Чуєнков А. Є. - Концептуальні засади стратегічно-орієнтованого внутрішнього аудиту підприємства (2011)
Ус Г. О. - Використання альтернативних форм представлення інформації для управління знаннями підприємств та навчання персоналу (2011)
Світлоока В. Ф. - Місце і роль економічної експертизи в сфері державного контролю економічної діяльності (2011)
Адирова Т. І. - Удосконалення системи управління витратами на підприємствах виноробної промисловості (2011)
Борзенкова О. Д. - Податок на прибуток як інструмент державного регулювання соціально-економічних процесів в Україні (2011)
Доліновська О. Я. - Світова практика реструктуризації зовнішніх державних запозичень (2011)
Бутенко Т. В. - Формування стратегій розвитку аграрної сфери з метою її адаптації до інноваційно-інвестиційних умов функціонування (2011)
Донських А. С. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств та фактори, що її визначають (2011)
Остафійчук Я. В. - Питання актуалізації наукових засад розвитку сфери послуг (2011)
Скоробогач О. І. - Аналіз регіонального позиціювання малих та середніх банків в Україні (2011)
Гейд О. П. - Еколого-економічні проблеми аграрного виробництва в регіоні та напрями їх вирішення (2011)
Проскуріна Н. М. - Концептуальні аспекти розвитку вітчизняного аудиту, Платонова І. А. (2011)
Шараєвський Д. В. - Інформаційно-аналітична система оцінювання ефективності діяльності комерційних банків (2011)
Рысина В. А. - Характеристика внешнеэкономической деятельности Украины за 2007-2010 гг. (2011)
Скрипюк О. В. - Переваги та недоліки  побудови франчайзингових систем в Україні (2011)
Снітівкер І. Г. - Розвиток теорій міжнародної торгівлі в умовах еволюції моделей суспільно-економічних формацій (2011)
Гладченко А. Ю. - Методичні підходи до визначення ефективності енергетичних стратегій регіональних інтеграційних угрупувань (2011)
Кущ О. О. - Аналіз динаміки та структури портфелю цінних паперів комерційних банків України (2011)
Кобиляцький О. П. - Актуальність використання інструментів маркетингу території (2011)
Золковер А. О. - Регіональний аспект діяльності інвестиційних фондів (2011)
Ярошенко О. В. - Механізм залучення і використання фнансових ресурсів недержавних пенсійних фондів (2011)
Ковальчук Н. В. - Теоретичні аспекти логістичної діяльності аграрних підприємств (2011)
Радєва М. М. - Інституціональна ґенеза корпоративного капіталу (2011)
Довгаль А. П. - Системна модель соціального партнерства на торговельному підприємстві (2011)
Корінь М. В. - Промислово-логістична системи України як форма інтеграції транспорту та промисловості (2011)
Гавриш Г. О. - Аналіз ринку інтелектуальних послуг в Україні (2011)
Панченко О. В. - Pr у системі ефективних маркетингових комунікацій (2011)
Проказа Т. В. - Регулювання міжбюджетних відносин шляхом використання міжбюджетних трансфертів (2011)
Чистякова С. В. - Державне регулювання становлення та розвитку корпоративних форм підприємництва в Україні у другій половині хіх – на початку хх ст. (2011)
Суслова Т. О. - Еволюція наукових підходів до розуміння ціни та класифікація її сучасних функцій (2011)
Рубанов П. М. - Еколого-економічний аналіз стану земельних та водних ресурсів при видобутку нафти, Маценко О. М., Грамма О. М., Маценко О. І. (2011)
Бурова Т. А. - Концептуальні основи моніторингу діяльності підприємств харчової промисловості (2011)
Абрамович І. А. - Теоретичні основи та форми прояву аграрного бізнесу (2011)
Кузнецов А. А. - Концепция управления корпоративной культурой предприятия: синергетический подход и ассиметрия информации (2011)
Ларіна О. Г. - Механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів в країнах оеср (2011)
Реутов В. Є. - Транскордонне співробітництво регіонів України: теоретико-практичні аспекти розвитку (2011)
Силкін В. В. - Економічне підґрунтя трансформації системи державного регулювання пек регіонів України (2011)
Верба В. А. - Методичні засади обчисленя витрат в консалтингових компаніях (2011)
Матвійчук Л. Ю. - Роль інвестицій у підвищенні рівня раціонального використання туристичних ресурсів (2011)
Ілляшенко С. М. - Ключові чинники успіху управлінського консультування (2011)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Інноваційний дохід підприємства від використання інтелектуальної власності (2011)
Зюбін В. М. - Теоретичні засади формування ринку страхових послуг на регіональному рівні (2011)
Тульчинська С. О. - Стратегія розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів – імператив становлення економіки знань (2011)
Белозубенко В. С. - Концепция создания международного центра реализации инновационных проектов в области информационных технологий (2011)
Саричев В. І. - Транснаціоналізація світової економіки та напрями зростання людського капіталу тнк як чинники людського розвитку (2011)
Вагонова О. Г. - Розвиток принципових положень формування економічної політики територіальних утворень (2011)
Гнатенко Е. С. - Модель стратегического целеполагания в экономической системе (2011)
Масс О. Н. - Целевая функция экономики как системы (2011)
Лифар В. В. - Побудова моделі реалізації стратегії використання транзитного потенціалу регіону (2011)
Троханенко О. В. - Акцизне оподаткування тютюнових та алкогольних виробів як чинник регулювання соціальних процесів (2011)
Рева О. В. - Активізація інноваційного розвитку підприємств як передумова виходу ринку праці зі структурної кризи, Потоцька Т. Г. (2011)
Рекова Н. Ю. - Практична реалізація матеріального стимулювання персоналу на гірничорудних підприємствах, Темченко Г. В. (2011)
Лисенок О. В. - Управління доходами та витратами – основа забезпечення фінансової стійкості банків (2011)
Бондаренко О. С. - Проблеми нормативно-правового регулювання обліку оборотних активів на вітчизняних підприємствах (2011)
Суханова Н. В. - Ризики, загрози та небезпеки в управлінні діяльністю підприємств в кризових умовах: спільні риси та відмінності (2011)
Дубас Р. Г. - Екологічна сертифікація лісів як чинник підвищення інвестиційної привабливості лісової сфери України (2012)
Крутилко О. І. - Державно-приватне партнерство як форма прямого іноземного інвестування в інфраструктурний розвиток країн цсє (2012)
Фищук І. М. - Вплив іро на інвестиційну привабливість національних ринків (2012)
Хуторна А. В. - Досвід управління активами інституційних інвесторів світу на засадах міжнародної диверсифікації (2012)
Гізатулін А. М. - Проблеми впровадження інновацій в Україні: немонетарний підхід, Коломицева А. О. (2012)
Журило В. В. - Процедура збору первинної маркетингової інформації при дослідженні споживчої мотивації на ринках технологічних інновацій (2012)
Марковський І. О. - Організаційно-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку країн-членів єс (2012)
Харченко Н. В. - Зміст дивідендної політики, її види та їх теоретичне обгрунтування (2012)
Нехайчук Д. В. - Кластери як один із шляхів забезпечення сталого розвитку держави та її регіонів. кримське бачення аграрних кластерів (2012)
Колещук О. Я. - Планування оновлення основних засобів машинобудівних підприємств, Зарицька О. Л. (2012)
Бондарчук Н. В. - Актуальні питання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого бізнесу (2012)
Крисак А. О. - Актуальні проблеми розвитку малих підприємств в Україні та перспективні напрями їх вирішення, Мусятовська Л. Й. (2012)
Сошка Н. В. - Економіко-математичне моделювання доходів місцевих бюджетів в Україні (2012)
Тарнавський М. О. - Вплив валютних ризиків на фінансову стабільність банківської системи України (2012)
Войтович К. В. - Взаємозв'язок між розвитком страхового маркетингу, страхового ринку та страхової культури в Україні (2012)
Кучин С. П. - Туристична діяльність в Україні як сфера розваг (проблеми та перспективи розвитку), Асаулєнко С. І. (2012)
Грищенко І. В. - Управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог еколого-економічної безпеки як фактор гарантування сталого розвитку (2012)
Ястребова О. В. - Методика фінансового планування та прогнозування на підприємстві (2012)
Івахів Ю. О. - Облікові методи визнання результатів діяльності підприємства (2012)
Володарський О. В. - Тенденції руху робочої сили в південно-східній азії (2012)
Іщенко М. П. - Соціально-організаційні основи взаємодії суб'єктів державного управління і органів місцевого самоврядування в Україні, Самойленко Л. Я. (2012)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Довгострокове проектне фінансування у забезпеченні державної політики економічного зростання (2012)
Прохоренко О. Я. - Протидія корупції в Україні у середовищі державних службовців, Гринчак О. О. (2012)
Паладій М. В. - Модель самоупраління в інфраструктурі системи державного управління сферою інтелектуальної власності (2012)
Сорока М. П. - Механізми цілісних систем управління щодо взаємозв'язків між компонентними та територіальними елементами (2012)
Федан Я. І. - Реалізація права на освіту інвалідів в умовах інклюзивної школи (2012)
Беглиця В. П. - Роль суднобудівної галузі у соціально-економічному розвитку України (2012)
Кулинич О. А. - Актуальні проблеми державного регулювання інноваційних процесів в Україні (2012)
Федорук А. П. - Системний аналіз проблем функціонування механізмів державного управління бюджетними видатками на місцевому рівні (2012)
Клименко О. В. - Застосування методу "мозкової атаки" у медичних закладах (2012)
Васюк Н. О. - Шляхи формування компетенцій керівних кадрів для галузі охорони здоров'я (2012)
Білоус І. В. - Програмні підходи до механізмів державного регулювання щодо безпечного материнства на місцевому рівні (2012)
Болотських М. В. - Структурні компоненти психологічної стійкості керівника аварійно-рятувального підрозділу ДСНС України (2013)
Александров Ю. В. - Негативні зміни у психіці працівників спеціальних підрозділів ОВС та можливості їх психологічної корекції (2013)
Блінов О. А. - Саморегуляція несприятливих емоційних станів людини у напружених умовах діяльності (2013)
Бондар Л. С. - Психологічні особливості невротичних розладів у курсантів у контексті психологічної безпеки освітнього середовища (2013)
Борисова Н. П. - Сучасний погляд на проблему професійних марновірств у працівників Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій (2013)
Борисюк О. М. - Поняття "Компетентність" в сучасній психолого-педагогічній літературі (2013)
Боснюк В. Ф. - Взаємозв’язок емоційного інтелекту із захисно-копінговою поведінкою рятувальника в стресових умовах діяльності (2013)
Волженцева И. В. - Проявления индивидуально-личностных характеристик студентов как предикторов психических состояний студентов в эмоционально-окрашенном периоде учебной деятельности (2013)
Гнатюк О. М. - Особливості емоційно-вольової регуляції психічних станів у життєдіяльності курсанта ДСНС України (2013)
Гурський В. Є. - Підготовка особового складу воєнізованих спеціальних підрозділів з використанням пейнтболу, страйкболу та лазерних тирів (2013)
Евдокимова Е. А. - Виртуальная реальность как путь в реальную виртуальность (2013)
Євдокімова О. О. - Психологічні складові фінансової діяльності, Топоркова І. В. (2013)
Євсюков О. П. - Особливості першого враження про психолога ДСНС у постраждалих від надзвичайних ситуацій (2013)
Єгорова О. Б. - Прояви страхів у підлітків – девіантів, Зозуля О. В., Калмикова О. О., Муравицька І. С. (2013)
Ільїна Ю. Ю. - Вплив родинної атмосфери на виникнення стресу (2013)
Кизим Г. С. - Прояв емоційного вигорання у практичних психологів (2013)
Ковальчук З. Я. - Концептуальні генетико-психологічні основи оптимізаціїпедагогічної взаємодії в освітніх закладах різного типу (2013)
Кожевников В. М. - Теоретико-методичні засади оптимізації змісту навчального матеріалу в процесі навчання у вищому навчальному закладі (2013)
Колосович О. С. - Психологічні аспекти професійної діяльності молодих офіцерів (2013)
Коноплицька О. В. - Використання проективних методик для вивчення особливостей ставлення працівників ОВС до різних категорій неповнолітніх правопорушників (2013)
Кравченко К. О. - Особливості емоційної сфери курсантів-льотчиків підчас наземної підготовки (2013)
Крейдун Н. П. - К проблеме профессионализации личности выпускника высшей школы, Поливанова Е. Е., Яворовская Л. Н., Яновская С. Г. (2013)
Кривоконь Н. І. - Екзистенційне переосмислення травмуючого досвіду учасниками бойових дій в Афганістані: погляд через роки (2013)
Крутолевич А. Н. - Раскрытие и обсуждение травматического события как факторы риска развития посттравматического стрессового расстройства работников экстремальных служб (2013)
Лефтеров В. О. - Взаємозв’язок стилів діяльності та професійної ідентичності працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Lunov V. Ye. - Specific features of professional thinking of lawyers in the context of social and psychological safety of personality (2013)
Макарова О. П. - Професійна ідентичність особистості у психологічних дослідженнях (2013)
Матвиенко К. О. - Психологические детерминанты жизнеспособности девиантных подростков (2013)
Миронець С. М. - Психологічні особливості утворення та супроводу діяльності міжнародних гуманітарних місій (2013)
Мовмига Н. Є. - Життєві домагання майбутніх правохоронців у життєвому та професійному самоздійсненні (2013)
Назаренко І. І. - Формування фрустраційної толерантності у рятувальників у системі професійно-психологічної підготовки (2013)
Овсяннікова Я. О. - Дитина в умовах надзвичайної ситуації: психологічна допомога (2013)
Олешко Д. О. - Тeoрeтичний aнaлiз cтaну дocлiджeнocтi прoблeми пcиxoлoгiчниx бaр’єрiв ocoбиcтocтi у прoфeciйнiй дiяльнocтi (2013)
Оніщенко Н. В. - Психологічні наслідки надзвичайної ситуації (2013)
Пигарева К. О. - Формирование неосознаваемой мотивации занятий экстремальными видами спорта: психодинамический подход (2013)
Попова Г. В. - Особистісно-адаптаційний потенціал керівників середньої ланки вищого навчального закладу, Богдан Ж. Б. (2013)
Пряхіна Н. О. - Психологічні механізми уникнення кризових ситуацій працівниками ОВС під час проведення профілактики домашнього насильства та відвідування важких сімей (2013)
Радько О. В. - Психологічні особливості фахівців інкасації з різним рівнем ефективності професійної діяльності (частина II) (2013)
Рафальская Е. А. - Отдельные аспекты практического применения метода танатотерапии в условиях организации психологической реабилитации сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (2013)
Рядинская Е. Н. - Особенности интуиции пожарных и ее влияние на принятие решений в ситуации неопределенности (2013)
Савка І. М. - Особливості настановної сфери осіб, схильних до кумуляції фізіологічного афекту (2013)
Сервачак О. В. - Теоретичний аналіз психологічних проблем проведення масових спортивних заходів (2013)
Ситник А. Г. - Людський чинник та його вплив на психологічну безпеку фахівців екстремальних професій в авіації, Скрипець А. В., Чужа О. О., Демянчук В. Б. (2013)
Сорока А. В. - Програми дослідження розвитку ефективності соціальної адаптації особистості після звільнення із пенітенціарних установ (2013)
Сірко Р. І. - Практичні аспекти підготовки психологів вищих навчальних закладів до діяльності в особливих умовах (2013)
Ступакова О. В. - Особливості професійної самосвідомості курсантів ВНЗ МВС України під час навчання (2013)
Тімченко О. В. - Соціально-психологічні детермінанти психічної травматизації постраждалих від надзвичайних ситуацій (2013)
Тиньков А. М. - Проблема обеспечения психофизиологической готовности операторов к активным действиям в экстремальных ситуациях (2013)
Тогобицька В. Д. - Особливості професійної самоідентифікації майбутніх рятувальників (2013)
Федосеев В. А. - Клинические особенности психических расстройств при экстремальных ситуациях, Селюкова Т. В. (2013)
Хмель Н. Д. - Психологическая природа религиозной веры, Зинченко И. И. (2013)
Хохліна О. П. - Становлення індивідуального стилю цілеспрямованої активності як умова успішного функціонування суб’єкта в екстремальних ситуаціях (2013)
Цокота В. Р. - Програма тренінгу розвитку сфер особистості командирів відділень військових пожежних підрозділів, що визначають психологічні особливості ефективності професійної діяльності (2013)
Якушева Є. М. - Особливості професійної самосвідомості фахівців пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України з різним рівнем конструктивності стратегій долаючої поведінки (2013)
Annotations to the articles (2013)
Зміст (2012)
Адамова І. - Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми, Головачук Т. (2012)
Алхасов Яшар Каміль оглу - Вчитель іноземної мови як мовний партнер тих, хто навчається на занятті (2012)
Аннєнкова І. - Моніторинг якості освіти у ВНЗ: кваліметричний підхід (2012)
Артюшенко В. - Краєзнавчий підхід у процесі особистісно орієнтованого навчання та виховання учнів Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №37, Яроха Д. (2012)
Атаманчук Ю. - Управління навчальним закладом у вітчизняній системі освіти (2012)
Білай І. - Викладання загальної клінічної фармації на факультеті післядипломної освіти, Красько М., Остапенко А., Михайлюк Є. (2012)
Боловацька Ю. - Технологія підготовки виховних заходів у культурно-дозвіллєвій діяльності вищого навчального закладу (2012)
Варнавська А. - Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної діяльності в умовах комп’ютеризованої освіти (2012)
Вознюк Л. - Розвиток творчого потенціалу вчителя у системі шкільної освіти (2012)
Воробйова С. - Позанавчальна діяльність вищого навчального закладу системи МВС України – сприятливе середовище формування професійної культури курсантів (2012)
Воскобойникова Г. - Соціальна обумовленість проблеми формування учителів початкової школи (2012)
Гавриленко О. - Формування мотивації до професійної діяльності з застосуванням ІКТ (2012)
Грицаєнко Л. - Дисципліна "Риторика" у контексті підготовки майбутніх педагогів (2012)
Грицай Н. - Реалізація контекстного підходу у викладанні методики навчання біології (2012)
Грицька Т. - Умови формування інформаційної компетентності студентів радіотехнічних спеціальностей, Орищенко С. (2012)
Гуревич Р. - Професійна компетентність майбутнього педагога: як її формувати?, Кадемія М. (2012)
Давкуш Н. - Поняття "педагогічна інтуїція" у психолого-педагогічній літературі (2012)
Данилюк С. - Процес формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій як педагогічна проблема (2012)
Денисовець Т. - Проблеми здоров’язбереження в практиці навчально-виховного процесу вищої школи (2012)
Добровольська К. - Проблеми професійно-педагогічного розвитку особистості майбутнього педагога-економіста в контексті осмислення творчої спадщини А. С. Макаренка, Кіршо С. (2012)
Долженко М. - Навчання і виховання як підсистеми педагогічного процесу формування світоглядної культури студентської молоді, Долженко В. (2012)
Донець О. - Контроль спеціальної працездатності спортсменів-єдиноборців(бокс, кікбоксинг) на передзмагальному етапі підготовки (2012)
Жамардій В. - Спеціальні заняття з пауерліфтингу як фактор підвищення навчально-тренувальної діяльності студентів (2012)
Іващенко О. - Педагогічна діагностика сформованості психолого-педагогічної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби (2012)
Ісмаїлова Р. - Деякі питання навчання англійської вимови в азербайджанській аудиторії (2012)
Картава Ю. - Теоретичні аспекти формування професійної компетентності педагога (2012)
Кірдан О. - Управлінська діяльність у вітчизняних університетах (2012)
Кічула М. - Моніторинг: компаративний аналіз поняття (2012)
Колос Ю. - Філософські аспекти педагогіки А. С. Макаренка у контексті управління дитячим колективом (2012)
Кононец Н. - Технологія веб-квест у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів (2012)
Корнійчук О. - Мотивація в системі навчання математичних дисциплін (2012)
Костюк В. - Застосування ситуативно-комунікативних технологій у навчанні іншомовного спілкування майбутніх судноводіїв (2012)
Кравчук Л. - Організаційно-процесуальні аспекти навчання іноземних мов школярів у другій половині XX ст. (2012)
Крамаренко А. - Проблема формування соціоприродних цінностей майбутніх фахівців початкової оствіти у контексті професійної підготовки (2012)
Кривошапка І. - Толерантність як особистісна передумова формування професійної майстерності педагога (2012)
Кушнір Л. - Особливості проведення краєзнавчої роботи в школі, Гомля Л. (2012)
Лаврентьєва О. - Спецкурс "Формування професійної творчості вчителя" як засіб становлення складових професійно-педагогічної культури майбутнього педагога (2012)
Маковська О. - Інтенсифікація процесу формування готовності до викладацької діяльності у студентів магістратури (2012)
Мамедов З. - Деякі аспекти співробітництва між Азербайджанською Республікою і Туреччиною в галузі освіти (2012)
Матукова Г. - Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців до підприємницької діяльності в умовах ВНЗ (2012)
Мельник А. - Контекстне навчання у процесі професійного іншомовного спілкування студентів немовних спеціальностей (2012)
Мельничук С. - А. С. Макаренко про використання перспективи в системі виховної роботи (2012)
Москаленко В. - Про завдання з упровадження європейских стандартів та директив із внутрішньої та зовнішньої гарантії якості в підготовку лікарів і провізорів у національному медичному університеті О. О. Богомолця, Яворовський О., Остапюк Л., Чешук В. (2012)
Ніколаєску І. - Особливості іміджової підготовки сучасного педагога в системі післядипломної освіти (2012)
Новік С. - Командні якості як запорука успішності особистості в сучасних умовах (2012)
Олійник Н. - Роль комунікативної етики у процесі підготовки майбутніх учителів економіки (2012)
Ордановська О. - Напрямки розвитку системи професійної підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін профільної школи (2012)
Паламарчук К. - Програма формування лідерських якостей майбутнього соціального педагога в позааудиторній діяльності (2012)
Плохута Т. - Дидактична модель комплексного тестовго контролю самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів (2012)
Порев В. - Особливості викладання педагогічних дисциплін у сучасному ВНЗ, Жужа А. (2012)
Прокоф’єва М. - Задача як технологічна складова системи підготовки майбутнього вчителя до диференціації навчання (2012)
Проценко І. - Мотиваційне забезпечення формування у студентів діалогічних професійно-творчих умінь (2012)
Рем О. - Системне структурування цілей і завдань формування правової культури в майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Романенко М. - Освітній менеджмент та освітній маркетинг: діалектика взаємодії (2012)
Савченко К. - Формування професійної компетентності засобами моделювання педагогічних ситуацій на заняттях у вищих навчальних закладах (2012)
Савченко Л. - Особливості використання моніторингового контролю в педагогічній діагностиці якості навчання студентів вищої школи (2012)
Стрельніков В. - Модель якостей викладача як проектанта технологій освіти дорослих (2012)
Стрілець С. - Переваги використання організаційно-навчальних ігор у системі сучасної вищої освіти (2012)
Ступак Д. - Розробка алгоритмічно-програмного забезпечення тренувального комплексу з БЖД та охорони праці (2012)
Тимченко С. - Педагогічні умови формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін (2012)
Тіщенко О. - Проблеми освіти в Україні: культурологічні й аксіологічні тенденції (2012)
Трішин Ф. - Деякі аспекти підготовки висококваліфікованих фахівців у ВНЗ, Маркова Т., Кац А. (2012)
Файчук О. - До питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2012)
Філь О. - Аналіз проблеми професійної підготовки соціальних педагогів у вищій школі (2012)
Хмизова О. - Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2012)
Хоменко П. - Аналіз вихідного рівня природничонаукових компетентностей майбутніх фахівців фізичної культури (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання) (2012)
Чайковська І. - Формування готовності вчителя фізики використовувати інформаційно-комунікативні технології у професійній діяльності (2012)
Шанскова Т. - Розвиток професійної творчості студентів гуманітарних спеціальностей при здобутті другої вищої освіти (2012)
Шаповал Є. - Тестування фізичної підготовленості дівчат 11 – 14 років, що займаються міні-футболом у дитячо-юнацькій спортивній школі (2012)
Швець Н. - Педагогічне забезпечення формування здорового способу життя студентської молоді у Росії (2012)
Шпиталевська Г. - Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування загальнокультурної компетентності молодших школярів (2012)
Шутько Т. - Дослідження сформованості комунікативних якостей майбутніх молодших медичних спеціалістів (2012)
Ященко Е. - Вплив педагогічного спілкування на формування комунікативної культури майбутніх економістів: виховний аспект (2012)
Курок В. П. - Міжпредметні зв’язки як чинник забезпечення інтеграції технічних знань (2015)
Білик В. В. - Модель формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю (2015)
Ігнатенко С. В. - Застосування віртуальних динамічних моделей як педагогічна умова формування фахової компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Благосмислов О. С. - Сутність та структура готовності майбутнього вчителя технологій до викладання варіативних модулів художнього спрямування, Шелудько І. В. (2015)
Буянов П. Г. - Освіта дорослих у контексті соціально-економічних змін сьогодення (2015)
Западинська І. Г. - Науково-методологічні підходи до проблеми підготовки педагогічних кадрів гуманітарних спеціальностей другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Вільш Іоланта - Захисна адаптація з позиції сталих індивідуальних рис особистості (2015)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Особистість керівника навчального закладу в європейському освітньому просторі (2015)
Гавриленко І. І. - Процесуальні засади управлінської діяльності А. Макаренка: аналітична функція (2015)
Зінченко Н. А. - Психолого-педагогічні засади реалізації процесу формування особистості майбутнього вчителя, Зінченко О. В. (2015)
Онопрієнко І. М. - Соціально-економічна ефективність вищої освіти (2015)
Онопрієнко В. П. - Екологічний вектор вищої сільськогосподарської освіти в контексті стійкого розвитку України (2015)
Осадча М. В. - Формування екологічної культури студентів у системі вищої освіти, Бібік В. В. (2015)
Горшкова Л. М. - Педагогічні умови формування дослідницької компетентності студентів біологічного профілю, Коваль Л. В. (2015)
Никитюк Л. В. - Реалізація майбутнім учителем ідеї природовідповідності в освітньому процесі сучасної школи (2015)
Бірюк Л. Я. - Реалізація концепції впровадження медіа-освіти в Україні (2015)
Старченко О. В. - Документальне кіно як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх учителів (2015)
Дегтяренко Т. М. - Організаційні умови реалізації корекційно-реабілітаційної допомоги на рівні регіону (2015)
Андреєва М. О. - Сприяння розвитку соціальної мобільності студентської молоді у процесі волонтерської діяльності (2015)
Ніколаєнко С. І. - Волонтерська практика як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в територіальних центрах (2015)
Петрикей О. О. - Наявність професійно важливих якостей як умова формування професійного саморозвитку майбутніх соціальних педагогів (2015)
Мороз В. П. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення лідерських якостей: узагальнення зарубіжного та вітчизняного теоретичного досвіду (2015)
Волосюк Т. В. - Роль лідерської компетентності у формуванні професійного іміджу студентів в умовах ВНЗ (2015)
Мозуль І. В. - Теоретичне підґрунтя професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до навчання природознавства молодших школярів (2015)
Авраменко О. С. - Працеохоронна компетентність як фактор успішної професійної діяльності майбутнього фахівця (2015)
Крехно Т. І. - Наукові положення лінгвоконцептології та когнітивної лінгвістики в контексті мовної освіти у вищій школі (2015)
Кардашова Н. В. - Проблеми визначення змісту та структури лінгвосоціокультурної компетентності в аудіюванні (2015)
Осадча Н. В. - Здатність та готовність до міжкультурного спілкування як компонент лінгвосоціокультурної компетентності (2015)
Ігнатенко Г. В. - Позанавчальна виховна робота в системі формування професійної мобільності учнів ПТНЗ (2015)
Семеніхіна О. В. - Про результати педагогічного експерименту щодо формування критичного погляду на використання ПДМ у навчанні математики (2015)
Мішедченко В. В. - Музична грамота в структурі уроку музики в загальноосвітній школі (2015)
Петренко-Агді О. П. - Тестовий контроль у навчанні англійської мови у початковій школі (2015)
Кролевецька І. В. - Розвивальне навчання на заняттях з англійської мови в дошкільному навчальному закладі (2015)
Цись Н. О. - Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи (2015)
Кузюра Г. М. - Характеристика рухової активності старшокласників у процесі занять баскетболом, Клиндух Т. І., Пильтяй С. В. (2015)
Коломієць М. Б. - Розвиток професійної орієнтації школярів в умовах реформування системи освіти України (2015)
Петрюк С. Є. - Вплив патологічних станів дітей на навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Юдін М. М. - Дитячий театр як засіб організації активного дозвілля дітей і підлітків (2015)
Корнієнко т. М. - Питання використання рольових ігор в умовах табірного літа (2015)
Росновський М. Г. - Створення та функціонування фермерських господарств в Україні: педагогічний аспект, Логінов М. І. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Шейко В. М. - Формування креативної системи освіти як умова функціонування сучасної глобалізаційної цивілізації (2015)
Панков Г. Д. - Поетика як культуротворчий механізм в агіографії Петра Афонського (2015)
Барна Н. В. - Архітектура, дизайн та мода як культурні практики (2015)
Куриленко І. А. - Трансформація феномену гри в дискурсі постмодернізму (2015)
Азарцева Л. С. - Вплив меценатства на розвиток середньовічної культури (2015)
Ковальова Г. П. - Oсновні підходи до розуміння сутності феномену ескапізму (2015)
Шуляков І. М. - Міжкультурний діалог як процес (2015)
Строгаль М. О. - Фандрейзинг у сфері культури: аналіз джерел та літератури (2015)
Бистрова Т. Ю. - Соціокультурні підстави ідеї відкритого міста (2015)
Мірошниченко В. С. - Sale-культура і ресентимент (2015)
Ніколаєва Г. О. - Трансформація образу трикстера: від радянської до пострадянської культури (на прикладі вистав Одеського Театру Музичної Комедії ім. М. Водяного) (2015)
Понікаровська Н. А. - Подружня і сімейна туга як мотив посмертного ходіння в заложних (на матеріалі українського фольклору) (2015)
Гончарова О. М. - Музеалії синематек, або про специфіку деяких експонатів музеїв кіно (2015)
Божко Л. Д. - Віртуальний туризм: нові віяння часу (2015)
Chastnyk O. S. - Space and Time Structure in Irish Epic Tales (2015)
Stepanov V. Yu. - The Culture Of Information Society (2015)
Chastnyk S. V. - From Cultural Export to Cultural Exchange: Willis Conover’s "Jazz Hour" (2015)
Кравченко О. В. - Ключові проблеми сучасної культурної політики України: культурологічний контекст (2015)
Кислюк К. В. - Вулична скульптура України — "місце" культурної пам’яті? (2015)
Радзієвський В. О. - До осмислення концепції провідних резонансних субкультур сучасної України (2015)
Шолухо Н. Є. - Особливості популяризації науки в інформаційному суспільстві: соціокультурні виміри (2015)
Лєвіна В. Г. - Пошуки національного "Я" у творчості діячів українського відродження кін. ХVIII — ХХ ст. (2015)
Оляніна С. В. - "Зооморфний код" в орнаментиці царських врат українських іконостасів XVII–XVIII ст. (2015)
Кухаренко О. О. - Дослідження сексуальної культури в Україні й світі (2015)
Колмикова А. С. - Еволюція образу футбольного фаната в українській медіа-індустрії (2015)
Шимчик З. М. - Підготовка артиста до участі у фестивалі (2015)
Гнидка К. О. - Своєрідність феномену "Буковинізм" крізь призму пограниччя культур (2015)
Наші автори (2015)
Волков С. М. - Еволюційні трансформації культурології (2015)
Шейко В. М. - Трансформації герменевтики системи охорони та зміцнення здоров’я землян: соціокультурні й екологічні аспекти (2015)
Степанов В. Ю. - Визначення поняття "культурна спадщина" в культурному просторі України (2015)
Дяченко М. В. - Уолт Уїтмен: філософсько-поетичні етюди оптимізму (стаття друга) (2015)
Остропольська З. М. - Сучасні технології: соціокультурні аспекти (2015)
Ситник О. Г. - Антропологічна проблематика в сучасному кіномистецтві: на шляху до "безтілесної людини майбутнього" (за матеріалами фільму Спайка Джонза "Вона", 2013) (2015)
Куриленко І. А. - Ігровий дискурс культури як об’єкт наукового осмислення (2015)
Азарцева Л. С. - Вплив меценатства як форми благодійності на розвиток стародавніх культур (2015)
Божко Л. Д. - Культуротворчі змісти туризму в освіті (2015)
Копилова Н. О . - Мотиви андрогінності в образотворчому мистецтві першої половини XX ст. (2015)
Чумаченко М. О. - Міфологема світла і темряви в аксіологічних ученнях вітчизняних та російських філософів (2015)
Кучина Н. І. - Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної сфери (2015)
Гончарова О. М. - Герменевтичний дискурс музейної комунікації (2015)
Барна Н. В. - Антропоекологічні виміри художньої діяльності (2015)
Svedlow A. J. - Embracing Ryoan-ji (2015)
Osypova N. P. - The Anatomy of Orator’s Speech in Holistic Terms (2015)
Nakolonko I. M. - Healthy Way of Life as a Phenomenon of Culture: Historiographical Discourse (2015)
Кравченко О. В. - Ідеологічні стратегії державної культурної політики України (2015)
Доманська О. А. - Духовні засади української державності як чинник розбудови національного культурного простору (2015)
Александрова М. В. - Соціокультурні трансформації сучасної України крізь призму поняття травми (2015)
Кліценко С. В. - Проблематизація української культури в російськомовному літературному дискурсі сучасної України (2015)
Лачко О. Ю. - Культурологічні особливості становлення українського театрального перформансу (2015)
Чуйко В. О. - Народне свято як засіб етнокультурної ідентифікації та національного єднання (2015)
Глущук О. Г . - Організаційні процеси культурного життя Західної Волині міжвоєнного періоду в сучасній вітчизняній історіографії (2015)
Тюска В. Б. - Культурологічна діяльність майбутніх педагогів — організаторів дозвілля в клубах (2015)
Щербань А. Л. - Політичні зміни як фактор впливу на трансформації орнаментації традиційної кераміки Лівобережної України (2015)
Корсунський В. О. - Проблеми та пошуки сучасного формотворення в дизайнерській підготовці (2015)
Наші автори (2015)
Єлісєєнко О. В. - Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності та економічного зростання держави, Скобєлєва Г. С. (2015)
Антошкіна Л. І. - Інтелектуальна база конкурентного підприємства, Вісящев В. А. (2015)
Бритвєнко А. С. - Інвестиційна політика підприємств у сфері харчової промисловості (2015)
Бритвєнко С. В. - Інструменти маркетингу в масложировій галузі (2015)
Polcyn Jan - Education as a public good (2015)
Рунчева Н. В. - Участь корпоративних агроформувань у вирішенні соціальних проблем села (2015)
Солодовник Ю. О. - Сутність та особливості понятійного забезпечення функціонування рекреаційно­оздоровчих комплексів (2015)
Фролова В. Ю. - SWOT­аналіз конкурентоспроможності туристичного ринку України (2015)
Чепеленко Р. В. - Розвиток інфраструктури аграрного ринку України (2015)
Бойко Є. О. - Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості, Решетнік Р. С. (2015)
Бондар І. К. - Формування маркетингової стратегії стабілізації підприємств сфери туризму (2015)
Вишняк Г. О. - Формування системи моніторингу інвестиційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Глущенко Я. І. - Системний підхід до організації внутрішнього контролю на підприємствах санаторно­курортної сфери (2015)
Горяча О. Л. - Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств, Сільченко І. А. (2015)
Кірова Л. Л. - Ефективність використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (2015)
Міхов Л. І. - Антикризове управління підприємствами сфери туристично­рекреаційних послуг (2015)
Нестеренко С. А. - Розвиток галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Олійник О. О. - Формування інтеграційних структур в агробізнесі, Олійник Т. І. (2015)
Пелішенко В. П. - Специфіка управління та розвиток підприємств сфери послуг (2015)
Розумович Н. Ф. - Матриця сильних і слабких сторін, які впливають на сфери фінансової діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Ушенко Н. В. - Бюджетне управління як інструмент підвищення ефективності діяльності торговельних мереж супермаркетів, Пісарюк С. М. (2015)
Фролова Г. І. - Реструктуризація підприємств санаторно­курортного комплексу в умовах конкуренції (2015)
Шквиря Н. О. - Маркетингові аспекти розвитку підприємств при наданні агротуристичних послуг (2015)
Антошкін В. К. - Оцінка регіональних процесів формування соціально­економічної безпеки (2015)
Клименко А. А. - Індикатори сталого економічного розвитку регіону (2015)
Пятак І. В. - Кластеризація підприємств як чинник інноваційних та інтеграційних процесів розвитку регіональної економіки (2015)
Balanda A. L. - Market mechanisms of social services: problems and prospects (2015)
Заюков І. В. - Проблеми та перспективи зайнятості інвалідів в Україні, Стахов О. Я. (2015)
Трофимов А. В. - Розвиток парадигми соціального захисту в економічній теорії (2015)
Шило К. М. - Методичні положення оцінювання трудового потенціалу країни (2015)
Колесник Н. В. - Особливості подання фінансової звітності фізичними особами­підприємцями на спрощеній системі оподаткування (І та ІІ груп) (2015)
Title (2011)
Content (2011)
Bedradina G. - Methods of definition of tourism product quality (2011)
Bykowa M. - The Role of Clusters in the agro-industry (2011)
Diukova N. - Structure and functions of intangible assets in the knowledge economy, Jasienski M. (2011)
Galasyuk S. - The european region in structure of the world tourist market (2011)
Gerasymenko V. - Quantitative estimation of business activity in the market of tourist services (2011)
Kachala T. - Reforming communal service in the regional development context (2011)
Kusyk N. - Non-governmental organizations segment of the culture and art sphere: situation in Odessa region (2011)
Klok N. - The detection of main factors that influence on the development of rural tourism (2011)
Kozak Y. - The modeling of the impact of logistics on the effectiveness of foreign economic activity of Odessa region (on the basis of the state enterprise "Odessa Commercial Sea Port”), Onofrei I. (2011)
Levina M. - Features of marketing activity in suburban farms (2011)
Medzhybovska N. - How do the interorganizational information systems make their impact on the enterprise competitiveness? (2011)
Machtakova O. - Employee evaluation as a component of the strategic management (2011)
Nasadiuk I. - European Union and external trade of Central and Eastern European countries (2011)
Nyenno I. - Evaluation methodology for the insurer development capital (2011)
Raevneva E. - Conceptual approach to the formation of the integration system "higher school – business-structure", Grinevich L., Pogasiy S., Chankina I. (2011)
Safonov Y. - Institutionalism and institutions of market economy in the context of transformation of agro-industrial complex (2011)
Sinipolska N. - Modern trends in pension systems decision making (2011)
Vovkanych S. - The essence of lifelong education: theoretical and applied aspect, Kashuba O. (2011)
Ukhanova I. - Creation science and technology parks as a component of innovation in economic development, Voronova E. (2011)
Yakub E. - Extended technological model of an open economy, Manzhula S. (2011)
Zavizena N. - Forming and realization of the information policy in the Ukrainian regions (2011)
Zhyvytsya V. - Socio-economic aspects of energy efficiency control systems for refrigerating installation, Onishchenko O., Vaynfeld E., Dyshlevy F. (2011)
Tolkmitt V. - The increasing role of rating processes for internal management and investor relations of enterprises (2011)
Míková M. - Financial statements as description of business activity (2011)
Бермес І. Л. - Михайло Вербицький: штрихи до творчого портрета композитора (до 200-річчя від дня народження) (2015)
Лошков Ю. І. - Рок-музика в сучасній культурі Харкова (2015)
Гладких А. В. - Рок-музика як чинник масової культури ХХ ст., Гладких О. В. (2015)
Бойко В. Г. - Православная духовная музыка в профессиональной подготовке дирижеров-хормейстеров (2015)
Откидач В. М. - Творча особистість виконавця: шляхи становлення (2015)
Єрошенко О. В. - Формування співацьких навичок у студентів-акторів (на матеріалі обробок українських календарно-обрядових пісень) (2015)
Грицун Ю. М. - Жанрова багатогранність творчої палітри І. Ковача (2015)
Бреславець Г. М. - Значення наукової реконструкції фольклорного тексту в професійному становленні сучасних молодих етномузикологів: методичні аспекти (2015)
Жаркіх Т. В. - Іпостась homo musicum у процесі формування універсальної особистості О. Мессіана (2015)
Зимогляд Н. Ю. - Національна фортепіанна музика як фактор розвитку піаністичної культури україни середини ХХ ст. (2015)
Осипенко В. В. - Творча діяльність Олени Шишкіної в сучасному слобожанському культурному контексті (2015)
Voskoboinikova V. V. - The Genres of Canonical Orthodox Music and Their Interpretation in the Works of the 17th — early 20th Century Composers (2015)
Бугайова В. О. - Розвиток креативності майбутніх фахівців гуманітарно-мистецької сфери (2015)
Курінна Г. В. - Репертуарна криза в українській кінодраматургії 20–30 рр. ХХ ст. (зародження "Сценарної майстерності") (2015)
Канівець І. А. - Циклічність сюжету в кіно як прояв номінативної варіативності (2015)
Островська К. В. - Особливості розвитку народної хореографії Слобожанщини (2015)
Bortnyk K. V. - New Interpretation of Tchaikovsky's ‘The Nutcracker’ by R. Poklitaru (2015)
Колос Т. М. - Трансформації початкової мистецької освіти в дитячих мистецьких школах України кінця ХХ — початку ХХІ ст.: тенденції та перспективи (2015)
Жильцова О. П. - XVII сторіччя — занепад для лімозької розписної емалі? (2015)
Ненашева О. Ю. - Сакральні пам’ятки Вірменії в культурологічних студіях І. В. Моргілевського 1920–1930 рр. (2015)
Го Кай - Художнє скло 1980-х рр. у процесі відродження національних культурних традицій Китаю (2015)
Наші автори (2015)
Катан Л. І. - Інвестиційні методи фінансового забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, Колеснік Я. В. (2012)
Просянкіна-Жарова Т. І. - Удосконалення методики короткострокового прогнозування розвитку системи інвестиційної діяльності аграрного регіону (2012)
Профатило О. В. - Особливостi формування інвестиційного потенціалу банкiв у контекстi залучення заощаджень населення (2012)
Пенцак С. П. - Характеристика системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства (2012)
Чен Хойшен - Повышение инвестиционной привлекательности предприятий текстильной промышленности (2012)
Черленяк І. І. - Розвиток смислових рівнів концепції стратегічного управління в теорії фірми, Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю. (2012)
Жигірь А. А. - Методологічні основи управління підприємницькою діяльністю (2012)
Дубас А. О. - Оцінка фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства (2012)
Судакова О. І. - Економічна діагностика показників бухгалтерської фінансової звітності підприємств (2012)
Політило М. П. - Сутність та об'єкти інноваційного розвитку машинобудівних підприємств — суб'єктів кооперування, Гориславець П. А., Крочук В. М. (2012)
Войтко С. В. - Основні складові підвищення рівня ефективності системи управління прибутком та витратами машинобудівного підприємства, Занора В. О. (2012)
Могилевская О. Ю. - Маркетинговая концепция управления стоимостью промышленного предприятия (2012)
Сиволап Т. Г. - Сутність фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні та її місце в сучасній економіці (2012)
Ткаченко І. П. - Управління фінансовими ресурсами підприємств: аналіз джерел їх формування та підвищення ефективності використання, Вергнигора Ю. С., Чайка І. Л. (2012)
Масляєва О. О. - Напрями формування економічного механізму підвищення конкурентоспроможності молокопереробного підприємства (2012)
Ткаченко С. М. - Структура процесу управління стійкістю аграрних підприємств (2012)
Гончаренко О. В. - Особливості управління активними портфелями банків у посткризовий період, Вовк М. О., Зайченко А. В. (2012)
Боняр С. М. - Еволюція формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів, Корнійко Я. Р. (2012)
Крочук В. М. - Витрати в системі фінансової безпеки підприємств автотранспортної галузі (2012)
Бакеренко Н. П. - Cутнісно-структурна характеристика дефініції "фінансово-економічний механізм управління діяльністю підприємств" (2012)
Бартошук О. В. - Оцінка розвитку туризму в Україні (2012)
Бондаренко М. П. - Проблеми розвитку туристичних ринків (2012)
Агамир Аскеров - Роль государства в решении проблем инвалидов (2012)
Ризаева Метанет Габиб кызы - Индекс развития человеческого потенциала в азербайджане (2012)
Рачинський А. П. - Стратегічний підхід до управління персоналом: методологія проблеми (2012)
Козубенко Л. Д. - Проблеми державної підтримки інноваційної політики України та шляхи їх вирішення (2012)
Мокрецов С. Є. - Значення стратегічного планування у сфері державного управління охороною репродуктивного здоров'я (2012)
Заглада О. О. - Переваги та недоліки запровадження системи фінансування за методом глобального бюджету у закладах охорони здоров'я України, Кризина Н. П. (2012)
Орленко Я. Ю. - Формування продовольчої безпеки України з позицій розвитку аграрного сектора (2012)
Вдовенко Н. М. - Теорія і практика державного регулювання розвитку аквакультури (2012)
Унгурян П. Я. - Сутнісні особливості інформаційної складової стратегії сталого розвитку України (2012)
Прокопчук В. Д. - Теоретико-методологічні засади державного управління у сфері земельних відносин на регіональному рівні (2012)
Дученко Г. В. - До питання вдосконалення управління оподаткуванням нерухомості в Україні (2012)
Воробйова О. П. - Світовий досвід законодавчого забезпечення електронного бізнесу та шляхи його адаптації до вітчизняної практики (2012)
Козак О. І. - Трансформації моделей симфонічного мислення в українській музичній культурі XX ст. (2015)
Алжнєв Ю. Б. - Звукообраз традиційного музикування в сучасному народноінструментальному виконавстві, Осадча В. М. (2015)
Рябуха Н. О. - Поетика звукового образу світу Б. Лятошинського (на прикладі фортепіанної творчості) (2015)
Рум’янцева А. Ю. - Генеза та становлення теоретичної діяльності харківських піаністів (2015)
Шемет Л. В. - Народні музичні інструменти в традиційно-побутовій культурі Слобідської України (2015)
Гуріна А. В. - Менеджмент та адміністрування соціально-культурної сфери Сумщини, Савченко І. А. (2015)
Вішленков М. П. - Зміст і структура професійної майстерності керівника дитячого хору (2015)
Воскобойнікова Ю. В. - Психоакустика обертонального слуху в регентській діяльності (2015)
Заверуха О. Л. - До питання сучасного прочитання опери "Фра-Дияволо" Д. Обера (2015)
Цехмістро О. В. - Духовна вокально-хорова музика Миколи Леонтовича в контексті сучасної культури України (2015)
Ткаченко В. М. - Володимир Доценко і його гітарна школа (до 25-тиріччя класу гітари Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського) (2015)
Харитонова В. Ф. - Музична творчість М. Л. Кропивницького — важлива складова формування професійного українського театру як синкретичного мистецтва (до 175-річчя від дня народження М. Л. Кропивницького) (2015)
Zdolbnikova V. I. - A. Haidenko’s Choirs of Sacred Themes in the Context of Modern Ukrainian Church Music (2015)
Тополевський В. Ю. - Педагогічний вплив на розвиток творчої індивідуальності майбутнього актора (2015)
Борис І. О. - Джерела формування професій режисера й актора театру в їх історичному розвиткові (2015)
Туркаві Мухаммад - Трансформація сирійського кіно: від національної індустрії до авторського (2015)
Чайковська В. Б. - До проблеми дослідження еволюції музично-звукової складової кіномови (2015)
Шабаліна О. М. - Мова тіла як пластичний вимір ХХ ст. (2015)
Оляніна С. В. - Репертуар та іконографія зооморфних мотивів у декорі українських іконостасів XVI–XVI ст. (2015)
Волошенко В. О. - Художній метал у малих архітектурних формах Стрийського парку Львова другої половини ХХ ст. (2015)
Масалова К. Ю. - Наративний образ дітей Xора в давньоєгипетській Книзі Мертвих (на матеріалі глав 137а та 151) (2015)
Наші автори (2015)
Бауліна Т. В. - Інтелектуальний капітал суспільства як головний орієнтир інвестиційної привабливості України (2012)
Фролова Т. О. - Інвестиційний фактор глобального лідерства (2012)
Балдинюк А. Г. - Ефективність інвестицій у навчання персоналу (2012)
Буглак О. В. - Чинники впливу на розвиток інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств (2012)
Федоренко В. Г. - Стратегическое планирование долгосрочных инвестиций для предприятия, Пинчук Ю. Б., Федоренко С. В. (2012)
Іртищева І. О. - Інвестиційна діяльність європейського банку реконструкції та розвитку в Україні, Друца О. О. (2012)
Михайловина С. О. - Багатофакторний аналіз ефективного використання інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств (2012)
Ткаченко Ю. В. - Удосконалення механізму валютного регулювання України в контексті формування інвестиційної привабливості національної економіки (2012)
Ляшенко І. М. - Про оптимальне співвідношення капіталовкладень у виробничий та в інтелектуальний капітали, Тадеєв Ю. П. (2012)
Жигірь А. А. - Сутність та принципи функціонування вільних економічних зон (2012)
Профатило О. В. - Особливості розробки конкурентної стратегії комерційного банку на ринку цінних паперів, Кирилова Л. І. (2012)
Баришнікова Л. П. - Промисловий комплекс кластерного типу — сучасна форма конкурентоспроможної економіки (2012)
Рябчук О. Г. - Вплив податкових інструментів на рівень доходів населення та напрями їх використання (2012)
Гавриш О. А. - Моделювання впливу соціально-економічних чинників на стан стійкого розвитку машинобудівних підприємств, Бичков О. О. (2012)
Мурадов Аллахъяр Ниязи оглы - Состояние и пути инновационного развития промышленного сектора экономики Азербайджана (2012)
Бурдельна Г. О. - Управління процесом реконструкції теплогенеруючих об'єктів з метою підвищення енергоефективності та енергобезпеки підприємства, Толишев Е. В. (2012)
Гончаренко О. В. - Еволюція податкових форм регулювання економічних процесів, Нікітіна Т. М., Каплій В. В. (2012)
Ядранський Д. М. - Розумова праця: теорія аналізу та контролю (2012)
Макаренко П. Н. - Эффективность использования возобновляемых источников энергии в агропромышленном комплексе Украины, Дьяченко А. С. (2012)
Котляревський О. В. - Вдосконалення методичного підходу до формування системи ціноутворення на іноземну валюту та банківські метали (2012)
Олійник Г. І. - Маркетингові можливості банків і страхових компаній (2012)
Левченко І. А. - Зарубіжний досвід діяльності систем пенсійного забезпечення та можливості його використання в українських умовах (2012)
Гордієнко О. С. - Сучасні підходи до класифікації загроз економічній безпеці суб'єктів господарювання (2012)
Коровіна О. В. - Концепція вибору показників інноваційних впроваджень в контексті управління життєвим циклом (2012)
Сіренко І. В. - Метод визначення страхувальником конкурентоспроможності страхової компанії, Гросицька О. Є. (2012)
Кравець К. П. - Регуляторна політика концентрації виробництва за сучасних умов господарювання (2012)
Дудукало Г. О. - Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективної діяльності машинобудівних підприємств (2012)
Хижняк В. М. - Оптимізація галузевої структури для органічного землеробства на підприємстві (2012)
Вдовенко Н. М. - Державне регулювання розвитку аквакультури в Україні: пріоритети та реалії (2012)
Махиня Р. А. - Концептуальні підходи до характеристики публічного управління як основа методології вимірювання його ефективності (2012)
Гакало В. В. - Спеціальні репродуктивні права (аналіз зарубіжного досвіду) (2012)
Гетьманець А. Г. - Порівняльний аналіз державного регулювання сферою телебачення і радіомовлення в Україні та країнах єс (2012)
Орленко Я. Ю. - Міжнародні аспекти забезпечення продовольчої безпеки (2012)
Содержание (2014)
Аристова А. І. - Заселення ловильних дерев сірим довговусим вусачем Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) у північному степу України (2014)
Бережненко Ж. І. - Трофічні зв’язки листогризів з ряду лускокрилі (Lepidoptera) у полезахисних лісових смугах лівобережного Лісостепу України (2014)
Боровська І. Ю. - Фітосанітарний стан посівів пшениці озимої в умовах Харківської області, Петренкова В. П., Лучна І. С., Чугаєв С. В. (2014)
Бородай В. В. - Вплив мікробіологічних препаратів на фітопатогенну мікрофлору ґрунтів в агроценозі Solanum tuberosum l. в умовах Полісся Львівської області, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2014)
Васильєва Ю. В. - Особливості розвитку листкової бурякової попелиці (Aphis fabae Scop.) на первинних та вторинних кормових рослинах в Харківській області, Леженіна І. П. (2014)
Влащенко С. В. - Червонокнижні комахи національного природного парку "Гомільшанські ліси", Воронцова І. А. (2014)
Горяінова В. В. - Моніторинг хвороб пшениці ярої (2014)
Гринько Н. Н. - Агрессивность внутривидовых структур гриба Cryphonectria parasitica (Murrill) m. e. barr из Турции (2014)
Гринько Н. Н. - Скрининг на групповую устойчивость к болезням генофонда люффы из мировой коллекции ВИР, Туренко В. П. (2014)
Євтушенко М. Д. - Видовий склад сисних шкідників ріпаку ярого й гірчиці та особливості біології хрестоцвітих клопів, Вільна В. В. (2014)
Євтушенко М. Д. - Шкідливі види комах яблуні, деякі особливості біології яблуневого квіткоїда і яблуневої плодожерки — головних шкідників генеративних органів, Забродіна І. В. (2014)
Єрошенко С. О. - Хімічний захист соснових культур від великого соснового довгоносика (2014)
Жукова Л. Г. - Сучасний стан захисту ячміня ярого від хвороб (2014)
Злотін О. З. - Експрес-спосіб визначення кормової якості сортів шовковиці за тривалістю життя гусениць-"мурашів" шовковичного шовкопряда після припинення годівлі, Ісіченко Н. В., Бабаєва Г. І. (2014)
Малахов Д. Ю. - Вплив норм висіву на поширеність і розвиток плямистостей листя ячменю ярого в умовах ДП ДГ "Елітне" інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (2014)
Мєшкова В. Л. - Адвентивні шкідливі організми в лісах України, Туренко В. П., Байдик Г. В. (2014)
Олейніков Є. С. - Вплив метеорологічних факторів на розвиток септоріозу пшениці озимої (2014)
Сіроус Л. Я. - Популяційна динаміка комах — основних шкідників капусти в Харківській області (2014)
Соколова І. М. - Видовий склад, поширеність і шкідливість стовбурових комах незімкнених культур сосни звичайної у Придонецьких борах (2014)
Яровий Г. І. - Ефективність застосування фунгіцидів проти хвороб помідора, Кузьменко В. І. (2014)
Правила для авторов (2014)
Кіндратів Е. О. - Вірус папіломи людини і канцерогенез шийки матки (2015)
Алексевич К. О. - Зміни показників біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів токсичними дозами адреналіну та тетрахлорметану, Фіра Л. С., Грималюк О. І. (2015)
Андріюк Л. В. - Клінічна ефективність натуропатичних методів реабілітації хворих з геморагічним інсультом залежно від найбільш важливих характеристик захворювання, Магулка І. В. (2015)
Венгер О. П. - Клініко-синдромологічні особливості депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів (2015)
Візір В. А. - Серцево-судинне ремоделювання та рівень сироваткового уротензину II у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Школовий В. В., Деміденко О. В. (2015)
Галайчук І. Й. - Спектрофотометрична діагностика немеланомних пігментних пухлин шкіри, Гоцко О. С. (2015)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Особливості морфометричних змін артеріальних судин нирок при порушенні притоку крові до однієї з них (2015)
Гантімуров А. В. - Ультраструктурні особливості паренхіми та судин печінки та нирок щура у різні періоди експериментального розлитого перитоніту (2015)
Гданський С. М. - Особливості ультраструктурної реорганізації елементів нефрона при поєднаній травмі грудної клітки і стегна (2015)
Гладких Ф. В. - Вплив вінборону на аналгетичну активність ібупрофену на моделі ад’ювантного артриту у щурів, Степанюк Н. Г. (2015)
Двуліт І. П. - Обґрунтування впливу зубних еліксирів на основі біофлавоноїдів цитрусових на стан антиоксидантно-прооксидантних систем ясен і сироватки крові щурів при експериментальному пародонтиті (2015)
Демкович А. Є. - Патогенетичні основи моделювання пародонтиту у тварин, Бондаренко Ю. І. (2015)
Дроняк Ю. В. - Якість життя пацієнтів з хронічним панкреатитом і супутнім аскаридозом, Бабінець Л. С. (2015)
Карпінець І. М. - Роль сімейного лікаря в профілактиці, ранній діагностиці, диспансеризації та реабілітації хворих на алкоголізм (2015)
Ковальчук А. О. - Особливості регенерації ран у тварин з експериментальною опіковою травмою при проведенні раннього хірургічного лікування з використанням гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів (2015)
Ковальчук Л. Й. - Комплексна оцінка функціональних змін в організмі здорових щурів, що споживали в якості питної воду оз. Катлабух, А Мокієнко. В., Насібуллін Б. А., Гуща С. Г., Олешко О. Я., Бахолдіна О. І. (2015)
Козак Д. В. - Санаторна реабілітація дітей та підлітків з патологією та функціональними розладами біліарної системи із зон радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, Лавриненко О. М., Коваль В. Б., Салайда І. М., Грушко В. В. (2015)
Коробко Д. Б. - Скринінгові дослідження антиамнестичної та антигіпоксичної активності для деяких нових 7,8-дизаміщених теофіліну (2015)
Логойда Л. С. - Розробка методик ідентифікації дезлоратадину в лікарських засобах (2015)
Ляхович Р. М. - Анафілактичний шок: сучасний алгоритм екстреної догоспітальної та ранньої госпітальної медичної допомоги (2015)
Мала О. С. - Вивчення антиексудативної та мембраностабілізуючої активності екстракту кори берези бородавчастої (2015)
Маракушин Д. І. - Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на процеси ліпопероксидації та окисної модифікації білків в організмі щурів (2015)
Мерецький В. М. - Застосування блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ в лікуванні артеріальної гіпертензії (2015)
Почелова О. В. - Порівняльна оцінка дії натрієвої солі 4-(2-оксо-3-метил-2н-, Степанюк Г. І., Заічко Н. В., Степанюк Н. Г. (2015)
Сатурська Г. С. - Особливості змін цитокінового профілю крові при застосуванні триметазидину для корекції експериментального дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу у щурів з різною стійкістю до гіпоксії (2015)
Сельський П. Р. - Морфометричний аналіз клітинної ланки місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрія у жінок пре- та менопаузального віку, Слива А. Ф., Ваврух П. О. (2015)
Сохор Н. Р. - Морфометричні показники серця у гострому періоді лакунарного інсульту (2015)
Томашевська Ю. О. - Вивчення сенсибілізуючої дії нового рослинного засобу капсул "Фітовенол" (2015)
Федяк І. О. - Аналіз захворюваності на вакцинокеровані інфекції у різних країнах світу, Білик І. П., Іванюлик І. І. (2015)
Флекей Н. В. - Вивчення токсичного впливу кадмію хлориду на організм піддослідних тварин в умовах гострого досліду (2015)
Штробля А. Л. - Вивчення жовчовидільної та жовчоутворювальної функцій печінки в умовах тетрахлорметанового гепатиту після застосування екстракту з листя абрикоса звичайного (2015)
Якимець М. М. - Прогнозування ступеня ураження кісткової тканини на основі аналізу даних ортопантомографії та ехоостеометрії щелеп у пацієнтів, хворих на цукровий діабет ІІ типу (2015)
Андреєва І. Д. - Оцінка антибіотикорезистентності уропатогенів при інфекціях сечових та статевих шляхів, Осолодченко Т. П., Рябова І. С., Завада Н. П., Батрак О. А., Лук’яненко Т. В. (2015)
Бабінець Л. С. - Структурні та клініко-лабораторні особливості хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу, Кицай К. Ю., Боровик І. О., Рябоконь С. С. (2015)
Бабінець Л. С. - Трофологічний статус хворих на хронічний панкреатит біліарного генезу, Назарчук Н. В., Боцюк Н. Є., Творко В. М., Стародуб Є. М., Мігенько Б. О., Воронцов О. О. (2015)
Бойко Т. В. - Тривалість захворювання як чинник розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом, Лихацька Г. В., Лихацька В. О. (2015)
Глушко Л. В. - Ефективність застосування Нексіуму у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з ГЕРХ, Матковська Н. Р., Скрипник Л. В. (2015)
Давидович О. В. - Погляд на тривалу антигіпертензивну терапію у хворих на цукровий діабет, Давидович Н. Я., Лихацька В. О., Волощук Т. Р., Попов А. Д., Чепой І. В. (2015)
Давидович О. В. - Сучасні аспекти застосування діуретиків в практиці кардіолога, Давидович Н. Я., Лихацька В. О., Волощук Т. Р. (2015)
Кузьміна Г. П. - Контроль анемії при ревматичних захворюваннях, Князєва О. В., Азаренко В. Є. (2015)
Курсов С. В. - Екстрена оцінка стану об’ємного периферійного кровообігу та стану волемії за результатами фотоплетизмографічного дослідження, Лизогуб К. І. (2015)
Лихацька Г. В. - Гептрал у комплексному лікуванні хворих на цироз печінки, Бойко Т. В., Лихацька В. О., Хайко Л. К. (2015)
Нефьодов О. О. - Вивчення впливу a-ліпоєвої кислоти на поведінкові реакції у щурів з експериментальним еквівалентом розсіяного склерозу, Кулик О. В. (2015)
Самогальська О. Є. - Аналіз схем фармакотерапії негоспітальної пневмонії в умовах стаціонару, Бондар О. В. (2015)
Стоєва Т. В. - Особливості ритму та провідності серця у практично здорових підлітків, Прохорова С. В., Копійка Г. К., Ківенко Л. М. (2015)
Яцишин Р. І. - Стан детоксикаційної функції печінки у хворих із запальними захворюваннями кишки, Скробач Н. В., Петрина В. О., Шаповал О. А., Вишиванюк В. Ю. (2015)
Олешко А. А. - Концептуальні засади антикризового регулювання національної економіки (2012)
Резнікова Н. В. - Діалектика національного та глобального в умовах міжкраїнної взаємозалежності (2012)
Каховська О. В. - Соціальність як економічна категорія і параметр регулювання в соціальній державі (2012)
Луняков О. В. - Синхронность колебаний сегментов финансового рынка Украины (2012)
Височин І. В. - Методологічні основи сервісно-логістичного управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі (2012)
Бабій Л. І. - Вдосконалення обліку безнадійної дебіторської заборгованості (2012)
Гриценко М. П. - Економічно-фінансові аспекти створення і функціонування обслуговуючих кооперативів у курортно-рекреаційній галузі (2012)
Ситник Г. В. - Методологічні засади оцінки якості фінансових планів підприємства (2012)
Куклін О. В. - Інституційні засади трансформації вищої освіти України (2012)
Мокроносов А. Г. - Структура и измерение предпринимательского потенциала вуза, Долженкова Е. В., Маврина И. Н. (2012)
Лавров Р. В. - Банківські іпотечні технології в аграрній сфері економіки (2012)
Крисак А. І. - Фінансове забезпечення відтворення та охорони земель, Поліщук А. Б., Нірода Д. С. (2012)
Потапенко В. Г. - Формування зеленої економіки в Україні як альтернативний сценарій інтеграції до європейського економічного простору (2012)
Тимощук О. М. - Напрями реалізації функцій управління на воднотранспортному підприємстві, Войченко Т. О., Синько Л. В. (2012)
Бредіхін О. О. - Розв’язання економічних проблем охорони земель на сучасному етапі розвитку земельних відносин (2012)
Колодрубська Н. В. - Концентрація і централізація капіталу та виробництва в період трансформації економіки України (2012)
Маліношевська К. І. - Роль комунікації у функціонуванні аеропортів (2012)
Новосьолова О. С. - Особливості та тенденції державних запозичень в Україні (2012)
Супрунова Є. С. - Холістичний маркетинг основні положення і передумови формування (2012)
Саєнко С. Г. - Оцінка рівня інноваційної діяльності машинобудівних підприємств запоріжжя (2012)
Харитонова А. М. - Оцінка людського потенціалу проблеми та можливі напрями удосконалення (2012)
Міненко В. Л. - Концептуальні підходи до формування задач удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці та зайнятості населення (2012)
Кризина Н. П. - Соціально-економічні детермінанти демографічного розвитку України в сучасних умовах, Жилка К. І., Кризина П. С. (2012)
Паладій М. В. - Система державного управління сферою інтелектуальної власності відбір методів (2012)
Вишиванюк М. В. - Застосування досвіду єс при стратегічному плануванні розвитку регіонів України (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Аспекти промислової політики в умовах структурної трансформації економіки (2012)
Саратов В. В. - Механізми забезпечення збалансованого розвитку сфери теплопостачання в Україні, Корчміт О. Ю. (2012)
Биркович Т. І. - Напрями реформування та державного регулювання ринку електроенергетики міжнародний досвід (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Ефективність механізму формування інституціональних змін у сфері державного регулювання розвитку корпоративних структур (2012)
Омельчук В. О. - Регіональні аспекти доступності житла в Україні (2012)
Грузд М. В. - Активізація економічних зв’язків прикордонних територій (2012)
Демченко Д. О. - Державна політика в сфері повітряного транспорту в Україні особливості та основні напрями розвитку (2012)
Литвин Ю. О. - Економічне становище сучасного українського села як основна складова його розвитку (2012)
Клуб А. І. - Проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні (2012)
Міокова Н. В. - Формування нової державної політики співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями системний підхід (2012)
Атрощенко Т. О. - Мовленнєво-ігрова діяльність як засіб формування первинного економічного досвіду старших дошкільників (2015)
Демченко Я. М. - Засоби формування мотивації навчання молодших школярів (2015)
Жерновникова О. А. - Проблема створення індивідуальних освітніх маршрутів старшокласників у навчальних закладах нового типу (2015)
Пісоцька М. Е. - Питання індивідуалізації у філософських дослідженнях (2015)
Штонда О. Г. - Філософський аспект проблеми організації наступності у навчанні (2015)
Башкір О. І. - Місце портфоліо в системі контролю знань студентів (2015)
Буданова Л. Г. - Специфіка організації професійної підготовки майбутніх фармацевтів у східноєвропейських вищих навчальних закладах (2015)
Васильєва С. О. - Винагороди вчителів Харківщини як показник професійного статусу (2015)
Вихор В. Г. - Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів (2015)
Дейниченко В. Г. - Технологія підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності (2015)
Добровольська-Піпіч І. Є. - Дослідження процесу формування професійної компетентності у майбутніх педагогів (2015)
Єрмаков С. С. - Перспективи розвитку навчальної дисципліни "фізичне виховання" у вищих навчальних закладах України, Кривенцова І. В. (2015)
Ільєнко О. Л. - Системний та синергетичний підходи як методологічна основа дослідження проблеми конкурентоспроможності фахівця (2015)
Кабанська О. С. - Стимулювання мотивації майбутніх учителів до оволодіння вміннями педагогічного прогнозування як умова їх успішного формування (2015)
Рябченко С. В. - Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології в інноваційному середовищі (2015)
Хотченко І. А. - Досвід лояльного ставлення до абітурієнтів при зарахуванні до вищих навчальних закладів Китаю (2015)
Шаповалова Н. П. - Соціоніка як інструмент визначення професійної спрямованості особистості (2015)
Шарапова О. В. - Аналіз основних дефініцій понять "самостійна робота", "самостійна діяльність", "самостійність" (2015)
Шилкунова З. І. - Творча самостійність як складова професійної компетентності вчителя (2015)
Щебликіна Т. А. - Реалізація самомоніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2015)
Балацинова А. Д. - Передумови створення лабораторії "Макаренко-реферат" (2015)
Дзюба К. В. - Щодо розуміння та впровадження морально-етичних концепцій у світі впродовж ХVІІІ – ХХ століть (2015)
Довженко Т. О. - Феномен просвіти батьків у спадщині провідних педагогів (2015)
Кабусь Н. Д. - Витоки ідеї сталого розвитку особистості в творчості Г.С.Сковороди (2015)
Масич В. В. - Відображення в періодичній пресі підготовки майбутніх фахівців (2015)
Семеренська О. В. - Основні функції фахівців із соціальної роботи в Україні та Великій Британії (2015)
Смолянюк Н. М. - Тенденції розвитку природничої освіти у початковій школі кінця ХХ століття (2015)
Паньок Т. В. - Історія вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у роки Другої світової війни (2015)
Ажиппо О. Ю. - Роль і місце фізичного виховання школярів у формуванні навичок здорового способу життя (2015)
Єрмакова Т. С. - Аксіологічний підхід до формування культури здоров’я школярів (2015)
Копчак В. М. - Аналіз причин ранніх післяопераційних ускладнень та летальності після радикального лікування пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Ткачук О. С., Андронік С. В., Шевколенко Г. Г., Ханенко В. В., Квасівка О. О., Зубков О. О. (2015)
Годлевський А. І. - Клініко–лабораторні особливості перебігу гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих на цукровий діабет, Саволюк С. І., Томашевський Я. В. (2015)
Хомяк І. В. - Консервативна терапія в комплексі лікування гострого некротичного панкреатиту (2015)
Аббасов П. А. - Особенности трансплантации печени при тромбозе воротной вены (2015)
Грубнік В. В. - Функціональна пластика гриж передньої черевної стінки, Парфентьєва Н. Д., Парфентьєв Р. С. (2015)
Линев К. А. - Тактика хирургического лечения огнестрельных ранений живота (2015)
Шейко В. Д. - Прогнозування інфікування обмежених скупчень рідини за тяжкого гострого панкреатиту, Оганезян А. Г. (2015)
Ковальов О. П. - Хірургічне лікування зобу шийно–загруднинної локалізації, Ляховський В. І., Люлька О. М., Дудченко М. О., Нємченко І. І. (2015)
Руденко С. А. - Механізми формування недостатності мітрального клапана ішемічного генезу (2015)
Трембовецкая Е. М. - Особенности ротационного движения стенок левого желудочка у больных при недостаточности митрального клапана, Кнышов Г. В., Руденко С. А., Бабочкина А. Р., Лучинец А. Ф. (2015)
Петренко О. М. - Роль ультразвукової кавітації у комплексі лікування пацієнтів з приводу гнійно–некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи (2015)
Павлович К. В. - Використання ін'єкційного матеріалу для регенерації шкіри Лацерта® для лікування трофічних виразок у хворих при синдромі діабетичної стопи, Сидорчук Р. І. (2015)
Дєєва Ю. В. - Хірургічне лікування тонзилярної флегмони шиї (2015)
Маєтний Є. М. - Застосування sits–технології в хірургічному лікуванні хворих з приводу випітного плевриту за частково облітерованої плевральної порожнини (2015)
Бадюл П. О. - Можливості застосування вакуум–терапії при порушеннях венозного відтоку в острівцевих клаптях, Самойленко Г. Є., Нор Н. М., Слєсаренко К. С. (2015)
Пономаренко О. В. - Диференційований підхід до закриття ранових поверхонь тулуба та кінцівок після механічного пошкодження (2015)
Зима А. М. - Застосування препаратів памідронової кислоти у комплексі лікування пацієнтів з приводу недосконалого остеогенезу, Гук Ю. М., Магомедов О. М., Гайко О. Г., Кінча–Поліщук Т. А. (2015)
Бєлка К. Ю. - Застосування дексмедетомідину для седації пацієнтів у стані відміни алкоголю у відділенні інтенсивної терапії (2015)
Хижняк М. В. - Вплив трансплантації аутологічних хондроцитів на стан міжхребцевих дисків в експериментальній моделі остеохондрозу (2015)
Денисенко А. И. - Особенности периоперационного ведения пациентов при эндовидеохирургических вмешательствах. Часть І. Положение пациента на операционном столе, влияние на систему органов жизнеобеспечения: гемодинамика (2015)
Березан В. І. - Підготовка соціального педагога до формування у дітей компетенцій грамотного і безпечного використання ресурсів віртуального простору (2015)
Василенко О. М. - Зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до застосування здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми та молоддю (2015)
Веретенко І. М. - Нормативно-правове забезпечення соціально-педагогічної роботи в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Корсунський В. О. - Сучасна основа форми у проектно-творчій дизайнерській діяльності (2015)
Курінна С. М. - Роль соціально-педагогічної служби дитячого будинку в період трансформації закладів інтернатного типу (2015)
Лелека С. М. - Розвиток соціальності дитини в умовах ДНЗ: практично-методичний аспект (2015)
Панченко Н. В. - Рекламно-інформаційні технології як засіб розвитку соціальної активності майбутніх соціальних педагогів (2015)
Порохня Л. А. - Учнівський колектив як важлива складова учнівського середовища (2015)
Безпала Г. О. - Зміст компонентів фахової компетентності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2015)
Василенко О. М. - Соціальна відповідальність у дисертаційних дослідженнях соціально-педагогічної спрямованості (2015)
Єсіна Н. О. - Методи формування творчих умінь студентів в інтелектуально-ігровій діяльності (2015)
Ібрагім Ю. С. - Соціально-педагогічна підтримка багатодітних сімей громадськими організаціями: проблеми та перспективи (2015)
Лисенко Ю. О. - Взаємодія субкультур у культурі суспільства (2015)
Максимовська Н. О. - Соціальна педагогіка дозвілля студентської молоді в інформаційному суспільстві (2015)
Рижанова А. О. - Розвиток соціальної суб’єктності та принцип субсидіарності соціально-педагогічної діяльності (2015)
Чернецька Ю. І. - Філософські передумови проблеми ресоціалізації наркозалежних осіб (2015)
Шеплякова І. О. - Системний підхід до формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів у соціально-виховному середовищі ВНЗ (2015)
Білик О. М. - Формування міжетнічної толерантності іноземних студентів у контексті соціалізації в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу: культурологічні засади (2015)
Вільхова О. Г. - Залучення "важких" дітей до гурткової хореографічної роботи в Радянській Україні (1945-1991 рр.) (2015)
Головня В. О. - Суть жорстокості і жорстокої поведінки як соціально-педагогічних категорій (2015)
Григоренко В. Л. - Соціокультурна динаміка суспільства щодо соціального виховання дітей з інвалідністю: шлях до інклюзивної освіти, Рассказова О. І. (2015)
Кабусь Н. Д. - Можливості дитячих громадських організацій щодо стимулювання до сталого розвитку дітей та молоді (2015)
Макар Л. М. - Професійна готовність майбутніх соціальних педагогів до роботи з учнями професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Онипченко О. І. - Національні традиції українського народу у родинному та статевому вихованні молоді в педагогічній публіцистиці Г. Ващенка (2015)
Польшина Ю. Ю. - Формування активної соціальної позиції особистості як соціально-педагогічна проблема (2015)
Романова І. А. - Рефлексивно-діяльнісний підхід як основа формування культури інтелектуальної діяльності молодших школярів (2015)
Кропельницкий В. А. - Структура и функция белка BRCA1. Роль в процессах репарации ДНК, Захарцева Л. М., Чешук В. Е. (2014)
Сидоренко С. П. - Моноклональні антитіла серії ІРО: до 30-річчя першої публікації, Шлапацька Л. М., Бердова Г. Г. (2014)
Грибач С. М. - Особливості ліпідного статусу у людей похилого віку, хворих на рак молочної залози, Бородай Н. В., Чехун В. Ф. (2014)
Николаенко-Камышова Т. П. - Об особенностях формирования миелофиброза при миелопролиферативных новообразованиях (2014)
Завелевич М. П. - Відповідь ex vivo злоякісних клітин пацієнтів із В-клітинним хронічним лімфолейкозом на протипухлинні хіміопрепарати, Куява Л. М., Фільченков О. О., Храновська Н. М., Джалілов А. Ф. (2014)
Ковалев А. А. - Экспрессия белков Pgp, MRP1, BCRP и эффективность химиотерапии у больных раком молочной железы, Цветаева-Берест Д. А., Грудинская Т. В., Семенова Т. А., Кузнецова Т. П. (2014)
Чехун С. В. - Зв’язок рівнів сироваткового та пухлинного феритину з клініко-морфологічними характеристиками та молекулярним підтипом пухлин у хворих на рак молочної залози, Лук’янова Н. Ю., Собченко С. О., Задворний Т. В., Лозовська Ю. В., Бучинська Л. Г., Поліщук Л. З. (2014)
Osinsky D. S. - Association between hypoxia level in gastric cancer, asesed by P NMR spectroscopy, and results of patients treatment with different methods, Bubnovskaya L. N., Kovelskaya A. V., Merentsev S. P. (2014)
Крячок И. А. - Десмопластическая мелкоклеточная опухоль: трудности и перспективы в диагностике и лечении, Степанишина Я. А., Кущевой Е. В., Мартынчик А. В., Титоренко И. Б., Антонюк С. А., Кадникова Т. В. (2014)
Кузьменко А. П. - Перекрестная реактивность сывороток крови больных при первичном раке тела матки и его рецидивах с белками B. megaterium H, Диденко Г. В., Шпак Е. Г., Турчак А. Н., Воробьева Л. И., Потебня Г. П. (2014)
Григоровский В. В. - Редкие нозологические формы остеосарком: особенности, принципы дифференциальной диагностики и современного лечения. II. Центральная остеосаркома низкой степени злокачественности, периостальная остеосаркома, поверхностная остеосаркома высокой степени злокачественности (2014)
Про роботу Експертної проблемної комісії "Онкологія" МОЗ і НАМН України (2014)
Авторский указатель (2014)
Требования к авторам (2014)
Ничитайло М. Ю. - Холангіт як хірургічна проблема, оновлений погляд згідно з Токійськими клінічними рекомендаціями 2013 р. (TG 13), Гуцуляк А. І., Булик І. І., Загрійчук М. С., Гоман А. В. (2015)
Детермінантно-основана класифікація тяжкості гострого панкреатиту (Міжнародний мультидисциплінарний консиліум) (українська версія) (2015)
Русин В. І. - Показники гемостазу запалення та ендотеліальної дисфункції у хворих на гострий варикотромбофлебіт нижніх кінцівок до і після хірургічного лікування, Корсак В. В., Краснопольська О. С., Сірчак С. С., Лопіт В. М. (2015)
Матвійчук Б. О. - Лімфопенія як предиктор летальності пацієнтів із абдомінальним сепсисом, Лукавецький О. В., Федо-ров В. Ю. (2015)
Шапринський В. О. - Нестандартні ситуації при проведенні реконструктивно-відновних операційних втручань на стравоході, Кривецький В. Ф., Шапринський Є. В. (2015)
Венгер І. К. - Обґрунтування способу тромбопрофілактики у пацієнтів із високим ризиком розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень, Костів С. Я. (2015)
Бочар В. Т. - Оцінка ризику ускладнень ентеро- та колостомій у невідкладній хірургії тонкої і товстої кишок (2015)
Орел Ю. М. - Участь нейтрофільних гранулоцитів у розвитку морфологічних змін у легенях при гострому їх пошкодженні в експерименті (2015)
Підручна С. Р. - Морфологічні зміни мозкового та кіркового шару нирок у щурів з тяжкою та комбінованою травмою після корекції препаратами ксеношкіри (2015)
Міщенко В. В. - Підходи до лікування гострого деструктивного інфікованого панкреатиту, Грубник В. В., Вододюк Р. Ю. (2015)
Дзюбановський І. Я. - Профілактика та лікування функціональної непрохідності тонкої кишки після операцій на органах малого таза в жінок, Бенедикт В. В. (2015)
Каніковський О. Є. - Обґрунтування способу та об’єму резекції підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Павлик І. В. (2015)
Комарницький Є. С. - Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами, Лазько В. М., Бабін І. О., Куцик І. Я., Комарницький А. Є. (2015)
Гасюк Н. В. - Патогенетичні механізми передпухлинної цитотрансформації слизової оболонки порожнини рота в умовах нікотинової інтоксикації, Єрошенко Г. А. (2015)
Камінський О. А. - Гастродуоденальні гострокровоточиві виразки, спричинені прийманням нестероїдних протизапальних препаратів (2015)
Гудз О. І. - Ефективність комбінованих шунтувань при проведенні дистальних реконструкцій (2015)
Матвійчук О. Б. - Гепатопротекторна терапія у біліарній хірургії (2015)
Поляцко К. Г. - Гострі бактерійні абсцеси печінки: особливості діагностики та хірургічного лікування (2015)
Мицик Ю. О. - Використання дифузійно-зваженої МРТ у діагностиці раку нирки (2015)
Ляхович Р. М. - Ефективність своєчасної та якісної догоспітальної електричної дефібриляції при раптовій зупинці кровообігу, Джус М. Я., Процюк І. А. (2015)
Лисюк Ю. С. - Клінічні аспекти комп’ютерної томографії у складних хірургічних випадках, Лозинський Р. М., Дворчин О. М., Занік О. І. (2015)
Каштальян М. А. - Відеолапароскопія в лікуванні новоутворень надниркових залоз, Шаповалов В. Ю., Тимчук О. Б., Герасименко О. С. (2015)
Воровський О. О. - Лапароскопічна герніопластика гриж черевної стінки при нестандартних умовах (2015)
Когут Л. М. - Рідкісні випадки патології дванадцятипалої кишки як причини доброякісної обструкції жовчовивідних шляхів, Лисюк Ю. С., Кушнірук О. І., Когут М. А. (2015)
Стець М. М. - Актуальні питання абдомінальних ускладнень у хворих на генералізовану форму туберкульозу, Магас О. І. (2015)
Пасічник С. М. - Оцінка впливу лікування пізніх стадій раку передміхурової залози на перебіг цукрового діабету ІІ типу (2015)
Грубник Ю. В. - Нестандартный подход к лечению больных с циррозом печени,, Грубник В. Ю., Фоменко В. А., Юзвак О. М. (2015)
Герич І. Д. - Гігантська міксома заочеревинного простору малої миски та лівої сідниці: опис клінічного випадку, Барвінська А. С., Романчак Д. Л., Яремкевич Р. В. (2015)
Пустовойт П. І. - Нестандартная ситуация в трансплантологии при поликистозе почек, Горячий В. В., Міщенко В. В., Сагатович В. А., Харьковський С. Ї. (2015)
Крушельницький С. В. - Інтенсивна терапія тяжкої поєднаної травми з превалюванням торакальної травми у пацієнта віком 26 років, Креньов К. Ю. (2015)
Міщенко В. В. - Хірургічна тактика при закритій абдомінальній травмі з пошкодженням брижі тонкого кишечника, Пустовойт П. І., Горячий В. В. (2015)
Каштальян М. А. - Современные методы лечения огнестрельных ран, Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю., Гайдаржі І. Т., Самарський І. Н., Дробков А. Л. (2015)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 443-р "Про позначення українсько-російського державного кордону на місцевості" (2015)
Гіряк І. В. - Дослідження впливу сонячної активності на точність ГНСС-спостережень (2015)
Заблоцький Ф. Д. - Аналіз зенітної тропосферної затримки, визначеної в ході ГНСС-вимірювань та радіозондувань у тропічних і середніх широтах, Пазяк М. В. (2015)
Звягіна М. С. - Визначення ступеня стабільності реперів Державної нівелірної мережі та знаків висотної прив’язки водомірних постів на морських узбережжях, Костецька Я. М. (2015)
Дрогушевська І. Л. - Методологічні та прикладні аспекти унормування назв фізико-географічних об’єктів України при створенні Державного реєстру географічних назв (2015)
Бачишин Б. Д. - Порівняльний аналіз якості цифрових моделей рельєфу у формі горизонталей, Пастухов О. В. (2015)
Гаврюшин О. В. - Просторово-часовий аналіз змін адміністративно-територіального поділу в геоінформаційних системах (2015)
Церклевич А. Л. - Якість геопросторових даних національної кадастрової системи і проблемні питання встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, Калинич І. І. (2015)
Beconytė G. - Lithuanian spatial information portal, Viliuvienė R., Balčiūnas A., Indilaitė E. (2015)
Шевчук П. М. - Діяльність правління Українського товариства геодезії і картографії у 2014 р. (2015)
Тревого І. С. - ХХ Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2015", Савчук С. Г., Денисов О. М., Четверіков Б. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Serheyev V. - Thermodynamic Properties of Solutions of Ethacrylic Acid in Acetonitrile and Acetic Acid, Kos Yu., Van-Chin-Syan Yu. (2015)
Krupka O. - Electro-Optical Properties in Thin Films of New Azobenzene Polymers, Smokal V., Studzinsky S., Davidenko N., Biitseva A. (2015)
Thorat S. - Controlled Synthesis of Nanosized Polyaniline via Unstirred, Liquid-Liquid Interfacial Polymerization Process, Kulkarni M., Thorat G. (2015)
Shevchuk O. - Flame-Retard Polymer Composites on the Basis of Modified Magnesium Hydroxide, Wagenknecht U., Wiessner S., Bukartyk N., Chobit M., Tokarev V. (2015)
Zeynalov E. - Enzymatic Catalysis of Hydrocarbons Oxidation "in vitro” (Review), Nagiev T. (2015)
Kosnikov G. - Metal Matrix Micro- and Nanostructural Composites (Review), Figovsky O., Eldarkhanov A. (2015)
Sharanda M. - Two-stage Conversion of Glycerol into Propylene Glycol over Cu/Al2O3 Catalyst, Sontsev V., Bondarenko E., Brei V. (2015)
Artyukhov A. - Theoretical Analysis of Granules Movement Hydrodynamics in the Vortex Granulators of Ammonium Nitrate and Carbamide Production, Sklabinskyi V. (2015)
Pinchuk S. - Structure and Characteristics of Composite Carbon-Ceramic Coatings for Cathodes of Contemporary Chemical Current Sources, Levko E., Domanskiy Ie. (2015)
Savvova O. - Investigation of Phase Separation Processes for Bioactive Glasses in Na2О–CаO–ZnO–TiO2–ZrO2–Al2O3–B2O3–P2O5–SiO2 Sysytem, Babich E. (2015)
Yatsyuk V. - Synthesis and Antimicrobial Activity of Products Obtained via Anionarylation of Acrylic and Metahcrylic Acids Amides and Nitriles by 5-Carboxyphenylene-1,3-Bisdiazonium Salts, Pokryshko O., Yaniv Z., Tulaidan G., Baranovskyi V., Klymnyuk S., Grishchuk B. (2015)
Levytskyj V. - The Influence of Polystyrene Modifier and Plasticizer Nature on the Properties of Poly(vinyl chloride), Laruk Yu., Humenetsky T., Sikora Ja. (2015)
Bystrevska K. - Research of the Radioactive and Physico-Chemical Characterisitcs of Thermal Ground Waters in the Slovak Republic and Transcarpathian Region, Ukraine, Pidlisnyuk V., Aschenbrenner S. (2015)
Ferreira de Oliveira P. - Chemical Treatment of Natural Malva Fibers and Preparation of Green Composites with Poly(3-hydroxybutyrate), de Fatima Vieira Marques M. (2015)
Zulfareen N. - Innovative Method for Reduction of Mild Steel Corrosion in Water by Activated Carbon from Ocimum Tenuiflorum, Kannan K., Venugopal T. (2015)
Shevchenko V. - Prospective of Glass Powder as Active Additive to Portland Cement, Kotsay G. (2015)
Sikorsky O. - Rheological Behavior of Montmorillonite Water Suspensions in the Presence of Surfactants, Myronyuk O., Svidersky V. (2015)
Nagy R. - Study on Solubility of Surfactants in Water by Fiber Optic Spectrophotometer, Sallai R., Bartha L., Vago A. (2015)
Halkevych I. - High Performance Liquid Chromatographic Determination of Bupropion Using H-Clinoptilolite as a Sorbent for Plasma and Urine Purification, Ivanauskas L., Bidnychenko Yu., Barsteigiene Z. (2015)
Buket O. - Extending the Range of Amperometric Sensors, Linyucheva O., Nahorniy O., Bludenko A., Linyuchev O. (2015)
Vdovenko S. - Composition and Properties of Petroleum Sludge Produced at the Refineries, Boichenko S., Kochubei V. (2015)
Кушнаренко Н. М. - Гендерний підхід у бібліотекознавстві: теоретико-методологічний дискурс (2015)
Давидова І. О. - Інформаційне забезпечення управлінських рішень у системі інформаційного менеджменту (2015)
Біличенко О. Л. - Літературна комунікація як об’єкт загальної теорії соціальних комунікацій (2015)
Al Tawalbeh Serhan Ahmad - Evolution of Libraries in Developing Countries in the International Information Space (2015)
Filipova L. Ya. - US Library and Information Schools: Training and Accreditation Issues, Oliinyk O. V. (2015)
Rostovtsev S. S. - Web Analytics Usage in Online-activity of Ukrainian Libraries (2015)
Дєгтяр А. О. - Методологічні підходи до побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності організації соціокультурної сфери (2015)
Шевченко О. В. - Специфіка функціонування електронного документообігу в комерційній галузі (на прикладі системи преміум-класу "Діло") (2015)
Вдовіна О. О. - Використання електронного документообігу в системі судочинства України (2015)
Гірняк Г. З. - Муніципальний вектор реформування системи місцевого самоврядування в Україні (з історичного досвіду львівського магістрату) (2015)
Афенченко Г. В. - Аномія як соціально-культурний феномен, Шумлянська Н. В. (2015)
Гусєв А. В. - Вплив медіа на розвиток професійного спорту (2015)
Подобна Є. В. - Особливості контенту журналу "Хуторянин" (1896–1917 рр.) (2015)
Садівничий В. О. - Видання медико-санітарних бюро губерній як тип спеціалізованої медичної преси (2015)
Битюк І. В. - Механізм формування моральної паніки в період суспільно-політичної кризи (на прикладі воєнного конфлікту на Cході України) (2015)
Sheyko V. M. - Discourse Analysis Methods in the Study of Social Processes (2015)
Чекштуріна В. М. - Формування комунікативної компетентності менеджерів соціокультурної діяльності (2015)
Перехейда В. В. - Чинники локомоції українського внутрішнього туриста (2015)
Тодорова О. В. - PR-середовище нового покоління як база формування інноваційного PR-інструментарію (2015)
Толок Є. В. - Соціальний аспект регулювання рекламної діяльності на прикладі міжнародного досвіду (2015)
Бадюл Л. В. - Моделювання протестного іміджу в соцмережах: тенденції й закономірності (2015)
Кулинич І. В. - Природа емоційного наповнення стереотипу (2015)
Губарев О. О. - Діагностика кризового стану в розвитку суб’єктів господарювання, Головко О. Г. (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2013)
Милян Т. - Роман Чайка – археолог, музейник, краєзнавець (2013)
Прокопів В. - Кістяні прикраси в археологічних комплексах черняхівської культури (2013)
Ґолембіовська-Тобіаш А. - Культово-жертовні конструкції у ранніх тюрків, кипчаків і половців (2013)
Миська Р. - Середньовічні шляхи в Українських Карпатах (стан та перспективи дослідження) (2013)
Гупало В. - Дослідження праісторичних об’єктів на городищі літописного Звенигорода у 2010 році, Войцещук Н. (2013)
Филипчук А. - Нові пам’ятки празької культури на Дністрі і Нічлаві (за матеріалами обстежень 2012 року) (2013)
Шишак В. - Ранньосередньовічний поселенський комплекс поблизу села Добростани на Розточчі, Ляска В. (2013)
Лазурко О. - Результати археологічних досліджень на Львівському передмісті в м. Белзі, Шніцар М., Ткач Є. (2013)
Терський C. - Забудова центрального майданчика на дитинці літописної Пересопниці (за матеріалами досліджень 1993 р.) (2013)
Войцещук Н. - Скляні намистини зі Звенигорода (за матеріалами розкопок 2010 року) (2013)
Баюк В. - Археологічні дослідження подвір’я Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря у 2012 році (2013)
Додаток-вклейка (2013)
Вітвіцький С. - Громадська експертиза в умовах розвитку громадянського суспільства (2014)
Стародубцев А. - Сутність законності та її сучасне розуміння в правовій науці (2014)
Подорожна Т. - Дотримання принципу конституційності – основа функціонування правової системи (2014)
Кулініч О. - Конституційне право на освіту в об’єктивному та суб’єктивному значенні (2014)
Езеров А. - Политическое измерение прав и свобод человека и гражданина (2014)
Заворотченко Т. - Науково-теоретичні погляди на обгрунтування охорони і захисту виборчих прав громадян (2014)
Малюга Л. - Юридична природа поняття "соціальний захист дітей-інвалідів" (2014)
Матійко М. - Поняття захисту права власності серед інших правових понять (2014)
Руколайніна І. - Сфера застосування матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС (2014)
Подцерковний О. - Системне економіко-правове стимулювання розвитку галузей економіки (на прикладі суднобудування) (2014)
Мілаш В. - Договірні засади правопорядку у сфері господарювання (2014)
Каракаш І. - Правові засади відродження курорту Куяльник і Куяльницького лиману (2014)
Гриненко С. - Представницька діяльність прокуратури на етапі реформування, Жилінська Ю. (2014)
Глиняна К. - Особливості судового вирішення сімейних спорів за сімейним законодавством України (2014)
Гончаренко В. - Безоплатні договори за цивільним законодавством України (2014)
Чанишева А. - Правова конструкція застави за цивільним законодавством України (2014)
Короєд С. - Процесуальні передумови забезпечення ефективності цивільного судочинства (2014)
Бакаянова Н. - Адвокатська мантія в контексті законодавчого регулювання професійних прав адвоката (2014)
Осадчий А. - Процесуальні засоби захисту відповідача від адміністративного позову (2014)
Овчарук С. - Юридична природа поняття "послуга" та його співвідношення з поняттям "адміністративна послуга" (2014)
Водько Н. - О некоторых терминах новых уголовно-процессуальных правовых актов Украины (2014)
Бишевець О. - Засоби тактики захисту та їх роль у вирішенні завдань кримінального провадження (2014)
Грига М. - Комплесне криміналістичне дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів (2014)
Назаренко Д. - Протидія наркотизації та алкоголізації як фоновим для злочинності явищам: характеристика пріоритетних напрямів й заходів (2014)
Мельничук О. - Міська правова система та її компонентний склад (2014)
Калганова О. - Поняття професійної злочинності (2014)
Федотов О. - Правове визначення та розмежування понять оптимізації та модернізації митниці як організаційно-штатної структурної складової системи органів доходів і зборів (2014)
Мельник А. - Поняття та структура системи джерел права України (2014)
Черкасова И. - Сунна как источник исламского права (2014)
Соколюк А. - Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку (2014)
Закаленко О. - Позов як процесуальний засіб захисту прав, свобод та інтересів в адміністративному судочинстві (2014)
Сандуленко А. - Библейские ценности судебной деятельности и их отображение в гражданском судопроизводстве Украины (2014)
Сидорук Р. - Поняття та класифікація суб’єктів податкових правовідносин (2014)
Баурда М. - Проблемні аспекти регулювання обороту іпотечних цінних паперів в Україні (2014)
Наконечний А. - Примусове відчуження земельних ділянок як засіб реалізації конституційних положень в законодавстві України (2014)
Цихоня Д. - Визначення строків апеляційного оскарження у цивільному процесі (2014)
Олійник О. - Застава майнових авторських прав (2014)
Баженова А. - Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності: огляд наукових досліджень (2014)
Торбас О. - Загальна характеристика структури обвинувального акта за чинним КПК України (2014)
Менсо І. - Електронні бібліотеки: історично-правовий огляд (2014)
Осадчук С. - Християнські підстави просвіти та формування церковного права в Україні (на прикладі м. Одеси) (2014)
Бехруз Х. - Римское право и исламское право: сравнительно-правовой аспект (2014)
Стрельцов Є. - Регулювання складних соціальних процесів у міжнародному та національному праві (2014)
Швець Г. - Імплементація стандартів, принципів європейського муніціпального права у правовій системі України (2014)
Коваленко І. - Кримінальна відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів – важливий крок адаптації фармацевтичної галузі до норм Європейського Союзу (2014)
Лепетюк О. - Пряме оподаткування у світлі угоди про партнерство і співробітництво між Україною та європейськими інтеграційними об’єднаннями (2014)
Колесник Т. - Відновлення і становлення технопарків і технополісів: вагомий внесок в інноваційний розвиток України (2014)
Тіщенко В. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми криміналістики", присвячена 100-річчю з дня народження професора В. П. Колмакова, Пережняк Б., Ващук О. (2014)
Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2013 рік (2014)
Андрєєв А. - Методичні прийоми розвитку в учнів здібності до виявлення фізико-технічних проблем та вибору тем для винахідницьких задач (2010)
Анісімов М. - Соціально-економічні і науково-технічні проблеми сучасного стану професійної системи освіти (2010)
Баевич Г. - Компьютерный контроль знаний в лабораторном практикуме по физике (2010)
Бовтрук А. - Використання тривимірної графіки для унаочнення навчального матеріалу із загальної фізики, Бодненко Т., Мєняйлов С. (2010)
Богданов І. - Дослідження ефективності методичної системи фізико-технічної підготовки майбутнього вчителя фізики (2010)
Бузько В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення фізики в умовах профільного навчання, Величко C. (2010)
Бурак В. - Генералізація навчального матеріалу з електромагнетизму в базовому курсі фізики основної школи (2010)
Бургун І. - Проблеми упровадження компетентнісного підходу у практику навчання фізики (2010)
Буряк Ю. - Дослідження треків заряджених частинок (2010)
Василець О. - Про деякі критерії виявлення ознак та особливостей обдарованості у дітей при навчанні фізики, Садовий М. (2010)
Вдовенко В. - Використання технологій вітагенного навчання при викладанні математики в школі (2010)
Вовкотруб В. - Розширення змісту експериментальних завдань в аспекті забезпечення розвитку творчої діяльності учнів профільної школи (2010)
Войтків Г. - Інформатизація уроків фізики – важливий напрям розвитку фізичної освіти, Сиротюк В. (2010)
Волчанський О. - Віртуальна лабораторна робота для вивчення властивостей теплових хвиль у вузівській лабораторії (2010)
Гай Н. - Аксіологічний аспект організації навчальної практики з фізики (2010)
Галатюк М. - Проблема формування навчально-пізнавальної компетентності школярів у контексті реформування та вдосконалення природничої освіти, Галатюк Ю. (2010)
Гераїмчук І. - Навчальні методики "стовідсоткової успішності" (2010)
Гладкова Л. - Використання сучасних інформаційних технологій навчання у ВНЗ III-IV рівня акредитації, Наумова М. (2010)
Годлевская А. - Модернизация учебно-методической базы курса "Физика атома и атомных явлений", Купо А., Шолох В. (2010)
Головко М. - Система науково-педагогічних поглядів М. Й. Розенберга як важлива складова розвитку дидактики фізики в Україні (2010)
Гончаренко С. - Актуальні проблеми методики фізики (2010)
Гордійчук Г. - Використання електронних навчально-методичних комплексів для організації самостійної роботи учнів з трудового навчання (2010)
Грищенко В. - Интерактивные образовательные технологии в курсе "Молекулярная физика", Купо А., Сидоренко А. (2010)
Гур’євська О. - Комплексне використання традиційних методик та мікроелектроніки у лабораторному практикумі з фізики (2010)
Желонкина Т. - Разработка уроков на основе технологии педагогических мастерских, Лукашевич С., Шершнев Е. (2010)
Гуртовий Ю. - Прикладна спрямованість навчання теорії ймовірностей майбутніх вчителів фізики, Лутченко Л., Яременко Ю. (2010)
Дима Я. - Комп’ютерні емулятори та симулятори вимірювальних приладів на заняттях з фізики (2010)
Єфименко С. - Методика діагностики інтелектуально-творчого потенціалу майбутнього вчителя технологій (2010)
Желонкина Т. - Организация проведения физического практикума в средней школе, Лукашевич С., Яковцев И. (2010)
Засєкіна Т. - Системний аналіз дидактичних засобів з фізики в умовах профільної школи (2010)
Івченко В. - Кількісна оцінка фізичних ідеалізацій як методична та методологічна проблеми (2010)
Кадемія М. - Підготовка фахівців на основі використання комп’ютерного моделювання, Шевченко Л. (2010)
Каленик М. - Поняття компетенція, компетентність, навчальні досягнення учнів з фізики (2010)
Каленникова Т. - Самостійна робота студентів у вивченні новітнього матеріалу з біофізики (2010)
Кізім С. - Використання програмних засобів у професійній підготовці майбутніх робітників електрорадіотехнічнного профілю (2010)
Кобилянський О. - Реалізація міжпредметних зв’язків при викладанні безпеки життєдіяльності (2010)
Кобися А. - Розвиток пізнавальних інтересів учнів засобами соціальних сервісів Internet (2010)
Кобися В. - Основні напрямки розвитку засобів проектування комп’ютерно орієнтованих технологій навчання (2010)
Ковальчук Д. - Технічна комунікація як ключовий аспект підвищення культури проектування програмного забезпечення (2010)
Коновал О. - Зіставний аналіз методик навчання електродинаміки у вищому навчальному закладі (2010)
Кремінський Б. - Поняття і структура методичної системи роботи з інтелектуально обдарованою молоддю з фізики (2010)
Кузьменко О. - Аспекти розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів при виконанні лабораторних робіт з фізики (2010)
Куцак Л. - Формування інформаційної компетентності вчителя трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2010)
Кушнір В. - Формування в учнів умінь інтегративної діяльності з використання наборів математичних задач, утворених задачною темою, Ріжняк Р. (2010)
Лебедь О. - Психолого-дидактичні особливості впровадження методу аналогій у навчанні квантової фізики, Рибалко А. (2010)
Литвинов Ю. - Застосування сучасних технологій при виконанні експериментальних завдань з фізики, Малець Є., Мялова О., Токарев П., Сергєєв В. (2010)
Лісіна Л. - Дистанційна форма навчання в післядипломній освіти вчителів (2010)
Лобас О. - Використання інформаційних комп’ютерних технологій при вивченні фізики (2010)
Лоскутов С. - Самостійна робота студентів при проведенні лабораторного практикуму, Степанова Л., Правда М. (2010)
Лукашевич С. - Особенности построения урока физики при комплексном подходе к обучению, Андрєєв В. (2010)
Манойленко Н. - Експериментальні завдання із прикладною спрямованістю змісту в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2010)
Ментова Н. - Застосування компютера у навчальному процесі з фізики (2010)
Мороз І. - Ефект комптона у курсі фізики ВНЗ, Іваній В., Холодов Р. (2010)
Нак М. - Методи розв’язування алгебраїчних задач, їх роль та місце у навчанні алгебри (2010)
Непорожня Л. - Психолого-педагогічні аспекти викладу навчального матеріалу у підручнику "Фізика-12" для академічного рівня (2010)
Овчинникова В. - Конкурс как средство формирования и развития творческих способностей учащихся, Шершнев Е., Яковцов И. (2010)
Опачко М. - Дидактичний менеджмент у процесі проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики (2010)
Палачаніна І. - Методологічні підходи формування професійних компетенцій морських інженерів при вивченні фізики під час морських практик (2010)
Петриця А. - Моделі віртуальності їх аналіз та використання ри вивченні фізики, Величко С. (2010)
Петюренко А. - Методика викладання медичної інформатики для студентів медичних коледжів з різним вихідним рівнем знань (2010)
Подопригора Н. - Комплексна підготовка до вивчення теоретичних основ будови і використання датчиків у фізичному експерименті в профільній школі (2010)
Попова Т. - Роль, місце і значення культурно-історичних складових фізичної науки в освіті (2010)
Рум’янцева К. - Творчі фахові завдання як засіб реалізації професійної спрямованості курсу "Математика для економістів” (2010)
Садовий М. - Проблеми вивчення новітніх понять у курсі фізики середньої школи (2010)
Сальник І. - Деякі проблеми використання комп’ютерного моделювання у навчанні фізики (2010)
Самойленко Н. - Особливості змісту курсів за вибором з інформатики, Семко Л. (2010)
Семерня О. - Інноваційні підходи організації та проведення лабораторних робіт пошукового характеру з фізики у 10 класі, Шевчук О. (2010)
Сисоєва О. - Створення інтерактивного навчального середовища засобами мультимедійних технологій (2010)
Сірик Е. - Еволюція поняття знання з фізики у епоху зародження інформаційного суспільства, Садовий М. (2010)
Скороход Т. - Системний підхід у підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін з проблеми здорового способу життя (2010)
Сліпухіна І. - Про деякі напрямки інновацій фізичної освіти у вищих технічних навчальних закладах, Чернега П. (2010)
Слободяник О. - Організація та активізація самостійної роботи студентів у фізичних лабораторіях і кабінетах (2010)
Сосницька Н. - Модернізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики "Електрика і магнетизм” при підготовці викладачів професійно орієнтованих дисциплін (2010)
Соколов Є. - Комплекс самостійних і контрольних робіт з фізики для системи довузівської підготовки ЗНТУ (2010)
Сорочинська О. - Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці майбутнього вчителя біології (2010)
Старовойтова Е. - Психолого-педагогическое обоснование модели методики реализации ориентационного потенциала межпредметных задач (2010)
Терещук С. - Становлення і розвиток механічної картини світу як передумова зародження теорії поля (2010)
Ткаченко А. - Організація самостійної роботи студентів як дидактична проблема, Кулик Л. (2010)
Товстоган В. - Психолого-педагогічні умови вивчення стану готовності учнів із психофізичними вадами розвитку до опанування робітничими професіями (2010)
Трифонова О. - Розв’язання суперечностей фізики кінця ХІХ – початку ХХІ століття (2010)
Федоренко П. - Дослідження зовнішнього фотоефекту та характеристик вакуумного фотоелементу, Шишкін Г. (2010)
Фоменко В. - Ідеальні навчальні фізичні моделі у модулі "коливання та хвилі” курсу загальної фізики для нефізичних спеціальностей (2010)
Царенко О. - Системний підхід до запровадження тестувальних форм контролю (2010)
Цодікова Н. - Система навчальних дисциплін, спрямованих на підготовку майбутнього вчителя фізики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (2010)
Чінчой О. - Узагальнення і систематизація знань учнів про перетворення електричної енергії у теплову, Кононеко С. (2010)
Чорнобай К. - Сучасний процес підготовки майбутніх вчителів фізики та інтегровані курси (2010)
Шершнев Е. - О повышении эффективности компьютерного контроля знаний, Дей Е., Свиридова В. (2010)
Шмалєй С. - Соціально-педагогічні передумови формування надпредметної підготовки учнів в контексті компетентнісного підходу (2010)
Щирбул О. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання до керівництва технічною творчістю школярів (2010)
Яшанов М. - Теоретико-методичні аспекти використання інтерактивних та мультимедійних технологій у підготовці вчителя трудового навчання (2010)
Яшанов С. - Системи віртуалізації навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя технологій (2010)
Сидоренко Т. В. - Культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України (друга половина XIX — перше десятиліття XXI ст.): історіографія дослідження (2015)
Воронова Л. М. - Соціокомунікаційний вимір діяльності установ культури України в 1970–1980-ті рр. ХХ ст., Мартем’янова Н. С. (2015)
Тодорова Є. М. - Електронні технології підготовки бібліографічної інформації (2015)
Бєлякова Т. В. - Книжкові пам’ятки у фондах бібліотек медичних НДІ м. Харків (2015)
Коханова І. О. - Аналіз тенденцій асоціальної поведінки щодо документних фондів в Україні та світі (2015)
Жукова В. П. - Валеологічна складова підготовки бібліотечних фахівців (2015)
Shemaieva H. V. - LIS Journals in the Process of Professional Communication, Shevtsova Y. O. (2015)
Bezsmertna O. V. - Medical Libraries and the Use of Web Technologies (2015)
Філіпова Л. Я. - Національні рамки кваліфікацій у європейському просторі вищої освіти: міжнародний досвід і рекомендації (2015)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітичний супровід освітньої підсистеми суспільства (2015)
Барабанова Н. Р. - Структурна характеристика соціально-ділової комунікації в професійній сфері (2015)
Стоянов В. А. - Інформаційна культура майбутнього фахівця фізичної культури як складова освітніх технологій в умовах інформаційного простору (2015)
Кравець Н. С. - Особливості архітектури курсу для змішаної моделі навчання (2015)
Тітов С. В. - Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології, Тітова О. В. (2015)
Степанов В. Ю. - Інформатизація державного управління (2015)
Шевченко О. В. - Документаційна культура як складова корпоративної культури комерційної діяльності вітчизняних підприємств (2015)
Коваленко І. П. - Формування правової культури майбутніх тележурналістів в умовах становлення ринкових відносин (2015)
Великий Ю. Ю. - Формування інформаційних потреб молоді в телевізійному медіа-просторі (2015)
Обласова О. І. - Шкільна преса як корпоративне ЗМІ (2015)
Кушнір Г. О. - Євген Сверстюк як "сильний" автор публіцистичних текстів у контексті теорії Г. Блума (2015)
І Цзя - Історія розвитку кіноархіву Китаю (China Film Archive) (2015)
Ларіонов Ю. І. - Застосування ігрових моделей під час аналізу опору змінам, Ларіонова Н. Б. (2015)
Лисенкова Н. В. - Інтеграційні моделі взаємодії освіти і ринку праці (2015)
Афенченко Г. В. - Прекаріат як аномійний клас, Лубенець С. В. (2015)
Elbeshausen H. - The Greater Sense of Involvement — Literary Festivals and Cultural Entrepreneurship (2015)
Chastnyk O. S. - Developing Communication Skills in Multilingual Europe: the Case of Britain (2015)
Наші автори (2015)
Вандышев В. Н. - Человек в мире перманентных катастроф (2013)
Лебідь А. Є. - Теорія істини як відповідності в логіко-семантичних системах Г. Фреґе та Б. Рассела (2013)
Korczak A. - Uwagi o filozofii mitu Josepha Сampbella (2013)
Гейко С. М. - Соціально-філософські виміри науки: історичний розвиток соціалізації науки та сучасні параметри наукової професії (2013)
Gondek P. - The Place of Philosophy in the Contemporary Paradigm for the Practice of Science (2013)
Вандышева-Ребро Н. В. - Безграничье реальности (2013)
Лаута О. Д. - Співвідношення науки та філософії в контексті філософії науки (2013)
Культенко В. П. - Проблема фальсифікації у науковому пізнанні, Ничипорук О. (2013)
Marek Gramlewicz - Zjawisko mobbingu – socjologiczna próba analizy jego uwarunkowań (2013)
Жеребкин С. В. - "Грядущая антропология" Жака Деррида в пост-анархизме Пола Ньюмена (2013)
Косова Ю.В. - Гуманитарная экспертиза и социальная верификация теоретических конструктов в постакадемической науке (2013)
Повторева С. М. - Мир героев Достоевского в интерпретации М. Бахтина (2013)
Матвєєв В. О. - Філософські основи концепції самоактуалізації особистості А. Маслоу – засновника гуманістичної психології (2013)
Савицька І. М. - Свобода як звільнена свідомість: історико-філософський дискурс (2013)
Яремчук С. М. - Співввідношення релігії і моралі в античній філософії доби високої класики (2013)
Акименко О. С. - Еволюція уявлень про космос в історико-культурній ретроспективі (2013)
Титарь Е. В. - "Человек theatrum mundi" versus "естественный человек": театр жизни М. Волошина (2013)
Грищенко Н. В. - Східнослов'янська міфологія і звичаєве право: інтеграційні концепти (2013)
Гончаров Г. М. - Філософсько-релігійний зміст феномену подвижництва (2013)
Бурковський М. В. - Міфологічна культура епохи романтизму (2013)
Najder-Stefaniak K. - Encounter in a multicultural world (2013)
Супрун А. Г. - Проблема комунікативного порозуміння в умовах сьогодення (2013)
Корнієнко О. М. - Мультикультуралізм як принцип побудови сучасного суспільства (2013)
Maria Joanna Gondek. - Ethos jako forma perswazji retorycznej w ujęciu Arystotelesa (2013)
Marek Czachorowski. - Philosophical Controversy over the Indissolubility of Marriage (2013)
Чекер Н. В. - Уява як можливість смислотворчості: феноменологічна перспектива (2013)
Кобелева Д. Л. - Философские основания визуализации и графического моделирования в исследованиях музыки (2013)
Компаниец Л. В. - "Духовный опыт": модусы репрезентаций в представлениях культур (2013)
Переломова Е. С. - Социальная работа: актуальные проблемы и решения, Морозова О. С. (2013)
Гудзенко О. З. - Розвиток підприємництва в умовах українського суспільства: соціологічний ракурс проблеми (2015)
Пронякин В. И. - К оценке интерпретативных перспектив нелинейных дискурсов (2015)
Андрущенко Т. В. - Патріотична складова політичної мобілізації сучасного українського суспільства, Денисюк С. Г. (2015)
Бондар С. С. - Теоретико-методологічні засади дослідження феномену політичної опозиції (2015)
Віннічук О. В. - Особливості трансформації політичних цінностей українського суспільства у постреволюційний період (2015)
Гришин О. Є. - Политическая видеореклама в интернете: инновации, технологии и тенденции развития, Атаєв Т. Б. (2015)
Демчишак Р. Б. - Держава у політологічній спадщині Станіслава Дністрянського (2015)
Жекало Г. І. - Теоретичні аспекти вивчення політичних конфліктів (2015)
Ільтьо Г. Ф. - Підвищення рівня політичної культури і освіти молоді як основна умова суспільного розвитку (2015)
Кіянка І. Б. - Популізм як політологічна категорія (2015)
Клюй А. І. - Суспільно-політичний ідеал Г. С. Сковороди (2015)
Кравченко В. Ю. - Соціально-економічні детермінанти політичного насилля (2015)
Кривенко С. О. - Автор політичного тексту та його роль у політичному дискурсі (2015)
Кузеванов В. М. - Экспертно-компаративистский анализ причин политического кризиса/ кризисная методология политологии (2015)
Лаврук Т. П. - Геополітичний образ: між утопією та міфом (2015)
Лелеко В. В. - Українська криза як новітній виклик системі міжнародної безпеки (2015)
Лясота А. Є. - Політична система Європейського Союзу: особливості та основні центри прийняття політичних рішень (2015)
Міхавчук Л. Ф. - Лібералізація британської імміграційної політики на початку ХХІ ст.: передумови та наслідки (2015)
Нерубащенко І. А. - Cуб’єктний склад глобального громадянського суспільства: аналіз підходів (2015)
Осельська О. С. - Геополітичний вимір українського проекту хаотичної дезінтеграції (2015)
Поліщук О. С. - Концепція політичної економіки та українська політична практика (2015)
Польовий Т. Є. - Україна – Республіка Білорусь: особливості міждержавного діалогу на сучасному етапі (2015)
Прошин Д. В. - Неліберальна демократія та надмірна сила в протидії тероризму (на прикладі Перу та Шрі-Ланки) (2015)
Рибалка С. В. - Регіональні політичні еліти як чинник консолідації транзитивних суспільств (2015)
Риженкова Л. І. - Партійно-громадська взаємодія у трансформаційному суспільстві: волонтерська та технологічна перспективи (2015)
Савка О. В. - Институциональное обеспечение государственной региональной политики Польши (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського