Карюк В. І. - Удосконалення наукових підходів до поняття "інновація" (2012)
Кравець К. П. - Сучасний рівень концентрації виробництва підприємств харчової промисловості (2012)
Олексин Т. Я. - Тенденції розвитку світового сектора соціальних медіа (2012)
Дем’янчук І. А. - Економічна турбулентність в Україні та перспективи її розвитку (2012)
Іванова А. М. - Регулювання розміщення об’єктів інфраструктури ринку споживчих товарів (2012)
Письменна О. Б. - Основи економіки ресурсозбереження уранодобувного регіону України, перспективи і можливості їх реалізації (2012)
Долот В. Д. - Державне регулювання керованої медичної допомоги (за матеріалами літературних джерел), Дудка В. В., Ляховченко Л. А. (2012)
Клименко О. В. - Медичне правознавство (2012)
Оверчук Л. П. - Комплексний аналіз факторів, що впливають на експертизу виробів медичного призначення (2012)
Дмитренко Г. В. - Основні принципи формування місцевих бюджетів (на прикладі м.Буча) (2012)
Шилова В. І. - Механізми впливу на управління системою вищої освіти в Україні: теоретичні аспекти (2012)
Стельмащук Л. С. - Особливості розвитку інституту державної служби в зарубіжних країнах: досвід для України (2012)
Охріменко Н. М. - Принципи нормотворчості міністерства України: загальна характеристика (2012)
Гетьманець А. Г. - Вплив судової влади на державне регулювання у сфері телебачення і радіомовлення України (2012)
Француз А. Й. - Особливості компетенції Конституційного Суду України у сфері забезпечення прав та свобод людини і громадянина в країні (2014)
Козенюк В. А. - Исторические и правовые аспекты социального насилия начала ХХ века (2014)
Тимошенко В. А. - Правові засоби боротьби з економічними загрозами українській державності (2014)
Ященко В. А. - До питання про методологію теорії держави та права (2014)
Вітик І. Р. - Україна чи Росія: яка держава є фашистською? (2014)
Коваль А. М. - Законодавча обумовленість упровадження терміна "охороноздоровче право" в правове поле України (2014)
Корінний М. М. - Про роль іраномовних етносів у становленні та розвитку Стародавньої та Середньовічної України-Руси (аналіз новітньої історіографії проблеми) (І тис. до н.е. – І тис. н.е.) (2014)
Пугачев А. Н. - Институты прямой демократии в процессе учреждения основного закона: достоинства формы сквозь призму недостатков на практике (окончание) (2014)
Француз-Яковець Т. А. - Factors that influence the formation of a bicameral parliamentary structure in European unitary states and prospects of introduction of bicameral parliament in Ukraine (2014)
Чумак В. В. - Теоретико-правовий аналіз понять "національна безпека" і "державна безпека", Бернадський Б. В. (2014)
Баликіна Л. І. - Comparative analysis of the main aspects of parliamentarism in the process of state development after declaration of independence in Ukraine and Belarus (2014)
Панчук І. О. - Аналіз політико-правових аспектів громадянської правосвідомості (2014)
Баран С. О. - Види юридичної відповідальності військовослужбовців (2014)
Горєлова В. Ю. - До питання правового захисту комерційної таємниці під час аудиторської перевірки в Україні (2014)
Доді К. В. - Роль Римського статуту Міжнародного кримінального суду в розвитку норм права, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів (2014)
Лук’янець В. С. - Сучасні концептуальні підходи до визначення поняття "конкуренція": міжнародно-правовий аспект (2014)
Проців Н. І. - Механізм використання практики Європейського суду з прав людини судами України в межах цивільної юрисдикції, Паращенко Л. І. (2014)
Пижов О. М. - Основні аспекти державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні (2014)
Губська О. А. - До проблеми дотримання прав неповнолітніх при обранні щодо них запобіжних заходів (2014)
Мазур О. В. - Проблеми функціонування інституту слідчого судді (2014)
Тарасова І. В. - Проблемні питання кримінального провадження у формі приватного обвинувачення в кримінальному процесі України (2014)
Алещенко В. І. - Досвід формування патріотизму як ціннісної орієнтації особистості військовослужбовця в арміях провідних країн світу, Каменюк Ю. В. (2014)
Caфiн О. Д. - Феноменологічний аналіз наукових підходів до теоретичних моделей стресу та психологічні характеристики стресостійкості особистості, Тептюк Ю. О. (2014)
Бурлакова І. А. - Суб’єктність як основа психологічного супроводу забезпечення професійного здоров’я майбутніх спеціалістів (2014)
Дектярьова Т. В. - Забезпечення психологічної безпеки освітнього середовища вищих навчальних закладів в умовах реформування системи освіти (2014)
Мась Н.М. - Ігрова концепція повсякденної взаємодії людини, Сторожук Н. А. (2014)
Сингаївська І. В. - Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 2) (2014)
Шевченко В. Є. - Психологічний зміст структури діяльності персоналу інформаційно-аналітичних підрозділів розвідувального органу Міністерства оборони України (2014)
Дубчак О. Б. - Проблема організації викладання психології на засадах диференціації та індивідуалізації в закладах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Мосьпан М. О. - Емпіричне дослідження особливостей розвитку здібностей до саморегуляції у конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності (2014)
Наконечна Н. В. - Методи діагностики та корекції організаційної культури приватного навчального закладу (2014)
Савченко В. С. - Аналіз психологічних особливостей особистості, яка скоїла злочин у сфері використання комп’ютерних технологій, і визначення відповідних передумов (2014)
На допомогу студентам, аспірантам і викладачам юридичних вишів та факультетів (2014)
Вихідні дані (2014)
Зачепа А. М. - Гуманистические идеи мыслителей-теистов Г. Марселя, А. Швейцера, М. Бубера и их значение для современной культуры, Камаева Е. М. (2011)
Саппа М. М. - Фраземы как маркёры социальных изменений (2011)
Білас А. А. - Категорія емотивності у лінгвістицi (2011)
Захарина Ю. Ю. - Язык современной архитектуры: концепт "символ" (2011)
Усова А. Ю. - Поняття "антиестетика": до постановки проблеми (2011)
Саприкіна А. Г. - Акварель у поетичній інтерпретації Г. Мазуренко: проблема міжвидових контактів (2011)
Стеванович Р. І. - Лексические способы выражения концепта "память" (на материале английского языка) (2011)
Кравченко Н. Г. - Засоби вираження синтаксичної експресії внутрішнього мовлення в новелі Л. Земпера "Uf einer Harley-Davidson möchte ich sterben" (2011)
Тарасенко О. Д. - Явище енантіосемії у художній мові Володимира Винниченка (2011)
Бувалец Е. В. - Трансформационный анализ как способ разграничения двойных субстантивных конструкций с приложением и конструкций "квазиприложением" (2011)
Хоминич Г. И. - Текстообразующая функция тропа "сталкивание значений" и художественной метафоры в новелле-притче И. А. Бунина "Господин из Сан-Франциско" (2011)
Борзенко C. Г. - Концепт "дерево" в європейських культурно-мовних традиціях: лінгвокультурологічний та лінгвокогнітивний підходи, Бабаєва Л. В., Цьох Л. Й. (2011)
Головачева О. А. - Лексические единицы в системе парадигматических и синтагматических отношений в статье Н. С. Лескова "Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко" (2011)
Муравйова О. В. - Метафори-символи як засоби вираження почуття любові у ранній творчості Т. Г. Шевченка (1837–1849 pp.) (2011)
Ерліхман А. М. - Імпліцитно-функціональні та психоемоційні особливості мовчання у драматургійному тексті (на матеріалі англійської літератури поч. ХХ ст.) (2011)
Торговець Ю. І. - Есе як тип тексту: історичний аспект (2011)
Жбанкова Е. В. - Региональные особенности поиска новых средств межличностной коммуникации: ритмо-пластические эксперименты в Европе первой трети ХХ века (2011)
Захарова Н. В. - Культурний універсалізм природних мов (2011)
Щасная Е. Д. - Динамика норм в белорусском и украинском языках на современном этапе (на примере существительных) (2011)
Круль М. - Сходство слов и мнимое тождество понятий (на примере исходной лексемы "Бог") (2011)
Ужегова З. А. - Современная российская государственность глазами Запада (по материалам американской и британской прессы) (2011)
Юрчук Л. В. - Элиминация культурологических лакун в иноязычной межкультурной коммуникации (2011)
Теркулов В. И. - Периферийная индульгенция: главный миф лингвистической методологии (2011)
Литвинникова О. И. - Производные имена существительные общего рода как одно из средств вербализации базового концепта ’Человек’ в русской народной речи (2011)
Драпак О. З. - Інтернаціональні терміни з різним семантичним наповненням в українській та англійській мові у пострадянський період (2011)
Завальнюк Л. В. - Діалог як одна з основних форм реалізації розмовної мови (2011)
Руда О. В. - Перекладні термінологічні словники (на матеріалі англійської та української мов) (2011)
Делюсто М. С. - Граматика української говірки у мультилінгвальному ареалі (2011)
Пуленко І. А. - Категорія експресивності у системі синтагматичних зв’язків та її вплив на вибір синтаксичних засобів висловлювання (на матеріалі англомовних публічних політичних виступів), Сазикіна Т. П. (2011)
Жох І. П. - Емотивність фразеологічних одиниць з лексемами toro, cuerno, capa в іспанській мові (2011)
Баньоі В. Ф. - З історії закарпатської мікротопонімії басейну річки Ужа (2011)
Кушмет М. С. - Із спостережень над сільськогосподарською лексикою східностепових говірок (2011)
Лоивская Л. В. - О понятии имплицитной нормы в антонимии (2011)
Балалаєва О. Ю. - Етимологія латинських назв рослин (2011)
Голованевский А. Л. - Лексикографическая память как один из факторов выражения идеологической оценочности в средствах массовой информации (2011)
Трач А. С. - Особенности сближения письменной и устной форм речи в сети Интернет (2011)
Ковбасюк Л. А. - Невербальні засоби спілкування в сучасній німецькомовній Інтернет-комунікації (2011)
Іванченко В. О. - Лінгвокультурний компонент французького енологічного тексту інформаційно-презентативного типу (2011)
Курченко Л. М. - Лінгвокогнітивні і лінгвопрагматичні особливості політичного дискурсу (2011)
Думашівський Я. Є. - Особливості вживання неологічної лексики в сучасному медіа тексті (2011)
Шостак Н. П. - Фальклорныя элементы ў паэтыцыдаўняга беларускага рамана "Трышчан ды Іжота” (2011)
Бережная Е. П. - "Евгений Онегин" - предмет и инструментисследований Ю. Н. Тынянова (2011)
Цьох Л. Й. - Антиутопія: модель жанру (2011)
Бігун О. А. - Антропологічна дилема actus humani/actus hominis: христологічна парадигма (на матеріалі поеми "Наймичка" Тараса Шевченка) (2011)
Гузаевская С. Н. - Дискурс чуда и откровения у Л. Н. Толстого (2011)
Ольховая Н. А. - Роман Анатолия Глебова "Котельников": проблема жанра (2011)
Гольтер І. М. - Романи Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" та Л. Дереша "Культ" як розповідь про нову генерацію (2011)
Богданова І. В. - Теоцентричний чинник як детермінанта розвитку західноєвропейської літератури (за П. Клоделем) (2011)
Оляндер Л. К. - Гуманізм і екзистенція в "Dziennikach" ("Щоденниках") М. Домбровської 1914-1945 pp. (2011)
Воробьева С. - Образ матери в творчестве Николая Клюева (2011)
Халабузар О. А. - Значення та функціонування символів у трилогії Дж. Р. Р. Толкіна "Володар Перснів" (2011)
Маценка С. П. - Музичні виміри німецькомовного літературного модернізму (2011)
Школа І. В. - "Повернення Дон Кіхота” Г. К. Честертона – рефлексії на тему донкіхотства (2011)
Жигун С. В. - "Радість бунту проти логіки": мовна гра у прозі 1910-20-х років ХХ століття (2011)
Федунь М. Р. - Подорожні твори Олени Кисілевської в контексті західноукраїнської мемуаристики: поетологічні особливості (2011)
Фокина С. А. - Феномен экстатичности в контексте авторского мифа М. Цветаевой в цикле "Бессонница" (2011)
Полякова Т. М. - Приемы толкования украинизмов в литературно-художественном творчестве А. И. Куприна (2011)
Крючкова О. Р. - Культ еротичної богині (Образ Белкули у романі Г. Нормінтона "Корабель дурнів") (2011)
Кулікова А. Є. - Особливості, переваги та недоліки субтитруванняяк одного з основних видів аудіовізуального перекладу (2011)
Гриценко М. В. - Особливості відтворення англійських звертань українською мовою (на матеріалі перекладів дитячої літератури) (2011)
Барнич І. І. - Німецька та українська фінансово-економічна термінологія: зіставний аспект (2011)
Кредатусoва Я. - Концепція підручникa "Спецiальний переклад на практиці" (підручник з вправами для студентiв-українiстiв) (2011)
Одрехівська І. М. - Фольклорні начала мовної особистості В. В. Коптілова-перекладача (на матеріалі українських перекладів поезії романтиків) (2011)
Заза Ю. Я. - "Доброго дня" чи "Ласкаво просимо"? – культурний та ситуативний контексти при перекладі деяких арабських привітань (2011)
Южакова О. І. - Проблема інтерпретації мовної картини О. С. Пушкіна в українських творах (на підставі вірша "Пророк") (2011)
Ліпницька С. В. - Праблемы перадачы англамоўнай тапаніміі на беларускую мову (2011)
Степанов А. В. - Міжкультурний аспект формування усної англомовної комунікативної компетенції з ділової мови, Данилова З. В. (2011)
Зеленко О. В. - Лингвокультурологическая компетенция учащихся учреждений общего среднего образования: состав, особенности формирования (2011)
Єрмоленко С. І. - Студіювання функціональної стилістики у вишах (на матеріалі романів Люко Дашвар) (2011)
Лобан М. Г. - Факультативные занятия по русской литературе: новые стратегии и практика (2011)
Гец М. Г. - Методологические аспекты формирования поликультурной личности (2011)
Долгая Е. А. - К вопросу описания и преподавания фармацевтической терминологической лексики в иностранной аудитории (2011)
Патика Т. І. - Мікробіологічний метод захисту плодових і ягідних культур від листогризучих комах як фактор стабілізації агроекосистем, Гриник І. В., Патика М. В., Кошевський І. І., Москалевська Ю. П. (2012)
Грушева Т. П. - Влияние сорто-подвойных комбинаций на скороплодность и урожайность колонновидных сортов яблони (Malus domestica Borkh. ) в условиях Республики Беларусь, Самусь В. А. (2012)
Ярмолич С. А. - Сравнительная оценка потенциала устойчивости к парше и скороплодности перспективных гибридов яблони (Malus domestica Borkh. ), Козловская З. А., Марудо Г. М. (2012)
Красуля Т. І. - Сорти яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.) для пріоритетних напрямків селекції у південному Степу України, Толстолік Л. М. (2012)
Мялик М. Г. - Новые белорусские сорта груши (Pirus communis L.) для промышленного сортимента, Якимович О. А. (2012)
Васеха В. В. - Создание гибридных популяций яблони (Malus domestica Borkh.) с комплексной устойчивостью к парше и филлостикте, Козловская З. А. (2012)
Долгова С. В. - Урожайність сортів черешні (Cerasus avium Moench.) селекції ІЗС імені М. Ф. Сидоренка НААН (2012)
Дунаєва Л. І. - Сорти абрикоса (Аrmeniaca vulgaris Lam.), перспективні для селекції на великоплідність в умовах південного Степу України (2012)
Шоферистов Е. П. - Новые селекционные формы персика (Рrunus persica L. Batsch.) в Никитском ботаническом саду, Запорожченко Е. И. (2012)
Павлюк Н. В. - Нові, пізньостиглі сорти суниці садової (Fragaria ananassa Duch. ), Павлюк В. В. (2012)
Ярещенко О. М. - Новітні досягнення в селекції чорної смородини (Ribes nigrum L.) та порічок (Ribes rubrum L. ), Терещенко Я. Ю. (2012)
Гибало В. М. - Господарсько-біологічна оцінка сортів і форм калини звичайної (Viburnum opulus L.), Тихий Т. І. (2012)
Гулько Б. І. - Агробіологічна характеристика саджанців яблуні (Malus domestica Borkh. ) різних сорто-підщепних комбінацій у західному Лісостепу, Вуйцик Н. В. (2012)
Кіщак О. А. - Оцінка сорто-підщепних комбінувань сливи (Рrunus domestica L.) у розсаднику, Омельченко В. В., Барабаш Л. І. (2012)
Бабинцева Н. А. - Особенности водного режима у деревьев яблони (Malus domestica Borkh.) на подвое М. 9 при разных способах обрезки (2012)
Соболь В. А. - Сорто-підщепні комбінування сливи (Рrunus domestica L.) у розсаднику та в саду, Сухойван О. М. (2012)
Молчан О. В. - Биологические препараты на основе бактерии р. Bacillus для защиты плодово-ягодных и декоративных культур от болезней, Сверчкова Н. В., Коломиец Э. И. (2012)
Бондарева Л. М. - Дослідження впливу фрезування на чисельність яблуневого плодового пильщика (Hoplocampa testudinea Klug. ) в умовах Лісостепу України, Плахотник О. С. (2012)
Розова Л. В. - Оцінка стійкості проти парші (Venturia inaequalis (Cke. ) Wint. ) сортів яблуні (Malus domestica Borkh.), перспективних для вирощування у південному Лісостепу України (2012)
Шевчук І. В. - Топографічний розподіл імаго Grapholitha funebrana Tr. (Lepidoptera: Tortricidaе) у сливовому агроценозі північної частини Лісостепу України, Денисюк О. Ф. (2012)
Пилат Т. Г. - Эффективность фунгицида раек, КЭ, против клястероспориоза (Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. ) сливы (Рrunus domestica L. ) (2012)
Нагорна Л. В. - Стійкість сортів персика (Рrunus persica L. Batsch. ) до хвороб в умовах краплинного зрошення (2012)
Малюк Т. В. - Вплив тривалого вирощування плодових насаджень на гумусовий стан грунтів півдня України, Пчолкіна Н. Г. (2012)
Гречковський Д. І. - Вплив доз і способів внесення добрив на продуктивність і величину плодів яблуні (Malus domestica Borkh. ) в умовах сірого лісового грунту, Денисюк О. Ф. (2012)
Нестерова Н. Г. - Особливості водного режиму в декоративних деревних рослин у м. Київ (2012)
Матвієць О. М. - Вплив режиму краплинного зрошування на ріст і розвиток дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепі М. 9 у Закарпатті (2012)
Горбач М. М. - Підвищення ефективності мікрозрошення плодових культур на півдні України, Козлова Л. В. (2012)
Гревцова Г. Т. - Біохімічний склад плодів зерняткових культур на кизильникових підщепах, Кубінський М. С. (2012)
Омельченко А. М. - Вплив позакореневого підживлення дерев груші (Pirus communis L.) мікроелементами на лежкоздатність плодів (2012)
Василенко В. І. - Біохімічна оцінка нових сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) (2012)
Литовченко О. М. - Розвиток наукових досліджень у плодово-ягідному виноробстві України, Локванець О. В., Литовченко Б. Ю. (2012)
Китаєв О. І. - Діагностика функціонального стану плодових рослин методом індукції флуоресценції хлорофілу, Кривошапка В. А. (2012)
Ненько Н. И. - Физиолого-биохимическая характеристика фотосинтетической деятельности растений яблони (Malus domestica Borkh. ) в интенсивных насаждениях различных конструкций, Киселева Г. К., Караваева А. В. (2012)
Трохимчук А. І. - Фізіологічна посухостійкість перспективних сортів яблуні (Malus domestica Borkh. ) в умовах правобережної підзони західного Лісостепу України, Макарова Д. Г. (2012)
Остапенко В. М. - Стійкість нових сортів малини (Rubus idaeus L.) до зимового висушування, Макарова Д. Г., Лушпіган О. П. (2012)
Штирбу А. В. - Особенности функциональной активности листьев растений винограда (Vitis vinifera L. ) в зависимости от условий освещения (2012)
Таранухо Ю. М. - Чутливість сортів малини (Rubus idaeus L. ) до Raspbbery yellow blotch virus, Таранухо М. П. (2012)
Бундук Ю. М. - Особливості мікроклонального розмножування айви МС, Хомяк В. В., Григорюк І. П., Клюваденко А. А. (2012)
Омельченко В. В. - Вивчення різних стимуляторів росту для підщеп сливи (Рrunus domestica L.) у комплексі зеленого живцювання (2012)
Маргітай Л. Г. - Вплив регуляторів росту на вкорінення живців Weigela florida (S. et. Z.) A. DC. (2012)
Гончарук Ю. Д. - Морфологічні особливості генеративних бруньок імунних до парші сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) у передзимовий період (2012)
Бублик М. О. - Особливості перезимівлі насаджень плодових та ягідних культур у 2011-2012 рр. , Китаєв О. І., Кривошапка В. А., Патика Т. І., Кучер М. Ф., Бабіна Р. Д., Чухіль С. М., Дроник Н. І., Насталенко І. П., Гризодуб С. М., Приймачук Л. С., Шахнович Н. Ф., Толстолік Л. М., Можаєва Л. Л., Мельничук Г. В. (2012)
Педоренко І. Ю. - Біостимулятори початкових етапів росту і розвитку однорічних квітково-декоративних рослин, Чередніченко А. В., Шаламова О. І., Баланда О. В. (2012)
Левшунов В. А. - Влияние генетического происхождения сорта на ветвление саженцев яблони (Malus domestica Borkh. ) в питомнике, Самусь В. А., Козловская З. А. (2012)
Тряпіцина Н. В. - Оцінка дискримінаційних характеристик різних за походженням IRAP – маркерів для генетичного профілювання геному яблуні (Malus domestica Borkh. ), Кисельов Д. О. (2012)
Высоцкий В. А. - Влияние спектрального света и элиситоров на корнеобразование и приживаемость микрорастений земляники (Fragaria ananassa Duch. ) на этапах укоренения in vitro и адаптации, Алексеенко Л. В., Баулина Л. В. (2012)
Тряпіцина Н. В. - Адитивний ефект впливу віку насаджень і строків дозрівання сортів абрикоса (Рrunus аrmeniaca) на поширення ілар-вірусів, Васюта С. О., Дунаєва Л. І. (2012)
Медведєва Т. В. - Використання аквакультури для акліматизації культивованих in vitro рослин (2012)
Шкіндер–Барміна А. М. - Залежність урожайності сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill. ) від погодних умов південного Степу України (2012)
Сало І. А. - Роль вітчизняного ринку в забезпеченні населення плодами (2012)
Расторгуєв О. Б. - М. Ф. Сидоренко – учений керівник талановитий організатор садівництва у південному Степу України, Клочко Н. М. (2012)
Гриник І. В. - Наукові засади виробництва оздоровленого садивного матеріалу плодових і ягідних культур, Бублик М. О., Удовиченко В. М., Фризюк Л. А. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Современное состояние и перспективы развития плодоводства в Крыму, Плугатарь Ю. В., Сташкина А. Ф. (2013)
Микичук О. І. - Посухостійкість і врожайність сортів груші (Рirus communis L.) в умовах Прикарпаття і Наддністрянщини, Бублик М. О. (2013)
Кондратенко Т. Є. - Кращі сорти яблуні (Malus domestica Borkh.) мліївської селекції, Гаврук Т. Д. (2013)
Потанін Д. В. - Вивчення адаптивності нових зимових сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції в умовах передгірного Криму, Каширіна Д. А. (2013)
Васильева М. Н. - Хозяйственная ценность диплоидных сортов сливы коллекции РУП "Институт плодоводства" (2013)
Яхимович О. В. - Виробнича перевірка кращих вітчизняних та інтродукованих сортів малини (Rubus L.) у східному Лісостепу України, Яхимович Л. Б. (2013)
Майдебура В. І. - Ріст і плодоношення яблуні (Malus domestica Borkh.) на клонових підщепах в умовах Присивашшя, Гриник І. В., Мойсейченко Н. В., Соболь В.А., Макарова Д.Г., Кіщак О.А., Бабіна Р.Д. (2013)
Дядченко Д. О. - Дослідження вегетативних підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції в саду (2013)
Бабіна Р. Д. - Урожайність та якість плодів груші (Рirus communis L.) на клонових і насіннєвих підщепах айви (Cydonia sp.), Хоружий П. Г., Ляпугін І. В. (2013)
Ляпугін І. В. - Оцінка сорто-підщепних комбінувань груші (Рirus communis L.) в саду в умовах передгірного Криму (2013)
Майдебура В. І. - Вирощування кореневласних саджанців кісточкових плодових культур, Гриник І. В., Книга М. М. (2013)
Ерёмин Г. В. - Кубань 86 – перспективный клоновый подвой для косточковых культур, Ерёмин В. Г., Васюта С. А. (2013)
Кондратенко П. В. - Актуальні проблеми виробництва здорового садивного матеріалу суниці (Fragaria ananassa Duch.) (2013)
Кучер Л. І. - Параметри кореневої системи сіянців слаборослих гібридних форм груші (Рirus communis L.) в залежності від строків висіву насіння, Кучер Р. А. (2013)
Кременчук Р. І. - Вплив освітленості на продуктивність сорто-підщепних комбінувань черешні (Cerasus avium Moench.) (2013)
Гибало В. М. - Вплив строків заготівлі, метамерності і рістрегулюючих речовин на вкорінюваність і розвиток зелених живців актинідії (Actinidiа sp.), Тихий Т. І. (2013)
Бабінцева Н. О. - Характер росту і плодоношення дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) у Криму в залежності від строків проведення обрізування (2013)
Турбин П. А. - Влияние высоты окулировки и глубины посадки на рост и плодоношение деревьев черешни (Cerasus avium Moench.) (2013)
Ріпамельник В. П. - Ураження нових сортів і гібридних форм яблуні (Malus domestica Borkh.) борошнистою росою та паршею в залежності від погодних та агротехнічних умов вирощування, Бородай О. Ю. (2013)
Насталенко І. П. - Польова оцінка стійкості сортів груші (Рirus communis L.) проти основних хвороб і шкідників в умовах Поділля (2013)
Странишевская Е. П. - Эффективность действия инсектицида Спинтор 240 SC, против вишневой мухи (Rhagoletis cerasi L.) на черешне (Cerasus avium Moench.) и вишне (Cerasus vulgaris Mill.), Шадура Н. И. (2013)
Русін О. О. - Оцінка токсичності дії фунгіцидів проти збудника білої плямистості суниці (Fragaria ananassa Duch.) (2013)
Кава Л. П. - Боротьба з суничним прозорим кліщем (2013)
Гречковський Д. І. - Вплив доз і способів внесення добрив на ефективність вирощування плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах сірого лісового ґрунту, Рудник-Іващенко О. І. (2013)
Майдебура В. І. - Придатність основних ґрунтів північностепового Криму для вирощування плодових культур, Гриник І. В., Мойсейченко Н. В., Соболь В. А., Макарова Д. Г., Кіщак О. А., Бабіна Р. Д. (2013)
Патика Т. І. - Оптимізація технологій створення та застосування мікробіологічних препаратів фітозахисної дії на основі бактерій Bacillus thuringiensis, Патика М. В., Китаєв О. І., Гончарук Ю. Д. (2013)
Тряпіцина Н. В. - Віруси, що домінують в насадженнях кущових ягідних культур, Ярещенко О. М., Медведєва Т. В., Удовиченко К. М., Лушпіган О. П., Супрун К. І. (2013)
Тимошок І. В. - Механізація закладання інтенсивних насаджень плодових культур, Барабаш Л. О., Фризюк Л. А. (2013)
Сало І. А. - Ефективність виробництва плодів садівницькими підприємствами України різних типів (2013)
Сотник А. И. - Влияние сорто-подвойных сочетаний на качество плодов персика (Persica vulgaris Mill.) (2013)
Танкевич В. В. - Оценка качества плодов перспективных сорто-подвойных сочетаний яблони (Malus domestica Borkh.) в Крыму (2013)
Лазоренко Ю. І. - Незабутні Симиренки (2013)
Петров В. В. - Оптические характеристики традиционных эластичных и новых жестких микропризм Френеля, Антонов Е. Е., Крючин А. А., Шанойло С. М. (2015)
Морозов Е. М. - Высокоэффективное возбуждение ближнеполевого зонда на основе оптической плазмонной микрополосковой линии с использованием коннектора SU-8, Лапчук А. С. (2015)
Юзефович В. В. - Фрактальный метод формирования эталонных изображений в системах технического зрения, Буточнов О. Н., Мезенцев А. В., Миронюк C. B. (2015)
Каліновський Я. О. - Дослідження зв’язків між узагальненими кватерніонами та процедурою подвоєння гіперкомплексних числових систем, Боярінова Ю. Є., Сукало А. С. (2015)
Додонов А. Е. - Модели и алгоритмы анализа структурной надежности сложных многофункциональных организационно-технических систем, Путятин В. Е. (2015)
Ланде Д. В. - Організація аналітичної діяльності на основі сценарного підходу, Бойченко А. В. (2015)
Коваль О. В. - Реалізація сценарного підходу в управлінні проектами на основі типових задач, Кузьміних В. О. (2015)
Косяк І. В. - Особливості реалізації вимірювальної системи геофізичної метрологічної віброплатформи на основі лазерної цифрової інтерферометрії, Цубін О. А. (2015)
Матов О. Я. - Алгоритми кодування інформаційних об’єктів у коді умовних лишків, Василенко B. C. (2015)
Берестовский А. Е. - Нейросетевые технологии самообучения в системах структурного распознавания визуальных объектов, Власенко А. Н., Гороховатский В. А. (2015)
Яремчук Ю. Є. - Моделювання взаємодії державних структур і ЗМІ під час надзвичайних ситуацій, Нікіфорова Л. О., Шиян A. A., Касіяненко В. Х. (2015)
Реферати (2015)
Федоренко В. Г. - Проблеми життя планети земля (2012)
Вініченко І. І. - Роль та значення інститутів у формуванні конкурентних відносин (2012)
Жибак М. М. - До питання проблем та перспектив розвитку сільських територій (2012)
Жигірь А. А. - Підвищення зайнятості на селі як складова розвитку сільськогосподарських територій (2012)
Височин І. В. - Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі (2012)
Жежуха В. Й. - Сутність технології оцінювання інноваційності технологічних процесів промислових підприємств, Петришин Н. Я., Матвіїшин В. Є. (2012)
Возьний К. З. - Сакральні впливи на економічні процеси гіпотези, припущення, факти (2012)
Рейкін В. С. - Від неформального сектора до тіньової економіки ретроспектива та термінологічний аспект (2012)
Лелюк Ю. М. - Ефективна антициклічна політика як фактор уникнення інституціональних та технологічних пасток (2012)
Долгошея Н. О. - Науково-інформаційне забезпечення розвитку агробізнесу (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Інтелектуальний потенціал системи стратегічного планування діяльності підприємства (2012)
Казмерчук-Палащина Н. Г. - Формування мотиваційної системи в процесі здійснення стратегічних змін на торговельних підприємствах України (2012)
Політило М. П. - Порівняльна характеристика основних форм кооперування — корпорацій та холдингів у сфері інноваційної діяльності, Крочук В. М. (2012)
Філонова І. Б. - Вплив іноземного капіталу на конкурентне середовище національного ринку банківських послуг, Лапішко М. Л. (2012)
Могилевская О. Ю. - Критерии эффективности маркетингового управления современным машиностроительным предприятием (2012)
Пашкевич М. С. - Устойчивое развитие территорий отработанных угольных шахт, Волкова Е. В. (2012)
Ломоносов А. В. - Проблеми удосконалення заробітної плати у вищій освіті на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери (2012)
Профатило О. В. - Комунікаційна політика страхових компаній та напрями її удосконалення (2012)
Кулик Ю. М. - Формування моделі управління ризиковими ситуаціями для забезпечення надійності логістичної системи підприємства (2012)
Легошина О. Л. - Становлення та розвиток кредитних спілок в Україні (2012)
Дідур К. М. - Особливості формування персоналу аграрних підприємств (2012)
Міхель Р. В. - Вплив федеративної республіки німеччина на формування конкурентної політики єс (2012)
Леось О. Ю. - Регулювання фондового ринку зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів, Тхір А. М. (2012)
Ткаченко С. М. - Удосконалення моніторингу економічної стійкості аграрних підприємств (2012)
Пенцак С. П. - Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2012)
Масляєва О. О. - Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств (2012)
Кобушко Я. В. - Організаційно-економічний механізм відтворення інвестиційного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень (2012)
Горбань В. Б. - Використання мотиваційного потенціалу підприємства для формування дієвої системи мотивації працівників (2012)
Носенко М. С. - Шахрайство в сфері автострахування та методи боротьби з ним, Мочона Л. Г. (2012)
Циганенко О. В. - Методологічні підходи до розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій (2012)
Бауліна Т. В. - Особливості організаційно-практичного змісту державної економічної політики України щодо формування інтелектуального капіталу суспільства (2012)
Швидун В. М. - Історіографічний аналіз визначення поняття державного управління вищою освітою в Україні (2012)
Клименко О. В. - Законодавство в сфері охорони здоров’я перспективи розвитку (2012)
Калина М. С. - Стан і перспективи наукових досліджень щодо розвитку системи державного управління євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації (2012)
Білоус І. В. - Основні етапи розвитку державного регулювання системи безпечного материнства в Україні та світі (2012)
Махнюк А. В. - Удосконалення професійної підготовки окремих категорій персоналу та створення мотиваційних умов просування по службі, Віхтюк А. В., Кукін І. В. (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Основоположні детермінанти державного регулювання розвитку корпорацій інституціональний аспект (2012)
Підмогильний О. О. - Механізми та порядок оскарження порушень у сфері державних закупівель в Україні (2012)
Гриник І. В. - Шляхи подолання проблем у розвитку садівництва України, Омельченко І. К., Литовченко О. М. (2012)
Кондратенко Т. Є. - Особливості плодоношення та якість плодів сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) орловської селекції (Росія), імунних до парші (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) в умовах західного Лісостепу України (2012)
Сотник А. И. - Культура персика (Prunus рersica (L.) Batch.) в Крыму, Танкевич В. В. (2012)
Павлюк В. В. - Оцінка сортименту суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) в Україні станом на 2012 рік, Чмих С. В., Приймачук Л. С., Фільов В. В., Павлюк Н. В. (2012)
Приймачук Л. С. - Оцінка сортів чорної смородини (Ribes nigrum L.) в умовах західного Лісостепу України, Приймачук М. М. (2012)
Гибало В. М. - Можливість розширення сортименту фундука (Corylus роntica L.) в Україні, Москаленко Н. А. (2012)
Соболь В. А. - Аналіз результатів вивчення підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.) в розсаднику і саду, Сухойван О. М., Майдебура В. І. (2012)
Макарова Д. Г. - Формування елементів продуктивності щеплених дерев яблуні (Malus domestica Borkh.), Майдебура В. І. (2012)
Гриник І. В. - Закладання енергозберігальних екологічно безпечних садів яблуні (Malus domestica Borkh.), груші (Pirus communis L.), вишні (Cerasus vulgaris Mill.), черешні (Cerasus avium Moench.) на насіннєвих підщепах (концепція), Матвієнко М. В., Бублик М. О. (2012)
Чигрин Н. Ф. - Клонові підщепи яблуні (Malus domestica Borkh.) в садах в умовах Донбасу (2012)
Ляпугін І. В. - Агробіологічна оцінка нових клонових підщеп груші (Pirus communis L.) у маточнику на півдні України (2012)
Кінаш Г. А. - Комплексне вивчення клонових підщеп для сливи (Рrunus domestica L.), абрикоса (Рrunus armeniaca L.) та персика (Рrunus persica (L.) Batsch.) у південному Степу України (2012)
Кіщак О. А. - Шляхи підвищення продуктивності маточних насаджень вегетативно розмножуваної підщепи ВСЛ-2 (2012)
Барабаш Т. М. - Вплив вставок клонових підщеп на силу росту і продуктивність дерев черешні (Cerasus avium Moench.) (2012)
Куян В. Г. - Продуктивність пальметних садів яблуні (Malus domestica Borkh.) в різні вікові періоди в північно-західній частині Лісостепу України, Пелехатий В. М. (2012)
Юрик Л. С. - Вивчення укорінення, росту і розвитку кореневої системи кущів нових сортів чорної смородини (Ribes nigrum L.) (2012)
Каленич Ф. С. - Ефективність екологічно безпечних засобів проти парші (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) яблуні (Malus domestica Borkh.) (2012)
Нагорна Л. В. - Використання фунгіциду Сігнум проти хвороб кісточкових культур (2012)
Василенко В. І. - Стійкість нових сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) до хвороб, поширених у Лісостепу України, Мойсейченко Н. В., Майдебура В. І. (2012)
Дрозда В. Ф. - Закономірності функціонування та контроль чисельності комплексу членистоногих (Anthropodas) у насадженнях чорної смородини (Ribes nigrum L.) за технологіями органічного землеробства, Кочерга М. О. (2012)
Калініченко А. О. - Екологічні і технологічні особливості використання лабораторної культури трихограми для захисту чорної смородини (Ribes nigrum L.) від пильщиків (Tenthredinidae) (2012)
Бородай О. Ю. - Вплив добрив на ріст та продуктивність насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепі ММ. 106 в умовах Поділля, Петренко Н. О. (2012)
Волошина В. В. - Мульчування – основний агротехнічний прийом підвищення якості садивного матеріалу яблуні (Malus domestica Borkh.) (2012)
Матвієць О. М. - Режим зрошення інтенсивних насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах низинної зони Закарпаття (2012)
Шевчук Л. М. - Обгрунтування товарності плодів суниці (Fragaria ananassa Duch.) (2012)
Джуренко Н. І. - Дослідження біологічно активних речовин у плодах і листках представників роду Rubus, Паламарчук О. П., Скрипченко Н. В., Саваскул Н. П. (2012)
Кривошапка В. А. - Діагностика функціонального стану рослин у зв’язку з їх стійкістю до посухи та високих температур (2012)
Таранухо Ю. М. - Діагностична оцінка сортів смородини чорної (Ribes nigrum L.) до ураження вірусом махровості, Таранухо М. П. (2012)
Кривошапка В. А. - Оцінка посухостійкості сортів і гібридів айстри китайської (Callisteus chinensis Neеs.), Китаєв О. І., Шевель Л. О., Кондратенко В. В. (2012)
Тряпіцина Н. В. - Метод контролю концентрації покривного білка вірусів в експлантах на різних етапах хемотерапії в культурі in vitro, Медведєва Т. В. (2012)
Лагутенко О. Т. - Вплив погодно-кліматичних факторів на формування продуктивності та якість плодів аґрусу (Grossularia reclinata L.) у північній частині Лісостепу України, Загородня Т. О. (2012)
Соколов В. О. - Дослідження особливостей конструкції агромеліоративних розпушувачів шляхом аналізу запатентованих розробок, Бублик М. О., Фризюк Л. А. (2012)
Привалов І. С. - Тенденції в удосконаленні технічних засобів для потокового збирання плодів в інтенсивних садах, Петренко С. О., Соколов В. О., Ведмідь Д. М. (2012)
Соколов В. О. - Результати дослідження утилізації зрізаних гілок плодових дерев, Привалов І. С., Петренко С. О. (2012)
Гриник І. В. - Українське садівництво в 1945-1960 рр. , Омельченко І. К., Кондратенко П. В. (2012)
Бесєдін В. Ф. - Прогнозні траєкторії економічного розвитку України на фоні світової економіки, Сергієнко О. М. (2012)
Рекова Н. Ю. - Динамічний підхід до моделювання процесу дотримання корпоративних інтересів (2012)
Баришнікова Л. П. - Використання кластерного підходу в стратегічному плануванні (закордонний досвід) (2012)
Іртищева І. О. - Інфраструктурне забезпечення становлення органічного сектора агробізнесу, Бойко Є. О., Стройко Т. В. (2012)
Мельник Л. Л. - Господарський механізм у системі ринкової економіки, Осацька Ю. Є. (2012)
Вербова О. С. - Національна кооперація та приватне підприємництво на закерзонні впродовж 1939—1944 років (2012)
Глущенко О. В. - Інституційна динаміка сектора депозитних корпорацій (2012)
Фролова Т. О. - Суперечності і асиметрії інвестиційної глобалізації (2012)
Приходько В. П. - Методологія мобілізації інвестиційного потенціалу регіонального розвитку (2012)
Романова Т. В. - Економічна функція держави в умовах глобалізації світових інтеграційних процесів, Романов С. В. (2012)
Дубас А. О. - Оцінка ефективності системи управління підприємствами житлово-комунальної сфери (2012)
Рябчук О. Г. - Еволюція регулювання доходів населення шляхом їх оподаткування (2012)
Дмитрієв-Звруденко В. В. - Соціальна відповідальність бізнес-структур на ринку праці України (2012)
Тельнова Г. В. - Організація підсистеми гнучкого планування в системі фінансового менеджменту підприємства (2012)
Сімонова В. С. - Роль управління якістю торговельного обслуговування в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств регіону (2012)
Пікус Р. В. - Технологія збуту страхових продуктів через мережі банків в Україні, Олійник Г. І. (2012)
Травінська С. І. - Облік і контроль поточних зобов’язань в умовах застосування комп’ютерних технологій (2012)
Рівчаченко С. В. - Тенденції розвитку державного соціального страхування в сучасних умовах (на прикладі німеччини) (2012)
Плєшакова О. А. - Оптимізації структури капіталу акціонерного товариства як умова стабільності його фінансового розвитку, Плєшакова Н. А. (2012)
Кітура А. Я. - Методологія визначення та принципи розподілу квот на викиди парникових газів у посткіотському періоді (2012)
Бондаренко М. П. - Динаміка конкурентоспроможності індустрії туризму (2012)
Калінкова І. Ю. - Традиційний та гетеродоксний погляди на проблему економічної циклічності (2012)
Шостак Р. С. - Сутність та принципи функціонування торговельних мереж (2012)
Антошко Т. Р. - Особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності в країнах з трансформаційною економікою (2012)
Одношевна О. О. - Методологічні принципи і методичні основи визначення економічної ефективності виробництва (2012)
Сіцінський А. С. - Шляхи вдосконалення державного управління у сфері зовнішньополітичної діяльності України, Совівський О. М. (2012)
Мокрецов С. Є. - Оцінка якості життя населення як інтегральний показник для коригування державної політики охорони репродуктивного здоров’я (2012)
Марова С. Ф. - Про необхідність управління громадським здоров’ям, Гречух Л. C. (2012)
Кондрашова М. В. - Формування соціальних і економічних інституцій в умовах ринкової економічної системи (2012)
Горбатюк В. І. - Державні фінанси як об’єкт управління (2012)
Марковський С. С. - Типові підходи до організації та функціонування фондів регіонального розвитку (2012)
Телицька В. А. - Практика надання адміністративних послуг населенню органами влади в німеччині та польщі (2012)
Карєлова Л. В. - Використання зарубіжного досвіду при формуванні організаційної структури міністерств України (2012)
Содержание (2015)
К сведению авторов журнала (2015)
Памяти выдающемуся инженеру изобретателю ученому – "Пану" Радзиевскому Вячеславу Николаевичу (2015)
Кирик Г. В. - Обоснование режимных параметров шахтного компрессорного оборудования, Жарков П. Е. (2015)
Макаренко В. Д. - Исследование трещиностойкости инженерных стальных конструкций нефтяного назначения, Бондарев А. А., Макаренко Ю. В., Тараборкин Л. А. (2015)
Смирнов А. В. - Исследование течения газа в высокоэффективном центробежном компрессоре газоперекачивающего агрегата нового поколения, Нефедов А. Н., Скорик А. В., Зинченко И. Н. (2015)
Хижняк О. В. - Зносостійкі багатокомпонентні карбідні Тi, V, Cr покриття на сталі У10А та твердому сплаві Т15К6, Хижняк В. Г., Харченко Н. А. (2015)
Канюк Г. И. - Математическое моделирование систем регулирования турбогенераторных установок, Мезеря А. Ю., Близниченко Е. Н. (2015)
Салтанова Л. М. - Планування багатофакторного віртуального експерименту для дослідження вихрового ступеня, Лугова С. О., Криштоп І. В. (2015)
Shvets S. V. - A calculating system of cutting conditions, Shvets U. S. (2015)
Кирик Г. В. - Разработка методов и способов повышения надежности и долговечности компрессорных установок горных машин с применением высокотемпературной вакуумной пайки, Ткаченко Г. Г. (2015)
Нешта А. А. - Анализ производительности обработки винтовых поверхностей, Криворучко Д. В. (2015)
Базалеев Н. И. - Особенности обнаружения дефектов в металлах при циклических напряжениях методом динамической термографии, Брюховецкий В. В., Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Е. М. (2015)
Авторское соглашение научно-производственного и информационного журнала "Компрессорное и энергетическое машиностроение" (2015)
Myroshnychenko Yu. O. - Issues of the Society’s Ecological Consciousness Formation Under the Modern Conditions, Matvieieva Yu. T., Bondar T. V. (2015)
Федорова Н. Є. - Роль науки в формуванні моделі сталого розвитку національної економіки (2015)
Рекуненко І. І. - Періодизація розвитку фондового ринку України (2015)
Теліженко О. М. - Система показників використання економічного потенціалу підприємства, Лапін Є. В., Жулавський А. Ю. (2015)
Луцков В. О. - Алгоритм формування структурної політики на основі досвіду країн ЄС (2015)
Плахотник Е. А. - Эффективные механизмы выбора форм организации международного бизнеса в Украине (2015)
Shvindina H. O. - Development of the Quantitative Five Forces Analysis as a Strategic Management Tool, Shkurko I. I. (2015)
Baistriuchenko N. O. - Features and Perspectives of Functioning of "Sumy Regional Center of Out-of-School Learning and Work With Talented Youth”, Nechyporenko V. M. (2015)
Lytvyn А. V. - A Mathematical and Statistical Analysis of an Expanded Sample of Business Indicators for Ukrainian Insurance Companies (2015)
Шварц І. В. - Адаптація українського законодавства до світових тенденцій регулювання банкрутства, Безсмертна О. В., Тарасюк Н. М. (2015)
Таранюк Л. М. - Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств (2015)
Вдовиченко Є. В. - Формування підводного флоту Російської імперії на Чорному морі напередодні Першої світової війни (2015)
Пістоленко І. О. - Внесок конструктора, винахідника П. А. Івенсена у розвиток авіаційної, ракетно-космічної та інших галузей техніки (2015)
Звонкова Г. Л. - Академічна наука України: екскурс у 1960-1980-і роки (2015)
Овчаренко Ю. С. - Закордонні зв`язки ФТІНГ у 60-ті – 80-ті роки ХХ ст. (2015)
Мікульонок І. О. - Науково–освітня школа НТУУ "КПІ" з процесів та обладнання виробництва і перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей (2015)
Ферчук А. М. - Солодких справ майстер Черіковський Микола Васильович (2015)
Харук А. I. - Деякі аспекти раннього періоду діяльності дослідно-конструкторського бюро О.К. Антонова (2015)
Гутник М. В. - Механіка в НТУ "Харківський політехнічний інститут". Науковий доробок Анатолія Васильовича Бурлакова, Морачковський О. К. (2015)
Ларин А. А. - Историография в изучении развития теории механических колебаний (2015)
Філіпович Є. - Забутий директор нашого "Водника" (2015)
Ільченко М. Ю. - Видатний конструктор двигунів Іван Коваль (2015)
Фирсов А. В. - Неизвестные и малоизвестные факты из жизни и деятельности инженера Б. Г. Луцкого: к 150-летию со дня рождения (2015)
Аннотации (на русском языке) (2015)
Титул,зміст (2015)
Афонін О. - Виступ на засіданні Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження 26.03.2015 року (2015)
Водолазька С. - Детермінанти інноваційних змін у сучасній українській видавничій практиці (2015)
Мураховський А. - Книговидавнича діяльність в Україні: аналітичний огляд за підсумками 2014 року, Буряк С. (2015)
Шатрова М. - Нове видання з історії книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства (2015)
Мілясевич І. - Якісний продукт міжнародної бібліографічної співпраці (2015)
Рябцева Л. - Бібліографія видань Миколаївської гражданської друкарні (2015)
Колесникова Т. - Науково-видавнича модель "Library Publishing" в університетських бібліотеках України та світу, Миргородська А. (2015)
Туровська Л. - Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки, Смоляр І. (2015)
Бачинська Н. - Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні (2015)
Женченко М. - Електронно-бібліотечні системи у цифровій дистрибуції навчальних видань (2015)
Макаренко П. - Бібліотечно-інформаційний ресурс України у сфері інтелектуальної власності (2015)
Лавріненко Л. - Формування читацьких умінь і навичок молодших школярів у педагогічній спадщині Т. Лубенця (до 160-річчя від дня народження (2015)
Федотова О. - Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою (2015)
Варенко В. - Методичний аспект створення інформаційно-аналітичних документів: аналіз, технології, проблеми (2015)
Моісєєва Н. - Соціально-комунікаційний підхід до розуміння медіаосвіти (2015)
Скаченко О. - Бібліографічний покажчик "Науково-видавнича діяльність КНУКіМ" (2015)
Такташов Г. С. - Роль микроэлементоза в патогенезе респираторных расстройств при хронической ревматической болезни сердца (2015)
Лоскутов В. Н. - Эффективность лечения синдрома поликистозных яичников методом оперативной лапароскопии, Кузьмина И. Ю. (2015)
Герасимов Г. М. - Хірургічна тактика і способи оперативного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи (2015)
Щербина Н. А. - Этиопатогенетические аспекты пролапса гениталий у женщин в перименопаузе, Алайя Ламиа (2015)
Михановский А. А. - Пути улучшения результатов лечения запущенных форм рака яичников, Круговая И. Н., Щит Н. Н., Харченко Ю. В., Теплова М. А. (2015)
Статинова Е. А. - Гемодинамические и морфофункциональные особенности ишемического инсульта при атеросклеротическом поражении церебральных артерий, Коценко Ю. И., Шульженко Н. А., Кузьменко О. О., Сохина В. С. (2015)
Гримайло В. Н. - Особенности синдрома вегетативной дистонии у пациентов с посттравматической эпилепсией, Литовченко Т. А., Якубенко Ю. В., Маркова Т. В. (2015)
Заседа Ю. И. - Медико-психологические характеристики пациентов с психосоматическими и соматоформными расстройствами в контексте клинико-психофено-менологического исследования (2015)
Ищук В. В. - Особенности психогенных компонентов психо-эндокринного синдрома при функциональных нарушениях щитовидной железы (2015)
Дроздова И. В. - Артериальное давление и когнитивные функции у больных артериальной гипертензией в отдаленном периоде после инсульта, Храмцова В. В., Гончар Ю. А., Яновская С. Я., Бабец А. А. (2015)
Демин Ю. А. - Эффективность использования криоконсервированных мезенхимальных стволовых клеток плаценты в коррекции оксидативного статуса при сахарном диабете 2-го типа, Демина М. Ю. (2015)
Гончарь Е. Н. - Результаты применения L-аргинина у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (2015)
Яровой С. К. - Медикаментозная терапия метаболических поражений костного скелета на фоне рецидивирующего нефролитиаза (2015)
Козько В. Н. - Биохимические показатели цереброспинальной жидкости больных острыми менингококковыми и энтеровирусными менингитами, Сохань А. В., Зоц Я. В., Кононенко А. Э., Павлов В. В., Гаврилов А. В., Христенко Н. Е., Анциферова Н. В., Калюжный В. А. (2015)
Нартов П. В. - Якісне і кількісне визначення пептидоглікану у хворих на гнійні бактеріальні менінгіти за допомогою плазми личинок тутового шовкопряду (2015)
Подорожная А. С. - Клинико-эпидемиологический мониторинг противодифтерийной неспецифической иммунной защиты детей на этапах течения гепатита А (2015)
Гололобова О. В. - Особенности иммунорегуляции у пациентов с НСV-инфекцией (2015)
Абдуллаев Р. Я. - Структурные изменения цервикса при хроническом эндоцервиците у женщин с псевдоэрозией шейки матки, Сибиханкулов А. Х., Грищенко О. В., Абдуллаев Р. Р. (2015)
Доленко О. В. - Клинико-ультразвуковая характеристика и комплексное лечение женщин репродуктивного возраста со спаечным процессом органов малого таза (2015)
Професор Борис Володимирович Михайлов (до 65-річчя від дня народження) (2015)
Титов В. Н. - Роль пальмитиновой жирной кислоты в иницииации гипертриглицеридемии, гиперхолестеринемии, атеросклероза и атероматоза, Рожкова Т. А., Амелюшкина В. А., Кухарчук В. В. (2015)
Корж А. Н. - Диагностика и лечение резистентной артериальной гипертензии (2015)
Чучелина О. А. - Адипокины жировой ткани и их роль в прогрессировании патологии почек (2015)
Власенко Е. М. - Взаимосвязь профилей суточного артериального давления и маркеров хронического системного воспаления у пациентов с гипертонической болезнью II стадии и микроальбуминурией (2015)
Щербина Н. А. - Влияние внутриутробного инфицирования плода на обмен кальция и магния у беременных с урогенитальной инфекцией, Выговская Л. А. (2015)
Жемела Н. И. - Дефицит витамина D у женщин с угрозой прерывания беременности и бактериальным вагинозом (2015)
Щербина Н. А. - Оценка эффективности методов коррекции истмико-цервикальной недостаточности с помощью лазерной допплеровской флоуметрии, Альмарадат М. С. Н. (2015)
Маланчук Р. А. - Современные подходы к клинической диагностике и лечению статических нарушений позвоночника и суставов (2015)
Літовченко А. В. - Репаративна методика хірургічного лікування дефектів хряща колінного суглоба (2015)
Литовченко Т. А. - Применение медикаментозных и физиотерапевтических методов лечения при цефалгическом синдроме у пациентов с последствиями черепно-мозговых травм, Кас И. В., Якубенко Ю. В. (2015)
Товажнянская Е. Л. - Антифосфолипидный синдром и острая цереброваскулярная патология у детей раннего возраста, Каук О. И., Некрасова Н. А., Марковская Е. В., Соловьева Е. Т., Надозирная Е. Н. (2015)
Флорикян В. А. - Лечение церебральной венозной дисциркуляторной энцефалопатии у пациентов в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы (2015)
Азимова Ф. В. - Исследование биологических молекул в ритме волосяного фолликула у пациентов с гнездной алопецией (2015)
Савоськина В. А. - Клинический случай сифилитического аортита, осложненного аневризмой аорты, Дунаева Г. А., Бондаренко Г. М., Кутовая В. В. (2015)
Духанин А. С. - Актуальные вопросы применения ангиопротекторов, Шимановский Н. Л. (2015)
Малый В. П. - Актуальные вопросы профилактики малярии, Абду Ж. (2015)
Дзюблик І. В. - Детекція бокавірусу 1-го типу у дітей із клінічними проявами гострої респіраторної вірусної інфекції, Обертинська О. В., Соломко Ю. О. (2015)
Доленко О. В. - Этиопатогенетические аспекты и комплексная ультрасонография гиперпластических процессов эндометрия (2015)
Сибиханкулов А. Х. - Возможности трансвагинальной эхографии в диагностике фоновых заболеваний шейки матки (2015)
Життя, присвячене людям (до 70-річчя Кожина М. І.) (2015)
Квач Я. П. - Контролінг як елемент фінансово - економічної безпеки підприємств енергетичного комплексу (2015)
Янковий О. Г. - Управління беззбитковістю на рівні підприємства задопомогою cvp-аналізу, Янковий В. О. (2015)
Грималюк А. В. - Теоретичні основи дворівневої інвестиційної системи, Майорова Т. Р. (2015)
Мельничук Л. Ю. - Достатність капіталу як характеристика фінансової стійкості банку (2015)
Кошельок Г. В. - Теоретичні основи оптимізації структури оборотних коштів підприємства, Коваль В. В., Белік Д. О. (2015)
Князькова В. Я. - Особливості податкового адміністрування в умовах розбудови ринкових відносин в Україні, Сергієнко Л. К. (2015)
Лебедєва А. М. - Методичні аспекти аналізу ефективності використання оборотних активів підприємства (2015)
Мельничук В. С. - Моделювання ціноутворення готельного підприємництва (2015)
Малікова І. П. - Статистичний аналіз страхового ринку України та його продукту (2015)
Вдовиченко Н. Є. - Інфляція та її вплив на економіку України (2015)
Орлов В. М. - Стратегічне планування в процесі управління підприємством, Новицька С. С. (2015)
Гура О. Л. - Програмне забезпечення процесу управління інвестиційним проектом підприємства (2015)
Дроздова О. Г. - Особливості організації внутрішнього контролю руху товарів (2015)
Горбаченко С. А. - Методичні засади формування конкурентних переваг морських портів Одеського регіону (2015)
Редьква О. З. - Стан і перспективи розвитку кадрових служб як суб’єктів кадрового менеджменту в організаціях, Борисова Л. П. (2015)
Бутенко А. І. - Проблеми та перспективи організації системи контролінгу напідприємствах України (2015)
Титул, зміст (2015)
Асланов С. - Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як наслідок регіональної етнонаціональної політики (2015)
Грицяк І. - Децентралізований та регіоналізований унітаризм як нові форми державного устрою (2015)
Кулинич П. - Право сільської громади на землю в контексті адміністративно-територіальної реформи (2015)
Стойко О. - Регіональна політика України: стан і перспективи (2015)
Явір В. - Федералізм як технологія сепаратизму в Україні (2015)
Бандурка І. - Правовий статус дитини у світлі кримінально-правового захисту дитинства (2015)
Бовсунівська Т. - Реформа вищої освіти в Україні як нездоланна проблема (2015)
Лоссовський І. - Будапештський меморандум як міжнародний договір, обов’язковий для виконання його гарантами (2015)
Редакційна колегія (2015)
Титул, зміст (2015)
Євграфова Є. - Виборче право – складова конституційного процесу, Євграфов П. (2015)
Копиленко О. - Удосконалення виборчоїсистеми в контексті конституційної реформи (2015)
Марцеляк О. - Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду (2015)
Павко А. - Концепція конституціоналізму Б. Кістяківського в контексті модернізації сучасної конституційно-правової системи в Україні (2015)
Петришин О. - Конституційно-правова реформа місцевого самоврядування в Україні: проблеми та перспективи, Петришин О. (2015)
Селіванов А. - Нові моделі децентралізації компетенції територіальних органів і нові підходи до виборчої системи (2015)
Стецюк П. - Удосконалення виборчого законодавства: проблема конституційності (2015)
Шемшученко Ю. - Конституція і виборчий процес в Україні (2015)
Ющик О. - Конституційні засади політичної реформи й виборів в Україні (2015)
Редакційна колегія (2015)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2012)
Титул, зміст (2015)
Ахтирська Н. - Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії (2015)
Вдовичин І. - Територіальна організація держави: політичній правові аспекти* (2015)
Копійка В. - Зовнішньополітична парадигма України: історія і сучасність* (2015)
Келестин М. - Правові аспекти участі України в Конвенції про торгівлю зерном 1995 року (2015)
Корнієнко-Зєнкова Н. - Дієвий закон як чинник знання громадянами своїх прав та обов’язків (2015)
Корсак К. - Землеробсько-аріївськівитоки українства та сучасного індоєвропейського світу (2015)
Кресіна І. - Охридські уроки для України, Стойко О. (2015)
Підоричева І. - Перспективи спрощення законодавства з питань формування та розвитку в Україні паркових утворень, Осадча Н. (2015)
Шляхтун П. - Децентралізація по-українськи в контексті європейського досвіду місцевого самоврядування, Колюх В. (2015)
Редакційна колегія (2015)
Титул, зміст (2015)
Сенченко М. - "Великі книги" і як їх визначити — технологія Мортімера Адлера (2015)
Ганжуров Ю. - Видавнича справа в контексті порівняльної педагогіки (2015)
Воронка Г. - Словники та енциклопедії: розмежування понять (2015)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2015 році (2015)
Кобєлєв О. - Феномен спілкування: сучасний погляд (2015)
Бондаренко В. - Електронні бібліотеки в контексті дистантного обслуговування користувачів (2015)
Новальська Т. - Шляхи вирішення проблем дефіциту кваліфікованих кадрів у бібліотеках України, Бачинська Н. (2015)
Жабін А. - Соціальні медіа в бібліотеках США (2015)
Соколов В. - Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення (2015)
Матвєєв Б. - Настільна видавнича система InDesign: використання у навчанні студентів, Шелестова А. (2015)
Віктор Вергунов: аграрник, науковець, педагог (2015)
Дунаєва Л. - Пророк педагогіки (до 145-річчя від дня народження видатного італійського педагога Марії Монтессорі (1870—1952) (2015)
Кушнір Г. - Публіцистика Євгена Сверстюка як досвід контрпропаганди (2015)
Моісєєва Н. - Адаптація людини до комунікаційного простору сучасності (2015)
Сенченко О. - Діалектика Гегеля ? філософський базис для ведення інформаційних війн у соціальних системах (2015)
Біловус Л. - Мовна проблематика в інформаційному просторі українців США (2015)
Кулик Є. - Блоги бібліотек для юнацтва (молоді): моніторинг ефективності (2015)
Титул, зміст (2015)
Булах Т. - Електронний мерчандайзинг: сутнісні характеристики, специфіка застосування в інтернет-книгарнях (2015)
Радзієвський В. - "Ні кроку назад, завжди вперед" (2015)
Приліпко Т. - Легендарний снайпер Людмила Павличенко: електронний ресурс Національної історичної бібліотеки України (2015)
Кухаренко А. - Гуманістична стратегія розвитку комунікаційної діяльності бібліотек ВНЗ (2015)
Грабар Н. - Професійне спілкування в комунікаційному просторі бібліотеки (2015)
Лямець А. - Особливості формування фондів депозитарних бібліотек ООН, Лавриненко І. (2015)
Семесько В. - Платні послуги бібліотек: правовий аспект та зарубіжний досвід (2015)
Соколов В. - Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення (2015)
Асєєв Г. - Інформетрія або інфометрія? (2015)
Перунін В. - Державність Київської Русі: тисячолітньо "непомічений" подвиг Княгині Ольги — рік 947 (2015)
Лазарович М. - Видавничі проекти Українських січових стрільців під час Першої світової війни (2015)
Відданий книзі (2015)
Постельжук О. - Огляд як вид інформаційно-аналітичних продуктів обласних універсальних наукових бібліотек (2015)
Матвієнко О. - Предметне поле досліджень у науковій галузі "соціальні комунікації": за матеріалами профільних конференцій, Цивін М. (2015)
Ситник О. - Становлення новинних порталів як новітньої платформи українського медіапростору (2015)
Косачова О. - Основні тенденції становлення бібліотечної журналістики в Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Черниш Н. - До питання про сучасну типологію енциклопедій (2015)
Фіялка С. - Різноманіття та можливості наукових методів у дослідженнях із теорії та історії видавничої справи та редагування (2015)
Бикова Т. - Шляхи зростання сучасного українського літературознавства (2015)
Польовик С. - Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі (2015)
Мисюра Ю. - Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2015)
Капралюк О. - Науково-методична діяльність мережі наукових сільськогосподарських бібліотек: сучасний стан та проблеми (2015)
Копитко Т. - Сучасні напрями оптимізації використання електронно-інформаційних (2015)
Хомич Л. - Співпраця Бруно Шульца з дрогобицькою обласною газетою "Більшовицька правда" (1939—1941 рр.) (2015)
Домбровська Л. - Михайло Демков — невтомний трудівник на ниві вітчизняної освіти (2015)
Смола Л. - Міфотворення в системі соціально-політичних відносин сучасного суспільства (2015)
Біловус Л. - Український католицький університет в україномовній періодиці США (2015)
Гусєва О. - Формування жанру нарису в російській літературі та журналістиці (2015)
Остапенко Г. - Застосування методів соціального інжинірингу в управлінні інтернет-комунікаціями ВНЗ (2015)
Загуменна В. - Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації бібліотечно-інформаційних фахівців у НАКККіМ, Тимошенко І. (2015)
Ярошенко Т. - Наукова комунікація в цифрову епоху: з точки зору дослідників, видавців, бібліотекарів, Борисова Т. (2015)
Андрєєва Т. - Які регуляторні рішення потрібні для збільшення кількості наукових публікацій міжнародного рівня (2015)
Бутко С. Г. - Історія вивчення, перспективи та напрями дослідження ономастикону українських замовлянь (2015)
Быкова И. А. - Неологизмы 2014 года (2015)
Дудник О. М. - Біологічні номени як засіб лінгвокультурного кодування дійсності (2015)
Князь Т. М. - Трансформації лексичного наповнення фразеологізмів як свідчення динаміки поняття "заможність" (2015)
Козка І. К. - Семантика англійських прикметників на позначення розумових здібностей людини (2015)
Стоцька І. В. - Лексико­семантична система вокальної лексики (2015)
Космеда Т. А. - Українсько­польські та польсько­українські словники усталених виразів: проблемні питання, Осіпова Т. Ф., Піддубна В. В. (2015)
Zosimova O. V. - Structural models of multi­component nicknames of american cities and towns (2015)
Калашник О. В. - Семантико­стилістичні особливості прономінативів у поетичному тексті (2015)
Приступа Т. І. - Історія форм давального відмінка однини імен чоловічого роду в східнослов’янських мовах (лінгвоісторіографічний аспект) (2015)
Семенюк (Кирилюк) О. В. - Вплив фольклору на словотворчу практику Павла Тичини (2015)
Стадній А. С. - Виникнення нових мотивованих конотативних значень дієслів (2015)
Ясакова Н. Ю. - Семантична своєрідність і мовне оформлення узагальнено­особових речень (2015)
Ісаєнко О. В. - Текст і медіатекст як категорії кіно дискурсу (2015)
Піддубна Н. В. - Вербалізація релігійних почуттів у листах Тараса Шевченка (2015)
Старух В. О. - Національні та інтернаціональні невербальні елементи в українському військовому дискурсі (2015)
Тимченко Ю. О. - Порівняння в новелістиці М. Коцюбинського середземноморського циклу (2015)
Вовк О. І. - Особливості конструювання знань в аспекті когнітивної парадигми (2015)
Коловоротна Н. Д. - Засоби вербалізації культурно значущого концепту "мовчання" в текстах Ольги Кобилянської (2015)
Плотнікова Н. В. - Вода: концепт­архетип мікроконцептосфери святки (2015)
Соляник В. І. - Відображення концепту "людина" в мовній картині світу Ф. С. Фіцджеральда (2015)
Зайцева Ю. Г. - Інтимізація як мовознавча проблема (2015)
Карпенко Н. А. - Моделювання мовної гри у творах Юрка Іздрика (2015)
Мартакова А. В. - Мовна гра в контексті постмодерної поетики й стилістики (2015)
Пелепейченко Л. М. - Еталонний і реальний типи комунікативної особистості українського військовослужбовця, Павлова О. О. (2015)
Писаренко К. В. - Вербалізація мовленнєвої діяльності чоловіків (на матеріалі твору Р. Іваничука "Хресна проща") (2015)
Піддубна В. В. - Висвітлення питання про польський вплив на українську мову в науковій літературі (2015)
Святюк Ю. В. - Етнічна ідентичність та національна толерантність в англійській мові (2015)
Помирча С. В. - Формування лексикографічної компетентності студентів нефілологічних факультетів, Ябурова О. В., Дзюба М. Ю. (2015)
Дорошенко С. І. - Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика именных категорий в текстах и идиостилях. (Монография. – Харьков: Харьковское историко­филологическое общество, 2014. – 236 с. ) (2015)
Маленко О. О. - Грамматические варианты как отражение динамик и познания и эволюции языка (Попов С. Л. Русская грамматическая вариантность в когнитивно­эволюционном освещении: монографія. – Харьков: Міськдрук, 2014. – 304 с. ) (2015)
Самохіна В. П. - Ідіостиль як "напружена" багатовимірність: враження від книги (Скоробогатова Е. А. – Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика именных категорий в текстах и идиостилях: монография. – Харьков: Харьковское историко­филологическое общество, 2014. – 236 с. ), Голікова О. М. (2015)
Поповський А. М. - Енциклопедія гідронімії Дону (Отін Є. С. Гидронимия Дона. – Донецк: Юго­Восток, 2011. Т. 1: Верхний и Средний Дон. – 575 с. – Т. 2: Нижний Дон. – Донецк: Юго­Восток, 2012. – 792 с. ) (2015)
Титул, зміст (2015)
Буряк С. - Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2015 року (2015)
Погореловська І. - Проблеми інтеграції вітчизняних серіальних видань у міжнародне соціокомунікативне середовище: ідентифікаційний аспект (2015)
Перелигіна О. - Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів (2015)
Кашуба М. - Повертаючись обличчям до проблеми культурних цінностей обдарованої особистості в сучасній Україні (2015)
Мар'їна О. - Бібліотека в епоху розвитку технологій Web 3.0 (2015)
Свістельник І. - Адаптація бібліотек ВНЗ фізичного виховання і спорту до сучасних вимог інформаційного забезпечення навчально-освітнього процесу (2015)
Вербова В. - Вибіркове розповсюдження інформації: теорія та досвід впровадження в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2015)
Кулієва Т. - Сучасний менеджер бібліотеки (2015)
Іванова М. - Оцифровані джерела конституційно-правової тематики із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Іванов Ю. (2015)
Трачук Л. - Електронні бібліотеки та колекції документів на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України (2015)
Кулик Є. - Тенденції модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва (2015)
Романюк Н. - Друкарня Єлисаветградського повітового земства: досягнення та проблеми (2015)
Сенченко О. - Ідеології як засіб створення конфліктів (2015)
Ростовцев С. - Закордонний досвід інтернет-маркетингової діяльності бібліотек (2015)
Титул, зміст (2015)
Від редакції (2015)
Терешкова О. А. - Індикаторні структурні ознаки потенційно алмазоносних флюїдолітів (2015)
Сливна О. В. - Геолого-промислові критерії оцінки якості письмових пегматитів Єлисеївського рудного поля, Баранов П. М. (2015)
Руденко К. В. - До питань генезису напівдорогоцінного каміння (мінерали групи кварцу) у вулканічних породах, Деревська К. І., Коженевський С. Р. (2015)
Нестеровський В. А. - Коштовне каміння Київського Подолу ХІ–ХІІІ століть. Повідомлення 1. Бурштин, Журухіна О. Ю. (2015)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика незвичайного облагородженого топазa, Ємельянов І. О. (2015)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика незвичайного діаманта у каблучці, Ємельянов І. О. (2015)
Лисенко O. Ю. - Інформаційний ресурс "Декоративний камінь", Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В. (2015)
Гелета О. Л. - Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України, Сурова В. М., Горобчишин О. В., Кічняєв А. М., Ляшок В. І. (2015)
Назаренко І. I. - Оцінка надійності машин для деформування будівельних матеріалів, Король В. I. (2015)
Інформація (2015)
Титул, зміст (2015)
Сенченко М. - "Великі книги" і як їх визначити — технологія Мортімера (2015)
Сандул О. - Наукові публікації з питань друку, представлені у РБД "Україніка наукова" (2015)
Зайцева С. - Перспективи конкуренції української друкованої книги з електронною в інформаційному суспільстві (2015)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2015 році (2015)
Власенко Л. - Унікальне видання про І. Котляревського (2015)
Кулієва Т. - Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення (2015)
Рабаданова Л. - Реферативна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як засіб розвитку наукової комунікації (2015)
Лямець А. - Комплектування фондів Александрійської бібліотеки: мультимедійні матеріали, електронні ресурси, бази даних (2015)
Ісаєнко O. - Проект Національної історичної бібліотеки України: краєзнавчий електронний мультиресурс "Історія міст і сіл України" (2015)
Медведєва В. - Інноваційні технології — майбутнє бібліотеки (2015)
Бєлякова T. - Книжкові пам'ятки провідних медичних бібліотек Харкова (2015)
Іващенко В. - Педагогічна спадщина С. Ананьїна у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2015)
Хемчян І. - Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах, Соколовська Н. (2015)
Безручко О. - Діти і читання в новій реальності (2015)
Кушнір Г. - Відновлення релігійних традицій у посткомуністичному суспільстві за публіцистикою Євгена Сверстюка (2015)
Скаченко О. - Перспективи та інновації у бібліотеках ХХІ століття (2015)
Титул, зміст (2015)
Від редакції (2015)
Соболевський Р. В. - Оптимізаційне моделювання технології видобування декоративного каменю (2015)
Деревская Е. И. - Пирофиллит Словечанско-Овручского кряжа, Коженевский С. Р. (2015)
Панченко В. I. - Мінерально-сировинна база гемологічних матеріалів України, Яковлєва В. В. (2015)
Жидкова К. Ю. - Декоративне каміння в інтер’єрі та екстер’єрі київського метрополітену (2015)
Фінько С. В. - Венд-едіакарій Поділля – природна спадщина України: алгоритм захисту і збереження для нащадків (2015)
Пегловский В. В. - Нормативное обеспечение изготовления изделий из природных камней (2015)
Прокопець В. В. - Каміння Північного Приладож’я: геологія та історія, Юшицина Я. O. (2015)
Інформація (2015)
Титул, содержание (2008)
Мамченко А. В. - Исследование влияния способов модификации природного доломита на деманганацию воды, Кий Н. Н., Чернова Л. Г., Мисочка И. В. (2008)
Пшинко Г. Н. - Влияние комплексообразователей на процессы сорбционной очистки вод, содержащих кобальт (2008)
Борук С. Д. - Межчастичные взаимодействия в водных суспензиях гидрослюды в присутствии водорастворимых полимеров, Макаров А. С. (2008)
Hamdi N. - Sorption of phosphate from acidic wastewater into three tunisian clay soils, Srasra E. (2008)
Перлова О. В. - Флотоэкстракционное выделение U(VI) с помощью тонкоэмульгированных растворов триалкиламина в уайт-спирите, Ширыкалова А. А. (2008)
Рулёв Н. Н. - Новые направления в развитии технологии очистки природной воды от тонкодисперсных лиофильных примесей флокуляцией и флотацией (2008)
Обушенко Т. И. - Очистка сточных вод от токсических металлов флотоэкстракцией, Астрелин И. М., Толстопалова Н. М., Варбанец М. А., Кондратенко Т. А. (2008)
Акыева Ш. Ч. - Очистка сточных вод от фосфат-ионов электродиализным методом, Беркелиева Л. К., Евжанов Х. Н. (2008)
Журба М. Г. - Адгезионные процессы и формирование осадка в зернистых слоях загрузки контактных фильтров, Нежлукченко В. М. (2008)
Титул, зміст (2015)
Вступне слово головного редактора (2015)
Гончар Т. О. - Клініко-психопатологічні механізми та соціальне функціонування хворих на шизофренію, що обумовлюють надання примусової психіатричної допомоги (2015)
Аймедов К. В. - Синдром емоційного вигорання у лікарів-хірургів в залежності від професійного стажу (2015)
Кутько И. И. - Синдромологические варианты спутанности сознания при органических психических расстройствах, особенности патогенеза и терапии, Панченко О. А., Рачкаускас Г. С., Линев А. Н. (2015)
Дзеружинская Н. А. - Диагностика и лечение "климактерических масок" аффективных расстройств у женщин пожилого возраста (2015)
Отрощенко Н. П. - Особливості нециркулярних депресій у онкологічних хворих, Отрощенко І. П., Отрощенко П. А. (2015)
Заседа Ю. И. - Клинико-психофеноменологическая характеристика патоперсонологической трансформации контингента пациентов страдающих соматоформной дисфункцией пищеварительной системы (2015)
Иванов Д. А. - Особенности лечебно-эвакуационного обеспечения военнослужащих с психическими расстройствами в ходе проведения антитеррористической операции (2015)
Рахман Л. В. - Ефективність когнітивно-поведінкової терапії в комплексному лікуванні пацієнтів із терапевтично резистентними депресіями, Плевачук О.Ю. (2015)
Федак Б. С. - Принципи побудови системи психотерапії у хворих на соматичні захворювання з непсихотичними порушеннями психічної сфери (2015)
Насинник О. А. - Поддерживающее лечение: клинико-социальные характеристики пациентов (2015)
Возний Д. В. - Аналіз існуючої системи організація наркологічної допомоги в україні на національному і регіональному рівнях, локально‑клінічному і позаклінічному етапах (2015)
Первомайский В. Б. - Еще раз об экспертных ошибках в судебно‑психиатрической экспертизе (по поводу статьи Шум С. С. "Експертні помилки в діяльності судово-психіатричного експерта", Вестник Ассоциации психиатров Украины, №5, 2013, с. 26-28.) (2015)
Барановська Л. М. - Економічний фактор в оптимізації мережі психіатричних закладів, Риженко О. О. (2015)
Петрюк П. Т. - Художник Ричард Дадд: его душевное расстройство и творческое наследие, Петрюк А. П. (2015)
Петрюк П. Т. - Рецензия на книгу "Судебная психиатрия: клинические, юридические и этические вопросы / Под редакцией Джона Ганн и Памелы Дж. Тейлор. – 2-е изд. – Боуке Ретоун, ФЛ, США: CRC Press, 2014. – 1035 с.", Петрюк А. П. (2015)
Титул, содержание (2008)
Поляков В. Л. - Расчет фильтрования суспензий через многослойную загрузку при линейной кинетике массообмена (2008)
Мамченко А. В. - Динамика сорбции серной кислоты слабоосновными полиакриловыми анионитами, синтезированными на основе полиаминов, Кушнир Т. В. (2008)
Лукьянова В. В. - Структурно-сорбционные свойства терморасширенного графита и возможности его применения для удаления органических веществ из водных растворов, Тарасевич Ю. И., Бондаренко С. В., Малыш Г. Н., Жукова А. И., Кожан А. П. (2008)
Роля Е. А. - Удаление фенола из водных растворов с помощью фотокаталитического мембранного реактора, Кочкодан В. М., Самсони-Тодоров А. О., Гончарук В. В. (2008)
Бельтюкова С. В. - Определение офлоксацина и норфлоксацина в сточных водах фармацевтических предприятий с использованием сенсибилизированной люминесценции комплексов Tb (III), Малинка Е. В., Ливенцова Е. О. (2008)
Козина С. А. - Инверсионное вольтамперометрическое определение микроконцентраций Cd (II) и Zn (II) при их совместном присутствии в водах, Кущевская Н. Ф. (2008)
Ибадуллаев Ф. Ю. - Электросепарация ПАВ из сточных вод, Меликов Н. Д. (2008)
Гончарук В. В. - Обеззараживание воды совместным действием озона и УФ-облучения в проточном режиме, Потапченко Н. Г., Вакуленко В. Ф., Савлук О. С., Косинова В. Н., Сова А. Н. (2008)
Подольская В. И. - Влияние высокодисперсных кремнеземов на микробную деградацию цианидных комплексов, Якубенко Л. Н., Грищенко Н. И., Ульберг З. Р., Савкин А. Г. (2008)
Правила оформления статей (2008)
Титул, зміст (2015)
Від редакції (2015)
Гулій В. М. - Алебастр Західної України: речовинний склад, походження, історичне і культурне значення, Бояр Г. ­П., Бояр А. ­В., Огорілко. Я. І. (2015)
Лисенко О. Ю. - Дослідження облагороджених топазів методом оптичної спектроскопії, Бєлєвцев О. Р., Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Таран М. М., Лисиченко Г. В., Сотнікова І. І. (2015)
Беліченко О. П. - Глесит – "індонезійський бурштин" (2015)
Беліченко О. П. - Комплексні гемологічні дослідження шпінелі, Гаєвський Ю. Д., Деревська К. I., Ладжун Ю. I., Фуголь Л. Д. (2015)
Рузіна М. В. - Типоморфізм алмазів кімберлітів трубки Лорелей, Терешкова О. А., Вавриш Н. Г., Матюшкіна О. П. (2015)
Демченко Е. И. - Экологическое обоснование производства пенобетона неавтоклавного твердения с использованием отходов производства камнеобрабатывающего предприятия, Мороз И. Е., Бодигин С. К. (2015)
Коштовне камiння (2015)
Декоративне камiння (2015)
Інформація (2015)
Титул, содержание (2008)
Гончарук В. В. - Диафрагменный разряд и его использование для очистки воды, Божко И. В., Фальковский Н. И., Самсони-Тодоров А. О., Яременко В. А., Маляренко В. В. (2008)
Клименко Н. А. - Влияние различных режимов окисления на изменение структурных характеристик активного угля, Савчина Л. А., Козятник И. П., Малышева М. Л., Полякова Т. В. (2008)
Мамченко А. В. - Псевдоожижение ионитов регенерирующими агентами, Косыгина И. М. (2008)
Дзязько Ю. С. - Подвижность анионов Cr(VI) в фазе амфотерного неорганического ионита, Рождественская Л. М., Василюк С. Л. (2008)
Зуй О. В. - Безэкстракционное определение малых количеств перхлората в водах, Кущевская Н. Ф., Гончарук В. В. (2008)
Кущевская Н. Ф. - Мицеллярно-экстракционное концентрирование микрокомпонентов фазами неионных ПАВ при температуре помутнения, Горбачевский А. Н., Дорощук В. А., Куличенко С. А. (2008)
Запорожец О. А. - Непрямое спектрофотометрическое определение тиоцианата по иод-крахмальной реакции, Трохименко А. Ю. (2008)
Гончарук В. В. - Влияние полигексаметиленгуанидина гидрохлорида на процесс коагуляционной очистки речных вод, Вакуленко В. Ф., Швадчина Ю. О., Олейник Л. М., Ситниченко Т. Н. (2008)
Гащин О. Р. - Особенности кинетики обеззараживания воды, содержащей E.coli в условиях гидродинамической кавитации, Витенько Т. Н. (2008)
Титул, зміст (2015)
Венгер О. П. - Особливості клінічної симптоматики депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів (2015)
Михайлов Б. В. - Розлади психіки і поведінки екстремально-психогенного походження (2015)
Дзеружинская Н. А. - О предикторах эмоциональных расстройств (2015)
Федак Б. С. - Структура нарушений психической сферы у больных острыми соматическими заболеваниями, Сарвир И. Н. (2015)
Аймедов К. В. - Визначення ефективності лікування інсомнії, Михайлова К. Л. (2015)
Кутько И. И. - Влияние иммуномодулирующей терапии на продукцию интерферонов больных рекуррентным депрессивным расстройством, Терёшина И. Ф. (2015)
Уралова Л. Т. - Порушення імуногенезу у дітей і підлітків з девіантною поведінкою внаслідок перинатальних мозковосудинних уражень, Гончар О. А., Гончар Т. О. (2015)
Мєшков В. М. - Деякі психогігієнічні та методологічні аспекти психічного здоров’я підростаючого покоління на регіональному рівні (2015)
Гальчин К. С. - Раннє виявлення ознак розладів спектру аутизму у дітей (2015)
Козерацька О. А. - Дослідження та аналіз наукових підходів до вирішення проблеми профілактики скоєння правопорушень на сексуальному підґрунті (2015)
Первомайский В. Б. - Перспективы совершенствования применения принудительных мер медицинского характера (2015)
Возний Д. В. - Модель оптимізації системи медико-психолого-соціальної допомоги хворим на алкогольну залежність на базі існуючої мережі установ державної та недержавної форм власності (2015)
Барановський К. Л. - Стандартизація медичної інформації як фактор підвищення якості стаціонарної психіатричної допомоги, Неміш М. І. (2015)
Петрюк П. Т. - Известный психиатр Микаэл Балинт, его жизнь и научное наследие, Кузнецов В. Н., Петрюк А. П., Иваничук О. П. (2015)
К 80-летию со дня рождения Людмилы Эдуардовны Музычук (1935‑2015) (2015)
До уваги авторів (вимоги до написання статей) (2015)
Титул, содержание (2008)
Стрельцова Е. А. - Влияние полиакриламида на поверхностные свойства растворов хлоридов алкилпиридиния при их извлечении, Пузырева И. В., Волювач О. В. (2008)
Гончарук В. В. - Образование и разложение пероксида водорода при УФ-облучении, озонировании и О3/УФ-обработке речной воды, Вакуленко В. Ф., Швадчина Ю. О., Сова А. Н., Ситниченко Т. Н., Калиниченко И. Е. (2008)
Клименко Н. А. - Влияние химии поверхности активного угля и его структуры на адсорбцию фульвокислот из водных растворов, Савчина Л. А., Козятник И. П., Топкин Ю. В., Полякова Т. В. (2008)
Гончарук В. В. - Обесфторивание природных вод фильтрованием через глауконит, обработанный солями алюминия, Пшинко Г. Н., Тимошенко Т. Г. (2008)
Першина Е. Д. - Проводимость водных сред как альтернатива электронного и ионного переноса, Каздобин К. А. (2008)
Ивкова Т. И. - Индикаторная система на основе батофенантролина для экспрессного определения Fe (II, III) в воде (2008)
Пузырная Л. Н. - Матрицы для утилизации токсических шламов при очистке загрязненных вод, Криворучко А. П., Терликовский Е. В. (2008)
Михайловская М. В. - Анаммокс – как метод удаления соединений азота из сточных вод и перспективы его применения в Украине (2008)
Авторский указатель т. 30, 2008 г. (2008)
Содержание т. 30, 2008 г. (2008)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за II півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз застосування судами такого виду кримінального покарання, як штраф (2015)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2014 р. (за даними судової статистики) (2015)
Беляневич О. А. - Деякі питання припинення поруки та іпотеки (2015)
Пушкар П. В. - Короткий огляд ієрархії судової практики Європейського суду з прав людини, її джерел та юридичної сили (2015)
Бурячок В. Л. - Пентестінг як інструмент комплексної оцінки ефективності захисту інформації в розподілених корпоративних мережах, Козачок В. А., Бурячок Л. В., Складанний П. М. (2015)
Аносов А. О. - Моделювання DDos атак на комп’ютерні мережі для визначення ознак їх проведення (2015)
Бурячок В. Л. - Метод визначення найбільш значимих загроз із "генеральної сукупності” загроз інформаційним ресурсам на підставі їх якісних та кількісних показників, Невойт Я. В. (2015)
Шевченко В. Л. - Метод пошуку проектних альтернатив системи захисту інформації, Берестов Д. С. (2015)
Шиян А. А. - Модель та метод підвищення інформаційно-психологічної захищеності соціальної групи та суспільства від корупції в умовах України, Ляховченко Н. В., Леонтьєв В. О., Сінюгін В. В. (2015)
Розорінов Г. М. - Підвищення якості та надійності знищення даних в енергонезалежних твердотільних пристроях, Брягін О. В. (2015)
Богданович Б. Ю. - Метод деескалації загроз національній безпеці з використанням інформаційних технологій та несилових і силових засобів, Малінко В. П. (2015)
Гресь О. В. - Аналіз алгоритмів шифрування інформації на основі хаотичних відображень, Косован В. М., Скрипський М. І., Розорінов Г. М., Шпатар П. М. (2015)
Колтик М. А. - Описание логической структуры и архитектуры web-сайта как составного компонента средства автоматизированной поддержки при создании и проведении предварительных и экспертных испытаний КСЗИ (2015)
Труш О. В. - Використання хмарної технології в інтелектуальному відеоспостереженні, Одіяненко О. В. (2015)
Пархомей І. Р. - Забезпечення енерго-інформаційної сумісності радіотехнічних систем зі змінною просторовою конфігурацією, Батрак Є. О. (2015)
Якименко Ю. М. - Создание универсальной системы ведения специальной информационной операции (2015)
Понкратенко О. А. - Аналіз залежності положень дифракційних екстремумів пружного розсіяння важких іонів на легких ядрах від енергії налітаючого іона, Пірнак Вал. М., Рудчик А. А., Степаненко Ю. М., Улещенко В. В., Ширма Ю. О. (2015)
Пінчук-Ругаль Т. М. - Деструкція багатостінних вуглецевих нанотрубок при радіаційних пошкодженнях електронним опроміненням, Дмитренко О. П., Куліш М. П., Булавін Л. А., Ничипоренко О. С., Грабовский Ю. Є., Ругаль О. Г., Заболотний М. А., Білий М. М., Шлапацька В. В., Лізунова С. В. (2015)
Воробйов В. Г. - Вплив опромінення електронами з енергією 2 МеВ на зворотні струми фосфід-галієвих світлодіодів, Конорева О. В., Малий Є. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П., Шлапацька В. В. (2015)
Іванов Ю. О. - Математичне моделювання динаміки міграції 90Sr і 137Cs в компонентах ґрунтово-рослинного покриву агроценозів на пізній фазі радіаційної аварії. ІІ. Перевірка моделі та прогнозні оцінки, Хомутінін Ю. В. (2015)
Краснов В. П. - Розподіл 137Cs у дерново-підзолистих ґрунтах лісів Полісся України, Курбет Т. В., Шелест З. М., Бойко О. Л. (2015)
Bugai D. O. - Analysis of spatial distribution and inventory of radioactivity within the uranium mill tailings impoundment, Laptev G. V., Skalskyy O. S., Lavrova T. V., Avila R. (2015)
Малоштан І. М. - Динаміка коефіцієнтів накопичення 137Cs трав’янистими рослинами на торф’яно-болотних ґрунтах з аномально високою біологічною доступністю, Поліщук С. В., Хомутінін Ю. В., Кашпаров В. О. (2015)
Гриневич Ю. П. - Інтегральна оцінка системи окисного метаболізму за тривалого внутрішнього надходження до організму щурів 131І, Липська А. І., Дрозд І. П., Телецька С. В. (2015)
Сова О. А. - Цитогенетичні ефекти в кістковому мозку щурів при тривалому надходженні 131I (2015)
Липська А. І. - Техногенні радіонукліди аварійного викиду ЧАЕС та їхні фізико-хімічні форми, Ніколаєв В. І., Шитюк В. А., Куліч Н. В. (2015)
Gaychenko V. A. - Peculiarities of forming absorbed dose in some wild animals in Chornobyl exclusion zone, Krainiuk O. Yu. (2015)
Георгадзе А. Ш. - Детектор реакторных антинейтрино на основе пластмассовых сцинтилляционных стержней, Павлович В. Н. (2015)
Грицай О. О. - Аналітичні вирази для розрахунків виходів розсіяних нейтронів із зразка-розсіювача під малими кутами, Гримало А. К., Пшеничний В. А. (2015)
Abdel-Ghany H. A. - Does natural gas increase the indoor radon levels?, Shabaan D. H. (2015)
Ажаман І. А. - Наукове обґрунтування необхідності підвищення рівня забезпеченості домогосподарств об’єктами сільськогосподарського призначення (2013)
Дідур Г. І. - Розвиток інтеграційних процесів у аграрній сфері (2013)
Zapsha G. N. - The development of Ukrainian foreign trade in the agrarian field (2013)
Касьянова В. А. - Стан промисловості Oдещини та перспективи його розвитку, Моторна О. А., Гурська О. А. (2013)
Kotenko S. V. - The ERP-system of production and overloads of sunflower-seed oil, Diachenko O. P., Lopotan L. V. (2013)
Мельничук О. І. - Теоретичні основи маркетингової діяльності аграрних підприємств (2013)
Невесенко А. В. - Шляхи впливу на формування пріоритетів сталого сільського розвитку України в умовах трансформації бюджетної підтримки, Чубань В. С. (2013)
Петренко О. П. - Модернізація техніко-технологічного оснащення як інноваційна складова, Конопльова О. І. (2013)
Павлова О. Ю. - Стан та шляхи розвитку фермерських господарств Oдеської області (2013)
Nayda I. S. - Modern state and economic development trends of agrarian enterprises in Vinnytsya region (2013)
Slavuta O. Yu. - Poultry-farming significance in solving food problems of Ukraine (2013)
Смирнова Н. В. - Стратегічне управління активами як складова менеджменту організації (2013)
Тінтулов Ю. В. - Залучення інвестицій у розвиток підприємств харчової промисловості (2013)
Гнилицька Л. В. - Інформаційне забезпечення управління ризиками підприємницької діяльності: обліковий аспект (2013)
Doga-Mirzac Mariana - The development of small and medium business through programmes to support young entrepreneurs (2013)
Бурдейна Н. М. - Ціноутворення і ціни на продукцію сільського господарства (2013)
Топов А. Г. - Сучасний стан розвитку виноградарства в Oдеській області (2013)
Popovych V. V. - Labour market: theoretical aspect, Dobryanskaya N. A. (2013)
Яценко О. В. - Інвестиційна привабливість сільських регіонів на засадах інноваційного розвитку (2013)
Broshkov M. M. - The influence of sex steroid levels in blood of bitches on the phagocytic activity of neutrophils (2013)
Gerasymenko V. P. - Contribution of genotypic factors in the grain yield depending on the environmental conditions (2013)
Герасименко В. П. - Кореляційний аналіз генотипових чинників росту врожаю зерна пшениці в світовій історії сортозмін (2013)
Гречанина Е. Я. - Исследование полиморфизма синтропных генов мультифакториальных заболеваний, Безродна А. И., Ходош Э. М., Моштакова И. А. (2013)
Гудаков О. О. - Репродуктивне зусилля Pinus sylvestris у лісах гетьманського нпп (2013)
Дмитренко Н. І. - Зміни поведінки та патолого-анатомічний розтин мишей-піщанок при введенні в їх раціон картопляних чіпсів (2013)
Коломійчук С. Г. - Використання біологічних тестів для оцінки ефективності мікрохвильового екстрагування біологічно активних речовин, Бошкова І. Л., Коломійчук Т. В., Георгієш К. Ю. (2013)
Коломійчук Т. В. - Вплив типу харчування на функціональний стан щурів, Бузика Т. В., Карпов Л. М. (2013)
Костенко С. О. - Аналіз тварин bos taurus з різними темпами клітинного поділу (2013)
Криворучко Д. І. - Обмін речовин і продуктивність корів за різного тонусу автономної нервової системи (2013)
Kuzmina N. - Activity of malate-aspartate shuttle enzymes and antioxidant defense of reproductive organs and epidydymal spermatozoa of rats, Ostapiv D. (2013)
Скляр В. Г. - Структура популяцій Аcer platanoides l. в умовах північного сходу України, Дегтярьов В. М. (2013)
Сусол Р. Л. - Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней породи П’єтрен з урахуванням ДНК-маркерів (2013)
Тарасенко Л. О. - Гігієнічна оцінка дії важких металів на морфологічні структури органів свиноматок та поросят, Селіна В. О. (2013)
Tykhonov P. S. - Protein heterogeneity of red alga palmaria palmata in the Barents sea, Shoshina E. V. (2013)
Файт В. І. - Фотоперіодична чутливість і потреба в ярови зації нетипового за темпами розвитку сорту пшениці Істра 1, Саранча І. О., Стельмах А. Ф. (2013)
Щербакова Ю. В. - Імуннологічні показники крові хатніх кішок за умов використання синтетичних аналогів прогестерону (2013)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2015 р. (2015)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2014 р. (за даними судової статистики) (2015)
Андрушко П. П. - Перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 445 Кримінального процесуального кодексу України: проблеми тлумачення змісту повноваження Верховного Суду України, Задоя К. П. (2015)
Короткевич М. Є. - Зміст обов’язку суду забезпечити дотримання права на свободу та особисту недоторканність у світлі практики Європейського суду з прав людини, Пушкар П. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Масовий позов: перспективи в Україні через призму зарубіжного досвіду (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за ІІ півріччя 2014 р. (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2015 р. (2015)
Андрушко П. П. - Перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 445 Кримінального процесуального кодексу України: проблеми тлумачення змісту повноваження Верховного Суду України, Задоя К. П. (2015)
Короткевич М. Є. - Зміст обов’язку суду забезпечити дотримання права на свободу та особисту недоторканність у світлі практики Європейського суду з прав людини, Пушкар П. В. (2015)
Титул, зміст (2009)
Хвесик М. А. - Водні ресурси — інвестиція сьогодення і перспектива майбутнього, Мандзик В. М. (2009)
Жарун О. В. - Значення класифікації інвестицій для найбільш вдалого капіталовкладення (2009)
Кривобороденко Г. П. - Стратегічний метод інвестування галузей народного господарства України, Антонюк А. М. (2009)
Шкуратов О. І. - Лізинг як інвестиційний інструмент управління розвитком аграрних підприємств (2009)
Бутенко О. А. - Формування державної інноваційної політики (2009)
Климова І. Г. - Сутність та складові фінансово-кредитного механізму інноваційного розвитку (2009)
Данилов А. Д. - Эффективность налогообложения добавленной стоимости в Украине (2009)
Кузьмін О. Є. - Споживча корисність бренду, Гевко О. Б. (2009)
Кругляк А. М. - Приватизація як спосіб виведення економіки з кризового стану (2009)
Жилінська Л. О. - Характеристика методів прогнозування показників діяльності підприємства (2009)
Титул, зміст (2009)
Новини (2009)
Шило Л. А. - Регіональний аспект інвестиційно-інноваційного розвитку (на прикладі дніпропетровської області) (2009)
Салига С. Я. - Визначення потреби вищого навчального закладу в інвестиційних ресурсах, Яришко О. В., Ткаченко Є. Ю. (2009)
Коваленко О. О. - Сучасні інформаційні системи —інвестиції в розвиток підприємства (2009)
Ворсовський О. Л. - Вплив внутрішніх та зовнішніх економічних факторів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств (2009)
Товста Т. Л. - Інвестиційний фактор розвитку харчової промисловості України (2009)
Палиця С. В. - Напрями інвестиційного розвитку у фармацевтичній галузі (2009)
Бутенко А. І. - Феномен кластера у формуванні інноваційної моделі економіки регіону, Лазарєва Є. В. (2009)
Климова І. Г. - Методи та інструменти фінансово-кредитного механізму державної підтримки інноваційної сфери у країнах з ринковою економікою (2009)
Іванюта С. М. - Методологічні підходи щодо забезпечення будівельних об'єктів матеріальними ресурсами, Джаферова С. Е. (2009)
Царенко О. В. - Загальносистемні особливості та пріоритети державної регіональної політики у галузі легкої промисловості (2009)
Титул, зміст (2009)
Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України 90 років (2009)
Харламова Г. О. - Ефекти конвергенції/дивергенції у регіональному інвестиційному кліматі України (2009)
Карковська В. Я. - Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика в регіоні (на матеріалах львівської області) (2009)
Олексюк О. І. - Глобальна метрика інноваційно-інвестиційного розвитку (2009)
Бутник О. О. - Використання потенціалу формування інноваційного розвитку в сучасних економічних умовах (2009)
Лепьохін О. В. - Формування стратегічних рішень на основі концепції управління конкурентоспроможністю технологічних інновацій (2009)
Задорожний В. П. - Інноваційна діяльність в системі інвестиційної політики України (2009)
Присяжнюк А. Ю. - Розвиток інноваційної діяльності в Україні в умовах світової глобалізації (2009)
Мних М. В. - Страхування в Україні в умовах глобальної економічної кризи (2009)
Дудка Ю. П. - Рейтинги України у міжнародних вимірах та їх вплив на економічну безпеку (2009)
Корецька С. О. - Матеріальне забезпечення соціальної сфери в загальному комплексі пріоритетів економічного розвитку (2009)
Комірна В. В. - Соціальні засади розвитку фундаментальних понять регіональної економічної політики (2009)
Головко С. І. - Оцінка вкладень банку та формування спеціального резерву на покриття можливих втрат від активів у вигляді цінних паперів (2009)
Хвесик Ю. М. - Сутність конкуренції та фактори впливу на стан ринкового конкурентного середовища (2009)
Царенко О. В. - Основні напрями розвитку теорії конкурентних переваг (2009)
Шапурова О. О. - Механізми стабілізації кризи на підприємствах (2009)
Титул, зміст (2009)
Голян В. А. - Концесія як форма інвестиційного забезпечення реалізації підприємницьких проектів у сфері водокористування (2009)
Вініченко І. І. - Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2009)
Салига С. Я. - Теоретичні аспекти аналізу інвестиційних проектів, Яришко О. В., Ткаченко Є. Ю. (2009)
Дмитрієва О. О. - Інноваційні технології водовідведення в cистемі інституціональних перетворень на прикладі м. полтава, Мосейчук А. А., Проскурня М. І. (2009)
Кавтиш О. П. - Місце та роль корпоративного сектора у структурі інноваційної системи національної економіки (2009)
Адам Райца - Аналіз практики інноваційного розвитку польських підприємств (2009)
Толкач О. Л. - Впровадження інноваційних товарів у реалізацію соціальних проектів, Виноградов О. А. (2009)
Хвесик Ю. М. - Розробка стратегій інноваційного розвитку регіональних продовольчих ринків як фактор підвищення їх конкурентоспроможності (2009)
Савчук В. А. - Джерела формування і напрями використання фінансових ресурсів закладів освіти (2009)
Комірна В. В. - Обумовленість ефективності регіональної політики в Україні (2009)
Атаманчук О. В. - Аналіз динаміки фіскального і регулюючого потенціалу податкових надходжень ар крим (2009)
Бугрім О. Ю. - Моделі процесів реструктуризації машинобудівних підприємств (2009)
Царенко О. В. - Теоретичні основи розвитку формування конкурентних переваг промислових регіонів (2009)
Чуницька І. І. - Посилення регулюючого впливу податкових важелів на формування фінансового потенціалу держави (2009)
Титул, зміст (2009)
Новини (2009)
Любімов В. І. - Бюджетна політика регулювання економіки і її вплив на рівень іноземного інвестування (2009)
Голян В. А. - Холдингові компанії як інституціональна форма нарощення інвестиційного потенціалу водогосподарських підприємств (2009)
Дороніна І. І. - Загальні принципи діяльності інституційних інвесторів (2009)
Карімов Г. І. - Стимулювання інвестиційної діяльності в системі управління регіону (2009)
Михайловська О. В. - Інформаційні асиметрії в світових інноваційно-інвестиційних процесах (2009)
Луцька Н. І. - Маркетингова інноваційна стратегія розвитку туристичного бізнесу, Криховецький І. З. (2009)
Олешко А. А. - Особливості реалізації державної промислової політики України в кризових умовах (2009)
Мірзодаєва Т. В. - Моніторинг трансформацій регіональних соціально-економічних систем (2009)
Нестеренко Ж. К. - Концепція застосування стратегічного менеджменту маркетингової діяльності металургійних підприємств, Мордвінцева Т. В. (2009)
Варламова І. С. - Система екологічного менеджменту на металургійних підприємствах в умовах ринкової економіки (2009)
Куташенко М. В. - Сутність ризику і причини його виникнення (2009)
Лобань О. В. - Моделювання вартісного балансу в ланцюгу енергопостачання (2009)
Титул, зміст (2009)
Павловська М. О. - Прийняття інвестиційних рішень в умовах багатокритеріальної невизначеності: теоретичний аспект (2009)
Чернікова О. - Інвестиційне процеси в транспортній галузі України (2009)
Жадько К. С. - Структурна перебудова економіки України як стратегія інноваційного розвитку, Горященко Ю. Г. (2009)
Макаров М. О. - Особливості реалізації інноваційної політики на регіональному рівні (2009)
Луцька Н. І. - Державне регулювання інноваційної діяльності в ринкових умовах, Криховецький І. З. (2009)
Слабко Я. Я. - Управління організаційною культурою підприємства: інноваційний аспект (2009)
Сербина Г. М. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти (2009)
Польова Н. М. - Потенціал інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: критерії та методичні підходи (2009)
Федоренко В. Г. - Транснаціональні корпорації як системоутворюючий фактор розвитку національних економік (2009)
Рожков В. О. - Сутність категорії "конкурентоспроможність" металургійного підприємства (2009)
Шишкін В. О. - Логістична система управління фінансовими потоками на підприємстві (2009)
Боднарчук В. В. - Управління питомими витратами умовного палива — основна складова розвитку тец в умовах сучасної економіки (2009)
Иминова Н. А. - Управление рисками в сфере ИКТ в Узбекистане (2009)
Титул, зміст (2009)
Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України проведено Ювілейну міжнародну наукову конференцію "Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадськогодо сьогодення” (2009)
Михайловська О. В. - Модель інформаційних потенціалів у розподілі світових потоків інвестицій (2009)
Мельник Л. Г. - Инвестиционная деятельность в контексте экологизации экономики китая, Ли Ж. (2009)
Олексюк О. І. - Діагностика інвестиційного потенціалу металургійних підприємств за критерієм доданої вартості (2009)
Столяров Д. В. - Етапи еволюційного розвитку інноваційних процесів, Райца А. (2009)
Макаров М. О. - Особливості реалізації інноваційної політики на регіональному рівні (2009)
Польова Н. М. - Оцінка ефективності та напрямки активізації інноваційної діяльності в машинобудівному виробництві (2009)
Захарчин Г. М. - Дослідження структури трансакційних витрат суб'єкта господарювання, Склярук Т. В. (2009)
Волошина К. А. - Оцінка стану ділової активності підприємства, Комірна В. В. (2009)
Мошенець О. В. - Оцінка рентоорієнтованої поведінки в Україні міжнародними організаціями (2009)
Коновалова С. О. - Специфіка кредитно-грошової політики в умовах світової фінансової кризи (2009)
Толюпа Н. В. - Сучасні підходи до удосконалення технологій управління (2009)
Розгон І. В. - Вплив деяких економічних показників на діяльність і розвиток підприємств (2009)
Рубан О. І. - Фінансовий механізм функціонування акціонерного капіталу в Україні (2009)
Титул, зміст (2009)
Національна презентаційно рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення" (2009)
Хопчан В. М. - Стан реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в тернопільській області (2009)
Однорог М. А. - Аналіз факторів впливу на рівень інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2009)
Тимоць М. В. - Інноваційне забезпечення збереження та поліпшення земельних ресурсів регіону (2009)
Сербина Г. М. - Економіка знань — міраж чи безальтернативний шлях розвитку для України? (2009)
Лихолет С. І. - Трансфер технологій у системі промислової політики та промислового права (2009)
Метеленко Н. Г. - Складові концепції підприємництва та принципи сучасної ринкової системи (2009)
Михайлов Г. М. - Теоретичні аспекти та особливості оцінки ефективності активної частини основних засобів авіапідприємств (2009)
Тимошенко О. П. - Проблеми та шляхи забезпечення стійкості банківської системи України (2009)
Курганська Н. М. - Особливості обліку фінансових зобов'язань за облігаціями (2009)
Боднар І. В. - Фінансова парадигма створення та функціонування internet-магазинів в Україні (2009)
Новаковська І. О. - Концептуальні положення перспективного розвитку земельної реформи (2009)
Title (2013)
Contents (2013)
Aizikova L. V. - Neoliberal tendencies in modern education (2013)
Luhautsova A. I. - Internationalization of teacher education in Belarus: dynamics, problems, pecularities, Krasnova T. I., Torhona A. V. (2013)
Morari M. М. - The project of the musical education lesson at the crossroads between tradition and modernism (2013)
Praliyev S. Zh. - Citation index and impact-factor – crucial attributes of scientific journals and scientist rating (2013)
Rgizbaeva I. Е. - The theoretical and practical aspects of communicative task design for infant and intermediate courses (2013)
Syzdykov K. - The morality of proverbs (2013)
Tarnopolsky O. B. - Definition and essence of the constructivist approach to teaching foreign languages for professional communication (2013)
Zilite L. - Tourism and education management students’ characteristics from point of socionics view (2013)
Боровкова Т. И. - К новой ступени многоуровнего непрерывного образования – образованию пожилых людей (2013)
Вильчинская-Бутенко М. Э. - Социально-педагогический аспект преодоления кризисных явлений российского корпоративного добровольчества (2013)
Gryzun L. E. - Projecting a curriculum subject modular structure on the basis of scientific knowledge integration (2013)
Богомолова М. И. - Проблема маргинальности в современных условиях семейного и общественного воспитания, Дюльдина Ж. Н. (2013)
Ishutina I. - Project method at establishing information culture in future it teachers, Mailibaeva A. (2013)
Казбеков Б. К. - Педагогические проблемы и вопросы совершенствования регулирования развития образования в Казахстане, Казбекова Ж. Б. (2013)
Kasandrova Z.Р. - Probational practices for forming the deviant children’s positive attitude to the global world (2013)
Константинова Л. А. - Обучение моделированию учебного текста, или структура порождения письменного высказывания и этапы осмысления его содержания (2013)
Makotrova G. V. - Paths of development of personality research potential of high school students in the context of culture creativity (2013)
Мертинс К. - Проблемно-ориентирование обучение в исследовательском вузе (2013)
Мороз С. Э. - Проблемы совершенствования образовательных стандартов подготовки товароведов-экспертов в таможенном деле в условиях международной интеграции (2013)
Наби Ы. А. - Инновационная деятельность педагога в системе обеспечения качества образования (2013)
Nuriyeva S. H. - The motivation for learning of the foreign language and teaching materials (2013)
Nyyazbekova K. S. - Professional-practical block of the language competence development model for future linguists (2013)
Рубцова А. В. - Социально-философский статус концепта "продуктивная иноязычная текстовая деятельность" (продуктивный подход) (2013)
Ruden V. - Pedagogic interactive technology "development critical way of thinking through reading and writing” as quality improvement mechanism of teaching academic discipline (2013)
Smirnov E. I. - Science learning with information technologies as a tool for "scientific thinking” in engineering education, Bogun V. V. (2013)
Форня Ю. В. - Педагогическая акмеология в контексте высшего медицинского образования (2013)
Хазанов И. Я. - Формирование мировоззренческой компетентности будущих учителей (2013)
Shornikova O. - The importance of an interdisciplinary integration in the formation of the professional competence of students (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Саносян Х. А. - Современная методология управления тактической подготовки в циклических видах спорта (на примере спортивного плавания), Аракелян А. С. (2013)
Саносян Х. А. - К вопросу совершенствования методологии заочного дистанционного контроля в циклических водных видах спорта (на примере спортивного плавания) (2013)
Миннуллина Р. Ф. - Подготовка студентов к воспитательной работе в национальной школе (2013)
Иноземцев В. А. - Педагогические идеи Н. И. Пирогова и современная школа (2013)
Sobko R. - Negative influence of the information-communication technologies on students and ways of its reduction (2013)
Слесик Е. М. - Профессиональная готовность педагога к формированию этической культуры учащихся в процессе обучения гуманитарным предметам (2013)
Базиль Л. А. - Развитие литературоведческой компетентности будущих учителей украинского языка и литературы: психологический аспект (2013)
Жумалиева В. А. - Актуальные вопросы инновационных технологий в высшем медицинском образовании Казахстана в свете Болонского процесса, Досмагамбетова Р. С., Асенова Л. Х., Сирота В. Б. (2013)
Казбеков Б. К. - Мировые тенденции, приоритеты и механизмы модернизации национальной системы образования (2013)
Казбекова Ж. Б. - Использование проблемного метода в преподавании финансовых дисциплин (2013)
Фрейман В. И. - Подход к разработке основной образовательной программы с учетом требований международных образовательных стандартов в области инженерной деятельности, Кон Е. Л., Южаков А. А. (2013)
Долгова В. И. - Из опыта организации психологической службы педагогического ВУЗа (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Тихомирова А. В. - Коммуникативный квест как прообраз современной учебной программы по иностранному языку в неязыковом ВУЗе (2014)
Игропуло И. Ф. - Функции исследовательской деятельности развитии личности школьников в интегрированной образовательной системе, Игропуло В. С. (2014)
Атаманчук П. С. - Прогнозирование в обучении физике как механизм его результативности, Кух А. Н., Николаев А. М., Диндилевич Е. М., Роздобудько М. О. (2014)
Рудень В. В. - Ситуационный метод (Сase Study) – как интерактивная технология повышения уровня качества преподавания учебной дисциплины "социальная медицина и организация здравоохранения” в условиях системы обучения ECTS (2014)
Анненкова И. П. - Рейтинговая оценка деятельности профессорско-преподавательского состава в ВУЗах (2014)
Варфоломеева З. С. - Дифференциация физического воспитания детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения: особенности технологии и вопросы эффективности (2014)
Трубайчук Л. В. - Феноменология развития одаренности ребенка дошкольного возраста (2014)
Сербин В. В. - Автоматизация составления учебного словаря -минимума на основе извлечения терминов из определ ённого массива текстов : анализ состояния и пути решения, Смирнова Ю. Г. (2014)
Наби Ы. А. - Отбор методологических подходов к проектированию системы обеспечения качества высшего образования на основе модели EFQM (2014)
Бондарь И. А. - Мультимедийный дидактический комплекс по обучению информатике школьников с нарушением слуха (2014)
Gumennikova T. - Professional orientation of a teacher to personality-centered development of a student in conditions of european integration (2014)
Nesterenco C. - Curriculum management peculiarities of agricultural management in the agrarian environment education (2014)
Абдуллаев К. Ф. - Особенности воспитания и образования у зороастрийцев (2014)
Cулим А. А. - Медиакомпетентность как результат внедрения медиаобразования в образовательную систему общества (2014)
Титул, содержание (2015)
Ершов С. В. - Численное моделирование трехмерных течений в турбинной решетке с учетом ламинарно-турбулентного перехода, Деревянко А. И., Яковлев В. А., Гризун М. Н. (2015)
Русанов Р. А. - Разработка проточных частей теплофикационных турбин мощностью 2,5 и 5 МВт с использованием современных компьютерных технологий, Лампарт П., Русанов А. В., Пащенко Н. В. (2015)
Бойко А. В. - Разработка методики оценки качества осерадиальных уплотнений турбин, Усатый А. П., Максюта Д. И. (2015)
Ценципер А. И. - К ориентации сферических солнечных коллекторов, Костиков А. О., Сафонов Н. А., Буштец Я. Н. (2015)
Мустафаев А. Б. - Воздействие на криволинейную трещину с концевыми пластическими зонами термоупругим полем напряжений (2015)
Шульженко Н. Г. - Оценка влияния формы центральной камеры на течение пара и ползучесть корпуса регулирующего клапана турбины, Колядюк А. С. (2015)
Айнабеков А. И. - Экспериментальный и численный анализ напряженно-деформируемого состояния цилиндрических резервуаров с вмятинами, Сулейменов У. С., Аврамов К. В., Камбаров М. А., Абшенов Х. А. (2015)
Шигорін П. П. - Динаміка обертання сферичного тіла зі зміщеним центром мас (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, cодержание (2015)
Буковинский С. А. - К вопросу разработки Стратегии монетарной политики Национального банка Украины, Унковская Т. Е., Джус М. О. (2015)
Рымарская Р. Ю. - Увеличение поступлений в бюджет как фактор привлечения иностранных инвестиций в Украину (2015)
Гречаная С. И. - Система налогообложения как внешний фактор самоорганизации предприятий, Швец Н. В. (2015)
Козловский С. В. - Управление региональной продовольственной безопасностью на основе современных методов моделирования, Киреева Э. А. (2015)
Дейнеко Л. В. - Торговля Украины со странами Таможенного союза: современные тенденции и риски для отечественного промышленного производства, Шовкун И. А., Купчак П. М. (2015)
Юрчишин В. В. - Системно-инновационная завершенность исследований сельских территорий Украины (2015)
Давидюк Т. В. - Аспекты инноватизации учетно-аналитического обеспечения управления (2015)
Білорус О. Г. - Постіндустріальна корпоративна глобалізація та гіперфінансіалізація процесів економічного відтворення (2015)
Опарін В. М. - Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи, Федосов В. М., Юхименко П. І. (2015)
Сідельникова Л. П. - Ефективність податкових джерел формування бюджетних ресурсів держави (2015)
Богдан І. В. - Стійкість державних фінансів України та оцінка фіскального розриву на період до 2020 року (2015)
Зимовець В. В. - Корпоративні фінанси як домінанта фінансової науки, Терещенко О. О. (2015)
Коваленко В. В. - Фінансовий контролінг та специфіка його використання в управлінні грошовими потоками банків, Сергєєва О. С. (2015)
Хвесик М. А. - Регіональні характеристики показників вартості водних ресурсів України, Левковська Л. В., Сундук А. М. (2015)
Автори (2015)
Філіпович В. Є. - Супутниковий моніторинг територій незаконного видобутку бурштину (2015)
Товстюк З. М. - Неотектонічні дослідження за матеріалами дистанційного зондування Землі при пошуку структур перспективних на нафту та газ на прикладі Дніпровсько-Донецької западини, Єфіменко Т. А. (2015)
Краснопір О. В. - Аналіз ландшафтного різноманіття Українського Полісся за 2001–2012 рр. на основі класифікованих космічних знімків EOS/MODIS (2015)
Movchan D. M. - Estimation of forests productivity response on local climatic variations within territory of Ukraine with satellite data using (2015)
Лялько В. І. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки (Розділ 4, підрозділи 4.1-4.3) Особливості змін клімату в Україні на кінець ХХ-початок ХХI ст. за наземними та супутниковими даними, Єлістратова Л. О., Кульбіда М. І., Апостолов О. А., Барабаш М. Б. (2015)
Лялько В. І. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки (Розділ 4, підрозділи 4.4-4.7) Особливості змін клімату в Україні на кінець ХХ-початок ХХI ст. за наземними та супутниковими даними, Єлістратова Л. О., Кульбіда М. І., Апостолов О. А., Барабаш М. Б. (2015)
Правила та рекомендації для авторів (2015)
Правила и рекомендации для авторов (2015)
Титул, зміст (2015)
Буковинський С. А. - До питання розробки Стратегії монетарної політики Національного банку України, Унковська Т. Є., Джус М. О. (2015)
Римарська Р. Ю. - Збільшення надходжень до бюджету як чинник залучення іноземних інвестицій в Україну (2015)
Гречана С. І. - Система оподаткування як зовнішній фактор самоорганізації підприємств, Швець Н. В. (2015)
Козловський С. В. - Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання, Кірєєва Е. А. (2015)
Дейнеко Л. В. - Торгівля України з країнами Митного союзу: сучасні тенденції та ризики для вітчизняного промислового виробництва, Шовкун І. А., Купчак П. М. (2015)
Юрчишин В. В. - Системно-інноваційна довершеність досліджень сільських територій України (2015)
Давидюк Т. В. - Аспекти інноватизації обліково-аналітичного забезпечення управління (2015)
Руденко Л. Г. - Проблематика природокористування та сталого розвитку в працях Інституту географії Національної академії наук України, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2015)
Голубець М. А. - Середовищезнавство – в географічну науку (2015)
Барщевський М. Є. - Геоморфологія та неотектоніка району Правобережного родовища розсипів ільменіту, Жилкін С. В. (2015)
Матвіїшина Ж. М. - Ритміка заплавного ґрунтоутворення в пізньому голоцені як індикатор змін фізико-географічних умов, Мацібора О. В. (2015)
Булино Э. - Международные связи городов-побратимов Причерноморья: пространственная и временная динамика (2015)
Эгеди Т. - Метрополитенский путь развития Будапешта, Ковач З. (2015)
Руденко Л. Г. - Регіональний аналіз потенційних небезпек і ризиків у життєдіяльності людини в Україні, Бочковська А. І., Западнюк С. О., Поливач К. А. (2015)
Шестопалов В. М. - Потенційні властивості геохімічних ландшафтів для переходу радіоцезію з ґрунту по харчових ланцюгах до людини та безпека населення, Набока М. В., Ліхошерстов О. О., Чабан О. П. (2015)
Поп C. C. - Гідроенергетика Закарпаття: стан та перспективи розвитку, Шароді І. С., Шароді Ю. В., Ганзел А. В. (2015)
Пам’яті академіка НАН України М. В. Багрова (2015)
Пам’яті М. Є. Барщевського (2015)
Demianova Y. - Bibliometric and scientometric methods of research evaluation (2015)
Апшай М. В. - Розширення наукового інструментарію бібліотекознавчих досліджень (2015)
Литвинська С. В.  - Документаційне забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського