Калабухова С. В. - Аналіз ефективності лізингових операцій (2014)
Клименко І. В. - Калькулювання собівартості автотранспортних послуг в умовах лізингу (2014)
Куслій В. О. - Сутність поняття "фінансового результату" як економічної категорії (2014)
Кучер С. В. - Податки на прибуток як об’єкт соціально-економічних взаємовідносин "держава–підприємство" (2014)
Лаговська О. А. - Проблеми бухгалтерського обліку екологічних витрат на підприємствах гірничозбагачувальної галузі, Максімова В. Ф. (2014)
Легенчук С. Ф. - Сучасні проблеми та напрями розвитку облікової оцінки нематеріальних активів (2014)
Маркус О. В. - Особливості бюджетування як інструменту контролю витрат на ремонти основних засобів підприємства (2014)
Маслюк В. Л. - Проблеми оподаткування доходів інститутів спільного інвестування: облікові аспекти (2014)
Осадча Т. С. - Рента як дохід підприємства: обліковий вимір у межах концепції стійкого розвитку, Шаповал Т. М. (2014)
Первій І. В. - Аналіз сучасних проблем обліково-аналітичного забезпечення створення комп’ютерних програм (2014)
Райковська І. Т. - Цілісність економічного аналізу в системі інформаційного забезпечення процесу управління: ретроспективний та сучасний вимір (2014)
Редченко К. І. - До питання розвитку сучасних інформаційних систем обліку і контролю (2014)
Романчук К. В. - Облік і оподаткування операцій з нарахування і стягнення штрафних санкцій з несумлінного боржника, Шиманська К. В. (2014)
Ткачук Г. Ю. - Еволюція засад управління людським капіталом, Савіцький В. В. (2014)
Шлебат А. А. - Аналіз факторів впливу на процеси управління формуванням і використанням капіталу підприємств аграрної галузі (2014)
Штанько Л. О. - Оцінка інвестиційної привабливості промислових підприємств (2014)
Shtuler I. Y. - Fundamentals of the order of compiling statements by public sector entities according to the national standardsdemands (2014)
Юхименко-Назарук І. А. - Інституційні аспекти реалізації креативного обліку в контексті облікової політики підприємства (2014)
Олійник О. В. - Особливості економічного аналізу маркетингової діяльності промислових підприємств, Барановська Т. В. (2014)
Ющак Ж. М. - Особливості обліку витрат інноваційної діяльності (2014)
Яковець Г. Ю. - Розвиток механізму венчурного фінансування в Україні: обліково-економічний аспект (2014)
Анотації до статей (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Локтєв В. М. - Збереження острівців сучасної науки в Україні – патріотичний обов’язок інтелектуалів (2015)
Творчість як вікно у підсвідомість (інтерв’ю з академіком НАН України О. О. Кришталем) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (1 липня 2015 р.) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (10 липня 2015 р.) (2015)
Заіменко Н. В. - Про сучасний стан, проблеми і перспективи збереження та збагачення рослинного різноманіття в ботанічних садах і дендропарках України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 липня 2015 року) (2015)
Даневич Ф. А. - Дослідження властивостей нейтрино і слабкої взаємодії у подвійному бета-розпаді атомних ядер (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 липня 2015 року) (2015)
Наумовець А. Г. - Про реалізацію основних завдань НАН України в наступному періоді, визначених Загальними зборами НАН України 15 квітня 2015 р. (стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 10 липня 2015 року), Горбулін В. П., Кошечко В. Г., Пирожков С. І. (2015)
Шестопалов В. М. - Перспективи використання лікувальних мінеральних вод в онкології, Моісеєв А. Ю., Дружина М. О. (2015)
Гогаєв К. О. - Бейнітний чавун для швидкозношуваних змінних деталей ґрунтообробної сільгосптехніки, Волощенко С. М. (2015)
Большаков В. І. - Системний аналіз технології виробництва масивного металевого лиття, Большаков В. І., Волчук В. М., Дубров Ю. І. (2015)
Вишневський І. М. - Провідний ядерний центр України (до 45-річчя від часу заснування Інституту ядерних досліджень НАН України), Дорошко Н. Л. (2015)
Карпель О. М. - Інваріантні міри на діаграмах Браттелі (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 року) (2015)
Зеленый Л. М. - Новое учебное пособие по физике плазмы (рецензия на книгу А. Г. Загороднего, О. К. Черемных "Введение в физику плазмы") (2015)
Мриглод І. М. - Життя у праці та науковому пошуку (до 90-річчя академіка НАН України І. Р. Юхновського), Іванків О. Л. (2015)
Тимоха О. М. - Видатний математик і механік (до 80-річчя академіка НАН України І. О. Луковського) (2015)
Позняков В. Д. - Знавець міцності матеріалів та конструкцій (до 75-річчя академіка НАН України Л. М. Лобанова), Півторак В. А. (2015)
Науковець на службі держави (до 70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Р. Бершеди) (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Трофимчука (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Кизима (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Осадчого (2015)
Охріменко О. - Стратегічні альянси як інструмент міжнародного співробітництва у сфері високих технологій, Чернюк В. (2014)
Гребеньок І. - Теоретичні та прикладні аспекти реалізації та управління соціальними функціями підприємств (2014)
Rimkus V. - Trade defence in European Union (2014)
Собко О. - Вплив офшорингу процесів знань на розвиток інтелектуального капіталу підприємства: польський досвід (2014)
Adomaviciute D. - Customs and trade security policy (2014)
Мазур О. - Інституціональне середовище роздрібної торгівлі в Україні: сучасний стан і проблеми, Сахацький М. (2014)
Nassreddine G. - Cognitive governance. Cognitive mapping and cognitive conflicts. Structural analysis with the MICMAC method, Anis J. (2014)
Бойко О. - Інноваційний менеджмент – основний ресурс економічного зростання машинобудівного підприємства в сучасних умовах (2014)
Осмятченко В. - Вплив інформаційних технологій на принципи і функції бухгалтерського обліку (2014)
Vargas-Hernandez J. - Critical analysis of the influence of transnational capitalism on institutions and organizations (2014)
Юхименко Т. - Трансформаційні процеси в банківській системі в умовах глобалізації (2014)
Константюк Н. - Гносеологічний аналіз суспільних та приватних благ в теорії публічних фінансів (2014)
Андрушків Б. - До питання використання інформаційних технологій в логістиці дистрибуції препаратів фармацевтичної промисловості, Паласюк Б. (2014)
Шуклін Г. - Методи побудови правил прийняття інвестиційних рішень на фондовому ринкуя (2014)
Звонар В. - Соціальна свобода як передумова соціальної відповідальності економічних суб’єктів в Україні (2014)
Антонюк К. - Організаційно-економічний механізм підвищення міжнародної конкурентоспроможності туристичного сектору України (2014)
Драган І. - Інформаційно-аналітичне та ресурсне забезпечення діагностики основних індикаторів результативності управління природокористуванням (2014)
Ткач І. - Причини виникнення та наслідки циклічних коливань або криз для національних економік, Дубровіна О. (2014)
Kuzhda T. - Exponential smoothing for financial time series data forecasting (2014)
Мельничук Д. - Демографічні детермінанти формування та використання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз (2014)
Смиричинський В. - Інформаційне забезпечення логістичної системи управління фінансовими потоками підприємств (2014)
Мельничук О. - Освітня складова трудового потенціалу та її прояв в професійних стандартах (2014)
Погайдак О. - Особливості організації роботи обслуговуючих підприємств в умовах передєвропейської адаптації українського суспільства (гуманітарно-екологічні аспекти) (2014)
Владимир О. - Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України (2014)
Бриндзя О. - Еколого-економічні засади раціонального використання сільськогосподарських земель на ландшафтній основі (2014)
Химич І. - Краудсорсинг – сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства (2014)
Сидяга Б. - Проблеми розвитку торговельного потенціалу України (2014)
Мазуренок О. - Державна політика в сфері підтримки розвитку підприємств (2014)
Малюта Л. - Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку промислового виробництва (2014)
Мартинюк В. - Наукові підходи до удосконалення методики розрахунку рівня економічної безпеки держави (2014)
Співак С. - Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах (2014)
Капітан В. - Трудоресурсна безпека України в регіональному вимірі (2014)
Кулик А. Д. - О техническом оснащении двух конкурирующих технологий и назревших направлениях развития конвертерного передела (в порядке обсуждения), Кащеев М. А., Похвалитый А. А. (2014)
Сигарев Е. Н. - Модернизация гарнисажной фурмы для ошлакования футеровки, Недбайло Н. Н., Борщевский Р. В. (2014)
Пантейков С. П. - О влиянии на долю лома предварительного подогрева дутья для донного перемешивания расплава в конвертере, Кирьянова М. А., Пантейкова Е. С. (2014)
Пиптюк В. П. - Межфазное натяжение в системе сталь-шлак, Петров А. Ф., Приходько Э. В., Мороз В. Ф., Поляков В. А., Греков С. В., Аносова А. А. (2014)
Синегін Є. В. - Фізичне моделювання процесу гальмування струменя металу при продувці аргоном у проміжному ковші МБЛЗ, Бойченко Б. М., Герасименко В. Г., Молчанов Л. С., Хотюн В. І., Оруджов Р. П. (2014)
Романюк Р. Я. - Сталість процесу прокатки на основі дослідних епюр контактних напружень (2014)
Шеремет О. І. - Синтез взаємозв’язаної автоматизованої електромеханічної системи на базі дискретного часового еквалайзера, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2014)
Клюшник В. Г. - Визначення геометричних параметрів фольгових обмоток трансформаторних пристроїв з внутрішньою поздовжньою ємнісною компенсацією (2014)
Черноиван В. П. - Улучшение энергетических показателей электроприводов постоянного тока, Медьeши М. В. (2014)
Дерец А. Л. - Оптимизация по быстродействию системы управления пятого порядка методом N-i переключений в контексте теоремы об n интервалах, Садовой А. В. (2014)
Хоменко В. І. - Порівняльна оцінка енергетичних та експлуатаційних показників статичних збуджувачів синхронних машин, Количев С. В., Нізімов В. Б. (2014)
Климов Р. А. - Слияние частиц дисперсной фазы в жидких смесях (2014)
Гоцуленко В. В. - Механизмы образования восходящей ветви на напорной характеристике, обусловленные снижением плотности потока, Гоцуленко В. Н. (2014)
Тучин В. Т. - Стратегия и тактика системного подхода к проблеме энергоресурсосбережения (часть 2), Долгополов И. С., Садовой А. В., Тищенко Н. Т., Безштанько Р. В. (2014)
Кравченко А. В. - Давление пара: 2. Экспериментальные данные для оценки точности новой температурной зависимости (2014)
Камель Г. И. - Влияние гидроударов на формирование износа в деталях конических трибосистем, Грицкевич А. А., Бражник С. В., Лях А. В. (2014)
Камель Г. И. - Закономерности изменения конусности в конических трибоузлах при эксплуатации, Финчук О. В., Шаповал М. В., Крицкий М. В. (2014)
Камель Г. И. - Выбор материала антифрикционной пары для изготовления деталей конических трибоузлов, Трубчаникова К. В., Крюков Ю. О., Суслова В. С. (2014)
Богатова Е. Н. - Оценка надежности горно-шахтного оборудования и его диагностика (2014)
Перфильєва Ю. М. - Вплив отворів на міцність конвеєрної стрічки (2014)
Шкіль В. М. - Визначення похибки вимірювальної головки дотику в автоматизованому режимі, Коробочка О. М. (2014)
Бейгул О. О. - Обгрунтування умови поперечної стійкості зчленованого контейнеровоза з U–подібною рамою у збуреному русі, Корнійчук М. М., Лепетова Г. Л. (2014)
Бондаренко А. А. - Обоснование параметров комплекса для переработки мелкозернистых песков (2014)
Безверхий О. І. - Про один метод дослідження осесиметричних гармонічних коливань електропружності (2014)
Кирилюк В. С. - Контактные задачи электроупругости о вдавливании двух жестких штампов кругового сечения в пьезоэлектрическое полупространство (2014)
Луговой П. З. - О дисперсионных кривых для гармонических волн, распространяющихся вдоль продольно подкрепленных цилиндрических оболочек на упругом основании, Прокопенко Н. Я. (2014)
Багно О. М. - Вплив початкових напружень на частотний спектр хвильового процесу у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, що взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини, Багно І. М. (2014)
Назаренко В. М. - Руйнування півпростору під час стиску вздовж приповерхневої дископодібної тріщини, коли відстань між тріщиною та вільною поверхнею мала, Довжик М. В. (2014)
Коваленко А. П. - Применение метода итераций для исследования переходных процессов в системе упругий трубопровод – жидкость при продольных динамических ударных нагружениях, Шекера М. К. (2014)
Быстров В. М. - Численное исследование устойчивости слоистых композитов при неоднородном докритическом состоянии, Декрет В. А., Зеленский В. С. (2014)
Бабешко М. Е. - К расчету осесимметричного упругопластического состояния тонких оболочек в процессах переменного нагружения с учетом вторичных пластических деформаций и вида напряженного состояния (2014)
Савченко В. Г. - Термов'язкопластичний стан тіл обертання при неосесиметричному термосиловому навантаженні із врахуванням пошкодження матеріалу при повзучості (2014)
Левчук О. И. - Контактное взаимодействие электроупругого полупространства с жестким вогнутым штампом, поверхность которого описывается обратной степенной функцией (2014)
Семенюк Н. П. - Нелинейное деформирование оболочек из слоистых композитов при несовпадении направлений армирования с осями системы координат, Жукова Н. Б., Иванова Н. И. (2014)
Прощенко Т. М. - Концентрація механічних напружень біля еліптичного отвору в п’єзокерамічній пластині при рівномірному розтягу (2014)
Хорошун Л. П. - Деформирование и долговременная микроповреждаемость физически нелинейных материалов, Шикула Е. Н. (2014)
Хома И. Ю. - Напряженное состояние трансверсально-изотропной пластины с подкрепленным эллиптическим отверстием, Дашко О. Г., Коваленко И. Г. (2014)
Кирилюк В. С. - Напряженное состояние упругого ортотропного тела с эллиптической трещиной под внутренним давлением (с учетом ориентации трещины), Левчук О. И. (2014)
Стеблянко П. О. - Побудова базисного тривимірного сплайна для розв’язування задач математичного моделювання, Кравчук Т. В. (2014)
Петров А. Д. - Расчет полей пластических деформаций при термосиловом нагружении (2014)
Дзюба В. А. - Побудова методу підвищеної точності розв’язку задачі для циліндричної оболонки змінної товщини на основі ітераційних методів, Стеблянко П. О. (2014)
Нікулін О. В. - Моделювання та контроль успішності навчання вищої математики (2014)
Захаров Д. А. - Лабораторный стенд для исследования LCD дисплеев, Врублевский И. М., Кулик М. В., Игнаткин В. У. (2014)
Мещанинов С. К. - Исследование влияния частотного диапазона рентгеновских излучений при компьютерной томографии человека, Хребто А. Б. (2014)
Авраменко В. І. - Статистичне дослідження властивостей критерію згоди Пірсона (2014)
Литвин А. И. - Моделирование производственной деятельности предприятия с помощью комплексной информационной системы (2014)
Коваленко А. Л. - Термическая устойчивость комплексных соединений меди (II) с алифатическими аминами, Бреже А. Р. (2014)
Гуляєв В. М. - Дослідження методики виділення рослинного ферменту пероксидази з метою створення контрольно-вимірювального приладу (біосенсору), Корнієнко І. М., Радченко О. С., Стасюк Ю. О. (2014)
Гуляєв В. М. - Дослідження біологічної активності та можливостей використання антрахінонових похідних природного походження, Головей О. П., Кібкало Н. О., Раскова Ю. А. (2014)
Гуляєв В. М. - Мікробіологічні дослідження якісних характеристик хліба, Корнієнко І. М., Крюковська О. А., Переладова С. В., Хомич Н. О. (2014)
Іванченко А. В. - Дослідження технології біохімічної очистки стічних вод ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ", Дупенко О. О., Криворот М. А., Волошин М. Д. (2014)
Авраменко С. Х. - Дослідження та аналіз процесів очищення забруднених стічних вод від нафтопродуктів, Ненашева О. І., Сідорова І. В. (2014)
Авраменко С. Х. - Заходи до ефективного управління, переробки та утилізації пластикових відходів, Плохая Т. В., Ісмаілова Х. А. (2014)
Проценко О. В. - Дослідження та розробка технології утилізації травильних розчинів з отриманням амоній сульфату (повідомлення І), Шестозуб А. Б., Дмитриков В. П. (2014)
Гасило Ю. А. - Метод математичного моделювання складів теплозахисних покриттів і методика дослідження їх ефективності, Левчук К. О., Плужник І. О. (2014)
Маховський В. О. - Аналіз аварійних ситуацій і аварій аміачно-холодильних установок на підприємствах харчової та переробної промисловості, Крюковська О. А. (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Smyrnova-Trybulska E. - The general concept of analyses and implementation of the legal, ethical, human, technical and social factors of ICT and e-learning development in several European countries – international research network, Cubo Delgado S., Pinto P., Malach J. (2014)
Morze N. - Conditions for creation and implementation of corporate standard of masters’ICT competence (2014)
Nakaznyi M. - Psychological support of e-learning and distance learning in a technical University (2014)
Zavgorodnii V. - Comparative analysis of e-learning environments at UKF and DSTU, Yalova K., Romaniukha M., Drlik M., Сapay M. (2014)
Sorokina L. - Regulatory and legal aspects of distance learning in higher education of Ukraine, Bogomaz K., Shelomovs’ka O. (2014)
Grybyuk O. - The deployment of cloud environments of educational institutions: supporting network security (2014)
Садовой А. - Система визуализации методов расщепления тел кубической, цилиндрической и сферической формы на элементарные объемы, Яшина К., Ильченко Л., Искандарова Н. (2014)
Воронова З. - Реалії в українській поезії та способи їхнього перекладу англійською мовою, Беляков В. (2014)
Резник Н. - Речення з розширеною синтаксичною структурою в сучасній французькій мові, Геймур О. (2014)
Воронова З. - Відтворення у перекладі англомовних інтенсифікуючих образних засобів, Бєляков В. (2014)
Бєляков В. - Особливості функціонування фразеологізмів в англомовних ЗМІ (2014)
Слюсаренко Д. - Категорія темпоральності та лексико-граматичні особливості її вираження, Беляков В. (2014)
Шумейко О.О. - Використання захищеного формату для обмеження несанкціонованого розповсюдження документів, Тимошенко Д.В. (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Циков В. - Спадкоємність поколінь – запорука успішної роботи (до 85-річчя з дня заснування установи) (2015)
Кирпа М. - Етапи розвитку та наукові здобутки в галузі післязбиральної обробки і зберігання насіння кукурудзи, Скотар С., Базілєва Ю., Стюрко М. (2015)
Сатарова Т. - Дослідження з фізіології та біотехнології в Інституті сільського господарства степової зони НААН України, Філіпов Г., Абраімова О. (2015)
Клиша А. - Селекція зернобобових: результати і перспективи, Кулініч О., Корж З. (2015)
Черенков А. - Агротехнологічні аспекти підвищення ефективності виробництва зерна пшениці озимої в північному Степу України, Компанієць В., Пальчук Н., Прядко Ю. (2015)
Філіпов Г. - Селекційно-генетична оцінка генотипів кукурудзи в напрямку підвищення конкурентної здатності рослин в загущених агроценозах, Черчель В., Максимова Л. (2015)
Kramaryov S. - The phosphate’s state of different cenozes of usual black-soils in north Steppe of Ukraine, Artemenko S., Isayenkov V. (2015)
Ткаліч Ю. - Результати дослідження кореневих систем пшениці озимої, кукурудзи,соняшнику і гречки в Степу України, Ткаліч І. (2015)
Цилюрик О. - Продуктивність короткоротаційної сівозміни залежно від системи обробітку ґрунту на фоні суцільного мульчування післяжнивними рештками, Судак В., Шапка В. (2015)
Черенков А. - Фотосинтетична діяльність рослин пшениці озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північного Степу України, Желязков О., Хорішко С., Козельський О. (2015)
Кирпа М. - Вплив способів і режимів сепарування на посівні та врожайні властивості насіння гібридів кукурудзи, Скотар С., Рослик О. (2015)
Красненков С. - Реакція гібридів кукурудзи на густоту стояння рослин у північній підзоні Степу України, Дудка М., Чабан В., Носов С., Березовський С. (2015)
Солодушко М. - Продуктивність озимих зернових колосових культур залежно від попередників та строків сівби в зоні Степу (2015)
Ткаліч І. - Ефективність гербіцидів у посівах нуту, Бочевар О. (2015)
Gyrka A. D. - Influence of sowing time, seeding rate and mineral nutrition on spring wheat productivity (2015)
Черчель В. - Морфобіологічна характеристика ліній кукурудзи змішаної плазми в умовах Степу України, Гайдаш О., Таганцова М. (2015)
Горщар О. - Мікофлора насіння пшениці озимої як джерело інфекції кореневих гнилей в умовах північного Степу, Педаш Т. (2015)
Бєліков Є. - Нові лінії-відновлювачі М-типу цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи, Купріченкова Т. (2015)
Чабан В. - Надходження мікроелементів у ґрунт з побічною продукцією сільськогосподарських культур у сівозмінах зони Степу, Подобед О. (2015)
Судак В. - Ефективність мінімального обробітку ґрунту і удобрення при вирощуванні пшениці озимої по чистому пару (2015)
Гирка А. - Агротехнічні заходи стабілізації зернової продуктивності пшениці ярої в північному Степу України, Сидоренко Ю., Ільєнко О., Бочевар О., Кулик І. (2015)
Дудка М. - Кормова продуктивність сумісних агрофітоценозів жита озимого з тифоном залежно від норми висіву, способу сівби та співвідношення компонентів (2015)
Бенда Р. - Консалтингова підтримка агроформувань та сільського населення Дніпропетровської області в освоєнні технологій і методів прибуткового господарювання, Бондаренко А., Прядко Ю.М, Федоренко І. (2015)
Гангур В. - Вирощування кукурудзи на зерно в беззмінному посіві та сівозміні, Кохан А., Лень О., Семяшкіна А. (2015)
Кващук О. - Вплив біопрепаратів на врожайність сумісних посівів проса і гречки, Пастух О. (2015)
Гирка А. - Врожайність та якість зерна вівса голозерного та плівчастого в північному Степу України, Кулик І., Чабан В. (2015)
Краснєнков С. - Оптимізація строків збирання врожаю гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Дудка М., Ісаєнков В., Пінчук Н., Березовський С., Носов С. (2015)
Желязков О. - Особливості наливу зерна пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування та гідротермічних умов (2015)
Вінюков О. - Вплив строків сівби на продуктивність сортів пшениці озимої різних селекційних центрів України (2015)
Халак В. - Ефективність використання інтегрованих показників для оцінки молодняку свиней за відгодівельними та м’ясними якостями (2015)
Antonenko P. P. - Sanitation and hygiene indicators in disinfection of dairy milking equipment, Pushkar T. D., Kozyr V. S. (2015)
Логвіненко В. - Спосіб профілактики і лікування диспепсії у телят, Зєльдін В. Ф, Сізінцев А. (2015)
Сокрут О. - Система підвищення енергетичної продуктивності біогазових установок шляхом коферментації сировини рослинного і тваринного походження, Чернявський С. (2015)
Черненко О. - Відтворювальна здатність корів голштинської породи різних типів конституції (2015)
Дімчя Г. - Ефективність використання енергії кормів телицями при різних способах вирощування, Майстренко А., Петренко В. (2015)
Маршалкіна Т. - Вплив комплексного застосування антигельмінтних речовин на гомеостаз за змішаної інвазії курей, Заiкіна Г., Біла Н., Мартиненко Г., Зайченко О. (2015)
Аннотации (2015)
Annotation (2015)
Бастан К. - Теоретичні основи управління фінансами в малому бізнесі (2015)
Ваніна Д. - Методи управління ризиками в страхових організаціях (2015)
Вітковська К. - Оцінка диференціації регіонів України за рівнем життя (2015)
Вязмикина И. - Эволюция финансового капитала и проблема финансиализации (2015)
Garbar Z. - Role of non-bank financial institutions in competitive environment of financial market (2015)
Дубовик О. - Реалізація регулюючої функції податку на прибуток в Україні, Генна Л. (2015)
Ковальова В. - Фактори впливу на фінансову стійкість страхової компанії (2015)
Король К. - Мета обліку за центрами відповідальності в умовах діяльності промислових підприємств (2015)
Крупіна Н. - Концептуальні підходи до визначення сутності поняття "дохідна база органів місцевого самоврядуванняя" (2015)
Матіщак Ю. - Характеристика поняття "розвиток підприємства" та його зв’язку з іншими економічними категоріями (2015)
Нестеренко О. - Вимір впливу інноваційної складової на конкурентоспроможність виноробних підприємств за допомогою метод головних компонент (2015)
Побоченко Л. - Торговельно-економічне співробітництво України з Латиноамериканськими країнами, Шваюк Ю. (2015)
Сало Я. - Системний підхід у дослідженні стратифікаційних процесів (2015)
Синицька О. - Стратегічне моделювання корпоративної культури (2015)
Солодаренко М. - Сутнісно-теоретичні підходи до розуміння категорії державно-приватне партнерство (2015)
Тодоренко Т. - Теоретичні основи класифікації банківських ризиків (2015)
Шелудько С. - Аналіз сучасних підходів до визначення економічної сутності валютного регулювання (2015)
Ямненко Г. - Проблеми ефективного корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення, Михайлюк М. (2015)
Дрозд Д. - Психологія політичного активізму (2015)
Скалозуб Л. - Правопорушення у сфері державних закупівель як загроза національній безпеці України (2015)
Наші автори (2015)
Сигарев Е. Н. - Распределение газовой фазы в ковше с вращающейся погружной фурмой, Сигарев Н. К., Гуржий Д. О. (2014)
Сигарев Е. Н. - Двухъярусная гарнисажная фурма для конвертера ПАО "ДМКД”, Недбайло Н. Н., Семенова Д. А., Чернятевич И. В. (2014)
Огурцов А. П. - Пуск машини безперевного розливу на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг”, Душкевич Д. І., Коваль А. П. (2014)
Самохвалов С. Є. - Математична модель фільтрації домішок у дендритному каркасі зливка, що твердне, Надригайло Т. Ж., Побегуца А. В. (2014)
Руденко Н. Р. - Анализ конструкций колосников агломерационных машин, Мусиенко К. А. Руденко Р. Н. (2014)
Губарев С. В. - Температурная устойчивость и особенности кристаллизации металлических стекол на основе Zr–Cu (2014)
Максименко О. П. - Анализ продольной устойчивости процесса прокатки при новой модели трения в очаге деформации, Измайлова М. К., Лобойко Д. И., Атамась А. В. (2014)
Мещанінов С. К. - Критерій ефективності автоматичних комплексів поперечно-профільної прокатки, Багрій В. В. (2014)
Багрій В. В. - Імітаційне моделювання системи подачі прутка в автоматизованих комплексах поперечно-профільної прокатки, Волошин Р. В., Жаров І. Д. (2014)
Ершов С. В. - Исследование деформированного состояния при прокатке в балочном калибре, Кравченко Е. А., Нагорный С. Е. (2014)
Єршов С. В. - Дослідження деформованого стану при прокатці рейок Р65 за технологією CCS, Кравченко К. О., Брус М. І. (2014)
Камель Г. И. - Биметаллические материалы, используемые для изготовления роторов питателей высокого давления (2014)
Камель Г. И. - Рациональный расход биметаллической рубашки питателя высокого давления (2014)
Камель Г. И. - Исследование динамики процессов, происходящих на рабочих биметаллических сопрягаемых конических поверхностях питателей трубопроводной транспортной системы (2014)
Ревенко Ю. М. - Підвищення ефективності розмірної обробки отворів у твердосплавних деталях поєднаним ультразвуковим та електрохімічним способом, Володько Є. С. (2014)
Тихонцов А. М. - Анализ производительности шнекового конвейера с установленной дополнительной лопастью, Гречаник Э. Н., Часов Д. П. (2014)
Бейгул О. О. - Дослідження швидкості ковзання в опорах кузова на візки промислових транспортних засобів, Шульга А. С., Шульга О. А. (2014)
Сьянов А - Решение интегральных уравнений электродинамики методом моментов, М. М., Косухина Е. С., Гнатюк М. А., Белобородова Е. Н. (2014)
Марченко С. В. - Математическое моделирование бесконечной волноводной фазированной антенной решетки с согласующей периодической структурой, Калистратов А. А. (2014)
Зубарєв І. М. - Пристрій передачі електрокардіографічного сигналу з використанням GSM мереж, Трикіло А. І. (2014)
Клюшник В. Г. - Витоки струму в електричних системах з напівпровідниковими силовими перетворювачами (2014)
Дорошенко О. І. - Щодо фізичних основ моделювання електроенергетичних систем, Водічев В. А. (2014)
Дерец А. Л. - Алгоритм самонастройки релейной системы подчинённого регулирования положения на формирование предельно-апериодического переходного процесса, Садовой А. В. (2014)
Белоха Г. С. - Сравнительный анализ преобразователей частоты на базе систем стабилизации тока, Самчелеев Ю. П., Дрючин В. Г., Бакаев О. В. (2014)
Яшина К. В. - Методика построения динамических моделей технологических процессов, Садовой А. В. (2014)
Садовенко И. А. - Экспериментальные исследования фильтрационных свойств породколлекторов при аккумулировании углеводородных газов, Инкин А. В. (2014)
Гоцуленко В. В. - Динамическое демпфирование автоколебаний (помпажа) вентилятора резонатором Гельмгольца, Гоцуленко В. Н. (2014)
Кравченко А. В. - Давление пара: 3. Оценка точности новой температурной зависимости (2014)
Мных А. С. - Решение задачи распределения температуры в единичном объеме агломерационного слоя методом конечных элементов с учетом внутренних источников тепла (2014)
Грищенко Г. О. - Автоокиснення та кінетичні аспекти 1,4-дигідропіридинів у присутності системи Со(ІІ)/NHPI, Нестерова О. Ю., Компанець М. О., Винокурова Т. К. (2014)
Гуляєв В. М. - Дослідження впливу пропіоновокислих бактерій на ріст Escherichia coli в кисломолочному продукті, Крюковська О. А., Філімоненко О. Ю., Сенипостол А. О. (2014)
Гуляєв В. М. - Дослідження впливу світла на здатність пропіоновокислих бактерій синтезувати вітамін В12, Крюковська О. А., Філімоненко О. Ю., Сенипостол А. О. (2014)
Гуляєв В. М. - Мікробіологічні дослідження сировини та готового продукту – козячого сичужного сиру сулугуні, Коваленко А. Л., Корнієнко І. М., Галенко М. В. (2014)
Гуляєв В. М. - Дослідження фізико-хімічних показників сировини та готового продукту з метою вдосконалення рецептури приготування козячого сичужного сиру сулугуні з підвищеними лікувально-дієтологічними властивостями, Коваленко А. Л., Корнієнко І. М., Галенко М. В. (2014)
Кабиш С. С. - Розробка заходів щодо поліпшення екологічного стану Дніпродзержинська – нагальна необхідність сьогодення, Волошин М. Д., Авраменко С. Х. (2014)
Гуляєв В. М. - Оцінка впливу гідробіологічного стану біоценозу локальних очисних споруд ДПО "Азот” на якісні характеристики біохімічного очищення (на прикладі м. Дніпродзержинська), Корнієнко І. М., Бондаренко С. С. (2014)
Іванченко А. В. - Утилізація рідких відходів виробництва аміаку (2014)
Евстратенко Л. И. - Исследование фильтрации воздуха в пористой среде обрушенных зон рудников Кривбасса, Юрченко А. А. (2014)
Романюк Р. Я. - Безпека праці при прокатці жерсті, Левчук К. О. (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Шишка Р. Б. - Правовий режим космічних об’єктів (2015)
Малярчук Н. В. - Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання, Хом’яченко С. І. (2015)
Синенко С. В. - Проблемні аспекти матеріальної відповідальності працівників транспорту (2015)
Калюжний Р. А. Калюжний Р. А. - Теоретичні концепції еволюції механізму регулювання страхової діяльності в Україні, Заєць О. М. Заєць О. М. (2015)
Нижник Н. Р. Нижник Н. Р. - Принципи диференціації пенсійних відносин: окремі аспекти теорії пенсійного права, Гуменюк І. О. Гуменюк І. О. (2015)
Пильгун Н. В. Пильгун Н. В. - Становлення громадянського суспільства в Україні в умовах сьогодення, Повєткін Д. О. Повєткін Д. О. (2015)
Тимченко А. П. Тимченко А. П. - Діяльність працівників української міліції в 1941-1945 рр.: використання досвіду в сучасних умовах (2015)
Череватюк В. Б. - Медіативна процедура вирішення спорів: теоретичний і практичний аспект, Сірук К. Л. (2015)
Бородін Д. І. - Правоохоронні органи України: поняття та функції (2015)
Олійник О. В. Олійник О. В. - Службовці цивільної авіації: адміністративно-правова характеристика (2015)
Троцюк Н. В. - Захист авторських прав професійними творчими спілками (2015)
Чабан В. П. Чабан В. П. - Адміністративний нормативно-правовий акт і адміністративний договір: юридична характеристика (2015)
Юринець Ю. Л. Юринець Ю. Л. - Культурологічні аспекти формування принципів адміністративного права: від античності до сучасності (2015)
Давидова Н. О. - Здійснення інституцією вищої освіти підприємницької діяльності: запозичення американського досвіду (2015)
Зеленова М. О. - Окремі аспекти захисту прав споживачів у сфері споживчого кредитування (2015)
Lobzhanidze D. - Legal basis of matrimonial property foundations (2015)
Тімашова В. М. Тімашова В. М. - Державний імунітет транзитної України як учасника міжнародного права: сучасний стан і перспективи переформатування, Гусєв М. В. Гусєв М. В. (2015)
Shchennikova L. - Subjective right of ownership in the civil law of the different countries of the world (2015)
Гелич А. О. - Господарська компетенція Національного банку України (2015)
Гостюк В. І. - Сучасні моделі державного регулювання туристичної діяльності: міжнародна практика (2015)
Козирєва В. П. Козирєва В. П. - Механізм та умови впровадження спрощеної процесуальної форми в господарське судочинство України: запозичення іноземного досвіду, Бабенко О. Ю. Бабенко О. Ю. (2015)
Кочин В. В. - Засоби державного регулювання господарської діяльності в умовах дерегулювання економіки України (2015)
Насурлаєва К. Е. - Поняття та характеристика договору інжинірингу (2015)
Волинський О. В. - Сутність кримінально-правового принципу (2015)
Колб О. Г. Колб О. Г. - Про деякі питання стану наукового дослідження проблем застосування заходів і засобів безпеки у місцях позбавлення волі України (2015)
Кришевич О. В. Кришевич О. В. - Сучасна парадигма імплементації норм Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в кримінальне право України, Рощина І. О. Рощина І. О. (2015)
Лихова С. Я. - Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження за законодавством України, Бойко В. І. (2015)
Осадчий В. І. - Кримінально-правова характеристика та кваліфікація підкупу працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України) (2015)
Фріс П. Л. - До питання про кримінальну відповідальність юридичної особи (2015)
Сопілко І. М. - Інновації в юридичній освіті (2015)
Головко С. Г. - Інноваційна освітня діяльність як необхідна умова якісної підготовки майбутніх правників (2015)
Шишка Р. Б. - Цікаве дослідження особистих та майнових прав батьків та дітей (2015)
Балджи М. - Державне регулювання як умова існування оптимального водокористування (2015)
Волкова К. - Податкове консультування в україні як складова процесу адміністрування податків (2015)
Гільорме Т. - Методологічні засади стратегічного аудиту персоналу підприємства, Жежеленко О. (2015)
Zaytseva K. - Economic crises in ukraine: similarities and differences, Galashova E. (2015)
Картычак О. - Качественная корпоративная отчетность как гарантия успешного проведения ІРО (2015)
Кіхая Ю. - Апроксимація конкурентного законодавства України та ЄС в контексті забезпечення конкурентоспроможності: загальні положення (2015)
Кремень Р. - Проблеми розвитку санаторно-курортного та оздоровчого туризму в Одеській області, Каражия Е. (2015)
Михайлова Л. - Анализ существующих методов оценки эффективности мер по защите информации (2015)
Пахомова О. - Роль Національного банку України в підтримці надійності банківської системи в умовах нестабільності її функціонування (2015)
Підлипна Р. - Принципи соціальної політики як основа методології (2015)
Русакова А. - Активізація інноваційної активності підприємств на сучасному етапі, Ковальов А. (2015)
Свинчук А. - Напрямки взаємодії соціальних підприємств та організацій (2015)
Яворин Д. - Особенности развития рынка общественного питания в Украине (2015)
Гуйтор М. - Територіальна специфіка підтримки кандидатів у мажоритарних округах Чернівецької області на парламентських виборах 2012 р, Гаврада І. (2015)
Наші автори (2015)
Заключна сторiнка (2015)
Душейко П. Г. - Підсумки і прогнози роботи аграрного комплексу Чорнобаївського району Черкаської області (2005)
Нечитайло В. В. - Селянство як природне явище (2005)
Присяжнюк Ю. П. - Освіченість як атрибут етнокультури українського селянства в умовах модерних трансформацій суспільства (історіографічний та гносеологічний аспекти) (2005)
Сидорук Т. В. - Описи Ратненського староства XVI - XVIII ст. як джерело вивчення історії селянства (2005)
Ластовський В. В. - Звичаєві стосунки між українським селянством та Православною церквою (кін. XVII - XVIII ст. ) в історіографії (2005)
Атаманенко В. Б. - Описово-статистичні джерела ХVI - ХII ст. у дослідженні О. І. Барановича (2005)
Дровозюк С. І. - Суспільна свідомість українського селянства в період НЕПу: історіографія проблеми (2005)
Олійник В. М. - Самоврядні організації доколгоспного села - історіографія радянської доби (2005)
Шевченко С. І. - Міхал Грабовський – чигиринський поміщик і польський письменник (2005)
Мойсієнко В. М. - Ліберальні ідеї в теоретичній спадщині та реформаторській діяльності М. X. Бунте (2005)
Ганницький С. Г. - Василь Федорович Симиренко - "український Форд” кінця XIX - початку XX ст. (2005)
Демченко Т. П. - Депутат II Державної думи Російської імперії В. Хвіст: нетипова доля українського селянина, Онищенко В. І. (2005)
Овчаренко А. О. - Аграрна проблема й аграрна політика США в період "великої депресії” і "нового курсу” Ф. Рузвельта (2005)
Дроздова О. В. - Роль просвітницьких осередків Полтавської губернії щодо поширення сільськогосподарських знань у регіоні в другій половині XIX - на початку XX ст. (2005)
Драч О. О. - Формування системи оплати праці сільського вчителя в Україні (друга половина XIX - початок XX ст. ) (2005)
Михайлюк О. В. - Вплив освіти новоєвропейського типу на культуру селянства України (початок XX ст. ) (2005)
Мельниченко В. М. - Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка селянами України на початку XX ст. (за матеріалами української преси), Дулгерова О. М. (2005)
Ситник О. М. - Розвиток національного самоусвідомлення селянства Черкащини в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. як результат протистояння національної української та більшовицької ідеології (2005)
Рибак І. В. - Житло доколгоспного села: кількісні та якісні зміни (2005)
Нечипоренко З. В. - Дискусія стосовно боротьби селянської та пролетарської культур у 20-х рр. XX ст. у контексті національної реформи більшовиків (2005)
Георгізов Г. М. - Нова економічна політика як світоглядний імператив (2005)
Веселова О. М. - Меморіальні пам’ятні знаки та пам’ятники українським селянам – жертвам голоду-геноциду 30-х років XX століття (2005)
Москальов Б. Г. - З історії Харківського державного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка в 30-ті роки XX ст. (2005)
Андрухів І. О. - Заходи органів влади проти впливу РПЦ та "залишків уніатства" на теренах Станіславської області в 50-х рр. XX ст. (2005)
Романюк І. М. - Проблеми сільської школи України в кінці 50-х - середині 60-х років XX століття (2005)
Мелешко Л. А. - Сільська родина Донеччини в нових історичних умовах (1990-ті роки) (2005)
Земзюліна Н. І. - Жіноча політична палітра в сучасній Україні (2005)
Темченко А. І. - Семантика днів тижня в українській лікувальній традиції (2005)
Івангородський К. В. - Поземельні відносини як етносоціальні трансформації в Південних староствах Київського воєводства (до середини XVII ст. ) (2005)
Священно З. В. - Соціальна природа козацтва та становлення козацького землеволодіння на Уманщині (XV - середина XVII ст. ) (2005)
Гуржій О. І. - Переселенський рух на півночі Гетьманщини XVIII ст. у контексті формування повстанських загонів, Дешевенко Л. М. (2005)
Довжук І. В. - Регіонально-галузевий розвиток сільського господарства Наддніпрянської України в першій половині XIX ст. (2005)
Венгер Н. В. - Формування торговельно-промислової еліти на території аграрних меннонітскіх колоній Півдня України (перша половина XIX ст. ) (2005)
Бундак О. А. - Лісові промисли селянства Волині в першій половині XIX ст. (2005)
Лавріненко Н. П. - Бджільництво у господарствах позаштатних монастирів Київської губернії в XIX ст. (2005)
Буравченко Р. В. - Урядова політика царату в цукровій галузі (XIX - поч. XX ст. ) (2005)
Криськов А. А. - Спроби уряду Російської імперії землевлаштувати єврейське населення в Подільській губернії в XIX ст. (2005)
Тищенко С. О. - Податкові органи російської імперії в Україні в другій половині XIX - на початку XX ст. , Берестовий А. І. (2005)
Куліков В. О. - Врожайність зернових культур у сільському господарстві Харківської губернії наприкінці XIX - на початку XX ст. (2005)
Макарова О. В. - Соціальне обличчя селян-переселенців з Подільської губернії (кінець XIX - початок XX ст. ) (2005)
Пилипенко О. Є. - Селянський фактор у діяльності Південно-західного відділення Російської експортної палати*, Єфіменко В. П. (2005)
Вовк Ю. І. - Оренда землі в період становлення ринкових відносин в Україні в кінці XIX - на початку XX ст. (2005)
Наумов С. О. - "Селяни усієї України, єднайтеся!”: організаторська робота українських партій на селі (1905-1907 рр. ) (2005)
Шевченко В. М. - Попередні підсумки вивчення мобілізації земельної власності на Півдні України за 1906 - 1914 рр. (2005)
Терещенко В. Д. - Вплив діяльності Дворянського поземельного банку на проведення аграрних перетворень уряду П. Столипіна (1906 - 1916 рр. )* (2005)
Герасименко О. В. - Селянський рух на Лівобережній Україні під час здійснення Столипінської реформи (2005)
Кучера І. В. - Діяльність російської окупаційної влади в аграрному секторі економіки Східної Галичини в роки Першої світової війни (2005)
Реєнт О. П. - Кризові тенденції в аграрному секторі економіки у роки Першої світової війни (липень 1914 - лютий 1917 рр. ) (Закінчення) (2005)
Губа П. І. - Висвітлення в пресі політичних партій соціально-економічної політики в Україні доби національно-визвольних змагань (1917 - 1920 рр. ) (2005)
Любовець О. М. - Аграрна програма Української демократично-хліборобської партії (2005)
Корновенко С. В. - Соціально-економічна політика Н. Махна в українському селі (2005)
Лозовий В. С. - Ставлення селянства Поділля до гетьманської влади (1918 р. ) (2005)
Ковальова Н. А. - Законодавче забезпечення посівної кампанії в Україні навесні 1918 р. , Малиновський Б. В. (2005)
Коріненко П. С. - Пошук форм землекористування в Україні у 1919 - 1920 рр. (2005)
Фареній І. А. - Ідеї кооперації як компонент масової свідомості українського селянства початку XX століття (2005)
Дорошенко В. О. - Основні засади діяльності ощадно-позичкових товариств на початку XX ст. (2005)
Морозов А. Г. - Діяльність сільськогосподарської кооперації із технічного забезпечення селянських господарств (2005)
Биченко С. М. - Діяльність спеціалізованої системи сільськогосподарської кооперації "Добробут” по підвищенню товарності селянських господарств у добу НЕПу (2005)
Капустян Г. Т. - Комітети незаможних селян у системі радянсько-більшовицької політики (2005)
Лубчинський А. А. - Ретроспективний погляд на кредитування українського села, Совецька Т. Г. (2005)
Міняйло С. А. - Податкова політика радянської влади в українському селі у період розгортання суцільної колективізації (2005)
Перехрест О. Г. - Застосування нацистськими окупантами тактики "випаленої землі” в українському селі в період відступу з України (2005)
Гончаренко О. М. - Політика сталінського режиму щодо українського селянства в інтерпретації нацистської пропаганди на території Рейхскомісаріату "Україна” (1941 - 1944 рр. ) (2005)
Шайкан В. О. - Колабораціонізм в аграрній сфері на території Рейхскомісаріату "Україна” та військової зони (2005)
Перехрест І. В. - Санітарно-епідеміологічний стан у сільській місцевості України та заходи щодо його покращення (1943 - 1945 рр. ) (2005)
Стародубець Г. М. - Селянство як соціальна база українського повстанського запілля (друга пол. 1943 - 1945 рр. ) (2005)
Потильчак О. В. - Військовополонені на підприємствах цукрової галузі Української РСР (1944 - 1945 рр. ): організація, дислокація і структура стаціонарних таборів (2005)
Гонтар Т. М. - Соціальна адаптація переселенців із Польщі до У РСР у 1944 - 1946 рр. як селянська проблема (2005)
Кононенко В. В. - Становище українського селянства у повоєнний період (1945 - 1947 рр. ) (2005)
Саржан А. О. - Відновлення тваринництва у східному регіоні України у перші повоєнні роки (1945 - початок 1950 рр. ) (2005)
Абдуллін А. А. - Робота правоохоронних органів у сільській місцевості Донбасу в період 1953 - 1964 рр. (2005)
Лубко І. М. - Лібералізація планового централізму в другій половині 50-х років XX століття (2005)
Шамара С. О. - Проблеми розвитку сільського господарства Черкаської області в 1954 - 1965 рр. (2005)
Морозова С. А. - Хімізація сільського господарства України у 60 - 80-ті роки XX ст. та її наслідки (2005)
Марочко В. - Реєнт О., Сердюк О. Перша світова війна і Україна. - К. : Генеза, 2004. - 472 с. (2005)
Корновенко С. - В. В. Нечитайло. Селянське господарство фермерського типу в Україні: історія і сучасність. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2004. - 436 с. , Лазуренко В. (2005)
Лубко І. - Нікілєв О. Ф. Виробнича інтелігенція українського села. - Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2004. - 208 с. (2005)
Морозов А. - В. М. Лазуренко, Ю. М. Вовкотруб. Каравани українського степу. - Черкаси: Ваш Дім, 2004. - 92с. (2005)
Стеблянко П. О. - Визначення температурних напружень в циліндричному тілі що збільшується за відомим законом, Волосова Н. М., Дьомічев К. Е. (2014)
Луговий П. З. - Динамічна взаємодія конструктивно ортотропних циліндричних оболонок з пружною основою, Мейш В. Ф., Мейш Ю. А. (2014)
Багно О. М. - Хвилі у шарі в'язкої стисливої рідини, що знаходиться на пружному шарі (2014)
Васильєва Л. Я. - Комбіноване термомеханічне імпульсне навантаження півпростору з врахуванням мікроструктурних перетворень в матеріалі (2014)
Давидчик А. Н. - О приближении одного класса функций двух переменных интерполяционными тригонометрическими полиномами (2014)
Давидчик А. Н. - Об одном неравенстве для модуля непрерывности (2014)
Дерец Е. В. - Оценка интегральных функционалов в H1w (2014)
Худа Ж. В. - Розв’язання крайової задачі з використанням квазіінтерполяційних сплайнів, Тонконог Є. А. (2014)
Аверьянов В. С. - Определение осевой составляющей скорости движения жидкости в фильтровальной установке, Худа Ж. В. (2014)
Волошин Р. В. - Моделирование плавления раскислителя цилиндрической формы из ферросплава ФТИ-30 на границе шлак–металл, Павлюченков И. А., Бабенко М. В., Сало Е. В., Власенко И. В. (2014)
Редчиц В. В. - Исследование управляемости трехосных автомобилей при маневре "переставка", Рудасёв В. Б., Головина Е. В. (2014)
Шматко Д. З. - Дослідження зміни параметрів руху автомобілів при перевезенні вантажів, Персань В. В. (2014)
Шматко Д. З. - Критерії оцінювання якості розслідування та проведення автотехнічних експертиз ДТП, Кочнева О. В. (2014)
Сасов О. О. - Аналіз можливості і доцільності відновлення деталей та вибір способів усунення дефектів при капітальному ремонті автомобілів (2014)
Сасов О. О. - Дослідження впливу домішки біоетанолу на експлуатаційні властивості бензину, Дубіковський О. В. (2014)
Скорняков Е. С. - Перспектива використання нетрадиційних видів енергії в якості джерела руху автомобільних транспортних засобів, Шматко Д. З., Мартиненко С. Ю. (2014)
Яковлєва С. О. - Дослідження впливу функціональних вимог на якість та тестування програмного забезпечення, Міхайлуца О. М., Пожуєв А. В. (2014)
Шевченко Ю. Н. - Определение нестационарных температурных полей в тонких слоистых оболочках вращения при комбинированном теплообмене с окружающей средой, Галишин А. З., Стеблянко П. А., Баняс М. В., Дегтяренко П. Г., Тонконоженко А. М. (2014)
Коржавін Ю. А. - Гібридне авто - яким йому бути, з яким двигуном (2014)
Буря О. І. - Застосування полімерних композиційних матеріалів для виготовлення вижимних підшипників легкових автомобілів, Чернета О. Г., Mовчан С. Р. (2014)
Моторіна В. Г. - Теоретичні основи формування графічної компетентності майбутніх вчителів математики засобами ІКТ, Сизоненко Є. Ю. (2014)
Дерець Є. В. - Проблеми вдосконалення методики навчання вищої математики у вищих технічних навчальних закладах (2014)
Тонконог Е. А. - Моделирование как принцип организации учебного процесса (2014)
Киричок Т. Ю. - Визначення зносостійкості банкнотної продукції формуванням комплексного показника зносостійкості за допомогою функції корисності (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Бойченко К. С. - Гармонізація розвитку підприємств в умовах модернізації економіки (2014)
Гребешкова О. М. - Практика партнерських відносин українських підприємств: оцінка стану та характеристика тенденцій (2014)
Казачков І. О. - Аутсорсинг: соціально-трудовий та економічний аспекти (2014)
Швиданенко Г. О. - Імперативи розвитку підприємств (2014)
Кубарева І. В. - Методичні та прикладні аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємства (2014)
Кукоба О. В. - Сучасні новації в теорії менеджменту реорганізаційних процесів на підприємствах (2014)
Олієвська М. Г. - Комерціалізація вузівських інновацій як резерв зростання людського капіталу вітчизняних підприємств (2014)
Васильцов Є. В. - Стратегічний підхід до визначення продуктивності підприємства (2014)
Гелевачук З. Й. - Модель інтегрованого маркетингового управління стратегічним розвитком підприємства (2014)
Гонтарева І. В. - Визначення функціональних меж управління підприємством (2014)
Григор’єва Л. В. - Когнітивне моделювання рівня залученості персоналу у корпоративному управлінні (2014)
Дима О. О. - Дуалістичність у діяльності посередницької організації (2014)
Зеленський М. В. - Методичні підходи до оцінювання ефективності аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства (2014)
Ліфінцев Д. С. - Роль організаційної культури у довгостроковому розвитку підприємства (2014)
Рєпіна І. М. - Стратегічна матриця моделі управління активами підприємств (2014)
Смирнов Є. В. - Методичні аспекти оцінювання стратегічної ефективності управління ресурсами підприємства (2014)
Степаненко Т. О. - Інтегроване управління матеріальними ресурсами промислового підприємства (2014)
Ворошилова Г. О. - Державне регулювання як елемент розвитку міжнародного ринку туристичних послуг (2014)
Загурський О. М. - Інституціональний аналіз кооперативних процесів в аграрному секторі України (2014)
Бакалова Н. Л. - Сучасні проблеми якості продукції молокопереробного підкомплексу (2014)
Брич В. Я. - Управління якістю туристичних послуг у сучасних умовах господарювання, Мазур В. С. (2014)
Буханець В. В. - Ефективність формування та використання фінансового потенціалу гірничо-збагачувальних комбінатів України (2014)
Дерев’янко О. Г. - Репутація як фактор споживчого вибору продуктів харчової промисловості (2014)
Поліщук Є. А. - Саморегулівні організації як складова концепції розвитку небанківських фінансових установ, Левченко В. П. (2014)
Тонюк М. О. - Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств аграрного сектору економіки в Київській області (2014)
Артищук І. В. - Щодо проблеми визначення рівня ризикозахищеності торговельного підприємства (2014)
Дмитренко А. І. - Ліквідація підприємства як базовий інструмент антикризового менеджменту (2014)
Земцова К. А. - Структура визначення факторів впливу на стійкість функціонування промислових підприємств (2014)
Копитко М. І. - Моделювання системи економічної безпеки промислових підприємств на основі використання теорії "м’яких" обчислень (2014)
Кузьомко В. М. - Безпека підприємства: економічна сутність і змістовний контекст (2014)
Пожуєва Т. О. - Економічна безпека підприємства: категоріальний аналіз (2014)
Тирінов А. В. - Взаємозв’язок функцій управління підприємством і противитратного механізму підвищення ефективності його діяльності (2014)
Ткаченко А. М. - Сучасні підходи до систематизації методів економічної діагностики (2014)
Шевчук Л. М. - Ефективність реалізації систем управління техніко-технологічним оновленням (2014)
Шевчук Н. В. - Сучасні моделі оцінювання доданої вартості підприємства (2014)
Рамазанов С. К. - Проблема аналізу, моделювання і прогнозування стану розвитку гіперсистем типу "Майдан": деякі загальні міркування (2014)
Джаман М. О. - Шляхи оптимізації дозвільної системи у сфері господарювання в аспекті зміцнення економічної безпеки малого підприємництва, Гончаров Г. О. (2014)
Бєлов О. В. - Фінансування науки в Україні в контексті світових тенденцій (2014)
Лукьянова С. Э. - Научно-практические основы построения региональной инновационной системы (2014)
Гончар О. М. - Ефективність участі міст України в європейському русі за сталий розвиток (2014)
Крижимінська Є. Г. - Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні (2014)
Yassir Jamal - An overview of the general theory of innovation (2014)
Штангрет А. М. - Мотиваційні аспекти управління персоналом в умовах розвитку економіки знань (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Управління трудовим потенціалом торговельних підприємств як цільовий орієнтир їх розвитку, Іванов Ю. В., Гечбаія Б. Н. (2014)
Педченко Н. С. - Амортизаційна політика підприємства в контексті реформування податкової системи, Лугівська Л. А. (2014)
Сергієнко С. А. - Механізм формування комплексу маркетингових комунікацій авіакомпаній (2014)
Лук’янець В. Д. - Упровадження інформаційних систем управління персоналом вищих навчальних закладів України, Зотова О. М. (2014)
Погорелов Ю. С. - Стратегічне позиціонування підприємства: зміст поняття, Бєлоусова К. І. (2014)
Коваленко О. В. - Формування модернізаційних драйверів розвитку маркетингу авіаринкових інновацій в Україні (2014)
Фандєєва А. Є. - Методичний підхід до оцінки складових використання персоналу на машинобудівних підприємствах (2014)
Балан О. С. - Науково-методичний підхід до формування інформаційно-аналітичного забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої сфери (2014)
Гавкалова Н. Л. - Теоретичний базис формування системи стратегічного управління персоналом (2014)
Крилов Д. В. - Нормативно-правове забезпечення формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах (2014)
Ильясов Р. И. - Развитие малого бизнеса в условиях экономического кризиса: инновационные императивы и особенности поддержки на региональном уровне (2014)
Барибіна Я. О. - Мотиваційна політика підприємств готельно-ресторанного господарства: теоретико-практичний аспект (2014)
Базалійська Н. П. - Сутнісні підходи визначення ефективності трудової діяльності працівників промислового підприємства, Олексюк Ю. С. (2014)
Козаченко Г. В. - Декомпозиційно-синтетичний підхід до розроблення технології управління персоналом у контексті формування бажаної організаційної поведінки, Лихолобов Е. А. (2014)
Холодний Г. О. - Аналіз методичних підходів до оцінки вартості брендів (2014)
Новікова Х. К. - Удосконалення організаційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі (2014)
Гасанова Т. В. - Эффективность управления персоналом и мотивация оплаты труда, Сныткова Н. А. (2014)
Єгоричева С. Б. - Участь банків у забезпеченні інноваційного розвитку регіональної економіки, Шиндер О. В. (2014)
Ясинська Н. А. - Наукове пізнання розвитку особистих фінансів (2014)
Лещук В. П. - Методологічні засади дослідження фінансового капіталу фінансово-промислових груп (2014)
Блакита А. В. - Стейкхолдерський підхід до формування управлінської звітності, Карпенко Д. В., Фоміна О. В. (2014)
Янчев А. В. - Процеси документування в умовах онтології віртуальної реальності (2014)
Підлипна Р. П. - Аналіз видатків на соціальну сферу (2014)
Жидєєва Л. І. - Проблеми бухгалтерського обліку основних засобів у бюджетних установах в контексті відповідно до НП(С)БОДС, Андрієнко О. М. (2014)
Андрушків Б. М. - Про організацію міжвузівської співпраці й інноваційні шляхи розвиткугалузевої освіти та науки в Україні, Коваль Л. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Мельник Л. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Курильців Р. М. - Поняття та сутність мультифункціонального землекористування як парадигми політики інтегрованого управління землекористуванням (2014)
Третяк Н. А. - Окремі аспекти механізмів управління капіталізацією земельних ресурсів (2014)
Миргород М. М. - Науково-методичні підходи до агроландшафтноговпорядкування території Харківської області (2014)
Другак В. М. - Економічна сутність земельної іпотеки на засадах ринку права оренди землі, Поліщук В. Г. (2014)
Ковалишин О. Ф. - Земельні відносини: інституціональні проблеми відносин власників земельних часток (паїв) і сільськогосподарських підприємств, Свентух В. Ю. (2014)
Мартин А. Г. - Проблеми охорони земель сільськогосподарського призначення в умовах завершення земельної реформи, Шевченко О. В. (2014)
Будзяк О. С. - Деградація та заходи ревіталізації земель України (2014)
Гунько Л. А. - Динаміка змін еколого-економічного стану сількогосподарського землекористування Київської області (2014)
Пересоляк В. Ю. - Зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання (2014)
Бутенко Є. В. - Прояви деградаційних процесів на землях України: причини і наслідки, Харитоненко Р. А. (2014)
Третяк А. М. - Сутність та поняття економіки рекреаційного землекористування у сфері природокористування в умовах нових земельних відносин, Гребенник Г. В. (2014)
Кустовська О. В. - Обгрунтування ефективності використання капіталу за типами при землекористуванні та землевпорядкуванні, Ключник С. Л. (2014)
Шквир І. М. - Проблеми, пов’язані з прийняттям нового класифікатора цільового використання землі, Сахно І. Ю. (2014)
Аврамчук Б. О. - Теоретичні засади впровадження SWOT-аналізу як засобу стратегічного розвитку сільських територій (2014)
Бордюжа А. С. - Удосконалення формування інформаційної системи екобезпечного сільськогосподарського землекористування (2014)
Свиридова Л. А. - Основні напрями еколого-економічного адміністрування використання та охорони земель (2014)
Третяк А. М. - Концепція розвитку сільськогосподарського землекористування сільських територій, Другак В. М. (2014)
Вітаємо (2014)
До відома авторів (2014)
Филипчук О. - Русь і "останні дні" Константинополя. (2014)
Яценюк Ф. - Король Данило Романович в українській історіографії. (2014)
Волощук М. - "Ioan Rusul" або "Ἰβάνης ὁ Ρὼς": з історії політичної діяльності руського вельможі в Угорському королівстві та Болгарському царстві наприкінці ХІІІ – першій половині XIV ст., Федорук А. (2014)
Кузь А. - Військова організація генуезької Газарії у період протекторату Банку св. Георгія (1453–1475 рр.). (2014)
Яценюк Г. - Розбудова двох столиць – Києва і Батурина – в часи гетьманування Івана Мазепи. (2014)
Мойсей А. - Українські козаки в румунських та молдавських етнокультурних стереотипах (історіографічний огляд). (2014)
Білецький Б. - Юрій Лисянський – син землі української., Незвещук-Когут Т. (2014)
Брицький П. - Німецькі та французькі вчені про відмінність історії й культури українського і російського народів. (2014)
Гуйванюк М. - Емансипаційні процеси в галицькому селі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в рецепції Леся Мартовича. (2014)
Королько А. - "Коломийське товариство народних спілок": ідеологічні засади і практична діяльність її осередків на Покутті (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). (2014)
Панфілова Т. - Початки політичної структуризації українського суспільства Галичини (ХІХ ст.). (2014)
Демчучен О. - Армія Української Народної Республіки доби Директорії УНР у працях українських дослідників діаспори. (2014)
Комарніцький О. - Радянські історики післявоєнної доби про студентство вищих педагогічних навчальних закладів Правобережної України 20-30-х рр. ХХ ст. (2014)
Савчук Б. - Радянська пам’яткоохоронна політика в Україні у другій половині 1940–1980-х рр.: ідеологічні деформації і культурницький прагматизм., Палійчук У. (2014)
Котенко Р. - Розвиток молодіжного туризму й туристично-краєзнавчої діяльності на Прикарпатті: досвід 70–80-х рр. ХХ ст. (2014)
Ботушанський В. - Топонімія і політика в Україні. (2014)
Юрій М. - Цивілізаційний вибір України. (2014)
Балух О. - Буковина у складі Молдавської держави у 40-х роках XIV – першій третині XVI ст.: історіографія питання (ІI). (2014)
Дробіна Л. - Буковина під час молдавського походу Б.Хмельницького 1650 р.: проблема ситуації в регіоні. (2014)
Богачик Т. - Садівництво та виноградарство Північної Бессарабії у дореформений період (1812–1868 рр.) (2014)
Добржанський С. - Ніколає Йорга та Буковина. (2014)
Суровцев О. - До питання про соціальну та психологічну адаптацію буковинського єврейства після подій Голокосту в умовах радянського ладу. (2014)
Чайка Г. - Українська трудова міграція та деякі аспекти міграційної політики України. (2014)
Костишин Е. - Соціально-економічне становище Чернівецької області напередодні політичної реформи у СРСР 1988 року. (2014)
Герегова С. - До питання дослідження мультикультурної спадщини: теоретичний та практичний аспекти (на матеріалах м. Чернівців) (2014)
Добржанський О. - Деякі аспекти повсякденного життя українців Буковини в умовах Першої світової війни. (2014)
Науменко А. - Бойова діяльність військ 8-ї російської армії у битві на р. Гнила Липа. (2014)
Ботушанський В. - Джерела Державного архіву Чернівецької області до вивчення подій Першої світової війни на Буковині. (2014)
Нечипоренко М. - Позиція гетьмана Івана Самойловича щодо укладення "Вічного миру" 1686 р. (2014)
Валявська К. - Салонна культура Буковини в австрійський період. (2014)
Давибіда Л. - Єврейські медико-санітарні інституції в системі охорони здоров’я Східної Галичини під час польської окупації краю (1919–1939 рр.) (2014)
Лагіш Р. - Церковно-релігійна політика польського уряду у східних воєводствах ІІ Речі Посполитої. (2014)
Оліпер С. - Дослідник історії та етнології Правобережної і Західної України Олександр Прусевич. (2014)
Бривко М. - Голод 1932–1933 та 1946–1947 років у місті Сніжному за опублікованими спогадами мешканців. (2014)
Шеремета Я. - Василь Стус та його відносини з радянською владою (до 30-х роковин смерті дисидента). (2014)
Яворська І. - Уповільнення темпів еміграції євреїв Буковини до Ізраїлю та переорієнтація міграційного потоку в другій половині 1970-х рр. (2014)
Стрільчук В. - Українсько-польське наукове співробітництво як засіб європейської інтеграції. (2014)
Ботушанський О. - Рецензія: Мазурок О.С. Міста Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (1848-1918 рр.). Етносоціальний та економічний аспекти / О.С. Мазурок. У 2 т. – Т. 1: Етносоціальний розвиток міст – Ужгород: Карпатська Вежа, 2012. – 687 с., Олашин М., Сліпецький О. (2014)
Яценюк Ф. - Буковина в роки Першої світової війни 1914-1918 рр. Документи / Упорядник В.М.Ботушанський. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 356 с. (2014)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2013 р. (2014)
Відомості про авторів. (2014)
Гуляєв В. М. - Дослідження впливу бактеріо-мінерального добрива на ріст жита, Корнієнко І. М., Лапа С. О. (2013)
Гуляєв В. М. - Фізико-хімічний метод визначення амінокислоти триптофану, Корнієнко І. М., Тонконог О. А. (2013)
Власян С. В. - Шлам виробництва кальцієвої селітри як сировина для одержання альтернативного нітратного мінерального добрива, Волошин М. Д., Шестозуб А. Б., Бердо Р. В. (2013)
Хлопицький О. О. - Отримання оксихлориду цирконію з природної сировини, Макарченко Н. П., Фролова Л. А. (2013)
Ларичева Л. П. - Каталітичне окиснення молекулярного азоту кисневими сполуками азоту, Богданова Н. М. (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія отримання термітних зносостійких чавунів (2013)
Шевченко А. Ф. - Активизация прифурменной зоны при инжекционной десульфурации чугуна зернистым магнием, Маначин И. А. (2013)
Довгалюк Б. П. - Температура фурменних вогнищ – комплексний параметр технологічного процесу, Волошин Р. В., Кондрашов Є. А. (2013)
Пиптюк В. П. - Физико-химическое моделирование поверхностного натяжения расплавов стали, Петров А. Ф., Приходько Э. В., Мороз В. Ф., Кондрашкин В. А., Греков С. В., Аносова А. А. (2013)
Козіна Н. М. - Особливості структуроутворення в аморфних і мікрокристалічних сплавах на основі системи Ni-P при термічних впливах, Пилипчук О. О. (2013)
Сухомлин В. И. - Перспективы применения высокопрочной стали 10Г2ФБ при производстве сварных металлоконструкций. Исследование тонкой структурынизкоуглеродистых низколегированных сталей методами электронной микроскопии (часть III), Чередник Е. А., Рейдерман Ю. И., Лаухин Д. В. (2013)
Пономар К. С. - Дослідження технології позапічного підвищення якості рідкої сталі для безперервної розливки, Огурцов А. П. (2013)
Пономар О. С. - Удосконалення технології безперервного розливання сталі на ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат", Огурцов А. П. (2013)
Камель Г. И. - Разработка рациональных технологий наплавки резцов дорожной фрезы, Милютин В. Н., Макаренко П. П., Баша А. Ю. (2013)
Миронова М. В. - К выбору оптимальных схем устройств ввода поперечного магнитного поля для процессов дуговой сварки и наплавки (2013)
Носов Д. Г. - Вплив частоти зовнішнього електромагнітного поля на геометричні параметри валика, наплавленого під флюсом (частина І), Клименко В. В. (2013)
Носов Д. Г. - Вплив частоти зовнішнього електромагнітного поля на геометричні параметри валика, наплавленого під флюсом (частина II), Мальцев В. В. (2013)
Чинахов Д. А. - Газодинамическое воздействие струи защитного газа на перенос капель при сварке плавящимся электродом, Зуев А. В. (2013)
Милютин В. Н. - Повышение износостойкости молотков дробилок электродуговой наплавкой, Роздобудько Э. В. (2013)
Максименко О. П. - Теоретическое исследование остаточного объема металла, Лобойко Д. И. (2013)
Романюк Р. Я. - Моделювання розподілу контактних напружень при тонколистовій прокатці (2013)
Максименко О. П. - Исследование контактного давления при прокатке с одним приводным валком, Измайлова М. К., Пикуш Р. В. (2013)
Камель Г. И. - Закономерности износа дорожных фрез, Ивченко П. С., Волошин В. А., Котюха М. С. (2013)
Могилевцев О. А. - Эффективность использования сжатого воздуха во встряхивающих механизмах литейных формовочных машин, Гресс А. В., Орлатый Г. В. (2013)
Дегтярев А. В. - Устройство для измерения частотной зависимости адмитанса на базе микроконтроллера ATMEL, Тонкошкур А. С., Игнаткин В. У. (2013)
Мещанинов С. К. - Адаптивно-синергетическая модель системы оценки состояния здоровья человека, Трикило А. И., Волошин Р. В., Виноградова В. П., Назаренко Д. О. (2013)
Садовой А. В. - Синтез и исследование системы оптимального управления натяжением конвейерной ленты, Назарова Е. С. (2013)
Шеремет О. І. - Синтез автоматизованої електромеханічної системи за умови повної компенсації об’єкта керування на базі дискретного часового еквалайзера, Садовой О. В. (2013)
Дерец А. Л. - Оптимизация по быстродействию системы регулирования скорости электропривода методом N-i переключений при неопределенном максимуме упругого момента, Садовой А. В. (2013)
Гоцуленко В. В. - Автоколебания поющего пламени в вертикальной трубе при вынужденном движении газа, когда подвод теплоты сгорания осуществляется под разрежением, Гоцуленко В. Н. (2013)
Гоцуленко В. В. - Автоколебания, возникающие из-за неустойчивой работы насоса при скрытой кавитации или ее отсутствии, Гоцуленко В. Н. (2013)
Соколовская И. Е. - Математическая модель движения частиц в вихревом аппарате (2013)
Жульковская И. И. - К выбору стратегии преподавания информатики для инженерных специальностей университетов, Жульковский О. А. (2013)
Дранишников Л. В. - Разработка WEB-ориентированной системы электронного документооборота, Памфилов О. И. (2013)
Карімов Г. І. - Інформаційні технології в управлінні персоналом підприємства, Карімов І. К. (2013)
Мусієнко І. А. - Дослідження динаміки забруднення атмосфери для удосконалення системи екологічного моніторингу м. Дніпродзержинська, Авраменко С. Х., Мусієнко К. А. (2013)
Гончаров Є. О. - Рекомендації з удосконалення системи управління та поводження з побутовими відходами, Авраменко С. Х. (2013)
Маховський В. О. - Аналіз небезпеки та рівня ризику автозаправних станцій, Крюковська О. А. (2013)
Реферати (2013)
Abstracts (2013)
Додатки (2013)
Авдєєва М. C. - Особливості формування житлових будинків в умовах відродження національних традицій в архітектурі модерну Києва на початку ХХ століття (2015)
Запорожченко О. Ю. - Шляхи використання основних засад зеленої архітектури в міському житловому будівництві), Ковлева В. В. (2015)
Лоліна Н. А. - Індивідуальність як тенденція сучасного дизайну (2015)
Першаков В. М. - Використання ультрофіолетового випромінювання для дезінфекції стічних вод, Леоненко А. П. (2015)
Степанчук О. В. - Особливості функціонування вулично-дорожньої мережі міста (2015)
Здетовецька Н. О. - Екологічні тенденції формування архітектури бізнес-центрів аеропортів (2015)
Єпіхіна Д. В. - Техніка та технологія монументального розпису у сучасному міському середовищі (2015)
Талах С. М. - Моделювання конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу при взаємодії з грунтовою основою, Дубик О. М. (2015)
Першаков В. М. - Вплив надійності конструкцій будинків та споруд на проблеми розвитку міського середовища, Сидорченко М. О. (2015)
Першаков В. М. - Нові технології будівництва автомобільних доріг, Мінов Д. М. (2015)
Пузирний В. І. - Характеристики організації міського середовища шляхом впровадження екологічних кластерів (2015)
Бармашина Л. М. - Квартал-студія: сучасне вирішення малих просторів, Корінець А. (2015)
Авдєєва Н. Ю. - Особливості формування забудови на території, яка знаходиться під дією авіаційного шуму, Тертиця А. О. (2015)
Бікетов С. О. - Еволюція української садиби ІІ пол. XVIII – сер. XIX ст.(від палацово-паркового ансамблю вельможі до "приюту" дворянської інтелігенції) (2015)
Михайловський Д. В. - Чисельний аналіз напружень в елементах монолітно-каркасних будинків з врахуванням взаємного впливу в елементах монолітно-каркасних будинків з врахуванням взаємного впливу суміжних секцій, Чубарев А. Г. (2015)
Соловйов О. С. - Сучасні технології швидкого будівництва в умовах бойових дій, Першаков В. М. (2015)
Зібцева О. В. - Рівень озеленення ряду малих міст Київщини як індикатор сталого розвитку (2015)
Трошкін А. А. - Аналіз архітектурних рішень музеїв водного транспорту, Трошкіна О. А. (2015)
Крячко Г. Ю. - Изменение теоретической температуры горения в процессе совершенствования доменного производства, Хвостов М. К. (2013)
Крячко Г. Ю. - Особенности нестационарности процесса в компактной доменной печи. Сообщение 1, Лазебник Д. О., Сафина-Валуева Л. А., Мастеровенко Е. Л. (2013)
Сигарев Е. Н. - Особенности раздувки шлаковой ванны двухъярусной фурмой, Чернятевич А. Г., Недбайло Н. Н. (2013)
Огурцов А. П. - Повышение эффективности технологии выпуска металла из конвертера. Сообщение 1. Модель взаимодействия струи с газом в полости летки, Кулик А. Д., Кащеев М. А., Похвалитый А. А., Сотниченко С. С. (2013)
Огурцов А. П. - Повышение эффективности технологии выпуска металла из конвертера. Сообщение 2. Результаты моделирования процесса, Кулик А. Д., Кащеев М. А., Похвалитый А. А., Сотниченко С. С. (2013)
Лысенко А. Б. - Влияние химического состава и скорости охлаждения на структуру сплавов Cu-Zr, Губарев С. В., Калинина Т. В. (2013)
Рейдерман Ю. І. - Управління якістю шляхом розробки алгоритму розрахунку параметрів режиму зварювання у вуглекислому газі для програми на мові Java-2, Чередник Є. О., Перемітько В. В., Лазаренко Р. О., Сімчук В. І. (2013)
Максименко О. П. - Оптимізація режимів обтиснення жерсті на стані 550 комбінату "Запоріжсталь”, Ізмайлова М. К., Романюк Р. Я., Попов В. О. (2013)
Максименко О. П. - К вопросу о балансе продольных сил в очаге деформации при прокатке, Измайлова М. К., Пономаренко А. С. (2013)
Чередник Е. А. - Экспериментальные исследования деталей ходовой части машин, работающих при абразивном износе, Олейник Л. А., Рейдерман Ю. И., Перемитько В. В. (2013)
Бойко В. И. - Синергетический подход к прогнозированию надежности функционирования сложной технической системы, Мещанинов С. К., Волошин Р. В. (2013)
Марченко С. В. - Особенности применения метода пронизывающей области для электродинамического расчета ФАР c диэлектрическим заполнением, Съянов А. М., Морозов В. М. (2013)
Рязанцев О. В. - Детектирование сигналов с ±π/2 фазовыми врезками, Кулик М. В., Съянов А. М., Манукян А. С. (2013)
Таран В. Г. - Влияние послеростовой термической обработки на свойства кристаллов ВаТіО3, полученных с различными скоростями кристаллизации, Томина А. В. (2013)
Бойко В. И. - Исследование надежности функционирования электронных систем на основе синергетического подхода, Мещанинов С. К., Волошин Р. В. (2013)
Шеремет О. І. - Синтез автоматизованої електромеханічної системи за умови часткової компенсації об’єкта керування на базі дискретного часового еквалайзера, Садовой О. В. (2013)
Дерец А. Л. - Оптимизация по быстродействию позиционного электропривода методом N-i переключений в контексте теоремы об N интервалах, Садовой А. В. (2013)
Клюшник В. Г. - Визначення форми зовнішньої характеристики трансформаторного пристрою з поздовжньою ємнісною компенсацією (2013)
Сторожко С. П. - Графоаналітичний метод побудови механічних характеристик асинхронного двигуна спеціальної конструкції (2013)
Сторожко С. П. - Моделювання частотного пуску асинхронного двигуна, Денисенко Є. І. (2013)
Климов Р. А. - Влияние внутреннего подвода теплоты на процессы вскипания эмульсионных сред (2013)
Бондаренко А. А. - Обоснование параметров горизонтального классификатора путем изучения взаимодействия твердой частицы с потоком жидкости (2013)
Тучин В. Т. - Стратегия и тактика системного подхода к проблеме энергоресурсосбережения (часть 1), Долгополов И. С., Садовой А. В., Тищенко Н. Т., Безштанько Р. В. (2013)
Коваленко А. Л. - Комплексообразование меди (II) с алифатическими аминами в диметилформамиде, Бреже А. Р. (2013)
Ларичева Л. П. - Вплив якості пропану на процес охолодження сировинної суміші при депарафінізації нафтових олив, Коляда О. Є. (2013)
Коваленко А. Л. - Биологически активные иммобилизованные препараты, Молчанова Е. А. (2013)
Коваленко А. Л - Нормативное обеспечение технологии получения иммобилизованных лечебных препаратов биометаллов с биолигандами, Молчанова Е. А. (2013)
Пікареня Д. С. - Застосування комплексу геофізичних методів для зниження екологічного впливу штучних водних об’єктів на довкілля (на прикладі регулюючих водних басейнів), Орлінська О. В., Гапіч Г. В., Соломончук Д. А. (2013)
Авраменко В. І. - Моделювання систем випадкових величин з заданими парними і частинними коефіцієнтами кореляції (2013)
Завгородний В. В. - Информационные процессы технологии разработки специализированной системы поддержки принятия решений, Яловая Е. Н., Яшина К. В. (2013)
Литвин А. И. - Разработка комплексной информационной системы управления производством MES-уровня (2013)
Дранишников Л. В. - Анализ техногенного риска резервированием, Стоецкий В. Ф. (2013)
Левчук К. О. - Математичне моделювання та дослідження деяких ергономічних параметрів операторів (2013)
Шумейко О. О. - Використання інформаційних порталів в освітній сфері (2013)
Карімов І. К. - Комп’ютерне забезпечення інженерних задач (2013)
Реферати (2013)
Abstracts (2013)
Новини АПК (2015)
"Приоритет нашей работы — здоровье украинцев", — Николай Чербул, фермерское предприятие "ЭкомясоНик" (2015)
Машинг С. - Фумонизины — знайте своего врага в лицо, Лохов В. (2015)
Авико-Украина: мы предлагаем качество (2015)
Шварц А. - Як зберегти здоров’я кишечника птиці?, Краснобаєва О., Лаптєв Ю. (2015)
Тибінка А. М. - Вплив типології автономного тонусу на розміри кишечника курей (2015)
Кудряшов Л. С. - Мясные качества и химический состав тушек цесарок разного генетического происхождения, Забиякин В. А., Забиякина Т. В. (2015)
Мазур Г. - Сертификация по системам менеджмента качества (ISO 9001), безопасности пищевых продуктов (ISO 22000), безопасности кормов (GMP+) – какую выбрать? (2015)
Фролова И. - Высокобелковые корма увеличивают яичную продуктивность перепелов, Аристов А. (2015)
Терещенко О. В. - Формування генетичних ресурсів вітчизняних порід сільськогосподарської птиці в контексті продовольчої безпеки держави, Катеринич О. О., Панькова С. М., Бородай В. П. (2015)
Вечеря Ю. О. - Вплив різних чинників на виводимість яєць сільськогосподарської птиці (2015)
Вольеры для содержания фазанов (2015)
Тихончук Д. - Энергосбережение на производстве (2015)
Vakulenko Y. - The use of different modes of led lighting on morphological composition of eggs laying hens (2015)
30 фактов о птицах (2015)
Громик Ю. - Передмова (2012)
Констанкевич І. - Кафедра української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки (2012)
Семенюк Л. - Великий інтелігент і знавець давньої літератури: сторінки життєвої та наукової біографії Микити Кириловича Боженка (2012)
Хмелюк М. - Література – справа життя Дмитра Іващенка (2012)
Яручик В. - Постать Дмитра Павловича Лящинського: універсалізм та професіоналізм в житті й науці (2012)
Данилюк-Терещук Т. - Штрихи до портрета Оксани Михайлівни Марковської (2012)
Констанкевич І. - Галина Іванівна Мудрик: життя і досвід мудрої людини (2012)
Яструбецька Г. - Особистість: Андрій Захарович Омельковець (2012)
Сірук В. - Викладач, науковець, творча індивідуальність: Марія Іванівна Рева (2012)
Маланій О. - Олександр Рисак: доля і творчість (2012)
Златогорська Л. - Олександр Рисак як дослідник творчості Лесі Українки (2012)
Яблонська О. - Дослідження Івана Сірака: енциклопедичність та об’єктивність науковця (2012)
Романов С. - "Дон Кіхот із Бобринця" – штрихи життєвого і творчого шляху Миколи Смоленчука (2012)
Хмелюк М. - Михайло Гнатович Чорнопиский − талановитий фольклорист, літературознавець, викладач (2012)
Данилюк-Терещук Т. - Мемуари про Олену Пчілку як історико літературне джерело (2012)
Златогорська Л. - Форми трагізму в драмі Лесі Українки "Камінний господар" (2012)
Констанкевич І. - Максим Рильський в інтелектуально естетичному просторі української й польської культур (2012)
Маланій О. - Поетичні "натюрморти" Емми Андієвської (2012)
Романов С. - Леся Українка – Агатангел Кримський: історія становлення та спілкування (2012)
Семенюк Л. - Концепт "духовного мандрівництва" в поезії Григорія Сковороди (2012)
Сірук В. - Наративні моделі малої прози Лесі Українки (2012)
Сташенко Н. - "Ясній пам’яті товариша. . . ": Леся Українка в спогадах і оцінках Оксани та Івана Стешенків (2012)
Яблонська О. - Повість Т. Шевченка "Близнецы" в аспекті постколоніальної критики (2012)
Яручик В. - Багатозначність поняття "батьківщина" для письменників прикордонних регіонів другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2012)
Яструбецька Г. - Поезія В. Стуса: образно-понятійний континуум (2012)
Зелінський А. - Фазові рівноваги в системі Ca–Ti–Ga при 500 °С, Савка А., Гладишевський Р. (2015)
Демчина М. - Взаємодія компонентів у потрійних системах (Gd, Dy)–Mn–In, Бігун І., Белан Б., Маняко М., Дзевенко М., Каличак Я. (2015)
Левицький В. - Фазові рівноваги системи Gd–Mn–C при 600 °С, Магунь А., Бабіжецький В., Мякуш О., Котур Б. (2015)
Коник М. - Cистема Y–Mn–Ge при 870 K, Ромака Л., Горинь А., Герман Н., Серкіз Р. (2015)
Ломницька Я. - Взаємодія компонентів у системі Та – V – P при 1 070 K, Джигирей Н. (2015)
Дмитрів Г. - Система Li–Cu–Bi, Созанський М., Павлюк В., Тарасюк І., Еренберг Г. (2015)
Дичко Н. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи La–Fe–Zn при 670 K, Зелінська О., Зелінський А., Павлюк В. (2015)
Ощаповський І. - Системи (La, Tb)–Zn–(Sn, Pb), Павлюк В. (2015)
Чернюх І. - Структурні перетворення на перерізі 7,14 ат. % Pr системи Pr–Ni–Ga при 600 °С, Демченко Г., Демченкo П., Гладишевський Р. (2015)
Лучит Л. - Дослідження перерізів GdSi2–RGe2 (R=Tm, Dy), Герман Н., Шпирка З. (2015)
Verbovytskyy Yu. - The crystal structure of the ternary YbM0.15Ga3.85 (M=Cu and Ag) phases (2015)
Бабіжецький В. - Борокарбіди рідкісноземельних металів з бор-карбоновими групами ВС2: кристалічна структура Yb5B2C5 (2015)
Михалічко В. - Нові тернарні силіциди гадолінію та осмію/платини, Демченко П., Гладишевський Р. (2015)
Жак О. - Кристалічні структури нових тернарних антимонідів LuPdSb та LuPd2Sb, Гладка І. (2015)
Стецьків А. - Кристалічна структура RNa4Sn6 (R=Yb, Eu), Павлюк В. (2015)
Ромака В. В. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNi1-xCoxSn. I. Кристалічна та електронна структури, Стадник Ю., Ромака Л., Крайовський В., Корж Р., Ковбасюк Т. (2015)
Романів І. - Електричні та магнітні властивості сполук R2Ni2Sn І RNi2-xSn (R=Ho, Er, Tm, Yb та Lu), Горинь А., Ромака Л., Ромака В., Стадник, Павлюк Павлюк (2015)
Горинь А. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNi1 xCoxSn. II. Електрокінетичні та енергетичні властивості, Ромака В. А., Крайовський В. Я., Ромака В. В., Корж Р., Лах О., Наконечний І. (2015)
Штендер В. - Синтез та гідрування сплавів R4Mg3Co2 (R=Nd та Tb), Поль-Бонкур В., Денис Р., Завалій І. (2015)
Павлюк О. - Синтез та кристалічна структура комплексів арґентуму(I) складу ((1-алілхіноліній))AgCl2 та ((2 алілізохіноліній))AgCl2, Лук’янов М., Миськів М. (2015)
Зінчук В. - Хемілюмінесцентна реакція люмінолу з пероксимоносульфатною кислотою в аміачному середовищі за участю міді (ІІ) (2015)
Дубенська Л. - Порівняння азобарвників для полярографічного визначення лантанідів, Писаревська С., Творинська С., Горфиняк І. (2015)
Коркуна О. - Валідація аналітичної методики спектрофотометричного визначення сульфаметазину в розчині "Зинаприм”, Смолінська М., Врублевська Т. (2015)
Пацай І. - Інверсійно-вольтамперометричний аналізатор зі стаціонарним дисковим графітовим електродом, Федина А., Библів Б. (2015)
Ганзюк А. - Модифікація сапонітових глин поверхнево-активними речовинами, Карван С., Дейчук Г., Ганзюк Х. (2015)
Василечко В. - Кислотно модифікований закарпатський клиноптилоліт як сорбент для вилучення слідових кількостей європію (ІІІ), Грищук Г., Нижник О., Каличак Я. (2015)
Ридчук П. - Вольтамперометричне визначення Pd(II) із застосуванням хлорфеніл-фуран-2-карбальдегідоксимів, Тимошук О., Ханас М. (2015)
Нікіпелова О. - Фізико-хімічні дослідження торфових пелоїдів родовища Остреч Чернігівської обл. (2015)
Туриця В. - Ізокумарини та 3,4-дигідроізокумарини. Поширення в природі та біологічна активність (короткий огляд) (2015)
Остап’юк Ю. - Синтез заміщених тієно (3,4-d)(1,3)тіазол-2-амінів, Бациц С., Обушак М. (2015)
Шийка О. - Синтез нової гетероциклічної системи тіазоло(3,2-a)тієно(2,3-d)імідазолу, Походило Н., Обушак М. (2015)
Стельмах А. - Метил 4-хлорацетоацетат у реакції Яппа–Клінґеманна, Матійчук В. (2015)
Нещадін А. - 4-(4-aцетилфеніл)-3-гідроксикумарин – зручний реагент для конструювання гетероциклічних систем, Піткович Х., Єленіч О., Литвин Р., Горак Ю., Мотовильський О., Ягодинець П. (2015)
Вахула А. - Синтез 8,8-R-5-(5-арил-2-фурил)-5,8,9,10-тетрагідропіримідо(4,5-b)-хінолін-2,4,6-тріонів, Лаба Є.-О., Литвин Р., Лесюк О., Козлов Н., Максимович І., Горак Ю. (2015)
Сабат Н. - Напівемпіричні дослідження структури 5-арилсульфоніл-1,5-дифеніл-1-пентен-3-онів, Біла Є., Кінжибало В., Дзіковська М. (2015)
Карп’як В. - Синтез та антимікробна активність заміщених 2-аміно-5-ариліден-4-тіазолідинонів, Бліндер О., Лесюк О., Ягодинець П. (2015)
Туриця В. - Функціоналізовані 3,4-дигідроізокумарин-3-іл-1,2,4-тіадіазоли, Матійчук В. (2015)
Біла Є. - Гетероциклізації на основі β-арилсульфонілкетонів, Дзіковська М., Дрегер А., Кулеба Х. (2015)
Радь Н. - Синтез тієноноксимів у реакції 5-йод-2-нітротіофену з гетарилацетонітрилами, Тесленко Ю., Обушак М. (2015)
Мартяк Р. - Взаємодія 1-арил-1н-тетразол-5-тіолів з 1,4-хінонами (2015)
Meshkova S. - Synthesis of Pr(III), Sm(III) and Eu(III) complexes with 3-methyl-4-(5-methyl-1-phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbonyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one and their luminescence properties, Kiriyak A., Liasotskyi V., Matiychuk V., Pokhodylo N., Shyyka O., Rakipov I., Kucher A., Doga P. (2015)
Кочубей В. - Ентальпії фазових переходів 5-арилфуран-2-карбальдегідів, Горак Ю., Собечко І., Ван-Чин-Сян Ю., Раєвський Ю., Пуняк М. (2015)
Сергеєв В. - Рівновага рідина – пара в системі ацетонітрил–метакрилова кислота за атмосферного тиску, Кос Ю., Ван-Чин-Сян Ю. (2015)
Дутка В. - Вплив розчинників на реакцію окиснення акридину пероксидекановою кислотою, Мацюк Н., Заставська Г., Мацюк М. (2015)
Киця А. - Кінетична модель росту наночастинок срібла, Базиляк Л., Гринда Ю., Медведевських Ю. (2015)
Дутка В. - Каталітичний розклад пероксидеканової кислоти в різних органічних розчинниках за наявності нітрату заліза, Грицеляк Т., Остапович Б., Ковальський Я. (2015)
Горбенко Ю. - Електронний парамагнітний резонанс комплексів поліамінотіазолу, легованого ферум (III) хлоридом, Аксіментьєва О. (2015)
Бешенцева О. - Прояв ГДОШ-ефекту в процесах хімічного відновлення срібла з водних аміачних розчинів на діелектриках (2015)
Гніздюх Ю. - Властивості плівок поліпіролу, хімічно осаджених на поліетилентерефталатні підкладки, Бас М., Яцишин М., Серкіз Р. (2015)
Перевізник О. - Синтез і електрокаталітичні властивості композитів меркаптополіанілін–золото, Бабей П., Салдан І., Решетняк О., Пацай І. (2015)
Яцишин М. - Властивості композитів поліанілін/глауконіт, синтезованих у водних розчинах сульфатної кислоти, Макогон В., Демченко П., Стадник Ю., Думанчук Н. (2015)
Хованець Г. - Кінетичні особливості фотоініційованої полімеризації при синтезі полімер-кремнеземних композитів, Медведевських Ю., Закордонський В. (2015)
Остапович Б. - Полімерні композити поліпірол–MnO2, Харків М. (2015)
Яцишин М. - Механохімічний синтез композитів поліанілін/глауконітовмісний мінерал, Стасів Н., Макогон В., Кулик Ю., Стадник Ю., Пандяк Н. (2015)
Закордонський В. - Фазова поведінка та реологія сумішей додецилсульфату натрію та бензетоній хлориду у водних розчинах, Кос Р., Бурка О., Солтис М. (2015)
Бойчишин Л. - Вплив ітрію та диспрозію на корозійну тривкість аморфних алюмінієвих сплавів, Ковбуз М., Котур Б., Осміловська-Крамар М. (2015)
Герцик O. - Вольтамперометрія аморфного металевого сплаву Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 у агресивних середовищах при різних швидкостях циклічного сканування потенціалу, Переверзєва Т., Даниляк М.-О., Пандяк Н. (2015)
Пам’яті Ірини Євгенівни Опайнич (2015)
Андрощук Н. - Авторська пунктуація в щоденнику Ольги Кобилянської (2012)
Богдан С. - Реконструкція гетеростереотипу Болгарія в епістолярних текстах Лесі Українки (2012)
Горожанов Ю. - Рекламний текст у сучасних лінгвістичних дослідженнях (2012)
Громик Ю. - Західнополіські прислівники на -ки, -ка (2012)
Данилюк Н. - Особливості порівнянь у мові української народної пісні (2012)
Зінчук Р. - Словозміна іменників середнього роду, оформлених за зразком давнього консонантного типу на *-t-, у західнополіських та суміжних говірках (2012)
Ісаєва О. - Формування культури іноземної мовленнєвої компетенції в студентів вищих медичних навчальних закладів (2012)
Костусяк Н. - Функційні ознаки грамеми спонукальної синтаксичної модальності (2012)
Кость І. - Ідіостильові особливості вербалізованого світу емоцій Валер’яна Підмогильного (2012)
Кошелюк О. - Вербальне та маргінальне: патологія комунікації в романі Ю. Іздрика "Воццек" (2012)
Левчук І. - Некатегоричність як спосіб етикетизації рецензійних дискусій (2012)
Левчук І. - Топонімікон роману Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу", Шепелюк Т. (2012)
Лісова Л. - З історії вивчення антропонімії півдня Волинської області (2012)
Локайчук С. - Суфіксальні деривати в українській археологічній терміносистемі (2012)
Масицька Т. - Теорія залежностей у сучасному синтаксисі (2012)
межов О. - Специфіка адресатно-суб’єктної синтаксеми в сучасній українській мові (2012)
Мельник І. - Валентність відчислівникових дієслівних синтаксичних транспозитів (2012)
Павлюк Т. - Концептуалізація семантичної структури порівняльної конструкції (2012)
Посмітна В. - Формування позитивного іміджу захисника як провідна комунікативна стратегія військових і правоохоронних періодичних видань України (2012)
Ричагівська Ю. - Особливості функціонування сурядного сполучника в складному реченні поетичного мовлення (2012)
Рожило М. - Семантика домінантних концептів у релігійних медіа-текстах он-лайн-формату (2012)
Сирко І. - Мовний образ людини в текстах щоденника М. Галабурди-Чигрин (2012)
Сінченко Є. - Конектори діалогічних єдностей із семою заперечення в сучасній французькій прозі (2012)
Скорук І. - Функціонально-семантичні особливості власних імен у "Щоденнику" Олександра Довженка, Левчук І. (2012)
Соболь Л. - Назви літер у складі паремій української мови: семантика й прагматика (2012)
Совтис Н. - Образ студентської молоді у творах Льва Евгеніуша Венглінського (2012)
Станіслав О. - Динаміка сепаратизації у французькому синтаксисі ХХ ст. (2012)
Таран О. - Англізація української мови в проекції на загальний жаргон (2012)
Шульська Н. - Колорит мовотворчості поліщуків у прізвиськах - характеристиках зовнішності людей (2012)
Щерба О. - Міжкультурна комунікація в підготовці військового фахівця (2012)
Яворський А. - Фонетичні особливості волинсько-поліської говірки в романі Володимира Лиса "Століття Якова" (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Пирог Т. П. - Мікробні поверхнево-активні речовини. I. Гліколіпіди, Конон А. Д. (2014)
Гайда Г. З. - Методи аналізу L-аргініну, Стасюк Н. Є., Гончар М. В. (2014)
Кириченко О. В. - Фітолектини та діазотрофи — поліфункціональні компоненти комплексних біологічних композицій (2014)
Олейник Е. С. - Одноцепочечные вариабельные фрагменты антител против B-субъединицы дифтерийного токсина, полученные из фаговой библиотеки антител человека, Кабернюк А. А., Колибо Д. В., Комисаренко С. В. (2014)
Прилуцкая С. В. - Влияние С60-фуллерена, доксорубицина и их комплекса на опухолевые и нормальные клетки мышей линии BALB/с, Диденко Г. В., Кичмаренко Ю. М., Круць А. А., Потебня Г. П., Черепанов В. В., Прилуцкий Ю. И. (2014)
Кучеренко І. С. - Характеристики та оптимальні умови роботи амперометричного біосенсора для визначення аденозинтрифосфорної кислоти, Солдаткін О. О., Дідух Д. Ю., Солдаткін О. П. (2014)
Чернушин С. Ю. - Методика аналізу мутацій гена CYP21A2 у хворих на вроджену гіперплазію кори наднирковиків, Лівшиць Л. А. (2014)
Луцик М. Д. - Фракціонування клітинних популяцій суперпарамагнітними частинками із заданими функціональними властивостями поверхні, Бойко Н. М., Мітіна Н. Є., Ключівська О. Ю., Луцик М. М., Константинова Т. Є., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2014)
Орел В. Е. - Механомагнітний реактор для активації протипухлинних препаратів, Рихальський О. Ю., Шевченко А. Д., Кондратова Ю. А., Бурлака А. П., Лукін C. М., Щепотін І. Б. (2014)
Божков А. И. - Влияние этанола на состав и выход биомассы Dunaliella viridis Teodor при квазинепрерывном культивировании, Мензянова Н. Г., Сысенко Е. И. (2014)
Войтенко О. Ю. - Антимікробна активність комплексних матеріалів на основі мікроорганізмів та колоїдного срібла, Подольська В. І., Грищенко Н. І., Ульберг З. Р., Якубенко Л. М. (2014)
Федотов О. В. - Пошук продуцентів поліфенолів та деяких пігментів серед базидіоміцетів, Велигодська А. К. (2014)
Павлович Е. В. - Наночастицы оксида европия как люминесцентные метки клеточных культур (2014)
Дроздов А. Л. - Гепатопротекторное действие биопрепаратов из обезжиренных лецитинов сои и подсолнечника, Шульга С. М., Адаб М., Глух И. С. (2014)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію член.-кор. НАН України В. А. Кунаха "Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин" (К.: Логос, 2013. — 298 с.: іл.) (2014)
Зарубіжні учені про події в Україні (2014)
Author rules (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила для авторов (2014)
Афанасьєва В. - Поезія та футбол. Євро–2012: чемпіонат із віршування (2013)
Бортников В. - Базовые тематические номинации: к проблеме размещения в английском эпическом стихе и русском переводе (2013)
Бунчук Б. - Особливості віршової форми "Лісової пісні" Лесі Українки (2013)
Гаврилюк Н. - Семантика Х5 в українській поезії (2013)
Кицан О. - Короткі форми верлібру в сучасній українській і російській літературах (2013)
Клімчук Ю. - Особливості функціонування макро- та мікротопонімів у структурі празького тексту (на прикладі поетичної творчості представників "празької школи") (2013)
Колошук Н. - "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття перша) (2013)
Колошук Н. - "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття друга) (2013)
Костенко Н. - Герменевтична інтерпретація вірша: "Шлях до смислу" в гекзаметричних творах В. Свідзинського (2013)
Лавринович Л. - Модуси часу у структурі ліричних творів Т. Шевченка (2013)
Левченко Г. - Образно-смислові домінанти лірики Лесі Українки (2013)
Левчук Т. - Від трубадурів до неокласиків: формалістична тенденція європейської поезії (2013)
Левчук Ю. - Мнемонічні властивості жанру апокрифу (на тлі різнорівневого аналізу твору Лесі Українки "Прокляття Рахілі") (2013)
Литвинюк Л. - Проблеми художнього світобачення як синтез особливостей ідіостилю Івана Перепеляка (2013)
Микитюк Г. - Бароковий консептизм поезії Данила Братковського (2013)
Моклиця М. - Формалістичні методи віршознавчих студій (2013)
Мочернюк Н. - Малярські інкорпорації в поезії західноукраїнських художників міжвоєння (2013)
Никольский Е. - Образ Богоматери в духовной поэзии игуменьи Таисии (Пушкиной-Солоповой) (2013)
Пазюк Р. - Параметри форми поетичних творів Б. Лепкого 1910–1919 років (строфіка та римування) (2013)
Паладян К. - Класичні форми в румунській версифікації початку ХХ століття (на матеріалі збірки Александру Мачедонскі "Сакральні квіти", 1912) (2013)
Радько А. - Віршознавчий аналіз в інтерпретації Б. Якубського (2013)
Соболь В. - Відчуття в українській бароковій літературі (на прикладі зорової поезії) (2013)
Тхорук Р. - Поетова мрія про мрію та мова як вірш (2013)
Ходаківська Я. - П’ятиіктовий дольник в українській поезії 1960–1970-х років (2013)
Цьолик Н. - Художня трансформація образу козацтва в поезії "української школи" польського романтизму (2013)
Чуй С. - Віршування Василя Слапчука в контексті еволюції його творчості (2013)
Яворський А. - Українська підляська говірка в поезії Марії Сарнацької (2013)
Яструбецька Г. - Українська експресіоністична меритократія кінця ХХ – початку ХХІ століття: поезія І. Римарука (2013)
Моклиця М. - Поетичний текст як "провокація" методів його аналізу: "Дихання пустині" Лесі Українки (2013)
Соколова В. - Сонет Лесі Українки "Дихання пустині": функціональність структурних елементів (2013)
Костенко Н. - Про ритміку вірша Лесі Українки "Дихання пустині" (2013)
Гаврилюк Н. - Аналіз одного вірша: "Дихання пустині" Лесі Українки (2013)
Колошук Н. - Сонет Лесі Українки "Дихання пустині": спроба прочитання (2013)
Ходаківська Я. - Сонет Лесі Українки "Дихання пустині": ритміка і рими (2013)
Титул, зміст (2015)
Для любителей активного отдыха: линейка мазей и линиментов Vishfa (2015)
Фармаконагляд в Україні: побічні реакції лікарських засобів (2015)
Страхование и медицина: вместе против рака (2015)
Внимание, новинка: натуральный ферментный продукт Регазим плюс (2015)
Маркетингова бізнес-конференція "Жити сьогодні" (2015)
Антикоррупционный закон вступил в силу (2015)
VI Міжнародний медичний форум: підсумки (2015)
Примак Р. - Стволовые клетки: правда и вымыслы (2015)
Актуальная проблема: стресс (2015)
Кривомаз Т. - Достижения гастроэнтерологии: фекальная трансплантация (2015)
Кривомаз Т. - Gluconoacetobacter xylinum: накормит, оденет и полечит (2015)
Демецкая А. - Опасная нагрузка: анаболические стероиды (2015)
Кривомаз Т. - Волосы: избирательная несправедливость (2015)
Когда болит горло... АНГИН-ХЕЕЛЬ С + Винцель — помощь от природы! (2015)
Дедишина Л. - Міфи про рак щитовидної залози (2015)
Ліквідувати прогалини в імунізації (2015)
Гельминтозы: развенчивая мифы (2015)
Дедишина Л. - Мій зможе? (2015)
Пам’ятка для тих, хто вирішив кинути курити (2015)
Демецкая А. - Фокус на безопасность: НПВП местного применения в ревматологии, неврологии и травматологии (2015)
Міс "Найгарніші ніжки" (2015)
Орловецкая Н. - Фитотерапия бессонницы, Редькин Р., Иванова Е. (2015)
Дедишина Л. - Ребрендинг: інвестиція в майбутнє (2015)
Новини. Впервые изменен геном человеческого эмбриона (2015)
Демецкая А. - Моббинг: как избежать террора на работе (2015)
Кириленко М. - Два взгляда на социальные сети. Часть вторая: негатив–зло–минус (2015)
Дедишина Л. - Музей фармації у Кракові (2015)
Кривомаз Т. - Поразительные взаимоотношения гусениц и муравьев (2015)
Аркушин Г. - Підсилювальні частки у волинсько-поліських говірках (2014)
Богдан С. - Біблеїзми в системі епістолярного автопортретування Лесі Українки (2014)
Гаврилюк Н. - Сленг як особливість ідіостилю Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), Зозюк І. (2014)
Гандзюк О. - Cемантико-стилістичні особливості родового відмінка в українській та італійській мові (2014)
Голоюх Л. - Експлікація мови – слова в текстових структурах оповіді й роздуму П. Загребельного (2014)
Горожанов Ю. - Ергоніми відонімного походження в комунікативному просторі міста Луцька: структурно-семантичні особливості (2014)
Громик Ю. - Прислівники-архаїзми в українських підляських говірках (2014)
Дюндик О. - Ідіостиль Євгена Пашковського – постмодернізм чи необароко? (2014)
Жалко Т. - Мовностилістичні особливості молитви у конфесійному стилі української мови (2014)
Зінчук Р. - Родовий відмінок однини іменників жіночого роду в західнополіських і суміжних говірках (2014)
Кицан О. - Графіка сучасної поезії (на прикладі збірки М. Шунь "Біяс") (2014)
Кость І. - Особливості образної номінації переживань в ідіостилі Наталени Королевої (на матеріалі повісті "1313") (2014)
Кошелюк О. - Онірична комунікація в контексті авторського стилю Любка Дереша (2014)
Левчук І. - Комунікативно-прагматичні параметри рецензійного тексту (2014)
Лісова Л. - Прізвища з посесивними формантами в антропоніміконі півдня Волинської області (2014)
Маленицька О. - Мовне бачення Всевишнього в поезії Богдана Ігоря Антонича (2014)
Масицька Т. - Функційна диференціація інструментальних семантико-синтаксичних відношень (2014)
Масюк Ж. - Семантико-стилістичний потенціал теонімів у творах Й. Г. Струцюка про долю холмщаків (2014)
Мельник І. - Відприслівникові дієслівні аналітичні синтаксичні транспозити у формально-синтаксичній структурі простого речення (2014)
Меркулова О. - З історії речовинних найменувань (суфікс -иво в українській мові) (2014)
Мялковська Л. - Дієслова-синоніми на позначення внутрішнього стану людини в художніх текстах І. Нечуя-Левицького (2014)
Нестерчук О. - Прізвиська жителів Волинського Полісся, ідентичні з варіантами власних особових імен (2014)
Омельковець Р. - Номінація флори у творах Лесі Українки (2014)
Павленко Л. - Апелятивні назви осіб у волинських грамотах ХVІ ст. : структурно-семантичні параметри (2014)
Підкамінна Л. - Лінгвостилістика та функції перифраз у сучасному публіцистичному дискурсі (2014)
Приходько Н. - Семантика пунктуаційного знака в драматургійному тексті Лесі Українки (2014)
Рожило М. - Заголовкові комплекси із гендерним компонентом "жінка" у православному часописі "Волинські єпархіальні відомості" (Луцьк, 2008–2013) (2014)
Скорук І. - Матеріали до Словника прізвиськ Волині, Яцук Р. (2014)
Стельмах Б. - Звертання як елемент мовного етикету у творчості Агатангела Кримського (2014)
Тиха Л. - Поетична метафора Василя Голобородька (2014)
Ткаченко Т. - Оказіональні лексичні новотвори в мові прози Михайла Стельмаха (2014)
Яворський А. - Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: фонетичний рівень (2014)
Антоняк Г. Л. - Біологічна доступність металів та їх акумуляція в тканинах рослин, Мамчур З. І., Першин О. І., Бубис О. Є., Кордош Т. В. (2015)
Гаджимурадов К. Н. - Обеспечение безопасности пациентов при витреоретинальных операциях (обзор литера­туры), Хагвердиев Ф. Т. (2015)
Жолобак Н. М. - Антибактеріальні ефекти колоїдного (нанорозмірного) діоксиду церію (2015)
Наварчук Н. М. - Сучасні уявлення про орган Хівітца (2015)
Сафарова А. Ф. - Молекулярные механизмы взаимодействия женских половых гормонов и иммунокомпетентных клеток, их влияние на эффективность экстракорпорального оплодотворения бесплодных женщин (2015)
Макаренко А. Н. - Протекторное влияние поляризации слабым анодом постоянного тока сенсомоторной коры при инсульте (2015)
Masoud Kiani - Role and properties of MTA in deciduous and constant teeth (2015)
Жамба А. О. - Офтальмотоксичність лікарських засобів (2015)
Германчук С. М. - Роль гуманітарних дисциплін у формуванні світогляду майбутнього лікаря-стоматолога (2015)
Курочкін М. Ю. - Досвід викладання невідкладних станів у дітей для лікарів суміжних спеціальностей на післядипломному етапі (2015)
Макаренко О. М. - Особливості професійної діяльності випускників-психологів, пов’язане із недостатньою кількістю практичних навиків, Андрейчева А. О., Чорна С. І. (2015)
Скрипник І. М. - Лекція – провідна форма та активний метод навчання на післядипломному етапі медичної освіти, Давиденко Г. М., Нідзельський М. Я., Чикор В. П. (2015)
Федорак В. М. - Особливості викладання оперативної хірургії та топографічної анатомії студентам медичного факультету (2015)
Бурега Ю. О. - Особливості розподілу лімфоцитів з рецепторами до лектину арахісу в структурах періодонту щурів в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії (2015)
Бурмак Ю. Г. - Динамика изменения липоксигеназных метаболитов арахидоновой кислоты в процессе лечения больных пептической язвой двенадцатиперсной кишки в сочетании с эссенциальной гипертензией (2015)
Бурячківський Е. С. - Випадок остеоїд-остеоми у хворої на синдром Елерса-Данлоса (2015)
Варвашеня П. С. - Когнитивные расстройства у больных с рас­сеянным склерозом в зависимости от клинических особенностей заболевания (2015)
Гололобова О. В. - Патогенетичне значення порушення імунної регуляції для перебігу HCV-інфекції (2015)
Гончарова А. В. - Участь адипокінів та інтерлейкіну-17 у регуляції метаболізму кісткової тканини при моделюванні його порушень (2015)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на вміст протеїнових фракцій плазми крові кнурів за умов стресу, Грабовська О. С. (2015)
Гумбатова С. Р. - Холтеровское мониторирование ЭКГ у больных артериальной гипертензией (2015)
Джочка Л. Р. - Роль генетичних факторів у розвитку міопії, гіперметропії та астигматизму, Довганич Н. В. (2015)
Дзісь І. Є. - Коагуляційні й запальні маркери як предиктори тромбозу в пацієнтів з лімфопроліферативними хворобами, Виговська Я. І., Томашевська О. Я., Дзісь Є. І. (2015)
Дніпровська А. В. - Варіанти клінічного перебігу хвороби Шейер­мана-Мау, Колесніченко В. А., Фіщенко В. О. (2015)
Довгань Р. С. - Ніфедипін – квантово-фармакологічні властивості, Казакова О. О., Загородний М. І. (2015)
Казимова Б. А. - Анализ применения и продуктивности антигомотоксической терапии у младенцев, питающихся молоком при функциональных нарушениях кишечника (2015)
Казмірчук В. В. - Оцінка протимікробної активності спиртового екстракту хмелю, Мельник А. Л., Воронкіна І. А., Невмержицький В. В., Волков Т. О. (2015)
Коваленко Л. І. - Особливості перебігу ішемічної хвороби серця з супутнім хронічним некалькульозним холециститом (2015)
Король Л. В. - Показники оксидативного стресу та резистентності еритроцитів у хворих на хронічну хворобу нирок VD стадії, Мигаль Л. А., Попова О. С., Бурдейна О. В., Колесник М. О. (2015)
Литвак О. О. - Оптимізація методу реабілітації репродуктивної функції у жінок з тиреоїдною дисфункцією, які страждають на субмукозну міому матки та гіперпластичні процеси ендометрію (2015)
Макаренко А. Н. - Морфологический анализ изменений в цереброкортексе при гипоксии и передозировке общих анестетиков, Карандеева Ю. К. (2015)
Макурина Г. И. - Нитрозирующий стресс при псориатической болезни в сочетании с эссенциальной гипертензией (2015)
Маланчук В. О. - Порівняльний аналіз біосумісності біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію та титану медичного призначення: експериментальне дослідження, Грабовий О. М., Жуковцева О. І., Кисельов В. С., Чепурний Ю. В. (2015)
Маслова Г. С. - Роль метаболічних порушень слизової оболонки у формуванні ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на гострі та хронічні лейкемії (2015)
Мерецький В. М. - Застосування ацеклофенаку у комплексній терапіїї больового синдрому нижньої ділянки спини (2015)
Мещерякова И. П. - Спектр патологии среди новорожденных г. Евпатории (2015)
Наконечна О. А. - Деякі патохімічні механізми біологічної дії субтоксичних доз поліоксипропіленгліколю марки Л-502-2-10 в експерименті, Комаревцева І. О., Жерновая М. Є., Оветчин П. В., Жуков В. І. (2015)
Онул Н. М. - Гігієнічна оцінка регіональних особливостей частоти та структури репродуктивних ускладнень у вагітних Дніпропетровської області (2015)
Пахаренко Л. В. - Оцінка якості життя жінок з передменструальним синдромом (2015)
Пікас О. Б. - Особливості метаболічних змін ліпідів у плазмі та еритроцитах крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень, їх порівняльний аналіз (2015)
Пилипенко Н. И. - Возможности интегральной диагностики хронической диффузной патологии печени, Федуленкова Ю. Я. (2015)
Радзішевська Я. К. - Механізми розвитку ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Ракетська О. О. - Вплив яктону і мексикору на показники енергетичного обміну в міокарді щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф. (2015)
Скляров П. О. - Дослідження ролі ізоформ циклооксигенази у патогенезі виразковаго коліту у щурів (2015)
Такташов Г. С. - Связь пульмональных и кардиальных функций при хронической ревматической болезни сердца (2015)
Тарасенко К. В. - Значення ліпідних маркерів в оцінці інсулінорезистентності у вагітних жінок з ожирінням різного ступеня (2015)
Федорак В. М. - Морфометричні зміни нейронів м’язово-кишкового нервового сплетення товстої кишки в пізні терміни після дистальної резекції тонкої кишки (2015)
Шалімова А. С. - Комплексна оцінка варіативності показників у пацієнтів з коморбідною патологією – гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2 типу (2015)
Юзбашиев Г. И. - Трудопотери среди работников нефтедобывающей промышленности, связанные с желудочно-кишечными заболеваниями (2015)
Трофімова Н. С. - Використання скринуючих біохімічних дослі­джень для ранньої діагностики мукополісахаридозів, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2015)
Варвашеня М. В. - Современные аспекты выбора тактики лечения простых кист почек (2015)
Денисенко А. І. - Показники енергобіометричного моніторингу при ендовідеохірургічних втручаннях (2015)
Комариця О. Й. - Динаміка сорбції та десорбції хлоргексидину із кополімеру метакрилату при лікуванні хвороб пародонта, Крамаренко С. Ю., Суберляк О. В. (2015)
Куцевляк В. И. - Обоснование направленного перемещения аномалийно расположенных зубов аппаратурно-хирургическим методом в постоянном прикусе, Данилова Ю. Г. (2015)
Сергеева О. Ю. - Общая практика – семейная медицина: методики изменения поведения и основы обучения пациентов в профилактике неинфекционных заболеваний, Поясник Е. С. (2015)
Єлисеєва І. В. - Дослідження дії дифтерійного бактерійного антигенного препарату, одержаного за допомогою електромагнітного випромінення надзвичайно високої частоти, на формування гуморального антитоксичного імунітету та колонізаційну резистентність в піддослідних тварин, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А., Балак О. К. (2015)
Калініченко С. В. - Хроматографічний аналіз екзометаболітів Lac­to­bacillus plantarum, отриманих за різних умов газового складу атмосфери культивування та впливу фізичних чинників, Коротких О. О., Бабич Є. М., Ківва Ф. В., Коваленко О. І. (2015)
Мироненко Л. Г. - Вивчення біоплівкоутворення ентерококів, виділених з різних екотопів, Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А. (2015)
Антонюк О. П. - Кровопостачання замикальних сегментів позапечінкових жовчних проток у пренатальному періоді онтогенезу людини, Цигикало О. В. (2015)
Молчанюк Н. І. - Гістологічні дослідження структур гангліозного шару сітківки в ранні терміни після внутрішньочеревного введення метанолу (2015)
Небесна З. М. - Структурна реорганізація альвеолярних макрофагів респіраторного відділу легень в динаміці після експериментальної термічної травми та в умовах застосування подрібненого субстрату ліофілізованої ксеношкіри (2015)
Півторак К. В. - Субмікроскопічний стан печінки при корекції стеатозу гепатопротектором амінокислотного походження (2015)
Попелюк О.- М. В. - Особливості розвитку та становлення гортані людини на 3-5 місяці внутрішньоутробного розвитку (2015)
Котуза А. С. - Теоретичні засади розбудови патологоанатомічної служби України в сучасних правових та економічних умовах, Роша Л. Г. (2015)
Тертишний С. І. - Морфологічні зміни астроцитів головного мозку при постреанімаційній енцефалопатії (2015)
Дроздовська С. Б. - Комплексна молекулярно-генетична діагностика фізичної працездатності у спорті (2015)
Чернозуб А. А. - Алгоритм визначення безпечних параметрів фізичних навантажень в умовах силового фітнесу (2015)
Якушева Ю. І. - Показники центральної гемодинаміки у волейболісток з різними типами статури тіла (2015)
Герман С. А. - Визначення субхронічної токсичності вітчизняного А-силіконового еластичного конструкційного матеріалу (2015)
Гурандо В. Р. - Особливості клінічної ефективності комплексного лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням бактеріальних препаратів (2015)
Каротин З. Г. - Клінічна оцінка стану тканин генералізованого пародонтиту при захворюваннях скронево-нижньощелепового суглобу (2015)
Каськова Л. Ф. - Показники тестів емалевої резистентності та клінічного визначення швидкості ремінералізації емалі в дітей, які часто хворіють на ГРВІ, Павленкова О. С. (2015)
Малко Н. В. - Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, що проживають на екологічно забрудненій території у віддалені терміни (2015)
Михайленко Т. М. - Особливості активності орнітиндекарбокилази у осіб, що користуються знімними конструкціями зубних протезів та мають різний рівень гігієни ротової порожнини, Ерстенюк Г. М., Рожко М. М. (2015)
Смаглюк Л. В. - Аналіз вивчення частоти відривів брекетів в залежності від методики їх фіксації при лікуванні пацієнтів із зубощелепними аномаліями в поєднанні із флюорозом зубів, Шундрик Л. С. (2015)
Терещук О. Г. - Пошук фізіологічного співвідношення щелеп та висоти прикусу у пацієнтів з оклюзійними порушеннями, що виникли після проведення некоректних стоматологічних втручань (2015)
Янішен І. В. - Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості лікування пацієнтів пластмасовими мостоподібними протезами (2015)
Зинченко В. Д. - Влияние предобработки эритроцитов барана низкими дозами озона на их осмотическую резистентность и взаимодействие с лимфоцитами человека при гипотермическом хранении, Головина К. Н., Горячая И. П., Воловельская Е. Л. (2015)
Коковська О. В. - Порівняння ступеню асиметрії деяких показників гемостазу в різних симетричних судинах у котів (2015)
Станишевская Т. И. - Особенности корреляции между разными формами циркулирующего трийодтиронина у молодых мужчин в пределах физиологической нормы и на ее границах, Соболев В. И. (2015)
Радченко Г. Д. - Ізольована систолічна артеріальна гіпертензія у молодих: чи всіх маємо лікувати?, Торбас О. О., Сіренко Ю. М. (2015)
Коваленко В. М. - Взаємозв’язок між показниками добового моніторування артеріального тиску та деформацією і швидкістю деформації міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу, Несукай О. Г., Тітов Є. Ю., Поленова Н. С., Даниленко О. О. (2015)
Дзяк Г. В. - Вплив фіксованої комбінації периндоприлу та амлодипіну на параметри деформації міокарда лівого шлуночка в чоловіків з артеріальною гіпертензією, Колесник М. Ю. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Влияние блокады левой ножки пучка Гиса на показатели продольного смещения стенок левого желудочка у больных дилатационной кардиомиопатией, Кнышов Г. В., Захарова В. П. (2015)
Орищин Н. Д. - Оцінка життєздатності міокарда методом магнітно-резонансної візуалізації у передбаченні ефективності реваскуляризації при ішемічній кардіоміопатії (2015)
Мітченко О. І. - Лептинорезистентність, стан вуглеводного та ліпідного обмінів у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом, Романов В. Ю., Кулик О. Ю. (2015)
Сычев О. С. - Использование метаболической терапии у больных c фибрилляцией предсердий, Романова Е. Н., Срибная О. В. (2015)
Бородай А. А. - Связь между фибрилляцией предсердий, артериальной гипертензией и немыми инфарктами головного мозга, Федькив С. В., Бородай Э. С., Гетьман Т. В., Рыбак А. В. (2015)
Зинченко Ю. В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении пятнадцати лет после кардиоверсии, Михалева Т. В. (2015)
Скочко О. В. - Взаимосвязь заболеваний пародонта с факторами риска развития ишемической болезни сердца, Мамонтова Т. В., Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2015)
Тодуров Б. М. - Ультразвуковая декальцификация створок аортального клапана (2015)
Лутай М. И. - Кальциноз венечных артерий, аорты, клапанов сердца и ишемическая болезнь сердца: патофизиология, взаимосвязь, прогноз, стратификация риска. Часть 3. Взаимосвязь кальцификации венечных артерий с кальцинозом других локализаций (аорта, клапаны сердца), остеопорозом. Возможности прогноза и стратификации риска, Голикова И. П. (2015)
DiNicolantonio J. - Клопідогрель – безпечніший за тикагрелор щодо кровотеч: ретельний аналіз дослідження PLATO, D’Ascenzo F., Tomek A., Chatterjee S., Niazi A., Biondi-Zoccai G. (2015)
Георгій Вікторович Дзяк (2015)
Євгенія Хомівна Заремба (2015)
До відома авторів (2015)
Філатов Д. - Археологічні дослідження поселення сабатинівської культури Розанівка І у 2012 році, Смирнов Л. (2014)
Горбенко К. - Нові археологічні дослідження городища Дикий Сад (2014)
Крутілов В. - Керамічні обпалювальні печі Борисфена середини VI ст. до н. е., Смирнов О., Бондаренко Д. (2014)
Левченко В. - Історія єврейських вишів у системі освіти України між двома світовими війнами (2014)
Брегеда М. - Реакція українського населення на постанову і лист ЦК КПРС "Про антипартійну групу Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М. " (1957 р. ) (2014)
Середа К. - Захист російськомовного населення як привід до вторгнення російських військ в Україну в 2014 р. (2014)
Погромський В. - Американська адміністрація допомоги та її діяльність у радянській Білорусі у 20-ті рр. ХХ ст., Тетенова В. (2014)
Korczyc A. - Potencjalne płaszczyzny wspołpracy energetycznej państw azjatyckich (2014)
Dębowicz M. - Security as a justification of state’s struggle with a civil society in contemporary Russia (2014)
Missetskiy S. - Polityka energetyczna Kazachstanu (2014)
Вечорек П. - Экологические проблемы Российской Федерации и их влияние на общество (на примере городов Дзержинска и Норильска) (2014)
Іваннікова І. - Економічні санкції США і країн ЄС проти Росії як інструмент урегулювання української кризи 2014 р. (2014)
Волинець О. - Католицька церква про джерела сучасної кризи цінностей (2015)
Демчишак Р. - Наукові підходи до розуміння сутності поняття "політичний інститут" (2015)
Докаш О. - Реалізація стратегічних політичних інтересів сталінського тоталітарного режиму як рушійної сили утвердження радянської політичної системи у Західній Україні та Північній Буковині на початковому етапі Другої світової війни: компаративний аспект (2015)
Кіянка І. - Популізм в країнах Західної Європи: кінець XX – початок XXI ст. (2015)
Кукарцев О. - Варіативність дефініювання терміна "імперія" у науковому дискурсі (2015)
Олійник Н. - Проблема громадсько-політичної активності жінок у вітчизняній науковій думці (2015)
Тишкун Ю. - Специфіка концептуалізації поняття "глобальна політика" (2015)
Бучин М. - Особливості дотримання демократичних принципів виборів під час позачергових президентських та парламентських виборів 2014 р. в Україні (2015)
Денисюк С. - Політична міфотворчість як технологія впливу на суспільну свідомість (2015)
Забавська Х. - Система стримувань і противаг як атрибут демократії: порівняльний аналіз особливостей функціонування у різних формах правління, Бучин М. (2015)
Маркітантов В. - Референдум як форма прямої демократії: зарубіжний і вітчизняний досвід, Нечитайло В. (2015)
Ямельницький О. - Видова специфіка політичної мобілізації (2015)
Горбач О. - Спецслужби у системі міжнародних відносин (2015)
Гулай В. - Політико-комунікативні стратегії і практики взаємодії органів місцевого самоврядування України та Польщі (2015)
Дорош Л. - Новітній пріоритет співпраці України та США: союзні відносини (2015)
Здоровега М. - Проблема легітимності гуманітарних інтервенцій у сучасних міжнародних відносинах (2015)
Івасечко О. - Членство Польщі в Європейському Союзі: військово-політичний вимір (2015)
Ільницька У. - Україна-ОБСЄ: активізація співробітництва у формуванні Європейської системи безпеки та стабільності (2015)
Матлай Л. - Особливості зовнішньої політики урядового кабінету Народної партії Іспанії (2011–2014 рр.) (2015)
Олійник Ю. - Співробітництво ЄС ТА МЕРКОСУР як приклад для подальшої інтеграції України (2015)
Сухорольська І. - Нова громадська дипломатія та особливості її реалізації у сучасних умовах (2015)
Турчин Я. - Особливості партнерства між Україною та Вишеградською групою у контексті сучасних геополітичних викликів (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського