Щедрик В. П. - Найбільші спільні дільники та найменші спільні кратні матриць над комутативними областями Безу (2014)
Попович Р. Б. - Скінченні поля за збігу характеристики основного поля та степеня розширення (2014)
Гаталевич А. І. - Кільця Безу з дільниками нуля в радикалі Джекобсона (2014)
Кузніцька Б. М. - Кільця роздільного рангу 1, Домша О. В. (2014)
Саган А. В. - Напівспадкові квазі-евклідові кільця (2014)
Пігура О. В. - Комутативні кільця Безу, в яких нуль є адекватним елементом, напіврегулярні (2014)
Барабаш Г. М. - Наближення періодів та значень двох елiптичних функцiй Якобi, Холявка Я. М. (2014)
Бігун Р. Р. - Числовий метод мінорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно опуклих функцій двох дійсних змінних, Цегелик Г. Г. (2014)
Ракоча І. І. - Математичне моделювання та визначення термопружного стану двоскладового термочутливого циліндра за складного нагрівання, Попович В. С. (2014)
Процюк Б. В. - Визначення термопружного стану кусково-неоднорідної термочутливої кулі, Синюта В. М. (2014)
Николишин М. М. - Оптимізація звукопоглинальних властивостей шаруватих пластин з додатковими масами, Дівеєв Б. М., Смольський А. Г. (2014)
Ясінський А. В. - Оптимізація нестаціонарних температурних напружень у заданому перерізі півпростору, що перебуває у стані плоскої деформації, Єрохова О. В. (2014)
Кравчишин О. З. - Взаємодія гармонічної пружної SH-хвилі нормального падіння із неоднорідно деформованим плоским шаром, Чекурін В. Ф. (2014)
Артемюк В. Ю. - Визначення температурного поля, що забезпечує нульові радіальні напруження у неоднорідній порожнистій кулі, Калиняк Б. М. (2014)
Махоркін М. І. - Визначення стаціонарного теплового стану багатоклинової системи (2014)
Демидюк М. В. - Математичне моделювання ходи людини з екзоскелетоном, Литвин Б. А. (2014)
Ревенко В. П. - Розв’язання тривимірної крайової задачі теорії пружності для тіла обертання (2014)
Білущак Ю. І. - Математична модель невзаємодійних потоків для опису процесів масопереносу двома шляхами за каскадного розпаду частинок, Гончарук В. Є., Чернуха О. Ю. (2014)
Давидок А. Є. - Моделювання і дослідження парного взаємовпливу шаруватих включень на потік маси у випадково неоднорідній смузі за бета-розподілу фаз (2014)
Колодяжний В. М. - Стаціонарні стохастичні поля на площині та алгоритми їх генерації, Мазманішвілі О. С. (2014)
Литвинова Ю. С. - Применение R-функций в моделировании строительных конструкций, Максименко-Шейко К. В., Шейко Т. И. (2014)
Горячко Т. В. - Вільні коливання шаруватих циліндричних панелей за динамічного нелінійного деформування, Марчук М. В., Пакош В. С. (2014)
Лесик О. Ф. - Температурні напруження в рівномірно нагрітій композитній пластині-смузі з урахуванням податливості до трансверсального стиснення (2014)
Піскозуб Л. Г. - Вплив тертя на гістерезис за циклічного навантаження поздовжнім зсувом масиву з міжфазною тріщиною, Сулим Г. Т., Пастернак Я. М. (2014)
Ваврух М. - Поперечний перерiз фотойонiзацiї вiд’ємних йонiв водню, Стельмах О. (2012)
Русов В. - Критерiй хвильового ядерного горiння для уран-плутонiєвого середовища i теплового спектру нейтронiв ВВР, Тарасов В., Чернеженко С., Какаєв А., Молчинниколов П., Гречан Е., Беспалько В. (2012)
Sharf I. - New mechanism of hadron inelastic scattering cross-section behavior in φ3 field theory, Sokhrannyi G., Rusov V. (2012)
Бондаренко О. - Термоелектричнi властивостi твердих розчинiв PbTe-Sb₂Te₃, Водорiз О., Рогачова О. (2012)
Бурик I. - Електрофiзичнi властивостi гетерогенних плiвок тугоплавких металiв, Кiлиб О., Бiбик В. (2012)
Ваврух М. - Електрон-плазмонний пiдхiд в теорiї металiв, Якiбчук П., Тишко Н. (2012)
Мартинова К. - Теплопровiднiсть напiвпровiдникових твердих розчинiв PbTe-PbSe, Водорiз О., Рогачова О. (2012)
Мартинова К. - Електроннi властивостi твердих розчинiв PbTe-PbSe, Водорiз О., Рогачова О. (2012)
Ольховська С. - Гальваномагнiтнi властивостi плiвок PbSe з домiшкою хлору, Рогачова О. (2012)
Антонюк В. - Вплив контактiв на фотоелектричнi та люмiнесцентнi властивостi чистих i з домiшкою мiдi кристалiв CdJ₂, Стецик Н., Рудка М. (2012)
Довгий Я. - Урахування гiротропiї в задачi формування оптичних солiтонiв у кристалах силенiтiв (2012)
Сиротюк С. - Розрахунок енергетичних параметрiв остовно-валентної люмiнесценцiї кристала CsBr, Волошиновський А., Чорнодольський Я., Стриганюк Г., Родний П. (2012)
Шопа Я. - Оптична анiзотропiя активованих марганцем кристалiв Sr-Ga-Ge-O--, Фтомин Н. (2012)
Болеста I. - Фрактальна структура ультратонких плiвок срiбла, Кушнiр О., Кулик Б., Гаврилюх В. (2012)
Вiстовський В. - Релаксацiя електронних збуджень у наночастинках LaPO₄-Eu i LaPO₄-Pr, Малий Т., Волошиновський А., Гектiн О., Шаповал О., Заїченко О., Мiтiна Н. (2012)
Демкiв Т. - Люмiнесцентнi характеристики нанокристалiв CsPbCl₃, вкраплених у дiелектричну матрицю СsCl (2012)
Кондович C. - Iндукованi напругою процеси перемикання у синтетичному мультифероїку з антиферомагнiтним упорядкуванням, Гомонай О. (2012)
Парафiло А. - Особливостi температурної залежностi критичного струму у S-QD-S контактi (2012)
Князєв Р. - Фокусування електронних згусткiв кiльватерними полями, що збуджуються електронним згустком в плазмово–дiелектричному хвилеводi, Сотнiков Г. (2012)
Мiсiрук I. - Оптимiзацiя iонно-променевої системи для нанорозмiрної обробки поверхнi твердого тiла, Гiрка О., Середа К., Бiзюков О. (2012)
Ваврух М. - Дiагностика вироджених карликiв у подвiйних зоряних системах, Смеречинський С., Шабат Б. (2012)
Ваврух М. - Екзопланетнi системи i закон Тiцiуса-Боде, Тишко Н., Прунчак I. (2012)
Ковальчук М. - Аналiз довготної синхронностi плямотворчої дiяльностi Сонця, Гiрняк М. (2012)
Ковальчук М. - Дiагностика сонячної атмосфери методом мультиплетних лiнiй, Рикалюк Р., Гiрняк М. (2012)
Melekh B. - Review of nebular astrophysics (2012)
Пам’ятi Романа Васильовича Луцiва (2012)
Ваврух М. - Електрон–ядерна модель при "карликових” густинах. Базисний пiдхiд, Тишко Н., Смеречинський С. (2013)
Стельмах О. - Поперечнi перерiзи фотойонiзацiї атомiв водню у фотосферi Cонця (2013)
Ваврух М. - Врахування кореляцiйних ефектiв у мiкроскопiчнiй теорiї металiв, Якiбчук П., Смеречинський С., Тишко Н. (2013)
Дорошенко Г. - Теплоємнiсть твердих розчинiв Bi₁˗Sb при високих температурах, Могiлiна Д., Рогачова О. (2013)
Нiколаєнко Г. О. - Товщиннi залежностi гальваномагнiтних властивостей плiвок GeTe, Рогачова О. I. (2013)
Плевачук Ю. - Теплофiзичнi властивостi потрiйних розплавiв Ag-Sb-Sn та Bi-Cu-Sn, Склярчук В., Якимович А. (2013)
Склярчук В. - Структура i електрофiзичнi властивостi сплаву Au₄₉Cu₂₆ˏ₉Si1₆ˏ₃Ag₅ˏ₅Pd₂ˏ₃, Плевачук Ю., Мудрий С., Кулик Ю., Штаблавий I., Королишин А. (2013)
Товстюк Н. - Зонна структура GaSe з гостьовими компонентами рiзної природи (2013)
Чорнодольський Я. - Визначення довжини термалiзацiї електронiв у кристалах CaF₂, SrF₂ та BaF₂, Вiстовський В., Жишкович А., Сиротюк С., Гектiн О., Васiльєв А., Волошиновський А. (2013)
Довгий Я. - Ефект тунелювання в спектроскопiї кристалiв (2013)
Малий Т. - Люмiнесцентнi властивостi та механiзми трансформацiї енергiї у наночастинках LaPO₄-Pr,Ce, Вiстовський В., Волошиновський А., Гектiн О., Васькiв А., Заїченко О., Мiтiна Н. (2013)
Стадник В. - Пошук нових кристалiв з iзотропною точкою, Когут З., Матвiїшин I., Рудиш М., Щепанський П. (2013)
Франiв В. - Оптичнi властивостi кристалiв Tl₄HgI₆, Tl₄CdI₆ та Tl₄PbI₆ (2013)
Шопа Я. - Оптична анiзотропiя кристалiв лангаситу, Фтомин Н., Соколюк I. (2013)
Демкiв Т. - Особливостi утворення нано– та мiкрокристалiв у дiелектричних матрицях CsI та KCl, Галяткiн О., Мягкота С., Пушак А., Дацюк Ю., Демкiв Л., Волошиновський А. (2013)
Ваврух М. - Механiзм формування лiнiй гармонiчного випромiнювання в iоносферi, Корепанов В. (2013)
Ваврух М. - Трифазна модель у теорiї вироджених карликiв, Тишко Н., Смеречинський С. (2013)
Ковальчук М. - Особливостi сонячної активностi в надвiковому циклi, Гiрняк М., Лаба I. (2013)
Костюченко П. - Визначення характеристик гало астрономiчним способом (2013)
Мелех Б. - Визначення розподiлу енергiї в спектрi йонiзуючого випромiнювання ядер зон НII у галактицi NGC300, Коритко Р. (2013)
Сорока О. - Аерозольно–акустичний механiзм утворення озону, Чорнодольський Я. (2013)
Nazarenko A. - Directed random walk on the eight–branching cayley tree (2013)
Флюнт О. - Вплив розрядностi чисел на правильнiсть та точнiсть чисельного розрахунку перехiдних дiелектричних характеристик (2013)
Kuzmak A. - Quantum evolution on torus for two spins with isotropic Heisenberg interaction, Tkachuk V. (2013)
Шопа Я. - Лазерний поляриметр та його основнi параметри, Фтомин Н., Соколюк I. (2014)
Shopa M. - Metamaterial with high optical absorption (2014)
Литвин М. - Вплив нiкелю на густину розплавленого олова (2014)
Плевачук Ю. - Електричний опiр та термоерс потрiйних сплавiв Fe–Si–B, Склярчук В., Калюк K., Гассер Ж. (2014)
Konstantinov V. - Heat transfer in plastic phases of cyclic hydrocarbons, Sagan V., Revyakin V., Karachtvtseva A. (2014)
Щерба I. - Рентгенiвськi спектри та електронна структура сполуки ErMn₂Ge₂, Сахаревич М., Коник M., Савицький Н., Яцик Б. (2014)
Плевачук Ю. - Структура та теплофiзичнi властивостi потрiйних сплавiв Fe–Ni–Ti, Склярчук В., Королишин А. (2014)
Демкiв Т. - Особливостi утворення нано- та мiкрокристалiв у дiелектричних матрицях NaCl, KCl та CsI, Галяткiн О., Мягкота С., Пушак А., Дацюк Ю., Демкiв Л., Волошиновський А. (2014)
Жишкович А. В. - Рекомбiнацiйна домiшкова люмiнесценцiя наночастинок BaF₂:Eu³⁺, Вiстовський В. В., Булик Л.-I. I., Цюмра В. Б., Гектiн О. В., Волошиновський А. С. (2014)
Ваврух М. - Критична маса i стiйкiсть вироджених карликiв, Тишко Н., Смеречинський С. (2014)
Ваврух М. - Модель виродженого карлика зi спiн-поляризованою електронною системою, Тишко Н., Дзiковський Д. (2014)
Головатий В. - Хiмiчний склад волокон крабовидної туманностi, Мелех Б., Гаврилова Н. (2014)
Ковальчук М. - Iнтерпретацiя спектральних спостережень лiнiй натрiю для дiагностики атмосфери сонця, Стодiлка М., Гiрняк М. (2014)
Стельмах О. - Розрахунок йонiзацiйної рiвноваги у зоряних фотосферах (2014)
Тишко Н. - Розрахунок конфiгурацiї протопланетного диску за рiвнянням Лена-Емдена, Прунчак I. (2014)
Мямлин C. В. - Некомпетентность в науке и технике – тормоз прогресса, или о рейдерстве в сфере научно-исследовательских услуг (2015)
Пшінько О. М. - Методика визначення обсягів споживання електричної енергії та теплоти науковими підрозділами університету, Кузнецов В. Г., Шаптала М. В., Шаптала Д. Є. (2015)
Русакова Т. И. - Исследование загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта в "уличных каньонах" города (2015)
Mishchenko М. І. - Model of Fees Calculation for Access to Track Infrastructure Facilities (2015)
Лаврухин А. В. - Формирование интеллектуальной модели функционирования железнодорожной станции при выполнении поездной работы (2015)
Скальський В. Р. - Модель оцінки залишкової довговічності рами візка локомотива з урахуванням повзучості, Долінська І. Я., Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Бас В. Р. (2015)
Матусевич О. О. - Дослідження експлуатації силового обладнання системи тягового електропостачання залізниць, Міронов Д. В. (2015)
Бондаренко І. О. - Стосовно питань моделювання життєвого циклу деформативної роботи елементів залізничної колії (2015)
Курган Д. М. - До вирішення задач розрахунку колії на міцність із урахуванням нерівнопружності підрейкової основи (2015)
Grischenko N. A. - The Process of Formation of Railway Wheel Damages and Tires in Operation (2015)
Пастухова Т. В. - Влияние легирования на температуру превращения "перлит → аустенит" в комплексно-легированных белых чугунах, Ефременко В. Г., Чейлях А. П., Шимидзу К., Чабак Ю. Г. (2015)
Gasanov Z. M. - About Optimizing of Investments Volume to Improve the Basic Indicators of the Enterprise Effectiveness (2015)
Gorbova O. V. - Modeling Work of Sorting Station Using UML (2015)
Пахомова В. М. - Дослідження інжинірингу трафіка в комп’ютерній мережі Укрзалізниці за технологією MPLS TE (2015)
Крашенінін О. С. - Вплив напрацювання локомотивів на коректування періодичності технічного обслуговування та поточного ремонту (2015)
Урсуляк Л. В. - Анализ эксплуатационных характеристик тепловозов, Сиротенко В. О. (2015)
Petrenko V. D. - The Basing of Stabilization Parameters of a Fortified Railway Bed, Tiutkin O. L., Kulazhenko O. M., Alkhdour A. M. (2015)
Балагура Р. - Проблема формування готовності до самовдосконалення у науково-педагогічних дослідженнях (2013)
Балдинюк О. - Підготовка майбутнього соціального педагога в рамках компетентнісного підходу (2013)
Бережна Л. - До проблеми соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах інтернатного типу (2013)
Біленко М. - Реалізація здоров’язберігаючої функції на уроках трудового навчання у початковій школі (2013)
Большакова М. - Процес професійної підготовки перекладача як педагогічна система (2013)
Bonte M. - L'enseignement du "francais langue etrangere": une evolution considerable (2013)
Борисова Н. - Застосування інтерактивних методів у процесі вивчення курсу "Ділова іноземна мова" на немовних факультетах (2013)
Борисова О. - Вплив ігрового середовища на формування творчої особистості дошкільника, Тур М. (2013)
Боровець О. - Дидактична компонента у структурі професійної компетентності майбутнього вчителя (2013)
Буртовий С. - Комплекс організаційно-педагогічних умов ефективного формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання (2013)
Васенко В. - Сучасні проблеми формування компетентності майбутнього вчителя початкової школи у професійній підготовці (2013)
Васенко В. - Графічна підготовка в структурі компетентностей майбутнього вчителя технологій (2013)
Веремчук А. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутнього педагога в умовах ВНЗ (2013)
Вересоцька Н. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі освітньої галузі "Технологія" (2013)
Wiśniewska Ewa. - Kompencje nauczyciela we współczesnych warunkach pracy (2013)
Герлянд Т. - Реалізація компетентнісного підходу при викладанні предметів гуманітарного циклу в умовах сучасного професійно-технічного навчального закладу (2013)
Горбенко С. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя музики в умовах гуманізації освіти (2013)
Горденко С. - Розвиток охорони праці в Україні: державна політика управління (2013)
Грищенко Г. - Використання компетентнісного підходу у проектуванні стандартів підготовки вчителя фізики, Ніжегородцев В. (2013)
Грона Н. - До проблеми формування навичок роботи з текстом у початковій школі (2013)
Грона С. - Реалізація оздоровчої функції освіти на уроках трудового навчання (2013)
Доброскок І. - Організаційно-дидактичні основи навчальної діяльності магістрів у ВНЗ (2013)
Долецька С. - Специфіка патріотичного виховання молодших школярів у процесі краєзнавчої роботи (2013)
Заболотна Т. - Підвищення професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов за допомогою використання новітніх технологій, Танана С. (2013)
Калюжна Н. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах вищих навчальних закладів (2013)
Карпов О. - Формування здорового способу життя у молоді на сучасному етапі розвитку суспільства (2013)
Ковровський І. - Професійна підготовка фахівців до викладання курсів духовно-морального спрямування (2013)
Кожевнікова Л. - Формування навичок художньо-педагогічного спілкування у майбутніх учителів музики (2013)
Костик Є. - Формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови (2013)
Костюченко Л. - Компетентнісний підхід у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Красюк Л. - Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності: теоретичний аспект (2013)
Кушнір В. - Ідеологія ставлення педагогів до проблеми поділу гімназійної освіти на класичну та реальну протягом другої половини ХІХ століття (2013)
Лазарєв О. - До питання застосування компетентнісного підходу у підготовці фахівця-аграрія (2013)
Лаун С. - Моделювання процесу формування готовності до дослідницької діяльності студентів факультету технологій (2013)
Лебедик Л. - Формування професійної компетентності магістрів педагогіки вищої школи (2013)
Лиховид О. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя: науково-теоретичний аспект (2013)
Мехед Д. - Концептуальні засади розвитку ІКТ-компетенції у студентів заочної форми навчання (2013)
Мішеніна Т. - Організаційно-управлінські засади навчального процесу майбутніх учителів філологічних спеціальностей в умовах ВПНЗ (2013)
Михалюк А. - Інтерпретаційні засади української фортепіанної школи (2013)
Мося І. - Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2013)
Моторная С. - Компетенция в модели магистра и специалиста XXI века (2013)
Онищенко Н. - Інноваційний розвиток університетських регіональних комплексів в умовах модернізації системи вищої освіти (2013)
Опанасенко Н. - Використання технології особистісно орієнтованого навчання при викладанні курсу "Дидактика" (2013)
Паламар С. - Психолого-технологічний механізм формування культурологічно орієнтованої шкільної літературної освіти (2013)
Панченко В. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування предметної математичної компетентності учня (2013)
Перхайло Н. - Від компетентності вчителя – до компетентності учня: комунікативний аспект (2013)
Пильтяй О. - Підготовка учнівської молоді до усвідомленого вибору професії в сучасних умовах (2013)
Поясик О. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи в контексті компетентнісного підходу, Максимович О. (2013)
Прищепа С. - Особливості проектування виховної діяльності класного керівника (2013)
Рашевська Н. - Формування математичних компетентностей студентів технічних університетів на основі дослідницького підходу (2013)
Різник Л. - Професійна та правова культура майбутніх соціальних педагогів: сутність та структура (2013)
Сергійчук О. - Університетські регіональні комплекси в системі модернізації вищої освіти, Сембрат А. (2013)
Сидоренко В. - Сутність поняття проектної культури, Брехунець А. (2013)
Стрельников В. - Компоненти професійної компетентності викладача вищої школи (2013)
Стрілець О. - Основи дослідження етнодизайну в професійній підготовці вчителів образотворчого мистецтва (2013)
Форостюк Т. - Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Фурман О. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності засобами ІКТ у професійній підготовці вчителів-предметників, Костюченко А. (2013)
Черненко Г. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування природничих понять у молодших школярів (2013)
Чупрун Н. - Педагогічні аспекти методики формування основних компонентів координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку у процесі занять хореографією (2013)
Шара С. - Формування професійних компетенцій молодих викладачів у навчально-методичній роботі вищих навчальних закладів непедагогічного профілю (2013)
Шапран О. - Реалізація компетентнісного підходу в системі неперервної освіти (2013)
Шапран Ю. - Психодіагностика когнітивно-діяльнісного компонента екологічної компетентності майбутніх учителів біології (2013)
Швардак М. - Пріоритетні принципи та форми роботи початкової Монтессорі-школи (2013)
Шинкаренко В. - Мультимедійні технології як засіб компетентнісного становлення майбутніх учителів музики (2013)
Юрійчук Н. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя української мови та літератури (2013)
Нікітчина С. - Розвиток мовлення дітей переддошкільного віку: фізіологічний і психолінгвістичний аспекти (2013)
Pomyluiko V. - Intercultural competence as a cultural awareness (2013)
Цибуляк Н. - Наукові засади програми розвитку спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2013)
Барно О. - Основні принципи визначення професійної придатності у підготовці майбутніх спеціалістів (2013)
Ігнатьєв В. - Зв’язок некласичної філософії і некласичних методів освітньої парадигми (2013)
Куліненко Л. - Інноваційне оновлення освіти (2013)
Олексенко Р. - Перспективи й основні напрями розвитку сучасної економічної освіти (2013)
Пенглер Т. - Феномен політичної нації (2013)
Федоренко О. - Політична свобода в системі демократичного розвитку (2013)
Contents (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Мямлин С. В. - Ретроспективный анализ формирования научного потенциала днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Агиенко И. В. (2015)
Буряк С. Ю. - Дистанционное диагностирование состояния стрелочных переводов по временной характеристике и спектральному составу токовой кривой, Гаврилюк В. И., Гололобова О. А., Ковригин М. А. (2015)
M. Pawlik - Control Command Systems Impact on the Railway Operational Safety (2015)
Русакова Т. И. - Оценка экологической ситуации при авариях на дорогах города (2015)
Харченко О. І. - Визначення оптимального розподілу капіталовкладень для забезпечення сталого розвитку дирекції залізничних перевезень (2015)
Бутько Т. В. - Моделювання керуючої діяльності машиніста локомотива за допомогою теорії нечітких графів, Горобченко О. М. (2015)
Горобець В. Л. - Дослідження впливу експлуатаційних показників оцінки профілю колії на пропускну спроможність залізниць, Музикіна С. І., Музикін М. І. (2015)
Козаченко Д. Н. - Резервы времени при организации движения грузовых поездов по расписанию, Березовый Н. И., Баланов В. О., Журавель В. В. (2015)
Балійчук О. Ю. - Термін служби допоміжних машин електропоїздів змінного струму (2015)
Михайленко В. В. - Математична модель напівпровідникового перетворювача з п’ятизонним регюлюванням вихідної напруги і електромеханічним навантаженням, Абдулаєв С. А., Ернст В. В., Чупак В. В. (2015)
Kurhan D. M. - Features of Perception of Loading Elements of the Railway Track at High Speeds of the Movement (2015)
Настечик М. П. - Дослідження напруженого стану в елементах вузла проміжного рейкового скріплення типу КПП-5 під дією рухомого складу, Бондаренко І. О., Маркуль Р. В. (2015)
Вакуленко Л. І. - Залежність розміру зерна аустеніту в сталі залізничного колеса від параметрів гарячої деформації (2015)
Поліщук Л. К. - Зміна механічних властивостей та корозійне розтріскування під напруженням матеріалу металоконструкції стріли буртоукладника, Іскович-Лотоцький Р. Д., Коваль О. О. (2015)
Ловська А. О. - Дослідження міцності контейнера-цистерни удосконаленої конструкції при комп’ютерному моделюванні експлуатаційних умов, Фомін О. В., Окороков А. М., Мельничук О. М. (2015)
Bohomaz V. M. - Research of Influencing of Project Discriptions of Elevator on Parameters of Its Drive, Hlavatskyi K. TS., Mazur О. A. (2015)
Horobets V. L. - About the Evaluation of the Longitudinal Forces Level Effecting the Track Displacement at Transient Modes of Train Movement, Masleieva l. H., Ursuliak l. V., Arsonov V. V. (2015)
Радкевич А. В. - Анализ существующих проблем организационно-технологической надежности кровельных систем, Худенко В. Ф., Глущенко В. М. (2015)
Авраменко О. - Технічні знання як необхідний компонент підготовки майбутніх фахівців технологічної освіти (2013)
Андрєєва Т. - Використання екологічних проектів як шлях формування екологічної культури дітей старшого дошкільного віку, Козоріз І. (2013)
Архипова С. - Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у корекційній роботі з дітьми з вадами психофізичного розвитку, Смеречак Л. (2013)
Багно Ю. - Практика в літніх оздоровчих таборах як засіб формування педагогічної компетентності майбутніх учителів (2013)
Безрукавий Р. - Сутність і структура здоров'язберігаючої компетентності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби (2013)
Бігунова С. - Виховання естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами пластики малих форм (2013)
Булгакова В. - Структура підручників з іноземної мови для учнів 5–7 класів середньої школи кінця 40 – початку 50-х років ХХ століття (на прикладі підручників з німецької мови) (2013)
Борисова О. - Соціальне виховання дошкільників у закладах освіти США (2013)
Борисова О. - Духовно-обрядові свята як засіб морального виховання дітей старшого дошкільного віку, Осіпчук Ю. (2013)
Гедзик А. - Педагогічна спрямованість розумової діяльності в професійно-графічній підготовці майбутніх учителів креслення (2013)
Гойдош Н. - Професійна діяльність майбутнього вчителя іноземних мов: сутність та основні компоненти (2013)
Гончаров В. - Технології блочно-модульного навчання у підготовці нового вчителя (2013)
Данилюк О. - Формування професійної компетентності майбутнього учителя образотворчого мистецтва (2013)
Демченко А. - Теоретичні засади формування готовності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до виховної роботи у підрозділах (2013)
Добрянська Т. - Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців (2013)
Доброскок І. - Ретроспективний аналіз освітньої політики та шкільного законодавства на теренах україни в XIX ст. (2013)
Доброскок А. - Сучасний підхід до розвитку й формування професіоналізму менеджера (2013)
Довбня Л. - Історія української мовознавчої думки в педагогічній системі підготовки вчителя-філолога (2013)
Дубінецький В. - Теоретико-методологічні основи управління якістю підготовки спеціалістів на сучасному етапі (2013)
Дуброва С. - Ключові компетентності як складова професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Дягілєва Л. - Сутність і структура іншомовної комунікативної компетенції майбутніх дільничних інспекторів (2013)
Ентентєєва Г. - Виховання моральності майбутніх фахівців на сучасному етапі розвитку суспільства (2013)
Іващенко А. - Активізація лідерського потенціалу студентів вищих навчальних закладів у процесі позанавчальної діяльності на засадах компетентнісного підходу (2013)
Іслам А. - Роль і місце молодих спеціалістів автотранспорту у подоланні екологічних негативних явищ (2013)
Іщук В. - Методологічні основи професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2013)
Каплун І. - Діяльнісний компонент у структурі професійної ідентичності майбутніх фахівців технічного профілю (2013)
Карасевич А. - Зміст і структура готовності студентів до шлюбу і створення сім'ї (2013)
Клімова А. - Змістовна характеристика категорії "професійна компетентність" як показник фахової підготовки менеджерів (2013)
Козаченко І. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (англійської) у процесі використання інноваційних методів у навчальному процесі (2013)
Колесник М. - Формування та розвиток сільськогосподарської освіти в Німеччині, Бугасова М. (2013)
Кулінка Ю. - Обґрунтування змісту валеологічного компоненту готовності до превентивної діяльності на засадах компетентнісного підходу (2013)
Колос М. - Особливості професійного вокального навчання майбутнього вчителя музики (2013)
Линник Ю. - Структура та способи оцінки рівня розвитку професійної компетентності вчителів природничих спеціальностей (2013)
Маленко О. - Внутрішньолюдський потенціал у процесі формування педагогічного артистизму (2013)
Малик В. - Єзуїтська педагогічна система як передумова виникнення компетентнісного підходу (2013)
Мандрик Л. - Компоненти, критерії та рівні сформованості гендерної культури майбутніх фахівців з пожежної безпеки (2013)
Мехедова Н. - Основи формування національних цінностей у підлітків на уроках музики (2013)
Michalska A. - Problemy dotyczące prozdrowotnych kompetencji młodzieży szkolnej w polsce (2013)
Мосціпан В. - Шляхи підвищення позитивного ставлення учнів до уроків фізичної культури (2013)
Муковіз О. - Особливості організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи (2013)
Наталевич Н. - Особливості формування економічної компетентності майбутнього фахівця культурології в умовах вищого педагогічного навчального закладу (2013)
Нікітчин О. - Розвиток математичної освіти в Україні (кінець XIX – поч. XX ст.) (2013)
Новак О. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до інноваційної професійної діяльності (2013)
Носаченко Т. - Використання народного мистецтва у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2013)
Опольська А. - Андрагогічні принципи навчання в системі післядипломної освіти (2013)
Орлов О. - Основи побудови річного циклу навчання бойовим мистецтвам студентів вищих навчальних закладів, Волков Л. (2013)
Павловська О. - Професійна компетентність учителя як запорука успішної діяльності навчального закладу (2013)
Півень О. - Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів із низьким рівнем соматичного здоров’я, Гордієнко О. (2013)
Підборський Ю. - Професійнa компетентність у педагогічній діяльності майбутніх учителів (2013)
Пилипенко О. - Організація навчальної і виробничої практики студентів ветеринарної медицини ВНЗ Німеччини і України (2013)
Полякова Г. - Показники якості освіти та освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті компетентнісного підходу (2013)
Різник В. - Модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін (2013)
Савченко М. - Підготовка педагогів до роботи з виховання самостійності в дітей дошкільного віку в ігровій діяльності (2013)
Саковська Т. - Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурного виховання учнів (2013)
Сергійчук О. - Роль інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх учителів, Сембрат А. (2013)
Сидоренко М. - Проблеми оціннювання якості освіти на сучасному етапі (2013)
Свиридюк В. - Терміносистема базових і спеціальних понять процесу формування комунікативної компетентності медичних сестер у вищих медичних закладах (2013)
Сидоренко О. - Організація формувальних впливів у системі спеціальної підготовки майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах ДОЗ (2013)
Сгадова В. - Проблема формування творчого ставлення до педагогічної діяльності у майбутніх викладачів економіки (2013)
Слатвінська О. - Формування екологічної компетентності учнів ПТНЗ шляхом екологізації їх мислення (2013)
Стаднік Н. - Формування готовності майбутнього вчителя до виховання молодших школярів (2013)
Ткаченко О. - Києво-Печерська лавра – осередок розвитку мистецької освіти (друга пол. XVI – поч. XІX ст.) (2013)
Ткаченко Л. - Формування професійно-педагогічної компетентності викладача ВНЗ (2013)
Ткачук С. - Система підготовки вчителя технологій у вищих педагогічних навчальних закладах до формування в учнів технологічної культури (2013)
Усик О. - Компетентнісний підхід щодо професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищій школі (2013)
Федьович О. - Проблема інтересу в гуманітарних науках (2013)
Хмельницька О. - Дидактичні погляди М.К. Маккавейського (2013)
Чеснокова Л. - Компетентнісний підхід до формування професійного самовизначення старшокласників у Росії в Україні (2013)
Шаповал Л. - Оволодіння емпіричними методами педагогічного дослідження – важлива складова професійної компетентності майбутнього вчителя біології (2013)
Шапран О. - Шляхи формування управлінської компетентності майбутніх кервіників у системі післядипломної педагогічної освіти, Довгій Р. (2013)
Шушара Т. - История и современность: деятельность киевского учебного округа в XIX – начале ХХ века (2013)
Яценко Л. - Особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку, Кравченко Т. (2013)
Янісів Ю. - Діалектика традицій та інновацій в сучасній освіті (2013)
Яременко Л. - Актуалізація позашкільної діяльності в системи безперервної освіти людини (2013)
Ярчук Ю. - Формування здорового способу життя як теоретична проблема і практичне завдання (2013)
Ігнатенко Н. - Умови формування соосвітньої компетентності майбутнього педагога (2013)
Хромченкова Н. - Модель формування відповідальності майбутнього викладача вищої школи в умовах ступеневої педагогічної освіти (2013)
Бєлякова С. - Особливості корекції поведінки близнюків у період дорослішання (2013)
Грейліх О. - Особливості синдрому емоційного вигорання у професійній діяльності педагога (2013)
Корнійчук О. - Професійно орієнтований тренінг у формуванні математичних компетентностей інженерів еколого-природознавчого напряму (2013)
Легун В. - Психологічне забезпечення підвищення інноваційної готовності викладачів у нових умовах (2013)
Руденко О. - Особливості виникнення та переживання стресових станів у студентів вищих навчальних закладів, Ляшенко А. (2013)
Павлов Ю. - Формування у майбутніх фахівців компетенцій здоров’язбереження (2013)
Якуба Л. - Формування самостійної особистості підлітка в різних умовах соціалізації (2013)
Федосєєва І. - Психологічні механізми формування толерантності у поведінці підлітка (2013)
Nowacka U. - Proces nauczania - uczenia sie, a prawnoautorskie uwarunkowania korzystania z technologii cyforwych w Polsche, Siguencia L.O. (2013)
Войтенко Ю. - Взаємовідносини України з Європейським Союзом: історичні нариси (2013)
Войтенко Ю. - Україна в оцінці міжнародних рейтингів за президенства В. Януковича, Вдовиченко О. (2013)
Вороновська Л. - Світоглядні і методологічні проблеми філософії освіти (2013)
Гадмалієв С.Б. - Розвиток інформаційних технологій у сфері вищої освіти України у 90-х роках ХХст. (2013)
Дем'яненко Б. - Розвиток вітчизняних кратологічних знань: історична ретроспектива (2013)
Дем'яненко В. - Проблеми реформування історичної освіти в Україні у контексті співробітництва з радою Європи та Російськоє Федерацією (2013)
Дудар В. - Місце і роль політичного менеджменту в сучасному суспільстві (2013)
Енсенов К. - Герой, ставший легендой (О партизане К. Кайсенове) (2013)
Земцов І. - Розуміння як невід'ємна частина знань в процесі навчання студентів-гуманітаріїв, Скрябіна Т. (2013)
Зуйковська А. - Ціннісні засади суспільної солідарності у риториці президентів України (2013)
Ковач Л. - Україно-польське економічне співробітництво: підсумки та пріорітети (2013)
Коцур В. - Вплив парламентських виборів на процес ротації еліти в Україні, Малишко М. (2013)
Коцур В. - Етнополітичний вимір української національної меншини у Придністров'ї (2013)
Макаренко Н. - Сучасні демографічні тенденції в етнічній структурі України (на прикладі Донецької області) (2013)
Ніколаєць К. - Легалізація української греко-католицької церкви у другій половині 80-х років ХХст.: історіографія (2013)
Ніколаєць Ю. - Зміни у складі населення Донбасу у 1941-1945 рр. (2013)
Алексанян О. - Арямяне в Украине в первой половине ХХ в. (2013)
Порев С. - Єдність та розмежування науки, техніки і технології (2013)
Прядко Т. - Сучасний український медіапростір як середовище реалізації своболи слова, Дем'яненко А. (2013)
Рубан А. - Філософсько-політична інтерпретація української політичної культури (2013)
Харченко Л. - Формування і розвиток політичної свідомості у контексті політичної культури України, Іваненко А. (2013)
Шандор Ф. - Проблема національної ідентичності, як абстрактної та багатовимірної конструкції (2013)
Драпогуз В. - Екстраполяція як метод наукового пізнання (2013)
Воловенко Т. - Реферативна база даних як інформаційний ресурс бібліотеки (2015)
Букшина Т. - Реферативна інформація з питань педагогіки, психології й освіти в УРЖ "Джерело" (на основі періодичних і продовжуваних видань) (2015)
Гранчак Т. - Соціокультурний дискурс російських національних бібліотек як джерело визначення пріоритетних маркерів національної пам’яті (2015)
Сидорчук Т. - Автографи українських письменників у бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" (2015)
Бондаренко Е. - Белорусская академическая наука глазами библиографа (2015)
Бикова Т. - Шляхи зростання сучасного українського літературознавства (2015)
Програма дій в умовах кризи (2015)
Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи" (2015)
Перспективи розвитку бібліотек науково-дослідних установ НАН України у цифровому середовищі (2015)
Берегиня своєї справи (2015)
Бабенко К. А. - Механізми символізації у соціальних проявах, Горобець Т. В. (2015)
Білоус Р. М. - Психологічні особливості статево-рольової поведінки молодших школярів (2015)
Білоусова Н. М. - Феномен "переживання": теоретичні та прикладні аспекти проблеми (2015)
Буковська О. О. - Психологічний аналіз життєвої перспективи особистості у кризовий період (2015)
Булах І. С. - Специфіка використання психологічних технік у процесі консультування (2015)
Вакуленко І. О. - Психолого–педагогічні характеристики компонентної структури компетентностей (2015)
Веселова Н. П. - Психологічні особливості стосунків з батьками подружжя (2015)
Волеваха С. В. - Модель зовнішньосередовищних чинників психологічного емпауерменту в громадських організаціях (2015)
Гавриленко В. Ю. - Психологічні механізми впливу телебачення на формування ціннісно-смислової сфери особистості (2015)
Гірченко О. Л. - Дослідження компоненту духовності в структурі ціннісних орієнтацій волонтерів, Перетятько В. А. (2015)
Гупаловська В. А. - Психологічні особливості сексуальності жінок з різним рівнем суб’єктивного благополуччя, Лень Н. І. (2015)
Данильченко Т. В. - Методичні проблеми вивчення суб'єктивного соціального благополуччя (2015)
Данильченко Т. В. - Особливості вивчення соціальних потреб як предиктора суб'єктивного благополуччя особистості (2015)
Дерев'янко С. П. - Характеристики емпатії студентів-психологів (2015)
Дроздов О. Ю. - Особливості масової геополітичної свідомості української та російської молоді на фоні конфлікту 2014 року (2015)
Іванченко С. М. - Соціально-психологічне дослідження проблеми якості вищої освіти, Щотка О. П. (2015)
Куліш О. В. - Особливості формування стресостійкості у студентів-психологів (2015)
Лісневська А. О. - Мотивація студентської молоді до проживання в Україні або до еміграції в інші країни (2015)
Ляльчук Г. Д. - Ставлення трудових мігрантів до сімейного життя та виховання дітей (2015)
Ляховець Л. О. - Вікові особливості становлення соціального інтелекту (2015)
Мунасипова-Мотяш І. А. - Особливості екологічної компетентності та ставлення старшокласників сільських і міських шкіл до природного середовища (2015)
Низовець-Кропта О. А. - Особистісна адаптація психолога-практика в умовах трансформації суспільства (2015)
Овчаренко О. В. - Сутність феномену травматичної пам’яті, Білуха Т. І. (2015)
Панченко В. О. - Модель підвищення рівня життєстійкості менеджерів комерційних організацій (2015)
Пільганчук І. В. - Дослідження розвитку ідентичності особистості підліткового віку в наукових зарубіжних та вітчизняних джерелах, Булах І. С. (2015)
Примак Ю. В. - Дитячо-батьківські та сиблінгові стосунки в нуклеарній сім’ї (2015)
Просандєєва Л. Є. - Психологічні аспекти розвитку самоцінності особистості в юнацькому віці (2015)
Рось Л. М. - Консультування в межах Гештальт психології: теорія і практика (2015)
Сіпко Л. О. - Прояв емоційних реакцій та первинних психічних станів особистості у надзвичайних ситуаціях (2015)
Скок А. Г. - Теоретичний аналіз проблеми насилля в дитячому середовищі (2015)
Сняданко І. І. - Експрес-методика "Лебідь, рак та щука" для дослідження здібностей в управлінні командою організації (2015)
Столяренко О. Б. - Вплив різновікових взаємин на формування моральної свідомості у молодшому шкільному віці (2015)
Фера С. В. - Соціально-психологічні особливості сімей, які виховують дитину з особливими потребами (2015)
Чепурна Г. Л. - Особливості прояву соціально приписаного перфекціонізму молоді (2015)
Щербата В. Г. - Характеристика пралогічного мислення та його значення на сучасному етапі розвитку суспільства (2015)
Ющенко І. М. - Соціальні зміни як предмет психологічних досліджень (2015)
Буряк С. Ю. - Впровадження системи технічної діагностики стрілочних переводів, Гаврилюк В. І., Гололобова О. О. (2015)
Щека В. І. - Дослідження механізмів впливу контактної мережі на рейкові кола (2015)
Dorosh A. S. - Determination of Braking Optimal Mode of Controlled Cut of Design Group (2015)
Козаченко Д. Н. - Oпределение расчетных объемов работ для магистральных и промышленных железнодорожных станций, Верлан A. И., Горбова A. В. (2015)
Мозолевич Г. Я. - Bплив основних параметрів поїздопотоку на загальний прибуток залізниць, Троян A. В. (2015)
Матусевич О. О. - Mатематична модель аналізу збитку системи тягового електропостачання залізниць (2015)
Новиков В. Ф. - Подтверждение адекватности математической модели линейного синхронного двигателя (2015)
Сорока К. О. - Змістовна модель та рівняння руху електричного транспорту, Личов Д. О. (2015)
Bondarenko I. O. - Formation of estimated conditions for life cycle of deformation work of the railway track (2015)
Курган Д. М. - Bизначення динамічного навантаження від колеса на рейку для розрахунків колії на міцність в умовах високих швидкостей руху (2015)
Акимов И. В. - Повышение механических свойств литой графитизированной стали (2015)
Vakulenko I. A. - Speed Dependence of Acoustic Vibration Propagation from the Ferritic Grain Size in Low-Carbon Steel, Nadezhdin Yu. L., Sokyrko V. A., Siu Sia Khai (2015)
Босов А. А. - Mножественные объекты, Ильман B. М., Халипова H. В. (2015)
Богомаз В. М. - Дослідження впливу проектних характеристик елеватора на параметри його приводу (2015)
Kapitsa M. I. - Technical and Energy Parameters Improvement of Diesel Locomotives through the Introduction of Automated Control Systems of a Diesel, Martyshevskyi М. I., Kyslyi D. N., Palii I. I. (2015)
Мямлин С. В. - Oценка динамических показателей шестиосного локомотива, Науменко H. Е., Маркова O. М., Ковтун E. Н., Малый B. В. (2015)
Ковальчук В. В. - Bплив товщини гофрованого елемента на напружено-деформований стан металевих гофрованих конструкцій типу горизонтальний еліпс (2015)
Pererva K. M. - Web-Quests in the English Language Studying and Teaching as a Valuable Resource and Effective Tool (2015)
Аврамич Ю. - Формування дизайнерського мислення у студентів вищих навчальних закладів засобами композиції, Носаченко Т. (2014)
Барабаш В. - До проблеми розвитку ідеї громадянського виховання в Україні (2014)
Герасимова А. - Проблема формування професійної мотивації студентів під час навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Годун Н. - Основні структурні компоненти здорового способу життя сучасних старшокласників (2014)
Гріненко Ю. - Психофізіологічний стан oрганізму студентів-першокурсників під час адаптації до навчального процесу у вищій школі (2014)
Кожевнікова Л. - Особливості педагогічної та музичної освіти в університетах Америки (2014)
Коломієць Ю. - Дидактичні особливості естетичного виховання учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання, Бокшиц О. (2014)
Кудря М. - Формування освітнього середовища для розвитку і збереження національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів (2014)
Лебединець Г. - Тенденції розвитку педагогічної освіти і науки у вищих навчальних закладах України у 60-80-х роках ХХ століття (2014)
Леганькова О. - Общая характеристика структуры и содержания электронных учебно-методических комплексов для высшего педагогического образования (2014)
Малашевська І. - Сучасна система музичної освіти дошкільників: аналіз теорії та практики (2014)
Нікітчина С. - Педагогічні умови впровадження результатів міжнародних проектів у підготовку викладачів ХХІ століття (2014)
Пильтяй О. - Роль школи в профорієнтаційній роботі з учнями (2014)
Савельєва Ю. - До проблеми пошуку сутності сім’ї через постпатріархатні теорії: досвід постмодерну (2014)
Соснова М. - Методичні передумови удосконалення фахової комунікативної компетенції студентів-нефілологів на уроках української мови (2014)
Титова О. - Система професійної підготовки майбутніх фахівців з прикладної фізики в університетах лондону (на прикладі університету queen mary) (2014)
Форостюк Т. - Розвиток пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення лексики yкраїнської мови (2014)
Шмат Р. - Концепція справедливості в стародавньому Китаї (2014)
Бєлякова С. - Психологічні особливості виникнення дефектів мовлення у близнюків та їх профілактика (2014)
Іващенко О. - Критерії розвитку моральних цінностей майбутніх психологів (2014)
Пасічник В. - Сором’язливість у підлітковому віці та її прояви, Гуріна З. (2014)
Ткачук Т. - Аналіз вивчення копінг-поведінки особистості в рамках суб’єктно-діяльнісного та структурно-функціонального підходів (2014)
Бояринцев О. - Ідея патріотичного виховання молоді в історії вітчизняної освіти і педагогічної думки (2014)
Гайдаєнко І. - Молодіжний рух і молодіжні організації в Україні у 90-ті роки ХХ ст., Коцур В. (2014)
Кикоть С. - Суспільно-політичні настрої української молоді в умовах соціально-політичних трансформацій другої половини 80-х років ХХ століття (2014)
Отрешко В. - Духовна свобода особистості (2014)
Париш Н. - Формування екологічної культури як соціальне завдання (до методології дослідження проблеми) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Савенко В. В. - Правова реальність як відображення буття права (2015)
Завгородній В. А. - Децентралізація та федералізація: порівняльний аналіз і можливості впровадження в Україні, Романов М. Ю. (2015)
Овсяннікова О. О. - Комунікаційна стратегія судової влади: поняття, цілі, основні напрями реалізації (2015)
Кулініч О. О. - Удосконалення державної освітньої політики України в умовах модернізації освіти (2015)
Бобрик В. І. - Процесуальна оптимізація процедур судового контролю за виконанням рішень судів цивільної та господарської юрисдикції як заключної стадії цивілістичного процесу (2015)
Колеснікова М. В. - Договір валютного дейтрейдингу як специфічна стратегія торгівлі, Якименко А. Ю. (2015)
Карпов Н. С. - Оскарження потерпілим рішень, дій і бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді (2015)
Братель С. Г. - Місце адміністративної процедури в структурі права (2015)
Дрозд О. Ю. - Надання громадянам права на вільне володіння вогнепальною зброєю: проблемні питання та шляхи їх вирішення, Шруб І. В. (2015)
Лученко Д. В. - Оскарження рішень, дій і бездіяльності суб’єктів владних повноважень як право людини (2015)
Черниш Р. Ф. - Проблеми нормативно-правової регламентації права на вільний доступ до вогнепальної зброї, Буряченко А. М. (2015)
Шевчук О. О. - Банківська криза України: причини та шляхи подолання, Томма Р. П. (2015)
Войнолович С. Ю. - Вплив спеціалізації на поведінку суддів під час адміністративного судочинства (2015)
Глуховеря М. М. - Поняття та характеристика стадії відкриття апеляційного провадження (2015)
Кеча А. С. - Повноваження відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Огорілко Ю. М. - Юридичні парадигми дослідження незалежності центральних банків (2015)
Сидєльніков О. Д. - Примирення сторін як прояв принципу диспозитивності в адміністративному судочинстві (2015)
Буканов Г. М. - Проблемні питання визначення родового об’єкта злочинів проти довкілля (2015)
Добровольська В. В. - Антидемпінгові заходи як форма контролю у сфері господарювання (2015)
Кузін Д. С. - Поняття редакції друкованого ЗМІ як суб’єкта господарювання (2015)
Костюк В. Л. - Місце конституції України в контексті новітньої кодифікації трудового законодавства: науково-правовий аспект (2015)
Чанишева Г. І. - Структура права на інформацію сторін трудового договору, Чанишев Р. І. (2015)
Краснов Є. В. - Право на працю за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2015)
Римар Б. А. - Особливості трудового договору з неповним робочим часом (2015)
Сорочишин М. В. - Тлумачення положень колективних угод і колективних договорів (2015)
Трюхан О. А. - Теоретичні основи оцінки ділових якостей працівників (2015)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти працевлаштування молодих спеціалістів на тимчасово окупованій території України (2015)
Медвідь А. О. - Соціальний захист бездомних осіб-інвалідів за законодавством України (2015)
Ліховіцький Я. О. - Кримінальне законодавство в системі запобігання злочинності (2015)
Столітній А. В. - Практичні аспекти вдосконалення аналітичних і контрольних можливостей єдиного реєстру досудових розслідувань, Аузін Р. О. (2015)
Uzunova O. V. - Practical problems of attorney’s request usage, Plechun M. A. (2015)
Губіна Є. Н. - Залучення понятих до участі в проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій (2015)
Інформаційна довідка про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2015)
Гончаренко В. В. - Сучасні умови застосування чорного щебеню в шарах нежорстких дорожніх одягів, Кушнір О. В., Рудий В. В., Закерничний О. В., Ткач О. М., Катукова В. М., Гончар І. І. (2014)
Копинець І. В. - Стійкість окислених бітумів до термоокислювального старіння (2014)
Кушнір О. В. - Інновації в дорожньому господарстві України, Катукова В. М. (2014)
Мозговий В. В. - Застосування холодних асфальтобетонів підвищеної колієстійкості для аварійного ремонту, Онищенко А. М., Гаркуша М. В., Білан О. О. (2014)
Ілляш С. І. - Відновлення асфальтобетонного покриття за технологією гарячого ресайклінгу асфальтобетону на дорозі, Головко С. К., Свистун А. Я. (2014)
Аксьонов С. Ю. - Методика розрахунку асфальтобетонного покриття на металевих мостах (2014)
Котенко В. Т. - Застосування нерозрізних монолітних прогонових будов у штучних спорудах на території Полтавської області, Нечипоренко М. В., Сухостат О. С. (2014)
Оксень Є. І. - Розпізнавання подій дефектоутворення в типових залізобетонних балках мостових споруд за сигналами віброакустичної емісії (2014)
Ткачук С. Г. - Визначення загального розмиву у нижньому б`єфі греблі за умови її руйнування, Матвєєва К. Ю. (2014)
Кіщинський С. В. - Моніторинг якості бітумів, що застосовуються в дорожньому будівництві України, Кириченко Л. Ф., Юнак А. Л., Копинець І. В., Гудима І. В. (2014)
Кіяшко І. В. - Обгрунтування критерію нормування поперечної рівності дорожніх покриттів (2014)
Кіяшко Д. І. - Обгрунтування нормативних показників для оцінки поздовжньої рівності дорожніх покриттів, Савенко В. Я., Кіяшко І. В. (2014)
Мінаков О. С. - Врахування розподілу температури асфальтобетонної суміші в кузові автосамоскида за глибиною (2014)
Новаковський Д. М. - Перспективи розширення інформативності методів оцінки міцності дорожніх конструкцій нежорсткого типу (2014)
Ряпухін В. М. - Розробка програми автоматизованого розрахунку деформаційних характеристик шарів покриття та основи за результатами вимірювання чаші прогинів, Батракова А. Г. (2014)
Вознюк А. Б. - Мережа доріг України та сучасні транспортні потоки (2014)
Безуглий А. О. - Економічний механізм розподілу фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства як складова стратегії ефективного управління автомобільними дорогами загального користування, Печончик Т. І. (2014)
Реферати - українською (2014)
Рефераты - на русском (2014)
Abstract - in English (2014)
Holovatyi М. F. - Topical aspects of theoretical interpretation of the "democracy” phenomenon in the context of contemporary societal development: problem statement (2015)
Гольцов А. Г. - Неоімперські сателіти в геополітиці Російської Федерації (2015)
Гурняк І. Л. - Дуалізм держави та громади: аналіз ефективності взаємодії органів влади та територіальних громад, Яремчук О. І. (2015)
Дікарєв О. І. - Lex Petrolea та Lex Mercatoria в системі джерел енергетичного права, Краснощок О. В., Зваженко Ю. В., Накалюжна А. С. Становлення (2015)
Терещенко Н. М. - Проблеми розвитку кадрової політики в умовах глобальної нестабільності: соціально-гуманітарний аспект (2015)
Філіппов М. І. - Вдосконалення управління державною установою, Довбик К. С. (2015)
Чайка Н. Г. - Політичні чинники регулювання вітчизняного бізнесу в умовах нестабільності, Дмитренко О. В. (2015)
Клінова І. Ю. - Зовнішня політика як фактор розвитку системи міжнародної співпраці (історично-правові аспекти) (2015)
Красногор О. В. - Інститут глави держави в Україні: ретроспекція становлення та загальна характеристика, Клінова І. Ю. (2015)
Слободян С. І. - Соціальний інститут PR в умовах глобальної нестабільності (2015)
Красногор О. В. - Функції та повноваження Президента України (2015)
Ісонкін О. О. - Трансформація регулюючих функцій держави для країн з відкритою економікою в умовах розвитку глобалізаційних процесів (2015)
Козакевич І. О. - Проблеми співвідношення політики і моралі у працях представників Франкфуртської школи (2015)
Відомості про авторів (2015)
Відомості видавництва (2015)
Титул, содержание (2015)
Делас Н. И. - "Правильная энтропия" в анализе сложных систем: к чему ведет отказ от постулата равной априорной вероятности? (2015)
Савчук О. В. - Дослідження можливостей використання нейронних мереж в системі підтримки прийняття рішень, Ладанюк А. П. (2015)
Dolinskiy R. - Analysis of system with variable parameters, invariant to additive interference (2015)
Кулаков Ю. О. - Розробка методу прискорення реконфігурації в динамічно реконфігурованих обчислювальних системах, Клименко І. А., Рудницький М. В. (2015)
Михайленко О. Ю. - Моделювання динаміки процесу дроблення руди з використанням моделі Лагерра (2015)
Молчанова В. С. - Разработка гибридного адаптивного метода подавления шума в растровом образе чертежа детали (2015)
Mosorov V. - Robust verification and analysis of the pre-clustering algorithm with a-priori non-specification of the number of clusters, Panskyi T., Biedron S. (2015)
Бескоровайный В. В. - Разработка модели многокритериальной задачи реинжиниринга топологических структур систем крупномасштабного мониторинга, Подоляка К. Е. (2015)
Становский А. Л. - Разработка методов преобразования многомерной измерительной информации к числу с помощью дифференциальных уравнений в частных производных, Шмараев А. В., Прокопович И. В., Пурич Д. А., Швец П. С., Бондаренко В. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Славетні ювілеї видатних вчених (2015)
Далека В. Х. - Структуризація системної моделі транспортних систем для формування проектів ресурсозбереження, Сорока К. О., Личов Д. О. (2015)
Носков В. И. - Определение разладок в тяговом приводе с использованием критерия Стьюдента, Мезенцев Н. В., Липчанский М. В., Гейко Г. В. (2015)
Душкин С. С. - Защита систем водотеплоснабжения от отложений обработкой воды електромагнитными волнами, Яковенко Н. М., Колонтаевский Ю. П., Душкин С. С. (2015)
Василенко С. Л. - Інтегральне оцінювання якості питної води в сильно розгалуженій водопровідній мережі, Кобилянський В. Я. (2015)
Душкин С. С. - Состояние карбонатно-кальциевой системы оборотной воды газоочисток доменных печей, Назаренко А. Н., Юхневич Е. А. (2015)
Прокопенко А. В. - Определение интенсивности отложений при неэквивалентных концентрациях щелочности (2015)
Менейлюк А. И. - Оптимизация технологии устройства стыков облицовочных панелей при устройстве вентилируемых фасадов, Гладыщук А. А. (2015)
Петрова Е. А. - К оценке предельных состояний трехслойных сэндвич-панелей, Калмыков О. А. (2015)
Пашинський В. А. - Спрощена методика нормування температурних впливів на несучі будівельні конструкції для території України, Пушкар Н. В., Пашинський В. В. (2015)
Троян О. А. - До питання про оптимізацію мережі паркування у місті Харкові, Лобашов О. О. (2015)
Houssin W. - Problems of architectural education and forming of regional schools of architecture (2015)
Гюлєв Н. У. - Дослідження впливу стану водія на час його реакції у транспортному заторі, Доля В. К., Охріменко О. А. (2015)
Шраменко Н. Ю. - Комплексний підхід до вибору стратегії транспортного обслуговування вантажовласників в містах (2015)
Тарновецкая А. Г. - Оценка регулярности движения на маршрутах трамвая и троллейбуса города Xарькова, Кульбашная Н. И. (2015)
Самойленко Н. И. - Основные направления развития современных информационных технологий, Погребняк Б. И., Костенко А. Б., Бугас Д. Н. (2015)
Лисиченко М. Л. - Розробка технологічної енергоефективної лінії для переробки грубих кормів в тваринництві, Гузенко В. В. (2015)
Ковальова Ю. В. - Компенсація реактивної потужності тиристорних електроприводів постійного струму (2015)
Момот В. В. - Особливості обліку реактивної електроенергії статичними лічильниками, Рой В. Ф. (2015)
Темнохуд І. О. - Електротехнічна структура перетворення котельні в Міні-ТЕЦ (2015)
Якунін О. А. - Попереджувальне керування пристроями компенсації реактивної потужності та фільтрації гармонік, Калугіна О. С., Беляк Є. С. (2015)
Гринчак М. В. - Сучасні методи бездротової передачі даних для обліку витрат енергоресурсів, Кузьмичова К. В. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Андреева И. В. - Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоров’я, Лузинова И. И. (2013)
Бабич Н. М. - Формування комунікативних навичок у дітей з порушеннями зору та інтелекту як проблема сучасної корекційної педагогіки (2013)
Базима Н. В. - Формування мотивації мовленнєвої активності у дітей з аутистичними порушеннями (2013)
Барко В .В. - Розробка принципів корекційно-виховної роботи із дітьми з вадами зору в науковому доробку І. С. Моргуліса (2013)
Бондар В. І. - Освітня інтеграція дітей з особливостями розвитку в розвинених країнах світу (кінець ХХ ст.) (2013)
Бондар Н. В. - Проблема розвитку зв’язного мовлення розумово відсталих учнів у спеціальній літературі (2013)
Боряк О. В. - Інноваційні форми організації навчання української мови в старших класах спеціальної школи, Білоножко О. М. (2013)
Войтюк І. В. - Образотворче мистецтво як засіб корекційного навчання розумово відсталих дошкільників (2013)
Волобуева Н. А. - Адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья к обучению в начальной школе (2013)
Галецька Ю. В. - Особливості використання піктограм в практиці спеціальних дошкільних закладів (2013)
Галущенко В. І. - Визначення груп дітей зі стертою дизартрією за провідними сенсорно-перцептивними каналами модальності (2013)
Глазунова С. С. - Кохлеарна імплантація-новий метод реабілітації глухих дітей (2013)
Головата А. О. - Місце географії в системі шкільної освіти дітей з вадами розумового розвитку в Україні ( 20-ті – початок 30-х років ХХ cт. ) (2013)
Голуб А. В. - Текст як психолінгвістична одиниця діагностичної роботи порушень усного мовлення у дітей при дизартріях (2013)
Голуб Н. М. - Особливості сукцесивного та симультанного аналізу і синтезу в молодших школярів з порушеннями психо-мовленнєвого розвитку (2013)
Горлачов О. С. - Особливості структури та характеристика міміко-жестового мовлення (2013)
Гроза Е. П. - Творчий внесок Дьячкова О. І. у розробку питань навчання глухих учнів математики (2013)
Дем’яненко Б. Т. - Клініко-психологічні засади комплексної медико-психолого-педагогічної корекції (2013)
Дідкова Л. М. - Корекційна робота при стертій дизартрії (2013)
Дітковська Л. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання підлітків із дитячим церебральним паралічем (2013)
Докучина Т. О. - Результати дослідження мотивації досягнення успіху розумово відсталих учнів молодших класів у навчально-виховній діяльності (2013)
Дроздова Н. В. - Формирование обобщающих понятий у детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи средствами мультимедийной презентации, Ладейко В. Д. (2013)
Єфіменко М. М. - Основные принципы двигательной реабилитации детей (2013)
Зарицька А. В. - До проблеми відновлення комунікативної функції при моторній афазії внаслідок інсульту (2013)
Зелінська К. О. - Дослідження розвитку дрібної моторики у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними вадами (2013)
Золотарьова Т. В. - Взаємодія вчителя й учня під час застосування синергетичної технології управління вертикальними процесами у системах "особистість" і "дефект" (2013)
Івашура Н. С. - Готовність педагогів до навчання дітей з аутичними порушеннями в інклюзивних умовах (2013)
Качуровська О. Б. - Дистанційна освіта як засіб формування інформаційної компетентності учителя-логопеда, Соколовська М. В. (2013)
Кижло И. В. - Научно-теоретические аспекты изучения темпо-ритмической стороны речи (2013)
Кисличенко В. А. - Питання логопедичного супроводу родини дитини із затримкою мовленнєвого розвитку (2013)
Клименко І.С. - Особливості комунікативної функції, як наслідок порушення звуковимови і граматичної будови мовлення у дітей молодшого шкільного віку з психоорганічним синдромом, Майстренко Н. М. (2013)
Климко Н.О. - Історія дефектології та сурдопедагогіки в працях Миколи Дмитровича Ярмаченка (2013)
Климова Т. В. - Обеспечение безопасного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья (2013)
Ковригина Л. В. - Фонематические процессы как проблема логопедического исследования (2013)
Коломієць Ю. В. - До проблеми механізмів алалії, Апухтіна В. В. (2013)
Конопляста С. Ю. - Особливості мовленнєвої активності дітей дошкільного віку з РДА, Косинкіна В. О. (2013)
Косенко Ю. М. - Вчитель як суб’єкт навчально-ігрової діяльності у спеціальній школі (2013)
Кузава І. Б. - Концептуальні засади розвитку процесу інклюзії в умовах дошкільної освіти (2013)
Кузнецова М. С. - Педагогічні умови корекції уяви учнів старших класів допоміжної школи на матеріалі географії (2013)
Кузьмінська Є. О. - Проблема підготовки розумово відсталих дітей до опанування грамоти в загальній та спеціальній психолого-педагогічній літературі (2013)
Кукса Н. В. - Педагогічні умови оптимізації корекційної роботи з розвитку рухових функцій у дітей із церебральним паралічем (2013)
Малина Л. О. - Роль батьків у контексті інклюзивної освіти дітей з вадами слуху, Якубовський О. Л. (2013)
Манько О. Г. - Розвиток пізнавальної діяльності молодших розумово відсталих школярів на уроках образотворчого мистецтва в процесі роботи над тематичним малюнком, Шарніна М. В. (2013)
Мартинчук О. В. - Розвиток освітньої інтеграції дітей з психофізичними порушеннями (2013)
Махукова Т. В. - Особливості складних синтаксичних конструкцій у мовленні дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Лінгарт А. К. (2013)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Формування основ образотворчої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна (2013)
Науменко О. А. - Изучение сформированности умения использовать предметы-замесители в игре старшими дошкольниками с общим недоразвитием речи, Сакович К. А. (2013)
Нечипоренко В. В. - Теоретичні основи управління навчально-реабілітаційним центром як відкритою інноваційною соціально-освітньою інституцією (2013)
Нечипоренко К. С. - Особливості самооцінки підлітків , що виховуються в умовах батьківської депривації (2013)
Одинокова Н.А. - Практические занятия по изготовлению тактильных книг для детей с нарушением зрения как средство вхождения в профессиональную педагогическую деятельность (2013)
Павлович Н. Е. - Особенности самостоятельной диалогической речи пятиклассников с нарушением слуха (2013)
Пайлозян Ж. А. - О спонтанном и направленном восстановлении речи при афазии (2013)
Пахомова Н. Г. - Критерії і показники сформованості інтегративних медико-психологічних і педагогічних знань (2013)
Пінчук Ю. В. - Вплив продуктивних видів діяльності на розвиток дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення (2013)
Пінчук Ю. В. - Професійно-комунікативна культура вчителя-логопеда, Кустова В. В. (2013)
Подгаєцький А. В. - Особливості формування науково-теоретичної бази фізичної культури та спорту дітей із вадами зору у 60-90-ті роки ХХ століття (2013)
Полуляшенко М. С. - Значення клінічного підходу та його вплив на процеси діагностики, корекції та навчання дітей з психофізичними вадами (2013)
Польова І. І. - Сенсорне виховання дошкільників з вадами слуху як умова ознайомлення з навколишнім середовищем (2013)
Потапенко О. М. - Історія логопедичного масажу в системі корекційної роботи логопеда (2013)
Рибченко Л. К. - Світовий та вітчизняний досвід працевлаштування осіб з аутистичними порушеннями (2013)
Рібцун Ю. В. - До проблеми порушення звуко-складової структури слова у дітей (2013)
Савицький А. М. - Психомоторна готовність до шкільного навчання дітей з синдромом Дауна (2013)
Савінова Н. В. - Критерії та показники сформованості словотворчої компоненти мовленнєвої діяльності у дошкільників із ТПМ (2013)
Саранча І. Г. - Формування соціальної компетентності дітей-інвалідів на заняттях з "Фінансового виховання", Довгаленко В. Л. (2013)
Сафронова А. А. - Практическое использование современных педагогических технологий на логопедических занятиях (развитие критического мышления , прием "Идеал" ) (2013)
Семак С. М. - Зв'язок логопедії з медициною: вимоги сучасності (2013)
Сєромаха Н. Є. - Дослідження результатів впровадженя програми корекції поведінки розумово відсталих молодших школярів у позакласній роботі (2013)
Співак Я. О. - Теоретико-методичні засади формування в розумово відсталих підлітків екологічної культури при вивченні природознаствства (2013)
Старцева В. П. - Роль сім’ї та школи-інтернату як соціальних інститутів в соціалізації дітей-сиріт у наукових дослідженнях (2013)
Тимофієнко Н. В. - Особливості становлення спілкування студентів-сурдопедагогів у навчальному процесі вищого навчального закладу (2013)
Тищенко Л. А. - Організація корекційно-виховної роботи з дошкільниками із помірною розумовою відсталістю у спеціальному дошкільному навчальному закладі (2013)
Ужченко І. Ю. - Чинники порушення цілепокладання в навчальній діяльності в молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2013)
Федоренко О. Ф. - Особливості формування ключових компетентностей в учнів з порушеннями слуху (2013)
Федоренко С. В. - Внесок періодичних видань, міжнародних та національних форумів з питань освіти сліпих в теорію та практику тифлопедагогіки наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Хабарова С. П. - Комплексы практико-ориентированных заданий как средство формирования профессиональных компетенций учителя-логопеда (2013)
Хоменко С. О. - Порівняльна характеристика розвитку мовлення у дітей раннього віку в нормі та з порушеннями (2013)
Хомякова О. В. - Методики использования здоровье сберегающих технологий для активизации психофизиологических функций детей среднего школьного возраста с нарушением зрения, Штеренберг Е. С. (2013)
Чеботарьова О. В. - Науково-методичні засади навчання молодших школярів із порушеннями опорно-рухового апарату (2013)
Чередніченко Н. В. - Діагностика фонетико-графічних умінь та навичок у молодших школярів із ФФНМ, Пелешенко О. С. (2013)
Чопік О. В. - Дослідження міжособистісних взаємин учнів інклюзивних класів (2013)
Швалюк Т. М. - Методика формування складнопідрядних елементарних речень у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Шевцов А. Г. - Сучасні міждисциплінарні підходи до етапної комплексної реабілітації дітей із церебральним паралічем, Хворова Г. М. (2013)
Шевцова Я. В. - Крітеріальна оцінка рівня перцептивно-когнітивного розвитку у дітей з інтелектуальною недостатністю (2013)
Шевченко В. М. - Сутність кохлеарної імплантації в реабілітації дітей з порушеннями слуху (2013)
Шевченко Е. В. - Опыт применения верботонального метода реабилитации детей с нарушениями слуха в условиях специального дошкольного учреждения (2013)
Шеремет Б. Г. - Інформаційні технології в навчанні глухих та слабочуючих дітей, Лещій Н. П. (2013)
Шеремет М. К. - Фізіологічні і психологічні передумови мовленнєвого розвитку дітей у нормі і патології (2013)
Шишменцев І. М. - Теоретичні основи проблеми виховання культури людських взаємин в учнів спеціальної школи (2013)
Юрченко А. А. - Физическая реабилитация при болевых синдромах у фехтовальщиков высокой квалификации, Колтыго В. И., Ревуцкий И. В., Гуриненко Б. С. (2013)
Юрченко А. А. - Средства и методы технико-тактической подготовки квалифицированных фехтовальщиков, Ревуцкий И. В., Колтыго В. И., Бакум А. В. (2013)
Kobel I. H. - Raising a deaf child in ukraine: an ecological socio-educational parental survey, Barclay D. (2013)
Афузова Г. В. - Вплив психосоматичних порушень на психічну діяльність особистості (2013)
Горбенко С. Л. - До проблеми дослідження компонентів рольової поведінки розумово відсталих підлітків (2013)
Гренюк Л. С. - Психологічні засади формування у студентів-сурдопедагогів мотиваційної готовності до професійної діяльності (2013)
Жарікова І. О. - Особливості статеворольової ідентичності дітей дошкільного віку з порушеннями зору (2013)
Коваленко В. Є. - Особливості змістовного компоненту емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів (2013)
Ковригина Л. В. - К вопросу о психолого-педагогическом сопровождении учащихся первых классов с нарушениями речи в общеобразовательной школе, Грибукова О. Г. (2013)
Козинець О. В. - Психологічні особливості дітей старшого дошкульного віку із заїканням, Кириленко О. В. (2013)
Козинець О. В. - До проблеми вивчення психологічних особливостей особистості хворих на афазію, Хапайло О. О. (2013)
Корець А. М. - Психологічні чинники зародження алкоголізму та наркоманії підлітків (2013)
Літвінова О. В. - Мовленнєва діяльность – психолінгвістична проблема (2013)
Лукашук І. В. - Психологічний статус і мовленнєві порушення та їх корекція у дітей з хронічним гастродуоденітом , асоційованим з НР-інфекцією, Молочек А. Ю., Ходаківська С. П., Лукашук В. Д. (2013)
Максимовська В. М. - Формування шлюбно-сімейних відносин в сімях, що виховують дитину з синдромом Дауна (2013)
Мамічева О. В. - Сучасні підходи до вивчення ролі спілкування у розвитку особистості з порушенням зору (2013)
Мухіна А. Ю. - Вплив захисних механізмів на регуляцію і дезорганізацію особистості розумово відсталих підлітків, Загороднюк Я. І. (2013)
Мухіна А. Ю. - Особливості стетеворольової ідентифікації розумово відсталих дітей пяти-шести років, Пешехонова М. О. (2013)
Науменко О. А. - Изучение уровней сформированности количественных представлений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, Дащинская Е. С. (2013)
Огороднійчук З. В. - Психологічна адаптація до процесу навчання дітей-аутистів в умовах інклюзивної освіти, Коляда К. В. (2013)
Огороднійчук З. В. - Експериментальне вивчення особистісної тривожності у підлітків з легкою розумовою відсталістю, Ратушна Т. С. (2013)
Островська К. О. - Особливості психологічного супроводу аутичних дітей : психологічна корекція, Качмарик Х. (2013)
Проскурняк О. І. - Роль психолога у формуванні комунікативної діяльності учнів з розумовою відсталістю (2013)
Руденко Л. М. - Основні підходи до психокорекції агресивної поведінки у розумово відсталих дітей (2013)
Сайко Х. Я. - Психологічні особливості педагогів з різним рівнем ставлення до залучення аутичних дітей в загальноосвітні школи (2013)
Сак Т. В. - Проблема реалізації корекційного навчання учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі, Процюк Р. Г. (2013)
Сілявіна Ю. С. - Особистісно орієнтований підхід до навчання як засіб досягнення життєвого успіху дітьми з особливостями психофізичного розвитку (2013)
Соколова Г. Б. - Теоретико-методологічні передумови дослідження емоційного розвитку розумово відсталих дітей (2013)
Сорочан Ю. Б. - Роль мнестичних процесів у синтаксичних трансформаціях в механізмі породження та відтворення мовленнєвого висловлювання (2013)
Супрун Д. М. - Розвиток мотиваційної сфери щодо збереження психологічної складової здоров’я (2013)
Татьянчикова І. В. - Особливості соціалізації дітей з вадами інтелектуального розвитку на етапі індивідуалізації в спеціальному навчальному закладі (2013)
Товкес Ю. В. - Патопсихологічні особливості невербального та вербального мовлення аутичних дітей (2013)
Ужченко І. Ю. - Психологічна характеристика зорового гнозису у молодших школярів з дисграфією, Данчак В. А. (2013)
Шульженко Д. І. - Особливості інклюзивної форми освіти учнів із затримкою психічного розвитку (2013)
Яковлева С. Д. - Системний підхід до питань реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем (2013)
Якуба А. М. - Психологічні особливості комунікативної сфери дітей з вадами зору (2013)
Відомості про авторів (2013)
Коломоец Т. А. - Николай Осипович Куплеваский – ученый-административист, педагог, общественный и политический деятель, роль его творческого наследия для современной украинской административно-правовой науки и нормотворчества (2015)
Горбова Н. А. - Теорії інтелектуальної власності: до постановки питання (2015)
Кравчук В. М. - Загальносоціальні гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та види (2015)
Хомко Л. В. - Виборче право як інститут міського права в українських містах Австрійської (Австро-Угорської) та Російської імперій (2015)
Радовецька Л. В. - Теоретична конструкція забезпечення державної безпеки (2015)
Гартман М. Т. - Генезис розвитку єврейської правової системи (2015)
Дубовик О. І. - Перспективи впровадження відновного правосуддя в Україні (2015)
Сметюх В. С. - Ґенеза ідеї національної держави як форми універсально-загальної організації людства (2015)
Зайцева-Калаур І. В. - Авторські права журналіста (2015)
Москаленко К. В. - До питання про співвідношення права на приватність артистів-виконавців і права на свободу слова (2015)
Кімчинська С. В. - Стадії механізму цивільного процесуального регулювання (2015)
Ружицька Є. О. - Основні права споживачів за законодавством України: поняття та характеристика (2015)
Семьоркіна К. О. - Нотаріус як спеціально уповноважений суб’єкт державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, Самілик Л. О. (2015)
Нікітенко О. І. - Забезпечення інформаційної безпеки в системі національної безпеки (2015)
Василенко Л. П. - Повноваження й компетенція центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів (2015)
Піцикевич В. В. - Зміст та загальна характеристика паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Сарана С. В. - Загальний процесуально-процедурний податковий режим: до питання принципів формування (2015)
Федотов О. П. - Деякі питання справляння єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон України, Герман О. О. (2015)
Єфіменко Л. Л. - Теоретичні основи ведення бюджетної звітності в Україні та міжнародний досвід щодо врегулювання цього питання (2015)
Ільницький В. О. - Поняття адміністративно-процесуальної діяльності правоохоронних органів (2015)
Кузьміна І. С. - Зарубіжний досвід побудови виконавчих систем: порівняльна характеристика та перспективи застосування в Україні (2015)
Пахомова І. А. - Інформаційна компетенція вищих органів державної виконавчої влади України (2015)
Ільющенко Г. В. - Особливості прояву принципу диспозитивності в господарському судочинстві (2015)
Корчак Н. М. - Межі державно-правового втручання в процеси конкуренції: критерій визначення (2015)
Яцкевич І. І. - Гарантії, обмеження та практика реалізації права на працю на умовах сумісництва в Україні та Європейському Союзі (2015)
Клочко А. М. - Службові зловживання у сфері банківської діяльності (2015)
Прокоф’єва-Янчиленко Д. М. - Інформаційна складова в забезпеченні кримінологічної безпеки (2015)
Крикушенко О. Г. - Принцип рівності засуджених перед законом як правова парадигма протидії пенітенціарній (тюремній) субкультурі (2015)
Лісняк С. Г. - Кримінологічна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи (2010-2014 роки) (2015)
Король В. В. - Поняття та класифікація підсудності в кримінальному процесі: концептуальні основи, Юрчишин В. Д. (2015)
Щериця С. І. - Докази й доказування в кримінальному провадженні (2015)
Кравченко О. Є. - Систематизація негласних слідчих (розшукових) дій у разі здійснення прокурорського нагляду й контролю в кримінальному провадженні (2015)
Крикливець Д. Є. - Скарга на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: форма, реквізити й поняття (2015)
Сівак О. В. - Критерії доцільності й ефективності застосування застави як запобіжного заходу в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (2015)
Інформаційна довідка про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2015)
Бондар Р. П. - Динаміка двомасової вібраційної системи з приводом від магнітоелектричного лінійного двигуна (2014)
Джура А. В. - Модифицированный векторный алгоритм управления автономным асинхронным генератором (2014)
Васьковський Ю. М. - Вплив ушкоджень короткозамкненого ротора асинхронного двигуна на електромагнітний момент, Гераскін О. А. (2014)
Оксанич А. П. - Анализ форм деформаций пластин арсенида галлия в процессе механической обработки, Когдась М. Г. (2014)
Шапран Е. Н. - Улучшение адаптативных свойств систем регулирования электропередач тепловозов (2014)
Волошко А. В. - Влияние качества электроэнергии на точность показаний электросчетчиков: обзор исследований, Филянин Д. В. (2014)
Синчук О. Н. - К вопросу повышения конструкционной надёжности и строения системы мониторинга температурных режимов тяговых электрических двигателей рудничных электровозов, Гузов Э. С., Синчук И. О., Кальмус Д. О., Чорная В. О. (2014)
Левицький С. М. - Синтез структури пристрою для управління вакуумними перемикачами відгалужень силових трансформаторів (2014)
Тарасенко М. Г. - Шляхи прискорення темпів розвитку малої гідроенергетики в Україні, Зінь М. М., Підгайний Ю. Б. (2014)
Мартинов В. Л. - Оптимізація площі та розташування фотоелектричних модулів на гранях енергоефективних будівель (2014)
Каштальян А. С. - Апроксимація залежності вольтамперної характристики діода Шоткі від температури (2014)
Рувинская В. М. - Сценарии как форма представления знаний о поведении вредоносных программ, Молдавская А. В., Холовчук А. О. (2014)
Кузьменко О. М. - Пасивні безпровідні сенсори на поверхневих акустичних хвилях для дистанційного вимірювання температури та вологості (2014)
Вовк Р. Б. - Контроль пошуку рішень технологічних проблем процесу буріння, формалізованих накладанням ієрархії обмежень (2014)
Загорянский В. Г. - Моделирование исходных толщин слоев при прокатке биметаллических пакетов по условиям совместного пластического деформирования (2014)
Головко Ю. Н. - Определение условий страгивания трещин, инициированного колебаниями в породной напряжённо-деформированной среде, Сдвижкова Е. А., Кондратюк И. В. (2014)
Демченко М. О. - Моделювання процесу контролю напружено-деформованого стану металоконструкцій при експлуатації, Філіппова М. В., Матвієнко С. М., Іваніцька А. Л. (2014)
Ченчева О. О. - Про доцільність використання сполучених обертових електричних машин у силових головках нового технологічного обладнання, Саленко О. Ф. (2014)
Барышников В. Д. - Экспериментально-аналитическая оценка состояния предохранительного целика при его подработке, Барышников Д. В., Гахова Л. Н. (2014)
Корнет В. В. - К вопросу использования взрывчатых веществ на горнорудных предприятиях Кривбасса, Прохода О. В., Чухарев С. М. (2014)
Сдвижкова Е. А. - Геомеханическая оценка эффективности крепления и охраны участковых выработок в условиях шахты "Партизанская" ГП "Антрацит", Попович И. Н., Дудка И. В., Кузяева О. А. (2014)
Буллер М. Ф. - Экологические риски длительного хранения пироксилиновых порохов, Романько Т. В., Межевич Г. В., Роботько В. А. (2014)
Бахарєв В. С. - Підвищення рівня екологічної безпеки при проектуванні та експлуатації автостоянок торговельних центрів, Корцова О. Л., Журавська М. К. (2014)
Таірова Т. М. - Математична модель коефіцієнта частоти виробничого травматизму на підприємствах вугільної промисловості, Мітюк Л. О. (2014)
Черныш Е. Ю. - Биологическое удаление фосфора из осадков сточных вод в процессе биосульфидной обработки, Пляцук Л. Д. (2014)
Колесник Х. С. - Дослідження поведінки споживачів залежно від рівня якості телекомунікаційних послуг (2014)
Весельська К. А. - Формування конкурентних переваг спільних машинобудівних підприємств (2014)
Трус І. М. - Переробка осадів, що утворюються при реагентному очищенні шахтних вод від сульфатів, Флейшер Г. Ю., Гомеля М. Д., Токарчук В. В. (2014)
Большаніна С. Б. - Утилізація твердих відходів ливарних виробництв – відпрацьованих ливарних форм, Басов М. В., Мальований М. С. (2014)
Богомолов М. Ф. - Високотемпературний твердоелектролітний генератор кисню високої концентрації, Троц А. А. (2014)
Титул, содержание (2015)
Дворниченко В. П. - Полупроводниковый генератор импульсного действия с электронным переключением частот Ka-диапазона, Карушкин Н. Ф., Малышко В. В., Ореховский В. А. (2015)
Вишнякова Ю. В. - Влияние нелинейных эффектов на спектральную эффективность многовходовых антенных систем (2015)
Старцев В. И. - Исследование влияния шумов на работу зарядочувствительного усилителя с компенсацией пироэлектрической помехи, Анисимов А. А., Руссу А. С. (2015)
Дружинин А. А. - Датчик гидростатического давления на основе микрокристаллов антимонида галлия, Марьямова И. И., Кутраков А. П., Лях-Кагуй Н. С. (2015)
Абдулхаев О. А. - Высокочувствительный фотоприемник на основе германиевой двухбарьерной структуры с эффектом смыкания, Ёдгорова Д. М., Каримов А. В., Кулиев Ш. М. (2015)
Федин С. С. - Обеспечение точности аппроксимации R/T-характеристики NTC-термистора на основе нейросетевого моделирования, Зубрецкая И. С. (2015)
Лаврич Ю. Н. - Тепловой мониторинг как метод оценки технического состояния цифровых радиоэлектронных систем (2015)
Ащеулов А. А. - Устройство для бесконтактного экспресс-измерения параметров термоэлектрических материалов, Бучковский И. А., Романюк И. С. (2015)
Скотний В. - Модуси взаємодії раціонального та ірраціонального в сучасній системі освіти в Україні (2010)
Мадзігон В. - Міжнародний маркетинг у зовнішньоторговельній політиці держави в торгівлі товарами та послугами, Вачевський М. (2010)
Добрянський І. - Культура як структурно-функціональна модель, Кекош О., Зимомря М. (2010)
Зварич І. - Критерії оцінювання педагогічної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах освіти (2010)
Романчук А. - Зміст і форми трудового профільного навчання в сільській школі в 50 – 60 роки ХХ ст (2010)
Вавринчук М. - Етнополітика української держави у світлі нових реалій: концептуальні підходи (2010)
Ашиток Н. - Мовна картина світу як фактор соціалізації (2010)
Смерчко А. - Назви художніх творів як особливий тип дериваційної бази фразеологізмів (на матеріалі української та російської мов), Куцик О. (2010)
Бочар І. - Формування практичних умінь студентів інженерно-педагогічних факультетів під час розрахунків посадок підшипників кочення, Гевко І. (2010)
Кобильник Т. - Аналіз можливостей використання системи Mathematica для розв’язування екстремальних задач, Грозовський В. (2010)
Салій С. - Хорові обробки в творчості Олександра Кошиця (2010)
Жигірь В. - Методичні основи педагогічних компетенцій менеджерів освіти у ВНЗ (2010)
Невмержицька О. - Підготовка педагогічних кадрів на Львівщині в ХVІ – ХVІІІ ст (2010)
Михаськова М. - Особливості методичного забезпечення курсу "Історія музичної освіти та виховання” в навчальних закладах педагогічної освіти (2010)
Соколова А. - Вітчизняна хорова творчість для дітей у 20 – 30 рр. ХХ століття (2010)
Береза А. - Формування мотивації на початковому етапі навчання гри на музичному інструменті (2010)
Молчко У. - Музично-педагогічна діяльність Романа Никифоріва (2010)
Юзюк З. - Фортепіанні збірники для дітей та юнацтва в творчості педагогів-піаністів України та українського зарубіжжя другої половини ХХ ст (2010)
Качуринець Л. - Розвиток музичної пам’яті молодших школярів у процесі вивчення української музики (2010)
Топорівська Я. - Методичні аспекти підготовки педагогів-музикантів до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності (2010)
Циганюк Л. - Залучення дітей до ансамблевого музикування як ефективний спосіб вивчення з дітьми поліфонічної музики (2010)
Мартинів Л. - Музична культура Галичини першої половини ХІХ століття в діяльності австрійських композиторів (2010)
Добуш Ю. - Феномен духовності у вітчизняній філософії ХХ століття (2010)
Процик Л. - Виховання молоді засобами духовної музики як соціопедагогічний феномен (2010)
Стахів Л. - Втілення ідей В.О.Сухомлинського в сучасній загальноосвітній школі, Плахова С. (2010)
Лазаренко Л. - Організація та методика проведення дослідно-експериментальної роботи з впровадження допрофільної підготовки учнів основної школи (2010)
Юзьвяк О. - Принципи відбору критеріїв класифікації слів по частинах мови, Леснянська-Дощак А. (2010)
Терес А. - Грошово-кредитна стратегія в країнах ЦСЄ в контексті антикризової стратегії ЄС, Русак Д. (2010)
Дяк Т. - Рефлексія педагогічного мислення як умова розвитку особистості учня (2010)
Тичинська Н. - До питання щодо формування педагогічної концепції М.І. Пирогова (2010)
Панова С. - Застосування методів математичної статистики в історії педагогічних досліджень (2010)
Кравець Р. - Роль внутрішньої творчої мотивації у формуванні творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови (2010)
Грицик Л. - Розвиток особистості у виховному процесі (2010)
Ковальчук Ю. - Формування системи економічних понять у старшокласників у процесі вивчення курсу за вибором: "Основи економіки і організації аграрного виробництва” (2010)
Содержание (2015)
Попович А. Г. - Методика расчета коэффициентов смещения для колес реверсивной эвольвентной зубчатой передачи, Шевченко В. Г. (2015)
Костюк В. Е. - Исследование влияния тепловой изоляции корпуса конвертированного ГТД на тепловое состояния оборудования турбокомпрессорного агрегата, Кирилаш Е. И. (2015)
Yemets V. V. - An extremely small autophage rocket for orbiting a pico satellite, Dron’ M. M., Yemets T. V. (2015)
Лоскутов С. В. - Удосконалення рентгенівського способу визначення поверхневих залишкових напружень, Сейдаметов С. В., Щетініна М. О. (2015)
Егармина Л. Н. - Эволюция перемещения при распространении нестационарных изгибных волн в балке на основе уточненной модели (2015)
Анпилогов Д. И. - Тестирование упрощенной модификации прямого метода граничных элементов (2015)
Шамровский А. Д. - Дискретное моделирование эластомеров, находящихся в условиях плоской деформации, Лымаренко Ю. А., Богданова Е. Н. (2015)
Мастиновский Ю. В. - Подкрепленная цилиндрическая оболочка под действием перемещающейся силы (2015)
Мосейко В. А. - Физическое моделирование внутрибаковых процессов двигательных установок ракет-носителей, Митиков Ю. А. (2015)
Каиров А. С. - Напряженно-деформированное состояние охлаждаемых рабочих лопаток турбомашин при динамическом нагружении, Моргун С. А. (2015)
Чигрин В. С. - Экспериментальное исследование неустойчивых режимов работы ступени осевого компрессора, Мохаммадсадеги Ф. (2015)
Белогуб А. В. - Уточнение параметров силового нагружения для расчета профиля юбки поршня (2015)
Назин В. И. - Влияние давления питания на статические характеристики радиально-упорного гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Мазин В. А. - Метод расчёта энергетических эффектов диссоциации составляющих Рабочего тела комбинированных двигателей внутреннего сгорания (2015)
Доценко В. Н. - Методика проектирования профиля поршня ДВС, Белогуб А. В., Москаленко И. Н. (2015)
Качан А. Я. - Математическое моделирование влияния технологической наследственности финишных методов обработки на предел выносливости деталей ГТД, Уланов С. А. (2015)
Павленко Д. В. - Технологические методы уплотнения спеченных титановых заготовок (2015)
Нетребко В. В. - Влияние углерода и хрома на обрабатываемость резанием износостойких чугунов, легированных никелем и марганцем (2015)
Бойко I. A. - Динамічний аналіз 5-координатного обробного центру, Солоха В. В., Iвщенко Л. Й. (2015)
Холодный В. Ю. - Повышение эффективности процесса струйно-лазерного перфорирования листовых заготовок профилированным потоком, Коваленко С. В., Павлюченко Ю. А., Габузян Г. В., Саленко А. Ф. (2015)
Овчинников А. В. - Применение несферических гидрированых и дегидрированых порошков титана для получения изделий в аддитивных технологиях, Ольшанецкий В. Е., Джуган А. А. (2015)
Бойко I. .A. - Оцінка впливу положення рухомих вузлів 5-координатного обробного центру на амплітуду коливань збурення переднього кінця шпинделя, Солоха В. В., Iвщенко Л. Й. (2015)
Шаломеев В. А. - Исправление дефектов корпусных деталей из сплава МЛ10 для ГТД, Цивирко Э. И., Клочихин В. В., Зинченко М. М. (2015)
Внуков Ю. Н. - Опробование усовершенствованной технологии подготовки и нанесения демпфирующей среды на моноколеса ГТД при концевом фрезеровании, Гермашев А. И., Мозговой В. Ф., Балушок К. Б., Кондратюк Э. В. (2015)
Гайдук С. В. - Применение CALPHAD-метода к расчету фазового состава литейного свариваемого жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава с танталом, Кононов В. В. (2015)
Жеманюк П. Д. - Структура и свойства литых лопаток авиационных двигателей из жаропрочного никелевого сплава ЖС26-ВИ после горячего изостатического прессования, Клочихин В. В., Лысенко Н. А., Наумик В. В. (2015)
Лепешкин А. Р. - Методика исследования температуропроводности металлических материалов при воздействии виброускорений (2015)
Тихомирова Е. А. - Об "экспериментальной оценке кристаллографической анизотропии термической усталости", Сидохин Е. Ф. (2015)
Савченко В. О. - Оптимізація хімічного складу графітизованих сталей для підвищення властивостей, Андрейко I. М., Кулик В. В., Осташ О. П., Волчок I. П. (2015)
Педаш О. О. - Підвищення теплопровідності керамічної ливарної форми алюмінатом кобальту, Бялік Г. А., Цивірко Е. I. (2015)
Грешта В. Л. - Применение керамических покрытий для защиты деталей ГТД, работающих в условиях экстремально высоких температур (2015)
Сумченко С. В. - Філософські та світоглядні проблеми практичного застосування NBICS технологій (2015)
Зленко Н. Н. - Мировоззренческое значение технологий NBICS-конвергенции (2015)
Ведмедев М. М. - Спонтанность познания и синергетика (2015)
Трубнікова О. В. - Людський вимір феномену високих технологій (2015)
Пономаренко В. А. - Наносоставляющие комплекса NBICS-конвергенции и его влияние на социальное бытие человека (2015)
Пруднікова О. В. - Діалектика масової комунікації та інформаційної культури в сучасному суспільстві (2015)
Цикін В. А. - Концептуальные основы философии образования (2015)
Наумкіна О. А. - Превентивність як атрибут сучасної освіти (2015)
Кравченко Т. О. - Розвиток сучасної освіти в умовах інформаційно-мережевої парадигми (2015)
Прокопенко Б. В. - Соціогуманітарні технології: маніпулятивний аспект (2015)
Снегірьов І. О. - Загальнонаукові основи нелінійного світорозуміння (2015)
Дєнєжніков С. С. - Методологія форсайту в науковому прогнозуванні майбутнього (2015)
Нагорний О. И. - Возможный путь современного исторического познания (2015)
Косяк В. А. - От мира христианского к миру секулярному (2015)
Книш І. В. - Кордологізм та його роль у становленні української нації: сучасний науковоий дискурс (2015)
Возний А. П. - Феномен живої сили людської тілесності в робототехнічних системах (2015)
Власова О. П. - Гнозис контактов человекомерных систем (2015)
Від редакції (2010)
Дубина М. - Ще один рік трудової напруги (2010)
Скотний В. - Модуси взаємодії раціонального та ірраціонального в сучасній системі освіти в Україні (продовження) (2010)
Шпак О. - Інтелектулізація єдності трудової і економічної підготовки учнів, Терес В. (2010)
Оршанський Л. - Формування художньої культури особистості вчителя у контексті глобалізації, Доліновська Г. (2010)
Камінецький Я. - Львівський підрозділ Академії педагогічних наук України відзначив 15-річчя, Кубська Л. (2010)
Мадзігон В. - Теоретико-методичні засади підготовки підприємців у системі економічної освіти (2010)
Литвин А. - Андрагогічна модель професійної підготовки (2010)
Копельчак М. - Культура управління як складова формування сучасного керівника професійно-технічного навчального закладу (2010)
Руденко Л. - Неперервна освіта: акмеологічний підхід (2010)
Зварич І. - Принципи викладання навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах України і США (2010)
Жигірь В. - Педагогічна підготовка менеджерів у педагогічних навчальних закладах (2010)
Малик Л. - Особливості менеджменту лісозаготівельного виробництва (2010)
Невмержицька О. - Витоки педагогічної освіти на Львівщині (XIV – перша половина XVI ст.) (2010)
Кудря О. - Розвиток у майбутніх вчителів освітньої галузі "Технологія” творчої активності (2010)
Бєлошицький О. - Трудова підготовка учнів у позашкільних закладах України 20 – 30 рр. ХХ століття (2010)
Сидорчук Л. - Формування ергономічної культури майбутнього вчителя технологій як складової професійного становлення (2010)
Чорний Ю. - Основні інтерпретаторські труднощі у фантазіях для скрипки Георга Філіпа Телемана, Тимків О. (2010)
Сидоренко Л. - Суть та значення моральної підтримки як духовної цінності майбутнього вчителя (2010)
Паскар В. - Особливості формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки (2010)
Стельмащук О. - Історико-соціальні передумови становлення шкільного курсу "Дизайн і технології” у Великій Британії (2010)
Марченко М. - Застосування математичних методів в економіці (2010)
Ковальчук Ю. - Формування системи економічних понять у старшокласників у процесі вивчення курсу за вибором: "Основи економіки і організації аграрного виробництва” (продовження) (2010)
Доброскок І. - Гуманістичне спрямування підготовки майбутніх соціально-педагогічних працівників в умовах магістратури (2010)
Маримонська А. - Генезис та стан дистанційного навчання в системі безперервної освіти в Україні (2010)
Ярушак М. - Вплив батьківської сім’ї на позиції молоді на відношення до шлюбу (2010)
Сторонська О. - Моральне виховання дітей дошкільного віку в контексті педагогічних ідей Марії Монтессорі (2010)
Поляновська О. - Теоретичні основи змісту соціально-педагогічної профілактики правопорушень дітей-сиріт молодшого шкільного віку в інтернатних закладах (2010)
Гром С. - Особливості релігійної поведінки дошкільнят (2010)
Перхун Л. - Роль вчителя французької школи у реалізації завдань інклюзивної освіти (2010)
Мазур С. - Ефективність використання рекреаційних ресурсів і надання послуг в умовах сучасної територіальної організації виробництва підприємств галузі (2010)
Перішко І. - Аналіз підходів щодо з’ясування структури інтелектуальної діяльності (2010)
Дучак О. - Психологічне розуміння депресивного стану людини (2010)
Title (2015)
Contents (2015)
Векліч Т. О. - Mg2+,ATP-залежна кальцієва помпа плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин. ІІ. Регуляція активності, Мазур Ю. Ю., Костерін С. О. (2015)
Корпачев В. В. - Асоціація алельних варіантів гена рецептора андрогенів (за кількістю CAG-повторів) з андрогензалежними гормонально-метаболічними показниками організму людини, Мельниченко С. В., Лукашова Р. Г. (2015)
Покотило И. В. - Липоксигеназы и регуляция метаболизма клеток растений, Колесников Я. С., Деревянчук М. В., Харитоненко А. И., Кравец В. С. (2015)
Tsivinska M. V. - Isolation and properties of polyphenol oxidase from basidiocarps of Lactarius pergamenus Fr. (Fr.) fungi, Antonyuk V. O., Stoika R. S. (2015)
Пирог Т. П. - Особливості метаболізму глюкози і гліцеролу у Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Шевчук Т. А., Берегова Х. А., Кудря Н. В. (2015)
Minchenko O. H. - Inhibition of ERN1 signaling enzyme affects hypoxic regulation of the expression of E2F8, EPAS1 HOXC6, ATF3, TBX3 and FOXF1 genes in U87 glioma cells, Tsymbal D. O., Minchenko D. O., Kovalevska O. V., Karbovskyi L. L., Bikfalvi A. (2015)
Oliinyk O. S. - Recombinant single chain variable fragment antibodies (scFv) against Pro144-Leu155 fragment of human protein C, Palyvoda K. O., Lugovskaya N. E., Kolibo D. V., Lugovskoy E. V., Komisarenko S. V. (2015)
Brazhko O. О. - Antioxidant activity of alkoxy derivatives of (quinolinе-4-ylthio)carboxylic acids, Zavgorodny M. P., Kruglyak O. S., Omeljanchik L. O., Shapoval G. A. (2015)
Chekhun V. F. - Metalloproteins during development of Walker-256 carcinosarcoma resistant phenotype, Lozovska Yu. V., Burlaka A. P., Ganusevich I. I., Shvets Yu. V., Lukianova N. Yu., Todor I. M., Demash D. V., Pavlova A. A., Naleskina L. A. (2015)
Крисюк І. П. - Вплив біоактивних альдегідів на властивості желатини, Дзвонкевич Н. Д., Володіна Т. Т., Попова Н. М., Шандренко С. Г. (2015)
Kоbylinska L. I. - Biochemical indicators of hepatotoxicity in blood serum of rats under the effect of novel 4-thiazolidinone derivatives and doxorubicin and their complexes with polyethyleneglycol-containing nanoscale polymeric carrier, Havrylyuk D. Ya., Ryabtseva А. О., Mitina N. E., Zаichenko О. S., Lesyk R. B., Zіmenkovsky B. S., Stoika R. S. (2015)
Гопаненко О. О. - Жирнокислотний склад фосфоліпідів і етерифікованого холестеролу плазми крові кролів за гострого аргінінового панкреатиту, Рівіс Й. Ф. (2015)
Mukhina T. M. - The effect of chlorination of nucleotide bases on the conformational properties of thymidine monophosphate, Nikolaienko T. Yu. (2015)
Solovyova N. V. - Quantum chemical modeling of antioxidant activity of glutathione interacting with hydroxyl-and superoxide anion radicals, Kuznetsova T. Y. (2015)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України у 1925–1990 рр. Короткий історичний нарис, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2015)
Михайло Михайлович Корда. До 50-річчя з дня народження (2015)
Левин В. М. - Математическое моделирование совместного деформирования арматурного стержня и бетона в окрестности изолированной трещины (применительно к модели дискретных трещин), Рогожин Н. Ю. (2015)
Петренёва И. В. - Опасность воздействия высоких концентраций радона на организм человека, Пузырников А. А. (2015)
Пузырников А. А. - Выявление зависимости напряженно-деформированного состояния анкера от шага установки при температурном воздействии, Петренёва И. В. (2015)
Антонов К. В. - К вопросу об актуализации нормативной базы строительства, Мельник А. А. (2015)
Петрищев А. А. - Анализ отечественного и зарубежного опыта внедрения инноваций в строительство (2015)
Ландышева О. Е. - Гармонизация российской и европейской систем технического нормирования в строительстве, Ермаков А. С. (2015)
Рашид Д. Ш. - Энергоресурсосберегающая технология возведения зданий в несъемной теплоизоляционной опалубке (2015)
Безгин В. С. - Tермопластичные компаунды для металоконструкций на основе эпоксидных смол, модифицированные тиоколом (2015)
Зимин С. С. - Расчетная модель каменной арочной конструкции, Беспалов В. В., Казимирова А. С. (2015)
Паникин Д. А. - Разработка самоуплотняющихся бетонов с применением отходов камнедробления (2015)
Алёхина Е. А. - Оценка конкурентоспособности стеновых панелей из арболита для малоэтажных зданий (2015)
Маркин В. В. - Исследование эффективности обработки сточной воды пробиотическим средством "Биофокс-оксидол" (2015)
Танасогло А. В. - Узкобазые конструкции решетчатых опор воздушных линий повышенной надежности (2015)
Анненкова М. В. - Обследование административного здания УМВД в г. Мариуполь, Винская П. А. (2015)
Самченко А. Г. - Фракталы и фрактальные структуры в объемно-пространственном решении объектов архитектуры (2015)
Концедалова А. О. - Маркетинговые исследования рынка цемента в российской федерации (2015)
Малютина Т. П. - Точечное уравнение эвольвенты и его применение при конструировании поверхностей технических форм методом подвижного симплекса, Давыденко И. П. (2015)
Татаренко Ю. А. - Анализ динамики рынка блоков из автоклавного ячеистого бетона в РФ (2015)
Иваненко А. Г. - Взаимосвязь между некоторыми индивидуальными характеристиками строителей, характером травм и причинами несчастных случаев в строительстве, Подгородецкий Н. С. (2015)
Харлова Е. И. - Снижение энергопотребления за счёт повышения эффективности теплообмена, Высоцкий С. П. (2015)
Филюкова Ю. Э. - Перспективные технологии переработки бытовых отходов, Высоцкий С. П. (2015)
Афашагова Я. З. - Обоснование рецептурно-технологических факторов повышения качества цементного пенобетона (2015)
Коровашкин М. П. - Повышение эффективности торможения автопоезда МАЗ (2015)
Миньо Карлос Торрес - Биометрические признаки амаранта в условиях Эквадора, Эмерсон Хакоме, Романова Е. В., Гинс М. С. (2015)
Русакова А. А. - Создание и разработка новых систем отопления и вентиляции зданий при подземном строительстве, Pусакова Е. А., Oлексюк А. А. (2015)
Найманов А. Я. - Учет неравнозначности различных участков водопроводной сети при расчете надежности систем водоснабжения, Турчина Г. С. (2015)
Якуба О. В. - Выбор оптимальной конструкции перекрытия большепролетных зданий и сооружений, Овсянникова А. В., Величкин В. З., Птухина И. С. (2015)
Сотникова В. Н. - Исследования провеса проводов лэп, вызванного солнечным нагревом, Соловей П. И., Танасогло А. В., Переварюха А. Н. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Бобровник С. А. - Биологические и иммунохимические свойства полиреактивных иммуноглобулинов, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2015)
Gudzenko O. V. - Thermal stability of Cryptococcus albidus α-L-rhamnosidase, Borzova N. V., Varbanets L. D. (2015)
Kibirev V. K. - Furin inhibitors based on the derivatives of calix (4) arene CX3im, Osadchuk T. V., Rodik R. V., Kalchenko V. I. (2015)
Колос И. К. - Свойства мембраноассоциированной тиаминтрифосфатазы печени кур, Макарчиков А. Ф. (2015)
Semenihin A. V. - Carbonic anhydrase activity of integral-functional complexes of thylakoid membranes of spinach chloroplasts, Zolotareva O. K. (2015)
Jadko S. I. - Histone deacetylase activity and reactive oxygen species content in the tissue culture of Arabidopsis thaliana under normal conditions and development of acute osmotic stress (2015)
Pushkarev V. V. - Inhibitor of the transcription factor NF-κB, DHMEQ, enhances the effect of paclitaxel on cells of anaplastic thyroid carcinoma in vitro and in vivo, Starenki D. V., Pushkarev V. M., Kovzun O. I., Tronko M. D. (2015)
Labudzynskyi D. O. - Vitamin D3 contribution to the regulation of oxidative metabolism in the liver of diabetic mice, Zaitseva O. V., Latyshko N. V., Gudkova O. O., Veliky M. M. (2015)
Ishchuk T. V. - Indicators of humoral immunity under chemical burns of esophagus in rats, Kravchenko N. K., Raetska Ya. B., Ostapchenko L. I. (2015)
Гордиенко А. И. - Уровни сывороточных антител к липополисахаридам энтеробактерий и их взаимосвязи с концентрацией C-реактивного протеина в крови больных сахарным диабетом (2015)
Мицик Н. Й. - Диференціація норми та патології за селективного біохімічного скринінгу лізосомних хвороб накопичення, що супроводжуються підвищеною екскрецією олігосахаридів, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2015)
Kovalchuk Yu. P. - Distribution of glial fibrillary acid protein in different parts of the rat brain under cadmium exposure, Prischepa I. V., Si U., Nedzvetsky V. S., Kot Y. G., Persky E. E., Ushakova G. A. (2015)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність академіка НАН України Максима Федотовича Гулого, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2015)
Самойлова Е. Э. - Моделирование поверхностного натяжения групповых химических компонентов битума (2015)
Барабаш І. В. - Властивості бетонів на активованому композиційному в’яжучому, зубченко Н. А. (2015)
Братчун В. И. - Прогнозирование изменения группового состава при технологическом старении дорожного битума, Пактер М. К., Стукалов А. А., Беспалов В. Л., Гуляк Д. В. (2015)
Братчун В. И. - Битумоподобные вяжущие на основе коксохимического сырья, Карат Л. Д., Пактер М. К., Гуляк Д. В., Щербань С. В., Урутин К. А. (2015)
Ромасюк Е. А. - Исследование усталостной долговечности асфальтобетонов с комплексно-модифицированной структурой, Беспалов В. Л., Демешкин В. П. (2015)
Бачурин А. Н. - Полимерный композиционный материал на основе полимерных и золошлаковых отходов, Нефедов В. В. (2015)
Александров В. Д. - Эффекты падения давления, сопровождающие фазовые превращения бензола под действием всестороннего сжатия, Амерханова Ш. К., Ибрагимоглы Б., Покинтелица А. Е., Покинтелица Е. А. (2015)
Кібзун В. М. - Дослідження якості шкіряної сировини, Нагорна Н. П. (2015)
Киценко Т. П. - Исследование структурно-фазовых изменений, происходящих в камне алюмосиликатных и кремнеземистых жидкостекольных вяжущих при твердении и нагреве, Мартынова В. Б., Бородай К. Т. (2015)
Бородай Д. И. - Исследование влияния типа армирования железобетонных пролетных строений на долговечность автодорожных мостов (2015)
Тубань А. В. - Закономерности формирования межфазного контактного слоя в системе "распавшаяся битумополимерсерная эмульсия – поверхностно-активированный СКМС-30 минеральный порошок", Доля А. Г., Коннов Н. С., Гуляк Д. В. (2015)
Шишкин А. А. - Пути повышения качества пенобетона (2015)
Элаллак Джаафар Мусса - Климатические условия и транспортные нагрузки эксплуатации автомобильных дорог в республике Ирак, Ахмед Талиб Мутташар Мутташар, Демешкин В. П. (2015)
Пактер М. К. - Термоокислительные превращения дорожного битума в слоях различной толщины, Стукалов А. А. (2015)
Скотний В. - Аксіологічні орієнтири особистості: суперечності плюралізму (2010)
Торубара О. - Практичні заняття в системі підготовки майбутніх учителів до використання інформаційних технологій (2010)
Штефан Л. - Застосування вокалотерапії в освітньому процесі педагогічного вузу (2010)
Оршанський Л. - Вплив музеїв на становлення і розвиток художньо-промислової освіти Галичини (ІІ полов. ХІХ – поч. ХХ ст.), Молоствова Л. (2010)
Бєлошицький О. - Конструкторська діяльність учнів на уроках праці (2010)
Камінецький Я. - Сучасні проблеми і перспективи управління розвитком професійної освіти і навчання в Україні очима науковця (2010)
Мадзігон В. - Історія розвитку підприємництва як соціально-економічного явища (2010)
Копельчак М. - Культура управління як складова формування сучасного керівника професійно-технічного навчального закладу (2010)
Шиделко А. - Проблеми підготовки педагогічних працівників до здійснення статевого виховання в Україні (2010)
Неговський І. - Формування основ педагогічного професіоналізму у майбутніх учителів (2010)
Любарець В. - Вимоги до професійної підготовки майбутніх агентів з організації туризму (2010)
Мусаєв К. - Методологічні основи формування програм позашкільних установ для створення європейського виміру в Україні (2010)
Жигірь В. - Методи дослідження статистичних даних професійної педагогіки у підготовці менеджерів до освітньої діяльності (2010)
Герега М. - Поліінструменталізм у стилістиці фортепіанних композицій Оксани Герасименко (2010)
Зварич І. - Педагогічні принципи оцінювання якості викладання навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах України і США (2010)
Петрицин І. - Застосування мультимедійних технологій на лекційних заняттях (2010)
Турянська О. - Компетентнісний підхід і його місце у особистісно орієнтованому навчанні історії в школі (2010)
Ашиток Н. - Мовна картина світу як засіб національної ідентифікації в умовах глобалізації (2010)
Божук Т. - Роль зворотного зв’язку в навчальному процесі: досвід застосування методів "Три конверти” та анкетування, Малик Л. (2010)
Пискун О. - Зміст художньо-конструкторської компетенції вчителя трудового навчання (2010)
Невмержицька О. - Виховний ідеал у польській педагогічній думці першої третини ХХ ст (2010)
Вакалюк П. - Художня семантика образів мідних духових інструментів в українському народному та професійному мистецтві (2010)
Вербанова Т. - Аналіз психічних станів курсантів прикордонних навчальних центрів в умовах відносної соціальної ізоляції (2010)
Білецька О. - Методична типологія вправ з урахуванням соціально-психологічних передумов формування граматичної компетенції (2010)
Гурій М. - Зміст та специфіка громадянознавства у Великій Британії в умовах розвитку міжкультурної комунікації та глобалізації суспільства (2010)
Коцюба І. - Орфоепічні особливості комунікації молоді ФРН (2010)
Долинський Є. - Формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі дистанційного навчання (2010)
Перішко І. - Обдарованість як рівень сформованості інтелектуальних здібностей індивідів (2010)
Партика І. - Психологічні аспекти управління людськими ресурсами (2010)
Калита Н. - К.Д. Ушинський про моральне виховання особистості (2010)
Городиська В. - Гуманітарний цикл предметів як чинник естетизації освіти у школах Західної України (кінець XIX – XX ст.) (2010)
Приступа В. - Економічна компетентність майбутніх інженерів радіозв’язку як засіб самореалізації фахівців (2010)
Ковальчук О. - Поняття системи комплаєнс-контроль та особливості управління ризиком комплаєнс у банках України (2010)
Овчар О. - Математика в економіці (2010)
Title (2015)
Contents (2015)
Інформаційне повідомлення (2015)
Borzova N. V. - Stability of native and modified α-galactosidase of Cladosporium cladosporioides, Varbanets L. D. (2015)
Labyntsev A. J. - Effect of diphtheria toxin T-domain on endosomal pH, Korotkevych N. V., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. (2015)
Kobzar O. L. - Inhibitory potential of polyhydroxylated fullerenes against protein tyrosine phosphatase 1B, Trush V. V., Tanchuk V. Yu., Vovk A. I. (2015)
Suslova O. S. - Biochemical mechanisms of resistance to p-nitrochlorobenzene of karst caves microorganisms, Rokitko P. V., Bondar K. M., Golubenko O. O., Tashyrev A. B. (2015)
Shmarakov I. O. - Hepatoprotective activity of exogenous RNA, Marchyshak Т. V., Borschovetska V. L., Marchenko M. M., Tkachuk Z. Yu. (2015)
Petrova G. V. - The sensitivity of cells with the various level of NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 to cytotoxic action of quinonimines and α-тоcopherol synthetic derivatives, Parshykov А. V. (2015)
Ostapiv R. D. - Activity and isozyme content of lactate dehydrogenase under long-term oral taurine administration to rats, Humenyuk S. L., Manko V. V. (2015)
Ноздренко Д. М. - Активність Са2+, Mg2+-АТРази саркоплазматичного ретикулума та сила скорочення скелетних м’язів жаби за дії фосфороорганічних інсектицидів, Корчинська Л. В., Сорока В. М. (2015)
Beregovyi S. M. - Redox-sensitive transcription factors Egr-1 and Sp-1 in the pathogenesis of experimental gastric ulcer, Chervinska T. M., Dranitsina A. S., Szabo S., Tolstanova G. M. (2015)
Лупак М. І. - Безалкалоїдна фракція екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) попереджає оксидативний стрес в умовах експериментального цукрового діабету, Хохла М. Р., Гачкова Г. Я., Канюка О. П., Климишин Н. І., Чайка Я. П., Скибіцька М. І., Сибірна Н. О. (2015)
Iukalo А. V. - Identification of protein fractions of milk cows casein complex (2015)
Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2015" (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 23–24 квітня, 2015 р., Київ) (2015)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Виноградова Р. П., Косякова Г. В., Бердишев А. Г. (2015)
70 років Дрогобицькому педуніверситету імені Івана Франка (2010)
Скотний В. - Університет на батьківщині Юрія Дрогобича (до 70-річчя Дрогобицького педуніверситету імені Івана Франка), Кишакевич Ю. (2010)
Скотний В. - Аксіологічні орієнтири особистості: суперечності плюралізму (продовження) (2010)
Сидоренко В. - Аналіз тенденцій, що впливають на зміни характеру праці в постіндустріальному суспільстві (2010)
Кузьменко В. - Психолого-педагогічні аспекти формування у дітей наукової картини світу (2010)
Вачевський М. - Суть і мета рекламної діяльності та заходи удосконалення розвитку профтехосвіти (2010)
Петрушов В. - Спокуса гріховності Ніцше та страх спокуси Кіркегора як екзистенційна іпостасність адогматизму (2010)
Мадзігон В. - Суть функцій приватної власності на розвиток підприємництва (2010)
Флис І. - Соціологія злочинності – кримінологія, як інструменти протистояння злочинності, Заяць М. (2010)
Кільова Г. - Управління навчальним процесом в системі безперервної освіти для формування професійних компетенцій молоді до трудової діяльності (2010)
Доброскок І. - Соціалізація магістрів соціальної педагогіки в умовах глобалізації культури суспільства інформаційної доби (2010)
Зварич І. - Стандарти оцінювання педагогічної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (2010)
Одайник С. - Моніторинг якості педагогічної освіти: теоретичний аспект (2010)
Жигірь В. - Диференціація педагогіки, особливості становлення й розвитку професійної педагогіки (2010)
Саєнко Т. - Творчість у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів хореографії (2010)
Малик Л. - Становлення та розвиток туристичної індустрії – від середніх віків до ХІХ та ХХ століття (2010)
Турянська О. - Що треба знати учителю про особливості історичного пізнання (2010)
Ванівська О. - Оптимізація застосування інформаційних технологій в реалізації мовних стратегій у професійній освіті вищої школи (2010)
Мусаєв К. - Структура формування системи теоретичного знання на основі принципу сходження від абстрактного до конкретного (2010)
Хміль О. - Особливості системи вищої освіти у Франції (2010)
Марусик О. - До проблеми навчання вживання означеного артикля французької мови (2010)
Чумак Л. - Родинне виховання як засіб соціалізації особистості (2010)
Вишнівський Р. - Іван Франко про зміст духовно-морального виховання української молоді (2010)
Комар Л. - Фразеологічні одиниці, слова та вільні словосполучення, структурна класифікація (2010)
Наливайко Н. - Вплив гендеру та гендерних ролей на якість вивчення іноземної мови (2010)
Смеречак Л. - Роль куратора академгрупи в процесі формування професійного інтересу майбутніх соціальних педагогів (2010)
Гамерська І. - Європейські стандарти освіти в контексті Болонського процесу (історіогенетичні аспекти проблеми) (2010)
Гуцал Л. - Внесок А. Сосновського в розвиток методики навчання математики (початок ХХ століття) (2010)
Биць Г. - Роль інформаційних технологій в підготовці фахівців сфери туризму (2010)
Кицько П. - Народна традиція фізичного виховання в епоху європейського Відродження (2010)
Задорожний Ю. - Перспективи підготовки конкурентоспроможних менеджерів у контексті вимог Болонського процесу та формування європейського освітнього простору (2010)
Сидоренко Л. - Місце духовних цінностей у професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи (2010)
Від редакції (2010)
Скотний В. - Аксіологічні орієнтири особистості: суперечності плюралізму (продовження) (2010)
Мадзігон В. - Суть і принципи організації менеджменту та особливості реактивного і цільового управління в менеджменті, Вачевський М. (2010)
Кільова Г. - Тенденції планування і реформування системи педагогічної освіти до сучасних ринкових умов господарювання (2010)
Вербицька П. - Формування демократичного виховного середовища навчального закладу (2010)
Сліпчишин Л. - Взаємодія професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів з розвитку творчого потенціалу учнів (2010)
Мадзігон В. - Методи становлення підприємництва у процесі розвитку приватизації (2010)
Кузьменко В. - Формування в учнів уявлень про навколишній світ у початкових школах на українських землях Російської імперії (2010)
Пантюк М. - Підготовка майбутнього вчителя до реалізації міжособистісної взаємодії у колективі школярів (2010)
Кекош О. - Слово пастиря (2010)
Невмержицька О. - Проект реформи устрою шкільництва Речі Посполитої 1932 р. в рецепції ради гуманітарного факультету Львівського університету (2010)
Жигірь В. - Менеджмент та його структура в теорії дослідження у професійній педагогіці (2010)
Кендзьор П. - Полікультурне виховання української молоді у світлі сучасних цивілізаційних викликів (2010)
Логвиненко Т. - Діяльність соціальних служб сім’ї, дітей та молоді в Італії: сучасний досвід (2010)
Зварич І. - Функції оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (2010)
Ашиток Н. - Мовна картина як система репрезентації світу (2010)
Петрушов В. - Порівняльний аналіз критичних позицій Кіркегора та Ніцше по відношенню до християнства (2010)
Колток Л. - Педагогічний дискурс та його роль в структурі інноваційних процесів у вищій школі (2010)
Фляк М. - Робота із неповнолітніми засудженими в пенітенціарних установах як сфера діяльності майбутнього соціального педагога (2010)
Страхарчук В. - Застосування овердрафтного кредиту – один зі шляхів зниження ступеня ризику у платіжній системі, Страхарчук А. (2010)
Малик Л. - Управління інвестиційними проектами в туристичній галузі та методи продажу туристичного продукту (2010)
Шуневич Є. - Забуті імена: Олександра Любич-Парахоняк на сторінках української преси (2010)
Тимик К. - "Роман Савицький-молодший – митець, музикознавець, бібліограф”, Німилович О. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського