Пороннік О. О. - Клоновані in vitro рослини роду deschampsia як джерело фенольних сполук з протипухлинними властивостями, Кузьменко А. В., Воловик А. В., Швачко Л. В., Войцехівська О. В., Мирюта Г. Ю., Рубан Т. А., Парнікоза І. Ю., Кунах В. А. (2014)
Пухтаєвич П. П. - Каріотипова мінливість триплоїдного сріблястого карася Carassius gibelio, Bloch, 1782 у водоймах України (2014)
Тиркус М. Я. - Частота генетичних факторів резистентності до ВІЛ/СНІД серед осіб західного регіону України, Макух Г. В., Дмитрук І. М., Акопян Г. Р. (2014)
Франтійчук В. В. - Зв’язок активності фотосинтезу і зернової продуктивності рослин у двох сортів озимої пшениці різних періодів селекції, Стасик О. О., Кірізій Д. А. (2014)
Худолєєва Л. В. - Мікроклональне розмноження для створення плантацій швидкорослих тополь для потреб альтернативної енергетики в Україні, Куцоконь Н. К., Нестеренко О. Г., Рудас В. А., Рашидов Н. М., Гродзинський Д. М., Дуган О. М., Бульботка К. С. (2014)
Череватов В. Ф. - Неконтрольована гібридизація бджоли медоносної (Apis mellifera L.) на території Івано-Франківської області, Феркаляк В. Ю., Волков Р. А. (2014)
Shevchenko J. I. - The role of WaaL ligases of Yersinia enterocolitica O:3 and O:8 in lipopolysaccharide biosynthesis and stress adaptation, Pozur V. K., Skurnik M. (2014)
Антоненко С. В. - Убіквітин специфічна протеаза 1 (USP1) – потенційний партнер Bcr-Abl онкобілку: біоінформатичний аналіз та отримання рекомбінантних конструкцій, Кравчук І. В., Гур'янов Д. С., Телегєєв Г. Д. (2014)
Колесник А. И. - Генеалогический анализ количественных признаков животных абердин-ангусской породы, Федота А. М., Рубан С. Ю., Лысенко Н. Г., Месяц Т. К. (2014)
Демина Э. А. - Канцерогенные эффекты ионизирующих излучений (эпидемиологи-ческие и цитогенетические исследования) (2014)
Драгавцев В. А. - Парадигмы наследования и их роль в создании инновационных технологий селекции растений, Малецкий С. И. (2014)
Мосула М. З. - Актуальні проблеми сучасної генетики, селекції, біотехнології та еволюційної теорії (за матеріалами IX Міжнародної наукової конференції "Фактори експериментальної еволюції організмів", 22–26 вересня 2014 р., м. Умань, Черкаська обл., Україна), Дробик Н. М., Кунах В. А. (2014)
Корниенко А. В. - Устойчивые живые системы – основа эволюции при освоении ими внешнего мира, Буторина А. К., Сухоруких В. А., Скачков С. И., Сафонова И. Н. (2014)
Гродзинський Д. М. - Структурно-функціональний динамізм геному. Рецензия на монографію В.А. Кунаха "Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин" (Київ: Логос, 2013. – 298 с.) (2014)
Ігор Вікторович Гузєв (11.01.1963 – 7.06.2014) (2014)
Юрій Михайлович Сиволап (18.11.1939 – 09.08.2014) (2014)
Вадим Мусійович Кавсан (17.06.1939 – 8.10.2014) (2014)
Валентин Андрійович Труханов (21.11.1935 – 21.10.2014) (2014)
X Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інфорiаційний лист (2014)
Мовний порадник (2014)
Танасогло А. В. - Оптимальные конструктивные решения двухцепных анкерно-угловых опор линий электропередачи 110 кВ (2015)
Ромасюк Е. А. - Усталостная долговечность модифицированных асфальтобетонов при динамическом нагружении, Братчун В. И., Пактер М. К., Стукалов А. А. (2015)
Беспалов В. Л. - Битумополимерные вяжущие и асфальтополимербетоны, модифицированные Элвалоем АМ и бутадиенметилстирольным каучуком СКМС-30 (2015)
Зайченко Н. М. - Оптимизация состава самоуплотняющегося дорожного цементного бетона по критериям подвижности смеси и прочности при сжатии, Сердюк А. И., Назарова А. В., Маршди Косай Сахиб Ради (2015)
Багрій Г. А. - Психологічні передумови формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів (2015)
Булаєвська О. В. - Тренінг формування ефективної взаємодії медичного персоналу: нівелювання деформацій його професійної діяльності (2015)
Волобуєва О. Ф. - Міждисциплінарні (міжпредметні) зв’язки під час підготовки майбутнього фахівця: психологічний аспект (2015)
Голярдик Н. А. - Практичні рекомендації щодо психологічної підтримки студентів, які потерпають від негативної конкурентної поведінки у студентському довкіллі (2015)
Грішко-Дунаєвська В. А. - Основні підходи до вивчення проблеми взаємодії в науково-психологічній літературі (2015)
Гура Т. Є. - Особливості ґенези професійного мислення майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2015)
Журавльов В. В. - Суб’єктна активність особистості в контексті розвитку керівників органів охорони державного кордону України, Олексієнко Б. М. (2015)
Ковальчук Ю. В. - Основні психологічні підходи до вивчення професійної Я-концепції особистості офіцера оперативно-розшукового підрозділу Державної прикордонної служби України (2015)
Ковальчук Р. О. - Особливості психологічного стану при підготовці до спортивних змагань, Багас О. П. (2015)
Матеюк О. А. - Інформаційно-психологічна складова гібридної збройної боротьби (2015)
Олексієнко С. Б. - Значущість комунікативної складової в професійно-психологічній підготовці правоохоронців, Герман Л. В. (2015)
Потапчук Н. Д. - Психологічний аналіз умов, причин і чинників виникнення та поширення чуток серед населення в умовах надзвичайної ситуації (2015)
Сафін О. Д. - Про результати психодіагностування емоційного вигоряння оперативних співробітників, Андрух І. В. (2015)
Солтик О. О. - Проблема комфортності на заняттях з фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Хіміч В. Л. (2015)
Томчук М. І. - Психологічні проблеми готовності працівників торгівлі до розв’язання конфліктів з покупцями (2015)
Торічний О. В. - Психологічні аспекти підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності на основі акмеологічних технологій навчання, Олексієнко С. Б. (2015)
Хіміч В. В. - Фактори негативного впливу на професійну діяльність офіцерів-прикордонників в екстремальних, бойових та наближених до бойових умовах (2015)
Чистяков С. А. - Проблема запобігання прояву конфліктності особистості майбутнього офіцера-прикордонника як предмет наукових досліджень, Франчук Ю. В. (2015)
Щербан Т. Д. - Принципи дослідження спілкування у навчанні (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Сахно Л. О. - Стійкість до гліфосату і глюфозінату в поколіннях Т1–Т2 біотехнологічних рослин ріпаку (Brassica napus L.), Комарницький І. К., Кучук М. В. (2015)
Karelov A. V. - Allelic state of the molecular genetic markers for genes associated with sensitivity to Pyrenophora tritici-repentis toxins A and B and Staganospora nodorum toxin A among Ukrainian common wheat cultivars, Kozub N. A., Sozinov I. A., Sozinov A. A., Blume Ya. B. (2015)
Адамовская В. Г. - Характеристика компонентного состава 7S и 11S глобулинов сортов сои различного филогенетического происхождения, Молодченкова О. О., Картузова Т. В., Сичкарь В. И., Лаврова Г. Д., Безкровная Л. Я. (2015)
Виштак Н. В. - Алельні поліморфізми генів GSТР1, FGB та PAI-1 як ймовірні маркери раннього мимовільного переривання вагітності у людини, Чорна Л. Б., Макух Г. В., Заставна Д. В. (2015)
Воронова С. С. - Генетическая трансформация мягкой пшеницы с использованием векторных конструкций, содержащих гены метаболизма пролина, Гончарук А. Н., Бавол А. В., Дубровная О. В. (2015)
Діденко Н. О. - Активність аскорбат та гваякол пероксидаз у нокаутного мутанта Cat2 Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу, Буздуга І. М., Волков Р. А., Панчук І. І. (2015)
Коцаренко Е. В. - Влияние репаративного энзима MGMT и сопутствующего ему белка MARP на цитотоксическое действие алкилирующих соединений в культурах клеток человека, Акуленко О. А., Лыло В. В., Рубан Т. А., Мацевич Л. Л., Главацкий А. Я., Маркова О. В., Кардаш К. А., Шуба И. Н., Лукаш Л. Л. (2015)
Матвєєва Н. А. - Отримання та культивування бородатих коренів рослин Bidens pilosa L., Шаховський А. М. (2015)
Москалець Т. З. - Прояв стабільності та пластичності генотипів пшениці м’якої озимої в умовах лісостепового екотопу (2015)
Ольхович Н. В. - Дуплікація dup 24-bp в гені хітотриозидази CHIT1 у здорових осіб та пацієнтів з хворобою Гоше в Україні (2015)
Парасочка І. Ф. - Генетичні аспекти оцінки генофонду деяких порід свиней, Бодряшова К. В. (2015)
Поліщук Л. В. - Послідовність хромосоми Streptomyces globisporus 1912-2, гомологічна гену afsA S. griseus NBRC 13350 (2015)
Секан А. С. - Аналіз ефективності роботи системи сайт-специфічної рекомбінації Cre/LoxP впродовж декількох поколінь трансформантів Arabidopsis thaliana (2015)
Тинкевич Ю. О. - Організація та мінливість міжгенного спейсера 5S рДНК Lathyrus venetus, Невельська А. О., Чорней І. І., Волков Р. А. (2015)
Тиркус М. Я. - Молекулярно-генетичний аналіз поліморфних локусів c.454-397T/C та с.454-351А/G гена рецептора естрогенів ESR1 у сімейних пар із ідіопатичним безпліддям (2015)
Федота А. М. - Анализ полиморфного варианта G742A гена BHMT у больных псориазом, Рощенюк Л. В., Адмакина А. В., Горайчук И. В. (2015)
Шиліна Ю. В. - Оцінка впливу бактеріальних ліпополісахаридів на стійкість рослин Arabidopsis thaliana до фітопатогенних бактерій, Гуща М. І., Моложава О. С., Дмитрієв О. П. (2015)
Вагин Ю. В. - "Волшебная палочка" биологии – дар монаха из Брно. К 150-летию публикации работы Г. Менделя "Опыты над растительными гибридами". (2015)
Вагин Ю. В. - Евсиков Вадим Иванович: портрет в интерьере. К 80-летию со дня рождения (2015)
Наталія Володимирівна Солодюк (8.02.1938 –17.11.2014) (2015)
Анатолій Федорович Бобер (10.02.1937 – 7.11.2014) (2015)
X Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист № 2 (2015)
Сіреджук П. - Чисельність населення Прикарпаття в останній чверті ХVІІІ ст. (2012)
Булачек В. - Посольська праця Юліана Романчука у Галицькому сеймі у 1880-х роках (2012)
Галик В. - Співробітництво Івана Франка із провідним діячем Ставропігійського інституту – Антоном Петрушевичем (2012)
Королько А. - Сокільськй рух на Покутті на початку ХХ ст.: організаційні осередки та їх практична діяльність (2012)
Борчук С. - Юліан Бачинський як основоположник української енциклопедистики (2012)
Кондратюк Г. - Національна політика РКП(б) і голод у Криму в 1921–1922 рр.: фактори взаємовпливу (2012)
Коростіль Н. - Західноукраїнська спільнота в складі польської держави (1921–1939 рр.): політична програма уряду і політична реальність, Гусак Р. (2012)
Пуйда Р. - Діяльність УНДО в сеймі і сенаті Польщі (1938–1939 рр.) (2012)
Субботін В. - Комітет захисту УГКЦ: особливості створення, основні напрями діяльності (1987–1989 рр.) (2012)
Левик Б. - Створення Військово-морського флоту незалежної України (2012)
Адамович C. - Ідея соборності в ідеології та діяльності політичної партії "Наша Україна” (2012)
Волощук М. - Руський рід Домініка з угорського комітату Ліптов (XIII–XIV ст.) (2012)
Щербін Л. - Полеміка в Партії народної свободи щодо Української Держави 1918 р. (2012)
Ферков О. - Громадсько-політичне життя угорської національної меншини Підкарпатської Русі (1919–1939 рр.) (2012)
Ґеник М. - " … Nasi Wrogowie czy Bracia?" Польсько-українське примирення в політичній думці Богдана Скарадзінського / Казімєжа Подляського (2012)
Пендзей І. - Соціально-економічні та політичні перетворення в Угорщині (1988–1990 рр.). Програма стабілізації економіки і соціальної сфери та проблеми її реалізації (2012)
Костючок П. - Карпатські українці в етнополітиці Першої ЧехословацькоЇ Республіки: перепис 1938 р. у Словаччині (2012)
Делятинський Р. - Джерела з історії Станиславівської єпархії: петиція митрополита М. Левицького та єпископа Г. Яхимовича до імператора Франца Йосифа І від 18 березня 1850 р. (2012)
Бурачок Л. - Мемуарна спадщина Осипа Назарука як джерело з історії державотворчих процесів у Західній Україній у першій половині ХХ ст.) (2012)
Дутчак О. - Музейництво як складова туристично-краєзнавчого руху у Галичині 30-х рр. ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.: історіографія (2012)
Сагайдак О. - Національно-культурного діяльність українців у Польщі (1947–1989 рр.): польська історіографія, Стецюк Н. (2012)
Випасняк А. - Традиційне скотарство українського населення Східної Галичини (90-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.): методологічні засади дослідження (2012)
Паршин І. - Галицько-Чеський Союз у битві при Дюрнкруті 1278 року (на основі "Hermanni Altahensis annales”) (2012)
Засипко М. - Військово-політична кар’єра миргородського полковника Данила Апостола (2012)
Лящовська Н. - Муровані храми Буковини кін. ХVIII–XX ст.: діяльність Православного релігійного фонду (2012)
Лицур Н. - Основи етикету в міських інтелігентних родинах Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Морикіт Б. - Формування політичних вимог населення в період ЗУНР (2012)
Вичівський П. - Погляди польських та російських істориків на проблему відновлення державної незалежності України (2012)
Федунишин Л. - Історичні хроніки про поділ Галичини в 1846–1850 рр. у науковій діяльності Івана Кревецького (2012)
Мосорко М. - Особливості матеріально-побутового життя польського населення Станіслава в роки радянської окупації (1939–1941 рр.) (2012)
Турчин Т. - Українська легальна преса Станіславщини як джерело до вивчення примусової праці населення Прикарпаття під час нацистської окупації краю (1941–1944 рр.) (2012)
Розлуцький Н. - Боротьба радянського режиму з націоналістичним підпіллям у Богородчанському районі впродовж 1944–1951 рр. за документами Станіславського ОК КП(б)У та Богородчанського РК КП(б)У (2012)
Котенко Р. - Формування управлінської та організаційної структури туристично-екскурсійної сфери на Прикарпатті в 60–70- х роках ХХ ст. (2012)
Монолатій І. - Національні вимоги як дзеркало поступок імперської партії. Випадок українців у революційній Росії. Рец.: Щербін Л. В. Українське питання в діяльності Конституційно-демократичної партії Росії (1905–1918 рр.) / Л. В. Щербін. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2011. – 248 с. (2012)
Красівський О. - Новий погляд на політичну історію Галичини міжвоєнного періоду. Соляр І. Я. Зовнішні орієнтації національно-державницьких партій Західної України (1923 – 1939) (Львів, 2011. – 348 с.) (2012)
Титул, зміст (2014)
Володимир Шедяков: "Соціальне розшарування стає результатом не тільки корупції, а й відсутності дієвих соціальних ліфтів, повноцінної можливості "самому зробити себе" (2014)
Бардась В. - Гривня готує нові сюрпризи: прогноз курсу долара на 2014 рік (2014)
Корнійчук О. - Упередження ризиків та загроз соціальній безпеці у сфері охорони здоров’я України (2014)
Скочук М. - Автомобільний транспорт у процесі ринкових перетворень: теоретико-методологічні та правові аспекти (2014)
Крисанов Д. - Оптимізація структури й потужностей харчової та тютюнової промисловості України, Стешенко Л. (2014)
Бутко М. - Венчурне фінансування як механізм задіяння інноваційного потенціалу підприємницького середовища регіону, Попело О. (2014)
Кіндзерський Ю. - Державне замовлення в Україні та напрями формування контрактної системи його реалізації для цілей розвитку (2014)
Карпук А. - Інституціональне середовище розвитку ринкової інфраструктури лісоресурсної сфери (2014)
Ватаманюк-Зелінська У. - Застосування депозитарних розписок як ефективного способу публічного розміщення акцій промислових підприємств корпоративного сектора (2014)
Козенко А. - Сучасний стан бюджетної децентралізації в Україні (2014)
Ступень М. - Інвестиційний фактор інноваційного забезпечення раціонального природокористування, Жак І. (2014)
Мороз Е. - Шляхи та способи активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери водопровідно-каналізаційного господарства України (2014)
Kudrytska N. - Methodological foundations of scenario based forecasting of the development of Ukraine’s transport-road complex (2014)
Яценко Г. - Моделювання трансмісії кризових явищ в економіці України (2014)
Гуня В. - Розробка механізму управління дебіторською заборгованістю підприємства: концептуальний підхід, Бєлозерцев В. (2014)
Денисенко А. - Передумови інтеграції ризиків до системи об’єктів внутрішнього контролю туристичних підприємств (2014)
Судомир С. - Діалектика розвитку систем (2014)
Власюк О. Інституційна трансформація фінансового господарства України (Рецензія на монографію Степана Голубки "Інституціалізація фінансового господарства України: історична ретроспектива") (2014)
Титул, зміст (2015)
Шуляк К. А. - Використання ефекту закручуваності трикотажу в художньому оформленні інтер'єрного текстилю, Галавська Л. Є. (2015)
Галавська Л. Є. - Дослідження вологопоглинаючих властивостей кулірного трикотажу з еко-сировини, Дмитрієва Н. О. (2015)
Боброва С. Ю. - Розробка дизайну та технології виготовлення трикотажного панно для оздоблення інтер’єру житлових приміщень, Батрак О. А. (2015)
Печерська А. А. - Оптимізація властивостей бандажних виробів реабілітаційного призначення, Садретдінова Н. В. (2015)
Драпіковська Ю. О. - Особливості виготовлення одягу з підігрівом, Арабулі А. Т. (2015)
Фінік М. В. - Дослідження технології виготовлення рукавичок жіночих з використанням оптичних волокон, Арабулі А. Т. (2015)
Датуашвили М. В. - Исследование эксплуатационных свойств армированных многослойных тканевых оболочек методом прошивки, Долидзе Н. А., Чарквиани И. Д. (2015)
Мацарук Я. В. - Дослідження стійкості поліуретанових підошов спеціального взуття литтєвого методу кріплення до впливу агресивного середовища (2015)
Стародуб О. В. - Автоматичне керування електроприладом для теплової обробки текстильних матеріалів, Злотенко Б. М. (2015)
Степанюк Р. В - Дослідження побутових насосів, Злотенко Б. М. (2015)
Тесик Ю. Ф. - Вимірювальні підсилювачі потужності для метрологічного обладнання, Гайдай А. О., Мороз Р. М. (2015)
Артеменко М. Ю. - Підвищення коефіцієнта корисної дії трифазної чотирипровідної системи живлення з паралельним активним фільтром, Засімович В. І., Батрак Л. М. (2015)
Івасенко М. В. - Прогнозування трендових кольорів текстильних матеріалів методом екстраполяції, Александров М. Є., Оренчина Я. В. (2015)
Косенко Д. Ю. - Нормативи та функціонально-просторова організація загальнородинних приміщень дитячого будинку сімейного типу, Овчарова А. О. (2015)
Косенко Д. Ю. - Чинники формування предметно-просторового середовища дитячих таборів відпочинку, Дубровська В. І. (2015)
Дорошенко К. А. - Ефективність управління персоналом в організації (2015)
Свиридов Д. Є. - Аналіз і виявлення шляхів удосконалення ресурсного потенціалу приватних готелів (2015)
Андрухів О. І. - Участь органів народного комісаріату внутрішніх справ та робітничо-селянської міліції у депортаційно-репресивних процесах у перший період радянізації західної України: історико-правовий аспект (2015)
Ващук Ю. О. - Об’єкт відомчої правотворчої правової політики (2015)
Захарчук О. З. - Характеристика окремих напрямів антикорупційної політики України (2015)
Капічон О. Г. - Участь академіка В. Копєйчикова в конституційному процесі України (1990–1996 рр.) (2015)
Кузьменко Я. П. - Актуальні проблеми загальної теорії прав людини (2015)
Легенький М. І. - Трансформація освітнього простору під впливом глобалізації (2015)
Пастернак В. М. - Християнські засади прав людини (2015)
Полонка І. А. - Онтологічно-теоретичні особливості взаємозв'язку категорій "правова поведінка" та "законність" (2015)
Потіп М. М. - Сучасні підходи до принципів розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, Лясковець О. В. (2015)
Фальковський А. О. - Підходи в сфері посткласичної методології юриспруденції (2015)
Кузьмін Д. В. - Методи механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом (2015)
Лукач І. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як основа розвитку сучасного корпоративного права (2015)
Малишко І. В. - Передумови виникнення та становлення форм влаштування безпритульних та бездоглядних дітей (2015)
Свистун Л. Я. - Деякі питання цивільно-правової відповідальності у сфері надання медичних послуг (2015)
Лагутіна І. В. - Трудові права позикових працівників (2015)
Шурин О. А. - Питання розумності строків при розгляді справ, що виникають у зв’язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця (2015)
Баран О. І. - Зміни в правовому регулюванні договору оренди землі: спроба наукового аналізу (2015)
Блошенко Е. Є. - Юридичні ознаки рослинного світу як об’єкта екологічних правовідносин у сфері використання (2015)
Заверюха М. М. - Перспективи розвитку приватної форми власності на землі лісогосподарського призначення в Україні (2015)
Боняк В. О. - Співвідношення поняття "орган охорони правопорядку України" із суміжними категоріями (2015)
Буханевич О. М. - Поняття та сутність процедури надання адміністративних послуг (2015)
Добрянська О. О. - Особливості класифікації принципів фінансового контролю в сфері митної справи (2015)
Коваленко А. А. - Фінансово-правові питання банківської діяльності в Україні (2015)
Мельник В. І. - Проблеми інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ у сільській місцевості (2015)
Поплавський В. Ю. - Умови виникнення публічно-правових спорів у державно-службових відносинах (2015)
Сидорук Р. А. - Правовий статус осіб, які сприяють сплаті податків та зборів в Україні (2015)
Ямненко Т. М. - Валютне та банківське регулювання як сфера зловживань з боку НБУ (2015)
Аль-Брайчат С. - Реформирование уголовного права Ирака: традиции и новации (2015)
Виноградова С. О. - Виконання (відбування) покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками (правовий аспект) (2015)
Лень В. В. - Окремі питання щодо запобігання злочинності недержавними охоронними організаціями та правоохоронними органами України, Грищак С. В., Олійников Г. В. (2015)
Орловський Б. М. - Структура кримінальної відповідальності за перевищення меж здійснення службових владних повноважень (2015)
Волков К. Д. - Повноваження слідчого судді під час здійснення судового контролю у механізмі забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні (2015)
Сорока І. В. - Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики крадіжок чужого майна громадян, вчинених неповнолітніми (2015)
Щериця С. І. - Екстериторіальність як виняток територіального принципу дії кримінального процесуального закону (2015)
Борисова К. С. - Порівняльно-правовий аналіз конституційного права на житло: досвід зарубіжних країн (2015)
Мельник К. П. - Системный подход в познании правовых явлений (2015)
Опаленко Д. А. - Теоретико-правовий аспект ролі вищої ради юстиції у здійсненні контрольної влади в Україні (2015)
Панкратова В. О. - Сутність принципу правової визначеності (2015)
Скробач С. Л. - Розуміння права на мирні зібрання, Сінькевич О. В. (2015)
Тищенко О. В. - Проблеми правового регулювання державних соціальних допомог в Україні (2015)
Ткаченко І. М. - Теоретико-правова характеристика юридичної відповідальності (2015)
Воєводін Б. В. - Дискусійні аспекти надання згоди на донорство органів і тканин для трансплантації в Україні та шляхи їх вирішення, Машталер О. І. (2015)
Молчанова М. Є. - Проблема забезпечення виконання договорів, укладених на аукціонах (2015)
Остап’юк М. В. - Порядок визначення предмета закупівлі у сфері державних закупівель лікарських засобів і медичних виробів (2015)
Приступлюк В. Л. - Законодавство й судова практика Європейського Союзу в галузі захисту здоров’я та безпеки споживачів (2015)
Трубаков Є. О. - До питання про правову природу неукладеного договору (2015)
Чередникова Т. Н. - Совершенствование механизма правового регулирования поставки нефти и нефтепродуктов (2015)
Чернілевська О. І. - Відшкодування шкоди, завданої кількома особами з різними обсягами деліктоздатності (2015)
Ясиновський І. Г. - Компетентнісні характеристики медіатора: теоретико-правовий аналіз (2015)
Березовська С. В. - Вплив змін до бюджетного та податкового кодексів України на зміцнення дохідної частини бюджетів місцевого самоврядування (2015)
Мовчун О. Г. - Поняття й особливості службового спору (2015)
Сарана С. В. - Режими процесуальних процедур податкового контролю (2015)
Сулейманова С. Р. - Валютне регулювання в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Тацишин І. Б. - Адміністративно-правові аспекти фінансування індексації грошових доходів працівників бюджетної сфери, Мазур А. В. (2015)
Тесля Л. В. - Посадові особи органів селищної ради як суб’єкти адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією (2015)
Токар-Балаж Я. І. - Особа в сучасній доктрині адміністративного права (2015)
Хоменко В. О. - Принципи процедури прийняття адміністративних актів органами місцевого самоврядування (2015)
Айдинян А. В. - Особливості регламентації фактичної помилки за кримінальними законами окремих держав Центральної та Західної Європи (2015)
Міщенко М. О. - Кримінальна відповідальність за знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини (2015)
Олійник В. І. - Визначення родової належності поняття "державна таємниця" (2015)
Орловський Р. С. - Ексцес співучасника в кримінальних кодексах країн пострадянського простору (2015)
Павликівський В. І. - Підстави кримінально-правової заборони порушень свободи слова й діяльності журналістів (2015)
Татаринова О. В. - Призначення покарання за наявності кількох спеціальних правил призначення покарання: проблеми суддівського розсуду (2015)
Ярошенко О. Д. - Генезис положень національного закону про кримінальну відповідальність за активний підкуп публічної службової особи (2015)
Саєнко Г. Ю. - Юридичний зміст кримінального провадження на підставі угод (2015)
Сапін О. В. - Проблеми здійснення процесуальної діяльності прокурора під час оскарження судових рішень до Верховного Суду України у кримінальному провадженні (2015)
Смирнова-Бартенєва В. В. - Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні судово-психіатричної експертизи (2015)
Тихоненко В. М. - Використання спеціальних знань у формі експертизи під час розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (2015)
Шпак О. О. - Організація взаємодії процесуального керівника з органом досудового розслідування (2015)
Бойко В. В. - Види та форми конкуренції правових норм (2015)
Брюхно О. В. - Зловживання правом як особливий різновид поведінки, Отраднова О. О. (2015)
Деменчук М. О. - Преюдиціальний запит – один із засобів гармонізації судової практики (2015)
Дудченко О. С. - Правовий статус ради народних комісарів відповідно до конституції УСРР 1929 року (2015)
Кононець В. П. - Забезпечення прав громадян на волевиявлення під час зібрання органами внутрішніх справ (2015)
Кориневич А. О. - Відповідність поширення дії російського законодавства на території Криму нормам міжнародного гуманітарного права, Гребенюк Д. Г. (2015)
Мінкова О. Г. - Поняття і соціально-юридична природа експертизи номативно-правових актів (2015)
Пташенчук О. М. - Застосування міжнародним судом ООН джерел міжнародного права з метою встановлення порушення міжнародно-правового зобов’язання як складового елементу протиправного діяння держави (2015)
Шаравара І. І. - Співвідношення правосвідомості, моралі і права в системі соціальних норм (2015)
Баженов М. І. - Актуальні аспекти блокування доступу до мережі Інтернет у сфері захисту авторських прав: досвід іноземних держав і доцільність запровадження його в Україні (2015)
Верес І. Я. - Ознаки та поняття об’єктів суміжних прав (2015)
Голубенко І. І. - Учасники інвестиційних спорів: статус і класифікація (2015)
Грущинська Н. І. - Види нерухомого майна (2015)
Ізарова І. О. - Цивільний процес Європейського Союзу: проблеми визначення (2015)
Кочина О. С. - Піратство як один з найпоширеніших способів порушення авторських та суміжних прав (2015)
Лавренчук Т. М. - "Нотаріальна таємниця" як принцип нотаріату: юридична природа та відповідальність за його порушення (2015)
Будай О. В. - Поняття та ознаки державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників в Україні (2015)
Ващишин М. Я. - Система принципів правового регулювання формування та збереження національної екомережі (2015)
Власенко В. О. - Екологічні аспекти міжнародного інвестиційного права (2015)
Коваленко С. М. - Правові принципи забезпечення аграрного виробництва кваліфікованими кадрами (2015)
Ярошевська Р. С. - Теоретико-правовий аналіз поняття містобудівної діяльності (2015)
Москалюк О. В. - Право на інформацію в період збройних конфліктів, Гнідо В. І. (2015)
Каткова Т. Г. - Примирення як традиційний метод вирішення спорів в КНР (2015)
Людькова К. І. - Щодо сутності реестраційних проваджень та їх ознак (2015)
Мельникович В. М. - Реалізація базових принципів кадрової політики органів внутрішніх справ, Живко М. О., Босак Х. З. (2015)
Петреченко С. А. - Актуальні аспекти виконання договору банківського вкладу: захист прав вкладників в умовах фінансової нестабільності (2015)
Давидова Т. О. - Кримінологічні особливості особистості неповнолітніх правопорушників як підґрунтя до створення ефективної системи запобігання злочинності (2015)
Захарчук В. М. - Особливості кваліфікації самовільного зайняття земельної ділянки, що вчинене групою осіб (2015)
Леміщак К. М. - До питання класифікації законодавства у сфері ресоціалізації (2015)
Тимчук О. Л. - Окремі аспекти стратегії протидії злочинності в Україні та в США (2015)
Крицька І. О. - Інститут речових доказів за кримінальним процесуальним законодавством України та деяких зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз (2015)
Луценко О. О. - Роль Римського Статуту міжнародного кримінального суду у розвитку концепції справедливого судового розгляду (2015)
Ревенко О. І. - Обстановка як елемент криміналістичної характеристики незаконного видобування вугілля (2015)
Рогатинська Н. З. - Правова характеристика інституту угод у кримінальному процесі, Мацьків Л. М. (2015)
Звернення Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2011)
Вступ: засади діяльності фондового ринку та ДКЦПФР, основні функції та цілі Комісії (2011)
1.1. Фондовий ринок в сучасних макроекономічних процесах на фоні макроекономічних показників в Україні (2011)
1.2. Емісійна діяльність на ринку цінних паперів (2011)
1.2.1. Емісія акцій (2011)
1.2.2. Емісія облігацій підприємств (2011)
1.2.3. Емісія цінних паперів інститутів спільного інвестування (2011)
1.2.4. Емісія похідних цінних паперів (2011)
1.3.1. Основні показники діяльності з торгівлі цінними паперами (2011)
1.3.2. Основні показники діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (2011)
Депозитарна діяльність депозитаріїв цінних паперів (2011)
Депозитарна діяльність зберігачів цінних паперів (2011)
Діяльність із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (2011)
Діяльність інститутів спільного інвестування (2011)
Діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів (2011)
Фінансово-господарська діяльність акціонерних товариств (2011)
Дивідендна політика акціонерних товариств (2011)
Стан корпоративного управління в акціонерних товариствах (2011)
1.5. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку (2011)
2.1. Розвиток законодавства про цінні папери, фондовий ринок та акціонерні товариства (2011)
2.2. Державне регулювання ринку цінних паперів (2011)
Регулювання діяльності торговців цінними паперами (2011)
Регулювання діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (2011)
Регулювання депозитарної діяльності та діяльності із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (2011)
Регулювання діяльності з управління активами інституційних інвесторів (2011)
Регулювання діяльності акціонерних товариств (2011)
2.3. Правозастосування та захист прав інвесторів на ринку цінних паперів (2011)
2.4. Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів (2011)
2.5. Державний фінансовий моніторинг на фондовому ринку (2011)
2.6. Міжнародне співробітництво та євроінтеграція (2011)
2.7. Взаємодія Комісії із засобами масової інформації та зв’язки з громадськістю (2011)
2.8. Інформаційні технологіх на фондовому ринку (2011)
2.9. Кадрове забезпечення Комісії 59-60 (2011)
2.10. Діяльність територіальних органів Комісії (2011)
2.11. Діяльність Консультаційно-експертної ради та Стратегічної групи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2011)
Безклубенко С. Д. - Політика як соціокультурне явище (2014)
Білецька О. О. - Мовні реалії як вербальне вираження специфічних рис національних культур (2014)
Букарева Т. В. - Художня освіта та дозвілля: зарубіжні практики (2014)
Волинець В. О. - Віртуальна реальність: поняття та сутність (2014)
Гаврилюк А. М. - Інфографіка як інноваційний засіб поширення туристичної інформації (2014)
Джой Чидінма Отуоньє - Карнавально-танцювальна культура народу Нігерії (2014)
Дубовий О. В. - Екологічна культура як складова духовної культури суспільства (2014)
Кириленко К. М. - Едність природного та культурного як домінанта сучасної культури та основа життєзабезпечення сучасної людини (2014)
Козловський Є. В. - Культура обслуговування та захист прав споживачів у сфері туризму (2014)
Комарніцький І. О. - Гостинність як чинник формування вітчизняного соціокультурного середовища в умовах глобалізованого розвитку економічної системи (2014)
Олійник О. О. - Сімейне дозвілля як форма психологічної допомоги (2014)
Поплавська А. В. - Символічний вимір української гостинності (2014)
Романенко Н. О. - В.Гайдабура про сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.) (2014)
Русавська В. А. - Культурно-історичний контекст становлення закладів гостинності (2014)
Скаченко О. О. - Бібліотеки училищ і коледжів культури та мистецтв у всесвітній мережі (2014)
Трач Ю. В. - Особливості віртуальної реальності в сучасній культурі (2014)
Устименко Л. М. - Історико-суспільні аспекти становлення та розвитку лікувально-оздоровчого туризму (2014)
Худолій М. В. - Сутність та роль трансформаційних процесів у галузі культури (2014)
Шевченко М. І. - Специфіка відображення природно-кліматичних умов у традиційній побутовій культурі українців (2014)
Шевченко О. В. - Молодіжна субкультура та "іміджеві маніфестації (2014)
Базела Д. Д. - "Секвей" як різновид конкурсних бальних танців (2014)
Вежбовська Л. Р. - Український авангардизм у пошуку сакральних форм сучасності (2014)
Гардабхадзе І. А. - Оцінка результатів фешн-проектів на основі моделі збалансованого трикутника ефективності (2014)
Ненашева О. Ю. - Теорія культурних впливів у дослідженнях І. В. Моргілевського (2014)
Sinelnikova V. - Traditional Ukrainian wedding in the northwest of Volgograd region of Russia: peculiarities of preserving and current status of existence of folk tradition (2014)
Tatarenko M. H. - Mono-performances in the modern Ukrainian theatre (2014)
Від редакційної колегії (2012)
Бойко А. - Суб'єкт-суб'єктивні відносини у педагогічному процесі загальноосвітньої і вищої школи (2012)
Ільченко О. - Особистісно-соціальний підхід як основа гендерного виміру освітнього простору (2012)
Лутфуллін В. - Проблема усунення навчальних перевантажень у контексті сучасного реформування змісту освіти (2012)
Петренко Л. - Використання педагогічних ідей І. Котляревського у сучасних умовах (2012)
Гончарук А. - Неформальна освіта дорослих у країнах ЄС (2012)
Корносенко О. - Аналітичні аспекти використання гри в системі освіти (2012)
Резніченко З. - Забезпечення розвитку громадянської активності учнівської молоді (2012)
Дем'яненко Н. - Інноваційні підходи до підготовки педагогічних кадрів (2012)
Бондаренко В. - Педагогічні аспекти організації самостійної роботи майбутніх фахівців фізичної культури (2012)
Пусепліна Н. - Андрагогічні засади використання освітньо-виховного потенціалу музеїв у професійній підготовці вчителів (2012)
Батієвська Т. - Проектування навчального процесу майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2012)
Погребняк В. - Формування полікультурного виховного середовища у вищій педагогічній освіті зарубіжних країн (2012)
Кононец Н. - Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-орієнтоване навчання (2012)
Год Б. - Ігри в житті й вихованні середньовічного Європейця (2012)
Щербяк Ю. - Роль католицької періодики у просвітительській діяльності Української Греко-Католицької церкви першої третини ХХ ст. (2012)
Семеновська Л. - Формування змісту основних генетичних структур політехнічної освіти учнів (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2012)
Скорик Б. - Комплекси "Монастир-Семінарія" як освітні осередки центральної України (кінець ХVІІ - ХVIII ст.), Кравченко Л. (2012)
Цебрій І. - Науково-практичний потенціал у педагогічних системах Марціана Капелли, Алкуїна Йоркського та П'єра Абеляра (2012)
Мокляк В. - Земляцтва як одна із форм студентського самоврядування університетів України (друга половина ХІХ ст. (2012)
Кравчун Н. - Духовні аспекти педагогічної спадчини Я. Чепіги в організації навчально-виховного процесу (2012)
Мірошниченко В. - Аскетично-християнський напрям виховання у творчій спадщині Бенедикта Нурсійського (2012)
Моргун В. - Олександр Захаренко - лідер Української й світової педагогіки ХХІ століття (до 75-ї річниці від дня народження) (2012)
Титул, зміст (2012)
Сищук О. - Бюджет-2012 прогнозує зростання (2012)
Кедровська Ю. - Віктор Янукович: "Я переконаний, кожна людина добре розуміє: щоб змінити життя на краще, потрібен рух уперед, потрібні зміни" (2012)
Сищук О. - Вони знають, що кажуть!, Ковальський В. (2012)
Малієнко О. - Епоха Патона (2012)
Шемшученко Ю. - На шляху до Конституційної Асамблеї (2012)
Бачило І. - Інформаційне право як запорука інноваційного розвитку нації, Соснін О. (2012)
Цирфа Ю. - На "Великій шахівниці" (2012)
Анатоленко Л. - Спробуймо грати на випередження! (2012)
Цирфа Ю. - Удари долі буферної зони (2012)
Цирфа Ю. - "Фронтами" НАТО (2012)
Кедровська Ю. - Центральноєвропейська Ініціатива – за нами! (2012)
Цирфа Ю. - Енергетичний Фен-Шуй: пріоритети розстановки ресурсних позицій (2012)
Філоненко С. - Як оминути бурі та посухи і подолати голод на планеті (2012)
Анатоленко Л. - Спекотних днів побільшає вчетверо! (2012)
Демський О. - Там, де літо розпочинається взимку (2012)
Юдін І. - Щоб паркан ніхто не зрушив! (2012)
Вовк Я. - Елла Лібанова: "Низька народжуваність – ознака кризи? Категорично проти!" (2012)
Сищук О. - Європорядок на дорогах (2012)
Гай В. - Основним критерієм оцінки роботи стає рівень довіри населення, (2012)
Ткаченко В. - Кадри високої правової свідомості мають особливу місію в суспільстві (2012)
Демський О. - Безпека: готовність №1 (2012)
Балабанов К. - Маріупольський державний університет сприяє формуванню позитивного іміджу України у світі (2012)
Ковальський В. - Стратегія на... півтрильйона (2012)
Мараховська Г. - Три слонихи "ніжного" віку приїдуть у Київ навесні (2012)
Овраменко О. - Чи буде вдалим "хрестовий похід" під стягами реформи держслужби? (2012)
Тищук Є. - Володимир Чайка: "Мій обов’язок – чесно й самовіддано служити територіальній громаді" (2012)
Тищук Є. - Голова Миколаївської облради "Керівник повинен працювати на результат" (2012)
Тищук Є. - "Збірна України має непоганий шанс на перемогу в Євро-2012" (2012)
Кедровська Ю. - Для кого одноокі Венлок і Мандевіль у велошоломах стануть оберегами (2012)
Анатоленко Л. - Закордон стає ближчим і доступнішим (2012)
Цирфа Ю. - Ліжок і видовищ! (2012)
Дубровін С. - Мандруймо разом (2012)
Корн Т. - Іменна відзнака на... захмарній висоті (2012)
Єнковський Л. - … І відкриють будову світу (2012)
Відьмаченко А. - Основні астрономічні явища 2012 року (2012)
Клейменова О. - Як (не)страшно жити! (2012)
Славинський М. - Майбутнє поруч. За ялинкою. (2012)
Красовська О. - Проллємо світло на культурні обрії (2012)
Клейменова О. - Euro 2012. Гімн: азартна гра у мільйон рук (2012)
Красовська О. - Родом із драми (2012)
Марчук Л. - Галерея пам'яті особистостей у Львівській опері (2012)
Кройтор В. - Покуття в міжнародних відносинах першої половини XVI ст. (2012)
Клапчук В. - Залізниці Галичини (2012)
Райківський І. - Питання національної єдності Наддніпрянщини і Галичини в ідейній спадщині українських громадівців останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Сеньків М. - Українська повстанська армія: антиколгоспний рух у західноукраїнському селі (1944–1952 рр.), Хомич В. (2012)
Королько А. - Культурно-освітнє життя українців Покуття періоду ЗУНР (1918–1919 рр.) (2012)
Білан С. - Трудова активність сільської молоді України в 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Адамович С. - Фактор Чорноморського флоту Російської Федерації в суспільно-політичному житті України (1991–2012 рр.) (2012)
Федорчак П. - Празька весна: передумови, міжнародний резонанс та наслідки, Федорчак Т. (2012)
Вітенко М. - Соціально-економічне становище Галичини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Штанько Я. - Взаємини Української держави та Кубані (1918 р.) (2012)
Пендзей І. - Соціально-економічні та політичні перетворення в Угорщині (1988–1990 рр.) підготовка політичної реформи в УНР (2012)
Костючок П. - Культурні маркери національної ідентичності (2012)
Боян С. - Церковний піст у календарній обрядовості та побуті бойків (2012)
Гайдукевич О. - Природоохоронна діяльність УГКЦ в Галичині в 1920–1939 рр.: джерела дослідження (2012)
Стецюк Н. - Суспільно-політичні передумови консолідації українців у Польщі (1940-ві–1950-ті рр.) (2012)
Павлюк А. - Франки ранніх Меровінгів між Pax Romana та Pax Barbarica (2012)
Андрейків Х. - Прядіння та ткацтво на Рожнятівщині в кінці ХІХ – на початку ХХ століть (2012)
Бондаренко O. - Боротьба польської поліції проти ліворадикального руху (на прикладі Станіславівського воєводського управління державної поліції) (2012)
Коломийчук О. - Календарні осінні обряди бойків (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Бурачок Н. - Особливості формування і становлення світоглядних позицій Миколи Шлемкевича (2012)
Бойчук Л. - Парламентська діяльність Кирила Трильовського (1907–1918 рр.) (2012)
Клим’юк У. - Позиція українських політичних сил щодо ідеї відновлення польської державності в Галичині (1914–1918 рр.) (2012)
Розлуцький Н. - Географічні аспекти військових дій УПА на території Станіславської oбласті (2012)
Лихач Н. - Джерела про діяльність Наукового товариства імені Шевченка впродовж 1873–1914 pp. у фондах Центрального державного історичного архіву України в місті Львів (2012)
Бойчук Х. - Топоніміка як історичне джерело Надвірнянщини (2012)
Мосійчук Т. - Проблема захисту інтересів українського вчительства в діяльності УНДО (2012)
Щербін Л. - Історія Івано-Франківська у джерелах. Моє місто: хрестоматія з історії Івано-Франківська”: хрестоматія з історії Івано-Франківська / упоряд. І. Монолатій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 672 с.) (2012)
Лещишин Р. - Важливе дослідження з кампанології. Кіндратюк Б. Дзвонарська культура України: монографічне дослідження / Богдан Кіндратюк; (наук. ред. Ю. Ясіновський). – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2012. – 898 с. – (Історія української музики: Дослідження, вип. 19 / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України). Ум. друк. арк. 52,2 (2012)
Від редакційної колегії (2009)
Борбич Н. - Особливості шкільної соціалізації учнів початкових класів (2009)
Губарь О. - Логопедична робота з автоматизації вимови звуків у підлітків в умовах поліклініки (2009)
Калашник Н. - Боротьба зі стресом персоналу як засіб соціально-педагогічної роботи з підлітками в умовах установ виконання покарань (2009)
Лобова О. - Підручник у структурі сучасного уроку музики (2009)
Ліпська С. - Музично-творчі завдання у процесі виконавської підготовки учнів позашкільного закладу (2009)
Прядко Л. - Організація корекційно-реабілітаційної допомоги в соціально-реабілітаційному центрі (2009)
Євланова О. - Важковиховуваність підростаючого покоління як реабілітаційно-педагогічна проблема та шляхи її вирішення (2009)
Денисовець Т. - Особливості виховання здорового способу життя в соціально занедбаних дітей в умовах школи-інтернату (2009)
Архипова С. - Методика розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку, Кушнірик Н. (2009)
Вашак О. - Специфіка підготовки майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки (2009)
Бойко А. - Науково-методичний супровід професійно-педагогічної підготовки вчителя (2009)
Попова О. - Перспективи розвитку інноваційних процесів у загальноосвітніх закладах України (2009)
Карапузова Н. - Поза аудиторна діяльність як засіб виховання майбутніх педагогів, Процай Л. (2009)
Михаськова М. - Методика формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики (2009)
Федоренко Ю. - Автономне навчання як умова подальшої ефективної професійної діяльності (2009)
Бичкова Л. - Роль особистості викладача в умовах кредитно-модульної системи організації навчаня студентів мистецьких спеціальностей (2009)
Мохірєва Ю. - Вивчення символіки Полтавського художнього розпису майбутніми вчителями образотворчого мистецтва (2009)
Пакушина Л. - Формування валеологічної грамотності майбутніх соціальних педагогів (2009)
Пащенко В. - Учення Антона Макаренка в контексті викликів системи виховання XXI століття (2009)
Шпак В. - Чутівська трудова колонія "Піонер"імені 1 Травня": історичний нарис (2009)
Друганова О. - Приватна ініціатива і розвиток вітчизняної системи комерційної освіти (кін. XVIII-поч. XX ст. (2009)
Гнізділова О. - Теоретичні здобутки та досвід наукової школи професора С. Т. Золотухіної (2009)
Семеновська Л. - Витоки ідеї політехнізму в історії зарубіжної філософської та науково-педагогічної думки (XVII-XIX ст.) (2009)
Хіміч М. - Виховне значення хорових духовних творів Миколи Лисенка, Глушкова С. (2009)
Зеленська Л. - Факультетська рада як запорукак ефективного функцціонування університетського самоврядування: історико - педагогічний аспект (2009)
Жиров О. - Розвиток Українського хореографічного мистецтва в період післявоєнної відбудови (2009)
Рудич О. - Історичний аспект розвитку дитячої літератури (2009)
Наші автори (2009)
Бурдуланюк В. - Федір Вовк і Галичина (2010)
Райківський І. - Між конфронтацією і спробами порозуміння – тенденції українсько-польських взаємин у ХІХ столітті (2010)
Королько А. - Гуцульська Республіка 1918–1919 рр. До питання організації "січневого зриву” і становлення української влади на Закарпатській Гуцульщині, Павлючок Я. (2010)
Соляр І. - Ідея консолідації національних сил у діяльності Всеукраїнської Національної Ради і Ради Республіки в 1921 р. (2010)
Дрогобицький І. - Особливості розвитку шкільництва в Східній Галичині (кінець XVIII–XIX ст.) (2010)
Кобута С. - Демократичні вибори в Україні 1990 року: особливості проведення та наслідки, Кобута Л. (2010)
Волощук М. - Про похід палатина Віллерма in Ruteniam у квітні 1340 р., Стасюк А. (2010)
Живачівський А. - Криза тімарної системи в Османській імперії XVI–XVII ст.: причини та наслідки, Жерноклеєв О. (2010)
Монолатій І. - Західноукраїнське місто як епіцентр протистояння "іншостей” (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Штанько Я. - Військово-технічне співробітництво Білого руху Півдня Росії з Українською державою (1918 р.) (2010)
Головата Л. - Навчально-видавнича діяльність Українського технічно-господарcького інституту позаочного навчання в Подєбрадах у період Другої світової війни (2010)
Овчар І. - Роль України в трансформаційних процесах Радянського Союзу в період перебудови (1985–1991 рр.) (2010)
Пендзей І. - Соціально-економічні та політичні перетворення в Угорщині (1988–1990 рр.) (2010)
Ґеник М. - Подолання стереотипів стосовно міжнаціональних відносин періоду Першої Речіпосполитої в процесі польсько-українського примирення (2010)
Дмитрук І. - Господарство гуцулів в етнографічних дослідженнях кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2010)
Гуменюк Т. - Трансформації в духовному житті та культурно-освітній сфері на західноукраїнських землях (1939–1941 рр.) в історіографії (2010)
Берест Р. - Середньовічна Унівська гута та її виробництво (2010)
Дрогобицька О. - "Автобіографія” Михайла Зубрицького (1856–1919) як джерело до вивчення побуту бойків (2010)
Федик Л. - Громадські та політичні організації Галичини: етноконфесійні аспекти діяльності (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2010)
Костючок П. - Етнополітичні процеси на Закарпатті в 1920–1930-х рр. (за матеріалами консульських установ Республіки Польща в Кошицях і Ужгороді) (2010)
Жовтий С. - Вплив галичан на розвиток російської культури в XVII–XVIII століттях (2010)
Баран І. - Політична діяльність російської окупаційної адміністрації в Галичині (1914–1915 рр.) (2010)
Клим’юк М. - Громадсько-політична діяльність Лева Бачинського в Українській Національній Раді ЗУНР (2010)
Стецюк Н. - Роль Українського суспільно-культурного товариства в розбудові української освіти й культури в Польщі (1956–1989 рр.) (2010)
Паньків М. - Маємо дослідження про нашу еліту – українську шляхту Галичини. Сливка Л. В. Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772–1914 рр.) / Л. В. Сливка. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 220 с. + 11 іл. (2010)
Марчук В. - Книга про Патріарха. Зінчук Д. С. Релігійна та громадсько-політична діяльність Патріарха Київського і всієї Руси-України Володимира (Василя Романюка) / Д. С. Зінчук. – Івано-Франківськ: Видавець І. Я. Третяк, 2009. – 280 с. (2010)
Титул, зміст (2012)
Правда на боці того, хто робить реальну справу і змінює життя на краще (2012)
На порядку денному – питання авторитету країни (2012)
Сищук О. - Омбудсман Ніна Карпачова: "Подолання бідності – визначальна проблема національної безпеки України" (2012)
Ковальський В. - Враховувати помилки й отримувати позитивні результати (2012)
Сніцарьова Д. - Найкращі ліки від безробіття – робота. Над собою (2012)
Ковальський В. - Раїса Богатирьова: "Україна ніколи не була ініціатором газових воєн" (2012)
Цирфа Ю. - Утілення економічних пріоритетів як запорука вдалого впровадження Програми реформ (2012)
Філоненко С. - Юрій Алексєєв: "Україна здатна створювати продукцію світового рівня" (2012)
Славинський М. - Київський планетарій: анфас і в профіль (2012)
Селіванов А. - Перший етап – складний початок підготовки змін до Конституції України (2012)
Цирфа Ю. - Виборча ейфорія. Чи справді світ голосуватиме за зміни? (2012)
Сищук О. - Голова Верховної Ради України Володимир Литвин: "Вибори 2012 року можуть бути дебютом громадянського суспільства" (2012)
Матвійчук Ю. - Рідний дім гривні (2012)
Цирфа Ю. - Фінансовий дисбаланс: коли чекати економічної рівноваги? (2012)
Дубровін С. - Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Григорій Педченко: "Збройні Сили України готові виконувати своє конституційне завдання" (2012)
Сищук О. - Експеримент як шанс на успіх (2012)
Сищук О. - Яка етнонаціональна політика нам потрібна? (2012)
Ковальський В. - Урожайність з гектара множимо на 100 років – оце ціна землі (2012)
Вергунов В. - Вітчизняна аграрна наука: від Вернадського до Патона (2012)
Скопненко Г. - Постійні комісії рад – важлива складова місцевого самоврядування, Нескоромний О., Мікрюкова О. (2012)
Корніюк В. - Земля. Нам спокій тільки сниться? (2012)
Демський О. - Як отримати документ на власну фортецю (2012)
Демський О. - Запитуєте? Відповідаємо! (2012)
Демський О. - Кому платити за паркування авто? (2012)
Демінський О. - Донецька арена для справжнього спортсмена (2012)
Цирфа Ю. - Піратські пристрасті: на кону тепер людські життя (2012)
Тищук Є. - Врятоване життя цінніше за золото! (2012)
Пузикова Л. - Країна, де люди, дельфіни й чорні лебеді щасливі (2012)
Мараховська Г. - Офісно-готельна чи все-таки мистецька доля Андріївського узвозу? (2012)
Клейменова О. - Круглі цифри як кістяк трагедії (2012)
Іваненко Н. - Маленьких митців не буває (2012)
Славинський М. - Пушкін: раритети на Кудрявській (2012)
Марчук Л. - Трансформація європейських снів у керамічні подушки, або Як розвинути креативне мислення у студентів (2012)
Voloshin V. - Properties of money as fraudulent capital, Babenko A., Kapranova L. (2014)
Voloshin V. - To the question about the properties of money as a commodity, Babenko A. (2014)
Белопольский Н. Г. - Внутренние резервы спасения Украины (2014)
Kendyuhov A. - Methodology of advanced economic development, Yagelskaya E. (2014)
Козлова В. Я. - Исследование инфляционных процессов Украины на данном этапе развития (2014)
Навроцька Т. A. - Тенденції розвитку кон’юктури ринку продукції підприємств авіабудування (2014)
Мудрак Р. П. - Сировинне забезпечення м’ясопереробної промисловості України ? стан та перспективи розвитку, Музика Б. Б. (2014)
Толпежніков Р. О. - Проактивне управління фінансовою складовою комплексу маркетингу промислового підприємства (2014)
Giguashvili G. - Labour Migration and Characteristics of its Management in Georgia, Makasarashvili T. (2014)
Blazheva V. - Food safety– a consumer protection factor (2014)
Petrova S. - Development of the retail assortment on decisions for structuring (2014)
Kamyshnykova E. - The influence of corporate social responsibility on business results (2014)
Кульбака О. М. - Ринок земельних ресурсів в умовах економічної кризи (2014)
Azmaiparashvili M. - Recreational areas and opportunities for tourism development in Georgia (2014)
Хаджинова Е. В. - Механизм управления отношениями с контрагентами: структурный базис и поведенческие аспекты (2014)
Дугінець Г. В. - Сучасні екологічні чинники формування міжнародної конкурентоспроможності європейських країн (2014)
Комеліна О. В. - Пріоритети просторового розвитку Полтавського регіону, Міняйленко І. В. (2014)
Шовкопляс А. Ш. - Постановка моделі інтегрованого формування з використанням принципів динамічного програмування, Букреев С. А., Банніков Ю. О. (2014)
Живко З. Б. - Експертне оцінювання при проведенні моніторингу системи економічної безпеки підприємства (2014)
Щербініна С. А. - Напрями підвищення енергоефективності житлового будівництва (2014)
Маматова Л. Ш. - Діагностика інвестиційного потенціалу підприємства, Буц А. М. (2014)
Марченко І. Ф. - Динамічне моделювання ефективності інвестиційно-будівельних проектів, Марченко Ю. Ю. (2014)
Македон В. В. - Концептуальні підходи і інструментальні методи оцінки процесів злиттів та поглинань суб’єктів фінансового сектора економіки (2014)
Богданов С. М. - Компаративний аналіз впливу принципів адміністративного менеджменту на діяльність органів законодавчої влади України та Сполучених Штатів Америки, Котко Д. В., Машин В. В. (2014)
Паршин Ю. І. - Визначення рівноважних станів у розвитку економічної системи національного господарства (2014)
Гетьманенко Ю. О. - До питання про трудоресурсне забезпечення інноваційного розвитку глобальної економіки, Михайлишин Л. І. (2014)
Simanaviciene Z. - Enterprise strategy selection using the psychographic segmentation of consumers, Kisielius E. (2014)
Бойко О. Б. - Стан нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в україні та його адаптація до європейського законодавства (2014)
Ровенська В. В. - Застосування статистичноїоцінки при розрахунку ефективності управління персоналом, Федічева В. В. (2014)
Пойда-Носик Н. Н. - Система державного контролю та регулювання корпоративних відносин в Україні та напрями її впливу на фінансову безпеку акціонерних товариств (2014)
Тарабан К. С. - Виробничий потенціал як фактор підвищення конкурентоздатності логістичної системи машинобудівного підприємства (2014)
Білоус-Сергєєва С. О. - Управління інтелектуальним капіталом промислового підприємства (2014)
Колосок В. М. - Розробка системи показників оцінки конкурентоспроможності інтегрованих промислових підприємств, Трусова Я. С. (2014)
Васильєва Т. А. - Дослідження ефективності монетарного регулювання інфляції в країнах Європи, Циганюк Д. Л. (2014)
Мельниченко Г. М. - Інвестиції як інструмент екологізації регіонального розвитку (2014)
Паршина М. Ю. - Визначення типології регіонів України за показниками випуску продукції (2014)
Гончар В. В. - Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні, Калінін О. В. (2014)
Косарева Т. В. - Логістичні стратегії підприємств агропродовольчого комплексу (2014)
Філіпішин І. В. - Економічний аналіз у розробці та моніторингу бізнес-планів (2014)
Толпежнікова Т. Г. - Концепція організації та оцінки кредитної діяльності банків України в умовах глобалізації, Марченко Ю. Ю. (2014)
Логутова Т. Г. - Інтеллектуальні технології: проблеми розвитку та шляхи впровадження в Україні, Каргін Б. Б. (2014)
Logutova T. - Investment climate in Ukraine in cases of force majeure, Kapranova L., Kapranov M. (2014)
Григоренко Є. О. - Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на формування кризового стану машинобудівних підприємств (2014)
Хаджинов І. В. - Огляд зовнішньої торгівлі України: виклики та тенденції (2014)
Шаульська Л. В. - Реалізація концепції гідної праці на основі забезпечення конкурентоспроможності активів людського капіталу (2014)
Волков В. П. - Вітчизняний досвід державної підтримки металургійної галузі: досвід та перспективи, Горошкова Л. А. (2014)
Литвин В. В. - Кількісне визначення рівня сталості розвитку ощадної системи (2014)
Капранова Л. Г. - Реалізація форм захисту об’єктів інтелектуальної власності в процесі трансферу технологій, Шилін А. Є. (2014)
Богданов С. М. - Підвищення ефективності вантажних терміналів як засіб оптимізації системи транспортування продукції підприємства, Оверченко А. І. (2014)
Опришко В. Ф. - Особливості підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах України: сучасний стан і шляхи подальшого розвитку (2013)
Голосніченко І. П. - Підготовка юристів у технічних вищих навчальних закладах має забезпечуватися з урахуванням об’єктивної необхідності фахівців нового спрямування (2013)
Омельченко А. В. - Питання викладання приватно-правових дисциплін для студентів юридичних факультетів непрофільних вищих навчальних закладів (2013)
Демський Е. Ф. - Про питання щодо підготовки юристів в Україні, Шамрай В. О. (2013)
Бутенко А. П. - Особливості правової освіти у непрофільних вищих навчальних закладах: чи можливе перевиробництво юристів? (2013)
Кононенко Л. М. - Проблемні питання підготовки юристів та економістів (2013)
Борсук Н. Я. - Актуальність підготовки юристів у сфері економічної конкуренції (2013)
Крупчан О. Д. - До питання про якість юридичної освіти (2013)
Солдатенко О. В. - Про окремі недоліки кваліфікації випускників-юристів вищих навчальних закладів України (2013)
Журик Ю. В. - Окремі проблеми викладання дисциплін у вищих навчальних закладах (2013)
Котуха О. С. - До питання про реформування вищої юридичної світи (2013)
Малига В. А. - Фундаментальна підготовка юристів: напрямки та зміст, Станкевич В. Л. (2013)
Малютін І. А. - Формування морально-етичних, ділових якостей юристів – важливий чинник становлення правової держави (2013)
Рижук Ю. М. - Юридична освіта у Державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана": реалії сьогодення (2013)
Федоренко Г. О. - Проблеми підвищення рівня правової культури студентів в умовах становлення парламентаризму в Україні (2013)
Шереметьєва О. Ю. - Деякі особливості підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Балюк І. А. - Окремі аспекти підготовки юристів у ДВНЗ "Київський національній економічний університет імені Вадима Гетьмана" (2013)
Макаренко А. В. - Особливості формування кваліфікованих юристів у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Демченко Н. М. - Тенденції та проблеми підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Дзяхар Г. І. - Деякі проблеми підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах України (2013)
Лясківська Л. А. - Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Хілько О. М. - Юридична освіта у непрофільних ВНЗ: чи має місце бути? (2013)
Чихірьов В. Л. - Питання юридичної освіти у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Богданець А. В. - Специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців-юристів у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Боюка В. В. - Юридична освіта та права людини (2013)
Опанасенко О. В. - До питання про підготовку юристів у непрофільних ВНЗ (2013)
Головко С. Г. - Компетентнісний підхід у системі професійної підготовки майбутніх юристів (2013)
Капліна Г. А. - Особливості імплементації елементів дистанційної освіти у процес підготовки юристів (2013)
Намясенко О. К. - Роль непрофільного спеціалізованого вищого навчального закладу у підготовці наукових юридичних кадрів (2013)
Нечипоренко О. Ю. - Студентська наука як ефективний засіб підготовки фахівця-юриста господарсько-правового спрямування (2013)
Фукс Н. А. - Особливості магістерських програм за спеціальністю "Правознавство" у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Шматова Ю. О. - Критерії якості юридичної освіти у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Коломієць-Людвіг Є. П. - Клінічні методи як складова належної професійної підготовки юриста (2013)
Бондаренко Є. І. - Емпіричні методи навчання як невід’ємна складова підготовки фахівців-юристів (2013)
Демченко Н. М. - Проблеми якості підбору кадрів науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України (2013)
Лисунь Г. Д. - Використання навчальних ігор у процесі викладання юридичних дисциплін у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Малишева М. Х. - Застосування інноваційних методів викладання для підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Мезенцова Н. В. - Роль практичної складової у підготовці юристів у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Шаталова Л. М. - Адміністративно-правові засади підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ВНЗ (2013)
Шамшина И. И. - К вопросу изучения трудового права при подготовке юристов в классическом университете, Юрченко А. А. (2013)
Бойко І. С. - Підготовка юристів у сфері морського права у системі юридичної освіти (2013)
Васильківська І. П. - Особливості вивчення дисциплін кримінально-правового циклу у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (2013)
Галіахметов І. А. - Актуальні проблеми викладу муніципально-правового матеріалу студентам юридичного факультету непрофільного ВНЗ (2013)
Губань Р. В. - Особливості підготовки юристів для органів місцевого самоврядування (на прикладі викладання курсу "Основи територіального устрою") (2013)
Дубинський О. Ю. - Підготовка фахівців у сфері морського права у національному університеті кораблебудування: мета та основні напрямки, Ломжець Ю. В. (2013)
Кикоть П. В. - Господарське право — профільна галузь при підготовці юристів-господарників (2013)
Літошенко О. С. - Особливості викладання земельного та аграрного права студентам юридичного факультету ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (2013)
Назаренко О. А. - Актуальні питання викладання міжнародного права у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Ратушний С. М. - Міжнародно-правові дисципліни у системі підготовки юристів у непрофільних спеціалізованих вищих навчальних закладах (2013)
Тимофєєва Л. Р. - Використання сучасних методів навчання при викладанні дисципліни "Адміністративне право" (2013)
Тимчик Г. С. - Підготовка юристів у сфері економіки: питання теорії та практики (2013)
Фастовець А. С. - Шляхи оптимізації курсу "Право Європейського Союзу" у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Богдан Б. В. - Оскарження рішень контролюючих органів у контексті формування практичних навиків при викладанні податкового права (2013)
Гулевич І. В. - Особливості правової освіти студентів економічних спеціальностей у Кримському економічному інституті ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" (2013)
Єршова В. С. - Деякі аспекти підготовки юристів у соціально-гуманітарних вищих навчальних закладах (2013)
Німєтуллаєва Л. С. - Актуальність і специфіка викладання правових дисциплін при підготовці студентів економічного профілю (2013)
Скрицька Н. А. - Актуальні питання викладання рекламного права у непрофільних вищих навчальних закладах (2013)
Комар Є. Г. - Будівельне право як нова навчальна дисципліна у непрофільних вищих навчальних закладах України (2013)
Від редакційної колегії (2004)
Базилевич Л. - Про гіперпростір просторових кривих сталої ширини, Зарічний М. (2004)
Банах Т. - Скільки збіжних послідовностей необхідно для виявлення розриву функції в точці?, Здомський Л., Підкуйко С. (2004)
Бігун О. - Метод Лі-алгебричних апроксимацій у теорії динамічних систем, Притула М. (2004)
Вірченко Н. - Гібридні парні інтегральні рівняння з функціями Ломмеля, Бесселя, Лежандра (2004)
Гудивок П. - Про ізоморфізм комплексних групових алгебр скінченних розв'язних груп (2004)
Ільків В. - Багатоточкова нелокальна неоднорідна задача для систем рівнянь з частинними похідними зі змінними за t коефіцієнтами (2004)
Любашенко В. - Спеціальні опори і гомотопічпі біалгебри (2004)
Маслюченко В. - Нарізно неперервні функції багатьох змінних на добутку просторів, які є добутками метризовних множників, Михайлюк В. (2004)
Прикарпатський А. - Квантово-голономний обчислювальний алгоритм на основі потоків типу Лакса на многовидах Грасмана та дуальних відображень момента, Самойленко А., Копич М., Танері У., Блекмор Д. (2004)
Ревенко В. - Розвиток спектрального методу Остроградського для розв'язування плоскої задачі теорії пружності в прямокутній області (2004)
Скасків О. - Про стійкість максимума послідовності лінійних функцій (2004)
Симотюк М. - Задача з двома кратними вузлами для лінійних систем рівнянь з частинними похідними, однорідних за порядком диференціювання (2004)
Токовий Ю. - Побудова розв'язку плоскої мішаної задачі термопружності у прямокутній області (2004)
Академік Микола Боголюбов (до 95-річчя від дня народження) (2004)
Від редакційної колегії (2005)
Боголюбов М. - Ергодичні динамічні системи: порядок та хаос, Прикарпатський А., Притула М. (2005)
Бугрій Н. - Дослідження асимптотики розв'язку рівняння марковського відновлення (2005)
Воробйова О. - Аналіз повної інтегровності чотиривимірної редукції нелінійної інверсної динамічної системи Кортевега-де Фріза, Притула М. (2005)
Вус А. - Геодезійні потоки на сфері S з додатковим кубічним за імпульсами першим інтегралом (2005)
Герасимчук В. - Характеризація множин точок розриву CD-функцій, Маслюченко В., Маслюченко О. (2005)
Єлейко Я. - Ймовірність небезпечного стану складених стержнів та з'єднань з випадковими навантаженнями і початковими прогинами, Жерновий Ю. (2005)
Заболоцький М. - Комплекснозначні повільно змінні функції вздовж кривої та у вершині сектору (2005)
Зарічний М. - Продовження метрик у асимптотичній топології (2005)
Карлова О. - Берівська класифікація відображень, неперервних відносно першої змінної і функціонального класу α Лебеґа відносно другої (2005)
Лінчук Ю. - Деякі властивості операторів, що пов’язані з узагальненим зсувом, породженим оператором Помм'є (2005)
Лопушанська Г. - Існування та регулярність розв'язків узагальненої нормальної крайової задачі для квазілінійних параболічних систем, Чмир О. (2005)
Медвідь О. - Задача з розподіленими даними для факторизованих рівнянь із частинними похідними (2005)
Попов М. - Лема Розенталя про розщеплення підпослідовностей в L_1 (2005)
Прикарпатський Я. - Спектральні та диференціально-геометричні аспекти узагальненої теорії де Рама-Ходжа: асоційовані оператори трансмутації Дельсарта в багатовимірному випадку та їх застосування, Самойленко А., Прикарпатський А. (2005)
Ревенко В. - Побудова загального розв'язку тривимірних рівнянь Ляме теорії пружності у криволінійній системі координат (2005)
Симотюк М. - Діофантові наближення визначника задачі з двома кратними вузлами для рівнянь із частинними похідними (2005)
Скасків О. - Про логарифмічну похідну і центральний показник ряду Діріхле (2005)
Ігор Володимирович Скрипник (1940-2005) (2005)
Олег Миколайович Романів (1928-2005) (2005)
Мейжис І. А. - Методологічні засади досліджень в соціологічній соціальній психології (2015)
Шедяков В. Є. - Public Relations информационной эры: использование постсовременных социально-политических коммуникаций (2015)
Колісник О. В. - Соціокультурні контексти гри: проблеми і перспективи (2015)
Бєлікова Ю. В. - Онлайн опитування як інструмент реалізації маркетингових завдань ВНЗ (2015)
Нечітайло І. С. - Исследование приемов реализации скрытой учебной программы с использованием метода "экспериментальной лекции" (2015)
Шевель І. П. - Культурний розвиток соціальних конфліктів (2015)
Глебова Н. І. - Соціологічний дискурс вивчення комунікативно-адаптаційних чинників розвитку особистості (2015)
Ляпіна Л. А. - "Плюралізм цінностей" І. Берліна як теоретичне підґрунтя концепції мультикультуралізму (2015)
Афанасьєва Л. В. - Соціологічний супровід як індикатор успішної культурної політики міста, Варава А. В. (2015)
Орлов А. В. - Жіночі благодійні ініціативи як складова процесу становлення громадянського суспільства в Україні, Маслов С. А. (2015)
Піронкова О. Ф. - Аналитический обзор проблемного поля и концепции вербально-поведенческих практик взаимодействия с психически больными (2015)
Алексенцева-Тімченко К. С. - Соціотехнологічні аспекти проектування кар’єри (2015)
Бондарець Б. Б. - Якісні методи в соціологічних дослідженнях реклами (2015)
Ляхович Г. В. - Варіації на тему мовної ідентифікації та мовної ідентичності: множинність теоретичних інтерпретацій (2015)
Козачук М. Б. - Волонтерський рух в Україні в період кризового стану: соціологічний вимір (2015)
Мельничук В. М. - Теоретичні передумови вивчення процесу професійного самовизначення особистості в соціології: від античності до кінця XVIII ст. (2015)
Слющинський Б. В. - Етнонаціональні спільноти українського Приазов’я: пошук ідентичності чи подвійна ностальгія (2015)
Мейжис І. А. - Межпоколенческие отличия социальных представлений жителей Николаева про свободу и ответственность, Дроздов О. В. (2015)
Малес Л. В. - Експлуатація приватної сфери сім’ї за радянських часів та незалежності (2015)
Лозко Г. С. - Критерії типології НРР і релігієзнавча класифікація рідної віри (2015)
Кузьмін В. В. - Кар’єра та молодь із різних специфічних соціальних спільностей при вступі у доросле життя (на матеріалах емпіричного дослідження, проведеного у Запорізькій області) (2015)
Рапаєва М. В. - Особливості прояву ґендерних аспектів соціального виключення та ставлення до них української молоді (2015)
Євтушок Ю. І. - Эволюционный, цивилизационный и формационный подходы в системе целостной методологии развития человечества (2015)
Кіндрат Л. Р. - Молодіжні рухи як суб’єкт публічного адміністрування (2015)
Букрєєва І. В. - Регіональні чинники менталітету в контексті системної трансформації українського суспільства (на прикладі Мелітополя) (2015)
Іванова І. Ф. - Гендерні стереотипи розподілу сімейних ролей в українській родині (2015)
Чорна В. О. - Динаміка міграційних процесів в Україні: соціологічний аналіз (2015)
Золотнюк О. П. - Моніторинг шлюбно-сімейної взаємодії молодих подружніх пар м. Києва (2015)
Волощук О. Ю. - Чинники мотивації наукової діяльності молодих учених України (2015)
Свєтликова О. В. - Європейський досвід функціонування студентського самоврядування: приклад для України (2015)
Титул, содержание (2011)
Головаченко В. П. - Эффективный способ литья под давлением частично затвердевших алюминиевых сплавов, Борисов Г. П., Дука В. М., Вернидуб А. Г., Цир Т. Г. (2011)
Марукович Е. И. - Намораживание – новый эффективный метод литья высококачественных заготовок, Бевза В. Ф., Груша В. П. (2011)
Русаков П. В. - Напряженно-деформированное состояние контейнерной формы в условиях виброформовки, Бабюк В. Д., Жидков Е. А. (2011)
Дорошенко В. С. - Формирование и методы моделирования структуры литейной ледяной модели, Иванов Ю. Н., Черныш А. Г. (2011)
Слажнев Н. А. - Исследование динамических процессов при дозированной разливке алюминиевых расплавов из магнитовесовой литейной установки, Дубоделов В. И., Богдан К. С. (2011)
Соценко О. В. - Компьютерная 3D-реконструкция формы включений графита в высокопрочном чугуне (2011)
Гаврилюк В. П. - Влияние модифицирования и содержания углерода на износостойкость и механические свойства сплавов системы Fe-Cr-C, Локтионов-Ремизовский В. А., Грибов Н. Н., Иванченко В. Г. (2011)
Гусейнов Б. Г. - Износостойкий биметалл из синтетического чугуна, Бабанлы М. Б., Исмаилов Ф. С. (2011)
Симановский В. М. - Пути повышения эффективности электроразрядной очистки лопаток газовой турбины, Денисюк Т. Д., Волков Г. В. (2011)
Найдек В. Л. - Легирование чугуна никелем и хромом из оксидного расплава, Костяков В. Н., Сидак В. Б., Кирьякова Н. В., Сушков А. Н. (2011)
Журило А. Г. - Первая мировая война как технологическая категория металлообработки. Металлургия Украины в начале ХХ века (2011)
Титул, содержание (2011)
Скребцов А. М. - Оптимальные температуры нагрева жидкого металла в плавильных агрегатах. Две (!) температуры сплавов на основе железа (2011)
Агеев Ю. А. - Растворимость магния и термодинамика реакций его взаимодействия с примесными элементами чугуна, Шкуркин В. И., Булдыгин С. В., Власов В. Н. (2011)
Буга И. Д. - Процессы шлакообразования и рафинирования жидкого полупродукта в конвертере и при ковшовой обработке стали. Структуризация и оптимизация ковшовых шлаков при рафинировании спокойных сталей. Сообщение 3, Троцан А. И., Белов Б. Ф., Носоченко О. В., Ивко В. В. (2011)
Котлярский Ф. М. - Содержание и качество твердых неметаллических включений в алюминиевых сплавах (2011)
Грабовый В. М. - Использование электроразрядного генератора упругих колебаний для обработки металлов и сплавов, Иванов А. В., Мельник А. В. (2011)
Федченко Н. А. - Улучшение структуры и свойств сплава АК4-1 в литом состоянии при внепечной электрогидроимпульсной обработке расплава (2011)
Марковский Е. А. - Исследование влияния температурновременной обработки жаропрочного сплава ЧС70 на его свойства, Михнян Е. В., Квасницкая Ю. Г., Симановский В. М., Мяльница Г. Ф. (2011)
Верховлюк А. М. - Коррозионные свойства сплавов системы Ag-Cu-Ge, Шумихин В. С., Науменко М. И., Стародуб М. П., Нога А. П. (2011)
Моисеев Ю. В. - Неразрушающий контроль структурного состояния полуфабрикатов и изделий из алюминиевых сплавов, Кудрявченко Н. А., Терновой С. А. (2011)
Слажнев Н. А. - Электромагнитное управление процессом заливки металлических расплавов из магнитовесовой установки в литейные формы, Богдан К. С. (2011)
Титул, содержание (2011)
Наривский А. В. - Влияние вакуумно-плазменного рафинирования расплава на качество деформируемых алюминиевых сплавов, Найдек В. Л., Пионтковская Н. С. (2011)
Баранова В. Н. - Влияние газоимпульсного перемешивания на загрязненность металла неметаллическими включениями, Якобше Р. Я., Найдек В. Л., Носоченко О. В., Козлова З. Л., Майко О. И. (2011)
Рейнталь Е. А. - Изменение газовой каверны при погружении фурм различных конструкций в жидкие среды, Лихошва В. П., Савин В. В., Бондарь Л. А., Тимошенко А. Н., Надашкевич Р. С. (2011)
Сороченко В. Ф. - Модель влияния карбамида на содержание водорода в процессах рафинирования литейных алюминиевых сплавов. Сообщение 1, Чернега Д. Ф., Кудь П. Д., Рыбак В. Н. (2011)
Котлярский Ф. М. - О влиянии газовой пористости на герметичность отливок из алюминиевых сплавов (2011)
Бубликов В. Б. - Влияние технологических факторов на формирование структуры тонкостенных отливок из высокопрочного чугуна, получаемого внутриформенным модифицированием, Берчук Д. Н., Ясинский А. А., Зеленый Б. Г., Сыропоршнев Л. Н., Бачинский Ю. Д., Зеленая Л. А. (2011)
Соценко О. В. - Компьютерное моделирование процесса затвердевания крупногабаритных каландровых валов, Снетков А. С., Белич А. В., Соковнин И. Л. (2011)
Дубоделов В. И. - Влияние постоянного магнитного поля на структуру и свойства сплавов системы AI-Cr, Середенко В. А., Косинская А. В., Богатырева Ж. Д., Набока Е. А. (2011)
Верховлюк А. М. - Влияние магния и лантана на межфазные свойства и переохлаждение расплавов на основе циркония и алюминия, Беспалый А. А., Шумихин В. С., Верховлюк П. А., Левченко Ю. Н. (2011)
Гусейнов Б. Г. - Применение высококачественного синтетического чугуна взамен чугуна "нирезист", Бабанлы М. Б., Исмаилов Ф. С. (2011)
Тыднюк В. З. - Квантовые особенности теплообмена и кристаллизации жидкого металла. Сообщение 2, Шинский О. И., Кравченко В. П., Дорошенко В. С., Шинский И. О. (2011)
Николай Иванович Тарасевич (к 65-летию со дня рождения) (2011)
Биковська О. В. - Сучасна стратегія розвитку позашкільної освіти (2012)
Андрушкевич Ф. Г. - Развитие образования в системе глобализационых изминений современного мира (2012)
Арістова Н. О. - Вивчення мотивів навчальної діяльності у студентів сучасних вищих нелінгвістичних навчальних закладів (2012)
Бендес Ю. П. - Методичні аспекти використання інноваційних технологій в процесі формування інструментальних компетентностей під час вивчення фізики (2012)
Бойко О. В. - Сутність і мотиви лідерства у військовому колективі: результати інтерв’ю з офіцерами тактичної ланки управління (2012)
Бондар Л. В. - Сучасні підходи до навчання французької мови професійного спрямування майбутніх фахівців технічної галузі (2012)
Вавілова Г. В. - Оцінювання знань студентів як фактор організації успішного навчання, Жулківська А. М. (2012)
Вайло К. М. - Використання методів навчання як чинника удосконалення самостійності учнів (історичний аспект) (2012)
Глоба О. П. - Вдосконалення адаптаційних можливостей студентів з порушеннями опорно-рухового апарату (2012)
Данько Н. П. - Умови творчого розвитку молодших школярів (2012)
Дармостук О. В. - Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації учнів У системі позашкільної освіти (2012)
Дудоладова А. В. - Методика використання англомовних казок на заняттях з іноземної мови (2012)
Жигадло Г. Б. - Особливості методичної підготовки як складової професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до проведення спортивних ігор (2012)
Жиглій Т. С. - Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вивченні дисципліни "Управлінський облік" (2012)
Журавська Н. С. - Методика організації курсового проектування на прикладі дисципліни "Проектування об’єктів зеленого будівництва", Татарчук Р. Я. (2012)
Журавська Н. С. - Особливості методики навчання дисципліни "Лісництво", Степаненко Л. П. (2012)
Квас О. В. - Засади дитиноцентризму, як педагогічного світогляду, у науково-практичній спадщині С. Т. Шацького (2012)
Кобрій О. М. - Структурний аналіз змісту педагогічних дисциплін (2012)
Ковалик П. А. - Аксіологічний потенціал духовної хорової музики у фаховій підготовці диригента – хормейстера (2012)
Кузнєцова О. О. - Філологічно-світоглядні засади моралістичної концепції Л. Кольберга (2012)
Лисенко О. Ю. - Використання індивідуальних завдань, як елемент формування професійно-орієнтованих компетентностей майбутніх провізорів (2012)
Мартіросян О. І. - Педагогічна підготовка фахівців у Ніжинській гімназії вищих наук (ІІ пол. ХІХ ст. – 1940 р. ХХ ст.) (історико-педагогічний аспект) (2012)
Муляр Н. М. - Етнічна толерантність особистості у полікультурному просторі (2012)
Павлов Ю. О. - Виховна роль родини у боротьбі із шкідливими залежностямі молоді в країнах Євросоюзу на прикладі Польщі (2012)
Павловська Ю. В. - Особливості організації заняття з англійської мови у різнорівневих групах студентів немовних спеціальностей (2012)
Полюк І. С. - Формування у майбутніх економістів соціокультурної компетентності у процесі навчання французької мови (2012)
Савенкова Л. В. - Бібліографічні бази даних як складова інформаційно-пошукової системи бібліотеки університету (2012)
Сергеєва О. С. - Концепт "дорослий учень" у контексті освіти дорослих та освіти впродовж життя (2012)
Степаненко О. І. - Упровадження моделі формування готовності викладачів вищих навчальних закладів МВС України до попередження та розвязання професійних конфліктів (2012)
Уварова С. Г. - До питання психологічного аспекту самореалізації творчої особистості учня (2012)
Хоменко С. В. - Поняття та структурні компоненти професійної компетентності майбутноьго вчителя фізичної культури (2012)
Цина А. Ю. - Інентифікація небезпек технологічних процесів і обладнення навчально-виробничих майстерень загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Чеботарева И. Г. - Интернет-технологии в обучении иностранному языку в неязыкомов вузе (2012)
Швець Н. А. - Мотивація студентів на здоровий спосіб життя в системі вузівського навчання (2012)
Шевченко В. В. - Інтернет-технології в системі фахової підготовки майбутніх учителів (2012)
Яковенко О. І. - Категорії компетентнісного підходу (2012)
Яременко Л. А. - Організаційні форми і методи виявлення, розвитку та підтримки креативно обдарованих дітей та молоді у системі Малої академії наук України (2012)
Орлова Т. В. - Основні тенденції політичного розвитку світу на сучасному етапі (2012)
Халецька Л. П. - Евалюція поняття "могутність" у політичній думці Франції кінця ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Черкасов О. В. - До питання про започаткування вивчення палеоліту Криму: наукова спадщина К. С. Мережковського (2012)
Титул, содержание (2011)
Охотский В. Б. - Закон квадратного корня. Вакуумирование (2011)
Цуркин В. Н. - Повышение эффективности модифицирования силуминов путем жидкофазной электрогидроимпульсной обработки, Синчук А. В., Волков Г. В., Kyung-Hyun Kim (2011)
Пужайло Л. П. - Сравнительный анализ характеристик электромагнитов различных конфигураций, применяемых в МГД-установках для приготовления и разливки алюминиевых сплавов, Серый А. В., Поливода С. Л. (2011)
Ефимова В. Г. - Повышение устойчивости огнеупорных материалов к расплавам жаропрочных сплавов, Ефимов Г. В., Симановский В. М., Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В. (2011)
Бубликов В. Б. - Особенности влияния кремния на структуру и механические свойства отливок из высокопрочного чугуна, модифицированного в литейной форме, Ясинский А. А., Берчук Д. Н., Зеленый Б. Г., Зеленая Л. А. (2011)
Тарасевич Н. И. - Теплофизические особенности получения корпуса компрессора газовой турбины центробежным электрошлаковым литьем, Скрипник С. В., Тарасевич И. Н. (2011)
Афтандилянц Е. Г. - Термокинетические параметры формирования структуры биметаллических отливок, Пеликан О. А., Лихошва В. П., Клименко Л. М. (2011)
Доценко В. П. - Исследование эксплуатационных свойств литых цепей при повышенных температурах, Михайлова А. А. (2011)
Гаджиев Р. Д. - Методы получения аморфных и микрокристаллических сплавов, Азимова Л. Г., Исмаилова К. Г., Бабанлы М. Б. (2011)
Левицкий Н. И. - Использование электронно-лучевой литейной технологии для производства материалов системы Ti-Al-Si, Лапшук Т. В., Матвиец Е. А., Кузьменко Н. И., Кулак А. Д. (2011)
Олег Васильевич Носоченко (к 75-летию со дня рождения) (2011)
Титул, содержание (2011)
Охотский В. Б. - Закон квадратного корня. Плавка (к 100-летию закона А. Сивертса и В. И. Явойского) (2011)
Бубликов В. Б. - Экспериментальное исследование физико-химических процессов в системе "плавящийся ферросилиций-жидкий чугун", Латенко В. П., Бачинский Ю. Д., Суменкова В. В., Нестерук Е. П., Тиньков В. А., Хоружий В. Я., Козак Д. С. (2011)
Борисов А. Г. - О механизме формирования недендритной структуры (2011)
Волков Г. В. - Технология электрогидроимпульсной обработки металлов и сплавов: упрочнение сплавов на основе Fe-C, Грабовый В. М., Цуркин В. Н., Мельник А. В. (2011)
Таранов Е. Д. - Влияние вибрации на кристаллизацию, структуру и свойства полунепрерывнолитой заготовки, Нурадинов А. С., Эльдарханов А. С., Дука В. М. (2011)
Дорошенко В. С. - Конвейеры непрерывного действия для литья по разовым моделям в песчаных формах, упрочняемых под воздействием вакуума, Бердыев К. Х. (2011)
Слажнев Н. А. - Адаптация магнитодинамической установки МДН-6А-0,63-М для алюминиевых сплавов к сетям электропитания с частотой 60 гц (2011)
Жуков Л. Ф. - Влияние химического состава на излучательные характеристики чугуна, Корниенко А. Л., Зубенина Н. Ф. (2011)
Григорьев С. М. - Снижение потерь редких элементов рудных материалов и концентратов в процессе тепловой обработки, Петрищев А. С. (2011)
Арзютов Г. М. - Кинезиология "живих рухів" у спорті, Гаврилюк В. О., Лукіянчук В. Л. (2014)
Безмылов Н. - Влияние реализации отдельных технико-тактических действий на итоговое выступление баскетбольной команды в соревнованиях (2014)
Билоконь В. П. - Методика навчання основам індивідуальної гри у футбол студентів (2014)
Брайко Н. И. - Заняття фізичними вправами як основний засіб зміцнення здоров’я студентів (2014)
Бріскін Ю. - Організаційно-економічні чинники ефективності змагань із фехтування, Пітин М., Нерода Н., Ваулін О. (2014)
Гаврилова Н. Н. - Роль занятий физической культурой и спортом в воспитании студента (2014)
Гогоць В. Д. - "Спортивний метод” як засіб професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ, Власенко Н. В. (2014)
Голуб Л. О. - Реалізація закону та державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні, нормативних актах та анвчальних програмах з фізичного виховання в загальноосвітніх закладах, Кириленко Г. В. (2014)
Гринь А. Р. - В особенности проявления ценносных ориентаций и жизненных сфер у спортсменов с учетом квалификации и половых различий, Голец А. (2014)
Дёмина А. А. - Роль женщин Северной Африки и Ближнего Востока в развитиии междунарордного спортивного движения (2014)
Драгунов Л. О. - Діяльність декана (директора Інституту) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в сучасних умовах, Єременко О. А. (2014)
Дугіна Л. В. - Лікуавльна фізична культура в комплексній реабілітації спортсменів після часткової артроскопічної меніскектомії (2014)
Жигадло Г. Б. - Сутність та аспекти компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивних ігор (2014)
Иванюта Н. В. - Факторы, определяющие интерес студентов к физкультурно-спортивной деятельности (2014)
Ковальчук Т. І. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи у сфері дозвілля (2014)
Ковальчук В. І. - Особливості професійної діяльності спортивного тренера (2014)
Латышев Н. В. - К вопросу о формировании единой системы анализа соревновательной деятельности в спортивной борьбе, Латышев С. В., Мозолюк А. В. (2014)
Манжуловский В. Н. - Ключевые компоненты возникновения кардиоваскулярных осложнений у больных с нарушением коронарного кровообращения, Пур Хейдари Рудбери Анвар Морад (2014)
Мартинов Ю. О. - Відбір юних борців на початковому етапі навчання (2014)
Назарук В. М. - Основы обучения студентов двигательным действиям (2014)
Назимок В. В. - Обучение техники передвижения по рингу (2014)
Ніколаєнко В. В. - Організаційно-методичні аспекти вдосконалення системи підготовки спортивного резерву для професійного футболу (2014)
Панкратов Н. С. - Методическое обучение технике армспорта (2014)
Пітин М. - Уосконалення теоретичної підготовленості спортсменів у швидкісно-силових видах спорту, Можаровський Ю., Капаціла В. (2014)
Подгурській С. Е. - Силовая доска Подгурского, Арзютов Г. М. (2014)
Рибницький А. В. - Гармонійне поєднання розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності волейбольної команди ВНЗ, Кириленко О. І. (2014)
Сазонов В. В. - Ефективність застосування дієтичної домішки "Антилактат" в процесі підготовки кваліфікованих борців (2014)
Саламаха О. Е. - Підвищення функціонального стану сенсорних систем та їх значення у тхеквондо (2014)
Салатенко І. О. - Вплив спортивно-орієнтованої технології фізичного виховання на рівень соматичного здоров’я та фізичної підготовленості студенток економічних спеціальностей (2014)
Скибицкий І. - Дослідження впливу дозованих вправ з обтяженнями на показники розвитку фізичних якостей студентів ВУЗУ, Гаврилова Н. (2014)
Соболенко А. І. - Культуризм, бодибилдинг, фитнес. Историческое эссе (2014)
Соболенко А. І. - Побудова тренувального процесу бодібілдерів у річному циклі підготовки (2014)
Старченко А. Ю. - Вплив інноваційної технології оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят на показники їх фізкультурної освіченості і рівень захворюваності (2014)
Терещенко В. І - Керування в спортивно-педагогічних системах, Терещенко О. В. (2014)
Толкунова І. В. - Дослідження ролі психологічного захисту у самоактуалізації кваліфікованих шахістів, Голець О. В., Бабій С. В. (2014)
Толмачева С. Е. - Воспитание потребностей и мотивов к занятиям физическими упражнениями (2014)
Туряниця І. С. - Формирование координационных способностей у студентов для занятий дзюдо (2014)
Фоменко Д. С. - Філософія підготовки та аналіз особливостей змагальної діяльності в дитячо-юнацькій футбольній академії "La masia" (2014)
Фотинюк В. Г. - Оцінювання ступеня ефективності методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики за допомогою рефлексивного компоненту (2014)
Тони Х. - Система педагогических условий подготовки студентов специальности олимпийский и профессиональный спорт к овладению компетенциями в области менеджмента, Перевозник В. И., Паевский В. В. (2014)
Шевченко О. О. - Вплив рухливих ігор на показники зорового аналізатору у дітей дошкільного віку після занять тенісом (2014)
Шевчук О. М. - Комп’ютерне моделювання в удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників на шпагах (2014)
Щур Л. - Рівень залучення фахівців різних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять, Грибовська І., Іваночко В., Музика Ф., Завидівська Н. (2014)
Яременко Л. - Основні суперечності позашкільної освіти (2014)
Титул, содержание (2011)
Курпас В. И. - Гидродинамические особенности газлифтной циркуляции расплава в условиях низкого вакуума, Найдек В. Л., Сычевский А. А. (2011)
Костяков В. Н. - Взаимодействие меди, цинка, марганца и их сплавов с огнеупорными материалами, Сушков А. Н., Кирьякова Н. В. (2011)
Найдек В. Л. - Применение плазменного нагрева в технологиях литейного производства, Наривский А. В. (2011)
Агеев Ю. А. - Новые лигатуры и модификаторы для производства отливок из алюминиевых литейных сплавов и чугуна, Шкуркин В. И., Булдыгин С. В., Власов В. Н. (2011)
Котлярский Ф. М. - Определение свойств отливок с низкой интенсивностью затвердевания (2011)
Бубликов В. Б. - Влияние никеля на структуру и механические свойства отливок из высокопрочного чугуна, Ясинский А. А., Сыропоршнев Л. Н., Берчук Д. Н., Киришун И. В. (2011)
Нурадинов А. С. - Влияние вибрации на теплофизические условия формирования непрерывнолитой заготовки, Таранов Е. Д., Эльдарханов А. С. (2011)
Синчук А. В. - Снижение негативного влияния Fе-содержащих интерметаллидов на силумины путем электрогидроимпульсной обработки расплава, Цуркин В. Н., Федченко Н. А. (2011)
Чернега Д. Ф. - Сплав для алитирования поверхности сталей аустенитного класса, Сороченко В. Ф., Кудь П. Д. (2011)
Зеленый Б. Г. - Коррозионная стойкость аустенитных высокопрочных чугунов в парах гептила и амила, Шейко А. А., Евко В. М. (2011)
Неижко И. Г. - Качественный анализ концентрации напряжений возле графитных включений в чугунах (2011)
Тыднюк В. З. - Квантовые особенности теплообмена и кристаллизации жидкого металла. Сообщение 1, Шинский О. И., Кравченко В. П., Дорошенко В. С., Шинский И. О. (2011)
Владимир Петрович Гаврилюк (к 70-летию со дня рождения) (2011)
Памяти Валентина Саввовича Шуляка (2011)
Виктор Алексеевич Ефимов (к 90-летию со дня рождения) (2011)
Василевська Т. Е. - Інституціональна підтримка етики державних службовців (2014)
Гончарова О. М. - Музейний топос як об'єкт культурологічного осмислення (2014)
Гурбанська А. І. - Культурологічний вимір життя і творчості Віктора Близнеця (2014)
Джой Чидінма Отуоньє - Соціально-правова база становлення нігерійської нації і держави (2014)
Зараховський О. Є. - Культурна спадщина черкащини як туристичний ресурс: наукометричний аналіз публікацій (2014)
Ключко Ю. М. - Місія сучасного музею у контексті освітніх проблем (2014)
Морозов А. Ю. - Проблема інтуіції у "вічній філософії" (2014)
Оборська С. В. - Подієвий менеджмент у мистецтві (2014)
Петрова І. В. - Культура й дозвілля у працях Святого Августина: дихотомія земного й небесного (2014)
Поліщук Л. О. - Анімація в діяльності закладів культури України (2014)
Поплавська А. В. - Міфологізація гостя в українській культурі (2014)
Рик С. М. - Духовний вимір етико-правового дискурсу (2014)
Скаченко О. О. - Діяльність наукової бібліотеки КНУКіМ як методичного центру (2014)
Тадля О. М. - Становлення та розвиток студентського клубу в Україні (2014)
Устименко Л. М. - Освітній туризм як історико-культурне явище (2014)
Шеремет В. В. - Північне Причорномор'я України: визначення меж регіону в контексті дослідження культури (2014)
Гаран К. М. - Мініатюра в українській фортепіанній музиці (на прикладі аналізу циклу для дітей "Мініатюри" О. М. Яковчука) (2014)
Підлипська А. М. - Розвиток балетного театру Молдови кінця ХХ - початку ХХІ ст. (2014)
Сахневич Ю. Ю. - Специфіка акторського мистецтва в балетному театрі (2014)
Фадєєва К. В. - Теоретико-ймовірнісні підходи в музикознавчих дослідженнях (2014)
Землянкін А. І. - Інноваційна діяльність в промислових регі-онах України: поточний стан, тенденції, виклики, Підоричева І. Ю. (2015)
Снігова О. Ю. - Щодо визначення ризиків та загроз в умовах фактичної втрати частини території та економічного потенціалу старопромислових регіонів (2015)
Вишневский В. П. - Монетарный меха-низм развития экономики ЕС, Матюшин А. В. , Вишневская Е. Н. (2015)
Филиппова Н. В. - Гармонизация налогов как ключевой элемент интеграци-онных процессов (2015)
Амоша О. І. - До проблем інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі, Драчук Ю. З. , Кабанов А. І. (2015)
Сердюк О. С. - Державно-приватний консорціум як організаційно-економічний механізм ліквідації вугледобувних підприємств (2015)
Чеботарев В. А. - Економічні засади формування маркетингової політики про-довольчих компаній (2015)
Заниздра М. Ю. - Методика оценки дополнительных расходов на предприятии при переходе на экологические стандарты ЕС в сфере охраны атмосферного воздуха (2015)
Трушкіна Н. В. - Удосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств з урахуванням нестабільності попиту на вугілля (2015)
Панькова А. Д. - Модернізація системи суспільних відносин у трудовій сфері на засадах соціальної відповідальності (2015)
Аннотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
References (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сведения об авторах (2015)
Authors information (2015)
Бугрій О. - Про єдиність розв'язку деякої нелінійної параболічної варіаційної нерівності в необмеженій області (2006)
Вус А. - Інтегровні системи на сфері S2 з додатковим першим інтегралом четвертого степеня за імпульсами (2006)
Єлейко Я. - Існування граничних розподілів для сім'ї функціоналів від напівмарковських процесів, Бугрій Н. (2006)
Заболоцький М. - Регулярне зростання добутку Бляшке з кутовою щільністю нулів (2006)
Загороднюк А. - Гільбертові простори цілих функцій від нескінченної кількості змінних, Можировська З. (2006)
Зрум О. - Уточнення нерівності Фентона для цілих функцій від двох комплексних змінних, Скасків О. (2006)
Ільків В. - Нелокальна двоточкова задача для строго гіперболічного рівняння зі змінними коефіцієнтами другого порядку, Магеровська Т. (2006)
Маслюченко В. - Неперервність знизу квазінеперервних зверху многозначних відображень, Фотій О. (2006)
Меньшикова О. - Солітонні розв'язки для інверсної модифікованої нелінійної динамічної системи Кортевега-де Фріза, Притула М. (2006)
Оніщук В. - Локально нільпотентні групи, що задовольняють слабку умову мінімальності для неабелевих субнормальних підгруп (2006)
Підкуйко С. - Існування спеціального повного інволютивного набору перших інтегралів (2006)
Прикарпатський А. - Метод відокремлення змінних: від Ейлера до сьогоднішніх днів, Каленюк П., Притула М. (2006)
Ревенко В. - Про застосування нового аналітично-числового методу до розв'язування крайової задачі для бігармонічного рівняння у обмеженій області з кутовими точками (2006)
Самойленко В. - Хвиля трансляції та математична теорія солітонів, Самойленко Ю. (2006)
Симотюк М. - Метричні оцінки дискримінанта многочлена, коефіцієнти якого лежать на гладкій кривій (2006)
Arara A. - Controllability results for semilinear functional differential inclusions with unbounded delay, Benchohra M., Górniewicz L., Ouahab A. (2006)
Artemovych O. - On rings with central inner derivations (2006)
Blackmore D. - The Cartan-Monge geometric approach to the characteristic method for Hamilton-Jacobi type equations and its generalization for nonlinear partial differential equations of higher orders, Prykarpatska N., Wachnicki E., Pytel-Kudela M. (2006)
Chernikov M. - Groups with normal infinite cyclic subgroups (2006)
Guran I. - On normality of the strong-weak topology, Zarichnyi M. (2006)
Kholyavka Ya. - On a measure of algebraic independence of values of Jacobi elliptic functions. I (2006)
Lopushanska H. - Solutions with strong power singularities to nonlinear elliptic boundary value problems (2006)
Potorocha V. - Asymptotical solutions to singularly perturbed systems of differential equations with degenerations and impulses, Samoilenko V. (2006)
Sydorenko Yu. - Darboux transformations and scattering operators for Dirac's systems, Pochynayko M. (2006)
Боголюбов М. (мол.) - Проблеми квантової теорії в працях академіка М. М. Боголюбова і його послідовників, Самойленко А., Прикарпатський А. (2006)
Микола Олексійович Перестюк (до 60-річчя від дня народження) (2006)
Юрій Олексійович Митропольський (до 90-річчя від дня народження) (2006)
Берназюк Я. О. - Розмежування актів суб’єктів владних повноважень в аспекті їх основного поділу на нормативні та ненормативні (2015)
Загоруй Л. М. - Свобода права як особисте немайнове право, Загоруй І. С. (2015)
Кушнарьова О. В. - Місце та роль уніфікації нормативної правової термінології у юридичній техніці (2015)
Нестерович В. Ф. - Тенденції щодо конституційно-правового регулювання лобіювання у Великій Британії та Ірландії (2015)
Богатирьов І. Г. - Конфіскація майна – за і проти (2015)
Богучарова О. І. - Безпека кібернетичного простору як екологічного середовища та осередку вчинення злочинів, Комісаров С. А. (2015)
Бровко В. М. - Проблеми співвідношення злочинів, передбачених ст.209-1 КК України, із окремими злочинами у сфері службової діяльності (2015)
Валєєв Р. Г. - Інструменти вдосконалення стану забезпечення поліцією (міліцією) прав людини (2015)
Ганова Г. О. - Підтримання державного обвинувачення у провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені у сфері земельних правовідносин (2015)
Дрозд В. Г. - Міжнародний досвід у сфері застосування запобіжних заходів, не пов’язаних із обмеженням волі (на прикладі країн Співдружності незалежних держав) (2015)
Дудоров О. О. - Суб’єкт "пасивного" підкупу службової особи юридичної особи приватного права: сучасний стан і перспективи, Ризак Я. В. (2015)
Іваницький С. О. - Обумовленість судоустроєм як принцип побудови адвокатури (2015)
Карчевський М. В. - Криза кримінально-правового регулювання: постановка проблеми та можливі шляхи її розв’язання (2015)
Комарницький В. М. - Підстава кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (загальна характеристика), Письменський Є. О. (2015)
Лапкін А. В. - Участь прокурора в кримінальному провадженні зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (2015)
Лисенкова К. Є. - Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора в досудовому кримінальному провадженні через призму принципу змагальності сторін (2015)
Москвич Л. М. - Корупційні детермінанти в судовій системі України (2015)
Остапчук Л. Г. - Служба пробаціі або ребрендинг кримінально-виконавчої інспекції України (2015)
Сокоринський Ю. В. - Кримінологічна характеристика злочинності серед військовослужбовців Збройних сил України (2015)
Щербаковський М. Г. - Види та сутність судово-експертних ситуацій (2015)
Грудницька С. М. - Окремі питання концептуальних засад державного управління економікою в умовах регіоналізації суспільних відносин, Никитченко Н. В. (2015)
Коллер Ю. С. - Адміністративна відповідальність за незаконне носіння форменого одягу та знаків розрізнення (2015)
Погребицький М. Л. - Адміністративно-правовий механізм управління боротьбою із транснаціональною злочинністю на сучасному етапі розвитку держави (2015)
Бублік О. О. - Методологія дослідження правового регулювання праці осіб, засуджених до позбавлення волі (2015)
Бурбело О. А. - Рейдерські загрози та економічна безпека суб’єктів господарювання (2015)
Грабазій І. А. - Ґенеза явища порнографії та боротьби з ним, Козленко О. О. (2015)
Бірюков В.В. - Організаційно-тактичні основи огляду місць подій, пов’язаних із застосуванням вибухових речовин та пристроїв (2015)
Бояров В. І. - Щодо формування сучасних криміналістичних методик (2015)
Вінакова Т. А. - Оперативно-розшукова характеристика придбання майна, одержаного злочинним шляхом (2015)
Волобуєв А. Ф. - Проблеми взаємодії суб’єктів досудового розслідування злочинів (2015)
Калачова О. М. - Гарантії забезпечення прав громадян під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2015)
Книженко С. О. - Криміналістична характеристика злочинів, що порушують порядок здійснення та забезпечення правосуддя (2015)
Макаренко Е. И. - Правомерно ли задержание подозреваемого до открытия уголовного производства? (2015)
Стащак М. В. - Складові елементи оперативного пошуку злочинів (2015)
Циганов О. Г. - Правоохоронна діяльність та правоохоронні органи: сучасні підходи до визначення сутності й змісту (2015)
Антонова Т. - Про властивості послідовностей фігурних наближень двовимірних неперервних дробів спеціального вигляду з дійсними елементами, Сусь О. (2007)
Бобиляк А. - Метод пошуку оптимальних стратегій марковського процесу прийняття рішення на основі властивостей власного вектора (2007)
Боднар О. - Еквівалентність похідних повільно змінних функцій, Заболоцький М. (2007)
Вус А. - Обмеженість розв'язків системи диференціальних рівнянь з імпульсною дією, Мороз М. (2007)
Гоєнко Н. - Принцип відповідності та збіжність послідовностей аналітичних функцій багатьох змінних (2007)
Гринців Н. - Про коректність однієї оберненої задачі для слабковиродженого параболічного рівняння в області з вільними межами (2007)
Даців Г. - Чисельне розв'язування лінійної осесиметричної задачі слошингу у випадку області з перегородками (2007)
Джалюк Н. - Факторизація клітково-діагональних та клітково-трикутпих матриць над кільцями головних ідеалів, Петричкович В. (2007)
Єлейко Я. - Стаціонарні характеристики одноканальної системи масового обслуговування з відмовами та можливістю виходу з ладу працюючого каналу, Жерновий Ю. (2007)
Загороднюк А. - Алгебра симетричних аналітичних функцій на полідиску в l_1, Чернега І. (2007)
Ільків В. - Задача з нелокальними багатоточковими умовами для строго гіперболічних рівнянь високого порядку, Магеровська Т. (2007)
Каленюк П. - Про ядро задачі з нелокальною двоточковою умовою для рівняння із частинними похідними, Когут І., Нитребич З. (2007)
Карлова О. - Геодезійно зв'язні простори і рівномірна границя функцій першого класу Бера, Маслюченко В., Маслюченко О. (2007)
Конончук П. - Про напівгрупу операторів Феллера, яка описує процес дифузії на півпрямій з нелокальною граничною умовою, Копитко Б. (2007)
Копорх К. - Про властивості простору фактороб'єктів (2007)
Кшановський І. - Зростання аналітичних у виколотій площині функцій скінченного λ-типу (2007)
Литвин О. - Інтерполяція звичайних диференціальних операторів (2007)
Ловейкін Ю. - Збурення інваріантних торів, які розшаровують центральний многовид умовно інтегровних локально гамільтонових систем (2007)
Лозинська В. - Функціональне числення для диференціальних операторів Лежандра (2007)
Медвідь О. - Інтегральна задача для навантажених рівнянь із частинними похідними (2007)
Микитюк Я. - Асимптотика нулів цілих функцій типу синус, що діють у банаховій алгебрі, Труш Н. (2007)
Михайлюк В. - Берівська класифікація частинних похідних (2007)
Новосядло А. - До питання про побудову дифузійного процесу, який допускає узагальнені вектор переносу та матрицю дифузії (2007)
Підкуйко С. - Про щільність множини неінтегровних гамільтоніанів у редукованій задачі трьох точок на прямій з потенціалом попарної взаємодії (2007)
Пукач П. - Мішана задача в необмеженій області для рівняння типу коливань балки зі збуреним лінійним оператором (2007)
Сало Т. - Про максимум модуля і максимальний член абсолютно збіжних рядів Діріхле, Скасків О. (2007)
Торбін Г. - Ймовірнісний підхід до перетворень, що зберігають фрактальну розмірність (2007)
Федусь У. - Ідентифікація коефіцієнта при похідній за часом у квазілінійному параболічному рівнянні (2007)
Шахно С. - Метод хорд при узагальнених умовах Ліпшиця для розділених різниць першого порядку (2007)
Bazylevych L. - Hyperspace of compact bodies of constant width on sphere (2007)
Chyzhykov I. - On minimum modulus of bounded analytic functions (2007)
Kamont Z. - Stability of nonlinear difference functional equations on unbounded domains (2007)
Kholyavka Ya. - On transcendence of modulus of Jacobi elliptic functions (2007)
Prykarpatsky A. - A Borsuk-Ulam type generalization of the Leray-Schauder fixed point theorem (2007)
Prykarpatska N. - The characteristic method and the related fixed point problem analysis of a Hamilton-Jacobi type equation, Wachnicki E. (2007)
Prytula M. - Computer simulation of the sine-Gordon exact solitons and soliton collisions, Prykarpatsky Ya., Starchak M. (2007)
Медвідь О. - Задача з інтегральними умовами для лінійної системи рівнянь із частинними похідними з відхиленням аргументу, Симотюк М. (2007)
Бобик О. - Видатний український математик і просвітник Володимир Левицький (до 135-річчя від дня народження), Притула М., Пташник Б., Хобзей П. (2007)
Ільків В. - Богдан Йосипович Пташник (до 70-річчя від дня народження), Пелих В. (2007)
Пасічник Г. - Степан Дмитрович Івасишен (до 70-річчя від дня народження) (2007)
Гончаренко В. Г. - Проблеми регулювання відносин у сфері кримінального судочинства (2015)
Прилуцький С. В. - Політика судової влади та судова політика: теоретико-правові проблеми співвідношення (2015)
Стрельцова Є. Д. - Уніфікація як закономірна тенденція розвитку міжнародного приватного права: загальний огляд (2015)
Захарова О. С. - Цивільні процесуальні відносини в системі правових відносин в Україні (2015)
Черкач В. Б. - Комп’ютерне програмне забезпечення як предмет договору лізингу (2015)
Огниста І. Я. - Конвертація цінних паперів спільного інвестування: pro et contra (2015)
Плахіна І. В. - Порівняльний аналіз деяких питань договорів в Німеччині та в Україні (2015)
Стрельцов О. Є. - До питання про предмет кримінального права (2015)
Орловський Б. М. - Порівняльно-правовий аналіз норм про необхідну оборону у кримінальному законодавстві англо-американських країн (2015)
Усатий Г. О. - Конфлікти у кримінальному праві: пошук нової парадигми (2015)
Фесенко Є. В. - Системний підхід як метод моделювання конструктивних ознак кримінально-правових інститутів (2015)
Вереша Р. В. - Філософія вини (2015)
Клименко Н. І. - Закріплення в законодавстві України принципів змагальності і незалежності судових експертів і напрями їх вдосконалення (2015)
Когутич І. І. - Окремі питання сутності та форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні (2015)
Лобойко Л. М. - Українська правова традиція як квазіметодологічна основа кримінальної процесуальної регламентації суспільних відносин (2015)
Лук’янець О. О. - Особливості процесу надання матеріалів досудового розслідування для ознайомлення сторонам кримінального провадження до його завершення (2015)
Попелюшко В. О. - Альтернативи заочному провадженню (in absentia): на досвіді Німеччини (2015)
Сисоєнко Г. І. - Закінчення досудового розслідування (2015)
Удалова Л. Д. - Кримінальна процесуальна діяльність національного антикорупційного бюро України (2015)
Сердюк В. В. - Територіальність як принцип побудови системи судів загальної юрисдикції: нові підходи до реалізації (2015)
Куц Я. О. - Особливості участі захисника у проведенні процесуальних дій на стадії досудового розслідування (2015)
Легких К. В. - Окремі процесуальні питання судового контролю за дотриманням прав людини в кримінальному судочинстві (2015)
Хотинська-Нор О. З. - Теоретичні засади судової реформи: окремі аспекти (2015)
Хмелевська Н. В. - Стратегія забезпечення правової допомоги адвокатом в кримінальному провадженні (2015)
Біленчук П. Д. - Концептуальні основи розвитку криміналістики, Ярмолюк А. А. (2015)
Бояров В. І. - Криміналістична класифікація кримінально-караних проявів екстремізму (2015)
Шехавцов Р. М. - Особливості визначення окремих матеріальних об’єктів, вилучених в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, як речових доказів у кримінальному провадженні, Кудінов С. С. (2015)
Шумило М. Є. - Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого та сучасного (2015)
Корж В. П. - Сучасні тенденції розвитку криміналістики в умовах реалізації кримінального процесуального законодавства (2015)
Мазурков Д. Д. - Особливості призначення судових експертиз спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації при розслідуванні їх незаконного придбання, збуту або використання (2015)
Ольховська М. М. - Право підозрюваного, обвинуваченого на захист шляхом оскарження рішень, дій чи бездіяльності процесуальних осіб під час попереднього слідства за КПК УСРР 1922 р. Та КПК УРСР 1927 р. (2015)
Алєксєєва А. О. - Змагальність та об’єктивна істина в контексті участі народу в судочинстві (2015)
Арланова Р. Д. - Щодо відсторонення судді від посади за чинним КПК України (2015)
Сіверський О. М. - Розвиток заходів процесуального примусу на території України в історичному аспекті (2015)
Нове керівництво для авторів (2015)
Титул, содержание (2012)
Скребцов А. М. - О связи периферических и ядерных свойств атомов периодической системы элементов Д. И. Менделеева (2012)
Бубликов В. Б. - Влияние фазового состава FeSiMg лигатур на формирование структуры отливок из высокопрочного чугуна, Бачинский Ю. Д., Латенко В. П., Берчук Д. Н., Тиньков В. А., Хоменко А. И., Хоружий В. Я., Козак Д. С., Суменкова В. В. (2012)
Котлярский Ф. М. - Малоотходное кокильное литье (проект) (2012)
Исмаилов Н. Ш. - Обеспечение качества литейных форм путем улучшения (2012)
Тринева Т. Л. - Технологический процесс изготовления литейной оснастки из композитного материала методом селективного лазерного спекания (2012)
Найдек В. Л. - Технология получения жаростойкого чугуна, легированного хромом из расплава сталеплавильного шлака, Костяков В. Н., Кирьякова Н. В., Волошин А. А. (2012)
Олексенко И. В. - Влияние модифицирования микропорошком TiN на структуру и триботехнические свойства сплавов типа СЧCuS, Марковский Е. А., Гаврилюк В. П. (2012)
Бродниковский Н. П. - Влияние малых добавок хрома, железа и ниобия на жаростойкость цирконий-алюминиевого сплава, Орышич И. В., Кузнецова Т. Л., Порядченко Н. Е., Зубец Ю. Е. (2012)
Трубаченко Л. Н. - Распределение элементов в сплавах системы Cu-(Ni-Si)-(Fe-Cr-С), Христенко В. В., Кириевский Б. А. (2012)
Чернега Д. Ф. - Литейный алюминиевый сплав в качестве конструкционного материала для комбинированных емкостей хранения водорода, Сороченко В. Ф., Кудь П. Д., Иванченко Д. В. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського