Журба І. О. - Вивчення досвіду стратегічного планування в активних європейських містах, Бєлов Б. О. (2014)
Козар В. В. - Вплив метаболічного синдрому за умов дефіциту естрогенів на концентрацію СРБ, фібрин (оген) у та продукцію автоантитіл, Горбенко Н. І., Іванова О. В. (2014)
Иваниченко В. В. - Установление внутренних резервов финансирования деятельности предприятия (2014)
Колесник Ю. М. - Сахарный диабет: от эксперимента к клинике, Абрамов А. В., Ганчева О. В. (2014)
Іващенко М. В. - Зміни поведінки на кредитному ринку в контексті суспільно-політичних перетворень (2014)
Кондрацька І. М. - Досвід застосування комплексного препарату ксилат для лікування кетоацидозу у хворих з цукровим діабетом, Маньковський Б. М. (2014)
Ігнатова О. М. - Аналіз впливу факторів зростання кількості надлишкових коштів у ПАТ "Дельта Банк", Мохамад О. В. (2014)
Корпачева-Зінич О. В. - Особливості гормонально-метаболічних змін та ключові фенотипічні риси у хворих на цукровий діабет 2 типу без ожиріння, Кушнарьова Н. М., Прибила О. В. (2014)
Ільченко В. М. - Аналіз основних показників сталого розвитку промислових регіонів України, Мацак М. М., Янчара А. М. (2014)
Косик О. Г. - Иммуноглобулины сыворотки крови больных сахарным диабетом, Глушкова О. В., Дунаева Д. Д. (2014)
Кам’янецька О. В. - Тенденції розвитку світового ринку озброєнь на тлі загострення геополітичних конфліктів (2014)
Косовцова Г. В. - Корекція інсулінорезистентності та проявів метаболічного синдрому у дітей, Нікітіна Л. Д., Філіпова Н. В., Юдченко О. І. (2014)
Кац М. В. - Стандартизація бухгалтерського обліку на підприємствах України відповідно до міжнародної практики облікового процесу, Швець В. Г. (2014)
Костенко Т. П. - Особенности диффузного нетоксического зоба у детей с избыточной массой тела и ожирением (2014)
Ключник А. В. - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні, Каплунова О. В., Плеханова А. В. (2014)
Костіцька І. О. - Ожиріння - ранній предиктор розвитку гастропарезу у хворих на цукровий діабет 2 типу (2014)
Будз Г. І. - Становлення онтологічного підходу до істини в античній філософії (2014)
Кравців В. В. - Серцева недостатність у хворих на токсичний зоб, Добридень Г. П., Ковальська Л. Й. (2014)
Дем’янюк М. Б. - Полемічна література і постать Івана Вишенського у полі структурного психоаналізу Жака Лакана (2014)
Кравченко В. І. - Медичні проблеми йододефіциту та протидія йодозалежним захворюванням (2014)
Боса В. П. - Роль колоративів у репрезентації депресивного стану героїв (на матеріалі іспанської повоєнної прози) (2014)
Кравчун Н. А. - Стадийность неалкогольной жировой болезни печени у больных СД 2 типа по данным показателей оксидативного стресса, Дорош Е. Г., Чернявская И. В. (2014)
Демчук А. И. - Средства вербализации качества голоса в современном английском языке (2014)
Кравчун Н. А. - Целесообразность проведения скрининга гиперкортицизма у пациентов сахарным диабетом 2 типа и ожирением, Полозова Л. Г. (2014)
Сірук В. Г. - Діалогічний наратив у прозі Лесі Українки (2014)
Красова Н. С. - Ефект потенційного інгібітора 11-бета-гідроксистероїд-дегідрогенази 1 типу на функціонально-метаболічні показники у щурів з експериментальним цукровим діабетом, Гладких О. І., Лещенко Ж. А., Тижненко Т. В., Опалейко Ю. А., Зубатюк Т. О., Ліпсон В. В., Полторак В. В. (2014)
Ільченко В. М. - Аналіз показників стану екологічних систем Дніпропетровського регіону, Шабала А. В., Сокальська Є. С. (2014)
Кучменко Т. М. - Проліферативні зміни репродуктивних органів на тлі гіперестрогенії у жінок після лікування РЩЗ (2014)
Юрасов С. Н. - Методика расчета установившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке, Курьянова С. А. (2014)
Кушнарьова Н. М. - Вплив ліпідокоригуючої терапії на якісний та кількісний склад тригліцеридів у пацієнтів з ЦД 2 типу та дисліпідемією, Корпачева-Зінич О. В., Корпачев В. В. (2014)
Баймұрза Б. С. - Понятие досудебного (предварительного) производства. Оценка формы и системы досудебного производства (2014)
Кушнарьова Н. М. - Гіполіпідемічний ефект статинів у чоловіків, хворих на ЦД 2 типу, залежить від початкового рівня тестостерону (2014)
Далекорей А. М. - Мотив умисного злочину: поняття та його кримінально-правова характеристика (2014)
Левчук Н. І. - Міжнуклеосомна фрагментація днк в адренокортикоцитах людини і щурів різної статі in vitrо, Ковзун О. І. (2014)
Котубей І. І. - Про активність суду під час дослідження доказів у кримінальному провадженні (2014)
Левчук Н. І. - Вплив метанандаміду на інтенсивність міжнуклеосомної фрагментації ДНК в адренокортикоцитах людини і щурів різної статі in vitro (2014)
Кочина О. С. - Історія становлення та розвитку захисту авторського права та суміжних прав (2014)
Лихошапко О. А. - Частота зустрічальності кардіоваскулярної автономної нейропатії серця у хворих на цукровий діабет та предіабет, Маньковський Б. М. (2014)
Литвиненко В. М. - Значення соціальних послуг як одного із видів соціального захисту (2014)
Лузанчук І. А. - Дослідження стану групової йодної профілактики серед вагітних жінок, Кравченко В. І. (2014)
Бовкуш К. П. - Основні засади формування інклюзивної компетентності педагога (2014)
Лучицький В. Є. - Особливості патогенезу еректильної дисфункції у чоловіків хворих на цукровий діабет 2 типу (2014)
Дубініна О. М. - Розвиток просторового мислення засобами геометрії в контексті інформатизації сфери професійної освіти, Таранська О. Л. (2014)
Лучицький В. Є. - Cтан репродуктивної функції та гіпоталамо-гіпофізарно-статевої системи у чоловіків із вперше діагностованим раком щитовидної залози та після тиреоїдектомії, Зубкова Г. А., Лучицький Є. В., Рибальченко В. М., Гулеватий С. В., Складанна І. І., Бондаренко В. О. (2014)
Золотова Г. Д. - Науково-теоретичний аналіз сутності адиктивної поведінки дітей (2014)
Ляшук П. М. - Досвід роботи денного стаціонару поліклініки ендокринологічного центру, Станкова Н. І., Шородок Т. Д., Рябой Н. Д. (2014)
Самусь Т. В. - Аналіз педагогічних умов формування здоров’язбережувальних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Майданник В. Г. - Поєднаний аналіз ЕКГ на фазовій площині та варіабельності ритму серця у дітей з діабетичною кардіопатією, Хайтович М. В., Файнзільберг Л. С., Степанов В. А., Морозик А. О., Очеретько В. В. (2014)
Топчій Л. С. - Формування україномовної соціокультурної компетентності: теоретичні i практичні аспекти (2014)
Маліновська Т. М. - Рання діагностика метаболічних змін та визначення кардіоваскулярних факторів ризику у дітей та підлітків з ожирінням (2014)
Яковлева О. В. - Діагностика соціалізованості молодших школярів (2014)
Маменко М. Є. - Вплив порушень тиреоїдного статусу на розвиток функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей молодшого шкільного віку, Бугаєнко О. О. (2014)
Булик Т.С. - Генетичний поліморфізм гена інгібітора активатора плазміногена 1 (РАІ-1 4G/5G) у вагітних із ожирінням (2014)
Маменко М. Є. - Вплив функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної системи на нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку, Шлєєнкова Г. О., Бєлих Н. А., Донцова К. М. (2014)
Гончаренко В. А. - Ошибки в диагностике и лечении хронического рецидивирующего афтозного стоматита у детей (2014)
Маньковський Б. М. - Результати впровадження уніфікованого клінічного протоколу з надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу, Ткаченко В. І. (2014)
Дєдов А. В. - Шляхи підвищення ефективності екстрасклеральних втручань при регматогенних відшаруванях сітківки (2014)
Марков В. В. - Гіперестрогенія як фактор розвитку проліферативних процесів молочних залоз у жінок після лікування РЩЗ, Кучменко Т. М. (2014)
Заика И. В. - Характеристика функционального состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов с артериальной гипертензией, Буряк В. В. (2014)
Мартопляс К. В. - Територіальна й часова варіативність поширеності діабетичної ретинопатії в Україні, Кульбіда М. П. (2014)
Мисюра Е. В. - Частота абдоминального ожирения среди жителей города Харькова, Ильина И. М , Романова И. П., Казаков А. В., Зубко М. И., Кравчун Н. А. (2014)
Мисюра Е. В. - Эпидемиологические аспекты ожирения в Украине, Казаков А. В., Кравчун Н. А. (2014)
Мишуніна Т. М. - Система генерації оксиду азоту в щитоподібній залозі хворих з хворобою Грейвса, Калініченко О. В. (2014)
Музь Н. М. - Оцінка знань пацієнтів, хворих на цукровий діабет 1 типу через рік після проходження курсу навчання у школі діабету, Музь В. А., Самсон О. Я., Антропова О. В. (2014)
Найда Ю. М. - Склерозуюча терапія етанолом доброякісних новоутворень щитоподібної залози, Матящук С. І. (2014)
Носенко Н. Д. - Экспериментальная оценка потенциальной опасности некоторых лекарственных средств, применяемых во время беременности, для репродуктивного здоровья и адаптационного потенциала у взрослых потомков (2014)
Носенко Н. Д. - Роль норадренергічної системи в програмуванні порушень адаптивних реакцій у пренатально стресованих щурів, Сініцин П. В. (2014)
Овчаренко Е. Н. - Динамика микробиологических показателей ротовой жидкости у больных сахарным диабетом 2 типа под влиянием сплавов ортопедических конструкций, Жадько С. И., Глушкова О. В. (2014)
Оленович О. А. - Особливості змін фібринолітичної активності сечі у хворих на гіпотиреоз залежно від ступеня тяжкості захворювання (2014)
Олійник В. А. - Автоімунна офтальмопатія у хворих на дифузний токсичний зоб: діагностика, лікування, Терехова Г. М., Булдигіна Ю. В., Федько Т. В., Клочкова В. М., Раков О. В. (2014)
Омельчук О. В. - Ендогенний гіперкортицизм у пацієнтів України. Епідеміологія, диференційна діагностика, лікування, Олійник В. А., Коваленко А. Є. (2014)
Орленко В. Л. - Рівень сечової кислоти у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу з артропатіями, Синиця Ю. П., Іваськіва К. Ю. (2014)
Остапенко О. В. - Влияние дефицита гормонов щитовидной железы на состояние печени (2014)
Палагіна І. А. - Оцінка безпечності похідного бурштинової кислоти фенсукциналу та його метаболітів за показниками стану ліпідного обміну та процесів ліпопероксидації, Кудря М. Я., Лалименко О. С., Мельниківська Н. В., Устенко Н. В. (2014)
Паламарчук А. В. - Визначення глікованого гемоглобіну – джерело ефективності лікування хворих на цукровий діабет, Власенко М. В., Прудиус П. Г., Коломієць В. М. (2014)
Паньків І. В. - Стан кісткової системи і фосфорно-кальцієвого обміну у хворих на тиреотоксикоз за умов йодного дефіциту (2014)
Пастер І. П. - Мікроінкапсуляція тканин і клітин ендокринних залоз в біополімерні мікрокапсули як альтернатива імуносупресивній терапії при алло- і ксенотрансплантації реципієнтам з гіпофункцією залоз внутрішньої секреції (2014)
Пахомова В. Г. - Вміст селену в організмі дітей з соматотропною недостатністю (2014)
Пилипенко В. М. - Асоціативний зв’язок гормональних і метаболічних порушень з прогресуванням ускладнень у хворих зі спадковими синдромами, що супроводжуються ожирінням та гіпогонадизмом (2014)
Плехова О. І. - Участь мікроелементів та вітамінів у розвитку дифузного нетоксичного зоба у підлітків, які мешкають в умовах легкого йододефіциту, Кашкалда Д. А., Турчина С. І., Волкова Ю. В. (2014)
Полякова Л. І. - Порівняння впливів дексаметазону та аспірину на морфологічні зміни у передміхуровій залозі щурів, викликані синестролом (2014)
Попова В. В. - Дисглікемія на ранній і пізній доклінічних стадіях розвитку цукрового діабету 1 типу як метаболічний предиктор клінічного дебюту захворювання у дітей та підлітків, Маньковський Б. М., Саєнко Я. А., Філіпова О. В., Пона С. М., Стригунова Ю. І., Бегутова Т. М., Семіонова Т. А. (2014)
Попова В. В. - Предикція доклінічних стадій розвитку ЦД 1 типу та визначення їх тривалості за детекцією значень одночасно підвищених титрів ДААТ до IA-2A та GADA як клініко-імунологічний алгоритм доклінічної діагностики цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків (2014)
Постол С. В. - Йодне забезпечення, споживання інших елементів і стан щитоподібної залози у дорослого населення міста Києва, Кравченко В. І., Лузанчук І. А., Красніков В. І. (2014)
Почерняев А. - Полиморфизм 174 G>C гена интерлейкина-6 у больных сахарным диабетом 2 типа, Лыткин Д., Козак Н., Атраментова Л., Красова Н., Горшунская М., Опалейко Ю., Тыжненко Т., Полторак В. (2014)
Приходько В. Ю. - Эффективность препарата гуарем в комплексной терапии пациентов с избыточной массой тела и метаболическим синдромом, Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Волощук Т. Р., Приходько В. М. (2014)
Putilin D. A. - Distribution characteristics of toll-like receptors of innate immunity in adipocytes of parapancreatic adipose tissue at an experimental diabetes mellitus and metformin administration, Kamyshny A. M. (2014)
Пушкарьов В. М. - Використання агентів, що блокують клітинний цикл, для лікування анапластичного раку щитоподібної залози (2014)
Пушкарьов В. М. - Комбінована дія паклітакселю та інгібітора ядерного фактора NF-kB на пухлини раку щитоподібної залози, Ковзун О. І., Пушкарьов В. В., Тронько М. Д. (2014)
Резніков О. Г. - Патогенез і принципи гормональної фармакотерапії синдрому вікового дефіциту андрогенів у чоловіків (2014)
Резніков О. Г. - Метаболізм тестостерону в мозку та статева поведінка самців щурів після поєднаної пренатальної дії стресу та антагоніста норадреналіну метилдофа, Лимарєва А. А., Тарасенко Л. В., Носенко Н. Д. (2014)
Резніков О. Г. - Фундаментальні механізми реалізації впливу пренатальних чинників на нейроендокринну систему і поведінку, Носенко Н. Д. (2014)
Рибальченко В. М. - Рання діагностика діабетичної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет 2 типу (2014)
Саєнко Я. А. - Характеристика судинної стінки магістральних артерій головного мозку у хворих на цукровий діабет 1 типу, Коваленко А. В., Маньковський Б. М. (2014)
Салівоник О. А. - Дослідження впливу наночастинок золота на клітини раку передміхурової залози людини in vitro, Соткіс Г. В. (2014)
Самір Ажмі - Маркери ендотеліальної дисфункції, зміни міокарда і тромбоцитів при кардіоваскулярній автономній нейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Сергієнко В. О., Сегін В. Б. (2014)
Сегін В. Б. - Жорсткість артерій у хворих на цукровий діабет 2 типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, Сергієнко В. О., Сергієнко О. О. (2014)
Семенюк Л. Н. - Эфферентные методы оптимизации прегравидарной подготовки пациенток с доминированием андрогенов и репродуктивными потерями в анамнезе (2014)
Сергієнко В. О. - Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, інсулінова резистентність, ригідність артерій при діабетичній кардіоваскулярній автономній нейропатії (2014)
Сергієнко Л. Ю. - Патогенетична роль лептинорезистентності гестаційного ґенезу в порушенні харчової поведінки, розвитку ожиріння та репродуктивних розладах (2014)
Сергієнко О. О. - Бенфотіамін, альфа-ліпоєва кислота і омега-3 поліненасичені жирні кислоти в лікуванні діабетичної автономної нейропатії серця, Сергієнко В. О., Сегін В. Б. (2014)
Січінава Р. М. - Аналіз захворюваності на хвороби ендокринної системи серед військовослужбовців Збройних Сил України, Кожокару А. А., Іванько О. М. (2014)
Скрипник Н. В. - Особливості застосування фізичних навантажень у хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом, Борисенко Н. І., Білик Л. Я. (2014)
Скрипник Н. В. - Роль адипоцитокінів у формуванні інсулінорезистентності у хворих на первинний гіпотиреоз, Вацеба Т. С. (2014)
Совенко Т. К. - Cупресивна терапія левотироксином після тотальної тиреоїдектомії та радіойодтерапії, Гулеватий С. В., Олійник В. А., Клочкова В. М., Волинець І. П. (2014)
Сорокина И. В. - Структурные изменения в селезенке кроликов под действием длительного круглосуточного освещения, Бочарова Т. В., Бондаренко Л. А. (2014)
Спринчук Н. А. - Застосування препаратів гонадотропін-рилізинг-гормону для покращення кінцевого зросту у хворих на вроджену гіперплазію кори надниркових залоз (2014)
Степура Н. М. - Рівень імунокомплексів у хворих на тиреоїдний рак різного віку з легеневими метастазами в процесі радіойодтерапії, Замотаєва Г. А. (2014)
Таращенко Ю. М. - Результати 10-річного спостереження за пацієнтами після органозберігаючих операцій на щитоподібній залозі з приводу доброякісної вогнищевої патології, Болгов М. Ю., Гуда Б. Б. (2014)
Ткач С. М. - Поширеність депресивних порушень у стаціонарних хворих на цукровий діабет і вплив на них навчальної програми "Accu-Chek Assist”, Мілютіна Т. Л. (2014)
Тржецинский С. Д. - Исследование антидиабетических свойств черноголовника кровохлёбкового и портулака огородного в эксперименте, Клеванова В. С. (2014)
Тронько К. М. - Вплив глікозаміноглікану сулодексиду на перебіг діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 1 типу, Орленко В. Л., Єфімов А. С. (2014)
Тронько М. Д. - Підсумки п’ятнадцятирічного виконання проспективної наукової програми "Імунітет у доклінічний період розвитку цукрового діабету 1-го типу”, Зак К. П., Маньковський Б. М., Попова В. В. (2014)
Тронько М. Д. - Українсько-американський проект "дослідження впливу радіаційного опромінення і йодного дефіциту на перебіг вагітності": методологічні аспекти, Звінчук О. В., Пастер І. П., Лапікура О. В., Чайковська Л. В., Шпак В. М., Терещенко В. П., Замотаєва Г. А., Антипкін Ю. Г., Hatch M. (2014)
Тронько М. Д. - Біохімічні та гормональні ефекти, обумовлені введенням гена препроінсуліну людини експериментальним тваринам зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом 1 типу, Ковзун О. І., Калинська Л. М., Пастер І. П., Кордюм В. А., Гулько Т. П., Топорова О. К. (2014)
Тронько М. Д. - Епідеміологічна характеристика процедури скринінгового обстеження учасників спільного українсько-американського тиреоїдного проекту, Пастер І. П., Шпак В. М., Чайковська Л. В., Терещенко В. П., Замотаєва Г. А., Mabuchi K., Hatch M., Brenner A. V., Zablotska L. B. (2014)
Тронько М. Д. - Рак щитовидної залози у дітей та підлітків України після Чорнобильської катастрофи, Терещенко В. П., Богданова Т. І., Олійник В. А., Замотаєва Г. А., Шпак В. М., Чайковська Л. В., Пастер І. П. (2014)
Халангот М. Д. - Рівні глюкози, фактори ризику розвитку діабету та предіабету у мешканців літнього віку сільської місцевості України. Попередні дані, Кравченко В. І., Писаренко Ю. М., Охріменко Н. В., Лерман Н. Г., Ковтун В. А. (2014)
Ховака В. В. - Негативні психосоматичні прояви у хворих на ЦД 2 з ожирінням, Корпачева-Зінич Л. В. (2014)
Хоминская З. Б. - Дисгормональная патология репродуктивной системы и беременность (2014)
Чернобров А. Д. - Захворюваність населення України на тиреоїдину патологію, Пона С. М. (2014)
Чернышев С. В. - Анализ отдаленных результатов органосохраняющих операций на щитовидной железе при доброкачественной узловой патологии, Бережная И. Ю., Шляхтич С. Л., Боженко А. В., Рощева О. Ю., Щупачинская Л. О., Мельник А. В. (2014)
Чернявская И. В. - Активность Т-регуляторного звена иммунной системы у пациентов с СД 2 типа в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени, Дорош Е. Г., Кравчун Н. А. (2014)
Chernyavskaya I. - The use of immunomodulators in the complex treatment of the patients with type 2 diabetes melitus, Cherniaeva A., Kravchun N. (2014)
Чумак С. А. - Оцінка досвіду структурованого навчання хворих дітей і підлітків у школі цукрового діабету, Будрейко Е. А. (2014)
Чумак С. О. - Особливості знань щодо своєї хвороби в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з цукровим діабетом 1 типу, Цилюрик С. М. (2014)
Шелковий Є. А. - Попередні результати УЗД-скринінгу членів Українсько-Американської тиреоїдної когорти (2012-2014 роки спостереження), Люткевіч Т. В., Король Б. А., Шпак В. М. (2014)
Шелковий Є. А. - Визначення поправочних коефіцієнтів для зменшення похибки вимірювання об’єму щитоподібної залози при ультразвуковому дослідженні за методом J. Brunn., Матящук С. І. (2014)
Шідловський В. О. - Сучасні підходи до хірургічного лікування автоімунного тиреоїдиту, Шеремет М. І. (2014)
Шляхова Н. В. - Статева залежність цитокінового профілю у дітей і підлітків з ожирінням від наявності метаболічного синдрому (2014)
Шпак В. М. - Захворюваність на рак щитовидної залози населення України опроміненого внутрішньоутробно внаслідок аварії на ЧАЕС, Зурнаджи Л. Ю., Богданова Т. І., Гулак Л. О., Терещенко В. П., Тронько М. Д. (2014)
Янчій І. Р. - Тенденції щодо виконання органозберігаючих операцій у випадках потенційно радіоіндукованих папілярних карцином щитоподібної залози, Болгов М. Ю., Богданова Т. І. (2014)
Авторський покажчик (2014)
Кобрій О. - Моделювання змісту педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах України (друга половина XX – початок XXI ст.) (2013)
Романова Г. - Концептуальні засади підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій (2013)
Никитенко О. - Професійно-особистісні якості як основа виховання майбутніх учителів (2013)
Бабушко С. - Сучасні підходи до підготовки організаторів навчання дорослих на прикладі фахівців туристичної сфери (2013)
Задорожна І. - Організаційні форми і засоби реалізації самостійної роботи майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Петречко М. - Соціальна зумовленість навчального методу Гелен Паркхерст (2013)
Коцопей Г. - Особистість учителя в педагогічній думці редакції журналу "Домъ и школа” (1863 – 1864 рр.) (2013)
Зеленська Л. - "Студентське питання” у практиці роботи вчених рад вітчизняних університетів другої половини XIX – початку XX століття (2013)
Івах С. - Жіночий рух Галичини кінця XIX ст. – 1939 р. як проблема історико-педагогічних досліджень (2013)
Стинська В. - Особливості становлення системи соціально-педагогічної підтримки дитинства й материнства в УРСР у 20-ті рр. XX ст. (2013)
Пєхарєва С. - Моніторинг як функція управління освітнім процесом дошкільного навчального закладу (2013)
Бобак О. - Сім’я і родинне виховання як середовище соціалізації дітей дошкільного віку у поглядах Мирослава Стельмаховича (2013)
Устименко-Косоріч О. - Професійна підготовка баяністів-акордеоністів у сербських музичних школахакадемічно-народного типу (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ "Людинознавчі студії: збірник наукових праць” (Філософія, педагогіка) (2013)
Анасевич Я. М. - Вплив надлишку та нестачі мелатоніну на мітоз в клітинах тонкої кишки щурів (2015)
Вичалковська Н. В. - Перші дані про фауну озера Солонець-Тузли та прилеглої до нього території, Рябцева Ю. С. (2015)
Головльова О. В. - Морфофізіологічні реакції легень щурів на внутрішньошлункове введення 2,5% розчину аміаку як продукту життєдіяльності гелікобактерної інфекції в умовах експерименту, Алієва Н. П., Авраменко А. О., Ларичева О. М. (2015)
Димо В. М. - Біохімічний спектр сироватки крові у хворих на псоріаз (2015)
Калантай Ю. О. - Фізіологічні реакції підшлункової залози щурів на внутрішньошлункове введення 2,5 % розчину аміаку та 0,6 % розчину соляної кислоти на 12 годин в умовах експерименту, Авраменко А. О. (2015)
Кісельов А. Ф. - Вади здоров'я дітей та підлітків Миколаївської області за результатами профілактичних оглядів (1991-2013 рр.), Шатохін В. Б., Черно В. С., Руденко А. О. (2015)
Кісельов А. Ф. - Демографічна ситуація та захворюваність населення Миколаївської області (1991-2013 рр.), Черно В. С., Наконечний І. В., Руденко А. О. (2015)
Коренчук Д. І. - Фізіологічні реакції печінки на внутрішньошлункове введення розчину аміаку в умовах експерименту, Кургузова С. В., Авраменко А. О. (2015)
Латій А. Г. - Морфофізіологічні реакції слизової оболонки шлунку щурів на внутрішньошлункове введення розчину 2,5 % аміаку в умовах експерименту, Псаревська А. О., Авраменко А. О., Смоляков С. М. (2015)
Олійник К. С. - Функціональний стан системи "перекисне окиснення ліпідів - антиоксиданти" у серці щурів в умовах гіпофункції епіфізу, Лабенко В. В., Чеботар Л. Д. (2015)
Погасій А. Ю. - Екологічні особливості дендрофлори листяних інтродуцентів міста Миколаєва, Корольова О. В. (2015)
Cмирнова С. М. - Сезонна специфіка дитячої захворюваності Ленінського району міста Миколаєва, Смирнов В. М., Синегубко А. В. (2015)
Сушко С. В. - Кліматичні та еколого-ландшафтні характеристики сухо-степової підзони степів Північно-Західного Причорноморя в умовах їх юридизації, Дмитрук Ю. Г., Наконечний О. І. (2015)
Триколенко І. А. - Характеристика дисперсій срібла, отриманних за Oствальдом, Ющишина Г. М., Романкевич О. В. (2015)
Холодов С. А. - Показники амплітуди рухів у суглобах нижніх кінцівок у дітей дошкільного віку з ДЦП з різним рівнем локомоторних можливостей, Черно В. С. (2015)
Черно В. С. - Різноманітність внутрішньопазушних утворень верхньої стрілової пазухи твердої оболони головного мозку людини, Качирко І. Ю. (2015)
Черно В. С. - Структурна організація кам`янисто-основних пазух твердої оболони головного мозку основи черепа собаки, Яким К. М. (2015)
Ющишина Г. М. - Седиментаційні та фільтраційні характеристики гдроксосполук алюмінію, отриманих хімічним та електророзрядним методами, Григоренко Є. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бєляєв М. І. - Моніторинг тактико-технічних характеристик мінометного озброєння сухопутних військ Збройних Сил України та провідних у військовому відношенні країн світу, Варава В. В. (2015)
Бударецький Ю. І. - Спосіб підвищення ефективності стрільби з гармат зі значним зносом каналу ствола (2015)
Головко Б. Б. - Перспективні напрямки розвитку авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря”, Гуйван В. О., Дементьєв В. В., Нікітченко В. І. (2015)
Журавльов О. О. - Метод оцінки допустимої тривалості циклу функціонування системи розвідки в розвідувально-ударному комплексі при нанесенні удару по рухомим об’єктам, Іванець М. Г. (2015)
Кас’яненко М. В. - Методика визначення оптимального обсягу підготовки засобів РТЗ до забезпечення польотів в залежності від наявного часу, Ясинецький В. П., Лєбєдєв В. О., Субота В. М. (2015)
Лященко Р. В. - Прогнозування зміни умов бойового застосування сил винищувальної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України у довгостроковій перспективі (2015)
Морозов О. О. - Модель технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки ремонтним органом (2015)
Осипов Ю. М. - Определение потребных характеристик двигателей для лёгких беспилотных летательных аппаратов, Орлов С. В. (2015)
Пащетник О. Д. - Деякі проблемні питання створення автоматизованих систем управління військами і зброєю у Збройних Силах України, Поліщук Л. І. (2015)
Петров В. М. - Методичний підхід до розподілу сил ударної авіації по цілях з урахуванням їх структурного функціонування при застосуванні способів одночасного і послідовного нанесення ударів (2015)
Прокопенко В. В. - Джерела похибок, які впливають на точність визначення установок для стрільби на ураження способом перенесення вогню від репера (2015)
Таран І. А. - Методика визначення оптимальної траєкторії польоту засобу повітряного нападу до об'єкту удару (2015)
Шлапацький В. О. - Перспективи застосування ударних безпілотних авіаційних комплексів в Збройних Силах України, Камак Ю. О., Журахов В. А., Геращенко М. М. (2015)
Антоненко Н. С. - Метод защиты бортовых радиотехнических и телекоммуникационных систем от мощных электромагнитных излучений, Прокопенко Е. А. (2015)
Берковський В. В. - Аналіз методів створення інтерактивних Web-додатків, Радіонов С. О. (2015)
Васильєва О. В. - Інтеграція підходів до використання інформаційних технологій при оцінюванні метрологічного забезпечення складних об'єктів, Шамаєв Ю. П. (2015)
Георгадзе О. А. - Методичний підхід щодо оцінювання якості програми індивідуальної підготовки артилерійських підрозділів, Горбенко С. В., Харабара В. І. (2015)
Давыдова А. В. - Методика расчета перепада давления на сетчатых средствах обеспечения сплошности топлива в условиях их ограниченного контакта с газовой фазой (2015)
Запара Д. М. - Аналіз якості інформаційної мережі для синтезу структури інформаційно-аналітичної системи управління технічним забезпеченням військ, Воїнов В. В. (2015)
Зверев В. П. - Методика оцінки показників надійності системи спеціального зв’язку, Гнатюк С. Є. (2015)
Зозуля В. М. - Обґрунтування необхідності створення полігонної системи траєкторних вимірювань на базі приймачів сигналів супутникових навігаційних систем, Кіпріянов О. Л., Ляшенко В. А. (2015)
Ільїна І. В. - Аналіз можливостей впровадження спеціального програмного забезпечення в ОС Android, Петленко О. С. (2015)
Іохов О. Ю. - Комплексний метод підвищення завадостійкості радіоканалів мобільних об’єктів підрозділів Національної гвардії України, Кузьминич І. В., Горєлишев С. А. (2015)
Казаков Е. Л. - Метод и устройство определения размеров радиолокационной цели по огибающим амплитуд отраженных сигналов, принимаемых на разных частотах тремя разнесенными на местности радиолокационными станциями, Коломийцев А. В., Клевец С. И., Петренко А. С. (2015)
Калюжный Н. М. - Методический подход к оценке эффективности работы средств радиоконтроля по комплексному решению задач радиочастотного мониторинга, Задонский А. И., Ковшарь В. А. (2015)
Кожушко Я. М. - Удосконалення лазерних систем сигналізації на основі використання дифракційно відбивних покриттів (2015)
Кононов Б. Т. - Визначення електромагнітного моменту дугостаторного асинхронного електричного двигуна з короткозамкненим ротором, Рябуха Н. М., Уваров В. М. (2015)
Кузнєцов О. Л. - Підвищення якості просторових вимірювань в цифрових РЛС з фазованою антенною решіткою, Чепурний В. А. (2015)
Лагутин Г. И. - Исследование влияния параметров однофазного замыкания на землю на величину угла между током и напряжением нулевой последовательности, Лысенко В. Н., Заболотный В. Д. (2015)
Ланецкий Б. Н. - Обоснование выбора моментов проведения контроля предельного состояния РЭС ЗРК, эксплуатируемых по техническому состоянию, Артеменко А. А. (2015)
Мартовицький В. О. - Створення крос-платформної системи захисту Web-сервісів і додатків на основі XML-файлів для технології ASP. NET, Колодочкин Л. Л. (2015)
Миргород Ю. І. - Перспективні напрямки модернізації вертолітного парку, Швець В. М., Юзвяк М. М. (2015)
Радько О. В. - Вибір методів контролю якості конструкційних елементів машин та механізмів, Мєдвєдєва Н. А., Кремешний О. І. (2015)
Родюков А. О. - Методика розрахунку величини зусилля скрутки дротяної розтяжки кріплення техніки на залізничному вагоні (2015)
Сова О. Я. - Інтелектуальна модель забезпечення радіозв’язності вузлів мобільних радіомереж класу MANET (2015)
Таршин В. А. - Подготовка эталонных изображений для высокоточных корреляционно-экстремальных систем навигации на основе формирования поля фрактальных размерностей, Сотников А. М., Сидоренко Р. Г., Мегельбей В. В. (2015)
Шевченко В. В. - Оценка технических параметров турбогенераторов для определения работ по их восстановлению или установления необходимости замены, Лизан И. Я. (2015)
Шевяков Ю. І. - Метод визначення оптимальних плану розподілу й маршрутів руху різнотипних виїзних метрологічних груп (2015)
Воронько В. В. - Подход к метризации единого информационного пространства топологически распределенного объекта управления при сборке планера самолета (2015)
Королько С. В. - Аналіз і оцінка можливостей застосування сучасних матеріалів для броньованої техніки та захисту особового складу від ураження (2015)
Мироненко В. К. - Підвищення ефективності бойового застосування підрозділів ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при залізничних перевезеннях небезпечних вантажів з урахуванням економічного аспекту, Кацман М. Д., Мацюк В. І. (2015)
Стрелец В. М. - Раскрытие закономерностей выполнения основных операций боевого развертывания пожарных автомобилей (2015)
Трегубенко С. С. - Аналіз організації та здійснення радіаційного, хімічного, біологічного захисту підрозділу (частини) у сучасних бойових діях, Гутченко О. А., Тіхонов І. М. (2015)
Чернявський І. Ю. - Інструментальні похибки вимірювання рівнів радіації – причина зниження повноти виявлення радіаційної обстановки, Чернявський О. Ю., Марущенко В. В. (2015)
Семененко О. М. - Класифікація та оцінка впливу факторів під час формування програм та планів розвитку Збройних Сил, Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бойко Р. В., Корочкін О. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Титул, зміст (2013)
Роїк М. В. - Біоенергетика в Україні: стан та перспективи розвитку, Курило В. Л., Ганженко О. М., Гументик М. Я. (2013)
Калетнік Г. М. - Розвиток ринку біопалив в Україні (2013)
Бондар B. C. - Цукрові буряки, як відновлюване джерело біоенергетики (2013)
Гізбуллін Н. Г. - Біопаливо - користь чи шкода (2013)
Ягольник О. О. - "Зелений" Кувейт: крок... на місці, крок - вперед ? (2013)
Серьогін О. О. - Використання енергії біомаси - як перший крок до енергетичної незалежності, Василенко О. В., Сінченко В. М. (2013)
Балан В. М. - Сорго цукрове як біоенергетична культура в сумісних посівах із насінниками буряків цукрових, Сторожик Л. І. (2013)
Ганженко О. М. - Вплив глибини садіння ризомів міскантусу на їх проростання, Гументик М. Я., Квак В. М., Зиков П. Ю. (2013)
Войтов В. А. - Виробництво біопалива з органічної сировини методом мікроподрібнення та вологого пресування, Бунецький В. О., Гументик М. Я., Кравцова Н. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Осипова Л. А. - Разработка технологии плодово-ягодного десертного вина специального типа, Лозовская Т. С. (2014)
Паляниця Л. Я. - Активація ферментного препарату Amylex 4T, Березовська Н. І., Косів Р. Б., Паньків Н. О. (2014)
Севостьянов І. В. - Машина для зневоднення відходів харчових виробництв, Ольшевський А. І. (2014)
Стороженко Л. І. - Технологія та організація монтажних робіт зі зведення покриттів із сталезалізобетонних структурно-вантових конструкцій, Гасій Г. М., Дяченко Є. В., Гапченко С. А. (2014)
Шаповал С. П. - Перспективи використання сонячної енергії на території України, Венгрин І. І. (2014)
Шовкалюк Ю. В. - Підвищення енергоефективності підприємства водоканалу (2014)
Харчук Х. Р. - Діяльність українського товариства охорони воєнних могил на території Галичини у міжвоєнний період 1927-1939 років (2014)
Шляхтич Р. П. - Проведення Львівського церковного собору 1946 року в контексті боротьби радянської влади з українським визвольним рухом (2014)
Куртіна І. О. - Організація ефективного просування та продажу продукції на підприємстві, Добрянська В. В. (2014)
Литвинюк О. В. - Методичні підходи до визначення основних етапів розвитку процесів управління активами та пасивами банківських установ України (2014)
Мамонова Г. В. - Моделювання загроз для функціонування вітчизняних транснаціональних корпорацій, Немировська О. В. (2014)
Нараєвський С. В. - Попередній аналіз традиційних та альтернативних технологій отримання електричної енергії в Україні (2014)
Николишин І. Ю. - Роль та значення фінансового ринку в фінансовій системі України, Зізяк Н. В. (2014)
Одношевна О. О. - Оптимізація породно-сортового складу плодів, як одного із чинників підвищення прибутку садівничого підприємства (2014)
Панченко Е. О. - Еволюція поглядів та сутність поняття інтелектуального капіталу (2014)
Папуч Т. Ю. - Дослідження фінансових ризиків за методами інтелектуального аналізу даних (2014)
Пірог В. В. - Напрями вдосконалення управління кредитним ризиком банківської установи, Мусіюк А. Б. (2014)
Піхняк Т. А. - Залучення позикових коштів підприємствами: проблеми та основні шляхи їх вирішення, Божок А. В. (2014)
Прямухіна Н. В. - Експортно-імпортна політика держави як характеристика її фінансового простору (2014)
Скібіцька Л. І. - Формування варіантів стратегій в антикризовому менеджменті авіапромислових підприємств України (2014)
Стеблюк Н. Ф. - Розвиток малого і середнього підприємництва як складова економічного потенціалу міста, Тимошенко М. В. (2014)
Стояненко І. В. - Особливості управління нематеріальними активами підприємства (2014)
Урванцева С. В. - Інвестиційна привабливість підприємства: сутність та фактори її формування (2014)
Чайковська М. А. - Дослідження сутності економічної категорії "лідерство", Артеменко О. Т. (2014)
Шостак Л. В. - Управління матеріальними потоками підприємства: передовий досвід (2014)
Казаков М. А. - Комментарий к семантике Крипке: о связях для возможных миров в эпистемической логике (2014)
Ляшенко Д. Н. - Онтология систем и семиотика (2014)
Райхерт К. В. - "Системно-параметрическое" как признак ограничения понятий (2014)
Коваленко Н. М. - Обоснование применения скрининг-тестов в оценке терапевтического эффекта пелоидотерапии, Матвеев С. В. (2014)
Кузняк Н. Б. - Система дистанційного навчання як ефективна складова підготовки лікарів- інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-3. Стоматологія", Бамбуляк А. В., Гончаренко В. А., Дмитренко Р. Р. (2014)
Листопад О. П. - Оцінка ефективності відновлення перших молярів у осіб молодого віку нанонаповненим композитними матеріалами Grandio, Voco, Німеччина (2014)
Литвинець Є. А. - Визначення стану ендотелію судин у чоловіків з еректильною дисфункцією на фоні артеріальної гіпертензії в процесі комбінованої терапії, Вінтонів О. Р. (2014)
Осичнюк Л. М. - Аналіз використання антипіретиків при гострих респіраторних захворюваннях у дітей (2014)
Распутіна Л. В. - Спосіб діагностики хронічного обструктивного захворювання легень у хворих на ішемічну хворобу серця, Ващук А. І. (2014)
Шатинська Т. В. - Можливості кардіопротекції при моделюванні антрациклінової кардіоміопатії у щурів, Заяць Л. М., Синоверська О. Б. (2014)
Щербина М. О. - Нові підходи до корекції мікроциркуляторних та імунологічних порушень у жінок з ектопією шийки матки, Говсєєв Д. О. (2014)
Щербина М. О. - Деякі етіопатогенетичні підходи до корекції постгістеректомічного синдрому, Скорбач О. І. (2014)
Щербина Н. А. - Исходы беременности при консервативной и хирургической коррекции истмико- цервикальной недостаточности, Скорбач Е. И., Муавия Салем Насер Альмарадат, Коломацкая Д. В. (2014)
Щербина Н. А. - Роль нарушений ангиогенеза в формировании плацентарной недостаточности и синдрома задержки роста плода, Макаренко М. В., Кузьмина И. Ю. (2014)
Музика Н. Я. - Стан і перспективи використання вільхи сірої та клейкої в медицині та фармації (огляд літератури), Грицяк Р. Ю. (2014)
Волянюк Н. М. - Регіональні особливості колориту народної вишивки на фартухах Тернопільської області першої половини ХХ століття (2014)
Драч Т. Л. - Методика викладання пластики для студентів вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму, Сосіна В. Ю. (2014)
Донець А. А. - Особливості формування ґендерної ідентичності особистості у підлітковому віці (2014)
Борщ К. К. - Ставлення суспільства до проявів девіантної поведінки в молодого покоління (2014)
Матяж С. В. - Роль недержавних організацій у вирішенні проблем у соціальній сфері в Україні, Гуріна А. А. (2014)
Тащенко А. Ю. - Взаємодія культур: предметні та суб’єктні аспекти суперечностей (2014)
Денисова А. Ю. - Конституційні реформи незалежної України: минуле, сьогодення, майбутнє (2014)
Козинский Б. - Этнический/национальный вопрос в российской внешней политике: анализ избранных примеров (2014)
Грейда Н. Б. - Оцінка показників фізичного розвитку дітей дошкільного віку при короткозорості, Сергеєв В. М., Усова О. В. (2014)
Сосіна В. Ю. - Аналіз традиційної методики спеціальної фізичної підготовки спортсменок у групових вправах художньої гімнастики (за результатами анкетування найсильніших гімнасток світу), Ленишин В. А. (2014)
Бутов Р. С. - Комплексная программа физической реабилитации для слабовидящих детей 13-15 лет (2014)
Дорожкин А. С. - Знаково-символический аспект скарификации в контексте молодежных субкультур (2014)
Титул, зміст (2013)
Олександров О. Г. - Китайське енергетичне чудо (2013)
Перший в Україні навчально-науково-виробничий комплекс - "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум" (2013)
Атлас високопродуктивних біоенергетичних культур (2013)
Сінченко В. М. - Законодавче регулювання розвитку біоенергетики в Україні та адаптація його до законодавства Європейського Союзу, Гументик М. Я., Бондар В. С. (2013)
Калетнік Г. М. - Біопаливо: продовольча, енергетична та екологічна безпека України (2013)
Ягольник О. О. - Друга міжнародна науково-практична конференція з біоенергетики (2013)
Роїк М. В. - Перспективи вирощування енергетичної верби для виробництва твердого біопалива, Гументик М. Я., Мамайсур В. В. (2013)
Курило В. Л. - Урожайність сорго цукрового залежно від погодних умов, строків сівби та глибини загортання насіння, Герасименко Л. А. (2013)
Гізбуллін Н. Г. - Солома: паливо і добриво (2013)
Клюс С. В. - Рослинні відходи - важливі резерви твердого біопалива (2013)
Каленська О. М. - Енергетичні рослинні ресурси і забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, Кнап Н. В. (2013)
Гументик М. Я. - Урожайність біомаси міскантусу, Квак В. М., Замойський О. І. (2013)
Гончар Л. М. - Біоенергетична оцінка елементів технології вирощування озимих зернових культур, Коваленко Р. В., Матвієнко А. І. (2013)
Прядкіна Г. О. - Крохмаль у зерні кукурудзи як сировина для виробництва біоетанолу, Михальська Л. М., Швартау В. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Енергетичне об'єднання депутатів (2014)
Сінченко В. М. - Класифікація видів біопалива та перспективи їх виробництва в Україні, Гументик М. Я., Бондар В. С. (2014)
Роїк М. В. - Біоенергетика як наука й галузь економіки: історія, концепція, періодизація (етапи) розвитку, Ягольник О. О. (2014)
Комплексний план заходів щодо поетапного заміщення природного газу - в дію (2014)
Пришляк Н. В. - Енергетична верба - перспективна альтернативна культура для отримання біопалива, Волошина Я. В. (2014)
Бурякоцукровий комплекс України – унікальне національне надбання (2014)
Гелетуха Г. Г. - Біоенергетика в Україні: стан розвитку, бар'єри та шляхи їх подолання, Желєзна Т. А. (2014)
HКРЕ роз'яснює питання встановлення "зеленого" тарифу для альтернативних джерел енергії (2014)
Чернелівська О. О. - Вплив системи захисту від бур'янів на урожайність та вихід біопалива із сорго цукрового, Деркач B. C. (2014)
Атлас високопродуктивних біоенергетичних культур (2014)
Апальков С. С. - Успіхи вітчизняних інноваційних проектів у сфері біоенергетики (2014)
Гументик М. Я. - Агротехнічні прийоми вирощування проса прутоподібного "Panicum virgatum L" (2014)
Кагановська Т. Є. - Забезпечення реалізації принципу транспарентності у системі вищої освіти України (2015)
Смульська А. В. - Удосконалення процесу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів у контексті побудови європейського простору вищої освіти (2015)
Рождественская Е. С. - Выпускники юридического факультета Харьковского университета: Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (Михаил Максимович) (2015)
Слинько Д. В. - Загальнотеоретичні чинники диференціації системи процесуального права (2015)
Жук Н. А. - Проблема идентификации государства в свете трансформации основных его признаков в условиях современного миропорядка (2015)
Воронова І. В. - Правопорядок і правомірна поведінка (особливості взаємозв’язку в правовій державі) (2015)
Онищук І. І. - Техніка моніторингового збору та узагальнення типових правотворчих помилок (2015)
Передерій О. С. - Пріоритети діяльності правоохоронних органів України в світлі активізації європейської (2015)
Григоренко Є. І. - Дисциплінарний статус філософії права (2015)
Useinova A. - World practice of gender processes (Мировая практика регулирования гендерних процессов) (2015)
Воронов М. М. - Принципи гласності, відкритості та прозорості на муніципальному рівні: теоретичний аспект та втілення в законодавстві України (2015)
Зубенко Г. В. - Конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні в аспекті їх взаємозв’язку з громадянським суспільством (2015)
Данічева К. П. - Коаліція депутатських фракцій та уряд України: особливості взаємодії 54-57 (2015)
Лемішко Ю. М. - Теоретичні основи реалізації права громадян на участь у масових публічних заходах (2015)
Стародубцев А. А. - Актуальні аспекти реалізації повноважень і функцій виконавчих органів місцевого самоврядування в Україні (2015)
Солошкіна І. В. - Мета та форми державного регулювання ринків фінансових послуг (2015)
Кіселичник В. П. - Адміністративно-правові засади здійснення організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції в Україні (ретроспективний аналіз) (2015)
Коваленко Л. П. - Деякі питання інформаційно-процесуальних норм (2015)
Гришина Н. В. - Щодо розуміння предмету адміністративного права (2015)
Ростовська К. В. - Протидія корупції як специфічний вид діяльності у сфері державного управління (2015)
Полякова О. С. - Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби в Україні (2015)
Кулачок-Тітова Л. В. - Реформування українського трудового законодавства в контексті відповідності міжнародним трудовим стандартам, Стоянова О. Є. (2015)
Махінчук В. М. - Зарубіжний досвід застосування доктрини "зняття корпоративної вуалі" (piercing the corporate veil) (2015)
Зінченко В. В. - Гарантованість вкладів фізичних осіб в Державному ощадному банку України (2015)
Устименко О. А. - Спеціальні ознаки тварини як об’єкта права власності (2015)
Білоус О. О. - Правові аспекти туристичної діяльності (2015)
Пейчев К. П. - Визначення категорії "обіг природних ресурсів" (2015)
Єрмолаєва Т. В. - Деякі особливості визначення тваринного світу як об’єкта правової охорони (2015)
Оніка Я. В. - Ліс та лісова рослинність як об’єкти речового права (2015)
Трубніков В. М. - Процесуальні положення та класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності (2015)
Харченко В. Б. - Здійснення професійної нотаріальної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, як підстава кримінальної відповідальності (2015)
Давиденко М. Л. - Сучасний стан кримінального права України та ефективність протидії злочинності (2015)
Храмцов О. М. - Щодо методологічних засад дослідження кримінального насильства (2015)
Лантінов Я. О. - Додержання принципу "Міжнародно-правової зумовленості і припустимості" при криміналізації посягань на основі громадянського суспільства України (2015)
Кравченко А. Г. - Сутність прокурорського нагляду, судового і відомчого контролю у розрізі застосування негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, Кравченко О. Є. (2015)
Заклюка А. В. - Високі технології у доказуванні кримінального правопорушення (2015)
Мальський М. М. - Правовий статус суб’єктів транснаціонального виконавчого процесу (2015)
Даньшин М. В. - Злочинна діяльність як об’єкт пізнання у криміналістиці та інтегративний фактор її розвитку (2015)
Шайтуро О. П. - Правові засади надання фармацевтичної допомоги в контексті розслідування неналежного виконання професійних обов’язків фармацевтичним працівником (2015)
Руденко М. В. - До питання про необхідність утворення Наглядової палати Верховної Ради України, Півненко В. П., Мельник О. В. (2015)
Слінько Д. С. - Ефективність норм права та удосконалення законів як важливі умови боротьби зі злочинністю (2015)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правовий захист дітей від сексуального насилля (2015)
Новікова Л. В. - Антитерористична компетенція інституціонального механізму Європейського Союзу (2015)
Шестак В. С. - Деякі проблеми застосування міжнародних правових актів з питань культури у законодавстві України та шляхи їх вирішення (2015)
Безсонова М. В. - Конституційне право громадянина України на звернення до Європейського суду з прав людини (2015)
Воронов К. М. - Арбітрабільність як передумова розгляду справи міжнародним комерційним арбітражем (2015)
Григорян М. Р. - Принципи соціального забезпечення державних службовців в Україні (2015)
Дроздова О. - Щодо питання про зміст поняття "пацієнт" (2015)
Копиця Є. М. - Історико-правові аспекти становлення та розвитку інституту нормування у галузі охорони атмосферного повітря (2015)
Лівар Ю. О. - Про виконавчі провадження в адміністративному праві (2015)
Мальцев В. В. - Організаційні та правові засади діяльності органів внутрішніх справ України в умовах правового режиму надзвичайного стану (2015)
Меденцев А. М. - Способи вчинення злочинів у сфері державних закупівель (2015)
Моторигіна М. Г. - Проблеми визначення моменту набуття підозрюваним статусу обвинуваченого (2015)
Павлова О. В. - Правові засади екологізації громадянського суспільства: поняття та умови (2015)
Пилаєва В. М. - Класифікація загальних принципів діяльності органів виконавчої влади в Україні (2015)
Свердліченко В. П. - Здійснення особистих немайнових прав в умовах надзвичайного або воєнного стану (2015)
Соловйов І. М. - Доступність адміністративного суду як критерій ефективності його діяльності (2015)
Тоцька К. М. - Сутність обмежень правомочностей користування земельною ділянкою, які виникають щодо права власності (2015)
Хабарова Т. В. - Громадська експертиза діяльності органів державної влади як засада протидії корупції (2015)
Яковлєв П. О. - Про правову природу проваджень щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (2015)
Salinaite B. M. - States’ Title to Territory in Remote Areas and Indigenous Peoples in the Arctic, Kirchner S. (2015)
Від редакції (2014)
Kolvekova G. - The role of economic history in studying economics, Palascakova D. (2014)
Кондратьєва Т. В. - Інституційні наративи економічної системи як механізм інтеграції та економічного розвитку України (2014)
Лукашина О. В. - Правовая природа и сущность акций персонала и опционных акций сотрудников, Байков А. М. (2014)
Мороз В. М. - Результативність та ефективність як характеристики російської моделі управління: особливості позиціонування та розвитку (2014)
Никитин Ю. А. - Компетентностный подход и инновационные компетенции персонала как основа инновационного развития организации, Рукас-Пасичнюк В. Г. (2014)
Оразалинова М. С. - Концепция контроллинга и новая парадигма менеджмента (2014)
Супрун В. П. - Сущность производственных отношений: их материальность и объективность (2014)
Бохан А. В. - Науковий концепт екологічної безпеки в міжнародних економічних відносинах (2014)
Wei H. - Comparative advantages of importing manufactures at Chinese market (2014)
Dudas T. - Increase in labour productivity in the context of FDI inflows into the automotive industry of Visegrad group member states, Lukac M. (2014)
Mihokova L. - Quantification of VAT gap in the EU member countries, Andrejovska A. (2014)
Мусієнко С. В. - Значення проекту "Східне партнерство" для країн-учасниць (2014)
Abu Bakar N. A. - The nexus between education and economic growth in Malaysia: cointegration and Toda-Yamamoto causality approach, Haseeb M., Azam M. (2014)
Alimpic S. - The effectiveness of sales promotion tools: customers' perspective (2014)
Асылбаева А. С. - Оптимизация функций государственных органов: поиск экономически обоснованной методологии (на материалах Республики Казахстан) (2014)
Брицький Р. М. - Взаємодія факторів у формуванні економічної безпеки України в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз, Мних О. Б. (2014)
Voroshylova G. A. - Specific features of tourism development in Ukraine: reality and perspectives (2014)
Грибов П. Г. - Влияние национальных и отраслевых особенностей на развитие интеллектуального капитала (2014)
Karmazina L. I. - Project management technology development in the Republic of Kazakhstan: current situation and problems, Nekrassova N. А., Bolatzhanuly T. (2014)
Maltseva A. A. - Russian technology park structures and their foreign analogues: the comparative analysis of average features (2014)
Озенбаева А. Т. - Государственное регулирование агропромышленного комплекса как основа обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан (2014)
Романова И. М. - Разработка методики оценки влияния кросс-культурных отличий на поведение потребителей на рынке туристических услуг, Носкова Е. В. (2014)
Ачкасова О. В. - Визначення пріоритетних напрямків формування освітньо-професійного потенціалу персоналу в сучасних умовах, Литовченко І. В. (2014)
Kalinichenko A. V. - Economic and environmental aspects of the us dairy industry (the Dean Food case study) (2014)
Koniukhov V. Y. - Investment toolkit development for estimation of enterprises innovative activity efficiency, Nechaev A. S., Kychkin A. A. (2014)
Khan F. - Behaviour of various volatility dynamics of firm stock returns, Anuar M. A., Tahir M. (2014)
Akhmetova M. I. - Assessment of territorial innovative system development level within socioeconomic environment (2014)
Нємець К. А. - Аналіз результатів дослідження суспільно-географічних особливостей соціального розвитку Донецької області як старопромислового регіону, Яковлєва Ю. К., Нємець Л. М. (2014)
Rud N. T. - Cluster interaction mechanism in the formation of innovative model of region's economy, Marchuk O. I., Yasheva G. A. (2014)
Бурлакова Ю. М. - Оцінювання розвитку корпоративної соціальної відповідальності на основі моніторингу показників прямого впливу на територію присутності (2014)
Виценец Т. Н. - Прогнозирование развития миграционных процессов на исследуемой территории (2014)
Gallo P. - Corporate culture typology model with regard to organizational structure, Gonos J. (2014)
Бадзим О. С. - Проблеми та перспективи розвитку електронних валют, Древуш А. Р. (2014)
Belas J. - Bank customers satisfaction: case studies from Czech Republic, Demjan V. (2014)
Dubrovskaya J. V. - Public-private partnership as the basis for territorial budgets equilibrium achievement (2014)
Kravchenko Y. P. - The role of inspection in European model of state financial control (2014)
Легенчук С. Ф. - Розвиток облікового відображення виробничих запасів: на шляху до усунення інформаційної асиметрії, Жиглей І. В. (2014)
Шевчук В. О. - Взаємний вплив сільського господарства і промисловості в Україні, Іванюк У. В. (2014)
Азаренкова Г. М. - Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності, Самородов Б. В., Мельниченко О. В. (2014)
Blinayeva Y. - Mathematical processing of industrial experiment results based on infrasound to improve the economic efficiency of thermal power plants, Smailova S. (2014)
Vitlinskyy V. V. - Risk management in electronic logistics, Skitsko V. I. (2014)
Gola A. - Economic analysis of manufacturing systems configuration in the context of their productivity, Swic A. (2014)
Ємельянов О. Ю. - Методичні засади інформаційного забезпечення процесу оцінювання ендогенного та екзогенного економічного потенціалу підприємства, Лесик Л. І., Гришко В. А. (2014)
Ljutic B. - Enterprise resource planning in small and medium-sized enterprises in Serbia, Marjanovic P., Djordjevic Z. (2014)
Medykovskyi M. O. - Spectrum neural network filtration technology for improving the forecast accuracy of dynamic processes in economics, Tsmots I. G., Skorokhoda O. V. (2014)
Melnikov S. V. - Dynamic monopoly pricing under the purchase price effect (2014)
Молчанова В. С. - Ретроспектива развития электронной коммерции на примере функционирования международного Интернет-аукциона eBay, Видищева Е. В., Потапова И. И. (2014)
Ramakrishnan S. - Impact of sectors on default prediction: theoretical discussion, Nabi A. A., Anuar M. A. (2014)
Сопоцько О. Ю. - Алгоритм вирішення практичних задач оптимізації логістичного циклу доставки продуктів харчування (швидкопсувних вантажів) (2014)
Софійчук К. К. - Модель впливу загроз на контрольні точки реалізації стратегії (2014)
Хасаев Г. Р. - Сравнительная результативность информатизации экономики Российской Федерации и Самарской области, Ашмарина С. И., Казарин С. В. (2014)
Huang J.-J. - Technological uncertainty, network of capabilities and technology acquisition modes: the longitudinal activity-level analysis of an integrated circuit manufacturing firm, Wu H.-F., Liu Y.-S. (2014)
Szabelski J. - Economic considerations of disassembly process automation, Krawczuk A., Dominczuk J. (2014)
Shvachych G. G. - High-performance multiprocessor systems in solving problems with expanding computing area, Tkach M. A., Volnyanskiy V. V. (2014)
Відомості про авторів (2014)
У наступному номері журналу (2014)
Титул, зміст (2014)
Роїк М. В. - Концепція виробництва біогазу з біоенергетичних рослин в Україні, Ганженко О. М., Тимощук В. Л. (2014)
Ягольник О. О. - Вчені зробили прорив у формуванні концепції розвитку біоенергетики (2014)
Сінченко В. М. - Перспективні технології виробництва біопалива, Гументик М. Я., Бондар В. С. (2014)
Роїк М. В. - Перспективи селекції гібридів цукрових буряків (Beta Vulgaris) для виробництва біоетанолу з використанням нових стерильних цитоплазм від диких видів роду Beta, Ковальчук Н. С., Іваніна В. В., Яцева О. А., Потапович О. А., Качаловська С. О. (2014)
Панасюк Б. Я. - Пілотна програма "Альтернативні джерела енергії на Вінниччині" (2014)
Цвей Я. П. - Технологічний вихід біоетанолу з цукрових буряків (2014)
Доронін В. А. - Способи підвищення якості насіння світчграсу, Кравченко Ю. А., Бусол М. В., Доронін В. В. (2014)
Іваніна В. В. - Біоенергетична продуктивність цукрового сорго залежно від умов азотного живлення, Сипко А. О., Сінчук Г. А., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Іванова О. Г. (2014)
Курило В. Л. - Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного "Panicum virgatum L", Гончарук Г. С., Гументик М. Я. (2014)
Саблук В. Т. - Контроль чисельності личинок хрущів у посадках енергетичної верби та міскантусу гігантського, Грищенко О. М., Стефановська Т. Р. (2014)
Кучеровська С. В. - Ентомологічний комплекс проса лозоподібного (Panicum virgatum L.) (2014)
Саблук В. Т. - Вербовий листоїд (Clytra laeviseula R.) небезпечний шкідник верби і тополі, Стефановська Т. Р, Завада M. M. (2014)
Титул, зміст (2015)
Роїк М. В. - Концепція виробництва твердого біопалива з біоенергетичних рослин в Україні, Ганженко О. М., Тимощук В. Л. (2015)
Ягольник О. О. - Удар по "зелених" тарифах – це удар по біоенергетичній галузі (2015)
Панасюк Б. Я. - Консорціум – програма підготовки конкурентноспроможних фахівців (2015)
Куций Д. В. - "Зелена енергетика" Німеччини – приклад для України, Ківа О. С., Матіюк Л. М. (2015)
Гелетуха Г. Г. - Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні, Желєзна Т. А. (2015)
Poїк M. B. - Сучасний стан реєстрації представників роду Salix L. в Україні та світі, Бaликіна B. B., Бapбaн O. Б. (2015)
Олександров О. О. - "Зелена" енергетика – це історичний шанс для України (2015)
Біоенергетичний "ОСКАР" України (2015)
Стефановська Т. Р. - Вирощування біопаливної рослини другої ренерації міскантусу гігантського на грунтах, забруднених важкими металами, Підліснюк В. В., Томашкін Я. Н. (2015)
Шевчук Р. В. - Eнергетична і економічна ефективність вирощування сильфії пронизанолистої, Гук Б. В., Шевчук Г. М., Ювчик Н. О. (2015)
Гументик М. Я. - Атлас високопродуктивних енергетичних культур (2015)
Штанько В. І. - Віртуальний комунікативний простір і проблеми самоідентифікації особистості (2012)
Тихонова Л. А. - Европейская и национальная идентичность: проблемы и перспективы (2012)
Масалов А. Г. - Социокультурная идентичность студентов как предмет социологического исследования (2012)
Кондратьева Л. М. - Приватное и публичное в виртуальной реальности (2012)
Леонов В. П. - Особенности творчества в эпоху компьютеризации (2012)
Украинская О. А. - Рискология: социально-философский подход к исследованию "общества рисков" (2012)
Жидкова О. О. - IT-технологии как средство расширения возможностей женщин в информационном обществе, Коробкина Т. В. (2012)
Чорна Н. В. - Виклики й загрози національній державі в умовах розвитку сучасної цивілізації (2012)
Авксентьєва Т. Г. - Трансформації форм політичної взаємодії в інформаційну епоху (2012)
Поликарпова Е. В. - Конвергентные технологии и перспективы модификации человека (2012)
Пензев А. Е. - Влияние жестоких компьютерных игр на человека (2012)
Покровский А. Н. - От антрополгии и философии техники к онтологии деятеля и средства (2012)
Дашенкова Н. М. - Сім’я в суспільстві "плинної сучасності" (2012)
Чуприна Т. В. - Значимость информатизации для человека с ограниченными возможностями в контексте телесной культуры ХХI столетия (2012)
Кухарец Т. И. - Концепт желания в философии античности: историко-философский анализ (2012)
Кравченко И. С. - К вопросу о трансформации концепта "оснований научного знания" в философии науки (2012)
Зархина С. Э. - Деякі філософсько-правові питання в дослідженні мови права (2012)
Старикова Г. Г. - Когнитивные аспекты личностной идентичности (2012)
Мазоренко М. О. - Витоки технологічної культури, Пилипенко С. Г. (2012)
Полуянов В. П. - Духовность как ключевое понятие современной философии (2012)
Горячковская А. Н. - Эстетика общества потребления (2012)
Осипова В. Ю. - Автаркія моди (2012)
Леонтьева В. Н. - Проблема идентичности в предметном поле современной онтологии культуры (2012)
Жадан В. Б. - Проблема границы в семиотике культуры Ю. М. Лотмана (2012)
Суковатая В. А. - Нейро-лингвистическое программирование в третьем рейхе: мифология как инструмент формирорования культу жестокости и расизма (на материале "Записок филолога" В. Клемперера) (2012)
Рассоха И. Н. - Лин – первый философ-просветитель Древней Греции (2012)
Явтушенко В. М. - Втрата національної ідентичності як причина моральної деградації особи (на прикладі комедії П. Мирного "Перемудрив" (2012)
Пальм Н. Д. - Проблемы трансформации феномена интеллигенции в современном обществе (2012)
Иваненко Н. А. - Событие любви как реальность: повседневное измерение (2012)
Алєксєєв В. М. - Парашутні системи для безпілотних літальних апаратів, Корольова О. В. (2015)
Бєляков Р. О. - Аналіз якісних показників систем автоматичного керування діаграмою направленості активних фазованих антенних решіток (2015)
Волобуєв А. П. - Кристалографічний метод математичного моделювання об’єкта типу "перспективна рухома система радіозв’язку військового призначення − операційний район − система радіорозвідки противника, Федін О. В. (2015)
Калінін О. М. - Визначення показників основних груп оперативно-тактичних вимог для створення колісних бойових броньованих машин, Костюк В. В., Будяну Р. Г. (2015)
Лаврут О. О. - Дослідження якості управління потоками інформації у моделі військової телекомунікаційної мережі, представленій в тензорному вигляді (2015)
Міщенко Я. С. - Сучасний стан та проблеми вибору типу рушія бойових броньованих машин (2015)
Пащук Ю. М. - Корисне навантаження тактичних БПЛА Сухопутних військ: сучасний стан та перспективи розвитку, Сальник Ю. П., Міськів В. М, Чаїн Ю. І. (2015)
Петрученко О. С. - Вплив нелінійного підпружинення БМ на його амплітудно-частотні характеристики (2015)
Сокіл Б. І. - Резонансні коливання підресореної частини військових гусеничних машин за нелінійної характеристики підвіски, Чаган Ю. А., Скрипник С. В. (2015)
Цибуля С. А. - Обґрунтування вибору розрахункових схем руху балістичного тіла (2015)
Королько С. В. - Перспективи застосування автономної магнітогідродинамічної системи очищення води для військово-технічних потреб (2015)
Петрученко О. С. - Зменшення ефективної дії кулі, осколка снаряда на об’єкт захисту, Хитряк О. І., Величко Л. Д. (2015)
Русіло П. О. - Аналітичний огляд світових тенденцій розвитку легкових автомобілів підвищеної прохідності типу "БАГГІ", Костюк В. В., Варванець Ю. В. (2015)
Ткачук П. П. - Вплив засобів автоматизації управління підрозділами і вогнем артилерії на ефективність її застосування, Бударецький Ю. І., Щавінський Ю. В., Прокопенко В. В. (2015)
Фіцич О. І. - Довготривала релаксація CdHgTe n+-n–структур, сформованих іонним травленням (2015)
Морозов О. О. - Методика синтезу системи технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки (2015)
Одосій Л. І. - Вплив техногенного навантаження військової діяльності на стан грунтово-водного середовища, Стаднічук О. М., Свідерок С. М., Надала О. С., Гичко О. С. (2015)
Чмир В. М. - Методичні підходи до оцінки техніко-технологічних та економічних показників застосування транспортних засобів бюджетної установи, Каленик М. М., Каленик В. М. (2015)
Грабчак В. І. - Метрологічне забезпечення вивчення зон з особливими аеродинамічними характеристиками у верхніх шарах атмосфери для уточнення балістичних поправок, Ванкевич П. І., Іваник Є. Г., Смичок В. Д. (2015)
Бісик С. П. - Дослідження конструкції захисного протимінного екрана (2015)
Опанасюк І. І. - Радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби та перспективи їх розвитку (2015)
Мандрус В. І. - Навчальна лабораторія гідро- та пневмоприводів Академії сухопутних військ (2015)
Shabatura Yu. - The experience of establishing and employing of specialized laboratory of physics in teaching process in hetman Petro Sahaydachnyi Army Academy, Seredyuk B., Malynych S., Atamanyuk V. (2015)
Скаб М. - Межі мовної категоризації, або що залишається неословленим?, Скаб М. (2010)
Поліщук Я. - Українська літературна мова: досвід лімінальності (2010)
Андрейчук Н. - "Мова" культури і мовні знаки (2010)
Шитик Л. - Концептуальні засади лінгвістичного аналізу перехідних утворень (2010)
Навальна М. - Нові функціональні вияви кримінального жаргону в мові сучасної української періодики (2010)
Бабій І. - Вторинна номінація кольору в художній картині світу (2010)
Калько В. - Мотиватор-дестинатив у ономасіологічній структурі найменувань лікарських рослин (2010)
Ришкова А. - Мотиваційні типи композитних найменувань осіб у сучасній німецькій мові (2010)
Стройкова С. - Мотивація номенклатури іхтіофауни в сучасній німецькій мові (когнітивно-ономасіологічний аспект) (2010)
Цобенко О. - Семантичні особливості словникових дефініцій англомовних номінацій ювелірних прикрас (2010)
Безпаленко А. - Схожість / подібність чи суміжність? Лінгвістичні аргументи (ґештальт і суміжність у мові) (2010)
Литвин І. - Эквивалентность фразеологических единиц романа И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и его украинского перевода (2010)
Вікторіна О. - Матеріли до фразеологічного словника кіровоградщини (соматичні фразеологізми) (2010)
Бабакова О. - Семантичні особливості процесуального мікрополя антропофонів (2010)
Серебряк М. - Фразеологічні варіанти народного мовлення та їх лексикографічне опрацювання (2010)
Гогільчин С. - Особенности объективации различных функционально-семиотических проявлений человека целостного фразеологизмами соматического кода (2010)
Глуховцева І. - Структурно-семантичне моделювання фразеологізмів-синонімів (2010)
Гримашевич Г. - Назви чоловічого піджака в середньополіських говірках (2010)
Литвинова Н. - Конструкції з невербалізованим дієсловом-предикатом у складі висловлювань діалектних оповідей-спогадів (2010)
Потапчук І. - Структурно-семантичні особливості оронімних лексем зі значенням "яр" на західноподільському діалектному просторі (2010)
Абрамян Ю. - Утворення назв-інновацій на позначення молодих недорозвинених рослин в українських східнослобожанських говірках (2010)
Пилипенко Є. - Лексичні діалектизми в художній прозі І. Нечуя-Левицького (2010)
Білих О. - Форми наказового способу в церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст. (2010)
Панаськов А. - Діахронія англійських номінацій судочинства (2010)
Воробйова Л. - Лінгвістичні й екстралінгвістичні умови формування українського національного топонімічного фонду й процесу запозичення іншомовної топонімії наприкінці XVII – початку XVIII ст. (2010)
Пашковська Г. - І. С. Нечуй-Левицький як нормалізатор української літературної мови (2010)
Тома Н. - Абстрактна лексика у "власноручних записках" Петра Могили (2010)
Данілова А. - Розгортання семантичної структури слова хрест у процесі історичного розвитку української мови (2010)
Олексенко В. - Новотвори зі значенням несправжності в сучасній українській мові (2010)
Беркещук І. - Чинники словотворчої поведінки назв металів у сучасній українській мові (2010)
Лонська Л. - Функціонування двоскладних буттєвих речень в "історії України" Наталії Полонської-Василенко (2010)
Ясакова Н. - Семантика означеності / неозначеності у формуванні персонального статусу суб’єкта речення (2010)
Кочерга Г. - Реалізація гештальтно-метафоричного різновиду в контексті відіменниково-дієслівної деривації в українській мові (2010)
Романова Н. - Знаки пунктуації в інтимній ліриці Г. Гессе: енергетичний аспект (2010)
Чубань Т. - Параметри граматичної перфективації вербальних дієслів, Левченко Т. (2010)
Навроцька Н. - Семантичні особливості інхоативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи, у зіставному аспекті, Пузік А. (2010)
Весельська Г. - Нові явища у функціонуванні градаційних сполучників (2010)
Левчук І. - Мікротема "автор книги" в структурно-семантичній організації філологічних рецензій ХІХ – ХХІ ст. (2010)
Шимків Н. - Особливості функціонування прикметникових епітетів у поетичній мові представників "празької школи" (2010)
Романюк І. - Емоції у формуванні діалогічного тексту (на матеріалі прозових текстів І. С. Нечуя-Левицького) (2010)
Степаненко О. - Зооморфізми у поетичних творах шістдесятників (2010)
Слюніна О. - Лінгвопоетична інтерпретація природної стихії повітря в поетичному мовленні Павла Гірника (2010)
Бацевич Ф. - Загальний дейксис фізичного і психологічного відсторонення (на матеріалі часток он, ось, ото1) (2010)
Селіванова О. - Проблема комунікативного впливу в сучасному мовознавстві (2010)
Романчук С. - Використання паралінгвістичних засобів у проповіді як жанрі релігійного дискурсу (2010)
Боть Л. - Прагматичні особливості усного мовлення дітей молодшого шкільного віку (2010)
Назарчук Р. - Комунікативні типи дієслівних предикатів у висловлюваннях із об’єктами-артефактами й об’єктами-психофактами в українській, польській та англійській мовах (2010)
Бербер Н. - Художня текстуалізація політичного світу у романі Марії Матіос "Містер і Місіс Ю-ко в країні Укрів. Mr. & ms. U-ko in country ua" (2010)
Гаврилащук О. - Гендерний чинник вибору номінації адресата художньо трансформованого внутрішнього мовлення (2010)
Єрьоменко С. - Особливості офіційного листування Вінстона Черчилля (2010)
Калина Н. - Чинники єдності лінгвокультурної спільноти в міжнародних проектах (2010)
Савченко Л. - Ворожіння як форма соціально канонізованої поведінки у фразеологічній картині світу (2010)
Лавриненко С. - Вербалізації смислових контурів права в українських народних думах (2010)
Рудакова Л. - Мовні засоби вираження соціокультурної інформації (2010)
Кулик О. - Поняття мовного знака в лінгвістичній традиції (2010)
Овсієнко Л. - Лінгвокультурологічний концепт у мовознавчій науці (2010)
Царьова І. - Етнографічна підоснова обрядових фразеологізмів літнього циклу народних свят східної Слобожанщини (2010)
Красовська О. - Культуромовні традиції українців (на матеріалі звертальних виразів епістолярію Лесі Українки) (2010)
Вільчинська Т. - Конотованість сакрального концепту "БОГ" у мовній картині світу українців (2010)
Коч Н. - Когнитивная реальность категории "народ, платящий дань" в восточнославянской концептуально-языковой картине мира (2010)
Бутов О. - Концептуальна метафора в давньоанглійській загадці (2010)
Гураль О. - Концепт персонажа постмодерністського твору: структура і комбінаторика (2010)
Серебрянська І. - Лексико-семантична група "особливості земної поверхні" як репрезентант концепту ‘земля’ в мові української прози другої половини ХХ ст. (2010)
Головата Л. - Анормативність у мовленнєвій діяльності вчителів фізичної культури (2010)
Цапок О. - Синтаксичне оформлення подієвих заміток (2010)
Задорожна О. - Експлікація темпорального інтервалу "ніч" засобами художнього слова (2010)
Орел І. - Реалізація стилістичних прийомів як результат трансформацій фразеологічних одиниць з фольклорним компонентом у німецькомовних публіцистичних текстах (2010)
Мельник Т. - Ілюстративний матеріал у словникових реєстрах 20 – 30 РР. ХХ століття (2010)
Стецюк І. - Мовна діяльність радіожурналістів як сегмент комунікації у прямому ефірі (2010)
Стець О. В. - Динамічна модель змішаної дуополії комерційної та некомерційної платформи програмного продукту, Стасюк В. В. (2011)
Мірошниченко Г. О. - Моделювання динамічної рівноваги економічної системи (2011)
Бала В. В. - Теоретичні засади визначення ланцюгової економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств хімічної промисловості (2011)
Василькевич Л. О. - Соціально-економічна природа поведінки споживачів на ринку товарів і послуг (2011)
Виноградчий В. І. - Інтеграційні структури в агротекстильній сфері (2011)
Сірік І. П. - Методичні підходи до обґрунтування управлінських рішень (2011)
Кукла О. Л. - Оплата праці робітників кінних заводів: проблеми і перспективи (2011)
Левчинський Д. Л. - Прогноз ефективності державного регулювання інвестиційного процесу у відтворення житла (2011)
Немиро А. С. - Вплив членства України в сот на ринок небанківських фінансових послуг (2011)
Карачина Н. П. - Розвиток інвестиційних процесів як фактор зростання машинобудівної галузі, Вітюк А. В. (2011)
Корніяка О. В. - Особливості структури вітчизняного фондового ринку другої половини хіх – початку хх ст. (2011)
Салига С. Я. - Вплив фінансового аналізу на стан фінансової безпеки підприємства, Меліхова Т. О. (2011)
Нусінова О. В. - Методичні підходи до визначення еталонної вартості бізнесу (2011)
Ядранський Д. М. - Праця та соціальна відповідальність: діалектичний зв’язок (2011)
Понеділко О. В. - Банківське фінансування розвитку вітчизняної торгівлі та промисловості (2011)
Буняк Н. М. - Сутність національної інноваційної системи (2011)
Гук Н. А. - Законодавче забезпечення трансформації зайнятості: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду (2011)
Ліфінцев Д. С. - Методичні основи оцінки впливу корпоративної культури на діяльність організації (2011)
Савелко С. О. - Невідповідність надходжень прямих інвестицій в Україну потребам модернізації економіки (2011)
Лизун М. В. - Посилення енергетичного співробітництва країн єс та України в умовах нових викликів у світовій енергетиці, Комар Н. В. (2011)
Біба В. В. - Оцінка можливості залучення позикових інвестиційних ресурсів підприємствами малого бізнесу в Україні, Скрильник А. С., Полянський О. С. (2011)
Ревуцька Л. В. - Вектори реформування податкового аудиту в Україні (2011)
Бібіков Д. В. - Тнк в процесі співіснування глобалізації та регіоналізму (2011)
Майорова Т. В. - Результативність іноземних інвестицій у соціальну сферу регіонів України (2011)
Фонарьова Т. А. - Методика формування управлінського балансу для обліку вартісних показників людського капіталу підприємства, Моісєєв А. С., Черняк В. І. (2011)
Коляденко С. В. - Структурні зміни в економіці регіонів як запорука економічного зростання (2011)
Левковська Л. В. - Передумови формування нової корпоративної інформаційної системи (2011)
Заковоротный А. Ю. - Разработка обобщенной структуры интеллектуальной системы поддержки принятия решений машинистом дизель-поезда, Леонов С. Ю., Мезенцев Н. В. (2015)
Квасніков В. П. - Підсистема обробки інформації в структурі мобільного робота, Немченко В. В. (2015)
Корнієнко Л. Г. - Антенна решітка Ван Атта для імітації радіолокаційних цілей, Коломійцев О. В. (2015)
Костенко П. Ю. - Снижение уровня шума на цифровом изображении с использованием технологии суррогатных данных и его сингулярного разложения, Василишин В. И., Слободянюк В. В., Плахотенко А. В. (2015)
Молчанов А. А. - Метод оценки движения оптического потока с взвешиванием измерений блоков изображения, Кортунов В. И. (2015)
Павленко М. А. - Сценарний підхід розробки системи інформаційних моделей для інформаційного забезпечення діяльності оператора автоматизованих систем управління, Тимочко О. І., Бердник П. Г., Шевченко А. С. (2015)
Павлюк В. В. - Методика розрахунку нерегулярного хвилеводно-рупорного переходу на базі жолобкового хвилеводу, Ставісюк Р. Л. (2015)
Чугай М. А. - Анализ распределения вибрационных напряжений при колебаниях монокристаллических лопаток с повреждениями (2015)
Дубницкий В. Ю. - Решение в неявном виде обратной задачи моделирования непрерывной одномерной случайной величины, Скорикова И. Г. (2015)
Козлова С. В. - Замощение плоскости с использованием паркета Пенроуза, Худов Р. Г. (2015)
Краснобаев В. А. - Расчет и сравнительный анализ производительности компьютерной системы обработки целочисленных данных, представленных в системе остаточных классов, Янко А. С., Кошман С. А., Курчанов В. Н., Бендес Ю. П. (2015)
Руткас А. Г. - Решение многоточечной краевой задачи для систем дифференциальных уравнений, Худов В. Г. (2015)
Федотова-Пивень И. Н. - О многооперандном сложении с ограниченным распространением единиц переносов (2015)
Горбенко И. Д. - Ускоренный метод синтеза дискретных сигналов с необходимыми свойствами для приложений телекоммуникационных систем и сетей, Замула А. А., Семенко Е. А. (2015)
Пузиренко О. Г. - Застосування моделей оцінювання ризиків інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, Івко С. О., Лаврут О. О., Климович О. К. (2015)
Романюков М. Г. - Оцінка ефективності сучасної техніки віброакустичного захисту в Україні (2015)
Бабенко В. Г. - Особливості використання матричних операцій криптографічного перетворення інформації, Козловська С. Г. (2015)
Агеєв Д. В. - Optimization model for multi-period LTE RAN and services planning with operator profit maximization, Алі Аль-Ансарі, Намір Касім. (2015)
Дуравкин Е. В. - Архитектура SDN., Ткачева Е. Б., Иссам Саад. (2015)
Семенов С. Г. - Порівняльні дослідження технологій розмежування доступу для захисту даних в комп'ютерній системі, Зміївська В. М., Голубенко А. В. (2015)
Калиниченко О. В. - О применении метода дисконтирования денежных потоков для оценки стоимости фирмы, Лещинский В. А., Лещинская И. А., Пашкова Е. А. (2015)
Новожилова М. В. - Построение динамической функции полезности инвестора в задаче выбора функционального назначения объекта недвижимости, Бондаренко Е. С. (2015)
Скакаліна О. В. - Застосування інтелектуальних інформаційних web-сервісів для розв’язання логистичних задач (2015)
Альбощій О. В. - Застосування кореляційного аналізу для підвищення ефективності масово-роз’яснювальної роботи щодо профілактики надзвичайних подій та нещасних випадків (2015)
Дармофал Е. А. - Інформаційне забезпечення екологічної безпеки вентиляційних викидів шахтних комплексів шляхом застосування системи автоматичного сповіщення та багаторівневої фільтрації (2015)
Кацман М. Д. - Математичні моделі екологічно небезпечних залізничних транспортних подій, Мироненко В. К., Мацюк В. І. (2015)
Коновалова О. В. - Екологічна пропускна здатність аеропорту з обмеженнями по авіаційному шуму (2015)
Кучук Н. Г. - Обобщенная математическая модель процесса оперативного управления ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций глобального характера (2015)
Обидин Н. И. - Влияние сдвига ветра на безопасность полетов и пути ее повышения, Буран Т. Р. (2015)
Попов В. М. - Моделирование состояния устойчивости производственной системы (2015)
Толкунов И. А. - Разработка управляемого персонализированного генератора аэроионов для помещений специального назначения (2015)
Галак О. В. - Застосування мультимедійних технологій для блоку тактико-спеціальних дисциплін у підготовці фахівців військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, Стаховський О. В. (2015)
Мельнікова Р. В. - Формування компетентностей майбутніх фахівців шляхом запровадження індивідуальних навчальних траєкторій студентів (2015)
Пахомов Р. І. - Безпека людини й проблеми сучасної освіти (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Антонюк Л. В. - Критерії та рівні готовності майбутнього вчителя до навчально-дослідницької діяльності (2012)
Арбузникова Е. С. - Инновационный аспект курса иностранного языка в техническом вузе, Тарасенко Л. В. (2012)
Баранова В. В. - Сутність образотворчої діяльності (2012)
Барбіна Є. С. - Студентське самоврядування як школа ефективної співпраці майбутнього менеджера освіти з громадськими організаціями (2012)
Бартенева И. А. - Активизация самостоятельной работы студентов как средство формирования экологической культуры (2012)
Біла О. О. - Про особливості організації самостійної проектної діяльності майбутніх фахівців соціономічної сфери в інноваційній вищій школі (2012)
Борисенко Л. Л. - Психолого-дидактичні аспекти застосування інноваційних технологій навчання у вищих навчальних закладах (2012)
Бугаева П. В. - Анализ взаимосвязи профессиональной деятельности и способностей инженера, Савченко Е. В. (2012)
Вороненко О. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності керівників вищих навчальних закладів до здійснення ефективного управління у сфері трансферу технологій (2012)
Габеркорн І. І. - Експериментальне дослідження ефективності моделі підготовки майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів (2012)
Гаєвець Я. С. - Методична компетентність як мета та результат підготовки вчителя початкових класів (2012)
Гвоздій С. П. - Стан, проблеми, перспективи розвитку наукового напряму "безпека життя і діяльності людини" у ХХІ столітті (2012)
Голуб Т. П. - Науково-дослідницька робота студентів у реаліях інноваційної інженерної освіти в університетах Німеччини та України (2012)
Гордиенко Т. П. - Проблемы информатизации высшего образования современной Украины, Смирнова О. Ю. (2012)
Горіна Ж. Д. - Система навчальних фахових дисциплін функціонально-комунікативного спектру (2012)
Джуринський П. Б. - Експериментальна модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності (2012)
Журавська Л. М. - Праксиологічний підхід у формуванні готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку, Остапенко Е. О. (2012)
Карпова О. О. - Читання іноземних економічних статей он-лайн як засіб організації НДР студентів-економістів (2012)
Картава Ю. К. - Модель розвитку професійної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти (2012)
Койчева Т. І. - Роль мотивації науково-дослідної діяльності викладачів педагогічного університету у формуванні корпоративної культури (2012)
Копусь О. А. - Модель формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології (2012)
Кузьома Т. Б. - Участь студентів ВНЗ України у науково-дослідній діяльності (2012)
Кумпан М. Б. - Експериментальна модель формування англомовної лексичної компетенції в учнів старших класів гімназій у театралізованій діяльності (2012)
Кушнірук А. С. - Сутність самостійної дослідницької роботи майбутніх учителів математики (2012)
Листопад О. А. - Безперервність творчого розвитку особистості в освіті (2012)
Ломонова М. Ф. - Принцип інтерпретації у змісті навчального предмета (2012)
Лоштун О. Б. - Дослідна робота студентів як умова розвитку професійної компетентності (2012)
Мардарова І. К. - Підготовка студентів до використання мультимедійних презентацій під час організації пізнавальної діяльності дошкільників (2012)
Мачнева О. М. - Ґенеза поняття "Шкільна гігієна" (ХVІ-ХVІІІ століття) (2012)
Мироненко В. В. - Формування готовності студентів спеціальності "Туризм" до науково-дослідної роботи в процесі вивчення іноземної мови (2012)
Мілова М. М. - Етапи роботи в процесі навчання майбутніх учителів іноземної мови основ імпровізації (2012)
Негрівода О. О. - Проблема організації самостійної роботи студентів іноземної мови (2012)
Ноздрова О. П. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до моделювання уроків з використанням логічних завдань (на прикладі вивчення методики математики) (2012)
Ордановська О. І. - Науково-дослідна робота майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін як складова підготовки до роботи в профільній школі (2012)
Остапчук І. П. - Інноваційний пошук при навчанні студентів, Винничук М. С., Кожушко Р. Ю. (2012)
Полєвікова О. Б. - Лінгвістичні основи словоцентричного підходу до мовної освіти дітей (2012)
Постоян Т. Г. - Інноваційна регіональна модель підготовки галузевих кадрів (2012)
Прохорова О. В. - Особливості науково-дослідної компетентності магістрантів педуніверситетів (2012)
Раєвська І. М. - Специфіка дослідницьких умінь учителя початкової школи (2012)
Реброва О. Є. - Науково-дослідницька діяльність майбутніх учителів мистецьких дисциплін у процесі формування художньо-ментального досвіду (2012)
Романчук О. П. - Інноваційні підходи до лікарсько-педагогічних спостережень за особами, що займаються фізичною культурою, Пісарук В. В., Подгорна В. В. (2012)
Руденко Т. Б. - Компонентна структура підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до застосування індивідуальних освітніх траєкторій діяльності учнів (2012)
Савченко О. П. - Культурологічний підхід до підготовки майбутніх учителів (2012)
Селиванова О. П. - Диалоговое взаимодействие как тип позитивной толерантности (2012)
Сирцова О. В. - Формування професійно-творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів через педагогічну практику в школі (2012)
Цюпак І. М. - Умови становлення системи дошкільного виховання в Херсонському регіоні (2012)
Чайка О. В. - Комунікативно-креативний підхід у підготовці майбутніх учителів-філологів до творчої професійної діяльності (2012)
Шовкопляс О. М. - Деякі аспекти історичного розвитку компетентнісного підходу в освіті, Шевель Б. О. (2012)
Яблонська Т. М. - Концептуальні положення в стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів філологів (2012)
Яковенко Т. В. - Науково-дослідна робота як фактор розвитку творчого потенціалу студентів у навчальному середовищі інженерно-педагогічного ВНЗ (2012)
Резюме (2012)
Наші автори (2012)
Байда Ю. М. - Критерії якості дистанційної освіти (досвід США) (2011)
Бахмат Н. В. - Педагогічне моделювання як складова фахової готовності вчителя початкових класів (2011)
Берека В. Є. - Погляди М. М. Дарманського на організаційні проблеми степеневої підготовки педагогів початкової ланки освіти (2011)
Богдановська Л. П. - Перспективи використання програмних та мереживих засобів у процесі вивчення всесвітньої історії (2011)
Брежнєва С. Б. - Історико- педагогічна думка про гуманістичний підхід до естетичного виховання учнів шкільного віку (2011)
Бургун І. В. - Методологічні основи розвитку компетентної особистості (2011)
Воробйова К. Д. - Методичне проектування елементів стохастики на шкільне навчання (2011)
Гаврилюк Ж. М. - Методика реалізації культурологічного змісту шкільного курсу вітчизняної історії (2011)
Гладуш В. А. - Особливості становлення післядипломної освіти дефектологів на початку ХХ ст. (2011)
Карнаухова А. В. - Філософські виміри краси людського вчинку (2011)
Коваленко О. В. - Формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі як проблема (2011)
Ковальчук Г. П. - Досвід і уроки трудового та політехнічного навчання у фабрично-заводських семирічках України (1925-1934 рр.) (2011)
Конькова Т. І. - Удосконалення системи педагогічної підготовки студентів до роботи в режимі інноваційної освітньої діяльності (2011)
Котова С. А. - Современные противоречия системы начального школьного образования в России (2011)
Кучинська І. О. - Правовий аспект виховання громадянськості в Україні на початку ХХ ст. (2011)
Олинець Т. В. - Виховання крос-культурних цінностей молоді (2011)
Олійник Н. Ю. - Методичні умови організації самостійної роботи студентів при вивченні економічних дисциплін (2011)
Удина Е. Н. - Воспитание самостоятельности как фактор подготовки детей к обучению в школе (2011)
Федорчук Е. І. - Лекція як засіб реалізації студентоцентристського підходу до викладання педагогічних дисциплін (2011)
Філіппова Л. В. - Проблеми читання лекційного матеріалу у вищих навчальних медичних закладах (2011)
Шевченко В. М. - Проблема входження осіб з порушеннями слуху в соціальне середовище (історичний аспект) (2011)
Шевченко С. М. - В. О. Сухомлинський про здоров’я і фізичне виховання дітей (2011)
Щепова Д. Р. - Гуманізація освіти як один з напрямів формування ціннісних орієнтацій студентів (2011)
Андрієвська Г. А. - Урок-вікторина при вивченні теми "Казка" у початкових класах, Бойко І. О. (2011)
Бурдаківська Н. М. - Візуальне мистецтво на уроках рідної мови під час вивчення граматичних категорій іменника, Галицька М. М. (2011)
Гіренко І. В. - Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування (2011)
Горіна Ж. Д. - Полілінгвальна і полікультурна парадигма сучасної мовної освітньої системи (2011)
Дулепа І. Б. - Ефективні прийоми формування іншомовних навичок в учнів на уроках німецької мови за допомогою комп’ютера (2011)
Карпалюк В. С. - Формування текстотворчих умінь в учнів початкових класів (2011)
Козак І. І. - Педагогічні основи культури мовлення вихователя дитячого навчального закладу (2011)
Козьмін В. А. - Текст як навчальна одиниця в початкових класах, Матвєєва Л. В. (2011)
Мартіна О. В. - Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови (2011)
Мєлєкєсцева Н. В. - Ігрові прийоми формування англомовної фонетичної компетенції учнів початкової школи, Чисановська Л. Й. (2011)
Орєхова Л. І. - Лінгводидактична спадщина Івана Огієнка (2011)
Прокопенко Л. І. - Методика проведення спецсемінару "Роль фразеології у професійному мовленні вчителя історії" (2011)
Сурова Т. І. - Формування особистості на уроках мови: основні поняття (2011)
Третяк Н. В. - Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів під час вивчення дієслова (2011)
Борін К. А. - Формування екологічно свідомої особистості в сучасних еколого-педагогічних концепціях Німеччини (2011)
Житарюк С. І. - Застосування інформаційних технологій при підготовці фахівців у вищому навчальному закладі (2011)
Казанішена Н. В. - Українська народна творчість в екологічному вихованні студентів (2011)
Кухарева О. С. - Модульна програма вивчення теми "Похідна функції та її застосування” у курсі алгебри та початків аналізу (2011)
Павлюк Т. О. - Сучасна дитина і комп’ютер в умовах наступності дошкільної і початкової освіти (2011)
Рудковська І. В. - Сучасні моделі інтенсифікації екологічної освіти в школах Німеччини (2011)
Семенов А. В. - Роль развития туризма как условия межкультурной коммуникации трансграничья (на примере Забайкальского края), Персидская А. Е. (2011)
Аліксійчук О. С. - Використання активних форм та методів навчання на уроках світової художньої культури (2011)
Борисова Т. В. - Специфіка педагогічної корекції впливу сучасного телебачення на учнівську аудиторію (2011)
Воєвідко Л. М. - Поліфункціональність сутності традицій як суспільно-історичного явища у фаховій підготовці майбутніх учителів музики (2011)
Гончарова Е. П. - Музыкальное образование: философские ориентиры (2011)
Карташова Ж. Ю. - Формування музично-виконавських знань та умінь майбутнього вчителя музики (2011)
Лабунець В. М. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх учителів музики у процесі неперервної освіти (2011)
Маринін І. Г. - Регіональні мелодико-інтонаційні особливості народно-інструментальної музики південно-західного Поділля (на прикладі оригінального репертуару троїстих музик Олексія Беца), Бец О. Д. (2011)
Попович А. В. - Формування у молодших школярів інтересу до музикування на дитячих інструментах (2011)
Потоцька О. В. - Підготовка студентів до самостійної інтерпретації класичної фортепіанної музики (2011)
Ватаманюк Г. П. - Система формування комунікативних умінь старших дошкільників: організаційно-методичний аспект (на матеріалі музичних ігор) (2011)
Газіна І. О. - Музична компетентність вихователя та її роль в умовах діяльності дошкільного навчального закладу (2011)
Горох Г. В. - Методика роботи над уживанням прийменників у мовленні старших дошкільників та учнів початкових класів (2011)
Дуткевич Т. В. - Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку, Приймак С. В. (2011)
Ковалішена С. В. - Реалізація наступності в екологічному вихованні дошкільників і молодших школярів (з досвіду роботи СЗОШ І ступеня №14 Кам’янця-Подільського) (2011)
Мельник О. М. - Особливості формування культури побуту молодших підлітків шкіл-інтернатів (2011)
Мисів В. М. - Педагогічні аспекти покращення психофізичного стану старших дошкільників з урахуванням їх рухової асиметрії (2011)
Олійник О. М. - Педагогічні можливост театралізованих ігору формуванні творчої активності дітей старшого дошкільного віку (2011)
Столяренко О. Б. - Вплив взаємин на формування моральної свідомості молодших школярів (2011)
Відомості про авторів (2011)
Ищенко Д. С. - Слово об учёном (2012)
Каиржанов А. К. - Древние тюрки и славяне: аспект аккультурации (2012)
Степанов Е. Н. - Город в контексте научной лингвистической парадигмы (2012)
Плотницкая С. В. - Корпусная лингвистика: национальный корпус языка (2012)
Габидуллина А. Р. - Парадокс в научно-популярном лингвистическом тексте (2012)
Сєнніков А. О. - Використання лінгвістичного методу побудови семантичної площини при аналізі лобістської діяльності, Бєлоусова Н. Б. (2012)
Дмитрієв С. В. - Номінація особи у лінгвокультурній картині світу носіїв українського кримінально-злочинного соціолекту (2012)
Морозова И. Б. - Коммуникативно-прагматическая роль авторской ремарки в художественном диалоге (2012)
Бигунова Н. А. - Дифференциальные признаки речевых актов комплимента и лести (на материале современного английского языка) (2012)
Євдокимова І. О. - Просодичні засоби відображення мовленнєвої маски дружнього порадника у телевізійній рекламі (2012)
Антоненко Ю. М. - Отрицательные оценочные суждения в жанре научной рецензии (2012)
Ивасюк О. В. - Языковое отражение особенностей восприятия (на материале русских и английских глагольных визуализмов) (2012)
Мурадян И. В. - Когнитивный потенциал номинаций персонажей, представляющих Петербург, в романе А. Н. Толстого "Сёстры", Шумарина Т. Ф. (2012)
Ненашева Л. В. - Сочетания редуцированных с плавными в старорусских памятниках XV века (2012)
Бондар О. І. - Словник українських говорів Одещини на тлі розвитку української діалектної лексикографії в ХХІ столітті (2012)
Швец А. И. - Диалектные лексические различия как маркеры культурных процессов (на материале русских говоров Одесской области) (2012)
Баранник Л. Ф. - Традиционная южнорусская лексика придунайских старообрядческих говоров Одесской области (2012)
Петров А. В. - Этимолого-семантические микрополя в русском языке (2012)
Труба Г. М. - Структура функціонально-семантичної категорії становості (2012)
Совтис Н. М. - Роль польських письменників з етнічних українських земель у формуванні лексичного складу польської мови ХІХ ст (2012)
Дробышева Н. Л. - "Профессиональное" в бытовой лексике (2012)
Романченко А. П. - Спостереження над мовою "Мисливських усмішок" Остапа Вишні (2012)
Федотова Ю. С. - Метафорический потенциал зоонима 'собака' (на материале русского, украинского и немецкого языков) (2012)
Гукова Л. Н. - О типологическом статусе словаря "Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина", Фомина Л. Ф. (2012)
Иванова Н. Г. - Метафорическое наименование в эпистолярном наследии А. С. Пушкина (2012)
Немировська О. Ф. - Заголовок як актуалізатор художнього часу і простору (на матеріалі роману О. Т. Гончара "Собор") (2012)
Карпенко М. Ю. - Виокремлення базової одиниці Інтернет-ономастикону (2012)
Скляренко О. М. - Гумористично-конотативні та іронічні утворення в топонімних сферах України та США (2012)
Горлачёва В. В. - Топонимы в рекламной колористической номинации (2012)
Дерік І. М. - До проблеми перекладу українських топонімів на германські мови (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2012)
Долбіна К. Д. - Мотиваційна структура україномовного зоонімікону (2012)
Арискина О. Л. - Логико-семантический метод исследования терминологической ориентации, Ребрушкина И. А. (2012)
Філюк Л. М. - Функціональні параметри термінів інформатики в науковому стилі (2012)
Мар'янко Я. Г. - Особливості афіксального творення українських термінів дизайну (2012)
Дьячок Н. В. - Этапы формирования явления универбации в русском языке (2012)
Ирлицына И. Б. - О некоторых словообразовательных и семантических особенностях глаголов в современной русской молодёжной речи (2012)
Ланина А. Н. - Семантический анализ устойчивых сравнительных оборотов с зоосемизмами в русском и немецком языках (2012)
Антонюк Т. О. - "Вклинивание" как приём авторского преобразования устойчивых сравнений (на материале русскоязычной прозы В. В. Набокова) (2012)
Перепелица М. С. - Основные способы трансформации фразеологизмов в русскоязычной глянцевой прессе в Украине (2012)
Телецкая Т. В. - Недискретные средства выражения объективной модальности в современных украинском и русском языках, Панченко И. В. (2012)
Колесников А. О. - Коефіцієнт некомплектності як спосіб виміру парадигматичної дефектності (2012)
Бровкина И. В. - Функционирование неопределённых местоимений в рассказе В. Г. Короленко "Без языка" (2012)
Шацкая М. Ф. - Диктема — единица текста или дискурса? (2012)
Абашина В. Н. - Специфика заголовочных конструкций с парцелляцией (на материале газет) (2012)
Валипур Алиреза - Структура текста в диалогическом пространстве (2012)
Меньшиков И. И. - Эллипсис в респонсивных предложениях современного русского языка (2012)
Приходько А. М. - Синтаксична деривація в контрадикторному реченні: інтенсивний тип, Лимаренко О. А. (2012)
Хомула Н. А. - Семантические позиции аргументных субстантивов с формантами микро- и мини- в смысловой структуре русского предложения (2012)
Куварова Е. К. - Функционально-семантические типы заключительных этикетных формул русского письма (2012)
Яковлева О. В. - Специфіка обрядового тексту як об'єкта філологічних досліджень (2012)
Гейна О. В. - К вопросу о классификации субъектно-объектных детерминантов в современных русском и украинском языках (2012)
Гренарова Р. - Новые образовательные информационные технологии в обучении русскому языку (2012)
Мэн Ся. - Лингводидактические особенности обучения русской видовременной системе в китайской аудитории (2012)
Цзя Юннин. - Стилистическая и пунктуационная интерференция в русской письменной речи китайских студентов (2012)
Юхимець С. Ю. - Підготовка майбутніх викладачів англійської мови до просодичного оформлення модальних значень (2012)
Миракьян И. Г. - Роль куратора в современных условиях обучения иностранных студентов, Овчаренко Л. Г., Змиевская Н. П. (2012)
Наші автори (2012)
Понеділко О. В. - Оптимізація структури банківської системи України (2011)
Савелко С. О. - Досвід та особливості функціонування банківських систем європейських країн (2011)
Ставицький О. В. - Особливості розвитку стратегічного управління в Україні (2011)
Глубіш Л. Я. - Кореляційний аналіз впливу показників інтенсифікації на собівартість сільськогосподарської продукції, як етап планування в аграрній сфері (2011)
Кваша С. М. - Специфічні особливості державного регулювання аквакультурного виробництва в Україні, Вдовенко Н. М. (2011)
Корнійчук І. В. - Ризики впровадження оцінювання ефективності роботи персоналу (2011)
Балабанюк Ж. М. - Аналіз показників руху персоналу організації (2011)
Волошин Г. В. - Проблеми моделювання міграційного приросту населення країн-членів ЄС (2011)
Сергієнко О. В. - Місце страхового тарифу у забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії (2011)
Манцуров І. Г. - Методичні підходи до оцінки економічної безпеки об’єднань підприємств, Нусінова О. В. (2011)
Ілюхін С. О. - Управління життєздатністю розподілених економічних систем (2011)
Тулякова А. Ш. - Краткосрочное прогнозирование динамики цены финансового актива  на рынке ценных бумаг (2011)
Захарчук О. А. - Проблеми раціонального природокористування та роль оподаткування у їх вирішенні (2011)
Каплієнко М. В. - Оцінка ступеню впливу важелів державного регулювання економіки на динаміку розвитку галузей промисловості (2011)
Данилишин В. І. - Тіньові заробітні плати: причини, обсяги та шляхи детінізації, Стефанків О. М. (2011)
Паєнтко Т. В. - Інструменти фіскального регулювання фінансових потоків (2011)
Жукова О. А. - Моніторинг підходів до визначення показників фінансової діяльності підприємства (2011)
Майорова Т. В. - Особливості бюджетування інвестиційних проектів (2011)
Гарнага Є. В. - Розробка комплексної програми дій дляборотьби з шахрайством на підприємстві (2011)
Кутовий Т. В. - Первинне розміщення акцій у практиці українських компаній (2011)
Дубас Р. Г. - Особливості формування показника природомісткості (2011)
Власенко Д. О. - Сучасні аспекти управління ресурсами автотранспортного підприємства (2011)
Іванилова О. А. - Методологічні підходи до підвищення ефективності виробництва на інноваційній основі (2011)
Юрчишена Л. В. - Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві, Волинець С. М. (2011)
Цимбал О. І. - Методологічні засади ієрархічно-імітаційного оцінювання ефективності інституційного регулювання зайнятості та ринку праці України (2011)
Чорна Л. О. - Ситуаційний підхід до адаптації підприємств до кризових умов, Кудлаєнко С. В. (2011)
Корнєєв В. В. - Недержавні пенсійні фонди як важлива складова системи недержавного пенсійного забезпечення: їх сутність та функції (2011)
Антипов В. І. - Доцільність використання вторинних енергетичних ресурсів на вугільних підприємствах (2011)
Петченко М. В. - Аналіз стану оборотних коштів енергопостачальних підприємств та особливості їх формування та використання (2011)
Сич Є. М. - Взаємозв’язок туризму й транспорту та їх вплив на стан і розвиток людського капіталу, Сугоняко Д. О. (2011)
Корецька С. О. - Ризики комерційних банків на кредитному ринку в умовах ринкової трансформації економіки (2011)
Онищенко В. О. - Напрями реформування фіскальної політики на регіональному рівні в Україні, Стоєв В. Л. (2011)
Левченко О. М. - Методичні засади прогнозування потреби в кваліфікованих кадрах на регіональному ринку праці, Янішевська А. В. (2011)
Манцуров І. Г. - Побудова ієрархічної структури складових економічної безпеки підприємств, Нусінова О. В. (2011)
Бережний Я. В. - Інституційні засади державної економічної політики (2011)
Яценко Ю. О. - Підходи до розробки та запровадження нових моделей фінансового вирівнювання (2011)
Черненко С. М. - Корпоративний сектор: сучасний стан та проблеми становлення (2011)
Стройко Т. В. - Логістична інфраструктура як ефективний інструмент управління підприємством (2011)
Марчук В. П. - Шляхи поліпшення управління проблемними активами банківської системи України (2011)
Сейфоллахи Моджтаба - Свободные и специальные экономические зоны ирана: опыт создания и тенденции развития (2011)
Юрчишена Л. В. - Дотримання економічних нормативів комерційними банками України, Цибрій В. П. (2011)
Зеленська М. І. - Цінові індикатори вартості ресурсів на грошовому ринку України (2011)
Комеліна О. В. - Методологія дослідження регіональних інноваційних ринків (2011)
Коваленко С. О. - Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку: українські реалії і зарубіжий досвід (2011)
Дунда С. П. - Стратегічний вибір напрямів розвитку хлібопекарних підприємств (2011)
Балабанюк Ж. М. - Вплив внутрішнього та зовнішнього ринків праці на рух персоналу організації (2011)
Перхун Л. П. - Методика оцінки результативності праці віддалених робітників, Манжула І. П. (2011)
Миронова Л. Г. - Аналіз та прогнозування рівня трудового потенціалу України (2011)
Євченко Н. Г. - Оцінка податкових ризиків банку в умовах невизначеності (2011)
Шаманська О. І. - Оптимізація ресурсного потенціалу підприємств лікеро-горілчаної промисловості за критерієм максимізації прибутку (2011)
Бузаджи І. О. - Венчурний капітал в Україні як джерело фінансування інвестиційних проектів (2011)
Ставицький О. В. -  методологічні основи стратегічного управління підприємством (2011)
Брутман А. Б. - Сравнительный анализ конкурентоспособности предприятий различной отраслевой принадлежности (2011)
Мозговий Я. І. - Моделі корпоративної соціальної відповідальності в банках (2011)
Черняк В. І. - Проблеми та принципи формалізації моделі "підприємства" в завданнях дослідження економічних систем (2011)
Амбрик Л. П. - Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання (2011)
Петренко І. П. - Досвід США у використанні боргових цінних паперів для проектного фінансування: державний та муніципальний сектор (2011)
Федорова В. Г. - Теоретико – методичні підходи до визначення поняття "кластер" (2011)
Яременко Н. С. - M&a в банківському секторі України: останні тенденції (2011)
Патряк Т. С. - Cds (кредитні дефолтні свови) - індекси світового фінансового ринку (2011)
Шацька З. Я. - Досвід зарубіжних підприємств з використання управлінських інновацій (2011)
Галаган О. В. - Сутність та особливості формування експортної стратегії підприємств АПК (2011)
Новосельцева А. М. - Тенденції змін у харчуванні залежно від доходів споживачів та цін на продукти харчування (2011)
Євтушенко О. О. - Місце та роль інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України (2011)
Вдовенко Н. М. - Розвиток аквакультури в штучних водоймах України на етапі адаптації до сучасних вимог енерго- та ресурсозбереження (2011)
Олієвська М. Г. - Формування та реалізація стратегічного потенціалу регіону (2011)
Федорак В. І. - Вплив науково-технічного прогресу на ефективність роботи нафтогазового комплексу, Даляк Н. А. (2011)
Швабу Ю. І. - Систематизація податкового планування надходжень податку на прибуток підприємств (2011)
Петрашова О. М. - Моделювання загроз техніко-технологічної безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі, Мельников О. В., Штангрет А. М. (2011)
Салівончик О. М. - Шляхи вдосконалення державного регулювання розвитку соціальної інфраструктури (2011)
Чернецька О. В. - Проблеми облікового забезпечення антикризового управління дебіторською заборгованістю та напрямки їх вирішення в сільськогосподарських підприємствах, Павлова Г. Є. (2011)
Подмарьов О. Ю. - Механізм податкового стимулювання інвестиційного клімату України (2011)
Кононова І. В. - Показники комплексної оцінки стійкості функціонування будівельних підприємств (2011)
Пустяк О. В. - Аналіз забезпеченості комунального підприємства власним капіталом (2011)
Дорош Й. М. - Окремі аспекти вдосконалення земельної політики в Україні щодо адміністрування земельних відносин та системи землекористування (2011)
Малишкіна Т. Г. - Розробка організаційно-економічного механізму формування підсистем забезпечення маркетингу в діяльності молокопереробних підприємств (2011)
Матвійчук Л. Ю. - Теоретичні підходи до вивчення стратегії раціонального використання туристичних ресурсів (2011)
Тульчинська С. О. - Закономірності розвитку та функції інтелектуально-інноваційної системи регіонів (2011)
Денисенко С. А. - Технологія управління регіональної політики при загостренні протиріч відтворювального процесу (2011)
Шпак Л. О. - Економічні передумови державного регулювання розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу (2011)
Родіонов О. В. - Розробка та обгрунтування організаційних структур управління кадровим та освітнім потенціалом продовольчої сфери регіону (2011)
Попович В. В. - Стан та формування трудового потенціалу регіону (2011)
Володіна В. О. - Інноваційні інтереси підприємництва як невід'ємна складова постіндустріальної економіки (2015)
Zlatanovic D. - Combining soft systems methodology and system dynamics: possibilities and limitations (2015)
Мельник Л. Г. - Триалектика эволюции капитала и стоимости в процессе развития экономических систем (2015)
Miklosik A. - Measuring maturity of project management implementation processes, Janovska K. (2015)
Орлов О. А. - Проблемы оценки инновационных проектов в машиностроении (2015)
Рижиков В. С. - Економічна культура: історичний аспект, аналіз та перспективи розвитку в умовах становлення економічних відносин ринкового типу (2015)
Tkach I. I. - The core function of sustainable development (2015)
Khan S.-ur-R. - Importance of transformational leadership in project success: a theoretical framework, Sang Long C., Iqbal S. M. J. (2015)
Hes T. - Impact of financialization on primary production, consumption and exports: the case of Syrian citrus market, Sulaiman H., Kandakov A. (2015)
Ashmarina S. I. - The mechanisms of innovations support: the role of intercollegiate innovation infrastructure, Zotova A. S. (2015)
Bykov I. A. - Government relations in Russia: (dis)connecting business and state? (2015)
Гончаров Г. О. - Шляхи інтенсифікації розвитку підсистеми недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва (2015)
Давильбекова Ж. Х. - Инвестиционно-инновационное развитие горно-металлургического комплекса, Чермошенцева Е. В. (2015)
Polukhina A. N. - Development of entrepreneurship and state regulation: the case of tourism (2015)
Соловчук К. О. - Перспективи розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в аграрній сфері (2015)
Boyarynova K. О. - Actualization and preconditions of enterprise's innovative adaptability estimation, Voitun T. V. (2015)
Гринько Т. В. - Франчайзинг як інструмент формування організаційної культури туристичних підприємств, Крупський О. П. (2015)
Михайлушкин П. В. - Проблемы модернизации сбалансированной системы показателей как инструмента оценки эффективности функционирования корпоративных структур, Журавлев П. В., Полтарыхин А. Л. (2015)
Мишина С. В. - Система экспресс-мониторинга финансовой безопасности предприятия, Мишин А. Ю. (2015)
Нижник В. М. - Механізм стимулювання інноваційної спроможності промислових підприємств, Лещук В. П. (2015)
Orazalinova M. S. - Improving governance quality in Kazakhstan companies: do we need a total shift to controlling? (2015)
Сиволапенко Н. П. - Антикризове планування за результатами фінансової діагностики підприємств, Островська О. А. (2015)
Фарат О. В. - Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств, Красілич І. О. (2015)
Cho S.-H. - LBO takeover: Kumho Asiana – Korea Express case study (2015)
Аверкина М. Ф. - Особливості формування "зелених" логістичних систем міст України (2015)
Вдовічен А. А. - Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні, Круглянко А. В. (2015)
Вдовічена О. Г. - Перспективи та прогнози розвитку виставково-ярмаркової діяльності в умовах економічної нестабільності: регіональний вимір (2015)
Герасимов А. Н. - Прогноз индикаторов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, Громов Е. И., Гулай Т. А. (2015)
Корсак В. І. - Корегування факторів впливу як інструмент формування регіональних роздрібних торговельних мереж на засадах сталості (2015)
Maltseva A. A. - Sociohumanistic design of the territories of innovative development in Russian Federation (2015)
Menshchikova V. I. - Improvement of the infrastructure support system for business activities in different types of regions, Tribunskaya U. G. (2015)
Prokopchuk O. T. - Integral estimation of assets backing in Cherkasy region, Ulyanych Y. V., Bechko V. P. (2015)
Семенець А. О. - Проблеми здійснення факторного аналізу результатів діяльності регіону в процесі моніторингу його економічної безпеки, Тюріна Д. М. (2015)
Boiko V. V. - Environmental safety of Ukraine and its regions: the economic dimension (2015)
Іртищева І. О. - Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів, Стройко Т. В., Стегней М. І. (2015)
Plachciak A. - Environmental justice and John Rawls' concept of well-ordered society (2015)
Сотник И. Н. - Энергосервисные компании на рынке ресурсосберегающих товаров и услуг Украины, Мазин Ю. А. (2015)
Zimmermannova J. - Emission allowances trading vs. environmental taxation: the case study of Czech Republic, Cermak P. (2015)
Bashir Khodaparasti R. - Impact of corporate social responsibility on financial performance of a bank, Forouzanfar E., Forouzanfar E. (2015)
Boukal P. - Corporate social responsibility from a customer's perspective, Krause J. (2015)
Бужин А. А. - Определение уровня экономической эксплуатации функционирующего человеческого капитала (2015)
Visic J. - Labour productivity and employment effects of takeovers in Croatia (2015)
Гальків Л. І. - Факторний аналіз вартості освітніх послуг ВНЗ у контексті розвитку людського капіталу, Гринькевич О. С. (2015)
Левченко Ю. Г. - Підвищення кваліфікації кадрів та якості праці робітників на підприємствах хлібопекарської галузі, Труш Ю. Л. (2015)
Никоненко А. В. - Маркетингові дослідження ринку робочих місць у промисловості (2015)
Ushakov D. S. - International migration as a factor of economic growth under globalizing, Kozlova E. V. (2015)
Доскочинська Л. С. - Вплив американського фактора на ціну золота (2015)
Лук'янов В. С. - Регуляторні імперативи сучасних фінансових ринків (2015)
Lukashina O. V. - Employee shares: taxation issues in Latvia (2015)
Міщенко В. І. - Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції, Міщенко С. В. (2015)
Мусин А. К. - Международно-правовой аспект эффективности противодействия отмыванию денег (2015)
Pavliv V. V. - Operational risks in non-governmental pension funds: their origin and impact minimization (2015)
Чеканська Л. А. - Сприяння залученню інвестицій в аграрні підприємства за рахунок кредитування банками (2015)
Качалай В. В. - Облік і аналіз витрат виробництва на молокопереробних підприємствах (2015)
Благун І. С. - Функціональний взаємозв’язок рівня інтернаціоналізації та її фінансових результатів: теоретичне узагальнення та практична інтерпретація (за даними підприємств Львівської області), Ільчук П. Г. (2015)
Долгий В. И. - Экономико-математическое моделирование оптимизации затрат на качество на машиностроительном предприятии, Верещагина Л. С. (2015)
Kasyanchuk Т. V. - Risk assessment of investment portfolio of a diversified group based on soft computing (2015)
Відомості про авторів (2015)
Батюк З. В. - Використання шаблонів проектування MVVM при розробці застосувань на платформі Microsoft, Тарасов О. В. (2015)
Брынза Н. А. - Особенности принятия многокритериальных решений в нестационарных условиях (2015)
Гусарова И. Г. - Численное моделирование нестационарных режимов течения газа методом характеристик, Ягупова Ю. В. (2015)
Засядько А. А. - Восстановление параметров объектов информационного обеспечения автоматизированных систем управления на основе дифференциально-нетейлоровских преобразований (2015)
Кеньо Г. В. - Звукоізоляція віконних склопакетів, Любчик Ю. Р. (2015)
Корнєєв Д. А - Огляд та аналіз проблематики розробки математичного забезпечення управління мобільним роботом, Шматко О. В. (2015)
Лосєв М. Ю. - Нечітко-множинна оцінка стану параметрів техніко-економічних систем, Малишко Ю. М. (2015)
Минухин С. В. - Метод планирования пакетов заданий с высокой интенсивностью и выбора ресурсов в распределенных вычислительных системах (2015)
Parfyonov Y. E. - Using new features of Java SE 8, Fedorchenko V. M. (2015)
Петришин М. Л. - Аналіз ефективності застосування Фібоначчі-подібних методів кодування повідомлень, Петришин Л. Б. (2015)
Рзаєв Хазаіл Нураддін огли. - Комплексна система контролю морських нафтогазовидобувних споруд (2015)
Вишневский О. А. - Моделирование интенсивности линейного износа с учётом твёрдости и среднего давления на поверхность трения, Давыдов А. С. (2015)
Лещинская И. А. - Анализ безобъектной категории и категории с объектами для построения категорной алгебры (2015)
Процай Н. Т. - Решение параболического дифференциального уравнения с переменным потенциалом (2015)
Федин С. С. - Моделирование статических характеристик датчиков температуры на основе нечеткой логики, Зубрецкая Н. А., Зубрецкая И. С. (2015)
Абдуллаев В. Г. - Защита от спама в интернет-пространстве (2015)
Борисенко А. А. - О помехоустойчивости фибоначчиевых чисел, Маценко С. М., Мальченков С. М., Ямник О. И. (2015)
Борисенко О. А. - До рішення задач електронного цифрового підпису, Чередниченко В. Б. (2015)
Дудикевич В. Б. - Багаторівневі інтелектуальні системи керування: гарантоздатність, безпека об’єктів, Микитин Г. В., Крет Т. Б. (2015)
Евсеев С. П. - Построение схемы двухфакторной аутентификации на основе использования крипто-кодовых схем, Томашевский Б. П., Огурцов В. В., Свердло Т. А. (2015)
Король О. Г. - Оценка вычислительной сложности некоторых функций хеширования (2015)
Хорошко В. А. - Оптимальное планирование мониторинга информационной безопасности автоматизированных систем, Хохлачева Ю. Е. (2015)
Яковишин K. Н. - Ускоренное обучение программированию в среде Borland C++ Builder профессионалов для телекоммуникаций (2015)
Андрющенко Т. Ю. - Особливості впровадження системи управління партнерськими відносинами на підприємстві, Бережна О. Б. (2015)
Борозенець В. Ю. - Модель оцінки надійності освіти (2015)
Гороховатський В. О. - Програмна реалізація методів економічного факторного аналізу, Дубницький В. Ю., Кобилін А. М. (2015)
Гринёв Д. В. - Исследование методов повышения лояльности целевой аудитории и увеличения прибыли интернет-магазинов, Герасименко Б. И. (2015)
Гусарова И. Г. - Эффективный численный метод определения оценки местоположения утечки или несанкционированного отбора газа, Авилова Е. В. (2015)
Затхей В. А. - Використання експертних систем в дистанційному навчанні (2015)
Золотарьова І. О. - Застосування мобільного навчання в системі освіти, Труш А. М. (2015)
Макарова А. В. - ІТ-проекти банків для зниження витрат з надання банківських послуг, Гаврилова А. А. (2015)
Шматко А. В. - Математическое обеспечение задачи проектирования и исследования организационной структуры агрохолдинга, Манева Р. И., Морозов Е. В. (2015)
Шматко О. В. - Моделі та інформаційні технології управління конкурентоспроможністю промислового підприємства, Фонта Н. Г. (2015)
Звегінцова О. Д. - Інтегрована оцінка стартап-проектів, Золотарьова І. О., Щербаков О. В. (2015)
Недайвода С. В. - Спосіб формування моделі інформаційної системи для підтримки стартап-проектів, Щербаков О. В., Скорін Ю. І. (2015)
Плеханова А. О. - Применение инновационных методов обучения для освоения информационных технологий студентами экономических специальностей (2015)
Плохая Е. Б. - Механизм проектного обучения в формате IТ-стартапа (2015)
Бережна О. Б. - E-портфоліо кафедри як інструмент удосконалення процесу навчання, Андрющенко Т. Ю. (2015)
Пушкар О. І. - Формування інноваційної поведінки фахівців мультимедійних підприємств в системах навчання на робочому місці, Фомічова О. В. (2015)
Хроніка та інформація (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Акимов C. К. - Интернет в аспекте информационных процессов системной организации личности (2012)
Bjørg Brekke Sørskog - "How do i know that i have learnt?" A focus on involvement in learning processes (2012)
Березова Л. В. - Психологічні особливості розвитку конструктивного мислення студентів технічних спеціальностей (2012)
Бік К. В. - Шляхи і засоби корекції авторитарної спрямованості особистості (2012)
Ваганова Н. А. - Експериментальне дослідження творчого сприймання дошкільниками нової інформації (2012)
Виноградов П. Н. - Эмпирическое исследование визуального мышления учащихся как творческого компонента личности (2012)
Галкіна О. О. - Особливості сприйняття сучасної картини світу студентською молоддю (2012)
Гаража М. В. - Диагностика когнитивных процессов у водителей пассажирского автотранспорта (2012)
Головська Ю. С. - Комунікативно-організаційні якості у структурі педагогічної майстерності особистості (2012)
Головська І. Г. - Психологічні особливості впливу на сприйняття інформації (2012)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Особливості використання маніпулятивів як навчально-ігрового матеріалу та їх вплив на когнітивні модальності особистості (2012)
Davidovitch N. - Do students think course websites make a difference?, Soen D. (2012)
Дегтяренко Т. В. - Нові методи оцінки зорового сприйняття та їх упровадження для діагностики рівня перцептивно-когнітивного розвитку дітей, Шевцова Я. В. (2012)
Джуринський П .Б. - Професійна підготовленість майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності за когнітивним компонентом (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського