Олійник І. В. - Участь селянства Правобережної України у торгівлі землею у другій половині XIX - на початку XX ст. (2012)
Приймак О. М. - Соціальний образ селянства Південної України кінця XIX - початку XX століть (2012)
Бундак О. А. - Аграрне питання в матеріалах з’їздів Всеросійського селянського союзу у роки Першої російської революції (2012)
Врадій Є. А. - Анархо-комуністичний рух на Півдні України (1905 - 1910): селянський вимір (2012)
Ковальова Н. А. - "Аграрна революція” в оцінці її учасників (за спогадами мешканців села Глодоси Херсонської губернії) (2012)
Корновенко С. В. - Заходи Особливої наради з інтенсифікації сільського господарства територій, що перебували під управлінням головнокомандувача Збройними силами Півдня Росії (1919 р. ) (2012)
Лозовий В. С. - Ставлення селянства до інтелігенції в період Української революції 1917 - 1921 рр. (2012)
Марочко В. І. - Соціальні та економічні завдання більшовицької земельної реформи в Україні 1917 – 1922 рр. (2012)
Масненко В. В. - Хліборобський клас Наддніпрянської України початку XX ст. у державницькій концепції В’ячеслава Липинського (2012)
Пасічна Ю. Г. - Аграрний законопроект С. Л. Маслова (жовтень 1917 р. ) (2012)
Рынков В. М. - Аграрная политика советской власти в "Сибревкомовской” Сибири в 1920 г. : преемственность и новации (2012)
Сафонов Д. А. - Высылка украинских крестьян в Оренбургскую губернию после революции 1905 - 1907 гг. (2012)
Священко З. В. - Аграрні ініціативи комісії Особливої наради О. Стишинського та Міжвідомчої особливої наради з переселенської справи А. Купомзина (2012)
Вісин В. В. - Політико-правові умови функціонування української сільськогосподарської кооперації у Волинському воєводстві в 30-х роках XX ст. (2012)
Земзюліна Н. І. - Становлення світового жіночого кооперативного руху (перша третина XX ст. ) (2012)
Морозов А. Г. - Спроби протидії селянства наступу держави на демократичну сутність сільськогосподарської кооперації (1921 - 1929 рр. ), Абразумова О. М. (2012)
Оніпко Т. В. - Особливості торговельної діяльності споживчої кооперації УСРР у період цінового дисбалансу 1923 р. (2012)
Фареній І. А. - З нагоди півторастолітнього ювілею Олександра Давидовича Черненка: слово про "відомого діяча сільських кооперативів” та історіографію кооперативного руху (2012)
Андреенков С. Н. - Меры государства по увеличению производства продукции животноводства в 1953 - 1964 гг. в Сибири (2012)
Білик О. А. - Дискреційний характер податкової системи в українському селі першої половини 1920-х рр. (2012)
Боковня В. М. - Хрущовські аграрні ініціативи 1953 - 1964 рр. (2012)
Горло Н. В. - Особливості громадянського будівництва у період спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду (50-70-ті рр. XX ст. ) (2012)
Дуцяк О. А. - Аграрний сегмент у соціальній структурі єврейського населення м. Львова за даними перепису 1931 р. (2012)
Каденюк О. С. - Диференціація селянських господарств України у 20-х роках XX століття (2012)
Калінкіна С. А. - Фіскальна політика радянського уряду і становище українського селянства у 30-х рр. XX ст. (2012)
Кантемирова Р. М. - Впровадження радянською владою нової економічної політики як відповідь викликам постреволюційнoго суспільства (2012)
Киридон П. В. - Колгоспні управлінці в комуністичній номенклатурній системі повоєнних років (2012)
Козоріз В. П. - Соціальний конфлікт 1929 р. у центрально-українському селі (на прикладі с. Великий Хутір та х. Нова Бірючка), Силка О. З. (2012)
Костюкова О. М. - Проблеми здійснення реорганізації комітетів незаможних селян у громадське об’єднання: 1925 - 1926 роки (2012)
Лазуренко В. М. - Динаміка розвитку заможного селянського господарства товарного типу в період розквіту непу (1924 - 1927 рр. ) (2012)
Мартишок Я. М. - Особливості та результати проведення виборів до сільських самоуправ на Волині у 1927 році (2012)
Мовчан О. М. - Ставлення робітників УСРР до сталінської аграрної революції (2012)
Перехрест О. Г. - Демографічні наслідки війни 1941 - 1945 рр. для українського села (2012)
Рибак І. В. - Продуктивне тваринництво на Поділлі в добу непу: кількісна та якісна характеристика, Свідерська О. М. (2012)
Романець Н. Р. - Курс на "організаційно-господарське зміцнення колгоспів” і репресії (2012)
Сушик І. В. - Соціально-економічний розвиток волинського села у перше повоєнне десятиріччя (2012)
Чеберяко О. В. - Становлення сільських бюджетів в УСРР 1920-х рр. (2012)
Шевельков А. И. - Проблемы модернизации аграрного производства нечерноземной зоны РСФСР во второй половине XX века (2012)
Якименко І. А. - Проблема сирітства на селі та способи її вирішення у перші повоєнні роки (1943 - 1945) (2012)
Бутенко О. І. - Проблеми вирішення продовольчої безпеки в Україні, Бутенко Р. К. (2012)
Лубко І. М. - Стан і перспективи вдосконалення національного аграрного законодавства (2012)
Милосердов В. В. - Причины продовольственного кризиса в России (2012)
Федоренко Я. А. - Соціальні перетворення у сучасному українському селі: перспективи та проблеми (2012)
Шауренко А. В. - Культурний розвиток українського села в 90-х рр. XX ст. (2012)
Заспа Ю. П. - Акустоемісійний аналіз перехідних режимів роботи машини тертя, Шалапко Ю. І., Возняк А. Л. (2015)
Криштопа С. І. - Оцінка енергонавантаженості плям контактів мікровиступів металополімерних пар тертя трибосистем (2015)
Криштопа Л. І. - Дослідження механізму поступлення газового середовища з зовні у міжконтактний простір поверхонь тертя. Частина 2 (2015)
Коновал В. П. - Стійкість до абразивного зношування композиційних матеріалів та покриттів на основі дибориду титану-хрому (2015)
Грушко О. В. - Деформовність товстолистових заготовок в умовах поперечного згину, Молодецька Т. І. (2015)
Сорокатий Р. В. - Моделювання зносоконтактних параметрів для циліндричних напрямних ковзання, Посонський С. Ф., Диха К. О. (2015)
Нахайчук О. В. - Дослідження міцності тканини із використанням узагальненого критерію руйнування, Захарова Е. А, Рой Є. В. (2015)
Войтов В. А. - Моделирование процессов трения и изнашивания в трибосистемах в условиях граничной смазки. Часть 1. Расчет скорости работы диссипации в трибосистеме, Захарченко М. Б. (2015)
Куликовский Р. А. - Управление структурным состоянием и сопротивляемостью абразивному изнашиванию наплавленного металла путем легирования, Холод А. В., Капустян А. Е., Осипов М. Ю., Андрущенко М. И. (2015)
Романюк В. В. - Оптимізація параметрів навчання комітету бустингу двошарових персептронів для покращення точності у дискретній моделі відслідковування стану зносу з урахуванням похибок і зсувів у статистичних даних (2015)
Чернець М. В. - Дослідження умов зачеплення зубів циліндричної евольвентної передачі на контактну міцність, зношування і довговічність. Частина. 4. Змінні умови взаємодії у коригованому зачепленні, Чернець Ю. М. (2015)
Дворук В. І. - Моделювання зношування металів при русі в абразивній масі (2015)
Кухарь В. В. - Влияние фактора трения на выскальзывание заготовки из выпуклых бойков при эксцентричной осадке, Николенко Р. С. (2015)
Шифрин Б. М. - Экспериментальная верификация модели М. В. Келдыша взаимодействия пневмоколеса с опорной плоскостью, Извалов А. В. (2015)
Мисліборський В. В. - Повзучість у номінально нерухомому фрикційному контакті при деформації зсуву, Костогриз С. Г. (2015)
Скобло Т. С. - Исследование влияния уда при восстановлении и упрочнении деталей узлов топливной аппаратуры, Клочко О. Ю., Сидашенко А. И., Плугатарев А. В., Олейник А. К. (2015)
Брыков М. Н. - Износостойкость бейнита при абразивном изнашивании (2015)
Чернець М. В. - Дослідження умов зачеплення зубів циліндричної евольвентної передачі на контактну міцність, зношування і довговічність. Частина 2. Постійні умови взаємодії у коригованому зачепленнію, Чернець Ю. М. (2014)
Дрогомирецький Я. М. - Розрахунок ущільнюючого пристрою шарошкового долота, Криль А. О. (2014)
Буряк А. В. - Наукові основи до оцінки працездатності ріжучих інструментів за аналізом акустичних характеристик стану обробного і інструментального матеріалів, Буряк В. Г. (2014)
Криштопа Л. І. - Дослідження механізму поступлення газового середовища з зовні у міжконтактний простір поверхонь тертя. Частина 1, Богатчук І. М. (2014)
Багрій О. В. - Аналіз впливу внутрішнього кулонового тертя на деформування композитних матеріалів (2014)
Скобло Т. С. - Особенности износа дискового режущего инструмента, упрочненного нанопокрытиями, Романюк С. П., Сидашенко А. И., Мальцев Т. В. Олейник А. К. (2014)
Чернець М. В. - Дослідження умов зачеплення зубів циліндричної евольвентної передачі на контактну міцність, зношування і довговічність. Частина 3. Змінні умови взаємодії у некоригованому зачепленні, Чернець Ю. М. (2014)
Romanuke V. V. - Accuracy improvement in wear state discontinuous tracking model regarding statistical data inaccuracies and shifts with boosting mini-ensemble of two-layer perceptrons (2014)
Писаренко В. Г. - Аналіз процесів тертя при високих швидкостях ковзання, Медведчук Н. К. (2014)
Диха О. В. - Обернена зносоконтактна задача для циліндричної напрямної ковзання, Посонський С. Ф., Бабак О. П. (2014)
Соколан Ю. С. - Влияние внешнего трения на деформационное старение стали с учетом ее термообработки (2014)
Тітов Т. С. - Технологічний дизайн присадок до індустріальних олив, отриманих реагентною переробкою високотоксичних промислових відходів, Ранський А. П., Диха О. В., Гордієнко О. А., Діденко Н. О. (2014)
Дворук В. І. - Підвищення зносостійкості конструкційної сталі при терті ковзання в масі незакріпленого абразиву методом електроерозійної обробки, Борак К. В., Добранський С. С. (2014)
Шифрин Б. М. - О применимости моделей трения на пневмоколесе Келдыша-Неймарка-Фуфаева (2014)
Nakhaychuk O. V. - Deformability of blanks in conditions of complex loading, Pukhtytska N. O. (2014)
Писаренко В. Г. - Вплив різнотовщинності листових зразків для випробувань на розтяг на поверхню граничних деформацій, Савуляк В. В., Билічкіна В. Є. (2014)
Кузьменко А. Г. - Трехфакторная модель масштабного фактора в износе. Часть I –Теория (2014)
Кузьменко А. Г. - Трехфакторная модель масштабного фактора в износе. Часть II –Эксперимент, Паламар А. М. (2014)
Кузьменко А. Г. - Методы и результаты испытаний граничного слоя пластических смазок на износ (2014)
Гладкий Я. Н. - Трение аморфно-кристаллических покрытий в условиях граничной смазки, Харченко Е. В., Щепетов В. В. (2014)
Титул, зміст (2008)
Гелета О. Л. - Огляд експортно-імпортних операцій з декоративним камінням в Україні у 2007 році (2008)
Чернявська Е. В. - Методика ідентифікації антикварних ікон під час проведення судово-товарознавчих експертиз на митницях України, Архіпов в. (2008)
Календар виставок (2008)
Діаманти (2008)
Ціни на фіаніти (2008)
Бурштин із родовищ України (2008)
Декоративне камiння (2008)
Титул, зміст (2009)
Від редакції (2009)
Власюк Д. І. - Індустрія природного каменю — бізнес не для аутсайдерів (2009)
Сидорко В. І. - Сучасні методи проектування виробів з природного каменю. Частина 2, Пегловський В. В., Ляхов В. Н. (2009)
Україна і світ (2009)
Нецький В. К. - Асоціація "Виробників нерудних будівельних матеріалів України": історія, здобутки, перспективи (2009)
Декоративне камiння (2009)
Ювелірні вироби (2009)
Діаманти (2009)
Напівдорогоцінне каміння (2009)
Декоративне каміння (2009)
Камінський В. Ф. - Сівозміна як основа сталого землекористування та продовольчої безпеки України (2015)
Цандур М. О. - Оптимальні ланки польових сівозмін у Південному Степу, Сербіна С. А., Друз’як В. В., Безеде Н. Г. (2015)
Burykina S. I. - Siderates fallows in Steppe agriculture, Kovalenko E. V., Velver M. O. (2015)
Ткаченко М. А. - Зміни ґрунтового профілю ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за тривалого використання, Гавришко О. С., Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М. (2015)
Власова О. В. - Методика виявлення змін у засолених ґрунтах за супутниковими даними, Шевченко А. М. (2015)
Кочик Г. М. - Гумусний стан дерново-підзолистого грунту за різних систем основного обробітку і удобрення (2015)
Калієвський М. В. - Фізичний стан чорнозему опідзоленого за мінімалізації основного обробітку в короткоротаційних сівозмінах, Костогриз П. В., Єщенко В. О. (2015)
Паламарчук О. М. - Поживний режим ґрунту під пшеницею озимою за різних попередників у Правобережному Лісостепу (2015)
Петренко І. М. - Контроль чисельності бур’янів у посівах буряків цукрових у Лісостепу (2015)
Слюсар І. Т. - Особливості вирощування багаторічних трав за органічного землеробства, Гера О. М., Сербенюк В. О. (2015)
Тараріко М. Ю. - Відновлення родючості радіоактивно забруднених земель в Поліссі (2015)
Юла В. М. - Ефективність технологій вирощування озимих зернових культур у Правобережному Лісостепу, Єгупова Т. В., Блажевич Л. Ю., Романюк П. В., Олійник К. М. (2015)
Бузинний М. В. - Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників (2015)
Вишнівський П. С. - Продуктивність ярих зернових культур у технологіях органічного землеробства, Юла В. М., Любчич О. Г., Камінська В. В., Грищенко Р. Є., Дрозд М. О. (2015)
Мыхлык А. И. - Разнокачественность сортов овса посевного по продуктивности, макроструктуре и устойчивости растений к полеганию (2015)
Лис Н. М. - Вплив мікробіологічних препаратів на продуктивність гірчиці, Боднар О. Й., Ткачук Н. Л., Мойсей С. І., Іванюк Р. С., Соловка М. В. (2015)
Корнійчук М. С. - Методи контролю фітосанітарного стану польових культур (2015)
Кургак В. Г. - Енергетична цінність багаторічних трав’яних фітоценозів, Єфремова Г. В., Лещенко Ю. В., Ткаченко А. М. (2015)
Штакал М. І. - До 100-річчя осушення і освоєння заплавних земель Лісостепу, Вірьовка В. М., Ткачов В. О., Штакал В. М. (2015)
Файт В. І. - Частоти та ефекти алелів локусу Xgwm182-5D за господарсько цінними ознаками пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), Галаєва М. В. (2015)
Карпенко В. П. - Технологічна оцінка клейковини зерна спельтоподібних форм пшениці, Мостов’як І. І., Любич В. В., Полянецька І. О., Петренко В. В. (2015)
Дуктов В. П. - Влияние уровня питания на формирование агроценоза твердой яровой пшеницы в условиях северо-востока Беларуси, Дуктова Н. А., Павловский В. В. (2015)
Дуктов В. П. - Эффективность комплексной защиты посевов oзимой пшеницы, Солдатенко Н. А., Солдатенко Д. А. (2015)
Аркушин Г. - Наказові дієслова на -іте в текстах Лесі Українки й у західнополіських говірках (2014)
Бабич Н. - Епістолярний і науково-публіцистичний контексти поглядів Лесі Українки на мову як код національного буття (2014)
Богдан С. - Епістолярна комунікація Лесі Українки крізь призму її автокоментарів (2014)
Вільчинська Т. - Мовна концептуалізація образу Христа у творчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "В катакомбах") (2014)
Вокальчук Г. - Семантико-стилістичні особливості юкстапозитів у поезії Лесі Українки (2014)
Гандзюк О. - Невербальні знаки в ремарках драматичних творів Лесі Українки (2014)
Голоюх Л. - Домінанти поетичного синтаксису Лесі Українки (2014)
Данилюк Н. - Лексика зі стилістичним значенням у збірці Лесі Українки "На крилах пісень" (1893 р.) (2014)
Даскалюк О. - Мовні засоби волевиявлення у творах Лесі Українки (2014)
Коць Т. - "Там яснії зорі і тихії квіти єднаються в дивній розмові" (лексико-семантичне поле "тиша" у творчості Лесі Українки) (2014)
Левчук І. - Мовностилістичний вияв авторського "я" в літературно-критичних працях Лесі Українки (2014)
Локайчук С. - Народнорозмовна лексика в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі поезій) (2014)
Маленицька О. - Лінгвонаціональний аспект мови драматичних поем Лесі Українки (2014)
Масицька Т. - Об’єктна семантико-синтаксична залежність у мовотворчості Лесі Українки (2014)
Масло О. - Мовна картина світу епістолярію Лесі Українки, Трохименко Ю. (2014)
Мацько Л. - Лінгвостилістичний погляд на мовний світ Лесі Українки, Сидоренко О. (2014)
Мацюк З. - Фраземіка в контексті епістолярію Лесі Українки, Фенко М. (2014)
Мех Н. - Поетичні тексти Лесі Українки як джерело словника "Одвічні слова української культури" (2014)
Павленко Л. - Синтаксично нерозкладні словосполучення як фрагмент номінативної деривації (на матеріалі наукової, публіцистичної й епістолярної спадщини Лесі Українки) (2014)
Приймачок О. - Стилістична компенсація в перекладах Лесі Українки на російську мову оповідань Івана Франка (2014)
Приходько Н. - Стилістика пунктуаційних знаків у драматичних текстах Лесі Українки (2014)
Скорук І. - Особливості ономастикону драматичних поем Лесі Українки (2014)
Яворський А. - Територіально здиференційовані елементи в мові Лесі Українки як об’єкт наукових студій (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2009)
Від редакції (2009)
Татарінцева К. I. - Експертна оцінка сучасних та антикварних гем. Частина 2 (2009)
Баранов П. М. - Гемологічна оцінка якості скам'янілого дерева: мінеральний склад, форма і розмір, Шевченко С. В., Фощій М. М., Петрусенко О. В., Стрілець Е. П., Шуліка В. В. (2009)
Пегловський В. В. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 2, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2009)
Донцова Г. Д. - Цаворит – зелена краса Африки (2009)
Беліченко О. П. - Провідні гемологічні лабораторії світу, Бєлєвцев О. P. (2009)
Luodes H. - Розвиток галузі декоративного каміння Фінляндії, Selonen O. (2009)
Україна і світ (2009)
Бень Н. В. - Виставкова осінь у польському Познані (2009)
Гелета О. Л. - Міжнародний форум "Індустрія каменю – 2009", Сергієнко І. A. (2009)
Коштовне камiння (2009)
Декоративне камiння (2009)
Інформація (2009)
Титул, зміст (2009)
Від редакції (2009)
Грущинська О. В. - Дослідження природних смарагдів за допомогою інфрачервоної спектроскопії, Гаєвський Ю. Д. (2009)
Сидорко В. І. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 1, Пегловський В. В., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2009)
Власюк Д. І. - Алхіміки сучасності або довгий шлях до Ельдорадо (2009)
Донцова Г. Д. - Танзаніт (2009)
Алексеєв С. - Його Величність – ТОПАЗ (2009)
Нікітенко І. С. - Результати мінералого-петрографічного дослідження будівельного каміння з фундаментів Десятинної церкви у Києві, Йолшин Д. Д. (2009)
Гелета О. Л. - Дослідження зовнішньоекономічного обігу декоративного каміння в Україні (2008 рік) (2009)
Донцов Я. - Міжнародна асоціація кольорового дорогоцінного каміння – ICA, Донцова Г. Д. (2009)
Власюк Д. I. - Будівництво найсучаснішого п’ятизіркового готельного комплексу у … кар’єрі (2009)
Україна і світ (2009)
Коштовне камiння (2009)
Декоративне камiння (2009)
Інформація (2009)
Бибик С. - Графічна неоднорідність прозового тексту: структурно-композиційний і стилістичний прийом (на матеріалі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") (2015)
Гаврилюк Н. - Індивідуально-авторські новотвори в поетичному мовленні Б.-І. Антонича та І. Калинця, Федорчук О. (2015)
Горбач О. - Використання зоонімів для створення сатиричного ефекту (2015)
Деренчук Н. - Поняття ідіолекту в українському політичному дискурсі (2015)
Зеніна А. - Науковий стиль банківських текстів: ознаки норми та інновації (2015)
Ільченко І. - Чоловічі імена як засіб створення хронотопу в романі Р. Іванченко "Гнів Перуна", Бабич Д. (2015)
Калита О. - Типи комічних текстів та особливості їх стилістичного аналізу (2015)
Космеда Т. - Феномен еґоцентризму запозичень у поетичному дискурсі (на матеріалі співомовок Степана Руданського) (2015)
Любавська Ю. - Особливості взаємодії концептосфер бізнес і політика в публіцистичному дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти (2015)
Метелюк І. - Семантичні особливості авторських емотивів позитивного реагування в українській поезії ХХ сторіччя (2015)
Микитюк О. - Діалектизми як засіб увиразнення текстів Мирослава Дочинця (2015)
Мовчун Л. - Засоби образної репрезентації знань про риму в поетичному тексті (2015)
Мороз В. - Жанрово-стилістичні особливості кореспонденцій Т. Г. Шевченка (2015)
Осташ Л. - Українські особові імена середини XVII ст. як об’єкт лексикографії. 24 (ш, щ), Осташ Р. (2015)
Осташ Н. - Словозміна іменників у говірці села Березна на Холмщині (форми множини) (2015)
Петрів Х. - Парцеляція як прийом експресивного синтаксису в системі ідіостилю Оксани Пахльовської (2015)
Піддубна Н. - Вербалізація концепту "Бог" у співомовках Степана Руданського (2015)
Поповський А. - Сакральний світ Олеся Гончара (2015)
Поворознюк С. - Вербалізація національно-культурного простору в мові поеми Станіслава Бондаренка "Нічна розмова з Європою" (2015)
Радько О. - Особливості творення ступенів порівняння індивідуально-авторських прикметників в українських поетичних текстах ХХ–ХХI сторіч (2015)
Семенюк О. - Неологія П. Тичини крізь призму фольклорної традиції (2015)
Сніжко Н. - Динамізм та поліфункційність мови в тезаурусному відтворенні (2015)
Стеванович Р. - Эвристический научный текст как объект стилистики (на материале русского и английского языков) (2015)
Степаненко М. - Синтагматика оніма Україна в поетичному дискурсі Тараса Шевченка (2015)
Тиха Л. - Образні засоби поезії Василя Голобородька (2015)
Фаріон І. - Кореляція суспільного статусу староукраїнської мови та мовно-етнічної (національної) свідомості у ХIV–ХVII століттях (2015)
Шабат-Савка С. - Жанрові вияви інтенцій регламентування в офіційно-діловому дискурсі (2015)
Яворський Ю. - Теоретичні засади вивчення діалектизмів у мові художньої літератури (2015)
Відомості про авторів (2015)
Криштоф Н. С. - Трансформація економічної моделі розвитку як науково-практична проблема державного управління (2015)
Євмєшкіна О. Л. - Визначення місії держави – основа державного стратегічного планування (2015)
Лещенко В. В. - Вплив глобалізації на публічне управління: наслідки для України, Дьяков А. А. (2015)
Коліжак В. В. - Еволюція підходів щодо класифікації надзвичайних ситуацій (2015)
Царенко О. В. - Інституціональне забезпечення процесу державного регулювання траєкторії цілеорієнтованого розвитку публічного аудиту (2015)
Обушна Н. І. - Публічний аудит як модернізаційний механізм державного управління в Україні (2015)
Кіслов Д. В. - Е-маркетинг у системі е-урядування (2015)
Малиш Н. А. - Проблеми фінансового забезпечення бюджетних видатків в Україні (2015)
Весельська Л. А. - Зaрубіжний дoсвід вирішeння прoблeми внутрішньo пeрeміщeних oсіб у кoнтeксті зaбeзпeчeння нaціoнaльнoї бeзпeки (2015)
Артеменко О. В. - Кoнцeптуaльнi зaсaди мeхaнiзму зaбeзпeчeння eкoлoгiчнoї бeзпeки Укрaїни нa приклaдi впрoвaджeння "зeлeнoї” економіки (2015)
Гусаков С. І. - Інститут незалежних директорів у системі державного управління реструктуризацією корпоративного сектору національної економіки (2015)
Лукіна Т. О. - Удосконалення механізмів державного управління спеціальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами, Шошова А. Г. (2015)
Вишняк І. О. - Зарубіжний досвід застосування ЕСКО-договорів на ринку комунальних послуг (2015)
Голубь В. В. - Політико-управлінські інтеракції в контексті сучасного суспільного розвитку (2015)
Вдовичин І. Я. - Перспективи застосування герменевтичного підходу для дослідження української політичної думки першої половини ХХ століття (2015)
Гедікова Н. П. - Права людини та громадянина: політико-правовий аспект (2015)
Тихомирова Є. Б. - Government relations і лобізм: спроба порівняльного аналізу (2015)
Шайгородський Ю. Ж. - Ґенеза поглядів на політику: ключові моменти зміни парадигм пізнання (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Періодизація проведення громадського моніторингу виборів (2015)
Долженков О. О. - Виміри сучасної демократії (2015)
Маслов Ю. К. - Особенности функционирования Института Президента в системе власти современных стран Центральной и Восточной Европы (2015)
Muzychenko G. V. - Theory and practice of political marketing in Ukraine (2015)
Ростецька С. І. - Психологічні прийоми міжнародних переговорів (2015)
Семченко О. А. - Політична модернізація як ресурс створення позитивного іміджу держави (2015)
Хома Н. М. - Модель соціальної держави в умовах глобалізації (2015)
Цокур Є. Г. - Особливості легітимаційних процесів у сучасній Україні (2015)
Бушанський В. В. - Структура російської імперської ідеології (2015)
Їжа М. М. - Інформаційна політика України та її вплив на формування іміджу країни (2015)
Надибська О. Я. - Роль політики та права в інтелектуально-інформаційному полі соціального існування (2015)
Палінчак М. М. - Політологічний зміст поняття "державно-церковні відносини" (2015)
Поліщук І. О. - Основні підходи до аналізу політичної культури як важливої складової демократичних перетворень (2015)
Щедрова Г. П. - Подолання гендерних стереотипів як показник розвитку громадянського суспільства та демократичних перетворень (2015)
Iakovlev D. V. - Pathologies of post-soviet political choice and possible recipes for their overcoming (2015)
Кривошеїн В. В. - Концепт "геополітичний ризик" у структурі оцінки інвестиційного клімату країни (2015)
Нагорняк Т. Л. - Світова та українська специфіка брендингу міст (2015)
Полевой Н. А. - Основные черты синергетической компоненты внутриполитических конфликтов в современном глобализованном мире (2015)
Проноза І. І. - Трансформація тероризму в умовах сучасного інформаційного суспільства: теоретичні засади аналізу (2015)
Ткаченко В. Н. - В уповании на "новый мировой порядок", Дорошенко Н. П. (2015)
Бялоблоцкий З. - Правительственные кабинеты и их атрибуты в контексте "зрелого" транзита конституционного дизайна в Армении (1998–2012 гг.) (2015)
Куц Г. М. - Ценностные основания украинской политической культуры (2015)
Монолатій І. С. - Взаємодія етнічних політичних акторів на західноукраїнських землях у модерну добу (2015)
Вдовичин І. Я. - Застосування ідей природного права в українській політичній думці державницького напряму (20–30 рр. ХХ ст.) (2015)
Поліщук І. О. - Електоральна політологія в науковому дискурсі України (2015)
Шайгородський Ю. Ж. - Нова суспільно-політична реальність та перспективи розвитку політичної науки в Україні (2015)
Щедрова Г. П. - Демократичні механізми регулювання політичної конкуренції (2015)
Яковлев Д. В. - Пострадянські виклики демократизації: медіакратія, пропаганда, "партія влади" (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Європейський вимір аксіологічного та юридичного забезпечення громадського моніторингу виборчого процесу (2015)
Долженков О. О. - Лобіювання як політична діяльність в Україні (2015)
Музиченко Г. В. - Репрезентативність інституту парламентського представництва в сучасних країнах Європи (2015)
Ніколаєнко Н. О. - Проблеми протидії адміністративному ресурсу в контексті сучасного люстраційного процесу (2015)
Наумкіна С. М. - Гібридизація української системи місцевого самоврядування: позитивні та негативні наслідки (2015)
Rostetska S. I. - Types and forms of international negotiations (2015)
Гедікова Н. П. - Нормативно-ціннісні орієнтири основних політичних течій сучасності (2015)
Їжа М. М. - Інформаційні війни як загроза національної безпеки країн (2015)
Куц Г. М. - Класичні політичні ідеології: базові принципи та сутнісні розбіжності (2015)
Палінчак М. М. - Свобода релігії в сучасному світі: теоретико-методологічний аспект (2015)
Семченко О. А. - Імідж держави й національний брендинг: взаємообумовленість понять (2015)
Хома Н. М. - Політичний перформанс як акціоністська форма протесту (2015)
Шерман О. М. - Зовнішня привабливість у системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера: діахронічний аспект (2015)
Маслов Ю. К. - Субсидіарність як основа побудови дієвих систем влади в країнах Європи (2015)
Польовий М. А. - Проблеми врахування дій громадянського суспільства під час побудови прогнозів загроз стабільності політичного процесу (2015)
Pronoza I. I. - Information counteraction terrorism as a part of state policy fighting terrorism (2015)
Ткаченко В. Н. - Идеологическая составляющая "гибридной войны" (2015)
Бушанський В. В. - Рефлексивна структура ідентичності (2015)
Монолатій І. С. - Аналіз теоретико-методологічних підходів щодо політичної участі етнічних акторів на західноукраїнських землях (2015)
Тихомирова Є. Б. - Вербальний і візуальний контекст позиціонування українських єврорегіонів (2015)
Кунах В. А. - З нагоди проведення Х міжнародної наукової конференції "Фактори експериментальної еволюції організмів" (2015)
Опалко А. І. - Постать Грегора Менделя: міфи і реалії. До 150-річчя оприлюднення Грегором Менделем результатів "Дослідів над рослинними гібридами" (2015)
Антонюк М. З. - Мікросателітний аналіз стійких до борошнистої роси інтрогресивних ліній м’якої пшениці різного походження, Штефюк Т. В., Терновська Т. К. (2015)
Бурда Р. І. - Роль еволюції в інвазіях судинних рослин (2015)
Воронова Н. В. - Видовой состав и генетическая вариабельность бактериальных симбионтов тлей фауны Беларуси, Сироткина Д. П. (2015)
Грачова М. А. - Деякі онтогенетичні аспекти впливу фізичних факторів на показники життєздатності у Drosophila melanogaster, Чешко Т. М., Шкорбатов Ю. Г. (2015)
Дерябіна О. Г. - Вплив трансплантації ксеногенних мезенхімальних стовбурових клітин на протікання атрофічного риніту у мишей, Шувалова Н. С., Ковальчук М. В., Мінін Ю. В., Дерябін О. М., Кордюм В. А. (2015)
Кравець О. А. - Диференціaція судинної обкладинки та мезофілу у С3 і С4 видів рослин у зв’язку з оптимізацією фотосинтезу, Горюнова І. І., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Кузнецова О. В. - Еволюція гормональної регуляції у грибів, Власенко К. М. (2015)
Кушкіна А. І. - Структурні та генетичні особливості літичного бактеріофага Lw1, нового представника псевдо Т-парних фагів (2015)
Лісовська Т. П. - Гомологічна рекомбінація у гетерозиготних за мейотичними мутаціями рослин томату (2015)
Мамедрзаева Е. Т. - Кариотип Microtus sosialis и родственные связи видов рода Chionomys и порода Terricola, обитающих в Азербайджане, Кулиев Г. Н., Керимова З. К., Кулиев А. Г., Шамилов Э. Н., Гасымова Г. Э., Абдуллаева А. С. (2015)
Михеев А. Н. - Инварианты универсального эволюционизма (2015)
Осмалений М. С. - Комплексна оцінка токсичності водних зразків за допомогою рослинних і тваринних тест-організмів, Головков А. М., Нанієва А. В., Верголяс М. Р. (2015)
Скоробагатько Д. А. - Компоненты приспособленности в потомстве Drosophila melanogaster после острого γ-облучения, Страшнюк В. Ю., Мазилов А. А. (2015)
Iefimenko T. S. - Introgressive wheat lines Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum as to structure of homoeologous group 5 chromosomes, Fedak G., Antonyuk M. Z., Ternovska T. K. (2015)
Білоконь С. В. - Генотоксичний вплив деяких пестицидів в тестах на Drosophila melanogaster (2015)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Принципи підбору пар для гібридизації в селекції озимої пшениці T. aestivum L. на адаптивність до умов довкілля, Лозінський М. В. (2015)
Вировец В. Г. - Однодомность и ненаркотичность Cannabis sativa L. как новые составные систематики современной культуры, Лайко И. М., Горшкова Л. М., Кириченко А. И., Мищенко С. В. (2015)
Гуральчук Ж. З. - Проблема резистентності рослин до гербіцидів: генетичний та метаболічний аспекти, Мордерер Є. Ю. (2015)
Дубовец Н. И. - Биотехнологические подходы к улучшению хозяйственно-ценных признаков тритикале, Сычева Е. А., Бондаревич Е. Б., Соловей Л. А. (2015)
Жук О. І. - Ростові процеси у стеблі озимої пшениці за різного забезпечення мінеральним живленням (2015)
Кацан В. А. - Ізатізон та наносрібло здатні індукувати зміни ростових процесів та продуктивності вівса сорту Незламний, які зберігаються в наступних поколіннях, Юркевич Л. Н., Потопальський А. І. (2015)
Кириленко В. В. - Методи підвищення морозо-, зимостійкості пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Лісостепу України, Гуменюк О. В., Дергачов О. Л., Дубовик Н. С., Близнюк Б. В., Хоменко С. О. (2015)
Корнєєва М. О. - Вплив гетерогенності тетраплоїдного запилювача на прояв господарсько-цінних ознак ЧС гібридів цукрових буряків, Мацук М. Б., Чемерис Л. М. (2015)
Лавриненко Ю. О. - Удосконалення доборів на підвищення продуктивності сої в умовах зрошення, Вожегова Р. А., Базалій В. В., Кузьмич В. І. (2015)
Маменко О. М. - Підвищення стійкості організму корів до негативного впливу плюмбуму кормів раціону, Ємець З. В., Хруцький С. С. (2015)
Моргун В. В. - Аналіз структури продуктивності колекційних зразків малопоширених видів пшениці, Січкар С. М., Починок В. М., Голік О. В., Чугункова Т. В. (2015)
Опалко А. І. - Проблеми і перспективи селекційно-генетичного вдосконалення яблуні (Malus Mill.), Опалко О. А. (2015)
Паламарчук А. І. - Особливості морозо- і зимостійкості пшениці твердої озимої (2015)
Созінов І. О. - Дослідження реакції рослин пшениці м’якої з транслокацією 1BL/1RS на гамма-опромінення, Козуб Н. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Карелов А. В., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2015)
Стельмах А. Ф. - Системи контролю початкового розвитку сучасних селекційних зразків озимих зернових колосових культур у СГІ – НЦНС, Файт В. І. (2015)
Степаненко А. І. - Поліморфізм генів пшениці, які визначають якісні ознаки, у харчових продуктах, Степаненко О. В., Моргун Б. В. (2015)
Хохлов А. М. - Биологические особенности организма животных рода Sus, Барановский Д. И., Смирнова А. С. (2015)
Шаптуренко М. Н. - Сравнительный анализ аллельного состава микросателлитных локусов Brassica oleracea var. capitata L., Печковская Т. В., Вакула С. И., Хотылева Л. В. (2015)
Bi H. - Natural variation of wheat cuticular waxes in relation to drought tolerance, Kovalchuk N. V., Dias D., Roessner U., Langridge P., Lopato S., Borisjuk N. V. (2015)
Dabrowska I. V. - Anti-Staphylococci activity of yeast isolates affected by pH of experimental medium, Tkachenko K. S., Podgorsky V. S., Fomina M. O. (2015)
Боднар І. В. - Корекція вітамінними хіміопревентерами мутагенних фонів, спричинених дією ароматизаторів продуктів харчування, Зубко О. С., Боднар Л. С. (2015)
Городецька Є. В. - Частоти мутації 5382INSC гена BRCA1 у жінок, хворих на рак молочної залози, в трьох областях України, Серга С. В., Лагута Т. І., Левкович Н. М., Анікусько М. Ф., Тимовська Ю. О., Чешук В. Є., Смоланка І. І., Скляр С. Ю., Поленков С. Е., Бойченко О. І., Демидов С. В., Жук О. В., Козерецька І. А. (2015)
Горпинченко М. Ю. - Здатність показника Ip розрізняти українські популяції регіонального рівня, Атраментова Л. О. (2015)
Дмитрук І. М. - Молекулярно-генетична діагностика мутацій гена FGFR3 при ахондроплазії та гіпохондроплазії, Макух Г. В., Тиркус М. Я., Шуварська В. І., Маркевич Н. В., Лялюк О. В. (2015)
Ковальова В. І. - Визначення ролі спадкових факторів та несприятливих чинників перинатального розвитку у формуванні ожиріння у дітей та підлітків, Будрейко О. А., Косовцова Г. В. (2015)
Козак Н. А. - Однонуклеотидный полиморфизм гена интерлейкина-6 (IL-6) у жителей Харькова, больных сахарным диабетом 2 типа, Почерняев А. К., Лыткин Д. В., Горшунская М. Ю., Почерняева С. С. (2015)
Коляда А. К. - Изучение молекулярно-генетических маркеров болезни Паркинсона в Украине, Вайсерман А. М., Красненков Д. С., Плетнева Т. В., Карабань И. Н. (2015)
Кушнірук В. О. - Динаміка ультраструктурних аберацій каріотипу стовбурових клітин людини лінії 4BL, виявлених за допомогою ARRAY CGH, Акопян Г. Р., Микитенко Д. О., Гулеюк Н. Л., Зукін В. Д., Лукаш Л. Л. (2015)
Лучко Е. Н. - Выраженность агрессивности и эмпатии не связана со степенью метисации жителей украинского города, Атраментова Л. А. (2015)
Пальчевська О. Л. - Сигнальна функція β-катеніну при адаптації дорослого міокарда ссавців до фізичних навантажень, Балацький В. В., Мацевич Л. Л., Півень О. О., Лукаш Л. Л. (2015)
Підпала О. В. - Мотиви регуляторних послідовностей у промоторних ділянках гена MGMT людини в межах мобільних генетичних елементів, Лукаш Л. Л. (2015)
Тимошина И. А. - Популяционный и генетический анализ пищевых предпочтений среди жителей Украины, Павиченко О. В., Филипцова О. В. (2015)
Тиркус М. Я. - Розповсюдження генетично детермінованої гіполактазії дорослого типу у хворих на муковісцидоз, гомозигот за мутацією p.Phe508del, Макух Г. В., Бобер Л. Й., Роговик Н. В., Гнатейко О. З. (2015)
Ткач І. Р. - Спектр та частота численних хромосомних аномалій в матеріалі ранніх репродуктивних втрат, Гулеюк Н. Л., Гельнер Н. В., Безкоровайна Г. М., Вайсе А., Косякова Н., Лір Т., Федишин Т. В. (2015)
Третяк Б. І. - Молекулярно-генетичний аналіз поширених мутацій гена АТМ у пацієнтів з підозрою на атаксію-телеангіектазію, Макух Г. В., Кіцера Н. І., Костюченко Л. В., Акопян Г. Р. (2015)
Утевская О. М. - Западноевропейские и западноазиатские варианты гаплогруппы R1b в украинских популяциях, Дибирова Х. Д., Чухряева М. И., Агджоян А. Т., Атраментова Л. А., Балановская Е. В., Балановский О. П. (2015)
Федота А. М. - Анализ полиморфных вариантов С677Т и А1298С гена MTHFR у больных псориазом, Рощенюк Л. В., Адмакина А. В., Солодянкин А. С. (2015)
Швачко Л. П. - Стан ДНК-метилювання гена глутатіон-S-трансферази P1 (GSTP1) у хворих на рак сечостатевої системи, Шумейко І. С., Телегєєв Г. Д. (2015)
Шубина-Олейник О. А. - Спектр мутаций ядерного локуса DFNB1 у пациентов с несиндромальной СНТ, жителей Беларуси, Синявская М. Г., Левая-Смоляк А.М., Меркулова Е. П., Даниленко Н. Г. (2015)
Lylo V. V. - Isolectins from Sambucus nigra flowers and their effect on MGMT and P53 proteins amount in human cells in vitro, Karpova I. S., Kotsarenko K. V., Macewicz L. L., Ruban T. A., Dziuba G. V., Lukash L. L. (2015)
Піскун Р. П. - Про наукову діяльність у галузі біології та медицини видатних вчених ХІХ–ХХ ст. — вихідців з України, Хлєстова С. С., Гринчак Н. М. (2015)
Чень І. Б. - І. І. Мечников: життя і наукова діяльність. До 170-річчя від дня народження, Гуменюк Г. Б. (2015)
Антонюк А. В. - О компактности и равномерной непрерывности разрешающего семейства для уравнения с дробными производными, Кочубей А. Н., Пискарев С. И. (2014)
Волчков В. В. - Переопределенные интерполяционные задачи для целых функций экспоненциального типа, Волчков Вит. В. (2014)
Дегтярев С. П. - Мультипликаторы Фурье в пространствах с частичным свойством Гельдера и их применение к оценкам Шаудера (2014)
Лось В. Н. - Параболические смешанные задачи в пространствах обобщенной гладкости, Мурач А. А. (2014)
Шаповал Н. М. - Група точкових симетрiй системи вiльних рiвнянь другого порядку (2014)
Бондаренко Є. В. - Рiст графiв дiї скiнченних автоматiв (2014)
Лебедева Т. Т. - Возмущенные упорядочивающие конусы для анализа задач векторной оптимизации в условиях неопределенности, Семенова Н. В., Сергиенко Т. И. (2014)
Редько В. Н. - Некоторые равенства в табличных алгебрах, Буй Д. Б., Сенченко А. С. (2014)
Стецюк П. И. - О глобальном минимуме целевой функции в задаче равновесной упаковки кругов, Романова Т. Е., Шайтхауэр Г. (2014)
Камiнський А. О. - Злиття двох колiнеарних трiщин рiзної довжини у в’язкопружнiй композитнiй пластинi, Селiванов М. Ф. (2014)
Хорошун Л. П. - Построение модели деформирования и кратковременной повреждаемости слоистого композита на основе деформационного критерия микропрочности (2014)
Слюсаренко Ю. В. - Бозе-ейнштейнiвський конденсат фотонiв i зупинка свiтла в ультрахолодних газах бозе-атомiв, Бойченко Н. П. (2014)
Панин В. В. - Стохастическая регуляризация некорректных задач теплопереноса, Кривошей Ф. А., Богдан Ю. А. (2014)
Звольський С. Т. - Визначення вологостi грунтiв рiзної щiльностi радiоiзотопними методами (2014)
Лукин А. Е. - О дисперсных самородно-металлических частицах в черносланцевых формациях эвксинского типа мегаловушках природного газа, Самойленко И. И. (2014)
Полонский А. Б. - Межгодовая изменчивость циркуляции атмосферы и аномалии температуры Восточной Европы в зимний период, Кибальчич И. А. (2014)
Присяжнюк В. А. - Новые данные об отложениях с "карпатской галькой” Верхнего Побужья (Летичевщина) (2014)
Калініченко К. В. - Поверхневi властивостi та стiйкiсть мулових колоїдних систем в процесах екстракцiї важких металiв, Ніковська Г. М., Ульберг З. Р. (2014)
Тітов Ю. О. - Cинтез та кристалiчна структура двошарових iндотитанатiв Sr2LnInTiO7, Білявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2014)
Штомпель В. І. - Про роль хiмiчної будови анiонного полiелектролiту в формуваннi структури полiелектролiтних комплексiв на основi гiдрохлориду полi-4-вiнiлпiридину, Рябов С. В., Полiщук Т. А., Керча Ю. Ю. (2014)
Берестяная А. Н. - Анализ методов оценки метилирования остатков цитозина на примере ДНК монокарпического растения Linum usitatissimum (2014)
Межжерин С. В. - Ситуация нарастающего пресса генетических аномалий в диплоидно-полиплоидной популяции щиповок (Cypriniformes, Cobitidae, Cobitis), Циба А. А., Межжерина Д. С., Пухтаевич П. П. (2014)
Прилуцька С. В. - Дiя комплексу C60 фулерену i доксорубiцину на пухлиннi клiтини in vitro та in vivo (2014)
Семенiхiн А. В. - Iдентифiкацiя карбоангiдразної активностi, асоцiйованої з бiлковими комплексами фотосинтетичних мембран хлоропластiв шпинату, Золотарьова О. К. (2014)
Микуляк В. В. - Структура i динамiка тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis у комплексi з iнгiбiтором SB-219383, Корнелюк О. І. (2014)
Григоренко Я. М. - Методика лечения гнатической формы мезиального прикуса, Григоренко А. Я., Тормахов Н. Н., Шпак Д. Ю., Флис П. С. (2014)
Федорчук О. Г. - Чутливiсть клiтин карциноми легенi Льюїса LLC та LLC/R9 до цитотоксичної дiї природних кiлерних клiтин та макрофагiв мишей С57BL/6 in vitro, Льон Г. Д., Якшибаєва Ю. Р., Горбик Г. В., Пясковська О. М. (2014)
Гузенко Т. - Проблемні питання комунікативної взаємодії державної влади та суспільства: філософські аспекти (2014)
Кваша А. - Правова держава і громадянське суспільство: онтологічний аспект у державно-управлінському вимірі (2014)
Ковінчук О. - Кластеризація як вища форма сучасної кооперації (2014)
Нехайчук Д. - Дослідження теоретичних моделей формування фінансових взаємовідносин регіонів та центру (2014)
Романенко Є. - Рекламна комунікалогія та її роль у реалізації політики транспарентності (2014)
Щербак Н. - Науково-теоретичні підходи до вивчення корпоративної культури в публічному управлінні (2014)
Авраменко Т. - Державне управління змінами у сфері охорони здоров’я України: нормативно-правовий аспект (2014)
Алєксєєва Я. - Міжнародно-правовий досвід забезпечення продовольчої безпеки (2014)
Безверхнюк Т. - Управлінська модель формування та посилення конкурентних переваг регіонального туристичного продукту (на прикладі Одеської області), Сенча І., Сивак Т., Стефанович А. (2014)
Бурмістрова В. - Світська та духовна освіта: шляхи гармонізації відносин держави і церкви (2014)
Буряченко О. - Сучасний стан пенсійного забезпечення населення України (2014)
Бухтатий О. - Державна інформаційна політика: свобода слова vs суспільна мораль (2014)
Глущенко Ю. - Бюджетно-податковий потенціал у забезпеченні територіального розвитку в Україні (2014)
Гуненкова О. - Правові аспекти формування системи надання адміністративних послуг в Україні (2014)
Джига Т. - Реформування сфери надання адміністративних послуг в контексті розбудови "сервісної" держави в Україні (2014)
Дутчак Г. - Особиста реалізованість глави держави Шарля де Голля у творенні величі Франції (2014)
Духаніна Т. - Демократизація як головна передумова модернізації та інноваційного розвитку державної влади (2014)
Коваль З. - Проблематика організації ефективного державного управління з урахуванням психологічних особливостей української нації (2014)
Корнієвський С. - Системний підхід до формування політики комплексного розвитку регіонів (2014)
Кравченко М. - Шляхи вдосконалення механізмів модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України (2014)
Лукіна Т. - Реалізація державної освітньої політики щодо дітей з особливими освітніми потребами: зарубіжні підходи, Шошова А. (2014)
Мазур Т. - Програмно-цільовий метод у місцевому бюджетному процесі (2014)
Михайлов А. - Проблемні питання взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління (2014)
Овчаренко Ю. - Особливості розвитку незалежної України в умовах глобалізації та їх вплив на суспільно-політичне життя та сектор національної безпеки держави, Арабаджи Г. (2014)
Рачинська М. - Концептуальні шляхи побудови оптимальної моделі територіальної організації влади (2014)
Ротар В. - Аналіз вітчизняного і світового досвіду надання соціальних послуг населенню (2014)
Тараненко О. - Особливості антикорупційної політики в сфері державних закупівель (2014)
Тітаренко Г. - Біометричні паспорти як засіб регулювання міграційних процесів: зарубіжний досвід та українські реалії, Усатюк І. (2014)
Тодорова М. - Вивчення міжнародного і вітчизняного досвіду розробки й управління соціально-педагогічними проектами (2014)
Толкованов В. - Роль єврорегіонів у розвитку транскордонного співробітництва (2014)
Трещов М. - Основи оптимізації локального ресурсного забезпечення в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні (2014)
Юрченко О. - Проблеми вдосконалення державного механізму регулювання цін (2014)
Яремчук О. - Експортно-орієнтована економіка Росії під впливом світових економічних санкцій (2014)
Свірін М. - Принципи обмеження політичної активності державних службовців у офіційному політичному дискурсі сучасної Української держави (2014)
Возний С. - Основні чинники та механізми підвищення дієздатності місцевих громад (2014)
Яроміч С. - Концептуальна модель організації маркетингової діяльності органів місцевого самоврядування, Савенкова С. (2014)
Давтян С. - Про впровадження дистанційної форми підвищення кваліфікації посадовців органів публічної влади (2014)
Драган І. - Рецензія на монографію "Механізм регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення" М. М. Медвідя, к. е. н., с. н. с. (2014)
Волков Р. А. - Предтеча молекулярної ери у біології. До 110 річниці із дня народження Ервіна Чаргаффа (2015)
Волкова Н. Е. - Юрій Михайлович Сиволап (1939–2014) (2015)
Аксентьева О. А. - Аллельные варианты генов Vrn и темпы развития изогенных линий мягкой пшеницы, Шулик В. В., Жмурко В. В. (2015)
Багдасарова А. Р. - Генетический полиморфизм малатдегидрогеназы и глутаматоксалоацетаттрансаминазы у одновозрастных деревьев Pinus pallasiana D.Don, различающихся по диаметру ствола, Коршиков И. И., Калафат Л. А., Привалихин С. Н., Пирко Н. Н., Постовойтова А. С., Пирко Я. В. (2015)
Буй Д. Д. - Аналіз рівнів експресії генів альфа-тубуліну під час холодової аклімації у ярої та озимої пшениці, Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2015)
Галиновский Д. В. - Анализ экспрессии генов целлюлозосинтезирующего комплекса и цитоскелетных белков в проростках льна (Linum usitatissimum L.), Подвицкий Т. А., Баер Г. Я., Пирко Я. В., Анисимова Н. В., Хотылева Л. В., Емец А. И., Кильчевский А. В., Блюм Я. Б. (2015)
Городна О. В. - Вплив шунгіту на стабільність хромосом Allium fistulosum L., Олефіренко В. В. (2015)
Горюнова И. И. - Влияние меди на цитоскелет разных типов клеток корней Arabidopsis thaliana, Емец А. И. (2015)
Дромашко С. Е. - Система биобезопасности Республики Беларусь (2015)
Дуплий В. П. - Triander – новая программа для визуального анализа нуклеотидных последовательностей, Дуплий С. А. (2015)
Краснопьорова О. Є. - Вивчення клітинної локалізації протеїнкінази KIN10 з Arabidopsis thaliana, Ісаенков С. В., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Лемеш В. А. - Создание CAPS-маркера к гену FAD3B, контролирующему синтез α-линоленовой кислоты у льна (Linum usitatissimum L.), Богданова М. В. (2015)
Литвин Д. І. - Ацетилювання α-тубуліну впливає на зміни білкового мікрооточення мікротрубочок при розвитку аутофагії в клітинах тютюну, Федина В. Д., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Мамедова А. Д. - Эффект действия засухи на синтез нуклеиновых кислот и фракционный состав ДНК у сортов хлопчатника, характеризующихся различной степенью стресс устойчивости, Алиев Р. Т. (2015)
Нідоєва З. М. - Біоінформатичний пошук елементів відгуку на гормони у промоторі гена О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази (MGMT), Самойленко І. О., Підпала О. В., Лукаш Л. Л., Яцишина А. П. (2015)
Орешкова Н. В. - Поиск новых митохондриальных и хлоропластных микросателлитных маркеров для генетических исследований популяций сосны сибирской кедровой в Западной Сибири, Седельникова Т. С., Пименов А. В. (2015)
Рабоконь А. М. - Дослідження поліморфізму довжини інтронів генів ß-тубуліну у сортів Triticum aestivum L. та Hordeum vulgare L., Демкович А. Є., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2015)
Самофалова Д. А. - Поиск производных ингибиторов протеинфосфатаз, потенциально связанных с регуляцией цитоскелета растений, Карпов П. А., Блюм Я. Б. (2015)
Співак С. І. - Реконструкція та верифікація просторової структури молекул тубулінів представників Diplomonadida, Kinetoplastida, Amoebida, Saccharomycetes та Microsporea, Ожерєдов С. П., Самофалова Д. О., Раєвський О. В., Карпов П. А. (2015)
Чеботар С. В. - Впровадження молекулярних маркерів у дослідження генетичного поліморфізму м’якої пшениці в південному біотехнологічному центрі в рослинництві (2015)
Абраімова О. Є. - Вплив манітолу на індукцію та регенерацію морфогенної калусної тканини у кукурудзи, Деркач К. В., Сатарова Т. М., Шевченко Н. В., Черноусова Н. М. (2015)
Білинська О. В. - Морфогенетичний ефект і трофічні властивості хімічно модифікованого крохмалю Д-5аМ у культурі in vitro пиляків та ізольованих зародків ячменю ярого (Hordeum vulgare L.), Дульнєв П. Г. (2015)
Бойчук Ю. М. - Трансформація Camelina sativa методом in planta, Баєр О. О., Баєр Г. Я., Рахметов Д. Б., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2015)
Бузіашвілі А. Ю. - Нанополімери на основі полі-ДМАЕМ – перспективні вектори для доставки генетичного матеріалу у рослинні клітини, Фінюк Н. С., Стойка Р. С., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2015)
Бурлака О. М. - Дослідження впливу вуглецевих нанотрубок на протопласти тютюну для створення нових підходів у біотехнології рослин, Пірко Я. В., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Воронова С. С. - Генетична трансформація in planta м’якої пшениці з використанням штаму AGLO, який містить pBi2E з дволанцюговим РНК-супресором гена проліндегідрогенази, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2015)
Гончарук О. М. - Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці in planta з використанням гена орнітинамінотрансферази, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2015)
Горбатюк І. Р. - Позитивний вплив антибіотика тиментину на елімінацію Agrobacterium tumefaciens та регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum, Гнатюк І. С., Банникова М. О., Моргун Б. В. (2015)
Доброва Г. О. - Вплив складу регенераційних поживних середовищ на регенерацію пшениці твердої в культурі пиляків in vitro, Замбріборщ І. С., Шестовал О. Л. (2015)
Дробот К. О. - Отримання культури "бородатих" коренів полину звичайного з геном ifn-α2b людини, Шаховський А. М., Матвєєва Н. А. (2015)
Жук І. В. - Біотехнологія індукування стійкості рослин пшениці (Triticum aestivum L.) проти біотичного стресу, Дмитрієв О. П. (2015)
Жук В. П. - Підбір умов для введення в культуру in vitro рослин Lycium barbarum (L.), Забейда О. Ф., Науменко В. Д. (2015)
Забейда О. Ф. - Введення в культуру in vitro різних сортів сої (Glycine max (L.) Merr.), стерилізація та динаміка калюсоутворення, Жук В. П., Науменко В. Д. (2015)
Замбріборщ І. С. - Вплив вуглецевого компонента живильного середовища на ефективність андрогенезу in vitro Oryza sativa L., Шестопал О. Л., Шпак Д. В. (2015)
Зюзюн А. Б. - Застосування наноматеріалу в ембріогенетичній системі in vitro отримання ембріонів свиней, Щербак О. В., Осипчук О. С., Ковтун С. І., Дзіцюк В. В. (2015)
Івченко Т. В. - Використання біотехнологічних методів у створенні вихідного матеріалу для селекції органічних сортів томата, Корнієнко С. І., Горова Т. К., Мірошніченко Т. М., Гурін М. В. (2015)
Ісаєнков С. В. - Експресія гена протонно-натрієвого обміннику HvNHX2 ячменю в рослинах тютюну покращує показники солестійкості, Краснопьорова О. Є., Блюм Я. Б. (2015)
Карагезов Т. Г. - Некоторые проблемы и перспективы биотехнологического размножения шафрана (Сrocus S.L.), Мамедова М. Г., Асадова С. Ш., Азизов И. В. (2015)
Кондрацкая И. П. - Биотехнологические и молекулярно-генетические исследования при создании межвидовых гибридов многолетних злаковых трав, Ахмедов Р. Б., Васько П. П., Столепченко В. А., Нам И. Я., Заякин В. В., Козловская З. Г. (2015)
Комісаренко А. Г. - Аналіз трансгенних рослин кукурудзи та соняшнику з підвищеним рівнем стійкості до водного стресу, Михальська С. І., Курчій В. М., Сергєєва Л. Є. (2015)
Курило В. В. - Генетична трансформація цукрового буряку синтетичним геном cry1C, Ємець А. І. (2015)
Кирпа-Несміян Т. М. - Вплив гіпертермічного стресу на рослини, що експресують гібридні гени Δ-9- і Δ-12-ацил-ліпідних десатураз ціанобактерій, Герасименко І. М., Сахно Л. О., Голденкова-Павлова І. В., Шелудько Ю. В. (2015)
Кучма М. Д. - Схожість та відмінність популяції гемопоетичних стовбурових/прогеніторних клітин із різних тканин людини, Кирик В. М., Світіна Г. М., Шаблій Ю. М., Лукаш Л. Л., Лобинцева Г. С., Шаблій В. А. (2015)
Матвєєва Н. А. - Вплив трансформації на накопичення біологічно активних сполук у "бородатих" коренях Bidens pilosa та Artemisia tilesii, Дробот К. О. (2015)
Мельничук О. В. - Розробка та відпрацювання методики введення в культуру in vitro рослин міскантусу, Ожерєдов С. П., Секан А. С., Баєр Г. Я., Шиша О. М., Емець А. І. (2015)
Михальська С. І. - Розробка методів Agrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці, Комісаренко А. Г., Тищенко О. М. (2015)
Ніфантова С. М. - Отримання трансгенних рослин арахісу (Arachis hypogaea L.) з генами білків-стимуляторів імунної відповіді проти туберкульозу AG85, ESAT6, Комарницький І. К., Симоненко Ю. В., Кучук М. В. (2015)
Осташ Б. О. - Нові гени, що контролюють продукцію антибіотиків фосфогліколіпідного ряду, Горбаль Л. О., Забуранний Н. В., Лопатнюк М. М., Мутенко Г. В., Рабик М. В., Громико О. М., Осташ І. С., Уокер С., Федоренко В. О. (2015)
Папуга А. Е. - Влияние наночастиц и ионов металлов на выживаемость и пролиферацию стволовых клеток человека in vitro, Самченко Ю. М., Сухорада Е. М., Рубан Т. А., Коломиец Ю. Н., Зенич А. В., Уварова И. В., Ульберг З. Р., Лукаш Л. Л. (2015)
Пикало С. В. - Цитогенетичні особливості калюсних культур тритикале озимого за дії осмотичного стресу, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2015)
Плоховська С. Г. - Вивчення ролі NO та актинових філаментів у відповіді рослин на дію холоду, Красиленко Ю. А., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Пушкарьова Н. О. - Ефективність поверхневої стерилізації насіння як важливa умова створення in vitro колекцій рослин, що охороняються, Белокурова В. Б., Кучук М. В. (2015)
Сидорук О. С. - Вплив регуляторів росту на регенерацію пагонів рослин Hypericum perforatum L. та Taraxacum officinalis L., Сідляк Г. В., Матвєєва Н. А. (2015)
Супрун С. М. - Влияние цинка на биологическую ценность грибного препарата, Донченко Г. В., Пархоменко Ю. М., Харкевич Е. С., Аретинская Т. Б., Курченко И. Н., Степаненко С. П., Кучмеровская Т. М. (2015)
Тітова Л. О. - Імуномодулювальні i противірусні властивості базидіального гриба Trametes versicolor, Клечак І. Р., Трохименко О. П., Лазаренко Л. М., Дуган О. М. (2015)
Тугай Т. І. - Вплив біологічнофункціональних речовин на ріст пшениці та склад мікрофлори її різосфери, Трач В. В., Лопатько К. Г., Тугай А. В., Наконечна Л. Т. (2015)
Федорчук В. - Вплив інгібітору тирозинових протеїнкіназ геністеїну на агробактеріальну трасформацію рослин, Ємець А. І. (2015)
Щербак Н. Л. - Отримання трансгенних рослин Nicotiana benthamiana, в яких проходить експресія генів проліл-4-гідроксилази людини, Василенко М. Ю., Кучук М. В. (2015)
Nitovska I. O. - The positive effect of antibiotic paromomycin compared with kanamycin for selection of transgenic plants with NPTII gene on the example of Nicotiana tabacum, Avilov I. D., Morgun B. V. (2015)
Sakhno L. O. - Alterations in superoxide dismutase activity due to heterologous gene expression: plant peculiarities (2015)
Адамовская В. Г. - Компонентный состав 7S и 11S глобулинов сои у гибридных линий F6 и их родительских форм, Молодченкова О. О., Сичкарь В. И., Картузова Т. В., Безкровная Л. Я., Лаврова Г. Д. (2015)
Андреев И. О. - Влияние фрагментации ареала на генетическое разнообразие растений на примере двух редких видов флоры Украины Gentiana lutea L. и Iris pumila L., Бублик Е. Н., Мосула М. З., Спиридонова Е. В., Дробык Н. М., Кунах В. А. (2015)
Андрієнко О. Д. - Морфологічні та функціональні особливості пилку представників Amelanchier Medik. в НДП "Софіївка" НАН України, Опалко А. І., Опалко О. А., Сорокіна С. І. (2015)
Бодряшова К. В. - Оцінка специфіки алелофонду деяких порід свиней, Парасочка І. Ф. (2015)
Верголяс М. Р. - Визначення токсичності водних зразків з використанням гематологічних параметрів риб (2015)
Зайцева Г. П. - Поширення пшенично-житньої транслокації в зразках пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) української селекції, Акініна Г. Є., Твердохліб О. В., Попов В. М. (2015)
Козуб Н. О. - Поліморфізм високомолекулярних субодиниць глютенінів Aegilops biuncialis Vis., Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Ксиніас І., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2015)
Маслюківська О. В. - Характеристика пігментного апарату інтенсивних сортів озимої пшениці української селекції, Прядкіна Г. О., Соколовська-Сергієнко О. Г., Стасик О. О. (2015)
Мосула М. З. - Використання молекулярних маркерів на основі генів відповіді на стрес для аналізу генетичного різноманіття Gentiana lutea L., Мельник В. М., Конвалюк І. І., Каспрук Н. Г., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2015)
Мустафаева З. П. - Оценка местных сортообразцов граната в условиях Апшеронского полуострова (2015)
Поліщук Л. В. - In silico пошук gvp-кластерів Streptomyces globisporus 1912-2 (2015)
Попов В. М. - Детекція гена Or5 стійкості до вовчка соняшнику за допомогою SCAR-маркеру RTS05, Тереняк Ю. М., Акініна Г. Є., Шарипіна Я. Ю., Долгова Т. А., Кириченко В. В. (2015)
Сірант Л. В. - Запасні білки як універсальний маркер ідентифікації генотипів сільськогосподарських рослин, Дикун М. О., Завальна Г. В. (2015)
Чередник Ю. О. - Виявлення сучасних та предкових субліній штамів родини Beijing у київській популяції Mycobacterium tuberculosis, Анопрієнко О. В., Барбова А. І., Журило О. А. (2015)
Баранов М. И. - Радиоэлектроника: краткая история ее становления в качестве основообразующей физико-технической области электричества и научно-технического прогресса человечества (2008)
Безотосный В. Ф. - Деякі актуальні напрямки неруйнуючого контролю властивостей матеріалів електромагнітними методами, Власенко Э. В., Козлов В. В., Афанасьєва И. О., Набокова О. В., Емельянов В. Л. (2008)
Гречко А. М. - Динамические характеристики электромагнита с однопозиционной магнитной защелкой (2008)
Жемеров Г. Г. - Анализ процессов в активном управляемом выпрямителе – источнике тока в системе пуска асинхронных машин, Колесник В. Ю. (2008)
Клименко Б. В. - Електричні та магнітні пристрої: термінологія міжнародного електротехнічного словника (2008)
Макогон С. А. - Моделювання сил одностороннього магнітного тяжіння в коаксіально-лінійному синхронному вібраторі при несиметричному розташуванні якоря (2008)
Милых В. И. - Силовые взаимодействия в линейном электродвигателе для источников сейсмических колебаний, Ткаченко С. В. (2008)
Радимов И. Н. - Параметры вентильного двигателя с постоянными магнитами, Гулый М. В., Рымша В. В., Чан Т. Т. Х. (2008)
Гетьман А. В. - Универсальные селектирующие контуры измерительной системы разнотипных пространственных гармоник магнитного поля (2008)
Канов Л. Н. - Построение и исследование характеристик феррорезонансной цепи на основе метода схемного моделирования (2008)
Баранов М. И. - Шаровая молния – мощный природный молекулярный накопитель атмосферного электричества. Новая гипотеза происхождения и теория электрофизического феномена (2008)
Батыгин Ю. В. - Исследования индукторной системы для формирования угловых изгибов в листовых заготовках, Маджид Бижар, Сериков Г. С. (2008)
Батыгин Ю. В. - Эксперименты с индукционными индукторными системами для магнитно-импульсного притяжения листовых металлов, Чаплыгин Е. А., Черногор Т. Т. (2008)
Петков А. А. - Расчет допусков разрядных цепей высоковольтных импульсных испытательных устройств (2008)
Намитоков К. К. К 85-летию со дня рождения (2008)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - Бюджет націлився на розвиток (2011)
Цирфа Ю. - На порядку денному – зміни зовнішньополітичної стратегії і тактики (2011)
Слава тобі, рік першокниги! (2011)
"Записки українського самашедшего" від Ліни Костенко (2011)
Топ-10 найвідоміших книг (2011)
Писаренко С. - А долоню над Пересопницьким Євангелієм пронизує тепло! (2011)
Марчук Л. - "Західна брама" - перехрестя можливостей (2011)
Марчук Л. - Нове життя старої Пересопниці (2011)
Цирфа Ю. - Видання Пересопницького Євангелія – крок до об’єднання слов’янських народів, Прокопчук О. (2011)
Кухарук М. - "...Завдяки людинолюбному промислу Божому прийшов я до богоспасенного міста, що називається Львів", - написав Іван Федоров, залишивши нам докладну розповідь про те, як створював тут друкарню (2011)
Дурняк Б. - 80-річчя Академії друкарства: стратегія навчання в умовах інформаційного суспільства (2011)
Олександрова Г. - Володимир Шаповал: "Юридичними засобами "рафінованим" способом ситуацію вирішити неможливо" (2011)
Філоненко С. - Регламент зазнавав змін (2011)
Геєць В. - Розвиток соціального капіталу – найбільше багатство у світі (2011)
Михальченко М. - Політична система в Україні: що ми модернізуємо? (2011)
Павко А. - Соціал-демократичний реформізм Е. Бернштейна: історичний досвід і сучасність (2011)
Філоненко С. - Леонід Каденюк: "На тлі надзвичайно жорстких умов космосу життєздатність планети Земля видається нечуваним дивом" (2011)
Цирфа Ю. - "Кролики – це не тільки цінне хутро,а й прогресивні політичні ідеї"…, Білокопитов М. (2011)
Ткаченко В. - Анатолій Присяжнюк: "Криза катастрофічна для слабких. Насправді ж вона примушує значно енергійніше працювати" (2011)
Тихонов М. - Коли допомога шефів стає державною політикою (2011)
Тищук Є. - Автомобілі – радам! (2011)
Тищук Є. - Квітнутиме Південна Пальміра (2011)
Карпеєв М. - Закон всесвітнього тяжіння до землі (2011)
Пузикова Л. - Перспектива, помножена на досвід (2011)
Пузикова Л. - Вітаємо партнерів! (2011)
Ткаченко В. - Він власним прикладом відроджує село (2011)
Шот М. - Різдво в Різдзвянах (2011)
Миколаїв Ю. - Україна – земля пірамід (2011)
Пузикова Л. - Піраміди теж умиваються (2011)
Клейменова О. - Справа музеїв-вигнанців (2011)
Іваненко Н. - Танець - це диво, пристрасть, любов! (2011)
Пузикова Л. - Обмін дозвіллям по-європейському (2011)
Марчук Л. - Як українці в хокей грали (2011)
Цирфа Ю. - Буенос-Айрес – Всесвітня столиця книги-2011 (2011)
Клейменова О. - Іван ДРАЧ: "Коли маєш книжку, можеш її помацати, сто разів перегорнути… У тому є якийсь своєрідний інтим" (2011)
Махінчук М. - Прислухайтесь: це "Соняшні кларнети" (2011)
Красовська О. - Анжеліка – маркіза радощів (2011)
Красовська О. - Тіні забутих предків гуляли Арсеналом (2011)
Петрова Л. - Лялька-магодза (2011)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 28: Портреты легендарных физиков "высоковольтной бригады" УФТИ (2015)
Байда Е. И. - Особенности расчета магнитных систем с короткозамкнутыми вторичными обмотками в плоскопараллельной постановке (2015)
Галиновский А. М. - Непосредственные преобразователи частоты с искусственной и естественной коммутацией в бесконтактных асинхронизированных машинах, Ленская Е. А., Мельник Н. П. (2015)
Ставинский А. А. - Сравнительный анализ потерь активной мощности асинхронных двигателей с цилиндрическим и аксиальным рабочим зазором, Пальчиков О. О. (2015)
Болюх В. Ф. - Высокоэффективные импульсные электромеханические и электромагнитные устройства уничтожения информации на цифровых накопителях, Щукин И. С. (2015)
Кузнецов Б. І. - Синтез нейрорегулятора Model Reference Controller для системи наведення і стабілізації, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2015)
Левицький С. М. - Система керування багаторівневим інвертором сонячної електричної станції (2015)
Поднебенна C. К. - Удосконалення системи управління "динамічних конденсаторів" для компенсації реактивної потужності (2015)
Беспрозванных А. В. - Абсорбционные характеристики фазной и поясной бумажно-пропитанной изоляции силовых кабелей на постоянном напряжении, Москвитин Е. С., Кессаев А. Г. (2015)
Gurevich V. - Military and political aspects of one of the problems of the modern power industry (2015)
Болюх В. Ф. До 60-річчя з дня народження (2015)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - Визначальна сесія (2011)
Нам треба навчитися слухати й чути одне одного (2011)
Карпачова Н. - "За критеріями ООН бідними є майже 81 відсоток населення України" (2011)
Гай В. - Добровільне рабство за кордоном? (2011)
Кульчинський М. - "Хоча я в опозиції, але пенсійну реформу ганити не буду" (2011)
Цирфа Ю. - Український PR для "нової реальності" (2011)
Кедровська Ю. - Удосконалюємо виборче законодавство (2011)
Іваненко Н. - Ода єдності народу (2011)
Мигович І. - Русини і мова (2011)
Рябошапко Л. - Конституціоналізм – дороговказ у школу демократії (2011)
Філоненко С. - Теоретичні засади конституційного правосуддя на сторінках нової книги відомих науковців (2011)
Пряхина Т. - Конституционное правосудие в Украине: становление полноправного независимого института государственной власти* (2011)
Кух Л. - Волинь багатіє знаннями (2011)
Віталій Курило: "І знамениту пісню "Подмосковные вечера" написав наш студент" (2011)
Гірний Ю. - Без секретаріату як без рук (2011)
Бєлогубова О. - Узагальнення ефективності застосування законодавства про оренду державного та комунального майна (2011)
Філатов О. - Державний акт на землю – через "єдине вікно" (2011)
Поташний Ю. - Земле, ти чия? (2011)
Поташній Ю. - Ну що, здавалося б, вода? (2011)
Тищук Є. - "Ми крок за кроком змінимо ситуацію в країні на краще. Іншого шляху в нас просто немає!" – переконаний голова Одеської обласної ради Микола ПУНДИК (2011)
Омелянчук І. - "Бурштиновий шлях" (2011)
Кирей В. - "Нам ділити нічого, окрім відповідальності…" (2011)
Кирей В. - Cільська рада таки має владу (2011)
Поташній Ю. - Як у Жашкові на базарі... (2011)
Колесніков М. - Доступне житло – міф чи реальність? (2011)
Ткаченко В. - Водними ресурсами треба дорожити (2011)
Горюшина О. - Нова Мекка на мапі світу (2011)
Тищук Є. - Підкорені висоти полковника Бондаря, або "Лучше гор могут быть только горы!" (2011)
Тищук Є. - "Ми захищаємо честь і права ветеранів" (2011)
Коньков В. - І тих днів не змовкне слава... (2011)
Марчук Л. - Чому зникають самобутні архітектурні оази – ЛЬВІВські дворики? (2011)
Клейменова О. - Кохання до ренесансного рукотворення (2011)
Марчук Л. - Як у Львові досягли "Гармонії сфер" одним проектом (2011)
Клейменова О. - "Як вільно, як радісно, так се Єгипет..." (2011)
Дубровін С. - Стів Кріплані: Невичерпний класичний стиль (2011)
Марчук Л. - Iнтригуюча i притягальна сила аркушiв Дмитра Горіна (2011)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - Президент України Віктор Янукович: "Я робитиму все, щоб не допустити розбрату" (2011)
Красовська О. - ...Бо пекло пережили на землі (2011)
Сищук О. - Директор Світового банку в Україні: "Ваша пенсійна реформа є однією з найбільш збалансованих" (2011)
Сищук О. - Чи приживуться британські пріоритети на українському ґрунті? (2011)
Миколаїв Ю. - Від віча - до Верховної Ради України (2011)
Мацієвський М. - Сім томів про досвід управлінців (2011)
Погорєлова А. - Становлення демократії як проблема розвитку культури парламентаризму (2011)
Біляцький С. - Нас чекає епоха Великої відмови, Добровольська А. (2011)
Павко А. - Основні принципи сучасного виборчого маркетингу (2011)
Кедровська Ю. - Арабське "доміно": теорія і практика ХХІ століття (2011)
Цирфа Ю. - Вибір позаблоковості, який зробила Україна, поважають (2011)
Цирфа Ю. - Науковий тиждень "прагматичного партнерства": окреслено теоретичний базис співпраці (2011)
Марчук Л. - "Patriae decori civibus educandis" – освічені громадяни є окрасою батьківщини (2011)
Філоненко С. - Не числом, а якістю (2011)
Дубровін С. - Духовність, культура, освіта (2011)
Марчук Л. - Він із честю вийшов на Свою Вершину... (2011)
Козак І. - Микола Дерикот, голова Хмельницької обласної ради: "Будь-яку справу належить робити разом" (2011)
Скрипник В. - Сергій Татусяк, голова Вінницької облради: "Регіональним реформам бути. Нині для цього є головне – політична воля" (2011)
Ткаченко В. - Не відступати перед труднощами (2011)
Миколаїв Ю. - Партнери зустрілися в Українському домі (2011)
Гірний Ю. - Батраки на власній землі (2011)
Кирей В. - Гроші - за водою, а спраглі - по воду? (2011)
Моторний Ю. - Чи поліпшили захист прав і інтересів громадян у судах? (2011)
Бєлогубова О. - Узагальнення ефективності застосування законодавства про оренду державного та комунального майна* (2011)
Лєлі І. - Рецепти морального відродження (2011)
Філоненко С. - Пільги за картками (2011)
Марчук Л. - Як "Під золотою зіркою" народилася перша гасова лампа (2011)
Дубровін С. - Феномен Болотова (2011)
Сергієнко С. - Людмила Таршинова: "Держзамовлення потрібне нам як повітря" (2011)
Дубровін С. - "Вірилось, бажалось, не забулось..." (2011)
Красовська О. - Кроки до Іванового червня (2011)
Дубровін С. - Лохотрон по-українськи, або 100 000$ (2011)
Дубровін С. - "Кияночка": балет, балет, балет... (2011)
Клейменова О. - Особливо пластичне ПАРКування дозволено! (2011)
Клейменова О. - "Друга половина душі, сповнена життя і радощів" (2011)
Баранечив Л. - Картини-послання (2011)
Title (2014)
Contents (2014)
Игропуло И. Ф. - Формирование научного стиля мышления школьников в условиях информатизации общества, Игропуло В. С. (2014)
Кормилец С. В. - Организационно-педагогические основы развития кадетских корпусов как заведений общего образования (2014)
Фрейман В. И. - Организация сетевых образовательных программ для реализации современных тенденций развития информационного общества, Кон Е. Л., Южаков А. А. (2014)
Фрейман В. И. - К вопросу о разработке и внедрении университетами самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов, Кон Е. Л., Южаков А. А. (2014)
Анненкова И. П. - Теоретические основы мониторинга качества профессиональной деятельности преподавателей ВУЗов (2014)
Атаманчук П. С. - Инновационные технологии управления качеством компетентностного становления будущего учителя, Атаманчук В. П., Кух А. Н., Николаев А. М., Диндилевич Е. М., Роздобудько М. О. (2014)
Атаманчук П. С. - Действенный механизм управления процессом обучения, Атаманчук В. П., Кух А. Н., Николаев А. М., Диндилевич Е. М., Роздобудько М. О. (2014)
Рудень В. В. - О сущности методического обеспечения самостоятельной внеаудиторной работы студентов как главенствующей основы в обучении будущих врачей в условиях доминирования информационной среды общества, Ковальская И., Козий-Бределева С. (2014)
Саносян Х. А. - Управление скоростью передвижения в гребных видах спорта (на примере академической гребли) (2014)
Саносян Х. А. - К вопросу составления научно обоснованных программ физического воспитания в ВУЗе, Меграбян С. Р., Мартиросян Р. С., Аветисян М. С., Агамян М. Г., Аристакесян У. Б., Ясакова Л. П. (2014)
Сербин В. В. - , Смирнова Ю. Г. (2014)
Pokorna L. - The pedagogical approach to communicative language teaching in primary school, Vasylieva O. (2014)
Пустовит Н. А. - Учебно-методический комплекс как средство формирования экологической компетентности школьников (2014)
Zaglaris J.G. - Nikos Kazantzakis – end of time due to copyright (2014)
Титул, зміст (2011)
Віктор Янукович: "Настав час проявити український характер, довести і собі, і світові, що Україна – це країна-лідер" (2011)
Марчук Л. - Суспільство має розуміти і знати, як ми досягнемо загального щастя (2011)
Марчук Л. - "Кризі має передувати розквіт..." (2011)
Миколаїв Ю. - Стомлені очікуванням (2011)
Гірний Ю. - За новаціями - до професури (2011)
Рублюк О. - Словник-довідник з парламентаризму / За заг. ред. Гошовської В. А. (2011)
Сищук О. - Вертикаль влади стрункішає. Дуалізму уникаємо (2011)
Кавун О. - Володимир Литвин: "У рідне село лечу, як на крилах" (2011)
Філоненко С. - Олександр Бандурка: "20 років ми творили власну державу з усіма її необхідними атрибутами. Завдання на майбутнє – виростити українця-патріота цієї держави" (2011)
Лузан А. - Олігархія та корупція (2011)
Цирфа Ю. - Лівія і крилата демократія (2011)
Дубровін С. - Майбутнє і глобалізація (2011)
Філоненко С. - Голова Державного космічного агентства України, Герой України Юрій Алексєєв: "У цю галузь потрібно спочатку вкласти, щоб потім отримати прибуток" (2011)
Станіслав Миколайович Конюхов (2011)
Писаренко С. - Юрій Шемшученко: "До космічних воєн справа не дійшла" (2011)
Солошенко Н. - Чорнобильська проблема в міжнародному вимірі (2011)
Сищук О. - Встигнути за рік (2011)
Чорнобиль 25 років по тому (2011)
Клейменова О. - Дві війни непохитного Хема (2011)
Цирфа Ю. - Fukushima - 1. Мирний атом дав збій… Через чверть століття (2011)
Клейменова О. - Бажання зберегти землю для нащадків - це і є патріотизм (2011)
Омелянчук І. - І крізь Чорнобиль проростає сад… (2011)
Кущ Л. - Андрій Шишацький, голова Донецької обласної ради: "Від професіоналізму еліти залежать шлях розвитку та якість життя" (2011)
Тищук Є. - Турбота про людей – пріоритетний напрям роботи місцевої влади (2011)
Тищук Є. - "Людина року-2010" у номінації "Міський голова року" Володимир Новацький: "Южне буде першим українським містом на зразок європейських, і для цього ми не просимо у держави зайвих коштів. Потрібно лише зменшити вилучення до державного бюджету"! (2011)
Тетеряник Г. - Донецький юридичний інститут - 50 років на освітній карті України (2011)
Дубровін С. - Куди піти вчитися? (2011)
Філоненко С. - Захист прав та інтересів підприємців і споживачів – серед пріоритетних напрямів діяльності антимонопольного відомства (2011)
Семиволос Н. - Конопківський центр здоров'я (2011)
Пузикова Л. - Екологія дущі по-індійські (2011)
Марчук Л. - Лицар забутих замків (2011)
Красовська О. - Центр підготовки польоту на планету трієнале (2011)
Іваненко Н. - Зоряне сяйво тимчасового повернення (2011)
Василь Гурін: "Я вірю в силу життя. У прекрасне. Про це пишу у своїх картинах…" (2011)
Бараневич Л. - Свято, що завжди з тобою (2011)
Анатолій Михайлович Самойленко (до 70-річчя від дня народження) (2008)
Бедратюк Л. - Повна система коваріантів бінарної форми восьмого порядку, Бедратюк С. (2008)
Бігун Я. - Про усереднення початкової і крайової задач із лінійно перетвореним аргументом (2008)
Дороговцев А. - Про вузькість операторів умовного математичного сподівання в просторах вимірних функцій, Попов М. (2008)
Ізюмцева О. - Про локальний час самоперетину вінерівського процесу, побудованого за сингулярною мірою (2008)
Карлова О. - Продовження відображень зі значеннями в неметризовних просторах (2008)
Кишакевич Б. Ю. - Метод асоційованих марковських процесів для дослідження конкуренційних моделей ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності в середовищі банківського портфоліо, Прикарпатський А. К., Твердохліб І. П. (2008)
Косован В. - Про поліноміальність нарізно поліноміальних функцій на добутках комплексних банахових просторів, Маслюченко В. (2008)
Красікова І. - Про спектр вузького оператора у функціональних просторах Кете (2008)
Ленюк М. - Запровадження гібридного інтегрального перетворення типу Бесселя-Ейлера-Лежандра на полярній вісі, Ленюк О. (2008)
Леонов О. - Про граничні точки послідовностей за фільтром (2008)
Лукашів Т. - Наближений синтез оптимального керування системами стохастичних диференціально-функціональних рівнянь Іто-Скорохода з малим параметром (2008)
Малик І. - Про існування та єдиність сильного розв'язку стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерри з інтегралом Скорохода (ІДРВЗІС) (2008)
Маслюченко О. - Побудова ω-первiсних: коливання суми функцій (2008)
Михайлюк В. - Послідовності функцій типу Радемахера в просторі L_1, Холоменюк В. (2008)
Нестеренко В. - Слабка горизонтальна квазінеперервність (2008)
Руденко О. - Розклад Іто-Вінера та властивості локального часу для ґауссівського випадкового поля (2008)
Стасюк Я. - Про ряди Діріхле з монотонними коефіцієнтами і остаточність опису виняткової множини (2008)
Сумарюк М. - Вільні напівгрупи, що породжуються аналітичними функціями (2008)
Ящук А. - Розклади Іто-Вінера деяких моментів зупинки (2008)
Arara A. - Existence results for the Darboux problem for hyperbolic differential inclusions in Banach spaces, Benchohra M. (2008)
Bilotskyy M. - On subgroups of infinite index, Chernikov M. (2008)
Chernikov M. - Groups with the weak minimal condition for nonabelian subgroups (2008)
Nykyforchyn O. - Fractal capacities and iterated function systems (2008)
Savchenko O. - Normal functors in the category of ultrametric spaces (2008)
Tashpulatov S. - Investigation of spectrum and bound states of the energy operator of two-magnon system in a non-Heisenberg ferromagnetic with spin S=2 and nearest-neighbor interactions (2008)
Shukel O. - Asymptotic dimension of symmetric powers, Zarichnyi M. (2008)
Титул, зміст (2015)
Загурський О. М. - Основні напрями інноваційної діяльності в аграрному секторі України (2015)
Озерчук О. В. - Сутність, роль та напрями державної фінансової політики регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Деревко О. С. - Антикризове регулювання українських державних банків (2015)
Овсянникова Я. О. - Особливості інструментів управління ризиками проектів публічно-приватного партнерства (2015)
Мельник В. В. - Теоретичні аспекти формування складових фінансового механізму суб’єктів довірчого управління майном (2015)
Снігір О. І. - Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу: шляхи реалізації урядових реформ (2015)
Голубка В. М. - Суспільний контролінг розвитку фармацевтичного ринку: теоретичні основи та практичні підходи (2015)
Затонацька Т. Г. - Перспективи та передумови бюджетної децентралізації в Україні на сучасному етапі, Кузькін Є. Ю., Ставицький А. В. (2015)
Радіонов Ю. Д. - Цілі бюджетної політики України у сфері видатків (2015)
Любіч О. О. - Надійність кредитних рейтингів для прогнозування дефолтів банків, Бортніков Г. П. (2015)
Солодка О. О. - Стохастичні структурні та редуковані моделі оцінювання CDS (2015)
Версаль Н. І. - Достатність фондування банківських кредитів, Заваруєва О. С. (2015)
Бичихін Є. В. - Основні тенденції інвестиційних процесів в Україні в контексті співробітництва з Європейським банком реконструкції та розвитку (2015)
Левін В. І. - Транспарентність оподаткування малого і середнього бізнесу в контексті євроінтеграційного вектору розвитку України (2015)
Осецька Д. В. - Інституційний підхід до конструювання механізмів фіскального регулювання економіки (2015)
Титул, зміст (2015)
Гаврилюк О. В. - Глобалізація: ідентифікація геополітичних та економічних загроз (2015)
Ухналь Н. М. - Особливості розвитку міжнародних фінансових центрів в умовах глобалізації фінансової системи (2015)
Возненко А. А. Возненко А. А. - Система державної допомоги на етапі жорсткої економії бюджетних коштів (2015)
Верещака І. М. - Боргова політика в системі середньострокового бюджетного прогнозування (2015)
Лондар О. С. - Вдосконалення системи управління борговою сферою України в процесі інтеграції в ЄС (2015)
Шишко О. В. - Теоретичні аспекти формування фінансової автономії місцевого самоврядування в сучасних умовах (2015)
Бортніков Г. П. - Економічні нормативи як сигнали раннього попередження кризи в банку, Правотар В. А. (2015)
Клименко К. В. Клименко К. В. - Розвиток державних нефінансових корпорацій у контексті законодавчого забезпечення реформ в Україні (2015)
Мануілов О. В. Мануілов О. В. - Вплив монетарного регулювання в контексті забезпечення макроекономічної стабілізації (2015)
Капленко О. І. - Розвиток ринку депозитарних розписок (2015)
Іванов С. М. - Підходи до оцінювання конкуренто­спроможності підприємств машинобудівної галузі, Морозова І. К. (2015)
Дьяченко Я. Я. Дьяченко Я. Я. - Засоби державної протидії непродуктивному відпливу капіталу за межі України (2015)
Титул, зміст (2011)
"Від освіти на все життя – до освіти протягом усього життя" (2011)
Кедровська Ю. - Україна прийняла на себе радіаційний удар, про реальні наслідки якого ані науковці, ані промисловці не здогадувалися (2011)
Цирфа Ю. - Єднання світу: гірка нагода для міжнародної підтримки (2011)
Мацієвський Ю. - Платон Костюк в історії і науці (2011)
Гречана О. - Підкорювач медичних вершин (2011)
Дубровін С. - Подвиг зв'язківця (2011)
Поташній Ю. - Листи з війни прийшли через 70 років (2011)
Тищук Є. - "Стратегія життя" – для інвалідів та ветеранів (2011)
Тищук Є. - Баланс не гріє (2011)
Сищук О. - Валерій Бевз: "У нас достатня законодавча база для боротьби з корупцією" (2011)
Сищук О. - Унікальна угода: вступ до ЗВТ, що членство в ЄС? (2011)
Цирфа Ю. - Венеціанська комісія вітає "плацдарм для обговорення" і виступає проти політизації мовного питання (2011)
Писаренко С. - Державний, національний, народний суверенітет в умовах глобалізації (2011)
Соснін О. - Національні інтереси в інформаційній сфері (2011)
Гурієвська В. - Рушійна сила державотворення (2011)
Гончарук О. - Земельна реформа – проміжний фініш (2011)
Сищук О. - Ринок землі: інвестиції у 200 мільярдів (2011)
Поташній Ю. - Селяни притиснули зернотрейдерів (2011)
Ткаченко В. - Леонід Кельвич: "Працювати на землі – це престижно, бо хліб і м’ясо потрібні нам усім" (2011)
Кирей В. - Не зрадь землі своєї (2011)
Нестуля О. - Свій до свого – за найкращим (2011)
Поташній Ю. - CUSM! Інакше – масло без молока, а ковбаса без м’яса (2011)
Лозяна О. - Med-art - дзеркало естетичної революції (2011)
Красовська О. - Сезонні роботи з мріями про літо (2011)
Дубровін С. - Полонить душу пісня українська (2011)
Мозгова В. - Палац "Україна" пропагує національні цінності (2011)
Іваненко Н. - Майстер із міста майстрів (2011)
Дубровін С. - Андріївський, 13. Стережіться дзеркал! (2011)
Бараневич Л. - А звучала музика... (2011)
Клейменова О. - Феномен Чебикіна (2011)
Марчук Л. - Художня академія, яку створила "душа, що страждала від любові та мистецтва" (2011)
Марчук Л. - Життя – як позичений нам п’ятихвилинний сон, – записав у своїх щоденниках Бейла (2011)
Клейменова О. - Моє кохання без правил (2011)
Кедровська Ю. - АУТ-2011: нейрорізноманітність (2011)
Марчук Л. - "Мій шлях" (2011)
Прикарпатський А. - Микола Боголюбов – предтеча сучасної математичної фiзики та квантової математики, Плічко А. (2009)
Лінчук С. - Про наукову спадщину професора Миколи Iвановича Нагнибiди (2009)
Балан В. - Квазiнормованi послiдовностi двозначних незалежних випадкових величин з нульовим середнiм у просторi L_p при p≥1 (2009)
Бандура А. - Обмеженiсть L-iндексу за напрямом цiлих функцiй роду p з "плоскими нулями" (2009)
Бедратюк Л. - Аналог формули Сильвестра-Келлi для iнварiантiв тернарної форми (2009)
Волошин Г. - Узагальнення однiєї теореми Бернштейна, Маслюченко В. (2009)
Грушка Я. - Простори операторiв з обмеженим проекцiйним слiдом (2009)
Довгей Ж. І. - Будова групи унiтрикутних автоморфiзмiв кiльця многочленiв вiд двох змiнних над полем нульової характеристики, Сущанський В. І. (2009)
Заболоцький М. - Регулярне зростання коефiцiєнтiв Фур’є логарифму цiлої функцiї нульового порядку (2009)
Звоздецький Т. - Еквiвалентнiсть деяких операторiв узагальненого диференцiювання першого порядку в просторах аналiтичних функцiй (2009)
Кирилич В. - Достатнi умови глобальної неперервної розв’язностi задачi з невiдомими межами для виродженої квазiлiнiйної гiперболiчної системи (2009)
Кічура С. - Класична розв’язнiсть однiєї крайової задачi для параболiчного рiвняння з розривними коефiцiєнтами, Цаповська Ж. (2009)
Маслюченко О. - Побудова ω-первiсних: сильно досяжнi простори (2009)
Мацак І. - До закону великих чисел у банахових ґратках, Плічко А. (2009)
Нестеренко В. - Сукупнi властивостi функцiй, якi монотоннi вiдносно першої змiнної (2009)
Нікітіна О. - Запровадження гiбридного iнтегрального перетворення Бесселя-Ейлера-Фур’є на полярнiй осi (2009)
Плічко А. - Про ортогональнi пiдпростори у щiльно вкладених гiльбертових просторах (2009)
Савченко О. - Функтор гiперпростору i продовження розмитих метрик (2009)
Сумарюк М. - Вiльна група, що породжується двома многочленами (2009)
Торган Г. - Мiшана задача для нелiнiйного параболiчного рiвняння четвертого порядку в необмеженiй областi (2009)
Філевич П. - Про асимптотичну рiвнiсть похiдних логарифмiв максимуму модуля i максимального члена цiлої функцiї (2009)
Чмир О. - Точковi степеневi особливостi розв’язку нелiнiйного iнтегрального рiвняння Вольтерри (2009)
Шахно С. - Про двокрокову модифiкацiю методу Ґаусса-Ньютона при узагальнених умовах Лiпшиця для нелiнiйних задач найменших квадратiв, Якимчук Р. (2009)
Taneri U. - The algebraic structure of a linear Focker-Planck type kinetic dynamical system, Vovk M. I., Prykarpatsky A. K. (2009)
Загороднюк А. - До 60-рiччя вiд дня народження Анатолiя Миколайовича Плічка, Маслюченко В., Мацак І., Попов М. (2009)
Опарін В. М. - Українська класична школа публічних фінансів, Федосов В. М., Юхименко П. І. (2015)
Колосова В. П. - Інституціональні чинники та наслідки реформування міжнародних фінансових організацій (2015)
Науменкова С. В. - Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності, Міщенко В. І. (2015)
Бортніков Г. П. - Присутність іноземних банків із країн – членів ЄС в Україні, Любіч О. О. (2015)
Швабій К. І. - Теоретичні підходи до формування та реалізації податкової політики держави (2015)
Терещенко О. О. Терещенко О. О. - Концептуальні підходи до визначення залишкового прибутку підприємства, Макаренко Т. Ю. Макаренко Т. Ю. (2015)
Бабяк Н. Д. - Корпоративне фінансування в умовах нестабільності фінансового ринку, Самбірський М. М. (2015)
Автори (2015)
Титул, зміст (2011)
Цирфа Ю. - Пріоритети головування України в Комітеті міністрів Ради Європи. Перші кроки на шляху реалізації (2011)
Поташний Ю. - Володимир Литвин: "Патріотизм на тріскучих фразах не виховаємо" (2011)
Скрутень І. - Хто ти єси? (2011)
Сищук О. - Жити дружно (2011)
Сищук О. - Володимир Каплієнко: "Ми об’єдналися заради п’яти реформ" (2011)
Писаренко С. - Ми пишемо Конституцію на віки (2011)
Нагребецька І. - Будуймося з регіонів! (2011)
Дубровін С. - Щасливі діти - могутня держава (2011)
Цирфа Ю. - "Батько-І" – "батько-ІІ" (2011)
Філоненко С. - Право на інформацію: публічну й не дуже (2011)
Клепач Л. - Усама бен Ладен. To be continued... (2011)
Гай В. - Дорога вирівнює в правах і підносить життєві уроки (2011)
Миколаїв Ю. - Багатовекторний характер міжнародної діяльності Маріупольського державного університету (2011)
Цирфа Ю. - Судові новації в дії (2011)
Сіренко В. - ...І не треба дивуватися, якщо з’явиться хутірська законність (2011)
Невмержицький Є. - Перспективи адміністративної реформи в контексті проблеми легітимізації виконавчої влади, Шульженко Ф. (2011)
Шпильова В. - Щоденний біль "чорнобильця" Івана Слуцького (2011)
Савчина Ю. - Оформлення спадкових прав на землю (2011)
Кармазин М. - Євген Удод, голова Дніпропетровської обласної ради: "Змін бояться ті, хто не прагне до кращого й не думає про майбутнє" (2011)
Тищук Є. - "Це робота команди", (2011)
Савчина Ю. - Люди і собаки (2011)
Поташній Ю. - В очікуванні туристичного буму (2011)
Дубровін С. - "Радіоактивні" гроші не пахнуть? Вони руйнують здоров’я! (2011)
Семиволос Н. - "Медобори", що повертають радість життя (2011)
Клейменова О. - Мирослав Скорик: "У вітчизняних композиторів є потенція для створення гарних вистав" (2011)
Красовська О. - Монтаж як процес пізнання (2011)
Марчук Л. - Чи є вона - межа між небом і землею? (2011)
Дубровін С. - "Книжковий Арсенал": вибух фантазії для книголюбів (2011)
Андрієвський Л. - Українська ідея: історично-державний і мистецько-духовний вимір (2011)
Красовська О. - "Школярі" в полоні великого культу (2011)
Іваненко Н. - Їдка іронія. Гіркий гротеск (2011)
Цирфа Ю. - Зазирнути до нейролабораторії свідомості… (2011)
Клейменова О. - Лабораторні випробування Гроха (2011)
Титул, содержание (2009)
Найдек В. Л. - Процесс газофлюсового рафинирования алюминиевых сплавов, Беленький Д. М., Пионтковская Н. С., Наривский А. В. (2009)
Костяков В. Н. - Влияние компонентов шихты на поведение хрома при плавке сталеплавильного шлака в дуговой печи, Полетаев Е. Б., Шевчук Е. А. (2009)
Захаров Н. И. - Об использовании электростатического поля в технологии внепечной дегазации стали, Троцан А. И., Овдиенко А. А. (2009)
Фролов В. Н. - Термодинамические расчеты равновесия реакций взаимодействия углерода с газообразными продуктами металлургических процессов, Курпас В. И., Фролов А. В. (2009)
Котлярский Ф. М. - Предпосылки совершенствования технологической пробы для оценки газонасыщенности жидких алюминиевых сплавов , Белик В. И. (2009)
Скрипник С. В. - Разработка технологии получения фасонных заготовок из жаропрочной стали 15Х12Н2МВФАБ методом центробежного электрошлакового литья , Чернега Д. Ф., Горячек А. В. (2009)
Смирнов А. Н. - Физическое моделирование условий формирования непрерывнолитой сортовой заготовки в кристаллизаторе высокоскоростной МНЛЗ, Ухин В. Е., Жибоедов Е. Ю. (2009)
Симановский В. М. - Керамические стержни и фильтрующие элементы для литья охлаждаемых лопаток ГТД, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Притуляк А. С., Левченко Ю. Н. (2009)
Шинский О. И. - Получение связующих из отходов пенополистирола для литейных форм и стержней и изучение ряда характеристик этих процессов, Стрюченко А. А., Дорошенко В. С. (2009)
Исмаилов Н. Ш. - Беглярский бентонит - эффективный связующий компонент для формовочных смесей при производстве чугунных отливок (2009)
Верховлюк А. М. - Особенности получения и коррозионная стойкость многокомпонентных сплавов на основе меди , Науменко М. И., Плитченко В. В., Нога А. П. (2009)
Шатрава А. П. - Способы получения композитов сталь-бронза в локальном и литом видах (2009)
Бродниковский Н. П. - Влияние малых содержаний хрома на жаростойкость циркония, Орышич И. В., Кузнецова Т. Л., Порядченко Н. Е., Крапивка Н. А. (2009)
Казачков Е. А. - Метод определения температуры поверхности непрерывнолитой заготовки при помощи цифровой фотокамеры, Федосов А. В., Чичкарев Е. А., Кислица В. В., Исаев О. Б. (2009)
Титул, содержание (2009)
Скребцов А. М. - Структура жидких металлов в интервале температуры ликвидус-кипение (2009)
Костяков В. Н. - Качество углеродистой стали, легированной ванадием из оксидного расплава , Сидак В. Б., Кирьякова Н. В. (2009)
Лихошва В. П. - Моделирование процессов формирования суспензионных расплавов, Найдек В. Л., Рейнталь Е. А., Шатрава А. П., Бондарь Л. А. (2009)
Захаров Н. И. - Учет фактора воздействия электростатического поля на движущийся металл по закону Сивертса, Троцан А. И. (2009)
Небожак И. А. - Микроструктура модифицированных ферросилицием чугунных отливок, полученных с помощью газифицируемых дисперснонаполненных моделей, Пилипенко Т. К., Суменкова В. В., Шинский О. И. (2009)
Таранов Е. Д. - Структура и свойства стали марки 15Л при литье выжиманием с кристаллизацией под давлением , Баранова В. Н., Примак И. П., Щеглов В. М., Изотова О. Е. (2009)
Репях С. И. - Погрешность размерной точности отливок в литье по выплавляемым моделям , Хрычиков В. Е. (2009)
Тринева Т. Л. - Обеспечение размерной точности формообразующих поверхностей литейной оснастки, изготовленной с помощью технологий быстрого прототипирования (Rapid pRototyping) (2009)
Русаков П. В. - Особенности моделирования виброформовочных машин с переменной присоединяемой массой (2009)
Постиженко В. К. - Оптимизация технологических параметров модельных составов с помощью математического моделирования, Береговая О. С. (2009)
Шипицын С. Я. - Повышение износостойкости литой колесной стали , Кирчу И. Ф., Золотарь Н. Я., Козлик Ю. А. (2009)
Логинов Ю. Н. - Анизотропия механических свойств дендритной структуры непрерывнолитой кислородосодержащей меди, Мысик Р. К., Смирнов С. Л., Брусницын С. В., Сулицин А. В., Груздева И. А. (2009)
Шумихин В. С. - Влияние термообработки на структуру и механические свойства объемноаморфизованных сплавов на основе циркония , Верховлюк А. М., Щерецкий А. А., Лахненко В. Л., Беспалый А. А., Науменко М. И. (2009)
Кириевский Б. А. - Особенности строения расплавов системы Cu-Fe, Руденко М. А., Христенко В. В. (2009)
Ефимова В. Г. - Усовершенствование технологии рафинирования стали на ОАО МК "Азовсталь" в процессе ее разливки на МНЛЗ путем изменения гидродинамики промежуточного ковша, Ефимов Г. В., Симановский В. М., Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г. (2009)
Фролов В. Н. - Экологические проблемы производства черных металлов, Курпас В. И., Фролов А. В. (2009)
Гнилоскуренко С. В. - V Международная выставка-конференция "Литье. Защита поверхности - 2009" (24-26 марта 2009 г., Запорожье) (2009)
Титул, зміст (2012)
Соценко О. В. - Особенности агрегативного механизма формирования структуры шаровидного и вермикулярного графита в модифицированных чугунах (2012)
Жижкина Н. А. - Структурообразование высоколегированного чугуна в поле действия центробежных сил (2012)
Косолап Н. В. - Влияние нагрева дисперсного потока в ковшовой фурме на импульс истекающей в расплаве газопорошковой струи. Сообщение 2, Куземко Р. Д. (2012)
Бейгельзимер Э. Е. - Расчетная оценка длины свободного растекания слоя воды по верхней поверхности полосы при струйном охлаждении (2012)
Дан Л. А. - Совершенствование технологии изготовления пенополистироловых моделей для процесса ЛГМ с помощью термоплоттера, Трофимова Л. А., Дан Е. Л., Шварц В. Л., Цыс А. Г. (2012)
Мирошниченко С. В. - Экспериментальное изучение твердости материала в процессе реверсивной закрытой прошивки, Коновалов Ю. В. (2012)
Титул, зміст (2015)
Коновалов Ю. В. - Сортовые литейно-прокатные агрегаты для ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Маншилин А. Г., Коренко М. Г. (2015)
Бубликов В. Б. - Влияние кремния и магния на структуру высокопрочного чугуна модифицированного в предкристаллизационном периоде, Берчук Д. Н., Зелёная Л. А., Овсянников В. А. (2015)
Дорошенко В. С. - Особенности литья высокопрочного чугуна в вакуумируемые формы, Шинский В. О. (2015)
Лысенко Т. В. - Физико-химические процессы на поверхности стальных отливок при литье в керамизированные формы, Ясюков В. В., Гладаренко Д. О. (2015)
Ясюков В. В. - Композиционные вставки пресс-форм литья под давлением, Солоненко Л. И., Цыбенко О. В. (2015)
Воронова О. И. - Легкоотделяемые прибыли для отливок пресс-форм литья под давлением, Лысенко Т. В., Ясюков В. В. (2015)
Шалевская И. А. - Интенсификация процессов затвердевания крупногабаритных отливок из железоуглеродистых сплавов при литье по газифицированным моделям, Мусбах Д. И., Шинский В. О. (2015)
Петрищев А. С. - Развитие исследований качественных характеристик шламов от обогащения урановых руд для дальнейшего их использования в качестве железосодержащего вторичного сырья (2015)
Титул, содержание (2015)
Кочешков А. С. - Кафедре литейного производства НТУУ "КПИ" – 90 лет (на украинском языке), Гнатуш В. А., Лютый Р. В. (2015)
Фесенко М. А. - Графитизирующее модифицирование чугуна в литейной форме, Косячков В. А., Фесенко А. Н., Лукьяненко И. В., Фесенко Е. В. (2015)
Ямшинський М. М. - Прогнозуровання ливарних і механічних властивостей жаростійких сталей, Федоров Г. Є., Радченко К. С. (2015)
Могилатенко В. Г. - Дослідження впливу фторцирконату калію і нітриду титану на морфологію кремнію в заевтектичному силуміні КС740, Власюк І. А. (2015)
Кеуш Д. В. - Вплив атомно-кристалічних характеристик на процеси синтезу фосфатних зв’язувальних компонентів, Лютий Р. В. (2015)
Кочешков А. С. - Гіпсокремнеземисті суміші з комплексним вогнетривким наповнювачем для лиття за моделями, що витоплюють, Кириленко Г. Ю. (2015)
Самарай В. П. - Изготовление деталей коленного протеза методами литья (2015)
Кочешков А. С. - Парк національного технічного університету – музей під відкритим небом, Лютий Р. В., Клименко В. А. (2015)
70 лет Сыропоршневу Леониду Николаевичу (2015)
Титул, зміст (2011)
Нарада С. - "Зелена економіка" проти зеленого Дніпра і ГМО (2011)
Петренко І. - "Для нас є дуже важливим і принциповим виконання тих зобов’язань, які брала Україна перед Радою Європи 16 років тому" (2011)
Сищук О. - Пенсійні хроніки: реформа хоч і пом’якшена, але з ефектом (2011)
Сищук О. - Ліки – найприбутковіший бізнес. Архіпелаг пігулкових підробок живе й процвітає. Чому? (2011)
Філоненко С. - Поки не зміниться суспільство, корупція процвітатиме (2011)
Кармазин М. - "Головне – не повноваження, а чітке дотримання букви закону", – стверджує заслужений юрист України Станіслав Юрченко (2011)
Пузикова Л. - Мексика: між минулим і майбутнім, Козунова Р. (2011)
Павко А. - Право як соціокультурний феномен (2011)
Красняков Є. - Державна політика в галузі освіти України в контексті реалізації освіти для демократичного громадянства і прав людини (2011)
Чорний В. - Особливості розвитку суспільства, або Спроба отримати відповідь на запитання: "Що ми модернізуємо?" (2011)
Гальчинський А. - Формування ефективності стратегії соціальних перетворень (2011)
Тищук Є. - Таємниці демонів ночі.., або Головний ніндзя України та Білорусі – козацький генерал! (2011)
Скрутень І. - А корабель пливе? (2011)
Цирфа Ю. - Африканські біженці VS реформований Шенген: у кого перевага? (2011)
Омелянчук І. - Маршрутка вирушає в рейс... (2011)
Тищук Є. - Століття. Політ триває! (2011)
Михлик З. - Чи розв’яжемо гордіїв вузол у плануванні територій? (2011)
Поташній Ю. - Іпотечне будівництво - на приколі (2011)
Тищук Є. - В Іллічівську говорили мери 300 міст (2011)
Лукашук О. - Володимир Войтович: "Ми маємо великі шанси забезпечити в Україні реальність справжнього народовладдя" (2011)
Поташний Ю. - Великий Хутір виходить в Інтернет (2011)
Марчук Л. - "Тільки ледачий чи байдужий галичанин не долучається до розвитку туризму на Прикарпатті", – переконаний голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич (2011)
Козак І. - Депутатський мандат не манна небесна (2011)
Цирфа Ю. - Анексія української історії. Чи, швидше, духовності й моралі? (2011)
Пузикова Л. - Море полюбляє сильних (2011)
Клейменова О. - Крос із перепонами та пальма на фініші (2011)
Грабович І. - Втрата суб’єктності (2011)
Клейменова О. - Майстерія на вістрі пензля (2011)
Красовська О. - Туга за примарним (2011)
Бараневич Л. - Послання з найвищих сфер (2011)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - 20 років незалежності: робити висновки та йти вперед (2011)
Цирфа Ю. - 20-річна результативність спрямування векторів та налагодження відносин (2011)
Прокопчук О. - Про 20 років свободи та інші "незалежності" (2011)
Дубровін С. - "Інтерни" Верховної Ради України отримали сертифікати (2011)
Соснін О. - Інформаційна сфера в реалізації інтересів інноваційного розвитку нації (2011)
Фурашев В. - Проект нової Воєнної доктрини України: керівництво до дії чи декларація? (2011)
Тищук Є. - Гриф таємності стає грифом відкритості (2011)
Дубровін С. - Парад бронетехніки (2011)
Поташній Ю. - На Івана Купала в Україні ремствували (2011)
Мельник А. - Відкриті для співпраці. В інтересах громадян і держави (2011)
Ткаченко В. - Cергій Дунаєв: "Політика будь-якого мера – це його господарська діяльність" (2011)
Шот М. - Іван Гута, котрий "карбував" колгоспні гроші, заснував "Мрію" і знає, як здійснити задумане (2011)
Скрипник В. - "Здешевлення кредитів на житло на один мільярд гривень забезпечить бюджету в десять разів більше фінансових надходжень" – (2011)
Михлик З. - Георгій Березовський: "Нема села, де ми не будували б" (2011)
Клейменова О. - Королі не ходять пішки. Ходять пішки пішаки (2011)
Красовська О. - Атлас "незалежних" принад (2011)
Марчук Л. - Львів туристичний має бути європейським! (2011)
Поташній Ю. - Електронний іспит (2011)
Гай в. - Персональні дані – під захист держави (2011)
Дубровін С. - Сільська бібліотека: останні барикади? (2011)
Поташній Ю. - Метадонова окупація (2011)
Тищук Є. - За сучасними стандартами тут лікують і тіло, і душу (2011)
Тищук Є. - Триразовий чемпіон світу, заслужений тренер України Володимир Ухач: "Бажаєте бути чемпіоном – готуйтеся до довгих років тренувань, обмежень, травм та розчарувань" (2011)
Клейменова О. - Аксіоми Ступки (2011)
Пузикова Л. - Франківці граюсь - серце крають (2011)
Дубровін С. - Реліквія повернулася (2011)
Двоєглазова К. - Оксана Одайник: "Хочу, щоби блакитні далі люди бачили моїми очима" (2011)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - "Нам, що взялися протирати очі своїм землякам, треба один одному пособляти, один одному радити, а то не буде добра з нашого писання" (2011)
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин: "Світ поважає тих, хто поважає себе" (2011)
Сищук О. - Депутатська афіша (2011)
Вітання Голови Верховної Ради України з нагоди п'ятнадцятої річниці з дня заснування Конституційного Суду України (2011)
Петров І. - Над Конституцією – лише Бог, (2011)
Голови Конституційного Суду України (2011)
Склад Конституційного Суду України (2011)
Головін А. - Захист основоположних прав людини і громадянина під час надання Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень (2011)
Бринцев В. - Роль і значення наукових доктрин і концепцій (2011)
Гультай М. - Особливості функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччина (2011)
Кампо В. - Наукове забезпечення юрисдикційної діяльності Конституційного Суду України (роздуми небайдужого) (2011)
Стрижак А. - Удосконалення статусу Конституційного Суду України (2011)
Селіванов А. - Доктрина компетенції конституційного правосуддя (2011)
Бондарь Н. - Онтология современного конституционного правосудия: в поиске баланса власти, собственности, свободы (2011)
Рудич Ф. - Політичний режим і народовладдя: методологічний контекст (2011)
Пилипенко І. - Економічна освіта – найкраща, працевлаштування – найпрестижніше, науковий пошук – з перспективою (2011)
Бондаренко С. - "Дзюба - постать століття" (2011)
Марчук Л. - Свято першокниги (2011)
Поташній Ю. - "Похоронки" заговорили (2011)
Лазарєва О. - Дружківка: влада і бізнес – партнерство, яке вигідне всім (2011)
Філоненко С. - Вогонь, вода й мідні труби (2011)
Філоненко С. - Рятувати тут і тепер (2011)
Прокопчук О. - 1 вересня (2011)
Поташній Ю. - У що вдягнути школярів і чим нагодувати? (2011)
Красовська О. - 20 Художня виставка до Дня Незалежності України (2011)
Нечепа В. - Творчість скульптора Беленя – це пласти масштабного мислення (2011)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - Економіка регіонів має зростати, а з тіньовими схемами повинен боротися не лише міністр чи податкова, а й кожен сільський, селищний, міський голова (2011)
Дубровін С. - Cпоживчий кошик – що дірка від бублика (2011)
Цирфа Ю. - Наші ініціативи – світові (2011)
Цирфа Ю. - Рух до Європи. Прогрес помітили й нові рубежі обіцяють у грудні (2011)
Цирфа Ю. - Сила євроінтеграційних устремлінь – у внутрішній єдності й налагодженому діалозі (2011)
Омелянчук І. - Регіональний вимір "Східного партнерства" (2011)
Цирфа Ю. - Міжпарламентський вимір європейської інтеграції України: спільними зусиллями реалізується єдина мета (2011)
Павловський А. - Чому не спрацювала національна ідея (2011)
Філоненко С. - Індивідуальний доступ до конституційного правосуддя як крок до демократії (2011)
Щоб наші люди так само довіряли своєму Конституційному Суду, як вони довіряють Європейському суду з прав людини (2011)
Цирфа Ю. - Правосуддя як утвердження загальнолюдської справедливості (2011)
Демський О. - Коли запрацює суд присяжних? (2011)
Філоненко С. - Закон "По судовий збір" - ще один крок до судової реформи (2011)
Кирилюк Р. - Правова природа відносин щодо організаційного забезпечення діяльності судів за участі Державної судової адміністрації України: проблемні питання визначення (2011)
Оніщенко Н. - Правова культура особи в контексті конституційного розвитку (реальний стан та програмні цілі), Береза С. (2011)
Євграфова Є. - Науково-творче джерело вивчення конституційного права України* (2011)
Семигіна Т. - Подарунок лікарю – корупція чи подяка?, Грига І., Степурко Т. (2011)
Невмержицький Є. - Проблеми рецепції антикорупційних механізмів розвинених країн в українську практику (2011)
Сищук О. - Робота над ефектом (2011)
Гірний Ю. - Економіка України: від трипільської культури до "помаранчевої" революції (2011)
Миколаїв Ю. - Держслужбовці, за парти! (2011)
Демський О. - До створення ринку землі залишився один крок (2011)
Пузикова Л. - Кримський Кореїз і французький Корез міркують про майбутнє (2011)
Марчук Л. - Королівський парк серед львівських кам’яниць (2011)
Гай В. - "Я" – на гонорі і хамстві, або Світ витісняє агресорів з дороги (2011)
Гай В. - Винуватці аварії замінять… ДАІ (2011)
Дубровін С. - Сигнал останньої надії (2011)
Тищук Є. - Від пропаганди до "піару", (2011)
Тищук Є. - Потрібні жінки… (2011)
Пузикова Л. - Дельфіни не можуть жити в каламутній воді (2011)
Марчук Л. - Цілющі джерела, освячені Богоявленням (2011)
Цвень П. - "Спасибо Вам, сиятельство..." (2011)
Кашницький М. - Як я хотів бути дитячим письменником, а став заручником бізнесового хижацтва (2011)
Корніюк В. - На берегах річки Геракліта пляжів немає (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського