. M. (2015)
Грабовий О. М. - Питомий вміст ДНК у ядрах клітин і клітинна гетерогенність аденокарцином товстої кишки, Антонюк С. А., Сільченко В. П., Воробєй Є. А., Савчин Т. М. (2015)
Задорожна Т. Д. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості плацентарно-ендометріальних структур при доброякісних і злоякісних пухлинах у жінок, Подольський В. В., Парницька О. І., Єщенко О. І., Килихевич С. М., Арчакова Т. М., Давидова Ю. В., Скрипченко Н. Я., Гребініченко Г. О. (2015)
Бакурова О. М. - Тимідинфосфорилаза та можливий зв’язок із формуванням особливостей фенотипу раку легенів, Бузіна Р. В., Кондратюк Р. Б., Гульков Ю. К., Василенко І. В., Борзенко Б. Г. (2015)
Григоровский В. В. - Статистические характеристики и корреляции гистоморфометрических, клинических и биохимических показателей при системной терапии у больных несовершенным остеогенезом, Зима А. Н., Гук Ю. Н., Магомедов С., Гайко О. Г., Кинчая-Полищук Т. А. (2015)
Щукин Д. В. - Иммуногистохимические характеристики почечно-клеточного рака с внутривенозным распространением, Яковцова И. И., Лесовой В. Н., Данилюк С. В., Бабич М. Н., Товажнянская В. Д., Демченко В. Н. (2015)
Ивахно И. В. - Диагностическое и прогностическое значение васкуляризации папиллярных микрокарцином щитовидной железы (2015)
Кондратюк Р. Б. - Лектино-гистохимическая оценка углеводных детерминант опухолевых клеток основных гистологических типов рака желудка, Василенко И. В., Гульков Ю. К. (2015)
Герасимчук М. Р. - Прояви експериментального гіпотиреозу при дії помірного фізичного навантаження (2015)
Рикало Н. А. - Особливості репаративної регенерації тканини печінки у щурів при експериментальному тетрахлорметановому та алкогольному гепатиті, Яровенко Л. О. (2015)
Макарчук А. О. - Морфологічна характеристика інволютивних змін епідермісу у хворих із маласезійною інфекцією шкіри обличчя (2015)
Капшитарь А. В. - Морфология желчного пузыря у больных острым холециститом, удаленного из минидоступа (2015)
Кузик П. В. - Патоморфологічні особливості туберкулом легень (за даними аналізу операційного резекційного матеріалу) (2015)
Лискина И. В. - Инфаркт легкого как хирургическая патология: морфология и дифференциальная диагностика, Загаба Л. М., Дорофеева С. И. (2015)
Пам’яті професора Ступіної Олександри Семенівни (2015)
Федоренко В. Г. - Діяльність державної служби зайнятості в ринкових умовах, Шепетін О. В., Чувардинський О. Г. (2009)
Сазонець О. М. - Інтелектуальна власність і процеси інформатизації світогосподарського розвитку (2009)
Голян В. А. - Трансформація інституціонального середовища на пострадянському просторі: деструктивні моменти та пріоритетні напрями (2009)
Бліхар М. М. - Сучасний стан і перспективи зовнішньої торгівлі України з країнами центральної та східної європи (2009)
Мазур І. М. - Соціально-економічний потенціал невеликої територіальної громади, Шалаута О. М. (2009)
Ігнатьєва І. А. - Моніторинг як інформаційна основа для формування управлінських рішень щодо розвитку підприємств побутового обслуговування, Кузьміч О. Г. (2009)
Ревуцька Л. В. - Теоретичні основи сутності податкового аудиту (2009)
Могилевская О. Ю. - Современная концепция маркетингового управления предприятиями машиностроения (2009)
Розгон І. В. - Сучасні чинники впливу на конкурентоспроможність економіки (2009)
Савчук В. А. - Аналіз динаміки функціонування закладів освіти у хмельницькій області (2009)
Антонюк А. М. - Специфіка інфляції в Україні (2009)
Степура М. М. - Фактори невизначеності в податках (2009)
Шапуров О. О. - Підвищення ефективності виробничо-господарсьої діяльності машинобудівних підприємств на основі стратегічного управління (2009)
Жовнірчик Я. Ф. - Управлінські функції державного регулювання регіонального розвитку (2009)
Кондратюк Т. В. - Сучасний розвиток інституціонального підходу в науці державного управління (2009)
Гаєвська Л. А. - Перспективи та шляхи розвитку державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні (2009)
Бесчастний В. М. - Розвиток механізмів фінансування навчальних закладів в Україні (2009)
Любчук О. К. - Складові особистісного ресурсного механізму державного управління неперервною освітою в контексті атрибутивного підходу (2009)
Плакіда В. Т. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу феномену власності в контексті державного управління (2009)
Клименко І. В. - Соціальні аспекти електронного врядування (2009)
Шкадюк В. Б. - Світовий досвід діяльності державних банків розвитку: висновки для України (2009)
Королюк Ю. Г. - Системоутворюючі фактори в державному управлінні регіональними соціально-економічними системами (2009)
Биков Р. Ю. - Інституційні принципи реформування структури державного майна (2009)
Сафронова О. М. - Актуальні напрями державного сприяння розвитку корпоративних інтегрованих структур у суднобудівному комплексі України, Марецький Р. А. (2009)
Терент’єва А. В. - Аналіз засад функціонування підсистеми медичного захисту населення і територій за умов надзвичайних ситуацій (2009)
Істомін С. В. - Законодавство України в галузі охорони здоров'я та його адаптаація до законодавства європейських країн (2009)
Гурбик Ю. Ю. - Державне регулювання рекреаційно-туристичної сфери в Україні: теоретичний аспект (2009)
Шатило О. А. - Національні економічні інтереси України: інноваційно-інвестиційний аспект (2009)
Порвін М. Ю. - Державне управління процесом інвестиційного розвитку промислового виробництва (2009)
Самойленко Л. Я. - Розвиток місцевого самоврядування в умовах саморозгортання демократії як головний концепт дослідження (2009)
Небожук Р. А. - Реалізація права на свободу совісті у збройних силах України та росії: порівняльний аналіз (2009)
Триполиць Р. В. - Механізми державного управління земельними ресурсами в Україні (2009)
Приходько О. М. - Аналіз регулювання агропромислового виробництва (2009)
Бедринець М. Д. - Аналіз та особливості управління зовнішнім державним боргом в Україні на сучасному етапі розвитку, Зозулевич О. І. (2014)
Болдова А. А. - Посередництво як сполучна ланка фондового ринку України, Петльована А. А. (2014)
Бугай Т. В. - Концепція реформування податкової системи України: наукові та практичні аспекти (2014)
Воронкова О. М. - Суспільно-політичні аспекти податкового менеджменту в Україні, Гордей О. Д. (2014)
Діденко Л. В. - Місцеві позики як джерело залучення фінансових ресурсів до місцевих органів влади, Головенко І. П. (2014)
Залізко В. Д. - Формування інституціонального забезпечення стратегії розвитку сільських територій: проблеми та перспективи (2014)
Зубрицький А. І. - Огляд основних наукових підходів до оцінювання похибок податкових надходжень, Орос Г. В., Дєдушева М. В. (2014)
Качур А. В. - Особливості оптимізації процентних ставок в зарубіжних країнах та в Україні (2014)
Коваленко Ю. М. - Діяльність страхових компаній у сфері медичного страхування в Україні, Бобось М. Л. (2014)
Левін В. І. - Перспективи оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні (2014)
Міночкіна О. М. - Характеристика елементів системи "інститут власності" (2014)
Ніколаєва Т. В. - Особлива економічна сутність нерухомого майна (2014)
Паєнтко Т. В. - Участь фінансових установ у схемах ухилення від оподаткування: реалії України та перспективи протидії, Болошева А. О. (2014)
Піжук О. І. - Ідентифікація ризиків реалізації стратегії інтегрованого росту компанії, Тимощук О. С. (2014)
Ратушняк Т. В. - Про застосування хмарних технологій та соціальних мереж до проведення моніторингу зовнішньої оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади, Гладченко О. В. (2014)
Унинець-Ходаківська В. П. - Податкові аспекти хеджування ризиків на фінансовому ринку (2014)
Чернов П. С. - Сучасні реалії прогнозування податкових надходжень в органах ДФС України, Вдовиченко А. М., Цибко Л. П., Єгорова Т. М. (2014)
Шевчук С. В. - Методологічні підходи до оподаткування нерухомості: західна традиція (2014)
Щербина А. А. - Платоспроможність домогосподарств і стан житлового фонду (2014)
Вихідні дані (2014)
Федоренко В. Г. - Система управління вітчизняної будівельної галузі та її вплив на розвиток економіки України, Адріанов В. П., Джур Ю. Ф. (2009)
Нечаев Ю. В. - Диалектика современных финансов, мировой кризис и кризис в Украине (2009)
Дорошенко І. В. - Роль та діяльність уряду України по подоланню наслідків фінансової кризи, Дорошенко В. І., Делі О. О. (2009)
Березянко Т. В. - Специфіка антикризових дій в українському корпоративному середовищі (2009)
Іванченко Н. О. - Моніторинг та стратегічні напрями реалізації економічної безпеки України (2009)
Пилипенко Ю. І. - Технологічна структура національної економіки України та стратегія її реформування (2009)
Семенченко Н. В. - Стратегія реструктуризації українських підприємств (2009)
Грущинська Н. М. - Теоретико-методологічні засади сучасного економічного розвитку з урахуванням трансформації технологічних укладів (2009)
Мазур М. В. - Інфляція на споживчому ринку: монетарний аспект (2009)
Пилипенко Г. М. - Інституціональний контекст формування взаємодії держави і ринку (2009)
Дуброва О. С. - Ділова репутація підприємства: практичні аспекти управління (2009)
Ліневич Ю. В. - Роль тнк у формуванні й розвитку динамічних порівняльних переваг приймаючої країни (2009)
Андрущенко І. В. - Концентрація капіталу в економіці України: розвиток фінансово-промислових груп (2009)
Мних А. М. - Проблема зовнішньої заборгованості та методи її розв'язання (2009)
Піддубна О. О. - Економіко-математичне моделювання в управлінні виробничим потенціалом (2009)
Степанов В. Ю. - Інформація як суб'єкт відображення соціальної системи (2009)
Гарбера О. Є. - Місце міжнародного туризму в системі світового ринку послуг (2009)
Попельнюхов Р. В. - Теоретико-методичні засади макроекономічної стабільності (2009)
Чурило П. Б. - Покращення нормативно-правового та організаційно-методологічного забезпечення процесів злиття і поглинання в Україні (2009)
Кубатко О. В. - Особливості підходів "сильної та слабкої сталості" як напрямів еколого-збалансованого розвитку регіонів (2009)
Гребець О. Б. - Контролінг як сучасна система управління (2009)
Калиниченко Т. И. - Методические подходы к количественному измерению организаци-онной культуры (2009)
Кірієнко Ю. А. - До питання про економічний зміст категорії "товар" (2009)
Крахмальова Н. А. - Чинники впливу на діяльність суб'єктів вітчизняного виставкового ринку (2009)
Слободчикова Ю. В. - Зарубіжний досвід захисту підприємництва на основі антимонопольної політики (2009)
Федько О. А. - Екозагроза цивілізаційному розвитку людства: проблеми подолання (2009)
Крентовська О. П. - Концептуальні засади розвитку системи соціальних послуг в умовах старіння населення (2009)
Бабець І. Г. - Теоретичні підходи до визначення поняття механізму державного управління міжнародним співробітництвом регіонів (2009)
Дрига С. Г. - Презумпція державного управління малою економікою як передумова її прогнозованого розвитку (2009)
Олійченко І. М. - Аналіз вихідних потоків статистичної інформації в головному управлінні статистики (2009)
Пельтек Л. В. - Підходи щодо оцінки державного регулювання економічного зростання промислових підприємств (2009)
Чечель О. М. - Чинники формування моделі державного регулювання економічної політики (2009)
Скрипничук Т. В. - Перспективи функціонування єдц в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні (2009)
Буренко Т. О. - Специфіка формування в Україні сукупності державних адміністративних послуг (2009)
Грищенко І. М. - Впровадження в діяльність районної ради принципів належного врядування: прозорості та участі громадян (2009)
Шпак Ю. В. - Державне регулювання створення економічного механізму постреформованого агропромислового виробництва (2009)
Гайдук В. А. - Основні завдання та пріоритети  стратегії забезпечення конкурентоспроможності економіки України (2010)
Комірна В. В. - Розвиток регіональної економіки як критерій економічного розвитку держави (2010)
Микало О. І. - Аналіз світового досвіду використання аутсорсингу (2010)
Мурашко М. І. - Адаптація матричних методів до умов стратегічного розвитку регіональної вищої школи, Назарко С. О. (2010)
Наконечна Т. Ю. - Науковий внесок і.в. вернадського в історію економічної думки та політичну економію (2010)
Боняр С. М. - Методические основы оценки риска проекта обновления флота судоходной компании (2010)
Пантелєєв В. П. - Теоретичні засади банківського інвестиційного кредитування юридичних осіб, Микова М. С. (2010)
Кривов'язюк І. В. - Математико-статистичне моделювання у фінансовій діагностиці підприємств, Кость Я. О. (2010)
Войтко С. В. - Ринкова вартість та інноваційна діяльність підприємств: проблема взаємозв’язку, Моісеєнко Т. Є. (2010)
Пушенко К. О. - Управління реальними активами інвестиційного портфеля підприємства в умовах нестабільності (2010)
Амбросенко О. П. - Деякі аспекти продовольчої безпеки домогосподарств на прикладі житомирської області (2010)
Одотюк І. В. - Технологічні новації в Україні: сильні та слабкі сторони, загрози і сприятливі можливості інноваційного розвитку (2010)
Шилікова К. В. - Управління якістю страхового продукту, як елемент комплексного впровадження страхового маркетингу, в умовах світової фінансової кризи (2010)
Паляниця В. А. - Складові стратегії попередження ризиків у господарській діяльності підприємства (2010)
Крисак А. О. - Оцінка потенціалу малих підприємств (2010)
Степанова Е. В. - Сертификация пляжного рекреационного хозяйства одесского региона по системе "blue flag" как фактор экологизации социально-экономического развития, Гайворонская И. В. (2010)
Пациківський С. С. - Криза євро і фінансово-боргова криза євросоюзу (2010)
Лаврук В. В. - Інноваційний продукт у сільському господарстві як результат інноваційного процесу (2010)
Кравченко М. А. - Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві (2010)
Ільченко І. Ю. - Обґрунтування стратегічних імперативів підприємств (2010)
Ал-газу А. А. М. - Систематизация маркетинговых стратегий выхода промышленных предприятий Украины на зарубежные рынки (2010)
Майба В. В. - Рейтингове оцінювання фінансової стійкості комерційних банків (2010)
Носуліч А. М. - Визначення основних параметрів цільової зони господарювання оптового торговельного підприємства (2010)
Невмержицький Є. І. - Сучасні інструменти оцінки кредитних ризиків з використанням продуктів кредитного бюро (2010)
Приходько В. П. - Шляхи реалізації пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційних проектів регіонального розвитку (2010)
Титул, содержание (2015)
Гончарук В. В. - Последние уникальные достижения в науке о воде (2015)
Гончарук В. В. - Вода и углекислый газ как основные предшественники органических веществ на земле и в космосе, Зуй О. В. (2015)
Гончарук В. В. - Мониторинг аэрозолей и состояния морской воды акватории Карадагского природного заповедника, Самсони-Тодоров А. О., Савченко О. А., Яременко В. А., Лапченко В. А., Коваленко В. Ф. (2015)
Ю С. С. - Характеристики адсорбции перхлората анионообменной смолой Trilite на военных объектах в Корее, Чу К. Х., Чой Дж. С., Ан К. Х., Сун Б. В., Ко К. Б. (2015)
Мальцева Т. В. - Влияние свойств поверхности гидратированных соединений на основе ZrO2 на величину ионной проводимости, Пальчик А. В., Куделко Е. О., Василюк С. Л., Каздобин К. А. (2015)
Мельник Л. А. - Перспективы применения борселективных сорбентов различной природы для кондиционирования воды по содержанию бора, Бабак Ю. В., Чепурная И. К., Гончарук В. В. (2015)
Самсони-Тодорова Е. А. - Определение рациональных условий удаления органических веществ из природной воды на основе математического моделирования, Дулина И. А., Клименко Н. А., Савчина Л. А. (2015)
Осипенко В. О. - Электродиализная очистка солоноватих вод от нитратов с получением аммонийных удобрений, Балакина М. Н., Кучерук Д. Д. (2015)
Верголяс М. Р. - Влияние изотопного состава воды на биологические организмы цитологическим методом, Гончарук В. В. (2015)
Удод В. М. - Регионально-экологический подход к оценке возможных последствий загрязнения водного бассейна р. Кальмиус, Жукова Е. Г. (2015)
Правила оформления статей (2015)
Титул, содержание (2015)
Гончарук В. В. - Триумф науки – получение и использование генетически безопасной питьевой воды (2015)
Гончарук В. В. - Вода и другие вещества, расширяющиеся при затвердевании, Зуй О. В., Лобода О. А., Огенко В. М. (2015)
Мищук Н. А. - Исследование закономерностей формирования пористого льда (2015)
Калиниченко И. Е. - Моделирование процессов сорбции U(VI) на основе закономерностей кинетики реакций в растворах, Пшинко Г. Н., Пузырная Л. Н., Кобец С. А. (2015)
Mumtaz M. W. - Determination of toxic metals in water of lahor canal by atomic absorption spectroscopy, Adnan A., Mukhtar H., Danish M., Raza M. A. (2015)
Захаркив И. Б. - Дисперсионная жидкостная микроэкстракция для определения фталатов в воде, Зуй М. Ф., Зайцев В. Н. (2015)
Дульнева Т. Ю. - Очистка воды от красителей керамическими мембранами, модифицированными гидроксосоединениями Fe3+, Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2015)
Перлова О. В. - Флотационное извлечение соединений редкоземельных металлов из разбавленных водных растворов, Чернецкая В. В. (2015)
Жанг Ц. - Удаление и инактивация вируса путем обработки питьевой воды в присутствии бромида или йодида, Лю Б., Лю Я., Цай С., Лю С., Дай Р. (2015)
Кармазина Н. В. - Шляхи залучення іноземних інвестицій на економічний розвиток України (2010)
Попов О. І. - Критерії оцінки ефективності ланцюгів поставок підприємств харчової промисловості (2010)
Молодед Е. А. - Обоснование сущности экономической безопасности (общества и предприятия) (2010)
Пушкарь І. В. - Методи експериментальної економіки в моделюванні траєкторії розвитку апк на регіональному рівні (2010)
Мєдвєдкова Н. С. - Фінансування інвестиційних проектів міжнародними фінансовими організаціями в Україні (2010)
Гаращенко Н. М. - Когнітивність організації та її оцінка (2010)
Кузьменко Є. О. - Національне багатство та його значення у структурі національної економіки (2010)
Стасишен М. С. - Стратегічні проблеми екологізації рибного господарства України (2010)
Коваленко О. О. - Проблеми моделювання організаційних структур, Клопотій Т. В. (2010)
Бардась А. В. - Еколого-економічна оцінка можливостей відпрацювання залишкових запасів вугілля малими шахтами (2010)
Мельниченко К. О. - Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів України (2010)
Кахович Ю. О. - Оптимізація взаємодії митних та податкових органів України при здійсненні контролю митної вартості (2010)
Куртвелієва Д. Д. - Сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні та шляхи його удосконалення (2010)
Квятковська Л. А. - Формування оцінки ефективності виробничого потенціалу промислового підприємства з використанням збалансованої системи показників (2010)
Швидка О. П. - Управління персоналом для забезпечення ефективного функціонування оборотного капіталу підприємства (2010)
Музиченко О. В. - Cутність спеціальних податкових режимів та особливості їх застосування в податкових системах країн снд (2010)
Бондар Н. М. - Світовий досвід державно-приватного партнерства у транспортній галузі (2010)
Дрозденко В. М. - Сучасний стан та особливості розвитку ринку продукції птахівництва в Україні (2010)
Тарасова В. В. - Оцінка видової ефективності використання ресурсів (2010)
Карачина Н. П. - Управлінський фактор як визначальна передумова формування економічної поведінки підприємства (2010)
Пічугіна М. А. - Оцінка ефективності діяльності інноваційного кластеру (2010)
Добрянська Л. О. - Соціально-економічні основи концепції розвитку стратегічного потенціалу національної екологічної безпеки (2010)
Титул, содержание (2015)
Гончарук В. В. - Применение метода криоскопии для определения температуры замерзания вод с различным содержанием дейтерия, Орехова Е. А., Скильская М. Д., Кавицкая А. А. (2015)
Franz S. - Photoelectrochemical advanced oxidation processes on nanostructured TiO2 catalysts: decolorization of a textile azo-dye, Perego D., Marchese O., Bestetti M. (2015)
Балакина М. Н. - Реагентная очистка сточных вод от аммонийных соединений (2015)
Мельник Л. А. - Удаление соединений Mn (II) из воды при электродиализном опреснении (2015)
Федорова В. М. - Десорбция цезия из поверхности модельных систем монтмориллонит – гуминовые кислоты и монтмориллонит – гидроксид железа, Кобец С. А., Пшинко Г. Н., Демченко В. Я., Гончарук В. В. (2015)
Чидамбарам Т. - Влияние заряда молекул красителя на восстановление концентрированного соляного раствора из сточных вод, содержащих красители, нанофильтрацией, Ноэль М. (2015)
Макодай Н. М. - Инактивация Candida Albicans в системе УФ/TiO2/Fe3+, Сапрыкина М. Н., Соболева Н. М., Савлук О. С., Гончарук В. В. (2015)
Рой И. Ю. - Определение видовой принадлежности микроорганизмов воды, устойчивых к соединениям хлора, Клименко Н. А., Здоровенко Г. М., Гончарук В. В. (2015)
Моисеев А. Ю. - Изменение состава фасованной лечебной минеральной воды типа "Нафтуся" Збручанского месторождения при ее длительном хранении, Лесюк Г. В. (2015)
Титул, содержание (2015)
Савицкий Д. П. - Влияние рН на краевые углы смачивания водой бурого угля (2015)
Чмиленко Т. С. - Спектрофотометрическое определение плотности заряда и концентрации катионного полиэлектролита, Чернявская А. Ю., Чеброва Е. А., Чмиленко Ф. А. (2015)
Мисич Р. Й. - Разработка и применение кинетического метода для определения микроколичеств ванадия (V) в пробах воды из объектов окружающей среды, Симонович Р. М., Митич С. С., Костич Д. А., Митич М. Н., Симонович С. Р., Павлович Й. (2015)
Чеботарев А. Н. - Кармоазин как единый редокс-реагент для спектрофотометрического определения Mn, Cr, Se и V в водах различных категорий, Рабошвиль Е. В., Снигур Д. В., Полищук А. А. (2015)
Балакина М. Н. - Электродиализ в комплексной переработке фильтратов полигонов твердых бытовых отходов (2015)
Фролова Л. А. - Очистка сточных вод, содержащих хром, сорбентом на основе доменного шлака, Пивоваров А. А., Бутырина Т. Е., Цепич Е. Г. (2015)
Moosavirad S. M. - Removal of some heavy metals from inorganic industrial wastewaters by ion exchange method, Sarikhani R., Mohammadi S. Z. (2015)
Тугай А. М. - Фильтрование воды с фитопланктоном на пенополистирольной загрузке, Кузьмич И. С., Чарный Д. В. (2015)
Марченко А. М. - Экологическое обоснование стабильно высоких концентраций тяжелых металлов в осадках бытовых сточных вод, Пшинко Г. Н., Демченко В. Я. (2015)
Долгий А. А. - Оценка деятельности контролирующих органов Украины по администрированию налога на добавленную стоимость, Коротун В. И. (2010)
Стадніченко О. В. - Облік видатків за захищеними статтями бюджету: основні положення, аналіз стану та оцінка ефективності (2010)
Бліхар М. М. - Теоретичні основи дослідження спільної  торговельної політики європейського союзу (2010)
Скидан О. В. - Інституціоналізація розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (2010)
Кондратенко Н. О. - Аналіз програм енергозбереження і виробництво похідних ресурсів на промислових підприємствах (2010)
Столяров В. Ф. - Принципи оподаткування в національних податкових системах країн з транзитивними економіками, Музиченко О. В. (2010)
Коваленко В. П. - Теоретико-методичні аспекти управління якістю (2010)
Бондаренко О. С. - Визнання нематеріальних активів у вітчизняній і зарубіжній практиці господарювання, Гончаренко М. С. (2010)
Тронько В. В. - Регулювання ринку телекомунікаційних послуг: міжнародний досвід (2010)
Прокопенко О. В. - Економічне стимулювання реалізації екологічної політики інвестиційного забезпечення природокористування, Кліменко О. В., Марочко С. С. (2010)
Андрющенко К. А. - Теоретичні аспекти самоменеджменту: умови виникнення і розвитку (2010)
Толюпа Н. В. - Стратегічно-орієнотване управління підприємствами легкої промисловості (2010)
Вартанян А. В. - Природно-ресурсный потенциал в сфере туристической деятельности (2010)
Метеленко Н. Г. - Виробничий потенціал як фактор забезпечення розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств (2010)
Ферлій В. В. - Сутність поняття "інвестиційна привабливість підприємства" та його види (2010)
Вознюк О. М. - Тенденції розвитку галузі виробництва виробів з гуми та пластмаси в Україні (2010)
Попов О. І. - Використання концепції динамічних ланцюгів поставок у діяльності підприємств харчової промисловості (2010)
Мельникова М. В. - Розвиток методів ефективного управління організаційним потенціалом виробничо-господарських комплексів (2010)
Проскуріна Н. М. - Економічні проблеми розвитку аудиту в України і резерви підвищення його ефективності (2010)
Шульга І. П. - Механізм дематеріалізації акцій у зв’язку зі зміною форми випуску (2010)
Безгінова Л. А. - Узгоджений розвиток регіонів України у напрямі становлення економіки знань (2010)
Клименко О. В. - Податкова політика держави: обгрунтування концепції "пріоритету економічного розвитку" (2010)
Стьопочкін А. І. - Система державного регулювання розвитком національної економіки (2010)
Лисняк Ю. В. - Молекулярные мишени нефротоксического действия полимиксинов (2015)
Калініченко С. В. - Біофізична характеристика впливу електромагнітних та ультразвукових хвиль на біооб'єкти, Антушева Т. І., Коротких О. О., Бабич Є. М., Ківва Ф. В., Коваленко О. І., Рижкова Т. А., Балак А. К. (2015)
Перехода Л. О. - Досягнення останніх років у пошуку потенційних антиконвульсантів серед похідних азагетероциклів (2015)
Rybalko S. L. - The study of the anti-neuraminidase and interferon inducing activity of altabor substance, Кrutskykh T. V., Shalamay A. S. (2015)
Нартов П. В. - Характеристика цитокінового обміну у хворих на гострі вірусні менінгіти (2015)
Соловйов С. О. - Клініко-епідеміологічне обґрунтування комбінованої стратегії скринінгу захворювань шийки матки серед жінок України, Артемчук Г. П., Ковалюк О. В., Дзюблик І. В. (2015)
Похил С. І. - Методи сучасної діагностики бабезіоза. Критерії якості. Переваги та недоліки (Повідомлення перше), Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А. (2015)
Бойко Н. Н. - Исследование противомикробной активности лечебно-косметических средств для применения в стоматологии, Зайцев А. И., Осолодченко Т. П., Мельник А. Л., Долгая И. Н. (2015)
Короваева И. В. - Кэри Муллис – яркое имя в истории науки, Попова Н. Г. (2015)
Попов Н. Н. - Научные идеи Мечникова и современность, Колотова Т. Ю. (2015)
Шмулич В. К. - К 120-летию со дня рождения Владимира Александровича Белоусова (памяти учителя посвящается) (2015)
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями", присвячена 170-й річниці з дня народження І. І. Мечникова 14-15 травня 2015 р. (2015)
Тополенко Н. М. - Актуальні проблеми обліку видатків фінансово-господарської діяльності митних органів (2010)
Прокопенко О. В. - Економічне стимулювання реалізації екологічної політики інвестиційного забезпечення природокористування, Кліменко О. В., Марочко С. С. (2010)
Калінчик І. М. - Деякі питання щодо мети та стратегії розвитку аграрного сектору економіки (2010)
Метеленко Н. Г. - Організаційно-економічні заходи мотивації трудової діяльності у системі розвитку внутрішнього соціального партнерства (2010)
Шульга І. П. - Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій (2010)
Ліхоносова Г. С. - Інформаційне забезпечення самоорганізації підприємств (2010)
Дуброва О. С. - Процес розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства (2010)
Красневич Г. Л. - Методичні підходи економічного обґрунтування проекту розвитку "впровадження електронної форми продажу товарів” (відкриття інтернет-магазину) (2010)
Капітула С. В. - Методичні підходи до оцінки енергетичної безпеки підприємства, Шевченко С. І., Шпітко В. В. (2010)
Попов О. І. - Синхронізація руху потоків у ланцюгах поставок підприємств харчової промисловості (2010)
Проскуріна Н. М. - Методологічні засади контролю якості аудиторських послуг: адаптація міжнародного досвіду до умов вітчизняної економіки (2010)
Хайлук С. О. - Особливості вибору методу оцінки ефективності банківської діяльності, Новак С. М. (2010)
Сазонець О. М. - Використання інформаційних технологій у грошових системах світу (2010)
Соколова М. Ю. - Методичні підходи до вирішення деяких проблем боротьби з відмиванням доходів, отриманим злочинним шляхом, з використанням міжнародних платіжних карток (2010)
Шевчук Н. В. - Ефективність ресурсного забезпечення діяльності підприємств: проблеми оцінювання (2010)
Космідайло І. В. - Методичні питання управління державними підприємствами в Україні (2010)
Вільха В. А. - Проблеми реформування енергоринку України (2010)
Зачосова Н. В. - Етапи розробки методики оцінки рівня економічної безпеки компанії з управління активами (2010)
Липинська О. А. - Інституційна складова використання транспортного потенціалу України, Боняр С. М. (2010)
Столяров В. Ф. - Спеціальні податкові режими: міжнародний досвід впровадження механізму спрощення процедури оподаткування, Музиченко О. В. (2010)
Макаренко М. В. - Динаміка і структура перевезень пасажирів, Гойхман І. М. (2010)
Роздобудько В. С. - Ресурсне обгрунтування економічної безпеки підприємства (2010)
Пашкевич М. С. - Держава та регіони: економічні проблеми та перспективи розвитку взаємозв’язків (2010)
Мінекономіки: за рахунок антикризових програм Уряду економіка нашої країни демонструє здатність України найближчим часом подолати кризу (2009)
Швець В. Я. - Економіко-інституційне середовище функціонування інститутів спільного інвестування в Україні (2009)
Сардак С. Е. - Перспективні форми інвестування у людський потенціал на вітчизняних підприємствах (2009)
Крищенко Д. В. - Інвестиційна складова реалізації інноваційної моделі конкурентоспроможності економіки України (2009)
Катан Л. И. - Фінансовий лізинг як інструмент інвестування підриємсив агробізнесу (2009)
Бондар М. І. - Облік вибуття інвестиційної нерухомості, Бондар Т. А. (2009)
Ліневич Ю. В. - Теоретичний аналіз процесу інтернаціоналізації інноваційної діяльності тнк та його впливу на економіку приймаючої країни (2009)
Малаксіано М. О. - Оцінка комерційної ефективності проекту використання інноваційного устаткування в морському порту в цілому (2009)
Калетник Г. М. - Енергозабезпеченість, енергетичні культури та ринок біосировини, біопалив в Україні (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Оптимізація структури земельних угідь на основі еколого-ландшафтного землеустрою (2009)
Левченко О. П. - Проблеми обліку інтелектуального капіталу (2009)
Вакараш В. М. - Раціональний розподіл комплектів машин по об’єктах з врахуванням рівня складності виробництва земляних робіт (2009)
Желіхівська А. М. - Роль банків у розвитку інфраструктури фондового ринку України (2009)
Столярова В. В. - Оцінка впливу діяльності спеціальних територій на регіональний розвиток (2009)
Шаповалов С. Ю. - Фінансова роль трансфертів для освоєння нанотехнологій (2009)
Котіна Г. М. - Економетричні моделі динаміки у прогнозуванні бюджетоутворюючих податків (2009)
Королюк Ю. Г. - Основні аспекти нормативно-правового забезпечення управлінських суб'єкт-об'єктних відносин в регіональних соціально-економічних системах (2009)
Васильєва О. І. - Інституційно-правовий аспект розбудови системи врядування на регіональному рівні (2009)
Олійченко І. М. - Удосконалення системи документообігу в головному управлінні економіки обласної державної адміністрації (2009)
Малик Ю. І. - Формування іміджу влади через розвиток комунікативної культури державних службовців (2009)
Філонюк О. Ф. - Страховий ринок України як об'єкт державного регулювання (2009)
Сухенко В. В. - Питання транскордонного співробітництва у регіональній політиці європейського союзу: теоретичний аспект (2009)
Федько О. А. - Проблеми та перспективи використання теоретичних моделей в управлінській практиці корекції поведінки, що пов'язана зі здоров'ям людини (2009)
Галушко Л. - Динаміка становлення глибинної психології в Україні, Дметерко Н., Євтушенко І., Максименко О., Педченко О., Поляничко О., Туз Л., Усатенко О. (2014)
Фурман А. В. - Категорійний профіль наукової школи (2014)
Сабадуха В. - Психологія в умовах кризи знеособленого буття (2014)
Яковенко Ю. - Соціологія на роздоріжжі: методологія чи емпірія?, Ніколаєнко Л., Яковенко А. (2014)
Рак О. - Управління інформацією у соціально-комунікативному середовищі (2014)
Массанов А. - Психологічні бар’єри у професійному самовизначенні особистості (2014)
Заїка Є. - Рефлексивність особистості як предмет психологічного пізнання, Зімовін О. (2014)
Хайрулін О. - Професійне вигорання військовослужбовців як предмет психологічного аналізу (2014)
Козлова Т. - Дверцята у світ Дитячої Долі (про результати експериментальної роботи у ліцеї №157 м. Києва) (2014)
Наші автори (2014)
Харченко О. І. - Концептуальні засади інвестиційної ризикології, Кириченко О. А., Кудрицький В. Д. (2009)
Шевченко С. Ю. - Оцінка потреби в інвестиційних ресурсах залізничного транспорту України (2009)
Реутов В. Є. - Організаційна культура як важіль інноваційної мотивації на підприємствах (2009)
Захаркина Л. С. - Совершенствование подходов к учету экологических требований в процессе стратегического планирования инновационного развития машиностроительных предприятий, Захаркин А. А. (2009)
Вертелєва О. В. - Інноваційні напрями інформаційної підтримки просування м. києва як туристичного центру (2009)
Ковтун О. А. - Становлення та формування національної інноваційної системи як інстутиціональної основи модернізації промисловості України (2009)
Гарбера О. Є. - Основні теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в туристичному господарстві України (2009)
Левченко О. М. - Напрями удосконалення процесу фінансування сфери вищої освіти в Україні (2009)
Воробйова О. І. - Економічний потенціал банків України: теоретико-методологічні основи (2009)
Головня О. М. - Соціальні гарантії як джерело підтримки економічної безпеки України (2009)
Зборовська О. М. - Основи проектування створення та розвитку логістичних систем промислових підприємств (2009)
Ма Пин - Моделирования и оценка качества стратегического управления на предприятиях сварочного производства Украины, Войтко С. В. (2009)
Головченко Н. М. - Політика кластеризації як основний засіб зростання конкурентоспроможності органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках (2009)
Семенчук А. О. - Управління конкурентними перевагами на засадах реконверсії (2009)
Чигирик К. О. - Формування механізму регулювання економічних ризиків підприємств (2009)
Шарікова О. В. - Податкова компонента державної політики детінізації (2009)
Шишлов М. М. - Становление корпоративной организации экономики: взаимодействие рынка и государства (2009)
Валентюк І. В. - Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження технологій моніторингу й контролю в процеси соціально-економічного розвитку регіонів (2009)
Балашов А. М. - Міжнародні чинники та проблеми екологізації державного управління в Україні (2009)
Миколайчук М. М. - Підходи до впровадження в Україні податку на майно фізичних осіб (2009)
Федько О. А. - Здоров'я у системі цінностей сучасного українського суспільства (2009)
Скиба М. В. - Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні (2009)
Гончар М. Ф. - Вдосконалення механізму прийняття управлінських рішень щодо раціоналізації структури джерел фінансування інвестиційних проектів розвитку підприємства, Ємельянов О. Ю. (2009)
Селіверстова Л. С. - Теоретичні засади формування інвестиційної політики корпорацій (2009)
Безгубенко Л. М. - Вплив спеціального режиму інвестування на формування трудового потенціалу регіону (на прикладі волинської області), Івашко О. А. (2009)
Ганзюк С. М. - Методологічно-синергетичний підхід щодо інноваційного розвитку економічної системи (2009)
Мних А. М. - Політика державних запозичень з метою ефективного інноваційного розвитку (2009)
Крючко Л. С. - Формування системи управління інноваційною діяльністю в сільськогосподарському виробництві (2009)
Дорошенко І. В. - Заходи щодо подолання фінансової кризи національним банком України, Дорошенко В. І., Делі О. О. (2009)
Жарова Л. В. - Розвиток ринку квот викидів парникових газів по завершенню дії кіотського протоколу (2009)
Радєва М. М. - Корпорація в глобальній економіці: протиріччя та перспективі (2009)
Кобилецька О. Ф. - Вдосконалення трансфертної політики як однієї із засад стимулювання місцевого самоврядування щодо формування їх дохідної частини (2009)
Туболець І. І. - Бюджетне фінансування галузей соціальної сфери (2009)
Міщенко Д. А. - Сутність виробничого обслуговування й напрями його розвитку для підприємств (2009)
Кудря Я. В. - Функції політики у системі управління машинобудівними корпораціями (2009)
Амелін С. К. - Міжнародний досвід регулювання лізингових відносин (2009)
Безгубенко В. Ю. - Фінансова політика оренди об'єктів державної власності та алгоритм прийняття управлінських рішень (2009)
Гарбера О. Є. - Теоретичні основи дослідження міжнародного ринку послуг в світовій економічній системі (2009)
Карпунцов М. В. - Страховий інтерес підприємства (2009)
Криклій В. А. - Компаративний аналіз закордонних моделей функціонування пенсійних систем і недержавних пенсійних фондів (2009)
Крентовська О. П. - Європейський досвід державного регулювання соціального розвитку в умовах старіння населення (2009)
Федько О. А. - Основні напрями структурних перетворень в системі охорони здоров'я (2009)
Терент'єва А. В. - Організація та управління державною службою медицини катастроф України як складовою єдиної системи цивільного захисту (2009)
Александров В. Т. - Розробка інтегрованої системи державних стандартів неперервної освіти нового покоління (2009)
Ковтун О. А. - Створення іноваційної інфраструктури як елемент державного регулювання процесу модернізації промислових підприємств в Україні (2009)
Олійченко І. М. - Аналіз інформаційних ресурсів у системі державного управління (2009)
Недбаєва С. М. - Державне регулювання страхуванням сільськогосподарських ризиків (2009)
Філонюк О. Ф. - Проблеми впровадження державних механізмів регулювання страхуванням (2009)
Крисоватий А. - Автономія університету: коди поступу (2014)
Фурман А. В. - Типи наукових шкіл та умови їх ефективного функціонування (2014)
Терехова Л. - Перспективи становлення екзистенційного підходу в прикладній психології (2014)
Буян І. - Біологічні, духовні, соціальні нужди як чинники економічної системи (2014)
Ревасевич І. - Методологічна рефлексія складників освітології як інтегрального наукового напряму (2014)
Фурман А. В. - Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету, Надвинична Т. (2014)
Пилипенко Н. - Психологічні чинники адаптації викладача вищої школи до впровадження європейських стандартів освіти в Україні (2014)
Шульга В. - Феноменологія обдарованості у суб’єктно-вчинковому вимірі (2014)
Хайрулін О. - Модель психологічної профілактики професійного вигорання військовослужбовців (2014)
Ушакова В. - Психоемоційний стан жінок у ранньому післяпологовому періоді життя (2014)
Наші автори (2014)
Шакула К. - Становлення та розвиток іноземних консульств на Півдні України від ХVIII ст. і до сьогодення (2012)
Кім Х. - Єврейські сільськогосподарські колонії Херсонської губернії (ХІХ – поч. ХХ ст. ) (2012)
Колесников І. - Історія та сучасний стан польської діаспори на Півдні України (2012)
Тригуб О. - Неорелігійні конфесії на Миколаївщині (1991-2012 рр. ) (2012)
Мошинська Д. - Участь Болгарії у Першій Балканській війні 1912-1913 років (2012)
Богданова Т. - Субсахарська Африка у зовнішній політиці Великої Британії за прем’єрства Девіда Кемерона, Калачова О. (2012)
Душкевич О. - Співробітництво Бразилії з європейськими інституціями (2012)
Кабаєва А. - Роль Колумбії у процесах регіональної інтеграції на початку ХХІ ст. (2012)
Лукіна Т. - Релігійний фактор зовнішньої політики Ірану (2012)
Чеканцева А. - Освітній вектор у двосторонніх відносинах Україна-Франція (2012)
Шпаковська Ю. - Роль США у фолклендському конфлікті (2012)
Іпатенко А. - Розвиток нових індустріальних держав Азії у ХХІ ст. (2012)
Погромський В. - Еміграція українців до Аргентини у висвітленні польської історіографії (2012)
Тригуб А. - Высшее духовенство Южной Украины: роль и место в общественном срезе (конец ХVIII – начало ХХ ст. ). Рецензия на монографию Наталии Диановой "Вклад высшего православного духовенства Южной Украины в развитие исторической науки и образования (конец XVIII – начало ХХ ст. )". – Одесса: Феникс, 2012. – 319 с. (2012)
Кльоба Л. Г. - Аналіз умов та чинників розвитку банківської інвестиційної діяльності (2011)
Воробйова О. І. - Основні напрями вдосконалення кредитно-інвестиційної діяльності банків України (2011)
Туболець І. І. - Фінансово-інвестиційні ознаки підтримки малого підприємництва (2011)
Пушкарь І. В. - Теоретико-методологічні засади інноваційного потенціалу промисловості України (2011)
Бутко М. П. - Ефективна промислова політика як фактор прискореного входження України в світогосподарський комплекс, Макаренко І. О. (2011)
Гриджук І. А. - Інституціональні детермінанти конкурентних переваг підприємств житлово-комунального господарства (2011)
Омельчук В. О. - Ринок доступного житла як об'єкт державної житлової політики (2011)
Кириченко О. А. - Сучасне моделювання систем економічної безпеки, Шикова О. М. (2011)
Кармазина Н. В. - Механізм забезпечення стійкої економічної безпеки підприємства в процесі інтеграції (2011)
Тормосов Р. Ю. - Роль місцевої влади в процесі підвищення енергоефективності міста (2011)
Новікова Н. Л. - Реалізація економічних інтересів на основі узгодження (2011)
Шиян А. А. - Метод розрахунку економічної ефективності механізмів протидії кризовим ситуаціям, Нікіфорова Л. О., Крилов В. О. (2011)
Мехтієв Е. О. - Ризик-менеджмент як елемент системи регулювання банківської діяльності (2011)
Криховецький І. З. - Оцінка ефективності рекламної діяльності (2011)
Войтович Р. В. - Філософсько-методологічний аналіз становлення ідеї європейської інтеграції (2011)
Козаков В. М. - Логіка і методологія наукових досліджень у державно-управлінській науці України (2011)
Горник В. Г. - Міждержавне регулювання інвестиційних проектів в умовах глобалізації (2011)
Толуб'як В. С. - Удосконалення фінансового механізму системи пенсійного забезпечення України (2011)
Степанов В. Ю. - Державна інформаційна політика в сучасному політичному просторі (2011)
Дмитренко Г. В. - Про виконання обласного бюджету на прикладі львівської області у 2010 році (2011)
Іванова Т. В. - Екологозбалансовані макроекономічні заходи державної політики у сфері екологізації (2011)
Соколова Т. А. - Особливості проходження державної служби в розвинених країнах (2011)
Ляховченко Л. А. - Фінансування системи охорони здоров'я російської федерації: досвід для України (2011)
Кравченко М. В. - Володіння національними авіаційними перевізниками та контроль за їх діяльністю: світовий досвід та проблеми його застосування в Україні (2011)
Кулеба О. В. - Роль сучасних інформаційно-комунікативних технологій у формуванні міжнародного іміджу держав (2011)
Малець А. В. - Характеристика ризиків місцевих запозичень (2011)
Шевченко Н. О. - Продовольча безпека як політичний та економічний пріоритет держави (2011)
Федан Я. І. - Інклюзивна освіта як чинник гуманізму в суспільстві (2011)
Мірко Н. В. - Державна економічна політика розвитку легкої промисловості (2011)
Фурман А. В. - Почуй Душі слова мовчання... Героям українського духу (2014)
Крисоватий А. - З вірою у перемогу – до нових перспектив. Звернення ректора Тернопільського національного економічного університету до першокурсників на святкуванні Дня знань (2014)
Околітенко Н. - Доля України у світлі законів ойкумени (2014)
Korzeniowskі L. F. - Bezpieczenstwo Europy w perspektywie zagrozen Polski i Ukrainy (2014)
Бердяєв М. - Парадокс брехні (2014)
Фурман А. В. - Циклічно-вчинкова модель гри як онтофеноменальної данності, Шандрук С. (2014)
Фільц О. - Проблема наукового статусу психоаналітичної парадигми, Мединська Ю. (2014)
Бурлачук Л. - Психодіагностика особистості: понятійний апарат та методи дослідження (2014)
Кузнецов Ю. - Психоаналіз як метод дослідження літератури (прикладний аспект) (2014)
Москалець В. - Сутність інтелекту, мислення, мовлення, свідомості як психофункціональних данностей (2014)
Буда Т. - Соціальна робота у сфері зайнятості: державні пріоритети (2014)
Яковенко Ю. - Чи може бути передбачення поета ненауковим? (2014)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "Психологія і суспільство" у 2014 році (2014)
Наші автори (2014)
Выходные данные (2014)
Калетнік Г. М. - Стратегіко-інституційні засади ефефктивності використання потенціалу аграрного сектору економіки (2015)
Лопатинський Ю. М. - Історичні аспекти становлення та розвитку методологічних засад державного регулювання економіки, Кіндзерський В. В. (2015)
Коротєєв М. А. - Формування зайнятості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки України, Колесов О. С. (2015)
Шанін О. В. - Функціональний підхід до управління розвитком сільських населених пунктів України (2015)
Шаманська О. І. - Сільськогосподарська дорадча діяльність: сутність та особливості здійснення, Тітаренко О. М. (2015)
Бондаренко В. М. - Маркетингова стратегія як складова стратегії розвитку регіону (2015)
Мазуренко О. В. - Організація та інформаційне забезпечення управління у свинарських господарствах (2015)
Краєвська О. Д. - Визначення однорідності груп при дослідженні процесу формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв, Найко Д. А. (2015)
Рябоконь В. П. - Соціальний капітал як інституційна детермінанта розвитку сільських територій та аграрного підприємництва, Шпикуляк О. Г., Пехов В. А. (2015)
Правдюк М. В. - Регіональні аспектиподаткового регулювання сільського господарства Вінницької області (2015)
Правдюк О. Л. - Удосконалення фінансових механізмів екологізації агропромислового виробництва, Правдюк А. Л. (2015)
Подолянчук О. А. - Управлінський контроль як вид внурішньогосподарського контролю підприємства (2015)
Коваль Н. І. - Облік фіксованого сільськогосподарського податку у фермерських господарствах, Нечепуренко А. П. (2015)
Беляєва Н. В. - Формування ринку органічної продукції в Україні: шляхи, чинники, ефекти (2015)
Зарічук О. Є. - Механізми позабюджетного фінансування житлового будівництва на сільських територіях (2015)
Мазур В. А. - Засідання круглого столу на тему: "Розвиток системи сільськогосподарського дорадництва - важлива складова організаційно-економічних змін на селі. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу України", Тітаренко О. М. (2015)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики" (2015)
Тригуб О. - Маловідомі сторінки історії церкви у с. Покровка на Кінбурнській косі, Сидорчук А. (2013)
Самойленко М. - Захист національних інтересів України в епоху глобалізації (2013)
Погромський В. - Арабо-ізраїльська війна 1948-1949 рр. у глобальному контексті близькосхідного конфлікту, Седнєва С. (2013)
Палєєв А. - Історичний розвиток конфлікту на Балканах та участь Міжнародного комітету Червоного хреста у ліквідації його наслідків (2013)
Асауленко В. - Відносини США із країнами Боліваріанського альянсу за президентства Барака Обами (2013)
Гніліченко О. - Економічний напрям діяльності ОЧЕС (2013)
Мєхова Я. - Співробітництво Росії та Бразилії в межах БРІКС (2013)
Басенко Я. - Культурна дипломатія в Європі (2013)
Вовк О. - Співробітництво Азербайджанської Республіки з НАТО (2008-2013 рр. ) (2013)
Богданова Т. - Бразильсько-африканський діалог за адміністрації президента Ділми Руссефф (2011-2013 рр. ), Дольна Н. (2013)
Затуливітер А. - Особливості ірано-ізраїльських відносин під час президентства Махмуда Ахмадiнежада (2005-2013) (2013)
Богданова Т. - Вплив США на формування зовнішньополітичного курсу Республіки Корея на початку ХХІ століття, Козаченко Т. (2013)
Кузнєцова Д. - Італія у сучасних міжнародних відносинах (2013)
Олійник А. - Проблеми Митного союзу (2013)
Позняк О. - Протистояння США та КНР у контексті індійсько-американського партнерства (2013)
Агарков М. - Основні особливості співробітництва Республіки Білорусь з країнами арабського світу (2013)
Горбенко К. - Розкопки городища "Дикий Сад" і створення археологічного музею під відкритим небом (2014)
Василевич А. - Педагоги професійно-технічних закладів Південної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі залізничних училищ) (2014)
Вовчук Л. - Участь іноземних дипломатичних представників у громадському житті Одеси (кін. ХІХ – поч. ХХ ст. ) (2014)
Михайловський Т. - Міжнародні організації у боротьбі з голодом на Півдні України (1922-1923 рр. ) (2014)
Тригуб О. - Розкол Російської православної церкви в Україні (1920-1930-ті роки) (2014)
Іванчівський В. - Початок формування ідеології ОУН: Перший Конгрес українських націоналістів (2014)
Лаврова Я. - Становлення відносин між Україною та Європейським Союзом: від історичних передумов до сьогодення (2014)
Жученко І. - Війна США за незалежність і Франція (2014)
Седнєва С. - Реалії та перспективи врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту (2014)
Яремчак С. - Становлення британсько-японських відносин у біполярну добу (2014)
Мілашич М. - Дарфурський конфлікт: історія та сучасний стан (2014)
Андреєва К. - Особливості дипломатичних прийомів у країнах арабського світу (2014)
Агарков М. - Порядок, механізми та перешкоди на шляху до спрощення візового режиму Білорусь-ЄС (2014)
Богданова Т. - Проблеми безпеки Південно-тихоокеанського субрегіону у зовнішній політиці острівних держав Океанії (2000-2014 рр. ), Біляєв Д. (2014)
Коваль Г. - Краєзнавча та наукова робота вчителя у школі (на матеріалах власного досвіду) (2014)
Селиванов В. В. - Современные тенденции развития логистических процессов в системе морских путешествий и их структура (2014)
Баришнікова В. В. - Теоретичні аспекти розвитку "shot sea shipping" в Україні (2014)
Белоус К. В. - Особливості розробки та оцінки пріоритетних стратегій розвитку морських торговельних портів України, Драгунова А. І. (2014)
Баланська Т. В. - Сучасні методи управління інвестиційними ризиками, Постан М. Я. (2014)
Махуренко Г. С. - Страхування як метод мінімізації проектних ризиків, Заліпятська В. В. (2014)
Шитра М. М. - Формування тарифу на послугу контейнерного перевезення (2014)
Майорова І. О. - Проблеми ефективності управління якістю транспортно-експедиторського обслуговування, Нечепуренко О. С. (2014)
Іванова К. С. - Економічний аспект вдосконалення системи екологічного менеджменту в Одеському морському торговельному порту, Белоус К. В. (2014)
Глазкова А. С. - Напрямки визначення шляхів оздоровлення промислового та транспортного комплексів в Україні (2014)
Польова В. В. - Теоретико-методологічні засади та концептуальна модель комплексної системи управління трудовою поведінкою працівників залізничного транспорту (2014)
Хлопотна Н. І. - Теоретичні основи і сутність визначення поняття "Корпоративного управління", особливості національної моделі корпоративного управління (2014)
Кузнєцова О. В. - Щодо сутності економічної ефективності (2014)
Анотації (2014)
Автори збірника (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Барабаш-Тимофієва О. - Полута Бодунова – лідерка білоруських есерів та студентка Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1885-1938) (2015)
Пушкарьов В. - Виникнення та становлення Ліги націонал-християнського захисту в Румунії у 1922-1927 рр. (2015)
Гаврилов І. - Майбутнє очима пан’європейця: погляди Отто фон Габсбурга на систему міжнародних відносин через призму футурологічних ідей 1960-х років (2015)
Матвієнко Г. - Окупаційна повсякденність в діяльності Львівського університету (1939–1944) (2015)
Шукалович А. - Ірландська модель державотворення: критерії успіху ірландців очима українців Східної Галичини (2015)
Макух-Федоркова І. - Вплив глобалізації на міжкультурну комунікацію в контексті сучасного світу (2015)
Сахновський Є. - Воєнна теорія Карла фон Клаузевіца на межі XX-XXI ст. (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 25 листопада 2014 р.), Чедолума І. (2015)
Піддубний І. - Hrenciuc Daniel. Provocările vecinătăţii: Ucrainenii Bucovineni оn Regatul României Mari (1918-1940). Contribuţii (2015)
Інформація для авторів (2015)
Титул, зміст (2013)
Биография Гейдара Алиева (2013)
Известные люди о Гейдаре Алиеве (2013)
Отец и сын (2013)
Ализаде А. - Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии науки (2013)
Самедзаде З. - Стратегия развития экономики Азербайджана (2013)
Аббасов А. - Политика информационно-коммуникационных технологий современного Азербайджана (2013)
Мамедов З. - Развитие транспортной системы в Азербайджане (2013)
Мусаев А. - Инновационные меры развития налоговой системы в Азербайджанской республике (2013)
Абдулов И. - Инновации в экологию – путь к оздоровлению окружающей среды (2013)
Алгулиев Р. - Основные направления академической и инновационной деятельности в развитии сферы ИКТ в Азербайджане, Алиев А. (2013)
Касумов Ф. - Информация и знание – стратегический ресурс инновационной экономики (2013)
Алыев И. - Тенденции формирования экономики знаний в Азербайджане, Муратов А. (2013)
Салахов С. - Инновационное развитие сельскохозяйственного сектора: реалии и перспективы (2013)
Наджафов З. - Путь к экономике знаний (2013)
Байрамов А. - Развитие инновационного образования в Азербайджане, Ахмедов И. (2013)
Хыдыров Б. - Развитие нефтеперерабатывающего комплекса Азербайджанской республіки, Бабаїв Н. (2013)
Алиев Т. - Качественные сдвиги в социально-экономическом развитии регионов Азербайджана (2013)
Гусейнова А. - Анализ результатов мониторинга научных организаций Азербайджана (2013)
Джабиев Р. - Социально-экономическое развитие Азербайджана за годы независимости (2013)
Приглашение в Азербайджан (2013)
Титул, зміст (2013)
Актуальні проблеми розвитку залізниці… (2013)
Щодо аспірантури та докторантури в Державному економіко-технологічному університеті транспорту (2013)
Інтерв’ю з Олександром Мазурчаком – радником голови Київської міської державної адміністрації (2013)
Самий незвичайний економічний форум у Києві! (2013)
Шкарлет С. - Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів, Ільчук В., Лисенко І. (2013)
Бутко М. - Інституційні засади модернізації податкової системи України, Мінін І. (2013)
Валуев Б. - Некоторые необоснованные положения концепции условных товарных отношений внутри промышленных предприятий, Валуєв Ю. (2013)
Файчук О. - Практичне застосування удосконаленої методики розрахунку рівня економічної ефективності кредитування банками інноваційних проектів, Файчук О. (2013)
Д’яконова І. - Теоретичні аспекти сутності депозитних ризиків у банківській діяльності, Шелюк А. (2013)
Стащук Д. - Інтеграція математичного інструментарію в рейтингове моделювання банків (2013)
Смирна О. - ІРО та зміна параметрів фінансової комунікації в постемісійній стратегії розвитку вітчизняних підприємств (2013)
Старостіна А. - Економічний зміст поняття національної економіки та її структури в умовах економічної нестабільності, Прушківська Е. (2013)
Парсяк В. - Індикація рівня корпоративної культури осередків вітчизняної вищої освіти, Драгомирова І. (2013)
Момотюк Л. - Аналіз та перспективи відображення фінансової діяльності в національних статистичних класифікаціях (2013)
Шабельник Т. - Сучасний стан фармацевтичного ринку України (2013)
Макарчук О. - Становлення біоекономіки як передумови покращення умов функціонування суспільства (2013)
Вишневська О. - Еколого-орієнтований підхід у забезпеченні сталого розвитку аграрного сектору, Бобровська Н. (2013)
Сидорченко Т. - Формування цілісного земельно-майнового комплексу на екологоорієнтованих засадах (2013)
Макаренко М. - Теоретичні основи розробки бізнес-плану пілотного проекту приміської залізничної компанії, Мироненко В., Гудков О., Гудкова В. (2013)
Окландер М. - Ринкові методи ціноутворення в роздрібній торгівлі: орієнтація на покупців і конкурентів (2013)
Бєлова О. - Концептуальні підходи до мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними підприємствами (2013)
Мамедова Л. - Некоторые вопросы анализа производственного потенциала как основной составляющей экономического потенциала (2013)
Рецензія Зіновчук Н., Горобець О. Підготовка фахівців у галузі економіки природокористування як передумова екологізації економіки (на навчальний посібник Черевко Г., Черевко І., Василенька Н. "Економіка природокористування") (2013)
Плющ М. Я. - Інтенційно-прагматичні особливості стилістично маркованих фрагментів внутрішнього мовлення у поетичному тексті Тараса Шевченка (2013)
Мацько Л. І. - До питання про стиль поетичної мовотворчості Шевченка і шевченкову традицію в українській стилістиці (2013)
Кравець Л. В. - Динаміка концепту доля в мові української поезії (на матеріалі творів Т. Шевченка та письменників ХХ ст.) (2013)
Козачук Г. О. - Ой три шляхи широкії докупи зійшлися (Т. Шевченко) (2013)
Бугайова О. І. - Протоелементи сучасної україномовної соціальної реклами в ліричних відступах шевченкової поезії (2013)
Гурська Д. В. - Релігійний дискурс в українській літературній мові: від вічного слова Т. Г. Шевченка до сучасності (2013)
Денискіна Г. О. - Прагматика та лінгвосемантика парадоксальних висловлень у поетичних творах Тараса Шевченка (2013)
Дияк О. В. - Колористична картина поеми "Гайдамаки” Тараса Шевченка, Дияк Я. В. (2013)
Дудко І. В. - Функціональна транспозиція часових форм дієслова у поезії Тараса Шевченка (2013)
Іванова І. Б. - Шевченкове слово в українській рекламній творчості (2013)
Котенко В. О. - Оцінний компонент семантики дієслів кумулятивної дії у творах Тараса Шевченка (2013)
Марчило Л. М. - Дієслівна словозміна у "Граматично-стилістичному словнику шевченкової мови" Івана Огієнка (2013)
Мединська Н. М. - Cемантичний предикат із семантикою порівняння у поетичному тексті Тараса Шевченка (2013)
Підкамінна Л. В. - Перифраз як засіб образної індивідуалізації у поетичній мовотворчості Т. Г. Шевченка (2013)
Семашко Т. Ф. - Лексико-семантична парадигма кольороназв у поетичному ідіолекті Тараса Шевченка (на матеріалі текстів балад) (2013)
Цівун Н. М. - Лінгвістичний аналіз двох варіантів поеми Тараса Шевченка "Москалева криниця" (2013)
Jakubowska-Krawczyk K. - Romantyczne wartosci jako wzуr cnуt obywatelskich w twуrczosci T. Szewczenki w kontekscie poezji europejskiej (2013)
Багмут І. В. - Особливості продукування вторинних значень у семантичному об’єднанні (2013)
Бурковський І. З. - На шляху до з’ясування внутрішньої форми первісних мовних знаків (2013)
Громова Н. В. - Агентиви-запозичення в лексико-семантичній системі української мови (2013)
Дзюбак Н. М. - Військово-інженерні терміни, утворені синтаксичним способом (2013)
Жукова О. Т. - Етапи становлення і розвитку української залізничної термінології (2013)
Калинюк Н. М. - До питання про функціонування фразеологічних одиниць в українській публіцистиці початку ХХI століття (2013)
Конєєва О. О. - Парадигматична структура дієслів взаємної дії із семантикою "дружити" (2013)
Котлярова Н. К. - Особливості відтворення власних назв та слів-реалій у перекладах роману Алессандро Барікко "Шовк" (2013)
Овчаренко Н. І. - Метафора як когнітивний механізм категоризації фахових знань (2013)
Полиця Т. Д. - До питання про когнітивно-орієнтований опис фразеологічних та паремійних номінацій концепту (2013)
Пушкар О. І. - Графічні засоби вираження евфемії / дисфемії (2013)
Швидкова Т. А. - Тематична група снування в лексиці ткацтва сучасної української мови (2013)
Шпильківська О. В. - Структурна організація термінологічної системи "фінансове право" в сучасній українській мові (2013)
Баранник Н. О. - Функціональне спрямування курсу граматики сучасної української мови (2013)
Векуа Н. В. - Вербалізація прикметника в українській мові (2013)
Гаврилюк О. Р. - До питання про парцеляцію складних безсполучникових речень інтенсивної допустово-протиставної семантики (2013)
Грипас О. Ю. - Поняття "категорія" в науково-лінгвальному дискурсі (2013)
Дзюман Н. П. - Партикуляція займенників у сучасній українській літературній мові (2013)
Колібаба Л. М. - Новітні тенденції у функціонально-стильовому вживанні другого знахідного відмінка іменників в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя (2013)
Кухарчук І. О. - Функціонально-комунікативний напрям дослідження синтаксичної будови мови (2013)
Куц О. В. - Суб’єктна модифікація в модифікаційній парадигмі простого речення (2013)
Макарець Ю. С. - До питання про принцип економії в мові та мовленні (2013)
Масицька Т. Є. - Речення як багатоаспектна синтаксична одиниця (2013)
Мельник І. А. - Ступені синтаксичної усталеності відприкметникових дієслівних аналітичних синтаксичних транспозитів (2013)
Мєлєкєсцева Н. В. - Співвідношення семантико-синтаксичної та формально-синтаксичної структур речень з предикатами наявності / відсутності (2013)
Миронюк С. С. - Каузативні дієслова української мови (2013)
Петрик О. М. - Словотвірна реалізація дієслів у парадигмі девербативів стану (2013)
Сулима О. П. - Зв’язковий компонент у складеному іменному присудку з основною частиною, вираженою іменниковою словоформою (2013)
Фурса В. М. - Сучасні тенденції родової диференціації новітніх іншомовних невідмінюваних іменників – назв неістот в українській мові (2013)
Шемет В. Г. - Семантика та структура префіксоїдних дериватів на позначення речовин (2013)
Воловенко І. В. - Літера ґ у сучасній українській літературній мові: так і ні (2013)
Гірняк С. П. - Роман Смаль-Стоцький про роль соціального чинника у становленні й розвитку літературної мов (2013)
Григоренко І. В. - Становище української літературної мови у другій половині ХІХ століття в контексті листування Панаса Мирного (2013)
Паршак К. Д. - Остромирове євангеліє – визначна пам’ятка давньосхіднослов’янської писемності (2013)
Олеховська П. - Проблема аналізу художнього твору у новій структурі іспиту з української мови як мови національної меншини в Польщі (2013)
Погиба Л. Г. - Лексична компетенція майбутніх військовослужбовців – важлива складова професійного становлення фахівця, Голіченко Л. М. (2013)
Саневська M. - Використання радіо і фільмів на практичних заняттях із української мови як іноземної (2013)
Симоненкова Т. П. - Культура мовлення як показник загальної культури особистості (2013)
Чемпоєш В. В. - Навчальний філологічний дискурс як об’єкт лінгвістичних досліджень (2013)
Титул, зміст (2013)
Интеграционные перспективы Украины (Итоги круглого стола "Таможенный Союз и Зона свободной торговли с Европой: проблемы и перспективы для Украины", Донецк, 21 июня 2013 года) (2013)
VІІІ Пленум Спілки економістів україни та Всеукраїнська науково-практична конференція "Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України" (Рівне, 19–20 вересня 2013 року) (2013)
Надрага В. - Аспектний підхід у методології дослідження ризиків соціальної нерівності (2013)
Гуменюк В. - Біоенергетичний метод оцінювання та моніторингу прожиткового мінімуму і добробуту населення, Самолюк Н. (2013)
Шедяков В. - Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті розвитку бюджетної системи (2013)
Дорошенко І. - Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні (2013)
Фільо М. - Напрями вдосконалення діяльності фіскальних інститутів як засіб сприяння економічному зростанню в державі (2013)
Волохова І. - Шляхи наповнення місцевих бюджетів: оподаткування доходів (2013)
Крисанов Д. - Антикризове управління в АПК в умовах глобалізації, Тур О. (2013)
Ковтун О. - Неокооперативна модель розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки (2013)
Прушківська Е. - Постіндустріальне суспільство як вектор розвитку національної економіки (2013)
Цвєтов М. - Розвиток транспорту в умовах ринкової трансформації економіки України (2013)
Ліпич Л. - Управління доходами та видатками домогосподарств в умовах ринку, Мостенець С. (2013)
Перевозова І. - Економічна експертиза як пріоритетна форма фінансового контролю на підприємствах нафтогазової галузі України при вирішенні питань стосовно проведення природоохоронних заходів (2013)
Божидарнік Т. - Розвиток прикордонних регіонів на засадах маркетингової концепції, Левчук В. (2013)
Гурьянов А. - Группирование организационных структур по функциональному и рыночному признаку, Гетьман О. (2013)
Ейтутіс Г. - Організація територіальної діяльності виробничих підрозділів на перших етапах реформування залізничного транспорту країни, Ейтутіс Д. (2013)
Пересадько В. А. - Досвід історико-біографічного картографування на кафедрі фізичної географії та картографії, Баришніков О. О., Шпурік К. В. (2015)
Арсалан Омер Абдулкадир - Картографирование беллигеративных территорий провинции Киркук (2015)
Баранова Е. П. - Использование метода "интеллект-карт" в школьной географии, Воронина М. А. (2015)
Барладін О. В. - Актуалізація навчальних видань: проблеми і особливості, Бусол І. В. (2015)
Богославець О. Г. - Сучасні підходи до викладання теми "Демографічна ситуація в Україні" у курсі "Регіональна економіка", Бойко Н. О. (2015)
Борисенко К. Б. - Географічна освіта в Україні: виклики дистанційного навчання, Кравчук Н. Л. (2015)
Брусенцова А. А. - Аналіз змін кількості сільських поселень Дніпропетровської області (2015)
Бубир Н. О. - Використання геоінформаційних систем у географічному краєзнавстві, Єрмолович С. М. (2015)
Бурла М. П. - Статистический анализ динамики величины, межотраслевых и территориальных различий заработной платы в Приднестровском регионе (2015)
Бурла О. Н. - Особенности демографической ситуации в Приднестровском регионе и её социально-экономические последствия (2015)
Волковая О. О. - Можливості уточнення та перевірки результатів картографічного моделювання швидкостей вітру на локальному рівні (2015)
Галай Е. И. - Динамика загрязнения атмосферного воздуха Минской области выбросами стационарных источников (2015)
Горовий О. В. - Картографування інвестиційної діяльності (2015)
Грицеляк В. П. - Географічна карта "Україна. Донбас" як геопросторово-інформаційне джерело, Дикий І. В., Ровенчак І. І. (2015)
Грінченко О. І. - Підготовка учнів до участі у турнірі юних географів, Саввіч О. М. (2015)
Даценко Л. М. - Історичні картографічні твори у сфері новітніх інформаційних технологій, Кардаш Т. В. (2015)
Жемеров О. О. - Розробка нової системи шкільних географічних екскурсій у природу, Янченко А. І. (2015)
Журавель О. С. - Патріотичний зміст туристсько-краєзнавчих картографічних творів (2015)
Журавель Ю. В. - Створення реєстру урбанонімів міст і містечок Дніпропетровщини (2015)
Клименко В. Г. - Оцінка якості води річки Харків у межах міста Харкова та використання цих матеріалів у вищій школі, Слащова М. В. (2015)
Коваленко Л. М. - Теоретичні засади забезпечення сталого розвитку землекористування (2015)
Корнус А. О. - Картографування поширеності деяких видів хвороб населення Сумської області, Корнус О. Г., Шищук В. Д. (2015)
Максименко Н. В. - Оцінка розподілу складових екологічної мережі у межах ландшафтів Харківської області, Квартенко Р. О. (2015)
Машкіна В. В. - Графічне моделювання у шкільному курсі "Загальна географія" (2015)
Онищенко М. Г. - Науково-дослідницький практикум екологічного спрямування магістрів-картографів (2015)
Пересадько В. А. - Картографування кримінологічної ситуації (на прикладі Сумської області), Орлов Є. В. (2015)
Пересадько В. А. - Картографування для потреб релігійного туризму (на прикладі міста Харкова), Шпурік О. В. (2015)
Поліщук Л. Б. - Місце географічного компоненту в актуалізації природничих знань, Мороз А. А., Попов В. С. (2015)
Попович Н. В. - Стратегії сталого розвитку країн Європи та їх картографічне забезпечення (2015)
Прасул Ю. І. - Туристичний атлас Полтавської області, Кіяшко Ю. В. (2015)
Решетченко С. І. - Особливості вітрового режиму на території Донецької області, Удовиченко А. С. (2015)
Савицька К. В. - Підходи до визначення поняття "відходи" з метою ГІС-картографування (2015)
Суматохіна І. М. - Географічний аналіз та картографування структурних змін експорту-імпорту товарів в Україні, Завгородня В. С., Дук Н. М. (2015)
Тишковець В. В. - Картографування аграрних ландшафтів в умовах поширення еродованості територій, Опара В. М. (2015)
Шеремет Н. В. - Система презентацій для шкільного курсу "Фізична географія материків і океанів", Жемеров О. О. (2015)
Шуліка Б. О. - Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України (2015)
Шумілова А. В. - Освітянський кластер роботи національного природного парку "Слобожанський" (2015)
Титул, зміст (2014)
Бердник М. Г. - Моделювання нестаціонарних температурних полів у суцільному циліндрі, який обертається, Воробйов К. Ю. (2014)
Гасій Г. М. - Монтаж сталезалізобетонного структурно-вантового покриття з попереднім укрупненням у просторові блоки (2014)
Лиса Я. П. - Розробка датчика температури для моніторингу процесу ліофілізації, Тиндик В. С. (2014)
Каленська С. М. - Економічна ефективність вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України, Новицька Н. В., Барзо І. Т. (2014)
Каленська А. В. - Факти історії: штрафні батальйони – спогади фронтовиків (2014)
Ночовний О. В. - Етапи становлення і діяльності Верховної Ради Української РСР та її постійних комісій (2014)
Рєпін І. В. - Міжнародне становище, стратегічна обстановка на радянсько-німецькому фронті і задуми сторін на початок 1944 року (2014)
Харчук Х. Р. - Українські історико-культурні поховання на Личаківському цвинтарі у Львові (1860-1939 роки) (2014)
Більська О. В. - Оцінка соціальної динаміки як результату політики соціального інновування в Україні (2014)
Галюк І. Б. - Розвиток системи знань в Україні (2014)
Гачечіладзе Е. В. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Стеценко М. О. (2014)
Голишева Є. О. - Особливості використання інструментів інтернет-маркетингу на підприємстві, Кириченко Т. В., Коваленко Я. А. (2014)
Горічко Х. І. - Складові економічного оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, Семчук Ж. В. (2014)
Григораш Т. Ф. - Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства, Сокальська Є. С., Шабала А. В. (2014)
Євтушенко Н. М. - Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні (2014)
Жерибор Л. Л. - Основные принципы формирования механизма социально-экономического развития сельских территорий (2014)
Заровна К. М. - Принципи управління економічною стійкістю підприємства (2014)
Іващенко І. М. - Визнання збитків від зменшення корисності одиниці, що генерує грошові потоки (2014)
Кащишин В. М. - Інжинірингові проекти: сутність, класифікація та особливості економічного оцінювання (2014)
Коверник Н. В. - Методи проектного управління у сфері державних фінансів (2014)
Курмаєв П. Ю. - Аналіз сучасних підходів до державного регулювання підприємницької діяльності, Колісніченко П. Т. (2014)
Лесний В. П. - Оцінка ефективності маркетингового менеджменту промислового підприємства (2014)
Литвин М. В. - Проблемы зернового рынка Украины (2014)
Лучик Г. М. - Облік як система у формуванні інформаційної бази для управління (2014)
Макарчук І. М. - Організація та фінансове забезпечення інноваційної модернізації виробництва в економіці: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Макарчук О. Г. - Оцінка енергетичної ефективності процесу виробництва біопального (2014)
Малишко В. В. - Механізм фінансового вирівнювання місцевих бюджетів в Україні (2014)
Марчук У. О. - Міжнародні стандарти у сферах обліку, контролю та аудиту (2014)
Нездойминов С. Г. - Перспективы развития экологического туризма в природных парках Украины, Шановская И. Ю. (2014)
Новікова Н. М. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства (2014)
Прокопенко Т. Ю. - Правова база обліку та аналізу дебіторської заборгованості, Гнатенко Є. П. (2014)
Бурий А. Р. - Онтологічна проблематика та її антропологічні виміри: на перетині екзистенціалізму й кіномистецтва (2014)
Надурак В. В. - Основні механізми еволюції системи суспільної моралі (2014)
Філяніна Н. М. - Екологічна естетика як рефлексія над екологічними кризами (2014)
Шестопалов А. В. - Исследование закономерностей разложения хлористого аммония известковым молоком, Филоненко Д. В. (2014)
Огнев’юк В. О. - Ідея освіти (2010)
Кудикіна Н. В. - Гра: феноменологічна та педагогічна характеристики (2010)
Боринець Н. І. - Проектно-технологічна діяльність учнів та вчителів трудового навчання (2010)
Якунін Я. Ю. - Ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій у системах дошкільної, початкової та середньої освіти (2010)
Коваленко Л. Т. - Застосування психологічних завдань у тестах досягнень на уроках української мови (2010)
Максимов І. О. - Протиріччя змісту таблиці хімічних елементів Д. Мендєлєєва (2010)
Калашнікова С. А. - Актуальність лідерства в умовах сучасних суспільних трансформацій та його вплив на професійну підготовку управлінців (2010)
Дятленко Н. М. - Андрагогічний підхід у післядипломній освіті вихователів дошкільних закладів (2010)
Куземко Л. В. - Професійна підготовка педагога дошкільної освіти до індивідуальної роботи з дітьми (2010)
Митник О. Я. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення моніторингу якості освіти (2010)
Василенко Н. В. - Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської інноваційної діяльності (2010)
Безпалько О. В. - Дитячі громадські організації в системі соціального виховання (2010)
Терещенко М. В. - Освіта і картина світу, Щербань Є. А. (2010)
Тимчик О. В. - Інтеграція видів діяльності у процесі проходження студентами педагогічної практики, Полковенко О. В. (2010)
Гончаренко А. М. - Особливості взаємодії дітей дошкільного віку (2010)
Тимчик О. В. - Особливості вивчення розділу "Генетика" у шкільному курсі біології, Полковенко О. В. (2010)
Сафарян С. І. - Психолого-педагогічні особливості формування творчих здібностей школярів (2010)
Глазова О. П. - Інформаційно-методичне професійно орієнтоване середовище як чинник саморозвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період (2010)
Войцехівський М. Ф. - Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти (2010)
Калашнікова C. А. - Еволюційні рівні та професіоналізація управління (2010)
Кочерга О. В. - Інноваційні підходи до організації навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогів (2010)
Олексюк О. М. - Засоби масової інформації у формуванні загальнокультурної компетентності учнівської молоді (2010)
Левітас Ф. Л. - З історії становлення системи підвищення кваліфікації вчителів в Україні (ІІ половина XIX століття — 1939 рік), Дудар О. В. (2010)
Січкар А. Д. - Підготовка студентів до особистісно орієнтованого виховання у ході педагогічної практики на базі школи-дидсадка Монтессорі (2010)
Буренко В. М. - Педагогічні умови забезпечення мотиваційної готовності студентів до навчання під час отримання другої вищої освіти (на прикладі вивчення англійської мови) (2010)
Редько С. І. - Розвиток соціального інтелекту у майбутніх керівників освітніх закладів (2010)
Демченко Я. А. - Умови розвитку персоналу вищих навчальних закладів (2010)
Линьова І. О. - Підготовка керівників навчальних закладів до реалізації інноваційних підходів в управлінні методичною роботою (2010)
Сенчук О. В. - Створення нових можливостей підвищення якості освіти через сприяння розвитку приватних шкіл та особливості управління ними (2010)
Соколов В. И. - Развитие современных представлений об образовании взрослых: адаптивное, опережающее, открытое образование (2010)
Титул, зміст (2013)
Выступление Президента Российской Федерации В. В. Путина на международной конференции "Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины" (Киев, 27 июля 2013 года) (2013)
Швець С. - Оцінка перспектив підвищення лібералізації валютної політики України у контексті вирішення боргової проблеми (2013)
Кіндзерський Ю. - До питання формування стратегії розвитку промисловості, політики та механізмів її реалізації (2013)
Шедяков В. - Удосконалення умов для соціального партнерства в Україні під час формування в глобальному масштабі економіки знань (2013)
Петруха С. - До питання природи та ідентифікації структурних зрушень в економіці: методологічний аспект, Петруха Н. (2013)
Єрмаков О. - Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та інвестування його розвитку, Нагорний В., Єрмаков С. (2013)
Третяк А. - Концептуальні засади іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення та їх землеустрою, Другак В., Вольська А. (2013)
Гасуха Л. - Механізми забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні (2013)
Голян В. - Інвестиційне забезпечення сфери водокористування: інституціональне підґрунтя та галузеві особливості, Андрощук І. (2013)
Ступень Р. - Методичні основи використання земель у муніципальних утвореннях (2013)
Литовченко І. - Методичні основи маркетингового дослідження присутності підприємства в інтернет-середовищі, Ботушан М. (2013)
Гринько Т. - Стратегія як інструмент антикризового управління на підприємстві (2013)
Стоянов Г. - Маркетингові методи щодо розширення клієнтської бази кредитних спілок (2013)
Кошевий М. - Формування організаційно-економічних умов розвитку наукоємних виробництв у промисловості України (2013)
Максімчук О. - Стратегічні напрямки розвитку підприємств транспортної галузі (2013)
Титул, зміст (2013)
Володимиру Данилевському – 70! (2013)
Євроінтеграція України (2013)
Пилипчук В. "Європа бажає, щоб Україна стала одним з локомотивів ЄС, а не причіпним вагоном. Європа зацікавлена, щоб інтеграція України в Євросоюз додала свіжої крові в ЄС, а не висмоктувала її з ЄС" (2013)
Дем’янчук І. - ЄС чи МС? Цивілізаційний вибір (2013)
Хвесик М. - Формування нової моделі фіскального регулювання природокористування: інституціональні передумови, методологічне забезпечення та практичні рекомендації, Голян В., Бардась В. (2013)
Федулова Л. - Соціальна спрямованість національних проектів (2013)
Яшкіна О. - Оцінка наукового потенціалу машинобудівної галузі України (2013)
Кіндзерський Ю. - До питання формування стратегії розвитку промисловості, політики та механізмів її реалізації (2013)
Лопух К. - Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні (2013)
Гринів І. - Шляхи вдосконалення податкового контролю: погашення податкового боргу (2013)
Рибак Ю. - Кластерна політика країн Скандинавського регіону у формуванні та ефективному функціонуванні конкурентоспроможних кластерів (2013)
Волкова О. - Кредитна діяльність кредитних спілок України (2013)
Гурьянов А. - Конфликт как средство изменения структуры организации, Гетьман О. (2013)
Поліщук А. - Удосконалення еколого-економічного регулювання концентрації земельної власності (2013)
Бусел Р. - Фінансово-економічні аспекти орендного водокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій (2013)
Пироженко О. - Методические положения оценки пространственной структуры региона с учетом процессов урбанизации (2013)
Божидарнік Т. - Організаційно-економічні відносини молокопродуктового підкомплексу апк у ринкових умовах: сутнісна характеристика та перспективи удосконалення (2013)
Гордійчук А. - Перспективи розвитку харчової промисловості прикордонного регіону (2013)
Бухун Ю. - Аналіз міжнародної інвестиційної діяльності підприємств космічної галузі (2013)
Рецензія Желюк Т. Теоретичні та практичні аспекти регіонального економічного розвитку (на монографію Тищенко О. "Регіональний економічний розвиток: теорія та вимірювання") (2013)
Кондратець В. О. - Досягнення часткової інваріантності відкритого знизу гідростатичного перетворювача до впливу збурюючих факторів, Мацуй А. М. (2015)
Стискал О. А. - Вплив хлорорганічних сполук у питній воді на злоякісні новоутворення (на прикладі Вінницької області), Петрук В. Г. (2015)
Ранський А. П. - Транс-ефект і структурні перетворення в квадратно-площинних тіоамідних комплексах, Гордієнко О. А., Діденко Н. О. (2015)
Адамович М. П. - Еволюція соціокультурного компоненту глобального економічного розвитку (2015)
Мокін О. Б. - До питання про характеристики частотно-регульованого електропривода з короткозамкненим асинхронним електродвигуном, Мокін Б. І., Шокарьов Д. А. (2015)
Бурбело М. Й. - Використання реле провідності для виявлення неповнофазних режимів у мережах 110–220 кВ, Мельничук С. М. (2015)
Косач Н. І. - Удосконалення системи контролю гідротермічних параметрів циркуляційної води на вході в блочні насосні станції на АЕС, Бейнер П. С. (2015)
Шуллє Ю. А. - Аналіз графіків електричних навантажень промислових підприємств методом нормованого розмаху (R/S-аналіз) (2015)
Азаров О. Д. - Метод швидкої оберненої лічби з лінійним зростанням апаратних витрат при нарощуванні розрядності, Черняк О. І. (2015)
Мазуренко В. В. - Огляд моделей аналізу соціальних мереж, Штовба С. Д. (2015)
Савенко О. С. - Моделі рівнів поліморфних комп’ютерних вірусів, Лисенко С. М., Нічепорук А. О. (2015)
Черненко П. О. - Достовіризація вихідної інформації про електричне навантаження енергоємних підприємств, Мартинюк О. В., Мірошник В. О., Заславський А. І. (2015)
Юхимчук М. С. - Метод аналізу стійкості автоматичних систем з логічними управляючими пристроями за впливу параметричних збурень на основі функцій чутливості, Осіпенко Г. А. (2015)
Ярощук Л. Д. - Формування системи критеріїв управління багатостадійним процесом екструзії, Жученко О. А. (2015)
Тимофієва Н. К. - Про методи комбінаторної оптимізації, що ґрунтуються на розпізнаванні вхідної інформації, евристичні алгоритми та обчислювальний інтелект (2015)
Свередюк М. А. - Синхронізація відбору пульсової хвилі під час аналізу її морфологічних параметрів (2015)
Новік М. А. - Визначення напружень в затискній пружній втулці гідромеханічного затискного патрону, Музиченко В. В. (2015)
Кухар В. В. - Розробка автоматизованої методики апроксимації діаграм рекристалізації для вибору термомеханічних режимів кування, що підвищують експлуатаційні властивості поковок валів, Тузенко О. О., Балалаєва О. Ю., Василевський О. В. (2015)
Поліщук Л. К. - Система керування гідропривода стрічкового конвеєра зі змінним навантаженням, Коваль О. О. (2015)
Дусанюк Ж. П. - Вплив точності виготовлення литої заготовки деталі на кількість переходів та трудомісткість механічної обробки, Дерібо О. В., Моргун І. Д. (2015)
Філинюк М. А. - Аналітична залежність між параметрами конвеєра струму II-го покоління та його y-параметрами, Ліщинська Л. Б., Чехместрук Р. Ю. (2015)
Березан В. І. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами віртуального простору (2015)
Кардаш А. І. - Розробка онлайн тестування з математики, Левицька С. М., Дудикевич А. Т. (2015)
Коваль К. О. - Розвиток "soft skills" у студентів — один з чинників для їх працевлаштування (2015)
Титул, зміст (2014)
Салівончик О. М. - Конкурентоспроможність підприємства: основні шляхи підвищення (2014)
Семків О. В. - Особливості методологічних підходів до оцінки витрат приватного сектора на імплементацію Директиви 2003/87/ЄС про впровадження схеми торгівлі дозволами на викиди парникових газів (2014)
Сівашенко Т. В. - Проблеми оцінки конкурентоздатності підприємств, Шевченко Ю. В. (2014)
Смачило В. В. - Аналіз стану будівництва в Україні, Головко-Марченко І. С. (2014)
Циганюк Н. Є. - Інтенсифікація потоку рекреантів і транспортного потоку як метод підвищення ефективності діяльності логістичної рекреаційної системи регіонів України (2014)
Яремко Г. І. - Показники і системи оцінювання результатів діяльності підприємства (2014)
Aristova N. A. - A brief overview of literary genres (with reference to contemporary literature of the English speaking countries) (2014)
Ахмади М. - Специфика чисел от 1 до 10 во фразеологизмах русского и персидского языков, Карампур Р., Фарсадманеш С. (2014)
Головань Т. П. - До питання про типологію героїв у творчості Василя Барки (2014)
Зубченко С. В. - Синтактико-стилістичні структурияк засіб досягнення ефективності аргументації в полілозі Ксеркса з перською знаттю (на матеріалі "Історії" Геродота) (2014)
Савчук Г. О. - Синтаксичні фактори оказіональної субстантивації прикметників та дієприкметників в давньогрецькій мові (2014)
Зубачова І. С. - Теоретичний аспект визначення понять судової влади та судової системи (2014)
Лебедєва О. В. - Федеративна держава: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Мурована І. Я. - Права людини: основи теорії і практики, Гриньків О. О. (2014)
Ткаченко І. М. - Поняття та кримінологічна характеристика наркоманії в Україні (2014)
Василина С. І. - Використання психологічних знань при викладанні правознавчих предметів у професійно-технічному навчальному закладі (2014)
Волярська О. С. - Педагогічні аспекти дистанційного навчання слухачів центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (2014)
Дмитрук В. С. - Педагогічні умови формування здорового способу життя серед студентів, Ковальчук В. Я. (2014)
Дубовик О. В. - Особливості системи професійної підготовки у США (2014)
Коленіченко Т. І. - Модель соціально-педагогічної адаптації людини похилого віку до умов нового соціального середовища (2014)
Тарногурська К. А. - Товариство дослідників Волині: діяльність та напрями дослідження (1900–1920 роки) (2014)
Захарчук О. І. - Взаємозв'язок розладів хроноструктури циркадіанних ритмів та порушень циклу "сон-неспання" (2014)
Лавринюк В. Є. - Ранні доклінічні ультразвукові маркери атеросклерозу: кальциноз клапанного апарату та потовщення комплексу інтима-медіа сонних артерій, Цюпак Т. Є., Грейда Н. Б. (2014)
Міськів В. А. - Структурна організація панкреатичних острівців щурів 24 місячного віку та його перебудова на 42 добу перебігу експериментального цукрового діабету, Князевич-Чорна Т. В., Кулинич-Міськів М. О. (2014)
Рябоконь Е. Н. - Изменение биохимических показателей ротовой жидкости при профилактическом применении ополаскивателей полости рта, Донцова Д. А., Черепинская Ю. А. (2014)
Hreylih O. O. - Psycholinguistic aspect of abilities development in children of a preschool age by means of foreign language (2014)
Загурська І. С. - Вплив атрибуції навчальної успішності на розвиток самооцінки творчих здібностей першокласників (2014)
Мульована Л. І. - Методи психологічної допомоги учасникам АТО (2014)
Нечітайло І. С. - Когнітивний ресурс як латентний "медіатор" відтворення та закріплення соціальної нерівності (2014)
Тищенко Н. І. - Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сьогодення, Піроцький Б. Ю. (2014)
Колесницька Н. М. - Історико-політичні особливості формування та трансформації територіальної означеності Львівської області (2014)
Грицюк С. А. - Особливості прояву умінь і навичок в основних локомоторних актах у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Іванова А. Є. - Фізична підготовленість курсантів Луцького військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою (2014)
Савчук С. А. - Стан фізичного виховання у вищій школі з погляду батьків абітурієнтів (2014)
Триколенко С. Т. - Мистецтво війни (2014)
Ямінський Ю. Я. - Формування обхідних шляхів спинномозкової іннервації у хворих з приводу наслідків травматичного ушкодження спинного мозку (2015)
Сірко А. Г. - Вогнепальні поранення черепа та головного мозку під час збройного конфлікту на сході України. Повідомлення 3. Оптимізація надання медичної допомоги (2015)
Полищук Н. Е. - Нарушение функции тройничного нерва при опухолях основания черепа, Возняк А. М., Каминский А. А., Облывач А. А., Сичинава В. Г., Гудым М. С. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського