Овсієнко Я. М. - Особливості розвитку художньо-естетичної гімназії "дивосвіт" як експериментального навчального закладу з проблеми професійно-художньої освіти (2013)
Олійник В. Ф. - Аплікатурна дисципліна та аплікатурне мислення – важливі чинники впливу на вдосконалення технічної майстерності баяніста, Попович А. В. (2013)
Раструба Т. В. - Особистісно-орієнтована музична освіта і художня свідомість учнів (2013)
Скріпнікова Л. В. - Застосування принципів управління якістю в системі підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Смоляк О. С - Серіаційний принцип розгортання мелодії в обробці обрядової пісні "Коза" Миколи Леонтовича (2013)
Устименко-Косоріч О. А. - Педагогічно-освітні аспекти розвитку баянно-акордеонної школи Сербії (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Яропуд З. П. - Підготовка студентів до роботи з творами немензурованого безрозмірного письма у класі диригування (2013)
Відомості про авторів (2013)
Атаманчук Ю. М. - Управління навчальним закладом освіти (2011)
Берека В. Є. - Деякі аспекти становлення та розвитку методичної роботи серед учителів початкової школи (2011)
Гладуш В. А. - Заочне й очно-заочне навчання як форми післядипломної освіти дефектологів в Україні в повоєнні роки (2011)
Дмитрієв С. М. - Плугатар просвітницької ниви (2011)
Доброскок І. І. - Організація педагогічного контролю за якістю вищої педагогічної освіти майбутніх соціальних педагогів (2011)
Жуков С. М. - Гуманізм як феномен, як світоглядний принцип нової парадигми освіти; гуманістичне виховання, становлення підростаючої особистості (2011)
Захарчук-Дуке О. О. - Роль підручника в період адаптації студента-першокурсника (2011)
Ковальчук Г. П. - Г. Кершенштейнер про роль продуктивної праці у вихованні особистості школяра (2011)
Лебідь І. Ю. - Історичні умови розвитку системи освіти в Україні (1917 – 1918 рр.) (2011)
Пономаревський С. Б. - Українізація освіти та шкільництва в 20–30-х рр. XX ст. на Низовому Поволжі в Росії (2011)
Прокопова О. П. - Формування технологічної культури майбутніх педагогів (2011)
Шамрай І. Ю. - Самоаналіз як педагогічна проблема (2011)
Боднар І. Є. - Формирование лингво-речевых компетентностей учащихся 5 класса при ознакомлении их с частями речи и способами их распознавания (2011)
Братко В. О. - Розвиток читацької культури старшокласників під час вивчення жанру сонета (2011)
Весельська О. Л. - Інтерактивні методи як ефективний засіб навчання іноземним мовам студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів в умовах особистісно зорієнтованої освіти, Трохименко Я. В. (2011)
Гавриловська М. В. - Значення змісту понять "мовна компетенція" і "комунікативна компетенція" в освіті майбутнього вчителя (2011)
Губа С. А. - Особистісна інтеріоризація духовно моральних цінностей як педагогічна умова формування культурної самоіденифікації майбутніх учителів іноземної мови (2011)
Гур'єва О. В. - Використання відеофрагментів як автентичного матеріалу в межах комунікативного підходу (2011)
Заєць В. Г. - Взаємопов’язане навчання української мови засобами текстового матеріалу у 8-9 класах допрофільної підготовки (2011)
Каденко В. О. - Формування навичок самостійної роботи у студентів з іноземної мови (2011)
Каньоса П. С. - Увиразнення мовлення молодших школярів у процесі вивчення граматичних одиниць української мови (2011)
Литвиненко О. В. - Педагогічні можливості використання електронної пошти в навчанні іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах (2011)
Мішеніна Т. М. - Засоби ефективного формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів у навчанні гуманітарних дисциплін (2011)
Орєхова Л. І. - Функціональне призначення фольклору в лінгводидактичній спадщині українських педагогів на зламі століть (2011)
Полонська Т. К. - Теоретичні основи проектної методики навчання іноземної мови учнів профільної школи (2011)
Терещенко Я. А. - Космологічні уявлення та їх значення у вивченні фразеологічних одиниць німецької мови, Cушко З. М., Біла А. В. (2011)
Ткачук Г. П. - Літературознавча компетентність – основа розвитку і виховання особистості молодшого школяра, Собчинська С. А. (2011)
Гапоненко Г. М. - Роль компетентності викладача при підготовці водолазів-підривників (2011)
Криштор С. Д. - Інтернет-підтримка навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у курсі реалізації ідей гуманізації освіти (2011)
Мельник Ю. С. - Способи розв'язування прикладних фізичних задач (2011)
Олійник Н. Ю. - Активізація навчання на уроках економіки як чинник конкурентноспроможності освіти (2011)
Піддячний М. І. - Орієнтири шкільної освіти (2011)
Топузова А. В. - Роль українського географічного товариства в становленні і розвитку шкільної географічної освіти в Україні (2011)
Чекменьов В. В. - Методи дослідження достовірності проведених інженерних досліджень (2011)
Барановська С. А. - Роль музичних знань у розвитку творчої особистості вчителя (2011)
Бец О. Д. - Микола Дмитрович Леонтович у спогадах сучасників (2011)
Воєвідко Л. М. - Універсалізм творчої постаті володимира пухальського та сучасний мистецький контекст (2011)
Комаровська О. А. - Художній образ як вектор створення художньо-освітнього простору мистецького навчального закладу (2011)
Прядко О. М. - Добір вокально-дидактичного матеріалу в процесі вокальної підготовки майбутніх педагогів-музикантів (2011)
Слонецька С. П. - Методи розвитку пізнавальної активності учнівна уроках музики (2011)
Соловей Л. А. - Психолого-педагогічні умови формування інтонаційного самоконтролю у процесі вокально-хорової підготовки (2011)
Урсу Н. О. - Флористичні мотиви в образотворчому мистецтві Китаю та Японії (цикл бесід для учнів 5-7 класів, бесіда 5) (2011)
Чайка М. М. - Оздоровчий вплив музичного фольклору, Чайка С. В. (2011)
Гаращенко Л. В. - Підготовка студентів до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності в дошкільному навчальному закладі (2011)
Довбня С. О. - Гра як історико-педагогічний феномен (2011)
Онищенко А. С. - Вплив дидактичних ігор з англійської мови на розвиток інтелекту дошкільників (2011)
Сущева І. В. - Еколого-оздоровча робота у дошкільних закладах (2011)
Чопік О. В. - До проблеми наступності у роботі дитячого садка і школи в умовах інклюзії (2011)
Відомості про авторів (2011)
Женжера С. В. - Історія розвитку електрозв’язку. Невідомі сторінки, Чекунова О. М., Васюта К. С., Павленко М. А. (2015)
Кандырин Н. П. - Этапы развития перспективных цифровых вычислительных синтезаторов сигналов (2015)
Двухглавов Д. Э. - Способ перекодировки координат местоположения для передачи в SMS-сообщениях, Струтинский М. Ю. (2015)
Звиглянич С. Н. - Задача нахождения оптимального наряда ракет в ракетном ударе, Изюмский Н. П. (2015)
Лебедев С. А. - Комбинированный измеритель буксования и скорости сельскохозяйственных машин на основе РЛС миллиметрового диапазона и датчика Холла, Мальцев В. П., Хлопов Г. И., Шуляк М. Л. (2015)
Лісіцин В. Е. - Використання геоінформаційних систем для вибору на електронній карті місця розміщення сил та засобів матеріально-технічного забезпечення підрозділів Національної гвардії України, Сафошкіна Л. В. (2015)
Оліярник Б. О. - Дослідження ефективності танка при автоматизованому виборі цілі на ураження, Мочерад В. С., Слюсаренко О. І., Зеленюх О. М. (2015)
Рассомахин С. Г. - Анализ применения правила простого округления для получения вычислительно реализуемых методов декодирования, Лавровская Т. В. (2015)
Свид І. В. - Вимірювання висоти польоту повітряних об’єктів в єдиній інформаційній мережі систем спостереження повітряного простору, Обод А. І. (2015)
Слободянюк В. В. - Анализ влияния вида развертки зашумленного цифрового изображения на эффективность метода подавления шума, использующего технологию суррогатных данных, Шаповалов А. В. (2015)
Спольник А. И. - Особенности протекания релаксационных процессов при ферромагнитном резонансе в условиях скин-эффекта, Гайдусь А. Ю., Калиберда Л. М. (2015)
Чернюк А. М. - Методи моделювання пористих середовищ, що проводять, Буданов П. Ф., Олійник Ю. С., Сіліна А. Г. (2015)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Модель равноконтрастного цветового тела в преобразовании цветовых данных в полиграфических системах, Дударь З. В., Калиниченко О. В., Шульга Д. Ю., Никонова М. И. (2015)
Бєляков Р. О. - Імітаційна модель системи автоматичного керування діаграмою направленості активної фазованої антенної решітки, Радзівілов Г. Д. (2015)
Калюжный Н. М. - Обоснование структуры автоматизированной системы оценивания электромагнитной совместимости средств радиоконтроля с источниками радиоизлучения различного назначения, Галкин С. А., Коржуков К. Н., Хряпкин А. В. (2015)
Голуб С. В. - Формування структури страт в інформаційній системі соціогігієнічного моніторингу, Немченко В. Ю. (2015)
Міхєєв І. А. - Геоінформаційне моделювання регіональної сфери туризму, Носкова В. В., Чудаколов А. Ю. (2015)
Дмитриева О. А. - Коллокационные блочные методы с контролем на шаге (2015)
Дубницкий В. Ю. - Прямая и обратная задача проектирования технических систем с исходными данными, имеющими неопределённость типа В, Кобылин А. М., Тевяшев А. Д. (2015)
Зубрецкая Н. А. - Оценка достоверности методов принятия решений по обобщенному показателю качества продукции с использованием нечетких множеств, Федин С. С. (2015)
Лещинская И. А. - О предикатных интерпретациях классической категории (2015)
Рылова Н. В. - Синтез ARIMA-моделей для прогнозирования значений коэффициентов выхода кондиционных полупроводниковых материалов, Оксанич И. Г. (2015)
Abdullayev V. G. - Basic methods and rules for effective combating advertising messages (2015)
Al-Dulaimi M. K. H. - Bandwidth management model in LTE downlink with Resource Allocation Type 1, Al-Dulaimi A. M. K., Yeremenko O. S., Al-Janabi H. D. (2015)
Аль-Кхшаб С. С. - Классификация энергосберегающих методов для мобильных компьютерных устройств (2015)
Гавриш Д. А. - Метод распределения задач с учетом затрат синхронизации при параллельном моделировании сложных цифровых систем в гетерогенной вычислительной среде, Саранча С. Н., Волк М. А. (2015)
Замула А. А. - Перспективы применения нелинейных дискретных сигналов в современных телекоммуникационных системах и сетях, Семенко Е. А. (2015)
Климович О. К. - Застосування мобільних телекомунікаційних мереж спеціального призначення в Збройних Силах України (2015)
Левчук И. Л. - Принципы интеграции специального программного обеспечения информационно управляющих систем в современные SCADA системы, Белоброва Е. В., Корсун В. И. (2015)
Марьин С. А. - Особенности использования семантических продукций для принятия решения в динамических средах, Ситников Д. Э. (2015)
Соловьева О. И. - Компьютерная система обработки экспериментальных данных на базе нейронной сети (2015)
Галушка И. Н. - Информационные технологии разработки специализированных систем интеграции корпоративных данных в условиях структурной неопределенности, Щербак С. С. (2015)
Skakalina E. V. - Improving the efficiency of it-projects by minimizing risk using methods of fuzzy logic (2015)
Шаповалова О. О. - Системний підхід до прийняття рішень щодо інвестиційної привабливості об'єктів різних галузей, Гнучих Л. А. (2015)
Глухова Н. В. - Метод визначення ступеня когерентності води з використанням методології фліккер-шумової спектроскопії, Пісоцька Л. А. (2015)
Кучук Н. Г. - Метод оцінки ефективності функціонування органів управління при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру (2015)
Мазорчук К. І. - Розрахунок витрат охолоджуючої води в системі охолодження обмотки статорів потужних турбогенераторів для забезпечення експлуатаційної безпеки блоків АЕС, Гиря М. П., Кіпоренко Г. С., Поліщук С. М. (2015)
Мовчан І. О. - Методологія визначення соціального пожежного ризику (2015)
Муровська Г. С. - Системний підхід до визначення рівня екологічної безпеки міської екосистеми приморського міста, Муровський С. П. (2015)
Обиженко Т. Н. - Моделирование локализации ландшафтного пожара с использованием технических средств, Тарасенко А. А. (2015)
Рева А. Н. - Имитационная эргономическая оценка функционирования системы "спасатель – средства защиты личного состава и ликвидации аварии – чрезвычайная ситуация", Стрелец В. М. (2015)
Рудницкий В. Н. - Функции и структура компьютеризованной системы пожарной сигнализации, Хрулев Н. В., Ерофеев Ю. Ф. (2015)
Макогон Е. А. - Корреляция языковых компетенций и уровня развития общеучебных навыков и умений в обучении иностранному языку, Новик С. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Борисенко А. В. - Шановні читачі! (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Техеро Р. - Початок визначає кінцевий результат: покращена остеоінтеграція із застосуванням імплантатів unicCa®і технології ENDORET® (PRGF®), Анітуа Е. (2015)
Чуйко А. М. - Визначення механічних характеристикі оцінка напружено-деформованого стану зубного ряду з використанням комплексу MIMICS-ANSYS. Частина 1, Угрин М. М., Уварова Л. В. (2015)
Там К. - Біомаскувальні відновлення травмованих зубів прямими композитними вінірами із застосуванням модифікованої інтелектуально-відтінкової системи (2015)
Мау К. М. - Форма, колір, функція — одне комунікаційне програмне забезпечення на всі випадки життя (2015)
Міцне партнерство — неодмінна складова дизайну успіху від "NESTORCLINIC" (2015)
Варжапетян С. Д. - Класифікація ятрогенних верхньощелепних синуситів стоматогенного походження, Гулюк А. Г. (2015)
Лунгу В. І. - Мінімально інвазійний шлях назустріч вимогам пацієнтів, Лунгу К. В. (2015)
Риберт Ю. О. - Особливості діагностики і лікування дорослих пацієнтів зі скронево-нижньощелепними розладами, асоційованими з ортодонтичною патологією. Частина 1 (2015)
Назарян Р. С. - Фотодинамічна терапія: від давнини до сьогодення. Огляд літератури, Спірідонова К. Ю., Піонтковська О. В., Власов А. В. (2015)
Зубачик В. М. - Стан органів порожнини рота в осіб, які зловживають наркотичними речовинами. Огляд літератури, Федун І. Р. (2015)
Савчук Ю. П. - Вивчення патології прикусу та постави у дітей із розладами аутистичного спектра, Якубова І. І., Бучинська Т. О. (2015)
Безвушко Е. В. - Чинники ризику виникнення карієсу зубів у дітей з патологією опорно-рухового аппарату, Боднарук Н. І. (2015)
Дубровна Л. В. - Експериментальне дослідження знечулювальних властивостей фітосубстанції плодів перцю стручкового (2015)
Куц П. В. - Експериментально-гістологічне дослідження репаративного остеогенезу при артеріосклерозі у щурів (2015)
Пам’яті професора Евальда Яновича Вареса. До 90-річчя з дня народження (2015)
Альравашдех Бакер - Применение адаптивного алгоритма идентификации динамических характеристик измерительных преобразователей на базе искусственных нейронных сетей, Сергиенко М. П. (2015)
Аль Равашдех Лейт Ахмед Мустафа - Разработка нейросетевых моделей и алгоритмов компенсации нелинейности функции преобразования при определении местонахождения подвижных транспортных объектов, Овчарова Т. А., Руженцев И. В. (2015)
Альравашдех Ракі. - Метод та система вимірювання октупольного магнітного моменту зональної гармоніки зовнішнього магнітного поля (2015)
Боцюра О. А. - Особенности оценивания неопределенности измерений типа А на основе Байесовского подхода, Захаров И. П. (2015)
Величко О. М. - Групове експерте оцінювання стану метрологічного забезпечення вимірювання електричної потужності, Шевкун С. М., Карпенко С. Р. (2015)
Винничук А. Г. - Дослідження гідравлічних витратних характеристик нестандартних звужувальних пристроїв, Середюк О. Є., Лютенко Т. В. (2015)
Войчишен О. Л. - Імітаційно-статистична модель інструментальних похибок вимірювання радіального биття зубчастих коліс, Дербаба В. А., Корсун В. І., Пацера С. Т. (2015)
Габльовська Н. Я. - До питання можливості виявлення глибини залягання мікродефекту при двосторонньому доступі до зони контролю елементів металевих конструкцій, що перебувають під дією навантажень, Кононенко М. А., Луцишин Т. І., Румежак Д. С. (2015)
Глухова Н. В. - Оцінка невизначеності ентропії зображень випромінювання води (2015)
Демченко М. О. - Система неруйнівного контролю балочних елементів промислових споруд, Філиппова М. В., Безручко В. М. (2015)
Derkach E. А. - Application of the concept of a fractal for the assessment of intense-deformed condition of an object, Chistokletov A. А., Matsveyenka N. V., Barashkova T. V. (2015)
Дороніна М. А. - Використання збурень хвильової структури для підвищення точності відтворення вхідного сигналу засобу вимірювання, Корсун В. І. (2015)
Yevstafeva Е. O. - Synergetic approach to the description of realization of the product at the stages of design, manufacturing and operation, Dyadyura K. A., Katrich O. А. (2015)
Єременко В. С. - Система обробки експериментальних даних динамічних випробувань рухомого складу, Шегедін П. А. (2015)
Запорожец О. В. - Компенсация нелинейности полупроводникового терморезистора с помощью искусственной нейронной сети, Овчарова Т. А., Руженцев И. В. (2015)
Зінченко С. В. - Моделювання первинних джерел інформації, Зінченко В. П., Добролюбова М. В. (2015)
Иванов С. А. - Обработка информации при исследовании свойств влажных материалов методом синхронного теплового анализа, Воробьев Л. И., Декуша Л. В. (2015)
Кадацкая О. И. - Медоды тестирования и контроля параметров качества услуг новых поколений, Сабурова С. А. (2015)
Карніна А. Ю. - Оцінка невизначеності вимірювання критичної температури при дослідженні фазового переходу напівпровідник – метал у діоксині ванадію, Клименко О. П., Мисов О. П. (2015)
Карташов В. М. - Проблемы метрологической аттестации средств дистанционного зондирования атмосферы, Бабкин С. И., Толстых Е. Г. (2015)
Каюн І. Г. - Оцінка невизначеності вимірювань діаметру частинок SiO2 методом електронної мікроскопії при формуванні структурованих матеріалів, Мисов О. П., Калашніков С. Г. (2015)
Коломієць Л. В. - Методика підвищення точності вимірів динамічної маси вантажного вагону, Лимаренко О. М., Лимаренко А. С. (2015)
Кондрашов С. І. - Вплив функцій приналежності на чутливість при оцінюванні якості, Дроздова Т. В., Опришкіна М. І. (2015)
Кошевой Н. Д. - Применение алгоритма имитации отжига для оптимизации многофакторных планов эксперимента, Бельмега А. В., Чистикова З. Э. (2015)
Красильніков О. І. - Система для акустичного діагностування вузлів теплоенергетичного обладнання, Берегун В. С., Гармаш О. В., Полобюк Т. А. (2015)
Куц Ю. В. - Дослідження методу вибіркових тригонометричних моментів в задачах апроксимації розподілів кутових даних, Шенгур С. В., Мельник О. С. (2015)
Левин С. Ф. - Измерительная задача определения модуля полного импеданса элемента цепи (2015)
Михайленко В. В. - Математична модель напівпровідникового перетворювача з п’ятнадцятизонним регулюванням вихідної напруги, Шифанова М. С., Світайло В. П., Снітко Л. М. (2015)
Полярус О. В. - Вплив "старіння" датчиків температури на їх динамічні характеристики, Коваль А. О. (2015)
Романів В. М. - Методика адаптивного оцінювання вищих вуглеводних компонент природного газу зі статичним розширенням інформаційної бази, Мельничук С. І. (2015)
Скачков В. В. - Оценка влияния внутрисистемных возмущений на точность измерений пространственных частот методом максимальной энтропии, Чепкий В. В., Ефимчиков А. Н., Павлович В. И. (2015)
Стеценко А. А. - Обзор стендов калибровки газовых счетчиков на рабочей среде природный газ в странах СНГ, Руженцев И. В., Глова Ю. С., Недзельский С. Д. (2015)
Туз Ю. М. - Широкосмуговий вольтметр напруги змінного струму, Артюхова Ю. В., Ульянова А. А. (2015)
Чалий В. П. - Похибка, невизначеність чи непевність у вимірюванні?, Чала О. В. (2015)
Шевченко К. Л. - Корреляционный измеритель низкоинтенсивных СВЧ злучений, Горкун В. В., Кива И. Л. (2015)
Щерба А. А. - Визначення коефіцієнта спотворення синусоїдності з використанням фільтрів симетричних складових, Маков Д. К., Поліщук О. В. (2015)
Щербакова Г. Ю. - Исследование автоматизированной классификации с использованием вейвлет-преобразования, Крылов В. Н. (2015)
Яремчук Н. А. - Оцінювання якості програмних засобів з застосуванням вербально-числових шкал, Года О. Ю. (2015)
Корчакова А. С. - Оценивание деятельности вуза: студенты vs министерство (2015)
Хроніка та інформація (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Космеда Т. А. - Коммуникативная компетенция Л. В. Щербы: штрихи к портрету (на материале воспоминаний об учёном) (2012)
Матузкова Е. П. - Актуализация понятия "идентичность" в социогуманитарном знании ХХ века (2012)
Ковальчук Г. В. - Питання культури української мови (2012)
Дмитрієв С. В. - Номінація особи у контексті лінгвокультурної картини світу носіїв українського сленгу (2012)
Пачев О. Н. - Коммуникативные характеристики жанра футбольного телерепортажа, Степанов Е. Н. (2012)
Романенко В. А. - Метонимическая индексация как условие предицирования (2012)
Рудик І. М. - Лінгво-когнітивні характеристики ідеологем (2012)
Кутуза Н. В. - Позитивація як сугестивний чинник соціальної реклами (2012)
Співак О. М. - Мовленнєвий конфлікт: структура і динаміка (2012)
Ткаченко Г. В. - Реалізація різних скриптів у ментальному лексиконі (2012)
Неклесова В. Ю. - Віртуальний скрипт як частина особистісної хронології (за даними асоціативного експерименту) (2012)
Бушев А. Б. - Общность концептосфер славянских народов: поэзия славянских стран (2012)
Пожарицька О. О. - Авторський концепт позитивності в художньому творі: філологічна інтерпретація (2012)
Буткова Г. В. - Декодування мовної картини світу в творчості Ю. Яновського: лексико-синонімічні заміни (2012)
Меженская Н. А. - Колористика стихии "вода" в художественной картине мира В. Астафьева и В. Тендрякова (2012)
Каиржанов А. К. - Особенности древнерусского перевода "Хроники" Георгия Амартола и "Истории Иудейской войны" Иосифа Флавия (2012)
Швец А. И. - Традиционная народная культура и её отражение в диалектной лексике (на материале русских говоров Одесской области) (2012)
Георгієва С. І. - Етапи дослідження болгарських переселенських говірок в Україні: динаміка в часі та сучасний стан (2012)
Делюсто М. С. - Парадигматика іменника в українській південнобессарабській говірці (2012)
Кость С. С. - Творчість Карела Запа у контексті слов'янських взаємин у Східній Галичині в 30—40-х рр. XIX ст. (2012)
Мирошниченко М. І. - Назви діячів з інвективним компонентом в українській і французькій мовах (2012)
Дерік І. М. - Про специфіку перекладу числівників з китайської мови на українську та англійську (контрастивний аналіз) (2012)
Пейчева О. М. - Основні причини фонетико-фонологічного явища нестабільності (з історії південнослов'янських мов та їх діалектів) (2012)
Висоцька З. І. - Художньо-естетичне значення алітерації дрижачого, Гейна О. В. (2012)
Савченко Е. Ю. - Особенности фразового ударения в оформлении тема-рематической структуры высказывания (2012)
Касім Г. Ю. - Витоки експресивності оказіоналізмів, уживаних у текстах ЗМІ (2012)
Семененко О. Ю. - Функціонування операторів-вимірників тематичної групи резервуари, посуд із семантикою неозначено великої кількості у структурі поетичного дискурсу (2012)
Валиахметова А. Р. - Развитие многозначности иноязычного существительного флешбэк и вариативность его управления в современном русском языке (2012)
Короглу Л. А. - Дистрибуция субстантива хане в крымскотатарском языке (2012)
Кондрацька О. В. - Запозичення назв осіб за професією та їх асиміляція в сучасній польській мові (2012)
Мойсеєнко Н. Г. - Особливості функціонування лексем SUCH та SO в сучасній англійській мові (2012)
Кузик О. А. - Лексичні засоби реалізації інвективної прагматики в англомовному політичному дискурсі ЗМІ (2012)
Валеева Л. В. - Виртуальная семантика ономастической лексики в массмедийном дискурсе (2012)
Григорчук Ю. М. - Сакральна символіка антропонімів у повісті Віри Вовк "Тотем скальних соколів" (2012)
Нікульшина Т. М. - Семантико-когнітивні особливості антропонімів ірреального світу на матеріалі англійської та української мов (з досвіду лексикографічного дослідження) (2012)
Шумарина Т. Ф. - Антропонимическая каузация дискомфорта в речевой коммуникации, Мурадян И. В. (2012)
Шевчук Л. В. - Динаміка найуживаніших чоловічих імен мешканців сіл центральної частини Одеської області (2012)
Буга Т. В. - Динаміка жіночих особових імен (на матеріалі українсько-російського іменника Центральної Донеччини) (2012)
Ильин Д. Ю. - Структурно-семантические особенности топонимических единиц в языке региона (2012)
Войцева Е. А. - Общие тенденции терминологической номинации в развитии лексики водного хозяйства (на материале русского и польского языков) (2012)
Байтерякова Н. Ю. - Проблема однозначності терміна на прикладі англійської спелеологічної термінології, Байтеряков О. З. (2012)
Собченко А. С. - Функционирование футбольной терминологии в русскоязычном спортивном репортаже (2012)
Петров А. В. - Фразеологические единицы в составе семантических полей русского языка (2012)
Луцеева Ю. Н. - Вариативность имён числительных в составе фразеологизмов (2012)
Колесникова Л. В. - Стативы в когнитивно-дискурсивной парадигме русского языка (2012)
Петров А. В. - Система именных форм безличности в русском языке (2012)
Сізова Л. В. - Категорія перфектності англійського дієслова (2012)
Бублейник Л. В. - Поетика мовчання: текстові структури роману Ю. Іллєнка "Юрко Іллєнко — Апостолові Петру" (2012)
Назаренко О. М. - Комунікативна діяльність адресанта в репрезентації текстової категорії діалогічності (2012)
Харисова Т. Е. - Тургеневские традиции в стихотворении А. А. Блока "Девушка пела в церковном хоре..." (2012)
Кондратенко Н. В. - Поліфонія як вияв карнавалізації мови в художньому дискурсі некласичної парадигми (2012)
Плисак Д. В. - Художня комунікація vs дискурс: до проблеми співвіднесення понять (2012)
Панасенко Т. А. - Елементи мовної гри в енігматичних текстах у різносистемних мовах (2012)
Костарев Е. С. - Предвыборная листовка и лозунг как жанры политического дискурса (2012)
Плотницкая С. В. - Язык и сознание с точки зрения лингводидактики, Вит Н. П., Еременок О. И. (2012)
Авдонина А. Ю. - Работа в области лексической синонимии как один из путей формирования речевой культуры учащихся (на материале методического наследия К. Б. Бархина) (2012)
Арефьева Н. Г. - Репрезентация тендерних концептов в методике преподавания русского языка как иностранного (на материале фразеологии и паремиологии) (2012)
Черновалюк И. В. - Реферирование текста в иностранной аудитории (2012)
Матвеева Н. М. - Поливалентная технология оценивания учебной деятельности иностранных студентов при изучении дисциплины "История и культура Украины" (2012)
Милютина Е. Н. - Куратор учебной группы и социально-культурная адаптация иностранных студентов подготовительного факультета, Чумакова Е. А. (2012)
Петрова Л. А. - Девлетов Р. Р. Практический курс трилингвального обучения дисциплинам лингводидактического цикла: (Монография) / Ремзи Рефикович Девлетов. — Симферополь: Оджакъ, 2011. — 356 с. (2012)
Степанов Е. Н. - Каиржанов А. К. Византизм и ментальность Киевской Руси, часть I. Раздумья на степной дороге, часть II: (научное издание) / Абай Каиржанович Каиржанов. — Астана: КазУЭФМТ, 2011. — 304 с. Киев: Издательский дом Дм. Бураго, 2012. — 312 с. (2012)
Кутуза Н. В. - Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу: Монографія / Наталія Василівна Кондратенко; (За ред. проф. К. Г. Городенської). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. — 328 с. (2012)
Наші автори (2012)
Абдуллин А. Г. - Психологическая природа ценностных ориентаций личности, Абдуллина Д. Р., Иоголевич Н. И. (2013)
Алексєєв О. М. - Дистанційні технології у змішаному навчанні студентів машинобудівних спеціальностей (2013)
Балабуст Н.Ю. - Місце і роль домашнього навчання в освітній сфері Подільської губернії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Беата А. З. - Соціальна профілактика щодо проблем наркоманії – місце соціальної роботи в превентивних діях (2013)
Белякова И. В. - Психолого-педагогические аспекты управления самостоятельной работой учащихся, Кожушкова Н. В. (2013)
Боднарчук Т. В. - Моделі білінгвальної освіти та їх функціонуванняв сучасній українській школі (2013)
Вонсович В. П. - Алгоритм самопідготовки студентів з етнопедагогіки (2013)
Герасимова І. Г. - Андрагогічні виміри формування професійної мобільності випускників вищих навчальних закладів (2013)
Головко М.В. - Передумови становлення шкільної фізичної освіти в період розбудови єдиної школи України (1917-1920 рр.) (2013)
Горбатюк О. В. - Окремі аспекти підготовки педагогічних кадрів в Україні у двадцятих роках хх століття (2013)
Горук Н. М. - Емпіричне дослідження організації неформальної освіти жінок у США (2013)
Гук С. В. - Професійні функції фахівця з фізичної реабілітації (2013)
Казанішена Н. В. - Психолого-педагогічні дослідження проблеми професійної готовності вчителя до екологічного виховання учнів (2013)
Катревич Л. В. - Професійно-особистісні вимоги до майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у системі освіти Великої Британії (2013)
Кендзьор П. І. - Інноваційні підходи до реалізації полікультурного виміру історичної освіти (2013)
Ковтун Т. І. - Методичні аспекти інтелектуального виховання студентів засобами навчальної діяльності (2013)
Кришмарел В. Ю. - Методико-методологічні проблеми підручників з предметів духовно-морального спрямування (2013)
Кудашкіна О. З. - Роль та функції соціального етапу програми кіберсоціалізації студентів (2013)
Кучинська І. О. - Логіко-структурна модель розвитку ідей громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці (2013)
Лопухівська А.В. - Сучасні тенденції розвитку комунікативної компетентності учнів сільської школи (2013)
Опанасенко В. П. - Рівні сформованості дослідницьких умінь у структурі аудиторних занять зі спецдисциплін (2013)
Романюк І. М. - Досвід підготовки фахівців з виховання у збройних силах російської федерації (2013)
Ромащенко І. В. - Педагогічні технології як вирішальний фактор формування особистості (2013)
Сіренко М. В. - Історичний розвиток педагогічних підходів до з’ясування соціально- та культуротворчих функцій материнства (2013)
Татаринов. С.Й. - Видатні педагоги Бахмута у XIX – на початку XX ст., Бойко Р.О. (2013)
Тишик І. С. - Міжетнічна толерантність як складова формування особистості майбутнього викладача історії (2013)
Ткаченко І. В. - Теоретичні аспекти розвитку соціальної активності підлітків у літніх дитячих оздоровчих центрах (2013)
Чепурна В. О. - Формування готовності до управлінської діяльності магістрів технічних спеціальностей як педагогічна проблема (2013)
Черток Л. П. - Впровадження міжкультурного підходу в систему вищої та неперервної освіти Швейцарії (2013)
Чухно Л. А. - Становлення правової і нормативної бази організації навчання обдарованих студентів у вищих навчальних закладах Німеччини (2013)
Шарата Н. Г. - Системний підхід в управлінні інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах (2013)
Beata A. Zięba - Problemy funkcjonowania społecznego rodzin wielodzietnych (functioning and social problems of large families), Adelina Zięba (2013)
Marek Paluch - Wykorzystanie kultury w procesie wychowania i terapii pedagogicznej (2013)
Urszula Gruca- Miąsik - Ethical and moral aspects of care and upbringing in family (2013)
Горох Г. В. - Твори Ліни Костенко в контексті практичних занять з української мови (2013)
Карпенко Г. П. - Логістичні термінологічні студії в Україні (2013)
Ліпінська І. О. - Зміст професійної та практичної підготовки вчителів-філологів широкого профілю в Україні: історія і сучасність (2013)
Орлова І. О. - З досвіду використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови (2013)
Очеретна Н. Д. - Особливості застосування ділових ігор у процесі вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах (2013)
Собчинская С. А. - Методические проблемы обучения чтению в перегруженном информационном обществе, Макарова О. В. (2013)
Сушко З. М. - Формування умінь науково-дослідної роботи студентів у ході вивчення іноземної мови, Бобир Ж. М. (2013)
Вітер С. А. - Модель формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки (2013)
Кулішов В. С . - Рівень економічної підготовки учнів старшої школи (2013)
Мельник Ю. С. - Особливості навчання учнів розв’язувати прикладні експериментальні задачі з фізики (2013)
Свириденко О. О. - Рухова активність як запорука здорового способу життя (2013)
Середня С. С. - Місце та значення морально-вольових якостей у професіограмі вчителя фізичної культури (2013)
Слатвінська О. А. - Формування екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю (2013)
Хом’юк І. В. - Використання методів математичної статистики в педагогічних дослідженнях (2013)
Аліксійчук О. С. - Значення шкільної бібліотеки (медіатеки) у процесі опанування учнями 9-11 класів курсу "художня культура" (2013)
Волошина Л. Г. - Формування системи інформатичних компетентностей учнів старшої школи музичного профілю навчання (2013)
Карташова Ж. Ю. - Сутнісна характеристика інтегративних процесів у сучасній науковій літературі (2013)
Кузик В. В. - "Щедрик" : аналіз – stretta (2013)
Лабунець В. М. - Допрофесійна підготовка в системі неперервної мистецької освіти (2013)
Маринін І. Г. - Теоретико-методологічні основи вітчизняного акордеонно- баянного виконавства (друга половина ХХ- початок ХХІ ст.) (2013)
Мартинюк Л. В. - Особливості інтерпретації хорових мініатюр м.леонтовича(курс "хоровий клас та практикум роботи з хором") (2013)
Мартинюк Т. В. - Національна своєрідність хорової музики Миколи Леонтовича (2013)
Олійник В. Ф. - Проблема мотивації вчителів музики до використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальному процесі (2013)
Прядко О. М . - Розвиток української вокальної педагогіки (2013)
Сверлюк Я. В. - Вітчизняне диригентсько-оркестрове мистецтво в контексті культурно-історичних подій (2013)
Ситник Т. М. - Аспекти формування та розвитку творчого потенціалу співаків (2013)
Совік Т. В. - Використання творів миколи леонтовича на заняттях з "музичного виховання і основ хореографії з методикою викладання" як засіб формування позитивної мотивації навчання (2013)
Федорчук В. В. - Діалогічна взаємодія у підготовці майбутнього вчителя музики (2013)
Чайка М. М. - Виховні особливості української народної пісні, Чайка С. В. (2013)
Яропуд З. П. - Широкий спектр діяльності Лесі Дичко, Печенюк М. А. (2013)
Біляковська О. О. - Контрольно-оцінювальна діяльність учителя: теоретичні аспекти (2013)
Васильєва С. А. - До характеристики понятійно-категоріального апарату дослідження проблеми "розвиток дошкільних навчальних закладів різних типів у системі освіти України (друга половина ХХ ст.-початок ХХІ ст.)" (2013)
Галаманжук Л. Л. - Характеристика чинників, що визначають нестимульований розвиток моторної функції дітей у дошкільний період (2013)
Курінна С. М. - Аналіз соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в дитячому будинку (2013)
Макарова В. О. - Розвиток допитливості у дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема (2013)
Пушкар Л. В. - Методи формування музичних компетенцій майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2013)
Рібцун Ю. В. - Види логопедичного масажу в роботі з дітьми із порушеннями мовленнєвого розвитку (2013)
Відомості про авторів (2013)
Ковбасюк Ю. В. - Раціональний лібералізм Людвіга фон Мізеса в дискурсі українського державотворення, Петровський П. М. (2013)
Загорський В. С. - Кадрове забезпечення модернізації в Україні системи місцевого та регіонального врядування на основі адаптації європейських моделей (2013)
Ліпенцев А. В. - Розвиток лідерства в органах публічної влади у контексті завдань надання якісних адміністративних послуг: теоретичні та методологічні аспекти (2013)
Попок А. А. - Державна політика запобігання та протидії корупції у Чехії та Словаччині: досвід для України, Решота В. В. (2013)
Фурса М. В. - Застосування комплексу теоретико-методологічних складових у виконанні дисертаційних досліджень в галузі науки "державне управління” (2013)
Криштанович М. Ф. - Діяльність ОВС щодо захисту прав і свобод людини як важлива умова забезпечення національної безпеки України (2013)
Задорожна М. І. - Гуманітарна парадигма як модель дослідження шляхів демократизації державного управління (2013)
Ваврик А. Й. - Професіоналізм та конкурентоздатність особистості: психолого-соціальні аспекти (2013)
Палагнюк Ю. В. - Процес інтеграції на європейському континенті: теоретичні та історичні аспекти (2013)
Хомич Л. В. - Правове регулювання процесу адміністративного реформування місцевих органів державної виконавчої влади (2013)
Веремчук А. В. - Економічний аналіз ефективності та результативності дорожньобудівних проектів в контексті державного управління (2013)
Малик Я. Й. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: питання розробки та підписання (2013)
Селіверстов Р. Г. - Перспективи використання програмного забезпечення з відкритим кодом для підвищення надійності функціонування органів державного управління, Саврас І. З. (2013)
Серант А. Й. - Концептуальні підходи до сталого розвитку і проблеми управління природно-техногенною безпекою, Cоха Ю. І. (2013)
Бурик З. М. - Основи прогнозування сталого розвитку регіону (2013)
Піроженко Н. В. - Громадський контроль фінансування виборчого процесу: сутність і перспективи, Хромова Ю. О. (2013)
Якимчук А. Ю. - Державна екологічна інспекція у структурі державного управління збереженням біорізноманіття в Україні (2013)
Садковий В. П. - Інноваційні механізми розвитку професійної освіти та їх практична реалізація (2013)
Ромін А. В. - Державне управління освітою на прикладі управління вищими навчальними закладами (2013)
Роман В. Ф. - Моделі децентралізації влади країн Європейського Союзу (2013)
Філіпова Н. В. - Бюро із запобігання і боротьби з корупцією: його роль у державній політиці протидії та боротьби з корупцією в Латвії (2013)
Федорчак Х. Ю. - Нормативно-правове закріплення державної політики запобігання і протидії корупції в Україні (2013)
Тупичак Л. Л. - Ринок праці регіону як головний чинник визначення потреб в освітніх послугах (2013)
Галько О. Т. - Механізм формування доходів у державній прикордонній службі України (2013)
Немчінов О. М. - Завдання адміністративно-територіального реформування в Україні у контексті європейських підходів до забезпечення управлінської ефективності (2013)
Слєпак С. В. - Моделі державного управління у сфері кінематографії (2013)
Толкованов В. В. - Розвиток і впровадження інструментів політики державного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Чорнобиль І. Є. - Сучасні підходи до питання саморозвитку державних службовців (2013)
Найдюк С. В. - Використання новітніх інформаційних технологій у процесі прийняття управлінських рішень (2013)
Козак І. І. - Оцінка регіональної інвестиційно-інноваційної активності (на прикладі Львівської області), Бліщук К. М. (2013)
Діденко О. М. - Теоретичне дослідження науково-методичних підходів до дослідження сутності поняття "економічний інтерес” (2013)
Бунтова Н. В. - Інноваційний шлях розвитку підприємств готельної індустрії України (2013)
Малецька О. І. - Облік персоналу підприємств: методичні основи дослідження процесу формування і використання (2013)
Попський А. В. - Регіональні програми розвитку малого підприємництва як інструмент державного управління (2013)
Тирусь Б. Ю. - Державне управління здійсненням економічних реформ: теоретичні та організаційні аспекти (2013)
Жук М. М. - Функціонування національної інноваційної інфраструктури в умовах трансформації: інституціонально-економічний аспект (2013)
Гуменна К. Р. - Систематизація інвестиційного законодавства України (2013)
Відомості про авторів (2013)
Редакційна колегія (2013)
Бондарчук О. А. - Соціально-економічні чинники сучасного реформування шкільної освіти в Австралії (2012)
Величко О. М. - Шляхи подолання конфліктів у контексті виховання культури міжетнічних стосунків (2012)
Грязнов І. О. - Ідеї виховання громадянськості в сучасних умовах педагогічної діяльності (2012)
Дзюбишина Н. Б. - Експериментально-педагогічна діяльність брненського реформаторського центру (2012)
Доброскок І. І. - Механізм вироблення вмінь навчальної діяльності як засіб підвищення якості вищої освіти соціальних майбутніх педагогів (2012)
Ельбрехт О. М. - Гуманізація освіти: тенденції і проблеми (2012)
Коса Т. Г. - Проектування стратегії як засобу управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (2012)
Крецька Ю. А. - Фактори адаптації майбутніх учителів до професійної діяльності (2012)
Мелешко В. В. - Моделювання як основа розвитку педагогічної системи сільської школи (2012)
Осаульчик О. Б. - Роль і місце інтерактивних форм та методів у гуманістично-орієнтованому виховному процесі вищої освіти (2012)
Понікаровська С. В. - Особливості процесу соціалізації студентів у вищій школі (2012)
Попович Л. М. - Педагогічні умови організації методичної роботи у сільських загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Роляк А. О. - Модернізація системи професійної підготовки вчителя данії у другій половині ХХ століття: європейський контекст (2012)
Саєнко Н. В. - Когнітивний компонент культурологічної підготовки студентів технічних вищих навчальних закладів (2012)
Сеньовська Н. Л. - Характеристика професійної саморегуляції вчителя-словесника (2012)
Смолінська О. Є. - Організаційна культура, репутація, імідж, бренд в університетській педагогічній освіті: теоретичний і практичний аспекти (2012)
Удич З. І. - Модель психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів до організації самовиховання старшокласників (2012)
Циганівська О. І. - Педагогічні аспекти філософії Іммануїла Канта (2012)
Чепіль М. М. - Ідея національно-патріотичного виховання у творчій спадщині Івана Филипчака, Савчин Г. М. (2012)
Базиль Л. О. - Роль і значення спецкурсів у формуванні літературознавчої компетентності майбутнього вчителя-словесника (2012)
Безцінна Ж. П. - Переваги використання мультимедійних засобів для організації самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі (2012)
Гаврилюк Л. В. - Засоби заохочення студентів вищих технічних навчальних закладів до виконання науково-дослідної роботи іноземними мовами в позанавчальний час (2012)
Гіренко І. В. - Формування готовності студентів до самонавчання з іноземної мови (2012)
Калинюк Т. В. - Розвиток форм навчальної діяльності у школах з поглибленим вивченням німецької мови в УРСР (40-і-кінець 80-х років ХХ століття) (2012)
Карандаш М. М. - Теоретичні основи розвитку культури спілкування майбутніх учителів (2012)
Лаврусевич Н. О. - Оригінальний художній текст у практиці культуровідповідної освіти сучасної школи, Лагодзинська Л. Ю. (2012)
Маслюк Л. П. - Переваги використання новітніх комунікацій у викладанні іноземних мов (2012)
Мішеніна Т. М. - Формування лінгводидактичної компетенції як складової дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Писаренко О. М. - Вплив курсу іноземної мови на полікультурну освіту студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Попова О. В. - Проблема оцінювання навичок майбутніх перекладачів декодувати інтонацію гендерно-маркованого англійського мовлення (2012)
Саєнко Н .С. - Розвиток полікультурної особистості студента в навчанні іноземних мов на основі міждисциплінарності (2012)
Сторчова Т. В. - Психологічний аспект викладання латини студентам-германістам (2012)
Чевичелова О. О. - Особливості застосування когнітивно-комунікативного підходу в процесі викладання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах (2012)
Шовковий В. М. - Мотиваційна складова системи навчання давньогрецької мови майбутніх філологів (2012)
Гапоненко Г. М. - Компетентність водолазів-підривників як результат сформованості професійних компетенцій (2012)
Думанська Т. В. - Особливості викладання теми "Похідна та її застосування" для курсантів факультету військової підготовки (2012)
Житарюк І. В. - Теорема Содді та її застосування (2012)
Муніч Н. В. - Формування ландшафтознавчих понять: загальноземлезнавчі, філософські,психолого-географічні аспекти (2012)
Набока О. Г. - Дослідження професійно орієнтованих технологій навчання майбутніх економістів: стан розробленості проблеми (2012)
Регейло І. Ю. - Застосування елементів інтерактивного навчання на уроках інформатики з метою формування інформатичної компетентності, Семененко І. М. (2012)
Татауров В. П. - Особливості формування готовності майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Аліксійчук О. С. - Шляхи функціонування моделі морально-естетичного виховання молодших школярів засобами народної музичної творчості (2012)
Борисова Т. В. - Методичні засади формування теоретичної обізнаності студентів у галузі музично-театральної діяльності школярів, Аліксійчук О. С. (2012)
Маринін І. Г. - Основні чинники та періодизація напрямів-тенденцій формування репертуару подільського ансамблю троїстих музик Олексія Беца (2012)
Мартинюк Л. В. - Методи формування музично-образної сфери підлітків у процесі вокально-виконавської діяльності (2012)
Рева В. П. - Музыкальное восприятие: анализ субъект-субъектного взаимодействия (2012)
Фурса О. О. - Модель фахівця з дизайну у науково-практичній рецепції (2012)
Газіна І. О. - Використання мелодійних музичних інструментів у практиці дитячого навчального закладу (2012)
Карпенко О. Є. - З історії заснування дитячого містечка в Імсті (2012)
Лопухівська А. В. - Практичні основи формування соціальної активності учнів малочисельної сільської школи (2012)
Половіна О. А. - Виховна функція мистецтва в освітньомупроцесі сучасного ДНЗ (2012)
Шевчук Л. М. - В. Сухомлинський про розвиток читацьких умінь учнів початкових класів сільської школи (2012)
Відомості про авторів (2012)
Красівський О. Я. - Парадигма українсько-польських духовних контактів як основа формування творчого мислення студентів (на прикладі порівняльного аналізу творчості Юліана Тувіма та Ірини Вільде), Якубовська М. С. (2014)
Малик Я. Й. - Транскордонне співробітництво України з Європейським Союзом (2014)
Пасічник В. М. - Демократизація державного управління у контексті забезпечення національної безпеки та боротьби з корупцією (2014)
Буник М. З. - Концептуальні засади бюрократичного господарювання у працях Людвіга фон Мізеса (2014)
Кравченко М. В. - Умови та чинники модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України (2014)
Чечель О. М. - Принципи та механізм державного регулювання економіки (2014)
Михайлишин Л. Р. - Професійні деформації державних службовців (2014)
Щербак Н. В. - Сучасні тенденції та виклики щодо формування корпоративної культури в умовах реформування державного управління (2014)
Шевчук П. І. - Інформаційно-психологічна війна Росії проти України: як їй протидіяти (2014)
Червякова О. В. - Напрями та тенденції розвитку програмно-цільових механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін (2014)
Пасєка Л. І. - Механізми державного управління у сфері сімейної політики: організаційно-правовий аспект (2014)
Ундір В. О. - Місцеві органи виконавчої влади і об’єднання громадян України: загальний стан, проблеми та перспективи розвитку взаємовідносин (2014)
Карпа М. І. - Визначення основних аспектів статусу службовця у сфері державної служби (2014)
Загорський В. С. - Соціально-екологічні фактори сталого розвитку національної економіки, Борщук Є. М., Жолобчук І. М. (2014)
Носов О. Ю. - Державне регулювання стабільності та ефективності грошових систем (2014)
Пшик-Ковальська О. О. - Визначення внутрішньої мотивації при стимулюванні інноваційної діяльності працівників підприємств, Дорошкевич К. О., Вороновська М. М. (2014)
Приказка С. І. - Концепція сталого розвитку і проблеми економічного зростання і розвитку (2014)
Олексів І. Б. - Теоретико-методологічні засади управління підприємством на засадах урахування інтересів стейкхолдерів, Харчук В. Ю. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Редакційна колегія (2014)
Близнюк О. Д. - Використання ультразвукового двошкального способу для підвищення точності вимірювання товщини виробів, Олійник Ю. А., Куц В. Ю., Куц Ю. В., Монченко О. В. (2015)
Богданов О. В. - Залежність пружних коливань пакету від модуля Юнга внутрішнього шару при фототермоакустичному перетворенні (2015)
Буданов П. Ф. - Просторово-часова модель інформаційного простору з фрактальною структурою, Бровко К. Ю. (2015)
Бударецький Ю. І. - Особливості реалізації радіолокаційного вимірювача параметрів руху для автоматизованих систем місцевизначення наземних рухомих об’єктів (2015)
Величко О. М. - Групове експертне оцінювання стану метрологічного забезпечення вимірювання ємності та індуктивності, Шевкун С. М. (2015)
Воронько В. В. - Формальное представление единого информационного пространства сложного объекта управления с позиций аналитической геометрии при изготовлении авиационных конструкций (2015)
Деденок В. П. - Методика оценивания параметров ионосферного канала при решении задач радиопеленгования и планирования сеансов связи в коротковолновом диапазоне частот, Резников Ю. В., Карлов Д. В., Пичугин М. Ф., Степаненков Н. М., Журавский М. Н. (2015)
Дідук В. А. - Комп'ютерна система автоматичного обліку спожитої рідини чи газу з живленням від вимірюваного сигналу (2015)
Красильников А. И. - Кумулянтный анализ акустических сигналов утечки жидкости в трубопроводе, Полобюк Т. А. (2015)
Курцева Л. Б. - Цифрова трьохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигуновим електроприводом папірообмотувальної машини, Єрьоміна Н. С., Шкоріна Ю. М. (2015)
Лебедь В. Г. - Математическая модель нелинейной аэродинамики вертолета одновинтовой схемы для задач моделирования динамики полета на вертолетных тренажерах, Калкаманов С. А. (2015)
Можаєв О. О. - Аналіз структури системи акустичного моніторингу, Баленко О. І. (2015)
Носков В. И. - Метод определения гармонического состава фазного тока статора асинхронного двигателя в системах регулируемых приводов, Мезенцев Н. В., Гейко Г. В., Липчанский М. В. (2015)
Слободянюк В. В. - Влияние вида развертки цифрового изображения на эффективность метода подавления шума, использующего технологию суррогатных данных (2015)
Творошенко И. С. - Практические аспекты применения современных геоинформационных систем для создания муниципальной геоинформационной системы города Харькова, Мгеброва В. Р., Белый В. В. (2015)
Шишацький А. В. - Методика формування сигнально-кодових конструкцій OFDM-сигналу в умовах впливу навмисних завад та селективних завмирань (2015)
Шуляк М. Л. - Вплив коливання швидкості руху машинно-тракторного агрегату на надійність технологічної операції, Козлов Ю. Ю. (2015)
Сергунова О. В. - Анализ методов моделирования деятельности оператора в системе "человек-машина", Павленко М. А., Тимочко А. И., Воробьев Е. В. (2015)
Дубницкий В. Ю. - Определение относительной оценки тяжести хвоста распределения – уровня хвоста, Ходырев А. И. (2015)
Раскин Л. Г. - Аналитическое описание функций принадлежности бинечетких чисел, Серая О. В. (2015)
Romanuke V. V. - Two-layer perceptron for classifying scaled-turned-shifted objects by 26 classes general totality of monochrome 60-by-80-images via training with pixel-distorted scaled- turned-shifted images (2015)
Самитова В. А. - Отображение порядковых характеристик в цифровую шкалу на основе нечеткой кластеризации (2015)
Громыко И. А. - Общая парадигма защиты информации: носители и среда распространения информации (2015)
Дяченко А. Ю. - Криптографічне хешування інформації на основі багатопараметричних моделей (2015)
Нємкова О. А. - Біометрична ідентифікація у кіберпросторі (2015)
Поночовный Ю. Л. - Модели готовности веб-системы с учетом программных отказов и атак на уязвимости конфигурации службы DNS, Боярчук А. В., Харченко В. С. (2015)
Проценко О. А. - Системний аналіз профілю захищеності відкритих інформаційних систем, Блюма А. В., Кожухівський А. Д. (2015)
Рубан И. В. - Анализ возможностей утечки информации в ИТКС при использовании протоколов транспортного уровня модели OSI в качестве стегоконтейнера, Смеляков С. В., Смирнов А. А., Бурковский В. С. (2015)
Туйчиев Г. Н. - О сети IDEA2m-m, состоящей из m раундовых функций и ее модификации (2015)
Баранник В. В. - Метод оценки информативности двухбазисного биадического представления контурированной видеопоследовательности, Рябуха Ю. Н. (2015)
Бондаренко Н. А. - Разработка проекта для создания нового класса Color и элемента управления TextBox с новым свойством Symbols в системе объектно-ориентированного программирования, Жилин В. А. (2015)
Вовченко В. В. - Статистическая оценка потерь в каналах связи стандарта LTE и LTE-Advanced на базе технологии MIMO (2015)
Лосев Ю. И. - Модель управления сетевыми ресурсами распределенной информационной системы в условиях неопределенности на основе использования искусственного интеллекта, Шматков С. И., Руккас К. М., Олоту Олуватосин Д., Малышко Ю. М. (2015)
Слюсарь І. І. - Оптичний доступ наступного покоління на основі конвергентних рішень, Слюсар В. І., Ільченко О. П., Матько В. П. (2015)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Построение предикатной модели процесса формирования программной архитектуры, Мамедов А. А. (2015)
Сайковская Л. Ф. - Использование корреляционного метода для оценки текущего состояния оператора зрительного профиля (2015)
Соловьева О. И. - Статистический анализ экспериментальных данных для компьютерной системы ранней диагностики (2015)
Лемешко Т. А. - Управління якістю проектів вищої освіти в корпоративній інформаційній системі (2015)
Бабак С. В. - Мониторинг окружающей среды АЭС с использованием систем видеонаблюдения и измерения мощности экспозиционной дозы на базе беспилотного авиационного комплекса (2015)
Глухова Н. В. - Метод оцінки біологічних та квантових властивостей води, Пісоцька Л. А., Кучук Н. Г. (2015)
Горбов О. М. - Метод оцінювання рівня захисту сегменту діяльності сил охорони правопорядку, Іохов О. Ю, Новикова О. О. (2015)
Шевченко Р. І. - Розробка методу критичних та ускладнюючих сигналів для формування інформаційного фільтру підсистеми збору та контролю стану об’єктів моніторингу надзвичайних ситуацій (2015)
Барашев К. С. - Информационная система рейтинговой оценки профессиональной деятельности преподавателей вузов, Кирвас В. А. (2015)
Калиниченко О. В. - О модульно-рейтинговом контроле знаний студентов, Козел Р. Д., Лещинский В. А., Лещинская И. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Вонсович В. П. - Ретроспективний аналіз формування особистісно-орієнтованої системи навчання (2013)
Ворожбіт В. В. - Ціннісні орієнтири організації духовно-морального виховання дітей в історії вітчизняної педагогічної думки першої половини ХІХ століття (2013)
Гончар І. Г. - Права дітей та основні механізми їх реалізації в творчій cпадщині К. Вентцеля (2013)
Гуліна М. С. - Формування ділового етикету у магістрів технічних спеціальностей у позааудиторній роботі як педагогічна проблема (2013)
Жданова В. Г. - Модель формування у студентів вищих навчальних закладів працеохоронних умінь і навичок (2013)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Управлінська антропологія як методологічна основа професійної підготовки керівника сільської школи (2013)
Ковальчук Г. П. - Проблема формування в учнів здорового способу життя в школах України другої половини ХХ століття (2013)
Ковальчук О. М. - Структура готовності магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності (2013)
Комишан А. І. - Педагогічна діагностика досягнень студентівз навчальних дисциплін (2013)
Косенчук О. Г. - Програма підготовки соціальних педагогів до роботи з лідерами учнівського самоврядування (2013)
Кравець Н. Б. - Формування професійної культури психологапри вивченні психології важковиховуваних підлітків (2013)
Кучинська І. О. - Динаміка розвитку ідей громадянського виховання в українській школі у 1917–1920 рр (2013)
Невзоров Р. В. - Повітряний бій як структурний елемент навчального плану підготовки курсантів-льотчиків (2013)
Опалюк Т. Л. - Адаптивна функція навчального процесу інноваційного рівня в умовах професійної підготовки вчителя (2013)
Петрачков О.В. - Особливості системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців провідних країн світу (2013)
Попова Г. В. - Структура культури управління персоналом майбутніх менеджерів (2013)
Размолодчикова І. В. - Проблемно-пошукові ситуації як мотиваційний інструментарій створення соціально-педагогічного іміджу вчителя (2013)
Сніца Т. Є. - Структурні компоненти полікультурної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Староста В. І. - Мікровикладання: особливості та навчальні завдання (2013)
Тришневська Г. Б. - Організація пізнавальної діяльності школярів у процесі громадянського виховання (2013)
Трофименко А. О. - Парадигмальний підхід до змісту ключових педагогічних компетенцій (2013)
Шевченко В. М. - Умови та фактори ефективного використання методукохлеарної імплантації (2013)
Шевченко С. М. - Розвиток російських шкіл в урср (кінець 30-х - 40-і рр. ХХ ст.) (2013)
Бондарчук О. А. - Формування змісту навчальної програми з англійської мовита літератури в Австралії (2013)
Каньоса П. С. - Підготовка вчителя початкової школи до реалізації навчально- виховного потенціалу підручників з української мови (2013)
Лисак Г. О. - Методи формування фонетичної компетенції студентів гуманітарного профілю вищого навчального закладу (2013)
Мартиненко В. О. - Структура і зміст читацької компетентності молодших школярів (2013)
Потюк І. Є. - Дидактичні аспекти методики формування англомовної лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей на засадах стратегічного підходу (2013)
Редько В. Г. - Засоби діагностики розвитку іншомовної особистості школяра (2013)
Ромашенко В. Є. - Комп’ютерний дискурс як засіб формування інформаційно- комунікаційної компетенції бакалаврів філології (2013)
Гребьонкіна О. С. - Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів екологічних спеціальностей (2013)
Левін П. Б. - Критерії успішності реалізації економічних знань учнів у технологічній освіті (2013)
Люлькова Ю. М. - Необхідність формування економічної компетентності учнів у навчанні географії в основній школі (2013)
Науменко С. О. - Географічні задачі як інструмент реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів 6–7 класів (2013)
Олійник Н. Ю. - Формування економічних знань учнів на уроках з базових предметів (2013)
Роман С. В. - Педагогічна технологія як компонент педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Аліксійчук О. С. - Мистецько-просвітницька діяльність Олександра Дзбанівського в контексті становлення української освітиі культури початку ХХ ст (2013)
Борисова Т. В. - Педагогічні умови забезпечення ефективності творчогорозвитку школярів засобами театрального мистецтва (2013)
Гук О. І. - Теоретико-методичні засади інноваційної діяльності педагога-керівника ансамблю бандуристів (2013)
Маринін І. Г. - Творча особистість о. Царука в контексті розвитку народно-інструментального виконавства Південно-Західного Поділля (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Мартинюк Л. В. - Особливості музичної слухацької діяльностіпідлітка-виконавця (2013)
Прядко О. М. - Формування навичок співацького дихання у майбутніх педагогів-музикантів на заняттях з вокалу (2013)
Сопіна Я. В. - Психолого-педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2013)
Тихомирова Н. Ф. - Теоретичний аналіз як метод вивчення стильовихособливостей музичних творів на практичних заняттях (2013)
Артемьєва І. С. - Особливості формування позитивного ставлення до навчання в учнів перших класів у навчально-виховному процесі (2013)
Довженко Т. О. - Підготовка майбутніх педагогів до організації педагогічної просвіти батьків дітей молодшого шкільного віку (2013)
Дуткевич Т. В. - Психологічні особливості розвитку дитячої творчості (2013)
Михалевська В. А. - Особливості прояву наполегливості та впевненості в молодших школярів (2013)
Пономаренко О. В. - Проблема лідерських якостей вчителя в дослідженнях вітчизняних учених (2013)
Садова І. І. - Педагогічний вплив у структурі суб’єкт-суб’єктних відносин учителя і учнів (2013)
Циплюк А. М. - Здоров’язбережувальне середовище в сучасному дошкільному навчальному закладі: дидактичний аспект (2013)
Шевченко Ю. М. - Шляхи та засоби підготовки майбутнього вчителя початкових класів до розвитку пізнавальної активності молодших школярів, Дубяга С. М. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2013)
Филатов Ю. В. - Обеспечение технологической безопасности конструкций и сооружений на основе управления рисками, Гибаленко А. Н. (2013)
Мазур В. О. - Горизонтальная сила при прокатке как показатель технологичности процесса прокатки и технического состояния основного прокатного оборудования (2013)
Шевченко В. В. - Влияние технологических режимов и конструктивных параметров механического оборудования дрессировочных станов на основные показатели качества готового проката, Юрков К. Ю., Сатонин А. А., Зеленский А. С. (2013)
Сидоров В. А. - Повышение эффективности смазывания комбинированных редукторов прокатных станов, Калюжная М. Н. (2013)
Снитко С. А. - Развитие теории и практика проектирования профилей железнодорожных колес с криволинейными дисками, Яковченко А. В., Ивлева Н. И. (2013)
Клюйков Р. С. - Идеальная теория механизмов и машин, Клюйков С. Ф. (2013)
Новиков Ф. В. - Теоретический подход к определению теплового баланса и температуры при механической обработке, Гершиков И. В., Андилахай В. А. (2013)
Балалаева Е. Ю. - Дисперсионный анализ результатов исследования силовых режимов кузнечной протяжки заготовок с обкаткой в комбинированных бойках, Кухарь В. В., Василевский О. В., Тузенко О. А. (2013)
Кухарь В. В. - Энергоресурсосберегающие направления использования профи-лированных заготовок после подготовительного продольного изгиба (2013)
Кравченко В. М. - Нарушение смазывания как причина отказов подшипников качения, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2013)
Бобух И. А. - Совершенствование конструкции главных линий прокатных станов, Бобух В. И. (2013)
Гринько П. А. - Эволюция развития барабанов ленточных конвейеров (2013)
Артюх В. Г. - Расчет втулочного предохранителя методом конечных элементов (2013)
Гершиков И. В. - Расчет параметров шероховатости поверхности при зубошлифовании по методу профильного копирования, Новиков Ф. В., Андилахай В. А. (2013)
Коваленко А. С. - Результати стендових випробувань наплавлених плит щокових дробарок (2013)
Маргулис М. В. - Разработка рациональной конструкции одноступенчатой волновой прецессионной передачи с телами качения, Гордиенко Я. О. (2013)
Анищенко А. С. - Штамповые блоки газового нагрева для изотермического деформирования металлов (2013)
Сидоров В. А. - Определение диссипативных свойств роликов рольгангов, Проскуряков С. В. (2013)
Бочарова Е. А. - Повышение ресурса вибрационного оборудования для производства бетонных изделий (2013)
Суглобов В. В. - Оптимизация действующих нагрузок на механизм изменения вылета стрелы с целью снижения энергопотребления портального крана, Михеев В. А., Ткачук Е. В. (2013)
Артюх В. Г. - Совершенствование буферных устройств мостовых кранов, Артюх Г. В., Гильченко В. Д., Сергиенко Ю. В. (2013)
Артюх Г. В. - Об эффективности поглощающих аппаратов железнодорожного транспорта, Артюх В. Г., Иванов Е. И. (2013)
Никитченко А. А. - Математическая модель поглощающего аппарата с гидровставкой на основе АПМ-120-Т1, Нагаевский В. И. (2013)
Матвиенко В. Н. - Повышение работоспособности валков горячей прокатки (2013)
Андилахай А. А. - Условия повышения качества изделий с учетом уменьшения тепловой напряженности при абразивной и лезвийной обработке, Новиков Ф. В. (2013)
Гришко В. П. - Современные способы и материалы для восстановления пар трения, Ищенко Е. А. (2013)
Жиленков А. А. - Оценка дорожных условий при эксплуатации большегрузных автопоездов на перевозках металлопродукции (2013)
Каргин С. Б. - Исследование степени закрытия внутренних дефектов в слитках при ковке (2013)
Бурлаков В. И. - Моделирование и оптимизация влияния состава раствора в рабочей камере на слипаемость обрабатываемых деталей металлургического оборудования (2013)
Гринь А. Г. - Влияние плотности прессованной порошковой проволоки на показатели ее плавления, Свиридов А. В., Карпенко В. М. (2013)
Чигарев В. В. - Установка для сварки тонколистового металла, Макаренко Н. А., Богуцкий А. А., Грановская Н. А. (2013)
Скребцов А. М. - Дендритная ликвация элементов в сплавах железа, связь ее с температурой ликвидус расплава, Кузьмин Ю. Д., Терзи В. В., Секачев А. О., Качиков А. С. (2013)
Рефераты (2013)
Сведения об авторах (2013)
Новак-Каляєва Л. М. - Пріоритетні напрямки модернізації державного управління в Україні на основі прав людини (2014)
Каляєв А. О. - Членство України в НАТО як геополітичний імператив у контексті національної та регіональної безпеки (2014)
Коваль З. В. - Динаміка світової управлінської реакції на кіберзагрози: уроки для України (2014)
Олійник О. В. - Актуальні проблеми кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні: теоретичний аспект (2014)
Малик Я. Й. - До питання про євроатлантичну інтеграцію України (2014)
Кравченко М. В. - Механізми децентралізації соціальних послуг в Україні (2014)
Кривачук Л. Ф. - Актуальні проблеми соціально-правового захисту бездоглядних і безпритульних дітей: окреслення специфіки (2014)
Криштанович М. Ф. - Організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності ОВС України (2014)
Романенко Є. О. - Моделі комунікативної політики держави та інструментальне забезпечення взаємодії органів державної влади та громадськості (2014)
Задорожна М. І. - Вирішення конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління (2014)
Ігнатенко О. П. - Система контролю у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Олефіренко C. В. - Напрямки законодавчого удосконалення діяльності головних управлінь юстиції (2014)
Малько Ю. С. - Конвергенція політики сільського розвитку в європейському просторі (2014)
Пальоха В. В. - Актуальні питання прогностично-аналітичного забезпечення системи державного управління в Україні (2014)
Разумей М. М. - Особливості реалізації адміністративно-політичного механізму державного управління зовнішньоторговельною безпекою України (2014)
Мирвода С. І. - Глобальний контекст професійного розвитку працівників соціокультурної сфери (2014)
Дробко Е. В. - Державне регулювання у сфері забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців збройних сил України та створення інституту військового капеланства (2014)
Заверуха М. - Економіка в системі забезпечення національної безпеки України (2014)
Попський А. В. - Регіональні програми розвитку малого підприємництва як інструмент державного управління (2014)
Солових В. П. - Взаємодія політичної та адміністративної складових в державному управлінні (2014)
Павлюк Н. В. - Реформа місцевого самоврядування та процеси децентралізації в Україні: соціально-економічний аспект (2014)
Золотарьов В. Ф. - Надання адміністративних послуг в Україні на місцевому рівні: проблеми та перспективи, Коняєва В. В. (2014)
Конотопцева Ю. В. - Адаптація персоналу державної служби (2014)
Фурса М. В. - Соціальна відповідальність підприємства: теоретико-методологічні проблеми становлення (2014)
Оліфіренко Л. Д. - Взаємозв’язок інституційної та економічної складових механізму державного регулювання розвитку корпорацій в Україні (2014)
Лутчак В. Ф. - Роль економічного транскордонного співробітництва в інтеграційних процесах (2014)
Корнат Л. Я. - Управління етнокультурною різноманітністю у країнах розвиненої демократії (2014)
Відомості про авторів (2014)
Редакційна колегія (2014)
Litovchenko B. - Globalization and Moral Responsibility of Management, Kuryliak V. (2015)
Ilnytskyy D. - Public-Private Partnership in Science and Education – Guarantee of International Competitiveness (2015)
Tulai O. - Sustainable Human Development: Genesis and Modern Conception in the Context of Financial Science, Humovska I. (2015)
Sharov O. - Economy of the EU: Sanctions Against Russia and Their Reverse Effect (2015)
Krysovatyi A. - Net-Wealth Taxation: Challenges for Ukraine, Fedosov V., Yarenko A. (2015)
Vdovychenko A. - Financial Stress Index: Estimation and Application in Empirical Researches in Ukraine, Oros G. (2015)
Balan O. - Analysis of Efficiency Renovation of Housing on Example of European Countries, Scherepera I. (2015)
Our Authors (2015)
Акуленко К. Ю. - Визначення рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями студентами економічних спеціальностей (2012)
Башавець Н. А. - Концепція дослідження щодо формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів (2012)
Біліченко А. М. - Роль персоналії у вітчизняній педагогіці та вищій жіночій освіті: С. С. Гогоцький (1813-1889 рр.), Вощевська О. В. (2012)
Воєвутко Н. Ю. - Сучасні тенденції університетської освіти в умовах соціально-економічних трансформацій в Україні (2012)
Горбатюк О. В. - До питання періодизації процесу становлення вищої педагогічної освіти в Україні (2012)
Горбатюк Н. М. - Особистісно зорієнтоване виховання студентів у процесі викладання дисциплін хімічного циклу (2012)
Гуменюк В. В. - Підготовка іноземних студентів в закладах вищої медичної освіти України (2012)
Гурман А. В. - Деякі підходи до визначення критеріїв і показників готовності майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії з батьками учнів (2012)
Ельбрехт О. М. - Індивідуалізація навчання як засіб удосконалення професійної підготовки фахівців (2012)
Каньоса Н. Г. - Особливості формування професійної мотивації студентів вищого педагогічного закладу (2012)
Кучинська І. О. - Основні напрямки розвитку ідей громадянського виховання учнівської молоді в умовах сьогодення (2012)
Орловська О. В. - Форми організації навчання та технології підготовки майбутнього вчителя до виховання толерантності в учнів старшої школи США (2012)
Панченко Г. Д. - Інформаційно-освітнє середовище в професійній підготовці вчителя, Шевченко А. Ф. (2012)
Садовець О. В. - Реалізація програм професійного розвитку вчителів у США (2012)
Самохіна Н. М. - Проблема самореалізації особистості в дослідженнях українських педагогів-науковців (2012)
Сопівник Р. В. - Модель формування лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів (2012)
Ступак О. Ю. - Характеристика рівнів управлінської культури майбутніх учителів у діяльності органів студентського самоврядування педагогічного університету (2012)
Тимочко І. Б. - Особливості організації напрямів просвітницької діяльності православних братств Волинської губернії (2012)
Цюра С. Б. - Нові моделі соціального партнерства школи і сім’ї: приватна загальноосвітня школа в Україні (2012)
Чухно Л. А. - Еволюція поглядів на організацію диференційованого навчання обдарованої студентської молоді Німеччини (2012)
Шаран Р. В. - Розвиток дистанційної освіти у США (2012)
Шевченко В. М. - Мережа спеціальних освітніх закладів для глухонімих в Таврійській губернії (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Теоретична і практична діяльність Я. Чепіги у галузі українського підручникотворення початку ХХ ст. (2012)
Гнідець У. С. - Сучасна література для дітей та юнацтва: самобутній феномен в історії розвитку літератури (2012)
Горох Г. В. - Лексико-стилістичні засоби створення казкових образів (2012)
Дулепа І. Б. - Ефективні прийоми формування граматичних понять при вивченні артиклів на уроках німецької мови в початкових класах (2012)
Заліток Л. М. - Українські педагоги про виховну роль книжки у спадщині В. О. Сухомлинського (із фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) (2012)
Коваленко О. В. - Літературна спадщина С. Ф. Русової: погляд крізь час (2012)
Король С. В. - Вивчення іноземної мови як умова формування професійної компетентності сучасного фахівця (2012)
Ткачук Г. П. - Проблема добра і зла у творах Григора Тютюнника (2012)
Хоменко О. В. - Вплив загальноєвропейських тенденцій на іншомовну підготовку в Україні (2012)
Хролець О. І. - Формування у молодших школярів першооснов читацької самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою (2012)
Гнатенко О. С. - Формування професійної готовності педагога до забезпечення наступності дошкільного і початкового навчання (2012)
Горбатюк Р. М. - Теоретичні основи моделювання системи професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2012)
Грицай Н. Б. - Методична задача як важливий засіб професійної підготовки майбутніх учителів біології (2012)
Думанська Т. В. - Використання наочності при вивченні теми "Інтегрування раціональних, ірраціональних і тригонометричних функцій” (2012)
Ковтонюк М. М. - Деякі аспекти фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутнього вчителя математики (2012)
Мороз І. О. - Методика викладання питання про порівняння статистик у курсі теоретичної фізики вищих навчальних закладів (2012)
Асрян Л. Л. - Творчо-виконавська та педагогічна діяльність кафедри оркестрових інструментів МДПУ імені Богдана Хмельницького (2012)
Вергунова В. С. - Методологічні основи формування досвіду ціннісного ставлення майбутнього вчителя до музичного мистецтва (2012)
Вознюк І. М. - Про перспективу оволодіння гуманним творчим методом у спеціальних скрипкових класах ДМШ і ДШМ (2012)
Гук О. І. - Проблема педагогічної майстерності керівника дитячого ансамблю бандуристів (2012)
Гусак В. А. - Організація педагогічного керівництва руховою мнемічною активністю майбутніх учителів музики (2012)
Завалко К. В. - Формування інноваційності майбутнього вчителя музики в процесі інструментально-виконавської підготовки (2012)
Казарцева Т. С. - Сутність новизни методичної концепції дисципліни "Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару” в поетапному формуванні основ педагогічної майстерності (2012)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Риси творчості Дж. Б. Мартіні в контексті розвитку клавірної сонати XVIII століття (2012)
Маринін І. Г. - Тенденції розвитку аматорського народно-інструментального виконавства в Україні в ХХ ст. (2012)
Мартинюк Л. В. - Особливості музично-виконавської підготовки підлітків в умовах позашкільної спеціалізованої освіти (2012)
Нелюбов Р. М. - Проблеми та перспективи колективного народно-інструментального музикування (2012)
Никон О. К. - Інтерактивні методи навчання та специфіка їх застосування у підготовці музиканта (2012)
Олексюк О. М. - Духовні детермінанти і цінності компетентнісно орієнтованої вищої мистецької освіти (2012)
Онищук В. І. - Диригування як засіб формування професійних навичок студентів вищих мистецьких навчальних закладів (2012)
Савлук І. В. - Музичне виконавство як публічна діяльність педагога-музиканта, Врубель Г. Ф. (2012)
Сташевська І. О. - Тенденції розвитку музично-інструментальної освіти в Німеччині ХVIІІ століття (2012)
Стотика І. Г. - Позитивна мотиваційна настанова як передумова творчої самореалізації майбутнього педагога-музиканта, Власенко Е. А. (2012)
Циганюк Л. І. - Проблема усвідомлення національно-стильової основи поліфонічної музики в контексті навчання гри на фортепіано (2012)
Бадіца М. В. - Творчий потенціал образотворчого мистецтва (2012)
Кузава І. Б. - Роль інклюзивного середовища у формуванні особистості дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку (2012)
Пасічник А. В. - Розвиток етичних уявлень дітей дошкільного віку в інтерактивному театрі (2012)
Савченко М. В. - Експериментальна модель виховання самостійності в дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності (2012)
Шевчук Л. А. - Дидактико-методичні особливості групової роботи над текстом учнів 2 класу на уроках читання (2012)
Відомості про авторів (2012)
Васильків Н. М. - Система вимірювання температури з корекцією похибки від набутої термоелектричної неоднорідності термоелектричних перетворювачів (2015)
Вернидуб Г. В. - Модернізація системи обробки вимірювальної інформації для метрополітену, Баленко О. І., Подорожняк А. О. (2015)
Вотяков О. И. - Оценка скорости модуляции сигналов в системах автоматического радиомониторинга (2015)
Горбачев М. Н. - Геометрическое моделирование и сравнительный анализ энергетических негармонических детерминированных процессов в радиотехнических цепях и устройствах с переменными параметрами (2015)
Кандырин Н. П. - Выбор генераторов при проектировании СВЧ синтезаторов с ФАПЧ (2015)
Королюк Н. А. - Интеллектуальная система поддержки принятия решений при управлении беспилотными летательными аппаратами на наземном пункте управления, Еременко С. Н. (2015)
Кравчук С. О. - Оцінка методів передачі обслуговування за допомогою параметра рівня якості сигналу (2015)
Ленков С. В. - Программное обеспечение для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации восстанавливаемых объектов РЭТ, Пашков С. А., Боряк К. Ф., Цыцарев В. Н. (2015)
Мурин М. Н. - Моделирование распределительных сетей автоматических установок водяного пожаротушения произвольной топологии (2015)
Нечаусов А. С. - Методика создания мозаики изображений на основе данных беспилотного летательного аппарата, Замирец О. О. (2015)
Шевченко В. В. - Контроль технічного стану цифрових типових елементів заміни за допомогою електромагнітного методу (способу) діагностування (2015)
Ярош С. П. - Оцінювання ефективності бойових дій зенітних ракетних підрозділів, озброєних різнотипними зенітними ракетними (ракетно-гарматними) комплексами на основі імітаційного моделювання, Закутін К. В., Шулежко В. В., Воронін В. В., Савельєв А. М., Макаров А. Ф. (2015)
Ясечко М. Н. - Рекомендации по построению передающих трактов для средства функционального поражения радиоэлектронных средств, Красношапка И. В., Литвиненко М. И. (2015)
Кудхаир Абед Тамер. - Разработка предикатной модели прототипа структурированного объекта в базе знаний (2015)
Литвиненко Н. І. - Рекомендації щодо створення та впровадження геоінформаційної системи Сухопутних військ Збройних Сил України (2015)
Гусынин В. П. - Модель оптимизации многоэтапного процесса управления летательным аппаратом на основе дифференциальных преобразований, Гусынин А. В., Замирец Я. О. (2015)
Dorozhinsky V. V. - Regular Complex Event Processing Machines (2015)
Звєрєв В. П. - Модель експлуатаційної надійності програмних засобів, Гнатюк С. Є. (2015)
Левкин Д. А. - Результаты математического моделирования распределения температуры в многослойном биообъекте (2015)
Дубчак Л. О. - Нечітка система захисту інформації в телемедицині (2015)
Поночовный Ю. Л. - Имитационное моделирование веб-системы при атаках на уязвимости компонент и конфигураций, Боярчук А. В., Харченко В. С. (2015)
Уфимцева В. Б. - Использование последовательностей обобщенных чисел Фибоначчи в криптографических алгоритмах, Карпенко Н. Ю. (2015)
Шувалова Л. А. - Вибір методу шифрування для задачі оптимізації системи об’єктивного контролю технологічного процесу, Куницька С. Ю., Білас І. І. (2015)
Горбенко Р. А. - Исследование зависимости эффективной пропускной способности дискретного канала связи беспроводной сенсорной сети от вероятности битовой ошибки и длины кадра данных (2015)
Лосев Ю. И. - Методика определения требований к достоверности передачи информации в системе управления сетевым ресурсом, Шматков С. И., Руккас К. М., Олоту Олуватосин Давид, Малышко Ю. М. (2015)
Минухин С. В. - Методы распределения заданий между процессорами вычислительного кластера использующими средства масштабирования частоты (2015)
Соловьева О. И. - Математическая модель гомеостатической системы и ее применение для разработки компьютерной системы классификации (2015)
Нескородева Т. В. - Методика моделирования проблем аудита аналитического учета в информационных технологиях автоматизированной обработки информации и управления (2015)
Высоцкая Е. В. - Математическое моделирование структуры отношений дистанционно измеряемых параметров, отражающих процессы самоочищения воды от бактериальных взвесей, Бетин А. В., Беспалов Ю. Г., Печерская А. И., Петренко А. С. (2015)
Дубровіна В. В. - Теорія ризику як предметна галузь. Інформаційний аспект, Козлов В. Є., Козлов Ю. В., Новикова О. О. (2015)
Шевченко Р. І. - Інформаційно-функціональний аналіз системи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій (2015)
Баришніков В. В. - Шляхи вдосконалення підготовки офіцерів запасу в Україні, Неймирок О. К. (2015)
Бобрицкая Г. С. - Сравнение требований к математической подготовке будущих военных и гражданских инженеров в конце XIX – начале XX века и начале XXI века, Дубницкий В. Ю. (2015)
Мурадова В. Х. - Анализ развития дистанционной формы обучения (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Загорський В. C. - Стратегія розвитку України: питання забезпечення управлінськими кадрами (2014)
Красівський О. Я. - Російський фактор як загроза національній безпеці Україні та Польщі, Пасічник В. М. (2014)
Новак-Каляєва Л. М. - Концептуальні позиції прав людини в державному управлінні у зв’язку з їх інституціоналізацією (2014)
Кривачук Л. Ф. - Науковий дискурс стосовно феномену дитинства: виокремлення державно-управлінського дитиноцентричного підходу, Костишин Е. І. (2014)
Шевчук П. І. - Модель організації влади в Україні (2014)
Цап І. М. - Реформування податкової системи України в контексті євроінтеграції (2014)
Корнат Л. Я. - Фактори, що визначають формування етнополітичної ситуації в Україні (2014)
Завгородня С. П. - Система державного управління економічною безпекою як об’єкт самостійних наукових досліджень (2014)
Граматик І. В. - Теоретичні основи взаємодії органів місцевого самоврядування з національними меншинами (2014)
Кожушко Н. І. - Теоретико-методологічні засади формування моделей державної молодіжної політики (державно-управлінський аспект) (2014)
Малик Я. Й. - До питання про воєнну безпеку України (2014)
Оболенський О. Ю. - Аудит, контроль і моніторинг у системі публічного управління, Обушна Н. І. (2014)
Криштанович М. Ф. - Загальний стан та особливості реалізації матеріально-технічного забезпечення ОВС України (2014)
Шипілова Л. М. - Механізм міжвідомчої координації як індикатор зниження політичних ризиків держави (2014)
Пирожак Є. К. - Оцінка трудового потенціалу управлінських кадрів підприємства, Петриняк У. Я. (2014)
Смаглюк В. В. - Формування і реалізація державної податкової політики України на сучасному етапі: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Філатова О. О. - Державне управління комплексом науково-дослідного забезпечення розвитку інфраструктури автодорожнього господарства України (2014)
Ясниська Н. І. - Аналіз наукової діяльності ВНЗ України – проблеми та перспективи (2014)
Бавол Т. В. - Особливості системи надання соціальних послуг в Україні (2014)
Пасєка Л. І. - Теоретична основа дослідження організаційного і правового механізмів державної сімейної політики в Україні (2014)
Мирвода С. І. - Принципи і методи державного регулювання соціально-культурного розвитку (2014)
Дзяна Г. О. - Нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку регіону, Дзяний Р. Б. (2014)
Трещов М. М. - Тенденції розвитку дохідної бази місцевих бюджетів України в умовах децентралізації (2014)
Ігнатенко О. П. - Реалізація державних програм в сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Глущенко Ю. А. - Бюджетний механізм в управління соціально-економічним розвитком територій (2014)
Чуп І. А. - Особливості формування організаційної структури сільських, селищних рад в Україні (2014)
Лаврухін В. В. - Соціальний захист як складова соціальної політики держави: теоретичний аналіз (2014)
Задорожний С. А. - Місцева влада у боротьбі з корупцією (2014)
Борщук Є. М. - Екологічний аудит як інструмент управління еколого-економічною системою, Жолобчук І. Я. (2014)
Матвіїв М. Я. - Формування цифрового маркетингу підприємств (2014)
Калиневич Г. М. - Напрями державного регулювання фінансового контролю в системі освіти, Бліщук К. М. (2014)
Акімов О. О. - Діяльність кредитних спілок та їх роль у соціально-економічному розвитку України, Першко Л. О. (2014)
Дейч М. Є. - Формування комплексної стратегії інституціоналізації соціальної відповідальності у суспільстві: матричний підхід (2014)
Благун І. Г. - Передумови виникнення і тенденції становлення податкового механізму ринкової економіки, Третяк Г. С. (2014)
Саврас І. З. - Дослідження ринку страхування життя в Україні з використанням кореляційно-регресійного аналізу, Юринець Р. В. (2014)
Буряк О. П. - Внесок зарубіжних та вітчизняних вчених у розвиток теорії банківських криз (2014)
Пермінова С. О. - Пріоритети держави щодо управління вищою освітою в умовах європейської інтеграції (2014)
Васюк Т. В. - Сучасні стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств (2014)
Базарко І. М. - Особливості організаційно-економічного механізму регулювання земельних відносин (2014)
Тирусь Б. Ю. - Модернізація економіки відповідно до вимог конкуренції на глобальних ринках (2014)
Шкварчук Л. О. - Компетенції регіональних органів самоврядування в системі державного регулювання цін (2014)
Жук М. М. - Державна підтримка розвитку національної інноваційної системи в умовах нестабільності (2014)
Відомості про авторів (2014)
Соколовська А. М. - Реформа єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні (2015)
Любіч О. О. - Сигнали раннього попередження банківських криз, Бортніков Г. П., Дробязко А. О. (2015)
Богдан Т. П. - Глобальні й внутрішньоекономічні фактори переливів іноземного позичкового капіталу та їх наслідки для економіки України (2015)
Коваленко В. В. - Управління грошовими потоками банків на основі стрес-тестування ризиків, що ними генеруються , Сергєєва О. С. (2015)
Клименко К. В. - Напрями реформування фінансової системи України в контексті антикризового регулювання (2015)
Лещух І. В. - Пріоритети розвитку регіональних банків Західної України в системі "метрополія — периферія” (2015)
Кулай А. В. - Механізми та стан гармонізації системи непрямого оподаткування в ЄС (2015)
Селіверстов В. В. - Роль часових лагів у впливі монетарної політики ФРС США (2015)
Автори (2015)
Громик А. - Життєпис як міждисциплінарний об’єкт дослідження гуманітарних наук (2014)
Зарубенко Т. - Переклад "Одіссеї" в інтерпретації Петра Байди (2014)
Федонюк В. - Шляхи розвитку словникового складу чеської мови. Запозичення іспанських термінів (2014)
Юсікова О. В. - Поліські дифтонги у світлі досліджень О. Б. Курило (2014)
Задорожний В. - Про природу однієї помилки (2014)
Татьянченко Н. Ф. - Глибинний зміст речення у функціонально – когнітивному текстотворенні висловлювання (2014)
Бабич В. І. - Особливості ідіодискурсу К. Сендберга (2014)
Колеснікова І. А. - Професійна назва і закон асиметричного дуалізму мовного знака (2014)
Скиперских А. - Дискурс протеста: легитимация политического сообщения (2014)
Гасанова С. - Обвинения 1930-1950-х годов в адрес Гусейн Джавида и печать (2014)
Кулиева К. - Проблемы истории исследования печати (2014)
Григоренко О. В. - Особливості перекладу патентної термінології (2014)
Юрчук Л. - Можливості розвиваючого навчання для іншомовної компетенції студентів, Яненко Л. (2014)
Драпак О. - Родовий відмінок як компонент відмінкової системи української мови пострадянського періоду і як об’єкт вивчення іноземців (2014)
Борисенко Н. А. - О необходимости введения термина "обогащение культурного фонда" в концепцию учебников нового типа по русской филологии (2014)
Bochkareva O. Y. - Teaching eap via ‘language across curriculum’ concept (2014)
Куньч З. Й. - Використання елементів тренінгу під час практичних занять з риторики (2014)
Горбаченко А. - Застосування інноваційних технологій як засіб інтенсифікації формування іншомовної комунікативної компетентності, Малій А. (2014)
Олексюк О. М. - Компетентнісний підхід у вищій освіті: сучасний термінологічний дискурс (2014)
Федоров А. В. - Модель, синтезирующая задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников (2014)
Дебич М. А. - Суспільно-гуманітарні профілі підготовки у вищих школах країн ОЕСР (2014)
Крючкова О. - Концепція мистецтва в романі Г. Нормінтона "Портрет привида" (2014)
Мацевко-Бекерська Л. - Відповідальність читача в літературно-естетичному полілозі (2014)
Меншій А. - Традиції "школи" Т. Шевченка у творчості М. Старицького (2014)
Метолиди Е. И. - Характер воплощения личности Н. Г. Чернышевского в романе В. К. Кантора "Крепость" (2014)
Новак В. С. - Традиции весенней обрядности Лельчицкого района Гомельской области: обряд встречи весны (2014)
Павлова Е. П. - Дендрологические образы-символы свадебной обрядности белорусов (2014)
Прушковська І. В. - Хронотопіка п’єс турецького драматурга Неджаті Джумали (2014)
Пустовит Т. - Средства реализации концептуальной оппозиции "Русь–орда" в романах Л. Балашова (2014)
Резник О. В. - Автобиографическая проза эмиграции: персоналистский вектор изучения (2014)
Роговская А. Г. - Жанровая специфика романа Ю. Н. Тынянова "Кюхля", Роговский А. М. (2014)
Савченко А. П. - Специфика балладных песен исторической тематики (на материале фольклора Гомельщины) (2014)
Хоміченко В. В. - Композиційні типи поліфонічної оповіді в романах модернізму (2014)
Чернышева О. А. - Театральные традиции в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2014)
Шадріна Т. - Українська канадська література: передумови виникнення та особливості формування (2014)
Шкуров Є. В. - Біотехнології та людина в науковій фантастиці (на матеріалі циклу "Геном" Сергія Лук’яненка) (2014)
Щербицька В. В. - Образно-асоціативний шар концепту мати у жіночих романах (2014)
Aliyeva S. - Science (space) – fiction in Doris Lessing’s novel with oriental motives "Shikasta” (2014)
Мирзоева А. - Абдулла Шаиг о современной ему литературной среде (2014)
Тарасенко О. - Військове красномовство як невід’ємна складова мовної поведінки військовослужбовця (2014)
Микадзе М. Г. - Некоторые вопросы художественного перевода (согласно точке зрения грузинских ученых) (2014)
Луніна І. О. - Міжнародні тенденції реформування податкових систем у післякризовий період 2008—2014 рр. та уроки для України, Фролова Н. Б. (2015)
Копич Р. І. - Суперечливий характер фіскальних стимулів у США в період 2009—2010 рр. (2015)
Науменкова С. В. - Фінансові репресії в механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти, Міщенко В. І. (2015)
Диба М. І. - Суверенні фонди на ринку капіталів, Краснова І. В. (2015)
Матвійчук А. В. - Використання системи випереджальних індикаторів для прогнозування негативних зрушень на фінансовому ринку України, Стрельченко І. І. (2015)
Стецько М. В. - Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал (2015)
Заворотній Р. І. - Стереометричний підхід у оцінці динаміки господарського розвитку підприємства (2015)
Кондратюк С. Я. - Генезис бюджету у Великобританії крізь призму конституційної історії та парламентаризму (2015)
Автори (2015)
Малик Я. Й. - Плани дій Україна – ЄС як інструменти забезпечення європейської інтеграції, Париляк О. С. (2015)
Каляєв А. О. - Історичні реалії та перспективи систем колективної безпеки у контексті безпекових імперативів державного управління (2015)
Шевчук П. І. - Роль політичного класу та політичної еліти України у розбудові держави (2015)
Чемерис О. М. - Теоретико-правові засади взаємодії органів влади і громадськості при формуванні та реалізації державної політики (2015)
Чорнобиль О. В. - Адаптація персоналу як напрямок діяльності корпоративних університетів вітчизняних підприємств (2015)
Онищук С. В. - Фомування партнерської моделі державно-церковних відносин в Україні: теоретичні та прикладні засади (2015)
Матвейчук Л. О. - Електронне державне управління оподаткуванням: досвід Республіки Казахстан (2015)
Дубінська В. О. - Значення соціально-політичних комунікацій у процесі реалізації політичного лідерства в державному управлінні (2015)
Ковальчук В. М. - Теоретичні підходи до організації систем цивільної оборони країн НАТО в контексті адаптації їх досвіду для України (2015)
Нагорна Г. О. - Використання соціального проектування у процесі підготовки та реалізації державних реформ (2015)
Алєксєєва Я. В. - Наукові засади визначення продовольчої безпеки (2015)
Гук О. І. - Загрози і виклики Українській державності в умовах глобалізації (2015)
Дутчак Г. О. - Українське національне питання в Парижі: владне рішення (2015)
Крайник О. П. - Державне сприяння інтеграції молоді в економічну діяльність суспільства, Мельник М. О. (2015)
Ліпенцев А. В. - Адміністративні послуги в Україні: поняття та сутність, Жук Ю. М. (2015)
Серант А. Й. - Оцінка якості надання адміністративних послуг, Огірко І. В. (2015)
Криштанович М. Ф. - До питання про завдання і напрями сучасного реформування органів внутрішніх справ України (2015)
Кохалик Х. М. - Світовий досвід впровадження електронної демократії: проблеми та досягнення (2015)
Ігнатенко О. П. - Реалізація державних програм у сфері благоустрою населених пунктів (2015)
Трещов М. М. - Місцеві фінанси та місцеві бюджети: точки дотику та відмінності понять, Мунько А. Ю. (2015)
Рибчич І. Є. - Організаційно-правові механізми управління системою надання фізкультурно-спортивних послуг в державі (2015)
Критенко О. О. - Функціональний підхід до розкриття сутності інституціонального механізму державного управління системою державних закупівель, Даньшина Ю. В. (2015)
Садовий І. В. - Державна регіональна політика для соціально-економічного розвитку регіонів України (2015)
Стукалін Т. А. - Організаційно-правові засади у сфері оборони україни в контексті сучасних ризиків та загроз (2015)
Нагорнічевський О. А. - Концептуальні засади державного управління у сфері матеріально-технічного забезпечення збройних сил України в контексті національної безпеки (2015)
Воробйова О. П. - Сучасні управлінські моделі New Public Management і Good Governance та їх запровадження в Україні (2015)
Комарницька Г. О. - Демографічний аналіз трудового потенціалу прикордонних районів Львівської області (2015)
Лебединська О. Ю. - Взаємодія територіальної громади з недержавними організаціями щодо профілактики соціального сирітства, Ящук Л. П. (2015)
Верещук І. А. - Системний підхід до дослідження адміністративно-територіального устрою (2015)
Кубай Т. Є. - Місцеве самоврядування як інститут демократичного суспільства: управлінсько-правовий аспект (2015)
Калинець Н. І. - Підвищення ролі територіальних громад у реалізації відповідальності органів місцевого самоврядування (2015)
Загорський В. С. - Державний фінансовий контроль у системі державного управління, Піхоцький В. Ф. (2015)
Матвіїшин Є. Г. - Підхід до прогнозування обсягів виробництва в аграрному секторі України, Заброцька О. В., Фабрика Ю. М. (2015)
Буряк О. П. - Основні рушійні сили банківської кризи 2008 – 2009 рр. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Літовченко Б. - Глобалізація та моральна відповідальність менеджменту, Куриляк В. (2015)
Ільницький Д. - Науково-освітнє державно-приватне партнерство – запорука міжнародної конкурентоспроможності (2015)
Тулай О. - Сталий людський розвиток: генезис та сучасне бачення в контексті фінансової науки, Гумовська І. (2015)
Шаров О. - Економіка ЄС: санкції проти Росії та їхній зворотний вплив (2015)
Крисоватий А. - Оподаткування багатства: виклики для України, Федосов В., Яренко Г. (2015)
Вдовиченко А. - Індекс фінансового стресу: оцінка і застосування в емпіричних дослідженнях в Україні, Орос Г. (2015)
Балан О. - Аналіз ефективності проведення реновації житлового фонду на прикладі європейських країн, Шерепера І. (2015)
Наші автори (2015)
Гаджиева Н. - Традиционные формулы как средство экспрессивности в азербайджанских сказках (2014)
Агамалыева Ф. - Проблема литературного героя в драмах А. Шаига (2014)
Рева Л. Г. - Українська літературна біографіка: досвід та філософія шістдесятників (2014)
Дмитренко Е. В. - Конфликт как сюжетообразующий элемент в произведениях в. Ф. Одоевского (2014)
Гаприндашвили Н. Н. - Этапы развития грузинской советской литературы в контексте русско-советской культурно-идеологической политики, Церетели Н. Н. (2014)
Гаврилюк Н. - Метричний склад верлібру: Андрій Бондар (2014)
Бігун O. - Образ книги у творчості Тараса Шевченка (контактно-генетичний та історико-типологічний аспекти) (2014)
Свенцицкая Э. М. - Слово-символ в поэзии И. Ф. Анненского (2014)
Юферева Е. - "Непризнанное поколение" и его границы (о проблемах изучения русской поэзии второй половины XIX века) (2014)
Черныш Н. А. - Жизненная сила поэзии Хуэй Ва (2014)
Пахарева Т. А. - Поэт перед кинокамерой: киногерой vs лирический герой (2014)
Steshyn І. O. - Passion and the mirror (the analysis of cultural constructions of femininity in A. Carter’s "Fireworks”) (2014)
Ільчук М. Т. - Інтермедіальність в сучасному Німецькомовному літературознавстві (2014)
Клеофастова Т. В. - Художественная модель мира в романах А. Солженицына "Красное колесо", Дж. Дос Пассоса "США", Г. Гессе "Игра в бисер" (2014)
Алексенко В. Ф. - Концепція людської натури в романі С. Річардсона "Памела, або винагороджена доброчесність" (2014)
Вельченко Д. И. - Цветовые символы в творчестве В. Брюсова (2014)
Вергеенко С. А. - Образ ведьмы в белорусских и украинских заговорах хозяйственной тематики (2014)
Белая Е. И. - Музыка в системе художественных координат переходных эпох (на примере произведений белорусской прозы 1920—1930-х годов) (2014)
Вишницька Ю. - Текстові варіації есхатологічних міфів (на матеріалі сучасної української літератури) (2014)
Драненко Г. - Роман В. Гюґо "Знедолені” як інтертекст п’єси Б.-М. Кольтеса "Західна пристань” (2014)
Коминська Н. І. - Рецепція роману "Улюблена" Тоні Моррісон крізь призму феміністичної критики (2014)
Герасимчук В. - Естетичні знаки в художній свідомості Тараса Шевченка (2014)
Жужгина-Аллахвердян Т. - Ветхозаветные поэмы Альфреда де Виньи: история рода, индивида и надындивидуальной памяти (философские, символические и нравственно-психологические аспекты) (2014)
Вандишев В. М. - Т. Г. Шевченко: пророк і судія (2014)
Кастрица Е. А. - Бог в народных верованиях белорусов (2014)
Abdullaeva E. - Intermediality of 20th century in Azerbaijan literature as an impact of western literary sophistication (within parallels of literary activity of Afak Mesud and William Somerset maugham) (2014)
Драпак О. - Теперішній час дієслова (недоконаний вид) в українській мові пострадянського періоду як предмет вивчення іноземців (2014)
Клеофастова Т. В. - Концепция литературного героя эпохи постмодерна (2014)
Mikadze M. - Emotional state in the process of foreign language learning (2014)
Бондар М. - Турецька безеквівалентна лексика: лексико-тематичні групи та специфіка функціонування на матеріалі турецько-українських художніх перекладів) (2014)
Зернецкая А. А. - Компетенции и компетентности языковой личности в функционально-системном аспекте вербально-коммуникативной деятельности (2014)
Зимовець Г. - Специфіка семантики відзоонімних комерційних власних назв (2014)
Ларченко Д. І. - Система образів в індонезійському і японському фольклорі (компаративний аналіз) (2014)
Подшивайлова А. М. - К проблеме определения манипулятивного воздействия (2014)
Дубенко О. Ю. - Внутрішня форма як базисна лінгвопоетична категорія (2014)
Свищ Л. - Німецькомовні інтерпретації творчості Лесі Українки (2014)
Павлова Е. П. - Символика предметных образов в свадебных песнях (2014)
Серебрянська І. М. - Індивідуально-авторське переосмислення фразеологізмів у мові сучасних друкованих ЗМІ (2014)
Карацуба М. Ю. - Фольклористичні дослідження етнічних меншин України (2014)
Мішеніна Т. - Стилістичний потенціал звуконаслідувальних слів у сучасній українській мові (на прикладі новелістики 60-х рр. XX ст.) (2014)
Тарарак А. В. - Европейский наполеоновский миф и творчество Л. Толстого (2014)
Зарицька Т. Г. - Визнання та входження творчості Тараса Шевченка у світову культуру (2014)
Кучма Т. - Номінації соціального статусу людини лексико-семантичної групи "національність і територіальні ознаки”: семантико-генетичний аспект (2014)
Бісовецька Л. - Кулінароніми у повісті-хроніці І. С. Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" (2014)
Коренькова Т. В. - Народные верования в пословицах и поговорках Гомельщины (2014)
Петровський П. М. - Забезпечення прав і свобод людини – основний тренд модернізації публічного управління (2015)
Бакуменко В. Д. - Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління, Попов С. А. (2015)
Борщук Є. М. - Теоретико-прикладні основи детінізації економіки України, Ліпенцев А. В., Заверуха М. М. (2015)
Майстро С. В. - Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики: теоретичні підходи до визначення та змісту, Волошин О. Л. (2015)
Кривачук Л. Ф. - Принципи державної політики у сфері охорони дитинства в Україні (2015)
Новіков О. В. - Світовий досвід функціонування спеціалізованих антикорупційних органів (2015)
Мельничук Л. М. - Соціальний розвиток регіонів як об’єкт управлінського впливу: термінологічний аналіз (2015)
Котуков О. А. - Теоретичні засади формування публічного та публічно-політичного просторів (2015)
Книшик С. І. - Особливості реформування системи державного управління загальною середньою освітою в Україні: європейський досвід (2015)
Ганущин С. Н. - Теоретико-методологічні аспекти застосування краудсорсингу та краудфандингу в практиці публічного адміністрування (2015)
Мудрак Л. М. - Інформаційне суспільство як формат розвитку громадянського суспільства (2015)
Риженко О. В. - Стратегічні пріоритети сучасного розвитку електронного урядування в Україні (2015)
Любінський А. М. - Сучасний стан та перспективи модернізації системи цивільного захисту України (2015)
Петрик О. Л. - Правова сутність понять "права” та "гарантії” науково-педагогічних працівників (2015)
Марковець В. М. - Виховання патріотичної особистості в умовах становлення незалежної держави: державно-управлінський аспект (2015)
Панфілова Т. О. - До питання про вплив культурно-освітніх та наукових товариств Східної Галичини на формування громадянського суспільства (2015)
Зозуля В. О. - Демократичне врядування у контексті історико-філософського аналізу (2015)
Кравченко М. В. - SWOT-аналіз реформування вітчизняної системи соціальних послуг (2015)
Колосовська І. І. - Сучасні підходи у реформуванні соціальної політики держави як регулятора розвитку соціальної сфери (2015)
Кіянка І. Б. - Реалізація популістських гасел у контексті політичних технологій: державно-управлінський аспект (2015)
Алюшина Н. О. - Ефективні інструменти управління знаннями і кадровим потенціалом органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2015)
Григорова М. О. - Державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів при виробництві сільськогосподарської продукції в Україні (2015)
Нагорнічевський О. А. - Основні напрямки удосконалення державного управління у сфері державних закупівель в Україні в контексті національної безпеки (2015)
Савенко І. М. - Напрями державного регулювання прикордонної служби (2015)
Шорохов В. В. - Порівняльний аналіз лінійно-функціональної та дивізіональної організаційних структур управління (2015)
Калинець Н. І. - Вдосконалення механізму надання адміністративних послуг у контексті взаємодії органів публічної влади з громадою (2015)
Похмурська-Гудим Н. М. - Аналіз правового механізму державного управління народною та нетрадиційною медициною в Україні (2015)
Мукан Б. С. - Функції урядового уповноваженого України у справах Європейського суду з прав людини щодо виконання рішень і звітування: державно-управлінський аспект (2015)
Жук Ю. М. - Організаційно-правове регулювання адміністративних послуг в Україні (2015)
Петракова К. О. - Трансформація реформ в українському суспільстві в умовах сучасних глобалізаційних викликів (2015)
Афанасьєва Ю. В. - Організаційно-правовий механізм державного регулювання демографічних процесів в Україні (2015)
Романець І. В. - Вплив глобалізаційних процесів на формування порядку денного (2015)
Динник І. П. - Розвиток Української держави у контексті реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020” (2015)
Власенко С. Г. - Демократія як умова розвитку національних систем державного управління: аналіз сучасних дослідницьких підходів (2015)
Баштанник А. Г. - Концептуальні засади наукового аналізу становлення механізмів регулювання діяльності органів влади в Україні (2015)
Стадниченко Т. В. - Особливості нормотворення в системі публічного управління в сучасних умовах (2015)
Малик Я. Й. - До питання про взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні (2015)
Добровіцька К. А. - Основні поняття та правове регулювання громадського контролю діяльності органів місцевого самоврядування (2015)
Лобай Р. Р. - Синергетичний підхід до максимізації прибутку будівельного підприємства (2015)
Назар О. І. - Концептуальні основи матеріально-фінансового забезпечення місцевих громад (2015)
Маковей Ю. П. - Стратегічне управління персоналом підприємства туристичної сфери: концептуальні підходи (2015)
Відомості про авторів (2015)
Стребков Д. С. - Энергосберегающие технологии в энергетике и сельском хозяйстве (2015)
Павліський В. М. - Обгрунтування режимів роботи біогазових установок, Подобайло В. Г., Рамш В. Ю., Потапенко М. В., Гайдукевич С. В. (2015)
Bohdziewicz J. - Application of the halloysite-based sorbent for agricultural biogas purification and elongation of the internal combustion engine life, Cebula J., Mrowiec B., Piotrowski K., Prokopenko O., Sakiewicz P., Sołtys J. (2015)
Козирський В. В. - Зміна рн розчинів солей під дією магнітного поля, Савченко В. В., Синявський О. Ю. (2015)
Жмакін И. К. - Результаты испытаний солнечного коллектора с текстильным абсорбером трубчатого типа, Жмакін Л. И., Маркова К. А. (2015)
Горобець В. Г. - Чисельне моделювання процесів переносу при поперечному обтіканні компактних пучків труб у кожухотрубних теплообмінниках, Троханяк В. І. (2015)
Харченко В. В. - Критерии отбора источников генерации для микросетей на основе возобновляемых источников энергии, Гусаров В. А. (2015)
Харченко В. В. - Перспективные схемы отбора низкопотенциальной теплоты открытых водотоков в целях теплоснабжения малоэтажных зданий, Сычов А. О. (2015)
Лисенко В. П. - Температура рослини як параметр для регулювання, Мірошник В. М., Болбот І. М., Лендєл Т. І. (2015)
Кормановський Л. П. - Некоторые усовершенствования технологии доения коров в молокопровод (2015)
Матвійчук В. А. - Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів, Веселовська Н. Р., Рубаненко О. О., Дмитришен О. М. (2015)
Лапшин С. А. - Электроснабжение автономных потребителей с использованием возобновляемых и невозобновляемых источников энергии и управлением генерацией электроэнергии, Харченко В. В., Гусаров В. А. (2015)
Клендій П. Б. - Дослідження регулятора температури електропечі з різноманітними алгоритмами фаззі-керування, Рамш В. Ю., Русиняк М. В., Клендій Г. Я. (2015)
Будников Д. А. - Определение динамических свойств зернового слоя при СВЧ-конвективном воздействии (2015)
Бунько В. Я. - Аналіз електромагнітної сумісності системи "мережа-активний фільтр гармонік", яка впливає на якість електричної енергії (2015)
Дубровин А. В. - Технологически оптимальное управление углом наклона неподвижной поверхности движения и взвешивания сыпучей кормовой смеси в потоке (2015)
Білик С. Г. - Модель НВЧ–активації і сушіння зерна активним вентилюванням, Бунько В. Я, Калиній І. В. (2015)
Кожевников Ю. А. - Влияние магнитного поля на процесс плазмохимического горения жидких композитных биотоплив, Чирков В. Г., Егоров Ю. М., Николаев В. Г., Щекочихін Ю. М. (2015)
Цой Ю. А. - Автоматизированный доильный аппарат с почетвертным управлением процессом доения, Кирсанов В. В., Павкин Д. Ю. (2015)
Прокопенко Т. О. - Інтелектуальна система керування температурно- вологісним режимом у теплиці (2015)
Свентицкий И. И. - Самые неосознанные опасные последствия крупных ядерных катастроф, Королев В. А. , Касумов Н. Э., Свентицкий А. Г. (2015)
Бирюк В. В. - Вихревой гидравлический теплогенератор, Серебряков Р. А. (2015)
Корольов В. А. - Энергосберегающая модульная многофункциональная водоподъемная установка для фермерских хозяйств, Метлов Г. Н., Топорков В. Н. (2015)
Голодний І. М. - Гальмування противмиканням електропривода з пристроєм плавного пуску серії SSW, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2015)
Серебряков Р. А - Регенеративный водовоздушный теплообменник, Батухтин С. Г. (2015)
Никифорова Л. Є. - Електротехнологія лазерної передпосівної обробки насіння соняшнику, Гайдукевич С .В. (2015)
Дубровин А. В. - Экономически оптимальное управление прерывистым освещением в птицеводстве (2015)
Фиалко Н. М. - Особенности течения в микрофакельных горелках с подковообразным расположением стабилизаторов пламени, Шеренковский Ю. В., Прокопов В. Г., Полозенко Н. П., Алешко С. А., Малецкая О. Е., Милко Е. И., Озеров А. А., Кутняк О. Н., Бутовский Л. С. (2015)
Цой Ю. А. - Обоснование параметров устройства для измерения скорости молочного потока и индивидуальных надоев молока, Кирсанов В. В., Павкин Д. Ю. (2015)
Штепа В. М. - Використання самоорганізаційних карт Кохонена для синтезу систем керування водоочисним обладнанням (2015)
Кузьмичов А. В. - Установка для обработки жидких пищевых продуктов ик и уф излучением, Тихомиров Д. А. (2015)
Бирюк В. В. - Газо - ветроэнергопреобразователь, Серебряков Р. А., Цыбизов Ю. И., Шелудько Л. П. (2015)
Гладкий А. М. - Автоматизована система дослідження спотворень кривої синусоїдальної напруги вищими гармоніками (2015)
Кожевников Ю. А. - Пиролиз иловых осадков сточных вод в водяном паре высокого давления, Чижиков А. Г., Пашкин С. В. (2015)
Гончаров Ф. І. - Обгрунтування енергоефективного способу управління джерелом живлення електролізних систем очищення водних розчинів, Левчук А. П. (2015)
Тихомиров Д. А. - Энергоэффективный способ децентрализованного теплообеспечения животноводческих помещений (2015)
Колодійчук Л. С. - Дія електричного поля високої напруги на насіння томатів, Гайдукевич С. В., Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2015)
Качурівська Г. М. - Енергетичний менеджмент підприємства в умовах надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, Качурівський В. О. (2015)
Дубровин А. В. - Экономически оптимальная осушительная гидромелиорация с учётом экологической ценности участков земель (2015)
Опришко О. О. - Дослідження впливу складу сировини на характеристики спалювання паливних гранул із деревини, Опришко Н. О., Зубков І. С. (2015)
Сілі І. І. - Аналіз біофізичного впливу інформаційно-хвильових випромінювань на репродуктивну здатність колорадського жука (Leptinotarsadecemlineata) (2015)
Тюхов И. И. - Новые вызовы и возможности онлайнового образования на примере курсов по устойчивому развитию (2015)
Подобайло В. Г. - Використання інформаційно–комунікаційних технологій при вивченні фахових електротехнічних дисциплін, Потапенко М. В., Гайдукевич С. В., Семенова Н. П. (2015)
Zięba Beata Anna - Wychowanie świeckie i chrześcijańskie oraz style oddziaływania wychowawczego w procesie kształtowania osobowości młodego człowieka (2014)
Боднар Д. М. - Державна національна програма "освіта (Україна ХХІ століття)” та її роль у реформуванні системи управління вищою освітою в Україні (історико-педагогічний аспект) (2014)
Вычавский Б. - Телевидение как составной элемент системы удовлетворения потребностей (2014)
Гриценко А. П. - Моніторинг сформованості у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії (2014)
Дука Т. М. - Висвітлення історико-краєзнавчої діяльності піонерської організації на сторінках педагогічної періодики (на матеріалах журналу "Советская Педагогика") (2014)
Жук О. І. - Вища інженерна система освіти: американський досвід та українські реалії (2014)
Завгородня Т. К. - Ретроспективний аналіз теорії і практики навчання дорослих (2014)
Зембицька М. В. - Сучасні форми і види наставництва молодих учителів у США (2014)
Кайдалова Л. Г. - Педагогічні технології як засіб формування компетентностей майбутніх фахівців охорони здоров’я (2014)
Каленський А. А. - Концептуальні основи розвитку професійно-педагогічної етики в майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів (2014)
Ковальчук Г. П. - Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Ковтун Т. І. - Інтелектуальний розвиток студентів агротехнічного коледжу: Рівнева диференціація (2014)
Кубанов Р. А. - Концепції організаці йної ефективності – основа європейських стандартів вищої освіти (2014)
Лебідь І. Ю. - Пріоритетні завдання управління початковою освітою в 30-х роках ХХ ст. (2014)
Левченко Я. Е. - Особливості впровадження педагогічної технології формування рефлексивного компонента професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2014)
Леонтьєва І. В. - Розроблення о. лазурським експериментальних уроків як внесок у вітчизняну педагогічну психологію (2014)
Moсквa Сaбiнa - Психосоціальні наслідки євросирітства (2014)
Никитюк С. І. - Засвоєння позитивного досвіду Великої Британії у системі заочної підготовки вчителів іноземних мов (2014)
Піддячий М. І. - Навчально-виховний процес профільної школи: соціально-професійне спрямуванння (2014)
Пьонтковська K. - Волонтерство як багатоаспектне суспільне явище в гуманістичній суспільній демократії (2014)
Садова І. І. - Ідея народності у педагогічній концепції Костянтина Ушинського (2014)
Стражнікова І. В. - Розвиток культурно-освітніх і педагогічних товариств у західному регіоні України (історіографічний контекст) (2014)
Шеверун Н. В. - Якість іншомовної підготовки студентів з використанням дистанційних курсів у вищих навчальних закладах Польщі (2014)
Шевцов М. Г. - Правові засади забезпечення організаційно-педагогічних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Андрущенко А. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування граматичних навичок майбутніх філологів, що вивчають французьку мову як другу іноземну (2014)
Асанова З. Р. - Этнопедагогический потенциал крымскотатарских пословиц (2014)
Горох Г. В. - Дитячі поетичні тексти як основний дидактичний матеріал на уроках української мови (2014)
Гребеник Ю. С. - Особливості комунікативної підготовки студентів медичних коледжів США для роботи з психічнохворими пацієнтами (2014)
Лабінська Б. І. - етМодичні засади професійної підготовки вчителів німецької мови на буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Лопухівська А. В. - Формування культури спілкування учнів сільської школи із використанням підручника з української мови (2014)
Ранюк О. П. - Риторика – як важливий складник професійної підготовки філолога (2014)
Тинкалюк О. В. - Види мотивів у студентів економічних спеціальностей під час вивчення іноземної мови професійного спрямування (2014)
Тумак О. М. - Методичні аспекти навчання англійської мови в різних типах жіночих шкіл Буковини (початок ХХ ст.) (2014)
Чеп’якова І. Ю. - Психолого-педагогічні основи навчання префіксальних дієслів просторового значення давньогрецької мови студентів- першокурсників у вищих навчальних закладах України (2014)
Шовкова Т. А. - Навчання граматичних конструкцій суб’єктивної модальності німецької мови в читанні (2014)
Гаврило О. І. - Позакласна робота з природознавства у групі продовженого дня, Заболотня К. В. (2014)
Гнатенко О. С. - Тексти з історії математики як засіб розвитку мовлення молодших школярів (2014)
Дорошенко Ю. О. - Дидактичне моделювання формування алгоритмічної культури старшокласників (2014)
Запорожан З. Є. - Особливості методики проведення практичних занять зі студентами педагогічного факультету (2014)
Каньоса М. І. - Роль освітніх реформ у підвищенні конкурентоспроможності трудового потенціалу України, Каньоса А. М. (2014)
Курнишев Ю. А. - Чинники активізації фізичного виховання підростаючого покоління в товариствах Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Кушнаренко Н. Г. - Формування фізико-географічних знань учнів на основі краєзнавчого принципу (2014)
Мельник Ю. С. - Особливості навчання учнів розв’язувати прикладні експериментальні задачі з фізики (2014)
Надтока О. Ф. - Аспекти розвитку методики навчання географії на основі еволюціонування фізико-географічних понять, Надтока В. О. (2014)
Науменко С. О. - Географічні задачі як інструмент реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів 6-7 класів (2014)
Тимощук Г. В. - Сутність і структура ціннісного ставлення майбутніх економістів до професійної діяльності (2014)
Топузова А. В. - Вплив діяльності українського географічного товариства на формування змісту освіти (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського