Дещенко О. М. - Соціально-психологічні передумови професійного самовизначення (2013)
Рябко А. В. - Інтеграція як методологічна основа побудови систематизуючих природничих курсів у старшій школі, Кухарчук Р. П. (2013)
Зайцева Н. Г. - Історичні передумови розвитку двомовного навчання в Україні (2013)
Гричаник Н. І. - Погляди методистів на проблему шкільного аналізу епічного твору світової літератури (2013)
Гурець А. В. - Когнітивно-концептуальний підхід до вивчення проблеми особистості та її ролі у суспільстві (на прикладі роману "М. Ф. " Е. Берджеса) (2013)
Зайцева О. Г. - Проблеми сучасної гендерної політики та виховання статеворольової поведінки дошкільників (2013)
Цись Н. О. - Зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку за допомогою народного досвіду виховання (2013)
Барсуковська Г. П. - Досвід використання дитячого туризму фізичному вихованні дошкільників (2013)
Лобода Л. М. - Гра як один із засобів профорієнтаційної роботи з молодшими школярами (2013)
Новикова О. В. - Гра – ефективний спосіб підвищення мотивації молодших школярів на уроках англійської мови в початковій школі (2013)
Відомості про авторів (2013)
Палига Є. М. - Інституціональні проблеми корпоративного управління (2010)
Мікула Н. А. - Концептуальні підходи до дослідження кон'юнктури транскордонного ринку, Пастернак О. І., Тимечко І. Р., Гусєва М. О. (2010)
Яскал І. В. - Удосконалення методів визначення напрямків і форм виробничо-ресурсної інтеграції у регіоні (2010)
Райчева О. К. - Створення інноваційної інфраструктури регіону з використанням методичних інструментів теорії розпізнавання образів (2010)
Полянська А. С. - Дослідження чинників зовнішнього середовища як необхідна умова розвитку підприємств в сучасних умовах, Орищин Т. М. (2010)
Іванова М. І. - Використання стохастичних методів моделювання при формуванні стратегії управління витратами в умовах глобальної кризи, Потьомкін Д. М. (2010)
Мазур О. Є. - Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу (2010)
Мельник О. Г. - Аналізування параметрів, проблем та результатів використання систем діагностики на машинобудівних підприємствах Львівщини (2010)
Шуляр Н. В. - Оптимізування витрат на якість продукції машинобудівних підприємств (2010)
Рудак С. М. - Теоретичні підходи до оцінки ліквідності недержавного пенсійного фонду (2010)
Клювак О. В. - Особливості технологій аутентифікації в Інтернет-платіжних системах на основі банківських карток (2010)
Рисін В. В. - Зміна пріоритетів депозитної політики банків відносно домогосподарств: тенденції 2008-2009 рр. (2010)
Ткаченко Н. В. - До визначення поняття "платоспроможність страхової компанії" (2010)
Шлапак М. Ю. - Природний капітал як базовий понятійний елемент екологічного рахівництва (2010)
Паляничко Н. І. - Еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення (2010)
Гуль І. Г. - Принципи мисливської політики України (2010)
Малиновська О. А. - Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи (2010)
Юськів Б. М. - Міжнародна трудова міграція і державна міграційна політика (2010)
Шірінян Л. В. - Мікрострахування - новий напрям розвитку страхової діяльності в Україні (2010)
Антохов А. А. - Якість вищої освіти в системі забезпечення відповідності регіонального ринку освітніх послуг та ринку праці (2010)
Асаул А. М. - Економічна позиція технічного замовника в інвестиційно-будівельному комплексі, Лобанов О. В. (2010)
Коверський М. - Оцінка економічного стану малих підприємств Люблінського воєводства Польщі (2010)
Назаркевич І. Б. - Інноваційна складова в антикризових заходах України (2010)
Шмігельська З. К. - Інноваційні ресурси економічного зростання (2010)
Апопій В. В. - Інфраструктура оптового ринку агропродовольчих ресурсів України: проблеми розвитку, Шалева О. І., Лопащук І. А. (2010)
Демків Я. В. - Оптимізація процесу вибору цільового ринку, Новаківський І. І. (2010)
Вербова О. С. - Український кооператизм як ідейна підвалина західноукраїнської кооперації у міжвоєнний період (2010)
Бакушевич І. В. - Регіони знань для оздоровлення та інноваційного розвитку територій (2010)
Єлейко В. І. - Актуальне дослідження кооперативних систем (2010)
Туниця Ю. Ю. - Просторові системи послуг (2010)
Другов О. О. - Наукові здобутки Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (до 70-річчя з дня заснування), Квасній М. М. (2010)
Академіку НАН України М.Г. Чумаченку - 85 (2010)
Ювілей професора І.Р. Михасюка (2010)
Ювілей професора І.М. Синякевича (2010)
Професору П.Ю. Буряку - 60 (2010)
Ювілей професора Л.К. Семів (2010)
Оголошення (2010)
Автори номера (2010)
Міщик Л. І. - Особливості соціально-педагогічної діяльності соціального педагога в умовах територіальних центрів, Ніколаєнко С. І. (2014)
Долженко А. І. - Розумова відсталість у контексті проблем соціалізації і соціально-трудової адаптації (2014)
Наконечна О. В. - Поняття готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з підлітками (2014)
Багаліка Т. М. - Інноваційні методи формування професійно-кваліфікаційних компетенцій у системі безперервної освіти (2014)
Зінченко Н. А. - Особливості проектування процесу формування педагогічних якостей майбутніх вчителів, Зінченко О. В. (2014)
Іванова Ю. М. - Шляхи удосконалення педагогічної практики в науковій літературі (2014)
Мазуренок М. В. - Українське студентство в контексті соціально-економічної політики радянської влади в 1920-х рр. (2014)
Куртась о. В. - Іншомовна професійна освіта: генезис проблеми (2014)
Фабрична Я. Г. - Мовний портфель з перекладу для майбутніх викладачів іноземних мов (2014)
Марєєв Д. А. - Електронний посібник з діалектології як елемент освітнього середовища (2014)
Бобришева Н. М. - Мультимедійний спецкурс "Формування готовності майбутніх морських офіцерів до професійної діяльності у полікультурному середовищі" (2014)
Зінченко В. П. - Структура та критерії оцінювання готовності майбутніх учителів до роботи в літніх оздоровчих таборах, Шерудило А. В. (2014)
Борисенко Н. А. - Системний і діяльнісний підходи до професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2014)
Зінченко А. В. - Оцінка готовності майбутніх учителів технологій до профорієнтаційної роботи спільно з професійно-технічними навчальними закладами (2014)
Зенченко Т. Ф. - Компетентнісний підхід як основа професійного становлення майбутнього вчителя-початківця (2014)
Петренко М. Б. - Методика формування концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Вільчковська А. Е. - Система музичного виховання дітей та учнівської молоді Золтана Кодая (2014)
Курок О. І. - Рухова активність дітей дошкільного віку як необхідна складова здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ, Лісневська Н. В. (2014)
Демидова Ю. О. - Будівельний матеріал як засіб пізнавального розвитку особистості дошкільника (2014)
Буцан Г. П. - Щодо підвищення якості навчання в університеті, Самойленко А. М. (2014)
Росновський М. Г. - Проблеми енерго- та ресурсозбереження в галузі апк: педагогічний аспект, Логінов М. І. (2014)
Курок І. С. - Інтуїціоністська програма обґрунтування математичного пізнання в курсі "Філософія та методологія науки" вищих навчальних закладів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Трінус К. Ф. - Міжнародний клінічний протокол з присінкових порушень (запаморочень), Клауссен К. Ф. (2015)
Кравчук Н. О. - Клінічний випадок: критерії диференційної діагностики та лікування хронічної запальної демієлінізуючої полінейропатії (2015)
Свиридова Н. К. - Як знизити ризик виникнення інсульту після транзиторної ішемічної атаки? (2015)
Мікула Н. А. - Національна доповідь "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" (основні положення проекту), Толкованов В. В. (2010)
Шульц С. Л. - Еволюція парадигми районування та її модернізація в умовах реформування просторово-інституційної структури економіки України, Максимчук М. В., Сторонянська І. З. (2010)
Мельник Л. Г. - Урахування екстернальних ефектів підприємств при еколого-економічному обґрунтуванні регіонального розвитку, Дегтярьова І. Б. (2010)
Притула Х. М. - До питання про роль і місце сільських територій в сучасній економічній політиці держави (2010)
Мальська М. П. - Організаційно-економічні засади управління розвитком просторових систем послуг (2010)
Фаркашова Е. - Екологічна політика з точки зору підвищення конкурентоспроможності регіону (2010)
Кушнірецька О. В. - Теоретичні підходи до визначення суті організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону, Демидюк О. М. (2010)
Іщук С. О. - Оцінювання інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект, Кулініч Т. В. (2010)
Другов О. О. - Розвиток інвестиційного забезпечення інтелектуалізації як передумова економічного зростання України (2010)
Антонов В. Б. - Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні (2010)
Дзедзик І. Б. - Зарубіжний досвід класифікації клієнтів з високим рівнем ризику, з точки зору імовірності "відмивання" ними грошей через банківську установу (2010)
Домрачов В. М. - Реальний ефективний обмінний курс валюти як один із ключових орієнтирів монетарної політики, Русинко М. К. (2010)
Квасній М. М. - Топологічне моделювання динаміки структури ділової активності банків Львівщини (2010)
Хомуляк Т. І. - Критичний погляд на уніфікацію національної облікової системи згідно з вимогами міжнародних стандартів (2010)
Гулич О. І. - Концептуальна модель екологічно збалансованого рекреаційного природокористування та ринкові механізми: шляхи інтеграції (2010)
Полюга В. О. - Стан та напрямки удосконалення економічного регулювання сталого лісокористування (2010)
Жук П. В. - Шляхи вдосконалення економічного регулювання водокористування в Україні (2010)
Колодійчук І. А. - Концептуальні засади модернізації ринкових механізмів у сфері землекористування в Україні (2010)
Шевчук Л. Т. - Оцінка соціально-економічних наслідків трансформації української сім'ї, Повстин О. В. (2010)
Юрій С. І. - Оподаткування доходів сім'ї: сутність та необхідність запровадження в Україні, Кізима Т. О. (2010)
Фещенко О. М. - Соціальна відповідальність бізнесу як ключовий фактор взаємодії між місцевим бізнесом, владою та громадою, Горященко Ю. Г. (2010)
Демченко В. В. - Особливості формування транскордонних кластерів (2010)
Шилепницький П. І. - Дослідження природи державно-приватного партнерства (2010)
Євдокименко В. К. - Оцінка ефективності бюджетування в системі фінансових важелів управління в адміністративно-територіальних одиницях, Юрій Е. О., Карвацький М. В. (2010)
Олійник Я. І. - Прогноз кон'юнктури ринку електроенергії Західного регіону (2010)
Синюра-Ростун Н. Р. - Особливості територіальної організації закладів дошкільної освіти у Львівській області (2010)
Вовк Р. В. - Моделювання регіонального співробітництва у формі коаліційної гри з нечіткими умовами (2010)
Горблюк Р. В. - Кластери: теоретичне підґрунтя та перспективи розвитку (2010)
Залознова Ю. С. - Розвиток людського капіталу як умова підвищення конкурентоспроможності вугільної галузі (2010)
Мороз С. Г. - Собівартість у системі чинників конкурентоспроможного виробництва молока (2010)
Мікула Н. А. - Обговорення Національної доповіді "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" (2010)
Діус І. Г. - Як зберегти Карпати та інші гірські регіони Європи, Романенчук А. М. (2010)
Вовканич С. Й. - Соборність чи федеративність? (2010)
Автори номера (2010)
Титул, содержание (2015)
Федюшин О. І. - Розробка моделей центру обслуговування викликів з системою інтерактивної голосової відповіді, Баленко О. І. (2015)
Богданов М. Ю. - Застосування генератора синтетичних струменів в системах керування відривними течіями турбомашин, Кірчу Ф. І. (2015)
Галица В. И. - Разработка инструментальных средств и методов хронометрирования при подготовке эстафетных команд 4 х 100 м, Качанов П. А. (2015)
Dotsenko S. - Development of principles of binary relations in the theory of economic management (2015)
Михайленко О. Ю. - Керування процесом дроблення руди з використанням блочно-орієнтованої прогнозуючої моделі (2015)
Naumov V. - Development of a model for international cargo delivery process (2015)
Костенко В. Л. - Исследование и разработка измерителя низкочастотных вибраций для системы контроля нормированных параметров производственных факторов, Ядрова М. В., Николенко А. А., Поперека Е. Д. (2015)
Евланов М. В. - Формирование и анализ требований к информационно-аналитической системе управления безопасностью труда на предприятии, Сердюк Н. Н. (2015)
Савчук О. В. - Розробка когнітивної моделі для аналізу функціонування технологічного комплексу молочного заводу, Ладанюк А. П. (2015)
Шатохіна Ю. В. - Забезпечення якості процесу збереження рослини Allium ursinum, Сахно Є. Ю., Сіра К. О. (2015)
Становский А. Л. - Разработка метрологического обеспечения управления технологическим процессом литья медных анодов, Прокопович И. В., Пурич Д. А., Швец П. С., Шмараев А. В., Бондаренко В. В. (2015)
Москалюк А. Ю. - Модель процесса управления охраной труда машиностроительного предприятия, Пурич В. Н. (2015)
Рудницкий С. И. - Разработка модели оценки эффективности обобщенного процесса управления конфигурацией в управлении проектами (2015)
Abstract and References (2015)
Мельничук С. - Музично-естетична підготовка майбутніх учителів у дореволюційних учительських інститутах (1861–1917 рр.) (2010)
Кушнір В. - Умови розвитку творчого потенціалу математично обдарованих учнів, Кушнір Г., Рожкова Н. (2010)
Завіна В. - Розвиток творчих здібностей студентів – один із напрямів формування пізнавальної компетентності (2010)
Рацул А. - Вплив засобів масової інформації та комп’ютерних технологій на формування культури сімейних стосунків (2010)
Турчак А. - Формування валеологічних знань як важливий фактор профілактики шкідливих звичок у учнів загальноосвітніх шкіл (2010)
Андросова Н. - Інноваційні технології в школі (2010)
Бабенко Л. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх вчителів української філології (2010)
Бабко Т. - Психолого-педагогічне забезпечення виявлення в учнів основної школи спеціальних здібностей до профільного вивчення гуманітарних предметів (2010)
Бойченко Т. - Теоретико-методологічні засади розробки підручника "Основи здоров’я" (2010)
Возник І. - Розвиток комунікативності майбутніх учителів образотворчого мистецтва на фахових дисциплінах (2010)
Гагаріна Н. - Підготовка педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми (2010)
Галета Я. - Особливості самореалізації особистості в інформаційному середовищі навчання (2010)
Гончаренко Л. - Проблеми професійної підготовки музиканта-педагога (2010)
Данилко О. - Педагогічні умови формування інтелектуальної культури у студентів фізико-математичного факультету засобами інформаційних технологій (2010)
Дідич Г. - Психолого-педагогічний аспект проблеми музичного виховання, Гейченко М. (2010)
Довга Т. - Костюм учителя в розмаїтті стилів сучасної моди (2010)
Доннік М. - Технології соціально-педагогічної діяльності фахівця соціального гуртожитку (2010)
Дубінка М. - Роль потребнісно-мотиваційної спрямованості у процесі самовизначення особистості (2010)
Жосан О. - Готовність учителя до роботи з обдарованими учнями: теоретичний аспект (2010)
Караман О. - Реформування пенітенціарної політики України як основи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими (2010)
Кашуба Л. - Організаційно-педагогічні умови співпраці вчителя з обдарованими молодшими школярами (2010)
Кондратова В. - Розвиток художніх здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах (2010)
Костюченко К. - Педагогічні умови формування раціонально-критичного мислення майбутніх учителів (2010)
Кравцов В. - Методологічна компетенність як показник методологічної культури майбутнього вчителя (2010)
Кравцова Т. - Загальні тенденції вивчення соціалізації дитини у педагогічній думці кінця ХІХ – початку ХХ століття (2010)
Куркіна С. - Особливості вивчення і використання виховних можливостей театрального мистецтва на уроках світової художньої культури та у позакласній роботі в школі (2010)
Логвінова Я. - Формування екологічної компетентністі як мета і результат екологічної освіти (2010)
Мазур Н. - Акмеологічні засади формування професіоналізму майбутнього викладача педагогіки (2010)
Мантула Т. - Потенційно-актуальна природа обдарованості: дидактична складова переходу обдарованості з актуальної в потенційну (2010)
Мартін А. - Роль зарубіжних вчених-природознавців у розвитку змісту природничої освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2010)
Марченко І. - Оптимізація ключових компетентностей учителя початкових класів у процесі апробації навчальної літератури (2010)
Мельничук І. - Ціннісно-смислові орієнтації обдарованої молоді (2010)
Мехеда А. - Трактування змісту поняття "охорона природи" у 60-70-х роках ХХ століття (історіографічний аспект) (2010)
Морська Л. - Мовна особистість учителя іноземних мов та проблеми методики її формування (2010)
Москаленко О. - Педагогіка філантропізму та неогуманізму в німецькій класиці (2010)
Набока Б. - Проблеми розвитку обдарованості особистості дитини: психолого-педагогічні засади (2010)
Окольнича Т. - Педагогічні аспекти військово-фізичного виховання Київської Русі (2010)
Ольховська А. - Проблеми змісту перекладацької компетенції (2010)
Петюренко А. - Технологія створення розвивального середовища при вивченні медичної інформатики у коледжах (2010)
Попов М. - Педагогічна діяльність Є. Л. Маркова у тульській чоловічій класичній гімназії (1859–1865 рр.) (2010)
Прибора Т. - Роль учнівського самоврядування "нових шкіл” кінця ХІХ – І третини ХХ століття у моральному вихованні дітей (2010)
Савченко Н. - Благодійність як основа польської позашкільної освіти і виховання (2010)
Семез А. - Феномен соціально-професійної адаптації особистості педагога у психолого-педагогічній літературі, Семез Л. (2010)
Слесик К. - Психолого-педагогічні чинники етичного виховання особистості лідера учнівської молоді (2010)
Суркова К. - Анкетування як метод дослідження формування професійної надійності фахівців з АНЗПП, Лучанова Т. (2010)
Суркова К. - Модель електронного навчання зі складання заявок на виконання польотів, Філоненко І. (2010)
Тарапака Н. - Формування почуття успіху у молодших школярів рушійна сила навчально-виховного процесу (2010)
Тіхонова Н. - Сім’я в історичному контексті 1945–1991 років (2010)
Тимченко С. - Теоретичний аспект проблеми формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом (2010)
Ткаченко О. - Історіографічні аспекти вивчення проблеми формування етнопедагогічної компетентності вчителя (2010)
Токарь Є. - Наукові підходи до визначення поняття якості в галузі освіти (2010)
Уйсімбаєва Н. - Шляхи формування творчого потенціалу майбутнього фахівця (2010)
Файнман І. - Самореалізація особистості як психолого-педагогічна проблема (2010)
Філоненко О. - Організація навчально-виховного процесу в приватних навчальних закладах у центральному регіоні україні в кінці ХІХ – початку ХХ століття (2010)
Царьова Л. - Деякі аспекти формування естетичної культури особистості (2010)
Червонець І. - Зміст формування готовності вчителя до творчої самореалізації (2010)
Черній В. - Діяльність "Шкіл сприяння здоров’ю" в Україні з формування здорового способу життя школярів (2010)
Шевченко І. - Педагогічне проектування та його складові (2010)
Шиморова Ю. - Особливості навчальної мотивації майбутніх фармацевтів (2010)
Шишова І. - Проблема формулювання мети освіти в російській федерації кінця ХХ – початку ХХІ століття (2010)
Щербатюк Н. - Організація гуртка спортивної радіопеленгації як форми позакласної роботи (2010)
Щоголєва І. - Критерії сформованості комунікативних здібностей майбутніх спеціалістів галузі туризму (2010)
Язловецька О. - Деякі аспекти процесу соціалізації старшокласників у загальноосвітній школі (2010)
Титул, зміст (2014)
Марченко С. І. - Критерії оцінювання знань у процесі вивчення дисципліни "Організація і методика оздоровчої фізичної культури" (2014)
Худолій О. М. - Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості дівчат 7—8 класів, Іващенко О. В. (2014)
Іващенко О. В. - Порівняльна характеристика координаційної і силової підготовленості учнів середніх класів, Шепеленко Г. П. (2014)
Іващенко О. В. - Порівняльна характеристика функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів, Пашкевич С. А., Крінін Ю. В. (2014)
Кравчук Т. М. - Особливості фізичної підготовленості учнів старших класів державних та приватних освітніх закладів, Сорока О. С. (2014)
Козина Ж. Л. - Применение современных информационных технологий для активизации образного восприятия занимающимися элементов техники и тактики в спортивных играх, Пугунец А. (2014)
Асоцький В. В. - Визначення значущості основних професійно-важливих якостей начальника караулу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Афанасьєва Н. Є. - Моделі і способи інтернет-консультування фахівців екстремальних видів діяльності (2013)
Борисова Н. П. - Марновірства представників екстремальних професій (2013)
Боровенська Т. А. - Особливості професійного стресу у працівників ДСНС України (2013)
Борщик В. Ю. - Соціально-психологічний тренінг по роботі з переживаннями надзвичайних ситуацій населенням України, Погорелов С. В. (2013)
Броцило О. Ю. - Психологічні особливості процесу адаптації працівників ДСНС під час посадових переміщень (2013)
Васищев В. С. - Психологічні компоненти якості подружніх взаємин офіцерів внутрішніх військ (2013)
Васькова О. А. - Психологічна підготовка майбутніх працівників пожежної служби ДСНС до діяльності з ризиком до життя (2013)
Вахнина В. В. - Психология преодоления кризисов переговорной деятельности сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск (2013)
Грищенко М. В. - Теоретичні проблеми самореалізації особистості ризиконебезпечних професій (2013)
Ковальчук О. П. - Емпіричне дослідження професійної мотивації офіцерів повітряних сил Збройних сил України (2013)
Колосович О. С. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження взаємодії у професійній сфері (2013)
Краснокутський М. І. - Модельні характеристики та спортивно значущі якості у видах пожежно-прикладного спорту (2013)
Криворотько Г. С. - Психологічний тренінг профілактики та корекції самотності й соціальної депривації моряків далекого плавання (2013)
Крутолевич А. Н. - Анализ основных факторов-предикторов в контексте межличностно-социокогнитивной модели посттравматического стрессового расстройства, Селицкая Е. Ю. (2013)
Кучеренко Н. С. - Деякі підходи до психологічного забезпечення успішності службово-бойової діяльності майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України (2013)
Кучеренко С. М. - Емоційна стійкість як один з факторів забезпечуючих успішність діяльності в особливих умовах (2013)
Ламаш І. В. - Психологічні особливості працівників ДСНСУ з різним рівнем толерантності до невизначеності, Селюкова Т. В. (2013)
Мазоренко М. О. - Імідж як феномен професійної культури (2013)
Миронець С. М. - Психологічні особливості прояву комунікативних бар’єрів у рятувальників міжнародних гуманітарних місій (2013)
Михайлишин У. Б. - Особливості проявів тривожності неповнолітніх делінквентів (2013)
Мордюшенко С. М. - Дослідження структури професійно важливих якостей рятувальників кінологічної служби (2013)
Перелигіна Л. А. - Професійний стрес пожежних-рятувальників і медичних працівників в екстремальних умовах діяльності, Ситник М. Ю. (2013)
Поляков І. О. - Встановлення психологічного контакту з постраждалими під час проведення рятувальних робіт, Побідаш А. Ю. (2013)
Сергієнко Н. П. - Толерантність як форма комунікативних здібностей майбутніх психологів (2013)
Старик В. А. - Формування саногенного мислення у рятувальників як умова збереження їх професійного здоров’я (2013)
Тогобицька В. Д. - Особливості професійного відбору до професій екстремального профілю діяльності та проблема його ефективності (2013)
Ушакова І. М. - Динаміка професійної мотивації майбутніх працівників органів внутрішніх справ, Ковалевська О. А. (2013)
Хворост М. Ю. - Розвиток групової згуртованості, як основа успішної командної взаємодії рятувальників, Линник В. М. (2013)
Цицей Р. М. - Психічна травма як наслідок пережитої людиною надзвичайної ситуації (2013)
Швалб А. Ю. - Комплексний тренінг психологічної підготовки цивільного населення до эфективної поведінки в кризовій ситуації (2013)
Шевченко Р. П. - Зависимость уровня личностной и ситуативной тревожности от возраста больного в клинике невротических и психосоматических расстройств у военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины (2013)
Annotations to the articles (2013)
Титул, зміст (2014)
Іващенко О. В. - Педагогічний контроль рухової підготовленості хлопців 7—8 класів, Карпунець Т. В., Кринін Ю. В. (2014)
Іващенко О. В. - Моделювання силової підготовленості дівчат 6—7 класів, Цеслицка М., Худолій О. М., Єрмаков С. С. (2014)
Іващенко О. В. - Характеристика силової підготовленості хлопців 6—7 класів, Мушкета Р., Худолій О. М., Єрмаков С. С. (2014)
Партола Т. І. - Вплив показників функціональної, координаційної і силової підготовленості на рівень навченості фізичних вправ учнів середнього шкільного віку (2014)
Голенкова Ю. В. - Вплив засобів ритміки і хореографії на фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку, Пальчук Н. І. (2014)
Смірнова О. В. - Характеристика розвитку рухових здібностей учнів середніх класів (2014)
70-річчя академіка НАН України Б. В. Буркинського (2012)
Новини науки (2012)
Наші автори (2012)
Кравців В. С. - Концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні, Жук П. В. (2010)
Реутов В. Є. - Концепція трансформації регіональної конкурентоспроможності (2010)
Моліна О. В. - Сталий соціально-економічний розвиток регіону: аналіз підходів та інструментів оцінки, Осипов В. М. (2010)
Залуцький І. Р. - Сільські території як об'єкт розвитку: питання унормування сутності поняття (2010)
Козик В. В. - Оцінювання розвитку регіону як відкритої термодинамічної системи, Сидоров Ю. І. (2010)
Марцин В. С. - Заходи щодо покращення інвестиційної привабливості регіону в умовах виходу з кризи (2010)
Пшик Б. І. - Вдосконалення механізму податкового інвестиційного кредитування в контексті стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні (2010)
Маслак О. О. - Оцінювання ефективності використання стратегічних карт машинобудівних підприємств, Дорошкевич К. О. (2010)
Гужва В. М. - Імітаційне моделювання банківської діяльності: агентно-орієнтований підхід (2010)
Козоріз Г. Г. - Методичні підходи до аналізу фінансової надійності і платоспроможності страхових компаній (2010)
Місяць Н. О. - Особливості використання векселів у зовнішньоекономічній діяльності (2010)
Федик М. В. - Сутність державного регулювання банківської інфраструктури в Україні (2010)
Бойченко Е. Б. - Визначення впливу зовнішніх чинників на тривалість життя населення Донецького регіону (2010)
Кесарчук Г. С. - Активізація соціально-трудового потенціалу в післякризовий період (2010)
Лазоренко К. С. - Структурні зрушення економіки Сумщини та їх вплив на розвиток регіонального ринку праці (2010)
Гулевич О. Ю. - Сфера послуг в сучасній економіці: фактори розвитку та регіональні особливості (2010)
Якубів В. М. - Розробка методики оцінювання рівня життя і праці господарств населення (2010)
Півоварчук І. Д. - Сучасні тенденції та напрями поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення Одеського регіону (2010)
Величко В. В. - Розвиток економіки Китаю у період політики реформ та відкритості (1978-2009 рр.) та його регіональні аспекти (2010)
Дудинець Л. А. - Управління банківськими проблемними активами в міжнародній практиці (2010)
Захарчин Г. М. - Формування інституту організаційної культури в контексті інституціоналізації економіки (2010)
Блонська В. І. - Податкове планування як елемент адміністрування майнових податків (2010)
Ригайло С. Я. - Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку, Зинюк О. Д. (2010)
Дьоміна В. М. - Сучасні тенденції зовнішньої торгівлі підприємств Миколаївської області, Кіщак І. Т. (2010)
Пастернак О. І. - Оцінка готовності Львівської області до формування кластерів у системі охорони здоров'я, Горблюк Р. В. (2010)
Шульц С. Л. - Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій, Максимчук М. В. (2010)
Петровський Б. Д. - СЕЗ "Курортополіс Трускавець - реальна перспектива інноваційного розвитку міста, Петровський О. Б. (2010)
Сторонянська І. З. - Стратегічні пріоритети розвитку економіки регіонів України (2010)
Професору Бєлєнькому Петру Юхимовичу - 75 (2010)
Ювілей професора О.І. Шаблія (2010)
Автори номера (2010)
Зміст за 2010 рік (2010)
Abramovsky Yev. R. - Simplified methods of computer-aided wind turbines design, Leshchenko I.G., Lychagin M.M., Bozhko V.S., Tarasov S.V., Kostiukov I. Yur. (2014)
Ащепкова Н.С. - Анализ влияния упругих колебаний манипулятора на ориентацию космического аппарата измеряемой конфигурации (2014)
Бондаренко О.В. - Получение заготовок для оболочечных конструкций и листовых полуфабрикатов из алюминиевых сплавов методом обратного прессования, Леднянский А.Ф., Приходько М.В., Санин А.Ф. (2014)
Гайдученко П.А. - Сравнение различных форм днища цилиндрического топливного бака по совокупности массового и габаритного критериев (2014)
Голубек А.В. - Сближение орбитальной ступени ракеты-носителя с каталогизированными космическими объектами в процессе увода на поверхность Земли, Дронь Н.М. (2014)
Гусарова И.А. - Выбор теплоизоляции многослойных теплозащитных конструкций,возвращаемых космических аппаратов, Манько Т.А. (2014)
Давыдова А.В. - Методика расчета перепада давлений на сетчатых разделителях фаз в нестационарном потоке жидкости, Лысенко Е.Е. (2014)
Дронь М.М. - Методика розрахунку оптимальних траєкторій уводу космічних об’єктів після закінчення терміну експлуатації, Дубовік Л.Г., Курінний В.В., Хорольский П.Г. (2014)
Бразалук Ю. В. - Математическое и численное моделирование процессов напыления, Евдокимов Д. В., Решняк В. Г. (2014)
Кныш Л.И. - Моделирование процессов энергопереноса в аккумуляторе тепла "твердое тело - жидкость" космической энергетической установки (2014)
Липовский В. И. - Инженерная методика расчета величины натяга в системе "вал - ротор" гиродина (2014)
Манжеліївський С.В. - Використання лазерного випромінювання в машинобудуванні (2014)
Елисеев В.И. - Ионообмен в ячейке солевого осадка на положительном электроде при разряде свинцово-кислотного аккумулятора, Совит Ю.П. (2014)
Михалевский В.Н. - Оптимизация проектирования систем авионики с помощью комплексных решений тяжелого САПРА (2014)
Шевцов В. Е. - Специальные твердотопливные двигатели для ракет-носителей "Зенит","Циклон-4", Олейник А.О. (2014)
Авдєєв В.В. - Критерій оптимальності і показники стабілізації обертального руху ракети (2015)
Борщёва А. В. - Моделирование кинематики составной линии связи между космическими аппаратами спутниковой сети с разновысотными орбитальными группировками, Лабуткина Т. В. (2015)
Гайдученко П.А. - Инженерная методика проектирования элементов конструкции заданной надежности (2015)
Гети К.В. - Технология изготовления элементов конструкции сетчатой системы обеспечения сплошности топлива с заданным уровнем коэффициента упругости, Давыдов С.А., Давыдова А.В. (2015)
Дронь Н.М. - Об сипользовании ЭРД в составе электродинамической тросовой системы, Хитько А.В., Хорольский П.Г., Дубовик Л.Г. (2015)
Карпович И. И. - Определение качества получения биметаллических переходников диффузионной сваркой, Карпович Е. В. (2015)
Лабуткина Т.В. - Неитерационные методы планирования наблюдения из наземных станций многоэлементного множества орбитальных обьектов, Здор А.С., Голубина Е.А., Новак А.Н. (2015)
Полишко С.А. - Комплексное влияние вредных примесей (S, P, As) и основных легирующих элементов на механические свойства стали Ст1кп (2015)
Приходько М.В. - Исследования по разработке способа получения порошкоа алюминиевых сплавов для изготовления заготовок с высокими конструкционными свойствами, Санин А.Ф., Леднянский А.Ф. (2015)
Сало М.П. - Комплексный анализ методов топливоподготовки. Перспективы совершенствования, Иваницкий Г.М., Налета А.Г., Сичевой А.В. (2015)
Убизький М.М. - Методика зменшення розкиду значень залишкового радіусу при згинанні профільних заготовок при виготовленні штангоутів (2015)
Шерстюк Д.Г. - Проблемные вопросы при изготовлении крупногабаритных конструкций из алюминиевого сплава АМг6, Кулик А.В., Сошников Е.А., Харченко В.В., Зевако В.С. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Kanyuk M. I. - Use of nanodiamonds in biomedicine (2015)
Matvieieva N. A. - Using of Agrobacterium-mediated transformation for the biotechnological improvement of Compositae plants. ІІ. Synthesis of bioactive compounds in transgenic plants and "hairy" roots (2015)
Babenko L. M. - Jasmonic acid: role in biotechnology and the regulation of plants biochemical processes, Kosakivska I. V., Skaternya T. D. (2015)
Taranenko A. M. - Comparative molecular genetic analysis between Ukrainian and EU registered glyphosate-tolerant rapeseed transgenic plants, Sakhno L. O., Morgun B. V., Kuchuk M. V. (2015)
Tsivinska M. V. - Biologically active substances of methanol extracts of dried Lactarius quetus and Lactarius volemus basidiomes mushrooms: identification and potential functions, Antonyuk V. O., Panchak L. V., Klyuchivska O. Yu., Stoika R. S. (2015)
Пикало С. В. - Селекція in vitro тритикале озимого на стійкість до водного дефіциту, Зінченко М. О., Волощук С. І., Дубровна О. В. (2015)
Isayenkov S. V. - The overexpression of gene encoding rice potassium channel — OsТРКa increases the salt and drought tolerance of plants, Mian A., Maathuis F. J. M. (2015)
Маtseliukh E. V. - Bacillus аmyloliquefaciens subsp. рlantarum probiotic strains as protease producers, Safronova L. А., Varbanets L. D. (2015)
Yukalo A. V. - Milk-coagulation and proteolytic activity of "Glek" — carpathian enzyme preparation (2015)
Туров В. В. - Влияние опухолевого процесса на кластеризацию воды в частично дегидратированной ткани печени крыс с карциномой Герена, Тодор И. М., Лукьянова Н. Ю., Крупская Т. В., Угнивенко А. П., Чехун В. Ф. (2015)
Prylutskyy Yu. I. - Immobilization of antitumor drugs on nanoparticles, Zabolotnyy М. А., Solyanyk G. I., Kirkilevskaya L. M. (2015)
Галкін О. Ю. - Біоаналітична стандартизація засобів для серологічної діагностики, Комар А. Г., Григоренко А. А. (2015)
Конахович Г. - Модем у складі обладнання захищеного радіотелефонного зв’язку для авіаційних застосувань, Курушкін В., Антонов В. (2015)
Даник Ю. - Мобільні соціальні Інтернет-сервіси як один із різновидів масової комунікації на сучасному етапі, Грищук Р., Самчишин О. (2015)
Дреев А. - Повышение вероятности доставки сообщений в телекоммуникационных системах и сетях для обеспечения информационной безопасности, Смирнов А. (2015)
Петров О. - Метод та модель інтелектуального розпізнавання загроз інформаційно-комунікаційному середовищу транспорту, Корченко О., Лахно В. (2015)
Швец В. - Локализация контрольных точек на характерных фрагментах изображения лица человека, Васянович В. (2015)
Гнатюк С. - Подходы к повышению производительности расширенного алгоритма Евклида для деления больших чисел двойной точности на большие числа одинарной точности, Ковтун В., Бердник О., Ковтун М. (2015)
Туйчиев Г. - О сети PES2m–m, состоящей из m раундовых функций и её модификации (2015)
Мисько В. - Ускорение метода Ферма методом прореживания с использованием нескольких баз (2015)
Коваленко Ю. - Комплексний підхід до управління корпоративним інформаційним контентом (2015)
Міщенко А. - Типова функція залежності "ефект-витрати" для об’єктів інформаційної безпеки, Козловський В., Хлапонін Ю. (2015)
Корченко О. - Оцінювання якості підготовки фахівців з інформаційної безпеки, Хорошко В., Орєхова І., Хохлачова Ю. (2015)
Гізун А. - Аналіз сучасних систем управління кризовими ситуаціями, Корченко А., Скворцов С. (2015)
Богданов О. - Перші кроки волонтерів інформаційних військ, Мохор В. (2015)
Корченко А. - Метод реализации функции трансформирования эталонов в задачах анализа и оценивания рисков, Ахметов Б., Казмирчук С., Гололобов А. (2015)
Бірюк Л. Я. - Психологічні основи формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Колесник І. О. - Логіко-гносеологічний підхід у вихованні та принципи його реалізації (2014)
Бойченко М. А. - Діяльність європейської мережі підтримки таланту: процесуальний аспект (2014)
Вознюк В. В. - Інноваційний потенціал розширених шкіл Великої Британії та можливості його використання в українських реаліях (2014)
Шаповалова О. В. - Особливості інституційного врегулювання процесу управління якістю освітніх послуг у Великобританії (2014)
Заїка О. Я. - Методи розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів (2014)
Гречаник Н. І. - Системність у підготовці майбутнього вчителя музики до творчої самореалізації у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін (2014)
Лоза Т. В. - Соціально-педагогічна підтримка батьків-вихователів при підготовці старших підлітків до самостійного життя в умовах ДБСТ (2014)
Марєєва Т. В. - Мотиваційна готовність майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу (2014)
Данильченко І. Г. - Організація діалогічної взаємодії у фаховій підготовці майбутнього вихователя (2014)
Єфімова В. М. - Пропедевтичний етап підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до здоров’язбережувальної діяльності (2014)
Дрожик Л. В. - Інтегративний та міждисциплінарний підходи до еколого-валеологізації змісту біологічних курсів (2014)
Хлонь Н. В. - Професійна спрямованість курсу "Основи природознавства: землезнавство" в педагогічному університеті (2014)
Самілик В. І. - Організаційні основи формування готовності майбутніх учителів біології до збереження біорізноманіття (2014)
Мисловська С. К. - Організація навчального процесу ВНЗ медичного профілю із застосуванням інформаційно-освітнього порталу ВНЗ (2014)
Олефіренко І. В. - Проблемне навчання як одна із важливих передумов ефективного формування професійної компетентності молодшого медичного працівника (2014)
Мєняйлов С. М. - Знання фізики як чинник екологічного виховання учнів (2014)
Вітюк В. В. - Орфографічна грамотність як показник рівня писемного мовлення в учнів початкової школи, Тарасюк Л. С. (2014)
Благосмислов О. С. - Використання комп’ютерних технологій у підготовці майбутніх учителів технологій, Марченко С. С. (2014)
Лобач Н. В. - Технологія формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів у освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу 120-127 (2014)
Подолянська Н. О. - Особливості вивчення іноземних мов у школах США (2014)
Буянов П. Г. - Андрагогічні аспекти навчання людей, які потребують соціальної допомоги (2014)
Відомості про авторів (2014)
Александров Д. О. - Аналіз комплексної психологічної моделі особистості працівника органів внутрішніх справ (2013)
Андрусишин Ю. І. - Вплив емоційно-вольової стійкості особистості на її поведінку в екстремальних умовах (2013)
Афанасьєва О. А. - Взаємозв’язок перфекціонізму та рівня суїцидального ризику у працівників ДСНСУ (2013)
Броцило О. Ю. - Порівняльний аналіз суб’єктивних та об’єктивних особливостей адаптації працівників ДСНС в умовах посадових змін (2013)
Ваврик Л. В. - Психологічні передумови успішної діяльності правоохоронців в екстремальних умовах (2013)
Василенко І. С. - Методи та прийоми саморегуляції психоемоційних станів студентів–спортсменів (2013)
Василенко С. В. - Психологічні основи управлінської взаємодії командира (начальника) з військовим колективом (2013)
Вачков И. В. - Сказкотерапия и арт-терапия как методы помощи в экстремальных ситуациях: границы и ориентиры общего ландшафта (2013)
Вдовиченко О. В. - Психологическая модель рискованного действия (2013)
Вишневская В. П. - Теоретические аспекты проблемы профессиографии (2013)
Воробйова І. В. - Модель професійної психологічної готовності до діяльностіпредставників ризиконебезпечних професій, Колесніченко О. С., Мацегора Я. В. (2013)
Горяченко Р. І. - Використання психомалюнка при здійсненні професійно-психологічного відбору в системі МВС України, Ковальова В. Ю. (2013)
Данилова С. В. - Психологические составляющие и механизмы оценивания чрезвычайных ситуаций (2013)
Дерев’янко Т. М. - Теоретичні та прикладні основи психологічного тренінгу розвитку креативного мислення кримінальних аналітиків (2013)
Досяк М. І. - Критерії діагностики лідерського потенціалу керівника внутрішніх військ МВС України та шляхи їх формування (2013)
Злагодух В. В. - Професійна відповідальність пілотів цивільної авіації як чинник безпеки авіації (2013)
Іванова Н. Г. - Формування мотивації фахівця до діяльності в екстремальних умовах (2013)
Коваленко А. Б. - Проблеми сучасної соціальної психології (2013)
Кокун О. М. - Чинники розвитку лідерських якостей курсантів (2013)
Корольчук В. М. - Психологічні детермінанти стійкості особистості до дії стресогенних факторів (2013)
Корольчук М. С. - Психологічні заходи з відновлення працездатності фахівців ризиконебезпечних професій (2013)
Краснокутський М. І. - Об'єктивні та суб'єктивні детермінанти здійснення помилкових дій спортсменами пожежно-прикладного спорту під час змагань (2013)
Криворотько А. С. - Профессиональное и психологическое здоровье специалистов экстремального профиля (2013)
Кришталь М. А. - Становлення та розвиток черкаської наукової школи психологічної підготовки курсантів-рятувальників, Капля А. М., Снісаренко А. Г. (2013)
Кузьменко М. Д. - Психологічне вивчення особового складу як засіб реалізації кадрової політики у Збройних Силах України (2013)
Макаренко С. - Методи і способи психологічного захисту особистості в умовах екстремальних ситуацій (2013)
Мацевко Т. М. - Дослідження емоційного інтелекту при формуванні лідерських якостей сержантського складу Збройних сил України, Куций О. А. (2013)
Мордюшенко С. М. - Мотиваційні аспекти професійної діяльності кінологів-рятувальників ДСНС України, Лаврик Т. В. (2013)
Ожерельева О. А. - Реализация комплексной программы как метод повышения психологической готовности кандидатов к обучению в военном вузе, Абильнасирова М. К. (2013)
Олійник В. В. - Психологічна готовність прикордонників до діяльності в екстремальних умовах, Литвинчук М. Ю. (2013)
Осьодло В. І. - Особистісні чинники подолання стресових ситуацій в особливих умовах (2013)
Полтавська А. І. - Роль та функції емоцій в екстремальних ситуаціях, що пов’язані із професійною діяльністю в особливих умовах (2013)
Потапчук Є. М. - Причини виникнення мобінгу у військовому колективі, Адамчук О. В. (2013)
Сергиенко Н. П. - Влияние экстремальных ситуаций на психические состояния курсантов НУГЗУ (2013)
Солдатов С. В. - Особливості проявів професійного стресу фахівців за побічними показниками (2013)
Старик В. А. - Наслідки професійного стресу у фахівців різних професійних типів (за систематизацією Д. Холанда) (2013)
Стасюк В. В. - Оперативна психокорекція станів військовослужбовців та військових колективів: діагностування, комплексні заходи (2013)
Ушакова І. М. - Особистісні предиктори професійного вигорання працівників ДСНС України (2013)
Федори Ю. С. - Психологические особенности реадаптации шахтеров, пострадавших в результате техногенных аварий на производстве (2013)
Цицей Р. М. - Інтерактивний компонент у структурі психологічного контакту психолога ДСНС із постраждалим в умовах надзвичайної ситуації (2013)
Шаталова О. В. - Адаптація дітей раннього віку до умов дитячого навчального закладу (2013)
Яковенко С. І. - Психологічна безпека працівників органів та підрозділів внутрішніх справ (2013)
Annotations to the articles (2013)
Титул, зміст (2015)
Гагаринов А. В. - Энтропогенная системная катастрофа XX века: сущность, причины, последствия, Кобзев П. М., Котляр А. А. (2015)
Остапенко А. В. - Визначення сутності поняття "конкурентоспроможність галузі" (2015)
Тимошенков И. В. - Определение места и роли акторов в экономической науке и в экономической системе общества, Нащекина О. Н. (2015)
Кудінова А. В. - Суспільне відтворення в глобальній економіці: ключові детермінанти трансформації (2015)
Ковальчук М. В. - Постглобальний безпековий простір (2015)
Лошковська Х. С. - Парадигмальний підхід до визначення індексної моделі креативності (2015)
Ніколаєв І. В. - Проблеми та перспективи впровадження технологій дистанційної освіти у навчальний процес (2015)
Златкіна О. Д. - Причини, особливості та наслідки науково-технічного розвитку Китаю до 1950-х рр.: вплив на міжнародні економічні відносин (2015)
Дмитрук С. М. - Формування соціально-економічного механізму збереження людського капіталу України в умовах кризи (2015)
Бараник З. П. - Групування регіонів України залежно від рівня розвитку ринку лабораторних медичних послуг, Черненко Д. І. (2015)
Гурьянова Л. С. - Концептуальная схема анализа пространственно-временных и структурных эффектов финансовой региональной политики, Кавун С. В. (2015)
Галахова Т. О. - Моделювання стратегічного розвитку креативного компонента менеджменту міжнародних компаній у галузі програмного забезпечення та комп’ютерних послуг (2015)
Воронин А. В. - Последействие в паутинообразной модели, Гунько О. В. (2015)
Рекова Н. Ю. - Економіко-математична модель залежності інтенсивності припливу інвестицій від амортизаційної політики в реаліях української економіки, Талан Г. О. (2015)
Дрозд А. О. - Оптимальне ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку (2015)
Мельник О. Г. - Ефекти реструктуризації в системах фінансування розвитку високих технологій (2015)
Филиппова Н. В. - Специфика инновационного развития предприятий строительной отрасли Украины (2015)
Жалдак Г. П. - Формалізація дії соціально-економічного механізму в системі інноваційного розвитку машинобудівних підприємств (2015)
Руденко Г. Р. - Особливості впровадження інновацій у діяльність сільськогосподарських підприємств (2015)
Дашкуєв М. А. - Сучасний стан процесу інтеграції транспортно-логістичної системи України в європейський субрегіональний простір (2015)
Semenova D. S. - Prospects of Using Alternative Sources of Energy in the World Energetics (2015)
Лисак Г. Г. - Управління комерційною діяльністю підприємства оптової торгівлі на основі ціннісних пріоритетів (2015)
Степаненко В. О. - Становлення та розвиток туристичної діяльності в Україні: проблеми та напрямки вдосконалення (2015)
Щетініна Л. В. - Професійні стандарти в Україні: термінологічне забезпечення та особливості розвитку, Рудакова С. Г., Данилевич Н. С. (2015)
Маліков В. В. - Екологічний аудит: аналіз проблематики в наукових дослідженнях (2015)
Филипковська Л. О. - Формування первинних знань про стани авіатранспортного підприємства для діагностування його економічної безпеки, Матвієнко О. О., Нікітенко С. В. (2015)
Коршунов Є. А. - Методичний підхід до планування витрат основного виду діяльності промислового підприємства (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика техніко-технологічної бази, організаційного рівня і ресурсо- та енергозбереження підприємства в контексті економії витрат, бездефектності та ритмічності виробництва (2015)
Чистякова А. В. - Методичний підхід щодо обґрунтування пріоритетного напряму управління інтелектуальною власністю на машинобудівних підприємствах (2015)
Денисов К. В. - Оцінка показників фінансового стану металургійних підприємств України як передумова інноваційної галузевої промислової політики (2015)
Lachkova L. I. - Methodical approaches to formation of tasks, functions and principles of risk management at retail enterprises, Lachkova V. M., Arkhypova V. O. (2015)
Давидова І. О. - Економічні закони в умовах мережної економічної діяльності (2015)
Янчев А. В. - Особливості архівування документів в умовах інформатизації суспільно-економічних відносин (2015)
Філиппова С. В. - Інноваційні витрати промислових підприємств: проблеми їх відображення в бухгалтерському обліку, Варчук О. А., Крисенко А. В. (2015)
Шкодіна І. В. - Перколяція світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності (2015)
Прокопенко В. Ю. - Особливості функціонування фінансових пірамід та їх вплив на розвиток ринку фінансових послуг України, Дубина М. В., Коваленко К. О. (2015)
Долінський Л. Б. - Оцінювання фінансової стійкості банківських установ в аспекті надійності депозитних вкладів, Пєршин Д. О. (2015)
Кравчонок С. В. - Дослідження теоретичних основ функціонування грошово-кредитного ринку України (2015)
Мельникова К. В. - Статистика логістичної діяльності підприємств (2015)
Бутенко Н. В. - Організаційно-економічний механізм управління партнерсько-корпоративними відносинами (2015)
Мужилівський В. В. - Визначення market intelligence та його роль у прийнятті стратегічних рішень (2015)
Пугарська Н. Б. - Роль служби контролінгу в організаційній структурі банку (2015)
Шевчук В. В. - Використання превентивного антикризового управління для стабілізації ринкової позиції підприємства (2015)
Жабинець О. Й. - Кадрова безпека в системі фінансово-економічної безпеки страхових компаній (2015)
Рачкован О. Д. - Формування стратегії адаптації підприємства торгівлі (2015)
Матющенко С. С. - Людський капітал як складова частина прихованого потенціалу інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств (2015)
Гуля Ю. В. - Модель реалізації стратегії залучення споживачів у бренд (2015)
Дубницький В. Ю. - Історія розвитку державного фінансового контролю в Російській імперії (1705 – 1917 рр.), Лукін В. О. (2015)
Кирильчук С. П. - Рецензия на монографию "Теоретико-прикладные аспекты комплексного механизма управления рыбохозяйственным предприятием" (2015)
Фролов С. М. - Розвиток системи міжбюджетних відносин в Україні на основі впровадження макрорегіонів, Деркач М. А. (2011)
Карапейчик И. Н. - Понятие потенциала в экономике: общая концепция (2011)
Мігус І. П. - Необхідність розмежування понять "загроза" та "ризик" при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання, Лаптєв С. М. (2011)
Гізатулін А. М. - Аналіз і моделювання динаміки продажу горілчаних виробів на мікрорівні, Коломицева А. О. (2011)
Бондарчук Н. В. - Історичні передумови розвитку управлінського обліку на підприємствах України (2011)
Кушнір Т. М. - Маркетингові аспекти споживчої поведінки соціальних класів, Харченко-Кушнір Н. М. (2011)
Бавровська Н. М. - Аналіз світового досвіду оцінки міських земель (2011)
Атамас О. П. - Сутність та класифікація виробничої інфраструктури апк (2011)
Будько О. В. - Особливості здійснення аудиту на малих підприємствах, Запорожець Г. В. (2011)
Гордополова Н. В. - Теорія і практика організації обліку фінансових інвестицій, Головай Н. М. (2011)
Гончаренко О. В. - Інноваційний розвиток підприємств: інституційні обмеження та перспективи (2011)
Бузаджи І. О. - Порівняльний аналіз засобів залучення запозиченого капіталу для фінансування інвестицій (2011)
Соченко В. М. - Оцінка рівня організації труда бухгалтерської служби в сільськогосподарських підприємствах криму (2011)
Панасенко Г. О. - Фінансова інженерія – дієвий інструмент формування ресурсного потенціалу банку (2011)
Шаповалова О. М. - Формування інформаційної системи для аналізу та оцінки промислового потенціалу регіону, Тарабановська С. В. (2011)
Щербакова Н. О. - Оцінювання ефективності використання виробничого потенціалу вантажного автотранспортного підприємства (2011)
Сокіл О. Г. - Головні аспекти та критерії галузевої системи фінансового обліку агропромислового виробництва України (2011)
Заглада Р. Ю. - Електронна комерція як фактор конкурентоспроможності  в банківській сфері України, Іртлач І. М. (2011)
Люзняк М. Е. - Інструменти грошово-кредитної політики нбу та їх вплив на депозитний і кредитний ринки, Бартош О. М. (2011)
Салуквадзе І. М. - Економіко-правове обґрунтування доцільності функціонування підприємства – посередника у житлово-комунальному господарстві (2011)
Мазана Т. В. - Трудові ресурси сільського господарства та ефективність їх використання в ринкових умовах, Ткаченко В. П. (2011)
Немцов О. В. - Аналіз методичної бази планування та оцінка стану системи планування на підприємствах теплопостачання (2011)
Чуєнков А. Є. - Концептуальні засади стратегічно-орієнтованого внутрішнього аудиту підприємства (2011)
Ус Г. О. - Використання альтернативних форм представлення інформації для управління знаннями підприємств та навчання персоналу (2011)
Світлоока В. Ф. - Місце і роль економічної експертизи в сфері державного контролю економічної діяльності (2011)
Адирова Т. І. - Удосконалення системи управління витратами на підприємствах виноробної промисловості (2011)
Борзенкова О. Д. - Податок на прибуток як інструмент державного регулювання соціально-економічних процесів в Україні (2011)
Доліновська О. Я. - Світова практика реструктуризації зовнішніх державних запозичень (2011)
Бутенко Т. В. - Формування стратегій розвитку аграрної сфери з метою її адаптації до інноваційно-інвестиційних умов функціонування (2011)
Донських А. С. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств та фактори, що її визначають (2011)
Остафійчук Я. В. - Питання актуалізації наукових засад розвитку сфери послуг (2011)
Скоробогач О. І. - Аналіз регіонального позиціювання малих та середніх банків в Україні (2011)
Гейд О. П. - Еколого-економічні проблеми аграрного виробництва в регіоні та напрями їх вирішення (2011)
Проскуріна Н. М. - Концептуальні аспекти розвитку вітчизняного аудиту, Платонова І. А. (2011)
Шараєвський Д. В. - Інформаційно-аналітична система оцінювання ефективності діяльності комерційних банків (2011)
Рысина В. А. - Характеристика внешнеэкономической деятельности Украины за 2007-2010 гг. (2011)
Скрипюк О. В. - Переваги та недоліки  побудови франчайзингових систем в Україні (2011)
Снітівкер І. Г. - Розвиток теорій міжнародної торгівлі в умовах еволюції моделей суспільно-економічних формацій (2011)
Гладченко А. Ю. - Методичні підходи до визначення ефективності енергетичних стратегій регіональних інтеграційних угрупувань (2011)
Кущ О. О. - Аналіз динаміки та структури портфелю цінних паперів комерційних банків України (2011)
Кобиляцький О. П. - Актуальність використання інструментів маркетингу території (2011)
Золковер А. О. - Регіональний аспект діяльності інвестиційних фондів (2011)
Ярошенко О. В. - Механізм залучення і використання фнансових ресурсів недержавних пенсійних фондів (2011)
Ковальчук Н. В. - Теоретичні аспекти логістичної діяльності аграрних підприємств (2011)
Радєва М. М. - Інституціональна ґенеза корпоративного капіталу (2011)
Довгаль А. П. - Системна модель соціального партнерства на торговельному підприємстві (2011)
Корінь М. В. - Промислово-логістична системи України як форма інтеграції транспорту та промисловості (2011)
Гавриш Г. О. - Аналіз ринку інтелектуальних послуг в Україні (2011)
Панченко О. В. - Pr у системі ефективних маркетингових комунікацій (2011)
Проказа Т. В. - Регулювання міжбюджетних відносин шляхом використання міжбюджетних трансфертів (2011)
Чистякова С. В. - Державне регулювання становлення та розвитку корпоративних форм підприємництва в Україні у другій половині хіх – на початку хх ст. (2011)
Суслова Т. О. - Еволюція наукових підходів до розуміння ціни та класифікація її сучасних функцій (2011)
Рубанов П. М. - Еколого-економічний аналіз стану земельних та водних ресурсів при видобутку нафти, Маценко О. М., Грамма О. М., Маценко О. І. (2011)
Бурова Т. А. - Концептуальні основи моніторингу діяльності підприємств харчової промисловості (2011)
Абрамович І. А. - Теоретичні основи та форми прояву аграрного бізнесу (2011)
Кузнецов А. А. - Концепция управления корпоративной культурой предприятия: синергетический подход и ассиметрия информации (2011)
Ларіна О. Г. - Механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів в країнах оеср (2011)
Реутов В. Є. - Транскордонне співробітництво регіонів України: теоретико-практичні аспекти розвитку (2011)
Силкін В. В. - Економічне підґрунтя трансформації системи державного регулювання пек регіонів України (2011)
Верба В. А. - Методичні засади обчисленя витрат в консалтингових компаніях (2011)
Матвійчук Л. Ю. - Роль інвестицій у підвищенні рівня раціонального використання туристичних ресурсів (2011)
Ілляшенко С. М. - Ключові чинники успіху управлінського консультування (2011)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Інноваційний дохід підприємства від використання інтелектуальної власності (2011)
Зюбін В. М. - Теоретичні засади формування ринку страхових послуг на регіональному рівні (2011)
Тульчинська С. О. - Стратегія розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів – імператив становлення економіки знань (2011)
Белозубенко В. С. - Концепция создания международного центра реализации инновационных проектов в области информационных технологий (2011)
Саричев В. І. - Транснаціоналізація світової економіки та напрями зростання людського капіталу тнк як чинники людського розвитку (2011)
Вагонова О. Г. - Розвиток принципових положень формування економічної політики територіальних утворень (2011)
Гнатенко Е. С. - Модель стратегического целеполагания в экономической системе (2011)
Масс О. Н. - Целевая функция экономики как системы (2011)
Лифар В. В. - Побудова моделі реалізації стратегії використання транзитного потенціалу регіону (2011)
Троханенко О. В. - Акцизне оподаткування тютюнових та алкогольних виробів як чинник регулювання соціальних процесів (2011)
Рева О. В. - Активізація інноваційного розвитку підприємств як передумова виходу ринку праці зі структурної кризи, Потоцька Т. Г. (2011)
Рекова Н. Ю. - Практична реалізація матеріального стимулювання персоналу на гірничорудних підприємствах, Темченко Г. В. (2011)
Лисенок О. В. - Управління доходами та витратами – основа забезпечення фінансової стійкості банків (2011)
Бондаренко О. С. - Проблеми нормативно-правового регулювання обліку оборотних активів на вітчизняних підприємствах (2011)
Суханова Н. В. - Ризики, загрози та небезпеки в управлінні діяльністю підприємств в кризових умовах: спільні риси та відмінності (2011)
Дубас Р. Г. - Екологічна сертифікація лісів як чинник підвищення інвестиційної привабливості лісової сфери України (2012)
Крутилко О. І. - Державно-приватне партнерство як форма прямого іноземного інвестування в інфраструктурний розвиток країн цсє (2012)
Фищук І. М. - Вплив іро на інвестиційну привабливість національних ринків (2012)
Хуторна А. В. - Досвід управління активами інституційних інвесторів світу на засадах міжнародної диверсифікації (2012)
Гізатулін А. М. - Проблеми впровадження інновацій в Україні: немонетарний підхід, Коломицева А. О. (2012)
Журило В. В. - Процедура збору первинної маркетингової інформації при дослідженні споживчої мотивації на ринках технологічних інновацій (2012)
Марковський І. О. - Організаційно-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку країн-членів єс (2012)
Харченко Н. В. - Зміст дивідендної політики, її види та їх теоретичне обгрунтування (2012)
Нехайчук Д. В. - Кластери як один із шляхів забезпечення сталого розвитку держави та її регіонів. кримське бачення аграрних кластерів (2012)
Колещук О. Я. - Планування оновлення основних засобів машинобудівних підприємств, Зарицька О. Л. (2012)
Бондарчук Н. В. - Актуальні питання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого бізнесу (2012)
Крисак А. О. - Актуальні проблеми розвитку малих підприємств в Україні та перспективні напрями їх вирішення, Мусятовська Л. Й. (2012)
Сошка Н. В. - Економіко-математичне моделювання доходів місцевих бюджетів в Україні (2012)
Тарнавський М. О. - Вплив валютних ризиків на фінансову стабільність банківської системи України (2012)
Войтович К. В. - Взаємозв'язок між розвитком страхового маркетингу, страхового ринку та страхової культури в Україні (2012)
Кучин С. П. - Туристична діяльність в Україні як сфера розваг (проблеми та перспективи розвитку), Асаулєнко С. І. (2012)
Грищенко І. В. - Управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог еколого-економічної безпеки як фактор гарантування сталого розвитку (2012)
Ястребова О. В. - Методика фінансового планування та прогнозування на підприємстві (2012)
Івахів Ю. О. - Облікові методи визнання результатів діяльності підприємства (2012)
Володарський О. В. - Тенденції руху робочої сили в південно-східній азії (2012)
Іщенко М. П. - Соціально-організаційні основи взаємодії суб'єктів державного управління і органів місцевого самоврядування в Україні, Самойленко Л. Я. (2012)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Довгострокове проектне фінансування у забезпеченні державної політики економічного зростання (2012)
Прохоренко О. Я. - Протидія корупції в Україні у середовищі державних службовців, Гринчак О. О. (2012)
Паладій М. В. - Модель самоупраління в інфраструктурі системи державного управління сферою інтелектуальної власності (2012)
Сорока М. П. - Механізми цілісних систем управління щодо взаємозв'язків між компонентними та територіальними елементами (2012)
Федан Я. І. - Реалізація права на освіту інвалідів в умовах інклюзивної школи (2012)
Беглиця В. П. - Роль суднобудівної галузі у соціально-економічному розвитку України (2012)
Кулинич О. А. - Актуальні проблеми державного регулювання інноваційних процесів в Україні (2012)
Федорук А. П. - Системний аналіз проблем функціонування механізмів державного управління бюджетними видатками на місцевому рівні (2012)
Клименко О. В. - Застосування методу "мозкової атаки" у медичних закладах (2012)
Васюк Н. О. - Шляхи формування компетенцій керівних кадрів для галузі охорони здоров'я (2012)
Білоус І. В. - Програмні підходи до механізмів державного регулювання щодо безпечного материнства на місцевому рівні (2012)
Болотських М. В. - Структурні компоненти психологічної стійкості керівника аварійно-рятувального підрозділу ДСНС України (2013)
Александров Ю. В. - Негативні зміни у психіці працівників спеціальних підрозділів ОВС та можливості їх психологічної корекції (2013)
Блінов О. А. - Саморегуляція несприятливих емоційних станів людини у напружених умовах діяльності (2013)
Бондар Л. С. - Психологічні особливості невротичних розладів у курсантів у контексті психологічної безпеки освітнього середовища (2013)
Борисова Н. П. - Сучасний погляд на проблему професійних марновірств у працівників Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій (2013)
Борисюк О. М. - Поняття "Компетентність" в сучасній психолого-педагогічній літературі (2013)
Боснюк В. Ф. - Взаємозв’язок емоційного інтелекту із захисно-копінговою поведінкою рятувальника в стресових умовах діяльності (2013)
Волженцева И. В. - Проявления индивидуально-личностных характеристик студентов как предикторов психических состояний студентов в эмоционально-окрашенном периоде учебной деятельности (2013)
Гнатюк О. М. - Особливості емоційно-вольової регуляції психічних станів у життєдіяльності курсанта ДСНС України (2013)
Гурський В. Є. - Підготовка особового складу воєнізованих спеціальних підрозділів з використанням пейнтболу, страйкболу та лазерних тирів (2013)
Евдокимова Е. А. - Виртуальная реальность как путь в реальную виртуальность (2013)
Євдокімова О. О. - Психологічні складові фінансової діяльності, Топоркова І. В. (2013)
Євсюков О. П. - Особливості першого враження про психолога ДСНС у постраждалих від надзвичайних ситуацій (2013)
Єгорова О. Б. - Прояви страхів у підлітків – девіантів, Зозуля О. В., Калмикова О. О., Муравицька І. С. (2013)
Ільїна Ю. Ю. - Вплив родинної атмосфери на виникнення стресу (2013)
Кизим Г. С. - Прояв емоційного вигорання у практичних психологів (2013)
Ковальчук З. Я. - Концептуальні генетико-психологічні основи оптимізаціїпедагогічної взаємодії в освітніх закладах різного типу (2013)
Кожевников В. М. - Теоретико-методичні засади оптимізації змісту навчального матеріалу в процесі навчання у вищому навчальному закладі (2013)
Колосович О. С. - Психологічні аспекти професійної діяльності молодих офіцерів (2013)
Коноплицька О. В. - Використання проективних методик для вивчення особливостей ставлення працівників ОВС до різних категорій неповнолітніх правопорушників (2013)
Кравченко К. О. - Особливості емоційної сфери курсантів-льотчиків підчас наземної підготовки (2013)
Крейдун Н. П. - К проблеме профессионализации личности выпускника высшей школы, Поливанова Е. Е., Яворовская Л. Н., Яновская С. Г. (2013)
Кривоконь Н. І. - Екзистенційне переосмислення травмуючого досвіду учасниками бойових дій в Афганістані: погляд через роки (2013)
Крутолевич А. Н. - Раскрытие и обсуждение травматического события как факторы риска развития посттравматического стрессового расстройства работников экстремальных служб (2013)
Лефтеров В. О. - Взаємозв’язок стилів діяльності та професійної ідентичності працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Lunov V. Ye. - Specific features of professional thinking of lawyers in the context of social and psychological safety of personality (2013)
Макарова О. П. - Професійна ідентичність особистості у психологічних дослідженнях (2013)
Матвиенко К. О. - Психологические детерминанты жизнеспособности девиантных подростков (2013)
Миронець С. М. - Психологічні особливості утворення та супроводу діяльності міжнародних гуманітарних місій (2013)
Мовмига Н. Є. - Життєві домагання майбутніх правохоронців у життєвому та професійному самоздійсненні (2013)
Назаренко І. І. - Формування фрустраційної толерантності у рятувальників у системі професійно-психологічної підготовки (2013)
Овсяннікова Я. О. - Дитина в умовах надзвичайної ситуації: психологічна допомога (2013)
Олешко Д. О. - Тeoрeтичний aнaлiз cтaну дocлiджeнocтi прoблeми пcиxoлoгiчниx бaр’єрiв ocoбиcтocтi у прoфeciйнiй дiяльнocтi (2013)
Оніщенко Н. В. - Психологічні наслідки надзвичайної ситуації (2013)
Пигарева К. О. - Формирование неосознаваемой мотивации занятий экстремальными видами спорта: психодинамический подход (2013)
Попова Г. В. - Особистісно-адаптаційний потенціал керівників середньої ланки вищого навчального закладу, Богдан Ж. Б. (2013)
Пряхіна Н. О. - Психологічні механізми уникнення кризових ситуацій працівниками ОВС під час проведення профілактики домашнього насильства та відвідування важких сімей (2013)
Радько О. В. - Психологічні особливості фахівців інкасації з різним рівнем ефективності професійної діяльності (частина II) (2013)
Рафальская Е. А. - Отдельные аспекты практического применения метода танатотерапии в условиях организации психологической реабилитации сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (2013)
Рядинская Е. Н. - Особенности интуиции пожарных и ее влияние на принятие решений в ситуации неопределенности (2013)
Савка І. М. - Особливості настановної сфери осіб, схильних до кумуляції фізіологічного афекту (2013)
Сервачак О. В. - Теоретичний аналіз психологічних проблем проведення масових спортивних заходів (2013)
Ситник А. Г. - Людський чинник та його вплив на психологічну безпеку фахівців екстремальних професій в авіації, Скрипець А. В., Чужа О. О., Демянчук В. Б. (2013)
Сорока А. В. - Програми дослідження розвитку ефективності соціальної адаптації особистості після звільнення із пенітенціарних установ (2013)
Сірко Р. І. - Практичні аспекти підготовки психологів вищих навчальних закладів до діяльності в особливих умовах (2013)
Ступакова О. В. - Особливості професійної самосвідомості курсантів ВНЗ МВС України під час навчання (2013)
Тімченко О. В. - Соціально-психологічні детермінанти психічної травматизації постраждалих від надзвичайних ситуацій (2013)
Тиньков А. М. - Проблема обеспечения психофизиологической готовности операторов к активным действиям в экстремальных ситуациях (2013)
Тогобицька В. Д. - Особливості професійної самоідентифікації майбутніх рятувальників (2013)
Федосеев В. А. - Клинические особенности психических расстройств при экстремальных ситуациях, Селюкова Т. В. (2013)
Хмель Н. Д. - Психологическая природа религиозной веры, Зинченко И. И. (2013)
Хохліна О. П. - Становлення індивідуального стилю цілеспрямованої активності як умова успішного функціонування суб’єкта в екстремальних ситуаціях (2013)
Цокота В. Р. - Програма тренінгу розвитку сфер особистості командирів відділень військових пожежних підрозділів, що визначають психологічні особливості ефективності професійної діяльності (2013)
Якушева Є. М. - Особливості професійної самосвідомості фахівців пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України з різним рівнем конструктивності стратегій долаючої поведінки (2013)
Annotations to the articles (2013)
Зміст (2012)
Адамова І. - Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми, Головачук Т. (2012)
Алхасов Яшар Каміль оглу - Вчитель іноземної мови як мовний партнер тих, хто навчається на занятті (2012)
Аннєнкова І. - Моніторинг якості освіти у ВНЗ: кваліметричний підхід (2012)
Артюшенко В. - Краєзнавчий підхід у процесі особистісно орієнтованого навчання та виховання учнів Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №37, Яроха Д. (2012)
Атаманчук Ю. - Управління навчальним закладом у вітчизняній системі освіти (2012)
Білай І. - Викладання загальної клінічної фармації на факультеті післядипломної освіти, Красько М., Остапенко А., Михайлюк Є. (2012)
Боловацька Ю. - Технологія підготовки виховних заходів у культурно-дозвіллєвій діяльності вищого навчального закладу (2012)
Варнавська А. - Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної діяльності в умовах комп’ютеризованої освіти (2012)
Вознюк Л. - Розвиток творчого потенціалу вчителя у системі шкільної освіти (2012)
Воробйова С. - Позанавчальна діяльність вищого навчального закладу системи МВС України – сприятливе середовище формування професійної культури курсантів (2012)
Воскобойникова Г. - Соціальна обумовленість проблеми формування учителів початкової школи (2012)
Гавриленко О. - Формування мотивації до професійної діяльності з застосуванням ІКТ (2012)
Грицаєнко Л. - Дисципліна "Риторика" у контексті підготовки майбутніх педагогів (2012)
Грицай Н. - Реалізація контекстного підходу у викладанні методики навчання біології (2012)
Грицька Т. - Умови формування інформаційної компетентності студентів радіотехнічних спеціальностей, Орищенко С. (2012)
Гуревич Р. - Професійна компетентність майбутнього педагога: як її формувати?, Кадемія М. (2012)
Давкуш Н. - Поняття "педагогічна інтуїція" у психолого-педагогічній літературі (2012)
Данилюк С. - Процес формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій як педагогічна проблема (2012)
Денисовець Т. - Проблеми здоров’язбереження в практиці навчально-виховного процесу вищої школи (2012)
Добровольська К. - Проблеми професійно-педагогічного розвитку особистості майбутнього педагога-економіста в контексті осмислення творчої спадщини А. С. Макаренка, Кіршо С. (2012)
Долженко М. - Навчання і виховання як підсистеми педагогічного процесу формування світоглядної культури студентської молоді, Долженко В. (2012)
Донець О. - Контроль спеціальної працездатності спортсменів-єдиноборців(бокс, кікбоксинг) на передзмагальному етапі підготовки (2012)
Жамардій В. - Спеціальні заняття з пауерліфтингу як фактор підвищення навчально-тренувальної діяльності студентів (2012)
Іващенко О. - Педагогічна діагностика сформованості психолого-педагогічної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби (2012)
Ісмаїлова Р. - Деякі питання навчання англійської вимови в азербайджанській аудиторії (2012)
Картава Ю. - Теоретичні аспекти формування професійної компетентності педагога (2012)
Кірдан О. - Управлінська діяльність у вітчизняних університетах (2012)
Кічула М. - Моніторинг: компаративний аналіз поняття (2012)
Колос Ю. - Філософські аспекти педагогіки А. С. Макаренка у контексті управління дитячим колективом (2012)
Кононец Н. - Технологія веб-квест у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів (2012)
Корнійчук О. - Мотивація в системі навчання математичних дисциплін (2012)
Костюк В. - Застосування ситуативно-комунікативних технологій у навчанні іншомовного спілкування майбутніх судноводіїв (2012)
Кравчук Л. - Організаційно-процесуальні аспекти навчання іноземних мов школярів у другій половині XX ст. (2012)
Крамаренко А. - Проблема формування соціоприродних цінностей майбутніх фахівців початкової оствіти у контексті професійної підготовки (2012)
Кривошапка І. - Толерантність як особистісна передумова формування професійної майстерності педагога (2012)
Кушнір Л. - Особливості проведення краєзнавчої роботи в школі, Гомля Л. (2012)
Лаврентьєва О. - Спецкурс "Формування професійної творчості вчителя" як засіб становлення складових професійно-педагогічної культури майбутнього педагога (2012)
Маковська О. - Інтенсифікація процесу формування готовності до викладацької діяльності у студентів магістратури (2012)
Мамедов З. - Деякі аспекти співробітництва між Азербайджанською Республікою і Туреччиною в галузі освіти (2012)
Матукова Г. - Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців до підприємницької діяльності в умовах ВНЗ (2012)
Мельник А. - Контекстне навчання у процесі професійного іншомовного спілкування студентів немовних спеціальностей (2012)
Мельничук С. - А. С. Макаренко про використання перспективи в системі виховної роботи (2012)
Москаленко В. - Про завдання з упровадження європейских стандартів та директив із внутрішньої та зовнішньої гарантії якості в підготовку лікарів і провізорів у національному медичному університеті О. О. Богомолця, Яворовський О., Остапюк Л., Чешук В. (2012)
Ніколаєску І. - Особливості іміджової підготовки сучасного педагога в системі післядипломної освіти (2012)
Новік С. - Командні якості як запорука успішності особистості в сучасних умовах (2012)
Олійник Н. - Роль комунікативної етики у процесі підготовки майбутніх учителів економіки (2012)
Ордановська О. - Напрямки розвитку системи професійної підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін профільної школи (2012)
Паламарчук К. - Програма формування лідерських якостей майбутнього соціального педагога в позааудиторній діяльності (2012)
Плохута Т. - Дидактична модель комплексного тестовго контролю самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів (2012)
Порев В. - Особливості викладання педагогічних дисциплін у сучасному ВНЗ, Жужа А. (2012)
Прокоф’єва М. - Задача як технологічна складова системи підготовки майбутнього вчителя до диференціації навчання (2012)
Проценко І. - Мотиваційне забезпечення формування у студентів діалогічних професійно-творчих умінь (2012)
Рем О. - Системне структурування цілей і завдань формування правової культури в майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Романенко М. - Освітній менеджмент та освітній маркетинг: діалектика взаємодії (2012)
Савченко К. - Формування професійної компетентності засобами моделювання педагогічних ситуацій на заняттях у вищих навчальних закладах (2012)
Савченко Л. - Особливості використання моніторингового контролю в педагогічній діагностиці якості навчання студентів вищої школи (2012)
Стрельніков В. - Модель якостей викладача як проектанта технологій освіти дорослих (2012)
Стрілець С. - Переваги використання організаційно-навчальних ігор у системі сучасної вищої освіти (2012)
Ступак Д. - Розробка алгоритмічно-програмного забезпечення тренувального комплексу з БЖД та охорони праці (2012)
Тимченко С. - Педагогічні умови формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін (2012)
Тіщенко О. - Проблеми освіти в Україні: культурологічні й аксіологічні тенденції (2012)
Трішин Ф. - Деякі аспекти підготовки висококваліфікованих фахівців у ВНЗ, Маркова Т., Кац А. (2012)
Файчук О. - До питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2012)
Філь О. - Аналіз проблеми професійної підготовки соціальних педагогів у вищій школі (2012)
Хмизова О. - Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2012)
Хоменко П. - Аналіз вихідного рівня природничонаукових компетентностей майбутніх фахівців фізичної культури (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання) (2012)
Чайковська І. - Формування готовності вчителя фізики використовувати інформаційно-комунікативні технології у професійній діяльності (2012)
Шанскова Т. - Розвиток професійної творчості студентів гуманітарних спеціальностей при здобутті другої вищої освіти (2012)
Шаповал Є. - Тестування фізичної підготовленості дівчат 11 – 14 років, що займаються міні-футболом у дитячо-юнацькій спортивній школі (2012)
Швець Н. - Педагогічне забезпечення формування здорового способу життя студентської молоді у Росії (2012)
Шпиталевська Г. - Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування загальнокультурної компетентності молодших школярів (2012)
Шутько Т. - Дослідження сформованості комунікативних якостей майбутніх молодших медичних спеціалістів (2012)
Ященко Е. - Вплив педагогічного спілкування на формування комунікативної культури майбутніх економістів: виховний аспект (2012)
Курок В. П. - Міжпредметні зв’язки як чинник забезпечення інтеграції технічних знань (2015)
Білик В. В. - Модель формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю (2015)
Ігнатенко С. В. - Застосування віртуальних динамічних моделей як педагогічна умова формування фахової компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Благосмислов О. С. - Сутність та структура готовності майбутнього вчителя технологій до викладання варіативних модулів художнього спрямування, Шелудько І. В. (2015)
Буянов П. Г. - Освіта дорослих у контексті соціально-економічних змін сьогодення (2015)
Западинська І. Г. - Науково-методологічні підходи до проблеми підготовки педагогічних кадрів гуманітарних спеціальностей другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Вільш Іоланта - Захисна адаптація з позиції сталих індивідуальних рис особистості (2015)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Особистість керівника навчального закладу в європейському освітньому просторі (2015)
Гавриленко І. І. - Процесуальні засади управлінської діяльності А. Макаренка: аналітична функція (2015)
Зінченко Н. А. - Психолого-педагогічні засади реалізації процесу формування особистості майбутнього вчителя, Зінченко О. В. (2015)
Онопрієнко І. М. - Соціально-економічна ефективність вищої освіти (2015)
Онопрієнко В. П. - Екологічний вектор вищої сільськогосподарської освіти в контексті стійкого розвитку України (2015)
Осадча М. В. - Формування екологічної культури студентів у системі вищої освіти, Бібік В. В. (2015)
Горшкова Л. М. - Педагогічні умови формування дослідницької компетентності студентів біологічного профілю, Коваль Л. В. (2015)
Никитюк Л. В. - Реалізація майбутнім учителем ідеї природовідповідності в освітньому процесі сучасної школи (2015)
Бірюк Л. Я. - Реалізація концепції впровадження медіа-освіти в Україні (2015)
Старченко О. В. - Документальне кіно як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх учителів (2015)
Дегтяренко Т. М. - Організаційні умови реалізації корекційно-реабілітаційної допомоги на рівні регіону (2015)
Андреєва М. О. - Сприяння розвитку соціальної мобільності студентської молоді у процесі волонтерської діяльності (2015)
Ніколаєнко С. І. - Волонтерська практика як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в територіальних центрах (2015)
Петрикей О. О. - Наявність професійно важливих якостей як умова формування професійного саморозвитку майбутніх соціальних педагогів (2015)
Мороз В. П. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення лідерських якостей: узагальнення зарубіжного та вітчизняного теоретичного досвіду (2015)
Волосюк Т. В. - Роль лідерської компетентності у формуванні професійного іміджу студентів в умовах ВНЗ (2015)
Мозуль І. В. - Теоретичне підґрунтя професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до навчання природознавства молодших школярів (2015)
Авраменко О. С. - Працеохоронна компетентність як фактор успішної професійної діяльності майбутнього фахівця (2015)
Крехно Т. І. - Наукові положення лінгвоконцептології та когнітивної лінгвістики в контексті мовної освіти у вищій школі (2015)
Кардашова Н. В. - Проблеми визначення змісту та структури лінгвосоціокультурної компетентності в аудіюванні (2015)
Осадча Н. В. - Здатність та готовність до міжкультурного спілкування як компонент лінгвосоціокультурної компетентності (2015)
Ігнатенко Г. В. - Позанавчальна виховна робота в системі формування професійної мобільності учнів ПТНЗ (2015)
Семеніхіна О. В. - Про результати педагогічного експерименту щодо формування критичного погляду на використання ПДМ у навчанні математики (2015)
Мішедченко В. В. - Музична грамота в структурі уроку музики в загальноосвітній школі (2015)
Петренко-Агді О. П. - Тестовий контроль у навчанні англійської мови у початковій школі (2015)
Кролевецька І. В. - Розвивальне навчання на заняттях з англійської мови в дошкільному навчальному закладі (2015)
Цись Н. О. - Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи (2015)
Кузюра Г. М. - Характеристика рухової активності старшокласників у процесі занять баскетболом, Клиндух Т. І., Пильтяй С. В. (2015)
Коломієць М. Б. - Розвиток професійної орієнтації школярів в умовах реформування системи освіти України (2015)
Петрюк С. Є. - Вплив патологічних станів дітей на навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Юдін М. М. - Дитячий театр як засіб організації активного дозвілля дітей і підлітків (2015)
Корнієнко т. М. - Питання використання рольових ігор в умовах табірного літа (2015)
Росновський М. Г. - Створення та функціонування фермерських господарств в Україні: педагогічний аспект, Логінов М. І. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Шейко В. М. - Формування креативної системи освіти як умова функціонування сучасної глобалізаційної цивілізації (2015)
Панков Г. Д. - Поетика як культуротворчий механізм в агіографії Петра Афонського (2015)
Барна Н. В. - Архітектура, дизайн та мода як культурні практики (2015)
Куриленко І. А. - Трансформація феномену гри в дискурсі постмодернізму (2015)
Азарцева Л. С. - Вплив меценатства на розвиток середньовічної культури (2015)
Ковальова Г. П. - Oсновні підходи до розуміння сутності феномену ескапізму (2015)
Шуляков І. М. - Міжкультурний діалог як процес (2015)
Строгаль М. О. - Фандрейзинг у сфері культури: аналіз джерел та літератури (2015)
Бистрова Т. Ю. - Соціокультурні підстави ідеї відкритого міста (2015)
Мірошниченко В. С. - Sale-культура і ресентимент (2015)
Ніколаєва Г. О. - Трансформація образу трикстера: від радянської до пострадянської культури (на прикладі вистав Одеського Театру Музичної Комедії ім. М. Водяного) (2015)
Понікаровська Н. А. - Подружня і сімейна туга як мотив посмертного ходіння в заложних (на матеріалі українського фольклору) (2015)
Гончарова О. М. - Музеалії синематек, або про специфіку деяких експонатів музеїв кіно (2015)
Божко Л. Д. - Віртуальний туризм: нові віяння часу (2015)
Chastnyk O. S. - Space and Time Structure in Irish Epic Tales (2015)
Stepanov V. Yu. - The Culture Of Information Society (2015)
Chastnyk S. V. - From Cultural Export to Cultural Exchange: Willis Conover’s "Jazz Hour" (2015)
Кравченко О. В. - Ключові проблеми сучасної культурної політики України: культурологічний контекст (2015)
Кислюк К. В. - Вулична скульптура України — "місце" культурної пам’яті? (2015)
Радзієвський В. О. - До осмислення концепції провідних резонансних субкультур сучасної України (2015)
Шолухо Н. Є. - Особливості популяризації науки в інформаційному суспільстві: соціокультурні виміри (2015)
Лєвіна В. Г. - Пошуки національного "Я" у творчості діячів українського відродження кін. ХVIII — ХХ ст. (2015)
Оляніна С. В. - "Зооморфний код" в орнаментиці царських врат українських іконостасів XVII–XVIII ст. (2015)
Кухаренко О. О. - Дослідження сексуальної культури в Україні й світі (2015)
Колмикова А. С. - Еволюція образу футбольного фаната в українській медіа-індустрії (2015)
Шимчик З. М. - Підготовка артиста до участі у фестивалі (2015)
Гнидка К. О. - Своєрідність феномену "Буковинізм" крізь призму пограниччя культур (2015)
Наші автори (2015)
Волков С. М. - Еволюційні трансформації культурології (2015)
Шейко В. М. - Трансформації герменевтики системи охорони та зміцнення здоров’я землян: соціокультурні й екологічні аспекти (2015)
Степанов В. Ю. - Визначення поняття "культурна спадщина" в культурному просторі України (2015)
Дяченко М. В. - Уолт Уїтмен: філософсько-поетичні етюди оптимізму (стаття друга) (2015)
Остропольська З. М. - Сучасні технології: соціокультурні аспекти (2015)
Ситник О. Г. - Антропологічна проблематика в сучасному кіномистецтві: на шляху до "безтілесної людини майбутнього" (за матеріалами фільму Спайка Джонза "Вона", 2013) (2015)
Куриленко І. А. - Ігровий дискурс культури як об’єкт наукового осмислення (2015)
Азарцева Л. С. - Вплив меценатства як форми благодійності на розвиток стародавніх культур (2015)
Божко Л. Д. - Культуротворчі змісти туризму в освіті (2015)
Копилова Н. О . - Мотиви андрогінності в образотворчому мистецтві першої половини XX ст. (2015)
Чумаченко М. О. - Міфологема світла і темряви в аксіологічних ученнях вітчизняних та російських філософів (2015)
Кучина Н. І. - Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної сфери (2015)
Гончарова О. М. - Герменевтичний дискурс музейної комунікації (2015)
Барна Н. В. - Антропоекологічні виміри художньої діяльності (2015)
Svedlow A. J. - Embracing Ryoan-ji (2015)
Osypova N. P. - The Anatomy of Orator’s Speech in Holistic Terms (2015)
Nakolonko I. M. - Healthy Way of Life as a Phenomenon of Culture: Historiographical Discourse (2015)
Кравченко О. В. - Ідеологічні стратегії державної культурної політики України (2015)
Доманська О. А. - Духовні засади української державності як чинник розбудови національного культурного простору (2015)
Александрова М. В. - Соціокультурні трансформації сучасної України крізь призму поняття травми (2015)
Кліценко С. В. - Проблематизація української культури в російськомовному літературному дискурсі сучасної України (2015)
Лачко О. Ю. - Культурологічні особливості становлення українського театрального перформансу (2015)
Чуйко В. О. - Народне свято як засіб етнокультурної ідентифікації та національного єднання (2015)
Глущук О. Г . - Організаційні процеси культурного життя Західної Волині міжвоєнного періоду в сучасній вітчизняній історіографії (2015)
Тюска В. Б. - Культурологічна діяльність майбутніх педагогів — організаторів дозвілля в клубах (2015)
Щербань А. Л. - Політичні зміни як фактор впливу на трансформації орнаментації традиційної кераміки Лівобережної України (2015)
Корсунський В. О. - Проблеми та пошуки сучасного формотворення в дизайнерській підготовці (2015)
Наші автори (2015)
Єлісєєнко О. В. - Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності та економічного зростання держави, Скобєлєва Г. С. (2015)
Антошкіна Л. І. - Інтелектуальна база конкурентного підприємства, Вісящев В. А. (2015)
Бритвєнко А. С. - Інвестиційна політика підприємств у сфері харчової промисловості (2015)
Бритвєнко С. В. - Інструменти маркетингу в масложировій галузі (2015)
Polcyn Jan - Education as a public good (2015)
Рунчева Н. В. - Участь корпоративних агроформувань у вирішенні соціальних проблем села (2015)
Солодовник Ю. О. - Сутність та особливості понятійного забезпечення функціонування рекреаційно­оздоровчих комплексів (2015)
Фролова В. Ю. - SWOT­аналіз конкурентоспроможності туристичного ринку України (2015)
Чепеленко Р. В. - Розвиток інфраструктури аграрного ринку України (2015)
Бойко Є. О. - Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості, Решетнік Р. С. (2015)
Бондар І. К. - Формування маркетингової стратегії стабілізації підприємств сфери туризму (2015)
Вишняк Г. О. - Формування системи моніторингу інвестиційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Глущенко Я. І. - Системний підхід до організації внутрішнього контролю на підприємствах санаторно­курортної сфери (2015)
Горяча О. Л. - Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств, Сільченко І. А. (2015)
Кірова Л. Л. - Ефективність використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (2015)
Міхов Л. І. - Антикризове управління підприємствами сфери туристично­рекреаційних послуг (2015)
Нестеренко С. А. - Розвиток галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Олійник О. О. - Формування інтеграційних структур в агробізнесі, Олійник Т. І. (2015)
Пелішенко В. П. - Специфіка управління та розвиток підприємств сфери послуг (2015)
Розумович Н. Ф. - Матриця сильних і слабких сторін, які впливають на сфери фінансової діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Ушенко Н. В. - Бюджетне управління як інструмент підвищення ефективності діяльності торговельних мереж супермаркетів, Пісарюк С. М. (2015)
Фролова Г. І. - Реструктуризація підприємств санаторно­курортного комплексу в умовах конкуренції (2015)
Шквиря Н. О. - Маркетингові аспекти розвитку підприємств при наданні агротуристичних послуг (2015)
Антошкін В. К. - Оцінка регіональних процесів формування соціально­економічної безпеки (2015)
Клименко А. А. - Індикатори сталого економічного розвитку регіону (2015)
Пятак І. В. - Кластеризація підприємств як чинник інноваційних та інтеграційних процесів розвитку регіональної економіки (2015)
Balanda A. L. - Market mechanisms of social services: problems and prospects (2015)
Заюков І. В. - Проблеми та перспективи зайнятості інвалідів в Україні, Стахов О. Я. (2015)
Трофимов А. В. - Розвиток парадигми соціального захисту в економічній теорії (2015)
Шило К. М. - Методичні положення оцінювання трудового потенціалу країни (2015)
Колесник Н. В. - Особливості подання фінансової звітності фізичними особами­підприємцями на спрощеній системі оподаткування (І та ІІ груп) (2015)
Title (2011)
Content (2011)
Bedradina G. - Methods of definition of tourism product quality (2011)
Bykowa M. - The Role of Clusters in the agro-industry (2011)
Diukova N. - Structure and functions of intangible assets in the knowledge economy, Jasienski M. (2011)
Galasyuk S. - The european region in structure of the world tourist market (2011)
Gerasymenko V. - Quantitative estimation of business activity in the market of tourist services (2011)
Kachala T. - Reforming communal service in the regional development context (2011)
Kusyk N. - Non-governmental organizations segment of the culture and art sphere: situation in Odessa region (2011)
Klok N. - The detection of main factors that influence on the development of rural tourism (2011)
Kozak Y. - The modeling of the impact of logistics on the effectiveness of foreign economic activity of Odessa region (on the basis of the state enterprise "Odessa Commercial Sea Port”), Onofrei I. (2011)
Levina M. - Features of marketing activity in suburban farms (2011)
Medzhybovska N. - How do the interorganizational information systems make their impact on the enterprise competitiveness? (2011)
Machtakova O. - Employee evaluation as a component of the strategic management (2011)
Nasadiuk I. - European Union and external trade of Central and Eastern European countries (2011)
Nyenno I. - Evaluation methodology for the insurer development capital (2011)
Raevneva E. - Conceptual approach to the formation of the integration system "higher school – business-structure", Grinevich L., Pogasiy S., Chankina I. (2011)
Safonov Y. - Institutionalism and institutions of market economy in the context of transformation of agro-industrial complex (2011)
Sinipolska N. - Modern trends in pension systems decision making (2011)
Vovkanych S. - The essence of lifelong education: theoretical and applied aspect, Kashuba O. (2011)
Ukhanova I. - Creation science and technology parks as a component of innovation in economic development, Voronova E. (2011)
Yakub E. - Extended technological model of an open economy, Manzhula S. (2011)
Zavizena N. - Forming and realization of the information policy in the Ukrainian regions (2011)
Zhyvytsya V. - Socio-economic aspects of energy efficiency control systems for refrigerating installation, Onishchenko O., Vaynfeld E., Dyshlevy F. (2011)
Tolkmitt V. - The increasing role of rating processes for internal management and investor relations of enterprises (2011)
Míková M. - Financial statements as description of business activity (2011)
Бермес І. Л. - Михайло Вербицький: штрихи до творчого портрета композитора (до 200-річчя від дня народження) (2015)
Лошков Ю. І. - Рок-музика в сучасній культурі Харкова (2015)
Гладких А. В. - Рок-музика як чинник масової культури ХХ ст., Гладких О. В. (2015)
Бойко В. Г. - Православная духовная музыка в профессиональной подготовке дирижеров-хормейстеров (2015)
Откидач В. М. - Творча особистість виконавця: шляхи становлення (2015)
Єрошенко О. В. - Формування співацьких навичок у студентів-акторів (на матеріалі обробок українських календарно-обрядових пісень) (2015)
Грицун Ю. М. - Жанрова багатогранність творчої палітри І. Ковача (2015)
Бреславець Г. М. - Значення наукової реконструкції фольклорного тексту в професійному становленні сучасних молодих етномузикологів: методичні аспекти (2015)
Жаркіх Т. В. - Іпостась homo musicum у процесі формування універсальної особистості О. Мессіана (2015)
Зимогляд Н. Ю. - Національна фортепіанна музика як фактор розвитку піаністичної культури україни середини ХХ ст. (2015)
Осипенко В. В. - Творча діяльність Олени Шишкіної в сучасному слобожанському культурному контексті (2015)
Voskoboinikova V. V. - The Genres of Canonical Orthodox Music and Their Interpretation in the Works of the 17th — early 20th Century Composers (2015)
Бугайова В. О. - Розвиток креативності майбутніх фахівців гуманітарно-мистецької сфери (2015)
Курінна Г. В. - Репертуарна криза в українській кінодраматургії 20–30 рр. ХХ ст. (зародження "Сценарної майстерності") (2015)
Канівець І. А. - Циклічність сюжету в кіно як прояв номінативної варіативності (2015)
Островська К. В. - Особливості розвитку народної хореографії Слобожанщини (2015)
Bortnyk K. V. - New Interpretation of Tchaikovsky's ‘The Nutcracker’ by R. Poklitaru (2015)
Колос Т. М. - Трансформації початкової мистецької освіти в дитячих мистецьких школах України кінця ХХ — початку ХХІ ст.: тенденції та перспективи (2015)
Жильцова О. П. - XVII сторіччя — занепад для лімозької розписної емалі? (2015)
Ненашева О. Ю. - Сакральні пам’ятки Вірменії в культурологічних студіях І. В. Моргілевського 1920–1930 рр. (2015)
Го Кай - Художнє скло 1980-х рр. у процесі відродження національних культурних традицій Китаю (2015)
Наші автори (2015)
Катан Л. І. - Інвестиційні методи фінансового забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, Колеснік Я. В. (2012)
Просянкіна-Жарова Т. І. - Удосконалення методики короткострокового прогнозування розвитку системи інвестиційної діяльності аграрного регіону (2012)
Профатило О. В. - Особливостi формування інвестиційного потенціалу банкiв у контекстi залучення заощаджень населення (2012)
Пенцак С. П. - Характеристика системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства (2012)
Чен Хойшен - Повышение инвестиционной привлекательности предприятий текстильной промышленности (2012)
Черленяк І. І. - Розвиток смислових рівнів концепції стратегічного управління в теорії фірми, Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю. (2012)
Жигірь А. А. - Методологічні основи управління підприємницькою діяльністю (2012)
Дубас А. О. - Оцінка фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства (2012)
Судакова О. І. - Економічна діагностика показників бухгалтерської фінансової звітності підприємств (2012)
Політило М. П. - Сутність та об'єкти інноваційного розвитку машинобудівних підприємств — суб'єктів кооперування, Гориславець П. А., Крочук В. М. (2012)
Войтко С. В. - Основні складові підвищення рівня ефективності системи управління прибутком та витратами машинобудівного підприємства, Занора В. О. (2012)
Могилевская О. Ю. - Маркетинговая концепция управления стоимостью промышленного предприятия (2012)
Сиволап Т. Г. - Сутність фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні та її місце в сучасній економіці (2012)
Ткаченко І. П. - Управління фінансовими ресурсами підприємств: аналіз джерел їх формування та підвищення ефективності використання, Вергнигора Ю. С., Чайка І. Л. (2012)
Масляєва О. О. - Напрями формування економічного механізму підвищення конкурентоспроможності молокопереробного підприємства (2012)
Ткаченко С. М. - Структура процесу управління стійкістю аграрних підприємств (2012)
Гончаренко О. В. - Особливості управління активними портфелями банків у посткризовий період, Вовк М. О., Зайченко А. В. (2012)
Боняр С. М. - Еволюція формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів, Корнійко Я. Р. (2012)
Крочук В. М. - Витрати в системі фінансової безпеки підприємств автотранспортної галузі (2012)
Бакеренко Н. П. - Cутнісно-структурна характеристика дефініції "фінансово-економічний механізм управління діяльністю підприємств" (2012)
Бартошук О. В. - Оцінка розвитку туризму в Україні (2012)
Бондаренко М. П. - Проблеми розвитку туристичних ринків (2012)
Агамир Аскеров - Роль государства в решении проблем инвалидов (2012)
Ризаева Метанет Габиб кызы - Индекс развития человеческого потенциала в азербайджане (2012)
Рачинський А. П. - Стратегічний підхід до управління персоналом: методологія проблеми (2012)
Козубенко Л. Д. - Проблеми державної підтримки інноваційної політики України та шляхи їх вирішення (2012)
Мокрецов С. Є. - Значення стратегічного планування у сфері державного управління охороною репродуктивного здоров'я (2012)
Заглада О. О. - Переваги та недоліки запровадження системи фінансування за методом глобального бюджету у закладах охорони здоров'я України, Кризина Н. П. (2012)
Орленко Я. Ю. - Формування продовольчої безпеки України з позицій розвитку аграрного сектора (2012)
Вдовенко Н. М. - Теорія і практика державного регулювання розвитку аквакультури (2012)
Унгурян П. Я. - Сутнісні особливості інформаційної складової стратегії сталого розвитку України (2012)
Прокопчук В. Д. - Теоретико-методологічні засади державного управління у сфері земельних відносин на регіональному рівні (2012)
Дученко Г. В. - До питання вдосконалення управління оподаткуванням нерухомості в Україні (2012)
Воробйова О. П. - Світовий досвід законодавчого забезпечення електронного бізнесу та шляхи його адаптації до вітчизняної практики (2012)
Козак О. І. - Трансформації моделей симфонічного мислення в українській музичній культурі XX ст. (2015)
Алжнєв Ю. Б. - Звукообраз традиційного музикування в сучасному народноінструментальному виконавстві, Осадча В. М. (2015)
Рябуха Н. О. - Поетика звукового образу світу Б. Лятошинського (на прикладі фортепіанної творчості) (2015)
Рум’янцева А. Ю. - Генеза та становлення теоретичної діяльності харківських піаністів (2015)
Шемет Л. В. - Народні музичні інструменти в традиційно-побутовій культурі Слобідської України (2015)
Гуріна А. В. - Менеджмент та адміністрування соціально-культурної сфери Сумщини, Савченко І. А. (2015)
Вішленков М. П. - Зміст і структура професійної майстерності керівника дитячого хору (2015)
Воскобойнікова Ю. В. - Психоакустика обертонального слуху в регентській діяльності (2015)
Заверуха О. Л. - До питання сучасного прочитання опери "Фра-Дияволо" Д. Обера (2015)
Цехмістро О. В. - Духовна вокально-хорова музика Миколи Леонтовича в контексті сучасної культури України (2015)
Ткаченко В. М. - Володимир Доценко і його гітарна школа (до 25-тиріччя класу гітари Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського) (2015)
Харитонова В. Ф. - Музична творчість М. Л. Кропивницького — важлива складова формування професійного українського театру як синкретичного мистецтва (до 175-річчя від дня народження М. Л. Кропивницького) (2015)
Zdolbnikova V. I. - A. Haidenko’s Choirs of Sacred Themes in the Context of Modern Ukrainian Church Music (2015)
Тополевський В. Ю. - Педагогічний вплив на розвиток творчої індивідуальності майбутнього актора (2015)
Борис І. О. - Джерела формування професій режисера й актора театру в їх історичному розвиткові (2015)
Туркаві Мухаммад - Трансформація сирійського кіно: від національної індустрії до авторського (2015)
Чайковська В. Б. - До проблеми дослідження еволюції музично-звукової складової кіномови (2015)
Шабаліна О. М. - Мова тіла як пластичний вимір ХХ ст. (2015)
Оляніна С. В. - Репертуар та іконографія зооморфних мотивів у декорі українських іконостасів XVI–XVI ст. (2015)
Волошенко В. О. - Художній метал у малих архітектурних формах Стрийського парку Львова другої половини ХХ ст. (2015)
Масалова К. Ю. - Наративний образ дітей Xора в давньоєгипетській Книзі Мертвих (на матеріалі глав 137а та 151) (2015)
Наші автори (2015)
Бауліна Т. В. - Інтелектуальний капітал суспільства як головний орієнтир інвестиційної привабливості України (2012)
Фролова Т. О. - Інвестиційний фактор глобального лідерства (2012)
Балдинюк А. Г. - Ефективність інвестицій у навчання персоналу (2012)
Буглак О. В. - Чинники впливу на розвиток інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств (2012)
Федоренко В. Г. - Стратегическое планирование долгосрочных инвестиций для предприятия, Пинчук Ю. Б., Федоренко С. В. (2012)
Іртищева І. О. - Інвестиційна діяльність європейського банку реконструкції та розвитку в Україні, Друца О. О. (2012)
Михайловина С. О. - Багатофакторний аналіз ефективного використання інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств (2012)
Ткаченко Ю. В. - Удосконалення механізму валютного регулювання України в контексті формування інвестиційної привабливості національної економіки (2012)
Ляшенко І. М. - Про оптимальне співвідношення капіталовкладень у виробничий та в інтелектуальний капітали, Тадеєв Ю. П. (2012)
Жигірь А. А. - Сутність та принципи функціонування вільних економічних зон (2012)
Профатило О. В. - Особливості розробки конкурентної стратегії комерційного банку на ринку цінних паперів, Кирилова Л. І. (2012)
Баришнікова Л. П. - Промисловий комплекс кластерного типу — сучасна форма конкурентоспроможної економіки (2012)
Рябчук О. Г. - Вплив податкових інструментів на рівень доходів населення та напрями їх використання (2012)
Гавриш О. А. - Моделювання впливу соціально-економічних чинників на стан стійкого розвитку машинобудівних підприємств, Бичков О. О. (2012)
Мурадов Аллахъяр Ниязи оглы - Состояние и пути инновационного развития промышленного сектора экономики Азербайджана (2012)
Бурдельна Г. О. - Управління процесом реконструкції теплогенеруючих об'єктів з метою підвищення енергоефективності та енергобезпеки підприємства, Толишев Е. В. (2012)
Гончаренко О. В. - Еволюція податкових форм регулювання економічних процесів, Нікітіна Т. М., Каплій В. В. (2012)
Ядранський Д. М. - Розумова праця: теорія аналізу та контролю (2012)
Макаренко П. Н. - Эффективность использования возобновляемых источников энергии в агропромышленном комплексе Украины, Дьяченко А. С. (2012)
Котляревський О. В. - Вдосконалення методичного підходу до формування системи ціноутворення на іноземну валюту та банківські метали (2012)
Олійник Г. І. - Маркетингові можливості банків і страхових компаній (2012)
Левченко І. А. - Зарубіжний досвід діяльності систем пенсійного забезпечення та можливості його використання в українських умовах (2012)
Гордієнко О. С. - Сучасні підходи до класифікації загроз економічній безпеці суб'єктів господарювання (2012)
Коровіна О. В. - Концепція вибору показників інноваційних впроваджень в контексті управління життєвим циклом (2012)
Сіренко І. В. - Метод визначення страхувальником конкурентоспроможності страхової компанії, Гросицька О. Є. (2012)
Кравець К. П. - Регуляторна політика концентрації виробництва за сучасних умов господарювання (2012)
Дудукало Г. О. - Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективної діяльності машинобудівних підприємств (2012)
Хижняк В. М. - Оптимізація галузевої структури для органічного землеробства на підприємстві (2012)
Вдовенко Н. М. - Державне регулювання розвитку аквакультури в Україні: пріоритети та реалії (2012)
Махиня Р. А. - Концептуальні підходи до характеристики публічного управління як основа методології вимірювання його ефективності (2012)
Гакало В. В. - Спеціальні репродуктивні права (аналіз зарубіжного досвіду) (2012)
Гетьманець А. Г. - Порівняльний аналіз державного регулювання сферою телебачення і радіомовлення в Україні та країнах єс (2012)
Орленко Я. Ю. - Міжнародні аспекти забезпечення продовольчої безпеки (2012)
Содержание (2014)
Аристова А. І. - Заселення ловильних дерев сірим довговусим вусачем Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) у північному степу України (2014)
Бережненко Ж. І. - Трофічні зв’язки листогризів з ряду лускокрилі (Lepidoptera) у полезахисних лісових смугах лівобережного Лісостепу України (2014)
Боровська І. Ю. - Фітосанітарний стан посівів пшениці озимої в умовах Харківської області, Петренкова В. П., Лучна І. С., Чугаєв С. В. (2014)
Бородай В. В. - Вплив мікробіологічних препаратів на фітопатогенну мікрофлору ґрунтів в агроценозі Solanum tuberosum l. в умовах Полісся Львівської області, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2014)
Васильєва Ю. В. - Особливості розвитку листкової бурякової попелиці (Aphis fabae Scop.) на первинних та вторинних кормових рослинах в Харківській області, Леженіна І. П. (2014)
Влащенко С. В. - Червонокнижні комахи національного природного парку "Гомільшанські ліси", Воронцова І. А. (2014)
Горяінова В. В. - Моніторинг хвороб пшениці ярої (2014)
Гринько Н. Н. - Агрессивность внутривидовых структур гриба Cryphonectria parasitica (Murrill) m. e. barr из Турции (2014)
Гринько Н. Н. - Скрининг на групповую устойчивость к болезням генофонда люффы из мировой коллекции ВИР, Туренко В. П. (2014)
Євтушенко М. Д. - Видовий склад сисних шкідників ріпаку ярого й гірчиці та особливості біології хрестоцвітих клопів, Вільна В. В. (2014)
Євтушенко М. Д. - Шкідливі види комах яблуні, деякі особливості біології яблуневого квіткоїда і яблуневої плодожерки — головних шкідників генеративних органів, Забродіна І. В. (2014)
Єрошенко С. О. - Хімічний захист соснових культур від великого соснового довгоносика (2014)
Жукова Л. Г. - Сучасний стан захисту ячміня ярого від хвороб (2014)
Злотін О. З. - Експрес-спосіб визначення кормової якості сортів шовковиці за тривалістю життя гусениць-"мурашів" шовковичного шовкопряда після припинення годівлі, Ісіченко Н. В., Бабаєва Г. І. (2014)
Малахов Д. Ю. - Вплив норм висіву на поширеність і розвиток плямистостей листя ячменю ярого в умовах ДП ДГ "Елітне" інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (2014)
Мєшкова В. Л. - Адвентивні шкідливі організми в лісах України, Туренко В. П., Байдик Г. В. (2014)
Олейніков Є. С. - Вплив метеорологічних факторів на розвиток септоріозу пшениці озимої (2014)
Сіроус Л. Я. - Популяційна динаміка комах — основних шкідників капусти в Харківській області (2014)
Соколова І. М. - Видовий склад, поширеність і шкідливість стовбурових комах незімкнених культур сосни звичайної у Придонецьких борах (2014)
Яровий Г. І. - Ефективність застосування фунгіцидів проти хвороб помідора, Кузьменко В. І. (2014)
Правила для авторов (2014)
Кіндратів Е. О. - Вірус папіломи людини і канцерогенез шийки матки (2015)
Алексевич К. О. - Зміни показників біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів токсичними дозами адреналіну та тетрахлорметану, Фіра Л. С., Грималюк О. І. (2015)
Андріюк Л. В. - Клінічна ефективність натуропатичних методів реабілітації хворих з геморагічним інсультом залежно від найбільш важливих характеристик захворювання, Магулка І. В. (2015)
Венгер О. П. - Клініко-синдромологічні особливості депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів (2015)
Візір В. А. - Серцево-судинне ремоделювання та рівень сироваткового уротензину II у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Школовий В. В., Деміденко О. В. (2015)
Галайчук І. Й. - Спектрофотометрична діагностика немеланомних пігментних пухлин шкіри, Гоцко О. С. (2015)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Особливості морфометричних змін артеріальних судин нирок при порушенні притоку крові до однієї з них (2015)
Гантімуров А. В. - Ультраструктурні особливості паренхіми та судин печінки та нирок щура у різні періоди експериментального розлитого перитоніту (2015)
Гданський С. М. - Особливості ультраструктурної реорганізації елементів нефрона при поєднаній травмі грудної клітки і стегна (2015)
Гладких Ф. В. - Вплив вінборону на аналгетичну активність ібупрофену на моделі ад’ювантного артриту у щурів, Степанюк Н. Г. (2015)
Двуліт І. П. - Обґрунтування впливу зубних еліксирів на основі біофлавоноїдів цитрусових на стан антиоксидантно-прооксидантних систем ясен і сироватки крові щурів при експериментальному пародонтиті (2015)
Демкович А. Є. - Патогенетичні основи моделювання пародонтиту у тварин, Бондаренко Ю. І. (2015)
Дроняк Ю. В. - Якість життя пацієнтів з хронічним панкреатитом і супутнім аскаридозом, Бабінець Л. С. (2015)
Карпінець І. М. - Роль сімейного лікаря в профілактиці, ранній діагностиці, диспансеризації та реабілітації хворих на алкоголізм (2015)
Ковальчук А. О. - Особливості регенерації ран у тварин з експериментальною опіковою травмою при проведенні раннього хірургічного лікування з використанням гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів (2015)
Ковальчук Л. Й. - Комплексна оцінка функціональних змін в організмі здорових щурів, що споживали в якості питної воду оз. Катлабух, А Мокієнко. В., Насібуллін Б. А., Гуща С. Г., Олешко О. Я., Бахолдіна О. І. (2015)
Козак Д. В. - Санаторна реабілітація дітей та підлітків з патологією та функціональними розладами біліарної системи із зон радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, Лавриненко О. М., Коваль В. Б., Салайда І. М., Грушко В. В. (2015)
Коробко Д. Б. - Скринінгові дослідження антиамнестичної та антигіпоксичної активності для деяких нових 7,8-дизаміщених теофіліну (2015)
Логойда Л. С. - Розробка методик ідентифікації дезлоратадину в лікарських засобах (2015)
Ляхович Р. М. - Анафілактичний шок: сучасний алгоритм екстреної догоспітальної та ранньої госпітальної медичної допомоги (2015)
Мала О. С. - Вивчення антиексудативної та мембраностабілізуючої активності екстракту кори берези бородавчастої (2015)
Маракушин Д. І. - Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на процеси ліпопероксидації та окисної модифікації білків в організмі щурів (2015)
Мерецький В. М. - Застосування блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ в лікуванні артеріальної гіпертензії (2015)
Почелова О. В. - Порівняльна оцінка дії натрієвої солі 4-(2-оксо-3-метил-2н-, Степанюк Г. І., Заічко Н. В., Степанюк Н. Г. (2015)
Сатурська Г. С. - Особливості змін цитокінового профілю крові при застосуванні триметазидину для корекції експериментального дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу у щурів з різною стійкістю до гіпоксії (2015)
Сельський П. Р. - Морфометричний аналіз клітинної ланки місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрія у жінок пре- та менопаузального віку, Слива А. Ф., Ваврух П. О. (2015)
Сохор Н. Р. - Морфометричні показники серця у гострому періоді лакунарного інсульту (2015)
Томашевська Ю. О. - Вивчення сенсибілізуючої дії нового рослинного засобу капсул "Фітовенол" (2015)
Федяк І. О. - Аналіз захворюваності на вакцинокеровані інфекції у різних країнах світу, Білик І. П., Іванюлик І. І. (2015)
Флекей Н. В. - Вивчення токсичного впливу кадмію хлориду на організм піддослідних тварин в умовах гострого досліду (2015)
Штробля А. Л. - Вивчення жовчовидільної та жовчоутворювальної функцій печінки в умовах тетрахлорметанового гепатиту після застосування екстракту з листя абрикоса звичайного (2015)
Якимець М. М. - Прогнозування ступеня ураження кісткової тканини на основі аналізу даних ортопантомографії та ехоостеометрії щелеп у пацієнтів, хворих на цукровий діабет ІІ типу (2015)
Андреєва І. Д. - Оцінка антибіотикорезистентності уропатогенів при інфекціях сечових та статевих шляхів, Осолодченко Т. П., Рябова І. С., Завада Н. П., Батрак О. А., Лук’яненко Т. В. (2015)
Бабінець Л. С. - Структурні та клініко-лабораторні особливості хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу, Кицай К. Ю., Боровик І. О., Рябоконь С. С. (2015)
Бабінець Л. С. - Трофологічний статус хворих на хронічний панкреатит біліарного генезу, Назарчук Н. В., Боцюк Н. Є., Творко В. М., Стародуб Є. М., Мігенько Б. О., Воронцов О. О. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського