Размолодчикова І. В. - Особливості використання методів соціального впливу на особистість молодшого школяра (2014)
Талаш І. О. - Розвиток творчої уяви молодших школярів шляхом використання технології розв’язання винахідницьких задач (2014)
Харькова Є. Д. - Реалізація педагогічних умов оптимізації самостійної роботи молодших школярів засобами педагогічної діагностики в навчальному процесі початкової школи (2014)
Цьома С. П. - Нормативні засади здоров’язбережувального виховання учнів початкової школи України (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Анікіна О. П. - Вчений у галузі історії аграрної науки України – член-кореспондент НААН В. А. Вергунов: з нагоди 55-річчя, Татарчук Л. М. (2015)
Аннєнков І. О. - Оцінка ступеня індустріалізаційного розвитку українського суспільства в межах Російської імперії крізь призму організації підготовки робітників-електромеханіків на рубежі ХІХ–ХХ ст. (2015)
Бородай І. С. - Золоті сторінки вітчизняної зоотехнії : (до 150-річчя від дня народження професора П. О. Пахомова) (2015)
Власов В. І. - Глобализация в оценке исследователей Российской академии государственной службы (2015)
Гілязетдінов Р. Н. - "Контрреволюційна змова у сільському господарстві" (Українська філія, 1933 р. ) (2015)
Горбань Т. Ю. - Становлення перших центральних академічних інституцій з вивчення природних ресурсів країни (1918–1923) (2015)
Горбань Ю. А. - Землекористування у Франції в умовах переходу до аграрного капіталізму (друга половина ХVІІІ ст. ) (2015)
Грицик Л. Ю. - Боротьба за відкриття українознавчих кафедр в університетах Наддніпрянщини (1905–1907 рр. ): вітчизняна історіографія (2015)
Капралюк О. В. - Історичні аспекти розвитку козівництва (ХVIII–XX ст. ) (2015)
Коломієць Н. Д. - Значення праці В. Докучаєва "Русский чернозем" для становлення генетичного ґрунтознавства як науки (2015)
Коцур Г. Г. - Наукові студії В. О. Голобуцького про господарську діяльність запорожців періоду Нової Січі (1734–1775) (2015)
Кунець В. В. - Дослідження вивчення моторики шлунку у свиней (кінець ХІХ ст. – 1965 р. ): історичний аспект (2015)
Левитский И. Е. - Левитский Николай Васильевич (1859–1936) – кооператор и общественный деятель с поэтической душой (2015)
Опара Н. М. - Еволюція організаційних основ забезпечення безпеки населення та територій у надзвичайних ситуаціях (2015)
Пильтяй О. М. - Історіографія розвитку дослідної справи в агроґрунтознавстві України (30-ті роки ХХ ст. ) (2015)
Ріжняк Р. Я. - Розвиток наукових досліджень з інформатики у Київській політехніці в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2015)
Ящук В. Ю. - Внесок В. В. Скопецького в розвиток математичного моделювання екологічних процесів за часів незалежності України (2015)
Grzegorz G. - Ethics, education and the gender dispute (2015)
Uschmarova V. - Die evolution des soziokulturellen phänomens "lehrerfortbildung" in der Ukraine (2015)
Бахмат Н. В. - Практична підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах інноваційного освітнього середовища (2015)
Белявська О. О. - Перцептивні стилі – запорука ефективного навчання (2015)
Большакова І. О. - Комплексне навчання у 20-х рр. ХХ ст. як джерело розвитку міжпредметної інтеграції змісту навчання другої половини ХХ ст. (2015)
Карпенко О. Є. - Ідея дитиноцентризму у спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Ковальчук Г. П. - Проблема формування культури здоров’я старшокласниківу загальноосвітніх навчальних закладах Хмельниччини (2015)
Ковальчук І. А. - Зміст і форми художньо-трудової діяльності як основа формування світоглядних знань студентів педагогічних ВНЗ (2015)
Колесник І. О. - Логіко-гносеологічний підхід у вихованні та принципи його реалізації (2015)
Косило Х. М. - Ідеї національного виховання школярів у педагогічній творчості Г. Врецьони (2015)
Кучинська І. О. - Ключові позиції громадянського формування молоді у вищій школі (2015)
Кучинський С. А. - Військово-патріотичне виховання студентської молоді у вищому навчальному закладі в умовах сьогодення (2015)
Палюх М. - Многовекторные аспекты современного образования и воспитания, Маликовский Р. (2015)
Плиска Ю. С. - Культурні компетенції як чинник формування почуття відповідальності у вчителів (2015)
Поліщук В. С. - Необхідність вдосконалення навчального і виховногопроцесів у вітчизняній школі (2015)
Сікалюк А. І. - Дискусійні методи в процесі формування соціально-етичних цінностей майбутніх менеджерів (2015)
Тараненко І. В. - Роль корекційно-педагогічної діяльності у вихованні підлітків з девіантною поведінкою (2015)
Тарасенко Г. С. - Гуманітаризація вищої педагогічної освіти в контексті філософсько-педагогічного аналізу (2015)
Тур О. М. - Особистісно-орієнтований підхід у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2015)
Чепіль М. М. - Патріотичне виховання в педагогічній концепції Григорія Ващенка (2015)
Pershukova O. - Notes from european experience on multilingual talking books for young school children learning creativity (2015)
Бачинська М. В. - Формування світоглядних орієнтирів учнівської молоді в педагогічних поглядах Н.Й. Волошиної (2015)
Гриненко Д. В. - Особливості розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії (2015)
Гудима Н. В. - Лексикографічна робота на уроках української мови з вивчення запозиченої лексики (2015)
Демченко О. Й. - Розвиток системи підготовки кваліфікованих працівників дошкільних установ та вчителів початкової школи в Англії в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. (2015)
Западинська І. Г. - Використання досвіду підготовки вчителів гуманітарних спеціальностей у сучасній практиці (2015)
Мартіна О. В. - Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів на уроках рідної мови (2015)
Матвійчук Л. А. - Розвиток професійної майстерності сучасного педагога вищої школи в контексті синергетики (2015)
Матієнко О. С. - Толерантність – основна передумова культури спілкування вчителя з учнями (2015)
Меркотан Л. Й. - Прецедентні тексти в дискурсі сучасної української прози та їхня роль у формуванні англомовної соціокультурної компетенції майбутніх учителів англійської мови (2015)
Мєлєкєсцева Н. В. - Семантична категорія наявності / відсутності в контексті вивчення дієслова на уроках української мови в початковій школі (2015)
Олізько Ю. М. - Лінгвометодичні особливості англомовного матеріалу cучасних підручників загальної хімії (2015)
Полонська Т. К. - Технологія конструювання змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів профільної школи (2015)
Скрипник Т. М. - Методичні нотатки щодо застосування прийомів міжпредметної інтеграції дисциплін і порівняльного літературознавства в процесі фахової підготовки студентів-філологів (вивчення поезії Т. Шевченка в контексті світової літератури) (2015)
Торчинська З. К. - Вивчення українського дитячого пісенного фольклору у ДНЗ (2015)
Третяк Н. В. - Розвиток мовлення молодших школярів на основі тексту (2015)
Трофименко А. О. - Формування іншомовних комунікативних компетенцій майбутніх учителів англійської мови (2015)
Яцук О. В. - Інтерактивні технології як засіб формування культуромовної компетентності молодших школярів, Грицин М. В. (2015)
Бабюк С. М. - Фізична культура як засіб корекції неврологічних порушень у розвитку дітей першого року життя (2015)
Галаманжук Л. Л. - Особливості розвитку рухової активності у завданнях на мануальну вправність при різних підходах до навчання основним рухам 4-річних хлопчиків з існуючою моторною асиметрією (2015)
Гаргін В. В. - Наукові досягнення нового покоління вчених у галузі методики трудового навчання (2015)
Головко М. В. - Тенденції модернізації змісту шкільної фізичної та астрономічної освіти (2015)
Гусєва О. С. - Чинники формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів фізики в процесі фахової підготовки (2015)
Ібрагімова К. О. - Модель формування готовності до соціальної взаємодії бакалаврів інженерно-технічного профілю при вивченні психолого-педагогічних дисциплін (2015)
Каньоса Н. Г. - Мотиваційна та поведінкова складові навчально-професійної самореалізації студентів (2015)
Ковтонюк М. М. - Сучасні тенденції професійної та загальнопрофесійної підготовки майбутніх учителів математики в Україні (2015)
Комарова О. В. - Методичні умови формування методологічних знань старшокласників про закон Харді-Вайнберга при розв’язуванні задач з генетики популяцій (2015)
Корносенко О. К. - Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності дорослого населення: проблеми та перспективи (на прикладі оздоровчого фітнесу) (2015)
Кушнаренко Н. М. - Особливості реалізації краєзнавчого підходу в процесі навчання географії на профільному рівні у 10-11 класах (2015)
Момот О. О. - Опис навчальної дисципліни "менеджмент безпеки під час занять з фізичної культури" (2015)
Моцик Л. В. - Нові інформаційні технології та дистанційне навчання в освітньому просторі загальноосвітньої школи (2015)
Моцик Р. В. - Інтернет-залежність та її вплив на виховання сучасної людини (2015)
Науменко С. О. - Тестові технології оцінювання географічної компетентності учнів у підручниках географії для 6 класу (2015)
Петришин О. В. - Обґрунтування методики професійно-прикладної фізичної підготовки студентів медичних закладів (2015)
Садова І. І. - Використання арт-терапевтичних технологій корекції здоров’я у роботі з учнями початкової школи (2015)
Харченко С. В. - Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників (2015)
Шапран Ю. П. - Сутнісні ознаки, структурні компоненти і вимірювання екологічної компетентності студентів-біологів педагогічного університету (2015)
Воєвідко Л. М. - Компоненти фахової підготовки студентів мистецьких спеціальностей (2015)
Карташова Ж.. Ю. - Специфіка формування інструментально-виконавської майстерності майбутнього вчителя музики в процесі колективного музикування (2015)
Лабунець В. М. - Компонентна структура інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики на інноваційних засадах (2015)
Лабунець В. М. - Методичні орієнтири інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в процесі фахового навчання (2015)
Маринін І. Г. - Теоретико-методологічні основи генези дослідження фольклоризму в акордеонно-баянній творчості українських композиторів (джерелознавчий аспект) (2015)
Мартинюк Л. В. - Позашкільний мистецький заклад як сучасна форма виховання і розвитку особистості підлітка (2015)
Мудролюбова І. О. - Використання ігрових форм роботи на уроках сольфеджіо (2015)
Олійник В. Ф. - Деякі особливості інструментування вокального супроводу для народно-інструментальних ансамблів (2015)
Рева В. П. - Интонационное погружение как индивидуальная стратегия эстетического восприятия музыки (2015)
Урсу Н. О. - Культурне життя кам’янеччини наприкінці ХІХ – всередині ХХ століття, Гуцул І. А. (2015)
Устименко-Косоріч О. А. - Можливості запровадження сербських педагогічних технологій у систему вітчизняної підготовки баяністів-акордеоністів (2015)
Бабюк Т. Й. - Ціннісне ставлення до здоров’я як інтегральний показник сформованості здорового способу життя дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Бєлєнька Г. В. - Місце музейної педагогіки в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу (2015)
Ватаманюк Г. П. - Музично-ігрова діяльність як засіб формування комунікативних умінь старших дошкільників (2015)
Дічек Н. П. - Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації і диференціації навчання школярів (60-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Корнієнко Т. М. - Організація дозвілля школярів у літній період у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Кривошея Н. Б. - Педагогічні умови розвитку творчих музичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку (2015)
Олійник О. М. - Аналіз результатів упровадження педагогічних умов формування емоційної культури старших дошкільників засобами театрально-ігрової діяльності (2015)
Цимбалару А. Д. - Тенденції моделювання освітнього простору в контексті розвитку початкової освіти у зарубіжних країнах (2015)
Шерудило А. В. - Сутність та класифікація інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2015)
Відомості про авторів (2015)
Нагорна Л. - Історія й колективна пам’ять (2012)
Кулик В. - Структура та динаміка громадянської думки щодо статусу російської мови (2012)
Шайгородський Ю. - Просторово-часові пастки сучасної соціально-політичної міфології (2012)
Євсеєв К. - Політичний текст як предмет дослідження (2012)
Нагорний С. - Стан і перспективи інституту президенства в Україні в контексті розвитку політичної модернізації країни (2012)
Акайомова А. - Інформаційно-комунікативні процеси (2012)
Бевз Т. - Консервативні партіі сучасної України: традиція чи модернізація (2012)
Бушанський В. - Невизначеність і об’єктивність у мовній політиці (2012)
Віднянський В. - Проблеми та імперативи етнополітичного менеджменту в країнах центрально-східної Європи (історіографічні та правові аспекти питання (2012)
Гай-Нижник П. - "Фронт змін" А. Яценюка на старті до парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р. ) (2012)
Ковач Л. - Національно-освітня політика України: стан, проблеми та шляхи вдосконалення (на прикладі етнічних груп донбаського регіону) (2012)
Кучеренко І. - Політична організація суспільства між політичними конструктами та українськими реаліями (2012)
Лісничук О. - Нація та національні інтереси в правих політичних дискурсах сучасної України (2012)
Макаренко Н. - Сучасні соціально-демографічні тенденції на Донбасі (2012)
Рафальський І. - Європейська колективна суб’єктивність та ідентичність (2012)
Черінько І. - Концептуальний контекст політики урядів Великої Британії щодо розширення Європейського союзу (1997-2010 рр. ) (2012)
Чупрій Л. - Національна ідея як чинник консолідації української політичної нації (2012)
Щербенко Е. - Опозиція "відкрите / закрите" і момент відповідальності у моделі політичного дискурсу (2012)
Набок С. - Питання гендерної рівності в науковій політиці й академічній практиці: історія та сучасність (2012)
Безверха А. - У боротьбі за національну ідентичність: медійне представлення Української греко-католицької церкви (2012)
Римаренко С. - Суб’єктність національних меншин (2012)
Кривицька О. - Небезпека системних змін полікультурного тренду України (2012)
Кирюшко М. - Етноконфесійні спільноти України у системі факторів відтворення історично пам’яті (теоретико-методологічні аспекти дослідження) (2012)
Волосевич М. - Вплив релігійного фактора на процеси суспільно-політичних трансформацій у Росії початку ХХІ ст. (2012)
Гайдай Д. - Індивідуальний вимір етнічного конфлікту (на прикладі боснійсько війни, 1992-1995) (2012)
Хонін В. - Етапи розвитку міжнародних етногенних відносин (2012)
Баханов К. - Еволюція поглядів на історію радянської доби в шкільних навчальних програмах кінця 80-х-90-х рр. ХХ ст. (2012)
Баханова С. - Висвітлення процесу державотворення 1917-1922 рр. у сучасних шкільних підручниках із пропедевтичного курсу історії (2012)
Федотова О. - Цензура учбової літератури в УСРР-УРСР у 1920-1930-х рр. (2012)
Поліщук Ю. - Зовнішні та внутрішні чинники етнічної політики Російської імперії на Правобережжі України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. (2012)
Левітас Ф. - Українсько-єврейський діалог у контексті історії: подолання стереотипів національної пам’яті (2012)
Литвин Н. - Еміграційний уряд Західно-Української народної республіки: зовнішня політика та програма державного будівництва (2012)
Полтавець С. - Сприйняття суспільством феномену "влади" напередодні Української національної революції середини XVII ст. (2012)
Яремчук В. - Українські партії Західної України на шляху до втілення ідеї національної державності та соборності (1914-1919 рр. ) (2012)
Глушко А. - Обличчя словенської югоностальгії: "druze Tito, mi ti se kunemo" (2012)
Березовенко А. - До 100-річчя з дня народження Юрія Володимировича Шевельова. Спогади (2012)
Відомості про авторів (2012)
Новоторов О. С. - Економіко-правові аспекти власності на землю (2008)
Кухарська Н. О. - Організація та розвиток транскордонного співробітництва в єврорегіоні Нижній Дунай (2008)
Папп В. В. - Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів (2008)
Кузьмін О. Є. - Метод детермінування видів корпоративної культури машинобудівних підприємств, Бала О. І. (2008)
Кривов'язюк І. В. - Комплексний підхід до вдосконалення системи управління містобудуванням, Балик Т. В. (2008)
Оприсок М. Д. - Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від "відомчих" до "проектних" критеріїв виділення коштів (2008)
Губані Г. Г. - Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил (2008)
Хвесик М. А. - Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку (2008)
Кульчицький Я. В. - Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу та економічної компаративістики (2008)
Пунько Б. М. - Методологічні та функціональні аспекти визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця (2008)
Білик Р. Р. - Деякі аспекти формування та реалізації стратегії сталого природокористування в регіоні (2008)
Дейнека А. М. - Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні (2008)
Люткевич О. М. - Дослідження характеристик і показників функціонального впливу іноземного капіталу на ринок банківських послуг України (2008)
Мельніков А. Г. - Прибутковість фінансового посередництва в банківській сфері, Голанд М. Ю. (2008)
Кужій Л. М. - Дивідендна політика банків (2008)
Фурдичко Л. Є. - Проблеми функціонування міжбанківського ринку в Україні (2008)
Рисін В. В. - Трансформаційна функція банків у процесі реалізації їх ресурсної політики (2008)
Євтух Л. Б. - Функціональні особливості банківських установ у структурі фінансової системи України (2008)
Руденко З. М. - Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави (2008)
Мірошников В. О. - Основні підходи до управління процесом ліквідації кредитних організацій (2008)
Кашпер Л. П. - Еволюція та передумови розвитку земельної іпотеки в Україні (2008)
Олександренко І. В. - Особливості формування інвестиційних ресурсів Волинської області в умовах руху іноземного капіталу (2008)
Кльоба Л. Г. - Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки (2008)
Рисін М. В. - Економічна сутність довгострокового кредиту та його функції (2008)
Іващук Н. Л. - Способи оцінювання азіатських опціонів (2008)
Андрушків Б. М. - Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз, Кирич Н. Б., Сівчук І. П. (2008)
Стадницький Ю. І. - Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації (2008)
Шеремета М. Я. - Україна в системі міжнародних транспортних коридорів (2008)
Потай О. А. - Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства (2008)
Залога З. М. - Україна - СОТ в умовах лібералізації світової торгівлі сільськогосподарською продукцією (2008)
Пухир С. Т. - Угода щодо регіонального розвитку - один з механізмів реалізації державної регіональної політики (з досвіду Львівської області) (2008)
Гамор Ф. Д. - Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах (2008)
Бойко Є. І. - Сучасні проблеми регіонального розвитку внутрішньої торгівлі (2008)
Слав'юк Р. А. - Сучасний навчальний посібник для вивчення фінансів підприємств реального сектора економіки України (2008)
Семів Л. К. - Людський капітал: від класичної парадигми до сучасного осмислення (2008)
Академіку Мамутову Валентину Карловичу - 80 років (2008)
Автори номера (2008)
Пашко П. В. - Митна складова в системі економічної безпеки держави (2008)
Шульц С. Л. - Ціновий чинник інтегрованості економічного простору України (2008)
Іщук С. О. - Моделі інтегрального оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону (2008)
Шевчук В. О. - Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт, Черкас Н. І. (2008)
Партин Г. О. - Оцінка концепцій управління витратами суб'єктів господарювання (2008)
Передерій Л. В. - Конфігурація, аналіз і організація товарно-грошових потоків у виробництві (2008)
Герасимчук З. В. - Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку, Вахович І. М. (2008)
Сторонянська І. З. - Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки (2008)
Левицька О. О. - Формування інтегрального індексу здоров'я населення (2008)
Ахромкін Є. М. - Аналіз проблем розвитку і використання людських ресурсів у Луганській області (2008)
Павлов В. І. - Інституціональні детермінанти раціонального аграрного природокористування в регіоні, Заремба В. М., Фесіна Ю. Г. (2008)
Масна О. І. - Особливості розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії, Парфенюк Є. І. (2008)
Шара К. - Фонди Євросоюзу в інвестиційній політиці територіального самоврядування (2008)
Діну В. - Регіональні аспекти розвитку сталого туризму, Гапенчук К. В. (2008)
Пшик Б. І. - Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні, Сухаревич В. Т. (2008)
Данилишин О. А. - Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні (2008)
Рисін В. В. - Регіональні особливості довгострокового банківського кредитування (на прикладі Львівської області), Рисін М. В. (2008)
Шевчук Т. В. - Банки як фінансові посередники на ринку будівництва житла в Україні (2008)
Дребот Н. П. - Цільова спрямованість та моделювання стратегічного планування розвитку банківської установи (2008)
Козоріз Г. Г. - Проблеми розвитку страхового ринку в Україні (2008)
Романчукевич В. В. - Іпотечна криза в США та її можливий вплив на фінансову систему України (2008)
Євдокименко В. К. - Застосування нечіткої логіки для вдосконалення визначення потоків рекреантів за допомогою "модифікованої гравітаційної" моделі, Виклюк Я. І., Ляхов С. О. (2008)
Іванова В. В. - Особливості формування та функціонування інформаційних ринків (2008)
Комарницький І. Ф. - Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг, Антохов А. А. (2008)
Одрехівський М. В. - Інноваційна система регіональної агломерації "Дрогобиччина", Одрехівська О. О. (2008)
Школа І. М. - Прогнозування соціально-економічних процесів за методологією фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі, Виклюк Я. І. (2008)
Мельник М. І. - Класифікація бізнес-середовища: системний підхід (2008)
Маслак О. О. - Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону, Жежуха В. Й., Григоренко О. В. (2008)
Гоблик А. В. - Українсько-німецька співпраця у сфері просторового планування (2008)
Козанкевич Л. О. - Нове - інколи просто забуте старе… (2008)
Дейнека О. І. - Кластери та конкурентоспроможність прикордонних територій, Демченко В. В. (2008)
Амоша О. І. - Новітній поступ регіональної науки (2008)
Куценко В. І. - Соціальна географія як навчальна дисципліна ХХІ століття (2008)
Реверчук С. К. - Глобалізація регіоналізується (2008)
Автори номера (2008)
Ищенко Д. С. - Об одном "сомнительном слове" в словаре Ф. Миклошича (2013)
Бондар О. І. - Взаємодія об'єктивного, суб'єктивного та віртуального у процесах текстотворення і текстосприймання (2013)
Стойкова Г. Г. - Мовне будівництво у Вінницькій області (2013)
Марченко Т. Я. - Континуанти суфікса *-ЬNЪ у слов'янських мовах (2013)
Каиржанов А. Е. - Византийский концепт "премудрости" в языке переводных памятников письменности Киевской Руси XI века (2013)
Каиржанов А. Е. - Тюркизмы в русских говорах Одесской области (2013)
Морозова І.В. - Вербальний конфлікт як особлива мовленнєва тактика в діалозі (2013)
Бигунова Н. А. - Речевые акты похвалы и комплимента как объекты лингвистического анализа (на материале современного англоязычного художественного дискурса) (2013)
Виноградова Е. Ю. - Комплимент как средство выражения интенционального воздействия в англоязычном художественном диалоге (на материале современного англоязычного романа) (2013)
Ларіна Е. В. - Темпоральні характеристики мовленнєвих актів толерантності / інтолерантності в мовленні політиків (на матеріалі німецької, української та російської мов) (2013)
Грапонова Е. Г. - Проблема идиолекта в русском политическом дискурсе, Шумарина Т. Ф. (2013)
Попова О. В. - Особливості реалізації фемінних характеристик на фонетичному рівні (на матеріалі російської, української та китайської мов) (2013)
Гузак А. М. - Лексико-граматичні особливості вираження "особистісного" та "колективного" у політичних промовах (на матеріалі промов американського президента Гаррі Трумена) (2013)
Евдокимова И. А. - Суггестивные средства воздействия темпорального компонента просодии в речевых масках в англоязычном устном рекламном дискурсе (2013)
Форманова С. В. - Антиетикетні форми спілкування (2013)
Шевченко Ю. Ю. - Обломовщина как индивидуально-авторский концепт (2013)
Коккіна Л. Р. - Еволюція мовної картини світу жінки бальзаківського віку у французькій літературі (2013)
Немировська О. Ф. - Хронотоп дороги в контексті історичного роману (2013)
Яковенко Л. І. - Дієслово у складі українських і польських фразеологічних одиниць на позначення зникнення (2013)
Дерік І. М. - Інтерпретація тексту: перекладацький аспект (2013)
Лосинский И. Г. - "Блюз Римской Стены" У. X. Одена: опыт полемического анализа переводов (2013)
Марінашвілі М. Д. - Лексичні трансформації й експресивна конкретизація у перекладі (на матеріалі перекладу роману Ф. Саган "Bonjour tristesse" українською мовою) (2013)
Ситнікова О. В. - Засоби відтворення французького інфінітива українською мовою (на матеріалі перекладів французьких художніх текстів) (2013)
Легурска П. - Вторичното назоваване на предметната лексика с водещ български език (в съпоставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски език), Панчев И. (2013)
Войцева О. А. - Семантична мотивація лексики на позначення плавальних засобів у старопольській мові (2013)
Петров А. В. - Текстовое семантическое поле с ядром "родить1" (на материале произведения А. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ") (2013)
Абжелиева Д. А. - Структура ассоциативно-семантического поля слова "птица" (2013)
Ладиненко А. П. - Смысловая идентификация и интерпретация иноязычных вкраплений в художественном тексте (на примере романа Эрнеста Хемингуэя "Фиеста") (2013)
Ибрагимова В. Ф. - Особенности многозначных тюркских основ, используемых при образовании русских и украинских фамилий (2013)
Семик Г. В. - Варіанти імен як один із видів неофіційних антропонімів (2013)
Майданюк Д. В. - Антропонимический фрагмент в лингвокультурологическом пространстве нарратива И. Ильфа и Е. Петрова (2013)
Литвин О. В. - Имя собственное как производящая база неологизмов (на материале текстов СМИ) (2013)
Яременко Т. Г. - Квалитативно- и событийно-темпоральные глаголы, соотносимые с понятием "утро" (2013)
Шепель Ю. А. - Взаимодействие и взаимопроникновение грамматической омонимии прилагательных и наречий (2013)
Гидора-Шишковская А. Л. - Диахронический анализ речеэтикетных формул вежливости в английском языкев свете функционального синтаксиса (2013)
Стрельчук В. І. - Полі-класифікації складносурядного речення в сучасній англійській мові (2013)
Чень Ш. - Конструкции с противительными союзами в рассказах К. Г. Паустовского (2013)
Пожарицкая Е. А. - Категоризация общечеловеческих моральных ценностей в синтаксисе речи главного героя (на материале американского вестерна) (2013)
Степаненко О. А. - Синтаксические маркеры детектива как литературного жанра (на материале англоязычного романа) (2013)
Жук Е. А. - Особливості наукового лінгвістичного дискурсу як інституційного (2013)
Аюпова Г. Е. - Проблемы духовно-нравственного воспитания в творчестве поэта-мыслителя Шакарима Кудайбердиева (2013)
Плотницкая С. В. - Языковая личность молодого журналиста и формирование иноязычно-речевой профессиональной компетенции средствами СМИ, Голубенко Л. Н., Вит Н. П. (2013)
Гукова Л. Н. - О комплексе учебных пособий по синтаксису современного русского языка, Степанов Е. Н. (2013)
Наші автори (2013)
Кармазіна М. С. - Українська багатопартійність: становлення і розвиток (2012)
Яковлєв М. В. - Проблема теоретизування в українських суспільствознавчих дисциплінах на прикладі досліджень політичних партій (2012)
Рибій О. В. - Критерії та інші орієнтири для аналізу рівня інституціоналізації партійної системи та політичних партій в Україні (2012)
Зуйковська А. А. - Конвертація партійного капіталу перед виборами: досвід політичної партії "Сильна Україна" (2012)
Бевз Т. А. - Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" на старті парламентської виборчої кампанії 2012 р. (2012)
Гай-Нижник П. А. - Всеукраїнське об’єднання "Свобода" на старті парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р. (2012)
Кохан Г. В. - Аналіз програм політичних партій і діяльності громадських рухів на предмет корупційності кандидатів у депутатів напередодні парламентських виборів 2012 р. (2012)
Яремчук В. Д. - Комуністична партія України: аналіз виборчої стратегії та тактики (1994-2010 рр. ) (2012)
Чабанна М. В. - Опортуністична поведінка суб’єктів партійної діяльності (2012)
Мороко В. В. - Законодавче закріплення статусу політичних партій на тлі політичного протистояння у Верховній Раді (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст. ) (2012)
Чупрій Л. В. - Гуманітарні аспекти ідеології сучасних політичних партій (2012)
Полунін О. В. - Темпоральні процеси як базис для технології впливу на електоральний вибір (2012)
Мельник Н. Т. - Проблема державного суверенітету в умовах глобалізаційних процесів (2012)
Висоцький О. Ю. - Причини та наслідки кризи віртуалізаційної моделі політичної модернізації в Україні (2012)
Каращук М. Г. - Інформаційна влада: сутність та особливості впливу (2012)
Квітка К. А. - Медіатизація сучасного політичного життя (2012)
Гаман-Голутвина О. В. - Политические элиты России и проблемы развития (2012)
Полтавець С. В. - Форма державного правління на початковому етапі української національної революції середини XVII ст. (Ще раз про спосіб організації влади за гетьманування Б. Хмельницького (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вовканич С. Й. - Соціогуманістична парадигма інтеграційної стратегії розвитку України та її регіонів (2008)
Мішенін Є. В. - Принципи макроекономічної оцінки соціального капіталу, Олійник Н. В. (2008)
Федулова Л. І. - Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки, Буга Н. Ю. (2008)
Віленчук О. М. - Проблеми формування еколого-економічного простору в контексті регіонального розвитку (2008)
Витвицький Я. С. - Рентоутворюючі фактори у сфері видобування нафти і газу (на прикладі Західного нафтогазоносного регіону України) (2008)
Польовський А. М. - Застосування розрахункової моделі часткової рівноваги попиту і пропозиції лісової продукції для аналізу лісової політики України (2008)
Джулай В. О. - Антикризове управління в банківському секторі економіки України (2008)
Сердюк Л. В. - Діяльність банків Харківської області на ринку цінних паперів (2008)
Хіміч Н. О. - Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків (2008)
Павлишин О. П. - Впровадження інноваційних технологій кредитування (2008)
Крилова А. О. - Валова додана вартість як індикатор порівняння фінансових систем (2008)
Слобода Л. Я. - Особливості внутрішнього аудиту національного банку України на основі оцінки ризиків (2008)
Безугла В. О. - Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України, Шаповал Л. П. (2008)
Кльоба Л. Г. - Методичні підходи до використання реінжинірингу і бенчмаркінгу в забезпеченні ефективного управління інвестиційною діяльністю банків (2008)
Данилишин О. А. - Сучасні засади монетарної політики в Україні (2008)
Верней О. Є. - Особливості діяльності промислово-фінансових груп: зарубіжний досвід та українські перспективи (2008)
Микитчин І. І. - Закордонний досвід оцінки фінансової стійкості банків (2008)
Мірдала Р. - Розвиток міжнародних інвестиційних позицій країн - новообраних членів Європейського Союзу (2008)
Гайдук А. Б. - Дослідження розвитку світової туристичної індустрії з використанням методу сценаріїв (2008)
Шурпенкова Р. К. - Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством, Демко І. І. (2008)
Пинда Ю. В. - Тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельному комплексі Львівського регіону (2008)
Шевченко Н. В. - Особливості дослідження сутності капіталізації промислових підприємств (2008)
Тоцька О. Л. - Визначення прихованих факторів впливу на виробництво продуктів харчування у Волинському регіоні (2008)
Калинець К. С. - Особливості розвитку та динаміка функціонування фондових бірж в Україні (2008)
Мірошко В. М. - Аналіз та напрямки розвитку морських портів України (2008)
Гончаренко І. В. - Ретроспектива формування сільських територій регіонів України (2008)
Манцевич Ю. М. - Про окремі методологічні аспекти розподілу цін на ринку житла в містах України (2008)
Демченко В. В. - Міжнародний науково-практичний семінар з планування територій (2008)
Кравців В. С. - Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія, Мікула Н. А. (2008)
Воротіна Л. І. - Сучасний погляд на процеси обігу нерухомості (2008)
Дайновський Ю. А. - Новаторське дослідження економічних систем (2008)
Професору Бойку Євгену Івановичу - 70 (2008)
До 50-річчя Василя Степановича Кравціва (2008)
Автори номера (2008)
Богомолова Н. І. - Ефективність бюджетної політики в системі фінансової безпеки держави (2011)
Корецька С. О. - Проблеми побудови ліквідаційного балансу підприємства-банкрута та шляхи їх вирішення (2011)
Дубас Р. Г. - Методичні підходи еколого-економічної оцінки лісових ресурсів (2011)
Архірейська Н. В. - Реалізація новацій бюджетного кодексу в контексті державного управління (2011)
Дученко М. М. - Адаптивна модель кластеризації підприємств відновлювальної енергетики через реінжиніринг спільних бізнес процесів, Денисенко С. В. (2011)
Янченко З. Б. - Інвестиційна підтримка науково-дослідної діяльності аграрних підприємств житомирської області (2011)
Донець О. С. - Реінжиніринг фінансової діяльності підприємств у сучасних умовах української економіки за допомогою імітаційного моделювання (2011)
Передало Х. С. - Індикатори оцінювання якості формування та результативності місії організації, Іванець Л. В. (2011)
Гуцал І. С. - Кредитування інвестиційних проектів створення логістичних центрів, Струтинська І. В. (2011)
Новак С. М. - Оптимізація масштабу виробництва з метою максимізації його рентабельності, Хайлук С. О. (2011)
Якимова А. М. - Бюджетування процесів адаптації на підприємствах залізничного транспорту як шляху забезпечення їх економічної безпеки, Горб В. А. (2011)
Кондратьєва Т. В. - Статистичне імітаційне моделювання економічної поведінки фірми як коаліції агентів (2011)
Сейфоллахи Моджтаба - Специфика продуктов исламского банкинга (2011)
Колеснікова О. М. - Проблемні питання обліку резерву сумнівних боргів в контексті податкового кодексу України (2011)
Щербатюк О. М. - Дефініція "інвестиційний потенціал підприємства": сутність та відмінності (2011)
Бабчинська О. І. - Удосконалення технології управління туристичним підприємством в умовах глобалізації, Балдинюк А. Г. (2011)
Береговий В. К. - Основи наукової організації здорового харчування (2011)
Дідур К. М. - Сучасні методи оцінки персоналу (2011)
Олексенко Р. І. - Функції та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання, Краскова І. О., Поліщук М. М. (2011)
Бєседін Є. І. - Удосконалення структурної побудови біржового механізму України (2011)
Сюркало Б. І. - Напрями вдосконалення системи державного фінансового моніторингу (2011)
Мельник Я. В. - Підтримка уряду у забезпеченні  міжнародної конкурентоспроможності металургійної продукції вітчизняних виробників (2011)
Нагаєв В. М. - Методичні підходи щодо визначення штатної чисельності управлінських кадрів аграрних формувань (2011)
Євтушенко С. В. - Стан інвестиційної безпеки технічного розвитку книжкових друкарень України (2011)
Сошка Н. В. - Суперечності та перспективи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні (2011)
Митяй О. В. - Теоретичні основи формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах (2011)
Христофорова І. В. - Організація системи зовнішнього контролю якості аудиторських послуг в Україні (2011)
Сидоренко О. В. - Консолідація біржової системи як фактор підвищення її конкурентоздатності (2011)
Немцов О. В. - Проблеми розробки взаємоузгоджених показників системи планів та обгрунтування методичного підходу щодо їх інтеграції на підприємствах теплопостачання (2011)
Катан Л. І. - Інвестиції та інвестування як економічна категорія, Хорішко К. С. (2011)
Залюбовська С. С. - Методологія визначення потенціалу підприємств як основного елементу залучення капітальних вкладень, Новікова Л. А. (2011)
Томілін О. О. - Перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва (2011)
Жовтяк Г. А. - Теоретико – методичні підходи до визначення поняття "транспортна інфраструктура регіону" (2011)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення  аудиту  управління запасами (2011)
Лозінська К. В. - Лізинг як інструмент інвестування аграріїв (2011)
Бечко П. К. - Оцінка фінансування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання аграрної галузі, Осокін І. В. (2011)
Наумко Ю. С. - Аналіз сучаного стану соціально-трудових відносин (2011)
Дишлева А. М. - Механізм реалізації антикризової економічної стратегії держави у контексті бюджетно-податкової політики (2011)
Сусіденко Ю. В. - Теоретичні основи та чинники конкурентоспроможності апк України (2011)
Шабельникова О. Н. - Перспективы развития малых городов старого донбасса (2011)
Книш Я. В. - Генезис сутності та змісту поняття "регіон"  як економічної категорії (2011)
Степанова О. В. - Соціальний капітал та проблеми ефективності державного регулювання економіки (2011)
Гром'як Т. Д. - Теоретичні основи формування соціальної сфери села (2011)
Дикий О. В. - Основні пріоритети та механізм стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів (2011)
Плугіна Ю. А. - Реалізація та оцінка стратегії розвитку підприємств залізничного транспорту (2011)
Марченко Н. Я. - Оцінка стратегічного потенціалу автомобілебудівних підприємств України (2011)
Лаптєв С. М. - Страхування відповідальності керівництва суб’єктів господарювання як перспективний напрям посилення їх економічної безпеки, Зачосова Н. В. (2011)
Пасенченко Ю. А. - Моделювання взаємодії систем дистрибуції товарів та управління запасами ієрархічного торгового підприємства, Назаренко О. І. (2011)
Ус Г. О. - Стан досліджень та архітектура організації систем управління знаннями підприємств, Ус М. Ф. (2011)
Будько О. В. - Особливості нарахування та сплати податку на додану вартість в бухгалтерському обліку згідно податкового кодексу України (2011)
Драган І. О. - Метoдoлoгiчнi засади вдoскoналення механiзмiв iннoвацiйнoгo забезпечення пpoцесiв мoдеpнiзацiї житлoвo-кoмунальнoгo господарства (2011)
Дорош Й. М. - Прогнозування розвитку земельних відносин залежно від зміни структури регіонального землекористування (2011)
Болдирєв О. О. - Оцінка використовуваних методів діагностики в системі механізмів управління попередження кризових ситуацій в банках (2011)
Реутов В. Є. - Глобальна регіоналізація як сучасний вектор розвитку глобальних економічних трансформацій (2011)
Матвійчук Л. Ю. - Формування складових організаційно-економічного механізму використання туристичних ресурсів (2011)
Онуфрик М. С. - Оцінка податкового навантаження на економічну діяльність людини (2011)
Судоргін М. Г. - Механізми стимулювання розвитку регіонів України з урахуванням зарубіжного досвіду (2011)
Грищенко І. М. - Перспективні напрями модернізації вітчизняного нафтогазового комплексу (2011)
Заварзіна Т. В. - Вдосконалення поняття "фінансове управління інноваційним розвитком підприємства" та його особливості в торгівлі (2011)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Оновлення виробничої системи підприємства з позиції теорії інноваційного доходу (2011)
Кричун П. М. - Служба внутрішнього аудиту на будівельних підрядних підприємствах: проблеми та перспективи функціонування (2011)
Бурда В. Є. - Аналіз практики та ефективності використання альтернативних джерел енергії в Україні та світі (2011)
Івченкова О. Ю. - Концепція моделювання попиту на карткові послуги комерційного банку в умовах невизначеності (2011)
Кабо И. А. - Сущность эволюционного цикла национальной экономики (2011)
Стичинська О. О. - Податкові інструменти фінансового регулювання інвестиційної діяльності підприємств (2011)
Кошевий М. М. - Актуальні аспекти наукоємних виробництв та наукоємних галузей економіки (2011)
Футерко О. І. - Оптимізація бюджетного дефіциту в умовах перехідної економіки України (2011)
Тульчинська С. О. - Стратегія інноваційного розвитку регіонів України (2011)
Белозубенко В. С. - Особенности информационных технологий как объектов инновационного развития международной экономики (2011)
Снітівкер І. Г. - Клаcтерізація центрів міжнародної торгівлі в умовах транснаціоналізації світогосподарського розвитку (2011)
Саричев В. І. - Імперативи людського розвитку в теорії формування людського капіталу (2011)
Ходарев О. В. - Переробка твердих побутових відходів як фактор економічного розвитку України (2011)
Микитенко В. В. - Теоретико-концептуальні підходи до вирішення проблем забезпечення енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів, Худолей В. Ю. (2011)
Петрушевський Ю. Л. - Формування системи державного аудиту ефективності діяльності підприємств жкг в Україні (2011)
Шкрабак І. В. - Синергетична концепція стратегічного управління економічним розвитком територіальних утворень (2011)
Божанова В. Ю. - Вплив факторів ризику на зміну собівартості послуг будівельного підприємства (2011)
Ревякін О. О. - Обґрунтування критеріїв та показників ефективної системи мотивації праці з метою зниження рівня тінізації економічної діяльності малих та середніх приладобудівних підприємств (2011)
Євтушенко Н. О. - Кількісна оцінка ризику будівельного підприємства (на прикладі будівельних підприємств київської області) (2011)
Koniakhina T. V. - Practice use of economic methods of nature management in foreign countries (2011)
Купченко В. Г. - Теоретичні основи механізму трансформації заощаджень населення в інвестиції в національну економіку (2011)
Кучмійов А. В. - Екологічний маркетинг у системі еколого-економічного управління (2011)
Бойко В. І. - Доброчинність та благодійність як невід'ємна складова розвитку культурного середовища (2011)
Червяков І. М. - Вдосконалення системи управління регіональними промисловими комплексами (2011)
Михальченко М. - Політичні теоретичні дослідження у забезпеченні модернізації України (2012)
Шайгородський Ю. - Аксіологічний вимір української моделі модернізації (2012)
Шевченко О. - Трансформація образу "Європи" як базової філософської цінності на пострадянському просторі (2012)
Рафальський І. - Європейський вибір як фактор українського національного самовизначення: передумови, зміст і основні чинники (2012)
Чабанна М. - Підходи до інтерпретації сутності суспільно-політичних трансформацій у перехідних країнах (2012)
Горєлов М. - Українська доктрина Росії доби незалежності (2012)
Мандебура О. - Поза політикою: світ культури і духовності крізь призму знакових подій (2012)
Лозовицький О. - Інформаційне суспільство як основа розвитку національних ціннісних орієнтацій зовнішньої політики держави в умовах сучасної доби глобалізації (2012)
Кармазіна М. - Інформаційна прозорість влади: українська ситуація (2012)
Бушанський В. - Становлення масової культури: шлях до кітчу й андеграунду (2012)
Козьма В. - Гуманітаризація вищої школи та роль викладача в процесі формування політичної культури молоді (2012)
Зуйковська А. - Політизація ідеї суспільної солідарності у програмах сучасних українських політичних партій (2012)
Невмержицький Є. - Проблеми удосконалення антикорупційних механізмів (2012)
Рябчук М. - Аксіологічний аспект національної ідентичності (2012)
Козерод О. - Висвітлення проблем єврейської ідентичності у світі: сучасна англомовна історіографія (2012)
Подольскй А. - Пам’ять про Голокост в Україні: загальний контекст та сучасний стан (2012)
Заремба О. - Цінності та ціннісні розколи українського єврейства: цивілізаційний контекст (2012)
Рудяков П. - Перехід до багатомовності нового типу як складова трансформації державно-політичної системи України, Яковлєва О. (2012)
Замковая Н. - Статус "національної меншини" та можливості мовної дискримінації мовно-етнічних спільнот у національних державах (2012)
Мироненко П. - Особливості автократичних векторів трансформації форм правління (на прикладі суперпрезиденціалізму країн Центральної Азії (2012)
Ляшенко Т. - Мусульманські держави і питання глобалізації (на прикладі країн Центральної Азії (2012)
Шаповал А. - У боротьбі за українську державність (до 135-річчя від дня народження Дмитра Антоновича (2012)
Андрійчук Т. - Розвиток демократії в Україні: вплив політичних цінностей (2012)
Дебенко І. - Символізація політики та інституційна трансформація в умовах транзиту (2012)
Макаренко Є. - Проблема міфу в системі сучасної політичної науки (2012)
Палько О. - Феномен єврокомунізму у суспільно-політичній думці Західної Європи (2012)
Лукаш Т. - Філософії виборчого права: модель періоду становлення незалежності (2012)
Ярема В. - Академічний дискурс проблем коаліційного уряду як діалог між представниками теоретико-ігрового та емпіричного підходів (2012)
Михайлова О. - Цивілізаційна складова національної ідентичності: нові акценти інформаційної доби (2012)
Галагуз І. - Участь етнічних спільнот Центрального полісся в сучасних суспільно-політичних процесах (2012)
Волгов М. - Погляди М. Маора на проблему класифікації дефініцій політичної партії (2012)
Черінько І. - Військовий аташат у складі закордонного дипломатичного представництва як інструмент зміцнення національної безпеки держави (2012)
Відомості про авторів (2012)
Аннушкин В. И. - Классик русской филологии, профессор Одесского Ришельевского лицея Константин Петрович Зеленецкий (1812-1858) и проблемы современного филологического знания (2014)
Синица И. А. - Павел Игнатович Житецкий и развитие гуманитарной мысли XIX века (2014)
Гайер К. Е. - Герменевтика и интерпретативная семиотика в работах У. Эко (2014)
Буянова Л. Ю. - Лингвоконфессиология в системе современной гуманитарной гносеосферы: методологический инструментарий и понятийный аппарат (2014)
Степанов Е. Н. - Взаимодействие научных лингвистических подходов в исследовании русской городской речи (2014)
Титаренко М. В. - Невербальные средства экспликации социального статуса в прозе А. П. Чехова (2014)
Кондратенко Н. В. - Вербальні аспекти агональності як параметра політичної комунікації (2014)
Стрій Л. І. - Ритуальний характер політичної комунікації: семіотика інавгурації президента (2014)
Чувакин А. А. - Тексты малой прозы В. М. Шукшина в контексте филолого-коммуникативного знания (2014)
Столярова И. В. - Символический смысл заголовка в прозаическом дискурсе (Т. Толстая "Лёгкие миры") (2014)
Трендович М. - Русский анекдот vs. польский kawal. Несколько замечаний по поводу комических жанров речи в русском и польском языках (2014)
Кіщенко А. М. - Комунікативна роль адресанта в художньому дискурсі (на матеріалі сучасної української прози) (2014)
Костенко М. А. - Друкована реклама як креолізований текст: шрифтові виділення (2014)
Коновалова Н. И. - Интерпретация сакрального текста традиционной народной культуры (2014)
Кузнецова А. В. - Эстетическая когниция: метатекст в рефлексивно-интерпретативном пространстве (2014)
Гукова Л. Н. - Концепт "времена года" в художественной картине мира А. С. Пушкина, Трушицына Е. А. (2014)
Коссаковска-Mapac М. - Особенности репрезентации концепта дом в советском и современном российском кинематографе (2014)
Сайгин В. В. - Десакрализация концепта "грех" в национальном сознании (по данным современного русского языка) (2014)
Наймушина Т. А. - Вода в русской, турецкой и сомалийской языковых картинах мира (на материале пословиц и поговорок) (2014)
Охрименко Т. В. - Национально-языковая картина мира сквозь призму номинаций денежных единиц (2014)
Яроцкая Г. С. - Дискурсивное измерение отношения к богатству и бедности в русской лингвокультуре (на материале текстов русских народных сказок) (2014)
Романенко В. А. - Индексально-метонимический принцип рецепции текста, Ион A.A. (2014)
Иванченко A. B. - Субъектно-объектные корреляции в экфрасисных эпизодах художественного произведения (2014)
Маронь А. - Языковая картина мира в драматургии Николая Коляды (2014)
Низаметдинова Н. X. - К вопросу о влиянии греческого языка на русское словосложение (2014)
Зарипова А. Р. - Общая характеристика лексико-семантической группы "судьба" в древнерусском языке (на примере слов суд и судьба) (2014)
Швец А. И. - Диалектная глагольная лексика как предмет исследования: состав, структура (2014)
Забольян Л. О. - Эмотивная лексика, характеризующая человека по интеллектуальным способностям, в русских говорах Одесской области (2014)
Радбиль Т. Б. - Метаязыковые комментарии с компонентом "смысл слова" в современной русской речи (2014)
Гажева И. Д. - Аспекты и методы изучения метонимии в современной лингвистике (2014)
Гочев Г. И. - Иноязычные новационные единицы в лексике русского языка (2014)
Кадырова Л. Д. - Словообразовательный потенциал неозаимствований в современном русском языке (2014)
Невойт В. И. - Семантика лексических эквивалентов в сопоставительном аспекте (2014)
Ли Жунь. - Образ цветка в русской лингвокультуре (2014)
Русенко Т. И. - Специфика использования одоративных номинаций в поэзии С. А. Есенина (2014)
Хейлик Т. А. - Типология цветообозначений декоративной косметики в современной рекламе, Горлачёва В. В. (2014)
Томасик С. - Названия фарфоровых изделий Дулёвского завода (2014)
Майданюк Д. В. - Логоэпистема-идеоним в лингвокультурологическом пространстве нарратива И. Ильфа и Е. Петрова (2014)
Дробышева Н. Л. - Вопросы категориального анализа научно-технической терминологии (2014)
Стексова Т. И. - Семантика и прагматика русских высказываний с оборотом если на то пошло (2014)
Ерёменко И. А. - Фразеотворчество Л. Толстого как составляющая его эпистолярного идиостиля (2014)
Петров А. В. - Префиксальные повторы страдательных причастий в русском языке (2014)
Грыгель М. - Аффирмация как грамматическая категория (2014)
Караваева Т. Л. - Функциональная специфика операторов нереальности (2014)
Дзевановская Д. - Использование ресурсов Интернета в процессе обучения иностранному языку (2014)
Нуртазина М. Б. - Межкультурная компетенция как необходимое условие развития инновационных процессов в обучении русскому языку (2014)
Бердичевский А. Л. - Методика РКИ в 21 веке, или Как что-либо изменить, ничего не меняя (2014)
Плотницкая С. В. - Теория коммуникации в свете лингводидактики (2014)
Вненк Э. - Интерактивные методы обучения на уроках русского языка и литературы (2014)
Воронина Н. А. - Использование форм и приёмов игрового обучения в процессе развития коммуникативной ответственности студентов вуза (2014)
Мальцева Л. В. - Адаптация учебно-научного текста: субтекст старого знания (2014)
Хлопьянов А. В. - Об изучении русских поэтических атрибутивных словосочетаний в иноязычной аудитории (2014)
Цапко Т. П. - Проблемы "глагольной" интерференции при обучении русскому языку как иностранному арабоговорящих студентов (2014)
Цзя Юннин. - Интерферентные ошибки китайских студентов при использовании русских предлогов и союзов (2014)
Марусинець М. М. - Модальні частки української мови: діагностичний і дидактичний контекст (2014)
Карасик В. И. - Г. С. Яроцкая. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : (монография) / Галина Сергеевна Яроцкая. — Одесса : Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, 2013. — 552 с. (2014)
Башавець Н. А. - Програма експериментальної роботи з формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів економічних вищих навчальних закладів (2012)
Бондаренко В. В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті, Копитков Д. М. (2012)
Возна З. О. - Проектна діяльність на уроках суспільствознавства: від теорії до практики (2012)
Гончарова Ю. О. - Позанавчальна робота з правової освіти учнів у школах України (1944-1991 рр.) (2012)
Гризун Л. Е. - Формування змісту вищої професійної освіти за умов сучасних освітніх тенденцій (2012)
Дмитрієв С. М. - Проблеми національної освіти у спадщині М. В. Ломоносова (2012)
Доброскок І. І. - Організаційно-технологічне забезпечення підготовки магістрів соціальної педагогіки засобами інформаційних технологій (2012)
Драновська С. В. - Формування пізнавальних умінь учнів у процесі навчання історії України в загальноосвітніх школах в 60–90 рр. ХХ ст. (2012)
Дутко О. М. - М. Костомаров в історії розвитку українського підручникотворення у Наддніпрянській Україні ХІХ століття (2012)
Ковальчук Г. П. - І. Г. Ткаченко про фізичне виховання учнів сільської школи (2012)
Корольова Т. В. - Визначення компонентів фахової культури майбутніх спеціалістів (2012)
Кондрашова Е. Н. - Эволюция содержания понятия "патриотизм" в контексте внутренней политики России (от древности до наших дней) (2012)
Кравець Н. Б. - Розвиток рефлексії майбутніх психологів у процесі вивчення самовиховання і саморозвитку особистості (2012)
Леонтьєва І. В. - Порівняльний аналіз ідей про шкільні характеристики у дослідженнях вітчизняних учених (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Мартенчук М. Д. - Педагогічні умови формування професійно-творчої компетентності майбутніх фахівців ювелірної справи (2012)
Матвійчук Л. А. - Теоретичні засади викладання технічних дисциплін за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій як перспектива майбутнього фахівця (2012)
Мішеніна Т. М. - Закономірності та принципи формування навчальних курсів у процесі підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2012)
Муковіз О. П. - Розвиток дистанційного навчання у педагогічній теорії та практиці (2012)
Нічишина В. В. - Про єдність і співвідношення процесів диференціації та інтеграції у вищих навчальних закладах освіти (2012)
Петровська К. В. - Формування системи знань, умінь і навичок як складових суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань (2012)
Піддячий М. І. - Досвід соціально-професійної орієнтації учнів (2012)
Попович Н. М. - Зміст і структура професійно-особистісного досвіду (2012)
Райчєва Т. Д. - Адаптація студентів до навчальної діяльності (2012)
Сопівник Р. В. - Форми виховання лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів (2012)
Столярова Т. О. - Оптимізація та автоматизація процесу навчання майбутніх фахівців з економіки, прикладної математики, комп’ютерних наук і їх реалiзацiя (2012)
Тичинська О. В. - Особливості підготовки шкільних консультантів до попередження та вирішення кризових ситуацій у державних школах США (2012)
Федорчук В. В. - Електронний підручник як засіб інформатизації сучасної освіти (2012)
Фідкевич О. Л. - Культурно-ціннісні поняття як елементи соціокультурного простору підручників з російської мови для загальноосвітніх шкіл України (2012)
Хацаюк Н. С. - Розгляд моделей організації науково-методичної роботи в "Школах майбутнього" Автономної Республіки Крим (2012)
Хом’юк І. В. - Ймовірносно-статистичний аналіз результатів експериментального дослідження з формування компонентів базового рівня професійної мобільності, Хом’юк В. В. (2012)
Цимбалару А. Д. - Підготовка вчителя до педагогічного проектування освітнього простору в школі і ступеня в системі внутрішньошкільної методичної роботи (2012)
Чепурна В. О. - Особливості організації кураторської діяльності зі студентами інженерно-педагогічних спеціальностей (2012)
Шумейко З. Є. - Проблеми національного виховання українського народу в літературній спадщині Матвія Симонова (Номиса) (2012)
Ярош Н. В. - Становлення суспільствознавчої освіти у школах України (2012)
Бандура Ю. Б. - Модель розвитку професійної компетентності викладача іноземної мови у вищих військових навчальних закладах (2012)
Бондар Л. А. - Педагогічні умови професійного розвитку мовленнєвих умінь студентів-філологів у процесі загальнопедагогічної підготовки (2012)
Зайцева І. В. - Психолінгвістичні особливості навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій (2012)
Каденко В. О. - Organizing a reading programme at primary school (2012)
Копусь О. А. - Експериментальна перевірка ефективності формування предметної та дослідницької компетенцій майбутніх магістрів філології (2012)
Мужеловська Л. В. - Повтор як стилістичний засіб творення експресії в поетичному мовленні Олександра Олеся (2012)
Ножовнік О. М. - Досвід використання сучасних аудіовізуальних матеріалів з Інтернет-ресурсу Youtube у практиці навчання іноземної мови для спеціального вжитку майбутніх фахівців із міжнародної економіки у вищій професійній школі (2012)
Паламар С. П. - Формування теоретико-літературної компетенції у процесі вивчення української літератури в основній школі (2012)
Тименко В. М. - Метод структурно-логічних схем у літературній творчості старшокласників (2012)
Фролова Л. А. - Условия формирования универсальных учебных действий младших школьников на уроках литературного чтения, Сюсюкина И. Е. (2012)
Шевченко З. О. - Загальнокультурний контекст у вивченні української літератури на факультативних заняттях (2012)
Штельмах О. В. - Аналітико-пошуковий етап експериментальної перевірки організаційно-педагогічних засад моніторингу навчальних досягнень старшокласників з англійської мови та зарубіжної літератури (2012)
Аліксійчук О. С. - Творча діяльність Лоренцо Перозі в контексті розвитку світового сакрального музичного мистецтва (2012)
Барановська С. А. - Специфіка музично-виконавської діяльності вчителя (2012)
Батюк З. С. - Формування цілісного світосприймання через осмислення символіки українського фольклору, Дьоміна Т. М., Ірікова Н. М. (2012)
Батюк Н. О. - Осягнення художніх образів народних пісень в обробці М. Леонтовича як шлях формування гуманістично-ціннісних орієнтацій студентів, Поповська Д. Д., Шанявська А. (2012)
Білієнко Д. О. - Актуалізація спадщини Миколи Леонтовича у формуванні творчої особистості учнів (2012)
Борисова Т. В. - Особливості трактування образу русалки в українській та світовій міфології (2012)
Боршуляк А. М. - Проблема осмислення феномена пасіонності в інструментально-виконавській творчості (2012)
Вовк М. В. - Інструментальне виконавство як засіб музичного розвитку молодших школярів (2012)
Водяний Б. О. - Народні музичні інструменти в системі мистецької освіти: історико-регіональні аспекти проблеми (2012)
Воєвідко Л. М. - Оптимізація процесу фахової підготовки студентів (2012)
Гавриленко Л. М. - Вокально-методичні принципи навчання дітей співу за М. Леонтовичем (2012)
Горбенко С. С. - Історико-теоретичний сегмент гуманістично-орієнтованої парадигми музичної освіти дітей шкільного віку ХХ ст. (2012)
Гук О. І. - До 65-річчя з дня народження Раїси Кузьменко (2012)
Димченко С. С. - Творча спрямованість процесу фахового виховання студентів класу ударних інструментів (2012)
Ененко И. А. - О закономерностях начального периода работы над музыкальным произведением (2012)
Житкевич А. С. - Золотий голос Кам’янця-Подільського (2012)
Зінків І. Я. - Бандурна творчість Гната Хоткевича: між традицією і модернізмом (2012)
Карась Г. В. - Феномен "Щедрика" в обробці Миколи Леонтовича у світовому комунікаційному просторі ХХ ст. (2012)
Карпенко Т. П. - Формування музично-слухової спостережливості – складової виконавських навичок майбутніх учителів музики (2012)
Кващук В. Я. - Співець народних мелодій (2012)
Коваль Т. В. - Використання народнопісенної спадщини Миколи Леонтовича у мистецькій підготовці майбутніх учителів початкових класів (2012)
Лабунець В. М. - Формування виконавської техніки та художньої майстерності майбутнього вчителя музики у процесі інструментальної підготовки (2012)
Лебедєв В. К. - Педагогічні умови розвитку музичних здібностей молодших школярів у процесі занять в народно-інструментальному ансамблі (2012)
Маринін І. Г. - Теоретико-методологічні основи традиційного та академічного ансамблево-оркестрового виконавства в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століть (2012)
Назаренко І. М. - Педагогічне керівництво формуванням музичного сприймання в процесі професійної підготовки вчителя музичного мистецтва (2012)
Олійник В. Ф. - Особливості методики викладання гри на баяні в класі додаткового музичного інструмента (2012)
Пляченко Т. М. - З історії оркестрово-ансамблевої підготовки майбутніх учителів музики (2012)
Путішина Л. О. - Розвиток жанру мініатюри: історичний аспект (2012)
Радченко Ю. Л. - Використання досвіду професійної підготовки вчителя на Катеринославщині в сучасних умовах модернізації педагогічної освіти (2012)
Реброва О. Є. - Методи формування художньо-ментального досвіду вчителя музичного мистецтва в процесі фортепіанного навчання (2012)
Рева В. П. - Музыкальное восприятие как самосозидание личности (2012)
Сверлюк Л. І. - Педагогічна система гуманізації взаємин у дитячому хоровому колективі (2012)
Сверлюк Я. В. - Технологічні та творчі основи колективного виконавства (2012)
Смоляк О. С. - Мистецтво виконання на цитрі в Галичині у кінці ХІХ – першій третині ХХ століть (на прикладі концертної діяльності Євгена Купчинського) (2012)
Совік Т. В. - Історико-педагогічний аналіз змісту музично-естетичної підготовки майбутнього вчителя (2012)
Хай М. Й. - Проблема інерційності руху паралельно-культурницьких процесів в т. зв. "народно-академічному" інструменталізмі пострадянського періоду (2012)
Чайка С. В. - Кобзарство — дієвий чинник збереження традицій духовного життя нації, Чайка М. М. (2012)
Щербак І. В. - Технологія розкриття художнього образу музичного твору баяністом-акордеоністом (2012)
Ярова М. В. - Використання ідей М. Леонтовича у професійній підготовці педагогів-музикантів (2012)
Алєко О. А. - До проблеми формування первинного соціального досвіду дитини у взаємодії дошкільного закладу і родини (2012)
Борщенко В. В. - Реалізація педагогічних умов формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи (2012)
Вертугіна В. М. - Особливості сприймання творів художньої літератури дітьми старшого дошкільного віку з відхиленням зору (2012)
Головко М. Б. - Педагогічна філософія і проблема захисту здоров’я дитини, Головко С. Г. (2012)
Гуренко О. І. - Особливості організації гурткової роботи позашкільних навчальних закладів з виховання культури міжетнічних стосунків, Величко О. М. (2012)
Каньоса А. М. - Наступність в економічному навчанні дітей дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку, Каньоса М. І. (2012)
Лебідь І. Ю. - Стан забезпечення підручниками початкової освіти в Україні (1917–1920 рр.) (2012)
Нестайко І. М. - Співпраця сім’ї з дошкільним навчальним закладом – запорука всебічного розвитку дітей (2012)
Попова Л. Б. - Здоров’язбережувальний ресурс уроків мови в початкових класах, Попова О. Ю. (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Характеристика стану мотиваційно-смислової готовності майбутніх учителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2012)
Саяпіна С. А. - Специфіка взаємодії ігрової та трудової діяльності дітей дошкільного віку як предмет психолого-педагогічних досліджень (2012)
Собчинская С. А. - Детское чтение как социокультурный феномен, Александрова А. М. (2012)
Тарасенко Г. С. - Підготовка майбутніх педагогів до реалізації пріоритетних цінностей у вихованні дошкільників засобами природи (2012)
Тришневська Г. Б. - Використання текстів підручників для початкової школи у процесі виховної роботи з учнями (2012)
Чередніченко С. В. - Формування національної культури дошкільників засобами дитячої літератури (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Gutik O. V. - Pseudocompact primitive topological inverse semigroups, Pavlyk K. P. (2013)
Процах Н. П. - Обернена задача для ультрапараболічного рівняння з невідомою функцією просторової змінної у правій частині (2013)
Снітко Г. А. - Обернена задача визначення залежних від часу функцій у молодшому коефіцієнті параболічного рівняння в області з вільною межею (2013)
Гарт Е. Л. - Проекційно-ітераційні схеми реалізації методу скінченних елементів у задачах деформування пластин з отворами та включеннями, Гудрамович В. С. (2013)
Вовк О. В. - Інтеграція ньютонівської лінеаризації у часову дискретизацію початково-крайових задач, Шинкаренко Г. А. (2013)
Паймушин В. Н. - О задачах излучения звуковой волны при динамическом процессе деформирования пластин с учетом внешнего и внутреннего демпфирования (2013)
Игумнов Л. А. - Звукоизоляционные свойства одномерной трехслойной пластины, Локтева Н. А., Паймушин В. Н., Тарлаковский Д. В. (2013)
Mykhas’kiv V. V. - Dynamic stresses due to time-harmonic elastic wave incidence on doubly periodic array of penny-shaped cracks, Zhbadynskyi I. Ya., Zhang Ch. (2013)
Селезов И. Т. - О построении уточненных уравнений колебаний упругих пластин (2013)
Вайсфельд Н. Д. - Кручення зрізаного конічно-шаруватого пружного конуса, Попов Г. Я. (2013)
Попов В. Г. - Гармонічні коливання в умовах антиплоскої деформації півпростору з тонким жорстким смуговим включенням, що перетинає межу (2013)
Курпа Л. В. - Параметричні коливання багатошарових пластин складної форми, Мазур О. С., Ткаченко В. В. (2013)
Марчук М. В. - Власні частоти шаруватих композитних пластин-смуг з податливими до трансверсальних зсуву та стиснення складовими, Пакош В. С., Харченко В. М. (2013)
Игумнов Л. А. - Плоская нестационарная задача о движении поверхностной нагрузки по упругому полупространству, Оконечников А. С., Тарлаковский Д. В., Федотенков Г. В. (2013)
Вестяк В. А. - Упругая полуплоскость под действием нестационарных поверхностных кинематических возмущений, Гачкевич А. Р., Тарлаковский Д. В., Терлецкий Р. Ф. (2013)
Антуфьев Б. A. - Устойчивость дискретно подкрепленной пластины в потоке газа (2013)
Земсков А. В. - Приближённое решение трёхмерной задачи об упругой диффузии для ортотропного слоя, Тарлаковский Д. В. (2013)
Куриляк Д. Б. - Дифракція електричної хвилі на конусі, сформованому з ідеально магнітопровідної та електропровідної поверхонь (2013)
Кравчишин О. З. - Взаємодія ультразвукової хвилі SH-поляризації з двовимірним полем деформації у плоскому шарі, Чекурин В. Ф. (2013)
Терлецький Р. Ф. - Моделювання і дослідження термомеханічної поведінки термочутливих тіл за врахування впливу теплового випромінювання, Брухаль М. Б., Немировський Ю. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Баран О. Є. - Деякі кругові області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду (2013)
Пташник Б. Й. - Задача Діріхле – Неймана у смузі для гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами, Репетило С. М. (2013)
Александров А. И. - Метод решения пространственной контактной задачи о взаимодействии двух упругих тел при наличии трения между ними (2013)
Мартиняк Р. М. - Контакт пружних тіл за наявності нелінійних вінклерівських поверхневих шарів, Прокопишин І. А., Прокопишин І. І. (2013)
Чехов В. Н. - Напряжения в пологой сферической оболочке, нагруженной двумя тангенциальными усилиями через жесткие круговые включения, Закора С. В. (2013)
Белубекян М. В. - О дестабилизирующем влиянии конструкционного трения в опорах на устойчивость пластинки в сверхзвуковом потоке газа, Мартиросян С. Р. (2013)
Лила Д. М. - О неустойчивости вращающегося упругопластического составного плоского кольцевого диска (2013)
Кіт Г. С. - Осесиметричний напружено-деформований стан тіла з тонким жорстким дисковим теплонепроникним включенням, Галазюк В. А. (2013)
Богданов В. Л. - Вплив початкових напружень на руйнування композитного матеріалу з приповерхневою тріщиною поздовжнього зсуву (2013)
Григоренко Я. М. - Дослідження напруженого стану некругових порожнистих циліндрів складної форми різної кривини, Рожок Л. С. (2013)
Склепус С. М. - Розв’язання осесиметричної задачі повзучості та пошкоджуваності для кусково-однорідного тіла з довільною формою меридіонального перерізу (2013)
Калиняк Б. М. - Рівняння Фредгольма 2-го роду відносно радіальних напружень для визначення термопружного стану неоднорідного порожнистого довгого циліндра (2013)
Чекурін В. Ф. - Гранично-елементний метод термопружної ідентифікації порожнини в довгому циліндричному тілі, Сінькевич О. О. (2013)
Пастернак Я. М. - Узагальнена тотожність Сомільяни для термомагнітоелектропружних анізотропних тіл, Сулим Г. Т., Пастернак Р. М. (2013)
Папков С. О. - Гармонические колебания призмы с сечением в виде креста (2013)
Фесенко А. А. - Смешанные задачи стационарной теплопроводности и теории упругости для полубесконечного слоя (2013)
Титул, зміст (2013)
Kalenyuk P. I. - Problem with integral conditions for differential-operator equation, Kuduk G., Kohut I. V., Nytrebych Z. M. (2013)
Кучмінська Х. Й. - Стійкість при обчисленні двовимірних неперервних дробів (2013)
Боднар Д. І. - Оцінки швидкості поточкової та рівномірної збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду, Бубняк М. М. (2013)
Дмитришин Р. І. - Двовимірне узагальнення qd-алгоритму Рутисхаузера (2013)
Кузь А. М. - Задача з інтегральними умовами за часом для системи рівнянь динамічної теорії пружності, Пташник Б. Й. (2013)
Пукальський I. Д. - Нелокальні параболічні крайові задачі з особливостями, Ісарюк І. М. (2013)
Романів А. М. - Найменше спільне праве кратне матриць з одним відмінним від одиниці інваріантним множником, Щедрик В. П. (2013)
Дмитришин М. І. - Тензорні добутки апроксимаційних просторів, асоційованих із регулярними еліптичними операторами (2013)
Савенко П. О. - Синтез випромінюючих систем з плоским розкривом за заданою діаграмою напрямленості за потужністю. І. Знаходження множини точок біфуркації розв’язків (2013)
Дияк І. І. - Комбінований алгоритм декомпозиції області та h-адаптації для розв’язування контактних задач теорії пружності, Прокопишин І. І., Ящук Ю. О. (2013)
Лавренюк М. В. - Застосування модифікованого методу граничних елементів до задач теорії пружності кусково-однорідних анізотропних середовищ (2013)
Кривий О. Ф. - Взаємний вплив міжфазних тунельних тріщини і включення в кусково-однорідному анізотропному просторі (2013)
Киракосян Р. М. - Задача термоупругости для ортотропной пластинки-полосы переменной толщины при учете поперечного сдвига, Степанян С. П. (2013)
Ержаков Г. В. - К задаче цилиндрического изгиба транстропного слоя с полостью, Шалдырван В. А. (2013)
Ковальов Ю. Д. - Розтяг товстостінної оболонки скінченної довжини з торцями, покритими діафрагмою, Шрамко Ю. В. (2013)
Бобильов O. O. - Осесиметрична контактна задача термопружності для тришарового пружного циліндра з жорстким нерівномірно нагрітим сердечником, Лобода В. В. (2013)
Щербакова Ю. А. - Напряженно-деформированное состояние трансверсально-изотропного полупространства с параболоидальным основанием с различными упругими характеристиками (2013)
Kushnir R. M. - Review on "Encyclopedia of Thermal Stresses" (Springer, 2014, Vol.1 – Vol. 11), Tokovyy Yu. V. (2013)
Алфавітний покажчик за 2013 рік (том 56) (2013)
Кіщак І. Т. - Оцінка соціально-економічної сутності соціалізму в історичному аспекті, Хомутовська І. І. (2015)
Підцерковний Б. В. - Податкова автономія органів місцевого самоврядування: сутність та стан в Україні (2015)
Почтовюк А. Б. - Алгоритм дослідження раціональності управління вищою освітою: метод ранжування (2015)
Андрощук М. С. - Маркетингове оцінювання бренду України, Дейнега І. О., Шелюк Л. О. (2015)
Біловус Т. В. - Особливості діяльності інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів (2015)
Бурова Т. А. - Організація моніторингу діяльності підприємств в конкурентному середовищі (2015)
Гнатенко Є. П. - Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, Волошина В. В. (2015)
Каращук Л. М. - Дослідження організаційної культури сільськогосподарських підприємств, Полоз Я. О. (2015)
Квасній Л. Г. - Стратегічне і тактичне планування діяльності підприємства як основні складові механізму забезпечення його економічної безпеки, Попівняк О. М., Щербан О. Я. (2015)
Кириченко В. В. - Інвестиційний розвиток Вінницької області (2015)
Клименко С. О. - Управлінський облік як основний метод аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства, Мікрюкова Л. В., Баришевська К. В. (2015)
Кушнірук В. С. - Бізнес-проектування розвитку овочівництва закритого ґрунту та його економічний потенціал (2015)
Радченко Т. М. - Україна в сучасних тенденціях функціонування світового ринку винопродукції (2015)
Рудь І. Ю. - Перспективи розвитку страхового ринку України, Копитіна І. В. (2015)
Сидоренко О. В. - Характеристика понять "біржа" і "біржовий ринок" у контексті теорії організацій (2015)
Терлецька І. В. - Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства, Чухрій Ю. О. (2015)
Токарєв О. А. - Розвиток зерновиробництва в Україні (2015)
Федосова А. О. - Система бізнес-стратегій підприємства (2015)
Галасюк К. А. - Аналіз існуючих методик оцінки інноваційного потенціалу підприємств сфери туризму (2015)
Мартинець В. В. - Інституційне середовище інноваційного розвитку банківського сектора фінансової системи України (2015)
Січко С. М. - Досвід розбудови інноваційної економіки в технологічному розвитку світу (2015)
Дегтяренко О. Г. - Еколого-економічна доцільність реалізації проектів будівництва та відновлення об’єктів малої гідроенергетики, Шашков С. В. (2015)
Капуста З. М. - Управління конкурентоспроможністю підприємств АПК на ринках країн ЄС, Огієнко А. В., Огієнко М. М. (2015)
Корнєва Н. О. - Організаційне забезпечення механізму фінансово-кредитних інститутів в Україні, Данік Н. В. (2015)
Прожога І. В. - Система управління забезпеченням екологічної безпеки: організаційні, економічні та фінансові аспекти, Абрамчук М. Ю., Кобушко І. М. (2015)
Штепа О. В. - Підготовка конкурентоздатних управлінських кадрів в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Горбенко К. В. - Археологічні дослідження на території городища Дикий Сад у 2013-2014 роках (2015)
Ласінська М. Ю. - Нижнє Побужжя,як етнокультурна контактова зона між слов’янами та кочовиками (VІ – VІІ ст.) (2015)
Смирнов О. І. - Політеїзм культу Аполлона та його нова посвята з поселення Вікторівка, Волкова К. Л. (2015)
Третякова О. А. - Історичні місця розселення польського населення Півдня України (2015)
Шеін С. С. - Ольвія та Македонія. Спірні питання скіфського походу Зопіріона у Північне Причорномор'я (2015)
Вдовиченко Є. В. - Значення діяльності іноземних спеціалістів у формуванні військово-морського флоту на Півдні України у ІІ половині XVIII ст. (2015)
Захарченко О. О. - "Грейговський прорив" Південного фронту і народження української гвардії (2015)
Калкутіна Н. В. - Результати трудового використання військовополонених на Півдні УРСР (1944-1949 рр.) (2015)
Ніколаєв І. Є. - Свідки Єгови в Україні: від становлення до переслідування у повоєнний період, Маринченко Г. М. (2015)
Пронь С. В. - Таємниця історії України (можливі пророцтва Геродота): Іntra vires (2015)
Акунин А. С. - Социально-правовое положение рабов в английских колониях нового времени и крестьянства Украины в период массовых политических репрессий: попытка сравнительного анализа (2015)
Буглай Н. М. - Польща у системі співробітництва Вишеграду (2015)
Бургаз Ю. В. - Особистість П. Г. Заічнєвського як радикала революціонера (2015)
Кузовков В. В. - Константинополь і варвари: візантійська дипломатія в правління імператора Аркадія (395 – 408) (2015)
Грицай С. Я. - Стан наукової розробки проблеми дослідження трансформації соціальної політики Російської Федерації (1991-2011 рр.) (2015)
Кириленко А. О. - Сучасна історіографія Півдня України в 1953-1964 рр. (2015)
Крайник Р. Н. - Пропаганда в педагогическом процессе послевоенной Украины: советская историография (2015)
Нефьодов Д. В. - Радянська течія руху опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. ХХ ст. (2015)
Пархоменко В. А. - 1914-1916 рр. у мемуарній спрадщині Дмитра Дорошенка (2015)
Бундюченко Т. В. - Місце Миколи Аркаса в історичному процесі на Миколаївщині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Демяненко Ю. Н. - Настоятель Свято-Николаевской греческой церкви города Николаева Иванов Евдоким Феодорович (2015)
Єрмілов В. С. - Протиепідемічна діяльність земської медицини Таврійської губернії (2015)
Мітковська Т. С. - Формування кадрів для Чорноморської гідрографічної служби у кінці XVIII – XIX ст. (2015)
Прокоп Ю. В. - К истории создания Бродской синагоги в Одессе (2015)
Ніколаєв І. Є. - Рец.: Баковецька О. О. Римо-католицька церква в Україні в кінці XVIII–XІX ст. / О. О. Баковецька. — Миколаїв: Іліон, 2015. — 360 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Ніколаєць Ю. О. - Міжетнічна взаємодія в Донбасі у другій половині ХХ ст. (2012)
Перевезій В. О. - Особливості конфесійної солідарності у сучасній Україні (2012)
Калакура О. Я. - Мовні практики й етнічна самоідентифікація населення Донбасу (2012)
Пашкова О. Б. - Соціально-політичні фактори консолідації українського суспільства (2012)
Рафальський І. О. - Вектори національного самовизначення (2012)
Рубан А. О. - Виховання міжетнічної толерантності в глобалізованому світі (2012)
Стоянова А. - Етнонаціоналізм у Західній Європі: сучасні інтерпретації (2012)
Гончаров В. І. - Національні традиції у формуванні нового вчителя: історичний і сучасний контекст (2012)
Макаренко Н. Ю. - Етнічна диференціація народжуваності на Донбасі (1991-2012) (2012)
Пергер Т. І. - Формування моральної та естетичної культури молоді як засада українського державотворення (2012)
Березинський В. П. - Соціально-політичні аттрактори як центри потенційних шляхів еволюції соціально-політичної системи у фазі її самоорганізації (2012)
Бушанський В. В. - Архаїчні прояви в українській політичній свідомості (2012)
Гайдай Д. Ю. - Вплив західних медіа на перебіг війни в Боснії і Герцеговині (1992-1995) (2012)
Євсеєв К. В. - Основні принципи контекст-аналізу політичних текстів (2012)
Красносільська А. О. - Засади градуалістичного підходу до визначення консолідації демократіх (2012)
Яремчук В. Д. - Проблема національної державності та соборності у стратегії української соціал-демократії Східної і Західної України в роки Першої світової війни (2012)
Ярмоленко М. І. - Мови корінних народів та національних меншин в Україні: право-політична база функціонування (2012)
Ковач Л. Л. - Етностатусні характеристики населення Донбасу: політичні виклики і державна політика (2012)
Хонін В. М. - Еволюція фазового простору міжнародних етногенних відносин (2012)
Чиналиев У. К. - 20-летие установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Украиной (2012)
Рябчук М. Ю. - Про "слабку" національну ідентичність білорусів: спроба проблематизації (2012)
Круглашов А. А. - Політичне маніпулювання у президентських виборчих кампаніях в Україні (2004, 2010 рр. ) (2012)
Горбань Т. Ю. - Робітничий рух на Донбасі у процесах суверенізації УРСР, Коцур В. В. (2012)
Рудич С. Ф. - Швейцарія: федералізм, багатомовність, етнічна та культурна різноманітність (2012)
Кочан Н. І. - Етнополітичні аспекти формування та розвитку ісламу в Донбаському регіоні України (2012)
Заремба О. В. - Періодик "Ратнбілдунг" як джерело до вивчення офіційного дискурсу доби коренізації (1928-1930) (2012)
Акайомова А. - Теорія комунікації як проблема теоретичної ідентифікації (2012)
Галагуз І. В. - Національно-культурні організації Центрального Полісся як осередки відродження та розвитку етнічності (2012)
Відомості про авторів (2012)
Адаменко О. О. - Особливості підготовки майбутніх викладачів математики до використання технологій педагогічної освіти (2015)
Артюшин Г. М. - Теоретичні передумови розвитку професійної ідентичності співробітників Служби безпеки України (2015)
Бабкова О. О. - Методика експериментального дослідження ефективності впровадження структурно-функціональної моделі та реалізації організаційно-педагогічних умов щодо формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності (2015)
Бартош О. П. - До проблеми теоретичної підготовки докторів соціальної роботи у Великій Британії (2015)
Бацуровська І. В. - Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті (2015)
Бородієнко О. В. - Порівняльний аналіз методик проектування моделі компетенцій в психолого-педагогічних дослідженнях (2015)
Бублик А. Г. - Толерантність як невід’ємна складова формування доброзичливих взаємин між учительським та учнівським колективами (2015)
Будник А. А. - Фоновые знания как способ восприятия художественного дискурса студентами-инофонами на начальном этапе обучения основам литературы (2015)
Буздуган О. А. - Забезпечення позитивної мотивації в підготовці майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів (2015)
Ваколюк А. М. - Становлення і розвиток ідей формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ ст.) (2015)
Варецька О. В. - Структура соціальної компетентності вчителя початкової школи (2015)
Волошенко М. О. - Аналіз феномена "підготовленість майбутнього соціального працівника" в аспекті профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки (2015)
Гамза А. В. - Аналіз тексту – теоретико-практична основа розвитку мовлення в учнів початкових класів (2015)
Ганжа М. В. - Пошук нових перспективних форм взаємодії учасників естетико-виховного процесу (2015)
Горбатюк Р. М. - Web-сайт у структурі інформаційного навчального середовища педагогічного університету (2015)
Грицай Ю. О. - Фізичне виховання школярів та його направленість на формування здорового способу життя у педагогічному доробку В. О. Сухомлинського, Бірюк С. В. (2015)
Грудок-Костюшко М. О. - Упровадження інноваційних методів навчання у процес викладання української мови як іноземної (2015)
Грунська О. В. - Соціально-педагогічний портрет молодшого школяра як орієнтовна діяльність соціального педагога у формуванні соціально-адекватної поведінки (2015)
Гуменна І. Р. - Особливості підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації (2015)
Данилюк С. С. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в Інтернет-середовищі (2015)
Демянчук М. Р. - Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів медсестринської справи на засадах компетентнісного підходу (2015)
Дирда І. А. - Полікультурна компетентність як складник мовної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення української мови (2015)
Драган А. О. - Розвиток міжособистісних відносин дітей молодшого шкільного віку (2015)
Іванчук С. А. - Форми взаємодії дошкільного закладу і сім’ї з економічного виховання дітей дошкільного віку (2015)
Картава Ю. А. - Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті (2015)
Кирилова Л. О. - Олімпіадний математичний рух як складова науково-дослідної роботи майбутніх економістів, Малишко В. С. (2015)
Княжева І. А. - Алгоритм реалізації педагогічної технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" (2015)
Ковтун О. В. - Комунікативний підхід до фахової підготовки майбутніх перекладачів: від теорії до практики (2015)
Койчева Т. І. - Дослідження корпоративної культури як феномена педагогічної науки (2015)
Коношенко С. В. - Особливості соціального становлення підлітків-сиріт, які виховуються в школах-інтернатах (2015)
Кончович К. Т. - Особливості формування готовності майбутніх учителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій (2015)
Копусь О. А. - Формування професійної компетентності студентів філологічних факультетів як лінгводидактична проблема (2015)
Короленко В. Л. - Моральне формування школярів в історико-педагогічній ретроспективі (2015)
Кочубей Т. Д. - Історичний розвиток ідеї дитинства у філософських та педагогічних системах із часів Стародавньої Греції та Риму до ХVІ ст. (2015)
Кошара Ю. М. - Педагогічне керівництво роботою учнів з погляду В. О. Сухомлинського (2015)
Кугай М. С. - Інтеграція географічних та екологічних знань у процесі підготовки майбутніх учителів географії до екологічного виховання учнів (2015)
Локшина О. І. - До питання про сутнісні характеристики освітніх стандартів зарубіжжя (2015)
Мельничук І. М. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи як складової професійної компетентності (2015)
Мішедченко В. В. - Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю (2015)
Назарук В. Л. - Використання здоров’язберігаючих технологій у підготовці майбутніх лікарів (2015)
Наконечна О. В. - Експериментальна перевірка ефективності моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з підлітками (2015)
Наталевич Н. П. - Культура любові та формування сімейних взаємин, Скорик Б. С. (2015)
Нікора А. О. - Теорія аксіологічного підходу в освіті та практика його реалізації в процесі предметно-методичної підготовки майбутнього вчителя-суспільствознавця (2015)
Олло В. П. - Наукові принципи та підходи до організації процесу формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти державної пенітенціарної служби (2015)
Орлюк О. В. - Експериментальна методика навчання старшокласників регіональної історії в курсі історії України (2015)
Остапйовська І. І. - Негативний вплив Інтернету на студентів педагогічних спеціальностей у процесі навчання (2015)
Половенко Л. П. - Сучасні тенденції удосконалення методології ефективного управління (2015)
Польгун К. В. - Методи інклюзивного навчання математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Поповський Ю. Б. - Особливості сприяння розвитку творчості особистості засобами розумних технологій (2015)
Прасол Н. О. - Особливості підготовки магістрів початкової освіти в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Путіловська Н. Б. - З історії організації літнього відпочинку дітей: педагогічна практика С. Т. Шацького (2015)
Романюк С. З. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування мовленнєвої компетенції молодших школярів у процесі професійно-практичної діяльності (2015)
Рябкина Л. М. - Історико-педагогічний аналіз системи опіки над знедоленими дітьми на початку ХХ століття (2015)
Самойленко О. М. - Історія становлення електронної педагогіки та її особливості (2015)
Середа І. В. - Підготовка майбутнього викладача філологічних дисциплін до застосування технологій педагогічної освіти (2015)
Сідун М. М. - Підвищення рівня мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів англійської мови засобами тестування (2015)
Сура Л. Г. - Ціннісне світовідношення молоді як педагогічна проблема, Шевчук О. Д. (2015)
Сура Н. А. - Професійна іншомовна підготовка як складова вищої професійної освіти (2015)
Теличко Н. В. - Діалогічне мовлення на занятті іноземної мови як один із шляхів реалізації особистісно орієнтованого навчання (2015)
Тогочинський О. М. - Формування у майбутніх фахівців органів внутрішніх справ мотивації до набуття умінь та навичок соціальної взаємодії (2015)
Топчій Л. С. - Роль педагогічної практики у процесі підготовки майбутніх учителів-філологів до формування соціокультурної компетентності учнів гімназії (2015)
Тулашвілі Ю. Й. - Математичні підходи до формування змісту навчання в системі професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушеннями зору (2015)
Тямало С. П. - Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до реалізації функцій соціально-педагогічної роботи в умовах реабілітаційного центру (2015)
Фоміна І. Л. - Види вправ для формування розвитку мовлення студентів (2015)
Ха Ту - Критерії формування здатності до саморегулювання у процесі вокального навчання як педагогічного феномену (2015)
Шинкаренко Л. В. - Результати педагогічного дослідження з формування математичної компетентності майбутніх соціологів (2015)
Шулик Т. В. - Вищі навчальні заклади Східної України як осередки профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в другій половині ХХ ст. (2015)
Яременко Л. - Суб’єкт і об’єкт позашкільної освіти: проблема взаємодії (2015)
Відомості про авторів (2015)
Баранник Л. Ф. - Региональная языковая картина мира носителей русских островных говоров Одесской области (2014)
Каиржанов А. К. - Генезис тюркского рунического письма (на материале тамги-знаков евразийских кочевников) (2014)
Кур-Кононович И. - Богатство названий яичниц и других блюд из яиц в русском языке XIX века (2014)
Педченко Л. В. - Этимология славянского *dъždžь в контексте русской диалектной номинации (2014)
Діомідова О. Ю. - Проблеми дослідження форм і засобів комунікації в юридичній лінгвістиці (2014)
Завальська Л. В. - Комунікативне ігнорування в політичному дискурсі (2014)
Іванова І. Б. - Лінгвостилістичний аспект дослідження сучасної української реклами (2014)
Нахапетова О. В. - Номени на позначення родинних стосунків у мовленнєвій інтеракції українців (2014)
Бытева Т. И. - Перифрастичность как функционально-семантическая категория коммуникативного уровня языка (2014)
Грачева И. Ю. - Вторичные референтные и нереферентные контексты употребления местоимения "вы" в разных типах дискурса (2014)
Иванова К. А. - Лингвориторические средства установления контакта между автором и читателем в информационно-аналитических интернет-текстах (2014)
Кардашова Е. В. - "Безразличность, из которой ткётся ткань жизни": "средний человек", субъект повседневности (2014)
Лаврик Э. П. - Инвектогенный потенциал прецедентных феноменов (2014)
Леонова А. Ю. - Метафорическая модель "братья" в российском масс-медиа дискурсе (2014)
Николаева А. В. - Текстовая реализация функционально-семантической категории интенсивности в диалогических единствах художественного произведения (на материале английского и русского языков) (2014)
Перепелица М. С. - Особенности восприятия языковых трансформаций современного масс-медийного дискурса (по результатам лингвистического эксперимента) (2014)
Уланов А. В. - О синтезе военного и художественного дискурсов в поэзии В. В. Маяковского (2014)
Шевченко Ю. Ю. - Оппозиция образов Обломов/Штольц сквозь призму цивилизационного выбора России (2014)
Шумарина Т. Ф. - Эпиграмма как инвективный тип энигматического текста (2014)
Морозова I. Б. - " Yes " та "No": епістемічна модальність чи смислова пам'ять? (2014)
Романюк Л. В. - Стилістична характеристика експресивності фразеологізмів із значенням локативності (2014)
Семененко О. Ю. - Оніми у ролі операторів функції неозначено великої кількості (на матеріалі сучасного українського художнього мовлення) (2014)
Столяр М. Ю. - Ідіоматичні конструкції молодіжного сленгу у постмодерному художньому дискурсі (2014)
Філюк Л. М. - Моделювання тезаурусу української будівельної термінології (2014)
Акартель Г. М. - Модели семантических дериватов в русских и польских социолектах (на материале номинации человека по внешнему виду) (2014)
Арефьева Н. Г. - Сватовство в славянской фразеологии (2014)
Герасименко И. А. - Лингвокультурные компоненты значения русских колоративов (2014)
Жуковская Г. А. - Восприятие лексических единиц понятийного поля "общественное питание" в речи современников (2014)
Мурадян И. В. - Антропонимная вариативность в семейном общении в начале 20 века (на материале романа А. Н. Толстого "Сестры") (2014)
Мюллер Ю. Э. - Лексико-семантические трансформации в художественном переводе (2014)
Панова А. А. - Афористика как отражение жизненной философии в дневниках Иоанна Кронштадтского 1856 – 1858 гг. (2014)
Савченко А. В. - Когнитивные основания наименования объектов виртуального мира в романе А. Ю. Пехова "Пересмешник" (2014)
Скляренко О. Н. - "Императивные конструкции" в ономастике (типологический аспект) (2014)
Юзвяк И. - Названия банковских продуктов (между глобализацией и национальной спецификой) (2014)
Яроцкая Г. С. - Европейские экономические заимствования в русском языке XVIII века (2014)
Симонова К. Н. - Периферийные морфологические средства выражения множественности в английском и русском языках (сопоставительный аспект) (2014)
Склярова Н. Г. - Взаимодействие альтернативности с различными семантическими категориями и его реализация в русском языке (2014)
Степаненко О. А. - Вопрос как особый способ выражения эмотивности в художественном диалоге (2014)
Степанов Е. Н. - Глаголы движения в современных славянских языках (2014)
Чапига 3. - Сравнительные обороты со значением приятного эмоционального состояния в русском и польском языках (2014)
Чень Ш. - Выражение градационных отношений в конструкциях союзной связи (на материале рассказов К. Г. Паустовского) (2014)
Плотницька С. В. - Міжкультурна комунікація та взаємопроникнення мов у навчальному процесі, Віт Н. П., Єременок О. І., Ануфріева Н. М. (2014)
Васильєва Г. М. - Глаголы, передающие звуковую сторону речи, в обучении иностранных студентов-филологов, Виноградова М. В. (2014)
Гуськова Е. Д. - Формирование учебно-профессиональной компетенции у иностранных студентов начального этапа обучения, Маричереда Л. С, Овчаренко Л. Г. (2014)
Добровольская Л. В. - Оптимизация обучения русскому языку в университете: фразеологизмы как материал межкультурного развития, Добровольская Д. М. (2014)
Еркибаева Г. Г. - Сущность коммуникативной компетенции при обучении русской фразеологии (2014)
Есакова М. Н. - Стилистика русского языка и культура речи в курсе подготовки переводчиков, Литвинова Г. М. (2014)
Иванова Н. Г. - Методические универсалии В. Л. Скалкина, Пахалкова-Соич Т. В. (2014)
Матвеева Н. М. - Формирование иноязычной информационной компетенции иностранных учащихся на этапе предвузовской подготовки (2014)
Махиянова Л. Р. - Языковая среда города как образовательное пространство (2014)
Миллер Л. В. - Мир изучаемого языка: феноменологический аспект (2014)
Юзефяк С. - Способы формирования педагогической компетенции студентов-русистов Краковского педагогического университета в свете антропоцентрического подхода (2014)
Грішнова О. А. - Динаміка змін соціально-трудових відносин під впливом глобалізаційних тенденцій, Пасєка А. С. (2010)
Мельник М. І. - Інститут соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах: цілі та інструменти стимулювання (2010)
Стеченко Д. М. - Алгоритм визначення стратегічних цілей розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи, Безуглий І. В. (2010)
Козловський С. В. - Методичні основи розробки системи індикативного планування в регіоні (2010)
Бутко М. П. - Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах, Акименко О. Ю. (2010)
Герасимчук З. В. - Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України, Куцай Н. С. (2010)
Князь С. В. - Оцінювання систем трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2010)
Землянкін А. І. - Ключові напрямки вдосконалення інтеграційного процесу "освіта - наука - виробництво" в Україні, Підоричева І. Ю. (2010)
Долішній Д. Б. - Про перспективи електрозабезпечення підприємств нафтогазового комплексу Івано-Франківської області (2010)
Мельник О. Г. - Етимологія та типологія систем діагностики діяльності підприємств (2010)
Жук П. В. - Питання зближення інструментів еколого-економічного регулювання в контексті Карпатської конвенції (2010)
Бабкевич У. П. - Національна лісова політика України в контексті Кіотського протоколу (2010)
Полінський О. М. - Факторний аналіз прибутків комерційних банків (2010)
Піхоцький В. Ф. - Державне забезпечення соціальних потреб регіонів (2010)
Пшик Б. І. - Шляхи вдосконалення амортизаційної політики та посилення її ролі у розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні (2010)
Куценко В. І. - Освітня міграція: соціально-економічні та професійні аспекти, Руденко Н. П. (2010)
Семів Л. К. - Регіональні особливості освітньої міграції (2010)
Позняк О. В. - Особливості розвитку міграційних процесів у регіонах України (2010)
Прибиткова І. М. - Вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з України (2010)
Лапшина І. А. - Міжнародна трудова міграція і соціальний капітал України (2010)
Бідак В. Я. - Ризики формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Львівської області), Гладченко М. М. (2010)
Бендасюк О. О. - Особливості розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки (2010)
Кузмішинова В. - Підприємницькі суб’єкти як дійові особи регіональної конкурентоспроможності в умовах Словаччини (2010)
Сухаревич В. Т. - Діяльність банків на ринку лізингу Польщі: уроки для України (2010)
Мошняга В. Г. - Вплив економічної кризи на міжнародну трудову міграцію молдавського населення (2010)
Антіпова К. А. - Структура міграції населення сільської місцевості Білорусі в ХХІ ст. (2010)
Чухрай Н. І. - Досвід підвищення якості послуг органів місцевого самоврядування українських міст, Глинський Н. Ю. (2010)
Тарасюк М. В. - Організація інформаційних потоків контролінгу в управлінні торговельними мережами (2010)
Садула Л. М. - Зовнішня торгівля західноукраїнських областей (2010)
Карпова Я. Ю. - Маркетинговий аналіз ефективності функціонування товарного ринку хлібних продуктів у Львівській області (2010)
Румянцева Г. І. - До питання ефективності функціонування територій пріоритетного розвитку (2010)
Яворський М. С. - Міжнародна науково-практична конференція "Навколишнє середовище, будівництво, енергія - потреба розвитку, шанси ринку в Україні", Муха О. В. (2010)
Козоріз М. А. - Капіталізація регіональних активів, Возняк Г. В. (2010)
Мікула Н. А. - Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення (2010)
Ювілей академіка НАН України Елли Марленівни Лібанової (2010)
Професору С.І. Юрію - 60 років (2010)
Вітаємо лауреатів Премії Верховної Ради України молодим ученим (2010)
Автори номера (2010)
Курок О. І. - Педагогічні умови формування оцінювальної компетентності майбутнього викладача вищої школи, Куртась С. А. (2013)
Пшенична Л. В. - Вища освіта в Україні: стан, причини стагнації, перспективи розвитку (2013)
Бірюк Л. Я. - Дидактичні засади формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Корчова О. М. - Риторична компетентність як складник професійної підготовки соціальних педагогів (2013)
Самілик В. І. - Філогенія рослин і тварин як інтегративна складова фахової підготовки майбутніх учителів біології та екології, Рудишин С. Д. (2013)
Фурса О. О. - Професійна підготовка дизайнерів у контексті неперервної освіти (2013)
Михайлюк І. Р. - Залучення студентів до розробки тестів - ефективний метод розвитку пізнавальної активності (2013)
Гречаник Н. І. - Диригентсько-хорова підготовка як особливий вид творчої самореалізації майбутнього вчителя музики (2013)
Мінтій І. С. - Методи навчання для формування у майбутніх учителів інформатики компетентностей з програмування (2013)
Дубініна О. М. - Дефініція "математична культура" з точки зору різних підходів до її формування під час професійної підготовки майбутніх фахівців за напрямом "Програмна інженерія" (2013)
Заїка О. В. - Особливості проведення лекційних занять з курсу проективної геометрії (2013)
Васіна Т. Л. - Підготовка соціального педагога до роботи в сільській школі під час проходження педагогічної практики (2013)
Туркіна Л. В. - Особливості змісту навчання аудіювання іноземної мови як другої спеціальності (2013)
Бурчак С. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання технічних дисциплін, Чорноплат І. О. (2013)
Апьонкін Ю. В. - До питання підготовки інженерів-педагогів за напрямом 6. 010104 "Професійна освіта. Технологія виробництва та переробки продуктів сільського господарства" (2013)
Перунок О. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів при підготовці інженерів-педагогів будівельного профілю (2013)
Вовк Б. І. - Професійно значущі якості майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Шелудько І. В. - Роль мультимедійних засобів у формуванні базових знань з дисципліни "Матеріалознавство швейного виробництва" (2013)
Прийма С. М. - Синергійно-інформаційний підхід як постнекласична методологія відкритої освіти дорослих (2013)
Єжова О. О. - Студентський науковий гурток як форма науково-дослідної діяльності майбутніх фахівців фізичної культури (2013)
Сєрих Л. В. - Наступність художньо-естетичного розвитку молодших школярів та підлітків (2013)
Відомості про авторів (2013)
Снежной Г. В. - Эволюция магнитного состояния аустенита при холодной пластической деформации аустенитных хромоникелевых сталей, Мищенко В. Г., Снежной В. Л. (2014)
Буря А. И. - Влияние содержания карбонильного никеля на термостойкость металлополимеров на основе фенилона, Еремина Е. А., Арламова Н. Т. (2014)
Брыков М. Н. - Исследование изнашивания сталей при низких скоростях скольжения по абразиву (2014)
Вакуленко И. А. - Изменение структуры и свойств при отпуске закаленной среднеуглеродистой стали, Перков О. Н., Болотова Д. М. (2014)
Максакова А. А. - Особенности структуры и свойств проволоки в зависимости от степени деформации при волочении со сдвигом, Ольшанецкий В. Е., Пашинская Е. Г., Климов А. В. (2014)
Губарь Е. Я. - Влияние толщины подслоя никель-фосфор в покрытии из нитрида титана на коррозионную стойкость сталей, Пономаренко А. М., Фенько И. И. (2014)
Гайдук С. В. - Оценка влияния тантала на критические температуры в литейном свариваемом жаропрочном никелевом сплаве с применением расчетных и экспериментальных методик, Кононов В. В. (2014)
Губарь Е. Я. - Технология получения покрытий на основе Al2O3 c улучшенным комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств, Пономаренко А. М., Частоколенко И. П., Шматков В. Ю., Васильченко В. Ю. (2014)
Каморкин П. А. - Выбор длины оценивания при измерении параметров качества поверхности с использованием профильного метода (2014)
Лукьяненко О. Л. - Визуализация формирования шероховатости при концевом фрезеровании тонкостенных деталей (2014)
Хессе О. - Изотермическая обработка высокоуглеродистого кремнийсодержащего аустенита, Капустян А. Е., Ефременко В. Г., Бережный С. П., Брыков М. Н. (2014)
Середа Б. П. - Получение интерметаллидных соединений и покрытий при нестационарных температурных условиях, Белоконь Ю. А., Палехова И. В., Середа Д. Б. (2014)
Янко Т. Б. - Вплив легувальних елементів алюмінію і ванадію на хімічний склад та мікроструктуру титану губчастого (2014)
Петрищев А. С. - Зависимость кажущейся плотности металлизованного молибденового концентрата от режимов тепловой обработки и содержания углерода в шихте (2014)
Малинов Л. С. - Роль метастабильного аустенита в повышении свойств сталей (2014)
Павленко Д. В. - Влияние параметров порошков титана на прочность спеченных полуфабрикатов (2014)
Капустян А. Е. - Интегрированная технология получения полуфабрикатов из титановых сплавов на основе методов порошковой металлургии и сварки, Овчинников А. В., Павлов В. В. (2014)
Джуган А. А. - Аддитивные технологии и возможности их применения в современных условиях (обзор), Овчинников А. В., Ольшанецкий В. Е. (2014)
Грешта В. Л. - Дослідження хімічного складу частин брухту бронебійних підкаліберних снарядів з метою їх раціональної утилізації (2014)
Костюшко И. А. - Критический случай устойчивости равновесия двухзвенного маятника со следящей и консервативной силами с учетом в шарнирах нелинейных моментов (2014)
Бойко С. Б. - Расчет двумерных тепловых стационарных периодических полей в многослойных плитах, Величко И. Г. (2014)
Штефан Т. О. - Чисельне моделювання деформації плити у випадку повного та ідеального контактів на межі закріплення (2014)
Колесник Е. В. - Расчетное определение вязкости разрушения покрытий электроосажденным железом и сплавами на его основе, Клименко А. П. (2014)
Анпилогов Д. И. - Бимодальные изгибные колебания консольного стержня (2014)
Турпак С. М. - Удосконалення логістики доставки металопродукції оптимальним формуванням вагонних відправлень, Грицай С. В., Васильева Л. О. (2014)
Плескач В. М. - Проблеми української термінології (2014)
Брыков М. Н. - Метод испытаний металлических материалов на изнашивание при низких скоростях скольжения по абразиву (2014)
Кулагін Д. О. - Визначення особливостей побудови тягових електроприводів промтранспорту (2014)
Плескач В. М. - Академик Степан Тимошенко, Ольшанецкий В. Е. (2014)
Носенко М. І. - Отримання виробів при гарячому деформуванні порошкових заготовок (2014)
Мазин В. А. - Эффекты диссоциации газов при осуществлении рабочего цикла комбинированного двигателя внутреннего сгорания (2014)
Пам’яті колеги (2014)
Авраменко К. Б. - Використання ідей В. О. Сухомлинського у формуванні творчої особистості майбутніх педагогів (2015)
Бєлєнька Г. В. - Підготовка студентів до творчого використання методу експериментування в роботі з дітьми (2015)
Василенко С. М. - Система патріотичного виховання та її місце в державотворенні сучасної незалежної України (2015)
Височан З. Ю. - Формування комунікативної компетенції студентів в умовах професійного спілкування (2015)
Глущенко І. І. - Особливості сформованості вербальної пам’яті у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2015)
Голубєва Н. І. - Реалізація патріотичного виховання через навчальний процес на прикладі ліцеїв з поглибленою військово-фізичною підготовкою (2015)
Дронова О. О. - Художній колектив ДНЗ як соціокультурне середовище розвитку дитячої творчості (2015)
Жаровська А. В. - Формування лексико-народознавчої компетенції майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій (2015)
Івершинь А. Г. - Проектно-художній підхід в естетичному вихованні майбутніх вихователів (2015)
Іщенко Л. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку в сучасній педагогічній науці (2015)
Казанцева Л. І. - Формування в дошкільників граматичних навичок українського мовлення на засадах комунікативної парадигми (2015)
Калашникова C. О. - Підготовка педагогів до духовно-етичного виховання дітей дошкільного віку (2015)
Кардаш І. М. - Розвиток творчості дітей дошкільного віку засобами українського фольклору (2015)
Кібальна К. О. - Особливості просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку із порушенням мовленнєвого розвитку, Попович С. С. (2015)
Киктенко А. И. - Воображение как основа развития творческого потенциала и личностных качеств дошкольника (2015)
Княжева І. А. - Системний і синергетичний підходи дослідження феномена "методична культура майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" (2015)
Коновалова К. І. - До проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів до педагогічної діяльності (2015)
Копелюк С. В. - Формування культури мовленнєвого спілкування учнів початкової школи засобами новітніх технологій (2015)
Корицький В. Г. - Військово-патріотичне виховання учнів у сучасних умовах (2015)
Короленко В. Л. - До проблеми морального виховання дітей дошкільного віку (2015)
Курчатова А. В. - Науково-дослідницька робота майбутнього вихователя в системі підготовки до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку (2015)
Лісовська Т. А. - Імпровізація як вид творчої діяльності в теорії і практиці музичної освіти (2015)
Луб’янова А. І. - Діагностування правової соціалізації дітей старшого дошкільного віку (2015)
Луцан Н. І. - Мовленнєвий розвиток дитини в контексті багатовимірності освітнього середовища (2015)
Любива В. В. - Важливість розвитку творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу в умовах модернізації вищої освіти (2015)
Малашевська І. А. - Принцип комплементарності музичного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням музикотерапії (2015)
Мельник Н. І. - Принципи адаптації національних професійних стандартів педагогічної освіти до європейської кваліфікаційної рамки: досвід країн Західної Європи (2015)
Олексюк О. Є. - Професійно-творчій внесок майбутніх фахівців дошкільної освіти як умова успішної професійної діяльності (2015)
Панасенко Е. А. - Моделі експериментів з питань патріотичного виховання школярів у науково-педагогічних дослідженнях українських учених (40–70-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Прасол Д. В. - Психологічні аспекти патріотичного виховання молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Рудківська Н. Л. - Особливості словосполучень та їх роль у розвитку мовлення дитини (2015)
Савчин О. М. - Роль внутрішнього мовлення у комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку (2015)
Соколовська О. С. - Роль педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у формуванні творчої особистості (2015)
Стасюк В. В. - Виховання патріотизму української молоді: від козацьких традицій до сьогодення, Олійник Л. В., Мотика С. М. (2015)
Степанова Т. М. - Від мовленнєвої компетентності вихователя до мовленнєвого розвитку дитини-дошкільника, Скорина О. В. (2015)
Стефінів Л. Д. - Використання лексичних вправ в процесі збагачення словника молодшого школяра на уроках предметів художньо-естетичного циклу (2015)
Тарасун В. В. - Когнітивна діяльність логопеда: стадії обробки інформації, форми представлення і прийняття рішення (2015)
Тесленко С. О. - Організаційний аспект виховання культури мовлення старших дошкільників у художньо-мовленнєвій діяльності (2015)
Трифонова О. С. - Розвиток самовираження особистості старших дошкільників у мовленнєвотворчій діяльності (2015)
Форостян О. І. - Адаптивне фізичне виховання в корекції рухової сфери дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху (2015)
Хайруддинов М. А. - Гуманистические аспекты педагогического наследия В. А. Сухомлинского и приоритеты отечественного образования (2015)
Хайруддинов М. А. - Самостоятельная работа студентов педвуза в условиях перехода на дистанционную форму обучения (2015)
Шевченко І. В. - Формування професійно-творчої особистості майбутнього фахівця з англійської мови в умовах змішаного навчання (2015)
Yakymenko S. I. - Modular system of integrating knowledge of the older preschoolers (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні основи автономності сучасних закладів освіти (2015)
Бугера Ю. Ю. - Порівняльна характеристика розвитку уваги у нормально розвинених та розумово відсталих молодших школярів у процесі навчальної діяльності (2015)
Гриньова Н. В. - Професійний розвиток майбутніх практичних психологів у форматі психодинамічного підходу (2015)
Заграй Л. Д. - Способи конструювання "Я": нові підходи у дослідженні (2015)
Заїка Є. В. - Процедура ефективного паралельного підрахунку декількох потоків подій (2015)
Зімовін О. І. - Дослідження саморозвитку особистості в юнацькому віці у дискурсивнопсихологічному підході (2015)
Раджабова С. Ш. - Особливості переживання життєвої кризи суб’єктом (2015)
Руденко Л. М. - Cистема корекції та профілактики агресивної поведінки дітей з розумовою відсталістю (2015)
Сірик І. В. - Процес соціалізації особистості, яка виховувалась у неповній сім’ї (2015)
Шаповалова В. С. - Особливості взаємозв’язків копінг-стратегій з різними видами страхів у навчально-пізнавальній діяльності студентів (2015)
Шевяков О. В. - Вплив музики на психологічне здоров’я учнів спортивної школи (2015)
Відомості про авторів (2015)
Лавриченко H. М. - Менеджмент якості в сучасній школі: зарубіжний досвід (2013)
Пшенична Л. В. - Сучасні аспекти, сутність та духовна складова професійної культури педагога (2013)
Корнієнко Т. М. - Екскурсії як форма організації дозвілля у другій половині хІх – на початку хх століття (2013)
Вільчковська А. Е. - Музика видатного польського педагога Януша Корчака в системі виховання дітей (2013)
Голяка Г. П. - Дитяча музика та музика для дітей Володимира Зубицького (2013)
Сєрих Л. В. - Шляхи досягнення акмеуспіху підлітків сільської школи в художньо-естетичному вихованні (2013)
Федоров І. О. - Історіографія педагогічних досліджень науково-педагогічної спадщини І. Огієнка (2013)
Томенко М. Г. - Ознайомлення учнів сільської школи з українськими звичаями і традиціями вшанування пам’яті померлих у творчій спадщині Ф. Вовка (1847-1918) (2013)
Гриценко А. П. - Механізм формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії (2013)
Логвиненко Ю. В. - Вплив інформаційних технологій на сучасний педагогічний дискурс, Мазуренко В. О. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського