Сурова В. М. - Аналіз основних типів мозаїки з декоративного каміння з метою підготовки її вартісних критеріїв на ринку України (2010)
Грущинська О. В. - Застосування ІЧ-спектроскопії для діагностики алмазів та їх імітацій, Гаєвський Ю. Д., Бєлєвцев О. Р. (2010)
Остафійчук Н. М. - Геолого-промислова характеристика та класифікація пегматитів Волинського родовища п’єзокварцу (2010)
Бень Н. В. - Ритуальні пам’ятники з декоративного каміння (2010)
Манохін О. Г. - Концепція використання інформаційних технологій у роботі експертів ДГЦУ, Манохіна Л. В., Соловко Г. Ф., Максюта О. В. (2010)
Коштовне камiння (2010)
Декоративне камiння (2010)
Інформація (2010)
Балацинова А. Д. - Етапи й основні форми наукового співробітництва лабораторії "Макаренко-реферат” з українськими макаренкознавцями (2015)
Васильєва С. О. - Фактор впливу на розвиток професійного статусу вчителів (початок ХІХ ст.) (2015)
Гуріна В. О. - Педагоги та діячі мистецтва про мистецьку підготовку жінок (2015)
Корнюш Г. В. - Одеський період життя та громадсько-педагогічної діяльності М. М. Ланге (1888–1921 рр.) (2015)
Куліченко А. К. - Організаційні новації в медичній школі Гарвардського університету за часів Ч. В. Еліота (2015)
Сущенко Т. И. - Педагогические наставления К. Д. Ушинского и современный личностно-ориентированный педагогический процесс (2015)
Андреєва М. О. - Соціальна компетентність студентської молоді: здоров’язбережувальний підхід, Василенко О. М. (2015)
Андрєєва К. О. - Музика в музеї. Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай (2015)
Бабаліч В. А. - Організаційно-методичні аспекти підготовки студентів-медиків до пропаганди здорового способу життя (2015)
Богомол С. А. - Громадська організація як суб’єкт соціального виховання молоді з особливими потребами (2015)
Вороновська Л. П. - Професійна мобільність фахівця комунального господарства (2015)
Глущенко Н. В. - Тренерсько-педагогічні особливості підготовки боксерів, Степаненко А. О. (2015)
Горобець Т. В. - Практична підготовка з музичного інструмента (фортепіано) студентів відділення "дошкільне виховання” вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, Шкоба В. А. (2015)
Дяченко І. М.  - Розвиток індивідуальності студента під час позааудиторної роботи (2015)
Єрмак Л. С. - Оцінювання якості освіти в Новій Зеландії (2015)
Єрьоменко О. А. - Психолого-педагогічний супровід корекції вад особистісного розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Єфремова Г. Л. - Андрагогічні засади професійного розвитку соціальних педагогів у системі післядипломної освіти (2015)
Жигірь В. І. - Інтеграція змісту педагогічної й управлінської підготовки майбутнього педагога як менеджера освіти (2015)
Захаріна А. Г. - Підготовка майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності: теоретичний аспект (2015)
Ільєнко О. Л. - Особливості особистісно-діяльнісного підходу в дослідженні проблеми конкурентоспроможності фахівця (2015)
Керницький О. М. - Формування готовності курсантів льотних навчальних закладів до професійної діяльності (2015)
Кошелева Н. Г. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до проектування особистісно-розвивальних технологій професійного навчання (2015)
Левченко Л. C. - Розвиток креативної освіти в професійній самореалізації особистості (2015)
Лежавська А. А. - Підходи до визначення сутності та структури економічної культури фахівця (2015)
Лещенко Г. А. - До питання професійної надійності авіаційних фахівців (2015)
Лісіна Л. О. - Психолого-педагогічні умови формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя (2015)
Цайчжи Л. - Этнический туризм как средство формирования этноэстетической культуры молодежи в Китае, Циин Х. (2015)
Маляренко А. М. - Педагогічні умови формування професійно-етичної культури студентів у медичному коледжі (2015)
Мурзіна О. А. - Класифікація понять "цінність” і "ціннісні орієнтації” у психології, педагогіці та юридичній літературі (2015)
Надтока О. О. - Постановка проблеми підготовки майбутніх тренерів-викладачів до виховної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах (2015)
Нікулочкіна О. В. - Х’ютагогіка як учіння про самоосвіту: сучасні інформаційно-комунікаційні технології супроводу (2015)
Павленко М. А. - Структура та зміст громадянської позиції майбутніх учителів (2015)
Пангєлова Н. Є. - Комплексний підхід до розвитку координаційних здібностей школярів, Кириченко В. М. (2015)
Панченко О. І. - Психолого-педагогічний досвід сучасної науки у формуванні професійного мислення сучасних конкурентоспроможних фахівців (2015)
Пісоцька М. Е. - Питання індивідуалізації в психологічних дослідженнях (2015)
Прокопченко О. Є. - Методика організації та проведення занять з медичної фізики та біофізики, що заснована на когнітивних технологіях навчання (на прикладі впровадження інтернет-базованих демонстраційних технологій та використання засобів комп’ютерної математики і моделювання) (2015)
Проценко О. С. - Обґунтування технології формування життєвої компетентності в учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Руколянська Н. В. - Формування професійної культури та правничої етики майбутніх юристів (2015)
Саєнко Н. В. - Підготовка інженера-інтелігента як завдання вищої технічної освіти (2015)
Сапожников С. В. - Організаційна модель вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону (2015)
Сінопальнікова Н. М. - Оволодіння майбутніми вчителями-логопедами досвідом професійної діяльності (2015)
Скринник Т. В. - Дослідження змісту та структури поняття активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжу технічного профілю (2015)
Сущенко Р. В. - Формування управлінської культури майбутнього інженера залізничного транспорту як педагогічний процес (2015)
Тарасенко Р. О. - Оцінка результатів формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів: особистісний компонент (2015)
Терьохіна О. Л. - Орієнтація процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-машинобудівників на комплексне формування інженерного мислення (2015)
Трофімук К. В. - Організація мовленнєвої практики в процесі навчальної взаємодії при підготовці майбутніх фахівців (2015)
Царенко К. В. - Розвиток професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації як педагогічна проблема (2015)
Червоний П. Д. - Компоненти та рівні готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України (2015)
Чередніченко Г. А. - Особливості іншомовної професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі, Шапран Л. Ю. (2015)
Чернєга О. А. - Підготовка майбутнього інженера-педагога до самопросування у професійної діяльності (2015)
Шаповалова І. В. - Компоненти процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконалення (2015)
Шевченко С. В. - Параметри готовності майбутніх бухгалтерів до автоматизації бухгалтерського обліку на малих підприємствах (2015)
Щебликіна Т. А. - Моніторинг професійних знань майбутніх учителів гуманітарних предметів (2015)
Бенедюк В. В. - Технології застосування краєзнавчого принципу при вивченні географії у 6 класі (2015)
Корольова Л. М. - Аналіз стану готовності вчителів початкових класів до формування креативних здібностей у молодших школярів (2015)
Куринная А. Ф. - Анализ текстов собственной речевой деятельности учащихся в контексте словоцентрического подхода (2015)
Мазін В. М. - Визначення сутності та цільових орієнтирів позакласної виховної роботи вчителя загальноосвітнього навчального закладу, Сущенко А. В. (2015)
Плачинда Т. С. - До питання фахової підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (2015)
Скірко Г. З. - Психолого-педагогічне діагностування готовності старших дошкільнят до навчальної діяльності (2015)
Тугай В. М. - Моральне виховання молодших школярів як психолого-педагогічна проблема (2015)
Ульянова В. С. - Сутність і структура професійної компетентності майбутніх учителів художньої культури та майбутніх учителів музичного мистецтва, етики й естетики в теорії педагогічної думки (2015)
Ушмарова В. В. - Комунікативна культура як складова особистісної готовності вчителів початкової школи до роботи зі здібними учнями (2015)
Бельмаз Я. М. - Роль інституту наставництва в професійному розвитку викладачів вищої школи в США та Великій Британії (2015)
Борхович С. М. - Досвід практичної підготовки бакалаврів теології в умовах ознайомчої практики (2015)
Голік О. Б. - Контроль за навчальною діяльністю магістрантів (2015)
Грінченко М. С. - Розвиток соціальності студентської молоді в умовах віртуального простору (2015)
Захаріна Є. А. - Особливості організації педагогічної практики бакалаврів з фізичного виховання (2015)
Ігнатюк О. А. - Необхідність удосконалення методик формування знань щодо психології безпеки професійної діяльності у фаховій підготовці майбутніх інженерів, психологів та викладачів вищої школи, Демідова Ю. Є. (2015)
Кривильова О. А. - Стан психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів птнз в умовах вищого навчального закладу (2015)
Руденко Н. В. - Педагогічні умови формування професійно-ціннісного ставлення іноземних студентів до освітньої діяльності у ВНЗ (2015)
Семененко І. Є. - Проблеми фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого навчального закладу освіти (2015)
Сущенко Л. О. - Зміст і форми підготовки педагога-дослідника в умовах університету (2015)
Хотченко І. А. - Динаміка реформування вступного іспиту до вищих навчальних закладів КНР (2015)
Шумельчик Л. Б. - Формування інноваційного мислення в студентів інженерно-технологічного профілю в умовах інформаційно-освітього середовища (2015)
Титул, зміст (2010)
Від редакції (2010)
Ладжун Ю. I. - Прогнозування виходу вагової частки готової продукції залежно від форми сировини дорогоцінного каміння та геометричних параметрів огранування (2010)
Пегловський В. В. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 7, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2010)
Гелета О. Л. - Геолого-промислові типи декоративних гранітів УЩ, Сергіенко І. A. (2010)
Шатковська І. В. - Огляд законодавства України у сфері державного регулювання обігу коштовного каміння, Діхтяренко С. В., Рещенко Л. O. (2010)
Словник напівдорогоцінного каміння (2010)
Манохін О. Г. - Етап дослідної експлуатації АРМ "Експерт – ДГЦУ – Митниця" (декоративний камінь), Манохіна Л. В., Соловко Г. Ф., Максюта О. В. (2010)
Татарінцев В. I. - Державний гемологічний центр України отримав статус лабораторії CIBJO (2010)
Україна та світ (2010)
Міжнародний форум "Індустрія каменю – 2010" (2010)
Коштовне камiння (2010)
Декоративне камiння (2010)
Інформація (2010)
Сідельникова Л. П. - Боргова політика України в умовах нестабільної економіки (2011)
Римарська Н. І. - Принципи побудови та функціональна структура бюджетної системи України, Корягін М. В. (2011)
Хлівний В. К. - Реалії прогнозування податкових надходжень бюджету в Україні, Котіна Г. М. (2011)
Кашуба Я. М. - Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємництва (2011)
Кобець В. М. - Вплив вертикально інтегрованих ланцюжків поставок на ринкову владу галузі (2011)
Шевченко Н. В. - Ринкова капіталізація акціонерних товариств: сутність, функції та проблеми управління (2011)
Фарафонова Н. В. - Формування фонду відтворення основних засобів суб’єктів господарювання в ринкових умовах (2011)
Ватченко О. Б. - Аналіз розвитку промисловості України в умовах трансформаційних змін, Свистун К. О. (2011)
Миронова Л. Г. - Концепція моделювання управління трудовим потенціалом у постіндустріальній економіці (2011)
Майсюра О. М. - Організаційна культура в управлінні персоналом (2011)
Нестеров Д. Ю. - Тенденції розвитку фінансових механізмів у сфері пенсійного страхування (2011)
Балабанюк Ж. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації (2011)
Пасічний М. Д. - Механізм управління дефіцитом бюджету в умовах соціально-економічних перетворень (2011)
Виноградчий В. І. - Стратегії розвитку агротекстильного кластера (2011)
Самохвал Н. П. - Місце поточних зобов’язань в системі бухгалтерського обліку підприємства (2011)
Афоніна Є. В. - Ринок державних облігацій в Україні: етапи розвитку та сучасні проблеми (2011)
Дергалюк Б. В. - Проблеми вибору критеріїв ефективності механізму державного регулювання лізингової діяльності (2011)
Базь М. О. - Підходи до оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту (2011)
Барбаріч Т. М. - Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості житомирської області (2011)
Бичков О. О. - Соціально-економічні регулятори розвитку підприємств (2011)
Василиця О. Б. - Роль іноземного капіталу у розвитку ндідкр у посттрансформаційних економіках (2011)
Зеленська М. О. - Ефективність управління потенціалом підприємства (2011)
Литвин А. Є. - Регулювання світового ринку інформаційних технологій (2011)
Пурденко О. А. - Аналіз непрямих податків та інших податків і зборів в електроенергетичній галузі у умовах євроінтеграційних процесів (2011)
Кононова І. В. - Проблеми функціонування будівельних підприємств України в сучасних умовах (2011)
Бурбела О. В. - Управління та моделювання cистеми менеджменту якості та алгоритм розрахунку економічної ефективності від її впровадження, Шалагай Ю. О. (2011)
Ковтун М. В. - Порівняльна характеристика ринку житла розвинутих та перехідних економік (2011)
Малай А. О. - Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України (2011)
Банчук М. В. - Стратегічні питання конкордації кадрової політики в державному та регіональному управлінні охороною здоров’я України (2011)
Фойгт Н. А. - Децентралізація, деінституціалізація та модернізація як сучасні виклики реформування соціальних послуг в умовах демографічного старіння (2011)
Дмитренко Г. В. - Проблеми реального фінансового стану підприємств лісового стану України (2011)
Гусєв В. О. - Парадигма сталого інноваційного розвитку України, Мужилко О. О. (2011)
Царьов Ю. О. - Історичні аспекти державного врегулювання процесів договірно-правового оформлення кордону між сполученими штатами америки та канадою (2011)
Лисов І. В. - Оцінка впливу державної політики у сфері житлового будівництва на показники якості життя в Україні (2011)
Подобєд Н. В. - Міжнародний досвід реалізації молодіжної політики та можливості його застосування в Україні (2011)
Новаченко Т. В. - Генезис авторитету керівників органів державної влади в контексті сучасних суспільних змін (2011)
Міщенко Р. І. - До питання фаховості працівників у сфері державних закупівель (2011)
Івачевська Т. В. - Держана політика в сфері інтелектуальної власності в Україні (2011)
Левітан А. Л. - Державне регулювання міграційним процесом і протидія незаконній міграції в Україні (2011)
Романовський О. О. - Економічна доцільність існування інноваційних підприємницьких університетів (2011)
Гайдуцький А. П. - Роль і значення міграційного капіталу у забезпеченні макроекономічної стабільності та соціального розвитку України (2011)
Бутко М. П. - Методологічні підходи до оцінки ефективності функціонування регіонального ринку продовольчих ресурсів, Шевченко О. М. (2011)
Голян В. А. - Фіскальне регулювання природокористування: теоретико-методологічні засади врахування територіальних відмінностей рівня ресурсно-екологічної спрямованості податкових надходжень, Бардась В. М. (2011)
Ляшенко О. М. - Концептуальна модель комерціалізації трансферу технологій (2011)
Шапуров О. О. - Економічні аспекти тіньової економіки (2011)
Мартякова Е. В. - Принципы построения приватизационного паспорта угольных шахт, Грибиненко О. Н. (2011)
Савчук С. И. - Черная металлургия Украины в периоды "благоденствия" и мирового кризиса (2011)
Понеділко О. В. - Концептуальні засади ефективного розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції (2011)
Савелко С. О. - Вдосконалення внутрішнього регулювання банківської системи на засадах організації системи управління ризиками (2011)
Савелко Т. В. - Дослідження впливу регуляційних функцій на розвиток банківської системи (2011)
Скоробогач О. І. - Капіталізація малих та середніх банків як важливий інструмент забезпечення надійності банківської системи України (2011)
Шапурова О. О. - Неформальні інтеграційні об єднання в сучасному економічному просторі України (2011)
Іванов С. В. - Розробка математичної моделі виробничої програми підприємства (2011)
Довбуш В. І. - Теоретико-організаційні аспекти нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку (2011)
Поляков М. А. - Роль стратегічного планування в управлінні регіональним розвитком (2011)
Миронова Л. Г. - Ієрархічна система управління розвитком трудового потенціалу в постіндустріальній економіці (2011)
Пахомова Н. І. - Удосконалення механізмів підбору кадрів дипломатичної служби України (2011)
Караченцева К. О. - Оптимізація обсягів професійної підготовки безробітних як напрям у формуванні економіки знань (2011)
Демченко Т. С. - Гармонізація фінансових та наукових аспектів інноваційних проектів агроформувань (2011)
Карпович О. М. - Аналіз діяльності державних національних інноваційних центрів (2011)
Чорна Л. О. - Алгоритми формування механізму адаптації підприємства до кризових умов, Кудлаєнко С. В. (2011)
Моісеєнко Р. О. - Методологічні підходи до визначення вартості лікування в стаціонарі, Долот В. Д., Яцюк М. І., Ляховченко Л. А., Радиш Я. Ф. (2011)
Банчук М. В. - Інформаційне середовище як складова державного управління галуззю охороною здоров’я (2011)
Васюк Н. О. - Щодо кадрового забезпечення охорони здоров’я в Україні (за матеріалами літературних джерел) (2011)
Волянський П. Б. - Життєзабезпечення постраждалого населення в надзвичайних ситуаціях мирного характеру (2011)
Кобець А. С. - Співвідношення між трансформацією, модернізацією та реформуванням освітньої сфери (2011)
Мусієнко І. І. - Ефективна інформаційно-аналітична система забезпечення державного управління вищою освітою (2011)
Чернов С. І. - Регіональний розвиток як об’єкт державного управління (2011)
Овчаренко В. А. - Подходы к управлению связностью социально-экономических систем (2011)
Алейнікова О. В. - Механізм виділення ресурсів для державної підтримки апк у сучасних умовах (2011)
Міщенко Д. А. - Інституційні засади державного регулювання аграрного сектора економіки в умовах світової організації торгівлі (2011)
Лисов І. В. - Аналіз розвитку житлового будівництва країн світу (2011)
Поплевічева Н. Г. - Офшорні тіньові потоки у контексті державної політики детінізації економіки (2011)
Левкун Т. В. - Теоретичні засади державної регуляторної політики в галузі будівництва та архітектури: підходи до тлумачення дефініцій (2011)
Канченко А. В. - Інформаційне забезпечення політики президента України: інституційний аспект (2011)
Гриценок О. В. - Проблеми державного управління у сфері розвитку інформаційного суспільства в Україні (2011)
Ткаченко В. І. - Система державного управління освітою естонії (2011)
Титул, зміст (2011)
Від редакції (2011)
Сурова В. М. - Діагностика жадеїту та нефриту за допомогою ІЧ-Фур'є спектрометра (2011)
Ємельянов І. О. - Діагностика алмазів за допомогою приладу "DiamondView™", Грущинська О. В., Бєлєвцев О. Р. (2011)
Пегловський В. В. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 6, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2011)
Гелета О. Л. - Дослідження початкових стадій вивітрювання лабрадоритів у виробах та архітектурних пам’ятниках України, Сергіенко І. A. (2011)
Ляшок В. I. - Третя Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція "Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання" (2011)
Альбіна Ніконенко: "Компанія "Bareks Marmyr" намагається задовольнити бажання найвимогливіших замовників" (2011)
Беліченко О. П. - Підвищення кваліфікації фахівців ДГЦУ у 2010 році: навчальні курси "Облагородження дорогоцінного каміння" у лабораторії "Gemlab" (м. Бангкок, Таїланд), Бєлєвцев О. Р., Вишневська Л. І., Донцова Г. Д. (2011)
Сурова В. М. - Відвідування фахівцями ДГЦУ лабораторії синтезу мінералів ІЕМРАН, Гаєвський Ю. Д. (2011)
Україна та світ (2011)
Коштовне камiння (2011)
Декоративне камiння (2011)
Інформація (2011)
Дзюба І. - З нагоди 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка (2014)
Глузман С. - Языки и культура в Украине (без претензии на академичность) (2014)
Хо Сун Чьол - Национальное единство и национальная гармония для Украины (2014)
Копылов С. - Слово – смысл – культура: Бахтин и наши дни (2014)
Дьячук С. - Національна мова в контексті сучасних глобалізаційних процесів (2014)
Балл Г. - Модуси культури як одиниці її аналізу, Мєдінцев В. (2014)
Івашкевич Е. З. - Психологічна характеристика компонентів соціального інтелекту особистості (2014)
Данкевич Т. - Поняття емоційності та експресивності (на матеріалі англійської мови) (2014)
Yudkin-Ripun I. - The atrical origins of the stream of consciousness in S. Maugham’s "Theatre” (2014)
Козубай Л. - Писанка у сучасному мистецтві (2014)
Кушнір Л. - Авторська лексика роману Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів": лінгвістичний статус і класифікація (2014)
Остапчук А. - Вербалізація концепту руху в просторі в сучасній китайській мові (2014)
Крижановська Н. - Мовно-стильові особливості історичного роману Юрія Хорунжого "Вірую" (2014)
Коротка С. - Прагматичні пресупозиції в сучасній англомовній художній прозі (2014)
Коваль Н. - Особенности художественного языка "Преступления и наказания" Ф. М. Достоевского и "Подземелий Ватикана" А. Жида (2014)
Зубков Е. - Смысл словоупотребления "Не верь, не бойся, не проси" в русском уголовном дискурсе (2014)
Данилевська О. - Деякі особливості ядерної зони хороніма-концепта Україна (2014)
Давиденко І. - Концепти ‘душа’ та ‘серце’ в мовній картині світу українців (на матеріалі роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"), Давиденко Т. (2014)
Гришко О. - Аналіз українського національного характеру через мову художніх творів (2014)
Галицька Є. - Структурно-семантична специфіка номенклатури парфумерно-косметичних товарів (2014)
Беценко Т. - Мовосвіт правових кодів українського фольклору (2014)
Борщевський С. - Семантична девіація історичних номінацій в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі романів В. Скотта), Олександрова Г. (2014)
Білінська Л. - Зміна політичного устрою та перейменування вулиць: досвід Німеччини (2014)
Чугу С. - Концептосферa художественного текста: лингво-когнитивный аспект (2014)
Ткачик О. - Номінативні процеси в англомовному політичному дискурсі (скорочення, усічення, злиття, реверсія, конверсія) (2014)
Подолина О. - К вопросу о роли именных терминологических словосочетаний (ТС) в семантической организации учебного текста (на материале финансово-кредитного подъязыка) (2014)
Бевзо Г. - Концептуальна сфера "екологія" в англійській та українській мовах (2014)
Вublyk T. - Pragmatic loading of meditative parables by Anhony de Mello (2014)
Василькова І. - Синергетична самоорганізація концепту "гостинність” у різносистемних мовах та виявлення суттєвих ознак об’єкта через синкретизм співвідношень (2014)
Козубай В. - Лінгвокультурологічна природа евфемії (2014)
Колінько О. - Лейтмотив як засіб ритмізації тексту (2014)
Матіяш І. - Динаміка семантичної структури лексеми mother в контексті еволюції британської мовної картини світу (2014)
Кононова Д. - Реалізація причинно-наслідкових зв’язків як засіб формування та корегування картин світу комунікантів (2014)
Файфер Н. - Проблеми каталогізації документів іноземними мовами (2014)
Дубенко О. - Жанрова належність художнього твору крізь призму його колористики (2014)
Стрига Е. - Мовна особистість як соціокультурний феномен (2014)
Вікторова Л. - Міжкультурна комунікація: лінвістичний аспект (2014)
Levandovska I. - The English language in America (2014)
Кавера Н. - Дієслівна семантика стану на тлі понять "стан” і "процес” у сучасному мовознавстві (2014)
Житар І. - Проблема граматичних зв’язків вставлених конструкцій із членами речення (2014)
Галій Л. - Конструкції з присвійними займенниками в сучасній англійській та українській мовах (2014)
Вирста Н. - Прізвища Покуття, мотивовані назвами професій (морфологічний спосіб творення) (2014)
Усаченко І. - Граматична інтерференція в контексті шведсько-англійського білінгвізму (2014)
Стоцька І. - Явище синонімії, антонімії, полісемії та омонімії в українській вокальній лексиці (2014)
Семашко Т. - Стереотип як засіб категоризації мовного досвіду носія етнічної свідомості (2014)
Рибачківська Л. - Місце зіставного словотвору у сучасній контрастивній лінгвістиці (2014)
Прищепчук І. - Теоретико-методичні засади вивчення семантичного розвитку дієслів з поняттєвим компонентом "світло” у германських та слов’янських мовах (2014)
Bidnenko N. - Іnterscientific homonymy as one of the common linguistic processes in terminology (2014)
Давидюк Ю. - Методика концептуального аналізу художнього тексту (2014)
Васецька О. - Метамова опису термінологійної синонімії української мови: терміни синонімний – синонімічний – синонімійний (2014)
Криконюк К. М. - Сполучуваність словотвірних морфем сучасної перської мови у світлі лінгвостатистики (2014)
Кузьма І. - Формування словотвірної норми і дериваційна варіантність (на матеріалі українських прикметників XI-XVIII ст.) (2014)
Князь Т. М. - Фразеологізми української мови з назвами одягу: до проблеми мотивації цілісного значення (2014)
Бігдан М. В. - Особливості розвитку квазібезособових речень у середньоанглійський період (2014)
Компанієць І. - Особливості предикатної лексики в реченнях із відношенням номінації (2014)
Романюха М. В. - Природна метафора в структурі метафоричного поля концептосистеми economy (2014)
Юр`єва О. В. - Прагматика слогану соціальної реклами в аспекті реалізації кооперативних максим Г. П. Ґрайса (2014)
Савченко А. - Формальное строение и организация текста улицы (2014)
Погрібна Т. А. - Міфопоетичні уявлення носіїв чеської традиції та їх відображення у пареміях календарної тематики (2014)
Демкова Т. М. - Мовна особистість публіциста в дискурсі української закордонної публіцистики 60-70-х років ХХ століття крізь призму шевченкової поезії (2014)
Абрамович С. Д. - Трансформация идеи вдохновения в русской литературе ХІХ века: от сакральности к секулярности (2014)
Волощук Е. - Деконструкция советской утопии в цикле репортажей Й. Рота "Путешествие в Россию" 1926 г. (2014)
Миресашвили М. Э. - Культурная идентичность в контексте двух поэм Тараса Шевченко (2014)
Петриашвили О. М. - Гротеск и двойничество в комедии М. А. Булгакова "Иван Васильевич" (2014)
Карпенко С. - Європейський підхід до класифікації жанру української народної казки (2014)
Елисеенко А. - К проблеме переиздания глав романа Б. Поплавского "Аполлон Безобразов" (2014)
Давиденко І. - Інтерпретаційна поліфонія науково-критичних міфів Публія Овідія Назона (2014)
Гойсак В. Л. - Чудо у фольклорній мовній картині світу лемків на матеріалі апокрифічних колядок (2014)
Война М. О. - Дискурс жіночого божевілля у психоделічному просторі прози Цань Сюе (2014)
Бикова Т. В. - Проблема національного характеру гуцула крізь контекст "Гуцульщина як текст" в українській літературі початку ХХ століття (2014)
Фєтісова О. - Інтертекстуальність як характерна риса ідіостилю Галини Пагутяк (2014)
Погорєлова О. - Метатекстуальність як прояв постмодерної гри в оповіданні О. Ірванця "Рlay the game" (2014)
Білоус Н. В. - Засоби створення поетичного ландшафту в ліриці А. фон Дросте-Гюльсхоф (2014)
Бондар М. - Концепт "Стамбул" в турецькій мовній картині світу (на матеріалі роману О. Памука "Стамбул: спогади та місто") (2014)
Дещенко М. Г. - Заглавные образы как жанрообразующий фактор литературной сказки Юрия Мамлеева "Ерема-дурак и смерть" (2014)
Дмитриева Н. А. - Реализация поэтологического потенциала архетипа в художественном произведении (на материале романа О. Сыча "Uroboros") (2014)
Дюндик О. А. - Моделі і прийоми творення авторських неологізмів як прояв креативної мовної особистості Євгена Пашковського (2014)
Задорожна О. С. - Жінка в літературі і феміністичний рух в Україні (2014)
Карбашевська О. - Українська та британська фольклорна балада родинної тематики (вивіряння родинної й подружньої вірності) (2014)
Мельник Д. - Пошуки екзистенційної ідентичності у оповіданні Інгеборг Бахманн "Тридцятий рік” (2014)
Ломова С. А. - Переходный характер авторского мира в тексте "Своеручных записок" Н. Б. Долгорукой (2014)
Маценка С. П. - Постмодерністський дискурс про музику в німецькомовному романі (2014)
Меметова Л. А. - Просветительские мотивы в художественной прозе и публицистике Х. Одабаша (2014)
Рева-Лєвшакова Л. В. - Неореалізм – метод чи проміжне явище, напрям чи течія, стиль чи система? (2014)
Сіленко Н. В. - Репрезентація перекладацьких трансформацій при перекладі турецьких газетно-публіцистичних текстів на українську мову (2014)
Kuzenko H. - Difficulties and strategies in translation idioms and fixed expressions (2014)
Загороднюк А. С. - Способи перекладу англомовних юридичних терміносполучень мови права ЄС українською мовою (на матеріалі Звіту громадського моніторингу виконання порядку денного Асоціації Україна-ЄС) (2014)
Diomova N. - Reproducing key prosody features of Ophelia`s mad songs (Shakespeare`s "Hamlet”) in the Ukrainian translations by P. Kulish, M. Starytskyi and H. Kochur (2014)
Гриценко М. - Культурний імпорт цінностей як стратегія вікової переорієнтації художнього твору в перекладі (2014)
Волошин Ф. М. - Фразеологізми в романі Хуліо Кортасара "Читанка для Мануеля" з погляду втрат та компенсацій (2014)
Бойко Г. А. - Особливості перекладу власних імен персонажів серії романів Дж. Роулінг про Гаррі Поттера (2014)
Загородня Л. - Відтворення рематичних іменників-підметів в англо-українському та англо-російському перекладах (2014)
Здражко А. Є. - Реалізація стратегічних напрямків очуження та одомашнення у перекладах дитячої літератури (2014)
Korotkova I. - Scientific approaches to the problem of language interference in foreign lingustics (2014)
Щербаков Я. І. - Буддійські впливи на китайську культурну та літературну спадщину і драматургію доби Юань (1271-1368) (2014)
Зеленська О. П. - Використання інтернет-технологій для навчання іноземної мови і культури у ВНЗ системи МВС України (2014)
Горлачова В. В. - До питання про професійне спілкування іноземною мовою фахівців сфери туризму: лексикалізація образу Іспанії в англомовних туристичних текстах (2014)
Савчук О. Г. - Соціокультурна складова розвитку навичок креативного іншомовного писемного мовлення (2014)
Голіченко Л. М. - Формування стилістичної українськомовної компетенції майбутніх військовослужбовців: культурологічний підхід (2014)
Iliychuk I. - Сomparative error analysis of Ukrainian students using Chinese idioms (2014)
Дацько Ю. М. - Роль наочності у розвитку навичок іншомовного спілкування (2014)
Гайда О. - Функціонування прийменника о в текстах ХVI–XVII століття (на матеріалі документів Львівського Ставропігійського братства) (2014)
Коломієць Л. В. - "Думи…" Тараса Шевченка в англійському омовленні: "щиросерді", "болісні" та "скорботні", чи "легковажні"?.. (2014)
Азовцева С. - Аргументація проповіді Антонія Радивиловського (2014)
Стратулат Н. В. - Детермінологізація як семантичний процес мовної динаміки (на матеріалі тлумачного словника української мови в 20-ти томах) (2014)
Шнипко О. С. - Економічна влада: у пошуках дефініцій-абсолютів (2011)
Романовський О. О. - Доцільність застосування моделі потрійної спіралі г. іцковіца в сучасному суспільстві (2011)
Кваша С. М. - Наукові засади державного регулювання розвитку аквакультури штучних водойм, Вдовенко Н. М. (2011)
Бардаш С. В. - Окремі аспекти якісного і кількісного оцінювання ефекту та ефективності внутрішнього контролю, Осадча Т. С. (2011)
Заблодська І. В. - Оцінка взаємовпливу складових конкурентоспроможного потенціалу, Корсакова О. С. (2011)
Корецька С. О. - Оптимізація податкового навантаження в Україні (2011)
Кобушко І. М. - Діяльність професійних учасників інвестиційного ринку: проблеми і перспективи (2011)
Флегантова А. Л. - Реальні та валові інвестиції: сутність і особливості (2011)
Бусарєва Т. Г. - Інтегративний характер податкового регулювання інвестиційних процесів азійських країн на прикладі китаю та японії (2011)
Буняк Н. М. - Інноваційний потенціал регіону: сутність та методика оцінки (2011)
Ставицький О. В. - Особливості розвитку інноваційної діяльності в Україні (2011)
Паєнтко Т. В. - Інституціоналізація фінансової системи і трансакційні затрати у фінансових відносинах (2011)
Пенькова О. Г. - Методологічні засади стратегії соціально-економічного розвитку (2011)
Понеділко О. В. - Організація і контроль руху грошових потоків (2011)
Савелко Т. В. - Фінансові важелі удосконалення банківського регулювання (2011)
Савелко С. О. - Євроінтеграційні процеси та їх вплив на діяльність банківської системи України (2011)
Юр’єва П. Б. - Територіальне планування організації торгівлі: методологічні та методичні аспекти (2011)
Харченко-Кушнір Н. М. - Ідея середнього класу в концепції "ідеальної держави" аристотеля (2011)
Шахно А. Ю. - Інституціональні перетворення в системі освіти та професійного навчання як індикатор розвитку сучасного ринку праці (2011)
Мулярчук Л. М. - Науково-практичні засади стратегії розвитку сервісних торговельно-побутових підприємств (2011)
Мостепанюк А. В. - Світовий досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства (2011)
Старик С. М. - Національні проекти як форма соціально- економічних трансформацій (2011)
Назарова М. І. - Стимули соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Вуйців М. М. - Ідентифікація функції внутрішньогосподарського контролю "на межі" бухгалтерського обліку та системи управління (2011)
Васильчук Н. О. - Сегментарний аналіз регіонального ринку праці (2011)
Пудов К. О. - Визначення індикаторів змін місткості регіонального ринку праці (2011)
Корнійчук І. В. - Модель оцінки ефективності праці фахівців фінансової установи (2011)
Петрашова О. М. - Моделювання системи моніторингу техніко-технологічної безпеки для підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2011)
Бусарєв Д. В. - Структурна асиметрія світового енергетичного балансу (2011)
Яременко О. О. - Теоретичні аспекти золотовалютних резервів (2011)
Рожкова І. В. - Підготовка фахівців з державного управління у сфері охорони здоров’я в національній академії державного управління при президентові України впродовж 1996—2011 років, Радиш Я. Ф., Поживілова О. В., Васюк Н. О. (2011)
Королюк Ю. Г. - Основні перспективи розвитку дієвих та ефективних механізмів регіонального управління (2011)
Соболь В. А. - Розвиток системи опрацювання звернень громадян до органів виконавчої влади: історія, стан та перспективи (2011)
Федорук В. О. - Принципи і механізми сучасної економічної державної політики щодо реструктуризації державних підприємств (2011)
Кобець А. С. - Ступінь зрілості вітчизняного ринку освітніх послуг (2011)
Міщенко Д. А. - Особливості інституційного розвитку аграрного сектора економіки України (2011)
Блащук Л. В. - Стратегічне планування як функція управління міським розселенням (2011)
Соболь М. П. - Когнітивне моделювання державних управлінських процесів з урахуванням ризиків (2011)
Хомерики Е. А. - Украинское высшее образование в формате болонского процесса: современные тенденции и проблемы (2015)
Колісник О. В. - Соціальні стереотипи в реаліях сучасного суспільства (2015)
Зубарєва М. А. - Особливості реклами та ПР у туризмі (2015)
Атаманенко І. Б. - Культурні засади стратегічного управління бізнес-організацією (2015)
Согорін А. А. - Ключові положення соціогуманітарних досліджень реклами і рекламного впливу (2015)
Поцелуйко А. О. - Образ держави в соціальному конструктивізмі та структурному функціоналізмі (2015)
Сенюра О. В. - Місто як підсистема соціально-просторової організації сучасного суспільства (2015)
Ніколенко В. В. - Гастрономічна культура в процесах формування громадянської ідентичності: теоретичний огляд проблеми (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Прикладні методи політичних досліджень у структурі громадського моніторингу виборчого процесу (2015)
Горло Н. В. - Іредентизм у контексті об’єднавчих етнополітичних рухів: сутність і специфіка (2015)
Олійник Н. Ю. - Не(до)представленість жінок у політичній системі України: причини і стратегії подолання (2015)
Вонсович О. С. - Геополітичний вимір європейської та євроатлантичної політики НАТО (2015)
Лукач Н. М. - Концептуальні засади запобігання та протидії торгівлі людьми в Україні (2015)
Балацька О. Б. - Джерела політичного насилля: політико-психологічний аналіз (2015)
Бегей І. І. - Ставлення української лівиці Галичини до інституцій церкви та релігії (кінець ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.) (2015)
Коробкіна Т. В. - Основні критерії класичної парадигми: методологічна та епістемологічна недостатність (2015)
Костючков С. К. - Біофілософські засади формування філософсько-освітньої концепції освіти в сучасних цивілізаційних умовах (2015)
Сепетий Д. П. - Альтернативи матеріалізму у світлі аргументу зомбі (2015)
Дегтярьова Н. І. - Історико-філософські трансформації концепту ідеології (2015)
Невмержицька О. М. - Цінність як поняття: теоретичні основи (2015)
Стояцька Г. М. - Гуманітарна складова вищої освіти у стратегії євроінтеграції (2015)
Попов В. Ж. - Роль театрального мистецтва у повсякденному житті городян України у 1917-1920 рр. (2015)
Колесников К. М. - Тактика античних армій північного причорномор’я: піхотні формування (2015)
Сидорович О. С. - Споживча кооперація УРСР у повоєнний період у політико-ідеологічному концепті "Подолання відмінностей між містом і селом": теорія і практика (2015)
Сокирська В. В. - Українська дипломатична місія УСРР при народному комісаріаті в справах національностей РСФРР (2015)
Наливайко Ю. В. - До історії студій зі спеціальних історичних дисциплін при Центральному державному історичному архіві України, м. Львів (2015)
Рецензія на монографію: Бегей І. Українська лівиця Галичини: теорія та практика (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.): монографія/ Ігор Бегей, - Київ: Університет банківської справи НБУ, 2015. – 404 с. (2015)
Дашевська О. В. - Геополітичний потенціал України в міжнародних рейтингах (2015)
Качала Т. М. - Сучасні особливості та інновації в інституційному розвитку економіки країни (2011)
Дмитренко Г. А. - Демографічна і системна кризи в Україні: стратегія змін (2011)
Барановська В. М. - Деякі аспекти ленд-лізу, Дахно І. І. (2011)
Мігус І. П. - Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки, Лаптєв С. М. (2011)
Жарова Л. В. - Структурно-динамічна теорія розміщення продуктивних сил: теоретико-методологічні підходи до формування (2011)
Бутко М. П. - Торгівля як релевантна компонента конкурентного середовища регіонального економічного простору, Склярець Д. В. (2011)
Корецька С. О. - Аналіз податкової системи франції (2011)
Федулова Л. І. - Мережева готовність як показник формування технологічної інфраструктури в Україні, Морозов Т. О. (2011)
Коваль О. П. - Потенційні ризики та загрози запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи (2011)
Кавтиш О. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної інфраструктури національного господарства (2011)
Кривов’язюк І. В. - Антикризове управління як визначальна передумова розвитку сучасного підприємства (2011)
Ковтун О. І. - Вплив міжпідприємницької кооперації на вирішення проблем функціонування та розвитку вітчизняних підприємств в умовах глобалізації та очікувань другої хвилі економічної кризи (2011)
Корягін М. В. - Історія та сучасний стан фінансового забезпечення місцевих громад в Україні (2011)
Рожко О. Д. - Оцінка стану формування податкових надходжень в Україні (2011)
Сідельникова Л. П. - Сучасні тенденції функціонування інституту місцевих запозичень в Україні (2011)
Величко О. П. - Формування логістичних систем у сучасному агробізнесі України (2011)
Гаджиева Телли Халаф кызы - Концептуальные вопросы формирования бизнес-инкубаторов в азербайджане (2011)
Бровкова Е. Г. - Роль инноваций в организионном развитии предприятий в условиях глобализации, Бровкова Е. В., Адырова Т. И. (2011)
Селіверстова Л. С. - Методологічний підхід до системи корпоративного управління (2011)
Савелко Т. В. - Форми фінансового регулювання банківської діяльності в Україні (2011)
Рудалєва Л. В. - Державне регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів: світовий та вітчизняний досвід (2011)
Цалько Ю. В. - Особливості фінансових відносин приватних вищих навчальних закладів в Україні (2011)
Шамрін Р. В. - Тактика підвищення ефективності підприємств АПК (2011)
Халковський О. М. - Протидія корупції як структуроутворювальний елемент економічної безпеки підприємництва (2011)
Могилевська О. Ю. - Методичні аспекти вибору фінансової стратегії промислового підприємства (2011)
Крапко О. М. - Основні ризики при проведенні реструктуризації підприємства (2011)
Новицька Н. В. - Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку розрахункових операцій (2011)
Ткачик Ф. П. - Особливості функціонування фінансового сектора київської області (2011)
Якимов Ю. О. - Сучасні інформаційні системи в обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями: аналіз основних функціональних аспектів (2011)
Долот В. Д. - До проблеми визначення вартості лікування пацієнта в амбулаторно-поліклінічних умовах, Ляховченко Л. А., Радиш Я. Ф. (2011)
Полякова Л. І. - Парламентський контроль — як один із механізмів взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади в Україні (1991—2004 рр.) (2011)
Швидун В. М. - Деякі аспекти адаптивного управління післядипломною педагогічною освітою (2011)
Аніщенко С. В. - Перспективи розвитку державного регулювання сучасного ринку вугілля України (2011)
Шульга І. Л. - Публічна служба в Україні як інструмент реалізації соціальних потреб громадян на регіональному рівні (2011)
Кузьмінський П. Й. - Розвиток та особливості системи підготовки медичних сестер в Україні (огляд літературних джерел) (2011)
Васильєва С. О. - Професійний статус викладачів Харківського університету на початок його заснування (2015)
Дермельова К. О. - Підходи до соціального виховання учнівської молоді: історичний аспект (2015)
Лятуринська С. Е. - Методична та викладацька кар’єра Ч. В. Еліота в контексті побудови інноваційної моделі навчання дисципліни "Хімія” (2015)
Мазуренок М. В. - Організаційні засади діяльності Наркомосу УСРР у галузі вищої освіти в 1920-х рр. (2015)
Онасько Х. О. - Рейтингове оцінювання знань студентів у модульному навчанні (кінець ХХ ст.) (2015)
Амеліна С. М. - Реалізація алгоритму формування проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства, Халілова С. Е. (2015)
Бабельчук О. І. - Система управління середньою освітою в сучасній українській державі (2015)
Без’Язичний Б. І. - Система індивідуалізованого навчання майбутніх учителів та деякі фактори, що впливають на ефективність її функціонування (2015)
Бенедюк В. В. - Психолого-педагогічні особливості використання наочності при формуванні географічних знань (2015)
Бикасова С. А. - Передумови створення соціально-педагогічної служби у загальноосвітніх школах України у 20–90-х рр. ХХ ст (2015)
Буданова Л. Г. - Моніторинг якості ключових компетенцій майбутніх фармацевтів (2015)
Глоба Т. А. - Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів у процесі занять фізичним вихованням (2015)
Дніпровська Т. В. - Комунікативний аспект формування управлінської компетентності майбутніх інженерів автотранспорту (2015)
Дубовик С. М. - Методика формування продуктивного стилю професійного спілкування майбутніх викладачів економіки (2015)
Жданова Н. С. - Модель циклу навчально-методичного комплексу з німецької мови для майбутніх менеджерів (2015)
Захаріна А. Г. - Використання ігор у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері (2015)
Захаріна Є. А. - Технології оздоровчого фітнесу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2015)
Зданевич Л. В. - Цільові орієнтири професійного розвитку вихователів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Зосименко О. В. - Особливості організації проектної діяльності вихователів днз у процесі підвищення кваліфікації (2015)
Кабусь Н. Д. - Актуальність підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп (2015)
Ковальчук І. М. - Методи й форми розвитку професійних якостей учителя технологій у післядипломній педагогічній освіті (2015)
Крашеніннікова Т. В. - Специфіка викладання мовних дисциплін для правоохоронців (2015)
Кращенко Ю. П. - Самореалізація майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2015)
Лецюк І. З. - Інформаційно-комунікаційне середовище як дидактичний інструмент майбутнього учителя початкової школи (2015)
Макаренко А. В. - Педагогічна культура та артистизм викладача як фактор підвищення якості освітнього процесу (2015)
Мельник О. М. - Керівництво самостійною роботою студентів коледжу з використанням навчально-методичного забезпечення на електронних носіях (2015)
Мушинська Н. С. - Теоретичні засади саморозвитку особистості в умовах професійної підготовки майбутніх економістів на початку ХХІ століття (2015)
Облєс І. І. - Методологічні засади ефективної організації навчально-пізнавальної діяльності студентів заочної форми навчання в процесі вивчення дисциплін філософсько-гуманітарного блоку (2015)
Орел-Халік Ю. В. - Філософсько-педагогічний підхід до наступності як одного з провідних чинників фахової підготовки майбутнього медичного працівника (2015)
Осмоловська О. Ю. - Система лінгвопсихологічних вправ з французької мови на матеріалі текстів зі спеціальності, спрямована на розвиток творчого мислення майбутніх юристів (2015)
Пивовар Ю. О. - Особливості сучасної національної політики ФРН щодо розвитку обдарованості: гендерний аспект (2015)
Пісоцька М. Е. - Питання індивідуалізації в соціологічних дослідженнях (2015)
Попович І. Ф. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці вчителя початкової школи в умовах компетентнісного підходу (2015)
Притула О. Л. - Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до виховання молоді в традиціях запорозького козацтва (2015)
Прокопченко О. Є. - Методика визначення альтернативної шкали оцінювання результатів тестового контролю знань студентів відповідно до моделі Rasch-IRT (2015)
Рубанюк Э. В. - Пунктуальность как один из важнейших критериев отношения ко времени (2013)
Проценко О. С. - Критерії, показники, рівні сформованості життєвої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Зарецька О. О. - Дискурс особистісного зростання (за матеріалами емпіричного дослідження) (2013)
Руколянська Н. В. - Формування культури фахового мовлення майбутніх правників (2015)
Коноваленко Т. В. - Психоаналіз у творчості Фаулза (2013)
Самсонова О. О. - Актуальні проблеми розвитку професіоналізму педагога дошкільного навчального закладу (2015)
Белогуб А. Л. - Концепт "хищник" в топонимической лексике (2013)
Сапожников С. В. - Сучасні тенденції підготовки педагогічних кадрів у країнах Чорноморського регіону в контексті глобалізаційних освітніх процесів (2015)
Остапович О. Я. - Фразеологія недомінуючих національно-державних варіантів німецької мови у когнітивній парадигмі. образно-семантичні концептуальні особливості, Варениця Е. Я. (2013)
Семененко І. Є. - Активізація пізнавальної діяльності іноземних студентів базових факультетів засобами мовної підготовки (2015)
Пасічник Г. П. - Динаміка розвитку функцій опису пейзажу в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі романів XVIII століття) (2013)
Сиваш С. В. - Особливості навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Рибалко М.-М. О. - Функціонування лінгвокультурного концепту "Argentine tango" у фільмі-мюзиклі "Moulin Rouge" (2013)
Сидорук А. В. - Аналіз проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної культури до використання анімаційної діяльності в сучасній системі освіти (2015)
Соболева Л. И. - Категориальные и грамматические структуры двух поэтических текстов (2013)
Смоляк В. М. - Стимулювання професійного самовиявлення майбутніх учителів з початкової освіти: теоретичний аспект (2015)
Розумна І. В. - Фреймова репрезентація соціально-культурної події "Christmas" у творчості Вільяма Сідні Портера (О. Генрі) (2013)
Смолярчук О. Ф. - Курс "Мова і комунікація” як міждисциплінарна програма у підготовці філологів з англійської мови в Китайській Народній Республіці (2015)
Миронова Т. Ю. - Об’єктивні характеристики одного із англомовних авторських текстів та місце цитат в ньому (когнітивно-лінгвістичне дослідження мемуарів Б.Клінтона "Моє життя") (2013)
Сущенко Л. О. - Особливості організації післядипломної освіти вчителів початкових класів на засадах компетентнісного підходу (2015)
Ткаченко О. - Фразеологічні номінації концепту "виховання" в українській мові (2013)
Сущенко Р. В. - Педагогічний вплив – органічна константа формування управлінської культури інженера залізничного транспорту (2015)
Голощук С. - Фреймова організація спонукального дискурсу (2013)
Тарасенко Р. О. - Педагогічний вплив на мотивацію майбутніх перекладачів до формування інформаційної компетентності: шляхи, засоби, результати (2015)
Дубенко О. Ю. - Жанрова належність художнього твору крізь призму його колористики (2013)
Терьохіна О. Л. - Формування технічного мислення майбутніх інженерів-машинобудівників на засадах компетентнісного підходу (2015)
Шуляк С. А. - Замовляння-розповіді у структурі текстів українських замовлянь (2013)
Тихомиров С. В. - Психолого-педагогічні умови розвитку професійних ціннісних орієнтацій соціальних педагогів у післядипломній педагогічній освіті (2015)
Романюха М. В. - Медіальні метафоричні моделі образної репрезентації концептосистеми еconomy у медіадискурсі (2013)
Тищенко О. І. - Формування правової компетентності вчителя (2015)
Чайковська О. В. - Екфразис як прояв поетики драматизації у романах У. С. Моема "Місяць і мідяки" та "Театр" (2013)
Ульянова В. С. - Методика вимірювання результативності адаптивного управління якістю музичної освіти педагогічного внз (2015)
Стеванович Р. И. - Концепт "интуиция": понятийный и образный компоненты (на материале русского и английского языков) (2013)
Ушмарова В. В. - Методологічні основи вдосконалення готовності вчителів початкової школи до роботи зі здібними учнями в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Троцюк Т. С. - Межкультурная коммуникация в профессиональной подготовке менеджера туризма, Авраменко В. В. (2013)
Чернєга О. А. - Значущість навчальної дисципліни "Комунікативні процеси у навчанні” для професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Karapetjana I. - The speech act of complimenting as an integral component of interactional competence, Roziņa G. (2013)
Чечура Ю. А. - Постановка проблеми формування підприємницької культури керівників дошкільних навчальних закладів (2015)
Пожидаева Н. П. - Вторичная инокультуризация как результат межкультурной коммуникации (2013)
Шаповалова І. В. - Розвиток у майбутніх учителів фізичної культури творчої активності до професійного самовдосконалення: компетентнісний підхід (2015)
Черниш Т. О. - Л. А. Булаховський і проблеми історико-етимологічного дослідження української мови: (до походження укр. жевріти) (2013)
Шевченко С. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх бухгалтерів до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств (2015)
Григорьев Е. И. - Концептуализация запрета и национальная специфика его реализации в немецком и русском устном дискурсе (2013)
Янчарська Л. В. - Застосування технології колективно-індивідуальної мисленнєвої діяльності на прикладі дисципліни "Методика викладання економіки” (2015)
Коженевска-Берчинска И. - Инокультурное восприятие современного русского публицистического слова (2013)
Ястребова В. Я. - Модель розвитку управлінської компетентності директора сучасної школи сільської місцевості (2015)
Шокотько Л. Е. - Союзные функции усилительных частиц в языке древнерусской литературы (2013)
Яценко О. М. - Використання дисперсійного аналізу для з’ясування міри впливу процесу психолого-педагогічної підготовки на формування у студентів – майбутніх менеджерів лідерських якостей (2015)
Сарміна Г. Л. - Варіативність фразеологічних одиниць у німецькомовних шантажних листах (2013)
Березова Л. С. - Педагогічні принципи класичних французьких перекладацьких шкіл (2015)
Мар’янко Я. Г. - Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української термінології дизайну (2013)
Жерновникова О. А. - Становлення та розвиток ідеї індивідуалізації навчання старшокласників у навчальних закладах нового типу (2015)
Сорока Т. В. - Матричне представлення аксіономенів із середнім ступенем полісемії (на матеріалі сучасної української мови) (2013)
Ісаєва М. Є. - Уявлення про щастя в основних сферах життєдіяльності дітей молодшого шкільного віку (2015)
Пошивайло С. Г. - Аспекти парадигматичного аналізу народних назв дій, процесів у гончарному виробництві Полтавщини (2013)
Кириченко В. М. - Педагогічні умови вдосконалення координаційних здібностей школярів (2015)
Леміш Н. - Каузативне дієслово як універсальний засіб граматикалізації каузації в різноструктурних мовах (2013)
Павленко А. І. - Європейські рамкові установки і ключові компетенції шкільної освіти: підходи та дидактичні технології їх реалізації (2015)
Сивокозова В. В. - Іменникова лексика у словнику української мови за редакцією Б. Д. Грінченка (способи та засоби лексикографування) (2013)
Павлова С. О. - Науково-теоретичні аспекти оцінювання сформованості предметних компетентностей молодших школярів (2015)
Тішечкіна К. В. - Сільськогосподарська термінологія в україномовних та англомовних словниках (2013)
Пилипенко Н. В. - Основні аспекти формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи (2015)
Сидоренко О. А. - Теоретичні засади суспільно-політичної термінології (2013)
Присяжнюк Ю. С. - Андрагогічні підходи щодо гуманізації освітнього процесу загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Чупрыгина Л. А. - Эволюция арабского языка в эпоху культурной глобализации: от диглоссии к "золотому треугольнику" (2013)
Ажиппо О. Ю. - Сучасний стан і проблеми індивідуалізованого навчання студентів (2015)
Філь О. М. - Ономасіологічний аспект англомовної технічної та комп’ютерної термінолексики в українській та польській мовах (2013)
Артеменко О. В. - Стратегічні підходи до організації науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у ВНЗ (2015)
Бідненко Н. П. - Some modern tendencies in English term formation (2013)
Баженов О. В. - Методологічний огляд зарубіжних виховних підходів до адаптації студентів із Середньої Азії у вищих навчальних закладах України, Гвалтюк О. І. (2015)
Сошко О. Г. - Семантичні особливості компаративних фразеологічних одиниць на позначення морально-етичних рис людини (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2013)
Волік А. О. - Зміст і специфіка професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах (2015)
Черняєва І. А. - Природа голосних, їх виникнення і еволюція в мовах (2013)
Гарасюта В. М. - Напрями модернізації змісту професійної підготовки інженерів аграрного профілю у німецьких ВНЗ (2015)
Рубанюк Н. В. - Речевые наполнители в современном английском языке (2013)
Демченко Ю. О. - Особливості організації студентського самоврядування у ВНЗ (2015)
Sazikina T. P. - Periodization and etymology of some place names of London (analysis on the grounds of comparative linguistics), Pulenko I. A. (2013)
Дзюба Г. І. - Змістові особливості бакалаврських програм економічного профілю в німеччині (2015)
Черненко В. О. - Modern English dialects and education (2013)
Цайчжи Л. - Использование различных видов туризма в процессе формирования эколого-валеологической культуры студенческой молодежи в КНР, Нань Ч. (2015)
Названова И. А. - Особенности номинации коммерческих учреждений города Таганрога (на материале интернет-ресурсов города), Трач А. С. (2013)
Моргунова Н. С. - Використання можливостей інтерактивної дошки SMART BOARD у процесі мовної підготовки іноземних студентів технічних ВНЗ (2015)
Самигулина Ф. Г. - Гендерная специфика языка рекламной коммуникации (2013)
Овчарова О. М. - Основні етапи адаптації іноземних студентів у вищому технічному навчальному закладі (з досвіду роботи з іноземними студентами) (2015)
Сербина Т. Г. - Особенности словоупотребления в современных общественно-политических текстах (на материале русскоязычной и украиноязычной прессы), Чеберяк А. Н. (2013)
Timchenko-Mikhaylidi N. S. - Correlation Between the Wco Professional Standards and the Curriculum of Vocational Training of the Ukrainian Academy of Customs, Pugach V. B., Karmanova O. I. (2015)
Прокопець М. І. - Нові класи алюзій (на матеріалі англомовного рекламного дискурсу) (2013)
Червоний П. Д. - Організаторські вміння як компонент готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України (2015)
Герасимчик И. - Пословица как функционально-смысловой элемент в публицистическом тексте (2013)
Чередніченко Г. А. - Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції студентів технологічних спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов, Шапран Л. Ю. (2015)
Носенко М. М. - Лінгвокогнітивний аспект реалізації мовної гри у німецькому словотворі (на прикладі рекламних текстів) (2013)
Чорна О. В. - Історичні витоки сучасної практики моніторингу якості освіти у ВНЗ Німеччини (2015)
Декшна Т. А. - Засоби інтимізації в світлі теорії поля (2013)
Сергеева И. Л. - Роль новых средств массовой коммуникации в изучении медийного ландшафта современной Великобритании (на примере сервиса микроблоггинга Твиттер) (2013)
Єрмоленко С. С. - Думки Леоніда Булаховського про художню мову і мову прози Юлії Булаховської (2013)
Шевченко Л. И. - Жанр офисного (производственного) романа в прозе С. Минаева и Н. Батраковой (2013)
Cидяченко Н. Г. - Про визначальні риси поета і поезії (на матеріалі: A. Franaszek . Miłosz . Biografia .- Kraków, 2011. – 955 s.) (2013)
Фокина С. А. - Специфика вариативности лирического сюжета в цикле М. Цветаевой "Дон-Жуан" (2013)
Яковенко Е. А. - Особенности языкового воплощения мотива Апокалипсиса в произведениях А. С. Пушкина (2013)
Сорокина Е. Р. - Пассионарность как жизненное кредо Н. С. Гумилева (2013)
Шадріна Т. В. - Особливості творення художнього світу в літературі постмодернізму (на прикладі жанру роману) (2013)
Сапожникова Ю. Л. - Особенности историй рабов, написанных авторами-мужчинами (2013)
Петриашвили О. М. - Иван Бунин – мастер литературной миниатюры (2013)
Аблаева А. Т. - Крымскотатарская тема в творчестве Станислава Славича (2013)
Левчук Т. А. - Фокалізація у структурі наративу в романі Д. Г. Лоуренса "Сини і коханці” (2013)
Зіневич В. В. - Френк О’Коннор – співак ірландського народу (2013)
Прушковська І. В. - Блудниця як трагічний персонаж турецької драматургії кінця ХХ ст. (2013)
Трунин С. Е. - Поэтика "детского” и "взрослого” в сборнике Всеволода Некрасова "Детский случай" (2013)
Останіна Г. Г. - "Історичний" орієнталізм у творчості Олекси Стороженка (2013)
Тищенко І. Ю. - Втрата дому як ключовий абсурдний мотив роману Р. Андріяшика "Додому нема вороття" (2013)
Марцинкевич Н. Э. - Проблема взаимодействия эстетики и метафизики в русском младосимволизме и творчестве А. Блока (2013)
Стойчева Е. - Образы Паисия Хилендарского в болгарской художественной литературе (2013)
Подлісецька О. - Імпресіоністичні тенденції у неореалістичних новелах Є. Гуцала та А. Колісниченка (2013)
Сидоренко О. В. - Історико-культурні передумови становлення західноєвропейської міської "низової” літератури (2013)
Смирнова Л. А. - Перевод как индикация доминирующих приоритетов в философском сообществе (на материале современного украинского перевода) (2013)
Дубенко О. Ю. - Аберації в тексті перекладу як відображення особливостей перекладацької інтерпретації (на матеріалі українських перекладів англо-американської поезії) (2013)
Свищ Л. О. - Творчість Лесі Українки в оцінках німецькомовних рецепторів: питання рецепції (2013)
Прокопова Л. І. - Темные места в теории перевода, Лисенко Г. Л. (2013)
Самков М. В. - Влияние коммуникативной функции перевода на реализацию переводческой стратегии (2013)
Юрченко О. М. - Сегментація тексту перекладу за словосполученнями у Сomputer-Aided Translation системах (2013)
Слоневська І. Б. - Проблема художнього перекладу: лінгвістичні та соціокультурні аспекти (2013)
Толочко О. Я. - Експресивна інверсія у творах американських письменників "Втраченого Покоління" (перекладознавчий аспект) (2013)
Стегніцька Л. В. - Особливості перекладу англійських медичних епонімічних одиниць (2013)
Юрчук Л. В. - Развивающее обучение в аспекте обучения иностранному языку (2013)
Шилінська І. Ф. - Семасіологічний підхід у дослідженні культури професійного мовлення (2013)
Solodayeva T. O. - Developing sensory awareness through creative writing (2013)
Roziņa G. - Interpretation of silence in foreign language classroom: pragmatic perspective, Čerņevska J. (2013)
Данкевич Т. М. - Навчання англійського писемного мовлення на початковому етапі у вузі (2013)
Родоманченко А. С. - Історія навчання іноземної мови та етапи розвитку тестування усного мовлення у російської методики викладання іноземних мов (2013)
Колеснікова І. А. - Антиномія суб'єктивного та об'єктивного у професійній номінації (2013)
Норец М. В. - Идеологическая основа английского шпионского романа периода "холодной" войны (2013)
Комарова І. С. - Автентичний художній відеофільм як провідний метод залучення студентів до міжкультурної іншомовної комунцікації (2013)
Малиха М. І. - До проблеми сутності поняття "внутрішньо переміщені особи": державна політика та регіональна практика (2015)
Олійник Н. Ю. - Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Роль і місце громадських організацій у політичній системі України (2015)
Лавренюк І. О. - Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України (2015)
Лавриненко Г. А. - Концепція "залученості в процес ретрадиціоналізації" як альтернатива подальшого розвитку політики України (2015)
Луцишин Г. І. - Державна політика історичної пам’яті як чинник консолідації українського суспільства (2015)
Меньшеніна А. Є. - Потенційні можливості реалізації демократичних цінностей в інформаційному суспільстві (2015)
Мухіна М. О. - Трансформація українського громадянського суспільства як єдиної системи (політологічний аспект) (2015)
Рибалка С. В. - Особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні (2015)
Вонсович О. С. - Інституційний підхід Європейського Союзу в контексті розвитку системи європейської безпеки (2015)
Колісник О. В. - Адаптаційний потенціал як складова ідентифікаційних стратегій особистості (2015)
Кривошеїн В. В. - Ризики делегітимації політичної влади в умовах субполітизації сучасного суспільства та шляхи їх мінімізації (2015)
Мещан І. В. - Соціальне обслуговування як складова соціального захисту населення: соціолого-управлінський аспект (2015)
Сакало О. Є. - Креативний клас як провідна група сучасного суспільства (2015)
Сенюра О. В. - Чинники трансформації соціального простору міста в соціологічному дискурсі (2015)
Михайлева Е. Г. - Факторы формирования профессиональной успешности молодого специалиста: микроуровень анализа, Чучилина Е. С. (2015)
Нечитайло И. С. - Исследование образовательного дискурса с применением метода индиректного дискурс-анализа (2015)
Хомерікі О. А. - Комерціалізація освіти: світовий досвід і український контекст (2015)
Колесников К. М. - Кіннота античних армій Північного Причорномор’я (2015)
Дашко В. В. - Долі українців війська польського (2015)
Перетокін А. Г. - Історія розвитку та перспективні плани торговельно-виробничої компанії "Ольвія", Дірявка Ю. П., Яковишена К. І., Устенко К. І. (2015)
Черняєв В. С. - "Договір п’яти" та новий баланс військово-морських сил у світі (2015)
Гілязетдінов Р. Н. - Внесок учених-аграріїв у розвиток сільськогосподарської дослідної справи на українських землях (2015)
Шевцов С. В. - Антропное измерение хронотопа в литературе (на примере творчества И. Бродского) (2015)
Костючков С. К. - Компетентність як інтегральний соціально-особистісний поведінковий феномен: філософсько-освітній контекст (2015)
Дашевська О. В. - Геополітичний процес у державній системі міжнародних відносин (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Згадуючи Вчителя…, Милославський Д. К., Грідасова Л. М., Бенько О. Г., Кулешова О. М., Кужель У. М. (2015)
Беловол А. Н. - Влияние метаболического дисбаланса на нарушения сердечного ритма у пациентов с кардиологическими заболеваниями и сахарным диабетом 2 типа, Ильченко И. А., Бобронникова Л. Р. (2015)
Воронков Л. Г. - Прогноз пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка залежно від даних неінвазивних методів обстеження, Ільницька М. Р., Бабич П. М. (2015)
Перцева Т. А. - Возможности использования прокальцитонина в диагностике и лечении инфекций нижних дыхательных путей у беременных, Киреева Т. В., Кравченко Н. К. (2015)
Біловол О. М. - Оцінка ознак та варіантів постінфарктного ремоделювання у хворих на постінфарктний кардіосклероз, Кравчун П. П. (2015)
Перцева Н. О. - Зміни показників ендотеліальної дисфункції в динаміці лікування артеріальної гіпертензії з використанням блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ у хворих з недостатньою компенсацією цукрового діабету (2015)
Коваль С. М. - Показники апеліну в крові хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу та без нього, Юшко К. О., Старченко Т. Г., Шуть І. В. (2015)
Гуменюк Г. Л. - Сравнительный анализ результатов лечения больных саркоидозом органов дыхания ІІ и ІІІ стадии (2015)
Вдовиченко В. І. - Гіпертонічна хвороба в поєднанні із цукровим діабетом 2 типу: суперечливість поглядів на тактику ведення, Кульчицький В. В. (2015)
Немцова В. Д. - Сахарный диабет и фибрилляция предсердий: современный взгляд на проблему (2015)
Яковлева О. А. - Патогенетические партнеры коморбидности хронической обструктивной болезни легких и кардиальной патологии, Маслоед Т. Н., Щербенюк Н. В., Клекот А. А. (2015)
Мальцев Д. В. - Дефіцит манозозв’язувального білка (2015)
Бабак О. Я. - Антихеликобактерная терапия: акцент на пробиотики, Башкирова А. Д. (2015)
Мавродий В. М. - Вирусассоциированные пневмонии, Артеменко В. Ю. (2015)
Урсол Н. Б. - Клінічний випадок рецидивного поліхондриту, Тарасюк М. І., Закревська В. О., Шалавінська А. М. (2015)
Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно­сосудистым заболеваниям (EASD/ESC), 2013 (2015)
Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за друге півріччя 2014 року (2015)
До 75-­річчя Валентина Петровича Черних (2015)
Примаченко В. В. - Сопоставительные испытания корундопериклазовых и корундооксидцирконийсиликатных тиглей в службе при индукционной вакуумной плавке коррозионностойких сплавов, Мартыненко В. В., Шулик И. Г., Чаплянко С. В., Грицюк Л. В., Ткаченко Л. П., Тишина Т. Г. (2014)
Примаченко В. В. - Исследования по применению плавленого оксида хрома при изготовлении хромоксидных и хромоксидных с добавкой диоксида циркония огнеупоров, Мартыненко В. В., Криворучко П. П., Мишнева Ю. Е., Синюкова Е. И., Привалова Н. Г. (2014)
Чаплянко С. В. - Исследования муллитокорундового горелочного камня после службы в стекловаренной печи, Тишина Т. Г., Грицюк Л. В., Ткаченко Л. П., Киселёва А. П. (2014)
Примаченко В. В. - Исследование влияния вида гидравлического вяжущего на свойства низкоцементной глиноземошпинельной вибрационной бетонной смеси и образцов из нее, Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Хончик И. В., Никулина Л. Н., Тишина Т. Г. (2014)
Примаченко В. В. - Исследование влияния вида и количества алюмомагнезиальной шпинели на свойства образцов из сухой корундошпинельной смеси, Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Солошенко Л. Н., Щербак Л. М., Тишина Т. Г. (2014)
Примаченко В. В. - Исследование влияния вида и дисперсности кремнийсодержащей добавки на свойства образцов из набивной муллитокорундовой массы, Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Хончик И. В., Никулина Л. Н., Тишина Т. Г. (2014)
Тараненкова В. В. - Теоретические исследования по уточнению интервала значений относительной электроотрицательности для определения вяжущих свойств оксидных соединений специальных жаростойких и огнеупорных цементов (2014)
Бабкина Л. А. - Изучение влияния глиноземистых цементов разных производителей на свойства шамотной бетонной смеси и образцов из нее, Солошенко Л. Н., Карякина Э. Л., Тишина Т. Г., Щербак Л. М. (2014)
Корогодская А. Н. - Разработка составов огнеупорных цементов на основе алюминатов и хромитов стронция, Шабанова Г. Н., Рыщенко И. М. (2014)
Белаш Н. Н. - Исследование процессов получения нанокристаллических порошков HfO2, Dy2O3 и Dy2O3xHfO2 и таблеток гафната диспрозия с их использованием, Чернов И. А., Рудь Н. В., Куштым А. В., Рудь Р. А., Белкин Ф. В. (2014)
Семченко Г. Д. - Износоустойчивые материалы на основе огнеупорных наполнителей для футеровки установок для транспортировки сухих угольных смесей, Шутеева И. Ю., Рожко И. Н., Макаренко В. В., Егурнов А. И., Вовк А. В., Товстокорая И. П. (2014)
Хоботова Э. Б. - Шлакощелочные вяжущие с использованием отвального шлака и метасиликата натрия, Калмыкова Ю. С. (2014)
Боровець З. І. - Фазоутворення в системі "глина—тоберморит" при випалі, Кобрин О. В., Кочубей В. В., Пона М. Г., Солоха І. В. (2014)
Рищенко М. І. - Щільноспечена кераміка для виготовлення жаростійкого хіміко-лабораторного посуду, Щукіна Л. П., Міхеєнко Л. О., Цовма В. В., Вернигора К. П. (2014)
Лісачук Г. В. - Дослідження впливу тугоплавкої гранітної сировини на властивості щільноспеченої кераміки технічного призначення, Федоренко О. Ю., Білостоцька Л. О., Трусова Ю. Д., Тараненкова В. В., Подчасова К. В. (2014)
Лісачук Г. В. - Особливості синтезу радіопрозорої кераміки із заданими радіофізичними властивостями, Кривобок Р. В., Федоренко О. Ю., Захаров А. В., Чефранов Є. В., Приткіна М. С., Ревуцький В. І. (2014)
Логвинков С. М. - Особенности организации поровой структуры керамических мембранных подложек, Борисенко О. Н. (2014)
Чиркіна М. А. - Забарвлені покриття по кераміці з застосуванням хромвмісної вторинної сировини, Пітак Я. М., Пітак О. Я., Бондарь А. І., Віховська Т. І. (2014)
Курякін М. О. - Каталітична активність самоочисних силікатних покриттів у системі R2O—CaO—B2O3—SiO2, Брагіна Л. Л., Соболь Ю. О. (2014)
Беляева Л. В. - Аттестация измерительных лабораторий огнеупорных предприятий Украины ПАО "УКРНИИО ИМЕНИ А. С. БЕРЕЖНОГО" в 2013 году, Литвиненко Т. П. (2014)
Реферати статей (2014)
Список статей українською, російською та англійською мовами (2014)
Фадєєнко Г. Д. - Коморбідність та інтегративна роль терапії внутрішніх хвороб, Несен А. О. (2015)
Дзяк Г. В. - Жесткость сосудистой стенки и атеросклеротические изменения сонных артерий у мужчин, страдающих артериальной гипертензией, Колесник Э. Л. (2015)
Нетяженко Н. В. - Оцінка параметрів плазмового гемостазу у жінок з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST (2015)
Синяченко О. В. - Адсорбционные свойства крови при атеросклерозе артериальных сосудов, Игнатенко Г. А., Родин Ю. В., Синяченко Ю. О. (2015)
Болотских А. В. - Частота полиморфизма 308G/A гена TNF­α у пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (2015)
Бисюк Ю. А. - Связь полиморфизма C159T гена рецептора CD14 с антиэндотоксиновым иммунитетом у больных с атопической и неатопической бронхиальной астмой (2015)
Ступницька Г. Я. - Ефективність використання телмісартану та комбінації амлодипіну з аторвастатином у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з ожирінням (2015)
Тімченко Н. Ф. - Про роль усвідомлених поведінкових дій людини при виникненні кардіологічного болю як базису своєчасної та якісної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда, Рудень В. В. (2015)
Іоффе О. Ю. - Шлункове шунтування як ключова ланка в комплексному лікуванні коморбідних станів у хворих на морбідне ожиріння, Цюра Ю. П., Кривопустов М. С., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В., Парагуз О. Я. (2015)
Шанина И. В. - Параметры электрокардио­стимуляции у пациентов с кардиоресинхронизирующей терапией в разных классах продолжительности QRS­комплекса в полугодовом периоде наблюдения (2015)
Чернышов В. А. - Сахарный диабет и риск онкопатологии (2015)
Селюк М. Н. - Актуальные рекомендации диагностики и лечения хронической обструктивной болезни легких, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2015)
Бур’янов О. А. - "Хондроітин Комплекс": сучасні аспекти ефективного лікування остеоартрозу, Омельченко Т. М., Чорний В. С. (2015)
Рудык Ю. С. - Смена парадигмы в терапии сердечной недостаточности: результаты исследования PARADIGM­HF, Меденцева Е. А., Овчаренко Л. И. (2015)
Qaseem A. - Ранняя диагностика и лечение хронической болезни почек 1—3 стадии: практические рекомендации Американской коллегии терапевтов, Hopkins R. H., Sweet D. E., Starkey M., Shekelle P. (2015)
Сердобинская­Канивец Э. Н. - Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно­сосудистым заболеваниям (EASD/ESC), 2013 (2015)
Шипулін В. П. - Професор Карл Трітшель: уроки небайдужості (2015)
Кондратенко П. В. - Стан і перспективи розвитку фермерства в садівництві України, Кондратенко Т. Є., Барабаш Л. О. (2015)
Тарнавська К. П. - Господарсько- біологічні особливості клонів сорту яблуні (Malus domestica Borkh.) Джонаголд вітчизняної селекції (2015)
Джафарова В. Е. - Пролиферативная активность сорта яблони (Malus domestica Borkh.) Болотовское в связи с вопросами полиплоидии (2015)
Ходаківська Ю. Б. - Сортовивчення груші ( Pirus communis L.) в умовах північної частини Лісостепу України (2015)
Грабовецька О. А. - Біоекологічні особливості азиміни трилопатевої (Asimina triloba (L.) Dunal ) у Степу України, Єжов В. М. (2015)
Кіщак О. А. - Добір перспективних сорто-підщепних комбінувань вишні (Cerasus vulgaris Mill. ) для створення інтенсивних насаджень, Кіщак Ю. П. (2015)
Павлюк В. В. - Агробіологічні особливості вирощування сортів нейтрального дня суниці садової (Fragaria ananassa Duch.), Чмух А. І., Чмих С. В., Павлюк Н. В., Ковальчук Н. С. (2015)
Карнатовська М. Ю. - Результати адаптації деяких сортів Zizyphus jujubа Mill. до умов південного Степу України, Єжов В. М. (2015)
Болдижева Л. Д. - Особливості початкової динаміки росту й розвитку саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) у розсаднику, Денисюк О. Ф., Горб О. С. (2015)
Чухіль С. М. - Методологічне та агробіологічне обґрунтування доцільності вирощування яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепі 54-118 у північних регіонах України, Бублик М. О., Павлюк В. В., Гончарук Ю. Д. (2015)
Пиж’янова А. А. - Удосконалення технології дорощування кореневласних саджанців чорниці високорослої (Vaccinium corymbosum L.) у правобережному Лісостепу України (2015)
Соболь В. А. - Особливості розвитку кореневої системи саджанців персика (Persica vulgaris Mill.) залежно від підщепи у північній частині Лісостепу України, Натальчук Д. Ю. (2015)
Гриник І. В. - Вплив доз і способів внесення добрив на врожайність, якість плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) та економічну ефективність їх вирощування в умовах сірого лісового грунту, Гречковський Д.І. (2015)
Горб О. С. - Вплив позакореневої обробки мікро- та макроелементами на ріст і функціональний стан саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) у розсаднику, Кривошапка В. А., Китаєв О. І. (2015)
Карась А. Я. - Продуктивність чорної смородини (Ribes nigrum L.) на меліорованому дерново- слабопідзолистому піщаному грунті при застосуванні різних доз азотних добрив (2015)
Вінцковська Ю. Ю. - Вплив умов західного Лісостепу на формування якості плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) (2015)
Войток Т. І. - Якість ягід ремонтантних сортів малини (Rubus idaeus L.) після зберігання в замороженому стані, Дяденко Т. В. (2015)
Литовченко О. М. - Використання плодів горобини звичайної (Sorbus aucuparia L. ) як сировини для функціональних продуктів, Яценко С. І. (2015)
Пелехата Н. П. - Морозостійкість кореневої системи універсальної підщепи УУПРОЗ - 6 при штучному проморожуванні, Пелехатий В. М., Китаєв О. І. (2015)
Яремко Н. О. - Посухостійкість сортів фундука (Corylus maxima L.) в маточнику в умовах правобережного Лісостепу України (2015)
Маковкін І. М. - Індукційні зміни флуоресценції хлорофілу в листках дерев яблуні (Malus domestica Borkh.), уражених борошнистою росою (Podosphaera leucotricha Salm.), Китаєв О. І. (2015)
Патыка Т. И. - Почвенные факторы и биологический контроль микробных агентов в системе ризосферы, Патыка Н. В. (2015)
Таранухо М. П. - Поширеність вірусних хвороб малини (Rubus idaeus L.) у Лісостепу України, Таранухо Ю. М. (2015)
Тимошок І. В. - Розробка борозноутворювального робочого органу садосадильної машини (2015)
Сало І. А. - Теоретичні аспекти циклічності розвитку ринку плодів в Україні (2015)
Тимошок І. В. - Обгрунтування оптимальних режимів робочих органів машини для мульчування пристовбурних смуг у багаторічних плодових насадженнях, Соколов В. О. (2015)
Современные рекомендации ESC 2014 по лечению острой тромбоэмболии легочной артерии (2015)
Udovychenko M. M. - Efficacy of bisoprolol use in heart failure patients depending on pharmacogenetic profile, Rudyk J. S. (2015)
Мітченко О. І. - Профіль артеріального тиску та гіпертрофія міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи, Романов В. Ю., Ілюшина Г. Я. (2015)
Мисниченко О. В. - Ангіопоетин­2 у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням, Снігурська І. О., Пенькова М. Ю., Коваль С. М., Божко В. В. (2015)
Коломиец М. В. - Взаимосвязь нарушений обмена ксантинов с развитием эндотелиальной дисфункции у больных с хронической сердечной недостаточностью с сопутствующей хронической болезнью почек, Бильченко А. В., Павлов С. Б. (2015)
Шкарівський Ю. Л. - Стан дихальних і скелетних м’язів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою: зв’язок із функцією дихання та функціональним станом пацієнтів (2015)
Тодоріко Л. Д. - Показники цитокінової регуляції при вперше діагностованому туберкульозі легень з різною чутливістю до хіміопрепаратів залежно від функціональної активності щитоподібної залози та вмісту кортизолу, Герман А. О. (2015)
Синяченко О. В. - Пневмопатия при микроскопическом полиангиите, Ермолаева М. В., Егудина Е. Д., Бевзенко Т. Б., Дядык Е. А. (2015)
Алтуніна Н. В. - Особливості цинкового статусу у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли інфаркт міокарда (2015)
Селюк М. М. - Сучасні можливості лікування негоспітальних пневмоній, Козачок М. М., Селюк О. В., Омеляшко М. І. (2015)
Fadeenko H. D. - Prevention of non­communicable diseases — focus area of modern health care system, Isaeva H. S., Reznik L. A. (2015)
Напрєєнко О. К. - Комплексна психологічна, психіатрична та наркологічна допомога постраждалим у збройних конфліктах, при мирних протестах і вимушеним переселенцям, Напрєєнко Н. Ю. (2015)
Колеснікова О. В. - Артеріальна гіпертензія та ожиріння в жінок у перименопаузі: вирішені та невирішені питання, Яресько М. В. (2015)
Милославський Д. К. - Сучасні погляди на роль аліментарного факторa і раціональні підходи до його модифікації у хворих на гіпертонічну хворобу та супутні захворювання внутрішніх органів (2015)
Юхновский А. Ю. - Кардиоресинхронизирующая терапия: современный взгляд на проблему и дискуссионные вопросы, Вишневская И. Р. (2015)
Копица Н. П. - Трудности диагностики инфаркта миокарда. Клинический пример, Литвин Е. И., Аболмасов А. Н., Иванова Т. Н. (2015)
Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2015 року (2015)
Оголошення (2015)
Синявська О. - Комерційна номінація в філософському аспекті (на матеріалі сучасних російських неймів) (2013)
Марченко Н. - Людина і суспільство: відповідальність сучасної науки перед людиною – "горизонт майбутнього” (2013)
Жегало А. - Трансформационная семантика мотива чудесного в духовных стихах (2013)
Панищев А. - Концепт "личность" в культуре православного христианства (2013)
Загородня О. - Система оцінювання конотативного елементу асоціацій та асоціативних зв’язків (2013)
Маценка С. - "Про жіночне в людині": проблема впливу Ріхарда Ваґнера в романі "Верді. Роман опери" Франца Bерфеля (2013)
Коваль В. - Сказка "Репка": лингвокультурологический анализ (2013)
Зубков Е. - Возможность анализа словоупотреблений в русском уголовном дискурсе на основе песенного творчества (2013)
Гаврюшина Е. - О значимости спортивного дискурса в современной лингвистике (2013)
Капак Ю. - Гендерно маркована ідіоматична репрезентація праці, професійної діяльності у сучасному німецькомовному дискурсі (2013)
Лещак C. - Иронические смысловые трансформации прецедентных текстов в песнях Бориса Гребенщикова (2013)
Лілова О. - Алегорична антиномія "пороки-чесноти" як ідейно-стуктурна основа мораліте (на матеріалі п’єси Генрi Медволла "Природа") (2013)
Мисик О. - Фітоморфна та зооморфна моделі тропів у поетичних текстах І. Калинця (2013)
Меньшиков И. - Собственное имя и апеллятив как компоненты номинирующей конструкции (2013)
Михальчук Н. - Лінгвістичні особливості поезії американського романтизму (на прикладі творів Філіпа Морена Френо) (2013)
Руцинская И. - Репрезентация городского пространства в контексте туристских практик (2013)
Мудрик-Іванець О. - Лексико-семантична група слів на позначення червоного кольору в "Любовних елегіях" Публія Овідія Назона (2013)
Семашко Т. - Колоративи у наївній картині кольору українського етносу (2013)
Шум’яцька О. - Комунікативна ситуація вибачення (2013)
Данилевська О. - Топоніми-концепти Франції та України у художній літературі (порівняно зі ЗМІ) (2013)
Головань В. - Прагматичні аспекти комунікації Європейського Парламенту (2013)
Мишина Ю. - Социокультурный аспект нового слова (на материале неологизмов-существительных современного английского языка) (2013)
Мухин С. - Калькированная фразеология и стиль (на материале английского языка) (2013)
Гомонова И. - Русские и белорусские паремии с компонентом "наш + антропоним" (2013)
Барбук С. - Некоторые особенности русского ударения (2013)
Кірносова Н. - Фонетика китайського ієрогліфа як вказівник на значення (2013)
Бубнова Н. - Принадлежность к региону как фактор формирования краеведческих ономастических фоновых знаний (2013)
Глухова Л. - Фреймова структура концепту education в сучасній англійській мові (2013)
Болдырева О. - Английский язык как механизм интеграции иммигрантов в социокультурное поле Великобритании (2013)
Лапицкая Н. - Тематические группы русских мифонимов, отражённых в диалектных словарях (2013)
Мельник О. - Первинні вигуки як об’єкт лінгвістичного дослідження (2013)
Лиса Н. - Деякі особливості сучасних англомовних запозичень у сфері економічної лексики, Янкова Т. (2013)
Пономаренко В. - Слов’янська етноніміка і явище деонімізації (2013)
Воробець П. - Лексико-семантична група ольфактивних прикметників сучасної німецької мови (2013)
Гайда О. - Кодифікація прийменника в українських граматиках XVI–XVII століття (2013)
Беззубова О. - Особливості технічно-опосередкованого комунікативного простору смс-комунікації (на матеріалі текстів німецькомовних смс-повідомлень) (2013)
Акімова Н. - Вплив особливостей мови інтернету на варіативність інтерпретації текстів сайтів новин (2013)
Кісельова А. - Теледискурс: кореляція мовленнєвих дій та іміджу ведучого (2013)
Паньчак О. - Номинация коммуникантов в виртуальном пространстве интернета: норма и стереотип (2013)
Белянкина М. - Специфика функционирования языкового знака в интернет-дискурсе (2013)
Свистун Т. - Лингвистический статус интернет-коммуникации (2013)
Соловьева Е. - Художественное своеобразие арабоязычной литературной традиции Судана (на материале развития жанра "малой" прозы 50-70 гг. ХХ в.) (2013)
Белинская Е. - Образы шолоховских героинь в контексте славянского язычества (на материале романа-эпопеи "Тихий Дон") (2013)
Grigorieva I. - The seriousness of comedy in Pygmalion and Galatea by W. S. Gilbert (2013)
Ванденко О. - Горизонт літературного сподівання в художній біографії Ф. Еберсбаха "Кароліна" (2013)
Казакова Е. - Подтекст как средство активизации читательской деятельности в рассказе А. Платонова "Неизвестный цветок" (2013)
Война М. - Наративний лабіринт у творах Цань Сюе як інтерпретація смислових парадоксів Х. Л. Борхеса (2013)
Боровко В. - Личность и творчество Леси Украинки в интерпретации Владимира Короткевича (2013)
Погребняк О. - Художнє осмислення географічного образу України у творах Марії Стрийової (2013)
Колесник А. - Тематичні напрямки єврейського дискурсу в художній прозі Івана Франка (2013)
Ластовина Е. - Украинское пространство в художественных произведениях Л. В. Шевченко (2013)
Міресашвілі М. - Параболічна поетика та мiф у романі ХХ століття (2013)
Кондратенко К. - Образ Італії у подорожніх нарисах А. Г. Матоша та Я. Поліча Камова (2013)
Лотоцька К. - Макс Бірбом і Герберт Веллс: творчість у дзеркалі пародії (2013)
Михайлова Т. - Проза Андрія Платонова та Василя Стуса: до проблеми семантики ключових образів (на матеріалі повісті А. Платонова "Котлован" та сценарію В. Стуса "Ожидание") (2013)
Новосельцева А. - Эссеистское направление художественной интерпретации истории в белорусской прозе конца ХХ века (2013)
Мирошниченко Ю. - Ілюзія/реальність в романі Д. Мітчела "Сон № 9” (2013)
Палій О. - Проблема еміграції у художній творчості (на матеріалі романів Мілана Кундери) (2013)
Рахуба Т. - Жанровые особенности незавершенных поэм ("Егорушка", "Певица", "Автобус") М. Цветаевой (2013)
Подавылова И. - Структура романа Леонида Гиршовича ""Вий”, вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя" (2013)
Колтакова Н. - Лінгвокультурема "прозорості" в художніх світах Б. І. Антонича та В’яч. Іванова (2013)
Панцьо С. - Образ війни у жовнірських піснях (на матеріалі лемківської пісні), Вакарюк Л. (2013)
Роговская А. - Автобиографические черты в образах главных героев исторической прозы Ю. Тынянова, Роговский А. (2013)
Волченко О. - Oсобливості перекладу англійських синтаксичних конструкцій вторинної предикації українською мовою, Лощенова І. (2013)
Гриценко М. - Кроскультурні ядрові семантичні структури в перекладі (2013)
Макаренко Л. - Відтворення в українському художньому перекладі іспанської каузативної конструкції hacer+infinitivo (2013)
Пишна Л. - Міжкультурний аспект перекладу фразеологізмів (2013)
Дьячук С. - Орфоепічні помилки в мовленні студентів технічних спеціальностей (2013)
Кушнир Н. - Особенности изучения несклоняемых имен в системе русского языка в иностранной аудитории (2013)
Попова E. - Межкультурная коммуникация и обучение английскому языку студентов неязыковых специальностей (2013)
Слюнина Е. - Информационно-коммуникационные средства обучения как неотъемлемая составляющая личностно-ориентированного подхода (2013)
Титул, зміст (2011)
Від редакції (2011)
Беліченко О. П. - Облагородження дорогоцінного каміння. Частина 1, Бєлєвцев О. Р., Вишневська Л. І., Донцова Г. Д. (2011)
Пегловський В. В. - Дослідження твердості напівдорогоцінного та декоративного каміння, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Дуб С. М., Шмегера Р. С. (2011)
Власюк Д. I. - Огляд ринку виробництва модульної плитки в Україні (2011)
Україна та світ (2011)
Грущинская Е. В. - Минералогическая характеристика железистых шпинелей в гранитоидах Коростенского плутона, Митрохин А. В., Зинченко О. В. (2011)
Гелета О. Л. - Питання запровадження в Україні старательського видобутку природного каміння на ділянках надр, які не мають промислового значення (2011)
Татарінцев В. I. - Про розробку і застосування технічних умов щодо атестації дорогоцінного каміння у Державному гемологічному центрі України (2011)
Михайло Кривенко: "Граніт "Леопард" високо цінують в Україні та на міжнародному ринку" (2011)
Манохін О. Г. - "Експерт – ДГЦУ – Митниця". Етап 2, Манохіна Л. В., Соловко Г. Ф., Максюта О. В. (2011)
Коштовне камiння (2011)
Декоративне камiння (2011)
Інформація (2011)
Виткалов В. Г. - Український культурний простір у нових суспільно-політичних реаліях (2014)
Олійник О. - До питання реконструкції музичного інструментарію доби палеоліту – бронзи з території України (2014)
Зінків І. - Цитри вертикального способу тримання доби середньовіччя – бароко у східноєвропейському вимірі (2014)
Чень Наньпу - До питання китайсько-центрально-азійських музично-інструментальних зв’язків (на матеріалі ударних інструментів) (2014)
Олійник Д. - Ксилофони з клавішним механізмом та скляні гармоніки в європейській музичній культурі ХVІІ-ХІХ століть (2014)
Загнітко К. - Особливості ритмічної інтерпретації Григоріанського хоралу (2014)
Лобачук Б. Б. - Іконографія ікони "Преображення Христа" ХІV ст. із Церкви Різдва Богородиці с. Бусовисько (2014)
Єлисєєва К. Ю. - Нотна колекція Розумовських у процесі вiдродження культурної спадщини України (2014)
Дундяк І. М. - Сторінки історії українського церковного мистецтва другої половини ХХ ст.: музеєфікація та мистецтвознавчі видання (2014)
Ліва Н. В. - До проблеми рецепції старовинної духовної музики у європейській та вітчизняній художній культурі ХХ століття (2014)
Величко О. Б. - Ретроспективний дискурс інструментального виконавства на Західній Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Ластовецький М. - Партія труби в оркестрових творах Петра Чайковського (2014)
Басса О. М. - Камерно-вокальна творчість Я. Ярославенка та В. Безкоровайного в українській музичній культурі (2014)
Легкун О. Г. - Діяльність аматорських колективів Кременеччини у 20-30-х роках ХХ століття (2014)
Росул Т. І. - Музично-драматичне товариство "Боян" в Ужгороді (за матеріалами тогочасної періодики) (2014)
Горох Г. С. - Вокально-хорова ланка як явище у хоровому мистецтві ІІ пол. ХХ століття (на прикладі Рівненщини) (2014)
Фішер Т. П. - Концертне життя Львова під час нацистської окупації у світлі преси (2014)
Процик Л. Л. - Українська реалістична драма на театральній сцені українського театру ім. І. Франка (2014)
Демідко О. А. - Маріупольський державний Грецький театр у культурно-мистецькому просторі Північного Приазов’я (1932-1937 рр.) (2014)
Добіна Т. Г. - Б. Лятошинський: три іпостасі одного таланту (2014)
Драганчук В. М. - Незасвоєні уроки європейської історії або українська національна ідея самоорганізації у літературно-музичному дискурсі ("Захар Беркут" І. Франка – "Золотий обруч" Б. Лятошинського) (2014)
Афанасьєв С. М. - Роман "Дама з камеліями" Олександра Дюма: вітчизняний та зарубіжний досвід втілення літературної класики на балетній сцені (2014)
Ельтек І. С. - Музичні інтерпретації поезії Івана Франка у творчості Віктора Камінського (2014)
Фрайт О. - Фортепіанна творчість українських композиторів у науково-публіцистичній спадщині Василя Витвицького (2014)
Карчова Ю. І. - Збірка "Кращі пісні" Раїси Кириченко: особливості вокально-виконавської стилістики (2014)
Білоус Е. - Львівська школа художнього скла крізь призму діяльності спеціальної кафедри Національної академії мистецтв (2014)
Корнутяк А. - Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької (1900-2014 рр.) (2014)
Ластовецька-Соланська З. М. - Соціокультурні запити в проекції на композиторську творчість сучасних українських композиторів (2014)
Карась Г. В. - Хорова Шевченкіана композиторів української діаспори (2014)
Дуда Л. І. - Трансформація жанру балади в творчості бандуристів України й українського зарубіжжя (2014)
Чигер О. О. - Роль засобів масової інформації та комунікації у сприянні мистецькій діяльності співаків діаспори (2014)
Бермес І. Л. - "Золотоверхий Київ" у фестивальному русі України періоду державної незалежності (2014)
Виткалов С. В. - Мистецький фестиваль в умовах інокультурної та військової експансії (2014)
Кавунник О. А. - Творчість митців Ніжина як культурного соціо-локусу України на зламі століть (2014)
Яковлев О. В. - Синергетична модель культурного розвитку України в добу глобалізації (2014)
Афанасьєв Ю. Л. - Мистецька освіта та культурно-мистецька практика: здобутки та проблеми (2014)
Тарчинська Ю. - Метатекст фортепіанної музики та індивідуальний стиль композитора-піаніста (2014)
Білозерова О. В. - Структура аргументації музично-критичного тексту (на матеріалі рецензій Ю. Чекана та Ю. Бенті) (2014)
Охманюк В. Ф. - Методологічні основи сучасних етномузикознавчих досліджень (2014)
Шнуренко Т. В. - Дослідження традиційної сорочки Карпатського регіону на сторінках журналу "Народна творчість та етнографія" (2014)
Цуркан К. С. - Художній текстиль України у спеціальній літературі як предмет наукового пошуку (2014)
Гданський С. - Орнаментика як засіб виражальності у класичній концертній музиці для кларнету (2014)
Синкевич Н. - Теоретико-методологічні засади систематизації соціокультурних функцій українського хорового мистецтва (2014)
Марач О. М. - Камерне хорове виконавство: тенденції розвитку у добу державної незалежності (на прикладі Західного регіону України) (2014)
Бура М. Я. - Камерно-оркестрове виконавство: типологія, семантика та комунікативна специфіка (2014)
Куриляк І. - Драматургічні функції хору в операх Петра Сокальського (2014)
Кисляк Б. - Перекладення творів класичної музики для ансамблів баяністів як чинник розвитку академічного виконавства (2014)
Федорняк-Савчук Н. - Український фольклор і його трансформація у виконавській творчості Василя Попадюка (Канада) (2014)
Плахотнюк В. Г. - Тенденції становлення естрадного синтезу мистецтв (2014)
Хоцяновська Л. Ф. - Виразні можливості абстрактного танцю (2014)
Мерлянова О. А. - Хореографічні аспекти традиційних українських обрядів (2014)
Погребняк Г. П. - Авторський кінематограф як унікальна світо-модель (2014)
Єфімова А. В. - Особливості реалізації актуальних тенденцій мистецтва в урбаністичних просторах в Західній Україні: сучасні монументальні арт-практики (2014)
Лесик-Бондарук О. О. - Об’ємно-просторове і планувальне вирішення мурованих монастирів Волині XVII-XVIII ст. (2014)
Дем’янова Н. О. - Фактори впливу на еволюцію етностилістики в живописі України: історична ретроспектива (2014)
Корж-Радько Л. А. - Невідомий світ графічних образів Закарпатського скульптора Богдана Коржа (2014)
Якимова О. О. - Вплив світоглядних антропоцентричних концепцій на розвиток монументального живопису (на прикладі стінописів та вітражних засклень Східної Галичини першої третини ХХ ст.) (2014)
Олійник Н. І. - Репрезентація традиційних начал у творчості майстра декоративного мистецтва М. Мухи (2014)
Степанчук Т. А. - Семантико-комунікативна характерність у сучасному живопису Волині (на прикладі творчості молодих митців) (2014)
Коропенко М. В. - Інноваційні прийоми Казимира Малевича в сучасних дизайн-технологіях (2014)
Оборська С. В. - Дизайнерські концепції створення інтер’єру в установах дозвілля та рекреації (2014)
Тадля О. М. - Специфічні особливості конферансу в розмовному жанрі на естраді (2014)
Дякунчак Ю. - Баянно-акордеонний репертуар у виданнях Західної України ХХІ століття (2014)
Душний А. - Дрогобиччина як наукова інституція баянно-акордеонного руху України ХХІ століття, Боженський А. (2014)
Паньків М. В. - Постать баяніста-концертмейстера (акомпаніатора) у культурному просторі ХХІ століття (2014)
Крайлюк Л. В. - Ніл Хасевич і українська книжкова графіка першої половини ХХ ст. (2014)
Мойсюк О. - Фактори поліського орнаменту у творах Марії Приймаченко (2014)
Скурлов В. В. - Карл Фаберже у творчості митця (до 90-річчя заслуженого художника України В. М. Брикульця), Сапфірова Н. М. (2014)
Дяченко Н. С. - Серія біобібліографічних покажчиків "Знаменні дати КНУКіМ" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Букатова О. М. - Інтегративний підхід до формування ергономічної компетентності майбутніх учителів технологій (2015)
Дружененко Р. С. - Функціонально-прагматичний аспект навчання синтаксису простого речення майбутніх учителів-словесників (2015)
Маркова В. М. - Формування толерантності майбутнього вчителя (2015)
Радул С. Г. - Міжкультурна компетентність викладача іноземної мови: зміст та структура (2015)
Ракітянська Л. М. - Методична творчість вчителя-музиканта (2015)
Рускуліс Л. В. - Професійне самовизначення майбутнього вчителя української мови: завдання, проблеми, труднощі (2015)
Согоконь О. А. - Педагогічна майстерність викладача фізичного виховання при корекції моральної поведінки майбутніх фахівців (2015)
Ці Сянбо - Контекстний і компетентнісний підходи як методологічне підгрунтя формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва (2015)
Швай Р. І. - Образне мислення як крок до творчості (2015)
Ярошинська О. О. - Організація педагогічного супроводу майбутніх учителів початкової школи в навчальному середовищі (2015)
Веклич Ю. І. - Значення синього кольору у культурі народів світу (2015)
Демченко Н. М. - Професійна підготовка вчительки в педагогічній концепції К.В. Єльницкого (2015)
Маріуц І. О. - Роль дорадчих органів у системі управління університетською освітою Румунії у процесі децентралізації (2015)
Марчук М. В. - Ідеї суспільної опіки та виховання дітей у спадщині буковинських педагогів кінця ХІХ – першої третини ХХ століть (2015)
Мосьпан Н. В. - Професія вчителя в умовах комерціалізації вищої освіти в ЄС (2015)
Павловська В. В. - Гендерний аналіз змісту навчальних матеріалів польської школи періоду постсоціалістичного реформування освіти (2015)
Сойчук Р. Л. - Проблема національного самоствердження особистості у вітчизняній педагогічній думці (2015)
Філатьєва Т. В. - Підготовка майбутніх фахівців у галузі мистецтва до художньо-педагогічної діяльності у позашкільних навчальних закладах як історико-педагогічна проблема (2015)
Хотченко І. А. - Творча індивідуальність Конфуція: теоретичні здобутки та досвід в організації контролю навчальних досягнень (2015)
Шаргун Т. О. - Концептуальний підхід до історичного досвіду професійної підготовки фахівців залізничного транспорту (XX – початок ХХІ століття) (2015)
Шпичак І. П. - Роль В. Ф. Шмідт в організації статевого виховання дітей на засадах психоаналізу (2015)
Бородієнко О. В. - Система професійного розвитку керівників як чинник забезпечення результативності діяльності структурних підрозділів з продажу послуг зв’язку (2015)
Гузій Н. В. - Методика викладання загальнопедагогічних дисциплін у системі підготовки дорадника освітньої сфери, Щербина Д. В. (2015)
Карлова В. О. - Інноваційні методи навчання англійської мови як другої іноземної у вищій школі (2015)
Левченко Я. Е. - Педагогічні технології формування професійної моделі майбутнього вчителя іноземної мови (2015)
Федорова О. В. - Використання інтерактивних засобів навчання у формуванні технічних знань майбутніх учителів технологій (2015)
Воскобойнікова Г. Л. - Валеологічні аспекти соціального партнерства освітніх і медичних закладів у здоров’язберігаючій діяльності сучасного педагога (2015)
Кочубей Т. Д. - До проблеми соціалізації дитинства (2015)
Наші ювіляри (2015)
Дмитрук Б. П. - Особливості та перспективи використання в Україні досвіду антикорупційної політики деяких країн світу (2015)
Германенко Л. М. - Продовольча забезпеченість регіону як передумова національної продовольчої безпеки (2015)
Дешевенко Л. П. - Туризм – пріоритетний напрям розвитку національної культури й економіки (2015)
Міхно І. С. - Методи фінансування утилізації відходів. Світовий досвід (2015)
Стрекаль О. О. - Проблеми і пріоритети забезпечення ефективності діяльності державних підприємств нафтогазового сектору України (2015)
Савченко А. М. - Стратегічні орієнтири розвитку регулювання конкурентних відносин в умовах глобалізації, Савченко І. А. (2015)
Лук’янова В. В. - Якісний аналіз зовнішньоекономічних ризиків машинобудівних підприємств Хмельниччини, Свідерська А. В. (2015)
Макаренко О. І. - Прогнозування розвитку промисловості Запорізької області (2015)
Плаксюк О. О. - Система показників оцінки капіталу й ефективності його використання (2015)
Грібахо О. О. - Формування системи контролінгу підприємств сфери послуг, Демидов О. А. (2015)
Бровкіна Ю. О. - Фактори внутрішнього середовища та їхній вплив на економічну безпеку хлібопекарських підприємств (2015)
Лукашев С. В. - Вибір напрямів стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності підприємства на підґрунті результатів стратегічного контролінгу, Моргун Г. В. (2015)
Savchenko S. - Investigation of the effect of weights of small and big capitalization companies assets within a portfolio on returns during the crisis, Alimov D., Savchenko M. (2015)
Лось В. О. - Аналіз поведінки активів підприємств на ринку цінних паперів, Синєокий А. О. (2015)
Смаглій В. А. - Актуальні проблеми здійснення фінансового контролю у сфері оподаткування в Україні та шляхи вдосконалення, Хуткий О.В. (2015)
Грабарєв А. В. - Застосування сучасних інформаційних систем бізнес-аналітики у менеджменті, Домрачев В. М. (2015)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2015)
Наші автори (2015)
Summary (2015)
Запрошуємо авторів до співпраці (2015)
Гриник І. В. - Актуальні проблеми розвитку галузі садівництва в Україні, Бублик М. О., Барабаш Л.О. (2014)
Сотник О. І. - Кримська дослідна станція садівництва – шлях до сторіччя, Бабіна Р. Д., Горб Н. Н. (2014)
Бабина Р. Д. - Итоги многолетних селекционных исследований семечковых культур в Крыму, Литченко Н. А., Гриценко Л. А., Хоружий П. Г. (2014)
Танкевич В. В. - Основні аспекти становлення та розвитку кримського розсадництва, Сотник О. І. (2014)
Бабінцева Н. О. - Високопродуктивні насадження яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.) на Кримському півострові (2014)
Арифова З. И. - Селекция и сортоизучение земляники (Fragaria ananassa Duch.) в Крыму (2014)
Горб Н. Н. - Результати багаторічного вивчення питань зберігання та переробки плодів на Кримській ДСС, Унтілова А. Є. (2014)
Кондратенко Т. Є. - Адаптивність, особливості плодоношення та якість плодів сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) чеської селекції (2014)
Шкіндер-Барміна А. М. - Адаптивний потенціал сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) і дюків у південному Степу України (2014)
Красуля Т. І. - Пристосовуваність сортів яблуні (Malus domestica Mill.) до умов південного Степу України (2014)
Долгова С. В. - Потенціал адаптивності черешні (Cerasus avium Moench.) у південному Степу України (2014)
Шевчук Л. М. - Обґрунтування придатності регіонів України для вирощування плодів ягідних культур цільового використання (2014)
Кондратенко П. В. - Ягідництво України – стан і перспективи розвитку, Шевчук Л. М., Барабаш Л. О. (2014)
Кондратенко Т. Є. - Нові ранні сорти яблуні (Malus domestica Borkh.), Гончарук Ю. Д. (2014)
Дроник Н. І. - Перспективні сорти груші (Pirus communis L.) для інтенсивних садів Придністров’я, Микичук О. І. (2014)
Мельничук О. А. - Оцінка інтродукованих сортів яблуні та груші, вирощуваних за інтенсивними технологіями в низинній підзоні Закарпаття (2014)
Клочко Н. М. - Сорти персика (Persica vulgaris Mill.), перспективні для південного Степу України (2014)
Павлюк В. В. - Оцінка українських і зарубіжних сортів суниці (Fragaria ananassa Duch.) садової в Україні за 2011-2013 роки, Чмух А. І., Чмих С. В., Купліченко А. А., Розсоха Є. В., Приймачук Л. С., Ковальчук Н. С., Васюта В. М. (2014)
Павленкова Г. А. - Эколого-биологические особенности и декоративные качества видов сирени (Syringa L.) в дендрарии ВНИИСПК (2014)
Бабінцева Н. О. - Ріст і продуктивність дерев груші (Pirus communis L.) в різних типах насаджень на слаборослій підщепі, Лисанюк В. Г. (2014)
Омельченко В. В. - Особливості росту саджанців сливи (Prunus sp.) у розсаднику на слаборослих підщепах (2014)
Сотник A. И. - Развитие корневой системы деревьев персика (Persica vulgaris Mill.) на клоновых подвоях, Танкевич В. В. (2014)
Расторгуєв О. Б. - Порівняльна оцінка продуктивності інтенсивних насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) залежно від віку та якості садивного матеріалу, Васюта В. М. (2014)
Джафарова В. Е. - Клональное микроразмножение яблони (Malus domestica Borkh.) с геном Vf и возможности индуцирования полиплоидных меристем в условиях in vitro (2014)
Волошина В. В. - Особливості росту саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) у другому полі розсадника залежно від мульчувальних матеріалів (2014)
Шарко Л. В. - Гілкування однорічних саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.) у природних умовах (2014)
Юрик Л. С. - Дорощування вкорінених стеблових живців нових сортів аґрусу (Grossularia reclinata) (2014)
Расторгуєв О. Б. - Продуктивність інтенсивних насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) з малооб’ємними формами крон на півдні України в різні вікові періоди (2014)
Кінаш Г. А. - Вплив агротехнічних прийомів і фітогормональних препаратів на кроноутворення в однорічних саджанців сливи (Prunus domestica L.) у південному Степу України (2014)
Расторгуєв О. Б. - Вплив нормування навантаження дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) плодами на формування та якість урожаю, Барабаш Т. М. (2014)
Болдыжева Л. Д. - Проявление парши яблони (Venturia inaequalis Wint) на гибридных сеянцах, полученных с участием доноров иммунитета (2014)
Приходько Ю. Н. - Вирус шарки сливы (plum pox virus) на вишне (Cerasus vulgaris Mill.): распространенность, диагностика, штаммы, Живаева Т. С., Морозова О. Н., Шнейдер Ю. А., Васюта С. А. (2014)
Дрозда В. Ф. - Мікробіологічний ентомопатогенний грибний препарат аегерин – отримання та використання при захисті ягідників, Кочерга М. О. (2014)
Хоменко І. І. - Захист чорної смородини (Ribes nigrum L.) від шкідників і хвороб у зоні Лісостепу України, Слонь А. С. (2014)
Клименко О.Е. - Минеральное питание деревьев яблони (Malus domestica Borkh.) на различных подвоях в условиях ощелачивания почвы (2014)
Козлова Л. В. - Ефективність вирощування сорту яблуні (Malus domestica Borkh.) Ренет Симиренка при мікрозрошенні у південному Степу України (2014)
Мельничук О. А. - Біохімічний склад плодів яблуні (Malus domestica (L.) Borkh.) і груші (Pirus communis L.) в умовах Закарпаття, Чома Ж. Й. (2014)
Патика Т. І. - Концептуальні основи мікробіометоду з використанням ентомопатогенних мікроорганізмів (2014)
Одинцова В. А. - Обґрунтування терміну проведення випарного охолодження бруньок дерев кісточкових культур при захисті від весняних заморозків (2014)
Дунаєва Л. І. - Реакція сортів абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.) на температурний режим зимово-весняного періоду у південному Степу України (2014)
Василенко В.І. - Визначення водно-фізичних параметрів листя дерев вишні (Cerasus vulgaris Mill.) у зв’язку з посухостійкістю її сортів (2014)
Кривошапка В. А. - Оцінка посухостійкості сортів і гібридних форм чорної смородини (Ribes nigrum L.) в Лісостепу України, Ярещенко О. М. (2014)
Таранухо М. П. - Поширеність вірусних хвороб смородини чорної (Ribes nigrum L.) в Лісостепу України, Таранухо Ю. М. (2014)
Сало І. А. - Огляд ринку плодів у світі (2014)
Профессор Геннадий Ефремович Заиков. Шестьдесят лет научной деятельности (2014)
Стратонова Н. О. - Відображення та осмислення Києворуськими книжниками дохристиянських вірувань (2014)
Поплавська А. В. - Вплив християнства на культуру гостинності українців (2014)
Шеретюк Р. М. - Культурно-мистецькі здобутки книговидавничої діяльності Почаївських Василіан (2014)
Сем’яник О. В. - Діалог культури та історичної традиції крізь призму спадщини українського барокко (2014)
Сабадаш Ю. С. - Мистецтво як засіб формування національної свідомості (на прикладі італійської культури кінця ХVIII-XIX ст.) (2014)
Салдан С. С. - Музично-естетичний аспект у філософській системі світогляду Й. Гете (2014)
Якименко К. С. - Трансляції образу Іоанна Златоуста на українських жертовниках ХVІІІ-ХІХ століть (2014)
Костко Я. С. - Видове та тематичне розмаїття пластичного декору на фасадах львівських споруд другої пол. ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Дудич І. Г. - Стиль історизм у жіночих образах портретного живопису Мауриція Готтліба (2014)
Ковтун М. М. - Тема материнства в творчості Шевченка-художника (2014)
Кукуруза Н. В. - Життя і творчість Т. Шевченка в літературній композиції: сучасні жанрові вирішення (2014)
Білоус Л. М. - Культурно-мистецьке життя Рогатинщини наприкінці ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Кюнцлі Р. В. - Корчма та шинок як феномен співіснування євреїв і українців у культурно-художньому просторі українського села (2014)
Шнуренко Т. В. - Дослідження традиційної сорочки Карпатського регіону на сторінках журналу "Народна творчість та етнографія" (2014)
Студенець Н. В. - Мистецтво хатнього розпису Східного Поділля першої третини ХХ століття у краєзнавчій діяльності трудшкіл (2014)
Лукаш Г. П. - Історичне ім’я як інтертекст національного і світового культурного простору (2014)
Овчарук О. В. - Образ людини в модусі культурософії українського літературного мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Лучанська В. В. - "Культура і вибух" Ю. Лотмана як метафора теорії й історії культури (2014)
Заремський М. Й. - Особливості розвитку української духовної культури в ХХ-ХХІ ст. : традиції і новації, Колесникова Л. В. (2014)
Тимошенко М. О. - Культуротворча місія міжнародних заходів (на прикладі культурно-мистецької ініціативи "Дні України") (2014)
Чернець М. О. - Історична рефлексія розвитку ініціативи ЄС "Європейська столиця культури" (2014)
Олійник В. В. - Трансформація архетипів української ментальності в умовах полікультурності Карпатського регіону (2014)
Шаган А. К. - Теоретико-методологічні засади формування громадянської культури (2014)
Яковлев О. В. - Історіографічний дискурс культурологічної регіоніки Західної України (2014)
Вербовецька С. - Музично-поетичний літопис українського народу як вияв його національно-культурної само ідентифікації (2014)
Лісова О. М. - Діяльність культурно-мистецьких осередків українців Словаччини (2014)
Фішер Т. П. - Концертне життя Львова під час нацистської окупації у світлі преси (2014)
Новоженець-Гаврилів Г. П. - Культурно-мистецька адаптація українських митців на теренах Німеччини (2014)
Сірук Н. М. - Ідеологічний нагляд за культурною сферою України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) (2014)
Дутчак В. Г. - Традиції бандурного мистецтва в Австралії (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Рукописна спадщина України та Греції як свідчення паралелізму і особливостей розвитку духовної культури двох країн (2014)
Юрченко І. А. - Особливості інтерпретації етнокультурних традицій у сучасних галузях дизайну (2014)
Даниленко О. В. - Художньо-естетичні критерії привабливості готельно-ресторанного закладу (2014)
Осадца М. З. - Міська тематика в пейзажному малярстві Станіславщини 50-60-х років ХХ століття: культурологічний аспект (2014)
Парфьонова О. І. - До питання формування теоретичних засад не фігуративних арт-практик образотворчого мистецтва (2014)
Єфімова М. П. - Типологія дитячої книги (2014)
Гулянич Ю. М. - Богдан Котюк: наукові дослідження та публіцистика (2014)
Гамалія К. М. - М. І. Ростовцев і його роль в історії вітчизняного та світового антикознавства (2014)
Богатікова О. В. - Мистецтвознавчі розвідки Г. Павлуцького на сторінках "Чтений в историческом обществе Нестора Летописца" (2014)
Сабадаш С. Ю. - Наукова спадщина Л. С. Виготського в контексті культуро-творчих процесів: історіографія проблеми (2014)
Стахієва Н. В. - Культурно-мистецька спадщина у дослідженнях В. М. Перетца (2014)
Марченко В. В. - Історіографічний дискурс дослідження акордеонного мистецтва України (2014)
Щербань А. Л. - Природно-кліматичний чинник впливу на розвиток орнаментації народної кераміки (на прикладі Лівобережної України) (2014)
Яцечко-Блаженко Т. В. - Кременецький замок – пам’ятка архітектури та історії національного значення (2014)
Гончаров В. В. - До проблеми взаємовідносин традицій і нематеріальної культурної спадщини (2014)
Степанчук В. В. - Історико-культурний потенціал та соціально-економічні перспективи використання замків та замкових комплексів Закарпаття в ігровому туризмі (2014)
Смирнов І. Г. - Логістика виставкової діяльності: світовий та український досвід (2014)
Шман. С. Ю. - Музеї в епоху інтерактивної культури (2014)
Совгира Т. І. - Естрадні жанри на телебаченні (2014)
Москвічова Ю. О. - Регіональне телебачення як фактор формування соціольтурного простору сучасної Вінниччини (2014)
Виткалов С. В. - Прикладні проблеми культури в регіоні: досвід Рівненщини, Виткалов В. Г. (2014)
Горох Г. С. - Хорове мистецтво Рівненщини крізь призму фестивальної діяльності доби державної незалежності України (2014)
Богданова М. В. - Спортивний танець у системі бальної хореографії (2014)
Логвінова О. О. - Шоу з дельфінами як соціокультурне явище видовищної культури (2014)
Пуларія Т. В. - Архетипові підстави аналізу колористики декоративних розписів весільних скринь Нижньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Попович О. В. - Соціалізація особистості в контексті глобалізації культуро творення (2014)
Виткалов С. В. - Пошукова діяльність в Україні в контексті наукових конференцій (2014)
Сливка О. М. - Фестиваль "Коломийські представлення" в контексті розвитку українського театрального мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Цзя І. - Альтернативна естетика корейського кінематографа – феміністичний кінематограф (2014)
Андрощук Н. Г. - Український етнічний ренесанс: суспільно-креативна роль етномоди ХХІ ст. (2014)
Бобечко О. Ю. - Місце і роль мистецької діяльності Лесі Українки в розвитку бандурного мистецтва в Україні (2014)
Піщанська В. М. - Сакральне мистецтво доби козацького бароко (2014)
Зубавіна І. - Візуальний код як генератор нових смислів (на прикладі екранних проектів Метью Барні) (2014)
Сінельнікова В. - Східна українська діаспора сьогодні: перспективи і реалії культурної співпраці з Україною (українці Нижнього Поволжя) (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського