Ткаченко Л. Г. - Об’єктивні чинники феномену соціального відчуження в гносеологічному вимірі (2015)
Dashdamirova Ch. F. - The conception of reductionism in biology science (2015)
Драпогуз В. П. - Основні форми екстраполяції як методу соціального пізнання (2015)
Жукова А. І. - Амбівалентність перетворення мрії суспільної дійсності (2015)
Ковчак В. О. - Соціально–філософські аспекти симуляції суспільної активності та суспільної дійсності (2015)
Колесніченко М. В. - Концептуалізація поняття "етнічність" у соціофілософській парадигмі (2015)
Лаптинова Ю. И. - Недискурсивные взаимоотношения человека с миром (2015)
Литвинчук О. В. - Проблеми ідентичності сучасного українського маргінала (2015)
Мельник Ю. М. - Екзистенція людини: методологічні основи соціально–вітальної експлікації (2015)
М’ясникова Н. О. - Довіра як віра у відповідальність та орієнтир у сучасному соціальному світі (2015)
Пархоменко И. И. - Экономика культуры как предметная область исследований практической культурологии (2015)
Петрушенко О. П. - Соціально–культурна цінність утопії (2015)
Савранська Н. О. - Моральні рішення: між інтуїтивністю, розумом та звичкою (2015)
Саєнко О. Г. - Соціокультурні засади публічного управління (2015)
Амеліна С. Б. - Популярна культура: специфіка та способи взаємодії з елітарною, народною та масовою формами культури (2015)
Ахмедова И. - Место фольклорных ценностей в поэтике прозы (2015)
Барна Н. В. - Інформаційні комунікації візуальних мистецтв (2015)
Борисова Т. В. - Роль философии в эпоху обновления современного культурного пространства (2015)
Вершина В. А. - Миф в современной культуре, Михайлюк А. В. (2015)
Галушко М. М. - Взаємодія видів, жанрів, напрямів мистецтв у контексті загальних закономірностей історії світової культури (2015)
Голик М. М. - Культурно–просвітницька робота та духовні потреби військовослужбовців (2015)
Діденко Л. В. - Філософія vs філософування: культуровкорінення мудрості (2015)
Сидоренко Л. П. - Риторика или общая риторика? К вопросу о названии науки (2015)
Скрицька Н. В. - Метафізика в структурі пізнання (2015)
Берегова Г. Д. - Неоекономічне знання та пізнання у формуванні світогляду сучасної особистості (2015)
Філяніна Н. М. - Екологічна герменевтика як методологія розуміння природи (2015)
Чупрінова Н. Ю. - Вплив інформаційного суспільства на формування світоглядної культури майбутнього офіцера Національної гвардії України (2015)
Тополь О. В. - Філософські засади сучасної геронтосоціальної роботи (2015)
Горохова І. В. - Історія осмислення проблематики аргументації (2015)
Богдановський І. В. - М. Вебер про вплив релігійної мотивації протестантизму на етику професійної діяльності (2015)
Буцикін Є. C. - Філософсько–антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору (2015)
Вергелес К. М. - Проблема людини: інтерпретації у святоотецькій традиції (2015)
Головей В. Ю. - Проблема образотворчої репрезентації Божественного у ранньовізантійській патристиці (2015)
Димчик Р. - Болгарська православна церква: витоки й сьогодення (2015)
Лимонченко В. В. - Современный мир и евангельский образ детства (2015)
Чаплинський В. Г. - Про духовне зростання в церквах євангельських християн і баптистів України (2015)
Гапченко О. В. - Нове розуміння людини і розвиток традицій гуманізму в педагогічній думці України другої половини XVI – першої половини XVII ст. (2015)
Пожарська Н. М. - Становлення суб’єкта освітньої політики: від суб’єктивності до суб’єктності (2015)
Сакун А. В. - Креатив синергетики у розвитку сучасної освіти (2015)
Dadashova S. N. - Islamic view on feminism’s bioethics: reproductive rights in abortion & surrogate motherhood (2015)
Левицька О. М. - Особливості Берестейської унії в інтерпретації М. І. Костомарова (2015)
Туренко О. С. - Raison d’être консолідації індивідуального й колективного в теорії Ж.–Ж. Руссо (2015)
Яремко І. В. - Проблематизація цінностей науки в концепції Роберта Мертона (2015)
Чмир О. Б. - Герменевтика соціальної реальності П’єра Бурдьє як розуміння сучасного соціально-політичного дискурсу (2015)
Jabrailova K. - Samad Vurgun’s epistolary heritage (2015)
Султанова Х. - Мировоззрение великого мыслителя Ибрахима Гюльшани (2015)
Сулейманова Г. С. - Политика мультикультурализма в Азербайджане (2015)
Забродін С. І. - Постматеріальний вимір партійно–ідеологічного поля у контексті теорії політичних розмежувань (2015)
Постол А. А. - Трансформації ціннісно–смислових патернів політичної культури, Постол О. Є. (2015)
Григор О. - Ефективна дипломатія як чинник досягнення політичного консенсусу (2015)
Ставченко С. В. - Превентивне кризове управління як специфічна онтологія кризових ситуацій у політиці (2015)
Ткач Т. Я. - Особливості здійснення гуманітарної діяльності в умовах стихійних лих (2015)
Штельмашенко А. Д. - Визначення та проблеми інтерпретації "бренду держави" в контексті інформаційно–комунікаційної та політичної модернізації (2015)
Макаренко Л. П. - Політика держави в сфері комунікації (2015)
Лисак В. Ф. - Сучасні українські "мозкові центри" як суб’єкти суспільно–політичного процесу в державі, Агєєва О. Л. (2015)
Рибачук М. Ф. - Моделі виборчих систем: сутнісні характеристики, Райковський Б. С. (2015)
Макаренко Б. - Основні фактори політичної участі особистості (2015)
Васильчук Є. О. - Інституціоналізація російських екстремістських об’єднань в Україні (2015)
Іщенко І. В. - Політико-інституційні особливості подолання нестабільності в сучасній Україні (2015)
Кравченко В. И. - Разработка программного обеспечения для поддержки деятельности пенсионного фонда в контексте социальной политики Украины, Бородай А. В. (2015)
Деревінський В. Ф. - Формування світогляду В. Чорновола у студентські роки (2015)
Докаш О. Ю. - Політична боротьба в процесі формування та діяльності народних комітетів Закарпатської України на завершальному етапі Другої світової війни (2015)
Якубець О. А. - М. Хрущов та В. Щербицький: конфлікт на фоні боротьби радянських еліт (перша половина 1960–х рр.) (2015)
Гримська М. І. - Нові політичні партії правого спрямування в Європі: до питання термінології (2015)
Ключник Р. М. - АСЕАН та міжнародна співпраця в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2015)
Олійник Н. Ю. - Феміністичні теорії як теоретико-методологічні засади дослідження громадсько–політичної активності жінок: зарубіжний досвід (2015)
Остап’як В. І. - Особливості партнерства Республіки Білорусь та Російської Федерації в інтеграційних вимірах країн Балтійського регіону (2015)
Скибинецька Я. О. - "Шотландське питання" у Сполученому Королівстві в середині ХІХ – першій чверті ХХ століття (2015)
Сокур С. П. - Лобістська діяльність щодо Європейського суду ЄС (2015)
Проблеми національної безпеки: запобігання і протидія екстремізму і терористичній діяльності в Україні. Інформаційне повідомлення (2015)
Брехуненко В. А. - Рецензія на монографію: Мельничук І. А. Становлення і розвиток української політичної еліти (ІХ – середина ХVІІ ст.) / І. А. Мельничук. – Житомир: Видавництво "Рута", 2014. – 388 с. (2015)
Панчук М. І. - Рецензія на монографію: Маркова С. В. Суспільні та політичні трансформації в українському селі в контексті формування тоталітарної системи (1917–1933 рр.) : монографія / С. В. Маркова. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г. – 2015. – 544 с. (2015)
Шевчук В. П. - Дослідження історіографії наукових товариств України. Рецензія на монографію: Демуз І. О. Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох. Монографія // І.О. Демуз. Переяслав-Хмельницький. – 2014, – 682 с. (2015)Вітаємо колег (2009)
Сучасний стан та перспективи наукового реферування (2009)
Прокопенко Л. - Захист дисертацій (2009)
Відомості про авторів (2009)
Реклама інституту (2009)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2009)
Астремська І. В. - Моделі супервізії (2012)
Василенко Л. М. - Сутність духовної насолоди у сфері співацької діяльності (2012)
Ворожбіт В. В. - Методологія вивчення духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх закладів (2012)
Калюжна Т. Г. - Педагогічні технології розвитку аксіосфери майбутнього вчителя (2012)
Койчева Т. І. - Організація та проведення атестації наукових працівників у вищому навчальному закладі (2012)
Лазарєв М. О. - Особистісно-діалогічний стиль спілкування в сучасній гуманістичній освіті (2012)
Лазарєва Т. А. - Формування змісту творчого навчання з технологічного обладнання харчових виробництв майбутнього інженера-технолога (2012)
Левченко Я. Е. - Характеристика структурних компонентів професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2012)
Мартиросян Б. П. - Моделирование развития современной школы (2012)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід в управлінні освітнім закладом (2012)
Олійник Ю. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб професійного та особистісного зростання фахівців освітньо-виховної сфери (2012)
Савчук О. П. - Критеріальне забезпечення процесу особистісної самореалізації майбутніх учителів (2012)
Скиба Ю. А. - Методологічні функції освіти збалансованого розвитку (2012)
Суходольская-Кулешова Л.(О) В. - Системообразующие факторы школьной образовательной системы: инновационный подход (2012)
Шамрай І. Ю. - Аналітична діяльність як засіб професійного та особистісного зростання майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей (2012)
Яковлева Н. И. - Необходимость развития непрерывной системы переподготовки педагогических кадров и повышения квалификации как государственная задача (2012)
Базова В. І. - Теоретико-методичні засади підготовки викладача іноземних мов у Німеччині (2012)
Бондаренко Ю. О. - Ідея природовідповідного виховання в педагогіці А. Дістервега (2012)
Зотова Л. М. - Гуманитарная направленность высшего женского образования в России начала ХХ века (2012)
Мільто Л. О. - Роль педагогів-новаторів у розвитку педагогічної майстерності вчителя (2012)
Притюпа О. С. - Г. Я. Близнін – фундатор природничої освіти Єлисаветградщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Роляк А. О. - Професійні компетентності вчителя сучасної данської середньої школи (2012)
Чабаненко І. А. - Питання статевого виховання молоді в роботах класиків вітчизняної педагогіки (2012)
Воскобойнікова Г. Л. - Обгрунтування змісту медико-валеологічної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2012)
Голубова Г. В. - Педагогічні умови реалізації інтегративного підходу до роботи з педагогічно обдарованими майбутніми вчителями (2012)
Гушко О. А. - Інформаційні технології організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2012)
Жигірь В. І. - Структура професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2012)
Кашкарьов Г. В. - Особистісне практичне зростання майбутніх учителів правознавства у процесі професійної підготовки (2012)
Мулик К. О. - Проективна модель реалізації педагогічних умов розвитку експресивних здібностей майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2012)
Ніколаєва Л. В. - Діагностика готовності студента магістратури до виконання магістерського дослідження (2012)
Оніпко В. В. - Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти у професійній підготовці майбутнього вчителя біології (2012)
Опанасенко В. П. - Дослідницька діяльність як елемент фахової підготовки інженерів-педагогів (2012)
Осипова Т. Ю. - Підготовка майбутніх учителів до запобігання і вирішення конфліктів у професійній діяльності як педагогічна проблема, Розум К. В. (2012)
Плохута Т. М. - Діагностичні критерії об’єктивного оцінювання виконання студентами евристичних тестових завдань (2012)
Прохорова О. В. - Сутність підготовки магістрантів до науково-дослідної діяльністі (2012)
Проценко І. І. - Евристична діалогова взаємодія в навчальному процесі ВНЗ (2012)
Рябуха А. Ю. - Мультимедійні технології у професійному зростанні майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін (2012)
Чередник О. В. - Професійне самовдосконалення викладача та студента в процесі організації їх пізнавальної діяльності (2012)
Чернова О. В. - Використання мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення курсу "Історія світової художньої культури" (2012)
Яковишина Т. В. - Спецкурс "Педагогічна творчість" у професійній підготовці вчителів початкових класів (2012)
Андрусёва И. В. - Методическая деятельность как специфический тип деятельности в инклюзивной образовательной системе (2012)
Васько О. О. - Модель формування змісту курсів за вибором (2012)
Волощук І. А. - Педагогічні умови формування інноваційного розвитку молодого вчителя засобами методичної роботи школи (2012)
Дяченко-Богун М. М. - Педагогічні аспекти формування природоохоронної культури старшокласників у позакласній роботі (2012)
Калінська А. В. - Окреслення готовності старшокласників до вибору майбутньої професії у сфері економічної діяльності, Левківський М. В. (2012)
Листопад О. А. - Педагогічний супровід розвитку творчих здібностей старших дошкільників засобами педагогіки творчості (2012)
Островерхова Н. М. - Методика оцінювання стану сформованості технологічної культури керівника школи (2012)
Павлущенко Н. М. - Організаційно-педагогічні умови гендерного виховання учнів початкових класів (2012)
Парфілова С. Л. - Створення проблемних ситуацій у процесі навчально-пошукової діяльності молодших школярів (2012)
Рибалко Л. М. - Значення еколого-еволюційного підходу у вивченні біології в школі (2012)
Рябовол Л. Т. - Цілі та завдання уроку правознавства (2012)
Швецова І. В. - Співпраця вчителя початкових класів з батьками школярів у змісті розвитку суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин у сім’ї (2012)
Щербина Д. В. - Специфіка використання імітаційно-ігрових форм, методів та прийомів у навчальному процесі загальноосвітньої школи (2012)
Наші автори (2012)
Свинцицкий А. С. - Сравнительная эффективность схем эрадикационной терапии, Соловьева Г. А., Курик Е. Г., Корендович И. В. (2015)
Железнякова Н. М. - Автоімунний дистрес­синдром та механізми його інтенсифікації у хворих з коморбідним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень (2015)
Фадеенко Г. Д. - Висцеральное ожирение как предиктор атерогенеза у больных с неалкогольной жировой болезнью печени, Соломенцева Т. А., Сытник К. А., Куринная Е. Г., Семова О. В. (2015)
Личковська О. Л. - Роль фекальних біомаркерів запалення у диференційній діагностиці органічних та функціональних захворювань кишечника у дітей, Гнатейко О. З., Яворський О. Г., Семен Х. О., Козерема Х. Б., Семен В. Д., Єлісєєва О. П. (2015)
Самогальська О. Є. - Клініко­гемодинамічні аспекти алкогольного цирозу печінки, Лобанець Н. В., Сидорівський А. М., Куліковський Л. Л. (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Особливості запально­деструктивних процесів у слизовій оболонці стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Нікіфорова Я. В., Гальчінська В. Ю., Шапкін А. С., Ченчик Т. О. (2015)
Господарський І. Я. - Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С після завершення противірусної терапії, Грушко В. В., Волинець К. В. (2015)
Ткач С. М. - Ренессанс альгинатов и антацидов в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Ерадикація Helicobacter pylori: як досягти підвищення ефективності терапії?, Колеснікова О. В. (2015)
Ткач С. М. - Фармакотерапия синдрома раздраженной кишки в свете последних рекомендаций Американской гастроэнтерологической ассоциации, Дорофеев А. Э. (2015)
Палій І. Г. - Поширення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед хворих з патологією органів травлення, провокуючі чинники та ефективність блокаторів Н+/К+­АТФази (за результатами анкетування амбулаторних хворих), Заїка С. В., Янковецька А. Г. (2015)
Бабак О. Я. - Вплив тиреоїдної дисфункції на перебіг артеріальної гіпертензії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Тельнова С. М. (2015)
Куринная Е. Г. - Нутритивная интервенция при синдроме раздраженного кишечника (2015)
Просоленко К. А. - Механизмы участия PPARα­рецепторов в патогенезе неалкогольной жировой болезни печени и других компонентов метаболического синдрома (2015)
Перепелюк Н. Н. - Случай регресса фиброза печени у молодой пациентки, Четвериков С. Г., Роша Л. Г., Холодкова Е. Л. (2015)
Сытник К. А. - Печеночная энцефалопатия при хронических заболеваниях печени. Практические рекомендации Европейской ассоциации по изучению печени и Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (2015)
Лапшина Е. А. - Новые подходы к лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни при избыточной массе тела и ожирении (2015)
Гонцарюк Д. А. - Роль хронической малоинтенсивной генерализованной воспалительной реакции при коморбидном течении хронического панкреатита, ишемической болезни сердца и синдрома хронической сердечной недостаточности, Телеки Я. М. (2015)
Оголошення (2015)
Содержание (2015)
Епифанов В. В. - 50-лет факультету транспортного машиностроения НТУ "ХПИ" (2015)
Канило П. М. - Минимизация канцерогенной опасности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, Марченко А. П., Парсаданов И. В., Поливянчук А. П. (2015)
Прохоренко А. А. - Математическая модель САР дизеля с аккумуляторной ТС в пространстве состояний (2015)
Кукис В. С. - Оценка возможности обеспечения оптимальной температуры наддувочного воздуха при работе дизеля на различных нагрузочных режимах, Шабалин Д. В., Постол Ю. А. (2015)
Kolodnytska R. V. - Biobiesel fuel spray penetration modelling (2015)
Марченко А. П. - Забезпечення номінальної потужності стаціонарного газового двигуна при використанні низькокалорійних газових палив, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2015)
Тимошевский Б. Г. - Характеристики процесса сгорания двигателя 2Ч 7,2/6 с добавками до 65% синтез-газа к бензину, Ткач М. Р., Познанский А. С., Митрофанов А. С., Проскурин А. Ю. (2015)
Грицюк А. В. - Обоснование выбора способа демпфирования крутильных колебаний коленчатого вала высокооборотного дизеля 6ДТНА на этапе его проектирования, Абрамчук Ф. И., Савич В. К., Врублевский А. Н., Ревелюк И. С. (2015)
Лисовал А. А. - Испытания нейтрализатора на эффективность очистки отработавших газов двигателя с принудительным зажиганием, Парсаданов И. В., Свистун Ю. А., Рыкова И. В. (2015)
Вамболь С. А. - Методологический подход к построению системы управления экологической безопасностью эксплуатации энергетических установок, Строков А. П., Вамболь В. В., Кондратенко А. Н. (2015)
Полив’янчук А. П. - Аналіз методу динамічних вимірювань концентрацій твердих частинок у відпрацьованих газах дизелів з оптико-електричним чуттєвим елементом, Смирний М. Ф., Холкіна О. О., Шеховцов Ю. І. (2015)
Клименко Л. П. - Математичне моделювання теплових процесів при литті в металевий кокіль короткого порожнинного циліндричного виливка, Дихта Л. М., Андрєєв В. І. (2015)
Варбанец Р. А. - Определение параметров рабочего процесса и диагностика главных среднеоборотных дизелей т/х "Greifswald", Белоусов Е. В., Савчук В. П., Кырнац В. И. (2015)
Алёхин С. А. - Расширение диапазона устойчивых режимов работы турбопоршневого дизеля, Бородин Д. Ю., Герасименко В. П., Опалев В. А. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив методу регулювання потужності на екологічні показники та паливну економічність сучасного бензинового двигуна, Сирота О. В., Карев С. В. (2015)
Мельник В. М. - Формування поверхні електричного розряду свічкою запалювання "Cassini", Карачун В. В. (2015)
Грицюк А. В. - Выпускники ТМ факультета Харьковского Политеха в Харьковском конструкторском бюро по двигателестроению (2015)
Памяти Зайончковского Валентина Николаевича (2015)
Журавльова Л. В. - Апелін та фактор некрозу пухлин α у хворих на хронічний панкреатит та з його поєднанням із цукровим діабетом 2 типу, Шеховцова Ю. О. (2015)
Зак М. Ю. - Хронічний гастрит у пацієнтів з остеоартрозом: взаємозв’язок між чинниками вірулентності Helicobacter pylori та морфологічними змінами у шлунку, Пасієшвілі Л. М. (2015)
Осіїк І. М. - Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і структура її стравохідних та позастравохідних виявів у військовослужбовців, хворих на позагоспітальну пневмонію, Карачевська О. Л., Рибак В. В. (2015)
Ткач С. М. - Эффективность рифаксимина при синдроме избыточного бактериального роста, Чеверда Т. Л., Онищук Л. А., Казнадий А. В. (2015)
Бабак О. Я. - Стратегия лечения болезней печени. Роль и место адеметионина с позиции доказательной медицины, Лапшина Е. А., Бабак М. О., Черняк А. Н. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Место висмута субцитрата в комплексной терапии пациентов с язвенной болезнью, ассоциированной с Нelicobacter pylori, Колесникова Е. В. (2015)
Ткач С. М. - Особенности метаболизма, клинические преимущества и безопасность эзомепразола при лечении кислотозависимой патологии (2015)
Губергріц Н. Б. - Особливості патогенезу та лікування ерозивно­виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний панкреатит, Фоменко П. Г., Бєляєва Н. В., Панчішко А. С. (2015)
Ткач С. М. - Эффективность мультикомпонентного пробиотика в лечении синдрома раздраженного кишечника и антибиотикоассоциированной диареи (2015)
Супрун Е. В. - Дерматологические проявления хронических вирусных гепатитов В и С, Заздравнов А. А. (2015)
Губергриц Н. Б. - Некоторые аспекты стрессового панкреатита, Зубов А. Д., Фоменко П. Г., Клочков А. Е. (2015)
Скалозубов М. А. - Кандидозный эзофагит как причина пищеводного кровотечения у детей с детским церебральным параличом, Скалозубова И. Б., Иванова Е. А. (2015)
Погорілий В. В. - Власний досвід курації дітей із судинними пухлинами печінки, Котенко О. Г., Конопліцький В. С., Дмитрієв Д. В., Калінчук О. О., Конопліцький Д. В. (2015)
Куринная Е. Г. - Пробиотики, пребиотики и кишечная микрофлора: современный взгляд. Часть ІІ (2015)
Ксенчин О. О. - Добовий езофаго­рН­моніторинг та езофаго­імпеданс­рН­моніторинг: використання динамічного математичного аналізу (2015)
Ярошенко Л. А. - Особенности патогенеза и лечения синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке у больных хроническим панкреатитом в сочетании с хроническим бронхитом (2015)
Колкіна В. Я. - Клініко­патогенетичне значення ультразвукової гістографії в діагностиці вираженості фіброзу підшлункової залози та загострення хронічного панкреатиту (2015)
Оголошення (2015)
Содержание (2015)
Марченко А. П. - К 85-летию кафедры двигателей внутреннего сгорания, Парсаданов И. В., Пылев В. А. (2015)
Марченко А. П. - Оптимізація параметрів форкамери стаціонарного газового двигуна при роботі на низькокалорійних газових паливах, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2015)
Marchenko А. - Ways of using waste energy from I.C. engines exhast gases, Samoilenko D., Hamzah A. A., Hamzah O. A. (2015)
Колеснікова Т. М. - Теоретичні дослідження робочого процесу безшатунного двигуна (2015)
Тимошевский Б. Г. - Эффективность энергетической установки на базе двигателя 1Ч 7,5/6 с термохимической утилизацией теплоты отходящих газов, Ткач М. Р., Проскурин А. Ю., Митрофанов А. С., Познанский А. С. (2015)
Клименко О. М. - Експериментальне дослідження можливості покращення еколого-економічних показників та надійності транспортного дизеля, Пильов В. О., Обозний С. В., Ломакін О. М. (2015)
Марченко А. П. - Моделювання нестаціонарного високочастотного температурного стану поршня ДВЗ з теплоізольованою поверхнею камери згоряння, Пильов В. В. (2015)
Пылев В. А. - Оценка теплонапряженности поршня с учётом конструктивных особенностей в зоне кромки камеры сгорания, Ариан Р. (2015)
Пылев В. А. - Задание граничных условий теплообмена в зоне поршневых колец поршня транспортного дизеля на начальных стадиях проектирования, Кравченко С. А., Нестеренко И. А. (2015)
Канило П. М. - Тепловая энергетика, ДВС и глобальное потепления климата, Марченко А. П., Парсаданов И. В. (2015)
Парсаданов І. В. - Дослідження дизеля з каталітичним покриттям поверхні камери згоряння, Сахненко М. Д., Ведь М. В., Карягін І. М., Хижняк В. О., Андрощук Д. С. (2015)
Парсаданов И. В. - Исследование выбросов твердых частиц с отработавшими газами на неустановившихся режимах работы автотракторного дизеля, Поливянчук А. П., Холкина Е. А., Гречишкина Е. А. (2015)
Пензев П. С. - Анализ качества литого блок-картера автомобильного дизеля 4ДТНА1 с использованием инженерного моделирования, Алёхин В. И., Грицюк А. В., Акимов О. В. (2015)
Клименко Л. П. - Расчет параметров восстановления внутренней поверхности гильзы цилиндра, Головко А. Е., Андреев В. И., Дыхта Л. М., Соловьёв С. Н. (2015)
Хрулев А. Э. - Применение инженерных методов при экспертном исследовании и определении причины перегрева ДВС (2015)
Луков Н. М. - Методика расчета статических и динамических характеристик и параметров дизель - электрической установки локомотива как объекта регулирования частоты вращения вала, Ромашкова О. Н., Космодамианский А. С. (2015)
Бушнов В. В. - Оптимизационный синтез систем топливопитания поршневых двигателей, работающих на металлизированном топливе (2015)
Бойко В. О. - Соціально-педагогічне супроводження батьків учнів у процесі здійснення інклюзивного навчання в загальноосвітній школі (2014)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічна робота у ДНЗ з формування життєзбережувальної компетентності дошкільників (2014)
Журба К. О. - Любов як смисложиттєва цінність учнів основної та старшої школи (2014)
Заверико Н. В. - Сoціально-педагогічна робота з молоддю у конфлікті з законом (2014)
Зозуляк-Случик Р. В. - Професійний вибір як чинник соціалізації Особистості (2014)
Ївженко Ю. В. - Особливості діяльності студентських громадських організацій як фактора формування соціальної активності особистості (2014)
Ковальчук Т. І. - Дозвіллєва діяльність: сутність, структура і підходи до досліджень (2014)
Коленіченко Т. І. - Експериментальне дослідження адаптації людей похилого віку до умов нового соціального середовища (2014)
Михайленко О. В. - Соціально-педагогічні аспекти навчання та виховання обдарованих дітей у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Скрипник С. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування активної екологічної позиції учнів (2014)
Тадаєва А. В. - Програма соціально-педагогічного супроводу медіасоціалізації молодших школярів у сучасному інформаційному просторі (2014)
Шароватова О. П. - Безпека особистості як соціокультурний феномен (2014)
Аніщук А. М. - Розвиток у дітей старшого дошкільного віку почуття совісті як регулятора міжособистісних взаємин (2014)
Богомолова Н. М. - Формування громадянина в системі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні (2014)
Демянчук О. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб організації навчання і виховання підлітків (2014)
Кирилюк В. М. - Практичні аспекти формування національної самосвідомості підростаючого покоління засобами фольклорного мистецтва (2014)
Лисенкова І. П. - Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності (2014)
Мовчан Л. В. - Формування інтересу у старших дошкільників до здорового способу життя як психолого-педагогічна проблема (2014)
Пожидаєва О. В. - Базові аспекти, функції та напрями діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Полякова О. П. - Актуальність формування доброзичливих взаємин між старшими дошкільниками (2014)
Руденко І. В. - Проективна технологія на заняттях образотворчого мистецтва у позакласній роботі (2014)
Сватенкова Т. І. - Вплив екзистенційних переживань на формування особистості у юнацькому віці (2014)
Тарасенко Н. В. - Формування здорового способу життя підлітків шляхом реалізації комплексу засобів соціальної вуличної роботи (2014)
Федорова М. А. - Особливості організації сюжетно-рольової гри у вихованні моральних цінностей дітей (2014)
Федорченко Т. Є. - Соціально-педагогічні проблеми впливу засобів масової інформації на формування негативних проявів у поведінці неповнолітніх (2014)
Чиренко Н. В. - Дитячі об’єднання як соціальний інститут виховання особистості: типологія, проблеми, організація діяльності (2014)
Шпиг Н. О. - Робота соціального педагога загальноосвітньої школи з прийомними сім’ями: технологічний аспект (2014)
Ющенко К. О. - Особливості організації образотворчої діяльності обдарованих дітей старшого дошкільного віку (2014)
Волківська Д. А. - Критерії та показники розвитку лідерського потенціалу студентського активу (2014)
Капська А. Й. - Психолого-педагогічна характеристика студента-менеджера як суб’єкта процесу формування соціально-етичних цінностей, Сікалюк А. І. (2014)
Коростелін М. О. - До питання про зміст формування готовності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності до попередження професійних конфліктів (2014)
Матвієнко С. І. - Підготовка майбутніх вихователів до формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку (2014)
Мельничук Т. Ф. - Формування творчої особистості в університетах природоохоронного профілю (2014)
Оржеховська В. М. - Формування готовності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до виховання толерантності учнів старшої школи (просоціальний аспект), Нечерда В. Б. (2014)
Трухан М. А. - Практичні підходи до організації соціально-психолого-педагогічного тренінгу як форми конфліктологічної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Герцюк Д. Д. - Особливості реформування загальноосвітньої і професійної шкіл у Польщі у повоєнний період (середина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2014)
Головкова М. М. - Формування професіоналізму майбутніх педагогів: історико-педагогічний аспект (2014)
Онипченко О. І. - Виховання статевої чистоти та стриманостіу педагогічній спадщині Г. Ващенка (2014)
Рагозіна В. В. - Стратегії навчання і розвитку дитини раннього віку в документах ООН і їх реалізація в Україні (2014)
Самофалов І. В. - Літні походи як результат педагогічної діяльності А. С. Макаренка (2014)
Устименко-Косоріч О. А. - Педагогічний аналіз підготовки сербських баяністів-акордеоністів у вищих мистецьких закладах України (2014)
Чернецька Ю. І. - Сучасний стан та шляхи розв’язання проблеми ресоціалізації наркозалежних осіб в Україні та за кордоном (2014)
Школяр Л. В. - Особливості соціально-педагогічної роботи з дитячими громадськими об’єднаннями у Франції (2014)
Янченко Т. В. - Педологія як основа соціального виховання дітей в Україні у 20-ті роки ХХ ст. (2014)
Наші автори (2014)
Правила подання рукописів (2014)
Illiashenko S. M. - Innovative process rational choice grounding in organization (2015)
Грищенко О. Ф. - Обґрунтування вибору маркетингових інноваційних рішень на основі діагностики проблемних зон господарювання (2015)
Горбанюк О. С. - Методичне забезпечення оцінювання іміджу особистості політиків, Размус В. Т., Кава К. С., Михайлич О. В. (2015)
Тєлєтов О. С. - Реклама та дитяча аудиторія, Іванова Т. Є. (2015)
Saher L. Yu. - The methodic approach to the diagnostics of internal communications at the industrial enterprise (2015)
Бурич І. В. - Організаційно-економічні засади відбору інвестиційно-інноваційних проектів для сталого розвитку регіону (2015)
Юсупова О. В. - Ефект від стимулювання продажів: основні поняття та терміни (2015)
Dubnytsky V. I. - Innovation-marketing enterprise development of innovation-market orientation: basic principles and modelling aspects, Ovcharenko О. V. (2015)
Калюжна Н. Г. - Адекватність як інтегральна характеристика якості управлінської інформації: теоретичні передумови забезпечення (2015)
Крикавський Є. В. - Ланцюг вартості Портера (конструкція, деконструкція, реконструкція) та управління за цінностями, Патора-Висоцька З. (2015)
Тульчинська С. О. - Функціонування студентських бізнес-інкубаторів на базі провідних університетів України (2015)
Косенко О. П. - Дослідження проблем розвитку українського ринку інтелектуально-інноваційних технологій та розроблення шляхів їх вирішення (2015)
Шипуліна Ю. С. - Оптимізація рівня інноваційної культури підприємства з позицій забезпечення його економічної безпеки, Ілляшенко Н. С. (2015)
Zharova L. V. - Comparative analysis of EU membership candidate countries legal economic framework (Ukraine, Georgia, Moldova), Eremeeva N. V. (2015)
Князь С. В. - Обґрунтування функцій трансферної системи підприємства на основі аналізу основних видів ресурсів, Косовська В. В. (2015)
Савченко С. О. - Вплив макроекономічних факторів на флуктуацію економічних процесів (2015)
Storonyanska I. Z. - The impact of import on the development of Ukrainian domestic market, Popadynets N. M. (2015)
Корж Н. В. - Узагальнене оцінювання ефективності використання корпоративного капіталу: якісні структурні зміни (2015)
Язвінська Н. В. - Особливості ринкового позиціонування продукції для сонячної енергетики України, Барановська А. А. (2015)
Gaidabrus N. V. - Key aspects of logistics services audit (2015)
Мішенін Є. В. - Економіка екосистемних послуг: теоретико-методологічні основи, Дегтярь Н. В. (2015)
Sotnyk I. M. - Formation of ecology and economic mechanism of dematerialization at the enterpris, Goncharenko O. S. (2015)
Котенко Н. В. - Фіскальна децентралізація та проблема забезпечення публічних екологічних послуг, Ілляшенко Т. О. (2015)
Бодрова Т. О. - Методична підготовка майбутніх учителів музики: праксеологічний контекст (2015)
Вергунова В. С. - Досвід ціннісного ставлення до музичного мистецтва як естетичний феномен (2015)
Воєвідко Л. М. - Самостійна робота студентів: стрижнева компонента фахової підготовки (2015)
Грисюк О. М. - Проблеми використання сучасних педагогічних технологій у музично-виховному процесі (2015)
Дорохін В. Г. - Музичний аналіз як фактор виконавського інтонування (2015)
Дорохина Л. А. - Основные функции музыкального искусства в контексте проблематики богослужебного пения (2015)
Коваль О. В. - Формування музичності: соціально-біологічний аспект (2015)
Козубцов И. Н. - О необходимости изучения аспирантами истории развития науки и техники в контексте учебной дисциплины философии (2015)
Половна-Васильєва О. А. - Композиційний аналіз картини як необхідна складова навчального процесу (2015)
Проворова Є. М. - Наукове осмислення сутності методичної підготовки вчителя Музики (2015)
Реброва О. Є. - Художньо-педагогічна ментальність майбутніх учителів хореографії як чинник формування фахових якостей (2015)
Ростовський О. Я. - Методологічні орієнтири гуманізації музичної освіти у контексті природи музичного сприймання (2015)
Семенець Л. Г. - Евристика в постіндустріальній освіті (2015)
Спіліоті О. В. - Проблема формування музично-інтонаційного мислення у теорії та методиці музичної освіти (2015)
Щербініна О. М. - Сучасні тенденції розвитку професійної музичної освіти (2015)
Батюк З. С. - Особливості викладання курсу "Історія української культури" для студентів факультетів музичного мистецтва та хореографії (2015)
Білова Н. К. - Педагогічне проектування процесу навчання майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Волкова Л. В. - Реалізація комунікативного підходу у процесі вивчення іноземної мови (2015)
Гаврілова Л. Г. - Методи використання мультимедійних навчальних засобів у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Дворник Ю. Ф. - Формування творчих якостей майбутнього вчителя музики засобами комп’ютерних технологій: теоретико-експериментальне дослідження (2015)
Палаженко О. П. - Психофізіологічні основи формування музично-виконавської діяльності учнів-духовиків у процесі навчання гри на духових інструментах (2015)
Ростовська Ю. О. - Доведення як метод формування педагогічних переконань майбутніх учителів мистецтва (2015)
Ашихміна Н. В. - Художньо-рефлексивна інтерпретація музичних творів як спосіб активізації інтелектуального розвитку майбутніх учителів музики, Лоу Яньхуа. (2015)
Батюк Н. О. - Особливості формування художньо-світоглядної компетент¬ності студентів-хореографів засобами українського фольклору (2015)
Василенко Л. М. - Педагогічні підходи та принципи формування вокально-методичної майстерності вчителя музичного мистецтва (2015)
Гусейнова Л. В. - Чинники формування виконавської культури мйбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Костенко Л. В. - Компетентнісно орієнтована модель фахової підготовки вчителя-хормейстера, Шумська Л. Ю. (2015)
Лу Чен. - Педагогические условия формирования музыкально-артикуляцион¬ных умений будущих учителей музыки (2015)
Павленко О. М. - До проблеми розвитку музично-ритмічного чуття майбутнього вчителя музики в процесі навчання джазової імпровізації (2015)
Ці Сянбо. - Педагогічні умови формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва (2015)
Бережок В. Ю. - Питання взаємозв’язку екологічного та естетичного виховання молоді в історії педагогіки (2015)
Дундяк І. М. - Сучасний стан підготовки фахівців у галузі церковного мистецтва у Львові (2015)
Самойленко О. В. - Особливості кадрової політики в Ніжинській класичній чоловічій гімназії в ХІХ – на поч. ХХ ст. (2015)
Наші автори (2015)
Правила подання рукописів (2015)
Божкова В. В. - Виставкова діяльність як ефективний інструмент просування промислової продукції на нові ринки збуту, Чикалова А. С. (2015)
Ілляшенко С. М. - Інструменти та методи просування продукції в Іnternet: аналітичний огляд, Іванова Т. Є. (2015)
Тєлєтов О. С. - Інноваційна маркетингова діяльність у житловому будівництві, Граділь А. А., Рудь М. П. (2015)
Потрашкова Л. В. - Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту (2015)
Колотова Н. Б. - Нові інструменти маркетингу відносин інноваційних проектів машинобудівних підприємств: краудсорсинг і краудфандінг (2015)
Полторак К. А. - Управління маркетинговими комунікаціями в епоху крауд-технологій (2015)
Савченко О. Ю. - Розроблення заходів з удосконалення організації торгово-закупівельної діяльності підприємства (2015)
Герасимчук В. И. - Факторы лидерства на мировом рынке машиностроительной продукции (2015)
Лігоненко Л. О. - Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства (2015)
Гліненко Л. К. - Оцінювання апріорних значень коефіцієнтів упевненості успішності інноваційних проектів (2015)
Князевич А. О. - Ринок інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни (2015)
Dubnitskiy V. I. - Development of single-industry townes on the basis of cluster approach, Lunina V. Yu. (2015)
Райко Д. В. - Чинники впливу на розвиток промислового підприємства, Цейтлін Л. М. (2015)
Страдиня С. А. - Инновационное развитие Латвии: анализ проблем и направлений формирования национальной инновационной политики (2015)
Чухрай Н. І. - Реінжиніринг бізнес-процесів у централізації управління промисловим підприємством, Матвій С. І. (2015)
Krukowska-Miler A. M. - The factors which have an impact on patients when they are choosing health care centres in Poland (2015)
Ромахова О. А. - Исследование факторов, вызывающих стратегические изменения в поведении организации, Анани А. (2015)
Ващенко Т. В. - Реалізація стратегії імпортозаміщення як запорука розвитку експортного потенціалу промислових підприємств (2015)
Сотник І. М. - Ефективний енергоменеджмент: теоретичні основи фінансової діяльності енергосервісних компаній, Кулик Л. А. (2015)
Чигрин О. Ю. - Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні, Красняк В. С. (2015)
Шкарупа О. В. - Екологічна модернізація соціально-економічного розвитку регіону у світлі суспільних трансформацій: теоретико-методологічні засади (2015)
Біла Н. Л. - Вербальна інтерпретація в умовах педагогічної діяльності, Шумський М. О. (2015)
Білодід В. М. - Особливості освітньої соціалізації студента: профілі майбутньої життєвої перспективи (2015)
Гребенщикова О. П. - До питання формування духовної культури підлітків засобами української народної музики у вокальному ансамблі (2015)
Демидова М. Г. - Особливості прояву звукотворчої волі у процесі інтерпретаційної діяльності майбутнього вчителя музики (2015)
Зінченко О. С. - Психологічні особливості людей літнього віку: теоретичний аналіз проблеми (2015)
Иванов А. Ю. - Культуросообразность образования как принцип деятельности современного российского педагога профессионального обучения (2015)
Кабриль К. В. - Критерії та показники сформованості ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-комп’ютерних технологій (2015)
Ноговицина О. В. - Модель формирования готовности студентов университета к самообучению (2015)
Остапенко Н. І. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Паньків Л. І. - Проблема формування художніх орієнтацій молоді у координатах духовності (2015)
Пархоменко О. М. - Теоретичне обґрунтування критеріїв і показників сформованості балетмейстерських умінь майбутніх педагогів-хореографів (2015)
Ревенчук В. В. - Взаємодія різних видів мистецтв як чинник розвитку музичного мислення учнів (2015)
Ростовська І. О. - Виховання самостійності учнів як проблема фортепіанної педагогіки (2015)
Сливко С. А. - Музично-слухова активність у художньо-інтерпретаційній діяльності студентів мистецьких спеціальностей (2015)
Тіунова А. О. - Вплив трансформації тілесних характеристик підлітка на формування його образу тіла (2015)
Хоменко А. Б. - Основні захисні механізми голосової функції (2015)
Шевчук М. О. - Педагогічне проектування у компетентнісному вимірі (2015)
Біденко Л. В. - Формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови (2015)
Бронзенко Т. А. - Вивчення біографії Михайла Коцюбинського в аспекті його мистецького феномену (2015)
Бутурлим Т. І. - Особливості ґендерного виховання старшокласників у процесі вивчення творчості Михайла Коцюбинського (2015)
Горожанкіна О. Ю. - Формування навичок сприймання творів оперного мистецтва учнями молодших класів, Горячева Н. Г. (2015)
Мішедченко В. В. - Формування професійної компетентності у системі методичної підготовки майбутнього фахівця (2015)
Пархоменко А. В. - Особливості виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку (2015)
Раструба Т. В. - Використання інноваційних технологій на уроках музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів: виклики XXI століття (2015)
Чугунова Є. В. - Методика формування готовності майбутнього вчителя музики до організації музично-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді (2015)
Котов В. Г. - Шляхи формування хореографічної компетентності майбутніх учителів початкових класів та керівників дитячих хореографічних колективів (2015)
Ляшенко Т. В. - Фортепіанний ансамбль у системі музично-педагогічного навчання (2015)
Новгородська Ю. Г. - Формування у майбутніх керівників навчальних закладів професійного інтересу до управлінської діяльності (2015)
Новська О. Р. - Методичний супровід самопроектування фахового розвитку у процесі музичного навчання у магістратурі (2015)
Плахотський О. В. - Формування образотворчої компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Сибірякова-Хіхловська М. І. - До проблеми формування музичного слухового досвіду студента, Жевердан М. (2015)
Шумська Л. Ю. - Формування фахових компетенцій у процесі магістерської підготовки хорового диригента (2015)
Горбенко С. С. - Методи гуманістичного виховання у творчій спадщині вітчизняних педагогів ХХ – поч. ХХІ ст. (2015)
Наші автори (2015)
Правила подання рукописів (2015)
Вихідні дані (2015)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2015)
Андрющенко І. Є. - Кореляційно-регресійний аналіз промисловості України (2015)
Жилінська Л. О. - Дослідження тендецій розвитку промислової галузі на засадах інтегрального оцінювання (2015)
Альошкін В. С. - Соціальна відповідальність платників податків, Кушал І. М. (2015)
Демчук Н. І. - Проблеми існуючої методології фінансового регулювання, Крючко Л. С. (2015)
Шматко К. А. - Розвиток ринку страхових послуг з урахуванням лояльності (2015)
Бігдан І. А. - Аналітичне забезпечення менеджменту фінансово-господарської діяльності підприємства, Кащена Н. Б. (2015)
Кащена Н. Б. - Методика аналізу забезпечення підприємств ресторанного бізнесу трудовими ресурсами, Цуканова О. В. (2015)
Труніна І. М. - Дослідження конкурентних переваг суб’єктів підприємницької діяльності в умовах глобалізації, Сущенко О. А. (2015)
Бурлуцька С. В. - Безпека соціально-економічних систем: онтологічний аспект (2015)
Зеленко О. О. - Концептуальні основи розвитку соціального діалогу в Україні (2015)
Ліхоносова Г. С. - Тріадна залежність соціально-економічних трансформацій (2015)
Калінеску Т. В. - Демократичні механізми самозабезпечення соціально-економічних перетворень суспільства (2015)
Надрага В. І. - Соціальні ризики в загальній теорії ризиків: проблеми формування понятійного апарату (2015)
Сиченко О. О. - Державне управління та можливості розвитку інклюзіями як елемента ринку соціальних послуг (2015)
Федотова Т. А. - Крітеріальне дослідження продуктивної зайнятості населення: порівняльний аспект (2015)
Бойченко Е. Б. - Визначення впливу ризиків на відтворення регіонального соціуму (2015)
Носова Т. Ю. - Аналіз і оцінка конкурентоспроможності регіонів України (2015)
Павлов К. В. - Эффективность использования основных фондов с учетом региональных различий трудообеспеченности (2015)
Akhmеdоv R. - Using social networks for spreading word of mouth about a brand and thus influence intention to buy (2015)
Гюльалієв М. - Влияние иностранных инвестиций, вложенных в нефтяную промышленность Азербайджана, на внешнеторговые отношения, Алієв Р. (2015)
Новини науки та практики (2015)
Редакційна колегія рекомендує (2015)
Рецензія (2015)
Відомості про авторів (2015)
Облікові дані (2015)
Вимоги до оформлення статтей (2015)
Бідюк Н. М. - Розвиток системи освіти дорослих у США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Бойченко М. А. - Програми професійної підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими і талановитими школярами в університетах США, Канади та Великобританії (2015)
Красуля А. В. - Перспективи використання досвіду фандрейзингової діяльності державних університетів США у вищий освіті України (2015)
Симоненко С. О. - Нові підходи до організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах Великобританії та США (2015)
Третько В. В. - Загальна характеристика сучасної системи професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії (2015)
Шихненко К. І. - Роль учителів-агентів змін у формуванні готовності школи до інновацій: з досвіду зарубіжних досліджень шкільних реформ (2015)
Дегтяренко Т. М. - Модель організації міжвідомчої допомоги аутичним дітям: від теорії до практики, Гужва М. А. (2015)
Руденко Л. М. - Типи агресивної поведінки дітей із розумовою відсталістю (2015)
Глушич В. В. - Внесок Дж. Дьюї у становлення ідей гуманістичного виховання дітей у сім’ях США (2015)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Особистість керівника закладу освіти у світлі суспільних подій 1917–1935-х рр. (2015)
Кормілець С. В. - Навчально-виховний процес у кадетських корпусах як педагогiчна проблема та об’єкт дослiдження (2015)
Никифоров А. М. - Тема Т. Г. Шевченка в житті та культурно-просвітницькій діяльності Н. Х. Онацького (2015)
Стремецька В. О. - Роль тюремних бібліотек у процесі реабілітації ув’язнених у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Шипарьова О. В. - Виробниче навчання в закладах професійно-технічної освіти північно-східної України в 60-х роках ХХ століття (2015)
Гирич З. І. - Спеціфіка навчання російської мови іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю (2015)
Гончаренко О. М. - Побудова тренувального процесу висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві у підготовчому періоді річного тренувального циклу (2015)
Іваній І. В. - Сутність професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту (2015)
Козаченко І. В. - Технологічна готовність учителя іноземної мови (англійської) до професійної діяльності (2015)
Краснокутський М. І. - Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у спортсменів пожежно-прикладного спорту (2015)
Левченко Л. С. - Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у навчальній проектній діяльності, Іонова І. М. (2015)
Мосіюк О. О. - Алгоритмічна схема інноваційно-дослідницької діяльності в освітянському колективі (2015)
Савченко І. М. - Науково-освітній інтернет-портал "Тарас Шевченко" в контексті онтологічного підходу (2015)
Щербакова І. М. - Задоволеність професійною діяльністю як індикатор нейротизму суб’єктів праці (2015)
Юрченко О. М. - Аналіз досліджень проблеми самозбереження в педагогічній теорії та практиці (2015)
Бевз О. П. - Використання електронного навчального курсу під час підготовки майбутніх учителів англійської мови (2015)
Гаркавцев Є. І. - Критерії та показники сформованості професійної надійності майбутніх працівників ОВС (2015)
Гирич В. В. - Роль інтерактивних методів навчання в розвитку комунікативної компетентності студентів економічного напряму на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) (2015)
Глазова В. В. - Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес, Кайдан Н. В. (2015)
Гриневич В. Й. - Сучасні підходи до формування в майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі художніх творів історичної тематики (2015)
Дєнєжніков С. С. - Медійна компетентність як складова професійної підготовки фахівців в умовах інноваційної освіти (2015)
Дишко О. Л. - Сучасний стан формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2015)
Завражна О. М. - Аналіз результатів моніторингу професійної діяльності випускників спеціальності фізика, Салтикова А. І. (2015)
Земка О. В. - Використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін економічного циклу в умовах педагогічного коледжу (2015)
Земка О. І. - Формування інформаційних дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури (2015)
Кочина В. В. - Зміст поняття "культура професійного спілкування" майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі (2015)
Крамська С. Г. - Формування творчої активності майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Курок В. П. - Мотиваційно-ціннісна орієнтація на використання історичного досвіду в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів, Шевель Б. О., Медвідь С. С. (2015)
Левченко Л. С. - Розвиток професійно-творчої самореалізації особистості педагога та студента (2015)
Лецюк І. З. - Організація процесу формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проектування інформаційно-комунікаційного середовища (2015)
Літовка О. П. - Особливості реальної практики формування професійної позиції майбутнього вчителя у процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі (2015)
Ма Сюй - Досвід підготовки іноземних студентів – майбутніх керівників хорових колективів у ВНЗ України (2015)
Миленкова Р. В. - Професійно-педагогічна культура викладача ВНЗ економічного профілю як складова його професійної компетентності (2015)
Орел-Халік Ю. В. - Розвиток пізнавальної діяльності майбутніх медиків у позааудиторний час, Трегуб С. Є. (2015)
Отрощенко Л. С. - Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидактичного процесу у ВНЗ економічного профілю (2015)
Пушкар Л. В. - Змістові та структурні характеристики музичних компетенцій бакалаврів початкової освіти (2015)
Сущенко Л. О. - Зміст і специфіка організації дослідницько орієнтованої практики майбутніх педагогів у просторі Малої академії наук України (2015)
Тихомиров С. В. - Особливості розвитку професійних ціннісних орієнтацій соціальних педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Тушева В. В. - Моніторинг сформованості науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки (2015)
Федьович О. М. - Модель формування професійного інтересу майбутніх учителів фізики (2015)
Бородієнко О. В. - Методика проектування моделі компетенцій керівників як основа формування системи розвитку їх професійної компетентності (2015)
Гавриленко І. І. - Змістові засади управлінської діяльності А. С. Макаренка: управління навчально-методичною роботою (2015)
Загребельний С. Л. - Порівняльний аналіз автоматизованих систем управління навчанням MOODLE І "UNIVERSYS WS", Лях А. (2015)
Клочкова Т. І. - Ризик-менеджмент: теорія і практика української вищої школи (2015)
Шевченко А. І. - Самостійна робота магістрантів-управлінців освітою як засіб формування дослідницької культури (2015)
Hrytsyniak І. - Current state and development of the fisheries sector of Ukraine in the crisis, Sharko D., Shkarban V., Plichko V. (2015)
Федоненко О. В. - Концепція розвитку рибного господарства Дніпропетровської області на наступні п’ять років, Єсіпова Н. Б., Маренков О. М., Шарамок Т. С. (2015)
Гулай О.В. - Роль рибоїдних птахів роду Podiceps в екології бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae, Жукорський О. М. (2015)
Гейна К. М. - Біологічна характеристика щуки (Esox lucius Linnaeus, 1758) пониззя Дніпра в сучасних умовах, Кутіщев П. С. (2015)
Куріненко Г. А. - Морфометричнa і морфологічна характеристика пеляді (Сoregonus peled (G.) за вирощування в ставових умовах, Мрук А. І., Соломатіна В. Д. (2015)
Бєдункова О. О. - Стабільність розвитку та цитогенетичний гомеостаз іхтіопопуляцій річки Случ у сучасних умовах антропогенного навантаження (2015)
Максименко М. Л. - Розмірна характеристика риб з уловів рибалок-любителів на Каховському водосховищі (2015)
Цьонь Н. І. - Підвищення рибопродуктивності ставової екосистеми за рахунок удобрення зерновою бардою (2015)
Філіпов В. Ю. - Оцінка ефективності реалізації складових етапів кріоконсервації сперми струмкової форелі (Salmo trutta morfa fario Linne), Мрук А. І., Драган Л. П., Галоян Л. Л., Бучацький Л. П. (2015)
Водяніцький О. М. - Вплив коливань температурного режиму водойми на ембріональний розвиток білого товстолобика, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2015)
Куровская Л. Я. - Морфофизиологические показатели некоторых видов осетровых рыб (Acipenseridae, Acipenseriformes) разного возраста, выращиваемых в аквакультуре, Лысенко В. Н., Неборачек С. И. (2015)
Передерий В. Г. - Запахи разных болезней: диагностика с помощью дыхательных тестов и анализа летучих органических соединений, Казнодий А. В. (2015)
Міщук В. Г. - Рівень колагену IV типу і непрямих маркерів фіброзу у хворих з поєднанням хронічного алкогольного панкреатиту та цирозу печінки класу A та B за класифікацією Чайльда — П’ю, Скоропад К. М. (2015)
Гавалко Ю. В. - Вплив пробіотиків на реактивність і резистентність організму осіб похилого віку з метаболічним синдромом, Романенко М. С., Синєок Л. Л., Наумчук Н. С., Сапожніков І. В. (2015)
Заздравнов А. А. - Ерозивний езофагіт та гіпосалівація у хворих на ревматоїдний артрит: патогенетичний зв’язок (2015)
Гриднев А. Е. - Клинико­биохимические особенности сочетания гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни (2015)
Харченко Н. В. - Печінкові та позапечінкові ефекти лікувального комплексу з L­аргініном та бетаїном у хворих із метаболічним синдромом, Анохіна Г. А., Харченко В. В. (2015)
Чернобровий В. М. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: функціональна діагностика, вибір інгібіторів протонної помпи та оцінка ефективності їх кислотосупресивної дії, Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О. (2015)
Звягинцева Т. Д. - Функциональные заболевания органов пищеварения и их сочетание в свете современных представлений: от патогенеза до лечения, Чернобай А. И. (2015)
Губергриц Н. Б. - Абдоминальная боль: как спасти от страданий?, Беляева Н. В., Фоменко П. Г. (2015)
Зак М. Ю. - Чи потрібна гастропротекція у хворих на хронічний гастрит при прийомі низьких доз ацетилсаліцилової кислоти? (2015)
Ткач C. М. - Глобальна епідеміологія інфекції Helicobacter pylori на сучасному етапі, Левченко А. Р., Чичула Ю. В., Онищук Л. О. (2015)
Губергриц Н. Б. - Хронический панкреатит: работа над ошибками, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г. (2015)
Расин М. С. - Воспаление и инсулинорезистентность как объекты профилактики и терапии неалкогольной жировой болезни печени (2015)
Нікіфорова Я. В. - Взаємозв’язок харчової поведінки з метаболічними чинниками ризику (2015)
Гриднева С. В. - Дисфункция сфинктера Одди после холецистэктомии: механизмы развития и тактика лечения (2015)
Семенова Л. С. - Державна установа "Інститут гастроентерології НАМН України" святкує 50­річчя (2015)
Шекк П. В. - Ихтиофауна водоемов Национального природного парка "Тузловские лиманы" и ее рыбохозяйственное использование (2015)
Цьонь Н. І. - Підвищення продуктивності зоопланктонних угруповань шляхом застосування препарату Ековітал і вико-вівсяного травостою (2015)
Кучерук А. І. - Особливості вирощування цьоголіток харіуса європейського (Thymallus thymallus L.), Грициняк І. І., Мрук А. І., Великопольський І. Й. (2015)
Грициняк І. І. - Генетична структура окремих племінних стад строкатого товстолобика (Hypophtalmichthys nobilis), Маріуца А. Е., Тарасюк С. І. (2015)
Nagorniuk Т. - The genetic structure of different age groups of silver and bighead carps from fish farm Limanske, Hrytsyniak I., Borysenko N. (2015)
Гулай О. В. - Біологічна активність шкірних виділень риб родини Percidae по відношенню до бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae, Жукорський О. М., Гулай В. В., Ткачук Н. П. (2015)
Заіченко Н. В. - Вікова та сезонна динаміка симбіоценозів білого амура та білого товстолобика в умовах ставового господарства (2015)
Шкарупа О. В. - Влияние цвета окраски на потерю прочности капронового материала (2015)
Грициняк І. Й. - Дунайський лосось. Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2015)
Пам’яті Желтова Ю. О. (2015)
Видатний вчений-біолог. До 110-ї річниці від дня народження Шпета Георгія Йосиповича (2015)
Вітання Олексієнка О. О. з 50-річчям роботи в Інституті рибного господарства НААН (2015)
Kurinna O. H. - Chronic systemic inflammation in nonalcoholic fatty liver disease (2015)
Гриднев А. Е. - Сравнительная клинико­биохимическая характеристика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ее коморбидности с гипертонической болезнью (2015)
Шеховцова Ю. О. - Клініко­лабораторні та інструментальні ознаки хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2 типу (2015)
Заздравнов А. А. - Особливості клінічного перебігу синдрому подразненого кишечника в осіб молодого віку, хворих на нейроциркуляторну дистонію, Супрун О. В. (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Ефективність препарату "Еслідин" у хворих на неалкогольний стеатогепатит, Кушнір І. Е. (2015)
Харченко Н. В. - Современные возможности метаболической терапии в комплексном лечении пациентов с хроническим токсическим гепатитом, Анохина Г. А., Коруля И. А., Червак И. Н. (2015)
Манжалий Э. Г. - Хронические дерматозы в практике гастроэнтеролога, Дудка С. С., Дашко М. О. (2015)
Русин В. І. - Динаміка показників дисфункції ендотелію у хворих із хронічним панкреатитом після холецистектомії під впливом препарату "Глутаргін", Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю., Москаль О. М. (2015)
Вакуленко Є. П. - Ефективність лікування неалкогольної жирової хвороби печінки гепатопротекторами рослинного походження на прикладі препарату "Гепаназе", Кармазіна А. О., Будько Т. М., Лобода Т. Є., Обремський М. В., Метенько М. В., Луценко О. Г. (2015)
Губергріц Н. Б. - Захворювання підшлункової залози та Helicobacter pylori: чи є зв’язок?, Бєляєва Н. В., Фоменко П. Г., Агібалов О. М., Василенко І. В. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Эрадикационная терапия Helicobacter pylori в условиях растущей антибиотикорезистентности, Сытник К. А. (2015)
Ткач С. М. - Патогенетическая роль нарушений кишечной микробиоты в развитии неалкогольной жировой болезни печени, Чеверда Т. Л., Казнодий А. В. (2015)
Колесникова Е. В. - Нарушения функциональной активности кишечника у пациентов с метаболически­ассоциированными заболеваниями: как улучшить прогноз? (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та ішемічна хвороба серця: сучасні погляди та невирішені питання коморбідності, Ізмайлова О. В. (2015)
Манжалій Е. Г. - Тромбоцитопенія при хронічних захворюваннях печінки, Бака О. М., Кондратюк В. Є. (2015)
Кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П. Л. Шупика — 50 років (2015)
Як підвищити рівень знань дерматологів, пульмонологів та лікарів інших спеціальностей з питань здорового харчування та нутріофармакології? (2015)
Оголошення (2015)
Геник С. М. - Смертельна тріада (метаболічний синдром) (2013)
Вершиніна Д. В. - Порівняльний аналіз результатів променевого обстеження пацієнтів із раннім ревматоїдним артритом, Рижик В. М. (2013)
Вірстюк Н. Г. - Розвиток хронічного некаменевого холециститу на тлі метаболічного синдрому з урахуванням функціонального стану печінки, Сенютович Н. Р. (2013)
Потапов О. І. - Наш досвід лікування хворих зі стійкою невралгією трійчастого нерва шляхом балонної мікрокомпресії Гассерового вузла, Мартин А. Ю., Гринів Ю. В., Ткачук Ю. Л. (2013)
Скрипник Н. В. - Патогенетичне обгрунтування гепато-протекторної терапії у хворих з патологією щитоподібної залози (огляд літератури), Вацеба Т. В. (2013)
Фофанова О. В. - Корекція метаболічних порушень та енергодефіциту у дітей, хворих на бронхіальну астму з дисфункцією серцево-судинної системи, Павликівська Б. М., Юрцева А. П., Боднар О. П. (2013)
Островський М. М. - Клінічний фенотип ХОЗЛ із частими загостреннями: ідентифікація, визначення та наслідки для хворого, Стовбан М. П., Корж Г. З., Зубань А. Б., Кулинич-Міськів М. О., Варунків О. І., Бондаренко Т. Я., Савеліхіна О. І. (2013)
Гавриш І. М. - Ендогенна інтоксикація у хворих на цироз печінки (2013)
Павликівська Б. М. - Сучасні підходи до ранньої діагностики кардіоваскулярних порушень у дітей з субклінічним гіпотиреозом, Юрцева А. П., Ткач Б. Н. (2013)
Деніна Р. В. - Корекція лікування хронічної серцевої недостатності у постінфарктних хворих (2013)
Василюк С. М. - Гемодинаміка печінки в умовах гнійно-некротичного процесу на стопі у хворих на цукровий діабет, Федорченко В. М., Гудивок В. І., Біцька І. В., Осадець В. С. (2013)
Зозуляк В. І. - Туберкульоз і забруднення довкілля в Івано-Франківській області, Зозуляк Н. В., Зозуляк З. В. (2013)
Александрук Н. В. - Ураження слухового аналізатора при різних стадіях ниркової недостатності (2013)
Геник С. І. - Мікроциркуляторні порушення при вертебро-базилярній недостатності (2013)
Винник М. І. - Деякі актуальні проблеми діагностики, класифікації, психопатології шизофренії, Бежук Ю. М., Ромаш І. Р., Бондар О. М., Краснопольська І. І. (2013)
Геращенко С. Б. - Морфо-функціональна характеристика нейронів рухового сегментарного центру сідничого нерва при вінкристин- та етопозид-індукованій периферійній нейропатії, Дєльцова О. І. (2013)
Кулинич Г. Б. - Морфометричні зміни гепатоцитів під впливом пестициду 2,4-Д та внутрішньошлунковій корекції глутаргіном (2013)
Герасимчук М. Р. - Оцінка вільнорадикальних процесів й антиоксидантного захисту у тварин з експериментальним перитонітом та за умов корекції церулоплазміном (2013)
Кравчук І. В. - Використання дистанційних технологій навчання в медицині та системі медичної освіти (2013)
Мізюк М. І. - Психолого-гігієнічна оцінка мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до систематичного навчання у школі, Суслик З. Б. (2013)
Бугерчук О. В. - Засади формування загальної культури студентів стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету, Бульбук О. І. (2013)
Кирилюк Л. М. - Переваги проведення тестового контролю як методу оцінювання студентів стоматологічного факультету, Романюк Н. А., Антонюк Л. Б., Іванов С. О., Кобринський Р. Б., Плав’юк Л. Ю., Павлюк Т. В. (2013)
Геник С. М. - "Тілесна драма” Лесі Українки (хвороби і смерть Лесі Українки) (2013)
Андрейко О. І. - Аксіологічний аспект формування індивідуального виконавського стилю музиканта (2012)
Волосенко А. В. - Творча самореалізація вчителя як предмет педагогічних досліджень (2012)
Глузман Н. А. - Зміст понять "компетентність” і "компетенція” в сучасній педагогічній практицi (2012)
Давкуш Н. В. - Підготовка майбутнього педагога у контексті особистісно орієнтованої освіти (2012)
Жорнова О. І. - Ідея культуротворчості в професійній освіті та її реалізація в підготовці вчителя (2012)
Зламанюк Л. М. - Професійне самовиховання як засіб розвитку творчого потенціалу педагогів (2012)
Кічук Н. В. - Підготовка педагога до професійної діяльності у сучасному інформаційному освітньому середовищі: деякі аспекти проблеми (2012)
Кокоша О. О. - Модель моральної готовності майбутніх журналістів до фахової діяльності (2012)
Кривошеєва Г. Л. - Професійне довголіття майбутнього педагога як педагогічна проблема (2012)
Куненко Л. О. - Науково-методичні підходи формування у студентів евристичного стилю викладання мистецьких дисциплін у процесі професійної підготовки (2012)
Оніпко В. В. - Структура і зміст професійної компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи (2012)
Петришин Л. Й. - Дидактико-психологічні основи креативності особистості майбутніх соціальних педагогів (2012)
Самохіна Н. М. - Творча спрямованість професійної діяльності педагога-музиканта (2012)
Самсонова О. О. - Методологічні аспекти управління науково-дослідною діяльністю майбутніх фахівців (2012)
Чернишов Д. О. - Професійна творчість педагога-вихователя у процесі реалізації технології виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Шехавцова С. О. - Теоретичні основи формування суб’єктності студента університету з позицій педагогічної акмеології (2012)
Матвеєва Н. О. - Неперервна освіта – гарант розвитку творчого потенціалу педагога (2012)
Михайлова Д. В. - Визначна роль Ф.Хартахая у відкритті перших маріупольських гімназійних закладів (2012)
Чернишова Н. О. - Мультикультурний концепт і європейська ідентичність як аксіологічні складові польського виховного ідеалу (2012)
Чорний В. В. - Дидактико-методична система В.Ф. Шаталова (2012)
Аннєнкова І. П. - Синергетичний підхід як теоретико-методологічна основа внутрішньовузівського моніторингу якості освіти (2012)
Жорнова О. І. - Студент як суб'єкт соціокультурної діяльності: перевизначення завдань педагогічного впливу (2012)
Іщенко В. І. - Сутність професійного самовиховання майбутніх вчителів природничих дисциплін (2012)
Кічук Я. В. - Ціннісно-орієнтаційна потужність суспільствознавчих навчальних дисциплін у формуванні правової компетентності майбутніх фахівців (2012)
Косенко П. Б. - Індивідуальний підхід як складова особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики (2012)
Мариновська О. Я. - Науково-методичний супровід упровадження інновацій: практико-орієнтований аспект (2012)
Міщик Л. І. - Соціально-педагогічні умови впливу ЗМІ на соціальну мобільність студентів (2012)
Нагорна Т. В. - Формування професійних компетенцій майбутніх учителів правничих курсів при опануванні навчальної дисципліни "Методика викладання правознавства" у ВНЗ України (2012)
Прокопенко Р. В. - Методика діагностування сформованості інтересу до педагогічної діяльності майбутніх вчителів музики (2012)
Прядко О. М. - Вплив особистості педагога-вокаліста на процес співацького розвитку студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2012)
Саєнко Н. С. - Розвиток педагогічних здібностей викладачів іноземних мов технічних університетів (2012)
Стасенко О. А. - Сучасні технології формування особистості фахівця з фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи (2012)
Тернопільська В. І. - Підготовка куратора академічної групи до організаційно-виховної роботи зі студентами ВНЗ (2012)
Шмельова Т. В. - Змістова характеристика компонентів естетичної підготовки студентів до педагогічної діяльності (2012)
Безкоровайна О. В. - Роль вчителя в реалізації технології виховання культури особистісного самоствердження школярів раннього юнацького віку в умовах соціально-ціннісної діяльності (2012)
Букатова О. М. - Формування компетентності фахівця з організації безпечної життєдіяльності учнів початкової школи (2012)
Григорова М. О. - Творча самореалізація вчителя в процесі організації та проведення екологічних екскурсій (2012)
Гризун Л. Е. - Електронне портфоліо сучасного вчителя як засіб підвищення його професійної майстерності (2012)
Грицук О. В. - Психологічні ресурси подолання емоційного вигорання у вчителів (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Формування готовності вчителя до діяльності в умовах адаптивної школи (2012)
Романовська Л. І. - Концепція соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань (2012)
Слесик К. М. - Професійна готовність вчителя до формування етичної культури учнів у процесі навчання у контексті системної педагогічної моделі (2012)
Александрук О. Д. - Традиція та її вплив на сучасну дерматологію, Ткач В. Є. (2014)
Юрчишин О. І. - Фенотипи MlS-резистентності шкірних ізолятів стафілококів – збудників піодермій (2014)
Яцишин Р. І. - Оцінка ефективності та безпеки івабрадину у хворих із поєднаною кардіореспіраторною патологією, Герич П. Р., Чернюк Н. В., Сухоребська М. Я. (2014)
Федоров С. В. - Вплив івабрадину та омега-3 поліненасичених жирних кислот на якість життя хворих із серцевою недостатністю, Глушко Л. В., Медвідь А. Б. (2014)
Голотюк В. В. - Генетико-біологічні маркери прогнозу раку товстого кишківника, Юркевич Є. М., Голотюк В. І., Семенів П. М., Ткачук Ю. Б., Гончар В. Г. (2014)
Цимбаліста О. Л. - Саркоїдоз у дітей: сучасні погляди на механізми розвитку, клініка, діагностика, тактика лікування (2014)
Островський М. М. - Особливості первинної резистентності мікобактерій туберкульозу до рифампіцину у хворих із вперше діагностованим туберкульозом, Баблюк Л. А., Макойда І. Я., Мельник О. П. (2014)
Зозуляк В. І. - Біохімічні особливості порушення функції печінки у хворих на деструктивний туберкульоз та їх корекція, Зозуляк Н. В., Пилипенко І. І. (2014)
Пришляк О. Я. - Сучасні проблеми лямбліозу, Дикий Б. М., Кондрин О. Є., Процик А. Л. (2014)
Міщук В. Г. - Поширеність та оцінка критеріїв ідентифікації поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози, Скоропад К. М., Стах Т. І. (2014)
Кошель І. В. - Рівень експресії конститутивної циклооксигенази в тканинах порожнини носа у пацієнтів з аспіринасоційованим назальним поліпозом, Багрій М. М., Заболотна Д. Д. (2014)
Пилюк І. І. - Корекція імунно-метаболічних порушень при пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (2014)
Пантус В. А. - Зв’язок аномалій розвитку лицевого скелету та звуження верхніх дихальних шляхів при вроджених сомато генетичних патологіях (2014)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності фітотерапії у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит, Литвинець В. Є., Сандурський О. П., Тріщ В. І. (2014)
Гриб B. А. - Роль PMP22 в оцінці ступеня демієлінізації при діабетичній полінейропатії, Скрипко Л. А., Купновицька-Сабадош М. Ю., Чудовська Л. Д. (2014)
Купновицька І. Г. - Поняття про коморбідність і її значення для медицини (огляд літератури), Калугіна С. М. , Сапатий А. Л., Кутинська І. П., Клименко В. І., Губіна Н. В., Белегай Р. І. (2014)
Пюрик В. П. - Значення променевих методів діагностики при плануванні дентальної імплантації і на етапах хірургічної реабілітації, Проць Г. Б., Ничипорчук Г. П. (2014)
Бульбук О. І. - Удосконалений метод виготовлення безпосереднього знімного протеза, Бульбук О. В. (2014)
Козовий Р. В. - Вивчення впливу екзогенних факторів на формування тривалості життя, Ковальчук Л. Є., Децик О. З. (2014)
Жураківська О. Я. - Особливості структурної перебудови гіпофіз-сім’яників при експериментальному цукровому діабеті, Левицький В. А., Попович Ю. І., Князевич-Чорна Т. В. (2014)
Кочерга З. Р. - Рзподіл антигенів груп крові систем АВ0 і резус різних популяцій дитячого населення Прикарпаття та їх значення для визначення спадкової схильності до синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку (2014)
Тучак О. І. - Ваємозв’язок показників тиреоїдного статусу, стану перекисного окиснення ліпідів та антирадикального захисту тварин за умов гіпотиреоїдної дисфункції (2014)
Геращенко С. Б. - Зорова токсичність хіміопрепаратів таксанового ряду, Дєльцова О. І., Довга Н. З., Кулинич Г. Б. (2014)
Дмитрів І. В. - Особливості формування клінічного мислення у студентів на практичних заняттях з загальної хірургії, Волошин М. М. (2014)
Децик О. З. - Формування дослідницьких навиків студентів: досвід організації індивідуальної роботи з біостатистики (в рамках програми Tempus IV, проект Mumeena), Бурак О. Л., Стовбан І. В. (2014)
Пиптюк О. В. - Метод проектів як новітня методика реалізації самостійної роботи студентів, Телемуха С. Б., Пиптюк В. О. (2014)
Кондрук Н. Е. - Застосування багатокритеріальних моделей для задач збалансованого харчування, Маляр М. М. (2010)
Бушуєв С. Д. - Забезпечення мобільності інжинірингових служб в управлінні девелоперськими проектами, Мгбере Чінві Обарі. (2010)
Ванюшкин А. С. - Метод композиции – инструмент формирования портфеля организационных проектов развития економики (2010)
Волинець В. І. - Зв’язки між рекурентними методами обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі (2010)
Галай П. М. - Цілеорієнтована система ідентифікації для задач технічної діагностики, Сільвестров А. М. (2010)
Заболотній С. В. - Розклад близьких до гаусових випадкових величин із перфорованим кумулянтним описом в степеневі стохастичні ряди (2010)
Кисельова Г.О. - Застосування процесу Ейткена при розрахунках інтегралів з особливостями чисельними методами, Кисельов В. Б. (2010)
Тесля Ю. М. - Інтеграція систем управління технологічними процесами в матричну інформаційну технологію управління проектами, Тімінський О. Г., Самойленко М. І. (2010)
Воробкало Т. В. - Комп’ютерне моделювання радіоелектронних пристроїв в середовищі MATLAB/SIMULINK (2010)
Гордієнко В. І. - Дослідження впливу вібрації поля зору телевізійного візиру на розпізнавання об’єктів спостереження (2010)
Митихин Ю. В. - Измерение углов прихода декаметровых радиоволн с использованием системы взаимно ортогональных антенн (2010)
Шарапов В. М. - Исследование динамических характеристик полиэлектродного цилиндрического пьезотрансформатора, Романенко Д. Е. (2010)
Шарапов В. М. - Об одном способе создания низкочастотных акустических колебаний с помощью пьезокерамического излучателя, Сотула Ж. В., Куницька Л. Г., Базіло К. В. (2010)
Шарапов В. М. - Преобразователи с пьезотрансформаторами в схемах электрических фильтров низкой частоты, Туз В. В., Сотула Ж. В., Куницька Л. Г., Базіло К. В. (2010)
Шарапов В. М. - Биморфный пьезоэлектрический акселерометр, Туз В. В., Плосконос М. Ю. (2010)
Яценко І. В. - Підвищення ефективності електронної мікрообробки виробів з оптичних матеріалів, Ващенко В. А., Цибулін В. В., Рева І. А., Чепурна О. М. (2010)
Мислюк О. О. - Еколого-геохімічний моніторинг території, що прилягає до ТЕС, Мислюк Є. В., Ворона В. В. (2010)
Кочкарьов Ю. О. - Аналіз конкурентоспроможності мультиплексорної форми представлення комбінаційних схем, Синько І. В., Кущ С. О. (2010)
Столяренко Г. С. - Озонирование и электрокатализ. Теоретические основы и технологии (к 40-летию творческой деятельности в области патентования) (2010)
Тимченко А. А. - Перспективи науково-дослідної діяльності інституту системних інформаційних досліджень ЧДТУ, Триус Ю. В. (2010)
Поляков С. П. - Атрисная физика колебательного контура, Безпалько С. А. (2010)
Віткаускайте І. - Роль незалежного куратора у проведенні виставки сучасного мистецтва (2015)
Оніщенко І. Г. - Регіональна економічна інтеграція у межах Шанхайської організації співробітництва (2015)
Єрмошенко А. М. - Система державного регулювання інтеграції страхового сектора з банківською системою, Єрмошенко Л. В. (2015)
Кінаш І. П. - Трансформаційні процеси української економіки в соціалізації розвитку, Перевозова І. В. (2015)
Чернелевський Л. М. - Корпорація як модель побудови ефективного бізнесу, Соломчук Л. М. (2015)
Шелегеда Б. Г. - Концептуальні основи інтеграційного розвитку промислових підприємств, Колобова В. В. (2015)
Комарніцький І. О. - Визначення важелів управління інноваційним потенціалом соціо-економічної системи регіону (2015)
Шулаєва Ю. Є. - Електронні відходи: перспективи перетворення відходів у доходи (2015)
Левченко В. О. - Оцінка ефективності логістичної системи аптечної мережі з використанням інтегрального підходу (2015)
Рейкін В. С. - Проблема покарання в економічній теорії правопорушень (2015)
Шелегеда Б. Г. - Сутність та значення організаційної структури розвитку, Погоржельська Н. В. (2015)
Габа М. І. - Вплив різноманітних факторів на розвиток і діяльність сільського зеленого туризму Карпат (2015)
Інформація (2015)
Содержание (2014)
Яковенко Владимир Мефодиевич (2014)
Ганапольский Е. М. - Возникновение квантового (волнового) хаоса в цилиндрическом резонаторе с сингулярными возмущениями (2014)
Бровенко А. В. - Численно-аналитический метод решения задач дифракции электромагнитных волн на неоднородных анизотропных слоях, Мележик П. Н., Поединчук А. Е. (2014)
Коворотный А. Л. - Сравнительный анализ моделей для оценки полного влагосодержания тропосферы над Харьковским регионом посредством GPS-измерений, Кивва Ф. В., Гончаренко Ю. В., Горобец В. Н., Горб А. И. (2014)
Веселовская А. Б. - Устранение неоднозначности решения обратной задачи по восстановлению интенсивности дождя с помощью двухчастотного радиолокационного зондирования, Войтович О. А., Хлопов Г. И. (2014)
Педенко Ю. А. - Измерение углов места над морем с использованием метода root-music. Выбор решения (2014)
Николаенко А. П. - Мониторинг пиковых частот шумановского резонанса и аналемма (2014)
Варяница-Рощупкина Л. А. - Анализ трех дифференциальных конфигураций георадаров с точки зрения качества отображения подповерхностных объектов, Дженнарелли Дж., Сольдовьери Ф., Почанин Г. П. (2014)
Кабанов В. А. - Определение характеристик тропосферной рефракции в зоне тени по излучению удаленного источника. Часть 2. Эксперимент, Моргун Г. М., Синицкий В. Б., Тургенев И. С. (2014)
Дормидонтов А. В. - Потери энергии заряженной частицы на возбуждение собственных волн в цилиндрических структурах с двумерным элект-ронным газом, Прокопенко Ю. В., Ханкина С. И., Яковенко В. М. (2014)
Мирошниченко В. С. - Открытая резонансная система с фокусирующим зеркалом, составленным из нескольких отражателей с цилиндрической поверхностью, Ковалев Е. А. (2014)
Рубан В. П. - Стробоскопическое преобразование сигналов при аналоговом накоплении, Шуба А. А., Почанин А. Г., Почанин Г. П. (2014)
Дзюбенко М. И. - Резонаторные методы измерения показателя преломления прозрачных веществ в терагерцевом диапазоне, Киселев В. К., Радионов В. П. (2014)
Поздравление Я. С. Шифрину (2014)
Александр Павлович Николаенко (2014)
Александр Яковлевич Кириченко (2014)
Валерий Михайлович Шульга (2014)
Виктор Филиппович Кравченко (2014)
Николай Тимофеевич Черпак (2014)
Авторский указатель ТОМ 5 (19), 2014 (2014)
Ланських Є. В. - Метод інтеграції архітектури IMS в архітектуру SOFTSWITCH, Сікора Ю. А., Ціпов’яз О. М. (2010)
Бушуев С. Д. - Формализация и метод решения задачи управления рисками, Лега Ю. Г., Златкин А. А., Златкин А. А. (2010)
Алпатов А. П. - Использование прогнозирующих моделей для управления технологическими объектами, Прохоренков А. М., Качала Н. М. (2010)
Білощицький А. О. - Ортогональні технологічні побудови в системах управління проектами, Катаєв Д. С., Тесля Н. Ю., Чернецький С. Г. (2010)
Кочкарьов Ю. О. - Схемотехніка поліноміальних реалізацій логічних функцій, Кущ С. О. (2010)
Ситник О. О. - Універсальний алгоритм розрахунку інтегрального рівняння Вольтерри ІІ роду з застосуванням формул Ньютона-Котеса, Кисельова Г. О., Кисельов В. Б. (2010)
Alpatov A. P. - Intelligent data maintenance for automatized control system operators of a thermal power plant, Prokhorenkov A. M., Sovlukov A. S., Istratov R. A. (2010)
Анисимов В. А. - Вклад квадратичный слагаемых в относительное изменение скорости упругих ультразвуковых волн, Куценко А. Н. (2010)
Дідковський Р. М. - Підвищення рівня захищеності даних в системі зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу, Метелап В. В. (2010)
Минаев И. Г. - Электронное пускорегулирующее устройство для газоразрядных ламп высокого давления, Молчанов А. Г., Самойленко В. В. (2010)
Минаев И. Г. - Информационно-измерительная система контроля уровня различных жидкостей, Мастепаненко М. А. (2010)
Михнева Г. П. - Применение нейросетевых технологий в системах управления координатно-измерительными машинами (2010)
Миронець І. В. - Реалізація методу підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів, Рудницький В. М. (2010)
Мусиенко М. П. - Разработка метода преобразования электронных учебников к заданным размерам для передачи сервисами GSM сети, Чорномаз И. К. (2010)
Осадчук В. С. - Радиоизмерительный преобразователь магнитного поля, Осадчук А. В. (2010)
Раевский Н. В. - Сравнительный анализ алгоритмов оптимальной фильтрации в части затрат аппаратных ресурсов навигационного приемника (2010)
Шарапов В. М. - Сумматоры на основе цилиндрического многоэлектродного пьезотрансформатора, Романенко Д. Е., Базило К. В., Шевченко А. А., Чилей Ю. А., Яцун Я. И. (2010)
Шарапов В. М. - Технологии синтеза пьезокерамических датчиков (2010)
Шарапов В. М. - Увеличение коэффициента передачи пьезотрансформатора при помощи компенсационной индуктивности, Базило К. В., Романенко Д. Е., Клименко И. Н., Ткаченко А. С. (2010)
Шарапов В. М. - Дисковый пьезокерамический трансформатор с корректирующей индуктивностью, Базило К. В., Романенко Д. Е., Яцун Я. И. (2010)
Яворський І. М. - Дослідження динаміки зміни взаємокореляційних зв’язків стаціонарних компонентів вібраційних сигналів тонкої деталі при розвитку тріщини, Кравець І. Б., Юзефович Р. М., Мацько І. Й. (2010)
Яценко І. В. - Вплив параметрів стрічкового електронного потоку на температурні поля в елементах ВОЛЗ, Ващенко В. А., Цибулін В. В., Рева І. А., Чепурна О. М. (2010)
Бондаренко С. Г. - Анализ качества нефтепродуктов по комплексному параметру, Степанов Н. Б., Василькевич А. И. (2010)
Кириченко О. В. - Вплив органічних добавок на вибухонебезпечні режими горіння ПНМС в умовах підвищених температур нагріву та зовнішніх тисків, Ващенко В. А., Заїка П. І., Омельченко О. М., Тупицький В. М. (2010)
Мислюк О. О. - Хімічний склад снігового покриву як індикатор аеротехногенного забруднення урбоекосистем, Мислюк Є. В., Соломка Л. М. (2010)
Квєтний Р. Н. - Морфологічний аналіз слова на основі асоціативно-статистичного підходу, Бісікало О. В., Кравчук І. А. (2010)
Сергеева О. В. - Использование тренажеров для учебной среды, Дубовик Т. Н. (2010)
Бушуев С. Д. - Философское обоснование метода системного исследования сложных процессов, Лега Ю. Г., Златкин А. А. (2010)
Поляков С. П. - Атрисная физика фуллеренов. Фуллерены и энергетика, Калейников Г. Е. (2010)
Шинкарук В. Д. - Особливості категорії предиката кількості у структурі диктуму (2015)
Безпаленко А. М. - Вокалічні зміни у слові як прояв сенсорного маскування (2015)
Костриця Н. М. - "Земля" і "хліб" як мовно-естетичні знаки української культури (2015)
Харченко С. В. - Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень (2015)
Бабенко О. В. - Семантичні й структурні особливості звуконаслідувальної лексики (на матеріалі української й англійської мов), Іванова О. В. (2015)
Tarasova V. V. - Semantic and pragmatic peculiarities of tourism slogans (2015)
Телеки М. М. - Визначальні чинники вираження номінацій адресанта епістолярію (2015)
Danilova V. V. - Phonetic stylistic devices in the work of F. Scott Fitzgerald "This side of paradise", Shalbayeva K. A. (2015)
Захуцька О. В. - Стилістичні особливості польських говірок сіл Сяберка і Гречани в Україні, Янушевська Л. В. (2015)
Тепла О. М. - Молодіжний сленг у сучасному комунікативному просторі, Петриченко Т. В. (2015)
Устінова В. О. - Терміносистема модельного бізнесу в сучасній німецькій мові (2015)
Solovyova O. V. - Some features of formal writing in contemporary English (2015)
Бугайова О. І. - Лексична синонімія в текстах соціальної реклами (2015)
Кіраль С. С. - Письменник і критик: з історії творчої співпраці Івана Чендея й Костя Волинського (за архівними матеріалами) (2015)
Aristova N. О. - Reception of literature of the Anglo-Saxon period from a present-day perspective (2015)
Жорнокуй У. В. - Демонічна жінка як альтернатива трактування фемінних персонажів у збірці "Сон із дзьоба стрижа" Володимира Даниленка (2015)
Скалевська Г. О. - Історія становлення та структурно-семантичне новаторство представників англійськомовної конкретної поезії (2015)
Амеліна С. М. - Особливості перекладу ветеринарної лексики з німецької та англійської мов українською, Вороніна Д. А. (2015)
Амеліна С. М. - Лексичні заміни при перекладі текстів аграрного спрямування у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Кашперська В. O. (2015)
Жукова Л. В. - Використання перекладацьких модуляцій при перекладі текстів агрохімічного спрямування, Стригуненко В. І. (2015)
Харченко С. В. - Німецькі запозичення в українській мові як одна з причин перекладацьких труднощів, Юрченко Н. С. (2015)
Малихін О. В. - Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземних мов: історико-дидактичний аспект (2015)
Вакулик І. І. - Системність у вивченні латинської мови на шляху формування універсальності сучасних знань (2015)
Захуцька О. В. - Використання інтерактивних методів навчання на уроках рідної та іноземної мови в початковій школі, Іванюк Т. П., Рутинська І. М. (2015)
Kharchuk N. S. - Innovations in current education quality management, Yamnych N. Yu. (2015)
Балалаєва О. Ю. - Реалізація принципів професійної лінгводидактики у викладанні латини на агробіологічних факультетах (2015)
Люлько М. Є. - Класифікація міжнародних іспитів з англійської мови за їх специфікою (2015)
Іжко Є. С. - Використання мультимедійних презентацій в автономному вивченні іноземної мови (2015)
Якушко К. Г. - The model to improve other language communicative skills of future agrarian mechanical engineers (2015)
Содержание (2015)
Тарасов Ю. В. - Прохождение волн через отрезок волновода со случайно-шероховатыми стенками: двойственная природа локализации, Шостенко Л. Д. (2015)
Бровенко А. В. - Численно-аналитический метод решения обратных задач дифракции волн на неоднородном слое, Вертий А. А., Мележик Н. П., Мележик П. Н., Поединчук А. Е. (2015)
Костина В. Л. - Индикатрисы рассеяния миллиметровых и терагерцевых волн в дождях, Малышенко Ю. И., Роенко А. Н. (2015)
Николаенко А. П. - Возмущение нижней ионосферы над очагом земле-трясения и аномальные сигналы глобального электромагнитного резонанса. Часть 1. Модели ионосферы, Хайакава М. (2015)
Швец А. В. - Оценка параметров профиля проводимости нижней ионосферы на основе анализа твик-атмосфериков, Сердюк Т. Н., Кривонос А. П., Горишняя Ю. В. (2015)
Иванов В. К. - Радиолокационные исследования проявлений эоловой транспортировки песка и пыли в пустынных районах, Матвеев А. Я., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. (2015)
Мыценко И. М. - О влиянии солнечных затмений на распространение радиоволн в тропосфере, Халамейда Д. Д. (2015)
Белецкий Н. Н. - Влияние диэлектрической постоянной кристаллической решетки проводящей среды на резонансное взаимодействие электромагнитных волн в структуре дефектный фотонный кристалл–проводник, Борисенко С. А., Гвоздев Н. И. (2015)
Галюк Ю. П. - Низкочастотный цифровой радиоприемник (2015)
Белоус Р. И. - Свойства перестраиваемого волноводно-диэлектрического резонатора миллиметрового диапазона с повышенной добротностью, Мартынюк C. П., Моторненко А. П., Скуратовский И. Г. (2015)
Бердник С. Л. - Е-плоскостное сочленение прямоугольных волноводов с вибраторно-щелевой связью между плечами, Катрич В. А., Нестеренко М. В., Пенкин Ю. М. (2015)
Нестриженко Ю. А. - Чотиригранна спектральна призма-поляризатор прямого зору на основі повного внутрішнього відбиття (2015)
Авраменко О. Б. - Екологічний компонент в системі "Техносвіт - технологічна освіта" (2013)
Бовсунівський В. М. - Художня культура і обдарованість учителя технологій (2013)
Богославець Л. П. - Професійна компетентність та її роль у формуванні майбутнього інженера-педагога (2013)
Бондарєва Л. І. - Сучасні орієнтири системи педагогічної комунікації (2013)
Величко Н. А. - Естетичне виховання молодших школярів у початковій школі на заняттях фізичної культури (2013)
Даньшева С. О. - Роль природничо-наукової підготовки у системі формування професійної мобільності майбутніх інженерів (2013)
Друзь Ю. М. - Трансформація знань в глобальному конкурентному середовищі: виклик маленьким фірмам подумати про електронне навчання, Пішванова В. О., Гусак Т. М. (2013)
Карпова О. О. - Мультимедійні засоби навчання іноземної мови майбутніх економістів (2013)
Кириченко С. В. - Історичні та педагогічні умови розвитку освіти обдарованих дітей в Австралії (2013)
Кміта Є. В. - Формування та розвиток іншомовної компетентності авіадиспетчерів в Германії (Пункт організації повітряного руху Маастрихта) (2013)
Кондрак Еліас Аріф - Цінності, норми та принципи моралі як чинники цивілізованого суспільства (2013)
Корзун В. В. - Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема (2013)
Кошечко Н. В. - Актуальні проблеми трудового виховання особистості у XX-XXI столітті (2013)
Кривенко І. П. - Критерії, показники та рівні сформованості у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики (2013)
Лузан Л. О. - Модель управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти (2013)
Лу Лу - Гуманістична спрямованість формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики (2013)
Нечипоренко В. В. - Системний розвиток закладу: від проектування до інноваційної практики (2013)
Плазовська Л. В. - Аналіз візуальних творів (цілі, етапи, рівні) в практиці навчання студентів образотворчого мистецтва (2013)
Проценко У. М. - Становлення системи підготовки кадрів для фізичного виховання та спорту в Україні у другій половині XX століття (2013)
Рябова З. В. - Теоретична сутність маркетингової інформації (2013)
Савченко Р. А. - Моделювання організаційно-педагогічної системи музично-педагогічної компетентності (МПК) майбутніх вихователів та музкерівників ДНЗ (2013)
Сакалюк О. П. - Структурний аналіз емпатійної культури майбутніх учителів початкової школи (2013)
Світайло С. В. - Становлення творчої особистості у процесі диригентсько-хорової підготовки (2013)
Скуратівська Г. С. - Особливості використання засобів наочності під час вивчення англійської мови (2013)
Терлецька Л. П. - Пізнавальний інтерес як вирішальний чинник діяльнісної активізації учнів (2013)
Туркмен Н. М. - Сравнение образовательных программ в области здоровья в Турции, Ирландии и Америке (2013)
Уваркіна О. В. - Принцип системності у сучасній школі (2013)
Хомич І. М. - Розвиток музичного слуху молодших школярів на вокально-хорових заняттях у загальноосвітній школі (2013)
Бойчук Я. А. - Діяльність культурно-просвітніх громадських об’єднань етноменшин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Глушук В. М. - Стан військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України та їх сімей: соціологічний аналіз (2013)
Драпушко Н. А. - Кримські татари в суспільно-політичному житті Автономної Республіки Крим в роки незалежної України (2013)
Слободян Н. В. - "М’яка сила" Росії в Перській затоці (2013)
Тимошенко Ю. О. - Історія українського сокільського руху в еміграції (1920-1930-ті роки) (2013)
Содержание (2015)
Кочин В. Н. - Поверхностные тензоры Грина в теории микрополосковых антенн (2015)
Ганапольский Е. М. - Аналог фазового перехода второго рода в квазиоптическом объемном СВЧ-резонаторе (2015)
Петрусенко И. В. - Обобщенный метод сшивания в теории дифракции волноводных мод. Часть 4. Скорость сходимости проекционных приближений, Сиренко Ю. К. (2015)
Матвеев А. Я. - Валидация метода спутниковой радиолокационной многоугловой диагностики нефтяных загрязнений морской поверхности, Кубряков А. А., Боев А. Г., Бычков Д. М., Величко С. А., Иванов В. К., Станичный С. В., Цымбал В. Н. (2015)
Николаенко А. П. - Возмущение нижней ионосферы над очагом землетрясения и аномальные сигналы глобального электромагнитного резонанса. Часть 2. Аномалии в энергетических спектрах, Хайакава М. (2015)
Галюк Ю. П. - Сравнение точного и приближенного решения задачи о шумановском резонансе для профиля проводимости с "коленом", Николаенко А. П., Хайакава М. (2015)
Войтович О. А. - Исследование флуктуаций некогерентных сигналов, отраженных от облаков, Зацеркляная А. В., Руднев Г. А., Халамейда Д. Д., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. (2015)
Мильчо М. В. - Группировка электронов в генераторах типа "клинотрон". Клинотрон как умно-житель частоты (2015)
Мильчо М. В. - Клинотрон – умножитель частоты в субмиллиметровом диапазоне волн (λ=0,93 мм), Тищенко А. С., Завертанный В. В., Лопатин И. В., Терехин С. Н. (2015)
Кураев А. А. - Возбуждение волноводов и резонаторов электронными потоками, Ерёмка В. Д., Рак А. О. (2015)
Кириченко А. Я. - О двух причинах, затрудняющих освоение субмиллиметрового диапазона элект-ромагнитных волн клинотронами (2015)
Радионов В. П. - Способы получения многочастотной генерации в резонаторе лазера терагерцевого диапазона, Нестеров П. К., Киселев В. К. (2015)
Безбородов В. И. - Согласование структур с двулучепреломлением формы со свободным пространством в терагерцевом диапазоне частот, Косяк О. С., Кулешов Е. М., Ячин В. В. (2015)
Лукин К. А. - Оптический рефлектометр на основе метода спектральной интерферометрии, Татьянко Д. Н., Шиян Ю. А., Юрченко Л. В., Базакуца А. В. (2015)
Лукин К. А. - МIMO-система передачи информации между автомобилями на автобане с пропускной способностью, близкой к пределу Шеннона, Щербаков В. Е. (2015)
Содержание (2015)
Перов А. О. - Система двух экранов с круглыми запредельными отверстиями как квазиоптический поляризатор, Кириленко А. А., Деркач В. Н., Салогуб А. Н. (2015)
Скресанов В. Н. - Измерение добротности в условиях сближения резонансных частот типов колебаний в открытых резонаторах, Гламаздин В. В. (2015)
Галюк Ю. П. - Шумановский резонанс для профиля проводимости атмосферы с одним изгибом, Николаенко А. П., Хайакава М. (2015)
Николаенко А. П. - Вертикальный профиль проводимости атмосферы, отвечающий параметрам шумановского резонанса, Галюк Ю. П., Хайакава М. (2015)
Веселовская А. Б. - Дистанционное зондирование снегопадов. Обзор (2015)
Когут А. Е. - Возбуждение мод шепчущей галереи в экранированных диэлектрических резонаторах щелевой линией, Доля Р. С., Носатюк С. О., Джаочан Хе (2015)
Баранник А. А. - Радиационная добротность диэлектрических резонаторов различной формы с исследуемыми проводниками и жидкими диэлектриками, Витусевич С. А., Проценко И. А., Харченко М. С., Черпак Н. Т. (2015)
Вакула А. С. - Температурное изменение в СВЧ-диапазоне магнитных свойств нанопорошков Fe3O4, синтезированных разными методами (2015)
Боцула О. В. - Диод с катодным статическим доменом на основе гетероструктуры, Приходько К. Г. (2015)
Земляный О. В. - Передача информации на основе манипуляции спектром широкополосного хаотического сигнала (2015)
Мельник С. С. - Символьные цепи Маркова с мультилинейной функцией памяти, Усатенко О. В. (2015)
Стороженко И. П. - Статический домен в приборе с междолинным переносом электронов на основе варизонного AlGaAs (2015)
Кулик Д. Ю. - Компактные вращатели плоскости поляризации на основе диафрагм с прямоугольными щелями, Мосьпан Л. П., Перов А. О., Колмакова Н. Г. (2015)
Гайко Г. В. - Привітання Почесного президента Всеукраїнської асоціації ортопедів-травматологів, Директора ДУ Інститут травматології та ортопедії НАМН України", Заслуженого діяча науки і техніки, Лауреата державної ремії України, Академіка НАМН України, професора Гайко Г. В. (2015)
Калашніков А. В. - Привітання Президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу", Заслуженого лікаря України, професора Калашнікова А. В. (2015)
Борзих О. В. - Лікування поранених з дефектами тканин кінцівок, Лакша А. М., Шипунов В. Г., Борзих Н. О., Савка І. С., Цівина С. А. (2015)
Герасименко С. І. - Прогнозування посттравматичних ускладнень та визначення оптимальних строків проведення остеосинтезу у постраждалих з політравмою, Полулях М. В., Байчук Б. П., Герасименко А. С. (2015)
Калашніков А. В. - Алгоритм лікування розладів репаративного остеогенезу після діафізарних переломів стегнової та великогомілкової кістки за допомогою блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу, Ставінський Ю. О., Літун Ю. М., Вдовіченко К.В (2015)
Березка М. І. - Аналіз випадків дорожньо-транспортного травматизму в харківській області, Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Козека В. В., Суханов В. В. (2015)
Павлова Т. М. - Новый подход к ранней диагностике и прогнозированию жизнеспособности костной ткани при открытых переломах, Березка Н. И., Грозный С. В. (2015)
Бадюл П. А. - Использвание перфорантных островковых локутов keystone для закрытия обширных раневых дефектов конечностей, Слесаренко С. В., Ивченко Д. В., Антонова Т. С., Слесаренко К. С. (2015)
Березка М. І. - Радикальна тунелізація зони локального дефекту хряща колінного суглоба, Літовченко А. В. (2015)
Бойко И. В. - Первичное однополюсное цементное эндопротезирование при чрезвертельных переломах бедренной кости системой "double-cup" у пациентов старческого возраста, Сабсай А. В., Макаров В. Б. (2015)
Бойко И. В. - Клиническая апробация модульного униполярного эндопротеза головки лучевой кости с "плавающей" головкой и парой трения металл-металл, Макаров В. Б., Щербаков Д. Е, Раджабов О. С. (2015)
Герасименко С. І. - Лікування хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегнової кістки, Полулях М. В., Юрійчук Л. М. (2015)
Григорук В. В. - Тактика ведення хворих з діафізарними переломами кісток кінцівок на фоні політравми, Власенко В. Г. (2015)
Гук Ю. М. - Патологічні переломи та вісьові деформації у дітей та підлітків: вибір методу лікування, Олійник Ю. В., Зима А. М. (2015)
Дубас В. І. - Особливості остеосинтезу переломів п’яткової кістки у дітей, Кузь У. В. (2015)
Калашніков А. В. - Необхідність додаткової фіксації малогомілкової кістки при переломах кісток гомілки, Малик М. В., Літун Ю. В., Ставінський Ю. О., Вдовіченко К. В. (2015)
Калашніков А. В. - Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів стегнової кістки при різних видах остеосинтезу, Вдовіченко К. В., Літун Ю.М., Ставінський Ю. О. (2015)
Ковальчук П. Є. - Селенодефіцит, вплив на загоєння переломів шийки стегнової кістки, Гасько М. В., Тулюлюк С. в. (2015)
Кожемяка М. А. - Использование динамической фиксации межберцового синдесмоза при хирургическом лечении адсиндесмозных переломов лодыжек, Головаха М. Л. (2015)
Коструб О. О. - Тактика лікування хворих із закритими переломами п'яточної кістки, Заєць В. Б., Блонський Р. І. (2015)
Коструб О. О. - Тактика лікування хворих із застарілими розривами ахіллового сухожилля, Заєць В. Б., Засаднюк І. А. (2015)
Крись-Пугач А. П. - Застосування блокуючого інтрамедулярного металоостеосинтезу при лікуванні осьових деформацій нижніх кінцівок у хворих на фосфатдіабет, Гук Ю. М., Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М. (2015)
Крись-Пугач А. П. - Застосування інтрамедулярних металоконструкцій при хірургічному лікуванні деформацій кісток нижніх кінцівок у пацієнтів з недосконалим остеогенезом дитячого віку, Зима А. М., Гук Ю. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2015)
Лапшин Д. В. - Обгрунтування обсягу оперативних втручань у постраждалих із політравмою (клініко-тактичні аспекти), Березка М. І. (2015)
Левицький А. Ф. - Оперативне лікування діафізарних переломів кісток передпліччя у дітей із використанням малоінвазивного інтрамедуллярного остеосинтезу титановими еластичними стрижнями, Терпиловський Ю. Р., Вітязь В. М. (2015)
Лоскутов А. Е. - Ошибки и осложнения при остеосинтезе длинных костей, Богуславский А. С., Доманский А. Н., Жердев И. И. (2015)
Лоскутов А. Е. - Опыт лечения огнестрельных переломов конечностей, Олейник А. Е., Жердев И. И. , Доманский А. Н., Богуславский А. С., Топка О. В., Томилин В. Н., Якушев С. А. (2015)
Лоскутов А. Е. - Остеосинтез переломов бедренной кости после тотальногго эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов, Олейник А. Е., Синегубов Д. А., Губарик А. В., Саид И. А. (2015)
Лоскутов А. Е. - Тотальное бесцементное эндопротезирование тазобедренного сустава ввинчивающейся чашкой "ОРТЭН" при протрузионном коксартрозе, Саид Имад Али (2015)
Носивец Д. С. - Наш опыт оптимизации репаративной регенерации при переломах дистального метаэпифиза плечевой кости, Науменко Л. Ю., Носивец С. М., Зеленько Н. В. (2015)
Носивец Д. С. - Комбинированный остеосинтез при лечении переломов дистального метаэпифиза плечевой кости, Науменко Л. Ю., Носивец С. М., Зеленько Н. В. (2015)
Омельчук В. П. - Особливості діагостично-лікувальної тактики при високоенергійних медіальних переломах шийки стегна, Омельчук І. В. (2015)
Павлішен Ю. І. - Лікування переломів головки променевої кістки в умовах центру травми Хмельницької обласної лікарні, Витвицький В. Б. (2015)
Попсуйшапка А. К. - Металлоостеосинтез при лечении чрезмыщелковых переломах плеча у детей, Довгань С. Б. (2015)
Пелипенко А. В. - Аналіз віддалених результатів лікування хворих з переломами проксимального відділу стегнової кістки, Павленко С. М., Баженов А. А., Гончаров А. А., Жигайлов С. С., Кувічка Д. О., Левус В. С., Соколка В. В., Щербань А. В. (2015)
Півень Ю. М. - Передопераційне планування та вибір метода остеосинтеза при багатофрагментарних переломах проксимального відділа плечової кістки, Литвин Ю. П. (2015)
Піонтковський В. К. - Сучасний малоінвазивний остеосинтез при черезвертлюгових переломах стегнової кістки, Каштан Ю. М., Циплінський Ю. І., Златів В. П., Касянчук В. М., Столярський Н. І. (2015)
Піонтковський В. К. - Наш досвід лікування переломів дистального метаепіфізу променевої кістки, Малевич Ю. М., Каштан Ю. М., Циплінський Ю. І., Столярський Н. І. (2015)
Піонтковський В. К. - Лікування діафізарних переломів передпліччя за матеріалами обласного центру ортопедії, травматології та вертебрології "кз рокл", Циплінський Ю. І., Новак М. М., Мироник Б. М. (2015)
Тяжелов А. А. - Роль малоподвижных соединений таза в биомеханике локомоций и выборе метода остеосинтеза, Яресько А. В., Гончарова Л. Д., Лобанов Г. В., Боровой И. С. (2015)
Цвях А. І. - Цитокіновий профіль, як діагностичний маркер перебігу травматичного процесу, при пошкодженнях опорно-рухового апарату у постраждалих з політравмою, Гур’єв С. О. (2015)
Фіщенко В. О. - Досвід використання ударно-хвильової терапії як ад’ютанта в лікуванні переломів ускладнених сповільненою консолідацією та псевдоартрозів, Килимнюк Л. О., Фіщенко Т. В., Яремен С. Ю. (2015)
Фіщенко В. О. - Оцінка вираженості клімактеричного синдрому та ризик великих переломів у пацієнток з первинним постменопаузальним остеопорозом, Чайка Г. В., Дністрянська А. П., Килимнюк Л. О. (2015)
Vsylchyshyn Y. M. - Laser polarimetric assessment of human synovial fluid at macromolecular level, Kvasniuk D. I., Vasyuk V. L., Pilipchuk T. P. (2015)
Viscusi E. R. - Pain Medicine Section Editor: Spencer S. Liu A Multiple-Day Regimen of Parecoxib Sodium 20 mg Twice Daily Provides Pain Relief After Total Hip Arthroplasty., Gimbel J. S., Halder A. M., Snabes M., Brown M. T., Verburg K. M. (2015)
Драганов Б. Х. - Моделирование фазовых процессов в сорбционных термотрансформаторах, Козырский В. В. (2015)
Kozyrskiy V. - Smart Grid as an innovation base of development of electrical energy, Kaplun V. (2015)
Бржезицький В. О. - Аналіз пульсацій струму високовольтного каскадного генератора постійної напруги, Десятов О. М., Гаран Я. О., Бабічева А. А. (2015)
Коршунов Б. П. - Енергозберігаюча охолоджувальна система для тваринницьких ферм, Учеваткин А. И., Марьяхин Ф. Г., Коршунов А. Б. (2015)
Фиалко Н. М. - Влияние на характеристики течения степени загромождения эшелонированными стабилизаторами каналов горелочных устройств, Шеренковский Ю. В., Прокопов В. Г., Полозенко Н. П., Меранова Н. О., Алешко С. А., Милко Е. И., Озеров А. А., Кутняк О. Н., Швецова Л. А. (2015)
Іноземцев Г. Б. - Особливості застосування високовольтних джерел енергії в електротехнологіях аграрних виробництв (2015)
Чміль А. І. - Дослідження енергетичної досконалості біотехнічних систем у тваринництві (2015)
Савченко В. В. - Вплив передпосівної обробки насіння в магнітному полі на урожайність овочевих культур, Синявський О. Ю., Бунько В. Я. (2015)
Коршунов Б. П. - Ресурсосберегающее оборудование для контроля потоков молока в вакуумных и напорных молокопроводах, Учеваткин А. И., Марьяхин Ф. Г., Коршунов А. Б., Орлов А. А. (2015)
Козирський В. В. - Архітектура енергоефективної системи управління теплицею із застосуванням нейромережевого аналізу та робототехнічного комплексу, Болбот І. М. (2015)
Гавриченко А. И. - Разработка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и прогнозирования профессиональных рисков на электросетевых предприятиях агропромышленного комплекса, Беликов Р. П. (2015)
Радько І. П. - Особливості газоплазмового напилення при відновленні контактних вузлів електричних апаратів (2015)
Сорокин Н. С. - Повышение эффективности функционирования электрических сетей напряжением 6-35 кВ посредством контроля параметров электрической сети (2015)
Іноземцев Г. Б. - Визначення окислювально-відновного потенціалу для прогнозування тривалості зберігання рослинної продукції, Окушко О. В. (2015)
Фомин И. Н. - Алгоритм и структурная схема дистанционного контроля успешного автоматического повторного включения секционирующего выключателя ЛЭП, Зелюкин В. И., Беликов Р. П. (2015)
Демченко В. Г. - До питання про фазові переходи, Драганов Б. Х. (2015)
Фомин И. Н. - Запрет включения выключателя авр при дистанционном контроле аварийных отключений в линии электропередачи (2015)
Draganov B. - Optimization of underground heat accumulators in heat pump systems, Kozyrskiy V. (2015)
Васюхин М. И. - Программная реализация линейно-вращательного перемещения сложных символов подвижных объектов на базе аффинных преобразований, Касим А. М., Долынный В. В., Трохименко В. Ю. (2015)
Дубовенко К. В. - Аналіз впливу структури поверхні зернини на розподіл електричного поля, Захаров Д. О. (2015)
Шворов С. А. - Інтелектуальна система підтримки та прийняття рішень щодо організації вирощування, збору та перетворення енергетичних культур у біометан, Комарчук Д. С., Охріменко П. Г., Чирченко Д. В. (2015)
Іноземцев Г. Б. - Застосування теорії графів при вирішенні питання енергозбереження, Гай О. В., Діденко С. О. (2015)
Червинский Л. С. - Использование светодиодов в светокультуре тепличных растений, Сторожук Л. А., Луцак Я. М. (2015)
Kontsur V. - Magnetic pulse method supplying energy for move the piston into engine, Komarchuk D. (2015)
Голодний І. М. - Привод крокового двигуна 2L110M, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2015)
Жильцов А. В. - Розрахунок магнітного поля струмів обмотки статора вентильного двигуна, Ликтей В. В. (2015)
Колієнко В. А. - Особливості спалювання горючих газів із змінними характеристиками процесу горіння, Шеліманова О. В. (2015)
Коробський В. В. - Визначення величини проплавлення контактів електричних апаратів, що виготовлені з екологічно безпечних матеріалів, Виноградов І. М. (2015)
Чміль А. І. - Енергетичні характеристики імпульсного джерела високої напруги, Науменко О. В., Ілюхін Д. Ю., Мельник О. Д. (2015)
Литвин В. І. - Система допомоги в прийнятті рішень для енергоменеджера щодо процесів споживання теплової енергії будівлями, Шеліманова О. В. (2015)
Макаревич С. С. - Асинхронний двигун як основний елемент навантаження автономної системи електроживлення (2015)
Петренко А. В. - Анализ фазовых процессов в сорбционных аккумуляторах (2015)
Ілюхін Д. Ю. - Система допоміжних комбінованих електродів в установці для електричної обробки рідин, Усенко С. М. (2015)
Чміль А. І. - Імпульсне джерело високої напруги, Науменко О. В. (2015)
Чуєнко Р. М. - Однофазний компенсований асинхронний електродвигун, Мархонь М. В. (2015)
Рутило М. І. - Енергоефективне керування електроприводом технологічних машин за його енергетичними параметрами (2015)
Василенков В. Є. - Підвищення точності робочих підрахунків при калориметричних дослідженнях (2015)
Троханяк В. І. - Побудова сітки в ANSYS meshing для CFD моделей методом кінцевих елементів (2015)
Ткачук Т. В. - Дослідження впливу ультрафіолетового випромінювання на посилення антимікробних властивостей препарату "Біодез", Книжка Т. С. (2015)
Антипов Є. О. - Експериментальне дослідження ефективності нової конструкції акумулятора теплоти фазового переходу (2015)
Василенков В. Є. - Управління автоматичними насосними станціями при баштовій системі водопостачання (2015)
Шкода Н. Г. - Эффективная диэлектрическая проницаемость дисперсных систем с металлическими включениями, Шостак С. В. (2015)
Зінькевич О. П. - Процес формування волоконних світловодів як об’єкт вивчення, Нещадим О. М., Сафонов В. М. (2015)
Панталієнко Л. А. - Задачі гарантованої чутливості для систем звичайних диференціальних рівнянь (2015)
Дюженкова О. Ю. - Оцінка DT-модуля гладкості (2015)
Сафонов В. М. - Про множину скінченних рівнів неперервних функцій, Нещадим О. М., Зінькевич О. П. (2015)
Криворот Т. Г. - Ітераційні методи в задачах підвищення міцності матеріалів (2015)
Шипицин С. Я. - Вплив нітридного зміцнення на фазові перетворення та формування структури високовуглецевої сталі при охолодженні після аустенітизації, Короленко Д. М., Золотар Н. Я., Шишкін А. Є. (2014)
Юркова О. І. - Структура та фазовий склад високоентропійного AlCuNiFeTi сплаву, отриманого методом механічного легування, Чернявський В. В., Романенко Ю. М. (2014)
Мазур В. І. - Локальні фазові рівноваги та кінетика екстектичного перетворення в бінарних сплавах, Лобода П. І. (2014)
Кондратюк С. Є. - Характеристики руйнування при модифікуванні сталей дисперсно-структурованими модифікаторами, Стоянова О. М., Пархомчук Ж. В. (2014)
Погрібний М. А. - Вплив термічної обробки на зносостійкість сталі 15Х11МФ, Вуєць О. Є. (2014)
Биба Є. Г. - Формування структури та властивостей титан-матричного композиту залежно від методу спікання, Лобода П. І. (2014)
Суменкова В. В. - Дослідження процесів, що відбуваються при нагріванні феросилікомагнієвої лігатури ФСМг7, Щерецький О. А. (2014)
Сосновський Л. А. - Дослідження процесів утилізації порошкових відходів сталі ШХ15, Власова О. В., Головкова М. Є. (2014)
Пархомчук Ж. В. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Спадкове модифікування сталей дисперсно-структурованими компонентами шихти (2014)
Нейма О. В. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Можливості застосування оболонкових форм за моделями, що розчинюються при отриманні складно-профільних виливків (2014)
Лисовенко С. О. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Оптимізація методу Стеціва (2014)
Бачинський Ю. Д. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Вплив клмплексних FeSiMg лігатур на структуроутворення і механічні властивості високоміцного чавуну (2014)
Смашнюк Ю. О. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Застосування електромагнітного впливу на кристалізацію металів та сплавів в електронно-променевих установках (2014)
Кузьменко О. А. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Підвищення механічних властивостей фторфлогопітового литва за рахунок часткового заміщення катіона калію (2014)
Недужий А. М. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Про можливість зміни морфології структури альфа-фази в алюмінієвих сплавах (2014)
Маначин І. А. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Оптимізація масообмінних процесів в рідкій ванні при інжекційному рафінуванні чавуну магнієм (2014)
Ушкалова О. В. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Поліпшення властивостей зносостійких сплвів системи Fe-Cr-C, Мосагутова А. В. (2014)
Рябий Д. В. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Дослідження утворення пор у вогнетривкому футеруванні сталерозливних ковшів в процесі його розігрівання (2014)
Юркова О. І. - Структурний стан і механічні властивості пластично деформованого заліза, Косянчук А. В., Гриценко М. Г. (2011)
Іванченко В. Г. - Сорбційні властивості евтектичних сплавів системи Ti – Fe – Mn, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В., Косорукова Т. О. (2011)
Кірчу І. Ф. - Вплив структури нержавіючих сталей з метастабільним аустенітом на стійкість до кавітаційного зношування, Шипицин С. Я., Чернега С. М., Степанова Т. В. (2011)
Дука В. М. - Вплив зміни умов охолодження в інтервалі кристалізації на структуру сплаву АК7ч, Борисов А. Г. (2011)
Гаврилюк В. Г. - Вплив титану на схильність до утворення гарячих тріщин та структуру сплавів Al – Cu5, Ласковець В. В., Гзовський К. Ю. (2011)
Храновська К. М. - Формування багатошарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах, Іващенко Є. В., Лобачова Г. Г. (2011)
Погрібний М. А. - Борування конструкційних сталей з використанням насичуючих паст, Князєв С. А. (2011)
Приходько Е. В. - Інформаційно-аналітична система стабілізації властивостей прокату, Тогобицька Д. М. (2011)
Щерецький О. А. - Дослідження особливостей будови металевих розплавів методом циклічного синхронного термічного аналізу (2011)
Толочин О. І. - Твердофазне ущільнення порошкових композиційних матеріалів на основі міді високим тиском (2011)
В.П. Гаврилюк. До 70-річчя від дня народження (2011)
9-й Міжнародний симпозіум "Наукові та технологічні аспекти виробництва чавуну" (2011)
Конкурс робіт молодих науковців України (2011)
Угода про передачу авторських прав на рукопис (2011)
VII Міжнародна науково-практична конференція "Литво-2011" (2011)
Напівавтомат ПМ-5М1 (2011)
Титул, зміст (2010)
Від редакції (2010)
Гаєвський Ю. Д. - Аналіз аметистів за допомогою інфрачервоної спектроскопії, Грущинська О. В. (2010)
Сергіенко І. A. - Стійкість виробів з лабрадориту в умовах сучасного міста (2010)
Пегловський В. В. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 4, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2010)
Гелета О. Л. - Нормативні вимоги до якості бордюру з декоративного каміння, Ляшок В. І. (2010)
Власюк Д. I. - Перспективи впровадження побудови 3-D моделей масиву гірських порід для прогнозування і розробки родовищ декоративного каміння (2010)
Сурова В. М. - Кремені Житомирщини (2010)
Беліченко О. П. - Найдавніша знахідка обробленого бурштину в Європі, Мацуй В. М. (2010)
Чернишевич О. В. - "Ринок природного каміння в Україні перебуває у стані очікування” (2010)
Беліченко О. П. - Пам’яті Олександра Журавльова (2010)
Коштовне камiння (2010)
Декоративне камiння (2010)
Войтович Р. - Глобальний тероризм як виклик суспільному розвитку (2010)
Карлова В. - Проблеми формування загальнонаціональної ідеології в Україні (2010)
Сурай І. - Методологічні основи дослідження проблем еліт у державному управлінні (2010)
Федорів Т. - Концептуалізація феномену репутації в державно-управлінському вимірі (2010)
Григорчак І. - Еліта як суспільний феномен (2010)
Крушельницька Т. - Удосконалення системи професійного навчання державних службовців: інноваційно-інформаційний аспект, Пригородова С. (2010)
Зайцева І. - Удосконалення кадрового забезпечення місцевого самоврядування шляхом використання статутів територіальних громад (2010)
Бублик С. - Основні чинники формування державної науково-технологічної політики (2010)
Кравчук І. - Оцінювання державної політики в Україні (2010)
Крушельницька Т. - Суперечності у сфері державного управління податковою системою та напрями їх вирішення (2010)
Сапронов О. - Елементарний суб'єкт у складі об'єкта державного регулювання системи забезпечення транспортної безпеки України (2010)
Пугач А. - Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в системі державного управління України (2010)
Фролов А. - Інституціоналізація державного регулювання сфери забезпечення якісним продовольством населення України (2010)
Олійник Н. - Державне коригування збоїв ринкового механізму саморегулювання в житловій сфері (2010)
Сафронова О. - Завдання та принципи державного регулювання ринку корпоративного контролю в Україні (2010)
Скиба М. - Приватизація як інструмент структурних перетворень в економіці України: поняття, основні проблеми та шляхи їх вирішення (2010)
Толуб'як В. - Світова фінансова криза: виклики та висновки для пенсійних фондів (2010)
Дегтярьова І. - Теорії регіонального розвитку та їх еволюція як основа сучасного регіонального управління (2010)
Колтун В. - Емерджентність системи місцевого самоврядування міста (2010)
Малиновський В. - Регіональне самоврядування в Україні: підходи до запровадження (2010)
Монастирський Г. - Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня (2010)
Пасічник М. - Еволюція та характерні ознаки децентралізації публічного управління (2010)
Рубан Ю. - Демократія та національна ідентичність як комунікація влади і суспільства (2010)
Шубін С. - Політичний маркетинг у державному управлінні: сутність, методологія впровадження, проблемне поле (2010)
Крентовська О. - Запобігання негативному впливу старіння населення України на фінансово-економічні параметри суспільства (2010)
Мороз В. - Удосконалення механізму державного замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою як напрям підвищення ефективності використання трудового потенціалу країни (2010)
Петроє О. - Вплив соціального діалогу на показники соціально-економічного розвитку країни: зарубіжний досвід (2010)
Шиян О. - Становлення міжгалузевої взаємодії у державній освітній політиці України з питань забезпечення здорового способу життя молоді (2010)
Шкробанець І. - Розробка моделі оцінювання наукового супроводу прийняття управлінського рішення у сфері охорони здоров'я на регіональному рівні (2010)
Васюк Н. - Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров'я: сутність поняття (2010)
Оржель О. - Європейське врядування з точки зору теорії ігор (2010)
Гончарук Н. - Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції, Сурай І. (2010)
Пірен М. - Соціальна відповідальність політико-управлінської еліти за умов демократизації управління в Україні (на досвіді ЄС) (2010)
Карлова В. - Національна ідея сучасної України: проблеми та перспективи формування (2010)
Кондратюк Т. - Еволюція порівняльного публічного (державного) адміністрування наприкінці ХХ - на початку ХХІ століть (2010)
Рачинський А. - Вітчизняна бюрократія та її роль у процесах модернізації державного управління, Пантелейчук І. (2010)
Суший О. - Соціокультурна метрика і топологія як теоретико-методологічне підгрунтя аналізу державності (2010)
Бортейчук Р. - Теоретико-методологічні засади становлення стратегічного управління в контексті сучасних дослідницьких підходів (2010)
Устименко О. - Оцінка ефективності системи кадрового менеджменту в Збройних Силах України (2010)
Чайка Л. - Проблеми підвищення кваліфікації міських голів (2010)
Кравчук І. - Перспективи застосування загальної схеми оцінювання (CAF) в Україні (2010)
Федоренко В. - Національні комісії з регулювання природних монополій у системі центральних органів виконавчої влади: проблеми нормопроектного та управлінського забезпечення (2010)
Фролов А. - Забезпечення продовольством населення України та шляхи його гарантування в сучасних умовах (2010)
Янчук В. - Підходи до вирішення завдання оцінювання ефективності захисту інформації в системі електронного урядування (2010)
Балдич Н. - Методологічні засади дослідження проблем державного регулювання фінансових ринків (2010)
Крушельницька Т. - Удосконалення непрямого оподаткування в Україні (2010)
Сафронова О. - Розвиток депозитарної системи України в контексті державної політики протидії корпоративному рейдерству (2010)
Толуб'як В. - Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення України (2010)
Шарий В. - Державне управління ризиками у фінансовій сфері виконавчої гілки влади України, Таран В. (2010)
Лебединська О. - Система органів місцевого самоврядування регіону: динамічна модель структури, Вакуленко В., Колтун В. (2010)
Лебединська О. - Державне регулювання розвитку регіону: проблеми та перспективи, Валентюк І. (2010)
Бабінова О. - Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення регіонального розвитку в Україні (2010)
Борщ Г. - Рефлексивний підхід в організації діяльності органу місцевого самоврядування (2010)
Малиновський В. - Підходи щодо організації влади на первинному рівні публічного управління України (2010)
Слобожан О. - Державна політика у сфері реформування місцевого самоврядування: історико-правовий аспект (2010)
Купрій В. - Консультаційні цінності аналізу політики (2010)
Гирик М. - Оптимізація механізмів участі громадськості в державному управлінні на сучасному етапі державотворення (2010)
Тіньков А. - Роль громадських організацій у протидії політичній корупції (2010)
Солоненко І. - Соціальний капітал у сфері охорони громадського здоров'я та причини його девальвації в Україні, Жаліло Л., Мартинюк О. (2010)
Мокрецов С. - Зарубіжний досвід державної політики охорони репродуктивного здоров'я (2010)
Петроє О. - Сучасний стан та пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку національної моделі соціального діалогу в Україні, Осовий Г., Варениця В. (2010)
Рой І. - Міграційні процеси в системі державного регулювання демографічної безпеки України (2010)
Мостовий Г. - Формування штатного кадрового резерву як перспективний напрям забезпечення державної служби кадрами нової генерації, Бабаєв В. (2010)
Мартин Н. - Роль молодіжних громадських організацій у сучасній практиці врядування в Україні (2010)
Кравчук І. - Моделі оцінювання у сфері державного управління (2010)
Пухкал О. - Прозорість як важливий чинник модернізації державного управління (2010)
Рачинський А. - Стратегічні підходи до оптимізації структур органів державної влади в сучасних умовах суспільного розвитку (2010)
Соловйов В. - Надання управлінських послуг населенню: аналіз європейського досвіду (2010)
Сурай І. - Аналіз дослідження проблеми еліт у державному управлінні України (2010)
Суший О. - Соціокультурна зумовленість особливостей демократичного реформування Української держави (2010)
Пархоменко-Куцевіл О. - Удосконалення процедури атестації державних службовців: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Яценко С. - Напрями підвищення якості ділової комунікації державних слубовців у державному управлінні (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського