Сорочинська О. - Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці майбутнього вчителя біології (2010)
Старовойтова Е. - Психолого-педагогическое обоснование модели методики реализации ориентационного потенциала межпредметных задач (2010)
Терещук С. - Становлення і розвиток механічної картини світу як передумова зародження теорії поля (2010)
Ткаченко А. - Організація самостійної роботи студентів як дидактична проблема, Кулик Л. (2010)
Товстоган В. - Психолого-педагогічні умови вивчення стану готовності учнів із психофізичними вадами розвитку до опанування робітничими професіями (2010)
Трифонова О. - Розв’язання суперечностей фізики кінця ХІХ – початку ХХІ століття (2010)
Федоренко П. - Дослідження зовнішнього фотоефекту та характеристик вакуумного фотоелементу, Шишкін Г. (2010)
Фоменко В. - Ідеальні навчальні фізичні моделі у модулі "коливання та хвилі” курсу загальної фізики для нефізичних спеціальностей (2010)
Царенко О. - Системний підхід до запровадження тестувальних форм контролю (2010)
Цодікова Н. - Система навчальних дисциплін, спрямованих на підготовку майбутнього вчителя фізики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (2010)
Чінчой О. - Узагальнення і систематизація знань учнів про перетворення електричної енергії у теплову, Кононеко С. (2010)
Чорнобай К. - Сучасний процес підготовки майбутніх вчителів фізики та інтегровані курси (2010)
Шершнев Е. - О повышении эффективности компьютерного контроля знаний, Дей Е., Свиридова В. (2010)
Шмалєй С. - Соціально-педагогічні передумови формування надпредметної підготовки учнів в контексті компетентнісного підходу (2010)
Щирбул О. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання до керівництва технічною творчістю школярів (2010)
Яшанов М. - Теоретико-методичні аспекти використання інтерактивних та мультимедійних технологій у підготовці вчителя трудового навчання (2010)
Яшанов С. - Системи віртуалізації навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя технологій (2010)
Сидоренко Т. В. - Культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України (друга половина XIX — перше десятиліття XXI ст.): історіографія дослідження (2015)
Воронова Л. М. - Соціокомунікаційний вимір діяльності установ культури України в 1970–1980-ті рр. ХХ ст., Мартем’янова Н. С. (2015)
Тодорова Є. М. - Електронні технології підготовки бібліографічної інформації (2015)
Бєлякова Т. В. - Книжкові пам’ятки у фондах бібліотек медичних НДІ м. Харків (2015)
Коханова І. О. - Аналіз тенденцій асоціальної поведінки щодо документних фондів в Україні та світі (2015)
Жукова В. П. - Валеологічна складова підготовки бібліотечних фахівців (2015)
Shemaieva H. V. - LIS Journals in the Process of Professional Communication, Shevtsova Y. O. (2015)
Bezsmertna O. V. - Medical Libraries and the Use of Web Technologies (2015)
Філіпова Л. Я. - Національні рамки кваліфікацій у європейському просторі вищої освіти: міжнародний досвід і рекомендації (2015)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітичний супровід освітньої підсистеми суспільства (2015)
Барабанова Н. Р. - Структурна характеристика соціально-ділової комунікації в професійній сфері (2015)
Стоянов В. А. - Інформаційна культура майбутнього фахівця фізичної культури як складова освітніх технологій в умовах інформаційного простору (2015)
Кравець Н. С. - Особливості архітектури курсу для змішаної моделі навчання (2015)
Тітов С. В. - Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології, Тітова О. В. (2015)
Степанов В. Ю. - Інформатизація державного управління (2015)
Шевченко О. В. - Документаційна культура як складова корпоративної культури комерційної діяльності вітчизняних підприємств (2015)
Коваленко І. П. - Формування правової культури майбутніх тележурналістів в умовах становлення ринкових відносин (2015)
Великий Ю. Ю. - Формування інформаційних потреб молоді в телевізійному медіа-просторі (2015)
Обласова О. І. - Шкільна преса як корпоративне ЗМІ (2015)
Кушнір Г. О. - Євген Сверстюк як "сильний" автор публіцистичних текстів у контексті теорії Г. Блума (2015)
І Цзя - Історія розвитку кіноархіву Китаю (China Film Archive) (2015)
Ларіонов Ю. І. - Застосування ігрових моделей під час аналізу опору змінам, Ларіонова Н. Б. (2015)
Лисенкова Н. В. - Інтеграційні моделі взаємодії освіти і ринку праці (2015)
Афенченко Г. В. - Прекаріат як аномійний клас, Лубенець С. В. (2015)
Elbeshausen H. - The Greater Sense of Involvement — Literary Festivals and Cultural Entrepreneurship (2015)
Chastnyk O. S. - Developing Communication Skills in Multilingual Europe: the Case of Britain (2015)
Наші автори (2015)
Вандышев В. Н. - Человек в мире перманентных катастроф (2013)
Лебідь А. Є. - Теорія істини як відповідності в логіко-семантичних системах Г. Фреґе та Б. Рассела (2013)
Korczak A. - Uwagi o filozofii mitu Josepha Сampbella (2013)
Гейко С. М. - Соціально-філософські виміри науки: історичний розвиток соціалізації науки та сучасні параметри наукової професії (2013)
Gondek P. - The Place of Philosophy in the Contemporary Paradigm for the Practice of Science (2013)
Вандышева-Ребро Н. В. - Безграничье реальности (2013)
Лаута О. Д. - Співвідношення науки та філософії в контексті філософії науки (2013)
Культенко В. П. - Проблема фальсифікації у науковому пізнанні, Ничипорук О. (2013)
Marek Gramlewicz - Zjawisko mobbingu – socjologiczna próba analizy jego uwarunkowań (2013)
Жеребкин С. В. - "Грядущая антропология" Жака Деррида в пост-анархизме Пола Ньюмена (2013)
Косова Ю.В. - Гуманитарная экспертиза и социальная верификация теоретических конструктов в постакадемической науке (2013)
Повторева С. М. - Мир героев Достоевского в интерпретации М. Бахтина (2013)
Матвєєв В. О. - Філософські основи концепції самоактуалізації особистості А. Маслоу – засновника гуманістичної психології (2013)
Савицька І. М. - Свобода як звільнена свідомість: історико-філософський дискурс (2013)
Яремчук С. М. - Співввідношення релігії і моралі в античній філософії доби високої класики (2013)
Акименко О. С. - Еволюція уявлень про космос в історико-культурній ретроспективі (2013)
Титарь Е. В. - "Человек theatrum mundi" versus "естественный человек": театр жизни М. Волошина (2013)
Грищенко Н. В. - Східнослов'янська міфологія і звичаєве право: інтеграційні концепти (2013)
Гончаров Г. М. - Філософсько-релігійний зміст феномену подвижництва (2013)
Бурковський М. В. - Міфологічна культура епохи романтизму (2013)
Najder-Stefaniak K. - Encounter in a multicultural world (2013)
Супрун А. Г. - Проблема комунікативного порозуміння в умовах сьогодення (2013)
Корнієнко О. М. - Мультикультуралізм як принцип побудови сучасного суспільства (2013)
Maria Joanna Gondek. - Ethos jako forma perswazji retorycznej w ujęciu Arystotelesa (2013)
Marek Czachorowski. - Philosophical Controversy over the Indissolubility of Marriage (2013)
Чекер Н. В. - Уява як можливість смислотворчості: феноменологічна перспектива (2013)
Кобелева Д. Л. - Философские основания визуализации и графического моделирования в исследованиях музыки (2013)
Компаниец Л. В. - "Духовный опыт": модусы репрезентаций в представлениях культур (2013)
Переломова Е. С. - Социальная работа: актуальные проблемы и решения, Морозова О. С. (2013)
Гудзенко О. З. - Розвиток підприємництва в умовах українського суспільства: соціологічний ракурс проблеми (2015)
Пронякин В. И. - К оценке интерпретативных перспектив нелинейных дискурсов (2015)
Андрущенко Т. В. - Патріотична складова політичної мобілізації сучасного українського суспільства, Денисюк С. Г. (2015)
Бондар С. С. - Теоретико-методологічні засади дослідження феномену політичної опозиції (2015)
Віннічук О. В. - Особливості трансформації політичних цінностей українського суспільства у постреволюційний період (2015)
Гришин О. Є. - Политическая видеореклама в интернете: инновации, технологии и тенденции развития, Атаєв Т. Б. (2015)
Демчишак Р. Б. - Держава у політологічній спадщині Станіслава Дністрянського (2015)
Жекало Г. І. - Теоретичні аспекти вивчення політичних конфліктів (2015)
Ільтьо Г. Ф. - Підвищення рівня політичної культури і освіти молоді як основна умова суспільного розвитку (2015)
Кіянка І. Б. - Популізм як політологічна категорія (2015)
Клюй А. І. - Суспільно-політичний ідеал Г. С. Сковороди (2015)
Кравченко В. Ю. - Соціально-економічні детермінанти політичного насилля (2015)
Кривенко С. О. - Автор політичного тексту та його роль у політичному дискурсі (2015)
Кузеванов В. М. - Экспертно-компаративистский анализ причин политического кризиса/ кризисная методология политологии (2015)
Лаврук Т. П. - Геополітичний образ: між утопією та міфом (2015)
Лелеко В. В. - Українська криза як новітній виклик системі міжнародної безпеки (2015)
Лясота А. Є. - Політична система Європейського Союзу: особливості та основні центри прийняття політичних рішень (2015)
Міхавчук Л. Ф. - Лібералізація британської імміграційної політики на початку ХХІ ст.: передумови та наслідки (2015)
Нерубащенко І. А. - Cуб’єктний склад глобального громадянського суспільства: аналіз підходів (2015)
Осельська О. С. - Геополітичний вимір українського проекту хаотичної дезінтеграції (2015)
Поліщук О. С. - Концепція політичної економіки та українська політична практика (2015)
Польовий Т. Є. - Україна – Республіка Білорусь: особливості міждержавного діалогу на сучасному етапі (2015)
Прошин Д. В. - Неліберальна демократія та надмірна сила в протидії тероризму (на прикладі Перу та Шрі-Ланки) (2015)
Рибалка С. В. - Регіональні політичні еліти як чинник консолідації транзитивних суспільств (2015)
Риженкова Л. І. - Партійно-громадська взаємодія у трансформаційному суспільстві: волонтерська та технологічна перспективи (2015)
Савка О. В. - Институциональное обеспечение государственной региональной политики Польши (2015)
Савойська С. В. - Зовнішні і внутрішні чинники дестабілізації мовного феномену у контексті загострення політичної кризи в Україні (2015)
Свіца І. Ю. - Вимір міжетнічної толерантності в Закарпатській області (2014 – 2015 рр.) (2015)
Сорокопуд М. Є. - Модель сполучених умов у теорії політичного лідерства Ф. Фідлера (2015)
Стряпко І. О. - Визначення феномену крайніх правих політичних партій (2015)
Фейзиєв Д. - Критика русского евразийства (2015)
Khoma N. M. - Modern forms of political protest (for example political happening) (2015)
Шедяков В. Є. - Стратегічне управління процесами постсучасних трансформацій за допомогою інформаційних впливів соціально-політичного рівня (2015)
Щолокова Г. В. - Євроінтеграційний дискурс Польщі: особливості та еволюція (2015)
Білан К. О. - Формування місцевих бюджетів: проблеми правового регулювання та пропозиції щодо їх вирішення (2013)
Гордієнко Т. О. - Правове регулювання участі фізичних осіб у господарському процесі (2013)
Грабильніков А. В. - Право громадян України брати участь в управлінні державними справами чи у здійсненні влади (2013)
Заворотченко Т. М. - Історичні умови розвитку політичного суб’єктивного права на свободу масової інформації (2013)
Коноплина А. В. - Орендні відносини в Україні: етапи розвитку та сучасний стан (2013)
Куліченко О. В. - Корпоративне управління в Україні: особливості та забезпечення ефективності правового регулювання (2013)
Лутицька Л. П. - Соціальний захист малозабезпечених верств населення та методи його вдосконалення (2013)
Маніна М. А. - Особисті права дитини (2013)
Марченко О. В. - Особливості адміністративно-правового статусу центральної виборчої комісії в період виборів народних депутатів України (2013)
Мудриєвська Л. М. - Правове регулювання діяльності інтернету та його значення у формуванні інформаційного суспільства в Україні (2013)
Півень С. О. - Проблеми правового регулювання побудови в Україні інформаційного суспільства (2013)
Русанова О. В. - Реалізація державних та регіональних соціальних програм органами місцевого самоврядування м. Дніпродзержинська (2013)
Саєнко М. І. - Деякі проблеми державного контролю у сфері фінансових послуг (2013)
Соколенко О. Л. - Поняття і структура правоохоронної системи (2013)
Степанов О. О. - Недійсність правочинів неспроможного боржника (2013)
Цоцко В. А. - Аналіз ефективності системи контролю за цільовим використанням державної соціальної допомоги (2013)
Чукаева В. А. - Русь в системе империи Золотой Орды (XIII–XV вв.) (2013)
Чурсанова Л. П. - Ефективність державного управління: статистичний метод (2013)
Шиман В. І. - Основні фактори та шляхи подолання жорстокого поводження з дітьми (2013)
Юзікова Н. С. - Правове становище дитини та ставлення суспільства до неприйнятних, у тому числі злочинних проявів у поведінці неповнолітніх у вітчизняних пам’ятках історії (2013)
Наші автори (2013)
Рибалка О. І. - Виробництво зерна пшениці у світі і в Україні (на прикладі урожаю 2011 року) (2013)
Рибалка О. І. - Геноміка, транскриптоміка, протеоміка і біоінформатика на службі сучасної селекції пшениці (2013)
Литвиненко М. А. - Використання білкових маркерів у селекції пшениці м’якої озимої на стійкість до проростання зерна в колосі, Алєксєєнко Є. В. (2013)
Литвиненко М. А. - Ефект транслокації 1AL/1RS на морозо-, зимостійкість та урожайність у ліній F5 пшениці м’якої озимої, Топал М. М. (2013)
Подуст Ю. І. - Успадковування ознаки проростання насіння озимої пшениці за дефіциту вологи у ґрунті (2013)
Цевма В. М. - Ступінь відповідності оцінок ознак зерна різних генотипів пшениці при широкорядній і суцільній схемах посіву, Хохлов О. М. (2013)
Цевма В. М. - Ефективність оцінки ознак зерна, висоти рослин і дати колосіння у випробуваннях м’якої озимої пшениці в умовах широкорядного посіву (2013)
Кірдогло Є. К. - Анатомія і біохімія зернівки та методи селекції голозерного ячменю харчового використання, Поліщук С. С., Червоніс М. В., Сурженко І. О. (2013)
Поліщук С. С. - Створення вихідного матеріалу для селекції голозерного ячменю харчового напряму, Червоніс М. В., Топораш І. Г., Щербина З. В. (2013)
Вареник Б. Ф. - Система імунологічної оцінки селекційного матеріалу перехреснозапильних культур на стійкість до хвороб при селекції на гетерозис, Боровська І. Ю. (2013)
Лаврова Г. Д. - Оцінка колекційних сортозразків сої за ознаками посухостійкості (2013)
Дремлюк Г. К. - Теоретичні основи селекції синтетичних сортів соризу (Sorghum orysoidum) на вихід біоетанолу, Червоніс М. В., Рибалка О. І., Гамандій В. Л. (2013)
Бродецька К. П. - Характеристика перспективних колекційних сортозразків люпину білого за елементами продуктивності (2013)
Моцний І. І. - Характеристика ліній – подвоєних гаплоїдів пшениці м’якої різних поколінь за кількісними ознаками, Лобанова К. І., Чеботар Г. О., Чеботар С. В., Замбріборщ І. С. (2013)
Slishchuk G. - Marking of maize fertility restorer genes analysis using PCR markers, Volkova N. (2013)
Венгер А. М. - Визначення статі хмелю звичайного (Humulus lupulus L.) за молекулярними маркерами, Волкова Н. Е. (2013)
Резюме (2013)
Алєксєєнко І. Г. - Місцеві позики та запозичення як фінансово-правові інструменти в діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Бережна К. В. - Проблема міжнародної правосуб’єктності Європейського Союзу (2012)
Бояров В. І. - Деякі особливості методики розслідування злочинів екстремістської спрямованості (2012)
Галабурда Н. А. - Особливості змісту поняття представництва у цивільному праві України (2012)
Забродіна О. В. - Концепції бюрократії поствеберівської доби та їхня роль в осмисленні сучасного політичного процесу (2012)
Калашников В. М. - Типологія проголошення державного суверенітету: США та Україна (2012)
Кожемякин П. Г. - Сотрудничество государств в процессе оказания международной правовой помощи (2012)
Левенець Ю. О. - Поняття адміністративної відповідальності (2012)
Легеза Л. А. - Тактичні особливості допиту підсудних у справах про хабарництво (2012)
Макушев П. В. - Характеристика та значення спеціальних принципів виконавчого провадження в діяльності державної виконавчої служби України (2012)
Малий В. Ю. - Органічне виробництво в Україні: стан та проблематика правової регламентації (2012)
Марков К. А. - До питання про співвідношення правової та моральної відповідальності (2012)
Мороз С. П. - Проблема держави в політико-правовій думці України XI–XII ст. (2012)
Патерило І. В. - Міжнародно-правові засоби співробітництва між Європейським Союзом та Україною (2012)
Потіп М. М. - Правовий статус учасників товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (2012)
Резникова М. О. - Щодо класифікації осіб, які беруть участь у справі (2012)
Стасюк О. М. - До питання про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно (2012)
Шкабаро В. М. - Поняття адміністративно-територіального устрою України (2012)
Наші автори (2012)
Чередниченко О. - Українсько–романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура (2014)
Орлова І. - Стилістичний прийом висування як складова стилю автора та його відтворення у перекладі (2014)
Чернишова Ю. - Переклад сучасних релігійних текстів у контексті функцій релігійного дискурсу (2014)
Касяненко Д. - Фразеологія правничого євролекту крізь призму перекладу (2014)
Мегела К. - Методика аналізу відтворення дискурсивних маркерів (2014)
Некряч Т. - Деталь у цілісній картині світу Е.Гемінґвея: проблеми перекладу, Довганчина Р. (2014)
Бурмістенко Т. - Pоль метафори у створенні портрета політичного діяча Франції (2014)
Клименко Л. - Константа ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі (2014)
Пономаренко О. - Інтердискурсивність як провідна риса дипломатичного дискурсу (на матеріалі виступів екс-Міністра закордонних справ Італії Дж.Терці ді Сант-Агата на ІХ Конференції Послів у Римі) (2014)
Ігнатова О. - Звертання на "ти” і на "ви” у французькій мові: соціокультурний підхід (2014)
Соболєва О. - Синграфемні компоненти друкованих текстів як носії певних імпліцитних значень (2014)
Бритвін Д. - Cимволізація і десимволізація у лінгвопроетиці маргінальності (на матеріалі французької прози xx століття) (2014)
Костюк М. - Поняття "загального місця" в риториці (2014)
Скрипник А. - Концепт DIABLE у французькій лінгвокультурі (2014)
Афанасьєва О. - Поняття ритуалу в соціокомунікативному вимірі (2014)
Марченко Н. - Cуспільний чинник впливу на історію розвитку німецької мови та на її сучасний стан (2014)
Антошина И. - Традиционные и нетрадиционные функции украинского права (2014)
Завальнюк В. - Юридична антропологія та типологія сучасного праворозуміння (2014)
Дунас О. - Система джерел права як складноорганізований механізм (2014)
Кармаліта М. - Концептуальне обґрунтування державної політики як передумови ефективного виконання завдань і функцій держави (2014)
Крусян А. - Концепти удосконалення конституційно-правового регулювання діяльності Конституційного Суду України (2014)
Мішина Н. - Законопроекти для розвитку локальної демократії в Україні (2014)
Коваленко Р. - Передвиборна агітація: правова природа та сутність (2014)
Бондар М. - Віче як передумова становлення та розвитку референдумів (2014)
Припхан І. - Правові засади захисту неповнолітніх від негативного впливу інформації в мережі Інтернет, Артемович І. (2014)
Тептюк Є. - Система гарантій забезпечення конституційного права громадян на доступ до публічної інформації (2014)
Сопілко І. - Сучасні інтерпретації інформаційно-правової культури як парадигмальні дороговкази державної інформаційної політики (2014)
Коруля І. - Роль керівника як організатора управління в ОВС (2014)
Кременовская И. - Трансформация правовых средств государственного регулирующего воздействия на деятельность банков в Украине (2014)
Лукашенко А. - Нормативно-правове регулювання питань кваліфікацій у вищій освіті України: тенденції розвитку (2014)
Орзіх В. - Деякі зміни в організації і діяльності нотаріату України в умовах його реформування, Шевченко В., Орзіх Ю. (2014)
Волошина С. - Основні напрямки удосконалення законодавства України про безпеку і гігієну праці (2014)
Яновська О. - Модель мирового суду в Україні, Дика Н. (2014)
Задирака Н. - Співвідношення об’єктів інформаційного права та правової інформатики, Барікова А. (2014)
Кравець М. - Порушення митних правил у структурі митних правопорушень (2014)
Брус І. - Організаційно-правові передумови захисту авторського права в Україні (2014)
Машковська Л. - Поняття та особливості дочірнього підприємства (2014)
Черноус С. - Ненормований робочий день: проблеми правового регулювання, Паламарчук Н. (2014)
Якушев І. - Локальні імперативні норми у системі норм трудового права (2014)
Старчук О. - Про деякі теоретико-правові аспекти заборони примусової праці (2014)
Тищенко О. - Дискусійні аспекти пенсійного забезпечення суддів в Україні (2014)
Саміло А. - Онтологічний зміст тероризму (2014)
Тимошенко Н. - Поняття шахрайства та його особливості, Фоменко Д. (2014)
Орловська Н. - Про модель кримінально-правового впливу на юридичну особу в Україні (2014)
Сахно Р. - Окремі питання недопущення захисника у кримінальному провадженні як форми прояву порушення права на захист (2014)
Яворська В. - Об’єктивна сторона злочинів проти конституційних основ національної безпеки України (ст. 109, 110 КК України), Тимощук Ю. (2014)
Назимко Є. - Можливість використання резуль¬татів анкетування суддів місцевих загальних судів щодо ефективності застосування покарання до неповнолітніх у законодавчій діяльності (2014)
Балобанова Д. - Загальні ознаки наступності у кримінальному праві України: проблеми визначення (2014)
Ларченко М. - Дослідження злочинної активності в регіонах України за допомогою математичних (2014)
Беспалова А. - Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкового обов’язку (2014)
Аббакумова Д. - Створення та становлення Комітету Міністрів Ради Європи (2014)
Завальнюк С. - Механізм застосування аналогії права (2014)
Зверховська В. - Поняття та сутність культурних цінностей за цивільним законодавством України (2014)
Попова А. - Поняття і юридичні ознаки земель, що забруднені небезпечними речовинами, як об’єкта правової охорони (2014)
Мартинова Н. - Значення правового забезпечння сільського зеленого туризму в контексті сталого розвитку сільських територій (2014)
Шевченко В. - Свобода вибору контрагента за договором у земельному праві (2014)
Колотілова І. - Необгрунтованість судових рішень в цивільному процесі України (2014)
Шумаєв Д. - Профілактична функція сторін кримінального провадження в аспекті змагальності (2014)
Кобернюк В. - Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки (2014)
Тєлькінєна Т. - Застосування теорії лобіювання в розвідках щодо правового статусу станів підданих у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : стан та перспективи (2014)
Шкарнега О. - Історичний аспект законодавчого регулювання свободи мирних зібрань у Російській імперії в другій половині ХІХ – початку ХХ ст (2014)
Аракелян М. - Международно-правовые основы деятельности украинской адвокатуры (2014)
Каракаш И. - Генезис взглядов на окружающую среду и её защиту в международных документах, Юрескул В. (2014)
Боднарчук О. - Скандинавський досвід у сфері боротьби з корупцією на прикладі Швеції, Фінляндії (2014)
Кістанова Я. - Митний кодекс ЄС – основа процедури митного регулювання ЄС (2014)
Рябошапченко А. - Принцип acquis communautaire: становлення та значення при підготовці вступу Австрійськоі Республіки до Європейського Союзу (2014)
Прусенко Г. - Поняття та види забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі (2014)
Духневич А. - Правове регулювання фітосанітарного контролю в Україні у відповідності до норм СОТ (2014)
Ізарова І. - Закритий судовий розгляд справ в порядку цивільного судочинства: практика Європейського суду (2014)
Кучинська О. - Угоди у кримінальному процесі України та Сполучених Штатів Америки, Артюхова К. (2014)
Задирака Н. - Правова природа рішень Європейського суду з прав людини як джерел адміністративно- процесуального права України, Скічко К. (2014)
Оборотов Ю. - Диалоговое учебное пособие по философии права (2014)
Пашковский Н. - Ежегодный международный научно-практический форум по проблемам правового обеспечения эффективного исполнения решений и применения практики Европейского суда по правам человека (2014)
Баурда М. - IX міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасна цивілістика" (2014)
Алєксєєнко І. Г. - Політико-інституційна взаємодія гілок влади як підґрунтя формування структури та розвитку форми правління сучасної держави (2011)
Бережна К. В. - Особливості функціонування управлінського механізму Європейського Союзу (2011)
Грабильніков А. В. - Конституційний механізм державної влади в Україні у контексті принципу поділу влади (2011)
Грабильнікова О. А. - Форми здійснення суб’єктивних прав виборців (2011)
Забродіна О. В. - Бюрократія чи бюрократизм? Особливості національного характеру (2011)
Заворотченко Т. М. - Теоретикоко-правовий аналіз політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні (2011)
Малий В. Ю. - Поняття земель для будівництва житлових багатоквартирних будинківу містах (2011)
Марков К. А. - Соціальна держава: поняття (2011)
Марченко О. В. - Страхування життя як перспективний інститут страхового права (2011)
Патерило І. В. - Валютне регулювання та валютна політика як важливі інструменти механізму державного регулювання національної економіки (2011)
Резникова В. І. - Правова природа шлюбу (2011)
Резникова М. О. - Прикладні аспекти розгляду позовів на користь невизначеного кол осіб (2011)
Саєнко М. І. - Суб’єкти спеціальної компетенції, які здійснюють державний контроль у сфері фінансових послуг: поняття та фінансово-правові особливості (2011)
Слісаренко О. М. - Моделі автономного та регіонального устрою у сучасних умовах (2011)
Соколенко О. Л. - Актуальні питання становлення та розвитку адміністративного судочинства (2011)
Стасюк О. М. - До питання про види відносин спільної власності (2011)
Степанов А. А. - Должники как субъекты банкротства в процедурах несостоятельности (2011)
Юзікова Н. С. - Гуманістична спрямованість загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року (2011)
Лесовой Л. В. - Визначення коефіцієнтів впливу при розрахунку невизначеності результату вимірювання витрати газу витратоміром з діафрагмою, Фединець В. О., Кузик В. А. (2015)
Коробко І. В. - Дослідження впливу форми чутливого елементу на динамічні характеристики турбінних перетворювачів витрати, Писарець А. В., Фісунов І. О. (2015)
Борейко А. В. - Мікромеханічний гіроскоп як вимірювач лінійних прискорень та кутових швидкостей, Чередниченко К. В., Бондар П. М. (2015)
Мелешко В. В. - Гироскоп направления со спутниковой коррекцией, Мураховский С. А. (2015)
Міхеєнко Л. А. - Метрологічний аналіз дифузного випромінювача на основі матриці світловипромінюючих діодів з розсіювачем, Калмикова О. В. (2015)
Колобродов В. Г. - Новий підхід до проектування інтраокулярних лінз, Кучугура І. О., Сірий Є. А. (2015)
Колобродов В. Г. - Выбор экспозиционных параметров фотоаппаратов, использующих комбинированный способ регистрации изображений, Пивторак Д. А. (2015)
Галаган Р. М. - Анализ погрешностей измерения скорости распространения ультразвуковой волны в многофазных порошковых материалах. Часть 1: Влияние субъективной погрешности, Богдан Г. А. (2015)
Протасов А. Г. - Многоканальный стенд для контроля температуры (2015)
Куц Ю. В. - Імпульсний вихрострумовий контроль товщини діелектричного покриття на магнітній основі, Лисенко Ю. Ю. (2015)
Івасенко В. М. - Дослідження основних метрологічних характеристик полум’яно-іонізаційного детектора (2015)
Худякова Л. О. - Оптический датчик для обнаружения предметов, Сташкевич В. Ф., Кусик К. В. (2015)
Шлыков В. В. - Метод бесконтактного контроля температуры, Данилова В. А. (2015)
Гордієнко В. І. - Максимальна дальність виявлення тепловізором об’єкта на нерівномірному фоні (2015)
Колобродов В. Г. - Визначення оптимального нормованого радіуса розсіювання об’єктива тепловізора, Балінський Є. Г., Пінчук Б. Ю. (2015)
Терещенко М. Ф. - Розширення інформаційних можливостей сучасних ультразвукових діагностичних систем, Румбешта В. О., Матюх Т. В. (2015)
Скицюк В. І. - Підґрунтя інформаційних властивостей панданних зон абстрактної сутності.Частина 2. Інформаційні ознаки розподілу зони присутності та панданної зони об’єкта, Клочко Т. Р. (2015)
Солодкий В. И. - Ряды Маклорена при образовании винтовых поверхностей, Глоба А. В. (2015)
Скицюк В. І. - Засади моделювання просторової похибки для верстатів з CNC. Частина 1 (2015)
Шевчик-Шекера А. В. - Використання новітніх технологій для створення асферичних лінз ТГц/суб-ТГц діапазонів, Духнін С. Е. (2015)
Чичужко М. В. - Методика якісної оцінки спеціалізованих пристроїв виявлення перешкод (2015)
Протасов А. Г. - Универсальное устройство для сбора данных с аналоговых и цифровых преобразователей, Корогод А. С., Суслов Е. Ф. (2015)
Тимчик Г. С. - Дослідження впливу лазерного випромінювання на температурні процеси у біологічних тканинах, Терещенко М. Ф., Ляшенко О. Г., Гнатейко О. С. (2015)
Николов Н. А. - Синхронизация ансамблей нефронов по данным реносцинтиграфии, Коваленко Н. Н., Супрунюк Д. А., Каминская А. Л., Кундин В. Ю. (2015)
Шачиков А. Д. - Отработка принципов анализа структуры циклических медико-биологических сигналов для их обнаружения, распознавания и классификации, Шуляк А. П. (2015)
Клименко С. О. - Дослідження показників, які впливають на якість зображення при ультразвуковій діагностиці біологічних тканин, Єкімов І. Д., Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С. (2015)
Титул, зміст (2015)
Зеленюк В. Г. - Улучшение выживаемости животных под влиянием статинов при разных моделях острой почечной недостаточности, Заморский И. И. (2015)
Зупанець І. А. - Фармакологічна корекція метотрексат-індукованої цитотоксичності в експерименті, Сахарова Т. С., Вєтрова К. В., Мухамед Ахмед Мусмарі (2015)
Кресюн В. Й. - Вплив тіотриазоліну на показники прооксидантної й антиоксидантної систем в крові при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах адреналінового пошкодження міокарда, Годован В. В., Пиндус В. Б. (2015)
Пругло Є. С. - Дослідження гострої токсичності натрій 2-(4-метил-5-(тіофен-2-іл)-4-H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетату, що проявляє актопротекторну дію, Саліонов В. О., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Школьніков В. С. - Гістоструктурні та морфометричні особливості епендимного шару спинного мозку плодів людини із мальформаціями (2015)
Герасименко Е. В. - Антибиотикотерапия внебольничных инфекций нижних дыхательных путей: прикладные аспекты эффективности и безопасности, Отришко И. А., Мукомел И. С. (2015)
Матюшкіна М. В. - Вплив різнометальних (Mg, Co) біс(цитрато)германатів (станатів) на вираженість тіопенталового сну (2015)
Грузевський О. А. - Нормоценоз піхви: якісні та кількісні характеристики (2015)
Кравчун П. П. - Роль порушень ліпідного обміну у патогенезі хронічної серцевої недостатності у хворих із постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2 типу й ожирінням (2015)
Лазанюк В. М. - Застосування нового методу діагностики тромбогеморагічних розладів у дітей із вродженими вадами серця (2015)
Мірчук Б. М. - Функціональний стан жувальних м'язів у дітей із дитячим церебральним паралічем у періоді змінного прикусу, Савіцька Т. Д., Стеценко Д. В. (2015)
Харченко Ю. П. - Оптимизация терапии ветряной оспы у детей, Юрченко И. В., Питель А. А., Зарецкая А. В. (2015)
Артьоменко В. В. - Нові аспекти патогенезу затримки розвитку плода (2015)
Борисова І. С. - Вибір раціональної емпіричної терапії госпітальних пневмоній у хворих на фоні онкогематологічних захворювань з урахуванням чутливості до антибактеріальних препаратів: увага на P. aeruginosa, Каплан П. Е., Степанський Д. О. (2015)
Евчев Ф. Д. - Комплексная диагностика и хирургическое лечение опухолей околоушной слюнной железы, Зайцева М. А. (2015)
Вастьянов Р. С. - Основатель отечественной физиологии Иван Михайлович Сеченов и Новороссийский Императорский университет. Одесский период жизни ученого, Шандра А. А. (2015)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2015)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2015)
Передмова (2013)
Горленко В. В. - Органи державної влади й місцевого самоврядування та громадянське суспільство (2013)
Андрусяк В. Г. - Правозащитная функция прокуратуры как института современного украинского государства (2013)
Махніцький О. І. - Судова влада: сутність, зміст та поняття (2013)
Безкровний Є. А. - Нагляд органів прокуратури за дотриманням законодавства про звернення (2013)
Березинский П. А. - Конституционные основы экологии и экологического права Украины (2013)
Бондар О. В. - До питання про визначення особливостей адміністративно-правового статусу суб’єкта надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту (2013)
Завальнюк В. В. - Еволюція антропологічних знань у процесі історичного розвитку суспільства (2013)
Дрьомін В. М. - Інституціональна методологія в дослідженні злочинності (2013)
Блажівський Є. М. - Кримінологічний аналіз злочинної поведінки (2013)
Зелинская Н. А. - Противодействие политической преступности: международно-правовой механизм (2013)
Куц В. Н. - Зарубежные модели уголовно-правового воздействия на юридических лиц и возможности их реализации на постсоветском пространстве (2013)
Макарцев А. А. - Проблемы правового обеспечения легитимности выборов в Российской Федерации: в свете реформы российского избирательного законодательства (2013)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Дотримання принципу "видай або суди" як obligatio erga omnes щодо злочинів jus cogens (2013)
Іванченко О. М. - Взаємодія норм міжнародного права та національного права в межах зміни концепції системи джерел права України (2013)
Венгринюк Ю. В. - Допустимість вибору "недержавного права" як права, що застосовується до договору в Європейському Союзі (2013)
Бусол К. І. - Звичаєві норми щодо захисту культурної спадщини (2013)
Антошина И. В. - Информационная функция права в механизме действия права (2013)
Прус Е. У. - Складові ідеального застосування права (2013)
Красюк І. А. - Конкретизація права в забезпеченні ієрархії нормативно-правових актів (2013)
Орловський О. С. - Нові підходи до оцінки нормативних актів (на матеріалах загальних зборів за місцем проживання) (2013)
Калмазан А. В. - Средневековые смыслы термина "концепт" и современная философия права (2013)
Крумаленко М. В. - Правовий статус руської православної спільноти у Великому князівстві Литовському (2013)
Феоктістова О. М. - Генерал-прокурори Російської імперії ХІХ ст. та їхня роль у розвитку діяльності прокуратури (2013)
Мавед С. О. - Школи ісламського права (2013)
Яворська О. С. - Реальні договори в цивільному праві України (2013)
Сидор В. Д. - Особливості правового регулювання іпотечного кредитування під заставу землі (2013)
Фролова Н. В. - Цивільно-правові договори щодо земельних ділянок (2013)
Синельникова А. О. - Щодо визначення поняття об’єкта незавершеного будівництва (2013)
Эннан Р. Е. - Особенности гражданско-правовых способов защиты прав интеллектуальной собственности в Европейском Союзе (2013)
Мацкевич О. О. - Порівняння Інтернет-ЗМІ та інших суб’єктів, що діють у сфері масової інформації (2013)
Хажинський Р. М. - Міжнародне правове регулювання забезпечення соматичних прав людини (2013)
Юрченко М. В. - Повітряний кодекс України як правова основа діяльності авіаційної галузі (2013)
Гиренко І. В. - Основні положення Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття 1995 р. та проблеми її реалізації у сфері охорони рослинного світу України (2013)
Сулейманова С. Р. - Про деякі аспекти валютного регулювання й контролю (2013)
Трофименко О. Г. - Сучасний рівень упровадження електронних сервісів обслуговування платників податків, Логінова Н. І. (2013)
Стоянов М. М. - Система правил допустимості доказів у кримінальному провадженні України (2013)
Березовська Н. Л. - Убивство з милосердя? (2013)
Івасюк І. Г. - Значення похідних доказів для кримінально-процесуального доказування: питання теорії та практики (2013)
Горбачова І. М. - Державне забезпечення компенсаційної функції кримінальної відповідальності в кримінальному праві зарубіжних країн (2013)
Арманов Н. Г. - Отказ от применения уголовной ответственности при совершении преступления, предусмотренного ст. 355 Уголовного кодекса Украины (2013)
Ігнатенко М. П. - Функціональна спрямованість кримінально-правових санкцій злочинів із подвійною формою вини (2013)
Перешивко О. С. - Щодо кола принципів призначення покарання (2013)
Гольдберг Н. А. - Соглашения в уголовно-процессуальном законодательстве (2013)
Берш А. Я. - Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера (2013)
Макаренко А. С. - Види суддівського розсуду під час призначення покарання в Україні (2013)
Ващук О. П. - Метод пізнання невербальної інформації під час розслідування злочинів: спостереження (2013)
Тарасенко Р. В. - Перспективи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в установах для попереднього ув’язнення, Любчик В. Б. (2013)
Острійчук О. П. - Показання обвинуваченого як окремий вид процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні (2013)
Дехтяр О. Г. - Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів та співвідношення механізму його реалізації під час досудового розслідування й судового розгляду (2013)
Лисюк Ю. В. - Аудіо- та відеоконтроль як різновиди втручання в приватне спілкування під час здійснення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні (2013)
Подобний О. О. - Компетенція працівників оперативних підрозділів, які здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю, Цехан Д. М. (2013)
Дикий О. В. - Кримінологічна характеристика особистості злочинця у сфері обороту житлової нерухомості (2013)
Маслій І. В. - Корупційна злочинність та її кримінологічна характеристика (2013)
Фурман Я. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики контрабанди культурних цінностей (2013)
Чернишов Г. М. - Фінансове шахрайство як злочинна діяльність: методологічні проблеми дослідження (2013)
Бондаровер Ю. С. - Уголовное законодательство о детоубийстве в Российской империи второй половины XIX века (гедерно-правовой аспект) (2013)
Витязь М. И. - Сравнительно-правовой анализ законодательного регулирования соглашений о признании виновности в Украине и Российской Федерации (2013)
Бойко І. Й. - Правове регулювання майнових відносин у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.) (2013)
Антипенко А. В. - Терористичний конфлікт як об’єкт регулювання міжнародного права збройних конфліктів (2013)
Данильченко И. Р. - К вопросу о масштабах распространения семейного (домашнего) насилия (2013)
Юрко С. С. - Участь громадян в охороні громадського порядку: проблеми та перспективи (2013)
Коваленко Р. О. - Конституційні основи політичного іміджу президента в Україні та в США (2013)
Годяк А. І. - Реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України (2013)
Станчева О. Л. - Обрання за конкурсом як вид оцінки ділових якостей працівників (2013)
Березовська С. В. - Співвідношення понять "місцеві фінанси" та "фінанси органів місцевого самоврядування" (2013)
Гречишникова В. В. - Податкове законодавство в системі фінансового законодавства України (2013)
Тереняк Л. В. - Правове забезпечення функцій сільського самоврядування в розвитку територій (2013)
Борденюк О. В. - Правова охорона земель трубопровідного транспорту в Україні (2013)
Алєксєєнко І. Г. - Проблеми уніфікації колізійних норм у сфері приватноправових (2011)
Бараєв В. М. - Проблеми дотримання принципу незастосування сили у міжнародних (2011)
Бережна К. В. - Реформування системи " Європейського управління" (2011)
Бобнєва Г. Ю. - Захист прав інтелектуальної власності на продукцію парфумерного виробництва та кулінарні рецепти (2011)
Грабильніков А. В. - Організаційно-правові гарантії конституційного права брати участь в управлінні державними справами (2011)
Дятленко Н.М. - Господарсько-правові засоби стимулювання економіки в праві Німеччини (2011)
Забродіна О. В. - Захист прав споживачів: теорія та практика сьогодення, Забродін С. І. (2011)
Заворотченко Т. М. - Науковий аналіз розгляду звернень громадян органами державної влади (2011)
Заржицький О. С. - Поняття робочого часу за законодавством України (2011)
Зібарев Л. В. - Європейська Хартія місцевого самоврядування про матеріальне забезпечення самоврядованих інституцій (2011)
Калашников В. М. - Історичний розвиток концепції розподілу влади (2011)
Кожемякін П. Г. - Дострокове припинення повноважень глави держави у країнах СНД (2011)
Левченко Ю. М. - Основні напрями взаємодії нормативних компонентів міжнародної та національних правових систем (В контексті проблем імплементації міжнародних норм у національне законодавство в галузі захисту прав та свобод людини й громадянина.) (2011)
Малий В. Ю. - Правовий режим земельних ділянок об’єктів будівництва за концепцією Містобудівного кодексу України (2011)
Марков К. А. - Значение процессуальной формы в обеспечении юридической ответственности (2011)
Ніконова Н. О. - Окремі питання оподаткування індивідуальної адвокатської діяльності (2011)
Острах М. Б. - Види адміністративних послуг (2011)
Патерило І. В. - Розрахунковий валютний форвард як різновид договорів валютного шилінгу (2011)
Поляков С. І. - РСДРП та БУНД: співробітництво і протистояння на етапі боротьби проти російського самодержавства (2011)
Резникова В. І. - Момент укладення договорів: проблемні питання (2011)
Слісаренко О. М. - Характеристика президентських та парламентських республік у працях В. Т. Вільсона (2011)
Снісаренко О. Г. - Досвід правового регулювання муніципального підприємництва в Європейському Союзі (2011)
Чумакова О. В. - Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в державах-членах Європейського Союзу (2011)
Шалімов В. М. - Концептуальні засади розвитку місцевого самоврядування в Російський Федерації (2011)
Шаповалова О. В. - До питання вдосконалення термінологічного апарату Митного кодексу (2011)
Шпоротюк Н. Л. - Польський досвід реформи територіальної організації місцевого самоврядування (2011)
Яблонський Д. В. - Правові основи компетенції органів муніципального управління в США (2011)
Title (2015)
Contents (2015)
Pirog T. P. - Technologies of synthesis of organic substances by microorganisms using waste biodiesel production, Grytsenko N. A., Sofilkanych A. P., Savenko I. V. (2015)
Skivka L. M. - Immunomodulatory properties of the human intestinal microbiota and prospects for the use of probiotics for prophylaxis and correction of inflammatory processes (2015)
Мазанова А. О. - Синтез кон’югата 25-гідроксивітаміну D3 з гемоціаніном молюска та одержання імунних сироваток, Шиманський І. О., Петухов Д. М., Дробот Л. Б., Великий М. М., Комісаренко С. В. (2015)
Квеситадзе Э. - Галофильность мицелиальных грибов, выделенных из солончаков Южного Кавказа (2015)
Дударенко М. В. - Вплив NO-711 і β-аланіну на накопичення глутамату, та γ-аміномасляної кислоти нервовими терміналями головного мозку щурів після перинатальної гіпоксії, Яценко Л. М., Піскова М. В., Назарова А. Г., Воронова О. О., Пастухов А. О., Позднякова Н. Г. (2015)
Sokolik V. V. - Influence of curcumin on cytokines content and angiotensin-converting activity under intrahippocampus administration of β-amyloid peptide in rats, Shulga S. M. (2015)
Borzova N. V. - Denaturation of native and deglycosylated α-galactosidases from Penicillium canescens by guanidine hydrochloride (2015)
Babenko L. P. - Antibacterial activity of Lactobacillus casei IMV B-7280 in cases of experimental urogenital Staphylococcal infection, Lazarenko L. M., Demchenko Z. K., Konarbaeva O. A., Veccio G. Lo, Spivak M. Ja. (2015)
Dekina S. S. - Mucoadhesive gel with immobilized lysozyme: preparation and properties, Romanovska I. I., Leonenko І. І., Yegorova A. V. (2015)
Баль-Прилипко Л. В. - Зниження вмісту нітриту натрію у варених ковбасах за допомогою денітрифікуючих мікроорганізмів, Леонова Б. І. (2015)
Шейко О. А. - Біотехнологія збереження дикорослої орхідеї флори України Ophrys sphegodes subsp. mammosa (Desf.) Soó ex E. Nelson, Косаківська І. В. (2015)
Govorukha V. M. - Regularities of quantitative distribution for Fe(III)-reducing bacteria in natural ecosystems, Havrylyuk O. A., Tashyrev O. B. (2015)
Shpakova N. M. - Application of alkyl sulfates and heat treated erythrocytes in hypertonic cryohemolysis, Iershova N. A., Orlova N. V., Iershov S. S., Synchykova O. P. (2015)
Юськів Б. - Зміст і функції інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва (2013)
Гудзенко-Александрук О. - В’ячеслав Липинський як ідеолог українського державотворення (2013)
Лугова М. - Міжрегіональна інтеграція як чинник активізації інвестиційної діяльності в регіоні (2013)
Михалюк Н. - Види та форми участі громадян у державному управлінні (2013)
Олейник В. - Управління транскордонними екосистемами (2013)
Ребрина Н. - Екологічні інновації як інструмент досягнення екологічної безпеки транскордонного регіону (2013)
Цирфа Ю. - Смислове поле зовнішньополітичної ідентичності: концепт феномену та його сутнісний вимір (2013)
Чумакова В. - Сутнісний аналіз сучасної міграційної політики держави (2013)
Тихомирова Є. - Глобальний контекст зовнішньої регіональної політики ЄС: Латинська Америка (2013)
Василенко С. - Україна та Рада Європи: деякі аспекти співробітництва (2013)
Wawryniuk A. - Wymiana odcinków granicznych pomiędzy Polską i ZSRR w 1951 r. a sprawa Krościenka (2013)
Ліповська-Маковецька Н. - Участь України в сучасних міжнародних міграційних процесах (2013)
Малиновський В. - Парламентські вибори 2012 року на Волині: мажоритарна складова (2013)
Бирюков С. - "Большие регионы" как новая управленческая модель для объединённой Европы (2013)
Карпчук Н. - Публічна сфера Європейського Союзу як основа його ефективної комунікаційної політики (2013)
Федонюк С. - Краудсорсинг у європейських проектах політичної PR-комунікації (2013)
Корчун В. - Суперечності спільної аграрної політики ЄС (2013)
Гулай В. - Початок Другої світової війни та зовнішньополітичні орієнтації населення Західної України (2013)
Войчук М. - Внутрішній ринок Європейського Союзу: еволюція та пріоритети розвитку (2013)
Pavlikha N. - International Economic Wars, Kytsyuk I., Gadinga C. (2013)
Сищук А. - Транспортна логістика як умова ефективного ведення міжнародного бізнесу (2013)
Сищук А. - Кoн’юнктурa світoвoгo зернoвoгo ринку в кoнтексті прoдoвoльчoї прoблеми, Клімович А. (2013)
Корчун В. - Важливість політики імпортозаміщення для економічної безпеки України, Скиданюк Н. (2013)
Скороход І. - Тенденції розвитку світового ринку екологічних товарів та послуг (2013)
Кінах Н. - Концептуальні основи формування ринку зерна з позицій участі України у світовій торгівлі, Битов В. (2013)
Коваль Г. - Грошово-кредитна система Європейського Союзу в період кризи, Антоняк К. (2013)
Зелінська О. - Європейські угрупування з територіального співробітництва як новий оптимальний механізм міжтериторіальної та транскордонної політики в Європі (2013)
Fedoniuk O. - Overview of the Sustainable Development Modern Trends (2013)
Данилецкая А. - Сравнительный анализ эффективности внешнеэкономической деятельности Брестской области Республики Беларусь и Волынской области Украины (2013)
Омельчук А. - Світовий досвід управління проектами (2013)
Бусленко В. - Рецензія на книгу "Political Systems of Visegrad Group Countries" / ed. W. Gizicki. – Trnava ; Lublin, 2012. – 154 p. (2013)
Наші автори (2013)
Ажиппо А. Ю. - Проблема определения биологического возраста в системе оценки физического развития и донозологической диагностики конституциональных заболеваний, Пугач Я. И., Жерновникова Я. В. (2015)
Баканова А. Ф. - Оценивание параметров качества тестового контроля профессиональных компетенций персонала, Егоров А. Б., Захватова Т. Е., Некрасова К. В. (2015)
Бала Т. М. - Изменение уровня развития силы и выносливости школьников 5–6-х классов под влиянием занятий чирлидингом (2015)
Богуш В. Л. - Совершенствование специальной подготовки волейболистов, Гетманцев С. В., Сокол О. В., Резниченко О. И., Кувалдина О. В., Яцунский Е. А. (2015)
Дейнеко А. Х. - Основна гімнастика як базовий компонент інваріантної складової шкільної програми з предмету "Фізична культура" (2015)
Долбишева Н. Г. - Організаційна структура та основні функції діяльності Міжнародного конвенту "СпортАккорд" (2015)
Друзь В. А. - Основы техники спринтерского бега, Омельченко М. В., Омельченко Д. А. (2015)
Клочко Л. І. - Раціональна побудова тренувального процесу найсильніших бігунок марафону в умовах середньогір’я й високогір’я, Байкіна Н. Г. (2015)
Мамешина М. А. - Стан та проблеми фізичного виховання в обласних загальноосвітніх навчальних закладах, Масляк І. П., Жук В. О. (2015)
Маракушин А. І. - Впровадження засобів електронного навчання в систему вищої освіти, Чередніченко А. В. (2015)
Мітова О. О. - Контроль й аналіз динаміки техніко-тактичних дій у захисті протягом гри у баскетболістів команди вищої ліги, Сидоренко В. С. (2015)
Мулик В. В. - Вплив застосування комплексів силових вправ на показники спеціальної сили м’язів плечового поясу спортсменів паралімпійської збірної України з лижних гонок та біатлону протягом підготовчого періоду, Нестеренко А .Ю. (2015)
Мулик В. В. - Характеристика епізодів гри в штрафному майданчику команди суперника, Перевозник В. І., Перцухов А. А. (2015)
Мулик В. В. - Ритм і темп ведення гри команд високої кваліфікації, Шаленко В. В., Аблула А. Б., Перцухов А. А. (2015)
Одинець Т. Є. - Ефективність застосування особистісно-орієнтованих програм фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом у відновленні функціонального стану верхньої кінцівки (2015)
Попов О. В. - Комплексний маркетинг сфери фізичної культури і спорту в умовах європейської інтеграції регіонального центру (2015)
Ровный А. С. - Оптимизация развития координационных способностей юных каратистов на этапе предварительной базовой подготовки, Ровная О. А., Галимский В. А. (2015)
Романенко В. В. - Совершенствование методики технико-тактической подготовки таэквондистов-юниоров, Нехтялов Э. А. (2015)
Рябченко О. В. - Формирование основ культуры движения у детей 3–6 лет средствами художественной гимнастики (2015)
Свістельник І. Р. - Електронний репозитарій як складова інформаційно-освітнього простору вищого навчального закладу фізкультурного профілю (2015)
Середа Н. В. - Аналіз впливу чинників маркетингового середовища на розвиток неолімпійського спорту у дитячо-юнацьких спортивних школах (на прикладі спортивного туризму) (2015)
Таможанська Г. В. - Стан фізичного розвитку підлітків з 11 до 12 років основної медичної групи протягом навчального року (2015)
Темченко В. А. - Влияние информационных технологий на физическую подготовленность студентов, занимающихся футзалом при спортивно-ориентированном физическом воспитании (2015)
Шульга А. С. - Некоторые аспекты экономичности техники прохождения маршрутов в дисциплине спортивного лазания "Трудность" (2015)
Ярмолюк Е. В. - Маркетинговые коммуникации Организационного комитета соревнований "киевский марафон – 2014", Золотарева А. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Усенко О. Ю. - Релапароскопія в лікувально-діагностичному алгоритмі ускладнень лапароскопічної хірургії, Ничитайло М. Ю., Огородник П. В., Скумс А. В., Литвиненко О. М., О. І. Литвин (2015)
Федоров В. Ю. - Гнійно-септичні ускладнення в лапароскопічній хірургії гострих захворювань органів черевної порожнини (2015)
Гончар М. Г. - Ятрогенні ушкодження при лапароскопічних операціях, Пиптюк О. В., Кучірка Я. М., Богуш А. Є. (2015)
Галимов О. В. - Профилактика отдаленных осложнений после лапароскопических операций, Ханов В. О., Зиганшин Д. М., Ахияров В. З. (2015)
Фомін П. Д. - Інтраопераційні та післяопераційні ускладнення під час лапароскопічних і відкритих оперативних втручань при ахалазії стравоходу, Курбанов А. К. (2015)
Дмитренко О. П. - Хірургічне лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2015)
Грубник В. В. - Причини незадовільних результатів лапароскопічної пластики гриж стравохідного отвору діафрагми: аналіз результатів 2500 операцій, Малиновський А. В. (2015)
Вансович В. Є. - Методика Dor запобігає функціональним розладам після лапароскопічної хіатопластики у хворих на грижу стравохідного отвору діафрагми, Котік Ю. М. (2015)
Лаврик А. С. - Небезпеки й ускладнення малоінвазивного лікування ожиріння, Згонник А. Ю., Лаврик О. А. (2015)
Оспанов О. Б. - Оценка результатов лапароскопических рестриктивных бариатрических операций, Намаева К. А., Орекешова А. М. (2015)
Фелештинський Я. П. - Причини та профілактика рецидивів пахвинних гриж при трансабдомінальній преперитонеальній алопластиці, Ватаманюк В. Ф., Свиридовський С. А., Коханевич А. В. (2015)
Воротинцева К. О. - Рецидиви після лапароскопічних герніопластик вентральних гриж як результат методологічних помилок (2015)
Клименко В. М. - Ускладнення і помилки при відеоендоскопічних втручаннях у хірургії пахвинної грижі, Клименко А. В., Білай А. І., Кравченко С. М. (2015)
Тутченко М. І. - Профілактика ускладнень при ургентних лапароскопічних операціях на органах черевної порожнини, Слонецький Б. І., Бабій В. П., Ярошук Д. В., Рудик Д. В., Клюзко І. В., Кравцов І. В. (2015)
Кутовий О. Б. - Лапароскопічна апендектомія у вагітних як безпечний метод лікування, Петрашенко І. І., Пелех В. А. (2015)
Дейкало І. М. - Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової непрохідності, Осадчук Д. В., Буката В. В. (2015)
Грубник Ю. В. - Результати й ускладнення комплексного лікування хворих на цироз печінки, ускладнений кровотечею, із застосуванням малоінвазивних технологій, Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Фоменко В. А., Юзвак О. М. (2015)
Хворостов Є. Д. - Технологічні аспекти застосування малоінвазивних методів у корекції жовчовитікань після лапароскопічних холецистектомій, Бичков С. О., Гриньов Р. М., Цівенко О. І. (2015)
Ткаченко О. І. - Лапароскопічна субтотальна холецистектомія як метод профілактики ушкодження жовчних проток при складних формах жовчнокам'яної хвороби, Прикупенко М. В. (2015)
Мендель М. А. - Значення анатомічних варіацій біліарної системи для профілактики ускладнень лапароскопічної холецистектомії, Іващенко А. В. (2015)
Лупальцов В. И. - Прогнозирование лапароскопической холецистэктомии у больных с осложненными формами острого холецистита, Ягнюк А. И., Трофимова А. В. (2015)
Мішалов В. Г. - Результати лапароскопічної холецистектомії при гострому холециститі та його ускладнених формах у хворих різних вікових груп, Бондарєв Р. В., Іванцок В. М., Сопко О. І., Козубович Р. М., Лозян І. В. (2015)
Паламарчук В. І. - Дренування загальної жовчної протоки при гострому калькульозному холециститі, ускладненому холедохолітіазом, Свиридюк Б. В., Іванько О. В. (2015)
Шевченко Б. Ф. - Досвід виконання органозберігаючих операцій у лікуванні жовчнокам'яної хвороби, Бабій О. М. (2015)
Федоров И. В. - Результаты краткосрочного обучения врачей эндоскопической хирургии (2015)
Березницький Я. С. - Досвід застосування сучасних методик практичного навчання для освоєння мануальних навичок у лапароскопічній хірургії, Дука Р. В. (2015)
Копчак В. М. - Роль лапароскопії в хірургічному лікуванні пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Ткачук О. С., Перерва Л. О., Андронік С. В. (2015)
Черенько С. М. - Хірургічні ризики виконання лапароскопічної адреналектомії та шляхи їх мінімалізації: досвід семисот операцій, Ларін О. С., Товкай О. А. (2015)
Кучер М. Д. - Лапароскопічна тотальна колектомія у лікуванні хворих на неспецифічний виразковий коліт і хворобу крона товстої кишки: успіхи, помилки, ускладнення, Криворук М. І., Ткаченко Ф. Г., Герасименко Н. В., Лишавський О. В. (2015)
Тамм Т. І. - Причини ускладнень і конверсій при лапароскопічних резекціях ободової кишки, Захарчук О. П., Непомнящий В. В., Дворнік І. О. (2015)
Білянський Л. С. - Трансанальна ендоскопічна мікрохірургія пухлин прямої кишки, Мірошниченко Є. Ю., Жельман В. О., Чевердюк Д. О., Амбруш О. О., Полєнцов Ю. О., Оніщенко Г. К. (2015)
Бойко В. В. - Вибір ступеня інвазивності корекції ускладнених кіст підшлункової залози, Доценко Є. Г., Пісоцький О. М., Доценко Г. Д., Козаченко А. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Алгоритм діагностики та прогнозування перебігу доброякісних проліферативних захворювань молочної залози, Ромак Р. П. (2015)
Кресюн Н. В. - Порівняльна характеристика ефективності методів ранньої діагностики діабетичної ретинопатії, Полясний В. О. (2015)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2015)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2015)
Філіпенко А. - Теорія міжнародної економічної інтеграції, Філіпенко В. (2013)
Wawryniuk A. - Delimitacja i demarkacja polsko-ukraińskiej granicy w latach 1944–1948 (2013)
Бояр А. - Перспективи трансформації видаткової частини бюджету Європейського Союзу (2013)
Сищук А. - Інтеграційний вектор зовнішньоекономічної політики України та умови його реалізації (2013)
Бусленко В. - Моделі взаємодії між урядом та парламентською опозицією в країнах Європейського Союзу (на прикладі країн Вишеградської групи) (2013)
Кулик С. - Участь Національного фронту й Британської національної партії у виборах різних рівнів (кінець 1960–2013 рр.), Головачек Ю. (2013)
Папіш Н. - Роль технічного складника у функціонуванні українсько-польського державного кордону (2013)
Патійчук В. - Особливості сучасної міграційної ситуації в країнах Центрально-Східної Європи, Лавренюк Х. (2013)
Пелех О. - Світова фінансова криза 2007−2008 років й антикризова політика Польщі (2013)
Стасюк О. - Міжрегіональні диспропорції: сутність та передумови їх виникнення в Україні, Бевз І. (2013)
Чумакова В. - Наукові підходи та методи дослідження міграційної політики у європейській науковій літературі (2013)
Макогон Ю. - Посткризисные тенденции развития мировой экономики: перспективы для Украины (2013)
Pavlicha N. - Comparative Analysis of Ukraine and Poland Investment Attractiveness, Marchuk Y. (2013)
Іщук С. - Євроінтеграційний вибір України: інвестиційні очікування (регіональний вимір) (2013)
Борщевський В. - Інституційні аспекти європейської інтеграції Польщі та України в контексті мислення категоріями економічних порядків (2013)
Карлін М. - Реформа фінансової системи Польщі: досвід для України (2013)
Іващук І. - Євроінтеграційні пріоритети розвитку в умовах зміни світового економічного порядку, Іващук О., Запухляк В. (2013)
Яцишин М. - Хроніка найважливіших подій правового забезпечення транскордонного співробітництва Волині в межах єврорегіону "Буг" (2013)
Коцан Н. - Особливості функціонування українсько-польського кордону в умовах розгортання процесу євроінтеграції (на прикладі Карпатського єврорегіону), Коцан Р. (2013)
Тихомирова Є. - Українсько-польські інформаційні проекти транскордонної співпраці (2013)
Журба І. - Трансформація системи транскордонного співробітництва України в умовах євроінтеграції (2013)
Бортніков В. - Особливості становлення місцевого самоврядування в Республіці Польща: досвід демократичної трансформації, Байрак С. (2013)
Кулай А. - Фінансове забезпечення місцевого самоврядування України й Польщі: реалії та перспективи, Гром В. (2013)
Корчун В. - Аграрна політика Польщі та України: використання польського досвіду в процесі євроінтеграції України (2013)
Павлов К. - Україна на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Вигоди та загрози (2013)
Науменко Н. - Аспекти втілення елементів сучасної інноваційної політики країн Центральної та Східної Європи як позитивний фактор привабливості потенційного інвестора (2013)
Скороход І. - Економічні важелі трансферу інновацій в екологічній сфері в умовах євроінтеграції, Ребрина Н. (2013)
Копач І. - Управління проектами підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах євроінтеграційних процесів (2013)
Степанюк Н. - Антикризове управління: досвід Польщі (2013)
Омельчук А. - Досвід країн − членів Європейського Союзу − в застосуванні цільових програм у державному управлінні (2013)
Ломага А. - Інвестиційна привабливість єврорегіону "Буг" у контексті європейської інтеграції (2013)
Коваль Г. - Прямі іноземні інвестиції в країнах із перехідною економікою (на прикладі Польщі) (2013)
Dedelyuk K. - The Legislative Issues of Ukrainian Energy Transit System Integration into the EU Infrastructure (2013)
Енверов Р. - Концептуалізація двосторонньої стратегії українсько-турецьких економічних відносин в умовах поглиблення євроінтеграції (2013)
Myshlyayev T. - Transformacja systemu politycznego w warunkach integracji europejskiej: doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej (2013)
Sydoruk М. - Współpraca pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską w zakresie kształtowania wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (2013)
Лугова М. - Реформування інвестиційної політики в контексті європейської інтеграції (2013)
Коляда О. - Особливості впливу зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на основні компоненти економічної безпеки України (2013)
Сидорук С. - Екологічні проекти та програми в межах транскордонного співробітництва України й Польщі, Цап А. (2013)
Корнелюк О. - Напрями розвитку міських поселень регіону в умовах транскордонного співробітництва (2013)
Мишляєв Т. - Рецензія на книгу "Blok Zbigniew. Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski" / Z. Blok. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. – 360 c. (2013)
Наші автори (2013)
Вячеславова О. А. - Семіологія мистецтва Я. Мукаржовського: до питання про методологію дослідження фігуративних перетворень в образотворчості (2015)
Барна Н. В. - Знак і образ у контексті художньої культури ХХ–ХХІ століть (2015)
Гоцалюк А. А. - Релігійний дискурс традиційного світогляду в контексті соціально-філософських рефлексій (2015)
Рідченко Л. О. - Віртуальні практики у системі постнекласичних практик (2015)
Гончарова О. М. - Дозвілля античності в контексті видовищної культури: гладіаторські ігри (2015)
Сабадаш Ю. С. - Культура Відродження у дослідженнях Еудженіо Гарена (2015)
Білецька О. О. - Неологізми в сучасних друкованих ЗМІ (на прикладі британських мас-медіа) (2015)
Босик З. О. - Нематеріальна культурна спадщина України в контексті суспільного розвитку та культурної політики держави (2015)
Гаюк І. Я. - Історичні взаємовідносини вірменських колоній України зі Святою Землею та їх відображення у пам’ятках матеріальної культури (2015)
Садовенко С. М. - Дитячий музичний фольклор у просторі взаємодії національних культур (2015)
Сінельнікова В. В. - Українознавчий аспект дослідження прихоперського козацького говору (2015)
Фурдичко А. О. - Традиційні культурні практики як засіб формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді (2015)
Холодинська С. М. - Теоретичний вимір спадщини Михайля Семенка (2015)
Шевченко Л. О. - Аналіз українських та іспанських паремій, що характеризують повсякденне життя (2015)
Щербань А. Л. - Концепція В. Щербаківського щодо коренів і функцій орнаментики в українській народній культурі (на прикладі гончарства) (2015)
Яковлев О. В. - Семіотика як методологія дослідження культурного простору України (2015)
Доманська О. А. - Революція гідності в просторі європейських цінностей (2015)
Демідко О. О. - Діяльність Маріупольського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка в період німецької окупації (1941–1943 рр.) (2015)
Сташевський А. Я. - Кластерна техніка у сучасній баянній музиці українських композиторів (2015)
Бєлявіна Н. Д. - Паризькі "hotel particulier" як осередки концертування у XVIII ст. (2015)
Демещенко В. В. - Творчі пошуки видатного українського режисера Сергія Параджанова (2015)
Корисько Н. М. - Хореографія як контемпорарне мистецтво: культурологічний аспект (2015)
Кущ Є. В. - Динаміка розвитку музичного інструментарію: вступ до теорії тембрового простору (2015)
Погребняк Г. П. - Світогляд як чинник формування кінематографічної моделі авторства (2015)
Сьомкін В. В. - Актуалізація ергономіки в контексті дизайн-діяльності (2015)
Юдова-Романова К. В. - Локації проведення балів, Раденко Ю. В. (2015)
Гопка О. В. - Про інституціональну систему музичного мистецтва суспільства в аспекті проблеми матеріальної і духовної культури (2015)
Ареф’єва А. Ю. - Образи сакрального мистецтва в музиці та живописі (2015)
Карельська Є. В. - Про деякі рівні та елементи системи музичного мистецтва суспільства в аспекті проблеми "Культура і особистість" (2015)
Кисла Н. В. - Хронотоп видовища у культурі ХХ століття (2015)
Легенький І. Ю. - Міфологічна образність як парадигма музичного мистецтва ХХ століття (2015)
Лю Пен - Про драматургічну ідею образу Хозе і її музичне втілення в опері Ж. Бізе "Кармен" (2015)
Ревенок Н. М. - Сучасні методи мистецтвознавчої та технологічної експертизи виробів з порцеляни та фаянсу (2015)
Сапфірова Н. М. - Асортимент прикрас київської фабрики художньо-ювелірних виробів Й. Маршака згідно з ілюстрованим прейскурантом 1905 р. (2015)
Фен Бінь - Веристська ідея жіночих образів у сучасній китайській опері і операх Дж. Пуччіні (2015)
Гладченко С. В. - Гендерний аспект незалежної Туніської республіки (на прикладі Кодексу особового статусу) (2015)
Карпов В. В. - Генеза загальновійськового нарукавного знаку Збройних сил України та вимоги часу (2015)
Ліпінська А. В. - Формування професійних компетенцій майбутніх документознавців під час вивчення інформаційних дисциплін (2015)
Джой Чидінма Отуоньє - Історико-культурологічний аналіз національної проблематики Нігерії в міжнародних документах (2015)
Наливайко Ю. В. - До історії термінологічних досліджень при Центральному державному історичному архіві України у м. Львові (1960–1980 рр.) (2015)
Вільчинська І. Ю. - Актуальні форми медійних продуктів як відображення сучасних тенденцій в українському інформаційно-політичному просторі (2015)
Хома Н. М. - Глобальне громадянське суспільство: утопія чи перспективна реальність? (2015)
Цивін М. Н. - Медіабезпека особистості як соціально-освітня проблема, Матвієнко О. В. (2015)
Семченко О. В. - Суб'єкти інформаційного забезпечення політичної стабільності (2015)
Оврамець М. А. - Вплив імміграції на соціальну структуру та політичну еволюцію країн ЄС (2015)
Марченко В. В. - Історична пам’ять як фактор формування національної свідомості (2015)
Титул, зміст (2015)
Пиндус В. Б. - Зрушення функціонального стану прооксидантно-антиоксидантної системи у легенях при експериментальному алергічному альвеоліті й адреналіновому ушкодженні міокарда та корекція їх тіотриазоліном, Кресюн В. Й., Регеда М. С. (2015)
Щудрова Т. С. - Механізми реалізації захисного впливу деяких олігопептидів при ішемії-реперфузії нирок, Заморський І. І. (2015)
Муратова Т. М. - Особливості умовно-рефлекторного активного уникнення при пентиленететразолевому кіндлінгу (2015)
Аксьонова І. І. - Актопротекторна активність солей 2-((4-аміно-5-R1-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)оцтових кислот, Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Кравченко І. А. - Протизапальна активність естерів ібупрофену на моделі асептичного формалін-індукованого запалення при пероральному і трансдермальному введенні, Кобернік А. О., Кірєва М. В., Приступа Б. В. (2015)
Продан О. В. - Оцінка біологічної активності функціоналізованих піридинів і дипіридинів як потенційних компонентів карієспротекторних агентів, Анісімов В. Ю., Кузьмін В. Є., Гельмбольдт В. О. (2015)
Волянська А. Г. - Використання протиспайкових бар'єрів у безплідних хворих із спайковим процесом, асоційованим з тяжкими формами ендометріозу (2015)
Єрмак О. С. - Динаміка копептину та MRproADM у хворих на гострий інфаркт міокарда із супровідним ожирінням залежно від наявності ускладнень, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Глєбова О. В. (2015)
Коломицева І. М. - Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та параметри електрокардіостимуляторів у ранньому післяімплантаційному періоді, Волков Д. Є., Лопін Д. О., Яблучанський М. І. (2015)
Тиркус М. Я. - Частота мутацій гена трансмембранного регуляторного білка муковісцидозу серед чоловіків із патоспермією, Макух Г. В., Гельнер Н. В., Воробець Д. З., Гаврилишин С. В., Черепанин В. І. (2015)
Фетеску С. А. - Роль дендритних клітин у регуляції тканинного проліферативного потенціалу при гіперпластичних процесах ендометрія (2015)
Шутурминский В. Г. - Клиническая оценка применения съемных пластиночных протезов при непереносимости акриловых пластмасс, изготовленных из сополимера полипропилена (2015)
Колесник М. Ю. - Динаміка деформаційних властивостей міокарда та с-термінального фрагмента проколагену 1 типу під впливом блокаторів ренін-ангіотензинової системи у чоловіків із гіпертонічною хворобою (2015)
Ісайкова О. І. - Динаміка когнітивних порушень у хворих на хронічну ішемію мозку під впливом транскраніальної магнітної стимуляції, Сон А. С. (2015)
Велигоцький М. М. - Профілактика несприятливих результатів лапароскопічної корекції антирефлюксної функції кардії при грижах стравохідного отвору діафрагми й ахалазії стравоходу, Горбуліч О. В., Комарчук В. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Результати ендовідеохірургічних втручань при доброякісних захворюваннях стравоходу, Тивончук О. С., Лаврик А. С., Дмитренко О. П., Згонник А. Ю., Мовчан Б. Б. (2015)
Ничитайло М. Ю. - Хірургічне лікування жовчотеч після холецистектомії з використанням малоінвазивних втручань, Огородник П. В., Мошківський Г. Ю., Гоман А. В., Дейниченко А. Г., Загрійчук М. С., Булик І. І., Гуцуляк А. І. (2015)
Шаповалова К. І. - Ризик виникнення післяопераційних панкреатитів після лапароскопічних втручань на протоковій системі печінки, Грубник В. В., Дюжев О. С., Ромак Р. П. (2015)
Шепетько Є. М. - Реконструктивне втручання при ушкодженні позапечінкових жовчних проток після лапароскопічної холецистектомії, Ковальчук О. В., Лобода С. С., Копецька А. М. (2015)
Байдо С. В. - Лапароскопічна гастректомія в лікуванні раку шлунка: аналіз перших 60 операцій, Фомін П. Д., Жигулін А. В., Голуб Д. А. (2015)
Захараш Ю. М. - Досвід лікування ускладненого гострого холециститу, Захараш М. П., Абу Шамсія Р. Н., Стельмах А. І., Мороз В. В. (2015)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2015)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2015)
Лисенкова В. В. - Імперативні виклики філософського способу життя (2015)
Панфілов О. Ю. - Філософські аспекти мотивації навчальної діяльності, Савченко О. О. (2015)
Дорошкевич А. С. - Гібридна війна в інформаційному суспільстві (2015)
Стасевська О. А. - Етична складова української філософської думки: історична специфіка та сучасний стан (2015)
Кальницкий Э. А. - Социокультурные особенности сетевого социума как нового этапа развития информационного общества (2015)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості в умовах реформування системи освіти в Україні (2015)
Анучина Л. В. - Роздуми про феномен народного малярства (спроба культурологічного аналізу), Грицаненко В. Г. (2015)
Козирєва Н. В. - Микола Хвильовий про сміхову культуру Остапа Вишні (2015)
Данько Ю. А. - Феномен "тролінгу" як форма комунікативної інтернет-взаємодії: політичний контекст (2015)
Данильян О. Г. - Досвід організації правового виховання в системі середньої освіти Німеччини (2015)
Бліхар В. С. - Імплементація міжнародного державотворення у національну ідею: філософія реальності в Україні (2015)
Мануйлов Є. М. - Громадянська відповідальність особистості як атрибутивний феномен правового суспільства, Калиновський Ю. Ю. (2015)
Коваленко І. І. - Інтегративне праворозуміння в контексті феноменологічного осягнення права (2015)
Мелякова Ю. В. - Філософський аналіз феномену глобалізованого права (2015)
Панфілова Я. О. - Корпоративна культура та суспільство ризику: проблема взаємозв’язку (2015)
Клімова Г. П. - Концептуальні підходи до аналізу поняття "Держава" (2015)
Примуш М. В. - Специфіка формування ідеології українських політичних партій на сучасному етапі їх розвитку, Перебейнос О. Ю. (2015)
Зінченко О. В. - Конституції Замбії та Північної Нігерії про статус палат вождів у законодавчих установах (порівняльний аналіз) (2015)
Цимбалюк М. М. - Європейські стандарти державотворення: український дискурс формування громадянського Суспільства (2015)
Зимогляд В. Я. - Фактори формування муніципальної й регіональної політики у локальному політичному процесі (2015)
Денисова А. Ю. - Чорний піар та пропаганда у російському медійному просторі в 2014 році (2015)
Погрібна В. Л. - Соціально-психологічні детермінанти формування траєкторій професійного розвитку особистості, Мельник І. М. (2015)
Гриценко О. А. - Неформальні інститути в контексті реалізації економічних та соціальних прав людини, Золотарьова Ю. І. (2015)
Прохоренко Т. Г. - Соціальні технології в сучасному суспільстві (2015)
Маркозова О. О. - США: держава, побудована на фреймі індивідуального успіху особистості (2015)
Крячко В. І. - Етнорелігійні маркери акціональної підсистеми католицького сигніфікативного поля (2015)
Шепеленко І. П. - Застосування концепту життєвого простору в соціологічному дослідженні міста (2015)
Куц М. Ю. - Мережні війни: сутність та основні характеристики (2015)
Фаховий українознавчий аналіз етнополітичних процесів в Україні (2015)
Наші автори (2015)
Іменний покажчик (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Антонян И. М. - Метод оценивания информативности переменных нейросетевых моделей систем и процессов при неопределенности данных, Горячая В. А., Зеленский А. И., Угрюмова Е. М. (2015)
Богачев В. Е. - Исследование нелинейной гамильтоновой системы методом нормальной формы Биркгофа-Густавсона, Кириченко И. К., Чеканова Н. Н., Чеканов Н. А. (2015)
Боков И. П. - Построение фундаментального решения уравнений статики изотропных пластин с использованием теории С. П. Тимошенко, Стрельникова Е. А. (2015)
Бомба А. Я. - Задача ідентифікації масообмінного параметра сингулярно збуреного процесу очищення рідин від багатокомпонентного забруднення, Сафоник А. П. (2015)
Борода А. О. - Ідентифікація лінійних систем макроекономічної динаміки з відомими входами, Назаренко О. М. (2015)
Величко Е. В. - Идентификация параметров процесса, описываемого гиперболическим тангенсом (2015)
Degtyarev K. G. - Free vibrations of an elastic cylindrical shell coupled with liquid sloshing, Gnitko V. I., Naumenko V. V., Strelnikova E. A. (2015)
Демьянченко О. П. - Математическое моделирование тепловых процессов в теплоизлучающих цилиндрах на базе метода встречных функционалов, Слесаренко А. П., Сафонов Н. А. (2015)
Didenko I. - Modeling of the discrete flows interaction considering correlation between flow elements, Lazurik V., Samilyk K. (2015)
Жданова Е. Г. - Cоставление расписания выполнения работ параллельными приборами с целью минимизации максимального отклонения от директивного срока, Павлов А. А., Сперкач М. О. (2015)
Косолап А. И. - Верхняя оценка числа локальных максимумов в задаче максимизации нормы вектора на выпуклом множестве, Черноусова Ю. В. (2015)
Куклин В. М. - Анализ модели системы "релятивистский электронный пучок–плазма", Приймак А. В. (2015)
Mishchenko V. O. - Accelerating the computation of the discrete currents method by modification takes into account the architectural features of a modern PCs, Patochkin B. V. (2015)
Пигнастый О. М. - Использование кинетической теории для исследования колебаний потоковых параметров производственной линии, Ходусов В. Д. (2015)
Филипковская М. С. - Устойчивость по Лагранжу и численный метод решения полулинейных дескрипторных уравнений (2015)
Штефан Т. О. - Аналіз способів закріплення стійок для перевезення важких вантажів (2015)
Contents (2015)
Матвієнко П. В. - Проблеми викладання філософії в Україні (2010)
Цехмистро Л. Н. - Научно-технический прогресс и его последствия (2010)
Филоненко А. С. - Общение, уязвимость, благодарение: контуры евхаристической антропологии (2010)
Багірова Л. Г. - Ідеології націоналізмів у сучасній Україні (спроба типологічного аналізу) (2010)
Устюжин И. Б. - Историософия Максимилиана Волошина: "Внутренние голоса" в "Anno Mundi Ardentis" (2010)
Савчук О. О. - Світоглядна система парарелігійних співців Слобідської Україні: до постановки питання (2010)
Лысенкова В.В. - "Эстетика" антимудрости (2010)
Кузъ О. М. - Дискурс-аналіз "політичного" в соціальній філософії: дефінітивні парадокси (2010)
Шпачинский И. Л. - О некоторых философско-эвристических аспектах в деле создания искусственного интеллекта (2010)
Кудря О. В. - Проблема співвідношення науки та філософії в творчій спадщині В. Вернадського (2010)
Безродный А. Г. - Сущность живого: методологический анализ (2010)
Насонова К. Ю. - Роль електронної форми репрезентації тексту в аксіологічній та естетичній трансформації "книжкової" культури (2010)
Иштван И. - Постмарксизм и альтердисциплинарность новых культурных исследований (2010)
Чорноморденко І. В. - Уфологія як альтернативна форма знання (2010)
Лаврик М. - Соціокультурний взірець як універсалія соціодоречних поведінкових стратегій людини (2010)
Більчук Н. Л. - Екзистенційний вимір самотності: самотність чи одинокість (за твором С. К'єркегора "Найнещасливіший") (2010)
Загрійчук І. Д. - Суперечлива природа національного: через кризу до відродження. Роль особистості (2010)
Жарких В. Ю. - Прагматизм в оцінці сучасників і його вплив на філософію кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя (2010)
Лец Е. В. - Экзистент - аксиология эгоизма в процессах самореализации личности (2010)
Прилуцька А. Э. - Етнічна ментальність в формуванні культур-естетичного простору та "тексту" міста, Хлєсткова Л. В. (2010)
Беттельгейзе Д. Д. - Философия искусства в научной фантастике (2010)
Прокоф'єва А. М. - Простір інтерпретацій музичної культури та формування музичної рефлексії в сучасному соціогуманітарному знанні (2010)
Бобрик В. І. - Спеціалізація судів та диференціація процесуального законодавства: проблеми оптимізації цивілістичного правосуддя (2015)
Чечіль А. Г. - Проблеми захисту права на лікарську таємницю (2015)
Павлов Д. М. - Забезпечення фізичної безпеки ядерних об’єктів в Україні в умовах зростання військово-теоретичної загрози: організаційно-правовий аспект (2015)
Дегтярьова С. В. - Міжнародно-правові основи митного контролю в Україні (2015)
Пасічна І. О. - Поняття та сутність податкових правовідносин (2015)
Марченко О. В. - Соціальне призначення рекламної діяльності (2015)
Астахова О. О. - Поняття обстановки вчинення злочину як ознака об’єктивної сторони злочину (2015)
Буцко О. В. - Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України (2015)
Звоненко О. О. - Визначеність та єдність термінології — шлях до з’ясування суті об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 288 КК України (2015)
Матвійчук О. В. - Кваліфікуючі ознаки злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (2015)
Мороз А. О. - Здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги (2015)
Притула А. М. - Пропаганда – компонент гібридної війни: шляхи протидії засобами кримінального права (2015)
Салій П. І. - Соціально-правова обумовленість заборони, передбаченої ст.162 КК України (2015)
Сервецький І. В. - Кримінальна відповідальність за вчинення злочину групою осіб, організованою групою та злочинною організацією, Чуфрін Ю. Ю. (2015)
Хряпінський П. В. - Доктринальне визначення поняття та ознак звільнення від кримінальної відповідальності (2015)
Нікітін Ю. В. - Проблема вдосконалення взаємодії суб’єктів безпеки в системному механізмі протидії злочинності (2015)
Азаров Ю. І. - Строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (2015)
Форостяний А. В. - Щодо розширення предмету доказування у кримінальному провадженні (2015)
Гамбаров Гейдар Дамір огли. - Міжнародно-правові засади боротьби з фінансовою злочинністю в контексті їх реалізації (на прикладі ФАТФ) (2015)
Рапаєва М. В. - Законодавче підґрунтя і реалії ґендерних аспектів соціального виключення в Україні (2015)
Сервецький І. В. - Екстремологія: психологічні засади нової галузі юридичної науки (2015)
Sharapov V. M. - New generation of piezoelectric transducers for robotics, Petrishchev O. N., Sotula Zh. V., Bazilo K. V. (2015)
Михеенко Л. А. - Особенности энергетического расчета фотометрических систем с оптически сопряженными интегрирующими сферами, Коваленко А. В. (2015)
Базило К. В. - Моделирование пьезоэлектрических трансформаторов (2015)
Шарапов В. М. - Преобразователи с пьезотрансформаторами в схемах полосовых и режекторных электрических фильтров, Базило К. В., Трембовецкая Р. В., Туз В. В. (2015)
Филимонов С. А. - Разработка методики проектирования робота-манипулятора при помощи прикладных пакетов программ (2015)
Мирошник О. М. - Структурна ідентифікація моделі концентрації небезпечної хімічної речовини (2015)
Рябокінь Ю. М. - Аналіз програмних інструментів для управління вимогами (2015)
Коваленко И. И. - Сравнительный анализ методов моделирования некоторых НЕ–факторов, Швед А. В., Мельник А. В., Пугаченко Е. С. (2015)
Протасов С. Ю. - Інтерполяційні алгоритми комп'ютерної ідентифікації динамічних моделей у вигляді передатних функцій (2015)
Осауленко І. А. - Механізми проектно-орієнтованої взаємодії рушійних сил регіонального розвитку (2015)
Данченко О. Б. - Концептуальна модель інтегрованого управління відхиленнями в проектах, Семко І. Б., Борисова Н. І. (2015)
Двоєглазова М. В. - Аналіз методів та технологій інтеграції інформаційних систем (2015)
Івохін Є. В. - Про методи розрахунку та ефективного розподілу рекламного бюджету, Науменко Ю. О. (2015)
Куницкая С. Ю. - Синтез устройства сложения в двоично-троичной избыточной системе счисления (2015)
Мащенко С. О. - Транспортная задача с нечетким множеством путей сообщения, Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим (2015)
Рудницький В. М. - Особливості будови блоку отримання зворотного ключа в шифрувальних пристроях, Бурмістров С. В., Шемшур О. С. (2015)
Иванова М. С. - Усовершенствование расчета по устойчивости здания, расположенного вблизи откоса на структурно-неустойчивых грунтах, Коновал С. В., Абед Самар Фарис (2015)
Бабенко В. Г. - Вбудовування даних в стеганоконтейнер на основі надлишкових позиційних систем числення, Ланських Є. В., Зажома В. М. (2015)
Вислоух С. П. - Вплив параметрів шорсткості оброблених поверхонь на характеристики опору втоми деталей, Барандич К. С., Паткевич О. І. (2015)
Ярмілко А. В. - Інтелектуалізація процесу електронно-променевої обробки оптичних матеріалів, Грабовський В. В., Бабак О. Г., Плєшкань А. М. (2015)
Дьомічев К. Е. - Про достовірність теоретичних розрахунків для деяких деталей машин, які працюють в умовах підвищених температур (2015)
Шльончак І. А. - Дослідження перспективних фізико-хімічних методів активації важкого виду палива (2015)
Demchenko V. L. - Properties of triple polyelectrolyte-metal systems, Unrod V. I., Shtompel V. I., Kurilenko J. N., Sionkowskey A., Kaczmarek B. (2015)
Chemerys I. A. - Evaluation of meteodependence and meteosensitivity on human as health indicator of the society, Bilyk L. I., Starovojtenko N. V. (2015)
Жицька Л. І. - Дослідження впливу забруднювачів атмосфери на токсикологічні показники урбоґрунтів, Гончаренко Т. П. (2015)
Мислюк О. О. - Оцінка впливу господарської діяльності на якість води річки Золотоношка, Хоменко О. М., Зинченко М. В. (2015)
Солодовнік Т. В. - Термічна модифікація плівок на основі хітозану для застосування в технологічних процесах очистки води, Столяренко Г. С., Єгорова О. В., Сафонова О. Ф., Кравченко С. О., Дзігора Ю. В. (2015)
Бадюл Л. М. - Творчі вправи як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів, Цибух Л. М. (2015)
Bronikova S. - Cognitive methods of advancement of public servants’ professional level (2015)
Гімаєва Ю. А. - Креативність і мотивація особистості й взаємозв’язок між ними як основа творчої діяльності у графічних дизайнерів та маркетологів, Никифорова В. С. (2015)
Голованова Т. М. - Вплив використання віртуального простору на когнітивний розвиток особистості (2015)
Головская И. Г. - Методика изучения синдрома выгорания у студентов социономичес-ких и технических профессий, Далакова А. С. (2015)
Гончарова Н. О. - Вплив кар’єрних орієнтацій на формування професійної мотивації майбутніх учителів у навчальному процесі (2015)
Davidovitch Nitza - Academe and the field: a two-edged sword (2015)
Дегтяренко Т. В. - Вклад в развитие отечественной психофизиологии и основ ког-нитивной психологии И. М. Сеченова, Вастьянов Р. С. (2015)
Дегтяренко Т. В. - Стан психомоторики і когнітивних функцій у дітей з різним рівнем інтелектуального розвитку за результатами нейропсихологічного обстеження, Шевцова Я. В. (2015)
Денисенко А. А. - Исследование мотивации вступления в брак у старших подростков в условиях рекреации, Псилица А. В. (2015)
Дишель О. В. - Інтелектуальні здібності спортсменів-підлітків як фактор успіху в ударних видах єдиноборств (2015)
Зоріна В. І. - Зміст і структура ідеального образу дорослого як чинника особистісного розвитку підлітка (2015)
Казанжи М. Й. - Особливості прогнозування інгібітності за виміряними психологічними характеристиками (2015)
Калюжна Ю. І. - Інтерактивні методи навчання як фактор формування емоційного інтелекту майбутніх педагогів, Яновська Т. А. (2015)
Каменська Н. Л. - Соціальний та "вільний" інтелект як детермінанти здатності до навчання (2015)
Климович М. В. - Інтелектуально-креативний компонент як складова підготовки студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища у початковій школі (2015)
Корчевський Д. О. - Сутність та особливості формування змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю (2015)
Кравченко Н. М. - Символдрама як засіб корекції під час конфлікту, Мельничук І. В. (2015)
Кременчуцька М. К. - Гра як творча діяльність особистості (2015)
Кряж И. В. - Роль позиции личности в конструировании картины мира (2015)
Мишко Н. М. - Особливості ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів, які здобувають другу вищу освіту (2015)
Наришкіна О. В. - Вплив різноманітного звукового фону діяльності на ефективність короткочасної пам’яті студентів, Плохіх В. В. (2015)
Опанасюк І. В. - Емоційна спрямованість як складова EQ старшокласників (2015)
Панченко О. А. - Когнитивные процессы в структуре профессиональной готовности водителей автотранспорта, Панченко Л. В., Гаража М. В. (2015)
Панченко О. А. - Социально-стрессовые расстройства у мирного насе-ления в ситуации боевых действий, Панченко Л. В., Зайцева Н. А. (2015)
Потєхіна Ю. С. - Характеристика психологічних детермінант педагогічної майстерності (2015)
Січка В. І. - Психологічнi особливостi образу світу у підлітків з повних і неповних родин (2015)
Спиридонова Л. К. - Асоціативний експеримент як засіб дослідження образу світу (2015)
Ситнік С. В. - Особливості міжособистісної взаємодії майбутніх психологів із різним стилем мислення (2015)
У Цзинь - Порівняльний аналіз особливостей переживання страху в підлітків із повних та неповних сімей (2015)
Філенко І. О. - Вікові та гендерні особливості метакогнітивної регуляції соціально-психологічної адаптації (2015)
Харченко А. С. - Психологічний аналіз професійної спрямованості студентів-педагогів (2015)
Яновська С. Г. - Особливості мнемічного компоненту індивідуального досвіду підприємця (2015)
Бобро О. В. - Теоретико-методологічні підходи до викладання дисципліни "основи медичних знань" у вищих навчальних закладах (2015)
Ганчар А. И. - Мониторинг показателей выступления сильнейших команд пловцов на VII-XV чемпионатах мира по водным видам спорта с 1994 по 2013 гг. (II этап) (2015)
Гюль Алі - Реформування системи вищої освіти Туреччини в середині ХХ століття (2015)
Дегирменджи Мюджахит - Пути реформирования системы подготовки специалистов дошкольного образования в высших учебных заведениях Турции (2015)
Дишко О. Л. - Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2015)
Долженков О. О. - Технологія портфоліо в аспекті автентичного оцінювання результатів професійної підготовки майбутніх фахівців, Постоян Т. Г. (2015)
Ивасюк Н. А. - Синтез средств обучения профильной и иноязычной речевой деятельности в условиях интегрированного обучения (2015)
Кожем’якін О. С. - Оптимізація методології формування компетентності з безпеки життєдіяльності (2015)
Михайловський О. В. - Метод учбових проектів як педагогічна умова розвитку економічного мислення вчителів інформатики у процесі післядипломної освіти (2015)
Москалюк О. В. - Система вправ з навчання англійського публічного мовлення майбутніх політологів (2015)
Осіпцов А. В. - Розробка та обґрунтування освітньо-виховного середовища у вихованні загальнолюдських цінностей у студентів класичного університету (2015)
Павлишина Н. Б. - Педагогічна модель формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку (2015)
Петришин О. В. - Формування психофізичної компетентності студентів вищих медичних закладів у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки засобами спортивно-ігрових технологій (2015)
Пєшкова О. В. - Вплив засобів фізичної реабілітації на стан серцево-судинної та сечостатевої системи і загальну фізичну працездатність у чоловіків першого зрілого віку при хронічному простатиті (2015)
Подгорна В. В. - Сучасний стан і зміст корекційної роботи з молодшими школярами, які мають тяжкі порушення мовлення (2015)
Пономарюк Л. П. - Професійна спрямованість та її вплив на формування відповідальності молодшого медичного спеціаліста в процесі фахової підготовки (2015)
Рубіс К. М. - Місце спортивної боротьби у системі фізичного виховання вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Самоненко С. Б. - Вивчення критеріїв диференційованого навчання у системі фізичного виховання школярів (2015)
Терзі П. П. - Виховання фізичних якостей у юнаків-футболістів на етапі спортивного вдосконалення (2015)
Тодоров П. І. - Вдосконалення силових якостей у спортивній підготовці слабочуючих борців 17-18 років (2015)
Тодорова В. Г. - Сучасний стан і перспективи хореографічної підготовки в складнокоординаційних видах спорту (2015)
Упатова І. П. - Позааудиторна методична діяльність майбутніх учителів (2015)
Форостян О. І. - Теоретико-методичні засади адаптивного фізичного виховання підлітків з порушеннями слуху (2015)
Шаров Р. А. - Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки військових та цивільних моряків України в сучасних умовах освітнього середовища, Попроцький І. С. (2015)
Шейко Л. В. - Дифференцированный подход - резерв повышения качества процесса обучения плаванию взрослых людей, которые занимаются в группах оздоровительного плавания (2015)
Шемчук В. М. - Особливості професійної підготовленості офіцерів військово-морських сил до виконання завдань в екстремальних умовах службової діяльності, Харченко О. М. (2015)
Яблонська Т. М. - Роль емоційного фактору у процесі фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов, заснованої на принципі рольової перспективи (2015)
Якимчук Н. В. - Реалізація ігрових методів у процесі навчання іншомовної граматики студентів-філологів (2015)
Бачинська Н. В. - Історія, характеристика, проблеми і перспективи розвитку спортивної акробатики в дніпропетровській області та Україні (2015)
Білявський М. С. - Формування загальної фізичної підготовленості у процесі навчання на відділенні ветеринарної медицини аграрного технікуму, Петров Є. П., Мунтян І. С. (2015)
Бобро Е. В. - Оценка общего функционального состояния центральной нервной системы у студенток, обучающихся на 3 курсах высших учебных заведений (2015)
Бондаренко В. І. - Моніторинг формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій (2015)
Борщенко В. В. - Роль емоційної саморегуляції у професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури, Садовник О. В. (2015)
Браташ С. В. - Біомеханічний аналіз фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку (2015)
Бронікова С. А. - Інтерактивний метод навчання державних службовців (2015)
Буховець Б. О. - До питання контролю психофізичного стану дітей під час корекції рухових порушень (2015)
Ганчар А. И. - Оценивание динамики показателей выступления сильнейших команд пловцов на чемпионатах мира по водным видам спорта с 1994 по 2013 гг. (II этап) (2015)
Головченко О. І. - Психофізичний стан студенток педагогічної галузі при вивченні навчальної дисципліни "Фізичне Виховання" (2015)
Евтухова Л. А. - Метод плантографии при оценке состояния свода стопы школьников в различных режимах нагрузки, Торопин М. А., Дышель Г. А. (2015)
Ігнатенко С. О. - Професійна підготовка майбутніх учителів (2015)
Коваленко Е. В. - Новые фитнес-программы для начального и среднего уровня физической подготовки: система Т-Тапп и Зумба, Иванова З. А. (2015)
Козерук Ю. В. - Педагогічна технологія з формування рухових навичок учениць засобами фізичних вправ (2015)
Козий Т. П. - Влияние разнонаправленных физических нагрузок на композицию тела женщин среднего возраста, Доляновская Н. П. (2015)
Коломийцева О. Э. - Калланетика как средство формирования мотивации к занятиям физическим воспитанием студенток юридического ВУЗа, Дейнеко А. Х., Миргород Д. А. (2015)
Колядюк С. І. - Корекція фізичного розвитку і рухової діяльності дітей з порушеннями слуху засобами фізичного виховання (2015)
Кольцова О. С. - Популяризація здорового способу життя та занять спортом засобами олімпійської освіти (2015)
Латіна Г. О. - Оцінка ефективності системи оздоровлення школярів в умовах впровадження освітньо-оздоровчої здоров’язберігаючої технології (2015)
Лукаш І. В. - Теоретичні засади формування рухових умінь майбутніх вчителів початкових класів в процесі підготовки до викладання фізичної культури в школі (2015)
Лутовінов Ю. А. - Оптимізація ефективності тренувальної роботи підготовчого періоду річного макроциклу юних важкоатлетів різних груп вагових категорій (2015)
Луценко Л. С. - Формування професійно важливих якостей майбутніх юристів засобами фізичної культури, Бодренкова І. О. (2015)
Мазин В. Н. - Социальные функции детско-юношеского спорта (2015)
Мандюк А. Б. - Особливості процесу фізичного виховання в міських та сільських загальноосвітніх школах (на прикладі шкіл Львівської області) (2015)
Мошенская Т. В. - Методика интегральной подготовки юных спортсменов, специализирующихся на спортивной аэробике, с акцентом на развитие функции внимания, Шепеленко Т. В., Лучко О. Р. (2015)
Озарук В. В. - Урахування психо-фізіологічних особливостей учнів початкових класів у процесі формування потреби до підвищення рухової активності, Презлята Г. В., Курилюк С. І. (2015)
Осипенко Е. В. - Формирование физического здоровья учащихся учреждений общего среднего и высшего образования с использованием компьютерных технологий (2015)
Осіпцов А. В. - Стан вихованості загальнолюдських цінностей особистості у студентів класичних університетів (2015)
Петухова Т. А. - Безпека життєдіяльності в освітянському просторі (2015)
Терзі П. П. - Виникнення спортивних ігор в Україні (1920-1930 рр) (2015)
Форостян О. І. - Теорія та методика фізичного виховання в просторовому орієнтуванні дітей з порушеннями зору (2015)
Strona pzrednia (2014)
Spis treści (2014)
Kielin J. - Generał brygadier Feliks Dela – wizjoner i twórca obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej (2014)
Kalinenko L. V. - Обоснование необходимости пересмотра перечня населенных пунктов, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения ЧАЭС, Perepeliatnikova L. V. (2014)
Wróblewski D. - Analiza podstaw prawnych zarządzania kryzysowego oraz podstaw poznawczo-metodologicznych systemu zarządzania kryzysowego, Kędzierska M., Połeć B. (2014)
Zagańczyk A. - Zasady konstruowania kwestionariusza ankiety (2014)
Kimakovskaia N. A. - Радиоэкологическое обоснование принципа нормирования содержания цезия-137 в почвах сельскохозяйственных угодий, Perepeliatnikov G. P. (2014)
Lushchik А. P. - Применение статистических методов оценки температуры самовоспламенения горючих жидкостей, Arestovich D. N. (2014)
Bodnar G. I. - Выбор вида и обоснование параметров источника питания систем противопожарной защиты объектов туристической отрасли, Shapovalov O. V. (2014)
Czerski G. - Ocena wpływu wybranych czynników na ryzyko zatruć produktami spalania z urządzeń gazowych (2014)
Krzyżanowski M. - Zgony i hospitalizacje z powodu zatrucia tlenkiem węgla w Polsce, Seroka W., Skotak K., Wojtyniak B. (2014)
Sas J. - Wybrane elementy zapewnienia bezpieczeństwa na stacjach tankowania CNG, Janik P. (2014)
Harmata W. - Detektory do wykrywania skażeń chemicznych dla bezzałogowej platformy lądowej (Strażak), Maziejuk M., Ceremuga M. (2014)
Lib W. - Piąty wymiar w edukacji pożarniczej, Walat W. (2014)
Chomoncik M. - Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Część IV (2014)
Kędzierska M. - Zarządzanie kryzysowe w gminach i powiatach – stan faktyczny i oczekiwania w świetle badań ankietowych, Banulska A., Sobór E. (2014)
Strona pzrednia (2014)
Spis treści (2014)
Gałązkowski R - Rola jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w funkcjonowaniu systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w rejonach wiejskich w Polsce, Pawlak A., Pszczołowski K. (2014)
Iwańska M. - Zmiany w doktrynie zarządzania kryzysowego w Stanach Zjednoczonych po ataku huraganu Katrina, Kowalczyk A. (2014)
Rak Yu. - Zarządzanie zasobami i prognozowanie strat w projekcie organizacyjnym systemu obrony cywilnej, Kvashuk v. (2014)
Mazur R. - Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń za lata 2000-2012. Czasowo-przestrzenna charakterystyka zagrożeń pożarowych obiektów mieszkalnych w systemie informacji przestrzennej (GIS) na przykładzie m.st. Warszawa (2014)
Rakowska J. - Badania porównawcze wyników analizy granulometrycznej ziaren proszku gaśniczego przeprowadzonej różnymi metodami, Radwan K., Ślosorz Z. (2014)
Szczygieł R. - Zagrożenie pożarowe lasu od transportu kolejowego i ocena efektywności pasów przeciwpożarowych, Kwiatkowski M., Kołakowski B., Piwnicki J. (2014)
Wilczkowski s. - Gaszenie procesów spalania katalizatora metaloorganicznego przy użyciu ziemi okrzemkowej – diatomitu (2014)
Kruk Z. - Przykład kwantyfikacji gotowości operacyjnej środków transportowych użytkowanych akcyjnie, Kupicz W. (2014)
Mirończuk M. - Metoda projektowania bazy wiedzy oraz reguł segmentatora regułowego oparta o formalną analizę pojęć (2014)
Beliaev B.I. - Возможность использования авиационной спектрозональной системы "АВИС" для дистанционного мониторинга ЧС, Sosenko V.A, Beliaev Y.V., Chumakov A.V., Sizikov A.S. (2014)
Malashenko S.M. - Устройство врезки в продуктопровод для подачи воздушно-механической огнетушащей пены в горящий резервуар, Smilovenko O.O., Emelyanov V.K., Chernevich O.V. (2014)
Grobelska K. - Zatrucie tlenkiem węgla – zadania ratownika na miejscu zdarzenia, Królikowska A., Zieliński E., Nurczyńska E., Telak J. (2014)
Larin A.N. - Экспериментальные исследования вибраций центробежного пожарного насоса с дефектом (прослабленная посадка вала в подшипниках), Larin A.A., Ushapivsky І.L. (2014)
Малик Я. Й. - Інформаційна війна і Україна (2015)
Попов С. А. - Обґрунтування моделі інноваційної діяльності системи органів публічної влади: концептуальні засади (2015)
Янишевський М. М. - Забезпечення балансу влади між бургомістромі радою громади у федеральній землі Бранденбург (2015)
Буряченко О. Є. - Пенсійна система України: еволюція розвитку (2015)
Жуковська Г. Г. - Протидія торгівлі людьми як державно-управлінська проблема (2015)
Динник І. П. - Сучасні проблеми побудови ефективної держави в Україні (2015)
Власенко С. Г. - Інституціоналізація демократії: сутність, основні концепції, підходи (2015)
Стадниченко Т. О. - Основні закономірності, принципи та завдання регіонального управління в сучасних умовах адміністративного реформування (2015)
Маковей Ю. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної сфери в Україні (2015)
Шеремета О. М. - Польські зловживання та українське хрунівство як елементи виборчої системи в Австро-Угорській державі у 1873 – 1914 рр., Шумлянський В. О. (2015)
Кривачук Л. Ф. - Особливості інформаційного та громадського механізмів формування та реалізації державної політики у сфері охорони дитинства в Україні (2015)
Гладун Ю. Я. - Підвищення рівня довіри громадян до міліції через нові методи роботи: кейс експерименту в Самбірському МВ ГУМВС України у Львівській області, Ліпенцев А. В., Гривняк С. О. (2015)
Шевчук П. І. - Забезпечення рівня вартості відтворення робочої сили в Україні (2015)
Чемерис О. М. - Інституалізація спроможності влади до взаємодії з громадськістю у контексті формування і реалізації державної політики (2015)
Криштанович М. Ф. - Механізм участі громадськості в процесі сучасного реформування органів правопорядку (2015)
Мельник М. О. - Формування комплексного механізму державного управління в сфері соціального становлення та розвитку молоді (2015)
Муравицька Г. В. - Інформація як стратегічний ресурс організації науково-дослідного процесу (2015)
Пресіч П. Ю. - Формування механізмів державного регулювання земельних відносин в українській державі (2015)
Ангелов Ю. В. - Формування організаційних засад державного управління в особливих умовах (2015)
Гройсман В. Б. - Місце та роль децентралізації влади у процесах становлення громадянського суспільства (2015)
Смолова Л. М. - Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед юридичними і фізичними особами: зміцнення механізмів реалізації (2015)
Буряк О. П. - Банківська система Німеччини та особливості державного регулювання банківської кризи 2008 – 2010 рр. (2015)
Ясенецький В. С. - Бенчмаркінг розвитку ринкової інфраструктури: регіональний аспект (2015)
Савенко І. М. - Принципи та функції державної прикордонної служби України (2015)
Відомості про авторів (2015)
Редакційна колегія (2015)
Солдатенко В. Ф. - Українські партії революційної доби і формування національно–політичної ідентичності громадян (1917–1918 рр.) (2015)
Коник О. О. - Катеринославські селяни на кафедрі Державної думи Російської імперії (1906 р.) (2015)
Швидченко Т. М. - Отаман Волох та його прибічники під час Першого Зимового походу (1919–1920 рр.) (2015)
Скакальська І. Б. - Кооперативна діяльність української еліти Волинського воєводства (1921–1939 рр.) (2015)
Островська Н. Д. - Кадрове забезпечення системи освіти в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр. (2015)
Волошин М. М. - Львівський осередок української етнографії: основні напрями наукової діяльності у 1939–1959 роках (2015)
Кравчук Л. В. - Радянізація освіти Тернопільщини в 40 роках: ідеологічний і методологічний аспекти (2015)
Киридон П. В. - Номенклатурник Української РСР повоєнної доби (1945 – середина 1960–х років) як елемент бюрократичної системи (2015)
Лук’яненко О. В. - "Мій характер не підходить для вчителювання": професійне покликання студентів педагогічних вишів УРСР доби "відлиги" (Ч. 1) (2015)
Малярчук О. М. - Структура тваринництва колгоспів західних областей Української РСР (1960–1990 рр.) (2015)
Посохов І. С. - Історія розвитку туризму у Німеччині: досвід для України (2015)
Бей Р. В. - Всесоюзний науково–дослідний інститут з випробувань машин і обладнання для тваринництва і кормовиробництва (1948–1990) (2015)
Бородай І. С. - Становлення фізіології сільськогосподарських тварин на українських землях (2015)
Вербицький В. А. - З історії розвитку шкільного водного спорту на Миколаївщині (початок ХХ ст.) (2015)
Гайдаєнко І. В. - Історія розвитку вітрових електростанцій в Україні в контексті генетичної коеволюції антропогенних і природних систем (2015)
Стрільчук Л. В. - Вплив історичних стереотипів на становище української національної меншини у Республіці Польща: труднощі, реалії, перспективи (2015)
Чепурда Г. М. - Розбудова зрошувальної системи України відповідно до "Великого плану перетворення природи" (2015)
Донська М. Д. - Хронологія методів та технологій очистки води в світі (2015)
Гвоздков С. Ю. - Формування концептуальних засад політики адміністрацій Дж. У. Буша щодо держав пострадянського простору (2015)
Адамський В. Р. - Джерела з історії богословського факультету Кам’янець–Подільського державного українського університету (2015)
Іваницький І. В. - Лонгин Цегельський на еміграції (за матеріалами фондів ЦДІАЛ) (2015)
Салата О. О. - Діяльність Міністерства народної освіти і пропаганди Німеччини в системі нацистської ідеології в 1933–1941 рр. (2015)
Горобець О. О. - Формування засад політики ЄС щодо Арктичного регіону (початок ХХІ ст.) (2015)
Городня Н. Д. - АСЕАН як модель регіональної взаємодії держав Південно–Східній Азії (2015)
Волканов С. И. - К проблеме историчности декрета Мильтиада (2015)
Алиева Р. - Историко–этнографический заповедник Гала (2015)
Бахышова Р. Р. - Хроники "Гарабагнаме" по истории Гарабага (2015)
Бахтияров Г. А. - Региональное сотрудничество Азербайджана: роль и место военных факторов (2015)
Гасымов Р. Я. - Деятельность Азербайджанской делегации в направлении защиты суверенных прав страны во время Стамбульской миссии (на основании османских архивных материалов) (2015)
Гулиев Э. А. - З. М. Буниятов о некоторых вопросах истории Кавказской Албании (2015)
Исмаилов Ш. - Основные этапы развития образования молодежи Азербайджана за рубежом (2015)
Boychenko M. I. - Making global justice as a valuable functionalism in action (2015)
Брилинська Б. Ю. - Семантичний аналіз поняття межі у контексті людського існування (2015)
Данилова Т. В. - Концепция плюралистической идентичности в постмодернистской картине мира (2015)
Єгупов М. В. - Змістовні параметри ідентичності як осереддя концептуальних протистоянь (2015)
Касьянов Д. В. - Исторические волны цивилизационного развития человечества (2015)
Киселиця С. В. - Мудрість віри як цілісність людського буття (2015)
Ковчак В. - Знаковий, логічний і символьний аспекти конструкції соціального світу: соціально–філософський аналіз (2015)
Лустин Ю. М. - Индивидуализм как форма проявления личности в современном западном обществе (2015)
Матвієнко І. С. - Теорія гуманізму: "система людини" (К. Маркс та З. Фройд) (2015)
Вячеславова О. А. - Філософсько–естетична рефлексія референціальної метафори в образотворчому мистецтві: до питання про співвідношення екстралінгвістичного та лінгвістичного символізму (2015)
Білоус А. О. - Риторичні аспекти комунікації в Інтернет–мережі (2015)
Лаврова–Рейнфельд И. А. - Методологические подходы и концептуальные обоснования философии субъективности (2015)
Матвієнко О. І. - Символ як інструмент відображення дійсності: особливості й закономірності (2015)
Лимонченко В. В. - Ситуация человека в свете давосской дискуссии: проблема парадигмы мышления (2015)
Петренко Д. В. - Артикуляція природи в контексті філософської антропології (2015)
Літвінчук Л. Й. - Доля Просвітництва та "криза європейського людства" (2015)
Разуменко О. О. - Активне і динамічне суспільство як передумова формування суспільства знань (2015)
Шевченко Г. А. - Технологія як детермінанта соціокультурних перетворень у XXI сторіччі (2015)
Салій А. В. - Людина–самотня на шляху до діалогу (М. Бубер) (2015)
Лященко І. С. - Масова культура та сталий розвиток суспільства: до питання постановки проблеми (2015)
Терещенко М. М. - Еволюція моделей інноваційного процесу як концептуальне підґрунтя вимог до професіонала з інноваційної діяльності (2015)
Шморгун Олександра О. - Екзистенційний вимір українського модернізму: І. Франко, Леся Українка, В. Винниченко (2015)
Ягодзінський С. М. - Соціально–синергетичні передумови комплексності системи глобальних інформаційних мереж (2015)
Олексенко Р. І. - Релігійна соціалізація особистості підприємця (2015)
Пацан В. О. - (Євлогій, єпископ Новомосковський) "За образом і подобою Божою": біблійні витоки ідеї особистості (2015)
Гудима І. П. - Ідея чуда та функціонування "інтервенціональної" термінології в християнській теології (2015)
Стеценко В. І. - Особливості людиновимірного змісту екзистенціальної філософії: від екзистенціалізму до релігійного персоналізму (2015)
Богомолець О. В. - Специфіка язичницького світогляду слов’ян в контексті його християнської трансформації (2015)
Вергелес К. М. - Філософсько–релігієзнавчий аналіз віри та її критеріїв (2015)
Голодюк Н. В. - "Почаївські святині" як центральні об’єкти паломництва та релігійного туризму у північно–західному регіоні України (2015)
Остащук І. Б. - Біблійно–християнська семантика символізму гір (2015)
Приймак Д. Й. - Паломництво в християнстві, буддизмі, мусульманстві як фактор глобалізації культури (2015)
Завальнюк Е. В. - Спорт как деятельность личности (Спорт як діяльність особистості) (2015)
Карабань О. М. - Формування засад громадянської активності особистості засобами виховання в сім’ї (2015)
Матвійчук Б. С. - Мистецтво у рекламі парфумерного мистецтва (2015)
Загороднюк Ю. А. - Ситком як актуальна форма комічного в масовій культурі (2015)
Нестерова М. А. - Перспективы когнитивных практик в обучении (Перспективи когнітивних практик в навчанні) (2015)
Ганаба С. О. - Природа знань у "суспільстві знань": концептуальні абриси й освітні імплікації (2015)
Маруховська–Картунова О. О. - Формування етнополітичних конфліктно–консенсусних компетентностей як складової циклу загальних компетентностей студентів (2015)
Антіфєєва Х. - Теоретичний аналіз гендеру в культурно–освітньому просторі як філософська проблема (2015)
Гуменюк А. М. - Евристичність нелінійного мислення для сучасного педагога (2015)
Зубченко Л. В. - Філософія освіти та діалогічний контекст розвитку навчального процесу (2015)
Коновальчук В. І. - Проблема творчого потенціалу особистості у філософії освіти (2015)
Костючков С. К. - Формування сучасної моделі цивілізаційної особистісної компетентності засобами освіти й виховання (2015)
Гамидов Г. - Агрессия против литературных и культурных памятников Азербайджана (2015)
Вєтринський І. М. - Геополітичні передумови російської агресії проти України (2015)
Нінічук А. В. - Україна та Польща в системі сучасних геополітичних координат: гуманітарний вектор співпраці (2015)
Потапенко Я. О. - Рецепція відносин між владою і суспільством в інтелектуальному середовищі постмайданної України (2015)
Дунець В. Б. - Громадянська освіта в дії: закордонний досвід та перспективи для України (2015)
Ніколайчук Г. Г. - Застосування акторно–мережевої теорії для побудови моделі взаємозв’язку спорту і політики в Україні (2015)
Балацька О. Б. - Політичне насилля як світова проблема: глобальні тенденції (2015)
Дашевська О. В. - Синергетична парадигма в геополітиці (2015)
Макаренко Л. П. - Роль вітчизняних ЗМІ в процесі політичних комунікацій (2015)
Меньшеніна А. Є. - Різноманітність підходів до визначення поняття "інформаційне суспільство" (2015)
Григор О. О. - Багатостороння дипломатія як чинник урегулювання міжнародних конфліктів і кризових ситуацій (2015)
Конах В. К. - Сутність, головні підходи та принципи державного регулювання розвитком медіа–простору: наукове осмислення проблеми (2015)
Луцишин Г. І. - До питання про представництво національних меншин у виборних органах влади (2015)
Назаров М. С. - Пострадянський псевдодемократичний транзит (2015)
Приймак Л. П. - Передумови та фактори демократичної консолідації: теоретико–методологічний підхід (2015)
Стойко О. М. - Цілі правового регулювання діяльності політичних партій (2015)
Вонсович О. С. - НАТО як основний контрибутор міжнародної безпеки (2015)
Валюх Л. І. - Позиція консервативного уряду Солсбері щодо німецької колоніальної експансії в Африці (1885–1888 рр.) (2015)
Галаджій О. В. - Характеристика основних концепцій політики безпеки адміністрацій Барака Обами щодо Азійсько–Тихоокеанського регіону (2015)
Мощенко О. - Місце та роль Турецької Республіки в ключових регіональних об’єднаннях на Близькому Сході (2015)
Пятківський Р. - Цінність праксеології (2012)
Закревський В. - Соціальні технології як інструменти перетворень (2012)
Пітулей В. - Феномен відповідальності як визначальна проблема філософії (2012)
Макарова А. - Концепція справедливості Г. С. Сковороди в контексті ідей української філософії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (2012)
Гушпит Г. - Моральнісно-світоглядна проблематика в пошуках мислителів Київської філософсько-антропологічної школи (2012)
Квасюк л. - Дві духовно-інтелектуальні традиції в полеміці Л. Кревзи і З. Копистенського (2012)
Ганаба С. - Філософсько-освітні погляди Софії Русової в контексті сучасних педагогічних тенденцій (2012)
Гнатюк Я. - "Дух капіталізму" і "привид комунізму" на сцені української історії (2012)
Гуцуляк О. - Історіософія кенозису Русі: від Малоросії до України (2012)
Ленард-Криськів І. - Можливості застосування критеріїв відкритості й закритості суспільства до аналізу концепцій новітньої української політичної філософії (2012)
Голянич М. - Ідеї гуманізації і творення майбутнього в сучасній зарубіжній філософії (2012)
Гоян І. - Роль психологізму у формуванні методології гуманітарних наук кінця XIX - початку ХХ ст. (2012)
Синиця А. - Логіко-лінгвістичні передумови прагматичного повороту в аналітичній філософії (2012)
Стебельська О. - Репрезентація природи й сутності свідомості в теоріях еволюційної епістемології (2012)
Возняк С. - Дегуманізація особистості як феномен сучасності (2012)
Пішак О. - Інтерсуб'єктивність як соціокультурна складова відношення "Я - Інший" (2012)
Мотрук Р. - Детермінація професійного самовизначення особистості (2012)
Шибіста Х. - Особливості часу сенсомоторної реакції в студенток з різними характеристиками їх поведінки під час спілкування зі своїми батьками, Сидорик Ю. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського