Зубченко Л. В. - Філософія освіти та діалогічний контекст розвитку навчального процесу (2015)
Коновальчук В. І. - Проблема творчого потенціалу особистості у філософії освіти (2015)
Костючков С. К. - Формування сучасної моделі цивілізаційної особистісної компетентності засобами освіти й виховання (2015)
Гамидов Г. - Агрессия против литературных и культурных памятников Азербайджана (2015)
Вєтринський І. М. - Геополітичні передумови російської агресії проти України (2015)
Нінічук А. В. - Україна та Польща в системі сучасних геополітичних координат: гуманітарний вектор співпраці (2015)
Потапенко Я. О. - Рецепція відносин між владою і суспільством в інтелектуальному середовищі постмайданної України (2015)
Дунець В. Б. - Громадянська освіта в дії: закордонний досвід та перспективи для України (2015)
Ніколайчук Г. Г. - Застосування акторно–мережевої теорії для побудови моделі взаємозв’язку спорту і політики в Україні (2015)
Балацька О. Б. - Політичне насилля як світова проблема: глобальні тенденції (2015)
Дашевська О. В. - Синергетична парадигма в геополітиці (2015)
Макаренко Л. П. - Роль вітчизняних ЗМІ в процесі політичних комунікацій (2015)
Меньшеніна А. Є. - Різноманітність підходів до визначення поняття "інформаційне суспільство" (2015)
Григор О. О. - Багатостороння дипломатія як чинник урегулювання міжнародних конфліктів і кризових ситуацій (2015)
Конах В. К. - Сутність, головні підходи та принципи державного регулювання розвитком медіа–простору: наукове осмислення проблеми (2015)
Луцишин Г. І. - До питання про представництво національних меншин у виборних органах влади (2015)
Назаров М. С. - Пострадянський псевдодемократичний транзит (2015)
Приймак Л. П. - Передумови та фактори демократичної консолідації: теоретико–методологічний підхід (2015)
Стойко О. М. - Цілі правового регулювання діяльності політичних партій (2015)
Вонсович О. С. - НАТО як основний контрибутор міжнародної безпеки (2015)
Валюх Л. І. - Позиція консервативного уряду Солсбері щодо німецької колоніальної експансії в Африці (1885–1888 рр.) (2015)
Галаджій О. В. - Характеристика основних концепцій політики безпеки адміністрацій Барака Обами щодо Азійсько–Тихоокеанського регіону (2015)
Мощенко О. - Місце та роль Турецької Республіки в ключових регіональних об’єднаннях на Близькому Сході (2015)
Пятківський Р. - Цінність праксеології (2012)
Закревський В. - Соціальні технології як інструменти перетворень (2012)
Пітулей В. - Феномен відповідальності як визначальна проблема філософії (2012)
Макарова А. - Концепція справедливості Г. С. Сковороди в контексті ідей української філософії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (2012)
Гушпит Г. - Моральнісно-світоглядна проблематика в пошуках мислителів Київської філософсько-антропологічної школи (2012)
Квасюк л. - Дві духовно-інтелектуальні традиції в полеміці Л. Кревзи і З. Копистенського (2012)
Ганаба С. - Філософсько-освітні погляди Софії Русової в контексті сучасних педагогічних тенденцій (2012)
Гнатюк Я. - "Дух капіталізму" і "привид комунізму" на сцені української історії (2012)
Гуцуляк О. - Історіософія кенозису Русі: від Малоросії до України (2012)
Ленард-Криськів І. - Можливості застосування критеріїв відкритості й закритості суспільства до аналізу концепцій новітньої української політичної філософії (2012)
Голянич М. - Ідеї гуманізації і творення майбутнього в сучасній зарубіжній філософії (2012)
Гоян І. - Роль психологізму у формуванні методології гуманітарних наук кінця XIX - початку ХХ ст. (2012)
Синиця А. - Логіко-лінгвістичні передумови прагматичного повороту в аналітичній філософії (2012)
Стебельська О. - Репрезентація природи й сутності свідомості в теоріях еволюційної епістемології (2012)
Возняк С. - Дегуманізація особистості як феномен сучасності (2012)
Пішак О. - Інтерсуб'єктивність як соціокультурна складова відношення "Я - Інший" (2012)
Мотрук Р. - Детермінація професійного самовизначення особистості (2012)
Шибіста Х. - Особливості часу сенсомоторної реакції в студенток з різними характеристиками їх поведінки під час спілкування зі своїми батьками, Сидорик Ю. (2012)
Кудлач-Мельник в. - Виховання громадянськості під час вивчення дисциплін філософського циклу (2012)
Фреїк Н. - Життя і ентропія: проблеми взаємовпливу, Цимбрикевич Й. (2012)
Ларіонова В. - Моральний вибір: феномен свідомості і поведінки (2012)
Надурак В. - Можливості впливу на розвиток суспільної моралі (2012)
Дойчик М. - Категорія "гідність" в етиці Арістотеля (2012)
Гринчишин Н. - Феномен смерті і безсмертя в етичній концепції Емануеля Левінаса (2012)
Трачук М. - Трансформація ідеї гуманізму у філософській думці (2012)
Рохман Б. - Екзистування свободи як абсолюту у філософії М. О. Бердяєва (2012)
Білоус С. - Феномен душпастирства в православ'ї: до проблеми релігієзнавчого осмислення (2012)
Наші автори (2012)
Вимоги до подання статей, вихідні дані (2012)
Strona pzrednia (2014)
Spis treści (2014)
Życzkowski M. - Wybrane zagadnienia ochrony infrastruktury krytycznej na przykładzie portu morskiego, Szustakowski M., Dulski R., Kastek M., Ciurapiński W., Karol M., Markowski P. (2014)
Novikov A. S. - Применение метода программно-целевого планирования в области пожарной безопасности (2014)
Kaczmarczyk B. - Typologia zagrożeń (2014)
Pecio M. - Społeczno-ekonomiczne koszty pożarów (2014)
Mazur R. - Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń za lata 2000-2012. Analiza statystyczna przypuszczalnych przyczyn pożarów obiektów mieszkalnych w skali kraju i miasta, Guzewski P. (2014)
Zbrowski A. - Instrumentarium badawcze do testów zderzeniowych konstrukcji lotniczych (2014)
Król P. - Ocena odporności ogniowej stropów na belkach stalowych (2014)
Klapsa W. - Badania doświadczalne reakcji na ogień kabli elektrycznych, Bodalski D., Suchecki S. (2014)
Dashkovskii V. Iu. - Исследование огнезащитной способности покрытия "Amotherm Steel Wb” для защиты металлических конструкций расчетно-экспериментальным методом, Kovalev A. I. (2014)
Ogrodnik P. - Badanie wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość ściskanego drewna sosnowego impregnowanego środkiem ogniochronnym zawierającym SiO2, Pieniak D., Krzyżak A., Walczak A. (2014)
Boris A. P. - Экспериментальное исследование огнезащитных покрытий для металлических конструкций, Polovko A. P., Veselivskii R. B (2014)
Zboina J. - System wizyjny do nocnych poszukiwań nawodnych zintegrowany z łodzią typu RIB (Rigid Inflatable Boat), Pyrchla J., Zieliński M. (2014)
Riegert D. - Doraźne metody ochrony przed powodzią (2014)
Cłapa I. - Zachowanie ludzi jako jeden z czynników determinujących przebieg procesu ewakuacji, Dziubiński M. (2014)
Міненко М. А. - Cучасні підходи до побудови ефективної системи адміністративного менеджменту підприємства (2012)
Маслак О. І. - Підходи до прогнозування змін показників економічної безпеки підприємства на довготривалий період, Гришко Н. Є. (2012)
Кривов’язюк І. В. - Тенденції розвитку промислового комплексу України на початку ііі тисячоліття (2012)
Гарбар Ж. В. - Інституційна структура регулювання фінансового ринку (2012)
Іляшенко А. Х. - Національні пріоритети бюджетної стратегії економічного і соціального розвитку (2012)
Короткевич О. В. - Трансформація механізму оподаткування прибутку підприємств (2012)
Павленко О. О. - Використання індексного інструментарію для діагностики соціо-еколого-економічного розвитку території, Алібекова Ю. Т. (2012)
Федоренко С. В. - Зайнятість, фінанси та інформаційні технології на підприємстві, Федоренко М. С. (2012)
Коваленко Н. І. - Еволюція теоретичних поглядів щодо сутності фінансових ресурсів держави (2012)
Кунтий Н. Я. - Аналіз довгострокових інтересів учасників акціонерних відносин як однієї з причин корпоративних конфліктів (2012)
Катроша Л. В. - Зарубіжний досвід здійснення фінансового контролю у сфері державних закупівель (2012)
Корнієнко Ю. В. - Фінансові ресурси у забезпеченні фінансової безпеки банків (2012)
Речкіна К. Д. - Проблеми фінансування діяльності національної академії наук України (2012)
Рогозян Ю. С. - Визначення диспропорцій у розвитку економіки регіонів (2012)
Кузьменко О. В. - Дослідження відповідності ресурсного потенціалу машинобудівного підприємства його рейтингу (2012)
Пивовар А. М. - Стратегія диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств як інструмент підвищення ефективності використання трудового потенціалу (2012)
Адирова Т. І. - Проблеми управління витратами на матеріальне забезпечення та шляхи їх подолання на виробничому підприємстві (2012)
Гребенюк О. В. - Реагування на загрози сталого розвитку та реалізація ефективного управління інформаційним потенціалом національної промисловості (2012)
Олійник О. О. - Розвиток досліджень ризиків у соціально-трудових відносинах у ризикології (2012)
Хлістунова Н. В. - Перспективи розвитку вітчизняних підприємств сфери побутового обслуговування населення на прикладі ринку автосервісу України (2012)
Силкін В. В. - Генезис теоретичних поглядів на галузеві зрушення в економіці регіонів (2012)
Турчин Л. Є. - Теоретичні аспекти формування довіри до банківської системи (2012)
Соколовська В. В. - Класифікація індивідуальних побутових послуг як об’єкт ціноутворення (2012)
Степанов В. Ю. - Вплив сучасного суспільства на інформаційну політику держави (2012)
Покатаєв П. С. - Реалізація відповідальності в діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Рибачук В. Л. - Соціально-економічні передумови державного регулювання діяльності з надання житлово-комунальних послуг населенню (2012)
Скиба М. В. - Теоретико-методологічні засади інституціональних змін в економіці (2012)
Кондратюк Т. В. - Розвиток теоретичних уявлень про механізми державного управління суспільством і сферою сімейних відносин в українській науці (2012)
Вишиванюк М. В. - Методичні основи формування системи стратегічного державного управління розвитком регіонів України на засадах сталого розвитку (2012)
Борисенко О. П. - Комплексний підхід до систематизації методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Формування ефективного механізму взаємодії інститутів державного та корпоративного управління (2012)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Аналіз концептуальних підходів щодо формування й підтримки балансу публічних і приватних інтересів у земельно-орендній сфері (2012)
Кисельова Л. А. - Дослідження правових механізмів державної політики у сфері архівної справи і діловодства та шляхи їх удосконалення (2012)
Сидорова К. Г. - Особливості співвідношення категорій "професіоналізм", "професіоналізація" та "компетентність" у контексті реалізації процесу професійного навчання державних службовців в Україні (2012)
Таращанська О. Б. - Інституційні механізми протидії рейдерству в корпоративному секторі економіки України (2012)
Сіцінський В. С. - Актуальні питання щодо формування національної стратегії у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України (2012)
Дмитренко О. А. - Управлінська інформація в контексті державно-управлінських рішень (2012)
Данишенко О. С. - Сутність та особливості формування міжкультурної компетентності (2012)
Барбелко Н. - Діагностика рівня сформованості міжкультурної толерантності у студентів коледжів (2015)
Євтухова Т. - Методичні аспекти викладання теорії виховання майбутнім учителям початкових класів, Кузьменко Ф. (2015)
Каленський А. - Емпіричні методи дослідження системи розвитку професійно-педагогічної етики (2015)
Каричковська С. - Генезис методики навчання іноземних мов як науки (2015)
Микитенко В. - Структурно-семантичні особливості вивчення складнопідрядних речень студентами багатопрофільних коледжів (2015)
Михайловський О. - Роль інтерактивних методів навчання у процесі розвитку економічного мислення вчителів інформатики у післядипломній (2015)
Турчин Т. - Роль пошуково-творчого методу в активізації творчих дій учнів на уроках музики (2015)
Запорожець Л. - Структурна характеристика компетентності майбутнього вчителя у використанні навчально-ігрових технологій в процесі вивчення географії (2015)
Коробейнікова Т. - Особливості формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів із використанням навчальної комп’ютерної програми (2015)
Покась Л - Інноваційна педагогічна технологія як засіб формування методичної компетентності для роботи майбутнього вчителя географії, Браславська О. (2015)
Сивохоп Я. - Використання тренінгових технологій у процесі підвищення кваліфікації педагогів з питань формування навичок здорового способу життя підлітків (2015)
Тітова С. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі (2015)
Ткачук Г. - Особливості підготовки мультимедійного навчального матеріалу засобами середовища Prezi (2015)
Вагіс А. - Формування математичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів засобами навчально-дослідницької діяльності (2015)
Горук Н. - Коучинг як ефективна технологія формування самоосвітньої компетентності студентів (2015)
Задунайська Ю. - Формування професійної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи (2015)
Коротун О. - Основні детермінанти розвитку іншомовної комунікативної компетентності іноземних студентів (2015)
Тур О. - Аксіологічний підхід до формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2015)
Юрченко О. - Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності: теоретичні основи (2015)
Боярська-Хоменко А. - Особливості методики читання лекцій при викладанні математичних дисциплін у Харківському університеті на початку ХІХ ст. (2015)
Озерна Н. - Характеристика творів для дітей в українських періодичних виданнях кінця ХІХ ст. (2015)
Прокоф’єва Л. - Ідея народності виховання та освіти у поглядах вітчизняних прогресивних діячів другої половини ХІХ століття (2015)
Русакова Л. - Розвиток художньої педагогіки центральної України кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2015)
Фізеші О. - Особливості підготовки вчителя початкової школи на Закарпатті (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Горбулінська С. - Проблемне навчання як засіб формування знань з генетики та біотехнології у профільній загальноосвітній школі, Боднар Л. (2015)
Іщенко Л. - Характеристика критеріїв підготовленості майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку (2015)
Кушнір В. - Підхід до профілювання ІІІ ступеня загальноосвітньої школи у "Проекті єдиної української школи на Вкраїні" (2015)
Павлишина Н. - Формування когнітивного та операційного компонентів готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку (2015)
Русавська С. - Перспективи застосування особистісного орієнтованого підходу у процесі професійної підготовки майбутніх учителів музики, Козяровська Л. (2015)
Степанюк К. - Реалізація навчально-змістового ресурсу формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи (2015)
Тушева В. - Мотиваційно-ціннісна складова науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики (2015)
Наші автори (2015)
Аннотации (2015)
Annotation (2015)
Strona pzrednia (2014)
Spis treści (2014)
Binek T. - Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w obecnych uwarunkowaniach systemowych w Polsce, Czepiel J. (2014)
Telak J. - Wybrane aspekty współpracy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej w województwie małopolskim (2014)
Wiśniewski B. - Prolegomena do dyskusji na temat modelu systemu bezpieczeństwa narodowego (2014)
Wołosiak M. - Badania ewaluacyjne jako narzędzie sprawnego zarządzania, Michalska E. (2014)
Torczyńska M. - Społeczny wizerunek straży pożarnej jako filaru systemu bezpieczeństwa państwowego (w świetle badań opinii publicznej) (2014)
Yakovchuk R. S. - Исследование огнезащитной эффективности наполненных кремнийорганических покрытий для бетона, Veselivskiy R. B. (2014)
Król P.A. - Wybrane zagadnienia modelowania słupów stalowych poddanych oddziaływaniom pożarowym, Kwaśniewski L, Łącki K. J. (2014)
Porowski R. - Badania doświadczalne i analiza cyfrowa ziarnistości pyłów palnych, Bodalski D., Strzyżewska M. (2014)
Porowski R. - Zjawisko detonacji mieszanin pyłowych: przegląd stanu wiedzy (2014)
Pashkovskiy P. S. - Взаимодействие конвективных потоков при пожаре в горной выработке, Zinchenko I. N., Bryum V. Z. (2014)
Szustakowski M - Dalekozasięgowa kamera do monitorowania obiektów infrastruktury krytycznej. Testy zasięgowe, Życzkowski M., Karol M., Kastek M., Dulski R., Bareła J., Markowski P., Kowalski M. (2014)
Roguski J. - Zastosowanie symulacji wirtualnej w zakresie szkolenia operatorów bezzałogowych platform lądowych wykorzystywanych do działań ratowniczo-gaśniczych, Wantoch-Rekowski R., Szumiec K. (2014)
Kitsak A. I. - Повышение эффективности работы современных точечных оптических дымовых извещателей, Lushchik A. P., Yesipovich D. L., Kaval’chuk I. V. (2014)
Zbrowski A. - Kolizje statków powietrznych z ptakami rosnącym zagrożeniem transportu lotniczego (2014)
Krajewski G. - Wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu i odbiorze systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych, Węgrzyński W. (2014)
Alieksieiev M. O. - Parallel Fast Fourier Transform Algorithms Applications for Telecommunications (2009)
Бомба А. Я. - Просторові узагальнення крайових задач на конформні відображення з особливостями, Теребус А. В. (2009)
Боровинский А. В. - Компьютерное моделирование 3D дифракции в плоскопараллельной среде: опыт реализации МДО методом расширенных программ, Гахов А. В., Мищенко В. О. (2009)
Буланчук Г. Г. - Метод дискретных вихревых рамок со вставкой промежуточных точек на вихревой пелене, Буланчук О. Н., Довгий С. А. (2009)
Бутенко Т. В. - Интеграл Дюамеля и операционно-структурный метод в математическом моделировании нестационарных температурных процессов для областей неканонической формы, Слесаренко А. П. (2009)
Волкотруб С. В. - Пошаговая дискретная модель оптимального управления динамическим балансом страховой компании, Герасин С. Н. (2009)
Гладышев Ю. А. - Об одной краевой задаче теории нестационарного переноса на графе (2009)
Глоба Л. С. - Платформонезависимый подход моделирования и разработки распределённых систем, Ермольчев А. В., Оленюк В. Н. (2009)
Голубев Г. В. - Решение нелинейной задачи определения поля коэффициента проницаемости с использованием дискретных особенностей (2009)
Гуржий А. А. - Решение задачи о двухмерной адвекции пассивной примеси морскими течениями прогностическим методом, Черний Д. И. (2009)
Давидов М. В. - Метод пошуку елементів відеозображення у тренажері для навчання мові жестів людей з вадами слуху, Нікольський Ю. В., Пасічник О. В., Тиханский С. В. (2009)
Деревянко А. В. - Построение эмпирических моделей для управления сложными технологическими процессами (2009)
Довгий С. А. - Апробация УМДВ для класса задач о колебаниях крыла в вязкой среде с ограниченным решением на кромках, Шеховцов А. В. (2009)
Киркоров С. И. - Параллельные алгоритмы математических моделей: исследование локальности и применение языка Ada, Киркорова Л. С. (2009)
Лазурик В. Т. - Компьютерное моделирование процесса инспекции больших объектов методом дуальных энергий, Рудычев В. Г., Рудычев Д. В. (2009)
Львов М. С. - Об одном подходе к реализации алгебраических вычислений: вычисления в алгебре высказываний (2009)
Макасеев М. В. - Нестационарное глиссирование по поверхности тяжелой жидкости (2009)
Максименко-Шейко К. В. - Метод R-функций в математическом моделировании теплообмена при движении жидкости по цилиндрическим каналам с пристеночными винтовыми вставками (2009)
Саттаров М. А. - Гидромеханические аспекты изучения структуры турбулентного потока с поперечным сдвигом в каналах и пористых средах (2009)
Сенина А. В. - Автоматизированное построение непрерывных текстур (2009)
Скоб Ю. А. - Математическое моделирование дефлаграционного горения газовых смесей в помещении (2009)
Скулиш М. А. - Удосконалення алгоритму керування інформаційними потоками у вузлах телекомунікаційних мереж (2009)
Смирнова В. С. - Исследование свойств решения задачи Коши для системы уравнений стационарного течения газа в трубопроводе, Тевяшев А. Д. (2009)
Сосюрка Е. С. - Математическая модель и стратегия решения задачи покрытия выпуклого многогранного множества семейством прямых параллелепипедов (2009)
Чочиев Т. З. - Плоская динамическая задача термоупругости в компонентах смещения и уравнение в частных производных третьего порядка (2009)
Хвисюк О. М. - Обґрунтування впровадження симуляційних технологій на післядипломному етапі ступінчастої системи практично-орієнтованого навчання лікарів загальної практики – сімейної медицини, Марченко В. Г., Цодікова О. А., Корж О. М. (2015)
Васильєва І. А. - Оптимізація навчального процесу у викладанні курсу за вибором студентам старших курсів медичного факультету та лікарів-інтернів (2015)
Іваніщенко Л. О. - Інноваційні технології навчального процесу під час викладання ортопедичної стоматології (2015)
Шухтін В. В. - Інновації у методології викладання дерматовенерології студентам медичних університетів (2015)
Боброва О. В. - Застосування інноваційних методів у процесі професійної підготовки лікарів-інтернів (2015)
Жамба А. О. - Впровадження методу інтерактивних технологій навчання в науково-педагогічний процес викладання предмета "клінічна фармакологія" для студентів (2015)
Подаваленко О. В. - Гігієно-ергономічні особливості професійного навчання підлітків, які опановують спеціальності молодших спеціалістів-радіотехніків (2015)
Більченко О. В. - Фактори ризику виявлення плазмідіндукованих механізмів резистентності у хворих на хронічний пієлонефрит на тлі цукрового діабету 2 типу, Чуб О. І. (2015)
Деміхова Н. В. - Деякі аспекти ліпідного обміну в разі артеріальної гіпертензії в пацієнтів з ожирінням (2015)
Федак Б. С. - Психотерапия непсихотических нарушений психической сферы у больных, перенесших острые соматические состояния (2015)
Нартов П. В. - Характеристика цитокінового обміну у хворих на гнійні бактеріальні менінгіти (2015)
Гололобова О. В. - Сравнительная эффективность фуразидина и фуразолидона при лечении острых кишечных инфекций, Лядова Т. И., Волобуева О. В., Гордиенко А. И., Свердлина О. В. (2015)
Бур’ян О. В. - Особливості комплексного лікування хворих на рак щитоподібної залози похилого і старечого віку, Вінник Ю. О. (2015)
Чернуский В. Г. - Метил- и галогенсодержащие глюкокортикостероиды и их сопутствующие антимикробные свойства в отношении микроорганизмов, выделенных из мокроты детей, больных бронхиальной астмой, Говаленкова О. Л., Летяго А. В. (2015)
Грищук К. О. - Можливості медикаментозного ведення артрологічного варіанта клімактеричного синдрому в жінок із хірургічною менопаузою (2015)
Цодиков В. В. - Морфологические особенности хронической анальной трещины в зависимости от длительности заболевания, Плитень О. Н., Мирошниченко М. С. (2015)
Лысенко В. И. - Развитие аксиологического потенциала руководителей в профессиональном сообществе врачей и педагогов, Хвисюк А. Н., Лысенко С. В. (2015)
Гарюк Г. И. - Хронический вазомоторный ринит: терминология, эпидемиология и классификация, Харченко Е. И., Гарюк О. Г. (2015)
Завгородній О. О. - Інноваційні технології кінестезіометрів та кінезістимуляційної терапії в лікарській практиці (2015)
Гриднева С. В. - Синдром раздраженного кишечника в практике семейного врача: патогенетические аспекты и принципы коррекции нарушений (2015)
Кричка Н. В. - Проблема відповідності протезному ложу, міцності та біологічній індиферентності протезів з акрилових пластмас (2015)
Сміянов Є. В. - Актуальні аспекти ендоскопічного дослідження глоткового мигдалика у дорослих (2015)
Бєлоусова О. Ю. - Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті проф. Ю. В. Бєлоусова "Педіатрична гастроентерологія: наука і практика" (2015)
Памяти профессора Михаила Антоновича Власенко (2015)
Пам’яті доцента ХМАПО Михайла Івановича Завелі (2015)
Крамний І. О. - Життя, подароване людям (до 75-річчя з дня народження проф. М. І. Спузяка), Вороньжев І. О. (2015)
Галайко Б. - Актуальне українознавство: запити суспільства, наукові та етичні параметри, Зінченко А. (2015)
Ціпко А. - Шевченкове слово і концептосфера українського романтичного "золотого віку" (2015)
Бойко Т. - Осмислення засад національної свідомості в рецепції Тараса Шевченка (2015)
Хоменко О. - "Кобзар" як світоглядна підстава Акту Злуки: українознавчі проекції історичного феномену (2015)
Смольницька О. - Тарас Шевченко у рецепції компаративних студій Віри Вовк: порівняння доктрин українського і бразильського романтизму (2015)
Гай-Нижник П. - Роль та місце українознавства у новітньому науковому просторі та його значення в гуманітарній політиці держави і системі національної безпеки (2015)
Баран В. - Археологічні дослідження давнього Галича (червень — липень 1998 р.), Томенчук Б. (2015)
Хоменко В. - Тернистий шлях додому: історія звільнення з татарського полону Анни з Глинниць Пепловської (2015)
Зінченко А. - Українське шляхетство, козацтво й міщанство Слобожанщини й Гетьманщини в обороні традиційної адміністративно-правової системи (60-ті рр. XVІІІ ст.) (2015)
Петренко О. - Селяни в адміністрації панських маєтків Східного Поділля наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ століття (2015)
Семенова О. - Вивчення шкіряного кустарного промислу українців Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. дослідниками радянського та сучасного періодів (2015)
Полуда В. - Соціальний аспект військового полону в умовах Першої та Другої світових воєн (2015)
Григорак Д. - Образи раю та пекла в українській іконографії Страшного суду XV—XVII століть, Григорак А. (2015)
Хіхлач Б. - Вплив унійних практик на внутрішнє оздоблення подільських храмів у ХVІІІ столітті (2015)
Степовик Д. - Історія побудови та внутрішнього оздоблення Володимирського кафедрального патріаршого собору у місті Києві (2015)
Панченко В. - Творець українського мистецького необароко (2015)
Крисаченко В. - Класична українська політична думка: набутки для сучасності (2015)
Дзира О. - Освітня система української діаспори Канади у міжвоєнний період (2015)
Краснодемська І. - Науковий круглий стіл до Дня Соборності України (2015)
Бойко Т. - Якою має бути Українська Самостійна Соборна Держава в ХХІ столітті та "питання Москви" (2015)
Бойко Т. - VIII Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8 — 11 класів (2015)
Зінченко А. - Про переклад фронтового щоденника Ернста Юнґера (2015)
Висовень О. - Важливі шевченкознавчі студії, Шакурова О. (2015)
Фігурний Ю. - Українознавчий аналіз етнополітичних процесів в Україні (Рецензія на монографію Крисаченка В. С. "Українська етнополітика. Концептуальні нариси".- К. : "МП Леся", 2013. - Кн. 1. - 440 с.) (2015)
Крисаченко В. - Крим — чия благословенна земля? (Рецензія на працю П. - Р. Магочія "Крим: наша благословенна земля: переклад з англійської О. Сидорчука та Н. Кушко". - Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2014. - 159 с.), Чирков О. (2015)
Чирков О. - Добрий плід українсько-хорватської співпраці (Про вихід у світ книги хорватською мовою "Ukrajinski Karpati: etnogeneza - arheologija - etnologija: Zbornik radova (prijevod s ukrajinskoga)") (2015)
Заморська Л. І. - Нормативна система соціального регулювання: загальнотеоретичні аспекти (2015)
Калашников В. М. - Буржуазні реформи в царській Росії та Україні (2015)
Куракін О. М. - Теоретико-правові аспекти дефініції правових засобів забезпечення законності в правовому регулюванні (2015)
Марков К. А. - Проблема визначення поняття соціальної держави в науці (2015)
Мороз С. П. - Правові аспекти сучасних підходів поняття громадянського суспільства (2015)
Поляков С. І. - Діяльність В. І. Ульянова в Самарському окружному суді як предмет історико-юридичного дослідження (2015)
Соколенко О. Л. - Реалізація захисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів України (2015)
Заворотченко Т. М. - Захист прав громадян – головна функція політичних прав і свобод громадян в Україні (2015)
Шкабаро В. М. - До питання конституційно-правового визначення поняття "державний кордон України" (2015)
Кулиев И. О. - Правовое регулирование времени отдыха авиационного персонала в Азербайджанской Республике, Гусейнов А. А. (2015)
Ведькал В. А. - Цивільно-правові аспекти правового регулювання договору комерційної концесії (2015)
Малий В. Ю. - Особливості регламентації користування земельними ділянками приватної житлової забудови (2015)
Смолов К. В. - Неплатоспроможність як підстава виникнення відносин, що є предметом конкурсного права (2015)
Богатирьов І. Г. - Право на отримання інформації засудженими в пенітенціарній сфері як наукова проблема (2015)
Словська І. Є. - Кримінально-правова відповідальність за порушення виборчих і референдних прав громадян (2015)
Тертишник В. М. - Проблеми незалежності слідчого (2015)
Galaburda N. A. - Rehabilitation in criminal process (2015)
Хейлік В. В. - Об’єкт злочину в кримінальному праві: теорія та практика правозастосування (2015)
Barayev V. M. - Features of the of international legal regulation of investments at the universal level, Shibchenko A. V. (2015)
Бережна К. В. - Перерозподіл юрисдикції судових органів Європейського Союзу після Лісабонської реформи (2015)
Заморська Л. І. - Функції права: змістовно-теоретичний аналіз (2015)
Калашников В. М. - Військова демократія як додержавна форма соціального управління у світовій та вітчизняній історії (2015)
Марков К. А. - Справедливость и юридическая ответственность (2015)
Мороз С. П. - Онтологічна основа поняття держави (2015)
Легка О. В. - Джерела мусульманського права (2015)
Словська І. Є. - Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду в контексті конституційної засади відкритості судової влади (2015)
Тертишник В. М. - Конституційна реформа: пошук нової парадигми українського конституціоналізму (2015)
Грабильніков А. В. - Конституційно-правовий статус і правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні: співвідношення понять (2015)
Заворотченко Т. М. - Форми захисту виборчих прав громадян України: загальнотеоретичний огляд (2015)
Chizhmar K. I. - Reform of the system of notaries (2015)
Sokolenko О. L. - Object of administrative and legal protection as a basic element of their legal status secured by appropriate guarantees from the government (2015)
Литвин О. П. - Спеціальні принципи здійснення управління місцевими фінансами в Україні (2015)
Шуба Б. В. - Науково-теоретичний аналіз витоків формування інституту кримінального проступку (2015)
Богатирьов А. І. - Роль спеціально-кримінологічних заходів запобігання пенітенціарній злочинності (2015)
Тагієв С. Р. - Квінтесенція концепції проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України (2015)
Буряк К. М. - Потерпілий у злочині перешкоджання законній професійній діяльності журналіста (2015)
Алєксєєнко І. Г. - Особливості та істотні умови принципів європейського договірного права (2015)
Бережна К. В. - Європейська комісія в інституційному механізмі Європейського Союзу (2015)
Поляков С. И. Разработка Ф. Ф. - Мартенсом теоретических и научных основ международного права (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Obukhovska O. V. - The macrophages accumulation in chickens vaccinated against avian mycoplasmosis, Stegniy B. T., Glebova K. V., Shutchenko P. O., Medved K. O. (2015)
Gerilovych A. P. - Phylogenetic and molecular genetic studies of the animals arteriviruses, Limanska O. Yu., Gema I. O., Rudova N. G., Smolyaninova Ye. A. (2015)
Stegniy B. T. - Creation molecular-genetic control system of Pestivirus contamination in biotechnology objects, Goraichuk I. V., Gerilovych A. P., Kucheryavenko R. O., Bolotin V. I., Solodiankin O. S. (2015)
Ruban S. Yu. - Animal genetic resources of Ukraine: current status and perspectives, Prijma S. V., Fedota O. M., Lysenko N. G. (2015)
Sahin M. - Modern Turkish approaches to soils' decontamination from anthrax' agent with attention to Ukraine needs, Buyuk F., Celik E., Buzun A. I., Koltchik H. V., Rahimov J. (2015)
Maksymovych I. S. - Some international projects on increasing knowledge in biosafety and biosecurity: efforts in Ukraine, Gergalova G. L., Komisarenko S. V. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Pérez de León A. - Soft tick sampling and collection, Showler A., Stegniy B. T., Kucheryavenko R. O., Kucheryavenko V. V., Gerilovych A. P., Filatov S. V., Li A., Teel P., McVey S. (2015)
Polak M. P. - Epidemiology of bovine spongiform encephalopathy in cattle in Poland, Zmudzinski J. F. (2015)
Stegniy B. T. - Influence of phytonutrient ‘Vitastim’ on chicken mucosal immunity after infection with low-pathological avian influenza virus, Shutchenko P. O., Muzyka D. V., Kovalenko L. V., Medvid K. O., Stegniy M. Yu., Obukhovska O. V., Lillehoj H. S. (2015)
Potkonjak A. - Seroepidemiological research of babesiosis in dogs in the area of Novi Sad, Autonomous Province of Vojvodina, Republic of Serbia, Vračar V., Novakov N., Stevančević O., Stojanac N., Savić S., Petrović A., Jurišić A., Rajković D., Bursać A.. Lukić B., Gerilovych A. (2015)
Gerilovych A. P. - Study of the genetic variability of the porcine circovirus type 2 in Ukraine, Stegniy B. T., Rudova N. G., Buzun A. I. (2015)
Bilushko V. V. - Development of software for calculating the biological activity of mycobacterial allergens, Zavgorodniy A. I., Bilushko E. V. (2015)
Акуленко І. - Структурування та змістове наповнення навчальної програми дисципліни "Методика навчання математики в профільній школі" (2014)
Бойко Ю. - Сутнісні характеристики формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентської молоді (2014)
Бойчевська І. - Особливості вивчення німецької мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах України (2014)
Бондар Г. - Організаційно-педагогічні умови формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів у процесі вивчення філологічних дисциплін (2014)
Бурчак Л. - Проблема підготовки майбутнього вчителя до розвитку пізнавальних інтересів школярів, Бурчак C. (2014)
Височан Л. - Здоров’язберігаючий компонент діяльності вчителя початкових класів (2014)
Гут Н. - Навчання перекладу фахової лексики студентів психологічних спеціальностей (2014)
Дятленко Т. - Застосування інтерактивних вправ на практичних заняттях з "Методики викладання української літератури" (2014)
Козел Л. - Особливості діяльності вчителя при застосуванні безбального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів (2014)
Кухарьонок С. - Формування лексичної соціокультурної компетенції студентів немовних спеціальностей ВНЗ, Свириденко І. (2014)
Ларіна Т. - Підсистема вправ для формування лексичної компетенції у студентів початкового етапу мовної спеціальності (2014)
Мелаш В. - Концептуальні підходи екологізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів, Варениченко А. (2014)
Нагорнюк Л. - Перспективні напрями медіаосвіти в іншомовній підготовці майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України (2014)
Назаренко Т. - Методичні особливості роботи вчителя географії з підручником (2014)
Непомняща Г. - Підготовка вчителя до формування обчислювальних навичок у молодших школярів на засадах компетентнісного підходу (2014)
Ярошинська О. - Проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема (2014)
Дзямулич Н. - Використання хмарних сервісів – новий етап у розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Карапузова Н. - Технологія організації навчального процесу з перепідготовки спеціалістів у педагогічних вишах (2014)
Поштарук Л. - Інноваційні форми організації навчальної діяльності студентської молоді на заняттях з біології (2014)
Фефілова Т. - Нові інформаційні технології навчання в роботі вчителів початкової ланки (2014)
Цимбал Н. - Електронні навчальні посібники в системі підготовки майбутніх учителів (2014)
Барабаш І. - Формування професійної мовно-літературної компетентності майбутніх учителів-філологів як педагогічна проблема (2014)
Біла О. - Професійна підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери на основі компетентнісного підходу (2014)
Борбич Н. - Формування соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів як соціально-педагогічна проблема (2014)
Гораш К. - Інноваційні складові особистості сучасного педагога (2014)
Коваль І. - Професійна підготовка студентів педагогічного коледжу (2014)
Козіна О. - Вплив української народної пісні на формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2014)
Полєхіна В. - Особливості професійної підготовки майбутнiх сoцiальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства (2014)
Станчук Л. - Організаційна культура викладачів циклової комісії суспільних дисциплін (2014)
Ткаченко В. - Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів музики (2014)
Ткачук С. - Актуальні проблеми професійно-технологічної підготовки вчителів технологій (2014)
Цар І. - Теоретичні передумови формування індивідуального стилю професійної діяльності вчителя-гуманітарія (2014)
Кугай М. - Мета та завдання екологічного виховання як педагогічної категорії (2014)
Рагозіна В. - Вивчення особливостей організації естетичного виховання і розвитку дітей раннього віку у ДНЗ України (2014)
Скрипник А. - Етапи становлення і розвитку системи соціального піклування, влаштування та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в США (2014)
Браславська О. - Особливості вітчизняної географічної освіти: історичні аспекти ХХ століття (2014)
Гуріч З. - Підготовка вчителів образотворчого мистецтва в спеціалізованих закладах освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Клименко Ю. - Людвік Заменгоф – творець міжнародної планової мови "есперанто" (2014)
Матрос О. - Вивчення Іваном Васильовичем Лучицьким досвіду навчання історії у закордонних відрядженнях (2014)
Винарчик М. - Оцінювання якості білінгвальної освіти у європейській школі (2014)
Жерноклєєв І. - Диверсифікація змісту підготовки майбутніх учителів технологій у країнах Північної Європи (2014)
Кучай Т. - Організація навчального процесу в університетах Японії (2014)
Наші автори (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Шестопалюк О. В. - Управлінська компетентність викладача: зміст і структура (2013)
Гуревич Р. С. - Проектна діяльність в підготовці майбутніх педагогів, Кадемія М. Ю. (2013)
Шоробура І. М. - Сучасні технології навчання у практиці роботи вчителя географії (2013)
Ашаркина Е. А. - Внедрение авторских электронных средств обучения и воспитания в процесс гражданско-патриотического воспитания учащихся: содержательные характеристики инновационного проекта, Беляева Г. Н., Дроздова Т. В., Шатило А. Н. (2013)
Бедевельська М. В. - Дефініція "педагогічна майстерність" у педагогічній теорії і практиці (2013)
Брижак Н. Ю. - Особливості підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи з учнями початкової школи (2013)
Василик В. В. - Гуманістична спрямованість системи юридичної освіти як умова розвитку правової держави (2013)
Вовк М. П. - Фольклор у вимірах освітньої діяльності навчальних закладів на українських теренах: історико-педагогічний екскурс (2013)
Волошена В. В. - Результати аналізу прикладної спрямованості сучасних підручників з алгебри (2013)
Вишневський В. А. - Наукова складова освітньо-виховного процесу в загальноосвітній середній школі та контекстуальні умови її реалізації (2013)
Гаврилюк Г. М. - Використання робочих зошитів у проектно-технологічній діяльності учнів основної школи (2013)
Гулішевська М. Г. - Застосування елементів евристико-дидактичних конструкцій на уроках математики у початковій школі (2013)
Гуменюк С. В. - Роль здоров'я збереження у педагогічних технологіях (2013)
Чжан Цзе - Музичне пізнання як категорія сучасної науки (2013)
Лаврова А. В. - Застосування цифрових лабораторій під час проведення навчального фізичного експерименту (2013)
Лебідь Л. П. - Методика експертної оцінки основних тенденцій розвитку вищої педагогічної освіти в Ізраїлі в умовах сучасного освітнього простору, Костюк М. І., Мороз В. О. (2013)
Литвина Ю. С. - Концепти сучасного навчання й виховання у педології в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття (2013)
Малишевська І. А. - Природотерапевтичні методи у роботі з дітьми з особливими потребами (2013)
Маслюк А. О. - Використання технології Web 2.0 у вивченні іноземної мови (2013)
Нечипоренко В. В. - Інтегральна модель компетентного педагога хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (2013)
Новак О. М. - Стан готовності майбутніх вихователів дошкільного виховання до забезпечення наступності в системі освіти (2013)
Пономаренко О. Г. - Історичні аспекти становлення й організації профорієнтаційної роботи в Україні та Великій Британії (2013)
Романюк І. М. - Упровадження інноваційних технологій у процесі викладання історії і права в середніх загальноосвітніх школах, Костюк Д. А. (2013)
Cліпіч Ю. В. - Портфоліо як засіб оцінки індивідуальних досягнень педагогів-художників (2013)
Трухан М. А. - Теоретичні засади управління конфліктами у соціально-педагогічному середовищі (2013)
Тулашвілі Ю. Й. - Особливості підготовки інвалідів по зору за напрямом підготовки "Документознавство та інформаційна діяльність", Максим’юк Ю. Ю. (2013)
Чемерис О. А. - Математичне моделювання та моделі в проективній геометрії (2013)
Черкаська Л. П. - Алгоритми в навчанні математики: перспективи використання (2013)
Шахіна І. Ю. - Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу (2013)
Герлянд Т. М. - Професійна спрямованість загальноосвітньої підготовки – важлива складова успішного навчання у ПТНЗ аграрного профілю (2013)
Петренко Л. М. - Реалізація дослідницької функції управління керівником професійно-технічного навчального закладу (2013)
Демянчук М. Р. - Теоретичні аспекти проблеми підготовки фахівців медсестринської справи до професійної діяльності (2013)
Зуєва А. Б. - Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків сільськогосподарського виробництва (2013)
Крисак Л. В. - Використання фахових автентичних відеоматеріалів у процесі навчання студентів медичних спеціальностей англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення (2013)
Кучинська О. Г. - Особистісно орієнтований підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців, Прис М. В. (2013)
Можаровська О. Е. - Формування мотивації вивчення іноземної мови у професійно-технічній освіті (2013)
Моторна Л. В. - Основні напрями організації методичної роботи в коледжі (2013)
Овчар І. М. - Роль комп'ютера в розв’язуванні математичних задач студентами ВНЗ I-II рівнів акредитації (2013)
Потерлевич Н. Ф. - Педагогічні умови створення фахових компетенцій у закладах аграрного профілю (2013)
Романовський О. Г. - Сутність професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців та його механізми, Канівець М. В. (2013)
Петрук В. А. - Проблеми довузівської підготовки студентів-іноземців до навчання у вищих технічних навчальних закладах (2013)
Акуленко К. Ю. - Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців економічного профілю з використанням Moodle (2013)
Бардашевська Ю. О. - Методичні основи формування умінь педагогічної взаємодії у майбутніх учителів технологічних дисциплін (2013)
Білозерська Г. О. - Педагогічні умови формування розвивального середовища професійної підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Бойчук В. М. - Творча діяльність майбутніх учителів технологій на заняттях з предмету основи композиції (2013)
Бондар Н. Д. - Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів сфери туризму як педагогічна проблема (2013)
Браславець І. О. - Прилучення майбутніх учителів технологій до національної культури у процесі вивчення предмета "Основи композиції", Дядюк Д. А. (2013)
Вдовичин Т. Я. - Обгрунтування організаційно-педагогічних умов для забезпечення навчального процесу майбутніх бакалаврів інформатики (2013)
Вовк О. І. - Когнітивне мапування в навчанні іноземних мов (2013)
Волкодав Т. А. - Можливості комп’ютерних технологій у процесі формування основ самоосвітньої діяльності студентів (2013)
Глуханюк В. М. - Сучасні проблеми екологічного виховання студентської молоді у педагогічних ВНЗ (2013)
Горбатюк Р. М. - Педагогічна система підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Гордашевська Г. І. - Професійна компетентність майбутнього вчителя географії: змістовий аспект (2013)
Гордійчук Г. Б. - Формування в майбутніх учителів музичного мистецтва навичок дослідницької діяльності засобами ІКТ (2013)
Данилюк С. С. - Система вправ за критерієм "специфіка сприйняття інформації в Інтернеті" у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій (2013)
Дегтярёва Н. В. - Исследование влияния оздоровительной направленности секционных занятий и занятий общей физической подготовкой на повышение функциональной подготовленности студентов машиностроительного профиля (2013)
Дембіцька С. В. - Розрахунок економічної ефективності заходів з охорони праці в процесі підготовки менеджерів (2013)
Дидик В. М. - Роль молодіжно-спортивного товариства "Сокіл" у вихованні культури здоров’я молоді на західноукраїнських землях (1900–1939 рр.) (2013)
Дідух Л. І. - Використання веб-квест у розвитку іншомовної компетенції (2013)
Долинський Є. В. - Цілі і завдання інформатичної підготовки студентів-перекладачів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Дударчук Г. І. - Удосконалення навчального процесу на основі застосування проектної технології (2013)
Емельянова Т. В. - Реализация принципа профессиональной направленности в курсе "Теория вероятностей и случайные процессы" в техническом университете" (2013)
Задворна С. Г. - Концептуальне моделювання як засіб структурування навчальної інформації (2013)
Іванчук А. В. - Дидактичні умови формування в студентів знань про небезпеки під час вивчення навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2013)
Кадемія М. Ю. - Компетентнісний підхід у підготовці педагога: традиції та інновації (2013)
Капкан О. О. - Вплив навчально-тренувальних занять з атлетичної гімнастики на фізичну підговку студентів (2013)
Кислова М. А. - Активізація навчальної діяльності студентів-електромеханіків засобами динамічного моделювання (2013)
Кіяновська Н. М. - Модель використання інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ США в процесі навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей (2013)
Клименко С. О. - Технологія реалізації компетентісного підходу в навчанні хімії в медичному ВНЗ (2013)
Кобильник Т. П. - Організація проблемного навчання математичної інформатики у педагогічному університеті (2013)
Ковальов Ю. Г. - Формування творчого мислення у майбутніх учителів технологій під час вивчення мистецтва, Зузяк Т. П., Павленко І. Ф. (2013)
Козачко А. О. - Графічно-інформаційні технології як засіб професійної спрямованості майбутніх інженерів (2013)
Коломієць А. М. - Методичні прийоми формування дивергентного мислення в майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін, Коломієць Д. І. (2013)
Король В. П. - Формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя технологій, Марущак О. В. (2013)
Костенко А. А. - Комунікативно-когнітивний підхід: формування мультимедійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Кудирко О. М. - Проблеми якості аудиторських послуг в Україні, Шпoрткo С. Ф. (2013)
Кулінка Ю. С. - Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів технологій до викладання комп’ютерної графіки у школі (2013)
Лапшин С. А. - Особливості використання мультимедійних засобів у вивченні курсу "Політологія" у вищій школі (2013)
Лосік Т. М. - Організаційно-педагогічні аспекти оптимізації процесу фізичного виховання студентів на основі застосування сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій (2013)
Луп’як Д. М. - Технологічний підхід у професійно-практичній підготовці майбутніх педагогів (2013)
Лучкевич В. В. - Комунікативна спрямованість навчання іноземної мови у системі професійної підготовки вчителів-філологів (2013)
Мартинюк О. В. - Стратегії формування іншомовної аудитивної компетенції студентів на заняттях з практичного курсу англійської мови (2013)
Матросова І. Г. - Передумови становлення проектної парадигми інженерної освіти (2013)
Матяш О. І. - Формування методичної готовності майбутніх учителів математики до навчання учнів геометричним переміщенням фігур (2013)
Мудрян В. Л. - Теоретико-методичні засади створення системи неперервної фізкультурної освіти в Україні (2013)
Наконечна О. В. - Досвід формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку та аудиту (2013)
Поночовна-Рисак Т. М. - Гуманістична спрямованість підготовки майбутніх податкових інспекторів (2013)
Поселецька К. А. - Система вищої освіти як шлях до професійної самореалізації: зарубіжний досвід (2013)
Радзіховська Л. М. - Викладання математичної статистики майбутнім фахівцям економічного профілю (2013)
Северіна Т. М. - Аксіологічний підхід до сучасної професійної підготовки майбутніх педагогів (2013)
Сидоренко О. Д. - Можливості інтегрування знань і синтезу мистецтв у підготовці вчителя трудового навчання як головний метод розвитку його художньо-творчих здібностей (2013)
Скиданчук С. А. - Монiторинг стану пiдготовки майбутнiх iнженерiв-судномеханiкiв у процесi вивчення спецiальних дисциплін (2013)
Cлободиська О. А. - Самостійна робота студентів у контексті особистісно-орієнтованого навчання (на матеріалі вивчення соціологіїї) (2013)
Снопкова Е. И. - Информационно-технологический сервис методической службы учреждения образования: праксеологический контекст (2013)
Cотська Г. І. - Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах (2013)
Ткачук С. І. - Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання (технологій) засобами інформаційних технологій (2013)
Франко Ю. П. - Методика та особливості проведення лабораторних занять з дисципліни "Комп’ютерні мережі" (2013)
Цідило І. М. - Вивчення майбутніми інженерами-педагогами комп’ютерного профілю пакету Fuzzy Logic Toolbox (2013)
Чернякова А. В. - Інноваційні підходи до формування соціальної компетентності та готовності майбутніх учителів до соціального виховання учнів: досвід США (2013)
Шарко В. В. - Міжнародний досвід екологізації навчально-виховного процесу засобами інформаційних технологій (2013)
Шпортун О. М. - Основні аспекти формування професійної компетентності майбутніх педагогів у ВНЗ (2013)
Яцишин О. М. - Умови формування автолінгводидактичної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Афанасьєв Ю. - Мистецька освіта: питання ефективності та художньо-естетичного розвитку (2014)
Бонь І. - Формування творчої особистості у процесі навчання (2014)
Васильківська О. - Пластичне вирішення площинних форм в графічному дизайні засобами квілінгу (2014)
Гаврілова Л. - Реалізація сучасних вимог до електронних навчальних засобів у мультимедійнихпідручниках з історії музичного мистецтва (2014)
Гусак В. - Перспективи застосування методу музикотерапії в процесі професійного становлення педагогів-музикантів, Кремешна Т. (2014)
Косенко П. - Членування мелодії за аналогією зі словесною мовою як допоміжний засіб опанування інструментального виконавського мистецтва (2014)
Курач М. - Компоненти педагогічної концепції формування цілісного художньо-проектного знання майбутнього вчителя технологій, Шабага С. (2014)
Кутова О. - Інтегроване використання мистецтва у практичному досвіді викладача вищого навчального закладу (2014)
Лимаренко Л. - Закономірності використання синтезу мистецтв у виставах студентського театру (2014)
Медвідь Т. - Значущість дисципліни "Історія хореографічного мистецтва" в системі підготовки майбутніх хореографів (2014)
Мельничук Н. - Формування рефлексивних умінь в контексті методичної підготовки майбутнього учителя англійської мови (2014)
Михальчук В. - Дефінітивні та функціональні аспекти дослідження художніх галерей у вимірі динаміки освіти (2014)
Мозговий В. - Функціональність цілісного операційного комплексу режисури педагогічної дії (2014)
Музика О. - Роль емоційно-вольового фактору в активізації художньо-творчої діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2014)
Пиж’янова Н. - Теоретичні аспекти музичного сприйняття у дитячому віці (2014)
Пічкур М. - Метод стилізації як засіб творчого розвитку майбутнього дизайнера на заняттях з композиції (2014)
Сирота З. - Активізація пізнавально-творчої діяльності учнів у навчально-виховному процесі школи, Сирота В. (2014)
Скрипченко О. - Структурні компоненти розвитку професійної майстерності майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2014)
Сухецька О. - Онтологія музичного виконавства та мистецтво керування хором (2014)
Брюханова Г. - Інформатизація професійної підготовки майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні (2014)
Зайцева В. - Впровадження інноваційних технологій в процесі викладання дисциплін спеціальності "дизайн" (2014)
Руденченко А. - Етнодизайн як міждисциплінарний феномен створення творчого освітнього простору (2014)
Будник О. - Моніторинг особистісно-професійної готовності майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності (2014)
Гунько Н. - Шляхи оптимізації формування вокально-виконавської надійності майбутніх педагогів-музикантів, Банкул Л. (2014)
Дермельова Н. - Шляхи формування мистецтвознавчої компетентності майбутніх учителів початкових класів, Ночовка О. (2014)
Збожимська Н. - Розвиток творчої самостійності студентів у процесі інструментально-виконавської підготовки (2014)
Мосенко Н. - Музично-виконавська компетентність в контексті завдань сучасної мистецької освіти (2014)
Плахотна С. - Конфліктологічна компетентність як засіб засвоєння позиції співробітництва у процесі взаємодії "учитель-учні" (2014)
Радзівіл Т. - Готовність студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів (2014)
Семенова О. - Сутність та специфіка художньо-творчої компетентності як запорука професіоналізму вчителя образотворчого мистецтва (2014)
Сивак Т. - Формування концертмейстерських умінь майбутніх вчителів музики в класі баяна (2014)
Смірнова О. - Етнокультурний напрямок навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення декоративно-прикладної творчості (2014)
Тименко В. - Формування готовності майбутніх учителів до навчання ігрового дизайну учнів початкових класів (2014)
Чуба В. - Проблеми формування професійних якостей майбутніх хореографів в системі вищої освіти (2014)
Шимко В. - Розвиток творчої індивідуальності майбутнього спеціаліста у професійнй освіті (2014)
Бадьора С. - Практика налагодження ефективної взаємодії між вчителем та батьками (2014)
Suncica D. - The art of literature as an important factor in teaching and education (2014)
Булгакова В. - Історіографчний аспект дослідження змісту підручників з іноземної мови для учнів 5–7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946–1960 роки) (2014)
Калабська В. - Деякі аспекти інструментального колективного музикування майбутніх учителів музичного мистецтва в УДПУ імені Павла Тичини (2014)
Кочубей Т. - Філософія дитинства у спадку педагогів-мислителів XVII–XX століть (2014)
Устименко-Косоріч О. - Тенденції становлення сербської баянно-акордеонної школи (кінець ХІХ – початок ХХ століття (2014)
Філатова Л. - "Теорія музики" Г. Гесса де Кальве: історико-педагогічний аспект (2014)
Наші автори (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Strona pzrednia (2015)
Spis treści (2015)
Bielicki P. - Władysław Pilawski, Kielin J. (2015)
Telak J. - Zarządzanie gotowością operacyjną ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, Marczyński D. (2015)
Sienkiewicz-Małyjurek K. - System zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ujęciu teorii złożoności. Opracowanie modelowe, Kożuch B. (2015)
Dębska D. - Efektywność działania silikonowych powłok ogniochronnych, Fiertak M. (2015)
Karwat B. - Badania reakcji czujek pożarowych w różnych warunkach pożaru, Górski A, Stańczyk E. (2015)
Król P. A. - Źródła niepewności w ocenie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowych (2015)
Domański T. - Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe dachów drewnianych na polskich obszarach górskich (2015)
Bakanov V. - Problemy kompensacji wahań czułości czujki w normie europejskiej EN 54-7, Mazur J. (2015)
Maciejewski P. - Indywidualne środki ochrony przed skażeniami w Wojsku Polskim, Robak W., Młynarczyk M. (2015)
Telak J. - Zastosowanie pojazdu amfibijnego GAMMA w trudnych warunkach terenowych (2015)
Grzyb J. - Andragogika w służbie bezpieczeństwa państwa (2015)
Stashevskiy Z. P. - Основные компоненты проекта подготовки специалистов по информационной безопасности в учебных заведениях с особыми условиями обучения, Grytsyuk Yu. I. (2015)
Zboina J. - System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów oraz rozwiązań na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Chmiel M., Kędzierska M, Gołaszewska M. (2015)
Bogalecka M. - Pożary jako przyczyny wypadków statków morskich w ujęciu statystycznym (2015)
Włodarczyk R. - Akcja gaśnicza ze szczątkami ofiary śmiertelnej w tle (2015)
Strona pzrednia (2015)
Spis treści (2015)
Strakošová E. - Skutki skażenia ubrania strażackiego podczas działań w sytuacjach nadzwyczajnych. Analiza wybranych parametrów, Dudáček A. (2015)
Dutka K. - Metoda oceny bezpieczeństwa i prognozy żywotności kratownicowych konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej, Pelc J. (2015)
Passia H. - Antystatyzacja tworzyw sztucznych w celu uniknięcia zagrożenia wybuchem, Kędzierski P. (2015)
Болибрух Б. В. - Разработка и верификация расчетной модели теплового состояния теплозащитной одежды пожарного при различных видах испытаний, Chmiel M. (2015)
Węsierski T. - Koszt fizjologiczny pracy strażaka w ubraniu specjalnym, Kowalczyk P. (2015)
Harmata W. - Likwidacja skażeń powierzchni "wrażliwych”, Kłosowicz S., Witczak M., Pirszel J., Fediuk W. (2015)
Gudzbeler G. - Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego – spójne środowisko wirtualne, Nepelski M. (2015)
Sobór E. - Znaczenie systemu dopuszczeń pojazdów pożarniczych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa strażaków, Gołaszewska M., Chmiel M., Borusiński M. (2015)
Stojer-Polańska J. - Współczesne zagrożenia teleinformatyczne w aspekcie działań służb ratowniczych, Luzar A. (2015)
Скрипко А. Н. - Снижение влияния грозовых проявлений на объектах агропромышленного комплекса путем совершенствования характеристик их молниезащиты, Мисун Л. В. (2015)
Грушовинчук А. В. - Обоснование параметров генераторов пены эжекционного типа повышенной огнетушащей эффективности, Ковалышин В. В., Кырылив Я. Б. (2015)
Pilip S. - Wiedza w zakresie resuscytacji krążeniowooddechowej u osób zatrudnionych w wybranych jednostkach współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego, Wójcik A., Michalak G., Gałązkowski R. (2015)
Dziechciarz A. - Analiza możliwości wykorzystania programu RizEx-2 w symulacji przebiegu zdarzenia awaryjnego na przykładzie wybuchu gazu w Port Hudson, Lesiak P., Bąk D. (2015)
Грицик Н. - Діагностика сформованості культурологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови (2014)
Гричаник Н. - Теоретичне осмислення проблеми аналізу художнього твору: методичний і літературознавчий аспекти (2014)
Деркач Г. - Особливості відбору лексичного мінімуму для активного і пасивного словника студентів факультетів фізичного виховання (2014)
Кухарчук І. - Організація індивідуальної роботи майбутніх фахівців з української мови за професійним спрямуванням за кредитно-модульною системою навчання (2014)
Олексенко Т. - Важливість підготовки майбутнього вчителя до проведення спостережень з учнями (2014)
Палагута І. - Педагогічна діяльність вчителя як основна складова професійної компетентності майбутнього освітянина (2014)
Папіжук В. - Використання автентичних матеріалів під час навчання французької мови як третьої іноземної у ВНЗ (2014)
Петрик Л. - Методичні можливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов (2014)
Плахотнюк Н. - Використання навчально-ігрового проектування на заняттях з іноземної мови (2014)
Пушкар О. - Сучасні підходи та методи навчання англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності у немовному вищому навчальному закладі (2014)
Рацул О. - Педагогічне підґрунтя системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2014)
Росновський М. - Роль та значення демонстраційних експериментів у підготовці майбутніх інженерів-педагогів, Логінов М. (2014)
Сливка Л. - Деякі аспекти теорії та методики підготовки майбутніх учителів початкових класів до здоров’язберігаючої діяльності (2014)
Ткачук Г. - Вебінар як засіб теоретичної підготовки майбутніх учителів інформатики (2014)
Чайка О. - Проблема розвитку творчої самостійності майбутнього фахівця у методиці літератури: ретроспективний аналіз (2014)
Гетьман И. - Использование электронных учебников в дистанционном образовании (2014)
Мегем Є. - Використання технологій нейролінгвістичного програмування у проектно-технологічній підготовці студентів (2014)
Поляновська О. - Використання технологій інтерактивного навчання під час вивчення курсу "Технології навчального процесу в початковій школі" (2014)
Прищепа С. - Використання технологій інтерактивного навчання у підготовці майбутніх педагогів (2014)
Руднік Ю. - Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов (2014)
Горщенко Ю. - Формування оцінно-естетичних суджень студентів у процесі професійної підготовки в умовах вищої школи (2014)
Довга Т. - Педагогічна толерантність як ознака іміджевої позиції вчителя-вихователя (2014)
Земка О. - Педагогічні умови формування дослідницьких умінь у студентів-філологів (2014)
Ілляхова М. - Андрагогічні принципи підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми (2014)
Кондрацька Г. - Етапи формування комунікативної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2014)
Нестайко І. - Розвиток дидактичної ініціативи майбутніх учителів – запорука високого професіоналізму (2014)
Сівак Н. - Соціалізація майбутнього вчителя в умовах соціально-педагогічного партнерства (2014)
Скрипник Н. - Педагогічний супровід як умова формування суб’єктної позиції майбутніх фахівців (2014)
Соколенко Л. - Сучасні тенденції формування культури здорового способу життя в процесі підготовки майбутніх фахівців (2014)
Ткаченко О. - Деякі питання формування етнопедагогічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2014)
Хіценко Л. - Формування соціокультурної компетенції за допомогою автентичних матеріалів (2014)
Максютов А. - Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2014)
Омельяненко С. - Національне виховання майбутніх фахівців у процесі використання методу проектів (2014)
Попадич О. - Професійно-правова обізнаність як компонент структури правової вихованості майбутнього фахівця комп’ютерної галузі (2014)
Бунчук О. - Науково-педагогічна діяльність товариства шкільної освіти як фактор розвитку професійної підготовки спеціалістів (1917–1920 рр.) (2014)
Лучкевич В. - Комунікативний підхід до навчання іноземної мови: історико-педагогічний дискурс (2014)
Новаківська Л. - О. Д. Галахов – автор навчальних посібників зі словесності (2014)
Суділовська М. - Наукова спадщина Дмитра Чижевського крізь призму педагогічної рефлексії (2014)
Вертегел В. - Проблема академічної мобільності в контексті підготовки конкурентоспроможних фахівців (2014)
Герлянд Т. - Прогностичні підходи до професійно-технічної освіти україни в умовах сьогодення (2014)
Фурс Т. - Впровадження компетентнісного підходу у вищу педагогічну освіту (2014)
Наші автори (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Титул, содержание (2015)
Звонарь В. П. - Логика исследования социальной ответственности как социоэкономического феномена (2015)
Шкарлет С. Н. - Роль информационной компоненты в формировании национальной стратегии развития Украины (2015)
Литовченко И. Л. - Оценка синергетического эффекта от применения интегрированных маркетинговых коммуникаций, Шкурупская И. А. (2015)
Шубравская Е. В. - Сельскохозяйственное производство Украины: новые возможности и вызовы развития (2015)
Шмаглий Е. Б. - Плодоовощной сектор Украины: факторы развития и приоритеты роста (2015)
Олийнык Е. А. - Превентивный подход к регулированию рисков в социально-трудовых отношениях (2015)
Савельев Е. В. - Приоритеты в реформировании украинской экономики, Куриляк В. Е. (2015)
Пистун Н. Д. - Какое главное научное учреждение отвечает за региональное развитие Украины? (2015)
Педагог, новатор, известный ученый (2015)
Манцуров И. Г. - Ренессанс политической экономии и ее практической функции (2015)
Зелінська А. А. - Радянська топонімія в Україні: сучасна ситуація та перспективи (2015)
Зубчeнкo O. С. - Pинoк зeмeль сiльськoгoспoдapськoгo пpизнaчeння в Укpaїнi: сучaсний стaн тa пpoблeми poзвитку (2015)
Левак Н. С. - Особливості підготовки цифрових картографічних матеріалів для потреб наземної навігації (2015)
Онищенко М. Г. - Тематичні напрями картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України (2015)
Підлісецька І. О. - Картографічний метод дослідження електоральних уподобань населення: регіональний аспект, Лоївський В. В. (2015)
Поправко О. В. - Особливості складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (2015)
Рожко О. В. - Карти агроресурсного потенціалу грунтів як складова Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району (2015)
Бабин А. Ю. - Районування земель як основа для розробки системи протиерозійних заходів (2015)
Колесник А. В. - Использование ГИС для изучения причин формирования муссонов Индийского океана, Доля В. Д., Кучеренко Н. В. (2015)
Бейдик О. О. - Діагностика адаптивного туризму, Мельничук А. Л., Орещенко А. В. (2015)
Драпіковський О. І. - Соціальна функція масової оцінки міських земель, Іванова І. Б., Дубницька М. В. (2015)
Дудник І. М. - Картографічне моделювання рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем України, Борисюк О. А. (2015)
Касьянова Н. В. - Особливості флори і фауни крейдяних відслонень та підхід до їх картографування (2015)
Олійник В. В. - Територіальні особливості розвитку сфери медичного обслуговування в межах Київської міської агломерації (2015)
Подобівський В. С. - Трансформація ландшафтів Гологоро-кременецького кряжу протягом ХІХ-ХХІ ст. (2015)
Рибченко Л. С. - Особливості радіаційного режиму найбільш інтенсивних засух за 1991-2010 рр. в Україні, Савчук С. В. (2015)
Топалова О. І. - Демографічні чинники формування адаптивного туризму в Україні (2015)
Усик Б. В. - Розвиток альтернативної енергетики в Україні (2015)
Коцюба А. І. - Сакральні спелесторекреаційні ресурси міста Києва (2015)
Дудун Т. В. - Картографування розвитку системи вищої освіти в освітньому комплексі України (2015)
Надтока О. Ф. - Особливості використання картографічного матеріалу на заняттях географії засобами інформаційно-комунікативних технологій (2015)
Курач Т. М. - Наочність і метричність геозображень у навчанні (2015)
Дудка С. М. - Картографічні шрифти: історія розвитку та змін (2015)
Осталецька О. І. - Карта "Magni Dvcatvs Lithvaniae…" 1613 року у фонді сектора картографічних видань НБУВ як важливе джерело в історії картографування України (2015)
Козак Т. - Глобалізація світових економічних зв’язків у контексті функціонування мови міжнародного спілкування (2014)
Миронова О. - Інтернет-комунікація у сфері транскордонного співробітництва (2014)
Матвєєва В. - Урбанізація та інновації: взаємний вплив і шляхи розв’язання спільних проблем (2014)
Новосад І. - Роль митної безпеки в захисті національних інтересів держави (2014)
Грущинська Н. - Міжнародна конкуренція як чинник формування інформаційного суспільства в умовах необхідності безпеки національної економіки (2014)
Сорока Н. - Акти вторинного права Європейського Союзу з авторського права та суміжних прав: становлення, тенденції, перспективи (2014)
Стрілка О. - Аналіз діяльності банківських офшорних зон (2014)
Струтинський В. - Українсько-польське й українсько-російське стратегічне партнерство в контексті європейських інтеграційних процесів (2014)
Савойська С. - Об’єднавчий потенціал української мови в комунікативному контексті мовної політики (2014)
Романюк Н. - Операція "Океанський щит": внесок України в боротьбу з морським піратством, Власюк Ю. (2014)
Прокоп М. - Російсько-білоруськi відносини в контексті будівництва Союзної держави, Галевска І. (2014)
Моренчук А. - Робочі механізми ООН у сфері миротворчості, Гилитуха В. (2014)
Карпчук Н. - Інформаційне забезпечення транскордонної співпраці України та Румунії (2014)
Ємінов Р. - Суперечності та перспективи стратегічних відносин Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу (2014)
Новак О. - Проблеми розвитку міждержавних відносин України та Молдови (2014)
Тихомирова Є. - Парламентські вибори 2012 року в Україні: інформаційна підтримка, Романченко М. (2014)
Лазарович М. - Міжнародний чинник боротьби влади Другої Української Народної Республіки проти єврейських погромів (2014)
Ваврынюк А. - Анализ правовых актов в области пограничной пошлины как один из инструментов защиты Польского Государства в 1919−1920 годы (2014)
Кулик С. - Допомога й участь вітчизняних спортсменів у проведенні Антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях України (2014)
Федонюк С. - Масове співробітництво як чинник революцій "Арабської весни", Стрілка О. (2014)
Мураль А. - Транснаціональні загрози інтересам Аргентини (2014)
Мельник В. - Становлення інституційної моделі владних структур Волині (2014)
Патійчук В. - Особливості сучасної соціальної політики Австрії, Бойчук М. (2014)
Собчук В. - Алгоритмы управления ценовой политикой сбытовых сетей, Собчук А. (2014)
Сищук А. - Інтеграція банківських систем України та ЄС як чинник розвитку міжнародного бізнесу, Костюк О. (2014)
Юськів Б. - Проблеми політико-системного виміру інформаційної демократії (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2015)
Безвесільна О. М. - Дослідження системи стеження коріолісового гіроскопа за резонансною частотою, Цірук В. Г., Ткачук А. Г., Просюк А. О., Самсонова Н. В., Хомяк О. М. (2015)
Степанец А. В. - Аудит качества работы алгоритмов управления барабанных паровых котлов на стадии проектирования системы автоматизации, Коропова Л. А. (2015)
Григорова Т. М. - Оцінка еластичності попиту на послуги приміського пасажирського автомобільного транспорту, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Прокопенко Ю. В. - Застосування бази знань при управлінні комплексом вакуум-апаратів періодичної дії, Ладанюк А. П. (2015)
Дядюн С. В. - Выбор оптимального оборудования насосных станций трубопроводных систем при проектировании и реконструкции, Нестеренко Л. В. (2015)
Зубрецкая Н. А. - Оценка и прогнозирование качества продукции на основе методов интеллектуального анализа информации, Савченко А. Ю., Федин С. С. (2015)
Макаренко Д. Н. - Утилизация компонентов летательных аппаратов: анализ нормативно-технической базы обеспечения качества (2015)
Корпань Я. В. - Методи та алгоритми компактного представлення графічної інформації в комп'ютерних системах (2015)
Гече Ф. Е. - Розробка методу синтезу прогнозуючої схеми на основі базових прогнозуючих моделей, Мулеса О. Ю., Гече С. Ф., Вашкеба М. М. (2015)
Мочалин А. Е. - Бинарно-вещественное кодирование решений в генетических алгоритмах (2015)
Пшінько О. М. - Розрахунок доходності і ризику портфеля проектів на основі моделі Шарпа, Климова Т. В., Гродецька С. М. (2015)
Оганов А. В. - Использование дискретной модели состояний для определения загруженности руководителя портфеля проектов (2015)
Филь Н. Ю. - Моделирование процессов управления в условиях природных чрезвычайных ситуаций на магистральных автомобильных дорогах (2015)
Гуляр О. І. - Розв’язання просторової задачі нестаціонарної теплопровідності на основі напіваналітичного методу скінченних елементів, Пискунов С. О., Андрієвський В. П., Шкриль О. О. (2015)
Ганношина І. М. - Управління формою NURBS-кривої за допомогою зміни вагів вузлових точок (2015)
Музика К. М. - Обчислювальний експеримент у вивченні кінетики реакції взаємодії "шаблон"-"штучний рецептор" (2015)
Мочалов А. А. - Взаимодействия микрохолодильников с жидким металлом для обеспечения объемной кристаллизации, Шаповал Н. А. (2015)
Бобало Ю. Я. - Прогнозування параметричної надійності радіоелектронної апаратури при двосторонньому обмеженні дрейфу визначального параметра, Бондарєв А. П., Недоступ Л. А., Кіселичник М. Д., Заярнюк П. М. (2015)
Щербань А. П. - Принципи роботи та особливості використання літій-полімерних акумуляторів, Ларін В. Ю. (2015)
Копытчук Н. Б. - Постановка многокритериальной оптимизационной задачи для обработки набора сигналов тензометрических систем, Тишин П. М., Копытчук И. Н., Милейко И. Г. (2015)
Шостко И. С. - Разработка модели маршрутизации беспроводной сенсорной сети с учётом устранения дисбаланса энергопотребления, Куля Ю. Э. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Звонар В. П. - Логіка дослідження соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену (2015)
Шкарлет С. М. - Роль інформаційної компоненти у формуванні національної стратегії розвитку України (2015)
Литовченко І. Л. - Оцінка синергетичного ефекту від застосування інтегрованих маркетингових комунікацій, Шкурупська І. О. (2015)
Шубравська О. В. - Сільськогосподарське виробництво України: нові можливості та виклики розвитку (2015)
Шмаглій О. Б. - Плодоовочевий сектор України: чинники розвитку та пріоритети зростання (2015)
Олійник О. О. - Превентивний підхід до регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах (2015)
Савельєв Є. В. - Пріоритети у реформуванні української економіки, Куриляк В. Є. (2015)
Пістун М. Д. - Яка головна наукова установа відповідає за регіональний розвиток України? (2015)
Педагог, новатор, видатний науковець (2015)
Манцуров І. Г. - Ренесанс політичної економії та її практичної функції (2015)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2014 року з ведення пацієнтів із тромбоемболією легеневої артерії. Частина ІІ, Макуха Ю. П. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Особенности продольного смещения стенок левого желудочка у больных дилатационной кардиомиопатией, Кнышов Г. В., Захарова В. П., Руденко К. В. (2015)
Березин А. Е. - Прогностическое значение различных фенотипов циркулирующих эндотелиальных микрочастиц у пациентов с хронической сердечной недостаточностью: результаты проспективного исследования, Кремзер А. А., Самура Т. А. (2015)
Аксьонова І. О. - Особливості шунтування вінцевих артерій при ішемічній хворобі серця та атеросклерозі висхідної аорти (2015)
Яременко О. Б. - Амінокислотний спектр плазми крові хворих з гострим інфарктом міокарда із зубцем Q та фракцією викиду лівого шлуночка > 40 %, ускладненим стійкою/пізньою лівошлуночковою недостатністю, Дудка П. Ф., Іорданова Н. Х., Кучмеровська Т. М. (2015)
Амосова К. М. - Клінічна характеристика хворих із гострою декомпенсованою серцевою недостатністю, ефективність стаціонарного лікування, найближчі та віддалені наслідки в умовах реальної клінічної практики: ретроспективне одноцентрове дослідження, Безродний А. Б., Горда І. І., Саблін А. В., Мельниченко Н. В., Губарь І. В., Прудкий І. В., Герула О. М., Лазарев П. О., Сиченко Ю. О., Кацитадзе І. Ю., Ходаківська О. В., Богдан С. З., Солощенко А. В. (2015)
Лебедь И. Г. - Интегральные индексы предшествующих и повторных хирургических вмешательств у взрослых с врожденными пороками сердца (2015)
Руденко Ю. В. - Гендерні відмінності в забезпеченні контролю офісного та домашнього артеріального тиску у хворих із неускладненою артеріальною гіпертензією в амбулаторній практиці (2015)
Питык А. И. - Альтернативные подходы к эндоваскулярной реваскуляризации нижних конечностей у больных с критической ишемией (2015)
Дудукіна С. О. - Вплив періопераційних чинників на безпосередні результати хірургічного лікування хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами, Кобеляцький Ю. Ю., Мацуга О. М. (2015)
Целуйко В. И. - Галектин-­3 как предиктор осложнений у больных с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка, Лозовая Т. А., Железный В. П. (2015)
Бойко О. І. - Системний васкуліт Кавасакі: сучасний стан проблеми (2015)
Нагалюк Ю. В. - Питання діагностики вогнепальних пошкоджень магістральних судин, Коваль Б. М., Літвінова Н. Ю., Роговський В. М., Цема Є. В., Мішалов В. Г. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Методи непрямої реваскуляризації при критичній ішемії нижніх кінцівок, Черняк В. А., Панчук О. В. (2015)
Гудз І. М. - Вплив цилостазолу на віддалені результати ендоваскулярних та реконструктивних втручань на магістральних артеріях, Гудз О. І. (2015)
Пам’яті Леоніда Семеновича Ткачука (2015)
Титул, содержание (2015)
Геец В. М. - Преодоление квазирыночности – путь к инвестиционно ориентированной модели экономического роста (2015)
Гриценко А. А. - Современный кризис в контексте логики социально-экономического развития (2015)
Колодко Гжегож В. - Опыт Польши может быть полезен для Украины (2015)
Зверяков М. И. - Об изменении модели экономического развития (2015)
Тарасевич В. Н. - Антикризисный потенциал экономического патриотизма (2015)
Крючкова И. В. - Несовершенная матрица экономики Украины (2015)
Шаров А. Н. - Синдром неопределенности украинской экономики (2015)
Ещенко П. С. - Реформирование институтов и экономических структур – веление времени (2015)
Яременко О. Л. - Государственный долг и потребность в институциональных реформах (2015)
Онищенко В. Ф. - Выход из кризиса требует решительных действий (2015)
Подлесная В. Г. - Особенности современного социально-экономического кризиса в Украине и основные ориентиры его преодоления (2015)
Москаленко А. Н. - Социальная ориентация политики и возможности опережающего экономического развития в Украине (2015)
Бурлай Т. В. - Риски формирования модели асоциального государства в Украине (2015)
Кистерский Л. Л. - Экономическая этика для преодоления кризиса (2015)
Титул, зміст (2015)
Геєць В. М. - Подолання квазіринковості — шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання (2015)
Гриценко А. А. - Сучасна криза у контексті логіки соціально-економічного розвитку (2015)
Колодко Гжегож В. - Досвід Польщі може бути корисним для України (2015)
Звєряков М. І. - Про зміну моделі економічного розвитку (2015)
Тарасевич В. М. - Антикризовий потенціал економічного патріотизму (2015)
Крючкова І. В. - Недосконала матриця економіки України (2015)
Шаров О. М. - Синдром невизначеності української економіки (2015)
Єщенко П. С. - Реформування інститутів та економічних структур – веління часу (2015)
Яременко О. Л. - Державний борг і потреба в інституційних реформах (2015)
Онищенко В. П. - Вихід з кризи вимагає рішучих дій (2015)
Подлєсна В. Г. - Особливості сучасної соціально-економічної кризи в Україні та основні орієнтири її подолання (2015)
Москаленко О. М. - Соціальна орієнтація політики та можливості випереджального економічного розвитку в Україні (2015)
Бурлай Т. В. - Ризики формування моделі асоціальної держави в Україні (2015)
Кістерський Л. Л. - Економічна етика для подолання кризи (2015)
Соколов Ю. Н. - Морфологическое исследование тромбов, аспирированных из инфарктзависимой коронарной артерии у пациентов с острым инфарктом миокарда, Соколов М. Ю., Зербино Д. Д., Бисярин Ю. В., Беш Д. И. (2015)
Матящук А. С. - Можливості використання методу картування деформації для визначення маси міокарда й типу ремоделювання лівого шлуночка, Костилєв М. В. (2015)
Руденко Ю. В. - Ефективний контроль артеріального тиску у хворих з артеріальною гіпертензією та ожирінням і надлишковою масою тіла шляхом алгоритмізації терапії та підвищення прихильності до лікування в амбулаторній практиці (2015)
Тодуров Б. М. - Фібриляція передсердь після аортокоронарного шунтування: предиктори виникнення та рецидиву протягом шестимісячного післяопераційного періоду, Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Надорак О. П. (2015)
Дзяк Г. В. - Вушко правого передсердя — недооцінена частина серця при фібриляції передсердь, Васильєва Л. І., Сапожниченко Л. В., Калашникова О. С., Дзяк В. Г. (2015)
Корж А. Н. - Возможности медикаментозной коррекции дисфункции эндотелия у больных хронической ишемической болезнью сердца, Краснокутский С. В., Васькив Н. Н. (2015)
Кацитадзе И. Ю. - Сравнительная оценка влияния контроля частоты сердечных сокращений комбинацией бисопролола с ивабрадином и монотерапии бисопрололом на хронотропный резерв и суточную эктопическую активность миокарда у больных хронической ишемической болезнью сердца (2015)
Чернуха Л. М. - Клинические особенности состояния системы гемостаза при артериовенозных формах врожденных сосудистых мальформаций, Каширова Е. В., Луговской Э. В., Комисаренко С. В., Колесникова И. Н., Макогоненко Е. М., Платонова Т. Н., Пирогова Л. В., Горницкая О. В. (2015)
Барабаш О. С. - Структурно­функціональні зміни правих камер серця при гіпертонічній хворобі, Іванів Ю. А. (2015)
Дикуха С. О. - Корекція ускладненої коарктації аорти із частковим обходом лівого шлуночка, Якубюк С. О., Кравченко В. І., Тарасенко Ю. М. (2015)
Поворознюк В. В. - Роль дисліпідемії та біохімічних маркерів у формуванні вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальний період залежно від мінеральної щільності кісткової тканини, Орлик Т. В., Нішкумай О. І. (2015)
Амосова Е. Н. - Легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца, Коноплёва Л. Ф., Береза Н. В., Шишкина Н. В. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Хвороба Вілліса — Екбома (синдром неспокійних ніг) (2015)
Быцай А. Н. - Хирургическая тактика при аневризматической болезни магистральных артерий нижних конечностей (2015)
Кузик Ю. І. - Фібром’язова дисплазія коронарних артерій: новий варіант феномену, Бойко О. І. (2015)
Кам’янецька О. В. - Перспективи розвитку торговельних відносин України з країнами СНД (2015)
Ладиченко К. І. - Індикатори вимірювання зовнішньоторговельної відкритості національної економіки (2015)
Мельник Т. М. - Cутність та галузеві особливості міжнародної виробничої інтеграції національних підприємств, Конрад Ю. В. (2015)
Осипов В. М. - Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки: нормативно-правові засади, Кочевой М. М (2015)
Тараненко І. В. - Імплементація імперативів сталого розвитку в стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн (2015)
Барський Ю. М. - Моніторинг сучасного стану ринку праці України: проблеми та перспективи (2015)
Ватченко О. Б. - Проблеми інноваційного розвитку України, Ватченко Б. С., Лежньова А. В. (2015)
Дем’янчук І. А. - Бідність як стійка уразливість людського розвитку (2015)
Копитько О. О. - Системний проектно-орієнтований підхід щодо публічного управління стратегічним розвитком в Україні (2015)
Паршин Ю. І. - Аналіз стану національного господарства на сучасному етапі розвитку (2015)
Паршина М. Ю. - Комплексний підхід до оцінки ефективності використання потенціалу регіону (2015)
Поснова Т. В. - Механізм реформування форм та суб’єктів соціального регулювання (2015)
Аблязова Е. З. - Моделювання єдиного податку на нерухомість як фактор економічного розвитку регіону (2015)
Maksymiv D. Y. - Formation of the investment growth financial mechanism formation of the investment growth financial mechanism (2015)
Божанова В. Ю. - Использование корпоративных информационных систем в управлении предприятием, Лупир А. С., Белявцев В. В. (2015)
Букреєва Д. С. - Класифікація показників, що відображають ефективність функціонування контролінгу на промисловому підприємстві (2015)
Бурак Т. В. - Контрактне управління готельними мережами (2015)
Васюта В. Б. - Ефективність використання робочого часу на підприємстві, Вісіч В. В. (2015)
Загорельська Т. Ю. - Моніторинг ризиків фінансової небезпеки підприємства (2015)
Король К. В. - Галузеві особливості машинобудівних підприємств для організації обліку витрат (2015)
Мізякіна Н. О. - Аналіз наслідків виникнення помилок у фінансовій звітності підприємств в аспекті аудиту і контролю (2015)
Міронова Ю. В. - Особливості управління маркетинговою інформацією виробничого підприємства, Кухар А. В., Ситнік О. Д. (2015)
Назарова К. О. - Проблемні питання оцінки ефективості синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту (2015)
Чернишева О. М. - Формування економічного механізму підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства шинного виробництва (2015)
Антонюк О. П. - Обгрунтування вибору параметрів моделі на основі інформаційних критеріїв (2015)
Від Редакційної Колегії (2014)
Грушинська А. - Перші пам’ятники Тарасові Шевченку в Західній Україні (2014)
Калинович Н. - Діяльність медичної служби на майдані Львова під час революції гідності, Герич І., Халак С., Патер С., Фуртак А., Іванишин О. (2014)
Ганіткевич Я. - Визначні події в історії медичної науки Львова (ювілейні дати 2014 року) (2014)
Вольвач П. - З історії розвитку української помології (2014)
Кіцера О. - Чи українці — антисеміти? (Погляд лікаря-педагога) (2014)
Служинська З. - Садизм як ознака людського фактора, Служинська О. (2014)
Білинський Б. - Пухлини з розсіяних нейроепітеліальних клітин (проблема апудом в онкології) (2014)
Прокопчук Н. - Сім’ї з обтяженим репродуктивним анамнезом, Прокопчук Ю. (2014)
Служинська З. - Характеристика дактилогліфів у популяціях України, Ясмоницька М. (2014)
Зубченко С. - Фізіологічні аспекти стану імунної системи студентської молоді (2014)
Кіцера О. - Епідеміологія, генетика та діагностика отосклерозу (2014)
Ганіткевич Я. - Адам Соловій — український вчений (до 70-річчя трагічної смерті) (2014)
Канчалаба О. - 70 років від смерті професора Мар’яна Панчишина (2014)
Кривко Ю. - Пам’яті Вчителя, Масна З., Матешук-Вацеба Л., Танчин І. (2014)
Кіцера О. - Як створювалась повість про яснозбройного Юрія (До річниці мученицької смерті Юрія Липи) (2014)
Служинська О. - Тома Лапичак — лікар, публіцист, громадянин. 100 років від народження (17 жовтня 1914 — 2 квітня 1975) (2014)
Служинська О. - 130 років від народження видатного демографа Михайла Птухи (2014)
Єфимов В. - Тарас Шевченко та Яків де Бальмен (2014)
Служинська О. - Уривки думок про Тараса Шевченка і братів Симиренків (2014)
Зайченко К. - Зайченко Ілля Леонтійович, Костюк І. (2014)
Грушинська О. - Експеримент Стенлі Мілгрема (до 30 річниці смерті) (2014)
Кухлевський Ю. - Життя і творчий шлях професора Адольфа Бека (2014)
Ціборовський О. - Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія.— Львів: НТШ.— 2012.— Том ХХІ.— 210 с. (2014)
Служинська З. - Пишний В. Ювілейний попутник "Знай своїх" / Василь Пишний // Рубанівське: Навіки.— 2012. – Частини І–V.—1070 с. (2014)
Служинська З. - Мойсишин Василь. Коло. Івано-Франківськ: Лілея НВ.— 2013.— 160 с. (2014)
Гарюк Г. - Лексикон оториноларинголога. О. О. Кіцера, Ф. Б. Юрочко, О. О. Кіцера; під ред. проф. О. О. Кіцери.— Львів: Друкарня ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2013.— 66 с., Куликова О. (2014)
Кіцера Р. - Кіцера О. О. Повість з історії медицини: "Українські стежки Івана Мікуліча" / О. О. Кіцера // Мистецтво лікування.— 2013.— №2—7. (2014)
Служинська З. - До 85-річчя професора Ярослава Ганіткевича, Дяків В. (2014)
Макар Р. - Дійсному членові НТШ Яремі Томашевському — 85! (2014)
Джура О. - Вітаємо професора Олек сандра Луцика з Ювілеєм!, Матешук-Вацеба Л. (2014)
Матешук-Вацеба Л. - Вітаємо Ювілярку Олександру Томашевську! (2014)
Служинська З. - З уродинами, вельмишановний професоре Павло Джуль! (2014)
Хроніка 2013 рік (2014)
Хроніка 2014 рік (2014)
Балук Р. - Світлої пам’яті Ігоря Герича (2014)
Пожертви на видання ХХV тому "Лікарського збірника" (2014)
Покажчик (2014)
Остання (2014)
Барна О. М. - Вестибулопатії при цукровому діабеті в практиці сімейного лікаря, Кірган А. В. (2015)
Боряк В. П. - Вивчення факторів ризику хронічного обструктивного захворювання легень на фоні метаболічного синдрому, Трибрат Т. А., Треумова С. І., Немченко Л. Б., Веселий Д. І. (2015)
Довгань Р. С. - Обмін жирних кислот як об’єкт впливу антигіпертензивних та метаболітних препаратів (2015)
Животовська Л. В. - Cучасні аспекти діагностики та терапії аутоагресивної поведінки при первинному психотичному епізоді, Cкрипніков А. М., Бойко Д. І. (2015)
Пікас О. Б. - Особливості дії оксиду азоту та його метаболітів в організмі людини, їх значення у виникненні патологічних процесів (2015)
Шевченко М. В. - Неінфекційні захворювання: медико-соціальна значущість, пов’язані з ними медико-соціальні втрати та економічні збитки (2015)
Жамба А. О. - Ототоксичність лікарських засобів (2015)
Щукин Д. В. - Ноктурия: клиническое значение и современные возможности медикаментозной терапии, Ермоленко Т. И., Демченко В. Н. (2015)
Германчук С. М. - Гуманізація навчально-виховного процесу: досвід кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії (2015)
Курочкін М. Ю. - Досвід використання системи дистанційного навчання Moodle у самопідготовці лікарів-інтернів дитячих анестезіологів (2015)
Проніна О. М. - Професійна мовна підготовка студентів-медиків при вивченні оперативної хірургії та топографічної анатомії. Проблеми і завдання, Коптев М. М., Данильченко С. І., Білич А. М., Шкурупій І. В. (2015)
Филенко Б. М. - Профілізація викладання секційно-біопсійного курсу на стоматологічному факультеті, Проскурня С. А., Ройко Н. В. (2015)
БМарченко О. М. - Збереження цілісності сперматозоїдів в залежності від температури і вологості за умов впливу лужного середовища, Івасишин Т. М. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Еколого - гігієнічна оцінка хронічної токсичності води поверхневих водойм українського Придунав’я за результатами біотестування, Мокієнко А. В., Дятлов С. Є., Кошелев О. В. (2015)
Акилов Х. А. - Лечение уретерогидронефроза в сочетании с уретероцеле у детей, Хаккулов Э. Б. (2015)
Акімова В. М. - Адаптаційні реакції та інтегральні гематологічні індекси неспецифічної резистентності при гострих та хронічних запальних процесах в черевній порожнині, Лаповець Л. Є. (2015)
Багацька Н. В. - Характеристика дерматогліфічних параметрів у пробандів із ювенільним ревматоїдним артритом, Зайцева Є. М. (2015)
Бойко В. В. - Эффективность эндоскопических методов гемостаза при кровотечении из варикозно расширенных вен у больных портальной гипертензией, Грома В. Г., Лыхман В. Н., Мирошниченко Д. А. (2015)
Бокатуева В. В. - Прогнозирование исхода кардиоэмболического инсульта, Кочина М. Л. (2015)
Борисенко О. О. - Діагностика донорської крові на наявність збудників вірусних гепатитів В та С, Голодок Л. П., Вінніков А. І. (2015)
Бур'ян О. В. - Ефективність застосування хіміопроменевої і променевої передопераційної терапії у хворих раком щитоподібної залози похилого віку, Вінник Ю. О., Гаргін В. В. (2015)
Васюта В. А. - Шляхи удосконалення диспансерного спостереження хворих з атрофіями зорових нервів (2015)
Вишневская И. Р. - Роль различных маркеров в прогнозе острого коронарного синдрома, Копица Н. П., Белая Н. В., Петюнина О. В., Титаренко Н. В. (2015)
Воробець Д. З. - Показники діуретичної ультрасонографії у хворих з гідронефрозом перед операціями по корекції стриктури пієлоуретерального сегменту (2015)
Воскресенская Л. К. - Биохимические изменения в хрусталике и тканях при развитии катаракты у кроликов, вызванной прооксидантами (клинико-эксперементальное исследование), Безкоровайная И. Н., Ряднова В. В., Пера-Васильченко А. В. (2015)
Горбачева С. В. - Антиоксидантная модуляция нейроапоптоза в условиях дисбаланса тиол-дисульфидной системы и накопления окисленных промежуточных соединений in vitro, Беленичев И. Ф. (2015)
Ю. В. Дєєва - Визначення протективних властивостей янтарної кислоти щодо морфологічних змін внутрішнього вуха у піддослідних тварин зі змодельованим ЦД (2015)
Загородня О. С. - Динаміка інтерлейкіну 8 в цервікальному слизові при вкрай передчасних пологах – критерій вибору тактики, Леуш С. Ст., Колесник Н. М. (2015)
Кравчун П. Г. - Изучение активности маркеров апоптоза и интерлейкинов у пациентов аг в зависимости от наличия у них сопутствующей хронической болезни почек, Граматюк А. Н. (2015)
Красносельский Н. В. - Состояния микрофлоры кожи и дренажных конструкций у пациентов с раком молочной железы, Белая А. Ю., Граматюк С. Н. (2015)
Лаповець Л. Є. - Дисфункція ендотелію у хворих дегенеративним стенозом клапана аорти: сучасний стан проблеми, Онищук Ю. І., Башта Г. В., Полторак Л. В., Перетятко Н. В. (2015)
Масалитин И. Н. - Результаты оценки клинических показателей больных с тяжелой изолированной черепно-мозговой травмой (2015)
Мішаріна Ж. А. - Роль транслокації t(4;14) ТA делецій 13q в діагностиці та прогнозі перебігу злоякісних В-клітинних новоутворень, Сітько В. В., Мінченко Ж. М., Полубень Л. О., Бебешко В. Г. (2015)
Нефьодов О. О. - Зміни анальгетичного потенціалу антиконвульсантів за умов експериментального еквіваленту розсіяного склерозу, Мамчур В. Й. (2015)
Николаева О. В. - Цитокины, макро- и микроэлементы при нарушении морфофункционального состояния поджелудочной железы у крыс вследствие гипокалорийной диеты, Ковальцова М. В., Сулхдост И. А., Огнева Л. Г., Литвиненко Е. Ю. (2015)
Отажонов О. Р. - Отдаленные результаты хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Раззокберганова Д. О. (2015)
Пікас П. Б. - Взаємозв’язок поліпів шлунково-кишкового тракту з жирними кислотами ліпідів у сироватці крові (2015)
Посоленик Л. Я. - Морфометрична оцінка вікової структурної перебудови мікрогемоциркулярного русла піднижньощелепної залози експериментальних тварин (2015)
Прокопюк О. С. - Вплив кріоконсервованих біооб’єктів плацентарного походження на культуру клітин, Шевченко Н. О., Прокопюк В. Ю., Чуб О. В., Терехова О. О. (2015)
Рзаев Т. З. - Анализ мер принудительного лечения, применяемых в отношении лиц совершивших преступления во вменяемом состоянии, или в состоянии не исключающем вменяемость за последние 10 лет в Азербайджане, Герайбейли Г. Ч. (2015)
Савчук А. И. - Этиологическая структура инфекционного мононуклеоза у детей и оптимизация его терапии, Гайдей В. Р., Мовлянова Н. В., Федюк Ю. В., Слободниченко Л. Н. (2015)
Сатурська Г. С. - Порушення нервово-медіаторних процесів та вегетативного балансу у регуляції серця щурів з різною стійкістю до гіпоксії на етапах розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу, Бондаренко Ю. І., Усинський Р. С. (2015)
Султанов Б. К. - Результаты хирургической некрэктомии с последующей аутодермопластикой, Рузибаев Р. Ю., Мадаминова Г. И., Мадримов М. И., Эгамбердиев К. К. (2015)
Султанов Б. К. - Хирургическая тактика, основанная на применении тангенциального иссечения гранулирующих ран с последующей аутодермопластикой, Ходжанова Т. Р., Ходжаева З. К., Эшниязов К. К., Ибрагимова К. Д. (2015)
Такташов Г. С. - Нарушения реологических свойств крови и эндотелиальной функции сосудов при ревматических пороках сердца с респираторными изменениями (2015)
Тарасенко К. В. - Взаємозв'язок акушерської патології з метаболічними порушеннями у вагітних жінок з ожирінням (2015)
Тарасенко О. М. - Планіметричні ознаки грудного відділу хребта при наслідках хребетно-спинномозкових травм в практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Л. В., Резунов Е. В. (2015)
Треумова С. І. - Клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в поєднанні з ішемічною хворобою серця на тлі метаболічного синдрому, Петров Є. Є., Боряк В. П. (2015)
Фоменко І. С. - Роль процесів ліпопероксидації у формуванні виразкових ушкоджень слизової оболонки товстої кишки щурів при різних моделях стресу (2015)
Чорнуха І. М. - Використання природно-тканинного препарату "Дінормін" в лікувально-профілактичних цілях, Федулова Л. В., Василевська К. Р., Макаренко О. М. (2015)
Шалімова А. С. - Взаємозв’язки діастолічної дисфункції серця і дисфункції ендотелію при коморбідній патології – гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті 2 типу (2015)
Шаталова О. М. - Изучение антипролиферативной активности гидрофильного экстракта из травы сои щетинистой (2015)
Шпакова Н. М. - Температура и осмолярность как факторы, определяющие устойчивость эритроцитов млекопитающих к гипертоническому шоку, Орлова Н. В., Ершов С. С., Єршова Н. А., Александрова Д. И. (2015)
Юсупов Ш. Р. - Особенности этиологической структуры острых диарейных заболеваний в условиях Южного Приаралья, Ибрагимова Х. Р., Машарипова Ш. С., Якубова У. Б., Рахимбаев М. Ш. (2015)
Яковенко С. М. - Результати ультразвукового дослідження плечових суглобів та біохімічні маркери сироватки крові у хворих на плечoлопатковий больовий синдром, Леонтьєва Ф. С. (2015)
Янчук П. І. - Вплив попередника синтезу монооксиду азоту L-аргініну на кровоносне русло печінки, Слободяник Л. О. (2015)
Зайцев А. В. - Проверка представлений о кариесогенной ситуации при помощи таблиц истинности, Бойченко О. Н., Николишин А. К. (2015)
Канюка Є. В. - Метод об’єктивізації дозування фізичних навантажень у хворих та інвалідів з наслідками травм сухожилків розгиначів пальців верхніх кінцівок за допомогою візуальної аналогової шкали в функціональному періоді лікувальної фізкультури (2015)
Криштафор А. А. - Статистический анализ динамически изменяющихся биомедицинских показателей (2015)
Мельник В. Л. - Застосування елементів літотерапії у комплексному лікуванні пацієнтів з невралгією трійчастого нерва центрального генезу, Шевченко В. К., Шевченко Є. В., Мельник І. В. (2015)
Похил С. І. - Прискорений метод подвійного забарвлення мазків крові з нашаруванням діамантового зеленого, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А. (2015)
Цветкова Н. В. - Підвищення якості протезування знімними акриловими протезами (2015)
Івахнюк Т. В. - Мікробіологічна оцінка виділених культур мікроорганізмів при комплексному обстеженні хворих з отомікозами, Хижня Я. В., Солодкий С. В., Івахнюк Ю. П. (2015)
Шкаруба А. Ю. - Антибіотикочутливість та здатність до утворення біоплівки у стафілококів, виділених з різних біотопів, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
Біляєва О. О. - Морфологічна оцінка результатів хірургічного лікування експериментальної гострої тонкокишкової непрохідності із застосуванням раннього ентерального харчування у післяопераційному періоді, Іванченко Р. В., Іванченко М. В. (2015)
Гладій О. І. - Особливості змін екстрацелюлярного матриксу міокарду при експериментальній гіперурикемії (2015)
Гриневич Р. Й. - Морфофункціональні стан фільтраційного бар’єру нирок щурів в нормі і після впливу інтенсивного аеробного фізичного навантаження, Баскевич О. В., Дума З. В. (2015)
Комшук Т. С. - Морфогенез третього та четвертого шлуночків головного мозку людини в постнатальному періоді онтогенезу (2015)
Маліков О. В. - Структурні зміни мозкової речовини нирки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування інфузії HAES-LX-5% (2015)
Ткаченко А. С. - Способ коррекции хронического каррагинан-индуцированного гастроэнтероколита витаминами-антиоксидантами, Гопкалов В. Г., Мартынова С. Н. (2015)
Шевченко К. М. - Кількісна оцінка морфологічних змін передсердного міокарда щурів за умов впливу гіпоксії протягом пренатального онтогенезу (2015)
Шкляр А. С. - Дисгармонійність компонентного складу маси тіла людини у статевих групах періоду другого дитинства, Сазонова О. М., Білоус Т. В. (2015)
Неханевич О. Б. - Антропометричні особливості, стан провідної системи серця та вегетативної регуляції у спортсменів з атипово розташованими хордами лівого шлуночку (2015)
Чернозуб А. А. - Силовой фитнес и особенности его влияния на функционального состояния организма нетренированных юношей (2015)
Аваков В. В. - Рівень стоматологічної допомоги серед дітей, які проживають у місцевості з різним рівнем антропогенного забруднення, Рожко М. М. (2015)
Дімітрова А. Г. - Ефективність місцевої етіотропної та патогенетично спрямованої терапії у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у осіб молодого віку (2015)
Дирик В. Т. - Індексна оцінка стану тканин пародонта у працівників агропромислового виробництва в умовах закритого та відкритого ґрунту, Дирик О. Т. (2015)
Дячук Е. Й. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з множинним карієсом на фоні уражень шлунково-кишкового тракту, Казакова Р. В. (2015)
Каськова Л. Ф. - Гігієнічний стан ротової порожнини в дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції, Павленкова О. С. (2015)
Лахтін Ю. В. - Аналіз варіантів формування каріозних порожнин І класу за Блеком під фотополімерні композиційні матеріали, Сміянов Ю. В. (2015)
Лещук С. Є. - Стан гігієни ротової порожнини у дітей з бронхіальною астмою (2015)
Локес К. П. - Негативний та позитивний "Комплаєнс" у хворих із запальними захворюваннями щелепно-лицевої локалізації (2015)
Лучинський В. М. - Стан перекисного окиснення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у дітей зі стоматологічними захворюваннями, які проживають у екологічно несприятливому регіоні, Лучинський М. А., Вівчаренко В. І., Мельник С. С., Антонюк Л. Б. (2015)
Ніколішина Е. В. - Особливості перебігу аутоінфекційних стоматитів при мікст-інфекції, Марченко А. В., Іленко Н. М. (2015)
Сов’як О. О. - Оцінка соматичного стану дітей з множинним карієсом зубів, Смоляр Н. І., Солонько Г. М. (2015)
Трубка І. О. - Експериментальна модель відтворення карієсу на тваринах, Савичук Н. О. (2015)
Череп’юк О. М. - Гігієна порожнини рота та рівень санітарно-гігієнічних знань і умінь у дітей дошкільного віку та їх батьків м. Івано-Франківськ, Стадник У. О. (2015)
Шешукова О. В. - Застосування кольорового компомеру для зменшення негативного відношення дитини до лікування у стоматолога (2015)
Коковська О. В. - Вплив емоційно-больового стресу на агрегацію тромоцитів та антиагрегаційні властивості тканин різних органів щурів (2015)
Дорогие наши читатели! (2015)
Медведева В. В. - Эпидемиологические особенности синдрома внезапной смерти у детей первого года жизни, Кучеренко Н. П., Голубова Т. Ф., Бобровицкая А. И., Гончарова Л. А., Коваленко Т. И., Голосной Э. В. (2015)
Анастасий И. А. - Использование результатов ГеноФиброТеста в повседневной клинической практике (2015)
Пипа Л. В. - Сучасні уявлення про розвиток недіабетичних кетоацидозів у дітей. Частина 1 (аналітичний огляд літератури), Леньга В. Р., Руда В. І. (2015)
Колоскова О. К. - Особливості сучасного перебігу енцефалітів у дітей (огляд клінічних випадків), Іванова Л. А., Бєлашова О. В., Марусик У. І., Білейчук Р. Ю. (2015)
Ауссі Марван - Ефективність патогенетично обґрунтованого підходу до ведення вагітних з порушеним мікробіоценозом статевих шляхів (2015)
Ходак Л. А. - Информативность менингеального синдрома при серозных менингитах у детей, Браилко В. И. (2015)
Колоскова О. К. - Клінічно-параклінічні особливості перебігу атопічного дерматиту на тлі порушення мікробного пейзажу кишечника у немовлят, Марусик У. І., Кордунян Н. В. (2015)
Ершова И. Б. - Препараты, восстанавливающие микробиоценоз, как этиотропная терапия острых кишечных инфекций у детей, Мочалова А. А., Осипова Т. Ф., Рещиков В. А., Козина С. Ю. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Клінічні особливості перебігу вперше діагностованого туберкульозу легень залежно від варіанта функціональної активності щитоподібної залози, Герман А. О. (2015)
Разнатовская Е. Н. - Эффективность Genexpert MTB/RIF у больных с новыми случаями и рецидивами туберкулеза легких, Михайлова А. А., Костенко И. А. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Патогенетичне обґрунтування застосування тівортіну у хворих на мультирезистентий туберкульоз легень, Єременчук І. В. (2015)
Кірсанова Т. О. - Субсепсис Вісслера — Фанконі як результат персистуючої стрептококової інфекції (2015)
Самойлов М. И. - О путях повышения качества и эффективности противоэпидемических мероприятий по локализации эпидемического очага инфекций, вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Корнеев А. Г., Боженова И. В., Соловых В. В., Калинина Т. Н. (2015)
Трихліб В. І. - Науково-практична конференція "Фармакотерапія інфекційних захворювань" (2015)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Ко-інфекція (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД). 2014 (2015)
Шестопалюк О. В. - Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх учителів (2013)
Гуревич Р. С. - Професійна компетентність педагога – необхідна умова його професіоналізму, Кадемія М. Ю. (2013)
Вишневський В. А. - Соціально-культурні аспекти розвитку національної початкової освіти в Україні кінця ХІ – початку ХХ століття (2013)
Горбань Л. В. - На старті професійної кар’єри ("Школа професії") (2013)
Грицак А. В. - Використання програми Kompas-3D у процесі викладання предмету технології (2013)
Зайчук Т. П. - Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках "Технології швейного виробництва" в процесі проблемного навчання, Нанарова О. С. (2013)
Кобилянська І. В. - Використання сучасних педагогічних технологій у старшій профільній школі Іспанії (2013)
Костюк Д. А. - Інноваційні методи навчання у сучасній школі (2013)
Образцова О. М. - Реалізація ідей В. О. Сухомлинського у процесі виховання громадянина-патріота (2013)
Пастовенський О. В. - Функції громадсько-державного управління загальною середньою освітою (2013)
Поляничко А. О. - Насильство в загальноосвітніх навчальних закладах: сутність, причини поширення, наслідки (2013)
Сіваш Т. Д. - Метод проектів як інноваційна технологія розвитку креативних здібностей молодших школярів (2013)
Славіна Н. С. - Психологічне дослідження підлітків з девіантною поведінкою, Мельник Л. П. (2013)
Сопівник І. В. - Колектив як суб’єкт формування соціальної відповідальності сільської молоді (2013)
Філоненко Л. В. - Деякі аспекти морального виховання дітей – сиріт у спеціалізованих школах – інтернатах (2013)
Худа О. В. - Використання засобів електронних видань на уроках технології (2013)
Шульга Г. Б. - Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутнього вихователя до конструктивного вирішення конфліктів у дітей дошкільного віку (2013)
Юрченко І. А. - Розумове виховання старшокласників засобами дистанційного навчання у системі довузівської підготовки (2013)
Гуменний О. Д. - Інформаційна культура керівників ПТНЗ у психолого-педагогічних дослідженнях (2013)
Кобися А. П. - Структура і функції інформаційного освітнього середовища навчального закладу, Кобися В. М. (2013)
Люльчак С. Ю. - Діагностика сформованості фахових знань та вмінь майбутніх електромеханіків (2013)
Мацігура Л. І. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійних інтересів учнів ПТНЗ (2013)
Уманець В. О. - Формування базових професійних компетенцій учнів ПТНЗ у процесі фахової підготовки (результати формувального експерименту) (2013)
Василик В. В. - Критерії та показники гуманістичної спрямованості майбутніх юристів (2013)
Вітюк О. І. - Роль принципів навчання природничо-математичних дисциплін у формуванні професійної компетентності молодого спеціаліста радіотехнічного профілю (2013)
Лутковська С. М. - Підготовка майбутніх фахівців переробної харчової промисловості до розв’язання питань екології довкілля (2013)
Соцький К. О. - Роль медичних коледжів у підготовці кадрів для сучасної системи охорони здоров’я (2013)
Авраменко О. Б. - Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи "техносвіт – технологічна освіта" (2013)
Алієва С. Р. - Психолого-педагогічні основи формування крос-культурних цінностей (2013)
Асанова Ф. Б. - Проблема полікультурності та полікультурної освіти в контексті глобалізаційних процесів в Україні (2013)
Байло М. Ю. - Застосування освітнього порталу для забезпечення дистанційного навчання у ВНЗ (2013)
Балашова С. С. - Ґете-Інститут– минуле та сучасність (2013)
Басіста В. В. - Роль науково-педагогічної практики у формуванні професійної компетентності магістра-еколога (2013)
Бєлкін І. В. - Використання інновацій у навчальному процесі вищої школи (2013)
Богатирьова Г. А. - Шляхи реалізації психолого-орієнтованих технологій у соціально-педагогічній діяльності ВНЗ, Потопа К. Л. (2013)
Бойчук В. М. - Застосування інноваційних методик навчання у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя технологій (2013)
Брига Т. Р. - Форми організації навчання у вищій школі Канади (2013)
Буга О. І. - Аналіз підходів до визначення сутності економічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2013)
Василевська-Скупа Л. П. - Професійна компетентність майбутнього педагога, Скупа О. О. (2013)
Василенко О. А. - Використання інструментарію інформаційних технологій для попередження перевтоми студентів на заняттях з вищої математики, Коляденко В. А. (2013)
Васюк О. В. - Педагогічна інтеграція як засадовий концепт формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2013)
Виговська С. В. - Психолого-педагогічні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, Канініна М. Л. (2013)
Власюк І. В. - Професійно-термінологічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх економістів (2013)
Волохата К. М. - Порівняльний аналіз понять "компетенція" і "компетентність" (2013)
Гаркушевський В. С. - Моделювання змісту графічної підготовки вчителя технологій і креслення в педагогічному ВНЗ, Цвілик С. Д. (2013)
Гнатюк Н. Є. - Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів в сучасних умовах (2013)
Горбатюк С. М. - Застосування інноваційних технологій навчання як умова ефективної адаптації іноземних студентів у вищих навчальних закладах України (2013)
Гулівата І. О. - Дидактична гра як засіб активізації навчання вищої математики (2013)
Дідух Л. І. - Використання E-learning у підготовці компетентних фахівців (2013)
Добровольська Н. В. - Структура креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери (2013)
Євсюкова Л. С. - Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов професійної підготовки майбутніх бакалаврів техногенної безпеки засобами інтерактивних технологій (2013)
Земліна Ю. В. - Організація експериментальної роботи з формування професійної готовності майбутніх фахівців з туризму (2013)
Ільчук В. В. - Особливості професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів (2013)
Імбер В. І. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів контексті сучасних інформаційних вимог (2013)
Кадемія М. Ю. - Використання навчальних проектів у процесі формування інформаційної та методичної компетентності майбутнього педагога, Зброжек І. С. (2013)
Калашник Н. В. - Міжкультурна комунікативна компетентність майбутніх лікарів – іноземців як психолого-педагогічна категорія (2013)
Кириленко Н. М. - Організація інформаційно-освітнього простору інтернету у вищому навчальному закладі (2013)
Кізім С. С. - Використання блогів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2013)
Кобилянська І. М. - Формування професійної компетентності з безпеки життєдіяльності у фахівців економічного спрямування, Кобилянський О. В. (2013)
Коваль Л. Г. - Використання сучасних методів контролю у професійно-теоретичній підготовці (2013)
Ковтонюк М. М. - Інноваційні методики і технології як шлях оптимізації вивчення математичного аналізу в педагогічному ВНЗ, Гранатова В. А. (2013)
Коломієць Л. І. - Теоретико-методичні аспекти підготовки студентів до діагностики вікових особливостей психічного розвитку дітей (2013)
Кондратюк В. Д. - Особливості використання інноваційних методик у процесі навчання майбутніх учителів "Технології" (2013)
Коношевський Л. Л. - Інформаційне освітнє середовище педагогічного ВНЗ у контексті інформаційно-комунікаційних технологій, Коношевський О. Л. (2013)
Король В. П. - Системне формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій з основ аграрного виробництва (2013)
Кузьменко П. І. - Формування технічних понять у студентів під час вивчення графічних дисциплін (2013)
Куцак Л. В. - Тестування у системі контролю якості знань майбутніх учителів технологій (2013)
Лебедєва Н. А. - Соціально-психологічні чинники у викладанні іноземної мови студентам аграрного ВНЗ (2013)
Лопутько О. А. - Взаємодія суб’єктів навчального процесу у контексті іншомовної професійної підготовки майбутніх правоохоронців (2013)
Лук’янець А. В. - Аналіз проблеми формування професійної культури майбутнього менеджера туризму у ВНЗ (2013)
Макар З. Ю. - Особливості викладання комп’ютерної графіки у вітчизняній і зарубіжній дизайн-освіті (2013)
Мантуленко С. В. - Зміст, структура та рівні готовності майбутнього вчителя до профільного навчання (2013)
Москалюк А. М. - Суть педагогічних інновацій і їх сучасна класифікація (2013)
Очеретна Н. Д. - Використання методів інтерактивного навчання під час вивчення іноземної мови у ВНЗ (2013)
Пінаєва О. Ю. - Професійне навчання і перепідготовка дорослого населення Вінниччини (2013)
Петровська Ю. В. - Формування стратегічної компетентності у майбутніх судноводіїв в усному мовленні з використанням стратегії "миротворець" (2013)
Поліщук А. С. - Розвиток кіномистецтва у містах та регіонах Вінниччини 60-80 рр. ХХ ст. (2013)
Потапкіна Л. В. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до інноваційної професійної діяльності (2013)
Полуда В. В. - Педагогічний досвід використання професійно-орієнтованої ділової гри як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з готельного обслуговування (2013)
Попко І. А. - Практичні аспекти дистанційного навчання в окремих навчальних закладах Канади (2013)
Поселецька К. А. - Професійна самореалізація студентської молоді як педагогічна проблема (2013)
Примакова В. В. - Проблема розвитку післядипломної освіти вчителів у дослідженнях сучасних науковців (2013)
Рідей Н. М. - Підготовка майбутніх екологів до здійснення експертної діяльності: теоретичні аспекти, Сицька А. В. (2013)
Рибачук А. В. - Використання кейс-методу у процесі фахової підготовки майбутніх юристів у вищих навчальних закладах (2013)
Рибінська Ю. А. - Формування стратегічної компетентності майбутніх філологів засобами креативного перекладу (2013)
Рум’янцева К. Є. - Методичні умови організації практичних занять з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" для студентів економічних спеціальностей (2013)
Сальникова С. В. - Пріоритет практичних занять під час вивчення фахових дисциплін як запорука ефективності формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів на прикладі аквафітнесу (2013)
Самойлов А. М. - Стан розробленості проблеми девіантної поведінки особистості у психолого-педагогічній літературі (2013)
Сапогов В. А. - Моделювання професійно-педагогічних задач у процесі вивчення педагогіки, Акімова О. В. (2013)
Селяметова У. С. - Формирование полифонического мышления у студентов в классе фортепіано (2013)
Сидоренко А. О. - З історії формування радянської ідентичності місцевими органами влади на Поділлі у 1921-1928 рр. (2013)
Сидорчук Л. А. - Системно-структурний аналіз процесу формування ергономічної культури майбутніх учителів технологій (2013)
Сікорська Л. В. - Інтерактивне навчальне середовище як чинник оптимізації навчання іноземної мови, Калініченко А. І., Хоменко Т. В. (2013)
Соколюк О. В. - Визначення готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до здійснення дистанційного навчання (2013)
Солодар Л. В. - Поетизація хутора й села у творчості Тараса Шевченка (2013)
Сорока О. В. - Категоріальне розмежування понять "арт-терапія" і "арт-педагогіка" (2013)
Сорочинська В. Є. - Основні напрями соціально-педагогічної підтримки і допомоги студентській молоді (2013)
Стратій О. Г. - Використання спеціалізовного програмного забезпечення для створення засобів ІКТ у процесі викладання предмету технологій (2013)
Сусла Н. М. - Курс креслення – основа формування графічної культури майбутнього вчителя технологій (2013)
Тарнауз О. І. - Професійна готовність науково-педагогічного працівника до педагогічної діяльності (2013)
Терепа А. В. - Діофантові наближення числа π числами із поля Q(√3) (2013)
Федорук Г. М. - Сутність та структура інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій (2013)
Шарипова Э. Р. - Профессионально-педагогическая деятельность будущего инженера-педагога в процессе педагогической практики (2013)
Шевченко Л. С. - Застосування інноваційних педагогічних методик майбутніми учителями технологій (2013)
Шестопалюк О. О. - Підготовка майбутніх учителів правознавства до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності (2013)
Холковська І. Л. - Структурно-функціональна модель конфліктологічної підготовки майбутніх учителів (2013)
Хорзов І. А. - Використання тероризму в сфері міжнародної політики в умовах розвитку інформаційного суспільства (2013)
Чиханова Т. В. - Феномен психічного вигорання у психологів та студентів цього фаху (2013)
Ярхо Т. О. - Принцип обґрунтованості як основа поглиблення фундаментальної математичної підготовки майбутніх інженерів (2013)
Оборотов І. - Об’єктивний і суб’єктивний виміри правового розвитку (2011)
Осадча О. - Поняття та види суб’єктів процесуальної відповідальності (2011)
Указ Президента України № 590/2011 (2011)
Волошин Ю. - Праксіологічна та аксіологічна характеристика категорії "конституціоналізація" у сучасному конституційному праві (2011)
Батанова Н. - Конституційно-правова відповідальність як гарантія забезпечення державного суверенітету України (2011)
Саханенко С. - Региональная демократия: от принципов к европейским стандартам, Давтян С. (2011)
Мішина Н. - Оцінка взаємовідносин виконавчих органів місцевого самоврядування і органів самоорганізації населення (на матеріалах м. Одеси) (2011)
Бальцій Ю. - Конституційно-правові засади локальної нормотворчості (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського