Герлянд Т. М. - структурні особливості процесу загальноосвітньої підготвки майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ аграрного профілю (2014)
Дубницька О. М. - Роль викладача в підготовці майбутніх фахівців художнього профілю (2014)
Зельман Л. Н. - Професійні якості майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування (2014)
Кубська Л. І. - Маркетингова діяльність ПТНЗ із використанням PR-технологій (2014)
Оверко Н. Я. - Ососбистісно-діяльнісний і акмеологічний аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів ПТНЗ (2014)
Орлов В.Ф. - Аксіологія уявлень учнів ПТНЗ про професійний успіх (2014)
Сліпчишин Л. В. - До питання формування художньо-естетичного досвіду майбутніх робітників технічних професій (2014)
Якимович Т. Д. - Ефективність професійно-практичної підготовки фахівців деревообробного профілю (2014)
Домінський О. С. - Олімпіади з фізики в коледжах (2014)
Gurevych I. - UKP-WSI: UKP Lab Semeval-2013 Task 11 System Description (2014)
Капелюшна І. М. - Інформаційні технології у виховному процесі: проблеми та шляхи їх вирішення, Лобуренко О. В. (2014)
Кобзар В. М. - Використання технологій Web-квест для моделювання професійної діяльності технологів у коледжі аграрного профілю (2014)
Кордонська А. В. - Використання інформаційно-комунікативних технологій на заняттях у коледжах, Дрючило О. А. (2014)
Марцева Л. А. - Застосування інформаційно-комунікативних технологій на заняттях у коледжах (2014)
Моторна Л. В. - Основні напрями формування методичної компетентності викладача коледжу (2014)
Радченко Ю. Л. - Психолого-педагогічні основи використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу (2014)
Бабушко С. Р. - Роль інформаційних технологій у професійному розвитку фахівців нової генерації (2014)
Баранова І. В. - Особливості організації самостійної роботи студентів та методів їх контролю в умовах кредитно-модульної системи у вищих навчальних медичних закладах (2014)
Бєлікова Н. О. - З досвіду використання інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного вихованнця та спорту (2014)
Білецька Г. А. - Сутність і структура природничо-наукової компетентності майбутнього еколога (2014)
Бойчук В. М. - Мистецька компонента у професійній підготовці майбутнього вчителя технологій (2014)
Василевська-Скупа Л. П. - Мистецька освіта як фактор розвитку національної культури (2014)
Власюк І. В. - Значення ситуативних моделей професійного спідкування для термінологічної підготовки студентів-економістів (2014)
Волошина Н. О. - Гуманізація змісту освіти підготовки студентів-екологів, Лазебна О. М. (2014)
Гордійчук Г. Б. - Використання ІКТ у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2014)
Дембіцька С. В. - Педагогічні умови формування культури охорони праці в процесі підготовки фахівців (2014)
Джеджула О. М. - Методика викладання технічних дисциплін англійською мовою на основі використання мультимедійних засобів, Пришляк В. М., Хом'яківська Т. А. (2014)
Дідух Л. І. - Можливості вдосконалення навчального процесу в закладах професійної освіти (2014)
Dubiecka J. - Technologie informacyjne w nauczaniu języka obcego w instytucjach szkolnictwa wyższego (2014)
Зарічанський О. А. - Функції правової культури майбутніх фахівців юридичних спеціальностей (2014)
Кадемія М. Ю. - Блог-квест у підготовці компетентного фахівця, Скупий О. М. (2014)
Клименко А. О. - Інформація та інформаційний пошук у педагогічній діяльності викладача вищої школи (2014)
Кобрій О. М. - Чинники впровадження у внз україни сучасних інформаційних технологій у процесі педагогічної підготовки фахівців (2014)
Король В. П. - Термінологічні аспекти формування професійної компетентності майбутнього фахівця, Марущак О. В. (2014)
Кучер З. С. - Управління якістю учіння з використанням комп’ютерного банку тестових завдань (2014)
Кучерявий А. О. - Механізми управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів на рівні кафедри (2014)
Луп’як Д. М. - Інноваційна діяльність майбутнього вчителя технологій у системі педагогічної освіти (2014)
Онишко О. Г. - Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з інформатики за допомогою мультимедійних засобів навчання (2014)
Пайкуш М. А. - Загальнопедагогічні підходи до формування змісту природничонаукової підготовки майбутнього лікаря (2014)
Прушковська Н. Н. - Синтез аналітичних підходів до хорових творів—складова підготовки вчителя музики до практичної діяльності, Дабіжа К. Л. (2014)
Петрова А. І. - Особливості іншомовної підготовки майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі (2014)
Пінаєва О. Ю. - Шляхи використання персонального комп’ютера у процесі професійного навчання, Стратій О. Г., Гармазій М. В. (2014)
Резван О. О. - Методологічні підходи до формування професійно-рефлексивної позиції студентів технічного ВНЗ (2014)
Слободяник А. Д. - Можливості сучасних редакторів у вивченні окремих тем з фізики в вищих навчальних закладах (2014)
Смагло Н. С. - Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів вищих навчальних закладів (2014)
Староста В. І. - Мікровикладання у процесі підготовки майбутніх учителів, Сторожко А. О. (2014)
Stetsko i. - Role-playing as educational technique in foreign languages education (2014)
Федорук Г. М. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій (2014)
Фролова О. О. - Аспекти оптимізації вивчення фахових дисциплін у морських вищих навчальних закладах (2014)
Цвілик С. Д. - Професійна спрямованість навчання графічних дисциплін майбутніх учителів технологій і креслення, Гаркушевський В. С. (2014)
Цяо Лінь - Гармонія інтелекту та емоцій як фактор успішності вокальної підготовки вчителів музики (2014)
Шахіна І. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій та соціальних сервісів у навчанні (2014)
Яцишин А. В. - інститут інформаційних технологій і засобів навчання напн україни — 15 років звершень в інформатизації освіти України (2014)
Боярчук О. Р. - Ехокардіографічні критерії діагностики ревматичної хвороби серця (2015)
Такташов Г. С. - Изменения метаболизма липидов и процессов их перекисного окисления при хронической ревматической болезни сердца (2015)
Казимирко В. К. - Кальциевый гомеостаз и вопросы его коррекции, Козак И. А., Иваницкая Л. Н., Силантьева Т. С., Дубкова А. Г., Кутовой В. В. (2015)
Дайджест Дайджест - Эффективность и профиль безопасности нового антигиперурикемического препарата при подагре (2015)
Шуба Н. М. - Клінічні особливості перебігу остеоартрозу у поєднанні з гіперурикемією, Воронова Т. Д., Крилова А. С., Пилипенко А. В., Хамбір Т. С. (2015)
Лукьянчук Е. - Выбор нестероидных противовоспалительных препаратов для купирования острой боли при ревматических заболеваниях (2015)
Журавльова Л. В. - Роль прозапальних цитокінів у розвитку остеоартрозу та цукрового діабету ІІ типу, Олійник М. О. (2015)
Яцишин Р. І. - Роль біомаркерів пошкодження суглобового хряща у діагностиці й оцінці ефективності лікування хворих на остеоартроз, Сухоребська М. Я. (2015)
Богмат Л. Ф. - Индекс повреждения у подростков с системной красной волчанкой, Шевченко Н. С., Матвиенко Е. В. (2015)
Шевчук С. В. - Структурно-функціональна характеристика кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак, Денищич Л. П. (2015)
Лукьянчук Е. - Рациональный выбор препарата для профилактики падений и связанных с ними переломов у пациентов с остеопорозом (2015)
Яременко О. Б. - Серонегативний ревматоїдний артрит: відповідь на базисну терапію порівняно з різними серопозитивними варіантами хвороби, Микитенко Г. М. (2015)
Закритов Д. О. - Неінвазивне дослідження комплексу інтими-медіа сонних артерій у хворих на ревматоїдний артрит (2015)
Головач І. Ю. - Оцінка нейропатичного болю у пацієнтів із хронічним суглобовим синдромом, Чіпко Т. М., Семенів І. П., Авраменко О. М., Лазоренко О. О. (2015)
Кузьміна А. П. - Випадок діагностики ендоваскулярного синдрому обкрадання підключично-каротидних і вертебральних судин у пацієнтки з неспецифічним аортоартеріїтом (2015)
Качур В. В. - Оцінка ефективності різних схем терапії у хворих на псоріатичний артрит (2015)
Кондратюк В. Є. - Випадок глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу на тлі ювенільного ревматоїдного артриту, Івашківський О. І., Джус М. Б., Коржук В. О. (2015)
Некролог Некролог - Следзевська Ірина Казимирівна (2015)
Передмова (2014)
Ківалов С. В. - Теоретична характеристика функціонального змісту адміністративного судочинства як правозахисного механізму у сфері публічного управління (2014)
Орловський О. С. - Муніципалізм як складова конституціоналізму (2014)
Дембіцька С. Л. - Законність та правовий характер адміністративного примусу (2014)
Кальник В. В. - Окремі аспекти адміністративно-правового статусу суб’єктів виборчого процесу (2014)
Тєлькінєна Т. Е. - Форми лобіювання політичних прав дворян у Росії (1856–1867 рр.) (2014)
Стрельченко О. Г. - Напрямки попередження адміністративної деліктності неповнолітніх, Намазов А. Є. (2014)
Хорт Ю. В. - Роль держави в розвитку венчурного фінансування в Україні (2014)
Шепета О. В. - Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту інформації в системах електронних платежів в Україні (2014)
Пузирний В. Ф. - Теоретичні аспекти визначення адміністративної діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України (2014)
Мандзюк О. А. - Удосконалення нормативно-правового регулювання податкової інформації в Україні (2014)
Мариношенко В. П. - Окремі питання правового регулювання діяльності суб’єктів владних повноважень як розпорядників доступу до публічної інформації (2014)
Махніцький О. І. - Конституційно-правові принципи судової влади в Україні (2014)
Перов Д. О. - Склад інформаційних правовідносин (2014)
Братков С. І. - Механізм адміністративно-правового регулювання земельних відносин (2014)
Сапарова А. О. - Зміна уявлень про природу наукового пізнання як контекст переосмислення сутності правових запозичень (2014)
Барікова А. А. - Дисциплінарна відповідальність у системі засобів правової охорони та захисту службової таємниці (2014)
Любарець А. Ю. - Функції мінагрополітики України (2014)
Постольник С. О. - Проблемні питання адміністративно-правового статусу суб’єктів недержавної правоохоронної діяльності (2014)
Сатановська М. А. - Система державного управління державно-приватного партнерства: організаційно-правовий аспект та пропозиції щодо вдосконалення (2014)
Бондарь О. В. - Зміст компетенції щодо надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту (2014)
Антошина И. В. - Функции права в современном информационном пространстве (2014)
Прус Е. У. - Діяльність суб’єктів правозастосування крізь призму діючого законодавства (2014)
Андрейченко С. С. - Категория "вина" в международном праве (2014)
Погребняк О. С. - Рішення Європейського суду з прав людини як частина національного законодавства (2014)
Забокрицький І. І. - Примат права ЄС та верховенство Конституції: вирішення питань співвідношення на судовому рівні (на прикладі ФРН та Італії) (2014)
Ірха Ю. Б. - Вплив глобалізації на появу та поширення екстремізму у світі (2014)
Лежух Т. І. - Судова практика Європейського Суду з прав людини під час розгляду справ із захисту честі, гідності та ділової репутації (2014)
Тимошек О. М. - Поняття, зміст і сутність захисту конституційних прав та свобод іноземців (2014)
Козачук О. C. - Роль положень міжнародних документів у діяльності прокуратури у воєнній сфері поза межами кримінального провадження (2014)
Кістанова Я. М. - До питання про джерела митного права Європейського Союзу (2014)
Музыкант Е. А. - Приобретение несовершеннолетними гражданства государств-членов Европейского Союза как основополагающий критерий для определения их прав (2014)
Абдалказим Мутана Аббас - Онтологічні засади впливу правової глобалізації на взаємодію конституційного права держав і міжнародного права (2014)
Полтавцева А. С. - Функціонування системи реімбурсації: європейський досвід для України (2014)
Каракаш І. І. - Проблема галузевої приналежності інституту права природноресурсової власності (2014)
Кобецька Н. Р. - Дозволи й договори в механізмі правового регулювання природокористування (2014)
Квасніцька О. О. - Учасники господарських правовідносин у процесі організації та здійснення будівельної діяльності (2014)
Ульянова Г. О. - Плагіат у роботах школярів та студентів: актуальна проблема сьогодення (2014)
Власенко Ю. Л. - Правове регулювання поводження з генетично модифікованими організмами в Україні (2014)
Байло О. В. - Право працівника на захист своєї гідності як суб’єктивне трудове право (2014)
Ільченко Г. О. - Проблеми визначення підстав для захисту прав споживачів страхових послуг (2014)
Короташ Я. О. - Визначення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю у випадку невнесення учасником товариства свого вкладу до статутного капіталу (2014)
Куліцька С. В. - Проблемні питання захисту права фізичної особи на безпечне для життя та здоров’я довкілля (2014)
Мордовец М. В. - К вопросу о понятии и условиях издательского договора (2014)
Кузьменко Н. О. - Проблеми визначення підвідомчості справ про визнання недійсними рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері земельних правовідносин (2014)
Наконечний А. Б. - Основні поняття та категорії інституту примусового відчуження (2014)
Цибка А. А. - Поняття й ознаки суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу України (2014)
Басараб Р. І. - Гарантії діяльності Генерального прокурора України (2014)
Бабенко А. М. - Методичні основи кримінологічного аналізу регіональних особливостей злочинності (2014)
Березовська Н. Л. - Тенденції сучасного кримінального права (2014)
Боднарчук О. Г. - Боротьба з корупцією в Грузії: досвід для вивчення та наслідування в Україні (2014)
Гнатів І. М. - Кримінально-правова кваліфікація підготовчих дій до злочину, які утворюють самостійний склад злочину (2014)
Гребенюк М. О. - Щодо розмежування понять деструктивної, агресивної та девіантної поведінки (2014)
Данільченко І. Р. - Нормативне підґрунтя організації поводження з дітьми-жертвами насильства в сім’ї (2014)
Жаровська Г. П. - "Торгівля людьми" як форма організованої злочинної діяльності (2014)
Керевич О. В. - Тактичні та процесуальні особливості проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (2014)
Малярчук Н. В. - Інститут приватного обвинувачення в кримінальному процесі України: досвід та новації, Бондаренко Д. Ю. (2014)
Кириченко Г. В. - Пріоритетні напрямки міжвідомчого міжнародного співробітництва щодо запобігання контрабанді наркотичних засобів (2014)
Нестерчук Л. П. - Система функцій, що здійснюють суди загальної юрисдикції України (2014)
Луцький М. І. - Нормативно-правове регулювання органів державної жандармерії та народної міліції ЗУНР (2014)
Сопільник Р. Л. - Захист і звинувачення: співвідношення категорій (2014)
Чабанюк В. Д. - Удосконалення кримінального провадження на підставі угод: матеріальні та процесуальні аспекти (2014)
Зенова М. В. - Поняття, ознаки й види згоди (прохання) потерпілого (2014)
Тімофєєва Л. Ю. - Звільнення від кримінальної відповідальності як прояв реалізації принципу гуманізму в кримінальному праві України (2014)
Шмарін І. О. - Соціально-правові підстави криміналізації неповаги до суду як злочину проти правосуддя в Україні (2014)
Гоч Н. В. - Тактика обшуку під час розслідування ухилень від сплати єдиного внеску (2014)
Патрелюк Д. А. - Особа злочинця в криміналістичній характеристиці незаконних заволодінь транспортними засобами, що вчиняються неповнолітніми (2014)
Феоктістова О. М. - Розвиток і створення органів прокуратури на українських землях у складі Російської імперії ХІХ ст. (2014)
Чорноусько М. В. - Правова природа прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2014)
Щур К. С. - Роль внутрішнього переконання слідчого під час оцінки доказів (2014)
Титул, зміст (2015)
Новини АПК (2015)
Кривенок М. Я. - Обгрунтування співвідношень треоніну і триптофану у раціонах курей-несучок, Ільчук І. І. (2015)
Подобед Л. И. - Как решить проблему артритов у птицы? (2015)
Бреславець В. О. - Недоліки, які часто зустрічаються в роботі системи вентиляції інкубаторів "Універсал” та методи їх усунення, Стегній О. О. (2015)
TOB "Світ кормів" – 10 років на ринку комбікормів України (2015)
Мельник В. В. - IV Всеукраїнський аграрний форум: аналіз ситуації в агропромисловому комплексі України (2015)
Це цікаво (2015)
Панькова С. М. - М’ясні якості нового вітчизняного м’ясо-яєчного гібриду курей, Катеринич О. О., Захарченко О. П., Фесенко Н. А., Печеніжська Т. Б. (2015)
Дробот Г. П. - Воспроизводительные качества цесарок и их естественная резистентность, Забиякин В. А. (2015)
Semenko O. V. - The spread, clinical and diagnostic featuresin case of dermanisiosis in poultry (review of the literature data), Sikorskaja M. O. (2015)
Как выбрать куриное филе (2015)
Марчишина Є. І. - Важкість праці як психофізіологічний небезпечний та шкідливий чинник виробництва, Мельник В. В., Гречишин О. М. (2015)
Томін Є. Ф. - Індичка – універсальна квочка (2015)
Посилкіна О. В. - Формування системи показників оцінки соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу, Братішко Ю. С., Кубасова Г. В. (2015)
Яковлєва Л. В. - Фармакоекономічний аналіз методів діагностики рецидивів та/або метастазів диференційованого тиреоїдного раку, Бездітко Н. В., Міщенко О. Я., Луховіцька Н. І. (2015)
Кириченко О. М. - Фармакотерапія цукрового діабету II типу: оцінка споживання пероральних цукрознижувальних препаратів на українському фармацевтичному ринку, Кириченко О. А., Леонченко О. І. (2015)
Матяшова Н. О. - Аналіз споживання макролідів в Україні, Яковлєва Л. В. (2015)
Федяк І. О. - Визначення вартості централізованої йодопрофілактики населення Прикарпаття, Пустовіт А. Ю. (2015)
Міщенко О. Я. - Фармакоепідеміологічні та фармакоекономічні аспекти споживання препаратів блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ на фармацевтичному ринку України, Адонкіна В. Ю. (2015)
Яковлєва Л. В. - Фармакоепідеміологічне дослідження динаміки споживання антигістамінних лікарських засобів в Україні, Передерій А. В. (2015)
Ткачова О. В. - Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на токсичний гепатит у лікарні міста Харкова (2015)
Герасимова О. О. - Оцінка фармакотерапії хронічного гастриту в умовах реальної клінічної практики, Яковлєва Л. В., Морус Т. В., Тур А. М. (2015)
Степаненко А. В. - Проблема забезпечення якості фармакотерапії та напрямки її вирішення, Бліхар В. Є. (2015)
Rybalkin М. V. - The immunobiological assessment of the antibody titre in treating candidiases by antigens of C. albicans fungi, Filimonova N. I., Strilets O. P., Strelnikov L. S. (2015)
Бухтіярова І. П. - Фармакологічне дослідження гіпоглікемічних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М., Іщенко О. М. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2015)
Передмова (2014)
Ківалов С. В. - До питання визначення принципів досудового врегулювання публічно-правових спорів (2014)
Завальнюк В. В. - Правовая культура и правовая система Украины: антропологические аспекты (2014)
Удовика Л. Г. - Глобалізація як критерій типології національних правових систем (2014)
Подорожна Т. С. - Конституціоналізація правової системи в контексті діяльності Конституційного суду України (2014)
Чаплюк О. І. - Шляхи вдосконалення національної та міжнародної правотворчості: теоретико-практична необхідність сучасності (2014)
Чорнолуцький Р. В. - Роль нормопроектування в конституційному праві держави (2014)
Попадинець М. І. - Поняття реалізації права з позицій діалектичної полярності природного і позитивного права (2014)
Легенченко М. О. - Поняття охорони й захисту права та їх співвідношення (2014)
Ткаченко О. В. - Істина як проблема структурування постметафізичного простору правознавства (2014)
Заворотченко Т. М. - Використання зарубіжного досвіду під час охорони й захисту виборчих прав громадян (2014)
Долинська М. С. - Український нотаріат та нотаріальне законодавство в період національних державотворчих процесів України в 1917–1920 роках (2014)
Ковальський О. В. - Економічні права людини як прояв взаємовпливу права та економіки (2014)
Киця О. С. - Юридико-технічні інструменти побудови актів судового тлумачення (2014)
Ходанич Ю. М. - Право та закон у праці Х. Баумейстера "Elementa philosophiae", перекладеної П. Лодієм (2014)
Бедрій М. М. - Французьке звичаєве право: деякі історико-правові аспекти (2014)
Корчевна Л. О. - Загальнолюдські цінності як передумова єдності західного права (2014)
Мигаль С. М. - Право на страйк у засновницьких договорах Європейського Союзу (2014)
Корчак Н. М. - Примусовий поділ в охоронювально-правовому регулюванні відносин у сфері конкуренції (2014)
Басай О. В. - Підстави набуття прав на торговельні марки (2014)
Виговський О. І. - Інститут неттінгу в приватному праві: правова природа та проблемні аспекти застосування (2014)
Кирилюк А. В. - Цивільно-правова відповідальність за порушення авторських прав у мережі Інтернет (2014)
Антонюк Л. О. - Місце міжнародного приватного права в правовій системі та його співвідношення з міжнародним публічним правом (2014)
Єфименко М. М. - Перспективні напрямки розвитку законодавства у сфері правового регулювання договору аутсорсингу в Україні (2014)
Жданова О. С. - Зарубіжний досвід організації системи соціально-трудових відносин та специфіка функціонування трудових судів на прикладі Франції (2014)
Згама А. О. - Про застосування спрощеної процедури в господарському судочинстві (2014)
Мальський М. М. - Принципи транснаціонального виконавчого процесу (2014)
Зеров К. О. - Вільні публічні ліцензії в Україні (2014)
Кетрарь А. А. - Особливості відшкодування майнової та немайнової (моральної) шкоди в авторському праві (2014)
Клапатий Д. Й. - Поняття пайового інвестиційного фонду (2014)
Князьков В. В. - Правове регулювання надання державної фінансової підтримки підприємцям: проблеми та напрямки вдосконалення (2014)
Рашківська В. В. - Загальні питання передачі в заставу майнових прав (2014)
Голошивець В. О. - Деякі особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану неналежним лікуванням (2014)
Грігор’янц Г. І. - Захист авторських і суміжних прав від піратства в мережі Інтернет за законодавством України та Російської Федерації (2014)
Барбашова Н. В. - Взаємозв’язок понять "екологічний ризик" та "екологічна безпека" (2014)
Бицюра Л. В. - До питання механізму гармонізації аграрного законодавства України та законодавства ЄС (2014)
Рахнянська Т. О. - Правовий режим земель капітального будівництва: історико-правовий аналіз (2014)
Заверюха М. М. - Щодо визначення поняття "використання земель лісогосподарського призначення" (2014)
Мартинова Н. О. - Використання європейських моделей локального партнерства у сфері розвитку сільських територій та їх адаптація до національного законодавства (2014)
Жидан О. С. - Етапи розвитку правового регулювання використання боліт в Україні (2014)
Бурбыка М. М. - Административный аспект государственного управления в сфере контроля за соблюдением трудового законодательства в Украине, Усикова О. В. (2014)
Бондаренко К. В. - До питання про правові засади управління державною службою (2014)
Галай В. О. - Основні принципи діяльності органів публічної адміністрації як запорука забезпечення прав і свобод людини, Яворська О. О. (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Концепція адміністративно-правових режимів (2014)
Павлова В. О. - Формування міграційної політики України в поєднанні з міжнародною трудовою міграцією (2014)
Бондар О. В. - Принципи надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту (2014)
Філіпова Т. Л. - Процедура надання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання як особливий різновид адміністративних процедур (2014)
Крестьянникова О. О. - Окремі аспекти захисту прав платників податків (2014)
Чумак В. В. - Правове регулювання застосування заходів адміністративного примусу за порушення правил ліцензійно-дозвільної системи в Республіці Білорусь (2014)
Беспалова А. О. - Адміністративний арешт майна як винятковий спосіб забезпечення виконання податкового обов’язку (2014)
Бондаренко Д. С. - Адміністративно-правовий статус cуб’єктів публічної адміністрації у сфері державно-приватного партнерства за законодавством України (2014)
Крупко Я. М. - Принципи розподілу доходів між ланками бюджетної системи (2014)
Трампольська К. О. - Проблеми класифікації дисциплінарних проступків державних службовців (2014)
Журба А. І. - Щодо змісту призначення кримінального судочинства України (2014)
Подкопаєв С. В. - Основні компоненти кадрового забезпечення прокурорської діяльності (2014)
Орловський Р. С. - Організована група як форма співучасті (2014)
Скрябін О. М. - Суд присяжних за новим Кримінально-процесуальним кодексом України, Тонне Н. Д. (2014)
Калганова О. А. - Підготовчі дії до проведення слідчого експерименту, Балицький Т. М. (2014)
Коруля І. В. - Поняття професіоналізму працівників міліції як необхідної умови їх професійної діяльності (2014)
Книгін К. Г. - Організаційно-правові форми надання правової допомоги адвокатом за чинним законодавством України (2014)
Бочарова Н. В. - Методологічні засади боротьби світової спільноти з інтелектуальним піратством і контрафакцією (2014)
Логінова Н. І. - Упровадження електронного правосуддя в систему судочинства (2014)
Запорожченко А. О. - Правовая танатология как новое научное направление (2014)
Комарницький М. В. - Незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, учинене повторно (2014)
Комаров О. Д. - Значення фактичної помилки винного під час призначення покарання (2014)
Корнієнко Є. В. - Покарання за зараження вірусом імунодефіциту людини або іншою невиліковною інфекційною хворобою (2014)
Вергун Т. І. - Запобігання незаконному обігу синтетичних каннабіноїдів правоохоронними органами в Україні, Назаренко В. В. (2014)
Тарасенко Р. В. - До питання допустимості анонімних свідчень у кримінальному процесі (2014)
Невідома Н. В. - Об’єктивні ознаки організованої групи (2014)
Тарасова О. В. - Удосконалення законодавства щодо кримінальної відповідальності за шахрайство, учинене шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України) (2014)
Шумаєв Д. Г. - Активна процесуальна позиція експерта (2014)
Гуменна Н. В. - Поняття взаємодії слідчого з іншими суб’єктами розшуку під час здійснення ним розшукової діяльності (2014)
Кучерява Ю. О. - Історико-правовий аналіз протидії незаконному культивуванню нарковмісних рослин (2014)
Передмова (2015)
Процюк І. В. - Формування концепції поділу державної влади (2015)
Сокуренко В. В. - Характеристика підзаконних нормативно-правових актів у сфері оборони (2015)
Міхневич Л. В. - Волинський (Кременецький) ліцей: внесок до спадку вітчизняної правової освіти (2015)
Жолобова Г. А. - К вопросу о защите религиозных чувств христиан в правовом регулировании торговли в Российской империи на рубеже XIX–XX веков (2015)
Саблук С. А. - Протидія розкраданню соціалістичної власності в Україні в другій половині 1940-х років (2015)
Арабаджи Н. Б. - Соціальний зріз власної цінності правового порядку (2015)
Полонка І. А. - Теоретико-онтологічні аспекти правосвідомості та її вплив на правову поведінку (2015)
Шкарупа К. В. - Історія розвитку та проблеми становлення пенітенціарної служби (2015)
Серебро М. В. - Цінності в юридичній аксіології (2015)
Моісеєнкова С. О. - Ґенеза права як соціального явища: до постановки проблеми (2015)
Мишеглина В. Н. - Славянские государственно-правовые символы в легитимации государственной власти, Рязанов М. Ю. (2015)
Дашковська Т. М. - Норми матеріального та процесуального права: до питання співвідношення (2015)
Ніколенко Л. М. - Визначення сутності попередження виникнення конфліктів у системі місцевого самоврядування, Мамедова А. І. (2015)
Нікітенко Л. О. - Проблеми реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність (2015)
Джафарова М. В. - Актуальні проблеми визначення правової природи та сутності адміністративного провадження (2015)
Кахович О. О. - Особливості державного регулювання економіки, Южека Р. С. (2015)
Босак Х. З. - Реформування проходження державної служби в органах внутрішніх справ України: тенденції й основні аспекти, Живко М. О., Мельникович В. М. (2015)
Пузирний В. Ф. - Правова основа адміністративної діяльності в державній кримінально-виконавчій службі України (2015)
Новак О. Д. - Службова дисципліна державного службовця: сутність, ознаки, засоби забезпечення (2015)
Ємчук Л. В. - Поняття та засади офіційного тлумачення прав і свобод людини та громадянина (2015)
Салей М. І. - Аксіологічний вимір змісту конституції України (2015)
Казміренко В. О. - Історичні передумови розбою як суспільно-небезпечного явища (2015)
Ліховіцький Я. О. - Система злочинів проти навколишнього природного середовища (2015)
Макаренко А. С. - Значення судової практики в обмеженні суддівського розсуду в кримінальному праві (2015)
Столітній А. В. - Особливості початку досудового розслідування за ухилення від сплати аліментів на підставі подань (повідомлень) державної виконавчої служби (2015)
Марочкін О. І. - Особливості мотивування рішення слідчого про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні (2015)
Кузембаєв О. С. - Історичний аспект становлення джерел кримінального та військово-кримінального права України (2015)
Бєлєнький В. П. - Об’єктивна сторона злочину за законодавством Великобританії та Сполучених Штатів Америки (2015)
Сердюк А. В. - Історичний розвиток засобів аудіо-, відеоконтролю в слідчий практиці та їхнього нормативного регулювання (2015)
Волков К. Д. - Обґрунтована підозра як критерій правомірного обмеження права на свободу й особисту недоторканність у кримінальному провадженні (2015)
Деменчук М. О. - Забезпечення єдності судової практики вищими судовими інстанціями: європейський досвід (2015)
Сафонова О. Ю. - Підвищення кваліфікації та професійна підготовка суддів: концепція дискурсу (2015)
Стрельцов Є. Л. - Міжнародні конфлікти: спроба визначення (2015)
Тищенко О. В. - Соціальне забезпечення населення окремих країн Європи та Америки: порівняльно-правовий аспект (2015)
Задорожній О. В. - Поняття та нормативні вимоги основних принципів міжнародного права (2015)
Дрозд О. Ю. - Міжнародні стандарти забезпечення прав і законних інтересів дитини та їх імплементація в законодавство України, Хуторянська Т. В. (2015)
Ізарова І. О. - Інституційна система European Civil Procedure (2015)
Форманюк В. В. - Правова охорона комп’ютерних програм і баз даних у Європейському Союзі (2015)
Кісс С. В. - Імплементація Україною європейських стандартів соціальної держави, задекларованих угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2015)
Саленко О. В. - Гармонізація як універсальний інструмент приведення судової системи України у відповідність із загальновизнаними міжнародними стандартами (2015)
Чанишева Г. І. - Європейські стандарти права працюючих жінок на охорону материнства й законодавство України (2015)
Харитонов Є. О. - Принципи цивільного права України в контексті їхнього співвідношення з DCFR, Харитонова О. І. (2015)
Іншин М. І. - Теоретико-правовий аналіз часу відпочинку працівників в Україні (2015)
Ніщимна С. О. - Принцип публічності фінансової діяльності (2015)
Костюк В. Л. - Правові акти верховного суду України в системі джерел трудового права (2015)
Лагутіна І. В. - Способи сприяння ґендерній рівності у сфері праці (2015)
Тімашов В. О. - Адміністративно-правове регулювання та особливості ринку праці в Україні (2015)
Білоусов Є. М. - Система економічної безпеки підприємства й особливості її побудови (постановка проблеми) (2015)
Платонова Є. О. - Правовий механізм передачі земельних ділянок для ведення фермерського господарства, Черемнова А. І. (2015)
Жигалкін І. П. - Грубе порушення трудових обов’язків як оціночна категорія трудового права України (2015)
Поливач В. О. - Особливості відкриття провадження в справах, що виникають із кредитних правовідносин (2015)
Шурин О. А. - Провадження у справі до судового розгляду в справах про розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця (2015)
Солод І. В. - Самозахист суб’єктом господарювання своїх прав та інтересів (2015)
Огорілко Ю. М. - Монетаристська концепція організації центральних банків (2015)
Паєнок А. О. - Поняття та класифікація договорів роздрібної купівлі-продажу товарів (2015)
Мавед С. О. - Исследование исламского деликтного права в теоретико-правовой литературе (2015)
Музичук К. С. - Інформаційні права й свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Литви (2015)
Сербин Р. А. - Теоретико-правові засади поняття благодійної діяльності (2015)
Копиленко О. Л. - Рецензія на монографію Хохуляка В'ячеслава Віссаріоновича, кандитата юридичних наук, доцента "Віхи становлення науки фінансового права" (2015)
Баженов Л. В. - Життя в ім’я України (До 100-річчя від дня народження академіка Петра Тимофійовича Тронька) (2014)
Адамовський В. І. - Реабілітація жертв політичних репресій середини 1950-х – початку 1960-х рр.: історіографія проблеми (2014)
Адамський В. Р. - Невідомі листи до В. О. Біднова Кам’янецької доби (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) (2014)
Баженов О. Л. - Християнізація Київської Русі в російській історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2014)
Іваневич Л. А. - Сучасний стан джерельної бази проблеми дослідження народного вбрання подільських українців (2014)
Кліщинський П. В. - Правобережна Україна в роки Першої світової війни: особливості джерельної бази (2014)
Копилов С. А. - Далматський гуманіст про польсько-турецьку війну 1620-1621 рр. (2014)
Кундельський В. В. - Єврейський чинник у міжнаціональних відносинах на теренах Правобережної України наприкінці ХVIII – першої половини ХІХ ст. (2014)
Лозовий В. С. - Погляди Михайла Грушевського на соціальну базу українського державотворення в період революції 1917-1921 рр. (2014)
Лопатовський Ю. М. - Київський виконавчий комітет громадських організацій: формування та перші кроки діяльності (за матеріалами газети "Известия исполнительного комитета Киевского Совета объединенных общественных организаций") (2014)
Нагнибіда Р. В. - Нові фортифікаційні об’єкти культурної спадщини, виявлені на території НІАЗ "Кам’янець" (2014)
Олійник С. В. - Д. Дорошенко про галицьку інтелігенцію в умовах зовнішньої політики російського царизму періоду Першої світової війни (2014)
Трубчанінов С. В. - Історично-географічні дослідження представників наукової школи В. Антоновича (2014)
Якубовський В. І. - Окольний град літописного Губина у контексті археологічних робіт (2014)
Блажевич Ю. І. - Адміністративно-політичні перетворення в подільському регіоні після приєднання до складу Російської імперії та їх вплив на процеси становлення православної єпархії (кінець ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ ст.) (2014)
Богуцька А. Л. - Трансформаційні особливості етнонаціонального процесу на території Правобережної України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. (2014)
Борисевич С. О. - Російські нормативно-правові механізми, спрямовані на придушення січневого повстання 1863 р. (2014)
Бородій А. І. - Розвиток єврейського господарства на орендованих і приватновласницьких землях Правобережжя (1861-1881 рр.) (2014)
Кримська О. М. - Особливості землеволодіння у містах і містечках Поділля наприкінці ХVІІІ – на початку XX століття (2014)
Маркова С. В. - Національний характер українців: дискурс початку ХХ ст. (2014)
Мацьков О. М. - Причини Чуднівської кампанії 1660 року (2014)
Михайлик А. О. - Становлення ринкових відносин у промисловості Правобережної України в першій половині ХІХ ст. (2014)
Прокоп Т. І. - Усунення К. Розумовського від гетьманської влади та призначення П. Румянцева-Задунайського генерал-губернатором Малоросії (2014)
Сидорук С. А. - Еволюція нормативно-правової бази рекрутської повинності в Правобережній Україні (2014)
Скрипник А. Ю. - Діяльність губернських Квартирних комісій по забезпеченню розташування регулярних військ у південно-західних губерніях Російської імперії (1800-1860 рр.) (2014)
Степанков В. В. - Егалітарний період козацького елітотворення (постановки проблеми) (2014)
Стецюк В. Б. - Російські війська в Правобережній Україні й російсько-японська війна 1904-1905 рр. (2014)
Сулятицька Т. В. - Іларіон – світоч землі української (2014)
Ткач С. А. - З історії партійно-політичного життя у Вінниці на початку ХХ століття (2014)
Федьков О. М. - Українська соціал-демократична спілка РСДРП напередодні і в період відкритого протистояння сил революції та уряду (жовтень-грудень 1905 р.) (2014)
Філінюк А. Г. - Міграційні процеси як чинник етнонаціональних і конфесійних змін у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – в 50-х рр. ХІХ ст. (2014)
Говоровська О. О. - Розвиток української освіти в контексті глобальної інформаційної революції (2014)
Комарніцький О. Б. - Комплектування студентами педвишів УСРР у другій половині 20-х рр. ХХ ст.: аналіз нормативно-правової бази (2014)
Крик Н. В. - Українізація школи та проблема навчальної літератури в період Гетьманату П. Скоропадського (2014)
Кучеров Г. Г. - Сільські "Просвіти" і місцева адміністрація Правобережної України періоду держави П. Скоропадського: проблеми взаємовідносин (2014)
Лубчинський А. А. - Фінансова ситуація в українському селі напередодні суцільної колективізації (2014)
Паращевіна О. С. - Місце безпритульної дитини в історії повсякденності України на початку 20-х років ХХ століття (2014)
Совєцька Т. Г. - Сільське підприємництво як фундамент вільної економіки (2014)
Трембовецький Д. В. - Реорганізації Військового міністерства Української Народної Республіки в 1920 році (2014)
Горин М. П. - Табори, гетто і тюрми на окупованій території Поділля (1941-1944 рр.) (2014)
Завальнюк О. М. - Діяльність подільської інтелігенції зі створення української загальноосвітньої школи в добу Директорії УНР (грудень 1918 – листопад 1920 рр.) (2014)
Оліпер С. І. - Боротьба за збереження польської освіти на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Прокопчук В. С. - Павло Троїцький – священнослужитель, педагог, краєзнавець і громадський діяч (2014)
Скворцова І. А. - Особисті підсобні господарства у Вінницькій і Хмельницькій областях на завершальному етапі радянської доби (60-80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Абрамович С. Д. - Політична концепція християнства в контексті руйнації та спроб реставрації античної культури (2014)
Барабаш-Тимофієва О. П. - Ідея білоруської державності на початку ХХ століття (Частина перша. 1915-1918 роки) (2014)
Газін В. В. - Російсько-польська дипломатія 1654-1667 рр.: етапи та місце "українського питання" (2014)
Ігнатьєва Т. В. - Геополітичні вісі євразійської геополітики (еволюція змісту категорії) та Україна (2014)
Ляхоцький В. П. - Тарас Шевченко: з історії постання перших пам’ятників великому Кобзареві в Казахстані, Україні, Північній Пальмирі Росії (2014)
Олещук А. Р. - Польща – Росія навколо проблеми українського вибору безпеки (2014)
Трубчик О. Г. - Проблема становлення білоруської державності у ракурсі освітньої політики на території Білорусі в роки польсько-радянської війни (1919-1921 рр.) (2014)
Цебенко О. О. - Участь представників роду Гербуртів в політичному житті Речі Посполитої в XV-XVII ст. (2014)
Задорожнюк А. Б. - Рецензія на книгу Віктора Березяка "Атлантида: сторінки прадавньої української історії". – К. : Науковий світ, 2012 – 208 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Нефедов А. А. - Возможности фармакологической коррекции когнитивных расстройств в условиях экспериментального эквивалента рассеянного склероза, Мамчур В. И. (2015)
Федоренко Ю. В. - Сумація підпорогових імпульсів за умов окремої та поєднаної дії кадмію й іммобілізаційного стресу з урахуванням типології поведінки експериментальних тварин (2015)
Бондаренко І. М. - Особливості навчальної мотивації у студентів вищого медичного навчального закладу, Завізіон В. Ф., Кислицина В. С., Асєєв О. І., Дмитренко К. О., Машталер В. Є., Канюка Г. С., Старушкевич Г. Ф., Філат Т. В., Ходжуж М. І. М. (2015)
Ермоленко Т. И. - Экспериментальное изучение противовоспалительной активности нового комбинированного препарата уролитолитического действия (2015)
Перцева Т. О. - Вплив інсулінорезистентності на ренальну функцію в осіб з абдомінальним ожирінням, Рокутова М. К. (2015)
Гашинова К. Ю. - Клініко-антропометричні характеристики амбулаторних хворих на ХОЗЛ, які належать до різних груп та відрізняються тяжкістю обструкції дихальних шляхів (2015)
Хомазюк Т. А. - Когнітивні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію в реальній лікарській практиці, Кротова В. Ю., Соя О. В., Ягольник В. М. (2015)
Авраменко І. В. - Особливості клінічного перебігу тяжкої негоспітальної пневмонії (2015)
Березин А. Е. - Первичная дислипидемия и кардиометаболический риск: потенциальные возможности питавастатина, Шейченко Т. В., Березина Т. А., Вишневая Н. В., Коваленко Н. В., Кулик З. И., Моисеенко И. А. (2015)
Дудукіна С. О. - Віддалені результати лікування хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами та їх прогнозування (2015)
Корпусенко І. В. - Міні-інвазивні резекційні та колапсохірургічні втручання у хворих на двобічний деструктивний туберкульоз легень (2015)
Волков А. О. - Влияние ингаляционной анестезии кесарева сечения на когнитивные функции родильниц (2015)
Македонський І. О. - Одноетапне лікування новонароджених з аноректальними аномаліями (2015)
Абатуров О. Є. - Молекулярні механізми формування повторних гострих обструктивних бронхітів у дітей раннього віку, Русакова О. О. (2015)
Бєсєдін О. М. - Удосконалення методів вакуум-терапії ран у хворих із синдромом діабетичної стопи (2015)
Белецкая Э. Н. - Формирование остеопатий: эколого-гигиенические аспекты проблемы на современном этапе, Безуб О. В., Околова В .В. (2015)
Білоус С. В. - Гігієнічна оцінка професійного ризику та обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіциду Орвего, КС в агропромисловому секторі України, Вавріневич О. П., Омельчук С. Т. (2015)
Щудро С. А. - Харчовий статус як критерій донозологічної діагностики здоров’я підлітків (2015)
Ковальчук Л. Й. - Комплексна оцінка функціональних змін в організмі здорових щурів, які споживали в якості питної воду оз.Кагул, Мокієнко А. В., Насібуллін Б. А., Солодова Л. Б., Гуща С. Г., Олешко О. Я., Бахолдіна О. І. (2015)
Манин М. В. - Анализ структуры заболеваемости дорсопатиями поясничного отдела позвоночника среди пациентов трудоспособного возраста, Абрамов В. В., Неханевич О. Б., Хаитов П. А., Каптелов Н. И., Сысенко И. В. (2015)
Олейник А. Е. - Вехи эволюции тотального эндопротезирования тазобедренного сустава (2015)
Стусь В. П. - До 80-річчя нашого вчителя – член-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора О.В. Люлько (2015)
Подоляка А. М. - Феномен інформаційного суспільства в контексті загальноцивілізаційного розвитку людства (2013)
Скрипнюк В. М. - Теоретичні і практичні проблеми забезпечення народного суверенітету на сучасному етапі державотворення (2013)
Гольцов А. Г. - Імперські геополітичні системи в сучасному світі (2013)
Медвідь Ф. М. - Вибори народних депутатів України 2012 року: законодавчі інновації та електоральні феномени, Баран В. В., Курчина Т. О. (2013)
Мелікян С. С. - Еволюція виникнення та управління державним боргом пострадянських держав (2013)
Радзімовська С. Ф. - Особливості державного управління у сфері соціального захисту населення (2013)
Савойська С. В. - Засоби масової інформації і комунікації як складова процесу реалізації мовної політики в Україні (2013)
Бодров А. В. - Неурядові організації як атрибут демократичного суспільства (2013)
Гусейнов М. Й. - Поняття механізму державного управління у сфері соціально-економічного і промислового розвитку (2013)
Дробот В. В. - Теоретичні і практичні аспекти стратегії державного управління інноваціями (2013)
Кирильчук Є. О. - Інформаційна війна як дієвий феномен протистояння в суспільно-політичній боротьбі (2013)
Санченко С. П. - Особливості трансформації моделей соціальної політики у сучасному світі (2013)
Тарасов С. Ю. - Політична маніпуляція як феномен у політичному аспекті (2013)
Біляк Ю. В. - Стратегія превентивного захисту корпорації проти рейдерської атаки (2013)
Беніцький А. С. - Відповідальність за причетність до злочину й співучасть у злочині в Запорозькій Січі та на землях донських козаків (2013)
Бистрик Г. М. - Теоретико-правові проблеми забезпечення принципу поділу влади в розвитку механізму сучасної держави (2013)
Зарудний Є. О. - До питання законодавчої конкретизації конституційного принципу народовладдя (2013)
Омельчук В. В. - Нормативно-правове забезпечення державно-церковних взаємин у Візантії за правління Юстиніана (2013)
Утвенко В. В. - Проблеми вдосконалення законодавства у сфері самоврядування України в контексті європейської інтеграції (2013)
Лісовська Ю. П. - Правова природа інтересів громадян в інформаційній сфері (2013)
Огурцов О. П. - Законодавчі заходи, спрямовані на розв’язання проблеми безгромадянства депортованих осіб та їх нащадків, які повертаються в Україну (2013)
Соркін Б. В. - Принцип законності та засоби його забезпечення в сучасній системі державного управління (2013)
Шконда В. В. - Концептуальна модель соціоекономіки у людському вимірі, Кальянов А. В. (2013)
Ульмер М. М. - Сутність та значення касаційного провадження в адміністративному судочинстві України (2013)
Шаповалов А. В. - Проблеми вдосконалення системи добору кадрів в органах прокуратури України (2013)
Близнюк А. С. - Актуальні проблеми регулювання економічних відносин в контексті забезпечення сталого економічного розвитку (2013)
Давидюк О. О. - Проблемні аспекти доступності платних соціальних послуг для населення (2013)
Мелікян С. С. - Сучасний стан і тенденції утворення та обслуговування державного боргу пострадянських держав (2013)
Пригунов П. Я. - Формування теоретико-методологічних підходів дослідження проблем економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності у напрямі "Національна безпека” (2013)
Ігнатенко А. В. - Принципи управління фінансами сучасного банку: зміст, специфіка, проблеми забезпечення (2013)
Мураль В. Я. - Забезпечення функціональної рівноваги фінансів підприємств (2013)
Поп’юк Б. С. - Оптимізація прийняття управлінських рішень діяльності промислових підприємств (2013)
Романенко А. М. - Огляд основних підходів до визначення сутності спрощення процедур міжнародної торгівлі (2013)
Санченко С. П. - Соціально-захисний контекст державної соціальної політики в умовах трансформації суспільств (2013)
Александров Ю. В. - Проблема дитячого суїциду (2013)
Распотнюк І. В. - Модель управління якістю освіти у вищому навчальному закладі (2013)
Хрущевський А. О. - Взаємозалежність здібностей і потреб у розвитку теорії мотивації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Відомості видавництва (2013)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Грущинська О. В. - Інструментальна діагностика облагороджених діамантів за допомогою інфрачервоної спектроскопії, Гаєвський Ю. Д. , Бєлєвцев О. Р. (2012)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості полірування природного каміння. Частина 2. , Сидорко В. І. , Ляхов В. Н. (2012)
Гелета О. Л. - Дослідження та оцінка стійкості до вивітрювання основних типів лабрадоритів України, Сергієнко І. А. (2012)
Гелета О. Л. - Використання природного каміння у ландшафтному дизайні, Сурова В. М. (2012)
Україна та світ (2012)
Беліченко О. П. - Всесвітня рада з бурштину 2012 (2012)
Татарінцев В. I. - ДГЦУ взяв участь у конгресі Всесвітньої конфедерації ювелірів (CIBJO), який відбувся в Італії (2012)
Коштовне камiння (2012)
Декоративне камiння (2012)
Інформація (2012)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Ладжун Ю. І. - Інструментальні методи діагностики перлів, Беліченко О. П., Гаєвський Ю. Д. (2012)
Сурова В. М. - Дослідження текстурно-колористичних і споживчих характеристик яшм та яшмоїдів з родовищ України, Ляшок В. I. (2012)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості виготовлення виробів з каменю. Частина 1 (2012)
Гелета О. Л. - Декоративне каміння України: лабрадорити Кіровоградщини, Сергієнко І. А. (2012)
Гелета О. Л. - На зміну державним стандартам України на декоративне каміння прийшли національні стандарти (2012)
Власюк Д. І. - Огляд виробництва слябів в Україні (2012)
Сурова В. М. - У Росії виявлено незліченні запаси алмазів (2012)
Україна та світ (2012)
Коштовне камiння (2012)
Декоративне камiння (2012)
Інформація (2012)
Титул, зміст (2013)
Від редакції (2013)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості виготовлення виробів з каменю. Частина 2 (2013)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості виготовлення виробів з каменю. Частина 3 (2013)
Bondina S. - Onyxes: terms, notions and classification, Ananyev S., Ananyeva T. (2013)
Дрозд Т. І. - Конкреційні силіцити: погляд у минуле та майбутнє (2013)
Татарінцев В. I. - Онтогенія алмазів та дослідження характеристик алмазних ювелірних вставок у вирішенні завдань розпізнавання їх за природою огранованого каменю та з метою паспортизації. Етап I, Ємельянов І. O. (2013)
Беліченко О. П. - Розробка критеріїв інструментальної діагностики дорогоцінного каміння та його замінників методом рентгенофлуоресцентного аналізу (2013)
Бєлєвцев О. P. - Встановлення факту і методу облагородження дорогоцінних каменів (опромінення, вплив високого тиску і нагріву, відпал тощо), Грущинська О. В. (2013)
Бєлєвцев О. P. - Дослідженнята встановлення ознак облагородження природних алмазів за допомогою інфрачервоної-Фур’є спектроскопії та інших аналітичних методів. Створення бібліотеки інфрачервоних спектрів облагороджених алмазів, Грущинська О. В., Ємельянов І. O., Сергієнко І. А. (2013)
Гелета О. Л. - Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України, Сурова В. М. (2013)
Лисенко O. Ю. - Створення керованих баз даних з інформаційного забезпечення та інтерактивного обміну даними, пов’язаних з дорогоцінним, напівдорогоцінним, декоративним камінням і зафіксованих на відповідних носіях, Манохін O. Г., Манохіна Л. В. (2013)
Гелета О. Л. - Дослідження доцільності та підстав запровадження в Україні на базі вітчизняного законодавства старательського видобутку природного каміння. Формування бази даних нормативних актів, що регламентують проведення старательського видобутку корисних копалин, Горобчишин О. В. (2013)
Родовища декоративного каміння Жадківське і Ланове (2013)
Україна та світ (2013)
Коштовне камiння (2013)
Декоративне камiння (2013)
Інформація (2013)
Титул, зміст (2013)
Від редакції (2013)
Беліченко О. П. - Природнi та штучнi замінники бурштину на ринку ювелірного каміння України (2013)
Лисенко O. Ю. - Розробка моделей комплексної інтеграції інформаційних систем і ресурсів гемологічного профілю. Частина 1, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В., Новікова А. О. (2013)
Сурова В. М. - Невиправдано забутий камінь (2013)
Нестеровський В. А. - Просторово-часові закономірності поширення конкреційних силіцитів на території Волино-Подільської плити, Дрозд Т. І. (2013)
Острянська І. Ю. - Карбонатний онікс – його історичні та культурні аспекти використання (2013)
Проскуряков О. А. - Закономерности наращивания и развития минерально-сырьевой базы камнесамоцветного сырья Украины, Баранов П. Н., Шевченко С. В., Матюшкина О. П. (2013)
Семінар "Пізнаємо камінь" – як налагодження італо-українських відносин у сфері декоративного каміння (2013)
Історія Державного гемологічного центру України (2013)
Коштовне камiння (2013)
Декоративне камiння (2013)
Інформація (2013)
Никула Т. Д. - Від головного редактора (2014)
Никула Т. Д. - Новини в нефрології (2014)
Moyseyenko V. O. - The modern view on cardiorenal syndrom, Stakhova A. P., Synytsia I. P. (2014)
Никула Т. Д. - Дисметаболізм сечової кислоти при подагричній нефропатії, Синиця Ю. П. (2014)
Дудар І. О. - Предиктори cмертності пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, Гончар Ю. І., Савчук В. М., Шифріс І. M., Лобода О. М., Красюк Е. К. (2014)
Лобода О. М. - Біофлавоноїд кверцетин у лікуванні хворих на хронічну хворобу нирок ІІ-ІІІ стадії (2014)
Никула Т. Д. - Особливості перебігу коморбідної патології (виразкової хвороби та хронічного пієлонефриту), Фурлета В. В. (2014)
Палієнко І. А. - Оцінка парціальних функцій нирок у хворих з гіперурикемією, Кармазіна О. М., Кармазін Я. О. (2014)
Trunova S. V. - Peculiarities of arterial hypertension formation and chronic kidney desease in nephrologic patients and metameric disorders of vascular basins (2014)
Микола Олексійович Колесник (До 60-річчя від дня народження) (2014)
Никула Т. Д. - Anniversary of yearbook "Actual problems of nephrology", Мойсеєнко В. О. Ювілей щорічника "Актуальні проблеми нефрології" (2014)
Никула Т. Д. - XII Congress of Ukrainian Medical Association, Мойсеєнко В. О. ХІІІ Конгрес СФУЛТ (2014)
Никула Т. Д. - ІV з’їзд нефрологів України, Мойсеєнко В. О., Дудар І. О. (2014)
Класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної практики (2014)
Мойсеєнко В. О. - Впровадження міжнародних клінічних настанов у практику (за матеріалами 7-го Міжнародного післядипломного курсу ERA-EDTA: нефрологічна академія REENA), Таран А. І., Таран О. І. (2014)
Мойсеєнко В. О. - Вік та нирки (До Всесвітнього Дня нирки - 2014), Кармазіна О. М. (2014)
Алфавітний покажчик авторів (2014)
Інформація для авторів (2014)
Actual problems of nephrology.Contents (2014)
Alphabetical author index (2014)
Summary (2014)
Титул, зміст (2013)
Від редакції (2013)
Беліченко О. П. - Фізико-хімічні дослідження синіх сапфірів, Гаєвський Ю. Д., Деревська К. І., Ємельянов І. О., Ладжун Ю. І., Фуголь Л. Д. (2013)
Грущинська О. В. - Сучасна діагностика природних смарагдів із застосуванням складного гемологічного обладнання, Бєлєвцев О. Р., Ємельянов І. О. (2013)
Квасниця В. М. - Практична реконструкція анатомії огранених алмазів за рисунками фотолюмінесценції, Ємельянов І. О., Татарінцев В. І. (2013)
Гелета О. Л. - Основні нормативно-правові засади щодо запровадження старательського видобування дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння в Україні, Нестеровський В. А., Андрєєва О. О., Сурова В. М. (2013)
Дрозд Т. І. - Товарознавчі аспекти використання кременів (2013)
Острянська І. Ю. - Технологічні властивості та обробка карбонатних оніксів (2013)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика рідкісного багатошарового гідротермального синтетичного смарагда, Беліченко О. П., Ємельянов І. О. (2013)
Коштовне камiння (2013)
Декоративне камiння (2013)
Інформація (2013)
Титул, зміст (2014)
Від редакції (2014)
Бeлiченко О. П. - Комплексна інструментальна діагностика жадеїтів і нефритів, Гаєвський Ю. Д. (2014)
Острянська І. Ю. - Можливі шляхи ефективного використання карбонатних оніксів Волино-Поділля (2014)
Гелета О. Л. - Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України, Сурова В. М., Ляшок В. І., Кічняєв А. М., Горобчишин О. В. (2014)
Пегловский В. В. - Исследование влияния содержания оксида алюминия в химическом составе природных камней на их физико-механические свойства (2014)
Нестеровский В. А. - Драгоценные камни через призму ломбардов Украины, Гелета О. Л., Дрозд Т. И. (2014)
Сурова В. М. - Зелене природне скло – молдавіт (2014)
Бeлiченко О. П. - Бурштинові шляхи Європи (2014)
Семінар-тренінг "Все про будівельний камінь з Китаю" у м. Сямень (КНР) (2014)
Коштовне камiння (2014)
Декоративне камiння (2014)
Інформація (2014)
Титул, зміст (2014)
Від редакції (2014)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості виготовлення виробів з каменю. Частина 4 (2014)
Гелета О. Л. - Особливості вивітрювання виробів з декоративного каміння у північній та західній частинах України, Сергієнко І. А., Кічняєв А. М., Горобчишин О. В., Ляшок В. І., Ткаленко А. М. (2014)
Пегловський В. В. - Визначення матеріалоємності виробів з каменю. Частина 1 (2014)
Лисенко O. Ю. - Створення системи дистанційного навчання в ДГЦУ. Частина 1, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В. (2014)
Гаєвський Ю. Д. - Незвичайне скло, Ладжун Ю. І. (2014)
Сурова В. М. - Гемологічні характеристики мармуризованих вапняків Криму, Ляшок В. І. (2014)
Виставка Carrara Marmotec 2014 (2014)
Родовища декоративного каміння Корецьке i Слобiдське (2014)
Коштовне камiння (2014)
Декоративне камiння (2014)
Інформація (2014)
Title, contents (2014)
Editorial information (2014)
Gerashchenko B. I. - Characterization of breast cancer DNA content profiles as a prognostic tool, Huna A., Erenpreisa J. (2014)
Kulik G. - Precision therapy to target apoptosis in prostate cancer (2014)
Kolesnik D. L. - Hypoxia enhances antitumor activity of dichloroacetate, Pyaskovskaya O. N., Boichuk I. V., Solyanik G. I. (2014)
Domina E. A. - Destabilization of human cell genome under the combined effect of radiation and ascorbic acid, Pylypchuk O. P., Mikhailenko V. M. (2014)
Philchenkov A. A. - Photodynamic responsiveness of human leukemia Jurkat/A4 cells with multidrug resistant phenotype, Shishko E. D., Zavelevich M. P., Kuiava L. M., Miura K., Blokhin D. Y., Shton I. O., Gamaleia N. F. (2014)
Smal M. P. - FGFR3 and TP53 mutations in a prospective cohort of Belarusian bladder cancer patients, Rolevich A. I., Polyakov S. L., Krasny S. A., Goncharova R. I. (2014)
Kupsa T. - Baseline serum levels of multiple cytokines and adhesion molecules in patients with acute myeloid leukemia: results of a pivotal trial, Vasatova M., Karesova I., Zak P., Horacek J. M. (2014)
Bilous N. I. - TP53 codon 72 single nucleotide polymorphism in chronic lymphocytic leukemia, Abramenko I. V., Chumak A. A., Dyagil I. S., Martina Z. V. (2014)
Iurchenko N. P. - Comprehensive analysis of intratumoral lymphocytes and FOXP3 expression in tumor cells of endometrial cancer, Glushchenko N. M., Buchynska L. G. (2014)
Stashkevych M. - The influence of 5-fluorouracil on activity of thymidine phosphorylase in gastric adenocarcinoma and normal adjacent tissue, Khomutov E., Dumanskiy Y., Matviyenko A., Zinkovych I. (2014)
Bubnovskaya L. - Premorphological alterations in gastric mucosa in patients with gastric cancer: hypoxia level assessed by 31P NMR spectroscopy, Osinsky D., Trachevsky V., Naleskina L., Kovelskaya A., Gumenyuk L. (2014)
Chernichenko O. A. - Effect of androgen suppression on bone mineral density in patients with prostate cancer, Sakalo V. S., Yakovlev P. G., Sakalo A. V., Zhylchuk Y. V., Zsolt A. (2014)
Anatoly I. Bykorez (2014)
Authors index to volume 36 (2014) (2014)
Subject Index to volume 36 (2014) (2014)
Acknowledgement (2014)
Title, contents (2015)
Gluzman D. F. - Leukemic blast cells and controversies in models of hematopoiesis, Sklyarenko L. M., Zavelevich M. P., Koval S. V., Ivanivskaya T. S. (2015)
Grigoryeva E. S. - Smoking-related DNA adducts as potential diagnostic markers of lung cancer: new perspectives, Kokova D. A., Gratchev A. N., Cherdyntsev E. S., Buldakov M. A., Kzhyshkowska J. G., Cherdyntseva N. V. (2015)
Herrera-Covarrubias D. - Long-term administration of prolactin or testosterone induced similar precancerous prostate lesions in rats, Coria-Avila G. A., Chavarra Xicotncatl P., Fernndez-Pomares C., Manzo J., Aranda-Abreu G. E., Hernndez M. E. (2015)
Todor I. N. - Metabolic changes during development of Walker-256 carcinosarcoma resistance to doxorubicin, Lukianova N. Yu., Shvets Yu. V., Lozovska Yu. V., Chekhun V. F. (2015)
Sen A. - In vitro and in vivo evaluation of 2-chloroethylnitrosourea derivatives as antitumor agents, Goswami K. K., Mallick A., Saxena A. K., Sanyal U., Baral R. (2015)
Tkalia I. G. - The antitumor efficacy of cisplatin in combination with triptorelin and exemestane therapy for an ovarian cancer ascites model in Wistar rats, Vorobyova L. I., Grabovoy A. N., Svintsitsky V. S., Tarasova T. О. (2015)
Burlaka A. P. - Redox-regulation of gelatinases during growth of cisplatin-sensitive and resistant Guerin carcinoma, Ganusevich I. I., Lozovska Yu. V., Lukianova N. Yu., Chekhun V. F. (2015)
Muzalov I. I. - Peculiarities of DNA damage caused by exogenous nitric oxide combined with fractionated low dose ionizing radiation in normal and tumor cells, Mikhailenko V. M. (2015)
Poplawski T. - Polymorphism of DNA mismatch repair genes in endometrial cancer, Sobczuk A., Sarnik J., E. Pawlowska, Blasiak J. (2015)
Osinsky S. - CD8 and CD45RO T lymphocytes in bone marrow of gastric cancer patients: correlation with disseminated tumor cells and disease outcome, Kovelskaya A., Bubnovskaya L., Osinsky D., Merentsev S. (2015)
?r?n Y. - The role of cardiac biomarkers as predictors of trastuzumab cardiotoxicity in patients with breast cancer, Utkan G., Yalcin B., Akbulut H., Onur H., Oztuna D. G., enler F. ?., Demirkazk A., li F. (2015)
Chekhun S. V. - СD44+/CD24? markers of cancer stem cells in patients with breast cancer of different molecular subtypes, Zadvorny T. V., Tymovska Yu. O., Anikusko M. F., Novak O. E., Polishchuk L. Z. (2015)
Lahjouji A. - The immunophenotype of adult t acute lymphoblastic leukemia in Morocco, Bachir F., Bennani S., Quessar A., Amzazi S. (2015)
Sviezhentseva I. O. - Functional activity of CD34-positive cells in chronic myeloid leukemia patients with different response to imatinib therapy, Perekhrestenko T. P., Bilko D. I., Gordienko A. I., Diachenko M. V., Dyagil I. S. (2015)
Rivkina A. - Peripheral blood lymphocyte phenotype of ZAP-70+ and ZAP-70 patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia, Holodnuka Kholodyuk I., Murovska M., Soloveichika M., Lejniece S. (2015)
Igci Y. Z. - Expression profiling of SCN8A and NDUFC2 genes in colorectal carcinoma, Bozgeyik E., Borazan E., Pala E., Suner A., Ulasli M., Gurses S. A., Yumrutas O., Balik A. A., Igci M. (2015)
Autor index (2010)
Antsiferov A. - The nature and prediction of regional zoning for dynamic phenomena in mines of the Donets Coal Basin, Dovbnich M., Kanin V., Viktosenko I. (2010)
Astafurov S. - Computer-aided investigation of fault zone deformation response to low-amplitude dynamic mechanical actions, Shilko E., Grigoriev A., Panchenko A., Psakhie S. (2010)
Astafurov S. - On the influence of deformation mechanisms of different scales on regularities of response of shear fault zones under nonequiaxal compression loading, Shilko E., Sergeev V., Panchenko A., Psakhie S. (2010)
Azimov O. - Recent stress deformation in disjunctive zones on the base of remote sensing data (2010)
Bakhmutov V. - Drake Passage: crustal structure, tectonic evolution and new prognosis for local HC accumulations along the Antarctic Peninsula margin, Solovyov V., Korchagin I., Levashov S., Yakymchuk N., Bozhezha D. (2010)
Belyi1 T. - Numerical modeling of cloud and precipitation evolution and its connection with entropy, Pirnach A. (2010)
Bobrov A. - The effect of variable viscosity in the Earth’s mantle on the stress field of the mantle and an overlying continent, moving self-consistently due to mantle flow, Baranov A. (2010)
Bogdanov Yu. - First instrumental recognition of the Earth eigenmodes in radio frequency electromagnetic radiation, Kvasnyuk A., Kobolev V., Loyko N., Rusakov O., Pavlovych V., Shuman V. (2010)
Bogdanova S. - The exotic Volgo-Uralia: circular-and-linear structures of the crystalline crust defined by Paleoproterozoic mantle upwelling, Postnikov A., Trofimov V. (2010)
Boychenko S. - The scenarios of repeatability of catastrophic climatic phenomena in Europe and Ukraine under the influence of climate changes (with use of historical records and manuscripts for the last millennium) (2010)
Burmin V. - Distribution of elastic parameters in the Earth’s core 26 B. Busygin, S. Nikulin, E. Zatsepin, I. Garkusha The methodology of operative prognosis of hydrocarbons by gravity-magnetic and space data (2010)
Busygin B. - The methodology of operative prognosis of hydrocarbons by gravity-magnetic and space data, Nikulin S., Zatsepin E., Garkusha I. (2010)
Cao Dinh Trieu - Lithosphere structure of Vietnam and adjacent territories based on seismic P-waves tomography and gravity, Starostenko V., Tsvetkova T., Legostaeva O., Zaets L., Pham Nam Hung, Bui Anh Nam, Le Van Dung (2010)
Danylenko V. - Autowave solutions of a nonlocal model for geophysical media taking into account the hysteretic character of their deformation, Skurativskyy S. (2010)
Diament M. - What does Grace satellite mission tell us about seismic cycle?, Mikhailov V., PanetI. PanetI., F. Pollitz F. (2010)
Dimaki A. - Numerical study of dynamic phenomena in the coal seam with taking into the account the influence of gas filtration and diffusion, Shilko E., Dmitriev A., Zavsek S., Psakhie S. (2010)
Dovbnich M. - Geodynamic and geotectonic position of the geoisostatic stress fields of seismic active segments of Ukraine, Demianets S. (2010)
Drevitska O. - The seasonal location of the core of the Earth — is an important geodynamic factor of the planet (2010)
Drozdovskaya A. - Geoenergogenerated dynamic cataclysms as the launch mechanism of the origin and evolution of the terrestrial life (2010)
Dubovenko Yu. - On the ambiguity of 4D gravity monitoring of geological media, Chorna O. (2010)
Fialko Y. - Shallow coseismic slip deficit due to large (M7) strike-slip earthquakes (2010)
Foley B. - The onset of plate tectonics on super-Earth’s using a damage rheology, Bercovici D., Landuyt W. (2010)
Galvan B. - Ancient CPU-GPU simulation of evolving fracture networks in a poro-elasto-plastic medium with pressure-dependent permeability, Miller S. (2010)
Goncharov A. - Thermal conductivity of the deep Earth’s minerals (2010)
Groza O. - Earthquake as kinetic process, Groza V. (2010)
Gryn’ D. - Separation of thin layered geological medium fields, Mukoyed N. (2010)
Gusev V. - The atmosphere heating due to wideband acoustic and shock waves propagating (2010)
Hofmeister A. - Accurate deteriminations of vibrational and radiative thermal transport in perovkite, rocksalt, and related structures (2010)
Jelenska M. - Identification of magnetic carriers of original and secondary NRM components recorded in Devonian sediments from Podolia, SW Ukraine, Kadzialko-Hofmokl M., Bakhmutov V., Poliachenko I., Ziolkowski P. (2010)
Kendzera A. - Lessons for Ukraine about recent strong earthquakes in the world, Lisovoi Yu., Amashukeli T., Farfuliak L., Semenova Y. (2010)
Khazan Ya. - Melt segregation and matrix compaction: closed governing equation set, numerical models, applications, Aryasova O. (2010)
Knox M. - Interactive visualization of large-scale numerical simulations with GPU-CPU systems, Woodward P. (2010)
Klymkovych T. - High resolution study of temporal variations of induction vectors, Rokityansky I., Horodysky Yu., Isac A. (2010)
Kobolev V. - New system of views on the Earth structural evolution: beyond plate tectonics, Orovetsky Yu. (2010)
Korchin V. - Low velocity zones in the Earth’s crust (2010)
Kostuk A. - Comparison results of geodetic and seismic assessment of the Earth's crust deformation process (by example of the Tien Shan), Yunga S. (2010)
Kulik S. - Electric conductivity of the Earth crust in the North-Eastern Part of the Alpine-Himalayan Orogenic Belt, Burakhovich T. (2010)
Kurilenko V. - Towards the problem of genesis of Pripyat-Dnieper-Donetsk avlacogen, Petrova E., Gusynina T. (2010)
Kuskov O. - Constraining the composition, density and thermal state of the lithospheric mantle of the Siberian craton from inversion of seismic data, Kronrod V., Prokofyev A. (2010)
Kutas R. - Surface heat flow and thermal structure modelling of the Lithospere in the Black Sea region (2010)
Kutinov Y. - Reflection of tectonic structures of platform cover of the North of Russian plate in atmospheric field, character of geomagnetic variations and deep’s decontamination, Chistova Z. (2010)
Kuzikov S. - Geodetic estimations of the modern motions on Tien Shan (2010)
Kuzin A. - Some common features in the picture of distributions of elastic heterogeneities of the crust and upper mantle of the Northern Caucasus accordingly to the earthquake converted-wave method, the deep seismic sounding and seismology, Shumlyanska L. (2010)
Lazarenko M. - Neural network for seismic shaking intensity modeling, Korolev V. (2010)
Liashchuk O. - Technical and algorithmic complex of monitoring of the dangerous geodynamics phenomena (2010)
Majcin D. - Thermal state of the West Carpathian lithosphere — measured data and modelling results, Bielik M., Král M. (2010)
Majcin D. - Heat flow refraction on structures with conductivity contrast, Hvo dara M., Bilcik D. (2010)
Maksymchuk V. - Secular variation of the geomagnetic field in Europe for the 1985—2005 years, Horodysky Yu., Marchenko D. (2010)
Maksymchuk V. - Results of the geomagnetic survey on the Ukrainian repeat stations network for the 2005 year epoch, Orliuk M., Tregubenko V., Horodysky Y., Nakalov Y., Myasoyedov V. (2010)
Marchenko A. - 3D magnetic model of the East European Craton and its effect at near-surface and satellite heights, Orliuk M. (2010)
Maslov B. - Dispersion and scatter of elastic waves in a pre-stressed and fractured geological medium (2010)
Medvedev S. - Estimating the stresses within the lithosphere: parameter check with applications to the African Plate, “The African Plate" Working group (2010)
Milanovsky S. - Kola Super-deep — evidence of fluids in the Crust (2010)
Milanovsky S. - Fracturing of the Crust — Geological and Geophysical View, Nikolaevskiy V. (2010)
Morra G. - Boundary element method applied to plume dynamics, Yuen D., Cammarano F. (2010)
Mostovyy V. - Mathematical model of ageing of natural and manmade objects in monitoring systems, Mostovyi S. (2010)
Muraveynyk Ju. - Big bang modelling in core of the Earth and origin of oil and gas (2010)
Mychak S. - Strain state and crustal deformation in the central part of the ingul megablock of the Ukrainian Shield according to structural data on the Novoukrainka massif and the Subbottsy-Moshoryno fault zone, Farfuliak L. (2010)
Mykulyak S. - Computer modeling of nonlinear dynamic processes in structured geophysical media (2010)
Myrontsov N. - Efficient method for solving the resistivity sounding inverse problem (2010)
Myrontsov N. - Method for improving the spatial resolution of resistivity logging (2010)
Nazarevych A. - Extensometric researches in Ukraine: methods, instruments, results, Nazarevych L., Nasonkin V., Boborykina O. (2010)
Nielsen S. - Small-scale convection produces sedimentary sequences, Petersen K., Clausen O., Stephenson R., Gerya T. (2010)
Orliuk M. - Nature of sources of the magnetic anomalies in the Central Depression of the Dnieper-Donets Aulacogen (2010)
Orliuk M. - Spacial-temporal structure of the magnetic field in territory of Ukraine, Romenets A., Sumaruk Yu., Sumaruk T. (2010)
Parphenuk O. - Granitoids localization in collisional overthrust structures subject to thermal conditions-numerical modeling (2010)
Pavlenkova N. - Seismic structure of the upper mantle and problems of geodynamics, Pavlenkova G. (2010)
Petersen R. - Scaling and Performance Analysis of Underworld: Towards the One Billion Particle Target, Stegman D. (2010)
Pogorelov V. - Stress modeling in the Central Asia crust, importance of gravity stresses, Baranov A., Alekseev R. (2010)
Prykhodchenko O. - Main tectonic regularity in the structure of continental margins, Karpenko I. (2010)
Psakhie S. - Model study of influence of internal stresses on deformation and seismic processes in convergent plate boundary zones by the example of Lake Baikal ice cover, Shilko E., Astafurov S., Dimaki A., Ruzhich V. (2010)
Pysklywec R. - Three-dimensional mantle lithosphere deformation at collisional plate boundaries: A subduction scissor across the South Island of New Zealand, Ellis S., Gorman A. (2010)
Rebetsky Yu. - Rocks with elasticity in mantle convection (2010)
Rokityansky I. - Seasonal variation of induction vectors, Klymkovych T., Babak V., Savchenko T. (2010)
Sanchez D. - High Rayleigh Number Mantle Convectionon GPU, Yuen D., Wright G., Barnett Jr. G. (2010)
Sharma A. - Observation and analysis of ULF data associated with Mb=4.5 Koyna-Warna (India) earthquake, Patil A. (2010)
Sharov N. - Deep structure and geodynamics of the euro-arctic region (2010)
Shliakhovyi V. - Earth’s tidal tilt jumps and their relationship to earthquake source’s physics, Chernyi V., Shliakhovyi V. (2010)
Shumlyanska L. - 3D velocity model of the crust and upper mantle of the Ukrainian Shield, Tsvetkova T., Tripolsky A., Tripolska V. (2010)
Sobisevich L. - Ultra low-frequency electromagnetic variation observed prior to development of an earthquake followed by tsunami, Kanonidi K., Sobisevich A. (2010)
Sobisevitch L. - Study of deep underground structure of mud volcanoes in North-Western Caucasus by means of geological and geophysical methods, Sobisevitch A. (2010)
Sobolev E. - Current assessment and accounting of geodynamic phenomena in engineering geology with geological and geophysical methods of investigation, Vysotyuk V. (2010)
Starostenko V. - Geodynamics of lithosphere as one of the crucial factors of mineral deposits formation of Ukraine, Gintov O., Kutas R., Pashkevich I. (2010)
Starostenko V. - Deep structure and geodynamics of the Kirovograd ore district (Ukranian Shield): correlation of geological and seismic data, Kazansky V., Drogitskaya G., Popov N., Tripolsky A. (2010)
Starostenko V. - Variations in the crustal types of the Dnieper-Donets Basin and surrounding areas from 3D gravity modelling, Kuprienko P., Makarenko I., Legostaeva O., Savchenko A. (2010)
Starostenko V. - Lithospheric inhomogeneity in the Black Sea from geophysical data, Makarenko I., Rusakov O., Pashkevich I., Kutas R., Legostaeva O. (2010)
Stegman D. - Plate Tectonics from the Top-down, Schellart W., Capitanio F., Farrington R. (2010)
Suetnova E. - Dynamic of gas hydrate deposits evolution under subaqueous conditions (2010)
Sumaruk Yu. - Secular variations at Ukrainian magnetic observatories (2010)
Sumaruk T. - Quasi-biennial variations of the solar and geomagnetic activities, Sumaruk P. (2010)
Tackley P. - 3D Spherical models of coupled mantle thermo-chemical evolution, plate tectonics, magmatism and core evolution incorporating self-consistently calculated mineralogy, Nakagawa T., Deschamps F., Connolly J. (2010)
Timoshkina E. - Induced small-scale convection in the asthenosphere in continent-continent collision zones, Mikhailov V. (2010)
Tsvetkova T. - Mantle seismic tomography beneath East-European Platform (2010)
Tyapkin K. - The disturbances of the equilibrium state of the rotating Earth and the physical nature of its tectonic activations and modern earthquakes: generality and differences, Dovbnich M. (2010)
Tiapkina O. - High-quality seismic imaging and interpretation of prospective features in a thrust zone of onshore Ukraine, Polunin O. (2010)
Usenko O. - Heat flow pattern and fault structures in Donbas (2010)
Vakhnenko V. - Modeling of the nonlinear resonant response in sedimentary rocks, Vakhnenko O., TenCate J., Shankland T. (2010)
Vengrovich D. - Computer simulation related to salt tectonics in the Dnieper-Donets basin (2010)
Vengrovich D. - Digital modeling of the rift processes in the Dnieper-Donets Basin, Ukraine, Starostenko V., Danylenko V. (2010)
Verpakhovska A. - Possibilities of seismic migration for interpretation of wide-angle reflection/refraction profiles, Pylypenko V., Pylypenko O. (2010)
Vladimirov V. - Hydrodynamic-type model of relaxing media (2010)
Yegorova T. - Lithosphere structure of the Black Sea basin from seismic tomography and 3D gravity analysis, Yanovskaya T., Gobarenko V., Baranova E. (2010)
Yuen D. - Important influences of depth-dependent lower-mantle properties on the formation of a plume-fed asthenosphere in the upper mantle, Tosi N., Cadek O. (2010)
Zagorodnya S. - Current methods of assessment of the Kremechutskiy reservoir basin within Cherkassy region: Research of the ecological state of Kremenchug reservoir within Cherkassy region by ERS methods, Novik M., Radchuk I., Shevyakina N. (2010)
Zaiets L. - Influence of surroundings features on the velocity structure of mantle under South-East Asia from data of seismic tomography, Tsvetkova T., Bugaienko I., Shumlanskaya L. (2010)
Zankevich B. - On the problem of correlation between the faults of the Ukrainian Shield and mantle fault zones, Shafranska N. (2010)
Harris A. - What is a "Typical” Mantle Plume?, Kincaid Ch. (2010)
Karpeev D. - GPU support for sparse matrix calculations in PETSc, with applications to nonlinear Stokes (2010)
McArthur E. - WebViz: A web-based collaborative interactive visualization system for largescale data sets, Weiss R., Yuen D., Knox M. (2010)
Rustad J. - Molecular Paleoclimatology: Quantum Chemistry and the History of the Earth’s Atmosphere (2010)
Lapusta N. - Interaction of earthquakes and slow slip: Insights from fault models governed by lab-derived friction laws (2010)
Sakuraba A. - Numerical simulations of short-timescale geomagnetic field variations (2010)
Передмова (2012)
Ківалов С. В. - Проблеми правового регулювання провадження у справах про видворення іноземців та осіб без громадянства (2012)
Вільгушинський М. Й. - Окремі адміністративно-правові аспекти взаємодії судів загальної юрисдикції із вищим та центральними органами виконавчої влади (2012)
Завальнюк В. В. - Еволюція антропологічних знань у процесі історичного розвитку суспільства (2012)
Аракелян М. Р. - Новое содержание правозащитной функции современного Украинского государста (2012)
Колесниченко В. В. - О понятии "национальная правовая система" (2012)
Барбашова Н. В. - Правовий статус регіону в Україні та його конституційне закріплення (2012)
Миколенко О. І. - Диспозитивність та публічність як властивості провадження в справах про адміністративні правопорушення (2012)
Мішина Н. В. - Статистичний метод у конституційному праві і конституційно-правова статистика (2012)
Глушков В. О. - Гарантії дотримання конституційних прав особи у провадженні негласних слідчих (розшукових) дій, Білічак О. А. (2012)
Припхан І. І. - Конституційно-правовий механізм захисту суспільної моралі (2012)
Пархета А. А. - Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини як юридичного прецеденту в українському праві (2012)
Кохан В. П. - Впровадження стандартів ЄС у сфері забезпечення права інвалідів на працю (2012)
Оборотов Ю. Н. - Актуализация методологической функции общетеоретической юриспруденции (2012)
Ивакин А. А. - Человек, общество и Абсолют как субъекты права (2012)
Бехруз X. - Методологические разработки А. В. Сурилова и проблема совершенствования методологии юридической науки (2012)
Сумарокова Л. Н. - Рациональность vs рационализм в современной методологии юриспруденции (2012)
Гарасимів Т. З. - Право як предмет філософського і наукового пізнання: принципи та методологія демаркації (2012)
Кельман М. С. - Методології правознавства: осмислення розмаїття правової проблематики (2012)
Мельничук О. С. - Міський правовий простір: від метафори до поняття (2012)
Смазнова И. С. - Применение выводов синергетики в исследовании права (2012)
Юдин З. М. - Феноменологические основы правового контрактивизма (2012)
Стеценко С. Г. - Правове дослідження соціальної функції держави: ключові методологічні засади (2012)
Овчинникова А. П. - Американское оратороведение как гуманитарная наука (2012)
Хижняк Ю. В. - Связь права и литературы как новое направление юриспруденции (2012)
Горобець К. В. - Аксіосфера права як філософсько-правова категорія (2012)
Баранова Ю. О. - Роль методологічних правил у проведенні порівняльно-правових досліджень (2012)
Остапенко Т. О. - Філософська герменевтика та її застосування на прикладі "Прав, за якими судиться малоросійський народ" 1743 року (2012)
Плотніков О. В. - Фрагментація міжнародного права: методологічний аспект (2012)
Волкова Д. Є. - Статистичний метод у конституційно-правових дослідженнях (на матеріалах громадських організацій) (2012)
Арнаутова Л. П. - О. В. Сурілов про призначення та функції теорії держави і права (2012)
Антошина И. В. - Взаимосвязь информационной и охранительной функций права (2012)
Шапірко П. М. - Методологія легалізації результатів оперативно-розшукової діяльності (2012)
Барьяк А. І. - Система правових актів: методологія дослідження (2012)
Олькіна О. В. - Поняття та механізм реалізації права особи на захист та правову допомогу (2012)
Гаманюк Л. О. - Юридичний та конституційний обов'язок в українському праві (2012)
Юрчак І. Р. - Про поняття "виборче право" та "виборчий обов'язок" (2012)
Тицька Я. О. - Підстави розмежування понять "освітні правовідносини" та "відносини у сфері освіти" (2012)
Дабіжа Я. І. - Поняття, зміст та засоби реалізації функції погодження приватних та публічних інтересів у сфері господарювання (2012)
Дзевелюк А. В. - Характеристика основних напрямів наукової діяльності Миколи Юхимовича Чижова як теоретика права (2012)
Скуріхін С. М. - Рівні правової культури офіцерського складу Збройних Сил України (за результатами конкретно-соціологічного дослідження) (2012)
Прус Е. У. - Порівняльна характеристика понять юридичної та правозастосовної помилок (2012)
Кібік О. М. - Проблеми соціально-економічного розвитку транспортних підприємств України, Наконечний Ю. В. (2012)
Суворова О. Л. - Регулирование функционирования морехозяйственного комплекса на государственном уровне (2012)
Котлубай В. О. - Доцільність та умови створення Українського міжнародного реєстру суден (2012)
Романенко Е. М. - Проблемы процесса формирования денежных поступлений транспортных посредников, Щелкунова А. В. (2012)
Хаймінова Ю. В. - Трудовий потенціал як складова процесу забезпечення розвитку морського транспорту України (2012)
Картузов М. Ю. - Пути развития института ареста морского судна в Украине после присоединения к Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов от 10.05.1952 г. (2012)
Драпайло Ю. З. - Поняття та місце портового комплексу у системі галузей економіки України: економіко-правовий аспект (2012)
Зятіна Д. В. - Заходи стимулювання інвестицій в морські порти України (2012)
Крикун I. Г. - Явище Пеано для стохастичних рiвнянь з локальним часом (2013)
Панфилова Ю. М. - Международно-правовая регламентация проведения морских научных исследований в водах Мирового океана (2012)
Крилова А. С. - Асимптотичний аналiз спектральної задачi на дрiбноперiодичнiй сiтцi, Сандраков Г. В. (2013)
Емельянова К. С. - Проблеми ресурсного забезпечення сфери круїзного туризму в Україні (2012)
Почекета О. А. Групоїди еквiвалентностi узагальнених рiвнянь Бюргерса - (2013)
Степанович Д. Г. - Укладання договору обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України (2012)
Тригуб Р. М. - Точный порядок приближения периодических функций полиномами Бернштейна–Стечкина (2013)
Басай О. В. - Система засад цивільного законодавства (2012)
Степанова Е. В. - Сильная и ослабленная локализация решений квазилинейных параболических уравнений, Шишков А. Е. (2013)
Хохуляк В. В. - Становлення вітчизняної науки фінансового права у першій половині XIX ст. (2012)
Кривонос Ю. Г. - О моделировании диагностики включений в упругом теле, Селезов И. Т. (2013)
Бойченко Е. Г. - Окремі проблеми правового регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України (2012)
Ляшко С. I. - Непараметричний критерiй однорiдностi двох вибiрок на основi статистики включення, Алєксєєнко В. В., Клюшин Д. А. (2013)
Лобан О. Л. - Правова природа відносин відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю військовослужбовців (2012)
Малицкий Ю. В. - Схема внешних аппроксимаций для вариационных неравенств на множестве неподвижных точек фейеровских операторов, Семенов В. В. (2013)
Шперун Х. В. - Вступ держав у Міжнародний валютний фонд (2012)
Мороз-Подворчан И. Г. - К вопросу о реальной эффективности параллельных вычислений в проектируемых системах реального времени (2013)
Гайдаржи Х. А. - Правові особливості договірного оформлення трудових відносин у сільськогосподарському переробному кооперативі (2012)
Камiнський А. О. - Про межi застосовностi наближених пiдходiв до дослiдження макроскопiчних трiщин поперечного зсуву у в’язкопружних анiзотропних композитах, Селiванов М. Ф., Чорноiван Ю. О. (2013)
Годованюк А. Й. - Фермером може стати кожен? Про правові аспекти проблеми (2012)
Мартынюк А. А. - О связной устойчивости трехмашинной энергетической системы при импульсных возмущениях, Иванов И. Л. (2013)
Коваль О. В. - Правові критерії визначення нерухомого майна житлом (2012)
Никитина Н. В. - Об условиях замыкания траектории в трехмерном пространстве (2013)
Копилова Ж. В. - Державна реєстрація права приватної власності фізичних осіб на житловий будинок та квартиру: порядок та правова природа (2012)
Романкевич О. В. - Плавление нанокристаллов (2013)
Сошников А. О. - Громадський контроль за державними закупівлями: проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення (2012)
Кудiн В. Г. - Термодинамiчнi властивостi сплавiв подвiйних систем Fe−3d-метал, Шевченко М. О., Iванов М. I., Березуцький В. В., Судавцова В. С. (2013)
Федосеев П. М. - Підстави припинення поруки за законодавством України (2012)
Булат А. Ф. - Вплив тектонiки на регiональнi закономiрностi розподiлу газiв у вугленосних вiдкладах Донбасу, Пимоненко Л. I., Блюсс О. Б., Пимоненко Д. М. (2013)
Дрёмин B. Н. - Преступность в транзитивном обществе (2012)
Логвинов И. М. - Результаты магнитотеллурических исследований на востоке Донбасса, Тарасов В. Н., Гордиенко И. В. (2013)
3елинская Н. А. - Преступность в киберпространстве: международно-правовой дискурс (2012)
Полонский А. Б. - Пространственно-временная изменчивость интенсивных осадков на территории Украины и их связь с изменениями климата, Воскресенская Е. Н., Вышкваркова Е. В. (2013)
Нежурбіда C. І. - Еволюція аналізу теорій причин злочинності в першій половині XX століття (2012)
Безродный В. И. - Влияние алифатической полиуретановой матрицы на спектральные и фотофизические характеристики красителей в активных лазерных элементах, Стратилат М. С., Негрийко А. М., Косянчук Л. Ф., Клишевич Г. В., Тодосийчук Т. Т. (2013)
Зозуля Є. В. - Міжнародна діяльність міліції України в контексті міжнародних та європейських стандартів правоохоронної діяльності (2012)
Добриднєв О. В. - Синтез спiро-2-(5-амiно-2,3-дигiдро-3-оксопiрол-4-iл)-1,3-диметилбензоiмiдазолiум хлоридiв, Воловненко Т. А., Воловенко Ю. М. (2013)
Антипенко А. В. - Терористичний конфлікт як об'єкт регулювання міжнародного права збройних конфліктів (2012)
Теребiленко К. В. - Синтез, будова та червона люмiнесценцiя KBi(WO4)2 : Pr3+, Мiрошнiченко М. Ю., Баумер В. Н., Линник Р. П., Слободяник М. С. (2013)
Хімченко С. А. - До питання криміналізації клонування людини (2012)
Хоменко О. I. - Амфiфiльнi дiестери пiромелiтової кислоти з фрагментами холестеролу для солюбiлiзацiї лiпофiльних речовин, Будiшевська О. Г., Воронов А. С., Варваренко С. М., Кудiна О. О., Тарнавчик I. Т., Воронов С. А. (2013)
Коломиец Ю. Ю. - Идеологические основы внедрения института проступков в уголовное право Украины (2012)
Шаранда Л. Ф. - Высокоэффективные наноразмерные каталитические системы Pd/C/Al2O3 в реакциях кросс-сочетания в водной среде, Бумагин Н. А., Голанцов Н. Е., Ливанцов М. В., Огенко В. М., Волков С. В. (2013)
Мельничук Т. В. - Кримінологічна оцінка функціональності економічної злочинності (2012)
Луцiв А. I. - Особливостi поглинання Mn2+, Zn2+, Cu2+ i Pb2+ клiтинами Chlorella vulgaris Beijer, Грубiнко В. В. (2013)
Михайленко Д. Г. - Поняття та структура об'єкта злочинів у сфері службової діяльності (2012)
Iсаєнков С. В. - Функцiональна експресiя генiв вакуолярних калiєвих каналiв родини TPK арабiдопсису в мутантнiй лiнiї Escherichia coli LBA2003, Маатхаус Ф. Й. М. (2013)
Цехан Д. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення запобігання злочинам у сфері господарської діяльності оперативними підрозділами ОВС, Луцюк П. С. (2012)
Коваленко Н. О. - Експресiя генiв H+-АТФази плазматичних мембран клiтин коренiв кукурудзи за умов сольового стресу та дiї бiоактивних препаратiв, Палладiна Т. О. (2013)
Березовсъка H. Л. - Зміни розділу XV Кримінального кодексу України у зв'язку із введенням кримінального проступку (2012)
Сеник Ю. I. - Лiпiдний склад ядер клiтин зябер коропа (Cyprinus carpio L.) при дiї пiдвищених концентрацiй iонiв цинку та кадмiю, Хоменчук В. О., Курант В. З., Грубiнко В. В. (2013)
Стрелковська Ю. О. - Соціально-психологічні передумови участі спортсменів в організованій злочинній діяльності (2012)
Коваленко О. В. - Вмiст мiкроелементiв у плазмi кровi хворих при розвитку пухлинних процесiв, Холодна Л. С., Сенiн С. А., Любченко Г. А., Гридiна Н. Я. (2013)
Гловюк I. В. - Проблеми нормативного визначення категорій "обвинувачення" та "державне обвинувачення" (2012)
Руденко Л. И. - Фазовое распределение, формы нахождения и доля микрочастиц в грунтовой воде по 137Cs, 90Sr, урану и трансурановым элементам, Хан В. Е., Одинцов А. А., Джужа О. В. (2013)
Шилін Д. В. - Дія дисциплінарних преюдицій у кримінальному процесі (2012)
Волошина В. К. - Визначення принципу особистої недоторканності та його зміст у кримінальному провадженні (2012)
Гуртієва Л. М. - Поняття етичних основ процесу доказування у кримінальному судочинстві (2012)
Дорохіна Ю. А. - Визнання юридичної особи суб'єктом кримінальної відповідальності: проблеми сьогодення (2012)
Іскендеров Е. Ф. огли - Окремі аспекти прокурорського нагляду за дотриманням прав і законних інтересів осіб, засуджених до позбавлення волі (2012)
Ягунов Д. В. - Категорія offender management в пенальних практиках зарубіжних країн: нові підходи XXI століття до проблеми поводження зі злочинцями (2012)
Марчук А. І. - Вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі у сучасній пенітенціарній практиці України (2012)
Ізовіта А. М. - Поняття та структурна характеристика кримінального ринку земель в Україні (2012)
Білаш О. В. - Посягання на релігійні святині в історії кримінального права (2012)
Бойко A. В. - Непрямий умисел при вчиненні насильства щодо працівника правоохоронного органу (2012)
Василяка О. К. - Суб'єктивні ознаки злочинів, передбачених статтями 231, 232 КК України (2012)
Гуменюк B. В. - Новели у законодавчому визначенні інституту звільнення від кримінальної відповідальності (2012)
Гусак О. А. - Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства в історії вітчизняного права (2012)
Пеньковська Г. В. - До питання про родовий об'єкт злочину (2012)
Пілявська Л. М. - Визначення поняття причетності до злочину в теорії кримінального права (2012)
Поліщук О. М. - Перспективи поширення приватноправових засад у сфері кримінальної юстиції як одного з засобів боротьби зі злочинністю (2012)
Степанова Ю. П. - Антисуспільна спрямованість у структурі особи засудженого рецидивіста (2012)
Евтушенко В. В. - Проступок та злочин у будівельних правовідносинах (2012)
Шевченко Д. А. - Теоретико-правовий аналіз діяльності суду з реалізації принципу індивідуалізації покарання при призначенні покарань (2012)
Антонов К. В. - Сучасний стан та напрями розвитку наукового обґрунтування оперативно-розшукового забезпечення судового провадження, Савенко С. А. (2012)
Лоскутов Т. О. - Обсяг предмета правового регулювання у кримінальному процесі (2012)
Кузик Т. М. - Участь перекладача у кримінальному процесі як гарантія забезпечення принципу мови судочинства (2012)
Лановенко О. С. - Процесуальні гарантії захисту прав та охоронюваних інтересів учасників кримінального провадження (2012)
Литвин О. В. - Дослідження доказів у судовому розгляді: деякі питання (2012)
Личко B. С. - Деякі аспекти правової допомоги за новим кримінальним процесуальним законодавством України (2012)
Пшенічко C. О. - Загальні положення оскарження та розгляду скарг у досудовому провадженні (2012)
Title, contents (2015)
Bilynsky B. T. - The conceptual and clinical problems of paraneoplastic syndrome in oncology and internal medicine, Dzhus M. B., Litvinyak R. I. (2015)
Gluzman D. F. - Overview on association of different types of leukemias with radiation exposure, Sklyarenko L. M., Zavelevich M. P., Koval S. V., Ivanivska T. S., Rodionova N. K. (2015)
Saitoh Y. - Synergic carcinostatic effects of ascorbic acid and hyperthermia on Ehrlich ascites tumor cell, Yoshimoto T., Kato S., Miwa N. (2015)
Reznikov A. G. - Assessment of gold nanoparticle effect on prostate cancer LNCaP cells, Salivonyk O. A., Sotkis A. G., Shuba Y. M. (2015)
Rudenko E. - Aberrant expression of selenium-containing glutathione peroxidases in clear cell renal cell carcinomas, Kondratov O., Gerashchenko G., Lapska Y., Kravchenko S., Koliada O., Vozianov S., Zgonnyk Y., Kashuba V. (2015)
Inomistova M. V. - Prognostic significance of MDM2 gene expression in childhood neuroblastoma, Svergun N. M., Khranovska N. M., Skachkova O. V., Gorbach O. I., Klymnyuk G. I. (2015)
Kochubei T. O. - Isolectins of phytohemagglutinin are able to induce apoptosis in HEP-2 carcinoma cells in vitro, Maksymchuk O. V., Piven O. O., Lukash L. L. (2015)
Chekhun V. F. - Pharmacological effect of aminoferrocene in mice with L1210 leukemia, Mokhir A., Daum S., Todor I. N., Lukianova N. Yu., Shvets Yu. V., Burlaka A. P. (2015)
Kolesnik D. L. - Effect of dichloroacetate on Lewis lung carcinoma growth and metastasis, Pyaskovskaya O. N., Boychuk I. V., Dasyukevich O. I., Melnikov O. R., Tarasov A. S., Solyanik G. I. (2015)
Fedosova N. I. - Cytotoxic activity of immune cells following administration of xenogeneic cancer vaccine in mice with melanoma B-16, Voeykova I. M., Karaman O. M., Symchych T. V., Didenko G. V., Lisovenko G. S., Evstratieva L. M., Potebnya G. P. (2015)
Shevchuk O. O. - Prevention of myelosuppression by combined treatment with enterosorbent and granulocyte colony-stimulating factor, Posokhova K. A., Todor I. N., Lukianova N. Yu., Nikolaev V. G., Chekhun V. F. (2015)
Bakay O. A. - Use of elastography for cervical cancer diagnostics, Golovko T. S. (2015)
Zekri J. - Lapatinib-based therapy for women with advanced/metastatic HER2 positive breast cancer, Mokhtar M., Karim S. M., Darwish T., Al-Foheidi M., Rizvi A., Al-Rehaily S., Mahrous M., Mansour M. (2015)
Samoilenko О. А. - Effect of polyamine metabolism inhibitors on Lewis lung carcinoma growth and metastasis, Milinevska O. A., Karnaushenko O. V., Shlyakhovenko V. A., Zaletok S. P. (2015)
Plonis J. - Survival rates of familial and sporadic prostate cancer patients, Nakazawa-Miklasevica M., Malevskis A., Vaganovs P., Pildava S., Vjaters E., Gardovskis J., Miklasevics E. (2015)
Zinovkin D. A. - Paraganglioma-like dermal melanocytic tumor: a rare skin lesion, Aliaksinski V. S., Hryb A. K., Dedik S. Yu. (2015)
Valentyn Leonidovych Ganul (2015)
Sergiy Petrovych Osinsky (1945–2015) (2015)
Мазур I. П. - До теореми Скитовича–Дармуа на a-адичних соленоїдах (2013)
Малютин К. Г. - Канонические функции допустимых мер в полуплоскости, Козлова И. И. (2013)
Семко М. М. (мол.) - Групи, що мають велику систему пронормальних i транзитивно нормальних пiдгруп (2013)
Солодкий С. Г. - Гiперболiчний хрест i складнiсть жорстко некоректних задач, Милейко Г. Л. (2013)
Якименко Д. Ю. - Про унiтарнi оператори, що є добутком унiтарних коренiв з одиничного оператора (2013)
Заяць В. М. - Iтерацiйний пiдхiд до мiнiмiзацiї похибки числових методiв другого порядку та їх застосування до аналiзу нелiнiйних динамiчних систем (2013)
Стоян Ю. Г. - Мeтоды решения задач кластеризации 2D-объектов в круге минимального радиуса, Панкратов А. Н., Романова Т. Е., Стецюк П. И. (2013)
Устименко В. А. - О K-теории динамических систем, соответствующих графам, и ее применении (2013)
Шевченко А. И. - Моделирование одного класса сложных систем с нечетким управлением, Миненко А. С., Сыпко И. А. (2013)
Гирин А. Г. - Теория дробления капли по механизму градиентной неустойчивости (2013)
Григоренко А. Я. - Численное решение задачи о свободных колебаниях нетонких некруговых цилиндрических оболочек, Ефимова Т. Л., Коротких Ю. А. (2013)
Лила Д. М. - Условия текучести в задаче о неустойчивости быстровращающихся дисков (2013)
Булавiн Л. А. - Концентрацiйна залежнiсть фiзичних властивостей розплаву NaF−LiF−NdF3, Плевачук Ю. О., Склярчук В. М., Омельчук А. О., Файдюк Н. В., Савчук Р. М., Штаблавий I. I., Вус В. М. (2013)
Гаврюшенко Д. А. - Вплив радiацiйного опромiнення на характеристики фазових переходiв у рiдинних системах (2013)
Iванов М. I. - Взаємодiя в сплавах систем, що мiстять європiй, Березуцький В. В., Шевченко М. О., Кудiн В. Г., Судавцова В. С. (2013)
Горячкин Ю. Н. - Новый остров в Черном море?, Иванов В. А., Харитонова Л. В. (2013)
Коваленко В. А. - Остракоды из конкских отложений Восточного Причерноморья (2013)
Ковальчук Л. А. - Оценивание климатической и сезонной составляющих экстремальных температур воздуха на примере вековых наблюдений в Киеве (2013)
Коржнев М. Н. - Метаосадочные петрохимические серии критерий палеоклиматических реконструкций в раннем докембрии Криворожско-Кременчугской структурно-формационной зоны Украинского щита, Покалюк В. В. (2013)
Огар Г. О. - Модифiкацiя поверхнi дисперсних наповнювачiв макрофотоiнiцiатором з фрагментами бензоїну для застосування в фотополiмерних композицiях, Букартик Н. М., Шевчук О. М., Токарев В. С. (2013)
Рождественська Л. М. - Новi селективнi нанокомпозицiйнi матерiали на основi гiдратованого дiоксиду цирконiю та осн´овного оксонiтрату вiсмуту, Дзязько Ю. С., Руденко О. С., Желєзнова Л. I., Бєляков В. М. (2013)
Романкевич О. В. - Термодинамика смачивания в рамках модели Гуггенгейма, Гаранина О. А., Бардаш Н. А. (2013)
Смик Н. I. - Сорбцiйно-люмiнесцентне визначення триклозану у водах (2013)
Тiтов Ю. О. - Синтез та кристалiчна структура Sr6Nb4SnO18 й Ba5KNb5O18, Бiлявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В., Чумак В. В. (2013)
Григорян Р. Д. - Индивидуальная физиологическая норма: концепция и проблемы (2013)
Кочевенко А. С. - Аналiз алельних варiантiв гена фруктокiнази двох iнбредних лiнiй томата, Фернi А.Р. (2013)
Полонский А. Б. - Влияние шторма на структуру зооценоза, видовой состав и численность беспозвоночных у юго-западного побережья Крыма, Гринцов В. А. (2013)
Кучмеровська Т. М. - Окиснювальний стрес у серцi щурiв при експериментальному цукровому дiабетi: ефект нiкотинамiду, Пентек Ю. Т., Донченко Г. В., Янiцька Л. В., Гузик М. М., Дякун К. О. (2013)
Марченко М. М. - Iнтенсивнiсть продукування оксиду азоту при регенерацiї печiнки за умов вiдсутностi запасiв ретиноїдiв, Копильчук Г. П., Бучковська I. М., Шмараков I. О. (2013)
Титул, зміст (2015)
Редакційна сторінка (2015)
Остапчук В. А. - Модернізація управління позашкільним закладом в умовах сьогодення (2015)
Сподарик С. О. - З історії юннатівського руху на Волині (2015)
Грановський В. Г. - Робота Волинської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки на сучасному етапі (2015)
Кот Н. М. - Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1960-ті – початок 70-х років) (2015)
Луцюк В. В. - Спогади, спогади, спогади (2015)
Бондаренко Т. С. - Система хмарного моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2015)
Вітюк В. В. - Професійний розвиток учителя в умовах післядипломної педагогічної освіти (2015)
Гребенюк А. В. - Вплив подкастинґу як засобу масової інформації на старшокласників і студентів (2015)
Камінська В. В. - Музейна педагогіка як елемент інноваційного освітнього середовища навчального закладу (2015)
Кліш П. А. - Комунікативні здібності: сутність, зміст, структура, Хом’як А. П. (2015)
Набока О. Г. - Атестація й самооцінювання як складові успішного управління навчальним закладом, Бабенко О. А. (2015)
Поліщук Н. А. - Особливості формування превентивного середовища навчального закладу (2015)
Ханін О. Г. - Зайнятість в економічній діяльності осіб з вищою освітою та валовий прибуток держави: математичне моделювання взаємозв’язку й аналіз деяких тенденцій (2015)
Федун О. В. - Плекаємо духовність (2015)
Іванців М. І. - Формування у молодших школярів обчислювальних навичок і вмінь, Євтушко А. Й. (2015)
Носко І. І. - Як організовувати педагогічні читання, Данилюк О. М. (2015)
Радкевич Л. А. - Організаційно-методичне забезпечення творчого пошуку вчителів у системі методичної роботи (2015)
Сова О. О. - Технології ХХІ століття, Чайка Л. М. (2015)
Сироватка О. Л. - Митець в українському суспільстві (2015)
Грушко Л. О. - Будьмо друзями! (2015)
Синя А. С. - Галицько-Волинська держава (2015)
Гребенюк Т. С. - Краєзнавча робота: напрямки, форми та методи пошукових досліджень, Гребенюк Ю. Р. (2015)
Єрмолаєв В. М. - Правда Руська Ярослава Мудрого: до витоків і традицій вітчизняного законодавства (2015)
Косінов С. А. - Суб’єкти громадського контролю (2015)
Шигаль Д. А. - Теоретико-методологічне обґрунтування розробки порівняльного історико-правового методу (2015)
Скрипчук Г. В. - Ключові аспекти основних положень законодавчих актів щодо реформування української культури на час становлення державної незалежності (2015)
Чуприна Ю. А. - Розвиток законодавства України щодо санітарної охорони вод у ХХ ст. (2015)
Любченко П. М. - Співробітництво територіальних громад: теорія і практика (2015)
Смоляр О. А. - Державний контроль у сфері місцевого самоврядування: особливості правового регулювання (2015)
Члевик О. В. - Правові процедури як засоби гарантування свободи (2015)
Єльникова М. О. - Удосконалення механізму реалізації та захисту прав людини в Україні (2015)
Гаєвська Ю. С. - Конституційні засади державної політики у сфері забезпечення права власності (2015)
Павшук К. О. - Право на опір у контексті сучасних демократичних процесів (2015)
Печений О. П. - До питання про особливості спадкових правовідносин (2015)
Олефір А. О. - До проблеми використання комерційної таємниці у господарських відносинах (2015)
Лещенко Л. В. - Право на житлову нерухомість у складі спадщини (2015)
Хмельова Н. А. - Проблеми реалізації прав потерпілих від злочину осіб на відшкодування шкоди державою (2015)
Уразова Г. О. - Право учасника на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю (2015)
Ночовкіна О. В. - Окремі питання прав та обов’язків сторін договору позички (2015)
Кулик М. М. - Бездокументарні облігації як різновид боргових цінних паперів (2015)
Самородов А. С. - Розмежування повноважень місцевих державних адміністрацій та інших органів державної влади, місцевого самоврядування в галузі земельних відносин (2015)
Шинкарьов О. О. - Особливості правового механізму реалізації екологічних обов’язків громадян в Україні (теоретичний аспект) (2015)
Перепелиця М. О. - Результати взаємозв’язку деяких фінансових повноважень державних органів загальної та спеціальної фінансової компетенції (2015)
Глібко В. М. - Окремі питання фінансового контролю та ревізії (2015)
Гетьман К. О. - Принципи оподаткування як засоби реалізації фіскальної функції податку (2015)
Битяк О. Ю. - Правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних із використанням мережі Інтернет (2015)
Мацюк В. В. - Нормативно-правові аспекти оптимізації всебічного забезпечення службово-бойової діяльності Служби безпеки України та Національної гвардії України у надзвичайних ситуаціях соціального характеру (2015)
Колодяжний М. Г. - Реалізація стратегії громадського впливу на злочинність у зарубіжних країнах (2015)
Луньова О. С. - Проблемні питання удосконалення взаємодії слідчого з іншими учасниками кримінального провадження (2015)
Євсєєв О. П. - Як Європейський суд "судить" історію (до питання про суддівський активізм) (2015)
Сидоренко О. О. - Рішення Європейського суду з прав людини як джерело права України (2015)
Калмиков Т. О. - Становлення одноособових органів як складова частина стратегій розвитку міжнародних організацій: порівняльно-персонологічний аспект (2015)
Конкурс на присудження премії імені Ярослава Мудрого (2015)
Вимоги до рукописів статей, що подаються до збірників наукових праць Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2015)
Балл Г. О. - Раціогуманістичний підхід до визначення засад Ціннісно налаштованої соціальної поведінки (2015)
Моргун В. Ф. - Багатовимірна теорія особистості про світогляд людини в контексті інваріанту просторово-часових орієнтацій (2015)
Тітов І. Г. - Місце та роль світогляду в структурі свідомості (2015)
Блинова О. Є. - Роль соціальних стереотипів у становленні світоглядних орієнтацій особистості (2015)
Полєжаєв Д. В. - Ментальність особистості: філософсько-освітній аспект (2015)
Лебединська І. В. - До проблеми тематизації культурної ідентичності особистості (2015)
Горбунова В. В. - Суб’єктивна феноменологія командного успіху в ціннісно-рольовому просторі імпліцитних теорій (2015)
Кряж І. В. - Особливості екологічної ідентичності та екологічних установок вегетаріанців, Сінюгіна Т. А. (2015)
Рева М. М. - Особливості життєвої перспективи в підлітковому та юнацькому віці (2015)
Цибуляк Н. Ю. - Динаміка розвитку професійної спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Яновська Т. А. - Психологічні особливості становлення ідентичності у дітей підліткового віку (2015)
Лавріненко В. А. - Особливості ціннісно-смислової свідомості підлітків із неформальних об’єднань (2015)
Завгородня О. В. - Поведінка людини в складних умовах як чинник її психологічного здоров’я (2015)
Кривоконь Н. І. - Роль соціально-психологічного забезпечення в контексті "Психологізації" соціальної роботи (2015)
Харченко А. С. - Творча складова принципів сучасного гуманізму в освіті (2015)
Власова О. І. - Акмеологічна модель розвитку обдарованого учня як цілісної особистості (2015)
Пілецька Л. С. - Мобільність як необхідна умова професійного становлення особистості (2015)
Гончарова Н. О. - Кар’єрне проектування як фактор професійної підготовки майбутніх учителів (2015)
Дворніченко Л. Л. - Філософсько-психологічні аспекти професійної орієнтації та самореалізації особистості у сучасному світі праці (2015)
Коваленко О. Г. - Особливості міжособистісного спілкування літніх людей та осмисленість життя (2015)
Мирошник О. Г. - Гуманістичні цінності як чинник продуктивності професійної рефлексії вчителя (2015)
Бeх І. Д. – 75-річний ювілей (2015)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2015)
Бойко В. М. - Умовнi симетрiї лiнiйного рiвняння стрижня, Попович Р. О. (2013)
Болотов Д. В. - Топология плоских слоений коразмерности один (2013)
Горбачук М. Л. - Зображення груп лiнiйних операторiв у банаховому просторi степеневими рядами, Горбачук В. М. (2013)
Дашкова О. Ю. - Модули над групповыми кольцами обобщенно разрешимых групп (2013)
Курдаченко Л. А. - Про деякi питання теорiї фаззi-груп, Субботiн I. Я., Чупордя В. А., Гринь К. О. (2013)
Ляшко С. I. - Грiд-технологiя для завдань метрологiї, Ляшко В. С., Неєежмаков П. I., Зуб С. I., Зуб С. С. (2013)
Максимец А. Н. - Поиск программных инвариантов в виде полиномов (2013)
Малик I. В. - Збiжнiсть у схемi усереднення диференцiально-функцiональних рiвнянь нейтрального типу (2013)
Аврамов К. В. - К аэроупругому взаимодействию пластин с безвихревым идеальным газовым потоком (2013)
Волкова О. С. - Аналог решения Стеклова в задаче о движении тяжелого гиростата с переменным гиростатическим моментом (2013)
Хорошун Л. П. - Гидродинамическая теория экспериментального определения скорости эфирного ветра на основе эффекта первого порядка (2013)
Шульга М. О. - Амплiтудно-фазовi характеристики радiальних коливань тонкого п’єзокерамiчного диска бiля резонансiв, Карлаш В. Л. (2013)
Баранський П. I. - Концентрацiйна залежнiсть тензоопору монокристалiв n−Si, Бабич В. М., Гайдар Г. П. (2013)
Долинский А. А. - Вода в условиях обработки путем дискретно-импульсного ввода энергии, Шурчкова Ю. А. (2013)
Тимошенко Я. Г. - Створення наноструктурованої перлiтної сталi шляхом легування залiза нанокомпозицiйним порошком на основi нестехiометричного карбiду кремнiю, Гадзира М. П., Гнесiн Г. Г., Давидчук Н. К., Галямiн В. Б. (2013)
Белевцев Р. Я. - О термодинамическом анализе изотопного обмена в воде гидросферы и земной коры (2013)
Дубовенко Ю. I. - Про визначення початкового наближення для контактної задачi (2013)
Iванов Б. Н. - Речовинне перетворення дайок дiабазу в ореолi апогранiтних лужних натрiєвих метасоматитiв, Михальченко I. I., Синицин В. О., Загороднiй В. В. (2013)
Шульга Т. Я. - Исследование стационарного движения стратифицированной жидкости, вызываемого действием ветра в Азовском море (2013)
Алексеева Т. Т. - Структурные особенности органо-неорганических ВПС на основе сетчатого полиуретана и Ti-содержащего сополимера, Гомза Ю. П., Мартынюк И. С., Клепко В. В., Несин С. Д. (2013)
Запорожець О. А. - Iммобiлiзований 1-(4-адамантил-2-тiазолiлазо)-2-нафтол твердофазний реагент на цинк (II), Кеда Т. Є., Коваленко Л. В., Тилтiна Л. I., Сухан В. В. (2013)
Косинская А. П. - QSAR-анализ проникающей способности органических веществ относительно поверхности гематоэнцефалического барьера, Огниченко Л. Н., Муатс А., Кузьмина А. В., Ларионов В. Б., Кузьмин В. Е. (2013)
Лозинський О. О. - Взаємодiя 7-гiдрокси-8-формiлхромонiв i 8-iмiно(оксо)-4Н-пiрано, Шокол Т. В., Хиля В. П. (2013)
Берестяная А. Н. - Влияние острого рентгеновского облучения на эпигеном в ходеонтогенеза Linum usitatissimum (2013)
Сарнацкая В. В. - Взаимодействие функционализированных олеиновой кислотой и полиэтиленгликолем наночастиц Fe3O4 с альбумином (2013)
Шмараков I. О. - Бiохiмiчнi аспекти сигнальної функцiї ретиноїдiв при регенерацiї печiнки, Морозевич Ю. Д., Бленер В. С., Марченко М. М. (2013)
Цудзевич Б. О. - Вплив солей мiдi на функцiонування антиоксидантної системи у тканинах щурiв, Калiнiн I. В. (2013)
Вишневська О. А. - Вплив замiсної терапiї препаратами рекомбiнантного гормону росту на стан гiпофiзарно-тиреоїдної та гiпофiзарно-наднирковозалозної систем у дiтей допубертатного вiку з соматотропною недостатнiстю, Большова О. В., Тронько М. Д. (2013)
Шеметун О. В. - Модифiкацiя радiацiйно-iндукованого цитогенетичного ефекту в лiмфоцитах периферичної кровi людини з використанням антиоксидантного вiтамiнного препарату (2013)
Дьяконов Г. В. - Психологія діалогу: гіпотези емпіричного дослідження (2015)
Левіт Л. З. - Студенти Абрахама Маслоу: чому не настала самоактуалізація (2015)
Горбенко Ю. Л. - Образ світу в структурі мотиваційноїсфери особистості (2015)
Когут О. О. - Перспективи розвитку сучасної психології (2015)
Чайкіна Н. О. - Світоглядні парадигмальні дихотомії аналізу індивідуальних відмінностей особистості (2015)
Хомуленко Т. Б. - Розвиток естетичного сприйняття у молодших школярів, Найчук В. В. (2015)
Радчук Г. К. - Особливості самоактуалізації особистостістудентів в освітньому середовищі вищої школи (2015)
Корнієнко О. Ю. - Психологічна профілактика неврозогенних властивостей у стуктурі сиблінгового симптомокомплексу (2015)
Клименко Ю. О. - Самоорганізація часу життя як особливе утворення особистості (2015)
Луценко О . Л. - Амбівалентна роль психологічних захисних механізмів для підтримки здорової поведінки у студентської молоді, Габелкова О. Є. (2015)
Перетятько Л. Г. - Вплив музики на розвиток морально-естетичнихпочуттів дитини в молодшому шкільному віці, Тесленко М. М. (2015)
Табачник І. Г. - Специфіка взаємозв’язку провідних ставлень студентів з алкогольною і тютюновою залежністю (2015)
Фоменко К. І. - Мотиваційні чинники самоставлення у студентському віці (2015)
Фейрчайльд С. - Культурна ідентифікація та використання мови моно-, бі- та трилінгвами (2015)
Кузікова С. Б. - Мотиваційно-ціннісний простір у становленні професійної та особистісної самоідентичності студентів ВНЗ (2015)
Бiннeбeзeл Дж. - Сприйняття страху смерті в контексті замісної реляційної терапії танатопедагогіки, Kaтолик Г. В. (2015)
Крикля К. П. - Динаміка самоставлення майбутніх психологів у процесі професійної підготовки (2015)
Мишко Н. М. - Шляхи формування мотиваційно-ціннісної готовності майбутнього психологау процесі здобуття другої вищої освіти (2015)
Воропаєв Є. П. - Професійне і валеологічне значення взаємозв’язку технічних і художніх аспектів виконавства (2015)
Калюжна Ю. І. - Особливості трудової спрямованості в структурі психологічної готовності до праці підлітків (2015)
Камінська С. В. - Професійна маргінальність у контексті професійної ідентифікації особистості (2015)
Метельська Н. Й. - Професійна самосвідомість майбутніх педагогів як складова їх професійного самовизначення (2015)
Шевчук В. В. - Теологічний і філософський напрямки психологічної думки полтавщиниу XVIII-першій половині ХІХ століттях (2015)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2015)
Содержание (2015)
Гребеников А. Г. - Аванпроект дальнемагистрального самолета бизнес-класса ХАИ-92, Трусов А. А., Столярчук О. М. (2015)
Чумак А. С. - Метод интегрированного анализа влияния геометрических параметров носовой части фюзеляжа на характеристики эффективности самолета транспортной категории (2015)
Кондратьев А. В. - Комплексный подход к оптимизации проектных параметров несущих отсеков головного блока ракеты-носителя при одновременном силовом и тепловом нагружении (2015)
Костюк Г. И. - Прогнозирование размера зерна наноструктур при действии ионов различных сортов, зарядов и энергий на магниевые сплавы, Костюк А. Н., Кантемир И. В. (2015)
Назин В. И. - Влияние угла конусности на статические характеристики радиально-упорного гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Фадєєва Ю. В. - Оцінка якості управління ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД" (2015)
Бабушкин А. А. - Обеспечение точности изготовления и проблемы экономии затрат в сборочных процессах производства летательных аппаратов (2015)
Невешкин Ю. А. - Исследование динамики взрывного пресса для объемной штамповки, Онопченко А. В., Третьяк В. В. (2015)
Костюк Г. И. - Температуры и температурные напряжения при действии ионов на твердый сплав Т15К6 и реализация наноструктур, Миргородская Е. В., Бруяка О. О. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського