Філонова І. Б. - Шляхи забезпечення стійкості національної банківської системи до світових фінансових криз (2011)
Ігнатова О. М. - Статистичний аналіз місця ПАТ КБ "Приватбанк" на ринку банківських послуг в Україні за основними показниками його діяльності, Турченко Т. В. (2011)
Харченко Н. В. - Фінансові відносини держави і акціонерних товариств (2011)
Суховий Д. І. - Основні етапи становлення та розвитку державних соціальних гарантій в Україні (2011)
Войтович К. В. - Вимір рентабельності від впровадження соціально орієнтованого страхового маркетингу в діяльність страхової компанії (2011)
Керунова В. О. - Правові основи становлення соціального страхування в Україні (2011)
Павленко А. В. - Монополістичні структури в системі ринкових відносин (2011)
Пшенишнюк І. О. - Контроль в управлінні підприємством: маркетинговий аспект (2011)
Фараджева Р. Т. - Управление организационно-экономическим механизмом венчурного финансирования инновационного процесса промышленности азербайджана (2011)
Подвальникова О. А. - Поглиблення боргової кризи країн європейського союзу в умовах відновлення після економічної рецесії (2011)
Легошина О. Л. - Становлення і розвиток кредитних товариств у країнах західної європи у другій половині хіх на початку хх столітть (2011)
Марковський І. О. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку в країнах-членах європейського союзу (2011)
Шараєвський Д. В. - Ефективність діяльності банківської системи як запорука сталого економічного розвитку (2011)
Пірог Д. В. - Грошові потоки банку як самостійний об’єкт стратегічного обліку і аналізу (2011)
Грицай Т. Л. - Концептуальні основи та методика проведення аудиту інвестиційних проектів (2011)
Чумакова Т. М. - Значення машинобудівного комплексу регіону в економіці України (2011)
Галенко С. М. - Управління комунальними підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення (2011)
Чепурна-Кос І. В. - Проблеми та напрями реформування залізничного транспорту України (2011)
Єрмолаєв О. В. - Теоретичні основи торгівлі сировинними ресурсами в умовах їх вичерпності (2011)
Плеханов Д. О. - Тенденції та особливості розвитку сільського господарства за ринкових умов (2011)
Гіндес О. Г. - Глобальні ризики деградації навколишнього природного середовища (2011)
Іванюта П. В. - Роль і значення державного управління якістю " товар — праця — життя" у поліпшенні демографічної ситуації України (2011)
Фойгт Н. А. - Міжпоколінна солідарність як об’єкт державного управління у контексті адаптації сучасного суспільства до умов демографічного старіння (2011)
Зигало О. А. - Державна освітня політика франції в контексті європейської співпраці у сфері освіти (2011)
Кудренко Б. В. - Сутність та механізми інституціоналізації молодіжних громадських організацій в Україні (2011)
Федан Я. І. - Деякі проблеми розвитку інклюзивної школи в Україні (2011)
Маслова Л. А. - Інституціональні засади впровадження політики забезпечення духовної безпеки суспільства (2011)
Чорнуцький С. П. - Суть і методика виявлення фактів фінансового шахрайства (2011)
Панасюк М. Я. - Бюджетне планування: теоретико-методологічний аспект (2011)
Пархоменко Є. В. - Професійні компетенції сучасних керівних кадрів сфери туризму України (2011)
Петруненко С. В. - Державне регулювання житлового будівництва України в контексті побудови доступного житла (2011)
Титул, содержание (2015)
Бессалов А. В. - Точное число эллиптических кривых в канонической форме, изоморфных кривым Эдвардса над простым полем, Ковальчук Л. В. (2015)
Скороход Б. А. - Алгоритмы обучения нейронных сетей и нейро-фаззи систем c сепарабельной структурой (2015)
Смольяков Э. Р. - Индивидуально-паретовские равновесия для игровых задач с побочными интересами участников (2015)
Завадский И. А. - Помехоустойчивые коды переменной длины на основе конечных автоматов (2015)
Махорт А. Ф. - О влиянии зависимости структуры потребления товаров от цены на равновесие в экономической системе (2015)
Визовитин Н. В. - Верификация UCM-спецификаций распределенных систем с использованием раскрашенных сетей Петри, Непомнящий В. А., Стененко А. А. (2015)
Стёпкин А. В. - Использование коллектива агентов для распознавания неориентированных графов (2015)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров некоторых задач фильтрации–консолидации влагонасыщенных микропористых сред, Дейнека В. С. (2015)
Стойкова Л. С. - Точные нижние границы вероятности отказа системы в интервале времени при неполной информации о функции распределения (2015)
Стоян В. А. - О математическом моделировании задач управления динамикой толстых упругих плит. ІІ. Управление при дискретно заданном желаемом состоянии, Двирничук К. В. (2015)
Сергиенко И. В. - Интерлинация эрмитового типа на системе непересекающихся линий (Обзор), Литвин О. Н., Литвин О. О., Ткаченко А. В., Грицай О. Л. (2015)
Малачивский П. С. - Чебышевское приближение экспоненциальным выражением с относительной погрешностью, Пизюр Я. В., Данчак Н. В., Оразов Э. Б. (2015)
Дунаев Б. Б. - Динамика благосостояния населения страны (2015)
Иванчук М. А. - Сравнение методов распределения наблюдений на классы при прогнозировании наличия осложнений у тяжелобольных, Малык И. В. (2015)
Рачковский Д. А. - Формирование отражающих сходство бинарных векторов с использованием случайных бинарных проекций (2015)
Титул, содержание (2015)
Киселева Е. М. - Теория непрерывных задач оптимального разбиения множеств как универсальный математический аппарат построения диаграммы Вороного и ее обобщений. I. Теоретические основы, Коряшкина Л. С. (2015)
Завадский И. А. - Метод декодирования помехоустойчивого кода переменной длины на основе конечных автоматов (2015)
Костенко А. В. - Математическая модель рассеяния волн импедансной решеткой (2015)
Сергиенко И. В. - Предсказание структуры генов с использованием смесей вероятностных распределений, Гупал А. М., Островский А. В. (2015)
Ксиангуан Ксу - Системный анализ производства угля с учетом безопасности снабжения энергией, водой и продовольствием в Китае, Джунлиан Гао, Гуинь Чао, Ермольев Ю. М., Ермольева Т. Ю., Кряжимский А. В., Ровенская Е. А. (2015)
Гончар Н. С. - Математическая модель работы банка (2015)
Ясинский В. К. - Исследование флуктуаций колебаний параметрического лампового генератора с запаздывающей обратной связью, Малык И. В. (2015)
Кабанов К. И. - Характеризация распределений с плотностями типа атомарных функций, Колодяжный В. М. (2015)
Ромм Я. Е. - Компьютерно-ориентированный анализ устойчивости на основе рекуррентных преобразований разностных решений обыкновенных дифференциальных уравнений (2015)
Козин И. В. - Эволюционно-фрагментарная модель задачи трассировки, Кривцун Е. В., Пинчук В. П. (2015)
Капустян В. Е. - Распределенное управление с общим квадратичным критерием в специальной норме для систем, описываемых параболо-гиперболическими уравнениями с нелокальными краевыми условиями, Пышнограев И. А. (2015)
Львов M. C. - О структуре полиномиальных инвариантов линейных циклов (2015)
Марценюк В. П. - Качественный анализ системы противоопухолевого иммунитета на основе дерева решений, Андрущак И. Е., Гвоздецкая И. С. (2015)
Барановский Н. В. - Алгоритмы распараллеливания математической модели лесных пожаров на суперкомпьютерах и теоретические оценки эффективности параллельных программ (2015)
Зубарева Е. А. - Система электронного правительства Украины и способ повышения безопасности ее функционирования, Белов С. В. (2015)
Титул, содержание (2015)
Киселева Е. М. - Теория непрерывных задач оптимального разбиения множеств как универсальный математический аппарат построения диаграммы Вороного и ее обобщений. II. Алгоритмы построения диаграмм Вороного на основе теории оптимального разбиения множеств, Коряшкина Л. С. (2015)
Бодянский Е. В. - Адаптивный метод гибридного обучения эволюционирующей нейро-фаззи системы, Бойко Е. А., Плисс И. П. (2015)
Рысцов И. К. - Примитивные и неприводимые автоматы (2015)
Сергиенко И. В. - Взвешенное сингулярное разложение матриц с вырожденными весами на основе взвешенных ортогональных преобразований, Галба Е. Ф. (2015)
Сергиенко И. В. - Высокопродуктивные методы идентификации параметров компетитивной диффузии в неоднородных средах нанопористых частиц, Петрик М. Р., Фрессар Ж., Леклерк С. (2015)
Прусов В. А. - Многошаговый метод численного решения задачи моделирования циркуляции атмосферы в постановке задачи Коши, Дорошенко А. Е. (2015)
Коваленко А. А. - Задача балансной компоновки 3D-объектов: математическая модель и методы решения, Романова Т. Е., Стецюк П. И. (2015)
Меликов А. З. - Численный анализ системы обслуживания с обратной связью, Пономаренко Л. А., Кулиева Х. Н. (2015)
Касьянов П. О. - О существовании сильно непрерывных физических решений классов автономных эволюционных вариационных неравенств (2015)
Емец О. А. - Комбинаторная оптимизационная модель упаковки прямоугольников со стохастическими параметрами, Барболина Т. Н. (2015)
Баранов А. Ю. - Гибридные алгоритмы решения линейных систем для конечно-элементного моделирования процессов фильтрации, Белоус М. В., Сергиенко И. В., Химич А. Н. (2015)
Русанов В. А. - О расширении в гильбертовом пространстве дифференциальной реализации счетного пучка нелинейных процессов "вход–выход", Лакеев А. В., Линке Ю. Э. (2015)
Косаревич Е. В. - Теоретико-игровые модели конкуренции производителей со случайными выпусками в условиях дуополии дифференцированных товаров, Елейко Я. И. (2015)
Воронцова Е. А. - Синтез секущих и отделяющих плоскостей в одном методе негладкой оптимизации, Нурминский Е. А. (2015)
Песчанский А. И. - Полумарковская модель однолинейной системы обслуживания с потерями и техническим обслуживанием ненадежного канала, Коваленко А. И. (2015)
Королюк Д. В. - Классификация бинарных детерминированных статистических экспериментов с настойчивой регрессией (2015)
Никитин А. В. - Асимптотика стохастического диффузионного процесса переноса с точкой равновесия критерия качества (2015)
Шило Г. Н. - Стратегии назначения интервальных допусков (2015)
Титул, содержание (2015)
Редько В. Н. - Об инвариантности ключей относительно операций табличных алгебр, Буй Д. Б., Сенченко А. С. (2015)
Чеботарев А. Н. - Согласование взаимодействующих автоматов (2015)
Алексейчук А. Н. - Улучшенная верхняя граница для относительного расстояния между булевой функцией и множеством k-мерных функций (2015)
Летичевский А. А. - Парадигмы модельного и символьного тестирования программных систем (2015)
Косаревич Р. Я. - Сегментация изображений на основе оценивания тенденции к формированию кластеров элементами изображения с помощью характеристик точечного поля, Русын Б. П., Корний В. В., Керод Т. И. (2015)
Михайлюк В. А. - О сложности вычисления параметров устойчивости в задачах булева программирования, Лищук Н. В. (2015)
Борисенко В. И. - Алгоритм, устанавливающий эквивалентность детерминированных многоленточных автоматов (2015)
Павленко В. Б. - Частный случай разрешающего полинома (2015)
Стоян В. А. - О некоторых результатах математического моделирования динамики не полностью наблюдаемых пространственно распределенных систем (2015)
Мартынюк Т. Б. - Формализация алгоритма классификации объектов, Кожемяко А. В., Куперштейн Л. М. (2015)
Денисов С. В. - Сходимость модифицированного экстраградиентного метода для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами, Семенов В. В., Чабак Л. М. (2015)
Королюк Д. В. - Статистические эксперименты в сбалансированной марковской случайной среде (2015)
Павленко О. - Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности, Пола А., Царьков Е. (2015)
Исканаджиев И. М. - Нижний альтернированный интеграл Понтрягина для дифференциальных включений (2015)
Панченко Б. Е. - Высокоточные максимальные напряжения в задаче о взаимодействии упругих волн с системой цилиндрических полостей в условиях плоской деформации, Сайко И. Н. (2015)
Задирака В. К. - Применение CAPTCHA в компьютерной стеганографии, Кудин А. М., Швидченко И. В., Бределев Б. А. (2015)
Рачковский Д. А. - Оценка сходства векторов по их рандомизированным бинарным проекциям (2015)
Семенов В. Ю. - Метод нахождения всех корней системы нелинейных алгебраических уравнений, основанный на операторе Кравчика (2015)
Вавиленкова А. И. - Основные принципы синтеза логико-лингвистических моделей (2015)
Бардаш С. В. - Про обгрунтованість розгляду контролінгу як форми внутрішнього контролю (2011)
Пашкевич М. С. - Інноваційна діяльність господарчих суб’єктів у регіональній інноваційній системі (2011)
Кулініч О. М. - Сучасні проблеми ресурсоспоживання економіки України в умовах глобальних процесів (2011)
Боринець С. Я. - Історичні аспекти виникнення та еволюціїї форм державних запозичень, Могилко Л. В. (2011)
Томарева В. В. - Процес стратегічного управління регіональним розвитком в Україні:напрями його удосконалення (2011)
Семенченко Н. В. - Консалтингові проблеми реструктуризації підприємств України (2011)
Буй Т. Г. - Проблеми використання корпоративних єврооблігацій для залучення коштів на міжнародних ринках капіталу (2011)
Профатило О. В. - Специфіка використання маркетингу комерційними банками України, Кирилова Л. І. (2011)
Ігнатова О. М. - Стистична оцінка діяльності національного банку України на відкритому ринку, Філімонова О. Ю. (2011)
Пащук Л. В. - Визначення потреби підприємства в персоналі на основі плану маркетингу (2011)
Мачок Є. В. - Формування ефективного механізму конвергенції промислових політик європейського союзу (2011)
Юдіна О. І. - Обгрунтування моделі управління інноваціями як чинниками ресурсозбереження на підприємстві (2011)
Дороніна І. І. - Міжнародні особливості інвестиційної діяльності пенсійних фондів (2011)
Гала С. В. - Із досвіду реформування вищої освіти Китаю (2011)
Лізогуб Р. П. - Аналіз дослідження і формування платежів за забруднення навколишнього середовища (2011)
Труш Н. І. - Формування матеріально-технічної бази виробництва продукції рослинництва (2011)
Мазуренко А. В. - Розвиток іро в Україні (2011)
Антонюк О. В. - Сучасний стан стратегії просування бренда держави в Україні (2011)
Довга Т. М. - Впровадження сучасних технологій рециклінгу твердих побутових відходів (2011)
Площик М. В. - Умови функціонування ринкової економіки (2011)
Ясковець Ю. В. - Флуктуації світових товарних ринків в умовах глобалізації (2011)
Нестеренко В. П. - Стратегії та вартість міжнародних банків (2011)
Амелін С. К. - Напрями вдосконалення державного регулювання фінансового лізингу (2011)
Груба Г. І. - Тенденції захисту інтелектуальної власності в Україні (2011)
Дмитренко Г. В. - Проблеми ефективності використання бюджетних коштів на підготовку кадрів вищими навчальними закладами (2011)
Банчук М. В. - Облік ресурсів у стратегії державного управління охороною здоров’я населення (2011)
Алейнікова О. В. - Взаємодія і розмежування функцій державного регулювання апк на державному і регіональному рівнях (2011)
Васільєва Л. М. - Удосконалювання механізму державного регулювання регіональних агропромислових комплексів (міжрегіональна модель) (2011)
Григорчак І. М. - Політико-адміністративна відповідальність української еліти:історичний досвід (2011)
Лисенко О. Ю. - Особливості розвитку бюджетного менеджменту в Україні (2011)
Веремчук А. В. - Механізми державного управління у сфері дорожнього господарства України (2011)
Безбах Н. В. - Державно-приватне партнерство в реалізації проектів транспортної інфраструктури, Брагінський В. В. (2011)
Гасюк І. Л. - Професіоналізація державного службовця в галузі фізичної культури і спорту:технологія та зміст (2011)
Леньо Р. В. - Інституційні аспекти реорганізації лісового господарства України в контексті державного управління (2011)
Литвин П. В. - Фінансово-економічний механізм регулювання страхової діяльності в Україні (2011)
Коваленко М. М. - Новий формат незалежності національного банку України (2011)
Мусієнко І. І. - Реформування системи вищої освіти України у напрямі розбудови єдиного європейського простору (2011)
Петросова О. В. - Актуальні питання формування президентського кадрового резерву для воєнної організації держави та правоохоронних органів (2011)
Репешко П. І. - Механізми кадрового забезпечення судово- експертної діяльності в Україні (2011)
Кравченко М. В. - Регулювання та розвиток конкуренції авіаперевізників світу та України (2011)
Миговський М. Л. - Нормативно-правове забезпечення управління спільною власністю територіальних громад в Україні (2011)
Ткаченко І. С. - Ентропійний аналіз гармонійності складових бюджету (на прикладі бюджету донецької області), Сухіна О. О., Ткаченко М. І. (2011)
Ахромкін Є. М. - Концепт інноваційної моделі забезпечення ефективного використання регіональних ресурсів (2011)
Семак Б. Б. - Ефективне використання рослинної текстильної сировини як передумова формування вітчизняного ринку екотекстилю (2011)
Антонова С. Є. - Удосконалення тарифу на послуги централізованого водопостачання (2011)
Гавриш О. А. - Інноваційний чинник конкурентоспроможності українських машинобудівних підприємств, Савченко С. М. (2011)
Ганечко І. Г. - Передінвестиційні дослідження як основа оптимізації вартісних та якісних параметрів проекту (2011)
Дворецький А. М. - Методичні підходи розрахунку вартості ріллі на основі відновлення енергетичного ресурсу гумусу (2011)
Кірдіна О. Г. - Пріоритетність інвестиційно-інноваційних проектів на залізничному транспорті (2011)
Дернова І. А. - Державний борг та динаміка курсу національної валюти: статистична оцінка (2011)
Подмарьов О. Ю. - Необхідність та значення прийняття сучасного податкового кодексу в аспекті впливу прибуткового оподаткування на інвестиційну діяльність підприємств (2011)
Князевич А. О. - Математичне моделювання й експертна оцінка ефективності господарського механізму управління інноваційним розвитком підприємств АПК, Крайчук О. В. (2011)
Одінцов М. М. - Механізми регулювання розвитком продовольчого ринку (2011)
Сафонов Ю. М. - Стратегія і структура: економічний стан потенціалу сировинного комплексу текстильної промисловості України (2011)
Луцька Т. В. - Оцінка конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємств-туроператорів competitiveness business processes estimation of tour-operators (2011)
Чепеленко А. М. - Транскордоннне співробітництво в процесі європейської інтеграції України (2011)
Юхновська Ю. О. - Удосконалення організаційної структури управління ЗАТ "ЗАЗ" (2011)
Бездітко Ю. М. - Принципи розробки програм фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств (2011)
Риженко О. М. - Забезпечення синхронізації складання бюджетів акціонерних товариств (2011)
Антонова И. В. - Применение методов фрактального анализа к исследованию временных рядов, Чикина Н. А. (2015)
Барило Г. І. - Створення моделі інформаційно-обчислювальної системи для пристроїв неінвазивної діагностики, Вірт В. В., Готра З. Ю., Івах М. С., Кожухар О. Т. (2015)
Бойко Д. А. - Метод повышения качества визуализации рентгенологических изображений, Филатова А. Е. (2015)
Вавіленкова А. І. - Умови тотожності логіко-лінгвістичних моделей простих речень природної мови (2015)
Даниленко А. Ф. - Определение позиции образца в ЯМР спектрометре, Дьяков А. Г., Ребенок Н. И., Низий А. В. (2015)
Дмитриенко В. Д. - Нейронная сеть, распознающая группы изображений, Леонов С. Ю., Главчев Д. М. (2015)
Дмитриенко В. Д. - Применение нейронной сети многослойной ассоциативной памяти для оптимального выбора оборудования технологического процесса, Хавина И. П., Бречко В. А. (2015)
Дорош О. І. - Медичний мобільний пристрій на базі ОС ANDROID (2015)
Злепко С. М. - Автоматизована система для дослідження та прогнозування когнітивної поведінки людини під час екстремальних ситуацій, Навроцька К. С., Коваль Л. Г. (2015)
Зыков И. С. - Исследование HUD-подобных интерфейсов, Лейбенко Г. Ю., Лейбенко Е. И. (2015)
Калюжный Н. М. - Выбор методов оценивания потерь и разработка программных моделей для оценивания электромагнитной доступности средств радиомониторинга, Галкин С. А., Коржуков К. Н., Семенов Г. Н., Чернов А. Б. (2015)
Карасюк В. В. - Исследование информационной модели образовательного пространства студента при изучении гуманитарных дисциплин, Иванов С. Н. (2015)
Козловская В. А. - Системный подход к проблеме разработки программного обеспечения для оценки психического статуса здоровья, Котова А. Б. (2015)
Коцун В. І. - Моделювання процесу розповсюдження світла в планарних рідкокристалічних структурах (2015)
Мнушка О. В. - Адаптивна система керування позиціонуванням супутниковою антеною, Ніконов О. Я., Савченко В. М. (2015)
Пасічник В. В. - Моделювання паралелізму в освітніх процесах осіб з особливими потребами, Шестакевич Т. В. (2015)
Тимашова Л. А. - Технология интеллектуального производственного моделирования виртуальных предприятий, Витковски Т. (2015)
Ткачева Е. Б. - Применение аппарата Е-сетей для решения задач анализа и верификации программно-конфигурируемых сетей, Саад Иссам, Джамал Салим Мохаммед (2015)
Реферати (2015)
Біленко Т. - Духовні засади діалогу (2014)
Більченко Є. - Міфологема "Схід – Захід" та український контекст:православна соборність і католицький персоналізм (2014)
Карповець М. - Філософська рецепція геніальності як антропологічного феномену (2014)
Клок Т. - Свобода як атрибут людського буття (2014)
Коханевич О. - Симулятивна природа телевізійного простору (2014)
Мовчан В. - Діалектика добра і зла в контексті творчих засад життя (2014)
Стратонова Н. - Самоідентифікація особистості у віртуальному просторі гри (2014)
Зайцев М. - Європа як концепт (2014)
Петрушенко О. - Когнітивні характеристики утопічної свідомості (2014)
Солонько Л. - Феноменологія буттєвого досвіду (2014)
Яруш М. - Становлення нової культури мислення як суспільний імператив (2014)
Возняк В. - Соотношеие рассудка и разума в философии Павла Флоренского (2014)
Джигіта А. - Рефлексія і темпоральні підстави її функціонування у феноменології Едмунда Гусерля (2014)
Пхиденко С. - Навья-ньяя: з історії становлення логічнї школи в Індії (2014)
Семенов А. - Філософія людини в духовній культурі Стародавнього Сходу XV–III ст. до н.е. (2014)
Сичевська-Возняк О. - Генеза проблеми теодицеї в античній філософії (2014)
Головей В. - Естетичний вимір сакрального світовідношення (2014)
Дем’янова Н. - "Етніка" в сучасному живописі: на прикладі українського та сибірського мистецтва (2014)
Кутузова Г. - Становлення і концептуалізація проблеми естетичної свідомості: філософський аналіз (2014)
Степанов В. - Взаимовлияние эстетики и онтологии компьютерных игр (2014)
Сулацкова О. - Екологічна естетика як філософія гармонії між людиною та природою (2014)
Ямчук П. - Теоретичне осмислення етапів формування філософії та естетики українського літературного імпресіонізму: від початків до організаційного розгрому (2014)
Борейко Ю. - Буденна свідомість та практика в площині повсякденності релігії (2014)
Возняк О. - Церква як євхаристійне спілкування (2014)
Куцик А. - Католицизм на історичній Волині: соціально-церковний аспект (поч. ХХ ст.. до 1941 р.), Шостак В. (2014)
Распопов Є. - Танатологічний компонент атанасії у світоглядній картині міфології та релігії: компаративний аналіз (2014)
Юрова И. - Определение границ понятий веры и внушения (2014)
Наші автори (2014)
Рабінович П. - Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів), Цебенко С. (2015)
Гончаренко В. - Конституційне будівництво в Україні за часів нової економічної політики (1921–1929 рр.) (2015)
Лук’янов Д. - Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем (2015)
Любченко М. - Мова і право: питання співвідношення (2015)
Настюк В. - Політико-правові проблеми протидії корупційним явищам в Україні, Бєлєвцева В. (2015)
Гаращук І. - Реформи організації та функціонування місцевого самоврядування в країнах Балтії, Петришин О. (2015)
Летнянчин Л. - Актуальні проблеми застосування законодавства України про військові адміністративні правопорушення: конституційно-правовий аспект, Ченикаєв О. (2015)
Кухарєв О. - Сутність спадкової трансмісії у спадковому праві України (2015)
Рішняк М. - Принципи права в діяльності Національної служби посередництва і примирення (2015)
Голіна В. - Світова злочинність: сучасні тенденції та стратегії протидії, Колодяжний М. (2015)
Демидова Л. - Безтілесна річ як предмет злочину (2015)
Тітко І. - До питання правової природи інституту приватного обвинувачення в кримінальному процесі (2015)
Возна В. - Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері господарювання: удосконалення законодавчого забезпечення (2015)
Мукомела І. - Інформаційне суспільство та його ознаки: теоретико-правовий аспект (2015)
Муртіщева А. - Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах – членах ЄС (2015)
Тацій В. - Володимир Володимирович Сташис. його ідеї у справах учнів (2015)
Скрипнюк О. - Стратегія конституційного оновлення України на сучасному етапі (2015)
Голіна В. В. (2015)
Швець М. Я. (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Возняк С. - Патріотизм і гуманізм: український історико-філософський контекст (2014)
Возняк В. - Оправдание кантовского агностицизма (2014)
Возняк с. - Формальність і змістовність культуротворчої активності у філософських пошуках Й. Г. Фіхте (2014)
Волосатова М. - Зародження ідеї філософії господарства у В. С. Соловйова (2014)
Гусева Н. - Редукционизм и развитие современной философии как проблема (2014)
Колесникова Л. - Філософсько-економічні рукописи Миколи Руденка: неоці́нений нащадками неоцінéнний скарб (2014)
Пхиденко С. - "Ньяя-сутри": інтерпретація категорії прамана (2014)
Більченко Є. - Ніщо як Усе: на перехресті традиційного Сходу й авангардного Заходу (2014)
Гребенюк А. - Інтерактивна література як новий феномен української культури (2014)
Мовчан В. - Герои Николая Гоголя и современная культура (2014)
Пригода Т. - Дискурс тіла в культурі Сходу: окцидентальні рефлексіЇ (2014)
Москвич О. - Феноменологія сучасної медіареальності: експлікація понять (2014)
Сохацька О. - Особливості освітніх мотивацій та ціннісні орієнтації студентської молоді (2014)
Сулацкова О. - Проблеми становлення екологічної політики в Україні як основного чинника формування екологічної культури сьогодення (2014)
Борейко Ю. - Повсякденність як модус соціального буття (2014)
Сільвестрова О. - Проблема здійсненності та нездійсненності цілей у філософсько-історичному розумінні (2014)
Сливка Б. - Особа дошкільника у пастирології: філософія пізнання (2014)
Старинский В. - Философские основания реализации дидактических принципов в организации учебного процесса дистанционного обучения, Куприн А., Савчук Д. (2014)
Юрова И. - Социально-психологический подход к проблемам теории познания (2014)
Яременко Л. - Усвідомлення естетики сенсу життя особистості в позашкільній освіті (2014)
Головей В. - Час у сакральному вимірі: феноменологічний та екзистенціальний аспекти (2014)
Донец И. - Особенности феномена музыки как объекта мышления (2014)
Кисла Н. - Видовище у фото- та кіномистецтві (2014)
Столярчук Н. - Український кубофутуризм: екстерівський варіант (2014)
Ямчук П. - Філософія й естетика вітчизняного літературного імпресіонізму: європейські джерела, українська генеза, радянський розгром (2014)
Дмитрук І. - Концепція "теології процвітання" як суспільно-філософської доктрини новітньої форми п’ятидесятництва (2014)
Пам’яті професора С. М. Возняка (2014)
Возняк В. - Кант и русская философия (обзор) (2014)
Наші автори (2014)
Живолупов C. А. - Современная парад игма не йропласт ичност и (теоретические аспекты и практическая значимость), Самарцев И. Н., Сыроежкин Ф. А. (2014)
Кузнецова С. М. - Транскраниальная магнитная стимуляция в неврологии, Скачкова Н. А. (2014)
Козёлкин А. А. - Особенности течения острого периода повторного мозгового ишемического полушарного инсульта, Кузнецов А. А., Новикова Л. В. (2014)
Кузнецова С. М. - Фенотипические особенности реорганизации биоэлектрической активности головного мозга у больных инсультом с различными полиморфизмами генов, Ларина Н. В., Шульженко Д. В. (2014)
Насонова Т. И. - Хроническая ишемия мозга и метаболический синдром, Сазонов И. В., Гончар А. Ю., Колосова Т. В., Рябиченко Т. М., Головченко Ю. И. (2014)
Никонов В. В. - Острая церебральная недостаточность ишемического генеза – фармакологическая коррекция, Савицкая И. Б. (2014)
Поясник І. М. - Структурні зміни речовини головного мозку в пацієнтів на фоні хронічного обструктивного захворювання легень, Герасимчук Р. Д. (2014)
Кузнецов В. В. - Современное представление о роли ГАМК в коррекции нейрокардиальной патологии, Егорова М. С. (2014)
Насонова Т. И. - Старение мозга: возможности нейрогеропротекторной терапии, Сазонов И. В. (2014)
Гавалко Ю. В. - Эффективная комбинированная нейропротекция в лечении цереброваскулярной патологии, Клименко О. В. (2014)
Кистень О. В. - Клиническая и нейрофизиологическая реализация эффектов ритмической транскраниальной магнитной стимуляции при височной эпилепсии, Евстигнеев В. В., Улащик В. С. (2014)
Неверовский Д. В. - Дифференциальный диагноз дисциркуляторной энцефалопатии в амбулаторной практике, Случевская С. Ф., Парфенов В. А. (2014)
Цимейко О. А. - Эффективность каротидной эндартерэктомии у больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, Авазашвили И. Д., Гончаров С. А. (2014)
Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация-2014 (2014)
Памяти Никиты Борисовича Маньковского (24.12.1914-3.12.2014) (2014)
КонференціЇ (2014)
Арцишевська О. Р. - У пошуках себе (механізми самовизначення людини) (2012)
Більченко Є. В. - Концепт Іншого в сучасній гуманістиці: трансценденталізм versus діалогізм (2012)
Васюк Т. І. - Об’єктивність моральної оцінки вчинку (2012)
Вербицька Т. Я. - Сучасна картина світу як трагедія несвободи та ілюзій (2012)
Возняк С. С. - Ейдетичне споглядання як форма культурної комунікації та спосіб пізнання культурної реальності, Сичевська-Возняк О. М. (2012)
Глебова Н. І. - Концепція етнокультурного простору: теоретико-методологічні підходи (2012)
Грабовська І. М. - Концепт "української України": до питання про політичну, ідеологічну та культурну ідентифікацію України (2012)
Гусева Н. В. - Межкультурная коммуникация как объект рассмотрения в контексте цивилизации и культуры (2012)
Кутузова Г. І. - Формування та розвиток естетичної культури особи: філософсько культурологічний аспект (2012)
Метельова Т. О. - Феномен "Іншого" в структурі комунікації: проблема людини (2012)
Сохацька О. А. - Творчий потенціал світоглядної культури особистості (2012)
Сулацкова О. Ф. - Філософські вектори становлення і розвитку екологічної культури сьогодення (2012)
Талько Т. М. - Особливості розгортання антропологічної рефлексії в концепції М. Вудман (2012)
Шевчук І. П. - Сучасний простір медіа-культури: традиційні та інноваційні засоби впливу (2012)
Юрова И. В. - Бытие человеческой самости как воспроизводство культуры сознанием индивида:фактор внушения (2012)
Гудзь Е. А. - Общее состояние и пути развития философии авторитета (2012)
Добридень О. В. - Сутнісні аспекти формування споживацької ідентичності в умовах інформаційного суспільства (2012)
Ліщук-Торчинська Т. П. - Репрезентативна функція історичного наративу: підхід Франка Анкерсміта (2012)
Малинка Ю. Г. - Типологізація толерантності в сучасному суспільстві (2012)
Мовчан Т. М. - Поглиблення морально-етичної деградації українського політикуму (2012)
Петрова І. М. - Фемінізація трудової міграції та її вплив на дисфункцію українських сімей мігрантів (2012)
Ситник О. І. - Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності (2012)
Триндюк В. А. - Суспільні комунікативні процеси та їх вплив на студентську молодь (2012)
Чупринський Б. О. - Метапрофесійна спільність формування правової свідомості юриста (2012)
Ганаба С. О. - Мережна освіта: pro et contra (2012)
Костюк Т. В. - Ідентичність у системі комунікативних зв’язків освіти: вітчизняний вимір, Возняк С. С. (2012)
Полухтович Т. Г. - Культура спілкування студентів (2012)
Юхименко Н. Ф. - Філософсько-освітні виміри формування та становлення системи освіти України в період тоталітаризму (2012)
Ємець Т. М. - Інтегративність українознавчих розвідок Івана Огієнка (філософсько методологічний аналіз) (2012)
Пхиденко С. С. - Логіко-філософські аспекти комунікаційних процесів у індійському брахманізмі і буддизмі (2012)
Река К. В. - Антропологічне розуміння свободи в контексті філософії А. Камю (2012)
Супрун Н. Т. - Поняття "прикладної логіки" в рукописній спадщині П. Юркевича (2012)
Дем’янова Н. О. - Еволюція людського та божественного образу в українському живописі:національна специфіка (2012)
Москвич О. Д. - Діалектика об’єктивного та суб’єктивного у фототворчості: культурологічний аспект (2012)
Самчук С. Ю. - Музичний авангард: основні ідеї, Пригода Т. М. (2012)
Степанюк І. В. - Хореографічна культура як органічний складник духовного життя особистості (2012)
Столярчук Н. М. - "Неовізантизм" Михайла Бойчука: історико-культурні та художньо естетичні засади (2012)
Борейко Ю. Г. - Конфесійна ідентичність інституційних виявів сучасного українського православ’я (2012)
Владиченко Л. Д. - Діяльність вищих органів виконавчої влади у сфері державно-конфесійних відносин (2012)
Пахомова І. Г. - Шляхи підвищення частки заробітної плати в собівартості продукції, Недощак О. Л. (2011)
Нестеренко Ж. К. - Аналіз та облік процентних і комісійних доходів та витрат пат КБ "Приватбанк", Зоря І. В. (2011)
Алексеєнко І. М. - Ситуація на ринку пшениці і гречки та економічні ризики щодо інтенсифікації виробництва (2011)
Адамовська В. С. - Особливості методики розрахунку ефективності використання нової техніки у порівнянні з базовою (2011)
Черніченко В. Є. - Оцінка ефективності використання управлінського персоналу підприемства за допомогою економетричної моделі, Ламбіна О. О. (2011)
Височин І. В. - Особливості товарообороту підприємства як економічного показника (2011)
Шестакова А. Є. - Теоретико-ігрова модель оцінювання реалізації послуг суб’єктами туристичного ринку регіону (2011)
Глущенко О. В. - Фінансовий інжиніринг: інновації та загрози (2011)
Гедройц Г. Ю. - Сучасні технології стратегічного планування на машинобудівних підприємствах України, Маслак О. І. (2011)
Нусінова О. В. - Методичні підходи до визначення вартості чистих активів гірничо-збагачувальних комбінатів (2011)
Колдовский В. В. - Актуальні проблеми оцінки якості в управлінні програмними проектами з автоматизації економіки (2011)
Шевчук Ю. І. - Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів промислового підприємства, Пирогов Д. Л. (2011)
Жовновач Р. І. - Про впорядкування факторів формування конкурентоспроможності підприємства (2011)
Подвисоцький Ю. А. - Аналіз впливу фінансових інвестицій на економічний розвиток країни (2011)
Иншин И. Л. - Моделирование процесса управления взаимодействием государства и бизнеса с учетом угроз экономической безопасности (2011)
Дубина В. С. - Оптимізація випуску продукції малого підприємства з використанням економіко-математичного моделювання, Черевик Н. В. (2011)
Гришко Н. Є. - Особливості формування дивідендної політики підприємства, Линник Т. С. (2011)
Шліхта В. М. - Процесний підхід як механізм підвищення ефективності документообігу наукової установи, Караваєв С. В. (2011)
Стасюк Н. В. - Механізм управління товарооборотом як соціально-економічна система (2011)
Гриджук І. А. - Прийняття інвестиційних рішень в умовах багатокритеріальноі невизначеності: теоретичний аспект (2011)
Іванова М. О. - Інвестиційні стратегії в умовах асиметричного розвитку регіонів (2011)
Наумко Ю. С. - Теоретичні засади формування системи управління трудовими ресурсами (2011)
Куденко Н. В. - Удосконалення рекламної діяльності на ринку керамічної плитки, Гнатівська Д. П. (2011)
Бут Ю. С. - Економічне обґрунтування адаптації країн європейського союзу до наслідків кліматичних змін (2011)
Солнцев С. О. - Особливості сегментування промислового ринку, Бабак Т. В. (2011)
Штангрет А. М. - Моделювання загроз для економічної безпеки підприємств авіаційної галузі (2011)
Ткачова А. В. - Економічний механізм управління логістичною діяльністю металургійних підприємств (2011)
Румянцев А. П. - Теоретичні аспекти аналізу конкуренції та конкурентоспроможність підприємств у сучасних ринкових умовах, Мірошниченко В. Ю. (2011)
Ступнікер Г. Л. - Управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі економічної діагностики (2011)
Олійник Л. В. - Економічні інструменти як провідний фактор  подолання екологічної кризи, Аніщенко В. О. (2011)
Лєонов С. В. - Концептуальні засади побудови багаторівневої системи антикризового управління банківською діяльністю, Афанасьєва О. Б. (2011)
Ткаченко І. В. - Система оподаткування приватної промисловості у роки нової економічної політики (1921-1928 рр.) (2011)
Ромусік Я. В. - Динаміка продуктивності праці економіки України у контексті диспропорційності міжнародних порівнянь (2011)
Боярська М. О. - Розробка моделі управління інноваційними процесами (2011)
Криворотько Я. С. - Порівняльна характеристика стандартів якості на плодово-ягідну продукцію України і Європейського союзу (2011)
Сацик В. І. - Цикли міжнародної конкурентоспроможності країн-ключових інноваторів (2011)
Харченко С. В. - Передумови та економічні аспекти розвитку молокопереробних підприємств України (2011)
Кудріна О. Ю. - Розробка та обгрунтування процедури планування податкових трансакційних витрат  промислового підприємства, Кроленко М. С. (2011)
Семенченко Н. В. - Генеза корпоративних конфліктів (2011)
Сердюк Б. М. - Питання оцінки економічного збитку підприємства від низької якості теплопостачання, Шекера М. В. (2011)
Левковська Л. В. - Фактори та принципи забезпечення корпоративного управління (2011)
Панков О. І. - Сталий розвиток у сільському господарстві (2011)
Сіліна С. В. - Вибір критеріїв та методів оцінки ефективності інвестицій природоохоронного призначення (2011)
Приходько В. П. - Теоретичні основи взаємодії територіальних виробничих комплексів з державними інституціями: пріорітети забезпечення розвитку регіонів (2011)
Ткаченко С. М. - Сутність економічної стійкості підприємств та її складові (2011)
Ібрагімхалілова Т. В. - Потенціал розвитку ринку транспортно-логістичних послуг в Україні (2011)
Аптекар С. С. - Оцінка фінансово-економічної безпеки гірничо-збагачувальних комбінатів (2011)
Авдєй О. К. - Етапи розвитку курсової політики України (2011)
Андрущенко О. Ю. - Теоретико-методичні підходи до визначення санації та санаційної спроможності підприємства (2011)
Ковальская Л. С. - Методический подход к оценке регионального потенциала (2011)
Петренко Ю. О. - Концептуальні засади місцевого оподаткування в промисловому місті (2011)
Павлова Г. Є. - Зарубіжний досвід переходу до інноваційного типу розвитку аграрного сектору національної економіки (2011)
Червяков І. М. - Розвиток промислового комплексу регіону на якісно новій основі (2011)
Віничук С. М. - Пам’яті видатного вченого-невролога й педагога, професора Микити Борисовича Маньковського (2015)
Евтушенко С. К. - Сочетание церебро-каротидного и коронарного атеросклероза как базисной причины ишемических инсультов, Марусиченко Е. А., Евтушевская А. Н., Марусиченко В. В. (2015)
Григорова И. А. - Состояние оксидантно-антиоксидантной системы у больных с повторными нарушениями мозгового кровообращения, Ескин А. Р, Тихонова Л. В., Куфтерина Н. С., Ярош В. А. (2015)
Мищенко В. Н. - Структурно-функциональные изменения головного мозга в динамике наблюдения у больных с "немыми" инфарктами головного мозга (2015)
Прокопів М. М. - Водорозчинна форма біофлаваноїду кверцетину в лікуванні хворих із гострим ішемічним інсультом (2015)
Кузнецова С. М. - Влияние блокатора 5-НТ2-рецепторов нафтидрофурила на психоэмоциональное состояние, биоэлектрическую активность головного мозга и церебральную гемодинамику у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, Лукач О. И., Мазур С. Г. (2015)
Жданова В. М. - Застосування фізіотерапевтичних методів у комплексному лікуванні хворих із окоруховими порушеннями, оперованих із приводу нейрохірургічної судинної патології, Цімейко О. А., Задоянний Л. В., Єгорова К. С., Васюта В. А., Братусь Н. Н. (2015)
Дюба Д. Ш. - Роль когнитивных нарушений у больных с сочетанным поражением сонных и коронарных артерий, Евтушенко С. К., Морозова А. В., Гончарова Я. А. (2015)
Стаднік С. Н. - Когнітивні розлади у пацієнтів із персистуючою формою фібриляції передсердь (2015)
Пулик О. Р. - Післяінсультні когнітивні порушення та підходи до їх лікування, Смоланка В. І. (2015)
Карабань І. М. - Сучасні аспекти діагностики та медикаментозної терапії хвороби Паркінсона, Карасевич Н. В. (2015)
Бачинська Н. Ю. - Ефективність лікування мемантину гідрохлоридом хворих похилого віку з синдромом деменції, Рожелюк І. Ф., Холін В. О., Тихоненко О. О., Пішель І. М., Леонов Ю. І. (2015)
Коваленко О. Е. - Актуальные вопросы курации "неврологического" больного в практике семейного врача (2015)
Козявкін В. І. - Компоненти м’язового тонусу та методика кількісного вимірювання спастики, Качмар О. О., Волошин Т. Б., Гордієвич М. С. (2015)
Опришко В. І. - Дослідження дії комбінацій анальгетиків із антиконвульсантом при підвищеній судомній готовності мозку, Мамчур В. Й., Носівець Д. С., Старовойтова Н. А. (2015)
Пітик М. І. - Невропатія лицевого нерва у дітей: деякі аспекти діагностики та лікування, Ліскевич І. І. (2015)
Дубенко Е. Г. - Нарушения мочеиспускания при заболеваниях нервной системы и методы их патогенетического лечения (2015)
Морозова О. Г. - Боль в спине: опыт применения в комплексной терапии препаратов Синметон и Протекон®, Ярошевский А. А. (2015)
Кузнецов В. В. - Особенности диагностики и лечения венозной энцефалопатии, Шульженко Д. В. (2015)
Маркин С. П. - Неврологические проявления сахарного диабета (2015)
Рецензия на монографию (2015)
Анонсы (2015)
Ангелова А. - Концепція старості, довголіття та безсмертя у міфології синто (2013)
Арцишевська О. - Сутнісний аналіз самовизначення людини (2013)
Більченко Є. - Тяжкість легкості: буття-для-іншого у віртуальному просторі (2013)
Ігнатова Л. - Контекстуалізація феномену духовності в музичній культурі (2013)
Кириченко О. - Архітектурна спадщина Кіровограда в контексті культурних смислів (2013)
Костюк Т. - Аксіологічний вимір сакрального простору ідентичності: вітчизняний вимір (2013)
Любчук О. - Феномен архетипу: трактування, прояви й роль у національній культурі, Шостак В. (2013)
Опейда Л. - Реабілітація повсякденності (2013)
Петлій С. - Концептуалізація психоделічної музики як феномену молодіжної субкультури (2013)
Полухтович Т. - Моральні цінності в житті людини (2013)
Стебельська О. - Інтегральний характер квантового підходу до вивчення природи свідомості (2013)
Сухина И. - Социетальная культура, ее основные формы и ценностная специфика: философский анализ (2013)
Voznyak S. - The Problems of Form-Creation in the Spiritual and Cultural Activity (2013)
Василенко Ю. - Парадигми смислово-знакових систем в історіософії, Сільвестрова О. (2013)
Дупак В. - Соціально-психологічні засади віртуальної реальності (2013)
Дурманенко О. - Віртуальний простір комунікаційних мереж Інтернету як елемент конструювання соціальної реальності (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Інтерпретативні матриці історичного наративу (2013)
Петрушкевич М. - Підходи до розуміння масової комунікації (2013)
Возняк В. - Способи входження філософського знання в тканину педагогічної теорії та педагогічних практик, Буцяк І. (2013)
Ганаба С. - Концепція "глибинного спілкування" Г. Батищева та її дидактично освітні імплікації (2013)
Арцишевський Р. - Видатний мислитель ХХ століття (до 150 річчя з дня народження В. І. Вернадського) (2013)
Мелько І. - Філософія "я−ти" Семена Франка (2013)
Пхиденко С. - Особливості логічного вчення джайнізму (2013)
Семенов А. - Історіографія філософії Відродження (2013)
Сільвестрова О. - Особа, держава, історія у філософії А. Шопенгауера (2013)
Ясінський М. - До історії філософії клубної культури Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Дем’янова Н. - Взаємовплив українського мистецтва дорадянського періоду й мистецтва сусідніх культур: автентичність та запозичення (2013)
Колесникова Л. - Часо-простір японських дзуйхіцу та "сполохів" Костя Москальця (2013)
Муха О. - Проблема естетичної перцепції в динаміці розвитку феноменологічної естетики (2013)
Столярчук Н. - Світоглядно-естетичні універсалії бароко в художньому мисленні українського авангарду (2013)
Борейко Ю. - Православна релігійність в українських реаліях постмодерну (2013)
Соломаха І. - Світосприйняття східних слов’ян: релігієзнавчий контекст (2013)
Сорочук А. - Релігійна ідентичність особи в умовах сучасної культури (2013)
Наші автори (2013)
Бондарчук М. - Статус побутової речі в сучасній культурі: культурологічний аспект (2013)
Гусева Н. - Концепции языка как мироотношенческие модели (2013)
Донець І. - Онтологічні засади феномену "Я" (2013)
Ковальчук І. - Значення ведичного знання в розв’язанні антропологічної кризи: можливості та потенціал (2013)
Колесникова Л. - Витоки естетизму японської культури (2013)
Кутузова Г. - Філософська антропологія як конструкт теоретико-методологічного вдосконалення професійної підготовки культурологів (2013)
Метельова Т. - Інший як проблема в контексті ідентифікацій (2013)
Наконечний М. - Проблема Іншого в контексті формування сучасної національної ідентичності (2013)
Пригода Т. - Культура як культуроподібність (2013)
Сохацька О. - Роль світоглядної культури в системі особистісно-орієнтованого виховання сучасної молоді (2013)
Сулацкова О. - Антропогенні чинники екологічної кризи (2013)
Борейко Ю. - Сучасні міфології масової свідомості в повсякденному бутті українського суспільства (2013)
Зайцев М. - Сучасна соціокультурна ситуація та проблема освіти (2013)
Іванова Н. - Дошкільна освіта в дискурсі філософських рефлексій (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Філософсько-історичні трактування поняття "історичний наратив" (2013)
Насонова К. - Вплив засобів масової комунікації на трансформацію гендерних установок (2013)
Петрушенко О. - Феномен утопічної свідомості: її особливості та різновиди (2013)
Сільвестрова О. - Філософсько-історичні проблеми егоїзму як елементу життєвої орієнтації людини (2013)
Ситник О. - Політична міфологія: проблема визначення (2013)
Чупринський Б. - Правова культура як основний складник професійної культури юриста (2013)
Ясінський М. - Соціокультурний образ історичної самосвідомості (2013)
Возняк С. В. - Взаємозв’язок мислення і пам’яті у філософії Мартіна Гайдеґґера (2013)
Пхиденко С. - Сприйняття як джерело істинного знання в логіці Дігнаги і Дхармакірті (2013)
Сичевська-Возняк О. - Співвідношення свободи і зла у філософських пошуках Миколи Бердяєва (2013)
Бляшук О. - Філософсько-мистецькі особливості оздоблення друків Івана Федорова (2013)
Головей В. - Метаморфози релігійного мистецтва в епоху Ренесансу (2013)
Дем’янова Н. - Символіка образів в українському живописі (на прикладі теоморфних, антропоморфних і зооморфних зображень) (2013)
Кисла С. - Проблема адаптації класичної музики до молодіжної аудиторії (2013)
Сарнавська О. - Експлікація синестезійної чуттєвості в античній естетичній традиції (2013)
Сокол Я. - Репрезентація феномену сакральності засобами кінематографу (на прикладі творчості Андрія Тарковського), Колосок Т. (2013)
Столярчук Н. - Семантика ікони в знаковій системі авангарду (2013)
Возняк О. - Христологічна антропологія та діалогічна філософія: історична експлікація та зіставлення вихідних підстав (2013)
Гулько Г. - Неорелігійний сегмент на Волині: історія, сучасність і проблеми (2013)
Дмитрук І. - Соціокультурна ідентичність українського п’ятидесятництва (2013)
Распопов Є. - Сутність релігії як чинник іморталізму в концепції Людвіга Фейєрбаха (2013)
Клімук І. - Українські релігійні стереотипи в контексті формування сучасної релігійної ідентичності (2013)
Стасюк Л. - Протестантська ортодоксія в етико-філософських концепціях ліберальної теології (2013)
Соломаха І. - Віра як складник релігійного навернення Аврелія Августина (2013)
Наші автори (2013)
Божко С. І. - Роль енергетичного балансу в аналізі використання енергетичних ресурсів в Україні (2011)
Штангрет А. М. - Теоретико-методологічні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств авіаційної галузі (2011)
Ромусік Я. В. - Людський капітал та організація праці як чинники впливу на показник продуктивності праці (2011)
Миронова Л. Г. - Класифікація рейтингових моделей та їх застосування в прийнятті управлінських рішень (2011)
Гайдим В. В. - Контроллінг використання фінансових потоків підприємств (2011)
Никоненко С. В. - Концепція підвищення ефективності управління соціальним капіталом страхової компанії (2011)
Зянько В. В. - Методологічний підхід до оцінювання економічного ефекту інноваційної діяльності малого підприємництва, Крива С. В. (2011)
Федяєва О. О. - Напрями збільшення ефективності методів прогнозування на міжнародному валютному ринку (2011)
Лозовик Д. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України (2011)
Стефанович Є. А. - Стан та тенденції фінансування інвестиційних проектів в Україні (2011)
Яровенко Г. М. - Методи дослідження ринку автоматизованих інформаційних систем, Титаренко А. К. (2011)
Іванов С. В. - Імітаційна модель керування прибутком підприємства (2011)
Деркач Т. А. - Система внутрішньогосподарського контролю за авансованими оборотними засобами суб’єктів зберігання зерна (2011)
Апарова О. В. - Фінансово-економічна характеристика факторингу в Україні, Кудрицька Ж. В. (2011)
Солнцев С. О. - Операціоналізація лояльності у банківській сфері, Єфіменко О. М. (2011)
Коваленко О. О. - Проблеми та перспективи присутності іноземного капіталу в банківській системі України, Кошевий М. М. (2011)
Грищенко И. В. - Предпосылки формирования механизма управления экономическим потенциалом территории с учетом требований экологической безопасности (2011)
Мирончук В. М. - Вдосконалення схеми кредитних відносин, шляхом поєднання елементів традиційної та ісламської систем кредитування (2011)
Стець О. В. - Модель динаміки активів та пасивів комерційного банку та її використання в стратегічному управлінні, Костяний А. М. (2011)
Фрасинюк А. М. - Інноваційні форми організації транснаціонального банківського бізнесу (2011)
Ріщук Л. І. - Організаційно-економічна модель управління ризиками на нафтопереробних підприємствах, Струк Н. П. (2011)
Кузьменко О. М. - Розробка стратегії інноваційного розвитку промислового комплексу регіон (2011)
Белоусов Я. І. - Ситуаційний аналіз соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Куракіна Ю. О. - Методичні основи визначення втрат бізнесу від погіршення фінансового стану в результаті впровадження інвестиційного проекту (2011)
Новиков В. В. - Конкурентоспроможність України у сучасних міжнародних економічних відносинах (2011)
Іщенко С. В. - Вдосконалення системи діагностики рівня життєздатності промислового підприємства, Литвиненко М. Р., Лафазан С. О. (2011)
Колдовський В. В. - Підходи до оцінки економічних показників програмних проектів на основі функціональних точок та їх похідних (2011)
Загорянська О. Л. - Проблеми становлення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств в сучасних умовах розвитку (2011)
Капустян В. О. - Раціональні стратегії переходу до рівноважного стану в моделі економічного обміну, Лазаренко І. С. (2011)
Одотюк І. В. - Перспективні сфери інвестування інноваційних розробок в Україні, Фащевська О. М., Дульська І. В., Ткачова О. А. (2011)
Слепян Е. В. - Модель формування параметрів місцевої облігаційної позики (2011)
Сердюк Б. М. - Декомпозиція та агрегування виробничої потужності для оцінки економічних збитків при надійному електропостачанні підприємства, Шекера М. В. (2011)
Безгинов А. И. - Институциональная экономика: хреодный эффект (2011)
Ёрохов Е. З. - Усовершенствование механизма обеспечения экономической безопасности Украины (2011)
Левковська Л. В. - Функціонування корпорацій у національній економічній системі (2011)
Петрова Л. Е. - Финансирование инновационной деятельности: анализ существующих подходов (2011)
Левчинський Д. Л. - Системний характер державних регуляторів соціально – економічних умов відтворення житлового фонду (2011)
Сініціна О. В. - Сучасні тенденції та стратегічні орієнтири розвитку виставкової діяльності у регіонах України (2011)
Бала В. В. - Розрахунок точки беззбитковості як необхідна умова для визначення інвестиційної привабливості підприємства (2011)
Приходько В. П. - Принципи активізації інвестиційного потенціалу в регіональній політиці економічного зростання (2011)
Каюмова В. В. - Сучасний підхід до забезпечення регіональної соціальної безпеки України (2011)
Шнипко О. С. - Торговельні війни в умовах глобалізації: значення для України (2011)
Савелко С. О. - Невідповідність надходжень прямих інвестицій в Україну потребам модернізації економіки (2011)
Карпук А. І. - Державно-приватне партнерство у лісовому господарстві: інноваційно-інвестиційний аспект (2011)
Каламбет С. В. - Організаційно-економічний механізм взаємодії страхових компаній з підприємствами в системі забезпечення їх фінансово-майнової безпеки, Якимова А. М., Горб В. А. (2011)
Гавкалова Н. Л. - Дослідження впливу витрат на персонал на ефективність діяльності підприємства, Криворучко А. С. (2011)
Корецька С. О. - Формування місцевих бюджетів України (2011)
Слобода Л. Я. - Управління власним капіталом банків за економічної нестабільності: досвід України та зарубіжних країн, Фостяк В. В. (2011)
Савелко Т. В. - Поняття та ознаки банку як головного елемента банківської системи (2011)
Понеділко О. В. - Балансування податкового регулювання у сфері інтересів бюджету та платників податків (2011)
Коваль О. П. - Щодо залучення працівників до участі в системі недержавного пенсійного забезпечення (2011)
Демченко Т. А. - Проблеми поділу активів у сучасних системах обліку та шляхи їх вирішення в Україні (2011)
Миронова Л. Г. - Оцінювання ефективності управління трудовим потенціалом підприємства на основі рейтингового підходу (2011)
Привалова Л. В. - Фінансові передумови формування моделі сталого розвитку України, Шило Л. А. (2011)
П'ятницька Г. Т. - Регіональне управління виставковою діяльністю: методологічні підходи та практичні результати, Сініціна О. В. (2011)
Ставицький О. В. - Сутність інноваційного потенціалу підприємства (2011)
Цалько Ю. М. - Фінансове забезпечення системи вищої освіти у зарубіжних країнах: основні тенденції та досвід для України (2011)
Могилевська О. Ю. - Методичні підходи до визначення стратегії маркетингового управління машинобудівним підприємством на основі аналізу прибутковості клієнта (2011)
Гареева Т. Ш. - Эффективная схема взаимодействия "Предприятие — Банк — Потребитель" для продвижения товаров/услуг за счет целевой рекламы в банкомате (2011)
Мулярчук Л. М. - Організація діяльності сервісних підприємств та розвиток ринку сервісних послуг (2011)
Мушкало І. М. - Світовий досвід та тенденції розвитку рекламного ринку України (2011)
Співак Р. В. - Вплив ринку нерухомості на зовнішню торгівлю будівельної галузі (2011)
Володарський О. В. - Діяльність транснаціональних корпорацій в Китаї (2011)
Сергійчук І. І. - Сутність та складові визначення масштабу діяльності промислових підприємств (2011)
Соломіна Н. Ю. - Оцінка управління оборотним капіталом машинобудівних підприємств за інтегральними показниками (2011)
Яременко О. О. - Особливості поняття "валютне регулювання" в сучасних економічних умовах (2011)
Скиба М. В. - Необхідність активізації інноваційної діяльності як чинника стійкого розвитку економіки України (2011)
Сіцінська М. В. - Система демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2011)
Кобець А. С. - Інноваційна і підприємницька функції на етапі реформування системи освіти в державі (2011)
Кризина Н. П. - Реформування галузі охорони здоров'я за даними України та зарубіжних країн у контексті політики всесвітньої організації охорони здоров'я (2011)
Рудалєва Л. В. - Діяльність банків на ринку цінних паперів: новітні світові тенденції та удосконалення державного регулювання (2011)
Федорук В. О. - Розвиток ювелірного ринку в Україні та процедури вироблення державної політики у сфері обігу дорогоцінних металів (2011)
Міщенко Д. А. - Підвищення ефективності державного регулювання розвитку зернового сектора України (2011)
Гіндес А. В. - Державна політика формування системи забезпечення економічної безпеки національної економіки України (2011)
Чечель О. М. - Державна економічна політика розвитку агропромислового комплексу: світовий досвід та перспективи для України (2011)
Висоцька Т. Є. - Європейська модель охорони здоров'я працівників цивільної авіації (2011)
Федоренко В. Г. - Динаміка і тенденції інвестування вітчизняної економіки, Палиця С. В. (2011)
Кобушко І. М. - Діяльність інституційних інвесторів на ринку інвестування України (2011)
Вініченко І. І. - Методичні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства (2011)
Корецька С. О. - Особливості розробки конкурентної стратегії комерційного банку на ринку цінних паперів (2011)
Тирала П. - Сучасні чинники безпеки держави, Ліманський А., Драбік І. (2011)
Мельник Л. Л. - Господарський аспект підприємництва та його державне регулювання (2011)
Харченко Н. В. - Управління залученням позикового капіталу акціонерного товариства (2011)
Шапуров О. О. - Моделі управління холдингами (2011)
Шапурова О. О. - Стратегічні аспекти транснаціональних корпорацій (2011)
Савелко Т. В. - Банківська система як найважливіший організаційний механізм фінансової системи (2011)
Корягін М. В. - Самостійність місцевих бюджетів як засіб підвищення ефективності фінансової системи, Корягіна С. В. (2011)
Абакуменко О. В. - Вплив процесів злиття та поглинання на економічну безпеку України, Литовченко М. В. (2011)
Мірзоєва Т. В. - До визначення сутності поняття "регіон", Томашевська О. А. (2011)
Демченко Т. А. - Напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту оборотних активів підприємств на базі сучасних комп'ютерних технологій (2011)
Нікітін П. В. - Аналіз сучасних методів логістичного управління перевезеннями вантажів, Тимощук О. М. (2011)
Савелко С. О. - Формування конкурентоспроможного фінансового потенціалу підприємства (2011)
Скриньковський Р. М. - Методичні рекомендації до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств (2011)
Кондрашевська О. Г. - Оцінка ефективності використання ресурсів підприємствами машинобудування (2011)
Кісіль М. Ю. - Перспективи розвитку методології стратегічного менеджменту на підприємствах сільського господарства (2011)
Могилевская О. Ю. - Система эффективного развития современного промышленного предприятия (2011)
Корнійчук І. В. - Оцінювання ефективності праці керівного складу в фінансових установах (2011)
Гаман П. І. - Державний вплив на функціонування інвестиційного ринку в Україні (2011)
Сорока М. П. - Формування та реалізація регіональних інвестиційних стратегій в Україні (2011)
Воскобійник С. І. - Нормативно-правовий аналіз процесів залучення інвестицій на територіальному рівні (2011)
Шевченко Н. І. - Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку (2011)
Рожкова І. В. - Система підготовки управлінських кадрів для галузі охорони здоров'я (пошук моделі), Радиш Я. Ф., Васюк Н. О. (2011)
Кризина Н. П. - Питання фінансування первинної медико-санітарної допомоги населенню України: проблеми та перспективи, Заглада О. О., Слабкий В. Г. (2011)
Федорук А. П. - Оптимізація фінансових ресурсів в умовах обмежених можливостей (на прикладі виконання бюджету м. Буча за 9 місяців 2011 року) (2011)
Нестеряк Ю. В. - Державна інформаційна політика та державне управління в умовах інформаційного суспільства (2011)
Беглиця В. П. - Удосконалення державного регулювання діяльності суднобудівної галузі (2011)
Васільєва Л. М. - Теоретико-прикладне трактування ролі кластера як інструменту підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки (2011)
Міщенко Д. А. - Розвиток системи державного регулювання аграрного сектора економіки України (2011)
Гончаренко О. В. - Економічна сутність інновацій та джерела їх формування (2011)
Гахраманов Вюгар Рашид оглы - Управление инновационными процессами в производственной сфере (2011)
Мігус І. П. - Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства при організації випуску та публічного розміщення акцій, Лаптєв С. М. (2011)
Савелко Т. В. - Структура елементів банківської системи та їх взаємозв'язок (2011)
Стояненко І. В. - Досвід державного регулювання інвестиційних процесів у розвинутих країнах та перспективи його використання в економіці України, Комариста О. І. (2011)
Литовченко М. В. - Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням активізації процесів злиття і поглинання підприємств в Україні (2011)
Пенцак С. П. - Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку (2011)
Моджтаба С. - Исламская страховая система и её особенности (2011)
Верховод І. С. - Інформатизація національної економіки й проблеми збалансування професійно-кваліфікаційної структури попиту і пропозиції на ринку праці (2011)
Абдуллаев К. Х. - Производительность труда как фактор повышения эффективности производства на предприятии (2011)
Цалько Ю. М. - Проблеми пошуку альтернативних джерел фінансування діяльності приватних вищих навчальних закладів в Україні (2011)
Сидоренко П. О. - Передумови появи міжнародних тенденцій дестабілізації фондових ринків (2011)
Ареф'єв В. О. - Інтегральне оцінювання рівня фінансової безпеки підприємств (2011)
Кондрашевська О. Г. - Концептуальний підхід до формування механізму фінансового управління підприємствами машинобудування (2011)
Ткаченко В. В. - Мікроімітаційне моделювання впливу системи оподаткування на економічні результати діяльності підприємств (2011)
Шевченко Н. І. - Сучасні інструменти державної інвестиційної політики (2011)
Сорока М. П. - Формування організаційно-економічного механізму інноваційної-інвестиційної діяльності регіону (2011)
Прохоренко О. Я. - Механізм подолання корупції на шляху до євроінтеграції України (2011)
Гаман П. І. - Функції держави щодо постановки фундаментальних завдань у промисловості (2011)
Драган І. О. - Методологія державного управління процесами модернізації житлово-комунального господарства: початковий етап (2011)
Сіцінська М. В. - Передумови виникнення недоліків системи демократичного цивільного контролю над правоохоронними органами України (2011)
Новаченко Т. В. - Проблема авторитету в політичній філософії античності (2011)
Паращенко Л. І. - Вивчення ефективності системи загальної середньої освіти України (2011)
Полякова Л. І. - Аналіз конституційного механізму взаємодії законодавчої і судової влади в Україні (1996—2004 роки) (2011)
Надоша О. В. - Державне системне управління як інституціонально-оптимізаційний механізм забезпечення переходу до сталого інноваційного розвитку (2011)
Шойко В. А. - Проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності органів державного управління в сфері цивільного захисту (2011)
Слабкий В. Г. - Загальнодержавна програма розвитку медико-санітарної допомоги як важливий державний план покращення медичної допомоги населенню України, Кризина Н. П. (2011)
Поспєлова Т. В. - Стан та охорона здоров'я населення України в контексті людського розвитку, Матюрин І. В. (2011)
Кузьмінський П. Й. - Реформування медсестринської освіти в Україні — вимога часу (до проблеми державного управління системою підготовки медичних сестер) (2011)
Беглиця В. П. - Механізми формування засад державної промислової політики відносно суднобудівної галузі (2011)
Васюк Ю. М. - Основи податкового контролю в контексті Податкового кодексу України (2011)
Бондар В. С. - Інституційні основи розвитку корпоративних відносин в економіці трансформаційного типу (2011)
Совівський О. М. - Особливості формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України (2011)
Кормілецький О. М. - Державне регулювання процесу реалізації права громадян на інформацію (2011)
Кондратьєва Д. О. - Теоретичні засади державного регулювання у сфері використання природних ресурсів (2011)
Зейналова Э. Ш. - Проблемы финансирования местного самоуправления в Азербайджане (2011)
Сычев О. С. - Предикторы немых инфарктов головного мозга у больных с фибрилляцией предсердий неклапанной этиологии, Бородай А. А. (2015)
Бачинська Н. Ю. - Застосування екстракту гінкго білоба у хворих похилого віку із синдромом помірних когнітивних порушень, Рожелюк І. Ф., Холін В. О., Демченко О. В., Шулькевич А. А. (2015)
Гранстрем О. К. - Динамика биомаркеров ишемизации мозга при дисцикуляторной энцефалопатии на фоне лечения кортексином, Дамбинова С. А., Дьяконов М. М., Скоромец А. А., Смолко Д. Г., Коренко А. Н., Пугачева В. А., Шумилина М. В. (2015)
Носкова С. А. - Клинический опыт применения препарата Никомекс в комплексной терапии вегетативной дистонии, Клименко А. И. (2015)
Милюхина Г. - Некомплайентность, противопоказания и непереносимость статинотерапии: возможное решение проблемы (2015)
Бурчинский С. Г. - Препараты-регуляторы энергетического обмена в восстановительном периоде инсульта: от фармакологии — к фармакотерапии (2015)
Карабань И. Н. - Роль агонистов дофаминовых рецепторов в комплексной терапии болезни паркинсона, Карасевич Н. В. (2015)
Цімейко О. А. - Сучасні тенденції хірургічного лікування хворих на оклюзійно-стенотичні ураження сонних артерій атеросклеротичного генезу, Тиш І. І., Мороз В. В., Скорохода І. І., Міхаль А. В. (2015)
Глоба М. В. - Лікувально-профілактична тактика у хворих з аневризматичним субарахноїдальним крововиливом, ускладненим церебральним вазоспазмом, Цімейко О. А., Мороз В. В., Сидорак А. Д. (2015)
Соколова Л. І. - Больові синдроми у хворих на розсіяний склероз, Матюшко М. Г. (2015)
Сон А. С. - Острая боль в спине в практике семейного врача, Солодовникова Ю. А. (2015)
Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив) Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної/ спеціалізованої, третинної/високоспеціалізованої медичної допомоги та медичної реабілітації (2015)
1st congress of the european academy of neurology berlin, germany. June 20-23, 2015 (2015)
Кугутяк М. - Стародавні скельні святилища Космача (2012)
Литвин М. - Участь гуцулів в українських визвольних змаганнях першої чверті ХХ ст (2012)
Сіреджук П. - Космач в історії Гуцульщини та України (2012)
Шаблій О. - Село Космач як об’єкт міждисциплінарного наукового дослідження (з деякими історико-краєзнавчими причинками до історії Гуцульщини), Якимович Б. (2012)
Dyląg D. - Marsz zimowy "Huculskim szlakiem II Brygady” w świetle dokumentów Państwowego Archiwum w Iwano-Frankiwśku (DAIFO) (2012)
Зінчук Д. - Василь Романюк і Космач (2012)
Королько А. - Діяльність українського товариства"Сокіл” на Покутті й Галицькій Гуцульщині: порівняльний аспект (кінець ХІХ– перша третина ХХ ст.) (2012)
Паньків М. - Топоніми, мікротопоніми, легенди як вияв етнокультурної пам’яті про татаро-турецькінабіги на Прикарпаття (XV–XVII ст.) (2012)
Лисенко С. - Попередні результати досліджень курганного могильника Буківна у 2010–2012 рр., Макарович П., Кочкін І., Шкляревський Є. (2012)
Геник Л. - Діяльність митрополита А. Шептицького в Галичині в період Другої світової війни (2012)
Никорак О. - Особливості декору уцульських запасок: типи, осередки (2012)
Волошин Л. - Село Космач у житті і творчості мистецької школи Олекси Новаківського (2012)
Саннікова Л. - Палеоетнографія і поховальна обрядовість: пошук початку (2012)
Герус Л. - Гуцульська великодня паска (функції, семантика, пластичне вирішення форми) (2012)
Кожолянко Г. - Весільна обрядовість українців (витоки, символіка, ідейний зміст) (2012)
Гавадзин В. - Особливості весняної календарно-обрядової традиції Космача й околиць (2012)
Держипільський Л. - Мікротопонімія Космача (2012)
Дмитрук І. - Родинні звичаїi традиції уцулів у етнографічних дослідженнях кінця ХІХ– першої половини ХХ ст. (2012)
Городецький В. - Традиційні символи та орнаментальні мотиви в обробці металу Гуцульщини (кінець XIX–ХХ ст.) (2012)
Лащик Н. - Народний месник Олекса Довбуш у поетичній спадщині Василя Щурата (2012)
Борисевич Л. - Елементи уцульської сакральної архітектури в храмовому будівництві української діаспори, Фіглевський М. (2012)
Свйонтек І. - Презентація макетa 5-го альбому"Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту”, присвяченого"Космацьким вишивкам Косівщини” (2012)
Блощинська В. - Герменевтика (інтерпретація) гуцульського фестивалю (2012)
Kapłon J. - Poznanie turystyczne Czarnohory (2012)
Зінько Ю. - Концепція розвитку туристичного господарства національного природного парку "Гуцульщина” (2012)
Автори (2012)
Добробог Л. М. - Систематизація законодавства як іманентність процесу утворення галузі права (2015)
Попатенко В. С. - Зміст функцій держави на місцевому рівні: виокремлення та закріплення (2015)
Турчинов К. О. - Окремі недоліки національного виборчого законодавства в контексті європейської інтеграції України (2015)
Клименко О. М. - Перспективне планування законотворчої діяльності як передумова забезпечення ефективності правового регулювання цивільних відносин (на прикладі сервітутних відносин), Мазур В. В. (2015)
Рогожкіна Т. В. - Про деякі організаційно-правові аспекти нормування якості навколишнього середовища в Республіці Білорусь (2015)
Кіселичник В. П. - Адміністративно-правовий статус юридичних осіб приватного права (2015)
Огороднікова І. І. - Європеїзація органів внутрішніх справ. Перехід до європейських цінностей, Колосов О. О. (2015)
Оніщик Ю. В. - Правове регулювання плати за надання адміністративних послуг: проблеми теорії та практики, Буханевич О. М. (2015)
Дараган В. В. - Про необхідність нормативно-правового врегулювання проведення спеціальної перевірки відносно осіб, які залучаються до здійснення державних закупівель (2015)
Козачук О. С. - Історія прокурорської діяльності у воєнній сфері (2015)
Леськів С. Р. - Історичні аспекти становлення інституту суддівського самоврядування в Україні (2015)
Бабін Б. В. - Кваліфікація злочину депортації за етнічною ознакою: міжнародні стандарти та вітчизняна практика (2015)
Старостенко Л. В. - Співвідношення понять "насильницьке зникнення" та "викрадення людини" в міжнародному праві (2015)
Ганжурова Л. Ю. - Cтандартизація продукції у системі технічного регулювання (2015)
Заброцька О. В. - Україна як держава з соціально-орієнтованою еколого-економічною політикою розвитку, Харук К. Б., Скриньковський Р. М. (2015)
Михайличенко К. М. - Економічна оцінка втрат та механізми відбудови транспортної інфраструктури Донбасу (2015)
Нестеренко О. Д. - Агропродовольчий експорт з України до країн ЄС в умовах дії автономного преференційного торговельного режиму (2015)
Собкевич О. В. - Перспективи інноваційного, науково-технічного і виробничого співробітництва України з ЄС в умовах дотримання національних економічних інтересів, Шевченко А. В. (2015)
Андрієнко М. В. - Принципи побудови процесу формування та реалізації управлінських рішень у сфері пожежної безпеки (2015)
Древаль Ю. Д. - Правовий механізм як складна управлінська категорія (2015)
Зелінський С. Е. - До питання виявлення управлінського потенціалу державних службовців (2015)
Медвідь А. П. - Кадрова політика як ефективний важіль розвитку служби цивільного захисту України в сучасних умовах (2015)
Мороз В. М. - Порядок та умови вступу до докторантури як елемент правового механізму державного управління якістю підготовки фахівців на науковому рівні вищої освіти, Мороз С. А. (2015)
Холостова А. М. - Реалізація принципів HACCP як механізм забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України (2015)
Федоренко В. Г. - Выход Украины из кризиса, Белопольский Н. Г., Чувардинский О. Г., Волошин В. С. (2009)
Національна презентаційно-рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення" (2009)
Куценко В. І. - Освіта і наука — генератори інновацій: парадигма взаємодії (2009)
Приказюк Н. В. - Державні запозичення: світовий досвід та особливості здійснення в Україні, Моташко Т. П. (2009)
Манцевич Ю. М. - Дослідження ситуації з обвалом ринку житла в Україні на прикладі м. Києва (2009)
Бойко М. Г. - Теоретичні передумови та методологічні основи застосування еволюційно-генетичного аналізу в економічних дослідженнях (2009)
Міненко М. А. - Загальні принципи створення і діяльності та критерії професійної відповідності виробничих об'єднань в Україні (2009)
Скворцов І. Б. - Моделювання функцій попиту і пропозиції на ринку монополістичної конкуренції, Балик У. О. (2009)
Свечкіна А. Л. - Капіталізація як визначальний чинник ефективного функціонування вітчизняного банківського сектору, Хомич О. І. (2009)
Бутко М. П. - Генезис економічної теорії та методологічні підходи до оцінки туристичного потенціалу регіону, Самко О. О. (2009)
Іванова В. В. - Технологічний механізм інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях (2009)
Паєнтко Т. В. - Роль інституціональної теорії як методології дослідження економічних процесів (2009)
Кобець В. М. - Вплив тарифної політики транспортної компанії-монополіста на суспільний добробут (2009)
Кудря Я. В. - Сутність і зміст застосування методу регресії собівартості продукції у забезпеченні розвитку управління корпораціями в машинобудівній галузі економіки України (2009)
Сахно А. А. - Проблеми функціонування підприємств — природних монополістів у сучасних умовах розвитку економіки (2009)
Дзямко А. Ю. - Перспективи використання земельних угідь Закарпаття в контексті процесів євроінтеграції (2009)
Багінський В. В. - Вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві (2009)
Халецька А. А. - Теоретичні основи формування цілісної системи державного регулювання соціальної сфери (2009)
Балашов А. М. - Сутність та механізми становлення системи управління сталим розвитком на муніципальному рівні (2009)
Бесчастний А. В. - Економічна безпека України у контексті світової економічної кризи (2009)
Колесніков Б. П. - Шляхи розвитку креативності суб'єктів реалізації державної політики (2009)
Мелешко М. І. - Ринок зерна України: стан, проблеми, перспектива (2009)
Ворона П. В. - Особливості програми технологічних інкубаторів Ізраїлю як державної підтримки бізнесових проектів та ініціатив на сучасному етапі, Мучник А. М. (2009)
Паращич І. М. - Права пацієнтів: проблеми та їх вирішення (досвід країн Європейського Союзу) (2009)
Нараєвська І. С. - Раціональне використання економічних важелів антимонопольного регулювання (2009)
Шестак І. М. - Система державного управління сферою промислової власності України: структура і сучасний стан (2009)
Гаврилов А. О. - Використання бізнес-планування як інструменту для прийняття інвестиційних рішень (2009)
Краюшкін В. А. - Аналіз та оцінка геопотенціалу регіону (2009)
Хохлова Н. М. - Структурно-функціональна модель міста (2009)
Чулаков П. І. - Розробка державних програмних заходів на регіональному рівні щодо підтримки й розвитку підприємств легкої промисловості (2009)
Капченко Р. Л. - Методологія комплексного дослідження проблеми формування робітничих кадрів (2009)
Хопчан В. М. - Еволюція наукових поглядів на потреби у трудовій діяльності й мотивацію в економічній теорії (2009)
Тісагдіо І. Ю. - Сучасні проблеми підбору персоналу і механізм їх реалізації, Семенькова А. В. (2009)
Губар О. В. - Оцінка стану забезпечення персоналом державної санітарно-епідеміологічної служби України за рівнем освіти (2009)
Рудницький О. П. - Демографія штучно викликаної людської катастрофи: масовий голод 1932–1933 рр. в Україні, Левчук Н. М., Воловина О., Шевчук П. Є., Ковбасюк А. Б. (2015)
Малиновська О. А. - Українсько-польський міграційний коридор: особливості та значення (2015)
Ткаченко Л. Г. - Ваучери на навчання осіб віком старше 45 років як інструментактивної політики ринку праці (2015)
Кримова М. О. - Оцінка конкурентоспроможності молодих фахівців з економічною освітою на ринку праці України (2015)
Жалінська І. В. - Підходи до побудови та напрями застосування матриць соціальних рахунків у дослідженнях ринку праці (2015)
Гнибіденко І. Ф. - Історична ґенеза зайнятості економічно активного населення середнього віку, Нартюк О. В. (2015)
Каленюк І. С. - Особливості впливу освіти на забезпечення соціальної мобільності в сучасних умовах, Ямковий В. А. (2015)
Sibanda L. - Factors Influencing Academic Performance оf University Students, Iwu C. G., Benedict O. H. (2015)
Заяць В. С. - Формування доходів населення України: особливості та тенденції (2015)
Давидюк О. О. - Проблемні аспекти реінтеграції бездомних осіб, які втратили житло внаслідок позбавлення волі (2015)
Шушпанов Д. Г. - Детермінанти здоров`я населення: суть та особливості систематизації (2015)
Мостова І. О. - Зовнішні трудові міграції у довгостроковому соціально-економічному розвитку країн-експортерів (2015)
Турок В. В. - Оцінка ризику потрапляння у ситуацію торгівлі людьми для різних груп населення України (2015)
Правила для авторів (2015)
Правила для авторов (2015)
Guidelines for Authors (2015)
Кузьмін О. Є. - Вибір методів комерціалізації інноваційної продукції підприємств, Косцик Р. С. (2013)
Кашуба Я. М. - Інноваційний розвиток підприємництва як передумова переходу до економіки знань (2013)
Євтушевська О. В. - Споживчі потреби як основа інноваційного розвитку (2013)
Маліновська О. Я. - Розвиток фармацевтичної галузі в побудові конкурентноспроможної національної інноваційної системи, Матвіїв О. В. (2013)
Маслак О. І. - Прогнозування рівня економічного потенціалу підприємства за допомогою методу сингулярного спектрального аналізу, Безручко О. О. (2013)
Брайловський І. А. - Засоби зниження наслідків ризиків державно-приватного партнерства (2013)
Онікієнко С. В. - Базельські угоди: протиріччя регулювання (2013)
Куценко Т. Ф. - Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні: короткий аналітичний огляд (2013)
Горбань С. Ф. - Сучасний стан та шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні, Чумак О. В. (2013)
Кльоба Л. Г. - Умови та чинники державного регулювання банківської діяльності, Кльоба В. Л., Кльоба Р. Л. (2013)
Коноплястий Є. В. - Природна та соціально-економічна системи України (2013)
Маркова Н. С. - Использование инструментария антикризисного менеджмента персонала на отечественных предприятиях, Тимченко С. А. (2013)
Шапуров О. О. - Категоріальний базис кризових явищ та процесів підприємств в латентних умовах розвитку (2013)
Шапурова О. О. - Формування прогнозу економічних тенденцій і процесів за допомогою методу нечітких множин (2013)
Яншина А. М. - Особливості діяльності інтеграційних об'єднань у контексті розробки і фінансування екологічних ініціатив (2013)
Пердейчук В. М. - Напрями вдосконалення державного регулювання інформаційно-інституційного забезпечення фінансових ринків (2013)
Дідур К. М. - Заробітна плата як головний стимулюючий фактор в сільському господарстві (2013)
Беда К. В. - Особливості функціонування та властивості соціально-економічної системи держави в умовах трансформації економіки (2013)
Малецька О. О. - Чинники забезпечення фінансової стійкості Пенсійного фонду України (2013)
Козинець Г. О. - Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу (2013)
Коржевська О. П. - Дослідження статичної модифікованої моделі Леонтьєва-Форда (2013)
Мажула О. В. - Інституціоналізація економіки в умовах глобалізації (2013)
Трофименко Г. С. - Використання методу оптимального розбиття множин для розв'язання задач оптимального розташування медичних закладів (2013)
Федяєва О. О. - Шляхи залучення інвестицій на інноваційний розвиток аеропортів (2013)
Радиш Я. Ф. - Регулювання медичної діяльності на теренах України, Клименко О. В. (2013)
Казюк Я. М. - Упровадження механізмів державного управління мінімізацією податкового тиску в Україні (2013)
Карташов Є. Г. - Аналіз ефективності реалізації еколого-економічних механізмів державного управління (2013)
Нагорічна О. С. - Теоретичні основи наукового забезпечення у податково-митній сфері (2013)
Андріяш В. І. - Особливості застосування принципу субсидіарності в етнополітиці України (2013)
Ковалевська О. П. - Розробка і реалізація моделі розвитку ринку доступного житла (2013)
Мельников О. С. - Деякі шляхи оптимізації електронних закупівель в Україні (2013)
Міщенко Д. А. - Роль інституційних перетворень у процесі державного регулювання сільськогосподарського комплексу України (2013)
Титул, зміст (2010)
Ільїна М. В. - Еколого-економічна оцінка ефективності екологічного менеджменту в аграрному виробництві України (2010)
Соловйова Н. І. - Формування системи оцінки багатофакторного ризику в аграрному секторі (2010)
Одінцов М. М. - Регіональні аспекти доступності населення до продуктів харчування (2010)
Рапіцький Т. І. - Фізіократичні аспекти розвитку АПК в умовах глобалізації, Кузьмович П. М. (2010)
Нагайчук В. В. - Обліково-аналітичне забезпечення як основне джерело інформації для прийняття управлінських рішень (2010)
Мусаева А. К. - Применение альтернативного метода расчета денежной оценки земли для определения экономических потерь из-за ухудшения их мелиоративного состояния (2010)
Гнатенко Є. П. - Фактори забезпечення стабільності та ефективності розвитку молокопереробних підприємств (2010)
Титул, зміст (2010)
Національна презентаційно-рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення" представляє номінанта почесної відзнаки "Національне визнання - 2009” ПП "Виробнича фірма "Агротех” (2010)
Щурик М. В. - Державні сільськогосподарські підприємства: передумови становлення та розвитку (2010)
Бондар С. В. - Формування концепції розвитку малих форм господарювання на селі (2010)
Галенко O. І. - Формування регіональної агропромислової фінансової групи зернопродуктового підкомплексу Миколаївської області (2010)
Величко О. В. - Кластерна модель ефективного використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств регіону (2010)
Гривківська О. В. - Оцінка фінансового потенціалу санаторно-курортних підприємств туристично-рекреаційної галузі Вінницького регіону, Мельник І. І. (2010)
Сербина Г. М. - Генеза наукових поглядів щодо концепції НІС як фактора стратегії економіки розвитку (2010)
Кургіна Л. Г. - Система оподаткування сільськогосподарських підприємств для стимулювання технічного оновлення виробництва на сучасному етапі (2010)
Михайленко О. В. - Економічна сутність та аналіз заробітної плати (2010)
Пашко М. М. - Тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг (2010)
Титул, зміст (2010)
Хвесик М. А. - Оптимізація водно-ресурсного забезпечення економіки як важлива складова інноваційно-технологічного розвитку, Яроцька О. В., Мандзик В. М., Ковальчук-Шамрило К. А. (2010)
Бутко М. П. - Агропромислова інтеграція як шлях активізації аграрного виробництва, Родін В. С. (2010)
Мєтєлєва І. Д. - Особливості державної фінансової підтримки агропромислового комплексу України в сучасних умовах (2010)
Будзяк О. С. - Вплив територіальної спеціалізації на рівень використання земель сільськогосподарського призначення (2010)
Бондарчук Н. В. - Ринок та виробничі послуги в АПК (2010)
Афендікова В. І. - Спеціалізація і сільськогосподарська кооперація як фактор поглиблення промислової інтеграції в АПК (2010)
Кугук І. О. - Управління виробничо-господарською діяльністю промислового підприємства: теоретичний аспект (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Роль и место бизнес-процессов в системе менеджмента винодельческого предприятия (2010)
Перетятько Ю. М. - Генезис фінансового лізингу в Україні (2010)
Титул, зміст (2010)
Мінекономіки послідовно працює над розвитком і підвищенням ефективності регулювання внутрішнього ринку (2010)
Плаксієнко В. Я. - Теоретичні основи формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств (2010)
Шашула Л. О. - Теоретико-методологічні основи інституціоналізації землегосподарювання (2010)
Погріщук Б. В. - Організаційно-економічні умови функціонування зернопродуктового підкомплексу України: аспекти оптимізації (2010)
Одінцов М. М. - Самозабезпечення як критерій продовольчої безпеки (2010)
Федорак В. І. - Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій у підприємства сільськогосподарського машинобудування Прикарпаття, Павлюк Н. В. (2010)
Кузькіна Т. В. - Питання теорії і практики брендінгу торгової марки в Україні (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Обоснование и выбор подходов к моделированию бизнес-процессов системы РОМЕ на винодельческих предприятиях Украины (2010)
Сербина Г. М. - Протиріччя становлення НІС в транзитивній економіці (2010)
Гнип Н. О. - Інформаційне забезпечення фінансового потенціалу суб'єктів господарювання (2010)
Куценко В. І. - Здоров'яформуюча функція соціальної сфери: шляхи її активізації (2010)
Титул, зміст (2015)
Лавренчук А. - Формування нової політики підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів та стратегічні альтернативи її забезпечення в післядипломній освіті (2015)
Гавлітіна Т. - Концептуальні ідеї підготовки дорадників в освіті (2015)
Любченко Н. - Інтеграція діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти в єдиному освітньо-інформаційному просторі як чинник іноваційного розвитку (2015)
Міршук О. - Специфіка професійної підготовки магістрів військово-соціального управління до педагогічної діяльності (2015)
Ткачук Н. - Організація профільного навчання в контексті провідних підходів нового державного стандарту (2015)
Шандиба О. - Інформаційно-знаннєва інфраструктура для системи післядипломної підготовки інженерних кадрів (2015)
Антіпова Н. - Теоретичний аналіз понятійно-категоріального апарату компетентнісного підходу в професійній освіті (2015)
Васильченко Л. - Технологічний підхід до навчання як необхідна умова досягнення нової якості освіти (2015)
Кириленко К. - Структурно-функціональна модель формування інноваційної культури майбутніх фахівців культурології у вищому навчальному закладі (2015)
Олексієнко С. - Особливості використання вільного програмного забезпечення при вивченні предмета "Креслення" (2015)
Сасюк З. - Сучасні тенденції викладання інженерної графіки у вищих навчальних закладах (2015)
Марченко О. - Формуюче оцінювання як перспективний шлях розвитку нового педагогічного мислення (2015)
Голубєва І. - Організаційно-педагогічні умови навчання обдарованих учнів - представників різних культур та мовного розмаїття у США (2015)
Шевчук Ю. - Психологічна характеристика причин і типів поведінкових порушень у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Діденко Н. - Урахування психічних процесів у мовленнєвій позакласній діяльності учнів профільних філологічних класів (2015)
Лавренчук В. - Канони інтерпретації образу гетьмана Мазепи в зарубіжній літературі (2015)
Марлова А. - Комплекс педагогічних умов підготовки майбутніх лікарів до читання іншомовної фахової літератури (2015)
Родчин З. - Формування лексичної компетентності в студентів вищих медичних навчальних закладів на заняттях з української мови як іноземної (2015)
Чеп'якова І. - Методика навчання похідних дієслів давньогрецької мови на етапі аналітичного та синтетичного читання (2015)
Кирилецька Г. - Формування в учнів умінь застосовувати допоміжні елементи при розв'зуванні задач, Бортнік М. (2015)
Крівцов В. - Деякі аспекти застосування спорідненості при розв'язуванні задач в ортогональних проекціях (2015)
Новоселецький М. - Аналіз концепцій становлення і розвитку науки про природу і властивості світла, Нечипорук Б., Тищук В. (2015)
Цецик С. - Компетентнісний підхід до процесу математичної підготовки майбутніх екологів (2015)
Павлюк Т. - Підготовка майбутніх вихователів до використання комп'ютерних ігор у педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів (2015)
Олексін Ю. - Мета і завдання профільного навчання історії старшокласників (2015)
Лисиця Д. - Особливості формування здоров'язберігаючої компетентності в студентів стоматологічного фаху медичних коледжів, Хмеляр І. (2015)
Вершинська О. - Теоретико-методологічні аспекти розвитку професійної мотивації майбутніх фахівців із маркетингу (2015)
Лотоцька Л. - Поширеність споживання енергетичних напоїв серед студентів медичного університету (2015)
Федорець В. - Інтегративне використання педагогічних, психологічних та соціокультурних підходів для збереження репродуктивного здоров'я жінки в контексті розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Ганжа М. - Вплив предметної творчості на розвиток дитячої особистості в історичній ретроспективі (2015)
Журба К. - Справедливість у смисложиттєвому вимірі особистості (2015)
Кубай Н. - Козацька педагогіка в контексті Програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України" (2015)
Куцак Ю. - Драматичне виховання як предмет педагогічного аналізу в країнах західнослов'янського світу (2015)
Лаппо В. - Організаційно-методичні засади духовного розвитку особистості студента в освітньому просторі вищого навчального закладу (2015)
Русіна Н. - Використання інноваційних форм позааудиторної роботи студентів із метою підготовки висококваліфікованого фахівця із землеустрою: практичний аспект, Петрова О., Кийко Н. (2015)
Сойчук Р. - Національні цінності як регулятор національного самоствердження особистості (2015)
Бухальська С. - Актуалізація художньо-естетичного виховання студентів-медиків засобами музичного мистецтва, Бухальський О. (2015)
Заходякін О. - Гра на музичному інструменті як процес формування фахової майстерності майбутнього педагога (2015)
Калустьян О. - Оптимізація традиційних методик у контексті сучасних тенденцій викладання гармонії у вищих навчальних закладах мистецького спрямування (2015)
Мазур Д. - Музика як важливий чинник впливу на емоційну сферу людини: історико-теоретичний аспект (2015)
Палаженко О. - Сутність та структура виконавських умінь музиканта-духовика (2015)
Столярчук Б. - Маловідомі сторінки життя та творчості фольклориста Юрія Цехміструка (2015)
Цюлюпа С. - Еволюція духового інструментально-ансамблевого виконавства в Україні, Цюлюпа Н. (2015)
Веліховська А. - Дидактичні засади формування інформаційного освітнього середовища навчального закладу (2015)
Лапшина І. - Самопрезентація та самопозиціювання педагога засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Нечипорук Л. - Ноосферне мислення: гуманістичні виклики ХХІ століття (2015)
Дегтярьова Г. - ІК-компетентність учителів філологічних дисциплін: суть і структура (2015)
Зоря Ю. - Використання телекомунікаційних технологій у патріотичному вихованні учнівської молоді (2015)
Орос В. - Формування ІКТ-компетентності педагога у системі неперервної освіти (2015)
Сокол І. - Рекомендації щодо оцінювання діяльності учнів під час реалізації навчальних веб-квестів (2015)
Телятник К. - Взаємодія "вчитель-учень" у навчальному середовищі вчительського веб-ресурсу (2015)
Титул, зміст (2010)
Куценко В. І. - Депресивність сільської території: шляхи подолання (2010)
Лисецький А. С. - Соціальні пріоритети функціонування сільського господарства у контексті розвитку сільських територій в Україні, Амбросенко О. П., Онищук Ю. В. (2010)
Макаренко П. М. - Технічна оснащеність зернового комплексу України: стан та перспективи розвитку, Бардадим М. В. (2010)
Іванишин В. В. - Динаміка ряду синергічних ефектів від застосування інноваційних агротехнологій у рослинництві (2010)
Погріщук Б. В. - Кластерний підхід до організації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі (2010)
Терещенко М. А. - Заходи ефективної організації підприємств на ринку комбікормової продукції (2010)
Міненко М. А. - Місце і роль фахових об'єднань у системі державного управління (2010)
Дорошенко І. В. - Нові концептуальні підходи до форм господарювання в сільському господарстві (2010)
Березівський Я. П. - Трансформаційні процеси у розвитку асоційованих форм аграрного бізнесу (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Особенности использования категорий и нотаций при отображении динамики бизнес-процессов винодельческих предприятий Украины (2010)
Рыбаков С. И. - Об истории хирургической клиники Киевского института эндокринологии и обмена веществ (2015)
Кебкало А. Б. - Помилки в діагностиці дрібноосередкових уражень щитоподібної залози, Рейті А. О. (2015)
Журавльова Л. В. - Гіперапелінемія – допоміжний діагностичний маркер цукрового діабету 2-го типу, Шеховцова Ю. О. (2015)
Міщенко Т. В. - Гіпопінеалізм як чинник розвитку метаболічного синдрому, Гладких О. І., Полторак В. В., Бондаренко Л. О. (2015)
Гончарова О. А. - Эффективность объемного пневмопрессинга у больных сахарным диабетом 2-го типа с метаболическим ожирением на фоне нормальной массы тела, Парцхаладзе В. И., Казакова Е. В., Абдуллаев Р. Я. (2015)
Левчук Н. І. - Зміни рівня холестерину в надниркових залозах щурів, викликані метанандамідом, залежні від статевих гормонів, Калініченко О. В., Ковзун О. І., Микоша О. С. (2015)
Пастер И. П. - Клинические исследования по применению генной терапии для лечения сахарного диабета 1-го типа (2015)
Рыбаков С. И. - От догадок и поисков к открытиям и достижениям (к истории паращитовидных желез и паратиреоидной хирургии) (2015)
Боднар П. М. - Цукровий діабет із моногенним типом успадкування: клініка, діагностика та лікування (частина 2), Кононенко Л. О., Кирієнко Д. В., Кобиляк Н. М. (2015)
Коган Б. Г. - Етіотропна терапія грибкових інфекцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
VI Міжнародний Медичний Форум. Підсумки (2015)
Анонс (2015)
Cлово головного редактора (2014)
Свінціцький А. С. - Славетна терапевтична школа академіка В. М. Іванова: сторінки історії та сьогодення (2014)
Шадлун Д. Р. - Столітній досвід роботи ДЗ "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України", Тертишний І. О., Дземан І. М. (2014)
Трахтенберг И. М. - Воспоминания о прошлом и людях, в нем созидавших, – дань светлой памяти (2014)
Чайковский Ю. Б. - Евгений Борисович Букреев: известный и неизвестный (2014)
Свінціцький І. А. - Особливості відновлення та налагодження ефективної діяльності науково-педагогічної терапевтичної школи професора В. М. Іванова в перші післявоєнні роки (2014)
Катеренчук І. П. - Патофізіологічні механізми та клінічні прояви коморбідних станів (артеріальна гіпертензія, атеросклероз, психосоматична дисфункція) в перименопаузальному періоді, Свічкар Н. В. (2014)
Журавлева Л. В. - Влияние фиксированной комбинации рамиприла и гидрохлоротиазида на суточный профиль артериального давления и регресс гипертрофии миокарда угипертензивных пациентов с метаболическими нарушениями, Ильченко И. А. (2014)
Свінціцький І. А. - Сучасні погляди на механізми розвитку, діагностику та лікування циротичної кардіоміопатії (2014)
Трунова С. В. - Параклінічні методи метамерної діагностики та профілактика артеріальної гіпертензії, поєднаної з ураженням судинних басейнів, при патології хребта (2014)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок розшаровуючої аневризми аорти з утворенням "несправжнього каналу" на фоні гіпертонічної хвороби, Макара В. З., Мизак Я. В. (2014)
Чекман І. С. - Експериментальне й клінічне вивчення серцевих глікозидів (науково-педагогічний аспект) (2014)
Яременко О. Б. - Дерматологічні прояви системних васкулітів, Петелицька Л. Б. (2014)
Таран А. І. - Досвід лікування хвороби Стілла в дорослих (Клінічні випадки), Остафійчук А. С., Буднік Л. В. (2014)
Яременко О. Б. - Порівняльна оцінка клінічної та прогностичної значущості антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду та ревматоїдного фактору при ревматоїдному артрит, Микитенко Г. М. (2014)
Свінціцький А. С. - Особливості особистісної реакції пацієнтів із функціональною диспепсією: рандомізоване двоцентрове дослідження, Ревенок К. М., Маляров С. О., Корендович І. В. (2014)
Свінціцький А. С. - Роль синдрому надмірного бактеріального росту в розвитку та прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки, Ревенок К. М., Ліва Ю. Ю. (2014)
Пиріг Л. А. - Основні засади організації нефрологічної допомоги (2014)
Никула Т. Д. - Корекція Адаптолом нейровегетативних розладів у хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензією та нейрометамерними ураженнями вертебробазилярного і мезоаортального басейнів, Трунова С. В. (2014)
Мойсеєнко В. О. - Вегетативний гомеостаз і порушення гемодинаміки у хворих з артеріальною гіпертензією на тлі ураження нирок (2014)
Dynnyk N. V. - Contemporary view on diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease (2014)
Петренко В. І. - Частота виявлення вірусних гепатитів В і С серед хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз, Процюк Р. Г., Марченко Г. Ф., Малиновська Т. В. (2014)
Дземан М. І. - Санаторно-курортне лікування пульмонологічних хворих. Частина 2 (2014)
Мишалов В. Г. - Укрепление заднего листка фасции Скарпа при хирургической коррекции рецидивного птоза молочной железы, Назаренко И. А., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю., Грабовой А. Н., Сивченко О. И., Иванцок В. М., Захарцева О. И., Сулик В. В. (2014)
Тарасов Т. А. - Клінічний випадок уперше встановленого діагнозу хвороби Крона під час оперативного втручання, Макєєв Р. О., Долгая Н. Є. (2014)
Журавлева Л. В. - Комплексное применение бенфотиамина и альфа-липоевой кислоты у больных с диабетической холецистопатией, Кривоносова Е. М. (2014)
Лубяная С. С. - Различные подходы в лечении и профилактике острой и хронической форм вульвовагинального кандидоза, Макагонова В. В., Лыткин Р. А. (2014)
Свінціцький А. С. - Роль вільного доступу до сучасної фахової інформації на засадах доказової медицини в забезпеченні високої якості до- та післядипломної підготовки лікарів і надання медичної допомоги в Україні (2014)
Свінціцький А. С. - Навчально-методичні засади викладання питань клінічної фармакології метаболічних препаратів у рамках дисципліни "Внутрішня медицина", Загородний М. І. (2014)
Мойсеєнко В. О. - Нефрологи на висоті (2014)
Вітаємо професора Катеренчука Івана Петровича з високою професійною нагородою! (2014)
Свінціцький І. А. - Свято медичної науки в стінах легендарної терапевтичної клініки імені академіка В. М. Іванова (2014)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок інфекційного ендокардиту, ускладненого абсцесом кореня аорти, Кулик Л. В., Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В., Прокоса М. І. (2014)
Артеріальна гіпертензія: уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012) (2014)
Бурьянов А. А. - Боль в суставах. Остеоартроз. Диагностика и лечение на современном этапе (2014)
Журавлева Л. В. - Применение урсодезоксихолевой кислоты во внутренней медицине, Кривоносова Е. М., Лопина Н. А. (2014)
Свінціцький А. С. - Вивчення спектру жовчних кислот у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з гіперурикемією, Козак Н. П., Корендович І. В., Барабанчик О. В. (2014)
Янченко В. І. - Клінічний випадок хронічного стеатогепатиту, спричиненого вірусом гепатиту G, Богомаз В. М. (2014)
Журавлева Л. В. - Влияние сочетанной терапии альфа-липоевой кислотой и бенфотиамином на течение неалкогольной жировой болезни печени, Кривоносова Е. М. (2014)
"Рекомендації Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки з лікування гепатиту C, 2014" (2014)
Дземан Н. А. - Міжсистемні клінічні зв’язки дифузних хронічних захворювань гепатобіліарної системи з позицій лікаря-стоматолога (2014)
Зуєв К. О. - Препарат першої лінії цукрознижувальної терапії: метформін або похідні сульфонілсечовини?, Юзвенко Т. Ю., Когут Д. Г. (2014)
Процюк О. В. - Пацієнт із цукровим діабетом 2 типу на прийомі в сімейного лікаря (2014)
Родионова И. А. - Клинический случай агранулоцитоза при генерализованной цитомегаловирусной инфекции, Скрипниченко С. В., Шило А. В., Мороз А. В. (2014)
Шидловська Т. А. - Дані відеоларингостробоскопії у хворих з ускладненою функціональною гіпотонусною дисфонією у взаємозв’язку з показниками імпедансної аудіометрії, Куреньова К. Ю., Волкова Т. В., Шемлі Мохамед (2014)
Yaremchuk S. E. - Pregnancy rhinitis: new links of pathogenesis (2014)
Гопчук Е. Н. - Уриклар в комплексе лечения урогенитальных расстройств климактерического периода (2014)
Милевский А. В. - Эффективность применения препарата Итракон® при лечении кандидозного вульвовагинита у девочек (2014)
Мельников C. М. - Еволюція загальних принципів корекції залiзодефiцитних станів (2014)
Мишалов В. Г. - Усиление дубликатуры поверхностной фасции сетчатым аллотрансплантатом при мастопексии (экспериментальное исследование), Назаренко И. А., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю., Грабовой А. Н., Сивченко О. И., Иванцок В. М., Захарцева О. И., Сулик В. В. (2014)
Марушко Ю. В. - Застосування Німесуліду в педіатричній практиці, Марушко Є. Ю. (2014)
Марушко Ю. В. - Роль гипокальциемии в патологии пищеварительного канала, Сабадаш Е. Е., Полковниченко Л. Н., Таринская О. Л. (2014)
Дземан М. І. - Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя на постать першого київського професора-терапевта (частина IV) (2014)
Мойсеєнко В. О. - Київський Поділ як осередок милосердя, Шостка І. П., Тарченко Н. В. (2014)
Пам’ятаємо… у пошані та з вдячністю схиляємо голови (на 85-річчя народин професора Мирослава Миколайовича Бережницького) (2014)
Павло Григорович Kравчун (до 70-річчя від дня народження) (2014)
Медичні події (2014)
Привітання ректора професора Пшінька Олександра Миколайовича до 85-річчя Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (2015)
Економіко-гуманітарний факультет (2015)
Бараш Ю. С. - Аналіз ефективності курсування окремого денного швидкісного поїзда, Матусевич О. О. (2015)
Мельник Т. С. - Удосконалення теоретико-методичних засад управління конкурентоспроможністю підприємства та оцінки його конкурентного статусу (2015)
Христофор О. В. - Методологічне обґрунтування поведінки потенційних пасажирів на залізничному транспорті (2015)
Міщенко М. І. - Логістичні моделі прогнозування потреби в матеріальних ресурсах підприємств залізничного транспорту (2015)
Сінгаєвська М. П. - Економіко-інноваційна ефективність розподілу інвестиційних ресурсів на відтворення технічних засобів колійного господарства (2015)
Бобиль В. В. - Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика, Корнілєнко М. С. (2015)
Омельчак Г. В. - Стратегічні напрямки розвитку інноваційного потенціалу ПАТ "Укрзалізниця" (2015)
Кассір В. В. - Стан сучасної системи забезпечення якості перевізного процесу залізниць, Барвіненко І. В. (2015)
Божок Н. О. - Дослідження питання форм та систем оплати праці, Баланович Н. В. (2015)
Задоя В. О. - Теоретичні аспекти взаємодії залізничного транспорту та регіонального суб’єкта (2015)
Кассір В. В. - Використання міжнародної фінансової та технічної допомоги як чинник економічного розвитку та реформування дорожньо-транспортного комплексу України, Кравцова С. В. (2015)
Марценюк Л. В. - Важливість розвитку залізничного туризму в Україні в сучасних соціально-економічних умовах (2015)
Шило Л. А. - Система матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту, Тимощенко О. М. (2015)
Сначов М. П. - Удосконалення мотивації праці в умовах акціонування залізниці, Зелинська О. О., Ломтєва І. М., Штоколова Т. М. (2015)
Сначов М. П. - Особливості фінансування діяльності залізниці в умовах акціонування, Ломтєва І. М., Рогожина І. О., Дегальцева Л. В., Фрунза Г. М. (2015)
Гненний О. М. - Проблеми оновлення тягового рухомого складу та оцінка ефективності інвестиційних проектів у локомотивному господарстві, Вишнякова А. В. (2015)
П’ятигорець Г. С. - Необхідність визначення шляхів оптимізації витрат на залізничному транспорті в умовах реформування, Пилипенко Ю. К. (2015)
Топоркова О. А. - Бюджетування в системі управління запасами залізничного транспорту, Гунько Л. О. (2015)
Кассір В. В. - Концептуальні підходи до управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах конкуренції на ринку перевезень, Чагур О. В. (2015)
Скалозуб В. В. - Економіко-технологічні моделі аналізу й управління експлуатацією парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів, Осовик В. М., Клименко І. В. (2015)
Заремба Євгенія Хомівна: відомий лікар, учений, чуйний педагог, турботлива мати (2015)
Свінціцький А. С. - Актуальні питання щодо впровадження медичних інноваційних технологій у закладах охорони здоров’я, Висоцька О. І. (2015)
Щербинина М. Б. - Пациент с алкогольной болезнью печени и депрессией: теоретические и практические аспекты применения Гептрала (клинический случай) (2015)
Манжалій Е. Г. - Лікування шкірного свербежу при захворюваннях печінки, Бака О. М. (2015)
Янченко В. І. - Лікування складного клінічного випадку аутоімунного гепатиту, Богомаз В. М. (2015)
Мойсеєнко В. О. - Досвід застосування препарату Гепадиф® у лікуванні печінкової енцефалопатії при хронічних захворюваннях печінки, Манжалій Е. Г. (2015)
Рекомендації Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки з лікування гепатиту C, 2014 (2015)
Звягинцева Т. Д. - Новые возможности гепатопротекции неалкогольного и алкогольного стеатогепатита, Чернобай А. И. (2015)
Катеренчук І. П. - Фітотерапевтична корекція вегетативної дисфункції у хворих із високим кардіоваскулярним ризиком у практиці сімейного лікаря (2015)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок інфаркту міокарда у хворої із системним червоним вовчаком, Пастушок А. В. (2015)
Медичні події (2015)
Головач І. Ю. - Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2 типу: необхідність раннього старту та можливості вибору, Дячек О. В. (2015)
Жердева Н. Н. - Новая страница в назначении метформинаї (2015)
Заремба Є. Х. - Клініко-експериментальне обгрунтування преривчастого курсу лікування глюкокортикоїдами та інсуліном (2015)
Журавльова Л. В. - Вплив адипоцитокінів на дисфункцію підшлункової залози при цукровому діабеті 2 типу, Шеховцова Ю. О. (2015)
Makarevich A. E. - Disorders of body compisition during chronic obstructive pulmonary disease development in male patients, Lemisheuskaya S. S. (2015)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування препарату Пектолван® Стоп у дітей із гострими респіраторними захворюваннями, що супроводжуються непродуктивним кашлем, Гищак Т. В., Лисовець О. В., Мика М. Ю., Марушко Є. Ю. (2015)
Дземан М. І. - Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя на постать першого київського професора-терапевта (частина V) (2015)
Мойсеєнко В. О. - Варнава Добронравов: лікар від Бога, Шостка І. П., Тарченко Н. В. (2015)
Медичні події (2015)
Вітаємо професора А. С. Свінціцького з отриманням державної нагороди Республіки Польща (2015)
Дядык А. И. - Эффективные подходы первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (лекция 1), Багрий А. Э., Зайцева О. Е., Хоменко М. В., Багрий Е. А., Яковенко В. Г. (2015)
Катеренчук І. П. - Додаткові можливості корекції вегетативної дисфункції у хворих на ішемічну хворобу серця, що асоційована з артеріальною гіпертензією (2015)
Журавлёва Л. В. - Расслаивающая аневризма аорты (клинический случай), Янкевич А. А., Кузнецов И. В. (2015)
Ждан В. М. - Можливості й резерви діагностики, терапії та профілактики гіпертонічної хвороби в практиці сімейного лікаря на Полтавщині, Лисак В. П., Катеренчук І. П., Шумейко І. Ф., Вакуленко К. Є. (2015)
Журавлёва Л. В. - Современные представления о диагностике и лечении ишемического колита, Цивенко О. И., Лахно О. В. (2015)
Андрух В. С. - Гострі гастроентерити в дітей: що нового? (2015)
Рекомендації Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки з лікування гепатиту C, 2014 (Подача 3) (2015)
Шутова О. В. - Особливості фармакотерапії захворювань печінки в дитячому віці (2015)
Бурчинский С. Г. - Депрессивные и дистимичечские расстройства при психосоматической патологии и пути их фармакологической коррекции (2015)
Закревська О. В. - Загальні підходи до медикаментозного лікування пацієнтів похилого віку (2015)
Бровий В. A. - Сочетанное использование модулированных токов и лечебных факторов в лечении артрозов (2015)
Михайлюта Н. В. - Досвід застосування препарату Кеторол гель у фізіотерапевтичній практиці (2015)
Мечников И. И. - О целебных силах организма. И. И. Мечников – Нобелевский лауреат 1908 года + Послесловие / О Мечникове (2015)
Стрільчук Л. М. - Якісна підготовка лікаря загальної практики-сімейної медицини – запорука успішності медичної реформи (огляд), Шумлянський І. В., Ільницька Л. А. (2015)
Bogomaz V. - International quality audits in the medical facility, Anufriyeva V. (2015)
Кужко Михайло Михайлович (до 65-річчя від дня народження) (2015)
Медичні події (2015)
Крупчан О. Д. - Стратегія приватноправових наукових досліджень на сучасному етапі розвитку України (2015)
Бурило Ю. П. - Передачі (програми) організацій мовлення як об’єкти права інтелектуальної власності та об’єкти інформаційних правовідносин (2015)
Довгерт А. С. - Джерела цивільного права України: види та співвідношення (2015)
Лапечук П. І. - Право власності на природні ресурси: особливості здійснення окремих правомочностей, Попович Т. Г., Бесарабчик В. О. (2015)
Миронова Г. А. - Особливості цивільно-правового захисту права на медичну допомогу (2015)
Онищенко О. С. - Відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконним притягненням до кримінальної відповідальності (2015)
Примак В. Д. - Справедливість і розумність при відшкодуванні моральної шкоди: порівняльно-правовий зріз (2015)
Сіщук Л. В. - Реорганізація юридичних осіб: теоретико-правові аспекти (2015)
Тімуш І. С. - Актуальні проблеми відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконним притягненням до кримінальної відповідальності (2015)
Шевченко О. М. - Правовий статус вищих духовних навчальних закладів у контексті реформування системи вищої освіти України (2015)
Беляневич О. А. - Про оборотоздатність права вимоги за грошовим зобов’язанням (2015)
Бичкова С. С. - Процесуальний порядок визнання спадщини відумерлою (2015)
Біленко В. І. - Проблеми правового регулювання відносин сурогатного материнства (2015)
Гарієвська М. Б. - Відеоконференція в цивільному процесі: проблемні питання (2015)
Заіка Ю. О. - Виникнення та становлення заповіту з умовою у вітчизняному спадковому законодавстві (2015)
Ільченко Г. О. - Відшкодування збитків споживачів страхових послуг за договором страхування (2015)
Кожевникова В. О. - Законодавчі обмеження прав фізичних осіб щодо укладення договору сурогатного материнства, Коренга Ю. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського