Герасименко Л. В. - Вплив гіпертиреоїдизму та стану жіночої репродуктивної системи на розвиток остеопенічного синдрому (2015)
Препарат Тожео® (Toujeo®) затверджений у Європейському Союзі для лікування діабету у дорослих — новий базальний інсулін показав глікемічний контроль із меншою кількістю випадків підтвердженої гіпоглікемії (2015)
Современные принципы ведения пациентов с синдромом диабетической стопы и критической ишемией нижних конечностей (2015)
VI Міжнародний медичний форум. Підсумки (2015)
Головач І. Ю. - Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2-го типу: необхідність раннього старту та можливості вибору, Дячек О. В. (2015)
Пасєчко Н. В. - Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу, Наумова Л. В., Кульчінська В. М., Джула М. А. (2015)
Луценко Л. А. - Артериальные гипертензии надпочечникового генеза: аспекты лабораторного обследования (2015)
Муравльова О. В. - Цукровий діабет 2-го типу в практиці лікаря сімейної медицини (2015)
Бобрик М. И. - Взаимное влияние тиреоидного и углеводного обмена. Парадигмы и парадоксы (2015)
Таращенко Ю. М. - Віддалені результати хірургічного лікування доброякісної вогнищевої патології щитоподібної залози, Болгов М. Ю., Іванова О. М., Герасименко В. Б., Бойко З. Н. (2015)
Горобейко М. Б. - Системний огляд ефективності місцевого лікування виразок за синдрому діабетичної стопи з позицій доказової медицини, Крушинська З. Г. (2015)
Исмаилов С. И. - Взаимосвязь сахарного диабета и тиреоидной патологии (обзор литературы), Гулямова Х. Р., Ахмедова Ш. У., Максутова Н. Н. (2015)
Кочуєва М. М. - Оптимізація ультразвукових методів дослідження в оцінці стану серця й судин у хворих на артеріальну гіпертензію за наявності або відсутності цукрового діабету 2-го типу, Радзішевська Я. К., Радзішевська Є. Б., Лінська А. В. (2015)
Савченко І. П. - Оптимізація діагностики і лікування хворих на ускладнений інфаркт міокарда із цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Глоба Є. В. - Вроджений гіперінсулінізм: можливості сучасної діагностики та лікування (2015)
Лепейко Т. І. - Теоретичні засади вимірювання продуктивності праці в сучасних умовах (2014)
Павленко И. Г. - Модернизация отраслевой структуры промышленности Крыма (2014)
Мітюшкіна Х. С. - Співробітництво країн Північноамериканського регіону в енергетичній сфері (2014)
Гаркуша О. В. - Аналіз національної моделі та законодавчої бази кредитної кооперації України (2014)
Наторіна А. О. - Тенденції розвитку ринку рафінованої соняшникової олії в Україні (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Креативний розвиток персоналу підприємства як чинник формування креативної індустрії України в умовах євроінтеграції, Іванов Ю. В. (2014)
Волков Д. В. - Організації системи управління персоналом харчових підприємств як центру фінансової відповідальності (2014)
Лугівська О. П. - Особливості управління витратами обігу торговельного підприємства в умовах трансформаційних процесів, Лугівська Л. А. (2014)
Погорелов Ю. С. - Формування механізму екологізації діяльності підприємства, Вахлакова В. В. (2014)
Булкот Г. В. - Основні види контролю в системі економічної безпеки підприємства (2014)
Миклушка С. І. - Інноваційний потенціал підприємств у книговидавничій галузі: поняття, структура, складові (2014)
Кривенко С. В. - Сучасні підходи до розвитку рециклінгу вторинних матеріальних ресурсів в контексті "зеленої" індустрії (2014)
Макара О. В. - Методи оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу, Гарасюк Д. М. (2014)
Водяник М. О. - Маркетинг комунікацій у сфері послуг на сучасному етапі розвитку ринкових відносин (2014)
Яцун Л. М. - Методологічні підходи до формування системи управління підприємствами сфери харчування населення (2014)
Коваль Л. М. - Сучасні стратегії сільськогосподарських суб’єктів (2014)
Гуржій Н. Г. - Моделювання стратегічного управління збутовою діяльністю підприємств (2014)
Данкеєва О. М. - Інструменти мерчандайзингу як каталізатор прийняття рішень споживачів щодо купівлі товару (2014)
Гакова М. В. - Концептуальні підходи до управління персоналом підприємств готельно-ресторанного господарства (2014)
Лозова О. В. - Державне регулювання цінової політики у роздрібній торгівлі національної економіки України (2014)
Лісовський І. В. - Особливості формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислового підприємства, Рудніченко Є. М. (2014)
Козицька Г. В. - Дослідження концентрації ринку силових масляних трансформаторів, Іванов В. Ю. (2014)
Яневич М. М. - Оцінка взаємозв’язку стратегій маркетингового управління та їх інформаційно-аналітичного забезпечення на кондитерських підприємствах, Сафонов Ю. М. (2014)
Коваленко О. В. - Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України (2014)
Дуда М. О. - Формування інвестиційного портфеля інститутів спільного інвестування (2014)
Михайлова Н. В. - Місце страхового бізнесу у фінансовій системі України (2014)
Лещук В. П. - Логістичний підхід до управління фінансовими потоками суб’єктів бізнесу в ринковому середовищі (2014)
Ясинська Н. А. - Науково-методичний підхід до опису фінансової поведінки фізичних осіб (2014)
Рогова Н. В. - Бухгалтерський облік дисконтування зобов’язань: проблеми реалізації в умовах МСФЗ (2014)
Трішкіна Н. І. - Сучасні підходи до формування професійних компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю (2014)
Титул, зміст (2015)
Азьмук Н. А. - Нестандартная занятость как способ выживания населения в слаборазвитых странах (2015)
Готра В. В. - Інноваційний маркетинг як інструмент управління інноваційним розвитком АПК (2015)
Аллахвердиева М. А. - Регулирование транснационального бизнеса на уровне отрасли (внешняя торговля) (2015)
Бутенко Н. В. - Антимонопольна політика у сфері регулювання партнерських відносин (2015)
Воробієнко П. П. - Цільовий підхід до менеджменту вищої освіти, Станкевич І. В. (2015)
Гвоздик Н. М. - Інвестування в людський капітал як чинник підвищення продуктивності праці (2015)
Денисов К. В. - Промислова політика регулювання інноваційної модернізації виробничих процесів у чорній металургії України (2015)
Жабинець О. Й. - Вплив інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних економічних умовах (2015)
Іванов Ю. Б. - Напрями реформування системи державних закупівель, Севостьянова Г. С. (2015)
Маловичко С. В. - Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України (2015)
Манойленко А. В. - Исследование структурных сдвигов в национальной экономике как основа формирования приоритетов государственной инвестиционной политики, Кравченко С. Н. (2015)
Наумік-Гладка К. Г. - Державне регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності в системі економічної безпеки України (2015)
Оганезова А. В. - Формирование парадигмы здоровьеориентированной экономики (2015)
Портна О. В. - Інституційне забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України (2015)
Проноза П. В. - Анализ особенностей и распознавание патологических кризисных процессов в машиностроении Украины (2015)
Соболєва М. В. - Неекономічні чинники сучасного розвитку фінансового сектору української економіки: методологічні засади дослідження (2015)
Федоренко И. А. - Индикативное планирование регионального развития как социально-экономическая система, Мордовцев А. С. (2015)
Vinichenko O. M. - The Two-Prism Model of Enterprise Performance Management (2015)
Колодізєва Т. О. - Визначення ланцюгів поставок та їхня роль у підвищенні ефективності логістичної діяльності підприємств (2015)
Крупський О. П. - Когнітивний стиль як фактор розвитку підприємств туризму та гостинності (2015)
Маліков В. В. - Внутрішній аудит: аналіз проблематики та організація на підприємстві (2015)
Олійник Т. В. - Методичне забезпечення вибору стратегії економічної безпеки машинобудівних підприємств, Яртим І. А. (2015)
Pedko I. A. - Determining Directions of Market Researches by Concrete Manufacturing Enterprises (2015)
Пурський О. І. - Функціональна модель Web-підприємства з мережею Інтернет-магазинів, Мазоха Д. П., Жарій І. О. (2015)
Савицька Н. Л. - Теоретико-методичні аспекти формування маркетингової політики підприємств на ринку м’яса та м’ясопродуктів, Афанасьєва О. П. (2015)
Семенова В. Г. - Система показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності (2015)
Холодний Г. О. - Особливості та перспективи безперервної освіти в системі кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємств (2015)
Цимбалюк С. О. - Компенсаційна політика як чинник гармонізації соціально-трудових відносин (2015)
Бєлова І. В. - Ідентифікація критичного рівня накопичення системного фінансового ризику в економіках країн Центральної та Східної Європи (2015)
Васильчук І. П. - Фінанси сталого розвитку як відповідь на виклики постіндустріальної економіки (2015)
Діденко О. М. - Вплив інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни (2015)
Рязанова Н. С. - Институт финансового эккаунтинга (счетоводства) в архитектуре финансово-экономических институтов информационного общества (2015)
Березін О. В. - Компаративний аналіз до дослідження управління розвитком підприємств торгівлі, Мезенцева О. М. (2015)
Варцаба В. І. - Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем (2015)
Возняк Г. В. - Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти (2015)
Зіновчук В. В. - Кластеризація підприємств м’ясопереробної галузі, Рудь В. В. (2015)
Shkolnik I. A. - Investigation of causality of formation of deposit resources of individuals In ukraine, Bukhtiarova A. G. (2015)
Содержание (2015)
Від редактора (2015)
Мітченко О. І. - Поширення порушень вуглеводного обміну в міській популяції України залежно від ступеня і типу ожиріння, Мамедов М. Н., Колесник Т. В., Дєєв А. Д., Романов В. Ю., Кулик О. Ю., Шкрьоба А. О. (2015)
Гогитидзе Т. Г. - Особенности липидного обмена у больных с пролактиномами на этапах супрессивной терапии агонистами дофамина (2015)
Дідушко О. М. - Вплив інсулінорезистентності на функцію нирок у хворих на первинний гіпотиреоз (2015)
Ілюшина Г. Я. - Порушення вуглеводного обміну та компоненти метаболічного синдрому в пацієнток із гіпертонічною хворобою на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи, Мітченко О. І., Романов В. Ю. (2015)
Урбанович А. М. - Вплив лікування метформіном на вміст деяких гормонів жирової тканини та медіаторів генералізованого неспецифічного запалення в пацієнтів з уперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Паньків І. В. - Популяційні чинники ризику в генезі порушень кісткового метаболізму у хворих на автоімунний тиреоїдит (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Динаміка показників вуглеводного й ліпідного обміну під впливом комплексної терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з первинним гіпотиреозом (2015)
Генделека Г. Ф. - Влияние гипогликемизирующей терапии на динамику массы тела, Генделека А. Н. (2015)
Рыкова О. В. - Лабораторные аспекты диагностики гиперпролактинемии (2015)
Горшунская М. Ю. - Комбинированная терапия антигипергликеми-ческими пероральными препаратами (метформин, производные сульфонилмочевины) с инсулином в менеджменте больных сахарным диабетом 2-го типа (патогенетическая обоснованность и клиническая целесообразность) (2015)
Лучицький В. Є. - Стан статевої функції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Гончарова О. А. - Селенодефицит и возрастзависимая патология (в фокусе дейодиназы), Ильина И. М. (2015)
Большова О. В. - Cтан серцево-судинної системи та ліпідний спектр при соматотропній недостатності у молодих дорослих із маніфестацією в дитячому віці (огляд літератури та власні спостереження), Вишневська О. А., Музь В. А., Ткачова Т. О., Малиновська Т. М., Самсон О. Я. (2015)
Исмаилов С. И. - Динамика йододефицитных заболеваний в Республике Каракалпакстан по результатам эпидемиологических исследований 1998, 2004 и 2014 гг., Атаджанова М. М., Юлдашева Ф. З., Рашитов М. М. (2015)
Безродний Б. Г. - Використання методик пластичного закриття ранових дефектів у комплексному лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи, Радомський О. А., Приступюк М. О. (2015)
Хоперія В. Г. - Комплексне клініко-лабораторне та цитологічне дослідження виділень із шийки матки та піхви в жінок з ендокринопатіями, Ларіна О. В., Гузь О. О., Коваленко М. В. (2015)
Гость журнала — главный эндокринолог МЗ Республики Беларусь професор Алла Петровна Шепелькевич (2015)
Кривуля С. В. - Літофізична характеристика та особливості будови теригенної продуктивної товщі великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько-верхньокам’яновугільних відкладах ДДЗ, Лагутін А. А., Повєрєнний С. Ф. (2015)
Ганженко Н. С. - Застосування методу Монте-Карло для оцінки ємності порового простору прогнозних нафтогазоперспективних ділянок Оболонської астроблеми, Федченко Т. О., Петровський Д. О., Аніщенко Ю. В. (2015)
Карпенко І. О. - Трансгресивні секвенції XIV мікрофауністичного горизонту в межах центральної частини північного заходу Дніпровсько-Донецького басейну в зв’язку з пошуком скупчень сланцевого газу (2015)
Паюк С. О. - Петрофізична модель нафтонасичення порід-колекторів башкирського ярусу Яблунівського родовища ДДЗ, Стебельська Г. Я., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С. (2015)
Вергельська Н. В. - Структурно-тектонічні особливості формування покладів газу у вуглепородних масивах Донбасу (2015)
Якимів М. М. - Аналітичні дослідження характеру розподілу рідинних відкладень по довжині газопроводу (2015)
Фридер І. В. - Одержання бітумів на основі залишків переробки парафінистих нафт, Гринишин О. Б., Шищак О. В. (2015)
Ніщета В. В. - Попередження раптових відмов ГПА, Сидоров В. А., Горбунов О. В. (2015)
Cторчак С. О. - Актуальні аспекти екологічної політики в нафтогазовому комплексі (на прикладі Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Маслюченко В.Г., Дмитрик В. В. (2015)
Інформаційний бюлетень (2015)
Тодійчук О. С (2015)
Процюк І. В. - Поділ державної влади в парламентсько-президентській республіці (2012)
Гетьман І. В. - Тенденції в методологічній компоненті сучасної юридичної науки (2012)
Размєтаєва Ю. С. - Способи захисту прав людини у громадянському суспільстві (2012)
Єрмолаєв В. М. - Місцеві представницькі органи влади Великого Князівства Литовського й Речі Посполитої (2012)
Пирогова С. І. - Кодекс законів про кооперацію УСРР (1925 р.): історія розробки й доля проекту (2012)
Закоморна К. О. - Інститут конституційної скарги як засіб підтримки збалансованості конституційного розвитку (на прикладі постсоціалістичних країн східної й північної Європи) (2012)
Любченко П. М. - Проблеми регулювання взаємодії органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування (2012)
Гетьман А. П. - Деякі аспекти правового регулювання переходу від технократичної до екологічної парадигми цивілізації, Лозо В. І. (2012)
Троцька М. В. - Суб'єкти права комунальної власності на природні ресурси (2012)
Кіндюк Б. В. - Організаційно-правові засади управління українськими лісами в 1945-1953 роки (2012)
Цесарський Ф. А. - Співвідношення норм національного трудового права й міжнародно-правових актів у регулюванні інституту трудового договору (2012)
Степанюк А. А. - Аксіологія правової політики в міжнародному приватному праві (2012)
Трофімов С. А. - Питання запровадження в Україні механізмів визнання організації терористичною і притягнення її до відповідальності (2012)
Стародубцев А. А. - Формування кадрового резерву в органах внутрішніх справ України (2012)
Мартиновський В. В. - Дія дозволів у часі (2012)
Россіхіна Г. В. - Щодо вдосконалення норм податкового законодавства (2012)
Коваленко Л. П. - Інформаційне право в Україні (2012)
Радутний О. Е. - Соціально-економічний чинник обумовленості кримінально-правової охорони інформаційних відносин (2012)
Голіна В. В. - Криміногенний потенціал суспільства: поняття, зміст, форми реалізації (2012)
Головкін Б. М. - Відвернення загрози становлення соціально невлаштованої молоді на шлях збагачення засобами кримінального насильства (2012)
Романов М. В. - Забезпечення прав засуджених неповнолітніх під час відбування покарання у виді позбавлення волі (2012)
Лисодєд О. В. - Правові засади відносин засуджених до позбавлення волі із зовнішнім світом (2012)
Туманянц А. Р. - Скарга як правовий засіб захисту прав і законних інтересів особи на досудових стадіях кримінального процесу (2012)
Ковтуненко Л. П. - Ситуація слідчої дії як самостійна категорія в криміналістиці (2012)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне дослідження нелегального обігу курильних сумішей, Шаповалова В. О., Сухая М. Ю. (2012)
Марочкін І. Є. - Проблеми судової правотворчості в забезпеченні принципу верховенства права (2012)
Лапкін А. В. - Правозахисна діяльність прокурора по забезпеченню права потерпілого на інформацію в кримінальному судочинстві України (2012)
Сидоренко А. С. - До питання сутності й розуміння дисциплінарної відповідальності у трудових правовідносинах (2012)
Лобов О. А. - Загальна характеристика добросусідських правовідносин за земельним законодавством України (2012)
Сидорова С. В. - Агротехнічні заходи у сфері правового забезпечення підвищення родючості ґрунтів (2012)
Жарий О. К. - Повноваження суб'єктів сектора безпеки щодо застосування заходів адміністративного попередження і припинення (2012)
Шевчук О. М. - Проблеми вдосконалення адміністративної відповідальності за ввезення, вивезення і транзит фальсифікованих лікарських засобів через митний кордон (2012)
Олефір А. О. - Забезпечення публічних інтересів у господарських відносинах державних закупівель у сфері охорони здоров'я (2012)
Романенко Л. В. - Деякі питання оптимізації системи управління в галузі фізичної культури та спорту (2012)
Дурсунов Р. М. - Особливості міжнародно-правового визнання незалежної України (2012)
Сидоренко О. О. - Особливості структури процесуально-правової норми (2012)
Ставичний Є.М. - Відновлення свердловин – перспективний напрям збільшення видобутку вуглеводнів у Західному нафтопромисловому районі України, П'ятківський С.А., Плитус М.М., Притула Л.Я., Ковальчук М.Б. (2014)
Коцкулич Я.С. - Дослідження впливу згину на напружений стан обсадних труб, Лев О.М., Марцинків О.Б. (2014)
Нагорний В.П. - Спектральні характеристики бігармонічної акустичної обробки нелінійного середовища пласта, Денисюк І.І., Юшицина Я.О. (2014)
Мельник Є.А. - Удосконалення та управління технологіями підвищення конденсатовіддачі покладів із використанням композиційного гідродинамічного моделювання, Гунда М.В., Зарубін Ю.О., Гришаненко В.П., Ліхван В.М. (2014)
Гутак А.Д. - Використання вихрових труб для підготовки природних газів (2014)
Перелік статей, опублікованих у 2014 році (2014)
Тараєвський О.С. - Дослідження несучої здатності магістральних трубопроводів за складних умов (2014)
Власюк Я.М. - Рівень оснащення житла побутовими лічильниками газу, Рябцева О.М. (2014)
Андріїшин М.П. - Вплив фізико-хімічних показників газу на ефективність роботи газових приладів, Домницький Р.А., Дехтярчук С.І., Гладишевський М.В., Едель А.В. (2014)
Дригулич П.Г. - Проблемні аспекти поводження з шламами, забрудненими природними радіонуклідами (2014)
Інформаційний бюлетень (2014)
Страфун С. С. - Сравнительный анализ напряжений в системе "кость — имплантат" при эндопротезировании головки лучевой кости разными конструкциями, Бойко И. В., Макаров В. Б., Щербаков Д. Е., Раджабов О. С., Страфун А. С. (2015)
Цимбалюк В. І. - Діагностика й лікування хворих із травматичними ушкодженнями периферичних нервів в умовах бойових дій, Лузан Б. М., Цимбалюк Я. В. (2015)
Лазарев І. А. - Напружено-деформований стан ахіллового сухожилля при переломі п’яткової кістки зі зміщенням периферичного фрагмента, Радомський О. А., Рябоконь П. В., Скибан М. В. (2015)
Поворознюк В. В. - Стан скелетної м’язової тканини в українських жінок постменопаузального віку, Дзерович Н. І., Белінська А. С., Паламарчук А. А. (2015)
Мителева З. М. - Исследование напряженно-деформированного состояния моделей коленного сустава в зависимости от величины варусной деформации и толщины суставного хряща, Снисаренко П. И., Зеленецкий И. Б., Карпинский М. Ю., Яресько А. В. (2015)
Проценко В. В. - Результати ендопротезування великих суглобів у хворих з пухлинами кісток та причини ускладнень, Дуда Б. С., Салманова К. М. (2015)
Guriev S. О. - Possibilities of telemedicine in work to improve survival in multiple trauma victims, Fil А. Y. (2015)
Колесниченко В. А. - Оценка функциональных возможностей опорно-двигательного аппарата пациентов с различными вариантами болезни Шейерманна — Мау, Фищенко В. А., Днепровская А. В. (2015)
Ткаченко М. Н. - Основные остеосцинтиграфические параметры операбельности при эндопротезировании тазобедренных суставов, Король П. А. (2015)
Поворознюк В. В. - Вертебральний больовий синдром: зв’язок із мінеральною щільністю та якістю кісткової тканини, Орлик Т. В., Дзерович Н. І. (2015)
Лазарев І. А. - Напружено-деформований стан проксимального відділу стегнової кістки з наявністю порожнистого дефекту (осередок фіброзної дисплазії) в умовах остеосинтезу різними типами фіксаторів, Гук Ю. М., Олійник Ю. В., Скибан М. В. (2015)
Рибак В. А. - Сучасні можливості та перспективи застосування CAD/CAM технології в лікуванні хворих із дефектами і деформаціями кісток лицевого черепа, Копчак А. В. (2015)
Страфун С. С. - Результати лікування хворих із переломами проксимального епіметафіза плечової кістки, Богдан С. В., Сергієнко Р. О., Макаров В. Б. (2015)
Гур’єв С. О. - Лікування переломів довгих кісток у постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод, Сацик С. П., Євдошенко В. П., Нацевич Р. О. (2015)
Шимон В. М. - Можливості ультразвукової діагностики епіфізеолізу та пошкоджень зв’язкового апарату надп’ятково-гомілкового суглоба в дітей, Шармазанова О. П., Агій В. І. (2015)
Гур’єв С. О. - Гіпотермія як одна з причин летальності у хворих із політравмою на ранньому госпітальному етапі, Філь А. Ю., Лемішко Б. Б. (2015)
Лобанов Г. В. - Ультразвуковая диагностика динамики остеорепарации при политравме (клинический случай), Кузьменко Д. В., Бессмертный С. А. (2015)
Процюк І. В. - Втілення принципу поділу влади в дуалістичних і парламентських монархіях (2012)
Єрмолаєв В. М. - З досвіду сеймового представництва у Великому князівстві Литовському й Речі Посполитій (2012)
Стешенко Т. В. - Організаційно-правові аспекти виборчого процесу по виборах народних депутатів України, Коваленко М. Г. (2012)
Соловйов О. М. - До питання про генезис права власності (2012)
Янишен В. П. - Майновий інтерес як предмет договору страхування (2012)
Яркіна Н. Є. - Про надання роботодавцеві немайнових прав на службовий твір (2012)
Аляб’єва Н. В. - Договір про надання послуг хостингу (2012)
Васильєв С. В. - Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві України (2012)
Лаврик Г. В. - Сутнісний зміст кооперації і теоретико-правові засади її розвитку (2012)
Євсєєв О. П. - Правова природа мирової угоди в господарському процесі, Жигалкін І. П., Присяжнюк О. О. (2012)
Гетьман А. П. - Правовий захист клімату Землі: історична динаміка, основні компоненти й перспективи розвитку Кіотського процесу, Лозо В. І. (2012)
Соколова А. К. - Правові проблеми систематизації екологічного законодавства України (2012)
Уркевич В. Ю. - Новели правового регулювання у сфері страхування сільськогосподарської продукції (2012)
Лученко Д. В. - Про європейський правовий досвід у розвитку інституту оскарження в адміністративному праві (2012)
Ляшук Р. М. - До питання про форми діяльності відділів прикордонної служби (2012)
Трофімов С. А. - Структурно-функціональна характеристика антитерористичної діяльності (2012)
Товкун Л. В. - Особливості принципів податкового права та їх види (2012)
Коваленко Л. П. - Юридична відповідальність за правопорушення у сфері інформаційної діяльності (2012)
Пащенко О. О. - Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства у працях радянських учених, що були опубліковані поза межами України перед розпадом СРСР (1990−1991 рр.) (2012)
Оболенцев В. Ф. - Нові кримінологічні теорії та перспективи розвитку кримінології в Україні (2012)
Черненок М. П. - Міністерство юстиції України в системі органів виконання покарань (2012)
Трофименко В. М. - Процесуальна форма: сутність і значення у кримінальному судочинстві (2012)
Дудніков А. Л. - Криміналістичне поняття "спосіб злочину" (2012)
Шевчук В. М. - Значення етапів розслідування для формування тактичних операцій (2012)
Калужна О. М. - Чи всі об’єкти й чи весь предмет криміналістичного пізнання лежать у сфері правових явищ: порівняння з наукою кримінального права (2012)
Марочкін І. Є. - Органи, що забезпечують формування суддівського корпусу (2012)
Русанова І. О. - Проблеми розвитку ювенальної юстиції (2012)
Овчаренко О. М. - Належне фінансове забезпечення суддів як гарантія їх незалежності (2012)
Зархіна С. Е. - Погляди Лона Л. Фуллера на мову права (2012)
Олефір А. О. - Питання господарсько-правової характеристики державних закупівель у сфері охорони здоров’я (2012)
Маліновська І. М. - Поняття й види порушень авторських прав на базу даних (2012)
Якимчук С. О. - Ефективність виконання судових рішень (2012)
Кулик Н. І. - Особливості правової охорони земель при здійсненні господарської діяльності (2012)
Лозо О. В. - Сутність і ґенеза юридичного поняття "ландшафт" (2012)
Савчук О. О. - Наукові підходи до процедурних правовідносин у лісовому законодавстві України (2012)
Демидова Є. Є. - Предмет допиту судового експерта (2012)
Прохазка Г. А. - Роль неурядових організацій у міжнародній боротьбі з голодом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Косінов С. А. - Контроль як необхідна умова існування демократичної держави (2013)
Размєтаєва Ю. С. - Права людини як основа інституцій громадянського суспільства (2013)
Хаустова М. Г. - Правова система України серед правових систем сучасності (2013)
Шигаль Д. А. - Щодо підстав виокремлення історико-правового порівняльного методу (2013)
Лизогуб В. А. - Правовий статус купецтва в епоху Петра I, Лахно В. І. (2013)
Селіхов Д. А. - Організаційно-правові засади створення полтавського земельного банку в контексті його практичної діяльності (1872-1917 роки) (2013)
Гетьман А. П. - Державно-правові проблеми подолання екологічної кризи в епоху глобалізації, Лозо В. I. (2013)
Лялюк О. Ю. - Проблемні питання системно-структурної організації влади автономної республіки Крим (2013)
Тацій Л. В. - Гласність і відкритість адміністративного процесу у світлі конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики європейського суду з прав людини (2013)
Ігнатченко І. Г. - Модернізаційний вимір організації та діяльності органів державного управління культурою (2013)
Шевчук О. М. - Правовий статус державної служби України з контролю за наркотиками (2013)
Товкун І. М. - Міжнародно-правові засоби функціонування офшорних фінансових центрів (2013)
Шовкопляс Г. М. - Контроль як форма державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2013)
Товкун Л. В. - Особливості реформування податкової системи України (2013)
Козак В. А. - Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: аналіз основного складу злочину (2013)
Євдокімова О. В. - Питання застосування спеціальних правил призначення покарання (2013)
Некрасов В. А. - Поняття і складники інфраструктури організованої злочинності у сфері господарської діяльності (2013)
Гринчак С. В. - Деякі питання щодо складів злочинів,передбачених ст. 143 КК України (2013)
Радутний О. Е. - Метафізичні методи пізнання кримінального права (2013)
Пащенко О. О. - Щодо вирішення питання соціальної зумовленості закону про кримінальну відповідальність у працях О. В. Наден (2013)
Оболенцев В. Ф. - Перспективи використання системного методу у кримінологічних дослідженнях (2013)
Пузирьов М. С. - Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі на певний строк як форма диференціації й індивідуалізації виконання покарання (2013)
Кудас І. Б. - ФАТФ як міжнародно-правова інституція (2013)
Степанюк А. А. - Система принципів правової політики в міжнародному приватному праві (2013)
Овчаренко О. М. - Порушення присяги як підстава конституційної відповідальності судді (2013)
Лапкін А. В. - Правова природа пред’явлення і підтримання прокурором цивільного позову у кримінальному провадженні (2013)
Бабенко О. С. - Становлення законодавства України про регулювання виробництва й використання хімікатів: проблеми технічного регулювання (2013)
Ляшевська Л. І. - Особливості зобов’язань з відшкодування шкоди, завданої особою в разі здійснення нею права на самозахист (2013)
Сібільова С. М. - Поняття, види й наслідки недійсних заповітів за чинним цивільним законодавством України (2013)
Біленська Д. О. - Визначення інформації в концепції антропоцентристського підходу (2013)
Романенко Л. В. - Публічні послуги у сфері фізичної культури та спорту: види й основна характеристика (2013)
Ізосімова К. С. - Становлення системи установ виконання покарань у виді позбавлення волі в радянський період розвитку української держави (2013)
Шорохова Ю. С. - Правове регулювання об’єкта податку на прибуток підприємств (2013)
Сурженко М. О. - Структура і зміст правового статусу прокурора (2013)
Латиш К. В. - Вандалізм: предмет і способи його вчинення (2013)
Манжос І. О. - Предмет допиту неповнолітнього підозрюваного при розслідуванні крадіжок, учинених групою осіб (2013)
Гетьман Г. М. - Психологічний профіль: проблеми моделювання особи невідомого злочинця (2013)
Фіннік С. Г. - Правові й економічні підстави укладення угоди про створення МВФ (2013)
Захарова В. О. - Екоправове виховання: поняття, сутність і зміст (2013)
Коваленко Г. В. - Основні Філософсько-правові ідеї праці Роналда Дворкіна "Серйозний погляд на права" (2013)
Вимоги до рукописів статей, що подаються до збірників наукових праць Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2013)
Половинська В. В. - Політико-ідеологічний аспект відносин Давньої Русі й країн Скандинавії в XI–XII ст. (2013)
Мартинчук С. В. - Ремісниче населення Житомира (за матеріалами ревізького перепису 1833 року) (2013)
Бундак О. А. - Вплив загальнодержавних процесів у Російській імперії на політизацію українського селянства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Собчук В. С. - Національна "бездержавність" як політичний ідеал Михайла Драгоманова (2013)
Магась В. О. - Боротьба за громадянські й академічні свободи організацій Всеросійського академічного союзу в Україні в 1905–1908 рр. (2013)
Крамар Ю. В. - Діяльність тимчасових органів польської влади на Волині (1919–1921 рр.) (2013)
Разиграєв О. В. - Правоохоронні органи у місті Луцьку в 1919–1939 роках (2013)
Шкірчак К. П. - Система кооперативної освіти на півдні України (1917–1929 рр.) (2013)
Рожков М. В. - Головні здобутки міських і сільських осередків Червоного Хреста 20-х рр. XX ст. в УСРР (за матеріалами звітів Товариства Червоного Хреста) (2013)
Новосадова Н. Г. - Соціально-правове становище наукової інтелігенції Житомирщини у 20–30-х рр. ХХ ст. (2013)
Баханова С. С. - Висвітлення "режиму санації" в Польщі 1926–1939 рр. у шкільних підручниках з історії (2013)
Сидоров К. С. - Особливості відбудови МТС Житомирщини в 1943–1945 рр. (2013)
Пархоменко Н. Є. - Житлово-побутові умови населення Харківщини у 1943–1945 рр. (2013)
Пагіря А. В. - Інтелігенція та розвиток заповідної справи в УРСР у 1950–1970-х рр. (2013)
Пачос Ю. В. - Виставкова співпраця України та Польщі у 2000–2012 рр., Романюк І. М. (2013)
Артьомов І. В. - Концептуальні засади сучасної регіональної політики в Україні (2013)
Стрільчук Л. В. - Інституційно-правові механізми сучасного українсько-польського співробітництва (2013)
Курзенкова А. О. - Жінка в скандинавській рунічній монументально-меморіальній традиції (2013)
Коваль М. В. - Розробка радянськими фортифікаторами концепцій укріплених районів у 20–30 рр. ХХ ст. (2013)
Шваб А. Г. - Особливості характеру зайнятості населення міжвоєнної Польщі: національний та регіональний аспекти (2013)
Колесник В. П. - Еволюція воєнно-політичної стратегії США в 40–70-ті роки ХХ ст., Подвернюк Л. М. (2013)
Яновська В. В. - Повстання 1863–1864 рр. на території Білорусі: конфесійний чинник (2013)
Шульга С. А. - Історія жінки в сучасному антикознавстві: новітні підходи в російській історіографії (2013)
Прищепа О. П. - Міста Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сучасний стан досліджень та перспективи вивчення (2013)
Ісмаілова Л. А. - Установлення відносин між Кримським ханством та Османською імперією в концепції радянської історіографії (2013)
Філатова О. М. - Духовенство білорусько-литовських губерній Російської імперії під час війни 1812 року: історіографія питання (2013)
Олешко П. С. - Землеволодіння на Волині у другій половині XIX − на початку XX ст.: аналіз джерел (2013)
Хоптинець І. М. - Дослідження стоянки Великий Дивлин-1 (скупчення Е) (Житомирська область) у 2012 році, Переверзєв С. В., Сорокун А. А. (2013)
Червінський А. І. - Пам’ятки сакральної архітектури Прикарпаття: проблеми обліку й збереження (2013)
Заєць Л. О. - Описи стародавніх споруд Луцька у періодиці громадських товариств Правобережної України (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Ковальчук Н. А. - Локальна специфіка традиційних звичаїв та обрядів великоднього циклу на Волинському Поліссі (за польовими матеріалами Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, зібраними в Камінь-Каширському р-ні Волинської обл.) (2013)
Сауляк Б. М. - Дослідження деревообробних промислів та ремесел на території Східного Поділля наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Дмитренко А. А. - Етнокультурні традиції мисливського промислу Житомирського Полісся (2013)
Курдина Ю. М. - Західноукраїнське гутництво як складова частина європейського скловиробництва (2013)
Карліна О. М. - Історична картина життя євреїв білоруського Полісся (рецензія на книгу "Евреи в Турове: история местечка Мозырского Полесья"*) (2013)
Бортнікова А. В. - Ковель за часів князя Андрія Курбського (2013)
Штанько О. Ф. - Луцьк: місто і соціум у другій половині ХVІ ст. (2013)
Саламаха М. П. - Василіанські монастирі як осередки релігійної ідентичності українців (остання чверть XVIIІ ст. − 30-ті роки ХІХ ст.) (2013)
Хоміч Д. В. - Волинська губернія в оперативних концепціях французького Генерального штабу напередодні війни 1812 р. (2013)
Карліна О. М. - Театральне життя у повітових містах Волинської губернії в першій половині ХІХ ст. (2013)
Сажок О. В. - Становлення і розвиток церковного братського руху у Волинській губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Макарчук О. Г. - Початкова шкільна освіта на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ − на початку ХХ ст. та пробудження національної свідомості українців (2013)
Кравець Д. М. - Українізація УСРР у західноукраїнській суспільно-політичній думці 1920-х рр. (2013)
Виздрик В. С. - Польське військове осадництво на західноукраїнських землях у 20−30-х роках ХХ ст. (2013)
Малеончук Г. О. - Нормативно-правові засади функціонування органів влади та місцевого самоврядування у Луцьку в 1919–1939 рр. (2013)
Крамар Ю. В. - Політика "волинського регіоналізму": еволюція проблеми (1921−1939 рр.) (2013)
Бортник Л. В. - Особливості організації розвідки Корпусу охорони прикордоння у Другій Речі Посполитій (2013)
Левченко Ю. І. - Управлінський апарат румунських адміністративно-територіальних одиниць України під час окупації 1941−1944 рр. (2013)
Савицька І. С. - Релігійне життя населення Волинської області в 1964–1985 рр. (2013)
Гарбарук А. С. - Товариство польської культури імені Тадеуша Костюшка на Волині: визначальні засади організації та функціонування (2013)
Панасюк О. П. - Зовнішньополітична діяльність Білоруської Народної Республіки у 1918−1925 рр. (2013)
Шваб А. Г. - Регіональна, релігійно-етнічна та соціально-демографічна характеристика континентальної еміграції з Польщі в 1930-х рр. (2013)
Шваб Л. П. - "Польські комуністи проти польських комуністів": політична боротьба в Польщі (червень 1948 р.) (2013)
Лазарук Я. І. - Перехід іспанської преси до демократії (1976−1984 рр.) (2013)
Крисенко Д. С. - Економічна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР (1981–1989 рр.) (2013)
Стрільчук Л. В. - Еволюція близькосхідної політики США щодо Іраку (90-ті роки ХХ − поч. ХХІ ст.) (2013)
Ткаченко В. М. - Історіографія українського писанкарства кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Голій Р. В. - "Відомості про відступників" як історичне джерело конфесійних конверсій у 30-ті роки ХІХ ст. (на прикладі Волинської губернії) (2013)
Мілясевич І. В. - Волинські сільськогосподарські журнали початку ХХ ст. (2013)
Петрович В. В. - Нормативно-методичне регулювання інформаційної діяльності державних архівів України (2013)
Надольська В. В. - Утворення та діяльність архівів президента в пострадянських країнах (2013)
Борис Т. П. - Формування художніх колекцій при університетах України (XIX − початок XX ст.) (2013)
Кушпетюк О. І. - Єпархіальне давньосховище в Житомирі: 120 років від часу заснування (2013)
Муляр Г. В. - Охорона культурної спадщини Волині у другій половині 1940-х – на початку 1990-х рр. (за публікаціями газети "Радянська Волинь") (2013)
Титаренко А. О. - Різновиди форм і декору тарілок старого українського фарфору Волині з колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва (2013)
Сіренко С. В. - Рибальство України другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст.: історіографія питання (2013)
Чибирак С. В. - Збереження народних знань і світоглядних уявлень мешканцями Житомирського Полісся (2013)
Дмитренко А. А. - Рослини у святах календарного обрядового циклу Житомирського Полісся (2013)
Білик В. А. - Едиція унікальної пам’ятки релігійної культури Волині нового часу (рецензія на книгу "Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII – початку XVIII століть: книга протоколів та окремі описи") (2013)
Кепін Д. В. - Вагоме дослідження з теорії пам’яткознавства (рецензія на книгу Гріффена Л. О. "Теоретические основания памятниковедения") (2013)
Ханзель Ж. І. - Творчий розвиток учня – запорука соціального успіху (2015)
Гоцуляк Ю. В. - Правове регулювання діяльності навчального закладу та спеціалістів у сфері освіти обдарованих дітей у США та Канаді (2015)
Мартинець Л. А. - Освіта дорослих:форми та зміст (2015)
Лепетченко М. В. - Творче самовираження дошкільників із порушеннями мовлення як педагогічна проблема (2015)
Петришин Л. Й. - Технологія "креативізації особистості" як інтегральна складова процесу формування креативності майбутніх соціальних педагогів (МСП) (2015)
Орел О. В. - Внесок видатного педагога-математика Івана Тесленка у розвиток просторової уяви учнів на уроках геометрії (2015)
Корнієнко Т. М. - Роль гри в організації життєдіяльності дітей в умовах літнього відпочинку (2015)
Петьков В. А. - Психологічні особливості впливу стресу на загальний розвиток дитини (2015)
Коваленко В. В. - Формування соціальної компетентності учнів молодших класів в умовах сучасного інформаційного простору (2015)
Чудакова В. П. - Інформаційно-смисловий компонент дослідження мотиваційного профілю – показника сформованості інноваційності та конкурентоздатності особистості (2015)
Хоменко О. А. - Формування професійної готовності вихователів до діяльності з обдарованими дітьми (2015)
Адаменко Н. Є. - Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (Я і Україна) (2015)
Лещик О. П. - Науково-дослідницька робота учня – члена Малої академії наук України "Телевізійні новини України: національні особливості та світовий контекст", Шмаль М. М. (2015)
Галкун Т. М. - Підтримка та розвиток технологічної обдарованості (2015)
Киричук В. О. - Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
Чистякова Ю. - Класифікація правових систем (2014)
Корчевна Л. - Проблема різноджерельного права в Україні (2014)
Мельник А. - Поняття та структура системи джерел права України (2014)
Орендарець О. - Методологія сучасної еколого-правової науки (2014)
Дудченко В. - Філософія права професора Р. Циппеліуса (2014)
Мигидина М. - Правовые ценности: особенности методологии исследования (2014)
Запорожченко А. - Загальнотеоретична характеристика правової танатології (2014)
Пожар О. - Проблеми забезпечення права на особисту недоторканність в Україні та деякі шляхи їх вирішення (2014)
Средницька І. - Народна ініціатива як форма безпосередньої демократії: поняття, сутність та види (2014)
Сон С. - Удосконалення правового регулювання у сфері діяльності політичних партій на сучасному етапі (2014)
Яновська О. - Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення, Іванов М. (2014)
Чижмар К. - Конституційно-правовий статус нотаріату на сучасному етапі розвитку держави: теоретичний аспект (2014)
Батанов О. - Політико-правові засади децентралізації публічної влади в зарубіжних країнах у контексті муніципальної реформи в Україні (2014)
Сушик О. - Правові форми вдосконалення законодавства України у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки (2014)
Білицька М. - Відносини в сфері надрокористування як особливий об’єкт адміністративно-правового регулювання (2014)
Медведєв О. - Вдосконалення сучасних методів державного управління під час забезпечення громадського порядку (2014)
Пархоменко М. - Маркування та етикетування харчової продукції як окремий напрям державного регулювання споживчого ринку в Україні, Скалозуб О. (2014)
Савіщенко В. - Адміністративно-правовий механізм управління у сфері освіти (2014)
Вишневський С. - Концептуальні проблеми розуміння поняття та сутності функцій органів самоорганізації населення (державницький підхід) (2014)
Богуцький П. - Правовий режим воєнної (військової) безпеки: комплексні ознаки міжгалузевого інституту права (2014)
Острах М. - Особливості застосування критерію доступності щодо надання адміністративних послуг в сучасних умовах (2014)
Коломієць О. - Митна функція держави та митна справа: аспекти співвідношення (2014)
Задирака Н. - Підтвердження обґрунтованості застосування органами державного пожежного нагляду заходів реагування в адміністративному судочинстві, Пилипенко О. (2014)
Шустрова К. - Доступ до публічної інформації як окремий вид неюрисдикційних проваджень (2014)
Смирнова К. - Особливості реєстраційної дії щодо підтвердження відомостей про юридичну особу (2014)
Солонар А. - Завдання, функції та повноваження державного реєстратора (2014)
Хачатуров Е. - Митне оформлення у суднобудуванні: лібералізація та програма лояльності (2014)
Олюха В. - Напрями застосування державно-приватного партнерства у капітальному будівництві (2014)
Рєзнікова В. - Поняття та значення заходів до забезпечення позову в господарському процесі України, Орленко Б. (2014)
Пацурія Н. - Страхування підприємницьких ризиків як засіб забезпечення правового порядку в сфері господарювання, Войцеховська І. (2014)
Петрина В. - До проблеми визначення предмету та суб’єктів українського корпоративного права (2014)
Простибоженко О. - Вимога встановлення "обсягу спільно нажитого подружжям майна і джерела його придбання": походження і проблеми застосування (2014)
Таликін Є. - Похідний позов у господарському судочинстві України: загальні засади процесуальної конструкції (2014)
Попова Н. - Поняття комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України (2014)
Джабраілов Р. - Особливості договірних форм розпорядження об’єктами публічної власності, Новікова В. (2014)
Соцький А. - Основні форми періодичного контролю якості професійних кваліфікацій працівників та результатів їх трудової діяльності (2014)
Чабаненко М. - Підгалузі аграрного права: поняття, критерії виокремлення, сучасний стан розробки (2014)
Мельничук Т. - Некоторые проблемы криминологического изучения беловоротничковой преступности в период постмодерна (2014)
Гриценко В. - Щодо питання про поняття, ознаки та класифікацію конфіденційної інформації (2014)
Момотенко Т. - Протидія організованій злочинності у контексті побудови системи забезпечення національної безпеки України (2014)
Козаченко О. - Аналіз культурологічного аспекту легітимізації застосування кримінально-правових заходів (на творах української класичної літератури) (2014)
Римарчук Р. - Поняття, сутність та суб’єкти забезпечення безпеки учасників оперативно-розшукових заходів (2014)
Сопільник Р. - Обвинувачений (підсудний) – основний учасник кримінального судочинства (2014)
Сукмановська Л. - Домашнє насильство: дослідження актуальної проблеми сьогодення (2014)
Тимошенко Н. - Питання розгляду кримінальної відповідальності за наклеп, Сучков О. (2014)
Хараберюш О. - Підстави використання правоохоронними органами спеціальної техніки щодо протидії контрабанді (2014)
Храпенко О. - Окремі напрями правозахисної діяльності прокуратури у сфері усиновлення (2014)
Цільмак О. - Основні функції, принципи та правила процесу перевірки криміналістичних версій (2014)
Мальський М. - Поняття транснаціонального виконавчого процесу (2014)
Afanasieva-Demaggio A. - Children’s right to breastfeeding: regulation of children’s right to breastfeeding in Ukraine in the lightof healthy children’s nutrition international standards (2014)
Rybak O. - Letter of request in cross-border legal relations in the civil proceeding (2014)
Чайковська В. - Критерії зовнішньоекономічної діяльності у господарському та міжнародному економічному праві (2014)
Прокопчук К. - Ретроспективний аналіз інституційного забезпечення стратегічного партнерства України та Республіки Польща кінця ХХ століття (2014)
Турчак О. - Українські політичні партії в Польщі в першій половині 1930-х рр.: правове становище та діяльність (2014)
Уразовська О. - Історія розвитку інституту спадкування земельної ділянки в Україні (2014)
Кісліцина І. - Про поняття та історичний аспект розвитку інституту укладання угод про визнання винуватості у світовій й вітчизняній науці та юридичній практиці (2014)
Шмарьова Т. - Матеріальне забезпечення православних священно-церковно-служителів в Російській імперії (2014)
Гонтаренко А. - Аналіз нормативно-правових актів щодо концептуальних аспектів діяльності релігійних об’єднань в радянській Україні (2014)
Дуброва Н. - Інтерференція в мові українського права (2014)
Порохня В. - Адміністративна деліктність неповнолітніх та її профілактика (2014)
Сидорук Р. - Поняття та класифікація суб’єктів податкових правовідносин (2014)
Завальнюк С. - До питання про особливості прогалин в цивільному праві (2014)
Карякіна О. - Франчайзинг як особлива господарсько-правова форма поліпшення економічної ефективності суб’єкта господарювання (2014)
Петруня В. - Критерії способів захисту прав суб’єктів господарювання (2014)
Симонян А. - Господарсько-правове регулювання примусового припинення діяльності суб’єкта медичної практики (2014)
Тарнавський Р. - Потенціал використання венчурного інвестування у пріорітетних напрямах інноваційної діяльності та регіонального розвитку (2014)
Тоцька К. - Розмежування категорій межі та обмеження права власності на земельну ділянку (2014)
Кривко М. - Істотні умови договору контрактації лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками (2014)
Федорончук А. - Права та обов’язки сторін за договором прокату (2014)
Лисенкова К. - Правова сутність змагальності в кримінальному провадженні (2014)
Новіков О. - Недоліки й прорахунки політики держави в епоху постіндустріальної економіки як детермінуючий комплекс злочинності у сфері інтелектуальної власності (2014)
Ревенко О. - Проблеми формування криміналістичної характеристики незаконного видобування вугілля (2014)
Латиш К. - Проблеми побудови системи типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування вандалізму (2014)
Сергієнко Н. - Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи у виконавчому провадженні (2014)
Чуйков А. - Деякі питання суб’єкта злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 209 КК України (2014)
Іваненко О. - Особливості доказової інформації в аудіо– та відеозаписах, процесуальних правил їх дослідження та демонстрації, Тимошенко А. (2014)
Шевченко Е. - Порядок виконання виправдувального вироку (2014)
Череватенко І. - Безспірність права як умова реалізації повноважень нотаріальних органів (2014)
Калашник О. - Проблеми вдосконалення правового регулювання діяльності апарату місцевого загального суду (2014)
Харитонов Р. - Отраслевая юридическая компаративистика: обзор исследования (2014)
Ярмакі Х. - Підручник з адміністративного процесуального права (2014)
Акименко Н. - Дослідження впливу крос-культурного фактору на ефективність експортної діяльності, Тарасюк Д. (2014)
Аль-Шаргі Фахд - Організація оперативного управління страховими запасами підприємства в умовах диверсифікації виробництва (2014)
Андрієнко Н. - Удосконалення організації оплати праці управлінського персоналу промислового підприємства в процесі його комерціалізації (2014)
Бельтюков Є. - Сучасні проблеми кредитування промислових підприємств в Yкраїні, Даншова О., Кочвар В. (2014)
Бикова M. - Дослідження матричних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства (2014)
Варшанідзе Р. - Оцінка варіантів інвестиційного проекту з виробництва пеллет, Карпов В. (2014)
Кривоногова І. - Зростання інтелектуального капіталу малого підприємства (2014)
Лаптєва В. - Оцінка інвестиційного проекту з урахуванням економічної ренти (2014)
Маковеєва О. - Дослідження методів оцінки ефективності основних виробничих фондів на будівельному підприємстві, Шуварська Г. (2014)
Масленніков Є. - Управлінський аспект в проведенні внутрішньої перевірки витрат на підприємстві (2014)
Романова О. - Результат наукових досліджень з проблем обліку, аналізу та контролю витрат на утримання і розвиток персоналу в контексті управління людським капіталом (2014)
Степанова Д. - Проблематика адміністрування податків у фінансовій теорії (2014)
Фещур Р. - Особливості використання масштабно-якісної моделі на етапі зовнішнього інвестування машинобудівного підприємства, Скибінський О., Саталкіна Л. (2014)
Язвинський Є. - Шляхи підвищення конверсії в галузі e-commerce для вітчизняних підприємств (2014)
Ясенова І. - Розвиток поняття життєвого циклу комерційного банку (2014)
Маслов Ю. - Децентралізація влади як вимога та принцип побудови ефективної системи влади в сучасних демократичних країнах (2014)
Музиченко Г. - Глобалізаційні виклики для сучасної держави: політико-філософський аспект (2014)
Купін Є. - Прояви російського панславізма в період балканської кризи хіх ст. (2014)
Ніколаєнко М. - Роль стратегії розвитку у діяльності підприємств (2014)
Наші автори (2014)
Несинова С. - Методологія дослідження правового інституту (2014)
Корчевна Л. - Самодостатня мотивація у сфері права (2014)
Ковальський О. - Економічна функція права в системі правового впливу (2014)
Форманюк В. - Поняття правового статусу фізичної особи (2014)
Терлецький Д. - Конституційна правосвідомість у системі сучасного конституціоналізму (2014)
Білоусов Є. - Економічний суверенітет та економічна безпека держави (співвідношення та взаємозв’язок) (2014)
Єльникова М. - Еволюція політико-правових уявлень про права людини (2014)
Синєгубов О. - Право дитини на ім’я як форма її правового існування та спосіб самовираження (2014)
Соболь Є. - Людиноцентристська ідеологія в адміністративній діяльності публічної адміністрації щодо реалізації й захисту прав і свобод інвалідів (2014)
Погібко О. - Сучасні особливості формування та законодавчого забезпечення національної безпеки та оборони України (2014)
Колосов Р. - Нове в законодавстві про судовий збір (2014)
Патерило І. - Щодо визначення системи принципів діяльності публічної адміністрації України (2014)
Венгер Ю. - Щодо перспектив удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності у сфері стандартизації в Україні (2014)
Дем’янчук Ю. - Актуальні проблеми електронного адміністрування в Україні (2014)
Каракаш І. - Природноресурсове право як комплексна галузь права в українській правовій системі (2014)
Афян А. - Співвідношення правових категорій географічних зазначень і географічних назв (2014)
Бажанов В. - Договір про колективне управління майновими авторськими правами в Україні (2014)
Іванюта Н. - Теоретико-функціональний аналіз функцій та системи господарського процесуального права (2014)
Мирошниченко Н. - Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо осіб, які зловживають наркотичними засобами (2014)
Підгородинський В. - Честь та гідність у системі об’єктів кримінально-правової охорони за чинним Кримінальним кодексом України (2014)
Білічак О. - Прокурорський нагляд за законністю провадження негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Бусол О. - Корупційна злочинність та організована корупційна злочинність: поняття та проблеми співвідношення (2014)
Конопельський В. - Кримінально-правові та кримінально-виконавчі засади протидії рецидивній злочинності у виправних і виховних колоніях України (2014)
Подкопаєв С. - Шляхи вдосконалення методичного забезпечення прокурорської діяльності (2014)
Толочко О. - Гуманізація процесуального статусу прокурора в кримінальному провадженні (2014)
Задоя І. - Набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні: вимоги до осіб (2014)
Цимбалюк В. - Нормативно-правове забезпечення медіації в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Нігреєва О. - Правотворчість у контексті джерел міжнародного права (2014)
Петрина В. - Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України: проблеми визначення (2014)
Гречишникова В. - Выдворение за пределы территории государства (историко-правовой анализ), Барам И. (2014)
Живко М. - Історичні віхи формування кадрової служби в правоохоронних органах, Босак Х., Мельникович В. (2014)
Колянковська Т. - Організаційний цивільно-правовий договір: поняття та правова природа (2014)
Балобанова Д. - Динаміка інституту кримінальних проступків у кримінальному праві України (2014)
Галюк Р. - Співвідношення системи права та системи законодавства (2014)
Білоус О. - Місце методики розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) із використанням "конвертаційних центрів" у системі криміналістичної методики (2014)
Бондарчук О. - Особливості огляду місця події під час розслідування залишення в небезпеці (2014)
Жлобінська Л. - Провокації правоохоронних органів на вчинення кримінальних правопорушень (2014)
Лавриненко О. - До питання про адміністративно- правове регулювання профілактичної діяльності у сфері охорони здоров’я в Україні (2014)
Людькова К. - Типологія (класифікація) адміністративних послуг (2014)
Ляшевська Л. - Загальна характеристика механізму відшкодування шкоди, завданої особою в стані крайньої необхідності (2014)
Мельник А. - Роль профспілкового контролю в здійсненні нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства (2014)
Остап’юк М. - Вплив оподаткування операцій із постачання лікарських засобів та медичних виробів на державні закупівлі (2014)
Поклонская О. - Журналист в политико-правовом пространстве (2014)
Ткачук П. - Міжнародні норми щодо захисту культурних цінностей: реалізація в кримінальному законодавстві України (2014)
Мусиченко О. - Щодо поняття зрозумілості кримінального закону (2014)
Касько В. - Місце методики розслідування злочинів, що вчиняються рецидивістами в системі методик розслідування (2014)
Гонгало Р. - Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми цивілістики" (2014)
Корчевна Л. - Сучасний погляд на феномен міського права, Пережняк Б. (2014)
Боярчук А. В. - Православні та унійні парафії Луцького повіту наприкінці XVIII ст. (2014)
Кирилюк А. О. - Урегулювання правового статусу римо-католицьких монастирів у Російській імперії (остання третина ХVIII – 50-ті рр. ХІХ ст.) (2014)
Карліна О. М. - Жінки в громадському житті Волині в 30–60-х рр. ХІХ ст (2014)
Волощенко С. А. - Світські викладачі Володимирської василіанської повітової школи в першій третині ХІХ ст. (2014)
Білик В. А. - Участь греко-уніатських ієрархів у ліквідації унійної церкви в Російській імперії в 30-х рр. ХІХ ст. (2014)
Мартинчук С. В. - Розвиток фабрично-заводської промисловості Волині в 30–40-х рр. ХІХ ст. (2014)
Баковецька О. О. - Розвиток мережі парафій римо-католицької церкви в Херсонській губернії в ХІХ ст. (2014)
Гуцалюк І. О. - Суд і судочинство на Волині в період правління Української Центральної ради (березень 1917-го – квітень 1918 року) (2014)
Дем’янюк О. Й. - Польські претензії на волинські землі в добу Української революції (2014)
Крамар Ю. В. - Діяльність українського культурно-освітнього товариства "Просвіта" на території Поліського воєводства в 1920−1930-ті рр. (2014)
Захарчин Н. Г. - Фактори впливу на формування рільничої культури приміських сіл, що поблизу Львова (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Кузьмик О. М. - Молодіжний антифашистський підпільний рух на Рівненщині в роки Великої Вітчизняної війни, Костянко О. П. (2014)
Славік Ю. В. - Репресії угорської влади проти українського націоналістичного руху на Закарпатті (1939−1944) (2014)
Вишневський С. А. - Сільськогосподарські відносини в Миколаївській генеральній окрузі в роки німецько-румунської окупації Південної України (1941−1944 рр.) (2014)
Фазан М. І. - Відбудова шкіл у Волинській області в післявоєнні роки (1944–1953 рр.) (2014)
Яворська І. Т. - Єврейська громада Буковини та історичні виклики епохи сталінізму (1948−1953 рр.) (2014)
Шпак Д. О. - Прояви боротьби за національну ідею на Півдні України в другій половині 50 х – середині 60-х рр. ХХ ст. (2014)
Котенко Р. М. - Формування туристично-реакреційного бази Прикарпаття за радянської доби (1970–1980-ті рр.) (2014)
Палійчук У. В. - Монументальна пропаганда як засіб утвердження радянської парадигми історії (на прикладі Прикарпаття) (2014)
Федоренко Я. А. - Трансформація соціальної структури сільського населення України в 1991−2012 рр. (2014)
Гузь Н. Г. - Співпраця України та Ради Європи у сфері конституційного законотворення (1996–2010 рр.) (2014)
Артьомов І. В. - Транскордонна статистика як інструмент управління регіональним розвитком (2014)
Хлібовська Г. М. - Луцьк радянський: соціокультурний простір (2014)
Ковальчик Р. В. - Україна – утрачений шанс на перемогу Наполеона 1812 року (2014)
Шваб Л. П. - Польська партія робітнича в боротьбі за владу в 1943 році (на матеріалах переговорів Польської робітничої партії з Делегатурою уряду Республіки Польща) (2014)
Мельничук О. В. - Українсько-німецькі зв’язки в професійно-технічній освіті на сучасному етапі (2014)
Пословська А. В. - Процеси містоутворення на Волині в давньоруський час (2014)
Качковська Л. Р. - Збереження архівної спадщини й архітектурних реліквій Правобережної України Київським товариством охорони пам’яток старовини і мистецтва (2014)
Грушецька В. О. - Традиційний костюм кримських татар у науковій спадщині У. А. Боданінського (2014)
Борис Т. П. - Київська картинна галерея: становлення та історія діяльності (1919–1931 рр.) (2014)
Світлій пам’яті професора Віктора Колесника (2014)
Галиш Ф. С. - Продуктивність агроекосистем правобережного Лісостепу, Войтова Г. П. (2008)
Огієнко Н. І. - Водні властивості еродованих ґрунтів залежно від основного обробітку (2008)
Сокирко П. Г. - Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від способів основного обробітку ґрунту (2008)
Сенчук С. М. - Ефективність біопрепаратів за вирощування сільськогосподарських культур, Крикунова О. В. (2008)
Літвінова О. А. - Вплив добрив на зміну лабільної органічної речовини сірого лісового грунту (2008)
Ятчук В. Я. - Вплив обробітку сірого лісового ґрунту на його водно;фізичні властивості, Гаврилов С. О. (2008)
Шевченко М. В. - Системи обробітку грунту (2008)
Ворона Л. І. - Продуктивність пшениці озимої на Поліссі залежно від строків сівби, Швайка О. В., Дема В. М. (2008)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та попередників на забур’яненість посівів пшениці озимої (2008)
Малиновська І. М. - Закономірності формування мікробного ценозу ризосфери бактеризованих рослин пшениці ярої, Черниш О. О., Деркач А. І. (2008)
Савчук О. І. - Вирощування конюшини лучної у Поліссі (2008)
Тарабрін О. Є. - Рекомендації по вирощуванню насіння кормового буряку безвисадковим способом (2008)
Міщенко Ю. Г. - Вплив способів загортання сидератів на поживний режим грунту при вирощуванні цукрового буряку, Воронін Д. В. (2008)
Андрощук С. Т. - Капустяні культури в післяжнивних посівах Північного Степу, Маткевич В. Т., Гирич М. С., Лук’янець О. А., Коломієць Л. В., Титенко Т. О., Іскрук О. В., Резніченко В. П., Демченко В. М. (2008)
Коломієць Л. В. - Продуктивність сумісних посівів кукурудзи і сорго, Маткевич В. Т. (2008)
Бондаренко М. П. - Строки сівби ріпаку ярого в Північно;східному Лісостепу (2008)
Вишнівський П. С. - Вплив позакореневого підживлення на продуктивність ріпаку ярого (2008)
Поліщук С. В. - Шкодочинність бактеріальних хвороб сої (2008)
Камінський В. Ф. - Інтенсифікація виробництва зернобобових культур в умовах Північного Лісостепу, Голодна А. В., Шляхтуров Д. С. (2008)
Жердецький І. М. - Позакореневе підживлення у процесі формування врожаю цукрового буряку (2008)
Ратошнюк В. І. - Продуктивність бобово-злакових сумішей у Поліссі (2008)
Мельник Р. Г. - Вплив мінеральних форм азоту на показники селективності субстратів за вирощування печериці двоспорової (2008)
Оборотов Ю. - Современное государство: от образа к реалиям (2014)
Дамирли М. - Исламское право в сравнительной перспективе: основные ракурсы исследования (2014)
Душек Н. - Правоутворення: до постановки проблеми (2014)
Форманюк В. - Судова практика як специфічне джерело права (2014)
Галета О. - Підгалузь права й підгалузь законодавства: аспекти співвідношення (2014)
Фурдик Т. - Діаспора в системі колективних суб’єктів права (2014)
Єзеров А. - Інтерпретаційна діяльність Конституційного суду України (2014)
Каблак П. - Засоби масової інформації у взаємодії судової влади та громадськості (2014)
Латковський П. - Функції Рахункової палати України як постійно діючого органу контролю (2014)
Бондаренко К. - Щодо питання визначення об’єкта державного управління (2014)
Людькова І. - Щодо особливостей правового статусу центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом (2014)
Москальчук К. - Організаційні гарантії реалізації права доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування (2014)
Швець А. - Основні організаційно-правові форми діяльності депутатів місцевих рад (2014)
Юхтенко Л. - Процедура примирення в адміністративному судочинстві: дискусійні аспекти доцільності застосування (2014)
Романова А. - Правомірна поведінка як умова самоствердження людини (2014)
Єрохов В. - До питання визначення місця податкової перевірки в механізмі засобів державного примусу в податковому праві (2014)
Лук’янчиков О. - Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну порушенням права на працю під час укладення трудового договору за проектом Трудового кодексу України (2014)
Селецький О. - Щодо визначення правового статусу дипломатичних працівників як учасників службово-трудових відносин (2014)
Топоркова М. - Зміна й припинення договору постачання теплової енергії побутовому споживачу (2014)
Чурилова Т. - Державна реєстрація права оренди земельної ділянки (2014)
Подцерковний О. - Про суперечність європейським стандартам пропозицій щодо ліквідації господарських судів (2014)
Кравченко І. - Особливості діяльності органів внутрішніх справ під час провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності (2014)
Палюх Л. - Проблеми кримінальної відповідальності за завідомо незаконне затримання (2014)
Плєва К. - Правовий статус свідків за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Поліщук О. - Диспозитивний режим у кримінально-правовому регулюванні (2014)
Шапірко П. - Юридична, правоохоронна та оперативно-розшукова діяльність: аспекти співвідношення (2014)
Березовський А. - "Індивідуальна амністія" як засіб кримінально-правового впливу: позитивні та негативні аспекти правового регулювання (2014)
Дрьомін В. - Деінституціоналізація влади як криміногенний фактор (2014)
Барцицька А. - Актуальні питання виокремлення технологічного аспекту криміналістичної методики (2014)
Анненко О. - Розгляд слідчим, прокурором клопотань учасників кримінального процесу на стадії досудового розслідування, Зубаков П. (2014)
Форманюк В. - Основні форми європейської інтеграції в праві (2014)
Циверенко А. - К некоторым вопросам о защите прав человека в системе Европейского Союза (2014)
Кириченко Ю. - Право на свободу об’єднання в політичні партії: порівняльно-правовий аналіз конституцій України та європейських держав (2014)
Федорів О. - Інституційний механізм бюджетних відносин Європейського Союзу (2014)
Мудряк Т. - Міжнародне співробітництво щодо криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, Потомська Н. (2014)
Поляков В. - Конфіскація майна: на шляху до євроінтеграції (2014)
Ізарова І. - Розвиток електронного правосуддя в цивільних справах у європейських країнах (2014)
Атаманова Н. - Конституція П. Орлика в сучасному державотворенні України (2014)
Войтович Н. - Суб’єктивні права людини та громадянина в науковій інтерпретації Б. Кістяківського (2014)
Полянський Є. - Першоджерела англо-американської юриспруденції: від права Стародавнього Риму до формування загального права (2014)
Козоріз О. - Формування структури польської державної поліції в Східній Галичині в 1919–1921 рр. (2014)
Яцишин Н. - Правовий статус західноукраїнських земель та становище української меншини в складі ІІ Речі Посполитої (1918–1939 рр.) (2014)
Паровишник О. - Історичні аспекти адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення прав інвалідів (2014)
Багнюк Г. - Історико-правовий аспект становлення й розвитку засади гласності та відкритості кримінального провадження (2014)
Юдін З. - Контрактивізація державності: тенденції та проблеми (2014)
Гловюк І. - Депонування показань свідка, потерпілого за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. (2014)
Бондаренко А. - Форми реалізації правозахисної функції сучасної держави: до постановки проблеми (2014)
Червоненко В. - Сравнительное государствоведение: методологическое значение (2014)
Гордієнко О. - Конкретизація права в інтерпретаційній діяльності Верховного Суду України (2014)
Коренева М. - Юридичні складники поняття ризику в адміністративному примусі (2014)
Шабас І. - Поняття та ознаки адміністративних корупційних правопорушень за законодавством України (2014)
Шапошников О. - Сучасний стан адміністративно- правового регулювання надання соціальних послуг в Україні (2014)
Швець Д. - Деякі термінологічні прогалини вітчизняного законодавства про зайнятість населення (2014)
Колосова О. - Керівні принципи надання державної допомоги суб’єктам господарювання (2014)
Чернілевська О. - Множинність осіб у зобов’язаннях із заподіяння шкоди працівником (2014)
Калашник О. - Аналогія як спосіб подолання прогалин у цивільному судочинстві (2014)
Швидка В. - Становлення та розвиток договору найму житла в межах триєдиного locatio-conductio (2014)
Бузовська Н. - Актуальні проблеми захисту прав на фотографічні твори (2014)
Віткова В. - Право на медичну допомогу та право на смерть (евтаназію) (2014)
Качковський М. - Криміналістична характеристика умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції (2014)
Латиш К. - Типові слідчі версії під час розслідування вандалізму (2014)
Нешик Т. - Гарантії прав присяжних як засіб забезпечення законності судового рішення (2014)
Попович О. - Забезпечення виконання засад кримінального провадження як об’єкт процесуального керівництва прокурора в сучасному кримінальному процесі (2014)
Пушкар О. - Актуальні питання змішаної форми вини у злочинах, пов’язаних із порушеннями спеціальних правил (2014)
Савченко О. - Щодо співвідношення понять "виховний вплив" та "соціально-виховна робота" в кримінально-виконавчому законодавстві України (2014)
Тюрін Г. - Прокурор як суб’єкт кримінального провадження на підставі угод (2014)
Фараон О. - Зміна повідомлення про підозру в аспекті ст. 279 Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Чебан О. - Загальносоціальна профілактика злочинів, які вчиняються бездомними особами (2014)
Бельський Ю. - Щодо визначення поняття кіберзлочину (2014)
Босак Х. - Кадрова політика в органах внутрішніх справ України – механізм реалізації кадрового потенціалу (2014)
Слободяник Н. - Виборне начало та його значення у формуванні суддівського корпусу (2014)
Голубенко І. - Тести як критерії визначення національності юридичних осіб інвесторів у міжнародному приватному праві (2014)
Бехруз Х. - Правові проблеми цивілізаційного вибору України (2014)
Корчевна Л. - Актуальне дослідження виборчої інженерії в Україні, Прієшкіна О. (2014)
Николенко Л. - Новое видение института предупредительных мер в хозяйственном процессе (2014)
Бірюк Л. - Комунікативна компетеність майбутнього вчителя початкових класів: ретроспектива формування (2015)
Майборода Р. - Методологічні основи мобільності як професійно значущої характеристики випускника-економіста (2015)
Терещенко Т. - Соціально-ціннісні основи взаємодії школи і сім'ї в музичному навчанні та вихованні особистості (2015)
Вовк М. - Становлення львівського університетського фольклористичного осередку у перші десятиліття ХХ ст. (2015)
Коновець С. - Мистецтво у вихованні моральної самосвідомості учнівської молоді (2015)
Юрченко Г. - Музыка и нравственность (2015)
Токаренко О. - Використання міжпредметних зв'язків на уроках української мови та літератури в загальноосвітньому навчальному закладі художньо-естетичного профілю (2015)
Сотська Г. - Сприйняття дійсності у розвитку естетичного досвіду викладача образотворчого мистецтва (2015)
Вільчковська А. - Регіональна культура в музичному вихованні учнів польських шкіл (2015)
Найда В. - Сучасний стан та перспективи розвитку музично-педагогічної освіти в Подільському регіоні (2015)
Дем'янко Н. - Диригентсько-хорова діяльність В. М. Верховинця: основні етапи і специфіка, Яковлєв В. (2015)
Рурак В. - До витоків українського естрадного мистецтва (на прикладі ВІА "Черемош" (2015)
Тимчук Л. - Навчання створення цифрових наративів майбутніх учителів мистецтва (2015)
Гомеля Н. - Формування естетичної культури майбутніх педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Удич З. - Соціально-педагогічний супровід батьків дітей із особливими потребами в системі загальної середньої освіти (2015)
Велігура О. - Діагностика рівнів сформованості співацьких навичок у дошкільників та учнів початкової школи (2015)
Помиткін Е. - Психологічна наука як рушій культури (рецензія на колективну монографію "Культуротвірна функція психологічної наук" \Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Губенко, В. В. Депутат, О. В. Завгородня та ін. ; за ред. Г. О. Балла (К. - Кіровоград : Імекс-ЛТД,2014. -264 с. ) (2015)
Тхоржевська Т. - Просвітницько-виховна діяльність Лавр - духовних осередків на українських землях (ХVIII - початок ХХ століття(рецензія на монографію В. В. Фазана "Просвітницько-виховна діяльність Лавр - духовних осередків на українських землях (XVIII - початок ХХ століття)". - Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка,2014. -378 с. ) (2015)
Кутова О. - Учений,філософ,педагог (круглий стіл "Наукова спадщина академіка І. А. Зязюна та актуалітети сучасної педагогічної освіти в Україні", 18 травня 2015 р., м. Київ) (2015)
Горголь В. - Яскраве сузір'я "Грація" (до 40-річчя народного ансамблю спортивного бального танцю "Грація" Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Паршин І. Л. - Вектори політики князя Юрія-Болеслава Тройденовича до року 1333: між набутим та "успадкованим" (2015)
Прокоп Т. І. - Петро Румʼянцев-Задунайський та Катерина ІІ: особистісні відносини та їх вплив на становище Лівобережної України в другій половині XVIII ст. (2015)
Карліна О. М. - Суконне виробництво в містах і містечках Волинської губернії (кінець XVIII ст. – початок 1860-х років) (2015)
Романюк Н. Й. - Пріоритетні галузі виробництва підприємців Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Дорошева А. О. - Участь органів самоврядування Херсона та Миколаєва в розбудові міського господарства в другій половині ХІХ ст. (2015)
Гучко О. І. - Організація медичної допомоги населенню Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Гуцалюк І. О. - Проекти законодавчих змін уряду УНР у сфері державного управління в ході підготовки та проведення повстанської операції на Волині (1920–1921 рр.) (2015)
Маслій О. Д. - Діяльність Згромадження сестер-мироносиць у 1914–1946 рр. (2015)
Гладишук С. О. - Cприйняття польської адміністрації населенням Західної Волині в 1919–1921 рр. (2015)
Райківський І. Я. - Діяльність прокомуністичної УСДП на Західній Україні (1923–1924 рр.) (2015)
Мосорко М. І. - Діяльність польських комітетів опіки в Галичині періоду Другої світової війни (2015)
Шульга С. А. - Родина волинських чехів Прокупеків (2015)
Росіцький П. С. - УНС як фактор, протидіючий німецькій окупаційній владі. Перші бойові сутички (липень–вересень 1943 р) (2015)
Ленартович О. Ю. - Німецько-фашистський окупаційний режим на Волині в роки Другої світової війни (2015)
Федчук О. М. - Луцькі богословсько-пастирські курси в 1945/1946 навчальному році (2015)
Кіндрачук Н. М. - Антиукраїнська мовна політика у вищій школі України: 60–70-ті рр. ХХ ст. (2015)
Юрова Т. М. - Волонтерська допомога у створенні засобів індивідуального захисту та технічного оснащення військовослужбовців у зоні АТО (2015)
Рассадін С. Є. - К вопросу об истинной исторической роли Евфросинии Полоцкой (2015)
Ковальчик Р. В. - Смоленск 1812 года – "ворота Москвы" (2015)
Ворон О. П. - Формування громадських організацій Чехословаччини: особливості інституалізації (2015)
Підберезних І. Є. - Індонезія: шлях до прогресивного розвитку та демократії (2015)
Мочкін С. А. - Сакральні пам’ятки західних областей УРСР в умовах антирелігійної кампанії 1958–1964 років (2015)
Чибирак С. В. - Оптичні атмосферні явища у світогляді мешканців Західного Полісся (2015)
Качковська Л. Р. - Архівні документи як джерело з вивчення діяльності Київського товариства охорони пам’яток старовини й мистецтва (2015)
Леснича П. С. - Поняття "повсякденність" у пострадянській історіографії (2015)
Яремко К. В. - Політична поліція Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в сучасній російській історіографії (2015)
Зінько Д. А. - Історіографія діяльності Художнього музею м. Луцька (2015)
Білик В. А. - Руська церква як репрезентант української людності в Речі Посполитій (рецензія на книгу "Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458–1795") (2015)
Штанько О. Ф. - Українське повсякдення в документах (рецензія на книгу " Українське повсякдення ранньомодерної доби : зб. док. – Вип. 1 : Волинь ХVІ ст. / НДІ українознавства МОН України)" (2015)
Хлібовська Г. М. - Новий час в історії західної цивілізації (рецензія на книгу "Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець XV – початок ХІХ ст.)" (2015)
Качараба С. П. - Волинь у культурному просторі міжвоєнної Польщі (рецензія на книгу Ю. В. Крамара "Західна Волинь 1921–1939 рр.: національно-культурне та релігійне життя") (2015)
Панишко Г. Т. - Українська політична еміграція в міжвоєнній Польщі (рецензія на книгу Р. П. Давидюк "З поляками за Україну: наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині") (2015)
Кучерявий О. - Акмеологічні детермінанти самоосвіти і самовиховання майбутніх учителів як засоби формування педагогічної майстерності (2015)
Ковтун О. - Проектування портрета мовної особистості іноземного слухача підготовчого відділення (2015)
Григор'єва В. - Специфіка становлення суб'єктивності студентів - майбутніх учителів музичного мистецтва у вищому навчальному закладі (2015)
Ірклієнко В. - Аксіосфера українських народних свят (2015)
Семеног О. - Етноестетика мови української родини (2015)
Пазюра Н. - Професійна етика у внутрішньофірмовій підготовці персоналу компаній (2015)
Данькевич В. - Ідеї А. Макаренка у вимірах професійного розвитку особистості (2015)
Чуба В. - Виховні можливості хореографічного мистецтва у процесі формування особистості дитини (2015)
Трохименко А. - Виховна функція православної духовної музики (2015)
Рурак В. - Етичний аспект творчої діяльності естрадного колективу (на прикладі вокально-інструментального ансамблю "Жива вода") (2015)
Сулаєва Н. - Православна духовна музична освіта в Україні: формальні й неформальні ознаки (2015)
Філіпчук Н. - Досвід становлення музичної освіти Галичини (перша половина ХХ ст. ) (2015)
Lisohor S. - Renaissance of creativity of Oleksandr Koshytsia in contemporary Canada (2015)
Чепіль О. - "Persona incognita" Павло Іванович Сениця (1879-1960) (2015)
Полянська Г. - Виховання особистості в родині Оголенців: досвід і результати (2015)
Смирнова Т. - Особливості формування естетичних оцінних суджень підлітків (2015)
Постригач Н. - Перспективні напрями розвитку педагогічної освіти у ХХІ ст. (2015)
Палеха О. - Використання електронних засобів навчання у процесі організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у Великїй Британії (2015)
Ячменик М. - Інтегрований спецкурс із медіакультури в підготовці майбутнього вчителя-словесника: досвід Сумського педагогічного університету (2015)
Вовк М. - Національна освіта у контексті сучасних пріоритетів культуровідповідності і європейськості (рецензія на монографію Г. Філіпчука "Націєтворчість освіти" (Чернівці : "Зелена Буковина", 2014. – 400 с. )) (2015)
Сотська Г. - Зв'язок педагогічної науки і освітньої практики (до ювілею кафедри музичного виховання Бердянського державного педагогічного університету), Соломаха С. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Завальнюк В. - Традиції та національний характер українського народу як підґрунтя антропологізації права України (2015)
Долматов І. - Взаємообумовленість державної ідентичності і сталості політичних кордонів (2015)
Савенко В. - Нормативний аналіз впливу закону на детермінацію поведінки особи (2015)
Прієшкіна О. - Конституційний лад та економічна система: загальнотеоретичні аспекти (2015)
Мішина Н. - Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи (2015)
Сінькевич О. - Розуміння права на мирні зібрання, Скробач С. (2015)
Перепелюк В. - Щодо розміру судового збору за подання адміністративного позову з вимогою про відшкодування моральної шкоди (2015)
Вербіцька М. - Деякі практичні аспекти розгляду судом справ про визнання фізичної особи недієздатною (2015)
Соловьев А. - Общетеоретическая характеристика особенностей закона Украины "Об основах предупреждения и противодействия дискриминации в Украине" (2015)
Агапова О. - Поняття й елементи адміністративно-правового статусу національної гвардії України (2015)
Савченко О. - Громадські ради як суб’єкт здійснення громадського контролю в Україні: правові засади й тенденції розвитку (2015)
Кеча А. - Правові засади діяльності відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно як суб’єкта державного управління (2015)
Піцикевич В. - Ліцензований процес у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Полянський Ю. - Про організаційний устрій та функції органів прокуратури (2015)
Марченко О. - Структура механізму адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг (2015)
Воєводін Б. - Етика, естетика реклами й суспільна мораль (2015)
Ніщимна С. - Бюджетний процес: деякі принципи (2015)
Криворучко В. - Правові проблеми забезпечення виконання договорів енергопостачання (2015)
Сарана С. - Способи й методи загального процесуально-процедурного податкового режиму (2015)
Герц А. - Ціна як істотна умова договору про надання платних медичних послуг (2015)
Сирик Н. - Правовые последствия объявления туроператорами о приостановлении своей деятельности, Кусков А. (2015)
Чанишева А. - Поняття додаткових (акцесорних) зобов’язань (2015)
Атаманчук О. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із ухиленням від сплати податків шляхом проведення безтоварних операцій (2015)
Паляничко Д. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією (2015)
Столітній А. - Обліково-реєстраційна дисципліна за кримінальним процесуальним законодавством України, Каланча І. (2015)
Мирошниченко Ю. - Ще раз про тактико-організаційну діяльність суду на стадії підготовчого провадження (2015)
Остафійчук Г. - Прокурорський нагляд і контроль у досудовому розслідуванні (2015)
Рубцов В. - Відповідальність за порушення, допущені під час експертної діяльності, у кримінальному законодавстві держав колишнього СРСР (2015)
Васько Є. - Історія становлення й розвитку інституту міжнародної цивільної служби (2015)
Токунова А. - Засоби забезпечення енергетичної безпеки федеративної Республіки Німеччина як досвід для України (2015)
Богонюк Г. - Зарубіжний досвід законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення за законодавством держав колишнього СРСР (2015)
Діковська І. - Винятки із принципу реального виконання договірних зобов’язань у праві зарубіжних країн і міжнародних уніфікованих документах (2015)
Форманюк В. - Уніфікація та гармонізація договірного права Європейського Союзу (2015)
Стець О. - Про питання правового регулювання статусу "праведник миру" в Україні, Ковтун О. (2015)
Рябошапченко А. - Правові засади вступу Австрійської Республіки до Європейського Союзу (2015)
Каплюченко Т. - Посткризовий вектор розвитку єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу: ґенеза правового механізму регулювання (2015)
Кравчук В. - Публічний контроль у державі (2015)
Фасій Б. - Аналогія та субсидіарне застосування норм у системі засобів подолання прогалин у законодавстві (2015)
Кобелька Д. - Щодо правового забезпечення протидії правопорушенням у фінансовій сфері (2015)
Козик В. - Оборотоздатність деривативів за українським законодавством: історія, сучасність і перспективи (2015)
Улітіна О. - Проблема визначення поняття "фотографічний твір" в Україні (2015)
Чуйко Л. - Особливості майнових прав на земельну ділянку суб’єктів господарювання (2015)
Новик Н. - Форми участі органів опіки і піклування в цивільному процесі України (2015)
Коломієць Ю. - Дебати під час розгляду цивільних справ у суді першої інстанції (2015)
Славова К. - Правові вимоги щодо оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку (2015)
Данченко К. - Проблемні питання кримінально- правової політики у сфері покарань за злочини проти територіальної цілісності держави (2015)
Аракелян Р. - Генезис інституту медіації в кримінальних справах на теренах сучасної України (2015)
Коломієць С. - Кількісно-якісні показники злочинів, учинених із використанням зброї та вибухових речовин (2015)
Барабаш Ю. - Інноваційний, креативний та сучасний підручник. Рецензія на підручник: "Конституционное право зарубежных стран" // За заг. ред. Н. В. Мішиної, А. Р. Крусян, Д. Я. Гараджаєва та ін. – Харків: видавництво "Право". – 2015. – 848 с. (2015)
Каракаш І. - Сучасне дослідження проблем правового регулювання відносин соціального розвитку села. Рец. на кн.: Гафурова О. В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія і практика правового регулювання / за заг. ред. В. М. Єрмоленко. – К., 2014. – 480 с., Григор’єва К. (2015)
Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2014 рік (2015)
Примак І. Д. - Еволюція селянського травосіяння за екстенсивних і перехідних систем землеробства, Войтовик М. В. (2015)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Особливості формування довжини стебла у селекційних номерів пшениці озимої залежно від їх генотипів та умов вирощування, Лозінський М. В., Дубова О. А. (2015)
Каленська С. М. - Польова схожість насіння пшениці ярої залежно від глибини загортання, Карпенко Л. Д. (2015)
Карпенко В. Г. - Зміна запасів доступної вологи та продуктивності озимої пшениці залежно від систем обробітку грунту та удобрення, Панченко О. Б. (2015)
Хахула В. С. - Вплив сорту на урожайність пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу України (2015)
Крижанівський В. Г. - Економічна та енергетична ефективність вирощування гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку ґрунту (2015)
Павліченко А. А. - Зміна біологічної активністі ґрунту під вико-вівсяною сумішкою за різних систем обробітку ґрунту та рівнів удобрення, Бондаренко О. М., Вахній С. П. (2015)
Бакуменко О. М. - Формування довжини основного колосу гібридами першого покоління пшениці м’якої озимої (2015)
Осьмачко О. М. - Стійкість сортів і гібридів першого покоління пшениці до септоріозу в умовах північно-східного Лісостепу України (2015)
Голодрига О. В. - Вплив гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт на активність грунтової мікрофлори та симбіотичного апарату сої, Розборська Л. В., Леонтюк І. Б., Заболотний О. І. (2015)
Бородай В. В. - Вплив мікробіологічних препаратів на структуру урожаю картоплі в Карпатському регіоні, Данілкова Т. В., Войцешина Н. І., Колтунов В. А. (2015)
Дідович С. В. - Вплив поліфункціональних мікробних препаратів на структурно-динамічні особливості мікробоценозу і продуктивність бобових культур, Туріна О. Л., Кулініч Р. О., Абдурашитов С. Ф., Горгулько Т. В., Дідович О. М. (2015)
Каленська С. М. - Вплив мінеральних добрив та ретардантного захисту на урожайність ячменю ярого пивоварного, Холодченко Р. М., Токар Б. Ю. (2015)
Карпук Л. М. - Динаміка формування листкового апарату, маси коренеплодів та накопичення цукру різних біологічних форм буряків цукрових, Крикунова О. В., Кикало М. М., Поліщук В. В. (2015)
Герасько Т. В. - Ушкодження шкідниками та ураження хворобами дерев персика за органічної технології вирощування в умовах південного Степу України (2015)
Поливаний С. В. - Дія трептолему на морфогенез, продуктивність та якісні характеристики олії маку олійного, Кур’ята В. Г. (2015)
Князюк О. В. - Особливості росту і розвитку тюльпанів залежно від технології вирощування в умовах закритого ґрунту, Крешун Р. А. (2015)
Ваколюк В. Д. - Відновлення лісових насаджень, пошкоджених ожеледдю у НПП "Кармелюкове Поділля", Лавров В. В. (2015)
Піціль А. О. - Екологічні особливості формування та трансформації поверхневого стоку з міських та сільських селитебних ландшафтів (2015)
Міленко О. Г. - Урожайність сої залежно від сорту, норм висіву насіння та способів догляду за посівами (2015)
Щербачук В. М. - Формування урожайності та якісних показників зерна сої залежно від системи захисту посівів проти бур’янів та хвороб в умовах достатнього зволоження (2015)
Matskevych V. - Using cytokinins in berries clonal micropropagation, Filipova L. (2015)
Полторецький С. П. - Урожайність насінницьких посівів проса та економічна ефективність використання рекомендованих елементів технології (2015)
Балан В. М. - Мінливість ознаки життєздатності насіння цукрових буряків різного генетичного походження, Кулик О. Г., Змієвський В. М., Щегловський М. М. (2015)
Уліч О. Л. - Продуктивність нових сортів пшениці м׳якої озимої в різних агроекологічних умовах (2015)
Уліч О. Л. Ткачик С. О. - Господарсько-агробіологічна оцінка нових сортів пшениці м᾽якої озимої, Лікар С. П., Хахула В. С. (2015)
Summaries (2015)
Kolisnyk S. V. - The reactivity of N-|(2-oxoindolin-3-ylidene)-2-oxiacetyl| amino acids, Svechnikova O. M., Kratenko R. I., Kolisnyk O. V. (2015)
Georgiyants V. А. - Physicochemical parameters and the diuretic activity of 5-(4-R)behzyl-1,3,4-oxadiazol-2-il-thioacetic acid амides, Perekhoda L. O., Sych I. A., Grinevych L. O., Ryadnykh O. K., Zhuravel A. V. (2015)
Strus O. Ye. - The study of amino acid composition of sapropel by the capillary electrophoresis method (2015)
Savchenko L.P. - Stability estimation of the wool fat substance when storing in the pharmacy, Khmelyova M. O., Yevtifeeva O. A., Georgiyants V. A. (2015)
Rukhmakova О. А. - Development of the technology of "Fitoryn-plus” nasal gel for treating allergic rhinitis, Yarnykh Т. G. (2015)
Kucherenko V. S. - The choice of the rational technology of "Dentatryhin” gel, Kovalenko Sv. M., Baranova I. I. (2015)
Drozdova A. O. - The study of the foaming ability of some surfactants (2015)
Kabachna A. V. - Assessment of the rational use of budgetary funds on drug supply by healthcare institutions under the conditions of introduction of the formulary system, Shelkova E. V., Kabachnyi O. G. (2015)
Bondareva I. V. - Peculiarities of application of the model of adaptation of the organizational structure of pharmaceutical enterprises to the external environment changes (2015)
Nazarkina V. M. - The study of modern approaches to provision of pharmaceutical care in the conditions of good pharmacy practice introduction, Nemchenko O. A. (2015)
Posylkina O. V. - Development of methodological framework for setting the drug stock in pharmacy distribution, Kotlarova V. G., Novitska Yu. Ye. (2015)
Pryskoka A. O. - The antimicrobial activity of silver nanoparticles in vitro, Rudenko A. V., Reznichenko L. S., T.G.Gruzina T.G.Gruzina, Ulberg Z. R., Chekman I. S. (2015)
Sokolov Yu. V. - A comparative study of efficiency of different ivermectin medicinal forms for treating helmintosis in live-stock animals (2015)
Fedorov S. V. - The effect of ivabradine and ω-3 polyunsaturated fatty acids on the fibronectin plasma levels in patients with heart failure (2015)
Golik M. Yu. - The effect of substituents in the molecules of N-, R-alkyl amines on some gram-positive strains of microorganisms, Komissarenko N. A., Leonova S. G., Osolodchenko T. P. (2015)
Sevryukov O. V. - The study of a possible general toxical action of 5,7-dihydro-1h-pyrrolo|2,3-d|pyrimidine derivatives, Volkovoy V. A., Kolisnyk S. V., Sytnik K. M. (2015)
Klevanova V. S. - The hypolipidemic activity of Poterium sanguisorba L., Trzhetsynskiy S. D., Fursa N. S. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації” (2015)
Казимирко В. К. - Гранулематозное воспаление как основа некоторых ревматологических заболеваний, Иваницкая Л. Н., Дубкова А. Г., Силантьева Т. С., Кутовой В. В. (2014)
Ватутін М. Т. - Вплив нормалізації рівня гемоглобіну на перебіг ревматоїдного артриту в пацієнтів із залізодефіцитною анемією, Смирнова Г. С., Комарова О. Б. (2014)
Шуба Н. М. - Патогенетическое обоснование применения биологических агентов при ревматических болезнях с учетом современных научных исследований и рекомендаций (2014)
Завершилася процедура переоцінки співвідношення балансу користь/ризик для лікарського засобу Бівалос® (2014)
Головач И. Ю. - Оценка качества жизни, тревожности и депрессии у пациентов с ревматоидным артритом, Авраменко О. Н., Куринная Л. И. (2014)
Гармиш Е. А. - Эозинофильный фасцит: обзор литературы и собственное наблюдение, Романовский А. В., Левченко В. Г., Тютюнник И. Н. (2014)
Лукьянчук Е. - Симптоматическая и хондропротекторная терапия при остеоартрозе (Дайджест) (2014)
Іванова К. А. - Патогенетичні основи діагностичної тактики щодо остеоартриту на фоні дисліпідемії (2014)
Абрагамович О. О. - Сучасні погляди на проблему остеопорозу у хворих на системний червоний вовчак (Огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович У. О., Циганик Л. В., Синенький О. В., Кушина А. П. (2014)
Шуба Н. М. - Особенности клинической симптоматики и пути коррекции гонартроза при сниженной минеральной плотности костной ткани, Тарасенко Т. Н. (2014)
Качур В. В. - Клініко-патогенетичні аспекти псоріатичного артриту (2014)
Якименко И. Л. - Особенности артериальной гипертензии при сочетании с подагрой у мужчин (2014)
Волошина Л. О. - Випадок діабетичної остеоартропатії, Пашковська Н. В., Зуб Л. О., Оліник О. Ю. (2014)
Руденко Виктор Григорьевич: к 75-летию со дня рождения (2014)
Головач И. Ю. - Остеоартрит: фундаментальные и прикладные аспекты этиопатогенеза заболевания. Ничего не стоит на месте (2014)
Коморбідність і шляхи раціональної фармакотерапії в ревматології: думка спеціаліста (2014)
Voloshyn O. I. - Age and Gender Aspects of Comorbidity and Concomitant Pathology Formation in Patients with Gout (Prospective Examination), Dogolich O. I., Voloshyna L. O. (2014)
Мітченко О. І. - Актуальні питання лікування хворих на остеоартрит на фоні комбінованої дисліпідемії, Проценко Г. О., Іванова К. А., Козлюк А. С. (2014)
Лукьянчук Е. - Новые механизмы действия диклофенака в контексте купирования болевого синдрома (2014)
Казимирко В. К. - Атеросклероз как липидная дистрофия и воспаление, Иваницкая Л. Н., Кутовой В. В., Дубкова А. Г., Силантьева Т. С. (2014)
Воронков Л. Г. - Характеристика иммунного статуса и структурно-функционального состояния сердца у пациентов с диффузным миокардитом в динамике заболевания, Чернюк С. В. (2014)
Кондратюк В. Є. - Клініко-імунологічні особливості увеїту при ревматичних захворюваннях, Сидорова М. В., Івашківський О. І., Бейко Г. В., Ковганич Т. О. (2014)
Проценко Г. О. - Імунологічні особливості у хворих на псоріатичний артрит та їх кореляційні співвідношення з клінічними та функціональними змінами опорно-рухового апарату, Гавриленко Т. І., Качур В. В. (2014)
Ефективність та переносимість препаратів із пролонгованим вивільненням диклофенаку у пацієнтів із остеоартрозом (2014)
Синяченко О. В. - Микроэлементоз при микроскопическом полиангиите, Герасименко А. М., Синяченко П. О. (2014)
Бойко Я. Є. - Віддалені наслідки ювенільного ревматоїдного артриту: результати спостереження 70 хворих (2014)
Кузьміна А. П. - Контроль ревматичних захворювань у період вагітності: системна склеродермія. оцінювання пріоритетів, Cмiян C. I. (2014)
Лукьянчук Е. - Роль витамина D и его активных метаболитов в профилактике падений у пациентов с остеопорозом (2014)
Сіренко Ю. М. - Антисинтетазний синдром: особливості діагностики та лікування, Проценко Г. О., Бойчук Н. С. (2014)
Тарадин Г. Г. - Биологические препараты в лечении при псориатическом артрите, Ватутин Н. Т., Смирнова А. С. (2014)
Казимирко В. К. - Перекисное окисление липидов: противоречия проблемы, Иваницкая Л. Н., Кутовой В. В., Дубкова А. Г., Силантьева Т. С. (2014)
Рекалов Д. Г. - Нерентгенографический аксиальный спондилоартрит: верификация диагноза и лечение, Кулинич Р. Л., Саржевский А. Н., Прыткова А. В., Бринер И. А. (2014)
Головач И. Ю. - Оценка коморбидности у пациентов с переломом шейки бедренной кости на фоне остеопороза и последующим эндопротезированием тазобедренного сустава, Зазирный И. М., Туровская Т. В., Семенив И. П., Евсеенко В. Г., Чипко Т. М., Пинчук Е. И., Юрченко C. А., Лазоренко Е. А. (2014)
Sagalovsky S. - Osteoporosis and role rankl-rank-opg system and notch signaling pathway in bone development and remodeling, Schonert M. (2014)
Место альфакальцидола в улучшении функций скелетных мышц и профилактике падений (2014)
Синяченко О. В. - Общность и отличия изменений адсорбционно-реологических свойств крови при первичном системном васкулите, Герасименко А. М., Синяченко П. О., Наумович М. А. (2014)
Сміян С. І. - Випадок ранньої "pre-pulseless" діагностики неспецифічного аортоартеріїту за допомогою позитронно-емісійної томографії/комп’ютерної томографії, Головач І. Ю., Коморовський Р. Р., Кметюк Я. В., Ашихмін А. В. (2014)
Сікало Ю. К. - Психоемоційні розлади у хворих на ревматоїдний артрит та корекція їх пароксетином, Станіславчук М. А. (2014)
Мазур І. П. - Особливості перебігу генералізованого пародонтиту при ревматоїдному артриті, Білозецький І. І. (2014)
Пути повышения эффективности и улучшения показателей профиля безопасности: новые лекарственные формы и комбинации диклофенака (2014)
Антоненко А. В. - Особливості перебігу гастропатії, індукованої застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз, Берегова Т. В., Свінціцький А. С. (2014)
Мітченко О. І. - Можливості запобігання розвитку та прогресуванню структурно-функціональних змін периферичних артерій у хворих із метаболічним синдромом та остеоартрозом шляхом застосування препарату системної ензимної терапії, Сіренко Ю. М., Козлюк А. С. (2014)
Шевчук С. В. - Гіпергомоцистеїнемія у пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом. Зв’язок із перебігом захворювання та станом серцево-судинної системи, Кувікова І. П. (2014)
Малярчук И. В. - Частота аллельных вариантов гена CYP 2C9 у пациентов с ревматическими пороками клапанов сердца, Горовенко Н. Г. (2014)
Воронков Л. Г. - Вплив судинного ендотеліального фактора росту на клініко-лабораторно-інструментальні показники у хворих на ревматоїдний артрит, Комарова О. Б. (2014)
Якименко О. О. - Динаміка структури ревматичних захворювань за 30 років (1983–2013) у Одесі, Закатова Л. В., Антіпова Н. М., Клочко В. В., Кравчук О. Є., Серебрякова А. А., Тбілєлі В. В., Тіхончук Н. С., Табінський С. І. (2014)
Владиславу Володимировичу Поворознюку — 60! (2014)
Передмова (2014)
Ківалов С. В. - Адміністративний позов як категорія адміністративного права (2014)
Дробуш І. В. - Актуальні питання взаємодії держави та місцевого самоврядування в процесі реалізації соціальних прав (2014)
Кравчук В. М. - Поняття правового простору: філософсько-правова інтерпретація (2014)
Завальнюк В. В. - Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки) (2014)
Несинова С. В. - Старий та новий інституціоналізм у дослідженні правових інститутів (2014)
Романова А. С. - Деонтологічна діяльність людини в природно-правовому просторі (2014)
Копельців-Левицька Є. Д. - Євроінтеграційні наміри українців крізь призму правового менталітету (2014)
Червінська Н. В. - Концепція законопроекту та її значення для підвищення якості законів (2014)
Дуднік Р. М. - Проблема розуміння ознак та принципів галузі українського права (2014)
Дмитришин Ю. Л. - Хелмінське земське та хелмінське сільське право (2014)
Скопненко Ю. Г. - Порівняльний аналіз сфер відання столиці України та столиць європейських держав (2014)
Супрунюк О. В. - Компаративістсько-правове дослідження звільнення за аморальний проступок (2014)
Юськів Н. В. - Особливості правової соціалізації неповнолітніх (2014)
Осауленко А. О. - Історико-правові аспекти становлення поглядів на мету кримінально-виконавчого законодавства України (2014)
Гущин О. О. - Особливості застосування норм міжнародного гуманітарного права в операціях із підтримання миру та безпеки (2014)
Khort J. V. - Regulatory obstacles to venture capital fundraising: a comparative study of Ukraine, the EU and the USA (2014)
Нігреєва О. О. - Міжнародна звичаєва правотворчість: окремі аспекти (2014)
Галюк Р. Г. - Співвідношення системи права та системи законодавства (2014)
Коломоєць Т. О. - Кодекс як джерело адміністративно-процедурного права України: пріоритети розробки в умовах сучасних правотворчих процесів, Гаджиєва Ш. Н. (2014)
Пирожкова Ю. В. - Функція адміністративного права: оновлений доктринальний погляд в умовах перегляду постулатів про систему права України (2014)
Ляхович У. І. - Інститут заохочення як механізм впливу на державного службовця (2014)
Кирилюк О. В. - Забезпечення інформаційної безпеки в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні (2014)
Астіон С. І. - Аналіз правового регулювання міжбюджетних трансфертів (2014)
Перощук З. І. - Проблеми правового регулювання доходів та видатків бюджетів, що становлять бюджетну систему України (2014)
Василик Ю. Б. - Особливості порушення справ про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень (2014)
Паровишник О. В. - Про забезпечення прав інвалідів у ситуаціях надзвичайного характеру, Шапошников О. К. (2014)
Литвинов С. В. - Аналіз зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання захисту прав платників податків (2014)
Пунда О. О. - Поняття особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини (2014)
Васильєва-Шаламова Ж. В. - До питання про поняття сторін як основних учасників цивільного процесу, Гуменюк К. П. (2014)
Балух В. С. - Щодо розуміння альтернативного вирішення спорів (2014)
Хрімлі К. О. - Поняття господарсько-торговельної діяльності (2014)
Фролова Н. В. - Правове положення договору емфітевзису за українським законодавством (2014)
Синєгубов О. В. - Механізм ефективного забезпечення здійснення особистих немайнових прав дітей (2014)
Олефір А. О. - Національна інноваційна політика в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі (2014)
Кірін Р. С. - Проблеми кодифікації законодавства про надра (2014)
Ізбаш О. О. - Захист інтелектуальної власності тих, хто навчається, у системі освіти (2014)
Коротка Н. О. - Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров’я, право на таємницю про стан здоров’я (2014)
Чернілевська О. І. - Множинність осіб у деліктних зобов’язаннях за участю неповнолітніх осіб (2014)
Нівня М. І. - Порядок примусового відчуження нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності: цивільний аспект (2014)
Жеков Д. В. - Правонаступництво як елемент реорганізації юридичної особи (2014)
Гофман Ю. В. - Шлюбний договір як різновид цивільних договорів у сімейному праві України (2014)
Дрьомін В. М. - Діяльнісна методологія у вивченні злочинності (2014)
Гладій С. В. - Суспільство як суб’єкт легітимації судової влади (2014)
Кравчук В. М. - Загальноправові (конституційно-правові) гарантії діяльності суддів в Україні (2014)
Баронін Д. Б. - Методологічні засади визначення змісту правового статусу суду (2014)
Дубовик О. І. - Розвиток відновного правосуддя в міжнародному законодавстві (2014)
Каблак П. І. - Дифамація як спосіб незаконного впливу на суддів та права людини: пошук рівноваги (2014)
Брус І. І. - Теоретико-правовий аналіз функції підтримання прокурором державного обвинувачення в суді (2014)
Михайленко Д. Г. - Теоретичні аспекти трансформації інституту корупційних злочинів (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Актуальні проблеми протидії корупції (2014)
Фатхутдінов В. Г. - Перспективні напрями розвитку системи оцінки кадрів громадської безпеки (2014)
Хитра О. Л. - Причини та умови, які сприяють поширенню та вчиненню правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів із залученням неповнолітніх (2014)
Палюх Л. М. - Суб’єкт завідомо незаконного затримання: проблеми визначення за Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Король І. Б. - Проблеми класифікації конфіденційної інформації про особу, що підлягає кримінально-правовій охороні (2014)
Задоя І. І. - Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми правового регулювання (2014)
Багрій М. В. - Спеціальний слідчий експеримент як форма контролю за вчиненням злочину (2014)
Столярський О. В. - Вплив універсальних інституцій на протидію транснаціональній організованій злочинності (2014)
Пчеліна О. В. - Криміналістична методика як особлива частина криміналістики (2014)
Чернега І. Л. - Належний суб’єкт збирання як гарантія допустимості доказів (2014)
Жерж Н. А. - Початковий етап розслідування вбивств, вчинених в умовах неочевидності (2014)
Касько Т. Ю. - Ознаки суб’єкта злочинів проти порядку несення та проходження військової служби (2014)
Асоціація кардіологів України. Щодо публічного обговорення проекту Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2025 рр. (2014)
Федорова О. - Медико-социальный вектор украинской ревматологии: инновационные биотехнологии — в широкую клиническую практику (2014)
Коваленко В. Н. - Конгресс EULAR-2014 (Париж, 11–14 июня): обзор по материалам Конгресса, Гнилорыбов А. М., Тер-Вартаньян С. Х., Яременко О. Б., Головач И. Ю., Ковганич Т. А., Рекалов Д. Г. (2014)
Очеретяна Н. - Ініціатива "Fit for Work Europe" в Україні: мета, завдання, перспективи (2014)
Федорова О. - Боль в спине как одна из центральных проблем гериатрической ревматологии (2014)
Палієнко І. А. - Паранеопластичні синдроми в ревматології, Джулай С. І. (2014)
Лукьянчук Е. - Влияние применения альфакальцидола на процессы заживления переломов у пациентов с остеопорозом (2014)
Григоровський В. В. - Гістопатологія, частота виникнення і кореляційна залежність морфологічних показників ураження голівки стегнової кістки та капсули кульшового суглоба у хворих на анкілозивний спондиліт, Герасименко А. С., Полулях Д. М. (2014)
Бойко Я. Є. - Прогнозування ризику формування рефрактерного перебігу ювенільного ревматоїдного артриту залежно від варіанта хвороби, активності, кількості несприятливих факторів та цитокінових маркерів несприятливого перебігу, Омельченко Л. І., Чернишов В. П. (2014)
Челпан Л. Л. - Влияние ювенильной острой ревматической лихорадки на течение хронической ревматической болезни сердца у взрослых, Прохоров Е. В., Синяченко О. В. (2014)
Шевчук С. В. - Статус вітамінів В9 та В12 у пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом, зв’язок із перебігом захворювання та ураженням серцево-судинної системи, Кувікова І. П. (2014)
Лукьянчук Е. - Коморбидность при остеоартрозе: рациональный подход к выбору нестероидного противовоспалительного препарата (2014)
Козлюк А. С. - Ефективність системної ензимної терапії в корекції обмінних порушень та функціонального стану периферичних артерій у пацієнтів із метаболічним синдромом в поєднанні з остеоартрозом (2014)
Синяченко О. В. - Клинико-патогенетическое значение изменений пуринового обмена при современном течении подагры, Брыжатая Ю. О., Якубенко Е. Д. (2014)
Заздравнов А. А. - Оценка саливационной функции как неинвазивный скрининг эзофагеальных осложнений у больных ревматоидным артритом (2014)
Рашковська В. - Аксіологія православного образотворчого мистецтва: педагогічний аспект (2015)
Кузьменко Г. - Критерії та показники рівнів сформованості в учнів 5 – 7 класів ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва (2015)
Рожко І. - Механізми музичної пам’яті особистості (2015)
Масаев М. - Этико-правовые аспекты музыкальных образов синагогических песнопений и хасидских песен в музыкальных символах "Марсельезы" и "Прощания славянки" (2015)
Филатова Э. - Мораль и композиторское творчество (2015)
Ващенко Н. - Зустріч Олександра Мишуги та Папи Бенедикта ХV в контексті благодійної діяльності митця (2015)
Якубовська М. - Художня і наукова творчість професора Г. Васяновича (2015)
Кишакевич С. - Особистісно орієнтований підхід у європейській музичній педагогіці XVII – XIX століть (2015)
Глушкова С. - Фортепіанні твори сучасних українських композиторів в інструментальній підготовці вчителя музичного мистецтва, Пужай Г. (2015)
Богута В. - Хореографічне виховання творчої особистості в позашкільних навчальних закладах: стан, проблеми й перспективи (2015)
Семеновська Л. - Науково-методичні основи використання портальної техології в навчально-виховному процесі (2015)
Каплинська О. - Вплив мистецької освіти на формування відкритого освітнього середовища (2015)
Кулішенко П. - Використання тренінгових технологій у розвитку педагогічної майстерності вчителя школи художньо-естетичного профілю (2015)
Год Б. - Європейська молодь і музичні традиції ордену єзуїтів XVI – XVII століть, Басенко Р. (2015)
Барская Ю. - Библийность в творчестве И. С. Баха (2015)
Куликова Л. - Ф. Успенский и византийская христианская образованность (2015)
Задорожний І. - Музично-церковна освіта на Закарпатті XVIII-XIX століть (2015)
Довгань О. - Залучення майбутніх учителів музики до пізнання християнських цінностей (на прикладі вивчення духовної спадщини сучасних українських композиторів) (2015)
Мащенко А. - Музично-естетична компетентність підлітків і духовна музика (2015)
Грищенко Ю. - Естетичні та етичні основи педагогічної майстерності (рецензія на бібліографічний покажчик "Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів" (Кіровоград : "Імекс-ЛТД", 2013. – 150 с.)) (2015)
Лобач О. - "Музика і християнські цінності" (Міжнародна науково-практична конференція (Полтава, 16-17 квітня 2015 року)) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Талаєва Т. В. - Біотехнологічні лікарські препарати та біосиміляри: що необхідно знати клініцистам при призначенні біосимілярів, Дорошук Л. В., Кудрявцева І. Г. (2015)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації "Ревматоїдний артрит" (2015)
Яременко О. Б. - Влияние коморбидности и системных проявлений ревматоидного артрита на эффективность и переносимость лечения синтетическими базисными препаратами, Микитенко А. М. (2015)
Коваленко В. Н. - Влияние блокаторов ФНО-? на рентгенологическое прогрессирование при анкилозирующем спондилите, Гармиш Е. А., Левченко В. Г., Романовский А. В. (2015)
Шуба Н. М. - Диференційований підхід у лікуванні при гонартрозі протизапальними препаратами залежно від мінеральної щільності кісткової тканини, Тарасенко Т. М. (2015)
Коваленко В. Н. - Применение препаратов гиалуроновой кислоты для лечения при остеоартрозе, Борткевич О. П., Бойчук Н. С. (2015)
Бабуркина Е. П. - Ятрогенный фактор при заболеваниях суставов, обусловленных наследственной предрасположенностью, Сименач Б. И. (2015)
Борткевич О. П. - Ефективність препарату Піаскледин® 300 у лікуванні пацієнтів з остеоартрозом: доведено в дослідженнях, підтверджено європейською практикою (2015)
Синяченко О. В. - Поражение суставов при системном васкулите, Ермолаева М. В., Егудина Е. Д., Седая Л. В. (2015)
Шуба Н. М. - Подагра — мультиморбидная патология, Воронова Т. Д. (2015)
Федоров С. В. - Особливості імунних реакцій у хворих із серцевою недостатністю, Глушко Л. В. (2015)
Гетьман Т. В. - Профилактика тромбоэмболических осложнений у пациентов с ревматическими пороками сердца (2015)
Лукьянчук Е. - Эффективность локальных форм диклофенака в купировании болевого синдрома при остеоартрозе (2015)
Кондратюк В. Є. - Акромегалічна артропатія: епідеміологія, патогенез, клініка, діагностика та прогноз (2015)
Дайджест Дайджест - Влияние альфакальцидола на прочность костной ткани, силу скелетных мышц и заживление переломов (2015)
Казимирко В. К. - Ревматичні прояви гемоглобінопатії, Іваніцька Л. М., Кутовий В. В., Дубкова А. Г., Сілантьєва Т. С., Ремінна Н. Я., Морушко М. В. (2015)
Георгію Вікторовичу Дзяку — 70! (2015)
Кремень В. Г. - Інноваційні завдання сучасного етапу інформатизації освіти, Биков В. Ю. (2014)
Гуржій А. М. - Електронний посібник: інноваційний засіб навчання у системі професійної освіти, Карташова Л. А. (2014)
Зязюн І. А. - Діалектика індивідуальних характеристик особистості (2014)
Ничкало Н. М. - Інформаційна культура фахівців в інтердисциплінарних дослідженнях (2014)
Шестопалюк О. В. - Підготовка майбутніх учителів на основі компетентнісного підходу (2014)
Гуревич Р. С. - Реалізація компетентнісного підходу у вищій школі на основі використання ідей контексного навчання (2014)
Laska E. I. - Wartości – podstawą dialogu w procesach edukacyjnych (2014)
Dawidziuk S. - Family as the basis of the educational process in the contemporary world (2014)
Соколова И. И. - Тенденции развития образовательных технологий: философско-методологический дискурс (2014)
Васянович Г.П. - Духовна культура й антикультура: можливості ІКТ у вихованні студентської молоді (2014)
Козяр М. М. - Інновації E-learning у підготовці фахівців у ВНЗ (2014)
Коберник О. М. - Теоретико-методичні засади компетентнісного підходу в технологічній освіті (2014)
Меняйленко О. С. - До проблеми патентування педагогічних технологій на основі інформаційних засобів, Монастрина Г. В., Бондаренко Т. В. (2014)
Espeland B. - Responsive music listening as an innovative method in professional training of norwegian students and teachers (2014)
Van Hout C. - Treatment of phobia (2014)
Zinser R. - What do young people need to know for carrer success? (2014)
Каплунович И. Я. - Психолого-педагогические условия интеллектуального условия интелектуального развития студентов посредством технологии адаптивного обучения в зоне ближайшего развития, Каплунович С. М. (2014)
Козловська І. М. - Свобода творчості науковця: духовна єдність вченого і поета (2014)
Лазарєв М. І. - Технологія інтегрованого навчання майбутніх інженерів зварювання виробництва звикористанням системи MATHCAD, Попов М. В. (2014)
Лавріненко О. А. - Сутність психопедагогіки у підготовці майбутнього вчителя: теоретичний аспект (2014)
Литвин А. В. - Модернізація професійної освіти України: науково-методичні засади, Руденко Л. А. (2014)
Артюшина М. В. - Інноваційна діяльність у професійно-технчній освіті: поняття, підходи, технології (2014)
Акімова О. В. - Формування активно-творчого типу засвоєння знань студентів як умова розвитку їх творчого професійного мислення, Сурсаєва І. С. (2014)
Діденко О. В. - Досвід створення електронних підручників для системи професійно-технічної освіти (2014)
Огієнко О. І. - Теоретичні засади інноваційної педагогічної системи (2014)
Оршанський Л. В. - Науково-педагогічні засади розвитку професійних цінностей майбутніх учителів, Пагута М. В. (2014)
Ситников В. Л. - Психопедагогика А. С. Макаренко - основа современного развития личности в коллективе (2014)
Снопкова Е. И. - Внедрение модели виртуальной информационно-обучающей среды учреждения образования как направление инновационной деятельности (2014)
Сушенцева Л. Л. - Проектування змісту професійно-технічної освіти на засадах компетентнісного підходу: методологічний аспект (2014)
Романова Г. М. - Стан та перспективи запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті (2014)
Гомонюк О. М. - Комунікативна компетентність майбутнього фахівця соціономічної сфери як складова професійно-педагогічної культури (2014)
Горбатюк Р. М. - Мобільні техногії у вищих навчальних закладах України: пошук шляхів розвитку, Репський В. І. (2014)
Подолянчук С. В. - Моніторинг наукової діяльності як складова управління університетом (2014)
Ткачук С. І. - Теоретичні аспекти формування компетенції майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення спецдисциплін (2014)
Хом'юк І. В. - Деякі проблеми викладання фундаментальних дисциплін у вищих технічних навчальних, Петрук В. А. (2014)
Król R. - Hrześcijański nauszyciel akademicki w przestrzeni edukacji jutra: kształtowanie postawy przedsiębiorczej w procesie edukacyjno-wychowawczym (2014)
Безлюдний О. І. - Психологічні особливості засвоєння іншомовної граматики на початковому етапі вивчення іноземної мови (2014)
Гулішевська М. Г. - Застосування евристичного навчання на уроках української мови в початковій школі (2014)
Michalak-Dawidziuk J. - Hrześcijański nauszyciel akademicki w przestrzeni edukacji jutra: kształtowanie postawy przedsiębiorczej w procesie edukacyjno-wychowawczym (2014)
Золотарьова О. В. - Форми роботи з обдарованими школярами в Ізраїлі (2014)
Кобися В. М. - Використання інтерактивних комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання під час вивчення твору "Лісова пісня" Лесі Українки в шкільному курсі української літератури, Дзюбенко Т. А. (2014)
Коломієць Л. І. - Підготовка майбутніх учителів до діагностики психологічної готовності дітй до школи (2014)
Мозговий В .Л. - Режисура педагогічної дії: методологічна характеристика нового знання (2014)
Панасюк Н. Л. - Тенденції розвитку та актуальні проблеми управління якістю освіти (2014)
Вдович С. М. - Можливості використання сучасних педагогічних технологій у мовній підготовці учнів ПТНЗ (2014)
Величко Н. О. - Про систему вивчення діяльності заступника директора ПТНЗ з навчально-виробничої роботи у передастеціайний період (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського