Савчук О. - Проблеми реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на місцевому рівні (2014)
Крисанов Д. - Географічні зазначення походження агропродовольчої продукції: європейський досвід і вітчизняні перспективи (2014)
Гасанов С. - Синопсис мирового опыта построения системы обеспечения продовольственной безопасности, Петруха С., Петруха Н. (2014)
Титарчук І. - Активізація інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Саліхова О. - Вплив технологічних ресурсів ТНК на інноваційно-інвестиційні процеси промисловості України, Бак Г. (2014)
Бірюк С. - Інституційні та сегментарні диспропорції вітчизняного фінансового ринку (2014)
Буснюк С. - Фінансово-економічні передумови формування та функціонування кластерів на Волині (2014)
Касумов Ф. - Ранжирование предприятий "Азнефтехиммаш" по инновационной активности, Исмаилова Т. (2014)
Васильєв А. - Алгоритм оптимізації управління водокористуванням у ринкових умовах господарювання (2014)
Шако О. - Європейська практика екологічного оподаткування відходів (2014)
Степанов В. - Методологічні проблеми інвестиційної атрактивності: контекст економіко-екологічних досліджень, Рассадникова С. (2014)
Minakova S. - Modelling of the teaching process in logistic systems by using of nested Petri Nets (2014)
Коваленко Ю. - Від хвороби Путіна та ядерного синтезу – до світової війни (2014)
Андрушків Б. - Новий погляд на механізми активізації інноваційних процесів в управлінні підприємством. Полінкевич О. М. Механізми адаптації бізнес - процесів промислових підприємств до нової економіки: монографія / О. М. Полінкевич. - Луціьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. - 448 с. (2014)
Титул, зміст (2013)
На науковій ниві з максимальною віддачею (До 70-річчя Ігоря Васильовича Прокопи) (2013)
Доктору экономических наук, профессору Осипову Владимиру Николаевичу – 65 (2013)
Відомому вченому Ярославу Ковалю – 80 (2013)
Професор Володимир Дідух: "Наша країна особлива з точки зору природних багатств, у тому числі родючих ґрунтів. Їх потрібно берегти як незалежність держави" (2013)
Прокопа І. - Селянські господарства в Україні: генезис, сучасні виклики та домінанти розвитку, Крисанов Д. (2013)
Куценко В. - Соціальне середовище українського села як передумова сталого розвитку: діагностика та перспективи (2013)
Бобух І. - Міжнародний досвід оцінки нефінансових вироблених активів та шляхи його використання в Україні, Корпієвскі Д. (2013)
Радзієвська С. - Україна та країни Азії: торговельно-інтеграційний аспект (2013)
Шедяков В. - Корпоративна культура та розвиток виробничої демократії: поєднання логік антикризових заходів і переходу до економіки знань (2013)
Палиця С. - Державна політика економіко-технологічної кластеризації системи охорони здоров’я України (2013)
П’ятницька Г. - Розвиток ресторанного господарства в Україні: структурні трансформації, фінансова стійкість підприємств, прогнози, Григоренко О., Найдюк В. (2013)
Ібатуллін Ш. - Передумови формування стратегічної моделі управління земельними ресурсами в Україні, Сакаль О., Бокоч В. (2013)
Бусел Р. - Стратегічні пріоритети регулювання оренди водних об’єктів у сучасних умовах (2013)
Окландер М. - Концепція формування системи маркетингових досліджень інновацій машинобудівного підприємства, Яшкіна О. (2013)
Кривов’язюк І. - Модель вибору логістичних стратегій в умовах кризового стану підприємства, Кулик Ю. (2013)
Шабельник Т. - Аналіз впливу особливостей фармацевтичних товарів на бізнес-процеси маркетингово-орієнтованого управління (2013)
Леонтьєва Ю. - Економічна суть податкових витрат (2013)
Слепко Ю. - Те, про що мовчать великі компанії: безкоштовний спосіб збільшити прибутки (2013)
Тарасенков А. - 5 ключевых способов повысить продажи. Или как удвоить прибыль (2013)
Актуалізація діяльності щодо планування на сучасному підприємстві (2013)
Козьма В.В. - "Держава добробуту" запорука політичної стабільності (до питання демократичної трансформації українського суспільства) (2015)
Кожем’якіна О.М. - Влада довіри як легітимація порядності та компетентності (2015)
Дольська О.О. - Дієвість прикладного характеру сучасної філософії (2015)
Демір Г. - Глобальні міграції та етнокультурна ідентичність турецьких мігрантів у контексті вропейських реалій (2015)
Козловець М. - Гуманітарний дискурс як фактор національного самоусвідомлення українців (2015)
Ткаченко Л.Г. - Свобода согласия – фундаментальный выбор человека в современном социуме (2015)
Петров В.Е. - "Дом, в котором все гармонично": кинотеатр как метахора социального пространства (2015)
Ильин И.В. - Игра в субъекта в процессе брендизации капитализма (2015)
Бейлин М.В. - Вера-в-машину: технико-экономические смыслы (2015)
Бурик М.Л. - Производство людей в виртуализированном мире (2015)
Гоцалюк А.А. - Традиції міфологізації художнього простору (2015)
Косих А.І. - Об’єктивні фактори феномену соціального відчуження в субстанційно-онтологічному вимірі, Ткаченко Л.Г. (2015)
Газнюк Л.М. - Гідність: екзистенціально-антропологічний контекст (2015)
Туренко В.Э. - Философский взгляд на "парадоксальность" любви и ее дискурса (2015)
Бондар С.В. - Чому не можна відкладати розв’язання вічних філософських питань? (2015)
Сепетий Д.П. - Психофізичний інтеракціонізм і проблема детермінізму: як приборкати демона Лапласа? (2015)
Писаренко Ю.Г. - "Знание" и "время" как семантические аспекты "невидимости" (2015)
Роланд П. - Ібн Арабі - головні риси його метафізики (2015)
Ярош О.А. - Международные миссионерские движения суфийского толка: идеология, организационные принципы, основные направления деятельности (2015)
Цимбал О.Є. - Етос Товариства Ісуса: моральнісні і фізичні якості істинного Християнина (2015)
Денисенко А.В. - Від бібліцизму до пост-фундаменталізму: короткий екскурс в сучасний стан герменевтики протестантського середовища на пост-радянському просторі (2015)
Карпець Л.А. - Безперервна освіта в контексті освітньої реальності інформаційного суспільства (2015)
Гончаров Г.М. - Професійна і гуманістична складові цінності освіти як засоби для підвищення соціального статусу людини (2015)
Шеремет Л.А. - Соціокультурний досвід людини і суспільства як передумова розвитку інтерперсональних відносин і стимулювання спорту (2015)
Саїнчук М.М. - "Відчужена тілесність" і фізкультурно-спортивнарухова Активність (2015)
Семенова Ю.А. - Сучасний спорт в соціокультурному просторі шоу-бізнесу (2015)
Калина М.С. - Глобалізаційні впливи на спорт в Україні як соціокультурний феномен (2015)
Тимошенко Ю.О. - Філософська рефлексія мілітарної реальності спорту (2015)
Попова О.Б. - Деякі аспекти сучасних досліджень спорту як соціального інституту та фактора культури (2015)
Ібрагімов М.М. - Філософія спорту як трансдисциплінарна галузь знань (2015)
Кисельов М.М. - Сфера людського буття: проблеми та перспективи (2015)
Довбенко Т.В. - Ціннісні орієнтації української ментальності (2015)
Андрусів Л.З. - Проблема дії та споглядання у полемічній літературі: формування української раціоналістичної традиції (2015)
Омельченко В.Ю. - Постать Є. Трубецького у контексті становлення вітчизняної філософсько-правової школи (2015)
Ягодзінський С.М. - Глобальна свідомість як соціокультурна практика інформаційного суспільства (2015)
Попова О.Б. - Контент тілесності в культурі модерну на вітчизняних теренах (2015)
Кислюк К.В. - Деякі медиційні тенденції в Україні в 2013-2015: соціокультурний аспект (2015)
Палєй Л.А. - До питання про вплив сучасних репродуктивних технологій на розуміння феномену життя (2015)
Сепетий Д.П. - Психофізичний інтеракціонізм і проблема детермінізму: як приборкати демона Лапласа? (2015)
Олексин І.Я. - Проблема ціннісного світу особистості (2015)
Павлов В.Л. - Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии). Часть первая. Декабристы - передовые представители российского дворянства (2015)
Азарова Ю.О. - Трактат "Этика чистой воли" Г. Когена как новый тип философии морали в системе немецкого идеализма (2015)
Савельева М.Ю. - "Бедный, бедный чёрт" (Петербургский контекст творчества Гоголя и Достоевского) и постсекулярное мышление (2015)
Сабадуха В.О. - Духовна сутність людини у святому письмі, творчості отців християнської церкви та філософів Середньовіччя (2015)
Писаренко Ю.Г. - Відвернені пограбування померлих князів 1015 та 1115 років (антропологічний коментар) (2015)
Шаповал В.М. - Філософська міфотворчість і реальність: критичні нотатки з приводу роботи М.О. Лоського "Характер російського народу" (2015)
Богдановський І.В. - Прозелітизм нетрадиційних релігій (2015)
Мищак І.М. - Еволюція законодавчого забезпечення прав на свободу совісті та віросповідання в Україні у відповідності до міжнародних стандартів (2015)
Брилев Д.В. - "Исламская" история Украины: легенды прошлого и мифы современности (2015)
Задоянчук О.А. - Особенности восприятия новых религиозных движений в религиозно-церковной прессе (2015)
Сирцова О.М. - Апокрифічний гнозис і філософська меонтологія зла (Оріген - Тертулліан - Гермоген) (2015)
Москаленко Л.Н. - Изменения в общественно-правовом статусе раввина Российской империи (нач. XIX - нач. XX ст.) (2015)
Костючков С.К. - Роль філософії освіти в процесі визначення напрямів формування й розвитку сучасної освітньої системи (2015)
Соколова Н.Д. - Формування здорового способу життя в освітніх закладах України впродовж XVIII - XIX ст: теоретичний аспект (2015)
Шеремет Л.А. - Спортивна діяльність як структурна складова духовного життя суспільства (2015)
Бейлин М.В. - Социально-гуманитарная составляющая в стратегии научно-технологического развития (2015)
Козачинська В.В. - Ситуація людського буття у філософській антропології: осмислення розламу (2015)
Ищенко Ю.А. - "Зловещий гость, вошедший в дверь" (2015)
Палєй Л.А. - До питання про вплив сучасних репродуктивних технологій на розуміння феномену життя (2015)
Женжера С. - Моделі агоністичної діяльності та їх теоретичне підґрунтя (2015)
Порало І. - Українські університети: нові соціальні виклики та інституційні загрози (2015)
Олексин І.Я. - Криза цінностей сучасної цивілізації (2015)
Писаренко Ю.Г. - Топос Пирогощі: історія та сучасність (до 830-ліття "Слова о полку Ігоревім") (2015)
Белодед В.Д. - Метафизика творения Г. Сковороды и её патристический контекст (2015)
Павлов В.Л. - Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии). Часть вторая (2015)
Остащук І.Б. - Хресна дорога в пасійному культі католицької церкви (2015)
Роланд П. - Ібн Арабі - головні риси його метафізики (2015)
Савельева М.Ю. - Амбивалентное отношение к религии в русской религиозной философии и современность (2015)
Пінчук Є.А. - Амбівалентність образу спортсмена як фактор формування культури особистості (2015)
Соколова Н.Д. - Феномен тілесності в обширі цивілізації майя (2015)
Тимошенко Ю.О. - Філософська методологія дослідження фізкультурно-спортивної сфери україни тоталітарної доби (2015)
Шеремет Л.А. - Соціальна цінність спорту та здоров'я людини (2015)
Калина М.С. - Вплив телебачення на ціннісне розуміння спорту у сучасній західній культурі (2015)
Лой А. - Яценко О.І. – наставник із Снєжного (2015)
Титул, зміст (2013)
Володимир Пархоменко та Фарман Касумов відсвяткували свої ювілеї (2013)
Суворий грудень 2013 (2013)
Пам’яті Віктора Олександровича Точиліна (2013)
Фінанси інституційних секторів економіки України (2013)
Швець С. - Проблема нарощення інвестиційного потенціалу економіки України в умовах посилення бюджетного дисбалансу (2013)
Бублик Є. - Рекапіталізовані державою банки: проблеми та перспективи продажу, Брус С., Шелудько Н. (2013)
Стройко Т. - Формування логістичної інфраструктури в умовах прагнення України до євроінтеграції, Іртищева І. (2013)
Малєй О. - Удосконалення економічних механізмів управління у сфері поводження з відходами на державному та регіональному рівнях (2013)
Мартієнко А. - Методологічні підходи щодо вдосконалення адміністративних послуг у природокористуванні, Хумаров О. (2013)
Кондратюк О. - Поняття розвитку бухгалтерського обліку: філософський аспект (2013)
Орлов О. - Маржинальный подход к регулированию цен в гостиничном бизнесе, Рясных Е., Савченко Е. (2013)
Мельник Т. - Нарощення інвестиційного потенціалу лісогосподарського виробництва: регіональні пріоритети та інституціональні форми (2013)
Петруха С. - Розвиток бурякоцукрового підкомплексу АПК Російської Федерації: український вимір, Петруха Н., Куницький К. (2013)
Стешенко Л. - Формування стратегічних альянсів на базі цукрових заводів: інституціональні засади та методологічне забезпечення (2013)
Кушнір С. - Пріоритетні напрями активізації природоохоронної діяльності кооперативних утворень (2013)
Сачовський І. - Щодо особливостей динаміки розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні (2013)
Божидарнік Т. - Подолання кризових явищ у молочному скотарстві: пріоритети державної підтримки та регіональні особливості (2013)
Кушнір Н. - Інституціональне середовище ринкової трансформації природно-ресурсної сфери (2013)
Шворак А. - Економічна ефективність проектних рішень при проведенні консолідації земель сільськогосподарського призначення (2013)
Карбівничий О. - Еколого-eкономiчні аспекти розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Дунайського регіону України (2013)
Мандзик В. - Удосконалення системи управління рентними доходами у гідроенергетичному секторі національної економіки, Шевченко А. (2013)
Бусел Р. - Упровадження сучасних форм орендного водокористування: напрями інституціонального та методологічного забезпечення (2013)
Куцай Н. - Сутність, предмет і завдання інноваційного аналізу підприємства (2013)
Дячук О. - Активізація рекреаційної діяльності в зоні осушувальних меліорацій: регіональні пріоритети та інституціональні передумови (2013)
Титул, зміст (2014)
Жити для людей і країни. Доктору економічних наук, Анатолію Івановичу Карпуку – 60! (2014)
Від сільського будівельника до економіста-кібернетика. Доктору економічних наук, професору Миколі Єгоровичу Рогозі – 60! (2014)
Володимиру Парсяку – 60! (2014)
Кузнєцова Л. - Вплив зовнішньоекономічних чинників на формування сукупної пропозиції українських товаровиробників, Шинкоренко Т., Білоцерківець О. (2014)
Щеглюк М. - Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної політики Європейського центрального банку (2014)
Шедяков В. - Трансформації міжнародних економічних відносин як фактор удосконалення інтеграційних процесів (2014)
Рамазанов В. - Газові "хаби" Європи. Створення східноєвропейського газового хаба (2014)
Урванцева С. - Інвестиційне кредитування як метод фінансування інвестиційних проектів (2014)
Радзиевская С. - Цивилизационная специфика глобальных экономических процессов (2014)
Никитченко Н. - Усовершенствование правового регулирования государственного контроля в организационно-хозяйственных отношениях с предприятиями (2014)
Іртищева І. - Обґрунтування концепції стратегічної програми в антикризовому управлінні, Мінакова С. (2014)
Савчук Д. - Фінансова діагностика як складова антикризового контролінгу на підприємстві (2014)
Педько І. - Прогнозування виробництва будівельних матеріалів в Україні (2014)
Стегней М. - Сучасний рівень органічного виробництва в контексті екологічно сталого розвитку сільських територій України (2014)
Васильєв А. - Економічне регулювання використання земель водного фонду: регіональні особливості (2014)
Ковальчук С. - Функціонально-організаційні аспекти процесу формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Окландер М. - Нейромаркетинг – теорія та практика впливу на підсвідомість споживача, Губарєва Ю. (2014)
Салітра Г. - Реалізація концепції відкритих інновацій на території Південного регіону України (2014)
Забарна Ю. - Оптимальні шляхи і способи забезпечення безпечного харчування населення України (2014)
Планування розвитку виробництва в сучасних дослідженнях науковців (ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми планування в ринкових умовах") (2014)
Дудикевич В. Б. - Парадигма та концепція побудови багаторівневої комплексної системи безпеки кіберфізичних систем, Максимович В. М., Микитин Г. В. (2015)
Наконечний А. Й. - Опрацювання сигналів з використанням сучасних хмарних технологій, Пазан Р. Г. (2015)
Дзелендзяк У. Ю. - Модель системи: однофазний двопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням, Самотий В. В., Павельчак А. Г. (2015)
Мороз Л. В. - Швидке обчислення функції y=1/x з використанням магічної константи, Гринчишин А. (2015)
Лагун І.І. - Оптимізація пошуку базових малохвильових функцій з використанням генетичного алгоритму, Наконечний Р.А. (2015)
Походило Є. В. - Засіб оперативного контролю концентрації спирту у водно-спиртових розчинах, Юзва В. З. (2015)
Антонів У. С. - Логарифмічні АЦП Із накопиченням заряду. Сучасний стан і перспективи, Мичуда З. Р. (2015)
Байцар Р. І. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку косметичної галузі, Кордіяка Ю. М. (2015)
Павельчак А. Г. - Еволюційна модель оптимізації динамічних характеристик автоматичного потенціометра, Самотий В. В., Баклан Ю. В. (2015)
Мандрона М. - Проектування генераторів псевдовипадкових бітових послідовностей за системно-теоретичним підходом, Максимович В. М., Костів Ю. М., Гарасимчук О. І. (2015)
Лужецька Н. М. - Генератори псевдовипадкових чисел на обчислювачах ірраціональних чисел, Войтусік С. С., Горпенюк А. Я. (2015)
Дудикевич В. Б. - Ймовірнісний метод класифікації пошуку відбитків конфіденційної інформації в мережі Інтернет, Нечипор В. В. (2015)
Банах Р. І. - Створення концепції захищеної хмарної обчислювальної інфраструктури з використанням систем приманок, Піскозуб А. З., Стефінко Я. Я. (2015)
Тишик І. Я. - Підвищення ефективності локаційних систем охоронної сигналізації (2015)
Самойленко Д. М. - Гнучке упередження мережних атак (2015)
Стефінко Я. Я. - Тестування на проникнення з Metasploit і shell скриптами, Піскозуб А. З., Банах Р. І. (2015)
Нємкова О. А. - Методика вимірювання ідентифікаційних параметрів аудіозаписувальних пристроїв, Шандра З. А. (2015)
Прокофьєв М. І. - Особливості мережі електроживлення як каналу витоку побічних випромінювань від електронно-обчислювальної техніки, Стеченко В. М. (2015)
Голуб K. Ю. - Способи компенсації "сортової невизначеності” діелькометричних вологомірів, Заболотний O. В. (2015)
Влах-Вигриновська Г. І. - Розвиток систем дистанційного обліку електроенергії, Іванюк О. О. (2015)
Журавель І. М. - Оцінювання спотворень модифікованих контейнерів у стеганографії з використанням технологій обробки цифрових зображень (2015)
Кrachunov Ch. - Культура якості – фактор сталого розвитку організацій шляхом застосування загального управління якістю, Dimitrova K. (2015)
Кrachunov Ch. - Деякі аспекти національної стратегії наукових досліджень та інновацій для інтелектуальної спеціалізації республіки Болгарії (2015)
Кirov K. - Оцінювання когерентності систем управління якістю вищої освіти та ідентифікація сфер поліпшення, Кrachunov Ch. (2015)
Дудикевич В. Б. - Комунікаційне середовище інтелектуальних систем керування: багаторівневість та захист інформації, Крет Т. Б. (2015)
Гащук Л. П. - Динамічність процесу рушання автомобіля, Гащук П. М. (2015)
Гелетій В. М. - Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану елементів опорно-поворотного пристрою автокранів з модифікованими роликами, Новіцький Я. М., Федик В. В. (2015)
Горбай О. З. Когут В. М. - Динамічний розрахунок каркасів пасажирських автобусних сидінь в умовах імітації натурного експерименту, Керницький І. С. (2015)
Дівеєв Б.М - Застосування динамічних гасників коливань коткового типу, Дорош І. Р, Мартин В. Є. (2015)
Дівеєв Б. М. - Розрахунок та оптимізація шумопоглинаючих шаруватих пластин різної структури, Коник С. І. (2015)
Корендій В. М. - Структурний і кінематичний аналіз інерційних механізмів повороту лопатей горизонтально-осьових вітроустановок, Кузьо І. В., Вергелес В. В. (2015)
Крайник Ю. Л. - Моделювання динаміки та енергетики циклічного руху міського автобуса з різними типами приводу, Гула О. І. (2015)
Кунта О. Є. - Розрахунок динамічної стійкості багатопрогонової висотної конструкції (2015)
Ланець О. C. - Динаміка вібраційного стола ексцентриково-маятникового типу, Тіхоміров А. І., Ланець О. В., Боровець В. М., Кошелюк Р. А. (2015)
Ловейкін В. С. - Аналіз дослідження навантажень в елементах роликових формувальних установок з різними приводними механізмами, Почка К. І. (2015)
Миськів Т. Г. - Впорядкування термінології, пов’язаної з коченням еластичного колеса (2015)
Нємий С. В. - Енергетична структура автомобільного транспортного засобу (2015)
Пукач П. Я. - Якісні методи аналізу динамічних режимів коливань у деяких нелінійних системах (2015)
Харченко Є. В. - Аналітичне розв'язання нелінійної задачі згину пружного стрижня, Корсак В. І. (2015)
Topilnytskiy V. G. - Research of dynamics of the vibrational system by design modeling tools, Stotsko Z. A., Кusyj Y.М., Rebot D. P. (2015)
Титул, зміст (2014)
Якість освітніх послуг – абсолютна цінність (2014)
Фундаментальна категорія сучасного життя (2014)
Парсяк В. - Морська економіка як чинник піднесення країни (2014)
"Железный треугольник", когда все биссектрисы сводятся к качеству (2014)
Новіков В. - Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Романенко І., Фоміна С. (2014)
Жукова Е. - Управление качеством услуг предприятий корабельной инженерии (2014)
Погорелова Е. - Технологии управления качеством в машиностроении как объект исследования и проектирования, Ивата В. (2014)
Гаевский О. - Научные задачи разработки замкнутых систем контроля качества, Гаевский В. (2014)
Бельский В. - Региональные инициативы в подготовке к евроинтеграции (2014)
Потай И. - Оценка качества подготовки специалистов в ВУЗе (2014)
Романенко І. - Ефективність системи управління в державному підприємстві "Миколаївстандартметрологія", Казимир О. (2014)
Кравченко Л. - Інноваційні зміни малих та середніх підприємств як інструмент економіки майбутнього (2014)
Іртищева І. - Управління якістю: галузевий аспект, Ніколенко А. (2014)
Стройко Т. - Імплементація європейських стандартів якості як фактор підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості України, Бойко Є. (2014)
Орехівський Ю. - Державна стратегія інтелектуалізації аграрної економіки (2014)
Бутко М. - Методологічні засади оцінки впливу заробітної плати на відтворення людського потенціалу регіонального соціально-економічного простору, Ревко А. (2014)
Крисанов Д. - Місцеві бюджети сільських районів: закріплені функції та фінансові можливості, Негода Ю. (2014)
Ступень М. - Інституціональні аспекти екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні, Казьмір Л. (2014)
Ступень О. - Комплексна економічна оцінка земельно-господарських систем (2014)
Гулько О. - Оцінка еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за енергетичною поживністю продукції (2014)
Ейтутіс Г. - Міжнародний вимір продуктивності залізничного транспорту України як основа вибору напрямів його модернізації, Карпов В., Никифорук О. (2014)
Гусейнова С. - Методы оценки эффективности расходов государственного бюджета (2014)
Амиршахрух С. - Инновационная деятельность совместных предприятий в Азербайджане (2014)
Меликова Ф. - Состояние и перспективы развития внешнеторговых связей Азербайджана и Канады (2014)
Алирзаев А. - Организация предпринимательской деятельности предприятий Азербайджана по производству кожаных изделий (2014)
Джамильзаде Ш. - Состояние и перспективы социально-экономического развития Апшеронского региона (2014)
Рецензія Світлана Гуткевич Висока якість вищої освіти – вимога часу (на монографію "Управління якістю освітніх послуг", автори: Парсяк В. Н., Дибач І. Л., Парсяк К. В. ) (2014)
Беспалов А. Л. - Збільшення функціональних можливостей вібраційних бункерних живильників методом оптимізації їх конструкції, Врублевський І. Й. (2015)
Добротворський С. С. - Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів високошвидкісного фрезерування загартованих сталей, Басова Є. В., Добровольська Л. Г. (2015)
Кулинич А. І. - Оптимізація технологічних параметрів давача магазина для гайок, Ніщенко І. О. (2015)
Чубик Р. В. - Оптимізація роботи адаптивних вібраційних технологічних машин за критерієм розповсюдження вібрації у віброкип’ячому шарі, Скварок Ю. Ю., Зелінський І. Д. (2015)
Качмар Р. Я. - Моделювання впливу конструктивних змін підвіски автопоїздів марки MAN в середовищі SOLIDWORKS, Дмитрів М. О. (2015)
Корендій В. М. - Структурний і кінематичний аналіз інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок, Кузьо І. В., Вергелес В. В. (2015)
Ланець О. C. - Розроблення та обґрунтування параметрів віброплити з дебалансним приводом, Ланець О. В., Гурський В. М., Шпак Я. В., Тіхоміров А. І. (2015)
Стоцько З. А. - Топільницький В. Г. Вплив зміни амплітудо-частотних характеристик сипкого середовища на процес вібраційної сепарації, Ребот Д. П., Сокіл Б. І. (2015)
Ступницький В. В. - Дослідження залишкових напружень та деформацій методом ультразвукової акустичної тензометрії, Долиняк Я. В. (2015)
Zhiguts Yu. - Termite high-speed steels, Lazar V., Talabirchuk V. (2015)
Бондаренко М. О. - Перспективи використання методу атомно-силової мікроскопії для дослідження стану та фізико-механічних характеристик поверхонь виробів прецизійного машинобудування, Бондаренко Ю. Ю., Антонюк В. С. (2015)
Гулієва Н. М. - Технологічний процес виготовлення пористих проникних матеріалів (2015)
Яким Р. С. - Вдосконалення технології виготовлення бурових доліт з вставним породоруйнівним оснащенням на етапі проектування процесу пресування твердосплавних вставок у шарошку, Сліпчук А. М. (2015)
Дмитриченко М. Ф. - Методика оцінки зносостійкості трибосполучень залежно від тривалості експлуатації олив, Савчук А. М., Міланенко О. А., Туриця Ю. О., Білякович О. М. (2015)
Стефанович Т. О. - Визначення надійності захисної арматури з врахуванням перерозподілу навантаження між запобіжними клапанами, Щербовських С. В. (2015)
Хмара Л. А. - Формирование конструкций бульдозерных отвалов с боковыми секциями, Крекнин К. А. (2010)
Ловейкін В. С. - Мінімізація коливань вантажу при горизонтальному переміщенні шарнірно-зчленованою стріловою системою крана, Паламарчук Д. А. (2010)
Нестеренко М. П. - Аналіз конструктивно-технологічних параметрів віброплощадок і віброустановок для формування залізобетонних виробів (2010)
Свідерський А. Т. - Критерії оцінки якості віброплощадок, Делембовський М. М. (2010)
Гарнець В. М. - Визначення потужності на переміщення БФА поверхневої дії, Булавка О. О. (2010)
Назаренко І. І. - Аналіз процесу руйнування в щокових дробарках, Міщук Є. О. (2010)
Сівко В. Й. - Розрахунок параметрів роботи касетних установок з єдиним віброприводом, Мироношенко Д. О. (2010)
Орищенко С. В. - Теоретичні дослідження та визначення основних етапів руху вібраційного грохота (2010)
Назаренко І. І. - Дослідження показників технічного рівня баштових кранів, Пиляєв Р. С. (2010)
Ловейкін С. О. - Способи побудови градуювальної залежності та оцінки її параметрів при неруйнівному контролі міцності бетону на стиск, Ярас В. І. (2010)
Панова О. В. - Оцінка ефективності електромагнітних екранів на основі різних магнітом'яких матеріалів (2010)
Назаренко М. І. - Огляд та аналіз парку машин і механізмів будівельної організації (2010)
Глива В. А. - Засоби підвищення якості повітря робочих приміщень, Бесараб О. М., Азнаурян І. О., Теренчук С. А. (2010)
Яковенко В. Б. - Системне моделювання проектного розрахунку щокової дробарки з складним рухом щоки, Забродський М. М. (2010)
Смірнов В. М. - Модернізований лопатевий робочий орган для буріння міцних ґрунтів, Головань В. П. (2009)
Пелевін Л. Є. - Визначення кінематичних та силових показників торцевого робочого органу траншеєкопача з керованими силовими параметрами, Рашківський В. П. (2009)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху стрілової системи крана – маніпулятора в процесі зміни вильоту вантажу під час роботи за двох узагальнених координат, Міщук Д. О. (2009)
Ловейкін В. С. - Оптимізація динамічного режиму пуску шарнірно-зчленованої стрілової системи баштового крана, Шевчук О. Г. (2009)
Назаренко І. І. - Огляд та оцінка конструктивних та технологічних параметрів установок для формування багатопустотних плит, Свідерський А. Т., Ручинський М. М., Шепелюк А. М. (2009)
Свідерський А. Т. - Оцінка впливу мас на параметри тримасної трамбівки, Дєдов О. П. (2009)
Корнійчук Б. В. - Експериментальні дослідження робочих параметрів віброустановки з вертикальним розташуванням збудників коливань (2009)
Пиляєв Р. С. - Оцінка та аналіз надійності застосування баштових кранів в будівництві (2009)
Иткин А. Ф. - Разработка вибрационной площадки с жестко-упругими ограничителями (2009)
Назаренко І. І. - Розробка системи керування та впровадження низькочастотної електромагнітної вібромашини, Баранов Ю. О., Кравченко І. М., Клименко М. О., Басараб В. А. (2009)
Коваленко С. В. - Аналіз чисельних результатів дослідження впливу різноманітних факторів на розв’язок задач оптимізації секції стріли автокрана, Назаренко І. І., Свідерський А. Т. (2009)
Баранов А. Н. - Определение параметров нового двухстадийного воздушного сепаратора для сухого измельчения в замкнутом цикле, Рыбалко Р. И. (2009)
Заліско І. І. - Методика та алгоритм розрахунку напружено-деформованого стану металоконструкцій автокранів (2009)
Орищенко С. В. - Експерементальні дослідження робочих параметрів вібраційного грохота (2009)
Лагутін Г. В. - "Мережа-буд-інновація” – аналітичний інструмент адаптації змісту та конструкції сітьових моделей спорудження об’єктів до умов діяльності будівельних компаній у умовах кризи, Тугай О. А., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Приходько Д. О., Чуприна Ю. А. (2009)
Назаренко М. І. - Дослідження методів забезпечення працездатності машин шляхом заміни зношених вузлів, Сердюк В. І. (2009)
Яковенко В. Б. - Моделювання динаміки механічних систем в середовищі саe-систем, Забродський М. М. (2009)
Горда Д. О. - Поле задач сапр системи управління гідравлічного слідкуючого рульового приводу (2009)
Глива В. А. - Моделювання динаміки аероіонного складу повітря виробничих приміщень, Клапченко В. І., Теренчук С. А., Пономаренко С. М. (2009)
Смірнов В. М. - Особливості конструювання та розрахунку планетарного механізму обертання бурильного обладнання динамічної дії, Головань В. П. (2009)
Пелевін Л. Є. - Дослідження розподілення внутрішніх напружень в елементах навісного обладнання траншеєкопача з торцевим робочим органом у вигляді диску, Рашківський В. П. (2009)
Ловейкін В. С. - Cинтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним динамічним режимом руху, Почка К. І. (2009)
Заліско І. І. - Дослідження напруженого стану металоконструкцій автокранів, Назаренко І. І. (2009)
Коваленко С. В. - Дослідження коливань телескопічних стріл автомобільних кранів з амплітудно залежним розсіюванням енергії у матеріалі (2009)
Иткин А. Ф. - Теоретические и экспериментальные исследования виброплощадки с вертикально направленными колебаниями и пригрузом (2009)
Назаренко І. І. - Теоретичні дослідження руху віброустановки з вертикальним розташуванням збудників коливань, Корнійчук Б. В. (2009)
Гущин В. М. - Исследование пневмотранспортной установки в режиме движения аэрированных материалов сплошным потоком, Гущин О. В. (2009)
Свідерський А. Т. - Методи та засоби контролю бетону, Дєдов О. П., Мартинюк І. Ю., Коцеруба А. В. (2009)
Лагутін Г. В. - Новітня модель освітнього інжинірингу. інтеграція ресурсів інвестора з потенціалом будівельного університету як шлях наближення будівельної освіти до вимог підрядного будівництва, Тугай О. А., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Скакун В. А., Баглай В. А., Слипенгук О. В. (2009)
Назаренко М. І. - Дослідження методів раціонального розподілу будівельної техніки в ринкових умовах (2009)
Кравчуновська Т. С. - Вибір раціональних способів комплексної реконструкції будівельних об’єктів житлової забудови (2009)
Назаренко І. І. - Моделювання процесу руху матеріалу по грохоту, Орищенко С. В. (2009)
Пиляєв Р. С. - Моделювання процесів комплексної механізації будівництва (2009)
Черняк О. - Внесок Є. Є. Слуцького у створення української школи економіко–математичного моделювання, Чорноус Г. (2009)
Шегда А. - Динаміка основних засобів та зміна їх структури на підприємствах хлібопекарської галузі, Пашнюк Л. (2009)
Євтушевський В. - Фактори формування енергетичної безпеки України, Кочедикова А. (2009)
Маркіна І. - Моделі фінансового забезпечення розвитку вищої освіти у зарубіжних країнах, Драган О. (2009)
Пікус Р. - Міжнародний досвід діяльності страхових посередників, Терещенко О. (2009)
Жилінська О. - Тенденції винахідницької діяльності у глобалізаційному контексті (2009)
Фірсова С. - Свобода в економіці України, Корнілова І. (2009)
Дука А. - Реалізація захисної функції кредитних спілок в умовах подолання наслідків фінансової кризи в Україні (2009)
Балан В. - Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах (2009)
Бутенко Н. - Методичні підходи до систематизації конкурентних переваг підприємства, Кривенко М. (2009)
Овчаренко Т. - Економічна привабливість України для прямих іноземних інвестицій: проблеми формування та заходи забезпечення (2009)
Махініч Г. - Теоретико-методичні засади формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві (2009)
Маросіна Н. - Особливості проектного фінансування у космічній сфері (2009)
Коломоєць Д. - Законодавча складова інституційного забезпечення інноваційного розвитку України (2009)
Євтушевський В. - Сучасний стан та проблеми забезпечення якості продукції на вітчизняних підприємствах, Махініч Г. (2009)
Черваньов Д. - Інноваційні фактори зміцнення конкурентоспроможності України в умовах світової економічної кризи, Авдєєва Н. (2009)
Калитич Г. - Інформація в системі державного управліня, Літош Г. (2009)
Баюра Д. - Комунікативна складова діяльності підприємств – емітентів, Халковська А. (2009)
Бутенко Н. - Теоретико-методичні засади дослідження промислового маркетингу (2009)
Гацька Л. - Інституціональні аспекти реалізації регулюючої функції податків у соціальній сфері (2009)
Шаповалова Л. - Синергічні аспекти розвитку науково-технічної сфери (2009)
Кухта П. - Концепція вартості капіталу в оцінюванні перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України (2009)
Білорус Т. - Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства (2009)
Ковальська К. - Чинники формування дивідендної політики акціонерного товариства (2009)
Овчаренко Т. - Механізм впровадження міжнародних стандартів gmp у фармацевтичний сектор економіки України, Єрмолаєва В. (2009)
Мартинюк Л. - Формування сучасної концепції інтелектуальної власності, Невінчаний І. (2009)
Ситницький М. - Етапи управління стратегічною гнучкістю підприємства (2009)
Нетреба І. - Інформаційне забезпечення як фактор ефективної взаємодії суб'єкта та об'єкта в системі управління підприємством (2009)
Пащук Л. - Особливості управління персоналом вітчизняних підприємств хімічної галузі на засадах маркетингу (2009)
Сторожук В. - Оцінювання системи розробки та втілення новітніх технологічних комлексів в процесі формування галузевих інноваційних систем (2009)
Євтушевська О. - Врегулювання зовнішньої сфери корпоративних відносин в Україні (2009)
Солов'ян Ю. - Розвиток нормативного забезпечення корпоративного сектора України (2009)
Шелудько В. - Оцінка практики застосування інструментів фінансової та грошової політик в Україні, Вірченко О. (2009)
Божко Л. Д. - Нові напрями в туризмі як культурні наслідки глобалізації (2015)
Каблова Т. Б. - Процеси інтеграції у мистецтві: соціальний аспект (2015)
Олійник В. В. - Демонологія в народних казках Закарпаття (2015)
Попович О. В. - Особливості визначення змісту поняття "компенсація" у контексті аналізу культурних процесів (2015)
Федоренко М. О. - Типологія модерну (2015)
Малежик Д. І. - Поліфонічність розвитку релійгійно-філософської думки в Індії: антропологічний вимір, Хоменко Г. В. (2015)
Богатікова О. В. - Античне мистецтво як предмет культурологічних розвідок Григорія Павлуцького (2015)
Демідко О. О. - Особливості становлення театральної культури Північного Приазов'я у XIX ст. (2015)
Лисенко Л. В. - Проблема кризи ментальної ідентичності в європейському мультикультурному просторі (2015)
Мартинюк О. М. - Генезис української молодіжної субкультури (2015)
Матвійчук Б. С. - Мода та реклама: сучасні аспекти взаємодії (2015)
Корнієнко В. В. - Комунікаційні процеси як основа існування культури (2015)
Лю Бінцян - Про типологічну ізохронію у розвитку пісенного та оперного жанрів музичного мистецтва Китаю і Європи VI–XIX століть (2015)
Богданова М. В. - До методики підготовки виконавців бального танцю (2015)
Кравченко А. І. - Камерно-інструментальна творчість сучасних українських композиторів у проекції діалогу культур (2015)
Лисенко О. В. - Функціональна система музично-виконавського мовлення (2015)
Попова А. Б. - Сценографія сучасного українського музичного театру (на прикладі опери "Коріолан" В.Троїцького) (2015)
Рижова О. О. - Особливості іконографії зображень на іконах з Успенського собору Києво-Печерської Свято-Успенської Лаври (2015)
Хлистун О. С. - Символіка народного мистецтва у контексті святково-обрядової культури українців (2015)
Цугорка О. П. - Використання інновацій у мистецьких практиках сучасності (2015)
Щербаков Ю. В. - Ансамблево-виконавські завдання інтерпретації образу танцю в інструментальній музиці (2015)
Яковчук Н. Д. - Програмність у камерно-інструментальних ансамблях Олександра Яковчука як складова авторського стилю (2015)
Єфанова С. О. - Бал крізь призму концепції гри Й. Хейзинги (2015)
Івановська Н. В. - Modern art in a context of exhibition Art-Kyiv contemporary (2015)
Дубрівна А. П. - Культурна спадщина Казимира Малевича в контексті сучасного соціально-культурного життя (на прикладі міжнародного соціально-мистецького проекту "R-evolution. Suprematism. Maydan") (2015)
Мемарне М. - Постмодерністські тенденції у розумінні сучасної моди (2015)
Голуб І. Л. - Проблеми розвитку та формування образотворчого мистецтва та іконографії в Україні (2015)
Кукіль Н. О. - Григорій Синиця: художньо-образна система як відображення особистості митця (2015)
Усікова Л. С. - Образ Георгія Переможця у візантійській та києворуській іконографії (2015)
Шумарова Д. В. - Дизайн XVIII літніх Олімпійських ігор в Токіо як феномен інтернаціональної візуальної мови (2015)
Шульгіна В. Д. - Elena Markova: creative flight (Valeria Shulgina is talking with Elena Markova, Ph.D, Doctor of Science in Music Art, Professor, Head of the Department of Theoretical and Applied Cultural Studies Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music) (2015)
Малиневська В. М. - Презентація навчального посібника В.Я. Орлова "К музыке с гитарой", Малишко С. В. (2015)
Горбатюк Є. В. - Аналіз тенденцій розвитку розпушуючих агрегатів, Шевченко Т. В. (2008)
Пелевін Л. Є. - Динаміка ножа (деформатора) з лідируючою ріжучою кромкою при статичному різанні, Пристайло М. О. (2008)
Шевченко Я. В. - Аналіз роботи модернізованої системи мащування двигуна внутрішнього згорання (2008)
Ловейкін В. С. - Аналіз нерівномірності руху роликової формувальної установки з передавальним механізмом, що має змінне передаточне відношення, Почка К. І. (2008)
Заліско І. І. - Дослідження напружено-деформованого стану кілець опорно-поворотного круга автомобільного крану (2008)
Коваленко С. А. - Дослідження напружено-деформованого стану поперечного перерізу телескопічної стріли автокрану (2008)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму вильоту вантажу баштового крана з шарнірно - зчленованою стріловою системою, Шевчук О. Г. (2008)
Саділо О. В. - Оцінка стану металу несучих металоконструкцій вантажопідйомних машин (2008)
Рустамов З. - Исследование и выбор конструктивных параметров манипулятора (2008)
Назаренко І. І. - Системний аналіз різних конструктивних схем віброударних машин для ущільнення, Свідерський А. Т., Дєдов О. П. (2008)
Балера Н. Д. - Динамический расчет стержневого растирателя смесителя, Саенко Л. В. (2008)
Немчин Д. А. - Интенсификация технологического процесса получения неавтоклавного пенобетона (2008)
Пиляєв Р. С. - Оцінка та аналіз змішувачів для приготування водно-цементної суспензії (2008)
Назаренко І. І. - Дослідження процесу ущільнення суміші в умовах ударно-вібраційного навантаження за допомогою методу динамічної петлі гістерезису, Баранов Ю. О., Басараб В. А. (2008)
Нестеренко М. П. - Розроблення віброзбуджувачів з рідинним змащенням підшипників (2008)
Кубайчук О. О. - Оптимізація управління методом виділення сильно зв’язних компонентів на графах, Теренчук С. А., Єременко Б. М. (2008)
Лисицын А. Б. - Структурно-продуктовое планирование девелоперских проектов (2008)
Лагутін Г. В. - Організаційно-технологічна модель моніторингу динаміки ліквідності активів будівельного проекту в процесі підготовки та спорудження об’єктів (2008)
Тугай О. А. - Багатостадійна інжинірингова модель організації взаємодії провідного виконавця із замовником (2008)
Друкований М. Ф. - Вплив карбонатної добавки на фізико-механічні властивості бетону, Друкований О. М. (2008)
Лівінський О. М. - Сануючі штукатурки в реставрації пам’яток архітектури, Стоян О. В. (2008)
Прохоров А. В. - Концепция агентно-ориентированного имитационного моделирования производственных процессов, Пахнина Е. М. (2008)
Горда О. В. - Фільтрація зображень дефекту типу "тріщина” в оптичному діапазоні web-камер (2008)
Тащілін М. В. - Прийняття рішень при оперативному управлінні зрошенням на основі нечіткої моделі (2008)
Горда О. В. - Розрахунок об’єму заповнення бетонозмішувача, Пузько О. О., Цюцюра М. І., Кобижський М. Г. (2008)
Гарнець В. М. - Синтез робочої характеристики пружних елементів машин роликового формування, Човнюк Ю. В., Приходько Я. С. (2008)
Назаренко М. І. - Моделювання керованого у часі робочого процесу віброущільнення бетонної суміші (2008)
Орищенко С. В. - Дослідження впливу маси матеріалу на ситі вібраційного грохоту (2008)
Титул, зміст (2014)
Круглий стіл "Національне багатство України: природно-ресурсний актив", м. Київ, 16 грудня 2014 (2014)
Хвесик М. - Змістовні ознаки комплексної економічної оцінки природного багатства України, Бистряков І., Клиновий Д., Лизун С. (2014)
Шкляр А. - Механізми коригування боргового навантаження України в умовах військово-економічної кризи (2014)
Швець С. - Актуальні проблеми валютно-цінової стабільності в Україні напередодні запровадження інфляційного таргетування (2014)
Уткина О. - Необхідність таргетування інфляції в Україні (2014)
Римарська Р. - Стабілізуючий вплив надходжень до бюджету за умов високого державного зовнішнього боргу: оцінки для України (2014)
Морозов О. - Основи теорії потужності економічних систем (2014)
Морозов О. - Метод оцінки ролі нематеріальних активів в економічній діяльності інноваційних систем п’яти рівнів, Морозов Т. (2014)
Леонов Д. - Удосконалення методичних підходів до оцінки контингенту учасників НПФ та його впливу на фінансовий стан фонду (2014)
Піхоцький В. - Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами держави (2014)
Петруха С. - Международный опыт государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей (2014)
Іртищева І. - Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій, Стройко Т., Стегней М. (2014)
Сакаль О. - Оцінка впливу системних ефектів функціонування господарських систем на базі природно-ресурсних комплексів на розвиток національної економіки, Третяк Н. (2014)
Хвесик Ю. - Фінансове забезпечення відтворення та охорони природних ресурсів: проблеми диверсифікації джерел, форм та інструментів (2014)
Олефір В. - Розвиток агропродовольчих секторів Болгарії, Польщі та Румунії в умовах поглиблення євроінтеграції (2014)
Мінакова С. - Аналіз стану і тенденцій розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України (2014)
Паскалова А. - Аналіз доцільності використання сучасних інструментів контролінгу витрат на молокопереробних підприємствах (2014)
Шубала І. - Підхід до формування стратегії забезпечення ефективної зайнятості (2014)
Автори "Економіст" - 2014 (2014)
Титул, зміст (2015)
Професор Михайло Войнаренко: "Війна врешті-решт закінчиться, і дуже нагальним стане питання відновлення й відродження економіки України саме з регіонів і саме з використання кластерних ініціатив" (2015)
Лір В. - Економічні механізми управління попитом на ринку електроенергії, Биконя О. (2015)
Шкарлет С. - Історико-генетичні форми інтерпретації сутності та змісту інформаційного етапу розвитку економіки, Дубина М. (2015)
Куцик П. - Механізми діяльності та стратегії розвитку транснаціональних корпорацій як ключових факторів сучасної глобалізованої економіки, Ковтун О., Башнянин Г. (2015)
Кудляк Ю. - Особливості трансформації банківської системи України в умовах посилення регуляторних вимог до діяльності банків (2015)
Левченко К. - Розвиток фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів на ринках, що розвиваються (2015)
Петруха С. - Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку аграрного сектору: зарубіжний досвід, рекомендації для України, Петруха Н., Куницький К. (2015)
Ступень М. - Механізм економічного регулювання земельних відносин, Рогач С., Рій І. (2015)
Шестак М. - Державно-приватне партнерство в лісовому господарстві: перспективні напрями та проблеми інституціоналізації (2015)
Касумов Ф. - Методика оценки научных инноваций, Гасанова Н. (2015)
Літвінов О. - Знос та відтворення нематеріальних ресурсів підприємства (2015)
Кінець світу – 2015 (2015)
Амоша О. - Теорія і практика кластеризації: світовий і вітчизняний досвід. Кластери в економіці України: колективна монографія / за наук. редакцією докт. екон. наук, проф. М. П. Войнаренка. - Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014. - 1085 с. (2015)
Гриценко А. - Кластери з погляду теорій інституціоналізму. Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці: монографія / М. П. Войнаренко. - Хмельницький: ХНУ, ТОВ "Тріада-М", 2011 с. - 502 с. (2015)
Шарко М. - Нове бачення проблем управління потенціалом підприємства. Гончар О. І. Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції: монографія / О. І. Гончар. - Хмельницький: ХНУ, 2015. - 324 с. (2015)
Із зали засідань Президії НАН України 23 вересня 2015 року (2015)
Лібанова Е. М. - Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 року) (2015)
Пирожков С. І. - Про стан та проблеми переміщених з Донбасу наукових установ НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 року) (2015)
Штанов Ю. В. - Темна матерія у Всесвіті: сучасний стан і проблеми (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 року) (2015)
Гучак И. - Нормативно-правовые аспекты взаимодействия научного сообщества с международными организациями: опыт Республики Молдова (2015)
Халатов А. А. - Энергетическое газотурбостроение: перспективы использования в энергетике Украины, Карп И. Н., Куцан Ю. Г. (2015)
Литовченко В. Г. - Мобільні сонячні електростанції для використання в польових умовах, Мельник В. П., Романюк Б. М., Дверніков Б. Ф., Коркішко Р. М., Костильов В. П., Мусаєв С. М., Попов В. Г., Черненко В. В. (2015)
Бистряков І. К. - Використання простору у площині суспільних перетворень в Україні, Манцевич Ю. М. (2015)
Куковська Т. С. - Повернутися обличчям до моря (установче засідання Міжвідомчої координаційної ради при Президії НАН України з питань морських досліджень і удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів у галузі морських наук) (2015)
Між хімією, поезією та філософією (про візит нобелівського лауреата Роалда Гофмана в Україну) (2015)
Таньшина А. В. - Душа и совесть УФТИ (к 110-летию со дня рождения академика А. К. Вальтера) (2015)
Назарчук З. Т. - Сцинтиляція органічних конденсованих середовищ у теорії і практиці (рецензія на монографію: Н. З. Галунов, В. П. Семиноженко "Радиолюминесценция органических конденсированных сред: теория и применение") (2015)
Крот Ю. Г. - Життя, присвячене науці (до 85-річчя академіка НАН України В. Д. Романенка), Юришинець В. І. (2015)
80-річчя академіка НАН України С. В. Волкова (2015)
50-річчя академіка НАН України В. Л. Богданова (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Нікішова (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. О. Кулика (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ю. Розова (2015)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за II півріччя 2014 р. (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2015 р. (2015)
Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі (витяг) (2015)
Майданик Р. А. - Припинення іпотеки виконанням основного зобов’язання: юридична природа та умови (2015)
Титул, зміст (2015)
Кучеренко Л. - Інформаційний ресурс української газетної періодики (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис газетних статей" за 2014 р.) (2015)
Лосієвський І. - Засіб символьної комунікації: від історії до сьогодення (2015)
Геращенко М. - Перші бібліографічні пам'ятки як важливе джерело вітчизняної історико-культурної спадщини, Добровольська Л. (2015)
Романуха З. - Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування, Швецова-Водка Г. (2015)
Lopatovska I. - Reflections on the state of Ukrainian libraries and information institutions (2015)
Блажкевич А. - Роль електронних юридичних бібліотек та правових порталів у формуванні правової культури громадськості, Гах І. (2015)
Костенко Л. - Наукометрія: методологія та інструментарій, Жабін О., Кузнєцов О., Кухарчук Є., Симоненко Т. (2015)
Зоріна Н. - Авторитетний файл предметних заголовків як засіб організації тематичного пошуку в електронному каталозі (2015)
Давидова І. - Знання та організаційна пам'ять у системі інформаційного менеджменту (2015)
Киричок Т. - Електронні навчальні видання сучасного вищого навчального закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення, Фіголь Н., Лоза Г. (2015)
Сенченко О. - Інформаційні війни як фактор трансформації соціальних систем (2015)
Фіялка С. - Інтернет-коментарі в системі масової комунікації (2015)
Ейсмонт Ю. - Економічна термінологія на сторінках УРЖ "Джерело": специфіка та динаміка іншомовних запозичень (2015)
Лисенко О. - Електронні періодичні видання зі славістики (2015)
Моргун В. В. - Генетичне поліпшення рослин — основа сучасного агровиробництва (2015)
Із зали засідань Президії НАН України 9 вересня 2015 року (2015)
П’янило Я. Д. - Математичне моделювання процесів транспорту і зберігання газу (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 вересня 2015 року) (2015)
Яцків Я. С. - Інформація про задимленість атмосфери в м. Києві (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 9 вересня 2015 року), Міліневський Г. П. (2015)
Вручення нобелівському лауреату О. О. Абрикосову найвищої нагороди НАН України (2015)
Морозов А. О. - Управління безпекою в епоху інформаційного суспільства, Гречанінов В. Ф., Бєгун В. В. (2015)
Москаленко В. Б. - Обладнання для технічного обслуговування високовольтних пристроїв з елегазовою (SF6) ізоляцією, Чижов І. Г., Варакін О. В., Павленко Ю. А., Самойлов П. Є., Дрозденко О. О. (2015)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцева геохронологія за монацитом гранітів Долинського масиву Інгульського мегаблоку Українського щита, Курило С. І., Довбуш Т. І. (2015)
Шаталов М. М. - Уран надр України: геохімія урану та історія створення мінерально-сировинної бази (2015)
Комісаренко С. В. - Майстер і його школа (до 130-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчя Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) (2015)
Петров В. В. - Розвиток національної системи реферування (до 20-річчя Українського реферативного журналу "Джерело"), Онищенко О. С., Крючин А. А., Лобузіна К. В., Мініна Н. М., Зайченко Н. Я. (2015)
Сухомлин М. М. - Гриби в екосистемі: еталон пристосування (рецензія на книгу Г. Л. Антоняк, З. І. Калинець-Мамчур, І. О. Дудка, Н. О. Бабич, Н. Є. Панас "Екологія грибів") (2015)
Холодов Р. І. - Фізика життєвого шляху (до 80-річчя академіка НАН України В. Ю. Сторіжка), Ворошило О. І., Бугай О. М. (2015)
Загнітко А. П. - Знаний дослідник теорії граматики (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України І. Р. Вихованця) (2015)
Тукало М. А. - Наука — покликання на все життя (до 75-річчя академіка НАН України Г. В. Єльської), Говорун Д. М. (2015)
Бешта О. С. - Результативний союз науки і освіти (до 75-річчя академіка НАН України Г. Г. Півняка) (2015)
Кравчук С. Г. - Ярослав Яцків — науковець і громадський діяч (до 75-річчя академіка НАН України Я. С. Яцківа) (2015)
80-річчя академіка НАН України Б. І. Олійника (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. І. Францевича (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Шульженка (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Г. Стояна (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Бєлякова (2015)
Премія Ласкера — 2015 (2015)
Титул, содержание (2014)
Смирнов А. Н. - Передовые технологии для непрерывной разливки стали: возможности и проблемы (2014)
Найдек В. Л. - Влияние газофлюсовой обработки расплава на структуру и свойства отливок из алюминиевых сплавов, Наривский А. В., Пионтковская Н. С., Федоров В. В. (2014)
Мельник С. Г. - Исследование дефосфорирующей способности сталеплавильных шлаков на основе концепции их фосфатной емкости, Курпас В. И., Жук С. В., Ефимова В. Г., Быков Е. И. (2014)
Шипицын С. Я. - Высокоуглеродистые стали с дисперсионным нитридным упрочнением для транспортного и других видов машиностроения, Бабаскин Ю. З., Степанова Т. В., Короленко В. П., Золотарь Н. Я., Короленко Д. Н., Осташ О. П., Жорник В. И. (2014)
Шалевская И. А. - Прогнозирование образования выбросов вредных веществ из литейных плавильных печей, Гутько Ю. И., Тарасевич Н. И., Токарева О. О. (2014)
Мамишев В. А. - Физико-технологические аспекты затвердевания фасонных отливок в песчаной форме. Сообщение 1, Шинский О. И., Соколовская Л. А. (2014)
Петренко В. А. - Модель системы документального сопровождения распоряжением правами интеллектуальной собственности в проектах реконструкции металлургических предприятий, Швец Е. С., Шостак Д. В. (2014)
В. П. Лихошву с присуждением Государственной премии Украины в области науки и техники 2013 года (2014)
Щеглову Владимиру Михайловичу - 75 лет (2014)
Мазуру Валерию Леонидовичу - 75 лет (2014)
Помним. Давыда Михайловича Кукуя (2014)
Помним. Владимира Петровича Гаврилюка (2014)
Титул, содержание (2014)
Ладохин С. В. - Электронно-лучевая литейная установка многоцелевого назначения (2014)
Тарасевич Н. И. - Выбор оптимальных условий теплоотвода с боковой поверхности непрерывнолитой заготовки в зоне вторичного охлаждения, Корниец И. В., Тарасевич И. Н. (2014)
Егоров К. В. - Анализ информации о процессе обезуглероживания ванны конвертера, Богушевский В. С. (2014)
Кривенко С. В. - Формирование зон в агломерируемом слое (2014)
Тихонова О. А. - Формовочные процессы с применением термической обработки пенополистирола, Дорошенко В. С., Шинский В. О. (2014)
Жуков Л. Ф. - Термоэлектрический сменный преобразователь погружения для периодических измерений температуры металлических расплавов, Петренко Д. А., Гончаров А. Л., Корниенко А. Л. (2014)
Дорошенко В. С. - Утилизация бытовых и производственных техногенных отходов пенополистирола, Шинский В. О., Тихонова О. А. (2014)
Моисееву Юрию Васильевичу - 75 лет (2014)
Червоному Ивану Федоровичу - 70 лет (2014)
Титул, содержание (2014)
Ерeмин А. О. - Влияние рециркуляции печных газов на равномерность температурного поля в нагревательных печах (2014)
Фесенко М. А. - Новые технологии изготовления отливок модифицированием чугуна в литейной форме (2014)
Корниец И. В. - Влияние интенсивности теплоотвода в зоне вторичного охлаждения на формирование непрерывнолитой заготовки, Тарасевич Н. И., Тарасевич И. Н., Кошевой И. К., Рыбицкий А. И. (2014)
Мамишев В. А. - Физико-математические аспекты затвердевания отливок разной геометрии в песчаной форме. Сообщение 2, Шинский О. И., Соколовская Л. А. (2014)
Лысенко Т. В. - Модернизация средств управления технологическим процессом изготовления магниевых дисков для установки литья под низким давлением, Крейцер К. А., Воронова О. И. (2014)
Загорянский В. Г. - Влияние основных технологических параметров на прочность соединения слоев биметалла алюминий-медь (2014)
Стасовский Ю. Н. - Прорыв от макро- к наноуровням в машинах и процессах обработки давлением при производстве металлопродукции нового поколения (2014)
75 лет Институту черной металлургии им. З. И. Некрасова НАН Украины (2014)
Мадзігон В. - Промисловий маркетинг у виробництві сировини паливної промисловості нафти і газу, Вачевський М. (2012)
Урбанєц М. - Глобальні економічні проблеми та перспективи торговельних відносин України з Польщею (2012)
Шпак О. - Вплив етнічних особливостей українців на формування економічної культури, Булавенко С. (2012)
Кишакевич Ю. - Система освіти України та виклики сучасності, Козак Т. (2012)
Журавська Н. - Перспективи впровадження європейського виміру в навчальних закладах України (2012)
Пантюк М. - Особливості реалізації професійних функцій вчителем у процесі фахової діяльності (2012)
Чепіль М. - Ідея добра і любові у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2012)
Мадзігон В. - Місце і роль олігополії на розвиток підприємництва в ринковій економіці (2012)
Камінецький Я. - Розвиток професійної педагогіки за роки Незалежності України: досягнення і проблеми (2012)
Кулішов В. - Дослідження технологій сучасної світової глобалізації в економічних процесах та їх наслідки (2012)
Сливка Л. - Проблема виховання здорового способу життя у творчій спадщині громадсько-освітніх діячів Західної України (1919 – 1939 рр.) (2012)
Кекош О. - Просвітницька діяльність митрополита Андрея Шептицького (2012)
Ромащенко І. - Культура професійного спілкування викладача як одна із головних умов запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні (2012)
Сурмяк Ю. - Стан і перспективи самовиховання в сучасній школі, Кудрик Л. (2012)
Пономаревський С. - Проблема культурно-освітнього простору та її смислове усвідомлення (2012)
Садова І. - Проблеми удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя у педагогічній теорії (2012)
Тульська О. - Формування комунікативної культури майбутніх екологів як складової їх професійної культури (2012)
Романова М. - Адаптація студента коледжу як аспект моніторингу навчального процесу (2012)
Дорошенко М. - Способи представлення теоретичних відомостей в навчальних комп’ютерних системах, Берегуляк Л. (2012)
Флис І. - Позаблоковість – як фактор протистояння зовнішній загрозі (2012)
Турянський П. - Слово – основа виразності у вокальному виконавстві (2012)
Кльось С. - Семантичні особливості функціонування фразеологізмів у політичному дискурсі (на основі промов діячів англійською мовою) (2012)
Хомишак О. - Образ батька на тлі української літературної спадщини (2012)
Коцюба І. - Переваги й недоліки формування інформаційного суспільства в умовах глобалізації (2012)
Василенко Л. - Змістовна наповненість задоволення у спектрі вокальної тілесності (2012)
Демехіна І. - Використання мультимедійних засобів навчання на заняттях з дисципліни "Математика” (2012)
Потюк І. - Комунікативна компетенція як невід’ємна складова навчально-виховного процесу (2012)
Жирик У. - Лексична семантика предметів і реалій весільного обряду в Україні, Англії та Франції, Пікуш О. (2012)
Осьмак Т. - Декоративно-прикладне мистецтво народів світу як чинник формування полікультурності майбутніх педагогів (2012)
Король А. - Теоретичні аспекти класифікації пластичних мистецтв (2012)
Бурковська З. - Формування професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю як педагогічна проблема (2012)
Грицик Л. - Етнопедагогіка виховання учнівської молоді на народних традиціях обрядах та творчості (2012)
Кулішов В. - Основні складові сучасного економічного виховання школярів (2012)
Мойко О. - Роль інформаційних технологій в навчально-виховному процесі в умовах інформатизації освіти (2012)
Василиків І. - Професійна культура майбутнього вчителя маркетингу в умовах інформатизації суспільства (2012)
Вітер С. - Забезпечення наступності змісту економічної освіти в умовах її сучасної модернізації (2012)
Хамуляк О. - Сучасний стан професійної підготовки фахівців залізничного транспорту у професійно-технічних навчальних закладах України (2012)
Супруненко І. - Методи діагностики обдарованості (2012)
Титул, содержание (2014)
Дорошенко В. С. - 3D-технологии изготовления отливок как примеры аддитивного производства (2014)
Захарченко В. Н. - Контроль температуры чугуна на выпуске, Руденко Ю. Р., Лебедь Ю. К., Бозылев В. А. (2014)
Петренко В. А. - Управление производственными рисками в проектах реконструкции металлургических предприятий, Фонарева Т. А. (2014)
Налимов Ю. С. - Анализ повреждений лопаток газотурбинных двигателей (2014)
Пионтковская Н. С. - Влияние глубинной обработки расплава газореагентными средами на процесс рафинирования, структуру и свойства силуминов (2014)
Михнян Е. В. - Комплексно-модифицированная огнеупорная керамика для получения деталей с ориентированной структурой (2014)
Кизилова А. Ю. - Обоснование концептуальных подходов реализации динамического контроля технологических параметров работы магнитодинамической установки (2014)
Дрозд Е. А. - Электронно-лучевые установки на базе вакуумных печей для получения трубных заготовок из титана (2014)
Нефедьева Е. Е. - Исследование влияния температуры и времени отпуска на структуру и свойства стали для инструмента горячей деформации, Плюта В. Л. (2014)
Паренюк А. А. - Перспективы применения медных сплавов монотектических систем как материала для токосъемных вставок на электротранспорте (2014)
Рябинин А. В. - Выплавка сложнолегированного циркониевого сплава для атомной энергетики в электронно-лучевой гарнисажной установке (2014)
Череповский С. С. - Управляющие параметры магнитоимпульсной обработки расплавов (2014)
Ященко А. В. - Моделирование процесса циркуляционного фильтрования алюминиевого расплава в магнитодинамической установке (2014)
Костякову Владимиру Николаевичу - 80 лет (2014)
Шемшученко Ю. С. - Сучасний конституційний процес і проблеми вдосконалення регулювання захисту прав людини в Конституції України (частина перша), Скрипнюк О. В. (2015)
Рабінович П. М. - До модернізації конституційно-правового статусу людини і громадянина (львівські пропозиції) (2015)
Селіванов А. О. - Мета децентралізації – повна і виключна компетенція місцевого самоврядування (2015)
Стеценко С. Г. - Конституційна норма про безоплатність медичної допомоги в Україні: чи є необхідність внесення змін? (2015)
Задорожній О. В. - Необхідність реформування Конституції України у зв’язку із агресією Російської Федерації (2015)
Баймуратов М. О. - До питання про вибір національної моделі місцевого самоврядування (2015)
Мішина Н. В. - Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи (2015)
Батанов О. В. - Роль і значення Конституції України у розвитку компетенції місцевого самоврядування в умовах сучасних модернізаційних процесів (2015)
Приходько Х. В. - Зміни національної конституції: актуальні питання концептуального та технологічного правового забезпечення (2015)
Подорожна Т. С. - Правові засади впливу конституційного законодавства на правову систему в контексті внесення змін до Конституції України (2015)
Коробко І. І. - До проблеми відповідності оновленої Конституції України міжнародно-правовим стандартам: від антропоцентризму до біоцентризму (2015)
Федоренко В. Л. - Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації публічної влади в контексті децентралізації: досвід Польщі для України (частина друга), Чернеженко О. М. (2015)
Мацюк А. А. - Становлення громадянського суспільства як соціальної основи народовладдя (2015)
Стрєльцова О. В. - Періодизація процесів конституціоналізації в контексті історичного розвитку (2015)
Чорнолуцький Р. В. - Стадійна характеристика нормопроектування та її роль в конституційному праві (2015)
Щавінський В. Р. - Держава як відповідач в адміністративному процесі. (2015)
Рудой К. М. - Протидія кіберзлочинності як напрям забезпечення міжнародної безпеки ОВС України (2015)
Борисенков Є. В. - Адміністративно-правові засади формування й діяльності батальйонів територіальної оборони в умовах мобілізації (2015)
Гаєвський І. М. - Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб’єкта первинного фінансового моніторингу (2015)
Сарана С. В. - Особливий процесуально-процедурний податковий режим: поняття та зміст (2015)
Користін О. Є. - Евристичні методи побудови та перевірки криміналістичних версій, Цільмак О. М. (2015)
Бандурка І. О. - Об’єкт посягання в злочинах проти прав та свобод дитини (2015)
Тітко І. А. - Окремі особливості завершення кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення (2015)
Митрофанов І. І. - Сприяння організації переправлення через державний кордон: що криється за цим поняттям? (2015)
Вапнярчук В. В. - Правові наслідки порушення процесуальної форми збирання доказів у кримінальному провадженні (2015)
Веприцький Р. С. - Кримінально-кримінологічний аналіз злочинності в регіонах України (2015)
Скрябін О. М. - Діяльність захисника в підготовчій частині апеляційного провадження в кримінальному процесі (2015)
Муратова С. О. - Зняття судимості: підстави, умови та порядок (2015)
Львова Є. О. - Еволюція функцій принципів міжнародного права з урахуванням його конституціоналізації та фрагментації (2015)
Бонтлаб В. В. - Наднаціональне правове регулювання цивільного судочинства у державах-членах ЄС: науково-правовий аспект (2015)
Казьмірик Ю. І. - Інтеграційне право: поняття та особливості (2015)
Шорохова Г. М. - Деякі аспекти інформаційної безпеки в забезпеченні інформаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України (2015)
Іванова Г. С. - Юридичний механізм притягнення працівника прокуратури до дисциплінарної відповідальності. (2015)
Іншин М. І. - Загальнотеоретичні характеристики дистанційної зайнятості працівників в Україні (2015)
Костюк В. Л. - Поняття та ознаки трудового договору: сучасний вимір та перспективи (2015)
Вавженчук С. Я. - Єдність та диференціація мір превентивної охорони, захисту трудових правта мір трудо-правової відповідальності (2015)
Чернобай А. М. - Правове регулювання застосування тестів під час прийому на роботу, Чайковська В. А. (2015)
Жигалкін І. П. - Приватні та публічні інтереси в трудовому праві (2015)
Сіньова Л. М. - Організаційно-функціональне призначення Федерального фонду "Пам’ять, відповідальність і майбутнє" (2015)
Кармаза О. О. - Забезпечення цивільних прав громадян в умовах дії правового режиму на тимчасово окупованій території України: загальнотеоретичні положення нотаріального процесу (2015)
Словська І. Є. - Депутатський імунітет і кримінальна безвідповідальність (2015)
Мірошниченко М. І. - До проблеми диференціації правової системи в процесі генезису: взаємозв’язок ключових понять "генезис", "розвиток", "становлення", "еволюція", "функціонування" (2015)
Легенький М. І. - Освітні ідеї Нового часу (2015)
Геєць І. В. - Підготовка юристів у Ніжинській вищій школі у ХІХ ст.: правовий аспект (2015)
Городецька І. А. - Ознаки суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу як об’єкта правового регулювання (2015)
Грігорова Г. Л. - Суб’єктивне протиправне діяння як підстава ювенальної відповідальності (2015)
Вознюк Н. І. - До питання вдосконалення процедури забезпечення державними соціальними допомогами (2015)
Ємельянова К. Ю. - Нормативно-правове забезпечення міжнародної діяльності Прикордонних військ України в 1991-2003 роках (2015)
Кунєва З. Ю. - Сутність і зміст публічно-правового поняття "формальності” (2015)
Минюк Л. Д. - Міністерство юстиції України як головний орган у сфері діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) в Україні (2015)
Коваленко Р. І. - Щодо змісту трудового договору (2015)
Яцкевич І. І. - Конституційно-правові основи юридичних гарантій реалізації права на працю в сучасних умовах (2015)
Зеленський В. М. - Щодо змісту основних принципів конкурсного відбору в трудовому праві України (2015)
Титул, зміст (2013)
Масол Л. - Мистецтво програми для 5–9 класів, Коваленко О., Сотська Г., Кузьменко Г., Марчук Ж., Константинова О., Паньків Л., Гринчук І., Новикова Н., Овіннікова Н. (2013)
Рева В. - Фахові конкурси на шляху самовдосконалення вчителя музичного мистецтва, Гуральник Н. (2013)
Еманова З. - Використання планшетів PoketBook А10 на урока музики (2013)
Гумінська О. - Методика роботи з підручником на уроках музичного мистецтва (2013)
Майзерова Л. - Використання допоміжних вправ у навчанні диригування майбутніх учителів музики (2013)
Музика О. - Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх учителів на матеріалі портретного живопису (2013)
Краснова Н. - Використання комп’ютерних технологій в образотворчій діяльності підлітків (2013)
Поддубко Л. - Дизайн – країна творчості (2013)
Гнатишин І. - Інформаційно-методичне забезпечення професійної діяльності фахівців художньої культури (2013)
Рахманіна В. - Класифікація дитячих театрів моди (2013)
Ратко М. - Ансамбль китайського саду (2013)
Козка Т. - Вклонімося Миколі Аркасу (2013)
Філіпчук Н. - Світ мистецької педагогіки Оксани Рудницької (2013)
Свята і ювілейні дати 2013 року (ІІ півріччя) (2013)
Аннотации (2013)
Від редакції (2012)
Мадзігон В. - Промисловий маркетинг в геології, буріння свердловин і добування нафти та газу зі свердловин, Вачевський М. (2012)
Урбанєц М. - Освіта в країнах Західної Європи та Польщі і України (2012)
Михасюк І. - Управління конкурентоспроможністю національної економіки в умовах глобалізації, Тепла М. (2012)
Шпак О. - Соціально-педагогічні аспекти формування економічної культури студентів вищих навчальних закладів, Булавенко С. (2012)
Гоцул В. - Досвід міжнародних моніторингових досліджень в освіті та їх значення для вищої школи, Добрянський І., Зимомря М. (2012)
Вербицька П. - Методичні підходи до формування соціокультурної компетентності студентської молоді у процесі історичної освіти (2012)
Пантюк М. - Роль вчителя у процесі становлення особистості учня крізь призму педагогічної спадщини М. Пирогова, Тичинська Н. (2012)
Мадзігон В. - Історичний розвиток підприємництва та основні функції підприємництва (2012)
Кулішов В. - Мікроекономічні ризики та альтернатива вибору в умовах невизначеності результату (2012)
Пономаревський С. - Зусилля українців Кубані у кінці ХІХ – на поч. ХХ століть у культурно-просвітній сфері як передумови започаткування національного шкільництва (2012)
Котенко О. - Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови (2012)
Кекош O. - Слово пастиря. Прощення (2012)
Васьківська Г. - Людина як об’єкт наукового пізнання у контексті суб’єктивного досвіду старшокласників (2012)
Соломаха А. - Доцільність поглибленого вивчення особливостей культури, звичаїв та традицій німецького народу в курсі "Країнознавство Німеччини” студентами-магістрантами (спеціальність 7.01010201 – початкова освіта) (2012)
Лук’янченко М. - Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів: проблеми та перспективи (2012)
Завидівська Н. - Особливості реалізації основних положень кібернетики та синергетики в умовах фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів (2012)
Григорович А. - Наукове товариство як форма організації науково-пошукової роботи ліцеїстів, Заяць О., Гладкевич М. (2012)
Ромащенко І. - Контроль знань, умінь і навичок студентів у вищому навчальному закладі як засіб управління процесом навчання (2012)
Всякий Я. - Використання інтерактивних методів навчання на уроках матеріалознавства (2012)
Сурмяк Ю. - Стан і перспективи самовиховання в сучасній школі, Кудрик Л. (2012)
Кравець Р. - Теоретичні основи формування творчого мислення у майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Смолінська О. - Етнографічний метод вивчення організаційної культури педагогічних університетів (2012)
Трофімук К. - Рівень сформованості культури професійного спілкування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2012)
Миколюк О. - Технічна творчість як професійна діяльність майбутніх інженерів-механіків (2012)
Кобзар В. - Критерії, рівні та показники сформованості готовності до інноваційної діяльності майбутніх технологів у коледжах аграрного профілю (2012)
Самохвал О. - Формування професійних якостей майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності засобами іншомовної комунікації (2012)
Марко В. - Виховна функція уроку іноземної мови як засіб формування релігійної особистості школяра (2012)
Лазорак Б. - Кілька нових фактів до історії братських шкіл Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії (XVІІI ст.), Досин Д. (2012)
Щербакова Н. - Розвиток пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення передметів гуманітарного циклу (2012)
Лобачук І. - Метод проектів як один з елементів оптимізації екологічної освіти в школах Німеччини (2012)
Безкоровайна О. - Феномен "культура особистісного самоствердження”: сутність та зміст (2012)
Василиків І. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя маркетингу (2012)
Супруненко І. - Типологія спеціальних програм для обдарованих дітей (2012)
Гром С. - Сімейне виховання та його вплив на морально-особистісне зростання дошкільників (2012)
Сторонська О. - Рецепція та інтерпретація освітньої концепції М. Монтессорі у вітчизняній історико-педагогічній думці початку ХХ ст (2012)
Хоцкіна С. - Структурно-рівневий аспект дослідження проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки (2012)
Дорош Н. - Сучасні тенденції розвитку ринку аудиторських послуг (2009)
Комарницький І. - Мерчендайзинг як умова успіху комерційної діяльності підприємства, Фарат О. (2009)
Мазур І. - Причини фінансової кризи в умовах глобалізації, Сапачук Ю. (2009)
Науменкова С. - Особливості реалізації стратегії перебудови та модернізації ринків капіталу в Україні (2009)
Жилінська О. - Галузеві аспекти фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України, Петровська Т. (2009)
Ігнатюк А. - Вертикально інтегровані структури на галузевих ринках України (2009)
Кочергіна Н. - Міжнародна міграція робочої сили та її вплив на державну міграційну політику України (2009)
Лозова Г. - Накопичувальне страхування життя як інструмент мінімізації ризиків (2009)
Мисака Г. - Фінансова звітність емітентів в інформаційному забезпеченні діяльності учасників фондового ринку (2009)
Овчаренко Т. - Визначення основних етапів процесу відбору підприємства для інвестування (2009)
Рак Р. - Особливості формування інвестиційних ресурсів в межах промислово-фінансової групи, Нетесаний Ю. (2009)
Рожко О. - Проблеми залучення іноземного капіталу у банківську систему України (2009)
Филюк Г. - Конкурентна політика держави в умовах глобалізації (2009)
Вірченко В. - Вплив нормативно-правового регулювання на ефективність вітчизняного фінансового ринку (2009)
Приказюк Н. - Державний кредит у забезпеченні соціально-економічного розвитку країн ринкової економіки (2009)
Ковтонюк О. - Міжнародний Валютний Фонд та група Світового Банку в системі фінансування міжнародної торгівлі (2009)
Кондрашова-Діденко В. - Інтелектуально зорієнтована економіка (2009)
Титул, зміст (2013)
Масол Л. - Мистецтво програми для 5–9 класів, Коваленко О., Сотська Г., Кузьменко Г., Марчук Ж., Константинова О., Паньків Л., Гринчук І., Новикова Н., Овіннікова Н. (2013)
Коновець C. - Проведення колективних занять з образотворчого мистецтва в початковій школі (2013)
Гринчук І. - Музична освіта в Україні: історико-регіональний аспект (2013)
Башкатов Г. - Технологія проведення загальношкільного конкурсу хорового співу (2013)
Рейзіна О. - Виражальні можливості музичного мистецтва (2013)
Гончарук А. - Чудодійний вплив музики Моцарта (2013)
Полянська О. - Творчі завдання на уроках музики і вдома (2013)
Лимаренко Л. - День любові та добра (пасхальна музична казка) (2013)
Пундєєва О. - Витинанка як вид декоративного мистецтва (2013)
Горовенко В. - Дивосвіт декоративно-прикладного мистецтва (2013)
Краснова Н. - Гончарне мистецтво у формуванні світовідображення підлітків (2013)
Комаровська О. - Кардіограма таланту: творчий портрет обдарованої особистості (2013)
Пономаренко О. - Науковцi iмпровiзують у стилi джаз (2013)
Титул, зміст (2013)
Філіпчук Н. - Етико-естетичні засади творчості Володимира Івасюка (2013)
Степанова Л. - Діагностика і розвиток поліфонічного слуху молодших школярів (2013)
Аристова Л. - Використання навчально-методичного комплексу "Музичне мистецтво" в естетичному вихованні молодших школярів (2013)
Петько Л. - Виховний і професійний аспекти навчання іноземної мови студентів у системі музично-педагогічної освіти (2013)
Просіна О. - Художньо-педагогічна інтерпретація творів мистецтва (2013)
Руденко І. - Художньо-творчі вправи як засіб формування творчої активності підлітків (2013)
Скляренко О. - Традиційна народна лялька (2013)
Горовенко В. - Бачити звук, слухати колір (2013)
Колотова О. - Методологічні та методичні проблеми вивчення предметів художньо-естетичного циклу в школі (2013)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" 5 клас (2013)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" 5 клас (2013)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" 5 клас (2013)
Кузніченко С. О. - Щодо визначення напрямів реформування національної моделі інституту надзвичайних адміністративно- правових режимів (2015)
Коваленко Т. О. - Правові аспекти біологічної безпеки України (2015)
Камінська Н. В. - Пріоритети міжнародної співпраці у сфері забезпечення інформаційної безпеки , Чухно О. Є. (2015)
Гаєвський І. М. - Національна система фінансового моніторингу як компонент національної безпеки України: правові аспекти (2015)
Талалай Д. В. - Деякі аспекти надзвичайних правових режимів як правової форми забезпечення національної безпеки держави (2015)
Васечко Л. О. - Охорона здоров'я населення як складова національної безпеки України (2015)
Антонов В. О. - Воєнна політика як важлива складова забезпечення національної безпеки України (2015)
Шемшученко Ю. С. - Сучасний конституційний процес і проблеми вдосконалення регулювання захисту прав людини в Конституції України (частина друга), Скрипнюк О. В. (2015)
Баймуратов М. О. - До питання про вибір національної моделі місцевого самоврядування (частина друга) (2015)
Мацюк А. Р. - Народовладдя як основа вдосконалення конституційних засад життєдіяльності суспільства (2015)
Гудзь Т. І. - Основи організації та діяльності муніципальної поліції у зарубіжних країнах: територіальні й матеріально-фінансові аспекти (2015)
Гусаров С. М. - Реформування діяльності місцевих органів внутрішніх справ в сфері охорони громадського порядку в регіоні (на прикладі проведення "самбірського експерименту") (2015)
Щавінський В. Р. - Держава як позивач у адміністративному процесі: сутність та відповідність природі адміністративної юстиції (2015)
Кравчук В. М. - Адміністративне судочинство як правовий механізм забезпечення народовладдя (2015)
Денисенко А. П. - Тенденції забезпечення ефективних адміністративно-правових засад організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Ковальчук А. Т. - Запобігання та протидія відмиванню тіньових фінансів: подолання викликів та загроз (2015)
Петруненко Я. В. - Контрактація як господарсько-правовий механізм забезпечення ефективного використання державних коштів (2015)
Бобечко Н. Р. - Скасування вироку чи ухвали і закриття кримінального провадження судом апеляційної та касаційної інстанції (2015)
Турлова Ю. А. - До питання щодо соціально-демографічної характеристики осіб, які вчиняють екологічні злочини (2015)
Кабаченко М. О. - Особливості використання терміну "Міжнародний трудовий кодекс" (2015)
Фединець Р. В. - Глобальні економічні проблеми сучасності і міжнародне економічне право (2015)
Охріменко І. М. - Справлення психологічного впливу за умов сучасного поліціювання: теоретико-правовий аналіз (2015)
Литвиненко В. І. - Зарубіжний досвід організації та діяльності суб`єктів протидії корупції та можливості його використання в Україні (2015)
Квасневська Н. Д. - Інформаційне забезпечення судоустрою та судочинства в Україні (2015)
Іншин М. І. - Предмет трудового права (частина перша ), Щербина В. І. (2015)
Костюк В. Л. - Джерела трудового права: поняття, особливості, принципи ієрархічної структури (2015)
Середа О. Г. - Реформування законодавства про працю України в умовах євроінтеграції (2015)
Коншин О. В. - Кадрова політика в Україні у Європейському вимірі (2015)
Андрющенко К. М. - Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві в контексті євроінтеграції (2015)
Оніщенко Н. М. - Механізм взаємодії особи, громадянського суспільства і держави: сутнісні та емпіричні проблеми удосконалення, Сунєгін С. О. (2015)
Оксьом І. Г. - Правове регулювання соціальної сфери: сучасний стан та напрями удосконалення (2015)
Антошкіна В. К. - Принципи інтерпретаційної діяльності – загальні та галузеві (2015)
Бурдоносова М. А. - Методологічні особливості дослідження професійної культури юристів (2015)
Козьяков Р. С. - Історіографія розвитку наукової думки щодо розшуку безвісно відсутніх осіб (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Дроздюк Т. М. - Поняття та зміст публічного регулювання ринку земель в Україні (2015)
Кравчук І. М. - Класифікація адміністративних послуг, що надаються за допомогою інтернет-технологій (2015)
Харенко О. В. - Особливості регулювання права на заснування друкованих засобів масової інформації (2015)
Стрілець Б. В. - Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та правове регулювання інвестиційної діяльності (2015)
Юхта О. Г. - Аспекти правового регулювання необхідності забезпечення поняття "охорона прав дитини" (2015)
Мельничук Н. С. - Правові, економічні та соціально-політичні передумови земельної реформи в Австрійській монархії в другій половині ХVIII століття (2015)
Таран Д. П. - Захист конституції як категорія публічного права (2015)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Інформація про роботу Міжнародної конференції "Право власності: європейський досвід та українські реалії" (22—23 жовтня 2015 р.) (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за II півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі (2015)
Кузьменко О. Т. - Принцип гласності кримінального судочинства і формування довіри громадян до суду, Дроздович Н. Л. (2015)
Григор’єва Л. І. - Звернення стягнення на майно боржника за вимогою кредитора, який є іпотекодержателем (іпотечного кредитора), Спасибо-Фатєєва І. В. (2015)
Цікало В. І. - Корпоративні права подружжя: складні питання у судовій практиці, Оприско М. В. (2015)
Титул, зміст (2013)
Туманов І. - Проблемна лекція як оптимальна форма викладання дисципліни "Історія мистецтв" (2013)
Школьнік С. - Казки Василя Сухомлинського в музичному навчанні молодших школярів, Бесшапошникова Т. (2013)
Сиротич Н. - Образотворчий калейдоскоп (2013)
Кройтор Т. - Методи інтерактивного навчання на заняттях з композиції (2013)
Плазовська Л. - Теорія і практика композиції площинного характеру в коментарях художників-педагогів (2013)
Комаровська О. - Творчі завдання на музичних заняттях у розвитку художньої обдарованості дітей (2013)
Лисицина Ю. - Методика виховання толерантності старшокласників засобами художньої культури (2013)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" 1 клас (2013)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" 1 клас (2013)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" 1 клас, Гайдамака О., Очеретяна Н. (2013)
Залуцький O. - Взірець таланту й працелюбства (2013)
Матвєєва Г. - ХVІ Міжнародний фестиваль дитячої творчості "Золотий лелека" (2013)
Перший керамічний фестиваль обдарованої молоді "КерамДиво-2013" (2013)
Романовський О. Г. - Ученый, инженер, менеджер – творцы инновационного развития, Гуревичов М. М. (2010)
Шестопалюк О. В. - Структура та шляхи формування громадянської компетентності молоді (2010)
Лавриненко О. А. - Педагогічна майстерність в освітньо-виховній системі харківського імператорського університету (2010)
Пономарьов О. С. - Морально-ціннісні аспекти підготовки еліти (2010)
Петров О. О. - Системний підхід до формування лінґво-соціокультурної компетентності майбутніх учителв іноземних мов (2010)
Панфілов Ю. І. - Фундаменталізація освіти – потреба часу (2010)
Пушкарь И. А. - Построение мультимедийного информационного образоватльного пространства на основе компетентностного подхода, Прибыткова Н. И. (2010)
Клименюк Н. В. - Соціальний експеримент як один із методів перевірки гіпотези (2010)
Підбуцька Н. В. - Актуальні проблеми професійної підготовки сучасних фахівців (2010)
Кобилянський О. В. - Пофесійна освіта і підготовка посадових осіб з безпеки життєдіяльності (2010)
Геворкян Ю. Л. - Компьютерная система обучения и контроля знаний студентов по дисциплине "Высшая математика", Чикина Н. А. (2010)
Авшенюк Н. М. - Транснаціональна взаємодія університетів в умовах євроатлантичної інтеграції (2010)
Ашеров А. Т. - Критериальные пробелмы формирования готовности будущего инженера-педагога к созданию и использованию электронных учебных пособий в профессиональной деятельности, Бондаренко Т. С. (2010)
Громов Є. В. - Електронні засоби навчання: сучасні під-ходи до структури й технології розроблення, Ящун Т. В. (2010)
Меньшов Ю. В. - Інновації щодо вивчення теми "Напівпровідники”, Бендес Ю. П. (2010)
Северіна Н. Ю. - Застосування активних методів навчання при формуванні професійної компетентності з математичного моделювання інженера-математика (2010)
Бондар М. В. - Інтелектуальні технології як могутні важелі розвитку економіки (2010)
Михасюк І. - Управління конкурентоспроможністю національної економіки в умовах глобалізації, Тепла М. (2012)
Урбанєц М. - Галузева та територіальна структура державної політики розвитку галузей міжнародної економіки та міжнародна освіта у XXI столітті (2012)
Зимомря М. - Особливості становлення творчої особистості педагога: оціночні рівні, Добрянський І. (2012)
Шпак О. - Компетентнісний підхід до формування економічної культури учнів загальноосвітньої школи, Булавенко С. (2012)
Жигайло Н. - Психологічні особливості соціальної адаптації студентів-першокурсників (2012)
Доброскок І. - Технології практичного спрямування в системі організації навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів як засіб підвищення якості вищої освіти (2012)
Мадзігон В. - Економічна освіта на сучасному етапі майбутніх підприємців у загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Кулішов В. - Державне регулювання підприємницької діяльності на макрорівні (2012)
Заяць О. - Організація навчальної практики методом проектів у Дрогобицькому педагогічному ліцеї, Григорович А., Гладкевич М. (2012)
Руденко Л. - Теоретичні основи формування комунікативної культури майбутніх фахівців (2012)
Литвин А. - Структура професійної інформатичної компетентності кваліфікованого робітника (2012)
Петрицин І. - Застосування навчальних комп’ютерних середовищ у процесі підготовки майбутнього вчителя-предметника (2012)
Ашиток Н. - Комунікативна компетентність як чинник професійного становлення соціального педагога (2012)
Гарбич-Мошора О. - Використання інформаційних технологій для розвитку творчої особистості (2012)
Ничко О. - Методичні аспекти діяльності викладача іноземних мов у розробці навчально-методичного забезпечення заняття з використанням інформаційних технологій (2012)
Павлюк Р. - Структурні елементи віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишу (2012)
Мішеніна Т. - Соціокультурні чинники формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки (2012)
Смерчко А. - Символи-колоративи як мотивуюча і дериваційна база слов’янських фразеологізмів (словникові матеріали), Іваночко Г., Смерчко А. (2012)
Арешонков В. - Трансформація змісту шкільної суспільствознавчої освіти в Україні на початку 20-х рр. ХХ ст.: уроки для сьогодення (2012)
Волошанська І. - Цільовий компонент навчально-виховного процесу та значення мети для становлення особистості у працях К.Д. Ушинського, Хало З. (2012)
Павлішак О. - Порівняльний аналіз систем підготовки соціального педагога в Україні та Австрії (2012)
Вишнівський Р. - Іван Франко про стан та вимоги до шкільних підручників (2012)
Турянський П. - Індивідуальний підхід до студента в класі cольного співу (на матеріалі роботи над народною піснею) (2012)
Данильчук О. - Формування професійної компетентності при підготовці майбутніх спеціалістів економічного профілю у вищому навчальному закладі (2012)
Сінельник І. - Активізація науково-дослідної діяльності студенів педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Веклич Ю. - Формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови, Миронець Д. (2012)
Петриця Л. - Специфіка навчання усного іншомовного мовлення студентів мовних спеціальностей у педагогічних ВНЗ (2012)
Паньків І. - Шляхи впровадження модульно-рейтингової системи навчання на уроках української літератури у Дрогобицькому педагогічному ліцеї (2012)
Василиків І. - Інформаційна компетенція – основний чинник формування готовності майбутніх учителів маркетингу до використання інформаційних технологій (2012)
Зубрицький М. - Релігія у творчості Івана Франка (2012)
Вітер С. - Забезпечення наступності змісту економічної освіти в умовах її сучасної модернізації (2012)
Коса Т. - Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу в умовах модернізації вітчизняної освітньої системи (2012)
Чугуй Л. - Аксіологічний підхід до організації навчального процесу, як передумова ефективного формування безпеки життєдіяльності майбутніх аграріїв (2012)
Околович О. - Деякі історичні аспекти професійної підготовки вчителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах освіти України (ХХ ст.) (2012)
Делінгевич Л. - Психолого-педагогічні особливості взаємин у системі "наставник-студент” (2012)
Чуклін С. М. - Гіпонатріємія у хворих на цироз печінки, Чуклін С. С. (2015)
Шевченко-Макаренко О. П. - Моніторинг захворюваності та поширеності хронічних вірусних гепатитів, досвід виконання кроків державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у Дніпропетровському регіоні (2015)
Герасун О. Б. - Перший досвід використання внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами як лікувальної вакцини хронічного гепатиту В (2015)
Янченко В. І. - Дослідження зв’язків між морфологічними характеристиками печінки, генотипами ВГС і вірусним навантаженням у хворих на хронічний гепатит С, Гомоляко І. В., Швадчин І. О., Клочкова Н. Є. (2015)
Рябоконь Ю. Ю. - Функціональний стан ендотелію у хворих на хронічний гепатит С залежно від наявності та ступеня виразності змішаної кріоглобулінемії (2015)
Кондратюк К. О. - Імунологічні аспекти застосування гепатопротекторів та пробіотиків у комплексній терапії хворих на цукровий діабет 2-го типу та неалкогольну жирову хворобу печінки (2015)
Романовський О. Г. - Про підвищення ролі особистості викладача у процесі підготовки гуманітарно-технічної еліти в умовах інноваційного розвитку сучасної вищої школи (2010)
Кремень В. Г. - Філософія самоідентифікації країни в контексті її майбутнього (2010)
Панфілов О. Ю. - Сучасна освіта: світоглядні орієнтири (2010)
Толкачев А. М. - Применение фундаментальных принципов природы к социальной системе, Сидоренко И. И. (2010)
Жиров М. С. - Культура как основа качества социального образования (2010)
Пономарьов О. С. - Освіта і кластерний вектор інноваційного розвитку (2010)
Резнік С. М. - Психолого-педагогічні умови розуміння студентами навчального матеріалу (2010)
Штефан Л. В. - Інноваційний потенціал інженера-педагога: сутність, структура, принципи формування (2010)
Кошелєва В. С. - Оптимізація змісту підготовки до бізнес-планування майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю (2010)
Кудря М. М. - Системний аналіз освітніх моделей європейських країн з урахуванням входження в Болонський процес (2010)
Гомонюк О. М. - Сучасний зарубіжний досвід розвитку професійно-педагогічної культури у соціального працівника /соціального педагога (2010)
Болюбаш Н. М. - Формування і розвиток професійних компетенцій майбутніх економістів при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу (2010)
Гура Т. В. - Формування творчого складника управлінської компетентності інженера-електромашинобудівника (2010)
Дишлева Ю. В. - Роль і місце комунікативної компетенції у професійній підготовці майбутніх перекладачів англійської мови (2010)
Дніпровська Т. В. - Структура і зміст управлінської компетентності майбутніх інженерів автомобільного транспорту (2010)
Олексенко В. М. - Сучасна парадигма в контексті підготовки інженерів через інноваційні педагогічні технології (2010)
Чуносов М. О. - Модель індивідуально-групової діяльності соціального педагога у сфері профілактики правопорушень (2010)
Гирич З. І. - Структурно-функціональна модель системи науково-методичної роботи в дошкільному навчальному закладі, Прасол В. М. (2010)
Панфілов Ю. І. - Вплив психічних станів операторів бойових розрахунків на ефективність спільної діяльності залежно від їх психологічної сумісності (2010)
Титул, зміст (2015)
Мартич Р. - Рецепція біблійної традиції ставлення до живого в середньовічних текстах (2015)
Погребняк І. - Епістолярний жанр у діахронній проекції (2015)
Васьків М. - Конфлікт бажаного і дійсного в нарисі "Сади" кубанського письменника О. Розумієнка (2015)
Волошук Л. - Специфіка діалогізму сучасної масової літератури (2015)
Лісневська А. - Режисерсько-операторські аспекти фахової підготовки телевізійних репортерів (2015)
Мейзерська T. - Глобалізаційні виміри медіа-досліджень у концепції Джеймса Лалла (2015)
Веретільник С. - Розвиток антропонімів Гетьманщини XVII–XVIII ст. (2015)
Бондарева O. - Великий світ малого жанру (рецензія на монографію: Ленська С. В. "Українська мала проза 1920 –1960-х років: на перетині жанру і стилю" / Світлана Ленська. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 656 с.) (2015)
Хамедова O. - "Ad fontes" або оновлення українського літературного канону (рецензія на книгу: Ткачук М. Романтичний дискурс Левка Боровиковського : літ. портр. / Микола Ткачук. – Тернопіль:Збруч, 2015. – 266 с.) (2015)
Сінченко К. - Януш Славінський. Сприйняття та сприймач в історико-літературному процесі (2015)
Міністр Мінагрополітики України Ігор Швайка: - - "Уряд підтримуватиме малих і середніх сільгосп­виробників та розвиватиме сімейне фермерство"; - "Відкриття ринків ЄС – свідчення довіри до нової влади та визнання української агропродукції"; - "Ми крок за кроком відмінимо надлишковий контроль в аграрному бізнесі, надамо більше повноважень регіонам" (2014)
Демидов С. - Коткування ґрунту та його технічне забезпечення, Шпильовий Ю., Стародубцева М., Кучеренко В. (2014)
Ценюх Я. - Результати дослідження обприскувачів напівпричіпних штангових серії ОПШ-2,4, Ковальчук О., Ковальчук О., Думич А. (2014)
Алієв Е. - Техніко-технологічний модуль для переробки грубої овечої вовни в утеплювач тваринницьких приміщень, Лиходід В., Павленко С., Івлєв В., Сухарльов В. (2014)
Коман Р. - Шляхи підвищення надійності сільськогосподарських машин в процесі експлуатації (2014)
Лімонт А. - Використання прес-підбирачів на збиранні льонотрести, Климчук В. (2014)
Думич В. - Аналіз техніко-технологічних рішень в Європейській та традиційній технологіях вирощування цукрових буряків, Сало Я., Сліпець Г. (2014)
Лебська Т. - Харчова цінність коропа Cyprinus Carpio і товстолобика Hypophtalmichthys spp осіннього вилову, Голембовська Н. (2014)
Дерев’янко Д. - Обґрунтування і теоретичні розрахунки руху зернівки у пневмосистемі з кільцевим аспіраційним каналом та дисковим розподільником у вібровідцентровій зерноочисній машині (2014)
Братішко В. - Результати досліджень процесу гранулювання зерново-стеблової кормосуміші гранулятором гвинтового типу (2014)
Лебедєв А. - Тракторна енергетика: проблеми та рішення (2014)
Пантелус Л. - 100-тисячний трактор зійшов з конвеєра тракторного заводу CLAAS у французькому містечку Лє Ман (2014)
Чорношкур В. - XXІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві" та IХ Всеукраїнська конференція-семінар аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії в ННЦ "ІМЕСГ" (2014)
Ясенецький В. - Святкування Дня Перемоги в оберегах УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Чорношкур В., Ковпак Н. (2014)
Посмотрите на эту женщину – и запомните ее навсегда (2014)
Ясенецькому Володимиру Антоновичу – 75 років! (2014)
Токалин О. А. - Особенности распределения энергии при ультразвуковой сварке микропризменных оптических элементов (2015)
Каліновський Я. О. - Синтез матричних представлень узагальнених кватерніонів, Боярінова Ю. Є., Сукало А. С. (2015)
Мезенцев А. В. - Методика выделения информативных участков изображений на основе теории фрактального анализа, Миронюк С. В., Сотников А. М., Таршин В. А. (2015)
Корпань Я. В. - Класифікація загроз інформаційній безпеці в комп’ютерних системах при віддаленій обробці даних (2015)
Зорило В. В. - Метод виявлення фальсифікації у медичних зображеннях, Лебедєва О. Ю. (2015)
Матов О. Я. - Стійкість контрольних ознак коду умовних лишків в умовах загроз цілісності інформаційних об’єктів, Василенко В. С. (2015)
Кузнєцова Н. В. - Нейронні та мережі Байєса у задачі аналізу кредитних ризиків, Бідюк П. І. (2015)
Бочаров В. В. - Оцінювання альтернативних проектних рішень за оптимізаційною методологією DEA в Excel, Додонов О. Г., Кузьмичов А. І. (2015)
Реферати (2015)
Титул, зміст (2015)
Бойко В. - Етно-національні первні культури й художньої літератури (2015)
Омельчук О. - Михайло Рудницький: критика – канон – контекст (2015)
Сінченко О. - Неопотебнянство Бориса Навроцького (2015)
Удовиченко Л. - Аспектне вивчення образів-персонажів в методиці навчання літератури до кінця ХІХ ст. (2015)
Борисенко К. - Стилістичні особливості українських богословсько-полемічних трактатів, спрямованих проти "старого обряду" (2015)
Гарачковська О. - Віршована сатира і гумор на шпальтах часопису "Літературний Чернігів" (2015)
Малахова О. - Літературно-естетичні аспекти пісенної лірики Лілії Золотоноші (2015)
Олійник С. - Пастиш як прийом жанрової трансформації роману "Адепт" В. Єшкілєва та О. Гуцуляка (2015)
Taraszkiewicz J. - Początki działalności zakonu pijarów w Lubieszowie czyli Nowym Dolsku na Ukrainie (2015)
Санакоєва Н. - Структурні елементи PR-процесу у сфері освітніх послуг, Кушнір В. (2015)
Подшивайлова А. - К проблеме разграничения терминов Воздействие и Влияние (2015)
Бровко О. - Homo sacredos: між сакральним і профанним (церква та її діячі в художньому дискурсі) (рецензія на монографію: Приліпко І. Духовенство в українській прозі ХІХ – початку ХХІ століть: художня рецепція та інтерпретація / Ірина Приліпко. – К.: Логос, 2014. – 482 с.) (2015)
Кузьменко В. - Наперекір грозам (рецензія на книгу: Ткач М. М. Хочеться грози / Михась Ткач. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – 400 с.) (2015)
Поліщук Я. - Поезія Лесі Українки в орбіті міфу (рецензія на монографію: Левченко Г. Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки: монографія / Галина Левченко. – К.: Академвидав, 2013. – 332 с. – (Серія "Монограф")) (2015)
Поліщук Я. - Александер Ф’ют. Посмертні пригоди Бруно Шульца (2015)
Яковлєв Д. В. - Вибір київського князя: спадок, випадок, доля? (2015)
Білас А. І. - Природа і сутність правоохоронної діяльності (2015)
Губань Р. В. - Холмщина в контексті територіального устрою українських земель у 1917–1947 рр. (історико-правове дослідження) (2015)
Данилюк Ю. В. - Конституційно-правові аспекти інституту глави держави: вітчизняний та зарубіжний досвід (2015)
Нємцева А. О. - Теоретичні аспекти відповідальності без вини у цивільному праві (2015)
Джуринський О. В. Джуринський О. В. - Адміністративно-правові спори за участю юридичних осіб: принцип неприпустимості подвійної відповідальності (2015)
Самбор М. А. - Зміст протоколу про адміністративне правопорушення: окремі проблеми правозастосовної практики, пов’язаної з прийняттям процесуальних рішень (2015)
Левицька Л. В. - Перспективи запровадження інституту кримінального проступку в Україні: питання законотворчості (2015)
Леськів С. Р. - Професійні права суддів України: сутність, ознаки та актуальні питання їх реалізації (2015)
Тупчій А. В. - Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття (2015)
Бочко О. Ю. - Стратегічне планування маркетингу й ефективність праці персоналу підприємства, Харук К. Б., Скриньковський Р. М. (2015)
Гусєв В. О. - Публічно-приватне партнерство як механізм реалізації "Стратегії сталого розвитку "Україна 2020" (2015)
Коробкіна Н. Г. - Напрями запозичення міжнародних підходів до обліку податкових витрат з податку на доходи фізичних осіб в Україні (2015)
Собкевич О. В. - Структурно-галузевий вимір інноваційного розвитку промисловості України (2015)
Зелінський С. Е. - Стан кадрового забезпечення державного управління (2015)
Линдюк О. А. - Основні теоретичні підходи до модернізації системи державної служби України (2015)
Мороз С. А. - Вплив держави на трудовий потенціал ВНЗ: державне управління чи державне регулювання? (2015)
Сорока С. В. - Реформа місцевого самоврядування в Польщі: історичні передумови, проблеми проведення та результати, Плевак С. М. (2015)
Щербина С. В. - Модернізація механізму формування державної політики України у сфері сільського розвитку (2015)
Титул, зміст (2015)
Бітківська Г. - Комунікативні стратегії сучасного літературного журналу: інтермедіальний аспект (2015)
Віннікова Н. - Біполярна природа літературної пародії (2015)
Луцюк М. - Еволюція близнюкового міфу у давньосхідній традиції (2015)
Погребняк І. - Епістолярій як артефакт духовності (2015)
Борисюк І. - Самоідентифікація через іншого: збірка "Осоте!" Мирослава Лаюка як екологічна містерія (2015)
Вишницька Ю. - Мегаміфосценарії початку й кінця в художній картині світу Марії Матіос (2015)
Дмитрук Л. - Останній сплеск у творчості Олексія Кундзіча (2015)
Żmudzka-Brodnicka M. - Racjonalnie o smierci. Zmagania Julii Hartwig z tajemnica przemijania (2015)
Ожарівська С. - Архетип і символ у поезії Віри Вовк (2015)
Поліщук Я. - Реорієнтація в сучасній українській літературі (2015)
Pukhonska O. - "Niewolnicy nie rodza wolnych dzieci": proba samoidentyfikacji jednostki w Terenowych badaniach z ukrainskiego seksu Oksany Zabuzko (2015)
Землякова Т. - Функції та смисли нових інформаційних взаємин: абсолют чи шизофренічне роздвоєння? (2015)
Москальчук А. - Концепт "дорога" у структурі художньої картини світу В. Шевчука: традиційні та індивідуально-авторські складники (2015)
Єременко О. - Чаювання з Медузою Горгоною, або про вивчення вивчення теорії літератури (рецензія на навчальний посібник: О. Д. Сінченко. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач: Навчальний посібник / Олексій Сінченко. – К.: Логос, 2015. –170 с.) (2015)
Сінченко К. - Стівен Ґрінблатт. Культура (2015)
Беркман Л. Н. - Алгоритми оптимального прийому складених сигналів у багатопроменевих каналах зв'язку, Варфоломеєва О. Г., Чумак Н. С., Похабова І. Е. (2015)
Копійка О. В. - Побудова єдиної інформаційної платформи телекомунікаційного оператора (2015)
Попов А. А. - Алгоритмы и устройства формирования L- и R-оценок на основе операций L-группы (2015)
Савченко Ю. Г. - Використання загальноканальної сигналізації для оперативного моніторингу та контролю технічного стану телекомунікаційної мережі, Коваленко А. П. (2015)
Бондаренко В. Є. - Індуктивний умовивід для систем обробки знань (2015)
Семко В. В. - Вирішення задачі конфлікту за методом інтегрального усікання варіантів (2015)
Дикарев А. В. - Спецификаторы кольцевых кодов (2015)
Зингаева Е. И. - Частотные характеристики фотодиодов при различных состояниях поверхности (2015)
Бондаренко Т. Г. - Расчет чувствительности прибора для оценки добротности кварцевого резонатора твердотельного волнового гироскопа, Зенив И. О. (2015)
Галкин П. В. - Особенности имитационного моделирования беспроводных сенсорных сетей стандарта IEEE 802.15.4 (2015)
Шевченко С. М. - Особливості навчання математичних дисциплін у технічному університеті напряму інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Зінченко О. В. - Метод компенсації впливу збурень на точність ітераційної системи фазового автопідстроювання в усталених режимах (2015)
Радзівілов Г. Д. - Методика підвищення швидкодії та динамічної точності систем автоматичного керування діаграмою направленості активних фазованих антенних решіток, Бєляков Р. О. (2015)
Abstracts (2015)
Мазур Г. А. - Вплив комплексної хімічної меліорації на вбирний комплекс сірого лісового ґрунту, Ткаченко М. А., Бойко Я. І. (2007)
Слюсар І. Т. - Удобрення зернових культур на осушуваних органогенних грунтах Полісся (2007)
Польовий В. М. - Баланс калію під культурами сівозміни за різних систем удобрення (2007)
Никитюк Ю. А. - Агроекологічна оцінка систем удобрення картоплі в Поліссі (2007)
Крикунова О. В. - Баланс поживних речовин у грунтах Київської області та шляхи його покращання, Сенчук С. М. (2007)
Бітюкова Л. Б. - Вплив добрив на функціонування мікробного ценозу сірого лісового грунту під кукурудзою, Драч Ю. О. (2007)
Рідей Н. М. - Агроекологічна оцінка сільськогосподарських угідь на чорноземах типових, Строкаль В. П. (2007)
Галиш Ф. С. - Вплив систем основного обробітку грунту й удобрення на продуктивність гороху (2007)
Манько Ю. П. - Забур’яненість посівів у сівозміні залежно від умісту елементів мінерального живлення у ґрунті, Кобзиста Л. П., Кобзистий Ю. А. (2007)
Молдован В. Г. - Кількісно видовий склад бур’янів у сівозмінах Правобережного Лісостепу (2007)
Квасніцька Л. С. - Вплив бобових культур на продуктивність п’ятипільних сівозмін (2007)
Огієнко Н. І. - Динаміка вмісту і запасів гумусу в чорноземі типовому Лівобережного Лісостепу під багаторічними травосумішами (2007)
Маційчук В. М. - Вплив удобрення й норм висіву на формування врожайності нових сортів льону довгунцю (2007)
Свистунова І. В. - Формування продуктивності тритикале озимого залежно від строків сівби та біологічних особливостей сорту (2007)
Кириєнко Г. С. - Вплив удобрення на урожайність і якість зерна пивоварного ячменю в умовах Західного Лісостепу (2007)
Ратошнюк В. І. - Ефективність вирощування кукурудзи і пелюшко вівсяної суміші в зоні Полісся, Ратошнюк І. Ю., Ратошнюк О. Г., Данкевич Є. М. (2007)
Шваб С. Б. - Врожайність льону олійного залежно від норм висіву насіння та удобрення, Мирончук В. П. (2007)
Сич З. Д. - Вплив схем висаджування горщечкової розсади дині на її продуктивність в плівкових теплицях, Кубрак С. М. (2007)
Титул, зміст (2015)
Дубчак О. В. - Рекомбінування господарсько-цінних ознак у кормових буряків, Орлов С. Д. (2015)
Стефанюк В. Й. - Стимулювання насіння стевії (Stevia rebaudiana Bertoni), Бондаренко В. М., Єндружієвська Л. П., Гура Ю. В., Жужжалова Т. П., Новицький К. І. (2015)
Лихочвор В. В. - Вплив фунгіцидів на збереження врожайності цукрових буряків, Костючко В. В. (2015)
Костащук М. В. - Потенціал продуктивності сортів озимої пшениці (За результатами демонстраційного досліду на Уладово-Люлинецькому ДСВ ІБКіЦБ), Липитан Р. М., Мартинюк Л. С. (2015)
Присяжнюк Л. М. - Визначення експресії генів у трансгенних рослинах цукрових буряків (2015)
Kalchenko O. I. - The reserved-phase HPLC study of the complexation of 5,17-bis-(N-tolylimino-methyl)-25,27-dipropoxycalix(4)arene with AROMATIC carboxylic acids, Solovyov A. V., Kalchenko V. I. (2015)
Ukrainets I. V. - The synthesis and analgesic properties of N-(benzyl)-2-hydroxy-9-methyl-4-oxo-4Н-pyrido(1,2-a)pyrimidine-3-carboxamides, Alexeeva T. V., Davidenko O. O., Grinenko V. V. (2015)
Golota S. M. - The synthesis of 4-thiazolidinone derivatives using 2-(4-R-2-formylphenoxy)-N-(R’-phenyl)acetamides and their anti-inflammatory activity, Danylyuk K. E., Yushchenko T. I., Voloshchuk N. I., Bilyk O. V., Lesyk R. B. (2015)
Medvedeva S. M. - The synthesis of 6-R-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline- and 6-R-4-R’-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acids – the structural analogues of helquinoline, Plaksina M. E., Shikhaliev Kh. S. (2015)
Zvarych V. I. - N-Acylation of amino-9,10-anthraquinones by the system of strong carboxylic acid – ammonium thiocyanate, Stasevych M. V., Lunin V. V., Novikov V. P., Vovk M. V. (2015)
Davidenko O. O. - The synthesis and the antitubercular activity of 1-benzyl-4-hydroxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamides (2015)
Danylchenko S. Yu. - The synthesis, computer prediction of the biological activity and the acute toxicity of 1-Ar-4-R-R-(1,2,4) triazolo(4,3-A) quinazolin-5(4h)-ones, Drushlyak O. G., Kovalenko S. M. (2015)
Tsapko Ye. O. - The alkylation reaction of aromatic acidshydrazides with (±)-cis-3-dichloromethyl-1,2,2-trimethylcyclopentancarboxylic acid (2015)
Khanin V. A. - The study of degradation products of chlorpromazine hydrochloride by the method of liquid-mass spectroscopy in drugs for injection, Moiseiev O. O., Goncharova N. B., Kotenko O. M. (2015)
Sameluk Yu. G. - The synthesis and physicochemical properties of 2-(5-methoxyphenyl-1H-1,2,4-triazole-3-ylthio) acetonitriles and their iminoethers, Kaplaushenko A. G. (2015)
Козачкова А. Н. - Взаимодействие ионов палладия(II) с аспарагином в водных растворах, Куценко И. П., Царик Н. В., Пехньо В. И. (2015)
Музичка Л. В. - Зручний підхід до синтезу заміщених 2-(метиламіно)хінолін-3-карбоксамідів, Смолій О. Б., Білецький І. І., Василенко О. М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Добрянська Н. А. - Основні етапи еволюційного розвитку інституційного середовища диверсифікованих корпоративних об’єднань, Нікіфорчук А. А., Ніколюк О. В. (2015)
Кулаковська Т. А. - Рівень тіньової економіки в Україні та шляхи боротьби з нею, Петков О. І. (2015)
Волкова С. Ф. - Розвиток комбікормового виробництва як основа забезпечення продовольчої безпеки України, Щербатова К. О. (2015)
Квач Я. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку борошномельної галузі України, Кошельок Г. В. (2015)
Кулаковська Т. А. - Огляд ринку комбікормової промисловості України, Колесник Е. В. (2015)
Нікішина О. В. - Ефективність дворівневого механізму стимулювання виробництва зернобобових культур для внутрішньої переробки і споживання в Україні (2015)
Самофатова В. А. - Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства у внутрішніх водоймах України, Демчук С. І. (2015)
Самофатова В. А. - Ринкова стратегія розвитку підприємств рибопереробної галузі України, Карпенко В. А. (2015)
Чернишова О. Б. - Теоретичні засади факторного аналізу прибутку підприємства на базі детермінованих моделей, Янковий В. О. (2015)
Тарнавський М. Т. - Невербальні засоби ділового спілкування та управління персоналом (2015)
Від редакції (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського