Мініцький А. В. - Вплив технологічних режимів виготовлення матеріалів на основі залізного порошку на їх магнітні властивості (2010)
Труш В. С. - Вплив твердорозчинного зміцнення на втомну довговічність титанового сплаву ВТ1-0 (2010)
Форум ливарної індустрії – 2010 (2010)
Нові видання. С. Є. Кондратюк "Структуроутворення, спадковість і властивості литої сталі". – Київ: Наук. думка, 2010. – 175 с. (2010)
Конкурс робіт молодих науковців України (2010)
Тематичний показчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів” за 2007 – 2010 роки (2010)
Бобровська О. Ю. - Врахування структурних змін у стратегіях розвитку регіонів, Зєніна-Біліченко А. С. (2013)
Приходько В. П. - Державне регулювання як необхідна умова забезпечення економічної безпеки регіонів (2013)
Кузьмін О. Є. - Типологія інжинірингу та змістова характеристика його видів, Городиська Н. А. (2013)
Ларіна Р. Р. - Моделювання бізнес-процесів промислового підприємства в напрямку розвитку його логістичного менеджменту , Лук'янова О. Ю. (2013)
Узунов В. В. - Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішніх і зовнішніх ринках (2013)
Ванієва А. Р. - Сутнісні категорії та чинники використання трудоресурсного потенціалу населення (2013)
Гринчук Ю. С. - Формування інноваційних стратегій управління використанням земельно-ресурсного потенціалу аграрного виробництва (2013)
Павлова Г. Є. - Принципи сучасної системи державного регулювання аграрного сектора економіки (2013)
Хлівна І. В. - Економіко-математичні задачі оптимізації сільського господарства як підвищення зяйнятості на селі (2013)
Третяк Н. М. - Фінансові інструменти оновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2013)
Демчук О. В. - Применение модели оптимизации эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли АР Крыма (2013)
Дикий А. В. - Разработка механизма организации бизнес-процессов в рамках проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства (2013)
Куценко М. А. - Економічні аспекти кадрової стратегії державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Дяченко О. Г. - Аналіз обсягів вільної ліквідності банківської системи України (2013)
Буцька О. Ю. - Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища як інструмент антикризового реагування, Соколинська Д. О. (2013)
Коноплястий Є. В. - Вплив сучасного глобалізованого індустріального виробництва на соціально-економічну та екологічну системи (2013)
Прокоф'єва О. В. - Платоспроможність страхових (перестрахових) компаній та її вплив на розвиток ринку страхування (2013)
Арич М. І. - Концептуальні підходи до визначення фінансово-економічних результатів підприємства (2013)
Заварзіна Т. В. - Систематизація факторів, що впливають на фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі (2013)
Гуменюк Н. В. - Мотиваційні аспекти розвитку компетенцій працівників в умовах формування системи гідної праці (2013)
Мекшун П. В. - Ефективність державного управління економічною безпекою України (2013)
Ружицький І. Ю. - Формування доходів державного бюджету в контексті бюджетної безпеки (2013)
Письменна О. Б. - Основи кластеризації уранодобувного комплексу України (2013)
Терещенко О. Ю. - Принципи та методи інформатизації систем регіонального управління (2013)
Назаров М. І. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону (2013)
Теплицкая А. А. - Сравнительный анализ директивного и индикативного планирования (2013)
Дерун Т. М. - Зарубіжний досвід здійснення державної політики розвитку малих міст (2013)
Сельський А. А. - Стратегічні документи у забезпеченні стратегічної діяльності (2013)
Гур'єв С. О. - Регулювання функціонування медицини катастроф на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров'я, Близнюк М. Д., Волянський П. Б., Михайловський М. М., Терент'єва А. В. (2013)
Васильченко О. Ю. - Народне представництво як інститут демократичної держави: теоретико-методологічний аналіз (2013)
Погребняк Ю. В. - Методика формування професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами в умовах післядипломної освіти (2013)
Васюк Н. О. - Юрисдикція Європейського Суду з прав людини щодо тлумачення Конвенції про захист прав людини і основних свобод, Рожкова М. Г. (2013)
Шульга О. В. - Алгоритм вибору критеріїв оцінки ефективності псевдосупутникових радіонавігаційних систем (2013)
Хомяков Э. Н. - Статистическая аттестация оценок координат неподвижной аппаратуры потребителя gps, глонасс по наблюдениям в формате nmea-0183, Медведев В. Н. (2013)
Козелков С. В. - Оптимальний вибір сеансів радіоконтролю орбіти для забезпечення максимальної точності розв'язку задачі уточнення параметрів руху ка, Козелкова К. С., В’юннік О. В. (2013)
Хращевський Р. В. - Координування в системі планування розподілу повітряного простору (2013)
Логачов С. В. - Імітаційна модель та результати моделювання сумісної ідентифікації радіотехнічних вимірів при супроводженні близькорозташованих космічних об'єктів (2013)
Карлов В. Д. - Штучні тропосферні неоднорідності для утворення радіоканалів із покращеними властивостями, Крижний А. В., Місайлов В. Л., Сидоров В. В., Рябоконь Є. О. (2013)
Даник Ю .Г. - Зниження рівня бічних пелюсток автокореляційної функції багатокомпонентного сигналу з лінійною модуляцією частоти, Бугайов М. В., Поздняков П. В. (2013)
Бондаренко Т. Г. - Исследование точности измерения угла поворота волновым гироскопом, Долинская О. Г. (2013)
Бороздін М. К. - Аналіз вимог, пред’явлених до параметрів антен із незалежними діаграмами спрямованості (2013)
Дергачов К. Ю. - Раціональне управління рухом мобільних транспортних роботів, Литвиненко Т. В. (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз окремих аспектів використання логічних моделей в задачах виявлення аномалій у розподіленій системі управління рухомими об’єктами (2013)
Недашковский А. Л. - Цифровые итерационные синхронно-фазовые демодуляторы (2013)
Пекуровський Г. В. - Визначення оптимальних координат розміщення сенсорів та виконавчих пристроїв на затиснутій пластині при синтезі адаптивної системи автоматичного управління активною компенсацією вібрації (2013)
Толубко В. Б. - Визначення математичної функціонально-статистичної моделі мережного елементу як об'єкта контролю та управління, Беркман Л. Н., Комарова Л. О. (2013)
Жиленков А. А. - Идентификация и контроль параметров в автоматизированных системах управления судовых электроэнергетических систем, Чёрный С. Г. (2013)
Воронько В. В. - Экспериментальные исследования точности сборки в специализированных переналаживаемых сборочных приспособлениях с чпу, Воробьев Ю. А., Дьяченко Ю. В., Профатилова А. С. (2013)
Миколайчук Р. А. - Особливості побудови складних технічних систем з динамічною структурою (2013)
Одноралов І. В. - Техніко-еконмоічний ризик як складова загального ризику успішного виконання державної програми розвитку озброєння та військової техніки (2013)
Романенко І. О. - Нечітка модель оцінки ефективності планування бойової підготовки військовослужбовців, Івахненко Т. О. (2013)
Гринкевич Г. О. - Метод визначення характеристик інформаційно-енергетичної ефективності сучасних безпроводових ткс (2013)
Дакова Л. В - Аналіз можливості застосування моделей розповсюдження радіохвиль для мереж lte та wimax (2013)
Дробик А. В. - Распараллеливание потока команд в мультиядерных микропроцессорах, Лобанов Л. П., Яскевич В. А. (2013)
Каратанов А. В. - Методы и модели оценки качества систем автоматизированного проектирования в едином информационном пространстве (2013)
Коба С.А. - Система имитационного моделирования технико-экономических показателей сложных проектов, Дружинин Е. А. (2013)
Бабенко В. Г. - Побудова моделі оберненої нелінійної операції матричного криптографічного перетворення, Стабецька Т. А. (2013)
Болюбаш А. А. - Методика испытаний на электромагнитную совместимость элементов сетей мобильной связи, Подорожняк А. А., Петрукович Д. Е. (2013)
Замула А. А. - Оценка защищенности информационных систем от угроз, Землянко Ю. В., Коваль Г. С. (2013)
Кащеева В. Ю. - Информационная технология анализа многокомпонентных процессов по временным рядам на основе интервальных прогнозных моделей (2013)
Подскальный Е. И. - Анализ информационной безопасности систем контроля физического доступа c аутентификацией на основе смарт-карт, Галькевич А. А., Желтухин А. В. (2013)
Андрощук О. С. - Вибір методів вирішення завдань з прийняття рішень в організаційно-технічних системах (2013)
Макаренко А. О. - Метод зменшення впливу зовнішніх завад на телекомунікаційні системи передачі даних по електромережі (2013)
Зингаева Е. И. - Шумовые характеристики фотодиода на основе cdp2, Горыня Л. М., Зуев В. А. (2013)
Іохов О. Ю. - Оцінювання завадостійкості каналу радіозв’язку тактичної ланки управління підрозділів внутрішніх військ методом імітаційного моделювання, Кузьминич І. В., Малюк В. Г., Сєвєрінов О. В. (2013)
Передмова (2014)
Ківалов С. В. - Новітні положення Закону України "Про державну службу" 2011 р. (2014)
Саєнко С. І. - Динаміка співвідношення норм адміністративного права, релігії, моралі та звичаїв (2014)
Корнута Л. М. - Визначення поняття доказів та доказової діяльності в дисциплінарному провадженні щодо державних службовців (2014)
Гаруст Ю. В. - Оскарження дій посадових осіб як засіб забезпечення прав громадян у податковій сфері (2014)
Ковальчук А. Ю. - Адміністративна відповідальність за проступки, пов’язані з недотриманням вимог законодавства про електроенергозбереження, Гоцалюк С. Ю. (2014)
Волік В. В. - Форми реалізації державної політики у сфері міського транспорту (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Організаційно-правові заходи протидії корупції у сфері освіти (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Адміністративно-правові засади правопорушень юридичної відповідальності (2014)
Шпенов Д. Ю. - Адміністративно-правове регулювання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за законодавством України (2014)
Мартинюк Ю. М. - Порядок набуття статусу біженця за українським законодавством (2014)
Лазаренко Д. В. - Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання використання природних ресурсів (2014)
Лазаренко М. В. - Зарубіжний досвід притягнення до адміністративної відповідальності порушників Правил дорожнього руху за допомогою автоматизованих технічних систем (2014)
Сараєв Є. І. - Удосконалення адміністративно-правового статусу суб’єктів організації дорожнього руху (2014)
Хуторянська Т. В. - Загальна характеристика юридичного складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2014)
Komisaruk N. О. - Analysis of mechanism of budget financing of environmental protection (2014)
Хариш М. С. - Про адміністративну відповідальність за порушення інформаційного законодавства України недержавними громадськими організаціями (2014)
Савочкіна Д. О. - Правовий статус Головного управління Національної гвардії України (2014)
Топіха С. М. - Адміністративно-правове регулювання діяльності органів законодавчої влади в умовах використання інформаційних технологій (2014)
Хачатуров Е. Б. - Організаційно-правові чинники та регламентація розвитку суднобудування України (2014)
Чайка В. В. - Співвідношення податкового права з іншими галузями права та законодавства (2014)
Завальнюк В. В. - Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки) (2014)
Задорожній О. В. - Утворення Київської Русі як феодальної держави середньовіччя та суб’єкта міжнародного права як результат взаємодії різнорідних факторів (2014)
Циверенко Г. П. - Фактичні підстави для виникнення міжнародно-правової відповідальності (2014)
Боднарук М. І. - Щодо прийняття Концепції адаптації національного законодавства у сфері соціального страхування до законодавства держав Європейського Союзу (2014)
Гапон О. Є. - Особливості, роль та значення джерел права Європейського Союзу про час відпочинку (2014)
Почтовий М. М. - Правове виховання як критерій ефективності реалізації правової політики держави (2014)
Білаш О. В. - Основні моделі фінансування церков і релігійних організацій у країнах Європейського Союзу (2014)
Севрюков Д. Г. - Розвиток соціальної держави у Швейцарії (2014)
Переверза И. М. - Основные направления профессиональной специализации адвокатской деятельности: сравнительно-правовое исследование (2014)
Бойко Г. І. - Юридична конструкція як засіб юридичної техніки (2014)
Сметюх В. С. - Особливості формування та функціонування національної держави, її роль у державотворчому процесі (2014)
Федоренко В. В. - Реалізація конституційних засад судочинства в статусі й діяльності органів конституційної юрисдикції України та зарубіжних країн (2014)
Шонія Л. В. - Міждисциплінарність як потенціал економічного виміру правового порядку (2014)
Рябошапченко А. О. - Маастрихтський договір та процедура вступу Австрійської Республіки до Європейського Союзу (2014)
Харитонов Р. Ф. - Методологические основы исследования отраслевой юридической компаративистики (2014)
Замула А. Ю. - Застосування норм міжнародного права щодо заборони катування та їх імплементація в законодавство України (2014)
Старинець К. О. - Проблемні аспекти відповідності законодавства України міжнародно-правовим стандартам у сфері захисту інтелектуальної власності, Кікашвілі М. В. (2014)
Казак Р. А. - Термин "биоразнообразие" в юридической науке: исторический аспект (2014)
Малярова Е. А. - К вопросу об определении контекстуальных обстоятельств в виде широкомасштабности и систематичности нападения в преступлениях против человечности (2014)
Деревянко Б. В. - Становлення законодавства й практики діяльності органів із забезпечення виконання рішень господарських та інших судів у 1990–2005 роках (2014)
Ніколенко Л. М. - Щодо можливості визнання судового прецеденту в Україні (2014)
Басай О. В. - Обов’язки суб’єктів патентного права (2014)
Навроцька Ю. В. - Проблемні питання участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції, Могиляк А. Є. (2014)
Олюха В. Г. - Співвідношення містобудування та капітального будівництва (2014)
Римарчук Г. С. - Алгоритми дослідження вербальної схожості знаків для товарів та послуг (2014)
Таликін Є. А. - Завдання касаційного перегляду в господарському судочинстві (2014)
Стець О. М. - Особливості державного регулювання в будівельній галузі (2014)
Рябікін Д. А. - Вина як підстава для відповідальності морського перевізника (2014)
Аксютіна А. В. - Класифікація продюсерських договорів (2014)
Боднарчук О. І. - Ефективність нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Moskalenko K. V. - Contracting minors in the sphere of music show business: world experince and Ukrainian challenges (2014)
Мороз В. П. - Найменування підприємства як об’єкт права інтелектуальної власності (2014)
Алєксєєва І. М. - Господарсько-правовий режим кордону як основа міжтериторіального співробітництва (2014)
Кричковська М. О. - Правовий статус засновника корпоративного фонду (2014)
Хорт Ю. В. - Ефективність регулювання інвестицій фондів прямих інвестицій в українські банки (2014)
Хороша Т. С. - Поняття колізійних норм та колізійне регулювання спадкових відносин, ускладнених іноземним елементом (2014)
Іншин М. І. - Професійні спілки за проектом Трудового кодексу України (2014)
Яворська О. С. - Договір як правова підстава викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб (2014)
Сидор В. Д. - Ефективність соціологічного підходу в науці земельного права України (2014)
Змерзлый Б. В. - Создание метеорологической службы в Азово-Черноморском бассейне в начале ХХ века (2014)
Чабаненко М. М. - Сільськогосподарське підприємство як категорія аграрного права України (2014)
Кравченко І. М. - Щодо юридичних гарантій забезпечення процедури звільнення працівника у зв’язку з невідповідністю його займаній посаді або виконуваній роботі (2014)
Заставська Л. П. - Реформування аграрного сектора та прийняття засадничих нормативних актів у сфері аграрного законодавства (1990–2003 рр.) (2014)
Тихонович Ю. С. - Правовий механізм регулювання звільнення з ініціативи працівника (2014)
Павлійчук В. А. - Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав неповнолітніх (2014)
Вегера В. М. - Оплата праці: поняття, особливості (2014)
Ушверідзе Д. П. - Система класифікації посад на державній службі (2014)
Гаврилова О. О. - Особливості надання працівнику допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві (2014)
Ковач Д. Л. - Деякі аспекти державної реєстрації земельних ділянок та оформлення прав на них (2014)
Попова А. О. - Джерела забруднення земель небезпечними речовинами та їх види (2014)
Дремин В. Н. - Преступление и преступность сквозь призму институционализма (2014)
Шаранич С. С. - Депутатський імунітет та кримінальна відповідальність: європейський досвід (2014)
Конопельський В. Я. - Особливості кримінально-виконавчих засад протидії організованій злочинності в Україні (2014)
Жаровська Г. П. - Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні (2014)
Комисарчук Р. В. - Тактика осмотра места происшествия при расследовании транспортных катастроф (2014)
Моргунов О. А. - Сутність і зміст правовиховної роботи в органах внутрішніх справ (2014)
Пасека М. О. - Джерела криміналістично значущої інформації про особу неповнолітнього правопорушника та її використання на стадії досудового розслідування (2014)
Кісілюк Е. М. - Умови правомірності необхідної оборони, які характеризують посягання, Мошенець Д. М. (2014)
Пасько О. М. - Фізіологічна та фізична готовність слідчого до професійної діяльності (2014)
Ряшко О. В. - Слідчі (розшукові) дії в кримінальному процесі України: деякі аспекти походження та розвитку, Брич І. В. (2014)
Турман Н. О. - Специфіка здійснення судового розгляду за участю присяжних (2014)
Бурячок А. О. - Характеристика суб’єктів наркотичних злочинів (2014)
Касько Т. Ю. - Кваліфікуючі ознаки дезертирства (2014)
Кондратюк С. Є. - Структурна спадковість сталей у зв'язку з нерівноважністю і структурною спадковістю шихтових матеріалів, Стоянова О. М., Пляхтур О. О. (2012)
Горяінова Т. В. - Підвищення якості безперервнолитих заготовок низьковуглецевих перитектичних сталей (2012)
Кіндрачук М. В. - Формування структури захисних покриттів на сталях залежно від режиму дифузійного насичення, Лобурак В. Я., Петрик І. Я. (2012)
Гаврилюк В. П. - Формування структури алюміній-кремнієвих лігатур для отримання заевтектичних силумінів, Бондаревський В. М., Гаврилюк К. В. (2012)
Мініцький А. В. - Магнітном'які матеріали на основі композиційних залізних порошків для роботи у змінних полях, Панасюк О. О, Власова О. В. (2012)
Русаков П. В. - Гідроімпульсна герметизація виливків при провокуванні змін напружено-деформованого стану (2012)
Мовчан Б. О. - Електронно-променевий синтез наночастинок титану та їх термічна стабільність, Курапов Ю. А., Литвин С. Є., Стельмах Я. А. (2012)
Петрищев А. С. - Фізико-хімічні властивості шламів від збагачення уранових руд як джерела для одержання залізовмісної вторинної сировини, Григор'єв С. М. (2012)
Гелер О. Л. - Сучасні сталі для автомобілебудування (2012)
Конференція молодих вчених України – 2012 (2012)
Тематичний покажчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів" за 2011 рік (2012)
Тимочко А. И. - Модель формализации знаний для управления динамическими объектами (2013)
Ушань В. Н. - Метод означивания начальных условий на основе нечеткой логики (2013)
Козелков С. В. - Аналіз реєстрування засобами дзз тематичних задач та їх інформативних ознак на прикладі сільського господарства, Козелкова К. С., В’юннік О. В. (2013)
Коршець О. А. - До питання автоматичного групування літальних апаратів, Королюк Н. О. (2013)
Пичугин М. Ф. - К вопросу принципа построения антенной решетки наземного комплекса управления космическими аппаратами, Карлов Д. В., Верещак А. П., Лукашук Е. В. (2013)
Шульга О. В. - Загальні закономірності впливу факторів трансіоносферного поширення радіохвиль на перешкодостійкість наземних радіотехнічних систем (2013)
Карлов В. Д. - Синтез вимірювача дальності маловисотної цілі над морем за межами дальності прямої видимості в умовах аномальної рефракції, Кондратенко О. П., Шейгас О. К., Ситник Ю. Б. (2013)
Петрушенко М. М. - Вплив місцевих метеорологічних умов на атмосферну рефракцію та дальність дії радіотехнічних систем (2013)
Аль-Аммори Али - Организация приоритетного обслуживания в комплексах маломощных энергетических установок, Цветков В. Д. (2013)
Бондаренко Т. Г. - Расчет силы, действующей на диэлектрический резонатор твердотельного гироскопа при электростатической раскачке, Долинская О. Г. (2013)
Бушма А. В. - Методика оценки эффективности информационных моделей дискретно-аналоговых форм представления сообщений на светодиодной шкале, Ярцев В. П. (2013)
Дикарев А. В. - Коды на основе двоичных колец (2013)
Дробик О. В. - Параметричні моделі гармонічних коливань та їх дослідження обмеженого у часі частоти биття 3d-радара, Косовець М. А., Павлов О. І., Товстенко Л. М. (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз інформаційних складових, що використовуються для забезпечення функціональної стійкості системи управління рухомими об’єктами (2013)
Обидин Д. Н. - Применение компактных нечетких графов в задачах интеллектуализации системы управления летательным аппаратом, Троцкий Д. В. (2013)
Хращевський Р. В. - Аналіз побудови траєкторного радіоінтерферометра (2013)
Романенко І. О. - Модель оцінки якості планування бойової підготовки військовослужбовців, Івахненко Т. О. (2013)
Ткачук С. C. - Методика оцінювання набуття індивідуальних спроможностей особовим складом військових організаційних структур, Дуденко С. В., Алексєєв С. В., Калачова В. В. (2013)
Бишовець Г. Ю. - Використання технології частотно-ортогонального мультиплексування в lte (2013)
Дакова Л. В. - Анализ исследования различных методов кодирования и разделения в WiMAX (2013)
Гринкевич Г. О. - Моделювання та розробка алгоритмів функціонування багатоантенних безпроводових систем передачі (2013)
Гринкевич Г. О. - Програма автоматизації розрахунку зони радіопокриття базової станції, Мостіпан Д.Ю., Петровська А.І., Самборський В.Р., Тавенко Є.Ю., Науменко Р.В. (2013)
Копейка О. В. - Сетевые службы и служба сетевых устройств в дата-центрах (2013)
Негурица Д. С. - Модель взаимодействия пользователя с web-интерфейсом (2013)
Россоха C. В. - Проблемы кроссплатформенности современных технологий веб-разработки для мобильных приложений (2013)
Толюпа С. В. - Методика контролю каналу передачі інформації в системах інформаційної безпеки, Самохвалов Ю. Я., Дружинін В. А. (2013)
Цюцюра С. В. - Застосування нейронних мереж для розпізнавання "Ідеального співрозмовника" серед користувачів соціальних мереж, Терейковський І. А., Палій С. В. (2013)
Яскевич В. А. - Математические модели взаимодействия мультиядерных микропроцессоров с памятью (2013)
Жебка В. В. - Оптимізація інфокомунікаційної мережі в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Лосєв Є. О. - Аналіз ефективності автоматизації центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва, Власенко Г. М., Лотиш В. М. (2013)
Беркман Л. Н. - Метод исследования многокритериальной оптимизации (векторного синтеза) параметров сетей fn (future networks)по результирующему критерию, Комарова Л. А. (2013)
Кондратюк С. Є. - Структуроутворення і температура переходу розплаву в рівноважний стан при переплавах сталі Р6М5Л, Стоянова О. М., Щерецький О. А., Пляхтур О. О. (2012)
Волосевич П. Ю. - Напруження, дислокації та їх участь у мартенситному перетворенні (2012)
Левченко Г. В. - Вплив вуглецю на особливості перитектичної кристалізації та дендритну структуру безперервнолитих заготовок зі сталі 09Г2С, Дьоміна К. Г, Тимофієв Г. В. (2012)
Соловар О. М. - Вплив попередньої магнітно-абразивної обробки на склад дифузійних покриттів на сплаві ВТ8, Бобіна М. М., Майборода В. С. (2012)
Моісеєв Ю. В. - Магнітний неруйнівний контроль структурного стану сталей та чавунів, Личак О. І., Твердохвалов В. О. (2012)
Степанчук А. М. - Структуроутворення при взаємодії реліту з розплавами самофлюсівних сплавів на основі заліза, Шевчук М. Б., Бірюкович Л. О. (2012)
Середенко О. В. - Розподіл міді у сплаві Al - 3,5 % Cu при накладанні постійного магнітного поля на розплав, що твердне (2012)
Курбатов Ю. Л. - Математична модель теплового балансу нижньої зони доменної печі, Ярошевський С. Л., Мішин І. В. (2012)
Пам'яті Шуміхіна В.С. (2012)
Пам'яті Хуснутдінова Г.Д. (2012)
Троснікова І. Ю. - Вплив легування на структуру та властивості сплавів системи WC – W2C, Лобода П. І., Білий О. І., Карасєвська О. П. (2012)
До обрання у члени НАН України В. І. Дубодєлова і П. І. Лободи (2012)
Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2012)
Всеукраїнський конкурс на кращу науково-технічну статтю з металознавчої тематики (2012)
Федоренко В. Г. - Інтелектуальний капітал — головний пріоритет XXI століття (2013)
Божанова В. Ю. - Підвищення інвестиційних можливостей населення на придбання житла, Тян Р. Б. (2013)
Ганзюк С. М. - Інвестиційний клімат та напрями підвищення інвестиційної активності в Дніпропетровській області (2013)
Вівчар О. Й. - Вплив державного боргу на економічну безпеку держави, Курило О. Б. (2013)
Романюк С. А. - Система планування розвитку як інструмент регіональної політики держави (2013)
Хлівна І. В. - Сільські території з погляду відродження і сталого розвитку аграрної сфери економіки (2013)
Алейнікова О. В. - Еволюція теоретичних підходів щодо формування ефективної фіскальної політики держави (2013)
Сакалош Т. В. - Концептуальні основи розробки технологічної стратегії підприємства (2013)
Завадська Н. О. - Сутність та значення податкового кодексу для вітчизняної економіки, Кучерова Г. Ю. (2013)
Медвідь В. Ю. - Наукові парадигми сучасного регіонального розвитку (2013)
Крисак А. О. - Аналіз формування економічного потенціалу малих підприємств (2013)
Дроб О. М. - Сучасне розуміння категорії "стратегічна ціль" (2013)
Захарченко П. В. - Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу, Жваненко С. А. (2013)
Шпак Н. О. - Конкурентоспроможність малих промислових підприємств як вагомий чинник їх претензій на рейтингові місця на оптових ринках, Кирилич Т. Ю. (2013)
Кравцова И. В. - Анализ современного состояния финансового рынка Украины в сравнении с иностранными моделями развития финансового рынка, Милованова А. Г. (2013)
Небильцова В. М. - Становлення екологічного аудиту в Україні з врахуванням світового досвіду, Остапенко Н. В. (2013)
Мельник О. Г. - Модель полікритеріального вибору методів антисипативного планування на підприємствах, Адамів М. Є. (2013)
Гранат О. В. - Принципи та підходи до оцінки комунікаційних систем підприємств аграрного сектора (2013)
Сидоренко О. А. - Особливості страхування з державною підтримкою у аграрному секторі України (2013)
Бєльська О. І. - Бюджетування, орієнтоване на результат: чилійський досвід (2013)
Стрoгаль Д. В. - Теoретичнi підходи до аналізу грошових потоків у міжнародних компаніях (2013)
Білоусько Н. Л. - Вплив забезпеченості основними засобами на економічну ефективність підприємства (2013)
Севрук І. М. - Пріоритети маркетингових стратегій міжнародних торговельних мереж (2013)
Пухкал О. Г. - Роль громадських організацій у становленні та розвитку громадянського суспільства в Україні (2013)
Тищенко В. О. - Сучасний стан державного управління у сфері цивільного захисту у країнах (2013)
Марутян Р. Р. - Науковість як принцип державного управління: характеристика та фактори оцінки (2013)
Примуш Р. Б. - Обов'язковість застосування принципів відбору та управління людськими ресурсами як запорука професіоналізації державної служби України (2013)
Магась Г. А. - Особливості мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону (2013)
Сіцінська М. В. - Актуальні питання раціональності громадського контролю за діяльністю органів державної влади у сфері безпеки і оборони (2013)
Суший О. В. - Діалог суспільства і влади як чинник розбудови української державності (психосоціальний аспект) (2013)
Дмитрієв І. А. - Механізм державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону, Шевченко І. Ю. (2013)
Сидорова К. Г. - Особливості інституційно-правового забезпечення підготовки та перепідготовки державних службовців в Україні (2013)
Машков А. О. - Удосконалення економічного інструментарію державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Сибіга І. І. - Сутність та специфіка діяльності неурядових організацій у контексті взаємодії з державною владою (теоретичні аспекти) (2013)
Кусмінська Т. А. - Планування кар'єри державного службовця на сучасному етапі (2013)
Потьомкіна Ю. С. - Компетенція як ключове поняття для управління персоналом у системі державної служби (2013)
Кузьмінський П. Й. - Становлення та розвиток медсестринства у світі та в Україні (за матеріалами літературних джерел) (2013)
Кондратюк С. Є. - Спадковість і рівноважність структури сталі Р6М5Л при переплавах, Пляхтур О. О., Ничипоренко В. І. (2012)
Стась І. М. - Прояви ліквації у зв’язку з умовами кристалізації сталей (2012)
Борисов А. Г. - Вплив морфології литої структури сплаву АК7ч на коефіцієнт тертя, Недужий А. М., Затуловський А. С. (2012)
Опришко Л. В. - Вплив розміру зерна фериту на характеристики жароміцності котельних труб з вуглецевої сталі, Головняк Т. В. (2012)
Шипицин С. Я. - Застосування дисперсійного нітридного зміцнення при створенні Сr – Mn – N аустенітних сталей для високотемпературної теплоенергетики, Лев І. Є., Маркашова Л. І., Ісаєва Л. Є., Степанова Т. В. (2012)
Смирнов І. В. - Напилені покриття на основі наноплакованих порошків для корозійного захисту магнієвих сплавів, Ткаченко В. Г., Максимчук І. М., Чорний А. В. (2012)
Сінчук А. В. - Вплив рідкофазної електрогідроімпульсної обробки на сплав А357 з підвищеним вмістом заліза, Цуркін В. М., Федченко Н. А. (2012)
Аршук М. В. - Жаростійкість титаноалітованої сталі 12Х18Н10Т, Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В. (2012)
Щерецький О. А. - Використання комбінованого диференціально-термічного аналізу для дослідження теплових ефектів малої інтенсивності в сплавах (2012)
До 85-річчя від дня народження Євгена Адамовича Марковського (2012)
До 75-річчя від дня народження Володимира Леонтійовича Найдека (2012)
Всеукраїнський конкурс на кращу науково-технічну статтю з металознавчої тематики (2012)
IV Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2012)
Опришко Л. В. - Особливості структури та властивостей котельних гарячекатаних труб із недеформованої безперервнолитої заготовки вуглецевої сталі, Перепелиця Т. В., Герасименко П. В. (2012)
Максимчук І. М. - Вплив електрогідроімпульсної обробки розплаву на процес кристалізації та властивості магнієвого сплаву системи Mg – Al – Ca – Mn – Ti, Хрипливий А. О., Ткаченко В. Г., Фрізель В. В. (2012)
Мішин І. В. - Температура чавуну та шлаку на випуску при роботi доменної печі на рiзному паливi, Курбатов Ю. Л., Ярошевський С. Л. (2012)
Лобода П. І. - Вплив ультразвуку на структуру і властивості спрямовано закристалізованих евтектичних сплавів, Богомол Ю. І, Соловйова Т. О. (2012)
Гаврилюк В. П. - Особливості використання термічного аналізу при дослідженні заевтектичних силумінів, Бондаревський В. Н., Гаврилюк К. В. (2012)
Примак І. Н. - Дослідження та розробка технології виробництва великогабаритних литих робочих коліс компресорів, Щеглов В. М. (2012)
Татарко Ю. В - Вплив модифікування на якість колісної сталі R7 , Санін А. Ф. (2012)
IV науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" . Тези доповідей (2012)
Ляшенко О. І. - Модель економічного зростання Солоу-Свена з капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом (2013)
Князевич А. О. - Інноваційна інфраструктура України: міжнародна оцінка та тенденції розвитку (2013)
Кобець В. М. - Розробка економічних механізмів досягнення суспільних цілей (2013)
Вдовиченко А. М. - Податкові розриви: теорія та можливості імплементації в Україні, Зубрицький А. І. (2013)
Ільяшенко В. А. - Податкова політика в системі регулювання соціально-економічного розвитку держави (2013)
Перетятько Ю. М. - Порівняльний аналіз методів розрахунку лізингових платежів (2013)
Притуляк Н. М. - Державне фінансове стимулювання розвитку венчурного підприємництва: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2013)
Шапурова О. О. - Формування стратегічної концепції розвитку інтактильної економіки суб'єктів господарювання (2013)
Ортіна Г. В. - Виявлення та аналіз чинників формування кризових явищ в економіці в умовах глобалізації як передумова розроблення антикризових стратегій (2013)
Узунов Ф. В. - Некоторые необоснованные положения концепции условных товарных отношений внутри промышленных предприятий (2013)
Шапуров О. О. - Визначення та оцінка штучно створених латентних механізмів (2013)
Пушкар Т. А. - Актуальні тенденції та перспективи розвитку автомобільного транспорту східних регіонів України, Жовтяк Г. А. (2013)
Якимчук Т. П. - Необхідність імплементації рейтингу надійності недержавних пенсійних фондів в Україні, Хлівна Г. О. (2013)
Кириченко А. В. - Оцінка ефективності податкового контролю (на прикладІ Маньківського відділення Тальнівської МДПІ у Черкаській області), Лаштаба О. В. (2013)
Фурсова О. В. - Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в умовах глобалізації (2013)
Мамедов Э. Я. - Анализ основ формирования структуры потребительского рынка (2013)
Ксьонова О. В. - Інновації як головний чинник сталого розвитку вітчизняного скотарства (2013)
Маров И. В. - Проблемы развития транспортного потенциала Донецкой области (2013)
Панасюк І. П. - Управління витратами як визначальний фактор ефективної діяльності авіакомпанії (2013)
Пердейчук В. М. - Роль державного регулювання у формуванні інформаційних інститутів фінансового ринку (2013)
Мойсей В. І. - Економічні ефекти державного регулювання міжнародної трудової міграції в Україні (2013)
Пилявець В. М. - Особливості впровадження кластерного підходу в діяльність підприємств олієжирового комплексу (2013)
Прокопчук С. І. - Компаративний аналіз емпіричних результатів прогнозування банкрутства заводів ЗБК України за допомогою нормативних підходів та підходу, основаного на імітаційному моделюванні (2013)
Бондаренко Д. А. - Проблемы фискальной политики и ее упрощение как фактор оптимизации деятельности малых и средних предприятий в Украине (2013)
Тур О. В. - Ринок мінеральної води в Україні: виробництво та споживання (2013)
Смолянюк О. В. - Маркетингова складова соціальних мереж: світ та Україна (2013)
Григорська Н. М. - Формування концептуального підходу до системно-процесного управління економічною стійкістю підприємства (2013)
Гасанов Анар Джаваншир оглы - Системный анализ технологии управления коммерческими структурами в Азербайджане (2013)
Шатило О. А. - Японська система Кейретсу: досвід для удосконалення національної економічної політики (2013)
Кобко В. А. - Про оптимізацію та удосконалення системи підготовки керівного складу служби цивільного захисту і населення до дій у надзвичайних ситуаціях, Тищенко В. О. (2013)
Демченко В. І. - Щодо необхідності впровадження програм здорового способу життя серед учнівської молоді, Буріх Ю. В. (2013)
Сітарський С. М. - Політичний конфлікт та сучасні українські реалії (2013)
Скибун О. Ж. - Органи державної влади в сфері телекомунікацій країн, що входять до регіональної співдружності в галузі зв'язку (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Молдова, Росія, Узбекистан, Таджикистан): цілі, завдання, функції (2013)
Білецький В. О. - Оперативно-розшукова діяльність у сфері прикордонної служби як предмет вітчизняних наукових досліджень (2013)
Берляк Г. В. - Теоретичні основи інформаційного забезпечення інвестиційної безпеки підприємства (2015)
Бондарчук В. В. - Звітність транснаціональних корпорацій як інформаційне забезпечення прогнозування рецесії, Замула І. В. (2015)
Вигівська І. М. - Облікове відображення облігаційних позик підприємства в умовах фінансової кризи, Грабчук І. Л., Зеленіна О. О. (2015)
Герасимович А. М. - Методичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління кредитним портфелем банку (2015)
Дріга О. П. - Синтетична сек’юритизація в бухгалтерському обліку: особливості здійснення та вітчизняний досвід (2015)
Олійничук О. І. - Обліково-інформаційне забезпечення формування й імплементації стратегії економічної безпеки підприємства (2015)
Первій І. В. - Комп’ютерні програми як об’єкт бухгалтерського обліку (2015)
Свіцельська В. В. - Справедлива вартість у контексті МСФЗ 13 "Оцінка за справедливою вартістю" (2015)
Яковець Г. Ю. - Напрями удосконалення аналізу венчурної діяльності для прийняття управлінських рішень (2015)
Бальзан М. В. - До питання формування системи управління якістю діяльності на прикладі машинобудівних підприємств Вінниччини (2015)
Головач К. С. - Узагальнення наукових підходів до поняття "криза на підприємстві" (2015)
Денисюк О. Г. - Сутність, класифікація та причини виникнення криз у діяльності підприємств, Дерев’янко О. Ю. (2015)
Іванчук К. О. - Система управління стійким економічним розвитком підприємства (2015)
Куліш І. М. - Зміна парадигми конкуренції в Україні (2015)
Мельник Т. О. - Державна підтримка малого і середнього підприємництва в Україні (2015)
Світлишин І. І. - Типологія ефективності функціонування підприємства (2015)
Студінська Г. Я. - Концептуальні засади оцінки вартості бренда витратними методами (2015)
Тарасюк Г. М. - Управління підприємницькими ризиками в процесі обґрунтування господарських рішень, Поліщук Д. І. (2015)
Топішко Н. П. - Європейська соціальна модель і виклики глобалізації: пошук балансу потреб економіки і соціуму (2015)
Ущаповський Ю. В. - Програма наукових досліджень інституціоналізму: "ендогенізація інституцій" та економічна культура (2015)
Цимбаліста Н. А. - Потенціал кластеризації сільського господарства Львівської області (2015)
Шастун С. В. - Стратегія формування доходів у загальній ієрархії стратегій підприємств (2015)
Шиманська К. В. - Міжнародна трудова міграція в контексті соціально-економічного розвитку України: тенденції, негативні наслідки та шляхи їх подолання (2015)
Шматок Ю. В. - Системний аналіз концесій морських торговельних портів (2015)
Юрчик І. Б. - Аналіз сучасного стану ринку праці в Україні (2015)
Ваніна Д. А. - Деякі аспекти страхування фінансових ризиків в Україні (2015)
Виговська Н. Г. - Оцінка якості внутрішнього аудиту державного земельного агентства України ризик-орієнтованого підходу, Стеблянко О. Л. (2015)
Виговський В. Г. - Ризик як економічна категорія: систематизація наукових підходів та уточнення змісту (2015)
Волосович С. В. - Модернізація кредитних відносин (2015)
Зоценко О. К. - Вплив світових інвестиційних процесів на український ринок акцій (2015)
Іваненко В. О. - Оцінка сукупності вартісних показників обсягу промислової продукції, Поліщук І. Р. (2015)
Лисенок О. В. - Інвестування банками в АПК – альтернатива кредиту (2015)
Михальчук Л. В. - Вітчизняний краудфандінг: проблеми та перспективи, Сипало О. М. (2015)
Новак О. С. - Інструменти сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів (2015)
Пащенко О. В. - Генезис сутності фінансової стратегії (2015)
Полчанов А. Ю. - Особливості розвитку страхування в умовах поширення Інтернету (2015)
Яременко М. І. - Оптимізація структури капіталу підприємства "Укртелеком" (2015)
Клименко І. В. - Економічний аналіз ефективності автотранспортної послуги на умовах лізингу (2015)
Кузьмінський Ю. А. - Бухгалтерський облік інструментів хеджування в умовах економічної ситуації (2015)
Жук В. В. - Планування та облік державного замовлення суб’єктів кінематографії (2015)
Крутова А. С. - Особливості бухгалтерського обліку операцій лізингу у лізингоодержувача (2015)
Янчев А. В. - Електронний документообіг у системі оподаткування (2015)
Грицишен Д. О. - Моделювання процесу управління основними засобами будівельних підприємств на основі показників економічного аналізу, Бондарчук В. В. (2015)
Дука А. П. - Концептуалізація інвестиційного механізму в умовах інноваційного розвитку (2013)
Демьянченко А. Г. - Методика рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности государственных морских портов Украины (2013)
Кондратьева Т. В. - Проблемы формирования и оценки спроса на экономические институты (2013)
Семак Б. Б. - Проблеми та перспективи формування ринку екотекстилю в Україні (2013)
Кривов'язюк І. В. - Бізнес-моделювання як основа функціонування та майбутнього розвитку підприємства, Рошкевич В. Ф. (2013)
Ортіна Г. В. - Обгрунтування концептуального підходу до формування та реалізації державної політики антикризового розвитку реального сектора економіки (2013)
Подлєсна В. Г. - Особливості соціально-економічних циклів в Україні в контексті модернізаційних процесів (2013)
Скорнякова Ю. Б. - Проблемні аспекти відображення в обліку та звітності розрахунків з бюджетом за податком на прибуток в умовах річного звітного періоду (2013)
Заворотній Р. І. - Методологія формування системи стратегічних орієнтирів розвитку підприємства в контексті фінансового управління вартістю (2013)
Кожухівська Р. Б. - Особливості використання інтернет-послуг споживачами туристичних продуктів (2013)
Свідерська І. М. - Економічна додана вартість: теоретичні аспекти обрахунку та використання показника (2013)
Соломянюк Н. М. - Трейд-маркетинг як складова маркетингового планування (2013)
Богуш Л. Г. - Якість життя в параметрах та індикаторах соціальних процесів (2013)
Чехович Г. Т. - Адаптивний підхід до реалізації політики економічної безпеки регіону в системі інституційного регулювання (2013)
Старінська В. С. - Використання експертних методів для оцінки соціального потенціалу туристичних підприємств (2013)
Кутняк О. В. - Концептуальні засади трактування міжнародної конкурентоспроможності регіону (2013)
Москвічова О. С. - Стан та оцінка споживчого кредитування в Україні в умовах банківської кризи (2013)
Герасименко Г. О. - Формування адаптивної системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в сучасних умовах (2013)
Почотова Я. В. - Аналіз тенденцій розвитку ринку маркетингових комунікацій України (2013)
Кучерина Л. А. - Методика підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту (2013)
Дмитренко Г. В. - Проблеми захисту прав споживачів фінансового ринку (2013)
Бережний Я. В. - Запровадження стратегічного планування та управління в енергетиці України, Шатило О. А. (2013)
Карташов Є. Г. - Концептуальні засади державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем (2013)
Пивоваров К. В. - Забезпечення взаємодії суб'єктів державного контролю з органами влади (2013)
Сімак С. В. - Ефективність взаємодії державного та приватного секторів в системі державного управління (2013)
Дєгтяр О. А. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання соціальної сфери в розвинених країнах (2013)
Узунов Ф. В. - Необхідність партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні (2013)
Васильєва Н. В. - Аналіз методик оцінювання якості діяльності органів місцевої влади в сфері надання адміністративних послуг (2013)
Узунов В. В. - Формування механізмів реалізації регіональної інноваційної політики (2013)
Гасюк І. Л. - Пріоритетні напрями удосконалення системи державного управління фізичною культурою і спортом (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Методологічні основи сучасної державної кадрової політики України (2013)
Нестеряк Ю. В. - Теоретико-методологічні засади державної інформаційної політики: вітчизняні та зарубіжні напрацювання (2013)
Базарна О. В. - Програмно-цільове моделювання та ідентифікація сталого розвитку на рівні територіальної громади (2013)
Семенюк К. М. - Нормативно-правова складова державного регулювання ювелірною галуззю в Україні: стан і перспективи (2013)
Веремчук Д. В. - Стратегія проведення податкової реформи в Україні (2013)
Федоренко І. А. - Формування індикативного плану соціально-економічного розвитку, Мордовцев О. С. (2013)
Лановська Г. І. - Методичні аспекти дослідження фінансового посередництва, Демяненко І. В. (2013)
Клименко О. В. - Теоретико-методичні основи фінансового оцінювання корпоративних цінних паперів (2013)
Білошкурська Н. В. - Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки підприємства: принципи побудови, функції, структура (2013)
Семенов А. Г. - Аналіз джерел фінансування інвестицій у сучасних умовах розвитку економічної системи України, Васильєв В. О. (2013)
Богуш Л. Г. - Соціальні пріоритети сталого розвитку України: критерії формування, політика реалізації (2013)
Вяткіна Т. Г. - Розроблення організаційно-економічного механізму оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства (2013)
Транченко О. М. - Прогнозування банкрутства в контексті забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства (2013)
Хімченко А. М. - Активізація та розвиток інноваційних процесів в країнах світу: ретроспектива та сучасний стан, Махнович О. О. (2013)
Хомутенко В. П. - Аудит місцевих бюджетів як запорука фінансової безпеки регіону, Хомутенко А. В. (2013)
Письменний Б. В. - Проблеми раціонального використання енергоресурсів в Україні, Касілов І. І., Письменна О. Б. (2013)
Луцька Н. І. - Інтеграційні процеси у сфері економіки та їх підтримка з боку української держави (2013)
Стеценко С. П. - Система показників для моніторингу економічної безпеки регіону (2013)
Тимощенко К. С. - Функціональне навантаження механізму фінансової безпеки суб'єкта підприємництва (2013)
Сиволап Т. Г. - Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні (2013)
Пугачевська К. С. - Зовнішня торгівля як детермінанта економічного розвитку в умовах світогосподарських зв'зків (2013)
Бахматюк О. Р. - Структурно-інституційні аспекти інвестиційної інфраструктури регіону (2013)
Севрук І. М. - Антикризовий маркетинг міжнародних роздрібних FMCG-мереж в Україні (2013)
Жидик О. І. - Роздрібна торгівля: суть та еволюція поглядів (2013)
Унтмоале Ю. В. - Держава як ініціатор формування конкурентного порядку (2013)
Самойленко А. О. - Міжнародний рух людських ресурсів у контексті державного регулювання (2013)
Пашко Д. В. - Розробка універсальної системи регулювання розвитку регіонального ринку продовольства (2013)
Поліщук В. В. - Актуальні питання організації зовнішнього державного фінансового контролю: світовий досвід та сучасний стан в Україні (2013)
Орлова Н. С. - Стратегічні напрями розвитку іпотечного кредитування в Україні, Мохова Ю. Л. (2013)
Семененко В. В. - Державне управління розвитком молокопродуктового підкомплексу АПК України (2013)
Узунов Ф. В. - Активізація інституціональних перетворень у реальному секторі з метою реалізації державно-приватного партнерства (2013)
Узунов В. В. - Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України (2013)
Омельчук В. О. - Формування національної системи житлово-будівельних заощаджень в Україні (2013)
Ірхіна С. В. - Оцінка конкурентних переваг житлового будівництва в контексті побудови доступного житла в Україні (2013)
Бакай Д. О. - Громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади при здійсненні державного контролю в нафтогазовому секторі України (2013)
Оверчук Л. П. - Напрями удосконалення механізмів державного регулювання експертизи виробів медичного призначення в контексті управління наданням гуманітарної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Герасименко І. А. - Вплив громадських організацій на дієвість стратегічного планування в органах державної влади (2013)
Ричко О. В. - Гуманізація державного управління в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Баглюк Г. А - Структура, фізико-механічні і трибологічні властивості спечених сталей системи Fe – Si – B – C, Напара-Волгіна С. Г., Кудь В. К. (2013)
Борисов А. Г. - Дослідження фрагментації дендритів при формуванні недендритної структури, Цір Т. Г. (2013)
Щерецький О. А. - Високоентропійні сплави, структуроутворення та кристалізація (2013)
Затуловський А. С. - Литі композиційні матеріали триботехнічного призначення, Косинська А. В., Щерецький В. О. (2013)
Косорукова Т. О. - Пам’ять форми у природних композитах системи Zr – Ni – Co, Фірстов Г. С., Іванченко В. Г. (2013)
Дурягіна З. А. - Використання методу анігіляції позитронів для вивчення будови діелектричних шарів, Підкова В. Я., Петчак Р. (2013)
Даніленко Т. П. - Визначення параметрів об’ємної зеренної структури металевих матеріалів (2013)
Опальчук А. С. - Підвищення механічних характеристик низьковуглецевої сталі шляхом подрібнення зеренної структури, Семеновський О. Є. (2013)
Шаломєєв В. А. - Відновлення корпусного авіаційного литва зі сплаву МЛ10 (2013)
Геллер О. Л. - Сто років неiржавіючої сталі (2013)
Гнилоскуренко С.В. - Спеціалізовані міжнародні конференції у ФТІМС НАН України (2013)
Середенко В. О. - Мікронеоднорідність зерен алюмомідного сплаву при твердненні у слабкому постійному магнітному полі, Середенко О. В., Косинська А. В. (2013)
Слажнєв М. А. - Імпульсна МГД обробка алюмінієвих розплавів з використанням керованого пінч-ефекту, Скоробагатько Ю. П. (2013)
Білоцький О. В. - Титан та ванадій в сталях для азотування, Кармугін К. Б., Степанов О. В. (2013)
Смокович І. Я. - Структура та властивості дифузійних покриттів з алюмінієм, хромом та нікелем на титановому сплаві ВТ6, Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г. (2013)
Сидоренко С. І. - Вплив фрикційної обробки на структуру та механічні властивості нікелевих та нікель-хромових покриттів на міді, Чернега С. М., Демченко Л. Д. , Нестеренко Ю. В., Рен Тіецен (2013)
Мяльниця Г. П. - Вибір легуючого комплексу нового корозійностійкого сплаву для соплових лопаток ГТД, Максюта І. І., Квасницька Ю. Г., Михнян О. В. (2013)
Кисла Г. П. - Структура та термоемісійні властивості сплавів системи LaB6 – MoB2, Лобода П. І., Павленко Л. В. (2013)
Дурягіна З. А. - Вплив лазерного легування на параметри зносостійкості поверхневих шарів сталі 12Х18Н10Т, Кузін О. А., Кузін М. О., Цигилик Н. В. (2013)
Чернега С. М. - Зносостійкість комплексних боридних покриттів на сплавах за участю міді, Медова І. Ю., Поляков І. А. (2013)
Волошко С. М. - Використання методу Резерфордівського оберненого розсіяння для дослідження процесів дифузії та фазоутворення в тонкоплівковій системі Sn – Cu , Котенко І. Є., Олешкевич А. І. (2013)
Вакуленко І. А. - Рецензія на підручник "Затвердевание металлов и металлических композиций" (2013)
Кондратюк С. Є. - Структуроутворення литих сталей при використанні гранульних компонентів шихти, Стоянова О. М., Пархомчук Ж. В. (2013)
Борисов Г. П. - Вплив структурного стану алюмінієвих розплавів в передкристалізаційній температурній області на процеси їх тверднення (огляд), Дука В. М. (2013)
Нурадінов А. С. - Вплив вібрації на формування безперервнолитої блюмінгової заготовки, Ельдарханов А. С., Ноговіцин О. В., Таранов Є. Д. (2013)
Недужий А. М. - Одержання недендритної структури в алюмінієвому сплаві АК7 (2013)
Савицький О. М. - Вплив високих швидкостей нагріву на температурний інтервал гомогенізації аустеніту і ріст зерна у вуглецевих сталях, Шкрабалюк Ю. М. (2013)
Яковенко Р. В. - Фізико-механічні та трибологічні властивості композиційних матеріалів на основі корозійно-стійких сталей, Маслюк В. А., Денисенко М. І., Опальчук А. С. (2013)
Пашинська О. Г. - Структура маловуглецевої сталі після теплої гвинтової екструзії (2013)
Верховлюк А. М. - Модифікатори на основі Al – Zr для алюмінієвих розплавів, Щерецький О. А., Левченко Ю. М., Сергієнко Р. А. (2013)
Самарай В. П. - Україна і тенденції світового ринку сталі, Гнатуш В. А., Самарай Р. В. (2013)
Фізико-технологічному інституту металів та сплавів – 55 (2013)
Волосевич П. Ю. - Структура та особливості формування властивостей штампового інструменту зі сталі Р6М5, Беспалов С. А., Кобаско М. І. (2013)
Тітенко А. Н. - Властивості сплаву на основі заліза з ефектом пам’яті форми після термомеханічної обробки, Демченко Л. Д. (2013)
Зайцева Н. В. - Квазікристалічні структури в Al – Cu – Fe покриттях, отриманих іонно-плазмовим осадженням, Захаров С. М., Внукова Т. Д., Жолудь В. В. (2013)
Савицький О. М. - Вплив вуглецю на кінетику перетворення переохолодженого аустеніту в дифузійній і проміжній областях, Шкрабалюк Ю. М. (2013)
Степанов Г. В. - Використання обробки імпульсним електричним струмом для зниження схильності до крихкого руйнування маловуглецевої сталі, Чижик Г. В., Бабуцький А. І., Позднякова А. І. (2013)
Андрейко І. М. - Міцність та циклічна тріщиностійкість литих графітизованих сталей, Кулик В. В., Осташ О. П., Бубликов В. Б., Козак Д. С. (2013)
Пам’яті В. І. Тихоновича (2013)
Сергієнко Р. А. - Наночастинки карбідів вольфраму – перспективний матеріал для модифікування і армування, Верховлюк А. М. (2013)
Максюта І. І. - Особливості термооброблення жароміцного нікелевого сплаву з орієнтованою структурою, Квасницька Ю. Г., Михнян О. В., Нейма О. В. (2013)
Титул, зміст (2015)
Чепель Н. В. - Дослідження життєздатності пробіотичної культури Lactobacillus casei у житньому хлібі з харчовою плівкою, Сильчук Т. А., Кашнікова М. О. (2015)
Ліщина Н. М. - Аналіз стійкості стеганографічних систем (2015)
Аршинніков Д. І. - Дисперсність і морфологія природної крейди родовищ України, Свідерський В. А. (2015)
Маgaletska I. - Guidelines for developing healthy nutrition in business hotel, Vinogradova D., Popenko V. (2015)
Далека В. Х. - Планування процесів управління вартістю проектів міських пасажирських перевезень, Доля О. Є. (2015)
Казимиренко Ю. А. - Оценка технического состояния композитных конструкций судов с использованием информационной обработки данных (2015)
Кобылянский Б. Б. - Определение стоимости жизни человека при анализе тяжелых техногенных аварий в угольных шахтах (2015)
Терентьев А. А. - Методика комплексного обследования и оценки технического состояния лестничных маршей (2015)
Любченко В. В. - Особливості проектів створення ІТ-кластерів (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": начала спинтроники и магнетроники (2015)
Тараник В. А. - Применение "интерполяционного многочлена Лагранжа" для функций со многими переменными (2015)
Опришко Л. В. - Формування структури котельних гарячекатаних труб у виробництві їх з недеформованих безперервнолитих заготовок, Головняк Т. В., Герасименко П. В., Дейнеко Л. Н. (2015)
Пашинський В. В. - Здатність інструментальних сплавів до дисипації енергії у мікрооб’ємах, Субботіна М. Г., Закієв В. І. (2015)
Шевченко О. М. - Структура хромової карбідосталі, одержаної гарячим пресуванням (2015)
Мазанко В. Ф. - Вплив електроіскрової обробки графітом на елементний склад титанової та мідної підкладок, Храновська К. М., Ворона С. П., Зворикін В. Л., Юрик Т. В. (2015)
Сидорчук О. М. - Швидкорізальна сталь струменевого формування з низьким вмістом вольфраму, Гогаєв К. О., Радченко О. К. (2015)
Мініцький А. В. - Поверхневе термічне оброблення порошкових залізовуглецевих сплавів, Сисоєв М. О. (2015)
Хижняк В. Г. - Дифузійне титаноалітування нікелю, Лоскутова Т. В., Дацюк О. Е. (2015)
Кисла Г. П. - Теплота плавлення тугоплавких боридів, що утворюють квазібінарні системи з гексаборидом лантану (2015)
Грешта В.Л. - Визначення коефіцієнта нормальної анізотропії для прогнозування штамповності листового металопрокату феритних корозійностійких сталей (2015)
До 85-річчя з дня народження Г. П. Борисова (2015)
Сосновський Л. А. - Дослідження процесів утилізації порошкових відходів сталі ШХ-15, Власова О. В., Головкова М. Є. (2015)
Содержание (2015)
Кисельов С. М. - Вплив блокади ренін-ангіотензин-альдостеронової системи на активність системного запалення та ремоделювання лівого шлуночка у хворих на Q-інфаркт міокарда (2015)
Каменщик А. В. - Кальциневрин як маркер гіпертрофії міокарда у дітей із клапанними вродженими вадами серця, Борисенко Т. Б., Антішина Л. Ф., Рудова О. І. (2015)
Кузнецова М. А. - Особливості пролапсу мітрального клапана в осіб молодого віку (2015)
Неханевич О. Б. - Стан кардіогемодинаміки та фізична працездатність у спортсменів із малими аномаліями розвитку серця (2015)
Сиволап В. Д. - Маркери фіброзу у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу та ниркову дисфункцію, Лашкул Д. А. (2015)
Крайдашенко О. В. - Цистатин С сироватки крові як маркер гломерулярного ураження нирок у хворих на хронічний гломерулонефрит зі збереженою функцією нирок, Долінна М. О. (2015)
Babintseva A. G. - Glomerular Function in Term Neonates, Hodovanets Yu. D., Zapotichna A. F. (2015)
Такташов Г. С. - Новые аспекты патогенеза респираторной дисфункции при хронической ревматической болезни сердца (2015)
Федотов В. П. - Взаимосвязь между степенью тяжести псориаза и уровнем ФНО-α у больных псориазом в сочетании с гипертонической болезнью, Визир В. А., Макурина Г. И. (2015)
Данюк І. О. - Метаболічні порушення в чоловіків із первинною подагрою та синдромом артеріальної гіпертензії (2015)
Охрименко Г. И. - Комплексное лечение острого панкреатита с использованием миниинвазивных хирургических вмешательств, Головко Н. Г., Грушка В. А., Гавриленко Т. С., Кочеров П. Г. (2015)
Клименко В. Н. - Сбалансированность хирургического и терапевтического методов лечения хронического панкреатита – основополагающий фактор функционального результата и качества жизни пациентов, Клименко А. В., Стешенко А. А. (2015)
Собокарь В. О. - Порівняння впливу високої грудної епідуральної блокади та центральної аналгезії на гемодинаміку при операціях аорто-коронарного шунтування зі штучним кровообігом, Гриценко С. М., Потапенко М. С. (2015)
Орловський В. Ф. - Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Кучма Н. Г., Орловський О. В., Муренець Н. О. (2015)
Тугушев А. С. - Применение венотоников для коррекции синусоидальной дисфункции у больных циррозом печени, Вакуленко В. В., Михантьев Д. И., Нешта В. В., Потапенко П. И. (2015)
Козёлкин А. А. - Клинико-параклинические критерии прогнозирования геморрагической трансформации полушарного инфаркта мозга и ее влияние на исход острого периода заболевания, Кузнецов А. А., Воеводин Н. И. (2015)
Зінько А. В. - Кровоносне русло променистого вінця щура в нормі та за умов довготривалого впливу опіоїду (2015)
Бекесевич А. М. - Морфологічні особливості структури кори мозочка щура в нормі та за умов тривалого впливу опіоїду (2015)
Бисюк Ю. А. - Иммунитет к эндотоксину и Asp299Gly полиморфизм гена TLR-4 у взрослых больных c ранним и поздним началом бронхиальной астмы, Курченко А. И., Кондратюк В. Е., Дубовой А. И. (2015)
Гашинова К. Ю. - Вплив антропометричних характеристик на прогноз перебігу хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) в амбулаторних пацієнтів (2015)
Разнатовська О. М. - Динаміка показників цитокінового профілю під впливом імуномодулятора глутамін-цистиніл-гліцин динатрію у хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень (2015)
Дубина С. О. - Морфометричні показники очної ямки дорослих людей, Яблучанський М. І. (2015)
Gotsulia A. S. - Synthesis and physical-chemical research of 7-((3-thio-4-r-4h-1,2,4-triazole-5-yl)methyl) theophylline carbonyl derivatives, Knyazevich P. S., Panasenko O. I., Knysh Ye. G. (2015)
Сыволап В. В. - Возможности статинов в предупреждении прогрессирования хронических диффузных заболеваний почек, Герасько М. П. (2015)
Трофимович В. В. - Найбільша народна трагедія і найвеличніший подвиг в ім’я майбутнього, Ткачук П. П. (2015)
Бураков Ю. В. - Листи учасників Сталінградської битви як історичне джерело (2015)
Гула Р. В. - Основні напрямки редакторсько-видавничої політики журналу "На казачьем посту" у 1943 році, під час визволення України від нацистських загарбників, Кравець Н. П. (2015)
Гулай В. В. - Інмутаційний вектор пропагандистського комунікативного впливу сталінського тоталітарного режиму на мешканців Західної України (зима 1944 – весна 1945 рр.) (2015)
Докаш О. Ю. - Воєнно-політична ситуація у Підкарпатській Русі влітку–восени 1944 р.та проголошення возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною (2015)
Кривизюк Л. П. - Бронетанкові і механізовані війська у Дніпровсько-Карпатській стратегічній наступальній операції (24.12.1943–17.04.1944 рр.) (2015)
Сурмач О. І. - Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) (2015)
Виздрик В. С. - Політико-економічне становище Східної Галичини в першій половині 20-х років ХХ століття (2015)
Гозуватенко с. П. - Військово-теоретична спадщина генерала Михайла Омеляновича-Павленка (2015)
Дем’янюк О. Й. - Історична спадщина В. Липинського: козацька героїка в обґрунтуванні державної моделі Гетьманату (2015)
Дудяк О. А. - Польське дрібноміщанство Львова у першій половині 1930-х років: чисельність та структура зайнятості (2015)
Карпов В. В. - Особливості становлення символіки військових формувань України (2015)
Підлісний А. Р. - Про створення організації служби капеланів у Збройних Силах України (2015)
Шумінська Н. В. - Діяльність органів військового і цивільного управління ЗУНР щодо комплектування Галицької армії (2015)
Харук А. І. - Радянська військова авіація в Україні в першій половині 20-х років: організація та озброєння (2015)
Івахів О. С. - Євразійство та контроверсійність сучасної Воєнної доктрини Російської Федерації (2015)
Кравчук О. М. - Т. Ґ. Масарик і розбудова Чехословацької армії (2015)
Лук’янченко С. В. - Становлення українського комбатантського руху в Канаді (50–80-ті роки ХХ століття) (2015)
Луньков А. В. - Організація територіальної оборони в Росії та Білорусі, Гулима О. П. (2015)
Питльована Л. Ю. - Роль президента США В. Вільсона у Першій світовій війні та повоєнному врегулюванні в Європі очима британських карикатуристів (2015)
Феденко О. В. - Еволюція Воєнної доктрини як основа воєнної політики держави (коаліції), Панасюк В. В. (2015)
Сухий О. М. - Фахове дослідження історії Львівського вищого військового навчального закладу (2015)
Прокопюк В. Ю. - Аналіз методологічних підходів при моделюванні гестаційного антифосфоліпідного синдрому, Фалько О. В., Прокопюк О. С., Воліна В. В., Трифонов В. Ю. (2015)
Волосовец А. П. - Концепция синтропий/дистропий в наследовании атопической бронхиальной астмы у детей, Врублевская С. В. (2015)
Михайловська Н. С. - Особливості ремоделювання міокарда у хвoрих на ішемічну хворобу серця залежно від функціонального стану щитовидної залози, Олійник Т. В. (2015)
Ганжий В. В. - Динамика развития и особенности распространения патологического процесса в забрюшинном пространстве при остром панкреатите, Колесник И. П., Ярешко Н. А., Марусий А. И. (2015)
Туманский В. А. - Количественные показатели экспрессии стромальных маркеров в поджелудочной железе при протоковой аденокарциноме и хроническом панкреатите, Евсеев А. В., Коваленко И. С. (2015)
Гнатюк В. В. - Взаємозв’язок між рівнями мелатоніну та тестостерону в щурів-самців різного віку при виразкових ураженнях шлунка, Кононенко Н. М. (2015)
Туманская Н. В. - Возможности ультразвукового исследования с допплерографией в определении типа портальной гипертензии у взрослых, Тугушев А. С., Барская Е. С., Федусенко А. А., Нордио Е. Г. (2015)
Бурий О. М. - Ендоскопічні та морфологічні особливості гастроентероанастомозів у хворих з ускладненнями після резекції шлунка, Гомоляко І. В., Терешкевич І. С. (2015)
Гиря О. М. - Особливості ендокринної функції загрудинної залози в новонароджених із вродженою цитомегалією (2015)
Притула В. П. - Діагностика та лікування пахвинно-калиткових гриж у новонароджених дітей, Рибальченко І. Г. (2015)
Курочкін М. Ю. - Комбінована каудальна анестезія при ендоурологічних операціях у дітей раннього віку (2015)
Губка В. А. - Результаты лечения больных с острой артериальной ишемией конечностей, Коноваленко И. А., Суздаленко А. В. (2015)
Левик Е. Н. - Влияние экспрессии иммуногистохимического маркера Ki-67 на продолжительность жизни больных раком желудка 0–III стадий, Шевченко А. И., Туманский В. А., Евсеев А. В. (2015)
Зубко М. Д. - Характеристика уровня экспрессии E-кадгерина и β-катенина в гепатоцеллюлярном и холангиоцеллюлярном раке печени (2015)
Голотюк В. В. - Особливості розподілу і динаміки експресії маркера апоптозу Bах у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії із застосуванням попередника оксиду азоту (2015)
Туманский В. А. - Иммуногистохимическая характеристика экспрессии молекул клеточной адгезии Е-кадгерина и β-катенина в инвазивной эндометриоидной аденокарциноме матки, Чепец А. В. (2015)
Козлова І. В. - Патоморфологічні особливості ураження нирок в умовах метаболічного синдрому (за даними автопсій і в експерименті) (2015)
Горбач Т. В. - Особенности белкового, липидного, углеводного и минерального обмена у потомков самок крыс, содержавшихся в условиях разной двигательной активности, Баранова М. С. (2015)
Халло О. Є. - Структурно-функціональний стан гемомікроциркуляторного русла та паренхіми яєчка при варикоцеле (2015)
Варвашеня М. В. - Оценка эффективности лечения простых кист почек с использованием малоинвазивных методов на основании анализа рецидива кистообразования (2015)
Шаврин В. А. - Компьютерно-морфометрический анализ отёчных изменений нервной ткани при прогрессирующем и стабилизированном инфаркте мозга, Шулятникова Т. В. (2015)
Демченко А. В. - Оцінювання впливу тіоцетаму на глутатіонову ланку тіол-дисульфідної системи головного мозку в умовах експериментальної хронічної ішемії, Бєленічев І. Ф. (2015)
Зосіменко В. В. - Кластеризація як метод оптимального поділу на зіставні групи злочинів із використанням гострих предметів (2015)
Наумова О. О. - Прогностичне значення визначення сенсибілізації до білків-переносників ліпідів у пацієнтів із сезонним алергічним ринітом (2015)
Nedelska S. N. - An 8-month old with erythema nodosum – clinical case report, Pakholchuk O. P. (2015)
Сидоренко А. М. - Мукозо-ассоциированная (MALT) лимфома тонкого кишечника, Боярский В. В., Цветаева-Берест Д. А. (2015)
Беседін В. Ф. - Логіка стратегічного планування: сутність, реформування, напрями вдосконалення, Пенькова О. Г. (2010)
Бабець І. Г. - Регіональна програма міжнародного співробітництва в системі інституційного забезпечення розвитку регіону (2010)
Березянко Т. В. - Законодавчі проблеми розвитку корпоративного сектора та економічної політики в Україні (2010)
Міненко М. А. - Механізм формування фахового інституційно спроможного конкурентного середовища в Україні (2010)
Семко Т. В. - Застосування програмно-цільового підходу в державному управлінні корпоративним сектором національної економіки, Ховрак І. В. (2010)
Омельчук В. О. - Досвід сша та європи в розбудові житлової іпотеки: перспективи для України (2010)
Солодкий М. О. - Розвиток світової електронної біржової торгівлі (2010)
Карий О. І. - Імідж міста як фактор його розвитку (2010)
Петрович М. В. - Актуализация и институциональное решение проблем современного потребителя (2010)
Круш П. В. - Інформаційна складова в структурі економічного потенціалу підприємства, Зеленська М. О. (2010)
Шпак Н. О. - Стратегія забезпечення економічної стабільності підприємства та принципи її формування, Романишин М. І. (2010)
Гончаров В. М. - Модель оцінки фінансового стану підприємств хімічної галузі України, Алфьорова І. Є., Каспітська Л. Р. (2010)
Ревко Т. В. - Перспективи реформування відносин власності у водному господарстві (2010)
Сімченко Н. О. - Соціально орієнтовані системи управління: концепція побудови (2010)
Федоренко В. Г. - Ринок праці та соціально-економічна політика в Україні, Федоренко М. С. (2010)
Дулюк І. В. - Моделювання процесів розвитку трудових ресурсів України, Матусов Ю. П. (2010)
Петрук А. М. - Розвиток національного ринку інтелектуальної власності як шлях до побудови економіки знань. фінансовий аспект (2010)
Макаренко Є. В. - Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи (2010)
Макаров М. Г. - Невостребованные банковские счета. основные подходы к регулированию (2010)
Бугаєнко А. В. - Офшорні юрисдикції як ідеальне середовище для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (2010)
Скрипчук П. М. - Екологічна сертифікація сфери природокористування в Україні: концептуальні положення, економічна доцільність, модель і механізм реалізації (2010)
Гарбера О. Є. - Організація туристичної діяльності в системі світового ринку послуг (2010)
Зимбалевська Ю. В. - Тенденції та перспективи розвитку української галузі глобальних брендів, Яцишина Л. К. (2010)
Сисоєва І. М. - Прогнозування прибутку підприємства в залежності від методів облікової політики (2010)
Федотова С. Ю. - Вдосконалення методологічних підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції та послуг інноваційно-інвестиційних підприємств будівельного комплексу України (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Роль держави у подоланні депресивності територій (2010)
Пухкал О. Г. - Актуальні проблеми та перспективи функціонування політичної опозиції в Україні (2010)
Григор О. О. - Оцінка рівня глобалізації та аналіз рівня відкритості у України світовому господарству (2010)
Мегедь В. П. - Моделювання процесу управління системою охорони здоров’я державної прикордонної служби України: теоретико-методологічні засади, Радиш Л. Я., Радиш Я. Ф. (2010)
Безпрозванна В. М. - Право на медичну діяльність та правовий статус медичних організацій (до проблеми державного регулювання прав медичних працівників) (2010)
Ляховченко Л. А. - Розвиток державного регулювання впровадження глобального бюджету в системі охорони здоров’я в Україні (2010)
Гасюк І. Л. - Нормативно-правові засади підготовки фахівців управлінської ланки галузі "фізична культура і спорт" (2010)
Драган І. О. - Розвиток соціальних умов ефективної реалізації державної політики у сфері жкг (2010)
Дмитренко Г. В. - Механізми забезпечення ефективності фінансового контролю (на прикладі програми запорізької міської ради "позашкільна освіта") (2010)
Матійко С. А. - Напрями вдосконалення законодавчої бази у сфері регулювання розвитку транспортної системи (2010)
Медведєв І. А. - Трансформація впливу держави на ідею університету з позіцій взаємоузгодження та взаємозалежності (2010)
Росенко М. І. - Щодо питання дослідження феномена політичної еліти: теоретико-методологічні засади, основні риси та класифікація (2010)
Іванюта П. В. - Особливості державного формування системи управління якістю в японії (2010)
Акуленко Л. В. - Особливості використання проектів twinning в південному та східному регіонах європейської політики сусідства (2010)
Сичова М. Д. - Ідея міжетнічної толерантності в українській державницькій думці (2010)
Митрофанський С. В. - Роль державної політики з екологічної безпеки та її впровадження в Україні (2010)
Савчук М. П. - Теоретико-організаційні аспекти підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України (2010)
Онищенко Л. А. - Удосконалення державного регулювання в частині визначення дійсної вартості майна з метою страхування (2010)
Соболь М. П. - Етика в системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень (2010)
Титул, содержание (2015)
Дорожинский Г. В. - Обнаружение паров метанола методом поверхностного плазмонного резонанса, Лобанов М. В., Маслов В. П. (2015)
Попов А. Ю. - Применение интерферометрической методики для оптической томографии стационарного факела, Тюрин А. В., Ткаченко В. Г., Бекшаев А. Я., Калинчак В. В., Трофименко М. Ю. (2015)
Бомба А. Я. - Метод визначення максимальних висот локалізованих кругових хвиль в межах наближення мілкої води, Турбал Ю. В., Турбал М. Ю., Радовенюк О. В. (2015)
Дорогань Н. А. - Анализ связи оптических свойств минералов и белизны портландцемента, Черняк Л. П. (2015)
Тобілко В. Ю. - Cинтез та сорбційні властивості композиційних матеріалів на основі нанорозмірного Fe0, Корнілович Б. Ю. (2015)
Осипенко А. В. - Разработка технологии получения сырья для сплавов титана из некондиционного титана губчатого (2015)
Солідор Н. А. - Дослідження корозійної стійкості зварних металорукавів зі сталей AISI 304 та AISI 316, Іванов В. П., Моргай Ф. В., Носовський Б. І. (2015)
Солодкий С. Й. - Дослідження тріщиностійкості важких бетонів та пінобетонів, армованих поліпропіленовою фіброю для дорожнього будівництва, Каганов В. О., Горніковська І. Б., Турба Ю. В. (2015)
Ширинзаде И. Н. - Особенности структурообразования модифицированных композиционных материалов, Мамедова И. Г. (2015)
Pagava T. - Role of boron in formation of secondary radiation defects in silicon, Chkhartishvili L., Maisuradze N., Esiava R., Dekanosidze Sh., Beridze M., Mamisashvili N. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Антонюк О. О. - Аналіз способів вимірювання складових імітансу об’єктів неелектричної природи, Походило Є. В., Юзва В. З. (2015)
Бабич Ю. О. - Повышение функциональности мониторинга динамических характеристик информационно-коммуникационных сетей, Никитюк Л. А. (2015)
Богданов М. Ю. - Розробка методики розрахунку параметрів комплексного акустичного резонатору, Кірчу Ф. І. (2015)
Лопаткін Р. Ю. - Розробка схеми програмно-апаратного комплексу для комп’ютеризації фізичних експериментів, Ігнатенко С. М. (2015)
Лиса Я. П. - Розробка математичної моделі процесу ліофілізації (2015)
Мамедов Д. Б. - Исследование сходимости метода матрицы рассеяния в задаче расчета СВЧ-фильтров c квази-H модами, Ющенко А. Г. (2015)
Семеренко В. П. - Теория и практика CRC кодов: новые результаты на основе автоматных моделей (2015)
Mosorov V. - The application of sensor networks within mobile cell networks, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Муляк О. В. - Вплив моделей надійності програмних засобів на показники надійності програмно-апаратних систем, Яковина В. С., Волочій Б. Ю. (2015)
Величко А. Ф. - Статистические характеристики сигнала ретрансляционного измерителя супергетеродинного типа, Величко Д. А., Величко C. А., Вичкань А. В., Клюева А. Н., Нетребенко К. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Евланов М. В. - Разработка методов формирования представления сформулированного требования к информационной системе на уровне знаний (2015)
Куруджи Ю. В. - Разработка модели оптимизации плана выпуска и доставки продукции с учетом факторов неопределенности (2015)
Лавров Е. А. - Автоматизированный анализ эффективности эргономических мероприятий в дискретных системах управления, Пасько Н. Б., Криводуб А. С. (2015)
Шаповалова С. І. - Формалізація базових алгоритмів співставлення зі зразком в продукційних системах, Мажара О. О. (2015)
Naumov V. - Evaluation of freight forwarder risk to transportation market entry (2015)
Жук М. М. - Аналіз зміни функціонального стану водія автобуса у гірських умовах руху, Постранський Т. М. (2015)
Бутько Т. В. - Формалізація технології організації групових поїздів оперативного призначення, Прохорченко А. В., Киман А. М. (2015)
Кононенко И. В. - Решение задачи выбора методологии управления проектом на основе оптимизации содержания проекта, Харазий А. В. (2015)
Мамедова М. Г. - Разработка концептуальных основ интеллектуального управления спросом и предложением на рынке труда специалистов по информационным технологиям, Мамедзаде Ф. Р. (2015)
Abstract and References (2015)
Анзіна Г. В. - Особливості оцінки вартості власного капіталу в умовах граничних ринків (2015)
Безп’ята І. В. - Особливості інвестиційної політики в аграрному секторі економіки (2015)
Гнаткович О. Д. - Вдосконалення здійснення орендних операцій із земельними ділянками сільськогосподарського призначення (2015)
Сидоренко І. В. - Фактори та резерви модернізації виробничої інфраструктури регіону (2015)
Давидова І. О. - Теоретичний аналіз взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг у процесі працевлаштування (2015)
Ноздренко М. В. - Міжнародний досвід із забезпечення безпеки осіб, взятих під захист (2015)
Global transfer pricing 2015: world overview (2015)
Юридичний лікбез або як не вестися на обіцянки та погрози влади (2015)
Чайковський Є. О. - Економічні передумови реалізації інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств (2015)
Коваленко Ю. О. - Методологічні аспекти інформаційного забезпечення органів регіонального управління (2015)
Пурський О. І. - Аналіз стану і перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні, Гринюк Б. В., Жарій І. О. (2015)
Мрaчковськa Н. К. - Перспективи розвитку землекористування в Укрaїнi (2015)
Коць О. О. - Дослідження перспектив розвитку інвестиційної привабливості України, Пістун Х. І. (2015)
Зубков А. В. - Universal methodology of countering typical manifestations financial fraud on the Internet, Сюркало Б. І. (2015)
Корнєєв М. В. - Управління дисбалансами руху фінансових ресурсів в економіці (2015)
Шапіро В. С. - Заходи щодо запобігання банкрутства за національним та зарубіжним законодавством: порівняльно-правовий аспект, Турук Н. В. (2015)
Абакумова В. І. - Бібліотеки – провідні інформаційні установи в процесі інформаційного обслуговування суспільства (2012)
Барабаш Ю. В. - Становлення та розвиток пожежної охорониу Донбасі в 1920-х рр. (2012)
Барановський Ф. В. - Політичний устрій Гетьманщини за часів Богдана Хмельницького (2012)
Бойко М. - Проблеми посухостійкості та селекції у творчій спадщині професора В. В. Колкунова (2012)
Бублик О. І. - Джерела з історії опозиційності православного духовенства та віруючих радянської України атеїстичній теорії і практиці (20-30-х рр. ХХ ст.) (2012)
Вдовиченко Є. В. - Дії Чорноморського флоту напередодні та під час Кримської війни 1853 – 1856 рр. (історіографія проблеми) (2012)
Данілова А. О. - Санітарно-гігієнічна та санітарно-профілактична складова побуту в радянських партизанських загонах періоду Великої Вітчизняної війни (2012)
Довжук І. В. - Економічні зміни в українських землях у першій половині ХІХ ст. (2012)
Зятьков Л. Л. - Малоизвестные страницы из истории работы особой экспедиции В. В. Докучаева на землях Донецкого бассейна, Петренко А. Е. (2012)
Казьмирчук М. Г. - Проблеми організації навчання та методичного забезпечення у Київському державному університеті (1933-1941 рр.) (2012)
Кайнара О. М. - Деякі аспекти розвитку Донбасу в 50 - 60 рр. (2012)
Кальницкая Н. Д. - Болгары и украинцы: перипетии исторического взаимодействия, Стефанов Ю. А. (2012)
Кальніцька Н. Д. - Періодичні видання махновського руху 1917 – 1921 рр., Шишкова О. М. (2012)
Корольова Г. І. - Політика радянської влади в Україні щодо селян, які ухилялись від суспільно-корисної праці (друга половина 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) (2012)
Короткова О. О. - Правові і матеріальні основи соціальних змін в українському селі в умовах аграрної реформи 1906-1917 рр. (2012)
Краснікова О. В. - Господарські відносини у володіннях Хозарського каганату (ІХ – Х століття) (2012)
Кривуля О. О. - Забезпечення городян радянської України продуктами харчування протягом 20-30-х рр. ХХ ст. (2012)
Крюков В. Г. - Тематичні напрями європейської арабістики як логічний конструкт дослідження інформації арабських писемних документів ІХ – Х століть з історії України (2012)
Литвиненко Р. О. - Новобудовна археологія на сході України:основні віхи, результати і наслідки (2012)
Ліпкевич С. Я. - Інформаційна безпека у контексті побудови інформаційного суспільства в Україні, Щерба О. В. (2012)
Мезеря О. А. - Зміни у житті військовослужбовців у наслідок військових реформ в українських губерніях у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Михайлюк В. В. - Девіантна поведінка інвалідів Великої Вітчизняної війни в процесі пристосування їх до нових умов повсякденного життя в Донбасі (1943-1945 рр.) (2012)
Мірошниченко О. В. - Професор Букреєв Б. Я. та його бачення історії розвитку теорії визначників (2012)
Молоткіна В. К. - Створення системи ідеологічного керівництва та контролю за видавничою діяльністю в УСРР-УРСР в 30-ті рр. ХХ ст. (2012)
М’ягка Г. О. - Феномен "Молодої гвардії" крізь призму суперечностей фактів, Козаченко Н. В. (2012)
Осипович І. А. - Роль джерел особового походження в дослідженні проблеми створення "єврейського національного осередку" в Палестині (1897-1923 рр.) (2012)
Пєнькова Н. С. - Переселенська політика царату: заселення території Південно-Східної Ураїни (друга половина XIX – початок XX ст.) (2012)
Підченко С. А. - Особливості формумання професійної культури державного службовця архівної установи, Мальцева А. О. (2012)
Сапицька О. М. - Конфіскація майна Православної Церкви радянською владою (1918-1930 рр.), Ковальова О. І. (2012)
Сергієнко С. Ю. - Гасло "українізації" на тлі посилення контролю держави над суспільством у 30-і рр. ХХ ст. (2012)
Харьковский Р. Г. - Ближневосточная политика Франции в первые годы после Франкфуртского мира (2012)
Петіна Л. В. - Лізинг – інноваційний чинник активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві (2015)
Шпильовий В. А. - Стійкий соціально-економічний розвиток як один із факторів економічної безпеки, Андрушкевич Н. В. (2015)
Коцалап С. О. - Определение идеального руководителя для существующей организационной культуры персонала, Припотень В. Ю. (2015)
Гончар В. Г. - Прояви негативного впливу залучення міжнародних кредитів суб’єктами господарювання на фінансово-економічну безпеку держави (2015)
Greece votes No – let the chaos begin (2015)
Сайко В. Ф. - Використання на удобрення побічної продукції рослинництва в Україні (2009)
Ткачов О. І. - Поживний режим осушуваного грунту залежно від системи удобрення в сівозміні Лівобережного Лісостепу (2009)
Літвінова О. А. - Вплив удобрення на продуктивність культур ланки зерно-бурякової сівозміни (2009)
Огієнко Н. І. - Поживний режим чорнозему типового залежно від агротехнологій в Лівобережному Лісостепу, Бордун Р. М. (2009)
Єрмолаєв М. М. - Удобрення пшениці озимої у сівозмінах Лівобережного Лісостепу, Літвінов Д. В., Ткачов О. І., Гордієнко Т. І. (2009)
Сенчук С. М. - Ефективність біологічно активних препаратів за вирощування ячменю ярого, Крикунова О. В. (2009)
Шевченко І. П. - Фітомеліоративна ефективність багаторічних трав на еродованих грунтах Західного регіону України, Качмар О. Й., Іванюк В. Я., Бугрин Л. М. (2009)
Бовсуновський А. М. - Вплив побічної продукції та сидерату на гумусний стан світло-сірого грунту (2009)
Коломієць Л. П. - Щодо питання консолідації земель (2009)
Бунчак О. М. - Органічні добрива з відходів шкіряного виробництва методом ферментації (2009)
Кононюк Л. М. - Технологія вирощування пшениці озимої в умовах Північного Лісостепу, Пальонко Л. В. (2009)
Свидинюк І. М. - Технологія вирощування ячменю ярого в Північному Лісостепу, Камінська В. В., Шморгун О. В., Дудка О. Ф. (2009)
Дворецька С. П. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гороху в Північному Лісостепу, Камінський В. Ф. (2009)
Дідур І. М. - Формування показників індивідуальної продуктивності зерна сортами гороху різних морфотипів (2009)
Грищенко Р. Є. - Вплив мінеральних добрив на урожайність та якість зерна гречки в Лівобережному Лісостепу, Стопа С. П. (2009)
Шалівський С. В. - Продуктивність сортів льону-довгунцю залежно від способу сівби та рівня мінерального живлення, Рибак М. Ф. (2009)
Лук’янець О. П. - Удосконалення технології відтворення природних кормових угідь у Північному Лісостепу (2009)
Малиновська І. М. - Формування біотичних систем мікроорганізмів у грунті за різних способів відтворення рослинних угруповань, Боговін А. В., Пташнік М. М. (2009)
Вергунов В. А. - Українське сільське господарство в 1917-1920 рр. (елементи французького впливу) (2009)
Сомов Д. О. - Теоретичні основи формування системи стратегічного управління організацією (2015)
Гончар В. Г. - Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України в умовах дефолтних очікувань (2015)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Стратегічний розвиток підприємства на основі сучасних інструментів контролінгу (2015)
Ткаченко С. А. - Роль методології моніторингу регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери в функціональному розвитку інформаційно-економічних розрахунків (2015)
Гордієнко Л. А. - Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в Україні (2015)
Golovach V. V. - Postulates of auditing (2015)
Chinese economy forecast to slow despite consumer market growth (2015)
Титул, зміст (2013)
Оліяр Ю. І. - Простори граничних значень і дисипативні розширення симетричних відношень, Сторож О. Г. (2013)
Бокало М. М. - Задача Діріхле для стаціонарних анізотропних інтегро-диференціальних рівнянь вищих порядків зі змінними показниками нелінійності, Доманська О. В. (2013)
Шахно С. М. - Аналіз збіжності комбінованого методу для розв’язування нелінійних рівнянь, Мельник І. В., Ярмола Г. П. (2013)
Кутнів М. В. - Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півпрямій, Паздрій О. І. (2013)
Чумак К. А. - Термопружна взаємодія тіл з регулярною текстурою поверхонь за наявності теплопроникного середовища в міжконтактних зазорах, Мартиняк Р. М. (2013)
Скородинський І. С. - Узагальнена модель в’язкопружного проміжного шару або покриття, що враховує деформацію поперечного зсуву, Максимук О. В. (2013)
Дудик М. В. - Дослідження впливу пластичності матеріалів на міцність композитного з’єднання, Діхтяренко Ю. В. (2013)
Кузьменко В. І. - Контактні задачі руху пружних тіл уздовж твердих поверхонь, Михальчук Г. Й. (2013)
Wang K. - Steady-state response and resonance condition of block rock mass on external periodic excitation, Pan Y., Dergachova N. (2013)
Бабаев А. А. - Влияние колебательного контура на излучения нестационарных акустических волн электроупругой сферой, Янчевский И. В. (2013)
Піддубняк О. П. - Випромінювання звуку літаком під час розбігу на злітній смузі, Піддубняк Н. Г. (2013)
Григоренко Я. М. - Аналіз полів переміщень і напружень в ортотропних тороїдальних оболонках залежно від зміни товщини і викривлення осі, Авраменко Ю. О. (2013)
Bogdanova O. S. - Mode I crack initiation in orthotropic viscoelastic plate under biaxial loading (2013)
Чекурін В. Ф. - Варіаційний метод однорідних розв’язків в осесиметричних задачах теорії пружності для півбезмежного циліндра, Постолакі Л. І. (2013)
Довбня К. М. - Взаємовплив колінеарних поверхневих тріщин і кругового отвору в ізотропній пластині, Крупко Н. А. (2013)
Максимович О. В. - Визначення напружень у пластинках з тріщинами за дискретного контакту їх берегів, Бортник К. Я., Соляр Т. Я. (2013)
Швайко А. Ю. - Дослідження явища занурення на діаграмі інтенсивність напружень – інтенсивність деформацій при складному навантаженні пружнопластичних матеріалів, Швайко М. Ю. (2013)
Вайсфельд Н. Д. - Осесимметричная задача о напряженном состоянии дважды усеченного конуса, Попов Г. Я., Реут А. В. (2013)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективної дифузії в регулярних структурах зі змішаними крайовими умовами, Дмитрук В. А. (2013)
Городецький І. - Використання методик аналізу небезпек процесів для вдосконалення управління охороною праці, Березовецький А., Городецька Н., Мазур І., Сафонов С. (2014)
Флис І. - Проблеми та чинники ініціалізації інноваційних проектів і програм розвитку агропромислових підприємств в умовах невизначеності (2014)
Оліфер О. - Аналіз відхилень вартості під час реалізації проектів з оптимізації виробничої структури підприємств лісового господарства (2014)
Степований В. - Вплив продукту на конфігурацію проектів з виробництва біодизеля (2014)
Лебедєв А. - Динаміка ґрунтообробного агрегату моделюванням парціальних прискорень в неусталеному режимі роботи, Артьомов М. (2014)
Ікальчик М. - Теоретичний розрахунок скреперної установки для прибирання гною при безприв’язному утриманні великої рогатої худоби (2014)
Русаков Д. - Промислове виробництво органічних, органо-мінеральних та гранульованих добрив на основі сапропелів, Дідух В., Том'юк В. (2014)
Войтович І. - Перероблення органічних відходів на біогаз (2014)
Лабатюк Ю. - Розрахунок сили опору деформації ґрунту під дією робочого органа глибокорозпушувача, Алієв Е. (2014)
Чорна Т. - Польові дослідження прямолінійності рядків просапної культури (2014)
Мітков Б. - Про доцільність глибокого обробітку ґрунту способом копання, Чорна Т., Мітков В., Дацер А. (2014)
Крупич Р. - Розширення технологічних можливостей ручних струшувачів плодів (2014)
Грицаєнко Л. - Генезис винаходів з машинного доїння, Грицаєнко В., Кондур С., Голуб Г. (2014)
Коруняк П. - Шляхи вдосконалення конструкцій стрічкових конвеєрів, Баранович С., Ковальчук Т., Форнальчик Є. (2014)
Лиходід В. - Аналіз конструкцій валяльних машин для виробництва повстяних виробів з грубої вовни, Павленко С., Івлєв В. (2014)
Ковалишин С. - Теоретичне дослідження розділення дрібнонасіннєвих сумішей у пневмоелектричному каналі, Ніщенко І., Ковальчик Ю., Дадак В. (2014)
Линник Ю. - Підвищення ефективності системи сервоконтролю ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки, Павленко С. (2014)
Дмитрів І. - Багатофакторне моделювання відкачування повітря в системі "доїльний стакан – пульсатор” (2014)
Дідух В. - Формування технологічних систем в агропромисловому комплексі, Шолудько П. (2014)
Гевко І. - Синтез гвинтових конвеєрів з гнучкими робочими органами, Ляшук О., Клендій В. (2014)
Дацюк Р. - Система автоматичного підресорювання сидіння водія транспортного засобу, Божок А., Дацюк О. (2014)
Братішко В. - Оптимізація конструкційних параметрів гвинта гранулятора кормів (2014)
Ляшук О. - Дослідження кінематики та енергосилових параметрів сипкого вантажу у конвеєрі із гофрованим робочим органом, Дячун А., Тарасюк Ю. (2014)
Швець О. - Результати досліджень траєкторій руху насінин ріпаку по похилій рухомій площині, Дуганець В. (2014)
Павленко С. - Механіко-математична модель процесу розвантаження лопаті барабанного робочого органа аератора гноє-компостної суміші (2014)
Луц П. - Результати експериментальних досліджень удосконаленого роторного кавітаційного диспергатора, Січкарь А., Доруда С., Лиходід В., Заблудченко В., Ковальов І. (2014)
Гудь В. - Розрахунок конструктивно-силових параметрів гвинтових завантажувачів, Комар Р., Клендій В., Тарасюк Ю. (2014)
Кузьмінський Р. - Математична модель геометричних параметрів насінин пшениці, Соколовський О., Шеремета Р. (2014)
Антощенков Р. - Визначення кінематичних зв'язків, кута зламу піврам і швидкостей коліс трактора шарнірно з’єднаного компонування (2014)
Крупич О. - Методика визначення об’єму жолобків котушкового висівного апарата, Левко С., Крупич Р. (2014)
Кузенко Д. - Методологічні аспекти оцінки якості функціонування кукурудзозбиральних комбайнів, Кузенко Л. (2014)
Куліченко А. - Метод розрахунку демпфування коливної системи автомобільного транспорту (2014)
Поляковська Л. - Бгс-40 – біогенераторна станція нового покоління, Ващенко В. (2014)
Габрієль Ю. - Дослідження характеристик електронного регулятора дизеля, Щур Т., Ковальчик Ю., Ющик Н., Сірий О. (2014)
Когут М. - Спосіб кругового заплавлення кільцевої канавки циліндра і методика визначення тріщиностійкості кільцевого шва, Гуменюк Р., Форнальчик Є. (2014)
Банах І. - Наближені рівняння стійкості руху пружного циліндра при осьових стискальних навантаженнях, Колінько М. (2014)
Кузьмінський Р. - Організаційно-виробнича сумісність процесів ремонту різних об’єктів у спільному потоці, Стукалець І. (2014)
Хлопик О. - Інгібування корозії механічно активованої поверхні алюмінію, Зінь І., Соколовський О. (2014)
Ніщенко І. - Аналітичне дослідження кінематики просторового механізму, Коруняк П., Ніщенко І. (2014)
Мягкота С. - Ефективний метод проектування вузькосмугового оптичного фільтра, Білий Я., Кушнір О., Гущак Р., Вовк О. (2014)
Семерак В. - Основні аспекти побудови моделі дії лазерного імпульсу, потужність якого змінна в часі, Косарчин В. (2014)
Сиротюк В. - Експериментальна установка для дослідження пар тертя роторів вакуумного насоса роторного типу, Березовецька О., Березовецький С., Шацький В. (2014)
Семерак В. - Температура на плямах фактичного контакту при гальмуванні, Ніщенко І., Пономаренко О. (2014)
Гудь В. - Особливості розточування кільцевих канавок у корпусних деталях сільськогосподарських машин, Гевко І., Гупка А., Босюк П. (2014)
Семерак В. - Термонапружений стан в околі локальної ділянки фрикційного контакту, Косарчин В. (2014)
Кучвара І. - Технологічні передумови виготовлення профільних гвинтових робочих органів сільськогосподарських машин (2014)
Уйгелій Г. - Термоокисна деструкція полімерів у мастильно-охолоджувальних технологічних середовищах (2014)
Баранович С. - Дослідження економічної ефективності використання пневмомембранного пульсатора доїльного апарата попарного доїння (2014)
Гальчак В. - Ефективність підвищення потужності фотоелектричного модуля плоским дзеркальним концентратором, Сиротюк С., Татомир А., Кузницький І. (2014)
Василів К. - Математичне моделювання електромагнітних процесів стартер-генератора електроенергетичної установки на базі газокомпресорної станції, Герман А., Левонюк В., Ошурко І. (2014)
Сиротюк С. - Узгодження енергозабезпечення об’єктів з потенціалом відновлюваних джерел енергії стосовно західного регіону України (2014)
Чучман В. - Теоретичні передумови обґрунтування параметрів машин для брикетування рослинної сировини у відкритому каналі (2014)
Гальчак В. - Дослідження параметрів та режимів роботи повітряно-гравійного акумулятора в конвективній геліосушарці, Коробка С. (2014)
Назимко В. - Вдосконалення сіткової моделі календарного плану проекту з врахуванням параметричної і структурної невизначеностей (2014)
Дашков В. - Анализ эксплуатации и развития биогазовой энергетики в аграрном секторе республики беларусь, Костюкевич С., Сосинович В. (2014)
Borowski P. - Energy market in poland and in european union (2014)
Войцицка-Мигасюк Д. - Опыт международного сотрудничества в создании гибридных систем энергоснабжения объектов, Хоховский А., Сиротюк С. (2014)
Титул, зміст (2012)
Архангельский Ю. - О необходимости государственного планирования экономики с позиции теории оптимального планирования (2012)
Шинкоренко Т. - Розвиток української економіки в контексті концепції сукупного попиту, Кузнєцова Л., Білоцерківець О., Макушенко Т. (2012)
Кіндзерський Ю. - Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні (2012)
Яценко Г. - Інноваційний розвиток країн емерджентного типу (2012)
Балтачеєва Н. - Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні (2012)
Шедяков В. - Проблеми та перспективи модернізації системи трудових відносин в Україні (2012)
Таратула Р. - Проблеми зайнятості сільської молоді, Зозуля І. (2012)
Кічурчак М. - Особливості споживання суспільних благ сфери культури в економіці України (2012)
Щурик М. - Фінансове забезпечення екологічної складової сталого розвитку природних ресурсів (2012)
Бардась В. - Математична інтерпретація залежності між ефективністю землекористування та інституціональним середовищем в аграрній сфері (2012)
Поліщук А. - Цивілізаційні виміри реформування відносин власності в сільськогосподарському землекористуванні (2012)
Ступень Р. - ГІС-технології в регулюванні використання земельних ресурсів (2012)
Осипов В. - Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні, Панков А., Ворожейкін О. (2012)
Корсак В. - Франчайзинг – ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів (2012)
Ейтутіс Г. - Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації, Никифорук О., Бойко О. (2012)
Баранова В. - Фінансовий потенціал страховика, Нєнно І. (2012)
Егупов Ю. - Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции, Литвинова В. (2012)
Бєлозерцев В. - Концептуальна модель формування кредитної політики підприємств молокопереробної галузі України (2012)
Кадієвський В. - Прогностичні ідеї фізичної економії. Рецензія: Футурологія і прогностичні ідеї фізичної економії / Л. Я. Корнійчук, В. О. Шевчук. - К.: КНЕУ; НАСОА, 2012. - 72 с. (2012)
Титул, содержание (2015)
Дорогі наші читачі! (2015)
Летичевский А. А. - Генерация символьных трасс в системе инсерционного моделирования, Летичевский А. Ал., Песчаненко В. С., Губа А. А. (2015)
Shylo V. P. - Teams of global equilibrium search algorithms for solving weighted MAXIMUM CUT problem in parallel, Glover F., Sergienko I. V. (2015)
Кривонос Ю. Г. - Информационная технология анализа мимических проявлений эмоциональных состояний человека, Крак Ю. В., Бармак А. В., Тернов А. С., Кузнецов В. А. (2015)
Терлецкий Д. А. - Нечеткие объектно-ориентированные динамические сети. I, Провотар А. И. (2015)
Сергиенко И. В. - Использование EM-алгоритма для классификации генов, Гупал А. М., Островский А. В. (2015)
Коваленко И. Н. - О двухциклической системе обслуживания (2015)
Королюк В. С. - О поведении второго момента решения линейного автономного стохастического уравнения в частных производных со случайными параметрами в правой части, Юрченко И. В., Ясинский В. К. (2015)
Кунцевич В. М. - Эллипсоидальные и интервальные оценки вектора состояния семейств линейных и нелинейных дискретных динамических систем, Волосов В. В. (2015)
Згуровский М. З. - Большая солнечная спираль "разогрева" системных мировых конфликтов, Ясинский В. В. (2015)
Гайворонский А. А. - Математическое моделирование распределенных катастрофических и террористических рисков, Ермольев Ю. М., Кнопов П. С., Норкин В. И. (2015)
Syed M. N. - Robust physiological mappings: from non-invasive to invasive, Georgiev P. G., Pardalos P. M. (2015)
Селезов И. Т. - Моделирование распространения волн в вырожденных гиперболических системах, Кривонос Ю. Г. (2015)
Ильченко М. Е. - Проявление диалектической взаимосвязи информационных и телекоммуникационных технологий через категорию IT-ИКТ, Урывский Л. А. (2015)
Ермольева Т. Ю. - Системный анализ робастных стратегических решений для планирования безопасного снабжения продовольствием, энергией, водой на основе стохастической модели ГЛОБИОМ, Ермольев Ю. М., Хавлик П., Монье А., Леклер Д., Кракснер Ф., Хабаров Н., Оберштайнер М. (2015)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование динамики одного неравновесного диффузионного процесса на основе интегро-дифференцирования дробного порядка, Гладкий А. В. (2015)
Андон Ф. И. - Инструментальные средства автоматизации параллельного программирования на основе алгебры алгоритмов, Дорошенко А. Е., Бекетов А. Г., Иовчев В. А., Яценко Е. А. (2015)
Редько В. Н. - Современное состояние теории мультимножеств с сущностной точки зрения, Буй Д. Б., Гришко Ю. А. (2015)
Сметанин Ю. Г. - Реконструкция слов по конечному мультимножеству подслов в гипотезе сдвига 1. II. Реконструкция при наличии запрещенного слова, Ульянов М. В. (2015)
Нехайчук Д. В. - О проблематике инвестиционного обеспечения развития региона (2010)
Воробйова О. І. - Оцінка рівня кредитно-інвестиційного потенціалу банків України (2010)
Корецька Н. І. - Територіальна організація банківської системи регіонів України: стратегії забезпечення її раціональності (2010)
Рябініна Л. М. - Соціальний аспект цінності сучасних грошей (2010)
Омельчук В. О. - Сутність та складові механізму регулювання ринку доступного житла (2010)
Кавун О. О. - Світова роздрібна торгівля продовольчими товарами: сучасні тенденції розвитку і прогнозовані зміни (2010)
Головня О. М. - Економічне зростання сільського господарства як напрям забезпечення сталого соціального розвитку сільських територій (2010)
Рябенко Г. М. - Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників у країнах з розвиненою економікою (2010)
Кириченко О. А. - Теоретичні засади системи економічної безпеки кадрового забезпечення суб’єктів господарської діяльності, Поскрипко Ю. А. (2010)
Федосова О. В. - Сучасні тенденції розвитку екосекенту, Молодід О. О. (2010)
Вахович І. М. - Зміст та структура ендогенного потенціалу регіону, Забедюк М. С. (2010)
Кобець В. М. - Цінова дискримінація проти єдиної ціни: вибір олігополії (2010)
Радєва М. М. - Інформаційно-технологічна складова трансформації конкурентного середовища корпорації в умовах глобалізації (2010)
Патика Н. І. - Напрями оптимізації оподаткування санаторно-курортних закладів, Лендєл Г. Д. (2010)
Яшкіна Н. В. - Форми і методи активізації трудової поведінки: досвід зарубіжних країн (2010)
Мітал О. Г. - Інвестиційний потенціал бюджетної політики регіону (2010)
Стефанович Є. А. - Інвестиційна діяльність як економічне явище (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Разработка механизма корректирования бизнес-процессов предприятия в современных условиях (2010)
Ганзюк С. М. - Методика визначення пріоритетних напрямів у контексті державної інноваційної політики (2010)
Постніков В. С. - Якість життя населення як індикатор ефективності державного регулювання якості життя (2010)
Редькіна В. А. - Роль міжнародного торговельно-економічного спіробітництва в процесах регіоналізації (2010)
Янишівський В. М. - Оцінка інтелектуального капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України (2010)
В. Д. Л. Бантон - Природа та особливості економічної нестабільності в Україні (2010)
Сівіцький Д. П. - Стан та перспективи розвитку ринку іпотеки в Україні в контексті зарубіжного досвіду, Сівіцька С. П. (2010)
Черненко В. І. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні (2010)
Бугаєнко С. П. - Взаємозв’язок інноваційної моделі розвитку аграрного сектора економіки з інноваційним розвитком сільськогосподарських підприємств (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Концептуальні засади державної політики комплексного і збалансованого розвитку регіонів (2010)
Матійко С. А. - Завдання державної політики щодо розвитку національних інноваційних систем (2010)
Дмитренко Г. В. - Про прогнозний обсяг бюджету на прикладі львівської області на 2011 рік (2010)
Федько О. А. - Актуалізація цінностей здоров’я та питання екології (2010)
Бєлкін Л. М. - Нарахування податків "заднім числом" як сумнівний винахід українського податкового адміністрування (2010)
Іванюта П. В. - Функція контролю якості в системі державного управління (2010)
Вовк О. В. - Про необхідність виділення критеріїв для визначення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню (2010)
Приходько І. П. - Впровадження антропоцентристської концепції в аграрну освітню систему України (2010)
Міщенко Д. А. - Роль державного управління в процесі реформування аграрного сектора в ринкових умовах (2010)
Сотула В. В. - Роль та місце господарського суду у формуванні правовідносин у земельній сфері регіону автономної республіки крим (2010)
Гирик М. А. - Громадські ради при органах виконавчої влади як важлива організаційна складова механізму участі громадян в управлінні державними справами (2010)
Годзюр М. В. - Теоретико-понятійні аспекти взаємовідносин органів державної влади з політичними партіями (2010)
Слабкий В. Г. - Якісно нові підходи до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини (2010)
Тарасов В. І. - Управлінська парадигма дослідження моделей економічного розвитку країн, Трофимова В. В. (2011)
Брітченко І. Г. - Вплив малого бізнесу на розвиток регіону (2011)
Нікітішин А. О. - Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і сутність податків (2011)
Іванова В. В. - Сутність і особливості інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях (2011)
Гайдуцький І. П. - Вплив ринкових реформ на залучення прямих іноземних інвестицій у країнах снд (2011)
Крутилко О. І. - Особливості прямого іноземного інвестування та інвестиційної інтеграції країн центрально-східної європи в системі єс (2011)
Омельчук В. О. - Інституційне забезпечення державного регулювання ринку доступного житла в Україні (2011)
Орлова Н. С. - Додаткова емісія акцій як механізм управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств, Дранник Е. В. (2011)
Проскуріна Н. М. - Методологічні підходи до формування аудиторських процедур у системі незалежного фінансового контролю (2011)
Бутко М. П. - Теоретичні засади формування конкурентного середовища регіональних господарських систем, Уляненко Ф. М. (2011)
Белошапка В. А. - Компетенции лидерского стиля в обеспечении культурной трансформации компании, Кулик Ю. Е. (2011)
Сурженко Л. О. - Сучасні тенденції глобалізаційних процесів у контексті розвитку ринку фінансового капіталу (2011)
Бєлєнкова О. Ю. - Оцінка фінансової стійкості малих будівельних підприємств України в 2000—2008 роках, Сердюченко Н. Б., Антропов Ю. В. (2011)
Ігнашкіна Т. Б. - Методичні підходи до оцінки ефективності відтворення основних фондів підприємств, Шура Н. О. (2011)
Сафонов Ю. М. - Економічні тенденції розвитку тексильної галузі промисловості України (2011)
Рижакова Г. М. - Вплив факторів на обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у освіті (2011)
Костюченко А. М. - Впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку освітніх послуг (2011)
Мартиненко Л. М. - Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку страхового ринку (2011)
Долгошея Н. О. - Теоретичні основи трактування агробізнесу в економічній науці (2011)
Львіцина С. А. - Фінансове планування на будівельному підприємстві (2011)
Рикова О. М. - Щодо трактування економічної сутності фінансових інструментів та їх класифікації (2011)
Ребкало В. А. - Теоретичні засади розмежування політичних і адміністративних функцій у державно-політичному процесі, Козаков В. М. (2011)
Радиш Я. Ф. - Основні проблеми фінансування системи охорони здоров’я в дослідженнях українських науковців, Ляховченко Л. А., Поживілова О. В. (2011)
Авраменко Н. В. - Виникнення механізмів державного регулювання системи охорони здоров’я України (2011)
Фірсова О. Д. - Система охорони здоров’я норвегії, особливості її організації на муніципальному рівні: досвід для України (2011)
Дутко Н. Г. - Напрями розвитку державно-приватного партнерства: галузь охорони здоров’я (2011)
Дмитренко Г. В. - Механізми фінансового контролю (на прикладі бюджетних програм фондом державного майна України за 2008—2009 роки та і квартал 2010 року) (2011)
Маліков В. В. - Зарубіжний досвід соціального партнерства як фактор економічного розвитку (2011)
Чорнуцький С. П. - Європейські ідеї для української реформи державного внутрішнього фінансвого контролю (2011)
Чечель О. М. - Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економічної політики держави (2011)
Бортейчук Р. Ю. - Державне стратегічне управління: сутність та механізми його реалізації (2011)
Бугайко Д. О. - Сучасні проблеми гармонізації законодавства України про повітряний транспорт з нормами міжнародного та європейського права, Кравченко М. В. (2011)
Захарія С. Я. - Законодавче закріплення посади державного секретаря в Україні: стан та тенденції (2011)
Бучик В. С. - Євразійські організації з питань безпеки: виникнення, становлення, тенденції розвитку та перcпективи співпраці з україною (2011)
Соколова Т. А. - Сучасні тенденції розвитку інституту державної служби (2011)
Аніщенко С. В. - Державна політика залучення інвестицій у вугільну промисловість України (2011)
Булковський Т. О. - Функціонування системи управління якістю згідно з міжнародними стандартами в діяльності органів місцевого самоврядування (2011)
Горбатюк В. І. - Поняття, призначення та сутність державних механізмів управління (2011)
Дейнега Х. М. - Управління персоналом державної служби: зарубіжний досвід та умови впровадження в Україні (2011)
Андрієвський Д. Й. - Система заходів державної підтримки реструктуризації промисловості (2011)
Левченко Н. М. - Оцінка діючого механізму тарифного регулювання державою імпорту м’ясопродуктів в умовах євроінтеграції (2011)
Бондаренко О. С. - Система контролінгу на підприємстві (2014)
Борулько Н. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу України (2014)
Велентейчик Н. Ю. - Бюджетне прогнозування в забезпеченні стійкого розвитку регіону (2014)
Гелюх О. В. - Основні підходи до оцінки економічної ефективності інформаційної системи бухгалтерського обліку (2014)
Гречишкіна О. О. - Податкові інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Ковалев А. С. (2014)
Данільєва Ю. Г. - Стимулювання розвитку туристичної політики (2014)
Іванов С. В. - Споживання домогосподарств в Україні, Шиманова С. В. (2014)
Каламбет С. В. - Тенденції розвитку валютного ринку в Україні, Глазунов А. О. (2014)
Каламбет С. В. - Місцеві фінанси в умовах трансформації економіки України, Іванов С. В., Ярош О. Г. (2014)
Каламбет С. В. - Особливості оподаткуваннядомогосподарств в Україні, Скомороха Т. В. (2014)
Клітинський Ю. С. - Вплив інвестиційної політики держави на фінансову самодостатність стійкого розвитку регіону (2014)
Клюс Ю. І. - Застосування інформаційних технологій в корпоративному управлінні інноваціями (2014)
Коваленко Н. В. - Застосування компетентнісного підходу до конкурентного позиціонування в сфері підприємництва (2014)
Корецька-Гармаш В. О. - Оподаткування неприбуткових організацій на прикладі кредитних спілок (2014)
Кордубайло Г. В. - Етапи розвитку інтернет маркетингу промислових підприємств, Чиж В. І. (2014)
Косова Т. Д. - Оцінка диференціації податкового навантаження торгівельних підприємств, Тімарцев О. Ю. (2014)
Костирко Л. А. - Пріоритети фінансового механізму стійкого розвитку промисловості (2014)
Костирко Р. О. - Внутрішній контроль в системі управління фінансовою стійкістю господарюючих суб’єктів (2014)
Кудріна О. Ю. - Нормативно-правова регламентація процесів розвитку промисловості в східних регіонах України (2014)
Ліхоносова Г. С. - Соціально-економічне обґрунтування усунення акцентів функцій оподаткування (2014)
Мартинов А. А. - Інноваційний потенціал та ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств (2014)
Мартинова Л. В. - Розробка інструментарію формування адаптивної стратегії управління ризиками господарської діяльності зернопереробного підприємства на основі теорії ігор (2014)
Онікієнко О. В. - Сутність фінансового ринку, його роль у фінансовій системі та перспективи розвитку, Пєрєдєрієва С. О. (2014)
Пєліпєй А. О. - Коммунікативний аспект трансферу технологій в умовах інформаційної економіки (2014)
Перловська Н. В. - Розвиток добровільного медичного страхування в Україні (2014)
Рахмана І. А. - Особливості використання експертної оцінки увимірюванні наслідків змін діяльності підприємства постінвестиційного періоду (2014)
Розмислов О. М. - Дослідження умов фінансування соціально-економічного розвитку регіонів (2014)
Рудова А. Ю. - Вирішення конфлікту інтересів економічних та природних систем в рамках технології землеробства (2014)
Саліта С. В. - Пріоритети фінансового аналізу діяльності підприємств в умовах фінансової кризи (2014)
Серебрянська Д. С. - Передумови вдосконалення системи бюджетного моніторингу в Україні (2014)
Середа О. О. - Стратегія фінансування діяльності підприємств (2014)
Соломатина Т. В. - Прийняття управлінських рішень аграрними підприємствами щодо ресурсозберігаючих технологій на основі SWOT-аналізу (2014)
Степура В. В. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Тітова Т. І. - Резервування, як спосіб банківського нагляду, Коба О. В. (2014)
Темнікова Н. В. - Інформаційне забезпечення в системі управління фінансовою спроможністю підприємства (2014)
Тищенко В. В. - Результати функціонування системи економічної безпеки підприємства (2014)
Фірсова С. М. - Теоретичні та практичні аспекти управління інноваційною діяльністю промислових підприємств Луганської області (2014)
Чернодубова Е. В. - Вплив інноваційної політики на прибутковість підприємства (2014)
Ширяєва І. В. - Вплив переробних підприємств АПК на якість природного середовища регіону (2014)
Титул, зміст (2014)
Чеботарев А. Н. - Использование согласования логических спецификаций автоматов при решении игровых задач (2014)
Крывый С. Л. - Комбинаторный метод решения систем линейных ограничений (2014)
Машталир В. П. - Групповые структуры на фактор-множествах в задачах классификации, Шляхов В. В., Яковлев С. В. (2014)
Минаев Ю. Н. - Кронекеровы (тензорные) модели нечетко-множественных гранул, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2014)
Лялецкий А. А. - Новые доказательства важных теорем бестипового экстенсионального –исчисления (2014)
Кузнецов Н. Ю. - Оценка вероятности функционального отказа резервированной системы методом существенной выборки, Хомяк О. Н. (2014)
Гладкий А. В. - Об исследовании алгоритмов расщепления в задачах конвекции–диффузии (2014)
Трофимчук А. Н. - Методика решения задачи оптимизации упаковок для управления перспективным развитием узлов коммуникационной сети, Васянин В. А. (2014)
Булавацкий В. М. - Замкнутая форма решений некоторых краевых задач для уравнения аномальной диффузии с обобщенной производной Хильфера (2014)
Акименко В. В. - Моделирование динамики структурированной по возрасту полициклической популяции биологических клеток на параметризированном множестве алгебраических функций, Загородний Ю. В. (2014)
Литвин О. Н. - Восстановление разрывных функций двух переменных, когда линии разрыва неизвестны (прямоугольные элементы), Першина Ю. И., Сергиенко И. В. (2014)
Ковальчук Л. В. - Перемешивающие свойства операций, определенных на множестве N-мерных векторов над простым конечным полем, Лысенко Н. В., Скрыпник Л. В. (2014)
Емец О. А. - Метод отсечения вершин графа перестановочного многогранника для решения линейных условных задач оптимизации на перестановках, Емец Е. М., Ольховский Д. Н. (2014)
Колечкина Л. Н. - Модификация координатного метода решения экстремальных задач на комбинаторных конфигурациях при условии многокритериальности, Дверная Е. А., Нагорная А. Н. (2014)
Кнышов Г. В. - Комбинаторный алгоритм построения параметрического пространства признаков для классификации многомерных моделей, Настенко Е. А., Кондрашова Н. В., Носовец Е. К., Павлов В. А. (2014)
Березовский О. А. - О задаче упаковки шаров в куб (2014)
Львов M. C. - Метод доказательства инвариантности линейных неравенств для линейных циклов (2014)
Титул, содержание (2015)
Ляшенко Е. Н. - Разработка модели координации сил и средств в иерархической системе гражданской защиты населения, Шерстюк В. Г. (2015)
Шапорин В. О. - Разработка моделей угроз информационной безопасности для оценки вреда активам, Плачинда О. Е. (2015)
Бузовский О. В. - Разработка системы генерации кодов по графическим схемам алгоритма с промежуточным языком трансляции, Алещенко А. В. (2015)
Шендрик В. В. - Аналіз підходів для функціонального моделювання інформаційних систем, Бойко А. О., Бондар О. В. (2015)
Бойко Ю. О. - Впровадження автоматизованої системи контролю оплати проїзду із мобільним модулем NFC на громадському транспорті (2015)
Єгорова О. В. - Композиційний метод розв’язання задачі формування запасів товарів, які втрачають природні властивості (2015)
Гече Ф. Е. - Прогнозування кількісних характеристик офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб в регіоні, Мулеса О. Ю., Миронюк І. С., Вашкеба М. М. (2015)
Романенков Ю. А. - Методические и инструментальные средства генерации стратегий развития наукоемких высокотехнологичных производств, Вартанян В. М., Прончаков Ю. Л., Зейниев Т. Г. (2015)
Сайківська Л. Ф. - Розробка та використання інформаційної технології для оцінки функціонального стану оператора зорового профілю (2015)
Чибіряк Я. І. - Формалізація задачі побудови раціональної послідовності складання виробів, Федотова Н. А., Думанчук М. Ю. (2015)
Сили И. И. - Теоретический анализ процесса взаимодействия радиоимпульсов с колорадскими жуками в растительной среде картофеля (2015)
Мазур В. А. - Теоретический анализ процесса взаимодействия радиоимпульсного излучения животными, больными маститом (2015)
Панченко Б. Е. - Использование SDRAM для синхронизированной коммутации телевизионных сигналов, Печенюк Д. А. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Синенька М. М. - Виділення та характеристика рекомбінантної гліцеролдегідрогенази дріжджів, Гайда Г. З., Клепач Г. М., Іваш М. Ф., Гончар М. В. (2015)
Kuznetsova O. - Analysis of the living state of cenopopulation of polycentric Biomorph Poa Angustifolia L. (2015)
Федорко Н. Л. - Вплив гіпоксії замкненого простору на вміст рибофлавіну та його коферментів в органах білих щурів, Прокоф'єва Н. Ю., Келар А. Е., Петров С. А. (2015)
Чичканова Е. С. - Морфологические и генетические особенности видов рода Rebutia K. Schum. семейства cactaceae Juss. и их гибридных растений F1, Демкович А. Е. (2015)
Крупський Ю. З. - Відновлення покладів вуглеводнів та виявлення ліквідованих свердловин з пропущеними продуктивними горизонтами (на прикладі західного НГР), Марусяк В. П. (2015)
Нікітіна A. О. - Геоекологічні умови формування мулових осадків з властивостями пелоїдів у глибоководній зоні Чорного моря (2015)
Холопцев А. В. - Атмосферная циркуляция в северном полушарии и североатлантическое колебание, Астафьева Д. А., Никифорова М. П. (2015)
Касянчук В. В. - Вплив санітарних умов виробничого середовища на відповідність яловичини чинним мікробіологічним критеріям гігієни, Бергілевич О. М., Єфімова О. М. (2015)
Кваша Т. К. - Наукове забезпечення середньострокового пріоритету інноваційної діяльності загальнодержавного рівня з медицини, Задорожня Г. П., Паладченко О. Ф. (2015)
Кулаковська Т. А. - Дослідження узгодженості та системності у запровадженні регуляторних заходів в аграрній сфері України (2015)
Литвинова С. Г. - Проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища учителями школи (2015)
Черпак Ю. В. - Нормативне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді в кінці ХІХ ст. (2015)
Melenets L. - Sophia Rusova about the organization of preschool education in rural areas (2015)
Говорун Т. В. - Базові передумови появи та ресоціалізації дітей та молоді групи ризику (2015)
Шандрук С. К. - Обгрунтування методологічного підходу розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів (2015)
Потапський Ю. В. - Вплив строків сівби на польову схожість насіння та фенофази росту і розвитку рослин моркви (2015)
Солдатова В. Ю. - Интерпретативные теории как теоретический фундамент для визуальной социологии (2015)
Титул, зміст (2014)
Николайчук Я. Н. - Теоретические основы аналитического вычисления коэффициентов базисных чисел преобразования Крестенсона, Касянчук М. Н., Якименко И. З. (2014)
Шинкаренко В. И. - Конструктивно-продукционные структуры и их грамматические интерпретации. I. Обобщенная формальная конструктивно-продукционная структура, Ильман В. М. (2014)
Сергиенко И. В. - Устойчивость генетического кода к точечным мутациям, Гупал А. М., Островский А. В. (2014)
Сергиенкo И. В. - Явные формулы для интерполяционных сплайнов 5-й степени на треугольнике, Литвин О. Н., Литвин О. О., Денисова О. И. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського