Кузьмін О. Є. - Діагностика кредитоспроможності машинобудівних підприємств: економічний та правовий аспекти, Мельник О. Г. (2010)
Тарасова В. В. - Часовий аспект і структурні зрушення в складі сукупних ресурсів (2010)
Грищенко Т. В. - Роль інфраструктури ринку цінних паперів у формуванні його фінансових ресурсів, Івахненко І. С. (2010)
Бородіна О. С. - Методичні підходи до визначення сутності економічних ризиків та шляхів їх уникнення (2010)
Капченко Р. Л. - Соціальний інститут освіти у постіндустріальній Україні (2010)
Кондратенко Н. О. - Визначення основних напрямів проведення активної ресурсосберігаючої політики на промислових підприємствах (2010)
Попов В. М. - Спеціальні туристичні зони: активізація розвитку туризму в регіонах, Попов В. Е. (2010)
Яшкіна Н. В. - Основні характеристики сучасного менеджменту (2010)
Музиченко О. В. - Світовий досвід застосування спеціального податкового режиму заміни сукупності податків розподілом продукції (2010)
Царенко О. В. - Адаптивне моделювання процесу інкорпорації стратегічного потенціалу промислових комплексів у єдину макроекономічну систему (2010)
Мошкова М. М. - Особливості звичайних іпотечних облігацій в Україні (2010)
Лавріненко О. В. - Антикризова політика в світовій валютній сфері (2010)
Кльоба В. Л. - Прогнозування як ефективний напрям вдосконалення управління банківською діяльністю (2010)
Помилуйко Є. О. - Особливості амортизації в різних економічних системах (2010)
Заєць Т. О. - Cтановлення корпоративного управління в Україні (2010)
Леонтович С. П. - Напрями удосконалення бюджетної фінансової підтримки розвитку аграрного сектора економіки України (2010)
Спринчук Н. А. - Шляхи покращення фінансового забезпечення інвестиційного розвитку системи охорони родючості грунтів в Україні (2010)
Скорин М. Г. - Оценка реализации государственных целевых программ (2010)
Каліцінська К. О. - Вплив рейдерства на соціальну відповідальність рейдцікавого підприємства (2010)
Федько О. А. - Моделювання взаємозв’язку кризи здоров’я з кризою цінностей в Україні: у пошуках виходу (2010)
Рожков Г. С. - Поняття та форми фінансування системи охорони здоров’я в Україні (2010)
Кондрашов О. М. - Основні напрями формування і функціонування економічного механізму управління промисловістю регіону (2010)
Міненко В. Л. - Стан та перспективи розвитку методичного забезпечення удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці і зайнятості населення (2010)
Дмитренко Г. В. - Державний фінансовий аудит як складова фінансово-господарської діяльності в системі державного управління на прикладі державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (2010)
Пухкал О. Г. - Проблеми становлення громадянського суспільства та реформування державного управління (2010)
Савков А. П. - Шляхи подальшого вдосконалення виборчого законодавства в Україні (2010)
Бова Т. В. - Інструменти та методи державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності (2010)
Любімов В. І. - Державно-регулятивні заходи створення національної інноваційної системи (2010)
Новицька Т. А. - Державне регулювання інвестиційної складової економічної безпеки (2010)
Алейнікова О. В. - Оцінка ефективності державної підтримки сільськогосподарського виробництва (2010)
Міокова Н. В. - Державна політика співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями в умовах світової економічної кризи (2010)
Романенко К. М. - Проблема ефективності маркетингової переорієнтації державного управління у процесі здійснення адміністративної реформи (2010)
Рудкевич І. В. - Напрями реформування соціальної сфери України (2010)
Буханевич А. І. - Надання державно-управлінських послуг населенню як одна із форм налагодження діалогу влади та громадськості (2010)
Гришко Є. М. - Ретроспективний аспект формування системи інституцій примусового виконання рішень юрисдикційних органів в Україні (2010)
Ветвицький Д. О. - Формування рeгіональної стратeгії eкологічно сталого розвитку в Україні відповідно до умов зовнішнього сeрeдовища (2010)
Макаренко І. О. - Концептуальні підходи до формування державної промислової політики (2010)
Бабенко К. Є. - Про iнтерполяцiю функцiї двох змiнних в обмеженiй областi за ї ї значеннями на множинi кривих, заданих параметрично, Макаров В. Л., Хапко Р. С., Хлобистов В. В. (2013)
Билет В. В. - Инфинитезимальная ограниченность метрических пространств и сильная односторонняя пористость, Довгошей А. А. (2013)
Кучук-Яценко С. В. - Вiдсутнiсть арбiтражу в динамiчних економiчних системах iз заданими доходами (2013)
Лiнчук Ю. С. - Опис узагальнених власних значень i узагальнених власних елементiв деяких класичних операторiв (2013)
Литвин О. М. - Наближення розривних функцiй розривними сплайнами на прямокутнику з однiєю криволiнiйною стороною, Першина Ю. I. (2013)
Семкин В. В. - Нормализованная -функция параллелепипеда и сфероцилиндра, Чугай А. М. (2013)
Устименко В. А. - Oб экстремальной теории графов и символьных вычислениях (2013)
Каминский А. А. - О влиянии растяжения вдоль трещины в нелинейном упругом теле при наличии зоны предразрушения, Курчаков Е. Е. (2013)
Поляков В. Л. - Установившийся приток к дренажу в несвязном грунте с локально-упорядоченной структурой (2013)
Калiон В. А. - Математичне моделювання руху тривiсного елiпсоїда в капiлярi, що заповнений в’язкою рiдиною, Таран Є. Ю., Дiдкiвська О. М. (2013)
Коваль Ю. М. - Стадiйнiсть комiркового розпаду пересичених твердих розчинiв свинець–олово, Мазанко В. Ф., Шматко I. О., Шматко О. А. (2013)
Лазарєв М. П. - Про первиннi радiацiйнi ушкодження реакторних конструкцiйних матерiалiв, Бакай О. С. (2013)
Белый Т. А. - Формирование стратификации облаков электрическим полем атмосферы (2013)
Доценко С. Ф. - Характеристики наката одиночной поверхностной волны на береговой откос, Санникова Н. К. В. (2013)
Николаев И. Ю. - Применение геоэлектрических методов в Кировоградском рудном районе центральной части Украинского щита для выявления зон натриевого метасоматоза с урановым оруденением, Калашник А. А. (2013)
Миронцов Н. Л. - Численный метод решения прямой задачи импульсного индукционного каротажа (2013)
Муць Н. М. - Модульована структура сполуки (Tb0,70Zr0,30)(Al0,17Si0,83), Аксельруд Л. Г., Гладишевський Р. Є. (2013)
Рябченко К. В. - Адсорбцiйнi властивостi композита силiкагель-полiанiлiн щодо катiонiв перехiдних металiв, Яновська Е. С., Кичкирук О. Ю., Тьортих В. А. (2013)
Сабєров В. Ш. - Каталiз вiдновного дехлорування n-дихлоробензену карбеновими комплексами паладiю, Короткiх М. I., Глиняна Н. В., Кисельов А. В., Пехтерева Т. М., Раєнко Г. Ф., Попов А. Ф., О. Швайка П. (2013)
Соболева С. Г. - Синтез и актопротекторные свойства производных 2-(β-морфолино)этилмеркапто-1,6-дигидропиримидина, Андронати С. А., Карасева Т. Л., Костенко Е. А. (2013)
Трохименко А. Ю. - Пряма та непряма твердофазна спектрофотометрична йодометрiя для визначення форм йоду, окисникiв та вiдновникiв, Запорожець О. А. (2013)
Водясова Е. А. - Значения индекса отолитов у разноразмерных групп анчоуса Engraulis encrasicolus у берегов Крыма (2013)
Межжерин С. В. - Репродуктивная изоляция двух викарных форм перловицы овальной Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia, Unionidae) c низким уровнем генетической дифференциации, Янович Л. Н., Жалай Е. И., Пампура М. М., Васильева Л. А. (2013)
Петренко Н. С. - Вплив мутацiй серину 275 з "лiвого плавника” Р2Х3 рецептора на показники активацiї каналу та десенситизацiю, Кришталь О. А. (2013)
Козеко Л. Е. - Влияние гелданамицина на синтез белков теплового шока Hsp70 и Hsp90 в проростках Arabidopsis thaliana (2013)
Рибченко Ж. I. - Функцiонування Na+-H+-антипортерiв плазматичних i вакуолярних мембран у рослинних клiтинах за умов засоленого середовища та вплив на них бiологiчно активних препаратiв, Палладiна Т. О. (2013)
Гунiна Л. М. - Один з механiзмiв впливу рослинного адаптогену лимоннику китайського на фiзичну працездатнiсть спортсменiв (2013)
Кнышов Г. В. - Моделирование профиля напряжений в стенках извитых коронарных артерий системы кровообращения человека, Зубков С. В., Настенко Е. А., Лебедева Е. О., Матвийчук А. О., Шардукова Ю. В. (2013)
Орел В. Е. - Порiвняльний аналiз магнiтних характеристик та протипухлинного ефекту нанокомплексiв з наночастинок оксидiв залiза та доксорубiцину при радiочастотнiй гiпертермiї карциносаркоми Уокер-256, Шевченко А. Д., Дзятковська I. I., Нiколов М. О., Романов А. В., Рихальський А. Ю., Бурлака А. П., Лукiн С. М., Дзятковська Н. М., Щепотiн I. Б. (2013)
Ильина А. - Особенности реализации программ повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми, Маковецкая Ю., Машуков А. (2013)
Дубровина И. - Некоторые аспекты активизации самообразовательной деятельности учителя в системе последипломного образования (2013)
Кисляков А. - Использование принципа интегративности при моделировании образовательных систем, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, Щербаков А. (2013)
Зінченко С. - Творча діяльність у професійній і педагогічній підготовці майбутніх дизайнерів (2013)
Муранова Н. - Аналіз результативності дидактичної моделі фізикоматематичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті (2013)
Стрєлкова Ю. - Компаративний аналіз суті "педагогічної підтримки (2013)
Камишин B. - Імперативи у встановленніпрохідного балу рівнів навчальних досягнень студентів (2013)
Павлик Н. - Навчально-психологічний спецкурс гармонізації характеру обдарованих старшокласників (2013)
Дем’яненко В. - Інформаційно-комунікаційний супровід навчально-дослідницької діяльності учнів Малої академії наук України, Дем’яненко В. (2013)
Стрижак О. - Онтологічні електронно-освітні ресурси – інформаційний базіс підтримки розвитку обдарованості (2013)
Попова Л. - Проблема адаптации одаренных студентов (2013)
Ігнатович О. - Теоретико-методологічні основи педагогічної інноватики (2013)
Кузин Е. - Особенности детско-родительских отношений в семье с подростками (2013)
Якимова І. - Розвиток самопізнання обдарованих підлітків (рекомендації для психологів та педагогів) (2013)
Мірошник З. - Розуміння та інтерпретація рольової структури особистості у контексті психологічних концепцій обдарованості (2013)
Гальченко В. - Винахідливість дошкільника: особливості, типи та засоби розвитку (2013)
Постова К. - Аналіз основних концепції дослідницьких здібностей (2013)
Чудакова В. - Сформованість психологічної готовності до інноваційної діяльності - чинник конкурентоздатності особистості у швидкоплинних умовах (2013)
Александровская В. - Идеальный образ как язык творческого развития личности (2013)
Лук’янчук Н. - Два погляди на комунікативну обдарованість (2013)
Яншина Т. - Інтелектуально обдаровані діти: особливості розвитку (2013)
Сторінка редактора (2014)
Луценко Л. А. - Роль гликированного гемоглобина в диагностике и мониторинге сахарного диабета (2014)
Иванов Д. Д. - Иммунореабилитация в комплексной терапии хронического гломерулонефрита у детей, Кушниренко С. В. (2014)
Чуб О. І. - Виявлення плазмід-індукованих генів резистентності у хворих на хронічний пієлонефрит із супутнім цукровим діабетом 2-го типу й без нього, Більченко О. В. (2014)
Домбровский Я. А. - Применение нифуратела в терапии инфекций мочевыводящих путей, Иванов Д. Д. (2014)
Иванов Д. Д. - Препараты оротовой кислоты в комплексной терапии патологических состояний, сопровождающихся гиперурикемией, Домбровский Я. А. (2014)
Ромаданова О. И. - Современные принципы нефропрофилактики и ренопротективные эффекты малобелковой диеты с применением кетоаналогов незаменимых аминокислот у пациентов с хронической болезнью почек, Семидоцкая Ж. Д., Власенко М. А., Власенко Е. М., Бутикова Е. А. (2014)
На інноваційній конференції нефрологи навчались індивідуально підходити до лікування пацієнтів (2014)
Таран О. І. - Симпозіум № 184 "Нефропатії при антифосфоліпідному синдромі" (2014)
Симпозіум № 181 "Сечокам’яна хвороба, оновлення 2014 року" (2014)
Пам’ятка пацієнту: чи можна вживати алкоголь при ХХН і скільки? (2014)
Розсоха О. В. - Аналіз функціонування систем управління безпекою руху поїздів на залізницях країн Євросоюзу. , Смачило Ю. В. (2015)
Мартинов І. Е. - Обґрунтування математичної моделі для визначення допустимих експлуатаційних швидкостей руху пасажирських вагонів. , Рейдеймейстер О. Г., Равлюк В. Г., Равлюк М. Г. (2015)
Крашенінін О. С. - Оцінка впливу відхилень експлуатаційних і робочих характеристик обладнання на їх надійність. (2015)
Бобрицький С. В. - Особливості оцінювання надійності тягових зубчатих передач з різними ступенями зносу зубчатих коліс (2015)
Корогодский В. А. - Снижение расхода топлива и сокращение выбросов вредных веществ с отработанными газами за счет определения рациональных углов опережения зажигания. , Стеценко О. М., Обозный С. В. (2015)
Іванченко К. В. - Особливості розрахункового дослідження напружено-деформованого стану розподільних валів дизелів Д49. (2015)
Тимофеев С. С. - Влияние остаточных пластических деформаций на упругопластические свойства композитов и точность методики расчета. (2015)
Тези доповідей 77-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті" (2015)
Кондрашова-Діденко В. І. - "Згорнене впливання" довіри на соціо-економічні перетворення країни, Діденко Л. В. (2010)
Гайдук В. А. - Вплив економічної глобалізації на модифікацію чинників конкурентоспроможності національної економіки (2010)
Белоусова І. А. - Вибір моделі економічного розвитку України у вимірі національної безпеки, Кириченко О. А. (2010)
Реутов В. Є. - Згладжування розбіжностей у міжбюджетних відносинах як механізм регіональної конвергенції економічного розвитку (2010)
Кам’янська О. В. - Корпоративна культура в системі управління інноваційним підприємством (2010)
Шалімова Н. С. - Аудит та інші послуги: проблеми забезпечення незалежності аудиторів (2010)
Шиян А. А. - Теоретико-ігрове моделювання інституціональних механізмів протидії рейдерству: розвиток громадських організацій, Нікіфорова Л. О. (2010)
Яшкіна Н. В. - Методика оцінки ануїтетів і цінних паперів (2010)
Лось В. О. - Аналіз ендогенного економічного зростання на основі моделі Поля Ромера, Рак В. В. (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Використання облікової інформації для аналізу і оцінки якості кредитного портфеля в системі управління активними операціями банків, Бабенко Л. В., Яковенко І. В. (2010)
Омельчук В. О. - Житлова іпотека в Україні: оптимальна траєкторія розвитку (2010)
Ігрунова І. Д. - Пріоритети, цілі та завдання соціально-економічної політики України на 2010 рік (2010)
Лещев В. В. - Уравнение Гельфанда-Левитана в задаче оценки валютного курса (2010)
Літош Г. М. - Економічні аспекти національної безпеки країни (2010)
Желіхівська А. М. - Визначення впливу сучасної кризи на інфраструктуру фондового ринку України (2010)
Кльоба Р. Л. - Напрями вдосконалення прогнозування банківської діяльності в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи (2010)
Майсюра О. М. - Безробіття та наслідки його впливу на економіку України (2010)
Ступко А. В. - Тенденції розвитку малого бізнесу в Дніпропетровському регіоні (2010)
Шуліченко Т. В. - Механізм оподаткування: теоритичні аспекти (2010)
Безшкура А. Ю. - Методологічні підходи щодо вивчення впливу НТП на інституціональну структуру міжнародного бізнесу (2010)
Іщенко В. В. - Ретроспективний аналіз оподаткування доходів в Україні (2010)
Верещук І. А. - Адміністративно-територіальний устрій України як територіальна основа місцевого самоврядування (2010)
Крепак А. С. - Оцінка кампаній зовнішньої реклами найбільших гіпермаркетів будівельних матеріалів України (2010)
Бетехтін О. В. - Методи отримання інформації у консалтингу —мережі експертів (2010)
Нагайчук В. В. - Облік та аналіз господарських операцій у процесі переробки сільськогосподарських культур на біопаливо (2010)
Гурковський В. І. - Теоретико-методологічні засади захисту національних інтересів в умовах інформаційної глобалізації (2010)
Медведєв І. А. - Витоки ідеї університетету в Україні та її вплив на національний менталитет (2010)
Мелешко М. І. - Зарубіжний досвід державного регулювання доцільно враховувати (2010)
Іванюта П. В. - Методологія державного управління національної економіки (2010)
Дацій Н. В. - Роль держави у підвищенні інвестиційної привабливості галузей національної економіки (2010)
Оболенський О. Ю. - Синтез систем управління: теорія та методика, Королюк Ю. Г. (2010)
Толуб’як В. С. - Раціоналізація пенсійної системи України (2010)
Стойка А. В. - Соціальні зобов’язання держави: проблеми і шляхи вирішення (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне управління в контексті ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення продовольством військ Збройних Сил України (2010)
Рожков Г. С. - Кошторисно-бюджетне фінансування охорони здоров’я в Україні (2010)
Мокрецов С. Є. - Стан правового регулювання охорони репродуктивного здоров’я в Україні (2010)
Авраменко Н. В. - Досвід організації надання медичної допомоги населенню екологічно небезпечного регіону з питань охорони репродуктивного здоров’я та планування сім’ї (2010)
Комірна В. В. - Інституційний та інструментальний супровід реформування системи державного управління регіональним розвитком України на європейських засадах (2010)
Степанов В. Ю. - Комунікаційний аспект у системі управління (2010)
Плецан Х. В. - Гендерні аспекти досягнення політичного успіху (2010)
Алейнікова О. В. - Трактування сутності державного регулювання агропродовольчого сектора економіки (2010)
Єрошкіна О. О. - Концепція соціально-економічної стабілізації та розвитку регіонів (2010)
Савелко С. О. - Формування ефективної та дієвої інвестиційної політики на макрорегіональному рівні (2010)
Городецький В. В. - Задача Кошi та двоточкова задача для еволюцiйних рiвнянь iз операторами узагальненого диференцiювання, Мартинюк О. В. (2013)
Зинченко Т. Н. - Эллиптические системы в расширенной соболевской шкале (2013)
Королюк В. С. - Потенцiальний оператор процесу Орнштейна–Уленбека та його застосування, Самойленко I. В. (2013)
Бомба А. Я. - Асимптотичний метод розв’язання одного класу модельних сингулярно збурених задач процесу масопереносу в рiзнопористих середовищах, Присяжнюк I. М., Присяжнюк О. В. (2013)
Сергiєнко I. В. - Метод iнтерлiнацiї вектор-функцiй ~w(x, y, z, t) на системi вертикальних прямих i його застосування в мiжсвердловиннiй сейсмiчнiй томографiї, Литвин О. М., Литвин О. О. (2013)
Загуменный Я. В. - Индуцированное диффузией течение на клине, Чашечкин Ю. Д. (2013)
Шевченко В. П. - Об одном варианте уточненной теории изгиба трансверсально-изотропных плит, Нескородев Р. Н. (2013)
Боровик О. О. - Перерiз автоiонiзацiї атомiв рубiдiю при збудженнi електронним ударом, Роман В. I., Купляускiене А. В. (2013)
Огнивенко В. В. - Динамический вывод коэффициента диффузии по импульсам кулоновски взаимодействующих заряженных частиц (2013)
Редько А. А. - Термодинамическая эффективность процессов преобразования низкопотенциальной теплоты в энергетических установках с органическим теплоносителем (2013)
Кривцун И. В. - Лазерно-плазменная сварка нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов, Бушма А. И., Хаскин В. Ю. (2013)
Скальський В. Р. - Метод дiагностики типiв руйнування матерiалiв iз застосуванням до їх сигналiв акустичної емiсiї вейвлет-перетворення, Станкевич О. М. (2013)
Цивилицин В. Ю. - Создание магнитных пружин с заданной силовой характеристикой, Мильман Ю. В., Гончарук В. А., Бондар И. Б. (2013)
Арясова О. В. - Максимальная глубина ксенолитов, выносимых кимберлитaми, и тепловое состояние литосферы, Хазан Я. М. (2013)
Миронцов Н. Л. - Метод построения геоэлектрической модели пласта-коллектора по данным электрометрии скважин (2013)
Станкевич С. А. - Картирование загрязненности атмосферы Приднепровского промышленного района диоксидами азота и серы с использованием спутниковых данных, Титаренко О. В., Харитонов Н. Н., Хлопова В. Н. (2013)
Бровко О. О. - В’язкопружнi властивостi органо-неорганiчних композитiв на основi силiкату натрiю, Горбач Л. А., Луцик О. Д., Сергеєва Л. М., Лебедєв Є. В. (2013)
Волобаев И. И. - Нанобиофлокулянты, используемые для извлечения ультрадисперсного золота, Ульберг З. Р. (2013)
Недоступ В. И. - Внутренние и термические составляющие термодинамических свойств реального газа (2013)
Шевченко В. В. - Синтез и свойства азобисфенолов, содержащих в своем составе октафторбифениленовые ядра, Ткаченко И. М., Сидоренко А. В., Шекера О. В. (2013)
Штомпель В. I. - Особливостi cтруктури полiелектролiтних комплексiв на основi хiтозану i полiметакрилової кислоти, Бененко С. П., Унрод В. I., Полiщук Т. А., Керча Ю. Ю. (2013)
Демченко И. Б. - Биологическая активность фолат-конъюгированного ферроцена, Галатенко Н. А., Макеева Л. В., Рожнова Р. А., Наражайко Л. Ф., Гладырь И. И. (2013)
Зикова М. О. - Морфологiя спор представникiв оперкулятних дискомiцетiв iз Захiдного Полiсся (Україна), Дудка I. О. (2013)
Ткачук З. Ю. - Вивчення взаємодiї мiж олiгоаденiлатами та iнтерфероном методом мас-спектрометрiї, Левченко С. М., Ребрiєв А. В., Ткачук Л. В. (2013)
Леонова Н. О. - Синтез позаклiтинних фiтогормонiв-стимуляторiв бульбочковими та фiтопатогенними бактерiями сої, Данкевич Л. А., Драговоз I. В., Патика В. П., Iутинська Г. О. (2013)
Сорокин В. А. - Термодинамика взаимодействия ионов Zn2+ с природной ДНК в условиях B → m перехода, Валеев В. А., Усенко Е. Л. (2013)
Гунина Л. М. - Влияние янтарной кислоты и ее производных на физическую работоспособность спортсменов (2013)
Аммон М. - Беларуская фантастычная літаратура ў кантэксце сучаснай міфатворчасці (2013)
Бай О. - Концепт світу в поезії Данила Братковського (2013)
Белова Т. - Природа и люди Украины в представлениях и художественном мире Максима Горького 1890–1910-х годов (2013)
Бублейник Л. - "Piesek przydrożny" Ч. Мілоша українською мовою: лексико-стилістичні відповідності (2013)
Вівчарик Н. - Художні особливості епістолярної повісті Григора Лужницького "Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері" (2013)
Волковецька Н. - Модифікація української ментальності як результат кризи ідентичності (на матеріалі романів української письменниці Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" і британської письменниці Марини Левицької "Коротка історія тракторів по-українськи") (2013)
Giemza L. - Jaka historia? Wokół metafor historycznych w esejach Miłosza, Herberta i Zagajewskiego (2013)
Грицак Н. - Прага в мировосприятии Марины Цветаевой (2013)
Девдюк І. - Російське письменство на сторінках "Щоденника" Пантелеймона Куліша (2013)
Єршов В. - Мемуаристика Євстахія Івановського в контексті правобережної польськомовної літератури періодів романтизму та позитивізму ХІХ ст. (2013)
Калініченко М. - Масова та висока література: Pro et Contra (обрії теоретичної рефлексії в сучасному українському, російському та північноамериканському літературознавстві) (2013)
Кобута С. - Проблема свободи автора в публіцистиці Джорджа Орвелла й Івана Багряного (2013)
Коржовська О. - Проблема компіляції в літописах Київської Русі (2013)
Кравченко С. - Художній переклад як діалог культур: семантично-експресивна співвідносність лексичних еквівалентів у польських перекладах української поезії (на матеріалі часопису "Biuletyn Polsko-Ukraiński") (2013)
Кулакевич Л. - Юнгіанські архетипи в сучасному романі (на матеріалі української і російської літератур) (2013)
Куницька І. - Конструктивістський роман в українській і російській літературі 1920-х років: проблема жанрової ідентифікації (2013)
Куца Л. - Життєві горизонти ліричного розповідача в "Нових співомовках" І. Франка (2013)
Луцак С. - Концепція художнього стилю Ігоря Костецького на тлі літературно-критичного дискурсу середини ХХ ст. (2013)
Луцишин І. - Тип нудьгуючого інтелігента в романній творчості Володимира Винниченка 1910-х років (2013)
Мельков А. - Особенности жития святых Кирилла и Мефодия на основе анализа древнерусских богослужебных текстов (2013)
Моклиця А. - Поетика абсурдизму в повісті К. І. Галчинського "Порфиріон Оселек" (2013)
Никольский Е. - Изображение представителей польского народа у Всеволода Соловьева и Федора Достоевского (2013)
Оляндер Л. - Проблема міжслов’янських літературних зв’язків (2013)
Полякова Л. - Национальная идентичность как литературоведческая проблема: к теории компаративистики (2013)
Салова О. - Мотив долання геокультурних бар’єрів героями романів Олеся Досвітнього "Американці" та Бориса Пильняка "Корені японського сонця" (2013)
Сахарчук Н. - Роман "Таємниця" Юрія Андруховича як діалог із собою (2013)
Смаглій І. - Феномен страху в поезіях С. Йовенко та Б. Ахмадуліної (2013)
Сухарєва C. - Фабіян Бірковський і розвиток похоронної проповіді в епоху бароко (2013)
Трухан О. - Катастрофізм як каталізатор жанрової трансформації (на прикладі документальної повісті Ю. Щербака "Чорнобиль" та "роману-свідчення" С. Алексієвич "Чорнобильська молитва") (2013)
Чирва Ю. - Творчість Трумена Капоте в 1940–1950 рр. : біографічний контекст (2013)
Штейнер И. - …И слышалъ неизреченные слова, которыхъ человеку нельзя слышать (библеизмы в поэзии А. Рязанова) (2013)
Головінов О. М. - Теоретичні засади і прикладні аспекти державно-приватного партнерства, Дмитриченко Л. А. (2010)
Березянко Т. В. - Вектор ринкового розвитку України на основі міжнародних індикаторів (2010)
Парасюк І. Л. - Економічно-правові аспекти понять "агломерація" та "міська агломерація" в українському законодавстві (2010)
Стретович О. А. - Економічна сутність конкуренції (2010)
Довгань Л. Є. - Науково-методичне забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища, Мохонько Г. А. (2010)
Семко Т. В. - Відкрита стаціонарна економічна система як об’єкт дослідження національної економіки (2010)
Большаков А. В. - Обеспечение безопасности бизнеса (2010)
Федоренко И. А. - Разработка инвестиционной стратегии субъектов фармацевтического рынка (2010)
Заворотній Р. І. - Щодо проблем підготовки спеціалістів з оцінки вартості майна підприємств у вищій освіті (2010)
Лаврук В. В. - Інноваційна інфраструктура в сільському господарстві як з’єднувальна функція між наукою і виробництвом (2010)
Федоренко В. Г. - Роль інвестицій в економіці держави, Чувардинський О. Г., Палиця С. В., Федоренко С. В. (2010)
Грабовецький Б. Є. - Ранжування показників фінансово-господарської діяльності підприємства для побудови комплексної стратегічної програми на основі методу експертних оцінок Дельфі, Антонюк О. В. (2010)
Шульга І. П. - Моніторинг розкриття інформації про акціонерне товариство та його вплив на економічну безпеку емітента (2010)
Омельчук В. О. - Дефіцит житла та особливості житлового будівництва в Україні (2010)
Горобець Н. М. - Мотиваційні аспекти формування професійної етики та педагогічної культури викладача в процесі підготовки менеджерів, Лемішко С. М. (2010)
Погодаєв С. Є. - Особливості векторної теорії об’єднаного маркетингу товарів, робіт і послуг (2010)
Хомутенко А. В. - Оцінювання кредитного ризику і ризику незбалансованої ліквідності кредитних спілок України (2010)
Чайковська В. П. - Необхідність застосування муніципального консалтингу питань кадрової політики в Липовецькій районній раді (2010)
Янишівський В. М. - Оцінка сучасного стану розвитку людського капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України (2010)
Алексєєва Н. Ю. - Особливості організації бухгалтерського обліку на торговельному підприємстві (2010)
Юрійчук С. М. - Програмно-цільовий метод у системі виконання місцевих бюджетів України (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Державне стимулювання розвитку регіонів (2010)
Медведєв І. А. - Ідея класичного університету: динаміка ціннісних орієнтацій в контексті державного управління (2010)
Білюк А. В. - Оптимізація державних і ринкових механізмів регулювання страхового ринку в умовах недосконалої конкуренції (2010)
Савков А. П. - Статус центральної виборчої комісії та його вдосконалення (2010)
Дмитренко Г. В. - Ефективність використання бюджетних коштів на підтримку української культури в контексті державного управління (2010)
Мазур О. В. - Категорійно-понятійний апарат нейрореабілітації в контексті науки державного управління (за матеріалами літературних джерел), Радиш Я. Ф. (2010)
Гришко Є. М. - Органи державного управління в сфері примусового виконання рішень юрисдикційних органів в Україні (2010)
Потеряйко С. П. - Оцінка ефективності організації управління у надзвичайних ситуаціях, Тищенко В. О. (2010)
Степанов В. Ю. - Сучасні інформаційні технології в державному управлінні (2010)
Тарасенко О. Л. - Мовна політика у багатомовному суспільстві: досвід Європейського Союзу (2010)
Бондарчук Н. В. - Функціонування кластерів: світовий та вітчизняний досвід (2010)
Комірна В. В. - Законодавче забезпечення державної регіональної політики України (2010)
Іванюта П. В. - Особливості державного регулювання системи управління якості продовольчої продукції в США (2010)
Ярошук М. В. - Практика оцінювання ефективності діяльності органів публічної влади міжнародними організаціями (2010)
Козир С. М. - Вдосконалення механізмів державної підтримки аграрного сектора економіки України (2010)
Любімов В. І. - Податкові пільги як правовий засіб реалізації інвестиційної політики держави (2010)
Сторчеус О. М. - Моделювання безпечних напрямів регіональної промислової політики (2010)
Сьомич М. І. - Розбудова раціональних механізмів державної регіональної політики (2010)
Алієва З. - Образ "Я" / Інший як проблема імагології (2013)
Астрахан Н. - "Теорія неможливості теорії літературного твору" в праці С. Лема "Філософія випадку" (2013)
Бартіш С. - Романтичні засади творення часопису "Молода Україна" Олени Пчілки (2013)
Бондаренко Г. - Реінтерпретація документа в "книгах народної пам’яті" Алеся Адамовича (2013)
Ботнаренко Н. - Семантика художнього простору в новелі В. Стефаника "Вона–Земля" та повісті А. Чехова "Нудна історія" (2013)
Васейко Ю. - Тезаурус Ю. І. Крашевського крізь призму вертикального контексту повісті "Sieroce dole" (2013)
Волощук Г. - Порівняльні структури в польському та українському текстах Святого Письма ("Книга Псалмів" і "Книга Приповідок") (2013)
Голодюк І. - Особливості фікційного світу українського літературного імпресіонізму (2013)
Ільків А. - Роль концептів "любов-агапе" та "любов-ерос" в інтимному епістолярії Ольги Кобилянської (2013)
Зелінська Л. - Цензура й автоцензура в театральному дискурсі Російської імперії першої третини ХІХ ст. (2013)
Касіян Л. - Поетична збірка "Tempi passati" М. Кічури: еволюція індивідуального стилю (2013)
Комінярський І. - Автобіографічний модус самовираження автора в драматургії Джорджа Риги (на матеріалі п’єси "Лист до мого сина") (2013)
Комінярська І. - Художня трансформація історичної пам’яті – основа національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука (2013)
Краснобаєва О. - Гендерна парадигма сучасної української та російської жіночої прози (2013)
Луцан Л. - Стильовий синкретизм у романах Бориса Харчука (2013)
Мельнікава А. - Вобраз "Іншага" ў творах Максіма Гарэцкага (2013)
Мочернюк Н. - Взаємодія літератури й мистецтва. Теоретичний досвід українського та польського літературознавства (2013)
Пасічник О. - Родинні свята – елемент культури українського народу в романі Уласа Самчука "Морозів хутір" та слов’янський контекст родинних обрядів (2013)
Приймачок О. - Безеквівалентні компоненти як вияв інтертекстуальних зв’язків оригіналу та перекладу (2013)
Рега Д. - Мотив любові у творчості поетів-футуристів (на прикладі поетичної спадщини В. Маяковського, М. Семенка та Б. Ясенського) (2013)
Сафіюк О. - Образ інтелігента в малій прозі В. Підмогильного та А. Чехова (2013)
Соболевська Г. - Українська тема в мемуаристичних повістях М. С. Лєскова 1870–1880 рр. (2013)
Стернічук В. - Явище інтертекстуальності в епістолярній комунікації. Лист як інтертекст (2013)
Трефяк Н. - Актуальність досліджень категорії стилю в сучасній літературознавчій науці (2013)
Фіцнер Т. - Хто вінаваты? Праблема ўзаемаадносін полаў у сучаснай беларускай прозе: гендарны аспект (2013)
Цьолик Н. - Літературна діяльність Міхала Чайковського як утілення романтичної ідеї чину: до проблеми польсько-українських зв’язків (2013)
Чобанюк М. - Феномен постмодернізму як явище слов’янської культури (2013)
Чура Ю. - Художня функціональність любовного сюжету в структурі пенталогії Б. Лепкого "Мазепа" та історичній трагедії Рудольфа фон Готтшаля "Мазепа" (2013)
Юстинская Г. - Справочно-информациооные модули электронного образовательного средства по русской литературе (2013)
Якимович В. - Імагологічний дискурс роману Марії Матіос "Солодка Даруся": інонаціональна проблематика (2013)
Ярмоленка Е. - Біблія ў творчасці класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага (2013)
Астрахан Н. - Концепція художньої творчості в романі Ю. І. Крашевського "Stara baśń" (2014)
Базовая В. - Проблема перевода метафоры в художественном тексте (на материале немецкого перевода поэмы Н. В. Гоголя "Мертвые души") (2014)
Гаврилюк Х. - Відтворення фразеологізованих концепт-реалій поеми "Енеїда" І. Котляревського в іншомовних перекладах (на основі назв страв) (2014)
Гемза Л. - Один стих – целая философия (о стихотворении "Całe życie przed tobą…" Станислава Бараньчака) (2014)
Головій О. - До проблеми розвитку неореалізму в 1920-х рр. : Л. Сейфулліна та А. Головко (2014)
Гунчик І. - Погляди М. Крушевського на замовляння та народні молитви з позицій філософії первісного мислення й асоціативної психології (2014)
Калініченко М. - Адам Гуровський: сенсаційний волинянин у дискурсі американської популярної літератури XIX сторіччя (2014)
Карпінчук Г. - Епістолярій Тараса Шевченка: внесок у його дослідження Михайла Новицького (2014)
Капура О. - Поетика "відфольклорних" навіянь Михайла Старицького (лірика й ліро-епіка) (2014)
Касьян К. - Жанрові стратегії в романі Б. Ачаги "Сім будинків у Франції" (2014)
Кацемба Ю. - Імплементація дромонічних мотивів у "Спогадах…" Г. Жевуського (2014)
Киричёк И. - Диалогизм как категория хронотопа в романе Евгения Гришковца "Рубашка" (2014)
Колошук Н. - Переклади з польської поезії у спадщині Івана Гнатюка (2014)
Комінярський І. - Джордж Рига та Славомір Мрожек: спільне і відмінне (2014)
Констанкевич І. - "Зачарована Десна" як компендіум автобіографічних мотивів прози Олександра Довженка (2014)
Котяш І. - Художні особливості епістолярної автобіографії Спиридона Черкасенка (2014)
Лісовський А. - Відкриваючи духовний смисл буття (творчість Юзефа Крашевського в горнилі віків) (2014)
Миронюк В. - Нетрадиційні жанрові утворення в малій прозі Марка Черемшини та Василя Стефаника (2014)
Моклиця М. - Польський фрагмент волинського тексту Лесі Українки (2014)
Мусий В. - Оппозиция "свое – чужое" в романе Ю. И. Крашевского "Старое предание" (2014)
Назарець В. - Теоретичні рефлексії жанру послання в сучасних літературознавчих дослідженнях (2014)
Ольшевський І. - Дитинство і юність Тараса Шевченка: містична боротьба за майбутнього Поета (2014)
Оляндер Л. - Польська література ХХ – початку ХХІ століть як складова частина європейского красного письменства і волинський текст (2014)
Пахолок З. - П’єса "Стіна" Ю. М. Щербака на кону Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка (2014)
Приходько В. - Колористика у творчості Дж. Конрада: діалог оригіналу та перекладу (2014)
Роспопа Т. - Творчість Лесі Українки в дослідженнях А. Музички (2014)
Стефанів М. - Василь Щурат про українську "простонародну" пісню (2014)
Сухарєва С. - Унійна польськомовна проза волинських культурних осередків XVII ст. (2014)
Федун Т. - Дослідження звукового символізму (за критеріями експерименту Кента−Розанова) (2014)
Черкашина Т. - Передісторія виникнення і формування української мемуарно-автобіографічної літератури (2014)
Ясинецька О. - Суперечливість образів новели Володимира Дрозда "Пори року" в оригіналі та перекладі (2014)
Вихованець З. С. - Сучасна технологічна реальність: проблематика самовираження та самореалізації особистості (2015)
Загорулько М. А. - Образ ідеального можновладця у "Феатроні" святителя Іоанна (Максимовича) (2015)
Киселиця С. В. - Український кордоцентризм як гуманізм (2015)
Ольховик М. В. - Феномен ресентименту в системі сучасних соціально-комунікаційних технологій (2015)
Хамiтов Н. В. - Філософська антропологія як метаантропологія: метатеорія соціогуманітарного знання і філософія буденного, граничного та метаграничного буття людини (2015)
Букач М. М. - Курсова робота як інструмент активізації пізнавальної діяльності майбутніх соціальних працівників (2015)
Захаріна М. І. - Соціально-педагогічні пріоритети виховання дитини у творчій спадщині В. В. Зеньковського (2015)
Mazur T. V. - Specification of personality socialization in the informative society, Shevchenko Yu. V. (2015)
Острянко Т. С. - Системно-орієнтована модель організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Skoryk T. V. - Isotherapy as a type of art therapeutic work with elderly people, Korogod T. O., Isayenko А. А. (2015)
Левицька Н. С. - Роль місцевих медіа в успішному розвитку громад, Стронська М. А. (2015)
Чабак Л. А. - Соціально-етичні аспекти діяльності представників органів державної влади й місцевого самоврядування (2015)
Ревко А. М. - Особливості ресоціалізації засуджених до позбавлення волі в умовах пенітенціарної системи, Рожкова Ю. О. (2015)
Колотова О. О. - Феномен двійництва в мистецтві: розщеплений суб’єкт на межі світів (2015)
Личковах В. А. - Искусство и литература как художественная этнокультурография (2015)
Усікова Л. С. - Ісихазм у монастирській культурі Київської Русі і духовне відродження сучасної України (2015)
Файзулліна Г. С. - Етнокультурографія в українському постмодерністському філософському романі ("Музей покинутих секретів" Оксани Забужко) (2015)
Багратион-Мухранели И. - Концепт смерти в драматической поэме Генрика Ибсена "Пер Гюнт" (2014)
Бортнік Ж. - Рецепція драматичного твору в процесі інсценізації монодрами (на прикладі хроніки В. Шекспіра "Річард ІІІ" та вистави "Річард після Річарда" режисера І. Волицької) (2014)
Брега Л. - Жіночий простір роману О. Забужко "Музей покинутих секретів" (2014)
Власенко Л. - Творчість жінок-письменниць епохи романтизму в рецепції О. І. Білецького (2014)
Вовк О. - Філософські основи пізнання: мультипарадигмальність і гносеологічний плюралізм (2014)
Головій О. - Творчість Т. Шевченка в рецепції М. Петрова та О. Огоновського: до проблеми становлення шевченкознавства (2014)
Довіна М. - Революційна картина світу в поезії панфутуристів (на матеріалі "Жовтневого збірника") (2014)
Ільків А. - Ольга Кобилянська в листах Остапа Луцького (2014)
Кицан О. - Межі сучасної поезії (2014)
Ковалець Л. - У пошуках Юрія Федьковича: маловідомі листи Михайла Драгоманова до Степана Смаль-Стоцького (2014)
Колошук Н. - Антитеза света и тьмы в лагерной поэзии ГУЛАГа (2014)
Констанкевич І. - Проблема вибору національно-культурної тожсамості в автобіографічній повісті Уляни Кравченко "Хризантеми" (2014)
Кочерга С. - Паризький текст у творчості Лесі Українки (2014)
Лавринович Л. - Біографічний час митця в сучасній художній прозі ("Маски опадають повільно" С. Процюка, "Бути Босхом" А. Корольова (2014)
Левчук Ю. - Драматична поема Лесі Українки: психологічні фактори творення жанру (2014)
Моклиця А. - Мовна ієрархія науково-фантастичного тексту: романи С. Лема "Едем" і "Повернення з зірок" (2014)
Моклиця М. - Алегорична новелістика Ольги Кобилянської (2014)
Натяжко С. - Психоаналітичний метод у творчості Анни Ґавальди (на прикладі роману "Втішна партія гри в петанк") (2014)
Никольский Е. - Духовный реализм как творческий метод мистической дилогии Всеволода Соловьева (2014)
Оляндер Л. - Зміст і структура книги Миколи Руденка "Найбільше диво – життя": до проблеми новаторства автобіографічного жанру (2014)
Полєтуха І. - Мімезис та дієгезис у структурі художнього тексту (на матеріалі "Природного роману" Г. Господинова) (2014)
Соколова В. - Засоби сенсової конденсації в поетиці В. Свідзінського (2014)
Стародубцева Л. - Реалізація принципу комунікативної аґональності на матеріалі діалогу Лесі Українки "Три хвилини" (2014)
Стернічук В. - Жанрово-стильові особливості епістолярного діалогу Юрія Шевельова − Оксани Забужко (2014)
Супрун Л. - Часопис "Літературно-Науковий Вістник" ("Вістник"): періодизація й наукова рецепція (2014)
Ткаченко Т. - Педагогічна рефлексія у прозі Костянтини Малицької (2014)
Удяк Г. - Художній образ як центральний компонент структури літературного твору (2014)
Цебенко О. - Писемні історичні джерела як засіб пізнання морального образу Яна Щасного Гербурта (2014)
Шарагіна О. - Художньо-семантичне осмислення концепту тиші/мовчання в поетичній палітрі Григорія Чубая (2014)
Шахова К. - "Реінкарнація" національного жанру в "Записках на зап’ястях" Лесі Воронюк (2014)
Шелкунова Т. - Код гри в романі Г. Гессе "Гра в бісер" (2014)
Chyrva Yu. - The problem of the absurdity of human life in Truman Capote’s creative work (2014)
Просалова В. - В оптиці – півстоліття української автобіографістики (рецензія) (2014)
Павлова Г. В. - Раритетные издания книг Леонарда Эйлера хранятся в библиотеке Харьковской политехники (2015)
Назаренко С. А. - Ключевые работы ученых НТУ "ХПИ" в области математического моделирования в технике, Марусенко С. И. (2015)
Автономова Л. В. - Численное моделирование удара пластины полусферическим индентором, Бондарь С. В., Степук А. В. (2015)
Вамболь В. В. - Математическое описание процесса охлаждения генераторного газа в установке утилизации отходов жизнедеятельности, Костюк В. Е., Кирилаш Е. И. (2015)
Вамболь С. О. - Апроксимація закону розподілу експериментальних даних за допомогою бета-розподілу. Частина 1, Міщенко І. В., Кондратенко О. М., Бурменко О. А. (2015)
Гуцаленко Ю. Г. - Физико-математическая модель прессования в процессах консолидации порошков методом спарк-плазменного спекания (2015)
Кондратенко А. Н. - Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 4: временной коэффициент (2015)
Коробская А. В. - Оператор двойного интегрирования и его свойства (2015)
Левтеров А. М. - Особенности эмиссии оксидов азота при работе дизеля на биодизельном топливе и возможные методы её снижения, Левтерова Л. И., Савицкий В. Д. (2015)
Любарський Б. Г. - Раціональні швидкісні режими руху приміського електропоїзду з асинхронними тяговими двигунами (2015)
Мигущенко Р. П. - Коваріаційний аналіз при обробці тривимірних зображень, Волобуєв М. М., Реброва О. М. (2015)
Набока Е. А. - Синхронизация колебаний двух связанных пластин Бергера с нелинейным внутренним и граничным демпфированием. Часть 1 (2015)
Назаренко О. М. - Моделювання взаємодії плоских гармонічних хвиль з циліндричними включеннями (2015)
Оверьянова Л. В. - Моделирование работы электромеханического инерционного накопителя энергии в системе тягового привода при торможении электропоезда, Омельяненко О. В., Новофастовский И. В. (2015)
Плаксій Ю. А. - Еталонна модель обертання твердого тіла на основі представлення кватерніона орієнтації в функціях кутів Крилова, що змінюються у часі (2015)
Русанов А. В. - Влияние сложного окружного навала лопастей рабочего колеса осевой гидротурбины на структуру потока и энергетические характеристики проточной части, Хорев О. Н., Линник А. В., Сухоребрый П. Н. (2015)
Рябенков И. А. - Обеспечение точности обработки на операциях шлифования (2015)
Семко А. Н. - Гидропушки для решения экологических проблем, Шерстюк Ю. В. (2015)
Ткаченко В. Н. - Определение напряжений в гибком колесе волновой зубчатой передачи (2015)
Шевченко С. А. - Термодинамический расчёт пневмосистемы запуска ракетного двигателя, Григорьев А. Л., Степанов М. С. (2015)
Щеглов В. И. - Об особенностях термоупругих деформаций граничных поверхностей полого бесконечного цилиндра при воздействии на него цилиндрических температурных полей специального вида (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Городецький В. В. - Нелокальнi за часом задачi для еволюцiйних рiвнянь iз псевдобесселевими операторами нескiнченного порядку, Мартинюк О. В. (2013)
Миронюк М. В. - Теорема Хейде на a-адических соленоидах (2013)
Олiяр Ю. I. - Абстрактнi крайовi оператори та деякi класи лiнiйних розширень лiнiйних вiдношень, Сторож О. Г. (2013)
Шарко В. В. - Топологическая классификация функций (2013)
Дейнека В. С. - Идентификация параметров задач массопереноса в нанопористых средах при известных суммарных распределениях массы (2013)
Ємець О. О. - Полiномiальний метод наближеного розв’язання комбiнаторної задачi знаходження максимального потоку в мережi, Ємець Є. М., Олексiйчук Ю. Ф. (2013)
Михайлюк В. О. - Наближення до оптимальних сублiнiйних алгоритмiв реоптимiзацiї обмежених задач про узагальнену виконуванiсть (2013)
Borysenko S. D. - Control of hyperbolic equations, Ciarletta M., Iovane G., Piccirillo A. M., Zampoli V. (2013)
Хорошун А. С. - Об абсолютной параметрической устойчивости сингулярно возмущенных систем (2013)
Чехов В. В. - Спiввiдношення тензорно-матричного вiсесиметричного розрахунку великих деформацiй методом скiнченних елементiв (2013)
Поп О. М. - Моделi еволюцiї множин радiоактивних нуклiдiв рядiв торiю 232, урану 235, урану 238 та їх застосування, Стець М. В. (2013)
Коновал В. П. - Триботехнiчнi властивостi електроiскрових покриттiв iз дибориду титану-хрому та композицiйних матерiалiв на його основi, Уманський О. П., Костенко А. Д., Мелах Л. М., Мосiна Т. В. (2013)
Арясова О. В. - Взаимодействие мантийной конвекции с литосферой и происхождение кимберлитов, Хазан Я. М. (2013)
Миненко П. А. - Фильтрационные методы устойчивого решения обратных задач для конечных разностей поля, Миненко Р. В. (2013)
Миронцов Н. Л. - Один возможный способ повышения точности решения обратной задачи электрометрии скважин (2013)
Осадчий В. И. - Теоретические основы вероятностно-статистического разделения величины показателей химического состава водных объектов на природную и антропогенную составляющие, Ковальчук Л. А. (2013)
Братичак М. М. - Новолачний фенолоформальдегiдний олiгомер, модифiкований глiцидилметакрилатом, Страп Г. М., Астахова О. Т. (2013)
Глоба Н. И. - Электролитические сплавы олово никель как анодные материалы литий-ионных аккумуляторов, Присяжный В. Д., Никитенко В. Н., Кублановский B. C. (2013)
Демченко В. Л. - Мiкрогетерогенна структура та термомеханiчнi властивостi потрiйних полiмер–металевих систем, Штомпель В. I., Рябов С. В., Кобилiнський С. М., Керча Ю. Ю. (2013)
Коротич О. I. - Магнiтнi гiдрогелi на основi акрилових мономерiв, Самченко Ю. М., Ульберг З. Р., Суходуб Л. Ф. (2013)
Тiтов Ю. О. - Синтез та кристалiчна структура нiобатостанату та танталостанату барiю, Бiлявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2013)
Жук В. В. - Iндукцiя екзогенним пероксидом водню адаптивної вiдповiдi рослин пшеницi на високотемпературний стрес, Бацманова Л. М., Мусiєнко М. М. (2013)
Майстренко М. I. - Iдентифiкацiя вiрусу CyHV-3 методами електронної мiкроскопiї та полiмеразної ланцюгової реакцiї, Рудь Ю. П., Матвiєнко Н. М., Холодна Л. С., Бучацький Л. П. (2013)
Кот Ю. Г. - Торможение развития локального лучевого ожога объемной аутотрансплантацией фибробластов, Кот Е. В., Перский Е. Э., Поликарпова А. В., Алтухова Л. В. (2013)
Мельничук С. Д. - Показники окисного фосфорилювання мiтохондрiй кардiомiоцитiв щурiв за умов штучного гiпобiозу, Морозова В. С., Хижняк С. В., Войцiцький В. М. (2013)
Броварець О. О. - Вплив модифiкацiї урацилу на бар’єр таутомеризацiї змiщеної пари Gua · 5XUra у пару з вотсон–крикiвською геометрiєю Gua · 5XUra: квантово-хiмiчне дослiдження (2013)
Балакiна М. М. - Очищення стiчних вод вiд амонiйних сполук, Кучерук Д. Д., Шкавро З. М., Александров М. В., Гончарук В. В. (2013)
Borisov A. V. - Al/nanocrystalline CeOx/Si/Al structures for heterojunction photodetectors, Korolevych L. N., Maksimchuk N. V. (2014)
Диденко Ю. В. - СВЧ методы измерения параметров диэлектрических материалов на основе составного диэлектрического резонатора, Молчанов В. И., Пашков В. М., Татарчук Д. Д., Шмыгин Д. А. (2014)
Тимофеев В. И. - Анализ процессов релаксации импульса и энергии в гетеротранзисторах с системами квантовых точек, Фалеева Е. М. (2014)
Николов Н. А. - Действие пространственно-неоднородного постоянного и переменного магнитного поля на водные растворы NaCl и KCL по данным термолюминесценции кристаллов, Соляр А. Г. (2014)
Demchenko Yu. S. - Investigation of the Energy Characteristics of High Frequency Power Factor Correctors (2014)
Артеменко М. Ю. - Повна потужність трифазної системи живлення в несинусоїдному режимі та енергоефективність засобів паралельної активної фільтрації (2014)
Заграничний А. В. - Покращення спектрального складу ШІМ-напруги в пристроях для ядерного магнітного резонансу, Олефір О. О., Рогаль В. В. (2014)
Вербицький Є. В. - Розрахунок інтегральних показників модульованих сигналів на основі подвійного ряду Фур’є, Гонтарєв Д. О., Путілін М. В. (2014)
Bogdanova N. V. - Objective quality evaluation of speech band-limited signals, Prodeus A. М. (2014)
Зайцев Є. О. - Застосування метода Берга для аналізу вібросигналів отриманих за допомогою лазерних сенсорів, Лісогор М. В. (2014)
Zakharchenko T. L. - Adaptive hardware development (2014)
Zhukov M. A. - Optimal Bin Number Selection for Mutual Information Calculation Between EEG and Cardiorhythmogram Signals, Popov A. O., Kharytonov V. I., Chaikovsky I. A. (2014)
Карплюк Є. С. - Виявлення характерних акустичних ознак пацієнтів з ХОЗЛ на основі біспектрального аналізу звуків дихання, Макаренкова А. А., Макаренков А. П., Порєва Г. С. (2014)
Безугла Н. В. - Просторова потокова біометрія середовищ еліпсоїдальними рефлекторами, Безгулий М. О., Чмир Ю. В. (2014)
Коржик О. В. - Прийом звуку сферичним електропружним перетворювачем з розрізними електродами (частина 1), Петріщев О. М. (2014)
Романюк М. И. - Расчет передаточных характеристик пьезоэлектрического преобразователя в режиме приема ультразвуковых волн. Часть 1. Математическая модель процесса регистрации волн Лэмба электроакустическим преобразователем с дисковым элементом, Петрищев О. Н. (2014)
Волошин А. А. - Частотно-перестраиваемая цилиндрическая диэлектрическая резонансная антенна, возбуждаемая волноводом, Руда Н. А., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. (2014)
Бондаренко В. Н. - Выбор наилучшего маршрута вызова в VOIP сетях, Соловьев А. В. (2014)
Дєньгін А. П. - Вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення державного нагляду, Кружилко О. Є., Радіонов М. О. (2014)
Цопа В. А. - Безпека праці та фінансова стабільність на виробництві через впровадження системи 5 S, Теличко В. К. (2014)
Здановський В. Г. - Загальні підходи до моделювання просторових розподілів електромагнітних полів електротехнічного обладнання, Глива В. А., Левченко Л. О. (2014)
Третьякова Л. Д. - Оцінка електростатичних ризиків засобів індивідуального захисту працівників, Подобєд І. М. (2014)
Глива В. А. - Дослідження електромагнітного навантаження на працівників аеропортів, виробниче середовище та головні напрями його зниження, Халмурадов Б. Д., Занько С. М., Подобєд І. М. (2014)
Левченко О. Г. - Дослідження залежностей концентрацій марганцю в зоні дихання зварника від параметрів місцевої вентиляції, Лук’яненко А. О. (2014)
Козодой Д. С. - До питання дослідження факторів, що обумовлюють рівень професійного ризику на залізничному транспорті, Сколота А. С. (2014)
Таірова Т. М. - Визначення впливу соціально-економічних показників на виробничий травматизм в Україні (2014)
Дєньгін А. П. - Комплексний аналіз та першочергові заходи з промислової та екологічної безпеки Домбровського калійного кар’єру, Спичак Ю. М. (2014)
Здановский В. Г. - Вероятностный анализ безопасности атомных электростанций (2014)
Майстренко В. В. - Особливості інтегральної оцінки показників наглядової діяльності інспекторів вугільних інспекцій (2014)
Лисюк М. О. - Безпека праці неповнолітніх (2014)
Єсипенко А. С. - Оцінювання рівня виробничого травматизму, Сліпачук О. А. (2014)
Цибульська О. В. - Визначення ймовірностей для травм, отриманих в результаті нещасного випадку на виробництві, Непогодьєв С. В. (2014)
Реферати (2014)
Vambol’ V. V. - The systematic approach to solving the problem of management of eclolgical safety during process of biowaste products utilization, Shmandij V. M., Vambol’ S. O., Kondratenko O. M. (2015)
Mironenko V. P. - Municipal solid waste is environmental hazard, Maslova V. S., Fesenko A. M., Ridniy R. V. (2015)
Korobeinykova Ia. S. - Regulatory mechanisms for ensuring ecological safety of tourist destination territories, Murava Iu. I. (2015)
Sheludchenko L. S. - The theoretical basis of the process of transport of contaminants in the prideaux-roznych landscapes in the presence of the dust belts, Voznyuk S. V., Nosko V. L. (2015)
Kokhan O. V. - Іdentification of location of animal-vehicle collision and principals of its mitigation on the roads (2015)
Shapar A. G. - Determination of bottom sediments intensity accumulation in samara gulf of dnieper reservoirs using geographic information systems (GIS), Skrypnyk O. O., Taranenko O. S., Dubovik D. D. (2015)
Kharytonov M. M. - Assessment of aerotechnogenic pollution of soils in area of industrial enterprises activty of Pavlograd city, Тitarenko O. V., Khlopova V. M. (2015)
Korchemlyuk M. V. - Estimation of key pressures on Prut river basin in Ukraine, Arkhypova L. M. (2015)
Plyatsuk D. L. - Integrated express-assessment of air quality under condition of changing industry infrastructure of the region, Chernish E. Iu. (2015)
Kustov M. V. - Determination of the electromagnetic sediment initiation field during radioactive and chemical substances deposition from the atmosphere, Pospelov B. B. (2015)
Buller M. F. - Extraction of ecologically dangerous components of single-base powder under the water influence, Romanko T. V., Mezhevich G. V., Robotko V. A. (2015)
Malovanyy M. S. - Mathematical model of the process of synthesis of biogas from blue-green algae, Nykyforov V. V., Kharlamova O. V., Synelnikov O. D. (2015)
Криворучко Т. В. - Обгрунтування основних показників та критеріїв ефективності інноваційної діяльності в Україні та можливості її інтеграції у європейський дослідницький простір (2015)
Жуковська Г. Г. - Взаємовідносини органів влади та громадськості у протидії торгівлі людьми: концептуально-теоретичний аспект (2015)
Шевченко Ю. А. - АРТ-терапія як засіб впливу на особистість в кризових ситуаціях (2015)
Полторак Л. Ю. - Формування у майбутніх соціальних працівників практичних умінь використання методів АРТ-терапії в процесі професійної підготовки (2015)
Слятіна І. О. - Критерії та показники музично-естетичної вихованості учнів підліткового віку (2015)
Кочина В. - Освітньо-інформаційне середовище як педагогічна умова формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Сафонова І. Я. - Сучасний стан сформованості фізико-математичної компетентності старшокласників (2015)
Савенко І. В. - Перспективи впровадження досягнень системи освіти дизайнерів країн західної Європи в підготовку майбутніх вчителів дизайну і технологій (2015)
Ісаєва М. Є. - Визначення поняття "щастя": педагогічний аспект (2015)
Цина В. І. - Використання стратегії вивчення педагогічної практики у формуванні особистісно професійної зрілості майбутніх педагогів (2015)
Таможська І. В. - Теоретичні питання формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців технічного профілю (2015)
Лученцова І. С. - Суть педагогічної практики студентів педагогічного коледжу у процесі адаптації до професійної діяльності (2015)
Ткачов С. І. - Істориографічний аспект вирішення проблеми громадянського виховання в українській педагогічній науці в період розбудови незалежної державності (2015)
Щебликіна Т. А. - Апробація системи моніторингу навчальних досягнень студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Гончаров Д. О. - Забезпечення у студентів позитивної професійної мотивації як умова підготовки їх до виховної діяльності в процесі організації студентського самоврядування (2015)
Будянський Д. В. - Витоки ідеї розвитку риторичної культури педагога в історії педагогічної думки (2015)
Пижук В. В. - Волонтерство як вид громадської діяльності та його роль у формуванні громадянськості старшокласників (2015)
Бацуровська І. В. - Історія розвитку масових відкритих он-лайн курсів в освіті, Джаландінова А. М. (2015)
Шаповалова Н. П. - Розкриття особистісного потенціалу студентів економічного профілю як передумова їх професійного зростання (2015)
Самойленко О. М. - Впровадження технологій дистанційного навчання у підготовку фахівців математичних спеціальностей в університеті (2015)
Левченко Л. С. - Освітній менеджмент та маркетинг в навчальному закладі (2015)
Сай Д. В. - Потенціал волонтерської діяльності у сфері виховання моральних цінностей та розвитку професійних якостей майбутніх соціальних працівників (2015)
Данілова Л. В. - Історичні аспекти виникнення поняття милосердя (2015)
Брижак Н. Ю. - Роль компетентнісного підходу у підготовці вчителів початкової школи (2015)
Рощін І. Г. - Загальна фізична підготовка учнів до продуктивного життя як невід’ємна складова навчально-виховного процесу загальноосвітніх шкіл (2015)
Степанов О. В. - Віктимогенні ситуації учасників дорожнього руху (2015)
Офіційно (2015)
Комісаров О. Г. - Інформаційний моніторинг як засіб удосконалення службово-бойових комунікацій (2015)
Лошицький М. В. - Актуальні питання удосконалення законодавства з оформлення органами внутрішніх справ матеріалів про адміністративні правопорушення, Мінка Т. П. (2015)
Братель С. Г. - Особливості організації правоохоронної сфери (2015)
Гаркуша В. В. - Актуальні проблеми реалізації повноважень міліції в районі проведення антитерористичної операції (2015)
Костроміна О. Г. - Система цивільного захисту в Україні: етапи реформування та сучасний стан (2015)
Юнін О. С. - Робота підрозділів поліції з населенням під час забезпечення охорони громадського порядку (2015)
Кузьменко В. В. - Актуальность дидактических основоположений Платона (2015)
Наливайко Л. Р. - Теоретико-прикладні проблеми тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України, Сеньків О. М. (2015)
Поповський А. М. - Українські прізвища, пов’язані з юриспруденцією (2015)
Боняк В. О. - Методи пізнання як основний елемент сучасної методології дослідження організації і функціонування органів охорони правопорядку України (2015)
Добробог Л. М. - Екологічна безпека: поняття і зміст (2015)
Рибалкін А. О. - Окремі питання нормотворчості органів внутрішніх справ: проблеми та шляхи вирішення, Криворучко Д. І. (2015)
Талдикін О. В. - Негативна євгеніка в політиці держави (2015)
Перчеклій І. - Проблеми визначення форм реалізації права власності українського народу на природні ресурси (2015)
Шевченко А. - Питання створення спеціалізованих судів у період підготовки Конституції України 1996 року (2015)
Доровських А. В. - До питання правової охорони комп΄ютерних програм, Булат Є. А. (2015)
Мацюк А. Р. - Правові форми участі профспілок у реструктуризації підприємств засучасних умов ринкової економіки (2015)
Собакар А. О. - Гарантії прав працівників на безпечні умови праці (2015)
Кобзар В. В. - Актуальні питання правового регулювання спадкування за заповітом (2015)
Латишева В. В. - Законодавчі та правові основи Державного земельного кадастру в Україні (2015)
Лебедєва Т. М. - Правовий режим особливо цінних земель (2015)
Новосад А. С. - Способи захисту права власності громадян (2015)
Руфанова В. М. - Дискусійні питання реалізації довіреності на розпорядження автомобілем (2015)
Чумаченко І. М. - Соціально-партнерські відносини як один із засобів захисту профспілками інтересів працівників у сучасних умовах (2015)
Копитова О. С. - Особливості зміни та розірвання договору контокоренту (2015)
Миронюк Р. В. - Новітні підходи щодо встановлення дисциплінарної відповідальності в публічній службі (2015)
Уваров В. Г. - Апроксимація принципів адміністративного права України до європейського адміністративного простору (2015)
Гаєвський І. М. - Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз (2015)
Грицай І. О. - Актуальні питання правового регулювання діяльності громадських об’єднань в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення (2015)
Ковтун І. В. - Проблеми правового регулювання проведення мирних зібрань (2015)
Легеза Є. О. - Особливості діяльності центрів надання адміністративних послуг у м. Дніпропетровську (2015)
Самбор М. А. - Принципи права у нормах Кодексу України про адміністративні правопорушення (2015)
Журавльова З. В. - Фонд соціального страхування України: погляд крізь призму фінансово-правового регулювання (2015)
Поптанич Ю. М. - Проведення лотерей в Україні в умовах заборони грального бізнесу (2015)
Роздайбіда А. А. - Щодо порядку виконання судових рішень про стягнення з платників податків податкового боргу (2015)
Тищенкова І. О. - Проблемні питання розвитку електронних послуг в Україні (2015)
Джужа О. М. - Порівняльна кримінологія та її місце і роль у вивченні та аналізі злочинності (2015)
Беніцький А. С. - Відмежування придбання, зберігання та збуту майна, одержаного злочинним шляхом, від суміжних складів злочинів (2015)
Кириченко О. В. - Кримінологічна характеристика незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що вчинюється організованими групами та злочинними організаціями, Міщанинець О. М. (2015)
Лучко С. В. - Концептуальні засади розвитку пенітенціарної системи України (2015)
Стулов О. О. - Проблеми формування понятійного апарату кримінально-виконавчого права України (2015)
Хорошун О. В. - Соціально-демографічна характеристика осіб, засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі (2015)
Шаблистий В. В. - Досвід країн пострадянського простору у сфері кримінально-правового забезпечення безпеки людини (2015)
Букреєв О. І. - Рівень, структура та динаміка злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2015)
Івлєв М. М. - Військовозобов`язаний як суб`єкт військового злочину (2015)
Козак О. В. - Кримінально-правова оцінка суспільної небезпеки матеріальної шкоди за кримінальним правом України (2015)
Люлько С. П. - Напрями запобігання службовим злочинам, учинюваним прокурорами (2015)
Мороз В. П. - Щодо доцільності запровадження у кримінальне законодавство України правової охорони виконання рішень міжнародних судових установ (2015)
Назаренко В. В. - Суб'єкти забезпечення охорони виправних колоній (2015)
Басиста І. В. - Кримінальний процесуальний документ як обов'язковий атрибут процесуальної форми: ґенеза та сутнісні ознаки (2015)
Копотун І. М. - Поняття та зміст оперативної обстановки у виправних колоніях (2015)
Обушенко О. М. - Криміналістичне забезпечення проведення допиту неповнолітніх (2015)
Чорноус Ю. М. - Актуальні питання формування криміналістичної методики розслідування злочинів міжнародного характеру (2015)
Березняк В. С. - Проблемі питання, пов’язані із залученням перекладача під час видачі осіб (екстрадиції) (2015)
Курта Є. О. - Можливості укладання компромісу під час проведення слідчих (розшукових) дій (2015)
Плетенець В. М. - Організаційно-тактичне забезпечення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб (2015)
Тагієв С. Р. - Деякі питання процедури застосування заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Телійчук В. Г. - Оперативно-розшукове запобігання розбійним нападам (2015)
Христов О. Л. - Участь захисника у кримінальному провадженні на підставі угод, Макотченко Л. М. (2015)
Черняк Н. П. - Становлення та розвиток документів як джерел доказів у кримінальному процесі, Дубина А. І. (2015)
Шамара О. В. - Розвиток теоретико-прикладного осмислення контролю за вчиненням злочину, Комашко В. В. (2015)
Шинкаренко І. О. - Напрями формування психологічної готовності працівників міліції та бійців Національної гвардії до виконання службово-бойових завдань в екстремальних умовах (2015)
Шинкаренко І. Р. - Теоретико-правові передумови та закономірності формування парадигми оперативно-розшукової діяльності на різних етапах історичного розвитку Української держави (2015)
Юнацький О. В. - Висновок експерта як процесуальне джерело доказів (2015)
Кононенко Н. О. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масового заходу (2015)
Матвієнко С. А. - Щодо проблемних питань проведення судово-балістичної експертизи з ідентифікації мисливської нарізної зброї на стадії досудового розслідування (2015)
Мороз С. М. - Проблеми удосконалення правового регулювання використання слідчим конфіденційного співробітництва з іншими особами (2015)
Очеретяний В. А. - Тактичні прийоми проведення слідчого експерименту за участю підозрюваних (2015)
Рижов М.Г. - Відмінності матеріальних та формальних підстав здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми їх нормативного визначення (2015)
Самсонова В. В. - Об’єкт посягання та обстановка вчинення крадіжок на території садівницьких товариств і дачних кооперативів (2015)
Сорока І. В. - Проблемні питання слідчого огляду за фактами крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми (2015)
Федотенко А. В. - Правові проблеми використання можливостей оперативно-технічних підрозділів органів внутрішніх справ щодо протидії організованій злочинності (2015)
Абакумова В. І. - Впровадження інтернет-центрів у наукових бібліотеках як складова інформатизації суспільства (2012)
Алієва Е. Б. - Революційні події 1917-1919 рр. та долі жінок-революціонерок Донбасу (2012)
Атоян А. І. - Зародження громадського екологічного руху в незалежній Україні (2012)
Білик А. Ю. - Олександр Васильович Ліверовський (1867-1951) – життєвий і творчий шлях (2012)
Бородай І. С. - Становлення та розвиток вівчарства на українських землях (2012)
Гладченко І. О. - Діяльність сучасних військово-спортивних організацій на Луганщині у добу незалежності України ( 1991-2011 рр.), Михайлюк В. П. (2012)
Горбань А. В. - Розвиток мореплавства на Чорному морі за часів Київської Русі (2012)
Довжук І. В. - Благодійна діяльність підприємців на підтримку гімназій України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Дорош Т. О. - Формування соціально-історичного типу аграрної інтелігенції Радянської України 20-х рр. ХХ ст.: джерелознавчий аспект (2012)
Евдокимов Н. А. - Об исторической трактовке образа украинского гетмана в монографии Николая Костомарова "Мазепа": к 130-летию ее публикации в журнале "Русская беседа" (2012)
Євтушко К. С. - Деякі аспекти історіографії життя та діяльності Б. Хмельницького, Сергієнко Ю. Г. (2012)
Жулканич Н. М. - Сучасний стан розвитку соціальної інфраструктури Закарпатської області (2012)
Касьянова М. М. - Критерії членства в Європейському Союзі: історичний аналіз, Ізмайлов Д. В. (2012)
Ковальська Л. А. - Кіноджерельний масив як аудіо-візуальне свідчення партизансько-підпільної боротьби (1941-1945 рр.) (2012)
Корольова Г. І. - Девіантна поведінка сільських маргіналів як відображення соціального життя України (друга половина 40-х – 50-і рр. ХХ ст.) (2012)
Крапівін О. В. - Еволюція інтересів зовнішніх сил в Азіатсько-Тихоoкеанському регіоні і питання регіональної безпеки (2012)
Кубанов Р. А. - Монгольська система влади й управління землями Південної Русі у XIII ст. (2012)
Ладига О. І. - Східноєвропейські національні формування СС у війні проти СРСР (1941-1945 рр.) (2012)
Мильніков М. Г. - Проблеми методології еволюції наукової думки про вивчення землі (2012)
Мігаль С. В. - Берлінський конгрес 1878 року і окупація кіпру Великобританією (2012)
Мірошниченко О. В. - Сторінки історії викладання геометрії в Київському університеті (2012)
Морозов Р. М. - Розвиток співробітництва Білорусі із зарубіжними країнами в повоєнний час, Самарська О. В. (2012)
Недошитко І. Р. - Кількісний та якісний склад української діаспори в США наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. (2012)
Рижева Н. О. - Пріоритети вітрильного суднобудування у провідному осередку України (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) (2012)
Сало Г. В. - Чорноморські протоки в європейській політиці Російської імперії ХІХ – поч. ХХ ст.: геополітичний аспект (2012)
Симоненко І. В. - Підготовка середніх технічних кадрів для промисловості півдня України у пореформений період (2012)
Стогнієва Ю. В. - Освіта селян України 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Тупальська О. А. - Дитяча безпритульність в Україні (1917-1930-ті рр.), Сапицька О. М. (2012)
Харитонова Т. О. - Перші професійні спілки в Луганську на початку XX ст. (2012)
Шашкова О. С. - Карл Гаскойн та початок діяльності Луганського ливарного заводу (2012)
Шуфрич Н. І. - Діяльність київського товариства сільського господарства у становленні та розвитку сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (2012)
Юрченко І. С. - Повсякденне життя українських робітників у 1945-1955 рр. (2012)
Балашова-Сукач Я.О. - Внесок М. М. Герсеванова у розвиток інженерної освіти (2012)
Бочаров С. В. - Входження Польщі до "Шенгенької зони" та його наслідки (2012)
Василенко В. Н. - Переход к металлическому и паровому судостроению в ХІХ ст. (2012)
Литвиненко Р. О. - Новобудовна археологія на сході України: основні віхи, результати і наслідки (2012)
Мезеря О. А. - Російська армія та населення України: аспекти повсякденного життя (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Михайлюк В. В. - Соціальні аспекти історії адаптації інвалідів Великої Вітчизняної війни на теренах Донбасу (1943-1945 рр.) (2012)
Пекарев И. М. - Мировое сообщество и интернационализация Югославского кризиса в 90-е годы ХХ века (2012)
Пекарчук В. М. - Розвиток державної виконавчої влади на місцях в Україні (1991-2011 рр.) (2012)
Крушинський В. Ю. - Рецензія на монографію: Бочарова С. В. Шлях польщі до Європейського союзу. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 271 с. (2012)
Зузук Ф. В. - Антропогенна трансформація рельєфу в межах Волинської та Рівненської областей, Залеський І. І. (2013)
Фесюк В. О. - Теоретико-методологічні аспекти оцінювання інтенсивності карстової денудації на водозборах Волинського Полісся, Федонюк М. А., Федонюк В. В. (2013)
Зузук Ф. В. - Природні умови ботанічного саду "Волинь" Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Нетробчук І. М., Л. К. Колошко (2013)
Ковальчук І. П. - Картографічне моделювання структури землекористування в басейнах малих річок (за даними дистанційного зондування Землі), Швець О. І., Андрейчук Ю. М. (2013)
Полянський С. В. - Гідроморфні антропогенно-трансформовані ґрунти Волинської області (2013)
Гайдін А. М. - Хімічний склад фільтрату Львівського полігону твердих побутових відходів, Дяків В. О., Погребенник В. Д., Пашук А. В. (2013)
Бейдик О. О. - Застосування таблиць Шульте під час вивчення ресурсно-рекреаційного потенціалу Індії, Грешнякова Т. В., Ільїна О. В. (2013)
Карпюк З. К. - Розвиток заповідної справи на Волинському Поліссі (2013)
Козлюк Л. М. - Cтан та перспективи розвитку природно-заповідних територій Волині (2013)
Конякін С. М. - Геоекологічна оцінка природно-заповідного фонду Чорнобаївщини в умовах формування регіональної екомережі Черкащини, Чемерис І. А. (2013)
Гоцкалюк Л. О. - Порівняльна характеристика стану лісових ресурсів Тернопільської та Волинської областей (2013)
Десятник В. В. - Палеогеографічна вивченість межиріччя Стохід - Горинь (2013)
Вєтрова О. В. - Гібриди Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. – перспективні продуценти білкових речовин, Демченко С. І., Жук Г. О. (2013)
Кузьмішина І. І. - Судинні рослини проектованого ландшафтного заказника місцевого значення "Фітеума" (Іваничівський район, Волинська область), Коцун Л. О., Войтюк В. П., Лісовська Т. П., Коцун Б. Б., Кузярін О. Т. (2013)
Іванців В. В. - Екологічні особливості поширення омели звичайної в біотопах м. Луцька, Іванців О. Я. (2013)
Бандурко В. В. - Метод реінтродукції як захід активного збереження видів роду Stipa L., Сафонов А. І. (2013)
Фіщук О. С. - Філогенія та морфологія квітки родини драценових (Dracenaceae Saligb.) (2013)
Машевська А. С. - Сезонні зміни активності ростових процесів у рослин, Єрмейчук Т. М. (2013)
Іванців В. В. - Дощові черв’яки (Lumbricidae) ґрунто-субстратів відвалів Бориславського озокеритового родовища, Кречківська Г. В., Бусленко Л. В. (2013)
Крон А. А. - Базові реакції угруповань лумбріцид (Oligochaeta, Lumbricidae) на хронічний електромагнітний стрес, Рошко В. Г., Власенко Р. П., Онищук І. П. (2013)
Євтушенко К. В. - Структура угруповань павуків (Aranei) приґрунтового ярусу чотирьох типових біотопів Шацького національного природного парку (2013)
Гордій Н. М. - Трофічні зв`язки булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) ксеротермних лучно-степових та чагарникових екосистем Кам’янецького Придністров’я (2013)
Теплюк В. С. - Роль мошок у гідробіоценозах Волинського Полісся (2013)
Сухомлін К. Б. - Особливості прояву статевого диморфізму в симуліїд (Diptera, Simuliidae), Зінченко О. П. (2013)
Шевченко П. Г. - Ретроспективний огляд формування складу іхтіофауни Шацьких озер, Ситник Ю. М., Матейчик В. І., Новіцький Р. О. (2013)
Березюк М. В. - Особливості структурної організації мозочка водоплавних птахів (2013)
Наконечний І. В. - Структурно-видові особливості локальних угруповань гризунів зволожених і навколоводних біотопів Південно-Західного Причорномор’я (2013)
Беляев В. В. - Механизмы формирования сезонных вариаций содержания 137Cs в организме пресноводных рыб, Волкова Е. Н., Трапезников А. В., Трапезникова В. Н. (2013)
Шевчук М. Й. - Вплив ферментованого добрива на мікробіологічну активність дерново-підзолистого ґрунту в умовах Західного Полісся України, Бортнік Т. П., Гаврилюк В. А., Бортнік А. М. (2013)
Бецелюк В. В. - Динаміка основних нозологічних класів захворювань на території Волинської області впродовж 1999-2011 рр. (2013)
Карлін М. І. - "Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів" (рецензія на монографію Г. І. Рудька, О. В. Плотнікова, М. М. Курило, С. В. Родованова) (2013)
Шевчук М. Й. - "Осушені землі Волинської області та їх охорона" (рецензія на монографію Ф. В. Зузука, Л. К. Колошко, З. К. Карпюк (2013)
Зуєнко М. - Структура міфопоетличного образу в фігурних віршах Джорджа Герберта (2015)
Коваленко К. - Фокуси нарації в повісті А. П. Чехова "Степь" (2015)
Конєва Т. - Художній світ М. Енде (2015)
Таран З. - Особливості жанрової структури роману "Жерміні Ласерте" Е. ІЖ. Гонкурів (2015)
Зубенко О. - Новаторство трагедії "Емілія Галотті" Г. Е. Лессінга (2015)
Палий Е. - Отражение истории и культуры армянского народа в сборнике В. Брюсова "Девятая камена" (2015)
Волошин М. - Одухотворение природы в поэтическом мире В. Малахиевой-Миронич (2015)
Павлова І. - Фразеологічні одиниці в малій прозі Олеся Гончара, Коновалова О. (2015)
Педченко С. - Морально-прагматичні параметри питальної партикули чи (2015)
Тупиця О. - Відтворення безеквівалентних лексичних одиниць у поетичному тексті при перекладі (2015)
Лук’яненко С. - Становлення лінгвістичної інноватики: понятійно-термінологічний та концептуальний чинники (2015)
Наталія Петрушова Н. - Код у структурі комунікативного акту (2015)
Капустян І. - Засоби характеротворення в романі "Голодні ігри" Сьюзен Коллінз (2015)
Кирильчук О. - Языковые ошибки как "Ляпсологическое" течение в культуре языка (2015)
Сухачова Н. - Англомовний макроконцепт management/менеджмент: модель концептуальної мережі (2015)
Воловик Л. - Особливості префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології (2015)
Литвин О. - Психолінгвістичний експеримент як метод дослідження категорії конверсії (2015)
Наєнко М. - Жанри канонічні і... постмодерні (2015)
Бернадська Н. - Постмодернізм і пам’ять жанру (2015)
Вечканова Е. - Жанрові стратегії Нортропа Фрая: pro et contra (2015)
Томбулатова І. - Літературний маніфест: діалог постмодернізму та футуризму (2015)
Манахов О. - Фентезі як інтертекстуальний жанр епохи постмодернізму (2015)
Голуб Д. - "Формули" Джона Кавелті і детективний жанр (2015)
Заярна І. - Трансформація поетичної мініатюри у просторі російської постмодерної поезії (2015)
Нарівська В. - Детективний жанр і "естетика актуальності (роман Юрія Дольд-Михайлика "І один у полі воїн" (2015)
Степанова А. - Художественное своеобразие трагикомического в драматургии М. Булгакова (к вопросу о генезисе постмодернистской эстетики) (2015)
Харитоненко О. - Функції жанрів мас-медіа в літературі постмодернізму (2015)
Вірченко Т. - Символічна драма Олени Клименко (2015)
Вертипорох О. - Універсальний постмодерністський авторефлексивний текст по-українськи (на матеріалі прози Євгена Пашковського (2015)
Дорошенко К. - Стратегія постмодерної гри у поетичних текстах Юрія Іздрика (2015)
Токарєва Л. - Онтологічний концепт "доля" у романі Давида Албахарі "Принада" (2015)
Єщенко М. - Абсурдистські фінали постмодерної новели: жанрові новації (2015)
Скакун І. - Механізми появи і побутування в авторському доробку рольової (драматизованої) лірики (на прикладі творчості поета-футуриста Михайля Семенка) (2015)
Тьопенко Ю. - Давня українська література та фольклор в англійських перекладах: розмаїття жанрів (2015)
Ібрагімов М. - Чи потрібна спортсмену та його тренеру філософія? (2015)
Андрійчук О. - Рекреаційні місця й території заповідників: пункти дотичності та взаємодоповнення (2015)
Гресь О. - Самоосвіта керівника загальноосвітнього навчального закладу як педагогічна умова успішності його здоров’язберігальної діяльності (2015)
Гнітецький Л. - Cамовиховання та його роль у формуванні духовних цінностей студентів-гандболістів (2015)
Войнаровський А. - Історичні передумови педагогічного керівництва студентським спортом у вищих навчальних закладах України (2015)
Вако І. - Кількісна біомеханічна характеристика базової техніки рукопашного бою курсантів у процесі спеціальної фізичної підготовки (2015)
Вольчинський А. - Особливості тренування студентів-волейболістів із різною фізичною підготовкою, Ковальчук А. (2015)
Гончар Г. - Професійно-прикладна фізична підготовка як складник фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей (2015)
Карабанова Н. - Мотивація та цілеспрямованість студентів до самостійних занять фізичними вправами, Карабанов А., Савчук С. (2015)
Кашуба В. - Современные подходы, методики и технологии к формированию здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания, Дудко М. (2015)
Людовик Т. - Детермінація фракції професійно-прикладної фізичної підготовки студентів технічного ВНЗ спеціальності "Мікро- та наноелектроніка" як педагогічної системи (2015)
Романюк В. - Вплив фітнес-програм на функціональні можливості серцево-судинної системи студенток, Голубок І. (2015)
Юшковська О. - Аналіз стану здоров’я студентів Одеського регіону, Долгієр Є. (2015)
Яловик А. - Методика формування рухових навичок у студентів вищих навчальних закладів засобами легкої атлетики (2015)
Андрєєва О. - Обґрунтування та розробка програми з використанням засобів екологічного туризму для дітей молодшого шкільного віку, Головач І. (2015)
Валецька Р. - Навчання учнів методів самооцінки й контролю стану та рівня здоров’я протягом усіх років навчання (2015)
Галаманжук Л. - Ефективність різних підходів до навчання під час занять фізичною культурою в розвитку рухової активності 4-річних дівчаток з існуючими варіантами мануальної рухової асиметрії (2015)
Єрмакова Т. - Формування культури здоров’я учнів як складова частина педагогічного процесу в школі (2015)
Przednowek K. - Poziom i tempo rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci w wieku 7–10 lat pochodzących z rodzin malo- i wielodzietnych, Przednowek K., Mytskan B. (2015)
Cieślicka M. - Jakościowe i ilościowe aspekty obciążeń treningowychmłodych pływaków, Żołnowski K. (2015)
Усиченко В. - Застосування технологій баз даних у фізичному вихованні чоловіків першого зрілого віку (2015)
Цюпак Ю. - Стан упровадження українських народних ігор у фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку, Маїло О., Олещук В. (2015)
Демчук С. - Аналіз інноваційних програм із фізичного виховання, спрямованих на корекцію порушень рухової сфери дітей із депривацією слуху, Випасняк І. (2015)
Попадюха Ю. - Основы программы физической реабилитации больных после реконструктивных операций на ротаторной манжете плеча (2015)
Цюпак Т. - Вплив індивідуального диференційованого підходу в заняттях спеціальними фізичними вправами на фізичну підготовленість дошкільнят із порушеннями зору, Цюпак Ю. (2015)
Валецький Ю. - Лікарсько-педагогічний контроль у процесі занять фізичною культурою й спортом (2015)
Мудрик Ж. - Поєднання тренувальних засобів у передзмагальному мезоциклі в тренувальному процесі легкоатлеток-бар’єристок, Добринський В., Смолюк В. (2015)
Мельник В. - Порівняльна характеристика показників тактичних дій у нападі гандболістів на різних етапах системи багаторічної підготовки, Пітин М. (2015)
Олешко В. - Динаміка обхватних розмірів тіла юних спортсменів в умовах застосування різних режимів тренування в процесі фізичного виховання (2015)
Ярмолинський Л. - Можливості й перспективи використання компʼютерних технологій у підготовці юних футболістів (2015)
Наші автори, інформація для авторів (2015)
Александров В. Т. - Державні проблеми забезпечення якості неперервної освіти (2010)
Королюк Ю. Г. - Прикладний системний аналіз внутрішніх механізмів функціонування регіональної соціально-економічної системи (на прикладі чернівецької та івано-франківської областей) (2010)
Хмельков А. В. - Напрями розвитку системи державного фінансового контролю в Україні (2010)
Романенко К. М. - Система державного маркетингу та її суб’єктна складова (2010)
Харченко Ю. П. - Особливості функціонування сімейних форм виховання в Україні (2010)
Романенко Є. О. - Державна політика у сфері забезпечення прав і свобод людини (2010)
Васильєва О. І. - Концептуальні засади демонополізації житдлово-комунального господарства (2010)
Хвесик Ю. М. - Організаційно-правове реформування продовольчого комплексу регіону (2010)
Гирик М. А. - Політизація громадянського суспільства та соціалізація держави в Україні як магістральний тренд сучасного державотворення (2010)
Васильєва Н. В. - Антикризове управління територіальним розвитком (2010)
Рудкевич І. В. - Вибір найбільш прийнятних способів та оптимальний характер втручання держави в діяльність соціальної сфери (2010)
Алейнікова О. В. - Критерії ефективності механізму державного регулювання агропродовольчого сектору економіки (2010)
Ганєва О. М. - Механізми управління розвитком житлового господарства (2010)
Ветвицький Д. О. - Ураxування eкологічного фактору в процeсі формування стратeгії розвитку держави (2010)
Любімов В. І. - Позитивні важелі регулювання інвестиційної активності та орієнтири для побудови дієвої інвестиційної політики України (2010)
Бова Т. В. - Категорійний апарат дослідження інноваційної діяльності в галузі науки "державне управління" (2010)
Васюк Н. О. - Розвиток повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров’я (2010)
Григорович В. Р. - Удосконалення управлінських механізмів державної підтримки системи охорони здоров’я в Україні (2010)
Застрожнікова І. В. - Формування понятійного апарату державного управління аграрним сектором (2010)
Новицька Т. А. - Глобалізаційні аспекти державного регулювання інвестиційного процесу в Україні (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Стан та проблеми розвитку регіональної інвестиційної політики (2010)
Темиргалієв Р. І. - Моніторинг і оцінка регіональної депресивності (2010)
Терент'єва А. В. - Планування медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях (2010)
Халецька А. А. - Контури соціальної політики держави: соціальна безпека (2010)
Дрига С. Г. - Створення державного інституту сприяння розвитку малого підприємництва (2010)
Чечель М. - Напрямки удосконалення економічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами (2010)
Шевченко Н. О. - Участь державних органів в регулюванні сільського господарства (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансовий контроль, в контексті ефективності використання коштів державного бюджету на фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки ( на прикладі національної академії наук України ) (2010)
Сорока Р. Ю. - Промислова політика та кластеризація економіки (2010)
Ярошовець В. І. - Морально-гуманістичний аспект української філософії як основа трансформації національного соціуму (2013)
Ємець Н. А. - Сучасні філософські підходи до різновиявів буття та їх вплив на процес соціалізації людини (2013)
Ольховик М. В. - Трансформація поняття "професійно орієнтована особистість" в освітній діяльності за умов (пост)інформаційного суспільства (2013)
Шакун Н. В. - Філософія як методологія теорії і практики соціальної роботи (2013)
Юрис Т. А. - Труд в системе ценностных ориентаций личности, Юрис С. А. (2013)
Захаріна М. І. - Значення доробку В. В. Зеньковського в контексті сучасної соціальної роботи (2013)
Вербицька А. В. - Вчення C. Б. Кримського про софійність людського буття як методологічна основа соціальної роботи (2013)
Личковах В. А. - "Псевдо" в культурі: PR тіла як "нібитологія" людського буття (2013)
Андрійчук Т. В. - Амітологія П. Сорокіна як прикладна технологія альтруїзації суспільства в контексті сучасної соціальної роботи (2013)
Сичова К. В. - Роль естетичної антропології у становленні людського чинника сталого розвитку в Україні (2013)
Горелько А. В. - Соціальні проблеми у творчості Ліни Костенко (2013)
Дикуха Ю. О. - Українське писанкарство і сучасна естетотерапія (2013)
Духно Т. В. - Соціальні проблеми у творчості Євгена Сверстюка (2013)
Ricarda Rieger - Social dimensions of sustainable development (2013)
Акименко Ю. Ф. - Діяльність громадських організацій міст Чернігова і Славутича щодо формування гендерно збалансованого суспільства, Бречко Є. В. (2013)
Карчевская Е. Н. - Развитие социального туризма в экологически проблемном регионе (на примере Гомельской области) (2013)
Борисенко М. І. - Класифікація форм та методів профорієнтаційної роботи (2013)
Корольова Л. І. - Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями у світлі реалізації цілей сталого розвитку, Маюренко Г. І. (2013)
Ревко А. М. - Соціальні інновації як основний інструмент підвищення якості життя населення регіонів (2013)
Ерёмина Ю. В. - Проблемы больших городов в контексте устойчивого развития (2013)
Кривоконь Н. І. - Концепція соціально-психологічного забезпечення розвитку соціальних послуг в Україні (2013)
Бевз Г. М. - Соціально-психологічні аспекти захищеності дитини та сім’ї в умовах замісного догляду: теоретичний аналіз (2013)
Дем’яненко Ю. О. - Застосування наративних методів у роботі соціального працівника (2013)
Крейдун Н. П. - Деформація соціального інтелекту як фактор девіантної поведінки у старшому підлітковому віці (2013)
Лавренко О. В. - Моральна регуляція економічної поведінки особистості (2013)
Мазур Т. В. - Соціально-психологічні аспекти самореалізації особистості в сучасних умовах (2013)
Мальцева Т. Є. - Інклюзивна освіта - шлях до вищої освіти людей з особливими навчальними можливостями (2013)
Міщенко О. О. - Образ "людини підприємливої" як чинник економічної культури особистості (2013)
Миронюк Є. В. - Роль соціального інтелекту в структурі професійної компетентності соціальних працівників (2013)
Філіпович В. М. - Причини та чинники девіантної поведінки: теоретичний аспект (2013)
Бондар Ю. С. - Особливості корекції адиктивної поведінки підлітків в умовах центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (2013)
Літошенко Ю. В. - Психологічна підготовка та супровід особистого складу підрозділів спеціального призначення (2013)
Левицька Н. С. - Економічна складова професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери (2013)
Мульована Л. І. - Профілактика професійної деструкції соціальних працівників: управлінський аспект (2013)
Селезньова О. В. - Феномен переживання в контексті екологічної психології (2013)
Бойко Т. О. - Соціальний капітал громади у психологічному вимірі (2013)
Антонова И. В. - Индивидуальное здоровье как составляющая успешной интеграции индивидуума в социум (2013)
Федоренко В. М. - Універсальність науки як соціальний феномен у сучасних умовах розвитку суспільства (2013)
Євдокименко Р. І. - Роль державного управління у забезпеченні сталого розвитку України (2013)
Сталович Н. С. - Показатель гендерного равенства в современном обществе, Мамонтова Т. В., Минкова Т. В. (2013)
Тищенко Н. І. - Особливості проблематики спеціальних груп клієнтів в аспекті вітчизняної соціальної роботи, Піроцький Б. Ю. (2013)
Орешета Ю. В. - Особистість і соціокультурне середовище (2013)
Бирчак І. М. - Значення супервізії в менеджменті соціальної роботи (2013)
Казимир А. В. - До проблеми формування гендерної культури української молоді (2013)
Спиридович Е. Н. - Проблемы супружества и семьи в современном социальном учении Русской Православной Церкви (2013)
Букач М. М. - Освітній центр "Університет третього віку" Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського (досвід створення і функціонування) (2013)
Зайченко І. В. - Про деякі правила ефективного використання робочого часу керівником (2013)
Бойко О. М. - Розвиток докторської програми (PhD) із соціальної роботи і соціальної політики в НаУКМА, Кабаченко Н. В. (2013)
Карпова І. Г. - Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах (2013)
Мижевич О. М. - О гендерном и семейном воспитании современной молодежи в условиях глобализации (2013)
Скорик Т В. - Методи музичної терапії у соціальній роботі (2013)
Суровцева И. Ю. - Компетенции социального работника: международный и отечественный опыт (2013)
Харченко А. А. - Методологические особенности опережающего профессионального образования работников социальной сферы (2013)
Бабакова В. М. - Формування професійної компетентності з питань безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців соціальної роботи (2013)
Волковницька Т. М. - Формування професійних компетенцій майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі (2013)
Лещенко М. Є. - Моральне виховання: історичний аспект (Україна, друга половина ХХ століття) (2013)
Лєскова Л. Ф. - Значення особистісного підходу у процесi підготовки менеджерів із соціальної роботи (2013)
Мекшун А. Д. - Засади правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2013)
Васюта О. І. - Головні засади формування здоров’язберігаючої компетентності бакалаврів соціальної роботи (2013)
Крупа В. В. - Значення знань теорії та практики валеології у підготовці фахівців з фізичної реабілітації (2013)
Лейчук Р. М. - Соціальна адаптація дітей молодшого шкільного віку в межах науково-технічної творчості позашкільної освіти (2013)
Адирхаєв С. Г. - Проблеми навчання руховим діям і оптимізація рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я під час занять фізичного виховання (2015)
Борисенко В. В. - Діалог у контексті сучасної освітньої парадигми, Гагіна Н. В. (2015)
Вихор В. Г. - Сучасний стан підготовки студентів та вчителів до управлінської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Горденко С. І. - Тенденції розвитку законодавства України з огляду інтеграції євросоюзу у сфері охорони праці (2015)
Горошко Ю. В. - Вивчення інформаційних моделей за допомогою СУБД LIBREOFFICE BASE (2015)
Грицик Н. В. - Технологія подкастинг у викладанні іноземної мови (за професійним спрямуванням) (2015)
Каленський А. А. - Концепція розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей (2015)
Клак І. Є. - Теоретичні засади компетентнісного підходу в системі вищої професійної освіти (2015)
Люлька В. С. - Застосування інноваційних освітніх технологій у процесі викладання креслення, Симоненко М. Ю. (2015)
Настрадін В. П. - Педагогічна технологія формування наукових навичок у студентів магістратури (2015)
Пасацька І. М. - Розвиток вищої професійної освіти України в умовах європейського співробітництва (на прикладі підготовки фахівців з соціальної роботи) (2015)
Редько Т. М. - Проблема збереження здоров’я студентів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти (2015)
Спірічева О. В. - Основні передумови формування компетентнісної моделі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі (2015)
Торубара О. М. - Теоретико-методологічні аспекти системи контролю навчальних досягнень студентів у процесі професійної освіти, Рем О. М. (2015)
Шандиба О. В. - Вдосконалення системи цільової післядипломної підготовки кадрів вищої кваліфікації для інноваційної діяльності в промисловості України (2015)
Артюх М. С. - Працевлаштування працівників під час оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості (2015)
Браташ С. В. - Система шкільної освіти в Україні та її складова фізична культура (2015)
Велігура О. О. - Зміст співацьких навичок учнів молодшого шкільного віку загальноосвітніх закладів (2015)
Євтух М. Б. - Проблема соціального здоров’я в Україні (2015)
Єрмоленко А. О. - Професіограма й професійний портрет сучасного вчителя історії (2015)
Івах С. М. - Основні засоби розвитку креативності дітей раннього віку, Левецька М. І. (2015)
Кужель І. Ю. - Інтернет-залежність як актуальна проблема сучасної школи, Нітченко Г. М. (2015)
Мащенко А. І. - Особливості формування музично-естетичної компетентності підлітків у закладах позашкільної освіти (2015)
Миколаєнко А. Є. - Використання у змісті трудового навчання поняття "наступність" (2015)
Михайленко О. М. - "Диференціальні рівняння" для підготовки учнів 11 класу під час гурткової роботи при Малій Академії Наук (2015)
Носко Ю. М. - Загартовування та його вплив на організм учнів початкової школи (2015)
Пінчук М. В. - Роль педагога та школи у перевихованні важковиховуваних учнів (2015)
Шупило І. П. - Порівняльний аналіз рухового здоров’я, розвитку, підготовленості дівчат 16-18 років, які займаються аеробікою в позашкільних навчальних закладах (2015)
Архипов О. А. - Біокінематичний аналіз прямого нападаючого удару у волейболі, Носко М. О. (2015)
Багаліка Т. М. - Педагогічні умови ефективного функціонування педагогічної системи професійної підготовки військовослужбовців (2015)
Бивалькевич Л. М. - Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх інженерів-педагогів до розвитку технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Бикова О. В. - Вплив хореографічної культури на розвиток індивідуальних творчих здібностей майбутніх вчителів хореографії (2015)
Васюта О. І. - Розвиток репродуктивної культури студентської молоді (2015)
Вдовенко І. С. - Стратегія розвитку професійної освіти та напрямки щодо її покращення (2015)
Вдовенко О. І. - Дидактичні умови розвитку творчих здібностей у майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості (2015)
Гречановська О. В. - Значення стилів поведінки у формуванні конфліктологічної культури студентів технічних ВНЗ (2015)
Джуринський П. Б. - Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчо-розвивальної діяльності у загальноосвітній школі (2015)
Завгородня О. Л. - Методика підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності (2015)
Зеленська О. П. - Використання іншомовних автентичних матеріалів у процесі культурологічної підготовки курсантів ВНЗ системи МВС України (2015)
Каменська І. С. - Проблеми формування професійної компетентності майбутніх інспекторів з охорони праці під час їх практичної підготовки, Великдан Ю. В. (2015)
Козерук Ю. В. - Самооцінка як фактор становлення особистості студента, Євсейчик Я. О. (2015)
Коляда А. М. - Педагогічні умови формування в майбутніх учителів технологій ціннісного ставлення до продуктивної праці під час роботи в навчальних майстернях, Царенко С. В. (2015)
Коньок М. М. - Критерії та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя технологій до використання міжпредметних зв’язків (2015)
Кудлай О. В. - Гурток як форма організації позаурочної роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів, Носовець Н. М. (2015)
Максименко І. Г. - Порівняльний аналіз антропометричних, функціональних характеристик та показників фізичної підготовленості студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату (2015)
Мінько Н. П. - Методика технічної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Нищак І. Д. - Інженерно-графічна культура вчителя технологій як професійний феномен (2015)
Олексенко О. О. - Зміст підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації (2015)
Осадченко Т. М. - Структурні компоненти готовності майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи (2015)
Пермінова В. А. - Критерії, рівні, показники підготовки бакалаврів права до творчої діяльності (2015)
Пінчук Я. Ю. - Проблема формування потреби у професійній самореалізації у майбутніх учителів технологій, Видра О. Г. (2015)
Пискун О. М. - Підготовка майбутніх учителів технологій до національного виховання учнів у процесі трудового навчання, Гапанович А. В. (2015)
Полетай О. М. - Ефективні форми роботи з технічно обдарованими дітьми (2015)
Пригодій А. В. - Методика навчання основам наукових досліджень майбутніх учителів технологій (2015)
Ребенок В. М. - Методологія технічного знання майбутніх учителів професійної підготовки на заняттях зі спеціальних дисциплін, Борщ М. В. (2015)
Самусь Т. В. - Вплив педагогічних умов на формування здоров’язбережувальних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Семенова О. В. - Художньо-творча компетентність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: теоретичний аспект (2015)
Солдатенко О. І. - Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів до розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання (2015)
Тополь О. В. - Соціально-психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції (2015)
Фурс Т. І. - Місце перекладацької компетентності у процесі професійного становлення майбутнього вчителя іноземних мов (2015)
Ципіна Д. С. - Експериментальне дослідження ефективності педагогічної технології формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів (2015)
Черниговская С. А. - Обоснование направления реформы вузовской дисциплины "Физическое воспитание" для студентов специальностей, отнесенных к инженерному типу, Неханевич О. Б. (2015)
Агалець І. О. - Соціалізація іміджу освітянина: історичні витоки проблеми періоду ХХ століття на теренах Радянського Союзу (2015)
Вільчковська А. Е. - Хореотерпія як метод психофізичного оздоровлення людини (2015)
Винничук Р. В. - Освітньо-виховні ідеї як основа виховання загальнолюдських цінностей (2015)
Дацків І. Є. - Професійна підготовка молоді Закарпаття як форма соціальної підтримки (2015)
Дереш В. С. - Зміни соціалізаційного впливу сім’ї на формування дитини в Україні другої половини ХХ століття (2015)
Кабанова О. О. - Внесок І. П. Соколянського у розвиток вітчизняної освіти на зламі 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Кащук М. Г. - Організаційно-педагогічні засади правового виховання старшокласників у виховній роботі загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття) (2015)
Кліх Л. В. - Кредитна система навчання – основа забезпечення мобільності студентів, Макодзей Л. І. (2015)
Максименко О. О. - Сучасна практика організації навчання іноземних мов у ланці повної середньої освіти Франції (2015)
Марко В. Ю. - Поняття діалогу в контексті католицької школи (2015)
Невмержицька О. В. - Аксіологічні засади радянської педагогічної думки (1919 – 1939) (2015)
Нікольська Н. В. - Двомовність у суспільному житті та освіті школярів України (2015)
Пригодій М. А. - Використання компаративного аналізу в дослідженнях з порівняльної педагогіки (2015)
Тарасюк Л. В. - Еволюція впровадження моніторингу навчальних досягнень старшокласників (2015)
Шеверун Н. В. - Якість навчання у вищій освіті – перспективи розвитку в ЄС (2015)
Юрженко В. В. - Досвід використання навчальних коміксів в технологічних освітніх системах найбільш розвинутих країн світу (2015)
Василенко О. М. - Активізація дієвості соціального партнерства державних інституцій з громадськими організаціями (2010)
Медведєв І. А. - Ідея університету в Україні: напрями державно-управлінських впливів (2010)
Слупський Б. В. - Особливості й причини формування енергетичних систем: обгрунтування державного регулюваня в сфері електроенергетики (2010)
Гурковський В. І. - Сутність і феноменологія глобалізації  в контексті формування глобального інформаційного суспільства (2010)
Кондрашов О. М. - Удосконалення методів організації виробництва в промисловості (2010)
Королюк Ю. Г. - Кластерний підхід як складова регіонального управління (2010)
Хвесик Ю. М. - Державне реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва регіону (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Оцінка якості нормативно-правової бази в системі регіонального управління (2010)
Макаренко І. О. - Сучасні складові державної промислової політики України (2010)
Халецька А. А. - Неприбуткові організації та їх значення в реалізації соціальної політики держави (2010)
Шевченко С. О. - Забезпечення якості вищої освіти в Україні у вимірі болонського процесу: здобутки та державно-управлінські проблеми (2005-2010 рр.) (2010)
Буханевич А. І. - Забезпечення принципів відкритості та прозорості при налагодження діалогу між владою та громадськістю (2010)
Карпенко Н. М. - Аналіз державного антимонопольного регулювання концентрації в Україні (2010)
Дацій О. І. - Інтеграція науково-технічної сфери в процеси економічного і соціального розвитку суспільства (2010)
Любімов В. І. - Оптимізація державного та ринкового регулювання інвестиційної діяльності (2010)
Бондарчук Н. В. - Механізми реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2010)
Кондрашов О. М. - Методичні підходи до прогнозно-аналітичного оцінювання структурного розвитку промисловості (2010)
Федько О. А. - Громадський контроль та управління процесами трансформації довкілля, що впливають на здоров’я населення країни (2010)
Харченко Ю. П. - Державне управління у сфері забезпечення функціонування сімейних форм виховання дітей, що залишились без піклування батьків (2010)
Гурковський В. І. - Особливості застосування інформаційної зброїв умовах глобального інформаційного суспільства (2010)
Киричук Ю. Л. - Основні напрями реалізації механізму державного управління забезпеченням доступності житла в Україні (2010)
Сторчеус О. М. - Сутність регулювання промислового комплексу регіону (2010)
Петков В. З. - Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів як успадкована проблема науки державного управління (2010)
Купало Р. О. - Тенденції і суперечності в державному регулюванні розвитку підприємницького клімату в Україні (2010)
Митрофанський С. В. - Cтан довкілля як складова державної демографічної політики в Україні (2010)
Мельтюхова Н. М. - Технологія державного управління як складова соціальних технологій (2010)
Гладка Т. І. - Інноваційний розвиток освіти як об’єкт державного управління (2010)
Сьоміч М. І. - Поняття регіональної політики в економічному розвитку держави (2010)
Данильченко М. О. - Адаптація українського податкового законодавства до вимог єс (2010)
Федько О. А. - Основні принципи забезпечення здорового способу життя (2010)
Кондрашов О. М. - Формування державних програм управління реструктуризацією промислового виробництва (2010)
Любімов В. І. - Поняття та критерії інвестиційної безпеки (2010)
Бондарчук Н. В. - Пріоритети регіональної соціально-економічної політики держави (2010)
Дітковська М. Ю. - Аналіз інформаційної системи органу державного управління (2010)
Шевченко В. М. - Механізми реалізації державної політики у сфері вищої освіти в умовах інноваційного розвитку України (2010)
Бодун Т. І. - Конфліктогенний характер демократичного розвитку українського суспільства і його вплив на державно-управлінське середовище (2010)
Котова Н. О. - Інноваційні методи формування територіального бренду (2010)
Шевченко О. М. - Проблеми та можливості державного управління процесом трудової міграції з України (2010)
Содержание (2014)
Астайкин Д. В. - Смешанные законы распределениявероятностей случайныхпогрешностей навигационных измерений (2014)
Бобыр В. А. - Избыточность в системах динамического позиционирования, Мусаев М. А. (2014)
Богаченко Е. А. - Современные способы обучения и их перспективы в получении морского образования (2014)
Бондаренко А. В. - Методика расчета эффективности скоростных автопассажирских катамаранов при концептуальном проектировании, Буй Д. Т. (2014)
Вишневский Д. О. - Выделение перспективных направлений перевозок и оценка возможного объема транспортной работы для универсальных судов (2014)
Дворецкий В. А. - Характер и структура погрешностей радиолокационного пеленга РЛС (2014)
Дворецкий В. А. - Экспериментальное подтверждение точности навигационного параметра, Демиденко П. П. (2014)
Егоров Г. В. - Концепт танкера смешанного река-море плавания типа "Новая волгонефть, Тонюк В. И., Дурнев Е. Ю. (2014)
Калиниченко Е. В. - Расчет моментов времени начала и окончания поворота судна с учетом характеристик его поворотливости (2014)
Куриллова Е. В. - Субъекты судовладения в сфере морского бизнеса и в системе морских правоотношений, Шибаев А. Г. (2014)
Клименко Е. Н. - Система автоматизированного контроля грузовых операций балкера (2014)
Кошевой В. М. - Модернизация ЭКНИС для взаимодействия с системой УКВ радиосвязи, Шишкин А. В. (2014)
Мальцев А. С. - Использование информации о рельефе дна для обеспечения навигационной безопасности, Вильский Г. Б. (2014)
Марко Ноккала - Особенности эффективного использования метеорологической информации при плавании в экстремальных погодных условиях, Голиков В. В., Назаренко К. В. (2014)
Милетин А. В. - Расчёт периода качки контейнеровозов (2014)
Обертюр К. Л. - Разработка логистического алгоритма интеллектуальной экспертной системы поддержки принятия решений операторов при обеспечении ходкости судна в чрезвычайных ситуациях (2014)
Парменова Д. Г. - Анализ аварийных ситуаций с судами морского флота (2014)
Приходько Е. А. - Аспекты применения риск-менеджмента в условиях повышенной опасности (2014)
Соколенко В. И. - Содержательные алгоритмы планирования пути движения судна в стесненных водах, Ворохобин И. И. (2014)
Топалов В. П. - К оценке эффективности несения вахты на мостике судна, Торский В. Г., Торский В. В. (2014)
Тришин Н. В. - Интегрирование предиктивной модели движения судна в ЭКНИС, Сикирин В. Е. (2014)
Хомяков В. Ю. - Пошаговая загрузка навалочным грузом т/х "PLATO" (2014)
Рефераты (2014)
Мелешко М. І. - Державне регулювання ринку зерна і ринкових відносин (2010)
Тарасенко О. Л. - Пріоритетні напрями реалізації мовної політики європейського союзу (2010)
Білявська О. Б. - Концептуальні принципи управління ризиками в державному управлінні (2010)
Гасюк І. Л. - Соціальні аспекти кадрового забезпечення фізичної культури і спорту в Україні (2010)
Іванюта П. В. - Державне регулювання статистичних досліджень оцінки якості товару (2010)
Матійко С. А. - Особливості державного регулювання розвитку транспортного комплексу України (2010)
Скопич О. Д. - Інституційне забезпечення нормотворчої діяльності представницьких органів місцевого самоврядування (2010)
Дацій Н. В. - Шляхи активізації інвестиційного процесу в державній інвестиційній політиці (2010)
Приходько І. П. - Державна політика інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору (2010)
Скидан О. В. - Продовольча безпека як пріоритет аграрної політики: проблеми інституціоналізації (2010)
Шпачук В. В. - Криза банку та банківської системи: основні поняття,  суб’єкти державного управління (2010)
Ільченко Н. В. - Концепція участі та методи залучення населення до розвитку територіальної громади (2010)
Карамишев Д. В. - Перспективи запровадження страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, Рогова О. Г. (2010)
Ясюкевич О. А. - Напрями удосконалення організаційного забезпечення державного регулювання ринку об’єктів промислової власності в Україні (2010)
Іванюта П. В. - Державне регулювання гармонізації національних стандартів якості товару у відповідності міжнародних і європейських норм (2010)
Міщенко Д. А. - Взаємоузгодженість дій держави у перебудові галузевої структури аграрного виробництва у відповідності до викликів глобалізації (2010)
Матійко С. А. - Складові елементи механізму державного регулювання зв'язків у транспортній системі (2010)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Беліченко О. П. - Викопні смоли світу (2012)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості полірування природного каміння. Частина 1. Основні абразивні матеріали для полірування каменю. Головні вимоги до оброблюваної поверхні, Сидорко В. І., Ляхов В. Н. (2012)
Гелета О. Л. - Статистичні дослідження і аналіз кризових явищ 2008-2010 років на ринку декоративного каміння на прикладі динаміки експортно-імпортних операцій в Україні (2012)
Гелета О. Л. - Використання віртуального еталона під час кваліметричної оцінки виробів з декоративного каміння, Сергієнко І. А. (2012)
Манохін O. Г. - Електронна митниця, Манохіна Л. В., Соловко Г. Ф., Максюта О. В. (2012)
Беліченко О. П. - Розробка методики діагностики дорогоцінного каміння методом ІЧ-Фур’є спектроскопії (2012)
Татарінцев В. I. - Дослідження діагностичних ознак штучних (синтетичних) алмазів, що знаходяться у вигляді огранованих вставок (2012)
Татарінцев В. I. - Розробка критеріїв діагностики й оцінки якості чорних діамантів з природним та штучно отриманим забарвленням (2012)
Липатова Л. H. - Славянские символы в ювелирных украшениях и их роль в формировании ментальности человека (2012)
Інформація (2012)
Дацій Н. В. - Інвестиційна політика як фактор гарантування економічної безпеки (2010)
Матійко С. А. - Структурно-функціональний аналіз методів державного регулювання транспортної системи (2010)
Іванюта П. В. - Державне регулювання еколого-техногенною безпекою України (2010)
Пугач А. О. - Сутність процесу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної виконавчої влади в Україні (2010)
Лисенко Л. В. - Партнерська модель управління соціально-економічним розвитком сільських територій: сутність і умови формування (2010)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Управлінська технологія забезпечення вектору цивілізаційних змін "підприємство" — "мікроцивілізація" — "культурний лідер" (2010)
Міокова Н. В. - Удосконалення управлінських механізмів в державному секторі в контексті впровадження інвестиційних проектів (2010)
Маляренко Т. А. - Кластери негативного соціального розвитку та конфлікти в Україні (2010)
Медведєв І. А. - Університет як об'єкт державного управління (2010)
Зотов О. В. - Проект, управління проектом: основні поняття, суб’єкти державного управління (2010)
Латинін М. А. - Державне управління стратегічним розвитком інвестиційного потенціалу регіонів України, Думенко О. В. (2010)
Тарнай В. А. - Особливості категоріального апарату аудиту адміністративної діяльності (2010)
Комашенко Т. А. - Особливості розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації: проблеми та подальші перспективи (2010)
Павлов О. В. - Перспективи та напрями державного регулювання соціально-економічної сфери в умовах криз (2010)
Комар Ю. М. - Роль підсистеми "місцеве самоврядування" в науковому забезпеченні системи державного управління (2010)
Антонов А. В. - Економічний розвиток сільських територій: міжнародний досвід кредитування (2010)
Дацій Н. В. - Механізми залучення іноземних інвестицій в Україні (2010)
Алейнікова О. В. - Система оптових ринків сільськогосподарської продукції: необхідність державного регулювання (2010)
Бєлкін Л. М. - Актуальні питання реалізації прав громадян на юридичну допомогу в контексті державної політики щодо забезпечення прав і свобод громадян (2010)
Шевченко Л. В. - Напрями розвитку державного управління торговельним та інвестиційним співробітництвом України з фрн (2010)
Кудренко Б. В. - Основи та особливості взаємодії молодіжних організацій та об'єднань і органів державної влади (2010)
Баранова А. В. - Державна виховна політика як складова політичної діяльності держави (2010)
Козир С. М. - Приорітети державної політики України щодо аграрного сектору після вступу до сот (2010)
Кандагура К. С. - Неурядові аналітичні центри як елементи вираження думки громадськості у співпраці з суб’єктами державного управління (2010)
Пельтек Л. В. - Концептуальні підходи до формування регіональної промислової політики (2010)
Василенко О. М. - Філософські засади елітної особистості (2010)
Мироненко М. Ю. -  необхідність державного регулювання в умовах глобалізації  економіки (2010)
Хріпливець Д. Є. - Теоретичні засади моделей місцевого самоврядування (2010)
Лебедь Н. В. - Законотворча діяльність як правова категорія (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансовий контроль у забезпеченні медичних заходів окремих державних програм (на прикладі львівської області) (2010)
Соколова Т. А. - Підвищення ефективності державної служби – як важливий чинник інноваційно-інвестиційного розвитку України (2010)
Васільєва Л. М. - Функції державного регулювання аграрного сектора в умовах системної модернізації економіки (2010)
Вишиванюк М. В. - Формування екологічних механізмів стратегічного державного управління розвитком регіонів (2010)
Рибачук В. Л. - Проектування регіональної системи житлових субсидій та компенсацій з розробкою адміністративного регламенту державної послуги (2010)
Царьов Ю. О. - Сучасний стан та перспективи договірно-правового оформлення морських кордонів України (2011)
Бульба В. Г. - Громадські гуманітарні ради як інструмент вдосконалення державної гуманітарної політики, Меляков А. В. (2011)
Бортнік С. В. - Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування (2011)
Гіндес О. Г. - Екологічний фактор у функціонуванні суспільного виробництва для регулювання співвідношення попиту і пропозиції (2011)
Плеханов Д. О. - Методологічні основи державного регулювання аграрного сектора економіки (2011)
Лелеченко А. П. - Зарубіжний досвід організації функціонування місцевого самоврядування: імплементація в Україні (2011)
Тимцуник В. І. - Роль організаційної культури в діяльності підприємств торгівлі, Гайдай Ю. В. (2011)
Вишиванюк М. В. - Механізми державного управління сталим розвитком регіонів (2011)
Величко Л. А. - Специфіка формування системи пенсійного забезпечення в контексті реалізації державної соціальної політики (2011)
Ковалевська О. П. - Житлові умови в системі характеристик якості життя (2011)
Содержание (2015)
Астайкин Д. В. - Эффективность координат судна при смеси нормально распределенных погрешностей выборки (2015)
Вагущенко А. А. - Изобразительная модель ситуации для выбора момента изменения курса для расхождения с несколькими судами (2015)
Вагущенко Л. Л. - Расчет порождаемых "целью" ограничений на В-маневр собственного судна, Вагущенко А. Л. (2015)
Голиков В. В. - Гарантированное безопасное управление эргатической системой на водном транспорте (2015)
Ворохобин И. И. - Эквивалентность оценки вероятности безаварийного плавания судна в стесненном районе, Северин В. В., Казак Ю. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського