Ярий В. В. - Психоемоційний стан і рівень психосоціального стресу у дружин пацієнтів з алкогольною залежністю (2015)
Астіоненко І. О. - Використання барицентричних координат при моделюванні серендипової поверхні, Гучек П. Й., Литвиненко О. І., Тулученко Г. Я. (2015)
Аушева Н. М. - Моделювання кривих Безьє на основі уявних дотичних, Гурін А. Л. (2015)
Бадаєв Ю. І. - Моделювання плоскої кривої із заданим законом кривини, Ганношина І. М. (2015)
Ванін В. В. - Опис стійких положень динамічних систем засобами фрактальної апроксимації, Залевська О. В. (2015)
Верещага В. М. - Визначення площі сегмента, обмеженого дугою кривої, Павленко О. М., Чураков А. Я., Лебідько О. С. (2015)
Воронцов О. В. - Рекурентні формули синусоїди у формуванні одновимірних геометричних образів, Тулупова Л. О. (2015)
Гурідова В. О. - Геометрична модель лінійчатої поверхні грунтообробного робочого органу змінної кривини (2015)
Дашкевич А. О. - Розв’язання завдань двовимірного пакування об'єктів довільної геометричної форми методом роя частин, Охотська О. В., Анісімов К. В. (2015)
Єремєєв В. С. - Геометрична модель коливальних процесів в двовимірній гратці математичних маятників, Кузьминов В. В. (2015)
Злоба В. В. - Геометричне моделювання кліматичного районування території України за періодом охолодження, Сергейчук О. В. (2015)
Ісмаілова Н. П. - Діаграма гвинта та її застосування до визначення спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію, Підкоритов А. М. (2015)
Карпенко В. С. - Геометричні основи побудови зображень у дзеркальній площині (2015)
Ковтун О. М. - Поліноміальна крива третього степеня із управляючими точками, що належать кривій (2015)
Кремець Я. С. - Теорема Клеро для побудови геодезичних ліній у функції довжини дуги на поверхнях обертання (2015)
Крисько А. А. - Геометричні основи конструювання одномірного обводу через k наперед заданих точок у БН-численні, Конопацький Є. В., Чураков А. Я. (2015)
Куценко Л. М. - Визначення критичних значень параметрів диференціальних рівнянь коливань за допомогою кривин фазових траєкторій, Семків О. М. (2015)
Лісун І. С. - Розробка геометричних трансформованих моделей на базі основних систем (2015)
Мартинов В. Л. - Моделювання оптимальних геометричних параметрів теплоізоляційної оболонки енергоефективних будівель (2015)
Несвідомін А. В. - Моделювання руху частинки по шорсткій горизонтальній площині, яка здійснює прямолінійні коливальні переміщення (2015)
Ницын А. Ю. - Выбор расстояния от центра проецирования до артинной плоскости в геометрическом аппарате ерспективы (2015)
Радомцев Д. О. - Визначення типів небозводів для території західної частини України у відповідності до ДСТУ ISO 15469:2008 "Розподіл яскравості денного світла" (2015)
Самарін В. О. - Розрахунок променевого випромінювання одиночної круглоребристої труби (2015)
Сухарькова О. І. - Дослідження динаміки математичної моделі вагона залежно від його швидкості, Руденко С. Ю. (2015)
Сухарькова О. І. - Дослідження кривинами фазових траєкторій коливань точки на колі, що обертається (2015)
Табакова І. С. - Геодезичне намотування корда шини з врахуванням її форми під навантаженням (2015)
Холковський Ю. Р. - Класифікація просторових форм, що моделюються на основі дискретно-інтерполяційного методу (2015)
Шоман О. В. - Проблеми використання геометричних методів у дослідженнях альтернативної енергетики, Даниленко В. Я. (2015)
Юрченко В. В. - Постанова проблеми геометричного моделювання аналітичного розв’язання задач синтетичної геометрії засобами БН-числення, Балюба І. Г., Караєв О. Г. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Панорама (2015)
УЗ у цифрах (2015)
Микола Снітко: "Усі зусилля будуть спрямовані на оздоровлення залізничної галузі" (2015)
Кравченко О. - Вітчизняні заводи готові забезпечити залізницю колійними машинами (2015)
Наливайко М. - Стан колійного господарства залізниць України (2015)
Владимир Балахонов: "Основная задача любого реформирования — снизить затраты и повысить эффективность работы" (2015)
Володимир Скобленко: "Ми прекрасно розуміємо соціальну значущість приміських перевезень" (2015)
Олег Бунчуков: "Майбутнє починається сьогодні" (2015)
Киричок В. - Мерефо-Херсонський міст (2015)
Краснова В. - Крюківський міст — візитка Кременчука (2015)
Павлов А. - Магистраль Рени – Одесса – Балтика: перспективы Шелкового пути в Украине (2015)
Войченко Т. - Взаємодія суміжних видів транспорту у вузлових транспортно-вантажних центрах (2015)
Віталій Маліцький: "У ПАТ "Українська залізниця" буде нова система оплати праці" (2015)
Ейтутіс Г. - Продуктивність як ефективність роботи залізниць України, Никифорук О, Карпов В. (2015)
Бортнік А. - Досвід ефективного використання гіркового комплексу (2015)
Осовик В. - Безпека руху під контролем нових систем МПЦ-У та МАБ-У (2015)
Валерій Сусленко: "Необхідно створити єдину корпоративну систему управління охороною праці для ПАТ "Українська залізниця" (2015)
Яковенко В. - Удосконалення залізничної інфраструктури (2015)
Бойко Г. - Особливості залучення інвестицій для реалізації енергозберігаючих проектів на підприємствах залізничного транспорту України. Частина І, Мелешко М. (2015)
Бурдо О. Г. - Технологии направленного энергетического действия в АПК (2015)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция процессов разделения широкой фракции легких углеводородов и пропан-пропиленовой фракции на установках газофракционирования и компримирования, Маатоук А., Васильев М. А. (2015)
Корнієнко Я. М. - Математичне моделювання процесу створення ретуру при виробництві органо-мінеральних композитів, Степанюк А. Р. (2015)
Корнієнко Я. М. - Оцінка ефективності регенерації відпрацьованих рулонованих мембранних модулів, Гулієнко С. В., Лялька М. О. (2015)
Ульєв Л. М. - Енергетичне обстеження систем рекуперативного теплообміну установки стабілізації нафти з використанням методу пінч-аналізу, Кержакова М. О. (2015)
Терзиев С. Г. - Инновационные теплотехнологии производства кофепродуктов (2015)
Герега А. Н. - Размерности: генезис представлений и физические приложения (2015)
Бурдо О. Г. - Моделирование процесса кристаллизации с учетом структуры поверхности блока льда, Тришин Ф. А., Герега А. Н. (2015)
Петрушка І. М. - Методи прогнозування сорбційних процесів з використанням природних сорбентів, Мальований М. С., Ятчишин Ю. Й., Петрушка К. І. (2015)
Радченко Н. Л. - Новые подходы в области очистки промышленных сточных вод (2015)
Безбах И. В. - Моделирование процесса сушки пшеницы в сушилке на базе вращающегося термосифона, Воскресенская Е. В. (2015)
Ляпощенко О. О. - Моделювання процесів сепарації та розробка методики розрахунку трифазного сепаратора, Павленко І. В., Усик Р. Ю., Дем'яненко М.М. (2015)
Самойчук К. О. - Підвищення ефективності струминного гомогенізатору молока з роздільною подачею вершків, Ковальов О. О. (2015)
Зыков А. В. - Моделирование процессов сушки на основе механизма капиллярного торможения, Смирнов Г. Ф. (2015)
Дячок В. В. - Масообмін при культивуванні мікроводоростей, Запорожець Ю. В., Левко О. Б. (2015)
Степанюк А. Р. - Моделювання процесу створення комплексних мінерально-органічних добрив з використанням кісткового борошна, Марушевський С. О. (2015)
Берник І. М. - Енергетика кавітаційної обробки технологічного середовища (2015)
Бошкова И. Л. - Оценка длительности предпосевной обработки семян в микроволновом поле, Волгушева Н. В. (2015)
Бандура В. М. - Моделювання процесу вібраційного сушіння соняшнику при використанні теорії подібності, Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. (2015)
Янаков В. П. - Определение величин процесса перемешивания хлебопекарного, кондитерского и макаронного теста (2015)
Дейниченко Г. В. - Моделирование мембранных технологий в процессе концентрирования белково-углеводного молочного сырья, Мазняк З. А., Гузенко В. В. (2015)
Коник А. В. - Дослідження впливу механізмів ДІВЕ на зміну фізико-хімічних властивостей води, молока та при відновленні сухих молочних продуктів (2015)
Безбах И. В. - Оптимизация работы выпарного аппарата на базе вращающегося термосифона, Омар Саид Ахмед (2015)
Косой Б. В. - Проблемы моделирования процессов теплообмена в микроструктурах (2015)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция процессов выделения бензол-толуол-ксилольной фракции и гидродеалкилата в производстве бензола, Ильченко М. В. (2015)
Гумницький Я. М. - Розчинення твердих тіл у трифазній системі, утвореній вакуумуванням, Симак Д. М., Нагурський О. А. (2015)
Гумницький Я. М. - Кінетика адсорбції альбуміну природним цеолітом, Гивлюд А. М., Сабадаш В. В. (2015)
Корнієнко Я. М. - Особливості моделювання безперервного процесу утворення азотно-кальцієво-гумінових добрив, Сачок Р. В. (2015)
Ткаченко С. Й. - Метод раціоналазації використання вторинної теплової енергії в системі з парком резервуарів, Дишлюк С. В., Пішеніна Н. В. (2015)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних процесу виробництва карбаміду, Яценко О. О., Шпилька В. М. (2015)
Цюра Н. Я. - Гідродинаміка стаціонарного шару залізного купоросу, Атаманюк В. М. (2015)
Барна І. Р. - Внутрішньодифузійне масоперенесення під час фільтраційного сушіння шлаку теплових електростанцій, Атаманюк В. М., Матківська І. Р. (2015)
Корнієнко Я. М. - Кінетика процесу створення органо-мінерально-гумінових добрив, Сачок Р. В., Гайдай С. С., Мартинюк О. В., Куріньовський О. В., Любека А. М. (2015)
Анісімов В. В. - Експериментальне дослідження інтенсивності кавітації в соплі Вентурі, Єрмаков П. П. (2015)
Гиренко Д. В. - Энергоэффективная технология синтеза низкоконцентрированных растворов гипохлорита натрия для медицины и ветеринарии, Демянчук Е. А. (2015)
Дубовкіна І. О. - Вплив високочастотних гідродинамічних коливань на властивості водно-етанольних сумішей (2015)
Степанюк А. Р. - Переваги застосування органо-мінеральних гумінових добрив в присутності кісткового борошна, Марушевський С. О. (2015)
Попович А. Г. - Процес створення ретуру при виробництві органо-мінеральних гумінових добрив в присутності органічних і мінеральних домішок, Степанюк А. Р. (2015)
Попович А. Г. - Дослідження процесу створення ретурну при виробництві органо-мінеральних гумінових добрив в присутності органічних і мінеральних домішок, Степанюк А. Р. (2015)
Москаленко К. В. - Гранулирование в вихревом взвешенном слое: анализ конструкций грануляторов и перспективы развития технологии, Ведмедера В. С., Артюхов А. Е., Покотыло В. Н. (2015)
Мосюк М. І. - Кінетика фільтраційного сушіння подрібненої деревини, Псюк Ю. Я., Рудей І. А. (2015)
Андрейко Л. В. - Стратегії очуження та одомашнення при перекладі інтертекстуальних одиниць в художньому творі (2015)
Багацька О. В. - Алоетноніми в сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти, Орлова Н. С. (2015)
Dehtiarova L. - Qualia oder linguischtisch-kulturelle Besonderheiten der Wahrnehmung der schwarzen Farbe (2015)
Дубовий К. В. - Помилки і втрати у закадровому перекладі художнього фільму (2015)
Кисленко А. Ю. - Емотивність електронних текстів-відгуків в перекладах з англійської на українську, Вашист К. М. (2015)
Кхеліл О. І. - Формально-синтаксична характеристика умовного сполучника домінантного типу в середньоанглійській мові (2015)
Косенко Ю. В. - Вербалізація лінгвокультурного концепту "fashion" в англомовному газетному дискурсі, Коробка А. (2015)
Медвідь О. М. - Лінгвістичний модус культурем (на прикладі повісті Івана Франка "Захар Беркут"), Ткаченко Я. Ю. (2015)
Nazarenko O. - Etymological Roots of Proper Names in Fairy Tale Discourse (Based on the Novel by J. Rowling "Harry Potter and the Order of the Phoenix”), Ivanenko O. (2015)
Недосека А. М. - Аксіологічні характеристики фразеологізмів в англомовному художньому дискурсі, Косенко Ю. В. (2015)
Подолкова С. В. - Мовленнєвий акт як компонент прагматичного аспекту науково-технічних текстів (2015)
Hunter L. - English Speech Innovations in the XXI Century, Vashyst K., Khodtseva A. (2015)
Швачко С. О. - Вербальні та невербальні засоби категоризації негації, Кобякова І. К., Сахарова Н. І. (2015)
Bravi R. - An Excursus on Truth and Language in Paul Celan (2015)
Title (2012)
Contents (2012)
Mykhalchenko V. P. - Correlation between mechanical properties of diamond-like semiconductor compounds and lattice thermal conductivity (2012)
Gorsky P. V. - Effect of charge ordering on the thermoEMF of layered crystals in a quantizing magnetic field (2012)
Rogacheva E. I. - Size effects in thin PbSe films, Nashchekina O. N., Ol’khovskaya S. I., Dresselhaus M. S. (2012)
Lavrentyev M. G. - Experiment-calculated study on structure formation of thermoelectric material based on solid solutions of bismuth and antimony chalcogenides prepared by hot extrusion method, Osvensky V. B., Mezhennyi M. V., Prostomolotov A. I., Bublik V. T., Tabachkova N. Y. (2012)
Krasutskaya N. S. - Effect of cobalt substitution on the microstructure and properties of Na0.9CoO2 based ceramics, Klyndyuk A. I. (2012)
Zhitinskaya M. K. - The quasilocal impurity states in the thermoelectric Bi2Te3-based compounds, Ispolov Yu. G., Nemov S., Muhtarova A. A., Svechnikova T. E. (2012)
Strutynska L. T. - Vibration effect on the homogeneity of Вi2Те3 based thermoelectric materials grown by vertical zone melting technique (2012)
Anatychuk L. I. - Research into the effect of thermoelectric heat meter on human heat release measurement, Kobylianskyi R. R. (2012)
Mykhailovsky V. Ya. - Thermoelectric staged modules of materials based on Bi2Te3-PbTe-TAGS, Bilinsky-Slotylo V. R. (2012)
Anatychuk L. I. - The energy and economic parameters of Bi-Te based thermoelectric generator modules for waste heat recovery, Kuz R. V., Hwang J. D. (2012)
Anatychuk L. I. - The effect of heat exchange system on thermoelectric generator efficiency, Prybyla A. V. (2012)
Kuz R. V. - Moving vehicle parameters monitoring system (2012)
Taschuk D. D. - Optimization of temperature distribution in thermoelectric measuring transducer (2012)
Mykytyuk P. D. - Thermoelectric power supply for security alarm systems (2012)
Gischuk V. S. - Electronic recorder of signals from human heat flux sensors (2012)
Richard Buist (dedicated to 75th birthday) (2012)
Murad Mamedovich Mamedov (dedicated to 75th birthday) (2012)
Elena Ivanovna Rogacheva (dedicated to 75th birthday) (2012)
Михальченко В. П. - Про кореляцію механічних властивостей алмазоподібних напівпровідникових сполук з гратковою теплопровідністю (2012)
Горський П. В. - Вплив зарядового впорядкування на термоЕРС шаруватих кристалів у квантуючому магнітному полі (2012)
Рогачова О. І. - Розмірні ефекти в тонких плівках PbSe, Нащекіна О. М., Ольховська С. І., Дресселхаус М. С. (2012)
Лаврентьєв М. Г. - Розрахунково-експериментальне дослідження формування структури термоелектричного матеріалу на основі твердих розчинів халькогенідів вісмуту й сурми, отриманих методом гарячої екструзії, Освенський В. Б., Меженний М. В., Простомолотов А. І., Бублік В. Т., Табачкова Н. Ю. (2012)
Красуцька Н. С. - Вплив заміщення кобальту на мікроструктуру i властивості кераміки на основі Na0.9CoO2, Клиндюк А. І. (2012)
Житінська М. К. - Квазілокальні домішкові стани в термоелектричних сполуках на основі Bi2Te3, Ісполов Ю. Г., Немов С. А., Мухтарова A. A., Свєчнікова Т. Є. (2012)
Струтинська Л. Т. - Вплив вібрації на однорідність термоелектричних матеріалів на основі Вi2Ті3, вирощених методом вертикальної зонної плавки (2012)
Анатичук Л. І. - Дослідження впливу термоелектричного тепломіра на визначення тепловиділення людини, Кобилянський Р. Р. (2012)
Михайловський В. Я. - Термоелектричні каскадні модулі з матеріалів на основі Bi2Te3-PbTe-TAGS, Білинський-Слотило В. Р. (2012)
Анатичук Л. І. - Енергетичні й економічні показники термоелектричних генераторних модулів на основі Bi-Te для рекуперації відходів тепла, Кузь Р. В., Хванг Дж. Д. (2012)
Анатичук Л. І. - Про вплив системи теплообміну на ККД термоелектричного генератора, Прибила А. В. (2012)
Кузь Р. В. - Система моніторингу параметрів автомобіля, що рухається (2012)
Тащук Д. Д. - Оптимізація розподілу температури у термоелектричному вимірювальному перетворювачі (2012)
Микитюк П. Д. - Термоелектричне джерело живлення для систем охоронної сигналізації (2012)
Гищук В. С. - Електронний регістратор сигналів сенсорів теплового потоку людини (2012)
Байст Річард (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Мамедов Мурад Мамедович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Рогачова Олена Іванівна (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Смірнов В. М. - Кафедра машин і обладнання технологічних процесів: історія, здобутки, напрямки діяльності і розвитку (2002)
Назаренко І. І. - Теорія і практика створення машин будіндустрії на основі синтезу систем "машина-середовище" (2002)
Ловейкін В. С. - Оптимізація динамічного режиму руху механізмів і машин з урахуванням опору, пропорційного швидкості (2002)
Яковенко В. Б. - Напрямки синергетичної поведінки у моделюванні (2002)
Сівко В. Й. - Напружено–деформований стан матеріалу в робочих процесах будівельних машин (2002)
Бадеян Г. В. - Моделирование и оптимизация технологий монолитного высотного жилищного строительства (2002)
Гарнець В. М. - Перспективні напрямки розвитку обладнання для безперервного формування залізобетонних конструкцій (2002)
Полянський С. К. - Напрямок та результати наукових досліджень секції експлуатації і ремонту (2002)
Богуславський В. Є. - Системний аналіз якості забоїв машин для земляних робіт з допомогою енергетичних показників (2002)
Човнюк Ю. В. - Про коректний підхід у моделюванні й аналізі динаміки вібраційних машин в умовах взаємодії з оброблюваним середовищем (2002)
Жерновий А. С. - Альтернатива капітальному ремонту двигуна (2002)
Баранов Ю. О. - Ударно-вібраційні машини з електромагнітним приводом на випрямленому струмі (2002)
Ручинський М. М. - Високоефективна машина для формування фундаментних блоків (2002)
Свідерський А. Т. - Вивчення та впровадження сучасних гідравлічних вібраційних систем у виробничий процес – шлях до створення універсальних само адаптованих високопродуктивних віброущільнювачів (2002)
Стройков В. В. - Критерии оптимизации виброударных площадок (2002)
Сердюк В. І. - Розробка методу регулювання нерівномірного розподілу машин за критичними параметрами (2002)
Чернега Г. К. - Удосконалення методів вимірювання та контролю компресії ДВЗ (2002)
Лесько В. І. - Надійність гідроприводів БДМ (2002)
Лобков Я. Ю. - Розробка технологічного процесу багатоелектродного автоматичного дугового широкошарового наплавлення деталей будівельних і гірничих машин (2002)
Клименко М. О. - Фізика процесу перемішування та оцінка його ефективності (2002)
Косминський І. В. - Довантажувачі в технології бетону (2002)
Басараб В. А. - Експериментальні дослідження взаємодії середовища з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної площадки (2002)
Корнійчук Б. В. - Підвищення ефективності роботи ударно-відраційних машин з електромагнітним приводом (2002)
Урбанєц М. - Світове ринкове господарство та методологічні підходи до обґрунтування економічної освіти в країнах Західної Європи та Польщі і України, Urbaniec M. (2011)
Журавська Н. - Кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності фахівців аграрного виробництва (2011)
Пантюк М. - Компаративний аспект проблеми підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи в історії педагогіки початку ХХ століття (продовження) (2011)
Слатвінська О. - Впровадження інноваційних педагогічних технологій в програмах здоров’яспрямовуючої діяльності педагогів ПТНЗ (2011)
Кубська Л. - Організація роботи керівників професійно-технічних навчальних закладів зі ЗМІ (2011)
Цідило І. - E-learning: понятійно-категорійний аналіз (2011)
Ромащенко І. - Актуальність комунікативної спрямованості сучасного заняття з іноземної мови у вищому навчальному закладі (2011)
Мадзігон В. - Приватна власність та її вплив на розвиток підприємництва в Україні (2011)
Смолінчук Л. - Використання методу тестів у вітчизняній педагогічній практиці 20 – 30-х рр. ХХ ст (2011)
Кулішов В. - Теоретико-методичні підходи щодо підготовки магістрів-економістів (2011)
Квас О. - Ідеї дитиноцентризму у педагогічній спадщині Марії Монтессорі (2011)
Зінченко В. - Офіційні механізми Болонського процесу щодо забезпечення якості вищої освіти (2011)
Пантюк Т. - Природовідповідність як провідний принцип виховання дитини (історичний аспект) (2011)
Зайцева Л. - Інтегрований підхід: сутність та можливість впровадження в дошкільній освіті (2011)
Смолова С. - Формування культури розумової праці студентів (2011)
Смеречак Л. - Позааудиторна самостійна робота у системі професійної підготовки мабуйтніх соціальних педагогів (2011)
Кустовська І. - Розвиток креативності студентів у сучасній педагогіці вищої школи, Ліхневська Т. (2011)
Сухай О. - Глобальний туризм і України (2011)
Платаш Л. - Методичне забезпечення процесу навчання у педагогічній спадщині Омеляна Поповича (2011)
Дорошенко М. - Принципи реалізації тестового контролю засвоєння знань за допомогою комп’ютерних програм (2011)
Гаманюк В. - Концептуальні засади іншомовної політики ЄС та їх практичне втілення у освітній сфері (2011)
Сєдашова О. - Історико-генетичні проблеми творчої особистості у контексті виховання творчих здібностей студента аграрного ВНЗ (2011)
Пагута М. - Бар’єри у професійній діяльності вчителя трудового навчання у процесі реалізації проектної технології, Бориславський Р. (2011)
Мельник В. - Характеристика деяких закономірностей впливу у соціальних мереж Інтернет на особистісний розвиток студентів, Чеб С. (2011)
Кобильник Т. - Методичні аспекти вивчення теми "Цілочисельне лінійне програмування”, Грозовський В. (2011)
Городнюк Р. - Напрями формування освітньо-фахового потенціалу в системі соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Кучумова Н. - Внесок Івана Семеновича Орлая та його внесок у розвиток європейської медичної освіти (2011)
Карамбович Н. - Екологічні проблеми Львівської області та їх соціально-демографічні наслідки (2011)
Бучковська М. - Творчість сучасного польського композитора Юліуша Луцюка, як об’єкт дослідження (на матеріалі "Міні-опусу” для фортепіано в 4 руки) (2011)
Григорович О. - Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання (2011)
Комар Л. - Фразеологічне багатство української мови (2011)
Харкавців І. - Педагогічна творчість: ретроспективний огляд (2011)
Процюк В. - Формування в учнів здатності до самореалізації – важливе завдання педколективів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Грицик Л. - Виховання дітей на традиціях рідного народу (2011)
Безушко С. - Урахування психофізіологічних відмінностей хлопців і дівчат підліткового віку в умовах роздільного навчання (2011)
Науменко У. - Пріоритетні напрями реформування української вищої школи з огляду на Болонський процес (2011)
Гамерська І. - Реалізація пріоритетних завдань з модернізації структури вищої освіти України в межах Болонського процесу (2011)
Дідух І. - Український скаутський рух: пошук національної ідентичності (Галичина, початок ХХ ст.) (2011)
Назаренко І. І. - Алгоритм та методи вибору мобільного комплексу будівельних машин, Шаляпіна Т. С. (2014)
Саленко Ю. С. - Разработка двухчастотного вибрационного конвейера (2014)
Ловейкін В. С. - Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з комбінованим режимом руху, Почка К. І. (2014)
Лесько В. І. - Метод оцінки показників надійності гідроприводів одноковшових екскаваторів із застосуванням статистичного моделювання (2014)
Косминський І. В. - Модификація двигуна Стірлінга з додаванням вакуумної герметичності та охлолоджувача примусової дії, Мельниченко М. С. (2014)
Басараб В. А. - Дослідження фізичних процесів системи "машина-середовище” (2014)
Клименко М. О. - Особливості призначення посадок підшипників кочення та їх вплив на надійність та довговічність роботи машин промисловості будматеріалів, Делембовський М. М., Печерський В. С. (2014)
Пелевін Л. Є. - Багатоярусний робочий орган землерийної машини, Карпенко М. М., Лаврик С. В. (2014)
Перельот Т. М. - Некомпенсовані електроструми у системах електроживлення будівель та споруд та методи їх зниження (2014)
Павлюк В. В. - Енергоефективні матеріали для елементів підлоги, Старостіна Г. В. (2014)
Забродський М. М. - Системне моделювання та параметрична оптимізація проектного розрахунку вібраційного грохота з круговими коливаннями (2014)
Лещенко О. Г. - Вітчизняний та зарубіжний досвід соціальної допомоги сім’ї в період народження дитини (2012)
Мельник Ж. В. - Теоретичні основи вивчення проблеми соціально-правового захисту дітей від насильства в сім’ї, Харькова Т. М. (2012)
Михайлова Л. І. - Благодійність як соціальне явище (2012)
Сватенков О. В. - Зміст поняття "захист прав дитини" у соціально-педагогічному контексті (2012)
Сербалюк Ю. В. - Основніформи і напрямки соціального захисту в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Співак В. І. (2012)
Соляник М. Г. - Підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (2012)
АбрамянО.В. О - Формування творчої особистості учнів як психолого-педагогічна проблема , Демянюк О. С., Комарова Л. О., Коваль Ю. В. (2012)
Безносюк О. О. - Соціальна робота із сім'ями військовослужбовців, Браун В. О., Осипа В. О., Прохоров О. А. (2012)
Білецька Т. В. - Бюджет робочого часу сучасного студента (за результатами дослідження у К-ПНУ імені Івана Огієнка, Рибщун О. В. (2012)
Вєтрова О. Д. - Технології підтримки та соціально-педагогічного супроводу обдарованих дітей і молоді у навчальних закладах (2012)
Возняк А. Б. - Вивчення потреб вихованців інтернатних закладів як важлива складова процесів соціалізації та адаптації, Чепіль М. М. (2012)
Гаврилова Н. С. - Інтеграції та інклюзії дітей з особливими освітніми потребами як актуальна проблема розвитку суспільства, Константинів О. В., Швець О. І., Гаврилов О. В. (2012)
Гаврилов О. В. - До питання про навчання студентів-інвалідів у вищих навчальних закладах (2012)
Гевчук Н. С. - Робота соціального педагога з батьками, які мають намір їхати за кордон на заробітки, засобами рекламно-інформаційних технологій (2012)
Гриценко В. А. - Переживання самотності й особливості духовно-емоційної та комунікативної сфер життя старших підлітків (2012)
Гуріч В. О. - До проблеми формування життєвої компетентності випускників інтернатних закладів у питанні набуття та збереження житла (2012)
Єжова Т. Є. - Психолого-педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку як умова реалізації їх права на освіту (2012)
Козак А. В. - Соціальна роль батьків у вихованні розумово відсталих дітей (2012)
Мельник Л. П. - Психолого-педагогічні чинники агресивної поведінки девіантних підлітків, Чайковська О. М. (2012)
Олексюк Н. С. - Основні ресурси соціального супроводу сімей військовослужбовців в умовах реформування збройних сил України (2012)
Опалюк О. М. - Соціально-психологічний супровід сімей, що мають дітей з особливими потребами, Опалюк Т. Л. (2012)
Осадча М. В. - Характеристика принципів і методів виховання гуманності сучасної молоді (2012)
Сметанюк Т. І. - Рівень соціальної відповідальності старших підлітків в умовах діяльності громадського сектору (2012)
Смоліна О. С. - Роль емпатіі у формуванні взаємодопомоги дітей дошкільного віку (2012)
Собянина Г. Н. - Образовательная среда: проблемы и перспективы развития (2012)
Сорока О. В. - Арт-терапевтичний супровід молодших школярів як умова успішної адаптації до початкової школи (2012)
Пономаренко Л. І. - Соціально-педагогічні умови розвитку Соціально-педагогічні умови розвитку педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу (2012)
Пріданнікова О. М. - Актуальність соціально-педагогічної профілактики хімічної залежності серед підлітків (2012)
Романовська Л. І. - Організаційно-педагогічні основи професійного співробітництва суб’єктів соціально-педагогічної підтримки дитячого руху (2012)
Брусенко О. Л. - Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи з сім’ями, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей (2012)
Воронцов О. С. - Особливості професійної діяльності молодших офіцерів органів виховної та соціально-психологічної роботи збройних сил України (2012)
Дідик Н. М. - Проблема розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів (2012)
Журат Ю. В. - Експериментальний аспект становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя (2012)
Клочко О. О. - Проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді (2012)
Ковальчук О. В. - Рефлексія в структурі професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2012)
Кулешова О. В. - Ціннісні аспекти особистісної самореалізації викладача вищого навчального закладу (2012)
Міхеєва Л. В. - Методи вивчення дисциплін педагогічного спрямування студентами спеціальності "практична психологія" (2012)
Овод Ю. В. - Перспективи впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах (2012)
Онуфрієва Л. А. - Психологічні детермінанти розвитку професійної самосвідомості й особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій (2012)
Паламарчук К. В. - Лідерські якості як перспективний напрямок розвитку професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2012)
Плахотнік О. В. - Особливості викладання курсу "Історія соціальної роботи" у процесі підготовки соціальних педагогів, Спіріна Т. П. (2012)
Сапарай Ю. В. - Інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів (2012)
Снітко М. А. - Технологія підготовки фахівців соціономічної сфери до формування у підлітків безпечної поведінки в інтернет-мережі (2012)
Трухан М. А. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до розв’язання професійних конфліктів (2012)
Хворостовська Н. В. - Педагогічні аспекти розвитку комунікативних умінь майбутнього учителя (2012)
Шпиг Н. О. - Інтеграція технології кооперативного навчання в процес підготовки майбутніх соціальних педагогів до діяльності в громадських організаціях (2012)
Титул, содержание (2014)
Андреев В. И. - Исследование тепловых потерь в доменной печи при вдувании в горн пылеугольного топлива, Поздняков А. В., Курбатов Ю. Л., Мишин И. В., Пикалов Д. С. (2014)
Рудницкий А. А. - Рациональная конструкция литниковой системы для колосников обжиговых и агломерационных машин, Соценко О. В., Малый А. В. (2014)
Королев С. П. - Управление формированием структуры чугуна с вермикулярным графитом в отливках сталеразливочных изложниц, Михайловский В. М., Шешко А. Г. (2014)
Лисенко Т. В. - Исследование и выбор оптимального технологического процесса бесфлюсовой плавки магниевых сплавов, Крейцер К. А., Бабилунга А. В. (2014)
Клочихин В. В. - Влияние температурного градиента на фронт кристаллизации и структуру жаропрочных никелевых сплавов ЖС32-ВИ и НВ-4, Жеманюк П. Д., Цивирко Э. И., Наумик В. В. (2014)
Сергиенко О. С. - Компьютерная модель ликвидации внутренних дефектов титановых отливок для определения оптимальной конфигурации компенсаторов, Лунев В. В. (2014)
Захарченко В. Н. - Резервы повышения эффективности работы доменных печей, Ягольник М. В., Шмат К. В., Свириденко Ж. В. (2014)
Соколовская Л. А. - О возникновении дополнительных центров кристаллизации при введении дроби в расплав, Мамишев В. А. (2014)
Титул, содержание (2014)
Пиптюк В. П. - Влияние электромагнитных сил на перемешивание ванны установки ковш-печь переменного тока, Крикент И. В., Самохвалов С. Е., Греков С. В., Кабаков Д. Ю. (2014)
Бубликов В. Б. - Влияние модификаторов при внутриформенном графитизирующем модифицировании на структуру высокопрочного чугуна, Берчук Д. Н., Бачинский Ю. Д., Берчук Е. Н., Овсянников В. А. (2014)
Нестерук Е. П. - Преимущества применения центробежных проточных реакторов для внутриформенного модифицирования (2014)
Прач Е. Л. - Разработка новых литейных сплавов системы Al-Mg-Si-Mn с добавками 1,0 %мас. Li и 0,1 %мас. Ti + 0,1 %мас. Zr, Трудоношин А. И., Бойко В. В., Михаленков К. В. (2014)
Ясинская Е. А. - Ресурсосберегающая технология легирования углеродистой стали ванадием (2014)
Афтандилянц Е. Г. - Формирование структуры биметаллических отливок, Пеликан О. А., Клименко Л. М., Костенко Д. Г. (2014)
Демидик В. Н. - Устойчивое развитие и рециклинг отходов в черной металлургии (2014)
Гасику Михаилу Ивановичу - 85 лет (2014)
Котлярскому Франко Марьяновичу - 75 лет (2014)
Фикссену Владиславу Николаевичу - 70 лет (2014)
Богороденко С. В. - Мікроелементний склад молока корів за впливу хелатів купруму, цинку та мангану (2015)
Бондарець Д. І. - До екології повзика (Sitta europeae L.) на території північно-східної України (2015)
Єлецька Т. О. - Вплив рівномірності змішування повнозмішаного раціону на перетравність поживних речовин та забезпеченість тварин енергією, Василевський М. В., Берестова Л. Є. (2015)
Зозуля Ю. О. - Ефективність використання вітаміну Е в раціонах корів в період лактації для одержання якісного вітамінізованого молока, Іонов І. А. (2015)
Кошелев А. И. - Значение ЛЭП для птиц в антропогенно трансформированных ландшафтах степной зоны юга Украины, Кошелев В. А., Копылова Т. В., Писанец А. М. (2015)
Kratenko R. I. - 3H-WB4101 and 3H-dihydroalprenolol binding parameters with brain neocortex synaptosomes of rats toxified by crown-ethers (2015)
Левічева Н. О. - Спектральний аналіз біоелектричної активності мозку у щурів при синдромі відміни інгаляції летких органічних сполук (2015)
Goncharenko Y. V. - Evaluation of recreational loading on Artem city park (Kharkov) (2015)
Комісова Т. Є. - Напрямок сукцесійних процесів на територіях відвалів вугільних шахт м. Краснодона Луганської області, Губська О. П., Кучер О. О. (2015)
Пономарьова О. А. - Аналіз життєвості молодих придорожніх насаджень м. Дніпропетровськ за морфофізіологічними показниками (2015)
Коц С. М. - Дослідження функціонального стану організму студентів, Коц В. П. (2015)
Попова Т. М. - Захворюванність студентів ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Циганкова Т. І, Рябоконь А. І. (2015)
Ткаченко В. М. - Стан механічної рани нащадків, батьки яких підлягали хронічній тютюновій інтоксикації, Комісова Т. Є. (2015)
Бєдункова О. О. - Мінливість росту іхтіопопуляцій в умовах гідрохімічних змін річки Замчисько Рівненської області (2015)
Гамуля Ю. Г. - Екологічна оцінка стійкості локальних популяцій рідкісних та зникаючих видів заплавних місцезростань в долині р. Уди на території м. Харків методом фіто індикації, Чаюк О. А. (2015)
Калініна І. Г. - Бджолине обніжжя – як маркерний показник екологічного стану довкілля, Долгая М. М. (2015)
Мельник В. Й. - Обгрунтування комплексних моніторингових досліджень урбоедафотопів міста Рівне, Стернік В. М. (2015)
Пилипенко Ю. В. - Оцінка рівня забруднення ґрунту важкими металами в межах міської системи (на прикладі м. Херсон), Скок С. В. (2015)
Бондар В. І. - Тенденції розвитку освіти дітей з психофізичними вадами в Європі та Україні, Синьов В. М. Тищенко В. В. (2012)
Винникова Е. А. - Сиситема соціального розвитку дітей з ризиком у психічному розвитку від двох до трьох років життя (2012)
Гаврилова Н. С. - До питання історії розвитку корекційної освіти на Кам’янеччині, Борціх А. А. (2012)
Гаурилюс А. И. - Ставлення батьків до дитини з особливостями психофізичного розвитку (2012)
Гладуш В. А. - Тенденції розвитку теорії і практики післядипломної освіти дефектологів в Україні (1950–1990 рр.) (2012)
Дегтяренко Т. В. - Роль епігеномних факторів в патогенезі пренатального ураження спеціалізованих систем мозку (2012)
Демченко І. І. - Роль занять з образотворчого мистецтва в гармонійному розвитку молодших школярів з особливими освітніми потребами (2012)
Дідик Н. М. - Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2012)
Кавецький В. Є. - Особливості професійного консультування школярів з особливими потребами (2012)
Каменщук Т. Д. - До питання розвитку поняття "знаково-символічної системи" (2012)
Коваленко В. Є. - До питання побудови індивідуального навчального плану на дитину з особливими освітніми потребами у системі індивідуального навчання (2012)
Когут С. Я. - Спеціальні дисципліни у змісті підготовкимайбутніх фахівців у галузі корекційної освіти (2012)
Козявкіна Н. В. - Програма "Рання реабілітація" за методом проф. В. Козявкіна, Лунь Г. П. (2012)
Корнєв С. І. - Теоретичні аспекти проблеми становлення пізнавальних процесів в роботах І. О. Сікорського (2012)
Крутій К. Л - Про змістові вимоги до складання програми підготовки фахівців до абілітаційної діяльності в освітніх закладах різних типів, Горбунова Н. В. (2012)
Кулєша Є. М. - Динамічне оцінювання – теоретична основа та опис завдань (2012)
Лащик Я. - Області використання комп'ютерів у спеціальній освіті (2012)
Лисовская Т. В. - Компетентнісний підхід як системоутворюючий компонент спеціальної освіти (2012)
Миколайчук М. І. - Наративна деконструкція в практиці соціально-педагогічного супроводу батьків дітей з психофізичними вадами (2012)
Обухова Т. И. - Використання відеометоду у професійній підготовці вчителя-дефектолога, Сороко Е. Н. (2012)
Онуфрієва Л. А. - Формування професіоналізму і психологічна підготовка майбутніх фахівців соціономічних професій (2012)
Пахомова Н. Г. - Філософські основи інтеграції медико-психологічних і педагогічних складових професійної підготовки дефектологів (2012)
Подгаєцьки А. В. - Законодавче забезпечення розвитку адаптивної фізичної культури (АФК) в Україні в період з 1991 по 2012 роки, Березовський В. А. (2012)
Притиковська С. Д. - Сучасні уявлення про координацію рухів та її роль в загальному розвитку (2012)
Руденко Л. М. - Детермінанти виникнення агресивної поведінки (2012)
Семак С. М. - Інклюзивна освіта: сутність, поняття, термінологія (2012)
Скиба Т. Ю. - Сучасний погляд на спеціальну освіту в умовах інклюзивного навчання, Левченко Л. С. (2012)
Стельмах С. С. - Індивідуальна бесіда з дитиною: практичні аспекти (2012)
Федоренко І. В. - Cучасні підходи до використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі учнів з різними порушеннями психофізичного розвитку (2012)
Шевцов А. Г. - Обгрунтування ортопедагогіки (2012)
Яковлева С.Д. - Зміни стану психофізіологічних функцій дітей молодшого шкільного віку в результаті шкільного навчання (2012)
Шеремет М. К. - Функціональна асиметрія головного мозку, Процюк Р. Г. (2012)
Андрусишина Л. Є. - Розвиток довільної пам’яті у старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення (2012)
Бегас Л. Д. - Використання засобів театралізованої діяльності в корекційно-розвивальній роботі з дітьми старшого дошкільного віку (2012)
Боряк О. В. - Обгрунтування методики корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки (2012)
Гаврилова Н. С. - Класифікації порушень мовлення (2012)
Гріньова О. М. - Корекція самооцінки дітей старшого дошкільного віку з заїканням засобами активного соціально-психологічного навчання, Кібальна К. О. (2012)
Дідкова Л. М. - Актуальні питання стертої форми дизартріі (2012)
Кисличенко В. А. - Комплексна програма забезпечення логопедичного супроводу сімей, які виховують дитину з порушеннями мовлення (2012)
Конопляста С. Ю. - Традиції та новаціїї у розумінні психомовленнєвого розвитку дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (2012)
Марченко І. С. - Особливості комунікативної поведінки дітей старшого дошкільного віку з дизартрією при ДЦП (2012)
Олефір О. І. - Значення уроків читання у формуванні та корекції лексичної складової мовленнєвої діяльності в учнів 2-3 класів із ТПМ (2012)
Потапенко О. М. - Курсова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації логопедичних кадрів в Україні У 80-ті роки ХХ століття (2012)
Ромась О. - Типи порушень голосу у дітей – сучасний погляд (2012)
Ружицька Л. І. - Особливості розв’язування арифметичних задач молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення (2012)
Сорочан Ю. Б. - Особливості формування синтаксичної структури речення у мовленнєвому онтогенезі у дітей із моторною алалією (2012)
Ткач О. М. - Залучення батьків до надання корекційної допомоги дітям з ТПМ в умовах класів інклюзивного навчання (2012)
Чередніченко Н. В. - Теоретико-методичні засади формування лексичної сторони мовлення молодших школярів із ТПМ на уроках української мови, Карпенко О. М. (2012)
Чорна О. П. - Батьки як суб’єкти сучасного комплексного підходу до подолання заїкання у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Богдан С. - Оказіональні найменування номінативного поля дитина в епістолярних текстах Лесі Українки (2015)
Бурцева І. - Метод стилізації як засіб вивчення авторського стилю на заняттях зі стилістики англійської мови (2015)
Висоцька З. - Актуальні парадигми дослідження наукового тексту (2015)
Гнатюк І. - Мова української популярної медичної літератури 20-х років ХХ століття (2015)
Goloyukh L. - The Author’s Modality as a Scientific Paradigm of Literary Text Research (2015)
Демешко І. - Девербативи в прозі В. Винниченка: словотвірно-морфонологічний аспект (2015)
Кравцова Ю. - Основные направления, проблемы и перспективы развития лингвоперсонологии (2015)
Лісова Л. - Прізвища з поліфункційними формантами в антропоніміконі півдня Волинської області (2015)
Мислива-Бунько І. - Сучасна українська преса як джерело виникнення складних слів (2015)
Мішеніна Т. - Мовні засоби відтворення світлотного контрасту в художньому моделюванні імпресіоністичної реальності (на прикладі українського письма) (2015)
Мялковська Л. - Мова художніх творів І. Нечуя-Левицького : етнокультурний аспект (2015)
Навальна М. - Дифузні процеси в лексиці української мови (на прикладі варваризмів мас-медійних текстів) (2015)
Нестерчук О. - Словотвір жіночих варіантів імен у прибузьких говірках (2015)
Островська О. - Експлікація категорії оцінки засобами дієслів-репрезентантів у художньому дискурсі, Поплавська Л. (2015)
Павленко Л. - Мовні особливості "Ляменту по отцу Іоанні Василевичу" 1628 року (2015)
Приймачок О. - Оригінальні компоненти в художньому перекладі з близькоспорідненої мови (2015)
Романюк С. - Лінгвостилістичні особливості інавгураційної промови (на прикладі виступу Президента України Петра Порошенка) (2015)
Скаб М. - Релігійна картина світу гуцулів Буковини крізь призму звертань до вищих сил у творах Юрія Федьковича, Скаб М. (2015)
Сюта Б. - Особливості мовних жанрів у сучасній музичній комунікації (2015)
Сюта Г. - Змістотвірна функція цитати в сучасній українській поетичній мові (2015)
Тарасюк Т. - Послання як засіб релігійної комунікації (2015)
Шатілова Н. - Діалектна лексика як мовна домінанта ідіостилю Сидора Воробкевича (2015)
Стишов О. - Лінгвокогнітологічне осмислення сучасної політичної дійсності (Яремко Ярослав. Сучасна політична термінологія: на перетині когніції та комунікації. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 436 с.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Інформаційний лист (вимоги до оформлення статей у науковому журналі "Лінгвостилістичні студії") (2015)
Ільків М. - Функціональний аналіз посудин із подвійними вінцями трипільської культури Середнього Подністров’я (2013)
Ільків М. - Розвідково-охоронні дослідження на археологічних пам’ятках Чернівецької області в 2011-2012 рр., Грига В., Якубина С. (2013)
Калініченко В. - Наконечники стріл із Чорнівського городища першої половини XIII ст. (археологічні дослідження 2012 р.), Пивоваров С. (2013)
Красножон А. - Церква Стефана Великого в Білгороді-Дністровському (2013)
Возний І. - Середньовічні корди з території Середнього Подністров’я (2013)
Сайко М. - Кредит в античному Римі в творах греко-римських біографів (2013)
Сандуляк І. - Історичні погляди Публія Корнелія Тацита (II) (2013)
Боднарюк Б. - Сирійське чернецтво IV - першої половини VII ст: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (І) (2013)
Мудеревич В. - Дипломатичний аспект ходження ігумена Даниїла в Святу землю (1106-1108) (2013)
Кузь А. - Чисельність військових контингентів та мобілізаційні можливості міських ополчень генуезької Газарії У XIII - XV ст. (2013)
Масан О. - Урбанізація у державі Німецького ордену в Прусії (другий етап: 1310-1409 роки) (2013)
Удод О. - Меморіалізація історичної та соцюкультурної травми українського народу після польсько-литовського завоювання, Юрій М. (2013)
Чучко М. - Становище північних волостей Молдавії в епоху Фанаріотів (2013)
Кожолянко Г. - Створення та діяльність етнографічного музею Чернівецького університету (2013)
Кожолянко О. - До питання про особливості половецької матеріальної культури (2013)
Мойсей А. - Українці в етнокультурних стереотипах румунів та молдаван (2). Одруження Тимоша Хмельницького та Роксандри Лупул у румунських джерелах, Моісей А. (2013)
Кожолянко О. - Любовно-шлюбна магія дівочих ворожінь передріздвяного календарного циклу в українців і молдаван Буковини (2013)
Тимчук І. - Поширення предметів культової символіки на території Східної Європи (2013)
Третьяков О. - Типологія пам’ятних та обітних кам’яних хрестів північної частини Буковини та Хотинщини (2013)
Парайко К. - Система заборон та приписів, пов’язана з вагітністю та пологами в українського та східнороманського населення Буковини (2013)
Коломийчук О. Ритуальне “закусування” в обрядовості водохресного Святого вечора на Бойківщині (на матеріалах сіл Долинського і РОжнятівського районів - Ritual "having a bite” in the ceremonialism of the old Christmas eve in Boykivschyna (on fields sources from villages of Dolinskiy and Rognyativskiy Districts Ivano-Frankivsk Region) (2013)
Прінько О. - Теорія християнського знання за Тертулліаном: соціально-історичний аспект (2013)
Яновський Я. - Італійська кампанія Аттіли і початок занепаду "примарної імперії” гунів (II) (2013)
Погребенник А. - Суспільно-політичне становище і релігійне тло у Французькому королівстві в епоху альбігойських війн (III) (2013)
Чучко Д. - Преподобна Параскева Сербська: історія формування культу святої на теренах Південно-Східної Європи (2013)
Шевага Ю. - Одяг української шляхти першої половини XVII століття у світлі інвентарів рухомості з документів ЦДІА у Львові (2013)
Дущак В. - Юридично-правове становище жінок на західноукраїнських землях у XIX – на початку XX ст. (2013)
Кузик В. - Бондарство Гуцульщини в утилітарному використанні та у системі народних художніх промислів (2013)
Яновський Я. - Проблема історії європейських гунів у наукових студіях О. Менчен-Хелфена (II) (2013)
Автори (2013)
Свиридюк Д. Я. - Дослідження робочого процесу лабораторного змішувача (2014)
Назаренко І. І. - Моніторинг ефективності використання комплексу машин та аспекти їхньої надійності, Шаляпіна Т. С. (2014)
Саленко Ю. С. - Разработка бетоносмесителя принудительного действия с осциллирующими колебаниями смесительного барабана (2014)
Берник І. М. - Дослідження параметрів кавітаційного процесу обробки технологічних середовищ (2014)
Нестеренко М. П. - Аналітичні дослідження взаємодії вібромашини з бетонною сумішшю при дії вертикально направленої складової просторових коливань вібромашини (2014)
Ловейкін В. С. - Обгрунтування параметрів енергетично врівноваженого приводу роликової формувальної установки, Почка К. І. (2014)
Басараб В. А. - Особливості поведінки вібросистеми в умовах віброударного режиму роботи (2014)
Маслов О. Г. - Віброабразивні машини для обробки деталей будівельних машин (2014)
Клименко М. О. - Експериментальне дослідження впливу конструкції барабана гравітаційного змішувача та його лопатей на якість перемішування будівельних сумішей (2014)
Яковенко В. Б. - Параметрическая оптимизация в проектных расчетах машин для производства строительных материалов (2014)
Лесько В. І. - Визначення показників безвідмовності гідравлічних приводів будівельних машин (2014)
Алтухова Т. А. - До питання реалізації психолого-педагогічних умов навчання дітей з порушеннями інтелекту спільно з дітьми, які нормально розвиваються в загальноосвітній школі (2012)
Білоус Т. О. - Забезпечення ефективності корекційно-педагогічного процесу у спеціальній школі-інтернаті (2012)
Веренич С. В. - Нейрофізіологічні механизми рухових порушень у дітей з легкою інтелектуальною недостатністю (2012)
Гаврилов О. В. - Особливості розвитку психічних процесів (сприймання, відчуття, мислення, мовлення) дітей з помірною розумовою відсталістю (2012)
Галецька Ю. В. - Система піктограм як засіб формування соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (2012)
Дегтяренко Т. В. - Особливості психомоторного розвитку у розумово відсталих молодших школярів, Шевцова Я. В. (2012)
Дмитрієва І. В. - Формування в учнів спеціальної школи духовних цінностей на уроках української мови та читання, Гіренко Н. А. (2012)
Жарікова І. О. - Особливості уявлень розумово відсталих дівчат підліткового віку про материнські ролі жінки (2012)
Зелінська К. О. - Можливості використання лялькового театру в роботі з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку (2012)
Клезович О. В. - Формування життєвих навичок у дітей дошкільного віку з тяжкими і множинними порушеннями розвитку засобами музики і ритміки (2012)
Козак А. В. - Роль спеціальної дошкільної освіти у навчально-виховному процесі розумово відсталих дошкільників (2012)
Константинів О. В. - Передумови становлення трудового навчання учнів з розумовою відсталістю (друга половина XIX початок XX ст.) (2012)
Кузнецова М. С. - Особливості творчої уяви учнів з інтелектуальною недостатністю (2012)
Лаврикова О. - Активізація пізнавальної діяльності розумово відсталих школярів на уроках природознавства (2012)
Левицький В. Е. - До питання про актуальність застосування дослідницького методу під час реалізації екологічного виховання для дітей з порушеним інтелектом старшого шкільного віку (2012)
Липа В. О. - Використання міжпредметних зв’язків як ефективний шлях оптимізації формування знань у розумово відсталих учнів, Гаврилов О. В. (2012)
Ляшенко О. О. - Рівні сформованості понять та уявлень про толерантність учнів старших класів допоміжної школи (2012)
Миронова С. П. - Педагогічні умови формування навичок самообслуговування у дітей-сиріт з вадами інтелекту (2012)
Овчинникова Т. С. - Обгрунтування виділення групи дошкільників з мінімальними порушеннями розвитку з позицій корекційної педагогіки (2012)
Одинченко Л. К. - Підвищення ефективності формування в учнів уявлень та понять про форми земної поверхні на уроках географії в допоміжній школі (2012)
Радіонова В. І. - Модель індивідуальної програми навчання дітей з помірною і тяжкою інтелектуальною недостатністю (2012)
Сєромаха Н. Є. - Психологічні умови корекції поведінки в ситуаціях фрустрації розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку (2012)
Співак Л. А. - Фенологічні спостереження як засіб корекції розумової діяльності учнів з інтелектуальними вадами, Співак Я. О. (2012)
Татьянчикова І. В. - Основні чинники соціалізації дитини з інтелектуальними вадами (2012)
Товстоган В. С. - Модернізація освітнього процесу в допоміжній школі на основі компетентнісного підходу (2012)
Цикурова А. В. - До проблеми морально-естетичного виховання розумово відсталих учнів (2012)
Шульженко Д. І. - Психологічні умови включення розумово відсталих учнів у середовище інклюзивної школи (2012)
Базима Н. В. - Обстеження стану мовлення у дітей з аутистичними порушеннями дошкільного віку (2012)
Бєсєда В. В. - До питання оцінки фізичної підготовленності дітей дошкільного віку, Романчук О. П. (2012)
Бистрова Ю. О. - Проблеми комплексного психолого-педагогічного супроводу дітей з вадами зору (2012)
Вержбицька Т. Н. - Формування номінативної функції мовлення у дошкільників з порушеннями зору, Мацевич А. С. (2012)
Глоба О. П. - Принципи побудови регіональної моделі соціалізації осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (2012)
Дегтяренко Т. В. - Сучасні методологічні підходи до корекції аутичних порушень у дітей, Зіборова О. О. (2012)
Долинний Ю. О. - Фізичне виховання як засіб корекції рухових вад у дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (2012)
Дружинина Л. А. - Технологія індивідуального ведення процесу формування зорового сприймання у дошкільника з тяжкою патологією зору (2012)
Єфименко М. М. - Нові підходи до класифікації рухових порушень у дітей (2012)
Ілляшенко Т. Д. - Діти з девіантною поведінкою у психолого-медико-педагогічній консультації (2012)
Касьян М. В. - Психолого-педагогічний підхід до вивчення дітей з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю (2012)
Колодна Н. А. - Соціально-педагогічна підтримка дітей з вадами зору в умовах навчально-реабілітаційного центру (2012)
Круглик Г. Е. - До питання про формування комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку з труднощами в навчанні, Хабарова С. П. (2012)
Кучарук І. - Школярі з порушеннями слуху або порушеннями зору в звичайній та інтеграційній школі, Длужневська А. (2012)
Маматова З. Р. - Особливості розвитку рухової сфери у дітей із затримкою психічного розвитку 11-15 років (2012)
Мартинчук О. В. - Особливості забезпечення педагогічного супровду ігрової діяльності дітей з порушеннями слуху в освітньому просторі спеціального дошкільного навчальнго закладу (2012)
Молєв В. П. - Особливості хроніфікованих депресій у осіб із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу, Скринчук Т. А., Молєва Н. В. (2012)
Нафікова Л. А. - Корекція й розвиток сенсорно-рухової сфери дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами інтеграційного комплексу рухових вправ (2012)
Ніколаєва О. О. - Корекція порушень постави у студентів спеціальних медичних груп засобами адаптивної фізичної культури (2012)
Островська К. О. - Особливості "Я-концепції" у дітей з розладами спектру аутизму (2012)
Полулященко Ю. М. - Методика фізкультурно-оздоровчих занять з інвалідами різних нозологічних груп (2012)
Прохоренко Л. І. - Особливості самоконтролю у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в навчальній діяльності (2012)
Саранча І. Г. - Спецкурс "гарденотерапія" в системі керованої соціалізації випускників реабілітаційних центрів з порушеннями опорно-рухового апарату (2012)
Тарасун В. В. - Соціально-емоційний розвиток дитини з аутизмом (до комплексної програми розвитку і навчання дитини з аутизмом) (2012)
Федоренко С. В. Орлов А. В. - Характеристика радянського періоду діяльності харківської школи для сліпих (20-30 роки хх століття) (2012)
Феклистова С. Н. - Розвиток слухового спримання і усного мовлення дітей раннього дошкільного віку з кохлеарними імплантами (2012)
Шевченко В. М. - Зародження та становлення спеціально організованого навчання дітей з порушеннями слуху в Україні (перша половина XIX ст.) (2012)
Шипілова Е. В. - Особливості навчання іноземній мові молодших підлітків з затримкою психічного розвитку (2012)
Мазепова О. В. - Метафора та метонімія як засоби концептуалізації емоцій в перській мові (на прикладі концепту страх) (2014)
Макаренко Л. П. - Асиметрія у вираженні каузальності між іспанською та українською мовами та її подолання в перекладі (2014)
Макарук Л. Л. - Термінологічний апарат сучасної графічної лінгвістики (2014)
Максименко О. В. - Медійний переклад в умовах інформаційної війни (2014)
Малікова О. В. - Відображення мовно-концептуальної картини світу християн в християнському теологічному дискурсі (2014)
Мандер С. М. - Емоції та їх вербальна репрезентація в українській та американській лінгвокультурах (2014)
Марховська А. Ю. - Дисфемізми та евфемізми у сучасній іспанськомовній прозі та її перекладах українською мовою (2014)
Мельник А. В. - Особливості відтворення лінгвістичних варіацій мовлення персонажів дитячих казок Роальда Дала у їх перекладах українською мовою (2014)
Михальская О. В. - Понятие поликодовости в отечественном и зарубежном языкознании (2014)
Баранов Ю. О. - Динаміка ударно-вібраційних систем з електромагнітним приводом для ущільнення будівельних сумішей (2013)
Мірошниченко М. В. - Європейський досвід еволюції юридичного перекладу (2014)
Косминський І. В. - Підвищення ефективності використання привантажувача в технології ущільнення жорстких бетонних сумішей (2013)
Мовчан Б. В. - Фразеологізми в контексті загальних тенденцій у перекладі на території Східної та Західної України початку XX століття (1910-1930-і роки) (2014)
Ловейкін В. С. - Дослідження навантажень в елементах роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом, Почка К. І. (2013)
Моллаахмади Дехаги Амирреза - Сленговая лексика в персидском языке: как избежать двусмысленности в русско-персидском диалоге? (2014)
Нестеренко М. М. - Дослідження режимів ущільнення легкобетонних сумішей на ударно-вібраційній установці за допомогою методу математичного планування експерименту (2013)
Моргун Ю. - Взаємодія тексту та коментаря у німецькомовному Інтернет-дискурсі (2014)
Мартинцев В. С. - Оцінка та аналіз конструкцій і параметрів змішувачів примусової дії (2013)
Мусієнко О. С. - Прагматичні аспекти відтворення ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі україномовних перекладів творів "Інферно" та "Втрачений символ") (2014)
Мацюк Б. В. - Оцінка та аналіз конструкцій і параметрів вібраційних грохотів для сортування заповнювачів бетонної суміші (2013)
Набережнєва Т. Є. - "Авторство" крилатих висловів Шекспіра в українській мові (2014)
Ручинський М. М. - Дослідження коливань вібраційного бетонозмішувача з урахуванням впливу перемішуваного матеріалу, Свиридюк Д. Я. (2013)
Недайнова І. В. - Щодо визначення опозиційних відношень між концептами глобалізм та антиглобалізм в сучасному англомовному просторі (2014)
Міщук Є. О. - Експериментальні дослідження роботи тримасної вібраційної дробарки (2013)
Некряч Т. - "Що в імені моєму?": промовисті імена в шекспірових творах як проблема перекладу (до 450-річчя з дня народження Вільяма Шекспіра) (2014)
Клименко М. О. - Вплив конструкції лопатевого апарату на якість гравітаційного перемішування будівельних сумішей (2013)
Нестеренко О. О. - Емотивні характеристики вигуків сучасної китайської мови (2014)
Назаренко М. І. - Моделі та механізми управління механізованими фондами будівельного підприємства (2013)
Новелліно П. Д. - Складнощі при перекладі англійських фразеологізмів українською мовою (на матеріалі автентичного видання Пола Барела "A Royal Duty”) (2014)
Нестеренко М. Є. - Особливості виникнення фінансових ризиків у будівельних підприємствах (2013)
Новосельцева І. В. - Методика дослідження лінгвального гештальту (2014)
Лесько В. І. - Імовірнісні моделі роботоздатності гідроприводів одноківшових екскаваторів (2013)
Овдіюк В. В. - Актуалізація архетипів у мові реклами: психолінгвістичний аспект (2014)
Нестеренко М. П. - Математичне моделювання впливу коливань поздовжніх стінок форми на ущільнення бетонної суміші при горизонтально направлених коливаннях віброустановки (2013)
Олешко Ю. Л. - Емотивність староукраїнської проповіді XVII ст. (2014)
Орлова І. С. - Методологія когнітивного аналізу стилю у художньому перекладі (2014)
Осідак В. В. - Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей (2014)
Павлюк А. Б. - Роман Чарльза Діккенса "Посмертні записки Піквікського клубу": перекладознавчий аналіз (2014)
Падалка Ю. М. - Емотивність як підкатегорія модальності (на матеріалі іспанської мови) (2014)
Падар Ю. А. - Кореляція колективна / індивідуальна оцінка у мові української мемуаристики початку ХХ ст. (2014)
Парасін Н. Д. - Гносеологічні основи мовної категоризації (2014)
Пастух Є. В. - Прамгатичні особливості синтаксичної організації рекламних текстів у віртуальному просторі (2014)
Петрів Х. В. - Порівняння як домінанта вербально-семантичного рівня ідіостилю Оксани Пахльовської (2014)
Пилипчук Т. В. - Вербалізація метастеретипу "middle easterner" у комедійних шоу (2014)
Підгрушна О. Г. - Відтворення гумористичного наповнення роману М. Левицької "Коротка історія тракторів по-українськи" у перекладі (2014)
Плющ Б. О. - Перекладацькі стратегії відтворення української прози англійською мовою (2014)
Перевознюк Р. В. - Медичні опитувальники як одиниця перекладу (2014)
Покровська І. Л. - Формування суфійської термінології в османській мові (2014)
Пономаренко О. В. - Лінгвопрагматичні особливості віртуального канону французького дипломатичного дискурсу (на матеріалі твітів Л. Фабіуса) (2014)
Поповська К. - Особливості українського газетного тексту як об’єкту перекладу англійською мовою (2014)
Приходько И. Г. - Тематическая организация информационного пространства русскоязычной прессы Украины (на примере ежедневных всеукраинских газет) (2014)
Прожогина И. М. - Шумные согласные русского языка глазами китайских студентов (2014)
Радчук О. В. - Паралингвистические способы репрезентации понятия отсутствие (2014)
Рибалкіна Ю. - Основні особливості термінологічного поля офіційної медицини в СЛМГ (2014)
Рижикова М. Д. - Професійна належність мовця як чинник формування англомовного лаудативного дискурсу (на прикладі рецензій на книги) (2014)
Rogach O. - The concept of poverty and its verbal representation in the English lexical phraseological system (2014)
Романець О. - Основні підходи до проблеми співвідношення норми і узусу у сучасній лінгвістиці (2014)
Романченко М. А. - До історії перекладу віршів Франческо Петрарки українською мовою) (2014)
Рудницька Н. М. - Антирелігійна адаптація російськомовних перекладів у СРСР (2014)
Рудько О. В. - Складнощі відтворення стилістичних засобів досягнення гумористичного ефекту в сучасній дитячій літературі (на матеріалі українських, англійських та французьких творів 1980-2013 рр.) (2014)
Ружановська М. В. - Особливості мовної ситуації в Алжирі (2014)
Саволоцька А. А. - відтворення інтертекстуальних елементів у культурно-специфічному тексті (на матеріалі роману Орхана Памука "Музей Невинності") у перекладах на англійську та українську мови (2014)
Сандига Л. О. - Англомовні неологізми у сфері інформаційних технологій (2014)
Семашко Т. Ф. - Мовна стереотипізація: стратегії виявлення та реалізації етнічних стереотипів у художньому тексті (2014)
Сидорова О. Ю. - Формування комунікативної компетенції студентів правничих факультетів у вищій школі (2014)
Синявская О. Е. - Терминологическая фиксация коммерчески релевантного имени: история и современность (2014)
Скибицька Н. В. - Новотвори англійськомовного інформаційного простору як цілісні і розчленовані номінації (2014)
Сліпченко О. В. - Функціонально-стилістичні особливості вживання китайських ідіом чен’юй у художніх та публіцистичних текстах (2014)
Соболєва О. В. - Неографія у сучасній французькій мові (2014)
Софієнко І. В. - Становлення кіно-перекладу в Україні (2014)
Спіцина В. Є. - Гендерні особливості текстів публічних промов Перших леді США та їх відтворення у перекладі (2014)
Стасюк О. С. - Інтердискурсивність урочистих парламентських промов ФРН (2014)
Cтрокаль О. М. - Індивідуально-авторські субстантиви у поетичних текстах Павла Мовчана (2014)
Струк В. - Особливості становлення хорватської лексикографії (2014)
Телешун К. О. - Арабо-перські лексичні запозичення в турецькій фаховій мові торгівлі (2014)
Тесленко В. - Фразеологізовані речення в сучасному термінологічному прочитанні (2014)
Смущинська І. В. - Еволюція лінгвопоетики жанру французької авторської казки від XII ст., Чайківська Г. С. (2014)
Тищенко К. О. - Концепт vatan / батьківщина в турецькій мові: лексикографічний аспект (2014)
Толстова О. Л. - Структурa та семантика іспанського футбольного жаргону (2014)
Трищенко І. В. - Відтворення особливостей літературних пародій Дж. Леннона в перекладі (2014)
Угрин Т. В. - Les représentations interculturelles au sein du paradigme representationnel (2014)
Ференс Н. - Творча індивідуальність В. Б. Єйтса в інтерпретації О. Зуєвського (2014)
Філіна Д. В. - Політичний дискурс: особливості та функції (2014)
Циркунова І. В. - Поліфонія як засіб створення іронії в романі К. Х. Села "Вулик" та проблеми її відтворення в перекладі (2014)
Червоненко О. Н. - Прецедентність як засіб економії мовних зусиль в телевізійному дискурсі (на матеріалі британського ситкому "Father Ted") (2014)
Черниш Т. - Чинник фонетичної подібності в історичній еволюції слов’янської лексики: етимологія і паронімія (2014)
Чернова А. О. - Соціальна реклама як особливий різновид французького рекламного дискурсу (2014)
Чистяк Д. О. - Функціонування текстових концептів у поемі Ш. Ван Лерберга "Соляна" (2014)
Шавелашвілі Є. В. - Теоретичні засади визначення частиномовного статусу числівника турецької мови (2014)
Шерепитко А. С. - Содержательные взаимосвязи концептов вечность и интернет в русской лингвокультуре (2014)
Шиянова І. М. - Додавання видільних часток у перекладі з іспанської на українську (2014)
Шулінова Л. В. - Синестеземи в українському медійному тексті спеціалізованих інтернет-видань мистецької тематики (2014)
Шум О. В. - Лексико-стилістичні особливості перекладу роману О. Гончара "Собор" німецькою мовою (2014)
Янчук С. Я. - Неперервність традицій військового перекладу в Україні (2014)
Алиев А. И. - Шероховатость поверхности при обработке в среде различных СОТС на операциях с тяжелыми условиями работы сил трения (2013)
Братан С. М. - Моделирование состояния рабочей поверхности абразивного инструмента за период его стойкости, Новоселов Ю. К., Столяров Н. Н. (2013)
Булыгина С. Л. - Учет анизотропии свойств в модели межслойного разрушения при сверлении композиционных материалов, Хавин Г. Л. (2013)
Гуцаленко Ю. Г. - Организация технических систем и технологические перспективы алмазно-искрового шлифования (2013)
Дядюра К. А. - Эффективное использование технико-экономической информации для обеспечения качества сложных изделий, Залога В. А. (2013)
Залога В. А. - Разработка методики предварительной настройки системы диагностики состояния режущего инструмента, Зинченко Р. Н. (2013)
Запорожченко Е. Е. - Оперирование вероятностными характеристиками повышения качественных показателей процесса производства биоинженерных изделий, Сазонова М. С., Лавриненко С. Н., Лавриненко И. С. (2013)
Клименко В. Г. - Вдосконалення процесу плоского торцевого шліфування, Пижов І. М. (2013)
Кравченко Ю. Г. - Розвиток теоретичного визначення контактних температур при різанні (2013)
Кривошея А. В. - Унификация обозначений параметров и операторов при разработке обобщенных структурных математических моделей формообразования зубчатых звеньев, Мельник В. Е., Микищенко А. А., Мироненко А. Л., Гуцаленко Ю. Г., Третяк Т. Е. (2013)
Ламнауер Н. Ю. - Прогнозування якості виробів машинобудування за параметром лінійного розміру, Костюк О. Г. (2013)
Марчук В. И. - Технологические методы упрочнения функциональных поверхностей деталей, Ткачук А. А. (2013)
Мицык А. В. - Опыт внедрения и особенности проектирования планировки участка отделочно-зачистной виброобработки, Федорович В. А. (2013)
Набока Е. В. - Информационная наследственность и качество технологического процесса, Колесник М. Э. (2013)
Немировский Я. Б. - Погрешности наружной поверхности заготовок, обработанных деформирующим протягиванием (2013)
Носов П. С. - Устройство для компьютерной коррекции отклонений осанки, Яковенко В. Д., Тонконогий В. М. (2013)
Раджаб Заде Мортеза - Исследование и анализ методов преподавания в университетах – зарубежный опыт: университеты Ирана, Залога В. А., Бятова Н. А., Ивченко А. В., Нематнежад Мохаммад Махди (2013)
Ромашов Д. В. - Исследование прочностных свойств конструкции круга для высокоскоростного алмазного шлифования, Федоренко Д. О., Федорович В. А. (2013)
Сафонов М. С. - Математичне забезпечення методу управління потоками даних, Яковенко А. Є., Тонконогий В. М. (2013)
Сизый Ю. А. - Идентификация системы врезного шлифования на круглошлифовальном станке модели 3Б153У, Фесенко А. В., Любимый Ю. Н. (2013)
Симонова А. А. - Технологическое наследование нанокристаллического состояния поверхностного слоя изделий на стадиях жизненного цикла, Верезуб Н. В. (2013)
Смоловик Р. Ф. . - Некоторые методологические аспекты социально-экономической сущности инновационных технологий в условиях глобализации (2013)
Собчак А. П. - Анализ существующих моделей и методов построения интеллектуальных систем сбора и обработки информации, Алешина Е. С. (2013)
Тонконогий В. М. - Структурный анализ и математическое моделирование процесса обработки конических отверстий абразивно-выглаживающими развертками, Джугурян Т. Г., Голобородько А. М., Перпери Л. М. (2013)
Фадеева Ю. В. - Оптимизация содержания проекта и минимизация риска (2013)
Фадеев А. В. - Анализ потенциальных дефектов – инструмент управления качеством в производстве (2013)
Хавин В. Л. - Моделирование пьезоэлектрического привода для компенсации погрешностей прецизионной механической обработки биополимеров, Лавриненко И. С. (2013)
Шелковой О. М. - Застосування методів тривимірного імітаційного моделювання для підвищення ефективності систем масового виробництва, Грушко В. С. (2013)
Якимов А. А. - Расчет температур, формируемых при зубошлифовании тарельчатыми кругами нульградусным методом, с учетом многопроходности (2013)
Ловейкін В. С. - Результати роботи наукового напрямку "динаміка і оптимізація режимів руху механізмів і машин”, Почка К. І., Бажан В. Т., Паламарчук Д. А., Міщук Д. О., Шевчук О. Г., Шумілов Г. В. (2012)
Шаляпіна Т. С. - Організаційно–технологічні засади використання вантажопідйомної техніки, Мина О. М., Каюк Б. Д. (2012)
Косминський І. В. - Визначення характеру впливу привантажувача на динаміку системи (2012)
Свідерський А. Т. - Вибір та обгрунтування методів оцінки надійності вібромашин будівельної індустрії, Делембовський М. М. (2012)
Нестеренко М. П. - Розрахунок фундаментів для вібраційних площадок із просторовими коливаннями робочого органа методом скінченних елементів (2012)
Корнійчук Б. В. - Оцінка пружно-деформованого стану бетонної суміші при ущільненні її на віброустановці з вертикальним розташуванням збудників коливань (2012)
Орищенко С. В. - Перспективні конструкції вібраційних грохотів для сортування будівельних матеріалів (2012)
Сівко В. Й. - Методика розрахунку напружено-деформованого стану взаємодії віброформувальної установки з робочим середовищем, Кузьмінець М. П. (2012)
Зайченко С. В. - Дослідження гравітаційного впливу на процес формування монолітного кільцевого кріплення тунелю роликовим методом (2012)
Басараб В. А. - Дослідження полічастотного режиму коливань робочого органу електромагнітної ударно-вібраційної системи (2012)
Голубничий В. А. - Міцність бетонів у конструкціях логістичного центру збудованого за іноземні інвестиції, Голубничий Г. А. (2012)
Бондарчук О. В. - Основи формування конфігурації проектів змін в структурі мультіпроекту розвитку проектно-орієнтованих організацій (2012)
Молодід О. С. - Залежність показників реставраційної цем’янкової штукатурки від способу ущільнення штукатурної суміші (2012)
Човнюк Ю. В. - Аналітичні методи розрахунку навантажень та параметрів нестаціонарних коливань механізмів підйомно-транспортних машин, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2012)
Лесько В. І. - Iмовірнісні моделі параметричної надійності гідроприводів машин, Лесько Л. Г. (2012)
Дьомін Ю. М. - Моделювання та визначення руху робочого органа установки для нанесення поліуретанових покриттів на магістральні трубопроводи (2012)
Мех О. А. - До окремих питань підтримки критичних технологій в Україні (2015)
Yegorov I. - Foresight Studies in the Context of Innovation Policy of Ukraine in 2000s (2015)
Шмаров В. Н. - Может ли Украина иметь ядерное оружие?, Барьяхтар В. Г., Лежненко И. В. (2015)
Малицкий Б. А. - Научно-технический потенциал Украины от "добровских" времен до наших дней: две разные эпохи развития (2015)
Новиков Н. В. - Науковедение и история науки – важнейшие сегменты научного обеспечения инновационного развития Украины (2015)
Дикусар А. И. - Сравнительный анализ взаимосвязи между наукой и социально-экономическим развитием общества в странах ЕС и СНГ, Кужба Р. (2015)
Аллахвердян А. Г. - Динамика научных кадров в советской и постсоветской России: сравнительно-науковедческий анализ (2015)
Рижко Л. В. - Розвиток новітніх технологій і трансформація онтологічних категорій (2015)
Кричевский С. В. - Эволюция технологий и технологических укладов в парадигме "зеленого" развития и глобального будущего (2015)
Фандо Р. А. - Теоретические и социокультурные предпосылки изучения наследственных заболеваний человека: историческая ретроспектива и современное положение (2015)
Жерновий Д. В. - Сфера послуг як джерело економічного зростання в інноваційно-орієнтованій економіці (2015)
Редько К. Ю. - Про можливості спеціальних економічних зон для відродження економіки України (2015)
Грачев О. А. - Национальные академии наук европейских стран: науковедческий анализ, Хоревин В. И. (2015)
Бессалова Т. В. - Образование в сфере нанотехнологий, Оноприенко В. И. (2015)
Донская М. Д. - Роль Л. А. Кульского в разработке методов и технологий очистки воды (2015)
Геза А. В. - Основні етапи обчислювальної техніки як підґрунтя для становлення та розвитку кібернетики (2015)
Хроніка наукового життя (2015)
Автори номеру (2015)
Abstracts (2015)
Смірнов В. М. - Наукові основи формування високоефективних робочих органів будівельних машин, Головань В. П. (2012)
Назаренко І. І. - Аналіз схем перестановки автомобільних коліс, Корнійчук Б. В. (2012)
Нестеренко М. П. - Високоефективні пружні опори для вібраційних площадок із просторовими коливаннями робочого органа (2012)
Назаренко І. І. - Оцінка енергоємності процесу подрібнення будівельних матеріалів, Міщук Є. О. (2012)
Зайченко С. В. - Дослідження процесу формування кільцевої конструкції роликовим робочим органом конічної форми (2012)
Баранов Ю. О. - Критерії вибору змішувача сухих будівельних сумішей, Клименко М. О. (2012)
Сівко В. Й. - Динамічна математична модель робочого процесу формування залізобетонних виробів, Кузьмінець М. П. (2012)
Черненко К. В. - Основні положення методики вибору технології піднімання укрупнених надважких і великорозмірних покриттів з одночасним влаштуванням постійних опор (2012)
Нестеренко І. С. - Стадії та етапи проведення оцінки нерухомості (2012)
Гембарський Л. В. - Дослідження типових ґрунтових умов при реконструкції фундаментних систем (2012)
Голубничий А. В. - Термодинаміка і фактичне мінералоутворення при сумісному нагріві і випалюванні двокомпонентних керамічних шихт "вогнетривка глина – залізовмісний шлак” (2012)
Бондарчук О. В. - Структурная модель мультипроекта реструктуризации и развития организаций (2012)
Пелевін Л. Є. - Обгрунтування вибору геометричних та динамічних параметрів моделювання різання грунту наконечником з консоллю, Пристайло М. О. (2012)
Шаляпіна Т. С. - Оцінка та аналіз моделей і методів прийняття ефективних рішень при оптимізації рівня механізації будівельних організацій (2012)
Гембарська М. О. - Імітаційні випробування буронабивних паль з використанням кінцевоелементних моделей (2012)
Коваленко С. О. - Оцінка експлуатаційних режимів автокранів (2012)
Заліско І. І. - Експериментальні дослідження напружень і деформацій опорного обладнання автомобільного крану (2012)
Терновий В. І. - Залежність показників реставраційної цем’янкової штукатурки від стану основи, Молодід О. С. (2012)
Броварська О. А. - Історичні ретроспективи й націософські пошуки сучасної публіцистики у семіотичному дискурсі (на матеріалі есе Богдана Теленька "Соловецький лабіринт. Записки упередженого паломника") (2015)
Висоцький А. А. - Повість М. Семенової "Ведун": літописний контекст авторської концепції витоків Русі (2015)
Галаган Я. В. - Ахматовские традиции в творчестве М. Д. Рахлиной (2015)
Гармаш Л. В. - Танатологические мотивы в исторических романах В. Я. Брюсова (2015)
Гетман Ю. С. - Особенности использования фразеологических единиц в речи персонажей в исторической драматургии Д. В. Аверкиева (2015)
Гетманец А. О. - Новые граны романа воспитания, Гетманец И. О. (2015)
Горячева Т. В. - Образ города в поэзии Л. Семенова (2015)
Грачева И. В. - Особенности стилизации в творчестве Юлия Кима (2015)
Грівіна В. С. - Трансгресія в "Джанкі" Вільяма Берроуза (2015)
Гулич Е. А. - Проза Л. Я. Гуревич в контексте беллетристики конца XIX– начала ХХ вв. (2015)
Зуєнко М. О. - Міфопоетика метафізичної лірики Е. Марвелла та літературний процес в Англії XVII ст. (2015)
Комаров С. А. - Принцип художественного обобщения в рассказах и фельетонах Е. Д. Зозули (2015)
Криворучко С. К. - Специфіка жанру оповідання "Симпозіум" М. Кундери (2015)
Переяслов В. О. - Метафізичні виміри в філософській ліриці В. Мисика (2015)
Поддубко Ю. В. - Мотивный ряд "время" в творчестве Александра Кушнера (2015)
Польщак А. Л. - Проблема віри та елементи екзистенційної проблематики в романі Ф. Моріака "Гадючник" (2015)
Прушковська І. В. - Жанрова парадигма турецької авторської драми: радіоп’єса (2015)
Ступницкая Н. Н. - "Тварь ли я дрожащая или право имею" (по произведениям А. И. Солженицына) (2015)
Хинкиладзе Е. В. - Элементы "Романа о писателе" в романе В. П. Крымова "Фуга" (2015)
Щербина В. В. - Оппозиция "Белый-черный" в художественном мире Юргиса Балтрушайтиса и Марины Цветаевой в контексте русской символистской поэзии (2015)
Гусев В. А. - Новое историко-литературное исследование жанра (2015)
Грицук І. В. - Дослідження роботи системи передпускового підігріву і прискореного прогріву з тепловим акумулятором для двигунів внутрішнього згорання стаціонарних і мобільних машин будівельної галузі, Прилепський Ю. В., Рибалко І. Ф., Рибалко Р. І., Адров Д. С. (2011)
Фомін А. В. - Рух робочих органів ґрунторуйнуючи систем при взаємодії їх з вібруючим робочим середовищем, Костенюк О. О., Тетерятник О. А. (2011)
Назаренко І. І. - Методика та алгоритм розрахунку напружено – деформованого стану металоконструкцій автокранів, Заліско І. І., Коваленко С. В. (2011)
Косминський І. В. - Динаміка поведінки та стабілізація режиму коливань привантажувача (2011)
Нестеренко М. П. - Дослідження взаємодії днища форми з ушільнюваним середовищем при дії горизонтально направленої складової просторових коливань віброплощадки (2011)
Свідерський А. Т. - Огляд та аналіз методології оцінки надійності вібромашин будівельної індустрії, Делембовський М. М. (2011)
Черненко К. В. - Історія, сучасний стан і перспективи будівництва будинків і споруд з великорозмірними покриттями (2011)
Цимбал С. Й. - Статичні випробування моделей паль в глинистих грунтах, Малишев О. В. (2011)
Берник І. М. - Оцінка та аналіз способів отримання теплової енергії і конструктивних рішень теплогенеруючого та теплоакумулюючого устаткування (2011)
Яковенко В. Б. - Системне моделювання проектного розрахунку вібраційного грохоту з коловими коливаннями, Забродський М. М. (2011)
Пелевін Л. Є. - Представлення імітаційної моделі динаміки станів гідравлічного слідкуючого приводу рульового управління на формальних граматиках, Горда Д. О., Цюцюра Г. О. (2011)
Клапченко В. І. - Корпускулярно-кінетична модель механічного руху (2011)
Бабич Ю. І. - Визначення індивідуальних характеристик суб’єкта критичної інфраструктури, які впливають на процес відновлення його кваліфікаційних знань в знання-орієнтованих системах підтримки прийняття рішень, Бабич М. І., Тонконогий В. М. (2014)
Брижан Т. М. - Технологическое обеспечение высокоточной механической обработки глубоких отверстий, Минчев Р. М. (2014)
Вайсман В. А. - Проектно-ориентированное управление должностными обязанностями на основе моделирования деятельности менеджера, Рязанцев В. М., Гогунский В. Д., Чернега Ю. С. (2014)
Гавриш А. П. - Підвищення якості шліфування поверхонь зносостійких деталей тертя з легованих титаном та вольфрамом композитів шляхом удосконалення абразивних кругів, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Зигуля С. М. (2014)
Голофєєва М. О. - Дослідження залежності дисипативних властивостей синтеграну від частоти вимушених коливань, Тонконогий В. М., Редько Т. О. (2014)
Гуцаленко Ю. Г. - Сравнительная оценка работоспособности режущих пластин из сверхтвердых материалов (2014)
Дерев’янченко О. Г. - Підвищення глибини діагностування станів різальної частини різців з використанням системи технічного зору, Криницин Д. О. (2014)
Залога В. О. - Підвищення стабільності процесу різання шляхом зміни швидкості різання в процесі обробки, Зінченко Р. М., Шаповал Ю. В. (2014)
Залога В. О. - Діагностування технічного стану металообробного верстату, Нагорний В. В. (2014)
Залога В. О. - Підвищення точності обробки отворів з глухими шпонковими пазами, Пирогов О. Д., Рибалка П. В., Діденко Є. В. (2014)
Краснощек Ю. С. - Определение геометрических параметров инструмента при свободнообкатном резании (2014)
Лобанов В. К. - Исследование сопротивления усталости ЦАПФ задних мостов специальных транспортных средств, Пашкова Г. И. (2014)
Немировский Я. Б. - Особенности расчета усадки отверстий при деформирующем протягивании деталей из чугуна, Чернявский А. В., Еремин П. Н. (2014)
Новиков Ф. В. - Оптимизация параметров круглого наружного шлифования по критериям точности и производительности обработки, Кленов О. С. (2014)
Оборский Г. А. - Наукометрические исследования публикационной активности как составляющая инновационного развития университета, Тонконогий В. М., Гогунский В. Д. (2014)
Роп’як Л. Я. - Вплив ейлерових сил на точність механічної обробки отворів при свердлінні, Левчук К. Г., Цідило К. І. (2014)
Рябенков И. А. - Условия повышения эффективности процесса шлифования с дискретной радиальной подачей, Гершиков И. В. (2014)
Сарычев Э. Н. - Исследование влияния износостойкого покрытия AlCrN на изменение крутящего момента червячной фрезы в процессе зубофрезерования (2014)
Сизый Ю. А. - Разработка предложений по повышению точности изготовления шлифовальных кругов для ручных шлифовальных машин, Сталинский Д. В., Романченко П. В., Слипченко С. Е. (2014)
Сулейманов Р. И. - Использование синтетических аналогов животных жиров в качестве СОТС при сверлении и развертывании труднообрабатываемых материалов, Абдулгазис Д. У. (2014)
Черкашенко М. В. - Проектирование пневматической системы управления станком для электрохимического маркирования, Полушкин К. А. (2014)
Шкурупий В. Г. - Оценка влияния износа зерен на шероховатость обрабатываемой поверхности при абразивном полировании (2014)
Ягьяев Э. Э. - Организация системы мониторинга технологического процесса чистового шлифования (2014)
Титул, зміст (2015)
Пирог Т. П. - Деструкция нефти в присутствии Cu2+ и поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМB Аc-5017 и Nocardia vaccinii IМВ В-7405, Конон А. Д., Софилканич А. П., Шевчук Т. А., Иутинская Г. А. (2015)
Жукова Д. А. - Таксономічний аналіз штаму Bacillus sp. УКМ В-7404 – антагоніста фітопатогенних мікроміцетів, Клочко В. В., Зелена Л. Б., Рева О. М., Драговоз І. В., Авдєєва Л. В. (2015)
Чеботарева В. В. - Физиолого-биохимическая активность бактерий при прорастании семян огурцов и влияние инфузорий Colpoda steinii на этот процесс, Бега З. Т., Курдиш И. К. (2015)
Авдєєва Л. В. - Пробіотичні властивості каротин­синтезуючих штамів Bacillus sp. 1. 1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113, Нечипуренко О. О., Хархота М. А. (2015)
Коротаєва Н. В. - Виявлення патогенних бактерій Rhizobium vitis на виноградниках півдня України, Ліманська Н. В. (2015)
Сідашенко О. І. - Прояв факторів патогенності у біоплівкоутворюючих та неформуючих біоплівку штамів Staphylococcus epidermidis, Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Вінніков А. І. (2015)
Иутинская Г. А. - "Микробы в био­гео­химических процессах, эволюции биосферы и существовании человечества", Широбоков В. П., Янковский Д. С., Дымент Г. С. (2015)
Пелевін Л. Є. - Імітаційне моделювання випадкових коливань на остов зтм від нерівностей транспортного шляху, Мачишин Г. М., Давиденко М. А. (2011)
Смірнов В. М. - Конструктивні особливості бурильного обладнання з роздільним обертанням складових різальної частини буру, Головань В. П. (2011)
Назаренко І. І. - Дослідження робочого режиму віброплощадки на завершальній стадії формування бетонного лотка, Нестеренко М. П. (2011)
Пенчук В. О. - Выбор рациональных параметров конструкций пассивных распределителей сыпучих материалов, Крикун Е. О. (2011)
Дьомін Ю. М. - Оцінка конструктивних та технологічних параметрів агрегатів для відновлення захисних покриттів магістральних трубопроводів (2011)
Голубничий А. В. - Цементи з залізовмісними шлаками для монолітних залізобетонних конструкцій високогір’я карпат (2011)
Нестеренко І. С. - Основні чинники, які впливають на вартість землі (2011)
Ярас В. І. - Метод відриву зі сколюванням, право на достовірність, Ловейкін С. О. (2011)
Прилепський Ю. В. - Автоматизація керування тепловими потоками в теплових накопичувачах двз будівельних машин, Грицук І. В., Рибалко І. Ф., Дорошко В. І., Адров Д. С. (2011)
Луговський О. Ф. - Теоретичне обґрунтування доцільності використання ультразвукових кавітаційних технологій у технологічних процесах, Берник І. М. (2011)
Полтораченко Н. І. - Нечітке відношення переваг альтернатив на початкових етапах проектування інженерних мереж (2011)
Клапченко В. І. - Макроскопічна модель механічного руху (2011)
Хмара Л. А. - Повышение прочностных характеристик элементов рабочего оборудования строительно-дорожных машин путем применения заполнителя, Талалай В. А. (2010)
Кузьмінець М. П. - Вибір раціональних параметрів робочих органів землерийних машин через роботу руйнування ґрунтового середовища, Сівко В. Й. (2010)
Назаренко І. І. - Дослідження руху вібромашин при проходженні через резонанс, Кобижський М. Г. (2010)
Нестеренко М. М. - Дослідження пружних властивостей гумових прокладок ударно-струшувальної установки при різних питомих тисках (2010)
Назаренко І. І. - Дослідження динаміки руху матеріалу в межовому шарі обертового барабана, Клименко М. О. (2010)
Сивко В. И. - Оценка влияния уплотняемой бетонной смеси на выбор режимов рабочего органа вибромашины, Мироношенко Д. А., Гринченко В. М. (2010)
Нестеренко М. П. - Дослідження напруженодеформованого стану рами віброплощадки (2010)
Свідерський А. Т. - Оцінка та аналіз параметрів і Режимів руху вібромайданчиків для формування контрольних зразків бетону, Ручинський М. М., Мартинюк І. Ю. (2010)
Назаренко І. І. - Визначення вимушених поперечних коливань пуансонів установок для виробництва багатопустотних плит, Шепелюк А. М. (2010)
Корнійчук Б. В. - Методика розрахунку основних параметрів віброустановки для формування залізобетонних кілець (2010)
Дєдов О. П. - Розповсюдження плоских хвиль напруження в пружно-пластичному середовищі під дією силового навантаження (2010)
Панова О. В. - Методика визначення захисних властивостей електромагнітних екранів (2010)
Цимбал С. Й. - Експериментальні польові дослідження вдавлюваних паль таврового поперечного перерізу, Малишев О. В. (2010)
Назаренко М. І. - Дослідження моделей та характеристик організаційних форм процесу функціонування будівельних машин (2010)
Горда Д. О. - Дослідження структури програмного забезбечення макроконвеєра САПР ГСРП будівельних машин (2010)
Забродський М. М. - Системне моделювання проектного розрахунку вібромайданчика з вертикально направленими коливаннями (2010)
Цюцюра С. В. - Застосування нейронних мереж у будівельних проектах, Теренчук С. А., Єременко Б. М. (2010)
Пиляєв Р. С. - Розробка економіко-математичної моделі використання баштових кранів (2010)
Шахнова В. М. - Від наукових теорій до енергозберігаючих конструкцій і технологій, Фіалко Н. М., Черних Л. Ф, Черненко В. К., Савенко В. І., Сухоросов І. М., Клюс Л. Г. (2010)
Карпачев Ю. А. - Дослідження робочих процесів агрегату для безповітряного розпилювання поліуретанової суміші при її автоматичному нанесенні на магістральні трубопроводи, Павлюк В. М., Дьомін Ю. М. (2010)
Кузьмишина Н. В. - Результати інтродукції Zea mays L. , Рябчун В. К., Вакуленко С. В., Головчанська І. О., Тертишна Н. В., Акулова М. О., Сергієнко О. О. (2014)
Чернобай Л. М. - Формування та склад колекції самозапилених ліній кукурудзи за продуктивністю, Сікалова О. В., Овсяннікова Н. С., Вакуленко С. М., Таганцова М. М. (2014)
Бабушкіна Т. В. - Екологічна пластичність та стабільність зразків генофонду пшениці м’якої ярої за стійкістю до хвороб та шкідників, Петренкова В. П., Падалка О. І. (2014)
Змієвська О. А. - Оцінка відновників фертильності жита озимого за комплексом ціннихознак, Єгоров Д. К. (2014)
Діордієва І. П. - Чотиривидові тритикале, Парій Ф. М. (2014)
Капустіна Т. Б. - Джерела стійкості тритикале ярого проти збудників септоріозу листя та бурої листкової іржі з комплексом цінних господарських ознак (2014)
Клімова О. Є. - Лінії-продуценти високої цукристості у Zea mays L. subsp. saccharata Korn, Максимова Л. О. (2014)
Феденко Н. М. - Стан та збагачення генетичного різноманіття дині звичайної, Палінчак О. В. (2014)
Колесник І. І. - Резерви селекції гарбуза за основними господарсько цінними ознаками (2014)
Аралова Т. С. - Комбінаційна здатність та оцінка генетичних компонентів сортів горошку посівного (Vicia sativa L. ) за масою насіння з рослини, Бабій С. І. (2014)
Глюдзик М. Ю. - Методологічне удосконалення застосування апоміксісу у селекції тютюну, Матієга О. О., Савіна О. І. (2014)
Мамедов Д. Ш. - Pезультати вивчення генофонду фісташки звичайної (Pistacia vera L. ) в Азербайджані (2014)
Ярош А. В. - Методологія оцінки твердості зерна у пшениці м’якої озимої, Рябчун В. К., Леонов О. Ю., Діденко С. Ю., Копитіна Л. П., Сахно Т. В., Шелякіна Т. А. (2014)
Задорожна О. А. - Зберігання насіння олійних культур у контрольованих умовах, Герасимов М. В, Шиянова Т. П., Авілова Т. О. (2014)
Рябчун В. К. - Кравченко Владислав Андрійович, Куьмишина Н. В. (2014)
Ожерельєва В. Н. - 135 років з дня народження В. Я. Юр’єва (2014)
Рябчун В. К. - Сиволап Юрій Михайлович, Задорожна О. А. (2014)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2014)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2014)
Симпозіуми, з’їзди, семінари, наради В 2014-2015 рр. (2014)
Правила для авторів (2014)
Васько В. О. - Застосування експериментального мутагенезу в селекції рослин, Гудим О. В., Рожак О. Г. (2015)
Гарт О. Ю. - Мінливість біометричних показників рослин селекційно-цінних зразків перцю солодкого за умов статевого та змішаного апоміктично-статевого розмноження, Крутько Р. В., Кондратенко С. І. (2015)
Гудзенко В. М. - Розширення генетичного різноманіття для селекції ячменю в умовах центральної частини Лісостепу України (2015)
Дзюбецький Б. В. - Адаптивна характеристика гібридів кукурудзи (Zea mays L. ), створених на основі подвійно–гаплоїдних ліній плазми Ланкастер, Рябченко Е. М. (2015)
Діордієва І. П. - Використання ознаки "стерильність – фертильність" для відбору пшенично-житніх хромосомнозаміщених форм тритикале, Парій Ф. М. (2015)
Змієвська О. А. - Прояв гетерозису у нових простих експериментальних гібридів (F1) жита озимого, Єгоров Д. К. (2015)
Капустян М. В. - Диференціація самозапилених ліній кукурудзи за здатністю закріплювати стерильність та відновлювати фертильність пилку (2015)
Laiko I. M. - Contemporary fibre level in non-narcotic varieties of hemp (Cannabis sativa L. ), Vyrovets V. H., Kyrychenko H. I., Mishchenko S. V., Kmets I. L. (2015)
Москалець В. В. - Прояви модифікаційної здатності генотипів тритикале озимого лісостепового та поліського екотипів, Москалець Т. З. (2015)
Подгаєцький А. А. - Перспективність для селекції різних за стиглістю міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю і його виходом, Крючко Л. В. (2015)
Хоменко С. О. - Трансгресивна мінливість ознак продуктивності гібридів другого покоління пшениці твердої ярої, Федоренко М. В. (2015)
Четверик О. О. - Коефіцієнти кореляції та детермінації між ознаками сортів пшениці м’якої озимої, Козаченко М. Р. (2015)
Миколайко В. П. - Хімічний склад сортів та селекційних номерів цикорію коренеплідного селекції Уманської дослідно-селекційної станції ІБКІЦБ (2015)
Міщенко С. В. - Генетичний контроль ознаки карликовості у лінії конопель (Cannabis sativa L. ) сорту Глухівські 58 (2015)
Шевель Л. О. - Генетична мінливість кількісних ознак у сортів Callistephus chinensis (L. ) Nees, Рудник-Іващенко О. І. (2015)
Jin Xiaomei - Influence of growth stimulator met on morpho-physiological traits of buckwheat (2015)
Буряк Ю. І. - Ефективність застосування регуляторів росту і мікродобрива в процесі розмноження насіння сортів пшениці озимої та ячменю ярого, Чернобаб О. В., Огурцов Ю. Є., Клименко І. І. (2015)
Бушулян О. В. - Вплив десикації на посівні якості насіння та урожайність нуту (2015)
Герасимчук О. П. - Технологічна оцінка зерна сортів м’якої пшениці (2015)
Гутянський Р. А. - Урожайні властивості та посівні якості насіння сої за дії сучасних гербіцидів, Огурцов Ю. Є., Клименко І. І., Волошина С. М. (2015)
Кирпа М. Я. - Мінливість якості насіння кукурудзи залежно від її післязбиральної обробки, Бондарь Л. М. (2015)
Клименко І. І. - Вплив регуляторів росту рослин і мікродобрива на урожайність насіння ліній та гібридів соняшнику (2015)
Сергієнко О. В. - Нові гіноеційні лінії огірка корнішонного типу для використання в гетерозисній селекції, Радченко Л. О., Солодовник Л. Д. (2015)
Сокол Т. В. - Стійкість колекційних зразків сої до шкідливих організмів (2015)
Solonechniy P. M. - "GGE biplot” assessment of phenotypic stability of spring barley varieties, Kozachenko M. R., Vasko N. I., Naumov O. G., Solonechna O. V., Vazhenina O. Ye., Bondareva O. B., Kovalenko A. L. (2015)
До уваги авторів (2015)
Титул, зміст (2014)
Ситник К. - Безпека як системна парадигма сталого розвитку й буття суспільства (2014)
Богиня Д. - Трансформації відтворення трудового потенціалу в контексті формування інформаційної економіки. Трансформації відтворення трудового потенціалу України в інформаційній економіці: монографія / С. С. Гринкевич. - Львів: Львівська комерційна академія, 2013. - 350 с. (2014)
Якубовський С. - Інноваційна конкурентоспроможність: новітні виклики. Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації: монографія / І. В. Тараненко. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський унівесрситет імені Альфреда Нобеля, 2013. - 424 с. (2014)
Хвесик М. - Інвестиційне забезпечення сфери водокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій: сучасна практика, пріоритети та методи, Голян В., Андрощук І. (2014)
Стасишен М. - Исследование отраслевого тренда в евроинтеграции Украины как морской державы, Изотов С., Бобырев В. (2014)
Скрипчук П. - Основні аспекти формування ринку водних ресурсів в Україні, Судук О. (2014)
Кожушко Л. - Організаційно-економічний механізм трансформації відносин власності у сфері меліорованого землеробства в умовах приватної власності на землю, Мандзюк О. (2014)
Велесик Т. - Теоретико-методичні засади формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення (2014)
Клименко О. - Оцінка соціо-економіко-екологічного стану території як передумова формування ефективної стратегії сталого розвитку басейну річки Горинь, Король Б. (2014)
Химинець В. - Механізми забезпечення сталого розвитку гірських територій на прикладі Карпатського єврорегіону (2014)
Костюкевич Р. - Концептуальні підходи до розроблення й управління природоохоронними программами на засадах методології проектного менеджменту, Овчаренко І., Костюкевич А. (2014)
Кузнецова Т. - Організаційні засади впровадження інтегрованих систем управління якістю діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства: функціональний підхід, Пахаренко О. (2014)
Фроленкова Н. - Оцінка внутрішніх екологічних ризиків у сфері водного господарства та меліорації земель, Сидорчук Л. (2014)
Андрійцьо А. - Обґрунтування сутності концепції культури екологічного менеджменту та принципи її формування (2014)
Левковська Л. - Екологічна складова фіскального регулювання водокористування, Трачук І. (2014)
Щербакова А. - Шляхи забезпечення підтримки інвестиційних процесів сільськогосподарських підприємств на осушуваних землях (2014)
Тичковська Л. - Концептуальні засади інноваційних елементів фінансового забезпечення водно-ресурсної сфери України (2014)
Шевченко І. - Удосконалення регіональної екологічної політики (на прикладі Львівської області) (2014)
Десятнюк О. - Реальні та потенційні ризики інноваційних процесів в Україні, Дмитрів В. (2014)
Кудрицька Н. - Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку транспортно-дорожнього комплексу України (2014)
Петриченко П. - Клієнтоорієнтований підхід у діяльності підприємств індустрії гостинності (2014)
Росошенко М. - Асоціативна хронологія революції, Дем’яненко Ю. (2014)
Абдулаєва Ґ. - Історія та тенденції розвитку спеціальної освіти Республіки Казахстану, Толебієва Ґ. (2012)
Богуцька Т. О. - Рухливість нервових процесів в контексті природи індивідуальних особливостейм (2012)
Вержиховська О. М. - Теоретичні аспекти проблеми психологічної та педагогічної готовності дітей з порушеннями психофізичного розвитку до навчання у школі, Ковальчук І. І. (2012)
Воробйова Г. Е. - Процес соціальної реабілітації дошкільників з обмеженими можливостями здоров’я з застосуванням здоров’я зберігаючих технологій (2012)
Гайдукевич С. Е. - Організація освітнього середовища для дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання (2012)
Гладка В. В. - Компетентнісний підхід як методологічна основа розробки освітніх стандартів перепідготовки (2012)
Годовнікова Л. В. - Психореабілітаційна робота з підлітками, які мають обмежені можливості здоров’я, в умовах інклюзивної освіти (2012)
Дегтяренко Т. М. - Оптимізація діяльності системи корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні (2012)
Дем’яненко Б. Т. - Методологічні та методичні основи комплексної медико-психолого-педагогічної корекції розвитку дітей ті підлітків з психофізичними вадами (2012)
Дорошенко О. М. - Досвід організації взаємодії школярів з вадами у розвитку та їх здорових однолітків (2012)
Золотарьова Т. В. - Утворення функціональних систем під час застосування синергетичної технології управління вертикальними процесами у системах "особистість" і "дефект" (2012)
Калініна Е. М. - Сучасні проблеми наступності дошкільного і школьного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку (2012)
Клименко І. С. - Вікові особливості дизонтогенеза дітей з резидуально-органічним ураженням центральної нервової системи у формі психоорганічного синдрому (2012)
Ковалець І. В. - Критерії і показники інноваційного розвитку спеціальної освіт з використанням інформаційно-освітніх ресурсів (2012)
Кострикін В. Я. - Дидактичні умови дистанційного навчання студентів-інвалідів (2012)
Кротенко В. І. - Основні шляхи подолання "синдрому вигорання" та професійної деформації у працівників в сфері "людина-людина", Левадна Г. В. (2012)
Купчак О. М. - Профілактика порушень писемного мовлення в учнів початкових класів (2012)
Лапп О. О. - Організація педагогічної практики магістрів спеціальної (дефектологічної) освіти (2012)
Лужкевич М. - Відеотренінгова терапія – основа теорії та методології (2012)
Мединська Ю. Я. - Роль та місце дисципліни "патопсихологія" у підготовці майбутніх фахівців у галузі корекційної освіти (2012)
Мушинський В. П. - Історичні та організаційні аспекти діяльності вітчизняної системи психолого-медико-педагогічних консультацій (2012)
Панова О. А. - Історичний шлях становлення системи корекційної освіти (2012)
Першко Г. О. - Зміст корекційної роботи соціального педагога з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку в інклюзивному навчальному закладі (2012)
Поліщук С. В. - Роль групової роботи у психологічній реабілітації. Арт-терапія (2012)
Полуляшенко М. П. - Дослідження А.І. Селецького та їх наукове значення (2012)
Светлакова О. Ю. - Індекс інклюзії як система оцінки якості інклюзивної освіти для дітей з особливостями психофізичного розвитку (2012)
Сіліна Н. А. - Педагогічна інтеграція розумової та естетичної діяльності як актуальна проблема сучасної корекційної психопедагогіки (2012)
Соколова Г. Б. - Психологічне консультування родин фахівцями ПМПК (2012)
Співак В. І. - Теоретичні підходи до вивчення дитячого церебрального паралічу, Сербалюк Ю. В. (2012)
Томаржевська І. В. - Аналіз впровадження програми гуманістично орієнтованого психологічного супроводу студентів з вадами здоров’я в умовах професійної підготовки соціономічного профілю (2012)
Хохліна О. П. - Особистість у контексті проблеми соціалізації аномальної дитини (2012)
Швець О. І. - До питання про інклюзивну освіту: погляд практика (2012)
Басаргіна Л. В. - Проектування освітньої програми логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку (2012)
Бєлова О. Б. - Аналіз дослідження видів та підвидів агресії у молодших школярів з різним мовленнєвим розвитком в аспектах: "Я-особистість", "Я у сім’ї" та "Я у соціумі" (2012)
Гаврилова Н. С. - Класифікації порушень мовлення (2012)
Голуб Н. М. - Фактори, що впливають на виникнення труднощів та порушень формування писемного мовлення у молодших школярів (2012)
Демиденко С. А. - Удосконалення лексики емоцій учнів початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення на уроках позакласного читання (2012)
Дмитрієва І. В. - Використання ігрових методів та прийомів на уроках української мови в молодших класах спеціальної загальноосвітньої школи для дітей із ТПМ, Гриненко О. М. (2012)
Козинець О. В. - Причини труднощів комунікації у підлітків із заїканням (2012)
Линдіна Є. Ю. - Диференційовані прийоми корекції недорікуватості у дослідженнях Є. Ф. Соботович у II половині XX століття (2012)
Ніколаєва О. О. - Логопедична робота з формуванню орфографічних навичок у молодших школярів з загальним недорозвитком мовлення (2012)
Почесна К. - Використання методів йохансена в діагностиці та терапії дітей з дислексією їх розвиток за дослідницьким проектом (2012)
Рібцун Ю. В. - Специфіка використання наочності та мовленнєвого матеріалу у логопедичній групі (2012)
Савінова Н. В. - Теоретичні засади системи диференційованої корекції мовлення у дошкільників із ТПМ (2012)
Січкарчук Н. Д. - Розвиток темпо-ритмічного чуття та просодичного компоненту мовлення у старших дошкільників із моторною алалією засобами художньо-мовленнєвої діяльності (2012)
Томіч Л. М. - Організація корекційно-логопедичної роботи з дошкільниками як проблема педагогічного дослідження (2012)
Федорович Л. О. - Психологічні ресурси забезпечення успішності навчальної діяльності студентів, майбутніх логопедів (2012)
Швалюк Т. М. - Формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2012)
Шереметєва О. В. - Логопедичне заключення і його варіанти в ранньому віці (2012)
Долінський А. А. - Дослідження впливу кавітаційної обробки на структурно-механічні властивості дисперсної системи з фосфоліпідами, Авдєєва Л. Ю., Жукотський Е. К., Макаренко А. А. (2015)
Поперечный А. Н. - Экстрактор для малотоннажных пищевых производств, Боровков С. А. (2015)
Бурлака Т. В. - Дослідження сушіння культивованих грибів різними інфрачервоними випромінювачами, Дубковецький І. В., Малежик І. Ф. (2015)
Дубковецький І. В. - Дослідження кінетики конвективно-терморадіаційного сушіння глоду, Малежик І. Ф., Стрельченко Л. В., Євчук Я. В. (2015)
Стрельченко Л. В. - Дослідження процесу сушіння білків соєвого концентрату "Pro-Vo КМ", "Белкотон С 95" та їх комбінації конвективно-терморадіаційним способом, Дубковецький І. В., Страшинський І. М., Малежик І. Ф., Пасічний В. М., Коломієць Р. А. (2015)
Снежкин Ю. Ф. - Измерение затрат теплоты на испарение в процессе концентрирования яблочного сока, Гусарова Е. В., Дмитренко Н. В., Декуша Л. В., Воробйов Л. Й. (2015)
Снєжкін Ю. Ф. - Застосування ступінчатих режимів при сушінні насіння пшениці, Пазюк В. М., Самойленко К. М. , Пазюк О. Д. (2015)
Петрова Ж. О. - Дослідження теплоти випаровування вологи з бетаніновмісної рослинної сировини в процесі зневоднення методом синхронного теплового аналізу, Снєжкін Ю. Ф., Самойленко К. М. (2015)
Зав’ялов В. Л. - Визначення витрат енергіі при віброекстрагуванні із рослинної сировини, Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В., Деканський В. Є. (2015)
Жеплінська М. М. - Очищення топінамбурового екстракту вапняним молоком, Бессараб О. С., Бендерська О. В., Лазарів І. Р. (2015)
Гузьова І. О. - Дослідження зміни температурних режимів процесу сушіння у виробництві цукатів з гарбуза, Атаманюк В. М., Микичак Б. М., Зейналієва Ю. (2015)
Дмитренко Н. В. - Вплив технологічних параметрів процесу сушки на теплоту випаровування вологи з рослинних тканин (2015)
Коляновська Л. М. - Залежність питомого енергоспоживання від гідромодуля та питомої потужності при екстрагуванні насіння сої (2015)
Ковальов А. В. - Определение параметров теплопоглощения в хлебопекарных печах с конвективным обогревом, Мыколив И. М. (2015)
Дементьева Т. Ю. - Исследование коэффициентов теплообмена неподвижного слоя с внутренними источниками теплоты, Солодкая А. В. (2015)
Бурдо О. Г. - Концентрирование экстрактов стевии в микроволновой вакуум-выпарной установке, Ружицкая Н. В., Макаренко Т. А., Малашевич С. А. (2015)
Чорний В. М. - Аналіз дисперсного стану рослинної сировини зернового походження, Прищепа Ю. Ю., Лапіна Н. В., Ляшко Г. В., Рибачок А. В., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2015)
Рибачок А. В. - Інтенсифікація процесу екстрагування при виробництві гірких настоянок, Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В. (2015)
Погорілий Т. М. - Дослідження зміни температури в комірці розчину сахарози при її одночасному контакту з паровою бульбашкою та кристалом цукру в залежності від сталих або змінних коефіцієнтів теплофізичних характеристик комірок при масовій кристалізації цукру (2015)
Терзиев С. Г. - Совершенствование теплотехнологий производства кофе, Левтринская Ю. О., Бурдо О. Г. (2015)
Кошелева М. К. - Некоторые аспекты создания инновационных безопасных энергоресурсосберегающих промышленных технологий химической отделки текстильных материалов, Рудобашта С. П. (2015)
Сороковая Н. Н. - Способ сушки термолабильных материало в ленточной сушильной установке с применением теплового насоса, Снежкин Ю. Ф., Шапарь Р. А., Сороковой Р. Я. (2015)
Корінчук Д. М. - Фізична модель процесу інфрачервоного сушіння термолабільних матеріалів, Демчук Д. Ю. (2015)
Крутякова В. И. - Энергоэффективные технологии и оборудование для малотоннажных производств микробиологических средств защиты растений (МБСЗР), Белоусов М. Ю., Осипенко Т. Н., Бурденко Т. И., Шалова Н. В. (2015)
Гаращенко О. В. - Ресурсозберігаюча технологія магнітного очищення водних середовищ, Гаращенко В. І. (2015)
Целень Б. Я. - Спосіб безреагентної нейтралізації кислого конденсату продуктів згоряння природного газу (2015)
Головко Д. А. - Энергоэффективные оборудование и технология для получения особо чистых ферратов (VI), Головко И. Д. (2015)
Бурдо О. Г. - Пути повышения энергетической эффективности процессов переработки плодов шиповника, Альхури Юсеф (2015)
Бухкало С. І. - Особливості процесів утилізації плівкових полімерних відходів (2015)
Швед М. П. - Ресурсо-енергоощадний процес виробництва полімерної плівки, Швед Д. М., Овчарук І. І. (2015)
Швед М. П. - Ресурсо-енергоощадний процес виробництва полімерних труб, Швед Д. М., Воробей Н. Г. (2015)
Бандура В. М. - Обґрунтування ІЧ-обробки насіння соняшника перед його обрушуванням (2015)
Потапов В. А. - Фильтрационная сушка при повышенном давлении, Якушенко Е. Н., Гриценко О. Ю. (2015)
Іваницький Г. К. - Застосування кавітаційного реактора пульсаційного типу для екстрагування з рослинної сировини, Чайка О. І., Гоженко Л. П. (2015)
Бурдо А. К. - Энергоэффективные технологии переработки растительного сырья (2015)
Шит М. Л. - Теплонасосная пастеризационно-охладительная установка (2015)
Ляшенко А. В. - Наукові аспекти підвищення енергоефективності при переробці вторинних ресурсів агропрому (2015)
Остапенко О. П. - Методичні основи комплексного оцінювання енергетичної ефективності парокомпресійних теплонасосних станцій з електричним та когенераційним приводом (2015)
Селихов Ю. А. - Эксергетический метод решения задачи оптимизации работы солнечной установки, Коцаренко В. А., Горбунов К. А., Давыдов В. А. (2015)
Смирнов Г. Ф. - Системный анализ энергоэффективности ВВУ с тепловым насосом, Зыков А. В., Резниченко Д. Н. (2015)
Селихов Ю. А. - Оптимизация работы систем солнечного горячего водоснабжения, Коцаренко В. А., Горбунов К. А., Давыдов В. А. (2015)
Коломієць О. В. - Основні робочі характеристики сонячного адсорбційного холодильника на основі композитного сорбенту "силікагель/Nа2SO4", Бєляновська О. А., Сухий К. М., Прокопенко О. М., Козлов Я. М., Сухий М. П. (2015)
Безбах И. В. - Исследование работы рекуперативных сушилок на базе термосифонов (2015)
Косів Р. Б. - Зброджування висококонцентрованого пивного сусла дріжджами різних рас, Березовська Н. І., Паляниця Л. Я., Харандюк Т. В. (2015)
Петрова Ж. О. - Дослідження режимів екстрагування гумусових та гумінових речовин (2015)
Кіндзера Д. П. - Визначення оптимальних параметрів сушіння подрібнених стебел соняшника для виробництва паливних брикетів, Атаманюк В. М., Госовський Р. Р. (2015)
Снєжкін Ю. Ф. - Аналіз енерговитрат стадії термовологісної обробки біомаси в технологіях виробництва твердого біопалива, Корінчук Д. М., Безгін М. М., Степчук І. В. (2015)
Снєжкін Ю. Ф. - Залишок після екстракції гумінових речовин з торфу як сировина для виготовлення біопалива, Корінчук Д. М. (2015)
Снєжкін Ю. Ф. - Дослідження температурної обробки біосировини в технології виробництва твердого біопалива, Корінчук Д. М., Безгін М. М. (2015)
Перетяка С. Н. - Технология производства пеллет из виноградных выжимок, Осадчук П. И. (2015)
Шаркова Н. О. - Технологія вітчизняного продукту спеціального дієтичного призначення "білок гідролізований сухий", Жукотський Е. К., Декуша Г. В., Авдєєва Л. Ю., Турчина Т. Я. (2015)
Мусій Р. Й. - Сонячні повітряні теплові колектори для екологічно чистої сушки продуктів харчування, Демчина О. І., Сиротюк С. В., Гальчак В. П. (2015)
Харенко Д. А. - Энергомониторинг предприятий ресторанного и гостиничного комплекса (2015)
Яровий І. І. - Деякі проблеми експериментального моделювання процесів сушіння рослинної сировини в мікрохвильовому електромагнітному полі, Катасонов О. В. (2015)
Титул, зміст (2014)
Тест на політичну зрілість: популістський демарш націоналістичної "Свободи" та буржуазного "Удару" (2014)
Полемика Патриархов о "русском мире" и российской агрессии (2014)
Відомому українському вченому-економісту Йосифу Петровичу виповнилося 80 років (2014)
Україна постреволюційна: рецепти модернізації (Ігор Шумило, Анатолій Гальчинський, Андрій Єрмолаєв, Олександр Пасхавер) (2014)
ІІ Міжнародна конференція "Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток" (GCERECEEC’2014) (2014)
Хвесик М. - Інвестиційне забезпечення сфери водокористування в контексті імплементації водних директив Європейського Союзу: інституціональне середовище, секторальні особливості та перспективи диверсифікації, Голян В. (2014)
Гасанов С. - Теоретична сутність державної підтримки сільського господарства в системі державного регулювання аграрного сектору, Петруха С. (2014)
Саричев В. - Сучасна трансформація партнерства України з міжнародними фінансовими організаціями (2014)
Редзюк Є. - Шляхи покращення інтеграції ринку цінних паперів України до світових фінансово-інвестиційних процесів (2014)
Шедяков В. - Управління працею в умовах підвищення рівня взаємозалежності в економічному житті суспільства: актуальні питання стратегічних трансформацій (2014)
Сидорович О. - Причини, наслідки та інструменти протидії розгортанню конфлікту інтересів у фіскальній практиці (2014)
Коцкулич Т. - Трансакційні витрати: основні аспекти теорії трансакційних витрат як фактора оптимізації діяльності підприємств (2014)
Запорожець М. - Роль та місце біржових індексів у інформаційних потоках вітчизняного фондового ринку (2014)
Нездойминов С. - Морской круизный бизнес как вектор международной интеграции морехозяйственного комплекса Украины, Андреева Н. (2014)
Левковська Л. - Інноваційні підходи до управління безпекою водних ресурсів України, Сундук А., Добрянський О. (2014)
Гордійчук А. - Фінансування природоохоронної діяльності на регіональному рівні: основні тенденції та перспективи покращення (2014)
Божидарнік Т. - Аналіз циклічності розвитку соціально-економічної системи як напрям попередження виникнення кризи, Абрамова І. (2014)
Кушнір Н. - Інституціональні аспекти розвитку рекреаційних підприємств у сучасних умовах, Дячук О., Войтович Д. (2014)
Бусел Р. - Регулювання оренди водних об’єктів на регіональному рівні: досвід Волинської області (2014)
Политическая вестернизация Украины, 1991-2014 (2014)
Беркетова М. Г. - Шляхи організації сенсомоторного розвитку дітей раннього віку з синдромом дауна в процесі ігрової діяльності (2012)
Бистров А. Є. - Індивідуально-психологічні особливості розумово відсталого підлітка як віктимізуючі фактори його поведінки (2012)
Гаврилов О. В. - Особливості розвитку психічних процесів (увага, пам’ять, моторика, емоційно-вольова сфера) дітей з помірною розумовою вдсталістю (2012)
Гайдукевич М. А. - Символічна форма комунікації у дітей з порушенням інтелекту (2012)
Гаман А. М. - Правова освіченість - важливий аспект у запобіганні девіантної поведінки в дітей з інтелектуальною недостатністю, Харькова Т. М. (2012)
Геращенко С. І. - Особливості розвитку монологічного мовлення розумово відсталих учнів 5-6 класів (2012)
Гончарук Н. М. - Особливості міжособистісних взаємостосунків та спілкування розумово відсталих школярів в умовах шкільної групи (2012)
Дмитрієва І. В. - Дослідження рівня сформованості екологічної культури учнів спеціальної школи, Співак Я. О. (2012)
Долженко А. І. - Основні напрями вивчення соціально-трудової адаптації учнів молодших класів допоміжної школи (2012)
Захарова Ю. В. - Теоретичне обгрунтування розробки програмно-методичного забезпечення факультативних занять для старших класів першого відділення допоміжної школи (школи-інтернату) (2012)
Ільченко А. М. - Психолого-педагогічна корекція розумо-вого розвитку дітей молодшого шкільного віку (2012)
Ковиліна В. Г. - Основні напрями корекційно-педагогічної роботи з батьками, які виховують малюка з вадами психофізичного розвитку (2012)
Косенко Ю. М. - Ретроспектива використання дидактичних ігор у навчанні історії дітей з вадами інтелекту (2012)
Кравець Н. П. - Корекційна спрямованість читацької компетентності розумово відсталих учнів (2012)
Лапшина Л. М. - Дані нейрофізіологічного обстеження дітей з порушенням інтелекту в структурі надання їм комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги (2012)
Ляшенко О. М. - Принципи організації занять з підготовки домашніх завдань в корекційній (допоміжній) школі (2012)
Макавчик І. Ю. - Трансформації в змісті освіти дітей з інтелектуальною недостатністю в умовах диференціації системи спеціальної освіти БРСР (1950-і рр. – 1990-і рр.) (2012)
Науменко О. А. - Особливості ігрового заміщення у старших дошкільників з інтелектуальною недостатністю, Рак Н. Г. (2012)
Номовир И. Г. - Корекційно-педагогічна робота з розвитку усного мовлення на основі глобального читання у дітей 2-3 років з синдромом Дауна (2012)
Посвістак О. М. - Формування мовленнєвої комунікативної компетенції у розумово відсталих дітей початкової школи (2012)
Рагель Е. Н. - Теоретичні аспекти формування комуні-кативних умінь в учнів молодших класів з інтелектуальною недостатністю (2012)
Савицький А. М. - Особливості раннього розвитку дітей з синдромом Дауна (2012)
Сімко А. В. - Особливості застосування порівнево-збалансованої програми корекції психомоторики дітей-олігофренів 6-7 років (2012)
Тарасенко Н. В. - Корекційна спрямованість роботи над словосполученням як засіб розвитку усного та писемного мовлення учнів старших класів спеціальної школи (2012)
Хруль О. С. - Організація і зміст роботи з формування допоміжної поведінки у старшокласників з інтелектуальною недостатністю (2012)
Чалчинська Н. О. - Педагогічна і наукова спадщина І.Г. Єременка, як складова теорії та практики вітчизняної олігофренопедагогіки (2012)
Чеботарьова О. В. - Удосконалення змісту спеціальної дошкільної освіти для дітей з розумовою відсталістю (2012)
Якуба А. М. - Аналіз особливостей комунікативної діяльності підлітків з розумовою відсталістю (2012)
Башкірова І. Л. - Педагогічна робота з батьками в умовах спеціальної дошкільної установи для дітей з порушеннями зору: стан, перспективи розвитку (2012)
Бойко Г. М. - Технологія реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності плавців із порушеннями опорно-рухового апарату (2012)
Вержбицька Т. Н. - Особливості дотикової діяльності тотально сліпих молодших школярів, Кононович О. А. (2012)
Глущенко І. І. - Дослідження особливостей актуалізації лексичного досвіду учнями із ЗПР (2012)
Дмітрієва О. І. - Дослідження стану сформованості правових переконань старшокласників з порушеннями слуху (2012)
Дорошенко О. М. - Лінгводидактичні орієнтири розвитку мовлення молодших школярів із вадами слуху, Кашуба Л. В. (2012)
Єжова Т. Є. - Білінгвістичне навчання як ресурс формування культурної самобутності глухих дітей (2012)
Заплатинська А. Б. - Напрями формування та корекції процесів сенсорної інтеграції у дітей із церебральним паралічем (2012)
Калініна Т. С. - Особливості роботи психолога з дітьми із ЗПР у спеціальному освітньому закладі (2012)
Кобель І. - Соціалізація глухих та слабочуючих дітей із труднощами у навчанні в інклюзивному освітньому середовищі (2012)
Кривоногова О. В. - Аналіз провідних психологічних чинників виникнення опійної наркозалежності у підлітків (2012)
Кулєша Є. - Динамічна оцінка теоретичних основ і опис завдання (2012)
Лепех Х. В. - Психологічна готовність до школи дітей з аутизмом (2012)
Марчук Т. - Психолого-педагогічні засади вивчення рідної мови учнями початкової школи інтенсивної педагогічної корекції (2012)
Мілевська О. П. - Предикативні схеми як методичний прийом формування розуміння текстів в учнів із затримкою психічного розвитку (2012)
Мога М. Д. - Методичні особливості адаптивного фізичного виховання дітей із спастичними формами ДЦП (2012)
Науменко Д. Е. - Особливості діагностування шкільної тривожності в молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2012)
Омельченко І. М. - Простір комунікативної діяльності дошкільників із затримкою психічного розвитку: структура, чинники недорозвитку, умови формування (2012)
Пічугіна Т. В. - Використання психологічної компоненти для виявлення шкільної дезадаптації дітей, Будзько А. О. (2012)
Полещук С. В. - Стан сформованості різних видів діяльності дітей зі складною структурою дефекту, Горохова Т. С., Шатохіна В. С. (2012)
Русакович І. К. - Моральне виховання молодших глухих школярів в системі корекційних занять: ресурси і приорітети в умовах зміни освітніх парадигм, Сафонова Ю. М. (2012)
Смоліна О. С. - Теоретичні основи виховної моделі суб’єкт-суб’єктних відносин у роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку (2012)
Сухоніна Н. С. - Вивчення деяких особливостей чуттєвого сприймання молодших школярів зі зниженим зором (2012)
Ужченко І. Ю. - Особливості цілепокладання в навчальній діяльності молодших школярів із затримкою психічного розвитку, Кукса Е. В. (2012)
Феклістова С. Н. - Особливості зв’язного мовлення молодших школярів з порушеннями слуху, Коляда О. П. (2012)
Шевцов А. Г. - Корекція рухової сфери дітей дошкільного віку з використанням психічних структур колективного несвідомого, Єфименко М. М. (2012)
Шилович Е. А. - Навчання розв’язуванню простих задач учнями з порушеннями слуху (2012)
Адаменко О. П. - Видовий склад збудників фузаріозу сої та їх патогенність (2015)
Бондаренко І. В. - Оцінка стійкості сортів пшениці озимої проти шкідників запасів зерна (2015)
Гутянський Р. А. - Урожайність та якість насіння сої залежно від післясходових строків внесення гербіциду Фабіан (2015)
Дзюбенко І. М. - Позакореневе підживлення рослин буряків цукрових для регулювання поживного режиму під час вегетації, Ермантраут Е. Р. (2015)
Кирилюк В. П. - Продуктивність сої залежно від способів застосування біофунгіциду мікосан (2015)
Клименко І. В. - Фотосинтетична продуктивність сої залежно від різних доз мінеральних добрив та краплинного зрошення у східній частині лівобережного Лісостепу України (2015)
Кокойко В. В. - Використання природних регуляторів росту рослин (ррр) у технологіях вирощування гарбуза великоплідного (cucurbita maxima duch. ), Хареба. В. В. (2015)
Кохан А. В. - Соняшник у сівозмінах лівобережного Лісостепу України, Гангур В. В., Корецький О. Є., Лень О. І., Манько Л. А. (2015)
Куничак Г. І. - Роль агрофітоценозів в органічному виробництві сільськогосподарської продукції, Вівчарик В. І. (2015)
Москалець В. В. - Формування високопродуктивних фітоценозів тритикале озимого і одержання нормативно-безпечної рослинницької продукції за різних агротехнологій в умовах радіонуклідного забруднення території українського полісся, Москалець Т. З. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського