Радченко В. В. - Економічні відносини в аграрному секторі сучасної України (2009)
Романютін І. А. - Причини іпотечної кризи та шляхи її подолання (2009)
Сандугей В. В. - Підвищення якості робочої сили як необхідна умова конкурентоспроможності вітчизняного ринку праці (2009)
Штундер І. О. - Зайнятість молоді в умовах соціально-економічних перетворень (2009)
Шульга О. А. - Стан аграрного сектора України в умовах його ринкової трансформації (2009)
Домбровська С. М. - До питання про державне формування нової стратегії освітньої політики України, Левчук В. Г. (2009)
Куліпанов К. О. - Застосування систем оцінки та винагороди трудового внеску в сільському господарстві (2009)
Романовський О. О. - Підприємницька діяльність вищих навчальних закладів США (2009)
Сафонова В. Є. - Економічний аналіз вищої освіти як суспільного феномену (2009)
Андрусишин Б. І. - Державно-церковні відносини: природа, зміст, характер функціонування, типологізація, Бондаренко В. Д. (2009)
Білозьоров Є. В. - Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади: теоретико-правовий аналіз (2009)
Держалюк О. М. - Контроль за реалізацією запитів народних депутатів України (на прикладі секретаріату Кабінету Міністрів України) (2009)
Дзюман О.В. - Проблеми реалізації соціальної роботи із засудженими в кримінально-виконавчих установах закритого типу (2009)
Дубчак Л. С. - Соціальне призначення адвокатури в Україні та її функції (2009)
Зінченко О. В. - Правовий статус суб’єктів туристичної діяльності як основа національного туристичного законодавства (2009)
Калакура В. Я. - Міждержавне усиновлення як об`єкт колізійного регулювання (2009)
Корнієнко П. С. - Порядок відчуження земель під будівництво залізниць (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) – нормативно-правове регулювання (2009)
Михальнюк О. В. - Порука у законодавстві, що діяло на українських землях з поч. 40-х рр. ХІХ до кін. 90-х рр. ХХ ст. (2009)
Половко І. В. - Правове регулювання вищої педагогічної освіти в Київській та Чернігівській губерніях (перша половина ХІХ ст.) (2009)
Потапенко Н. А. - Особливості правоосвітнього процесу в контексті формування правової держави (2009)
Слободянюк А. Є. - Ефективність застосування правових завдань з правової освіти у діяльності молодіжних та студентських об’єднань (2009)
Токарчук О. В. - Життєвий шлях та становлення світогляду С.П. Шелухіна (2009)
Ференц А. М. - Реалізація прав громадян у сфері медичної діяльності (адміністративно-правовий аспект) (2009)
Стеценко В. Ю. - Медичне страхування в системі страхування: правові аспекти взаємозв’язку (2009)
Ярошенко М. О. - Корупційні правопорушення в органах державної влади правобережної України в кінці XIX – на початку ХХ століття (2009)
Наші автори (2009)
Ковальчук Т. Т. - Визначальні засади політики суспільного розвитку національної економіки, Петришина Н. В. (2010)
Насікан Н. І. - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи, Біла І. С. (2010)
Радченко В. В. - Економічна теорія та економічна практика трансформаційного періоду України (2010)
Романовський О. О. - Реформи вищої школи: злиття та поглинання ВНЗ (2010)
Руженський М. М. - Соціально-економічний розвиток сільських домогосподарств в трансформаційній економіці (2010)
Самусь Г. І. - Історичний досвід трансформації аграрних відносин (2010)
Сафонова В. Є. - Підприємницька діяльність державного вузу як чинник його конкурентоспроможності (2010)
Череда І. С. - Глобалізація світової економіки (2010)
Шевчук В. О. - Проблемні питання фінансування освітньої сфери в Україні (2010)
Штундер І. О. - Конкурентоспроможність робочої сили як фактор становлення інноваційного типу зайнятості (2010)
Шульга О. А. - Ефективність функціонування господарських структур в аграрному секторі України в умовах його ринкової трансформації (2010)
Кузьомко В. М. - Обґрунтування напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств регіону (на прикладі Київської області) (2010)
Маньгора О. В. - Розробка стратегії розвитку харчової промисловості Вінницької області за умов членства України в СОТ (2010)
Темчишина Ю. Л. - Вдосконалення методології обґрунтування цін на продукцію харчового виробництва у сучасних умовах господарювання (2010)
Акуленко В. І. - Двосторонні договірні відносини України в сфері охорони і повернення культурних цінностей (2010)
Алещенко І. О. - Становлення та діяльність підкоморських судів на території Сумщини (2010)
Андрусишин Б. І. - Формування християнського вчення про державу, Бондаренко В. Д. (2010)
Білан Н. В. - Стан і перспективи розвитку правосвідомості населення України (2010)
Білозьоров Є. В. - Українська національна держава: реальність чи ілюзія? (2010)
Маньгора Т. В. - Бібліографія праць Андрія Івановича Яковліва (2010)
Огірко Р. С. - Співвідношення держави і права: проблема світоглядного обґрунтування (2010)
Опольська Н. М. - Види прав і свобод дитини (2010)
Стеценко В. Ю. - Публічно-правові основи обов’язкового соціального медичного страхування в Україні (2010)
Токарчук О. В. - Про сучасне значення лекцій С.П. Шелухіна з карного права (2010)
Шатковська І. В. - Суб’єкти збереження лікарської таємниці (адміністративно-правовий аспект) (2010)
Шитий С. І. - Проблема законодавчого визначення змісту національної освіти (2010)
Бортник С. М. - Місцеве самоврядування як важливе соціально-політичне явище, його зміст та принципи (2010)
Дубчак Л. С. - Правове регулювання надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку (2010)
Копилова М. А. - Типологія осіб, що вчиняють злочини проти власності на курортах південно-східного узбережжя АР Крим (2010)
Цибульський А. С. - Запобігання злочинам, що пов’язані з порушенням правил безпеки дорожнього руху (2010)
Комарук І. А. - Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші форми сімейного утримання: чи знайдено шлях до успіху? (2010)
Барановський В. М. - Деякі аспекти економічного виховання школярів при розв’язуванні задач з молекулярної фізики, Галич Г. А., Грищенко С. М. (2010)
Наші автори (2010)
Бицюра Ю. В. - Ефективність управління акціонерною власністю в Україні (2010)
Біла С. О. - Результативність функціонування соціальних інститутів в СРСР (історико-економічний аспект дослідження) (2010)
Качан Г. М. - Сучасні проблеми ринку праці та перспективи розвитку нестандартної зайнятості в Україні (2010)
Кравченко Л. А. - Політика формування та використання фінансового потенціалу регіону (2010)
Кузьомко В. М. - Економічна безпека як наукова категорія (2010)
Орешняк В. Л. - Історико-теоретичні передумови переходу суспільства до сталого розвитку (2010)
Романовський О. О. - Характерні риси підприємництва у вищих навчальних закладах (2010)
Руженський М. М. - Соціальний захист населення: сутність та необхідність в трансформаційній економіці (2010)
Твердомед Г. М. - Інновації в освіті як засіб забезпечення конкурентоспроможності національної робочої сили (2010)
Цумаєва А. С. - Реформування системи пенсійного забезпечення як складова політики доходів домогосподарств в Україні (2010)
Андрусишин Б. І. - Держава, право і церква періоду раннього християнства, Бондаренко В. Д. (2010)
Гуріна О. О. - Право на освіту та його реалізація як об’єкти теоретичних юридичних досліджень (2010)
Зубенко А. В. - Герменевтичні принципи дослідження інтерпретаційних актів (2010)
Клименко Л. С. - Національні меншини та їх право на користування рідною мовою (2010)
Кравченко О. Ю. - Поняття та ознаки спадкового договору (2010)
Опольська Н. М. - Вплив християнської релігії на становлення прав дитини (2010)
Острівний Д. М. - Стан дотримання в Україні принципу рівності громадян перед законом і судом та необхідність його вдосконалення (2010)
Совенко Б. В. - Українські джерела канонічного права: пям’ятки зовнішнього права української церкви (2010)
Шевченко А. Є. - Правова діяльність міліції НКВС УРСР щодо безпеки дорожнього руху у післявоєнний період (2010)
Пивоварська К. Б. - Правове регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: пропозиції до трудового кодексу (2010)
Акуленко В. І. - Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р.: актуальні питання імплементації і застосування (2010)
Дубчак Л. С. - Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ: правовий аналіз (2010)
Зубченко О. М. - Виробництво м’ясної продукції суб’єктами аграрного права в Україні: поняття та юридичні ознаки (2010)
Саркісова Т. Б. - Земельна деліктність: поняття та характеристика (2010)
Устинова І. П. - Правове регулювання державного управління ринком фінансових (страхових) послуг (2010)
Шапошнікова Н. О. - Концепція резидентства в законодавстві щодо оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України (2010)
Пастернак М. С. - Правові механізми віднесення даних до інформації з обмеженим доступом в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2010)
Дьоміна О. С. - Рецензія на монографію "Право депутатської недоторканності: історична ретроспектива та реалії сучасності” / О.О. Реєнт ; Ін-т. законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 334 с., Андрусишин Б. І. (2010)
Наші автори (2010)
Кафедрі прикладної математики - 40 років (2014)
Бабенко В. А. - Інформатизація та інтелектуалізація суспільства як важливий фактор соціально-економічного розвитку (2014)
Бадюл М. Г. - Визначення ефективності архітектурно-планувального рішення методом МАІ за допомогою програми Visual Basic 2010 (2014)
Барабаш М. С. - Методика моделирования прогрессирующего обрушения на примере реальных высотных зданий, Ромашкина М. А. (2014)
Белоножко П. П. - Свободное программное обеспечение для моделирования динамики систем твердых тел, Храмов Д. А. (2014)
Бікус К. М. - Чисельне моделювання статичних випробувань ґрунтів буроін'єкційною палею МСЕ в ПК Plaxis 3D (2014)
Власенко Ю. Е. - Моделирование контактных задач действия тяжелых штампов на неоднородное основание, Кузьменко В. И., Кривенкова Л. Ю. (2014)
Гайдаржи Г. М. - Специализированная компьютерная система сбора и обработки биомедицинских сигналов головного мозга, Кравченко С. О., Ситников В. С. (2014)
Григорович М. С. - Розробка та використання динамічних блоків для підвищення рівня автоматизації виконання фасадів та розрізів на архитектурно-будівельних кресленнях в AutoCAD, Недодатко С. О. (2014)
Демченко В. В. - Хмарні технології як підґрунтя розвитку комплексного інформаційного середовища вищого навчального закладу, Кудінов Д. Ю. (2014)
Доманецкая И. Н. - Влияние реляционной модели данных на качественные эксплуатационные характеристики высоконагруженных интернет-проектов, Матейко Я. В., Федусенко Е. В., Хроленко В. Н., Федусенко А. А. (2014)
Ершова Н. М. - О системном подходе к подготовке кадров для создания и эксплуатации современных САПР (2014)
Ершова Н. М. - Системный подход к созданию строительных материалов c заданными свойствами (2014)
Ершова Н. М. - Методы исследования процесса взаимодействия строительных предприятий в единой производственной системе, Лавренюк И. В. (2014)
Євсєєва Г. П. - Інформаційні технології вищої школи – нормативно-правовий аспект (на прикладі викладання українознавчих дисциплін) (2014)
Завгородній В. В. - Передумови створення та імплементації системи дистанційного навчання в ДДТУ, Ялова К. М. (2014)
Запорожец Е. В. - Алгоритм определения осесимметричного НДС тонких составных оболочек при односторонней связи между ними и упругим основанием, Горлач С. Н., Запорожец В. Б. (2014)
Захаров Д. В. - Оценка факторов, влияющих на работу диспетчера методом ранговой корреляции (2014)
Карасевич А. В. - Задача обеспечения целостности иерархических автоматизированных систем управления (2014)
Ковшов Г. Н. - Погрешности двухстепенного инклинометрического преобразователя зенитного и визирного углов, Живцова Л. И. (2014)
Ковшов Г. Н. - Установка для метрологических испытаний прецизионных инклинометрических систем контроля, Пономарев С. М., Пономарева Е. А. (2014)
Косолап А. И. - Оптимизация расположения датчиков в информационных сетях, Долгополая А. А. (2014)
Кулябко В. В. - Развитие и внедрение альтернативных расчетных моделей и методов в задачах динамики сооружений, Кущенко В. Н., Нечитайло А. Е., Ярошенко Д. С., Макаров А. В., Масловский А. В. (2014)
Купрієнко О. С. - Розробка підсистеми формування інформаційної моделі збірних каркасних будівель промислового призначення, Теренчук С. А. (2014)
Кущенко В. Н. - Компьютерное моделирование напряжённо-деформированного состояния подшкивных конструкций рамных укосных шахтных копров, Нечитайло А. Е. (2014)
Лагошный А. Ю. - Применение средств инофрмационно-куммуникационных технологий на примере темы "Рекурсия", Лагошная Е. А. (2014)
Лагошный А. Ю. - Самостоятельная учебная деятельность студентов при изучении информатики, Лагошная Е. А. (2014)
Лысенко Н. А. - Восстановление двумерных плотностей распределения вероятностей рядами ортонормированных полиномов (2014)
Лисенко Г. І. - Використання інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін у технічних вишах, Омелян-Скирта Н. Г., Волкова С. П. (2014)
Макаров А. В. - Использование динамических расчетов на ЭВМ при обследовании и испытаниях большепролетного мостового грейферного перегружателя (2014)
Михайленко В. М. - Обработка экспериментальных результатов работы експертной системы для задачи диагностики технического состояния зданий, Терентьев О. О., Еременко Б. М. (2014)
Перетокін А. Г. - Інформаційні технології у викладанні історії України та історії української культури у вищому навчальному закладі, Дірявка Ю. П., Баранник О. Ю. (2014)
Попов С. О. - Автоматизация процесса моделирования для решения задач планирования и контроля работ по реализации проектов, Тимченко Р. А., Петкун С. М., Рошкова К. А. (2014)
Попов С. О. - Структура и функции системы программно-целевого управления крупными промышленными проектами, Тимченко Р. А., Петкун С. М., Рошкова К. А. (2014)
Прищепов С. К. - Интегральные и гибридные технологии производства феррозондовых датчиков (2014)
Рыжков И. В. - Учет девиации от постоянной магнитной помехи обсаженных скважин при измерении угла положения отклонителя, Пономарева Е. А. (2014)
Садовникова А. В. - Информационно-измерительная инклинометрическая система, Лукашук А. А. (2014)
Седлецька О. В. - Тривимірне моделювання в інженерній графіці (2014)
Сокуренко В. І. - Електронна підтримка навчального процесу, Огданський І. Ф., Папірник Р. Б., Солод Л. В. (2014)
Stevic Z. - Universal laboratory system for measurement based on PC, Rajcic-Vujasinovic M., Antic D., Nikolic V. (2014)
Стрелков А. Ю. - Комплекс оборудования для измерения скважин малого диаметра, Кривошеев С. В. (2014)
Тимченко Р. А. - Использование инструментов Excel для обработки результатов эксперимента, Богатынский А. В. (2014)
Тимченко Р. А. - Применение математического моделирования для оценки напряженно-деформированного состояния системы "основание – фундамент – верхнее строение" в сложных инженерно-геологических условиях, Попов С. О., Кришко Д. А., Сухан А. П. (2014)
Тимченко Р. А. - Системный подход в решении задач организации в управлении проектами, Попов С. О., Петкун С. М., Рошкова К. А., Билера Е. В., Максименко Е. В., Суркова Е. В. (2014)
Ткачова В. В. - Індуктивне моделювання трубчастого газового нагрівача та пальника на пелетах, Барсук Р. В. (2014)
Фесенко Е. Г. - К вопросу разработки интерфейса пользователя системы моделирования "Проектирование динамических систем", Ершова Н. М. (2014)
Фостащенко О. М. - Дослідження сучасних тенденцій впровадження високотехнологічних матеріалів у будівництво (2014)
Цыбрий Л. В. - Математическая статистика в Excel (2014)
Черноморец Г. Я. - О подходе эволюционного поиска решений для расчета трубчатых газовых нагревателей, расположенных в сплошных средах, Сухомуд Ю. А. (2014)
Шатов С. В. - Визначення параметрів уламків зруйнованих та пошкоджених будівель і споруд, Трипутень С. М. (2014)
Шибко О. Н. - Современные системы автоматизированного проектирования в строительстве и архитектуре, Ильев И. М. (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2015)
Сластин В. В. - Специфическое воздействие различных пищевых жирных кислот на состояние сердечно-сосудистой системы, Самусева Е. С., Москальчук Л. В., Усатюк Е. М. (2015)
Пирог Т. П. - Деструкція комплексних з важкими металами нафтових забруднень за наявності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Антонюк Н. О., Панасюк К. В., Антонюк С. І. (2015)
Старовойтова С. О. - Вивчення потенційного механізму дії вітчизняного протигрибкового препарату Есулану, Орябінська Л. Б., Лубенець В. І. (2015)
Буковинська М. П. - Соціальний аудит в оцінці корпоративної соціальної відповідальності, Пономаренко Р. А. (2015)
Медведєв М. Г. - Визначення оптимальної стратегії контролю якості продукції, Романенко В. М. (2015)
Луцяк В. В. - Життєвий цикл малого виробничого підприємства (2015)
Захарченко О. В. - Наукові основи сталого розвитку (2015)
Ніценко В. С. - Методологія дослідження функціонування вертикально-інтегрованих структур агропродовольчої сфери (2015)
Fedulova I. - Ecological direction of investments in Ukrainian economy, Yakymchuk T. (2015)
Британська Н. А. - Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств цукрової промисловості, Бойко В. О. (2015)
Mostenska Т. - Current state and trends in solid waste recycling in Ukraine, Boiko I. (2015)
Коваленко О. В. - Продовольча безпека в системі пріоритетів інноваційного розвитку (2015)
Ovcharuk V. - Linear programming in Mathcad on the example of solving the transportation problem, Vovkodav N., Kryvets T., Ovcharuk І. (2015)
Казаков О. О. - Методи оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства: управлінський аспект, Крачковський В. С. (2015)
Кучеренко В. М. - Маркетингові аспекти розвитку виноградно-виноробної галузі (2015)
Зав’ялов В. Л. - Математичне моделювання масоперенесення при періодичному віброекстрагуванні з рослинної сировини, Деканський В. Є., Лобок О. П., Мисюра Т. Г., Бодров В. С. (2015)
Коваль А. О. - Енергетичні імпульси в середовищах бродильних апаратів, Чагайда О. В. (2015)
Карлаш Ю. В. - Методологія оптимального розрахунку ферментера (2015)
Матко С. В. - Моделювання процесу освітлення яблучного соку шунгітом, Мельник Л. М., Бессараб О. С. (2015)
Погорілий Т. М. - Об’ємна геометрична модель парової бульбашки в системі комірок: кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка (2015)
Самойчук К. О. - Рівняння зміни площі прохідного перетину модулятора в пульсаційному апараті з вібруючим ротором, Івженко А. О. (2015)
Світлик А. М. - Рушійна сила процесу абсорбції CO2 у воді при використанні капілярно-пористих пристроїв, Прохоров О. М. (2015)
Репіч Т. А. - Роль соціальних мереж у просуванні освітніх послуг (2015)
Коваленко Ю.В. - Етапи і цілі навчання студентів другого курсу спеціальності "Туризм" англомовного монологічного мовлення на основі проектної методики, Коломієць А. А. (2015)
Маринченко В. О. - Зміна концентрації летких домішок спирту при їх адсорбції мінеральними адсорбентами, Гивель М. М. (2015)
Сімахіна Г. О. - Особливості заморожування ягід з ніжною текстурою, Халапсіна С. В. (2015)
Сукманов В. О. - Дослідження реологічних показників яєчних омлетів тривалого терміну зберігання, вироблених з використанням високого тиску, Маліч О. А., Дебелий В. Л. (2015)
Олійник С. Г. - Дослідження впливу ферментних препаратів на процес замочування зерна полби сорту Голіковська, Запаренко Г. В., Королюк К. Є. (2015)
Пасічний В. М. - Дослідження факторів пролонгації термінів зберігання м’ясних і м’ясомістких продуктів, Гередчук А. М., Мороз О. О., Ястреба Ю. А. (2015)
Белінська К. О. - Перспективи використання овечого молока в дитячому харчуванні, Фалендиш Н. О. (2015)
Кузьмін О. В. - Релаксація водно-спиртових систем у процесі електрохімічної активації демінералізованої води (2015)
Костенко Є. Є. - Дослідження комплексоутворення іонів Cd(II) та Pb(II) зі стрептоцидом і стрептоміцином, Бутенко О. М., Максименко О. В. (2015)
До відома авторів (2015)
Бостан Л. М. - Історико-юридичні витоки політичної люстрації (з досвіду стародавніх Афін та Риму) (2015)
Полонка І. А. - Взаємозв’язок правової культури та правової поведінки: теоретико-методологічний аспект (2015)
Стець О. М. - Кадрове забезпечення державної служби в Україні в повоєнні роки (1945-1955 рр.) (2015)
Юськів Н. В. - Національні проблеми правового регулювання прав неповнолітніх (2015)
Едер П. Т. - Порядок та особливості розгляду кримінальних справ Вищим крайовим судом у Львові (1855-1918 рр.) (2015)
Мельничук Н. С. - Зміни у правовому регулюванні земельних відносин у Галичині під впливом революції 1848 р. в Австрійській імперії (2015)
Кушнір І. В. - Зміст конституційного права фізичної особи на доступ до публічної інформації (2015)
Єфімов О. М. - Договір контрактації сільськогосподарської продукції (2015)
Баженов М. І. - Обхід технічних засобів захисту як порушення авторських прав: аналіз національної та іноземної практики визнання (2015)
Земскова О. В. - Цивільно-правова характеристика договору перевезення небезпечних вантажів, Островська А. О. (2015)
Карплюк О. І. - Механізм забезпечення ефективного та справедливого цивільного судочинства України (2015)
Атаманчук Н. І. - Особливості фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства (2015)
Задихайло О. А. - Проблеми та перспективи розвитку адміністративного права в умовах інтеграції України до європейського правового простору (2015)
Жарий О. К. - Застосування заходів запобігання службою безпеки України у сфері протидії тероризму (2015)
Кантор Н. Ю. - Теоретичні та практичні проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення у сфері господарювання (2015)
Мельник С. М. - Адміністративно-судова відповідальність в адміністративному праві (2015)
Реутська Т. О. - Якість надання адміністративних послуг в Україні: порівняльно-правовий аспект (2015)
Шорохова Ю. С. - Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства як платники податку на прибуток підприємств (2015)
Гришина Ю. М. - Проблема визначення обов’язків професійних спілок України в сучасних умовах (2015)
Єрофєєнко Л. В. - Правовий аналіз забезпечення виконання трудових обов’язків на залізничному транспорті в Україні (2015)
Іншин М. І. - Захист трудових прав працівників: аналіз законодавства (2015)
Потопахіна О. М. - Трудовий договір як форма реалізації права на працю (2015)
Кірназ С. О. - Нормативно-правове забезпечення заборони дискримінації у сфері праці: міжнародно-правовий та національний аспекти (2015)
Сидоренко Є. В. - Визначення понять "істотні умови трудового договору" і "додаткові умови трудового договору" в теорії трудового права України (2015)
Фоменко О. Ю. - Щодо правового регулювання стажування (2015)
Степаненко К. В. - Перспективні напрями наукових досліджень сучасних міжнародних відносин (2015)
Аль-Брайчат С. - Система переходной юстиции в Ираке и ее влияние на систему права (2015)
Вихренко К. П. - Імплементація міжнародних стандартів праці в рибальському секторі в праві іноземних держав (2015)
Миндруль О. В. - Ґенеза правосуб’єктності міжнародних правозастосовних інституцій (2015)
Мезенцева І. Є. - Правова характеристика й оцінка положень ст. 157 Кримінального кодексу України, що зазнали змін, Ясь А. О. (2015)
Орловський Б. М. - Порівняльно-правовий аналіз норм про необхідну оборону в кримінальному законодавстві континентальних країн (2015)
Сторчак Н. А. - Загальнопревентивний вплив позбавлення волі та спрямованість його дії (2015)
Туркот М. С. - Окремі аспекти протидії злочинності у військових формуваннях України (2015)
Михайлов І. М. - Мета та мотив: сутність та значення для складу злочину, передбаченого ст. 199 Кримінального кодексу України (2015)
Мотлях О. І. - Теоретичні та праксеологічні засади психодіагностики особистості з позиції компаративістського аналізу наукових "теорій поліграфа" (2015)
Вапнярчук В. В. - Місце кримінального процесуального доказування як ознака його об’єктивної сторони (2015)
Рогатинська Н. З. - Деякі проблеми щодо доказування та його елементів за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України (2015)
Гнатюк А. Ю. - Цілі досудової кримінальної процесуальної діяльності прокурора та його функції (2015)
Інформаційна довідка про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2015)
Бех Ю. В. - Роль інтелектуального капіталу у формуванні конкурентоспроможності організації (2014)
Чернова Л. П. - Управління трудовим потенціалом населення в умовах європейської інтеграції України (2014)
Нестерова М. О. - Когнітивістика та соціальна картина світу (2014)
Линовицька О. В. - Фундаменталізація та гуманізація освіти в контексті відповідальності (2014)
Гангал А. В. - Інституційний та організаційний підхід до аналізу сфери освіти (2014)
Шелюк Л. O. - Український перехідний тип освітньої політики (2014)
Отрешко В. М. - Історичний досвід утвердження принципів українського державотворення (2014)
Старовойт О. В. - Особистість як об’єкт інноваційної культури (2014)
Тополь О. В. - Філософія похилого віку: парадигмальний контекст (2014)
Козирєва Н. В. - Інтелектуальна проза в "романтиці вітаїзму" М. Хвильового (2014)
Гоцалюк А. А. - Філософія символу в українській музичній культурі (2014)
Завальнюк О. В. - Людина як суб’єкт і об’єкт спортивної діяльності (2014)
Тіменик З. І. - Принцип абсолютності-відносності в утвердженні дихотомії філософорелігійної ідеї (2014)
Андрущенко Т. В. - Виховання толернантності в системі сучасних освітніх пріоритетів (2014)
Макаренко Б. Г. - Вплив інтелектуально-освітнього потенціалу культури на політичну участь особистості (2014)
Литвин В. С. - Збалансований напівпрезиденталізм: теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви, перспективи реформування в Україні (2014)
Шелемба М. М. - Особливості електорального простору України: синтетичний підхід (2014)
Кононова Я. В. - Концепт истины как "честной игры" в конструктивисткой онтологии Бруно Латура (2014)
Крячко В. І. - Маркери астрально-референтної підсистеми сигніфікативного поля католицизму: етнорелігійний ракурс (2014)
Качмар О. В. - Агресія як соціальний феномен (2014)
Піронкова О. Ф. - Територіальна композиція вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Генеральна сесія МЕБ (2015)
Ісаєнко В. - "Агро-2015" відбулась! (2015)
Ісаєнко В. - BTSF – ефективна участь у роботі МЕБ (2015)
70 років Національному ветеринарному дослідницькому інституту в Пулавах (Польща) (2015)
Відкритий семінар лікарів-офтальмологів України (2015)
Неволько О. М. - Диференційна діагностика при африканській чумі свиней (2015)
Perotska L. V. - Ecologo-epizootological characteristics of erysipelas manifestation in northwestern Black sea region, Nedosekov V. V. (2015)
Галат М. В. - Toxoplasma gondii – небезпечний паразит жуйних тварин і людини (2015)
Поляковський В. М. - Цілорічна стійлова система утримання великої рогатої худоби: переваги та недоліки, Шевченко Л. В., Михальська В. М., Малюга Л. В., Зубленко В. К. (2015)
Довгаль М. П. - Джерела збудника, причини виникнення та організаційно-епізоотологічні заходи щодо ліквідації лейкозу ВРХ (2015)
Масвидаль К. - Бета-лактамный антибиотик феноксиметилпенициллин – эффективное средство борьбы с инфекционной патологией свиней (2015)
Корольов А. Г. - Заслужений професор Микола Володимирович Рязанцев (2015)
Корнейчук О. І. - Застосування лікарських рослин (2015)
Талановитий педагог, здібний організатор, мудрий керівник, добра Людина. (2013)
Брицький П. - Людина надзвичайної порядності й скромності. (2013)
Филипчук О. - Святослав у Слові (Молінні) Даниїла Заточника. (2013)
Баженов О. - Церковне (храмове) будівництво в Київській Русі в Х–ХІ ст. (2013)
Кузь А. - Характерні риси військового розвитку генуезької Газарії в XIII – XV ст. (2013)
Красножон А. - Історія дослідження лапідарних пам’яток XV ст. з середньовічного Білгорода-на-Дністрі. (2013)
Дробіна Л. - Православна спадщина Адама Киселя. (2013)
Яценюк Г. - Гетьман Мазепа на захисті українського книговидання. (2013)
Королько А. - Культурно-просвітницька і громадсько-політична діяльність о. Івана Озаркевича (1826–1903) в контексті українського національного відродження. (2013)
Білецький Б. - Родина Маклаїв і Україна (До 125-річчя від дня смерті М.М.Миклухо-Маклая)., Хитрова О. (2013)
Клапчук В. - Будівельне господарство Гуцульщини кінця XIX – першої третини XX ст. (2013)
Удод О. - Особливості формування української нації в ХІХ ст., Юрій М. (2013)
Королько А. - Санітарно-епідемічна ситуація на Покутті у роки національно-визвольних змагань західних українців 1918–1919 рр., Давибіда Л. (2013)
Демчучен О. - До питання про всебічне забезпечення Армії Української Народної Республіки в період Директорії (1918–1920 рр.). (2013)
Брицький П. - Продовольча політики ЦК РКП(б) та Раднаркому РСФРР в Україні в 1918–1920 рр. (2013)
Даниленко О. - Українська СРР в міжнародних відносинах 1920-х рр.: історіографія проблеми. (2013)
Демочко В. - Зародження демократичної української преси у надрах системи компартійних засобів масової інформації і її роль у здобутті Україною державного суверенітету (1985–1991 рр.). (2013)
Герегова С. - Становлення української преси у США (до 120-річчя заснування часопису української громади "Свобода”). (2013)
Балух О. - Буковина у складі Молдавської держави у 40-х роках XIV – першій третині XVI ст.: історіографія питання. (2013)
Богачик Т. - Суспільні процеси в Північній Бессарабії дореформеного періоду (1812–1868 рр.). (2013)
Добржанський С. - Василь Продан і зародження українського національного руху на Буковині в другій половині ХІХ ст. (2013)
Добржанський О. - Формування української національної еліти на Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Ботушанський В. - Ім’я художника Миколи Івасюка на сторінках буковинської преси (1886–1902 рр.)., Ботушанський О. (2013)
Гуйванюк М. - Ярослав Весоловський в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті галицьких і буковинських українців (кінець XIX – початок XX ст.). (2013)
Ботушанський В. - Ім’я і творчість І. Котляревського на Буковині (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (До 110-річчя встановлення йому пам’ятника у Полтаві). (2013)
Науменко А. - Бойові дії у Буковині в грудні 1915 – січні 1916 року. (2013)
Суровцев О. - Голокост на теренах Буковини: ретроспектива подій та питання збереження історичної пам’яті. (2013)
Чайка Г. - Реалізація політики органів місцевого самоврядування щодо етнополітичної ситуації в Чернівецькій області. (2013)
Рудик О. - Розвиток довготривалої фортифікації на теренах України (з давніх часів до кінця ХІІІ ст.). (2013)
Ковалець Т. - Козацька стратегія у повстанні 1630 р. в Україні. (2013)
Нечипоренко М. - Рід Самойловичів і початок політичної кар’єри Івана Самойловича. (2013)
Валявська К. - Елементи світського життя в австрійській Буковині (1774–1815). (2013)
Прокоп Т. - Реформаторська діяльність П. Румянцева-Задунайського на посаді генерал-губернатора Малоросії. (2013)
Гучко О. - Стан медичної допомоги населенню Буковини (кінець ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ ст.). (2013)
Холодюк Ю. - Стан релігійного життя на Поділлі у XVIII–XIX ст., роль і місце монастирів у релігійному житті краю. (2013)
Гайсенюк В. - Москвофільський рух у Галичині на початку ХХ ст. (2013)
Обершт О. - Російський націоналістичний рух в Україні: ідеологія та практика. (2013)
Максимець І. - Діяльність Степана Смаль-Стоцького в 1919–1938 рр. (еміграційний період). (2013)
Мустеца В. - Організація та діяльність боївки ОУН-УПА Василя Маланчука-"Ситого” (Кіцманський район Чернівецької області). (2013)
Яворська І. - Морально-психологічний клімат буковинського єврейства після повернення з таборів Трансністрії та передумови єврейської еміграції з Буковини. (2013)
Шилюк О. - Діяльність наукової бібліотеки Чернівецького університету в 50-х – 70-х рр. ХХ ст. (2013)
Червінський А. - Увічнення постатей Тараса Шевченка та Івана Франка у творах монументального мистецтва на Прикарпатті у 90-х роках ХХ – на початку XXI ст. (2013)
Ботушанський В. - Документ: Революційні події на Буковині в листопаді 1918 року (До 95-річчя Народного віча українців Буковини 3 листопада 1918 р.). (2013)
Яценюк Ф. - Рецензія: Ботушанський В. М., Брицький П. П., Чайка Г. В., Юрійчук Є. П. Осип Безпалко – видатний український громадський і політичний діяч. – Чернівці, 2013. – 86 с. (2013)
Шкрібляк М. - Нестор Мизак. Українська кров під Монте-Кассіно. – Чернівецький національний університет: Рута, 2013. – 276 с., іл. (2013)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2012 р. (2013)
Відомості про авторів. (2013)
Галіцин В. К. - Парадигма функції контролю у керуванні організаційною системою, Суслов О. П. (2015)
Степаненко О. П. - Формування системи інформаційної безпеки в банківському секторі України (2015)
Mantsurov І. - Post-War successful rehabilitation of Ukraine in the framework of Constitutional and institutional changes, Mantsurov D. (2015)
Khrapunova Y. - Statistical evaluation of the demographic expansion (2015)
Джалладова І. А. - Політика інформаційної безпеки: науково-прикладні аспекти і проблеми підготовки фахівців (2015)
Дербенцев В. Д. - Проблеми формування системи вищої освіти в контексті сучасних концепцій наукового пізнання, Джалладова І. А., Тішков Б. О., Шарапов О. Д. (2015)
Устенко С. В. - Принципи побудови спеціалізованих обчислювальних систем на основі алгоритмів перетворення Фур’є — Чебишева (2015)
Городній О. В. - Схемотехніка RAID1 — пам’яті підвищеної надійності з часовою надмірністю (2015)
Коломійчук О. П. - Забезпечення інформаційної безпеки процесів фондового ринку за допомогою методів теорії керування, Шуклін Г. В. (2015)
Галузинський Г. П. - Засади побудови користувацького інтерфейсу інформаційних управляючих систем (2015)
Kishchenko O. - Optimization of the electronic docflow duration based on Petri nets and controled by genetic algorithm (2015)
Волощук С. Д. - Математичне моделювання щільності акцій в скінченому проміжку цін, Юркевич О. М. (2015)
Камінський О. Є. - Адаптація моделі розрахунку сукупної вартості володіння (ТСО) для сервісів "хмарних обчислень" (2015)
Катуніна О. С. - Математичні моделі оцінювання рівня конкуренції на зовнішньому ринку (2015)
Єрін Д. Л. - Міжнародна інвестиційна позиція в системі макро-економічних індикаторів (2015)
Tkachenko М. - Knowledge management as a component of it project risk management (2015)
Петренко Л. М. - Стійкість і надійність функціонування системи управління економічною безпекою підприємства (2015)
Грицюк П. М. - Моделювання динаміки урожайності зернових культур для областей України, Бачишина Л. Д. (2015)
Доценко С. І. - Моделі захисту інформації як ігри у хованки та пошук (2015)
Бабинюк О. І. - Застосування методів математичного моделювання для забезпечення безпеки інформаційних систем (2015)
Данильченко Т. В. - Система підтримки прийняття рішень діагностики та моніторингу (2015)
Рзаєв Д. О. - Основні засоби підприємства: аспекти та аналіз ефективності використання, Рзаєва С. Л. (2015)
Хорошко В. О. - Математичні моделі інформаційно-комунікаційних систем і мереж щодо захисту інформації на основі теорії варіаційно-градієнтних методів, Майсак Т. В., Дахно Н. Б. (2015)
Неня О. І. - Про розв’язок функціонально-диференціального рівняння динамічної моделі розвитку підприємства (2015)
Ігнатова Ю. В. - Моделювання проактивного визначення DDoS-атаки, Бєгун А. В. (2015)
Кисіль Т. М. - Концептуальні моделі діагностики банкрутств, засновані на методах штучного інтелекту (2015)
Ткач О. В. - Математичне моделювання економічних процесів протиерозійної меліорації ґрунтів (2015)
Єрмолаєв М. М. - Продуктивність сівозмін з короткою ротацією залежно від рівня насичення зерновими культурами, Літвінов Д. В., Єрмолаєва Т. М., Товстенко М. П. (2010)
Корсун С. Г. - Вплив систем удобрення на запаси фосфору в темно-сірому опідзоленому грунті, Гамалєй В. І., Шкарівська Л. І., Буслаєва Н. Г. (2010)
Шевченко І. П. - Землекористуваня новостворених сільськогосподарських підприємств, Коломієць Л. П. (2010)
Радько Т. В. - Показники якості бульб картоплі при застосуванні соломи і сидератів у сівозмінах Полісся, Матвійчук Б. В., Радько В. Г. (2010)
Трембіцька О. І. - Енергетична ефективність систем удобрення у короткоротаційній сівозміні Полісся, Шудренко І. В. (2010)
Соломенко Л. І. - Контроль застосування фосфорорганічних інсектицидів в агроекосистемах (2010)
Боговін А. В. - Стан біорізноманіття за антропогенної трансформації екологічних систем (2010)
Оничко В. І. - Оптимальні строки сівби пшениці озимої в Північному Лісостепу (2010)
Теслюк В. В. - Застосування біопрепарату мікосан у технології вирощування сої, Камінський В. Ф., Дубровін В. О., Поліщук С. В. (2010)
Губенко Л. В. - Ефективність біопрепаратів у посівах ріпаку ярого в Північному Лісостепу (2010)
Вишнівський П. С. - Вплив строків сівби та системи удобрення на перезимівлю ріпаку озимого (2010)
Голодна А. В. - Продуктивність люпину вузьколистого у Північному Лісостепу (2010)
Мирончук В. П. - Оптимальні строки збирання льону олійного (2010)
Рибак М. Ф. - Вплив умов вирощування на врожайність і якість сортів льону-довгунцю, Дрожак Т. М., Маційчук В. М. (2010)
Ратошнюк В. І. - Продуктивність однорічних бобово-злакових сумішей на зелений корм у Поліссі (2010)
Кургак В. Г. - Динаміка ботанічного складу травостоїв на суходолах Лівобережного Лісостепу, Товстошкур В. М. (2010)
Журба І. О. - Концепція формування кластерної політики Черкаської області (2014)
Кожухова Т. В. - Міжнародні грошові перекази мігрантів як джерело фінансування сталого розвитку (2014)
Гаркуша О. В. - Про удосконалення національної моделі законодавчої бази кредитної кооперації України (2014)
Бєлов О. В. - Порівняльний аналіз фінансування науки у світі: тенденції та рейтинги (2014)
Гончаров Г. О. - Модернізація системи оподаткування як напрям створення безпечного бізнес-середовища в сфері малого підприємництва (2014)
Дробиш Л. В. - Профорієнтація як орієнтир формування пропозиції праці у регіоні (2014)
Рамазанов С. К. - Проблема аналізу, моделювання і прогнозування стану розвитку гіперсистем типу "Майдан": деякі загальні міркування (2014)
Погорелов Ю. С. - Методи екологізації діяльності промислового підприємства, Вахлакова В. В. (2014)
Карпенко Н. В. - Управління виставково-ярмарковою діяльністю підприємства (2014)
Лисюк А. В. - Документування операцій з рекламними продуктами в рекламному агентстві: особливості формування технічної складової організації бухгалтерського обліку (2014)
Гуржій Н. Г. - Прогнозування збуту продукції м’ясопереробних підприємств (2014)
Рачкован О. Д. - Фактори, що впливають на адаптивність підприємств торгівлі (2014)
Гейєр Е. С. - Винагороди працівникам як найважливіший стимул до підвищенняїх професійної активності, Штик Ю. В. (2014)
Голіцин А. М. - Виставково-ярмаркова діяльність: теоретичні та прикладні аспекти (2014)
Кропивка Ю. Г. - Процес управління маркетингом персоналу споживчої кооперації України (2014)
Яценко Б. І. - Управління конкурентною стійкістю промислових підприємств: теоретичний аспект (2014)
Волков Д. В. - Оцінка механізмів мотивації персоналу в системі менеджменту харчових підприємств (2014)
Біляченко О. Л. - Реклама як інструмент створення бренда: сучасний стан і облікове тлумачення (2014)
Барибіна Я. О. - Економічна доцільність функціонування сучасних торговельних мереж (2014)
Коваленко О. В. - Моделювання параметрично-технологічних умов формування маркетинго-інноваційного пулу потенціалів інноваційного авіаринку (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Підходи до формування кадрового забезпечення розвитку внутрішньої торгівлі в Україні, Антонюк Я. В., Колєсніков О. Є. (2014)
Чернецька О. В. - Внутрішні чинники у формуванні системи управління фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств (2014)
Лещук В. П. - Формування фінансово-промислових груп у процесі економічної інтеграції (2014)
Верига Ю. А. - Методика внутрішнього та зовнішнього аудиту фінансових резервів торговельних підприємств (2014)
Джуряк Н. М. - Досвід складання розпорядчого документа про облікову політику у вищих навчальних закладах приватної форми власності в Україні (2014)
Янчев А. В. - Методологічні аспекти обліку бланків суворої звітності в системі електронного документообігу (2014)
Мамедов Я. А. оглу. - Проблемы развития аудиторской службы в Азербайджанской Республике (2014)
Андрушків Б. М. - Про організацію міжвузівської співпраці й інноваційні шляхи розвитку галузевої освіти та науки в Україні, Коваль Л. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Мельник Л. М. (2014)
Кічкіна О. І. - Вибір оптимальної схеми доставки вантажу в логістичних системах (2015)
Никульшина А. А. - Использование судов ограниченных районов плавания в системе транспортировки экспортно-импортных грузов водным транспортом (2015)
Семенчук Е. Л. - Интеграция судоходной компании в цепях поставок, Шутенко Т. Н. (2015)
Мироненко В.К. - Підвищення ефективності транспортування вантажів у контейнерах з використанням моделі марковських процесів, Алексійчук Н.М., Родкевич О.Г. (2015)
Кузьменко С. В. - Оптимізація вагових норм потягів для підприємств промислового залізничного транспорту, Кейс В. А., Литвищенко І. Б. (2015)
Драпалюк М. В. - Влияние структурно-механической неоднородности бетона транспортных сооружений на его прочность и ударную стойкость, Пилипенко В. Н. (2015)
Єрмак О. М. - Щодо визначення оптимальної довжини між пішохідними переходами (2015)
Санько Я. В. - Визначення структури витрат транспортної системи газопостачання житлового кварталу, Музалевська Ю. Ю. (2015)
Мороз М. М. - Розробка заходів удосконалення маршрутної мережі громадського транспорту м. Кременчук на основі розподілу пасажиропотоку гравітаційним методом (2015)
Іванов І. Є. - Функція тяжіння в визначенні міських пасажирських переміщень (2015)
Шуліка О. О. - Оцінка попиту на транспортні послуги в міжміському сполученні (2015)
Потапенко О. А. - Проблемы современных перевозок грузовыми вагонами в странах снг и направления их решения (2015)
Якимов А. В. - Стохастичне факторне дослідження роботи маршрутного таксі (2015)
Хлопецкая Л.Ф. - Повышение эффективности работы морского порта за счет рационального использования транспорта (2015)
Лапкина И. А. - Ресурсы логистической системы, Поддубная Н. Н. (2015)
Монастирський Ю. А. - Математична модель експлуатації кар'єрного самоскида белаз, Потапенко В. В. (2015)
Войцеховський В. С. - Формування системи логістичного управління вантажопотоком на мережі повітряних ліній (2015)
Грибініченко М. В. - Обгрунтування раціональної структури парку та режиму технічного обслуговування міських автобусів (2015)
Кравченко О. П. - Визначення необхідності зберігання запасних частин на складі автотранспортного підприємства, Верітельник Є. А. (2015)
Мелкозерова О.М. - Статистический анализ потока режущего инструмента автоматизированного производства механической обработки, Миргородская Е. В. (2015)
Морозова О. И. - Концепция управления логистическим комплексом на базе контейнерного терминала, Шпак В. С. (2015)
Сыпченко И. А. - Анализ влияния конфигурации цепи поставки на логистические издержки, Устинова В. В. (2015)
Кот Н. И. - Аналитическое и имитационное моделирование международной автомобильной грузоперевозки, Воропай Е. В. (2015)
Бондаренко А. І. - Основні закономірності розподілу кінематичних, силових та енергетичних параметрів гідрооб’ємно-механічних трансмісій колісних тракторів в процесі гальмування (2015)
Мироновская М. А. - Сокращение времени простоя поездов при перевозке скоропортящихся грузов железнодорожным хладотранспортом, Шворникова А. М. (2015)
Монастирський Ю. А. - Дослідження температурних полів кар’єрних самоскидів при перевезенні гарячих сталеплавильних шлаків в зимовий період, Вівчарик А. С. (2015)
Нагорний Є. В. - Нейромережева модель прогнозування параметрів вантажопотоку у містах, Наумов В. С., Черепаха О. С. (2015)
Кузнецов О. П. - Теоретичні моделі раціонального розташування автомобільних газонаповнювальних станцій у містах (2015)
Таран И. А. - Анализ возможностей использования программного обеспечения ptv vision vissim для моделирования транспортних и пешеходных потоков, Новицкий А. В., Литвин В. В. (2015)
Железкина Ю. К. - Анализ работы пассажирской станции с большим объёмом грузовой работы, Каликина Т. Н. (2015)
Чередниченко С. П. - Применение предварительной деформации для повышения точности поковок локомотивов, Кузьменко С. В. (2015)
Шраменко Н. Ю. - Концептуальний підхід до організації взаємодії транспортно-експедиторських підприємств з суб’єктами транспортного ринку, Орда О. О. (2015)
Павленко В. Н - Стратегия переналадки оборудования на базе сложной конвейерной системы, Руденко Н. В, Хлыпина М. В. (2015)
Степанов О. В. - Безпека учасників дорожнього руху в геопатогенних зонах (2015)
Марченко Д. М. - Аналіз задачі оперативного розподілу порожніми вагонопотоками в сучасних умовах, Черніков В. Д., Полякова Т. Ю., Мірошниченко Н. В. (2015)
Хрошилова І. О. - Розвиток транспортної системи харківського регіону: стратегічний аспект (2015)
Сєрєбряк К. І. - Функціонування інформаційної системи регіону в контексті інформаційного забезпечення економіки підприємства (2015)
Титул, зміст (2015)
Мороз В. М. - Просторово-часові параметри ходьби у чоловіків підліткового та юного віку, Йолтухівський М. В., Тищенко І. В., Богомаз О. В., Московко Г. С. (2015)
Чорнопищук Р. М. - Дослідження антимікробної активності композиції препаратів левомеколь та ліастен в дослідах "in vitro" (2015)
Черешнюк І. Л. - Ефективність адемолу у постреперфузійний період тотальної ішемії ока крізь призму засад сучасної нейроретинопротективної терапії (2015)
Черепаха О. Л. - Математичне моделювання методом покрокового регресійного аналізу нормативних показників кардіоінтервалографії у жінок 26-35 років з еукінетичним типом гемодинаміки (2015)
Пугач М. М. - Вітамін d-дефіцитний рахіт у дітей першого року життя: клініко-генетичні паралелі (2015)
Заічко Н. В. - Вплив вітамінів в6, в9, в12 та есміну на систему гідрогенсульфіду в мозку щурів з ізольованою гіпергомоцистеїнемією, Юрченко П. О. (2015)
Дудник В. М. - Особливості клінічного перебігу вроджених вад серця у дітей після оперативної корекції залежно від типу порушення гемодинаміки, Зборовська О. О. (2015)
Лук'янцева Г. В. - Вплив нанесення дефекту великогомілкової кістки після 60-денного введення натрію бензоату на темпи росту скелета у білих щурів (2015)
Глушак А. А. - Вестибуло-оральні розміри зубів у хлопчиків та дівчаток з ортогнатичним прикусом в залежності від форми голови та типу обличчя (2015)
Школьнік Е. Я. - Розбіжності кефалометричних показників між здоровими і хворими на гострий гнійний гайморит юнаками і чоловіками поділля без урахування краніотипу і брахіцефалів (2015)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Частота хронічного періодонтиту, кістогранулем або кист різців та іклів у соматично здорових чоловіків із різних регіонів україни (2015)
Дзевульська І. В. - Гістологічна будова надниркових залоз через 1, 3, 7, 14, 21 і 30 діб у щурів, яким протягом перших семи діб вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом (2015)
Жмурик Д. В. - Порівняльна характеристика впливу на ультраструктуру сітківки ока кролика тридцятиденної тампонади перфторорганічною сполукою і "легкою" силіконовою олією, Мілієнко М. В. (2015)
Школьніков В. С. - Структура причин пізніх абортів і мертвонароджених у вінницькій області за 2014 рік, Тихолаз В. О., Холод Л. П., Стельмащук П. О., Галунко Г. М. (2015)
Бражук М. В. - Патоморфологічні та імуногістохімічні особливості децидуальної оболонки і хоріона у жінок з трубною вагітністю, Кондратюк В. К., Дзісь Н. П. (2015)
Волощук Н. І. - Вплив гідроген сульфіду на анальгезуючий та протизапальний ефекти диклофенаку натрію в експерименті, Таран І. В., Конюх С. A. (2015)
Рикало Н. А. - Особливості стану імунітету статевонезрілих щурів на тлі хронічного рифампіцин-ізоніазид індукованого гепатиту, їх кореляції з показниками клітинного циклу тимусу та селезінки, Гумінська О. Ю. (2015)
Бойчук О. Г. - Поліморфні варіанти гену ендотеліальної no синтетази у жінок з безпліддям та порушеннями гепатобіліарної системи (2015)
Гайструк Н. А. - Стан комплексу "мати-плацента-плід" при багатоплідній вагітності (2015)
Галаченко О. О. - Вплив кардіореабілітаційних програм на вірогідність продовження відновлювального лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда в спеціалізованому санаторно-курортному закладі, Очередько О. М., Галаченко В. В. (2015)
Гнатишин М. С. - Оптимізація комплексного лікування шизофренії з урахуванням клініко-функціональних особливостей, Буздиган О. Г. (2015)
Годлевський А. І. - Предиктори розвитку ускладнень у хворих з ізольованою та поєднаною травмою органів черевної порожнини, Саволюк С. І., Клімас А. С. (2015)
Гуменюк І. П. - Діагностика вертебральних чинників резистентності до лікування при хронічному обструктивному захворюванні легень (2015)
Дудукіна С. О. - Ускладнення профілактичної та лікувальної гіпотермії у хворих з аневризматичними інтракраніальними крововиливами, Семененко А. І. (2015)
Дудік О. П. - Вплив зубної пасти dr. wild&co "emoform actifluor protect" на процеси ремінералізації емалі при початковому карієсі (2015)
Закалата Т. Р. - Порівняльна характеристика клінічних аспектів лікування трансверзальних аномалій за допомогою міофункціональної апаратури (2015)
Маракушин Д. І. - Оцінка стану симпатоадреналової системи організму при первинній артеріальній гіпотонії, Ісаєва І. М. (2015)
Дмитренко С. В. - Диференційоване лікування хворих на іхтіоз із використанням ретинолу пальмітату (2015)
Міщенко В. П. - Етіопатогенетичні підходи до профілактики акушерсько-гінекологічних ускладнень, Руденко І. В., Запорожченко М. Б. (2015)
Ночвіна О. А. - Клінічна характеристика жінок з синдромом хронічного тазового болю (2015)
Одарчук І. В. - Особливості клінічного перебігу та лабораторно-інструментальних показників пієлонефриту у дітей раннього віку (2015)
Саволюк С. І. - Дискусійні моменти вибору тактики та методу хірургічного лікування ускладнених форм непухлинної обтураційної жовтяниці, Вовчук І. М., Лосєв В. О. (2015)
Томашевський Я. В. - Профілактика ускладненого перебігу гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих на цукровий діабет (2015)
Хомовський В. В. - Результати добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з патологією хребта (2015)
Чечуга С. Б. - Больовий синдром у жінок репродуктивного віку з оваріковарікоцеле. Клінічна характеристика, Сілін Г. А. (2015)
Чирка Ю. Л. - Вибір хірургічного методу лікування синдрому зап'ясткового каналу (2015)
Ярмак О. А. - Спосіб попередження транзиторної біліарної гіпертензії після хірургічних маніпуляцій на жовчних протоках (2015)
Коцур Л. Д. - Гіподіагностика бронхіальної астми у дітей (2015)
Нікогосян Л. Р. - Визначення психологічних чинників, які заважають нормальному перебігу вагітності (2015)
Присяжнюк В. П. - Структурно-функціональні зміни серця у хворих на хронічний гепатит невірусного походження різного віку (2015)
Бобровська О. А. - Міждисциплінарна інтеграція фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії на кафедрі фармації (2015)
Булавенко О. В. - Апробація методу флуоресцентної спектроскопії для діагностики післяпологових ускладнень, Остап'юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С. (2015)
Болюх Б. А. - Неінвазивна діагностика меланоцитарних захворювань шкіри методом спектрофотометрії дифузного відбивання, Болюх Д. Б., Петрук В. Г., Кватернюк С. М. (2015)
Горай М. А. - Досвід викладання курсу "Сестринська практика в стоматології" студентам ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Курдиш Л. Ф. (2015)
Довганюк І. Е. - Особливості та методичні напрямки післядипломної освіти сімейних лікарів на Вінничині (2015)
Козловський Ю. К. - Застосування інтерактивних методів навчання невідкладних станів (2015)
Кушта А. О. - Можливості використання стимулятора периферичних нервів stimuplex dig rc фірми b. braun в щелепно-лицевій хірургії (2015)
Руда І. В. - Метод "Мозкового штурму" в міждисциплінарному контексті при вивченні теми: "Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит у дітей і підлітків. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування", Рудий Ю. Й., Башинська О. І. (2015)
Savolyuk S. I. - Principles and technology of independent work in modern conditions of innovative educational and information space (2015)
Шкільняк Л. І. - Дискусія як метод інтерактивного навчання у вищій медичній школі (2015)
Лонський Л. Й. - Про викладання урології у вищих медичних закладах України (2015)
Баліцька О. П. - Маркетинговий та фармакоекономічний аналіз фармакотерапії негоспітальної пневмонії в умовах стаціонару, Артемчук М. А., Стецюра Р. С. (2015)
Ваколюк Л. М. - Ожиріння: профілактичні та медико-соціальні аспекти, Сокур С. О., Секрет Т. В. (2015)
Гур'єв С. О. - Травмогенез та медико-соціальні наслідки інволютивних переломів проксимального відділу стегнової кістки, Танасієнко П. В., Шкатула Ю. В., Ащаулова Г. А., Євдошенко В. П. (2015)
Ляшенко О. О. - Соціальний статус та ефективність лікування хворих на туберкульоз легень, Константиновська О. С., Лебідь Л. В., Рогожин А. В., Сьома Н. П. (2015)
Рудавка С. І. - Проблема удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та його вплив на стан фінансування охорони здоров'я (2015)
Яремина І. В. - Вплив тривалості перебування у стаціонарі на тривалість періоду між черговими госпіталізаціями, Кізлова Н. М. (2015)
Гунько Б. А. - Посттравматичний стресовий розлад-в розрізі часу (2015)
Касьяненко Д. М. - Обумовленість необхідності комплексного підходу при діагностиці та лікуванні дистального прикусу (2015)
Катілов О. В. - Механізми болю й особливості діагностики больових синдромів у дітей, Бандурка Н. М., Дмитрієв Д. В., Лайко Л. І. (2015)
Керничний В. В. - Мультивісцеральні резекції в хірургічному лікуванні місцево поширеного колоректального раку, Суходоля А. І., Козак І. О. (2015)
Кириченко Л. М. - Вплив гуморальних та клітинних факторів імунного захисту на розвиток плаценти при гестозах (2015)
Корчинський В. С. - Кардіореабілітація: сучасний стан та пріоритети розвитку (2015)
Лонський Л. Й. - Морфологічні зміни в підшлунковій залозі при набряклій і деструктивній формах гострого панкреатиту (2015)
Маєвський О. Е. - Клініко-морфологічна характеристика первинних пухлин серця, методи лікування та діагностики, прогноз, Король А. П., Тернавська Т. П., Іванюк А. О. (2015)
Ольхова І. В. - Головний біль типу напруги у дітей: сучасні уявлення, Сидорук Л. А., Марценюк Н. В., Шаюк А. В. (2015)
Ткаченко Т. В. - Мікроскопічний коліт: клініка, діагностика та лікування (огляд літератури та власне спостереження) (2015)
Майко О. В. - Рання діагностика хронічної ниркової недостатності (2015)
До ювілею Василя Васильовича Погорілого (2015)
В пам’ять про видатного вченого-земляка-Кана Дмитра Вавиловича (2015)
Кланца О. П. - Микола Іванович Пирогов і формування вітчизняної системи вищої медичної освіти в першій половині XIX століття. Повідомлення 3. Від 40-х до початку 60-х рр. XIX ст. (2015)
Сабадаш Ю. С. - Інтерпретація ідей гуманізму у вітчизняній науковій думці (2012)
Гоцалюк А. А. - Неоміфологізм і традиція: історіографічний досвід (2012)
Радзієвський В. О. - Культуротворча християнська субкультура як підґрунтя культури Київської Русі (2012)
Бляшук О. М. - Особливості виникнення та розвитку літописання і книгописання в Київській Русі (2012)
Гамалія К. М. - Монастирські сади Європи часів середньовіччя (2012)
Курочкін О. В. - З ранньої історії європейських балів-маскарадів (2012)
Школьна Т. - Роль цехових музикантів у формуванні музичного побуту українських міст XVI-XIX ст. (2012)
Хлистун О. С. - Український різдвяний вертеп як універсальна мистецька форма (2012)
Смирнова Т. В. - Проблеми вивчення культурної спадщини Волині кінця XVІІІ – початку ХІХ століть у спеціальній літературі (2012)
Русавська В. А. - Ярмаркова гостинність України ХІХ століття (2012)
Дабло Л. Г. - Харківський період творчості Д.Овсянико-Куликовського (2012)
Сабадаш С. Ю. - Харківська наукова психологічна школа 1930-х років та її внесок у розвиток української культурологічної думки (2012)
Безугла Р. І. - Зародження гламурного стилю. Гламур як візитка Голівуду (1920-1940 роки) (2012)
Папура І. І. - Вплив громадських та просвітницьких товариств на культурно-мистецьке життя Дрогобиччини першої половини ХХ століття (2012)
Чернишевич Н. І. - Масове театралізоване культурно-спортивне свято в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Матола О. О. - Діяльність аматорських театральних осередків у культурі України ХІХ ст. (2012)
Петрова І. В. - Раціоналістична парадигма дозвілля у працях Ж.-Ж. Руссо (2012)
Щокіна О. П. - Пошуки абсолютного – філософське "запитування" О. Богомазова, ідеалізм В. Кандинського, "вчування" М. Гершенфельда (2012)
Поляшенко Т. В. - Історико-правові засади культури родинних відносин в Україні (2012)
Полтавець О. М. - Українське шкільництво в контексті збереження етнокультурної ідентичності діаспори в США (2012)
Добіна Т. Г. - Публічне слово видатного майстра композиції – Бориса Лятошинського (2012)
Кравченко О. В. - Стратегічний вимір культурної політики України в контексті сучасного дискурсу нації (2012)
Гулая О. С. - Етнічна самосвідомість як чинник забезпечення культурної самобутності греків в Україні (на прикладі грецьких спільнот м. Харкова та м. Маріуполя) (2012)
Ігнатова Л. П. - Творчість Астора П’яццолли як репрезентація музичної повсякденності (2012)
Коржов О. Ю. - Стан наукової розробки проблеми феномену альтерглобалізму як ідеології руху антиглобалізму (2012)
Князєва Т. М. - Роль етнонаціональних процесів у функціонуванні народної художньої культури та мистецтва (2012)
Соланський С. С. - Проблема взаємодії елітарного і масового мистецтва в сучасному культурному континуумі (2012)
Ігнатов С. О. - Культура гармонійної життєдіяльності як умова формування здорового способу життя (2012)
Виткалов С. В. - Сучасна регіональна культурна практика крізь призму художньої фотографії (2012)
Драгомирецька О. - Обробки пісень літературного походження Анатолієм Авдієвським: специфіка трансформації образного змісту (2012)
Лазука В. М. - Регіональні дослідження волинського фольклору в роки державної незалежності України (2012)
Левенець М. В. - Культурологічні дисципліни у сучасному ВНЗ: стан і проблеми (2012)
Мірошніченко А. А. - Музична освіта України: категоріальний апарат дослідження (2012)
Царук С. - Вокальна школа українського професора Олександра Мишуги (2012)
Білозуб Л. М. - Сучасні композиторські школи в Україні (2012)
Драбчук Ю. П. - Тенденції розвитку сучасної популярної пісні в Україні (2012)
Богданова М. В. - Основні аспекти дослідження конкурсної бальної хореографії (2012)
Андрощук Н. Г. - Інформаційно-семіотична парадигма моди (2012)
Білецька О. О. - Переклад у контексті взаємодії культур (2012)
Складановська М. Г. - Синергетичний підхід до проблем екологічної інкультурації (2012)
Толок Г. А. - Сервісна діяльність як елемент культури в ресторанних практиках (2012)
Устименко Л. М. - Історико-культурні аспекти розвитку етнографічного туризму в Україні (2012)
Лавренюк О. О. - Знаковість українського народного одягу (2012)
Дьяченко Р. В. - Культура використання національних стилів в інтер’єрі ресторанних закладів (2012)
Зараховський О. Є. - Українські об’єкти культурної спадщини в контексті розвитку туристичних регіонів (на прикладі Черкаської області) (2012)
Ляховська О. С. - Культура сервісу в українському круїзному туризмі радянського періоду (2012)
Шевченко М. І. - Динаміка розвитку традиційної побутової культури під впливом технологічних і соціальних чинників (2012)
Комарніцький І. О. - Гостинність як культурне явище: історіографічний огляд (2012)
Карпова Л. О. - Сімейно-побутова обрядовість українців у контексті православної традиції, Магеря О. П. (2012)
Медведєва А. О. - Маска у засобах виразності актора сцени та артиста естради: художньо-творчій аспект (2012)
Фєнєнкова Г. А. - Реалізація філософської парадигми деконструктивізму в архітектурі (2012)
Чухрай Л. О. - Житлове домобудівництво періоду енеоліту-пізньої бронзи як об’єкт для відтворення у скансенах (2012)
Канєвський М. Є. - Природні фактори та їх особливості у створенні мистецьких ландшафтних об’єктів (2012)
Цапук О. В. - Ціннісні та художньо-образні аспекти сприйняття реклами (2012)
Ювковецька Ю. О. - Соціальна реклама в контексті культурних практик (2012)
Лісова І. В. - "Приватна книжкова колекція": теоретичні підходи до визначення поняття (2012)
Сіра О. А. - Історична ретроспекція бібліотеки як закладу культури в Україні (2012)
Станіславська К. І. - Специфіка постмодерністської видовищності (2012)
Бабич Я. В. - Культурно-дозвіллєва діяльність молодіжних центрів України як феномен (2012)
Нікольченко Ю. М. - Нові виміри вивчення регіональної художньої практики в Україні (2012)
Виткалов В. Г. - Музична культура української діаспори кінця ХІХ-ХХ століть крізь призму сучасної монографічної літератури (2012)
Відомості про авторів (2012)
Галишин А. З. - Определение нестационарных температурных полей в тонких слоистых оболочках вращения при осесимметричном нагреве, Стеблянко П. А., Шевченко Ю. Н. (2012)
Савченко В. Г. - Исследование осесимметричного неупругого деформирования тел вращения с учетом вида напряженного состояния (2012)
Савченко В. Г. - О способах построения матрицы податливостей для разномодульных ортотропных материалов (2012)
Бабешко М. Е. - О методе решения осесимметричной задачи термовязкопластичности для тонких оболочек с учетом третьего инварианта девиатора напряжений (2012)
Тормахов Н. Н. - О cоосности направляющих тензоров напряжений и деформаций в процессах пропорционального нагружения, Шевченко А. Ю. (2012)
Дерец Е. В. - Об оптимизации интервальных квадратурных формул на некоторых классах периодических дифференцируемых функций (2012)
Скосаренко Ю. В. - Напряженно-деформиованное состояние ребристой цилиндрической оболочки при действии кратковременных нагрузок (2012)
Быстров В. М. - Влияние тонкого покрытия на затухание краевого эффекта при одноосном поперечном сжатии волокнистого композитного материала, Зеленский В. С. (2012)
Зеленский В. С. - Устойчивость слоистого композитного материала при одноосном нагружении, Декрет В. А., Быстров В. М. (2012)
Майбородина Н. В. - Динамическое поведение дискретно подкрепленных продольными ребрами эллипсоидальных оболочек при нестационарной распределенной нагрузке, Мейш В. Ф., Герасименко В. А. (2012)
Максименко О. П. - Исследование устойчивости установившегося режима прокатки энергетическими методами, Никулин А. А., Никулин А. В. (2012)
Баняс М. В. - Термомеханическое нагружение наращенного на торце стального цилиндра с учетом влияния фазового состава на неупругие свойства материала, Оксенчук Н. Д., Доля Е. В. (2012)
Шевченко Ю. Н. - Определяющие уравнения термопластичности для процессов пропорционального нагружения с учетом вида напряженного состояния, Тормахов Н. Н. (2012)
Нікішина О. Ю. - Застосування кубічних B-сплайнів при побудові чисельного розв’язку статичної задачі терії пружності для циліндричної оболонки, Волосова Н. М., Стеблянко П. О. (2012)
Стеблянко П. О. - Застосування методу дробових кроків для визначення поля напруження та деформації при температурному навантаженні циліндричних тіл, Волосова Н. М., Дьомічев К. Е. (2012)
Крылова Т. В. - Собственные значения многопараметрических краевых задач (2012)
Худа Ж. В. - Використання L-сплайнів при розв’язанні крайових задач, Тонконог Є. А (2012)
Волошин Р. В. - Метод Дюзимбера в задачах плавления тугоплавкого раскислителя сферической формы на границе шлак – металл, Андриевский Г. А., Сало Е. В., Павлюченков И. А. (2012)
Крылова Т. В. - Тестирование, его возникновение и развитие, Стеблянко П. А. (2012)
Погребнюк І. М. - Побудова індивідуальних сценаріїв адаптивного навчання в адаптивній гіпер-медіа системі (2012)
Титул, зміст (2013)
Гороховатська М. Я. - Спільні та координовані конкурси науково-технічних програм України та Європейської комісії як потенційний інструмент для порівняння пріоритетів України та ЄС, Шахбазян К. С. (2013)
Чаленко О. Ю. - Самоорганізація, ентропія в природі та економіці (2013)
Яковлева А. В. - Влияние качества авиационных топлив на безопасность полета и окружающую среду, Бойченко С. В., Вовк О. А. (2013)
Погожих М. І. - Визначення дисперсності порошків з кабачків та капусти, Євлаш В. В., Нєміріч О. В., Павлюк І. М., Гавриш А. В., Тарасенко Т. А. (2013)
Поліщук Г. Є. - Дослідження впливу теплового оброблення на структуруючу здатність яблучного пюре, Мацько Л. М., Гончарук О. В. (2013)
Маслов В. П. - Розроблення і впровадження засобів та технологій визначення стану конструкцій та систем авіаційної техніки методами неруйнівного контролю (2013)
Жуков С. П. - Оцінка придатності умов техногенних екотопів для відновлення рослинного покриву (2013)
Циганков С. П. - Розроблення та випробування технології комплексного трансформування вуглеводного складу рослинної сировини у біоетанол, Володько О. І., Ємець А. І., Лантух Г. В., Литвин Д. І., Лукашевич К. М., Новак А. Г., Ожерєдов С. П., Рахметов Д. Б., Співак C. І., Блюм Я. Б. (2013)
Чекман І. С. - Молекулярна топологія: новий напрям у лікознавстві, Небесна Т. Ю., Казакова О. О., Висоцький А. О. (2013)
Кравчук В. В. - Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємств Хмельницької області, Гринчук В. М. (2013)
Правила для авторів (2013)
Титул, зміст (2015)
Тарабаринов П. В. - Науково-дослідному і проектному інституту ПАТ "Укрнафта" – 10 років, Цвик Б. М. (2015)
Прокопів В. Й. - Петрофізичні властивості карбонатних порід башкирського ярусу Великобубнівського нафтогазоконденсатного родовища, Кучер С. Ф., Нестеренко М. Ю., Федоришин Ю. І., Балацький Р. С. (2015)
Коваль В. І. - Сучасний підхід до оцінки початкових запасів вуглеводнів на межі тиску насичення (2015)
Гурський С. А. - Досвід використання лігносульфонатно-кальцієвої бурової промивальної рідини на свердловинах родовищ ПАТ "Укрнафта", Магун М. Я., Зіньков Р. В., Карпова А. Ю. (2015)
Тершак Б. А. - Інноваційні розробки зі спорудження свердловин на родовищах ПАТ "Укрнафта", Ставичний Є. М., Андрусяк А. М., Притула Л. Я. (2015)
Зазуляк О. М. - Спосіб оцінки стану привибійної зони пласта газових свердловин, Рущак В. Б. (2015)
Рудий С. М. - До питання механізму розчинення оксиду кремнію зі складу силікатних матеріалів у кислотних розчинах різного складу, Рудий М. І., Качмар Ю. Д. (2015)
Кучернюк В. А. - Технології ударно-хвильової та депресійно-репресійної хімікогідродинамічної дії на ПЗП, Печерський І. С., Бубнов І. В., Полатайко С. Б. (2015)
Вишневський Р. М. - Досвід упровадження комплексних інгібіторів та біоцидів марки "PuroTech" як засобів захисту теплообмінного обладнання Качанівського ГПЗ, Цаволик М. В., Литвин Б. Л. (2015)
Нетіпа В. І. - Підготовка нафтових емульсій із підвищеним вмістом механічних домішок та стабілізаторів, Литвин Б. Л. (2015)
Качмар Ю. Д. - До 60-річчя застосування гідравлічного розриву пласта у ПАТ "Укрнафта", Цьомко В. В. (2015)
Інформаційний бюлетень (2015)
Кузнєцов М.Ю. - Ігор Миколайович Коваленко (до 80-річчя від дня народження), Леоненко М.М., Мішура Ю.С. (2015)
Єрмольєв Ю.М. - Павло Соломонович Кнопов (до 75-річчя від дня народження), Іванов О.В, Козаченко Ю.В. (2015)
Боднарчук С.В. - Оцінка ефективності методу оцінювання в статистичних моделях, керованих шумом Леві, Іваненко Д.О. (2015)
Голомозий В.В. - Вплив стрес-фактору на нетто-премію при страхуванні життя вдівця. Доведення, Карташов М.В., Карташов Ю.М. (2015)
Ібрагім М.Х. - Про ймовірнісний підхід до DP-перетворень та довірчості систем покриттів для обчислення розмірності, Торбін Г.М. (2015)
Карташов М.В. - Асимптотика розподілу марковських моментів неоднорідних ланцюгів Маркова, та її застосування у дискретній моделі Крамера-Лундберга (2015)
Козаченко Ю.В. - Застосування теорії просторів F_\psi(\Omega) для обчислення кратних інтегралів методом Монте-Карло, Млавець Ю.Ю. (2015)
Королюк Д.в. - Мультиваріантні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією і еквілібріумом (2015)
Кукуш О.Г. - Збіжність оцінок у поліноміальній функціональній моделі з похибками вимірювання, Царегородцев Я.В. (2015)
Кулініч Г.Л. - Гранична поведінка функціоналів від процесів дифузійного типу, Кушніренко С.В, Мішура Ю.С. (2015)
Майборода Р.Є. - Модифікація оцінки Каплана-Мейєра для моделі сумішей зі змінними концентраціями, Хізанов В.Г. (2015)
Мішура Ю.С. - Швидкість збіжності цін опціонів з використанням методу псевдомоментів, Мунчак Є.Ю. (2015)
Моклячук М.П. - Мінімаксна інтерполяція гармонізованих послідовностей, Остапенко В.І. (2015)
Шкляр С.В. - Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. І (2015)
Яневич Т.О. - L_p-критерії про вигляд коваріаційної функції випадкової послідовності (2015)
Левашов С. П. - Мобильные технологии прямых поисков нефти и газа: о целесообразности их дополнительного применения при выборе мест заложения скважин, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2015)
Хтема А. В. - Результати пошуків гідродинамічних пасток рециркуляційного типу у "безперспективних” осадових товщах за допомогою геоінформаційного робота, Хтема В. М. (2015)
Багрій І. Д. - Проблеми екологічного моніторингу освоєння сланцевого газу на Волино-Поділлі, Чепіль В. П., Стародубець К. М. (2015)
Хачай О. А. - Новые методы геоинформатики мониторинга волновых полей в иерархических средах, Хачай О. Ю., Хачай А. Ю. (2015)
Черная О. А. - О фильтрации магнитных объектов по глубине посредством аналитического продолжения в поле эквивалентных источников, Дубовенко Ю. И. (2015)
Жуков М. Н. - Комплексна оцінка стану забруднення ґрунтів м. Маріуполь методом головних компонент, Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Стахів І. Р., Буніна А. Я., Матвієнко О. В. (2015)
Гебрин Л. В. - Застосування дистанційних аерокосмічних методів для узагальненої оцінки стану ґрунтів регіону, Сахацький О. І. (2015)
Бойко К. Є. - Кількісний регіональний прогноз зсувної небезпеки засобами ГІС на прикладі Південного берега Криму, Кошляков О. Є. (2015)
Борисов В. В. - Освітнє середовище як чинник формування культурних ідентичностей молоді, Бобилева Я. В. (2014)
Андреєв Д. Я. - Педагогічні основи використання комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів технічного профелю (2014)
Асланлы М. И. - М. Ф. Ахундов здоровье человека (2014)
Балим О. І. - Формування навчальної компетентності учнів початкової школи (2014)
Братанич А. А. - Особистісно орієнтовані технології в педагогічній освіті (2014)
Бутиріна М. В. - Формування культури безпеки життєдіяльності як соціально-педагогічна проблема сучасної системи освіти України, Бабенко В. О. (2014)
Василенко О. М. - Роль метафори та визначення ефективних прийомів перекладу у сучасній лінгвістиці, Ляшенко В. В. (2014)
Василишина Н. М. - Поняттєво-категорійний апарат професійної іншомовної термінології майбутніх фахівців напряму підготовки сфери обслуговування (2014)
Ващенко Л. С. - Домашні завдання як один із видів самостійної навчальної діяльності школярів (2014)
Волосюк М. А. - Теоретико-методологічні аспекти читання лекцій з дисциплін природничо-математичного циклу іноземним студентам підготовчих факультетів ВНЗ (2014)
Драч І. І. - Наукові основи компетентнісно орієнтованого управління професійною підготовкою майбутніх фахівців (2014)
Жарова О. В. - Модель формування інформаційної компетентності майбутніх радіотехніків у технічному університеті (2014)
Кавун О. В. - Цінності демократичного соціалізму та еволюція політичних поглядів української та західної соціал-демократії у другій половині ХХ століття, Мартіросян О. І. (2014)
Корзун В. В. - Музично-виконавська майстерність як провідний метод формування професійних якостей майбутніх викладачів музики (2014)
Корень А. - Реалізація змісту загальнопедагогічної підготовки вчителя в педагогічних вищих навчальних закладах України (на прикладі аналізу сучасної навчальної літератури з педагогічних дисциплін) (2014)
Кузьменко В. Й. - Шляхи формування понять з технології сільсткогосподарського виробництва у старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Кучера А. М. - Іншомовна комунікативна компетентність майбутнього фахівця: соціокультурний чинник (2014)
Лавриш Ю. Е. - Альтернативні методи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови (2014)
Литвинова С. Г. - Індивідуально-типологічні особливості суб’єктів проектування орієнтованого навчального середовища (2014)
Опанасенко О. І. - Методика вивчення іноземної мови (німецької) в сучасних умовах. Вимоги та підходи (2014)
Орєхова І. І. - Підготовка студенської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів та загроз (2014)
Панченко М. В. - Особливості забеспечення гарантій прав і свобод громадян України в процесі правової підготовки фахівців соціально-правовового захисту населення (2014)
Прибора Н. А. - Роль вітчизняних дослідників у становленні та розвитку теорії і практики хімічного експерименту (2014)
Салогуб С. А. - Освітній потенціал інформатики у формуванні інформаційної культури молодшого школяра (2014)
Синекоп О. С. - Навчання студентів технічних спеціальностей написання англомовних текстів у співавторстів (2014)
Смольнікова О. Г. - Обґрунтування феномену автономного навчання іноземних мов (2014)
Тищенко Т. Б. - Роль діяльнісного підходу у формуванні готовності майбутніх тренерів-викладачів з волейболу до тренерської діяльності (2014)
Федоришин В. І. - Компонентна структура акмеологічнаї розвиненості студентів інститутів мистецтв педагогічних університетів (2014)
Чжао Веньфан - Інтерес китайських студентів до використання в практиці українських співацьких традицій (2014)
Шевченко В. В. - Системи захисту інформації в умовах підвищеної інтернет-злочинності (2014)
Шумейко З. Є. - Провідні напрями науково-просвітницької діяльності Матвія Номиса (Симонова) (2014)
Никифорова Е. В. - Вклад ученых Днепропетровска в создание новых космических проборах в ХХ столетии (2014)
Козырская А. - Репрессии против католиков Барского римско-католического прихода (1937–1938 гг.) (2014)
Тимошенко Ю. О. - Спортивна проблематика 1920-1940-х років в українській історіогррафії (2014)
Луценко В. И. - Дальность действия систем акустической разведки, Луценко И. В., Соболяк А. В. (2015)
Shkvarko Y. V. - Towards the virtual remote sensing laboratory: multi-scale descriptive experiment design regularization paradigms, Israel Yanez, Joel Amao. (2015)
Ву Та Кыонг - Оптимальное обнаружение в заданной зоне обзора пространственно-протяженного источника радиотеплового излучения, Тимощук Е. Н. (2015)
Кобзев А. В. - Метод фазовой пеленгации источников радиоизлучения с неизвестной модуляцией при использовании кольцевых антенных решеток, Мурзин М. В. (2015)
Земляный О. В. - Спектральные характеристики хаотических автоколебаний в нелинейной системе с запаздыванием и инерционным звеном (2015)
Єрохін В. Ф. - Математична модель процедури некогерентної демодуляції цифрового сигналу з частотною маніпуляцією, що спостерігається на фоні потужної подібної завади, Пелешок Є. В. (2015)
Купченко Л. Ф. - Преддетекторная обработка оптического излучения в оптико-электронных системах при различии корреляционных характеристик входных и опорных сигналов, Рыбьяк А. С., Гурин О. А. (2015)
Висьтак М. В. - Высокоэффективный конвертер импеданса оптоэлектронных сенсоров, Голяка Р. Л., Микитюк З. М. (2015)
Малець Р. Б. - Побудова та аналіз однокрокової схеми інтегрування в часі задачі термопружності оболонок, податливих до зсувів та стиснення. Частина 1, Шинкаренко Г. А. (2015)
Гнатенко А. С. - Система управления диодами накачки волоконных кольцевых фемтосекундных лазеров, Мачехин Ю. П., Натарова Ю. В. (2015)
Васянович А. В. - Лазерная маркировка овощей и фруктов. Часть 1. Экспериментальные исследования, Мачехин Ю. П., Гордус В. Ф., Котельников В. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Anoshkova T. A. - Implementation of global competency in higher education (2015)
Akhmad I. M. - The research of associations in linguistics (2015)
Bilytska V. M. - Hör-Seh-Texte und interkultureller Ansatz im DaF-Unterricht (2015)
Boiko I. V. - Motivation and stimulation of effective teaching and learning process (2015)
Volkova О. А. - Online audio and video materials for teaching professionally oriented listening in technical universities (2015)
Gaidenko I. O. - Language and thought (2015)
Hordiienko N. M. - Teaching EFL to mixed-ability classes: strategies, challenges, solutions, Lomakina L. V. (2015)
Hrytsai I. S. - Translation of technical terms in popular science TV programs (2015)
Gryshchenko Ya. S. - English borrowings in the Russian language at the end of the 20th-21st centuries, Ovtcharenko Z. P. (2015)
Kolomiets S. S. - A model for teaching speaking English for specific purposes (information security) using business game, Konoplenko L. O. (2015)
Kornieva Z. М. - Efficiency testing of experiential ESP instruction to future system analysts, Pavlovska I. V. (2015)
Matkovska H. O. - Linguistic devices of developing text formal integrity (2015)
Pysarchyk O. L. - The importance of integrating reading and writing for the EFL teaching, Yamshynska N. V. (2015)
Svirepchuk I. A. - The Internet as a part of professional training (2015)
Tsymbal I. V. - Formation de preparation psychologique a la lecture des textes scientifiques (2015)
Chizhova N. V. - Defining features of personal prospects formation for students of higher educational establishments (2015)
Shevchenko M. V. - Communicative approach to teaching English at technical universities (2015)
Shkoliar L. V. - Travail socio-pedagogique en France. Son histoire (2015)
Інформація про редакційний штат (2015)
Зуєвська Н. В. - Експериментальне доведення концепції можливостей діагностування властивостей бетонів методом акустичної та електромагнітної емісії, Олефір А. О. (2015)
Мани А. Д. - Уширение подошвы сооружения для использования слабых подстилающих слоев в массиве под сооружением, Самедов А. М. (2015)
Мейш В. Ф. - Волновые процессы в системе цилиндрическая оболочка – грунтовая среда периодической структуры при импульсных нагрузках (2015)
Самедов А. М. - Набухание глинистых грунтов при гидротермальных условиях, Сницарь М. А. (2015)
Зуєвська Н. В. - Оцінка деформацій підземної конструкції під впливом вибухового навантаження, Ванчак М. І., Туровський М. В. (2015)
Диняк С. В. - Обґрунтування раціонального типу дробарного обладнання для удосконалення циклічно-поточної технології виробництва щебеню та підвищення продуктивності його роботи, Андрасович К. В. (2015)
Бодюк А. В. - Господарські процеси вивчення надр як об’єкти економічної геології (2015)
Бодюк А. В. - Обґрунтування геолого-виробничої класифікації корисних копалин та їх родовищ (2015)
Закусило В. Р. - Гетерогенные взрывчатые составы пиротехнического типа, Романченко А. Н., Закусило Р. В. (2015)
Кравець В. Г. - Економіко-технологічні передумови формування програми енергозбереження на гірничорудних підприємствах, Темченко О. А., Темченко Г. В., Тайєб-Тамаша Я. (2015)
Толкач О. М. - Багатофакторна геометризація кур’янівського родовища пірофілітових сланців (2015)
Фролов О. О. - Встановлення закономірностей руйнування тріщинуватих гірських порід вибухом, Бритвин Ю. О. (2015)
Денисюк С. П. - Особливості оцінки якості електропостачання локальних електротехнічних систем з розосередженою генерацією, Дерев’янко Д. Г., Суменко К. Ю. (2015)
Лемешко В. А. - Дискретизация аналогового сигнала от сейсмического приемника СМ-3 при проведении промышленного взрыва, Бойко В. В., Кузьменко А. А., Хлевнюк Д. В. (2015)
Чермалых А. В. - Исследование динамики и энергетических характеристик вентиляторных установок с регулируемым электроприводом, Пермяков В. Н., Майданский И. Я. (2015)
Бодюк А. В. - Надрокористування як джерело фіскальних ресурсів (2015)
Гребенюк Т. В. - Розробка методу очищення грунтових вод від забруднення в місцях накопичення твердих побутових відходів, Адаменко А. В. (2015)
Колунаєв Є. В. - Перетворення твердих побутових відходів в процесі їх перевезення (2015)
Самойленко Н. М. - Очистка стічних вод від фармацевтичних забруднювачів протизапальної та гормональної дії, Єрмакович І. А. (2015)
Сергієнко М. І. - Виробництво паливних брикетів з відходів активного мулу, Бондаренко М. В. (2015)
Ткачук К. К. - Перспективи застосування теплових насосів в Україні (2015)
Титул, зміст (2014)
Матвиенко С. А. - Концептуальный проект геофизического микроспутника (2014)
Боюн В. П. - Алгоритми аналізу телевізійних і тепловізійних зображень у відеопристроях та системах спецпризначення, Сабельніков П. Ю., Сабельніков Ю. А. (2014)
Герасимов Я. В. - Розробка технології отримання великогабаритних кристалів складних оксидів для експериментів з реєстрації мюон-електронної конверсії в фізиці високих енергій (2014)
Басок Б. І. - Полівалентна система теплозабезпечення експериментального будинку пасивного типу (площею 300 м2) на основі використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії, Божко І. К., Бєляєва Т. Г., Гончарук С. М., Недбайло О. М., Новіцька М. П., Ткаченко М. В., Хибина М. А. (2014)
Трифонов О. С. - Розроблення технології сейсмічної діагностики стану гірського масиву над видобувною виробкою при відпрацюванні вугільних пластів з потенційною небезпекою геодинамічних явищ, Туманов В.В., Глухов О. О. (2014)
Белошенко В. А. - Комплекс аппаратуры для динамической электронной контактной термографии меланомы кожи, Дорошев В. Д., Карначев А. С., Куценко И. В., Службин Ю. А. (2014)
Галкін С. І. - Раціональне використання природного потенціалу Державного дендрологічного парку "Олександрія" НАН України в концепції розвитку екологічної мережі України, Калашнікова Л. В., Дойко Н. М., Рубіс В. Л., Бойко Н. С. (2014)
Пост-реліз Міжнародного форуму Комплекс забезпеченя лабораторій (2014)
Рекомендації учасників ХХVI Київського симпозіуму з наукознавства та історії науки на тему: "Наука, технології та інновації як найважливіші чинники національної безпеки в умовах становлення нових суверенних держав" (2014)
Покажчик матеріалів, надрукованих в журналі "Наука та інновації" за 2014 рік (том 10) (2014)
Наші автори (2014)
Правила для авторів (2014)
Пазган К. - Украина завалит Европу куриным мясом (2015)
Карпенко С. - Украина может стать одним из главных экспортеров мяса птицы (2015)
Аналітика (2015)
NOVACORE®: безопасность продукции — наше кредо (2015)
Eкономия в кормлении без потерь! (2015)
Вакуленко Ю. О. - Продуктивність курей-несучок за використання різних режимів світлодіодного освітлення (2015)
Шевченко А. И. - Организация кормления индеек при полуинтенсивной системе содержания (2015)
Банвелл Р. - Принципы одноступенчатой инкубации (2015)
Galat M. - Toxoplasma gondii infection in chickens of two broilers cultivation technologies (2015)
Білецька Г. В. - Хвороби гусенят з ознаками ентериту (2015)
АГРО-2015: у стилі традицій (2015)
Abdulaeva E. - Predesign efficiency research of two broilers cultivation technologies (2015)
Будьмо здорові! (2015)
Антонюк О. О. - Роль та місце курсів з основ виробництва конструкційних матеріалів у системі підготовки молодших спеціалістів технологічної освіти (2014)
Бай Шаожун - Діагностичні методики оцінювання самоконтролю студентів у процесі творчої інтерпретації діяльності (2014)
Бондарєва Л. І. - Викладач як суб’єкт педагогічної комунікації (2014)
Василенко І. О. - Лексична ідіоматика як міжкультурний феномен, Струтинська І. Ю. (2014)
Василишина Н. М. - міжпредметні зв’язки у процесі навчання іноземної мови студентів з міжнародного бізнесу (2014)
Економова О. С. - Професійна самореалізація особистості в межах фахової музично-педагогічної підготовки (2014)
Кавун О. В. - Модернізація українського суспільства та розробка шляхів побудови громадянської держави як основи демократичних цінностей, Мартіросян О. І. (2014)
Килимник С. М. - Організація професійно-орієнтованої діяльності студентів з фізики в коледжах (2014)
Конопленко Л. О. - Технологія організації ділової гри в інтегрованому навчанні усного англомовного спілкування (2014)
Корзун В. В. - Художня інтерпретація музичних творів як вищий щабель виконавської майстерності (2014)
Кострубань Р. В. - Суть та практичне значення системного підходу для ефективної професійної підготовки в педагогічному коледжі (2014)
Кучай Т. П. - Проблеми естетичного виховання молодших школярів у Японії (2014)
Макарова Е. В. - Компетентнісно-педагогічний аспект фахової підготовки майбутнього вчителя музики в системі наперевної професійної освіти, Міщенко З. І. (2014)
Петько Л. В. - Шляхи формування професійно спрямованого іншомовного навчального середовища для майбутніх соціологів в умовах університету (на прикладі спеціальності 6.030101 "Соціологія") (2014)
Протоцька Ю. П. - Запровадження моделі етнографічної підготовки майбутніх менеджерів тиризму (2014)
Рижиков В. С. - Практичне впровадження ігрового навчання в системі управлінського обліку в професійній підготовці майбутніх фахівців з обліку і аудиту (2014)
Сітовська Л. В. - Сучасний погляд на підготовку майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі в педагогічній теорії (2014)
Сливка Л. В. - Перспективи використання дидактичного потенціалу Інтернет-мережі в організації самостійної роботи студентів з вивчення "Історії України” у ВНЗ (2014)
Цина В. І. - Проектування моделі професійно-зрілої особистості педагога (2014)
Чеботарева И. Г. - Преодоление психологических проблем как условие формирование языковой компетенции студентов технического вуза (2014)
Шамчук М. Ю. - Роль і місце знань з основ підприємства в системі фахової підготовки вчителів технологій (2014)
Шовкова Т. А. - Методичні основи навчання граматичних конструкцій суб’єктивної модальності німецької мови (2014)
Шпильовий Ю. В. - Проектування в інструментальному середовищі Компас-3D в процесі підготовки майбутніх учителів технологій (2014)
Щербина О. О. - Формування навичок читання німецькою мовою у слухачів мовних курсів (2014)
Юрженко В. В. - Психолого-педагогічні умови формування контент-середовища в електронних підручниках для системи професійної підготовки, Агалець І. О. (2014)
Sydoruk H. I. - Behavioral, psychological and ethical specifics of the interpretation process (2014)
Гай-Нижник П. П. - Викрадення банкіра А. Доброго в квітні 1918 року (реконструкція та аналіз подій) (2014)
Дорошенко В. С. - Культура як історична цінність українського суспільства (2014)
Земзюліна Н. І. - Населення українських міст в першій третині ХХ ст.: етнодемографічна характеристика (2014)
Кунецька О. О. - Православне духовенство на українських землях ХІХ століття: формування та ліквідація станової замкнутості (2014)
Пількевич В. О. - Культурні пам’ятки Києва у Списку всесвітньої спадщини Юнеско (2014)
Салата Г. В. - Аспектуалізація діяльності публічних бібліотек України у проблемному полі державної інформаційної політики (2014)
Тимошенко Ю. О. - Історичні умови та специфіка розвитку спорту й фізичного виховання в радянській Україні в 20-40 роки ХХ ст. (2014)
Цуп О. В. - Українська трудова міграція в Чехії: проблеми і шляхи вирішення (2014)
Відомості про авторів (2014)
Андрусів С. - Україна і українці з перспективи польського кресового дискурсу (2011)
Астрахан Н. - Антиномія "російське" – "німецьке" в контексті інтерпретації оповідання В. Набокова "Хмара, озеро, вежа" (2011)
Белова Т. - Образы европейцев в книге М. Горького "Жизнь Клима Самгина" (2011)
Бондаренко Г. - Слов’янські типи в новелістиці Томаса Манна (2011)
Вівчарик Н. - Проблема національної ідентичності в історичних повістях Григора Лужницького (2011)
Зелінська Л. - Деконструкція образу тирана в драмі "Калігула" Альбера Камю і посттоталітарний слов’янський театральний контекст (2011)
Иконникова Я. - Особенности реализации концепта "свои–чужие" в эмигрантском творчестве А. И. Куприна (2011)
Kawecka M. - Kształtowanie relacji Swój– Obcy– Inny w literaturze ukraińskiego baroku (2011)
Камалова А. - Дождь в русской и польской поэзии, Стрыхарски Я. (2011)
Комінярський І. - Імагологічні інтенції у творчості Джорджа Риги (2011)
Левчук Т. - Топос "Іншого" як жанротворчий чинник утопії (2011)
Луцак С. - Художня модель самопізнання через іншого в романі "Андрій Лаговський" А. Кримського (2011)
Мельнікава А. - Праблема нацыянальнай ідэнтычнасці ў творах Кузьмы Чорнага (2011)
Мовчан В. - Феномен культуры в контексте жизненных реалий (имагологический аспект) (2011)
Моклиця М. - Образне мовлення як комунікація Свого й Чужого (2011)
Moskowicz E. - "Ludzie ze wschodu" jako Inni w zbiorze opowiadań M. Matios "Hację" (2011)
Мусий В. - Мифологизация этнического "чужого" персонажами произведений О. М. Сомова (2011)
Никольский Е. - Имагологическая проблематика прозы Всеволода Соловьёва (роман "Старый дом") (2011)
Олійник Н. - Особливості міжтекстової взаємодії метрико-ритмічної структури та відтворення словесних образів у віршованому тексті в російському перекладі М. Л. Михайлова "Злая Судьба" з Роберта Бернса "O Raging Fortune’s withering blast" (1782) (2011)
Оляндер Л. - Форми вияву імагологічних процесів у суспільстві й у літературі та способи їх відображення у творах письменників (2011)
Пазняк Н. - Апазіцыя "сваё" / "чужое" ў беларускай урбаністычнай паэзіі (2011)
Пасічник О. - Образ Іншого в прозі Уласа Самчука (2011)
Rudziewicz I. - Wspomnienie stron rodzinnych w poezji Czesława Miłosza (2011)
Сірик Л. - Російська література у наукових дослідженнях українських неокласиків (імагологічний контекст) (2011)
Соболевська Г. - "Російська тема" у романі Дж. М. Кутзее "Осінь у Петербурзі" (2011)
Сухарєва С. - Особливості польськомовного дискурсу в українській літературі києво-могилянської доби (2011)
Трефяк Н. - Образ козацького лідера в романі "Северин Наливайко" Миколи Вінграновського: імагологічні параметри характеротворення (2011)
Фіцнер Т. - Жанчына як "іншае" ў патрыярхатнай культуры: (на прыкладзе рамана А. Брава "Менада і яе сатыры") (2011)
Циганок О. - Латино-, польсько- та україномовні пародії епітафій в українських поетиках XVII – першої половини XVIII ст. (імагологічний вимір) (2011)
Яручик В. - Імагологічна візія України у творчості Євгена Самохваленка, Якова Гудемчука, Івана Златокудра та Остапа Лапського, Яручик О. (2011)
Волощук О. П. - Врожайні властивості й посівні якості насіння пшениці озимої залежно від його передпосівної обробки біологічними препаратами (2009)
Ворона Л. І. - Формування продуктивності пирійного перелогу залежно від фону мінерального живлення в умовах, Кочик Г. М., Нетреба Ю. А., Сторожук В. В. (2009)
Ворона Л. І. - Вплив основного обробітку ґрунту і систем удобрення на продуктивність культур зерно-просапної cівозміни в умовах Полісся, Кочик Г. М., Сторожук В. В. (2009)
Габриєль А. Й. - Економічна ефективність тривалого застосування добрив і вапна в сівозміні на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті, Оліфір Ю. М., Петрунів І. І. (2009)
Гаврилець С. В. - Травосумішки з різними строками настання укісної стиглості для створення сіяних сіножатей передгір'я Карпат, Хоменко П. С., Харабара В. О., Вінницька С. І. (2009)
Дроник Г. В. - Вплив антропогенних факторів на родючість ґрунту, продуктивність орних земель, лук та пасовищ у передгір’ї і гірській зоні Чернівецької області, Пастух А. М., Морозова І. І. (2009)
Дроник Н. І. - Ріст і урожайність дерев груші селекції Придністровської ДСС залежно від густоти садіння та форми крони (2009)
Затоковий Ф. Т. - Інноваційне забезпечення виробництва горіха грецького в Придністровсько-Прикарпатському регіоні, Сатіна Л. Ф. (2009)
Качмар О. Й. - Фітомеліорація деградованих схилових земель Передкарпаття, Іванюк В. Я. (2009)
Лісовий М. М. - Шляхи гармонізації концепції інтегрованого захисту рослин із Конвенцією про охорону біорізноманіття, Чайка В. М., Міняйло А. А. (2009)
Марухняк А. Я. - Перспективні селекційні сортозразки – цінний матеріал генофонду вівса, Дацько А. О., Марухняк Г. І. (2009)
Мащак Я. І. - Ефективність вирощування злаково-бобових травосумішок на еродованих схилах, Виговський І. В. (2009)
Мащак Я. І. - Підвищення продуктивності та якості зеленої маси сіяних трав, Люшняк М. В. (2009)
Мащак Я. І. - Створення сінокісно-пасовищних травостоїв на еродованих ґрунтах Передкарпаття, Люшняк О. В. (2009)
Мащак Я. І. - Продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно від удобрення та їх складу в умовах західного Лісостепу України, Тригуба І. Л. (2009)
Осадчук В. Д. - Підвищення родючості схилових земель шляхом залуження різними травосумішками в умовах передгірної зони, Михайлевська Л. В., Гунчак Т. І., Мікус Л. І. (2009)
Петрина Г. І. - Урожай і якість зерна нових гібридів кукурудзи в умовах західного Лісостепу України, Сидорчук С. І., Рудавська Н. М., М’єскало М. С., Демчук Ю. С., Глива В. В. (2009)
Семенчук В. Г. - Динаміка зростання площ насаджень оздоровленої картоплі залежно від способу культивування вихідних рослин in vitro, Коханюк О. Г. (2009)
Сметана С. І. - Продуктивність та якість пажитниці багатоукісної сорту Київський в оптимізованих посівах з однорічними кормовими культурами (2009)
Тимчишин О. Ф. - Вплив мінерального та бактеріального удобрення на динаміку наростання листової поверхні та врожайність гречки, Лихочвор В. В. (2009)
Черномиз А. М. - Нові скоростиглі високопродуктивні гібриди кукурудзи буковинської селекції для умов передгір’я Карпат, Микуляк І. С., Лінська М. І., Заплітний Я. Д. (2009)
Ярмолюк М. Т. - Економічна та енергетична ефективність технологічних заходів за різних рівнів удобрення довговікових травостоїв, Котяш У. О., Демчишин Н. Б. (2009)
Булка Б. І. - Антипоживні речовини зернових компонентів комбікормів, методи їх знешкодження та використання екструдованого і неекструдованого зерна вузьколистого люпину в раціонах свиней, Вовк Я. С., Чумаченко С. П., Братуняк Г. В., Бабій І. Є., Мартинюк М. В. (2009)
Дроник Г. В. - Концептуальні напрями розвитку тваринництва в Карпатському регіоні Чернівецької області, Ячник Р. В., Драб В. С. (2009)
Душара І. В. - Рубцевий метаболізм у дійних корів за згодовування різних видів силосів (2009)
Федак В. Д. - Амінотрансферази та продуктивність худоби, Федак Н. М. (2009)
Черномиз Т. О. - Особливості розведення овець української гірськокарпатської породи в умовах Буковинських Карпат, Лесик О. Б., Похивка М. В. (2009)
Ананченко О. - Проблеми управління економіко-господарською діяльністю транспортної галузі в сучасних умовах, Гурнак В. (2015)
Лучникова Т. - Дослідження сутності, специфіки та складових транзитного потенціалу України (2015)
Бакаєв Л. - Моніторинг якості обслуговування пасажирів на залізничних вокзалах, Панпура С. (2015)
Бакаєв Л. - Управління розвитком системи телекомунікативного супроводження клієнтів Укрзалізниці, Маховка Л. (2015)
Двуліт З. - Еколого-економічна оцінка впливу викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря від рухомого складу залізничних підприємств України (2015)
Карась О. - Удосконалення маркетингової діяльності УДЦТС "Ліски", Лопатюк Ю. (2015)
Колесникова Н. - Економічні засади удосконалення обслуговування пасажирів підприємствами залізничного транспорту, Кендюхов О., Мазур В. (2015)
Корольова Н. - Засади удосконалення фінансово-економічної діяльності підприємств залізничного транспорту, Гурнак В., Бала Т. (2015)
Кучерук Г. - Ресурсне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку потенціалу авіапідприємства, Вовк О. (2015)
Левченко О. - Дослідження зв’язків між складовими логістичного потенціалу підприємств залізничного транспорту (2015)
Makarenko M. - Problems of financial relations at railway transport enterprises, Stukalo A. (2015)
Міщенко М. - Удосконалення логістичного менеджменту в структурних підрозділах залізничного транспорту (2015)
Petrenko E. - Formation of institutional background logistizatcija transport during restructuring passenger complex railways of Ukraine (2015)
Семенцова О. - Функціональний аналіз ціноутворення на послуги залізничного транспорту з перевезень пасажирів в умовах ринкового середовища (2015)
Сінгаєвська М. - Економіко-інноваційні методи в прогнозуванні потреби у відтворювальних процесах колійного господарства (2015)
Stukalo A. - Disclosure of basic concepts on intellectual property on railway transport, Isaienko S. (2015)
Фищук І. - Міжнародна фінансова інтеграція на залізничному транспорті України (2015)
Колесникова Н. - Підвищення ефективності обслуговування пасажирів у Київському метрополітені на основі впровадження системи електронних грошей, Бондаренко Д. (2015)
Андрєєва О. - Формування кредитної політики комерційного банку в сучасних умовах, Діденко Н. (2015)
Богомолова Н. - Особливості страхування застави в Україні, Лищитович Г. (2015)
Брайковська А. - Напрями забезпечення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг, Полевяненко М. (2015)
Грознецька Л. - Управління інвестиційною привабливістю підприємства, Удовиченко Є. (2015)
Гудкова В. - Напрями оптимізації стратегічного розвитку закладів охорони здоров’я в Україні, Томчишина Ю. (2015)
Двуліт З. - Ефективність нематеріальної мотивації на підприємствах, Поліщук А. (2015)
Дідовець І. - Причини та шляхи вирішення конфліктів у колективі call-центру, Войтенко А. (2015)
Корольова Н. - Проблеми розвитку банківської системи України в сучасних умовах, Сміхун К. (2015)
Костюченко Л. - Управління функціями сектору матеріально-технічного забезпечення виробничого підприємства, Сутормін І. (2015)
Кравченко О. - Оптимізація розподілу та використання прибутку підприємств, Стецько Д. (2015)
Кравченко О. - Оцінка ефективності фінансової моделі підприємства та планування її основних параметрів, Кулінська К. (2015)
Крищенко С. - Шляхи покращення фінансового стану підприємства, Гуляєва І. (2015)
Лубенченко О. - Проблеми залучення капітальних інвестицій в сучасних умовах, Петришина Н. (2015)
Лубенченко О. - Організація обліку амортизації основних засобів на підприємстві, Пузанова О. (2015)
Лубенченко О. - Облік витрат на збут у відповідності до вимог законодавства, Савчук М. (2015)
Лучникова Т. - Ефективність застосування європейських моделей розвитку інформаційного суспільства, Кулинич А. (2015)
Соколова Е. - Проблеми управління прибутком підприємств, В’юшкова А. (2015)
Харчук О. - Стратегічні завдання, що вирішуються в операційному менеджменті (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Толкачов М. В. - Наноматеріали у діагностиці й терапії цукрового діабету, Богуцька К. І., Савчук О. М., Прилуцький Ю. І. (2015)
Matvieieva N. A. - Agrobacterium-mediated transformation of Сompositae plants. І. Construction of transgenic plants and "hairy" roots with new properties (2015)
Varbanets L. D. - Serological and biological activity of lipopolysaccharide from Escherichia coli L-19, Zdorovenko E. A., Garkavaya Е. G., Brovarskaya O. S. (2015)
Boiko N. M. - Vitality and morphology of tumor cells treated with 4-tiazolidinone derivatives immobilized on nanoscale polymer carrier, Klyuchivska O. Yu., Коbylinska L. I., Havrylyuk D. Ya., Ryabtseva A. O., Mitina N. Ye., Lesyk R. B., Zаichenko O. S., Stoika R. S. (2015)
Sekan E. S. - Transformation effectiveness for Arabidopsis thaliana plants by DNA-constructions with site-specific recombinase system Cre/loxP, Isaenkov S. V. (2015)
Gorbatyuk I. R. - Effect of synthetic auxin like growth regulators on callus regenerative ability of common wheat vc. Zymoyarka, Bavol A. V., Holubenko A. V., Morgun B. V. (2015)
Poyedinok N. L. - Induction of antimicrobial activity of some macromycetes by low-intensity light, Mykhaylova O. B., Negriyko A. M., Dudka I. A., Vasilyeva B. F., Efremenkova O. V. (2015)
Ломова Н. Н. - Біомаса Streptococcus thermophilus та Bifidobacterium longum у молочному середовищі з обніжжям бджолиним, Сніжко О. О., Наріжний С. А. (2015)
Щеглова Н. С. - Вплив мікробних поверхнево-активних речовин на ріст бобових рослин, Карпенко О. В., Вільданова Р. І., Шульга О. М., Баранов В. І. (2015)
Popandopulo A. G. - Biotechnological conditions of valve prostheses creating by tissue engineering method, Savchuk M. V., Judickiy D. L. (2015)
Author rules (2015)
Ничко О. - Е. Золя та Дж. Стейнбек. Типологія натуралізму (за творами "Germinal", "The Grapes of Wrath") (2008)
Тарасенко К. В. - Специфіка рецепції романного жанру в літературно-критичному дискурсі XVI-XVIII століть (2008)
Устінова Т. А. - Роман Е. М. Форстера "Найдовша подорож": з історії задуму й критичних інтерпретацій (2008)
Новиков В. П. - Кодирование оценочного сообщения (2008)
Саплін Ю. Ю. - Когнітивна соціолінгвістика як предметна галузь (2008)
Жирова В. М. - Семантичні характеристики історичних реалій Великобританії, Борискіна К. В. (2008)
Зубковська М. О. - Структура й семантика німецьких прислів'їв і приказок з нумеральним компонентом (2008)
Котеленец Н. П. - Структурно-семантическая характеристика распространенного согласующегося атрибута в современном немецком языке (2008)
Пінчук Л. М. - Про деякі особливості функціонування артикля в сучасній англійській мові, Гуніна Г. М. (2008)
Смурова Л. І. - Лінгвокогнітивна структура фразеологізмів із компонентом одягу в українській, російській та англійській мовах, Смолянець К. В. (2008)
Алейнова О. О. - Англійські кольороназви – фразеологізми та їхнє відтворення в українському перекладі (2008)
Васеха В. П. - Проблема перекладу модних англійських слів, Партико З. В. (2008)
Іваніна Т. В. - Особливості перекладу емотивної лексики (2008)
Юферева О. В. - Функціональні особливості англіцизмів в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2008)
Іваненко А. В. - Формування потенційного словника на основі похідності (2008)
Чирвона Т. М. - Самостійна робота студентів у період переходу до нової моделі вищої освіти в Україні (2008)
Дяченко М. Д. - Особливості синтезу усних і писемних жанрів сатири та гумору в регіональній пресі (2008)
Ковпак В. А. - Прагматичні засоби соціальної комунікації на позначення хрононімів у публіцистиці І. Багряного (2008)
Опрятный С. Н. - Квазиязыки и интернет-среда как составляющие идеологического приоритета концептуальной власти, Чернега Ж. А. (2008)
Партико З. В. - Наукознавчий аналіз едитолопї (2008)
Ковязина Е. П. - Учебный курс "Основы английской письменной речи: развитие навыков критического мышления" (2008)
Мороз О. О. - Медіа-освіта: історичний аспект розвитку (2011)
Алексеєв О. М. - Методичні особливості діагностування успішності навчання студентів при використанні імітаційної моделі тестування (2011)
Хорошайло О. С. - Використання інноваційних технологій і прийомів для організації самостійної роботи студентів (аналіз зарубіжного досвіду) (2011)
Чудіна О. Л. - Кількісне визначення повноти засвоєння наукових понять у процесі навчання географії (2011)
Шовковий В. М. - Навчання читання давньогрецьких автентичних текстів з низькою та середньою імпліцитністю (2011)
Ляшенко І. В. - Формування професійного зростання майбутніх фахівців у сфері права через міжнародні стажування (2011)
Олексенко В. М. - Самостійна робота іноземних студентів у фаховій підготовці (2011)
Сенчук О. В. - Роль шкільного лідера у формуванні морального клімату в школі (2011)
Сметаніна Л. С. - Алгоритмічна діяльність як вектор покращення професійної підготовки майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму (2011)
Безпалько О. В. - Соціальна педагогіка та соціальна робота у сучасному освітологічному просторі (2011)
Кузьменко О. М. - До проблеми становлення освітології в Україні (2011)
Литовченко О. В. - Соціально-виховне середовище позашкільних навчальних закладів як чинник соціального становлення особистості (2011)
Байталюк О. М. - Дитина в сімейних правовідносинах (2011)
Калашнікова С. А. - Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів (2011)
Панченко А. Г. - Експертне оцінювання методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі (2011)
Стороженко О. М. - Викладання дисципліни "Інтелектуальна власність" у вищих навчальних закладах, Німко О. Б. (2011)
Канафоцька Г. П. - Формування ціннісних орієнтацій учнів профільних класів загальноосвітньої школи у процесі викладання нової парадигми менеджменту – менеджменту творчості (2011)
Пішун С. Г. - Вільний час та його використання як інтегративний чинник розвитку особистості студента (2011)
Огнев’юк В. О. - Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів (2011)
Cor van Beuningen - Шкільні ради як фактор розвитку (досвід Нідерландів) (2011)
Marshall Christensen - Ведення шкіл до високих результатів (2011)
Паращенко Л. І. - Розвиток загальної середньої освіти як проблема теорії і практики управління освітою (2011)
Chris Jones - Громадсько-активні школи (2011)
David Royle - Якісна середня освіта, заснована на компетентісному підході: питання та труднощі (2011)
Уваров О. Ю. - Индивидуализация образовательной работы: ключевые составляющие трансформации школы (2011)
Ляшенко О. - Українська школа на шляху до якісної освіти (2011)
Mosad Zineldin - Школа майбутнього. Нова швецька національна реформа середньої освіти, Peter Boren (2011)
Simon Steen - Роль неурядових організацій у розбудові шкіл (2011)
Ковалева Т. М. - Тьюторство – інституалізація нової професії в російській школі (2011)
Маслов В. - Концептуальні засади розробки орієнтовних стандартів змісту компетентності фахівців (2011)
Лісовий М.М. - Особливості стерилізації та введення в культуру in vitro експлантів taxus baccata l. (2015)
Коляджин І.Ф. - Динаміка складу мішаних ялицевих деревостанів басейну річок Луква і Лімниця (2015)
Блистів В.І. - Вітровали і сніголами у грабових бучинах Закарпаття, Олійник В.С. (2015)
Заячук В.Я. - Структура дендрофлори та санітарний стан парку "Берегометський" НПП "Вижницький", Джурик В.П. (2015)
Балабак А.В. - Еколого-біологічні особливості вирощування лимонника китайського (Schizandra Chinensis (Turcz.) Baill.) в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Аврамчук О.О. - Методичні особливості дослідження надземної мортмаси соснових насаджень (2015)
Бойко Г.О. - Видове різноманіття мікобіоти насіння сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.), Пузріна Н.В. (2015)
Гуменюк В.В. - Природне поновлення насаджень сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.), пройдених низовими пожежами у регіоні центрального Полісся України (2015)
Карпин Н.І. - Липа кримська (tilia × euchlora k. Koch) у складі зелених насаджень Львова (2015)
Климчук о.о. - Сезонна динаміка консортивних зв'язків птахів зі сосною звичайною у березово-соснових насадженнях Центрального Полісся (2015)
Крилов Я.І. - Технологія заліснення схилових земель контейнерним висіванням дуба звичайного (2015)
Мусієнко Ю.М. - Поширення та продуктивність сосни веймутової (Pinus Strobus L.) в Україні (2015)
Паламаренко О.В. - Кіт лісовий (Felis Silvestris) та рись (Lynx Lynx) в Україні (2015)
Пушкарьова-Безділь Т.М. - Взаємна алелопатична активність насінин Z Albus L., Chenopodium Album L., Brassica Napus L. Та Zea Mays L., Балабак А.В. (2015)
Сбитна М.В. - Укорінення і ріст живцевих саджанців чорних тополь залежно від товщини зимових живців (2015)
Собченко В.Ф. - Аналіз колекцій декоративних рослин кварталу № 2 Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2015)
Тарнопільська О.М. - Вплив різних режимів доглядових рубань на ріст, продуктивність і товарну структуру штучних соснових деревостанів Ізюмського бору (2015)
Фучило Д.Я. - Добір культиварів тополі для плантаційного вирощування в умовах свіжої судіброви Київського Полісся (2015)
Тимочко І.Я. - Дослідження вмісту макро- та мікроелементів у Allium Ursinum l. у різних типах лісу, Гриник О.М. (2015)
Краснов В.П. - Вертикальний розподіл сумарної активності 137Cs у ґрунтах лісів Полісся України, Курбет Т.В., Давидова І.В., Шелест З.М., Бойко О.Л. (2015)
Дудюк В.С. - Теоретичні підходи до визначення поняття екологічної безпеки, Гобела В.В. (2015)
Рыбак В.А. - Интегральная оценка экологического состояния урбанизированных территорий (2015)
Башуцька У.Б. - Захист лісових ґрунтів під час механізованої заготівлі деревини у лісовій місцевості Баден-Вюртемберг (Німеччина) (2015)
Іванків М.Я. - Вплив агротехнологій детоксикації пестицидів на врожайність зерна ячменю ярого (2015)
Королько С.В. - Технології проектування екологічних коридорів Яворівського гірничо-промислового району (2015)
Нєвєнченко А.І. - Еколого-рекреаційний напрям розвитку - важлива складова частина оптимізації туристичної інфраструктури Карпатського регіону (2015)
Білей П.В. - Фізичні особливості конвективного процесу сушіння подрібненої деревини, Шепелюк О.О., Салдан Р.Й. (2015)
Гуліда Е.М. - Експериментальна оцінка вогнезахисного ефекту вермикуліто-силікатних плит для будівельних несних металевих конструкцій, Лоїк В.Б., Шерстинюк Н.Л., Дмитрук Ю.С. (2015)
Кунинець Є.П. - Фізичні особливості кондуктивного нагрівання та сушіння деревини, Шепелюк О.О., Шепелюк І.Р. (2015)
Артеменко В.В. - Підвищення межі вогнестійкості металевих конструкцій вогнезахисними речовинами, Яковчук Р.С., Міллер О.В., Харчук А.І. (2015)
Вербенко І.О. - Система управління коливанням вантажу крана на базі нейронечіткого контролера (2015)
Пелешко М.З. - Вплив захисного покриття на температуро- та вогнестійкість залізобетонних конструкцій (2015)
Клименко Г.М. - Застосування повітророзподілу малошвидкісними панельно-секційними повітророзподільниками для витісняючих вентиляційних систем, Довбуш О.М., Миронюк Х.В. (2015)
Обіженко Т.М. - Огляд нормативної бази з визначення ширини протипожежних бар'єрів для локалізації ландшафтних пожеж, Мовчан І.О., Бойко Т.В. (2015)
Шепелюк І.Р. - Класифікація целюлозно-паперового шламу, шляхи його утилізації та можливості використання (2015)
Лопух О.Р. - Удосконалення методів дослідження безпеки дорожнього руху (на прикладі міста Львова), Придатко О.В., Паснак І.В. (2015)
Бондаренко О.В. - Методологічні особливості побудови інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту (2015)
Соловій С.Б. - Розвиток аграрного виробництва у розвинених країнах світу: уроки для України (2015)
Римар М.В. - Нафтопереробна галузь у системі паливно- енергетичного комплексу України, Ликун Н.В. (2015)
Двуліт З.П. - Методичні підходи до оцінювання еколого-економічного управління системою охорони атмосферного повітря на підприємствах залізничного транспорту (2015)
Богач Ю.Ю. - Факторинг як метод попередження валютних ризиків, Передало Х.С. (2015)
Гавриляк Т.С. - Зарубіжний досвід формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності страхових компаній (2015)
Жмуркo Н.В. - Аналіз рівня фінансової автономії місцевого самоврядування в Україні, Стахoвська М.Й. (2015)
Кушнірчук-Ставнича О.М. - Використання туристичних ресурсів карпатського регіону: реальний стан та шляхи покращення (2015)
Лакіза В.В. - Сутність та значення економічної безпеки підприємства (2015)
Пилипенко Л.М. - Обліково-аналітичне забезпечення реорганізації підприємств: етапи, проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Сахарнацька Л.І. - Особливості зайнятості та доходів населення в особистих селянських господарствах на прикладі закарпатської області (2015)
Хаймьонова Н.С. - Бюджетне планування витрат у системі обліково- інформаційного забезпечення процесу управління підприємства (2015)
Мороз Л.В. - Удосконалення методу cordic для обчислення тригонометричних функцій засобами програмованої логічної інтегральної схеми, Борецький Т.Р., Сколоздра М.М. (2015)
Дронюк І.М. - Прогнозування трафіку комп'ютерної мережі для підвищення ефективності використання мережевого обладнання, Федевич О.Ю. (2015)
Коваль О.М. - Математична модель вибору оптимальної тактики гасіння пожеж у приміщеннях цехів деревообробних підприємств, Гуліда Е.М. (2015)
Кривов'яз А.Т. - Методи побудови завадозахищених навігаційних систем для визначення місцеположення наземних рухомих об'єктів, Бударецький Ю.І., Бахмат М.В. (2015)
Кузьменко Р.В. - Оцінювання надійності тестових завдань з навчальної дисципліни "автомобільна техніка, в тому числі автомобільна підготовка", Дуфанець І.Б. (2015)
Попович В.В. - Математичний опис кінематики кермового привода і підвіски автобуса а074 (2015)
Турковська О.В. - Алгоритм лісокористування для глобальної геопросторової моделі g4m з врахуванням сортиментної структури, Густі М.І. (2015)
Грицюк П.Ю. - Особливості реалізації матричної афінної криптосистеми захисту інформації, Грицюк Ю.І. (2015)
Пасєка М.С. - Використання інформаційних технологій для професійної підготовки фахівців у галузі педагогіки (2015)
Пасічник А.О. - Оптимізація озеленення території позашкільного навчального закладу як умова екскурсійної привабливості, Михайлюк В.М. (2015)
Слюсарчук Ю.М. - Технології проектного навчання під час підготовки іт-фахівців, Джавала Л.Л. (2015)
До відома авторів статей (2015)
Title (2014)
Content (2014)
Криніна О. І. - Визначення in silico Т-епітопів протеїнів Mycobacterium tuberculosis, Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2014)
Rud Yu. P. - The rapid diagnostics of sex of salmonids using DNA-markers, Buchatsky L. P. (2014)
Гудзенко О. В. - Термоінактивація α-L-рамнозидази Eupenicillium erubescens, Борзова Н. В., Варбанець Л. Д. (2014)
Ostrynska O. V. - Effect of protein kinase CK2 inhibitors on its catalytic subunits СК2α and СК2α´, Kukharenko O. P., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M. (2014)
Андріяш Г. С. - Філогенетичний аналіз штамів-продуцентів лізину порівнянням послідовностей гена 16S рРНК, Заболотна Г. М., Бондаренко В. С., Шульга С. М. (2014)
Klochko V. V. - Biosynthesis and properties of antibiotic batumin (2014)
Kyryk V. М. - Phenotyping and sorting of murine bone marrow haematopoietic stem cells using flow cytometry (2014)
Расулов Б. А. - Получение и активность наночастиц серебра на основе экзополисахарида диазотрофного штамма Bradyrhizobium japonicum 36 и AgNO 3 (2014)
Liapina K. V. - Preparation and properties of the colloidal solution based on biogenic metal nanoparticles, Dulnev P. G., Marinin A. I., Melnichenko T. V., Ustinov A. I. (2014)
Matselyukh B. P. - Molecular mechanism of the carotenoid biosynthesis activation in the producer Streptomyces globisporus 1912, Polishchuk L. V., Lukyanchuk V. V., Golembiovska S. A., Lavrenchuk V. Y. (2014)
Степаненко А. І. - Поширеність алелів гена HvITR1, що кодує інгібітор трипсину CMe (BTI-CMe), пов’язаний із колоїдальною стабільністю пива, у зареєстрованих в Україні сортах ячменю, Моргун Б. В., Степаненко О. В., Поліщук С. С., Рибалка О. І. (2014)
Чекман І. С. - Застосування амінокислот для створення наноструктур, Горчакова Н. О., Сирова Г. О., Казакова О. О., Нагорна Т. І., Шаторна В. Ф. (2014)
Муродова С. С. - Комплексные микробные препараты. Применение в сельскохозяйственной практике, Давранов К. Д. (2014)
Oberemko A. V. - Extracellular vesicles: classification, functions and clinical relevance, Popandopulo A. G. (2014)
Коробчинський М. - Синтез компонентів інформаційної розподіленої системи управління динамічними об’єктами (2015)
Казьмірович Р. - Інформаційно-керуюча система аркушерізальної машини на основі програмованих логічних контролерів, Казьмірович О. (2015)
Наконечний М. - Система керування швидкістю автомобіля з використанням нейроконтролера, Івахів О., Репетило Т., Стрепко І. (2015)
Сікора Л. - Синтез процедур діалогу в тренажерах персоналу для оперативного управління в автоматизованих системах, Семенюк У. (2015)
Кляп М. - Інформаційні елементи систем прогнозування рідких подій (2015)
Максимович В. - Алгоритм роботи пошукового дозиметричного пристрою, Смук Р., Сторонський Ю., Костів Ю., Пастух А. (2015)
Мороз Л. - Перекодування кута для cordic – методу (2015)
Мороз Л. - Модифікований cordic-метод обчислення синуса-косинуса, Борецький Т., Луковський Т., Войтусік С. (2015)
Мороз Л. - Модифікований метод швидкого обчислення оберненого квадратного кореня з використанням магічної константи, Гринчишин А. (2015)
Максимюк Т. - Моделі стохастичної геометрії для гетерогенних мереж мобільного зв’язку 5-го покоління, Бурачок Р., Чайковський І., Брич М. (2015)
Тишик І. - Виявлення аномалій в мережевому трафіку на основі вейвлет-перетворення (2015)
Михайленич П. - Застосування структуризації текстових документів для зберігання службової інформації в інфокомунікаційних системах (2015)
Огірко І. - Інформаційна технологія і математична модель створення графічних засобів захисту цінних паперів і документів з використанням 3D-голограми, Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського