Усиченко В. - Застосування технологій баз даних у фізичному вихованні чоловіків першого зрілого віку (2015)
Цюпак Ю. - Стан упровадження українських народних ігор у фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку, Маїло О., Олещук В. (2015)
Демчук С. - Аналіз інноваційних програм із фізичного виховання, спрямованих на корекцію порушень рухової сфери дітей із депривацією слуху, Випасняк І. (2015)
Попадюха Ю. - Основы программы физической реабилитации больных после реконструктивных операций на ротаторной манжете плеча (2015)
Цюпак Т. - Вплив індивідуального диференційованого підходу в заняттях спеціальними фізичними вправами на фізичну підготовленість дошкільнят із порушеннями зору, Цюпак Ю. (2015)
Валецький Ю. - Лікарсько-педагогічний контроль у процесі занять фізичною культурою й спортом (2015)
Мудрик Ж. - Поєднання тренувальних засобів у передзмагальному мезоциклі в тренувальному процесі легкоатлеток-бар’єристок, Добринський В., Смолюк В. (2015)
Мельник В. - Порівняльна характеристика показників тактичних дій у нападі гандболістів на різних етапах системи багаторічної підготовки, Пітин М. (2015)
Олешко В. - Динаміка обхватних розмірів тіла юних спортсменів в умовах застосування різних режимів тренування в процесі фізичного виховання (2015)
Ярмолинський Л. - Можливості й перспективи використання компʼютерних технологій у підготовці юних футболістів (2015)
Наші автори, інформація для авторів (2015)
Александров В. Т. - Державні проблеми забезпечення якості неперервної освіти (2010)
Королюк Ю. Г. - Прикладний системний аналіз внутрішніх механізмів функціонування регіональної соціально-економічної системи (на прикладі чернівецької та івано-франківської областей) (2010)
Хмельков А. В. - Напрями розвитку системи державного фінансового контролю в Україні (2010)
Романенко К. М. - Система державного маркетингу та її суб’єктна складова (2010)
Харченко Ю. П. - Особливості функціонування сімейних форм виховання в Україні (2010)
Романенко Є. О. - Державна політика у сфері забезпечення прав і свобод людини (2010)
Васильєва О. І. - Концептуальні засади демонополізації житдлово-комунального господарства (2010)
Хвесик Ю. М. - Організаційно-правове реформування продовольчого комплексу регіону (2010)
Гирик М. А. - Політизація громадянського суспільства та соціалізація держави в Україні як магістральний тренд сучасного державотворення (2010)
Васильєва Н. В. - Антикризове управління територіальним розвитком (2010)
Рудкевич І. В. - Вибір найбільш прийнятних способів та оптимальний характер втручання держави в діяльність соціальної сфери (2010)
Алейнікова О. В. - Критерії ефективності механізму державного регулювання агропродовольчого сектору економіки (2010)
Ганєва О. М. - Механізми управління розвитком житлового господарства (2010)
Ветвицький Д. О. - Ураxування eкологічного фактору в процeсі формування стратeгії розвитку держави (2010)
Любімов В. І. - Позитивні важелі регулювання інвестиційної активності та орієнтири для побудови дієвої інвестиційної політики України (2010)
Бова Т. В. - Категорійний апарат дослідження інноваційної діяльності в галузі науки "державне управління" (2010)
Васюк Н. О. - Розвиток повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров’я (2010)
Григорович В. Р. - Удосконалення управлінських механізмів державної підтримки системи охорони здоров’я в Україні (2010)
Застрожнікова І. В. - Формування понятійного апарату державного управління аграрним сектором (2010)
Новицька Т. А. - Глобалізаційні аспекти державного регулювання інвестиційного процесу в Україні (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Стан та проблеми розвитку регіональної інвестиційної політики (2010)
Темиргалієв Р. І. - Моніторинг і оцінка регіональної депресивності (2010)
Терент'єва А. В. - Планування медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях (2010)
Халецька А. А. - Контури соціальної політики держави: соціальна безпека (2010)
Дрига С. Г. - Створення державного інституту сприяння розвитку малого підприємництва (2010)
Чечель М. - Напрямки удосконалення економічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами (2010)
Шевченко Н. О. - Участь державних органів в регулюванні сільського господарства (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансовий контроль, в контексті ефективності використання коштів державного бюджету на фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки ( на прикладі національної академії наук України ) (2010)
Сорока Р. Ю. - Промислова політика та кластеризація економіки (2010)
Ярошовець В. І. - Морально-гуманістичний аспект української філософії як основа трансформації національного соціуму (2013)
Ємець Н. А. - Сучасні філософські підходи до різновиявів буття та їх вплив на процес соціалізації людини (2013)
Ольховик М. В. - Трансформація поняття "професійно орієнтована особистість" в освітній діяльності за умов (пост)інформаційного суспільства (2013)
Шакун Н. В. - Філософія як методологія теорії і практики соціальної роботи (2013)
Юрис Т. А. - Труд в системе ценностных ориентаций личности, Юрис С. А. (2013)
Захаріна М. І. - Значення доробку В. В. Зеньковського в контексті сучасної соціальної роботи (2013)
Вербицька А. В. - Вчення C. Б. Кримського про софійність людського буття як методологічна основа соціальної роботи (2013)
Личковах В. А. - "Псевдо" в культурі: PR тіла як "нібитологія" людського буття (2013)
Андрійчук Т. В. - Амітологія П. Сорокіна як прикладна технологія альтруїзації суспільства в контексті сучасної соціальної роботи (2013)
Сичова К. В. - Роль естетичної антропології у становленні людського чинника сталого розвитку в Україні (2013)
Горелько А. В. - Соціальні проблеми у творчості Ліни Костенко (2013)
Дикуха Ю. О. - Українське писанкарство і сучасна естетотерапія (2013)
Духно Т. В. - Соціальні проблеми у творчості Євгена Сверстюка (2013)
Ricarda Rieger - Social dimensions of sustainable development (2013)
Акименко Ю. Ф. - Діяльність громадських організацій міст Чернігова і Славутича щодо формування гендерно збалансованого суспільства, Бречко Є. В. (2013)
Карчевская Е. Н. - Развитие социального туризма в экологически проблемном регионе (на примере Гомельской области) (2013)
Борисенко М. І. - Класифікація форм та методів профорієнтаційної роботи (2013)
Корольова Л. І. - Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями у світлі реалізації цілей сталого розвитку, Маюренко Г. І. (2013)
Ревко А. М. - Соціальні інновації як основний інструмент підвищення якості життя населення регіонів (2013)
Ерёмина Ю. В. - Проблемы больших городов в контексте устойчивого развития (2013)
Кривоконь Н. І. - Концепція соціально-психологічного забезпечення розвитку соціальних послуг в Україні (2013)
Бевз Г. М. - Соціально-психологічні аспекти захищеності дитини та сім’ї в умовах замісного догляду: теоретичний аналіз (2013)
Дем’яненко Ю. О. - Застосування наративних методів у роботі соціального працівника (2013)
Крейдун Н. П. - Деформація соціального інтелекту як фактор девіантної поведінки у старшому підлітковому віці (2013)
Лавренко О. В. - Моральна регуляція економічної поведінки особистості (2013)
Мазур Т. В. - Соціально-психологічні аспекти самореалізації особистості в сучасних умовах (2013)
Мальцева Т. Є. - Інклюзивна освіта - шлях до вищої освіти людей з особливими навчальними можливостями (2013)
Міщенко О. О. - Образ "людини підприємливої" як чинник економічної культури особистості (2013)
Миронюк Є. В. - Роль соціального інтелекту в структурі професійної компетентності соціальних працівників (2013)
Філіпович В. М. - Причини та чинники девіантної поведінки: теоретичний аспект (2013)
Бондар Ю. С. - Особливості корекції адиктивної поведінки підлітків в умовах центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (2013)
Літошенко Ю. В. - Психологічна підготовка та супровід особистого складу підрозділів спеціального призначення (2013)
Левицька Н. С. - Економічна складова професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери (2013)
Мульована Л. І. - Профілактика професійної деструкції соціальних працівників: управлінський аспект (2013)
Селезньова О. В. - Феномен переживання в контексті екологічної психології (2013)
Бойко Т. О. - Соціальний капітал громади у психологічному вимірі (2013)
Антонова И. В. - Индивидуальное здоровье как составляющая успешной интеграции индивидуума в социум (2013)
Федоренко В. М. - Універсальність науки як соціальний феномен у сучасних умовах розвитку суспільства (2013)
Євдокименко Р. І. - Роль державного управління у забезпеченні сталого розвитку України (2013)
Сталович Н. С. - Показатель гендерного равенства в современном обществе, Мамонтова Т. В., Минкова Т. В. (2013)
Тищенко Н. І. - Особливості проблематики спеціальних груп клієнтів в аспекті вітчизняної соціальної роботи, Піроцький Б. Ю. (2013)
Орешета Ю. В. - Особистість і соціокультурне середовище (2013)
Бирчак І. М. - Значення супервізії в менеджменті соціальної роботи (2013)
Казимир А. В. - До проблеми формування гендерної культури української молоді (2013)
Спиридович Е. Н. - Проблемы супружества и семьи в современном социальном учении Русской Православной Церкви (2013)
Букач М. М. - Освітній центр "Університет третього віку" Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського (досвід створення і функціонування) (2013)
Зайченко І. В. - Про деякі правила ефективного використання робочого часу керівником (2013)
Бойко О. М. - Розвиток докторської програми (PhD) із соціальної роботи і соціальної політики в НаУКМА, Кабаченко Н. В. (2013)
Карпова І. Г. - Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах (2013)
Мижевич О. М. - О гендерном и семейном воспитании современной молодежи в условиях глобализации (2013)
Скорик Т В. - Методи музичної терапії у соціальній роботі (2013)
Суровцева И. Ю. - Компетенции социального работника: международный и отечественный опыт (2013)
Харченко А. А. - Методологические особенности опережающего профессионального образования работников социальной сферы (2013)
Бабакова В. М. - Формування професійної компетентності з питань безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців соціальної роботи (2013)
Волковницька Т. М. - Формування професійних компетенцій майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі (2013)
Лещенко М. Є. - Моральне виховання: історичний аспект (Україна, друга половина ХХ століття) (2013)
Лєскова Л. Ф. - Значення особистісного підходу у процесi підготовки менеджерів із соціальної роботи (2013)
Мекшун А. Д. - Засади правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2013)
Васюта О. І. - Головні засади формування здоров’язберігаючої компетентності бакалаврів соціальної роботи (2013)
Крупа В. В. - Значення знань теорії та практики валеології у підготовці фахівців з фізичної реабілітації (2013)
Лейчук Р. М. - Соціальна адаптація дітей молодшого шкільного віку в межах науково-технічної творчості позашкільної освіти (2013)
Адирхаєв С. Г. - Проблеми навчання руховим діям і оптимізація рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я під час занять фізичного виховання (2015)
Борисенко В. В. - Діалог у контексті сучасної освітньої парадигми, Гагіна Н. В. (2015)
Вихор В. Г. - Сучасний стан підготовки студентів та вчителів до управлінської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Горденко С. І. - Тенденції розвитку законодавства України з огляду інтеграції євросоюзу у сфері охорони праці (2015)
Горошко Ю. В. - Вивчення інформаційних моделей за допомогою СУБД LIBREOFFICE BASE (2015)
Грицик Н. В. - Технологія подкастинг у викладанні іноземної мови (за професійним спрямуванням) (2015)
Каленський А. А. - Концепція розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей (2015)
Клак І. Є. - Теоретичні засади компетентнісного підходу в системі вищої професійної освіти (2015)
Люлька В. С. - Застосування інноваційних освітніх технологій у процесі викладання креслення, Симоненко М. Ю. (2015)
Настрадін В. П. - Педагогічна технологія формування наукових навичок у студентів магістратури (2015)
Пасацька І. М. - Розвиток вищої професійної освіти України в умовах європейського співробітництва (на прикладі підготовки фахівців з соціальної роботи) (2015)
Редько Т. М. - Проблема збереження здоров’я студентів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти (2015)
Спірічева О. В. - Основні передумови формування компетентнісної моделі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі (2015)
Торубара О. М. - Теоретико-методологічні аспекти системи контролю навчальних досягнень студентів у процесі професійної освіти, Рем О. М. (2015)
Шандиба О. В. - Вдосконалення системи цільової післядипломної підготовки кадрів вищої кваліфікації для інноваційної діяльності в промисловості України (2015)
Артюх М. С. - Працевлаштування працівників під час оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості (2015)
Браташ С. В. - Система шкільної освіти в Україні та її складова фізична культура (2015)
Велігура О. О. - Зміст співацьких навичок учнів молодшого шкільного віку загальноосвітніх закладів (2015)
Євтух М. Б. - Проблема соціального здоров’я в Україні (2015)
Єрмоленко А. О. - Професіограма й професійний портрет сучасного вчителя історії (2015)
Івах С. М. - Основні засоби розвитку креативності дітей раннього віку, Левецька М. І. (2015)
Кужель І. Ю. - Інтернет-залежність як актуальна проблема сучасної школи, Нітченко Г. М. (2015)
Мащенко А. І. - Особливості формування музично-естетичної компетентності підлітків у закладах позашкільної освіти (2015)
Миколаєнко А. Є. - Використання у змісті трудового навчання поняття "наступність" (2015)
Михайленко О. М. - "Диференціальні рівняння" для підготовки учнів 11 класу під час гурткової роботи при Малій Академії Наук (2015)
Носко Ю. М. - Загартовування та його вплив на організм учнів початкової школи (2015)
Пінчук М. В. - Роль педагога та школи у перевихованні важковиховуваних учнів (2015)
Шупило І. П. - Порівняльний аналіз рухового здоров’я, розвитку, підготовленості дівчат 16-18 років, які займаються аеробікою в позашкільних навчальних закладах (2015)
Архипов О. А. - Біокінематичний аналіз прямого нападаючого удару у волейболі, Носко М. О. (2015)
Багаліка Т. М. - Педагогічні умови ефективного функціонування педагогічної системи професійної підготовки військовослужбовців (2015)
Бивалькевич Л. М. - Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх інженерів-педагогів до розвитку технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Бикова О. В. - Вплив хореографічної культури на розвиток індивідуальних творчих здібностей майбутніх вчителів хореографії (2015)
Васюта О. І. - Розвиток репродуктивної культури студентської молоді (2015)
Вдовенко І. С. - Стратегія розвитку професійної освіти та напрямки щодо її покращення (2015)
Вдовенко О. І. - Дидактичні умови розвитку творчих здібностей у майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості (2015)
Гречановська О. В. - Значення стилів поведінки у формуванні конфліктологічної культури студентів технічних ВНЗ (2015)
Джуринський П. Б. - Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчо-розвивальної діяльності у загальноосвітній школі (2015)
Завгородня О. Л. - Методика підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності (2015)
Зеленська О. П. - Використання іншомовних автентичних матеріалів у процесі культурологічної підготовки курсантів ВНЗ системи МВС України (2015)
Каменська І. С. - Проблеми формування професійної компетентності майбутніх інспекторів з охорони праці під час їх практичної підготовки, Великдан Ю. В. (2015)
Козерук Ю. В. - Самооцінка як фактор становлення особистості студента, Євсейчик Я. О. (2015)
Коляда А. М. - Педагогічні умови формування в майбутніх учителів технологій ціннісного ставлення до продуктивної праці під час роботи в навчальних майстернях, Царенко С. В. (2015)
Коньок М. М. - Критерії та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя технологій до використання міжпредметних зв’язків (2015)
Кудлай О. В. - Гурток як форма організації позаурочної роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів, Носовець Н. М. (2015)
Максименко І. Г. - Порівняльний аналіз антропометричних, функціональних характеристик та показників фізичної підготовленості студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату (2015)
Мінько Н. П. - Методика технічної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Нищак І. Д. - Інженерно-графічна культура вчителя технологій як професійний феномен (2015)
Олексенко О. О. - Зміст підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації (2015)
Осадченко Т. М. - Структурні компоненти готовності майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи (2015)
Пермінова В. А. - Критерії, рівні, показники підготовки бакалаврів права до творчої діяльності (2015)
Пінчук Я. Ю. - Проблема формування потреби у професійній самореалізації у майбутніх учителів технологій, Видра О. Г. (2015)
Пискун О. М. - Підготовка майбутніх учителів технологій до національного виховання учнів у процесі трудового навчання, Гапанович А. В. (2015)
Полетай О. М. - Ефективні форми роботи з технічно обдарованими дітьми (2015)
Пригодій А. В. - Методика навчання основам наукових досліджень майбутніх учителів технологій (2015)
Ребенок В. М. - Методологія технічного знання майбутніх учителів професійної підготовки на заняттях зі спеціальних дисциплін, Борщ М. В. (2015)
Самусь Т. В. - Вплив педагогічних умов на формування здоров’язбережувальних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Семенова О. В. - Художньо-творча компетентність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: теоретичний аспект (2015)
Солдатенко О. І. - Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів до розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання (2015)
Тополь О. В. - Соціально-психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції (2015)
Фурс Т. І. - Місце перекладацької компетентності у процесі професійного становлення майбутнього вчителя іноземних мов (2015)
Ципіна Д. С. - Експериментальне дослідження ефективності педагогічної технології формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів (2015)
Черниговская С. А. - Обоснование направления реформы вузовской дисциплины "Физическое воспитание" для студентов специальностей, отнесенных к инженерному типу, Неханевич О. Б. (2015)
Агалець І. О. - Соціалізація іміджу освітянина: історичні витоки проблеми періоду ХХ століття на теренах Радянського Союзу (2015)
Вільчковська А. Е. - Хореотерпія як метод психофізичного оздоровлення людини (2015)
Винничук Р. В. - Освітньо-виховні ідеї як основа виховання загальнолюдських цінностей (2015)
Дацків І. Є. - Професійна підготовка молоді Закарпаття як форма соціальної підтримки (2015)
Дереш В. С. - Зміни соціалізаційного впливу сім’ї на формування дитини в Україні другої половини ХХ століття (2015)
Кабанова О. О. - Внесок І. П. Соколянського у розвиток вітчизняної освіти на зламі 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Кащук М. Г. - Організаційно-педагогічні засади правового виховання старшокласників у виховній роботі загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття) (2015)
Кліх Л. В. - Кредитна система навчання – основа забезпечення мобільності студентів, Макодзей Л. І. (2015)
Максименко О. О. - Сучасна практика організації навчання іноземних мов у ланці повної середньої освіти Франції (2015)
Марко В. Ю. - Поняття діалогу в контексті католицької школи (2015)
Невмержицька О. В. - Аксіологічні засади радянської педагогічної думки (1919 – 1939) (2015)
Нікольська Н. В. - Двомовність у суспільному житті та освіті школярів України (2015)
Пригодій М. А. - Використання компаративного аналізу в дослідженнях з порівняльної педагогіки (2015)
Тарасюк Л. В. - Еволюція впровадження моніторингу навчальних досягнень старшокласників (2015)
Шеверун Н. В. - Якість навчання у вищій освіті – перспективи розвитку в ЄС (2015)
Юрженко В. В. - Досвід використання навчальних коміксів в технологічних освітніх системах найбільш розвинутих країн світу (2015)
Василенко О. М. - Активізація дієвості соціального партнерства державних інституцій з громадськими організаціями (2010)
Медведєв І. А. - Ідея університету в Україні: напрями державно-управлінських впливів (2010)
Слупський Б. В. - Особливості й причини формування енергетичних систем: обгрунтування державного регулюваня в сфері електроенергетики (2010)
Гурковський В. І. - Сутність і феноменологія глобалізації  в контексті формування глобального інформаційного суспільства (2010)
Кондрашов О. М. - Удосконалення методів організації виробництва в промисловості (2010)
Королюк Ю. Г. - Кластерний підхід як складова регіонального управління (2010)
Хвесик Ю. М. - Державне реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва регіону (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Оцінка якості нормативно-правової бази в системі регіонального управління (2010)
Макаренко І. О. - Сучасні складові державної промислової політики України (2010)
Халецька А. А. - Неприбуткові організації та їх значення в реалізації соціальної політики держави (2010)
Шевченко С. О. - Забезпечення якості вищої освіти в Україні у вимірі болонського процесу: здобутки та державно-управлінські проблеми (2005-2010 рр.) (2010)
Буханевич А. І. - Забезпечення принципів відкритості та прозорості при налагодження діалогу між владою та громадськістю (2010)
Карпенко Н. М. - Аналіз державного антимонопольного регулювання концентрації в Україні (2010)
Дацій О. І. - Інтеграція науково-технічної сфери в процеси економічного і соціального розвитку суспільства (2010)
Любімов В. І. - Оптимізація державного та ринкового регулювання інвестиційної діяльності (2010)
Бондарчук Н. В. - Механізми реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2010)
Кондрашов О. М. - Методичні підходи до прогнозно-аналітичного оцінювання структурного розвитку промисловості (2010)
Федько О. А. - Громадський контроль та управління процесами трансформації довкілля, що впливають на здоров’я населення країни (2010)
Харченко Ю. П. - Державне управління у сфері забезпечення функціонування сімейних форм виховання дітей, що залишились без піклування батьків (2010)
Гурковський В. І. - Особливості застосування інформаційної зброїв умовах глобального інформаційного суспільства (2010)
Киричук Ю. Л. - Основні напрями реалізації механізму державного управління забезпеченням доступності житла в Україні (2010)
Сторчеус О. М. - Сутність регулювання промислового комплексу регіону (2010)
Петков В. З. - Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів як успадкована проблема науки державного управління (2010)
Купало Р. О. - Тенденції і суперечності в державному регулюванні розвитку підприємницького клімату в Україні (2010)
Митрофанський С. В. - Cтан довкілля як складова державної демографічної політики в Україні (2010)
Мельтюхова Н. М. - Технологія державного управління як складова соціальних технологій (2010)
Гладка Т. І. - Інноваційний розвиток освіти як об’єкт державного управління (2010)
Сьоміч М. І. - Поняття регіональної політики в економічному розвитку держави (2010)
Данильченко М. О. - Адаптація українського податкового законодавства до вимог єс (2010)
Федько О. А. - Основні принципи забезпечення здорового способу життя (2010)
Кондрашов О. М. - Формування державних програм управління реструктуризацією промислового виробництва (2010)
Любімов В. І. - Поняття та критерії інвестиційної безпеки (2010)
Бондарчук Н. В. - Пріоритети регіональної соціально-економічної політики держави (2010)
Дітковська М. Ю. - Аналіз інформаційної системи органу державного управління (2010)
Шевченко В. М. - Механізми реалізації державної політики у сфері вищої освіти в умовах інноваційного розвитку України (2010)
Бодун Т. І. - Конфліктогенний характер демократичного розвитку українського суспільства і його вплив на державно-управлінське середовище (2010)
Котова Н. О. - Інноваційні методи формування територіального бренду (2010)
Шевченко О. М. - Проблеми та можливості державного управління процесом трудової міграції з України (2010)
Содержание (2014)
Астайкин Д. В. - Смешанные законы распределениявероятностей случайныхпогрешностей навигационных измерений (2014)
Бобыр В. А. - Избыточность в системах динамического позиционирования, Мусаев М. А. (2014)
Богаченко Е. А. - Современные способы обучения и их перспективы в получении морского образования (2014)
Бондаренко А. В. - Методика расчета эффективности скоростных автопассажирских катамаранов при концептуальном проектировании, Буй Д. Т. (2014)
Вишневский Д. О. - Выделение перспективных направлений перевозок и оценка возможного объема транспортной работы для универсальных судов (2014)
Дворецкий В. А. - Характер и структура погрешностей радиолокационного пеленга РЛС (2014)
Дворецкий В. А. - Экспериментальное подтверждение точности навигационного параметра, Демиденко П. П. (2014)
Егоров Г. В. - Концепт танкера смешанного река-море плавания типа "Новая волгонефть, Тонюк В. И., Дурнев Е. Ю. (2014)
Калиниченко Е. В. - Расчет моментов времени начала и окончания поворота судна с учетом характеристик его поворотливости (2014)
Куриллова Е. В. - Субъекты судовладения в сфере морского бизнеса и в системе морских правоотношений, Шибаев А. Г. (2014)
Клименко Е. Н. - Система автоматизированного контроля грузовых операций балкера (2014)
Кошевой В. М. - Модернизация ЭКНИС для взаимодействия с системой УКВ радиосвязи, Шишкин А. В. (2014)
Мальцев А. С. - Использование информации о рельефе дна для обеспечения навигационной безопасности, Вильский Г. Б. (2014)
Марко Ноккала - Особенности эффективного использования метеорологической информации при плавании в экстремальных погодных условиях, Голиков В. В., Назаренко К. В. (2014)
Милетин А. В. - Расчёт периода качки контейнеровозов (2014)
Обертюр К. Л. - Разработка логистического алгоритма интеллектуальной экспертной системы поддержки принятия решений операторов при обеспечении ходкости судна в чрезвычайных ситуациях (2014)
Парменова Д. Г. - Анализ аварийных ситуаций с судами морского флота (2014)
Приходько Е. А. - Аспекты применения риск-менеджмента в условиях повышенной опасности (2014)
Соколенко В. И. - Содержательные алгоритмы планирования пути движения судна в стесненных водах, Ворохобин И. И. (2014)
Топалов В. П. - К оценке эффективности несения вахты на мостике судна, Торский В. Г., Торский В. В. (2014)
Тришин Н. В. - Интегрирование предиктивной модели движения судна в ЭКНИС, Сикирин В. Е. (2014)
Хомяков В. Ю. - Пошаговая загрузка навалочным грузом т/х "PLATO" (2014)
Рефераты (2014)
Мелешко М. І. - Державне регулювання ринку зерна і ринкових відносин (2010)
Тарасенко О. Л. - Пріоритетні напрями реалізації мовної політики європейського союзу (2010)
Білявська О. Б. - Концептуальні принципи управління ризиками в державному управлінні (2010)
Гасюк І. Л. - Соціальні аспекти кадрового забезпечення фізичної культури і спорту в Україні (2010)
Іванюта П. В. - Державне регулювання статистичних досліджень оцінки якості товару (2010)
Матійко С. А. - Особливості державного регулювання розвитку транспортного комплексу України (2010)
Скопич О. Д. - Інституційне забезпечення нормотворчої діяльності представницьких органів місцевого самоврядування (2010)
Дацій Н. В. - Шляхи активізації інвестиційного процесу в державній інвестиційній політиці (2010)
Приходько І. П. - Державна політика інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору (2010)
Скидан О. В. - Продовольча безпека як пріоритет аграрної політики: проблеми інституціоналізації (2010)
Шпачук В. В. - Криза банку та банківської системи: основні поняття,  суб’єкти державного управління (2010)
Ільченко Н. В. - Концепція участі та методи залучення населення до розвитку територіальної громади (2010)
Карамишев Д. В. - Перспективи запровадження страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, Рогова О. Г. (2010)
Ясюкевич О. А. - Напрями удосконалення організаційного забезпечення державного регулювання ринку об’єктів промислової власності в Україні (2010)
Іванюта П. В. - Державне регулювання гармонізації національних стандартів якості товару у відповідності міжнародних і європейських норм (2010)
Міщенко Д. А. - Взаємоузгодженість дій держави у перебудові галузевої структури аграрного виробництва у відповідності до викликів глобалізації (2010)
Матійко С. А. - Складові елементи механізму державного регулювання зв'язків у транспортній системі (2010)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Беліченко О. П. - Викопні смоли світу (2012)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості полірування природного каміння. Частина 1. Основні абразивні матеріали для полірування каменю. Головні вимоги до оброблюваної поверхні, Сидорко В. І., Ляхов В. Н. (2012)
Гелета О. Л. - Статистичні дослідження і аналіз кризових явищ 2008-2010 років на ринку декоративного каміння на прикладі динаміки експортно-імпортних операцій в Україні (2012)
Гелета О. Л. - Використання віртуального еталона під час кваліметричної оцінки виробів з декоративного каміння, Сергієнко І. А. (2012)
Манохін O. Г. - Електронна митниця, Манохіна Л. В., Соловко Г. Ф., Максюта О. В. (2012)
Беліченко О. П. - Розробка методики діагностики дорогоцінного каміння методом ІЧ-Фур’є спектроскопії (2012)
Татарінцев В. I. - Дослідження діагностичних ознак штучних (синтетичних) алмазів, що знаходяться у вигляді огранованих вставок (2012)
Татарінцев В. I. - Розробка критеріїв діагностики й оцінки якості чорних діамантів з природним та штучно отриманим забарвленням (2012)
Липатова Л. H. - Славянские символы в ювелирных украшениях и их роль в формировании ментальности человека (2012)
Інформація (2012)
Дацій Н. В. - Інвестиційна політика як фактор гарантування економічної безпеки (2010)
Матійко С. А. - Структурно-функціональний аналіз методів державного регулювання транспортної системи (2010)
Іванюта П. В. - Державне регулювання еколого-техногенною безпекою України (2010)
Пугач А. О. - Сутність процесу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної виконавчої влади в Україні (2010)
Лисенко Л. В. - Партнерська модель управління соціально-економічним розвитком сільських територій: сутність і умови формування (2010)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Управлінська технологія забезпечення вектору цивілізаційних змін "підприємство" — "мікроцивілізація" — "культурний лідер" (2010)
Міокова Н. В. - Удосконалення управлінських механізмів в державному секторі в контексті впровадження інвестиційних проектів (2010)
Маляренко Т. А. - Кластери негативного соціального розвитку та конфлікти в Україні (2010)
Медведєв І. А. - Університет як об'єкт державного управління (2010)
Зотов О. В. - Проект, управління проектом: основні поняття, суб’єкти державного управління (2010)
Латинін М. А. - Державне управління стратегічним розвитком інвестиційного потенціалу регіонів України, Думенко О. В. (2010)
Тарнай В. А. - Особливості категоріального апарату аудиту адміністративної діяльності (2010)
Комашенко Т. А. - Особливості розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації: проблеми та подальші перспективи (2010)
Павлов О. В. - Перспективи та напрями державного регулювання соціально-економічної сфери в умовах криз (2010)
Комар Ю. М. - Роль підсистеми "місцеве самоврядування" в науковому забезпеченні системи державного управління (2010)
Антонов А. В. - Економічний розвиток сільських територій: міжнародний досвід кредитування (2010)
Дацій Н. В. - Механізми залучення іноземних інвестицій в Україні (2010)
Алейнікова О. В. - Система оптових ринків сільськогосподарської продукції: необхідність державного регулювання (2010)
Бєлкін Л. М. - Актуальні питання реалізації прав громадян на юридичну допомогу в контексті державної політики щодо забезпечення прав і свобод громадян (2010)
Шевченко Л. В. - Напрями розвитку державного управління торговельним та інвестиційним співробітництвом України з фрн (2010)
Кудренко Б. В. - Основи та особливості взаємодії молодіжних організацій та об'єднань і органів державної влади (2010)
Баранова А. В. - Державна виховна політика як складова політичної діяльності держави (2010)
Козир С. М. - Приорітети державної політики України щодо аграрного сектору після вступу до сот (2010)
Кандагура К. С. - Неурядові аналітичні центри як елементи вираження думки громадськості у співпраці з суб’єктами державного управління (2010)
Пельтек Л. В. - Концептуальні підходи до формування регіональної промислової політики (2010)
Василенко О. М. - Філософські засади елітної особистості (2010)
Мироненко М. Ю. -  необхідність державного регулювання в умовах глобалізації  економіки (2010)
Хріпливець Д. Є. - Теоретичні засади моделей місцевого самоврядування (2010)
Лебедь Н. В. - Законотворча діяльність як правова категорія (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансовий контроль у забезпеченні медичних заходів окремих державних програм (на прикладі львівської області) (2010)
Соколова Т. А. - Підвищення ефективності державної служби – як важливий чинник інноваційно-інвестиційного розвитку України (2010)
Васільєва Л. М. - Функції державного регулювання аграрного сектора в умовах системної модернізації економіки (2010)
Вишиванюк М. В. - Формування екологічних механізмів стратегічного державного управління розвитком регіонів (2010)
Рибачук В. Л. - Проектування регіональної системи житлових субсидій та компенсацій з розробкою адміністративного регламенту державної послуги (2010)
Царьов Ю. О. - Сучасний стан та перспективи договірно-правового оформлення морських кордонів України (2011)
Бульба В. Г. - Громадські гуманітарні ради як інструмент вдосконалення державної гуманітарної політики, Меляков А. В. (2011)
Бортнік С. В. - Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування (2011)
Гіндес О. Г. - Екологічний фактор у функціонуванні суспільного виробництва для регулювання співвідношення попиту і пропозиції (2011)
Плеханов Д. О. - Методологічні основи державного регулювання аграрного сектора економіки (2011)
Лелеченко А. П. - Зарубіжний досвід організації функціонування місцевого самоврядування: імплементація в Україні (2011)
Тимцуник В. І. - Роль організаційної культури в діяльності підприємств торгівлі, Гайдай Ю. В. (2011)
Вишиванюк М. В. - Механізми державного управління сталим розвитком регіонів (2011)
Величко Л. А. - Специфіка формування системи пенсійного забезпечення в контексті реалізації державної соціальної політики (2011)
Ковалевська О. П. - Житлові умови в системі характеристик якості життя (2011)
Содержание (2015)
Астайкин Д. В. - Эффективность координат судна при смеси нормально распределенных погрешностей выборки (2015)
Вагущенко А. А. - Изобразительная модель ситуации для выбора момента изменения курса для расхождения с несколькими судами (2015)
Вагущенко Л. Л. - Расчет порождаемых "целью" ограничений на В-маневр собственного судна, Вагущенко А. Л. (2015)
Голиков В. В. - Гарантированное безопасное управление эргатической системой на водном транспорте (2015)
Ворохобин И. И. - Эквивалентность оценки вероятности безаварийного плавания судна в стесненном районе, Северин В. В., Казак Ю. В. (2015)
Гаврилюк Р. В. - Сгонно-нагонные колебания уровня в акваториях портов северо-западной части черного моря и их изменения в современный климатический период, Корнилов С. В. (2015)
Dabrowski J. - Economic and legal aspects of the structural transformation of Polish seaports (2015)
Деревянко А. А. - Особенности обеспечения манёвренными характеристиками судов VLCC (2015)
Квитковский Р. С. - Оценка ледопроходимости лоцманского катера на начальной стадии проектирования, Бондаренко А. В. (2015)
Князь И. А. - Поляризационная селекция эхо-сигналов морских объектов на фоне гидрометеорологических помех (2015)
Koshevyy V. - Analysis efficiency of processing compound multiphase and LFM signals, Pashenko O. (2015)
Koshevyy V. - Spatial processing based on the ship’s antenna array with minimum quantity of controlling elements, Shershnova A. (2015)
Лысый А. А. - Влияние факторов внешней среды на тип и главные размерения судов каравана при ледовых проводках в Азовском море (2015)
Милетин А. В. - Метод определения величины изгиба корпуса судна (2015)
Петров И. М. - Эвристический алгоритм поведения морского агента при разливе нефтепродуктов в рамках сервисной эргатической системы (2015)
Топалов В. П. - Обоснование решений по управлению эксплуатацией судна в условиях неопределенности, Торский В. Г., Торский В. В. (2015)
Ходарина К.В. - Комплексный подход к повышению экологической безопасностисудна (2015)
Шевченко В. А. - Анализ отказов и математическое моделирование ВРШ судов с системами динамического позиционирования, ПипченкоА. Д., Коваленко О. А. (2015)
Якушев А. О. - Имитационное моделирование процедуры выбора оптимальной формы судовой безопасной области (2015)
Дворецкий В. А. - Исследование влияния конструктивных преград судна на распространение волны в радиолокации (2015)
Костенко П. А. - Особенности всесезонной буксировки судов в водах Украины (2015)
Губский А. Г. - Особенности планирования перехода судна через пиратоопасные районы (2015)
Рефераты (2015)
Підмогильний О. О. - Проблемні питання шляхів впровадження електронних торгів як механізму забезпечення ефективності системи державних закупівель України (2011)
Ситник С. В. - Політична прохідність політико-управлінських рішень (2011)
Домбровська О. А. - Стратегія управління земельними ресурсами в місті алушта автономної республіки крим (2011)
Єгоров Ю. В. - Державно-управлінські механізми здійснення політики екологічної безпеки України (2011)
Жданова І. С. - Адаптація законодавства України про державну службу до вимог європейського союзу: стан, проблеми, перспективи (2011)
Мандрагеля В. А. - Тероризм та збройні конфлікти в контексті нового ідеологічного руху в мусульманському світі (2011)
Маслова Л. А. - Роль громадських організацій у формуванні антикорупційної моделі поведінки молоді, Савченко Т. Б. (2011)
Рейтерович І. В. - Російський досвід взаємовідносин держави та  великого капіталу: уроки для України (2011)
Шевченко С. О. - Упровадження державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти – невідкладний засіб реалізації державної освітньої політики в Україні (2011)
Лелеченко А. П. - Організація роботи з документами в діяльності органів місцевого самоврядування (2011)
Вишиванюк М. В. - Впровадження стратегічного державного smart-управління регіонами (2011)
Вилгін Є. А. - Підходи до реалізації регіональної інноваційної політики держави (2011)
Зубрицька Н. Б. - Основні чинники державного регулювання банківської діяльності України в умовах європейської інтеграції (2011)
Сторінка редактора (2015)
Домбровский Я. А. - Современные подходы к терапии осложненного пиелонефрита: применение защищенных цефалоспоринов, в частности комбинации цефтриаксон/сульбактам, Иванова М. Д. (2015)
Лук’яненко Н. С. - Природжені вади розвитку сечовидільної системи в дітей раннього віку та синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Кенс К. А., Петріца Н. А., Короляк О. Я. (2015)
Добрик О. О. - Приклад ренопротективної терапії в дитячій нефрології: клінічний випадок, Секунда М. О. (2015)
Мартынюк Лар. П. - Влияние растительного препарата Канефрон® H на течение диабетической нефропатии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа: результаты сравнительного когортного исследования, Мартынюк Л. П., Ружицкая О. А., Мартынюк Е. С. (2015)
Корж А. Н. - Кардиоренальный синдром у больных хронической болезнью почек и ишемической болезнью сердца (2015)
Иванова М. Д. - Применение нифуратела в терапии инфекций мочевой системы у гинекологических больных, Домбровский Я. А. (2015)
Калантаренко Ю. В. - Диализная терапия. Преимущества перитонеального диализа в терапии хронической и острой почечной недостаточности, Томин Е. В., Соколова Л. К. (2015)
Іванов Д. Д. - Бліц-аналіз клінічного спостереження, Шкаровський В. В. (2015)
Коментар спеціаліста (2015)
Симпозіум № 189 "Профілактика нефрологічних ускладнень у вагітних" (2015)
Симпозіум № 190 "Стандарти медичної допомоги при цукровому діабеті. Діабетична хвороба нирок" (2015)
Таран О. І. - Симпозіум № 187 "Пацієнти з порушеннями обміну калію в практиці нефролога" (2015)
Рекомендації для всіх: що дозволяє зберегти нирки здоровими (2015)
Всесвітній день нирки 2015. Науково-практична конференція "Здоров’я нирок для всіх" (2015)
Актуальні питання урології у фокусі VI Міжнародного медичного форуму (2015)
Радченко Л. - Конкурси мистецтв як складова частина програми олімпійських ігор сучасності (2014)
Седляр Ю. - Согласование движений в четырехударном аритмичном кроле и в четырехтактном аритмичном кроле со скрестным ударом ног (2014)
Валькевич О. - Комплесне використання фізичних вправ для студентів – бігунів на середні дистанції (2014)
Гуртова Т. - Аналіз динаміки змін функціональних показників організму студентів, хворих на ожиріння, під впливом занять за експериментальною програмою в спеціальних медичних групах ВНЗ (2014)
Остапова О. - Особливості змісту професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання, Левків В. (2014)
Гайволя Р. - Педагогічні умови організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів старших класів (2014)
Черкашин Р. - Особливості розвитку швидкісно-силових якостей дітей молодшого шкільного віку за допомогою методу колового тренування, Кузнецов В. (2014)
Лазарева Е. - Средства физической реабилитации на стационарном этапе восстановления здоровья детей, оперированных по поводу врожденных пороков сердца, Витомский В. (2014)
Люгайло С. - Соматическая заболеваемость юных спортсменов: структура и взаимосвязь с факторами процесса підготовки (2014)
Щербина Д. - Практическое обоснование программы физической реабилитации футболистов после артроскопических вмешательств на коленном суставе (2014)
Вако І. - Техніка виконання прийому "Важіль кисті назовні" з нанесенням першого удару рукою співробітниками спеціальних підрозділів із досвідом роботи понад 10 років, Юхно Ю., Литвиненко Ю. (2014)
Іванюк О. - Особливості потужності тета-ритму ЕЕГ при розумовій діяльності в спортсменів ациклічних видів спорту (2014)
Ніколаєнко В. - Технологія підвищення тактико-технічної майстерності на етапах багаторічної підготовки футболістів (2014)
Наші автори, інформація для авторів (2014)
Груба Г. І. - Ефективність дії сучасних механізмів державного регулювання регіонального розвитку (2011)
Радиш Я. Ф. - Державне управління системою кардіологічної допомоги в Україні (за матеріалами літературних джерел), Поживілова О. В., Дарчин Б. С. (2011)
Ситник С. В. - Мережева структура публічної політики та управління (2011)
Война Г. Г. - Аналіз відповідності законодавства України в галузях освіти і науки (2011)
Рейтерович І. В. - Особливості функціонування фінансово-політичних груп інтересів у системі публічної політики (2011)
Близнюк В. В. - Управління банківською системою  у сформульованих чинним законодавством вимогах (2011)
Кудрицька Ж. В. - Проблеми ефективності реалізації електронного документообігу (2011)
Замковий О. І. - Трансформування відносин власності в муніципальних утвореннях (2011)
Берюх О. В. - Екологічне маркування як інструмент державного управління (2011)
Онищенко О. Р. - Аналіз зарубіжного досвіду реалізації державної політики у сфері ресурсозбереження (2011)
Романець Романець - Сутність та зміст державного регулювання аграрного сфери економіки, О. А. (2011)
Тоцький С. В. - Реальні та потенційні чинники державного регулювання системи економічної безпеки (2011)
Груба Г. І. - Інституціональні та правові умови розвитку корпоративного сектора економіки (2011)
Шубін С. П. - Політичний маркетинговий аналіз сутності сучасного соціально-політичного конфлікту в державі (2011)
Банчук М. В. - Створення єдиного медичного освітнього простору України в контексті загальноєвропейської стратегії (2011)
Лебедюк В. М. - Вдосконалення механізму державного впливу на організаційний розвиток політичних партій (2011)
Лисов І. В. - Структурна схема оптимальної структури житлового будівництва у державі (2011)
Лелеченко Н. В. - Загальна характеристика адміністративної юрисдикції як специфічної форми діяльності органів публічної влади (2011)
Наталія Фойгт - Державна підтримка медичного мікрострахування як механізм розширення доступу сільських територіальних громад до якісного медичного обслуговування (2011)
Стельмашенко О. О. - Методичні підходи до визначення інструментів прямого державного впливу на функціонування ринку пива в Україні (2011)
Круглов М. П. - Теоретичні підходи до визначення понятійного апарату механізмів державного управління на національному, регіональному та мікрорівнях (2011)
Майорова Т. В. - Формування інвестиційного капіталу в умовах глобальних викликів, Диба В. М. (2011)
Савелко С. О. - Державне управління інвестиційними ресурсами як привабливим інструментом на фінансовому ринку в Україні (2011)
Клименко К. В. - Основи функціонування інститутів спільного інвестування в посткризовий період (2011)
Чаргазія Т. З. - Аналіз підходів до оцінки рівня інвестиційної активності в економіці міста (2011)
Понеділко О. В. - Механізми оцінки кредитних ресурсів для реалізації інновацій (2011)
Одотюк І. В. - Національне наукомістке виробництво і міжнародна економічна інтеграція: передумови та наслідки реалізації, Фащевська О. М., Ткачова О. А. (2011)
Савелко Т. В. - Банківська система як найважливіший інструмент мобілізації і перерозподілу внутрішніх фінансових ресурсів (2011)
Скулиш Ю. І. - Проблема розподілу фінансової відповідальності між суб'єктами соціального страхування (2011)
Юрчишина Л. І. - Аналіз концептуальних підходів до розуміння природи конкуренції та конкурентоспроможності (2011)
Скоробогач О. І. - Роль малих та середніх банків у регіональному розвитку України (2011)
Суховий Д. І. - Місцеві бюджети як джерело фінансування державних соціальних гарантій (на прикладі м. києва) (2011)
Чумак П. О. - Макроекономічна ситуація в Україні: регіональний аспект (2011)
Сергійчук І. І. - Методичний підхід до визначення масштабів діяльності підприємств енергетичного машинобудування (2011)
Соломіна Н. Ю. - Методичний підхід до оцінки управління оборотним капіталом підприємств залізничного машинобудування (2011)
Дунда С. П. - Стратегічні підходи до управління розвитком підприємств хлібопекарної галузі (2011)
Дмитренко Г. В. - Реальний стан фінансово-господарської діяльності державних підприємств (на прикладі казенного заводу порошкової металургії) (2011)
Чернов С. І. - Чинники успіху в забезпеченні економічної безпеки регіонів та держави (2011)
Толуб'як В. С. - Актуарні розрахунки в системі пенсійного забезпечення: теоретико-оргагізаційний аспект (2011)
Ємельянов В. М. - Механізми взаємодії органів регіональної і місцевої влади щодо створення сприятливого бізнес-клімату (2011)
Кобець А. С. - Інститут освіти як провідний суспільний канал забезпечення й регуляції відтворення людського капіталу (2011)
Банчук М. В. - Державне управління процесами обігу лікарських засобів (2011)
Фойгт Н. А. - Оцінка інституційних моделей первинної медико-санітарної допомоги у контексті демографічного старіння (2011)
Волянський П. Б. - Мобільні медичні формування як механізм медичного захисту за умов надзвичайних ситуацій природного і техногенного харакетру (2011)
Михненко А. А. - Світовий досвід функціонування інституту президента: уроки для України (2011)
Лоза Р. Р. - Концепт "дієздатна громада" як предмет науково-теоретичного аналізу (2011)
Безбах Н. В. - Правові особливості здійснення державно-приватного партнерства в Україні (2011)
Міщенко Д. А. - Державне регулювання розвитку ринку земель в Україні (2011)
Алейнікова О. В. - Підсумки і аналіз стану державного регулювання розвитку агропродовольчої сфери (2011)
Васільєва Л. М. - Концепція стійкого розвитку аграрного сектора економки (2011)
Сагайдак І. В. - Становлення та розвиток бюджетної системи і міжбюджетних відносин в Україні (2011)
Кемінь О. - Рекреаційно-оздоровчий потенціал скаутської системи всебічного розвитку (2014)
Радченко Л. - Олімпійська освіта в навчально-виховному процесі: педагогічна цінність та соціальна значущість (2014)
Альошина А. - Современные представления о комплексной физической реабилитации школьников с близорукостью (2014)
Катерина У. - Соціально-педагогічні передумови впровадження навчально-оздоровчих комплексів у процес фізичного виховання студентів, Андрєєва О. (2014)
Семанишин Т. - Готовність майбутнього інструктора фізичного виховання до валеологічної діяльності в дошкільних закладах освіти, Попель С. (2014)
Futornyi S. - Actual Issues of Improving the Process of Student`s Physical Education Through the Application of Modern Health-saving Technologies (2014)
Годлевський П. - Керування психологічним станом студентками спортивного навчального відділення із самозахисту (2014)
Магльований А. - Дискретність питань формування та інтеграції здоров’язберігальних компетенцій у студентів ВНЗ у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки, Козіброда Л. (2014)
Гайволя Р. - Розвиток рухових якостей учнів старших класів засобами фізичного виховання в позаурочний час (2014)
Czarny W. - Charakterystyka porównawcza sprawności fizycznej studentów wychowania fizycznego z dwóch ośrodków akademickich: Rzeszowa i Preszowa w oparciu o wybrane próby testu Eurofit, Drozd S., Czaja R., Nowosad-Sergeant E., Czarnota B., Drozd M., Mytskan T., Mytskan B. (2014)
Афанасьєв С. - Уявлення про хід розвитку рухової сфери та фізичного розвитку дітей із порушенням слуху (2014)
Жарова І. - Вплив маси тіла на морфофункціональний стан нижніх кінцівок у підлітків із первинним ожирінням, Кравчук Л. (2014)
Кашуба В. - Характеристика просторової організації тіла дітей молодшого шкільного віку зі слуховою деривацією, Насраллах З., Демчук С. (2014)
Котелевський В. - Якість життя як критерій ефективності впливу комплексної програми фізичної реабілітації на студентів із патологією хребта, Копитіна Я. (2014)
Лавринюк В. - Взаємозв’язок між станом товщини комплексу інтима-медіа-сонних артерій та рівнем фізичної працездатності (2014)
Лазарєва О. - Фізична активність і вроджені вади серця, Вітомський В. (2014)
Пур Хейдари Рудбери Анвар Морад - Функциональное состояние миокарда у больных с нарушением коронарного кровообращения, Манжуловский В., Ломаковский А. (2014)
Попадюха Ю. - Особенности восстановления спортсменов при повреждениях ротаторной манжеты плеча, Марайта Адель М. А., Алёшин А. (2014)
Алёшина А. - Физическое развитие ребенка, больного детским церебральным параличом (2014)
Алексеенко А. - Техническая подготовка самбистов на этапе начальной підготовки, Юхно Ю. (2014)
Валькевич О. - Розвиток швидкісно-силової підготовки у футболістів 13–14 років (2014)
Литвиненко Ю. - Кинематические особенности техники двигательных действий в сложных условиях статодинамической устойчивости тела спортсменок, специализирующихся в синхронном плавании, Гордеева М. (2014)
Петрович В. - Використання функціональних петель Rip 60 як одного із засобів розвитку фізичної підготовки футболістів, Дереповський С. (2014)
Терещук М. - Гольф у країнах СНД: розвиток та функціонування (2014)
Топол А. - Информативные показатели для оценки специальной подготовленности гимнасток в групповых упражнениях (2014)
Яковенко О. - Обґрунтування та розробка алгоритму формування екіпажів в академічному веслуванні (2014)
Корягін В. - Індивідуалізація багаторічної підготовки юних спортсменів у командних спортивних іграх (2014)
Наші автори, інформація для авторів (2014)
Груба Г. І. - Методологічні підходи до контролю в сфері державного управління (2011)
Шубін С. П. - Морально-етичні проблеми політичного маркетингового дослідження в державному управлінні (2011)
Овчаренко В. А. - Преактивное управление гомеостазом (2011)
Банчук М. В. - Державне управління підготовкою кадрових ресурсів сімейної медицини (2011)
Мужилко О. О. - Основні витоки ідеї сталого розвитку та шлях переходу України на принципи сталого розвитку (2011)
Чернов С. І. - Структурні елементи стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів (2011)
Кобець А. С. - Підготовка фахівців у системі динамічної адаптації до швидкозмінних вимог національного та міжнародного рівнів праці (2011)
Фойгт Н. А. - Проблеми і напрями державного управління системою надання тривалої медичної допомоги населенню похилого віку в Україні (2011)
Ємельянов В. М. - Ринкові відносини в Україні та надання регіональним органам влади і господарюючим суб’єктам повної самостійності (2011)
Лисов І. В. - Заходи держави по нормалізації житлово-будівельної діяльності в регіонах (2011)
Волянський П. Б. - Життєзабезпечення постраждалого населення в надзвичайних ситуаціях мирного характеру (2011)
Холоднюк З. В. - Удосконалення механізмів реалізації соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном (2011)
Сторінка редактора (2015)
Лукович Ю. С. - Нейроендокринно-імунний супровід діуретичного ефекту бальнеотерапії на курорті Трускавець, Попович А. І., Ковбаснюк М. М., Королишин Т. А., Бариляк Л. Г., Попович І. Л. (2015)
Иванов Д. Д. - Минеральные воды Европы: фокус на Италию (2015)
Осипенко Е. Д. - Применение ксипамида при ведении пациентов с гипертонической болезнью, ассоциированной с поражением почек, Домбровский Я. А. (2015)
Иванова М. Д. - Применение препаратов группы блокаторов рецепторов ангиотензина в комплексной терапии пациентов с гипертонической болезнью и сахарным диабетом, Скалий Н. Н., Иванов Д. Д. (2015)
Иванов Д. Д. - Применение препаратов группы статинов у пациентов с хронической болезнью почек, сочетанной с дислипидемией, Домбровский Я. А. (2015)
Мордовец Е. М. - Применение нифуратела в терапии инфекций мочевыводящих путей у пациентов детского и подросткового возраста (2015)
Таран О. І. - Клінічні та організаційні проблеми застосування перитонеального діалізу (2015)
Україна йде вперед у лікуванні хвороб нирок. Сотні лікарів ознайомилися з новими підходами на міжнародній конференції до Всесвітнього дня нирки (2015)
Каким приправам отдать предпочтение при заболеваниях почек (2015)
Федоренко В. Г. - Удосконалення структури фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств, Пінчук Ю. Б. (2011)
Скворцов І. Б. - Обгрунтування ефективності інвестиційного проекту з використанням життєвого циклу товару, Яремик Х. Я. (2011)
Стаканов Р. Д. - Прямі іноземні інвестиції в економіці німеччини: до- та посткризовий період, Ніколаєнко К. В. (2011)
Сіліна І. В. - Удосконалення класифікації інвестицій природоохоронного призначення (2011)
Слободчикова О. А. - Інноваційна реструктуризація промислових підприємств: сутність та особливості реалізації (2011)
Череп А. В. - Аналіз показників економічної безпеки підприємств агропромислової галузі, Іванова Н. С. (2011)
Хлівний В. К. - Суперечлива сутність податків як джерело ризиків бюджетних втрат, Степура М. М. (2011)
Мусієць Т. В. - Вплив євро на перетворення національних валютних систем країн центральної та східної європи, Лавріненко О. В. (2011)
Миронова Л. Г. - Аналіз досвіду рейтингового оцінювання і управління в сучасній економіці (2011)
Харченко Н. В. - Оцінка ефективного управління власним капіталом акціонерного товариства (2011)
Дергалюк Б. В. - Особливості інституційного забезпечення державного регулювання лізингових відносин в України, Гречко А. В. (2011)
Вуйців М. М. - Європейська модель внутрішньогосподарського контролю: орієнтація на ефективність (2011)
Немиро А. С. - Тенденції на світовому ринку небанківських фінансових послуг внаслідок лібералізації міжнародної торгівлі послугами (2011)
Дмитренко Г. В. - Необхідність покращення фінансового стану державних підприємств (на прикладі казенного заводу порошкової металургії) (2011)
Новаченко Т. В. - Соцієтальна ідентичність як чинник становлення авторитета керівників органів державної влади (2011)
Кобець А. С. - Проблеми інтеграції освітнього середовища з науковими установами щодо впровадження інноваційних технологій (2011)
Овчаренко В. А. - Преактивное управление связностью (2011)
Ємельянов В. М. - Роль кластерів як полюсів перетину інтересів органів влади та суб'єктів бізнесу в системі регіональної економіки (2011)
Алейнікова О. В. - Теоретичні основи і передумови ефективного державного регулювання в аграрній сфері (2011)
Васільєва Л. М. - Державна підтримка як складова системи державного регулювання аграрного сектора економіки (2011)
Міщенко Д. А. - Державне регулювання аграрного сектору економіки України в умовах світової організації торгівлі (2011)
Фойгт Н. А. - Концептуальні засади реформування системи первинної медичної допомоги в умовах демографічного старіння (2011)
Чернов С. І. - Модель використання регіональних компонентів економічної політики в умовах ринкової економіки (2011)
Мазур С. С. - Методологія державного управління у сфері забезпечення безпеки органів державної влади (2011)
Максимюк Ю. О. - Методи управління персоналом державної прикордонної служби України (2011)
Весельська Л. А. - Міжнародний досвід державного регулювання соціальної безпеки в країнах з різними моделями соціального розвитку: застосування в Україні (2011)
Петросова О. В. - Особливості кадрової роботи органів управління у безпековому секторі держави (2011)
Левітан А. Л. - Аналіз міжнародних договорів з дотриманням прав людини у міграційній сфері (2011)
Совівський О. М. - Шляхи удосконалення механізмів державного управління у зовнішньополітичній сфері (2011)
Афанасьева Е. С. - Граничное поведение гомеоморфизмов в метрических пространствах (2013)
Вербинина К. В. - Формула Рисса–Данфорда для формальных степенных рядов класса Жевре, Гефтер С. Л. (2013)
Ломако Т. В. - Критерий компактности для классов решений уравнений Бельтрами (2013)
Рязанов В. И. - О некоторых вопросах сходимости и компактности пространственных гомеоморфизмов, Севостьянов Е. А. (2013)
Сердюк А. С. - Оцiнки колмогоровських поперечникiв класiв iнтегралiв Пуассона, Боденчук В. В. (2013)
Заяць В. М. - Клас нових функцiй для побудови дискретних моделей коливних систем з широким спектром динамiчних режимiв (2013)
Стоян Ю. Г. - Переход от одного локального минимума к другому в задаче упаковки неравных кругов в полосе минимальной длины, Яськов Г. Н. (2013)
Шевченко А. И. - Математическое моделирование одного класса сложных систем с применением нечеткой логики, Миненко А. С. (2013)
Бреславский И. Д. - Нерезонансное взаимодействие двух мод колебаний прямоугольных пластин при их геометрически нелинейном деформировании, Аврамов К. В. (2013)
Каминский А. А. - Влияние трения между берегами межфазной трещины на угол ее начального поворота при сдвиге, Дудик М. В., Кипнис Л. А. (2013)
Кистович А. В. - Интегральные модели нелинейных поверхностных волн в идеальной жидкости, Никишов В. И., Чашечкин Ю. Д. (2013)
Гаврюшенко Д. А. - Хiмiчний потенцiал неоднорiдної бiнарної системи (2013)
Стыров В. В. - Генерация хемо-ЭДС в наноразмерных структурах с p−n-переходами на основе SiC, Симченко С. В. (2013)
Тарелин А. А. - Электрофизические аспекты в теории создания и эксплуатации паровых турбин (2013)
Бiлецький В. С. - Водовугiльна суспензiя з позицiї теорiї агрегативної стiйкостi лiофобних дисперсних систем, Круть О. А., Сергєєв П. В. (2013)
Шевченко О. М. - Структурнi основи створення хромової карбiдосталi евтектичного типу з пiдвищеною зносостiйкiстю (2013)
Бойченко С. Г. - Индикаторная связь долгопериодных колебаний бериллия-10 и приземной температуры в последнем тысячелетии (2013)
Верховцев В. Г. - Аналiз вiдображення глибинної будови схiдної (в межах України) частини Азово-Чорноморського регiону в новiтнiх геоструктурах, Седлерова О. В., Волкова О. В. (2013)
Брей В. В. - Селективная конверсия смеси дигидроксиацетон этанол в этиллактат на амфотерном ZrO2−TiO2 катализаторе, Левицкая С. И., Шистка Д. В. (2013)
Варваренко С. М. - Синтез та поверхнево-активнi властивостi нових полiестерiв псевдополiамiнокислот на основi природних двохосновних α-амiнокислот, Фiгурка Н. В., Самарик В. Я., Воронов А. С., Тарнавчик I. Т., Носова Н. Г., Дронь I. А., Тарас Р. С., Воронов С. А. (2013)
Лавриненко О. М. - Утворення феригiдриту бiогенного та хiмiчного походження i взаємодiя бiокомпозитiв на його основi з частинками золота, Волобаєв I. I., Прокопенко В. А. (2013)
Огар М. О. - Формування та властивостi декстрановмiсного покриття для контрольованої адсорбцiї альбумiну та вирощування клiтин, Стецишин Ю. Б., Коструба А. М., Марiнцова Н. Г., Журахiвська Л. Р., Федорова С. В., Штапенко О. В., Новiков В. П. (2013)
Теребiленко К. В. - Синтез Na3Eu(PO4)2 з молiбдатних розчинiв-розплавiв, Теребiленко А. В., Токменко I. I., Слободяник М. С. (2013)
Тiтов Ю. О. - Кристалiчна структура шаруватих перовськiтiв La5Ti3BIIIO15, Бiлявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2013)
Максименко Л. А. - Серологическое родство бактериоцинов типа фаговых хвостовых отростков (MCTV) и бактериофага ZF-40 Pectobacterium carotovorum, Войчук С. И., Иваница Т. В. (2013)
Мiщенко Л. Т. - Вплив умов космiчного польоту на продуктивнiсть рослин томатiв та їх стiйкiсть до вiрусiв, Остапченко Л. I., Дунiч А. А., Данiлова О. I. (2013)
Литвин Д. I. - Розвиток аутофагiї в клiтинах тютюну BY-2 супроводжується ацетилюванням α-тубулiну, Ємець А. I., Блюм Я. Б. (2013)
Луцишин О. Г. - Адаптацiя деревних рослин техногенно трансформованих урбоедафотопiв (на прикладi м. Київ), Тесленко I. К., Бєлошапка Т. В., Ткаченко I. В. (2013)
Титул, Зміст (2011)
Новак І. М. - Напрями підвищення конкурентоспроможності продукції українських виробників на зовнішньому ринку (2011)
Іванишин В. В. - Ефективність функціонування інфраструктури ринку техніки в Україні (2011)
Семак Б. Б. - Обгрунтування доцільності використання лляних волокон для формування вітчизняного ринку екотекстилю (2011)
Краєвський В. М. - Відповідність статистичних класифікацій як передумова побудови економічних рахунків сільського господарства (2011)
Макаренко А. П. - Специфічні закономірності інвестиційних процесів у регіонах України, Заволока Ю. М. (2011)
Сафонов Ю. М. - Економічна ефективність вирощування і переробки льону олійного (2011)
Тимоць М. В. - Роль інноваційного потенціалу карпатського макрорегіону у відтворенні земельних ресурсів (2011)
Крамаренко А. О. - Проблеми і перспективи української економіки в контексті структурних перетворень (2011)
Пілявський В. І. - Теоретична концепція визначення сутності інтеграції та її системоутворювальних елементів (2011)
Франчук В. М. - Методологічні аспекти оцінки людського капіталу аграрних підприємств (2011)
Корсун С. Г. - Вміст біогенних елементів та важких металів у грунтовому субстраті західного узбережжя Антарктиди, Шкарівська Л. І., Клименко І. І., Макковей Л. С. (2006)
Міщенко Ю. Г. - Вплив сидератів на структурно-агрегатний стан грунту, Давиденко Г. А., Шевченко І. П. (2006)
Мокрієнко В. А. - Особливості засвоєння поживних речовин гібридами кукурудзи, Усатий Г. Ю. (2006)
Каленська С. М. - Адаптивний потенціал тритикале залежно від комплексного застосування агрохімікатів, Єгупова Т. В. (2006)
Скотарь О. В. - Вплив технологічних факторів на продуктивність озимого тритикале, Романюк П. В. (2006)
Гордецька С. П. - Особливості формування агрофітоценозу ячменю ярого залежно від системи удобрення, Камінська В. В., Дудка О. Ф. (2006)
Свидинюк І. М. - Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від технологічних факторів у північному Лісостепу, Асанішвілі Н. М., Величко В. П. (2006)
Єрмакова Л. М. - Вплив позакореневого підживлення гібридів кукурудзи на їх продуктивність, Івановська Р. Т., Дем’янчук О. П. (2006)
Грищенко Р. Є. - Вплив мікроелементів на ріст, розвиток і якість зерна гречки, Вовкотруб М. О., Стопа С. П. (2006)
Драган М. І. - Продуктивність сортів проса за різних норм висіву на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся, Пищолка П. І. (2006)
Джура Н. М. - Формування продуктивності рослин люпину вузьколистого в правобережному Лісостепу (2006)
Боговін А. В. - Формування господарсько-цінних рослинних угруповань при задернені перелогів, Пташнік М. М., Шморгун О. В. (2006)
Слюсар І. Т. - Продуктивність багаторічної травосумішки залежно від удобрення та способів обробітку неглибоких торфовищ, Сербенюк В. О. (2006)
Демидась Г. І. - Урожайність кормових культур у ланці озимі проміжні-післяукісні посіви, Іванівська Р. Т., Коваленко В. П. (2006)
Ковбасюк П. У. - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від способу сівби, складу травосумішок і удобрення, Каленская С. Н., Искра В. И. (2006)
Штакал М. І. - Продуктивність травосумішок залежно від способів залуження та удобрення на осушуваних торфових грунтах Лісостепу, Гордієнко Т. І., Іващенко С. Ф., Бойко А. Б. (2006)
Абдурахман Алвани - Структурно-лингвистический подход к оценке функциональных состояний организма у спортсменов высокой квалификации с признаками хронического утомления (2015)
Аль-Равашдех Абдел-Басет - Применение межпредметных связей и информационных технологий для развития двигательных умений и навыков в легкой атлетике школьниц старших классов, Козина Ж. Л., Крамской С. И., Базылюк Т. А. (2015)
Височіна Н. Л. - Індивідуалізація психологічної підготовки та її значущість на різних етапах багаторічного вдосконалення в тенісі, Макуц Т. Б. (2015)
Дейнеко А. Х. - Організаційно-педагогічна технологія формування культури рухової діяльності як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості учнів 5-х класів (2015)
Іващенко О. В. - Моделювання процесу навчання легкоатлетичних і гімнастичних вправ дівчат 14—15 років, Капкан О. О. (2015)
Мулик К. В. - Вплив занять пішохідним туризмом на рівень здоров’я підлітків 13 років, Гриньова Т. І. (2015)
Потоп В. А. - Основы макрометодики обучения юных гимнасток спортивным упражнениям на видах гимнастического многоборья на этапе специализированной базовой подготовки (2015)
Cушко Р. О. - Ефективність техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток і шляхи їх удосконалення на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Дорошенко Е. Ю. (2015)
Черненко С. О. - Ефективність навчання гімнастичних вправ школярів молодших класів при різних режимах їх виконання (2015)
Andrejeva Julija - Fatigue and faulty posture connection among children, diagnosed with dysarthria, Mockiene Asta, Zukauskiene Milda. (2015)
Mehranpour A. B. - Effect of two tapering methods on interleukin-6, cortisol and performance in elite male wrestler, Supaporn S., Hasani S. H., Witid M. (2015)
About the journal (2015)
Contents (2015)
Требования к статьям (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Вiрченко Н. О. - Парнi iнтегральнi рiвняння з узагальненими гiпергеометричними функцiями (2013)
Коломойцев Ю. С. - О достаточных условиях для мультипликаторов Фурье (2013)
Кузаконь В. М. - О структуре обобщенных главных расслоений, Шелехов А. М. (2013)
Скрипка В. I. - Задача Неймана для рiвняння Лапласа в зрiзаному порожнинному елiпсоїдi (2013)
Bojarski B. V. - The Dirichlet problem for a Beltrami equation of the second type, Gutlyanski˘ı V. Ya., Ryazanov V. I. (2013)
Белоусов А. А. - О дифференциальных играх с интегральными ограничениями и цилиндрическим терминальным множеством (2013)
Семенов В. В. - Об одной принципиальной схеме вычисления обобщенной проекции (2013)
Шевченко А. И. - Моделирование потенциально-вихревого течения со свободной границей с применением нечеткой логики, Миненко А. С. (2013)
Борисюк М. Д. - Стохастическая оценка плавности хода многоопорного транспортного средства, Александрова Т. Е., Мазманишвили А. С. (2013)
Мартынюк-Черниенко Ю. А. - О практической устойчивости движения при интервальных начальных условиях, Чернецкая Л. Н. (2013)
Хорошун Л. П. - Плоская задача о растяжении тела с трещиной для материала с нисходящей ветвью диаграммы деформирования, Левчук О. И. (2013)
Бродин О. М. - Броунiвський рух в анiзотропних рiдинах: механiзми аномальної дифузiї (2013)
Гнатовський О. В. - Iнтерферометричний метод передачi просторової фазової iнформацiї за наявностi нестацiонарних фазових завад, Держипольська Л. А., Медвiдь Н. В., Негрiйко А. М. (2013)
Гринюк Б. Є. - Вузлова структура хвильових функцiй основного стану трикластерних ядер, Сименог I. В. (2013)
Шевченко М. О. - Термодинамiчнi властивостi сплавiв подвiйних систем Al−3d-метал, Судавцова В. С., Кудiн В. Г., Березуцький В. В., Iванов М. I. (2013)
Булат А. Ф. - Дослiдження магнiтної сприйнятливостi вугiльної речовини як показника енергетичного стану вугiлля, Войтович I. Д., Бурчак О. В., Недайвода I. В., Прiмiн М. А. (2013)
Иванов В. А. - Волны, течения и эволюция пассивной примеси, вызываемые прогностическим ветром в Азовском море, Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2013)
Миненко П. А. - Методы устойчивого решения обратных задач гравиметрии и магнитометрии на основе статистических критериев оптимизации, Миненко Р. В. (2013)
Присяжнюк В. А. - "Зубастые” Vallonia Ri s s o, 1826 (Mollusca, Pulmonata) в антропогене г. Алма-Ата (Казахстан) (2013)
Дмитрiєва Т. В. - Особливостi впливу мiкроорганiзмiв на полiетилен, модифiкований бiодеградабельними домiшками, Бойко В. В., Рябов С. В., Бортницький В. I., Гончар М. В., Прокопiв Т. М., Керча Ю. Ю. (2013)
Затовський I. В. - - й УФ-iндукованi парамагнiтнi центри у вiдпаленому синтетичному гiдроксiапатитi, Ворона I. П., Малишенко А. I., Слободяник М. С., Iщенко С. С., Баран М. П., Носенко В. В. (2013)
Рубан А. Н. - Эмульсии полидиметилсилоксанов в концентрированных растворах САЧ, желатина и гиалуроновой кислоты, Казанец А. И., Крупская Т. В., Туров В. В. (2013)
Шевченко В. В. - Синтез сульфопроизводного гиперразветвленного олигоэфирполиола, Стрюцкий А. В., Шевчук А. В., Клименко Н. С. (2013)
Галатенко Н. А. - Новий полiмерний матерiал пролонгованої дiї для лiкування ран та опiкiв, Рожнова Р. А., Кулєш Д. В., Андрюшина О. С., Демченко I. Б. (2013)
Кочубей С. М. - Динамика изменений функциональной активности фотосинтетического аппарата растений гороха, вызываемых высокотемпературным стрессом, Шевченко В. В., Бондаренко О. Ю., Панас И. Д. (2013)
Єфременко Д. С. - Використання наночастинок CoFe2O4 для цiльової доставки метотрексату в клiтини остеосаркоми, Телегеєва П. Г., Яковенко А. В., Василенко I. В., Телегеєв Г. Д., Малюта С. С. (2013)
Цимбалюк О. В. - Застосування рiвняння Вiганда–Снайдера до термодинамiчної iнтерпретацiї високоеластичної деформацiї гладеньких м’язiв шлунка, Костерiн С. О. (2013)
Воробйова Г. М. - Анти-Hsp60 антитiла у клiнiчно здорових донорiв та новонароджених iз критичною вродженою вадою серця, яким переливали компоненти донорської кровi, Ткаченко Я. В., Яковенко Л. Ф., Капустян Л. М., Сидорик Л. Л., Ємець I. М. (2013)
Титул, зміст (2011)
Осовська Г. В. - Інформаційне забезпечення бюджетування інтеграційних об'єднань в апк (2011)
Мельник Л. Ю. - Роль і місце малих ферм у сільському господарстві сша, Васильєв С. В., Сєдих А. А. (2011)
Прушківський В. Г. - Інструмeнти регулювання eкологічно сталого рeгіонального розвитку в ринковиx умоваx (2011)
Ахромкін Є. М. - Зарубіжний досвід ефективного використання ресурсів (2011)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Ефективність стратегії управління оборотним капіталом на підприємстві (2011)
Одінцов М. М. - Продовольча безпека в умовах трансформаційної економіки, Одінцов О. М. (2011)
Кірдіна О. Г. - Трансформаційні зміни в управлінні інноваційними та технологічними процесами залізничного транспорту (2011)
Василюк С. В. - Система управління соціально-економічним розвитком персоналу підприємств залізничного транспорту: сутність, суб'єкти, об'єкти, організаційно-економічна модель реалізації (2011)
ЧуК О. В. - Методика авс-аналізу виробничих запасів олійно-жирових підприємств (2011)
Труш Н. І. - Ресурсно-технічне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств у аграрній сфері регіону (2011)
Мельник І. В. - Фінансова політика підприємства як форма реалізації фінансової стратегії (2011)
Науково-практична конференція "Світова фінансово-економічна криза та шляхи її подолання в Україні". Прес-реліз (2010)
Третяк В. В. - Економічна безпека: сутність та умови формування, Гордієнко Т. М. (2010)
Саліхова О. Б. - П’ять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії. Досвід Європи, Крехівський О. В. (2010)
Драган І. В. - Гарантування національних інтересів у процесі залучення іноземних інвестицій в умовах глобалізації (2010)
Кириченко О. А. - Формування механізму управління інвестиційною безпекою підпрємств, Харченко О. І., Кудрицький В. Д. (2010)
Олешко А. А. - Антикризові програми і плани національних господарств: особливості реалізації та перші результати (2010)
Приймак В. І. - Зміщення рівноважної заробітної плати і гнучкість ринку праці України, Ковалевич Н. М. (2010)
Селіверстова Л. С. - Організаційно-правові форми підприємств в системі корпоративного управління (2010)
Тарасюк М. В. - Види контролінгу в управлінні торговельними мережами (2010)
Вертелєва О. В. - Електронний маркетинг туризму в контексті глобальних викликів (2010)
Карачина Н. П. - Композиційна модель розвитку машинобудування України (2010)
Кудря Я. В. - Планування у системі управління корпораціями в машинобудуванні (2010)
Меліхова Т. О. - Розвиток зовнішнього та внутрішнього аудиту податків на підприємствах (2010)
Хромов М. І. - Економічний розвиток в єдності процесів формування та використання людського капіталу (2010)
Шубалий О. М. - Методичні засади оцінки конкурентних позицій лісогосподарських підприємств регіону, Горохівський О. І. (2010)
Наєнко О. Ю. - Органи місцевого самоврядування та видатки соціального спрямування: проблеми та заходи з їх вирішення (2010)
Слободчикова Ю. В. - Законодавча база України у сфері конкуренції: правові інструменти регулювання (2010)
Тимошенко О. В. - Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування в умовах фінансової незалежності територіальних громад (2010)
Міненко В. Л. - Методологічні підходи до визначення сутності державного регулювання ринку праці і зайнятості населення (2010)
Бражко О. В. - Інституційне забезпечення функціонування ринку праці в Україні (2010)
Балашов А. М. - Сучасні проблеми соціального захисту населення в Україні (2010)
Дмитренко Г. В. - Проблеми тендерних закупівель у контексті фінансового контролю, в системі державного управління (2010)
Васюк Ю. М. - Про деякі практичні аспекти організації державного податкового контролю в Україні (2010)
Оболенський О. Ю. - Модель регіональної соціально-економічної системи як інструмент аналізу та управління регіональним розвитком, Королюк Ю. Г. (2010)
Олійченко І. М. - Аналіз управлінської інформації в системі виконавчої влади (2010)
Солоненко І. І. - Процеси державнотворення та демократизації в країнах Центрально-Східної Європи та в Україні: порівняльний аналіз (2010)
Філонюк О. Ф. - Шляхи гармонізації відносин між державними й ринковими суб’єктами на страховому ринку України (2010)
Голинська О. В. - Програмно-цільовий метод управління бюджетами: основні позиції та компоненти (2010)
Федоренко В. Г. - Державна служба зайнятості в ринковому вимірі функціональної ефективності, Мельник О. В., Казановський А. В. (2010)
Реутов В. Є. - Трансформація регіональної конкурентоспроможності України (2010)
Дрига С. Г. - Програмно-цільовий підхід та інституційний стан державної політики підтримки малого підприємництва (2010)
Воробйова О. І. - Регіональні особливості кредитної діяльності банків України (2010)
Кондрашова-Діденко В. І. - Особливості формування фінансово-промислового капіталу в Україні, Пашко М. М. (2010)
Додонов О. В. - Проблеми та напрями реформування оплати праці в системі державного регулювання колективно-договірних відносин, Гончаров Є. В. (2010)
Левін П. Б. - Інституціоналізм як теоретична основа функціонування соціальної інфраструктури (2010)
Шпак Н. О. - Комунікаційний менеджмент: сутність та розвиток (2010)
Кривобороденко Г. П. - Новая парадигма экономической теории (2010)
Бутко М. П. - Методологічні аспекти кластеризації промислового комплексу регіону (2010)
Яловий Г. К. - Процедура визначення доцільності та підвищення ефективності впровадження заходів антикризового управління на підприємствах машинобудівної галузі, Картохіна Н. В. (2010)
Продіус О. І. - Дослідження інвестиційної привабливості регіонів та шляхи їх підвищення (2010)
Шевченко С. Ю. - Рента за транзитні перевезення як джерело інвестицій у розвиток залізничного транспорту України (2010)
Козловський С. В. - Роль стратегічного економічного потенціалу в управлінні факторами розвитку сучасних економічних систем (2010)
Степанчук С. С. - Особливості регулювання біржового фондового ринку в Україні, Кравцова І. В. (2010)
Майсюра О. М. - Сутність та проблеми розвитку малого підприємства в економіці України (2010)
Пархоменко О. С. - Система державного регулювання дивідендної політики підприємств (2010)
Красовська Т. В. - Методичні засади формування механізму товарного асортименту на виробничих підприємствах (2010)
Кудря Я. В. - Організування у системі управління машинобудівними корпораціями (2010)
Іващенко Т. О. - Напрями удосконалення інституційного забезпечення функціонування механізму соціально-економічного захисту (2010)
Мусаева А. К. - О функциональной взаимосвязи учреждений инфраструктуры рынка земли (2010)
Наєнко О. Ю. - Фіскальна політика як важливий інструмент у процесі стабілізації економіки (2010)
Царик І. М. - Ретроспективний аналіз динаміки об’єднань громадян в Україні (2010)
Богів Я. С. - Формування бізнес-плану підприємства (2010)
Криклій В. А. - Еволюція становлення і розвитку західних систем пенсійного забезпечення (2010)
Слободчикова Ю. В. - Форми недобросовісної конкуренції і методи її регулювання (2010)
Рачинський А. П. - Стратегічне мислення як важлива складова стратегічної діяльності керівника органу державної влади (2010)
Балашов А. М. - Інституційне забезпечення соціального захисту населення (2010)
Григор’єва С. М. - Підготовка фахівців з державного управління на основі компетентнісного підходу як необхідна умова професоналізму державних службовців (2010)
Бражко О. В. - Розвиток державної політики щодо регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами (2010)
Дітковська М. Ю. - Моделювання зовнішніх інформаційних потоків у органі виконавчої влади (2010)
Олійченко І. М. - Синергетичний підхід до інформаційного забезпечення системи державного управління (2010)
Чечель О. М. - Генезис теорій людського потенціалу (2010)
Хвесик Ю. М. - Підходи до розробки концепції державної підтримки депресивної аграрної території в сучасній регіональній політиці України (2010)
Кризська Р. Ю. - Принципи і механізми державного сприяння розвитку венчурного підприємництва в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності (2010)
Аносєнков А. А. - До питання забезпечення прав і свобод на пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (2014)
Мозоль Н. І. - Права жінок в Україні: проблеми, аспекти, міжнародний досвід (2014)
Шепетько С. А. - Напрями вдосконалення законодавства у сфері реалізації громадянами права на проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій (2014)
Гопич М. К. - Проблеми реалізації права національних меншин на самоорганізацію на регіональному рівні (2014)
Бабенко А. М. - Шляхи вдосконалення запобігання злочинності в прикордонних регіонах України (2014)
Ковальова О. В. - Гендерні аспекти протидії торгівлі людьми (2014)
Конопельський В. Я. - Особливості реалізації принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань у виховних колоніях України (2014)
Некрасов В. А. - Фіктивне підприємництво в системі створення злочинних технологій, що забезпечують можливість учинення злочинів у сфері господарської діяльності (2014)
Олійник В. М. - Деякі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення виявлення та припинення злочинів у сфері господарської діяльності (2014)
Ткаленко О. М. - Нормативно-правове забезпечення попередження насильства в сім’ї в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Зьолка В. Л. - Шляхи удосконалення правової регламентації взаємодії громадян та державної прикордонної служби України у сфері охорони державного кордону України (2014)
Загнибіда В. В. - До питання наукової розробленості проблем протидії корисливо-насильницьким злочинам (2014)
Мякота Є. В. - До питання комплексного підходу в попередженні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Чернишова О. О. - Стан та перспективи подальшого вдосконалення протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності (2014)
Артюх М. О. - Поняття та сутність рейдерства (2014)
Анісімов О. І. - Гідність і честь: їх сутність як найвищих соціальних цінностей людини (2014)
Афанасенко С. І. - Особливості механізму віктимної поведінки жертв шахрайств (2014)
Ситнік В. А. - Правова основа діяльності спеціальних підрозділів БОЗ по підготовці і проведенню спеціальних операцій (2014)
Змерзлий Б. В. - Створення метеорологічної служби в Азово-Чорноморському басейні на початку ХХ ст. (2014)
Челпан О. В. - Характеристика поняття "жертва злочину" (2014)
Матієнко Т. В. - Динаміка емоційних станів працівників правоохоронних органів (2014)
Матвєєва Л. Г. - Українська революція в контексті проблеми трансформації права (2014)
Черниш М. О. - Ресоціалізація засуджених неповнолітніх: досвід зарубіжних країн (2014)
Дрішлюк В. І. - Застосування судової практики у справах про захист прав поручителя в господарському процесі (2014)
Журавель А. В. - Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2014)
Кузніченко О. В. - Проблеми становлення та розвитку інституту матеріальної відповідальності в сучасних умовах (2014)
Середницька І. А. - До питання про реєстрацію фізичної особи-підприємця, Ульяник М. М. (2014)
Мирза С. С. - Зміст договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком: реалії сьогодення (2014)
Мартюк А. С. - Право на інформацію як особисте немайнове право фізичних осіб (2014)
Немченко С. С. - Принцип свободи договору – головний принцип договірних відносин у цивільному праві (2014)
Овсянко Д. С. - Значення та сутність охорони праці (2014)
Боднарук М. І. - Правовий статус комісій із соціального страхування, роботодавців та соціальних страхових фондів як суб’єктів у сфері соціального страхування в Україні (2014)
Тригубенко С. М. - Основні етапи реформування міністерства аграрної політики та продовольства України (2014)
Головко Т. В. - До проблеми характеристики принципів працевлаштування іноземців в Україні (2014)
Криволапчук В. О. - Визначення адміністративно-правових відносин, які виникають під час оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної міліції (2014)
Денисова А. В. - Загально-теоретичні основи адміністративного нагляду (2014)
Ізбаш К. С. - Завдання та функції суб’єктів підготовки кадрів для правоохоронних органів (2014)
Гомон Д. О. - Проблеми фінансування сфери охорони здоров’я в Україні (2014)
Русецький А. А. - Порядок притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб (2014)
Хуторянська Т. В. - Адміністративно-правові засади попередження насильства в сім’ї щодо дитини (2014)
Зайченко А. - Адміністративно-правові засади розвитку інституту представників МВС України в складі дипломатичних представництв за кордоном (2014)
Плугатир М. В. - Поліцейська служба у Великобританії та її співвідношення з інститутом цивільної служби (2014)
Свиридюк Н. П. - Щодо адміністративно-правового забезпечення міжнародної економічної інтеграції України (2014)
Фаєр Ю. Г. - Теоретико-правові засади виконання державним службовцем доручень (2014)
Сога М. - Адміністративні послуги за законодавством України та Республіки Польща (2014)
Цільмак О. М. - Професійно важливі уміння, які обумовлюють компетентне проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Проценко О. О. (2014)
Жалдак С. І. - Особливості застосування спеціальних знань під час спостереження за особою, річчю або місцем (2014)
Калімбета І. Л. - Теоретичні основи формування методики розслідування корисливо-насильницьких злочинів, учинених організованими групами неповнолітніх (2014)
Макаренко М. М. - Особливості допиту підозрюваних у вчиненні злочинів, пов’язаних зі знищенням, підробкою або зміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2014)
Пеньков С. В. - Інформаційне забезпечення негласного проникнення в злочинне середовище (2014)
Калаянова О. Д. - Щодо критеріїв визначення рівнів доказування в кримінальному провадженні (2014)
Ковальова О. М. - До питання визначення особливостей методики побудови криміналістичних версій під час розслідування злочинів (2014)
Назаров О. А. - Особливості проведення судово-психологічної експертизи з використанням поліграфу в кримінальному судочинстві (2014)
Смоков С. М. - Окремі питання запровадження профілактичної діяльності під час досудового розслідування, Десятник А. А. (2014)
Тарасенко Р. В. - Про "негласну" стадію кримінального провадження: у контексті питання забезпечення безпеки його учасників (2014)
Григоренко О. І. - Правовий захист осіб, які виконують спеціальні завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованих груп чи злочинних організацій (2014)
Боднар В. Є. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ (2014)
Берназ П. В. - Процесуальний строк – дійовий засіб проведення своєчасного кримінального провадження (2014)
Іванов А. О. - Підготовка до підтримання державного обвинувачення в суді: організаційно-тактичні аспекти (2014)
Гритенко О. А. - Особливості порядку тримання засуджених жінок в ізоляції в XIX – на початку XX ст.ст (2014)
Юрій В. А. - Організаційно-правові основи становлення органів політичної поліції Російської Імперії та їх функціонування у м. Одесі (перша половина ХІХ ст.) (2014)
Юрій І. А. - Правоохоронна діяльність миколаївських градоначальників на початку ХХ ст. (2014)
Чубенко А. Г. - Значення підвищення ефективності фінансового моніторингу для забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Гаверський В. В. - Злочинність як загроза безпеці економічної діяльності (2014)
Горлов Є. В. - Досвід діяльності органів державної влади США щодо протидії проступкам у сфері економіки (2014)
Меркулова В. О. - Співвідношення кримінального, кримінально-виконавчого та кримінально-процесуального законодавства щодо визначення сутності й механізму реалізації звільнення від відбування покарання щодо вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей (2014)
Албул С. В. - Функціональне значення розвідувального циклу в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Ярмакі В. Х. - Міжнародний досвід здійснення громадського контролю за правоохоронною діяльністю та шляхи його адаптації в Україні (2014)
Ачимович Дражко - Особенности защиты коллективных прав национальных меньшинств в Сербии и Боснии и Герцеговине (2014)
Перерва Ю. М. - Законодавча техніка як особливий елемент методології законодавчого процесу (2014)
Папуша І. О. - Проблема наукової розробленості питань процесуальної діяльності органів прокуратури в протидії незаконному обігу наркотиків (2014)
Вайда Т. С. - Удосконалення охорони громадського порядку працівниками ОВС в умовах проведення антитерористичної операції, Кузнецов О. І. (2014)
Янковий М. О. - Ґенеза наукових досліджень щодо процесуального та організаційного забезпечення кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів (2014)
Микитенко В. В. - Теоретико-правові аспекти правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Горбачевський В. Я. - Судовий контроль на стадії досудового розслідування (2014)
Іскендеров А. Ф. - Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів із засобами масової інформації в протидії організованій злочинній діяльності: типові ситуації та форми (2014)
Кваша О. О. - Рецензія на монографію Конопельського Віктора Ярославовича "Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі: поняття, зміст, реалізація в кримінально-виконавчій діяльності України" (2014)
Користін О. Є. - Рецензія на монографію Власова Володимира Івановича "Глобалістика: історія, теорія" (2014)
Федоренко В. Г. - Вплив економічного розвитку країни на формування cистеми професійного навчання безробітних, Капченко Л. М., Бондаренко Є. В., Капченко Р. Л. (2010)
Зінкевич Н. І. - Збереження трудового потенціалу України в умовах фінансової кризи та роль державної служби зайнятості (2010)
Маршавін Ю. М. - Зовнішньоекономічна діяльність як чинник продуктивної зайнятості населення (2010)
Ільїна М. В. - Комерціалізація діяльності неприбуткових організацій: проблема чи перспектива? (2010)
Реутов В. Є. - Генезис теоретичних поглядів на регіон та регіональний розвиток, Головченко Н. З. (2010)
Паєнтко Т. В. - Рух інвестицій в посткризовий період: інституціональний аспект (2010)
Березянко Т. В. - Специфіка державного впливу на формування корпоративного середовища в країнах Східної Європи та Азії (2010)
Міненко М. А. - Члени фахових об’єднань як новий суб’єкт права власності на сучасному етапі розвитку економіки в Україні (2010)
Данилов А. Д. - Налоговая система Украины в условиях экономического спада (2010)
Кузьмін О. Є. - Метод кількісного оцінювання ризиків енергоресурсів машинобудівного підприємства, Подольчак Н. Ю., Матвіїшин В. Є. (2010)
Пронкіна Л. І. - Конкурентоспроможність і якість товару: проблеми співвідношення, Вертелєва О. В. (2010)
Бойко М. Г. - Економіко-предметне обгрунтування розвитку термінологічного апарату туризму, Михайліченко Г. І. (2010)
Погріщук Б. В. - Світовий досвід розвитку виробництва, переробки та реалізації зернопродукції на інноваційній основі (2010)
Кудря Я. В. - Нормативно-методичне забезпечення ефективного виробництва машинобудівними корпораціями в Україні: організаційно-управлінська компонента (2010)
Кльоба В. Л. - Принципи та методи управління банківською діяльністю, Кльоба Р. Л. (2010)
Дьорова Л. М. - Економічна сутність фінансового механізму діяльності малих підприємств (2010)
Луценко І. С. - Сучасне трактування сутності податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності (2010)
Синкова К. В. - Суб’єкти інституційно-економічної моделі інформаційного забезпечення моніторингу регуляторної політики (2010)
Стрельникова Д. А. - Сегментация украинского рынка кондитерских изделий (2010)
Орлова Н. С. - Корпоративне управління як основа розвитку ринкової економіки України (2010)
Маматова Т. В. - Методологічні засади адаптації системи технічного регулювання України до міжнародних вимог (2010)
Бражко О. В. - Роль профспілкових організацій у захисті прав працівників (2010)
Мороз В. М. - Зміна вікової межі, встановленої для визначення працездатного віку, як джерело збільшення кількісної складової трудового потенціалу країни (2010)
Чечель О. М. - Інвестування у розвиток людини як пріоритетний напрям формування людського капіталу (2010)
Баєва О. В. - Формування державних вимог до організаційної компетентності менеджерів підприємств і організацій в галузі охорони здоров`я (2010)
Ляховченко Л. А. - Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорони здоров’я в Україні (2010)
Торбас О. М. - Розвиток організаційно-правових засад місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я (2010)
Микитенко Д. О. - Засоби державного регулювання та структурно-інформаційного перепроектування системи акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні (2010)
Шпак Ю. В. - Роль держави у регулюванні аграрного сектора економіки (2010)
Кахович О. О. - Система управління регіональною структурно-інвестиційною політикою (2010)
Клименко О. М. - Види, методи та інструменти інвестиційно-промислової політики (2010)
Григор О. О. - Особливості взаємодії науки, університетів, приватного сектора і держави в постіндустріальному суспільстві (2010)
Романенко К. М. - Маркетингові технології як механізм реформування державного управління в Україні (2010)
Онищенко Л. А. - Технічні резерви страхових компаній як один із факторів довіри до ринку фінансових послуг (2010)
Березянко Т. В. - Монографія "Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції" (2010)
Титул, зміст (2011)
Липчук В. В. - Приміська зона: внутрізональні особливості землекористування, Черечон О. І. (2011)
Гоменюк М. О. - Вдосконалення управління витратами у сільськогосподарських підприємствах (2011)
Макеренко П. М. - Економічні відносини в інтегрованих формуваннях у сфері переробки та реалізації молочної продукції, Пілявський В. І. (2011)
Луференко Л. Ю. - Проблеми функціонування молокопереробних підприємств житомирської області (2011)
Мороз С. І. - Інформаційне забезпечення ціноутворення на аграрну продукцію (2011)
Липчук Н. В. - До концепції багатофункціонального розвитку сільського господарства (2011)
Чепеленко А. М. - Стан та перспективи розвитку ринку зерна в Україні (2011)
Харченко Н. В. - Сутність і структура системи фінансових відносин акціонерних товариств (2011)
Іванець І. В. - Фінансова діагностика сільськогосподарських товаровиробників (2011)
Киричок О. В. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2011)
Пилявець В. М. - Особливості застосування прогнозних моделей для дослідження експортного потенціалу окремих товарних груп аграрного сектора економіки (2011)
Титул, зміст (2011)
Макаренко А. П. - Автоматизація процесу та організаційна структура побудови моніторингу об'єктів цінового регулювання в аграрній сфері (2011)
Погріщук Б. В. - Еколого-економічна парадигма сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва, Погріщук Г. Б. (2011)
Іванишин В. В. - Вторинний ринок сільськогосподарської техніки та перспективи його розвитку в Україні (2011)
Новальская Н. И. - Перспективные целевые рынки и стратегические задачи сельхозмашиностроителей беларуси, россии и Украины в текущем десятилетии (часть 1), Файзрахманов Ф. М. (2011)
Бутенко Є. В. - Моніторинг ерозійних процесів та їх еколого-економічна оцінка на землях сільськогосподарського призначення, Рогозенко Г. В. (2011)
Дмитренко Д. Г. - Проблеми екологічного стану зрошуваних та осушених угідь України (2011)
Одінцов М. М. - Функціонування молочного ринку регіону: наслідки провалів і напрями оздоровлення (2011)
Усков І. В. - Сутність і основні напрями розвитку бюджетної політики на місцевому рівні (2011)
Чудаєва І. Б. - Особливості української моделі технологічних парків (2011)
Алексеєнко І. М. - Щодо державної підтримки аграрного сектора економіки (2011)
Сініцина Т. В. - Страхові продукти зі страхування врожаю сільськогосподарських культур: порівняльна характеристика (2011)
Олішевська А. М. - Організація інтенсивного використання виробничого потенціалу фермерських господарств миколаївської області (2011)
Куценко В. І. - Професійно-технічна освіта — важливий чинник модернізації економіки (зарубіжний досвід), Гаращук О. В. (2011)
Титул, зміст (2011)
Кирилюк Є. М. - Аграрний ринок як економічна категорія: сутнісні ознаки й особливості (2011)
Ушкаренко Ю. В. - Синергія кооперативної взаємодії (2011)
Береговий В. К. - Продовольча проблема і використання ріллі під зерновими культурами (2011)
Галенко О. І. - Перспективна модель інтеграції в зернопродуктовому підкомплексі миколаївської області (2011)
Данкевич А. Є. - Роль агрохолдингів у соціально-економічному розвитку села (2011)
Грецька Г. А. - Регулятори розвитку сільского господарства України (2011)
Мачок Є. В. - Інституціональне забезпечення промислових політик євросоюзу (2011)
Васильєва С. І. - Аналіз змін вартості продуктів харчової промисловості на ринку України за 2009 рік (2011)
Бутенко Л. М. - Методичні засади оцінки пріоритетності варіантів стратегії виробничої диверсифікації з урахуванням особливостей діяльності підприємства (2011)
Вербицкая Н. О. - Мотивационные стратегии в управлении (2011)
Деркач Т. А. - Нормування оборотних засобів суб'єктів зберігання зерна (2011)
Янко Т. Б. - Дослідження хімічного складу та мікроструктури губчастого титану, отриманого за технологією комплексного легування алюмінієм та ванадієм (2015)
Воляр Р. Н. - Выбор материала контейнера для плавки кремния (2015)
Сергеева О. В. - Некоторые особенности получения оксидных соединений металлов при плазмохимической обработке растворов, Пивоваров А. А. (2015)
Сапрыка А. В. - Анализ надежности осветительного комплекса (2015)
Малярец Л. М. - Создание интерактивных тестов учебной дисциплины "Высшая математика. Линейная алгебра", Ковалева Е. А. (2015)
Ракитянська Г. Б. - Нейро-мережевий підхід до настройки нечітких баз знань на основі трендових і сполучених правил (2015)
Кравчук М. П. - Аналіз характеристик електричного приводу газоперекачуючого агрегату, як об’єкта керування, Шулевка В. В. (2015)
Атаманюк І. П. - Метод прогнозування споживання електроенергії на основі апарату канонічних розкладань випадкових процесів, Волосюк Ю. В. (2015)
Кудряшов А. В. - Дослідження впливу різних факторів на величинуінтервалів на розділових стрілках (2015)
Савельева О. С. - Применение энтропийного показателя при поддержке принятия решений на этапе проектирования строительных конструкций (2015)
Семенцов Г. Н. - Інформаційна технологія підвищення швидкодії автоматичного захисту компресора від помпажу на основі злиття даних (data fusion), Фешанич Л. И. (2015)
Сокол Р. М. - Автоматизація управління продуктовим відділенням на основі інтелектуальних систем, Смітюх Я. В. (2015)
Панченко Б. Е. - Система коммутации телевизионных сигналов, Печенюк Д. А. (2015)
Хайрова Н. Ф. - Информационное пространство фактов интегрированной корпоративной системы, Аджит Пратап Сингх Гаутам. (2015)
Лозинська О. В. - Математична модель граматично-доповненої онтології, Давидов М. В. (2015)
Шумакова Т. А. - Повышение производительности механической обработки деталей из отбеленных высоколегированных чугунок (2015)
Галущак І. Д. - Дослідження надійності та ефективності роботи електрообладнання об’єктів нафтогазового комплексу, Курляк П. О. (2015)
Горбунов А. П. - Нова конструкція автотранспортного засобу для міського маршрутного транспорту і методика визначення його основних параметрів (2015)
Малашкін В. В. - Інтелектуальна система кількісної оцінки конструкції колійного розвитку залізничних станцій (2015)
Рожко Ю. В. - Можливості та перспективи використання геотермальної енергії в Україні, Лимаренко О.М. (2015)
Григорова Т.М. - Оцінка впливу некомфортних умов перевезення на зміну транспортної стомлюваності пасажирів, Давідіч Ю.О., Доля В.К. (2015)
Притульская Н. В. - Исследование функциональной композиции "спорт слим" для специальных продуктов (для контроля веса тела), Сеногонова Г. И., Вдовенко Н. В. (2015)
Толкунов І. О. - Прогнозування насліків позапроектних аварій в сховищах відпрацьованого ядерного палива (2015)
Березуцкий В. В. - Влияние представления информации о рисках на безопасность процесса труда, Березуцкая Н. Л. (2015)
Березуцкая Н. Л. - Использование тестирующей программы "исследование действия основных экологических законов" и информационно-обучающей программы по экологической безопасности в учебном процессе, Хондак И. И. (2015)
Іванов І. Є. - Дослідження розподілу рухливості населення значних міст, Рогальський Р. Б. (2015)
Мурахівська-Печенежська О. Ю. - Удосконалення створення моделей складних обєктів на підставі трьохвимірного моделювання (2015)
Фалецька Г. І. - Алгоритм моделі розподілу пасажирських кореспонденцій між альтернативними варіантами шляху пересування (2015)
Титул, Зміст (2011)
Полунєєв Ю. В. - Світова продовольча криза: глобальний голод чи конкурентна перевага для України?! (2011)
Вигівська Ю. І. - Моделювання діяльності підприємств агропромислового комплексу, Шикова О. М. (2011)
Карпук А. І. - Податкове регулювання лісокористування в сучасних умовах: волинські реалії та перспективи (2011)
Макаренко П. Н. - Перспективы применения геотермальной энергетики в апк Украины, Дьяченко А. С. (2011)
Глубіш Л. Я. - Сутність і значення контролю в плануванні діяльності підприємства (2011)
Ядранський Д. М. - Результуючі показники праці як об'єкт обліку, контролю та аналізу (2011)
Комаренко І. С. - Аналіз конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості України за результатами методики комплексної оцінки (2011)
Чаплигіна О. В. - Інституціальні умови для ефективного функціонування ринку сільськогосподарських земель (2011)
Грек В. І. - Кооператив як організаційно-правова форма сільськогосподарської кооперації (2011)
Осіпчук Г. С. - Амортизація як джерело відтворення в галузі тваринництва (2011)
Семенченко Н. В. - Трансформація соціально-економічної структури в Україні на початку ринкових реформ. наслідки (2011)
Амелін С. К. - Аналіз існуючої структури лізингових операцій за галузями економіки (2011)
Ходаківська Л. О. - Особливості проведення аудиторських процедур з використанням електронно-обчислювальної техніки (2011)
Волков К. С. - Роль эпителиально-мезенхимального перехода в патогенезе заживления кожных ран, Крамар С. Б. (2015)
Олейник А. Е. - Изменение формы проксимального метаэпифиза бедренной кости после корригирующей остеотомии (2015)
Бєсєдін О. М. - Клітинні перетворення в ранах у хворих із синдромом діабетичної стопи на фоні вакуум-терапії, Циганков К. В., Кужевський І. В., Гриценко П. О. (2015)
Ванчуляк О. Я. - Діагностика гострої коронарної недостатності методом Mюллер-матричного аналізу оптичної анізотропії міозинових мереж міокарда. Статистичний і фрактальний підхід (2015)
Камышный А. М. - Влияние экспериментального гестационного диабета на уровень экспрессии мРНК Aire и характер дифференцировки Foxp3+ клеток в брыжеечных лимфоузлах у потомства, Прозорова Т. М., Камышная В. А. (2015)
Кіндратів Е. О. - Особливості експресії VEGF в шийці матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоційованій з папіломавірусною інфекцією при безплідді (2015)
Мархонь Н. О. - Морфологічний аналіз впливу резвератролу на стан нейронів та глії у неокортексі щурів з метаболічним синдромом, Мамчур В. Й., Жилюк В. І., Петрук Н. С. (2015)
Олейник А. Е. - Определение антропометрических показателей костно-мозгового канала проксимального отдела бедренной кости (2015)
Пальтов Є. В. - Особливості кровопостачання сітківки щура зі сторони ретинального басейну в нормі (2015)
Погорєлов М. В. - Планіметричні та морфометричні показники динаміки процесу загоєння модельованого опіку при застосуванні хітозанових мембран у тварин різних вікових груп, Корнієнко В. В. (2015)
Родинський О. Г. - Динаміка змін структури гіпокампу в умовах міокардіальної дисфункції, Козлова Ю. В. (2015)
Роенко А. А. - Влияние криоконсервированных плодовых оболочек на структуру моделированной трофической язвы, Прокопюк В. Ю., Волина В. В., Шевченко Н. А., Фалько О. В., Прокопюк О. С. (2015)
Сорокина И. В. - Кистозные образования яичников у женщин: клинические и морфологические особенности, Марковский В. Д., Борзенкова И. В., Кулакова Е. А., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Мирошниченко С. А. (2015)
Чебанов К. О. - Оптимизация анестезиологического обеспечения пери- и послеоперационного периода при хирургическом лечении колоректального рака. Часть 1, Баранов И. В., Новиков С. П., Олефир Ю. И., Гришко С. А., Василишин А. В., Карась Р. К. (2015)
Шепітько К. В. - Характеристика ендокриноцитів тонкої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення очеревини в щурів (2015)
Дмитриева Э. А. - Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию по терапевтической стоматологии (2015)
К.Петріас (автор) - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Д.Вендлінг (редактор) (2015)
Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "гістологія, цитологія, ембріологія" (23-24 квітня 2015 року) (2015)
Презентація: Langman's Medical Embryology / 13th edition. – LWW, 2014. – 424 p. (2015)
Презентація: Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice / 41th edition. – Elsevier, 2015. – 1584 p. (2015)
Попик В. - Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України (2015)
Ворошилов О. - Інформаційна аналітика як напрям роботи сучасної бібліотеки (2015)
Лобузіна К. - Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек (2015)
Кулик Є. - Застосування технологій Веб 2.0 у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва (2015)
Клочок С. - Формування систем метаданих цифрових історико-культурних ресурсів бібліотек (2015)
Соколов В. - Особливості бібліотечно-музейної виставкової діяльності (2015)
Яковенко О. - І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина, Вискірко О. (2015)
Ляшко С. - Праця, яка має служити людям (2015)
Презентація науково-видавничої діяльності НБУВ на V Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" (2015)
Подвижниця бібліотечної справи (2015)
Музика К. М. - "Штучні рецептори" на базі технології молекулярного імпринтингу в умовах поверхневого плазмонного резонансу (2015)
Мазур В. О. - Дослідження властивостей та мікроструктури швидкорізальних сталей після плазмового поверхневого азотування (2015)
Плугін А. А. - Вплив добавок суперпластифікаторів і прис-корювачів твердіння на кінетику набору міцності цементним каменем, Романенко О. В., Калінін О. А., Плугін О. А., Афанасьєв О. В. (2015)
Бодненко Т. В. - Дослідження елементів амплітудно-імпульсних і цифрових систем автоматизованого регулювання у програмному середовищі VISSIM (2015)
Григорова Т. М. - Визначення факторів, які впливають на вибір пасажирами виду приміського транспорту, Давідіч Ю.А., Доля В.К. (2015)
Копытчук Н. Б. - Алгоритм определения аномальных ситуаций для тензометрических систем, Тишин П. М., Копытчук И. Н., Милейко И. Г. (2015)
Луценко И. А. - Синтез структуры системы преобразования технологических продуктов (2015)
Німченко Т. В. - Застосування акустичної емісії як одного з засобів технічного захисту (2015)
Савельева О. С. - Применение показателя структурной отказоустойчивости при поддержке принятия решений на этапе проектирования, Налева Г. В. (2015)
Жученко А. І. - Синтез спостерігача стану температурного режиму скловарної печі, Цапар В. С. (2015)
Шатовська Т. Б. - Дослідження ефективності за-стосування BDD-фреймворків у тестуванні безпеки web-орієнтованого програмного забезпечення, Каменєва І. В. (2015)
Шевченко В. А. - Информационная технология формирования индивидуальных траекторий самостоятельной работы студентов (2015)
Бісікало О. В. - Визначення змістовних ознак тексту на основі аналізу зв’язків між лексичними одиницями, Лісовенко А. І., Яхимович О. В., Траченко С. С. (2015)
Герасіна О. В. - Алгоритми нечіткої кластеризації для прогнозування процесів гірничо-металургійного виробництва (2015)
Кулаков Ю. О. - Спосіб розрахунку параметрів стільникової мережі зв’язку з розподіленням каналів, Короненко А. М. (2015)
Чекурін В. Ф. - Задачі оптимального керування потоками газу в довгому трубопроводі, Химко О. М. (2015)
Чистякова А. А.. Васильцова Н. В. - Прогнозирование затрат времени на выполнение работ в системах управления рабочей силой (2015)
Шрам А. А. - Регрессионный анализ математической модели ионно-плазменной обработки поверхности стекла (2015)
Гуляр О. І. - Визначення параметрів напружено-деформованого стану ві-сесиметричних тіл при термосиловому навантаженні, Пискунов С. О., Андрієвський В. П., Максим’юк Ю. В. (2015)
Рындяев В. И. - Пути повышения работоспособности выталкивающего устройства коксовыталкивателя (2015)
Стефанович Т. О. - Розроблення моделі надійності для аналізу причин непрацездатності гід-равлічної станції зі спареними насосами, Оксентюк В. М., Щербовських С. В. (2015)
Левчук И. Л. - Статическая оптимизация процесса каталитического риформинга (2015)
Березуцький В. В. - Європейський підхід до підготовки спеціалістів із охорони праці (2015)
Евланов М. В. - Модели и метод определения состояния организма сотрудника предприятия, Сердюк Н. Н. (2015)
Катрич О. А. - Прогнозирование процессов системы менеджмента качества (2015)
Титул, содержание (2015)
Dmytruk Y. V. - Optimum conditions determination of methyl methacrylate obtaining over tungsten-containing catalyst, Ivasiv V. V., Nebesnyi R. V., Maykova S. V. (2015)
Пісчанська В. В. - Вплив мікрокремнезему на фазовий склад і властивості шпінелеутворюючої композиції, Войтюк Г. С., Пітак Я. М. (2015)
Яворський В. Т. - Дослідження впливу сполук феруму (ІІІ) на процес окиснення іонів феруму (ІІ) киснем повітря, Калимон Я. А., Рубай О. І. (2015)
Аршинніков Д. І. - Дослідження фізико-хімічних властивостей поверхні осадових крейд вітчизняних родовищ, Свідерський В. А. (2015)
Флейшер Г. Ю. - Використання хімічної добавки, яка складається з продуктів переробки полімерної фракції твердих побутових відходів, в якості прискорювача тверднення цементу, Токарчук В. В., Свідерський В. А. (2015)
Кологривов М. М. - Проектирование эжекционного конденсатора бензиновых паров из парогазовых смесей, Бузовский В. П. (2015)
Шиян П. Л. - Розробка способу використання кислотостійких ферментних препаратів селективної дії, Мудрак Т. О., Куц А. М., Боярчук Я. А. (2015)
Мельник А. П. - Исследование взаимодействия гидроксиэтилэтилендиамина с подсолнечным маслом, Чумак О. П., Малик С. Г., Хусанов А. Е. (2015)
Мольченко С. М. - Використання діоксиду вуглецю для одержання жирних кислот з соапстоку, Демидов І. М. (2015)
Фуч У. В. - Вивчення впливу природи емульгатора на процес коолігомеризації в емульсії вуглеводневої фракції, Дзіняк Б. О., Субтельний Р. О. (2015)
Тодосійчук Т. С. - Аналіз специфічності готових форм антимікробних препаратів з Streptomyces albus, Покас О. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Онищенко И. С. - Разработка теории микродеформации, чувствительной к скорости деформации и температуре, Черняков Ю. А., Шнейдер В. П. (2015)
Филимонихин Г. Б. - Способ возбуждения двухчастотных вибраций пассивными автобалансирами, Яцун В. В. (2015)
Пасічник В. А. - Конструктивно-технологічне моделювання композиційних конструкцій з використанням системного аналізу, Хмуренко О. О. (2015)
Волянский Р. С. - Синтез системы активной компенсации упругих колебаний в двухмассовом электромеханическом объекте, Садовой А. В. (2015)
Боков И. П. - Построение фундаментального решения уравнений статики изотропных пластин средней толщины, Стрельникова Е. А. (2015)
Ибрагим Абульфас оглы Габибов - Уравнения движения пластин прямоточных клапанов поршневых компрессоров, работающих в системе газлифтной эксплуатации нефтяных скважин, Натик Сабир оглы Сеидахмедов (2015)
Авраменко О. В. - Аналіз поширення слабконелінійних хвиль в двошаровій рідині з вільною поверхнею, Нарадовий В. В. (2015)
Загорулько А. В. - Теоретические и экспериментальные исследования торцовых затворных импульсных уплотнений с дискретным подводом (2015)
Александров І. О. - Вплив тертя на відставання пружної основи від штампа з плоскою підошвою, Приварников А. К. (2015)
Карачун В. В. - Снижение технологических рисков гиперзвуковой аэронавигации, Мельник В. Н. (2015)
Шведчикова И. А. - Исследование закономерностей структурообразования полиградиентных сред, Луценко И. А., Романченко Ю. А. (2015)
Abstract and References (2015)
Аскеров М. Г. - Влияние твердых включений и технологической обработки на физико-механические свойства материалов на основе пористой бронзы (2015)
Барсуков В. З. - Гнучкі електропровідні плівки для фотоелектричних і фотоелектрохімічних пристроїв, Сеник І. В., Савченко Б. М., Шпак Ю. В., Драган Д. Р. (2015)
Сергеева О. В. - Получение наноразмерных частиц серебра в водном растворе под действием контактной неравновесной низкотемпературной плазмы, Пивоваров А. А. (2015)
Бузовский О. В. - Система визуального проектирования и генерации программных кодов, Алещенко А. В. (2015)
Габинет А. В. - Способ моделирования передачи потокового видео в одноранговых сетях (2015)
Загородня Т. М. - Інформаційна технологія забезпечення компетентності випускників вищого навчального закладу з урахуванням вимог роботодавця (2015)
Кулешов В. В. - Совершенствование ресурсосберегающих технологий на основе информационно-управляющих систем операторов подвижного состава (2015)
Мацуева К. А. - Моделювання динамічного розподілення навантаження в інформаційній системі на базі хмарних обчислень (2015)
Жученко А. І. - Постановка задачі автоматичного управління сокоочисним відділенням цукрового виробництва, Міщенко К. Ю. (2015)
Нечай С. О. - Дослідження ефективності систем стабілізації зображення фотокамер, Хильченко Т. В. (2015)
Бузовский О. В. - Частичное преодоление сар-теоремы в распределенном документ-ориентированном хранилище данных, Подрубайло А. А. (2015)
Рогальський Р. Б. - Проблеми та шляхи удосконалення пасажирського обслуговування сучасних міст (2015)
Бойко Ю. О. - Впровадження систем відеоспостереження для обліку пасажирів на міських маршутах (2015)
Полярус О. В. - Використання методу шумів та online діагностики для вдосконалення метрологічного забезпечення на техногенно небезпечних об'єктах, Коваль О. А., Коваль А. О. (2015)
Федюшин А. И. - Разработка автоматизированной системы и программного обеспечения ЭВМ для управления системой контроля качества изделий, Баленко А. И. (2015)
Наумов В. С. - Алгоритм формування маршрутів доставки вантажівв умовах стохастичних параметрів попиту (2015)
Логвінова Н. О. - Дослідження пропускної спроможності залізничного напрямку в умовах прискореного руху пасажирських поїздів (2015)
Сили И. И. - Теоретическое исследование для определения параметров Е-секториального рупора (2015)
Мазур В. А. - Определение параметров электродинамической системы со скачкообразным расширением волновода в Н-плоскости (2015)
Терещенко Ю. М. - Моделирование течения в двухрядных лопаточных венцах, Дорошенко Е. В., Аболхассанзаде Д. (2015)
Киптелая Л. В. - Энергоэффективная ИК-сушилка для растительного сырья, Загорулько А. Е., Загорулько А. Н. (2015)
Казак І. О. - Дослідження процесу теплопередачі із застосуванням чисельного методу ейлера в інженерній практиці машинобудівельних спеціальностей (2015)
Коренець Ю. М. - Визначення параметрів процесу іч-смаження харчової сировини тваринного походження в умовах відкритого робочого простору, Никифоров Р. П. (2015)
Шабельников А. А. - Электронный блок управления двигателем внутреннего сгорания secu-3 (2015)
Богданов М. Ю. - Моделювання нестаціонарних характеристик ступеня осьового вентилятора (2015)
Янко Т. Б. - Розробка технології комплексного легування рідкісних тугоплавких металів в процесі відновлення, Овчинников О. В. (2015)
Івасів В. М. - Визначення технічного стану ємностей комбінованого типу в процесі їх експлуатації, Джус А. П., Івасів О. В. (2015)
Павлова А. А. - Управление качеством разборки многокомпонентных соединений при использовании термовоздействия, Романов С. В., Лагода А. Н. (2015)
Москалюк И. В. - Детский травматизм – актуальная проблема современного общества, Сакун Н. Н. (2015)
Корнієнко Д. Г. - Методика розрахунків і газоаналітичного контролю викидів даховими котельнями (2015)
Поперека Е. Д. - Комплексный контроль санитарно-гигиенического состояния рабочей зоны, Костенко В. Л. (2015)
Хондак И. И. - Компьютерные модели лабораторных работ для дистанционной формы обучения (2015)
Кобылянский Б. Б. - Причины и следствия травматизма в угольной промышленности Украины, Мнухин А. Г. (2015)
Евсеева Л. Г. - Построение аксиом евклидовой геометрии в трехмерном интервальном пространстве (2015)
Содержание (2015)
Кутек Т. Б. - Особенности специальной физической подготовленности квалифицированных прыгунов в высоту с разбега (2015)
Лопатенко Г. О. - Применение мобилизационных внетренировочных средств в процессе предстартовой подготовки спортсменов в видах единоборств (на примере фехтования), Туманова В. Н., Гацко Е. В. (2015)
Лю Юн Цянь - Оперативная коррекция тренировочных нагрузок дзюдоистов на основе он-лайн мониторинга сердечного ритма (2015)
Пидпомога А. Ю. - Динамика изменения функциональных показателей студентов имеющих вредные привычки (на примере курения) при занятиях организованной двигательной активностью (2015)
Michael Chia - Relationship between quality of life and resilience among sport-active Singaporean youth , Marcus Lee. (2015)
Singh Virendra Kumar - Effect of information processing and depth perception upon throwing accuracy of basketball players, Agashe Chandrakant D. (2015)
Требования к статьям в журнал (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського