Плясов В. С. - Еволюція поняття нації: від генези до глобалізації (2014)
Головченко В. О. - Проблеми формування соціально-психологічного клімату в малій групі (2014)
Рзаева С. В. - Социальная сеть в контексте межнациональной толерантности (2014)
Прокопьева А. С. - Новые религиозные движения как объект социологического изучения (2014)
Скотний В. - Раціональне знання і пізнання як ефективний освітній фактор (2010)
Шпак О. - Особливості управління в сучасній системі вищої освіти (2010)
Жигірь В. - Теоретичне обґрунтування вивчення менеджменту у системі безперервної освіти, Вачевський М. (2010)
Копельчак М. - Управління професійною підготовкою: понятійно-термінологічний апарат і організаційна структура (2010)
Тарара А. - Навчальний предмет "Технічне проектування” для профільної підготовки учнів за спеціалізаціями інженерно-технічного спрямування (продовження), Мадзігон В., Вдовченко В. (2010)
Локшин В. - Формування компетентнісної моделі менеджерів соціокультурної сфери в контексті модернізації вищої освіти (2010)
Логвиненко Т. - Організаційні та науково-методичні засади професійної підготовки соціальних працівників у Гетеборзькому університеті (Швеція) (2010)
Зварич І. - Оцінювання педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів США (2010)
Пешенкова Л. - Концепція людського капіталу як теоретико-методологічна основа економіки освіти, Баб’як М. (2010)
Лук’янченко М. - Здоров’я людини через призму моделі салютогенезу: теорія та практика (2010)
Кекош О. - Слово пастиря (2010)
Пантюк Т. - Теоретичні засади фізичного виховання дошкільників (історичний аспект), Пантюк Ю. (2010)
Стьопіна О. - Вища освіта в умовах глобалізації (2010)
Михаць С. - Критерії оцінки ролі освіти в економічному зростанні (2010)
Малик Л. - Охорона навколишнього природного середовища (2010)
Ткаченко Т. - Щодо проблеми діагностики співацького голосу студентів музично-педагогічних факультетів (2010)
Левченко Т. - Особливості підготовки вчителів трудового навчання до економічного виховання учнів в сучасних умовах (2010)
Криницька Л. - Критерії соціально-педагогічної ефективності професійно-практичної підготовки безробітних до підприємницької діяльності у сфері послуг (2010)
Савчук І. - Педагогічні умови естетичного виховання учнів загальноосвітньої школи, Гончарук Н. (2010)
Волошин С. - Особливості морального виховання учнів старшого шкільного віку (2010)
Комар Л. - Семантичні аспекти фразеологічних одиниць (2010)
Городиська В. - Використання еколого-естетичного потенціалу природничого циклу дисциплін у школах Західної України (кінець XIX – початок XX ст.) (2010)
Дудник Н. - Застосування інноваційних технологій в освіті України (2010)
Петров О. - Концептуальні аспекти поняття "учнівське співуправління” (2010)
Вачевська Н. - Сутність і мета рекламної діяльності та заходи удосконалення розвитку профтехосвіти (2010)
Овчар О. - Математичні задачі з фінансовим змістом (2010)
Примаченко Н. - Сутність і структура розвитку моральної культури особистості в освітньо-виховних напрямках школи і соціуму (2010)
Тищенко О. - Загальна характеристика шкільної гігієни у навчально-виховному процесі (2010)
Вачевський О. - Як зробити вітчизняний аграрний сектор "локомотивом” української економіки (2010)
Приступа В. - Визначення сутності економічної соціалізації як інтегральної компоненти економічної компетентності (2010)
Клим М. - Деякі аспекти використання досвіду антропософії Рудольфа Штайнера (2010)
Кучер А. - Досвід підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування (2010)
Сивик О. - Естетичне виховання студентів засобами класичної української літератури (2010)
Василиків І. - Педагогічні умови застосування інформаційних технологій в системі безперервної освіти (2010)
Сухонос В. В. - Адхократія як антибюрократична державна технологія: історико-правовий контекст (2014)
Тимошенко І. В. - Вибори та корупція: сутність, причини, заходи запобігання (2014)
Кунцевич М. П. - Публічні і приватні інтереси як цінності, що охороняються адміністративним правом (2014)
Маланчук Т. В. - Громадські об’єднання як учасники адміністративно-правових відносин у сфері роздрібної торгівлі (2014)
Чернадчук В. Д. - Визначення поняття правових способів та правових засобів виведення неплатоспроможного банку з ринку в Україні (2014)
Обрусна С. Ю. - Теоретико-правові проблеми розвитку банківської системи регіону (2014)
Ткаченко А. О. - Джерела правового регулювання банківської діяльності (XIX – початок XX ст.) (2014)
Старинський М. В. - Політика як фактор впливу на правове регулювання валютних відносин в Україні (2014)
Щербак С. В. - Контрактуалізація виконавчого процесу (2014)
Івашова І. П. - Володіння як підстава виникнення права користування житлом (2014)
Деревянко Б. В. - Ознаки правового регулювання діяльності органів, що забезпечували виконання рішень господарських та інших судів у радянський період (2014)
Пасічник А. В. - Правова природа реєстрації та ліцензування юридичних осіб приватного права (2014)
Руденко Л. Д. - Оскарження учасниками та засновниками договорів, укладених господарським товариством (2014)
Жаренко В. Ф. - Процесуальне правонаступництво у господарському процесі (2014)
Маланчук П. М. - Практичні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження (2014)
Сухонос В. В. - Правозахисна діяльність як базова функція прокуратури України (2014)
Афанасієв Р. В. - Окремі процесуальні гарантії адвокатської діяльності під час здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката (2014)
Чернявський А. Л. - Міжнародна правосуб’єктність приватних фізичних та юридичних осіб (2014)
Самойленко Є. А. - Модернізація міжнародно-правового режиму судноплавства в дельті Дунаю (2014)
Славко А. С. - Принципи міжнародного кримінального права в діяльності міжнародного кримінального суду (2014)
Завгородня В. М. - Правові засади гмінного самоврядування в Республіці Польща (2014)
Fabian M. - Politeness and Gender (2015)
Барбіл О. В. - До проблеми специфіки лексики новолатинської мови (на матеріалі ІІ–ІV томів праці М. Лучкая ”Historia Carpato-Ruthenorum”) (2015)
Бурковська О. Й. - До проблеми виділення односкладового речення в німецькій мові (2015)
Гаврилова О. В. - Конотативний аналіз співставлення лексики близькоспоріднених мов, Нешко С. І. (2015)
Гайданка Д. В. - Функціонально-прагматичний аспект оказіонального словотворення (2015)
Дацьо О. Г. - Основні напрямки розвитку китайської лінгвістики після епохи правління династії Хань, Швед Е. В. (2015)
Драбов Н. Ю. - До питання взаємозв’язку мови і культури та його відображення в перекладі (2015)
Есенова Е. Й. - Основні причини запозичення іншомовних лексичних одиниць (2015)
Жук В. А. - К вопросу о современной языковой ситуации на Британских островах (2015)
Калинич І. Й. - Проблеми становлення української медичної термінології у сфері комбустіології та пластичної хірургії (2015)
Ковальчук И. М. - Национальная специфика использования религиозных образов в закрепах русских заговоров (2015)
Косенко Н. М. - Семантическая спаянность словосочетаний в разных функциональных стилях современного английского языка, Левенец Л. Г., Тодорова Н. Ю. (2015)
Козуб Л. С. - Роль просодії для реалізації впливу на адресата (2015)
Ladtschenko M. - Wortbildende und Semantische Besonderheiten der Deutschen Onomatopoetischen Fortbewegungsverben (2015)
Lizak K. M. - Politically Correct Language in Modern British Press (2015)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості сполучуваності словотворчих суфіксів з основами різних типів в науковій літературі з політології (2015)
Марковська А. В. - Антропоцентризм у фразеологізмах сучасної німецькомовної та україномовної преси (2015)
Маштакова Н. В. - Фонова, безеквівалентна й конотативно-образна лексика у складі прислів’їв із семантикою прикмет далекоспоріднених мов (2015)
Мигалець О. І. - Семантика дієслова to quarrel та його синонімів (2015)
Миголинець-Шовак О. І. - Актуалізація виразу обличчя як компонента невербальної комунікації у сучасній англійській мові (2015)
Нілабович І. В. - Числова категорійність абстрактних іменників зі суфіксом -ost у сучасній словацькій мові (2015)
Онищак Г. В. - "Ставлення до людини” як складова лексико-семантичної групи ДОБРО в сучасних англійській та українській мовах (2015)
Островська О. М. - Дієслівні засоби експлікації та імплікації категорії оцінки у художньому дискурсі (2015)
Почепецька Т. - До проблеми вживання типових конструкцій розмовного синтаксису у різних функціональних стилях (2015)
Pravdivtseva Y. S. - Euphemism as the Political Mechanism of Manipulating in the German Language (2015)
Прокопенко А. В. - Актуалізація адресатності у тексті політінтерв’ю, Рева Н. С. (2015)
Рогач Л. В. - Способи термінотворення у англійській терміносистемі галузі виноробства (2015)
Саламатіна О. О. - Стратегії і тактики респондента у сучасному німецькомовному та україномовному публіцистичному інтерв’ю (2015)
Сливка М. І. - Засади лінгвокогнітивного дослідження мовної картини світу (2015)
Смоляна Т. А. - Німецькомовна максима у світлі теорії мовленнєвих актів (2015)
Сорока Т. В. - Особливості полісемантичної структури аксіономенів сучасної англійської мови (2015)
Тарасова О. А. - Механізми формування системи образності поетичного тексту: лінгвокогнітивний та синергетичний аспекти (на матерілі французької мови) (2015)
Чайковська О. Ю. - Поняття "новини та теленовини": концепції та основні ознаки (2015)
Cehan A. - Applied Linguistics, Discourse Analysis and Pragmatics: a Relationship (2015)
Cerny M. - Ten keys to improving doctor–patient communication (2015)
Шегедин Н. М. - Семантика та стилістичні функції прикметників жовтого кольору в латинській мові (2015)
Штефанюк Н. С. - Стан тривоги людини як вияв взаємодії емоцій і тіла (2015)
Шутова М. О. - Культурна й ономасіологічна реконструкція архетипів національного характеру англійців і українців (2015)
Яцків О. М. - До питання лінгвістичного вчення Аполлонія Дискола (2015)
Алієва О. Н. - Спільний інваріантний компонент: формування семантичної та концептуальної структури терміна (2015)
Kovach S. B. - Autonomous Vocabulary Learning in a Global Digital Age (2015)
Litak A. M. - Overcoming challenges in Writing (2015)
Мишко С. А. - Музика у викладанні іноземних мов (2015)
Пітра Н. В. - Проектна методика у викладанні іноземних мов (2015)
Rozenfeld J. - Religion in the British Education System (2015)
Сідун М. М. - Ситуативний підхід до підготовки майбутнього вчителя іноземної мови (2015)
Худзей О. О. - Підготовка майбутнього вчителя до роботи з дітьми, здібними до вивчення іноземних мов (2015)
Цвяк Л. В. - Робота над термінологічною лексикою при навчанні письмового перекладу курсантів немовних факультетів (2015)
Гаврило І. В. - Специфіка художнього осмислення історії в романі Дж. Барнса "Історія світу в 10 ? главах" (2015)
Марина Д. О. - Новаторські аспекти у творчості Мірча Еліаде (2015)
Теплий І. М. - Перекладацький доробок Івана Франка: нові виміри (2015)
Сhepa N. S. - Le Roman Francais des Annees 30 du XX Siecle (2015)
Фабіан М. П. - Презентація 33- томного видання наукових праць професора Петра Лизанця (2015)
Андрейко Л. - Художній переклад у постмодерністському просторі (2014)
Бойко О. - Україна між Сходом і Заходом: комунікативні можливості та обмеження (2014)
Дорда С. - Проблема мовної політики як один з підходів до лінгвоекологічних штудій (2014)
Козловская А. - Информация, информативность и коммуникация в условиях информационной революции ХХІ века (2014)
Макаренко О. - Трансляція культурної інформації в процесах номінації (на матеріалі української та англійської мов) (2014)
Ніколаєнко С. О. - Особливості психологічної допомоги учасникам військових дій при посттравматичному стресовому розладі (2014)
Проценко М. - Роль логіки у формуванні логічної культури юриста (2014)
Васюріна А. - Пізньоантична риторика: постать Лібанія на перехресті часів (2014)
Звірко О. - Релігія, людина, суспільство у філософській системі Івана Франка: сучасний вимір (2014)
Зякун А. - "Монархізм" Б. Хмельницького: гіпотези та реалії (2014)
Мозговий І. - Січневе повстання в Польщі та Україна (2014)
Побожій С. - Відеоарт як технологія самоідентифікації художника (2014)
Ткаченко А. - Магдебурзьке право на теренах українських земель: світоглядно-правові засади (2014)
Туляков О. - Філософський зміст і функції української "громадівської" самосвідомості (2014)
Bokun I. - Can cultural models for abstract concepts be literal? (2014)
Зякун А. - "Українське обличчя" сучасних міграційних процесів: правовий і статистичний аналіз, Зякун Ю. (2014)
Кулішенко Л. - Лексика навчального процесу, Матюшенко С. (2014)
Миленкова Р. - Вимірювання професійно-педагогічної компетенції викладача: кваліметричні підходи до експертизи (2014)
Ніколаєнко С. І. - Соціально-психологічні особливості міжособистісних конфліктів у колективі (2014)
Отрощенко Л. - Педагогічна техніка викладача ВНЗ економічного профілю як передумова педагогічної майстерності (2014)
Соколова І. - Розвиток крос-культурної компетентності студентів економічних спеціальностей на заняттях з англійської мови (2014)
Сисоєва С. О. - Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України "Про вищу освіту" (2015)
Гриневич Л. М. - Поняття "освіта", "розвиток освіти", "освітня політика" в сучасному науковому дискурсі (2015)
Halytska M. - Intercultural communication of future specialists: the nature of the concept (2015)
Диба Т. Г. - Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: базові поняття (2015)
Сачук Ю. Є. - Ґенеза поняття "соціально-професійна мобільність" (2015)
Олексюк О. М. - Феномен наукової школи у вищій мистецькій освіті (2015)
Слюсаренко О. М. - Умови ефективного функціонування і розвитку системи елітної вищої освіти: елементно-структурний баланс (2015)
Пушкар О. І. - Методологічні основи розробки тренінгів з формування інноваційної поведінки студентів, Фомічова О. В. (2015)
Піддячий В. М. - Обґрунтування змісту культурологічної підготовки майбутнього педагога (2015)
Галян О. І. - Суб’єктність особистості школяра як інтердисциплінарна наукова проблема (2015)
Tsapro G. Yu. - Significant role of movies in efficacious teaching communicative competence (for the students of the English language departments), Yakuba V. V. (2015)
Лісневська А. Л. - Професійно зорієнтоване середовище як умова формування компетентності фахівця (на прикладі професійної підготовки телерепортера) (2015)
Колісник-Гуменюк Ю. І. - Особистісна характеристика медичного працівника, Гуменюк В. В. (2015)
Шиян В. О. - Нові стандарти у підготовці фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю в контексті Болонського процесу (2015)
Пастушенко Л. А. - Педагогічні технології розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя музики (2015)
Караман О. В. - Формування методичної компетентності студентів-філологів (2015)
Katernyuk V. V. - Extensive reading as an integral part of teaching English as a foreign language (2015)
Матвєєва К. С. - Інноваційні методи і прийоми навчання в іншомовній підготовці фахівців економічного профілю (2015)
Матвєйченко B. B. - Використання художнього тексту в процесі навчання писемного мовлення студентів мовних спеціальностей (2015)
Литвин Л. В. - Реформи дошкільної освіти у Федеративній Республіці Німеччини у 70-х роках (2015)
Nitenko O. V. - Pecualiarities of the foreign language training of the lawyers in Finland and Sweden (2015)
Andriushyna O. - Consequences of "No child left behind act” pressure: the USA experience for Ukrainian educators (2015)
Заяць Л. І. - Дослідження розвитку університетської освіти у педагогічній науці Нідерландів (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2015)
Попович О. С. - Про нагальну потребу активних дій,спрямованих на капіталізацію соціально-психологічних складових науково-технологічного потенціал (2015)
Ефективна співпраця академічної та університетської наук. Інтерв’ю з ректором Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу академіком НАН України Євстахієм Івановичем Крижанівським (2015)
Розпорядження Президії Національної академії наук України № 310 від 24 квітня 2015 року. Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2015 році (2015)
Каховський М. Ю. - Інноваційна технологія механізованого мокрого підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі (2015)
Радзієвська І. Г. - Кінетичні ха рактеристики природних антиоксидантів рослинних олій, Мельник О. П. (2015)
Мазур А. Ю. - Біотехнологія рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих рослинних угруповань, Кучеревський В. В., Шоль Г. Н., Баранець М. О., Сіренко Т. В., Красноштан О. В. (2015)
Гринев Б. В. - Украина и объединенный Институт ядерных исследований: опыт и перспективы сотрудничества, Волкова Ю. Г. (2015)
Кожевников А. А. - Юбилеи инновационных буровых технологий. Обзор литературы, Судаков А. К. (2015)
Програма Secure-R2I: співробітництво країн Європейського Союзу з країнами Східного партнерства. Наукові дослідження та інновації у сфері технологій безпеки суспільства (2015)
Радченко В. В. - Розвиток предмета економічної теорії: проблема нової парадигми та ролі власності (2014)
Кудінова А. В. - Глобальна політична економія: предмет, завдання, методології (2014)
Шевчик О. Г. - Проблема синергетики в економіці: сучасні наукові дослідження (2014)
Скиба М. В. - Сутність та роль держави: інституціональний аспект (2014)
Петришина Н. В. - Проблеми трансформації економіки України (2014)
Петрова І. Л. - Модернізація освіти як фактор інноваційної праці (2014)
Залєвська-Шишак А. Д. - Основні напрями державного регулювання охорони довкілля та раціонального використання природних ресупсів в Україні (2014)
Біла І. С. - Особливості державного підприємництва в сучасних умовах в УКраїні (2014)
Кудренко Н. В. - Теоретико-методичні підходи щодо оцінювання економічної ефективності функціонування підприєств (2014)
Антохова О. Ю. - Інтерферентні реакції регіональних ринків праці на трансформаційні зміни в умовах модернізації (2014)
Страшинська Л. В. - Стратегічне планування інтегрованих маркетингових комунікацій, Самонова Т. Б. (2014)
Темчишина Ю. Л. - Ризик як компонента активної дії в формуванні безпечного економічного розвитку виробничих підприємств в умовах глобалізаційних процесів (2014)
Галушка З. І. - Соціальна ефективність боргової політики держави (2014)
Соломка О. М. - Економічні моделі соціального захисту в країнах ЄС: основні напрями трансформації (2014)
Намонюк В. Є. - Теоретичні аспекти здійснення дезінвестицій ТНК у сучасній світовій економіці, Кравцова І. В. (2014)
Дука А. П. - Інноваційний етап розвитку та проблема технологічного імпорту в економіці України (2014)
Короткий Т. В. - Економічні погляди О. Д. Білімовича періоду участі у білому русі (1918–1920 рр.) (2014)
Міхневич Л. В. - Підготовка юридичних кадрів у Рішельєвському ліцеї за статутом 1837 РОКУ (2014)
Середа О. В. - Критерії добору суддівського корпусу в Російській імперії: ідеали та реалії (до 150-річчя судової реформи 1864 р.) (2014)
Токарчук О. В. - С. Шелухін про сутність і значення територіального устрою держави (2014)
Андрусишин Б. І. - Державно-громадське управління в контексті розвитку освітнього права України (2014)
Кушинська Л. А. - Перетворення звичаю нормативного характеру на правовий звичай. Теоретичний аспект (2014)
Стрілець О. М. - Звичаї ділового обороту як особлива форма права (2014)
Прекрасна О. І. - Поняття та ознаки державної казначейської служби України як юридичної особи публічного права (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Малярчук Т. В. - Системний аналіз понять кримінального процесуального права як спосіб тлумачення правових приписів (2014)
Дроздюк Т. М. - Функціонування первинного ринку землі в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Кулакова Н. В. - Правова охорона культурної спадщини України (2014)
Чеберяко О. В. - Сутність та особливості діяльності інвестиційних фондів на фондовому ринку (2014)
Андрущенко Т. В. - Освіта як інтеграційний чинник сучасного цивілізаційного розвитку (2014)
Постол К. А. - Державно-громадська модель управління освітою як напрямок сучасногго державотворення в Україні (2014)
Плахтій Ю. В. - До питання нормативного забезпечення соціального виміру вищої освіти в європейському освітньому просторі (2014)
Киричук А. С. - Правовий механізм міжнародного комерційного арбітражу (2014)
Роговенко Д. С. - Зарубіжний досвід правового регулювання фінансового забезпечення військової сфери, Роговенко Д. А. (2014)
Левандовскі К. М. - Класифікація підстав розірвання трудового договору в праві Німеччини (2014)
Данилова О. Є. - Сстановлення громадянської позиції молоді як основа формування споживчої компетенції (2014)
Роговенко М. М. - Розвиток пізнавальної активності курсантів на заняттях з правових та філософських дисциплін (2014)
Наші автори (2014)
Асанова А. Е. - Лінгводидактична компетентність як кінцевий освітній результат реалізації моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2015)
Блощинський І. Г. - Сутність та зміст поняття "дистанційне навчання" в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі (2015)
Боровик О. В. - Обгрунтування змісту освіти з загальнотехнічних дисциплін в системі військової компоненти підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, Дем’янюк К. Д. (2015)
Головня С. Б. - Рекомендації щодо використання програмного забезпечення Google під час дистанційного навчання слухачів напряму "Автомобільний транспорт" (2015)
Гомонюк О. М. - Риторична культура майбутнього викладача як одна із складових його професійно-педагогічної культури (2015)
Крамаренко А. М. - Формування екологічних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти в умовах цивілізаційних змін: теорія та практика (2015)
Лемешко О. В. - Використання автентичних відеосюжетів професійної спрямованості у процесі вивчення англійської мови курсантами ВВНЗ, Лемешко В. В. (2015)
Лисий М. І. - Реформування інженерно-технічного факультету національної академії ДПСУ – напрямок посилення воєнної безпеки держави (2015)
Мельніков А. В. - Психолого-педагогічні засади компетенції керівників структурних підрозділів органів охорони державного кордону (2015)
Мірошніченко В. І. - Педагогічні умови та досвід сімейного виховання (2015)
Оршанський Л. В. - Мотивація професійного самовдосконалення майбутнього інженера-механіка засобами САПР (2015)
Рабійчук Л. С. - Соціокультурний підхід до викладання іноземних мов у вищій школі, Завідонова Н. І., Червінська Л. М. (2015)
Решетник С. М. - Особливості професійної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України до забезпечення прав людини в службовій діяльності, Троцький Р. С. (2015)
Янковець А. В. - Особливості формування у курсантів навичок діалогічного мовлення при вивченні теми "Служба на кордоні", Янковець О. В. (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Ковальчук Т. Т. - Ключові умови та чинники цивілізаційного поступу України (2014)
Біла С. О. - Інституційні та секторальні реформи в Україні: теоретико-методологічний аспект (2014)
Бицюра Ю. В. - Якісне оновлення структури національної економіки як визначальна риса формування економіки знань (2014)
Кондрашова-Діденко В. І. - Інтелектуально зорієнтована економіка: Актор-контексти, Діденко Л. В. (2014)
Залєвська-Шишак А. Д. - Світовий досвід формування державної промислової політики, Дука А. П. (2014)
Седляр М. О. - Формування нового технологічного укладу як напрям прискорення інноваційного розвитку України (2014)
Петрушенко Ю. М. - Міжнарордні та національні нормативні засади фінансової політики на місцевому рівні (2014)
Сандугей В. В. - Освіта як фактор конкурентноспроможності вітчизняної робочої сили з позиції глобалізаційної перспективи (2014)
Патлатой О. Є. - Формии відчуження в сфері наукової праці та напрями їх подолання в сучасній економіці (2014)
Чеберяко О. В. - Інвестиційні фонди на фондовому ринку (2014)
Шульга О. А. - Роль суспільного відворення у забезпеченні фінансової стійкості сільськогосподарських підприєств (2014)
Мулькевич О. Ю. - Ефективність нематеріальної мотивації в малих трудових колективах (2014)
Бондаренко В. Д. - Українські церква в системі державно-церковних відносин ІІ половини XIX – поч. XX ст., Андрусишин Б. І. (2014)
Гонтаренко А. І. - Місце і значення громадсько-політичних об’єднань у державно-правових перетворенняї радянської України в 1921–1929 рр. (2014)
Гулько Г. Я. - Діяльність єпископа Іосафа (1172–1249 (?) РР.) на тлі трансформування державно-церковних відносин у Київській Русі (2014)
Кулішенко О. Ю. - Висвітлення окремих аспектів еволюції земельного права гетьманщини в українській історіографії ХІХ ст. (2014)
Потильчак Б. О. - Верховний суд УРСР у 1944–1945 рр.: організаційна діяльність і структурна розбудова (2014)
Вишковська В. І. - Форми здійснення правозахисної діяльності в Україні (2014)
Маньгора Т. В. - Звичаєве право в працях Андрія Яковліва (2014)
Невмержицька Н. О. - До питань про класифікацію видів уніфікації (2014)
Цокур Є. Г. - Легітимність політичної влади в Україні у контексті революції гідності (2014)
Заросило В. О. - Шляхи розвитку адміністративного права та інших галузей права в Україні (2014)
Устинова І. П. - Окремі теоретичні питання здійснення оподаткування доходів фізичних осіб (2014)
Кончаковська В. В. - Зміни до статті 127 кримінального кодексу України: об’єктивна необхідність чи реалізація політичних програм? (2014)
Кулакова Н. В. - Об’єкти культурної спадщини України як предмет злочину (2014)
Крупка Ю. М. - Особливості правового статусу товариства з одним учасником, Міщук В. В. (2014)
Макарова О. В. - Сім’я як основний інститут правової соціалізації дитини (2014)
Мудролюбова Н. О. - Проблеми у соціальному секторі на прикладі Королівства Швеції (2014)
Плахтій Ю. В. - Основи соціально-правового захисту студентів у європейському просторі вищої освіти (2014)
Рябека О. Г. - Таємниця світового уряду: погляд на генезис і становлення (2014)
Андрусишин Б. І. - Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації, Бучма О. В. (2014)
Наші автори (2014)
Підопригора Л. А. - Теорія суспільного добробуту як методологічна основа теорії і практики державної власності та державного сектора економіки (2014)
Дєліні М. М. - Розвиток напрямів соціальної відповідальності бізнесу у світі та в Україні: еволюційний аспект (2014)
Мосійчук Т. К. - Україна на шляху до інноваційного розвитку: проблеми забезпечення економічної безпеки (2014)
Коновалова С. О. - Механізми стабілізації економіки України в умовах девальвації національної валюти (2014)
Манжула Є. В. - Еволюція поглядів на суть колективної власності (2014)
Горбенко А. Л. - Сучасні тенденції й ознаки глобалізації освітнього простору (2014)
Страшинська Л. В. - Аналіз функцій маркетингу на туристичних підприємствах, Самонова Т. Б. (2014)
Темчишина Ю. Л. - Удосконалення обліково-аналітичної складової в інформаційній системі забезпечення прогнозування на сучасному виробничому підприємстві, Кравченко І. Й. (2014)
Смалійчук Г. В. - Освітня міграція в умовах трансформації ринку праці: значення та особливості регулювання (2014)
Лук’янов В. С. - Державні регуляторні імперативи фінансових ринків: концептуальні засади (2014)
Гонтаренко А. І. - Значення владних радянських структур у реалізації права на свободу совісті та релігійну діяльність (2014)
Гоцуляк Ю. В. - Місце національного та релігійного фактору у правових поглядах П. І. Новгородцева (2014)
Гулько Г. Я. - Діяльність єпископа Іосафа (1172–1249 (?) рр.) на тлі трансформування державно-церковних відносин у Київській Русі (2014)
Ярошенко М. О. - Юридична відповідальність за хабарництво в законодавстві Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Бшарат Муаз - Поняття громадської організації, Івченко А. В. (2014)
Пархоменко Н. М. - Удосконалення конституції та законодавства України як засіб посилення відповідальності держави перед громадянським суспільством (2014)
Пивовар І. В. - Службові права судді за законодавством України (2014)
Соломінчук В. В. - Профспілковий громадський контроль як невід’ємний елемент демократичної, правової держави (2014)
Валєєв Р. Г. - Теорія та історія прав людини в контексті правосвідомості працівника міліції (2014)
Завальнюк О. - Юридичні засади регулювання сучасної спортивної діяльності (2014)
Рущак І. Я. - Проблеми адміністративно-правового становища органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Кулакова Н. В. - Генезис вітчизняного законодавства щодо охорони об’єктів культурної спадщини (2014)
Рубанчук Г. С. - Недолік цивільної дієздатності фізичної особи: поняття, види (2014)
Чернега В. М. - Відповідність підстав створення сім’ї моральним засадам суспільства (2014)
Баганець В. О. - Нова концепція контролю у сфері господарської діяльності (2014)
Баганець О. О. - Системний аналіз інноваційних правовідносин (2014)
Беспалий В. В. - Агрохолдинги як джерело поповнення місцевих бюджетів та покращення місцевої соціальної інфраструктури (2014)
Бочков П. В. - Господарсько-правовий статус майна релігійних організацій (2014)
Жмур Ю. М. - Розмежування злочину "Порушення недоторканності житла" від злочинів із суміжним складом, які утворюють конкуренцію норм (Ст. 270-1, 364, 364-1, 356, 365, 365-1, КК України) (2014)
Заросинський Ю. Л. - Правовий захист дітей в Україні (2014)
Пєсцов Р. Г. - Запровадження кримінальних проступків у кримінальному законодавстві України (2014)
Кумков Д. Л. - Розвиток правової освіти сучасної України: історико-правовий аспект (2014)
Мазур В. В. - Теоретико-правові засади легітимації освітніх послуг в Україні (2014)
Наші автори (2014)
Волянський А. Ю. - Зміни клітинного імунітету дітей молодшого віку з хронічною персистуючою герпесвірусною інфекцією, Романова О. А., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Юхименко В. І., Конорєва К. С., Перемот С. Д., Смілянська М. В., Погоріла М. С., Кашпур Н. В. (2015)
Іващук С. І. - Зміни мікробіоти приепітеліальної біоплівки слизової оболонки товстої кишки білих щурів за умови експериментального гострого набрякового панкреатиту (2015)
Коваленко Т. И. - Формирование гуморального ответа после действия антигенов P. аeruginosa и Е. сoli у экспериментальных животных разного возраста (2015)
Крижна С. І. - Пристосувально-компенсаторна реакція мікроциркуляторного русла легенів при експериментальній пневмонії, Березнякова М. Є., Литвинова О. М., Карабут Л. В., Жемела О. Д. (2015)
Марченко Л. М. - Вплив кріоекстракту плаценти на ультраструктуру нирок при експериментальній нирковій недостатності, Говоруха Т. П., Кондаков І. І., Рєпін М. В., Юрченко Т. М., Строна В. І., Брусенцов О. Ф. (2015)
Матрошилін О. Г. - Застосування гіпербаричної оксигенації в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих на хронічний гепатит, Філь В. М., Пецюх С. В. (2015)
Мінухін В. В. - Мікробіоценоз носоглотки при гострих інфекціях верхніх дихальних шляхів і оцінка протимікробної активності антибіотиків, антисептиків та ефірної олії чайного дерева, оваленко Н. І., Ткаченко В. Л., Замазій Т. М., Самусенко С. О., Немчинович Н. Д., Шибаєва І. Б., Паніч Р. В. (2015)
Наконечна С. А. - Експериментальне вивчення жарознижувальної дії композиції парацетамолу з кофеїном, Гончаренко М. М., Алексєєва Т. М., Лиманська Г. О. (2015)
Савенков В. І. - Морфологічні особливості тканин нирки та мисково-сечовідного сегмента у оперованих хворих на гідронефроз з урахуванням етіології та перебігу захворювання, Сорокіна І. В., Мирошниченко М. С. (2015)
Туманский В. А. - Иммуногистохимическая характеристика пролиферативной активности и апоптоза клеток в холангиоцеллюлярном раке печени, Зубко М. Д. (2015)
Чумаченко Т. А. - Резистентность к беталактамным антибиотикам грамотрицательных микроорганизмов, выделенных в хирургических отделениях лечебно-профилактических учреждений Харьковской области, Несвижская И. И., Пивненко С. Ю., Шепилова Т. В., Горленко Т. Н. (2015)
Штанюк Є. А. - Сучасні проблеми та перспективи профілактики і лікування інфекційних ранових ускладнень (огляд літератури), Мінухін В. В., Ляпунов М. О., Безугла О. П., Пуртов О. В. (2015)
Бильченко О. С. - Саркоидоз органов грудной клетки в сочетании с поражением кожи, Савоськина В. А., Химич Т. Ю. (2015)
Коваль С. Н. - Особенности патогенетических механизмов развития и прогрессирования стабильной стенокардии напряжения у больных артериальной гипертензией, Снегурская И. А., Божко В. В., Пенькова М. Ю. (2015)
Коваль С. М. - Клініко-гемодинамічні і метаболічні особливості перебігу гіпертонічної хвороби на тлі цукрового діабету 2-го типу та раціональні підходи до комбінованої терапії пацієнтів, Старченко Т. Г., Милославський Д. К., Юшко К. О., Шуть І. В., Щенявська О. М. (2015)
Топчій І. І. - Вміст моноцитарного хемоатрактантного протеїну в периферичній крові хворих на хронічний гломерулонефрит і ішемічну хворобу серця, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Денисенко В. П., Дунаєвська М. М. (2015)
Химич Т. Ю. - Применение индукторов эндогенного интерферона при синдроме хронической усталости, обусловленном урогенитальной инфекцией, Аркатов А. В., Ермоленко Т. И. (2015)
Шушляпина Н. О. - Исследование конфигурации носовых ходов по данным компьютерной томографии , Аврунин О. Г. (2015)
Логвінова О. Л. - Особливості кислотно-лужного, електролітного станів крові та газообміну дітей з бронхолегеневою дисплазією (2015)
Сенаторова Г. С. - Стан слизової оболонки гортані у дітей раннього віку з бронхолегеневою дисплазією, Сорокіна І. В., Ольховська О. М., Ольховський Є. С. (2015)
Чернуский В. Г. - Роль аллергических и псевдоаллергических механизмов в патогенезе бронхиальной астмы у детей (2015)
Волошина Н. П. - Изменение экскреции мелатонина cульфата в зависимости от данных полисомнографических показателей у больных рассеянным склерозом, Сухоруков В. В., Титкова А. М., Терещенко Л. П., Забродина Л. П. (2015)
Кутіков О. Є. - Антропологічний чинник у формуванні невротичних розладів: постановка проблеми та дослідження популяції Харківського регіону (2015)
Петухова И. С. - Вегетативные пароксизмы в виде панических атак у больных эпилепсией и их медикаментозная коррекция (2015)
Лоскутова Т. О. - Визначення ризику розвитку прееклампсії, зумовленої тромбофілією (2015)
Макаренко М. В. - Материнские наследственные тромбофилии в развитии различных форм синдрома задержки роста плода (2015)
Бойко В. В. - Двоетапна хірургічна тактика при комбінованих післяопікових рубцевих стриктурах стравоходу та шлунка, Савві С. О., Бодрова А. Ю., Жидецький В. В., Новіков Є. А., В'юн В. В. (2015)
Прохач Н. Е. - Психосоматичні порушення у хворих на рак яєчників на етапах протипухлинного лікування, Міхановський О. А., Сорочан П. П., Громакова І. А., Слободянюк О. В. (2015)
Цыганков А. В. - Эффективность метода селективной трансназальной транссфеноидальной криодеструкции аденогипофиза у больных с III–IV стадией онкопроцесса (2015)
Рябов О. В. - Прогнозирование возможности развития и совершенствование диагностики угрожающих состояний после поясничной микродискэктомии (2015)
Тарануха О. А. - Нарушения цветовосприятия. (Обзор) (2015)
Волосовець Т. М. - Оцінка стану клітинної ланки імунітету у дорослих осіб із катаральним гінгівітом, генералізованим пародонтитом початкового та I ступеня, асоційованими із персистуючою герпесвірусною інфекцією, Дорошенко О. М. (2015)
Таравнех Ш. Д. - Механізми формування емоційних розладів у хворих із запальними захворюваннями м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки (2015)
Шевченко О. А. - Особливості сприйняття медико-екологічних ризиків мешканцями Кіровограда, Дорогань С. Б. (2015)
Шипко А. Ф. - Проблемные вопросы ресурсного обеспечения областной детской клинической больницы и пути совершенствования медицинской помощи детям (2015)
Перцева Ж. Н. - Профессор Д. Ф. Лямбль – основатель кафедры патологической анатомии Харьковского национального медицинского университета, Марковский В. Д., Сорокина И. В., Омельченко О. А., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Шиян Д. Н. (2015)
Титул, зміст (2015)
Патон Б. Є. - Вступне слово (2015)
Яцків Я. С. - Звернення до читачів журналу "Наука та інновації" (2015)
Загородній А. Г. - Науково-технічне співробітництво Національної академії наук України з Київською міською держадміністрацією: обережний оптимізм (2015)
Новіков М. В. - Трансфер наукомістких технологій - основа економічного відродження України (2015)
Нікітін Ю. О. - Розвиток інноваційного потенціалу наукової організації України як результт учсті у проекті 7 Рамкової програми Європейського Союзу, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2015)
Єгоров І. Ю. - Трансформація наукових систем в країнах Центральної та Східної Європи: можливі уроки для України (2015)
Лисенко В. С. - Міжнародний досвід створення центрів трансферу технологій у вищих навчальних закладах, Єгоров С. О., Дятчик Д. І. (2015)
Піх З. Г. - Наукові розробки Національного університету "Львівська політехніка" (2015)
Новіков М. В. - Інноваційна привабливість структурно досконалих монокристалів алмазу для їх цілеспрямованого використання в новітніх технологіях ХХІ сторіччя, Лисаковський В. В., Заневський О. О., Івахненко С. О. (2015)
Лисенко В. С. - Розробка технологічних профілів для системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій, Єгоров С. О., Покшевницька Т. В. (2015)
Блюм Я. Б. - "Зелений" синтез наночастинок благородних металів та напівпровідникових нанокристалів CdS за допомогою біологічної сировини, Пірко Я. В., Бурлака О. М., Борова М. М., Даниленко І. А., Смертенко П. С., Ємець А. І. (2015)
Чекман І. С. - Фармакологічні властивості нанометалів (срібла, міді, заліза) (2015)
Маруха В. І. - Створення поліуретанових і пінополіуретанових ін'єкційних матеріалів, їх дослідно-промислове виробництво, розробка і промислове впровадження технології зміцнення і відновлення роботоздатності пошкоджених будівельних конструкцій і споруд, Силованюк В. П., Середницький Я. А. (2015)
Гончарук В. В. - Новітні технології й устаткування для отримання високоякісної питної води, Байдачний А. М., Кучерук Д. Д., Балакіна М. М. (2015)
Карпов П. А. - Високопропускний скринінг речовин з антимітотичною активністю на базі віртуальної організації СSLabGrid, Брицун В. М., Раєвський О. В., Демчук О. М., Пидюра М. О., Ожерєдов С. П., Самофалова Д. О., Співак С. І., Ємець А. І., Кальченко В. І., Блюм Я. Б. (2015)
Титул, содержание (2015)
Коновалов Ю. В. - Анализ тенденций мирового развития производства жести, Присяжный А. Г., Кармазина И. В. (2015)
Смирнов А. Н. - Влияние условий формирования круглого медного слитка в кристаллизаторе МПНЛЗ на трещинообразование при затвердевании, Спиридонов Д. В., Верзилов А. П., Головатый В. А. (2015)
Троцан А. И. - Влияние фракционного состава порошка TiAl на его эффективность в качестве модификатора для алюминиевого литья, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Сухенко З. П. (2015)
Кирчу И. Ф. - Перспективы применения стали с нитридванадиевым упрочнением для роликов слябовых МНЛЗ взамен стали 25Х1М1Ф, Степанова Т. В., Супрун М. В. (2015)
Захарченко В. Н. - Достижение заданной температуры чугуна за счет улучшения дренажной способности горна, Руденко Ю. Р., Лебедь Ю. К., Бозылев В. А. (2015)
Грабовский Г. Г. - Автоматизированное управление осепрокатным станом, Корбут В. Б., Иевлев Н. Г. (2015)
Пилюгин Е. И. - Cопоставление способов подготовки и использования мелкого возврата агломерационного производства, Ожогин В. В., Семакова В. Б. (2015)
Алексєєва О. М. - Специфіка антропонімів у комп’ютерному дискурсі (2015)
Бочарова І. В. - Геортоніми-мультитемпори як база утворення партитивних геортонімі, Червінська Л. М. (2015)
Брык М. М. - Восточные мотивы в творчестве русскоязычного писателя тюркского происхождения (2015)
Верьовкін В. В. - Когнітивна інтерпретація найменувань концепту війна у давньогрецькій і латинській мовах (2015)
Гонта І. А. - Ад’єктивні композити англійської мови з метафоричним значенням та проблема їх перекладу (2015)
Григораш А. М. - Співвідношення нейтральних та емоційно забарвлених фразеологічних одиниць в українському біографічному романі (на матеріалі книги В. В. Врублевської "Шарітка з рунгу”) (2015)
Діомідова О. Ю. - Семіотичний та риторичний напрями в теорії комунікації (2015)
Дмитриева Ю. Л. - Содержательные формы концепта ’мировое дерево’ в русской лингвокультуре (на материале произведений С. Есенина и Н. Клюева) (2015)
Довгань О. В. - Лінійність і нелінійність абсурдного смислу в художніх текстах (2015)
Задорожний В. Б. - Наголос як словотвірний чинник (2015)
Зайцева М. О. - Актуалізація концепту здивування (на прикладі творів С. Моема) (2015)
Иванова К. А. - Способы подачи информации в заголовках русскоязычных информационно-аналитических интернет-статей политического дискурса Украины (2015)
Іванова І. Б. - Українська протореклама: витоки, сутність і форми (2015)
Кантур К. А. - Основоположники сравнительно-исторического метода: А. Х. Востоков (2015)
Капніна Г. І. - Проблема фразеологічної еквівалентності у перекладі (на матеріалі оригіналу та перекладу українською мовою роману Е. М. Ремарка "На західному фронті без змін”) (2015)
Карпенко У. А. - "Душа слова” в дихотомии свет-божество (2015)
Козлова О. С. - Порушення максим принципу спілкування через негативні емоції (2015)
Колодько Д. А. - Меронимия: к вопросу о терминологии (2015)
Кравцова Ю. В. - Проблемы и перспективы исследования языковой личности писателя (2015)
Крокіс А. М. - Семантико-синтаксична домінанта Гомілій Івана Золотоустого (2015)
Кувшинова Н. М. - Особенности произношения немецких гласных звуков по сравнению с русскими (2015)
Маштакова Н. В. - Класифікація прислів’їв із семантикою прикмет німецької, англійської, української та російської мов як мовленнєвих актів (2015)
Ніколаєнко Л. І. - Портретизація жалості у російській мовній картині світу (2015)
Орёл А. С. - Камер-юнкер словаря: о поэтическом языке Владимира Глущенко (2015)
Павлова И. В. - Зооморфные фантастические образы в аспекте теории фреймов (2015)
Романова Н. В. - Семантика schweigen у міжособистісних стосунках (на матеріалі роману Р. Їргля "Die stille”) (2015)
Ткаченко Ю. В. - Прислівник як засіб вираження градуальних значеь дієслів на синтагматичному рівні (2015)
Шевченко М. Ю. - Логіко-структурні та стилістичні особливості текстів-міркувань в англійській мові, Середа В. В. (2015)
Титул, содержание (2015)
Коновалов Ю. В. - Возможные варианты организации производства жести и холоднокатаного листа в Украине, Присяжный А. Г., Кармазина И. В. (2015)
Журавлёва С. В. - Оценка процесса десульфурации металла на АКП по бивариативному механизму, Паниотов Ю. С. , Мамешин В. С. (2015)
Богушевский В. С. - Регулирование окончания продувки в кислородно-конвертерном процессе, Скачок А. Э. (2015)
Иванова О. С. - О важности математического моделирования современных металлургических процессов и необходимости построения математической модели ЭШТП с учётом нелинейности процесса (2015)
Максюта И. И. - Возможности химического компактирования отходов пенополистирола при литье по растворяемым моделям, Тихонова О. А., Нейма А. В., Михнян Е. В., Ладарева Ю. Ю. (2015)
Шалевская И. А. - Экологический мониторинг образования вредных выбросов в цехе литья по газифицируемым моделям, Богдан А. В., Шинский В. О. (2015)
Свинороев Ю. А. - Применение методов теории хаоса и нелинейной динамики к разработке технических объектов литейного производства, Марченко Д. Н. (2015)
75 лет Б. А. Кириевскому (2015)
75 лет В. Б. Бубликову (2015)
Новини АПК (2015)
Аналітика (2015)
Манж Жак - Предложения для украинского птицеводства (2015)
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Немішаївський агротехнічний коледж" оголошує набір абітурієнтів (2015)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ" – методы и приёмы увеличения реализации комбикормов для сельскохозяйственный птицы, содержащейся в приусадебных хозяйствах, Кучеров В. А. (2015)
Лемешева М. М. - Нормативы затрат и структура кормов для разных видов птицы (2015)
Девальвация замедляет развитие птицеводческой отрасли (2015)
Леонид Козаченко: "Я понял, что надо каждый день смело шагать по жизни. Ведь она очень быстро пролетает…" (2015)
Єгоров Б. В. - Удосконалення механізму управління ефективністю використання трудового потенціалу підприємств агропромислового комплексу, Козак К. Б. (2015)
Мarchyshyna Y. І. - Work-releated Musculoskeletal Disorders in Workers of Poultry Processing Industry, Melnyk V. V., Nezamay A. M. (2015)
Панькова С. М. - Новий вітчизняний м’ясо-яєчний гібрид для присадибного та органічного виробництва (економічна ефективність ирощування півників), Катеринич О. О., Захарченко О. П., Печеніжська Т. Б., Фесенко Н. А. (2015)
Монл М. - Влияние пробиотика на продуктивность бройлеров, Лохов В. (2015)
Абдуллоєв Х. С. - Инфекционный бронхит кур генотипа QX, Макаров В. В. (2015)
Титул, содержание (2015)
Заблоцкий П. А. - Влияние количества дутья и состава железорудной шихты на степень использования восстановительной способности газа в доменной печи, Петренко В. А., Ковшов В. Н., Костомаров А. С. (2015)
Егоров К. В. - Комплексные параметры конвертерной плавки и их связь с процессом, Богушевский В. С. (2015)
Бирюков А. Б. - Совершенствование метода диагностики гидравлического состояния секторов вторичного охлаждения МНЛЗ (2015)
Ноговицын А. В. - Численное моделирование гидродинамических и тепловых процессов при непрерывной двухвалковой разливке стали, Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н. (2015)
Богушевский В. С. - Устройство контроля скорости обезуглероживания, Горбачова М. В (2015)
Дорошенко В. С. - Создание трёхфазной дисперсной системы струйным смешиванием в процессах песчаного формообразования (2015)
Мамишев В. А. - Теплофизические аспекты интенсификации затвердевания отливок из стали и чугуна в формах из кварцевого песка. Сообщение 3, Шинский О. И., Соколовская Л. А. (2015)
60 лет А. Н. Смирнову (2015)
90 лет В. П. Тарасову (2015)
Титул, содержание (2015)
Коренко М. Г. - Создание и развитие комбината "Криворожсталь" и существующее положение дел на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Коновалов Ю. В. (2015)
Ладохин С. В. - Применение электронно-лучевой плавки для получения изделий медицинского назначения, Левицкий Н. И., Лапшук Т. В., Дрозд Е. А., Матвиец Е. А., Ворон М. М. (2015)
Захарченко В. Н. - Определение эффективности применения пылеугольного топлива в доменной плавке, Руденко Ю. Р., Лебедь Ю. К., Бозылев В. А. (2015)
Быковских П. С. - Математическая модель тепловой работы воздушной фурмы доменной печи, Тищенко В. А., Быковских С. В. (2015)
Шалевская И. А. - Применение псевдоожиженного слоя в технологическом процессе производства отливок в вакуумируемых формах, Калюжный П. Б. (2015)
Богушевский В. С. - Контроль усилия запирания пресс-формы в машине литья под давлением, Антоневич Я. К., Антоневич О. О. (2015)
Шатрава А. П. - Технология лазерного нанесения и свойства композитных покрытий на основе алюминия, Бондарь Л. А., Козлова З. Л. (2015)
85 лет Г. П. Борисову (2015)
Титул, содержание (2015)
Бергеман Г. В. - Технологические особенности производства крупногабаритного швеллерного профиля U-260 в условиях рельсобалочного стана "800" (2015)
Мазов М. М. - Управление рисками в проектах оптимизации технологической устойчивости металлургического предприятия, Петренко В. А., Внукова Т. С., Пелых И. В. (2015)
Онацкая О. С. - Разработка административных и экономико-правовых подходов к оптимизации факторов экономической и интеллектуальной безопасности предприятия, Петренко В. А., Кучерин И. А. (2015)
Каракай С. Н. - Состояние и перспективы внедрения ресурсосберегающих технологий в доменном производстве ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Ковшов В. Н., Петренко В. А. (2015)
Чмырков К. Ф. - Состояние и перспективы снижения расхода жидкого чугуна в конвертерном производстве ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Бойченко Б. М., Низяев К. Г., Мазов М. М., Петренко В. А., Молчанов Л. С., Синегин Е. В., Ребриков В. А. (2015)
Карасевич А. В. - Совершенствование систем автоматического контроля и безопасности управления в АСУ ТП доменного производства, Руденко В. А., Безуб В. Н. (2015)
Пелых И. В. - Управление экологической компонентой программой развития металлургического предприятия, Руднева Л. Д., Петренко В. А., Сулим-Тимовти А. А., Закора С. В. (2015)
Ракутько С. А. - Энергоэффективность применения светодиодных источников излучения при выгонке петрушки, Ракутько Е. Н. (2015)
Сиченко В. Г. - Аналіз впливу сонячної генерації на роботу тягових підстанцій електрифікованих залізниць, Бондар О. І., Прихода М. С. (2015)
Ягуп В. Г. - Реактивна потужність електроприводів постійного струму з однофазними тиристорними випрамлячами, Ковальова Ю. В. (2015)
Ягуп В. Г. - Расчет параметров симметро-компенсирующего устройства методом эквивалентирования нагрузки, Ягуп Е. В. (2015)
Кожушко Г. М. - Динаміка світлових та колірних характеристик компактних люмінесцентних ламп протягом тривалості горіння та залежно від напруги живлення, Басова О. Ю. (2015)
Тарасенко М. Г. - Динаміка коефіцієнта пульсацій світлового потоку теплових і люмінесцентних джерел світла, Козак К. М., Коваль В. П. (2015)
Рой В. Ф. - Перспективи використання бактерицидних індукційних ламп, Рой Ю. В. (2015)
Іоффе К. І. - Впровадження індукційних джерел світла у промисловому освітленні, Гуракова Л. Д. (2015)
Харченко В. Ф. - Апроксимация вольт-амперных характеристик разрядных ламп учитывая погрешности измерений, Хворост Н. В., Якунин А. А. (2015)
Большаков В. И. - Материаловедческие аспекты применения частичной компенсации неполноты формальной аксиоматики, Волчук В. Н., Дубров Ю. І. (2015)
Горбатюк Ю. М. - Аналіз результатів теоретичних розрахунків та натурних експериментів наплавного мосту , Солдатов К. І., Артьомов В. Є. (2015)
Хмара Л. А. - Кафедра "Будівельні і дорожні машини" (до 85-річного ювілею ПДАБА) (2015)
Хмара Л. А. - Удосконалення технологічних процесів розбирання зруйнованих будівель та споруд, Шатов С. В. (2015)
Хмара Л. А. - Математичні моделі процесу розвантаження ґрунту з ковша скрепера, Спільник М. А. (2015)
Хмара Л. А. - Теоретичні основи копання ґрунту одноківшевим екскаватором із телескопічним робочим обладнанням, Баєв С. В., Дахно О. О. (2015)
Березко О. В. - Переваги та недоліки молу як міської будівлі на прикладі Києва (2015)
Ступень М. Г. - Сучасні механізми реалізації інвестиційних проектів у лісовому секторі, Шумлянський Б. В. (2015)
Миронюк В. В. - Перспективи використання методу класифікації космічних знімків для лісової інвентаризації України (2015)
Лікар Я. О. - Екологічні особливості розвитку популяції капустяної попелиці в умовах Лісостепу України (2015)
Чумаченко О. М. - Просторові передумови збереження продуктивності агроландшафтів, Шевченко О. В. (2015)
Горин Г. В. - Організаційно-економічний механізм функціонування рекреаційно-туристичного потенціалу регіону (2015)
Шерстобоєва О. В. - Вплив комплексу біологічних засобів на продуктивність сортів сої, Дерев’янський В. П., Ковальчук Н. В. (2015)
Кошкалда І. В. - Роль екологічної складової в контексті сталого розвитку, Тишковець В. В. (2015)
Мішеніна Н. В. - Еколого-економічна оцінка інноваційно орієнтованого виробництва в системі формування конкурентних переваг підприємств-природокористувачів, Дутченко О. М., Мішеніна Г. А. (2015)
Савенко Б. М. - Світовий досвід розвитку відновлювальної енергетики (2015)
Тимощук І. І. - Організаційно-економічні особливості екологічної реабілітації промислово-вироблених торфових родовищ (2015)
Гребенник Г. В. - Аналіз впливу факторів на формування цінності рекреаційних послуг на території національного природного парку "Подільські Товтри" (2015)
Шершун М. Х. - Зміна кліматичних показників в контексті збільшення викидів парникових газів (на прикладі Рівненської області), Веремеєнко С. І., Фурманець О. А. (2015)
Вагалюк Л. В. - Ентомокомплекс дендробіонтів лісозахисних насаджень та його зв’язок з агроценозами у Північному Лісостепу України (2015)
Вовкодав Г. М. - Оцінка стану поверхневих водних об’єктів України (2015)
Сакаль О. В. - Зарубіжний досвід визначення лісів з пріоритетною природоохоронною функцією, Третяк Н. А., Петренко А. А. (2015)
Яцук І. П. - Прогнозна математична модель динаміки вмісту гумусу у ґрунтах зон Полісся і Лісостепу України, Ліщук А. М., Моклячук О. М., Матусевич Г. Д. (2015)
Гинзула М. Я. - Оценивание и ранжирование промышленных предприятий за экологическими параметрами и особенностями воздействия на окружающую среду (2015)
Бабань В. П. - Оцінювання ставів рибогосподарського призначення басейну Південного Бугу Вінницької області за гідрохімічними показниками (2015)
Мішенін Є. В. - Механізми забезпечення соціально-екологічно відповідального сільськогосподарського землекористування, Ярова І. Є. (2015)
Бордюжа А. С. - Удосконалення структури інформаційної системи сільськогосподарського землекористування (2015)
Ступень О. І. - Вдосконалення механізму інституційного забезпечення функціонування ринку земель (2015)
Кошель А. О. - Теоретичні аспекти розробки методики оцінки земель сільськогосподарського призначення (2015)
Гулінчук Р. М. - Методичні основи оцінки потенціалу та ефективності використання земель сільськогосподарського призначення (2015)
Ступень Н. Р. - Напрями підвищення ефективності відтворення земельних ресурсів агросфери (2015)
Попович А. А. - Сутність рентного механізму в сільськогосподарському землекористуванні: теоретичні аспекти (2015)
Lyushyn V. - Ecological and economic substantiation of measures to protect agricultural lands (2015)
Дорош О. С. - Методичні підходи до розроблення плану земельно-господарського устрою населеного пункту (2015)
Моклячук Л. І. - Екотоксикологічні особливості застосування комплексів сучасних гербіцидів в агротехнологіях вирощування зернових культур, Ліщук А. М., Матусевич Г. Д., Мельничук О. П. (2015)
Чабанюк Я. В. - Екологічні аспекти передпосівної обробки насіння біопрепаратами, Клименко А. М., Ящук В. У. (2015)
Дмитренко О. В. - Аналіз екологічної ситуації у післяаварійний період на території України, Бондар Ю. О., Науменко А. С., Костенко О. В., Молдаван Л. П., Ткаченко О. І. (2015)
Караульна В. М. - Екотоксикологічна оцінка стану пестицидного навантаження території господарств Ставищенського району Київської області (2015)
Дубовий О. В. - Мікробіологічні особливості ґрунту стаціонарного досліду вирощування пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Shkuratov O. - Environmental marketing within organic agriculture system management, Kyporenko V. (2015)
Арефьєв В. Г. - Адаптаційні передумови диференціації розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури (2015)
Безмылов Н. - Сравнительный анализ эффективности соревновательной деятельности мужских и женских баскетбольныхт команд высокой квалификации (2015)
Без`язичний Б. І. - Взаємодія викладачів і студентів в системі індивідуалізованого навчання (2015)
Бондар Т. К. - Методичні особливості початкового навчання плавання студентської молоді, Нікольський А. Ю. (2015)
Володченко О. А. - Педагогічна оцінка (аналіз) процесу технічної підготовки спортсменів у кікбоксингу ISКА (Міжнародної спортивної кікбоксерської асоціації), Жадан А. Б. Федутенко В.В. (2015)
Галашко О. І. - Дослідження біомеханічних особливостей спортсменів гирьового спорту різного рівня успішності (2015)
Ганчар А. І. - Мониторинг динамики результатов командного выступления сильнейших пловцов на чемпионатах Европы по водным видам спорта с 1926 по 1950 гг. (I этап) (2015)
Іванов В. І. - До проблеми фізичної підготовки в системі військово-професійного навчання курсантів, Сосненко Є. П., Копчикова С. Г. (2015)
Крилов А. Г. - Техника выполнения становой тяги в паверлифтинге (2015)
Кузенков О. В. - Використання технічних засобів та тренажерів в навчально-тренувальному процесі баскетболістів, Кузенков Є. О. (2015)
Луковська О. Л. - Використання класичних та новітніх технологій в фізичній реабілітації при хронічній ішемії мозку, Єрмолаєва А. В. (2015)
Луценко О. О. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на стан недоношених дітей першого року життя, Балаж М. С. (2015)
Михнов Ан. П. - Оценка эффективности использования специализированной программы психологических воздействий на стресс-устойчивость хоккеистов высокого класса (2015)
Михнов Ал. П. - Психологические профили (психоспортограммы) хоккеистов высокого класса как критерий выбора игрового амплуа (2015)
Нікольска Н. Д. - Системний підхід у початковому навчанні плаванню студентів, Нікольский Ю. В. (2015)
Радченко Л. О. - Освітні програми міжнародної олімпійської академії: зміст, спрямованість, організація та проведення (2015)
Ровный А. С. - Характеристика функционального состояния сенсорных систем и их взаимосвязи в зависимости от уровня подготовленности спортсменов (2015)
Скомороха О. С. - Практичні аспекти комплексної фізичної реабілітації хворих дітей на хронічний гастродуоденіт, Савісько Я. С. (2015)
Супруненко М. В. - Дослідження відношення питань мотиваційно-ціннісного ставлення та інтересу студентів до занять з фізичної культури (2015)
Фоменко Д. C. - Особливості філософії підготовки власних вихованців та специфіка змагальної діяльності футбольного резерву в дитячо-юнацькій академії футбольного клубу "Аякс" - "De Toekomst", Коросташівець О. М., Гончарук А. І (2015)
Криштоп Т. В. - Київ у світі, що стрімко змінюється, Нудельман В.І. (2015)
Логінов В. Ф. - Тренди, "стрибки" та паузи в зміні глобальної й регіональної температури та їх можливі причини (2015)
Барщевська Н. М. - Четвертинний покрив та палеогеографічні умови формування відкладів території басейну річки Інгул, Барщевський М. Є. (2015)
Руденко В. П. - Оцінка міри своєрідності (унікальності) структури природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України, Руденко С. В. (2015)
Підгрушний Г. П. - Привабливість території для проживання людини: методологічні та прикладні аспекти дослідження, Мезенцев К. В. (2015)
Марущинець А. В. - Галузево-територіальна трансформація аграрної сфери Київського Придніпров’я (2015)
Козловська Н. А. - Розвиток сільського господарства Київської області у контексті впливу столичного міста (2015)
Кілінська К. Й. - Лікувально-оздоровчий комплекс "Моршин”: сучасні аспекти функціонування, Смик О. С. (2015)
Кукурудза С. І. - Фундаментальне дослід-ження з геосозологічної метризації довкілля, Крет М. Є. (2015)
До 95-річчя С.М. Стойка (2015)
До 80-річного ювілею М.Є. Барщевського (2015)
До 75-річчя В.Ф. Логінова (2015)
До ювілею Г.В. Вихованець (2015)
Пам’яті В.В. Загороднього (2015)
Кудін С. В. - Правові порівняльно-історичні дослідження в працях М. Д. Чубатого та Р. М. Лащенка (2015)
Заплотинська Ю. І. - Правотворча ініціатива щодо створення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України (2015)
Кармаза О. О. - Міжнародний нотаріальний процес: теоретичний і практичний аспекти (2015)
Хацук Ж. В. - Использование электронных доказательств в судопроизводстве Республики Беларусь (2015)
Власюк І. І. - Особливості статусу керуючого іноземною процедурою банкрутства в законодавстві України (2015)
Главач І. І. - Теоретико-правові аспекти визначення функцій нотаріуса в спадкових правовідносинах (2015)
Міндарьова М. Ю. - Літеральність як ознака облігацій (2015)
Прокопенко М. В. - Провадження в справі до судового розгляду як самостійна стадія цивільного процесу (2015)
Семенюк О. С. - Складні об’єкти інтелектуальної власності як чинники інформаційного суспільства (2015)
Сулима A. A. - Провадження в справах про оскарження рішень третейських судів: актуальні проблеми теорії та практики (2015)
Чередник Н. В. - Поняття дослідницького університету та значення інтелектуальної власності в його діяльності (2015)
Сопілко І. М. - Специфіка судових рішень у справах про захист авторського права в мережі Інтернет (2015)
Буханевич О. М. - Якість і доступність адміністративних послуг як елемент їх правової характеристики (2015)
Чумак В. В. - Превентивні заходи реагування поліції на правопорушення: досвід Грузії (2015)
Білоус Ю. І. - Проблеми реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади в Україні (2015)
Бризгалова А. І. - Поняття рішення в адміністративному судочинстві (історичний, термінологічний і теоретичний аспекти) (2015)
Васильєв І. В. - Елементи адміністративних правопорушень у сфері обігу цивільної зброї (2015)
Венгер Ю. В. - Принципи державної політики у сфері стандартизації (2015)
Карась Б. О. - Поняття спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2015)
Наум А. А. - Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні на основі польського досвіду (2015)
Ткаченко О. Р. - Загальне поняття суб’єктивної сторони та її ознак (2015)
Бондарчук Н. В. - Проблеми правового регулювання концесії земельної ділянки за законодавством України, Ковальська Я. В. (2015)
Затулко К. А. - Актуальні проблеми господарсько-правового забезпечення концесії (2015)
Остап’юк М. В. - Законодавство у сфері державних закупівель лікарських засобів і медичних виробів (2015)
Рудь Г. І. - До питання про порядок досудового врегулювання господарських спорів (2015)
Харківська К. В. - Проблеми державного регулювання господарської діяльності в Україні (2015)
Жаровська Г. П. - Способи мінімізації ризиків кримінальної діяльності суб’єктами транснаціональної організованої злочинності (2015)
Кириченко Г. В. - Сучасний стан і тенденції тероризму, терористичної діяльності та сепаратизму в Україні (2015)
Мельничук Т. В. - Генезис теории беловоротничковой преступности в криминологической науке (2015)
Скитенко Л. О. - Особливості детермінації та причинності агресивної злочинності неповнолітніх (2015)
Фінчук В. В. - Правове забезпечення запобіжної діяльності органів прокуратури у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Бишевець О. В. - Тактико-психологічні засади проведення допитів (2015)
Скрябін О. М. - Історичні аспекти становлення адвокатури в кримінальному процесі України (2015)
Стеценко Ю. В. - Кримінально-процесуальні аспекти висунення та перевірки версій (2015)
Тагієв С. Р. - Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Онищук А. Ю. - Криміналістична характеристика й обставини, що підлягають встановленню під час розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень (2015)
Інформаційна довідка про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2015)
Кириленко В. І. - Управління інвестиційними процесами в контексті економічної безпеки, Кириленко Л. М. (2009)
Ковальчук Т. Т. - Незалежність НБУ і проблеми подолання фінансової кризи (2009)
Куклін О. В. - Трансформація економічної функції освіти (2009)
Музичук І. В. - Вплив соціалізації економічних систем на економічну ефективність їх функціонування (2009)
Підопригора Л. А. - Об’єктивні фактори розвитку державної власності в економіці України в умовах глобалізації (2009)
Радченко В. В. - Економічні відносини в аграрному секторі сучасної України (2009)
Романютін І. А. - Причини іпотечної кризи та шляхи її подолання (2009)
Сандугей В. В. - Підвищення якості робочої сили як необхідна умова конкурентоспроможності вітчизняного ринку праці (2009)
Штундер І. О. - Зайнятість молоді в умовах соціально-економічних перетворень (2009)
Шульга О. А. - Стан аграрного сектора України в умовах його ринкової трансформації (2009)
Домбровська С. М. - До питання про державне формування нової стратегії освітньої політики України, Левчук В. Г. (2009)
Куліпанов К. О. - Застосування систем оцінки та винагороди трудового внеску в сільському господарстві (2009)
Романовський О. О. - Підприємницька діяльність вищих навчальних закладів США (2009)
Сафонова В. Є. - Економічний аналіз вищої освіти як суспільного феномену (2009)
Андрусишин Б. І. - Державно-церковні відносини: природа, зміст, характер функціонування, типологізація, Бондаренко В. Д. (2009)
Білозьоров Є. В. - Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади: теоретико-правовий аналіз (2009)
Держалюк О. М. - Контроль за реалізацією запитів народних депутатів України (на прикладі секретаріату Кабінету Міністрів України) (2009)
Дзюман О.В. - Проблеми реалізації соціальної роботи із засудженими в кримінально-виконавчих установах закритого типу (2009)
Дубчак Л. С. - Соціальне призначення адвокатури в Україні та її функції (2009)
Зінченко О. В. - Правовий статус суб’єктів туристичної діяльності як основа національного туристичного законодавства (2009)
Калакура В. Я. - Міждержавне усиновлення як об`єкт колізійного регулювання (2009)
Корнієнко П. С. - Порядок відчуження земель під будівництво залізниць (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) – нормативно-правове регулювання (2009)
Михальнюк О. В. - Порука у законодавстві, що діяло на українських землях з поч. 40-х рр. ХІХ до кін. 90-х рр. ХХ ст. (2009)
Половко І. В. - Правове регулювання вищої педагогічної освіти в Київській та Чернігівській губерніях (перша половина ХІХ ст.) (2009)
Потапенко Н. А. - Особливості правоосвітнього процесу в контексті формування правової держави (2009)
Слободянюк А. Є. - Ефективність застосування правових завдань з правової освіти у діяльності молодіжних та студентських об’єднань (2009)
Токарчук О. В. - Життєвий шлях та становлення світогляду С.П. Шелухіна (2009)
Ференц А. М. - Реалізація прав громадян у сфері медичної діяльності (адміністративно-правовий аспект) (2009)
Стеценко В. Ю. - Медичне страхування в системі страхування: правові аспекти взаємозв’язку (2009)
Ярошенко М. О. - Корупційні правопорушення в органах державної влади правобережної України в кінці XIX – на початку ХХ століття (2009)
Наші автори (2009)
Ковальчук Т. Т. - Визначальні засади політики суспільного розвитку національної економіки, Петришина Н. В. (2010)
Насікан Н. І. - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи, Біла І. С. (2010)
Радченко В. В. - Економічна теорія та економічна практика трансформаційного періоду України (2010)
Романовський О. О. - Реформи вищої школи: злиття та поглинання ВНЗ (2010)
Руженський М. М. - Соціально-економічний розвиток сільських домогосподарств в трансформаційній економіці (2010)
Самусь Г. І. - Історичний досвід трансформації аграрних відносин (2010)
Сафонова В. Є. - Підприємницька діяльність державного вузу як чинник його конкурентоспроможності (2010)
Череда І. С. - Глобалізація світової економіки (2010)
Шевчук В. О. - Проблемні питання фінансування освітньої сфери в Україні (2010)
Штундер І. О. - Конкурентоспроможність робочої сили як фактор становлення інноваційного типу зайнятості (2010)
Шульга О. А. - Ефективність функціонування господарських структур в аграрному секторі України в умовах його ринкової трансформації (2010)
Кузьомко В. М. - Обґрунтування напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств регіону (на прикладі Київської області) (2010)
Маньгора О. В. - Розробка стратегії розвитку харчової промисловості Вінницької області за умов членства України в СОТ (2010)
Темчишина Ю. Л. - Вдосконалення методології обґрунтування цін на продукцію харчового виробництва у сучасних умовах господарювання (2010)
Акуленко В. І. - Двосторонні договірні відносини України в сфері охорони і повернення культурних цінностей (2010)
Алещенко І. О. - Становлення та діяльність підкоморських судів на території Сумщини (2010)
Андрусишин Б. І. - Формування християнського вчення про державу, Бондаренко В. Д. (2010)
Білан Н. В. - Стан і перспективи розвитку правосвідомості населення України (2010)
Білозьоров Є. В. - Українська національна держава: реальність чи ілюзія? (2010)
Маньгора Т. В. - Бібліографія праць Андрія Івановича Яковліва (2010)
Огірко Р. С. - Співвідношення держави і права: проблема світоглядного обґрунтування (2010)
Опольська Н. М. - Види прав і свобод дитини (2010)
Стеценко В. Ю. - Публічно-правові основи обов’язкового соціального медичного страхування в Україні (2010)
Токарчук О. В. - Про сучасне значення лекцій С.П. Шелухіна з карного права (2010)
Шатковська І. В. - Суб’єкти збереження лікарської таємниці (адміністративно-правовий аспект) (2010)
Шитий С. І. - Проблема законодавчого визначення змісту національної освіти (2010)
Бортник С. М. - Місцеве самоврядування як важливе соціально-політичне явище, його зміст та принципи (2010)
Дубчак Л. С. - Правове регулювання надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку (2010)
Копилова М. А. - Типологія осіб, що вчиняють злочини проти власності на курортах південно-східного узбережжя АР Крим (2010)
Цибульський А. С. - Запобігання злочинам, що пов’язані з порушенням правил безпеки дорожнього руху (2010)
Комарук І. А. - Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші форми сімейного утримання: чи знайдено шлях до успіху? (2010)
Барановський В. М. - Деякі аспекти економічного виховання школярів при розв’язуванні задач з молекулярної фізики, Галич Г. А., Грищенко С. М. (2010)
Наші автори (2010)
Бицюра Ю. В. - Ефективність управління акціонерною власністю в Україні (2010)
Біла С. О. - Результативність функціонування соціальних інститутів в СРСР (історико-економічний аспект дослідження) (2010)
Качан Г. М. - Сучасні проблеми ринку праці та перспективи розвитку нестандартної зайнятості в Україні (2010)
Кравченко Л. А. - Політика формування та використання фінансового потенціалу регіону (2010)
Кузьомко В. М. - Економічна безпека як наукова категорія (2010)
Орешняк В. Л. - Історико-теоретичні передумови переходу суспільства до сталого розвитку (2010)
Романовський О. О. - Характерні риси підприємництва у вищих навчальних закладах (2010)
Руженський М. М. - Соціальний захист населення: сутність та необхідність в трансформаційній економіці (2010)
Твердомед Г. М. - Інновації в освіті як засіб забезпечення конкурентоспроможності національної робочої сили (2010)
Цумаєва А. С. - Реформування системи пенсійного забезпечення як складова політики доходів домогосподарств в Україні (2010)
Андрусишин Б. І. - Держава, право і церква періоду раннього християнства, Бондаренко В. Д. (2010)
Гуріна О. О. - Право на освіту та його реалізація як об’єкти теоретичних юридичних досліджень (2010)
Зубенко А. В. - Герменевтичні принципи дослідження інтерпретаційних актів (2010)
Клименко Л. С. - Національні меншини та їх право на користування рідною мовою (2010)
Кравченко О. Ю. - Поняття та ознаки спадкового договору (2010)
Опольська Н. М. - Вплив християнської релігії на становлення прав дитини (2010)
Острівний Д. М. - Стан дотримання в Україні принципу рівності громадян перед законом і судом та необхідність його вдосконалення (2010)
Совенко Б. В. - Українські джерела канонічного права: пям’ятки зовнішнього права української церкви (2010)
Шевченко А. Є. - Правова діяльність міліції НКВС УРСР щодо безпеки дорожнього руху у післявоєнний період (2010)
Пивоварська К. Б. - Правове регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: пропозиції до трудового кодексу (2010)
Акуленко В. І. - Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р.: актуальні питання імплементації і застосування (2010)
Дубчак Л. С. - Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ: правовий аналіз (2010)
Зубченко О. М. - Виробництво м’ясної продукції суб’єктами аграрного права в Україні: поняття та юридичні ознаки (2010)
Саркісова Т. Б. - Земельна деліктність: поняття та характеристика (2010)
Устинова І. П. - Правове регулювання державного управління ринком фінансових (страхових) послуг (2010)
Шапошнікова Н. О. - Концепція резидентства в законодавстві щодо оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України (2010)
Пастернак М. С. - Правові механізми віднесення даних до інформації з обмеженим доступом в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2010)
Дьоміна О. С. - Рецензія на монографію "Право депутатської недоторканності: історична ретроспектива та реалії сучасності” / О.О. Реєнт ; Ін-т. законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 334 с., Андрусишин Б. І. (2010)
Наші автори (2010)
Кафедрі прикладної математики - 40 років (2014)
Бабенко В. А. - Інформатизація та інтелектуалізація суспільства як важливий фактор соціально-економічного розвитку (2014)
Бадюл М. Г. - Визначення ефективності архітектурно-планувального рішення методом МАІ за допомогою програми Visual Basic 2010 (2014)
Барабаш М. С. - Методика моделирования прогрессирующего обрушения на примере реальных высотных зданий, Ромашкина М. А. (2014)
Белоножко П. П. - Свободное программное обеспечение для моделирования динамики систем твердых тел, Храмов Д. А. (2014)
Бікус К. М. - Чисельне моделювання статичних випробувань ґрунтів буроін'єкційною палею МСЕ в ПК Plaxis 3D (2014)
Власенко Ю. Е. - Моделирование контактных задач действия тяжелых штампов на неоднородное основание, Кузьменко В. И., Кривенкова Л. Ю. (2014)
Гайдаржи Г. М. - Специализированная компьютерная система сбора и обработки биомедицинских сигналов головного мозга, Кравченко С. О., Ситников В. С. (2014)
Григорович М. С. - Розробка та використання динамічних блоків для підвищення рівня автоматизації виконання фасадів та розрізів на архитектурно-будівельних кресленнях в AutoCAD, Недодатко С. О. (2014)
Демченко В. В. - Хмарні технології як підґрунтя розвитку комплексного інформаційного середовища вищого навчального закладу, Кудінов Д. Ю. (2014)
Доманецкая И. Н. - Влияние реляционной модели данных на качественные эксплуатационные характеристики высоконагруженных интернет-проектов, Матейко Я. В., Федусенко Е. В., Хроленко В. Н., Федусенко А. А. (2014)
Ершова Н. М. - О системном подходе к подготовке кадров для создания и эксплуатации современных САПР (2014)
Ершова Н. М. - Системный подход к созданию строительных материалов c заданными свойствами (2014)
Ершова Н. М. - Методы исследования процесса взаимодействия строительных предприятий в единой производственной системе, Лавренюк И. В. (2014)
Євсєєва Г. П. - Інформаційні технології вищої школи – нормативно-правовий аспект (на прикладі викладання українознавчих дисциплін) (2014)
Завгородній В. В. - Передумови створення та імплементації системи дистанційного навчання в ДДТУ, Ялова К. М. (2014)
Запорожец Е. В. - Алгоритм определения осесимметричного НДС тонких составных оболочек при односторонней связи между ними и упругим основанием, Горлач С. Н., Запорожец В. Б. (2014)
Захаров Д. В. - Оценка факторов, влияющих на работу диспетчера методом ранговой корреляции (2014)
Карасевич А. В. - Задача обеспечения целостности иерархических автоматизированных систем управления (2014)
Ковшов Г. Н. - Погрешности двухстепенного инклинометрического преобразователя зенитного и визирного углов, Живцова Л. И. (2014)
Ковшов Г. Н. - Установка для метрологических испытаний прецизионных инклинометрических систем контроля, Пономарев С. М., Пономарева Е. А. (2014)
Косолап А. И. - Оптимизация расположения датчиков в информационных сетях, Долгополая А. А. (2014)
Кулябко В. В. - Развитие и внедрение альтернативных расчетных моделей и методов в задачах динамики сооружений, Кущенко В. Н., Нечитайло А. Е., Ярошенко Д. С., Макаров А. В., Масловский А. В. (2014)
Купрієнко О. С. - Розробка підсистеми формування інформаційної моделі збірних каркасних будівель промислового призначення, Теренчук С. А. (2014)
Кущенко В. Н. - Компьютерное моделирование напряжённо-деформированного состояния подшкивных конструкций рамных укосных шахтных копров, Нечитайло А. Е. (2014)
Лагошный А. Ю. - Применение средств инофрмационно-куммуникационных технологий на примере темы "Рекурсия", Лагошная Е. А. (2014)
Лагошный А. Ю. - Самостоятельная учебная деятельность студентов при изучении информатики, Лагошная Е. А. (2014)
Лысенко Н. А. - Восстановление двумерных плотностей распределения вероятностей рядами ортонормированных полиномов (2014)
Лисенко Г. І. - Використання інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін у технічних вишах, Омелян-Скирта Н. Г., Волкова С. П. (2014)
Макаров А. В. - Использование динамических расчетов на ЭВМ при обследовании и испытаниях большепролетного мостового грейферного перегружателя (2014)
Михайленко В. М. - Обработка экспериментальных результатов работы експертной системы для задачи диагностики технического состояния зданий, Терентьев О. О., Еременко Б. М. (2014)
Перетокін А. Г. - Інформаційні технології у викладанні історії України та історії української культури у вищому навчальному закладі, Дірявка Ю. П., Баранник О. Ю. (2014)
Попов С. О. - Автоматизация процесса моделирования для решения задач планирования и контроля работ по реализации проектов, Тимченко Р. А., Петкун С. М., Рошкова К. А. (2014)
Попов С. О. - Структура и функции системы программно-целевого управления крупными промышленными проектами, Тимченко Р. А., Петкун С. М., Рошкова К. А. (2014)
Прищепов С. К. - Интегральные и гибридные технологии производства феррозондовых датчиков (2014)
Рыжков И. В. - Учет девиации от постоянной магнитной помехи обсаженных скважин при измерении угла положения отклонителя, Пономарева Е. А. (2014)
Садовникова А. В. - Информационно-измерительная инклинометрическая система, Лукашук А. А. (2014)
Седлецька О. В. - Тривимірне моделювання в інженерній графіці (2014)
Сокуренко В. І. - Електронна підтримка навчального процесу, Огданський І. Ф., Папірник Р. Б., Солод Л. В. (2014)
Stevic Z. - Universal laboratory system for measurement based on PC, Rajcic-Vujasinovic M., Antic D., Nikolic V. (2014)
Стрелков А. Ю. - Комплекс оборудования для измерения скважин малого диаметра, Кривошеев С. В. (2014)
Тимченко Р. А. - Использование инструментов Excel для обработки результатов эксперимента, Богатынский А. В. (2014)
Тимченко Р. А. - Применение математического моделирования для оценки напряженно-деформированного состояния системы "основание – фундамент – верхнее строение" в сложных инженерно-геологических условиях, Попов С. О., Кришко Д. А., Сухан А. П. (2014)
Тимченко Р. А. - Системный подход в решении задач организации в управлении проектами, Попов С. О., Петкун С. М., Рошкова К. А., Билера Е. В., Максименко Е. В., Суркова Е. В. (2014)
Ткачова В. В. - Індуктивне моделювання трубчастого газового нагрівача та пальника на пелетах, Барсук Р. В. (2014)
Фесенко Е. Г. - К вопросу разработки интерфейса пользователя системы моделирования "Проектирование динамических систем", Ершова Н. М. (2014)
Фостащенко О. М. - Дослідження сучасних тенденцій впровадження високотехнологічних матеріалів у будівництво (2014)
Цыбрий Л. В. - Математическая статистика в Excel (2014)
Черноморец Г. Я. - О подходе эволюционного поиска решений для расчета трубчатых газовых нагревателей, расположенных в сплошных средах, Сухомуд Ю. А. (2014)
Шатов С. В. - Визначення параметрів уламків зруйнованих та пошкоджених будівель і споруд, Трипутень С. М. (2014)
Шибко О. Н. - Современные системы автоматизированного проектирования в строительстве и архитектуре, Ильев И. М. (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2015)
Сластин В. В. - Специфическое воздействие различных пищевых жирных кислот на состояние сердечно-сосудистой системы, Самусева Е. С., Москальчук Л. В., Усатюк Е. М. (2015)
Пирог Т. П. - Деструкція комплексних з важкими металами нафтових забруднень за наявності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Антонюк Н. О., Панасюк К. В., Антонюк С. І. (2015)
Старовойтова С. О. - Вивчення потенційного механізму дії вітчизняного протигрибкового препарату Есулану, Орябінська Л. Б., Лубенець В. І. (2015)
Буковинська М. П. - Соціальний аудит в оцінці корпоративної соціальної відповідальності, Пономаренко Р. А. (2015)
Медведєв М. Г. - Визначення оптимальної стратегії контролю якості продукції, Романенко В. М. (2015)
Луцяк В. В. - Життєвий цикл малого виробничого підприємства (2015)
Захарченко О. В. - Наукові основи сталого розвитку (2015)
Ніценко В. С. - Методологія дослідження функціонування вертикально-інтегрованих структур агропродовольчої сфери (2015)
Fedulova I. - Ecological direction of investments in Ukrainian economy, Yakymchuk T. (2015)
Британська Н. А. - Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств цукрової промисловості, Бойко В. О. (2015)
Mostenska Т. - Current state and trends in solid waste recycling in Ukraine, Boiko I. (2015)
Коваленко О. В. - Продовольча безпека в системі пріоритетів інноваційного розвитку (2015)
Ovcharuk V. - Linear programming in Mathcad on the example of solving the transportation problem, Vovkodav N., Kryvets T., Ovcharuk І. (2015)
Казаков О. О. - Методи оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства: управлінський аспект, Крачковський В. С. (2015)
Кучеренко В. М. - Маркетингові аспекти розвитку виноградно-виноробної галузі (2015)
Зав’ялов В. Л. - Математичне моделювання масоперенесення при періодичному віброекстрагуванні з рослинної сировини, Деканський В. Є., Лобок О. П., Мисюра Т. Г., Бодров В. С. (2015)
Коваль А. О. - Енергетичні імпульси в середовищах бродильних апаратів, Чагайда О. В. (2015)
Карлаш Ю. В. - Методологія оптимального розрахунку ферментера (2015)
Матко С. В. - Моделювання процесу освітлення яблучного соку шунгітом, Мельник Л. М., Бессараб О. С. (2015)
Погорілий Т. М. - Об’ємна геометрична модель парової бульбашки в системі комірок: кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка (2015)
Самойчук К. О. - Рівняння зміни площі прохідного перетину модулятора в пульсаційному апараті з вібруючим ротором, Івженко А. О. (2015)
Світлик А. М. - Рушійна сила процесу абсорбції CO2 у воді при використанні капілярно-пористих пристроїв, Прохоров О. М. (2015)
Репіч Т. А. - Роль соціальних мереж у просуванні освітніх послуг (2015)
Коваленко Ю.В. - Етапи і цілі навчання студентів другого курсу спеціальності "Туризм" англомовного монологічного мовлення на основі проектної методики, Коломієць А. А. (2015)
Маринченко В. О. - Зміна концентрації летких домішок спирту при їх адсорбції мінеральними адсорбентами, Гивель М. М. (2015)
Сімахіна Г. О. - Особливості заморожування ягід з ніжною текстурою, Халапсіна С. В. (2015)
Сукманов В. О. - Дослідження реологічних показників яєчних омлетів тривалого терміну зберігання, вироблених з використанням високого тиску, Маліч О. А., Дебелий В. Л. (2015)
Олійник С. Г. - Дослідження впливу ферментних препаратів на процес замочування зерна полби сорту Голіковська, Запаренко Г. В., Королюк К. Є. (2015)
Пасічний В. М. - Дослідження факторів пролонгації термінів зберігання м’ясних і м’ясомістких продуктів, Гередчук А. М., Мороз О. О., Ястреба Ю. А. (2015)
Белінська К. О. - Перспективи використання овечого молока в дитячому харчуванні, Фалендиш Н. О. (2015)
Кузьмін О. В. - Релаксація водно-спиртових систем у процесі електрохімічної активації демінералізованої води (2015)
Костенко Є. Є. - Дослідження комплексоутворення іонів Cd(II) та Pb(II) зі стрептоцидом і стрептоміцином, Бутенко О. М., Максименко О. В. (2015)
До відома авторів (2015)
Бостан Л. М. - Історико-юридичні витоки політичної люстрації (з досвіду стародавніх Афін та Риму) (2015)
Полонка І. А. - Взаємозв’язок правової культури та правової поведінки: теоретико-методологічний аспект (2015)
Стець О. М. - Кадрове забезпечення державної служби в Україні в повоєнні роки (1945-1955 рр.) (2015)
Юськів Н. В. - Національні проблеми правового регулювання прав неповнолітніх (2015)
Едер П. Т. - Порядок та особливості розгляду кримінальних справ Вищим крайовим судом у Львові (1855-1918 рр.) (2015)
Мельничук Н. С. - Зміни у правовому регулюванні земельних відносин у Галичині під впливом революції 1848 р. в Австрійській імперії (2015)
Кушнір І. В. - Зміст конституційного права фізичної особи на доступ до публічної інформації (2015)
Єфімов О. М. - Договір контрактації сільськогосподарської продукції (2015)
Баженов М. І. - Обхід технічних засобів захисту як порушення авторських прав: аналіз національної та іноземної практики визнання (2015)
Земскова О. В. - Цивільно-правова характеристика договору перевезення небезпечних вантажів, Островська А. О. (2015)
Карплюк О. І. - Механізм забезпечення ефективного та справедливого цивільного судочинства України (2015)
Атаманчук Н. І. - Особливості фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства (2015)
Задихайло О. А. - Проблеми та перспективи розвитку адміністративного права в умовах інтеграції України до європейського правового простору (2015)
Жарий О. К. - Застосування заходів запобігання службою безпеки України у сфері протидії тероризму (2015)
Кантор Н. Ю. - Теоретичні та практичні проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення у сфері господарювання (2015)
Мельник С. М. - Адміністративно-судова відповідальність в адміністративному праві (2015)
Реутська Т. О. - Якість надання адміністративних послуг в Україні: порівняльно-правовий аспект (2015)
Шорохова Ю. С. - Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства як платники податку на прибуток підприємств (2015)
Гришина Ю. М. - Проблема визначення обов’язків професійних спілок України в сучасних умовах (2015)
Єрофєєнко Л. В. - Правовий аналіз забезпечення виконання трудових обов’язків на залізничному транспорті в Україні (2015)
Іншин М. І. - Захист трудових прав працівників: аналіз законодавства (2015)
Потопахіна О. М. - Трудовий договір як форма реалізації права на працю (2015)
Кірназ С. О. - Нормативно-правове забезпечення заборони дискримінації у сфері праці: міжнародно-правовий та національний аспекти (2015)
Сидоренко Є. В. - Визначення понять "істотні умови трудового договору" і "додаткові умови трудового договору" в теорії трудового права України (2015)
Фоменко О. Ю. - Щодо правового регулювання стажування (2015)
Степаненко К. В. - Перспективні напрями наукових досліджень сучасних міжнародних відносин (2015)
Аль-Брайчат С. - Система переходной юстиции в Ираке и ее влияние на систему права (2015)
Вихренко К. П. - Імплементація міжнародних стандартів праці в рибальському секторі в праві іноземних держав (2015)
Миндруль О. В. - Ґенеза правосуб’єктності міжнародних правозастосовних інституцій (2015)
Мезенцева І. Є. - Правова характеристика й оцінка положень ст. 157 Кримінального кодексу України, що зазнали змін, Ясь А. О. (2015)
Орловський Б. М. - Порівняльно-правовий аналіз норм про необхідну оборону в кримінальному законодавстві континентальних країн (2015)
Сторчак Н. А. - Загальнопревентивний вплив позбавлення волі та спрямованість його дії (2015)
Туркот М. С. - Окремі аспекти протидії злочинності у військових формуваннях України (2015)
Михайлов І. М. - Мета та мотив: сутність та значення для складу злочину, передбаченого ст. 199 Кримінального кодексу України (2015)
Мотлях О. І. - Теоретичні та праксеологічні засади психодіагностики особистості з позиції компаративістського аналізу наукових "теорій поліграфа" (2015)
Вапнярчук В. В. - Місце кримінального процесуального доказування як ознака його об’єктивної сторони (2015)
Рогатинська Н. З. - Деякі проблеми щодо доказування та його елементів за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України (2015)
Гнатюк А. Ю. - Цілі досудової кримінальної процесуальної діяльності прокурора та його функції (2015)
Інформаційна довідка про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2015)
Бех Ю. В. - Роль інтелектуального капіталу у формуванні конкурентоспроможності організації (2014)
Чернова Л. П. - Управління трудовим потенціалом населення в умовах європейської інтеграції України (2014)
Нестерова М. О. - Когнітивістика та соціальна картина світу (2014)
Линовицька О. В. - Фундаменталізація та гуманізація освіти в контексті відповідальності (2014)
Гангал А. В. - Інституційний та організаційний підхід до аналізу сфери освіти (2014)
Шелюк Л. O. - Український перехідний тип освітньої політики (2014)
Отрешко В. М. - Історичний досвід утвердження принципів українського державотворення (2014)
Старовойт О. В. - Особистість як об’єкт інноваційної культури (2014)
Тополь О. В. - Філософія похилого віку: парадигмальний контекст (2014)
Козирєва Н. В. - Інтелектуальна проза в "романтиці вітаїзму" М. Хвильового (2014)
Гоцалюк А. А. - Філософія символу в українській музичній культурі (2014)
Завальнюк О. В. - Людина як суб’єкт і об’єкт спортивної діяльності (2014)
Тіменик З. І. - Принцип абсолютності-відносності в утвердженні дихотомії філософорелігійної ідеї (2014)
Андрущенко Т. В. - Виховання толернантності в системі сучасних освітніх пріоритетів (2014)
Макаренко Б. Г. - Вплив інтелектуально-освітнього потенціалу культури на політичну участь особистості (2014)
Литвин В. С. - Збалансований напівпрезиденталізм: теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви, перспективи реформування в Україні (2014)
Шелемба М. М. - Особливості електорального простору України: синтетичний підхід (2014)
Кононова Я. В. - Концепт истины как "честной игры" в конструктивисткой онтологии Бруно Латура (2014)
Крячко В. І. - Маркери астрально-референтної підсистеми сигніфікативного поля католицизму: етнорелігійний ракурс (2014)
Качмар О. В. - Агресія як соціальний феномен (2014)
Піронкова О. Ф. - Територіальна композиція вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Генеральна сесія МЕБ (2015)
Ісаєнко В. - "Агро-2015" відбулась! (2015)
Ісаєнко В. - BTSF – ефективна участь у роботі МЕБ (2015)
70 років Національному ветеринарному дослідницькому інституту в Пулавах (Польща) (2015)
Відкритий семінар лікарів-офтальмологів України (2015)
Неволько О. М. - Диференційна діагностика при африканській чумі свиней (2015)
Perotska L. V. - Ecologo-epizootological characteristics of erysipelas manifestation in northwestern Black sea region, Nedosekov V. V. (2015)
Галат М. В. - Toxoplasma gondii – небезпечний паразит жуйних тварин і людини (2015)
Поляковський В. М. - Цілорічна стійлова система утримання великої рогатої худоби: переваги та недоліки, Шевченко Л. В., Михальська В. М., Малюга Л. В., Зубленко В. К. (2015)
Довгаль М. П. - Джерела збудника, причини виникнення та організаційно-епізоотологічні заходи щодо ліквідації лейкозу ВРХ (2015)
Масвидаль К. - Бета-лактамный антибиотик феноксиметилпенициллин – эффективное средство борьбы с инфекционной патологией свиней (2015)
Корольов А. Г. - Заслужений професор Микола Володимирович Рязанцев (2015)
Корнейчук О. І. - Застосування лікарських рослин (2015)
Талановитий педагог, здібний організатор, мудрий керівник, добра Людина. (2013)
Брицький П. - Людина надзвичайної порядності й скромності. (2013)
Филипчук О. - Святослав у Слові (Молінні) Даниїла Заточника. (2013)
Баженов О. - Церковне (храмове) будівництво в Київській Русі в Х–ХІ ст. (2013)
Кузь А. - Характерні риси військового розвитку генуезької Газарії в XIII – XV ст. (2013)
Красножон А. - Історія дослідження лапідарних пам’яток XV ст. з середньовічного Білгорода-на-Дністрі. (2013)
Дробіна Л. - Православна спадщина Адама Киселя. (2013)
Яценюк Г. - Гетьман Мазепа на захисті українського книговидання. (2013)
Королько А. - Культурно-просвітницька і громадсько-політична діяльність о. Івана Озаркевича (1826–1903) в контексті українського національного відродження. (2013)
Білецький Б. - Родина Маклаїв і Україна (До 125-річчя від дня смерті М.М.Миклухо-Маклая)., Хитрова О. (2013)
Клапчук В. - Будівельне господарство Гуцульщини кінця XIX – першої третини XX ст. (2013)
Удод О. - Особливості формування української нації в ХІХ ст., Юрій М. (2013)
Королько А. - Санітарно-епідемічна ситуація на Покутті у роки національно-визвольних змагань західних українців 1918–1919 рр., Давибіда Л. (2013)
Демчучен О. - До питання про всебічне забезпечення Армії Української Народної Республіки в період Директорії (1918–1920 рр.). (2013)
Брицький П. - Продовольча політики ЦК РКП(б) та Раднаркому РСФРР в Україні в 1918–1920 рр. (2013)
Даниленко О. - Українська СРР в міжнародних відносинах 1920-х рр.: історіографія проблеми. (2013)
Демочко В. - Зародження демократичної української преси у надрах системи компартійних засобів масової інформації і її роль у здобутті Україною державного суверенітету (1985–1991 рр.). (2013)
Герегова С. - Становлення української преси у США (до 120-річчя заснування часопису української громади "Свобода”). (2013)
Балух О. - Буковина у складі Молдавської держави у 40-х роках XIV – першій третині XVI ст.: історіографія питання. (2013)
Богачик Т. - Суспільні процеси в Північній Бессарабії дореформеного періоду (1812–1868 рр.). (2013)
Добржанський С. - Василь Продан і зародження українського національного руху на Буковині в другій половині ХІХ ст. (2013)
Добржанський О. - Формування української національної еліти на Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Ботушанський В. - Ім’я художника Миколи Івасюка на сторінках буковинської преси (1886–1902 рр.)., Ботушанський О. (2013)
Гуйванюк М. - Ярослав Весоловський в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті галицьких і буковинських українців (кінець XIX – початок XX ст.). (2013)
Ботушанський В. - Ім’я і творчість І. Котляревського на Буковині (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (До 110-річчя встановлення йому пам’ятника у Полтаві). (2013)
Науменко А. - Бойові дії у Буковині в грудні 1915 – січні 1916 року. (2013)
Суровцев О. - Голокост на теренах Буковини: ретроспектива подій та питання збереження історичної пам’яті. (2013)
Чайка Г. - Реалізація політики органів місцевого самоврядування щодо етнополітичної ситуації в Чернівецькій області. (2013)
Рудик О. - Розвиток довготривалої фортифікації на теренах України (з давніх часів до кінця ХІІІ ст.). (2013)
Ковалець Т. - Козацька стратегія у повстанні 1630 р. в Україні. (2013)
Нечипоренко М. - Рід Самойловичів і початок політичної кар’єри Івана Самойловича. (2013)
Валявська К. - Елементи світського життя в австрійській Буковині (1774–1815). (2013)
Прокоп Т. - Реформаторська діяльність П. Румянцева-Задунайського на посаді генерал-губернатора Малоросії. (2013)
Гучко О. - Стан медичної допомоги населенню Буковини (кінець ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ ст.). (2013)
Холодюк Ю. - Стан релігійного життя на Поділлі у XVIII–XIX ст., роль і місце монастирів у релігійному житті краю. (2013)
Гайсенюк В. - Москвофільський рух у Галичині на початку ХХ ст. (2013)
Обершт О. - Російський націоналістичний рух в Україні: ідеологія та практика. (2013)
Максимець І. - Діяльність Степана Смаль-Стоцького в 1919–1938 рр. (еміграційний період). (2013)
Мустеца В. - Організація та діяльність боївки ОУН-УПА Василя Маланчука-"Ситого” (Кіцманський район Чернівецької області). (2013)
Яворська І. - Морально-психологічний клімат буковинського єврейства після повернення з таборів Трансністрії та передумови єврейської еміграції з Буковини. (2013)
Шилюк О. - Діяльність наукової бібліотеки Чернівецького університету в 50-х – 70-х рр. ХХ ст. (2013)
Червінський А. - Увічнення постатей Тараса Шевченка та Івана Франка у творах монументального мистецтва на Прикарпатті у 90-х роках ХХ – на початку XXI ст. (2013)
Ботушанський В. - Документ: Революційні події на Буковині в листопаді 1918 року (До 95-річчя Народного віча українців Буковини 3 листопада 1918 р.). (2013)
Яценюк Ф. - Рецензія: Ботушанський В. М., Брицький П. П., Чайка Г. В., Юрійчук Є. П. Осип Безпалко – видатний український громадський і політичний діяч. – Чернівці, 2013. – 86 с. (2013)
Шкрібляк М. - Нестор Мизак. Українська кров під Монте-Кассіно. – Чернівецький національний університет: Рута, 2013. – 276 с., іл. (2013)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2012 р. (2013)
Відомості про авторів. (2013)
Галіцин В. К. - Парадигма функції контролю у керуванні організаційною системою, Суслов О. П. (2015)
Степаненко О. П. - Формування системи інформаційної безпеки в банківському секторі України (2015)
Mantsurov І. - Post-War successful rehabilitation of Ukraine in the framework of Constitutional and institutional changes, Mantsurov D. (2015)
Khrapunova Y. - Statistical evaluation of the demographic expansion (2015)
Джалладова І. А. - Політика інформаційної безпеки: науково-прикладні аспекти і проблеми підготовки фахівців (2015)
Дербенцев В. Д. - Проблеми формування системи вищої освіти в контексті сучасних концепцій наукового пізнання, Джалладова І. А., Тішков Б. О., Шарапов О. Д. (2015)
Устенко С. В. - Принципи побудови спеціалізованих обчислювальних систем на основі алгоритмів перетворення Фур’є — Чебишева (2015)
Городній О. В. - Схемотехніка RAID1 — пам’яті підвищеної надійності з часовою надмірністю (2015)
Коломійчук О. П. - Забезпечення інформаційної безпеки процесів фондового ринку за допомогою методів теорії керування, Шуклін Г. В. (2015)
Галузинський Г. П. - Засади побудови користувацького інтерфейсу інформаційних управляючих систем (2015)
Kishchenko O. - Optimization of the electronic docflow duration based on Petri nets and controled by genetic algorithm (2015)
Волощук С. Д. - Математичне моделювання щільності акцій в скінченому проміжку цін, Юркевич О. М. (2015)
Камінський О. Є. - Адаптація моделі розрахунку сукупної вартості володіння (ТСО) для сервісів "хмарних обчислень" (2015)
Катуніна О. С. - Математичні моделі оцінювання рівня конкуренції на зовнішньому ринку (2015)
Єрін Д. Л. - Міжнародна інвестиційна позиція в системі макро-економічних індикаторів (2015)
Tkachenko М. - Knowledge management as a component of it project risk management (2015)
Петренко Л. М. - Стійкість і надійність функціонування системи управління економічною безпекою підприємства (2015)
Грицюк П. М. - Моделювання динаміки урожайності зернових культур для областей України, Бачишина Л. Д. (2015)
Доценко С. І. - Моделі захисту інформації як ігри у хованки та пошук (2015)
Бабинюк О. І. - Застосування методів математичного моделювання для забезпечення безпеки інформаційних систем (2015)
Данильченко Т. В. - Система підтримки прийняття рішень діагностики та моніторингу (2015)
Рзаєв Д. О. - Основні засоби підприємства: аспекти та аналіз ефективності використання, Рзаєва С. Л. (2015)
Хорошко В. О. - Математичні моделі інформаційно-комунікаційних систем і мереж щодо захисту інформації на основі теорії варіаційно-градієнтних методів, Майсак Т. В., Дахно Н. Б. (2015)
Неня О. І. - Про розв’язок функціонально-диференціального рівняння динамічної моделі розвитку підприємства (2015)
Ігнатова Ю. В. - Моделювання проактивного визначення DDoS-атаки, Бєгун А. В. (2015)
Кисіль Т. М. - Концептуальні моделі діагностики банкрутств, засновані на методах штучного інтелекту (2015)
Ткач О. В. - Математичне моделювання економічних процесів протиерозійної меліорації ґрунтів (2015)
Єрмолаєв М. М. - Продуктивність сівозмін з короткою ротацією залежно від рівня насичення зерновими культурами, Літвінов Д. В., Єрмолаєва Т. М., Товстенко М. П. (2010)
Корсун С. Г. - Вплив систем удобрення на запаси фосфору в темно-сірому опідзоленому грунті, Гамалєй В. І., Шкарівська Л. І., Буслаєва Н. Г. (2010)
Шевченко І. П. - Землекористуваня новостворених сільськогосподарських підприємств, Коломієць Л. П. (2010)
Радько Т. В. - Показники якості бульб картоплі при застосуванні соломи і сидератів у сівозмінах Полісся, Матвійчук Б. В., Радько В. Г. (2010)
Трембіцька О. І. - Енергетична ефективність систем удобрення у короткоротаційній сівозміні Полісся, Шудренко І. В. (2010)
Соломенко Л. І. - Контроль застосування фосфорорганічних інсектицидів в агроекосистемах (2010)
Боговін А. В. - Стан біорізноманіття за антропогенної трансформації екологічних систем (2010)
Оничко В. І. - Оптимальні строки сівби пшениці озимої в Північному Лісостепу (2010)
Теслюк В. В. - Застосування біопрепарату мікосан у технології вирощування сої, Камінський В. Ф., Дубровін В. О., Поліщук С. В. (2010)
Губенко Л. В. - Ефективність біопрепаратів у посівах ріпаку ярого в Північному Лісостепу (2010)
Вишнівський П. С. - Вплив строків сівби та системи удобрення на перезимівлю ріпаку озимого (2010)
Голодна А. В. - Продуктивність люпину вузьколистого у Північному Лісостепу (2010)
Мирончук В. П. - Оптимальні строки збирання льону олійного (2010)
Рибак М. Ф. - Вплив умов вирощування на врожайність і якість сортів льону-довгунцю, Дрожак Т. М., Маційчук В. М. (2010)
Ратошнюк В. І. - Продуктивність однорічних бобово-злакових сумішей на зелений корм у Поліссі (2010)
Кургак В. Г. - Динаміка ботанічного складу травостоїв на суходолах Лівобережного Лісостепу, Товстошкур В. М. (2010)
Журба І. О. - Концепція формування кластерної політики Черкаської області (2014)
Кожухова Т. В. - Міжнародні грошові перекази мігрантів як джерело фінансування сталого розвитку (2014)
Гаркуша О. В. - Про удосконалення національної моделі законодавчої бази кредитної кооперації України (2014)
Бєлов О. В. - Порівняльний аналіз фінансування науки у світі: тенденції та рейтинги (2014)
Гончаров Г. О. - Модернізація системи оподаткування як напрям створення безпечного бізнес-середовища в сфері малого підприємництва (2014)
Дробиш Л. В. - Профорієнтація як орієнтир формування пропозиції праці у регіоні (2014)
Рамазанов С. К. - Проблема аналізу, моделювання і прогнозування стану розвитку гіперсистем типу "Майдан": деякі загальні міркування (2014)
Погорелов Ю. С. - Методи екологізації діяльності промислового підприємства, Вахлакова В. В. (2014)
Карпенко Н. В. - Управління виставково-ярмарковою діяльністю підприємства (2014)
Лисюк А. В. - Документування операцій з рекламними продуктами в рекламному агентстві: особливості формування технічної складової організації бухгалтерського обліку (2014)
Гуржій Н. Г. - Прогнозування збуту продукції м’ясопереробних підприємств (2014)
Рачкован О. Д. - Фактори, що впливають на адаптивність підприємств торгівлі (2014)
Гейєр Е. С. - Винагороди працівникам як найважливіший стимул до підвищенняїх професійної активності, Штик Ю. В. (2014)
Голіцин А. М. - Виставково-ярмаркова діяльність: теоретичні та прикладні аспекти (2014)
Кропивка Ю. Г. - Процес управління маркетингом персоналу споживчої кооперації України (2014)
Яценко Б. І. - Управління конкурентною стійкістю промислових підприємств: теоретичний аспект (2014)
Волков Д. В. - Оцінка механізмів мотивації персоналу в системі менеджменту харчових підприємств (2014)
Біляченко О. Л. - Реклама як інструмент створення бренда: сучасний стан і облікове тлумачення (2014)
Барибіна Я. О. - Економічна доцільність функціонування сучасних торговельних мереж (2014)
Коваленко О. В. - Моделювання параметрично-технологічних умов формування маркетинго-інноваційного пулу потенціалів інноваційного авіаринку (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Підходи до формування кадрового забезпечення розвитку внутрішньої торгівлі в Україні, Антонюк Я. В., Колєсніков О. Є. (2014)
Чернецька О. В. - Внутрішні чинники у формуванні системи управління фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств (2014)
Лещук В. П. - Формування фінансово-промислових груп у процесі економічної інтеграції (2014)
Верига Ю. А. - Методика внутрішнього та зовнішнього аудиту фінансових резервів торговельних підприємств (2014)
Джуряк Н. М. - Досвід складання розпорядчого документа про облікову політику у вищих навчальних закладах приватної форми власності в Україні (2014)
Янчев А. В. - Методологічні аспекти обліку бланків суворої звітності в системі електронного документообігу (2014)
Мамедов Я. А. оглу. - Проблемы развития аудиторской службы в Азербайджанской Республике (2014)
Андрушків Б. М. - Про організацію міжвузівської співпраці й інноваційні шляхи розвитку галузевої освіти та науки в Україні, Коваль Л. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Мельник Л. М. (2014)
Кічкіна О. І. - Вибір оптимальної схеми доставки вантажу в логістичних системах (2015)
Никульшина А. А. - Использование судов ограниченных районов плавания в системе транспортировки экспортно-импортных грузов водным транспортом (2015)
Семенчук Е. Л. - Интеграция судоходной компании в цепях поставок, Шутенко Т. Н. (2015)
Мироненко В.К. - Підвищення ефективності транспортування вантажів у контейнерах з використанням моделі марковських процесів, Алексійчук Н.М., Родкевич О.Г. (2015)
Кузьменко С. В. - Оптимізація вагових норм потягів для підприємств промислового залізничного транспорту, Кейс В. А., Литвищенко І. Б. (2015)
Драпалюк М. В. - Влияние структурно-механической неоднородности бетона транспортных сооружений на его прочность и ударную стойкость, Пилипенко В. Н. (2015)
Єрмак О. М. - Щодо визначення оптимальної довжини між пішохідними переходами (2015)
Санько Я. В. - Визначення структури витрат транспортної системи газопостачання житлового кварталу, Музалевська Ю. Ю. (2015)
Мороз М. М. - Розробка заходів удосконалення маршрутної мережі громадського транспорту м. Кременчук на основі розподілу пасажиропотоку гравітаційним методом (2015)
Іванов І. Є. - Функція тяжіння в визначенні міських пасажирських переміщень (2015)
Шуліка О. О. - Оцінка попиту на транспортні послуги в міжміському сполученні (2015)
Потапенко О. А. - Проблемы современных перевозок грузовыми вагонами в странах снг и направления их решения (2015)
Якимов А. В. - Стохастичне факторне дослідження роботи маршрутного таксі (2015)
Хлопецкая Л.Ф. - Повышение эффективности работы морского порта за счет рационального использования транспорта (2015)
Лапкина И. А. - Ресурсы логистической системы, Поддубная Н. Н. (2015)
Монастирський Ю. А. - Математична модель експлуатації кар'єрного самоскида белаз, Потапенко В. В. (2015)
Войцеховський В. С. - Формування системи логістичного управління вантажопотоком на мережі повітряних ліній (2015)
Грибініченко М. В. - Обгрунтування раціональної структури парку та режиму технічного обслуговування міських автобусів (2015)
Кравченко О. П. - Визначення необхідності зберігання запасних частин на складі автотранспортного підприємства, Верітельник Є. А. (2015)
Мелкозерова О.М. - Статистический анализ потока режущего инструмента автоматизированного производства механической обработки, Миргородская Е. В. (2015)
Морозова О. И. - Концепция управления логистическим комплексом на базе контейнерного терминала, Шпак В. С. (2015)
Сыпченко И. А. - Анализ влияния конфигурации цепи поставки на логистические издержки, Устинова В. В. (2015)
Кот Н. И. - Аналитическое и имитационное моделирование международной автомобильной грузоперевозки, Воропай Е. В. (2015)
Бондаренко А. І. - Основні закономірності розподілу кінематичних, силових та енергетичних параметрів гідрооб’ємно-механічних трансмісій колісних тракторів в процесі гальмування (2015)
Мироновская М. А. - Сокращение времени простоя поездов при перевозке скоропортящихся грузов железнодорожным хладотранспортом, Шворникова А. М. (2015)
Монастирський Ю. А. - Дослідження температурних полів кар’єрних самоскидів при перевезенні гарячих сталеплавильних шлаків в зимовий період, Вівчарик А. С. (2015)
Нагорний Є. В. - Нейромережева модель прогнозування параметрів вантажопотоку у містах, Наумов В. С., Черепаха О. С. (2015)
Кузнецов О. П. - Теоретичні моделі раціонального розташування автомобільних газонаповнювальних станцій у містах (2015)
Таран И. А. - Анализ возможностей использования программного обеспечения ptv vision vissim для моделирования транспортних и пешеходных потоков, Новицкий А. В., Литвин В. В. (2015)
Железкина Ю. К. - Анализ работы пассажирской станции с большим объёмом грузовой работы, Каликина Т. Н. (2015)
Чередниченко С. П. - Применение предварительной деформации для повышения точности поковок локомотивов, Кузьменко С. В. (2015)
Шраменко Н. Ю. - Концептуальний підхід до організації взаємодії транспортно-експедиторських підприємств з суб’єктами транспортного ринку, Орда О. О. (2015)
Павленко В. Н - Стратегия переналадки оборудования на базе сложной конвейерной системы, Руденко Н. В, Хлыпина М. В. (2015)
Степанов О. В. - Безпека учасників дорожнього руху в геопатогенних зонах (2015)
Марченко Д. М. - Аналіз задачі оперативного розподілу порожніми вагонопотоками в сучасних умовах, Черніков В. Д., Полякова Т. Ю., Мірошниченко Н. В. (2015)
Хрошилова І. О. - Розвиток транспортної системи харківського регіону: стратегічний аспект (2015)
Сєрєбряк К. І. - Функціонування інформаційної системи регіону в контексті інформаційного забезпечення економіки підприємства (2015)
Титул, зміст (2015)
Мороз В. М. - Просторово-часові параметри ходьби у чоловіків підліткового та юного віку, Йолтухівський М. В., Тищенко І. В., Богомаз О. В., Московко Г. С. (2015)
Чорнопищук Р. М. - Дослідження антимікробної активності композиції препаратів левомеколь та ліастен в дослідах "in vitro" (2015)
Черешнюк І. Л. - Ефективність адемолу у постреперфузійний період тотальної ішемії ока крізь призму засад сучасної нейроретинопротективної терапії (2015)
Черепаха О. Л. - Математичне моделювання методом покрокового регресійного аналізу нормативних показників кардіоінтервалографії у жінок 26-35 років з еукінетичним типом гемодинаміки (2015)
Пугач М. М. - Вітамін d-дефіцитний рахіт у дітей першого року життя: клініко-генетичні паралелі (2015)
Заічко Н. В. - Вплив вітамінів в6, в9, в12 та есміну на систему гідрогенсульфіду в мозку щурів з ізольованою гіпергомоцистеїнемією, Юрченко П. О. (2015)
Дудник В. М. - Особливості клінічного перебігу вроджених вад серця у дітей після оперативної корекції залежно від типу порушення гемодинаміки, Зборовська О. О. (2015)
Лук'янцева Г. В. - Вплив нанесення дефекту великогомілкової кістки після 60-денного введення натрію бензоату на темпи росту скелета у білих щурів (2015)
Глушак А. А. - Вестибуло-оральні розміри зубів у хлопчиків та дівчаток з ортогнатичним прикусом в залежності від форми голови та типу обличчя (2015)
Школьнік Е. Я. - Розбіжності кефалометричних показників між здоровими і хворими на гострий гнійний гайморит юнаками і чоловіками поділля без урахування краніотипу і брахіцефалів (2015)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Частота хронічного періодонтиту, кістогранулем або кист різців та іклів у соматично здорових чоловіків із різних регіонів україни (2015)
Дзевульська І. В. - Гістологічна будова надниркових залоз через 1, 3, 7, 14, 21 і 30 діб у щурів, яким протягом перших семи діб вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом (2015)
Жмурик Д. В. - Порівняльна характеристика впливу на ультраструктуру сітківки ока кролика тридцятиденної тампонади перфторорганічною сполукою і "легкою" силіконовою олією, Мілієнко М. В. (2015)
Школьніков В. С. - Структура причин пізніх абортів і мертвонароджених у вінницькій області за 2014 рік, Тихолаз В. О., Холод Л. П., Стельмащук П. О., Галунко Г. М. (2015)
Бражук М. В. - Патоморфологічні та імуногістохімічні особливості децидуальної оболонки і хоріона у жінок з трубною вагітністю, Кондратюк В. К., Дзісь Н. П. (2015)
Волощук Н. І. - Вплив гідроген сульфіду на анальгезуючий та протизапальний ефекти диклофенаку натрію в експерименті, Таран І. В., Конюх С. A. (2015)
Рикало Н. А. - Особливості стану імунітету статевонезрілих щурів на тлі хронічного рифампіцин-ізоніазид індукованого гепатиту, їх кореляції з показниками клітинного циклу тимусу та селезінки, Гумінська О. Ю. (2015)
Бойчук О. Г. - Поліморфні варіанти гену ендотеліальної no синтетази у жінок з безпліддям та порушеннями гепатобіліарної системи (2015)
Гайструк Н. А. - Стан комплексу "мати-плацента-плід" при багатоплідній вагітності (2015)
Галаченко О. О. - Вплив кардіореабілітаційних програм на вірогідність продовження відновлювального лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда в спеціалізованому санаторно-курортному закладі, Очередько О. М., Галаченко В. В. (2015)
Гнатишин М. С. - Оптимізація комплексного лікування шизофренії з урахуванням клініко-функціональних особливостей, Буздиган О. Г. (2015)
Годлевський А. І. - Предиктори розвитку ускладнень у хворих з ізольованою та поєднаною травмою органів черевної порожнини, Саволюк С. І., Клімас А. С. (2015)
Гуменюк І. П. - Діагностика вертебральних чинників резистентності до лікування при хронічному обструктивному захворюванні легень (2015)
Дудукіна С. О. - Ускладнення профілактичної та лікувальної гіпотермії у хворих з аневризматичними інтракраніальними крововиливами, Семененко А. І. (2015)
Дудік О. П. - Вплив зубної пасти dr. wild&co "emoform actifluor protect" на процеси ремінералізації емалі при початковому карієсі (2015)
Закалата Т. Р. - Порівняльна характеристика клінічних аспектів лікування трансверзальних аномалій за допомогою міофункціональної апаратури (2015)
Маракушин Д. І. - Оцінка стану симпатоадреналової системи організму при первинній артеріальній гіпотонії, Ісаєва І. М. (2015)
Дмитренко С. В. - Диференційоване лікування хворих на іхтіоз із використанням ретинолу пальмітату (2015)
Міщенко В. П. - Етіопатогенетичні підходи до профілактики акушерсько-гінекологічних ускладнень, Руденко І. В., Запорожченко М. Б. (2015)
Ночвіна О. А. - Клінічна характеристика жінок з синдромом хронічного тазового болю (2015)
Одарчук І. В. - Особливості клінічного перебігу та лабораторно-інструментальних показників пієлонефриту у дітей раннього віку (2015)
Саволюк С. І. - Дискусійні моменти вибору тактики та методу хірургічного лікування ускладнених форм непухлинної обтураційної жовтяниці, Вовчук І. М., Лосєв В. О. (2015)
Томашевський Я. В. - Профілактика ускладненого перебігу гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих на цукровий діабет (2015)
Хомовський В. В. - Результати добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з патологією хребта (2015)
Чечуга С. Б. - Больовий синдром у жінок репродуктивного віку з оваріковарікоцеле. Клінічна характеристика, Сілін Г. А. (2015)
Чирка Ю. Л. - Вибір хірургічного методу лікування синдрому зап'ясткового каналу (2015)
Ярмак О. А. - Спосіб попередження транзиторної біліарної гіпертензії після хірургічних маніпуляцій на жовчних протоках (2015)
Коцур Л. Д. - Гіподіагностика бронхіальної астми у дітей (2015)
Нікогосян Л. Р. - Визначення психологічних чинників, які заважають нормальному перебігу вагітності (2015)
Присяжнюк В. П. - Структурно-функціональні зміни серця у хворих на хронічний гепатит невірусного походження різного віку (2015)
Бобровська О. А. - Міждисциплінарна інтеграція фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії на кафедрі фармації (2015)
Булавенко О. В. - Апробація методу флуоресцентної спектроскопії для діагностики післяпологових ускладнень, Остап'юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С. (2015)
Болюх Б. А. - Неінвазивна діагностика меланоцитарних захворювань шкіри методом спектрофотометрії дифузного відбивання, Болюх Д. Б., Петрук В. Г., Кватернюк С. М. (2015)
Горай М. А. - Досвід викладання курсу "Сестринська практика в стоматології" студентам ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Курдиш Л. Ф. (2015)
Довганюк І. Е. - Особливості та методичні напрямки післядипломної освіти сімейних лікарів на Вінничині (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського