Пазюра Н. - Професійна етика у внутрішньофірмовій підготовці персоналу компаній (2015)
Данькевич В. - Ідеї А. Макаренка у вимірах професійного розвитку особистості (2015)
Чуба В. - Виховні можливості хореографічного мистецтва у процесі формування особистості дитини (2015)
Трохименко А. - Виховна функція православної духовної музики (2015)
Рурак В. - Етичний аспект творчої діяльності естрадного колективу (на прикладі вокально-інструментального ансамблю "Жива вода") (2015)
Сулаєва Н. - Православна духовна музична освіта в Україні: формальні й неформальні ознаки (2015)
Філіпчук Н. - Досвід становлення музичної освіти Галичини (перша половина ХХ ст. ) (2015)
Lisohor S. - Renaissance of creativity of Oleksandr Koshytsia in contemporary Canada (2015)
Чепіль О. - "Persona incognita" Павло Іванович Сениця (1879-1960) (2015)
Полянська Г. - Виховання особистості в родині Оголенців: досвід і результати (2015)
Смирнова Т. - Особливості формування естетичних оцінних суджень підлітків (2015)
Постригач Н. - Перспективні напрями розвитку педагогічної освіти у ХХІ ст. (2015)
Палеха О. - Використання електронних засобів навчання у процесі організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у Великїй Британії (2015)
Ячменик М. - Інтегрований спецкурс із медіакультури в підготовці майбутнього вчителя-словесника: досвід Сумського педагогічного університету (2015)
Вовк М. - Національна освіта у контексті сучасних пріоритетів культуровідповідності і європейськості (рецензія на монографію Г. Філіпчука "Націєтворчість освіти" (Чернівці : "Зелена Буковина", 2014. – 400 с. )) (2015)
Сотська Г. - Зв'язок педагогічної науки і освітньої практики (до ювілею кафедри музичного виховання Бердянського державного педагогічного університету), Соломаха С. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Завальнюк В. - Традиції та національний характер українського народу як підґрунтя антропологізації права України (2015)
Долматов І. - Взаємообумовленість державної ідентичності і сталості політичних кордонів (2015)
Савенко В. - Нормативний аналіз впливу закону на детермінацію поведінки особи (2015)
Прієшкіна О. - Конституційний лад та економічна система: загальнотеоретичні аспекти (2015)
Мішина Н. - Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи (2015)
Сінькевич О. - Розуміння права на мирні зібрання, Скробач С. (2015)
Перепелюк В. - Щодо розміру судового збору за подання адміністративного позову з вимогою про відшкодування моральної шкоди (2015)
Вербіцька М. - Деякі практичні аспекти розгляду судом справ про визнання фізичної особи недієздатною (2015)
Соловьев А. - Общетеоретическая характеристика особенностей закона Украины "Об основах предупреждения и противодействия дискриминации в Украине" (2015)
Агапова О. - Поняття й елементи адміністративно-правового статусу національної гвардії України (2015)
Савченко О. - Громадські ради як суб’єкт здійснення громадського контролю в Україні: правові засади й тенденції розвитку (2015)
Кеча А. - Правові засади діяльності відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно як суб’єкта державного управління (2015)
Піцикевич В. - Ліцензований процес у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Полянський Ю. - Про організаційний устрій та функції органів прокуратури (2015)
Марченко О. - Структура механізму адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг (2015)
Воєводін Б. - Етика, естетика реклами й суспільна мораль (2015)
Ніщимна С. - Бюджетний процес: деякі принципи (2015)
Криворучко В. - Правові проблеми забезпечення виконання договорів енергопостачання (2015)
Сарана С. - Способи й методи загального процесуально-процедурного податкового режиму (2015)
Герц А. - Ціна як істотна умова договору про надання платних медичних послуг (2015)
Сирик Н. - Правовые последствия объявления туроператорами о приостановлении своей деятельности, Кусков А. (2015)
Чанишева А. - Поняття додаткових (акцесорних) зобов’язань (2015)
Атаманчук О. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із ухиленням від сплати податків шляхом проведення безтоварних операцій (2015)
Паляничко Д. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією (2015)
Столітній А. - Обліково-реєстраційна дисципліна за кримінальним процесуальним законодавством України, Каланча І. (2015)
Мирошниченко Ю. - Ще раз про тактико-організаційну діяльність суду на стадії підготовчого провадження (2015)
Остафійчук Г. - Прокурорський нагляд і контроль у досудовому розслідуванні (2015)
Рубцов В. - Відповідальність за порушення, допущені під час експертної діяльності, у кримінальному законодавстві держав колишнього СРСР (2015)
Васько Є. - Історія становлення й розвитку інституту міжнародної цивільної служби (2015)
Токунова А. - Засоби забезпечення енергетичної безпеки федеративної Республіки Німеччина як досвід для України (2015)
Богонюк Г. - Зарубіжний досвід законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення за законодавством держав колишнього СРСР (2015)
Діковська І. - Винятки із принципу реального виконання договірних зобов’язань у праві зарубіжних країн і міжнародних уніфікованих документах (2015)
Форманюк В. - Уніфікація та гармонізація договірного права Європейського Союзу (2015)
Стець О. - Про питання правового регулювання статусу "праведник миру" в Україні, Ковтун О. (2015)
Рябошапченко А. - Правові засади вступу Австрійської Республіки до Європейського Союзу (2015)
Каплюченко Т. - Посткризовий вектор розвитку єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу: ґенеза правового механізму регулювання (2015)
Кравчук В. - Публічний контроль у державі (2015)
Фасій Б. - Аналогія та субсидіарне застосування норм у системі засобів подолання прогалин у законодавстві (2015)
Кобелька Д. - Щодо правового забезпечення протидії правопорушенням у фінансовій сфері (2015)
Козик В. - Оборотоздатність деривативів за українським законодавством: історія, сучасність і перспективи (2015)
Улітіна О. - Проблема визначення поняття "фотографічний твір" в Україні (2015)
Чуйко Л. - Особливості майнових прав на земельну ділянку суб’єктів господарювання (2015)
Новик Н. - Форми участі органів опіки і піклування в цивільному процесі України (2015)
Коломієць Ю. - Дебати під час розгляду цивільних справ у суді першої інстанції (2015)
Славова К. - Правові вимоги щодо оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку (2015)
Данченко К. - Проблемні питання кримінально- правової політики у сфері покарань за злочини проти територіальної цілісності держави (2015)
Аракелян Р. - Генезис інституту медіації в кримінальних справах на теренах сучасної України (2015)
Коломієць С. - Кількісно-якісні показники злочинів, учинених із використанням зброї та вибухових речовин (2015)
Барабаш Ю. - Інноваційний, креативний та сучасний підручник. Рецензія на підручник: "Конституционное право зарубежных стран" // За заг. ред. Н. В. Мішиної, А. Р. Крусян, Д. Я. Гараджаєва та ін. – Харків: видавництво "Право". – 2015. – 848 с. (2015)
Каракаш І. - Сучасне дослідження проблем правового регулювання відносин соціального розвитку села. Рец. на кн.: Гафурова О. В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія і практика правового регулювання / за заг. ред. В. М. Єрмоленко. – К., 2014. – 480 с., Григор’єва К. (2015)
Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2014 рік (2015)
Примак І. Д. - Еволюція селянського травосіяння за екстенсивних і перехідних систем землеробства, Войтовик М. В. (2015)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Особливості формування довжини стебла у селекційних номерів пшениці озимої залежно від їх генотипів та умов вирощування, Лозінський М. В., Дубова О. А. (2015)
Каленська С. М. - Польова схожість насіння пшениці ярої залежно від глибини загортання, Карпенко Л. Д. (2015)
Карпенко В. Г. - Зміна запасів доступної вологи та продуктивності озимої пшениці залежно від систем обробітку грунту та удобрення, Панченко О. Б. (2015)
Хахула В. С. - Вплив сорту на урожайність пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу України (2015)
Крижанівський В. Г. - Економічна та енергетична ефективність вирощування гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку ґрунту (2015)
Павліченко А. А. - Зміна біологічної активністі ґрунту під вико-вівсяною сумішкою за різних систем обробітку ґрунту та рівнів удобрення, Бондаренко О. М., Вахній С. П. (2015)
Бакуменко О. М. - Формування довжини основного колосу гібридами першого покоління пшениці м’якої озимої (2015)
Осьмачко О. М. - Стійкість сортів і гібридів першого покоління пшениці до септоріозу в умовах північно-східного Лісостепу України (2015)
Голодрига О. В. - Вплив гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт на активність грунтової мікрофлори та симбіотичного апарату сої, Розборська Л. В., Леонтюк І. Б., Заболотний О. І. (2015)
Бородай В. В. - Вплив мікробіологічних препаратів на структуру урожаю картоплі в Карпатському регіоні, Данілкова Т. В., Войцешина Н. І., Колтунов В. А. (2015)
Дідович С. В. - Вплив поліфункціональних мікробних препаратів на структурно-динамічні особливості мікробоценозу і продуктивність бобових культур, Туріна О. Л., Кулініч Р. О., Абдурашитов С. Ф., Горгулько Т. В., Дідович О. М. (2015)
Каленська С. М. - Вплив мінеральних добрив та ретардантного захисту на урожайність ячменю ярого пивоварного, Холодченко Р. М., Токар Б. Ю. (2015)
Карпук Л. М. - Динаміка формування листкового апарату, маси коренеплодів та накопичення цукру різних біологічних форм буряків цукрових, Крикунова О. В., Кикало М. М., Поліщук В. В. (2015)
Герасько Т. В. - Ушкодження шкідниками та ураження хворобами дерев персика за органічної технології вирощування в умовах південного Степу України (2015)
Поливаний С. В. - Дія трептолему на морфогенез, продуктивність та якісні характеристики олії маку олійного, Кур’ята В. Г. (2015)
Князюк О. В. - Особливості росту і розвитку тюльпанів залежно від технології вирощування в умовах закритого ґрунту, Крешун Р. А. (2015)
Ваколюк В. Д. - Відновлення лісових насаджень, пошкоджених ожеледдю у НПП "Кармелюкове Поділля", Лавров В. В. (2015)
Піціль А. О. - Екологічні особливості формування та трансформації поверхневого стоку з міських та сільських селитебних ландшафтів (2015)
Міленко О. Г. - Урожайність сої залежно від сорту, норм висіву насіння та способів догляду за посівами (2015)
Щербачук В. М. - Формування урожайності та якісних показників зерна сої залежно від системи захисту посівів проти бур’янів та хвороб в умовах достатнього зволоження (2015)
Matskevych V. - Using cytokinins in berries clonal micropropagation, Filipova L. (2015)
Полторецький С. П. - Урожайність насінницьких посівів проса та економічна ефективність використання рекомендованих елементів технології (2015)
Балан В. М. - Мінливість ознаки життєздатності насіння цукрових буряків різного генетичного походження, Кулик О. Г., Змієвський В. М., Щегловський М. М. (2015)
Уліч О. Л. - Продуктивність нових сортів пшениці м׳якої озимої в різних агроекологічних умовах (2015)
Уліч О. Л. Ткачик С. О. - Господарсько-агробіологічна оцінка нових сортів пшениці м᾽якої озимої, Лікар С. П., Хахула В. С. (2015)
Summaries (2015)
Kolisnyk S. V. - The reactivity of N-|(2-oxoindolin-3-ylidene)-2-oxiacetyl| amino acids, Svechnikova O. M., Kratenko R. I., Kolisnyk O. V. (2015)
Georgiyants V. А. - Physicochemical parameters and the diuretic activity of 5-(4-R)behzyl-1,3,4-oxadiazol-2-il-thioacetic acid амides, Perekhoda L. O., Sych I. A., Grinevych L. O., Ryadnykh O. K., Zhuravel A. V. (2015)
Strus O. Ye. - The study of amino acid composition of sapropel by the capillary electrophoresis method (2015)
Savchenko L.P. - Stability estimation of the wool fat substance when storing in the pharmacy, Khmelyova M. O., Yevtifeeva O. A., Georgiyants V. A. (2015)
Rukhmakova О. А. - Development of the technology of "Fitoryn-plus” nasal gel for treating allergic rhinitis, Yarnykh Т. G. (2015)
Kucherenko V. S. - The choice of the rational technology of "Dentatryhin” gel, Kovalenko Sv. M., Baranova I. I. (2015)
Drozdova A. O. - The study of the foaming ability of some surfactants (2015)
Kabachna A. V. - Assessment of the rational use of budgetary funds on drug supply by healthcare institutions under the conditions of introduction of the formulary system, Shelkova E. V., Kabachnyi O. G. (2015)
Bondareva I. V. - Peculiarities of application of the model of adaptation of the organizational structure of pharmaceutical enterprises to the external environment changes (2015)
Nazarkina V. M. - The study of modern approaches to provision of pharmaceutical care in the conditions of good pharmacy practice introduction, Nemchenko O. A. (2015)
Posylkina O. V. - Development of methodological framework for setting the drug stock in pharmacy distribution, Kotlarova V. G., Novitska Yu. Ye. (2015)
Pryskoka A. O. - The antimicrobial activity of silver nanoparticles in vitro, Rudenko A. V., Reznichenko L. S., T.G.Gruzina T.G.Gruzina, Ulberg Z. R., Chekman I. S. (2015)
Sokolov Yu. V. - A comparative study of efficiency of different ivermectin medicinal forms for treating helmintosis in live-stock animals (2015)
Fedorov S. V. - The effect of ivabradine and ω-3 polyunsaturated fatty acids on the fibronectin plasma levels in patients with heart failure (2015)
Golik M. Yu. - The effect of substituents in the molecules of N-, R-alkyl amines on some gram-positive strains of microorganisms, Komissarenko N. A., Leonova S. G., Osolodchenko T. P. (2015)
Sevryukov O. V. - The study of a possible general toxical action of 5,7-dihydro-1h-pyrrolo|2,3-d|pyrimidine derivatives, Volkovoy V. A., Kolisnyk S. V., Sytnik K. M. (2015)
Klevanova V. S. - The hypolipidemic activity of Poterium sanguisorba L., Trzhetsynskiy S. D., Fursa N. S. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації” (2015)
Казимирко В. К. - Гранулематозное воспаление как основа некоторых ревматологических заболеваний, Иваницкая Л. Н., Дубкова А. Г., Силантьева Т. С., Кутовой В. В. (2014)
Ватутін М. Т. - Вплив нормалізації рівня гемоглобіну на перебіг ревматоїдного артриту в пацієнтів із залізодефіцитною анемією, Смирнова Г. С., Комарова О. Б. (2014)
Шуба Н. М. - Патогенетическое обоснование применения биологических агентов при ревматических болезнях с учетом современных научных исследований и рекомендаций (2014)
Завершилася процедура переоцінки співвідношення балансу користь/ризик для лікарського засобу Бівалос® (2014)
Головач И. Ю. - Оценка качества жизни, тревожности и депрессии у пациентов с ревматоидным артритом, Авраменко О. Н., Куринная Л. И. (2014)
Гармиш Е. А. - Эозинофильный фасцит: обзор литературы и собственное наблюдение, Романовский А. В., Левченко В. Г., Тютюнник И. Н. (2014)
Лукьянчук Е. - Симптоматическая и хондропротекторная терапия при остеоартрозе (Дайджест) (2014)
Іванова К. А. - Патогенетичні основи діагностичної тактики щодо остеоартриту на фоні дисліпідемії (2014)
Абрагамович О. О. - Сучасні погляди на проблему остеопорозу у хворих на системний червоний вовчак (Огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович У. О., Циганик Л. В., Синенький О. В., Кушина А. П. (2014)
Шуба Н. М. - Особенности клинической симптоматики и пути коррекции гонартроза при сниженной минеральной плотности костной ткани, Тарасенко Т. Н. (2014)
Качур В. В. - Клініко-патогенетичні аспекти псоріатичного артриту (2014)
Якименко И. Л. - Особенности артериальной гипертензии при сочетании с подагрой у мужчин (2014)
Волошина Л. О. - Випадок діабетичної остеоартропатії, Пашковська Н. В., Зуб Л. О., Оліник О. Ю. (2014)
Руденко Виктор Григорьевич: к 75-летию со дня рождения (2014)
Головач И. Ю. - Остеоартрит: фундаментальные и прикладные аспекты этиопатогенеза заболевания. Ничего не стоит на месте (2014)
Коморбідність і шляхи раціональної фармакотерапії в ревматології: думка спеціаліста (2014)
Voloshyn O. I. - Age and Gender Aspects of Comorbidity and Concomitant Pathology Formation in Patients with Gout (Prospective Examination), Dogolich O. I., Voloshyna L. O. (2014)
Мітченко О. І. - Актуальні питання лікування хворих на остеоартрит на фоні комбінованої дисліпідемії, Проценко Г. О., Іванова К. А., Козлюк А. С. (2014)
Лукьянчук Е. - Новые механизмы действия диклофенака в контексте купирования болевого синдрома (2014)
Казимирко В. К. - Атеросклероз как липидная дистрофия и воспаление, Иваницкая Л. Н., Кутовой В. В., Дубкова А. Г., Силантьева Т. С. (2014)
Воронков Л. Г. - Характеристика иммунного статуса и структурно-функционального состояния сердца у пациентов с диффузным миокардитом в динамике заболевания, Чернюк С. В. (2014)
Кондратюк В. Є. - Клініко-імунологічні особливості увеїту при ревматичних захворюваннях, Сидорова М. В., Івашківський О. І., Бейко Г. В., Ковганич Т. О. (2014)
Проценко Г. О. - Імунологічні особливості у хворих на псоріатичний артрит та їх кореляційні співвідношення з клінічними та функціональними змінами опорно-рухового апарату, Гавриленко Т. І., Качур В. В. (2014)
Ефективність та переносимість препаратів із пролонгованим вивільненням диклофенаку у пацієнтів із остеоартрозом (2014)
Синяченко О. В. - Микроэлементоз при микроскопическом полиангиите, Герасименко А. М., Синяченко П. О. (2014)
Бойко Я. Є. - Віддалені наслідки ювенільного ревматоїдного артриту: результати спостереження 70 хворих (2014)
Кузьміна А. П. - Контроль ревматичних захворювань у період вагітності: системна склеродермія. оцінювання пріоритетів, Cмiян C. I. (2014)
Лукьянчук Е. - Роль витамина D и его активных метаболитов в профилактике падений у пациентов с остеопорозом (2014)
Сіренко Ю. М. - Антисинтетазний синдром: особливості діагностики та лікування, Проценко Г. О., Бойчук Н. С. (2014)
Тарадин Г. Г. - Биологические препараты в лечении при псориатическом артрите, Ватутин Н. Т., Смирнова А. С. (2014)
Казимирко В. К. - Перекисное окисление липидов: противоречия проблемы, Иваницкая Л. Н., Кутовой В. В., Дубкова А. Г., Силантьева Т. С. (2014)
Рекалов Д. Г. - Нерентгенографический аксиальный спондилоартрит: верификация диагноза и лечение, Кулинич Р. Л., Саржевский А. Н., Прыткова А. В., Бринер И. А. (2014)
Головач И. Ю. - Оценка коморбидности у пациентов с переломом шейки бедренной кости на фоне остеопороза и последующим эндопротезированием тазобедренного сустава, Зазирный И. М., Туровская Т. В., Семенив И. П., Евсеенко В. Г., Чипко Т. М., Пинчук Е. И., Юрченко C. А., Лазоренко Е. А. (2014)
Sagalovsky S. - Osteoporosis and role rankl-rank-opg system and notch signaling pathway in bone development and remodeling, Schonert M. (2014)
Место альфакальцидола в улучшении функций скелетных мышц и профилактике падений (2014)
Синяченко О. В. - Общность и отличия изменений адсорбционно-реологических свойств крови при первичном системном васкулите, Герасименко А. М., Синяченко П. О., Наумович М. А. (2014)
Сміян С. І. - Випадок ранньої "pre-pulseless" діагностики неспецифічного аортоартеріїту за допомогою позитронно-емісійної томографії/комп’ютерної томографії, Головач І. Ю., Коморовський Р. Р., Кметюк Я. В., Ашихмін А. В. (2014)
Сікало Ю. К. - Психоемоційні розлади у хворих на ревматоїдний артрит та корекція їх пароксетином, Станіславчук М. А. (2014)
Мазур І. П. - Особливості перебігу генералізованого пародонтиту при ревматоїдному артриті, Білозецький І. І. (2014)
Пути повышения эффективности и улучшения показателей профиля безопасности: новые лекарственные формы и комбинации диклофенака (2014)
Антоненко А. В. - Особливості перебігу гастропатії, індукованої застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз, Берегова Т. В., Свінціцький А. С. (2014)
Мітченко О. І. - Можливості запобігання розвитку та прогресуванню структурно-функціональних змін периферичних артерій у хворих із метаболічним синдромом та остеоартрозом шляхом застосування препарату системної ензимної терапії, Сіренко Ю. М., Козлюк А. С. (2014)
Шевчук С. В. - Гіпергомоцистеїнемія у пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом. Зв’язок із перебігом захворювання та станом серцево-судинної системи, Кувікова І. П. (2014)
Малярчук И. В. - Частота аллельных вариантов гена CYP 2C9 у пациентов с ревматическими пороками клапанов сердца, Горовенко Н. Г. (2014)
Воронков Л. Г. - Вплив судинного ендотеліального фактора росту на клініко-лабораторно-інструментальні показники у хворих на ревматоїдний артрит, Комарова О. Б. (2014)
Якименко О. О. - Динаміка структури ревматичних захворювань за 30 років (1983–2013) у Одесі, Закатова Л. В., Антіпова Н. М., Клочко В. В., Кравчук О. Є., Серебрякова А. А., Тбілєлі В. В., Тіхончук Н. С., Табінський С. І. (2014)
Владиславу Володимировичу Поворознюку — 60! (2014)
Передмова (2014)
Ківалов С. В. - Адміністративний позов як категорія адміністративного права (2014)
Дробуш І. В. - Актуальні питання взаємодії держави та місцевого самоврядування в процесі реалізації соціальних прав (2014)
Кравчук В. М. - Поняття правового простору: філософсько-правова інтерпретація (2014)
Завальнюк В. В. - Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки) (2014)
Несинова С. В. - Старий та новий інституціоналізм у дослідженні правових інститутів (2014)
Романова А. С. - Деонтологічна діяльність людини в природно-правовому просторі (2014)
Копельців-Левицька Є. Д. - Євроінтеграційні наміри українців крізь призму правового менталітету (2014)
Червінська Н. В. - Концепція законопроекту та її значення для підвищення якості законів (2014)
Дуднік Р. М. - Проблема розуміння ознак та принципів галузі українського права (2014)
Дмитришин Ю. Л. - Хелмінське земське та хелмінське сільське право (2014)
Скопненко Ю. Г. - Порівняльний аналіз сфер відання столиці України та столиць європейських держав (2014)
Супрунюк О. В. - Компаративістсько-правове дослідження звільнення за аморальний проступок (2014)
Юськів Н. В. - Особливості правової соціалізації неповнолітніх (2014)
Осауленко А. О. - Історико-правові аспекти становлення поглядів на мету кримінально-виконавчого законодавства України (2014)
Гущин О. О. - Особливості застосування норм міжнародного гуманітарного права в операціях із підтримання миру та безпеки (2014)
Khort J. V. - Regulatory obstacles to venture capital fundraising: a comparative study of Ukraine, the EU and the USA (2014)
Нігреєва О. О. - Міжнародна звичаєва правотворчість: окремі аспекти (2014)
Галюк Р. Г. - Співвідношення системи права та системи законодавства (2014)
Коломоєць Т. О. - Кодекс як джерело адміністративно-процедурного права України: пріоритети розробки в умовах сучасних правотворчих процесів, Гаджиєва Ш. Н. (2014)
Пирожкова Ю. В. - Функція адміністративного права: оновлений доктринальний погляд в умовах перегляду постулатів про систему права України (2014)
Ляхович У. І. - Інститут заохочення як механізм впливу на державного службовця (2014)
Кирилюк О. В. - Забезпечення інформаційної безпеки в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні (2014)
Астіон С. І. - Аналіз правового регулювання міжбюджетних трансфертів (2014)
Перощук З. І. - Проблеми правового регулювання доходів та видатків бюджетів, що становлять бюджетну систему України (2014)
Василик Ю. Б. - Особливості порушення справ про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень (2014)
Паровишник О. В. - Про забезпечення прав інвалідів у ситуаціях надзвичайного характеру, Шапошников О. К. (2014)
Литвинов С. В. - Аналіз зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання захисту прав платників податків (2014)
Пунда О. О. - Поняття особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини (2014)
Васильєва-Шаламова Ж. В. - До питання про поняття сторін як основних учасників цивільного процесу, Гуменюк К. П. (2014)
Балух В. С. - Щодо розуміння альтернативного вирішення спорів (2014)
Хрімлі К. О. - Поняття господарсько-торговельної діяльності (2014)
Фролова Н. В. - Правове положення договору емфітевзису за українським законодавством (2014)
Синєгубов О. В. - Механізм ефективного забезпечення здійснення особистих немайнових прав дітей (2014)
Олефір А. О. - Національна інноваційна політика в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі (2014)
Кірін Р. С. - Проблеми кодифікації законодавства про надра (2014)
Ізбаш О. О. - Захист інтелектуальної власності тих, хто навчається, у системі освіти (2014)
Коротка Н. О. - Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров’я, право на таємницю про стан здоров’я (2014)
Чернілевська О. І. - Множинність осіб у деліктних зобов’язаннях за участю неповнолітніх осіб (2014)
Нівня М. І. - Порядок примусового відчуження нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності: цивільний аспект (2014)
Жеков Д. В. - Правонаступництво як елемент реорганізації юридичної особи (2014)
Гофман Ю. В. - Шлюбний договір як різновид цивільних договорів у сімейному праві України (2014)
Дрьомін В. М. - Діяльнісна методологія у вивченні злочинності (2014)
Гладій С. В. - Суспільство як суб’єкт легітимації судової влади (2014)
Кравчук В. М. - Загальноправові (конституційно-правові) гарантії діяльності суддів в Україні (2014)
Баронін Д. Б. - Методологічні засади визначення змісту правового статусу суду (2014)
Дубовик О. І. - Розвиток відновного правосуддя в міжнародному законодавстві (2014)
Каблак П. І. - Дифамація як спосіб незаконного впливу на суддів та права людини: пошук рівноваги (2014)
Брус І. І. - Теоретико-правовий аналіз функції підтримання прокурором державного обвинувачення в суді (2014)
Михайленко Д. Г. - Теоретичні аспекти трансформації інституту корупційних злочинів (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Актуальні проблеми протидії корупції (2014)
Фатхутдінов В. Г. - Перспективні напрями розвитку системи оцінки кадрів громадської безпеки (2014)
Хитра О. Л. - Причини та умови, які сприяють поширенню та вчиненню правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів із залученням неповнолітніх (2014)
Палюх Л. М. - Суб’єкт завідомо незаконного затримання: проблеми визначення за Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Король І. Б. - Проблеми класифікації конфіденційної інформації про особу, що підлягає кримінально-правовій охороні (2014)
Задоя І. І. - Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми правового регулювання (2014)
Багрій М. В. - Спеціальний слідчий експеримент як форма контролю за вчиненням злочину (2014)
Столярський О. В. - Вплив універсальних інституцій на протидію транснаціональній організованій злочинності (2014)
Пчеліна О. В. - Криміналістична методика як особлива частина криміналістики (2014)
Чернега І. Л. - Належний суб’єкт збирання як гарантія допустимості доказів (2014)
Жерж Н. А. - Початковий етап розслідування вбивств, вчинених в умовах неочевидності (2014)
Касько Т. Ю. - Ознаки суб’єкта злочинів проти порядку несення та проходження військової служби (2014)
Асоціація кардіологів України. Щодо публічного обговорення проекту Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2025 рр. (2014)
Федорова О. - Медико-социальный вектор украинской ревматологии: инновационные биотехнологии — в широкую клиническую практику (2014)
Коваленко В. Н. - Конгресс EULAR-2014 (Париж, 11–14 июня): обзор по материалам Конгресса, Гнилорыбов А. М., Тер-Вартаньян С. Х., Яременко О. Б., Головач И. Ю., Ковганич Т. А., Рекалов Д. Г. (2014)
Очеретяна Н. - Ініціатива "Fit for Work Europe" в Україні: мета, завдання, перспективи (2014)
Федорова О. - Боль в спине как одна из центральных проблем гериатрической ревматологии (2014)
Палієнко І. А. - Паранеопластичні синдроми в ревматології, Джулай С. І. (2014)
Лукьянчук Е. - Влияние применения альфакальцидола на процессы заживления переломов у пациентов с остеопорозом (2014)
Григоровський В. В. - Гістопатологія, частота виникнення і кореляційна залежність морфологічних показників ураження голівки стегнової кістки та капсули кульшового суглоба у хворих на анкілозивний спондиліт, Герасименко А. С., Полулях Д. М. (2014)
Бойко Я. Є. - Прогнозування ризику формування рефрактерного перебігу ювенільного ревматоїдного артриту залежно від варіанта хвороби, активності, кількості несприятливих факторів та цитокінових маркерів несприятливого перебігу, Омельченко Л. І., Чернишов В. П. (2014)
Челпан Л. Л. - Влияние ювенильной острой ревматической лихорадки на течение хронической ревматической болезни сердца у взрослых, Прохоров Е. В., Синяченко О. В. (2014)
Шевчук С. В. - Статус вітамінів В9 та В12 у пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом, зв’язок із перебігом захворювання та ураженням серцево-судинної системи, Кувікова І. П. (2014)
Лукьянчук Е. - Коморбидность при остеоартрозе: рациональный подход к выбору нестероидного противовоспалительного препарата (2014)
Козлюк А. С. - Ефективність системної ензимної терапії в корекції обмінних порушень та функціонального стану периферичних артерій у пацієнтів із метаболічним синдромом в поєднанні з остеоартрозом (2014)
Синяченко О. В. - Клинико-патогенетическое значение изменений пуринового обмена при современном течении подагры, Брыжатая Ю. О., Якубенко Е. Д. (2014)
Заздравнов А. А. - Оценка саливационной функции как неинвазивный скрининг эзофагеальных осложнений у больных ревматоидным артритом (2014)
Рашковська В. - Аксіологія православного образотворчого мистецтва: педагогічний аспект (2015)
Кузьменко Г. - Критерії та показники рівнів сформованості в учнів 5 – 7 класів ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва (2015)
Рожко І. - Механізми музичної пам’яті особистості (2015)
Масаев М. - Этико-правовые аспекты музыкальных образов синагогических песнопений и хасидских песен в музыкальных символах "Марсельезы" и "Прощания славянки" (2015)
Филатова Э. - Мораль и композиторское творчество (2015)
Ващенко Н. - Зустріч Олександра Мишуги та Папи Бенедикта ХV в контексті благодійної діяльності митця (2015)
Якубовська М. - Художня і наукова творчість професора Г. Васяновича (2015)
Кишакевич С. - Особистісно орієнтований підхід у європейській музичній педагогіці XVII – XIX століть (2015)
Глушкова С. - Фортепіанні твори сучасних українських композиторів в інструментальній підготовці вчителя музичного мистецтва, Пужай Г. (2015)
Богута В. - Хореографічне виховання творчої особистості в позашкільних навчальних закладах: стан, проблеми й перспективи (2015)
Семеновська Л. - Науково-методичні основи використання портальної техології в навчально-виховному процесі (2015)
Каплинська О. - Вплив мистецької освіти на формування відкритого освітнього середовища (2015)
Кулішенко П. - Використання тренінгових технологій у розвитку педагогічної майстерності вчителя школи художньо-естетичного профілю (2015)
Год Б. - Європейська молодь і музичні традиції ордену єзуїтів XVI – XVII століть, Басенко Р. (2015)
Барская Ю. - Библийность в творчестве И. С. Баха (2015)
Куликова Л. - Ф. Успенский и византийская христианская образованность (2015)
Задорожний І. - Музично-церковна освіта на Закарпатті XVIII-XIX століть (2015)
Довгань О. - Залучення майбутніх учителів музики до пізнання християнських цінностей (на прикладі вивчення духовної спадщини сучасних українських композиторів) (2015)
Мащенко А. - Музично-естетична компетентність підлітків і духовна музика (2015)
Грищенко Ю. - Естетичні та етичні основи педагогічної майстерності (рецензія на бібліографічний покажчик "Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів" (Кіровоград : "Імекс-ЛТД", 2013. – 150 с.)) (2015)
Лобач О. - "Музика і християнські цінності" (Міжнародна науково-практична конференція (Полтава, 16-17 квітня 2015 року)) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Талаєва Т. В. - Біотехнологічні лікарські препарати та біосиміляри: що необхідно знати клініцистам при призначенні біосимілярів, Дорошук Л. В., Кудрявцева І. Г. (2015)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації "Ревматоїдний артрит" (2015)
Яременко О. Б. - Влияние коморбидности и системных проявлений ревматоидного артрита на эффективность и переносимость лечения синтетическими базисными препаратами, Микитенко А. М. (2015)
Коваленко В. Н. - Влияние блокаторов ФНО-? на рентгенологическое прогрессирование при анкилозирующем спондилите, Гармиш Е. А., Левченко В. Г., Романовский А. В. (2015)
Шуба Н. М. - Диференційований підхід у лікуванні при гонартрозі протизапальними препаратами залежно від мінеральної щільності кісткової тканини, Тарасенко Т. М. (2015)
Коваленко В. Н. - Применение препаратов гиалуроновой кислоты для лечения при остеоартрозе, Борткевич О. П., Бойчук Н. С. (2015)
Бабуркина Е. П. - Ятрогенный фактор при заболеваниях суставов, обусловленных наследственной предрасположенностью, Сименач Б. И. (2015)
Борткевич О. П. - Ефективність препарату Піаскледин® 300 у лікуванні пацієнтів з остеоартрозом: доведено в дослідженнях, підтверджено європейською практикою (2015)
Синяченко О. В. - Поражение суставов при системном васкулите, Ермолаева М. В., Егудина Е. Д., Седая Л. В. (2015)
Шуба Н. М. - Подагра — мультиморбидная патология, Воронова Т. Д. (2015)
Федоров С. В. - Особливості імунних реакцій у хворих із серцевою недостатністю, Глушко Л. В. (2015)
Гетьман Т. В. - Профилактика тромбоэмболических осложнений у пациентов с ревматическими пороками сердца (2015)
Лукьянчук Е. - Эффективность локальных форм диклофенака в купировании болевого синдрома при остеоартрозе (2015)
Кондратюк В. Є. - Акромегалічна артропатія: епідеміологія, патогенез, клініка, діагностика та прогноз (2015)
Дайджест Дайджест - Влияние альфакальцидола на прочность костной ткани, силу скелетных мышц и заживление переломов (2015)
Казимирко В. К. - Ревматичні прояви гемоглобінопатії, Іваніцька Л. М., Кутовий В. В., Дубкова А. Г., Сілантьєва Т. С., Ремінна Н. Я., Морушко М. В. (2015)
Георгію Вікторовичу Дзяку — 70! (2015)
Кремень В. Г. - Інноваційні завдання сучасного етапу інформатизації освіти, Биков В. Ю. (2014)
Гуржій А. М. - Електронний посібник: інноваційний засіб навчання у системі професійної освіти, Карташова Л. А. (2014)
Зязюн І. А. - Діалектика індивідуальних характеристик особистості (2014)
Ничкало Н. М. - Інформаційна культура фахівців в інтердисциплінарних дослідженнях (2014)
Шестопалюк О. В. - Підготовка майбутніх учителів на основі компетентнісного підходу (2014)
Гуревич Р. С. - Реалізація компетентнісного підходу у вищій школі на основі використання ідей контексного навчання (2014)
Laska E. I. - Wartości – podstawą dialogu w procesach edukacyjnych (2014)
Dawidziuk S. - Family as the basis of the educational process in the contemporary world (2014)
Соколова И. И. - Тенденции развития образовательных технологий: философско-методологический дискурс (2014)
Васянович Г.П. - Духовна культура й антикультура: можливості ІКТ у вихованні студентської молоді (2014)
Козяр М. М. - Інновації E-learning у підготовці фахівців у ВНЗ (2014)
Коберник О. М. - Теоретико-методичні засади компетентнісного підходу в технологічній освіті (2014)
Меняйленко О. С. - До проблеми патентування педагогічних технологій на основі інформаційних засобів, Монастрина Г. В., Бондаренко Т. В. (2014)
Espeland B. - Responsive music listening as an innovative method in professional training of norwegian students and teachers (2014)
Van Hout C. - Treatment of phobia (2014)
Zinser R. - What do young people need to know for carrer success? (2014)
Каплунович И. Я. - Психолого-педагогические условия интеллектуального условия интелектуального развития студентов посредством технологии адаптивного обучения в зоне ближайшего развития, Каплунович С. М. (2014)
Козловська І. М. - Свобода творчості науковця: духовна єдність вченого і поета (2014)
Лазарєв М. І. - Технологія інтегрованого навчання майбутніх інженерів зварювання виробництва звикористанням системи MATHCAD, Попов М. В. (2014)
Лавріненко О. А. - Сутність психопедагогіки у підготовці майбутнього вчителя: теоретичний аспект (2014)
Литвин А. В. - Модернізація професійної освіти України: науково-методичні засади, Руденко Л. А. (2014)
Артюшина М. В. - Інноваційна діяльність у професійно-технчній освіті: поняття, підходи, технології (2014)
Акімова О. В. - Формування активно-творчого типу засвоєння знань студентів як умова розвитку їх творчого професійного мислення, Сурсаєва І. С. (2014)
Діденко О. В. - Досвід створення електронних підручників для системи професійно-технічної освіти (2014)
Огієнко О. І. - Теоретичні засади інноваційної педагогічної системи (2014)
Оршанський Л. В. - Науково-педагогічні засади розвитку професійних цінностей майбутніх учителів, Пагута М. В. (2014)
Ситников В. Л. - Психопедагогика А. С. Макаренко - основа современного развития личности в коллективе (2014)
Снопкова Е. И. - Внедрение модели виртуальной информационно-обучающей среды учреждения образования как направление инновационной деятельности (2014)
Сушенцева Л. Л. - Проектування змісту професійно-технічної освіти на засадах компетентнісного підходу: методологічний аспект (2014)
Романова Г. М. - Стан та перспективи запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті (2014)
Гомонюк О. М. - Комунікативна компетентність майбутнього фахівця соціономічної сфери як складова професійно-педагогічної культури (2014)
Горбатюк Р. М. - Мобільні техногії у вищих навчальних закладах України: пошук шляхів розвитку, Репський В. І. (2014)
Подолянчук С. В. - Моніторинг наукової діяльності як складова управління університетом (2014)
Ткачук С. І. - Теоретичні аспекти формування компетенції майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення спецдисциплін (2014)
Хом'юк І. В. - Деякі проблеми викладання фундаментальних дисциплін у вищих технічних навчальних, Петрук В. А. (2014)
Król R. - Hrześcijański nauszyciel akademicki w przestrzeni edukacji jutra: kształtowanie postawy przedsiębiorczej w procesie edukacyjno-wychowawczym (2014)
Безлюдний О. І. - Психологічні особливості засвоєння іншомовної граматики на початковому етапі вивчення іноземної мови (2014)
Гулішевська М. Г. - Застосування евристичного навчання на уроках української мови в початковій школі (2014)
Michalak-Dawidziuk J. - Hrześcijański nauszyciel akademicki w przestrzeni edukacji jutra: kształtowanie postawy przedsiębiorczej w procesie edukacyjno-wychowawczym (2014)
Золотарьова О. В. - Форми роботи з обдарованими школярами в Ізраїлі (2014)
Кобися В. М. - Використання інтерактивних комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання під час вивчення твору "Лісова пісня" Лесі Українки в шкільному курсі української літератури, Дзюбенко Т. А. (2014)
Коломієць Л. І. - Підготовка майбутніх учителів до діагностики психологічної готовності дітй до школи (2014)
Мозговий В .Л. - Режисура педагогічної дії: методологічна характеристика нового знання (2014)
Панасюк Н. Л. - Тенденції розвитку та актуальні проблеми управління якістю освіти (2014)
Вдович С. М. - Можливості використання сучасних педагогічних технологій у мовній підготовці учнів ПТНЗ (2014)
Величко Н. О. - Про систему вивчення діяльності заступника директора ПТНЗ з навчально-виробничої роботи у передастеціайний період (2014)
Герлянд Т. М. - структурні особливості процесу загальноосвітньої підготвки майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ аграрного профілю (2014)
Дубницька О. М. - Роль викладача в підготовці майбутніх фахівців художнього профілю (2014)
Зельман Л. Н. - Професійні якості майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування (2014)
Кубська Л. І. - Маркетингова діяльність ПТНЗ із використанням PR-технологій (2014)
Оверко Н. Я. - Ососбистісно-діяльнісний і акмеологічний аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів ПТНЗ (2014)
Орлов В.Ф. - Аксіологія уявлень учнів ПТНЗ про професійний успіх (2014)
Сліпчишин Л. В. - До питання формування художньо-естетичного досвіду майбутніх робітників технічних професій (2014)
Якимович Т. Д. - Ефективність професійно-практичної підготовки фахівців деревообробного профілю (2014)
Домінський О. С. - Олімпіади з фізики в коледжах (2014)
Gurevych I. - UKP-WSI: UKP Lab Semeval-2013 Task 11 System Description (2014)
Капелюшна І. М. - Інформаційні технології у виховному процесі: проблеми та шляхи їх вирішення, Лобуренко О. В. (2014)
Кобзар В. М. - Використання технологій Web-квест для моделювання професійної діяльності технологів у коледжі аграрного профілю (2014)
Кордонська А. В. - Використання інформаційно-комунікативних технологій на заняттях у коледжах, Дрючило О. А. (2014)
Марцева Л. А. - Застосування інформаційно-комунікативних технологій на заняттях у коледжах (2014)
Моторна Л. В. - Основні напрями формування методичної компетентності викладача коледжу (2014)
Радченко Ю. Л. - Психолого-педагогічні основи використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу (2014)
Бабушко С. Р. - Роль інформаційних технологій у професійному розвитку фахівців нової генерації (2014)
Баранова І. В. - Особливості організації самостійної роботи студентів та методів їх контролю в умовах кредитно-модульної системи у вищих навчальних медичних закладах (2014)
Бєлікова Н. О. - З досвіду використання інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного вихованнця та спорту (2014)
Білецька Г. А. - Сутність і структура природничо-наукової компетентності майбутнього еколога (2014)
Бойчук В. М. - Мистецька компонента у професійній підготовці майбутнього вчителя технологій (2014)
Василевська-Скупа Л. П. - Мистецька освіта як фактор розвитку національної культури (2014)
Власюк І. В. - Значення ситуативних моделей професійного спідкування для термінологічної підготовки студентів-економістів (2014)
Волошина Н. О. - Гуманізація змісту освіти підготовки студентів-екологів, Лазебна О. М. (2014)
Гордійчук Г. Б. - Використання ІКТ у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2014)
Дембіцька С. В. - Педагогічні умови формування культури охорони праці в процесі підготовки фахівців (2014)
Джеджула О. М. - Методика викладання технічних дисциплін англійською мовою на основі використання мультимедійних засобів, Пришляк В. М., Хом'яківська Т. А. (2014)
Дідух Л. І. - Можливості вдосконалення навчального процесу в закладах професійної освіти (2014)
Dubiecka J. - Technologie informacyjne w nauczaniu języka obcego w instytucjach szkolnictwa wyższego (2014)
Зарічанський О. А. - Функції правової культури майбутніх фахівців юридичних спеціальностей (2014)
Кадемія М. Ю. - Блог-квест у підготовці компетентного фахівця, Скупий О. М. (2014)
Клименко А. О. - Інформація та інформаційний пошук у педагогічній діяльності викладача вищої школи (2014)
Кобрій О. М. - Чинники впровадження у внз україни сучасних інформаційних технологій у процесі педагогічної підготовки фахівців (2014)
Король В. П. - Термінологічні аспекти формування професійної компетентності майбутнього фахівця, Марущак О. В. (2014)
Кучер З. С. - Управління якістю учіння з використанням комп’ютерного банку тестових завдань (2014)
Кучерявий А. О. - Механізми управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів на рівні кафедри (2014)
Луп’як Д. М. - Інноваційна діяльність майбутнього вчителя технологій у системі педагогічної освіти (2014)
Онишко О. Г. - Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з інформатики за допомогою мультимедійних засобів навчання (2014)
Пайкуш М. А. - Загальнопедагогічні підходи до формування змісту природничонаукової підготовки майбутнього лікаря (2014)
Прушковська Н. Н. - Синтез аналітичних підходів до хорових творів—складова підготовки вчителя музики до практичної діяльності, Дабіжа К. Л. (2014)
Петрова А. І. - Особливості іншомовної підготовки майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі (2014)
Пінаєва О. Ю. - Шляхи використання персонального комп’ютера у процесі професійного навчання, Стратій О. Г., Гармазій М. В. (2014)
Резван О. О. - Методологічні підходи до формування професійно-рефлексивної позиції студентів технічного ВНЗ (2014)
Слободяник А. Д. - Можливості сучасних редакторів у вивченні окремих тем з фізики в вищих навчальних закладах (2014)
Смагло Н. С. - Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів вищих навчальних закладів (2014)
Староста В. І. - Мікровикладання у процесі підготовки майбутніх учителів, Сторожко А. О. (2014)
Stetsko i. - Role-playing as educational technique in foreign languages education (2014)
Федорук Г. М. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій (2014)
Фролова О. О. - Аспекти оптимізації вивчення фахових дисциплін у морських вищих навчальних закладах (2014)
Цвілик С. Д. - Професійна спрямованість навчання графічних дисциплін майбутніх учителів технологій і креслення, Гаркушевський В. С. (2014)
Цяо Лінь - Гармонія інтелекту та емоцій як фактор успішності вокальної підготовки вчителів музики (2014)
Шахіна І. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій та соціальних сервісів у навчанні (2014)
Яцишин А. В. - інститут інформаційних технологій і засобів навчання напн україни — 15 років звершень в інформатизації освіти України (2014)
Боярчук О. Р. - Ехокардіографічні критерії діагностики ревматичної хвороби серця (2015)
Такташов Г. С. - Изменения метаболизма липидов и процессов их перекисного окисления при хронической ревматической болезни сердца (2015)
Казимирко В. К. - Кальциевый гомеостаз и вопросы его коррекции, Козак И. А., Иваницкая Л. Н., Силантьева Т. С., Дубкова А. Г., Кутовой В. В. (2015)
Дайджест Дайджест - Эффективность и профиль безопасности нового антигиперурикемического препарата при подагре (2015)
Шуба Н. М. - Клінічні особливості перебігу остеоартрозу у поєднанні з гіперурикемією, Воронова Т. Д., Крилова А. С., Пилипенко А. В., Хамбір Т. С. (2015)
Лукьянчук Е. - Выбор нестероидных противовоспалительных препаратов для купирования острой боли при ревматических заболеваниях (2015)
Журавльова Л. В. - Роль прозапальних цитокінів у розвитку остеоартрозу та цукрового діабету ІІ типу, Олійник М. О. (2015)
Яцишин Р. І. - Роль біомаркерів пошкодження суглобового хряща у діагностиці й оцінці ефективності лікування хворих на остеоартроз, Сухоребська М. Я. (2015)
Богмат Л. Ф. - Индекс повреждения у подростков с системной красной волчанкой, Шевченко Н. С., Матвиенко Е. В. (2015)
Шевчук С. В. - Структурно-функціональна характеристика кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак, Денищич Л. П. (2015)
Лукьянчук Е. - Рациональный выбор препарата для профилактики падений и связанных с ними переломов у пациентов с остеопорозом (2015)
Яременко О. Б. - Серонегативний ревматоїдний артрит: відповідь на базисну терапію порівняно з різними серопозитивними варіантами хвороби, Микитенко Г. М. (2015)
Закритов Д. О. - Неінвазивне дослідження комплексу інтими-медіа сонних артерій у хворих на ревматоїдний артрит (2015)
Головач І. Ю. - Оцінка нейропатичного болю у пацієнтів із хронічним суглобовим синдромом, Чіпко Т. М., Семенів І. П., Авраменко О. М., Лазоренко О. О. (2015)
Кузьміна А. П. - Випадок діагностики ендоваскулярного синдрому обкрадання підключично-каротидних і вертебральних судин у пацієнтки з неспецифічним аортоартеріїтом (2015)
Качур В. В. - Оцінка ефективності різних схем терапії у хворих на псоріатичний артрит (2015)
Кондратюк В. Є. - Випадок глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу на тлі ювенільного ревматоїдного артриту, Івашківський О. І., Джус М. Б., Коржук В. О. (2015)
Некролог Некролог - Следзевська Ірина Казимирівна (2015)
Передмова (2014)
Ківалов С. В. - Теоретична характеристика функціонального змісту адміністративного судочинства як правозахисного механізму у сфері публічного управління (2014)
Орловський О. С. - Муніципалізм як складова конституціоналізму (2014)
Дембіцька С. Л. - Законність та правовий характер адміністративного примусу (2014)
Кальник В. В. - Окремі аспекти адміністративно-правового статусу суб’єктів виборчого процесу (2014)
Тєлькінєна Т. Е. - Форми лобіювання політичних прав дворян у Росії (1856–1867 рр.) (2014)
Стрельченко О. Г. - Напрямки попередження адміністративної деліктності неповнолітніх, Намазов А. Є. (2014)
Хорт Ю. В. - Роль держави в розвитку венчурного фінансування в Україні (2014)
Шепета О. В. - Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту інформації в системах електронних платежів в Україні (2014)
Пузирний В. Ф. - Теоретичні аспекти визначення адміністративної діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України (2014)
Мандзюк О. А. - Удосконалення нормативно-правового регулювання податкової інформації в Україні (2014)
Мариношенко В. П. - Окремі питання правового регулювання діяльності суб’єктів владних повноважень як розпорядників доступу до публічної інформації (2014)
Махніцький О. І. - Конституційно-правові принципи судової влади в Україні (2014)
Перов Д. О. - Склад інформаційних правовідносин (2014)
Братков С. І. - Механізм адміністративно-правового регулювання земельних відносин (2014)
Сапарова А. О. - Зміна уявлень про природу наукового пізнання як контекст переосмислення сутності правових запозичень (2014)
Барікова А. А. - Дисциплінарна відповідальність у системі засобів правової охорони та захисту службової таємниці (2014)
Любарець А. Ю. - Функції мінагрополітики України (2014)
Постольник С. О. - Проблемні питання адміністративно-правового статусу суб’єктів недержавної правоохоронної діяльності (2014)
Сатановська М. А. - Система державного управління державно-приватного партнерства: організаційно-правовий аспект та пропозиції щодо вдосконалення (2014)
Бондарь О. В. - Зміст компетенції щодо надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту (2014)
Антошина И. В. - Функции права в современном информационном пространстве (2014)
Прус Е. У. - Діяльність суб’єктів правозастосування крізь призму діючого законодавства (2014)
Андрейченко С. С. - Категория "вина" в международном праве (2014)
Погребняк О. С. - Рішення Європейського суду з прав людини як частина національного законодавства (2014)
Забокрицький І. І. - Примат права ЄС та верховенство Конституції: вирішення питань співвідношення на судовому рівні (на прикладі ФРН та Італії) (2014)
Ірха Ю. Б. - Вплив глобалізації на появу та поширення екстремізму у світі (2014)
Лежух Т. І. - Судова практика Європейського Суду з прав людини під час розгляду справ із захисту честі, гідності та ділової репутації (2014)
Тимошек О. М. - Поняття, зміст і сутність захисту конституційних прав та свобод іноземців (2014)
Козачук О. C. - Роль положень міжнародних документів у діяльності прокуратури у воєнній сфері поза межами кримінального провадження (2014)
Кістанова Я. М. - До питання про джерела митного права Європейського Союзу (2014)
Музыкант Е. А. - Приобретение несовершеннолетними гражданства государств-членов Европейского Союза как основополагающий критерий для определения их прав (2014)
Абдалказим Мутана Аббас - Онтологічні засади впливу правової глобалізації на взаємодію конституційного права держав і міжнародного права (2014)
Полтавцева А. С. - Функціонування системи реімбурсації: європейський досвід для України (2014)
Каракаш І. І. - Проблема галузевої приналежності інституту права природноресурсової власності (2014)
Кобецька Н. Р. - Дозволи й договори в механізмі правового регулювання природокористування (2014)
Квасніцька О. О. - Учасники господарських правовідносин у процесі організації та здійснення будівельної діяльності (2014)
Ульянова Г. О. - Плагіат у роботах школярів та студентів: актуальна проблема сьогодення (2014)
Власенко Ю. Л. - Правове регулювання поводження з генетично модифікованими організмами в Україні (2014)
Байло О. В. - Право працівника на захист своєї гідності як суб’єктивне трудове право (2014)
Ільченко Г. О. - Проблеми визначення підстав для захисту прав споживачів страхових послуг (2014)
Короташ Я. О. - Визначення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю у випадку невнесення учасником товариства свого вкладу до статутного капіталу (2014)
Куліцька С. В. - Проблемні питання захисту права фізичної особи на безпечне для життя та здоров’я довкілля (2014)
Мордовец М. В. - К вопросу о понятии и условиях издательского договора (2014)
Кузьменко Н. О. - Проблеми визначення підвідомчості справ про визнання недійсними рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері земельних правовідносин (2014)
Наконечний А. Б. - Основні поняття та категорії інституту примусового відчуження (2014)
Цибка А. А. - Поняття й ознаки суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу України (2014)
Басараб Р. І. - Гарантії діяльності Генерального прокурора України (2014)
Бабенко А. М. - Методичні основи кримінологічного аналізу регіональних особливостей злочинності (2014)
Березовська Н. Л. - Тенденції сучасного кримінального права (2014)
Боднарчук О. Г. - Боротьба з корупцією в Грузії: досвід для вивчення та наслідування в Україні (2014)
Гнатів І. М. - Кримінально-правова кваліфікація підготовчих дій до злочину, які утворюють самостійний склад злочину (2014)
Гребенюк М. О. - Щодо розмежування понять деструктивної, агресивної та девіантної поведінки (2014)
Данільченко І. Р. - Нормативне підґрунтя організації поводження з дітьми-жертвами насильства в сім’ї (2014)
Жаровська Г. П. - "Торгівля людьми" як форма організованої злочинної діяльності (2014)
Керевич О. В. - Тактичні та процесуальні особливості проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (2014)
Малярчук Н. В. - Інститут приватного обвинувачення в кримінальному процесі України: досвід та новації, Бондаренко Д. Ю. (2014)
Кириченко Г. В. - Пріоритетні напрямки міжвідомчого міжнародного співробітництва щодо запобігання контрабанді наркотичних засобів (2014)
Нестерчук Л. П. - Система функцій, що здійснюють суди загальної юрисдикції України (2014)
Луцький М. І. - Нормативно-правове регулювання органів державної жандармерії та народної міліції ЗУНР (2014)
Сопільник Р. Л. - Захист і звинувачення: співвідношення категорій (2014)
Чабанюк В. Д. - Удосконалення кримінального провадження на підставі угод: матеріальні та процесуальні аспекти (2014)
Зенова М. В. - Поняття, ознаки й види згоди (прохання) потерпілого (2014)
Тімофєєва Л. Ю. - Звільнення від кримінальної відповідальності як прояв реалізації принципу гуманізму в кримінальному праві України (2014)
Шмарін І. О. - Соціально-правові підстави криміналізації неповаги до суду як злочину проти правосуддя в Україні (2014)
Гоч Н. В. - Тактика обшуку під час розслідування ухилень від сплати єдиного внеску (2014)
Патрелюк Д. А. - Особа злочинця в криміналістичній характеристиці незаконних заволодінь транспортними засобами, що вчиняються неповнолітніми (2014)
Феоктістова О. М. - Розвиток і створення органів прокуратури на українських землях у складі Російської імперії ХІХ ст. (2014)
Чорноусько М. В. - Правова природа прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2014)
Щур К. С. - Роль внутрішнього переконання слідчого під час оцінки доказів (2014)
Титул, зміст (2015)
Новини АПК (2015)
Кривенок М. Я. - Обгрунтування співвідношень треоніну і триптофану у раціонах курей-несучок, Ільчук І. І. (2015)
Подобед Л. И. - Как решить проблему артритов у птицы? (2015)
Бреславець В. О. - Недоліки, які часто зустрічаються в роботі системи вентиляції інкубаторів "Універсал” та методи їх усунення, Стегній О. О. (2015)
TOB "Світ кормів" – 10 років на ринку комбікормів України (2015)
Мельник В. В. - IV Всеукраїнський аграрний форум: аналіз ситуації в агропромисловому комплексі України (2015)
Це цікаво (2015)
Панькова С. М. - М’ясні якості нового вітчизняного м’ясо-яєчного гібриду курей, Катеринич О. О., Захарченко О. П., Фесенко Н. А., Печеніжська Т. Б. (2015)
Дробот Г. П. - Воспроизводительные качества цесарок и их естественная резистентность, Забиякин В. А. (2015)
Semenko O. V. - The spread, clinical and diagnostic featuresin case of dermanisiosis in poultry (review of the literature data), Sikorskaja M. O. (2015)
Как выбрать куриное филе (2015)
Марчишина Є. І. - Важкість праці як психофізіологічний небезпечний та шкідливий чинник виробництва, Мельник В. В., Гречишин О. М. (2015)
Томін Є. Ф. - Індичка – універсальна квочка (2015)
Посилкіна О. В. - Формування системи показників оцінки соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу, Братішко Ю. С., Кубасова Г. В. (2015)
Яковлєва Л. В. - Фармакоекономічний аналіз методів діагностики рецидивів та/або метастазів диференційованого тиреоїдного раку, Бездітко Н. В., Міщенко О. Я., Луховіцька Н. І. (2015)
Кириченко О. М. - Фармакотерапія цукрового діабету II типу: оцінка споживання пероральних цукрознижувальних препаратів на українському фармацевтичному ринку, Кириченко О. А., Леонченко О. І. (2015)
Матяшова Н. О. - Аналіз споживання макролідів в Україні, Яковлєва Л. В. (2015)
Федяк І. О. - Визначення вартості централізованої йодопрофілактики населення Прикарпаття, Пустовіт А. Ю. (2015)
Міщенко О. Я. - Фармакоепідеміологічні та фармакоекономічні аспекти споживання препаратів блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ на фармацевтичному ринку України, Адонкіна В. Ю. (2015)
Яковлєва Л. В. - Фармакоепідеміологічне дослідження динаміки споживання антигістамінних лікарських засобів в Україні, Передерій А. В. (2015)
Ткачова О. В. - Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на токсичний гепатит у лікарні міста Харкова (2015)
Герасимова О. О. - Оцінка фармакотерапії хронічного гастриту в умовах реальної клінічної практики, Яковлєва Л. В., Морус Т. В., Тур А. М. (2015)
Степаненко А. В. - Проблема забезпечення якості фармакотерапії та напрямки її вирішення, Бліхар В. Є. (2015)
Rybalkin М. V. - The immunobiological assessment of the antibody titre in treating candidiases by antigens of C. albicans fungi, Filimonova N. I., Strilets O. P., Strelnikov L. S. (2015)
Бухтіярова І. П. - Фармакологічне дослідження гіпоглікемічних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М., Іщенко О. М. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2015)
Передмова (2014)
Ківалов С. В. - До питання визначення принципів досудового врегулювання публічно-правових спорів (2014)
Завальнюк В. В. - Правовая культура и правовая система Украины: антропологические аспекты (2014)
Удовика Л. Г. - Глобалізація як критерій типології національних правових систем (2014)
Подорожна Т. С. - Конституціоналізація правової системи в контексті діяльності Конституційного суду України (2014)
Чаплюк О. І. - Шляхи вдосконалення національної та міжнародної правотворчості: теоретико-практична необхідність сучасності (2014)
Чорнолуцький Р. В. - Роль нормопроектування в конституційному праві держави (2014)
Попадинець М. І. - Поняття реалізації права з позицій діалектичної полярності природного і позитивного права (2014)
Легенченко М. О. - Поняття охорони й захисту права та їх співвідношення (2014)
Ткаченко О. В. - Істина як проблема структурування постметафізичного простору правознавства (2014)
Заворотченко Т. М. - Використання зарубіжного досвіду під час охорони й захисту виборчих прав громадян (2014)
Долинська М. С. - Український нотаріат та нотаріальне законодавство в період національних державотворчих процесів України в 1917–1920 роках (2014)
Ковальський О. В. - Економічні права людини як прояв взаємовпливу права та економіки (2014)
Киця О. С. - Юридико-технічні інструменти побудови актів судового тлумачення (2014)
Ходанич Ю. М. - Право та закон у праці Х. Баумейстера "Elementa philosophiae", перекладеної П. Лодієм (2014)
Бедрій М. М. - Французьке звичаєве право: деякі історико-правові аспекти (2014)
Корчевна Л. О. - Загальнолюдські цінності як передумова єдності західного права (2014)
Мигаль С. М. - Право на страйк у засновницьких договорах Європейського Союзу (2014)
Корчак Н. М. - Примусовий поділ в охоронювально-правовому регулюванні відносин у сфері конкуренції (2014)
Басай О. В. - Підстави набуття прав на торговельні марки (2014)
Виговський О. І. - Інститут неттінгу в приватному праві: правова природа та проблемні аспекти застосування (2014)
Кирилюк А. В. - Цивільно-правова відповідальність за порушення авторських прав у мережі Інтернет (2014)
Антонюк Л. О. - Місце міжнародного приватного права в правовій системі та його співвідношення з міжнародним публічним правом (2014)
Єфименко М. М. - Перспективні напрямки розвитку законодавства у сфері правового регулювання договору аутсорсингу в Україні (2014)
Жданова О. С. - Зарубіжний досвід організації системи соціально-трудових відносин та специфіка функціонування трудових судів на прикладі Франції (2014)
Згама А. О. - Про застосування спрощеної процедури в господарському судочинстві (2014)
Мальський М. М. - Принципи транснаціонального виконавчого процесу (2014)
Зеров К. О. - Вільні публічні ліцензії в Україні (2014)
Кетрарь А. А. - Особливості відшкодування майнової та немайнової (моральної) шкоди в авторському праві (2014)
Клапатий Д. Й. - Поняття пайового інвестиційного фонду (2014)
Князьков В. В. - Правове регулювання надання державної фінансової підтримки підприємцям: проблеми та напрямки вдосконалення (2014)
Рашківська В. В. - Загальні питання передачі в заставу майнових прав (2014)
Голошивець В. О. - Деякі особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану неналежним лікуванням (2014)
Грігор’янц Г. І. - Захист авторських і суміжних прав від піратства в мережі Інтернет за законодавством України та Російської Федерації (2014)
Барбашова Н. В. - Взаємозв’язок понять "екологічний ризик" та "екологічна безпека" (2014)
Бицюра Л. В. - До питання механізму гармонізації аграрного законодавства України та законодавства ЄС (2014)
Рахнянська Т. О. - Правовий режим земель капітального будівництва: історико-правовий аналіз (2014)
Заверюха М. М. - Щодо визначення поняття "використання земель лісогосподарського призначення" (2014)
Мартинова Н. О. - Використання європейських моделей локального партнерства у сфері розвитку сільських територій та їх адаптація до національного законодавства (2014)
Жидан О. С. - Етапи розвитку правового регулювання використання боліт в Україні (2014)
Бурбыка М. М. - Административный аспект государственного управления в сфере контроля за соблюдением трудового законодательства в Украине, Усикова О. В. (2014)
Бондаренко К. В. - До питання про правові засади управління державною службою (2014)
Галай В. О. - Основні принципи діяльності органів публічної адміністрації як запорука забезпечення прав і свобод людини, Яворська О. О. (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Концепція адміністративно-правових режимів (2014)
Павлова В. О. - Формування міграційної політики України в поєднанні з міжнародною трудовою міграцією (2014)
Бондар О. В. - Принципи надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту (2014)
Філіпова Т. Л. - Процедура надання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання як особливий різновид адміністративних процедур (2014)
Крестьянникова О. О. - Окремі аспекти захисту прав платників податків (2014)
Чумак В. В. - Правове регулювання застосування заходів адміністративного примусу за порушення правил ліцензійно-дозвільної системи в Республіці Білорусь (2014)
Беспалова А. О. - Адміністративний арешт майна як винятковий спосіб забезпечення виконання податкового обов’язку (2014)
Бондаренко Д. С. - Адміністративно-правовий статус cуб’єктів публічної адміністрації у сфері державно-приватного партнерства за законодавством України (2014)
Крупко Я. М. - Принципи розподілу доходів між ланками бюджетної системи (2014)
Трампольська К. О. - Проблеми класифікації дисциплінарних проступків державних службовців (2014)
Журба А. І. - Щодо змісту призначення кримінального судочинства України (2014)
Подкопаєв С. В. - Основні компоненти кадрового забезпечення прокурорської діяльності (2014)
Орловський Р. С. - Організована група як форма співучасті (2014)
Скрябін О. М. - Суд присяжних за новим Кримінально-процесуальним кодексом України, Тонне Н. Д. (2014)
Калганова О. А. - Підготовчі дії до проведення слідчого експерименту, Балицький Т. М. (2014)
Коруля І. В. - Поняття професіоналізму працівників міліції як необхідної умови їх професійної діяльності (2014)
Книгін К. Г. - Організаційно-правові форми надання правової допомоги адвокатом за чинним законодавством України (2014)
Бочарова Н. В. - Методологічні засади боротьби світової спільноти з інтелектуальним піратством і контрафакцією (2014)
Логінова Н. І. - Упровадження електронного правосуддя в систему судочинства (2014)
Запорожченко А. О. - Правовая танатология как новое научное направление (2014)
Комарницький М. В. - Незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, учинене повторно (2014)
Комаров О. Д. - Значення фактичної помилки винного під час призначення покарання (2014)
Корнієнко Є. В. - Покарання за зараження вірусом імунодефіциту людини або іншою невиліковною інфекційною хворобою (2014)
Вергун Т. І. - Запобігання незаконному обігу синтетичних каннабіноїдів правоохоронними органами в Україні, Назаренко В. В. (2014)
Тарасенко Р. В. - До питання допустимості анонімних свідчень у кримінальному процесі (2014)
Невідома Н. В. - Об’єктивні ознаки організованої групи (2014)
Тарасова О. В. - Удосконалення законодавства щодо кримінальної відповідальності за шахрайство, учинене шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України) (2014)
Шумаєв Д. Г. - Активна процесуальна позиція експерта (2014)
Гуменна Н. В. - Поняття взаємодії слідчого з іншими суб’єктами розшуку під час здійснення ним розшукової діяльності (2014)
Кучерява Ю. О. - Історико-правовий аналіз протидії незаконному культивуванню нарковмісних рослин (2014)
Передмова (2015)
Процюк І. В. - Формування концепції поділу державної влади (2015)
Сокуренко В. В. - Характеристика підзаконних нормативно-правових актів у сфері оборони (2015)
Міхневич Л. В. - Волинський (Кременецький) ліцей: внесок до спадку вітчизняної правової освіти (2015)
Жолобова Г. А. - К вопросу о защите религиозных чувств христиан в правовом регулировании торговли в Российской империи на рубеже XIX–XX веков (2015)
Саблук С. А. - Протидія розкраданню соціалістичної власності в Україні в другій половині 1940-х років (2015)
Арабаджи Н. Б. - Соціальний зріз власної цінності правового порядку (2015)
Полонка І. А. - Теоретико-онтологічні аспекти правосвідомості та її вплив на правову поведінку (2015)
Шкарупа К. В. - Історія розвитку та проблеми становлення пенітенціарної служби (2015)
Серебро М. В. - Цінності в юридичній аксіології (2015)
Моісеєнкова С. О. - Ґенеза права як соціального явища: до постановки проблеми (2015)
Мишеглина В. Н. - Славянские государственно-правовые символы в легитимации государственной власти, Рязанов М. Ю. (2015)
Дашковська Т. М. - Норми матеріального та процесуального права: до питання співвідношення (2015)
Ніколенко Л. М. - Визначення сутності попередження виникнення конфліктів у системі місцевого самоврядування, Мамедова А. І. (2015)
Нікітенко Л. О. - Проблеми реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність (2015)
Джафарова М. В. - Актуальні проблеми визначення правової природи та сутності адміністративного провадження (2015)
Кахович О. О. - Особливості державного регулювання економіки, Южека Р. С. (2015)
Босак Х. З. - Реформування проходження державної служби в органах внутрішніх справ України: тенденції й основні аспекти, Живко М. О., Мельникович В. М. (2015)
Пузирний В. Ф. - Правова основа адміністративної діяльності в державній кримінально-виконавчій службі України (2015)
Новак О. Д. - Службова дисципліна державного службовця: сутність, ознаки, засоби забезпечення (2015)
Ємчук Л. В. - Поняття та засади офіційного тлумачення прав і свобод людини та громадянина (2015)
Салей М. І. - Аксіологічний вимір змісту конституції України (2015)
Казміренко В. О. - Історичні передумови розбою як суспільно-небезпечного явища (2015)
Ліховіцький Я. О. - Система злочинів проти навколишнього природного середовища (2015)
Макаренко А. С. - Значення судової практики в обмеженні суддівського розсуду в кримінальному праві (2015)
Столітній А. В. - Особливості початку досудового розслідування за ухилення від сплати аліментів на підставі подань (повідомлень) державної виконавчої служби (2015)
Марочкін О. І. - Особливості мотивування рішення слідчого про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні (2015)
Кузембаєв О. С. - Історичний аспект становлення джерел кримінального та військово-кримінального права України (2015)
Бєлєнький В. П. - Об’єктивна сторона злочину за законодавством Великобританії та Сполучених Штатів Америки (2015)
Сердюк А. В. - Історичний розвиток засобів аудіо-, відеоконтролю в слідчий практиці та їхнього нормативного регулювання (2015)
Волков К. Д. - Обґрунтована підозра як критерій правомірного обмеження права на свободу й особисту недоторканність у кримінальному провадженні (2015)
Деменчук М. О. - Забезпечення єдності судової практики вищими судовими інстанціями: європейський досвід (2015)
Сафонова О. Ю. - Підвищення кваліфікації та професійна підготовка суддів: концепція дискурсу (2015)
Стрельцов Є. Л. - Міжнародні конфлікти: спроба визначення (2015)
Тищенко О. В. - Соціальне забезпечення населення окремих країн Європи та Америки: порівняльно-правовий аспект (2015)
Задорожній О. В. - Поняття та нормативні вимоги основних принципів міжнародного права (2015)
Дрозд О. Ю. - Міжнародні стандарти забезпечення прав і законних інтересів дитини та їх імплементація в законодавство України, Хуторянська Т. В. (2015)
Ізарова І. О. - Інституційна система European Civil Procedure (2015)
Форманюк В. В. - Правова охорона комп’ютерних програм і баз даних у Європейському Союзі (2015)
Кісс С. В. - Імплементація Україною європейських стандартів соціальної держави, задекларованих угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2015)
Саленко О. В. - Гармонізація як універсальний інструмент приведення судової системи України у відповідність із загальновизнаними міжнародними стандартами (2015)
Чанишева Г. І. - Європейські стандарти права працюючих жінок на охорону материнства й законодавство України (2015)
Харитонов Є. О. - Принципи цивільного права України в контексті їхнього співвідношення з DCFR, Харитонова О. І. (2015)
Іншин М. І. - Теоретико-правовий аналіз часу відпочинку працівників в Україні (2015)
Ніщимна С. О. - Принцип публічності фінансової діяльності (2015)
Костюк В. Л. - Правові акти верховного суду України в системі джерел трудового права (2015)
Лагутіна І. В. - Способи сприяння ґендерній рівності у сфері праці (2015)
Тімашов В. О. - Адміністративно-правове регулювання та особливості ринку праці в Україні (2015)
Білоусов Є. М. - Система економічної безпеки підприємства й особливості її побудови (постановка проблеми) (2015)
Платонова Є. О. - Правовий механізм передачі земельних ділянок для ведення фермерського господарства, Черемнова А. І. (2015)
Жигалкін І. П. - Грубе порушення трудових обов’язків як оціночна категорія трудового права України (2015)
Поливач В. О. - Особливості відкриття провадження в справах, що виникають із кредитних правовідносин (2015)
Шурин О. А. - Провадження у справі до судового розгляду в справах про розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця (2015)
Солод І. В. - Самозахист суб’єктом господарювання своїх прав та інтересів (2015)
Огорілко Ю. М. - Монетаристська концепція організації центральних банків (2015)
Паєнок А. О. - Поняття та класифікація договорів роздрібної купівлі-продажу товарів (2015)
Мавед С. О. - Исследование исламского деликтного права в теоретико-правовой литературе (2015)
Музичук К. С. - Інформаційні права й свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Литви (2015)
Сербин Р. А. - Теоретико-правові засади поняття благодійної діяльності (2015)
Копиленко О. Л. - Рецензія на монографію Хохуляка В'ячеслава Віссаріоновича, кандитата юридичних наук, доцента "Віхи становлення науки фінансового права" (2015)
Баженов Л. В. - Життя в ім’я України (До 100-річчя від дня народження академіка Петра Тимофійовича Тронька) (2014)
Адамовський В. І. - Реабілітація жертв політичних репресій середини 1950-х – початку 1960-х рр.: історіографія проблеми (2014)
Адамський В. Р. - Невідомі листи до В. О. Біднова Кам’янецької доби (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) (2014)
Баженов О. Л. - Християнізація Київської Русі в російській історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2014)
Іваневич Л. А. - Сучасний стан джерельної бази проблеми дослідження народного вбрання подільських українців (2014)
Кліщинський П. В. - Правобережна Україна в роки Першої світової війни: особливості джерельної бази (2014)
Копилов С. А. - Далматський гуманіст про польсько-турецьку війну 1620-1621 рр. (2014)
Кундельський В. В. - Єврейський чинник у міжнаціональних відносинах на теренах Правобережної України наприкінці ХVIII – першої половини ХІХ ст. (2014)
Лозовий В. С. - Погляди Михайла Грушевського на соціальну базу українського державотворення в період революції 1917-1921 рр. (2014)
Лопатовський Ю. М. - Київський виконавчий комітет громадських організацій: формування та перші кроки діяльності (за матеріалами газети "Известия исполнительного комитета Киевского Совета объединенных общественных организаций") (2014)
Нагнибіда Р. В. - Нові фортифікаційні об’єкти культурної спадщини, виявлені на території НІАЗ "Кам’янець" (2014)
Олійник С. В. - Д. Дорошенко про галицьку інтелігенцію в умовах зовнішньої політики російського царизму періоду Першої світової війни (2014)
Трубчанінов С. В. - Історично-географічні дослідження представників наукової школи В. Антоновича (2014)
Якубовський В. І. - Окольний град літописного Губина у контексті археологічних робіт (2014)
Блажевич Ю. І. - Адміністративно-політичні перетворення в подільському регіоні після приєднання до складу Російської імперії та їх вплив на процеси становлення православної єпархії (кінець ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ ст.) (2014)
Богуцька А. Л. - Трансформаційні особливості етнонаціонального процесу на території Правобережної України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. (2014)
Борисевич С. О. - Російські нормативно-правові механізми, спрямовані на придушення січневого повстання 1863 р. (2014)
Бородій А. І. - Розвиток єврейського господарства на орендованих і приватновласницьких землях Правобережжя (1861-1881 рр.) (2014)
Кримська О. М. - Особливості землеволодіння у містах і містечках Поділля наприкінці ХVІІІ – на початку XX століття (2014)
Маркова С. В. - Національний характер українців: дискурс початку ХХ ст. (2014)
Мацьков О. М. - Причини Чуднівської кампанії 1660 року (2014)
Михайлик А. О. - Становлення ринкових відносин у промисловості Правобережної України в першій половині ХІХ ст. (2014)
Прокоп Т. І. - Усунення К. Розумовського від гетьманської влади та призначення П. Румянцева-Задунайського генерал-губернатором Малоросії (2014)
Сидорук С. А. - Еволюція нормативно-правової бази рекрутської повинності в Правобережній Україні (2014)
Скрипник А. Ю. - Діяльність губернських Квартирних комісій по забезпеченню розташування регулярних військ у південно-західних губерніях Російської імперії (1800-1860 рр.) (2014)
Степанков В. В. - Егалітарний період козацького елітотворення (постановки проблеми) (2014)
Стецюк В. Б. - Російські війська в Правобережній Україні й російсько-японська війна 1904-1905 рр. (2014)
Сулятицька Т. В. - Іларіон – світоч землі української (2014)
Ткач С. А. - З історії партійно-політичного життя у Вінниці на початку ХХ століття (2014)
Федьков О. М. - Українська соціал-демократична спілка РСДРП напередодні і в період відкритого протистояння сил революції та уряду (жовтень-грудень 1905 р.) (2014)
Філінюк А. Г. - Міграційні процеси як чинник етнонаціональних і конфесійних змін у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – в 50-х рр. ХІХ ст. (2014)
Говоровська О. О. - Розвиток української освіти в контексті глобальної інформаційної революції (2014)
Комарніцький О. Б. - Комплектування студентами педвишів УСРР у другій половині 20-х рр. ХХ ст.: аналіз нормативно-правової бази (2014)
Крик Н. В. - Українізація школи та проблема навчальної літератури в період Гетьманату П. Скоропадського (2014)
Кучеров Г. Г. - Сільські "Просвіти" і місцева адміністрація Правобережної України періоду держави П. Скоропадського: проблеми взаємовідносин (2014)
Лубчинський А. А. - Фінансова ситуація в українському селі напередодні суцільної колективізації (2014)
Паращевіна О. С. - Місце безпритульної дитини в історії повсякденності України на початку 20-х років ХХ століття (2014)
Совєцька Т. Г. - Сільське підприємництво як фундамент вільної економіки (2014)
Трембовецький Д. В. - Реорганізації Військового міністерства Української Народної Республіки в 1920 році (2014)
Горин М. П. - Табори, гетто і тюрми на окупованій території Поділля (1941-1944 рр.) (2014)
Завальнюк О. М. - Діяльність подільської інтелігенції зі створення української загальноосвітньої школи в добу Директорії УНР (грудень 1918 – листопад 1920 рр.) (2014)
Оліпер С. І. - Боротьба за збереження польської освіти на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Прокопчук В. С. - Павло Троїцький – священнослужитель, педагог, краєзнавець і громадський діяч (2014)
Скворцова І. А. - Особисті підсобні господарства у Вінницькій і Хмельницькій областях на завершальному етапі радянської доби (60-80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Абрамович С. Д. - Політична концепція християнства в контексті руйнації та спроб реставрації античної культури (2014)
Барабаш-Тимофієва О. П. - Ідея білоруської державності на початку ХХ століття (Частина перша. 1915-1918 роки) (2014)
Газін В. В. - Російсько-польська дипломатія 1654-1667 рр.: етапи та місце "українського питання" (2014)
Ігнатьєва Т. В. - Геополітичні вісі євразійської геополітики (еволюція змісту категорії) та Україна (2014)
Ляхоцький В. П. - Тарас Шевченко: з історії постання перших пам’ятників великому Кобзареві в Казахстані, Україні, Північній Пальмирі Росії (2014)
Олещук А. Р. - Польща – Росія навколо проблеми українського вибору безпеки (2014)
Трубчик О. Г. - Проблема становлення білоруської державності у ракурсі освітньої політики на території Білорусі в роки польсько-радянської війни (1919-1921 рр.) (2014)
Цебенко О. О. - Участь представників роду Гербуртів в політичному житті Речі Посполитої в XV-XVII ст. (2014)
Задорожнюк А. Б. - Рецензія на книгу Віктора Березяка "Атлантида: сторінки прадавньої української історії". – К. : Науковий світ, 2012 – 208 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Нефедов А. А. - Возможности фармакологической коррекции когнитивных расстройств в условиях экспериментального эквивалента рассеянного склероза, Мамчур В. И. (2015)
Федоренко Ю. В. - Сумація підпорогових імпульсів за умов окремої та поєднаної дії кадмію й іммобілізаційного стресу з урахуванням типології поведінки експериментальних тварин (2015)
Бондаренко І. М. - Особливості навчальної мотивації у студентів вищого медичного навчального закладу, Завізіон В. Ф., Кислицина В. С., Асєєв О. І., Дмитренко К. О., Машталер В. Є., Канюка Г. С., Старушкевич Г. Ф., Філат Т. В., Ходжуж М. І. М. (2015)
Ермоленко Т. И. - Экспериментальное изучение противовоспалительной активности нового комбинированного препарата уролитолитического действия (2015)
Перцева Т. О. - Вплив інсулінорезистентності на ренальну функцію в осіб з абдомінальним ожирінням, Рокутова М. К. (2015)
Гашинова К. Ю. - Клініко-антропометричні характеристики амбулаторних хворих на ХОЗЛ, які належать до різних груп та відрізняються тяжкістю обструкції дихальних шляхів (2015)
Хомазюк Т. А. - Когнітивні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію в реальній лікарській практиці, Кротова В. Ю., Соя О. В., Ягольник В. М. (2015)
Авраменко І. В. - Особливості клінічного перебігу тяжкої негоспітальної пневмонії (2015)
Березин А. Е. - Первичная дислипидемия и кардиометаболический риск: потенциальные возможности питавастатина, Шейченко Т. В., Березина Т. А., Вишневая Н. В., Коваленко Н. В., Кулик З. И., Моисеенко И. А. (2015)
Дудукіна С. О. - Віддалені результати лікування хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами та їх прогнозування (2015)
Корпусенко І. В. - Міні-інвазивні резекційні та колапсохірургічні втручання у хворих на двобічний деструктивний туберкульоз легень (2015)
Волков А. О. - Влияние ингаляционной анестезии кесарева сечения на когнитивные функции родильниц (2015)
Македонський І. О. - Одноетапне лікування новонароджених з аноректальними аномаліями (2015)
Абатуров О. Є. - Молекулярні механізми формування повторних гострих обструктивних бронхітів у дітей раннього віку, Русакова О. О. (2015)
Бєсєдін О. М. - Удосконалення методів вакуум-терапії ран у хворих із синдромом діабетичної стопи (2015)
Белецкая Э. Н. - Формирование остеопатий: эколого-гигиенические аспекты проблемы на современном этапе, Безуб О. В., Околова В .В. (2015)
Білоус С. В. - Гігієнічна оцінка професійного ризику та обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіциду Орвего, КС в агропромисловому секторі України, Вавріневич О. П., Омельчук С. Т. (2015)
Щудро С. А. - Харчовий статус як критерій донозологічної діагностики здоров’я підлітків (2015)
Ковальчук Л. Й. - Комплексна оцінка функціональних змін в організмі здорових щурів, які споживали в якості питної воду оз.Кагул, Мокієнко А. В., Насібуллін Б. А., Солодова Л. Б., Гуща С. Г., Олешко О. Я., Бахолдіна О. І. (2015)
Манин М. В. - Анализ структуры заболеваемости дорсопатиями поясничного отдела позвоночника среди пациентов трудоспособного возраста, Абрамов В. В., Неханевич О. Б., Хаитов П. А., Каптелов Н. И., Сысенко И. В. (2015)
Олейник А. Е. - Вехи эволюции тотального эндопротезирования тазобедренного сустава (2015)
Стусь В. П. - До 80-річчя нашого вчителя – член-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора О.В. Люлько (2015)
Подоляка А. М. - Феномен інформаційного суспільства в контексті загальноцивілізаційного розвитку людства (2013)
Скрипнюк В. М. - Теоретичні і практичні проблеми забезпечення народного суверенітету на сучасному етапі державотворення (2013)
Гольцов А. Г. - Імперські геополітичні системи в сучасному світі (2013)
Медвідь Ф. М. - Вибори народних депутатів України 2012 року: законодавчі інновації та електоральні феномени, Баран В. В., Курчина Т. О. (2013)
Мелікян С. С. - Еволюція виникнення та управління державним боргом пострадянських держав (2013)
Радзімовська С. Ф. - Особливості державного управління у сфері соціального захисту населення (2013)
Савойська С. В. - Засоби масової інформації і комунікації як складова процесу реалізації мовної політики в Україні (2013)
Бодров А. В. - Неурядові організації як атрибут демократичного суспільства (2013)
Гусейнов М. Й. - Поняття механізму державного управління у сфері соціально-економічного і промислового розвитку (2013)
Дробот В. В. - Теоретичні і практичні аспекти стратегії державного управління інноваціями (2013)
Кирильчук Є. О. - Інформаційна війна як дієвий феномен протистояння в суспільно-політичній боротьбі (2013)
Санченко С. П. - Особливості трансформації моделей соціальної політики у сучасному світі (2013)
Тарасов С. Ю. - Політична маніпуляція як феномен у політичному аспекті (2013)
Біляк Ю. В. - Стратегія превентивного захисту корпорації проти рейдерської атаки (2013)
Беніцький А. С. - Відповідальність за причетність до злочину й співучасть у злочині в Запорозькій Січі та на землях донських козаків (2013)
Бистрик Г. М. - Теоретико-правові проблеми забезпечення принципу поділу влади в розвитку механізму сучасної держави (2013)
Зарудний Є. О. - До питання законодавчої конкретизації конституційного принципу народовладдя (2013)
Омельчук В. В. - Нормативно-правове забезпечення державно-церковних взаємин у Візантії за правління Юстиніана (2013)
Утвенко В. В. - Проблеми вдосконалення законодавства у сфері самоврядування України в контексті європейської інтеграції (2013)
Лісовська Ю. П. - Правова природа інтересів громадян в інформаційній сфері (2013)
Огурцов О. П. - Законодавчі заходи, спрямовані на розв’язання проблеми безгромадянства депортованих осіб та їх нащадків, які повертаються в Україну (2013)
Соркін Б. В. - Принцип законності та засоби його забезпечення в сучасній системі державного управління (2013)
Шконда В. В. - Концептуальна модель соціоекономіки у людському вимірі, Кальянов А. В. (2013)
Ульмер М. М. - Сутність та значення касаційного провадження в адміністративному судочинстві України (2013)
Шаповалов А. В. - Проблеми вдосконалення системи добору кадрів в органах прокуратури України (2013)
Близнюк А. С. - Актуальні проблеми регулювання економічних відносин в контексті забезпечення сталого економічного розвитку (2013)
Давидюк О. О. - Проблемні аспекти доступності платних соціальних послуг для населення (2013)
Мелікян С. С. - Сучасний стан і тенденції утворення та обслуговування державного боргу пострадянських держав (2013)
Пригунов П. Я. - Формування теоретико-методологічних підходів дослідження проблем економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності у напрямі "Національна безпека” (2013)
Ігнатенко А. В. - Принципи управління фінансами сучасного банку: зміст, специфіка, проблеми забезпечення (2013)
Мураль В. Я. - Забезпечення функціональної рівноваги фінансів підприємств (2013)
Поп’юк Б. С. - Оптимізація прийняття управлінських рішень діяльності промислових підприємств (2013)
Романенко А. М. - Огляд основних підходів до визначення сутності спрощення процедур міжнародної торгівлі (2013)
Санченко С. П. - Соціально-захисний контекст державної соціальної політики в умовах трансформації суспільств (2013)
Александров Ю. В. - Проблема дитячого суїциду (2013)
Распотнюк І. В. - Модель управління якістю освіти у вищому навчальному закладі (2013)
Хрущевський А. О. - Взаємозалежність здібностей і потреб у розвитку теорії мотивації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Відомості видавництва (2013)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Грущинська О. В. - Інструментальна діагностика облагороджених діамантів за допомогою інфрачервоної спектроскопії, Гаєвський Ю. Д. , Бєлєвцев О. Р. (2012)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості полірування природного каміння. Частина 2. , Сидорко В. І. , Ляхов В. Н. (2012)
Гелета О. Л. - Дослідження та оцінка стійкості до вивітрювання основних типів лабрадоритів України, Сергієнко І. А. (2012)
Гелета О. Л. - Використання природного каміння у ландшафтному дизайні, Сурова В. М. (2012)
Україна та світ (2012)
Беліченко О. П. - Всесвітня рада з бурштину 2012 (2012)
Татарінцев В. I. - ДГЦУ взяв участь у конгресі Всесвітньої конфедерації ювелірів (CIBJO), який відбувся в Італії (2012)
Коштовне камiння (2012)
Декоративне камiння (2012)
Інформація (2012)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Ладжун Ю. І. - Інструментальні методи діагностики перлів, Беліченко О. П., Гаєвський Ю. Д. (2012)
Сурова В. М. - Дослідження текстурно-колористичних і споживчих характеристик яшм та яшмоїдів з родовищ України, Ляшок В. I. (2012)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості виготовлення виробів з каменю. Частина 1 (2012)
Гелета О. Л. - Декоративне каміння України: лабрадорити Кіровоградщини, Сергієнко І. А. (2012)
Гелета О. Л. - На зміну державним стандартам України на декоративне каміння прийшли національні стандарти (2012)
Власюк Д. І. - Огляд виробництва слябів в Україні (2012)
Сурова В. М. - У Росії виявлено незліченні запаси алмазів (2012)
Україна та світ (2012)
Коштовне камiння (2012)
Декоративне камiння (2012)
Інформація (2012)
Титул, зміст (2013)
Від редакції (2013)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості виготовлення виробів з каменю. Частина 2 (2013)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості виготовлення виробів з каменю. Частина 3 (2013)
Bondina S. - Onyxes: terms, notions and classification, Ananyev S., Ananyeva T. (2013)
Дрозд Т. І. - Конкреційні силіцити: погляд у минуле та майбутнє (2013)
Татарінцев В. I. - Онтогенія алмазів та дослідження характеристик алмазних ювелірних вставок у вирішенні завдань розпізнавання їх за природою огранованого каменю та з метою паспортизації. Етап I, Ємельянов І. O. (2013)
Беліченко О. П. - Розробка критеріїв інструментальної діагностики дорогоцінного каміння та його замінників методом рентгенофлуоресцентного аналізу (2013)
Бєлєвцев О. P. - Встановлення факту і методу облагородження дорогоцінних каменів (опромінення, вплив високого тиску і нагріву, відпал тощо), Грущинська О. В. (2013)
Бєлєвцев О. P. - Дослідженнята встановлення ознак облагородження природних алмазів за допомогою інфрачервоної-Фур’є спектроскопії та інших аналітичних методів. Створення бібліотеки інфрачервоних спектрів облагороджених алмазів, Грущинська О. В., Ємельянов І. O., Сергієнко І. А. (2013)
Гелета О. Л. - Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України, Сурова В. М. (2013)
Лисенко O. Ю. - Створення керованих баз даних з інформаційного забезпечення та інтерактивного обміну даними, пов’язаних з дорогоцінним, напівдорогоцінним, декоративним камінням і зафіксованих на відповідних носіях, Манохін O. Г., Манохіна Л. В. (2013)
Гелета О. Л. - Дослідження доцільності та підстав запровадження в Україні на базі вітчизняного законодавства старательського видобутку природного каміння. Формування бази даних нормативних актів, що регламентують проведення старательського видобутку корисних копалин, Горобчишин О. В. (2013)
Родовища декоративного каміння Жадківське і Ланове (2013)
Україна та світ (2013)
Коштовне камiння (2013)
Декоративне камiння (2013)
Інформація (2013)
Титул, зміст (2013)
Від редакції (2013)
Беліченко О. П. - Природнi та штучнi замінники бурштину на ринку ювелірного каміння України (2013)
Лисенко O. Ю. - Розробка моделей комплексної інтеграції інформаційних систем і ресурсів гемологічного профілю. Частина 1, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В., Новікова А. О. (2013)
Сурова В. М. - Невиправдано забутий камінь (2013)
Нестеровський В. А. - Просторово-часові закономірності поширення конкреційних силіцитів на території Волино-Подільської плити, Дрозд Т. І. (2013)
Острянська І. Ю. - Карбонатний онікс – його історичні та культурні аспекти використання (2013)
Проскуряков О. А. - Закономерности наращивания и развития минерально-сырьевой базы камнесамоцветного сырья Украины, Баранов П. Н., Шевченко С. В., Матюшкина О. П. (2013)
Семінар "Пізнаємо камінь" – як налагодження італо-українських відносин у сфері декоративного каміння (2013)
Історія Державного гемологічного центру України (2013)
Коштовне камiння (2013)
Декоративне камiння (2013)
Інформація (2013)
Никула Т. Д. - Від головного редактора (2014)
Никула Т. Д. - Новини в нефрології (2014)
Moyseyenko V. O. - The modern view on cardiorenal syndrom, Stakhova A. P., Synytsia I. P. (2014)
Никула Т. Д. - Дисметаболізм сечової кислоти при подагричній нефропатії, Синиця Ю. П. (2014)
Дудар І. О. - Предиктори cмертності пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, Гончар Ю. І., Савчук В. М., Шифріс І. M., Лобода О. М., Красюк Е. К. (2014)
Лобода О. М. - Біофлавоноїд кверцетин у лікуванні хворих на хронічну хворобу нирок ІІ-ІІІ стадії (2014)
Никула Т. Д. - Особливості перебігу коморбідної патології (виразкової хвороби та хронічного пієлонефриту), Фурлета В. В. (2014)
Палієнко І. А. - Оцінка парціальних функцій нирок у хворих з гіперурикемією, Кармазіна О. М., Кармазін Я. О. (2014)
Trunova S. V. - Peculiarities of arterial hypertension formation and chronic kidney desease in nephrologic patients and metameric disorders of vascular basins (2014)
Микола Олексійович Колесник (До 60-річчя від дня народження) (2014)
Никула Т. Д. - Anniversary of yearbook "Actual problems of nephrology", Мойсеєнко В. О. Ювілей щорічника "Актуальні проблеми нефрології" (2014)
Никула Т. Д. - XII Congress of Ukrainian Medical Association, Мойсеєнко В. О. ХІІІ Конгрес СФУЛТ (2014)
Никула Т. Д. - ІV з’їзд нефрологів України, Мойсеєнко В. О., Дудар І. О. (2014)
Класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної практики (2014)
Мойсеєнко В. О. - Впровадження міжнародних клінічних настанов у практику (за матеріалами 7-го Міжнародного післядипломного курсу ERA-EDTA: нефрологічна академія REENA), Таран А. І., Таран О. І. (2014)
Мойсеєнко В. О. - Вік та нирки (До Всесвітнього Дня нирки - 2014), Кармазіна О. М. (2014)
Алфавітний покажчик авторів (2014)
Інформація для авторів (2014)
Actual problems of nephrology.Contents (2014)
Alphabetical author index (2014)
Summary (2014)
Титул, зміст (2013)
Від редакції (2013)
Беліченко О. П. - Фізико-хімічні дослідження синіх сапфірів, Гаєвський Ю. Д., Деревська К. І., Ємельянов І. О., Ладжун Ю. І., Фуголь Л. Д. (2013)
Грущинська О. В. - Сучасна діагностика природних смарагдів із застосуванням складного гемологічного обладнання, Бєлєвцев О. Р., Ємельянов І. О. (2013)
Квасниця В. М. - Практична реконструкція анатомії огранених алмазів за рисунками фотолюмінесценції, Ємельянов І. О., Татарінцев В. І. (2013)
Гелета О. Л. - Основні нормативно-правові засади щодо запровадження старательського видобування дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння в Україні, Нестеровський В. А., Андрєєва О. О., Сурова В. М. (2013)
Дрозд Т. І. - Товарознавчі аспекти використання кременів (2013)
Острянська І. Ю. - Технологічні властивості та обробка карбонатних оніксів (2013)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика рідкісного багатошарового гідротермального синтетичного смарагда, Беліченко О. П., Ємельянов І. О. (2013)
Коштовне камiння (2013)
Декоративне камiння (2013)
Інформація (2013)
Титул, зміст (2014)
Від редакції (2014)
Бeлiченко О. П. - Комплексна інструментальна діагностика жадеїтів і нефритів, Гаєвський Ю. Д. (2014)
Острянська І. Ю. - Можливі шляхи ефективного використання карбонатних оніксів Волино-Поділля (2014)
Гелета О. Л. - Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України, Сурова В. М., Ляшок В. І., Кічняєв А. М., Горобчишин О. В. (2014)
Пегловский В. В. - Исследование влияния содержания оксида алюминия в химическом составе природных камней на их физико-механические свойства (2014)
Нестеровский В. А. - Драгоценные камни через призму ломбардов Украины, Гелета О. Л., Дрозд Т. И. (2014)
Сурова В. М. - Зелене природне скло – молдавіт (2014)
Бeлiченко О. П. - Бурштинові шляхи Європи (2014)
Семінар-тренінг "Все про будівельний камінь з Китаю" у м. Сямень (КНР) (2014)
Коштовне камiння (2014)
Декоративне камiння (2014)
Інформація (2014)
Титул, зміст (2014)
Від редакції (2014)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості виготовлення виробів з каменю. Частина 4 (2014)
Гелета О. Л. - Особливості вивітрювання виробів з декоративного каміння у північній та західній частинах України, Сергієнко І. А., Кічняєв А. М., Горобчишин О. В., Ляшок В. І., Ткаленко А. М. (2014)
Пегловський В. В. - Визначення матеріалоємності виробів з каменю. Частина 1 (2014)
Лисенко O. Ю. - Створення системи дистанційного навчання в ДГЦУ. Частина 1, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В. (2014)
Гаєвський Ю. Д. - Незвичайне скло, Ладжун Ю. І. (2014)
Сурова В. М. - Гемологічні характеристики мармуризованих вапняків Криму, Ляшок В. І. (2014)
Виставка Carrara Marmotec 2014 (2014)
Родовища декоративного каміння Корецьке i Слобiдське (2014)
Коштовне камiння (2014)
Декоративне камiння (2014)
Інформація (2014)
Title, contents (2014)
Editorial information (2014)
Gerashchenko B. I. - Characterization of breast cancer DNA content profiles as a prognostic tool, Huna A., Erenpreisa J. (2014)
Kulik G. - Precision therapy to target apoptosis in prostate cancer (2014)
Kolesnik D. L. - Hypoxia enhances antitumor activity of dichloroacetate, Pyaskovskaya O. N., Boichuk I. V., Solyanik G. I. (2014)
Domina E. A. - Destabilization of human cell genome under the combined effect of radiation and ascorbic acid, Pylypchuk O. P., Mikhailenko V. M. (2014)
Philchenkov A. A. - Photodynamic responsiveness of human leukemia Jurkat/A4 cells with multidrug resistant phenotype, Shishko E. D., Zavelevich M. P., Kuiava L. M., Miura K., Blokhin D. Y., Shton I. O., Gamaleia N. F. (2014)
Smal M. P. - FGFR3 and TP53 mutations in a prospective cohort of Belarusian bladder cancer patients, Rolevich A. I., Polyakov S. L., Krasny S. A., Goncharova R. I. (2014)
Kupsa T. - Baseline serum levels of multiple cytokines and adhesion molecules in patients with acute myeloid leukemia: results of a pivotal trial, Vasatova M., Karesova I., Zak P., Horacek J. M. (2014)
Bilous N. I. - TP53 codon 72 single nucleotide polymorphism in chronic lymphocytic leukemia, Abramenko I. V., Chumak A. A., Dyagil I. S., Martina Z. V. (2014)
Iurchenko N. P. - Comprehensive analysis of intratumoral lymphocytes and FOXP3 expression in tumor cells of endometrial cancer, Glushchenko N. M., Buchynska L. G. (2014)
Stashkevych M. - The influence of 5-fluorouracil on activity of thymidine phosphorylase in gastric adenocarcinoma and normal adjacent tissue, Khomutov E., Dumanskiy Y., Matviyenko A., Zinkovych I. (2014)
Bubnovskaya L. - Premorphological alterations in gastric mucosa in patients with gastric cancer: hypoxia level assessed by 31P NMR spectroscopy, Osinsky D., Trachevsky V., Naleskina L., Kovelskaya A., Gumenyuk L. (2014)
Chernichenko O. A. - Effect of androgen suppression on bone mineral density in patients with prostate cancer, Sakalo V. S., Yakovlev P. G., Sakalo A. V., Zhylchuk Y. V., Zsolt A. (2014)
Anatoly I. Bykorez (2014)
Authors index to volume 36 (2014) (2014)
Subject Index to volume 36 (2014) (2014)
Acknowledgement (2014)
Title, contents (2015)
Gluzman D. F. - Leukemic blast cells and controversies in models of hematopoiesis, Sklyarenko L. M., Zavelevich M. P., Koval S. V., Ivanivskaya T. S. (2015)
Grigoryeva E. S. - Smoking-related DNA adducts as potential diagnostic markers of lung cancer: new perspectives, Kokova D. A., Gratchev A. N., Cherdyntsev E. S., Buldakov M. A., Kzhyshkowska J. G., Cherdyntseva N. V. (2015)
Herrera-Covarrubias D. - Long-term administration of prolactin or testosterone induced similar precancerous prostate lesions in rats, Coria-Avila G. A., Chavarra Xicotncatl P., Fernndez-Pomares C., Manzo J., Aranda-Abreu G. E., Hernndez M. E. (2015)
Todor I. N. - Metabolic changes during development of Walker-256 carcinosarcoma resistance to doxorubicin, Lukianova N. Yu., Shvets Yu. V., Lozovska Yu. V., Chekhun V. F. (2015)
Sen A. - In vitro and in vivo evaluation of 2-chloroethylnitrosourea derivatives as antitumor agents, Goswami K. K., Mallick A., Saxena A. K., Sanyal U., Baral R. (2015)
Tkalia I. G. - The antitumor efficacy of cisplatin in combination with triptorelin and exemestane therapy for an ovarian cancer ascites model in Wistar rats, Vorobyova L. I., Grabovoy A. N., Svintsitsky V. S., Tarasova T. О. (2015)
Burlaka A. P. - Redox-regulation of gelatinases during growth of cisplatin-sensitive and resistant Guerin carcinoma, Ganusevich I. I., Lozovska Yu. V., Lukianova N. Yu., Chekhun V. F. (2015)
Muzalov I. I. - Peculiarities of DNA damage caused by exogenous nitric oxide combined with fractionated low dose ionizing radiation in normal and tumor cells, Mikhailenko V. M. (2015)
Poplawski T. - Polymorphism of DNA mismatch repair genes in endometrial cancer, Sobczuk A., Sarnik J., E. Pawlowska, Blasiak J. (2015)
Osinsky S. - CD8 and CD45RO T lymphocytes in bone marrow of gastric cancer patients: correlation with disseminated tumor cells and disease outcome, Kovelskaya A., Bubnovskaya L., Osinsky D., Merentsev S. (2015)
?r?n Y. - The role of cardiac biomarkers as predictors of trastuzumab cardiotoxicity in patients with breast cancer, Utkan G., Yalcin B., Akbulut H., Onur H., Oztuna D. G., enler F. ?., Demirkazk A., li F. (2015)
Chekhun S. V. - СD44+/CD24? markers of cancer stem cells in patients with breast cancer of different molecular subtypes, Zadvorny T. V., Tymovska Yu. O., Anikusko M. F., Novak O. E., Polishchuk L. Z. (2015)
Lahjouji A. - The immunophenotype of adult t acute lymphoblastic leukemia in Morocco, Bachir F., Bennani S., Quessar A., Amzazi S. (2015)
Sviezhentseva I. O. - Functional activity of CD34-positive cells in chronic myeloid leukemia patients with different response to imatinib therapy, Perekhrestenko T. P., Bilko D. I., Gordienko A. I., Diachenko M. V., Dyagil I. S. (2015)
Rivkina A. - Peripheral blood lymphocyte phenotype of ZAP-70+ and ZAP-70 patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia, Holodnuka Kholodyuk I., Murovska M., Soloveichika M., Lejniece S. (2015)
Igci Y. Z. - Expression profiling of SCN8A and NDUFC2 genes in colorectal carcinoma, Bozgeyik E., Borazan E., Pala E., Suner A., Ulasli M., Gurses S. A., Yumrutas O., Balik A. A., Igci M. (2015)
Autor index (2010)
Antsiferov A. - The nature and prediction of regional zoning for dynamic phenomena in mines of the Donets Coal Basin, Dovbnich M., Kanin V., Viktosenko I. (2010)
Astafurov S. - Computer-aided investigation of fault zone deformation response to low-amplitude dynamic mechanical actions, Shilko E., Grigoriev A., Panchenko A., Psakhie S. (2010)
Astafurov S. - On the influence of deformation mechanisms of different scales on regularities of response of shear fault zones under nonequiaxal compression loading, Shilko E., Sergeev V., Panchenko A., Psakhie S. (2010)
Azimov O. - Recent stress deformation in disjunctive zones on the base of remote sensing data (2010)
Bakhmutov V. - Drake Passage: crustal structure, tectonic evolution and new prognosis for local HC accumulations along the Antarctic Peninsula margin, Solovyov V., Korchagin I., Levashov S., Yakymchuk N., Bozhezha D. (2010)
Belyi1 T. - Numerical modeling of cloud and precipitation evolution and its connection with entropy, Pirnach A. (2010)
Bobrov A. - The effect of variable viscosity in the Earth’s mantle on the stress field of the mantle and an overlying continent, moving self-consistently due to mantle flow, Baranov A. (2010)
Bogdanov Yu. - First instrumental recognition of the Earth eigenmodes in radio frequency electromagnetic radiation, Kvasnyuk A., Kobolev V., Loyko N., Rusakov O., Pavlovych V., Shuman V. (2010)
Bogdanova S. - The exotic Volgo-Uralia: circular-and-linear structures of the crystalline crust defined by Paleoproterozoic mantle upwelling, Postnikov A., Trofimov V. (2010)
Boychenko S. - The scenarios of repeatability of catastrophic climatic phenomena in Europe and Ukraine under the influence of climate changes (with use of historical records and manuscripts for the last millennium) (2010)
Burmin V. - Distribution of elastic parameters in the Earth’s core 26 B. Busygin, S. Nikulin, E. Zatsepin, I. Garkusha The methodology of operative prognosis of hydrocarbons by gravity-magnetic and space data (2010)
Busygin B. - The methodology of operative prognosis of hydrocarbons by gravity-magnetic and space data, Nikulin S., Zatsepin E., Garkusha I. (2010)
Cao Dinh Trieu - Lithosphere structure of Vietnam and adjacent territories based on seismic P-waves tomography and gravity, Starostenko V., Tsvetkova T., Legostaeva O., Zaets L., Pham Nam Hung, Bui Anh Nam, Le Van Dung (2010)
Danylenko V. - Autowave solutions of a nonlocal model for geophysical media taking into account the hysteretic character of their deformation, Skurativskyy S. (2010)
Diament M. - What does Grace satellite mission tell us about seismic cycle?, Mikhailov V., PanetI. PanetI., F. Pollitz F. (2010)
Dimaki A. - Numerical study of dynamic phenomena in the coal seam with taking into the account the influence of gas filtration and diffusion, Shilko E., Dmitriev A., Zavsek S., Psakhie S. (2010)
Dovbnich M. - Geodynamic and geotectonic position of the geoisostatic stress fields of seismic active segments of Ukraine, Demianets S. (2010)
Drevitska O. - The seasonal location of the core of the Earth — is an important geodynamic factor of the planet (2010)
Drozdovskaya A. - Geoenergogenerated dynamic cataclysms as the launch mechanism of the origin and evolution of the terrestrial life (2010)
Dubovenko Yu. - On the ambiguity of 4D gravity monitoring of geological media, Chorna O. (2010)
Fialko Y. - Shallow coseismic slip deficit due to large (M7) strike-slip earthquakes (2010)
Foley B. - The onset of plate tectonics on super-Earth’s using a damage rheology, Bercovici D., Landuyt W. (2010)
Galvan B. - Ancient CPU-GPU simulation of evolving fracture networks in a poro-elasto-plastic medium with pressure-dependent permeability, Miller S. (2010)
Goncharov A. - Thermal conductivity of the deep Earth’s minerals (2010)
Groza O. - Earthquake as kinetic process, Groza V. (2010)
Gryn’ D. - Separation of thin layered geological medium fields, Mukoyed N. (2010)
Gusev V. - The atmosphere heating due to wideband acoustic and shock waves propagating (2010)
Hofmeister A. - Accurate deteriminations of vibrational and radiative thermal transport in perovkite, rocksalt, and related structures (2010)
Jelenska M. - Identification of magnetic carriers of original and secondary NRM components recorded in Devonian sediments from Podolia, SW Ukraine, Kadzialko-Hofmokl M., Bakhmutov V., Poliachenko I., Ziolkowski P. (2010)
Kendzera A. - Lessons for Ukraine about recent strong earthquakes in the world, Lisovoi Yu., Amashukeli T., Farfuliak L., Semenova Y. (2010)
Khazan Ya. - Melt segregation and matrix compaction: closed governing equation set, numerical models, applications, Aryasova O. (2010)
Knox M. - Interactive visualization of large-scale numerical simulations with GPU-CPU systems, Woodward P. (2010)
Klymkovych T. - High resolution study of temporal variations of induction vectors, Rokityansky I., Horodysky Yu., Isac A. (2010)
Kobolev V. - New system of views on the Earth structural evolution: beyond plate tectonics, Orovetsky Yu. (2010)
Korchin V. - Low velocity zones in the Earth’s crust (2010)
Kostuk A. - Comparison results of geodetic and seismic assessment of the Earth's crust deformation process (by example of the Tien Shan), Yunga S. (2010)
Kulik S. - Electric conductivity of the Earth crust in the North-Eastern Part of the Alpine-Himalayan Orogenic Belt, Burakhovich T. (2010)
Kurilenko V. - Towards the problem of genesis of Pripyat-Dnieper-Donetsk avlacogen, Petrova E., Gusynina T. (2010)
Kuskov O. - Constraining the composition, density and thermal state of the lithospheric mantle of the Siberian craton from inversion of seismic data, Kronrod V., Prokofyev A. (2010)
Kutas R. - Surface heat flow and thermal structure modelling of the Lithospere in the Black Sea region (2010)
Kutinov Y. - Reflection of tectonic structures of platform cover of the North of Russian plate in atmospheric field, character of geomagnetic variations and deep’s decontamination, Chistova Z. (2010)
Kuzikov S. - Geodetic estimations of the modern motions on Tien Shan (2010)
Kuzin A. - Some common features in the picture of distributions of elastic heterogeneities of the crust and upper mantle of the Northern Caucasus accordingly to the earthquake converted-wave method, the deep seismic sounding and seismology, Shumlyanska L. (2010)
Lazarenko M. - Neural network for seismic shaking intensity modeling, Korolev V. (2010)
Liashchuk O. - Technical and algorithmic complex of monitoring of the dangerous geodynamics phenomena (2010)
Majcin D. - Thermal state of the West Carpathian lithosphere — measured data and modelling results, Bielik M., Král M. (2010)
Majcin D. - Heat flow refraction on structures with conductivity contrast, Hvo dara M., Bilcik D. (2010)
Maksymchuk V. - Secular variation of the geomagnetic field in Europe for the 1985—2005 years, Horodysky Yu., Marchenko D. (2010)
Maksymchuk V. - Results of the geomagnetic survey on the Ukrainian repeat stations network for the 2005 year epoch, Orliuk M., Tregubenko V., Horodysky Y., Nakalov Y., Myasoyedov V. (2010)
Marchenko A. - 3D magnetic model of the East European Craton and its effect at near-surface and satellite heights, Orliuk M. (2010)
Maslov B. - Dispersion and scatter of elastic waves in a pre-stressed and fractured geological medium (2010)
Medvedev S. - Estimating the stresses within the lithosphere: parameter check with applications to the African Plate, “The African Plate" Working group (2010)
Milanovsky S. - Kola Super-deep — evidence of fluids in the Crust (2010)
Milanovsky S. - Fracturing of the Crust — Geological and Geophysical View, Nikolaevskiy V. (2010)
Morra G. - Boundary element method applied to plume dynamics, Yuen D., Cammarano F. (2010)
Mostovyy V. - Mathematical model of ageing of natural and manmade objects in monitoring systems, Mostovyi S. (2010)
Muraveynyk Ju. - Big bang modelling in core of the Earth and origin of oil and gas (2010)
Mychak S. - Strain state and crustal deformation in the central part of the ingul megablock of the Ukrainian Shield according to structural data on the Novoukrainka massif and the Subbottsy-Moshoryno fault zone, Farfuliak L. (2010)
Mykulyak S. - Computer modeling of nonlinear dynamic processes in structured geophysical media (2010)
Myrontsov N. - Efficient method for solving the resistivity sounding inverse problem (2010)
Myrontsov N. - Method for improving the spatial resolution of resistivity logging (2010)
Nazarevych A. - Extensometric researches in Ukraine: methods, instruments, results, Nazarevych L., Nasonkin V., Boborykina O. (2010)
Nielsen S. - Small-scale convection produces sedimentary sequences, Petersen K., Clausen O., Stephenson R., Gerya T. (2010)
Orliuk M. - Nature of sources of the magnetic anomalies in the Central Depression of the Dnieper-Donets Aulacogen (2010)
Orliuk M. - Spacial-temporal structure of the magnetic field in territory of Ukraine, Romenets A., Sumaruk Yu., Sumaruk T. (2010)
Parphenuk O. - Granitoids localization in collisional overthrust structures subject to thermal conditions-numerical modeling (2010)
Pavlenkova N. - Seismic structure of the upper mantle and problems of geodynamics, Pavlenkova G. (2010)
Petersen R. - Scaling and Performance Analysis of Underworld: Towards the One Billion Particle Target, Stegman D. (2010)
Pogorelov V. - Stress modeling in the Central Asia crust, importance of gravity stresses, Baranov A., Alekseev R. (2010)
Prykhodchenko O. - Main tectonic regularity in the structure of continental margins, Karpenko I. (2010)
Psakhie S. - Model study of influence of internal stresses on deformation and seismic processes in convergent plate boundary zones by the example of Lake Baikal ice cover, Shilko E., Astafurov S., Dimaki A., Ruzhich V. (2010)
Pysklywec R. - Three-dimensional mantle lithosphere deformation at collisional plate boundaries: A subduction scissor across the South Island of New Zealand, Ellis S., Gorman A. (2010)
Rebetsky Yu. - Rocks with elasticity in mantle convection (2010)
Rokityansky I. - Seasonal variation of induction vectors, Klymkovych T., Babak V., Savchenko T. (2010)
Sanchez D. - High Rayleigh Number Mantle Convectionon GPU, Yuen D., Wright G., Barnett Jr. G. (2010)
Sharma A. - Observation and analysis of ULF data associated with Mb=4.5 Koyna-Warna (India) earthquake, Patil A. (2010)
Sharov N. - Deep structure and geodynamics of the euro-arctic region (2010)
Shliakhovyi V. - Earth’s tidal tilt jumps and their relationship to earthquake source’s physics, Chernyi V., Shliakhovyi V. (2010)
Shumlyanska L. - 3D velocity model of the crust and upper mantle of the Ukrainian Shield, Tsvetkova T., Tripolsky A., Tripolska V. (2010)
Sobisevich L. - Ultra low-frequency electromagnetic variation observed prior to development of an earthquake followed by tsunami, Kanonidi K., Sobisevich A. (2010)
Sobisevitch L. - Study of deep underground structure of mud volcanoes in North-Western Caucasus by means of geological and geophysical methods, Sobisevitch A. (2010)
Sobolev E. - Current assessment and accounting of geodynamic phenomena in engineering geology with geological and geophysical methods of investigation, Vysotyuk V. (2010)
Starostenko V. - Geodynamics of lithosphere as one of the crucial factors of mineral deposits formation of Ukraine, Gintov O., Kutas R., Pashkevich I. (2010)
Starostenko V. - Deep structure and geodynamics of the Kirovograd ore district (Ukranian Shield): correlation of geological and seismic data, Kazansky V., Drogitskaya G., Popov N., Tripolsky A. (2010)
Starostenko V. - Variations in the crustal types of the Dnieper-Donets Basin and surrounding areas from 3D gravity modelling, Kuprienko P., Makarenko I., Legostaeva O., Savchenko A. (2010)
Starostenko V. - Lithospheric inhomogeneity in the Black Sea from geophysical data, Makarenko I., Rusakov O., Pashkevich I., Kutas R., Legostaeva O. (2010)
Stegman D. - Plate Tectonics from the Top-down, Schellart W., Capitanio F., Farrington R. (2010)
Suetnova E. - Dynamic of gas hydrate deposits evolution under subaqueous conditions (2010)
Sumaruk Yu. - Secular variations at Ukrainian magnetic observatories (2010)
Sumaruk T. - Quasi-biennial variations of the solar and geomagnetic activities, Sumaruk P. (2010)
Tackley P. - 3D Spherical models of coupled mantle thermo-chemical evolution, plate tectonics, magmatism and core evolution incorporating self-consistently calculated mineralogy, Nakagawa T., Deschamps F., Connolly J. (2010)
Timoshkina E. - Induced small-scale convection in the asthenosphere in continent-continent collision zones, Mikhailov V. (2010)
Tsvetkova T. - Mantle seismic tomography beneath East-European Platform (2010)
Tyapkin K. - The disturbances of the equilibrium state of the rotating Earth and the physical nature of its tectonic activations and modern earthquakes: generality and differences, Dovbnich M. (2010)
Tiapkina O. - High-quality seismic imaging and interpretation of prospective features in a thrust zone of onshore Ukraine, Polunin O. (2010)
Usenko O. - Heat flow pattern and fault structures in Donbas (2010)
Vakhnenko V. - Modeling of the nonlinear resonant response in sedimentary rocks, Vakhnenko O., TenCate J., Shankland T. (2010)
Vengrovich D. - Computer simulation related to salt tectonics in the Dnieper-Donets basin (2010)
Vengrovich D. - Digital modeling of the rift processes in the Dnieper-Donets Basin, Ukraine, Starostenko V., Danylenko V. (2010)
Verpakhovska A. - Possibilities of seismic migration for interpretation of wide-angle reflection/refraction profiles, Pylypenko V., Pylypenko O. (2010)
Vladimirov V. - Hydrodynamic-type model of relaxing media (2010)
Yegorova T. - Lithosphere structure of the Black Sea basin from seismic tomography and 3D gravity analysis, Yanovskaya T., Gobarenko V., Baranova E. (2010)
Yuen D. - Important influences of depth-dependent lower-mantle properties on the formation of a plume-fed asthenosphere in the upper mantle, Tosi N., Cadek O. (2010)
Zagorodnya S. - Current methods of assessment of the Kremechutskiy reservoir basin within Cherkassy region: Research of the ecological state of Kremenchug reservoir within Cherkassy region by ERS methods, Novik M., Radchuk I., Shevyakina N. (2010)
Zaiets L. - Influence of surroundings features on the velocity structure of mantle under South-East Asia from data of seismic tomography, Tsvetkova T., Bugaienko I., Shumlanskaya L. (2010)
Zankevich B. - On the problem of correlation between the faults of the Ukrainian Shield and mantle fault zones, Shafranska N. (2010)
Harris A. - What is a "Typical” Mantle Plume?, Kincaid Ch. (2010)
Karpeev D. - GPU support for sparse matrix calculations in PETSc, with applications to nonlinear Stokes (2010)
McArthur E. - WebViz: A web-based collaborative interactive visualization system for largescale data sets, Weiss R., Yuen D., Knox M. (2010)
Rustad J. - Molecular Paleoclimatology: Quantum Chemistry and the History of the Earth’s Atmosphere (2010)
Lapusta N. - Interaction of earthquakes and slow slip: Insights from fault models governed by lab-derived friction laws (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського