Бреславский И. Д. - Распределение напряжений по пластине при нелинейных колебаниях (2010)
Волинець В. І. - Рекурентні методи обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі з підвищеною точністю обчислення в арифметиці з фіксованою комою (2010)
Гевко О. В. - Метод комп’ютерного опрацювання електрокардіосигналу під впливом дозованого фізичного навантаження, Дунець В. Л., Хвостівський М. О., Яворська Є. Б. (2010)
Голубев Г. В. - Компьютерный метод решения задачи определения поля давлений, в нелинейном случае (2010)
Губарев С. П. - Автоматизированная система сбора диагностической информации на экспериментальной физической установке "Ураган – 2М”, Золототрубова М. И., Опалева Г. П., Таран В. С. (2010)
Загинайлов Г. И. - Метод повышения эффективности компьютерных расчетов в задачах с кусочно-координатными границами, Яременко С. C. (2010)
Косьянов Д. Ю. - Явная схема для численного интегрирования уравнений гиперболического типа на неструктурированных сетках, Русанов А. В. (2010)
Кравченко П. О. - Результати порівняльного аналізу стандартів криптосистем на ідентифікаторах IEEE P1636.3, RFC 5091, RFC 5408, Макутоніна Л. В. (2010)
Лимаренко И. В. - Построение математической модели и решение задачи оптимального размещения кругов в кольце (2010)
Литвин О. М. - Кубатурна формула для обчислення 2 D коефіцієнтів Фур’є з використанням інтерлінації функцій, Нечуйвітер О. П. (2010)
Маслянко П. П. - Математичні методи для системної інженерії проектів інформатизації фінансово-інвестиційної діяльності, Рябушенко А. В. (2010)
Матюхин С. И. - Влияние микротрещин на вольтамперные характеристики полупроводниковых диодов, Писарев А. А., Ставцев А. В. (2010)
Мильцин А. М. - Моделирование несущей способности тонкостенных цилиндрических оболочек с несовершенством формы, Олевский В. И., Плетин В. В. (2010)
Павлов П. А. - Синхронные распределенные вычисления в условиях неограниченного ппараллелизма при ограниченном числе копий программного ресурса (2010)
Петрик М. Р. - Математична модель та побудова розв’язку систем компетитивного переносу в неоднорідному середовищі нанопористих частинок (2010)
Черкасский В. А. - Численное решение уравнения Шредингера: метод диагонализации и спектральный метод (2010)
Чочиев Т. З. - Линейные уравнения в частных производных высшего порядка (2010)
Contents (2010)
Мельник О. - Внесок Миколи Ковальського у відродження Острозької академії (2015)
Козачок О. - Половецький фактор у відносинах Візантії і Галицького князівства середини – другої половини ХІІ століття (2015)
Пшеничний Ю. - Історична топографія Дубна у другій половині ХІІІ – ХV ст. (за матеріалами археологічних досліджень) (2015)
Якименко О. - Типологія і структура селянської родини стародубського полку в другій половині ХVІІІ ст. (на прикладі сіл Коман та Кудлаївка Новгородської сотні) (2015)
Прищепа О. - Побутування книжок в культурному просторі міст Правобережної України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Жиленкова І. - Структура та динаміка експорту зернової продукції з України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Зінько Д. - Культурно-історичні передумови та етапи становлення Волинського музею у м. Луцьку (2015)
Марчук В. - Ремесло у Волинському воєводстві в 1921 – 1939 рр. (2015)
Смирнов А. - Почаївський церковний собор 18 – 23 серпня 1941 року (2015)
Іванов С. - Окупована Волинь в контексті німецької пропаганди (2015)
Кравчук Д. - Радянське підпілля на Рівненщині під час німецько-радянської війни (2015)
Сухих А. - Населення Звягеля у дзеркалі урядових оголошень та розпоряджень (1942 – 1943 рр.) (2015)
Ленартович О. - Луцько-ровенська наступальна операція (27 січня – 11 лютого 1944 р.) (2015)
Марчук І. - Реорганізація Д. Клячківським підпільної мережі ОУН(б) та УПА-Північ у 1944 – 1945 роках (2015)
Ільницький В. - Форми та засоби ідеологічної роботи радянської адміністрації, спрямовані проти підпілля у Карпатському краї ОУН у другій половині 1940-х рр. (2015)
Василенко Д. - Трансформація нормативної бази галузі народної шкільної освіти в період повоєнної відбудови 1950 – 1957 років у Полтавській області (2015)
Деревінський В. - Громадсько-політична діяльність В. Чорновола після першого ув’язнення (1969 – 1972 рр.) (2015)
Федоренко Я. - Особливості становлення системи орендних відносин в контексті реформування аграрного сектору українського села в 1991 – 2012 роках (2015)
Мельничук О. - Українсько-німецькі зв’язки у шкільній освіті на сучасному етапі (2015)
Атаманенко В. - Описово-статистичні джерела з історії міст Заславщини початку ХVІІ ст. (2015)
Оленич Я. - Галицька історична славістика у 1830 – 1894 роках: предмет та методологія дослідження (2015)
Трофимович В. - Український і польський чинники в політиці Австро-Угорщини у 1914 році (2015)
Лихачова Т. - Допомога біженцям у Російській імперії за часів Першої світової війни: законодавчий аспект (2015)
Скопова О. - Анархо-синдикалістський рух як фактор радикалізації внутрішньополітичної ситуації в Іспанії (1918 – 1923) (2015)
Мальшина К. - Бановина Словенія: нездійснена мрія про Словенську автономію у Першій Югославії (1939 – 1940 рр.), Волобуєв В. (2015)
Трофимович Л. - Радянсько-Румунські відносини в контексті європейської геополітики напередодні Другої світової війни (2015)
Субот О. - Політичні переслідування національних меншин у Чехословаччині у 1945 – 1948 рр. (2015)
Неприцький О. - Роль вищої школи у формуванні польського національного бренду на початку ХХІ століття (2015)
Баранов И. А. - Построение базиса смешанной краевой задачи для применения вариационных методов (2010)
Бессмертный М. Ф. - Моделирование электрического заряда, спина, массы и магнитного момента лептонов в классической электродинамике, Болтоносов А. И. (2010)
Бомба А. Я. - Метод "фіктивної фільтрації" математичного моделювання сингулярно-збурених процесів типу "конвекція-теплова дифузія-теплообмін", Савюк Є. В., Фурсачик О. А. (2010)
Боргун Е. В. - Аппаратно-программный комплекс для измерения экстремального ультрафиолета, Зиновьев Д. В., Рябчиков Д. Л., Целуйко А. Ф. (2010)
Воропай Н. И. - Математическое моделирование в задачах нестационарного деформирования цилиндрических оболочек, Гнатенко Г. А., Янютин Е. Г. (2010)
Высочина О. С. - Оценка эффективности методов классификации состояний телекоммуникационной сети, Мухсин Салман Амер, Шматков С. И. (2010)
Дюльдя С. В. - Компьютерный эксперимент в физике ресурсосберегающих технологий радиационной обработки материалов (2010)
Есин В. И. - Семантическая модель данных "объект-событие" (2010)
Жуковецкая С. Л. - Нестационарная задача о диффузии вещества в бесконечном стержне, Яковлева О. Н. (2010)
Казимиров А. В. - Выбор S-блоков для симметричных криптографических алгоритмов на основе анализа алгебраических свойств, Олейников Р. В. (2010)
Каменева И. В. - Технология реализации ИРННД, Ковалев А. В., Шатовская Т. Б. (2010)
Комин Д. С. - IDEF модели оценки уровня гарантий информационной безопасности, Потий А. В. (2010)
Кулик С. І. - 4D математичне моделювання в комп’ютерній томографії з використанням інтерлінації, інтерфлетації, мішаної апроксимації та вейвлетів, Литвин О. М., Литвин О. О., Першина Ю. І. (2010)
Лазурик В. Т. - Дозиметрия электронов на основе компьютерного моделирования глубинного распределения дозы излучения, Починок А. В. (2010)
Ляхов А. Л. - Моделирование календарных планов внутрисистемных перевозок, Полюхович Д. В. (2010)
Малыхина Т. В. - Компьютерное моделирование установки для локализации источника гамма-излучения, Марущенко В. В., Сакун А. В., Стервоедов Н. Г. (2010)
Мальчиков В. В. - Недиадні вейвлет-перетворення: дискретний випадок, Чертов О. Р. (2010)
Москвитина Ю. К. - Численное моделирование влияния гофрировки на движение заряженной частицы в токамаке ITER (2010)
Немченко К. Э. - Математическое моделирование переноса тепла в жидком гелии при конечных размерах нагревателя, Рогов Ю. В., Рогова С. Ю. (2010)
Пантелят М. Г. - Анализ трёхмерных нестационарных электромагнитных полей с применением метода конечных элементов, Руденко Е. К., Сафонов А. Н., Шульженко Н. Г. (2010)
Рассомахин С. Г. - Математическая модель оптимальной обработки квазигауссовых сигналов (2010)
Сосюрка Е. С. - Задача покрытия компактного многогранного множества заданным количеством конгруэнтных прямых параллелепипедов минимальных размеров (2010)
Ставцев С. Л. - Построение квадратурных формул наивысшей алгебраической точности для интегрирования осциллирующих функций (2010)
Шерстюк В. Г. - Принципы построения логико-когнитивных моделей интеллектуальных агентов (2010)
Contents (2010)
Ткаченко В. І. - Шляхи формування системи забезпечення національної безпеки, Смірнов Є. Б., Астахов О. О. (2015)
Єрмошин М. О. - Пропозиції щодо зниження ефективності ударів повітряного противника за рахунок застосування удаваних позицій зенітних підрозділів, Шулежко В. В., Кулєшов О. В., Коломійцев О. В. (2015)
Бабков Ю. П. - Показники і критерії оцінювання ефективності застосування угруповань військ (сил) Національної гвардії України, Адамчук М. М. (2015)
Калюжный Н. М. - Математическое моделирование группировки источников радиоизлучения различного назначения для обеспечения ее электромагнитной совместимости со средствами радиомониторинга, Галкин С. А., Коржуков К. Н., Хряпкин А. В. (2015)
Климович О. К. - Застосування сучасних систем і комплексів зв’язку та автоматизації для потреб Збройних Сил України під час антитерористичної операції (2015)
Ковалевський С. М. - Метод розрахунку ефективної поверхні розсіяння малорозмірних повітряних об’єктів при однопозиційному та рознесеному прийомах сигналів в оглядових радіолокаційних станціях, Тютюннік В. О., Худов Г. В. (2015)
Гаркуша С. В. - Модель распределения подканалов в беспроводной mesh-сети стандарта IEEE 802. 16, представленной в виде гиперграфа, Гаркуша Е. В., Еременко А. С. (2015)
Жердев Н. К. - Алгоритм шифрования информации с использованием управляемого, случайного и нелинейного элемента генерации ключей, Пампуха И. В., Жиров Г. Б., Хлапонин Ю. И. (2015)
Калиниченко О. В. - О предикатных моделях неявных знаний в задачах анализа информационных процессов, Шабанов-Кушнаренко С. Ю., Ярмак А. В. (2015)
Лещинская И. А. - Анализ категорных диаграмм и алгебры предикатов как базы предикатной категории (2015)
Ляшенко І. О. - Визначення фахового рівня експертів з оцінки кількісних значень показників, що характеризують заходи запобігання воєнного конфлікту (2015)
Малюга А. В. - Інформаційна технологія прогнозування службового використання військовослужбовця за рахунок застосування інформаційно-аналітичної моделі кар’єрного росту (2015)
Пащетник О. Д. - Розробка основних вимог до методики побудови інформаційної моделі бази даних автоматизованої системи управління військами (2015)
Рубан І. В. - Система протидії повільній DoS-атаці, Лошаков Є. С. (2015)
Свид І. В. - Синтез структури інформаційного забезпечення споживачів інформаційними системами спостереження повітряного простору, Обод А. І. (2015)
Скорик А. Б. - Математическое моделирование пускового комплекса ЗРК, Зверев А. А., Ткаченко И. С., Вареник Р. Ю. (2015)
Федин С. С. - Восстановление значений тактико-технических характеристик летательного аппарата методом многомерной пространственной экстраполяции, Зубрецкая Н. А. (2015)
Шипова Т. Н. - Анализ требований информационной и функциональной безопасности к операционным системам реального времени, Босько В. В., Березюк И. А. (2015)
Буданов П. Ф. - Моделювання ознак аварійності параметрів технологічного процесу об'єктів електроенергетики, Бровко К. Ю. (2015)
Лагутин Г. И. - Математическая модель для исследования влияния параметров электрической сети на величину угла между током и напряжением нулевой последовательности, Лысенко В. Н., Заболотный В. Д. (2015)
Олійник Ю. С. - Аналіз спектру вищих гармонік в системі "випрямлювач - інвертор" (2015)
Пантєлєєва І. В. - Визначення раціональних режимів роботи і експлуатації енергооб'єктів та електроприводів (2015)
Науменко А. М. - Методи оцінювання точності моделей для задач дослідження, оцінки та контролю надійності датчиків, Кушнерук Ю. І., Самойличева А. О. (2015)
Сєркова Л. Е. - Моделювання як основа для побудови інформаційної системи управління підприємствами малого та середнього бізнесу в умовах ризику, Паламарчук О. С. (2015)
Толкунова Ю. Н. - Уровень инновационности работ проекта создания сложной технической системы и оценка риска (2015)
Калиновський А. Я. - Визначення геометричних характеристик ландшафтної пожежі з урахуванням неоднорідної вологості лісового пального матеріалу, Чуб І. А., Обіженко Т. М. (2015)
Кучук Н. Г. - Метод оперативного перерозподілу ресурсів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру (2015)
Левішко К. В. - Методика розрахунку рівнів виробничих ризиків на прикладі професії "Гірник очисного забою", Квітковський Ю. В. (2015)
Лиходід Р. В. - Метод оцінювання систем оповіщення людей про пожежу, що базується на показниках ефективності їх застосування, Рудницький В. М. (2015)
Одейчук А. Н. - Сравнительный анализ моделей социальных ситуаций "паникующая толпа", Адаменко Н. И., Ткаченко В. И. (2015)
Пахомов Р. І. - Аналіз, прогнозування та профілактика травматизму з важкими наслідками, Гасій Г. М., Білоус І. О., Лаврут Т. В. (2015)
Рудницкий В. Н. - Классификация функций компьютеризованной системы пожарной сигнализации, Хрулев Н. В., Ерофеев Ю. Ф. (2015)
Тузіков С. А. - Деякі методи оцінювання індивідуального ризику при загрозі та скоєнні терористичного акту, Лазутський А. Ф., Ковжога С. О., Карманний Є. В., Писарєв А. В. (2015)
Черепнев И. А. - Использование электромагнитных технологий для формирования продовольственного резерва, Мороз А. Н., Ляшенко Г. А. (2015)
Чернявский И. Ю. - Учёт смешанного излучения при измерении радиоактивного заражения различных предметов в полевых условиях, Чернявский О. Ю., Писарев С. А., Галак А. В. (2015)
Шевченко Р. І. - Застосування АВС-аналізу для формування інформаційного фільтру другого порядку підсистеми збору та контролю стану об’єктів моніторингу надзвичайних ситуацій (2015)
Буряк О. О. - Військовий синдром "АТО": актуальність та шляхи вирішення на державному рівні, Гіневський М. І., Катеруша Г. Л. (2015)
Базавлук Д. А. - Автоматизация методологии социологических исследований оценки профессиональных качеств преподавателей ВУЗов, Голян В. В., Голян Н. В. (2015)
Борозенец И. А. - Методология разработки видеоуроков (2015)
Ковч В. Ю. - Розроблення вимог до навчальної матеріально-технічної бази окремої механізованої бригади з тактичної підготовки, Макаліш О. В., Горбенко С. В. (2015)
Костюк В. В. - Моделювання аварійних ситуацій під час підготовки фахівців автомобільної служби, Афонін В. М., Семенова О. Є. (2015)
Федосова И. В. - Классификация и анализ современных систем дистанционного обучения, Мироненко Д. С., Алёшин С. В. (2015)
Шевченко С. М. - Елементи історизму як один із чинників формування навчальної мотивації студентів дистанційної форми навчання (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Вступне слово редактора (2015)
Гук Н. А. - Трансназальная хирургия опухолей селлярной локализации с использованием активного люмбального дренирования, Тесленко Д. С., Мумлев А. О. (2015)
Сидорак А. Д. - Інтраопераційні ускладнення в хірургії аневризм дистальних сегментів передньої мозкової артерії, Мороз В. В., Цімейко О. А. (2015)
Чебурахін В. В. - Порівняльний аналіз результатів інтраартеріального тромболізису та тромбекстракції при тромбоемболічних ускладненнях в ендоваскулярній нейрохірургії, Луговський А. Г., Орлов М. Ю., Костюк М. Р., Яроцький Ю. Р., Мороз В. В., Скорохода І. І. (2015)
Спіженко Н. Ю. - Радіохірургічне лікування артеріовенозних мальфорацій після ендоваскулярної емболізації матеріалом Onyx, Бурик В. М., Щеглов Д. В., Чеботарьова Т. І., Шараєвський О. А. (2015)
Щеглов Д. В. - Випадок одночасного ендоваскулярного виключення мішкоподібної аневризми та артеріовенозної мальформації у гострий період розриву аневризми, Бортнік І. М., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Пастушин О. А., Барканов А. В., Аль-Кашкиш І. І. (2015)
Щеглов Д. В. - Использование протекционных стентов Solitaire для выключения артериальных аневризм сосудов головного мозга малого размера (клиническое наблюдение), Загородний В. Н., Конотопчик С. В., Аль-Кашкиш И. И. (2015)
Чередниченко Ю. В. - Результаты длительного наблюдения за пациентами с неотделившимися в ходе выполнения эндоваскулярной эмболизации церебральной аневризмы микроспиралями (2 наблюдения), Мирошниченко А. Ю., Зорин Н. А., Григорук С. П., Куць А. И. (2015)
Щеглов Д. В. - Возможности рентгеноконтрастной цифровой субтракционной ангиографии и ультразвукового исследования при стенозах экстракраниальных артерий, Бабкина Т. М., Носенко Н. Н., Свиридюк О. Е., Конотопчик С. В., Пастушин A. А. (2015)
Щеглов Д. В. - Эволюция инвазивных и неинвазивных вмешательств при острой церебральной ишемии, Конотопчик С. В., Чебанюк С. В., Свиридюк О. Е., Найда А. В., Пастушин А. А., Барканов А. В., Бортник И. Н., Загородний В. Н., Сидоренко Е. Ф., Носенко Н. Н., Коваленко А. П., Аль-Кашкиш И. И. (2015)
Редакційна колегія журналу "Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія" вітає всіх іменинників! (2015)
Титул, зміст (2014)
Сєніна А. О. - Підприємництво як складний соціально-економічний феномен: порівняльна ретроспектива та сучасна проблематика (2014)
Стрижеус Л. В. - Організація як функція готельного менеджменту, Виядач Н. О. (2014)
Тесля С. М. - Сутність та структура фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, Мудрик М. І. (2014)
Тесля С. М. - Місцеві бюджети як основне джерело формування фінансових ресурсів регіону, Ходань О. М. (2014)
Федорович І. В. - Основні шляхи подальшого реформування та модернізації ГТС України, Мелько М. Г. (2014)
Хімійчук О. М. - Особливості фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, Струк Б. М. (2014)
Хома С. В. - Особливості обліку зобов’язань за випущеними облігаціями відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Богославець О. Ю. (2014)
Chul O. M. - The creative economy in Ukraine step by step. Situation and prospects of the film industry (2014)
Шашко В. О. - Додаткова освіта сучасного менеджера як складова його професійної затребуваності та соціальної активності (2014)
Ширма В. В. - Функціональна модель інноваційного розвитку підприємств галузі рослинництва (2014)
Нестерова М. А. - Рациональность принятия решенийв когнитивной экономике (2014)
Атрошенко Г. І. - Часопросторовий хронометраж казки Всеволода Нестайка "Дивовижні пригоди в лісовій школі", Негрій І. І. (2014)
Білевич Н. В. - Мовний вияв невербальних елементів у семантичній структурі української інтимної лірики (2014)
Грицевич Ю. В. - Особливості волинськополіських говірок у збірнику фольклорних записів О. Кондратович "Калиновий квіт Полісся" (2014)
Лопата Ю. М. - Категорія наративної стратегії в жанровій структурі роману Дж. Остін "Гордість і упередження" (2014)
Пефтієва О. Ф. - Генезис образного лексико-семантичного варіанта слова, Полєва Д. О. (2014)
Светлична О. С. - Диференційні ознаки складнопідрядних речень корелятивно-уточнювальної будови (2014)
Яворський А. Ю. - Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: синтаксичний рівень (2014)
Макаренко В. В. - Ерозійні процеси ґрунтового покриву степу України, Веселова О. А. (2014)
Александренко О. В. - Актуальні питання щодо збереження культурної спадщини, Веселовська Н. О. (2014)
Кириченко А. А. - Доктрина видового деления правонарушений и юридической ответственности: сущность и значение, Коросташова Т. А. (2014)
Кириченко А. А. - Сущность антикриминальной и гражданской отрасли права и судопроизводства по новой доктрине классификации юридических наук, Виноградов А. К. (2014)
Ланцедова Ю. А. - Сущность антикриминальной и гражданской отрасли права и судопроизводства как антиделиктных юридических наук, Тунтула А. С., Шаповалова О. И., Шведова А. Л. (2014)
Ланцедова Ю. А. - Доктрина процедуры работы с источниками антикриминальных сведений (2014)
Романюк Є. О. - Формальна визначеність права як підстава визначення меж людської свободи (2014)
Скуріхін Д. С. - Визначення та розв’язок юридичної істини у сучасних умовах (2014)
Тунтула А. С. - Новая доктрина сущности и видового деления личностных источников антикриминальных сведений (2014)
Шаповалова В. С. - Оружиеделиктика как базисное частное учение криминалистики и ордистики (2014)
Азаркина Е. В. - Социально-психологические причины суицидального поведения (2014)
Атрошенко Т. Ю. - Досвід допрофільної підготовки учнів у загальноосвітній школі (2014)
Бирка М. Ф. - Структура, основні завдання та управління діяльністю регіональної складової системи післядипломної педагогічної освіти (2014)
Карпич І. О. - Проблеми педагогіки дитячого руху на сторінках періодичної преси України (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.) (2014)
Кривенко І. П. - Діагностування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі вивчення медичної інформатики (2014)
Лазуренко О. О. - Аналіз передумов формування емоційної сфери та проявів емоційного потенціалу особистості студента в процесі професійної підготовки (2014)
Максим О. В. - Програма адаптації дітей з порушеннями саморегуляції до соціокультурного середовища (2014)
Міськів В. А. - Роль лекції при викладанні анатомії людини студентам-іноземцям у вищих медичних закладах (2014)
Сердюк Н. І. - Компоненти, критерії та рівні сформованості атракції до однолітків у підлітковому віці (2014)
Хацаюк Н. С. - Критерії ефективності науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах Автономної Республіки Крим (2014)
Шило Л. В. - Нестандартний урок як ефективна форма організації вивчення мови молодшими школярами (2014)
Безкоровайна І. М. - Вплив товщини рогівки на результати різних видів тонометрії, Наконечний Д. О. (2014)
Вітріщак С. В. - Електромагнітні випромінювання – проблема для здоров'я населення, Разумний Р. В., Савіна О. Л., Татаренко Д. П. (2014)
Жураківська О. Я. - Вікові морфологічні зміни вентромедіального ядра гіпоталамуса (2014)
Карвацька Н. С. - Рівень емоційного вигорання у лікарів різних спеціальностей, Пашковський В. М., Обезюк В. С., Стасишена О. В. (2014)
Карпова С. В. - Семейная тревога как фактор, способствующий профессиональному выгоранию врача, Марусенко И. М., Васьков А. А. (2014)
Клітинська О. В. - Аналіз якості контролю за індивідуальною гігієною порожнини рота школярів, які проживають в умовах мікроелементозів фтору та йоду, Васько А. А. (2014)
Клітинська О. В. - Вплив ремінералізуючої терапії твердих тканин зубів у дітей з вадами слуху, які проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду, Корень І. М. (2014)
Шаповал І. Г. - Проблеми формування молодої сім’ї, Батрак А. О. (2014)
Грищенко Н. І. - Проблема війни як соціально-політичного явища в умовах глобалізованого суспільства, Мінчук Т. В. (2014)
Архипова Е. А. - Управление ТНК в условиях глобализации хозяйственной деятельности, Астахова Ю. В. (2014)
Матюрін І. В. - Маркетингове забезпечення соціального захисту військовослужбовців (2014)
Грисюк В. П. - PR на революції та революція як PR (2014)
Лезік О. В. - Удосконалення методики оцінки ефективності сумісних дій підрозділів ППО і РЕБ під час проведення АТО, Піскунов С. М., Оборонов М. І. (2015)
Петров В. М. - Проблемні питання воєнної теорії щодо оцінки бойових можливостей міжвидових угруповань військ (2015)
Семененко О. М. - Підхід до вибору пріоритетного варіанту структури системи кадрового забезпечення Збройних Сил України з переліку альтернативних варіантів, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Бердочник А. Д. (2015)
Котов О. Б. - Аналіз шляхів зменшення інформаційної помітності військового літального апарату, Корочкін О. А., Чигрин Р. М. (2015)
Kopylov S. V. - Experimental study of the production of aircraft plastic pipes using modern laser technology (2015)
Крук Б. М. - Вплив характеристик маневреності на рівень бойових можливостей транспортно-бойових вертольотів (2015)
Рисаков М. Д. - Пропозиції щодо побудови та алгоритмів роботи картографу місцевих предметів у посадочному радіолокаторі, Тітов І. В., Куценко В. В., Рот С. М., Дорощук В. А. (2015)
Украинец Е. А. - Ротативная машина для определения аэродинамических характеристик экранопланов (2015)
Кандырин Н. П. - Проектирование однокольцевого СВЧ синтезатора с прямым цифровым синтезом и системой ФАПЧ (2015)
Попов С. Е. - Структурна модель системи інженерно-радіоелектронного забезпечення радіотехнічних військ, Кукобко С. В., Мильников Г. В. (2015)
Сакович Л. М. - Методика розробки діагностичного забезпечення групового пошуку дефектів при ремонті техніки зв’язку в польових умовах, Романенко В. П. (2015)
Сомов С. В. - Застосування графена в мікроелектроніці для тепловідведення, Корж Ю. М., Манойло О. Ю. (2015)
Ясечко М. Н. - Современные радиотехнические средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения АТО, Очкуренко А. В., Ковальчук А. А., Максюта Д. В. (2015)
Лосев Ю. И. - Математическая модель информационного ресурса на границе транспортной сети, Шматков С. И., Руккас К. М., Олоту Олуватосин Давид, Малышко Ю. М. (2015)
Туркин И. Б. - Метрики для принятия решения о передаче обслуживания в гетерогенных беспроводных сетях мобильных коммуникационных устройств, Игнатьев Д. С. (2015)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - О формализации знаний на базе алгебры конечных предикатов, Калиниченко О. В., Коваленко А. И., Шматько А. А. (2015)
Боровых С. И. - Анализ особенностей технического обслуживания и ремонта автомобильной техники воинской части в ходе ведения боевых действий в антитеррористической операции, Терентьева И. В. (2015)
Лагутин Г. И. - Исследование влияния несимметрии нагрузок потребителей электроэнергии на величину угла между током и напряжением нулевой последовательности, Лысенко В. Н., Заболотный В. Д. (2015)
Рогозін І. В. - Аналіз наслідків критичних відмов при ушкодженні пневматичної системи засобу рухомості, Клец Д. М., Юхно В. А. (2015)
Єфіменко А. А. - Вимірювання вологості в області гігрометрії високих тисків, Науменко А. М. (2015)
Лук’яненко О. А - Аналіз волоконно-оптичних датчиків у якості лінії передачі, Науменко А. М. (2015)
Голубок М. Г. - Математична модель оцінки ступеню захищеності життєво-важливих центрів атомних електричних станцій в залежності від ступеню боєздатності сил охорони (2015)
Поспелов Б. Б. - Повышение эффективности пожаропредупредительной автоматики на основе оптимизации обнаружения загораний при использовании группы извещателей, Полстянкин Р. М. (2015)
Стрілець В. М. - Визначення закономірностей діяльності газодимозахисників на висоті (2015)
Шевченко Р. І. - Оцінка ефективності функціонування системи моніторингу надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в умовах впливу соціальних небезпек (2015)
Глухова Н. В. - Розробка системи експрес-класифікації води на основі бази даних зображень газорозрядного випромінювання, Пісоцька Л. А., Кучук Н. Г. (2015)
Шевцова О. О. - Дослідження можливості вирощування рослин на відвалах вугільних шахт Донбасу та оцінка накопичення на них важких металів, Хименко Н. Л. (2015)
Бацамут В. М. - Аспекти оцінювання стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки органами військового управління Національної гвардії України, Головань О. М. (2015)
Євсєєв В. О. - Методика розподілу обмежених сил та засобів між важливими державними об’єктами при їх охороні в особливий період (2015)
Шмаков О. М. - Концептуальні положення теорії тилового забезпечення угруповань Національної гвардії України, Ролін І. Ф., Морозов І. Є. (2015)
Буряк О. О. - Шляхи та методи реабілітації осіб з "військовим синдромом" та посттравматичним стресовим розладом, Гіневський М. І., Катеруша Г. Л. (2015)
Поликашин В. С. - Эволюция военного менеджмента и его принципов управления на втором этапе (с первой четверти XVIII века до конца XIX века), Поляков С. Ю., Поликашин О. В. (2015)
Баришніков В. В. - Деякі погляди на підвищення ефективності і якості навчального процесу на факультеті підготовки офіцерів запасу за контрактом ХУПС імені Івана Кожедуба, Неймирок О. К. (2015)
Єманов В. В. - Вплив підготовчих вправ на опанування військовослужбовцями прийомів та правил стрільби, Пістряк П. В., Соколовський В. В., Обрядін В. В. (2015)
Клішин В. М. - Робота помічника керівника навчань по мішеневій обстановці під час проведення тактичних навчань підрозділів з бойовою стрільбою, Корнієнко О. В., Гунько О. О., Бородін С. В. (2015)
Романенко І. О. - Аналіз процесу планування в системі освіти країн членів НАТО, Івахненко Т. О., Хмелевська О. О. (2015)
Акімова Ю. О. - Удосконалення тестового контролю, Гончарова О. О., Юрчак Н. С. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Кравченко Г. - Поняття ідентичності: проблема визначення в сучасному науковому просторі, Шаповалова Н. (2015)
Донникова И. - Человек и культура: проблема идентичности (2015)
Воронюк О. - Back in USSR: травма тоталітаризму (2015)
Potocki L. - Tozsamosc cywilizacyjna Federacji Rosyjskiej – rozwazania teoretyczne (2015)
Zuber M. - Europa: esej o iluzjach (2015)
Лихачова Л. - Сучасники про прояви релігійної та культурної ідентичності російського і болгарського народів у ході російсько­турецької війни 1877–1878 років (2015)
Казак О. - Дискуссия относительно этнонима восточнославянского населения Подкарпатской Руси как элемент национально­культурной жизни региона (1939–1944 гг.) (2015)
Pietrewicz M. - Liegnitz, mala Moskwa, Legnica – wiele miast w jednym miescie. Metaforyczne pogranicze kulturowe (2015)
Марчук Н. - Традиційна та масова культури: компаративний аналіз (2015)
Довбищенко М. - На роздоріжжі історичного вибору: процеси українського націєтворення у ХVІ ст. (2015)
Radzik R. - Social contexts of Russian Orthodoxy (2015)
Липка О. - Християнська ідентичність церков в умовах української кризи (2015)
Смишляк А. - Монастир як топос сакральної та культурної ідентичності (2015)
Шевчук К. - Станіслав Віткєвіч – естетик та митець (2015)
Вячеславова О. - Семіологія мистецтва Я. Мукаржовського: до питання про методологію дослідження фігуративних перетворень в образотворчості (2015)
Єфімова А. - Меморіальні дошки та формування міської ідентичності в західноукраїнському регіоні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Якимова О. - Початок творення образів нової "міфології" ХХ ст. (на прикладі стінописів та вітража світських споруд Східної Галичини першої третини ХХ ст.) (2015)
Chadas J. - Teoretyczne prawa wyborcze kurdow (2015)
Olszanecka N. - Indyjscy dalici – problem tozsamosci politycznej (2015)
Pawlik K. - Do not dissect my heart after i die (2015)
Zwolan M. - "Dialog cywilizacji" a wspolczesny lad miedzynarodowy (2015)
Колодко А. - Рок­музика як форма молодіжної субкультури (2015)
Kazmierczak A. - Obchody swieta bozego narodzenia w miescie (2015)
Chadas M. - Taize jako przyklad dialogu kultur we wspolczesnym swiecie. Wplyw programu na zycie mlodziezy (2015)
Jekaterynczuk A. - Euromaidan in the context of manuel castells’ networks of outrage and hope: social movements in the internet age (2015)
Moscicka D. - Education of multiculturalism – examples of actions undertaken in Warmia and Mazury (2015)
Jakimowicz M. - Mit Kresow Wschodnich pomiedzy historia a pamiecia (2015)
Алексійчук Г. - Способи та форми вираження часу в українській чарівній казці (2015)
Самчук Р. - Постмодерні трансформації ідентичності (2015)
Залужна А. - Людиновимірність культури у філософському дискурсі "пізнього радянського марксизму" (2015)
Балінченко С. - Стратегії адаптації ідентичності в інтегрованому просторі (2015)
Ходус Е. - Идентификационные практики в ситуации культурного полистилизма (2015)
Тур М. - Особливості кризи соціокультурної ідентичності в сучасній Україні (2015)
Чабак Л. - Проблеми ідентичності в сучасній Україні (2015)
Михайлова О. - Громадянська ідентичність у коментарях блогосфери (за матеріалами блогосфери "української правди") (2015)
Лучак А.-М. - Свобода самовизначення як умова конструювання європейської ідентичності українця (2015)
Самчук О. - Філософія мистецтва та громадянське суспільство: специфіка єдності (2015)
Голяш М. - Й. Фіхте про людину та її місце у суспільстві (2015)
Гаєвська С. - Культурна ідентичність філософії як форми життєдіяльності у вченні Х. Ортеги­і­Гассета (2015)
Карачевцева Л. - Значення суб’єктивності як особовості в контексті критичного перегляду трактату М. Гайдеґґера "Буття і час" (2015)
Карпенко А. - Гайдеґґерова критика лібералізму (2015)
Сторожук А. - Наративна ідентичність смислу (2015)
Губенко Г. - Ідентичність та інтеграція в біоетиці, яка трансформуються (2015)
Годзь Н. - Вопрос структуры идентичности и етноекологии (2015)
Заїка Т. - Семантика модерну в контексті культуротворчих практик кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Шляховчук О. - Культурна освіченість: питання на часі (2015)
Трохименко О. - Проблема поширення правих настроїв у сучасному німецькому суспільстві (2015)
Горбунов М. - Культурно­социальная футурология: вопрос идентичности в технологическом социуме (2015)
Файзулліна Г. - Ідеї розбудови майбутнього цивілізації в українській флософській фантастиці (на прикладі творчості Олеся Бердника) (2015)
Грибовська М. - Інтелегенція як духовно­інтелектуальна основа українського народу у творчості Івана Франка (2015)
Кучера І. - Мова як чинник формування етнічної ідентичності особистості (2015)
Месхидзе Д. - Баскская кулинария: треска в традиционном питании и современной гастрономии (2015)
Бойчук О. - Календарно­обрядовий фольклор Західного Полісся: до питання відображення культурної традиції регіону (2015)
Наконечний М. - Конструювання сучасної української національної ідентичності як основа для збереження та розвитку української держави (2015)
Дрига С. Г. - Мале підприємництво в Україні та країнах Європейського Союзу: зростання гетерогенності (2010)
Богомолова Н. І. - Ціноутворення в умовах прискорення доставки вантажів і пасажирів на залізничному транспорті (2010)
Здреник В. С. - Аудит операцій з похідними фінансовими інструментами (2010)
Бондарчук Н. В. - Інформаційно-консультаційні послуги в сільському господарстві: досвід країн з розвиненою економікою (2010)
Горчаківська Г. В. - Особливості формування оптимальної структури капіталу (2010)
Караєва Н. В. - Сучасні ризики суб’єктів електроенергетичного ринку в умовах реформування енергетики України, Гусєва І. І. (2010)
Матусов Ю. П. - Моделювання субгаусівських інноваційних процесів бізнес-технологій у виробництві екологомісткої продукції, Трубнікова О. І. (2010)
Добровольська О. В. - Контролінг як засіб створення довгострокових конкурентних переваг на підприємстві (2010)
Зеленский А. С. - Алгоритм реализации моделирования дневной поверхности карьера с использованием B-сплайнов, Мельничук В. И. (2010)
Одінцов М. М. - Моделювання факторів формування продовольчої безпеки (2010)
Криклій В. А. - Генезис і сутність соціального захисту та пенсійного забезпечення (2010)
Максименко І. О. - Стратегія управління економічним розвитком підприємства: сутність та вибір пріоритетних напрямів впливу (2010)
Гайдук В. А. - Оцінка сучасного етапу економічного розвитку та проблеми становлення конкурентоспроможності українських підприємств (2010)
Дацій Н. В. - Глобалізація інвестиційних процесів як унікальна можливість сталого розвитку країни (2010)
Козловський С. В. - Cтратегічний аналіз розвитку регіональних економічних систем (2010)
Амелін С. К. - Сучасний інструментарій державного регулювання лізингової діяльності (2010)
Одотюк І. В. - Перспективні тренди інноваційного розвитку глобальної та національної економік (2010)
Оксенюк К. І. - Обгрунтування вибору стратегії нарощення потенціалу регіону (2010)
Приліпко М. О. - Глобальні імперативи поглиблення ринкових реформ в Україні (2010)
Петровський О. М. - Маркетинг партнерської взаємодії підприємств при організації технічного обслуговування та ремонту повітряних суден (2010)
Рисін В. В. - Системний ризик банківського сектора: сутність, форми та чинники (2010)
Шилепницький П. І. - Основні характеристики соціальної відповідальності корпорацій на сучасному етапі (2010)
Борик О. Я. - Кредитування підприємств -- важлива складова діяльності промислово-фінансових груп (ПФГ) як саморегульованої системи (2010)
Савченко О. Ф. - Мотиваційна природа корпоративних відносин в акціонерному товаристві (2010)
Дубель Г. В. - Формування конкурентних позицій українських вагонобудівних компаній на ринку СНД (2010)
Міщенко Я. О. - Статистичний аналіз фінансового стану малих підприємств України (2010)
Трофимова В. В. - Глобалізаційно-інтеграційний ресурс динамічного розвитку економіки України (2010)
Комірна В. В. - Пріорітетні завдання державного регулювання економічного розвитку регіонів (2010)
Лаврук В. В. - Методика оцінки ефективності та аналізу інноваційної діяльності в сільському господарстві (2010)
Чайковська В. П. - Оцінка сучасної системи ресурсозабезпечення підприємств машинобудівної галузі та шляхи її вдосконалення (2010)
Апчел Ю. С. - Сучасні моделі маркетингових комунікацій (2010)
Сабецька Т. І. - Особливості практичного застосування маркетингу на підприємствах сільськогосподарського машинобудування України (2010)
Герасимяк Н. В. - Обґрунтування вибору маркетингової товарної стратегії автомобілебудівних підприємств України (2010)
Ортіна Г. В. - Методологічні концепції визначення стратегічного управління підприємством (2010)
Матвиенко Н. И. - Капитализация как фактор обеспечения конкурентоспособности предприятий виноградо-винодельческого подкомплекса Крыма (2010)
Крючко Л. С. - Інноваційний тип розвитку в умовах економічної глобалізації (2010)
Несторяк Ю. Ю. - Мережа природно-заповідних територій – основа стійкого розвитку лісів Чернівецької області (2010)
Загорка О. М. - Комплексна боротьба з крилатими та балістичними ракетами, Дейнега О. В. (2015)
Пєвцов Г. В. - Досвід і концепції ведення інформаційної боротьби у провідних країнах світу, Гордієнко А. М., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2015)
Нечхаєв С. М. - Простір воєнних дій збройних сил (2015)
Кучеренко Ю. Ф. - Сучасні бойові дії та основні вимоги до формувань тактичного рівня, що приймають в них участь (2015)
Пащук Ю. М. - Тактичні безпілотні авіаційні комплекси: можливості та обмеження у застосуванні, Сальник Ю. П. (2015)
Чернявский И. Ю. - Требования к метролого-техническим характеристикам измерительных блоков беспилотных летательных аппаратов радиационной разведки, Меньшов С. Н., Матыкин А. В. (2015)
Рисаков М. Д. - Методика обґрунтування вимог до посадочного радіолокатору щодо точності вимірювання координат для забезпечення посадки літаків при мінімумах погоди I та ІІ категорій, Тітов І. В., Костенко І. Л., Карєв В. Г., Кулик О. П., Добришкін Ю. М. (2015)
Сорочкін О. М. - Методика визначення аеродинамічного опору авіаційних засобів ураження на літаку-штурмовику (2015)
Титаренко О. Б. - Окремі положення удосконаленої методики оцінки живучості угруповання зенітних ракетних військ при відбитті удару засобів повітряного нападу противника, Гогонянц С. Ю. (2015)
Скорик А. Б. - Анализ методики расчета эффективности боевых действий группировки ЗРВ, Ермошин М. А., Закутин К. В., Рамшов Д. В., Чередников К. К. (2015)
Ярош С. П. - Визначення важливості характеристик зенітного ракетного комплексу, Шулежко В. В., Зимницький А. К., Степанов П. О. (2015)
Теребуха И. Н. - Комплексная модель совместного функционирования функциональных подсистем системы текущего ремонта РЭС ЗРК с разработкой модели функционирования подсистемы обеспечения запасными частями (2015)
Бортновський С. А. - Обґрунтування принципів побудови та технічна реалізація пристрою канального та програмного спряження сучасної ПЕОМ з інтерфейсом комплексів засобів автоматизації озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ з метою модернізації штатних обчислювальних систем та комплексів, Іванніков А. О., Пятов В. О. (2015)
Камчатний М. І. - Корекція моменту спрацювання частотних каналів напівактивного фазодоплерівського радіопідривача для усунення ефекту його раннього спрацювання при впливі пасивних перешкод, Мамренко М. В., Приходько В. О., Батюшин О. І., Василюк Є. Ю. (2015)
Кокін Ю. В. - Розробка імітаційної моделі уніфікованого автоматизованого робочого місця РМ-10 АСУ 73Н6, Федай В. М., Шейко А. А. (2015)
Ковалевський С. М. - Пропозиції щодо створення скритого маловисотного радіолокаційного поля в умовах ведення сучасних мережецентричних та гібридних війн, Пєвцов Г. В., Худов Г. В. (2015)
Карлов В. Д. - Підхід до рішення задачі оптимального виміру дальності до літака-носія високоточної зброї з урахуванням особливостей його локації в тропосферному радіохвилеводі, Котов О. Б., Ситнік Ю. Б., Радюков А. О. (2015)
Украинец Е. А. - Метод формализации признаков при обработке радиолокационной информации, Новиков Ю. В., Глушко А. П. (2015)
Поліщук Л. І. - Основні напрямки розвитку системи зв'язку і автоматизації, Богуцький С. М., Лаврут Т. В. (2015)
Іохов О. Ю. - Імітаційне моделювання захищених радіоканалів військового призначення, Малюк В. Г., Горбов О. М. (2015)
Кузавков В. В. - Ефективність автономної автоматизованої системи діагностування радіоелектронного обладнання (2015)
Кандырин Н. П. - Исследование шумовых характеристик формирователя сигналов на основе ЦСС при использовании ВЧ боковых составляющих и специальных видов интерполирующих функций для расширения частотного диапазона (2015)
Симоненко О. А. - Загрози безпечній передачі інформації в мобільних радіомережах класу MANET та методи їх усунення, Ошурко В. М., Міночкін Д. А., Сова О. Я. (2015)
Кучеренко Е. И. - Расширение нечеткой модели процессов управления мобильным объектом, Дрюк А. Д. (2015)
Рубан І. В. - Технологія побудови агент-орієнтованої системи виявлення повільної DoS-атаки, Лошаков Є. С. (2015)
Павлий В. А. - Модель формирования изображения в космических системах оптико-электронного наблюдения, Соломоненко Ю. С., Худов Г. В. (2015)
Бекіров А. Е. - Метод захисту інформації на основі стеганографічних систем (2015)
Пухляк А. Н. - Метод сегментации текстурных областей изображений, близких по значениям цвета и структуре, Шитова О. В. (2015)
Смеляков К. С. - Модель и метод повышения резкости границ и линий, Дроб Е. М. (2015)
Фауре Э. В. - Анализ корреляционных свойств последовательностей (псевдо) случайных чисел, Щерба А. И., Лавданский А. А. (2015)
Мельник О. Г. - Моделювання дискретних елементарних функцій для криптографічного перетворення (2015)
Бабенко В. Г. - Розробка методів синтезу трирозрядних розширених матричних елементарних функцій, Мельник Р. П., Гончар С. В. (2015)
Процай Н. Т. - Минимизация длины топологических путей прохождения сигналов по матрице процессоров при размещении системы булевых уравнений в Programmable Unlimited Systems (2015)
Федотова-Пивень И. Н. - Анализ рекуррентных систем счисления с помощью производящих функций (2015)
Дмитриенко В. Д. - Разработка K-значных нейронных сетей АРТ с несколькими полями обрабатывающих нейронов, Леонов С. Ю. (2015)
Чорнобородов М. П. - Оптимізація відомих вагових вікон для ДПФ (2015)
Малюга А. В. - Шляхи прогнозування подальшого службового використання військовослужбовців, які отримали поранення під час проведення антитерористичної операції (2015)
Воїнов В. В. - Автоматизований контроль технічного стану зразка ОВТ, як одна з умов інтеграції до середовища CALS, Бровко М. Б., Запара Д. М. (2015)
Сорокоумов Г. В. - Шляхи покращення екологічної обстановки під час утилізації озброєння, військової техніки, боєприпасів і військового майна, Трофименко П. Є., Остапова О. П. (2015)
Брежнев Е. В. - Метод оценивания рисков каскадных аварий (отказов) с использованием динамических матриц критичности (2015)
Тютюник В. В. - Нейромережеве прогнозування залежності рівня техногенної небезпеки регіонів України від умов життєдіяльності (2015)
Толкунов І. О. - Дослідження шляхів удосконалення аероіонного режиму робочого середовища приміщень спеціального призначення (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Сичов М. І. - Бювети як альтернативна складова якісного водопостачання, Коломієць Л. В., Болдирєв С. Д. (2015)
Кисельова О. І. - Тестовий контроль як умова забезпечення ефективного впровадження системи управління якістю вищої освіти, Коломієць Л. В. (2015)
Оленєв М. В. - Метод порівняльної оцінки якості підготовки випускників-магістрів у вищих навчальних закладах (2015)
Букреева О. С. - Общая классификация объектов системы нормативно-технического обеспечения полного жизненного цикла средств автотранспорта (2015)
Leshchenko О. I. - Features of legal protection of invention and utility model in Ukraine and in advanced countries, Bondarenko A. S. (2015)
Глухова Н. В. - Дослідження властивостей води на базі використання показника Херста (2015)
Кузавков В. В. - Методика локалізації несправного радіоелектронного компоненту, Янковський О. Г. (2015)
Кучерук В. Ю. - Огляд методів визначення діагностичних параметрів силових електромеханічних перетворювачів, Грабовський О. В., Мостовий Д. В. (2015)
Боряк К. Ф. - Варіанти застосування магнітних вихорострумових гальм на залізничному транспорті України, Возний В. І. (2015)
Боряк К. Ф. - Температурний контроль при випробуваннях редукторів редукторно-карданного приводу підвагоних генераторів струму, Перетяка Н. О. (2015)
Корчевський О. С. - Визначення метрологічних показників оптичного волокна, Коломієць Л. В., Ваганов О. І. (2015)
Банзак О. В. - Разработка детектора ионизирующего излучения нового поколения для дозиметрии (2015)
Banzak G. V. - Analysis of ways and methods development of metrological maintenance of control and diagnosing technical condition of vehicles, Morozenko E. A. (2015)
Хахула В. В. - Метод корекції похибок вимірювального каналу цифрового мультиметра (2015)
Клещев Г. М. - Исследование "новой технологии" производства деталей штампов на основе использования лазерных измерительных приборов (2015)
Марченко А. В. - Локализация автономного робота с помощью метода фильтра частиц, Гунченко Ю. А., Козлов А. Е. (2015)
Максименко Ю. А. - Реалізація оптимальних змішаних стратегій складною системою радіоуправління технічними засобами (2015)
Мілованов В. І. - Підвищення ефективності роботи компресорних станцій шляхом застосування процесу утилізації тепла відпрацьованих газів газотурбінних установок, Ярошенко В. М., Ябс А. А. (2015)
Коломієць Л. В. - Комп’ютерне моделювання та чисельний аналіз телескопічної стріли автомобільного крану, Лимаренко О. М., Дащенко О. О., Дащенко Н. М. (2015)
Мілованов В. І. - Розробка герметичного компресора для роботи в малій холодильній машині на СО2, Волошин О. Д. (2015)
Банзак Г. В. - Сравнительное исследование различных стратегий технического обслуживания, Банзак О. В., Лещенко О. И. (2015)
Братченко Г. Д. - Моделювання впливу дестабілізуючих факторів на форму дальнісних портретів в радіолокаційних системах з антенними решітками, Смаглюк Г. Г. (2015)
Казакова Н. Ф. - Применение теста аппроксимационной энтропии для анализа криптографических генераторов ПСП, Щербина Ю. В. (2015)
Вавілов Є. В. - Серія стандартів SQuaRE як основа забезпечення вимог до якості та оцінки програмних засобів (2015)
Гордієнко Т. Б. - Оцінювання діяльності технічних комітетів стандартизації із застосуванням узагальненого критерію (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Михайлова Э. А. - Роль альтернативных методов обеспечения психологической адаптации детей с ожирением, Беляева Е. Э. (2015)
Дроздова І. В. - Методологія вивчення когнітивних функцій із позиції Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я, Храмцова В. В., Степанова Л. Г., Яновська С. Я., Яковенко Н. О. (2015)
Самара О. Є. - Динаміка психологічних показників при комплексній опіоїдній детоксикації (2015)
В'юн В. В. - Клініко-психопатологічні особливості розладів адаптації у лікарів-інтернів (2015)
Піонтковська О. В. - Психологічні аспекти впливу онкологічного захворювання пацієнта на його сім'ю (2015)
Касьянова А. Ю. - Особливості професійного вигорання медичного персоналу, який працює з пацієнтами з вродженими вадами серця (2015)
Венгер О. П. - Особливості депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів (2015)
Ищук В. В. - Медико-психологические предикторы формирования психопатологических нарушений у пациентов c распространенными формами эндокринной патологии (2015)
Кутова Н. В. - Особистісні властивості пацієнтів із хронічним панкреатитом біліарної та алкогольної етіології: обґрунтування диференціації психокорекційних підходів, Маркова М. В. (2015)
Слободянюк Д. П. - Роль емоційного і соціального інтелекту в генезі соціальної дезадаптації у молоді (2015)
Культенко В. П. - Когнітивно-поведінкова корекція психоемоційних і вольових станів, спричинених пережитим горем, у жінок (2015)
Балка Л. О. - Обґрунтування загальних засад медико-психологічної допомоги хворим на сечокам'яну хворобу однієї або єдиної нирки (2015)
Пішель В. Я. - Методичні аспекти розробки диференційованих реабілітаційних програм для хворих на шизофренію, які вчинили суспільно небезпечні діяння, Кушнір А. М., Полив'яна М. Ю. (2015)
Чугунов В. В. - Клинико-психофеноменологическая характеристика патоперсонологической трансформации пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, Заседа Ю. И. (2015)
Рахман Л. В. - Аугментація атиповими нейролептиками як нова стратегія в лікуванні терапевтично резистентних депресій (2015)
Подлубный В. Л. - Результаты скрининга работников промышленных предприятий при профилактических осмотрах (2015)
Прохач Н. Е. - Психосоматичні порушення та їх корекція у хворих на рак тіла матки, Жук О. В., Лобазова А. О., Кругова І. М. (2015)
Сафонов Д. Н. - Структурно-динамические характеристики кататонического синдрома как критерий дифференциальной диагностики (2015)
Резуненко О. Ю. - Психоосвітні програми у реабілітації хворих на біполярний афективний розлад (2015)
Хмаин С. Х. - Арт-терапия в комплексном лечении рекуррентного депрессивного расстройства (2015)
Закладний М. В. - Порівняльний аналіз клініко-психопатологічних проявів у пацієнтів із тривожними розладами невротичного та органічного генезу (2015)
Професор Станіслав Ісакович Табачніков (до 75-річчя з дня народження) (2015)
Вітаємо з ювілеєм! (2015)
Титул, зміст (2014)
Лановенко О. Г. - Генетична подільність та гетерогенність сільських популяцій Херсонщини, Генова О. Г. (2014)
Лановенко О. Г. - Динаміка шлюбно-міграційної структури херсонської популяції за період зміни поколінь, Коваль К. А. (2014)
Bulakh I. A. - The research of the temperature dependence and quality assessment of holes during the oscillating drilling of PCM, Globa A. V., Solodkiy V. I. (2014)
Вахріна В. А. - Проектування та розробка мобільного додатку AndroBRAILLE для людей з вадами зору (2014)
Дідковська М. В. - Виявлення брудних даних у сховищах даних, Гранаткіна Т. Д. (2014)
Мельник В. В. - Метод локалізації структурних об'єктів на фотографії (2014)
Туник В. С. - Разработка и реализация подхода к обучению с помощью мобильных устройств (2014)
Ужегова О. А. - Колорування бетону, Галаган К. Я. (2014)
Шоботенко Н. М. - Модель оцінки ефективності використання методу автоматизації (2014)
Ящинський А. Л. - Вплив модифікатора Амкіроз РМР-3(Р) на фізико-механічні властивості важкого бетону, Ужегова О. А. (2014)
Волынкина М. Г. - Эффективность влияния БВМД на продуктивность свиней и коров в условиях Тюменской области, Казакова Н. В. (2014)
Гончарова О. В. - Гідрохімічна оцінка водних об’єктів з метою рибогосподарського використання (2014)
Вербецька О. Д. - Україна в контексті сучасних глобалізаційних процесів: культурний аспект (2014)
Гончарова Н. О. - Освітній напрямок діяльності дворян-благодійників Півдня України за матеріалами офіційної періодики (2014)
Павлів О. В. - Концепція націонал-комунізму в Україні (2014)
Андріяш А. С. - Особливості управління прибутком підприємства, Могилова А. Ю. (2014)
Базалійська Н. П. - Сучасні наукові підходи щодо удосконалення управління персоналом на підприємстві в ринкових умовах господарювання, Забавський Т. В. (2014)
Базалійська Н. П. - Управління розвитком персоналу як функціональна підсистема системи управління персоналом, Пилипчук У. О. (2014)
Башлай С. В. - Удосконалення методичного забезпечення процесу ціноутворення на банківські кредитні продукти, Голосенко К. К. (2014)
Бегун С. І. - Калькулювання собівартості продукції: порівняльний аналіз підходів до визначення економічного змісту, Ковтун Н. В. (2014)
Бірюк О. Г. - Організаційні, технологічні та методичні аспекти формування облікової політики підприємства щодо розрахунків з дебіторами (2014)
Богашко О. Л. - Концепція національної інноваційної системи в сучасній економічній науці (2014)
Вожга Н. В. - Удосконалення обліку і контролю руху товарів і тари на підприємствах ресторанного господарства (2014)
Воля Н. В. - Проблеми управлінням капіталом підприємства та шляхи їх вирішення, Могилова А. Ю. (2014)
Гаркуша О. В. - Про державне регулювання кредитно-кооперативного сектору у період його відродження (2014)
Гут Л. В. - Особливості розвитку ринку лакофарбової продукції в Україні, Банах Г. В. (2014)
Давидюк Т. В. - Систематизація моделей управління матеріальними запасами для прийняття управлінських рішень бухгалтерами-аналітиками, Дорошенко І. І. (2014)
Дерей Ж. В. - Эволюция категории "человеческий капитал", Дерей О. Ю. (2014)
Гудзь П. В. - Використання принципів адміністративного менеджменту в управлінні Верховною Радою України, Єршов С. В. (2014)
Зобов О. С. - Математичне моделювання інвестиційної стратегії підприємств (2014)
Зосименко Т. І. - Глобальні тренди розвитку корпоративної соціальної відповідальності та її специфіка в Україні (2014)
Зубілевич С. Я. - Удосконалення методики аналітичного обліку виплат працівникам на підприємствах України, Веюк Н. М. (2014)
Ігнатова О. М. - Порівняльна статистична оцінка методів визначення ризику ліквідності на прикладі ПАТ "Дельта Банк", Мохамад О. В. (2014)
Іонаш І. В. - Посилення обліково-інформаційного забезпечення управління – запорука ефективного розвитку органічного виробництва, Мельник Т. А. (2014)
Карковська В. Я. - Шляхи удосконалення управління економічною безпекою транспортних підприємств, Боднар І. В. (2014)
Карпенко К. В. - Методические подходы к организации процесса управления проблемными кредитами в банках Украины, Васильева Т. А. (2014)
Келару І. О. - Механізм взаємовідносин між державою і транснаціональними корпораціями (2014)
Коляда Ю. В. - Динаміка ризику співіснування легальної й тіньової економіки за допомогою площинної математичної моделі нелінійної економічної динаміки, Семашко К. А. (2014)
Крамаренко К. М. - Безробіття населення як макроекономічна проблема, Губарєв С. С. (2014)
Крепак А. С. - Модель управління зовнішньою рекламою підприємств торгівлі (2014)
Кучер О. В. - Система показників, що характеризують рух грошових коштів, Сахно А. А. (2014)
Литвин І. В. - Корпоративні схеми венчурного фінансування проектів (2014)
Лозицька Ю. А. - Контролінг в системі менеджменту підприємства, Щербина О. В. (2014)
Мадяр Р. О. - Пріоритетні заходи з стабілізації обсягів ВВП та прогнозування його динаміки (2014)
Матвієнко О. С. - Шляхи підвищення прибутковості банківської діяльності в Україні (2014)
Микуляк О. В. - Діагностика фінансового стану в оцінці вартості капіталу банку, Гайдук І. Ю. (2014)
Митина И. Д. - Формирование компаний мирового класса на базе российского среднего бизнеса (2014)
Могилова А. Ю. - Медичне страхування та його розвиток в Україні, Алізаде Я. Н. (2014)
Науменко С. М. - Маркетингові дослідження у зовнішньоекономічній діяльності: організаційно-економічний механізм, Гапша К. О. (2014)
Недеря Л. В. - Багатоаспектний підхід до визначення сутності поняття "лізинг", Павличук С. В. (2014)
Ніколаєва Я. В. - Тенденції розвитку ринку послуг експрес-доставки України (2014)
Часова Э. В. - Воздействие соединений меди (ІІ) на окружающую среду и здоровье человека, Ивчук В. В. (2014)
Артеменко А. М. - Погляди щодо подальшого розвитку форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних операціях (бойових діях), Астахов О. О., Коваль В. В., Жарик О. М. (2015)
Загорка О. М. - Методичні положення визначення збалансованого складу Повітряних Сил для ведення повітряної операції, Коваль В. В., Тюрін В. В., Загорка І. О. (2015)
Семененко О. М. - Метод оцінювання воєнно-економічних умов розвитку збройних сил, Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бойко Р. В., Кремешний О. І. (2015)
Кучеренко Ю. Ф. - Погляди щодо напрямів розвитку тактики дій формувань тактичного рівня при їх застосуванні в сучасних операціях (війнах), Носик А. М. (2015)
Таран І. А. - Формулювання задач синтезу раціональної структури системи протиповітряної оборони угруповання військ (сил) та її підсистем відповідно до замислу дій повітряного противника (2015)
Клюшников І. М. - Шляхи вирішення проблем безпеки польотів в повітряному просторі України при застосуванні в ньому безпілотних повітряних суден, Єрилкін А. Г., Петров В. М. (2015)
Шмельова Т. Ф. - Детерміновані моделі дій екіпажу повітряного судна у разі виникнення особливого випадку у польоті, Шишаков В. В., Шостак О. В. (2015)
Онипченко П. Н. - Управление воздушным движением и перспективные направления его совершенствования, Павленко М. А., Тимочко А. И. (2015)
Скорик А. Б. - Методологічні аспекти формування оперативно-тактичних вимог до зенітних ракетних комплексів і систем, Ярош С. П., Воронин В. В., Черкашин А. В. (2015)
Подригало М. А. - Определение коэффициента динамичности средств подвижности зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Яценко К. Г., Рогозин И. В. (2015)
Сова О. Я. - Модель організації інформаційних ресурсів інтелектуальних систем управління вузлами мобільних радіомереж класу MANET, Міночкін Д. А., Романюк В. А., Жук П. В. (2015)
Рысаков Н. Д. - Особенности построения каналов измерения дальности и скорости самолета в зоне посадки в составе моноимпульсной РЛС автосопровождения с амплитудной обработкой и доплеровской фильтрацией отражений, Куценко В. В., Костенко И. Л., Кулик А. П., Воронов Д. Н. (2015)
Пащетник О. Д. - Аналіз світових тенденцій розвитку автоматизованих систем управління військами і зброєю (2015)
Таршин В. А. - Подготовка эталонных изображений для высокоточных корреляционно-экстремальных систем навигации на основе использования прямого корреляционного анализа, Сотников А. М., Сидоренко Р. Г. (2015)
Кучеров К. И. - Выбор предельных отклонений на значения узловых токов при диагностировании модулей измерений излучения радиоэлектронной аппаратуры, Пелехатый Н. М., Адаменко Н. И. (2015)
Єрохін В. Ф. - Математична модель процедури некогерентної демодуляції цифрового сигналу з кутовою модуляцією в умовах адитивного впливу потужної подібної завади, Пелешок Є. В. (2015)
Сівак В. А. - Визначення необхідної інформативності бортових засобів діагностування транспортних засобів шляхом впровадження нових інформаційних технологій (2015)
Антоненко Н. С. - Обґрунтування основних вимог до захисних пристроїв бортових радіотехнічних телекомунікаційних систем від потужних електромагнітних випромінювань (2015)
Юдін О. М. - Контроль захищеності безпровідних комп’ютерних мереж, Хлапонін Ю. І. (2015)
Петренко О. С. - Пропозиції щодо застосування асиметричного шифрування для забезпечення криптографічного захисту в каналах передавання командних та телеметричних даних між БПЛА та оператором, Петренко О. Є. (2015)
Цуранов М. В. - Комплексний показник оцінки ефективності перешкодостійких кодів (2015)
Аль-Шурайфи Муштак Талиб. - Метод приоритетного распределения пропускной способности нисходящего канала связи в технологии LTE (2015)
Калюжный Н. М. - Результаты реализации в виде программного продукта способа построения зон электромагнитной доступности средств радиоконтроля, Галкин С. А., Коржуков К. Н., Хряпкин А. В. (2015)
Лосев Ю. И. - Показатель эффективности системы управления распределенной информационной системы в условиях неопределенности, Шматков С. И., Руккас К. М., Олоту Олуватосин Д., Малышко Ю. М. (2015)
Толстолужская Е. Г. - Исследование возможности параллельной обработки больших объемов данных на основе "Cloud computing”, Паршенцев Б. В. (2015)
Берковський В. В. - Зіставлення технологій створення сайтів з їх цільовим призначенням, Радіонов В. О., Бурковський В. С. (2015)
Агафонов Ю. М. - Напрямки створення ракетної компоненти Сил Стримування без’ядерної держави, Осіпов Ю. М., Ткаченко Ю. А. (2015)
Водолажко О. В. - Обґрунтування вибору критерію оптимальності бінарних вимірювальних сигналів з нормованим спектром (2015)
Кононов Б. Т. - Розрахункові співвідношення для визначення кидків струмів та провалів напруги при пуску дугостаторного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, Рябуха Н. М. (2015)
Подорожняк А. О. - Аналіз форматів даних систем дистанційного зондування Землі, Гриб Р. М., Москаленко Р. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Титул, зміст (2014)
Осадчук Ю. М. - Аналіз сучасного стану розвитку системи споживчої кооперації (2014)
Пилипенко А. В. - Методы оценки конкурентоспособности предприятия, Чиркова Т. Е., Лисанова А. М. (2014)
Піхняк Т. А. - Економічна сутність безготівкових розрахунків, Кобилецька М. А. (2014)
Подолянчук П. В. - Розвиток лізингових послуг як інструмент інвестувaння aгрaрного сектора (2014)
Ротар Д. А. - Концептуальні основи формування стратегій управління активами і пасивами банківських установ та напрями їх оптимізації (2014)
Савкіна В. М. - Перспективи розвитку виробництва та споживання зерна кукурудзи, Гончаров В. М. (2014)
Сагер Л. Ю. - Систематизация способов предотвращения ошибок в процессе стратегического планирования на основе их анализа, Титаренко Ю. В. (2014)
Сахненко О. І. - Економіка знань та заходи державної підтримки, Максимова М. М. (2014)
Семенова Т. В. - Оптимізація структури капіталу підприємства, Шамрицька А. С. (2014)
Сідельник О. П. - Система управління конкурентоспроможністю банку (2014)
Сікорська Т. С. - Інтеграція нефінансових показників у звітність суб’єкта господарської діяльності, Осадча О. О. (2014)
Солодських А. С. - Медіа-аналіз результатів діяльності банків України у розрізі маркетингових комунікацій, Васильєва Т. А. (2014)
Стащук О. В. - Грошові потоки підприємства: суть та необхідність управління, Хандучка А. М. (2014)
Федотова Т. А. - Порівняння класичного менеджменту і сучасних тенденцій до управління персоналом, Корнієнко С. О. (2014)
Федотова Т. А. - Залежність ВВП України від кількості економічно активного населення, Фролов О. В. (2014)
Чернишова О. К. - Теоретичні аспекти дослідження поняття фінансової стійкості банків (2014)
Чёрный В. А. - Усовершенствование инструментария риск-менеджмента кредитной деятельности банков Украины (2014)
Шашина М. В. - Пути повышения доходности компаний молочной отрасли Украины, Седун Р. С. (2014)
Шипілова М. В. - Проблема нерівності на фоні економічного зростання та роль соціального капіталу в її розв’язанні (2014)
Бачук А. О. - Т.С. Еліот у рецепції Грицька Чубая: генетико-контактні та типологічні аспекти (2014)
Брикса О. С. - Поетика сакрального у збірці Пауля Целана "Мак і пам’ять" (2014)
Глущенко О. А. - Языковая концептуализация представлений о природе в региональной топонимике(на примере камчатских гидронимов) (2014)
Жорнокуй У. В. - "Queer" студії – лакуна у вітчизняній науковій парадигмі (2014)
Іващишин О. М. - Основні етапи розвитку термінознавства як науки (2014)
Калинюшко О. А. - Жанрові модифікації Травелогу в романі Ольги Токарчук "Бігуни" (2014)
Скалевська Г. О. - Метатекстуальність поезії М=О=В=И та її вплив на рівень перекладності останньої (2014)
Сюткіна О. С. - Особливості актуалізації концепту "душа" в англомовному сакральному дискурсі та його відтворення в українському перекладі (2014)
Хвіщук О. В. - Прізвища жителів міста Нововолинська, похідні від назв професій і ремесел (2014)
Ямборко С. М. - Василь Стефаник та представники угруповання "Молода Польща": типологія творчих взаємин (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Актуальні проблеми дисциплінарної відповідальності в умовах законодавства України про працю (2014)
Козинець І. Г. - Фінансова самостійність місцевих бюджетів: проблеми забезпечення (2014)
Паламарчук Н. В. - Форма і способи захисту цивільних прав нотаріусом (2014)
Горохова Т. О. - Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови на основі текстів етнопедагогічного змісту (2014)
Давоян Е. Э. - Ранняя психодиагностика аутизма посредством психорисунка (2014)
Демченко А. А. - Інформаційні технології в забезпеченні самостійної позааудиторної роботи студентів (2014)
Загіка О. О. - Інноваційні педагогічні технології із застосуванням дидактичних принципів професійного навчання – шлях його модернізації (2014)
Кушнир О. А. - Формирование навыка построения ситуационной осознанности у будущих пилотов путём анализа моделей причинно-следственных связей произошедших авиакатастроф (2014)
Сокол И. Н. - Классификация квестов (2014)
Буряк В. В. - Роль асиметричного діметілагрініну у формуванні патофізіологічних механізмів порушення контролю рівня артеріального тиску (2014)
Золотухина Е. Л. - Стволовые клетки и перспективы их применения в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (2014)
Ільченко С. І. - Сучасні проблеми діагностики та особливості клінічного перебігу муковісцидозу у хворих дітей міста Дніпропетровська, Іванусь С. Г. (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Метаболізм кісткової тканини в нормі та при патології(огляд літератури), Іщейкіна Л. К. (2014)
Риндіна Н. Г. - Рангова структура відхилень параметрів метаболізму заліза і їх комплексна оцінка у пацієнтів з анемією на тлі хронічної серцевої недостатності, Титова Г. Ю. (2014)
Триколенко С. Т. - Кураж: жахіття війни, передані пластичною мовою (2014)
Іщенко А. М. - Особливості формування соціально-психологічного клімату у вищих навчальних закладах, Савело А. А. (2014)
Корольков С. О. - Криза технологічної культури як крах просвітницької місії європейської інтелігенції (2014)
Kryvenko Y. I. - Sustainable development of Ukrainian society in the period of social and political transformations (2014)
Равлик І. О. - Участь національних меншин у суспільно-політичному житті: Лундські рекомендації та українська практика, Гев’юк У. Ю. (2014)
Рзаєв П. А. - Наукові підходи до визначення змісту терміна "громадянське суспільство" (2014)
Папуша В. С. - Форми та напрями впливу громадянського суспільства на державне управління: представництво інтересів (2014)
Санакоєва Н. Д. - Планування і реалізація рекламних кампаній у сфері освітніх послуг, Кушнір В. О. (2014)
Ляшенко Д. Н. - Формализация и проблема адекватности знаковых систем предметной области (2014)
Борейко В. І. - Роль малого бізнесу в розвитку аграрного комплексу України (2015)
Васіна А. Ю. - Удосконалення структури промисловості України на засадах сталого розвитку (2015)
Качан О. І. - Становлення та розвиток інформаційної індустрії (2015)
Кофанова О. І. - Еколого-економічні засади мінімізації впливу автотранспорту на зміну клімату на планеті (2015)
Березяк І. І. - Дискусійні питання теорії соціального підприємництва в Україні (2015)
Кардаш О. Л. - Онтологічне дослідження сутності продовольчої безпеки (2015)
Коба Н. В. - Формування портфелю стратегій управління знаннями в організації (2015)
Мороз О. В. - Фактор ринкових сигналів до підвищення якості продукції в Україні, Карачина Н. П., Філатова Л. С., Сташко І. В. (2015)
Сидоренко О. В. - Інструменти управління ризиками у біржовій торгівлі сільгосппродукцією (2015)
Фаловська І. Д. - Комплексна система управління та нормування витрат матеріалів у машинобудівній галузі (2015)
Juszczyk S. - Environmental protection cost and milk procurement cost differential for poland’s dairy cooperatives, Nowak M. M. (2015)
Полюхович М. Д. - Підвищення ефективності використання бюджетних коштів у процесі реалізації соціальної політики (2015)
Студінська Г. Я. - Концептуальні питання формування бренду особистості (2015)
Баранник Л. Б. - Фінансове забезпечення населення доступним житлом в Україні як необхідна умова розвитку економіки, Соковець-Макатуха Т. В. (2015)
Водолазська О. А. - Теоретична концептуалізація андеррайтингу в страхуванні (2015)
Герус Ю. В. - Принципи та джерела фінансового забезпечення медичного страхування в Україні (2015)
Дем’янчук О. І. - Фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України (2015)
Єгорова С. В. - Страхові інвестиції: функції та види (2015)
Іванчук Н. В. - Тенденції формування податкових надходжень від фонду оплати праці в Україні (2015)
Карлін М. І. - Місцеві платежі в системі публічних фінансів України (2015)
Кнейслер О. В. - Теоретико-прагматичні підходи до визначення фінансових потоків, Шупа Л. З. (2015)
Коваленко Ю. М. - Етапи інституційних трансформацій у банківській системі на теренах України (2015)
Корнєва І. В. - Підвищення ефективності монетарної політики та інструментів її реалізації в Україні (2015)
Мамонтова Н. А. - Кредитні ресурси у фінансуванні промислових підприємств в умовах сталого розвитку (2015)
Пасажко Т. С. - Роль фінансово-кредитного ринку в трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки (2015)
Прокопенко В. Ю. - Методичні підходи до оцінки вартості нерухомості для цілей оподаткування (2015)
Осадча О. О. - Основи побудови ефективної системи обліку за центрами витрат (2015)
Піскунова О. В. - Динаміка регіональних особливостей у споживанні харчових продуктів населенням України, Осипова О. І. (2015)
Примостка А. О. - Особливості розробки та проектування мультиагентних систем (2015)
Вишинський С. - Дифузія простору. Комунікативний дисонанс (2014)
Рябека О. - Фантом планетарної особистості: структура потреб, напрям і динаміка їх розвитку (2014)
Сулацкова О. - Соціокультурний розвиток людства в контексті екологічних цінностей (2014)
Дубініна В. - Концептуалізація освіти в історико-філософському контексті. Античність і Середньовіччя (2014)
Бондарчук М. - Художня автентичність мистецтва в умовах сучасної культури (2014)
Доннікова І. - Створювальна сутність культури (2014)
Ходус О. - "Баналізация зла" як прояв актуального екзістенційного досвіду: особливості медійної детерміації (2014)
Шевчук К. - Kонцепція естетичної цінності Генрика Ельзенберга (2014)
Захарченко М. - Комунікативна етика "versus" релігійна філософія: погляд на людське взаєморозуміння (2014)
Калуга В. - Суспільство як джерело девіантної поведінки та стимулятор агресії (2014)
Коновальчук В. - Онтологічний статус поняття "простір освіти" (2014)
Кузін М. - Поняття автономії індивіда: на перетині політичної теорії лібералізму та ідеї ліберальної освіти (2014)
Ліщинська О. - Візуальна культура як чинник формування соціального простору міста (2014)
Микольченко В. - Екзистенційні аспекти феномена героїзму: "homo heroicus" (2014)
Найдьонов О. - Концептуальні основи вищої освіти в інформаційному суспільстві (2014)
Петрук Я. - Етичні погляди у філософській системі Гавриїла Костельника (2014)
Стратонова Н. - Кіберкультура: антропологія Інтернету (2014)
Зайцев М. - Європа як ідея (передумови та початкове становлення) (2014)
Цимбал Т. - Етичний вимір еміграції (2014)
Возняк О. - Універсалістсько-інституалізоване та євхаристійне розуміння церкви (2014)
Михайлов Д. - Філософія техніки М. Гайдеггера та сучасні постантропологічні студії (2014)
Губенко Г. - Сучасна моральна криза цивілізації, роль біоетики та наук ноосферного класу в її вирішенні (2014)
Карповець М. - Філософія літератури: варіант онтологічного питання (2014)
Шевчук Д. - До проблеми соціально-філософського осмислення засад освітньої політики (2014)
Бобровський О. - "Розумні міста" та "розумні суспільства": колізії становлення в інформаційно-комунікативному просторі (2014)
Вишинський С. - Кінець смислу як кінець історії. Онтологічний аспект свободи (2015)
Полюга В. - Екзистенційна парадигма музичної творчості (2015)
Козачинська В. - Чужий як ідентичність трансгресивної суб’єктивності (2015)
Лучак А.-М. - Філософсько-антропологічний вимір феномена комунікації в інтерпретаціях ХХ ст. (2015)
Грибовська М. - Проблема національної ідентичності та самобутності українського народу крізь призму поглядів Тараса Шевченка та Івана Франка (2015)
Запорожець М. - Філософські аспекти сучасної освіти, Кожушко Т. (2015)
Більченко Є. - Співвідношення цінностей свободи, нації і традиції у міфологічній тріаді "Захід – Майдан – Росія" як простір моделювання сучасної української ідентичності (2015)
Артеменко А. - Візуальна антропологія: можливість схоплення динамічних об’єктів (2015)
Сирцова О. - Ідея премудрості у повісті про хрещення княгині Ольги та її поїздку до Константинополя (2015)
Литвинчук О. - Маргіналізація українського суспільства (2015)
Наконечна О. - Філософська культура у вимірі ідентичності (2015)
Лімонченко В. - Апофатичний шлях: логічна функція абстрагування та екзистенційний рівень зустрічі (2015)
Гусак П. - Конфлікт культурних ідентичностей кочівників та землеробів герменевтичне дослідження на матеріалі легенди про Сема, Хама і Яфета (Бут 9, 18-27) (2015)
Співак В. - Політична ідентичність Антонія Радивиловського – між самовладдям та республіканізмом (2015)
Петрук Я. - Атеїзм як релігія у розумінні Гавриїла Костельника (2015)
Матюх Т. - Поняття "емпатія": витоки та трансформації в історико-філософському процесі (2015)
Шевчук К. - Естетичне переживання і естетичні цінності в концепції Станіслава Оссовського (2015)
Іванчук А. - "Принцип принципів" та метод феноменології (2015)
Демура О. - Радянська естетика як окрема міфологічна складова тоталітарної пропаганди (2015)
Ковальчук Ю. - Любов як одкровення між "я" і "ти" у філософії діалогу (2015)
Гук О. - Українська ідентичність у ситуації цивілізаційного розлому (2015)
Стратонова Н. - Християнська перцепція дохристиянських києворуських богів у літературних пам’ятках Київської Русі (2015)
Чернушка І. - Трансформація методів та форм діяльності Церкви АСД на Україні в контексті змін світової місіонерської парадигми (2015)
Барановська У. - Apple religion: новий релігійницй феномен чи явище корпоративної релігії (2015)
Долід В. - Релігійний компонент у світській освіті: історико-філософська рефлексія проблеми (2015)
Андрощук Н. - Трансформація моральних засад особистості в сучасному комунікативному просторі (2015)
Цимбал Т. - Національна культурна традиція: спосіб ідентифікації vs. підґрунтя конфліктів (2015)
Карповець М. - Мода як форма влади (2015)
Дідівський А. - Євангельська мораль як фундамент традиційної та сучасної православної етики (2015)
Горбунова Л. - Транскультурна освіта як імператив глобального суспільства (2015)
Анипко О. Б. - Внешняя баллистика составного боеприпаса как тела с дискретно-переменной массой, Бирюков И. Ю., Сыщук С. И. (2015)
Біленко О. І. - Підвищення ефективності виконання снайперських вогневих завдань силами безпеки шляхом визначення раціональних характеристик оптичного прицілу (2015)
Бирюков И. Ю. - Рациональный синтез средств оптической и акустической разведки для системы управления огнем объекта бронетанковой техники (2015)
Будяну Р. Г. - Роль і місце броньованих автомобілів у сучасних збройних конфліктах (2015)
Гузченко С. В. - Обґрунтування підходу до визначення захисного потенціалу міжвидової тактичної групи, Ярош С. П., Колотілов В. Ю. (2015)
Крюков О. М. - Математичні моделі похибок засобу вимірювання швидкості руху метального елементу в каналі ствола стрілецької зброї, Мудрик В. Г. (2015)
Ланецький Б. М. - Метод розрахунку складу запасних частин комплектів ЗІП для забезпечення доводочних робіт та випробувань зразка зенітного ракетного озброєння при відновлювальних ремонтах, Доска О. М. (2015)
Макеєв В. І. - Облік зміщення центра групування розривів снарядів у наслідок розігріву стволів гарматпід час виконання вогневих завдань, Раскошний А. Ф., Петренко В. М., Зубко В. С. (2015)
Мочерад В. С. - Математична модель вирішення вогневих задач екіпажем танка (2015)
Пасько І. В. - Методичний підхід до прогнозування зміни технічного стану інженерних боєприпасів, Сай В. М. (2015)
Рожков Н. И. - Исследование возможностей повышения помехоустойчивости активных импульсных взрывательных устройств зенитных управляемых ракет по отношению к пассивным помехам, Зубрицкий Г. Н., Запара Д. М. (2015)
Рысаков Н. Д. - Особенности алгоритмов работы когерентных накопителей и измерителей угловых координат моноимпульсной РЛС автосопровождения посадки самолета при суммарно-разностной обработке отражений, Куценко В. В., Костенко И. Л., Титов И. В., Карев В. Г. (2015)
Сальник Ю. П. - Система повітряної розвідки з використанням ГІС-технології, Ванкевич П. І., Іваник Є. Г., Смичок В. Д., Прохоренко С. В. (2015)
Скорик А. Б. - Розробка пропозицій щодо вдосконалення тренажно-імітаційної апаратури самохідної вогневої установки, Флоров О. Д., Балаклеєць О. С., Максимчук Д. О., Гарячий М. В. (2015)
Сорочкін О. М. - Показник досконалості системи "планер – силова установка – авіаційні засоби ураження” для літака-штурмовика (2015)
Трофименко П. Є. - Напрями удосконалення вітчизняних реактивних систем залпового вогню, Демидко Л. С., Демидко Д. Л. (2015)
Шулежко В. В. - Показники та критерій ефективності функціонування системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів при врахуванні втрат сторін (2015)
Алєксєєв В. М. - Особливості розрахунку стрибка з криловим парашутом, Корольова О. В. (2015)
Бараннік В. В. - Метод оцінки інтенсивності відеопотоку у розрахунку на базовий кадр, Рябуха Ю. М., Отман Шаді О. Ю. (2015)
Горбов О. М. - Інтегральний метод побудови системи захисту радіоканалів військового призначення (2015)
Дмитриенко В. Д. - Нейронные сети АРТ с несколькими полями обрабатывающих нейронов, Леонов С. Ю., Мезенцев Н. В. (2015)
Еременко С. М. - Прогноз вихревой обстановки в районе аэродрома, Кобрин В. Н., Соловьев О. В., Прусак П. В. (2015)
Коваленко А. С. - Експертна система технічного діагностування інтегрованої інформаційної системи, Смірнов О. А., Коваленко О. В. (2015)
Кононов Б. Т. - Математична модель дугостаторного електричного двигуна з короткозамкненим ротором, Рябуха Н. М. (2015)
Кузавков В. В. - Побудова перевірних тестів визначення технічного стану цифрових блоків безконтактним індукційним методом, Редзюк Є. В. (2015)
Купченко Л. Ф. - Критерий согласованности оптимальной обработки сигналов в оптико-электронных системах с динамической спектральной фильтрацией, Рыбьяк А. С. (2015)
Ленков С. В. - Автоматизированная система технического обслуживания сложного объекта радиоэлектронной техники: принципы построения, Пашков С. А., Цыцарев В. Н., Березовськая Ю. В. (2015)
Мельник Р. П. - Удосконалений метод синтезу розширених матричних елементарних функцій для криптоперетворення даних, Бабенко В. Г., Гончар С. В. (2015)
Філістєєв Д. А. - Визначення мінімальної вартості метрологічного обслуговування й транспортних витрат виїзних метрологічних груп (2015)
Чигрин Р. М. - Спектри обтікання аеродинамічної компоновки БПЛА з крилом прямої та зворотної стріловидності (2015)
Чорнобородов М. П. - Дослідження функцій апроксимації відомих вагових вікон для малоточкових ДПФ (2015)
Чугай М. А. - Анализ спектра собственных частот и распределение относительных напряжений при колебаниях рабочего колеса ГТД с монокристаллическими неохлаждаемыми лопатками (2015)
Бісик С. П. - Критерії травмування організму людини при ударному та вибуховому навантаженнях, Давидовський Л. С., Схабицький В. Р. (2015)
Іванець Г. В. - Математичне моделювання та алгоритм розрахунку зарядів бризантних вибухових речовин для підриву аварійних цегляних будівель та споруд, Стецюк Є. І., Толкунов І. О., Букін М. П. (2015)
Мельник О. Г. - Формування вимог до векторної основи системи залишкових класів з урахуванням рішення задачі прогнозування пожеж у житловому секторі (2015)
Мироненко В. К. - Логіко-математична концептуальна модель ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при залізничних перевезеннях небезпечних вантажів, Кацман М. Д., Мацюк В. І. (2015)
Тютюник В. В. - Дискримінантний та канонічний аналізи результатів кластерізації території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки (2015)
Боряк К. Ф. - Как собрать с миру по нитке на "плащ-невидимку по-украински", Ленков С. В., Дяченко А. Ф. (2015)
Семенюк В. І. - Комплексний підхід до навчання вогневій підготовці з використанням інноваційних технологій, Лавров О. Ю., Гришин М. В., Руденко М. М., Кравчук А. М. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Титул, содержание (2015)
Мулеса О. Ю. - Особливості проектування інформаційної технології визначення структури групи трудових мігрантів (2015)
Подрубайло А. А. - Повышение производительности хранилищ данных в оперативной памяти посредством использования программной транзакционной памяти (2015)
Рудницкий С. И. - Разработка математической модели обобщенного процесса управления конфигурацией в управлении проектами (2015)
Шевченко В. А. - Индивидуализация самостоятельной работы студентов на основе информационных технологий (2015)
Шапорин В. О. - Разработка лингвистической модели оценки рисков активов информационной системы, Тишин П. М., Шапорин Р. О., Копытчук Н. Б. (2015)
Качанов П. А. - Анализ восприятия пространства в проекции Панини и ее применение в компьютерной графике, Зуев А. А., Яценко К. Н. (2015)
Костерєв М. В. - Розроблення аналітичного методу оцінювання ризику виникнення аварійної ситуації в енергосистемі, Літвінов В. В. (2015)
Ракитянська Г. Б. - Нейро-мережевий підхід до налаштування структури класифікаційних правил на основі рівнянь нечітких відношень (2015)
Чернецький М. В. - Реконструкція предиктор-функцій на основі аналізу часових рядів процесу затирання пивного сусла, Кишенько В. Д., Ладанюк А. П. (2015)
Abstract and References (2015)
Бальон Я. Г. - Історія створення хлодитану – інгібітора функції кори надниркових залоз (2014)
Бальон Я. Г. - Ін’єкційна форма інгібітора функції надниркових залоз о,п’-ДДД (хлодитану), Коляса О. С., Сімуров О. В., Ховака В. В. (2014)
Бальон Я. Г. - Дослідження токсичності інгібітора функції надниркових залоз – розчину для ін’єкцій о,п΄-ДДД (хлодитану), Коляса О. С., Ховака В. В., Сімуров О. В., Ковзун О. І. (2014)
Бельчина Ю. Б. - Дисфункция эндотелия у больных сахарным диабетом 1 типа и диабетической кардиомиопатией, Соколова Л. К., Тронько Н. Д. (2014)
Бєлих Н. А. - Йодна забезпеченість вагітних, матерів-годувальниць та дітей грудного віку в Луганській області, Маменко М. Є. (2014)
Богданова Т. - Морфология рака щитовидной железы после аварии на ЧАЭС, Зурнаджи Л., Бурко С., Дегтярева Т., Гулий Т., Саенко В., Кащеев В., Лихтарев И. (2014)
Боднар П. М. - Патогенетичні основи терапії цукрового діабету 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Михальчишин Г. П., Кобиляк Н. М., Литвиненко К. О. (2014)
Божок Ю. М. - Алгоритм кількісної оцінки асиметрії форми ядер тиреоцитів пухлин щитоподібної залози, Ніконенко О. Г., Марков В. В. (2014)
Бойко А. І. - Фармацевтичний погляд на сучасне застосування протидіабетичних лікарських засобів (2014)
Большова О. В. - Особливості клінічного перебігу соматотропної недостатності у молодих дорослих, Вишневська О. А., Ткачова Т. О., Самсон О. Я., Малиновська Т. М. (2014)
Большова О. В. - Глікемічний контроль у дітей із цукровим діабетом 1 типу в поєднанні з целіакією, що перебувають на безглютеновій дієті, Лукашук І. В. (2014)
Большова О. В. - Стан ліпідного обміну, вміст інсуліну і лептину в крові дітей та підлітків з андроїдною та гіноїдною формами ожиріння, Маліновська Т. М. (2014)
Бондаренко Л. О. - Динаміка змін ступеня абдомінального ожиріння та концентрації лептину в крові при метаболічному синдромі, що розвивається на тлі гіпопінеалізму, Сотник Н. М., Міщенко Т. В. (2014)
Бондаренко В. О. - Підходи до терапії неплідності у чоловіків, хворих на гіпотиреоз, Співак Ж. С. (2014)
Боцюрко В. І. - Дисфункція гіпоталамуса: дискусійні питання (2014)
Будрейко О. А. - Формування ускладненого перебігу ожиріння у дітей, Шляхова Н. В., Нікітіна Л. Д., Філіпова Н. В., Михайлова Е. А. (2014)
Булат О. В. - Ендотеліальна дисфункція периферичних судин у хворих на цукровий діабет залежно від його тривалості, Зубкова С. Т. (2014)
Булат О. В. - Вміст передсердного натрійуретичного гормону у хворих на цукровий діабет та тиреотоксикоз із супровідною артеріальною гіпертензією, Зубкова С. Т. (2014)
Бучко О. Ю. - Стан імунної системи як фактор прогнозу в пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу (2014)
Вернигородский В. С. - Роль провоспалительных цитокинов в развитии сердечно-сосудистых осложнений у больных гипотиреозом, Фетисова Н. М., Вернигородская М. В. (2014)
Вернигородська М. В. - Обґрунтування доцільності застосування проби з дозованим фізичним навантаженням у хворих на цукровий діабет, Забур’янова В. Ю., Дзюняк О. В. (2014)
Вернигородський В. С. - Характеристика інвалідності внаслідок цукрового діабету в осіб молодого віку, Забур’янова В. Ю., Вернигородська М. В., Дзюняк О. В. (2014)
Вишневська О. А. - Сучасні методи діагностики та лікування дітей з низькорослістю (2014)
Войцеховська Т. М. - Поєднання патології щитоподібної залози з дисгормональною гіперплазією молочних залоз у жінок репродуктивного віку, Вернигородський В. С. (2014)
Воскобойник Л. Г. - Применение интраоперационных цитологических исследований для диагностики папиллярной карциномы щитовидной железы. Когда они эффективны? (2014)
Генделека Г. Ф. - Модифікація стилю життя - основа ефективної профілактики цукрового діабету 2 типу, Генделека А. М. (2014)
Геруш І. В. - Вплив 7-добового введення мелатоніну на антиоксидантну систему та вміст гідроген сульфіду в крові щурів при алоксановому цукровому діабеті, Лугініч Н. М. (2014)
Глушкова О. В. - Особенности иммуноглобулинов сыворотки крови больных с аутоиммунными заболениями щитовидной железы, Косик О. Г., Дунаева Д. Д. (2014)
Гончар І. В. - Вплив естрадіолу на активність синтази оксиду азоту в надниркових залозах щурів (2014)
Горбенко Н. І. - Вплив селективного модулятора естрогенових рецепторів ПЕ0607 на біоенергетичні процеси в серці оваріектомованих щурів з інсулінорезистентністю, Боріков О. Ю., Іванова О. В., Таран К. В., Яременко Ф. Г. (2014)
Горшунська М. Ю. - Комплексний зв’язок ліпокаліну-2 з про-/антиатерогенними чинниками у хворих на цукровий діабет 2 типу, Караченцев Ю. І., Красова Н. С., Йенсен Е. (2014)
Гуда Б. Б. - Можливості радикального лікування інтратиреоїдних папілярних карцином методом мінімально інвазивної хірургії, Таращенко Ю. М., Коваленко А. Є. (2014)
Гузик М. М. - Амінокислотний склад колагену i типу кісток за експериментального цукрового діабету: ефект нікотинаміду, Сергійчук Ю. Т., Тихоненко Т. М., Яніцька Л. В., Кучмеровська Т. М. (2014)
Гулеватий С. В. - Лікування віддалених метастазів папілярної карциноми щитоподібної залози, Совенко Т. К., Марков В. В., Волинець І. П. (2014)
Гуріна Н. М. - Особливості обміну сечової кислоти у хворих цд 2 типу залежно від насиченості організму негемовим залізом, Шупрович А. А., Корпачева-Зінич О. В., Лубянова І. П. (2014)
Гурський А. Й. - Оптимальна моноінсулінотерапія цукрового діабету 2 типу при застосуванні інсулінів ПРАТ "Індар", Гурська В. А., Бур І. Й., Ковальчук Н. Ф., Серветник Ю. Б. (2014)
Дворник И. Л. - Современные биотехнологии в лечении сахарного диабета (2014)
Degen A. S. - Influence of experimental diabetes mellitus and pentoxifylline administration on the nod like receptors expression in lymphoid structures of ileum in rats, Kamyshny A. M. (2014)
Дынник В. А. - Характер гипофизарно-гонадных взаимоотношений с гормонами энергетического обмена при аномальных маточных кровотечениях в периоде пубертата (2014)
Титул, зміст (2014)
Дідушко О. М. - Особливості порушення функції нирок у хворих на гіпотиреоз (2014)
Атаманчук П. С. - Методичні аспекти організації лабораторного фізичного практикуму в основній школі, Цехмійстер В. А. (2014)
Єльський В. М. - Вплив поляризованого світла на стан нейроендокринної системи при дозованих опіках, Зябліцев С. В., Стрельченко Ю. І. (2014)
Банит В. В. - Повышение эффективности использования шифрования RSA в облачных системах (2014)
Єфімов А. С. - Особливості вмісту вітаміну d у хворих на цукровий діабет 2 типу та його вплив на компенсацію захворювання, Михальчук Л. М. (2014)
Богданов О. В. - Залежність пружних коливань пакету від оптичних характеристик внутрішнього шару при ФТА перетворені (2014)
Єфімов А. С. - Патогенетичні маркери розвитку діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет типу 1, їх значення у ранній діагностиці та оптимізації лікування, Скробонська Н. А., Цимбал Т. С. (2014)
Дорогань Н. О. - Структуроутворення водних дисперсних систем крейда-каолін, Нудченко Л. А., Черняк Л. П. (2014)
Ефимов А. С. - Особенности морфологии атеросклеротической бляшки у больных сахарным диабетом 2 типа, Соколова Л. К., Соколов М. Ю. (2014)
Дорогий Я. Ю. - Комплексна система розподілення прав для віддаленого доступу до мережі керування, Николин О. І. (2014)
Жердьова Н. М. - Декомпенсація цукрового діабету, як наслідок порушення техніки ін’єкцій (2014)
Мацаєва Т. В. - Семантичний розбір речення, як необхідна складова алгоритму трансферного перекладу (2014)
Замотаєва Г. А. - Динамічне дослідження лейкоцитарного складу крові хворих на рак щитовидної залози після радіойодотерапії, Степура Н. М. (2014)
Москалец М. П. - Бинауральный слух и анализ акустических свойств помещений, Богданов А. В. (2014)
Захарченко Т. Ф. - Порушення функції NK-клітин та нейтрофілів у хворих дитячого та дорослого віку після радіойодотерапії диференційованого раку щитовидної залози, Замотаєва Г. А. (2014)
Ключник А. В. - Пріоритети розвитку аграрного сектору України в умовах формування нових векторів міжнародного співробітництва, Демитер О. М., Перепеч В. М. (2014)
Зелінська Г. В. - Цитоморфологічні та імуноцитохімічні особливості радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози, Гулеватий С. В., Моторний Є. О., Кулініченко Г. М., Устименко Г. Я. (2014)
Дєдуш О. В. - Українські військові пісні як елемент національної самосвідомості (2014)
Зубкова С. Т. - Фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань у хворих на рак щитоподібної залози у поопераційному періоді, Совенко Т. К. (2014)
Дробот М. В. - Соціально-ідеологічна конфронтація двох типів німецьких еліт у релігійній політиці на території окупованої України (2014)
Калинська Л. М. - Ангіотензин - перетворюючий фермент, його роль у міжгормональних взаємодіях (2014)
Ідрісов Д. І. - Кваліфікаційні роботи з історії: академічні вимоги до них в Україні та на Заході (2014)
Капшитарь А. В. - Тактические подходы к хирургическому лечению гнойно-некротических поражений стопы у больных с синдромом диабетической стопы в гнойно-септическом отделении (2014)
Печеніна Н. А. - Політична реабілітація в Україні в середині 1950-х рр (2014)
Капшитарь А. В. - Холецистэктомии из минидоступа у больных острым холециститом, страдающих сахарным диабетом (особенности течения, морфологических изменений желчного пузыря и его осложнений) (2014)
Антонюк О. І. - Попит і пропозиція на ринку фінансових послуг, Заболотний А. В. (2014)
Караченцев Ю. И. - Микроэлементный дисбаланс при аутоиммунном тиреоидите с диффузными и диффузно-очаговыми изменениями щитовидной железы, Гончарова О. А., Ильина И. М. (2014)
Бондар Н. М. - Методологічні засади обґрунтування розподілу ризиків між учасниками проекту державно-приватного партнерства (2014)
Караченцев Ю. І. - Визначення гістологічних форм папілярного раку щитоподібної залози з використанням імуногістохімічних маркерів, Дубовик В. М., Гойденко Н. І., Хазієв В. В., Гопкалова І. В., Лях І. О., Герасименко Л. В. (2014)
Булат Г. В. - Вплив кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємств та проблеми її оптимізації, Булка І. В. (2014)
Катеренчук В. І. - Застосування антиконвульсантів та інгібіторів зворотного захоплення серотоніну у пацієнтів з больовою формою діабетичної нейропатії (2014)
Бутко М. П. - Демаркаційні аспекти понять "контролінг" і "контроль" в контексті управлінської парадигми підприємства, Гринюк О. І. (2014)
Катеренчук В. І. - Застосування метформіну у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2 та ожирінням, які перебувають на монотерапії інсуліном (2014)
Волохата В. Є. - Функціонування платіжних систем України на сучасному етапі їх розвитку, Чубенко А. А. (2014)
Кириллова Е. А. - Когнитивно-поведенческая терапия в системе медико-психологической помощи подросткам, страдающим сахарным диабетом (2014)
Гольдфарб А. Г. - Корупція як один з основних чинників економічної та соціальної кризи в Україні, Пунтус Н. І. (2014)
Кирилюк М. Л. - Алгоритм діагностики остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді із цукровим діабетом 2 типу та оцінка прогнозу ризику переломів, Щекатурова Л. В., Третяк О. Е., Павловський О. Д. (2014)
Гудима Р. Р. - Механізми фінансового забезпечення розвитку прикордонної транспортної інфраструктури: адаптація до українських реалій (2014)
Кметь Т. І. - Порівняльна характеристика впливу цукрового діабету на площу нервових клітин кори різних часток півкуль головного мозку за умов ішемічно-реперфузійного пошкодження (2014)
Гутченко А. В. - Місце служби контролінгу в системі управління підприємством (2014)
Коваленко А. Є. - Результати довгострокового спостереження за пацієнтами з папілярним раком щитовидної залози, Болгов М. Ю., Зінич П. П. (2014)
Душко К. А. - Развитие теории бухгалтерского учета: поведенческий фактор (2014)
Ковальчук А. В. - Взаємозв ’язок між концентрацією остеокальцину в крові та фенотипічними особливостями метаболічних змін у хворих на цукровий діабет 2 типу, Корпачев В. В., Корпачева-Зінич О. В., Кушнарьова Н. М. (2014)
Жупаненко А. В. - Ринкові та неринкові чинники розвитку сучасних зоологічних парків (2014)
Ковзун О. І. - Участь ядерних транскрипційних факторів в регуляції функції кори надниркових залоз, Лукашеня О. С. (2014)
Журба І. О. - Вивчення досвіду стратегічного планування в активних європейських містах, Бєлов Б. О. (2014)
Козар В. В. - Вплив метаболічного синдрому за умов дефіциту естрогенів на концентрацію СРБ, фібрин (оген) у та продукцію автоантитіл, Горбенко Н. І., Іванова О. В. (2014)
Иваниченко В. В. - Установление внутренних резервов финансирования деятельности предприятия (2014)
Колесник Ю. М. - Сахарный диабет: от эксперимента к клинике, Абрамов А. В., Ганчева О. В. (2014)
Іващенко М. В. - Зміни поведінки на кредитному ринку в контексті суспільно-політичних перетворень (2014)
Кондрацька І. М. - Досвід застосування комплексного препарату ксилат для лікування кетоацидозу у хворих з цукровим діабетом, Маньковський Б. М. (2014)
Ігнатова О. М. - Аналіз впливу факторів зростання кількості надлишкових коштів у ПАТ "Дельта Банк", Мохамад О. В. (2014)
Корпачева-Зінич О. В. - Особливості гормонально-метаболічних змін та ключові фенотипічні риси у хворих на цукровий діабет 2 типу без ожиріння, Кушнарьова Н. М., Прибила О. В. (2014)
Ільченко В. М. - Аналіз основних показників сталого розвитку промислових регіонів України, Мацак М. М., Янчара А. М. (2014)
Косик О. Г. - Иммуноглобулины сыворотки крови больных сахарным диабетом, Глушкова О. В., Дунаева Д. Д. (2014)
Кам’янецька О. В. - Тенденції розвитку світового ринку озброєнь на тлі загострення геополітичних конфліктів (2014)
Косовцова Г. В. - Корекція інсулінорезистентності та проявів метаболічного синдрому у дітей, Нікітіна Л. Д., Філіпова Н. В., Юдченко О. І. (2014)
Кац М. В. - Стандартизація бухгалтерського обліку на підприємствах України відповідно до міжнародної практики облікового процесу, Швець В. Г. (2014)
Костенко Т. П. - Особенности диффузного нетоксического зоба у детей с избыточной массой тела и ожирением (2014)
Ключник А. В. - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні, Каплунова О. В., Плеханова А. В. (2014)
Костіцька І. О. - Ожиріння - ранній предиктор розвитку гастропарезу у хворих на цукровий діабет 2 типу (2014)
Будз Г. І. - Становлення онтологічного підходу до істини в античній філософії (2014)
Кравців В. В. - Серцева недостатність у хворих на токсичний зоб, Добридень Г. П., Ковальська Л. Й. (2014)
Дем’янюк М. Б. - Полемічна література і постать Івана Вишенського у полі структурного психоаналізу Жака Лакана (2014)
Кравченко В. І. - Медичні проблеми йододефіциту та протидія йодозалежним захворюванням (2014)
Боса В. П. - Роль колоративів у репрезентації депресивного стану героїв (на матеріалі іспанської повоєнної прози) (2014)
Кравчун Н. А. - Стадийность неалкогольной жировой болезни печени у больных СД 2 типа по данным показателей оксидативного стресса, Дорош Е. Г., Чернявская И. В. (2014)
Демчук А. И. - Средства вербализации качества голоса в современном английском языке (2014)
Кравчун Н. А. - Целесообразность проведения скрининга гиперкортицизма у пациентов сахарным диабетом 2 типа и ожирением, Полозова Л. Г. (2014)
Сірук В. Г. - Діалогічний наратив у прозі Лесі Українки (2014)
Красова Н. С. - Ефект потенційного інгібітора 11-бета-гідроксистероїд-дегідрогенази 1 типу на функціонально-метаболічні показники у щурів з експериментальним цукровим діабетом, Гладких О. І., Лещенко Ж. А., Тижненко Т. В., Опалейко Ю. А., Зубатюк Т. О., Ліпсон В. В., Полторак В. В. (2014)
Ільченко В. М. - Аналіз показників стану екологічних систем Дніпропетровського регіону, Шабала А. В., Сокальська Є. С. (2014)
Кучменко Т. М. - Проліферативні зміни репродуктивних органів на тлі гіперестрогенії у жінок після лікування РЩЗ (2014)
Юрасов С. Н. - Методика расчета установившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке, Курьянова С. А. (2014)
Кушнарьова Н. М. - Вплив ліпідокоригуючої терапії на якісний та кількісний склад тригліцеридів у пацієнтів з ЦД 2 типу та дисліпідемією, Корпачева-Зінич О. В., Корпачев В. В. (2014)
Баймұрза Б. С. - Понятие досудебного (предварительного) производства. Оценка формы и системы досудебного производства (2014)
Кушнарьова Н. М. - Гіполіпідемічний ефект статинів у чоловіків, хворих на ЦД 2 типу, залежить від початкового рівня тестостерону (2014)
Далекорей А. М. - Мотив умисного злочину: поняття та його кримінально-правова характеристика (2014)
Левчук Н. І. - Міжнуклеосомна фрагментація днк в адренокортикоцитах людини і щурів різної статі in vitrо, Ковзун О. І. (2014)
Котубей І. І. - Про активність суду під час дослідження доказів у кримінальному провадженні (2014)
Левчук Н. І. - Вплив метанандаміду на інтенсивність міжнуклеосомної фрагментації ДНК в адренокортикоцитах людини і щурів різної статі in vitro (2014)
Кочина О. С. - Історія становлення та розвитку захисту авторського права та суміжних прав (2014)
Лихошапко О. А. - Частота зустрічальності кардіоваскулярної автономної нейропатії серця у хворих на цукровий діабет та предіабет, Маньковський Б. М. (2014)
Литвиненко В. М. - Значення соціальних послуг як одного із видів соціального захисту (2014)
Лузанчук І. А. - Дослідження стану групової йодної профілактики серед вагітних жінок, Кравченко В. І. (2014)
Бовкуш К. П. - Основні засади формування інклюзивної компетентності педагога (2014)
Лучицький В. Є. - Особливості патогенезу еректильної дисфункції у чоловіків хворих на цукровий діабет 2 типу (2014)
Дубініна О. М. - Розвиток просторового мислення засобами геометрії в контексті інформатизації сфери професійної освіти, Таранська О. Л. (2014)
Лучицький В. Є. - Cтан репродуктивної функції та гіпоталамо-гіпофізарно-статевої системи у чоловіків із вперше діагностованим раком щитовидної залози та після тиреоїдектомії, Зубкова Г. А., Лучицький Є. В., Рибальченко В. М., Гулеватий С. В., Складанна І. І., Бондаренко В. О. (2014)
Золотова Г. Д. - Науково-теоретичний аналіз сутності адиктивної поведінки дітей (2014)
Ляшук П. М. - Досвід роботи денного стаціонару поліклініки ендокринологічного центру, Станкова Н. І., Шородок Т. Д., Рябой Н. Д. (2014)
Самусь Т. В. - Аналіз педагогічних умов формування здоров’язбережувальних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Майданник В. Г. - Поєднаний аналіз ЕКГ на фазовій площині та варіабельності ритму серця у дітей з діабетичною кардіопатією, Хайтович М. В., Файнзільберг Л. С., Степанов В. А., Морозик А. О., Очеретько В. В. (2014)
Топчій Л. С. - Формування україномовної соціокультурної компетентності: теоретичні i практичні аспекти (2014)
Маліновська Т. М. - Рання діагностика метаболічних змін та визначення кардіоваскулярних факторів ризику у дітей та підлітків з ожирінням (2014)
Яковлева О. В. - Діагностика соціалізованості молодших школярів (2014)
Маменко М. Є. - Вплив порушень тиреоїдного статусу на розвиток функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей молодшого шкільного віку, Бугаєнко О. О. (2014)
Булик Т.С. - Генетичний поліморфізм гена інгібітора активатора плазміногена 1 (РАІ-1 4G/5G) у вагітних із ожирінням (2014)
Маменко М. Є. - Вплив функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної системи на нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку, Шлєєнкова Г. О., Бєлих Н. А., Донцова К. М. (2014)
Гончаренко В. А. - Ошибки в диагностике и лечении хронического рецидивирующего афтозного стоматита у детей (2014)
Маньковський Б. М. - Результати впровадження уніфікованого клінічного протоколу з надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу, Ткаченко В. І. (2014)
Дєдов А. В. - Шляхи підвищення ефективності екстрасклеральних втручань при регматогенних відшаруванях сітківки (2014)
Марков В. В. - Гіперестрогенія як фактор розвитку проліферативних процесів молочних залоз у жінок після лікування РЩЗ, Кучменко Т. М. (2014)
Заика И. В. - Характеристика функционального состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов с артериальной гипертензией, Буряк В. В. (2014)
Мартопляс К. В. - Територіальна й часова варіативність поширеності діабетичної ретинопатії в Україні, Кульбіда М. П. (2014)
Мисюра Е. В. - Частота абдоминального ожирения среди жителей города Харькова, Ильина И. М , Романова И. П., Казаков А. В., Зубко М. И., Кравчун Н. А. (2014)
Мисюра Е. В. - Эпидемиологические аспекты ожирения в Украине, Казаков А. В., Кравчун Н. А. (2014)
Мишуніна Т. М. - Система генерації оксиду азоту в щитоподібній залозі хворих з хворобою Грейвса, Калініченко О. В. (2014)
Музь Н. М. - Оцінка знань пацієнтів, хворих на цукровий діабет 1 типу через рік після проходження курсу навчання у школі діабету, Музь В. А., Самсон О. Я., Антропова О. В. (2014)
Найда Ю. М. - Склерозуюча терапія етанолом доброякісних новоутворень щитоподібної залози, Матящук С. І. (2014)
Носенко Н. Д. - Экспериментальная оценка потенциальной опасности некоторых лекарственных средств, применяемых во время беременности, для репродуктивного здоровья и адаптационного потенциала у взрослых потомков (2014)
Носенко Н. Д. - Роль норадренергічної системи в програмуванні порушень адаптивних реакцій у пренатально стресованих щурів, Сініцин П. В. (2014)
Овчаренко Е. Н. - Динамика микробиологических показателей ротовой жидкости у больных сахарным диабетом 2 типа под влиянием сплавов ортопедических конструкций, Жадько С. И., Глушкова О. В. (2014)
Оленович О. А. - Особливості змін фібринолітичної активності сечі у хворих на гіпотиреоз залежно від ступеня тяжкості захворювання (2014)
Олійник В. А. - Автоімунна офтальмопатія у хворих на дифузний токсичний зоб: діагностика, лікування, Терехова Г. М., Булдигіна Ю. В., Федько Т. В., Клочкова В. М., Раков О. В. (2014)
Омельчук О. В. - Ендогенний гіперкортицизм у пацієнтів України. Епідеміологія, диференційна діагностика, лікування, Олійник В. А., Коваленко А. Є. (2014)
Орленко В. Л. - Рівень сечової кислоти у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу з артропатіями, Синиця Ю. П., Іваськіва К. Ю. (2014)
Остапенко О. В. - Влияние дефицита гормонов щитовидной железы на состояние печени (2014)
Палагіна І. А. - Оцінка безпечності похідного бурштинової кислоти фенсукциналу та його метаболітів за показниками стану ліпідного обміну та процесів ліпопероксидації, Кудря М. Я., Лалименко О. С., Мельниківська Н. В., Устенко Н. В. (2014)
Паламарчук А. В. - Визначення глікованого гемоглобіну – джерело ефективності лікування хворих на цукровий діабет, Власенко М. В., Прудиус П. Г., Коломієць В. М. (2014)
Паньків І. В. - Стан кісткової системи і фосфорно-кальцієвого обміну у хворих на тиреотоксикоз за умов йодного дефіциту (2014)
Пастер І. П. - Мікроінкапсуляція тканин і клітин ендокринних залоз в біополімерні мікрокапсули як альтернатива імуносупресивній терапії при алло- і ксенотрансплантації реципієнтам з гіпофункцією залоз внутрішньої секреції (2014)
Пахомова В. Г. - Вміст селену в організмі дітей з соматотропною недостатністю (2014)
Пилипенко В. М. - Асоціативний зв’язок гормональних і метаболічних порушень з прогресуванням ускладнень у хворих зі спадковими синдромами, що супроводжуються ожирінням та гіпогонадизмом (2014)
Плехова О. І. - Участь мікроелементів та вітамінів у розвитку дифузного нетоксичного зоба у підлітків, які мешкають в умовах легкого йододефіциту, Кашкалда Д. А., Турчина С. І., Волкова Ю. В. (2014)
Полякова Л. І. - Порівняння впливів дексаметазону та аспірину на морфологічні зміни у передміхуровій залозі щурів, викликані синестролом (2014)
Попова В. В. - Дисглікемія на ранній і пізній доклінічних стадіях розвитку цукрового діабету 1 типу як метаболічний предиктор клінічного дебюту захворювання у дітей та підлітків, Маньковський Б. М., Саєнко Я. А., Філіпова О. В., Пона С. М., Стригунова Ю. І., Бегутова Т. М., Семіонова Т. А. (2014)
Попова В. В. - Предикція доклінічних стадій розвитку ЦД 1 типу та визначення їх тривалості за детекцією значень одночасно підвищених титрів ДААТ до IA-2A та GADA як клініко-імунологічний алгоритм доклінічної діагностики цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків (2014)
Постол С. В. - Йодне забезпечення, споживання інших елементів і стан щитоподібної залози у дорослого населення міста Києва, Кравченко В. І., Лузанчук І. А., Красніков В. І. (2014)
Почерняев А. - Полиморфизм 174 G>C гена интерлейкина-6 у больных сахарным диабетом 2 типа, Лыткин Д., Козак Н., Атраментова Л., Красова Н., Горшунская М., Опалейко Ю., Тыжненко Т., Полторак В. (2014)
Приходько В. Ю. - Эффективность препарата гуарем в комплексной терапии пациентов с избыточной массой тела и метаболическим синдромом, Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Волощук Т. Р., Приходько В. М. (2014)
Putilin D. A. - Distribution characteristics of toll-like receptors of innate immunity in adipocytes of parapancreatic adipose tissue at an experimental diabetes mellitus and metformin administration, Kamyshny A. M. (2014)
Пушкарьов В. М. - Використання агентів, що блокують клітинний цикл, для лікування анапластичного раку щитоподібної залози (2014)
Пушкарьов В. М. - Комбінована дія паклітакселю та інгібітора ядерного фактора NF-kB на пухлини раку щитоподібної залози, Ковзун О. І., Пушкарьов В. В., Тронько М. Д. (2014)
Резніков О. Г. - Патогенез і принципи гормональної фармакотерапії синдрому вікового дефіциту андрогенів у чоловіків (2014)
Резніков О. Г. - Метаболізм тестостерону в мозку та статева поведінка самців щурів після поєднаної пренатальної дії стресу та антагоніста норадреналіну метилдофа, Лимарєва А. А., Тарасенко Л. В., Носенко Н. Д. (2014)
Резніков О. Г. - Фундаментальні механізми реалізації впливу пренатальних чинників на нейроендокринну систему і поведінку, Носенко Н. Д. (2014)
Рибальченко В. М. - Рання діагностика діабетичної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет 2 типу (2014)
Саєнко Я. А. - Характеристика судинної стінки магістральних артерій головного мозку у хворих на цукровий діабет 1 типу, Коваленко А. В., Маньковський Б. М. (2014)
Салівоник О. А. - Дослідження впливу наночастинок золота на клітини раку передміхурової залози людини in vitro, Соткіс Г. В. (2014)
Самір Ажмі - Маркери ендотеліальної дисфункції, зміни міокарда і тромбоцитів при кардіоваскулярній автономній нейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Сергієнко В. О., Сегін В. Б. (2014)
Сегін В. Б. - Жорсткість артерій у хворих на цукровий діабет 2 типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, Сергієнко В. О., Сергієнко О. О. (2014)
Семенюк Л. Н. - Эфферентные методы оптимизации прегравидарной подготовки пациенток с доминированием андрогенов и репродуктивными потерями в анамнезе (2014)
Сергієнко В. О. - Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, інсулінова резистентність, ригідність артерій при діабетичній кардіоваскулярній автономній нейропатії (2014)
Сергієнко Л. Ю. - Патогенетична роль лептинорезистентності гестаційного ґенезу в порушенні харчової поведінки, розвитку ожиріння та репродуктивних розладах (2014)
Сергієнко О. О. - Бенфотіамін, альфа-ліпоєва кислота і омега-3 поліненасичені жирні кислоти в лікуванні діабетичної автономної нейропатії серця, Сергієнко В. О., Сегін В. Б. (2014)
Січінава Р. М. - Аналіз захворюваності на хвороби ендокринної системи серед військовослужбовців Збройних Сил України, Кожокару А. А., Іванько О. М. (2014)
Скрипник Н. В. - Особливості застосування фізичних навантажень у хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом, Борисенко Н. І., Білик Л. Я. (2014)
Скрипник Н. В. - Роль адипоцитокінів у формуванні інсулінорезистентності у хворих на первинний гіпотиреоз, Вацеба Т. С. (2014)
Совенко Т. К. - Cупресивна терапія левотироксином після тотальної тиреоїдектомії та радіойодтерапії, Гулеватий С. В., Олійник В. А., Клочкова В. М., Волинець І. П. (2014)
Сорокина И. В. - Структурные изменения в селезенке кроликов под действием длительного круглосуточного освещения, Бочарова Т. В., Бондаренко Л. А. (2014)
Спринчук Н. А. - Застосування препаратів гонадотропін-рилізинг-гормону для покращення кінцевого зросту у хворих на вроджену гіперплазію кори надниркових залоз (2014)
Степура Н. М. - Рівень імунокомплексів у хворих на тиреоїдний рак різного віку з легеневими метастазами в процесі радіойодтерапії, Замотаєва Г. А. (2014)
Таращенко Ю. М. - Результати 10-річного спостереження за пацієнтами після органозберігаючих операцій на щитоподібній залозі з приводу доброякісної вогнищевої патології, Болгов М. Ю., Гуда Б. Б. (2014)
Ткач С. М. - Поширеність депресивних порушень у стаціонарних хворих на цукровий діабет і вплив на них навчальної програми "Accu-Chek Assist”, Мілютіна Т. Л. (2014)
Тржецинский С. Д. - Исследование антидиабетических свойств черноголовника кровохлёбкового и портулака огородного в эксперименте, Клеванова В. С. (2014)
Тронько К. М. - Вплив глікозаміноглікану сулодексиду на перебіг діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 1 типу, Орленко В. Л., Єфімов А. С. (2014)
Тронько М. Д. - Підсумки п’ятнадцятирічного виконання проспективної наукової програми "Імунітет у доклінічний період розвитку цукрового діабету 1-го типу”, Зак К. П., Маньковський Б. М., Попова В. В. (2014)
Тронько М. Д. - Українсько-американський проект "дослідження впливу радіаційного опромінення і йодного дефіциту на перебіг вагітності": методологічні аспекти, Звінчук О. В., Пастер І. П., Лапікура О. В., Чайковська Л. В., Шпак В. М., Терещенко В. П., Замотаєва Г. А., Антипкін Ю. Г., Hatch M. (2014)
Тронько М. Д. - Біохімічні та гормональні ефекти, обумовлені введенням гена препроінсуліну людини експериментальним тваринам зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом 1 типу, Ковзун О. І., Калинська Л. М., Пастер І. П., Кордюм В. А., Гулько Т. П., Топорова О. К. (2014)
Тронько М. Д. - Епідеміологічна характеристика процедури скринінгового обстеження учасників спільного українсько-американського тиреоїдного проекту, Пастер І. П., Шпак В. М., Чайковська Л. В., Терещенко В. П., Замотаєва Г. А., Mabuchi K., Hatch M., Brenner A. V., Zablotska L. B. (2014)
Тронько М. Д. - Рак щитовидної залози у дітей та підлітків України після Чорнобильської катастрофи, Терещенко В. П., Богданова Т. І., Олійник В. А., Замотаєва Г. А., Шпак В. М., Чайковська Л. В., Пастер І. П. (2014)
Халангот М. Д. - Рівні глюкози, фактори ризику розвитку діабету та предіабету у мешканців літнього віку сільської місцевості України. Попередні дані, Кравченко В. І., Писаренко Ю. М., Охріменко Н. В., Лерман Н. Г., Ковтун В. А. (2014)
Ховака В. В. - Негативні психосоматичні прояви у хворих на ЦД 2 з ожирінням, Корпачева-Зінич Л. В. (2014)
Хоминская З. Б. - Дисгормональная патология репродуктивной системы и беременность (2014)
Чернобров А. Д. - Захворюваність населення України на тиреоїдину патологію, Пона С. М. (2014)
Чернышев С. В. - Анализ отдаленных результатов органосохраняющих операций на щитовидной железе при доброкачественной узловой патологии, Бережная И. Ю., Шляхтич С. Л., Боженко А. В., Рощева О. Ю., Щупачинская Л. О., Мельник А. В. (2014)
Чернявская И. В. - Активность Т-регуляторного звена иммунной системы у пациентов с СД 2 типа в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени, Дорош Е. Г., Кравчун Н. А. (2014)
Chernyavskaya I. - The use of immunomodulators in the complex treatment of the patients with type 2 diabetes melitus, Cherniaeva A., Kravchun N. (2014)
Чумак С. А. - Оцінка досвіду структурованого навчання хворих дітей і підлітків у школі цукрового діабету, Будрейко Е. А. (2014)
Чумак С. О. - Особливості знань щодо своєї хвороби в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з цукровим діабетом 1 типу, Цилюрик С. М. (2014)
Шелковий Є. А. - Попередні результати УЗД-скринінгу членів Українсько-Американської тиреоїдної когорти (2012-2014 роки спостереження), Люткевіч Т. В., Король Б. А., Шпак В. М. (2014)
Шелковий Є. А. - Визначення поправочних коефіцієнтів для зменшення похибки вимірювання об’єму щитоподібної залози при ультразвуковому дослідженні за методом J. Brunn., Матящук С. І. (2014)
Шідловський В. О. - Сучасні підходи до хірургічного лікування автоімунного тиреоїдиту, Шеремет М. І. (2014)
Шляхова Н. В. - Статева залежність цитокінового профілю у дітей і підлітків з ожирінням від наявності метаболічного синдрому (2014)
Шпак В. М. - Захворюваність на рак щитовидної залози населення України опроміненого внутрішньоутробно внаслідок аварії на ЧАЕС, Зурнаджи Л. Ю., Богданова Т. І., Гулак Л. О., Терещенко В. П., Тронько М. Д. (2014)
Янчій І. Р. - Тенденції щодо виконання органозберігаючих операцій у випадках потенційно радіоіндукованих папілярних карцином щитоподібної залози, Болгов М. Ю., Богданова Т. І. (2014)
Авторський покажчик (2014)
Кобрій О. - Моделювання змісту педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах України (друга половина XX – початок XXI ст.) (2013)
Романова Г. - Концептуальні засади підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій (2013)
Никитенко О. - Професійно-особистісні якості як основа виховання майбутніх учителів (2013)
Бабушко С. - Сучасні підходи до підготовки організаторів навчання дорослих на прикладі фахівців туристичної сфери (2013)
Задорожна І. - Організаційні форми і засоби реалізації самостійної роботи майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Петречко М. - Соціальна зумовленість навчального методу Гелен Паркхерст (2013)
Коцопей Г. - Особистість учителя в педагогічній думці редакції журналу "Домъ и школа” (1863 – 1864 рр.) (2013)
Зеленська Л. - "Студентське питання” у практиці роботи вчених рад вітчизняних університетів другої половини XIX – початку XX століття (2013)
Івах С. - Жіночий рух Галичини кінця XIX ст. – 1939 р. як проблема історико-педагогічних досліджень (2013)
Стинська В. - Особливості становлення системи соціально-педагогічної підтримки дитинства й материнства в УРСР у 20-ті рр. XX ст. (2013)
Пєхарєва С. - Моніторинг як функція управління освітнім процесом дошкільного навчального закладу (2013)
Бобак О. - Сім’я і родинне виховання як середовище соціалізації дітей дошкільного віку у поглядах Мирослава Стельмаховича (2013)
Устименко-Косоріч О. - Професійна підготовка баяністів-акордеоністів у сербських музичних школахакадемічно-народного типу (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ "Людинознавчі студії: збірник наукових праць” (Філософія, педагогіка) (2013)
Анасевич Я. М. - Вплив надлишку та нестачі мелатоніну на мітоз в клітинах тонкої кишки щурів (2015)
Вичалковська Н. В. - Перші дані про фауну озера Солонець-Тузли та прилеглої до нього території, Рябцева Ю. С. (2015)
Головльова О. В. - Морфофізіологічні реакції легень щурів на внутрішньошлункове введення 2,5% розчину аміаку як продукту життєдіяльності гелікобактерної інфекції в умовах експерименту, Алієва Н. П., Авраменко А. О., Ларичева О. М. (2015)
Димо В. М. - Біохімічний спектр сироватки крові у хворих на псоріаз (2015)
Калантай Ю. О. - Фізіологічні реакції підшлункової залози щурів на внутрішньошлункове введення 2,5 % розчину аміаку та 0,6 % розчину соляної кислоти на 12 годин в умовах експерименту, Авраменко А. О. (2015)
Кісельов А. Ф. - Вади здоров'я дітей та підлітків Миколаївської області за результатами профілактичних оглядів (1991-2013 рр.), Шатохін В. Б., Черно В. С., Руденко А. О. (2015)
Кісельов А. Ф. - Демографічна ситуація та захворюваність населення Миколаївської області (1991-2013 рр.), Черно В. С., Наконечний І. В., Руденко А. О. (2015)
Коренчук Д. І. - Фізіологічні реакції печінки на внутрішньошлункове введення розчину аміаку в умовах експерименту, Кургузова С. В., Авраменко А. О. (2015)
Латій А. Г. - Морфофізіологічні реакції слизової оболонки шлунку щурів на внутрішньошлункове введення розчину 2,5 % аміаку в умовах експерименту, Псаревська А. О., Авраменко А. О., Смоляков С. М. (2015)
Олійник К. С. - Функціональний стан системи "перекисне окиснення ліпідів - антиоксиданти" у серці щурів в умовах гіпофункції епіфізу, Лабенко В. В., Чеботар Л. Д. (2015)
Погасій А. Ю. - Екологічні особливості дендрофлори листяних інтродуцентів міста Миколаєва, Корольова О. В. (2015)
Cмирнова С. М. - Сезонна специфіка дитячої захворюваності Ленінського району міста Миколаєва, Смирнов В. М., Синегубко А. В. (2015)
Сушко С. В. - Кліматичні та еколого-ландшафтні характеристики сухо-степової підзони степів Північно-Західного Причорноморя в умовах їх юридизації, Дмитрук Ю. Г., Наконечний О. І. (2015)
Триколенко І. А. - Характеристика дисперсій срібла, отриманних за Oствальдом, Ющишина Г. М., Романкевич О. В. (2015)
Холодов С. А. - Показники амплітуди рухів у суглобах нижніх кінцівок у дітей дошкільного віку з ДЦП з різним рівнем локомоторних можливостей, Черно В. С. (2015)
Черно В. С. - Різноманітність внутрішньопазушних утворень верхньої стрілової пазухи твердої оболони головного мозку людини, Качирко І. Ю. (2015)
Черно В. С. - Структурна організація кам`янисто-основних пазух твердої оболони головного мозку основи черепа собаки, Яким К. М. (2015)
Ющишина Г. М. - Седиментаційні та фільтраційні характеристики гдроксосполук алюмінію, отриманих хімічним та електророзрядним методами, Григоренко Є. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бєляєв М. І. - Моніторинг тактико-технічних характеристик мінометного озброєння сухопутних військ Збройних Сил України та провідних у військовому відношенні країн світу, Варава В. В. (2015)
Бударецький Ю. І. - Спосіб підвищення ефективності стрільби з гармат зі значним зносом каналу ствола (2015)
Головко Б. Б. - Перспективні напрямки розвитку авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря”, Гуйван В. О., Дементьєв В. В., Нікітченко В. І. (2015)
Журавльов О. О. - Метод оцінки допустимої тривалості циклу функціонування системи розвідки в розвідувально-ударному комплексі при нанесенні удару по рухомим об’єктам, Іванець М. Г. (2015)
Кас’яненко М. В. - Методика визначення оптимального обсягу підготовки засобів РТЗ до забезпечення польотів в залежності від наявного часу, Ясинецький В. П., Лєбєдєв В. О., Субота В. М. (2015)
Лященко Р. В. - Прогнозування зміни умов бойового застосування сил винищувальної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України у довгостроковій перспективі (2015)
Морозов О. О. - Модель технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки ремонтним органом (2015)
Осипов Ю. М. - Определение потребных характеристик двигателей для лёгких беспилотных летательных аппаратов, Орлов С. В. (2015)
Пащетник О. Д. - Деякі проблемні питання створення автоматизованих систем управління військами і зброєю у Збройних Силах України, Поліщук Л. І. (2015)
Петров В. М. - Методичний підхід до розподілу сил ударної авіації по цілях з урахуванням їх структурного функціонування при застосуванні способів одночасного і послідовного нанесення ударів (2015)
Прокопенко В. В. - Джерела похибок, які впливають на точність визначення установок для стрільби на ураження способом перенесення вогню від репера (2015)
Таран І. А. - Методика визначення оптимальної траєкторії польоту засобу повітряного нападу до об'єкту удару (2015)
Шлапацький В. О. - Перспективи застосування ударних безпілотних авіаційних комплексів в Збройних Силах України, Камак Ю. О., Журахов В. А., Геращенко М. М. (2015)
Антоненко Н. С. - Метод защиты бортовых радиотехнических и телекоммуникационных систем от мощных электромагнитных излучений, Прокопенко Е. А. (2015)
Берковський В. В. - Аналіз методів створення інтерактивних Web-додатків, Радіонов С. О. (2015)
Васильєва О. В. - Інтеграція підходів до використання інформаційних технологій при оцінюванні метрологічного забезпечення складних об'єктів, Шамаєв Ю. П. (2015)
Георгадзе О. А. - Методичний підхід щодо оцінювання якості програми індивідуальної підготовки артилерійських підрозділів, Горбенко С. В., Харабара В. І. (2015)
Давыдова А. В. - Методика расчета перепада давления на сетчатых средствах обеспечения сплошности топлива в условиях их ограниченного контакта с газовой фазой (2015)
Запара Д. М. - Аналіз якості інформаційної мережі для синтезу структури інформаційно-аналітичної системи управління технічним забезпеченням військ, Воїнов В. В. (2015)
Зверев В. П. - Методика оцінки показників надійності системи спеціального зв’язку, Гнатюк С. Є. (2015)
Зозуля В. М. - Обґрунтування необхідності створення полігонної системи траєкторних вимірювань на базі приймачів сигналів супутникових навігаційних систем, Кіпріянов О. Л., Ляшенко В. А. (2015)
Ільїна І. В. - Аналіз можливостей впровадження спеціального програмного забезпечення в ОС Android, Петленко О. С. (2015)
Іохов О. Ю. - Комплексний метод підвищення завадостійкості радіоканалів мобільних об’єктів підрозділів Національної гвардії України, Кузьминич І. В., Горєлишев С. А. (2015)
Казаков Е. Л. - Метод и устройство определения размеров радиолокационной цели по огибающим амплитуд отраженных сигналов, принимаемых на разных частотах тремя разнесенными на местности радиолокационными станциями, Коломийцев А. В., Клевец С. И., Петренко А. С. (2015)
Калюжный Н. М. - Методический подход к оценке эффективности работы средств радиоконтроля по комплексному решению задач радиочастотного мониторинга, Задонский А. И., Ковшарь В. А. (2015)
Кожушко Я. М. - Удосконалення лазерних систем сигналізації на основі використання дифракційно відбивних покриттів (2015)
Кононов Б. Т. - Визначення електромагнітного моменту дугостаторного асинхронного електричного двигуна з короткозамкненим ротором, Рябуха Н. М., Уваров В. М. (2015)
Кузнєцов О. Л. - Підвищення якості просторових вимірювань в цифрових РЛС з фазованою антенною решіткою, Чепурний В. А. (2015)
Лагутин Г. И. - Исследование влияния параметров однофазного замыкания на землю на величину угла между током и напряжением нулевой последовательности, Лысенко В. Н., Заболотный В. Д. (2015)
Ланецкий Б. Н. - Обоснование выбора моментов проведения контроля предельного состояния РЭС ЗРК, эксплуатируемых по техническому состоянию, Артеменко А. А. (2015)
Мартовицький В. О. - Створення крос-платформної системи захисту Web-сервісів і додатків на основі XML-файлів для технології ASP. NET, Колодочкин Л. Л. (2015)
Миргород Ю. І. - Перспективні напрямки модернізації вертолітного парку, Швець В. М., Юзвяк М. М. (2015)
Радько О. В. - Вибір методів контролю якості конструкційних елементів машин та механізмів, Мєдвєдєва Н. А., Кремешний О. І. (2015)
Родюков А. О. - Методика розрахунку величини зусилля скрутки дротяної розтяжки кріплення техніки на залізничному вагоні (2015)
Сова О. Я. - Інтелектуальна модель забезпечення радіозв’язності вузлів мобільних радіомереж класу MANET (2015)
Таршин В. А. - Подготовка эталонных изображений для высокоточных корреляционно-экстремальных систем навигации на основе формирования поля фрактальных размерностей, Сотников А. М., Сидоренко Р. Г., Мегельбей В. В. (2015)
Шевченко В. В. - Оценка технических параметров турбогенераторов для определения работ по их восстановлению или установления необходимости замены, Лизан И. Я. (2015)
Шевяков Ю. І. - Метод визначення оптимальних плану розподілу й маршрутів руху різнотипних виїзних метрологічних груп (2015)
Воронько В. В. - Подход к метризации единого информационного пространства топологически распределенного объекта управления при сборке планера самолета (2015)
Королько С. В. - Аналіз і оцінка можливостей застосування сучасних матеріалів для броньованої техніки та захисту особового складу від ураження (2015)
Мироненко В. К. - Підвищення ефективності бойового застосування підрозділів ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при залізничних перевезеннях небезпечних вантажів з урахуванням економічного аспекту, Кацман М. Д., Мацюк В. І. (2015)
Стрелец В. М. - Раскрытие закономерностей выполнения основных операций боевого развертывания пожарных автомобилей (2015)
Трегубенко С. С. - Аналіз організації та здійснення радіаційного, хімічного, біологічного захисту підрозділу (частини) у сучасних бойових діях, Гутченко О. А., Тіхонов І. М. (2015)
Чернявський І. Ю. - Інструментальні похибки вимірювання рівнів радіації – причина зниження повноти виявлення радіаційної обстановки, Чернявський О. Ю., Марущенко В. В. (2015)
Семененко О. М. - Класифікація та оцінка впливу факторів під час формування програм та планів розвитку Збройних Сил, Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бойко Р. В., Корочкін О. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Титул, зміст (2013)
Роїк М. В. - Біоенергетика в Україні: стан та перспективи розвитку, Курило В. Л., Ганженко О. М., Гументик М. Я. (2013)
Калетнік Г. М. - Розвиток ринку біопалив в Україні (2013)
Бондар B. C. - Цукрові буряки, як відновлюване джерело біоенергетики (2013)
Гізбуллін Н. Г. - Біопаливо - користь чи шкода (2013)
Ягольник О. О. - "Зелений" Кувейт: крок... на місці, крок - вперед ? (2013)
Серьогін О. О. - Використання енергії біомаси - як перший крок до енергетичної незалежності, Василенко О. В., Сінченко В. М. (2013)
Балан В. М. - Сорго цукрове як біоенергетична культура в сумісних посівах із насінниками буряків цукрових, Сторожик Л. І. (2013)
Ганженко О. М. - Вплив глибини садіння ризомів міскантусу на їх проростання, Гументик М. Я., Квак В. М., Зиков П. Ю. (2013)
Войтов В. А. - Виробництво біопалива з органічної сировини методом мікроподрібнення та вологого пресування, Бунецький В. О., Гументик М. Я., Кравцова Н. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Осипова Л. А. - Разработка технологии плодово-ягодного десертного вина специального типа, Лозовская Т. С. (2014)
Паляниця Л. Я. - Активація ферментного препарату Amylex 4T, Березовська Н. І., Косів Р. Б., Паньків Н. О. (2014)
Севостьянов І. В. - Машина для зневоднення відходів харчових виробництв, Ольшевський А. І. (2014)
Стороженко Л. І. - Технологія та організація монтажних робіт зі зведення покриттів із сталезалізобетонних структурно-вантових конструкцій, Гасій Г. М., Дяченко Є. В., Гапченко С. А. (2014)
Шаповал С. П. - Перспективи використання сонячної енергії на території України, Венгрин І. І. (2014)
Шовкалюк Ю. В. - Підвищення енергоефективності підприємства водоканалу (2014)
Харчук Х. Р. - Діяльність українського товариства охорони воєнних могил на території Галичини у міжвоєнний період 1927-1939 років (2014)
Шляхтич Р. П. - Проведення Львівського церковного собору 1946 року в контексті боротьби радянської влади з українським визвольним рухом (2014)
Куртіна І. О. - Організація ефективного просування та продажу продукції на підприємстві, Добрянська В. В. (2014)
Литвинюк О. В. - Методичні підходи до визначення основних етапів розвитку процесів управління активами та пасивами банківських установ України (2014)
Мамонова Г. В. - Моделювання загроз для функціонування вітчизняних транснаціональних корпорацій, Немировська О. В. (2014)
Нараєвський С. В. - Попередній аналіз традиційних та альтернативних технологій отримання електричної енергії в Україні (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського