Ленчук І. Г. - Психолого-педагогічні основи реалізації ідей і методів конструктивізму в евклідовій геометрії (2012)
Максимчук І. А. - Провідні компоненти змісту діяльності вчителя фізичної культури у контексті розвитку педагогічної майстерності (2012)
Мартинова Н. С. - Професійна підготовка майбутніх менеджерів туризму як психолого-педагогічна проблема (2012)
Матяш О. І. - Актуальні проблеми формування методичних компетенцій майбутніх учителів математики (2012)
Михайленко Л. Ф. - Деякі форми позанавчальної роботи у фаховій підготовці вчителя математики, Коношевський О. Л. (2012)
Міхо О. І. - Використання електронних презентацій в професійній підготовці фахівців сфери туризму (2012)
Моштук В. В. - Місце інформаційних технологій у проектно-технологічній діяльності майбутнього вчителя технологій і креслення (2012)
Наконечна Л. Й. - Використання інтерактивних технологій навчання для формування професійної компетентності майбутніх учителів математики (2012)
Нелін Є. П. - Підвищення якості фахової підготовки вчителя математики засобами педагогічного тестування, Сушко Ю. С. (2012)
Панасюк Н. Л. - Організація експериментальної перевірки моделі системи формування економічних знань майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Петруняк Н. Є. - Тенденції розвитку гендерної педагогіки (2012)
Половенко Л. П. - Дослідження чинників забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики (2012)
Полудьонна Н. С. - Рейтингова оцінка як елемент системи діагностики якості результату навчальної діяльності курсантів (студентів, слухачів) у вищому юридичному навчальному закладі (2012)
Протас О. Л. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до супроводу професійного самовизначення старшокласників засобами впровадження інноваційних технологій (2012)
Прус А. В. - Формування методичних компетентностей вчителя на заняттях із методики навчання математики (2012)
Радченко С. П. - До питання про інформатизацію самостійної роботи студентів у вивченні математичних дисциплін (2012)
Савюк Л. А. - Проектирование дистанционных курсов студентов инженерного уровня подготовки (2012)
Самохіна Н. М. - Новий погляд на проблему готовності майбутніх учителів музики до музично-просвітительської діяльності (2012)
Свірщук Н. С. - Теоретична готовність майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної роботи в школі (2012)
Сиверин Ю. В. - Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців сфери зв'язку: теоретичний аспект (2012)
Синчишина О. А. - Соціально-педагогічні аспекти супроводу навчального процесу з використанням сучасних інформаційних технологій (2012)
Слободиська О. А. - Mультимедійна презентації як форма самостійної науково-дослідної роботи студентів при вивченні курсу "Соціологія" (2012)
Спринчук Н. О. - Інтеграція медіаосвіти вчителів початкових класів у систему післядипломної освіти (2012)
Сторчова Т. В. - Методика презентації граматичного матеріалу часів системи перфекта латинської мови студентам-германістам (2012)
Стечкевич О. О. - Особливості реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці учнів ПТНЗ (2012)
Тягай І. М. - Активні методи навчання математичних дисциплін у вищій школі (2012)
Федорина Т. П. - Сутність техніко-конструкторської підготовки студентів в сучасних умовах (2012)
Фурман О. А. - Шляхи та методи активізації навчально-пізнавальної діяльності засобами комп’ютерних технологій (2012)
Цвілик С. Д. - Системний підхід у дослідженні наступності професійної підготовки вчителя технологій, Гаркушевський В. С. (2012)
Шевчук Л. О. - Іншомовна підготовка фахівців технічного профілю в умовах Болонського процесу (2012)
Цюприк А. Я. - Проблема самостійної діяльності студентів у контексті компетентнісного підходу (2012)
Якимович О. Н. - Результати дослідження формування соціально-економічних знань майбутніх фахівців сфери обслуговування (2012)
Яровенко А. Г. - Компетентнісний підхід до проектування навчальних програм (2012)
Сорока О. В. - Вдосконалення процесу адаптації молодших школярів до навчання у середній загальноосвітній школі за допомогою методів арт-терапії (2012)
Сметанюк Л. В. - Підтримка використання регулярних виразів в комп’ютерних системах тестування (2012)
Требик О. С. - Новітні інформаційні технології в курсі "Алгебра і початки аналізу" (2012)
Ярмоленко В. О. - Складові результативності процесу розвитку інтелектуальної культури студентів-економістів як об’єкти моделювання: практичний аспект, Поліщук Н. В., Бондар М. В. (2012)
Жалдак М. І. - Биков Валерій Юхимович – видатний український інформатик (2015)
Тесля Ю. Н. - Информационный фундамент будущего: технологии и взаимодействия, Тесля О. В., Кубявка Л. Б. (2015)
Шакотько В. В. - Елементи інформології в шкільному курсі інформатики (2015)
Рамський Ю. С. - Професійна діяльність вчителя в епоху інформатизації освіти (2015)
Горошко Ю. В. - Про часову складність алгоритмів (2015)
Біляй Ю. П. - Використання віртуалізованих робочих столів у навчальному процесі (2015)
Кузьміна Н. М. - Деякі методичні аспекти навчання основ теорії і методів оптимізації з комп’ютерною підтримкою (2015)
Рафальська М. В. - Формування компетентностей у галузі алгоритмізації та програмування майбутніх вчителів інформатики у процесі навчання операційних систем (2015)
Кобильник Т. П. - Використання сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач інтегрального числення функції однієї змінної, Вдовичин Т. Я. (2015)
Рєзіна О. В. - Комплексні завдання як засіб оцінювання дидактико-методичних компетентностей майбутніх учителів інформатики, Лупан І. В. (2015)
Підгорна Т. В. - Педагогічна інформатика як наука і як навчальна дисципліна (2015)
Франчук Н. П. - Загальна характеристика технологій комп’ютеризованого перекладу і опрацювання текстів та способи їх впровадження в навчальний процес у вищих педагогічних навчальних закладах (2015)
Олексюк В. П. - Застосування віртуальних хмарних лабораторій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики (2015)
Покришень Д. А. - Теоретичні та практичні основи розробки освітніх Інтернет-ресурсів (2015)
Косова К. О. - Навчальний курс "Мова розмітки гіпертексту HTML. Розробка веб-сторінок" для бакалаврів напряму підготовки "Туризм" (2015)
Ніколаєв К. Д. - Методичні особливості використання дистанційних освітніх технологій при підвищення кваліфікації менеджерів туристичного бізнесу (2015)
Листопад В. В. - Про нелінійне програмування (2015)
Мукій Т. В. - Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання інформатики учнів середньої школи на засадах гуманної педагогіки (2015)
Бугаєць Н. О. - Засоби програми Maxima для створення графічних зображень та математичних досліджень (2015)
Єфименко В. В. - Дистанційна підтримка курсу "Комп’ютерна математика" у педагогічному університеті (2015)
Гриб’юк О. О. - Процес розгортання хмарного середовища навчального закладу в контексті підтримки безпеки мережі (2015)
Болілий В. О. - Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету, Копотій В. В. (2015)
Галицький О. В. - Web-орієнтовані комп’ютерні системи для управління інформаційними ресурсами в освітніх закладах (2015)
Тукало С. М. - Підхід до вибору платформи для впровадження системи електронного документообігу в наукових установах (2015)
Диховичний О. О. - Комплексна методика аналізу якості тестів з вищої математики, Дудко А. Ф. (2015)
Микитенко П. В. - Сучасні комп’ютерно-орієнтовані технології освітніх вимірювань: аналіз, порівняння та вибір (2015)
Заїка С. К. - Використання комп’ютерних технологій в (ре)абілітації дітей з порушенням слуху (2015)
Олексюк О. Р. - Модель використання системи DSpace для активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики (2015)
Підгорна А. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі виконання проектів з архітектурного проектування (2015)
Русіна Н. Г. - Аналіз результатів педагогічного експерименту формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців (2015)
Закусило А. І. - Про використання комп’ютерних програм для розв’язування транспортних задач (2015)
Мельничук Т. В. - Майстер-клас зі створення комп’ютерних ігор як засіб мотивації навчально-пізнавальної діяльності школярів з інформатики, Кашина Г. С. (2015)
Подмогильная Н. В. - Пушкинизм А. И. Куприна (2015)
Храброва Г. М. - Художні стратегії формування іміджу королеви Єлизавети в літературі англійського ренесансу, Черняк Ю. І. (2015)
Москвітіна Д. А. - Рецепція В. Шекспіра в культурі американського просвітництва (на матеріалі творчості Дж. Адамса) (2015)
Лазаренко Д. М. - Зсув оповідного фокусу як стратегія переосмислення гамлетівського сюжету в романі Лізи Фідлер "Побачення з Гамлетом: історія Офелії”, Дощенко О. Г. (2015)
Балюта Е. Г. - Формування суспільства "стійкого розвитку” та мовні новоутворення (2015)
Брутман А. Б. - Технології роботи з медіатекстом у контексті формування вторинної мовної особистості в процесі викладання іноземної мови професійного спілкування (2015)
Козьмик Г. О. - Специфіка функціонування неологізмів "сімейної” сфери в сучасній англійській мові (2015)
Агарков О. А. - Сепаратизм у соціологічному дискурсі: теоретико-методологічний аспект (2015)
Галацька В. Л. - Специфіка вияву інтермедіальності в сучасній театральній публіцистиці України (на матеріалі друкованих видань (2015)
Обласова О. І. - Соціальна реклама в США та Україні періоду кризових воєнних ситуацій (2015)
Терханова О. В. - Образні звороти як комунікативна ознака мови ЗМІ (2015)
Глушко О. О. - Складені слова як один з продуктивних способів словотвору сучасної англійської мови (2015)
Суханова К. Ю. - Соціолект Кокні та проблема його перекладу (2015)
Відомості про авторів (2015)
Киричок П. - Шановні колеги! (2015)
Киричок Т. Ю. - Вплив явища перебивання фарби на зворот на достовірність визначення зношеності під час автоматизованого сортування банкнот (2015)
Морфлюк В. Ф. - Метод статистичного оцінювання та визначення часових параметрів моделей суміщення фарб у друкарських машинах, Карпенко І. С. (2015)
Киричок Т. Ю. - Система забезпечення якості офсетного друку, Клименко Т. Є. (2015)
Zorenko Ia. V. - Halftone imprint’s parameters in modern methods of color reproduction (2015)
Skyba V. M. - Printing stability of offset printing plates (2015)
Хмілярчук О. І. - Особливості додрукарської підготовки кольорових оригіналів для відтворення репродукцій трафаретним способом друку, Чепурна К. О., Болюта Ю. Ю. (2015)
Слободян М. О. - Профілювання друкувальних пристроїв для підвищення якості кольоровідтворення, Зоренко О. В., Байдак О. Ю. (2015)
Кушлик-Дивульська О. І. - Математична теорія оптимального керування в практичних задачах, Кушлик Б. Р. (2015)
Кохановський В. О. - Паралельна підготовка друкованого науково-технічного документа та його електронних версій (2015)
Зигуля С. М. - Параметрична система технологічного процесу двобічного друкування (2015)
Гавриш А. П. - Стрічкове алмазно-абразивне полірування деталей обертання зі зносостійких композитів на основі алюмінію для поліграфічних машин, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Зигуля С. М. (2015)
Андрійчук М. Т. - Видавнича справа у підрадянській Україні у міжвоєнний період (2015)
Хиун Ким Бионг - История корейской печати, ее статус в современном мире и направления развития, Ли Мин Хи (2015)
Бефани А. А. - Социально-психологические факторы формирования инновационного потенциала организации (2010)
Гугнін Е. А. - Генезис поняття "фізичний простір" в світовій соціологічній науці (2010)
Маляренко В. В. - Фактор местной власти в повседневности населения региона (2010)
Скорынина-Погребная О. В. - Символическое пространство формирования экономической элиты (2010)
Туленков М. В. - Організаційні основи соцілального управління: парадигми становлення та перспективи розвитку (2010)
Чудовська-Кандиба І. А. - Онтологічний рівень осмислення феномена реклами (2010)
Швець Л. М. - Теоретико-методичні напрацювання у сфері стратегічного управління в контексті інвайронментальної зумовленості виробничої організації (2010)
Яненко Я. В. - Гедонистические ценности в рекламе (2010)
Акімова Л. Н. - Гендерні стереотипи і гендерна ідентичність особистості (2010)
Базиленко А. К. - Громадські ініціативи людей з обмеженими фізичними можливостями (2010)
Крячко В. І. - Соціодіагностичні аспекти української ментальності в соціальному просторі (2010)
Скорынина-Погребная О. В. - Саморегуляция поведения как составляющая жизненных стратегий студенческой молодежи (2010)
Тащенко А. Ю. - Візуальні культурні коди як засоби репрезентації соціальних статусів (2010)
Фудорова О. М. - Роль університетської освіти у формуванні соціального статусу особистості: основні концептуальні підходи (2010)
Чудовська-Кандиба І. А. - Суб’єкт в рекламних практиках (2010)
Бригадир І. В. - Щодо питання системи екологічного права (2015)
Бунечко В. І. - Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин (2015)
Ваксман Р. В. - Проблеми господарсько-правового забезпечення надання рекламних послуг (2015)
Василенко М. Є. - Щодо правової цінності категорії "моральні засади суспільства" (2015)
Грін О. О. - Нормативно-інституційний механізм організації державної влади на Закарпатті у складі Угорщини (1939–1944 роки) (2015)
Дабіжа Д. В. - Шляхи підвищення рівня достовірності інформації в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі ОВС України (2015)
Даниленко О. В. - Щодо поняття грошей у цивільному праві (2015)
Денега О. П. - Кримінально-правова кваліфікація незаконного збагачення за об’єктом (2015)
Денисенко А. П. - Сутність функцій діяльності суб’єктів організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Добровольський С. В. - Гарантії процесуального статусу слідчого у кримінальному процесі України: історичний аспект (2015)
Дубас Т. В. - Історичний генезис звільнення працівників (2015)
Дучал О. Ф. - Суб’єктний склад правовідносин з видачі заставних за участю державних та комунальних підприємств (2015)
Заклюка А. В. - Висновок експерта як доказ у кримінальному процесі (2015)
Заліско О. І. - Предмет злочинів проти правосуддя (2015)
Зозуля О. І. - Особливості конституційно-правового статусу Канцелярії Президента Республіки Польща (2015)
Ільїна О. В. - Окремі правові аспекти оцінки продовольчої безпеки в Україні (2015)
Іншин М. І. - Правове регулювання гарантійних та компенсаційних виплат на основі міжнародного досвіду (2015)
Коваленко К. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників правоохоронних органів (2015)
Коваль І. Ф. - Щодо застосування поняття "організаційно-правова форма" в Господарському кодексі України, Щербакова Н. В. (2015)
Ковтун В. І. - Гарантування суверенітету органами конституційної юрисдикції європейських країн (2015)
Конюхова О. В. - Заявление как повод для рассмотрения дел антимонопольными органами (2015)
Котенко А. М. - Особливості оподаткування пенсій в аспекті принципів податкового законодавства (2015)
Кульчій О. О. - Правове регулювання державної політики у сфері мас-медіа України (2015)
Лушпаєв С. О. - Поняття продовольчої безпеки за законодавством зарубіжних держав (2015)
Матвеева Т. А. - Становление и развитие украинского казачества (2015)
Матюхіна Н. П. - До проблеми формування ефективної системи забезпечення національної безпеки (окремі умови та шляхи) (2015)
Озар В. Г. - Особливості тактики допиту потерпілого від катування (2015)
Пасєка В. П. - Адміністративно-правові та гуманітарні заходи щодо захисту населення під час врегулювання внутрішнього озброєного конфлікту (2015)
Пахомов В. В. - Адміністративно-правове регулювання земельних відносин в Україні: поняття, завдання та функції (2015)
Пєтков С. В. - Щодо окремих питань визначення адміністративних процедур у контексті проекту Закону України "Про адміністративну процедуру", Золотарьова М. К. (2015)
Попова С. М. - Шляхи вдосконалення судово-правової системи в Україні (2015)
Процюк І. В. - Парламентсько-президентська республіка: ознаки та особливості (2015)
Ральченко І. М. - Кримінальна відповідальність за злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (досвід порівняльно-правового аналізу) (2015)
Рось Г. В. - Особливості правового регулювання підстав до закриття кримінального провадження (2015)
Садикова Я. М. - Правові презумпції у справах про захист авторських прав (2015)
Таран Д. П. - Захист конституції: основні сучасні підходи (2015)
Тягло О. В. - До визначення юридичної логіки (2015)
Харенко О. В. - Місце друкованих засобів масової інформації в інформаційному середовищі України: правовий аспект (2015)
Ярема В. А. - Історичний генезис становлення та розвитку трудових прав суддів у світі та Україні (2015)
Криницький І. Є. - Видатне дослідження сучасної української правової доктрини: рецензія на монографію "Правова доктрина України" (2015)
Куцова В. З. - Влияние термической обработки на структуру и фазовый состав в высокохромистых чугунах, Ковзель М. А., Гребенева А. В. (2009)
Калинин В. Т. - Роль тугоплавких наночастиц в модифицирующих процессах при кристаллизации чугунных отливок, Кондрат А. А. (2009)
Куцова В. З. - Вплив водневої обробки (гідрування) на структуру та властивості промислового поршневого заевтектичного силуміну типу АК18, Носко О. А., Шерстобитова А. С. (2009)
Луценко В. А. - Особенности фазовых превращений в высокоуглеродистой стали, легированной хромом, Евсюков М. Ф., Луценко О. В., Панфилова Т. Н. (2009)
Путноки А. Ю. - Исследование влияния параметров горячей прокатки на структуру и свойства ультранизкоуглеродистой автолистовой стали, Тилик В. Т., Куцова В. З., Котова Т. В., Иванченко В. Г. (2009)
Федоркова Н. М. - З'ясування причин тріщиноутворення у композитних валках та оптимізація їх хімічного складу, Балакін О. А., Напханько О. І., Скрипкіна К. С. (2009)
Куцова В. З. - Влияние гидроциркуляционной обработки расплава на формирование структуры и свойств металла отливок из комплекснолегированного силумина типа АК7ч, Аюпова Т. А. (2009)
Шпортько А. Ю. - Структура тонких быстрозатвердевших пленок эвтектического силумина (2009)
Реферати (2009)
Гірін О. Б. - Дослідження впливу флюсу на паяльність хромованої консервної жерсті, Захаров І. Д., Овчаренко В. І. (2009)
Федоркова Н. Н. - Сравнительные исследования состава и свойств современных титансодержащих добавок (2009)
Большаков В. И. - Вариант закалки среднеуглеродистых сталей в условиях всестороннего сжатия, Воробьев Г. М., Хохлова Т. С. (2009)
Синицина Ю. П. - Пірит як вихідний катодний матеріал у хімічних джерелах струму (2009)
Демченко Е. И. - Воздействие кристаллизации углеродных нанотрубок на процесс алюминия, Стовпченко А. П., Демченко С. Е. (2009)
Вакуленко І. О. - Аналітичне дослідження діаграм циклічного навантаження, Чайковський О. .О (2009)
Пинчук С. И. - Исследование текстуры алюминиевой фольги, применяемой в качестве металлической подложки для получения катодных материалов современных ХИТ, Левко Е. Н. (2009)
Калинин В. Т. - Особенности строения ультра- и нанодисперсных модификаторов, полученных плазмохимическим синтезом, Хрычиков В. Е., Кондрат А. А. (2009)
Шпортько А. Ю. - О структурных превращениях в эвтектическом силумине (2009)
Петров С. С. - Температурная зависимость кинетических параметров расплавов силуминов (2009)
Реферати (2009)
Шаповалова О. М. - Влияние химического состава на механические свойства сталей массового производства, Маркова И. А., Ивченко Т. И. (2009)
Большаков В. И. - Текстурные характеристики толстолистового проката стали 06Г2МТФБР, Брюханов А. А., Иовчев С. И., Чепок О. Л. (2009)
Калинушкін Є. П. - Металографічний аналіз макроструктури поверхні композитних покриттів, отриманих методом високоенергетичного впливу, Синицина Ю. П., Підгорна К. Д. (2009)
Калинушкин Е. П. - Исследование влияния скорости охлаждения под закалку из жидкого состояния на процессы структурообразования в инструментальных порошковых сталях, Балакин А. А., Федоркова Н. Н. (2009)
Федоркова Н. Н. - Исследование химического состава и механических свойств стали 23Г2А после внепечной обработки различными титансодержащими добавками (2009)
Захарченко И. Г. - Анизотропия упругих свойств альфа-сплавов титана и их монокристальные характеристики, Брюханов П. А., Волчок Н. А. (2009)
Луценко В. А. - Влияние скорости охлаждения на структурообразование и свойства углеродистой хромомолибденовой стали, Голубенко Т. Н., Евсюков М. Ф., Сивак А. И. (2009)
Богачов Д. Г. - Дослідження можливості одержання композитів із залізною матрицею і вуглецевими нанотрубками, Стовпченко Г. П., Шеллер П., Волкова О., Демченко Є. І. (2009)
Мазур В. И. - Микроструктура, фазовый состав и свойства поршней малогабаритных двигателей, Капустникова С. В., Шпортько А. Ю., Бондарев С. В., Крачковская И., Картовая Т. (2009)
Петров С. С. - О политипизе углерода и кремния, Пригунова А. Г., Ключник Д. Н., Пригунов С. В. (2009)
Реферати (2009)
Квас О - Організаційно-педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників засобами ігрової діяльності, Айзенбарт М (2015)
Лодатко Є. - Інформаційно-технологічна компетентність як основа підготовки майбутніх інженерів-педагогів до розвитку технічної творчості учнів (2015)
Шпак О. - Авторська концепція підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій, Романова Г., Варецька О. (2015)
Бартків О. - Метод проектів у процесі професійної підготовки педагогів вищої школи, Дурманенко Є. (2015)
Хоменко В. - Використання лінійних функціональних моделей під час дуального навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2015)
Сарієнко В. - Особливості використання інформаційних технологій у початковій школі (2015)
Пагута М. - Вимоги до вчителя та його підготовки крізь призму педагогічних поглядів Августина Волошина (2015)
Івахова К. - Композитори Хмельниччини (авторська та музично-педагогічна діяльність) (2015)
Гончар Н. - Шляхи оптимізації педагогічної взаємодії викладача й студента в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів (2015)
Галушко С. - Методична система навчання аналітичної хімії у вищому навчальному закладі (2015)
Бурова Е. - Формування в студентів-філологів умінь і навичок викладання української мови в школі (2015)
Ромащенко І. - Мотивація як умова формування навичок дослідницької діяльності студентів (2015)
Столяр В. - Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення математики (2015)
Блощинський І. - Критерії та показники компонентів професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання (2015)
Мозолюк-Коновалова О. - Роль кольору в образотворчій діяльності дітей дошкільного віку (2015)
Осьмак Т. - Формування поліхудожньої компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2015)
Заліток Л. - Досвід ВО Сухомлинського з індивідуалізації та диференціації шкільного навчального процесу (2015)
Szymaсska M. - Refleksje kardynaі Gerhard Ludwig Mыller, "Ubуstwo” (2015)
Найда В. - Періодизація та тенденції розвитку музичної освіти Подільського краю наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Ткаченко К. - Особенности читательского восприятия художественного произведения (на примере "Капитанской дочки” АС Пушкина) (2015)
Сараєва О. - Розробка питань дитячого колективу в УРСР (60 – 80-ті рр ХХ ст) (2015)
Гатрич І. - Підготовка студентів до роботи звукорежисера у студії звукозапису (2015)
Розман І. - Особливості шкільних виставок у Закарпатті (1919 – 1938 рр) (2015)
Осадець М. - Особливості тактичної підготовки футболістів (2015)
Преснер Р. - Андрагогіка як теоретична основа навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти (2015)
Брушневська І. - Діагностика сформованості операцій ймовірного прогнозування у дітей п’ятого року життя (2015)
Васюк О. - Понятійно-категоріальні аспекти соціального виховання, Виговська С. (2015)
Mazur J. - Kidults as a phenomenon of postmodernity (2015)
Кащук М. - Методи правового виховання страршокласників у виховній роботі загальноосвітньої школи другої половини ХХ століття (2015)
Поліщук О. - Педагогічні детермінанти формування правової компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності аграрної галузі (2015)
Кошура А. - Нормативно-правові аспекти організації системи вищої освіти Польщі в світлі завдань фізичного виховання студентської молоді (2015)
Душечкіна Н. - Пріоритетне місце екологічного світогляду особистості у розв’язанні екологічних проблем (2015)
Гудзь В. В. - Втрати українського селянства від Голодомору в дзеркалі сучасної історіографії (2015)
Демуз І. О. - Діяльність сільськогосподарських наукових товариств України XIX - початку XX ст. в історико-аграрних студіях дорадянського та радянського періодів (2015)
Жиленкова І. М. - Зовнішня торгівля України кінця XIX - початку XX ст. та інтереси промислово-аграрного капіталу в оцінках істориків 1917 - 1927 рр. (2015)
Лазуренко Ю. М. - Розвиток продуктивних сил сільського господарства України періоду непу в контексті діяльності сільгоспкооперації: історіографічний аспект (2015)
Михайлюк Ю. М. - Стратифікація населення Великого князівства Литовського у візії М. І. Петрова (2015)
Бей Р. В. - Наукова школа вчених-механізаторів у галузі тваринництва (2015)
Бородай І. С. - Становлення наукових основ штучного осіменіння в Україні (2015)
Чабан А. Ю. - Хліборобські традиції українців у Республіці Казахстан (2015)
Берестовий А. І. - Реформування системи прямого оподаткування українського селянства Російської імперії в останній третині XIX - на початку XX ст. (2015)
Верховцева І. Г. - Селянська бюрократія в самоврядуванні селян у Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст. : ідейно-теоретичні аспекти (2015)
Волос О. В. - Виробництво сільськогосподарської техніки в Миколаєві (остання третина XIX - початок XX ст. ) (2015)
Галатир В. В. - Залучення місцевою владою селянства до подолання кризи в цукровій галузі на Правобережжі у квітні - грудні 1918 р. (2015)
Дудяк О. А. - Структура землеволодіння українського та польського селянства Львівського повіту в 1930 роках: порівняльний аналіз (2015)
Єрмілов В. С. - Боротьба херсонської земської медицини з епідемічними хворобами (2015)
Захарченко М. В. - Лікувальна мережа та медично-санітарна справа в українському селі в доколгоспний період (2015)
Комарніцький О. Б. - Організація та проведення сільськогосподарської практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережжя (20-30-ті рр. XX ст. ) (2015)
Корицький І. С. - Передумови виникнення та розвитку сільськогосподарської кооперації на Півдні України наприкінці XIX ст. (2015)
Корновенко С. В. - Селянська революція 1917 - 1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні (2015)
Кухаренко А. А. - Благотворительная деятельность крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1906 - 1914 гг. ) (2015)
Лазуренко В. М. - Роль українського фермерства в розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в добу непу (2015)
Малиновська Т. В. - Цивільне судочинство в колоніях іноземців на території Російської імперії (2015)
Малиновський Б. В. - Початок переговорів про надання центральними державами військової допомоги УНР (Брест-литовськ, лютий 1918 р. ) (2015)
Мартинюк Я. М. - Структура сільського самоврядування на Волині в другій Речі Посполитій (2015)
Священко 3. В. - Проблема реформування селянського управління в проекті аграрної реформи редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії (2015)
Сливенко В. А. - Заходи боротьби зі службовою злочинністю в органах міліції УСРР у 1920 рр. (2015)
Булах Т. Д. - Розвиток сільської кіномережі в добу "відлиги" (на прикладі центральних областей Української РСР), Морозов А. Г. (2015)
Киридон П. В. - Порушення законності та зловживання владою сільської правлячої номенклатури Української РСР у повоєнне двадцятиріччя (1945 - 1964 рр. ) (2015)
Кулікова Т. О. - Теоретична та практична розробка ідей передачі сільськогосподарської техніки у власність колективних господарств (2015)
Майборода О. Л. - Шляхи формування сільської інтелігенції Волині впродовж 1960-1980 рр. (2015)
Перехрест О. Г. - Налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи у тваринницькій галузі сільського господарства України в 1943 - 1945 рр. (2015)
Тимків І. В. - Вплив соціально-економічних чинників на динаміку сільського населення Тернопільської області в 50 - 60 рр. XX ст. (2015)
Тітіка О. О. - Роль місцевої промисловості України в соціально-економічному виродженні села в 1946-1950 рр. (2015)
Чепурда Г. М. - Створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до "великого плану перетворення природи" (2015)
Шугай Л. Г. - Підсумки освоєння цілинних та перелогових земель у Казахстані за перші 7 років цілинної епопеї (2015)
Алексєєв В. - Початки філософських поглядів на суспільні процеси та державу: учення Сократа (2015)
Бегей І. - Основні складові сучасних моделей державного управління (2015)
Гройсман В. - Процеси централізації та децентралізації в сучасному державному управлінні (2015)
Воронов О. - Інтерпретація поняття "управлінське рішення" у сфері державного управління (2015)
Письменний І. - Вплив публічного управління на сучасні процеси суспільного розвитку (2015)
Трещов М. - Децентралізація як засіб ресурсної самодостатності територіальних громад: теоретичний аспект (2015)
Штогрин О. - Формування концепції репродуктивного здоров’я в контексті прав людини в міжнародній правовій практиці: державно-управлінський аспект (2015)
Шеломовська О. - Державне управління вищою освітою: методологічні підходи (2015)
Беззубко Б. - Удосконалення діяльності органів державної влади у сфері стратегічного планування розвитку територій (2015)
Волошин О. - Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні (2015)
Драган І. - Роль держави в гармонізації еколого-економічних інтересів у системі природокористування (2015)
Котелевець Д. - Архітектура електронної взаємодії органів публічної влади: міжнародний досвід (2015)
Котик Л. - Реалізація компетентнісного підходу в публічному управлінні: теоретичний аспект (2015)
Кринична І. - Державне регулювання реформування галузі охорони здоров’я в Україні: аналіз очікуваних результатів реалізації реформ (2015)
Кульгінський Є. - Механізми децентралізації державного управління системою охорони здоров’я: європейський досвід (2015)
Матвейчук Л. - Е-урядування країн Балтії: досвід для України (2015)
Маєв А. - Державна регіональна політика в Україні: передумови, цілі, законодавче забезпечення (2015)
Михайленко О. - Трансформація аксіологічних настанов інституту сім’ї як чинник визначення напрямів державної сімейної політики (2015)
Нагорнічевський О. - Державне управління реформуванням системи тилового забезпечення Збройних сил України в контексті досвіду країн НАТО (2015)
Подп’ятнікова А. - Розвиток транзитного потенціалу в Україні: сучасні тенденції (2015)
Попов С. - Децентралізація на засадах програмно-цільового бюджетування: досвід для України, Голинська О. (2015)
Саєнко О. - Державне регулювання розвитку автомобільних перевезень в Україні, Ольмезов В., Машненков К. (2015)
Ульянченко Ю. - Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень у державному управлінні: нові методологічні підходи, Гнатенко А. (2015)
Щербина С. - Державне регулювання аграрного сектору в контексті забезпечення енергетичної безпеки України (2015)
Пархоменко-Куцевіл О. - Теоретико-методологічний аналіз розвитку системи державної служби України (2015)
Сорокіна Н. - Напрями запобігання корупції в органах публічної влади на сучасному етапі державотворення (2015)
Сурай І. - Кадрові служби органів державної влади в контексті модернізації законодавства України про державну службу (2015)
Шпортюк Н. - Організаційно-правові засади муніципального господарювання в країнах ЄС: досвід для України (2015)
Відомості про авторів (2015)
Василенко О. М. - Проблема соціальної відповідальності в українській педагогіці (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Стражнікова І. В. - Вивчення історично-педагогічних аспектів фізичного виховання учнівської молоді в західному регіоні України вітчизняними дослідниками в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2015)
Винничук О. Т. - Форми виховної роботи з учнівською молоддю в Кременецькому ліцеї (1805–1833 роки) (2015)
Потапюк Л. М. - Діяльність жіночих громад в Україні як джерело забезпечення ґендерного паритету (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) (2015)
Войтовська О. М. - Дистанційна форма навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Кобернік С. Г. - Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів з методики навчання географії у контексті розвитку вищої школи в Україні (2015)
Галаманжук Л. Л. - Концепція розвитку превентивної рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою (2015)
Жаркова І. І. - Формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів шляхом використання проектної технології (2015)
Прозар М. В. - Адаптація учнів перших класів до навчальної діяльності в початковій школі (2015)
Ковтонюк М. М. - Концепція фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя математики (2015)
Водяна В. О. - Виховна технологія "Культурно-мистецькі програми": алгоритм реалізації структурних компонентів (2015)
Коваленко Д. В. - Професійно-правова компетентність майбутнього інженера-педагога як результат професійно-правової підготовки фахівця (2015)
Ярощук І. Д. - Сутність комунікативної культури економіста (2015)
Вовк О. І. - Розвиток іншомовної стилістичної компетенції майбутніх філологів: граматичний аспект (2015)
Кирикилиця В. В. - Формування іншомовних знань і навичок студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками (2015)
Русалкіна Л. Г. - Структурні елементи формування умінь англомовного ділового спілкування у майбутніх лікарів (2015)
Гриджук О. Є. - Вивчення структурно-словотвірних особливостей термінів деревооброблення у курсі "Фахова термінологія" (2015)
Палієнко А. М. - Система вправ для формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів, Семенова М. Г. (2015)
Микитенко Н. О. - Якісні показники ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю (2015)
Oliynyk I. D. - Giving and receiving constructive feedback, Hanlet N. (2015)
Шульга І. М. - Вплив ґендерних наставновлень вчителя на формування валеологічної культури молодших школярів (2015)
Парфанович І. І. - Диференційованість характеристики психолого-педагогічних особливостей дівчат за ступенем соціально-педагогічної занедбаності (2015)
Северинчук Л. А. - Формування культури родинних взаємин як пріоритетний напрямок сімейного виховання в сучасному соціокультурному просторі (2015)
Бєлова В. В. - Моделі внутрішкільного менеджменту в Англії (2015)
Янкович І. І. - Періодизація розвитку підготовки майбутніх учителів у педагогічних вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями (1945–2012 роки) (2015)
Харченко Т. Г. - Розвиток післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття (2015)
Назаревич Л. Т. - Упровадження методів ейдетики під час занять з української мови як іноземної (2015)
Пацюк В. С. - Регіональні особливості підготовки фахівців сфери туризму (на прикладі міста Кривий Ріг) (2015)
Daszykowska A. - Creativity – prerequisite for the development and quality of human life (2015)
Яременко Л. А. - Реалізація функцій організації дозвілля і формування творчих здібностей особистості учня в позашкільній освіті (2015)
Кокор М. М. - Сучасні виклики у діяльності викладачів англійської мови за професійним спрямуванням у вищій школі (2015)
Батрак Т. В. - Естетичне виховання студентів засобами зарубіжної художньої культури як міждисциплінарна проблема (2015)
Шеремет І. В. - Фізична культура в соціально-побутовій сфері студентської молоді (2015)
Савич В. І. - Накопичувальні програми іпотечного кредитування комерційних банків України (2012)
Коляденко С. В. - Інвестиційна політика як складовий елемент розвитку сільськогосподарського машинобудування (2012)
Романова Т. В. - Програма розвитку інвестиційного потенціалу регіону як складова досягнення синергетичного ефекту (2012)
Гончар О. В. - Забезпечення якості дизайну вибірки для обстеження капітальних інвестицій (2012)
Мелещенко А. И. - Современные тенденции движения и распределения прямых иностранных инвестиций (пии) в условиях глобализации мировой экономики (2012)
Копельчук В. П. - Особливості інвестицій підприємств легкої промисловості (2012)
Савіна Г. Г. - Математичне обгрунтування оптимального періоду впровадження технологічних інновацій, Коровіна О. В. (2012)
Жежуха В. Й. - Класифікація технологій оцінювання інноваційності технологічних процесів промислових підприємств, Петришин Н. Я., Мельник Л. І. (2012)
Харчук Т. В. - Теоретичні засади вартісно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю підприємства (2012)
Іртищева І. О. - Лізингові операції як вид інвестиційної діяльності: національний та міжнародний досвід, Смелянець Т. В., Наголюк К. А. (2012)
Осацька Ю. Є. - Особливості інвестування підприємств України в умовах економічного відновлення, Овсієнко К. (2012)
Бауліна Т. В. - Основні засади процесу комерціалізації інтелектуального потенціалу суспільства (2012)
Гривківська О. В. - Оцінка існуючих підходів до бізнес-планування господарської діяльності туристичних підприємств, Лосєва Х. Г. (2012)
Кобржицький В. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму, Ткачук С. І. (2012)
Сергієнко О. М. - Оплата праці і трудові відносини на сучасному етапі (2012)
Жигірь А. А. - Концептуальні основи стратегічного менеджменту розвитку підприємництва (2012)
Жукова Л. М. - Інституційні ефекти розвитку корпоративного сектора економіки в Україні (2012)
Хлівна І. В. - Проблеми кредитування малих підприємств (2012)
Зінченко Т. Є. - Капіталізація земель в агломераційних системах (2012)
Саранчук А. О. - Національний ринок зерна в умовах сучасної економічної нестабільності (2012)
Мельник Д. С. - Фінансові ризики та їх розвиток у ході еволюції світової валютної системи (2012)
Мураєв Є. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи теплозабезпечення України (2012)
Шелест О. В. - Теоретичні та прикладні аспекти реструктуризаційного подолання кризових явищ на підприємстві з надання транспортних послуг (2012)
Сергійчук І. І. - Сутність та складові механізму управління масштабами діяльності підприємств (2012)
Соломіна Н. Ю. - Алгоритм визначення типу політики управління оборотним капіталом підприємств (2012)
Федоренко М. С. - Особливості функціонування ринку фінансових послуг в Україні (2004—2011 роки) (2012)
Мироненко М. Ю. - Тенденції формування конкурентоспроможності України на основі реалізації ефективної регіональної політики (2012)
Клименко О. В. - Право на медичну допомогу в міжнародному праві (2012)
Данильчук І. А. - Інтегральна інформаційна модель управління системою охорони здоров'я військово-морських сил збройних сил України (2012)
Міокова Н. В. - Аналіз стратегічних напрямів державної політики співробітництва України з європейським банком реконструкції та розвитку у сфері інвестиційного розвитку (2012)
Підмогильний О. О. - Реалізація державної політики щодо функціонування системи закупівель за державні кошти в Україні: аналіз поточного стану та пріоритетні напрями удосконалення механізмів її регулювання (2012)
Окорокков В. Б. - Структурирование мифа и первичные формы мифологического мышления в концепции К.Леви-Строса (2011)
Панфілов В. О. - Філософія науки (математики): генеза, форми і засоби взаємодії (2011)
Бузский М. П. - Философские аспекты управления инновационным развитие российского образования (2011)
Осетрова О. О. - Російська інтелігенція та суїцид (2011)
Шевцов С. В. - Образование как фактор интграции культур (2011)
Аврахова Л. В. - Становление даилогической философии М. М. Бахтина (2011)
Айтов С. Ш. - Історично-антропологічні епістемологічні підхди у філософії культури Й. Гойзінги та розвиток історичної антропології і філософії науки (2011)
Андруцька Я. В. - Духовні аспекти життя у добу Київської Русі (2011)
Боревой М. Б. - О понятии "екзистенция" в философии С. Кьеркегора (2011)
Власова О. П. - Стереотип "незаметной женщины" в современном культурном дискурсе Украины (2011)
Глущенко І. С. - Формування і становлення соціально-філософської теорії Дмитра Донцова (2011)
Гордиенко В. С. - Кордоентризм и проблема познания в условиях современности (2011)
Грабовська І. М. - Деякі соціофілософські та світоглядні аспекти обгрунтування гендерної політики сучасної української держави (2011)
Данканіч Р. І. - Співвідношення філософії та релігії в метафізичних поглядах Ніцше (2011)
Евтушенко Р. А. - Образование, личность, культура: исторический взгляд (2011)
Заец О. Н. - Экзистенциально-феноменологические предпосылки современной философской антропологии (2011)
Зайцева М. В. - Проблема отчуждения как феномен современного общества в философии Э. Фромма (2011)
Закревский В. Э. - Социальный и философский посмодернизм (2011)
Иванченко Д. А. - Джордж Герберт Мид и процессуальная философия (2011)
Ковнєров О. Є. - Місце управлінських функцій у філософії середніх віків та епохи Відродження (2011)
Ковнєров О. О. - Історико-філософський аспект проблеми справедливості в античній філософії (2011)
Кострюкова Л. О. - Истина и правда. Правда как мировоззренческий аналог истины (2011)
Кримчак Л. Ю. - Психолого-педагогічний супровід як соціально-педагогічна умова адаптації учнів-сиріт до навчання у професійно-технічних навчальних закладах (2011)
Кулик О. В. - Філософські погляди Йогана Лотського (2011)
Лисоколенко Т. В. - Концепт віри в академічній філософії Украхни ХІХ ст. (2011)
Мешков И. М. - Сравнительный историко-философский анализ структуры ценности в философии Г. Мюнстерберга и Г. Риккерта (2011)
Мирошников О. А. - Концепция власти в работах Ж. Делеза (2011)
Мищенко А. В. - Истоки и особенности экзегетического метода Филона Александрийского (2011)
Мозговий Л. І. - Виникнення та розвиток філософії даосизму в контексті китайської культури (2011)
Павлов Д. Н. - Символическая структура науки Э. Кассирера (2011)
Павлова Т. С. - Відносини власності у філософсько-правових поглядах Гегеля (2011)
Палагута В. И. - Проблема выбора базисной модели субъективности для современной социальной теории (2011)
Пірог Л. А - Потреба у творчій самореалізації особистості (2011)
Писная ю. В. - Предпосылка самоубийства: метафизическая сущность вопроса о смысле жизни (2011)
Савич В. І. - Програми пільгового іпотечного кредитування в Україні (2012)
Бардаш С. В. - Проблеми державного контролю у сфері господарювання та шляхи їх розв'язання (2012)
Мірзоєва Т. В. - Прямі іноземні інвестиції в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Томашевська О. А. (2012)
Рябенко А. Е. - Определение критериев оценки инвестиционной привлекательности банковских металлов и сравнительный анализ инвестиционной привлекательности банковского золота, Романиченко Г. В. (2012)
Приходько В. П. - Теоретичні основи оцінки інвестиційної привабливості і рівня розвитку регіону (2012)
Дюжев В. Г. - Формирование инновационной восприимчивости предприятий к технологиям нетрадиционной возобновляемой энергетики на основе системы факторов внешней и внутренней среды предприятия (2012)
Сергієнко О. М. - Система національних рахунків як методологічна база розрахунку доходів на макрорівні (2012)
Ляхова О. О. - Особливості визначення вартості лізингової послуги (2012)
Фалюта А. В. - Управління процентним ризиком банку (2012)
Березянко Т. В. - Актуальні напрями державної підтримки малих підприємств у процесі подолання наслідків кризи (2012)
Зінченко Т. Є. - Генезис теоретичних поглядів на формування та розвиток міських агломерацій (2012)
Олійник Г. Ю. - Моделювання підготовчого процесу реструктуризації залізничного комплексу України та ефективність його впровадження (2012)
Решетняк Т. І. - Онтологія управління розвитком підприємства: системний підхід (2012)
Фролова Т. О. - Сучасна парадигма економічної глобалізації (2012)
Мусієць Т. В. - Управління фінансовими ризиками як частина системи стратегічного планування банку, Мельник Д. С. (2012)
Мазурок П. П. - Інновація та людський потенціал як ключ до активізації реформ соціально-економічної сфери, Харитонова А. М. (2012)
Заварзіна Т. В. - Удосконалення класифікації джерел фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі (2012)
Тимошенко Н. Ю. - Фактори активізації інноваційної діяльності підприємств в Україні (2012)
Галаган О. В. - Підвищення інвестиційної привабливості як елемент експортної стратегії підприємств апк (2012)
Какутіч П. Ю. - Концептуальні підходи до розвитку макроекономічного регулювання національної політики в сфері екологічної безпеки (2012)
Абдалова М. А. - Особенности развития промышленности городов республиканского подчинения (2012)
Аскеров Р. А. - Развитие туристической деятельности и ее влияние на национальную экономику азербайджана (2012)
Рагимов С. С. - Направления совершенствования валютного контроля, осуществляемого коммерческими банками во время импортно-экспортных операций в азербайджанской республике (2012)
Вишинська Т. Л. - Корупція як експліцитний чинник іллегалізації зовнішньої торгівлі товарами в Україні (2012)
Майдуда Г. С. - Кредитування відтворення основних засобів: системи обліку та звітності (2012)
Пунін Ю. О. - Особливості розвитку маркетингу на ринку транспортної упаковки в Україні (2012)
Федорів Т. В. - Жанровий простір комунікативної взаємодії державних службовців: специфіка та інструментарій (2012)
Слабкий В. Г. - Якісно нові підходи до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини, Кризина Н. П. (2012)
Іванков Р. Ш. - Оптимізація екологічного управління як чинник підвищення ефективності вирішення питань охорони довкілля (2012)
Данильчук І. А. - Ієрархічна модель механізмів державного управління системою охорони здоров'я військово-морських сил збройних сил України (2012)
Махнюк А. В. - Методика аналізу ризиків у сфері прикордонної безпеки (2012)
Якунін О. Л. - Інституціалізація експертно-аналітичної діяльності в державній казначейській службі України (2012)
Аніщенко С. В. - Державне регулювання інвестиційних процесів у вугільній галузі через механізм роздержавлення вугледобувних підприємств (2012)
Друк В. В. - Шляхи вдосконалення управління туристичною сферою на прикарпатті (2012)
Arefyeva N. T. - Domination of culture and economics as sociocultural phenomena of the globalism, Alexandrova E. V. (2015)
Голік В. В. - Стратегічний набір як ефективний інструмент забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2015)
Иманов Т. И. - Логистическая концепция управления материальными ресурсами (2015)
Karpova N. P. - Strategic planning in logistic systems (2015)
Komelina O. V. - Scientific principles of modelling entrepreneurial potential of a region, Chaikina A. O. (2015)
Мамонтова Н. А. - Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень (2015)
Metelev S. E. - Formation of scientific views on human development, Elkin S. E., Kalinina N. M. (2015)
Nosyk O. M. - Capital formation function of subjects investing in human capital: the framework of economic choice (2015)
Оголь Д. О. - Економічне зростання: сутність, якість і стійкість (2015)
Тарасова І. І. - Інституціоналізм в методології наукового дискурсу (2015)
Тулай О. І. - Фінансовий потенціал держави у стимулюванні сталого людського розвитку (2015)
Aristovnik A. - The impact of the euro on trade: the case of Slovenia before entering the EMU, Meze M. (2015)
Бейсенова А. С. - Функциональный анализ: реформа государственного сектора в Казахстане (2015)
Bilan Y. - State taxes and cultural values: evidence from the microeconomic data, Cabelkova I., Strielkowski W. (2015)
Буга Н. Ю. - Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні, Яненкова І. Г. (2015)
Гончаров Г. О. - Напрями вдосконалення системи інституціонального та організаційного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва (2015)
Гончарова М. Л. - Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку (2015)
Yeleussov A. - Education quality assurance strategy in Kazakhstan, Kurmanov N., Tolysbayev B. (2015)
Игенбаева Б. Н. - Синтез моделей "открытых инноваций" и "тройной спирали": эффекты для государственной политики Казахстана (2015)
Kim R. B. - Korean consumers’ attitude towards food risk management quality (FRMQ) of government and private firms, Yoon D. H., Yan C. (2015)
Tkacova A. - Industrial indicators and their influence on the V4 countries business cycles, Sinicakova M., Kralik A. (2015)
Fernando Lara Cervantes R. - Consequences of privatization in Mexican mining sector: who are the winners?, Sauer P. (2015)
Антонова О. М. - Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства (2015)
Доржиева Э. Л. - Инновационная стратегия развития корпорации: выбор и реализация (2015)
Krasikova T. Y. - Endowment in Russian universities: problems and prospects, Ognev D. V. (2015)
Кузьменко Л. В. - Формування виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства (2015)
Подольчак Н. Ю. - Моделі гранично вигідних обсягів оподаткування підприємств, Скворцов І. Б., Тимейчук А. А. (2015)
Попов Е. В. - Оценка интеллектуальной доли прибыли, Власов М. В., Шишкина А. Ю. (2015)
Фарат О. В. - Проблеми розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств, Залуцький В. П. (2015)
Polukhina A. N. - Problems of rural tourism development in Russian regions, Lezhnin V. V. (2015)
Zhumagulov T. B. - Foreign experience in legal regulation of underground water protection and water management (2015)
Csikosova A. - Ecological elements implementation in the tax system, Culkova K., Mokrisova V. (2015)
Goryacheva K. S. - Implementation of gender budgeting in the former Yugoslav Republic of Macedonia (2015)
Кузекова А. А. - Результаты выборочного анкетирования государственных служащих Республики Казахстан по оценке качества человеческого капитала (2015)
Kutsenko M. А. - Economic assessment of personnel training contribution to ensuring civil defence of Ukraine (2015)
Мартиненко М. В. - Формування системи організаційних знань на основі моніторингу попиту роботодавців на професійні компетенції працівників (2015)
Nadraga V. I. - Modernization of healthcare system of Ukraine in the context of risks during transformation of demographic structures (2015)
Герасимчук З. В. - Теоретичні основи регіональних ринків банківських послуг, Гоманюк О. К. (2015)
Гресь Н. Л. - Обліково-правові аспекти іпотечного кредитування фізичних осіб в іноземній валюті (2015)
Лук’янов В. С. - Податкові імперативи та податкове регуляторне адміністрування в сучасних умовах (2015)
Strecha M. - Public debt structure as an origin of economic instability (2015)
Федорова В. А. - Порівняльне дослідження законодавства у сфері страхування в Україні та провідних країнах світу, Лернер Л. Г. (2015)
Khovrak I. V. - Estimating the level of financial safety in banking institutions, Petchenko M. V. (2015)
de Vicente Lama M. - Assessing the impact of accounting choices and the economic context on firm’s compliance with the mandatory requirements of IFRS, Molina Sanchez H., Ramirez Sobrino J. N. (2015)
Сидоренко Р. В. - Напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні, Зеленко С. В. (2015)
Hudakova Stasova L. - Cost management using activity-based costing model, Bajus R. (2015)
Borys M. - Improving data processing performance for web applications using object-relational mapping, Panczyk B. (2015)
Герасимов А. Н. - Оценка перспектив создания центров опережающего социально-экономического развития в агропромышленном комплексе Ставропольского края, Громов Е. И., Скрипниченко Ю. С. (2015)
Жук М. О. - Статична модель економічної діяльності аграрного домогосподарства (2015)
Іванова В. В. - Методологічні підходи до моделювання інформаційного забезпечення економіки (2015)
Козловский В. Н. - Прогнозное моделирование в вопросах обеспечения гарантии новых автомобилей, Панюков Д. И., Афиногентова Н. В. (2015)
Оліскевич М. О. - Асиметричність динаміки процесів на ринку праці: нелінійний економетричний аналіз (2015)
Омельченко К. Ю. - Модель прогнозування економічних показників за двоїстою задачею (2015)
Онешко С. В. - Операційний аналіз як інструмент управління витратами портового оператору (2015)
Пилипенко Б. Г. - Методи розрахунку ефективності фінансування довгострокових венчурних проектів (2015)
Харитонов В. А. - Обоснование премии за контроль или скидки за бесконтрольность в инвестиционной стоимости бизнеса при сделках слияния и поглощения, Алексеева И. Е., Алексеев А. О. (2015)
Juszczyk M. - Various methods for employees' authentication at SMEs, Milosz M., Milosz E. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Фролова Т. О. - Інтернаціоналізація інвестиційних процесів (2012)
Приходько В. П. - Методологічні підходи до прийняття інвестиційних рішень у регіональних соціально-економічних системах (2012)
Мірошниченко П. І. - Економіко-математичне моделювання ефективності інноваційної діяльності вугільного підприємства (2012)
Могилевська О. Ю. - Методологічні основи маркетингового управління підприємством (2012)
Онікієнко С. В. - Реформування базельської концепції регулювання (2012)
Ганбаров Ф. А. - Экономическая интеграция снг: двадцать лет спустя (2012)
Ігнатова О. М. - Порівняльна статистична оцінка відсоткового ризику провідних банків України (вибірково), Кісіль О. В. (2012)
Олійник Г. Ю. - Науково-методичні підходи у формуванні підготовчого процесу в контексті трансформації залізничного транспорту (2012)
Бакалінський О. В. - Система збалансованих маркетингових показників у проектах впровадження перспективних видів пасажирського рухомого складу залізниць (2012)
Грищенко І. М. - Продовольча самозабезпеченість регіону в умовах деінтеграції агропромислового виробництва (2012)
Сніжко О. В. - Катастрофічні облігації як універсальний фінансовий інструмент, Наумова А. Д. (2012)
Береговий В. К. - Забезпечення населення України молоком і молокопродукцією (2012)
Денисенко М. П. - Формування міжгалузевих зв'язків і їх вплив на систему управління економіки регіонального господарства (2012)
Стройко Т. В. - Державно-приватне партнерство як вид інвестування виробничої інфраструктури агропродовольчої сфери (2012)
Молочник Ю. Б. - Оцінювання методів активізації діяльності працівників комунікаційної сфери промислових підприємств, Шпак Н. О. (2012)
Мельник Т. Д. - Перспективи інвестиційного забезпечення розвитку регіональних лісогосподарських комплексів (2012)
Жила І. В. - Організація обліку інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування (2012)
Меликов Н. Р. - Направления обеспечения погашения государственных долгов в современных экономических условиях (2012)
Попов І. В. - Проблемні аспекти забезпечення стабільності фінансової системи України (2012)
Гейдор А. П. - Діагностика ефективності управління капіталом підприємств промисловості будівельних матеріалів (2012)
Кондрашова М. В. - Слабкість інвестиційного середовища в Україні в умовах глобалізації (2012)
Барило О. Г. - Організація роботи органів державного управління у надзвичайних ситуаціях, Зубов О. Я., Потеряйко С. П. (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Галузева структура сучасної промисловості й динаміка її розвитку в Україні (2012)
Гасюк І. Л. - Спорт вищих досягнень: актуальні проблеми розвитку (2012)
Литвин Ю. О. - Концепція захисної функції соціальної політики держави (2012)
Коновалова М. В. - Організаційні інновації в системі державного управління (2012)
Генералюк В. В. - Механізми державного управління по запобіганню порушень виборчого законодавства (2012)
Жук В. П. - Організація державно-приватного партнерства в зарубіжних країнах (2012)
Оверчук Л. П. - Українська практика впровадження технічних регламентів щодо виробів медичного призначення в умовах реформування галузі охорони здоров'я (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Інституціональне середовище функціонування та розвитку корпорацій в Україні (2012)
Татусяк С. П. - Механізми регіонального врядування у зміцненні громадянського суспільства (2012)
Войтов В.А. - Інтегральний параметр оцінки трибо логічних властивостей мастильних матеріалів, Захарченко М.Б. (2015)
Єфіменко В.І. - Дослідження ефективності роботи трубобетоннихї елементів зі зміцненим осердям, Паливода О.А. (2015)
Янчук Л.Л. - Моделювання життєвого циклу залізобетонних елементів мостів що знаходяться в експлуатації (2015)
Петрова Е.А. - Анализ характера деформирования и разрушения трехслойных стеновых панелей серии "АЛЮТЕРМ" (2015)
Яцко Ф.В. - До проблеми прогнозу ресурсу залізобетонних елементів мостів (2015)
Самородов О.В. - Метод визначення сил орору по бічній поверхності паль, Табачников С.В. (2015)
Воронін С.В. - Вплив фазового стану присадки в базовій оливі на товщину рідкокристалічних шарів граничної плівки (2015)
Лобяк О.В. - Вплив пустотних включень на напружено-деформований та граничний стан сталебетонних плит, Головко Д.В. (2015)
Краснов С.Н. - Экспериментально-теоретические исследования динамическиого воздействия от движения пешеходов на пролетное строение пешеходного моста (2015)
Ватуля Г.Л. - Численное определение высоты свода обрушения с помощью ПК "Лира", Проказа Е.А. (2015)
Микитенко С.М. - Розрахунок несучої здатності залізобетонних між колонних плит безкапітельно-безбалкових перекриттів методом граничної рівноваги (2015)
Шпильфогель В.Г. - Методы формирования грузовых накопительно-распределительных терминалов (2015)
Голоднов А.И. - Определение остаточного ресурса изгибаемых элементов после различных воздействий, Гордиюк Н.П., Ткачук И.А., Семиног Н.Н. (2015)
Стороженко Л.І. - Створення концепції поперечного перерізу будівельних конструкцій на основі патентного дослідження, Школяр Ф.С. (2015)
Семко О.В. - Про підсилення трубобетонних стійок із пошкодженнфями труби-оболонки, Воскобійник О.П., Пархоменко І.О. (2015)
Малішевська А.С. - Аналіз особливостей улаштування норм проектування та утримання колій Українських метрополітенів (2015)
Доброходова О.В. - Аналіз побудови містобудівного кадастру (2015)
Буцький В.О. - Раціональна вологість бетону на основі доломітового заповнювача для виробництва цегли методом напівсухого пресування (2015)
Пустовойтова О.М. - Стратегии проектирования сооружений с учетом прогрессирующего разрушения, Камчатная С.Н., Орел Е.Ф., Набока С.Ю. (2015)
Лапенко А.И. - Подбор оптимальных по расходу стали сечений сварных двутавровых балок, Голоднов А.И., Фомина И.П. (2015)
Овчинніков О.О. - Закономірності зношення сполучення "Кромка підошви рейки-реборда підкладки" (2015)
Александрович В.А. - Експериментальні дослідження осадок пісчаних основ фундаментів при дії динамічних навантажень, що підпорядковуються гармонічному закону, Винников Ю.Л. (2015)
Плугін А.А. - Аналіз матеріалів і складів бетону для виробництва залізобетонних шпал на підприємствах "Укрзалізниці", Романенко О.В., Калінін О.А., Плугін О.А., Афанасьєв О.В., Бабій А.І. (2015)
Тези доповідей 77-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті" (2015)
Родный О. В. - Смех и мир: грани философского диалога (2011)
Пономаренко О. В. - Міфологічні витоки метафізики світла у філософській думці слов’ян (2011)
Раинская Р. С. - Метафизика как практика самопознания (2011)
Редько М. С. - Трансформация понятия "симулякр" в творчестве Бодрийяра (2011)
Савонова Г. І. - Особливості естетичних поглядів Н. О. Бердяєва на культуру модернізму (2011)
Скиба Э. К. - Феминизм и постмодернизм: проблема "различия" (2011)
Труш Т. В. - Концепція "внутрішнього слова" та її зв’язок з поняттям "особистість" у філософії Августина Аврелія (2011)
Шишкин Д. О. - Постмодерн: ознаки деаксіологізації (2011)
Шляхов Б. М. - Проблема общественного прогресса в философии и истории Н. И. Кареева (2011)
Щудро Н. В. - Проблема "Восток-Запад" в контексте историко-философского знания (2011)
Soltys A. - Poznanie realnego bytu i jezyk (2011)
Stecko J. - Kategoria zaufania jako element spolecznego zycia etycznego (2011)
Васильєва Н. А. - Формування соціоадаптивного потенціалу засуджених дітей в умовах сучасного українського суспільства (2011)
Глазунов С. В. - Світоглядні виміри соціального захисту дітей у сім’ї (2011)
Пірог Л. А. - Потреба у творчій самореалізації особистості (2011)
Швидка Л. І. - Моделі поведінки міської молоді у сфері здоров’я: спроба емпіричного виміру (2011)
Токовенко О. С. - Еволюція політичної реальності: методологічні основи дослідження (2011)
Тупиця О. Л. - Взаємодія профспілок та політичної системи: традиції та тенденції наукового вивчення (2011)
Кривошеїн В. В. - Нарями культурно-символічного визначення політичних ризиків (2011)
Алєксєєнко І. Г. - Чинники трансформації форми правління Республіки Молдова (2011)
Гороховський Д. І. - Чинники політичного впливу на процес формування позитивного іміджу інвестиційної привабливості регіону (2011)
Клюй А. І. - До питання про еволюцію ідеї національної державності в українській політичній думці ХІХ - початку ХХ ст. (2011)
Міхейченко М. А. - Політико-правові засади функціонування європейської системи соціаьного партнерства (2011)
Міхненко Л. В. - Політична комунікація партій як засіб формування електоральний орієнтацій пенсіонерів у сучасному виборчому процесі (2011)
Пашков В. О. - Світова практика використання елементів соціального партнерства у вищій школі (2011)
Пащенко В. І. - Шок в політиці як передумова радикальної політичної інженерії, Кравченко В. Ю. (2011)
Рибалка Г. Г. - Консенсусні засади політики соціального партнерства рівень дослідження в соціальних науках (2011)
Сергєєв В. С. - Коаліції захисників як модель громадсько-політичних мереж (2011)
Ставченко С. В. - Інструментальна роль теорії конституційних циклів у досліджені політичної кризи (2011)
Торяник В. М. - Інформаційний та освітній консумерський простір: політико-правові механізми формування (2011)
Третяк О. А. - Політична маніпуляція та публічна сфера як компонент поітичної комунікації, Пилипенко О. В. (2011)
Рижиков В. С. - Теоретико-практичні основи в конструюванні цільової моделі професійної підготовки магістрів, Добрянський І. А. (2015)
Ящук І. П. - Формування системи вищої педагогічної освіти в Україні в 20-х — на початку 30-х років хх століття (2015)
Рижиков В. С. - Зміст та складові професійної підготовки майбутніх юристів (2015)
Goncharenko N. V. - Methods of teaching foreign languages in non-classical secondary schools (the latter half of the 19th — early 20th centuries) (2015)
Bachov І. S. - Comparative analysis of multiculturalism in education of the united states and europe (2015)
Гундерук Л. М. - Психолого-педагогічні засади виховних можливостей пізнавальної діяльності (2015)
Дубина Л. Г. - Потенціал театральної педагогіки у професійній підготовці вчителя (2015)
Дудчак Г. І. - Розвиток самостійності майбутніх учителів початкових класів на заняттях з дисциплін педагогічного циклу (2015)
Найдьонов І. М. - Шляхи інтенсифікації педагогічного процесу етико-естетичного самовдосконалення майбутнього менеджера (2015)
Олійник В. В. - Організаційно-змістові характеристики шкільного свята в інтерпретаціях вітчизняних педагогів другої половини xіx — початку хх ст (2015)
Трембіцький А. М. - Освітньо-педагогічна діяльність Володимира Чехівського (2015)
Шквир О. Л. - Cтупенева підготовка майбутніх учителів початкових класів: сутність та зміни (2015)
Фатуллаев Т. С. оглы - Успехи Азербайджана в сфере образования (2015)
Відомості про авторів (2015)
Відомості видавництва (2015)
Варзар І. М. - Концепт реформування політичної сфери у передвиборних програмах кандидатів на пост Президента України (2014 р. ), Тімашова В. М. (2014)
Гольцов А. Г. - Імперська геостратегія Російської Федерації у світі: основні напрями та засоби реалізації (2014)
Готун А. М. - Маркетинг у політичній діяльності: аналіз сучасних моделей та інструментів використання (2014)
Діkarev О. І. - Stratagems as universal formula of the Сhina law (2014)
Качмарський Є. І. - Роль електронного pr у формуванні міжнародного іміджу держави (2014)
Савойська С. В. - Ідейно-теоретичний потенціал комунікативного аспекту мовної політики: наукові підходи і напрями осмислення (2014)
Самойленко О. П. - Суспільно-політичні детермінанти формування політичних цінностей як засаднича умова становлення особистості (2014)
Ляшенко Є. О. - Передумови виникнення політично-економічної кризи в Європі на початку XXI сторіччя (2014)
Недюха М. П. - Корупція як соціально-правовий феномен (2014)
Аніна О. В. - Проблемні питання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства (2014)
Бортник В. А. - Честь та гідність особи як основний безпосередній об’єкт злочину (2014)
Ковальчук А. Ю. - Співвідношення адміністративної та цивільно-правової відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері (2014)
Комаров В. А. - Про державні гарантії у трудових відносинах в Україні (2014)
Толстенко В. Л. - Перспективи розвитку форми Української держави в процесі конституційної модернізації (2014)
Шутий М. В. - Класифікація видів небезпек, які загрожують громадянам в Україні (2014)
Лєвін В. В. - Погодинна оплата праці та проблеми її впровадження в Україні (2014)
Шашкова-Журавель І. О. - Міжнародні та порівняльно-правові аспекти системи нормативно-правового регулювання оплати праці (2014)
Аріфходжаєва Т. Б. - Теоретико-методичні основи формування недержавних пенсійних фондів в умовах сьогодення (2014)
Западнюк О. Б. - Порівняння масових заходів в Україні та країнах Європейського Союзу (2014)
Заросило В. В. - Теорія масових заходів та їх вплив на громадську безпеку (2014)
Комаров О. В. - Справедливість у практиці правового регулювання діяльності слідчого в Україні (2014)
Поліщук М. Г. - Адміністративна преюдиція в кодексі України про адміністративні правопорушення щодо порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2014)
Поярков В. О. - Адміністративно-правові методи діяльності суб’єктів забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Терещук О. Д. - Організація діяльності поліції окремих зарубіжних країн щодо припинення групових порушень громадського порядку та масових безпорядків під час проведення масових заходів (2014)
Подоляка С. А. - Адміністративно-правові засоби забезпечення обігу інформації в органах Прокуратури України (2014)
Щокін Р. Г. - Роль експертизи в укладанні господарських договорів у сфері інтелектуальної діяльності (2014)
Захожай В. Б. - Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки (статистичний аспект), Головач Н. А., Захожай К. В., Казак О. О. (2014)
Рижиков В. С. - Організація обліку і калькулювання за повними витратами в управлінському обліку на мікрорівні (2014)
Шконда В. В. - Стратегії антикризового управління сучасним підприємством, Кальянов А. В. (2014)
Захожай В. Б. - Сучасні підходи щодо визначення технологічного рівня промислових підприємств, Бурсов Р. В. (2014)
Карбовська Л. О. - Досвід зарубіжних країн щодо регулювання попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою (2014)
Лелик Л. І. - Регіональні рейтингові оцінки як інструмент популяризації внутрішнього туризму в Україні, Гринькевич О. С. (2014)
Kukhta P. V. - Constituent parts of the mechanism of control of enterprises investment activity, Aliev H. H. (2014)
Баєв В. В. - Загальноекономічні тенденції розвитку туризму України (2014)
Голуб Л. О. - Оцінка аудиторського ризику та тестування засобів контролю фінансової діяльності підприємства (2014)
Корецька О. В. - Щодо визначення економічної сутності конкурентоспроможності промислових підприємств (2014)
Романенко А. М. - Роль механізму "єдиного вікна” у забезпеченні спрощення процедур міжнародної торгівлі (2014)
Konczanin M. - The status of the profession of a speech therapist in Sweden, Norway, the Czech Republic (2014)
Szafra?ska K. - The humanization of the process of educating logopedists (speech-language pathologists) at the university level (2014)
Кравченко А. І. - Цінність як духовний стрижень особистості в процесі її становлення та життєдіяльності: концептуально-постановчий аспект (2014)
Утвенко В. В. - Рецензія на монографію В. В. Омельчука "Нормативно-правове забезпечення державно-церковних взаємин у Візантійській імперії” (2014)
Радзієвський О. І. - Рецензія на монографію А. Г. Охріменко "Фінансове забезпечення функціонування туристичної галузі України” (2014)
Відомості про авторів (2014)
Відомості видавництва (2014)
Перегуда Є. В. - Регулювання мовних аспектів політичної кризи (2014)
Блистів Т. І. - Корупція у сфері державного управління як загроза національній безпеці України (політичний аспект), Колесник В. Т., Пригунов П. Я., Карпова К. В. (2014)
Гольцов А. Г. - Неоімперський геополітичний проект "Руського світу” (2014)
Самойленко О. П. - Політика у людському вимірі: людиноцентристський аспект і гуманітарно-моральні засади (2014)
Білоусов В. М. - Держава і громадянське суспільство: проблема взаємин задля стабільного розвитку соціуму (2014)
Гаращук Є. В. - Культура політичного протесту як елемент політичної культури (2014)
Кравченко А. І. - Трансформація політичних цінностей в процесі формування державності (2014)
Ляшенко Є. О. - Геополітичні фактори міжнародної міграції населення на початку ХХІ сторіччя (2014)
Салманов А. - Гейдар Алієв як фундатор зовнішньополітичної стратегії Азербайджану (2014)
Нікітін Ю. В. - Основоположні засади спрямування спеціально-кримінологічної протидії злочинності (2014)
Юлдашев О. Х. - Контроль за господарською діяльністю з боку прокуратури, Баганець В. О. (2014)
Щокін Р. Г. - Особливості правового регулювання деяких майнових прав у сфері інтелектуальної власності (2014)
Александров Ю. В. - Вірус імунодефіциту людини і питання відповідальності за його розповсюдження (2014)
Комаров В. А. - Про соціальну справедливість у практиці правового регулювання трудових відносин в Україні (2014)
Миронова В. О. - Деякі питання застосування домашнього арешту як запобіжного заходу за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Бортник В. А. - Генезис законодавства про кримінальну відповідальність за посягання на честь та гідність особи в період українського державотворення (2014)
Лісовська Ю. П. - Інтелектуалізація як протидія терористичній діяльності в системі інформаційної безпеки (2014)
Поліщук М. Г. - Система судів США та можливість використання окремих її положень в діяльності судів України (2014)
Захожай В. Б. - Сучасні підходи щодо визначення технологічного рівня промислових підприємств, Бурсов Р. В. (2014)
Шконда В. В. - Термінологічний аналіз категорії "глобалізація”, Кальянов А. В. (2014)
Амбросенко О. П. - Семантичний аналіз континууму поглядів на дефініцію "витрати” (2014)
Dikarev O. I. - "Silk Road” richthofen’s geoeconomical paradigm in China Eurasia resources diplomacy (2014)
Захожай К. В. - Статистичне забезпечення управління боргом Державного бюджету України (2014)
Карбовська Л. О. - Методичні підходи до оцінки рівня збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою в зарубіжних країнах (2014)
Козлова А. І. - Ітерація інституційної детермінанти розвитку підприємств альтернативної енергетики, Климчук М. М. (2014)
Кубайчук О. О. - Моделювання економічних залежностей в MS EXCEL за емпіричними даними з використанням покрокових алгоритмів (2014)
Баєв В. В. - Економічні передумови розвитку медичного туризму в Україні (2014)
Марченко С. М. - Обґрунтування моделей ціноутворення на продукцію сільськогосподарського машинобудування залежно від взаємин між учасниками ринку (2014)
Близнюк А. С. - Проблеми формування інституту соціального партнерства та соціально орієнтованої підприємницької діяльності в Україні, Толстенко О. В. (2014)
Климчук С. А. - Ідентифікація етапів розвитку підприємств альтернативної енергетики в Україні (2014)
Корецька О. В. - Розвиток теорії конкуренції і сучасне розуміння конкурентоспроможності промислових підприємств (2014)
Таранець В. О. - Методологічні основи державного регулювання довгострокового соціального розвитку регіонів (2014)
Шестак М. Л. - Управління інноваційними проектами як дієва форма поліпшення інвестиційного процесу в Україні (2014)
Найдьонов І. М. - Ефективній навчальній діяльності — ефективне управління (2014)
Домбровская О. - Арт-терапия в комплексном методе психофизической реабилитации с участием дельфинов (2014)
Заверуха О. В. - Проблема автономності у підлітковому віці в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2014)
Любас Б. - Концептуальні засади людиноцентричної політики в системі управління персоналом (2014)
Р. Піарска - Парадигмальні особливості конституювання інституту сім’ї в сучасних умовах функціонування соціумів: психологічний аспект (2014)
К. Шафранская - Нарушения развития речи и коммуникации у интеллектуальных инвалидов и конфликт с законом (2014)
Відомості про авторів (2014)
Відомості видавництва (2014)
Запара Я. В. - Розробка моделі технології роботи під’їзних колій до умов залізорудного комбінату, Гарбузов В. О. (2015)
Лаврухін О. В. - Розгляд питань взаємодії залізничного та морського транспорту України, Мкртичьян Д. І., Афонін Д. С. (2015)
Костєніков О. М. - Дослідження сезонної нерівномірності перевезень вантажів та її вплив на організацію місцевої роботи дільниць , Чудна О. Л., Барскова А. Ю. (2015)
Каліберда М. В. - Аналіз аварійності на залізничних переїздах (2015)
Реутов Д. І. - Підвищення якості організації транзитних перевезень залізницями України в сучасних умовах (2015)
Калашнікова Т. Ю. - Інтероперабельність як необхідна складова функціонування залізниці та її підрозділів, Масалов С. А. (2015)
Ломотько Д. В. - Підвищення ефективності роботи залізнично-перевантажувального вузла в умовах застосування інформаційних логістичних технологій, Волосюк П. Ф., Емець І.Л. (2015)
Обухова А. Л. - Аналіз основних проблем при перевезенні масових вантажів залізничним транспортом, Шевельова М.С., Стешенко Н. О. (2015)
Малахова О. А. - Удосконалення роботи технічної станції в умовах нерівномірності вагонопотоку, Князєва М. І. (2015)
Долгополов П. В. - Оптимізація роботи з порожніми вагонами на залізниці із застосуванням теорії управління запасами, Колмаков О. С. (2015)
Шумик Д. В. - Вантажні перевезення в міжнародному сполученні при застосуванні засобів інформатизації, Редіна Д. О., Лавріненко Т. М. (2015)
Куценко М. Ю. - Визначення ступеню заповнення колії накопичення вагонів з урахуванням ймовірносного характеру умов зовнішнього середовища, Розсоха О. В., Шабатіна О. А., Вітола С. З. (2015)
Дейнека О. Г. - Методичні підходи до стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства, Носенко Д. В., Білецька Д. О. (2015)
Громова О. В. - Організаційні аспекти створення системи мотивації на підприємстві, Носик С. О. (2015)
Дикань В. В. - Дослідження та удосконалення стратегії впровадження сучасних методів оцінки та відбору персоналу, Шаповалов Ю. О. (2015)
Ліснича І. А. - Шляхи забезпечення якості послуг мобільного зв’язку на прикладі компанії "МТС-Україна" (2015)
Погрібна Я. Д. - Cутність і структура кадрового потенціалу залізничного транспорту (2015)
Ховрах О. М. - Аналіз методичних підходів до оцінки людського капіталу підприємств (2015)
Сорока В. О. - Класичні та нетрадіційні шляхі зниження витрат підприємств залізничного транспорту (2015)
Волков О. С. - Аналіз принципів організації оперативно–технологічного зв’язку залізничного транспорту, Процай Н. Т., Лазаренко О. А. (2015)
Жученко О. С. - Аналіз принципів функціонування комутаторів 3-го рівня, Утешев М. Р. (2015)
Лисечко В. П. - Метод визначення періоду коротких відеоімпульсів в кодових послідовностях , Богдан С. М. (2015)
Івакін О. С. - Удосконалення методів та технічних засобів керування стрілковим електроприводом залізничної автоматики (2015)
Нейчев О. В. - Дослідження моделі точкового колійного датчика в системах підрахунку осей, Сербін А. В. (2015)
Кустов В. Ф. - Визначення припустимих значень періодів діагностування небезпечних відмов у каналах резервування систем залізничної автоматики , Кулаченков І. І. (2015)
Петухов В. М. - Розробка моделі прогнозування відчеплень вагонів по несправностях буксових вузлів, Депутат А. В. (2015)
Ловська А. О. - Проектування пристрою для демонтажа-монтажа п’ятника вагона, Самарін І. В. (2015)
Кондрашов С. І. - Підвищення точності вимірювання електричних давачів засобами вбудованого тестового контролю, Каграманян А. О., Опришкіна М. І. (2015)
Фалендиш А. П. - Розробка енергозберігаючих заходів при заміні візків локомотивів, Кухарчук М. Ю., Клецька О. В. (2015)
Іванченко К. В. - Поліпшення характеристик функціонування механізму газорозподілу енергетичних установок тепловозів з дизелем д49 за рахунок використання удосконалених розподільних валів (2015)
Козар Л. М. - Напрями модернізації вібраційних грохотів щебенеочищувальних машин, Афанасов Г. М., Харківський О. С. (2015)
Овчинніков О. О. - Умови роботи сполучення "підошва рейки – реборда підкладки" скріплення "метро” в режимі змащення (2015)
Казімагомедов І. Е. - Підвищення адгезійної міцності наливних підлог, Шептун С. Ю. (2015)
Деденьова О. Б. - Мікроармованні дрібнозернисті бетони в архітектурі міста, Дьоміна О. І., Волкова О. С., Кривицька А. А. (2015)
Казімагомедов І. Є. - Дослідження впливу хімічних домішок на міцність арболіту із заповнювачем з костри льону, Лобанова А. В. (2015)
Вандоловський О. Г. - Дослідження способів підвищення водостійкості будівельних матеріалів на основі безвипалювальних глин, Григоренко О. А. (2015)
Гасенко Л. В. - Багатофункціональна споруда для формування перехрещування велосипедних, пішохідних та інших транспортних потоків (2015)
Титул, зміст (2014)
Gutik O. V. - Congruences on the monoid of monotone injective partial selfmaps of Ln x lexZ with co-finite domains and images, Pozdniakova I. V. (2014)
Кузь А. М. - Задача з інтегральними умовами за часом для параболічних за Шиловим систем рівнянь (2014)
Ільків В. С. - Оцінка міри множини рівня розв’язків диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами, Нитребич З. М. (2014)
Баранецький Я. О. - Нелокальна багатоточкова задача для диференціально-операторних рівнянь порядку 2n, Баша А. А. (2014)
Бак С. М. - Існування гетероклінічних біжучих хвиль у системі осциляторів на двовимірній ґратці (2014)
Киричок І. Ф. - Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів термов’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзоелектричними сенсорами і актуаторами, Сенченков І. К. (2014)
Калоеров С. А. - Задача электровязкоупругости для многосвязных пластинок, Самодуров А. А. (2014)
Чернобривко М. В. - Собственные колебания параболических оболочек, Аврамов К. В. (2014)
Пастернак Я. М. - Інтегральні рівняння плоскої магнітоелектропружності для біматеріалу з тріщинами та тонкими включеннями, Сулим Г. Т., Піскозуб Л. Г. (2014)
Кривень В. А. - Пластичне відшаровування волокна квадратного поперечного перерізу під дією зсувного навантаження за наявності міжфазних тріщин, Бойко А. Р., Каплун А. В. (2014)
Максимович В. М. - Визначення напружень біля пружних включень у пластинках складної форми, Приходько О. С., Соляр Т. Я. (2014)
Стягар А. О. - Числовий аналіз напружено-деформованого стану тіла з тонким включенням методом декомпозиції області, Савула Я. Г., Дияк І. І. (2014)
Ніколаєв О. Г. - Напруження у нескінченному круговому циліндрі з чотирма циліндричними порожнинами, Танчік Є. А. (2014)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання процесів термодифузії розпадної речовини у стохастично неоднорідній шаруватій смузі, Гончарук В. Є., Давидок А. Є. (2014)
Бурик О. О. - Напружено-деформований стан елементів будівельних конструкцій під час пожежі, Дробенко Б. Д. (2014)
Вагін П. П. - Варіаційне формулювання задачі нестаціонарної термопружності тонких оболонок, податливих до зсувів і стиснення, Малець Р. Б., Шинкаренко Г. А. (2014)
Шконда В. В. - Постіндустріальна глобалізація: системні ризики, регуляторна модель попередження глобалізаційних викликів і загроз, Кальянов А. В. (2015)
Bondarets М. V. - The conceptual framework for neoindustrialization of the CIS transition countries (2015)
Гольцов А. Г. - Геополітика Російської Федерації в пострадянському просторі (2015)
Губаль Л. М. - Стиль і мода в діалозі "традиційна – елітарна – масова” культури (2015)
Іщенко О. М. - Структурно-функціональний зміст соціального капіталу (2015)
Пугач В. Г. - Еволюційні ризики сучасної демократії (2015)
Ляшенко Є. О. - Аналіз причин та наслідків проведення миротворчих операцій нашого часу (2015)
Омельченко О. А. - Етнопсихологічні аспекти взаємодії українців і французів (2015)
Якімов В. В. - Значення політичного плюралізму для розвитку демократичної держави (2015)
Відомості про авторів (2015)
Відомості видавництва (2015)
Титул, зміст (2014)
Лінчук Ю. С. - Узагальнений оператор Данкла – Опдама та його властивості у просторах функцій, аналітичних в областях (2014)
Sharyn S. V. - Gâteaux differentiability of polynomial test and generalized functions (2014)
Федорчук В. І. - Про інваріантні розв’язки деяких п’ятивимірних рівнянь Д’Аламбера (2014)
Боценюк О. М. - Про оцінки спадання розв’язків початково-крайової задачі для системи напівлінійних рівнянь магнітопружності в зовнішніх областях (2014)
Макаров В. Л. - Інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб типу Тіле, Демків І. І. (2014)
Паймушин В. Н. - Исследование различных вариантов постановки задачи о звукоизоляции прямоугольной пластины, окруженной акустическими средами, Тарлаковский Д. В., Газизуллин Р. К., Лукашевич А. (2014)
Зуева Т. И. - Уравнения движения вихрей в конденсатах Бозе – Эйнштейна: влияние вращения и неоднородности плотности (2014)
Нагірний Т. С. - Джерела маси та моделювання приповерхневої неоднорідності у деформівних твердих тілах, Червінка К. А. (2014)
Камінський А. О. - Дослідження зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини у пружному тілі при зсуві в рамках комплексної моделі, Дудик М. В., Кіпніс Л. А. (2014)
Grigorenko Ya. M. - Equilibrium of elastic hollow inhomogeneous cylinders with a cross-section in the form of convex semi-corrugations, Rozhok L. S. (2014)
Острик В. І. - Згин частково опертої круглої пластинки, Улітко А. Ф. (2014)
Гарматій Г. Ю. - Моделювання і визначення неусталеного термопружного стану двошарової термочутливої пластини, Попович В. С. (2014)
Процюк Б. В. - Визначення термопружного стану кусково-неоднорідних термочутливих тіл з циліндричними поверхнями поділу (2014)
Волошенко А. В. - Корупція: історичні витоки та сучасні прояви (2015)
Максимович В. М. - Осесиметрична задача термопластичності для кусково-однорідного кільця, Соляр Т. Я. (2014)
Кривцов А. И. - Стратегия развития бизнеса и диверсификация бизнес-процессов (2015)
Сачук Ю. В. - Аналіз напружено-деформованого стану у тілі під дією різних за формою жорстких штампів, Максимук О. В. (2014)
Гонда В. - Энергетическая безопасность и её обeспeчeниe в Европейском Союзе (2015)
Бомба А. Я. - Задачі ідентифікації параметрів квазіідеальних фільтраційних процесів у нелінійно-шаруватих пористих середовищах, Гладка О. М. (2014)
Каплан Ф. - A causality analysis of tourism revenues and economic growth on selected Mediterranean countries, Акташ А. Р. (2015)
Шевчук В. А. - Вибір ітеративного методу розв’язання нелінійної нестаціонарної задачі теплопровідності для півпростору при радіаційному охолодженні, Гаврись О. П. (2014)
Коломієць Г. М. - Ризик-менеджмент як фактор сталого розвитку світової економіки (2015)
До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Р. М. Кушніра (2014)
Кравець Р. А. - Іноземний та вітчизняний досвід застосування форсайт-досліджень як засобу інноваційного розвитку фінансово-економічних систем (2015)
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2014 рік (том 57) (2014)
Соловчук К. О. - Регулювання і підтримка інноваційної діяльності у сфері АПК в країнах Європейського Союзу (2015)
Герасименко Г. О. - Характеристика та аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств легкої промисловості України, Гончаров Ю. В. (2015)
Жаубасов Б. Ж. - Управление процессами как эффективный метод менеджмента: опыт Казахстана (2015)
Indrova J. - Determinants of tourism demand in Czech Republic, Strielkowski W., Vencovska J. (2015)
Малько К. С. - Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість України: чинники їх формування в сучасних умовах (2015)
Портна О. В. - Методологічні засади оцінювання сукупного фінансового потенціалу країни (2015)
Буньковский В. И. - Применение инструментов государственного регулирования процесса воспроизводства основных средств на предприятиях России, Щадов И. М. (2015)
Vanecek D. - Some aspects of operational risks at enterprises of Czech Republic, Kubecova J. (2015)
Васюк Т. В. - Методи дослідження та визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2015)
Zhuk M. M. - Improving the financial mechanism of state support for innovative activity of business entities under market economy (2015)
Зеленчук І. Б. - Механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств (2015)
Irtysheva I. O. - Types, purposes and formation process of the program of changes in logistics system, Minakova S. M. (2015)
Neskorodeva I. I. - The essence of enterprise financial potential within the framework of financial insolvency prevention, Pustovgar S. A. (2015)
Kharlamova E. E. - Implementing modern energy management technologies at Russian industrial enterprises, Sazonov S. P., Mordvintsev A. I. (2015)
Algiev S. K. - Exploring opportunities in improving management of special economic zones in Kazakhstan (2015)
Бабець І. Г. - Інтелектуальна складова науково-технологічної безпеки регіонів України (2015)
Коробейникова Л. С. - Методический подход к формированию центров опережающего социально-экономического развития в аграрном секторе экономики Ставропольского края, Скрипниченко Ю. С., Григорьева О. П. (2015)
Nekrasenko L. A. - Carbon tax as an instrument of environmental management in Ukraine, Prokopenko O. V., Aranchiy V. I. (2015)
Obolenska T. Y. - Polystructural model of the EU environmental policy: an economic approach, Tsygankova T. M., Chuzhykov V. I. (2015)
Подольчак Н. Ю. - Вибір стратегії лізингу для забезпечення екологізації діяльності деревообробних підприємств, Наливайко Н. Я. (2015)
Поліщук В. Г. - Особливості сучасної просторової і змістовної бази сільськогосподарського землекористування в системі земельно-іпотечного кредитування (2015)
Виценец Т. Н. - Совершенствование механизмов регулирования миграционных процессов через пространственную организацию населения (2015)
Дунська А. Р. - Соціальні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств, Жалдак Г. П. (2015)
Zaleniene I. - Assessment of the contribution of women’s care economy to economic growth: Lithuania’s case, Krinickiene E. (2015)
Kosolapov G. V. - Methodological aspects of administrating corporate social responsibility in the system of corporate governance (2015)
Maslikhina V. Y. - Interregional inequality in Russia: empirical analysis (2015)
Micik M. - Recruiting talents with social media, Eger L. (2015)
Одегов Ю. Г. - Таланты и война за них, Бабынина Л. С., Александрова Е. В. (2015)
Petrikova D. - International migration of future graduates in Slovak Republic, Sorokova T. (2015)
Rakauskiene O. G. - Multidimensional assessment of the quality of life: Lithuania in the EU context, Servetkiene V. (2015)
Тищенко А. П. - Европейский подход к развитию жилищного хозяйства: ориентиры для Украины (2015)
Берегова Г. М. - Формирование лизинговой системы финансирования производственных процессов хозяйствующих субъектов, Елохин В. Р., Милова Ю. Ю. (2015)
Бовсуновська Г. С. - Удосконалення методичного забезпечення визначення рівня фінансової безпеки страхового ринку (2015)
Гальків Л. І. - Стан та перспективи банківського кредитування домогосподарств в Україні, Демчишин М. Я., Крамченко Р. А. (2015)
Кулик П. Л. - Сутність та роль факторів впливу на реалізацію фіскального потенціалу ПДВ (2015)
Погореленко Н. П. - Стабильность банковской системы как совокупность стабильностей отдельных микроситуаций в ее функционировании и развитии (2015)
Umirzakov S. S. - Organizational support of corporate relations in the banking sector of Kazakhstan (2015)
Гриценко О. І. - Внутрішньогосподарський контроль витрат на якість обслуговування: управлінський аспект, Скорба О. А. (2015)
Панчук І. П. - Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку при формуванні звітної інформації про доходи та витрати фінансової діяльності підприємств (2015)
Popovic S. - Valuation of facilities in use and application of international accounting standards, Majstorovic A., Grubljesic Z. (2015)
Skrypnyk M. I. - Mortgage as one of the most effective types of collateral: accounting aspects, Vygivska I. M. (2015)
Yaroshenko A. S. - System approach to state efficiency audit arrangement, Oleksich Z. A. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку туристичної галузі України, Дехтяр Н. А., Знахур С. В. (2015)
Alexandrov G. A. - Investment climate and investment risks: diagnostics, assessment and analysis, Vyakina I. V., Skvortsova G. G. (2015)
Васильєва Н. К. - Економіко-математичні моделі розвитку регіонального м’ясо-молочного кластеру (2015)
Имрамзиева М. Я. - Современное состояние развития электронных кассиров в банках второго уровня Республики Казахстан (2015)
Мурзабеков З. - Решение задачи поиска стационарного состояния в трехсекторной экономической модели кластера, Милош М., Тусупова К. (2015)
Perevozchikov A. G. - Business value change forecasting within the mixed discrete-continuous model of jumps based on Browning and Poisson processes, Maltseva A. A., Basangov Y. M. (2015)
Рудь В. Д. - Впровадження новітніх інформаційних технологій навчання в Луцькому національному технічному університеті, Божко Т. Є., Гальчук Т. Н. (2015)
Тен Т. Л. - Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия на основе многофакторных методов управления, Когай Г. Д., Дрозд В. Г. (2015)
Uvalieva I. - Development of information analysis software for the monitoring of distributed objects within socioeconomic systems, Smailova S., Tarifa F. (2015)
Hudakova Stasova L. - Process controlling and its software solution, Bajus R. (2015)
Errata Norice Errata Norice (2015)
Відомості про авторів (2015)
Федоренко В. Г. - Іро як альтернативна форма інвестування на глобальних ринках капіталу, Воронкова Т. Є. (2012)
Воробйов Ю. М. - Сучасні тенденції розвитку фінансового інвестування на фондовому ринку України, Воробець Т. І. (2012)
Арсененко А. Ю. - Концепция механизма рейтингового управления инвестиционным климатом Украины (2012)
Басенко К. О. - Формування механізму реалізації державної стратегії регулювання інвестиційно-будівельного комплексу (2012)
Шаманська О. І. - Механізм підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості (2012)
Лавренчук В. А. - "Зелені" інвестиції: українські реалії ринку альтернативної енергетики (2012)
Шапуров О. О. - Оцінка розбаласнованості господарського стану машинобудівного підприємства за рахунок застосування методики пелюсткової динаміки (2012)
Бєлова Н. М. - Особливості аналізу міжнародного ринку перевезень при проектуванні стратегії судноплавної компанії (2012)
Пашнюк Л. О. - Економічна безпека підприємства: сутність, складові та фактори забезпечення (2012)
Шапурова О. О. - Концепція розвитку сукупного економічного потенціалу машинобудівних підприємств (2012)
Ярмак О. В. - Важливість інтелектуалізації праці у вимірі нового курсу реформ в Україні (2012)
Романова Т. В. - Недержавні пенсійні фонди: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні, Пузаненко О. О. (2012)
Фейзуллаева В. Э. - Некоторые направления регулирующего воздействия государства на занятость населения (2012)
Ещенко Е. О. - Сетевые сообщества как категория экономической науки (2012)
Радова Н. В. - Злиття та поглинання: порівняльна характеристика вітчизняних та світових наглядових вимог (2012)
Алиев А. И. - Задачи эффективной организации корпоративного управления в обеспечении предпринимательской деятельности (2012)
Гусейнов С. Т. - Система государственного регулирования мирохозяйственных связей в реализации конкурентных преимуществ (2012)
Міненко В. Л. - Пріоритетні напрями розвитку механізмів державного регулювання регіональних ринків праці (2012)
Рибачук В. Л. - Організаційно-економічний механізм трансформації та розвитку ринку житлово-комунальних послуг (2012)
Вишиванюк М. В. - Впровадження інституціональних механізмів державного управління сталим розвитком івано-франківської області (2012)
Рябцев Г. Л. - Удосконалення нормативно-правового та аналітичного забезпечення реформування державної політики в Україні (2012)
Литвин Ю. О. - Удосконалення нормативно-правових засад державного управління розвитком сільських територій (2012)
Биркович Т. І. - Підходи до оцінки та вимірювання енергоефективності на рівні країни, регіону, міста: вітчизняний та зарубіжний досвід (2012)
Романець О. А. - Теоретичні засади формування механізмів державного регулювання аграрної сфери як умови гарантування продовольчої безпеки (2012)
Поляк О. І. - Державні гарантії захисту інвестицій в Україні в умовах членства в сот (2012)
Сіцінський В. С. - Аналіз сучасного стану державного управління у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України (2012)
Подобєд Н. В. - Напрями поліпшення співпраці між державою та молодіжними громадськими об'єднаннями (2012)
Булковський Т. О. - Використання зарубіжного досвіду для надання органами внутрішніх справ України якісних адміністративних послуг (2012)
Вилгін Є. А. - Сутність та зміст державної інноваційної політики на сучасному етапі економічного розвитку (2012)
Тоцький С. В. - Теоретичні засади державного регулювання економічної безпеки (2012)
Юдіцький О. Л. - Удосконалення організаційно-правових засад функціонування механізмів державного регулювання у сфері захисту економічної конкуренції в Україні (2012)
Цюпа О. П. - Методика капітального бюджетування інвестиційних проектів бюджету розвитку для територіальної громади (2012)
Бавико О. Є. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку мережевого сектору економіки регіону (2012)
Селіверстова Л. С. - Управління реальними інвестиціями корпорації (2012)
Нусінов В. Я. - Інвестиції як інструмент підвищення економічної безпеки бізнесу, Молодецька О. М., Пономаренко К. О. (2012)
Скалецька О. В. - Тенденції розвитку інвестиційного кредитування сільськогосподарських підприємств (2012)
Зборовська О. М. - Формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств, Усик М. K. (2012)
Шапуров О. О. - Модель прогнозування груп проблем машинобудівного підприємства (2012)
Богів Я. С. - Оцінювання та аналізування ефективності бізнес-планування інноваційних проектів підприємств (2012)
Мараховська Т. А. - Контроль у системі корпоративних фінансів, Мараховська К. А. (2012)
Чорний Р. С. - Методи дослідження розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства (2012)
Агасалим Шамиль оглы Гасанов - Проблемы формирования социального капитала в азербайджане в условиях социально-экономической модернизации (2012)
Шпак Н. О. - Особливості взаємодії малих промислових підприємств та оптових ринків, Кирилич Т. Ю. (2012)
Романова Л. В. - Формування конкурентних переваг тов "групон уа" на ринку купонних сервісів в Україні, Старенький В. В. (2012)
Шапурова О. О. - Формування методики оцінки сукупного економічного потенціалу машинобудівного підприємства (2012)
Зосимова Ж. С. - Визначення груп підприємств машинобудування харківського регіону за станом кризи на підприємстві за допомогою використання моделей банкрутства (2012)
Силкін В. В. - Формування територіально-галузевої структури господарства регіону (2012)
Клепка П. С. - Вплив нового об'єднання країн брікс на трансформацію їх фондового ринку (2012)
Алкперова Л. В. - Сучасні дефініції трудового потенціалу підприємства (2012)
Марков О. М. - Стратегічний менеджмент у рамках інтерактивного планування (2012)
Мирончук О. Б. - Теоретична парадигма поняття "інвестиційне забезпечення аграрної сфери" (2012)
Шкробот М. В. - Аналіз і побудова моделі розрахунків коефіцієнтів впливу на індекс інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики (2012)
Зохраб Пашаев - Особенности применения бюджетно-налоговой политики, претворяемой в азербайджане (2012)
Рибачук В. Л. - Системний підхід до аналізу механізмів державного управління стійким розвитком сфери житлово-комунальних послуг (2012)
Гіндес О. Г. - Ефективність державного управління сталим екологічним розвитком України (2012)
Матійко С. А. - Система реалізації державної промислової політики на мезорівні (2012)
Вишиванюк М. В. - Методичні підходи до оцінки сталого розвитку регіонів (2012)
Сорока О. Я. - Державне регулювання медичної діяльності на прикарпатті в період правління західно-української народної республіки (1918—1919 роки) (2012)
Лисенкова Н. В. - Державне регулювання міжрегіональної економічної диференціації (2012)
Калько А. Д. - Аналіз теоретичних викладок організації та управління соціально-економічною безпекою (2012)
Литвин Ю. О. - Особливості соціального захисту сільського населення в ринковій економіці (2012)
Двигун С. М. - Категоріальний апарат теорії державного управління зовнішньоекономічною діяльністю (2012)
Поворозник Р. В. - Теоретичні засади державного регулювання стійкого розвитку регіональної економічної системи (2012)
Клименко А. В. - Визначення об'єктів державної житлової політики (2012)
Марковський С. С. - Особливості запровадження державного фонду регіонального розвитку в Україні (2012)
Рудалєва Л. В. - Роль банків на фондовому ринку України в умовах модернізації економіки (2012)
Федорченко В. В. - Сутність механізму державного регулювання розвитку малого підприємництва (2012)
Сірий Ю. М. - Закономірності розвитку системи державного регулювання сфери послуг в умовах інформаційно-технологічних змін (2012)
Шевцов О. М. - Архітектура електронних комунікацій органів державної влади. сучасні проблеми та фактори розвитку державних іт в Україні (2012)
Bunkovskiy V. I. - Production process management with consideration of risk component, Samarukha A. V. (2015)
Gola A. - Reconfigurable manufacturing systems as a way of long-term economic capacity management, Swic A. (2015)
Колодин В. С. - Анализ и совершенствование основных принципов производственного менеджмента, Федотов К. В., Чернышенко М. С. (2015)
Марченко О. С. - Нова економіка масової співпраці як форма глобалізації економічної поведінки людини (2015)
Матюха М. М. - Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності (2015)
Никифорова Е. В. - Методические аспекты стратегического анализа в определении устойчивого развития организации, Вокина Е. Б., Бердникова Л. Ф. (2015)
Панухник О. В. - Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб’єктних зв’язків, Маркович І. Б. (2015)
Ryzhykov V. S. - System approach to economic culture development in the context of market economy (2015)
Karadagli E. C. - Economic exposure of emerging market firms (2015)
Ломейко Ю. А. - Митне регулювання і контроль у контексті розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні (2015)
Федулова Л. І. - Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України (2015)
Szkudlarek P. - Sustainable development in the selected EU member states (2015)
Kubecova J. - Performance of road freight transport enterprises during economic recession, Petrach F. (2015)
Кузенко Т. Б. - Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства, Сабліна Н. В. (2015)
Myrzaliev B. - Current state and development prospects of phosphoric industry in Kazakhstan, Toltebayeva Z., Bazhirova К. (2015)
Popovic S. - Oil production as a potential factor of economic development of the Republic of Serbia, Toskovic J., Nikolic I. (2015)
Sadvakassov D. - Key factors in attracting foreign direct investments in the oil and gas industry of Kazakhstan, Orazgaliyev S. (2015)
Семак Б. Б. - Формування вітчизняного ринку спецодягу на основі нанотекстилю (2015)
Те А. Л. - Тенденции развития инновационной деятельности в Казахстане на современном этапе (2015)
Shyian N. I. - Peculiarities of cattle-breeding development in steppe, wooded steppe and woodland zones in Ukraine (2015)
Горбоконь В. Ю. - Формування ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств (2015)
Давлетханова О. Х. - Сутність та характеристики формування стратегій виробництва продукції на підприємствах АПК, Шаймухамєтова В. Р. (2015)
Захаров С. В. - Алгоритм введения результатов научной и инновационной деятельности малых инновационных предприятий в хозяйственный оборот регионов (2015)
Кононенко Я. В. - Досвід реструктуризації та технічного переозброєння підприємства-суб’єкта ЗЕД (на прикладі АТ "Ефект", Харків) (2015)
Равлик Н. В. - Поняття інновацій та їх роль у розвитку підприємства (2015)
Ткачук С. В. - Специфіка формування продуктової політики підприємств сфери послуг, Стахурська С. А., Стахурський В. О. (2015)
Akimova O. E. - Business activity in tourism in Russian rural areas: problems with motivation, Volko S. K., Poluyufta L. V. (2015)
Мороз М. М. - Визначення терміну та розміру інвестицій для приведення до необхідної структури рухомого складу пасажирського транспорту загального користування (на прикладі м. Кременчук) (2015)
Розанова Т. П. - Направления развития инновационной деятельности экономики региона, Швец Ю. Ю., Швец И. Ю. (2015)
Тищенко О. П. - Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне (2015)
Замула И. В. - Учетная составляющая управления экологическими обязательствами в соответствии с принципами устойчивого развития (2015)
Пашечко О. А. - Інституційне забезпечення оптимізації використання енергетичних ресурсів з біомаси (2015)
Ерошкина Т. В. - Динамика социально-демографических показателей населения Днепропетровской области, Борисенко С. С. (2015)
Larionova N. I. - Theoretical approaches to improving government control systems for educational clusters development, Napolskikh D. L., Yalyalieva T. V. (2015)
Мурашко М. І. - Віртуалізація ринку освітянських послуг, Назарко С. О. (2015)
Nadim M. - Role of employee empowerment in boosting organizational commitment in public sector organizations of Pakistan, Amir B. (2015)
Piwowar-Sulej K. - The role of hr department in Poland – indications for changes in business practice, Krol-Jasinska A. (2015)
Suer O. - Social representations of risk: a comparison between risk-taker and risk-averse investors, Minibas-Poussard J. (2015)
Tkachuk I. Y. - Citizens participation in financing activities and development of NGOs in Ukraine (2015)
Федулин А. А. - Организационные аспекты повышения квалификации специалистов в сфере туризма, Сахарчук Е. С., Лебедева О. Е. (2015)
Chang C.-J. - Factors influence on labor share decline, Chung C.-J. (2015)
Shin H.-D. - Action-oriented business education case (2015)
Azad A. K. - Efficiency of commercial banks in Bangladesh (2015)
Науменкова С. В. - Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання (2015)
Татуев А. А. - Сбережения населения: противоречивая роль в расширенном воспроизводстве, Бахтуразова Т. В., Касаева Т. В. (2015)
Коваленко А. С. - Совершенствование системы контроля материальных затрат на бальнеолечение в условиях замкнутого технологического цикла (2015)
Сметанко О. В. - Розвиток методології внутрішнього аудиту (2015)
Adilova A. M. - Development of project management system in telecommunications sector of the Republic of Kazakhstan (2015)
Батаев А. В. - Перспективы внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах (2015)
Іванов В. В. - Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України, Міщенко В. І., Малютін О. К. (2015)
Kiba-Janiak M. - The possibility of using mobile phones in supply chain management: a case study of the last link in a supply chain, Cheba K., Baraniecka A. (2015)
Lavrinenko О. - The influence of enterprises’ economic activity integration into Internet environment on the economy, Ohotina А. (2015)
Stojanovic M. - Multicriteria prediction of demand as a contemporary approach to solving the problem of stock management, Regodic D. (2015)
Khamitov A. N. - Analysis of framework for building a smart city through the implementation of a smart bus stop project, Iskakova Z. D., Khamitova G. D. (2015)
Ястремська О. М. - Методичний підхід до стратегічного планування якості функціонування підприємства, Строкович Г. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Господаренко О. В. - Проблема ментальності у працях М. Блока та Л. Февра: два шляхи розв’язання однієї проблеми (2008)
Діброва С. С. - Я.П. Новицький (1847-1925) як визначний археограф та засновник Олександрівського крайового архіву (2008)
Ковальчук О. О. - Структурні та функціональні зміни джерельної бази історичних робіт періоду романтизму (2008)
Котляр Ю. В. - Методологічні основи термінології, пов’язаної з національними меншинами (2008)
Левчишена О. М. - Стан наукової розробки та джерельна база проблеми реформування вищої школи в Україні в умовах соціально-економічних змін (1996-2007 рр.) (2008)
Малишев О. В. - Місце кустарних промислів у процесі індустріалізації Харківської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Палагнюк Ю. В. - Медіареформи у сучасній України та Республіці Польща: політико-правовий аспект (2008)
Палехова В. А. - Польський досвід переходу до ринку: уроки для України (2008)
Татарченко О. Б. - Кампанія зняття церковних дзвонів на території Херсонської та Одеської єпархій у другій половині 20-х років ХХ ст. (2008)
Черемісін О. В. - Громадськість Херсонської губернії ХІХ століття: погляди на місцеве самоврядування та проблему реґіону (2008)
Чокан К. П. - Дошлюбне спілкування та передвесільна обрядовість українців у Степовому Побужжі в першій половині ХХ ст. (за матеріалами етнографічних досліджень Миколаївщини) (2008)
Знахоренко О. М. - Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах (2008)
Пронь С. В. - Дипломатія Німеччини щодо Польщі та України напередодні Другої світової війни (2008)
Сінкевич Є. Г. - Боротьба за відновлення "status quo" Польщі на міжнародній арені у 1918-1921 роках (2008)
Хмель А. О. - Головні напрямки зовнішньої політики Іспанії середини 1980-х – початку 1990-х років (2008)
Вербицький В. А. - Розвиток фізкультури і спорту в навчальних закладах Півдня України (початок ХХ ст.) (2008)
Лехович М. - Татры и Черногора: опыт Польши и Украины в области охраны природы (2008)
Мінц М. О. - Соціальний склад та освітній рівень учителів народних шкіл Херсонської губернії (1861-1917 рр.) (2008)
Ніколаєнко О. О. - Жіноча освіта в середовищі польського населення Південно-західних губерній Російської імперії в 60-х роках ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Песчаний О. О. - Українська господарська академія в Подебрадах (2008)
Савчук В. С. - Вчені польського походження в Харківському математичному товаристві, Кушлакова Н. М. (2008)
Журавлева И. К. - Из опыта международного сотрудничества Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина с Латвийской Академической библиотекой (г. Рига), Куделко С. М. (2008)
Клименко Л. П. - Науково-освітянські традиції Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Багмет М. О. (2008)
Сінкевич І. Ю. - Історична карта: матеріали до курсу "Історична географія", Полтавець О. М. (2008)
Тригуб П. М. - Внесок у розвиток історико-церковної науки в Україні: Рецензія на книгу В.Г. Меші "Конфесійний та суспільний аспекти розвитку православної церкви в Україні 1875-1900 років" (Донецьк, 2007) (2008)
Барвінська П.І. - Створення історичного образу Східної Європи в науково-освітньому середовищі Австрії у міжвоєнний період (2009)
Присяжнюк О.М. - Спроби систематизації краєзнавчих матеріалів за пам’ятками історії та культури Одеської області 60-80-х років ХХ ст. (2009)
Smoliński A. - Przegląd polskiej oraz rosyjsko i ukraińskojęzycznej literatury dotyczącej dziejów Kamieńca Podolskiego (2009)
Шевченко Н.В. - Культурно-освітні проблеми під час німецько-румунської окупації (сучасна українська історіографія) (2009)
Гарбар Г.А. - Готелі дореволюційного Миколаєва: проблеми атрибуції (2009)
Коваль Г.П. - Діяльність Маякської міської думи в галузі торгівлі та промисловості в 1862-1917 роках (2009)
Котляр Ю.В. - Ідеологічно-атеїстичний вплив більшовицької влади на польське населення Півдня України (1920-1929 рр.) (2009)
Кротофиль М. - "Петлюровцы" и "галичане" – попытка интеграции украинских государственных органов в 1918-1919 гг. (2009)
Міронова І.С. - Морські пароплавні товариства Півдня України в міжнародній пошті ХІХ ст. (2009)
Назарова Є.П. - Український національний рух в Херсонській і Таврійській губерніях на початку ХХ ст. (2009)
Овчаренко Д.В. - Національний склад населення окружних міст Півдня України у 1926 р. (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 р.) (2009)
Сараєва О.В. - Вплив діяльності земських установ на культурно-просвітницький розвиток національних меншин Південно-Східної України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Турченко Г.Ф. - Розробка ідей світової революції у творах російських соціал-демократів початку ХХ століття, Шпак Ю.Г. (2009)
Федорченко О.В. - Політика кадрового забезпечення поштових і поштово-телеграфних установ Півдня України за Тимчасового уряду в 1917 р. (2009)
Гарагонич В.В. - Джерельно-інформаційна база дослідження проблем транскордонного співробітництва та участі в ньому України (2009)
Доценко К.О. - Історія європейської інтеграції: Європа "Концентричних кіл" Е. Балладюра (2009)
Пронь С.В. - "Радянсько-російський чинник" на шляху геополітичної ідентичності держав Балтії та України (2009)
Резніченко С.В. - Японсько-радянський політично-дипломатичний діалог в ході підготовки до укладання "Спільної декларації" та позиція США (1955-1956 роки) (2009)
Цвицинская Н. - Черноморская стратегия ЕС: теория и практика (2009)
Добровольська В.А. - Навчання в інститутах шляхетних дівчат Півдня України другої половини ХІХ – на початку ХХ століття (2009)
Кушлакова Н.М. - Інженери-архітектори польського походження в Харківському відділенні Імператорського Російського технічного товариства (2009)
Савчук В.С. - Учений-психіатр Владислав Едмундович Дзержинський і його діяльність в Україні (2009)
Цецик Я.П. - Боротьба українського населення за збереження національної освіти на Волині у 1930-х роках (2009)
Громенко С.В. - Польські мандрівники в Криму у ХІХ столітті: географія подорожей (2009)
Картелян О.Д. - Діяльність О.Г. Тройницького у Головному управлінні цензури (1857-1861 рр.) (2009)
Татарченко О.Б. - Розгортання антирелігійної пропаганди на території Херсонської та Одеської єпархії у перші роки встановлення радянської влади (2009)
Швець С.А. - Османсько-Венеціанська війна 1645-1669 рр. і початок українських визвольних змагань середини XVII ст. (2009)
Макієнко О.А. - Міжнародна наукова конференція "Минуле та сучасне: архіви в системі гуманітарного знання" (Мінськ, 20-21 травня 2009 року) (2009)
Atamanyuk L. S. - Wiener weighted algebra of functions of infinitely many variables (2015)
Balkan Y. S. - Almost Kenmotsu f-manifolds, Aktan N. (2015)
Vasylyshyn P. B. - Multipoint nonlocal problem for factorized equation with dependent coefficients in conditions, Savka I. Ya., Klyus I. S. (2015)
Вельгач А. В. - Неперервно-диференційовні розв'язки однієї граничної задачі для систем лінійних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу та їх властивості (2015)
Gerasimenko V. I. - New approach to derivation of quantum kinetic equations with initial correlations (2015)
Gumenchuk A. I. - Lateral continuity and orthogonally additive operators (2015)
Gupta P. - Index of pseudo-projectively symmetric semi-Riemannian manifolds (2015)
Дільний В. М. - Про одну реалізацію принципу невизначеності, Війчук Т. І. (2015)
Dmytryshyn R. I. - Some properties of branched continued fractions of special form (2015)
Kopach M. I. - Two-sided inequalities with nonmonotone sublinear operators, Obshta A. F., Shuvar B. A. (2015)
Krasniqi Xh. Z. - On a necessary condition for Lp(0-p-1)-convergence (upper boundedness) of trigonometric series (2015)
Неня О. І. - Про перманентність дискретної системи моделі хижак-жертва з немонотонною функцією впливу та нескінченним запізненням (2015)
Osypchuk M. M. - On some perturbations of a stable process and solutions of the Cauchy problem for a class of pseudo-differential equations (2015)
Pryimak H. M. - Homomorphisms and functional calculus in algebras of entire functions on Banach spaces (2015)
Troshki V. B. - A new criterion of testing hypothesis about the covariance function of the homogeneous and isotropic random field (2015)
Chupordia V. A. - On the structure of some minimax-antifinitary modules (2015)
Іваненко Ю. В. - Економічне визначення поняття "некомерційна організація" (2015)
Ларионова Н. И. - Институциональные аспекты государственного контроля эффективности развития инновационных кластеров, Напольских Д. Л., Ялялиева Т. В. (2015)
Никитин Ю. А. - Анализ и классификация моделей трансфера инновационных технологий, Рукас-Пасичнюк В. Г. (2015)
Wojtkiewicz A. - Internationalization and internalization theories as tools for assessing the effects of companies’ internationalization (2015)
Ivanova E. - The competitiveness of V-4 countries within the European Union, Kordos M., Habanik J. (2015)
Коваленко Ю. М. - Інституційний порядок фінансового сектору як системний компонент господарського порядку економіки (2015)
Kuznetsova N. V. - Comparative assessment of growth sustainability between China, Japan, Republic of Korea, and Taiwan: 2000 to 2010, Kuznetsova E. V. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського