Музичко О. М. - Повноваження підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення (2015)
Юлдашев С. О. - Недержавні некомерційні організації як засіб подолання корупції у виконавчій владі (2015)
Демедюк С. В. - Підготовка та підвищення кваліфікації працівників у сфері бородьби з кіберзлочинністю, Марков В. В. (2015)
Ільков В. В. - Реалізація кодифікації джерел адміністративного права (2015)
Ільницький О. М. - Забезпечення громадської безпеки в умовах реформування органів внутрішніх справ України (2015)
Соломаха А. Г. - Становлення М. Д. Іванішева як науковця-поліцеїста (2015)
Феделеш М. М. - Проблеми системності органів Міністерства юстицій України (2015)
Гула Л.Ф. - Методологічні основи оперативно-розшукової протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними групами (2015)
Гацелюк В. О. - Окремі проблеми криміналізації та декриміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері господарської діяльності (за матеріалами діяльності законодавця протягом 2001-2011 років) (2015)
Бандурка І. О. - До питання про предмет злочинів проти дітей (2015)
Черновський О. К. - Вплив попередньої судимості обвинуваченого на формування внутрішнього переконання судді (2015)
Шумейко Д. О. - Освідування особи при розслідуванні прийняття пропозицій, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди службовою особою: проблеми правозастосування (2015)
Назимко Є. С. - Змістовно-характерні риси міжнародно-правових стандартів застосування покарання до неповнолітніх (2015)
Король В. В. - Гарантії забезпечення для свідків свободи від самовикриття та права не свідчить проти близьких родичів і членів сім'ї за новими КПК України (2015)
Луценко Ю. В. - Поняття та зміст кримінально-правової політики держави, Клименко С. В. (2015)
Драгомирецька Л. С. - Поняття та основи прокурорського самоврядування в Україні (2015)
Чесакова М. С. - Форми і способи протидії розслідування злочинів: підходи до їх класифікації (2015)
Ільченко А. В. - Спірні страхові правовідносини: цивільний процесуальний аспект (2015)
Калінін М. В. - Стан дослідження проблеми пракселогії конфлікту (2015)
Щербина М. С. - Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об'єктів нерухомості, які на ній розташовані, в доктрині земельного права України (2015)
Меленко С. Г. - Філософсько-правові погляди Анахарсиса у контексті формування соціальної та правової філософії українського соціуму, Марчак В. Я. (2015)
Лисенко С. О. - Принцип моделювання в законодавчому процесі Європейського Союзу та можливість використання зазначеного принципу в Українському законодавсті у сфері інформційної безпеки (2015)
Іваночко І. Б. - Реалізація міжнародних стандартів щодо статусу суддів у ході проведення судово-правової реформи в Україні (2015)
Воскресенська І. В. - Захист статевої свободи та статевої недоторканості особи: міжнародно-правовий аспекти (2015)
Бочковий О. В. - Підвищення ефективності судової системи в умовах політичної та економічної кризи в Україні (2014)
Левченков О. І. - Правотворчість в Україні: проблеми й перспективи (2014)
Литвинов О. М. - Науковий подвиг Гуґо Ґроція (філософсько-правовий етюд у культурологічній тональності) (2014)
Лотюк О. С. - Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першооснова конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні (2014)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правове забезпечення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні (2014)
Резніков А. В. - Історія розвитку й практика застосування покарання в середньовічній та ранньомодерновій Україні (XI - кінець XVIII ст.) (2014)
Федоренко В.Л. - Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти (2014)
Чернеженко О. М. - Конституційно-правова модель місцевого самоуправління (2014)
Бондар В. С. - Актуальні проблеми криміналістичної ідентифікації ручної вогнепальної зброї та слідів її застосування (2014)
Букрєєв О. І. - Рівень, структура та динаміка злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2014)
Гацелюк В. О. - Припинення громадянства особи внаслідок вчинення злочину як захід кримінально-правового характеру de lege ferenda (у світлі закордонного досвіду) (2014)
Герасимчук Ю. В. - Соціально-психологічне підґрунтя кримінальної відповідальності за підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань (2014)
Грицюк А. Г. - Визначення розміру штрафу за межами санкції статті 212 КК України (2014)
Іваницький С. О. - Громадські об'єднання адвокатів і суддів та їх місце в структурі громадянського суспільства (2014)
Карчевський М. В. - Чи потрібна кримінальна відповідальність за порушення порядку або правил захисту комп'ютерної інформації (ст. 363 КК України)? (2014)
Коляденко П. Л. - Про співвідношення понять "гласність судового провадження" та "повне фіксування його технічними засобами" (2014)
Михайлов І. М. - Суспільно-небезпечні діяння злочину, передбаченого ст. 199 КК України: поняття та їх характеристика (2014)
Панасюк О. А. - Діяльність суду першої інстанції по забезпеченню права потерпілого на відшкодування (компенсацію) шкоди в судовому провадженні: окремі аспекти (2014)
Ромашова М. М. - Кількісно-якісні показники умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу (2014)
Татаринова О. В. - Призначення покарання за наявності декількох спеціальних правил призначення покарання: проблеми суддівського розсуду (2014)
Яремко Г. З. - Спільність об'єкта злочину в асоціаціях кримінально-правових норм про різні склади одного злочину (2014)
Кудрявцева О. М. - Уповноважений Президента України з прав дитини в механізмі захисту конституційних прав дитини (2014)
Терела Г. В. - Сутнісні характеристики державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю (2014)
Деревянко Б. В. - Правове положення об'єднань підприємств та їх учасників: розвиток нормативних положень глави 12 Господарського кодексу України у світлі євроінтеграції (2014)
Ільющенко Г. В. - Проблемні питання правового становища дочірніх підприємств (2014)
Хохлова І. В. - Класифікація органів державного контролю у сфері надрокористування, Макагонюк А. М. (2014)
Шапка О. В. - Джерела правового регулювання трудових відносин за проектом трудового кодексу України (2014)
Шем'яков О .П. - Класифікація видів управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища в Україні (2014)
Климчук М. П. - До проблеми проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Мельник Р. В. - Поняття саморобної вогнепальної зброї (2014)
Рижов М. Г. - Матеріальні та формальні підстави здійснення оперативно-розшукових заходів та проблеми їх нормативного визначення (2014)
Ханькевич А. М. - Основні напрями діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів на стадії протидії виникненню та розповсюдженню політичного екстремізму в Україні (2014)
Яковенко М. О. - Організація розслідування злочинів терористичної спрямованості органами внутрішніх справ України (2014)
Софина О. Ю. - Розробка та дослідження модифікованого алгоритму фрактального кодування, Лозун А. В. (2015)
Моргун А. С. - Аспекти використання методу граничних елементів у прогнозуванні надійності фундаментiв висотних споруд, Швець А. О., Шевченко О. С. (2015)
Парусов Е. В. - Механізм перлітного перетворення у вуглецевій сталі, Парусов В. В., Сагура Л. В., Чуйко І. М. (2015)
Лагутін В. М. - Удосконалення випробувань вимірювальних трансформаторів в умовах експлуатації, Тептя В. В., Нетребський В. В. (2015)
Остапенко О. П. - Комплексна оцінка енергетичної ефективності парокомпресійних теплонасосних станцій з електричним приводом (2015)
Степанов Д. В. - Акумулювання теплоти у схемі ефективної системи теплохолодопостачання житлової будівлі, Степанова Н. Д., Гайдейчук О. А. (2015)
Чепурний М. М. - Теплоелектроцентралі з бінарним циклом, Резидент Н. В., Олексина Т. М., Возіян Ю. К. (2015)
Рахуба В. О. - Задачі автоматизованого управління пошуковою оптимізацією інтернет-ресурсів (2015)
Осадчук В. С. - Мікроелектронний перетворювач витрат газу на основі двох біполярних транзисторів з активним індуктивним елементом, Осадчук О. В., Яремішена Н. А. (2015)
Ткачук Я. С. - Математична модель багатопараметричного N-каскадного узагальненого перетворювача імітансу, Фурса С. Є. (2015)
Абрамик М. І. - Сумісне застосування сидератів і деструкції соломи та інших рослинних решток препаратом Вермистим-Д3, Сендецький В. М. (2015)
Бегей С. С. - Вплив основного обробітку на водно-фізичні властивості ґрунту в короткоротаційній сівозміні Передкарпаття (2015)
Біловус Г. Я. - Стійкість до сітчастої плямистості сортів озимого ячменю різного еколого-географічного походження в умовах Західного Лісостепу України, Заяць О. М., Яремко В. Я. (2015)
Ващишин О. А. - Пошкодження сортів картоплі дротяниками (2015)
Волощук І. С. - Екологічна пластичність сортів пшениці озимої за вирощування в Західному Лісостепу, Глива В. В., Герешко Г. С., Случак О. М. (2015)
Волощук О. П. - Вплив біологічних препаратів на польову схожість насіння жита озимого в умовах Західного Лісостепу, Дицьо О. В. (2015)
Волощук О. П. - Вплив передпосівної обробки насіння на польову схожість ріпаку озимого, Корецька М. І. (2015)
Волощук О. П. - Насіннєва продуктивність і посівні якості ріпаку озимого залежно від норм висіву насіння та рівнів мінерального живлення рослин, Косовська Р. Ю. (2015)
Волощук О. П. - Урожайність ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву насіння, Шевчук О. О. (2015)
Воробйова Ю. В. - Економічна та біоенергетична оцінка вирощування сортів пшениці озимої, стійких до ензимо-мікозного виснаження зерна (2015)
Галан М. С. - Ефективність симбіозу колекційних зразків вики ярої (Vicia sativa L.) за інокуляції штамом Rhizobium leguminosarum bv. viciae ЛН Нg++, Калагурка О. Б., Гук Р. М. (2015)
Дрозд І. Ф. - Вплив умов вирощування на прояв та мінливість ознаки "маса 1000 насінин” льону олійного в умовах Західного Лісостепу (2015)
Дубицький О. Л. - Ефективність біологізованих систем удобрення під озимою пшеницею в умовах Західного Лісостепу (2015)
Дубицький О. Л. - Урожайність і якість зерна озимої пшениці за біологізованих систем удобрення (2015)
Іванюк В. Я. - Протиерозійна стійкість сірих лісових ґрунтів Львівського плато, Качмар О. Й., Іванюк Г. С. (2015)
Ільчук В. В. - Ринок картоплі в Україні на сучасному етапі розвитку галузі картоплярства (2015)
Кобиренко Ю. О. - Продуктивність і якість корму відновленого за нульового обробітку ґрунту травостою (2015)
Кобиренко Ю. О. - Економічна та енергетична оцінка відновлених за технологією нульового обробітку ґрунту травостоїв, Мащак Я. І., Панахид Г. Я., Котяш У. О., Бугрин Л. М. (2015)
Коник Г. С. - Порівняльна оцінка продуктивності селекційних номерів тимофіївки лучної залежно від методів створення вихідного матеріалу, Гармич Д. Ю. (2015)
Коник Г. С. - Формування продуктивності тимофіївки лучної залежно від технології вирощування в умовах Передкарпаття, Добрянська Н. А. (2015)
Коник Г. С. - Створення і попередня оцінка вихідного матеріалу грястиці збірної в умовах Передкарпаття, Хом’як М. М. (2015)
Котяш У. О. - Вплив агротехнічних заходів на формування старосіяних травостоїв при сінокісному використанні, Панахид Г. Я., Ярмолюк М. Т., Дідух Г. М., Пукало Д. Л. (2015)
Лісовий М. М. - Особливості натурального (природного) захисту рослин для виробництва органічної продукції (2015)
Лопушняк В. І. - Вплив різних рівнів мінерального живлення на формування біометричних показників колоса і продуктивності тритикале ярого в Західному Лісостепу України, Августинович М. Б. (2015)
Марухняк А. Я. - Голозерний овес. Сорт Авгол, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2015)
Перегрим О. Р. - Оцінка селекційних номерів конюшини повзучої за основними господарсько цінними показниками (2015)
Пристацька О. Н. - Фітофаги на ріпаку озимому в умовах Лісостепу Західного (2015)
Рудавська Н. М. - Вміст основних хімічних елементів у кормі травостоїв при їх сінокісному використанні (2015)
Рудавська Н. М. - Урожайність та господарсько цінні показники гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу Західного, Ткачук Ю. С., Гук Р. М., Калагурка О. Б., Гавриляк Я. Я. (2015)
Таргоня В. С. - Інтегроване використання біотехнологічних альтернатив в адаптивних агробіоінженерних системах, Лісовий М. М., Кириленко Ю. С., Дрозд П. Ю. (2015)
Терлецька М. І. - Вплив смугового вирощування бобових і злакових компонентів на економічні та енергетичні показники, Мащак Я. І., Бугрин Л. М., Сметана С. І. (2015)
Яцух К. І. - Пантера – надійний захист посівів озимого ріпаку від злакових бур’янів, Тимчук І. С., Добровецька М. Р. (2015)
Рівіс Й. Ф. - Жирнокислотний склад триацилгліцеролів скелетних м’язів та відтворна здатність коропів-плідників за різних рівнів вітаміну А в комбікормі, Малетич М. Б. (2015)
Седіло Г. М. - Молочна продуктивність і якість молока вівцематок гірськокарпатської породи за використання у раціоні оптимізованої БВМД, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М. (2015)
Скорохід І. В. - Ефективність дії гомеопатичного препарату різних доз (потенцій) на молочну продуктивність дійних корів, Гармадій О. С., Воробель М. І. (2015)
Пйонтик Ю. Л. - Основні заходи з поліпшення інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу Львівської області, Кухарук О. В. (2015)
Панорама (2015)
УЗ у цифрах (2015)
Еволюція колійної техніки (2015)
Сергій Панченко: "Головне завдання університету — допомога в працевлаштуванні випускників" (2015)
Курган Н. - Предпосылки создания высокоскоростных магистралей в Украине (2015)
Бараш Ю. - Методика визначення економічної ефективності будівництва високошвидкісної магістралі (2015)
Леонід Лобойко: "Серед першочергових завдань компанії — досягнення максимальної ефективності перевезень" (2015)
Сиченко В. - Електропостачання швидкісних та високошвидкісних магістралей (2015)
Володимир Корнієнко: "Транспортна галузь — це дзеркало економіки країни" (2015)
Горбач Д. - Кінцева мета реформування Укрзалізниці — прибуткова публічна компанія, що працює за прозорими схемами, Кузик В. (2015)
Пшінько О. - Дослідження вимог Європейського союзу щодо опису залізничної інфраструктури, Мямлін С., Козаченко Д., Алейник В., Тревогін І. (2015)
Мироненко В. - Шляхи вдосконалення функціональної підсистеми реагування Укрзалізниці на надзвичайні ситуації, Яременко В., Кацман М. (2015)
Суслов В. - Експлуатація рейкового скріплення КПП-5 (2015)
Кузьменко Д. - Безпека руху під контролем мікропроцесора, Гаєвський В., Пилипенко А., Ренковий Є. (2015)
Луханин Н. - Бережливое производство: базовая составляющая транспортной логистики в конкурентоспособности железнодорожной отрасли на рынке грузовых перевозок. Часть ІІ, Мелешко М. (2015)
Мікловда В. П. - Основні стратегічні завдання випереджаючого розвитку автотранспортної інфраструктури України, Шевчук Я. В., Губані Г. Г. (2015)
Гусєва М. О. - Особливості структурних диспропорцій розвитку регіонів та шляхи їх вирівнювання, Шевчук О. І. (2015)
Кизим М. О. - Формування потенціалу саморозвитку регіонів України: теоретичний аспект, Іванова О. Ю. (2015)
Кушнірецька О. В. - Актуальні тенденції розвитку урбанізаційних процесів у Рівненській області (2015)
Антохов А. А. - Факторна множинність розвитку регіональної економіки в контексті інтелектуалізації суспільства (2015)
Бєлякова О. В. - Екологічні аспекти формування регіональної економічної політики розвитку (2015)
Нікуліна В. Б. - Теоретичні засади сталого розвитку сільських територій (2015)
Павлыш Э. В. - Конкурентоспособность региона: объектно-субъектный подход (2015)
Луцків О. М. - Особливості формування науково-технічних відносин на регіональних ринках інновацій в Україні (2015)
Бачо Р. Й. - Оцінка регіональних програм розвитку туристично-рекреаційної галузі в Закарпатській області у посткризовий період (2015)
Пойда-Носик Н. Н. - Прогнозна оцінка розвитку кредитної кооперації в Закарпатській області, Щербан М. Д. (2015)
Турок В. В. - Взаємозв’язок торгівлі людьми із соціальними хворобами та захворюваністю населення (2015)
Смочко В. Ю. - Організаційно-економічні механізми підтримки конкурентного розвитку регіонів України (2015)
Дочинець І. В. - Регіональний маркетинг: сутність, цілі та завдання (2015)
Корж М. В. - Система управління інноваційним розвитком країни на основі використання міжнародних маркетингових стратегій (2015)
Горошкова Л. А. - Інвестиційна складова розвитку людського капіталу підприємств реального сектора економіки, Волков В. П. (2015)
Кривенко С. В. - Державна стратегія модернізації системи управління твердими побутовими відходами в Україні: проблеми і перспективи (2015)
Студінська Г. Я. - Подолання бар’єрів на шляху формування бренду (2015)
Бакушевич І. В. - Використання міжнародного досвіду для мережевої взаємодії бізнесу, освіти і науки в Україні, Гощинський А. В., Слава С. С. (2015)
Бутусов О. Д. - Кластерний підхід як засіб інноваційного управління муніципальними утвореннями в Україні (2015)
Підлипна Р. П. - Теоретико-методологічні основи соціальної безпеки (2015)
Славік Р. В. - Теоретичні аспекти дослідження територіальних рекреаційних систем, Микита М. М. (2015)
Готра В. В. - Аналіз інструментів забезпечення інноваційного розвитку економіки України, Бережанський М. М. (2015)
Гавадзин Н. О. - Аспекти управління реалізацією екологічних проектів (2015)
Бословяк С. В. - Факторы инвестиционной привлекательности предприятия как основа совершенствования методического инструментария ее оценки (2015)
Брітченко І. Г. - Актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, Ладунка І. С. (2015)
Вдовенко Н. М. - Вплив сучасних трансформаційних процесів на фінансову підтримку виробників сільськогосподарської продукції (2015)
Давиденко Н. М. - Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України (2015)
Жуков С. А. - Інноваційна діяльність як головний фактор підвищення конкурентоспроможності промислової галузі України (2015)
Подольчак Н. Ю. - Зниження митних ризиків на засадах диверсифікації та резервування у діяльності машинобудівних підприємств, Тодощук А. В. (2015)
Комарніцький І. О. - Теоретичні передумови реалізації стратегії розвитку промислових підприємств - базису соціо-економічної системи (2015)
Лаптєв В. І. - Теоретичні аспекти оплати праці в контексті ефективного мотивування персоналу підприємства (2015)
Латишева І. Л. - Аналіз політики управління оборотним капіталом торговельних підприємств (2015)
Повідайчик М. М. - Особливості планування технологічних затрат та маржинального прибутку на підприємствах лісопильної галузі, Шулла Р. С., Повідайчик М. М. (2015)
Полозова Т. В. - Поняття інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства в контексті економічної безпеки (2015)
Терехов Д. С. - Управління підприємством за умов перманентних змін у середовищі його діяльності (2015)
Шишкін В. О. - Впровадження стратегії енергозбереження як засобу підвищення економічного потенціалу промислового підприємства, Оверченко А. І. (2015)
Дзюба Т. А. - Інвестиційний проект із залученням іноземних інвестицій: сутність, особливості та підходи до визначення (2015)
Мателешка В. О. - Топ-менеджер: основні фактори мотивації працівників (2015)
Соколов О. Є. - Забезпечення ефективної діяльності підприємств машинобудування (2015)
Журавльова І. В. - Методичний підхід до фінансової оцінки стратегічної ефективності капіталізації (2015)
Брітченко І. Г. - Підвищення конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг України (2015)
Бачо Р. Й. - Сучасний стан розвитку ринку небанківських фінансових послуг України (2015)
Гарбар Є. С. - Фактори впливу на фінансову стійкість банку в умовах нестабільного економічного середовища (2015)
Костюкова С. Н. - Методы управления затратами и прибылью строительных организаций, применяемые в международной практике, Авилкина М. А. (2015)
Кошарська Н. М. - Проблеми фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств та шляхи їх вирішення (2015)
Лелюк С. В. - Фінансова безпека економічних систем: системно-біхевіористичний підхід (2015)
Позднякова И. А. - Особенности анализа платежеспособности бюджетной организации, Измайлович С. В. (2015)
Пойда-Носик Н. Н. - Чинники забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств (2015)
Прокопенко В. Ю. - Кредитна інфраструктура: особливості визначення сутності категорії, Дубина М. В. (2015)
Черкасова С. В. - Дослідження впливу банків та інституційних інвесторів небанківського типу на економічне зростання (2015)
Чубарь О. Г. - Вектори розвитку банківської системи Закарпатської області, Машіко К. С. (2015)
Мінкович В. Т. - Реформування податкової системи України як необхідна умова для розбудови провідної держави, Свадеба В. В. (2015)
Осташ С. В. - Банківська інноваційна діяльність та окремі шляхи вдосконалення її менеджменту (2015)
Авилкина М. А. - Формирование себестоимости инновационного продукта: новый методический аспект, Костюкова С. Н. (2015)
Ганусич В. О. - Вдосконалення обліку поточних зобов’язань, Лоя М. І. (2015)
Беренда Н. І. - Організація внутрішнього аудиту на підприємствах України, Дьякова Н. І. (2015)
Осадча Г. Г. - Калькуляція собівартості в системі "директ-костинг" та в системі повного розподілу витрат на вироби ("абзорпшен-костинг"), Степанюк А. В. (2015)
Сметанко О. В. - Удосконалення процесу внутрішнього аудиту протидії кібершахрайству в системі корпоративного управління товариством (2015)
Васіна А. Ю. - Розвиток людського капіталу в контексті забезпечення структурного оновлення економіки (2015)
Григорків М. В. - Двосекторні моделі еколого-економічної динаміки з лінійними функціями економічної поведінки (2015)
Данилишин М. С. - Основні тенденції конюнктури світового ринку цукру (2015)
Шинкар В. А. - Макроекономічні проблеми інфляції в сучасній економіці, Сідак С. В., Яцко Г. В. (2015)
Салахова Ю. Ш. - Механизм формирования, движения и использования венчурного капитала как фактора повышения инновационности государства в рамках мировой экономики (2015)
SUMMARY (2015)
Берназюк Я. О. - Сучасні підходи до класифікації актів глави держави: конституційно-правовий аспект (2015)
Нестерович В. Ф. - Політико-правові чинники та передумови легітимації лобіювання у США (2015)
Павшук К. О. - Теорії демократії сучасності та їх вплив на конституційно-правову дійсність (2015)
Бірюков Д. В. - Засіб мобільного зв'язку як предмет злочинного посягання (2015)
Богатирьов А. І. - Подвійна превенція як елемент попередження вчинення дій, що дезорганізовують роботу установ виконання покарань, Ткаченко А. В. (2015)
Дудоров О. О. - Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2015)
Іваницький С. О. - Незалежність як принцип адвокатури (2015)
Калачова О. М. - Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні України (2015)
Каменський Д. В. - Комерційна таємниця під охороною кримінального закону України та США: порівняльний аналіз (2015)
Каркач П. М. - Деякі правові аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів держав Європейського Союзу та України, Курочка М. Й. (2015)
Книженко О. О. - Звільнення від відбування покарання з випробуванням та укладення угод у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів (2015)
Лук'янчиков Є. Д. - Учасники освідування, Лук'янчикова В. Є. (2015)
Мелех Л. В. - Оцінка доказів як заключний етап процесу доказування (2015)
Письменський Є. О. - Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням (кримінально-правові аспекти) (2015)
Хряпінський П. В. - Позитивна посткримінальна поведінка як підстава звільнення від кримінальної відповідальності (2015)
Гробова В. П. - Порівняльно-правовий аналіз функціонування місцевих органів влади у Великій Британії та Україні (2015)
Карчевський М. В. - Можливості та межі використання технологій дистанційного навчання в системі вищої юридичної освіти (2015)
Комарницький В. М. - Механізм адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки: поняття та складові, Сабіров Р. Ф. (2015)
Пеньков С. В. - Перспективи вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативних підрозділів ОВС України, Шендрик А. В. (2015)
Царьов О. Д. - Сутність професійної підготовки до виживання працівників ОВС у надзвичайних умовах (2015)
Шестак В. С. - Участь держави в особі її органів у діяльності зі здійснення управлінського впливу на сферу культури (історико-правова розвідка) (2015)
Джабраілов Р. А. - Реформування законодавства з державних закупівель у контексті міжнародних зобов'язань України перед ЄС, Малолітнева В. К. (2015)
Загоруй Л. М. - Цінність свободи фізичної особи в цивільному праві (2015)
Бондар В. С. - Шляхи оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, вчинених із використанням вогнепальної зброї (2015)
Ганова Г. О. - Окремі особливості досудового розслідування в умовах надзвичайної ситуації (2015)
Журавель В. А. - Початок досудового розслідування: деякі процесуальні та організаційно-тактичні проблеми (2015)
Колінко І. О. - Роль і місце відомчої та зовнішньої взаємодії в діяльності підрозділів внутрішньої безпеки під час протидії злочинності у сфері службової діяльності, Ханькевич А. М. (2015)
Комарницька О. Б. - Роль і місце прокурора при фіксації ходу та результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Нестеренко С. В. (2015)
Мельник Р. В. - Поняття вогнепальної зброї у криміналістиці (2015)
Яковенко М. О. - Експлуатація і соціально-демографічна характеристика потерпілої особи як один із критеріїв класифікації торгівлі людьми, Яковенко С. І. (2015)
Розовский Б. Г. - Есть ли истина в обьективной истине? (2015)
Содержание (2015)
Кафедре Медицины неотложных состояний и медицины катастроф ХМАПО 35 лет (2015)
Никонов В. В. - Инфекционный эндокардит: диагноз и дифференциальная диагностика, Нудьга А. Н., Киношенко Е. И., Ковалева Е. А. (2015)
Шлапак І. П. - Діагностика причин лихоманок невідомого генезу, Бондар М. В., Харченко Л. А., Цвик І. М., Борисенко С. В., Іванчинов І. Г., Мовлик С. О., Ратушна Т. П., Фогель Л. П., Якуб А. О. (2015)
Мехедко В. В. - Регіонарне знеболювання пологів (2015)
Рудь О. А. - Інтраопераційна динаміка циркуляторних показників при різних методах загальної анестезії під час операцій у положенні на животі (2015)
Курдиль Н. В. - Особенности острых отравлений пестицидами в условиях города, Зозуля И. С., Иващенко О. В. (2015)
Черний В. И. - Актуальные аспекты инфузионной терапии (2015)
Копчак В. М. - Післяопераційне знеболювання при виконанні резекційних оперативних втручань на підшлунковій залозі, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Перерва Л. О., Давиденко Н. Г., Романів Я. В., Ткачук О. С. (2015)
Кобись В. Л. - Досвід застосування центрального венозного катетера Бровіак у дитячій онкологічній практиці, Клюсов О. М., Завертиленко С. П. (2015)
Кукуруза І. Л. - Порівняльна характеристика двох методів вакуум-екстракції та їх вплив на найближчі наслідки вагінальних оперативних пологів для дитини, Могілевкіна І. О. (2015)
Підгірний Б. Я. - Роль мікротромбування органів у хворих із гострим панкреатитом у формуванні поліорганної дисфункції (2015)
Ткаченко Р. О. - Вибір дози гіпербаричного бупівакаїну (Лонгокаїн® Хеві) для запобігання артеріальній гіпотензії при спінальній анестезії у вагітних із підвищеною масою тіла, Гріжимальський Є. В., Петриченко В. В., Рибін М. С. (2015)
Карпенко В. Г. - Тактика лечения острых инфекционно-воспалительных послеоперационных осложнений, вызванных Trichomonas vaginalis, Пасиешвили Н. М. (2015)
Дмитрієв Д. В. - Морфологічне обґрунтування раннього ентерального харчування в дітей у післяопераційному періоді, Конопліцький В. С., Касперович Т. А. (2015)
Полторацкий В. Г. - Клинико-эпидемиологические особенности сочетанной краниоторакальной травмы (2015)
Никонов В. В. - Стрессиндуцированная гипергликемия: возможные пути коррекции, Курсов C. В., Нудьга А. Н. (2015)
Сорокин Ю. Н. - Нарушения глотания при инсультах. 1. Особенности клинических проявлений (2015)
Сорокин Ю. Н. - Нарушения глотания при инсультах. 2. Методы исследования глотательной функции (2015)
Сорокин Ю. Н. - Нарушения глотания при инсультах. 3. Особенности ведения пациента с дисфагией (2015)
Кочін І. В. - Логістичний підхід до управління матеріальними резервами служби медицини катастроф при наданні екстреної медичної допомоги, Гайволя О. О., Хандога Е. В., Акулова О. М., Трошин Д. О., Шило І. Ф. (2015)
Стаднік С. М. - Клініко-імунологічні аспекти фармакологічної кардіоверсії в пацієнтів з когнітивною дисфункцією на фоні фібриляції передсердь (2015)
Падалко А. А. - Влияние объема преинфузии на состояние гемодинамики при проведении спинномозговой анестезии для обезболивания операции кесарева сечения, Жежер А. А. (2015)
Паламарчук В. І. - Обґрунтування доступу для однопортової лапароскопічної апендектомії, Шуляренко В. А., Ігнатов І. М., Шуляренко О. В., Жирош В. В. (2015)
Собокарь В. О. - Вплив високої грудної епідуральної блокади на гемодинаміку при операціях аортокоронарного шунтування зі штучним кровообігом, Гриценко С. М. (2015)
Гомон М. Л. - Двохетапна та двокомпонентна блокада плечового сплетіння в травматологічних хворих (2015)
Мікловда В. П. - Темпоральність зовнішньоекономічної діяльності Закарпатського регіону та її обструкції, Кубіній В. В., Мошак С. М. (2015)
Алмашій Я. І. - Тенденційні зміни розвитку індустрії туризму в Закарпатській області, Волошина Ю. Я., Калашнікова В. І. (2015)
Аль-Оста С. А. -А. - Транспозиція змісту медичної та технічної діагностик у процес діагностики експортної діяльності підприємства (2015)
Барабаш О. О. - Механізм визначення оптимального рівня тарифів на пасажирські перевезення, Богаченко М. В. (2015)
Белей Н. П. - Сутність фермерського туризму та його значення для ефективного розвитку фермерських господарств (2015)
Ватченко О. Б. - Проблеми ідентифікації депресивних територій в Україні, Андрейченко О. А. (2015)
Гонта С. В. - Структурні трансформації в постсоціалістичних країнах східної Європи: досвід для України (2015)
Горбоконь В. Ю. - Кадровий потенціал автотранспортних підприємств: сутність та особливості управління (2015)
Hvizdová E. - Еffect of customer typology on revenues of entrepreneurial entities in the tourism sector (2015)
Hvizdová E. - Аpproach in reviews of business environment emphasising selected indices of its evaluation, Mokrišová V., Polačko J. (2015)
Дискіна А. А. - Перспективи становлення ф'ючерсного ринку в Україні, Богаченко Я. В. (2015)
Ерфан Є. А. - Реалізація програми транскордонного співробітництва європейського інструменту сусідства та партнерства "Польща-Білорусь-Україна" як чинник європейської інтеграції України, Глеба О. І. (2015)
Кіш Г. В. - Стратегічне планування як інструмент управління національної економіки (2015)
Кубіній Н. Ю. - Концептуальний підхід до моделювання інноваційного розвитку економічної системи країни, регіону та підприємства, Кубіній В. В., Теличко Т. В. (2015)
Karkalíková M. - Management systems as organizations competitive advantage (2015)
Krošláková M. - Performance and perspective of family businesses within the tourism sector in Slovakia, Mečiar R. (2015)
Kubičková V. - Qualifying connections between innovations and existence of gazelles in the service sector of the Slovak Republic, Krošláková M., Breveníková D. (2015)
Лункіна Т. І. - Екологічна компонента соціального розвитку України (2015)
Lacková A. - Marketing communication of organic food (2015)
Мазур О. А. - Державне регулювання у сфері детінізації економічних відносин, Сержанов В. В. (2015)
Марина О-М. В. - Сільський туризм як складова стратегії економічної та соціальної політики регіону (2015)
Mokrišová V. - Quality control system as an important management tool of catering establishment, Hvizdová E., Radvanská K. (2015)
Носа-Пилипенко Н. О. - Сталий розвиток прикордонних регіонів через ефективне стратегічне планування на прикладі Закарпатської області, Jurkovičová L. (2015)
Папп В. В. - Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення, Бошота Н. В. (2015)
Смирнов І. Г. - Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі та її значення для України, Качур О. В. (2015)
Сокол І. І. - Конкурентоспроможність регіону як цільовий орієнтир стратегічного потенціалу соціально-економічного розвитку регіону, Агій Я. Ю. (2015)
Шандор Ф. Ф. - Бальнеологічний туризм. Туристичний маршрут "Мінеральні води Закарпаття" (Ужгород-Плоске-Поляна-Голубине-Свалява-Неліпино-Шаян-Драгово-Сойми-Келечин), Мінькович І. М. (2015)
SUMMARY (2015)
Батиргареєва В. С. - Право людини розпоряджатися власним життям – актуальне питання кримінального права та кримінології (2015)
Мелех Б. В. - Участь Ради Європи в захисті прав людини в Україні (2015)
Нестерович В. Ф. - Зміни у конституційно-правовому регулюванні лобіювання у Німеччині та Франції (2015)
Авдеева Г. К. - Проблемы регламентации судебной экспертизы в уголовном процессе Украины (2015)
Гоманюк О. О. - Питання взаємодії установ виконання покарань з іншими органами щодо ухилення від відбування покарання (2015)
Дрозд В. Г. - Запобіжні заходи, пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн-членів Європейського Союзу (2015)
Зайцев О. В. - До питання про включення до медичного критерію неосудності соматичних захворювань (2015)
Зеленов Г. М. - Аналіз чергових змін спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення окремих корупційних злочинів (2015)
Іваницький С. О. - Територіальність як принцип побудови адвокатури в Україні та світі (2015)
Комарницький В. М. - Контрконструктивна політика розвитку сучасного кримінального процесу України, Бочковий О. В. (2015)
Мала О. Р. - Діяльність прокурора щодо відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями під час здійснення державних закупівель (2015)
Малярова В. О. - Способи вчинення торгівлі людьми: питання систематизації (2015)
Миронов А. М. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при закінченні досудового розслідування у формі звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності (2015)
Мисливий В. А. - Видовий об’єкт злочинів у системі кримінально-правових координат (2015)
Міщук І. П. - Особливості визначення безпосереднього об’єкта складу самовільного залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК України), Слюсарчук Є. А. (2015)
Орловська Н. А. - Актуальні проблеми кримінально-правового регулювання спеціальної конфіскації в Україні (2015)
Сисоєв Д. О. - Родовий об’єкт злочину, передбаченого ст. 364-1 КК України (2015)
Хряпинский П. В. - Особенности правового регулирования освобождения от уголовной ответственности и наказания (2015)
Алєксєєва О. В. - Адміністративна відповідальність серед інших видів юридичної відповідальності за правопорушення неповнолітніх в Україні: призначення та особливості (2015)
Гула Л. Ф. - Заходи щодо запобігання порушення законності та прав і свобод людини працівниками органів внутрішніх справ (2015)
Марисюк К. Б. - Ще раз про зарубіжний досвід функціонування пенітенціарних установ (2015)
Пеньков С. В. - Загальна характеристика і проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ України (2015)
Собакарь А. О. - Адміністративно-деліктне законодавство України: стан та шляхи підвищення ефективності його реалізації (2015)
Гвоздик П. О. - Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем (2015)
Дудорова К. Б. - Проблеми відшкодування моральної шкоди, завданої фізичній особі внаслідок порушення цивільно-правового договору (2015)
Криволапчук В. О. - Психологія оперативно-розшукової діяльності та її методологічна функція, Богучарова О. І., Бараненко Б. І. (2015)
Бурбело Б. А. - Основи методики розслідування злочинів пов’язаних із корупцією (2015)
Деревягін О. О. - Шляхи взаємодії підрозділів карного розшуку з іншими суб’єктами протидії злочинності при підготовці та проведенні операцій щодо захоплення осіб, які становлять суспільну небезпеку, Плішань О. А. (2015)
Коваленко В. В. - Особливості прийняття рішення про початок кримінального провадження за фактом отримання інформації про крадіжку нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, Кудінов А. С. (2015)
Колінко І. О. - Принцип конспірації у діяльності підрозділів внутрішньої безпеки при протидії злочинам у сфері службової діяльності (2015)
Коновалова В. Е. - Психологическая характеристика следственной деятельности (2015)
Лисенко В. В. - Незаконний обіг товарів в Україні: характеристика способів злочинної діяльності, Курілов Г. М. (2015)
Стащак М. В. - Організаційні особливості взаємодії підрозділів карного розшуку з іншими підрозділами органів внутрішніх справ під час протидії придбанню майна, одержаного злочинним шляхом, Вінакова Т. А. (2015)
Тагієв С. Р. - Генезис та становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Розовский Б. Г. - Новый субъект уголовного процесса (2015)
Титул, зміст (2012)
Москалюк Г. О. - Напрями вдосконалення інформаційних функцій управління збутом на сільськогосподарських підприємствах (2012)
Безп'ята І. В. - Інвестування природоохоронної діяльності сільськогосподарських підприємств (2012)
Одінцов О. М. - Інтеграційна основа кластерних формувань АПК (2012)
Аксентюк М. М. - Орієнтири стратегічного набору агрохолдингів України (2012)
Оберемчук В. Ф. - Формування та реалізація ефективних стратегій розвитку бренда як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства (2012)
Іванчишина М. М. - Сучасні тенденції розвитку інтеграційних процесів у АПК (2012)
Вертіль С. П. - Кластерний аналіз конкурнтоспроможності підпріємств молочної промисловості Чернігівської області (2012)
Мінченко І. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід кредитування підприємств апк (2012)
Шаманська О. І. - Інтеграційні процеси як фактор розвитку сільськогосподарських підприємств, Єкель Г. В. (2012)
Чудовська В. А. - Фактори формування вітчизняного ринку органічної сільськогосподарської продукції (2012)
Шкатула В. П. - Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Житомирській області (2012)
Кенуль Ф. Гилал - Влияние е-маркетинга на сферу банковских услуг, создание маркетинга "отношений" с помощью инструментов crm (2012)
Нікітан Н. О. - Законодавчі та методологічні основи класифікації видатків бюджету (2012)
Михайлов Р. В. - Модернізація регуляторного арсеналу європейського страхового ринку в посткризовий період (2012)
Титул, зміст (2012)
Безп'ята І. В. - Економічна оцінка показників ефективності інвестицій сільськогосподарських підприємств Миколаївської області (2012)
Левченко Н. М. - Європейський підхід фінансування розвитку АПК (2012)
Дерев'янко О. Г. - Ознаки та функції репутації як об'єкта репутаційного менеджменту підприємства (2012)
Адирова Т. І. - Механізм управління витратами промислових підприємств (2012)
Безус Р. М. - Використання глобальної інформаційно-пошукової системи google для дослідження органічного агровиробництва (2012)
Бечко П. К. - Роль кредитного ринку в системі кредитування, Демченко О. В. (2012)
Кудря Я. В. - Мотивування діяльності, виявлення і ліквідація недоліків механізмів управління корпораціями в телекомунікаційній галузі: сутність, етапи, особливості (2012)
Митяй О. В. - Оцінка фінансових результатів сільськогосподарських підприємств (2012)
Альбещенко О. С. - Теоретичні аспекти і особливості земельно-ресурсного потенціалу аграрного сектора (2012)
Фененко П. О. - Експорт зернових українськими аграріями: проблеми та нові підходи до регулювання їхньої зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Ткаченко С. М. - Ефективність забезпечення економічної стійкості підприємства (2012)
Бігальська О. Ю. - Стратегічні шляхи розвитку господарств населення у майбутньому (2012)
Ткаченко Ю. В. - Застосування еклектичної парадигми даннінга при здійсненні прямих іноземних інвестицій (2012)
Титул, зміст (2012)
Дорош О. С. - Економіко-екологічні засади розвитку землекористування сільських територій (2012)
Белевят О. А. - Агромаркетинг: теоретичний та практичний аспект (2012)
Коваль О. М. - Становлення організаційно-економічного механізму забезпеченості сільськогосподарських товаровиробників ресурсами (2012)
Бечко П. К. - Макроекономічні підходи щодо короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств, Осокін І. В. (2012)
Стеценко О. М. - Основні аспекти розвитку митної політики України (2012)
Грабчук О. М. - Структура організаційного забезпечення фінансового прогнозування розвитку економіки України (2012)
Сусіденко Ю. В. - Сучасні умови сертифікації та стандартизації підприємств системи апк України (2012)
Ткаченко С. М. - Формування концепції управління економічною стійкістю аграрних підприємств (2012)
Штогринець Н. В. - Особливості розвитку сільського господарства у гірській зоні карпат (2012)
Альбещенко О. С. - Основні засади екологічної політики в демократичному суспільстві: цілі та завдання (2012)
Кравець К. П. - Синергічні ефекти при сучасних процесах концентрації виробництва (2012)
Мельников І. Ю. - Державне регулювання фінансового ринку в умовах макроекономічної нестабільності (2012)
Скалецька О. В. - Тенденції розвитку кредитних відносин між сільськогосподарськими підприємствами та комерційними банками (2012)
Чорна Н. Ю. - Ефективна система стратегічного планування вертикальних об'єднань харчової промисловості (2012)
Титул, зміст (2012)
Томашевська О. А. - Виробництво органічних продуктів в Україні, Мірзоєва Т. В. (2012)
Дудар Т. Г. - Удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційних процесів у сільському господарстві, Чорний Р. В. (2012)
Кухта П. В. - Оптимізація структури джерел інвестиційних ресурсів підприємства (2012)
Величко Т. Г. - Напрями формування та розвитку маркетнгової діяльності агропромислових підприємств (2012)
Гречко А. В. - Дослідження зовнішніх інституційних факторів розвитку підприємств в Україні (2012)
Чорна Л. О. - Формування комплексної моделі фінансування забезпечення соціального захисту населення (2012)
Чорний P. C. - Соціально-демографічні фактори розвитку трудового потенціалу у сільських поселеннях (2012)
Хлівна І. В. - Економіко-статистичний аналіз фінансової діяльності малих сільськогосподарських підприємств (2012)
Варламова М. Л. - Swot-аналіз переробної галузі апк вінницької області (2012)
Карамушка О. М. - Інноваційний розвиток насіннєвих підприємств зернового підкомплексу (2012)
Аранчій Я. С. - Методичні підходи щодо оцінки ефективності ветеринарного обслуговування тваринництва (2012)
Шевчук І. В. - Інституційне забезпечення екологічної безпеки в контексті розвитку системи моніторингу навколишнього середовища (2012)
Білик В. В. - Антикризовий менеджмент малого та середнього бізнесу (2012)
Титул, зміст (2012)
Никончук В. М. - Формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Боняр С. М. - Інституції державного регулювання ринку цукру в Україні, Гальчинська Ю. М. (2012)
Матвієнко Т. О. - Облік податкових різниць на підприємствах з виробництва екологічної продукції (2012)
Осовська Г. В. - Ефективність маркетингових комунікацій у системі управління діяльністю підприємства, Осовський О. А. (2012)
Ящишина І. В. - Соціальний вектор інноваційного розвитку регіону (2012)
Голозубова Н. В. - Формування інтеграційних структур холдингового типу у виноробстві (2012)
Ращенко А. В. - Особливості формування попиту на сільськогосподарську продукцію в контексті ставлення споживачів до її якості та екологічної безпеки (2012)
Харіна О. О. - Роль та значення молокпереробних підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки держави (2012)
Карасьова О. С. - Регіональний стан виробництва продукції нутріївництва (2012)
Береговий К. В. - Розвиток скотарства як один із основних шляхів вирішення продовольчої безпеки України (2012)
Качалай В. В. - Ідентифікація основних диференцій між поняттями "калькулювання" та "калькуляція" для потреб виробництва (2012)
Лозінська К. В. - Дослідження ринку лізингових послуг в Україні (2012)
Фастунова В. О. - Обгрунтування основних параметрів системи контролінгу фінансових потоків страхових компаній (2012)
Саяпіна О. В. - Конкурентні стратегії підпрємств виноградарсько-виноробного підкомплексу Миколаївської області (2012)
Титул, зміст (2012)
Жибак М. М. - Удосконалення земельних відносин та розвиток інфраструктури ринку в аграрному секторі економіки, Король В. С. (2012)
Макарова О. В. - Особенности учета и аудита амортизации основных средств на предприятиях рыбной отрасли Украины (2012)
Сирота О. В. - Аналіз сучасного стану хлібопекарської промисловості вінницької області, Підлісецький Г. М. (2012)
Лебеда Г. Б. - Методичні підходи до побудови комплексу моделей прогнозування доходів бюджету (2012)
Решетняк Т. І. - Поняття конкурентного вибору підприємства в новій економіці: проблеми онтологічної фіксації (2012)
Ліщинський М. П. - Теоретичні аспекти сутності корпоративного управління господарюючими суб'єктами в умовах реформування економіки (2012)
Фещенко А. О. - Інноваційна активність діяльності підприємств харчової промисловості в житомирській області (2012)
Шкуренко Л. В. - Оптимізація витрат як один зі шляхів ефективного розвитку виробництва озимих зернових культур (2012)
Смолянюк О. В. - Інтернет як чинник розвитку економіки (2012)
Кривецька А. Л. - Ефективний розвиток зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств миколаївської області, Єфименко В. В. (2012)
Сафаров Р. А. - Стан та шляхи вдосконалення реалізації експортного потенціалу аграрних підприємств Миколаївської області (2012)
Сухаревська Д. Д. - Функціонування фермерських господарств у Миколаївській області (2012)
Тараненко О. В. - Проблеми молочної галузі України на сучасному етапі розвитку, Морозов О. І. (2012)
Васильєва Н. К. - Інформаційні технології як складова підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2012)
Коваль П. В. - Системы менеджмента аграрных предприятий в условиях современных вызовов (2012)
Приходько І. П. - Використання у судово-бухгалтерській експертизі методів економіко-правового аналізу для виявлення фактів шахрайства при перевірці фінансової звітності (2012)
Дмитрук Б. П. - Напрямки захисту ринку м'ясо-молочної продукції в період адаптації України до умов світової організації торгівлі, Аблязова О. М. (2012)
Мезенцева Н. М. - Фінансово-економічний аналіз в управлінні власного капіталу, Нікульникова Т. Г. (2012)
Камінська Т. Г. - Бухгалтерський облік процесу придбання як початкової стадії кругообороту капіталу (2012)
Зеленко С. В. - Проблеми організації обліку витрат на якість продукції (2012)
Пуліна Т. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності кластерів підприємств харчової промисловості (2012)
Грибан С. В. - Реінжиніринг як інноваційний інструмент антикризового управління на підприємстві, Осовська Г. В. (2012)
Гончаренко О. В. - Еволюція теоретико-методологічних підходів до дослідження категоріального змісту інновацій (2012)
Соколовська В. В. - Гармонізація стратегічного та проектного менеджменту підприємства (2012)
Амеліна Ю. С. - Економічні аспекти роботи сільськогосподарських підприємств з органічного виробництва овочів, плодів і ягід (2012)
Лебідь О. В. - Актуальні підходи до формування системи мотивації в аграрній сфері (2012)
Мирончук О. Б. - Механізми залучення інвестицій в аграрну сферу в контексті національної антикризової політики (2012)
Обозна А. А. - Інститут кооперації на сучасному етапі розвитку агропродовольчої сфери (2012)
Давидова І. І. - Проектування диверсифікації в умовах існуючої стратегії розвитку (2012)
Волкова Н. Е. - Розвиток експортного потенціалу підприємств аграрного сектору миколаївської області, Оплята В. С. (2012)
Курило В. В. - Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, Зозуля Ю. А. (2012)
Белов К. Г. - Ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах веселинівського району миколаївської області, Нікогосян В. Г., Філь Ю. Ю. (2012)
Чуприна М. С. - Сучасний стан ринку насіння соняшнику (2012)
Титул, зміст (2013)
Клименко Л. В. - Зовнішньоторгівельний баланс продукції сільського господарства і продовольства України: проблеми та перспективи (2013)
Сітковська А. О. - Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності аграрних підприємств (2013)
Заставнюк Л. І. - Потенційні можливості виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні (2013)
Кочерга М. М. - Особливості становлення екологічного аудиту в аграрному секторі економіки України (2013)
Воронецька І. С. - Формування ринку екологобезпечної продукції на основі екологічного маркетингу (2013)
Макаренко Ю. П. - Господарства населення: їх класифікація та перспективи розвитку (2013)
Зайченко В. В. - Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу села, Коваленко С. В. (2013)
Павлова Г. Є. - Амортизаційні відрахування як джерело формування основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств, Вініченко Т. І. (2013)
Ткаченко С. М. - Вплив результатів інноваційної діяльності на економічну стійкість аграрного підприємства (2013)
Федорович І. В. - Надійність експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів та дослідження причин аварійності (2013)
Гаврилюк І. І. - Тенденції функціонування та розвитку продукції скотарства (2013)
Гусєва І. Ю. - Особливості формування інтелектуальних ресурсів підприємств олійно-жирової промисловості в зовнішньому середовищі їх функціонування (2013)
Титул, зміст (2013)
Мельник Л. Ю. - Сучасна модель аграрного виробництва в Україні, Семенова Л. Ю. (2013)
Галаган Т. І. - Еколого-економічне значення рекультивації земель (2013)
Муковіз В. С. - Побудова обліку витрат з урахуванням впливу організаційно-технологічних особливостей виробництва продукції рослинництва (2013)
Кочерга М. М. - Проведення аудиту екологічних платежів у сфері агропромислового виробництва (2013)
Ковалів О. І. - Роздержавлення земель шляхом їх паювання — першочерговий захід у здійсненні земельної реформи в Україні (з власного досвіду) (2013)
Федун І. Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Чорний Г. М. - Декомпозиція інтегрованої управлінської функції в теорії сучасного менеджменту, Міщенко І. А., Васюта Т. М. (2013)
Аббасова Вусала Мирсамед гызы - Особенности формирования государственного регулирования аграрной сферы в азербайджанской республике (2013)
Демчук О. В. - Роль и значение комплексности и системности в управлении финансово-хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства Украины (2013)
Мязіна Н. Б. - Про взаємозв'язок динаміки ринку палива та світового аграрного ринку (2013)
Вільхова Т. В. - Розміри землекористування сільськогосподарських підприємств та їхній вплив на ефективність землеробства (2013)
Дідур К. М. - Продуктивність праці та її оплата в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Говорушко Т. А. - Роль власного капіталу у забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії, Синельник Л. С. (2013)
Дзюбіна А. В. - Комплексний підхід щодо активізування інноваційного розвитку вітчизняних підприємств (2013)
Крот Л. М. - Кредитні спілки як джерело фінансування підприємств аграрного сектора економіки (2013)
Шафран Л. М. - Нейротоксические гипотезы в этиопатогенезе аутизма (2015)
Квасневская Н. Ф. - Биотестирование в оценке качества питьевых вод , Лебедева Т. Л., Бадюк Н. С., Гоженко А. И. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика заболеваемости кишечными инфекциями населения украинского придунавья: к анализу вклада водного фактора, Мокиенко А. В., Садкова А. Б., Тарасюк Е. Ф., Закусило В. Н. (2015)
Голикова В. В. - Роль человеческого фактора в безопасной эксплуатации морских танкеров (2015)
Сидоренко С. Г. - Гигиеническая оценка условий труда водителей автопоездов и рабочих маслоэкстракционных заводов, контактирующих с фумигированными зерновыми грузами (2015)
Морозова Н. С. - Актуальні проблеми підвищення ефективності дезінфекційних заходів в лікувально-профілактичних закладах , Рідний С. В., Попов О. О., Грицай І. М., Дехтярь О. В., Коробкова І. В. (2015)
Третьякова О. В. - Обгрунтування гранично допустимої концентрації (ГДК) препарату "Акумер" (полімеру акрилової кислоти) для водних об’єктів рибогосподарського водокористування (2015)
Задорожний О. А. - Комплексна характеристика стану основних регуляторних систем та фетоплацентарного комплексу у вагітних з туберкульозом легень, обтяженим залізодефіцитною анемією (2015)
Приступа Л. Н. - Ефективність гіпогомоцистеїнемічної терапії у хворих на гострий коронарний синдром, Атаман Ю. О., Грек А. В., Жаркова А. В., Сусол Ю. М. (2015)
Тещук В. Й. - Післяреанімаційна хвороба у пацієнтів, котрі перенесли гострі порушення мозкового кровообігу, Тещук В. В., Скочко С. П. (2015)
Тендлер Е. - Молекулярная и биологическая характеристика низкопатогенных вирусов гриппа h9n2, выделенных в Израиле , Голендер Н., Шкода И., Драбкин М., Лапин К., Паншин А. (2015)
Кравченко І. А. - Фармакокінетика 14с-етилового естеру ібупрофену за умов його перорального введення , Александрова О. І., Кірєва М. В. (2015)
Васюк В. Л. - Биохимические показатели состояния печени крыс, получавших высокожировые рационы, Гоженко А. И., Левицкий А. П. (2015)
Цебржинский О. И. - Протекторный эффект комплекса биоантиоксидантов при флюорозе (2015)
Дивоча В. A. - Разработка нового противовирусного препарата при гриппе (2015)
Кузнецова Е. С. - Взаимосвязь функционального почечного резерва и скорости клубочковой фильтрации у больных с сахарным диабетом 2 типа, Кузнецов C. Г., Шухтин В. В., Бобрик Л. М., Гоженко А. И. (2015)
Андрійчук Н. Й. - Морфометричний аналіз протекторної дії альфа-ліпоєвої кислоти за умов підгострого впливу наночастинок срібла декаедричної форми (2015)
Шафран Л. М. - Патология клетки как основа заболеваний человека: системный подход (Рецензия) (2015)
К 75-летию врача, моряка, учёного (юбилей Е. П. Белоброва) (2015)
Правила для авторов (2015)
Вимоги до оформлення (2014)
Бондарук І. С. - Роль управління бізнесом у формуванні системи економічної безпеки пенсійного забезпечення (2014)
Вінницька О. А. - Перспективи диверсифікації бюджетної політики на місцевому рівні (2014)
Даньків Й. Я. - Господарство і облік в Західній Україні від княжої доби до совєтської окупації (короткий історичний екскурс), Остап’юк М.Я., Шинкар І.П. (2014)
Джус С. І. - Важливість введення МСФЗ емітентами, як основи для фондового ринку України (2014)
Долюк А. В. - Сутність продуктивності праці та шляхи її зростання (2014)
Зоріна О. А. - Ідентифікація ризиків підприємства як об’єктів економічного аналізу (2014)
Ільченко О. О. - Особливості підходів до класифікації, оцінки нематеріальних активів підприємства для обліку та контролю під час проведення інвентаризації (2014)
Канцуров О. О. - Суспільна основа регулювання бухгалтерського обліку (2014)
Козлов В. В. - Методологічні основи оформлення виробничих витрат в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-а версія, Суперсон І.І., Суперсон В.І (2014)
Колумбет О. П. - Впровадження комп’ютеризованих інформаційних систем бухгалтерського обліку: особливості та послідовність здійснення (2014)
Курило Г. М. - Первісна та наступна (переоцінена) вартість необоротних матеріальних активів: у контексті світової інтеграції національної системи бухгалтерського обліку (2014)
Лесик В. В. - Розвиток у студентів психолого-педагогічної готовності до майбутньої професійно-трудової діяльності (2014)
Мазіна О. І. - Концептуальні основи управлінської звітності (2014)
Овсюк Н. В. - Оцінка та аналіз мотиваційного потенціалу підприємства (2014)
Пантелеєв В. П. - Методологія побудови звітності: теоретичний підхід (2014)
Перетятько Ю. М. - Формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця (2014)
Петраковська О. В. - Систематизація наукових поглядів на економічну сутність капіталу банку (2014)
Редько О. Ю. - Проблеми інституту аудиту в Україні (2014)
Рижиков В. С. - Управлінський облік: значення, принципи побудови, аналітичне забезпечення в теорії і практиці бізнесу та основи методики його викладання в системі підготовки спеціалістів з обліку і аудиту (2014)
Цвєткова Н. М. - Методологічні питання формування звітності за міжнародними стандартами (2014)
Редько О. Ю. - Методика та організація обліку, аналізу та аудиту фінансових витрат підприємства, Шевель Ю.М. (2014)
Шпак В. А. - Прямі та зворотні зв’язки між елементами облікової системи (2014)
Юрченко О. А. - Роль і місце бухгалтерського обліку та контролю в системі управління витратами іншої операційної діяльності (2014)
Анотації (2014)
Dubinina M. - The institutional aspects of the analysis of transformations in agriculture of ukraine (2015)
Новіков О. Є. - Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект, Ключник А. В. (2015)
Honcharenko I. - Рricing policy and marketing strategies of agrarian enterprises (2015)
Котикова О. І. - Індикація економічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні (2015)
Погріщук Б. В. - Мельник В. І. Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України (2015)
Гуцаленко Л. В. - Марчук У. О. Реалізація контрольної функції обліку в управлінні поточними зобовязаннями підприємств (2015)
Потриваєва Н. В. - Формування облікової політики в контексті документування руху запасів під час сівби ярих культур, Федяніна Т. П. (2015)
Ryabenko G. - Study of factors affecting financial security of insurance market (2015)
Бакуліна О. С. - Напрями державного стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в країнах-членах ЄС та Україні, Зінчук Т. О. (2015)
Біліченко О. С. - Шляхи максимізації прибутку підприємств (2015)
Сирцева С. В. - Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами (2015)
Погріщук Г. Б. - Агроекологічний розвиток: проблеми взаємозв’язку раціонального природокористування й економіки (2015)
Лазарєва О. В. - Соціально-економічні та екологічні особливості і оцінка рівня сільськогосподарського землекористування (2015)
Павлюк Є. О. - Досвід формування консолідованих систем пенсійного забезпечення в східноєвропейських країнах (2015)
Горбач С. О. - Визначення категорії трудових ресурсів: теоретичні аспекти (2015)
Тимофіїв С. В. - Удосконалення інституційного середовища як передумова реалізації управління трансакційними витратами аграрних підприємств (2015)
Крушельницька Т. А. - Інституційні основи економічної безпеки України в теорії національної фіскальної конвергенції (2014)
Івашова Л. М. - Досвід державного фінансового контролю в країнах ЄС та напрями його імплементації до України, Івашов М. Ф. (2014)
Борисенко О. П. - Удосконалення управління економічним розвитком держави шляхом дотримання балансу інтересів суб’єктів ЗЕД (2014)
Бричук К. Г. - Аналіз стану та перспектив інформаційного забезпечення системи надання електронних державних послуг (2014)
Вайсман В. Я. - Гармонізація інтересів держави і підприємництва в рамках державно-приватного партнерства (2014)
Драган І. В. - Фіскальний інструментарій державного регулювання природокористування (2014)
Івашків Ю. Д. - Основні етапи теоретичного розвитку механізмів державного управління стратегічного планування на регіональному рівні (2014)
Клименченко С. Л. - Механізми залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор України (2014)
Комаров О. В. - Експлікація митного ризику в контексті державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Кравченко Т. А. - Запровадження системи індикаторів суспільного прогресу в контексті державної політики, спрямованої на реалізацію пріоритетів сталого розвитку України (2014)
Кудрейко О. М. - Нормативно-правове забезпечення розвитку системи освіти в Україні (2014)
Кулак Н. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку процесу електронізації державних закупівель в Україні (2014)
Кулик О. Г. - Аналіз стану і перспективи розвитку механізмів державного регулювання аграрного підприємництва в Україні (2014)
Майорова Л. В. - Умови та етапи реалізації державної соціальної політики в Україні (2014)
Мареніченко В. В. - Основні засади інформаційної підтримки державного регулювання малого та середнього бізнесу в Україні (2014)
Петрова С. В. - Нормативно-правові засади державного забезпечення якості медичної допомоги (2014)
Самойленко Л. Я. - Політико-правові засади децентралізації влади в Україні (2014)
Філоненко О. А. - Механізми державного регулювання пенсійної системи в Україні (2014)
Щербаківська Л. М. - Концептуалізація державних послуг (2014)
Krytenko O. O. - Іmplementation of international experience of counteraction to corruption to the national public procurement practices (2014)
Виноградова Н. Л. - Формування іміджу та бренду території як фактор підвищення її конкурентоспроможності, Лащенко О. В. (2014)
Федоров В. В. - Державна підтримка розвитку податкового потенціалу регіону (2014)
Бондар А. О. - Координація дій органів державної влади з реалізації регіональних безпекових стратегій (2014)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - Формування екологічної самосвідомості громадян у контексті державної екологічної безпеки (2014)
Мосякіна О. А. - Удосконалення механізмів державного управління для подолання корупційних проявів в органах внутрішніх справ України (2014)
Скок П. О. - Аналіз сучасного стану освітніх послуг як фактора впливу на конкурентноспроможніть нації (2014)
Белов Д. В. - Способ возведения монолитных железобетонных куполов с использованием скользящей опалубки (2014)
Кожемяка С. В. - Особенности выполнения монолитных стяжек с учетом норм и правил, Крупенченко А. В., Мазур В. А. (2014)
Анненкова М. П. - Оцінка економічної ефективності комплексних заходів щодо поліпшення умов праці вогнетривників (2014)
Таран В. В. - Технология укладки бетона в несъемную опалубку колонн круглого сечения, Бершадская Д. Е. (2014)
Югов А. М. - Анализ аварийных ситуаций при возведении подземных частей зданий, Новиков Н. С. (2014)
Пенчук В. А. - Функциональная модернизация строительных машин в условиях эксплуатации, Даценко В. М. (2014)
Ихно А. В. - Расчет системы металлической конструкции днища ванной стекловаренной печи, Капустина Е. П. (2014)
Бармотин А. А. - Технология оштукатуривания стен и потолков сухой смесью КНАУФ МП-75, Косик А. Б. (2014)
Братчун В. И. - Исследования долговечности цементной плиты КНАУФ AQUAPANEL® OUTDOOR, Косик А. Б. (2014)
Братчун В. И. - Исследование стыков гипсокартонных плит КНАУФ при изгибе, Игнатенко Р. И. (2014)
Кожемяка С. В. - Исследование технологической структуры ремонта плоских полимерно-битумных кровель, Гозулов В. В., Мазур В. А. (2014)
Евдокимов А. И. - К методике расчета предохранительных перекрытий для испытания парашютных устройств шахтных подъемных установок (2014)
Балюк Г. - Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в контексті сталого розвитку України (2007)
Краснова Ю. - Правове регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті (2007)
Гриценко І. - Кодифікація адміністративного права: історія та перспективи (2007)
Котюк І. - Загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу (2007)
Тищенко О. - Перспективи запровадження загальнообов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні (2007)
Совгиря О. - Історія становлення поняття "парламентська опозиція" у політико-правовій думці (2007)
Рябоконь Є. - Особливості спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу (2007)
Безсмертна Н. - Власність подружжя: проблеми правового регулювання та практики застосування (2007)
Малишев Б. - Судова правотворчість у Стародавньому Римі та Середньовічній Англії: порівняльний аналіз (2007)
Ковтонюк А. - Юридичний позитивізм: історія та сучасність (2007)
Бондарєва М. - Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування (2007)
Пономаренко Г. - Пожежна безпека як елемент внутрішньої безпеки держави: поняття та система заходів забезпечення (2007)
Клепікова О. - Загальна характеристика торговельного мореплавства як виду господарської діяльності (2007)
Притика Ю. - Особливості визначення правового статусу суб'єктів третейського розгляду (2007)
Безклубий І. - Causa правочину в римському праві, Кошиль Ю. (2007)
Гриценко І. - Від адміністративного припису до індивідуального акта управління: деякі питання розвитку адміністративно-правової термінології (2007)
Мяловицька Н. - Проблеми децентралізації державної влади у Франції (2007)
Кодинець А. - Правова охорона засобів індивідуалізації у дореволюційній Росії (2007)
Якимчук Н. - Право комунальної власності на кошти місцевих бюджетів (2007)
Дітріх О. - Поняття та зміст психічного насильства в кримінальному праві України: проблеми визначення (2007)
Краснова Ю. - Проблеми систематизації правових норм про компенсацію шкоди за екологічним законодавством України (2007)
Павленко М. - Правова характеристика банківського контролю в Україні (2007)
Пономаренко Г. - Способи підтримання законності управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави (2007)
Шмигова О. - Поняття та юридичні ознаки права рекреаційного природокористування (2007)
Ткаченко В. - Класифікація форм співучасті у злочині як кримінально-правова проблема (2007)
Котенко Т. - Становлення та розвиток місцевого самоврядування м. Києва (ІХ–ХІХ ст.ст.) (2007)
Клепікова О. - Окремі питання визначення транспортних засобів об'єктами майнових відносин у сфері господарювання (2007)
Безклубий І. - Зобов'язання з деліктів у Стародавньому Римі (2007)
Гриценко І. - Право скарги та його закріплення в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ століття (2007)
Отраднова О. - Реалізація принципу справедливості у цивільно-правових зобов'язаннях із завдання недоговірної шкоди (2007)
Безсмертна Н. - Виконавчий напис як один із способів захисту суб'єктивних цивільних прав (2007)
Позняк Е. - Оцінка впливу на довкілля і участь громадськості в ній у формі громадської екологічної експертизи: міжнародно-правові та національно-правові аспекти (2007)
Кодинець А. - Історія становлення та розвитку правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг (2007)
Крижанівська Т. - Предмет незаконного виготовлення, підробки, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, контрольних марок чи голографічних захисних елементів (ст. 216 КК України) (2007)
Паламарчук Л. - Використання спеціальних знань при розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм (2007)
Пономаренко Г. - До питання про категорійний апарат державної служби (2007)
Ткаченко В. - Форма співучасті як кримінально-правове поняття (2007)
Котенко Т. - Особливості поширення магдебурзького права у слов'янських народів (2007)
Клепікова О. - Правовий статус учасників процесу морського перевезення вантажів (2007)
Вихідні дані (2007)
Білоконь І. - Психологічні чинники сепаратизму в Україні (2015)
Васютинський В. - Психологічне тяжіння до бідності та самоефективність у контексті ціннісного самовизначення особи (2015)
Єрмакова Н. - Дослідження особливостей виправданої міжособистісної довіри в студентів юнацького віку (2015)
Запухляк О. - Інформаційна складова сучасного медіапростору (2015)
Казібекова В. - Омана як міждисциплінарна категорія (2015)
Zęba B. - Proper Organization of Leisure Time Student – a Manifestation of Concern for the Proper Development of Personality and Success in School, Zęba A. (2015)
Белей О. - Особливості професійного становлення особистості студента в сучасній вищій школі (2015)
Гончарова Л. - Психологічні особливості дослідження творчої активності людей похилого віку (2015)
Гринів О. - Аналіз виборів пріоритетів минулого, теперішнього й майбутнього чоловіків і жінок у ранній дорослості (2015)
Груць Г. - Роль гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури студентської молоді (2015)
Дембицька Н. - Становлення основ економічної культури школяра в просторі шкільної освіти (2015)
Володченко М. - Гнучкість мовлення як показник поведінкового компонента усвідомлення міжособистісного конфлікту майбутніми вчителями, Дуткевич Т. (2015)
Заболоцька С. - Розвиток ціннісної сфери у студентів-педагогів (2015)
Заміщак М. - Оцінні дії у структурі моральної самооцінки молодших школярів (2015)
Зимянський А. - Оцінка ефективності результатів формувального експерименту дослідження моральної самосвідомості в підлітковому віці (2015)
Карпюк Ю. - Сучасні тенденції, проблеми й суперечності розвитку особистості в системі вищої освіти (2015)
Кузікова С. - Дослідження індивідуальної своєрідності організації особистісного саморозвитку юнацтва (2015)
Кукло О. - Розвиток комунікативної компетентності курсантів під час навчання у ВНЗ як складова успішної майбутньої професійної діяльності (2015)
Лаппо В. - Теоретичні засади вдосконалення духовної сфери особистості cтудента в умовах вищої школи (2015)
Білозерська С. - Вибір як основа людської моральності (2015)
Василькевич Я. - Духовний аспект творчості (2015)
Володарська Н. - Роль світоглядних орієнтацій особистості у формуванні картини світу й образу "Я" (2015)
Галян І. - Психологічний аналіз сутності саморегуляції як особистісної здатності (2015)
Карпенко З. - Духовність як предмет аксіопсихологічних студій (2015)
Кікінежді О. - Проблема формування духовності зростаючої особистості: гендерний аспект (2015)
Кіричевська Е. - Духовність як продукт і результат релігійної творчості особистості (2015)
Куліш В. - Проблема визначення та розуміння поняття "духовність" у сучасній психології (2015)
Люсова О. - Роль духовності в суб’єктивному благополуччі людей похилого віку (2015)
Льовочкіна А. - Екологічна культура як прояв духовності особистості (2015)
Блінова О. - Стереотипізація моделі професійної поведінки як механізм формування іміджу (2015)
Булига І. - Акмеологічні аспекти становлення зрілої особистості (2015)
Галян О. - Співвідношення особистісних особливостей та мотивації професійного вибору майбутніх психологів (2015)
Добровольська Л. - Професійно важливі якості студентів-словесників україномовного напряму як основа формування фахових цінностей (2015)
Корніяка О. - Психологічні особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи (2015)
Дуднік О. - Психологічні аспекти професійного самовизначення старшокласників з обмеженими можливостями (2015)
Марциняк-Дорош О. - Особливості образу Я в жінок із надмірною вагою та ожирінням (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Калиниченко В. И. - Практическое использование математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке (на примере порта Керчь), Юрасов С. Н., Горун В. В. (2014)
Катеруша Е. В. - Интегральный анализ природно-ресурсного потенциала Одесской области, Сафранов Т. А. (2014)
Сафранов Т. А. - Класифікація твердих муніципальних відходів – передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками, Шаніна Т. П., Губанова О. Р., Приходько В. Ю. (2014)
Шуптар Н. Й. - Оцінка величини упущеної вигоди в сфері поводження з відпрацьованими джерелами живлення (2014)
Лоєва І. Д. - До проблеми імплементації політики ЄС у сфері поводження з відходами в Україні, Караман М. О. (2014)
Івус Г. П. - Умови формування зон небезпечного вітру на території України, Зубкович С. О., Хоменко Г. В., Ковальков І. А. (2014)
Шурда К. Э. - Реалии Украины в процессе современного изменения климата (2014)
Флоря Л. В. - Аналіз агрокліматичних ресурсів, що впливають на формування врожаю ярого ячменю в Північно-Західному Причорномор’ї (2014)
Дронова О. О. - Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України, Костюкєвич Т. К., Васильєв С. О., Дяговець В. І. (2014)
Жигайло О. Л. - Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату, Жигайло Т. С., Бойчук Ю. О. (2014)
Ляшенко В. О. - Детальна оцінка агрокліматичних умов з врахуванням мікроклімату, Маринченко К. О. (2014)
Ляшенко Г. В. - Оцінка впливу зміни агрокліматичних умов на формування продуктивності технічних сортів винограду в Північному Причорномор’ї, Жигайло Т. С. (2014)
Гопченко Є. Д. - Оптимізація параметрів розрахункових формул максимального стоку, заснованих на геометричних моделях гідрографів дощових паводків і весняних водопіль та на методі руслових ізохрон, Овчарук В. А., Романчук М. Є., Бурлуцька М. Е. (2014)
Обухов Е. В. - О влиянии изменений климата на гидрометеорологические характеристики Каховского водохранилища в осенне-зимний период, Тонкошкура В. С. (2014)
Божок Ю. В. - Оцінка впливу посух на характеристики меженного стоку річки Савранка, Лобода Н. С. (2014)
Гопченко Є. Д. - Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Південний Буг, Станкевич А. А. (2014)
Гопченко Є. Д. - Використання формул об’ємного типу для нормування розрахункових характеристик дощових паводків у Закарпатті, Бурлуцька М. Е., Черченко Х. В. (2014)
Илюшин В. Я. - Гидродинамические ситуации в Керченской бухте по неполным свойствам донных фаций, Полубок Т. Н. (2014)
Тучковенко Ю. С. - Результаты адаптации модели Delft3D-FLOW к условиям Тилигульского лимана, Кушнир Д. В. (2014)
Кругляк Ю. А. - Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 1. Теоретические основы, Крыжановская Т. В. (2014)
Glushkov A. V. - Photokinetics of the infrared laser radiation effect on mixture of the CO2-N2-H2O atmospheric cases: advanced model, Khetselius O. Yu., Bunyakova Yu. Ya., Prepelitsa G. P., Grushevskii O. N., Buyadzhi V. V. (2014)
Glushkov A. V. - Chaos-geometric method in short-range forecast of hydro-atmospheric pollutants: advanced estimates, Serbov N. G., Shakhman I. A., Balan A. K., Mansarliyskii V. F., Dudinov A. A. (2014)
Герасимов О. І. - Перенесення збудження у 1D гранульованих ланцюжках в умовах конфайнменту, Співак А. Я. (2014)
Ганин Э. В. - Изоимиды орто-, пери-, цис- дикарбоновых кислот, Васильева М. Г., Горличенко М. Г., Шевченко В. Ф., Шевченко С. В. (2014)
Лимонов А. С. - Нелинейная обработка цифровых сигналов гидрометеорологической информации на основе функциональных рядов и полиномов Вольтерры, Перелыгин Б. В., Пустовит Т. М., Лимонов А. А. (2014)
Сербов М. Г. - Методичні підходи в розробці геоінформаційної системи водних ресурсів регіону (на прикладі Одеської області), Крижанівська Т. В. (2014)
Лавриненко А. В. - Моделирование оптических свойств фотонных кристаллов и волноводов на их основе в двумерном пространстве, Лавриненко Ю. В. (2014)
Кондратюк С. Є. - Спадковість структури і прояви ліквації при переплавах сталі Р6М5, Примак І. Н., Щеглов В. М., Пляхтур О. О. (2009)
Кіндрачук М. В. - Формування зносостійких структур на сталях дискретною модифікацією поверхні, Писаренко В.М., Іщук Н. В. (2009)
Соценко О. В. - Фрактальна структура кулястого графіту у високоміцному чавуні (огляд) (2009)
Смірнов О.М. - Особливості перемішування сталі і шлаку в ковші під час продувки аргоном, Сафонов В. М., Проскуренко Д. В., Пісмарьов К. Є. (2009)
Середенко В. О. - Виготовлення сплавів алюмінію з активними елементами у магнітодинамічних печах, Середенко О. В. (2009)
Саввакін Д. Г. - Синтез високоміцного сплаву Ti - 10V - 2Fe - 3Al методом порошкової металургії, Матвійчук М. В. (2009)
Баглюк Г. А. - Термічний синтез порошкової Fe - Mn - C - Cu лігатури, Грипачевський О. М., Вольфман В. І., Уськова Н. О. (2009)
Панасюк О. О. - Магнітні та фізико-технологічні властивості залізного порошку з кобальт-фосфорним покриттям, Мініцький А. В., Власова О. В. (2009)
Дяченко С. С. - Новий аспект використання іонно-плазмової обробки, Пономаренко І. В. (2009)
Лопатько К. Г. - Структура та властивості наночастинок, отриманих методом електроіскрової обробки міді та срібла, Афтанділянц Є. Г., Зауличний Я. В., Карпець М. В. (2009)
Рецензія на підручник "Матеріалознавство” (С.С. Дяченко, І.В. Дощечкіна, А.О., Мовлян, Е.І. Плешаков. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2007. - 440 с.) (2009)
До 70-річчя від дня народження Юрія Васильовича Моісеєва (2009)
Bellorin-Herrera O. M. - "Health oriented environment in a general education establishment” special course for "human health” specialty students, Каваtska O. V. (2014)
Благун Н. М. - Соціально функціональне та стратегічне управління загальноосвітнім навчальним закладом (2014)
Вакуленко Т. С. - Міжнародний досвід освітніх вимірювань з історії (2014)
Wang Yitao - For-profit colleges in China: necessity, possibility and measures, Gao Fei (2014)
Гончаренко О. В. - Особливості методики підготовки фахівців-практиків до роботи в системі підвищення кваліфікації державних службовців (2014)
Деміденко В. В. - Розробка програми розвитку професійно-педагогічної компетентності викладача коледжу в системі післядипломної освіти (2014)
Yelizarov V. P. - The experimental validation results of the students’ valeological competence formation model (2014)
Yelizarova S. V. - Implementation and efficiency analysis of ecological-valeological competence formation techniques among students-parents (2014)
Коломієць О. В. - Формування готовності майбутніх механіків до професійної самореалізації у вищому технічному навчальному закладі як актуальна проблема (2014)
Корженко І. О. - Дослідження ціннісно-мотиваційної складової готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій (2014)
Panyok T. V. - Formation of academical style at the art-pedagogical education in Ukraine (30’s оf XX century) (2014)
Петренко М. Б. - Основні етапи формування концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Пономарьова В. В. - Інтеграція теоретичного i практичного навчання в процесі підготовки майбутніх поліграфістів у контексті інноваційної діяльності (2014)
Razumenko T. O. - The periodization of the organizational and pedagogical activity of the faculty councils of Ukraine universities (the second half of the XIX century) (2014)
Сінопальнікова Н. М. - Підготовка майбутніх учителів-логпедів до професійної діяльності (2014)
Таймасов Ю. С. - Науково-методична модель розвитку професійної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби у системі підвищення кваліфікації, Бойчук Ю. Д. (2014)
Танько Є. В. - Моніторинг як складова контролю самостійної роботи студентів в університетах Великої Британії (2014)
Тимощук Г. В. - Педагогічні умови формування ціннісного ставлення майбутніх економістів до професійної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін (2014)
Тимченко А. М. - Формування знань студентів класичного університету за умов удосконалення форм аудиторної та самостійної роботи з безпеки життєдіяльності, Тимченко Г. М. (2014)
Тіщенко О. М. - Міжкультурна компетентність учителя хореографії: структура та шляхи формування (2014)
Удовенко М. А. - Методика формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи у процесі вивчення "Основ здоров’я" (2014)
Ushmarova V. V. - Coaching technologies in the system of post-graduates studies (2014)
Юр’єва К. А. - Етнокультурне різноманіття як виклик і ресурс для сучасної системи освіти України, Вороненко О. В. (2014)
Беспалов С. А. - Структура та зносостійкість відновленого гребеня вагонного колеса (2009)
Дурягіна З. А. - Вплив лазерного легування на корозійну стійкість поверхневих шарів сталі 12Х17Т в модельних середовищах, Бахматюк Б. П., Щербовських Н. В. (2009)
Локтіонов-Ремізовський В. А. - Вплив лазерної обробки поверхні на структуру і зносостійкість хромистого чавуну, Гаврилюк В. П. (2009)
Іващенко Є. В. - Структура дифузійних шарів сплавів заліза після лазерної обробки в насичуючих середовищах, Франчік Н. В., Ходаківський А. С. (2009)
Хижняк В. Г. - Титаноалітування твердого сплаву ВК8 в закритому реакційному просторі, Дегула А. І., Лесечко Д. В. (2009)
Волощенко С. М. - Термічна обробка лемешів із високоміцного чавуну, Ульшин В. І., Аскеров М. Г., Бега М. Д., Ульшин С. В. (2009)
Буряк Т. М. - Металознавчі аспекти одержання високоякісних труб з металу газо-кисневого рафінування (2009)
Чайковський О.А. - Дослідження процесів графітизації чавуну з кулястим графітом за допомогою термічного аналізу, Хасан О. С., Литвинець Є. А. (2009)
Щерецький О. А. - Дослідження термічної стабільності аморфних сплавів методом динамічного механічного аналізу (2009)
Лопатько К. Г. - Аналіз поверхні наночастинок методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, Афтанділянц Є. Г., Зауличний Я. В., Карпець М. В. (2009)
На здобуття Державної премії України. Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів” (2009)
Дослідження металів, знайдених у древнє-римській провінції Іберія (2009)
Друга Міжнародна конференція "Іван Фещенко-Чопівський: вчений і патріот" 28 – 29 жовтня 2009 р., м. Львів (2009)
Головатюк Л. М. - Стан імунної системи при дії на організм хімічних речовин (2015)
Довгань Р. С. - Енергетичний і метаболічний обмін в антигіпертензивній фармакотерапії артеріальної гіпертензії (2015)
Пікас О. Б. - Стан навколишнього середовища в сучасних умовах, його забрудненість (2015)
Говбах И. А. - Нейрофизиологическое исследование в диагностике наследственных мото-сенсорных нейропатий (2015)
Мусабаев Б. С. - Паллиативная помощь: улучшение жизни инкурабельным больным (2015)
Трибрат Т. А. - Метаболічний синдром в практиці сімейного лікаря, Шуть С. В., Сакевич В. Д. (2015)
Білаш С. М. - Мотивація пізнавальної діяльності інтерактивними методами і формами та її значення в професійній підготовці майбутніх лікарів (2015)
Нікітіна О. О. - Використання ігрових методів на практичних заняттях з фармацевтичної ботаніки, Струменська О. М. (2015)
Подліанова О. І. - Організація самостійної роботи лікарів-інтернів в заочній інтернатурі (2015)
Половик А. Ю. - Методические аспекты преподавания и применение современных технологий по предмету оперативная хирургия и топографическая анатомия (2015)
Тучак О. І. - Методи підвищення ефективності викладання фізіології студентам медичних вузів (2015)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету крові бугайців за умов стресу (2015)
Кузнецова В. Г. - Дослідження впливу екстрактів з ембріонів курей на процеси цитолізу, перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в умовах експериментального гепатиту, Жегунов Г. Ф. (2015)
Білецька Е. М. - Вміст металів у біосубстратах вагітних промислового регіону, Онул Н. М., Головкова Т. А. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Еколого-гігієнічна оцінка гострої токсичності води поверхневих водойм українського придунав’я за результатами біотестування, Мокієнко А. В., Дятлов С. Є., Кошелев О. В. (2015)
Ахадов Р. Ф. - Особенности лечения больных диабетической нефропатией в терминальной стадии хронической болезни почек программным гемодиализом (2015)
Біла А. Ю. - Стан біоенергетичного обміну та ферментів антиоксидантного захисту у хворих на рак молочної залози, Красносельський М. В., Граматюк С. М. (2015)
Боярская Л. Н. - Выявление дефицита магния у детей и подростков с патологией сердечно-сосудистой системы, Потапенко С. В. (2015)
Бурцева Д. О. - Вплив лужних компонентів раціону на функціональний стан гіпокампу щурів, Ляшенко В. П., Заєць Н. С., Лукашов С. М. (2015)
Варвашеня П. С. - Патогенетическое значение нарушений свободно-радикальных процессов в формировании когнитивного диссонанса при рассеяном склерозе (2015)
Гук М. О. - Вплив аденом гіпофіза на сексуальне здоров’я пацієнтів, Даневич О. О., Литвак О. О. (2015)
Денесюк О. В. - Ефективність оптимальної терапії в досягненні цільового рівня артеріального тиску, регресу ступенів ремоделювання плечової артерії та ендотеліальної дисфункції у хворих після перенесеного гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST упродовж двох років (2015)
Загайко А. Л. - Дослідження механізмів корекції гіперурикемії та дисліпідемії 1-(4-хлорфеніл)-n,n-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанаміном (сибутраміном) за експериментального метаболічного синдрому у золотистих сирійських хом’ячків, Брюханова Т. О. (2015)
Заїкіна Т. С. - Діагностична цінність розрахункових індексів інсулінорезистентності НОМА, QUICKI та Caro у хворих на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим діабетом 2 типу, Бабаджан В. Д. (2015)
Исаева А. С. - Оценка артериовенозного отношения у пациенток в перименопаузе с болью в грудной клетке и интактными коронарными артеріями, Дурас И. Г., Панченко Н. В., Волоков В. И., Сердобинская-Канивец Э. Н. (2015)
Калиниченко И. О. - Аналіз генеалогічного анамнезу ортопедичних змін у дітей із гіпермобільністю суглобів, Дяченко Ю. Л. (2015)
Коваленко Л. І. - Сучасна діагностика артеріальної гіпертензії у вагітних жінок в практиці сімейного лікаря (2015)
Коваленко Т. И. - Влияние композитного препарата на ферментативную активность нейтрофилов у крыс разного возраста при генерализованном воспалительном процессе, Минухин В. В., Климова Е. М. (2015)
Кулиева И. А. - Уровень ИЛ-1, ИЛ-2 и активность лимфоцитов у больных спаечной болезнью после операций на яичниках и маточных трубах IL-1 , IL-2 (2015)
Кулішов С. К. - Залежність психологічних та стресорних характеристик хворих на ішемічну хворобу серця, Кудря І. П., Щербакова К. С. (2015)
Латогуз С. И. - Особенности нарушений липидного и углеводного обмена при сердечных аритмиях у больных ИБС с сопутствующим сахарным діабетом (2015)
Максимюк Г. В. - Вміст іонів лужних металів та IL-6 i IL-10 у спермальній плазмі, Воробець З. Д., Максим’юк В. М. (2015)
Манін М. В. - Комплекснє лікування хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта у гострому та підгострому періодах (2015)
Мельникова С. В. - Изучение показателей сердечно-сосудистой системы у студентов-психологов (2015)
Мерецький В. М. - Сучасні підходи до лікування печінкової енцефалопатії при цирозі печінки (2015)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну, ірбесартану, квінаприлу та їх сполучення на показники окислювальної модифікації білків кардіоміцитів щурів при артеріальній гіпертензії , Чекман І. С., Белєнічев І. Ф., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В. (2015)
Нефедов А. А. - Опыт применения цитиколина в экспериментальной терапии моделированного аллергического энцефаломиелита, Мамчур В. И. (2015)
Овчаренко Л. К. - Ефективність застосування у клінічній практиці лікаря загальної практики сімейної медицини препарату "Стеатель" у пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатією, Ткаченко Л. А., Ярмола Т. І., Мохначов О. В., Циганенко І. В. (2015)
Опарін О. А. - Вплив комбінованої терапії на структурно-функціональний стан серця при коморбідності гіпертонічної хвороби та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, Синельник В. П. (2015)
Османлы З. М. - Результаты комплексного изучения системы мать-плацента-плод при фетоплацентарной недостаточности и инфекции, Рзакулиева Л. М. (2015)
Остапець М. О. - Вивчення гемостатичної активності сухого екстракту трави герані болотної на моделі різаних ран печінки, нирок, матки щурів, Шевцов І. І., Лук’янова Л. В. (2015)
Подорожна А. С. - Системний підхід до прогнозування рівня активного штучного протидифтерійного імунітету у дітей, які перехворіли гепатитом А (2015)
Хом’яков В. М. - Застосування ультразвукової діагностики в лікуванні ушкоджень сухожилків розгиначів трьохфалангових пальців кисті, Канюка Є. В., Бондарук Д. О., Макаров А. С., Новохатній О. А., Шимон Ю. Г. (2015)
Шалімова А. С. - Диференційоване лікування пацієнтів з коморбідною патологією – гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2 типу в залежності від поліморфізму гена AGTR1 (2015)
Школьник В. М. - Наслідки черепно-мозкової травми як причина інвалідності: проблеми експертизи, Науменко Л. Ю., Фесенко Г. Д., Голик В. А., Коваль М. Є. (2015)
Щербань Т. Д. - Метаболічна та фагоцитарна активність нейтрофілів у хворих на діабетичну нефропатію, Гальчінська В. Ю., Топчій І. І., Семенових П. С., Єфімова Н. І. (2015)
Король Д. М. - Стоматологічний магнітний абатмент власної розробки, Скубій І. В., Черевко Ф. А., Єфименко А. С., Онипко Є. Л. (2015)
Могила О. О. - Диференційна діагностика гемартрозу та синовіїту колінного суглобу методом УЗД, Марченко В. Ю., Бойко В. В. (2015)
Хрипаченко Н. И. - Исследование размеров верхней челюсти крыс при помощи конусно-лучевой компьютерной томографи, Хрипаченко И. А. (2015)
Цинь Линфен - Характеристика, анализ и преимущества стоматологических CAD/CAM систем, Хе Чжицян (2015)
Воробєй Є. С. - Чутливість плівкоутворюючих та неплівкоутворюючих штамів Staphylococcus Aureus до антибіотиків та лікувальних препаратів бактеріофагів, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
Блищак Н. Б. - Морфологічні особливості будови великих слинних залоз щура в нормі (2015)
Бондарчук Г. О. - Морфологічні ознаки перебудови мікроциркуляторного русла тонкої кишки щурів в умовах дії циклофосфаміду у віддалені терміни (2015)
Герасимюк І. Є. - Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика, Стравський Т. Я., Гантімуров А. В. (2015)
Горбаченко О. Б. - Роль антропометричних показників черепа при виборі лікування гангліонітів вушного вузла, Швець А. І., Половик О. Ю., Рожнов В. Г., Марченко В. Ю. (2015)
Півторак В. І. - Електронно-мікроскопічні зміни єдиної нирки, що залишилася після нефректомії контрлатеральної, у статевонезрілих щурів, Монастирський В. М. (2015)
Шепітько К. В. - Реакція гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки порожньої кишки при трансплантації кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення очеревини у щурів (2015)
Данилюк С. В. - Морфологические изменения эндотелия сосудов почек, сердца и аорты при хронической болезни почек (2015)
Лоскутов О. А. - Вплив непрямого білірубіну на гістологічний стан міокардіоцитів вушка правого передсердя, Дружина О. В., Дружина О. М., Лоскутов Д. О., Козицька Т. В. (2015)
Марковский В. Д. - Гистохимические особенности строения яичников плодов с признаками внутриутробного инфицировани, Куприянова Л. С., Дегтярь О. Ю. (2015)
Шаповал О. В. - Кліничні аспекти морфології тканин зони паранекрозу опікових ран (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Самооцінка керівних кадрів охорони здоров’я у сфері управління охороною здоров’я, Гульчій О. П., Слабкий Г. О. (2015)
Неханевич О. Б. - Цілеспрямований скринінг для профілактики серцево-судинних ускладнень в спорті та оздоровчій фізичній культурі (2015)
Винничук Ю. Д. - Маркеры адаптации квалифицированных спортсменов к среднегорной гипоксии (2015)
Боднарук Ю. Б. - Оцінка ефективності лікувально-профілактичних заходів у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні ДЦП, Рожко М. М. (2015)
Григ Н. І. - Сорбційна терапія у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонти (2015)
Каськова Л. Ф. - Вплив профілактичного комплексу на стан гігієни порожнини рота у дітей регіонів із різним умістом фтору в питній воді, Моргун Н. А., Новікова С. Ч., Амосова Л. І., Янко Н. В. (2015)
Клітинська О. В. - Аналіз біохімічних параметрів слини у дошкільнят з декомпенсованою формою множинного карієсу, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду (2015)
Кобцева О. А. - Вивчення вестибуло-орального нахилу перших молярів верхньої щелепи при їх використанні в якості ортодонтичної опори (2015)
Кравченко Л. С. - Радиопротекторное действие нового гигиенического средства при лучевом стоматите, Бас А. А., Розовик Н. C. (2015)
Лугова Л. О. - Електроміографічні показники жувальних м’язів при адаптації до повних знімних зубних протезів і вплив на них окремих лікарських засобів резорбтивної дії (2015)
Макєєв В. Ф. - Морфологічні зміни у зубощелепному комплексі при втраті одного першого моляра у підлітків 13-17 років (Частина 2), Мартінек Г. Б., Крупник А. -С. А. (2015)
Махнёва А. В. - Анализ показателей частоты сердечных сокращений у детей от 3 до 10 лет во время амбулаторной стоматологической помощи (2015)
Мельник В. Л. - Особливості діагностики та лікуванні пацієнтів з больовою дисфункцією скроневонижьощелепного суглобу на фоні остеохондрозу шийного відділу хребта, Шевченко В. К., Шевченко Є. В., Мельник І. В. (2015)
Мінько Л. Ю. - Поверхня емалі зуба після впливу кислоти з різним часом експозиції: атомно-силова мікроскопія (2015)
Смоляр Н. І. - Мікрофлора зубного нальоту у дітей, які проживають в дитячих будинках та школах- інтернатах, Нарепеха О. Т. (2015)
Солдатюк В. М. - Біологічні зміни ротової рідини у пацієнтів з дефектами зубних рядів, що користуються незнімними ортопедичними конструкціями, Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2015)
Стуликова В. С. - Анализ эпидемиологии пульпита у детей на амбулаторном прийме (2015)
Чайковская И. В. - Применение пробиотика Апибакт в комплексной терапии генерализованного пародонти та, Мозговая Н. В. (2015)
Швець І. Є. - Клініко-імунологічна ефективність мінеральної води курорту моршин в комплексній терапії генералізованого пародонтиту у хворих з хронічним гастритом, Марков А. В., Мороз К. А., Пупін Т. І. (2015)
Плетенецька А. О. - Аналіз недоліків, допущених при проведенні судово-медичних експертиз у випадках черепно-мозкової травми за даними комісійних судово-медичних експертиз ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України" за 2012-2014 рр., Легедза А. В. (2015)
Горная О. И. - Адаптационные особенности поведения крыс с разным профилем моторной асимметрии в условиях гипокинетического стресса, Станишевская Т. И., Аносов И. П. (2015)
Станишевская Т. И. - Влияние тиреоидизации на характер зависимости тепловой стоимости мышечного сокращения от уровня циркулирующего свободного трийодтиронина у белых крыс (2015)
Хрипаченко И. А. - Вариабельность ритма сердца и выраженность экспериментальной боли у здоровых добровольцев (2015)
Закордонський В. - Фізико-хімічні основи синтезу та властивості епоксидно-поліанiлінових композитів, Аксіментьєва О., Крупак А. (2014)
Демчина О. - Реологія золь-гель систем на основі тетраетоксисилану, Євчук І. (2014)
Киця А. - Кінетика дифузійно-контрольованої нуклеації ультрадисперсних частинок міді у водному середовищі, Гринда Ю., Базиляк Л., Медведевських Ю. (2014)
Яцишин М. - Поліпірол. Модифікація поверхонь полімерних матеріалів та застосування, Гніздюх Ю. (2014)
Решетняк О. - Застосування поліаніліну в хемосенсориці: сучасний стан, Ковалишин Я. (2014)
Hertsyk O. - Physico-chemical properties of the amorphous alloys based on ferrum after low temperature treatment, Pereverzieva T., Kovbuz M., Bojchyshyn L., Pandjak N., Senkiv N. (2014)
Saldan I. - Thermodynamics of hydrogen gas–solid reaction (2014)
Банах О. - Академік Федір Овчаренко – видатний український вчений і патріот (2014)
Пам’яті професора Юрія Богдановича Кузьми (2014)
Czerewko G. - Rola międzynarodowych organizacji gospodarczych w procesie globalizacji gospodarki (2014)
Онисько С. - Інститут банкрутства: економічна сутність та оцінка функціонування, Агрес О. (2014)
Sławińska M. - Local Government Determinants of Business Development and the Concept of Sustainable Development, Cherevko G., Cherevko D. (2014)
Підгребельна М. - Соціально-економічні наслідки розвитку великотоварного виробництва у сільському господарстві (2014)
Гнатишин Л. - Загальні тенденції розвитку та перспективи фермерських господарств Карпатського регіону, Прокопишин О. (2014)
Галанець В. - Птахівництво як найбільш дієздатна галузь тваринництва (2014)
Станько В. - Особливості соціально-економічних передумов як основного чинника ефективного процесу трансформації економіки України, Шавалюк О. (2014)
Янишин Я. - Функціонування аграрних бірж в Україні, Булик О., Лаврів І. (2014)
Магійович Р. - Маркетингові підходи до розширення ринку продукції виноградарства та виноробства Закарпатської області, Василина О. (2014)
Kozlova G. - Farm Association as a Subject of Solving Marketing Problems (2014)
Гнаткович О. - Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель, Смолінський В. (2014)
Яців І. - Конкурентоспроможність української продукції птахівництва на зовнішніх ринках, Завірюха А. (2014)
Тринько Р. - Соціалізація інноваційної діяльності: теоретико-методологічний аспект, Невінська Г. (2014)
Kaczmarska B. - Innovation risk in agricultural production (2014)
Grzebyk B. - Nature 2000 Network as an Instrument of Realising Environment Protection Policy and Balanced Development on the European Level (2014)
Колодійчук В. - Сутність категорії логістики в економічних дослідженнях (2014)
Гавука І. - Критерії ефективності інноваційної діяльності стосовно її зацікавлених учасників (2014)
Матвіїшин Є. - Підхід до прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету Львівської області, Фабрика Ю. (2014)
Цебенко О. - Діяльність роду Гербуртів у контексті організаційно-економічної трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій Галичини та Поділля XV-XVII століття (2014)
Колодій А. - Роль наукових студентських гуртків кафедри фінансів і кредиту у формуванні фахівців високої кваліфікації (2014)
Від головного редактора (2010)
Іванченко В. Г. - Зміна кінетики наводнення сплавів системи Ті – Zr – Mn, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В. (2010)
Кулініч А. А. - Структура і фізико-механічні властивості сплаву системи Al – Mg, мікролегованого кремнієм, Гаврилюк В. П., Рябініна О. О. (2010)
Юркова О.І. - Особливості формування нанокристалічної структури в α -залізі при деформації тертям, Карпов Р. В., Клягін Є. O. (2010)
Лобода П .І. - Зміцнення спрямовано армованих композитів в умовах високих температур, Богомол Ю. І., Нестеренко Ю. В. (2010)
Роїк Т. А. - Періодичність структури та властивості антифрикційних композиційних матеріалів на основі відходів силуміну АК12ММгН, Гавриш А. П., Віцюк Ю. Ю. (2010)
Корягін С. В. - Отримання магнітожорсткого нанокомпозиту Nd – Fe – B, Бякова О. В. (2010)
Чернега С. М. - Дослідження та контроль розповсюдження тріщини в боридних покриттях, Подрезов Ю. М., Ярматов І. Т., Красовський М. О. (2010)
Сергеєва К. О. - Вимірювання температури сталі у конвертері (2010)
Іващенко Є. В. - Формування поверхневого зміцненого шару при хіміко-термічній обробці заліза, поєднаній з електроіскровим легуванням, Лобачова Г. Г., Мазанко В.Ф. (2010)
Волкотруб М.П. - Покращення якості чавунних гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання, Прилуцький М. І. (2010)
Шаломєєв В. А. - Вплив легування на жароміцність сплаву Мл-5 (2010)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Литво 2010” (2010)
Білоцький О.В. До 85-річчя від дня народження (2010)
Кірієвський Б.А. До 70-річчя від дня народження (2010)
Конференція молодих вчених України "Нові технології і матеріали у машинобудуванні", присвячена 125-й річниці від дня народження Івана Фещенко-Чопівського (2010)
Демьяненко С. А. - Пародонтопротекторная эффективность оральных антидисбиотических гелей (2014)
Николаева А. В. - Разработка экспериментальной модели пародонтита с помощью гиалуронидазы, Шнайдер С. А., Ткаченко Е. К. (2014)
Романова Ю. Г. - Влияние отвара золототысячника на саливацию и развитие кариеса у крыс, Лучак И. В., Гончаренко О. В., Давиденко О. Н. (2014)
Антоненко М. Ю. - Лечебное действие орального фитогеля "Нанозолото" при хроническом генерализованном пародонтите, Ткач О. Б. (2014)
Деньга О. В. - Комплексная профилактика и лечение основных стоматологических заболеваний в работников химического производства, Ефремова О. В., Деньга Э. М. (2014)
Деньга О. В. - Оценка генетической предрасположенности работников металлургического производства к основным стоматологическим заболеваниям, Гаврищук А. В., Вербицкая Т. Г. (2014)
Зубачик О. В. - Клиническая эффективность применения диференцированно направленных лечебно-профилактических комплексов при генерализованной гиперестезии зубов, Лисничук М. В. (2014)
Непряхина О. В. - Состояние тканей пародонта, гигиены полости рта и твердых тканей зубов при их отбеливании перексидом карбомида, Деньга О. В. (2014)
Семенюк Г. Д. - Динаміка показників дисбіозу ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит на тлі комплексного лікування, Мельничук Г. М., Макаренко О. А. (2014)
Мазур І. П. - Обгрунтування вибору методу тривимірної обтурації кореневих каналів, Чайковський І.Г. (2014)
Скиба А. В. - Активность ферментов ротовой жидкости больных сахарным диабетом после профилактического лечения оральным гелем "Квертулин", Почтарь В. Н., Македон А. Б., Хромагина Л. Н. (2014)
Маланчук В. О. - Результати хірургічного лікування хворих із переломами та деформаціями кісток лицевого черепа із застосуванням різних фіксаторів для остеосинтезу, Астапенко О. О. (2014)
Морозова М. Н. - Диагностическое и прогностическое значение показателей апоптоза нейтрофильных гранулоцитов у больных флегмонами челюстно-лицевой области (2014)
Лепский В. В. - Реакция местного гуморального иммунитета на дентальную имплантацию у лиц молодого возраста, Прудиус А. Г. , Бабеня А. А. (2014)
Гордиенко С. А. - Изучение состояния тканей пародонта при протезировании несъемными конструкциями у больных с артериальной гипертензией (2014)
Котелевський Р. А. - Аналіз якості препарування зубів під металокерамічні коронки (2014)
Мірчук Б. М. - Оцінка стадії зрілості постійних зубів дітей з дитячим церебральним паралічем у змінному прикусі, Савіцка Т. Д. (2014)
Деньга О. В. - Эффективность профилактики основных стоматологических заболеваний у детей дошкольного возраста в сельскохозяйственном регионе, Ковальчук В. В., Иванов В. С. (2014)
Любченко А. В. - Эффективность лечения зубов у детей в условиях общего обезболивания, Любченко О. В., Сурмина М. Р. (2014)
Смоляр Н. І. - Вміст імуноглобулінів у ротовій рідині дітей шкільного віку в залежності від активності каріозного процесу, Чухрай Н. Л. (2014)
Дєньга О. В. - Комплексна профілактика основних стоматологічних захворювань у сліпих дітей, Шпак С. В. (2014)
Лабунец В. А. - Методическое обоснование и организационные основы преемственности работы вречей стоматологов-ортопедов и зубных техников, при различных медико-технологических способах изготовления зубных протезов, Диева Т. В., Лепский В. В., Лепский В. В. (2014)
Глазунов О.А. - Применение инновационных технологий в педагогическом процессе кафедры стоматологии ФПО ГУ "ДМА МЗ Украины", Фесенко В.И. (2014)
Левицкий А. П. - Применение антидисбиотических средств в стоматологии (2014)
Пашаев А. Ч. - Антибактериальная терапия хронического генерализованного пародонтита, Пури-захидан С. В. (2014)
Федоренко В. Г. - Заходи щодо покращення інвестиційного стану в Україні, Пінчук Ю. Б. (2011)
Майорова Т. В. - Аналіз інвестиційних проектів у нових умовах господарювання (2011)
Савелко С. О. - Ефективність розподілу інвестиційних ресурсів та мотивації на страховому ринку (2011)
Запухляк В. З. - Інвестиційна складова економічного розвитку країн в умовах глобалізації (2011)
Пенькова О. Г. - Механізми реалізації інноваційних стратегій розвитку (2011)
Бардаш С. В. - Класифікація господарських систем як інтегрованого об'єкта державного господарського контролю, Осадча Т. С. (2011)
Корецька С. О. - Аналіз категоріального апарату публічних фінансів (2011)
Мартякова Е. В. - Экономическое содержание составляющих приватизационного паспорта угольных шахт, Грибиненко О. Н. (2011)
Пахомова Н. І. - Економізація дипломатичної служби як головний напрям її модернізації (2011)
Поляков М. А. - Окремі аспекти запровадження стратегічного планування розвитку територій (2011)
Понеділко О. В. - Адаптація умов роботи національної банківської системи до стандартів ЄС (2011)
Савелко Т. В. - Монетарна стратегія грошово-кредитної політики НБУ в умовах ринкових перетворень (2011)
Конотоп М. В. - Модель функціонального вдосконалення каналу процентних ставок в Україні (2011)
Магомедова А. М. - Утворення стратегічних альянсі як спосіб розвитку партнерських відносин (2011)
Тарахтієнко О. К. - Добровільне медичне страхування та його економічна природа (2011)
Комаренко І. С. - Методика комплексної оцінки конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості України (2011)
Назарова М. І. - Методи визначення рівня соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Черненок К. П. - Вплив демографічних та макроекономічних факторів на ефективність системи пенсійного забезпечення в Україні (2011)
Прокопчук С. І. - Прогнозування імовірних причин банкрутства методом імітаційного моделювання (на прикладі заводів ЗБК України) (2011)
Поживілова О. В. - Фахівець у галузі управління охороною здоров'я України: пошук моделі, Радиш Я. Ф., Васюк Н. О., Ляховченко Л. А. (2011)
Банчук М. В. - Стратегічні питання кадрової політики в державному управлінні охороною здоров'я України (2011)
Волянський П. Б. - Медична розвідка як інформаційне обгрунтування прийняття управлінських рішень процесу подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуаціях мирного характеру (2011)
Кобець А. С. - Гранична корисність споживачів освіти як приріст вимірних знань і вмінь у державі (2011)
Чернов С. І. - Вибір адаптаційної моделі регіональної економічної політики (2011)
Алексеєва К. А. - Обгрунтування процесів соціалізації управління в сучасних умовах (2011)
Ємельянов В. М. - Розробка і оптимізація механізмів державного регулювання міжрегіональних економічних зв'язків щодо поглиблення інтеграційних процесів (2011)
Королюк Ю. Г. - Оцінка потенціалу росту соціально-економічних показників регіону в аспекті аналізу та управління процесом його розвитку (2011)
Алейнікова О. В. - Переваги і недоліки регіональної системи державної підтримки організацій АПК (2011)
Міщенко Д. А. - Основні напрями державного регулювання аграрного сектора економіки України (2011)
Васільєва Л. М. - Сучасне трактування сутності державного регулювання аграрного сектора економіки (2011)
Соколова Т. А. - Реалізація кар'єрного потенціалу державного службовця як один зі шляхів вирішення проблеми професіоналізації державної служби в Україні (2011)
Миговський М. Л. - Окремі аспекти реалізації повноважень органів місцевої влади та самоврядування щодо управління спільною власністю територіальних громад на обласному рівні, Мужикова Н. М. (2011)
Крига А. А. - Модель взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади в Україні (2011)
Чубарко В. В. - Роль церкви в подіях майдану: на матеріалах інтерв’ю (2015)
Соцький О. О. - Інформаційний капітал у сучасному суспільстві: до концептуалізації поняття (2015)
Золотнюк О. П. - Любов як суб’єктивний корелят міжособистісних стосунків: наукові спроби визначення поняття та способи вимірювання (2015)
Горбов В. В. - Соціологічне дослідження як необхідний елемент освітнього аудиту вищого навчального закладу (2015)
Білоног Ю. С. - Характеристика та аналіз структурних елементів соціальної відповідальності бізнесу (2015)
Герус О. І. - Реклама як соціокультурне поле: дискурсивна складова (2015)
Кузьмук О. М. - Теоретична інтерпретація концепту "довіра" в соціології (2015)
Оксамитна С. М. - Тип школи та місце проживання як чинники диференціації результатів зовнішнього незалежного оцінювання (2015)
Шапошникова І. В. - Зміни цінностей студентської молоді в умовах українських реалій (2015)
Хомерікі О. А. - Феномен університету як маркер суспільного розвитку і модератор соціокультурних трансформацій (2015)
Гудзенко О. З. - Концепт "інституційні зміни" в сучасному соціологічному дис­курсі: практики теоретизування (2015)
Поцелуйко А. О. - Імідж держави: поле концептуальних визначень у соціально-психологічних студіях (2015)
Башкеева Е. Н. - Особенности феномена "ментальных революций" в исследованиях Робера Мандру (2015)
Могільова С. В. - Спортивний агон і смерть: екзистенціальний характер кореляції (2015)
Іванова К. А. - Концептуальний апарат синергетики і дослідження культурних змін (2015)
М’ясникова Н. О. - Комплексна модель етики відповідальності для сучасної соціальної реальності (2015)
Петренко Д. В. - Медіальний поворот у філософії (2015)
Кулєшов О. В. - Концепція громадянського суспільства Юргена Хабермаса: pro et contra (2015)
Сомов А. Ю. - Генеза ідеї надлюдини в європейській філософії: концепція Фрідріха Ніцше (2015)
Безена І. М. - Проблема самоактуалізації особистості школяра щодо отримання якісної освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: філософсько-освітній аспект (2015)
Лимонченко В. В. - Апофатика и предикация: экзистенциальное обращение и логическая процедура (2015)
Ріжняк Р. Я. - Джерельна база дослідження з історії розвитку інформатики у вишах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Деревінський В. Ф. - Внутрішня та зовнішньополітична діяльність Народного Руху України у 1992–1999 рр. (2015)
Абдуллаева С. Ф. - Освещение истории Азербайджана и государства сельджукидов в "кембриджской истории Ирана" (2015)
Козерод О. В. - Сучасний європейський антисемітизм: основні характерні риси і загрози (2015)
Литвиненко О. Є. - Громадська діяльність агрономів у добу 1920-х рр.: науково-технічна секція всеробітземлісу (2015)
Кропивко О. М. - Зміни в системі підготовки і підвищенні кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів УРСР в 50-х – 60-х рр. ХХ ст. (2015)
Авксентьев А. А. - Пропорциональная персонализированная избирательная система как альтернативная электоральная модель для местных выборов в Украине (2015)
Яшна Н. О. - Роль арктичної ради у вирішенні еколого-політичних питань в Арктич­ному регіоні (2015)
Балацька О. Б. - Сутність та специфічні риси політичного насилля як засобу здійснення влади (2015)
Preißer M. - Die massgeblichkeit der handelsbilanz fur die steuerbilanz (2015)
Войнаренко М. П. - Формування мережевого капіталу як категорії економічної соціології та облікової системи, Скоробогата Л. В. (2015)
Гарасим П. М. - Облікова концептуалізація основних засобів та їх зносу у П(С)БО ТА М(С)БО: теоретико-методологічний аспект, Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2015)
Герасимович І. А. - Фінансовий інжиніринг як об’єкт обліку інновацій (2015)
Madzinova R. - Basic changes in GDP accounting (2015)
Касич А. О. - Теоретичні та методичні основи оцінки та обліку гудвілу підприємства (2015)
Лучко М. Р. - Пізнання в розвитку теорії бухгалтерського обліку (2015)
Лучко М. Р. - Організація обліку в установах державного сектору економіки: реалії сьогодення, Штимер Л. Т. (2015)
Ткаченко Н. М. - Удосконалення бухгалтерського обліку заготівлі та переробки цукрових буряків цукровими заводами, Кравченко І. Й. (2015)
Хомин П. Я. - Витки й виверти історії бухгалтерського обліку (2015)
Цуркану В. - Некоторые аспекты бухгалтерского учета минеральных ресурсов в контексте МСФО, Голочалова И. (2015)
Чебанова Н. В. - Об’єкти інноваційного походження та їх визнання, Єфіменко Т. І. (2015)
Богуцька Л. Т. - Інвестиційна нерухомість як об’єкт облікової політики підприємства (2015)
Ващенко В. В. - Історія розвитку системи резервування (2015)
Глух Н. В. - Управління проектами: місце та роль обліку і аналізу (2015)
Вигівська І. М. - Економічний ефект природоохоронної діяльності підприємств АПК: облікове забезпечення розрахунку, Зеленіна О. О., Кулій-Дем’янюк Ю. В. (2015)
Височан О. С. - Нарахування та відповідність доходів і витрат у теорії обліку туристичної діяльності (2015)
Даньків Й. Я. - Економіка, управління, облік та право України-Русі ІХ – ХІV ст. (короткий історичний огляд), Остап’юк М. Я., Даньків В. Й., Шостаківська Н. М. (2015)
Іванечко П. М. - Адаптація європейської практики оподаткування: погляд на фонд оплати праці та спецрежими оподаткування, Іванечко Ю. М. (2015)
Кузьмінський Б. Ю. - Облік конфіскованих активів суб’єктів міжнародної економічної діяльності на етапі їх реалізації (2015)
Лалакулич М. Ю. - Податкова реформа в умовах фінансової кризи та зовнішньої агресії (2015)
Осадча Т. С. - Земельна рента як об’єкт бухгалтерського обліку (2015)
Патряк О. Т. - Операції з корпоративними правами за етапами їх життєвого циклу (2015)
Плекан М. В. - Проблемні аспекти нематеріальних активів (2015)
Пономаренко Н. М. - Організаційно-методичні аспекти обліку розрахункових операцій підприємства (2015)
Радченко М. А. - Особливості відображення електронних грошей в обліку (2015)
Шеверя Я. В. - Методичні підходи до відображення процесу замовлення у системі бухгалтерського обліку, Сливка Я. В. (2015)
Шуліко А. О. - Порівняльна характеристика основних положень національних та міжнародних стандартів, що регулюють облік товарних деривативів (2015)
Чік М. Ю. - Підходи до управління грошовими потоками та їх облікова інтерпретація (2015)
Яцко М. В. - Бухгалтерський облік амортизації основних засобів суб’єктів державного сектора в умовах трансформації бюджетних процесів в Україні, Яцко Л. Б. (2015)
Лакис В. И. - Двойственный характер информации управленческого учета, Гайжаускас Л. П. (2015)
Єршова Н. Ю. - Ідентифікація предмету та методу стратегічного управлінського обліку (2015)
Ещенко С. А. - Отдельные проблемы бухгалтерского учета затрат при долевом строительстве, связанных с обременениями (2015)
Колісник Г. М. - Обґрунтування оптимальної моделі управління витратами в умовах кошторисного обліку, планування та калькулювання, Штулер Г. Г. (2015)
Король К. В. - Визначення сутності управлінського і виробничого обліку (2015)
Макарович В. К. - Ризики факторингових операцій: класифікаційний підхід (2015)
Ренкас І. - Мінімальна заробітна плата в аспекті вимірювання людського капіталу (2015)
Шулла Р. С. - Особливості калькулювання нормативної собівартості продукції в системі "директ-костинг" на підприємствах лісопильного виробництва (2015)
Парасій-Вергуненко І. М. - Організаційно-методичні аспекти аналізу інноваційного розвитку підприємств (2015)
Koziol W. - The structure of knowledge in society as a determinant fair labour income inequalities in the economy (2015)
Ренкас Ю. - Продуктивність праці національних економік. Порівняльний аналіз з використанням витратної функції виробництва (2015)
Sedlakova I. - Predictive models and their application in slovak companies (2015)
Пилипів Н. І. - Комплексна аналітична оцінка доцільності проведення капремонту основних засобів будівельних підприємств, П’ятничук І. Д., Матієшин М. М. (2015)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2015)
Збарський В. К. - Аналіз організаційно-правового забезпечення ринку м’яса в Україні (2015)
Талавиря М. П. - Розвиток біоорієнтованої економіки на науковій основі (2015)
Ножова Г. М. - Методичні підходи до визначення стратегії управління оборотним капіталом на підприємствах (2015)
Берляк Г. В. - Теоретичні підходи до аналізу інвестиційної безпеки підприємства (2015)
Гадзевич О. І. - Аналіз стану грошових розрахунків як засіб підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (2015)
Кирлик Н. В. - Організаційне забезпечення процесів формування та оцінки людського капіталу підприємства (2015)
Левкулич В. В. - Оцінювання рівня розвитку систем управління витратами на якість продукції підприємств з виробництва одягу Закарпатської області (2015)
Олійник Є. В. - Аналіз впливу амортизації на динаміку відтворення основних засобів (2015)
Нападовська І. В. - Організаційно-методичні аспекти економічного аналізу як інструмент аудиту оцінювання вартості підприємств (2015)
Фецович Т. Р. - Стратегічний аналіз результатів діяльності птахівничих підприємств як основи формування стратегії розвитку (2015)
Ценклер Н. І. - Методичні підходи до формування моделі кадрового контролінгу (2015)
Чайковская М. П. - Модели прогнозирование устойчивости финансово-экономических организаций, Медведь Т. (2015)
Талавиря О. М. - Теоретико-методологічні підходи економічного аналізу розвитку підприємства (2015)
Dobija M. - Accounting and the GDP measurement system (2015)
Гвиздова Е. - Сопоставление избранных принципов учета и стандартов Европейского Союза IFRS, US GAAP и словацкого законодательства, Мокрисова В. (2015)
Замула І. В. - Гармонізація корпоративної звітності з охорони атмосферного повітря, Кірейцева Г. В. (2015)
Корягін М. В. - Змістовний аналіз сучасних теорій бухгалтерської звітності (2015)
Костирко Р. О. - Інтегрована звітність у забезпеченні корпоративної соціальної відповідальності компаній (2015)
Яремко І. Й. - Публічна репрезентація інформаційно-інтелектуальної складової капіталу підприємства (2015)
Воськало Н. М. - Особливості відображення в обліку та звітності інформації про необоротні активи (2015)
Лукановська І. Р. - Адаптація фінансової звітності України до вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу (2015)
Фаріон А. І. - Імплементація МСФЗ в Україні відповідно до вимог Європейського Союзу. Кращий європейський досвід (2015)
Проскуріна Н. М. - Організаційно-методичні підходи до використання роботи внутрішніх аудиторів при аудиті фінансової звітності (2015)
Головач В. В. - Концептуальні засади аудиторської діяльності: світовий досвід та вітчизняна практика (2015)
Коротаев С. Л. - Аудиторская деятельность в Беларуси: анализ состояния и перспектив развития (2015)
Коротаев С. Л. - Актуальные проблемы аудита в Беларуси: демпінг, Немеровец А. В. (2015)
Максімова В. Ф. - Особливості визначення суттєвості і ризиків у державному аудиті, Слободяник Ю. Б. (2015)
Максімова В. Ф. - Поглиблення інтеграції внутрішнього контролю інвестиційної діяльності з іншими елементами процесу управління, Шаровська Т. С., Вакаров В. М. (2015)
Скаско О. І. - Законодавчі проблеми регулювання та контролю діяльності банків, кредитних спілок в Україні, Воробець Х. Б. (2015)
Воронко Р. М. - Внутрішній контроль як невід’ємна складова системи управління підприємств та організацій споживчої кооперації (2015)
Пилипчук Н. М. - Методичний підхід до організації аналітичної роботи внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності (2015)
Сапоговська О. В. - Внутрішній аудит оцінки та управління проектними ризиками (2015)
Vaicekauskas D. - Аnalysis and evaluation of audit service quality in Lithuania (2015)
Хорунжак Н. М. - Удосконалення внутрішнього контролю за витратами на надання послуг на засадах комп’ютеризації (2015)
Муравський В. В. - Комунікаційні бар’єри в організації обліку і контролю (2015)
Первій І. В. - Класифікація комп’ютерних програм для потреб бухгалтерського обліку (2015)
Янчев А. В. - Методологія проектування електронного документообігу процесів товарно-матеріального забезпечення господарської діяльності (2015)
Summary (2015)
Жадан Є. - Дослідження категоріального апарату у сфері управління соціальною безпекою міста (2014)
Кравцов О. - Використання краудсорсингу в сучасному державному управлінні (2014)
Машненков К. - Взаємодія екофільних та екофобних настанов у процесі розвитку свідомості суб’єктів державного управління (2014)
Онуфрієнко О. - Розбудова громадянського суспільства як результат універсального державно-правового зближення: теоретичні пошуки (2014)
Рожко О. - Управління організацією надання офтальмологічної допомоги населенню як предмет наукових досліджень (2014)
Марушевський Г. - Стратегічна екологічна оцінка стратегії регіонального розвитку (на прикладі Дніпропетровської області) (2014)
Оболенський О. - Публічне управління в умовах формаційного та цивілізаційного розвитку України , Обушна Н. (2014)
Гессен Є. - Державна політика радянської влади щодо національного руху етнічних німців СРСР (2014)
Ігнатова О. - Підготовка магістрів державного управління: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Мирвода С. - Удосконалення державного управління розвитком корпоративної культури бізнесу (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського