Бойко Т. В. - Тривалість захворювання як чинник розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом, Лихацька Г. В., Лихацька В. О. (2015)
Глушко Л. В. - Ефективність застосування Нексіуму у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з ГЕРХ, Матковська Н. Р., Скрипник Л. В. (2015)
Давидович О. В. - Погляд на тривалу антигіпертензивну терапію у хворих на цукровий діабет, Давидович Н. Я., Лихацька В. О., Волощук Т. Р., Попов А. Д., Чепой І. В. (2015)
Давидович О. В. - Сучасні аспекти застосування діуретиків в практиці кардіолога, Давидович Н. Я., Лихацька В. О., Волощук Т. Р. (2015)
Кузьміна Г. П. - Контроль анемії при ревматичних захворюваннях, Князєва О. В., Азаренко В. Є. (2015)
Курсов С. В. - Екстрена оцінка стану об’ємного периферійного кровообігу та стану волемії за результатами фотоплетизмографічного дослідження, Лизогуб К. І. (2015)
Лихацька Г. В. - Гептрал у комплексному лікуванні хворих на цироз печінки, Бойко Т. В., Лихацька В. О., Хайко Л. К. (2015)
Нефьодов О. О. - Вивчення впливу a-ліпоєвої кислоти на поведінкові реакції у щурів з експериментальним еквівалентом розсіяного склерозу, Кулик О. В. (2015)
Самогальська О. Є. - Аналіз схем фармакотерапії негоспітальної пневмонії в умовах стаціонару, Бондар О. В. (2015)
Стоєва Т. В. - Особливості ритму та провідності серця у практично здорових підлітків, Прохорова С. В., Копійка Г. К., Ківенко Л. М. (2015)
Яцишин Р. І. - Стан детоксикаційної функції печінки у хворих із запальними захворюваннями кишки, Скробач Н. В., Петрина В. О., Шаповал О. А., Вишиванюк В. Ю. (2015)
Олешко А. А. - Концептуальні засади антикризового регулювання національної економіки (2012)
Резнікова Н. В. - Діалектика національного та глобального в умовах міжкраїнної взаємозалежності (2012)
Каховська О. В. - Соціальність як економічна категорія і параметр регулювання в соціальній державі (2012)
Луняков О. В. - Синхронность колебаний сегментов финансового рынка Украины (2012)
Височин І. В. - Методологічні основи сервісно-логістичного управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі (2012)
Бабій Л. І. - Вдосконалення обліку безнадійної дебіторської заборгованості (2012)
Гриценко М. П. - Економічно-фінансові аспекти створення і функціонування обслуговуючих кооперативів у курортно-рекреаційній галузі (2012)
Ситник Г. В. - Методологічні засади оцінки якості фінансових планів підприємства (2012)
Куклін О. В. - Інституційні засади трансформації вищої освіти України (2012)
Мокроносов А. Г. - Структура и измерение предпринимательского потенциала вуза, Долженкова Е. В., Маврина И. Н. (2012)
Лавров Р. В. - Банківські іпотечні технології в аграрній сфері економіки (2012)
Крисак А. І. - Фінансове забезпечення відтворення та охорони земель, Поліщук А. Б., Нірода Д. С. (2012)
Потапенко В. Г. - Формування зеленої економіки в Україні як альтернативний сценарій інтеграції до європейського економічного простору (2012)
Тимощук О. М. - Напрями реалізації функцій управління на воднотранспортному підприємстві, Войченко Т. О., Синько Л. В. (2012)
Бредіхін О. О. - Розв’язання економічних проблем охорони земель на сучасному етапі розвитку земельних відносин (2012)
Колодрубська Н. В. - Концентрація і централізація капіталу та виробництва в період трансформації економіки України (2012)
Маліношевська К. І. - Роль комунікації у функціонуванні аеропортів (2012)
Новосьолова О. С. - Особливості та тенденції державних запозичень в Україні (2012)
Супрунова Є. С. - Холістичний маркетинг основні положення і передумови формування (2012)
Саєнко С. Г. - Оцінка рівня інноваційної діяльності машинобудівних підприємств запоріжжя (2012)
Харитонова А. М. - Оцінка людського потенціалу проблеми та можливі напрями удосконалення (2012)
Міненко В. Л. - Концептуальні підходи до формування задач удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці та зайнятості населення (2012)
Кризина Н. П. - Соціально-економічні детермінанти демографічного розвитку України в сучасних умовах, Жилка К. І., Кризина П. С. (2012)
Паладій М. В. - Система державного управління сферою інтелектуальної власності відбір методів (2012)
Вишиванюк М. В. - Застосування досвіду єс при стратегічному плануванні розвитку регіонів України (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Аспекти промислової політики в умовах структурної трансформації економіки (2012)
Саратов В. В. - Механізми забезпечення збалансованого розвитку сфери теплопостачання в Україні, Корчміт О. Ю. (2012)
Биркович Т. І. - Напрями реформування та державного регулювання ринку електроенергетики міжнародний досвід (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Ефективність механізму формування інституціональних змін у сфері державного регулювання розвитку корпоративних структур (2012)
Омельчук В. О. - Регіональні аспекти доступності житла в Україні (2012)
Грузд М. В. - Активізація економічних зв’язків прикордонних територій (2012)
Демченко Д. О. - Державна політика в сфері повітряного транспорту в Україні особливості та основні напрями розвитку (2012)
Литвин Ю. О. - Економічне становище сучасного українського села як основна складова його розвитку (2012)
Клуб А. І. - Проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні (2012)
Міокова Н. В. - Формування нової державної політики співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями системний підхід (2012)
Атрощенко Т. О. - Мовленнєво-ігрова діяльність як засіб формування первинного економічного досвіду старших дошкільників (2015)
Демченко Я. М. - Засоби формування мотивації навчання молодших школярів (2015)
Жерновникова О. А. - Проблема створення індивідуальних освітніх маршрутів старшокласників у навчальних закладах нового типу (2015)
Пісоцька М. Е. - Питання індивідуалізації у філософських дослідженнях (2015)
Штонда О. Г. - Філософський аспект проблеми організації наступності у навчанні (2015)
Башкір О. І. - Місце портфоліо в системі контролю знань студентів (2015)
Буданова Л. Г. - Специфіка організації професійної підготовки майбутніх фармацевтів у східноєвропейських вищих навчальних закладах (2015)
Васильєва С. О. - Винагороди вчителів Харківщини як показник професійного статусу (2015)
Вихор В. Г. - Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів (2015)
Дейниченко В. Г. - Технологія підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності (2015)
Добровольська-Піпіч І. Є. - Дослідження процесу формування професійної компетентності у майбутніх педагогів (2015)
Єрмаков С. С. - Перспективи розвитку навчальної дисципліни "фізичне виховання" у вищих навчальних закладах України, Кривенцова І. В. (2015)
Ільєнко О. Л. - Системний та синергетичний підходи як методологічна основа дослідження проблеми конкурентоспроможності фахівця (2015)
Кабанська О. С. - Стимулювання мотивації майбутніх учителів до оволодіння вміннями педагогічного прогнозування як умова їх успішного формування (2015)
Рябченко С. В. - Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології в інноваційному середовищі (2015)
Хотченко І. А. - Досвід лояльного ставлення до абітурієнтів при зарахуванні до вищих навчальних закладів Китаю (2015)
Шаповалова Н. П. - Соціоніка як інструмент визначення професійної спрямованості особистості (2015)
Шарапова О. В. - Аналіз основних дефініцій понять "самостійна робота", "самостійна діяльність", "самостійність" (2015)
Шилкунова З. І. - Творча самостійність як складова професійної компетентності вчителя (2015)
Щебликіна Т. А. - Реалізація самомоніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2015)
Балацинова А. Д. - Передумови створення лабораторії "Макаренко-реферат" (2015)
Дзюба К. В. - Щодо розуміння та впровадження морально-етичних концепцій у світі впродовж ХVІІІ – ХХ століть (2015)
Довженко Т. О. - Феномен просвіти батьків у спадщині провідних педагогів (2015)
Кабусь Н. Д. - Витоки ідеї сталого розвитку особистості в творчості Г.С.Сковороди (2015)
Масич В. В. - Відображення в періодичній пресі підготовки майбутніх фахівців (2015)
Семеренська О. В. - Основні функції фахівців із соціальної роботи в Україні та Великій Британії (2015)
Смолянюк Н. М. - Тенденції розвитку природничої освіти у початковій школі кінця ХХ століття (2015)
Паньок Т. В. - Історія вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у роки Другої світової війни (2015)
Ажиппо О. Ю. - Роль і місце фізичного виховання школярів у формуванні навичок здорового способу життя (2015)
Єрмакова Т. С. - Аксіологічний підхід до формування культури здоров’я школярів (2015)
Копчак В. М. - Аналіз причин ранніх післяопераційних ускладнень та летальності після радикального лікування пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Ткачук О. С., Андронік С. В., Шевколенко Г. Г., Ханенко В. В., Квасівка О. О., Зубков О. О. (2015)
Годлевський А. І. - Клініко–лабораторні особливості перебігу гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих на цукровий діабет, Саволюк С. І., Томашевський Я. В. (2015)
Хомяк І. В. - Консервативна терапія в комплексі лікування гострого некротичного панкреатиту (2015)
Аббасов П. А. - Особенности трансплантации печени при тромбозе воротной вены (2015)
Грубнік В. В. - Функціональна пластика гриж передньої черевної стінки, Парфентьєва Н. Д., Парфентьєв Р. С. (2015)
Линев К. А. - Тактика хирургического лечения огнестрельных ранений живота (2015)
Шейко В. Д. - Прогнозування інфікування обмежених скупчень рідини за тяжкого гострого панкреатиту, Оганезян А. Г. (2015)
Ковальов О. П. - Хірургічне лікування зобу шийно–загруднинної локалізації, Ляховський В. І., Люлька О. М., Дудченко М. О., Нємченко І. І. (2015)
Руденко С. А. - Механізми формування недостатності мітрального клапана ішемічного генезу (2015)
Трембовецкая Е. М. - Особенности ротационного движения стенок левого желудочка у больных при недостаточности митрального клапана, Кнышов Г. В., Руденко С. А., Бабочкина А. Р., Лучинец А. Ф. (2015)
Петренко О. М. - Роль ультразвукової кавітації у комплексі лікування пацієнтів з приводу гнійно–некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи (2015)
Павлович К. В. - Використання ін'єкційного матеріалу для регенерації шкіри Лацерта® для лікування трофічних виразок у хворих при синдромі діабетичної стопи, Сидорчук Р. І. (2015)
Дєєва Ю. В. - Хірургічне лікування тонзилярної флегмони шиї (2015)
Маєтний Є. М. - Застосування sits–технології в хірургічному лікуванні хворих з приводу випітного плевриту за частково облітерованої плевральної порожнини (2015)
Бадюл П. О. - Можливості застосування вакуум–терапії при порушеннях венозного відтоку в острівцевих клаптях, Самойленко Г. Є., Нор Н. М., Слєсаренко К. С. (2015)
Пономаренко О. В. - Диференційований підхід до закриття ранових поверхонь тулуба та кінцівок після механічного пошкодження (2015)
Зима А. М. - Застосування препаратів памідронової кислоти у комплексі лікування пацієнтів з приводу недосконалого остеогенезу, Гук Ю. М., Магомедов О. М., Гайко О. Г., Кінча–Поліщук Т. А. (2015)
Бєлка К. Ю. - Застосування дексмедетомідину для седації пацієнтів у стані відміни алкоголю у відділенні інтенсивної терапії (2015)
Хижняк М. В. - Вплив трансплантації аутологічних хондроцитів на стан міжхребцевих дисків в експериментальній моделі остеохондрозу (2015)
Денисенко А. И. - Особенности периоперационного ведения пациентов при эндовидеохирургических вмешательствах. Часть І. Положение пациента на операционном столе, влияние на систему органов жизнеобеспечения: гемодинамика (2015)
Березан В. І. - Підготовка соціального педагога до формування у дітей компетенцій грамотного і безпечного використання ресурсів віртуального простору (2015)
Василенко О. М. - Зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до застосування здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми та молоддю (2015)
Веретенко І. М. - Нормативно-правове забезпечення соціально-педагогічної роботи в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Корсунський В. О. - Сучасна основа форми у проектно-творчій дизайнерській діяльності (2015)
Курінна С. М. - Роль соціально-педагогічної служби дитячого будинку в період трансформації закладів інтернатного типу (2015)
Лелека С. М. - Розвиток соціальності дитини в умовах ДНЗ: практично-методичний аспект (2015)
Панченко Н. В. - Рекламно-інформаційні технології як засіб розвитку соціальної активності майбутніх соціальних педагогів (2015)
Порохня Л. А. - Учнівський колектив як важлива складова учнівського середовища (2015)
Безпала Г. О. - Зміст компонентів фахової компетентності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2015)
Василенко О. М. - Соціальна відповідальність у дисертаційних дослідженнях соціально-педагогічної спрямованості (2015)
Єсіна Н. О. - Методи формування творчих умінь студентів в інтелектуально-ігровій діяльності (2015)
Ібрагім Ю. С. - Соціально-педагогічна підтримка багатодітних сімей громадськими організаціями: проблеми та перспективи (2015)
Лисенко Ю. О. - Взаємодія субкультур у культурі суспільства (2015)
Максимовська Н. О. - Соціальна педагогіка дозвілля студентської молоді в інформаційному суспільстві (2015)
Рижанова А. О. - Розвиток соціальної суб’єктності та принцип субсидіарності соціально-педагогічної діяльності (2015)
Чернецька Ю. І. - Філософські передумови проблеми ресоціалізації наркозалежних осіб (2015)
Шеплякова І. О. - Системний підхід до формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів у соціально-виховному середовищі ВНЗ (2015)
Білик О. М. - Формування міжетнічної толерантності іноземних студентів у контексті соціалізації в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу: культурологічні засади (2015)
Вільхова О. Г. - Залучення "важких" дітей до гурткової хореографічної роботи в Радянській Україні (1945-1991 рр.) (2015)
Головня В. О. - Суть жорстокості і жорстокої поведінки як соціально-педагогічних категорій (2015)
Григоренко В. Л. - Соціокультурна динаміка суспільства щодо соціального виховання дітей з інвалідністю: шлях до інклюзивної освіти, Рассказова О. І. (2015)
Кабусь Н. Д. - Можливості дитячих громадських організацій щодо стимулювання до сталого розвитку дітей та молоді (2015)
Макар Л. М. - Професійна готовність майбутніх соціальних педагогів до роботи з учнями професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Онипченко О. І. - Національні традиції українського народу у родинному та статевому вихованні молоді в педагогічній публіцистиці Г. Ващенка (2015)
Польшина Ю. Ю. - Формування активної соціальної позиції особистості як соціально-педагогічна проблема (2015)
Романова І. А. - Рефлексивно-діяльнісний підхід як основа формування культури інтелектуальної діяльності молодших школярів (2015)
Кропельницкий В. А. - Структура и функция белка BRCA1. Роль в процессах репарации ДНК, Захарцева Л. М., Чешук В. Е. (2014)
Сидоренко С. П. - Моноклональні антитіла серії ІРО: до 30-річчя першої публікації, Шлапацька Л. М., Бердова Г. Г. (2014)
Грибач С. М. - Особливості ліпідного статусу у людей похилого віку, хворих на рак молочної залози, Бородай Н. В., Чехун В. Ф. (2014)
Николаенко-Камышова Т. П. - Об особенностях формирования миелофиброза при миелопролиферативных новообразованиях (2014)
Завелевич М. П. - Відповідь ex vivo злоякісних клітин пацієнтів із В-клітинним хронічним лімфолейкозом на протипухлинні хіміопрепарати, Куява Л. М., Фільченков О. О., Храновська Н. М., Джалілов А. Ф. (2014)
Ковалев А. А. - Экспрессия белков Pgp, MRP1, BCRP и эффективность химиотерапии у больных раком молочной железы, Цветаева-Берест Д. А., Грудинская Т. В., Семенова Т. А., Кузнецова Т. П. (2014)
Чехун С. В. - Зв’язок рівнів сироваткового та пухлинного феритину з клініко-морфологічними характеристиками та молекулярним підтипом пухлин у хворих на рак молочної залози, Лук’янова Н. Ю., Собченко С. О., Задворний Т. В., Лозовська Ю. В., Бучинська Л. Г., Поліщук Л. З. (2014)
Osinsky D. S. - Association between hypoxia level in gastric cancer, asesed by P NMR spectroscopy, and results of patients treatment with different methods, Bubnovskaya L. N., Kovelskaya A. V., Merentsev S. P. (2014)
Крячок И. А. - Десмопластическая мелкоклеточная опухоль: трудности и перспективы в диагностике и лечении, Степанишина Я. А., Кущевой Е. В., Мартынчик А. В., Титоренко И. Б., Антонюк С. А., Кадникова Т. В. (2014)
Кузьменко А. П. - Перекрестная реактивность сывороток крови больных при первичном раке тела матки и его рецидивах с белками B. megaterium H, Диденко Г. В., Шпак Е. Г., Турчак А. Н., Воробьева Л. И., Потебня Г. П. (2014)
Григоровский В. В. - Редкие нозологические формы остеосарком: особенности, принципы дифференциальной диагностики и современного лечения. II. Центральная остеосаркома низкой степени злокачественности, периостальная остеосаркома, поверхностная остеосаркома высокой степени злокачественности (2014)
Про роботу Експертної проблемної комісії "Онкологія" МОЗ і НАМН України (2014)
Авторский указатель (2014)
Требования к авторам (2014)
Ничитайло М. Ю. - Холангіт як хірургічна проблема, оновлений погляд згідно з Токійськими клінічними рекомендаціями 2013 р. (TG 13), Гуцуляк А. І., Булик І. І., Загрійчук М. С., Гоман А. В. (2015)
Детермінантно-основана класифікація тяжкості гострого панкреатиту (Міжнародний мультидисциплінарний консиліум) (українська версія) (2015)
Русин В. І. - Показники гемостазу запалення та ендотеліальної дисфункції у хворих на гострий варикотромбофлебіт нижніх кінцівок до і після хірургічного лікування, Корсак В. В., Краснопольська О. С., Сірчак С. С., Лопіт В. М. (2015)
Матвійчук Б. О. - Лімфопенія як предиктор летальності пацієнтів із абдомінальним сепсисом, Лукавецький О. В., Федо-ров В. Ю. (2015)
Шапринський В. О. - Нестандартні ситуації при проведенні реконструктивно-відновних операційних втручань на стравоході, Кривецький В. Ф., Шапринський Є. В. (2015)
Венгер І. К. - Обґрунтування способу тромбопрофілактики у пацієнтів із високим ризиком розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень, Костів С. Я. (2015)
Бочар В. Т. - Оцінка ризику ускладнень ентеро- та колостомій у невідкладній хірургії тонкої і товстої кишок (2015)
Орел Ю. М. - Участь нейтрофільних гранулоцитів у розвитку морфологічних змін у легенях при гострому їх пошкодженні в експерименті (2015)
Підручна С. Р. - Морфологічні зміни мозкового та кіркового шару нирок у щурів з тяжкою та комбінованою травмою після корекції препаратами ксеношкіри (2015)
Міщенко В. В. - Підходи до лікування гострого деструктивного інфікованого панкреатиту, Грубник В. В., Вододюк Р. Ю. (2015)
Дзюбановський І. Я. - Профілактика та лікування функціональної непрохідності тонкої кишки після операцій на органах малого таза в жінок, Бенедикт В. В. (2015)
Каніковський О. Є. - Обґрунтування способу та об’єму резекції підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Павлик І. В. (2015)
Комарницький Є. С. - Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами, Лазько В. М., Бабін І. О., Куцик І. Я., Комарницький А. Є. (2015)
Гасюк Н. В. - Патогенетичні механізми передпухлинної цитотрансформації слизової оболонки порожнини рота в умовах нікотинової інтоксикації, Єрошенко Г. А. (2015)
Камінський О. А. - Гастродуоденальні гострокровоточиві виразки, спричинені прийманням нестероїдних протизапальних препаратів (2015)
Гудз О. І. - Ефективність комбінованих шунтувань при проведенні дистальних реконструкцій (2015)
Матвійчук О. Б. - Гепатопротекторна терапія у біліарній хірургії (2015)
Поляцко К. Г. - Гострі бактерійні абсцеси печінки: особливості діагностики та хірургічного лікування (2015)
Мицик Ю. О. - Використання дифузійно-зваженої МРТ у діагностиці раку нирки (2015)
Ляхович Р. М. - Ефективність своєчасної та якісної догоспітальної електричної дефібриляції при раптовій зупинці кровообігу, Джус М. Я., Процюк І. А. (2015)
Лисюк Ю. С. - Клінічні аспекти комп’ютерної томографії у складних хірургічних випадках, Лозинський Р. М., Дворчин О. М., Занік О. І. (2015)
Каштальян М. А. - Відеолапароскопія в лікуванні новоутворень надниркових залоз, Шаповалов В. Ю., Тимчук О. Б., Герасименко О. С. (2015)
Воровський О. О. - Лапароскопічна герніопластика гриж черевної стінки при нестандартних умовах (2015)
Когут Л. М. - Рідкісні випадки патології дванадцятипалої кишки як причини доброякісної обструкції жовчовивідних шляхів, Лисюк Ю. С., Кушнірук О. І., Когут М. А. (2015)
Стець М. М. - Актуальні питання абдомінальних ускладнень у хворих на генералізовану форму туберкульозу, Магас О. І. (2015)
Пасічник С. М. - Оцінка впливу лікування пізніх стадій раку передміхурової залози на перебіг цукрового діабету ІІ типу (2015)
Грубник Ю. В. - Нестандартный подход к лечению больных с циррозом печени,, Грубник В. Ю., Фоменко В. А., Юзвак О. М. (2015)
Герич І. Д. - Гігантська міксома заочеревинного простору малої миски та лівої сідниці: опис клінічного випадку, Барвінська А. С., Романчак Д. Л., Яремкевич Р. В. (2015)
Пустовойт П. І. - Нестандартная ситуация в трансплантологии при поликистозе почек, Горячий В. В., Міщенко В. В., Сагатович В. А., Харьковський С. Ї. (2015)
Крушельницький С. В. - Інтенсивна терапія тяжкої поєднаної травми з превалюванням торакальної травми у пацієнта віком 26 років, Креньов К. Ю. (2015)
Міщенко В. В. - Хірургічна тактика при закритій абдомінальній травмі з пошкодженням брижі тонкого кишечника, Пустовойт П. І., Горячий В. В. (2015)
Каштальян М. А. - Современные методы лечения огнестрельных ран, Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю., Гайдаржі І. Т., Самарський І. Н., Дробков А. Л. (2015)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 443-р "Про позначення українсько-російського державного кордону на місцевості" (2015)
Гіряк І. В. - Дослідження впливу сонячної активності на точність ГНСС-спостережень (2015)
Заблоцький Ф. Д. - Аналіз зенітної тропосферної затримки, визначеної в ході ГНСС-вимірювань та радіозондувань у тропічних і середніх широтах, Пазяк М. В. (2015)
Звягіна М. С. - Визначення ступеня стабільності реперів Державної нівелірної мережі та знаків висотної прив’язки водомірних постів на морських узбережжях, Костецька Я. М. (2015)
Дрогушевська І. Л. - Методологічні та прикладні аспекти унормування назв фізико-географічних об’єктів України при створенні Державного реєстру географічних назв (2015)
Бачишин Б. Д. - Порівняльний аналіз якості цифрових моделей рельєфу у формі горизонталей, Пастухов О. В. (2015)
Гаврюшин О. В. - Просторово-часовий аналіз змін адміністративно-територіального поділу в геоінформаційних системах (2015)
Церклевич А. Л. - Якість геопросторових даних національної кадастрової системи і проблемні питання встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, Калинич І. І. (2015)
Beconytė G. - Lithuanian spatial information portal, Viliuvienė R., Balčiūnas A., Indilaitė E. (2015)
Шевчук П. М. - Діяльність правління Українського товариства геодезії і картографії у 2014 р. (2015)
Тревого І. С. - ХХ Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2015", Савчук С. Г., Денисов О. М., Четверіков Б. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Serheyev V. - Thermodynamic Properties of Solutions of Ethacrylic Acid in Acetonitrile and Acetic Acid, Kos Yu., Van-Chin-Syan Yu. (2015)
Krupka O. - Electro-Optical Properties in Thin Films of New Azobenzene Polymers, Smokal V., Studzinsky S., Davidenko N., Biitseva A. (2015)
Thorat S. - Controlled Synthesis of Nanosized Polyaniline via Unstirred, Liquid-Liquid Interfacial Polymerization Process, Kulkarni M., Thorat G. (2015)
Shevchuk O. - Flame-Retard Polymer Composites on the Basis of Modified Magnesium Hydroxide, Wagenknecht U., Wiessner S., Bukartyk N., Chobit M., Tokarev V. (2015)
Zeynalov E. - Enzymatic Catalysis of Hydrocarbons Oxidation "in vitro” (Review), Nagiev T. (2015)
Kosnikov G. - Metal Matrix Micro- and Nanostructural Composites (Review), Figovsky O., Eldarkhanov A. (2015)
Sharanda M. - Two-stage Conversion of Glycerol into Propylene Glycol over Cu/Al2O3 Catalyst, Sontsev V., Bondarenko E., Brei V. (2015)
Artyukhov A. - Theoretical Analysis of Granules Movement Hydrodynamics in the Vortex Granulators of Ammonium Nitrate and Carbamide Production, Sklabinskyi V. (2015)
Pinchuk S. - Structure and Characteristics of Composite Carbon-Ceramic Coatings for Cathodes of Contemporary Chemical Current Sources, Levko E., Domanskiy Ie. (2015)
Savvova O. - Investigation of Phase Separation Processes for Bioactive Glasses in Na2О–CаO–ZnO–TiO2–ZrO2–Al2O3–B2O3–P2O5–SiO2 Sysytem, Babich E. (2015)
Yatsyuk V. - Synthesis and Antimicrobial Activity of Products Obtained via Anionarylation of Acrylic and Metahcrylic Acids Amides and Nitriles by 5-Carboxyphenylene-1,3-Bisdiazonium Salts, Pokryshko O., Yaniv Z., Tulaidan G., Baranovskyi V., Klymnyuk S., Grishchuk B. (2015)
Levytskyj V. - The Influence of Polystyrene Modifier and Plasticizer Nature on the Properties of Poly(vinyl chloride), Laruk Yu., Humenetsky T., Sikora Ja. (2015)
Bystrevska K. - Research of the Radioactive and Physico-Chemical Characterisitcs of Thermal Ground Waters in the Slovak Republic and Transcarpathian Region, Ukraine, Pidlisnyuk V., Aschenbrenner S. (2015)
Ferreira de Oliveira P. - Chemical Treatment of Natural Malva Fibers and Preparation of Green Composites with Poly(3-hydroxybutyrate), de Fatima Vieira Marques M. (2015)
Zulfareen N. - Innovative Method for Reduction of Mild Steel Corrosion in Water by Activated Carbon from Ocimum Tenuiflorum, Kannan K., Venugopal T. (2015)
Shevchenko V. - Prospective of Glass Powder as Active Additive to Portland Cement, Kotsay G. (2015)
Sikorsky O. - Rheological Behavior of Montmorillonite Water Suspensions in the Presence of Surfactants, Myronyuk O., Svidersky V. (2015)
Nagy R. - Study on Solubility of Surfactants in Water by Fiber Optic Spectrophotometer, Sallai R., Bartha L., Vago A. (2015)
Halkevych I. - High Performance Liquid Chromatographic Determination of Bupropion Using H-Clinoptilolite as a Sorbent for Plasma and Urine Purification, Ivanauskas L., Bidnychenko Yu., Barsteigiene Z. (2015)
Buket O. - Extending the Range of Amperometric Sensors, Linyucheva O., Nahorniy O., Bludenko A., Linyuchev O. (2015)
Vdovenko S. - Composition and Properties of Petroleum Sludge Produced at the Refineries, Boichenko S., Kochubei V. (2015)
Кушнаренко Н. М. - Гендерний підхід у бібліотекознавстві: теоретико-методологічний дискурс (2015)
Давидова І. О. - Інформаційне забезпечення управлінських рішень у системі інформаційного менеджменту (2015)
Біличенко О. Л. - Літературна комунікація як об’єкт загальної теорії соціальних комунікацій (2015)
Al Tawalbeh Serhan Ahmad - Evolution of Libraries in Developing Countries in the International Information Space (2015)
Filipova L. Ya. - US Library and Information Schools: Training and Accreditation Issues, Oliinyk O. V. (2015)
Rostovtsev S. S. - Web Analytics Usage in Online-activity of Ukrainian Libraries (2015)
Дєгтяр А. О. - Методологічні підходи до побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності організації соціокультурної сфери (2015)
Шевченко О. В. - Специфіка функціонування електронного документообігу в комерційній галузі (на прикладі системи преміум-класу "Діло") (2015)
Вдовіна О. О. - Використання електронного документообігу в системі судочинства України (2015)
Гірняк Г. З. - Муніципальний вектор реформування системи місцевого самоврядування в Україні (з історичного досвіду львівського магістрату) (2015)
Афенченко Г. В. - Аномія як соціально-культурний феномен, Шумлянська Н. В. (2015)
Гусєв А. В. - Вплив медіа на розвиток професійного спорту (2015)
Подобна Є. В. - Особливості контенту журналу "Хуторянин" (1896–1917 рр.) (2015)
Садівничий В. О. - Видання медико-санітарних бюро губерній як тип спеціалізованої медичної преси (2015)
Битюк І. В. - Механізм формування моральної паніки в період суспільно-політичної кризи (на прикладі воєнного конфлікту на Cході України) (2015)
Sheyko V. M. - Discourse Analysis Methods in the Study of Social Processes (2015)
Чекштуріна В. М. - Формування комунікативної компетентності менеджерів соціокультурної діяльності (2015)
Перехейда В. В. - Чинники локомоції українського внутрішнього туриста (2015)
Тодорова О. В. - PR-середовище нового покоління як база формування інноваційного PR-інструментарію (2015)
Толок Є. В. - Соціальний аспект регулювання рекламної діяльності на прикладі міжнародного досвіду (2015)
Бадюл Л. В. - Моделювання протестного іміджу в соцмережах: тенденції й закономірності (2015)
Кулинич І. В. - Природа емоційного наповнення стереотипу (2015)
Губарев О. О. - Діагностика кризового стану в розвитку суб’єктів господарювання, Головко О. Г. (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2013)
Милян Т. - Роман Чайка – археолог, музейник, краєзнавець (2013)
Прокопів В. - Кістяні прикраси в археологічних комплексах черняхівської культури (2013)
Ґолембіовська-Тобіаш А. - Культово-жертовні конструкції у ранніх тюрків, кипчаків і половців (2013)
Миська Р. - Середньовічні шляхи в Українських Карпатах (стан та перспективи дослідження) (2013)
Гупало В. - Дослідження праісторичних об’єктів на городищі літописного Звенигорода у 2010 році, Войцещук Н. (2013)
Филипчук А. - Нові пам’ятки празької культури на Дністрі і Нічлаві (за матеріалами обстежень 2012 року) (2013)
Шишак В. - Ранньосередньовічний поселенський комплекс поблизу села Добростани на Розточчі, Ляска В. (2013)
Лазурко О. - Результати археологічних досліджень на Львівському передмісті в м. Белзі, Шніцар М., Ткач Є. (2013)
Терський C. - Забудова центрального майданчика на дитинці літописної Пересопниці (за матеріалами досліджень 1993 р.) (2013)
Войцещук Н. - Скляні намистини зі Звенигорода (за матеріалами розкопок 2010 року) (2013)
Баюк В. - Археологічні дослідження подвір’я Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря у 2012 році (2013)
Додаток-вклейка (2013)
Вітвіцький С. - Громадська експертиза в умовах розвитку громадянського суспільства (2014)
Стародубцев А. - Сутність законності та її сучасне розуміння в правовій науці (2014)
Подорожна Т. - Дотримання принципу конституційності – основа функціонування правової системи (2014)
Кулініч О. - Конституційне право на освіту в об’єктивному та суб’єктивному значенні (2014)
Езеров А. - Политическое измерение прав и свобод человека и гражданина (2014)
Заворотченко Т. - Науково-теоретичні погляди на обгрунтування охорони і захисту виборчих прав громадян (2014)
Малюга Л. - Юридична природа поняття "соціальний захист дітей-інвалідів" (2014)
Матійко М. - Поняття захисту права власності серед інших правових понять (2014)
Руколайніна І. - Сфера застосування матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС (2014)
Подцерковний О. - Системне економіко-правове стимулювання розвитку галузей економіки (на прикладі суднобудування) (2014)
Мілаш В. - Договірні засади правопорядку у сфері господарювання (2014)
Каракаш І. - Правові засади відродження курорту Куяльник і Куяльницького лиману (2014)
Гриненко С. - Представницька діяльність прокуратури на етапі реформування, Жилінська Ю. (2014)
Глиняна К. - Особливості судового вирішення сімейних спорів за сімейним законодавством України (2014)
Гончаренко В. - Безоплатні договори за цивільним законодавством України (2014)
Чанишева А. - Правова конструкція застави за цивільним законодавством України (2014)
Короєд С. - Процесуальні передумови забезпечення ефективності цивільного судочинства (2014)
Бакаянова Н. - Адвокатська мантія в контексті законодавчого регулювання професійних прав адвоката (2014)
Осадчий А. - Процесуальні засоби захисту відповідача від адміністративного позову (2014)
Овчарук С. - Юридична природа поняття "послуга" та його співвідношення з поняттям "адміністративна послуга" (2014)
Водько Н. - О некоторых терминах новых уголовно-процессуальных правовых актов Украины (2014)
Бишевець О. - Засоби тактики захисту та їх роль у вирішенні завдань кримінального провадження (2014)
Грига М. - Комплесне криміналістичне дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів (2014)
Назаренко Д. - Протидія наркотизації та алкоголізації як фоновим для злочинності явищам: характеристика пріоритетних напрямів й заходів (2014)
Мельничук О. - Міська правова система та її компонентний склад (2014)
Калганова О. - Поняття професійної злочинності (2014)
Федотов О. - Правове визначення та розмежування понять оптимізації та модернізації митниці як організаційно-штатної структурної складової системи органів доходів і зборів (2014)
Мельник А. - Поняття та структура системи джерел права України (2014)
Черкасова И. - Сунна как источник исламского права (2014)
Соколюк А. - Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку (2014)
Закаленко О. - Позов як процесуальний засіб захисту прав, свобод та інтересів в адміністративному судочинстві (2014)
Сандуленко А. - Библейские ценности судебной деятельности и их отображение в гражданском судопроизводстве Украины (2014)
Сидорук Р. - Поняття та класифікація суб’єктів податкових правовідносин (2014)
Баурда М. - Проблемні аспекти регулювання обороту іпотечних цінних паперів в Україні (2014)
Наконечний А. - Примусове відчуження земельних ділянок як засіб реалізації конституційних положень в законодавстві України (2014)
Цихоня Д. - Визначення строків апеляційного оскарження у цивільному процесі (2014)
Олійник О. - Застава майнових авторських прав (2014)
Баженова А. - Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності: огляд наукових досліджень (2014)
Торбас О. - Загальна характеристика структури обвинувального акта за чинним КПК України (2014)
Менсо І. - Електронні бібліотеки: історично-правовий огляд (2014)
Осадчук С. - Християнські підстави просвіти та формування церковного права в Україні (на прикладі м. Одеси) (2014)
Бехруз Х. - Римское право и исламское право: сравнительно-правовой аспект (2014)
Стрельцов Є. - Регулювання складних соціальних процесів у міжнародному та національному праві (2014)
Швець Г. - Імплементація стандартів, принципів європейського муніціпального права у правовій системі України (2014)
Коваленко І. - Кримінальна відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів – важливий крок адаптації фармацевтичної галузі до норм Європейського Союзу (2014)
Лепетюк О. - Пряме оподаткування у світлі угоди про партнерство і співробітництво між Україною та європейськими інтеграційними об’єднаннями (2014)
Колесник Т. - Відновлення і становлення технопарків і технополісів: вагомий внесок в інноваційний розвиток України (2014)
Тіщенко В. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми криміналістики", присвячена 100-річчю з дня народження професора В. П. Колмакова, Пережняк Б., Ващук О. (2014)
Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2013 рік (2014)
Андрєєв А. - Методичні прийоми розвитку в учнів здібності до виявлення фізико-технічних проблем та вибору тем для винахідницьких задач (2010)
Анісімов М. - Соціально-економічні і науково-технічні проблеми сучасного стану професійної системи освіти (2010)
Баевич Г. - Компьютерный контроль знаний в лабораторном практикуме по физике (2010)
Бовтрук А. - Використання тривимірної графіки для унаочнення навчального матеріалу із загальної фізики, Бодненко Т., Мєняйлов С. (2010)
Богданов І. - Дослідження ефективності методичної системи фізико-технічної підготовки майбутнього вчителя фізики (2010)
Бузько В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення фізики в умовах профільного навчання, Величко C. (2010)
Бурак В. - Генералізація навчального матеріалу з електромагнетизму в базовому курсі фізики основної школи (2010)
Бургун І. - Проблеми упровадження компетентнісного підходу у практику навчання фізики (2010)
Буряк Ю. - Дослідження треків заряджених частинок (2010)
Василець О. - Про деякі критерії виявлення ознак та особливостей обдарованості у дітей при навчанні фізики, Садовий М. (2010)
Вдовенко В. - Використання технологій вітагенного навчання при викладанні математики в школі (2010)
Вовкотруб В. - Розширення змісту експериментальних завдань в аспекті забезпечення розвитку творчої діяльності учнів профільної школи (2010)
Войтків Г. - Інформатизація уроків фізики – важливий напрям розвитку фізичної освіти, Сиротюк В. (2010)
Волчанський О. - Віртуальна лабораторна робота для вивчення властивостей теплових хвиль у вузівській лабораторії (2010)
Гай Н. - Аксіологічний аспект організації навчальної практики з фізики (2010)
Галатюк М. - Проблема формування навчально-пізнавальної компетентності школярів у контексті реформування та вдосконалення природничої освіти, Галатюк Ю. (2010)
Гераїмчук І. - Навчальні методики "стовідсоткової успішності" (2010)
Гладкова Л. - Використання сучасних інформаційних технологій навчання у ВНЗ III-IV рівня акредитації, Наумова М. (2010)
Годлевская А. - Модернизация учебно-методической базы курса "Физика атома и атомных явлений", Купо А., Шолох В. (2010)
Головко М. - Система науково-педагогічних поглядів М. Й. Розенберга як важлива складова розвитку дидактики фізики в Україні (2010)
Гончаренко С. - Актуальні проблеми методики фізики (2010)
Гордійчук Г. - Використання електронних навчально-методичних комплексів для організації самостійної роботи учнів з трудового навчання (2010)
Грищенко В. - Интерактивные образовательные технологии в курсе "Молекулярная физика", Купо А., Сидоренко А. (2010)
Гур’євська О. - Комплексне використання традиційних методик та мікроелектроніки у лабораторному практикумі з фізики (2010)
Желонкина Т. - Разработка уроков на основе технологии педагогических мастерских, Лукашевич С., Шершнев Е. (2010)
Гуртовий Ю. - Прикладна спрямованість навчання теорії ймовірностей майбутніх вчителів фізики, Лутченко Л., Яременко Ю. (2010)
Дима Я. - Комп’ютерні емулятори та симулятори вимірювальних приладів на заняттях з фізики (2010)
Єфименко С. - Методика діагностики інтелектуально-творчого потенціалу майбутнього вчителя технологій (2010)
Желонкина Т. - Организация проведения физического практикума в средней школе, Лукашевич С., Яковцев И. (2010)
Засєкіна Т. - Системний аналіз дидактичних засобів з фізики в умовах профільної школи (2010)
Івченко В. - Кількісна оцінка фізичних ідеалізацій як методична та методологічна проблеми (2010)
Кадемія М. - Підготовка фахівців на основі використання комп’ютерного моделювання, Шевченко Л. (2010)
Каленик М. - Поняття компетенція, компетентність, навчальні досягнення учнів з фізики (2010)
Каленникова Т. - Самостійна робота студентів у вивченні новітнього матеріалу з біофізики (2010)
Кізім С. - Використання програмних засобів у професійній підготовці майбутніх робітників електрорадіотехнічнного профілю (2010)
Кобилянський О. - Реалізація міжпредметних зв’язків при викладанні безпеки життєдіяльності (2010)
Кобися А. - Розвиток пізнавальних інтересів учнів засобами соціальних сервісів Internet (2010)
Кобися В. - Основні напрямки розвитку засобів проектування комп’ютерно орієнтованих технологій навчання (2010)
Ковальчук Д. - Технічна комунікація як ключовий аспект підвищення культури проектування програмного забезпечення (2010)
Коновал О. - Зіставний аналіз методик навчання електродинаміки у вищому навчальному закладі (2010)
Кремінський Б. - Поняття і структура методичної системи роботи з інтелектуально обдарованою молоддю з фізики (2010)
Кузьменко О. - Аспекти розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів при виконанні лабораторних робіт з фізики (2010)
Куцак Л. - Формування інформаційної компетентності вчителя трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2010)
Кушнір В. - Формування в учнів умінь інтегративної діяльності з використання наборів математичних задач, утворених задачною темою, Ріжняк Р. (2010)
Лебедь О. - Психолого-дидактичні особливості впровадження методу аналогій у навчанні квантової фізики, Рибалко А. (2010)
Литвинов Ю. - Застосування сучасних технологій при виконанні експериментальних завдань з фізики, Малець Є., Мялова О., Токарев П., Сергєєв В. (2010)
Лісіна Л. - Дистанційна форма навчання в післядипломній освіти вчителів (2010)
Лобас О. - Використання інформаційних комп’ютерних технологій при вивченні фізики (2010)
Лоскутов С. - Самостійна робота студентів при проведенні лабораторного практикуму, Степанова Л., Правда М. (2010)
Лукашевич С. - Особенности построения урока физики при комплексном подходе к обучению, Андрєєв В. (2010)
Манойленко Н. - Експериментальні завдання із прикладною спрямованістю змісту в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2010)
Ментова Н. - Застосування компютера у навчальному процесі з фізики (2010)
Мороз І. - Ефект комптона у курсі фізики ВНЗ, Іваній В., Холодов Р. (2010)
Нак М. - Методи розв’язування алгебраїчних задач, їх роль та місце у навчанні алгебри (2010)
Непорожня Л. - Психолого-педагогічні аспекти викладу навчального матеріалу у підручнику "Фізика-12" для академічного рівня (2010)
Овчинникова В. - Конкурс как средство формирования и развития творческих способностей учащихся, Шершнев Е., Яковцов И. (2010)
Опачко М. - Дидактичний менеджмент у процесі проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики (2010)
Палачаніна І. - Методологічні підходи формування професійних компетенцій морських інженерів при вивченні фізики під час морських практик (2010)
Петриця А. - Моделі віртуальності їх аналіз та використання ри вивченні фізики, Величко С. (2010)
Петюренко А. - Методика викладання медичної інформатики для студентів медичних коледжів з різним вихідним рівнем знань (2010)
Подопригора Н. - Комплексна підготовка до вивчення теоретичних основ будови і використання датчиків у фізичному експерименті в профільній школі (2010)
Попова Т. - Роль, місце і значення культурно-історичних складових фізичної науки в освіті (2010)
Рум’янцева К. - Творчі фахові завдання як засіб реалізації професійної спрямованості курсу "Математика для економістів” (2010)
Садовий М. - Проблеми вивчення новітніх понять у курсі фізики середньої школи (2010)
Сальник І. - Деякі проблеми використання комп’ютерного моделювання у навчанні фізики (2010)
Самойленко Н. - Особливості змісту курсів за вибором з інформатики, Семко Л. (2010)
Семерня О. - Інноваційні підходи організації та проведення лабораторних робіт пошукового характеру з фізики у 10 класі, Шевчук О. (2010)
Сисоєва О. - Створення інтерактивного навчального середовища засобами мультимедійних технологій (2010)
Сірик Е. - Еволюція поняття знання з фізики у епоху зародження інформаційного суспільства, Садовий М. (2010)
Скороход Т. - Системний підхід у підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін з проблеми здорового способу життя (2010)
Сліпухіна І. - Про деякі напрямки інновацій фізичної освіти у вищих технічних навчальних закладах, Чернега П. (2010)
Слободяник О. - Організація та активізація самостійної роботи студентів у фізичних лабораторіях і кабінетах (2010)
Сосницька Н. - Модернізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики "Електрика і магнетизм” при підготовці викладачів професійно орієнтованих дисциплін (2010)
Соколов Є. - Комплекс самостійних і контрольних робіт з фізики для системи довузівської підготовки ЗНТУ (2010)
Сорочинська О. - Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці майбутнього вчителя біології (2010)
Старовойтова Е. - Психолого-педагогическое обоснование модели методики реализации ориентационного потенциала межпредметных задач (2010)
Терещук С. - Становлення і розвиток механічної картини світу як передумова зародження теорії поля (2010)
Ткаченко А. - Організація самостійної роботи студентів як дидактична проблема, Кулик Л. (2010)
Товстоган В. - Психолого-педагогічні умови вивчення стану готовності учнів із психофізичними вадами розвитку до опанування робітничими професіями (2010)
Трифонова О. - Розв’язання суперечностей фізики кінця ХІХ – початку ХХІ століття (2010)
Федоренко П. - Дослідження зовнішнього фотоефекту та характеристик вакуумного фотоелементу, Шишкін Г. (2010)
Фоменко В. - Ідеальні навчальні фізичні моделі у модулі "коливання та хвилі” курсу загальної фізики для нефізичних спеціальностей (2010)
Царенко О. - Системний підхід до запровадження тестувальних форм контролю (2010)
Цодікова Н. - Система навчальних дисциплін, спрямованих на підготовку майбутнього вчителя фізики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (2010)
Чінчой О. - Узагальнення і систематизація знань учнів про перетворення електричної енергії у теплову, Кононеко С. (2010)
Чорнобай К. - Сучасний процес підготовки майбутніх вчителів фізики та інтегровані курси (2010)
Шершнев Е. - О повышении эффективности компьютерного контроля знаний, Дей Е., Свиридова В. (2010)
Шмалєй С. - Соціально-педагогічні передумови формування надпредметної підготовки учнів в контексті компетентнісного підходу (2010)
Щирбул О. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання до керівництва технічною творчістю школярів (2010)
Яшанов М. - Теоретико-методичні аспекти використання інтерактивних та мультимедійних технологій у підготовці вчителя трудового навчання (2010)
Яшанов С. - Системи віртуалізації навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя технологій (2010)
Сидоренко Т. В. - Культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України (друга половина XIX — перше десятиліття XXI ст.): історіографія дослідження (2015)
Воронова Л. М. - Соціокомунікаційний вимір діяльності установ культури України в 1970–1980-ті рр. ХХ ст., Мартем’янова Н. С. (2015)
Тодорова Є. М. - Електронні технології підготовки бібліографічної інформації (2015)
Бєлякова Т. В. - Книжкові пам’ятки у фондах бібліотек медичних НДІ м. Харків (2015)
Коханова І. О. - Аналіз тенденцій асоціальної поведінки щодо документних фондів в Україні та світі (2015)
Жукова В. П. - Валеологічна складова підготовки бібліотечних фахівців (2015)
Shemaieva H. V. - LIS Journals in the Process of Professional Communication, Shevtsova Y. O. (2015)
Bezsmertna O. V. - Medical Libraries and the Use of Web Technologies (2015)
Філіпова Л. Я. - Національні рамки кваліфікацій у європейському просторі вищої освіти: міжнародний досвід і рекомендації (2015)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітичний супровід освітньої підсистеми суспільства (2015)
Барабанова Н. Р. - Структурна характеристика соціально-ділової комунікації в професійній сфері (2015)
Стоянов В. А. - Інформаційна культура майбутнього фахівця фізичної культури як складова освітніх технологій в умовах інформаційного простору (2015)
Кравець Н. С. - Особливості архітектури курсу для змішаної моделі навчання (2015)
Тітов С. В. - Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології, Тітова О. В. (2015)
Степанов В. Ю. - Інформатизація державного управління (2015)
Шевченко О. В. - Документаційна культура як складова корпоративної культури комерційної діяльності вітчизняних підприємств (2015)
Коваленко І. П. - Формування правової культури майбутніх тележурналістів в умовах становлення ринкових відносин (2015)
Великий Ю. Ю. - Формування інформаційних потреб молоді в телевізійному медіа-просторі (2015)
Обласова О. І. - Шкільна преса як корпоративне ЗМІ (2015)
Кушнір Г. О. - Євген Сверстюк як "сильний" автор публіцистичних текстів у контексті теорії Г. Блума (2015)
І Цзя - Історія розвитку кіноархіву Китаю (China Film Archive) (2015)
Ларіонов Ю. І. - Застосування ігрових моделей під час аналізу опору змінам, Ларіонова Н. Б. (2015)
Лисенкова Н. В. - Інтеграційні моделі взаємодії освіти і ринку праці (2015)
Афенченко Г. В. - Прекаріат як аномійний клас, Лубенець С. В. (2015)
Elbeshausen H. - The Greater Sense of Involvement — Literary Festivals and Cultural Entrepreneurship (2015)
Chastnyk O. S. - Developing Communication Skills in Multilingual Europe: the Case of Britain (2015)
Наші автори (2015)
Вандышев В. Н. - Человек в мире перманентных катастроф (2013)
Лебідь А. Є. - Теорія істини як відповідності в логіко-семантичних системах Г. Фреґе та Б. Рассела (2013)
Korczak A. - Uwagi o filozofii mitu Josepha Сampbella (2013)
Гейко С. М. - Соціально-філософські виміри науки: історичний розвиток соціалізації науки та сучасні параметри наукової професії (2013)
Gondek P. - The Place of Philosophy in the Contemporary Paradigm for the Practice of Science (2013)
Вандышева-Ребро Н. В. - Безграничье реальности (2013)
Лаута О. Д. - Співвідношення науки та філософії в контексті філософії науки (2013)
Культенко В. П. - Проблема фальсифікації у науковому пізнанні, Ничипорук О. (2013)
Marek Gramlewicz - Zjawisko mobbingu – socjologiczna próba analizy jego uwarunkowań (2013)
Жеребкин С. В. - "Грядущая антропология" Жака Деррида в пост-анархизме Пола Ньюмена (2013)
Косова Ю.В. - Гуманитарная экспертиза и социальная верификация теоретических конструктов в постакадемической науке (2013)
Повторева С. М. - Мир героев Достоевского в интерпретации М. Бахтина (2013)
Матвєєв В. О. - Філософські основи концепції самоактуалізації особистості А. Маслоу – засновника гуманістичної психології (2013)
Савицька І. М. - Свобода як звільнена свідомість: історико-філософський дискурс (2013)
Яремчук С. М. - Співввідношення релігії і моралі в античній філософії доби високої класики (2013)
Акименко О. С. - Еволюція уявлень про космос в історико-культурній ретроспективі (2013)
Титарь Е. В. - "Человек theatrum mundi" versus "естественный человек": театр жизни М. Волошина (2013)
Грищенко Н. В. - Східнослов'янська міфологія і звичаєве право: інтеграційні концепти (2013)
Гончаров Г. М. - Філософсько-релігійний зміст феномену подвижництва (2013)
Бурковський М. В. - Міфологічна культура епохи романтизму (2013)
Najder-Stefaniak K. - Encounter in a multicultural world (2013)
Супрун А. Г. - Проблема комунікативного порозуміння в умовах сьогодення (2013)
Корнієнко О. М. - Мультикультуралізм як принцип побудови сучасного суспільства (2013)
Maria Joanna Gondek. - Ethos jako forma perswazji retorycznej w ujęciu Arystotelesa (2013)
Marek Czachorowski. - Philosophical Controversy over the Indissolubility of Marriage (2013)
Чекер Н. В. - Уява як можливість смислотворчості: феноменологічна перспектива (2013)
Кобелева Д. Л. - Философские основания визуализации и графического моделирования в исследованиях музыки (2013)
Компаниец Л. В. - "Духовный опыт": модусы репрезентаций в представлениях культур (2013)
Переломова Е. С. - Социальная работа: актуальные проблемы и решения, Морозова О. С. (2013)
Гудзенко О. З. - Розвиток підприємництва в умовах українського суспільства: соціологічний ракурс проблеми (2015)
Пронякин В. И. - К оценке интерпретативных перспектив нелинейных дискурсов (2015)
Андрущенко Т. В. - Патріотична складова політичної мобілізації сучасного українського суспільства, Денисюк С. Г. (2015)
Бондар С. С. - Теоретико-методологічні засади дослідження феномену політичної опозиції (2015)
Віннічук О. В. - Особливості трансформації політичних цінностей українського суспільства у постреволюційний період (2015)
Гришин О. Є. - Политическая видеореклама в интернете: инновации, технологии и тенденции развития, Атаєв Т. Б. (2015)
Демчишак Р. Б. - Держава у політологічній спадщині Станіслава Дністрянського (2015)
Жекало Г. І. - Теоретичні аспекти вивчення політичних конфліктів (2015)
Ільтьо Г. Ф. - Підвищення рівня політичної культури і освіти молоді як основна умова суспільного розвитку (2015)
Кіянка І. Б. - Популізм як політологічна категорія (2015)
Клюй А. І. - Суспільно-політичний ідеал Г. С. Сковороди (2015)
Кравченко В. Ю. - Соціально-економічні детермінанти політичного насилля (2015)
Кривенко С. О. - Автор політичного тексту та його роль у політичному дискурсі (2015)
Кузеванов В. М. - Экспертно-компаративистский анализ причин политического кризиса/ кризисная методология политологии (2015)
Лаврук Т. П. - Геополітичний образ: між утопією та міфом (2015)
Лелеко В. В. - Українська криза як новітній виклик системі міжнародної безпеки (2015)
Лясота А. Є. - Політична система Європейського Союзу: особливості та основні центри прийняття політичних рішень (2015)
Міхавчук Л. Ф. - Лібералізація британської імміграційної політики на початку ХХІ ст.: передумови та наслідки (2015)
Нерубащенко І. А. - Cуб’єктний склад глобального громадянського суспільства: аналіз підходів (2015)
Осельська О. С. - Геополітичний вимір українського проекту хаотичної дезінтеграції (2015)
Поліщук О. С. - Концепція політичної економіки та українська політична практика (2015)
Польовий Т. Є. - Україна – Республіка Білорусь: особливості міждержавного діалогу на сучасному етапі (2015)
Прошин Д. В. - Неліберальна демократія та надмірна сила в протидії тероризму (на прикладі Перу та Шрі-Ланки) (2015)
Рибалка С. В. - Регіональні політичні еліти як чинник консолідації транзитивних суспільств (2015)
Риженкова Л. І. - Партійно-громадська взаємодія у трансформаційному суспільстві: волонтерська та технологічна перспективи (2015)
Савка О. В. - Институциональное обеспечение государственной региональной политики Польши (2015)
Савойська С. В. - Зовнішні і внутрішні чинники дестабілізації мовного феномену у контексті загострення політичної кризи в Україні (2015)
Свіца І. Ю. - Вимір міжетнічної толерантності в Закарпатській області (2014 – 2015 рр.) (2015)
Сорокопуд М. Є. - Модель сполучених умов у теорії політичного лідерства Ф. Фідлера (2015)
Стряпко І. О. - Визначення феномену крайніх правих політичних партій (2015)
Фейзиєв Д. - Критика русского евразийства (2015)
Khoma N. M. - Modern forms of political protest (for example political happening) (2015)
Шедяков В. Є. - Стратегічне управління процесами постсучасних трансформацій за допомогою інформаційних впливів соціально-політичного рівня (2015)
Щолокова Г. В. - Євроінтеграційний дискурс Польщі: особливості та еволюція (2015)
Білан К. О. - Формування місцевих бюджетів: проблеми правового регулювання та пропозиції щодо їх вирішення (2013)
Гордієнко Т. О. - Правове регулювання участі фізичних осіб у господарському процесі (2013)
Грабильніков А. В. - Право громадян України брати участь в управлінні державними справами чи у здійсненні влади (2013)
Заворотченко Т. М. - Історичні умови розвитку політичного суб’єктивного права на свободу масової інформації (2013)
Коноплина А. В. - Орендні відносини в Україні: етапи розвитку та сучасний стан (2013)
Куліченко О. В. - Корпоративне управління в Україні: особливості та забезпечення ефективності правового регулювання (2013)
Лутицька Л. П. - Соціальний захист малозабезпечених верств населення та методи його вдосконалення (2013)
Маніна М. А. - Особисті права дитини (2013)
Марченко О. В. - Особливості адміністративно-правового статусу центральної виборчої комісії в період виборів народних депутатів України (2013)
Мудриєвська Л. М. - Правове регулювання діяльності інтернету та його значення у формуванні інформаційного суспільства в Україні (2013)
Півень С. О. - Проблеми правового регулювання побудови в Україні інформаційного суспільства (2013)
Русанова О. В. - Реалізація державних та регіональних соціальних програм органами місцевого самоврядування м. Дніпродзержинська (2013)
Саєнко М. І. - Деякі проблеми державного контролю у сфері фінансових послуг (2013)
Соколенко О. Л. - Поняття і структура правоохоронної системи (2013)
Степанов О. О. - Недійсність правочинів неспроможного боржника (2013)
Цоцко В. А. - Аналіз ефективності системи контролю за цільовим використанням державної соціальної допомоги (2013)
Чукаева В. А. - Русь в системе империи Золотой Орды (XIII–XV вв.) (2013)
Чурсанова Л. П. - Ефективність державного управління: статистичний метод (2013)
Шиман В. І. - Основні фактори та шляхи подолання жорстокого поводження з дітьми (2013)
Юзікова Н. С. - Правове становище дитини та ставлення суспільства до неприйнятних, у тому числі злочинних проявів у поведінці неповнолітніх у вітчизняних пам’ятках історії (2013)
Наші автори (2013)
Рибалка О. І. - Виробництво зерна пшениці у світі і в Україні (на прикладі урожаю 2011 року) (2013)
Рибалка О. І. - Геноміка, транскриптоміка, протеоміка і біоінформатика на службі сучасної селекції пшениці (2013)
Литвиненко М. А. - Використання білкових маркерів у селекції пшениці м’якої озимої на стійкість до проростання зерна в колосі, Алєксєєнко Є. В. (2013)
Литвиненко М. А. - Ефект транслокації 1AL/1RS на морозо-, зимостійкість та урожайність у ліній F5 пшениці м’якої озимої, Топал М. М. (2013)
Подуст Ю. І. - Успадковування ознаки проростання насіння озимої пшениці за дефіциту вологи у ґрунті (2013)
Цевма В. М. - Ступінь відповідності оцінок ознак зерна різних генотипів пшениці при широкорядній і суцільній схемах посіву, Хохлов О. М. (2013)
Цевма В. М. - Ефективність оцінки ознак зерна, висоти рослин і дати колосіння у випробуваннях м’якої озимої пшениці в умовах широкорядного посіву (2013)
Кірдогло Є. К. - Анатомія і біохімія зернівки та методи селекції голозерного ячменю харчового використання, Поліщук С. С., Червоніс М. В., Сурженко І. О. (2013)
Поліщук С. С. - Створення вихідного матеріалу для селекції голозерного ячменю харчового напряму, Червоніс М. В., Топораш І. Г., Щербина З. В. (2013)
Вареник Б. Ф. - Система імунологічної оцінки селекційного матеріалу перехреснозапильних культур на стійкість до хвороб при селекції на гетерозис, Боровська І. Ю. (2013)
Лаврова Г. Д. - Оцінка колекційних сортозразків сої за ознаками посухостійкості (2013)
Дремлюк Г. К. - Теоретичні основи селекції синтетичних сортів соризу (Sorghum orysoidum) на вихід біоетанолу, Червоніс М. В., Рибалка О. І., Гамандій В. Л. (2013)
Бродецька К. П. - Характеристика перспективних колекційних сортозразків люпину білого за елементами продуктивності (2013)
Моцний І. І. - Характеристика ліній – подвоєних гаплоїдів пшениці м’якої різних поколінь за кількісними ознаками, Лобанова К. І., Чеботар Г. О., Чеботар С. В., Замбріборщ І. С. (2013)
Slishchuk G. - Marking of maize fertility restorer genes analysis using PCR markers, Volkova N. (2013)
Венгер А. М. - Визначення статі хмелю звичайного (Humulus lupulus L.) за молекулярними маркерами, Волкова Н. Е. (2013)
Резюме (2013)
Алєксєєнко І. Г. - Місцеві позики та запозичення як фінансово-правові інструменти в діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Бережна К. В. - Проблема міжнародної правосуб’єктності Європейського Союзу (2012)
Бояров В. І. - Деякі особливості методики розслідування злочинів екстремістської спрямованості (2012)
Галабурда Н. А. - Особливості змісту поняття представництва у цивільному праві України (2012)
Забродіна О. В. - Концепції бюрократії поствеберівської доби та їхня роль в осмисленні сучасного політичного процесу (2012)
Калашников В. М. - Типологія проголошення державного суверенітету: США та Україна (2012)
Кожемякин П. Г. - Сотрудничество государств в процессе оказания международной правовой помощи (2012)
Левенець Ю. О. - Поняття адміністративної відповідальності (2012)
Легеза Л. А. - Тактичні особливості допиту підсудних у справах про хабарництво (2012)
Макушев П. В. - Характеристика та значення спеціальних принципів виконавчого провадження в діяльності державної виконавчої служби України (2012)
Малий В. Ю. - Органічне виробництво в Україні: стан та проблематика правової регламентації (2012)
Марков К. А. - До питання про співвідношення правової та моральної відповідальності (2012)
Мороз С. П. - Проблема держави в політико-правовій думці України XI–XII ст. (2012)
Патерило І. В. - Міжнародно-правові засоби співробітництва між Європейським Союзом та Україною (2012)
Потіп М. М. - Правовий статус учасників товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (2012)
Резникова М. О. - Щодо класифікації осіб, які беруть участь у справі (2012)
Стасюк О. М. - До питання про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно (2012)
Шкабаро В. М. - Поняття адміністративно-територіального устрою України (2012)
Наші автори (2012)
Чередниченко О. - Українсько–романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура (2014)
Орлова І. - Стилістичний прийом висування як складова стилю автора та його відтворення у перекладі (2014)
Чернишова Ю. - Переклад сучасних релігійних текстів у контексті функцій релігійного дискурсу (2014)
Касяненко Д. - Фразеологія правничого євролекту крізь призму перекладу (2014)
Мегела К. - Методика аналізу відтворення дискурсивних маркерів (2014)
Некряч Т. - Деталь у цілісній картині світу Е.Гемінґвея: проблеми перекладу, Довганчина Р. (2014)
Бурмістенко Т. - Pоль метафори у створенні портрета політичного діяча Франції (2014)
Клименко Л. - Константа ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі (2014)
Пономаренко О. - Інтердискурсивність як провідна риса дипломатичного дискурсу (на матеріалі виступів екс-Міністра закордонних справ Італії Дж.Терці ді Сант-Агата на ІХ Конференції Послів у Римі) (2014)
Ігнатова О. - Звертання на "ти” і на "ви” у французькій мові: соціокультурний підхід (2014)
Соболєва О. - Синграфемні компоненти друкованих текстів як носії певних імпліцитних значень (2014)
Бритвін Д. - Cимволізація і десимволізація у лінгвопроетиці маргінальності (на матеріалі французької прози xx століття) (2014)
Костюк М. - Поняття "загального місця" в риториці (2014)
Скрипник А. - Концепт DIABLE у французькій лінгвокультурі (2014)
Афанасьєва О. - Поняття ритуалу в соціокомунікативному вимірі (2014)
Марченко Н. - Cуспільний чинник впливу на історію розвитку німецької мови та на її сучасний стан (2014)
Антошина И. - Традиционные и нетрадиционные функции украинского права (2014)
Завальнюк В. - Юридична антропологія та типологія сучасного праворозуміння (2014)
Дунас О. - Система джерел права як складноорганізований механізм (2014)
Кармаліта М. - Концептуальне обґрунтування державної політики як передумови ефективного виконання завдань і функцій держави (2014)
Крусян А. - Концепти удосконалення конституційно-правового регулювання діяльності Конституційного Суду України (2014)
Мішина Н. - Законопроекти для розвитку локальної демократії в Україні (2014)
Коваленко Р. - Передвиборна агітація: правова природа та сутність (2014)
Бондар М. - Віче як передумова становлення та розвитку референдумів (2014)
Припхан І. - Правові засади захисту неповнолітніх від негативного впливу інформації в мережі Інтернет, Артемович І. (2014)
Тептюк Є. - Система гарантій забезпечення конституційного права громадян на доступ до публічної інформації (2014)
Сопілко І. - Сучасні інтерпретації інформаційно-правової культури як парадигмальні дороговкази державної інформаційної політики (2014)
Коруля І. - Роль керівника як організатора управління в ОВС (2014)
Кременовская И. - Трансформация правовых средств государственного регулирующего воздействия на деятельность банков в Украине (2014)
Лукашенко А. - Нормативно-правове регулювання питань кваліфікацій у вищій освіті України: тенденції розвитку (2014)
Орзіх В. - Деякі зміни в організації і діяльності нотаріату України в умовах його реформування, Шевченко В., Орзіх Ю. (2014)
Волошина С. - Основні напрямки удосконалення законодавства України про безпеку і гігієну праці (2014)
Яновська О. - Модель мирового суду в Україні, Дика Н. (2014)
Задирака Н. - Співвідношення об’єктів інформаційного права та правової інформатики, Барікова А. (2014)
Кравець М. - Порушення митних правил у структурі митних правопорушень (2014)
Брус І. - Організаційно-правові передумови захисту авторського права в Україні (2014)
Машковська Л. - Поняття та особливості дочірнього підприємства (2014)
Черноус С. - Ненормований робочий день: проблеми правового регулювання, Паламарчук Н. (2014)
Якушев І. - Локальні імперативні норми у системі норм трудового права (2014)
Старчук О. - Про деякі теоретико-правові аспекти заборони примусової праці (2014)
Тищенко О. - Дискусійні аспекти пенсійного забезпечення суддів в Україні (2014)
Саміло А. - Онтологічний зміст тероризму (2014)
Тимошенко Н. - Поняття шахрайства та його особливості, Фоменко Д. (2014)
Орловська Н. - Про модель кримінально-правового впливу на юридичну особу в Україні (2014)
Сахно Р. - Окремі питання недопущення захисника у кримінальному провадженні як форми прояву порушення права на захист (2014)
Яворська В. - Об’єктивна сторона злочинів проти конституційних основ національної безпеки України (ст. 109, 110 КК України), Тимощук Ю. (2014)
Назимко Є. - Можливість використання резуль¬татів анкетування суддів місцевих загальних судів щодо ефективності застосування покарання до неповнолітніх у законодавчій діяльності (2014)
Балобанова Д. - Загальні ознаки наступності у кримінальному праві України: проблеми визначення (2014)
Ларченко М. - Дослідження злочинної активності в регіонах України за допомогою математичних (2014)
Беспалова А. - Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкового обов’язку (2014)
Аббакумова Д. - Створення та становлення Комітету Міністрів Ради Європи (2014)
Завальнюк С. - Механізм застосування аналогії права (2014)
Зверховська В. - Поняття та сутність культурних цінностей за цивільним законодавством України (2014)
Попова А. - Поняття і юридичні ознаки земель, що забруднені небезпечними речовинами, як об’єкта правової охорони (2014)
Мартинова Н. - Значення правового забезпечння сільського зеленого туризму в контексті сталого розвитку сільських територій (2014)
Шевченко В. - Свобода вибору контрагента за договором у земельному праві (2014)
Колотілова І. - Необгрунтованість судових рішень в цивільному процесі України (2014)
Шумаєв Д. - Профілактична функція сторін кримінального провадження в аспекті змагальності (2014)
Кобернюк В. - Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки (2014)
Тєлькінєна Т. - Застосування теорії лобіювання в розвідках щодо правового статусу станів підданих у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : стан та перспективи (2014)
Шкарнега О. - Історичний аспект законодавчого регулювання свободи мирних зібрань у Російській імперії в другій половині ХІХ – початку ХХ ст (2014)
Аракелян М. - Международно-правовые основы деятельности украинской адвокатуры (2014)
Каракаш И. - Генезис взглядов на окружающую среду и её защиту в международных документах, Юрескул В. (2014)
Боднарчук О. - Скандинавський досвід у сфері боротьби з корупцією на прикладі Швеції, Фінляндії (2014)
Кістанова Я. - Митний кодекс ЄС – основа процедури митного регулювання ЄС (2014)
Рябошапченко А. - Принцип acquis communautaire: становлення та значення при підготовці вступу Австрійськоі Республіки до Європейського Союзу (2014)
Прусенко Г. - Поняття та види забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі (2014)
Духневич А. - Правове регулювання фітосанітарного контролю в Україні у відповідності до норм СОТ (2014)
Ізарова І. - Закритий судовий розгляд справ в порядку цивільного судочинства: практика Європейського суду (2014)
Кучинська О. - Угоди у кримінальному процесі України та Сполучених Штатів Америки, Артюхова К. (2014)
Задирака Н. - Правова природа рішень Європейського суду з прав людини як джерел адміністративно- процесуального права України, Скічко К. (2014)
Оборотов Ю. - Диалоговое учебное пособие по философии права (2014)
Пашковский Н. - Ежегодный международный научно-практический форум по проблемам правового обеспечения эффективного исполнения решений и применения практики Европейского суда по правам человека (2014)
Баурда М. - IX міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасна цивілістика" (2014)
Алєксєєнко І. Г. - Політико-інституційна взаємодія гілок влади як підґрунтя формування структури та розвитку форми правління сучасної держави (2011)
Бережна К. В. - Особливості функціонування управлінського механізму Європейського Союзу (2011)
Грабильніков А. В. - Конституційний механізм державної влади в Україні у контексті принципу поділу влади (2011)
Грабильнікова О. А. - Форми здійснення суб’єктивних прав виборців (2011)
Забродіна О. В. - Бюрократія чи бюрократизм? Особливості національного характеру (2011)
Заворотченко Т. М. - Теоретикоко-правовий аналіз політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні (2011)
Малий В. Ю. - Поняття земель для будівництва житлових багатоквартирних будинківу містах (2011)
Марков К. А. - Соціальна держава: поняття (2011)
Марченко О. В. - Страхування життя як перспективний інститут страхового права (2011)
Патерило І. В. - Валютне регулювання та валютна політика як важливі інструменти механізму державного регулювання національної економіки (2011)
Резникова В. І. - Правова природа шлюбу (2011)
Резникова М. О. - Прикладні аспекти розгляду позовів на користь невизначеного кол осіб (2011)
Саєнко М. І. - Суб’єкти спеціальної компетенції, які здійснюють державний контроль у сфері фінансових послуг: поняття та фінансово-правові особливості (2011)
Слісаренко О. М. - Моделі автономного та регіонального устрою у сучасних умовах (2011)
Соколенко О. Л. - Актуальні питання становлення та розвитку адміністративного судочинства (2011)
Стасюк О. М. - До питання про види відносин спільної власності (2011)
Степанов А. А. - Должники как субъекты банкротства в процедурах несостоятельности (2011)
Юзікова Н. С. - Гуманістична спрямованість загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року (2011)
Лесовой Л. В. - Визначення коефіцієнтів впливу при розрахунку невизначеності результату вимірювання витрати газу витратоміром з діафрагмою, Фединець В. О., Кузик В. А. (2015)
Коробко І. В. - Дослідження впливу форми чутливого елементу на динамічні характеристики турбінних перетворювачів витрати, Писарець А. В., Фісунов І. О. (2015)
Борейко А. В. - Мікромеханічний гіроскоп як вимірювач лінійних прискорень та кутових швидкостей, Чередниченко К. В., Бондар П. М. (2015)
Мелешко В. В. - Гироскоп направления со спутниковой коррекцией, Мураховский С. А. (2015)
Міхеєнко Л. А. - Метрологічний аналіз дифузного випромінювача на основі матриці світловипромінюючих діодів з розсіювачем, Калмикова О. В. (2015)
Колобродов В. Г. - Новий підхід до проектування інтраокулярних лінз, Кучугура І. О., Сірий Є. А. (2015)
Колобродов В. Г. - Выбор экспозиционных параметров фотоаппаратов, использующих комбинированный способ регистрации изображений, Пивторак Д. А. (2015)
Галаган Р. М. - Анализ погрешностей измерения скорости распространения ультразвуковой волны в многофазных порошковых материалах. Часть 1: Влияние субъективной погрешности, Богдан Г. А. (2015)
Протасов А. Г. - Многоканальный стенд для контроля температуры (2015)
Куц Ю. В. - Імпульсний вихрострумовий контроль товщини діелектричного покриття на магнітній основі, Лисенко Ю. Ю. (2015)
Івасенко В. М. - Дослідження основних метрологічних характеристик полум’яно-іонізаційного детектора (2015)
Худякова Л. О. - Оптический датчик для обнаружения предметов, Сташкевич В. Ф., Кусик К. В. (2015)
Шлыков В. В. - Метод бесконтактного контроля температуры, Данилова В. А. (2015)
Гордієнко В. І. - Максимальна дальність виявлення тепловізором об’єкта на нерівномірному фоні (2015)
Колобродов В. Г. - Визначення оптимального нормованого радіуса розсіювання об’єктива тепловізора, Балінський Є. Г., Пінчук Б. Ю. (2015)
Терещенко М. Ф. - Розширення інформаційних можливостей сучасних ультразвукових діагностичних систем, Румбешта В. О., Матюх Т. В. (2015)
Скицюк В. І. - Підґрунтя інформаційних властивостей панданних зон абстрактної сутності.Частина 2. Інформаційні ознаки розподілу зони присутності та панданної зони об’єкта, Клочко Т. Р. (2015)
Солодкий В. И. - Ряды Маклорена при образовании винтовых поверхностей, Глоба А. В. (2015)
Скицюк В. І. - Засади моделювання просторової похибки для верстатів з CNC. Частина 1 (2015)
Шевчик-Шекера А. В. - Використання новітніх технологій для створення асферичних лінз ТГц/суб-ТГц діапазонів, Духнін С. Е. (2015)
Чичужко М. В. - Методика якісної оцінки спеціалізованих пристроїв виявлення перешкод (2015)
Протасов А. Г. - Универсальное устройство для сбора данных с аналоговых и цифровых преобразователей, Корогод А. С., Суслов Е. Ф. (2015)
Тимчик Г. С. - Дослідження впливу лазерного випромінювання на температурні процеси у біологічних тканинах, Терещенко М. Ф., Ляшенко О. Г., Гнатейко О. С. (2015)
Николов Н. А. - Синхронизация ансамблей нефронов по данным реносцинтиграфии, Коваленко Н. Н., Супрунюк Д. А., Каминская А. Л., Кундин В. Ю. (2015)
Шачиков А. Д. - Отработка принципов анализа структуры циклических медико-биологических сигналов для их обнаружения, распознавания и классификации, Шуляк А. П. (2015)
Клименко С. О. - Дослідження показників, які впливають на якість зображення при ультразвуковій діагностиці біологічних тканин, Єкімов І. Д., Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С. (2015)
Титул, зміст (2015)
Зеленюк В. Г. - Улучшение выживаемости животных под влиянием статинов при разных моделях острой почечной недостаточности, Заморский И. И. (2015)
Зупанець І. А. - Фармакологічна корекція метотрексат-індукованої цитотоксичності в експерименті, Сахарова Т. С., Вєтрова К. В., Мухамед Ахмед Мусмарі (2015)
Кресюн В. Й. - Вплив тіотриазоліну на показники прооксидантної й антиоксидантної систем в крові при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах адреналінового пошкодження міокарда, Годован В. В., Пиндус В. Б. (2015)
Пругло Є. С. - Дослідження гострої токсичності натрій 2-(4-метил-5-(тіофен-2-іл)-4-H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетату, що проявляє актопротекторну дію, Саліонов В. О., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Школьніков В. С. - Гістоструктурні та морфометричні особливості епендимного шару спинного мозку плодів людини із мальформаціями (2015)
Герасименко Е. В. - Антибиотикотерапия внебольничных инфекций нижних дыхательных путей: прикладные аспекты эффективности и безопасности, Отришко И. А., Мукомел И. С. (2015)
Матюшкіна М. В. - Вплив різнометальних (Mg, Co) біс(цитрато)германатів (станатів) на вираженість тіопенталового сну (2015)
Грузевський О. А. - Нормоценоз піхви: якісні та кількісні характеристики (2015)
Кравчун П. П. - Роль порушень ліпідного обміну у патогенезі хронічної серцевої недостатності у хворих із постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2 типу й ожирінням (2015)
Лазанюк В. М. - Застосування нового методу діагностики тромбогеморагічних розладів у дітей із вродженими вадами серця (2015)
Мірчук Б. М. - Функціональний стан жувальних м'язів у дітей із дитячим церебральним паралічем у періоді змінного прикусу, Савіцька Т. Д., Стеценко Д. В. (2015)
Харченко Ю. П. - Оптимизация терапии ветряной оспы у детей, Юрченко И. В., Питель А. А., Зарецкая А. В. (2015)
Артьоменко В. В. - Нові аспекти патогенезу затримки розвитку плода (2015)
Борисова І. С. - Вибір раціональної емпіричної терапії госпітальних пневмоній у хворих на фоні онкогематологічних захворювань з урахуванням чутливості до антибактеріальних препаратів: увага на P. aeruginosa, Каплан П. Е., Степанський Д. О. (2015)
Евчев Ф. Д. - Комплексная диагностика и хирургическое лечение опухолей околоушной слюнной железы, Зайцева М. А. (2015)
Вастьянов Р. С. - Основатель отечественной физиологии Иван Михайлович Сеченов и Новороссийский Императорский университет. Одесский период жизни ученого, Шандра А. А. (2015)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2015)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2015)
Передмова (2013)
Горленко В. В. - Органи державної влади й місцевого самоврядування та громадянське суспільство (2013)
Андрусяк В. Г. - Правозащитная функция прокуратуры как института современного украинского государства (2013)
Махніцький О. І. - Судова влада: сутність, зміст та поняття (2013)
Безкровний Є. А. - Нагляд органів прокуратури за дотриманням законодавства про звернення (2013)
Березинский П. А. - Конституционные основы экологии и экологического права Украины (2013)
Бондар О. В. - До питання про визначення особливостей адміністративно-правового статусу суб’єкта надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту (2013)
Завальнюк В. В. - Еволюція антропологічних знань у процесі історичного розвитку суспільства (2013)
Дрьомін В. М. - Інституціональна методологія в дослідженні злочинності (2013)
Блажівський Є. М. - Кримінологічний аналіз злочинної поведінки (2013)
Зелинская Н. А. - Противодействие политической преступности: международно-правовой механизм (2013)
Куц В. Н. - Зарубежные модели уголовно-правового воздействия на юридических лиц и возможности их реализации на постсоветском пространстве (2013)
Макарцев А. А. - Проблемы правового обеспечения легитимности выборов в Российской Федерации: в свете реформы российского избирательного законодательства (2013)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Дотримання принципу "видай або суди" як obligatio erga omnes щодо злочинів jus cogens (2013)
Іванченко О. М. - Взаємодія норм міжнародного права та національного права в межах зміни концепції системи джерел права України (2013)
Венгринюк Ю. В. - Допустимість вибору "недержавного права" як права, що застосовується до договору в Європейському Союзі (2013)
Бусол К. І. - Звичаєві норми щодо захисту культурної спадщини (2013)
Антошина И. В. - Информационная функция права в механизме действия права (2013)
Прус Е. У. - Складові ідеального застосування права (2013)
Красюк І. А. - Конкретизація права в забезпеченні ієрархії нормативно-правових актів (2013)
Орловський О. С. - Нові підходи до оцінки нормативних актів (на матеріалах загальних зборів за місцем проживання) (2013)
Калмазан А. В. - Средневековые смыслы термина "концепт" и современная философия права (2013)
Крумаленко М. В. - Правовий статус руської православної спільноти у Великому князівстві Литовському (2013)
Феоктістова О. М. - Генерал-прокурори Російської імперії ХІХ ст. та їхня роль у розвитку діяльності прокуратури (2013)
Мавед С. О. - Школи ісламського права (2013)
Яворська О. С. - Реальні договори в цивільному праві України (2013)
Сидор В. Д. - Особливості правового регулювання іпотечного кредитування під заставу землі (2013)
Фролова Н. В. - Цивільно-правові договори щодо земельних ділянок (2013)
Синельникова А. О. - Щодо визначення поняття об’єкта незавершеного будівництва (2013)
Эннан Р. Е. - Особенности гражданско-правовых способов защиты прав интеллектуальной собственности в Европейском Союзе (2013)
Мацкевич О. О. - Порівняння Інтернет-ЗМІ та інших суб’єктів, що діють у сфері масової інформації (2013)
Хажинський Р. М. - Міжнародне правове регулювання забезпечення соматичних прав людини (2013)
Юрченко М. В. - Повітряний кодекс України як правова основа діяльності авіаційної галузі (2013)
Гиренко І. В. - Основні положення Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття 1995 р. та проблеми її реалізації у сфері охорони рослинного світу України (2013)
Сулейманова С. Р. - Про деякі аспекти валютного регулювання й контролю (2013)
Трофименко О. Г. - Сучасний рівень упровадження електронних сервісів обслуговування платників податків, Логінова Н. І. (2013)
Стоянов М. М. - Система правил допустимості доказів у кримінальному провадженні України (2013)
Березовська Н. Л. - Убивство з милосердя? (2013)
Івасюк І. Г. - Значення похідних доказів для кримінально-процесуального доказування: питання теорії та практики (2013)
Горбачова І. М. - Державне забезпечення компенсаційної функції кримінальної відповідальності в кримінальному праві зарубіжних країн (2013)
Арманов Н. Г. - Отказ от применения уголовной ответственности при совершении преступления, предусмотренного ст. 355 Уголовного кодекса Украины (2013)
Ігнатенко М. П. - Функціональна спрямованість кримінально-правових санкцій злочинів із подвійною формою вини (2013)
Перешивко О. С. - Щодо кола принципів призначення покарання (2013)
Гольдберг Н. А. - Соглашения в уголовно-процессуальном законодательстве (2013)
Берш А. Я. - Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера (2013)
Макаренко А. С. - Види суддівського розсуду під час призначення покарання в Україні (2013)
Ващук О. П. - Метод пізнання невербальної інформації під час розслідування злочинів: спостереження (2013)
Тарасенко Р. В. - Перспективи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в установах для попереднього ув’язнення, Любчик В. Б. (2013)
Острійчук О. П. - Показання обвинуваченого як окремий вид процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні (2013)
Дехтяр О. Г. - Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів та співвідношення механізму його реалізації під час досудового розслідування й судового розгляду (2013)
Лисюк Ю. В. - Аудіо- та відеоконтроль як різновиди втручання в приватне спілкування під час здійснення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні (2013)
Подобний О. О. - Компетенція працівників оперативних підрозділів, які здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю, Цехан Д. М. (2013)
Дикий О. В. - Кримінологічна характеристика особистості злочинця у сфері обороту житлової нерухомості (2013)
Маслій І. В. - Корупційна злочинність та її кримінологічна характеристика (2013)
Фурман Я. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики контрабанди культурних цінностей (2013)
Чернишов Г. М. - Фінансове шахрайство як злочинна діяльність: методологічні проблеми дослідження (2013)
Бондаровер Ю. С. - Уголовное законодательство о детоубийстве в Российской империи второй половины XIX века (гедерно-правовой аспект) (2013)
Витязь М. И. - Сравнительно-правовой анализ законодательного регулирования соглашений о признании виновности в Украине и Российской Федерации (2013)
Бойко І. Й. - Правове регулювання майнових відносин у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.) (2013)
Антипенко А. В. - Терористичний конфлікт як об’єкт регулювання міжнародного права збройних конфліктів (2013)
Данильченко И. Р. - К вопросу о масштабах распространения семейного (домашнего) насилия (2013)
Юрко С. С. - Участь громадян в охороні громадського порядку: проблеми та перспективи (2013)
Коваленко Р. О. - Конституційні основи політичного іміджу президента в Україні та в США (2013)
Годяк А. І. - Реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України (2013)
Станчева О. Л. - Обрання за конкурсом як вид оцінки ділових якостей працівників (2013)
Березовська С. В. - Співвідношення понять "місцеві фінанси" та "фінанси органів місцевого самоврядування" (2013)
Гречишникова В. В. - Податкове законодавство в системі фінансового законодавства України (2013)
Тереняк Л. В. - Правове забезпечення функцій сільського самоврядування в розвитку територій (2013)
Борденюк О. В. - Правова охорона земель трубопровідного транспорту в Україні (2013)
Алєксєєнко І. Г. - Проблеми уніфікації колізійних норм у сфері приватноправових (2011)
Бараєв В. М. - Проблеми дотримання принципу незастосування сили у міжнародних (2011)
Бережна К. В. - Реформування системи " Європейського управління" (2011)
Бобнєва Г. Ю. - Захист прав інтелектуальної власності на продукцію парфумерного виробництва та кулінарні рецепти (2011)
Грабильніков А. В. - Організаційно-правові гарантії конституційного права брати участь в управлінні державними справами (2011)
Дятленко Н.М. - Господарсько-правові засоби стимулювання економіки в праві Німеччини (2011)
Забродіна О. В. - Захист прав споживачів: теорія та практика сьогодення, Забродін С. І. (2011)
Заворотченко Т. М. - Науковий аналіз розгляду звернень громадян органами державної влади (2011)
Заржицький О. С. - Поняття робочого часу за законодавством України (2011)
Зібарев Л. В. - Європейська Хартія місцевого самоврядування про матеріальне забезпечення самоврядованих інституцій (2011)
Калашников В. М. - Історичний розвиток концепції розподілу влади (2011)
Кожемякін П. Г. - Дострокове припинення повноважень глави держави у країнах СНД (2011)
Левченко Ю. М. - Основні напрями взаємодії нормативних компонентів міжнародної та національних правових систем (В контексті проблем імплементації міжнародних норм у національне законодавство в галузі захисту прав та свобод людини й громадянина.) (2011)
Малий В. Ю. - Правовий режим земельних ділянок об’єктів будівництва за концепцією Містобудівного кодексу України (2011)
Марков К. А. - Значение процессуальной формы в обеспечении юридической ответственности (2011)
Ніконова Н. О. - Окремі питання оподаткування індивідуальної адвокатської діяльності (2011)
Острах М. Б. - Види адміністративних послуг (2011)
Патерило І. В. - Розрахунковий валютний форвард як різновид договорів валютного шилінгу (2011)
Поляков С. І. - РСДРП та БУНД: співробітництво і протистояння на етапі боротьби проти російського самодержавства (2011)
Резникова В. І. - Момент укладення договорів: проблемні питання (2011)
Слісаренко О. М. - Характеристика президентських та парламентських республік у працях В. Т. Вільсона (2011)
Снісаренко О. Г. - Досвід правового регулювання муніципального підприємництва в Європейському Союзі (2011)
Чумакова О. В. - Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в державах-членах Європейського Союзу (2011)
Шалімов В. М. - Концептуальні засади розвитку місцевого самоврядування в Російський Федерації (2011)
Шаповалова О. В. - До питання вдосконалення термінологічного апарату Митного кодексу (2011)
Шпоротюк Н. Л. - Польський досвід реформи територіальної організації місцевого самоврядування (2011)
Яблонський Д. В. - Правові основи компетенції органів муніципального управління в США (2011)
Title (2015)
Contents (2015)
Pirog T. P. - Technologies of synthesis of organic substances by microorganisms using waste biodiesel production, Grytsenko N. A., Sofilkanych A. P., Savenko I. V. (2015)
Skivka L. M. - Immunomodulatory properties of the human intestinal microbiota and prospects for the use of probiotics for prophylaxis and correction of inflammatory processes (2015)
Мазанова А. О. - Синтез кон’югата 25-гідроксивітаміну D3 з гемоціаніном молюска та одержання імунних сироваток, Шиманський І. О., Петухов Д. М., Дробот Л. Б., Великий М. М., Комісаренко С. В. (2015)
Квеситадзе Э. - Галофильность мицелиальных грибов, выделенных из солончаков Южного Кавказа (2015)
Дударенко М. В. - Вплив NO-711 і β-аланіну на накопичення глутамату, та γ-аміномасляної кислоти нервовими терміналями головного мозку щурів після перинатальної гіпоксії, Яценко Л. М., Піскова М. В., Назарова А. Г., Воронова О. О., Пастухов А. О., Позднякова Н. Г. (2015)
Sokolik V. V. - Influence of curcumin on cytokines content and angiotensin-converting activity under intrahippocampus administration of β-amyloid peptide in rats, Shulga S. M. (2015)
Borzova N. V. - Denaturation of native and deglycosylated α-galactosidases from Penicillium canescens by guanidine hydrochloride (2015)
Babenko L. P. - Antibacterial activity of Lactobacillus casei IMV B-7280 in cases of experimental urogenital Staphylococcal infection, Lazarenko L. M., Demchenko Z. K., Konarbaeva O. A., Veccio G. Lo, Spivak M. Ja. (2015)
Dekina S. S. - Mucoadhesive gel with immobilized lysozyme: preparation and properties, Romanovska I. I., Leonenko І. І., Yegorova A. V. (2015)
Баль-Прилипко Л. В. - Зниження вмісту нітриту натрію у варених ковбасах за допомогою денітрифікуючих мікроорганізмів, Леонова Б. І. (2015)
Шейко О. А. - Біотехнологія збереження дикорослої орхідеї флори України Ophrys sphegodes subsp. mammosa (Desf.) Soó ex E. Nelson, Косаківська І. В. (2015)
Govorukha V. M. - Regularities of quantitative distribution for Fe(III)-reducing bacteria in natural ecosystems, Havrylyuk O. A., Tashyrev O. B. (2015)
Shpakova N. M. - Application of alkyl sulfates and heat treated erythrocytes in hypertonic cryohemolysis, Iershova N. A., Orlova N. V., Iershov S. S., Synchykova O. P. (2015)
Юськів Б. - Зміст і функції інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва (2013)
Гудзенко-Александрук О. - В’ячеслав Липинський як ідеолог українського державотворення (2013)
Лугова М. - Міжрегіональна інтеграція як чинник активізації інвестиційної діяльності в регіоні (2013)
Михалюк Н. - Види та форми участі громадян у державному управлінні (2013)
Олейник В. - Управління транскордонними екосистемами (2013)
Ребрина Н. - Екологічні інновації як інструмент досягнення екологічної безпеки транскордонного регіону (2013)
Цирфа Ю. - Смислове поле зовнішньополітичної ідентичності: концепт феномену та його сутнісний вимір (2013)
Чумакова В. - Сутнісний аналіз сучасної міграційної політики держави (2013)
Тихомирова Є. - Глобальний контекст зовнішньої регіональної політики ЄС: Латинська Америка (2013)
Василенко С. - Україна та Рада Європи: деякі аспекти співробітництва (2013)
Wawryniuk A. - Wymiana odcinków granicznych pomiędzy Polską i ZSRR w 1951 r. a sprawa Krościenka (2013)
Ліповська-Маковецька Н. - Участь України в сучасних міжнародних міграційних процесах (2013)
Малиновський В. - Парламентські вибори 2012 року на Волині: мажоритарна складова (2013)
Бирюков С. - "Большие регионы" как новая управленческая модель для объединённой Европы (2013)
Карпчук Н. - Публічна сфера Європейського Союзу як основа його ефективної комунікаційної політики (2013)
Федонюк С. - Краудсорсинг у європейських проектах політичної PR-комунікації (2013)
Корчун В. - Суперечності спільної аграрної політики ЄС (2013)
Гулай В. - Початок Другої світової війни та зовнішньополітичні орієнтації населення Західної України (2013)
Войчук М. - Внутрішній ринок Європейського Союзу: еволюція та пріоритети розвитку (2013)
Pavlikha N. - International Economic Wars, Kytsyuk I., Gadinga C. (2013)
Сищук А. - Транспортна логістика як умова ефективного ведення міжнародного бізнесу (2013)
Сищук А. - Кoн’юнктурa світoвoгo зернoвoгo ринку в кoнтексті прoдoвoльчoї прoблеми, Клімович А. (2013)
Корчун В. - Важливість політики імпортозаміщення для економічної безпеки України, Скиданюк Н. (2013)
Скороход І. - Тенденції розвитку світового ринку екологічних товарів та послуг (2013)
Кінах Н. - Концептуальні основи формування ринку зерна з позицій участі України у світовій торгівлі, Битов В. (2013)
Коваль Г. - Грошово-кредитна система Європейського Союзу в період кризи, Антоняк К. (2013)
Зелінська О. - Європейські угрупування з територіального співробітництва як новий оптимальний механізм міжтериторіальної та транскордонної політики в Європі (2013)
Fedoniuk O. - Overview of the Sustainable Development Modern Trends (2013)
Данилецкая А. - Сравнительный анализ эффективности внешнеэкономической деятельности Брестской области Республики Беларусь и Волынской области Украины (2013)
Омельчук А. - Світовий досвід управління проектами (2013)
Бусленко В. - Рецензія на книгу "Political Systems of Visegrad Group Countries" / ed. W. Gizicki. – Trnava ; Lublin, 2012. – 154 p. (2013)
Наші автори (2013)
Ажиппо А. Ю. - Проблема определения биологического возраста в системе оценки физического развития и донозологической диагностики конституциональных заболеваний, Пугач Я. И., Жерновникова Я. В. (2015)
Баканова А. Ф. - Оценивание параметров качества тестового контроля профессиональных компетенций персонала, Егоров А. Б., Захватова Т. Е., Некрасова К. В. (2015)
Бала Т. М. - Изменение уровня развития силы и выносливости школьников 5–6-х классов под влиянием занятий чирлидингом (2015)
Богуш В. Л. - Совершенствование специальной подготовки волейболистов, Гетманцев С. В., Сокол О. В., Резниченко О. И., Кувалдина О. В., Яцунский Е. А. (2015)
Дейнеко А. Х. - Основна гімнастика як базовий компонент інваріантної складової шкільної програми з предмету "Фізична культура" (2015)
Долбишева Н. Г. - Організаційна структура та основні функції діяльності Міжнародного конвенту "СпортАккорд" (2015)
Друзь В. А. - Основы техники спринтерского бега, Омельченко М. В., Омельченко Д. А. (2015)
Клочко Л. І. - Раціональна побудова тренувального процесу найсильніших бігунок марафону в умовах середньогір’я й високогір’я, Байкіна Н. Г. (2015)
Мамешина М. А. - Стан та проблеми фізичного виховання в обласних загальноосвітніх навчальних закладах, Масляк І. П., Жук В. О. (2015)
Маракушин А. І. - Впровадження засобів електронного навчання в систему вищої освіти, Чередніченко А. В. (2015)
Мітова О. О. - Контроль й аналіз динаміки техніко-тактичних дій у захисті протягом гри у баскетболістів команди вищої ліги, Сидоренко В. С. (2015)
Мулик В. В. - Вплив застосування комплексів силових вправ на показники спеціальної сили м’язів плечового поясу спортсменів паралімпійської збірної України з лижних гонок та біатлону протягом підготовчого періоду, Нестеренко А .Ю. (2015)
Мулик В. В. - Характеристика епізодів гри в штрафному майданчику команди суперника, Перевозник В. І., Перцухов А. А. (2015)
Мулик В. В. - Ритм і темп ведення гри команд високої кваліфікації, Шаленко В. В., Аблула А. Б., Перцухов А. А. (2015)
Одинець Т. Є. - Ефективність застосування особистісно-орієнтованих програм фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом у відновленні функціонального стану верхньої кінцівки (2015)
Попов О. В. - Комплексний маркетинг сфери фізичної культури і спорту в умовах європейської інтеграції регіонального центру (2015)
Ровный А. С. - Оптимизация развития координационных способностей юных каратистов на этапе предварительной базовой подготовки, Ровная О. А., Галимский В. А. (2015)
Романенко В. В. - Совершенствование методики технико-тактической подготовки таэквондистов-юниоров, Нехтялов Э. А. (2015)
Рябченко О. В. - Формирование основ культуры движения у детей 3–6 лет средствами художественной гимнастики (2015)
Свістельник І. Р. - Електронний репозитарій як складова інформаційно-освітнього простору вищого навчального закладу фізкультурного профілю (2015)
Середа Н. В. - Аналіз впливу чинників маркетингового середовища на розвиток неолімпійського спорту у дитячо-юнацьких спортивних школах (на прикладі спортивного туризму) (2015)
Таможанська Г. В. - Стан фізичного розвитку підлітків з 11 до 12 років основної медичної групи протягом навчального року (2015)
Темченко В. А. - Влияние информационных технологий на физическую подготовленность студентов, занимающихся футзалом при спортивно-ориентированном физическом воспитании (2015)
Шульга А. С. - Некоторые аспекты экономичности техники прохождения маршрутов в дисциплине спортивного лазания "Трудность" (2015)
Ярмолюк Е. В. - Маркетинговые коммуникации Организационного комитета соревнований "киевский марафон – 2014", Золотарева А. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Усенко О. Ю. - Релапароскопія в лікувально-діагностичному алгоритмі ускладнень лапароскопічної хірургії, Ничитайло М. Ю., Огородник П. В., Скумс А. В., Литвиненко О. М., О. І. Литвин (2015)
Федоров В. Ю. - Гнійно-септичні ускладнення в лапароскопічній хірургії гострих захворювань органів черевної порожнини (2015)
Гончар М. Г. - Ятрогенні ушкодження при лапароскопічних операціях, Пиптюк О. В., Кучірка Я. М., Богуш А. Є. (2015)
Галимов О. В. - Профилактика отдаленных осложнений после лапароскопических операций, Ханов В. О., Зиганшин Д. М., Ахияров В. З. (2015)
Фомін П. Д. - Інтраопераційні та післяопераційні ускладнення під час лапароскопічних і відкритих оперативних втручань при ахалазії стравоходу, Курбанов А. К. (2015)
Дмитренко О. П. - Хірургічне лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2015)
Грубник В. В. - Причини незадовільних результатів лапароскопічної пластики гриж стравохідного отвору діафрагми: аналіз результатів 2500 операцій, Малиновський А. В. (2015)
Вансович В. Є. - Методика Dor запобігає функціональним розладам після лапароскопічної хіатопластики у хворих на грижу стравохідного отвору діафрагми, Котік Ю. М. (2015)
Лаврик А. С. - Небезпеки й ускладнення малоінвазивного лікування ожиріння, Згонник А. Ю., Лаврик О. А. (2015)
Оспанов О. Б. - Оценка результатов лапароскопических рестриктивных бариатрических операций, Намаева К. А., Орекешова А. М. (2015)
Фелештинський Я. П. - Причини та профілактика рецидивів пахвинних гриж при трансабдомінальній преперитонеальній алопластиці, Ватаманюк В. Ф., Свиридовський С. А., Коханевич А. В. (2015)
Воротинцева К. О. - Рецидиви після лапароскопічних герніопластик вентральних гриж як результат методологічних помилок (2015)
Клименко В. М. - Ускладнення і помилки при відеоендоскопічних втручаннях у хірургії пахвинної грижі, Клименко А. В., Білай А. І., Кравченко С. М. (2015)
Тутченко М. І. - Профілактика ускладнень при ургентних лапароскопічних операціях на органах черевної порожнини, Слонецький Б. І., Бабій В. П., Ярошук Д. В., Рудик Д. В., Клюзко І. В., Кравцов І. В. (2015)
Кутовий О. Б. - Лапароскопічна апендектомія у вагітних як безпечний метод лікування, Петрашенко І. І., Пелех В. А. (2015)
Дейкало І. М. - Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової непрохідності, Осадчук Д. В., Буката В. В. (2015)
Грубник Ю. В. - Результати й ускладнення комплексного лікування хворих на цироз печінки, ускладнений кровотечею, із застосуванням малоінвазивних технологій, Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Фоменко В. А., Юзвак О. М. (2015)
Хворостов Є. Д. - Технологічні аспекти застосування малоінвазивних методів у корекції жовчовитікань після лапароскопічних холецистектомій, Бичков С. О., Гриньов Р. М., Цівенко О. І. (2015)
Ткаченко О. І. - Лапароскопічна субтотальна холецистектомія як метод профілактики ушкодження жовчних проток при складних формах жовчнокам'яної хвороби, Прикупенко М. В. (2015)
Мендель М. А. - Значення анатомічних варіацій біліарної системи для профілактики ускладнень лапароскопічної холецистектомії, Іващенко А. В. (2015)
Лупальцов В. И. - Прогнозирование лапароскопической холецистэктомии у больных с осложненными формами острого холецистита, Ягнюк А. И., Трофимова А. В. (2015)
Мішалов В. Г. - Результати лапароскопічної холецистектомії при гострому холециститі та його ускладнених формах у хворих різних вікових груп, Бондарєв Р. В., Іванцок В. М., Сопко О. І., Козубович Р. М., Лозян І. В. (2015)
Паламарчук В. І. - Дренування загальної жовчної протоки при гострому калькульозному холециститі, ускладненому холедохолітіазом, Свиридюк Б. В., Іванько О. В. (2015)
Шевченко Б. Ф. - Досвід виконання органозберігаючих операцій у лікуванні жовчнокам'яної хвороби, Бабій О. М. (2015)
Федоров И. В. - Результаты краткосрочного обучения врачей эндоскопической хирургии (2015)
Березницький Я. С. - Досвід застосування сучасних методик практичного навчання для освоєння мануальних навичок у лапароскопічній хірургії, Дука Р. В. (2015)
Копчак В. М. - Роль лапароскопії в хірургічному лікуванні пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Ткачук О. С., Перерва Л. О., Андронік С. В. (2015)
Черенько С. М. - Хірургічні ризики виконання лапароскопічної адреналектомії та шляхи їх мінімалізації: досвід семисот операцій, Ларін О. С., Товкай О. А. (2015)
Кучер М. Д. - Лапароскопічна тотальна колектомія у лікуванні хворих на неспецифічний виразковий коліт і хворобу крона товстої кишки: успіхи, помилки, ускладнення, Криворук М. І., Ткаченко Ф. Г., Герасименко Н. В., Лишавський О. В. (2015)
Тамм Т. І. - Причини ускладнень і конверсій при лапароскопічних резекціях ободової кишки, Захарчук О. П., Непомнящий В. В., Дворнік І. О. (2015)
Білянський Л. С. - Трансанальна ендоскопічна мікрохірургія пухлин прямої кишки, Мірошниченко Є. Ю., Жельман В. О., Чевердюк Д. О., Амбруш О. О., Полєнцов Ю. О., Оніщенко Г. К. (2015)
Бойко В. В. - Вибір ступеня інвазивності корекції ускладнених кіст підшлункової залози, Доценко Є. Г., Пісоцький О. М., Доценко Г. Д., Козаченко А. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Алгоритм діагностики та прогнозування перебігу доброякісних проліферативних захворювань молочної залози, Ромак Р. П. (2015)
Кресюн Н. В. - Порівняльна характеристика ефективності методів ранньої діагностики діабетичної ретинопатії, Полясний В. О. (2015)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2015)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2015)
Філіпенко А. - Теорія міжнародної економічної інтеграції, Філіпенко В. (2013)
Wawryniuk A. - Delimitacja i demarkacja polsko-ukraińskiej granicy w latach 1944–1948 (2013)
Бояр А. - Перспективи трансформації видаткової частини бюджету Європейського Союзу (2013)
Сищук А. - Інтеграційний вектор зовнішньоекономічної політики України та умови його реалізації (2013)
Бусленко В. - Моделі взаємодії між урядом та парламентською опозицією в країнах Європейського Союзу (на прикладі країн Вишеградської групи) (2013)
Кулик С. - Участь Національного фронту й Британської національної партії у виборах різних рівнів (кінець 1960–2013 рр.), Головачек Ю. (2013)
Папіш Н. - Роль технічного складника у функціонуванні українсько-польського державного кордону (2013)
Патійчук В. - Особливості сучасної міграційної ситуації в країнах Центрально-Східної Європи, Лавренюк Х. (2013)
Пелех О. - Світова фінансова криза 2007−2008 років й антикризова політика Польщі (2013)
Стасюк О. - Міжрегіональні диспропорції: сутність та передумови їх виникнення в Україні, Бевз І. (2013)
Чумакова В. - Наукові підходи та методи дослідження міграційної політики у європейській науковій літературі (2013)
Макогон Ю. - Посткризисные тенденции развития мировой экономики: перспективы для Украины (2013)
Pavlicha N. - Comparative Analysis of Ukraine and Poland Investment Attractiveness, Marchuk Y. (2013)
Іщук С. - Євроінтеграційний вибір України: інвестиційні очікування (регіональний вимір) (2013)
Борщевський В. - Інституційні аспекти європейської інтеграції Польщі та України в контексті мислення категоріями економічних порядків (2013)
Карлін М. - Реформа фінансової системи Польщі: досвід для України (2013)
Іващук І. - Євроінтеграційні пріоритети розвитку в умовах зміни світового економічного порядку, Іващук О., Запухляк В. (2013)
Яцишин М. - Хроніка найважливіших подій правового забезпечення транскордонного співробітництва Волині в межах єврорегіону "Буг" (2013)
Коцан Н. - Особливості функціонування українсько-польського кордону в умовах розгортання процесу євроінтеграції (на прикладі Карпатського єврорегіону), Коцан Р. (2013)
Тихомирова Є. - Українсько-польські інформаційні проекти транскордонної співпраці (2013)
Журба І. - Трансформація системи транскордонного співробітництва України в умовах євроінтеграції (2013)
Бортніков В. - Особливості становлення місцевого самоврядування в Республіці Польща: досвід демократичної трансформації, Байрак С. (2013)
Кулай А. - Фінансове забезпечення місцевого самоврядування України й Польщі: реалії та перспективи, Гром В. (2013)
Корчун В. - Аграрна політика Польщі та України: використання польського досвіду в процесі євроінтеграції України (2013)
Павлов К. - Україна на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Вигоди та загрози (2013)
Науменко Н. - Аспекти втілення елементів сучасної інноваційної політики країн Центральної та Східної Європи як позитивний фактор привабливості потенційного інвестора (2013)
Скороход І. - Економічні важелі трансферу інновацій в екологічній сфері в умовах євроінтеграції, Ребрина Н. (2013)
Копач І. - Управління проектами підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах євроінтеграційних процесів (2013)
Степанюк Н. - Антикризове управління: досвід Польщі (2013)
Омельчук А. - Досвід країн − членів Європейського Союзу − в застосуванні цільових програм у державному управлінні (2013)
Ломага А. - Інвестиційна привабливість єврорегіону "Буг" у контексті європейської інтеграції (2013)
Коваль Г. - Прямі іноземні інвестиції в країнах із перехідною економікою (на прикладі Польщі) (2013)
Dedelyuk K. - The Legislative Issues of Ukrainian Energy Transit System Integration into the EU Infrastructure (2013)
Енверов Р. - Концептуалізація двосторонньої стратегії українсько-турецьких економічних відносин в умовах поглиблення євроінтеграції (2013)
Myshlyayev T. - Transformacja systemu politycznego w warunkach integracji europejskiej: doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej (2013)
Sydoruk М. - Współpraca pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską w zakresie kształtowania wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (2013)
Лугова М. - Реформування інвестиційної політики в контексті європейської інтеграції (2013)
Коляда О. - Особливості впливу зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на основні компоненти економічної безпеки України (2013)
Сидорук С. - Екологічні проекти та програми в межах транскордонного співробітництва України й Польщі, Цап А. (2013)
Корнелюк О. - Напрями розвитку міських поселень регіону в умовах транскордонного співробітництва (2013)
Мишляєв Т. - Рецензія на книгу "Blok Zbigniew. Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski" / Z. Blok. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. – 360 c. (2013)
Наші автори (2013)
Вячеславова О. А. - Семіологія мистецтва Я. Мукаржовського: до питання про методологію дослідження фігуративних перетворень в образотворчості (2015)
Барна Н. В. - Знак і образ у контексті художньої культури ХХ–ХХІ століть (2015)
Гоцалюк А. А. - Релігійний дискурс традиційного світогляду в контексті соціально-філософських рефлексій (2015)
Рідченко Л. О. - Віртуальні практики у системі постнекласичних практик (2015)
Гончарова О. М. - Дозвілля античності в контексті видовищної культури: гладіаторські ігри (2015)
Сабадаш Ю. С. - Культура Відродження у дослідженнях Еудженіо Гарена (2015)
Білецька О. О. - Неологізми в сучасних друкованих ЗМІ (на прикладі британських мас-медіа) (2015)
Босик З. О. - Нематеріальна культурна спадщина України в контексті суспільного розвитку та культурної політики держави (2015)
Гаюк І. Я. - Історичні взаємовідносини вірменських колоній України зі Святою Землею та їх відображення у пам’ятках матеріальної культури (2015)
Садовенко С. М. - Дитячий музичний фольклор у просторі взаємодії національних культур (2015)
Сінельнікова В. В. - Українознавчий аспект дослідження прихоперського козацького говору (2015)
Фурдичко А. О. - Традиційні культурні практики як засіб формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді (2015)
Холодинська С. М. - Теоретичний вимір спадщини Михайля Семенка (2015)
Шевченко Л. О. - Аналіз українських та іспанських паремій, що характеризують повсякденне життя (2015)
Щербань А. Л. - Концепція В. Щербаківського щодо коренів і функцій орнаментики в українській народній культурі (на прикладі гончарства) (2015)
Яковлев О. В. - Семіотика як методологія дослідження культурного простору України (2015)
Доманська О. А. - Революція гідності в просторі європейських цінностей (2015)
Демідко О. О. - Діяльність Маріупольського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка в період німецької окупації (1941–1943 рр.) (2015)
Сташевський А. Я. - Кластерна техніка у сучасній баянній музиці українських композиторів (2015)
Бєлявіна Н. Д. - Паризькі "hotel particulier" як осередки концертування у XVIII ст. (2015)
Демещенко В. В. - Творчі пошуки видатного українського режисера Сергія Параджанова (2015)
Корисько Н. М. - Хореографія як контемпорарне мистецтво: культурологічний аспект (2015)
Кущ Є. В. - Динаміка розвитку музичного інструментарію: вступ до теорії тембрового простору (2015)
Погребняк Г. П. - Світогляд як чинник формування кінематографічної моделі авторства (2015)
Сьомкін В. В. - Актуалізація ергономіки в контексті дизайн-діяльності (2015)
Юдова-Романова К. В. - Локації проведення балів, Раденко Ю. В. (2015)
Гопка О. В. - Про інституціональну систему музичного мистецтва суспільства в аспекті проблеми матеріальної і духовної культури (2015)
Ареф’єва А. Ю. - Образи сакрального мистецтва в музиці та живописі (2015)
Карельська Є. В. - Про деякі рівні та елементи системи музичного мистецтва суспільства в аспекті проблеми "Культура і особистість" (2015)
Кисла Н. В. - Хронотоп видовища у культурі ХХ століття (2015)
Легенький І. Ю. - Міфологічна образність як парадигма музичного мистецтва ХХ століття (2015)
Лю Пен - Про драматургічну ідею образу Хозе і її музичне втілення в опері Ж. Бізе "Кармен" (2015)
Ревенок Н. М. - Сучасні методи мистецтвознавчої та технологічної експертизи виробів з порцеляни та фаянсу (2015)
Сапфірова Н. М. - Асортимент прикрас київської фабрики художньо-ювелірних виробів Й. Маршака згідно з ілюстрованим прейскурантом 1905 р. (2015)
Фен Бінь - Веристська ідея жіночих образів у сучасній китайській опері і операх Дж. Пуччіні (2015)
Гладченко С. В. - Гендерний аспект незалежної Туніської республіки (на прикладі Кодексу особового статусу) (2015)
Карпов В. В. - Генеза загальновійськового нарукавного знаку Збройних сил України та вимоги часу (2015)
Ліпінська А. В. - Формування професійних компетенцій майбутніх документознавців під час вивчення інформаційних дисциплін (2015)
Джой Чидінма Отуоньє - Історико-культурологічний аналіз національної проблематики Нігерії в міжнародних документах (2015)
Наливайко Ю. В. - До історії термінологічних досліджень при Центральному державному історичному архіві України у м. Львові (1960–1980 рр.) (2015)
Вільчинська І. Ю. - Актуальні форми медійних продуктів як відображення сучасних тенденцій в українському інформаційно-політичному просторі (2015)
Хома Н. М. - Глобальне громадянське суспільство: утопія чи перспективна реальність? (2015)
Цивін М. Н. - Медіабезпека особистості як соціально-освітня проблема, Матвієнко О. В. (2015)
Семченко О. В. - Суб'єкти інформаційного забезпечення політичної стабільності (2015)
Оврамець М. А. - Вплив імміграції на соціальну структуру та політичну еволюцію країн ЄС (2015)
Марченко В. В. - Історична пам’ять як фактор формування національної свідомості (2015)
Титул, зміст (2015)
Пиндус В. Б. - Зрушення функціонального стану прооксидантно-антиоксидантної системи у легенях при експериментальному алергічному альвеоліті й адреналіновому ушкодженні міокарда та корекція їх тіотриазоліном, Кресюн В. Й., Регеда М. С. (2015)
Щудрова Т. С. - Механізми реалізації захисного впливу деяких олігопептидів при ішемії-реперфузії нирок, Заморський І. І. (2015)
Муратова Т. М. - Особливості умовно-рефлекторного активного уникнення при пентиленететразолевому кіндлінгу (2015)
Аксьонова І. І. - Актопротекторна активність солей 2-((4-аміно-5-R1-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)оцтових кислот, Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Кравченко І. А. - Протизапальна активність естерів ібупрофену на моделі асептичного формалін-індукованого запалення при пероральному і трансдермальному введенні, Кобернік А. О., Кірєва М. В., Приступа Б. В. (2015)
Продан О. В. - Оцінка біологічної активності функціоналізованих піридинів і дипіридинів як потенційних компонентів карієспротекторних агентів, Анісімов В. Ю., Кузьмін В. Є., Гельмбольдт В. О. (2015)
Волянська А. Г. - Використання протиспайкових бар'єрів у безплідних хворих із спайковим процесом, асоційованим з тяжкими формами ендометріозу (2015)
Єрмак О. С. - Динаміка копептину та MRproADM у хворих на гострий інфаркт міокарда із супровідним ожирінням залежно від наявності ускладнень, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Глєбова О. В. (2015)
Коломицева І. М. - Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та параметри електрокардіостимуляторів у ранньому післяімплантаційному періоді, Волков Д. Є., Лопін Д. О., Яблучанський М. І. (2015)
Тиркус М. Я. - Частота мутацій гена трансмембранного регуляторного білка муковісцидозу серед чоловіків із патоспермією, Макух Г. В., Гельнер Н. В., Воробець Д. З., Гаврилишин С. В., Черепанин В. І. (2015)
Фетеску С. А. - Роль дендритних клітин у регуляції тканинного проліферативного потенціалу при гіперпластичних процесах ендометрія (2015)
Шутурминский В. Г. - Клиническая оценка применения съемных пластиночных протезов при непереносимости акриловых пластмасс, изготовленных из сополимера полипропилена (2015)
Колесник М. Ю. - Динаміка деформаційних властивостей міокарда та с-термінального фрагмента проколагену 1 типу під впливом блокаторів ренін-ангіотензинової системи у чоловіків із гіпертонічною хворобою (2015)
Ісайкова О. І. - Динаміка когнітивних порушень у хворих на хронічну ішемію мозку під впливом транскраніальної магнітної стимуляції, Сон А. С. (2015)
Велигоцький М. М. - Профілактика несприятливих результатів лапароскопічної корекції антирефлюксної функції кардії при грижах стравохідного отвору діафрагми й ахалазії стравоходу, Горбуліч О. В., Комарчук В. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Результати ендовідеохірургічних втручань при доброякісних захворюваннях стравоходу, Тивончук О. С., Лаврик А. С., Дмитренко О. П., Згонник А. Ю., Мовчан Б. Б. (2015)
Ничитайло М. Ю. - Хірургічне лікування жовчотеч після холецистектомії з використанням малоінвазивних втручань, Огородник П. В., Мошківський Г. Ю., Гоман А. В., Дейниченко А. Г., Загрійчук М. С., Булик І. І., Гуцуляк А. І. (2015)
Шаповалова К. І. - Ризик виникнення післяопераційних панкреатитів після лапароскопічних втручань на протоковій системі печінки, Грубник В. В., Дюжев О. С., Ромак Р. П. (2015)
Шепетько Є. М. - Реконструктивне втручання при ушкодженні позапечінкових жовчних проток після лапароскопічної холецистектомії, Ковальчук О. В., Лобода С. С., Копецька А. М. (2015)
Байдо С. В. - Лапароскопічна гастректомія в лікуванні раку шлунка: аналіз перших 60 операцій, Фомін П. Д., Жигулін А. В., Голуб Д. А. (2015)
Захараш Ю. М. - Досвід лікування ускладненого гострого холециститу, Захараш М. П., Абу Шамсія Р. Н., Стельмах А. І., Мороз В. В. (2015)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2015)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2015)
Лисенкова В. В. - Імперативні виклики філософського способу життя (2015)
Панфілов О. Ю. - Філософські аспекти мотивації навчальної діяльності, Савченко О. О. (2015)
Дорошкевич А. С. - Гібридна війна в інформаційному суспільстві (2015)
Стасевська О. А. - Етична складова української філософської думки: історична специфіка та сучасний стан (2015)
Кальницкий Э. А. - Социокультурные особенности сетевого социума как нового этапа развития информационного общества (2015)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості в умовах реформування системи освіти в Україні (2015)
Анучина Л. В. - Роздуми про феномен народного малярства (спроба культурологічного аналізу), Грицаненко В. Г. (2015)
Козирєва Н. В. - Микола Хвильовий про сміхову культуру Остапа Вишні (2015)
Данько Ю. А. - Феномен "тролінгу" як форма комунікативної інтернет-взаємодії: політичний контекст (2015)
Данильян О. Г. - Досвід організації правового виховання в системі середньої освіти Німеччини (2015)
Бліхар В. С. - Імплементація міжнародного державотворення у національну ідею: філософія реальності в Україні (2015)
Мануйлов Є. М. - Громадянська відповідальність особистості як атрибутивний феномен правового суспільства, Калиновський Ю. Ю. (2015)
Коваленко І. І. - Інтегративне праворозуміння в контексті феноменологічного осягнення права (2015)
Мелякова Ю. В. - Філософський аналіз феномену глобалізованого права (2015)
Панфілова Я. О. - Корпоративна культура та суспільство ризику: проблема взаємозв’язку (2015)
Клімова Г. П. - Концептуальні підходи до аналізу поняття "Держава" (2015)
Примуш М. В. - Специфіка формування ідеології українських політичних партій на сучасному етапі їх розвитку, Перебейнос О. Ю. (2015)
Зінченко О. В. - Конституції Замбії та Північної Нігерії про статус палат вождів у законодавчих установах (порівняльний аналіз) (2015)
Цимбалюк М. М. - Європейські стандарти державотворення: український дискурс формування громадянського Суспільства (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського