Єрмаченко В. Є. - Брендинг як елемент стратегії туристичного розвитку міста Харкова, Дехтяр Н. А. (2015)
Ковальська Л. Л. - Особливості функціонування та перспективи розвитку аграрної сфери Волинської області (2015)
Олександренко І. В. - Особливості інноваційного розвитку креативної економіки регіону (2015)
Стадницька Л. М. - Оптимальні умови ефективного функціонування молокопереробних підприємств: теорія та практика (регіональний аспект) (2015)
Скрипчук П. М. - Удосконалення підходів до раціонального використання енергетичних ресурсів регіону на основі відновної біомаси, Пашечко О. А. (2015)
Тендюк А. О. - Стан та перспективи політики енергозбереження Волинської області, Стрижеус Л. В. (2015)
Vogelskamp S. - Putting the energy transiton into practice: "Emilippe" as an example from Kreis Lippe (2015)
Schafmeister K. - Die regionalökonomische Wirtschaftspolitik zur Sicherung und nachhaltigen Entwicklung der gesellschaftlichen Zukunftsfähigkeit des ländlichen Kreises Lippe (2015)
Газуда Л. М. - Ресурсний потенціал аграрної сфери економіки (2015)
Карпук А. І. - Напрями застосування елементів екологічного менеджменту у сфері лісокористування, Василик Н. М. (2015)
Матвійчук Л. Ю. - Геоекономічні аспекти енергетичної безпеки України (2015)
Микитин Т. М. - Особливості розвитку біоенергетики на регіональному рівні (2015)
Папп В. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільського туризму в Україні (2015)
Пахаренко О. В. - Порівняльна характеристика стандартизованих методів визначення показників якості харчових продуктів в Україні та ЄС (2015)
Поколодна М. М. - Шляхи використання археологічних ресурсів для цілей розвитку туризму (на прикладі археологічної пам’ятки національного значення "Донецьке городище", Харківська область), Хорохоріна В. В., Заварзіна В. А. (2015)
Terehow E. V. - Feststellung der ökonomisch zweckmässigen ordnungsfolge der ausnutzung und der wiedernutzbarmachung von grundflächen in den tagebauen (2015)
Трохлюк Т. М. - Територіальні особливості вирощування сільськогосподарської енергетичної сировини (2015)
Шубалий О. М. - Методичні та прикладні засади багатокритеріальної оцінки раціональності природокористування, Петльоха Т. В. (2015)
Березіна Л. М. - Інноваційна політика аграрних підприємств як імператив сталого розвитку (2015)
Березін О. В. - Формування інформаційних систем аграрних підприємств як пріоритет забезпечення ефективності господарювання (2015)
Вахович І. М. - До питання управління фінансово-економічними результатами підприємства, Волинчук Ю. В. (2015)
Влащенко Н. М. - Вдосконалення управління асортиментом послуг санаторно-курортних підприємств (2015)
Гільорме Т. В. - Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах кризи, Ясинецька А. О. (2015)
Дем’яненко Т. І. - Ресурсний потенціал підприємства: теоретичні аспекти сутності та структури (2015)
Іванова В. В. - Ринкові механізми управління ціноутворенням туристичних підприємств (2015)
Кравець О. Ю. - Особливості застосування системного підходу до управління вугледобувними підприємствами України (2015)
Кулик Ю. М. - Організаційні та прикладні засади ризик-менеджменту логістичних систем вітчизняних підприємств (2015)
Назаркевич О. Б. - Методичні підходи до формування стратегій розвитку малих фермерських господарств (2015)
Олександренко І. В. - Соціальна відповідальність підприємств як чинник розвитку регіону, Забедюк М. С. (2015)
Рудь Н. Т. - Нові методичні підходи до аналізу інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Сакун Л. М. - Управління збутовими процесами машинобудівного підприємства з використанням основ маркетингової діяльності, Макаров А. І., Карпова В. С. (2015)
Сіренко Н. М. - Вплив податку на додану вартість на фінансові результати сільськогосподарських підприємств, Щербина Ю. О. (2015)
Трач Р. В. - Розвиток механізму державно-приватних партнерств в дорожньому будівництві (2015)
Українська Л. О. - Етапи використання аутсорсингу на українських підприємствах, Тропіцина Ю. С. (2015)
Чкан А. С. - Система управління якістю при забезпеченні конкурентоспроможності товарів у системі маркетингу, Лісіцина М. О., Хрущ Г. Ю. (2015)
Величкін В. О. - Управління формуванням ресурсної бази банку в умовах макро- та мікроекономіки, Столпак А. О. (2015)
Давиденко Н. М. - Корпоративний контроль в умовах фінансової нестабільності (2015)
Думенко Н. М. - Оцінка ризику зміни процентних ставок: рівень банківської системи України (2015)
Забедюк М. С. - Сутність консалтингу та особливості його формування в Україні, Юхимук М. М. (2015)
Карлін М. І. - Особливості фіскальної політики країни в кризовий період: досвід країн-членів ЄС для України (2015)
Мельничук Л. Ю. - Взаємозв’язок та оцінка впливу нематеріальних активів на вартість суб’єктів господарювання (2015)
Навроцький С. А. - Фінансово-кредитний альянс як механізм забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: сучасні проблеми та перспективи (2015)
Роскладка А. А. - Моделювання процесу прийняття компромісних рішень у діяльності банківської установи (2015)
Щурик М. В. - Парадигма фінансового забезпечення розвитку аграрного сектора та сільських територій (2015)
Садовська І. Б. - Стратегічні орієнтири управлінського обліку в економіці сталого розвитку, Нагірська К. Є. (2015)
Сметанко О. В. - Удосконалення процесу внутрішнього аудиту причин шахрайства в системі корпоративного управління (2015)
Хаймьонова Н. С. - Внутрішній контроль витрат у системі економічної безпеки підприємства (2015)
Бєлова І. В. - Науково-методичний підхід до оцінювання системної події (2015)
Скриль В. В. - Організація нормування праці на підприємстві та її удосконалення, Галайда Т. О., Калінович Л. О. (2015)
Смачило В. В. - Формування регіональної соціальної програми щодо підвищення народжуваності в Харківській області, Баляба В. О. (2015)
Цимбалюк С. О. - Формування ціни робочої сили в сучасній парадигмі розподільних відносин: теоретико-прикладні аспекти (2015)
Бондаренко Г. М. - Застосування місцевих засобів терапії в лікуванні гострокінцевих конділом (огляд), Щербакова Ю. В. (2014)
Мавров Г. И. - Альтернативный подход к этиотропному лечению инфекционных вульвовагинитов и бактериального вагиноза (обзор литературы и собственные исследования), Пиньковская Л. И., Орлова К. С. (2014)
Бондаренко Г. М. - Перинатальные риски: трихомоноз беременных женщин, Осинская Т. В., Унучко С. В., Губенко Т. В., Джораева С. К., Кочетова Н. В., Федорович Т. В. (2014)
Гончаренко В. В. - Мікробіологічний моніторинг інфекцій урогенітального тракту в умовах венерологвчної клініки, Джораева С. К., Щоголєва О. В., Нікітенко І. М., Безрученко О. А. (2014)
Кутова В. В. - Досягнення та перспективи використання лабораторних методів діагностики сифілісу в Україні, Дунаєва Г. О., Білоконь О. М., Щербакова Ю. В. (2014)
Сербина И. М. - Оценка степени тяжести гнездной алопеции (2014)
Сокол О. А. - Деякі методичні проблеми генотипування Treponema pallidum, Білозоров О. П., Мілютіна О. Й., Частій Т. В., Баркалова Е. Л., Шатілов О. В. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Оценка терапевтической эффективности и переносимости препаратов Дерива и Дерива С в лечении угревой болезни, Олейник И. А. (2014)
Святенко Т. В. - Комплексна терапія та реабілітація хворих на розацеа, Харитонова О. Г., Старостина О. А. (2014)
Татузян Е. Г. - Рациональная терапия возрастных изменений кожи лица, Беловол А. Н., Ткаченко С. Г. (2014)
Яссер Халед Абдель Карим Масадек - Алгоритм диагностики и лечения больных псориатической болезнью, ассоциированной с глютеновой энтеропатией (2014)
Карпенко А. Е. - Иосиф Семенович Сыцянко - создатель и руководитель первого клинического института в Харькове (2014)
Самоходський В. М. - Алгоритм імплементації організаційно-економічних стандартів як фрагмент технології підвищення якості лікування в процесі професійного супроводу хворих по маршруту І, ІІ та ІІІ рівнів медичного округу, Голяченко Б. А. (2015)
Сельський П. Р. - Ефективність використання інформаційних технологій для підготовки фахівців та організації надання первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню (2015)
Дзюба Д. О. - Новітні підходи до корекції больового синдрому у хворих з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок, що прооперовані методом ендоваскулярної балонопластики, Верещагін С. В. (2015)
Охромій Г. В. - Сучасні інноваційні методи індивідуальних фізичних навантажень для студентів, Ноздрін С. В., Макарова Н. Ю. (2015)
Козак Д. В. - Щоденна рухова активність – запорука міцного здоров’я під час навчання студентів спеціальності "Здоров’я людини", Коваль В. Б., Шафранський В. В. (2015)
Бабенко В. В. - Вплив чинників ризику на виникнення первинного гострого ішемічного інсульту у пацієнтів з метаболічним синдромом та без такого (2015)
Огнєв В. А. - Визначення чинників, що впливають на розвиток раку легенів, та сили їх впливу на організм людини, Зінчук А. М. (2015)
Дзюба O. M. - Аналіз стану профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини Наука – практиці охорони здоров’я, Жилка Н. Я., Орлова О. О. (2015)
Закрутько Л. І. - Стан забезпечення інноваційним продуктом та впровадження досягнень науки у практику охорони здоров’я України за останні три роки, Дзюба О. М., Горбань А. Є. (2015)
Дудіна Олена Олександрівна (до 75-річчя від дня народження) (2015)
Аноп А. В. - Загальна елiптична крайова задача в розширенiй cоболєвськiй шкалi (2014)
Курдаченко Л. А. - Про структуру локально скiнченних груп, усi неабелевi пiдгрупи яких субнормальнi, Семко М. М., Атлiхан С. (2014)
Орлов И. В. - Необходимые условия K-экстремума вариационного функционала в пространствах Соболева над многомерной областью, Божонок Е. В., Кузьменко Е. М. (2014)
Оруджев Г. Д. - Спектральный анализ одного несамосопряженного операторного пучка с разрывным коэффициентом, Эфендиев Р. Ф. (2014)
Хилькова Л. А. - О гладкой зависимости решения "ячеечной” краевой задачи Неймана от параметров области (2014)
Зуб С. С. - Каноническая пуассонова структура на T*SE(3) и гамильтонова механика твердого тела. Динамика магнитного диполя во внешнем поле (2014)
Пашко С. В. - Гарантированное время преследования для стратегии параллельного сближения (2014)
Malitsky Yu. V. - A new hybrid method for solving variational inequalities, Semenov V. V. (2014)
Троценко Ю. В. - Вынужденные колебания стержня с подвесным резервуаром, частично заполненным жидкостью (2014)
Хорошун А. С. - Об устойчивости неточных сингулярно возмущенных систем Такаги–Сугено. Случай устойчивых подсистем (2014)
Булавiн Л. А. - Нейтроннi дослiдження взаємодiї катiонного барвника з вуглецевими нанотрубками та нанопластинками лапонiту у водних суспензiях, Савенко В. С., Лебовка М. І., Соловйов Д. В., Іваньков О. І., Куклiн О. I. (2014)
Лаврентьев А. А. - Рентгеновские фотоэлектронные спектры и особенности электронно-энергетической структуры кислородстабилизированных фаз Zr4Fe2O и Zr4Ni2O, Шкумат П. Н., Копылова Е. И., Габрельян Б. В., Синельниченко А. К., Завалий И. Ю., Хижун О. Ю. (2014)
Бошицька Н. В. - Порiвняльна фiзико-хiмiчна стабiльнiсть порошкiв на основi залiза рiзного фазового складу та дисперсностi в неорганiчних та бiологiчних середовищах живого органiзму (2014)
Коваленко В. А. - Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) из нижнего сармата Украины и Польши (2014)
Костинский А. С. - Очаг землетрясения как возбудимая среда: последовательная аксиоматика скалярного полевого описания (2014)
Лялько В. І. - Застосування гiперспектральних iндексiв для визначення змiн трав’яного покриву за даними спектрометричної зйомки, Шпортюк З. М., Сибiрцева О. М., Дугін С. С. (2014)
Шаталов Н. Н. - Тектонический контроль даек и дайковых поясов Украинского щита (2014)
Гончар О. М. - Модифiкування монтморилонiту олiгоуретанметакрилатамонiй хлоридом для отримання нанокомпозитiв з полiуретан-акрилатами, Соколов М. Ю., Савельєв Ю. В. (2014)
Каряка Н. С. - Застосування комплексiв лантаноїдiв на основi N-диметилбензоїламiдофосфату в розробцi технологiї металоорганiчних електролюмiнесцентних пристроїв (MOLED), Ліціс О. О., Слива Т. Ю., Коломзаров Ю. В., Міняйло М. А., Мінакова І. Є., Сорокiн В. М., Амiрханов В. М. (2014)
Тітов Ю. О. - Cинтез та кристалiчна структура шаруватих перовськiтiв Sr3LnBIIISnO8 (BIII Sc, In), Білявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2014)
Бубряк І. І. - Ефективнiсть репарацiйних систем ДНК в оптимiзацiї процесу праймування насiння цукрового та кормового буряку, Дмитрiєв О. П., Бубряк О. А., Гродзинський Д. М., Акiмкiна Т. В. (2014)
Шейко О. А. - Фiтогормональний комплекс Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (род. Orchidaceae Juss.) i його роль у розробцi методiв розмноження in vitro, Мусатенко Л. І. (2014)
Петрова Г. В. - Эффекты α-токоферола и его производных на содержание NAD(P)H-хиноноксидоредуктазы 1 в тимоцитах крыс, Донченко Г. В., Клименко Е. П. (2014)
Позняк Т. А. - Моноклональнi антитiла, що специфiчнi до Е-регiону фiбрин(оген)у людини, Колеснікова І. М., Литвинова Л. М. , Костюченко О. П., Урвант Л. П., Хаджинова В. Є., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. (2014)
Завальська Т. В. - Iмунологiчна реактивнiсть органiзму у хворих на нестабiльну стенокардiю (2014)
Ткаченко В. С. - Структурний дрейф степових фiтосистем України пiд впливом клiматичних змiн та прогностичнi сценарiї для першої половини ХХI столiття, Бойченко С. Г. (2014)
Титул, содержание (2011)
Шаповалов В. И. - Газоармированные материалы (газары) – 30-летний путь проблем и прогресса. Cообщение 2 (2011)
Филатов Ю. В. - Опыт работы доменных печей на коксе улучшенного качества и замены природного газа пылеугольным топливом, Рыженков А. Н., Емченко А. В., Попов В. Е., Дрейко А. И., Ярошевский С. Л., Мишин И. В. (2011)
Бондарева Л. В. - Руйнівний (термінаторний) менеджмент на публічній службі: причини, наслідки та шляхи подолання (2015)
Вишневский Б. Н. - 45 лет успешной эксплуатации уникального паропровода, Емельяненко В. П., Лещенко В. И. (2011)
Бранецька М. С. - Стратегії вивчення другої (англійської) мови державними службовцями (2015)
Курпас В. И. - Особенности окислительного и восстановительного рафинирования отработанных сталеплавильных шлаков, Найдек В. Л. (2011)
Коваль Г. В. - Професійна соціалізація державних службовців в умовах реформування державної служби в Україні (2015)
Моисеев Ю. В. - Технические средства технологической поддержки инженера-литейщика, Кудрявченко Н. А., Терновой С. А. (2011)
Лопушинський І. П. - Деполітизація (департизація) публічної служби як вагома складова адміністративної реформи в Україні, Лопушинська І. В. (2015)
Дорошенко В. С. - Современные тенденции конструирования опочной оснастки для ЛГМ, Бердыев К. Х. (2011)
Науменко Р. А. - Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ в Україні, Тимцуник В. І. (2015)
Жегур А. А. - Условная вязкость жидкостекольной суспензии, Репях С. И., Усенко Р. В. (2011)
Бедрiк Н. М. - Державне регулювання туристичної галузi в умовах подолання кризи (2015)
Найдек В. Л. - Рецензия на ученик А. Н. Смирнова, С. В. Куберского, Е. В. Штепана "Непрерывная разливка стали" (2011)
Білотіл О. М. - Прогнозування перспектив розвитку туристичної індустрії причорноморського регіону України (2015)
75 лет Ю. Л. Курбатову (2011)
Біленко В. Є. - Державне управління митною системою України: наближення до європейських стандартів (2015)
70 лет В. П. Гаврилюку (2011)
Бова Т. В. - Військово-патріотичне виховання студентської молоді як запорука належної її підготовки до збройного захисту незалежності України, Бова О. В. (2015)
Борисенко О. П. - Проблеми та перспективи розвитку українсько-польського кордону в аспекті транскордонного співробітництва, Лебедєва А. Ю. (2015)
Бухтатий О. Є. - Еволюція українського законодавства про електронне урядування: проблеми і перспективи (2015)
Герасимюк К. Х. - Використання методу зважених балів у механізмі адміністративно-територіального реформування (2015)
Парубчак І. О. - Реформування системи органiв внутрішніх справ у державній стратегiї національної безпеки України (2015)
Полінчук К. І. - Інституалізація державної інвестиційної політики України (2015)
Сенча С. А. - Методичний підхід до визначення перспективних напрямків розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу (на прикладі Одеської області) (2015)
Стрілько Я. С. - Проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні та способи їх вирішення (2015)
Твердохліб О. С. - Концептуальні підходи до розроблення інформаційної політики держави у кризових умовах (2015)
Ткач В. О. - Розвиток підприємництва у сфері туризму: державний та економічний механізми, Камушков О. С., Захарова С. Г. (2015)
Філіппова В. Д. - Механізми розвитку державної політики в галузі педагогічної освіти України (2015)
Чернов С. В. - Аналіз міжнародного досвіду державної експертизи інвестиційних проектів у публічній сфері (2015)
Шапошникова І. В. - Методологічні засади формування студентського моностилю у просторі ВНЗ: управлінський аспект (2015)
Шевченко С. О. - Удосконалення контролю в державному управлінні: інтерпретаційна модель (2015)
Баран М. П. - Механізми подолання опору добровільному об’єднанню територіальних громад (2015)
Некряч А. І. - Розвинена місцева демократія – гарант входження України до європейського цивілізаційного простору (політологічний зріз) (2015)
Оленковська Л. П. - Перспективний план об’єднання територіальних громад Херсонщини: крок до децентралізації чи збереження районної номенклатури, Попова І. М. (2015)
Руда І. В. - Питання професійної готовності органів місцевого самоврядування до впровадження проектного менеджменту в практичну діяльність (2015)
Серьогін С. М. - Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні, Гончарук Н. Т. (2015)
Гумен Ю. Є. - Демократичне врядування в контексті українського державотворення: історико-методологічний аналіз (2015)
Демченко В. М. - Соціальна семантика слова в політичному контексті (2015)
Драгомирецька Н. М. - Сучасне зарубіжне розуміння соціальної інженерії та її можливості в державному управлінні (2015)
Древаль Ю. Д. - Феноменологія історичного підходу в державно-управлінських дослідженнях (2015)
Ковальська Н. М. - Стратегічний вимір маркетингу в державному управлінні системою вищої освіти в Україні (2015)
Коник О. О. - Підготовка перших виборів до державної думи Російської імперії в Україні і місцеве самоврядування (1905-1906 рр.) (2015)
Молодцов О. В. - Проблема формування європейської культурно-інституціональної ідентичності України (2015)
Попович Н. Г. - Державно-управлінський дискурс у критеріях конструктивності та деструктивності (2015)
Сорока С. В. - Теоретико-методологічні засади вивчення законодавчого процесу в державному управлінні (2015)
Стасюк Г. Є. - Інноваційні пріоритети регіональної освітньої політики (2015)
Роботинська В. О. - Розвиток принципу гласності цивільного процесу на українських землях польсько-литовського періоду (середина ХІV – середина ХVІІ ст.) (2015)
Шумило М. М. - Адміністративна юстиція у сфері пенсійного забезпечення: проблеми теорії (2015)
Комарницька О. Б. - Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо окремої категорії осіб (2015)
Макаров М. А. - Оскарження слідчому судді постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження (2015)
Мостепанюк Л. О. - Звільнення від відбування довічного позбавлення волі: можливість запровадження в Україні (2015)
Нерсесян А. С. - Забезпечення майнових прав громадян і юридичних осіб при з астосуванні тимчасового вилучення майна у кримінальному провадженні (2015)
Пилипченко О. О. - Методи оцінки тіньової економіки та їх класифікація (2015)
Короєд С. О. - Роль Верховного Суду України в уніфікації судової практики цивільного удочинства (матеріальний і процесуальний аспекти) (2015)
Боєва О. С. - Відшкодування моральної шкоди внаслідок втрати професійної працездатності (2015)
Гаращенко Л. П. - Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту трудових прав (2015)
Фесик К. О. - Підстава колективного позову: поняття, структура, порядок формування (2015)
Фартушок Н. Б. - Сутність доказової діяльності в цивільному судочинстві (2015)
Онищенко О. С. - Особливості відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов’язаннях (2015)
Семенюк Т. А. - Узагальнення причин скасування ухвал Апеляційного суду міста Києва про відмову у відкритті апеляційного провадження та про повернення апеляційних скарг (2015)
Титул, содержание (2011)
Репях С. И. - Определение температур превращений в модельных составах методом дифференциальной сканирующей калориметрии (2011)
Николаев В. А. - Неравномерность погонных сил по длине валков и полосы, Жученко С. В. (2011)
Филиппенко Е. В. - Использование статистических методов анализа при мониторинге брака отливок в литейных цехах, Карпенко В. М., Самарай В. П. (2011)
Скрипник С. В. - Перспективы производства полых машиностроительных заготовок методом центробежного электрошлакового литья, Чернега Д. Ф. (2011)
Найдек В. Л. - Технология газофлюсового рафинирования алюминиевых сплавов, Беленький Д. М., Пионтковская Н. С., Наривский А. В. (2011)
Шалевская И. А. - Расчет выбросов загрязняющих средств в литейном производстве, Гутько Ю. И. (2011)
Богушевский В. С. - Динамическая модель управления температурным режимом конвертерной ванны, Сергеева Е. А., Жук С. В. (2011)
Демидик В. Н. - Парниковый эффект и производство стали (2011)
Памяти С. П. Дорошенко (к 80-летию со дня рождения). Два музея под открытым небом (2011)
Поздравляем! К 65-летию со дня рождения Н. И. Тарасевича (2011)
Титул, содержание (2011)
Левченко Г. В. - Формирование структуры и механических свойств круглого проката из непрерывнолитой стали, Нефедьева Е. Е., Серов А. И., Смирнов Е. Н., Галухина И. Н. (2011)
Михальцов А. М. - Противозадирные свойства смазок при литье под давлением алюминиевых сплавов, Пивоварчик А. А., Задруцкий С. П., Розум В. А., Либерг И. Г., Каргинов В. П. (2011)
Евтушенко Н. С. - Моделирование и стабилизация свойств холоднотвердеющих смесей на основе ОФОС, Бережная А. В. (2011)
Репях С. И. - Коробление выплавляемых моделей отливок (2011)
Дорошенко В. С. - Получение по ледяным моделям оболочковых форм с кристаллогидратами (2011)
Немененок Б. М. - Оценка пылегазовых выбросов от отражательных пламенных и электрических печей при плавке алюминиевых литейных сплавов, Румянцева Г. А., Задруцкий С. П., Бежок А. П., Каргинов В. П., Быцько В. И., Розум В. А. (2011)
Чанов А. Б. - Тепловые эффекты химических реакций и расчет энергии Гиббса, Довнар Г. В., Немененок Б. М., Задруцкий С. П., Розум В. А., Бежок А. П., Быцько Е. В. (2011)
Поздравляем! 75 лет В. А. Попову (2011)
Титул, зміст (2012)
Батурин В. А. - Установка для нанесения покрытий методом атомно-ионного распыления материалов, Карпенко А. Ю., Кирик Г. В., Мирошниченко В. И., Нагорный А. Г., Еремин С. А., Пустовойтов С. А., Нагорный В. А. (2012)
Качинський В. С. - Розробка технічного проекту мобільної машини для пресового зварювання труб широкого сортаменту, Коваль М. П. (2012)
Картмазов Г. Н. - Коррозионно-эрозионностойкие покрытия для рабочих лопаток паровых турбин, Лукирский Ю. В., Кирик Г. В., Маринин В. Г., Поляков Ю. И., Дейнека А. А. (2012)
Гранчак В. М. - Розробка та модифікація фото полімеризаційного адгезиву для технологічних процесів оздоблення поліграфічної продукції, Сисюк В. Г., Грищенко В. К., Давискиба П. М., Бубнова А. С., Маїк В. З., Ясинська Л. М. (2012)
Глущук Н. И. - Тепловизионное исследование жидких теплоизолирующих покрытий, Гордиенко Э. Ю., Пушкарь Ю. Я., Фоменко Ю. В., Шустакова Г. В. (2012)
Пахомов С. Н. - Реализация передовых технологий сварки взрывом при создании новых металлических композиций, Потапов А. М., Резниченко В. И., Мостипан С. Е. (2012)
Пірко Я. В. - Впровадження методів, що базуються на проведенні полімеразної ланцюгової реакції, для виявлення генів стійкості до бурої іржі у пшениці, Карелов А. В., Козуб Н. О., Созінов І. О., Пірко Н. М., Ємець А. І., Корховий В. І., Колючий В. Т., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2012)
Чепель Н. В. - Дослідження способу концентрування оптично активних ізомерів з виділенням вузьких фракцій ефірних олій, Фролова Н. Е., Усенко В. О., Науменко К. А., Силка І. М., Усатюк О. М. (2012)
Сидоров Ю. І. - Нелінійний розвиток економічних систем в рамках моделі Лоренца, Козик В. В. (2012)
Khnkoyan A. - National Innovation System and the Development of Scientific and Innovation Policy in the Republic of Armenia (2012)
Про основні результати виконання державної програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів, ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки (2012)
Наші автори (2012)
Правила для авторів (2012)
Титул, зміст (2012)
Трофименко А. П. - Самолеты на солнечных батареях – новые возможности космической отрасли Украины (2012)
Бунчук Ю. П. - Аналитический обзор альтернативных средств-заменителей хладона-113 на операциях обезжиривания деталей и узлов РКТ, контактирующих с жидким кислородом, Мельник Ю. И., Потапович Л. П., Хрипков А. В. (2012)
Трофимчук О. М. - Практичне відпрацювання методики оцінки і прогнозу зміни складних гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів, Калюх Ю. І., Глебчук Г. С. (2012)
Ожерєдов С. П. - Випробування та впровадження синергічних композицій високоефективних гербіцидів для зернових та технічних культур: скринінг композицій та випробування їх гербіцидної активності, Литвин Д. І., Співак С. І., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2012)
Гавриш А. В. - Комплексне збагачення глазурованого морозива органічними сполуками йоду та заліза, Шевченко О. Є., Нєміріч О. В. (2012)
Згурський А. В. - Диспергування жирової фази при виробництві молочно-овочевого морозива, Поліщук Г. Є., Вовкодав Н. І., Бреус Н. М. (2012)
Поліщук Г. Є. - Дослідження окремих реологічних характеристик гідратованих зародків пшениці як стабілізаторів структури морозива, Мартич В. В., Грабовська О. В., Ковалевська Є. І. (2012)
Федулова Л. І. - Формування інноваційної системи біотехнологій: досвід зарубіжних країн, проблеми України, Федулова К. І. (2012)
Толстых В. К. - Концепция единой регистрационной базы данных граждан, Киселёва Л. Н. (2012)
Дюжев В. Г. - Системное формирование инновационно-восприимчивой формы государственной и региональной поддержки реализации технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики (2012)
Майстренко О. Ю. - Технологія та пальник для спалювання біомаси як допоміжного палива в факельних котлоагрегатах, Дунаєвська Н. І., Засядько Я. І., Бондзик Д. Л., Щудло Т. С., Вифатнюк В. Г. (2012)
Файнзільберг Л. С. - Програмно-технічний комплекс для генерації штучних електрокардіограм реалістичної форми, Беклер Т. Ю. (2012)
Титул, зміст (2012)
Хаскин В. Ю. - Расчетно-экспериментальный метод определения параметров режимов процессов лазерной наплавких (2012)
Алєксєєва О. В. - Моніторинг та контроль над аерозольними радіоактивними викидами АЕС, Лисиченко Г. В., Забулонов Ю. Л., Буртняк В. М., Одукалець Л. А. (2012)
Кулик В. В. - Принципові положення нової технології дослідження природних і техногенних ґрунтів на основі комплексу радіоізотопного каротажу, Бондаренко М. С., Кетов А. Ю., Євстахевич З. М., Дейнеко С. І., Камілова О. В. (2012)
Канин В. А. - Аппаратно-програмный комплекс сейсмической томографии горного массива для своевременного выявления аномальных по напряженному состоянию зон при механизированной выемке угля, Глухов А. А., Омельченко А. А., Алехин Г. Н., Трофимов В. В., Шварцман Г. М., Федосова Н. С. (2012)
Шелягін В. Д. - Розробка обладнання та технології автоматизованого лазерного зварювання трубних компенсуючих елементів для авіакосмічної промисловості, Луценко В. І., Хаскін В. Ю., Лукашенко А. Г., Бернацький А. В., Сіора О. В., Шуба І. В. (2012)
Скрипкіна І. Я. - Виявлення позаклітинної ДНК та ген-специфічного метилування в плазмі крові пацієнтів з раком нирок та товстої кишки, Кондратов О. Г., Циба Л. О., Панасенко Г. В., Ніколаєнко О. В., Романенко А. М., Колесник О. О., Мордерер Д. Є., Некрасов К. A., Кашуба В. І., Возіанов С. О., Щепотін І. Б., Риндич А. В. (2012)
Ожерєдов С. П. - Впровадження високоефективної системи боротьби зі злаковими бур’янами на посівах зернових культур: скринінг фітотоксичності грамініцидів та їх композицій з іншими гербіцидіми, Співак С. І., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2012)
Моргун В. В. - Застосування глибоководних органо-мінеральних осадів Чорного моря у високоефективних технологіях живлення озимої пшениці, Шнюков Є. Ф., Швартау В. В., Ємельянов В. О., Михальська Л. М., Куковська Т. С. (2012)
Полумієнко С. К. - Про рівень розвитку інформаційного суспільства в Україні, Рибаков Л. О. (2012)
Рішення восьмої міжнародної конференції "Енергія з біомаси", 25–26 вересня 2012 р., Київ, Україна (2012)
Решение XVII Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики", Крым, Алушта, 10–15 сентября 2012 г. (2012)
Протокол заседания Рабочей группы по вопросам взаимодействия с ежгосударственным советом по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (2012)
Покажчик матеріалів, надрукованих в журналі "Наука та інновації" за 2012 рік (том 8) (2012)
Титул, содержание (2011)
Скрипник С. В. - Применение электрошлаковых технологий для получения полых заготовок сложной формы (обзор), Чернега Д. Ф. (2011)
Бирюков А. Б. - Анализ мероприятий по повышению эффективности тепловой работы рекуператоров нагревательных печей, Кравцов В. В., Косолюкин Д. А. (2011)
Григорьев С. М. - Особенности фазовых превращений в процессе восстановления окалины быстрорежущей стали, Петрищев А. С. (2011)
Жегур А. А. - Расчет рациональной величины галтели в Т-образном термическом узле отливки, Репях С. И. (2011)
Гопкало А. П. - Термические напряжения в роликах машин непрерывного литья заготовок при варьировании свойств металлов основы и наплавки, Цибанев Г. В., Клипачевский В. В. (2011)
Семыкин С. И. - Исследование особенностей влияния низковольтного потенциала на процессы рафинирования металла в кислородном конвертере, Кияшко Т. С., Семыкина Е. В. (2011)
Зайчук А. В. - Исследование мартеновских шлаков как перспективного сырья для производства керамических пигментов. Изучение гранулометрического и химического составов шлаков. Сообщение 1, Белый Я. И., Минакова Н. А., Шовкопляс Е. В., Пивоваров А. А., Пивоваров Ю. А. (2011)
Елькин А. В. - Использование 100 % технологического возврата при литье деталей газотурбинных двигателей, Наумик В. В., Зеленюк А. Н. (2011)
Бабаскин Ю. З. - Ресурсосберегающие технологии в производстве специальных сталей (на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 г.) (2011)
Титул, содержание (2011)
Бойченко Б. М. - Quo vadis, металлургия?, Охотский В. Б., Найдек В. Л. (2011)
Пиптюк В. П. - Влияние некоторых факторов на перемешивание расплава при его обработке на установке ковш-печь средней мощности, Поляков В. Ф., Самохвалов С. Е., Греков С. В., Дымченко Е. Н., Гнып Р. Р. (2011)
Костяков В. Н. - Опробование в промышленных условиях технологии легирования углеродистой стали ванадием из ванидиевого концентрата и расплава золы ТЭС, Сидак В. Б., Мацкул А. И., Левчук М. Т., Сушков А. Н. (2011)
Огинский И. К. - Условия, при которых вся контактная поверхность при прокатке может быть зоной прилипания (2011)
Могилатенко В. Г. - Розчинення феробору у потоці чавуну, Чайковський О. А., Хасан О. С., Литвинець Є. А., Ольшевський В. С. (2011)
Радченко К. С. - Оптимизация химического состава износостойких высоколегированных белых чугунов, Федоров Г. Е., Ямшинский М. М. (2011)
Ерофеев А. В. - Влияние природы модификаторов на базе РЗМ и ЩЗМ на неметаллические включения и физико-механические свойства стали 20Л, Лунев В. В. (2011)
Власюк І. А. - Вплив легувальних елементів на структуру і властивості зносостійких сталей, Могилатенко В. Г., Ямшинський М. М., Товкач А. М. (2011)
Верес І. А. - Комплексне дослідження впливу вуглецю та титану на технологічні властивості жаростійких хромоалюмінієвих сталей, Федоров Г. Є., Ямшинський М. М., Назаренко В. С., Соболюк О. В. (2011)
Посыпайко И. Ю. - Повышение износостойкости сменных деталей промышленных смесителей, Соценко О. В. (2011)
К 85-летию Е. И. Казанцева (2011)
Титул, содержание (2011)
Солоков С. С. - Влияние легирующих элементов на механические свойства и структуру сплавов на основе никеля, Самойлов Ю. В., Самойлов В. Е. (2011)
Сергієнко О. С. - Вплив гарячого ізостатичного пресування на структуру та механічні властивості жароміцних нікелевих сплавів, Бялік Г. А. (2011)
Куркострига И. А. - Влияние состава шихты на форму графита в сортопрокатных валках, Соценко О. В. (2011)
Куберский С. В. - Эффективность дугового глубинного восстановления полезных примесей вторичных материалов в металлические расплавы (2011)
Филипенко Е. В. - Разработка реологической модели уплотнения формовочной смеси, Карпенко В. М., Самарай В. П. (2011)
Репях С. И. - Линейное расширение керамических оболочковых форм (2011)
Дорошенко В. С. - Высыпание сухого песка из литейных форм без пылеобразования (2011)
Приходько И. В. - Электрогидроимпульсные технологии и оборудование для нужд литейного производства, Исабеков Р. Н. (2011)
Чибичик О. А. - Методология конструкторско-технологического проектирования и изготовления короткозамкнутого литого ротора для асинхронных электродвигателей, Мартыненко В. Ф., Акимов О. В., Шишко А. Е. (2011)
Жиглявский А. Ю. - Строительство электросталеплавильного комплекса для производства непрерывнолитой круглой заготовки в Днепропетровске, Величко Р. И., Шолков А. И. (2011)
Вишневский Б. Н. - Внутренние коммуникации энергоснабжения цехов металлургических предприятий, Чувакин В. А., Войтковский Г. П., Мищенко А. И. (2011)
Титул, содержание (2011)
Шаповалов В. И. - Газоармированные материалы (газары) — 30-летний путь проблем и прогресса. Сообщение 1. (2011)
Мельник С. Г. - Влияние состава жидких рафинировочных шлаков на эффективность внепечной десульфурации конвертерной стали (2011)
Курпас С. И. - Тепловые условия синтезирования шлаков на основе конечных сталеплавильных шлаков для внепечной обработки железоуглеродистых сплавов, Найдек В. Л. (2011)
Шинский О. И. - Определение технологических параметров процесса нанесения защитного корундового покрытия на элементы стальных трубопроводов, Бабич Н. В., Буровский Н. И. (2011)
Парахневич Е. Н. - Морфология сульфидных включений в металле электрошлаковой наплавки, Лунев В. В., Пирожкова В. П., Чеботарь Л. К., Бурова Н. М. (2011)
Кузьменко Н. Н. - Способы выплавки сплавов систем Ti-Si и Ti-Si-X, Кулак Л. Д., Левицкий Н. И., Мирошниченко В. И. (2011)
Соколов В. М. - Прямое использование биоотходов в качестве топлива в пирометаллургии, Жидков Е. А., Бабюк В. Д. (2011)
Травинчев А. А. - Внедрение технологии использования флюса на основе MgO-CaO в качестве модификатора шлака в сталеразливочных ковшах конвертерного цеха ОАО "Азовсталь", Вожол Н. А., Костыря И. Н., Аксельрод Л. М., Устинов В. А. (2011)
Помним. 90 лет со дня рождения В. А. Ефимова (2011)
Кравченко В. І. - Фінансові та економічні проблеми реалізації в Україні державної програми "доступне житло" (2013)
Гоблик В. В. - Особливості формування та удосконалення інвестиційного клімату транскордонних регіонів у контексті євроінтеграції (2013)
Коваленко А. Г. - Обліково-аналітичні принципи класифікації фінансових інвестицій (2013)
Рамський А. Ю. - Концептуальні підходи до формування інвестиційного потенціалу домогосподарств в історичній ретроспективі (2013)
Федоренко М. С. - Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні (2013)
Скриньковський Р. М. - Освітньо-фаховий потенціал персоналу в структурі факторів впливу на інвестиційну привабливість підприємства (2013)
Прушківський В. Г. - Наукові підходи до формування регіонального інноваційного кластеру, Бурма С. І., Колесников В. І. (2013)
Касьяненко В. О. - Оцінка фінансової складової інноваційного потенціалу національної економіки України (2013)
Дехтяренко Ю. Ф. - Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на основі застосування статистичного аналізу ринку землі при зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. (2013)
Вініченко І. І. - Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи апк, Маховський Д. В. (2013)
Павлова Г. Є. - Методи державного регулювання аграрного сектора економіки України (2013)
Скорнякова Ю. Б. - Аналіз наслідків запровадження авансових внесків з податку на прибуток (2013)
Приходько І. П. - Методи економіко-правового аналізу при виявленні фактів шахрайства в аудиті (2013)
Саженюк В. С. - Метод чисельного розв'язування одного класу економіко-математичних моделей (2013)
Дикий А. В. - Система распределения финансовых рисков в проектах государственно-частного партнерства (2013)
Демчук О. В. - Современные аспекты управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства Украины в тождественной экономической системе (2013)
Этибар Саатмирза оглы Мирзоев - Формирование внешнеэкономической политики государства на основе требований устойчивого развития и глобализации (2013)
Собкевич О. В. - Розвиток імпортозамінних виробництв у машинобудівній промисловості України як пріоритет промислової політики держави (2013)
Шабатура Т. С. - Проблеми нарощення економічного потенціалу машинобудівних підприємств (2013)
Безшкура А. Ю. - Інституціональний підхід до визначення змісту поняття "організація" (2013)
Ковалів О. І. - Ключ до державного успіху в національній коморі (2013)
Ванієва А. Р. - Концептуальні засади формування та використання ресурсного потенціалу у процесі господарського розвитку (2013)
Лук'янова О. Ю. - Застосування процесного підходу як елемента системи формування сталого розвитку будівельних підприємств (2013)
Шостак Л. В. - Оцінювання системи корпоративного управління за допомогою рейтингів, Павлова С. В. (2013)
Данилків Х. П. - Стратегічні орієнтири трансформації державної інноваційної політики в Україні (2013)
Зоценко О. К. - Роль професійних учасників на ринку акцій України (2013)
Бабенко О. В. - Особливості формування системи менеджменту на туристичних підприємствах корпоративного типу (2013)
Булавка Л. В. - Сучасні підходи щодо визначення та класифікації особистих селянських господарств населення в Україні (2013)
Прилуцька І. А. - Розвиток інноваційного підприємництва як чинник забезпечення конкурентоспроможності економіки України (2013)
Стрижак А. Ю. - Негативные последствия оппортунистического поведения в социально-экономическом пространстве (2013)
Ткаченко І. П. - Узагальнення досвіду розробки та використання системи антикризового менеджменту на підприємстві , Удовиченко О. Д., Миндря М. А. (2013)
Дмитренко Г. В. - Нормативно-правове регулювання діяльності фінансових установ (проблеми та шляхи вирішення) (2013)
Орлова Н. С. - Державне управління людським розвитком в контексті європейських соціальних стандартів, Верьовіна І. М. (2013)
Козубенко Л. Д. - Зарубіжний досвід здійснення товарної інноваційної політики та можливості його застосування в Україні (2013)
Павлюк К. С. - Фінансове забезпечення організацій громадянського суспільства: пропозиції та альтернативи для України (2013)
Косенчук С. І. - Інформаційне забезпечення механізмів державного податкового регулювання господарської діяльності (2013)
Федорук А. П. - Соціально-економічний та культурний розвиток київщини (перспектива, план дій, необхідність) (2013)
Яненкова І. Г. - Організаційні інновації в управлінні регіональним розвитком економіки (2013)
Фролова Т. О. - Стратегія проникнення тнк на зарубіжні ринки: національний та глобальний підходи (2013)
Боронос В. Г. - Досвід реалізації державної фінансової політики у частині розвитку соціально-економічних систем (2013)
Полєтаєв О. О. - Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку України (2013)
Мельничук Л. С. - Інвестиції в людський капітал: необхідність та перешкоди (2013)
Міцкевич Н. В. - Економіко-правові основи працевлаштування молоді в країнах єс, Міцкевич Д. І. (2013)
Ляховець О. О. - Витоки теорії модернізації та її місце в економічній науці (2013)
Дробязко С. І. - Фінансова звітність України: від національного п(с)бо до мсфз (2013)
Бондар О. А. - Методологічна платформа поняття "економічна система" (2013)
Малышенко К. А. - Подходы к построению системы событийного анализа (2013)
Олексенко Р. І. - Економіко-психологічна адаптація суспільства в пострадянські часи, Царькова О. В. (2013)
Кузьменко О. Б. - Теоретичні основи визначення ризиків у землекористуванні аграрних підприємств, Кузьменко Б. П. (2013)
Січко А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку заповідних територій і об'єктів (2013)
Фертікова Т. М. - Співвідношення економічних та екологічних принципів розвитку в окремих країнах світу (2013)
Комаренко І. С. - Аналіз і оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на конкурентоздатність зернопереробних підприємств харчової промисловості (2013)
Гончаренко О. В. - Інституційні обмеження інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2013)
Гринчук Ю. С. - Особливості складу та структури матеріально-технічних ресурсів аграрного виробництва (2013)
Головачова О. С. - Особливості застосування нетарифних інструментів регулювання зовнішньої торгівлі продукцією апк України (2013)
Булавка Л. В. - Зарубіжний досвід ведення особистих селянських господарств. можливість і доцільність застосування його в Україні (2013)
Мекшун П. В. - Позитивні риси та загрози транснаціоналізації економіки України (2013)
Стефанишина А. Б. - Особливості забезпечення фінансової стійкості вітчизняних банків в умовах глобалізації (2013)
Гой В. В. - Причини та види протиправних банкрутств в економіці України (2013)
Чумак О. В. - Проблема стабільності національної валюти України в сучасних умовах, Черномаз К. Г. (2013)
Шестаковська Т. Л. - Методичні підходи до оцінки розвитку системи загальної середньої освіти (2013)
Матушко А. Є. - Державні механізми стимулювання роботодавців до інвестицій у навчання персоналу (2013)
Грабчук О. М. - Кількісні параметри невизначеності бюджетних процесів в Україні, Валуйський І. А. (2013)
Норд Г. Л. - Особливості класифікації виробничих запасів підприємств-виробників будівельних виробів з пластмаси та металу, Бєлікова В. В. (2013)
Прокопчук С. І. - Обгрунтування підходу до прогнозування банкрутства та його імовірних причин, основаного на методі імітаційного моделювання та факторній моделі рентабельності інвестицій (на прикладі заводів збк України) (2013)
Рейтерович І. В. - Особливості формування соціально відповідального бізнесу в Україні, Пухкал О. Г. (2013)
Селютіна Н. Ф. - Інформованість населення про діяльність місцевої влади як чинник ефективної взаємодії влади та населення (2013)
Сельський А. А. - Передумови організації стратегічної діяльності у державному управлінні (2013)
Радиш Я. Ф. - Сучасний статус медичної сестри у сфері охорони психічного здоров'я: вступ до проблеми (за матеріалами літературних джерел) , Кузьмінський П. Й. (2013)
Пак С. Я. - Державне управління розвитком інформаційних технологій галузі охорони здоров'я на регіональному та місцевому рівнях в Україні (2013)
Ковальська Н. М. - Науковий здобуток сучасних дослідників у контексті державного управління системою підготовки фахівців в Україні (2013)
Філіппова В. Д. - Законодавство як чинник державної політики в галузі освіти України: нормативно-правовий аспект (2013)
Новаченко Т. В. - Концепт довіри як основа легітимності державної влади (2013)
Ковалевська О. П. - Інструменти реалізації житлової політики (2013)
Оленковська Л. П. - Шляхи становлення міжсекторного партнерства на місцевому рівні в Україні (2013)
Кохан А. І. - Врахування суспільної думки — ефективний механізм забезпечення суспільної підтримки (2013)
Погрібний І. Я. - Особливості застосування зовнішнього та внутрішнього аудиту при створенні вертикально-інтегрованих системно-орієнтованих структур (2013)
Федоренко І. А. - Развитие теплоэнергетических рынков регионов в условиях конкурентной среды (2013)
Самілик Т. М. - Кадрове забезпечення інноваційного розвитку: стан та пріоритети (2013)
Ларіна Р. Р. - Особливості кореляції процесного менеджменту і управління ризиками в діяльності суб'єктів господарювання, Лук'янова О. Ю. (2013)
Павлова Г. Є. - Державна підтримка як складова системи державного регулювання аграрного сектора економіки (2013)
Польова О. Л. - Економічна ефективність виробництва яловичини на інноваційній основі при реконструкції телятника (2013)
Петровська С. А. - Формування системи показників для оцінки інвестиційної привабливості регіону з урахуванням екологічної складової (2013)
Лук'янов В. С. - Глобальна трансформація і міждержавне фінансове регулювання (2013)
Дубас А. О. - Механізм інвестування підприємств житлово-комунального господарства, Новікова Л. А. (2013)
Пустова І. В. - Методи управління витратами в сучасних умовах: ефективність застосування, переваги та недоліки (2013)
Довгунь О. С. - Інформаційне забезпечення як інструмент покращення співпраці підприємств та інвесторів (2013)
Боженко А. С. - Нагляд за перестраховою діяльністю як протидія потенційним ризикам на основі мережевого планування (2013)
Замасло О. Т. - Аналіз ефективності методики прогнозування податку на додану вартість в Україні, Оксенюк О. І. (2013)
Гєллєр Є. Б. - Бюджетна політика як функціональний елемент формування бюджету підприємства (2013)
Гасумова Айсел Тофиг гызы - Социально-экономические аспекты функционального значения детских учреждений в современный период (2013)
Ткаченко І. П. - Основні тенденції формування та використання фінансових ресурсів підприємств дніпропетровської області, Дорохова О. С., Сокол З. М., Біленко А. В. (2013)
Сендерович А. Й. - Вплив зовнішніх запозичень на ввп України (2013)
Богдан Н. И. - Человеческий капитал: особенности, подходы и методы оценки (2013)
Сімакова Т. Г. - Сек'юритизація іпотечних активів: теорія та практика використання в Україні (2013)
Вертелєва О. О. - Оцінка конкурентних позицій України на основі міжнародних рейтингових методик (2013)
Циц С. В. - Громадська рада — ключовий суб'єкт діалогу громадськості з органами державної влади (2013)
Андріяш В. І. - Сучасні національні держави в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Євтушенко О. Н. - Психологічна компетентність керівника органу державної влади (2013)
Гур'єв С. О. - Нормативно-правове регулювання функціонування територіальних служб медицини катастроф на першому етапі реформування системи медичного захисту, Близнюк М. Д., Волянський П. Б., Рощін Г. Г., Михайловський М. М., Терент'єва А. В. (2013)
Сельський А. А. - Стратегічне управління в управлінській діяльності (2013)
Ковалевська О. П. - Підходи до оцінки реалізації житлової політики (2013)
Новаченко Т. В. - Осмислення феномену влади в контексті засобів її застосування (2013)
Нелезенко Н. П. - Проблеми створення прозорих організаційно-правових механізмів протидії корупції та участі в контролі громадянського суспільства (2013)
Фролова А. В. - Ідентифікація рівнів управління забезпеченням екологічної безпеки України (2013)
Орленко Я. Ю. - Особливості категорії "продовольча безпека": теоретичні засади (2013)
Кохан А. І. - Суспільна підтримка влади — основа нової управлінської філософії (2013)
Сидорчук Т. В. - Методологія науки про державне управління в контексті розвитку сучасної науки (2013)
Погрібний І. Я. - Особливості ведення бухгалтерського обліку і проведення оцінки основних засобів підприємств при створенні вертикально-інтегрованої системно-орієнтованої структури (2013)
Шевченко Н. О. - Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектора регіонів України, Сичова М. О. (2013)
Янченко З. Б. - Регіональний аспект інвестиційного забезпечення аграрної сфери на прикладі житомирської області (2013)
Сахневич Л. В. - Формування оптимальної для України стратегії забезпеченням енергоефек-тивності функціонування агропромислових підприємств (2013)
Кифяк В. І. - Інституційний механізм налагодження суб'єктної взаємодії аграрного сектора (2013)
Мірошниченко Т. Є. - Міграційні процеси України з урахуванням модернізаційних тенденцій як особливість взаємодії соціуму (2013)
Герасименко О. М. - Еволюція світового ризик-менеджменту (2013)
Ільяшенко В. А. - Щодо фінансової політики як складової системи державного регулювання економіки України (2013)
Чайковська В. П. - Оцінка забезпечення фінансової надійності страхових організацій в Україні (2013)
Ортіна Г. В. - Модернізація реального сектора економіки як стратегічний напрям промислової політики держави (2013)
Біляк Ю. В. - Причини зростання масштабів рейдерських захоплень в Україні: причини виникнення, типи і види рейдерських схем (2013)
Узунов Ф. В. - Інформаційне забезпечення технологій управління корпоративними підприємствами України (2013)
Степова С. В. - Моделювання стратегічного розвитку підприємств житлово-комунального господарства України, Суприган В. А. (2013)
Лаврененко В. В. - Сутність та складові клієнт-орієнтованого управління підприємством, Аніськіна І. В. (2013)
Тульчинська С. О. - Фінансування державних наукових установ в Україні, Свистун І. І. (2013)
Феофанов Л. К. - Методичні підходи з організації обліку та аудиту кредиторської заборгованості на підприємстві, Денисов Д. В. (2013)
Дзьоба В. Б. - Методи та критерії в системі контролінгу (2013)
Мойсей В. І. - Оцінка економічних ефектів міжнародної трудової міграції на прикладі України (2013)
Хитрова О. А. - Особливості конкуренції в епоху глобалізації економічних відносин (2013)
Пердейчук В. М. - Інформаційне забезпечення інвестиційного ринку на сучасному етапі розвитку України (2013)
Бабаева Айнур Наби гызы - Отраслевая структура промышленности азербайджана в спектре национальных экономических интересов (2013)
Букало С. С. - Формування системи показників сталого розвитку міста в умовах обмеженості інформації (2013)
Кучеренко К. В. - Сучасні підходи до організації процесу формування міжнародного туристичного бренду країни (2013)
Дерун Т. М. - Алгоритм дослідження державної політики розвитку малих міст (2013)
Пивоваров К. В. - Підходи до удосконалення системи державного контролю (2013)
Бортнікова О. Г. - Соціологічна уява як складова функціонування інституту державної служби (2013)
Корчміт О. Ю. - Удосконалення системи соціальної підтримки населення для забезпечення тарифної реформи у сфері комунальних послуг (2013)
Сімак С. В. - Визначення доцільності взаємодії державного та приватного секторів у системі державного управління (2013)
Самойленко Л. Я. - Впровадження європейських стандартів у вітчизняну практику державного управління (2013)
Кульчій І. О. - Аналіз системи соціального обслуговування населення України та перспективи її удосконалення, Пісня О. В. (2013)
Сельський А. А. - Роль управлінського персоналу в організації стратегічної діяльності в державному управлінні (2013)
Орленко Я. Ю. - Особливості формування та реалізації продовольчої безпеки на регіональному рівні (2013)
Корнєєв В. В. - Страхування і недержавне пенсійне забезпечення як ресурсокумулятивні сегменти вітчизняного фінансового ринку (2013)
Приходько В. П. - Роль економічної безпеки у запобіганні кризовим явищам в економічній системі України (2013)
Щекович О. С. - Головні фактори та парадигми сталого розвитку просторових соціально-економічних утворень, Хорольський В. П. (2013)
Сафонов Ю. М. - Інформаційний моніторинг фінансових ринків на державному рівні (2013)
Афанасьєв Є. В. - Формування теоретичних передумов щодо апаратної реалізації досліджень інноваційних процесів національного господарства, Нусінов В. Я. (2013)
Покатаєва О. В. - Вплив споживчого попиту на розвиток інноваційних форм торговельно-економічних відносин в Україні, Трохимець О. І. (2013)
Катигробова О. В. - Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку (2013)
Сафронов С. О. - Порівняльний аналіз критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів, Караван Н. А. (2013)
Рябенко А. Е. - Исследование проблемы нахождения оптимальной структуры инвестирования денежных средств в банковские металлы (2013)
Біляк Ю. В. - Стратегія превентивного захисту корпорації проти рейдерської атаки (2013)
Юрик Я. І. - Механізм формування та реалізації державної кадрової політики, Жук І. Л. (2013)
Крючко Л. С. - Сучасний стан та тенденції розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні (2013)
Данилюк О. О. - Інновації як фактори підвищення результативності діяльності підприємств апк (2013)
Макеєнко А. Г. - Інноваційна діяльність як один із факторів впливу на прибуток суб'єктів господарювання в Україні (2013)
Редько К. Ю. - Сутність та зміст організації управління спеціальними економічними зонами в Україні (2013)
Медвідь І. Б. - Удосконалення обліку ліцензій на право здійснення торгівельної діяльності, Савчук Т. В., Негрич І. М. (2013)
Зубко К. Ю. - Екологічний моніторинг як засіб запобігання та усунення негативного впливу будівельної індустрії (2013)
Кучеренко К. В. - Економічна цінність міжнародного туристичного бренду країни (2013)
Поліщук І. І. - Надання універсальних послуг оператором поштового зв'язку: порівняльний аналіз вітчизняного та закордонного досвіду, Паніна І. В. (2013)
Семенова Н. В. - Аналіз впливу прямого іноземного інвестування на соціально-економічний розвиток миколаївської області (2013)
Пивоваров К. В. - Особливості фінансового контролю як функції державного управління (2013)
Андріяш В. І. - Національні інтереси України в умовах глобалізації: етнічний аспект (2013)
Карташов Є. Г. - Аналіз розвитку регіональних еколого-економічних систем (2013)
Радиш Я. Ф. - Міжнародне гуманітарне право як джерело права у збройних силах України , Клименко О. В. (2013)
Сімак С. В. - Реалізація взаємодії державного та приватного секторів у системі державного управління розвитком інфраструктурної сфери (2013)
Ковалевська О. П. - Формування територіального ринку житла (2013)
Т. Б. Жураковський де Сас - Питання ефективності механізмів державного управління (2013)
Васюк Н. О. - Конвенція про захист прав людини і основних свобод як обов'язковий міжнародний договір про систему наднаціонального контролю за дотриманням прав людини, Рожкова М. Г. (2013)
Шевцов О. М. - Загальна характеристика інтегрованої архітектури електронних комунікацій органів державної влади (2013)
Сельський А. А. - Засади запровадження і використання стратегічного управління (2013)
Скибун О. Ж. - Аналіз законодавчих актів, регламентуючих діяльність в сфері телекомунікацій країн, що входять до регіональної співдружності в галузі зв'язку (2013)
Волянський П. Б. - Методологічні підходи до управління ризиками в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
Сафонов Ю. М. - Система міжрегіональних потоків фінансових ресурсів депозитно-кредитного ринку (2013)
Приходько В. П. - Система загроз національним економічним інтересам України (2013)
Радіонов Ю. Д. - Прозорість бюджетної системи — гарантія її ефективності (2013)
Алейнікова О. В. - Особливості використання режимів таргетування в сучасних умовах розвитку грошово-кредитної політики (2013)
Кравчук І. С. - Особливості емісії банками покритих облігацій, Юхимчук В. Д. (2013)
Васільєва Л. М. - Поняття та основні передумови раціональної організації обліку, Чепець О. Г. (2013)
Короткова О. В. - Особливості розроблення та презентації бізнес-планів (2013)
Міненко М. А. - Національні аграрно-промислові об'єднання німеччини (2013)
Янченко З. Б. - Оцінка людського капіталу як складової інноваційного потенціалу підприємств (2013)
Ортіна Г. В. - Напрями реалізації цільової стратегії промислово-інноваційної політики (2013)
Каленська Т. В. - Припинення діяльності стратегічних альянсів тнк у високотехнологічних галузях (2013)
Драган І. В. - Формування стратегічної моделі державного регулювання природокористування в ринкових умовах господарювання в рамках просторового соціально-економічного розвитку (2013)
Дьолог Т. І. - Управління ефективністю діяльності сільськогосподарських підприємств України (2013)
Кузоваткін В. О. - Методологічний підхід до прогнозування величини попиту на інформаційно-консультативні послуги в аграрному секторі економіки України (2013)
Пшенична Т. М. - Кластерний аналіз молокопереробної галузі України в розрізі маркетингового забезпечення якості продукції (2013)
Мамедов Э. Я. - Проблемы организации стратегического маркетинга на потребительском рынке в условиях современной экономики (2013)
Алиева Э. И. - Сущность социального капитала и его значение в развитии экономики (2013)
Редько О. В. - Енергозбереження — ефективний шлях до зниження витрат виробництва (2013)
Туболець К. Г. - Теоретичні засади формування механізму управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств на продовольчому ринку (2013)
Тарасов К. В. - Реформування методів нарахування податкової амортизації з метою відтворення основного капіталу (2013)
Моренко О. В. - К вопросу об определении состава привлеченных ресурсов банков второго уровня (2013)
Пильнов Д. О. - Моделювання контролю суднових запасів у системі бюджетування (2013)
Пухкал О. Г. - Основні проблеми здійснення ефективного громадського контролю органів державної влади в Україні, Новіков О. О. (2013)
Любчук О. К. - Функціонування ефективної управлінської команди як форми вдосконалення взаємодії влади з громадськістю (2013)
Шарий Г. І. - Стан та перспективи земельної реформи в Україні (2013)
Сіцінська М. В. - Елементи громадського контролю в системі демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Стратегічні напрями формування нової державної кадрової політики сектора безпеки і оборони України (2013)
Ковалевська О. П. - Напрями забезпечення соціальним житлом пільгових категорій населення (2013)
Узунов Ф. В. - Зарубіжний досвід формування та розвитку державно-приватного партнерства (2013)
Волянський П. Б. - Концепція державного управління медичним захистом у зоні надзвичайних ситуацій (2013)
Жилка К. І. - Стан здоров'я дітей України як результат державного управління в системі охорони здоров'я (2013)
Богер О. В. - Податкове регулювання інноваційної діяльності: порівняльний аналіз (2013)
Романець О. А. - Методичні підходи до розробки моделі державної підтримки аграрної сфери (2013)
Білецький В. О. - Оперативно-розшукова діяльність як наукова категорія та вид діяльності правоохоронних органів (2013)
Костицький М. В. - Застосування судово-психологічної експертизи афекту та інших емоційних станів у адміністративному процесі (2014)
Луцький І. М. - Правовий та релігійний підхід до поняття людської гідності (2014)
Луцький А. І. - Позитивіська інтерпретація правової ідеології та межі її застосування в сучасній Україні (2014)
Луцький М. І. - Правовий аспект акту злуки УНР та ЗУНР (2014)
Галиев Ф. Х. - Социальные нормы современности и синкретизм правовой культуры (2014)
Ілин Л. М. - Законодавчі ініціативи українського сеймового представництва під час третьої каденції Галицького крайового сейму (1870-1876 рр. ) (2014)
Федик Л. Б. - Етнорелігійні відносини в державно-правовому розвитку Давньоруської держави (2014)
Шаган О. В. - Система принципів нормотворчості (2014)
Дутка Х. І. - Сучасні тенденції розвитку юстиції: аналіз законодавства (2014)
Януш М. В. - Критерії справедливості в умовах сучасного державобудівництва (2014)
Ілин Н. І. - Інформаційні фактори впливу на формування правової психології населення (2014)
Коломоєць О. В. - Методологічні аспекти теорії функцій сучасної держави як складові державознавства (2014)
Грицкевич С. Г. - Причини існування рабської праці за умов глобалізації (2014)
Черепій П. М. - Філософсько-правові концепції пояснення і виправдання покарання (2014)
Редько А. Г. - Нормативно-правові засади добору керівних кадрів до складу адміністративної еліти західних областей УРСР у 50-70-х рр. XX ст (2014)
Левицький О. О. - Філософсько-правові ідеї рівності та справедливості у процесі правотворення (2014)
Книш В. В. - Порівняльно-правовий аналіз конституційних механізмів захисту прав людини в Україні та Польщі (2014)
Волковецька С. В. - Тенденції розвитку конституційного процесу в Україні (2014)
Калиновський Б. В. - Сучасні підходи удосконалення конституційно-правового статусу органів місцевої публічної влади (2014)
Бойчук І. В. - Правова регламентація функціонування засобів масової інформації в Україні (2014)
Стопченко М. І. - Конституційні повноваження голови Верховної Ради України та спікерів парламентів зарубіжних країн (2014)
Длугош О. І. - Недійсність правочину, який вчинений у результаті зловмисної домовленості однієї сторони з іншою стороною (2014)
Білоцький О. В. - Розмежування речових та зобов’язальних прав користування чужим житлом (2014)
Томин О. О. - Договір про умови ведення мисливського господарства: публічно-правовий аспект (2014)
Ковальов С. І. - Судовий та відомчий контроль і його значення на етапі закриття кримінального провадження (2014)
Гуцуляк М. М. - Нормативно-правові підстави та практика застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким, Бабан Л. В. (2014)
Шведова Г. Л. - Кримінально-правові засади протидії корупції в Україні (2014)
Оперук В. І. - Основні способи вчинення крадіжок вантажів з рухомого складу залізничного транспорту (2014)
Ведмідський О. В. - Соціально-демографічні ознаки особи, яка вчиняє втечу з виправних колоній (2014)
Некрасов О. О. - Суспільна небезпека втечі з місця позбавлення волі або з-під варти (2014)
Щурик М. В. - Постіндустріальні засади відтворення природних ресурсів: чи змінюється при цьому роль держави? (2014)
Дзьоба О. Г. - Теоретико-методологічні засади формування механізму управління інноваційним розвитком системи газозабезпечення (2014)
Курмаев П. Ю. - Основні елементи державної політики рестрикції тіньових економічних відносин в Україні (2014)
Перович Д. М. - Роль людського фактору в розвитку економіки України та покращання демографічного становища країни (2014)
Легкий В. І. - Теоретико-методологічні основи розробки концепції поліпшення зайнятості регіону (2014)
Криховецький І. З. - Методичні засади маркетингових досліджень у сфері туризму (2014)
Луцька Н. І. - Теоретичні аспекти реалізації єврорегіональної зовнішньоекономічної діяльності у рамках Карпатського Єврорегіону (2014)
Тимоць М. В. - Вплив нових форм фінансової звітності на оцінку фінансового стану підприємств (2014)
Коцан О. П. - Порядок удосконалення облікового відображення розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (2014)
Цюцяк І. Л. - Аналіз наукових підходів до трактування категорії "власний капітал" (2014)
Рижий І. Б. - Особливості планування рекламних кампаній (2014)
Мазур І. М. - Рідке біопаливо як основа енергонезалежності та енергетичної безпеки національної економіки (2014)
П’ятничук І. Д. - Категоріальний апарат та інструментарій системи бюджетування (2014)
Дмитришин М. В. - Моделі джерел фінансування вищих навчальних закладів різних країн світу (2014)
Касіянчук В. Д. - Економічна ефективність вирощування та переробки чорноплідної горобини, Івашків Т. С. (2014)
Андрусів У. Я. - Інноваційний розвиток підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів як важлива складова забезпечення трансформаційних процесів в умовах глобалізації (2014)
Пендзей Л. П. - Сучасний стан, проблеми та перспективи формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2014)
Токарська А. С. - Методологічно-світоглядні джерела європейського та українського права: еллінська філософія права (2014)
Кельман М. С. - Нове дослідження у сфері правової глобалізації (2014)
Приходько В. П. - Механізм державного регулювання та управління економічною безпекою (2013)
Папаіка О. О. - Особливості оцінки ефективності формування ресурсного потенціалу банківської установи, Панасенко Г. О. (2013)
Ляшенко О. І. - Модель економічного зростання солоу-свена з екзогенним капіталоінтенсивним технологічним прогресом (2013)
Петренко О. І. - Ринок державних цінних паперів: закономірності, проблеми та перспективи (2013)
Ортіна Г. В. - Формування та реалізація цільової стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку реального сектора економіки (2013)
Ткач С. М. - Удосконалення управління ризиками інвестиційної діяльності у регіоні (на прикладі львівської області) (2013)
Близнюк В. В. - Вплив кризових явищ у національній економіці на модернізаційний потенціал України, Юрик Я. І. (2013)
Ведмідь Н. І. - Сервісно-орієнтоване сегментування: методичні та практичні аспекти (2013)
Дьолог Т. І. - Стратегічний аналіз середовища підприємства (2013)
Крючко Л. С. - Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства (2013)
Бондаренко О. О. - Причини та соціально-економічні наслідки банкрутства підприємств , Субботіна Н. С. (2013)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні підходи формування системи кредитування сільськогосподарських підприємств як джерела фінансування розвитку матеріально-технічної бази, Рудич О. О. (2013)
Олійник Т. І. - Систематизація управлінських рішень процесу відтворення основних засобів аграрних підприємств (2013)
Павлова Г. Є. - Об'єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектора економіки (2013)
Полторак А. С. - Класифікація оборотних активів підприємств апк: сучасні науково-методологічні підходи (2013)
Рогач О. І. - Оподаткування доходів тнк у контексті розвитку транскордонної податкової конкуренції, Кучерова І. М. (2013)
Харевич А. С. - Оцінка кредитного потенціалу банківської системи України в умовах доларизації (2013)
Заремба В. П. - Інтегрована система організаційних механізмів маркетингового управління діяльністю підприємств (2013)
Федан Я. І. - Готовність знз на периферії львівщини до впровадження інклюзивного навчання (2013)
Бошота Н. В. - Інноваційна діяльність в Україні та напрями її розвитку (2013)
Кравченко М. В. - Проблеми управління показниками дефіциту державного бюджету України в умовах нестабільних темпів розвитку економіки (2013)
Мельник О. В. - Обгрунтування стратегії розвитку річкових портів (2013)
Гасанов Анар Джаваншир оглы - Розничный товарооборот и технологии управления продажами в азербайджане (2013)
Вусал Рзаев - Проблемы входа выпускников вузов на рынок труда (2013)
Мирзабекова Жаля - Совершенствование использования человеческого фактора в процессе управления производством в условиях глобализации (2013)
Дєгтяр О. А. - Правовий механізм забезпечення доступу до інформації в умовах громадянського суспільства (2013)
Пухкал О. Г. - Інституційно-правове забезпечення функціонування громадського контролю в Україні, Новіков О. О. (2013)
Гасюк І. Л. - Фактори впливу на розвиток фізичної культури і спорту на прикладі хмельницької області (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Особливості сучасної кадрової політики сектора безпеки і оборони України (2013)
Узунов Ф. В. - Роль державно-приватного партнерства у побудові соціально орієнтованої економіки України (2013)
Фаталов В. В. - Стратегічні чинники державної інвестиційної політики України (2013)
Задоя А. О. - Рецезія на монографію "Економічний розвиток національного господарства України: особливості та моделі в умовах постіндустріального суспільства" (автор — Пирог О. В.) (2013)
Приходько В. П. - Інвестиційна безпека як важливий чинник подолання фінансово-економічної кризи (2013)
Князь С. В. - Оцінювання факторів, які впливають на розвиток експортного потенціалу суб'єктів еколого-інвестиційних проектів, Байдала Н. М., Мирощенко Н. Ю. (2013)
Гулей А. І. - Сутність і економічна природа інвестицій та інвестиційного процесу (2013)
Сафонов Ю. М. - Про механізми залучення та джерела фінансування інвестицій у будівництво житла в Україні , Євтєєва В. Г. (2013)
Папп В. В. - Інноваційна інфраструктура підтримки малого підприємництва в Україні: стан, тенденції та перспективи, Бошота Н. В. (2013)
Павлов К. В. - Патоинституты, патоинституционализм и модернизация российской экономики (2013)
Рогач А. И. - Сущность экономической категории "система международного производства транснациональных корпораций", Азар Джалилов (2013)
Шамборовський Г. О. - Розвиток кейнсіанства та відродження лібералізму в xx ст. (2013)
Пирог О. В. - Факторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства (2013)
Худолей В. Ю. - Формування енергетичного паспорту регіонального промислового комплексу України (2013)
Кушнір Т. М. - Кредитна кооперація в суспільно-економічному житті західної України на рубежі хіх—хх століть (2013)
Яровенко Г. М. - Розробка системи інформаційного самообслуговування для викладачів вищого навчального закладу (2013)
Ришняк Н. М. - Шляхи досягнення інтенсивного відтворення на базі вдосконалення організації оплати праці (2013)
Селіверстова Л. С. - Фінансовий механізм у системі корпоративного управління (2013)
Гусейнова Ламия Маваддин кызы - Налоговая система азербайджана: от проблем — к решениям (2013)
Шевченко-Перепьолкіна Р. І. - Фінансові аспекти взаємодії банківських установ і малого бізнесу: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Луцька Т. В. - Диверсифікація: особливості розвитку підприємств , Кушнір Р. В. (2013)
Лихитченко Д. О. - Форми і фактори просторової організації регіонального господарства (2013)
Мельникова Л. О. - Міжнародний досвід середньострокового планування бюджетних надходжень від прибутку підприємств (2013)
Терещенко О. Ю. - Специфіка інформатизації суб'єктів регіонального управління (2013)
Константинова О. О. - Глобальна фінансова нестабільність: варіативність підходів до трактування (2013)
Скоцик В. Є. - Розвиток матеріально-технічної бази — основа підвищення виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Заіка А. М. - Інфраструктура фінансового забезпечення домогосподарств (2013)
Трегубенко Г. П. - Вплив теплоенергетичних установок на реалізацію правової охорони атмосферного повітря в Україні, Єфіменко О. І. (2013)
Дмитренко Г. В. - Основні зміни законодавчих ініціатив у сфері регулювання фінансових послуг (2013)
Узунов В. В. - Основи формування механізму державного управління розвитком інноваційно-відтворювального потенціалу регіонів (2013)
Гасюк І. Л. - Оцінка розвитку фізичної культури і спорту в системі оцінки соціальної безпеки України (2013)
Мажак І. М. - Деякі аспекти державного управління у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями (2013)
Нездоймінов С. Г. - Інституційні чинники соціально- економічного зростання регіональної сфери туризму, Пєклун О. С. (2013)
Гурбик Ю. Ю. - Аналіз сучасного стану розвитку рекреаційно-туристичної сфери України в контексті державного регулювання (2013)
Узунов Ф. В. - Покращення розвитку державно-приватного партнерства в галузях інфраструктури України (2013)
Зотова Т. Г. - Питання удосконалення структури апарату верховної ради України у контексті світового досвіду (2013)
Вилгін Є. А. - Основні принципи формування державної інноваційної політики (2013)
Черба В. М. - Використання європейських підходів до реалізації економічних механізмів державного управління сферою культури (2013)
Гаврилюк В. І. - Модель впливу тягового струму yа тональні рейкові кола (2011)
Гончаров Ю. П. - Базовый преобразователь для системы распределенного питания контактной сети постоянного тока от продольной линии переменного тока повышенной частоты, Замаруев В. В., Ивахно В. В., Кривошеев С. Ю., Лобко А. В., Сыченко В. Г. (2011)
Журавлев А. Ю. - O методе расчета рельсовых цепей с нелинейными ферромагнетиками в условиях влияния помехи тягового тока (2011)
Михаліченко П. Є. - Гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами різних типів (2011)
Сердюк Т. Н. - Исследование влияния гармоник тягового тока электровоза на работу рельсовых цепей (2011)
Щека В. І. - Дослідження магнітного впливу контактної мережі на рейкові кола, Гаврилюк В. І. (2011)
Ящук К. І. - Вплив великих тягових струмів на роботу пристроїв залізничної автоматики, Лебедєв О. Ю. (2011)
Serdyuk T. N. - Mathematic model of traction net for the investigation of propagation of harmonics in rail lines, Gavrilyuk V. I. (2011)
Shvets A. V. - Tomography technique for global lightning imaging from ambient elf electromagnetic noise, Serdyuk T. N. (2011)
Бондар О. І. - Розробка малогабаритних енергоощадних реакторів для тягових підстанцій електрифікованих залізниць, Бондар І. Л., Петров А. В., Саблін О. І. (2011)
Бондаренко Б. М. - Методика автоматизованого діагностування контактної системи реле, Разгонов А. П., Профатилов В. І. (2011)
Бочков К. А. - Методы и средства доказательства функциональной безопасности микроэлектронных систем железнодорожной автоматики, Харлап С. Н., Шевченко Д. Н. (2011)
Буряк С. Ю. - Представлення математичної моделі стрілочного двигуна послідовного збудження в просторі станів, Маловічко В. В., Рибалка Р. В. (2011)
Гончаров К. В. - Cинтез цифрового путевого приемника тональных hельсовых цепей (2011)
Дунаев Д. В. - Математическое моделирование тональных рельсовых цепей в нормальном и шунтовом режимах (2011)
Дуб В. Ю. - Діагностування пристроїв залізничної автоматики з використанням штучних нейронних мереж (2011)
Бочков К. А. - Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов МПЦ "IПУТЬ", Харлап С. Н., Логвиненко А. В. (2011)
Каменєв О. Ю. - Особливості застосування експериментальних методів доказу безпечності систем мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів (2011)
Лагута В. В. - Выделение существенных признаков при акустической диагностике электромагнитных реле в системах железнодорожной автоматики, Кизяков В. Я. (2011)
Романцев І. О. - Метод визначення параметрів кабельної лінії живильного кінця рейкового кола тональної частоти (2011)
Сердюк С. М. - Техногенна небезпека територій та акваторій України: можливість виникнення масштабної екологічної катастрофи (2011)
Тимошкин А. И. - Контролепригодная схема двоичного умножителя для банка данных САПР СБИС (2011)
Шевченко Д. Н. - Анализ динамического дерева отказов (2011)
Mlynczak J. - Рoint machines with high speed switch points, Mikulski J. (2011)
Аннотації (2011)
Муха А. М. - Електромагнітна сумісність тягового перетворювача електровозу з колами залізничної автоматики (2012)
Афанасов А. М. - Исследование электрических машин подвижного состава магистрального и промышленного транспорта в условиях тепловых нагрузок (2012)
Дубинець Л. В. - Захист двигуна компресора електропоїзда ЕР2, Краснов Р. В., Устименко Д. В. (2012)
Романцев И. О. - Генератор манипулированных импульсов тональной рельсовой цепи, Гаврилюк В. И. (2012)
Романцев І. О. - Введення потокових даних ПК при вимірі сигналів тонального рейкового кола (2012)
Маловічко В. В. - Вибір об’єктів діагностування та контролю електричної централізації з урахуванням впливу відмов на рух поїздів, Рибалка Р. В., Маловічко Н. В., Мелешко В. В. (2012)
Сердюк Т. Н. - Автоматизированное измерение параметров рельсовых цепей (2012)
Профатилов В. І. - Автоматизація вимірювання контактного тиску в реле залізничної автоматики типу НМШ та РЭЛ (2012)
Куриленко О. Я. - Експериментальне дослідження аварійних реле залізничної автоматики (2012)
Бондаренко Б. М. - Автоматизированный комплекс диагностики реле железнодорожной автоматики (2012)
Сердюк Т. М. - Впровадження сигнальних тороїдальних трансформаторів СТ-4.ТА, Євдокименко А. Л. (2012)
Муха А. М. - Аналіз промислових показників статичних перетворювачів тягового електроприводу (2012)
Валько А. Н. - Перспективы гражданской авиации Украины в условиях либерализации рынка авиационных перевозок, Яновский П. А. (2012)
Беляев Н. Н. - Снижение техногенной нагрузки на водоем при сбросе сточных вод за счет повышения эфффективности работы отстойников, Долина Л. Ф., Козачина В. А. (2012)
Анотації (2012)
Горпинич О. В. - Вплив високочастотних складових на конденсатори ланки постійного струму частотного перетворювача серії SINAMICS S120 фірми Siemens, Сердюк Т. М. (2012)
Афанасов А. М. - Аппроксимация магнитных характеристик тяговых двигателей электроподвижного состава (2012)
Бондаренко Ю. С. - Дослідження електромагнітної сумісності тягових статичних перетворювачів електрорухомого складу з системами електрифікованих залізниць (2012)
Муха А. М. - Дослідження роботи асинхронних тягових двигунів при живленні від контактної мережі постійного струму (2012)
Романцев И. О. - Контроль схода изолирующих стыков в тональных рельсовых цепях, Гаврилюк В. И. (2012)
Тіганов О. С. - Відеоконтроль зайнятості небезпечної зони залізничного переїзду, Рибалка Р. В., Маловічко В. В., Кізяков В. Я. (2012)
Кусайко А. І. - Дослідження показників надійності та функційної безпеки мікропроцесорних систем ЕЦ (2012)
Безнарытный А. М. - Разработка модели числовой кодовой автоблокировки в виде функционального графа (2012)
Куриленко О. Я. - Робота аварійних реле в умовах живлення неякісною електричною енергією (2012)
Капица М. И. - Моделирование функционирования локомотивного парка как сложной системы, Лагута В. В. (2012)
Іванов О. В. - Нові методи дослідження проблем безпеки на залізничному транспорті (2012)
Волковская А. Г. - Анализ диспропорции в безопасном транспортном обеспечении экономических районов Украины на примере отраслевой специализации, Яновский П. А. (2012)
Беляев Н. Н. - Моделирование оседания кислотного дождя, как последствие чрезвычайной ситуации в хранилище с твердым ракетным топливом, Гунько Е. Ю., Берлов А. В. (2012)
Горб А. С. - Розрахунки режиму ультрафіолетової радіації сонця на Дніпропетровщині (2012)
Анотації (2012)
Гончаров К. В. - Усовершенствование методов обнаружения и различения сигналов автоматической локомотивной сигнализации (2013)
Лебедев А. Ю. - Использование частотных методов для оценки динамики изменения параметров обмоток электрических машин (2013)
Бут А. С. - Применение оптоволоконных линий и систем на железных дорогах Украины, Сердюк Т. Н. (2013)
Бондаренко Б. М. - Акустичний контроль електромагнітних приладів забезпечення безпеки руху залізничного транспорту (2013)
Бондар О. І. - Підвищення безпеки розподільчих установок об’єктів систем електропостачання залізниць шляхом розробки мультифункціонального контролюючого пристрою, Саблін О. І., Шевцов Б. О. (2013)
Куриленко О. Я. - Дослідження напруги відпускання аварійних реле (2013)
Капица М. И. - Модели режимов диагностирования тягового подвижного состава с заменой комплектующих изделий, Лагута В. В. (2013)
Масленников Е. В. - Стрелочные привода скоростных железнодорожных магистралей, Горб П. Э., Сердюк Т. Н., Иванов А. В. (2013)
Тимошкин А. И. - Контролепригодные двухканальнне схемы цифровых компараторов (2013)
Озерова О. А. - Проблемы транспортной инфраструктуры крупных городов, Яновский П. А. (2013)
Беляев Н. Н. - Оценка уровня аварийного загрязнения атмосферы и социального риска в случае чрезвычайной ситуации при транспортировке опасного груза, Берлов А. В., Гунько Е. Ю. (2013)
Анотації (2013)
Муха А. М. - Електромагнітна сумісність перетворювачів підвищеної частоти електрорухомого складу з системи залізничної автоматики дільниць електрифікованих постійним струмом (2013)
Романцев И. О. - Повышение помехоустойчивости тональной рельсовой цепи (2013)
Журавльов А. Ю. - Система бездротової передачі даних ZigBee в процесі технічної діагностики віддалених об'єктів залізничної автоматики, Лебедєв О. Ю., Разгонов С. А. (2013)
Саблин О. И. - Проблемы использования избыточной энергии рекуперации в системе электрической тяги (2013)
Гузченко В. Т. - Підвищення стійкості як гарантія безпечності високих конструкцій підпірних стін на автодорогах у складних інженерно-геологічних умовах, Лісневський М. А. (2013)
Курган Д. М. - Адаптація енергетичного методу оцінки безпеки утримання безстикової колії за показником стискаючої сили для інженерних розрахунків, Лапшева Н. М. (2013)
Маловічко В. В. - Представлення роботи стрілочного переводу у вигляді дискретного автомату моделі Мура, Рибалка Р. В., Маловічко Н. В., Тимошенко Л. С. (2013)
Петренко В. Д. - Безпечність залізобетонних конструкцій колонної станції метрополітену при зміні їх геометричних параметрів, Тютькін О. Л. (2013)
Буряк С. Ю. - Контроль стану поверхні кочення коліс рухомого складу залізниць акустичним методом (2013)
Возняк О. М. - Застосування методів розпізнавання станів рейкової лінії для визначення режиму роботи рейкових кіл (2013)
Дорохин Б. П. - Внедрение новых типов двигателей стрелочных электроприводов, Сердюк Т. Н. (2013)
Лагута В. В. - Выбор эффективного решения в дискретном динамическом программировании (2013)
Долина Л. Ф. - Моніторинг забруднення атмосферного повітря бенз(а)піреном та вуглеводнем, Козачина В. А., Пристинський В. В. (2013)
Анотації (2013)
Вітальне слово головного редактора (2015)
Занько С. Н. - Анемия беременных: нерешенные проблемы, Петухов В. С. (2015)
Ринжук Л. В. - Оптимізація лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних із урахуванням змін в імунітеті та функції нирок, Ринжук В. Є. (2015)
Романенко Т. Г. - Особливості менструальної функції в жінок раннього репродуктивного віку на тлі патології щитоподібної залози, Чайка О. І. (2015)
Приступюк О. М. - Природжена дисфункція кори надниркових залоз як причина порушень репродуктивної здатності жінок, Наумова Л. О. (2015)
Радзіховська Н. С. - До питання про сексуальну дисфункцію у хворих на розсіяний склероз (2015)
Захаренкова Т. Н. - Клиническое значение урогенитальной персистенции микоплазм у девочек-подростков (2015)
Приймак С. Г. - Сучасний підхід до лікування фіброзно-кістозної мастопатії (2015)
Рак Л. М. - Сучасні підходи до діагностики гіперпластичних процесів ендометрію в жінок репродуктивного віку, Никифор Л.В., Скрипкар І. О. (2015)
Гресько М. Д. - Порушення менструального циклу при надлишковій масі тіла та при ожирінні в жінок пременопаузального віку (2015)
Боднарюк О. І. - Діагностика та лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків, Андрієць О. А. (2015)
Ходан А. Г. - Вплив комплексного лікування на агрегатний стан крові в дівчаток із матковими кровотечами, Юзько О. М., Боднарюк О. І. (2015)
Большова О. В. - Передчасний статевий розвиток (лекція) (2015)
Бойчук А. В. - Стан системи імунного захисту у хворих із загостренням хронічного аднекситу на тлі місцевого лікування, Кулініч Т. І., Якимчук О. М. (2015)
Пирогова В. І. - Ефективна фітотерапія клімактеричних порушень, Вереснюк Н. С., Малачинська М. Й. (2015)
Курченко А. И. - Децидуальные НК-клетки: уникальный фенотип и функциональные свойства (обзор), Калинин А. Б., Бисюк Ю. А. (2015)
Лист-відповідь на запит лікаря-гінеколога Іванченка В.П. (2015)
VI Міжнародний Медичний Форум. Підсумки (2015)
IV З’їзд сімейних лікарів України (2015)
"Эффективное управление и развитие медицинских клиник в период кризиса" (2015)
Титул, зміст (2015)
Алієва О. - Проблема "людина - техніка" у постіндустріальному суспільстві (2015)
Баумейстер А. - Проект фундаментальної онтології: трансформація чи подолання феноменології? (2015)
Білокобильський О. - Теологія та секуляризація: парадокс Абеляра (2015)
Богдановський І. - Церква саєнтології: специфіка віровчення, методи і форми культової та позакультової діяльності (2015)
Грицишин В. - Релігійність людської екзистенції за Антонієм Сурозьким (2015)
Дмитрук І. - Еволюція поглядів українських п'ятидесятників на суспільство та державу під час подій Євромайдану та російської агресії проти України (2015)
Єрошенко Т. - Співвідношення гносеологічного та сотеріологічного в християнському вченні про істину (2015)
Карівець І. - Повсякдення як об'єкт і як феномен: спроба синтезу двох стратегічних підходів (2015)
Левицька О. - Розуміння сутності, класифікації та походження релігії у творах М. І. Костомарова (2015)
Левицький В. - Що таке модерн: дискурс про модернізацію як шлях самоусвідомлення модерну (2015)
Левченко Т. - Інтерпретації концепту віри в сучасній протестантській теології (2015)
Остащук І. - Лінгвокультурологічний аналіз релігійних текстів (2015)
Пасько І. - Політична ідентичність: концепт політичного (2015)
Соловій Р. - Постметафізичне богослов'я події Джона Капуто (2015)
Степанов В. - К'єркегорівські мотиви філософування М. Гайдеґґера, Лучинська І. (2015)
Тіменик З. - Особливості методологічних інновацій у сфері філософорелігійних ідей: духовно-культурологічний контекст (2015)
Філяніна Н. - Екологічна література як гуманітарна відповідь на екологічні виклики (2015)
Христокін Г. - Культурні форми буття філософії: типологічний аспект (2015)
Черенков М. - Феноменологія релігії як vіa medіa: про можливості феноменологічного підходу до інтеграції філософії релігії й теології (2015)
Шкіль С. - Критика концепції "руського світу" в Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Абрамик М. - Функціонування вітчизняного ринку пшениці: економічний аспект (2015)
Бабінець Д. - Індекс ЕМВІ як показник країнного ризику та його взаємозв'язок з інвестиційним рішенням ТНК у країнах, що розвиваються (2015)
Богачов С. - Управління розвитком міських агломерацій в Україні: економіко-правові проблеми (2015)
Градобоєва Є. - Житлово-комунальне господарство міських агломерацій: особливості функціонування та вектори розвитку (2015)
Гріневська С. - Державні фінансові ресурси соціального розвитку (2015)
Грозний І. - Механізм використання бенчмаркінгу в процесі управління якістю розвитку промислового підприємства (2015)
Івашків І. - Тенденції експорту вітчизняної продукції в країни Європейського Союзу та Митного Союзу: нові можливості для економіки України (2015)
Іващук І. - Ідентифікація асиметрій зовнішньоторговельних інтересів країн Європи, Вірковська А. (2015)
Ільницький Д. - Китай у глобальному науково-освітньому просторі: стратегії інтелектуального прориву, Хоменко О. (2015)
Кнейслер О. - Формування системи управління фінансовими потоками страхових компаній (2015)
Колтунович О. - Пріоритетні напрями інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів економіки України (2015)
Мельникова М. - Управління ресурсами міських агломерацій: принципи, методи та інструменти (2015)
Панькова А. - Правові засади розвитку трудових відносин у контексті соціальної відповідальності (2015)
Пінь А. - Сучасні тенденції забезпечення конкуренції в глобальному фінансовому середовищі (2015)
Рожелюк В. - Research competence accounting profession as a specialist business process management in processing industries (2015)
Садова М. - Розробка системи контролю якості надання дорожньо-будівельних послуг (2015)
Сапицька І. - Реструктуризація вугільних шахт: інформаційні ресурси (2015)
Чувікіна Н. - Аналіз зарубіжного досвіду управління розвитком міських агломерацій (2015)
Штейн Г. - Проблеми зайнятості молоді на ринку праці: порівняльний аналіз досвіду України та Європейського Союзу (2015)
Шупа Л. - Теоретична концептуалізація страхового захисту (2015)
Князь С. В. - Аргументаційне забезпечення реорганізації організаційних структур систем інвестиційного менеджменту підприємств, Вільгуцька Р. Б., Байдала Н. М. (2013)
Нехайчук Д. В. - Інституційні передумови розвитку інвестиційних процесів (2013)
Гарасим П. М. - Оцінка моделі попиту та пропозиції на ринку фінансових інвестицій в економіці України, Танчак Я. А. (2013)
Буцька О. Ю. - Податкові методи стимулювання інвестицій в розвиток полтавського регіону, Чайковська А. С. (2013)
Бургман М. К. - Оцінка ефективності інвестицій в людський капітал на основі системи багатофакторних моделей (2013)
Завальнюк С. О. - Теоретико-методичні підходи до формування інвестиційного забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу України (2013)
Баліцька В. В. - Вклад різних за розмірами суб'єктів підприємництва у розвиток національної економіки: оцінка ресурсів, витрат, результатів, Дерун А. М. (2013)
Приходько В. П. - Підвищення дієвості механізмів державного регулювання економічної безпеки регіонів (2013)
Рогач О. І. - Оcобливості і методи ціноутворення у процесі первинного публічного розміщення акцій , Кутовий Т. В. (2013)
Ортіна Г. В. - Роль державного регулювання у структурному розвитку реального сектора економіки України в умовах глобалізації (2013)
Оліферук С. І. - Просторово-економічний розвиток України: узгодження територіального та соціально-економічного прогнозування та планування (2013)
Исмаилов Н. М. - Классификация факторов формирования финансовых результатов, системы и методы их анализа в условиях рынка (2013)
Стирський М. В. - Прикладні аспекти кластерного аналізу конкурентного середовища комерційного банку, Романяк М. М. (2013)
Дудченко Н. В. - Сучасні підходи до трактування поняття "економічна безпека банківських установ" (2013)
Шаповалова О. М. - Аналіз інноваційної діяльності у сфері послуг на прикладі готельного господарства, Козьякова С. С. (2013)
Курбатова Ю. Л. - Методичні положення щодо управління розвитком міжфірмових відносин у сучасних умовах (2013)
Тимощенко К. С. - Системний підхід у формуванні поняття механізму фінансової безпеки суб'єкта підприємництва (2013)
Журавель Ю. Г. - Пріоритети структурної модернізації національної економіки (2013)
Орнат М. Р. - Финансовые рынки китая и россии: новые возможности привлечения капитала для украинских компаний (2013)
Струпинська Н. В. - Методичний підхід до оцінювання ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства (2013)
Дмитренко Г. В. - Актуальні проблеми створення фонду гарантування вкладів на ринку фінансових послуг (2013)
Карташов Є. Г. - Обгрунтування підходу до формування механізму державного управління стійкістю еколого-економічних систем (2013)
Омельчук В. О. - Роль державних програм у вирішенні проблеми житлового забезпечення в Україні в посткризовий період (2010 — перше півріччя 2013 року) (2013)
Узунов Ф. В. - Класифікація форм державно-приватного партнерства (2013)
Пивоваров К. В. - Суб'єктні відносини в системі фінансового контролю в державному управлінні (2013)
Мажак І. М. - Законодавче та нормативно-правове забезпечення сфери боротьби з онкологічними захворюваннями (2013)
Узунов В. В. - Сучасні пріоритети реалізації регіональної інноваційної політики (2013)
Шандрик В. І. - Огляд досвіду теоретичного узагальнення поняття державно-приватного партнерства (2013)
Бабенко К. В. - Економічне регулювання інституту арбітражних керуючих (2013)
Орленко Я. Ю. - Розвиток державного регулювання сільського господарства у контексті підвищення рівня продовольчого забезпечення країни (2013)
Сімак С. В. - Формування та розвиток механізмів взаємодії державного та приватного секторів у системі державного управління (2013)
Скидан О. В. - Інвестиції в аграрний сектор економіки як основа формування продовольчої безпеки держави, Лисогор Ю. І. (2013)
Луценко І. С. - Податкове стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в Україну (2013)
Гулей А. І. - Моделювання параметрів інвестиційної стратегії харчового підприємства (2013)
Шагоян С. М. - Вплив корпоративного управління на інвестиційну привабливість асоційованого гірничо-збагачувального підприємства (2013)
Покатаєва О. В. - Стан та напрями реалізації державних програм соціально-економічного регіонального розвитку, Томарева-Патлахова В. В. (2013)
Єфремова Н. Ф. - Побудова стратегії управління ресурсним потенціалом банку в системі діагностики його оптимального обсягу та структури, Чічкань О. І. (2013)
Балан В. Г. - Методика оцінювання потенціалу синергізму угод злиття та поглинання, Кичань О. М. (2013)
Свідерська І. М. - Іро як можливість виходу на світовий фондовий ринок (2013)
Абакуменко О. В. - Стратегічні орієнтири вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин іпотеки в Україні, Коренний Е. А. (2013)
Яншина А. М. - Національна політика сталого зростання: досвід німеччини та японії (2013)
Коцюба О. C. - Знаходження внутрішньої норми доходності в разі нечітких початкових даних (2013)
Транченко О. М. - Регулювання стійкого розвитку аграрного виробництва (2013)
Сагайдак М. П. - Ефективність використання маркетингових стратегій промисловими підприємствами, Іщенко М. І., Гелевачук З. Й. (2013)
Исмаилов Н. М. - Учетная политика компаний и ее влияние на величину результатов деятельности (2013)
Дудченко Н. В. - Вдосконалення інструментарію оцінки стану системи економічної безпеки банківських установ (2013)
Ортіна Г. В. - Антикризовий потенціал реального сектора економіки (2013)
Кoзлoва А. І. - Визначення технoлoгічнoгo рівня іннoваційнoї самoстійнoсті українських підприємств в умoвах глoбалізації тoварних ринків, Кoзлoва Н. М. (2013)
Журавель Ю. Г. - Капітальні інвестиції в національну економіку: оцінка фінансового потенціалу модернізації (2013)
Беда К. В. - Використання індексу людського розвитку для аналізу рівня соціального розвитку країни (2013)
Магута Р. М. - Посилення контрольної функції держави в умовах фінансової нестабільності (2013)
Мельник О. В. - Економіко-математична модель генерування оперативних альтернатив обробки вантажу в порту (2013)
Зубрицька Я. О. - Використання кореляційно-регресійного аналізу в управлінні трудовим потенціалом підприємства апк (2013)
Рибальченко С. А. - Формування імітаційної моделі страхової компанії (2013)
Денисенко С. А. - Науково-методичні підходи до оцінювання показників суспільного відтворення регіональних економічних систем (2013)
Пухкал О. Г. - Політико-правові засади становлення податкової системи в Україні, Лисак Л. М. (2013)
Арлачов Д. В. - Концептуальні підходи до впровадження моделі диференційованих блочних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, Корчміт О. Ю., Марецький Р. А., Бучик В. С. (2013)
Коваль О. П. - Запровадження обов'язкового державного медичного страхування як складова державного управління змінами сфери охорони здоров'я в Україні, Авраменко Т. П. (2013)
Узунов Ф. В. - Пріоритетні галузі розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Новоселова Г. Г. - Образование как социальный институт: причины дисфункции и тенденции развития (2013)
Узунов В. В. - Організаційна модель формування інноваційної системи розвитку регіону (2013)
Олефіренко Т. В. - Оцінка ефективності основних чинників впливу економічного механізму регулювання сільськогосподарського виробництва (2013)
Тоцький С. В. - Функції державного регулювання економічної безпеки (2013)
Якимюк Б. М. - Вплив громадських організацій на протидію корупції в Україні (2013)
Клапчук В. - Схема кореляції фаз розвитку рослинності, кліматичної й археологічної ситуацій голоцену долини верхнього Пруту (2010)
Кочкін І. - Етнокультурні процеси в Північно-Східному Передкарпатті за доби неоліту (2010)
Бурдуланюк В. - Козацька тематика у творчості українських істориків Галичини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2010)
Кудлач В. - Тлумацька гімназія: погляд через століття (до 100-річчя заснування гімназії в Тлумачі) (2010)
Скоморовський В. - Розвиток історичного краєзнавства в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст. (2010)
Пилипів І. - Розвиток адміністративно-територіальної структури Галицької греко-католицької митрополії (1918–1939 рр.) (2010)
Дрогомирецька Л. - Ідеологія українського кооперативного руху в Західній Україні (1920–1939 рр.) (2010)
Сеньків М. - Культурно-освітня діяльність української кооперації в галицькому селі в міжвоєнний період (2010)
Борчук С. - Українська радянська енциклопедистика: скрипниківська доба (1927–1934 рр.). (2010)
Мандрик Я. - Навчання управлінських кадрів села радянської України на початку 30-х років ХХ ст., Пуйда Р. (2010)
Бурачок Л. - Консолідаційні процеси в українському політичному таборі в 1930-х рр. ХХ ст. (2010)
Адамович С. - Павло Роберт Маґочій – ідеолог політичного русинства (2010)
Мислюк Ю. - Механізм паритетної демократії в сучасній Україні та роль жінки-лідера в політиці, Тижбіряк Д. (2010)
Передерко В. - Участь В. Бобринського в другому Мараморош-Сігетському судовому процесі (2010)
Штанько Я. - Україна в політиці й ідеології Білого руху півдня Росії на завершальному етапі громадянської війни (1920 р.) (2010)
Ґеник М. - Подолання стереотипів періоду Другої Речіпосполитої в процесі польсько-українського примирення (2010)
Пендзей І. - Соціально-економічні та політичні перетворення в Угорщині (1988–1990 рр.) (2010)
Білоус В. - Етнографічна діяльність Ореста Євецького на Кавказі (30-ті рр. ХІХ ст.) (2010)
Данильчик Л. - Залишки господарсько-побутових магічних дій на Опіллі, Костючок П. (2010)
Волощук М. - Коронація Данила Романовича в зовнішній політиці й дипломатії Інокентія IV: короткий нарис історіографії, Курін М. (2010)
Колибаб’юк С. - Студентський рух Галичини в західноукраїнській історіографії в другій половині XIX – 30-х роках ХХ ст. (2010)
Засипко М. - Родовід сім’ї гетьмана Данила Апостола (2010)
Лотоцький В. - Діяльність українських громад у Станіславівській гімназії й учительській семінарії в другій половині ХІХ ст. (2010)
Бацвін М. - Особливості конструктивних типів господарських будівель Опілля наприкінці ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Рогатинського та Галицького районів) (2010)
Левкун Я. - Проблема слов’янського етногенезу в науковій спадщині Івана Борковського (2010)
Главацька Л. - Традиційний народний одяг східної Бойківщини (Рожнятівщини) кінця ХІХ – середини ХХ ст. (2010)
Черенова У. - Особливості та механізми правового захисту сучасної української еміграції (2010)
Федорак Н. - Роль громадських організацій у медичному й санітарно-гігієнічному oбслуговуванні українців Галичини (1920–1930-ті роки) (2010)
Бориняк О. - Польська національна меншина в суспільно-політичному житті Республіки Білорусь. та її вплив на польсько-білоруські міждержавні відносини в 90-х рр. ХХ ст. (2010)
Великочий В. - Студія про етнополітичні відносини в краї пограниччя. Монолатій І. С. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр.: монографія (Текст) / Іван Сергійович Монолатій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. – 736 с. (2010)
Щербін Л. - Мистецтво краєзнавчого дослідження: історична драма про місто Коломию. Монолатій І. С. Цісарська Коломия. 1772–1918: монографія (Текст) / Іван Сергійович Монолатій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. – 312 с. (2010)
Вітенко М. - Історія Київської Русі очима польських авторів пізнього Середньовіччя та початку Нового часу. Карнаухов Д. В. Концепции истории средневековой Руси в польской хронографии эпохи Возрождения: монография (Текст) / Д. В. Карнаухов. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2010. – 291 с. (2010)
Кудрявцев В. М. - Основи концепції забезпечення економічної та інвестиційної безпеки (2015)
Кудрявцева О. В. - Основні загрози державного і галузевого управління економічною безпекою на прикладі транспортної галузі (2015)
Мельниченко О. О. - Визначення економічної сутності кризи підприємства та основних її видів (2015)
Гавадзин Н. О. - Особливості оцінки еколого-економічного потенціалу нафтогазових підприємств, Мельничук І. В. (2015)
Болотная О. В. - Экологический маркетинг: новый концептуальный подход и стратегический потенциал производителей, Сардак Я. И., Пастухова Н. В. (2015)
Круглов В. В. - Особливості оцінювання якості обслуговування на підприємствах торгівлі, Федоріва А. В. (2015)
Пазюк В. Л. - Особливості формування винного бренда (2015)
Котлубай В. О. - Розвиток магістральних напрямків транспортування вантажів як один із шляхів подальшого розвитку морських портів України (2015)
Левченко Я. С. - Механізм інформаційного забезпечення системи управління інвестиційною привабливістю АТП (2015)
Майборода Ю. В. - Методичні підходи до оцінки підприємницької активності підприємств автотранспорту (2015)
Токар І. І. - Аналіз діяльності підприємств автомобільного транспорту Харківської області (2015)
Резнік Н. П. - Методологічні аспекти раціонального поєднання підприємств в аграрному секторі економіки України (2015)
Смоленюк Р. П. - Фінансове забезпечення реструктуризації сільськогосподарських підприємств та тенденції його подальшого розвитку (2015)
Тернавська І. Б. - Сучасний стан та ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону (2015)
Горова К. О. - Визначення місця України на світовому ринку аутсорсингу (2015)
Кендюхов О. В. - Можливості та напрями розвитку експортної діяльності підприємств в умовах інтеграції України в європейський економічний простір, Залізнюк В. П. (2015)
Ліфанова М. І. - Концептуальні основи формування міжнародних фінансових центрів (2015)
Попова А. Н. - Глобализация как фактор развития экономики Украины (2015)
Рєпіна І. М. - Розвиток підприємництва в Україні за індикаторами рейтингу світового банку "Doing Business”, Шергіна Л. А., Рєпін К. С. (2015)
Шемаєв В. М. - Когнітивний підхід до управління розвитком ситуації у сфері військово-технічного співробітництва (2015)
Кощенко К. В. - Мотивація персоналу в умовах світової кризи (2015)
Решетило В. П. - Аутстафінг як перспективна форма трудового співробітництва при інтеграції підприємств у кластерні структури, Федотова Ю. В. (2015)
Семенов В. Ф. - Ефективність мотивації праці трудових ресурсів підприємств санаторно-курортного комплексу, Нєчева Н. В. (2015)
Сливка О. А. - Забезпечення концепції людського розвитку на рівні підприємства (2015)
Слободянюк Н. А. - Коучинг - эффективный инструмент управления человеческим капиталом (2015)
Горовий Д. А. - Розвиток людського капіталу сучасної держави (2015)
Голеско І. О. - Деякі проблемні питання застосування фінансового аналізу для об’єктивного прийняття управлінських рішень (2015)
Деділова Т. В. - Галузеві особливості розвитку підприємств дорожнього господарства (2015)
Замула О. О. - Удосконалення методичного підходу до оцінки рівня і структури інформаційних витрат переробних підприємств, Замула О. В. (2015)
Захаркін О. О. - Науково-методичні підходи до оцінки інноваційних проектів з урахуванням ESG-критерію (2015)
Запухляк І. Б. - Розвиток підприємства: сутність та джерела (2015)
Кулинич О. О. - Теоретичне обґрунтування доцільності використання сервіс-орієнтованої архітектури в діяльності підприємства (2015)
Мєшкова Н. Л. - Основні засади розробки заходів щодо розвитку ділової активності підприємства (2015)
Устенко А. О. - Математична модель аналізу потоків інформації нафтогазовидобувних підприємств, Василик І. І. (2015)
Абрамова О. С. - Ризики податкової оптимізації у сучасних умовах (2015)
Бабенко В. А. - Соціокультурний ресурс як провідний чинник формування національної інноваційної економіки (2015)
Брагарник О. О. - Інституційне регулювання відтворення капіталу портових підприємств (2015)
Мягкова О. В. - Причини виникнення кризових явищ в економіці на мезорівні (2015)
Писаревський І. М. - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання узгодженості економічних інтересів туристської галузі та міста, Богдан Н. М. (2015)
Хаймінова Ю. В. - Податкове стимулювання розвитку морського бізнесу (2015)
Монолатій І. - Українсько-єврейський етносоціальний конфлікт у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Королько А. - Січовий рух на Покутті (1900–1914 рр.): організаційні осередки та їх практична діяльність (2011)
Кобута С. - "Галицька асамблея” 1991 року: політичний проект чи спроба регіонального співробітництва? (2011)
Жулканич Н. - Напрями реалізації аграрної реформи в регіоні Карпат (кінець 90-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Арзуманова Т. - Російське питання в громадському житті Харкова наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2011)
Адамович С. - Політична боротьба в Україні за перерозподіл повноважень між гілками влади в 1999–2004 рр. (2011)
Щербін Л. - Партійна діяльність Івана Лучицького (2011)
Гук Б. - Організаційна структура надрайону "Левада” ОУН Закерзонського краю 1945–1947 рр. (2011)
Ґеник М. - Польсько-українське примирення в політичній думці Єжи Таргальського / Юзефа Дарського (2011)
Пендзей І. - Соціально-економічні та політичні перетворення в Угорщині (1988–1990 рр.) (2011)
Федорчак П. - Розвиток українсько-польського наукового співробітництва на рубежі ХХ–ХХІ ст. (2011)
Костючок П. - Голосіння як один з елементів поховальної обрядовості бойків, Урсу І. (2011)
Гавадзин В. - Аналіз світоглядних рис календарно-обрядового циклу гуцулів крізь призму міфологічної концепції М. Костомарова (2011)
Нагірний В. - Два Галичі: історія однієї дискусії ХІХ століття (2011)
Шологон Л. - Листування видатних учених, громадсько-політичних діячів, письменників як джерело з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Колибаб’юк С. - Студентський рух у Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. у сучасній українській історіографії (2011)
Великочий В. - Перша світова війна і проблеми репресій та біженства в Галичині: українська історіографія (2011)
Комар В. - Сучасна польська історіографія українсько-польських відносин 1939–1944 рр., Мосорко М. (2011)
Івчик Н. - Національне питання в Російській імперії другої половини ХІХ ст. (2011)
Гаврильченко І. - Економічний розвиток Півдня Бессарабії 80–90-х рр. ХІХ ст.: етносоціальні процеси (2011)
Плитус О. - Історіографія дослідження ролі товариства "Рідна школа” у становленні бібліотечної справи Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (2011)
Гриник І. - Громадсько-публіцистична діяльність Василя Панейка (1905–1914 рр.) (2011)
Косар І. - Діяльність Володимира Охримовича в Науковому товаристві ім. Шевченка (2011)
Клим’юк У. - Становище поляків у Галичині напередодні та в роки Першої світової війни (2011)
Сидорик Н. - Соціально-економічне життя німецької меншини Польщі (1919–1939 рр.) (2011)
Ходак Т. - Правові аспекти державотворчої концепції українських націоналістів 30-х років ХХ ст. (2011)
Чорненький Р. - Чисельність польського населення Станиславівського воєводства в 1921–1939 рр. (2011)
Котовський Р. - Особливості агітаційно-пропагандистської роботи радянської влади в західних областях УРСР (1939–1941 рр.) (2011)
Райківський І. - Питання національної єдності Наддніпрянщини і Галичини в ідейній спадщині українських громадівців останньої чверті XIX – початку XX ст. (2011)
Коляда І. - Націокультурна діяльність української інтелігенції в умовах суспільно-політичних трансформацій 70–80-х рр. ХІХ ст. (2011)
Бурдуланюк В. - Видавнича діяльність Наукового товариства імені Шевченка (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2011)
Плекан Ю. - Ставлення польських лівих і лівоцентристських партій до українського питання в Галичині на початку ХХ ст. (2011)
Галик В. - Фольклорист, етнограф та юрист Мелітон Бучинський – станіславівський приятель Івана Франка (2011)
Бурачок Л. - Роль Осипа Назарука в діяльності Союзу визволення України та Загальної Української Ради (2011)
Королько А. - Становлення й функціонування органів української влади на Покутті в період існування Західно-Української Народної Республіки (1918–1919 рр.) (2011)
Лободаєв В. - Участь Вільного козацтва в селянському повстанському русі (травень – серпень 1918 р.) (2011)
Сеньків М. - Молочарська кооперація в західноукраїнському селі в міжвоєнний період: генеза, еволюція, соціально-політичні наслідки (2011)
Долганов П. - Ідейно-політичні витоки українського економічного націоналізму та його сутність (2011)
Палієнко М. - Роль митрополита Андрея Шептицького в збереженні архівних колекцій української еміграції у Відні (2011)
Борчук С. - Нарада в Агітпропвідділі ЦК КП(б) 18 грудня 1929 р. – обговорення стратегії підготовки Великої Української Радянської Енциклопедії (2011)
Шилюк О. - Становлення бібліотечної мережі та початок підготовки бібліотечних кадрів у Чернівецькій області (друга половина 40-х років ХХ століття) (2011)
Деревінський В. - Реорганізація В. Чорноволом інформаційно-пресової служби Народного руху України (2011)
Адамович С. - Проблема державного устрою України в програмових засадах і діяльності лівих партій (1991–2010 рр.) (2011)
Дебенко В. - Колоніальна політика Росії в Білорусії в другій половині ХVІІІ століття, Генза О. (2011)
Ґеник М. - Польсько-українське примирення в політичній діяльності Анджея Іздебського (2011)
Пендзей І. - Соціально-економічні та політичні перетворення в Угорщині (1988–1990 рр.). Становище в народному господарстві УНР напередодні прийняття програми стабілізації її економіки та соціальної сфери (2011)
Пивоваров С. - Охорона історико-культурної спадщини на Буковині (пам’ятки археології), Мойсей А. (2011)
Дмитрук І. - Етнонормативна культура гуцулів в етнографічних дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (2011)
Монолатій І. - Джерела до вивчення інституціоналізації та взаємодії етнічних політичних акторів в Австро-Угорщині (2011)
Шологон Л. - Програми політичних партій як джерело з історії українського національно-культурного руху Галичини (кінець XIX – початок XX ст.) (2011)
Стефанюк Г. - Джерела до вивчення повсякдення східногалицького соціуму в роки Другої світової війни, Галайчук І. (2011)
Стасюк А. - Середньовічний монастир у Галичі: від св. Пантелеймона до св. Станіслава (2011)
Засипко М. - Українська козацька еліта періоду гетьманування Данила Апостола (2011)
Бойчук Л. - Публіцистична діяльність Кирила Трильовського (2011)
Сем’яник О. - Парламентсько-політична діяльність Лонгина Цегельського напередодні Першої світової війни (2011)
Гриник І. - Основні напрями громадсько-політичної діяльності Василя Панейка в 1914–1918 рр. (2011)
Бурачок Р. - Особливості розселення поляків у Станіславському воєводстві (1921–1939) (2011)
Самборський Є. - Депортації поляків із Західної України в 1944–1946 рр. (2011)
Середюк М. - Українсько-польські відносини: діяльність Об’єднання українців у Польщі в культурній сфері (1989–2001 рр.) (2011)
Середюк Т. - Стан сучасної еміграції українського населення Західної України (2011)
Гаврилишин П. - Кількісні характеристики української імміграції в Італії (2011)
Левіновська Л. - Картографування похоронно-поминальної обрядовості на Покутті (2011)
Підкова І. - Президентські вибори 1991 р. в Україні: порівняльний аналіз передвиборчих програм кандидатів (2011)
Буздуга І. М. - Диференційна активність ізоформ каталази Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу, Діденко Н. О., Волков Р. А., Панчук І. І. (2014)
Вагин Ю. В. - Трансформация представлений о положительном и отрицательном типах естественного отбора (2014)
Гончарук О. М. - Підвищення частоти регенерації калюсних культур пшениці за Agrobacterium-опосередкованої трансформації, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2014)
Моргун Б. В. - Виявлення на території Київської області трансгенних рослин ріпаку, стійких до гербіцидів, Степаненко О. В., Степаненко А. І., Тараненко А. М., Кучук М. В. (2014)
Мосула М. З. - Генетична структура і диференціація популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) в Українських Карпатах, Мельник В. М., Конвалюк І. І., Дробик Н. М., Андрєєв І. О., Кунах В. А. (2014)
Навроцька Д. О. - Хромосомний поліморфізм рослин Deschampsia antarctica Desv. з району Аргентинських островів (Прибережна Антарктика), Твардовська М. О., Андреєв І. О., Загричук О. М., Парнікоза І. Ю., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2014)
Пикало С. В. - Скринінг генотипів тритикале озимого на стійкість до водного дефіциту в культурі апікальних меристем пагонів, Зінченко М. А., Волощук С. І., Дубровна О. В. (2014)
Пороннік О. О. - Клоновані in vitro рослини роду deschampsia як джерело фенольних сполук з протипухлинними властивостями, Кузьменко А. В., Воловик А. В., Швачко Л. В., Войцехівська О. В., Мирюта Г. Ю., Рубан Т. А., Парнікоза І. Ю., Кунах В. А. (2014)
Пухтаєвич П. П. - Каріотипова мінливість триплоїдного сріблястого карася Carassius gibelio, Bloch, 1782 у водоймах України (2014)
Тиркус М. Я. - Частота генетичних факторів резистентності до ВІЛ/СНІД серед осіб західного регіону України, Макух Г. В., Дмитрук І. М., Акопян Г. Р. (2014)
Франтійчук В. В. - Зв’язок активності фотосинтезу і зернової продуктивності рослин у двох сортів озимої пшениці різних періодів селекції, Стасик О. О., Кірізій Д. А. (2014)
Худолєєва Л. В. - Мікроклональне розмноження для створення плантацій швидкорослих тополь для потреб альтернативної енергетики в Україні, Куцоконь Н. К., Нестеренко О. Г., Рудас В. А., Рашидов Н. М., Гродзинський Д. М., Дуган О. М., Бульботка К. С. (2014)
Череватов В. Ф. - Неконтрольована гібридизація бджоли медоносної (Apis mellifera L.) на території Івано-Франківської області, Феркаляк В. Ю., Волков Р. А. (2014)
Shevchenko J. I. - The role of WaaL ligases of Yersinia enterocolitica O:3 and O:8 in lipopolysaccharide biosynthesis and stress adaptation, Pozur V. K., Skurnik M. (2014)
Антоненко С. В. - Убіквітин специфічна протеаза 1 (USP1) – потенційний партнер Bcr-Abl онкобілку: біоінформатичний аналіз та отримання рекомбінантних конструкцій, Кравчук І. В., Гур'янов Д. С., Телегєєв Г. Д. (2014)
Колесник А. И. - Генеалогический анализ количественных признаков животных абердин-ангусской породы, Федота А. М., Рубан С. Ю., Лысенко Н. Г., Месяц Т. К. (2014)
Демина Э. А. - Канцерогенные эффекты ионизирующих излучений (эпидемиологи-ческие и цитогенетические исследования) (2014)
Драгавцев В. А. - Парадигмы наследования и их роль в создании инновационных технологий селекции растений, Малецкий С. И. (2014)
Мосула М. З. - Актуальні проблеми сучасної генетики, селекції, біотехнології та еволюційної теорії (за матеріалами IX Міжнародної наукової конференції "Фактори експериментальної еволюції організмів", 22–26 вересня 2014 р., м. Умань, Черкаська обл., Україна), Дробик Н. М., Кунах В. А. (2014)
Корниенко А. В. - Устойчивые живые системы – основа эволюции при освоении ими внешнего мира, Буторина А. К., Сухоруких В. А., Скачков С. И., Сафонова И. Н. (2014)
Гродзинський Д. М. - Структурно-функціональний динамізм геному. Рецензия на монографію В.А. Кунаха "Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин" (Київ: Логос, 2013. – 298 с.) (2014)
Ігор Вікторович Гузєв (11.01.1963 – 7.06.2014) (2014)
Юрій Михайлович Сиволап (18.11.1939 – 09.08.2014) (2014)
Вадим Мусійович Кавсан (17.06.1939 – 8.10.2014) (2014)
Валентин Андрійович Труханов (21.11.1935 – 21.10.2014) (2014)
X Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інфорiаційний лист (2014)
Мовний порадник (2014)
Танасогло А. В. - Оптимальные конструктивные решения двухцепных анкерно-угловых опор линий электропередачи 110 кВ (2015)
Ромасюк Е. А. - Усталостная долговечность модифицированных асфальтобетонов при динамическом нагружении, Братчун В. И., Пактер М. К., Стукалов А. А. (2015)
Беспалов В. Л. - Битумополимерные вяжущие и асфальтополимербетоны, модифицированные Элвалоем АМ и бутадиенметилстирольным каучуком СКМС-30 (2015)
Зайченко Н. М. - Оптимизация состава самоуплотняющегося дорожного цементного бетона по критериям подвижности смеси и прочности при сжатии, Сердюк А. И., Назарова А. В., Маршди Косай Сахиб Ради (2015)
Багрій Г. А. - Психологічні передумови формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів (2015)
Булаєвська О. В. - Тренінг формування ефективної взаємодії медичного персоналу: нівелювання деформацій його професійної діяльності (2015)
Волобуєва О. Ф. - Міждисциплінарні (міжпредметні) зв’язки під час підготовки майбутнього фахівця: психологічний аспект (2015)
Голярдик Н. А. - Практичні рекомендації щодо психологічної підтримки студентів, які потерпають від негативної конкурентної поведінки у студентському довкіллі (2015)
Грішко-Дунаєвська В. А. - Основні підходи до вивчення проблеми взаємодії в науково-психологічній літературі (2015)
Гура Т. Є. - Особливості ґенези професійного мислення майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2015)
Журавльов В. В. - Суб’єктна активність особистості в контексті розвитку керівників органів охорони державного кордону України, Олексієнко Б. М. (2015)
Ковальчук Ю. В. - Основні психологічні підходи до вивчення професійної Я-концепції особистості офіцера оперативно-розшукового підрозділу Державної прикордонної служби України (2015)
Ковальчук Р. О. - Особливості психологічного стану при підготовці до спортивних змагань, Багас О. П. (2015)
Матеюк О. А. - Інформаційно-психологічна складова гібридної збройної боротьби (2015)
Олексієнко С. Б. - Значущість комунікативної складової в професійно-психологічній підготовці правоохоронців, Герман Л. В. (2015)
Потапчук Н. Д. - Психологічний аналіз умов, причин і чинників виникнення та поширення чуток серед населення в умовах надзвичайної ситуації (2015)
Сафін О. Д. - Про результати психодіагностування емоційного вигоряння оперативних співробітників, Андрух І. В. (2015)
Солтик О. О. - Проблема комфортності на заняттях з фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Хіміч В. Л. (2015)
Томчук М. І. - Психологічні проблеми готовності працівників торгівлі до розв’язання конфліктів з покупцями (2015)
Торічний О. В. - Психологічні аспекти підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності на основі акмеологічних технологій навчання, Олексієнко С. Б. (2015)
Хіміч В. В. - Фактори негативного впливу на професійну діяльність офіцерів-прикордонників в екстремальних, бойових та наближених до бойових умовах (2015)
Чистяков С. А. - Проблема запобігання прояву конфліктності особистості майбутнього офіцера-прикордонника як предмет наукових досліджень, Франчук Ю. В. (2015)
Щербан Т. Д. - Принципи дослідження спілкування у навчанні (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Сахно Л. О. - Стійкість до гліфосату і глюфозінату в поколіннях Т1–Т2 біотехнологічних рослин ріпаку (Brassica napus L.), Комарницький І. К., Кучук М. В. (2015)
Karelov A. V. - Allelic state of the molecular genetic markers for genes associated with sensitivity to Pyrenophora tritici-repentis toxins A and B and Staganospora nodorum toxin A among Ukrainian common wheat cultivars, Kozub N. A., Sozinov I. A., Sozinov A. A., Blume Ya. B. (2015)
Адамовская В. Г. - Характеристика компонентного состава 7S и 11S глобулинов сортов сои различного филогенетического происхождения, Молодченкова О. О., Картузова Т. В., Сичкарь В. И., Лаврова Г. Д., Безкровная Л. Я. (2015)
Виштак Н. В. - Алельні поліморфізми генів GSТР1, FGB та PAI-1 як ймовірні маркери раннього мимовільного переривання вагітності у людини, Чорна Л. Б., Макух Г. В., Заставна Д. В. (2015)
Воронова С. С. - Генетическая трансформация мягкой пшеницы с использованием векторных конструкций, содержащих гены метаболизма пролина, Гончарук А. Н., Бавол А. В., Дубровная О. В. (2015)
Діденко Н. О. - Активність аскорбат та гваякол пероксидаз у нокаутного мутанта Cat2 Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу, Буздуга І. М., Волков Р. А., Панчук І. І. (2015)
Коцаренко Е. В. - Влияние репаративного энзима MGMT и сопутствующего ему белка MARP на цитотоксическое действие алкилирующих соединений в культурах клеток человека, Акуленко О. А., Лыло В. В., Рубан Т. А., Мацевич Л. Л., Главацкий А. Я., Маркова О. В., Кардаш К. А., Шуба И. Н., Лукаш Л. Л. (2015)
Матвєєва Н. А. - Отримання та культивування бородатих коренів рослин Bidens pilosa L., Шаховський А. М. (2015)
Москалець Т. З. - Прояв стабільності та пластичності генотипів пшениці м’якої озимої в умовах лісостепового екотопу (2015)
Ольхович Н. В. - Дуплікація dup 24-bp в гені хітотриозидази CHIT1 у здорових осіб та пацієнтів з хворобою Гоше в Україні (2015)
Парасочка І. Ф. - Генетичні аспекти оцінки генофонду деяких порід свиней, Бодряшова К. В. (2015)
Поліщук Л. В. - Послідовність хромосоми Streptomyces globisporus 1912-2, гомологічна гену afsA S. griseus NBRC 13350 (2015)
Секан А. С. - Аналіз ефективності роботи системи сайт-специфічної рекомбінації Cre/LoxP впродовж декількох поколінь трансформантів Arabidopsis thaliana (2015)
Тинкевич Ю. О. - Організація та мінливість міжгенного спейсера 5S рДНК Lathyrus venetus, Невельська А. О., Чорней І. І., Волков Р. А. (2015)
Тиркус М. Я. - Молекулярно-генетичний аналіз поліморфних локусів c.454-397T/C та с.454-351А/G гена рецептора естрогенів ESR1 у сімейних пар із ідіопатичним безпліддям (2015)
Федота А. М. - Анализ полиморфного варианта G742A гена BHMT у больных псориазом, Рощенюк Л. В., Адмакина А. В., Горайчук И. В. (2015)
Шиліна Ю. В. - Оцінка впливу бактеріальних ліпополісахаридів на стійкість рослин Arabidopsis thaliana до фітопатогенних бактерій, Гуща М. І., Моложава О. С., Дмитрієв О. П. (2015)
Вагин Ю. В. - "Волшебная палочка" биологии – дар монаха из Брно. К 150-летию публикации работы Г. Менделя "Опыты над растительными гибридами". (2015)
Вагин Ю. В. - Евсиков Вадим Иванович: портрет в интерьере. К 80-летию со дня рождения (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського