Поливода М. О. - Автоматическая система управления процессом полунепрерывного литья слитков из алюминиевых деформируемых сплавов, Пужайло Л. П., Серый А. В. (2013)
Соловьева А. В. - Получение наноструктурных материалов на основе циркония с заданным уровнем упругих свойств, Щерецкий А. А. (2013)
Короленко Д. Н. - Влияние дисперсионной нитридванадиевой фазы в матрице на коробление цементированной стали, Шипицын С. Я., Золотарь Н. Я. (2013)
Каверинский В. В. - Расчет состава и температурных интервалов выделения карбонитридов в модифицированных сталях (2013)
Мосенцова Л. В. - Применение метода модельных экспериментов для решения задач интерпретации наблюдений (2013)
Валерий Петрович Лихошва (к 60-летию со дня рождения) (2013)
Анісімова Л. С. - Теоретичні аспекти формування професійних умінь у майбутніх вчителів початкових класів на основі розв’язання системи педагогічних задач (2010)
Величко Н. М. - До проблеми полікультурної освіти в системі професійної підготовки майбутнього вчителя (2010)
Корягіна Н. В. - Формування готовності майбутніх учителів галузі природознавства до інноваційної діяльності (2010)
Кузнєцова О. В. - Теоретичні основи методичної підготовки майбутніх учителів музики до хорового виховання дітей шкільного віку (2010)
Липа Н. В. - Формування толерантних відносин в освітньому просторі (2010)
Парфілова С. Л. - Психологічні підходи до проблеми мотивації (2010)
Растригіна А. М. - Вектор педагогіки свободи у вихованні сучасної студентської молоді (2010)
Сусліна І. В. - Особливості формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів, Гандабура О. В. (2010)
Шапран О. І. - Науково-теоретичні підходи до професійної орієнтації сучасної молоді, Симоненко О. В. (2010)
Шапран О. І. - Формування стратегії освітньо-професійної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови, Тонконог Н. І. (2010)
Воїтелєва Г. О. - Історико-педагогічні аспекти проектування самостійної роботи майбутніх вчителів технологій як проблема їх професійної підготовки, Борисенко Н. А. (2010)
Гречаник Н. І. - Вплив педагогічних ідей та досвіду видатних диригентів-хормейстеров на методичну підготовку майбутнього вчителя музики (2010)
Зарічна І. М. - Елементи педагогічної творчості в професійній діяльності професорa Стефана Банаха у Львівському університеті (1923-1945 рр.) (2010)
Колоскова Ж. В. - Матеріальне становище вчителів співів у дореволюційний період (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Малихін О. В. - Історико-педагогічний аналіз розробки аспектних складових організації самостійної навчальної діяльності студентів (2010)
Мищишин І. Я. - Педагогічна творчість як засіб національного виховання гімназійної молоді (на прикладі педагогічної діяльності Северини Париллє), Цюра С. Б. (2010)
Ніснер В. Б. - Проблема щастя у творчій спадщині О. А. Захаренкa (2010)
Огієнко О. І. - До питання розвитку андрагогіки у країнах Європи та США (2010)
Погребняк Н. М. - Формування у студентів навичок науково-дослідної роботи в системі вищої педагогічної освіти велікобританії як науково-теоретична проблема (2010)
Ремньова А. Г. - Виховання міжконфесійної толерантності майбутнього вчителя історії (2010)
Черкасов В. Ф. - Передумови становлення музичного виховання і мистецької освіти в Українi (2010)
Бурлака Ю. С. - Розвиток професійної компетентності майбутнього викладача ВНЗ засобами молодіжної музичної субкультури (2010)
Васильєва Р. Ю. - Технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності (2010)
Вохмяніна І. В. - Розвиток креативності майбутнього вчителя музики як фактор становлення індивідуального стилю його педагогічної діяльностi (2010)
Горбенко С. С. - Особистісна спрямованість фахової підготовки вчителя музики (2010)
Корнійчук Ю. Г. - Категоріально-поняттєвий аналіз проблеми формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби (2010)
Криловець М. Г. - Організація проведення практичних робіт з методики навчання географії (2010)
Северіна Т. М. - Педагогічні умови ціннісної детермінації особистісного самовдосконалення майбутніх педагогів (2010)
Тернавська Т. А. - Дидактичні умови формування пізнавальної діяльності студентів ВНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (2010)
Гавриліна О. В. - Вихідні принципи сформованості дослідницьких математичних умінь старшокласників (2010)
Григорова М. О. - Позашкільна екологічна освіта – шлях до творчої самореалізації вчителя (2010)
Литвинюк Л. В. - Ділова гра як засіб підвищення професіоналізму керівників шкіл (2010)
Півень О. В. - Умови ефективної організації та завдання до вчителя при використанні проблемних методів навчання (2010)
Фогель Т. М. - Виховання толерантності як особистісної якості у підлітків (2010)
Царук В. П. - Готовність майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності та до виховання здорового способу життя молодших школярів (2010)
Чумахідзе Т. Л. - Спільно-дослідницька діяльність у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2010)
Швидун В. M. - Проблеми та перспективи запровадження профільного навчання у старшій школі (2010)
Щербина Д. В. - Результати діагностики аксіологічного компонента активності комунікативної позиції підлітків (2010)
Наші автори (2010)
Михайліченко Г. І. - Інвестиційне забезпечення інноваційних процесів підприємств індустрії туризму (2011)
Калініченко О. В. - Статистичний аналіз автодорожнього господарства полтавського регіону як об'єкта інвестування пенсійних ресурсів недержавних пенсійних фондів, Казак О. О. (2011)
Куценко В. І. - Інноваційно-кластерна парадигма підготовки кадрів, Гаращук О. В. (2011)
Тимцуник В. І. - Побудова системи управління підприємства на засадах інноваційного підходу, Ціпуринда В. С. (2011)
Сафонов Ю. М. - Державні регулятори інноваційно-інвестиційної діяльності сировинного комплексу текстильної промисловості України (2011)
Охріменко І. В. - Аналіз аграрного ринку на основі модельних підходів (2011)
Новаківський І. І. - Економіко-математичні моделі оптимального розвитку структури управлінського потенціалу підприємства, Прокопишин-Рашкевич Л. М. (2011)
Балануца О. О. - Особливості формування системи фінансового моніторингу в Україні (2011)
Сейфоллахи М. - Банковская система Украины: текущая структурная трансформация и перспективы развития (2011)
Моташко Т. П. - Напрями підвищення активності населення на внутрішньому ринку державних запозичень України (2011)
Бугров О. В. - Застосування логіки р2м в логістичних проектах, Бугрова О. О. (2011)
Юрійчук С. М. - Особливості управління соціально-економічним розвитком регіонів у сучасних умовах (2011)
Гнатенко Є. П. - Економічний механізм розвитку молочної галузі потребує удосконалення (2011)
Васильєва О. І. - Кадрове забезпечення органів місцевої влади (2011)
Шпачук В. В. - Система державного управління банківською системою (2011)
Антонова Л. В. - Удосконалення нормативно-правового механізму системи органів управління соціально-економічним розвитком регіону (2011)
Бондарчук Н. В. - Етапи реалізації механізмів державної політики розвитку інноваційного потенціалу на основі антикризового управління (2011)
Васильєва Н. В. - Японська модель інноваційного розвитку периферійних територій (2011)
Шевченко Н. О. - Концепція державного регулювання апк в ринкових умовах на засадах інноваційно-інвестиційної моделі (2011)
Горник В. Г. - Здатність держави до зниження адміністративних бар'єрів розвитку механізмів підприємництва (2011)
Запорожець Т. В. - Науково-теоретичні підходи щодо шляхів підвищення результативності функціонування державних механізмів запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів (2011)
Іванова Т. В. - Теоретичні засади організації еколого-економічної безпеки (2011)
Безугла Л. С. - Механізми державного регулювання підприємницької діяльності в Україні (2011)
Васюк Ю. М. - Врахування ризиків при здійсненні податкового контролю в Україні (2011)
Мороз В. В. - Ринок спільного інвестування в Україні: тенденції розвитку та державного регулювання (2011)
Рудкевич І. В. - Реформування українського законодавства в контексті європейської інтеграції у сфері соціального захисту населення (2011)
Козловська О. С. - Генеза теоретичних підходів до державного регулювання розвитку інформаційного ринку (2011)
Князєв В. М. - Філософія державного управління, її сутність, особливості та проблемне поле досліджен (2014)
Рачинський А. П. - Забезпечення професійного розвитку державних службовців: досвід Литовської Республіки, Жиденко Н. А. (2014)
Матвейчук Л. О. - Державне управління оподаткуванням у процесі розвитку інформаційного суспільства: теоретичні аспекти (2014)
Голуб В. Л. - Ключові поняття та категорії державного управління у сфері волонтерської діяльності (2014)
Смирнова Н. С. - Вплив демографічної теорії на практику державного управління демографічною безпекою Франції: історико-теоретичний аналіз (2014)
Пірен М. І. - Служіння державі та суспільству в процесі професійно-управлінської діяльності державних службовців (2014)
Семенченко А. І. - Державне програмування з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з питань електронного урядування: концептуальні аспекти, Жиляєв І. Б. , Власенко Р. В. (2014)
Неліпа Д. В. - Оновлення змісту програм підготовки магістрів державної служби (2014)
Шипілова Л. М. - Особливості національного менеджменту у контексті державного управління національною безпекою, Шойко В. А. (2014)
Гурієвська В. М. - Застосування рефлексивного підходу в системі державного управління (2014)
Соколова О. М. - Удосконалення інституційного забезпечення регулювання прямих іноземних інвестицій в Україні, Бойко Т. А. (2014)
Парамонов А. О. - Можливості реалізації світового досвіду в побудові ефективної моделі сталого розвитку регіону (2014)
Возний С. О. - Поняття місцевого самоврядування як політико-правового інституту (2014)
Купрійчук В. М. - Роль Головного управління мистецтв та національної культури як суб’єкта державного управління в умовах трансформації гуманітарної політики в добу Української Держави Гетьмана Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) (2014)
Обуховська Т. І. - Захист персональних даних в умовах розвитку інформаційного суспільства: передумови, принципи та міжнародне законодавство (2014)
Шнипко О. С. - Інноваційна модель економічного розвитку України: екологічна детермінованість (2011)
Вдовенко Н. М. - Аквакультурне виробництво: від наукових експериментів до промислових маштабів, Кваша С. М. (2011)
Гайдуцький А. П. - Методичні та інформаційні підходи до обчислення обсягів міграційного капіталу (2011)
Корецька С. О. - "тіньова" економіка: наслідки та методи подолання (2011)
Чорна Л. О. - Особливості інвестиційної політики підприємства в кризових умовах, Кудлаєнко С. В. (2011)
Бабій Л. І. - Вдосконалення інвестиційної діяльності страхових компаній (2011)
Савелко С. О. - Фінансові та реальні інвестиції інвестиційного портфеля банку (2011)
Ганечко І. Г. - Проектне фінансування: використання боргових фінансових інструментів (2011)
Моджтаба Сейфоллахи - Современные тенденции развития фондового рынка ирана: перспективы для иностранных инвесторов (2011)
Клименко К. В. - Конкурентні позиції інститутів спільного інвестування в системі інституційних інвесторів України (2011)
Перконос П. П. - Розміщення активів інвестиційних фондів: практика в Україні та світовий досвід (2011)
Бусарєва Т. Г. - Методика оцінки національного інвестиційного клімату (2011)
Ткачик Ф. П. - Ключові орієнтири формування сприятливого інвестиційного клімату регіону (2011)
Проскуріна М. О. - Еволюція інвестиційної теорії економічного циклу в межах кейнсіанства (2011)
Савелко Т. В. - Методичні підходи до аналізу та оцінки регулювання банківської діяльності (2011)
Понеділко О. В. - Фінансовий результат як узагальнюючий показник фінансово-господарської діяльності підприємства (2011)
Тарануха І. Ю. - Управління кредитними ризиками як необхідна складова врегулювання проблемної заборгованості банків (2011)
Борисюк О. С. - Нормативне регулювання оцінки необоротних активів: бухгалтерський та податковий аспекти (2011)
Бусарєв Д. В. - Розвиток світової моделі забезпечення енергоресурсів у умовах глобалізації та інтеграції економік країн світу (2011)
Легошина О. Л. - Розвиток кредитних товариств у російській імперії (2011)
Маліношевська К. І. - Роль інтегрованих маркетингових комунікацій для авіакомпаній (2011)
Назарова М. І. - Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Петрашова О. М. - Передумови удосконалення управління техніко-технологічною безпекою підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2011)
Салівончик О. М. - Роль і місце освіти у соціальній інфраструктурі (2011)
Кобець А. С. - Глобалізаційні тенденції в освітній сфері та посилення ролі інноваційних процесів в економічному розвитку країн (2011)
Мусієнко І. І. - Механізми формування організаційно-нормативної основи державного управління вищою освітою (2011)
Алексеєва К. А. - Обгрунтування особливостей управління інтелектуальним капіталом у сучасних умовах (2011)
Чернов С. І. - Планування регіонального розвитку у реалізації регіональних стратегічних пріоритетів (2011)
Королюк Ю. Г. - Оцінка рівня системності суб'єктів регіонального управління в аспекті обгрунтування перспектив впровадження агентств регіонального розвитку (2011)
Алейнікова О. В. - Методичні рекомендації з вибору варіантів державної підтримки апк (2011)
Міщенко Д. А. - Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку аграрного сектора економіки України (2011)
Богуш Бомановски - Система органов администрирования водными ресурсами в республике польша (2011)
Макаренко М. В. - Економічна природа регіонального розвитку та його значення в сучасній економіці, Гончаров Є. В. (2011)
Поплевічева Н. Г. - Роль держави у зниженні ризиків тінізації бюджетних фінансових ресурсів (2011)
Канченко А. В. - Комунікаційні підрозділи з інформування та формування громадської думки щодо політики глави держави (2011)
Полторак В. В. - Моделювання стратегічних рішень у державному управлінні (2011)
Денисенко М.П. - Рецензія на монографію "Науково-технічні зони: стратегія розвитку" (автор — Чудаєва І. Б.) (2011)
Сурмін Ю. П. - Социальное проектирование в кризисном обществе: методологический аспект (2014)
Краснейчук А. О. - Теоретико-методологічні засади розвитку транскордонного співробітництва (2014)
Пелих А. О. - Питання вдосконалення понятійно-категоріального апарату в системі забезпечення воєнної безпеки України (2014)
Сташенко В. Ю. - Стратегічне управління земельними ресурсами: методологічний аспект (2014)
Семенченко А. І. - Методологічні підходи до формування організаційно-правових механізмів державного управління та регулювання розвитку інформаційної інфраструктури інформаційного суспільства (2014)
Пошедін О. І. - Воєнна безпека України в контексті співробітництва з Європейським Союзом (2014)
Баранов О. П. - Передумови створення Державної спеціальної служби транспорту та її завдання в системі національної безпеки України (2014)
Горбань Ю. С. - Суб’єкти екологічного врядування ЄС: наднаціональний рівень (2014)
Ільницька Т. А. - Місце та роль ситуаційного аналізу в сучасному управлінні (2014)
Фалко Ю. В. - Інституційна модернізація механізмів фінансового контролю в системі управління державними закупівлями в Україні (2014)
Федоренко В. Л. - Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади як чинник удосконалення інституту державної служби (2014)
Алюшина Н. О. - Компетентнісна модель наставника інноваційного типу в системі державної служби (2014)
Шапран О. Ю. - Перспективи розвитку державної служби в Україні у контексті запровадження нового законодавства про державну службу (2014)
Олефіренко О. В. - Пріоритетні напрями вдосконалення регіональної екологічної політики в сучасних умовах (2014)
Перегуда Є. В. - Інституціалізація державної та місцевої влад як чинник політичного плюралізму (2014)
Олефіренко С. В. - Громадські ради при Головних управліннях юстиції як засіб взаємозв'язку з громадськістю (2014)
Пірен М. І. - Виклики глобалізаційних процесів та їх вплив на сучасні виміри корпоративної культури й стабілізацію в Україні (2014)
Грабовський В. А. - Системний підхід до управління закладами охорони здоров'я, Клименко П. М. (2014)
Коваленко Т. Ю. - Санаторно-курортне забезпечення дітей в Україні: аналіз компетенційних повноважень органів місцевого самоврядування (2014)
Щербина С. В. - Основні напрями реалізації євроінтеграційної політики в агропродовольчому комплексі України (2014)
Холостова А.М. - Аналіз реформування санітарно-епідеміологічної служби в Україні в 2012 р (2014)
Вовк М. В. - Методологічні аспекти української музичної етнопедагогіки (2012)
Данкеєва О. В. - Модель професійної компетентності майбутнього землевпорядника (2012)
Котикова О. М. - Досвід у структурі компетентності (2012)
Курлянд З. Н. - Місія вчителя в сучасному світі: мультиплікативний аспект (2012)
Кучерук О. С. - Характеристика мотиваційно-ціннісного компоненту інклюзивної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Морозова О. О. - Особистість майбутнього вчителя музики: психолого-педагогічний аспект (2012)
Сігаєва Л. Є. - Перспективні напрями розвитку освіти дорослих в Україні (2012)
Фурса О. О. - Якість дизайн-освіти у соціально-економічному і культурному вимірах (2012)
Бєсєдіна А. А. - Історико-педагогічний аналіз розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров’ю (2012)
Біляковська О. О. - Контрольно-оцінювальна діяльність учителя в дискурсі педагогічної концепції В. О. Сухомлинського (2012)
Гаврило О. І. - Система підготовки вихователів для дошкільних установ у Німеччині (2012)
Костылева Е. В. - Совершенствование педагогической подготовки воспитанниц Таврического епархиального женского училища (1866-1920 гг. ) (2012)
Медведовська Т. П. - Роль та значення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в Україні в контексті Болонського процесу (2012)
Фізеші О. Й. - О. Духнович про вчителя початкової школи (2012)
Андрейко О. І. - Концептуальні засади формування виконавської культури музиканта в контексті педагогічної творчості (2012)
Бігунова Ю. В. - Етнокультурна діяльність майбутніх учителів історії (2012)
Вовк М. В. - Педагогічні умови професійної підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах (2012)
Глушак О. М. - Формування інформаційного освітнього середовища для вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу у ВНЗ (2012)
Гуцало Е. У. - Шляхи активізації креативного потенціалу майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки (2012)
Дмитренко В. В. - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до професійного самовдосконалення як умова їх становлення та розвитку як сучасних конкурентоспроможних фахівців (2012)
Івасюк Н. О. - Формування умінь міжкультурного спілкування в майбутніх перекладачів у педагогічній теорії та практиці (2012)
Казьмірчук Н. С. - Формування творчої особистості майбутнього вчителя в процесі навчання у ВНЗ (2012)
Коробчук Л. І. - Формування екологічної культури майбутніх фахівців машинобудівного профілю на засадах контекстного підходу в навчальному процесі (2012)
Мартенчук М. Д. - Роль творчості у підготовці майбутніх фахівців ювелірної справи (2012)
Особов І. П. - Творчі завдання як засіб розвитку креативності у студентів гуманітарних спеціальностей у вузівському навчальному процесі (2012)
Покроєва Л. Д. - Дослідно-пошукова діяльність слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників як засіб самоактуалізації професійного зростання, Дрожжина Т. В., Коченгіна М. В. (2012)
Стрітьєвич Т. М. - Методи професійного саморозвитку майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2012)
Суходольская-Кулешова Л. (О. ). В. - Развитие современных дидактических систем университетов и тенденции развития эстетической культуры (2012)
Федина В. С. - Особливості формування професійного мислення як проблема організації процесу підготовки майбутніх фахівців-сходознавців, Федина Н. Д. (2012)
Фурсикова Т. В. - Формування мотиваційної компетентності студентів у процесі вивчення комп’ютерної графіки (2012)
Щербина Д. В. - Результати самооцінки майбутніми учителями активної творчо-комунікативної позиції як показника професійної майстерності (2012)
Ярка М. О. - Сучасні проблеми і стан валеологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах (2012)
Галіцан О. А. - Теоретичне підґрунтя проблеми застосування принципів педагогічної фасилітації у професійній діяльності вчителя сучасної школи (2012)
Павлущенко Н. М. - Проблема наступності у гендерному вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2012)
Слесик К. М. - Формування етичної культури учнів основної школи в процесі навчання гуманітарних предметів як педагогічної категорії (2012)
Самсонова И. В. - Педагогическое сопровождение развития социокультурной идентичности детей в условиях консалтингового взаимодействия (2012)
Суходольская-Кулешова Л. (О. ). В. - Непрерывная модель социализации личности исследовательского типа в рамках национальной образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России", Ляшко Л. Ю., Федоровская Е. О. (2012)
Тулегенова А. Г. - Особенности взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания учителя и его индивидуального стиля педагогического общения (2012)
Хацаюк Н. С. - Розвиток професійної майстерності вчителя "Школи майбутнього” (2012)
Чепурченко О. В. - Педагогічні умови професійного розвитку шкільних бібліотекарів у системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Шитова И. Ю. - Основные затруднения выпускника вуза в период освоения профессионально-педагогической деятельности (2012)
Щербак І. М. - Проблема створення "Еколого-орієнтованого освітнього середовища” в загальноосвітній школі та сучасні підходи до його оцінки в дослідженнях (2012)
Ягоднікова В. В. - До проблеми педагогічної креативності (2012)
Автори випуску (2012)
Абібулаєва А. Е. - Компетентнісний підхід до лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів української мови у початковій школі в полілінгвальному середовищі (2013)
Абляєва Ф. Ю. - Лінгводидактичні умови формування орфоепічних навичок кримськотатарського мовлення молодших школярів в умовах білінгвального мовленнєвого середовища (2013)
Анафієва Е. Р. - Лінгвістичні засади навчання української мови у школах з кримськотатарською мовою навчання (2013)
Базиль Л. О. - Модель розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у ВПНЗ: теоретичний аспект (2013)
Бєляк О. М. - Створення в майбутніх учителів-словесників позитивної мотивації до оволодіння комунікативними якостями мовлення (2013)
Білецька І. О. - Американський досвід підготовки вчителів іноземних мов (2013)
Бондар Л. А. - Особливості організації самостійної роботи студентів-філологів в умовах вищого навчального закладу (2013)
Бородіна Н. С. - Застосування ігрових технологій у фаховій підготовці студентів-філологів (2013)
Василенко В. А. - Лінгводидактичні засади формування мовної компетентності майбутніх юристів (2013)
Василенко М. Є. - Структура готовності студентів до професійної діяльності: педагогічний аналіз (2013)
Вітюк В. В. - Словниково-орфографічні вправи під час вивчення історичних написань української мови (2013)
Вовк М. П. - Практика вивчення фольклору у класичних університетах радянської доби (1950 – 1980-х рр.) (2013)
Галенко А. М. - Система лексичних вправ як засіб формування культурологічної компетентності студентів філологічних спеціальностей (2013)
Галушко М. В. - Теоретичне обгрунтування процесу сприймання художнього тексту у професійній підготовці викладача зарубіжної літератури (2013)
Герман В. В. - Риторична культура як основа формування риторичної особистості вчителя (2013)
Гимер Н. О. - Творчий потенціал викладача у навчальному процесі (2013)
Голуб Н. Б. - Особливості текстотворчої діяльності учнів 5-7 класів в умовах компетентнісного навчання української мови (2013)
Грищук О. В. - Застосування інноваційних технологій в процесі навчання української літератури учнів основної школи (2013)
Девлетов Р. Р. - Лінгводидактична підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах синхронного вивчення методичних дисциплін мовного циклу (2013)
Дем'яненко О. Є. - Місце іншомовної професійно-комунікативної компетенції в процесі підготовки вчителів-філологів (2013)
Жижко О. А. - Сучасні тенденції професійної підготовки інструкторів-андрагогів для роботи з маргіналами у Латинській Америці (2013)
Загороднова В. Ф. - Методики викладання української мови у вищих навчальних закладах як навчальна дисципліна (2013)
Залізняк А. М. - Педагогічні ідеї В. Сухомлинського щодо розвитку мови дітей (2013)
Ісаєва О. С. - Навчання культурним нормам студентів-медиків при викладанні англійської мови (2013)
Коваль В. О. - Структура професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога (2013)
Кожем’якіна І. В. - Діагностика розвитку мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів (2013)
Коломієць М. Б. - Розвиток поглядів на особистість вчителя в Україні ХVІ - початку ХХ ст. (2013)
Кочубей Л. В. - Обучение русской диалогической речи в профессиональной подготовке учителя-филолога (2013)
Кузнецова Г. П. - Біблія в системі генези конфесійного стилю української мови: концептологічний підхід (2013)
Кузнецова О. Ю. - Організація і зміст підготовки викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу (2013)
Кузьміна Л. В. - Готовність викладачів-словесників до особистісно орієнтованого навчання українськомовних дисциплін у ВНЗ (2013)
Курган К. С. - Компонентний склад сучасної медіакультури в лінгводидактичному розгляді (2013)
Кучерук О. А. - Педагогічні технології в лінгвометодичній підготовці вчителя-філолога (2013)
Мацепура Л. Л. - Навчання аудіюванню дітей дошкільного віку на заняттях із іноземної мови (2013)
Мацько Л. І. - Мовна особистість Андрія Малишка як лінгвокультурологічний феномен національного виховання у світлі лінгвофілософії (2013)
Міщенко О. В. - Підготовка вчителів до аналізу позасюжетних елементів у процесі формування літературної компетентності старшокласників (2013)
Мордовцева Н. В. - Навчання учнів текстової діяльності на уроках української мови (2013)
Нищета В. А. - Психолого-педагогічний аспект готовності вчителя-словесника до запровадження риторизованих технологій (2013)
Ніколаєнко В. В. - Організація текстової діяльності студентів-іноземців у процесі навчання мови (2013)
Обєда В. О. - Використання технології проблемного навчання у процесі вивчення синтаксису української мови студентами ІІ-го курсу університетського коледжу (2013)
Погребенник В. Ф. - Інтерактивні стратегії читання і письма для розвитку критичного мислення студентів-філологів (2013)
Починкова М. М. - Принципи організації самостійної роботи з дисциплін філологічного спрямування для майбутніх учителів початкових класів (2013)
Пустовіт В. Ю. - Методичні аспекти інноваційного вивчення біографії письменника в школі (2013)
Романишина Н. В. - Методика вивчення студентами філологічних факультетів історичного оповідання П. Куліша "Мартин Гак" (2013)
Рудь О. М. - Розвиток педагогічної майстерності вихованців Глухівського вчительського інституту (1874-1917 рр.) (2013)
Рускуліс Л. В. - Лінгвофілософські погляди Вільгельма фон Гумбольдта у системі теоретико-методичної підготовки вчителя української мови (2013)
Саприкіна Н. В. - Креативність як складова професійної майстерності вчителя української мови та літератури (2013)
Семеног О. М. - Пропедевтична славістична підготовка майбутнього вчителя у вимірах полікультурної компетентності (2013)
Топчій Л. М. - Про організацію форм і видів самостійної роботи студентів у вивченні дисципліни "Стилістика української мови" (2013)
Умерова Л. Р. - Підготовка майбутніх учителів до використання навчального перекладу як методичного прийому (2013)
Швець Г. Д. - Дисципліна "Художній текст у системі навчання української мови як іноземної" та її місце у фаховій підготовці викладачів-філологів (2013)
Шеремет О. В. - Попередження та подолання культурно-мовленнєвого шоку молодших школярів в умовах формування функціональної українсько-англійської двомовності (2013)
Яяева Н. М. - Этапы и методы экспериментальной методики обучения крымскотатарской диалогической речи учащихся пятых классов (2013)
Автори випуску (2013)
Борисов В. І. - Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України: до 20-ї річниці створення, Батиргареєва В. С. (2015)
Демидова Л. М. - Академік В. В. Сташис і наукова діяльність сектору дослідження кримінально- правових проблем боротьби зі злочинністю, Євтєєва Д. П. (2015)
Степанюк А. Х. - Наукові розробки сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, Яковець І. С., Автухов К. А., Михалко І. С., Опанасенков О. І. (2015)
Голіна В. В. - Об’єкт громадського запобіжного впливу у сфері протидії злочинності (2015)
Головкін Б. М. - Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань (2015)
Батиргареєва В. С. - Щодо недоліків практики реінтеграції бездомних осіб (на прикладі розв’язання конкретної ситуації) (2015)
Лобойко Л. М. - Співвідношення стадій логічної і функціональної послідовності у кримінальному процесі (2015)
Шепітько В. Ю. - Використання інформаційних технологій під час автоматичної фіксації порушень у сфері безпеки дорожнього руху, Білоус В. В. (2015)
Демидова Л. М. - Акт судово-медичного освідування особи, здійсненого експертом, як офіційний документ: проблеми слідчо-судової практики, Павленко Т. А. (2015)
Колодяжний М. Г. - Стан корупції у Харківській області (2015)
Дубович О. В. - Зарубіжний досвід боротьби із бездомністю та злочинами, що вчиняються особами без визначеного місця проживання (2015)
Марочкін О. І. - Особливості мотивування слідчим обвинувального акта (2015)
Овчаренко О. М. - Системи органів кримінальної юстиції в Україні та світі: порівняльний аналіз (2015)
Пащенко О. О. - Значення моралі для з’ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм (2015)
Івахненко О. А. - Суб’єктивні ознаки хуліганських правопорушень (2015)
Муратова С. О. - Функції судимості в системі інститутів кримінального права (2015)
Олійник О. М. - Кримінологічна характеристика осіб, які незаконно використовують бюджетні кошти у Збройних Силах України (2015)
Рябчук С. В. - Азартні ігри як соціально-психологічне явище: поняття, генеза, правове регулювання (2015)
Самойлова О. М. - Кількісні та якісні показники умисних вбивств та умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинених особами похилого віку (2015)
Соколенко М. О. - Алгоритмізація і творчий підхід у тактиці допиту (2015)
Усатова Т. І. - Співвідношення проституції та інших форм організації надання сексуальних послуг: кримінологічний аналіз (2015)
Борисов В. І. - Володимир Володимирович Сташис – видатна особистість ХХ, ХХІ століть, Демидова Л. М. (2015)
Тютюгін В. І. - Міжнародна студентська наукова конференція "Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування", присвячена 90-річчю з дня народження академіка В. В. Сташиса, Демидова Л. М. (2015)
Колодяжний М. Г. - Огляд Всеукраїнського фестивалю науки в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Євтєєва Д. П. (2015)
Шепітько В. Ю. - Зауваження та пропозиції фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України щодо проекту Закону України "Про Державне бюро розслідувань" 12.02.2015 р.), Лобойко Л. М., Білоус В. В., Глинська Н. В. (2015)
Лобойка Л. М. - Окрема думка доктора юридичних наук, професора, головного наукового співробітника НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (2015)
Борисов В. І. - Науково-правовий висновок на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків" (реєстр. № 2897 від 3 червня 2015 р.) (доопрацьований варіант), Демидова Л. М. (2015)
Борисов В. І. - Відгук офіційного опонента на дисертацію В. О. Копанчука "Кримінально-правова охорона життя осіб у зв’язку з виконанням спеціальних повноважень (ст. ст. 348, 379, 400 КК України)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2015)
Лозовий А. І. - Рецензія на наукове видання "Правова доктрина України : у 5 т. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / за заг. ред. О. В. Петришина. – 976 с. ; Т. 2 : Публічно-правова доктрина України / за заг. ред.Ю. П. Битяка. – 864 с. ; Т. 3 : Доктрина приватного права України / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с. ; Т. 4 :октринальні проблеми екологічного, аграрного а господарського права / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – 848 с. ; Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – 1240 с.)", Сімакова-Єфремян Е. Б. (2015)
Володимир Васильович Голіна (2015)
Вихідні дані (2015)
Перелік платних послуг (2015)
Андрейко О. І. - Формування творчої виконавської особистості скрипаля в контексті педагогічних інновацій (2012)
Бадіца М. В. - Формування творчих умінь образотворчого характеру у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2012)
Базиль Л. О. - Сучасний професійний профіль учителя рідної мови і літератури крізь призму зарубіжного досвіду (2012)
Беземчук Л. В. - Підготовка майбутнього вчителя музики до конструювання змісту мистецької освіти (2012)
Бондар Л. А. - Історико-дидактичний аналіз становлення проблеми самостійності в навчальній діяльності (2012)
Бурлака Ю. С. - Використання засобів молодіжної музичної субкультури у формуванні творчої особистості майбутнього викладача ВНЗ (2012)
Варнавська Л. І. - Аналіз трактування поняття "комп’ютерне навчання” у науковій літературі та його значення в підготовці майбутніх учителів музики (2012)
Василенко Л. М. - Аксіологізм концепту задоволення в емоційно-чуттєвій структурі особистості сучасного студента (2012)
Васильєва О. В. - Формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва на Слобожанщині: традиції та сучасність (2012)
Воєвідко Л. М. - Проблема розкриття культурологічного діалогу новацій та традицій (2012)
Гладишев В. В - Основи системного підходу до підготовки вчителя-словесника у спадщині В. П. Острогорського (2012)
Гура В. В. - Особливості розвитку мотивації у студентів педагогічних училищ та коледжів засобами українського фольклору (2012)
Данилюк М. М. - Внесок Г. Хоткевича та В. Комаренка у розвиток музичної культури та музичної освіти Харкова у 20-30-ті рр. ХХ ст. (2012)
Дєніжна С. О. - Формування культурної ідентичністі особистості у контексті полікультурної освіти (2012)
Дицьо С. В. - З історії особистісно-орієнтованого музичного навчання і виховання (2012)
Калашник М. П. - К процессу формирования профессионального тезауруса будущего преподавателя музыки: современные аспекты изучения музыкальных жанров (2012)
Кочкурова О. В. - Тренінг як засіб формування професійної ідентичності майбутніх вчителів музики (2012)
Малахова М. О. - Розвиток слухових навичок у майбутніх викладачів музичного мистецтва в класі інструментального ансамблю (2012)
Мальцева О. Г. - Поняття "компетенція” у контексті аксіологічного підходу в освіті (2012)
Мартинюк А. К. - Становлення професійної культури музиканта-педагога в науковій концепції професора А. І. Горемичкіна (2012)
Матвєєва О. В. - Формування виконавської надійності вокалістів у процесі роботи над музичними творами (2012)
Небуну Ю. В. - Моделювання процесу підготовки концертмейстера до ансамблевої діяльності з солістом-вокалістом (2012)
Орлов В. Ф. - Психологічні чинники педагогічної дії в системі "вчитель – мистецтво – учень" (2012)
Пащенко І. М. - Сучасна практика формування національного світогляду у навчально-виховному процесі підготовки майбутніх учителів музики (2012)
Попович Н. М. - Професійно-особистісний досвід вчителя музики як основа його фахової компетентності (2012)
Привалова С. П. - Вивчаємо мову художнього твору (2012)
Реброва О. Є. - Педагогічні фактори та принципи формування художньо-ментального досвіду майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2012)
Савченко Р. А. - Педагогічна взаємодія як основа музично-педагогічної компетентності вихователів та музичних керівників ДНЗ (2012)
Сегеда Н. А. - Культура музично-педагогічної творчості як емерджент трансфесіоналізації викладача музичного мистецтва (2012)
Семерніна І. М. - Формування здатності до професійної саморегуляції як необхідний компонент фахової підготовки майбутніх вчителів музики: аналіз результатів експериментальної роботи (2012)
Сова М. О. - Музичні комп’ютерні технології як інструментарій сучасного освітнього процесу (2012)
Соколова А. В. - Програмне забезпечення хорової культури школярів у 30-ті рр. ХХ ст. (2012)
Танько Т. П. - Дидактичні умови розвитку творчих якостей у майбутніх учителів музики (2012)
Тарарак Н. Г. - Питання вокально-хорової підготовки майбутніх вчителів музики у вищих навчальних закладах України (2012)
Уварова А. М. - Навчання майбутнього вчителя майстерності розповідного слова (2012)
Уліщенко В. В. - Інтерсуб’єктність у контексті особистісно орієнтованого навчання української літератури (2012)
Чернявська М. В. - Підготовка майбутніх вихователів до проведення свят і розваг у дошкільних навчальних 153-157 (2012)
Чиркова С. В. - Специфіка культури музично-педагогічної творчості учителя музичного мистецтва (2012)
Чумакова А. А. - Психолого-корекційна освіта викладача музики як умова успішного навчання дитини із ЗПР (2012)
Щербак І. В. - Педагогічні умови виховання творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2012)
Юник Д. Г. - Завадостійкість у виконавській діяльності митців музичного мистецтва (2012)
ЯКОВЛЕВА Ю. С. - Феномен художньої інтерпретації у контектсі естетичного розвитку школярів (2012)
Автори випуску (2012)
"АЛМА-ВЕКО,ФУД" - совершенство пищевых ингредиентов: нам 10 лет (2015)
Мартинюк І. - Білковий склад напівкопчених ковбас із конини з сочевицею, Паска М. (2015)
Сухенко Ю. - Виробництво дизельного біопалива з використанням ультразвукового перемішування реагентів, Муштрук М., Сухенко В. (2015)
Михнева Е. - Математическое моделирование рецептур продуктов из моллюсков (2015)
Григоренко І. - Виявлення синтетичних барвників у мармеладі, Богданович Л. (2015)
Голембовська Н. - Використання прісноводної риби у складі пресервів, Гончарук А., Лебська Т. (2015)
Жукова Я. - Вплив різних температурних режимів на вміст SH-груп та ароматичних сполук у вершках (2015)
Науменко О. - Дослідження культуральних властивостей бактеріофагів лактобактерій (2015)
Янчева М. - Вплив заморожування-розморожування на білкову складову та мікроструктуру м’сних систем, Желєва Т. (2015)
Олексієнко Н. - Безпечність кондитерської продукції: деякі аспекти її формування, Оболкіна В., Дудко С.Балдинюк О. (2015)
Баль-Прилипко Л. - Нормативна база щодо гарантії якості та безпечності вітчизняних м´ясних продуктів, Леонова Б., Сокирко О. (2015)
Авхутська С. О. - Полікультурна компетентність як необхідна складова професійної компетентності майбутнього учителя (2011)
Аннєнкова І. П. - Теоретична модель системи моніторингу у ВНЗ (2011)
Бакай С. Ю. - Музикотерапія та вокалотерапія у сучасному педагогічному процесі, Мкртічян О. А. (2011)
Борисенко Н. А. - Художньо-технічні уміння у професійній підготовці майбутніх учителів технологій (2011)
Голік О. Б. - Використання елементів театральної педагогіки у процесі підготовки майбутніх учителів (2011)
Голубова Г. В. - Сутність поняття "педагогічна обдарованість” (2011)
Грицькова Н. В. - Теоретичні засади складових соціально-професійної мобільності майбутнього вчителя загальноосвітньої школи (2011)
Давидова М. О. - Формування професійної компетентності майбутнього викладача предметів художньо-естетичного циклу як педагогічна проблема, Захарова Л. В. (2011)
Іванчук Ю. Б. - Методологія дослідження сучасного стану професіно значущих якостей майбутніх фахівців у галузі інформаційної безпеки у ВТНЗ (2011)
Кривильова О. А. - Творчий підхід у вдосконаленні професійного рівня майбутніх учителів (2011)
Курлянд З. Н. - Розвиток педагогічного потенціалу майбутніх учителів з позиції мультиплікативного підходy (2011)
Лебідь О. В. - Емоційно-вольова сфера професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу (2011)
Нікітюк Г. В. - До питання змісту, структури та ознак професійно-педагогічної спрямованості майбутнього вчителя (2011)
Саприкіна Н. В. - Педагогічна креативність як важлива складова індивідуального стилю професійної діяльності вчителя (2011)
Скворцова С. О. - Професійна компетеність вчителя: модель формування (2011)
Соловйова Ю. О. - Система цінностей вчителя як творчої особистості (2011)
Терехова В. І. - Вплив навчально-виховного середовища на підготовку майбутніх перекладачів (2011)
Федірчик Т. Д. - Науковий феномен ”педагогічний професіоналізм викладача” у психолого-педагогічних дослідженнях (2011)
Федоріщева С. П. - Естетичний зміст педагогічної діяльності вчителя, Черемисина А. В. (2011)
Чеча А. А. - Педагогічний потенціал джазової музики (2011)
Шурин О. І. - До питання формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів у процесі фахової підготовки (2011)
Глазунова Л. О. - Ідеї формування естетичної компетентності особистості в історії зарубіжної наукової літератури (2011)
Донченко О. В. - Творчий підхід в організації естетичного виховання дітей дошкільного віку в історії зарубіжної педагогічної думкu, Котенко О. О. (2011)
Кордубан М. В. - Використання методів виховання в домашній освіті в Україні (перша половина ХІХ століття) (2011)
Лавріненко О. А. - Педагогічна майстерність у професійному саморозвитку вчителя ХІХ століття: історико-педагогічний аспект (2011)
Лазаренко О. В. - Зміст стратегічних нормативних документів в галузі професійного іншомовного спілкування на економічних факультетах університетів Великої Британії (2011)
Лещак Т. В. - До питання про становлення педагогіки як самостійної навчальної дисципліни у Львівському університеті (2011)
Литньова Т. В. - До питання про тлумачення цілей навчання іноземних мов на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти (2011)
Місечко О. Є. - Інститути народної освіти як форма педагогізації професійної підготовки вчителя в історії вищої освіти України (2011)
Петрощук Н. Р. - Підвищення кваліфікації вчителів шкіл національних меншин в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Постевка Г. І. - Александру Воєвідка (1862-1931 рр.): багатогранність творчої особистості учителя-професіонала (2011)
Радченко Ю. Л. - Розробка наукових засад професійної підготовки вчителя у працях українських діячів освітньої галузі ХІХ ст. (2011)
Слюсаренко Н. В. - Творчий підхід до організації трудової підготовки учнів у школах В.Сухомлинського, І.Ткаченка, О.Захаренка (2011)
Тербіш Батзаяа - Cучасні проблеми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Монголії (2011)
Хрулев О. М. - Реалізація педагогічної творчості А. Маркевича в його літературно-краєзнавчих творах (2011)
Базиль Л. О. - Літературознавча освіта майбутніх словесників крізь призму навчальних планів і програм (2011)
Байда М. В. - Психолого-педагогічні аспекти кооперативного навчання як творчої групової діяльності (2011)
Балаєва К. С. - Використання методу "мозковий штурм" у формуванні професійної творчості майбутніх вчителів початкових класів (2011)
Бондаренко О. В. - Формування краєзнавчої спрямованості майбутніх учителів у процесі педагогічної практики (2011)
Борець І. В. - Особливості застосування інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх фахівців з транспортних систем авіаційної галузі до професійної діяльності (2011)
Буздуган О. А. - Формування творчих здібностей майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійно-педагогічної підготовки (2011)
Вожегова Т. В. - Рейтинг-лист як засіб оцінювання результатів практичної підготовки майбутніх педагогів (2011)
Воскобойнікова Г. Л. - Формування медико-валеологічної компетентності в процесі професійної підготовки та професійного розвитку учителів початкової школи (2011)
Гауряк О. Д. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики (2011)
Гончар Н. П. - Формування креативності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтерактивних технологій навчання (2011)
Доля Ю. В. - Теорія і практика розглядання наукових понять та використання методу моделювання: аналіз деяких особливостей викладання нового навчального матеріалу, Смоленський С. М. (2011)
Дрєпіна О. Б. - Естетичне самовиховання студентів мистецько-педагогічних спеціальностей університету в умовах колективної музично-виконавської діяльності (2011)
Дуплійчук О. М. - Технологія колажування як засіб творчого зростання майбутніх вчителів-філологів у процесі професійно-педагогічної підготовки (2011)
Економова Е. К. - Основні поняття і функції професійної підготовки співаків до концертно-камерної діяльності у вищих мистецьких навчальних закладах (2011)
Жаровцева Т. Г. - Формування творчого потенціалу майбутнього педагога дошкільної освіти в контексті взаємодії з сім’єю (2011)
Кобилянська Л. І. - Освітньо-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник професійного становлення майбутніх гувернерів (2011)
Коробчук Л. І. - Педагогічні підходи до формування екологічної культури майбутніх фахівців машинобудівного профілю (2011)
Косенко П. Б. - Методи формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики в процесі навчання гри на музичному інструменті (2011)
Котикова О. М. - Результати формування професійної психолого-педагогічної компетентності майбутніх юристів (2011)
Кравченко Г. Ю. - Розвиток управлінської компетентності кадрового резерву керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах післядипломної педагогічної освіти (2011)
Кубрак С. В. - Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю (2011)
Лазарєва Т. А. - Експериментальне дослідження мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів-технологів (2011)
Ларіна І. О. - Активізація професійного самовдосконалення майбутніх вчителів у навчально-виховному процесі педагогічних університетів, Сиромятникова В. В. (2011)
Манчуленко Л. В. - Сформованість творчого стилю діяльності як основа професійно-творчого саморозвитку майбутнього педагога (2011)
Павлова О. В. - Особистісно-орієнтовані інноваційні технології в умовах вищої школи (2011)
Перець О. М. - Навчальний тренінг як ефективний засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2011)
Равлюк Т. А. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі профілактично-виховної соціально-педагогічної практики (2011)
Сметаніна Л. С. - Використання активних методів під час впровадження педагогічної технології організації алгоритмічної діяльності (2011)
Староста В. І. - Алгоритмічні та евристичні підходи застосування навчальних завдань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2011)
Стрілець С. І. - Професійно-педагогічна підготовка майбутнього фахівця початкової школи (система педагогічних практик) (2011)
Таама Аль-Атабі Аяд Хаяві - Графічна діяльність як засіб формування професійно-художньої культури студентів (2011)
Тарарак Н. Г. - Форми здійснення міжпредметних зв’язків у професійній підготовці вчителя музики (2011)
Трояновська В. Г. - Адаптивне теступання як альтернативний метод контролю і оцінювання компетентностей студентів ВНЗ (2011)
Чабаненко В. П. - Формування організаційно-методичної самостійності студентів кафедр військової підготовки в умовах модернізації вищої освіти, Зорій Я. Б. (2011)
Чен Дин - Психолого-педагогічна сутність формування педагогічних умінь та навичок майбутнього вчителя музики (2011)
Шевченко Н. О. - Роль національних цінностей у розвитку творчої особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2011)
Якубовська С. С. - Формування базових компетенцій майбутнього фахівця вищого технічного навчального закладу в процесі психолого-педагогічної підготовки магістрів (2011)
Велика А. М. - Створення ситуації успіху як необхідна складова результативності навчання учнів старшої школи предметам гуманітарного циклу (2011)
Єфремова О. І. - Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи у профільній школі (2011)
Криворучко Ю. М. - Метод проектів у підготовці майбутніх учителів початкових класів до розвитку художньо-творчих здібностей учнів (2011)
Немченко С. Г. - Особливості діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу при рефлексивному управлінні (2011)
Савченко В. А. - Формування професійної майстерності вчителів фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Світич С. А. - Проблема готовності педагогів до взаємодії з соматично послабленими дітьми (2011)
Наші автори (2011)
Бісмак О. В. - Особливості організації діяльності реабілітаційних закладів в Україні (2015)
Вербицький В. А. - Літні оздоровчі колонії для фізично слабких дітей в Херсонській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Галицька М. М. - Педагогічна технологія формування у студентів вищих навчальних закладів немовних спеціальностей готовності до іншомовного спілкування (2015)
Грабовий А. К. - Формування методологічних знань з хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Завгородня Є. Є. - Освітнє середовище вищого навчального закладу культури та мистецтв як фактор актуалізації творчого потенціалу майбутніх хореографів (2015)
Казанцева Л. І. - Детермінанти компетентнісного підходу до розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Кіліченко О. І. - Розвиток комунікативних здібностей майбутніх учителів початкової школи в процесі тренігового розв’язання навчальних ситуацій (2015)
Ковалинська І. В. - Підготовка вчителів до роботи у міжкультурному середовищі (2015)
Когут І. В. - Критерії сформованості професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя (2015)
Козак Л. В. - Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: експериментальне дослідження (2015)
Крупник З. І. - Формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації: теоретичний аспект (2015)
Луценко О. В. - Діалогічні форми педагогічної взаємодії у розвитку мотивів навчальної діяльності курсантів (2015)
Майорський В. В. - До проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів профільних класів із правознавства (2015)
Маслов Р. В. - Формування свідомого ставлення до власного здоров’я у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (2015)
Муромець В. Г. - Формування здоров’язбережувальної компететності майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій: практичний аспект (2015)
Побірченко Н. А. - Здоров’язбережувальна феноменологія готовності майбутніх викладачів до професійної діяльності в умовах вищої освіти (2015)
Пономаренко Н. Г. - Аналіз освітніх програм підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу (2015)
Ратєєва В. О. - Формування готовності майбутніх практичних психологів до використання естетотерапевтичних засобів у професійній діяльності (2015)
Руденко Ю. А. - Текстоцентричний підхід до увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: теорія і методика навчання (2015)
Рябенко В. О. - До проблеми категоріальної детермінації освітології (2015)
Синишин Л. О. - Передумови становлення художньо-промислової освіти Галичини в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ століття (2015)
Сірик Т. В. - Соціально-педагогічні особливості формування професійної компетентності сучасних економістів (2015)
Стинська В. В. - Соціальна підтримка материнства й дитинства в УРСР та зарубіжних країнах на початку ХХ століття: правовий аспект (2015)
Троценко Р. В. - Особливості організації освітнього процесу при підготовці фахівців економічних спеціальностей (2015)
Черпак Ю. В. - Історико-педагогічні аспекти розвитку вітчизняного фізичного виховання (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Захарченко П. В. - Модель інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу (2013)
Буглак О. В. - Обгрунтування перспектив розвитку інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств (2013)
Салига К. С. - Реалізація інноваційного проекту в умовах ризику та невизначеності економічної ефективності (2013)
Федун І. Л. - Модернізація механізму державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва (2013)
Узунов В. В. - Фінансові інструменти регулювання розвитку інноваційного потенціалу держави (2013)
Богдан С. В. - Дослідження коопераційних зв'язків великих і малих підприємств та їх вплив на інноваційний і регіональний розвиток (2013)
Дзюбіна А. В. - Напрями активізування інноваційної діяльності підприємств львівської області (2013)
Узунов Ф. В. - Теоретичні підходи до становлення ефективного інституту корпоративного управління (2013)
Котенок Д. М. - Економічна оцінка урбанізаційних процесів в Україні та формування економічного потенціалу міста (2013)
Мельник Л. Л. - Наукові засади прибутковості агропідприємств та її державна підтримка (2013)
Павлова Г. Є. - Методи нарахування амортизації на сільськогосподарських підприємствах у системі бухгалтерського обліку, Гиленко А. С., Вініченко Т. І. (2013)
Петренко Я. В. - Вдосконалення методології бухгалтерського обліку і розподілу загальновиробничих витрат (2013)
Демчук О. В. - Характеристика синергетического эффекта функционирования финансового пространства рыбной отрасли в ар крым (2013)
Бойцун О. І. - Фінансова відкритість: небезпека чи сприяння економічному зростанню? (2013)
Мостова І. В. - Договір про зону вільної торгівлі в рамках снд: наслідки для України, Чугаєв О. А. (2013)
Пікус Р. В. - Обов'язкове страхування життя як фактор розвитку іпотечного кредитування, Божко А. В. (2013)
Приказюк Н. В. - Сертифікація страхових агентів та перспективи її впровадження в Україні, Губанкова О. О. (2013)
Пінчук М. М. - Відповідність історичної доходності акцій на фондовому ринку сша нормальному розподілу на прикладі акцій корпорацій, що входять до фондового індексу dow jones industrial average (2013)
Исаев Т. Т. - Проблемы регулирования рынка труда в азербайджане (2013)
Мітченко Г. В. - Аналіз базових маркетингових стратегій підприємств автотранспортних вантажоперевезень у сучасних умовах господарювання (2013)
Шашенко О. О. - Вплив виробничих витрат на спорудження та експлуатацію виробки на рівень рентабельності гірничодобувного підприємства (2013)
Крот Л. М. - Проблеми та перспективи фінансування дорадчої діяльності в аграрній сфері України (2013)
Радиш Я. Ф. - Місце медичного права в системі медичної освіти російської федерації, сша та італії: досвід для України (за матеріалами літературних джерел), Кузьмінський П. Й. (2013)
Дмитренко Г. В. - Парадигма державного внутрішнього фінансового контролю (2013)
Коврига О. С. - Етапи формування інституціонального середовища в Україні (2013)
Магась Г. А. - Методика застосування мотивації як механізму управління персоналом у сфері прикордонної служби (2013)
Буреш І. В. - Державне регулювання у сфері протидії торгівлі людьми в Україні (2013)
Костенок І. В. - Інституціоналізація місцевого самоврядування як об'єкт демократичного державотворення: нові теоретичні підходи та можливості вивчення (2013)
Волобуєва Г. Д. - Методичні засади формування дієвого механізму реалізації соціальної політики держави (2013)
Якименко О. Г. - Регіональний вимір державного управління економічною безпекою України (2013)
Барвіненко В. Д. - Державне регулювання продовольчого забезпечення держави в умовах світогосподарської інтеграції (2013)
Федорук А. П. - Становлення і розвиток внутрішнього аудиту в Україні (2013)
Кохан С. О. - Основоположні компоненти системи контролю в сфері державної служби (2013)
Стратієнко Г. Д. - Нормативно-правове забезпечення модернізації державної служби в Україні (2013)
Бойченко В. В. - Характеристики професійного педагогічного мислення вчителя: теоретичний аналіз (2014)
Букатова О. М. - Ергономічна готовність майбутніх учителів технологій до професійної діяльності (2014)
Економова Е. К. - Модель професійної підготовки співаків до концертно-камерної діяльності (2014)
Лазарєв М. О. - Особливості і проблеми сучасної евристичної освіти майбутніх педагогів (2014)
Мамчур Є. А. - Психолого-педагогічні основи формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Медведовська Т. П. - Впровадження інноваційно-орієнтованого підходу у професійну підготовку фахівців (2014)
Сегеда Н. А. - Постнекласичні смисли професіогенезу викладачів мистецьких дисциплін у контексті загальнонаукових підходів (2014)
Степанець Н. П. - Поєднання сучасних дидактичних підходів як умова ефективної професійно-орієнтованої освіти (2014)
Тернавська Т. А. - Етика пізнавальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей (2014)
Шкільова Г. М. - Технологічна компетентність майбутнього вчителя початкових класів як наукова категорія педагогічного дослідження (2014)
Демешкант Н. А. - Еколого-педагогічна компетентність викладача сучасного вищого навчального закладу в дослідженнях польських учених (2014)
Кірдан О. Л. - Особливості державного управління вищими навчальними закладами у 1863-1884 рр. (на прикладі Харківського, Київського та Новоросійського університетів) (2014)
Осадець М. М. - Підготовка фахівців галузі фізичної культури як один із провідних напрямків діяльності "Товариства християнських німців" Буковини (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Погребняк Н. Н. - Индивидуализированное обучение как форма научной деятельности в системе высшего образования стран ЕС (2014)
Постевка Г. І. - Навчальні посібники М. Г. Послушніку як творчий внесок у розвиток музичної дидактики Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.) (2014)
Смірнова Є. С. - Національний університет харчових технологій: пріоритети та перспективи розвитку на сучасному етапі, Окопна Я. В., Довгун І. М. (2014)
Андрейко О. І. - Методика формування рефлексивно-аксіологічного осягнення скрипкового мистецтва (2014)
Драгієва Л. В. - Інтерактивні шляхи і засоби продуктивного формування творчого потенціалу майбутніх викладачів технологій (2014)
Дудоладова А. В. - Методика та практика подолання лінгвокультурної інтерференції у процесі підготовки майбутніх викладачів іноземної мови (2014)
Кобилянська Л. І. - Формування професійного іміджу майбутнього гувернера у процесі навчання у ВНЗ (2014)
Коваленко Ю. Б. - Саморозвиток фахівців у галузі інформаційної безпеки у процесі вивчення дисциплін науково-природничого циклу (2014)
Лагунова Г. В. - Особливості художньої обробки театральних тканин у процесі формування професійної культури майбутніх художників театрально-декораційного мистецтва (2014)
Левченко Я. Е. - Реалізація педагогічної технології формування мотиваційного компоненту професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2014)
Ляхоцька Л. Л. - Педагогічна майстерність викладача післядипломної педагогічної освіти (2014)
Мамчур Н. С. - Модель виховання естетичних смаків у студентів-філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва (2014)
Мочалов О. О. - Моделювання процесу підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання, Романчук Н. О., Шаповал Н. О. (2014)
Окопна Я. В. - Формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності у студентів нелінгвістичних спеціальностей (Національний університет харчових технологій: із досвіду розробки) (2014)
Пархоменко К. О. - Рисунок як фундаментальна дисципліна у розвитку творчих здібностей та професіоналізму майбутніх викладачів образотворчого мистецтва (2014)
Пилипюк Т. В. - Систематизація та узагальнення знань студентів як необхідна умова творчої самореалізації майбутніх учителів початкової школи (2014)
Савченко Р. А. - Засоби мультимедіа у формуванні музично-педагогічної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти (2014)
Топчієва І. О. - Діалог як чинник інтерсуб’єктної взаємодії: викладач-студент у процесі диригентсько-хорової підготовки (2014)
Федорова О. В. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення технічних дисциплін (2014)
Чепурченко О. В. - Науково-методичний супровід розвитку професіоналізму шкільних бібліотекарів у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Шевчик О. Г. - Економічна гра як засіб підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців (2014)
Лов’янова І. В. - Підготовка майбутніх вчителів до викристання евристичних методів у профільному навчанні старшокласників, Слюсаренко М. А. (2014)
Михайлова О. Л. - Зв'язок інтелектуально-креативної сфери учнів з емпатійними якостями вчителя (2014)
Харькова Є. Д. - Умови оптимізації самостійної навчальної діяльності молодших школярів (2014)
Автори випуску (2014)
Меркулова Т. В. - Энтропийный подход в анализе распределения доходов в обществе, Янцевич А. А. (2014)
Харічков С. К. - Концептуальні засади управління ефективністю виробничої діяльності підприємства, Бендас С. В. (2014)
Крюкова І. О. - Стратегічні імперативи розвитку агропродовольчого ринку України, Назаренко О. В. (2014)
Lastovenko M. G. - Fictitious aggregate demand as economic form of expansion of borders of reproduction of the industrial capital (2014)
Слепухіна І. Д. - Розвиток інтелектуальної складової трудового потенціалу на виробничому підприємстві (2014)
Савицька О. М. - Система контролінгу як ефективний механізм управління підприємством (2014)
Akimenko N. V. - Analysis of the coffee market in Ukraine and substantiation of directions for its further development, Kukurudza K. A. (2014)
Данилова Н. В. - Особливості маркетингових комунікацій на ринку високих технологій (2014)
Олексів І. Б. - Підходи до оптимізування управлінських рішень на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу підприємства, Харчук В. Ю. (2014)
Янковий О. Г. - Маркетинговий інструментарій статистичної оцінки конкурентоспроможності підприємств (2014)
Максімова В. Ф. - Системний підхід до інформаційного забезпечення внутрішнього контролю, Албу Н. М. (2014)
Ананська М. О. - Шляхи удосконалення організації обліку грошових коштів на прикладі підприємств оптової торгівлі, Пильнева Н. О., Полозов М. О. (2014)
Маслєнніков Є. І. - Напрямки удосконалення відображення дебіторської заборгованості у звіті про фінансовий стан промислових підприємств, Волощук Л. О., Носовець О. І. (2014)
Kovtunenko K. V. - Leaving of fixed assets in the budgetary establishments, Maslennikov E. I., Sydiuk E. O. (2014)
Свінарьова Г. Б - Система контролю дебіторської заборгованості на торгівельному підприємстві, Побережець О. В., Чебан Н. В. (2014)
Пічка А. М. - Планування бюджету руху грошових коштів враховуючи схему змішаного фінансування проектів верфі (2014)
Лазарєва Є. В. - Позитивні практики підтримки і стимулювання інноваційної активності малих підприємств, Курносова А. В., Попова А. О. (2014)
Черкасова Т. І. - Процесні інновації як основа економічного розвитку інноваційно-орієнтованого промислового підприємства, Рожок С. Ю. (2014)
Філиппов В. Ю. - Сценарний підхід до формування віртуального бізнес-інкубатору та оцінювання його ефективності (2014)
Андронік О. Л. - Механізм прогнозування динаміки зміни соціально-економічної структури населення (2014)
Карпенко Н. В. - Тенденції динаміки та структури доходів населення в Україні та за регіонами (2014)
Подмазко О. М. - Вплив тіньової економіки на загрози економічній безпеці країни (2014)
Sokolovskaya Z. N. - The simulation of the results of the activity of firm into Ithink, Demyanchuk E. V. (2014)
Марік П. Є. - Аналіз формування фінансових результатів 1С: франчайзі, Комліченко Д. С. (2014)
Скіцько В. І. - Моделювання вибору напряму інтернет-реклами, Антонюк В. О., Бозова Г. В. (2014)
Біляченко О. Л. - Інформаційні ресурси в системі бухгалтерського обліку: гармонізація понять та категорій (2014)
Балан А. А. - Інтегрування моніторингу і оцінки інвестиційного проекту з енергозбереження в систему контролю діяльності підприємства на засадах контролінгу, Філиппова С. В. (2014)
Вихідні дані (2014)
Федоренко В. Г. - Фінансування інвестицій в корпоративному секторі економіки України, Федоренко С. В. (2013)
Лисак В. Ю. - Економічна сутність інвестицій: становлення і розвиток (2013)
Притуляк Н. М. - Венчурне фінансування інноваційної діяльності (теоретичний аспект) (2013)
Жувагіна І. О. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Руднєва О. Ю. - Економічне обгрунтування реалізації природоохоронних заходів на промисловому підприємстві (2013)
Корсак В. І. - Забезпечення балансу економічних інтересів господарюючих суб'єктів у роздрібній торгівлі (2013)
Гуменюк М. М. - Використання об'єктної декомпозиції у моделюванні системи управління персоналом (2013)
Верещагина А. В. - Оценка тенденций развития инновационной деятельности предприятия на основе выявления существенных факторов развития , Фефелов И. В. (2013)
Абакуменко О. В. - Передумови та наслідки формування розриву між віртуальним та реальним секторами економіки, Лук'яшко П. О., Шатирко Д. В. (2013)
Сітковська А. О. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційних відносин (2013)
Міщенко Д. А. - Формування ефективного механізму регулювання аграрного сектора економіки України (2013)
Ларченко О. В. - Математичні методи встановлення показників фотосинтетично активної радіації за період вегетації сільськогосподарських культур, Коковіхін С. В. (2013)
Павлова Г. Є. - Теоретичні засади функціонування механізму управління економічним розвитком аграрного сектора економіки (2013)
Наконечна К. В. - Державний протекціонізм на внутрішньому та зовнішньому продовольчих ринках (2013)
Чорна Н. П. - Стан харчування населення як базовий індикатор продовольчої безпеки України (2013)
Добровольська О. В. - Сучасний стан фінансування сільськогосподарських підприємств, Кіщенко Т. В. (2013)
Приходько І. П. - Розрахунки з покупцями та замовниками в аграрних підприємствах: аспекти фінансового обліку (2013)
Лушнікова О. М. - Впровадження аналога агроекономічної системи "cropping system" у фермерське господарство (2013)
Яріш О. В. - Методичні підходи до діагностики ймовірності банкрутства акціонерних товариств: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Черненок К. П. - Активізація накопичувального компонента системи пенсійного забезпечення: перспективи в Україні (2013)
Іванова А. С. - Послідовність формування стратегії технологічного розвитку підприємства (2013)
Ступінська М. В. - Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємстві (2013)
Соковець-Макатуха Т. В. - Ендавмент-фонди як складові фінансово-кредитного механізму забезпечення населення доступним житлом (2013)
Пироженко О. Ю. - Научно-прикладные основы оценки процессов урбанизации как фактора пространственного развития региона (2013)
Сабірова А. Е. - Маркетингові дослідження як елемент маркетингової стратегії страхової компанії (2013)
Пінчук М. М. - Особливості та тенденції у здійсненні прямих іноземних інвестицій у формі транскордонних злиттів і поглинань (2013)
Гамбарян К. А. - Фінансовий лізинг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Бєлоусова К. І. - Практика використання інформаційно-комунікаційних технологій у бізнесі та держсекторі: регіональний аспект (2013)
Гудзь Ю. Ф. - Теоретичні аспекти формування стратегії зростання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості (2013)
Доленко Л. Х. - Кластеризація як ключовий напрям підвищення інноваційного потенціалу регіону, Кононова М. О. (2013)
Клюс Ю. І. - Розробка рекомендацій щодо оцінювання і підвищення рівня інноваційної привабливості промислових підприємств (2013)
Ковальов А. В. - Теоретичні основи аутсорсингу (2013)
Конєва І. І. - Особливості інвестиційного забезпечення в аграрній сфері (2013)
Косов О. І. - Методичні аспекти прогнозування розвитку логістичних термінальних комплексів в регіонах України (2013)
Кудріна О. Ю. - Інновації — як рушійний ресурс відновлення промислового потенціалу пострадянської України (2013)
Ліпич Л. Г. - Підходи до визначення поняття стратегія, Грицюк Н. О. (2013)
Мардар Д. О. - Вплив інвестиційної стратегії на рівень економічної активності підприємств сільського господарства та вугільної промисловості у луганській області (2013)
Мельник К. М. - Сучасний стан та напрями стимулювання розвитку банківського інвестиційного кредитування аграрних проектів (2013)
Пишкін А. І. - Сучасні аспекти трактування поняття "інноваційний потенціал регіону" (2013)
Прищепа Н. П. - Конкурентні стратегії фірми в умовах інтернаціоналізації (2013)
Саліта С. В. - Визначення ефективності стратегічного та оперативного контролінгу на промисловому підприємстві, Фірсова C. М. (2013)
Северина С. В. - Характерні методи управління японськими та американськими підприємствами та можливість їх впровадження на українських теренах (2013)
Тхор С. О. - Конкурентоспроможність автомобілебудівної галузі (2013)
Фецович Т. Р. - Методичні аспекти моделювання стратегічного аналізу діяльності підприємства (2013)
Буреш І. В. - Особливості законодавчих механізмів державного управління з протидії торгівлі людьми в Україні (2013)
Кукін І. В. - Окремі підходи щодо нормативно-правового врегулювання порядку перетину державного кордону мешканцями прикордоння (2013)
Барвіненко В. Д. - Прогнозування продовольчої безпеки держави в умовах глобалізації (2013)
Булковський Т. О. - Децентралізація адміністративних послуг органів внутрішніх справ України (2013)
Харченко Ю. П. - Модернізаційні аспекти соціально-правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Астахова М. С. - Професіоналізм учителя в контексті сучасних змін (2013)
Балаєва К. С. - Професіографічний підхід до організації професійної підготовки педагогів дошкільного профілю (2013)
Білоцерковець М. А. - Психолого-педагогічні концепції визначення теоретичних знань та їх значення у підготовці спеціалістів (2013)
Євсюков О. Ф. - Комунікативна складова професійно-педагогічної компетентності майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу (2013)
Кучина К. О. - Інтегрування філософських і педагогічних знань в підготовці майбутніх педагогів до морального виховання (2013)
Леоненко А. В. - Становлення та розвиток особистості майбутнього фахівця з фізичної культури: теоретичний аспект (2013)
Михайлова О. Л. - Взаємозв’язок креативності, творчості та інтелекту особистості як наукова проблема (2013)
Осипова Т. Ю. - Сутність поняття "Індивідуальна освітня траєкторія", Руденко Т. Б. (2013)
Перова С. В. - Перекладацька компетенція в контексті формування професійної компетентності майбутього вчителя іноземної мови (2013)
Пилипюк Т. В. - Сутність феномена "Творча самореалізація особистості вчителя" (2013)
Слесик К. М. - Інноваційні підходи до розвитку моральної культури вчителя як чинника формування етичної культури учнів (2013)
Тернавська Т. А. - Педагогічна етика у формуванні пізнавальних стилів студентів педагогічних спеціальностей (2013)
Христенок В. Ф. - Мовна особистість учителя в процесі комунікації (2013)
Яковенко Т. В. - Мотиваційна сфера як основа креативної педагогічної діяльності майбутнього педагога професійного навчання (2013)
Ваколя З. М. - Еволюція поглядів учительства на формування морального ідеалу в педагогічній пресі Закарпаття (перша половина ХХ ст.) (2013)
Васильєва С. А. - До питання типологізації дошкільних навчальних закладів у системі освіти України (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2013)
Ковач А. Й. - Проблеми викладання шкільної історії у педагогічній пресі Підкарпатської Русі (2013)
Панішева О. В. - Ідея врахування індивідуальних особливостей учнів у вітчизняній та зарубіжній педагогічній спадщині ХVII - ХХ ст. (2013)
Постевка Г. І. - Реалізація творчого підхіду у конструюванні змісту музичної освіти учнів у навчальних закладах Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.) (2013)
Субіна О. О. - Основні характеристики особистості викладача в історичному і сучасному ракурсах (2013)
Фізеші О. Й. - Питання періодизації розвитку початкової школи на Закарпатті в контексті системних освітніх трансформацій (2013)
Шикітка Г. М. - Прояви творчості педагогів Закарпаття у роботі їх фахових організацій (1920-1940 рр.) (2013)
Александрова Н. М. - Досвід підготовки майбутніх викладачів економіки до управління навчальною діяльністю студентів (2013)
Бігунова Ю. В. - Стан підготовки майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності на півдні України (2013)
Боловацька Ю. І. - Виховання креативності майбутніх учителів у культурно-дозвіллєвій діяльності (2013)
Букатова О. М. - Педагогічні умови формування ергономічної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення основ охорони праці (2013)
Веремчук А. П. - Підготовка майбутнього учителя початкової школи до професійної творчості (2013)
Гимер Н. О. - Особистісні складові професійної компетенції майбутнього філолога (2013)
Гринченко І. Б. - Основні напрямкі професійної підготовки майбутнього учителя фізичної культури в умовах реалізації інноваційних технологій (2013)
Дрожик Л. В. - Формування системи еколого-валеологічних понять у майбутнього вчителя біології та основ здоров’я у процесі вивчення курсу "Екологія людини" (2013)
Дяченко-Богун М. М. - Шляхи підвищення ефективності формування природоохоронної культури студентів (2013)
Єфіменко М. Р. - Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім'єю трудових мігрантів (2013)
Зданевич Л. В. - Місце медіаресурсів у практиці підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дошкільниками (2013)
Іщенко В. І. - Самовиховання як один із шляхів професійного та особистісного зростання (2013)
Кашпур Т. О. - Професійна підготовка майбутнього інженера-педагога до виховної діяльності у закладах професійно-технічної освіти (2013)
Клочко А. О. - Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації інтегративного підходу у навчанні (2013)
Княжева І. А. - Діагностичний інструментарій визначення рівнів розвитку методичної культури майбутніх викладачів спеціальності "Дошкільна освіта” (2013)
Кобилянська Л. І. - Формування особистісно-креативного компонента готовності до професійної діяльності у процесі вузівської підготовки майбутніх гувернерів (2013)
Курок В. П. - Розробка начально-методичного забезпечення зі спецкурсу "Історія інженерно-педагогічної освіти України", Шевель Б. О., Шовкопляс О. М. (2013)
Кучерук О. А. - Формування проектної компетентності майбутнього вчителя-словесника в процесі лінгвометодичної підготовки (2013)
Кушнір Г. Л. - Застосування поняття "Дидактичні умови" при формуванні краєзнавчо-туристичних знань студентів (2013)
Лазарєва Т. А. - Формування змісту творчого навчання харчовим технологіям майбутніх інженерів-технологів (2013)
Ляшенко О. Д. - Професійні якості вчителя-менеджера музичного мистецтва та способи вдосконалення їх в умовах вищого навчального закладу (2013)
Примакова В. В. - Професіоналізація вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти України (2013)
Романчук Н. О. - Реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі викладання математичних дисциплін як умова підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання (2013)
Федорова О. В. - Засоби формування професійних якостей майбутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки (2013)
Філатьєва Т. В. - Творчі завдання художньо-педагогічної спрямованості в системі підготовки фахівців мистецького профілю до роботи в позашкільних закладах освіти (2013)
Хоменко С. В. - Впровадження інформаційних технологій у професійну підготовку фахівців економічного профілю (2013)
Аннєнкова І. П. - Моніторинг виховного процесу в школі (2013)
Артемьєва І. С. - Підвищення рівня професійної компетентності вчителя початкової школи щодо формування позитивного ставлення першокласників до навчання (2013)
Браславська О. В. - Осучаснення шкільної географічної освіти – її профілізація (2013)
Бутурлим Т. І. - Впровадження в навчально-виховний процес технології формування ґендерної культури старшокласників засобами української літератури (2013)
Карелова Г. А. - Особистість учителя у вихованні оптимістичного ставлення до життя у старших підлітків (2013)
Морозова О. О. - Використання творів композиторів-імпресіоністів у музично-естетичному вихованні підлітків (2013)
Олефіренко Н. В. - Сучасний інструментарій творчості вчителя (2013)
Скляр М. С. - Динаміка розвитку спеціальної ударної витривалості каратистів-новачків 16–18 років (2013)
Швай Р. І. - Деякі аспекти навчання креативних особистостей (2013)
Шевчук О. Б. - Позакласна робота з української літератури як складова професійно-педагогічної діяльності вчителя-словесника (2013)
Автори випуску (2013)
Ковбасюк Ю. В. - Проблеми та перспективи державно-управлінських реформ в Україні на сучасному етапі, Кравченко С. О. (2014)
Купрій В. О. - Аудит реалізації державної політики: сучасний термінологічний дискурс (2014)
Голинська О. В. - Співвідношення стану бюджетної системи та змін середовища макроекономічної рівноваги (2014)
Григорчак І. М. - Реформування державного управління: західний досвід і Україна (2014)
Капуловський А. В. - Визначення пріоритетів безпеки особистості і державної безпеки при прийнятті управлінських рішень (2014)
Войтович Р .В. - Глобальне лідерство та ефективне управління в умовах пошуку нової геополітичної ідентичності України (2014)
Федоренко В. Л. - Пріоритетні напрями удосконалення освіти у сфері кадрової політики і державної служби при підготовці фахівців у галузі державного управління (2014)
Алюшина Н. О. - Інститут компетентнісного наставництва – один із пріоритетів державної кадрової політики (2014)
Западинчук О. П. - Інституціональний підхід у формуванні інституту державної служби в Україні (2014)
Пушко-Цибуляк Є .М. - Розвиток державного контролю на регіональному рівні, Мусаєва І. А. (2014)
Рачинська М. П. - Парламентський контроль у формі діяльності тимчасових слідчих комісій: забезпечення ефективності (2014)
Bilynska M. M. - Change of social paradigm of public administration in health care sector of Ukraine as a requirement of modern stage of nation-building, Kulginskiy E. A. (2014)
Бортнікова О. Г. - Методологічний конструкт дослідження функціонування релігії в соціумі (2014)
Садовська А. Л. - Становлення інституту суспільного мовлення в Україні: стан і перспективи (2014)
Nowak-Far А. - Governmental administration and European Union: strategic challenges faced by european member states of 2004 and 2007 enlargement (2014)
Gadgyeva С. - Trends of the institutional provision of geo-economic activity (2014)
Мудрак Л. М. - Конвергентні нові медіа за особливих умов в Україні в період листопада 2013 – квітня 2014 років (2014)
Горбатюк С. Є. - Інформаційне забезпечення наукового дослідження: інституційно-правові аспекти (2014)
Афанасенко В. Ю. - Оцінка продуктивного довголіття корів залежно від характеру функціональних порушень та типу лактаційної діяльності (2015)
Бабенко О. І. - Успадкування племінної цінності за надоєм корів молочних порід, Олешко В. П. (2015)
Борщ О. О. - Продуктивні та відтворні ознаки корів залежно від їхньої вгодованості перед отеленням (2015)
Гришко В. А. - Вплив імуностимулювального препарату тимусу на зоотехнічні, морфологічні та деякі біохімічні показники крові поросят-сисунів (2015)
Клопенко Н. І. - Генетична детермінація господарського використання корів молочного напряму продуктивності за вбирного схрещування, Ставецька Р. В. (2015)
Копилов К. В. - Генетичний моніторинг в стаді української червоно-рябої молочної породи за комплексом генів, Бірюкова О. Д., Березовський О. В., Басовський Д. М. (2015)
Крамаренко О. С. - Аналіз генетичної диференціації за локусами мікросателітів худоби південної м’ясної породи (2015)
Кузнецов В. М. - Имитационное моделирование разных сценариев селекции быков по жизнеспособности (2015)
Луговой С. И. - Влияние возраста двухпородных свиноматок на их воспроизводительные качества, Лихач В. Я. (2015)
Малина В. В. - Теоретичні і практичні аспекти застосування біотехнологічного продукту – Мієлопептидів – у тваринництві (2015)
Мельник О. В. - Спадкові захворювання коней арабської чистокровної породи (2015)
Plivachuk O. - Effect of prolactin gene polymorphism on milk production traits in Ukrainian black-and-white dairy cattle, Dubin O., Dyman T. (2015)
Сидоренко О. В. - Лінійна належність кнурів великої білої породи як критерій оцінки відтворювальної здатності свиноматок (2015)
Ставецька Р. В. - Вплив генотипу кнурів на репродуктивні якості свиноматок, Піотрович Н. А. (2015)
Старостенко І. С. - Форми успадкування племінної цінності бугаїв-плідників, Буштрук М. В., Титаренко І. В. (2015)
Ткаченко М. В. - Моделювання різних варіантів селекції у популяції української чорно-рябої молочної худоби, Ткаченко С. В. (2015)
Федорович В. В. - Залежність молочної продуктивності корів айрширської породи від показників відтворювальної здатності, Бабік Н. П. (2015)
Хмельничий Л. М. - Вікова мінливість кореляцій між надоєм та лінійною оцінкою типу корів-первісток українських чорно- та червоно-рябої молочних порід, Вечорка В. В. (2015)
Черненко О. М. - Результати племінного використання бугаїв-плідників залежно від їх адаптаційної здатності (2015)
Chokan T. - Effectiveness of reproductive biotechnological methods application in Ukrainian carpatian mountain sheep breed, Sharan M., Mezentseva L., Muravski M. (2015)
Гогітідзе Н. А. - Вплив ферментно-пробіотичних добавок на продуктивні показники і якість продукції свиней, Калиниченко О. О. (2015)
Каратєєва О. І. - Зміна морфофункціональних особливостей вимені корів червоної степової породи з віком (2015)
Мерзлов С. В. - Нарощування біомаси черв’яків за різних концентрацій Феруму в субстраті, Машкін Ю. О. (2015)
Merzlova H. - Obtaining Zinc enriched Spirulina biomass and establishing its toxicity (2015)
Облап Р. В. - Визначення присутності глютену злакових культур у харчових продуктах методом ПЛР-РЧ, Новак Н. Б., Семенович В. К., Димань Т. М. (2015)
Пасічний В. М. - Удосконалення технологій м’ясо-рибних напівфабрикатів, Степаненко І. О., Міщук М. Ю., Макарчук М. Р., Вишнивенко С. В., Ястреба Ю. А. (2015)
Сливка І. М. - Біотехнологічні аспекти конструювання бактеріального препарату для виробництва бринзи, Цісарик О. Й. (2015)
Стрельченко Л. В. - Удосконалення процесу конвективно-інфрачервоного сушіння білкових композицій, Дубковецький І. В., Малежик І. Ф., Пасічний В. М., Страшинський І. М., Коломієць Р. А. (2015)
Угнівенко А. М. - Ознаки забою бичків української м'ясної породи за різної вираженості м’ясних форм (2015)
Хоменко А. Д. - Амінокислотний склад кормової добавки біомаси Spirulina рlatensis за використання сироватки молока під час її виробництва, Мерзлов С. В. (2015)
Бомко В. С. - Продуктивність молодняку свиней за використання змішанолігандного комплексу Купруму, Долід С. В. (2015)
Бомко Л. Г. - Продуктивність та біохімічні показники в печінці курчат-бройлерів за дії ферментного препарату (2015)
Грибанова А. А. - Продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо за використання у комбікормах добавок Літію, Соболєв О. І. (2015)
Гузеев Ю. В. - Особенности пищеварения у буйволов (Bubalus bubalis), Винничук Д. Т. (2015)
Гуньчак О. В. - Вплив добавок Германію в комбікорми на продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо, Каплуненко В. Г. (2015)
Бомко В. С. - Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів і джерел Цинку в раціонах, Даниленко В. П. (2015)
Dyachenko L. - Influence of different levels of Cadmium in ration with natural detoxicant on performance, digestibility of substances and metabolism of nitrogen in young fattening pigs, Syvyk T., Kosyanenko О. (2015)
Кузьменко О. А. - Перетравність кормів молодняком нутрій на відгодівлі (2015)
Мамченко В. Ю. - Особливості годівлі молодняку німецької вівчарки в умовах міжобласного циклу кінології в Житомирській області (2015)
Маршалок В. А. - Показники забою свиней породи велика біла на відгодівлі за дії змішанолігандного комплексу Цинку (2015)
Мельниченко Ю. О. - Вплив пробіотичних препаратів на біохімічні показники крові курчат-бройлерів (2015)
Недашківська Н. В. - Вплив Екосорбу в складі комбікорму на лінійний ріст качок-бройлерів (2015)
Пасніченко М. М. - Вплив рівня енергетичного та протеїнового живлення на баланс Азоту, Кальцію та Фосфору в організмі корів причорноморського типу південної м’ясної породи (2015)
Сметаніна О. В. - Вплив різних рівнів і джерел Кобальту на рубцевий метаболізм у високопродуктивних корів, Бомко В. С., Кузьменко О. А. (2015)
Федорченко М. М. - Ліпідний і білковий обмін у плазмі крові та печінці кролів, Цехмістренко С. І. (2015)
Хавтуріна А. В. - Ефективність згодовування змішанолігандних комплексів Мангану, Купруму і Цинку голштинським коровам, Бомко В. С. (2015)
Tsekhmistrenko O. - Lipid peroxidation in the quail's kidney under Cadmium load and Sel-Plex influence, Tsekhmistrenko S. (2015)
Цехмістренко С. І. - Активність ферментів антиоксидантної системи у серці кролів новозеландської породи, Роль Н. В. (2015)
Чернюк С. В. - Застосування мікробних препаратів у сінажуванні, Загородній А. П., Чернявський О. О. (2015)
Чернявський О. О. - Продуктивність молодняку свиней за згодовування кормових добавок, Чернюк С. В., Косяненко О. М. (2015)
Summaries (2015)
Ковбасюк Ю. В. - Детермінований вплив глобалізації на розвиток сучасних систем державного управління (2015)
Сурмін Ю. П. - Проблемно-тематичний простір галузі науки "Державне управління": сутність та напрями тематичного розгортання (2015)
Федорчук В. А. - Організаційно-правове забезпечення кадрової політики в державному управлінні (2015)
Бєлова Л. О. - Онтологічні виміри якості вищої освіти в контексті механізмів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм, Потій О. В. (2015)
Ситник Г. П. - Особливості соціальних надзвичайних ситуацій та проблеми їх класифікації, Андреєв С. О. (2015)
Войтович Р. В. - Інтелектуалізація еліт як технократична умова інституційного лідерства в державному управлінні (2015)
Сурай І. Г. - Сучасне лідерство в державному управлінні: методологічні аспекти формування знань, умінь та навичок (2015)
Рудовська С. І. - Ключові поняття в діяльності консультативно-дорадчих органів (2015)
Неліпа Д. В. - Основні чинники забезпечення якості державної служби (2015)
Пірен М. І. - Людський фактор в управлінській культурі та державній службі України, Пержун І. В. (2015)
Кузьменко Ю. О. - Проблеми професіоналізації державних службовців у контексті компетентнісної парадигми освіти (2015)
Ігнатенко О. П. - Забезпечення контролю у сфері благоустрою населених пунктів (2015)
Салиєнко О. О. - Природа та причини конфліктів між законодавчою та виконавчою владою в Україні (2015)
Карадьйова М. - Вплив суспільного розвитку і культурних змін на законодавство з точки зору функціонування державного управління в Болгарії (2015)
Рябцев Г. Л. - Основні підходи до формування в Україні запасів нафти і нафтопродуктів відповідно до вимог Європейського енергетичного співтовариства (2015)
Марушевський Г. Б. - Інтеграція екологічної політики в Україні в контексті європейської інтеграції (2015)
Соловйов С. Г. - Складові комунікатора у процесі зв’язків із пресою (2015)
Нестеряк Ю. В. - Комплексний аналіз діяльності засобів масової комунікації під час виборчих кампаній 2014 р. в Україні (2015)
Горбань Ю. О. - Інформаційна війна проти України та засоби її ведення (2015)
Анзін Р. О. - Трансформація українских підприємств в процесі виходу на міжнародні ринки капіталу (2015)
Бедринець М. Д. - Оцінка бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні, Вітюк Н. П. (2015)
Болдова А. А. - Податковий ризик-менеджмент на фінансовому ринку України, Гаглоєва Ж. Е., Моргун М. О. (2015)
Веріга Г. В. - Критичний огляд категорій валютного ринку та аналіз підходів до його регулювання (2015)
Головкова Л. С. - Сучасні проблеми формування системи фінансово-економічної безпеки залізнично-транспортного комплексу України, Якимова А. М. (2015)
Демчак Р. Є. - Концептуальні засади децентралізації державного регулювання соціально-економічного розвитку (2015)
Каїра З. С. - Інноваційні форми управління підприємствами малого бізнесу в стратегічних альянсах, Каїра В. В. (2015)
Калита Т. А. - Фіскальні важелі реформування пенсійної системи України (2015)
Касперович Ю. В. - Особливості та проблеми оподаткування на окупованих територіях Донбасу (2015)
Квач Я. П. - Проблеми та перспективи реформування державних фінансів в Україні (2015)
Коваленко Ю. М. - Функціонування фондового ринку України в сучасних умовах, Воробей А. М. (2015)
Наумова Л. М. - Дослідження впливу податкового навантаження підприємств на формування дохідної частини бюджету, Поленчук В. М. (2015)
Резніченко К. Г. - Особливості оподаткування страхових компаній в Україні, Самофат І. С. (2015)
Тулуш Л. Д. - Стимулювання розвитку сільського господарства за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ (2015)
Тучак Т. В. - Феномен спеціальних податкових режимів (2015)
Унинець-Ходаківська В. П. - Податкова конкуренція як фактор розвитку фінансових ринків в офшорах (2015)
Danilenko J. V. - The impact of taxation upon banking activities in Ukraine (2015)
Dankevych A. P. - Derivatives are generally used as an instrument to hedge risk (2015)
Omelchak G. V. - Financial and economic potential of PJSC "Ukrzaliznytsia" (2015)
Onyshko S. V. - Evalution of offshore influence on the economy: general approaches and guidelines, Novitskyi V. A. (2015)
Paientko T. V. - Economic conditions and factors of development of financial engineering, Popova I. V. (2015)
Вихідні дані (2015)
Іжа М. М. - Система підготовки державних службовців Китаю, Курносенко Л. В. (2015)
Попок А. А - Інноваційна діяльність в органі публічної влади: системний підхід, Попов С. А. (2015)
Сурмін Ю. П. - Кейс-метод: становлення та розвиток в Україні (2015)
Громова С. О. - Напрями вдосконалення організаційної складової державного управління професійною підготовкою керівних кадрів вищих медичних навчальних закладів в Україні (2015)
Толстоног В. В. - Нормативно-правовий механізм державного управління захистом прав споживачів (2015)
Авраменко Т. П. - Дотримання державних гарантій на охорону здоров’я як основа державного управління змінами сфери охорони здоров’я в Україні (2015)
Пірен М. І. - Толерантність – дієвий чинник злагоди та консолідації в сучасному українському суспільстві (2015)
Дакал А. В. - Формування та реалізація державної політики щодо захисту прав дітей: аксіологічний вимір (2015)
Дубок І. П. - Джерела фінансування сфери культури в Україні та напрями їх розширення (2015)
Сурай І. Г. - Демократичне врядування: цінності та компетентності (2015)
Воронов О. І. - Напрями досліджень феномену "управлінське рішення" у сфері державного управління (2015)
Семенець-Орлова І. А. - Проблемні аспекти державного управління освітніми змінами (2015)
Чорна Л. В. - Феномен ідеалу в суспільному розвитку (2015)
Васильєва Н. В. - Роль партисипативної демократії в побудові громадянського суспільства в Україні, Бойко О. П. (2015)
Дубич К. В. - Особливості державного управління системою соціального захисту України в радянський період розвитку (2015)
Алюшина Н. О. - Електронне наставництво – інноваційний компонент електронного урядування (2015)
Обуховська Т. І. - Теоретичні засади регулювання інформації про особу в умовах розвитку інформаційних технологій (2015)
Відомості про авторів (2008)
Реклама Інституту (2008)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2008)
Прокопенко Л. С. - Захист дисертацій (2008)
Відомості про авторів (2008)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2008)
Гринчак М. О. - Велика промислова буржуазія південноукраїнських губерній пореформеного періоду у суспільному сприйнятті (2015)
Заплетнюк О. А. - Колоси Ехнатона: інтерпретації божественного образу фараона (2015)
Лукашенко А. І. - Опричнина: трансформація місії Государя на тлі християнського дуалізму (2015)
Колесников К. Н. - Формулярно–дипломатический анализ почетных декретов античных государств Северного Причерноморья: место таможенных привилегий в проксеническом протоколе (2015)
Бойчук Я. А. - Громадські об’єднання національних меншин у культурно–просвітньому просторі України (60–90–ті роки ХІХ ст.) (2015)
Королько А. З. - Лесь Мартович і український радикальний рух в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Жук В. В. - Діяльність педагогічних інститутів та кафедр педагогіки в університетах Наддніпрянської України у дореформену добу ХІХ ст. (2015)
Герасимов Т. Ю. - Електропостачання міст Подільської губернії в роки Першої світової війни (серпень 1914 р. – лютий 1917 р.) (2015)
Єгоров В. В. - Українське питання на сторінках часопису "Вестника Европы" у 1860–1880–х рр. (2015)
Золотарёв В. С. - Национальная политика Конституционно–демократической партии России по гармонизации отношений с Украиной (1905–1917 гг.) (2015)
Гладченко С. В. - Історичні передумови благодійної діяльності релігійних організацій та церкви в Україні (2015)
Кудінов І. О. - Військовополонені поляки у трудових арміях (1920–1921 рр.) (2015)
Проценко В. В. - Освітянська профспілка УСРР на початку 1920–х рр.: підпорядкування більшовицькій владі (2015)
Лукашів В. Я. - Статутні рамки діяльності "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період (2015)
Розовик О. Д. - Господарське освоєння земель Сибіру, Казахстану і Далекого Сходу переселенцями з УСРР у 1920–1930–х роках (2015)
Ожерельєва В. М. - В. Т. Манзюк (1929–2012): життєвий і творчий шлях науковця (2015)
Гай–Нижник П. П. - "Перед нами знову і знову постає реальна і жива картина майбутньої держави України" (яку державу прагла створити ОУН(б) у другій половині 1940–х - у 1950/1960–х рр.) (2015)
Капітан Л. І. - Етноконфесійні процеси на Закарпатті у 1944–1964 рр. (2015)
Чепурко О. О. - Історія Державного українського університету у м. Дніпропетровськ (1941–1943): постановка наукової проблеми (2015)
Киридон П. В. - Особливості інституціонального оформлення номенклатури Комуністичної партії України в повоєнне двадцятиріччя (2015)
Лук’яненко О. В. - Рекреаційне дозвілля та спорт у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч. 1) (2015)
Савченко С. В. - Олена Апанович у збереженні пам’яток Хортиці у 60-і – на початку 70-х років ХХ ст. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Кадрова політика В. Щербицького в УРСР періоду перебудови (2015)
Нагірняк А. Я. - Музеологія: становлення та історіографія (2015)
Баскакова А. С. - Історіографічний аспект кримськотатарської проблеми в українсько-російських відносинах (1991-2014 рр.) (2015)
Бобровнік Ю. В. - Історія утворення та інституційного становлення Кабінету Міністрів України (1990–1995 рр.) (2015)
Ковпак Л. В. - Розвиток системи охорони здоров’я в Україні: здобутки і проблеми реформування (1991–2010 рр.) (2015)
Ріжняк Р. Я. - Історія розвитку технологічного забезпечення дистанційного навчання у вищій школі України (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2015)
Богатчук С. С. - Вибори до Верховної Ради України 2014 р. (2015)
Саранов С. В. - Новый мировой порядок и его отражение в Центрально–Восточной Европе (2015)
Сурмач О. І. - Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства (2015)
Спіркіна О. О. - Вшанування пам’яті Василя Симоненка в Черкаській області у перше десятиріччя державної незалежності України як основа патріотичного виховання (2015)
Вальчик В. Е. - Особливості розвитку ґрунтових досліджень УРСР у 1950–х роках (2015)
Мерко О. М. - Космічні дослідження, виконані науковцями Кримської астрофізичної обсерваторії на супутниках серії "Космос", Щербіна А. Д. (2015)
Бородай І. С. - Становлення і розвиток наукових центрів з біохімії та фізіології сільськогосподарських тварин в Україні (2015)
Шолота Х. В. - Участь українського жіноцтва Канади у загальноканадському жіночому русі ХХ ст. (2015)
Бузань В. Ю. - Американсько–радянські переговори з питань врегулювання арабсько–ізраїльського конфлікту (1967–1973 рр.) (2015)
Кулиев C. - Личность Ахмада бин Мухаммада Ардабили (Особистість Ахмада бін Мухаммада Ардабілі) (2015)
Гоцалюк А. А. - Роль традиції у формуванні неоміфологічних тенденцій в культурі (2015)
Ткаченко Л. Г. - Об’єктивні чинники феномену соціального відчуження в гносеологічному вимірі (2015)
Dashdamirova Ch. F. - The conception of reductionism in biology science (2015)
Драпогуз В. П. - Основні форми екстраполяції як методу соціального пізнання (2015)
Жукова А. І. - Амбівалентність перетворення мрії суспільної дійсності (2015)
Ковчак В. О. - Соціально–філософські аспекти симуляції суспільної активності та суспільної дійсності (2015)
Колесніченко М. В. - Концептуалізація поняття "етнічність" у соціофілософській парадигмі (2015)
Лаптинова Ю. И. - Недискурсивные взаимоотношения человека с миром (2015)
Литвинчук О. В. - Проблеми ідентичності сучасного українського маргінала (2015)
Мельник Ю. М. - Екзистенція людини: методологічні основи соціально–вітальної експлікації (2015)
М’ясникова Н. О. - Довіра як віра у відповідальність та орієнтир у сучасному соціальному світі (2015)
Пархоменко И. И. - Экономика культуры как предметная область исследований практической культурологии (2015)
Петрушенко О. П. - Соціально–культурна цінність утопії (2015)
Савранська Н. О. - Моральні рішення: між інтуїтивністю, розумом та звичкою (2015)
Саєнко О. Г. - Соціокультурні засади публічного управління (2015)
Амеліна С. Б. - Популярна культура: специфіка та способи взаємодії з елітарною, народною та масовою формами культури (2015)
Ахмедова И. - Место фольклорных ценностей в поэтике прозы (2015)
Барна Н. В. - Інформаційні комунікації візуальних мистецтв (2015)
Борисова Т. В. - Роль философии в эпоху обновления современного культурного пространства (2015)
Вершина В. А. - Миф в современной культуре, Михайлюк А. В. (2015)
Галушко М. М. - Взаємодія видів, жанрів, напрямів мистецтв у контексті загальних закономірностей історії світової культури (2015)
Голик М. М. - Культурно–просвітницька робота та духовні потреби військовослужбовців (2015)
Діденко Л. В. - Філософія vs філософування: культуровкорінення мудрості (2015)
Сидоренко Л. П. - Риторика или общая риторика? К вопросу о названии науки (2015)
Скрицька Н. В. - Метафізика в структурі пізнання (2015)
Берегова Г. Д. - Неоекономічне знання та пізнання у формуванні світогляду сучасної особистості (2015)
Філяніна Н. М. - Екологічна герменевтика як методологія розуміння природи (2015)
Чупрінова Н. Ю. - Вплив інформаційного суспільства на формування світоглядної культури майбутнього офіцера Національної гвардії України (2015)
Тополь О. В. - Філософські засади сучасної геронтосоціальної роботи (2015)
Горохова І. В. - Історія осмислення проблематики аргументації (2015)
Богдановський І. В. - М. Вебер про вплив релігійної мотивації протестантизму на етику професійної діяльності (2015)
Буцикін Є. C. - Філософсько–антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору (2015)
Вергелес К. М. - Проблема людини: інтерпретації у святоотецькій традиції (2015)
Головей В. Ю. - Проблема образотворчої репрезентації Божественного у ранньовізантійській патристиці (2015)
Димчик Р. - Болгарська православна церква: витоки й сьогодення (2015)
Лимонченко В. В. - Современный мир и евангельский образ детства (2015)
Чаплинський В. Г. - Про духовне зростання в церквах євангельських християн і баптистів України (2015)
Гапченко О. В. - Нове розуміння людини і розвиток традицій гуманізму в педагогічній думці України другої половини XVI – першої половини XVII ст. (2015)
Пожарська Н. М. - Становлення суб’єкта освітньої політики: від суб’єктивності до суб’єктності (2015)
Сакун А. В. - Креатив синергетики у розвитку сучасної освіти (2015)
Dadashova S. N. - Islamic view on feminism’s bioethics: reproductive rights in abortion & surrogate motherhood (2015)
Левицька О. М. - Особливості Берестейської унії в інтерпретації М. І. Костомарова (2015)
Туренко О. С. - Raison d’être консолідації індивідуального й колективного в теорії Ж.–Ж. Руссо (2015)
Яремко І. В. - Проблематизація цінностей науки в концепції Роберта Мертона (2015)
Чмир О. Б. - Герменевтика соціальної реальності П’єра Бурдьє як розуміння сучасного соціально-політичного дискурсу (2015)
Jabrailova K. - Samad Vurgun’s epistolary heritage (2015)
Султанова Х. - Мировоззрение великого мыслителя Ибрахима Гюльшани (2015)
Сулейманова Г. С. - Политика мультикультурализма в Азербайджане (2015)
Забродін С. І. - Постматеріальний вимір партійно–ідеологічного поля у контексті теорії політичних розмежувань (2015)
Постол А. А. - Трансформації ціннісно–смислових патернів політичної культури, Постол О. Є. (2015)
Григор О. - Ефективна дипломатія як чинник досягнення політичного консенсусу (2015)
Ставченко С. В. - Превентивне кризове управління як специфічна онтологія кризових ситуацій у політиці (2015)
Ткач Т. Я. - Особливості здійснення гуманітарної діяльності в умовах стихійних лих (2015)
Штельмашенко А. Д. - Визначення та проблеми інтерпретації "бренду держави" в контексті інформаційно–комунікаційної та політичної модернізації (2015)
Макаренко Л. П. - Політика держави в сфері комунікації (2015)
Лисак В. Ф. - Сучасні українські "мозкові центри" як суб’єкти суспільно–політичного процесу в державі, Агєєва О. Л. (2015)
Рибачук М. Ф. - Моделі виборчих систем: сутнісні характеристики, Райковський Б. С. (2015)
Макаренко Б. - Основні фактори політичної участі особистості (2015)
Васильчук Є. О. - Інституціоналізація російських екстремістських об’єднань в Україні (2015)
Іщенко І. В. - Політико-інституційні особливості подолання нестабільності в сучасній Україні (2015)
Кравченко В. И. - Разработка программного обеспечения для поддержки деятельности пенсионного фонда в контексте социальной политики Украины, Бородай А. В. (2015)
Деревінський В. Ф. - Формування світогляду В. Чорновола у студентські роки (2015)
Докаш О. Ю. - Політична боротьба в процесі формування та діяльності народних комітетів Закарпатської України на завершальному етапі Другої світової війни (2015)
Якубець О. А. - М. Хрущов та В. Щербицький: конфлікт на фоні боротьби радянських еліт (перша половина 1960–х рр.) (2015)
Гримська М. І. - Нові політичні партії правого спрямування в Європі: до питання термінології (2015)
Ключник Р. М. - АСЕАН та міжнародна співпраця в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2015)
Олійник Н. Ю. - Феміністичні теорії як теоретико-методологічні засади дослідження громадсько–політичної активності жінок: зарубіжний досвід (2015)
Остап’як В. І. - Особливості партнерства Республіки Білорусь та Російської Федерації в інтеграційних вимірах країн Балтійського регіону (2015)
Скибинецька Я. О. - "Шотландське питання" у Сполученому Королівстві в середині ХІХ – першій чверті ХХ століття (2015)
Сокур С. П. - Лобістська діяльність щодо Європейського суду ЄС (2015)
Проблеми національної безпеки: запобігання і протидія екстремізму і терористичній діяльності в Україні. Інформаційне повідомлення (2015)
Брехуненко В. А. - Рецензія на монографію: Мельничук І. А. Становлення і розвиток української політичної еліти (ІХ – середина ХVІІ ст.) / І. А. Мельничук. – Житомир: Видавництво "Рута", 2014. – 388 с. (2015)
Панчук М. І. - Рецензія на монографію: Маркова С. В. Суспільні та політичні трансформації в українському селі в контексті формування тоталітарної системи (1917–1933 рр.) : монографія / С. В. Маркова. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г. – 2015. – 544 с. (2015)
Шевчук В. П. - Дослідження історіографії наукових товариств України. Рецензія на монографію: Демуз І. О. Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох. Монографія // І.О. Демуз. Переяслав-Хмельницький. – 2014, – 682 с. (2015)Вітаємо колег (2009)
Сучасний стан та перспективи наукового реферування (2009)
Прокопенко Л. - Захист дисертацій (2009)
Відомості про авторів (2009)
Реклама інституту (2009)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2009)
Астремська І. В. - Моделі супервізії (2012)
Василенко Л. М. - Сутність духовної насолоди у сфері співацької діяльності (2012)
Ворожбіт В. В. - Методологія вивчення духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх закладів (2012)
Калюжна Т. Г. - Педагогічні технології розвитку аксіосфери майбутнього вчителя (2012)
Койчева Т. І. - Організація та проведення атестації наукових працівників у вищому навчальному закладі (2012)
Лазарєв М. О. - Особистісно-діалогічний стиль спілкування в сучасній гуманістичній освіті (2012)
Лазарєва Т. А. - Формування змісту творчого навчання з технологічного обладнання харчових виробництв майбутнього інженера-технолога (2012)
Левченко Я. Е. - Характеристика структурних компонентів професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2012)
Мартиросян Б. П. - Моделирование развития современной школы (2012)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід в управлінні освітнім закладом (2012)
Олійник Ю. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб професійного та особистісного зростання фахівців освітньо-виховної сфери (2012)
Савчук О. П. - Критеріальне забезпечення процесу особистісної самореалізації майбутніх учителів (2012)
Скиба Ю. А. - Методологічні функції освіти збалансованого розвитку (2012)
Суходольская-Кулешова Л.(О) В. - Системообразующие факторы школьной образовательной системы: инновационный подход (2012)
Шамрай І. Ю. - Аналітична діяльність як засіб професійного та особистісного зростання майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей (2012)
Яковлева Н. И. - Необходимость развития непрерывной системы переподготовки педагогических кадров и повышения квалификации как государственная задача (2012)
Базова В. І. - Теоретико-методичні засади підготовки викладача іноземних мов у Німеччині (2012)
Бондаренко Ю. О. - Ідея природовідповідного виховання в педагогіці А. Дістервега (2012)
Зотова Л. М. - Гуманитарная направленность высшего женского образования в России начала ХХ века (2012)
Мільто Л. О. - Роль педагогів-новаторів у розвитку педагогічної майстерності вчителя (2012)
Притюпа О. С. - Г. Я. Близнін – фундатор природничої освіти Єлисаветградщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Роляк А. О. - Професійні компетентності вчителя сучасної данської середньої школи (2012)
Чабаненко І. А. - Питання статевого виховання молоді в роботах класиків вітчизняної педагогіки (2012)
Воскобойнікова Г. Л. - Обгрунтування змісту медико-валеологічної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2012)
Голубова Г. В. - Педагогічні умови реалізації інтегративного підходу до роботи з педагогічно обдарованими майбутніми вчителями (2012)
Гушко О. А. - Інформаційні технології організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2012)
Жигірь В. І. - Структура професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2012)
Кашкарьов Г. В. - Особистісне практичне зростання майбутніх учителів правознавства у процесі професійної підготовки (2012)
Мулик К. О. - Проективна модель реалізації педагогічних умов розвитку експресивних здібностей майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2012)
Ніколаєва Л. В. - Діагностика готовності студента магістратури до виконання магістерського дослідження (2012)
Оніпко В. В. - Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти у професійній підготовці майбутнього вчителя біології (2012)
Опанасенко В. П. - Дослідницька діяльність як елемент фахової підготовки інженерів-педагогів (2012)
Осипова Т. Ю. - Підготовка майбутніх учителів до запобігання і вирішення конфліктів у професійній діяльності як педагогічна проблема, Розум К. В. (2012)
Плохута Т. М. - Діагностичні критерії об’єктивного оцінювання виконання студентами евристичних тестових завдань (2012)
Прохорова О. В. - Сутність підготовки магістрантів до науково-дослідної діяльністі (2012)
Проценко І. І. - Евристична діалогова взаємодія в навчальному процесі ВНЗ (2012)
Рябуха А. Ю. - Мультимедійні технології у професійному зростанні майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін (2012)
Чередник О. В. - Професійне самовдосконалення викладача та студента в процесі організації їх пізнавальної діяльності (2012)
Чернова О. В. - Використання мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення курсу "Історія світової художньої культури" (2012)
Яковишина Т. В. - Спецкурс "Педагогічна творчість" у професійній підготовці вчителів початкових класів (2012)
Андрусёва И. В. - Методическая деятельность как специфический тип деятельности в инклюзивной образовательной системе (2012)
Васько О. О. - Модель формування змісту курсів за вибором (2012)
Волощук І. А. - Педагогічні умови формування інноваційного розвитку молодого вчителя засобами методичної роботи школи (2012)
Дяченко-Богун М. М. - Педагогічні аспекти формування природоохоронної культури старшокласників у позакласній роботі (2012)
Калінська А. В. - Окреслення готовності старшокласників до вибору майбутньої професії у сфері економічної діяльності, Левківський М. В. (2012)
Листопад О. А. - Педагогічний супровід розвитку творчих здібностей старших дошкільників засобами педагогіки творчості (2012)
Островерхова Н. М. - Методика оцінювання стану сформованості технологічної культури керівника школи (2012)
Павлущенко Н. М. - Організаційно-педагогічні умови гендерного виховання учнів початкових класів (2012)
Парфілова С. Л. - Створення проблемних ситуацій у процесі навчально-пошукової діяльності молодших школярів (2012)
Рибалко Л. М. - Значення еколого-еволюційного підходу у вивченні біології в школі (2012)
Рябовол Л. Т. - Цілі та завдання уроку правознавства (2012)
Швецова І. В. - Співпраця вчителя початкових класів з батьками школярів у змісті розвитку суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин у сім’ї (2012)
Щербина Д. В. - Специфіка використання імітаційно-ігрових форм, методів та прийомів у навчальному процесі загальноосвітньої школи (2012)
Наші автори (2012)
Свинцицкий А. С. - Сравнительная эффективность схем эрадикационной терапии, Соловьева Г. А., Курик Е. Г., Корендович И. В. (2015)
Железнякова Н. М. - Автоімунний дистрес­синдром та механізми його інтенсифікації у хворих з коморбідним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень (2015)
Фадеенко Г. Д. - Висцеральное ожирение как предиктор атерогенеза у больных с неалкогольной жировой болезнью печени, Соломенцева Т. А., Сытник К. А., Куринная Е. Г., Семова О. В. (2015)
Личковська О. Л. - Роль фекальних біомаркерів запалення у диференційній діагностиці органічних та функціональних захворювань кишечника у дітей, Гнатейко О. З., Яворський О. Г., Семен Х. О., Козерема Х. Б., Семен В. Д., Єлісєєва О. П. (2015)
Самогальська О. Є. - Клініко­гемодинамічні аспекти алкогольного цирозу печінки, Лобанець Н. В., Сидорівський А. М., Куліковський Л. Л. (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Особливості запально­деструктивних процесів у слизовій оболонці стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Нікіфорова Я. В., Гальчінська В. Ю., Шапкін А. С., Ченчик Т. О. (2015)
Господарський І. Я. - Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С після завершення противірусної терапії, Грушко В. В., Волинець К. В. (2015)
Ткач С. М. - Ренессанс альгинатов и антацидов в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Ерадикація Helicobacter pylori: як досягти підвищення ефективності терапії?, Колеснікова О. В. (2015)
Ткач С. М. - Фармакотерапия синдрома раздраженной кишки в свете последних рекомендаций Американской гастроэнтерологической ассоциации, Дорофеев А. Э. (2015)
Палій І. Г. - Поширення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед хворих з патологією органів травлення, провокуючі чинники та ефективність блокаторів Н+/К+­АТФази (за результатами анкетування амбулаторних хворих), Заїка С. В., Янковецька А. Г. (2015)
Бабак О. Я. - Вплив тиреоїдної дисфункції на перебіг артеріальної гіпертензії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Тельнова С. М. (2015)
Куринная Е. Г. - Нутритивная интервенция при синдроме раздраженного кишечника (2015)
Просоленко К. А. - Механизмы участия PPARα­рецепторов в патогенезе неалкогольной жировой болезни печени и других компонентов метаболического синдрома (2015)
Перепелюк Н. Н. - Случай регресса фиброза печени у молодой пациентки, Четвериков С. Г., Роша Л. Г., Холодкова Е. Л. (2015)
Сытник К. А. - Печеночная энцефалопатия при хронических заболеваниях печени. Практические рекомендации Европейской ассоциации по изучению печени и Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (2015)
Лапшина Е. А. - Новые подходы к лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни при избыточной массе тела и ожирении (2015)
Гонцарюк Д. А. - Роль хронической малоинтенсивной генерализованной воспалительной реакции при коморбидном течении хронического панкреатита, ишемической болезни сердца и синдрома хронической сердечной недостаточности, Телеки Я. М. (2015)
Оголошення (2015)
Содержание (2015)
Епифанов В. В. - 50-лет факультету транспортного машиностроения НТУ "ХПИ" (2015)
Канило П. М. - Минимизация канцерогенной опасности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, Марченко А. П., Парсаданов И. В., Поливянчук А. П. (2015)
Прохоренко А. А. - Математическая модель САР дизеля с аккумуляторной ТС в пространстве состояний (2015)
Кукис В. С. - Оценка возможности обеспечения оптимальной температуры наддувочного воздуха при работе дизеля на различных нагрузочных режимах, Шабалин Д. В., Постол Ю. А. (2015)
Kolodnytska R. V. - Biobiesel fuel spray penetration modelling (2015)
Марченко А. П. - Забезпечення номінальної потужності стаціонарного газового двигуна при використанні низькокалорійних газових палив, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2015)
Тимошевский Б. Г. - Характеристики процесса сгорания двигателя 2Ч 7,2/6 с добавками до 65% синтез-газа к бензину, Ткач М. Р., Познанский А. С., Митрофанов А. С., Проскурин А. Ю. (2015)
Грицюк А. В. - Обоснование выбора способа демпфирования крутильных колебаний коленчатого вала высокооборотного дизеля 6ДТНА на этапе его проектирования, Абрамчук Ф. И., Савич В. К., Врублевский А. Н., Ревелюк И. С. (2015)
Лисовал А. А. - Испытания нейтрализатора на эффективность очистки отработавших газов двигателя с принудительным зажиганием, Парсаданов И. В., Свистун Ю. А., Рыкова И. В. (2015)
Вамболь С. А. - Методологический подход к построению системы управления экологической безопасностью эксплуатации энергетических установок, Строков А. П., Вамболь В. В., Кондратенко А. Н. (2015)
Полив’янчук А. П. - Аналіз методу динамічних вимірювань концентрацій твердих частинок у відпрацьованих газах дизелів з оптико-електричним чуттєвим елементом, Смирний М. Ф., Холкіна О. О., Шеховцов Ю. І. (2015)
Клименко Л. П. - Математичне моделювання теплових процесів при литті в металевий кокіль короткого порожнинного циліндричного виливка, Дихта Л. М., Андрєєв В. І. (2015)
Варбанец Р. А. - Определение параметров рабочего процесса и диагностика главных среднеоборотных дизелей т/х "Greifswald", Белоусов Е. В., Савчук В. П., Кырнац В. И. (2015)
Алёхин С. А. - Расширение диапазона устойчивых режимов работы турбопоршневого дизеля, Бородин Д. Ю., Герасименко В. П., Опалев В. А. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив методу регулювання потужності на екологічні показники та паливну економічність сучасного бензинового двигуна, Сирота О. В., Карев С. В. (2015)
Мельник В. М. - Формування поверхні електричного розряду свічкою запалювання "Cassini", Карачун В. В. (2015)
Грицюк А. В. - Выпускники ТМ факультета Харьковского Политеха в Харьковском конструкторском бюро по двигателестроению (2015)
Памяти Зайончковского Валентина Николаевича (2015)
Журавльова Л. В. - Апелін та фактор некрозу пухлин α у хворих на хронічний панкреатит та з його поєднанням із цукровим діабетом 2 типу, Шеховцова Ю. О. (2015)
Зак М. Ю. - Хронічний гастрит у пацієнтів з остеоартрозом: взаємозв’язок між чинниками вірулентності Helicobacter pylori та морфологічними змінами у шлунку, Пасієшвілі Л. М. (2015)
Осіїк І. М. - Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і структура її стравохідних та позастравохідних виявів у військовослужбовців, хворих на позагоспітальну пневмонію, Карачевська О. Л., Рибак В. В. (2015)
Ткач С. М. - Эффективность рифаксимина при синдроме избыточного бактериального роста, Чеверда Т. Л., Онищук Л. А., Казнадий А. В. (2015)
Бабак О. Я. - Стратегия лечения болезней печени. Роль и место адеметионина с позиции доказательной медицины, Лапшина Е. А., Бабак М. О., Черняк А. Н. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Место висмута субцитрата в комплексной терапии пациентов с язвенной болезнью, ассоциированной с Нelicobacter pylori, Колесникова Е. В. (2015)
Ткач С. М. - Особенности метаболизма, клинические преимущества и безопасность эзомепразола при лечении кислотозависимой патологии (2015)
Губергріц Н. Б. - Особливості патогенезу та лікування ерозивно­виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний панкреатит, Фоменко П. Г., Бєляєва Н. В., Панчішко А. С. (2015)
Ткач С. М. - Эффективность мультикомпонентного пробиотика в лечении синдрома раздраженного кишечника и антибиотикоассоциированной диареи (2015)
Супрун Е. В. - Дерматологические проявления хронических вирусных гепатитов В и С, Заздравнов А. А. (2015)
Губергриц Н. Б. - Некоторые аспекты стрессового панкреатита, Зубов А. Д., Фоменко П. Г., Клочков А. Е. (2015)
Скалозубов М. А. - Кандидозный эзофагит как причина пищеводного кровотечения у детей с детским церебральным параличом, Скалозубова И. Б., Иванова Е. А. (2015)
Погорілий В. В. - Власний досвід курації дітей із судинними пухлинами печінки, Котенко О. Г., Конопліцький В. С., Дмитрієв Д. В., Калінчук О. О., Конопліцький Д. В. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського