Коломицева А. О. - Моделювання процесів оптимального управління логістичними розподільчими системами, Яковенко В. С. (2012)
Милов А. В. - Разбиение алгоритмов статистического анализа для распределенных СППР, Чуйко И. М. (2012)
Заруба В. Я. - Инвестиционная оценка конкурентных преимуществ и рыночной конъюнктуры промышленных предприятий, Орлов П. А., Косенко А. П. (2012)
Кричевец Е. А. - Использование показателя сash flow для оценки инвестиционной привлекательности предприятия (2012)
Матюшенко І. Ю. - Нанотехнології в електроніці та інформаційних технологіях (2012)
Онищенко С. В. - Технопарк як інноваційна модель розвитку будівельного комплексу Полтавського регіону, Фурманчук О. С. (2012)
Мілевська Т. С. - Моделі інноваційного розвитку економіки (2012)
Осьмірко І. В. - Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку: поняття, структура та принципи функціонування (2012)
Котиш О. М. - Формування системи факторів ефективності експортних операцій, Манзя О. О. (2012)
Куркина М. П. - Человеческий потенциал как категория социального управления регионом, Зотов В. В. (2012)
Мірошниченко П. І. - Визначення ефективності інвестиційного розвитку регіонів (2012)
Стрижиченко Н. О. - Єврорегіон як форма транскордонного співробітництва (2012)
Абасс К. Джауд - Особенности управления затратами иракских предприятий перерабатывающей промышленности, Моргачев И. В. (2012)
Рудика В. І. - Особливості управління матеріальними потоками коксохімічних підприємств (2012)
Андрієвська Є. В. - Сучасні підходи до реструктуризації машинобудівних підприємств на основі відкритої інноваційної діяльності (2012)
Кочетигова Т. В. - Аналіз світового досвіду злиттів і поглинань компаній в галузі металургії (2012)
Некрасов В. Н. - Сельское хозяйство России: кризисы и необходимость повышения конкурентоспособности, Дрыгина Ю. А. (2012)
Клокар О. О. - Обґрунтування заходів розвитку іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки (2012)
Лифар В. В. - Управління розвитком автодорожнього потенціалу регіону, Тихончик А. В. (2012)
Леонова Ю. О. - Оптимізація складської діяльності ТОВ "Фідлайф" (2012)
Анистратенко О. В. - Оптимизация финансового обеспечения туристско-рекреационного комплекса Крыма на основе государственного регулирования (2012)
Петенко І. В. - Методичні підходи до визначення засад забезпечення відтворення та всебічного розвитку людського і трудового потенціалу, Петенко А. В. (2012)
Уманець Т. В. - Загальноукраїнські та регіональні виміри сучасних тенденцій розвитку ринку праці, Косьміна К. М. (2012)
Семененко І. М. - Використання франчайзингу в діяльності промислових підприємств (2012)
Українська О. О. - Оцінка валютної позиції підприємства (2012)
Харчук Т. В. - Стоимость как критерий эффективности функционирования предприятия (2012)
Раєвнєва О. В. - Статистична оцінка інвестиційної активності в Україні, Гриневич Л. В. (2012)
Сергієнко О. А. - Моделі багатовимірного статистичного аналізу в дослідженні конкурентних позицій держави, Мазняк М. Г. (2012)
Забарна Е. М. - Економічний зміст проектного фінансування та специфіка його використання в Україні, Кула М. В. (2012)
Исаева Н. И. - Развитие украинского рынка финансовых услуг на основе электронных технологий (2012)
Єрмошенко А. М. - Управління операційними і кредитними ризиками страхових компаній як складова механізму інтеграції страхових компаній з банками в Україні (2012)
Прохорова Ю. В. - Сучасні тенденції та механізм здійснення споживчого кредитування в Україні, Самойлова М. Д. (2012)
Сабліна Н. В. - Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду здійснення кредитних операцій банку, Кривеженко В. В. (2012)
Карасьова З. М. - Регіональні аспекти розвитку банківської системи України на прикладі Харківської області, Шахова О. О. (2012)
Костяна О. В. - Аналіз впливу заходів дискреційної податкової політики на бази оподаткування прямих податків (2012)
Пашова С. М. - Формування інноваційно-інвестиційної частки як напрям оптимізації кредитного портфеля банку (2012)
Клунко Н. С. - Система оцінки логістичної складової фармацевтичних компаній України на базі збалансованої системи показників (2012)
Максимів Б. М. - Формування рекламної стратегії підприємств на основі SWOT-аналізу (2012)
Посохов І. М. - Порівняльна характеристика моделей корпоративного управління в ринковій економіці: переваги та недоліки (2012)
Птащенко О. В. - Формування маркетингової підтримки товарної інноваційної політики (2012)
Ріпка Д. О. - Координація управлінських і виробничих процесів на підприємстві (2012)
Ястремська О. О. - Моделювання показників визначення об’єктивної складової іміджу підприємств у сучасних умовах (2012)
Вуйців М. М. - Застосування інструментів контролінгу в діяльності вітчизняного менеджменту (2012)
Доля З. В. - Проблеми державно-громадського управління системою профтехосвіти (2012)
Таньков К. М. - Маркетинг взаємовідносин в управлінні ланцюгами поставок (2012)
Бывшев В. А. - Подготовка ИТ-профессионалов в научно-исследовательском университете, Богомолов А. И., Костюнин В. И. (2012)
Бывшев В. А. - Математико-статистическое обоснование оценки знаний студента при тестировании, Богомолов А. И., Костюнин В. И. (2012)
Наумов В. Н. - Об обучении студентов направления "бизнес-информатика" моделированию систем (2012)
Рамазанов С. К. - Информационно-образовательная среда, Калиненко Н. А. (2012)
Ядранський Д. М. - Проблеми дослідження праці в інформаційному суспільстві (2012)
Діоба А. В. - Формування інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів, Кулєшова Н. В. (2012)
Донець О. В. - Про інформаційний простір сучасного вищого навчального закладу (2012)
Колдовський В. В. - Спеціальність "Економічна кібернетика" у сучасному економічному просторі (2012)
Колдовський М. В. - Новаційні підходи в дистанційній освіті (2012)
Кондіус І. С. - Концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом (2012)
Кондратьева И. Г. - Вероятностные модели анализа кредитной деятельности интернет-банкинга, Остапенко И. Н. (2012)
Невежин В. П. - Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе информационного общества, Богомолов А. И. (2012)
Ніколаєв І. В. - Підходи щодо оцінки економічної ефективності системи дистанційної освіти (2012)
Огліх В. В. - Застосування інформаційних технологій як фактор підвищення якості підготовки та перепідготовки фахівців митної служби, Шаповалов О. В. (2012)
Сергиенко Е. А. - Особенности создания электронных информационно-образовательных ресурсов для систем дистанционного обучения, Раевская А. А., Саакян Л. А. (2012)
Чорноус Г. О. - Дистанційне навчання з програмних рішень SAP (2012)
Яценко Р. Н. - Адаптивное управление коммуникацией в системе дистанционного обучения Chamilo, Полевич О. В. (2012)
Kavun S. - Distance learning systems and their information security, Sorbat I., Sorbat I. (2012)
Сергієнко О. В. - Вдосконалення SharePoint Learning Kit для роботи з навчальним контентом, створеним на основі Flash, Акіменко В. І. (2012)
Тадевосян А. Б. - Застосування інформаційних технологій "електронної освіти" у вищій освіті як необхідна умова подолання сучасної кризи та успішного розвитку в ХХІ столітті (2012)
Якименко А. В. - Использование концепции e-learning в системе переподготовки безработных (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Інформація для авторів (2012)
Лопатинський Ю. М. - Базис інституційної трансформації аграрного сектора (2013)
Макарович В. К. - Економічна сутність та ідентифікація факторингових операцій в системі бухгалтерського обліку (2013)
Малюк С. О. - Роль трудового потенціалу у сталому розвитку сільських територій (2013)
Марина А. С. - Фінансова безпека країни в умовах фінансової інтеграції: концептуальні положення (2013)
Мартиненко О. В. - Основні тенденції та перспективи розвитку обліку податку на додану вартість, Малахова А. В. (2013)
Матвійчук Л. О. - Концептуальні аспекти фінансової безпеки страхових компаній (2013)
Матюх С. А. - Сучасна ефективна організаційна система управління ВНЗ (2013)
Медведкина Е. А. - Международный банковский бизнес в глобальной финансовой системе (2013)
Миськів Г. В. - Проблема визначення об’єкту кредитного ринку (2013)
Михайленко О. Г. - Критерії оцінки якості аудиторських послуг (2013)
Михайленко О. В. - Теоретичні засади визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства (2013)
Мурашко О. В. - Контролінг фінансового результату в страхових компаніях (2013)
Нечаєва І. А. - Порівняльний аналіз моделей прогнозування банкрутства компаній за даними національної та міжнародної звітності (2013)
Носкова С. А. - Рейтингове оцінювання економічного потенціалу регіонів України (2013)
Озерчук О. В. - Вплив бюджетних видатків на інвестиційну діяльність в Україні (2013)
Омельяненко В. А. - Аналіз теоретичних підходів до міжнародного аспекту державної політики в умовах технологічного шоку (2013)
Онищенко О. В. - Етапи організації транспортно-логістичного ядра кластерної структури (2013)
Парді С. Р. - Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів (2013)
Петленко Ю. В. - Організаційні форми створення та розвитку вертикально-інтеграційних структур (2013)
Пилипчук Н. М. - Аудит власного капіталу та шляхи його подальшого удосконалення (2013)
Плоха О. Б. - Визначення спрямованості планування потенціалу підприємства (2013)
Потапчик О. О. - Системно-категоріальні дослідження якості в системі управління (2013)
Прокопець Л. В. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства (2013)
Простебі Л. І. - Проблеми розвитку банківської системи України та механізмів регулювання її діяльності (2013)
Римар Г. А. - Особливості документування операцій на будівельному підприємстві (2013)
Рудакова Т. В. - Стратегія управління інноваційною діяльністю соціально-економічної системи регіону (2013)
Руліцька К. М. - Тенденції розвитку аграрного сектору України (2013)
Рябушка Л. Б. - Механізм міжбюджетних відносин: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Сапоговська О. В. - Проблеми запровадження європейської моделі державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2013)
Сахаров П. О. - Організаційно-методичні засади контролю розрахунків електронними грошима (2013)
Сєребряк К. І. - Атрибути регіональної інформаційної політики (2013)
Васильєва Т. А. - Розвиток методології підвищення ефективності контролю за об’єктами інвестування в межах інтеграційних об’єднань, Лєонов С. В., Сисоєва Л. Ю. (2013)
Скібіцька Л. І. - Проблеми інвестування інновацій в підприємстві на стадії кризи (2013)
Слободяник Ю. Б. - Предмет і об’єкти державного аудиту (2013)
Словік О. М. - Типи професійної ідентифікації особистості (2013)
Стоянова-Коваль С. С. - Особливості методики оцінки інвестиційних проектів харчових підприємств, Добрянська Н. А. (2013)
Татомир І. Л. - Вплив футурологічних та сучасних підходів на формування мотиваційної системи нового типу (2013)
Топільницька Я. О. - Особливості сучасного менеджменту інтелектуального капіталу акціонерних товариств (2013)
Тумакова С. В. - Теория рынка рабочей силы – важное направление современной экономической науки (2013)
Тхор С. О. - Оптимізація транспортної інфраструктури, Хорошилова І. О. (2013)
Філіппов М. В. - Сучасний стан та проблеми функціонування ринку м’ясної продукції в Україні (2013)
Хапатнюковський М. М. - Екзогенні виклики національному економічному суверенітету (2013)
Харевич А. С. - Ринок банківських кредитів України, його розвиток та оцінка (2013)
Харинович-Яворська Д. О. - Перспективний аналіз діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі (2013)
Чернін О. Я. - Сутність товарів: обліковий аспект (2013)
Чопко Н. С. - Інституційне забезпечення регулювання аграрного сектора України (2013)
Чорноус О. И. - Апробация методики прогнозирования показателей мотивации с целью формирования стратегии управления персоналом, Дружинина В. В. (2013)
Шабанова Ю. М. - Активізація співробітництва прикордонних територій єврорегіону "Донбас" (2013)
Шаповалова Е. Н. - Балансовый метод в анализе развития региональной экономики, Рябченко А. С. (2013)
Шемет Т. С. - Глобальні перспективи інтернаціоналізації китайського юаня (2013)
Еш С. М. - Формування фінансового посередництва на ринку фінансових послуг (2013)
Якимів А. І. - Проекти і програми як інструменти розвитку підприємств, Самуляк В. Ю., Шишковський С. В. (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2013)
Бердніков Є. - Проект Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення": з чим не згодні критики (2013)
Бердніков Є. - Новини законопроектної діяльності, Радкевич Н. (2013)
Колядинська Т. - "Elisavetgrad ID-2013": Земельні аспекти інвестицій в аграрний сектор України, Звірко В. (2013)
Чернов В. - Як інвентаризують землі на Сумщині (2013)
Галаган Т. - Еколого-економічна стратегія використання та охорони рекультивованих земель (2013)
Солов’яненко Н. - Організаційно-економічні аспекти функціонування особистих селянських господарств в контексті розвитку земельних відносин (2013)
Нікітенко В. - Викуп земельних ділянок державної та комунальної власності (2013)
Ваш консультант (2013)
Офіційні документи (2013)
Босенко А. І. - Оцінювання рівня мобілізації функціональних резервів студенток молодших курсів педагогічного університету при дозованих фізичних навантаженнях, Самокиш І. І., Страшко С. В., Орлик Н. А., Петровський Є. П. (2013)
Джим В. Ю. - Сравнительный анализ техники рывковых упражнений в тяжелой атлетике и гиревом спорте (2013)
Іонова О. М. - Внесок педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ століття в розвиток антропологічних ідей, Кот О. П. (2013)
Канівець З. М. - Розвиток мережі дитячих спортивних шкіл Полтавщини та інспектування стану спортивно-масової роботи в них у 50-70-ті роки ХХ ст. (2013)
Кара С. І. - Удосконалення процесу організації педагогічної практики – пріоритетна умова формування професійної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Климович В. Б. - Вплив спеціальних фізичних вправ на показники фізичної підготовленості та фізичного розвитку курсантів артилеристів, Романчук С. В. (2013)
Козаченко С. М. - Формування ціннісно-смислової компетентності майбутніх учителів як науково-педагогічна проблема (2013)
Козина Ж. Л. - Факторная структура комплексной подготовленности элитных спортсменов – представителей горных видов спорта, Репко Е. А., Прусик К., Цеслицка М. (2013)
Кулик Н. А. - Взаимосвязь компонентов физической подготовленности и физического развития у старших дошкольников, Масляк И. П. (2013)
Кутек Т. Б. - Стимуляція відновлювальних процесів у кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу (2013)
Остафійчук Я. Ф. - Інтеграційний підхід в становленні валеологічних компетенцій студентів – медиків, Презлята Г. В., Мицкан Б. М. (2013)
Петренко Н. В. - Динамика физической и умственной работоспособности студенток экономических специальностей в процессе занятий аквафитнесом (2013)
Платонова А. Г. - Обоснование применения двигательной активности детей как критерия эффективности оздоровления и рекреации, Подригало Л. В., Сокол К. М. (2013)
Романчук О. П. - Зміни показників центральної гемодинаміки кваліфікованих спортсменів при тестуванні з використанням керованого дихання та їх оцінка, Пісарук В. В. (2013)
Сохиб Бахджат Махмуд Аль Маваждех - Физическая реабилитации при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника, осложненным нестабильностью сегментов и протрузиями межпозвонковых дисков (2013)
Чарченко П. С. - Роль колективних спортивних ігор у розвитку комунікативних здібностей підлітків-девіантів (2013)
Шлєпаков Л. М. - Аналіз факторів, що впливають на процес залучення дорослого населення до регулярної рухової активності на місцевому рівні, Вареник О. М. (2013)
Шматова О. О. - Вплив методів фізичної реабілітації на стан якості життя у хворих з токсичними гепатитами, Назар П. С. (2013)
Приступа Т. - Оцінка фізичної працездатності у дітей з розладами слуху, Болах Б. (2013)
Титул, зміст  (2012)
Від редакції (2012)
Кочур Ю. Г. - Зарубежный опыт функционирования венчурных фондов (2012)
Самосьонок Л. М. - Динаміка доходів і зайнятості населення в країнах-учасницях регіональних інтеграційних об'єднань (2012)
Чернега О. Б. - Цивілізаційні виміри корпоративної активності, Бочарова Ю. Г. (2012)
Шкода М. С. - Світовий досвід використання логістичних підходів для ефективного управління розвитком підприємства й адаптація їх до вітчизняних реалій (2012)
Громова Я. А. - Дослідження перспектив інноваційного розвитку металургійної галузі України: маркетинговий аспект (2012)
Жарінова А. Г. - Інформаційне забезпечення механізму управління інтелектуальною власністю (2012)
Софіщенко І. Я. - Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту (2012)
Тарасюк О. Б. - Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки країни (2012)
Умєров Р. Е. - Особливості розвитку малого підприємництва в Україні (2012)
Юхименко В. В. - Державно-приватне співробітництво у сфері убезпечення вантажних перевезень, Коноваленко Ю. В. (2012)
Яковенко О. З. - Теоретичні засади формування державної промислової політики на основі розвитку промислово-сервісних кластерів (2012)
Воротіна Л. І. - Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства, Пятигін А. С. (2012)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Аналіз інтеграційного розвитку підприємств машинобудівної галузі за показниками інвестиційної активності на вітчизняному ринку, Скоморохов М. О. (2012)
Гончаренко О. В. - Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки (2012)
Іванова З. О. - Тактичний і стратегічний контролінг в управлінні розвитком туристичних підприємств (2012)
Картузов Є. П. - Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства (2012)
Коберник І. В. - Особливості розвитку інтеграційних процесів підприємств (2012)
Колотій В. О. - Чинники конкурентоспроможності і сталість роздрібних підприємств торгівлі будматеріалами (2012)
Оленіч А. В. - Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах, Шацька З. Я. (2012)
Рященко В. П. - Направления оптимизации бизнес-процессов предприятия (2012)
Железняк О. О. - Особливості пасажирсько-транспортної взаємодії між столицею України і містом Чернігів, Олещенко Л. М., Шморгун А. В. (2012)
Карий О. І. - Аномія громад: наслідки для стратегічного планування розвитку малих і середніх міст (2012)
Ревякін О. О. - Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в процесі детінізації підприємницької діяльності (2012)
Звєряков О. М. - Методологічні основи управління фінансовою стійкістю банківських установ (2012)
Коцупатрий М. М. - Системи оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні, Ковач С. І., Безверхий К. В. (2012)
Проскура К. П. - Методологічні засади податкового адміністрування, Капустян О. М. (2012)
Радова Н. В. - Оцінювання ефективності банківських злиттів і поглинань (2012)
Маначинська Ю. А. - Бухгалтерський актуарний облік в умовах інвестиційної активності (2012)
Васильчак С. В. - Інформаційна модель побудови системи трансфертного ціноутворення як елементу управлінського обліку у багатофілійному банку, Хімяк Н. Я. (2012)
Берко А. Ю. - Оцінювання якості інформаційних ресурсів у web-проектах, Алексеєва К. А. (2012)
Гальків Л. І. - Інформаційні джерела та параметричне оцінювання динаміки втрат людського капіталу України (2012)
Костіков М. П. - Створення бази знань граматики польської мови (2012)
Ліпич Л. Г. - Інформаційні потоки в моделі управління витратами бізнес-процесів, Ющишина Л. О. (2012)
Огнистий А. А. - Моделювання ринкового середовища конкурентних взаємозамінних товарів на основі агентного підходу (2012)
Ситник Й. С. - Формування інтегрованої інформаційної системи для потреб інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств (2012)
Теребух А. А. - Моделювання прийняття господарських рішень (2012)
Цмоць І. Г. - Системи раннього попередження для підприємств з використанням нейромережевих засобів, Цимбал Ю. В., Цмоць О. І. (2012)
Аманчаева К. - Инновационный потенциал социально-экономического развития: риски, пути решения (2012)
Амір М. - Прямі іноземні інвестиції і платіжний баланс у Пакистані: дані часових рядів, Мехмуд Б. (2012)
Арістовник А. - Вимірювання відносної ефективності в галузях охорони здоров'я і освіти: на прикладі країн Східної Європи (2012)
Асіф Хан М. - Посередницька роль задоволеності роботою у відношеннях орієнтації на внутрішній ринок і ефективності діяльності організації (2012)
Aта А. Ї. - Взаємозв'язок між економічним зростанням і інституційною структурою в країнах ОЕСР: перехресний аналіз, Кодж А., Aкча Х. (2012)
Ахмедов Н. - Направления повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов в апшеронском экономическом районе (2012)
Байжолова Р. - Повышение эффективности государственного регулирования национального рынка труда в условиях глобализации (2012)
Байырбекова Р. - Построение модели ключевых компетенций для железнодорожных компаний (2012)
Бекетова К. - Современные тенденции развития системы проектирования строительства объектов жилищной сферы (2012)
Виценец Т. Н. - Методы регионального анализа миграционных процессов (2012)
Гранчай М. - Витоки принципу порівняльної переваги і ролі сільського господарства (2012)
Джолдыбаева С. - Влияние диверсификации на процессы управления предприятиями (2012)
Домановіч В. - Концепція управління продуктивністю в Сербії: традиційна або сучасна?, Стояновіч-Алексіч В., Бабіч В. (2012)
Досманбетова М. - Анализ развития интеллектуального капитала казахстанских компаний (2012)
Ерол Ч. - Вплив змін у структурі власності після кризи 2001 року на ефективність діяльності банків Туреччини, Бакладжі Х. Ф., Вардар Г. (2012)
Зиядин С. - Перспективы информационного маркетинга в перерабатывающей отрасли АПК Республики Казахстан (2012)
Кабдуллина Г. - Проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного производства Северного Казахстана (2012)
Капышева С. - Предпринимательство в Казахстане как эффективная форма развития рыночных отношений (2012)
Кешелевіч А. - Знання як чинник еволюційного прогресу в рамках теорії фірми (2012)
Кіран Б. - Гіпотеза Фельдштейна-Хоріоки і мобільність міжнародного капіталу: емпіричне дослідження на прикладі Туреччини (2012)
Краняц М. - Можливі сценарії розвитку інноваційного менеджменту в країнах із перехідною економікою, Хєнні К., Сікіміч У. (2012)
Кройц Я. - Інформаційні аспекти оцінювання ефективності реалізації екологічної політики: на прикладі Чеської Республіки, Шауер П. (2012)
Купалова Г. И. - Иностранные инвестиции в контексте устойчивого экономического развития Республики Казахстан, Тулебаева Г. А. (2012)
Лукашик Е. - Електронне навчання як сучасний засіб корпоративних тренінгів, Скублевська-Пашковська М. (2012)
Плехавська-Вуйчик М. - Модельно-орієнтований підхід до створення веб-додатків на базі рішень BPMN і WebML (2012)
Смыкова М. - Оценка стратегических экономических зон развития туризма в Казахстане, Муталиева Л., Байтенова Л. (2012)
Фанг Ч. Ї - Вивчення моделей прогнозування прибуття туристів у міжнародні туристичні готелі, Сюй Ч.-Л. (2012)
Хорватхова П. - Використання управління кадровим потенціалом в організаціях одного з регіонів Чеської Республіки, Мікушова М. (2012)
Шербан А. К. - Освіта і зміни у трудомісткості: наслідки для зайнятості (2012)
Шіє Х.-Ш. - Розробка екостандартів: аналіз тайваньської програми ранжування еко-готелів, День В.-Л. (2012)
Інформаційне повідомлення про проведення VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми економіки 2012" (2012)
Податкові різниці: економічний зміст, методика визначення (2012)
Малий бізнес: нормативно-правове забезпечення господарської діяльності, особливості оподаткування, бухгалтерського обліку (2012)
Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: метод нарахування та відповідності доходів та витрат (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Анотації до номеру журналу (2012)
Давиденко Е. М. - Криза гуманістичної парадигми сучасного суспільства (2013)
Дрожжина С. В. - Национальная идея как фактор объединения украинского общества (2013)
Зуєв К. О. - Еволюція свідомості та культура (2013)
Нікітін Л. М. - Про соціальну функцію води (2013)
Озерова Т. Ю. - Ціннісний дискурс у контексті постмодерної культурної парадигми (2013)
Старовойтова Г. М. - Специфіка й особливості становлення та формування харизматичного лідерства (2013)
Халілова-Чуваєва Ю. О. - Європейська політика мультикультуралізму і криза національної ідентичності: політичний аспект, Бубнов І. В. (2013)
Кондратьєв В. О. - Удосконалення та розвиток правового регулювання адміністративної відповідальності як перспектива забезпечення надійного захисту прав і свобод людини і громадянина, Петрова О. І. (2013)
Коротіч Г. В. - Проблема духовності в творчості М.О.Бердяєва (2013)
Крачковський Б. П. - Робітники держгоспів у соціальній структурі українського села (друга половина XX ст.), Копитко А. Д. (2013)
Мармазова О. І. - Геополітичний та цивілізаційний чинники в побудові зовнішньополітичної стратегії Словаччини: досвід для України, Мармазова Т. Р. (2013)
Наконечний Р. А. - Соціоекологічні проблеми у вченні М. Руденка, Копитко А. Д. (2013)
Пілігрім Г. С. - Передумови виникнення концесії в Україні: історико-правовий аспект (2013)
Шульженко І. В. - Диференціація правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкових відносин, Романюк О. І. (2013)
Гаврилина Е. И. - Диференціація правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкових відносин, Черток Н. А. (2013)
Капічіна О. О. - Бриколаж як форма музичного мислення в опус-музиці ХХ ст (2013)
Кузьміна Ж. Ю. - Динаміка інновацій у соціокультурному просторі (2013)
Моісєєва Ф. А. - Мовний етикет у практиці переговорного процесу, Усачов В. А. (2013)
Сакун А. В. - Освітній процес у параметрах "суспільства знань" (2013)
Усачев В. А. - Актуальные проблемы перевода научно-технических текстов в английском языке (2013)
Яковенко М. Л. - Особливості формування музичних уподобань студентської молоді в умовах масової культури, Нестеренко Л. М. (2013)
Книжкова полиця (2013)
Наша інформація (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Кириченко В. В. - Унікальні сагайдаки, Зеленський О. В. (2013)
Sadovnichenko A. V. - Infinite dimensional linear groups with a spacious family of G-invariant subspaces (2013)
Savostyanova I. M. - On a theorem of John and its generalizations, Volchkov Vit. V. (2013)
Маслюченко В. К. - Про неперервність знизу неперервних зверху відображень зі значеннями в прямій Зорґенфрея, Маслюченко О. В., Фотій О. Г. (2013)
Onder M. - Differential equations and integral characterizations of timelike and spacelike spherical curves in the Minkowski space-time E_1, Kahraman T., Ugurlu H. H. (2013)
Pronska N. I. - Asymptotics of eigenvalues and eigenfunctions of energy-dependent Sturm-Liouville equations (2013)
Mokhonko A. Z. - On growth order of solutions of differential equations in a neighborhood of a branch point, Mokhonko A. A. (2013)
Ivashyna T. - Daugavet centers are separably determined (2013)
Oliyar Yu. I. - Criteria of mutual adjointness of proper extensions of linear relations, Storozh O. G. (2013)
Головатий Ю. Д. - Асимптотика спектру неоднорідної пластини з легкими жорсткими включеннями, Гут В. М. (2013)
Курбатова И. Н. - О диффеоморфизмах почти кватернионных многообразий (2013)
Zabavsky B. V. - Decomposition of finitely generated projective modules over Bezout ring, Bilavska S. І. (2013)
Kuryliak A. O. - Wiman type inequalities for entire Dirichlet series with arbitrary exponents, Ovchar I. Ye., Skaskiv O. B. (2013)
Гулевский А. К. - Влияние низкомолекулярной фракции, полученной из криогемолизата кордовой крови крупного рогатого скота, на структурно-функциональные свойства клеточных культур различного происхождения и лейкоцитов донорской крови in vitro, Трифонова А. В., Горина О. Л. (2012)
Рей М. Р. - Енергетика робочого ходу кривошипного гарячештампувального преса при гарячому видавлюванні, Рей Р. І., Сушкова Т. С. (2013)
Абдулганиев М. А. - Метод энергетического расчета затрат энергии по переходам штамповки на горизонтально-ковочной машине (2013)
Сатонин А. В. - Анализ влияния технологических параметров процесса горячей прокатки полосовых профилей в чистовых рабочих клетях мелкосортных станов, Коренко М. Г., Стриченко С. М., Староста Н. В., Таранин Д. Ю. (2013)
Грибков Э. П. - Математическое моделирование напряжений и деформаций при мундштучном формовании порошковой проволоки (2013)
Грибков Э. П. - Экспериментальное исследование влияния толщины оболочки на параметры процесса прокатки порошковых лент, Данилюк В. А. (2013)
Медведев В. С. - Экспериментальное исследование течения металла в балочных калибрах, Шпаков В. А., Базарова Е. В. (2013)
Бережний М. М. - Реологічні властивості потоку металу в осередку деформації при поздовжньому прокатуванні, Хіноцька А. А., Чубенко В. А. (2013)
Боровик П. В. - Математическое моделирование процесса резки толстолистовых раскатов в горячем состоянии на дисковых ножницах (2013)
Спусканюк В. З. - Метод расчета давления равноканального углового прессования биметаллических заготовок, Перькова К. И., Давиденко А. А. (2013)
Алиева Л. И. - Силовой режим радиального выдавливания внутреннего фланца, Мартынов С. В., Жбанков Я. Г., Гончарук К. В. (2013)
Корякин Н. А. - Технологии и оборудование штамповки обкатыванием, Ништа А. П., Федоров В. Б. (2013)
Митичкина Н. Г. - Математическая модель для определения энергосиловых параметров процесса однопереходной штамповки тройников, Бут А. Ю. (2013)
Стоянов А. А. - Исследование прессования порошковых конструкционных деталей с применением активных касательных напряжений, Бурко В. В., Шенкман Г. Л. (2013)
Ткаченко Я. Ю. - Моделирование горячего прессования сверхтвердых материалов в установках с нагревом электрическим током, Лаптев А. М. (2013)
Рябичева Л. А. - Технология получения порошка из алюминиевой стружки, Белошицкий Н. В., Добрыднева А. И., Войнова Е. В. (2013)
Рябичева Л. А. - Технологические свойства медных гранул, полученных из отходов кабелей, Белошицкий Н. В., Доскич Ю. Ю. (2013)
Dikova Ts. D. - Influence of technological parameters on titanium nanotubes formation (2013)
Алімов В. І. - Хіміко-термічне відновлення розмірів прецизійних виробів, Георгіаду М. В., Ткач О. В. (2013)
Губенко С. И. - Возможности повышения пластичности высокохромистой стали, содержащей боридные включения, Беспалько В. Н., Жиленкова Е. В. (2013)
Жижкина Н. А. - Исследование влияния центробежных сил на движение неметаллических включений в кристаллизующемся сплаве (2013)
Ershov V. M. - Investigation of surface layer of polished high-speed steel grade Р6М5 using X-rays, Korobko T. B. (2013)
Могильная Е. П. - Ионное азотирование изделий из конструкционной стали 38ХМФА, Дубасов В. М. (2013)
Жданова М. Н. - Влияние поверхностно-активных веществ на защитные свойства лакокрасочных покрытий, Жданов С. А. (2013)
Бережная Е. В. - Математическое моделирование напряжений и деформаций при электроконтактной наплавке проволок цилиндрических деталей, Грибкова С. Н. (2013)
Василенко Н. П. - Нанесення, структура та властивості покрить діборидів перехідних металів, Терпій Д. М., Костенко І. Г. (2013)
Бондаренко Т. Н. - Электронная структура некоторых промышленно важных (в том числе конструкционных) оксидных материалов, полученных по энергосберегающей технологии, Илькив Б. И. (2013)
Никитин Ю. Н. - Выбор метода ультразвукового диспергирования отходов медного порошка, Журавлева А. В. (2013)
Шевченко А. В. - Математическая модель процесса синтеза интерметаллидов при напылении конгломератных никель-алюминиевых порошков (2013)
Артюх В. Г. - Математическая модель процесса опрокидывания кислородного конвертера, Грибков Э. П., Сорочан Е. Н. (2013)
Свинороев Ю. А. - Новый литейный связующий материал на основе технических лигносульфонатов, как инструмент повышения ресурсоэффективности технологических процессов литья, Бэр Р., Гутько Ю. И. (2013)
Басов Г. Г. - Усовершенствованная технология ультразвукового диагностирования колесных центров тягового подвижного состава, Киреев А. Н., Додонов В. И. (2013)
Роганов М. Л. - Разработка конструкции испытательного стенда с гидроупругим механизмом для поглощающих аппаратов грузовых и пассажирских вагонов, Роганов Л. Л., Грановский А. Е. (2013)
Драгобецький В. В. - Вплив умов розточування збірними неврівноваженими інструментами на їх коливання та точність отворів, Роман Л. С., Наумова О. О. (2013)
Брешев А. В. - Исследование динамики бесконтактного привода на аэростатических опорах (2013)
Соколова Я. В. - Экспериментальное исследование эффективности регулирования скорости выходного звена объемного гидропривода, Азаренко Н. Г., Ивин М. В. (2013)
Серебряков А. И. - Определение поперечной усадки в сварных узлах типа баз и оголовков колонн, Иванова Е. А., Воротынцев С. В. (2013)
Соколова Я. В. - Синтез системы автоматического управления специальным технологическим оборудованием с электрогидравлическим приводом, Таванюк Т. Я., Соколов В. И. (2013)
Брешев В. Е. - Разработка ресурсосберегающих бесконтактных приводов с регулируемым главным вектором движущих сил (2013)
Кирсанов А. Н. - Кинематические и динамические характеристики процесса магнитно-абразивной обработки ювелирных изделий, Кожемякин В. Г., Солодовник М. Д. (2013)
Требования к оформлению статей (2013)
Лукінов В. - Умови формування метаноносності вугільних пластів Донбасу, Пимоненко Л., Бурчак О., Кузнецова Л. (2012)
Явний П. - Оцінка метаноносності вугленосної товщі Львівсько-Волинського басейну, Бучинська І. (2012)
Матрофайло М. - Перспективи промислової вугленосності глибоких горизонтів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Стаття 2. Морфологія візейського вугільного пласта v03 і особливості його утворення (Ковельська площа), Шульга В., Костик І., Король М. (2012)
Орлов О. - Геологічні особливості видобування газу в кам’яновугільних басейнах України (2012)
Григорчук К. - Літологія і седиментогенез майкопських відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну. Стаття 4. Пізній майкоп. Геологічна палеоокеанографія та седиментолітогенез, Гнідець В., Баландюк Л., Кохан О. (2012)
Ковалевич В. - Хіміко-палеоокеанографічні індикатори прогнозу покладів вуглеводнів та корисних копалин у відкладах континентальних окраїн (за результатами мінералого-геохімічних досліджень сульфатно-карбонатних і соленосних товщ фанерозою Центральної та Східної Європи), Дудок І., Побережський А., Вовнюк С., Галамай А., Гринів С., Литвинюк С., Сидор Д., Яремчук Я. (2012)
Галамай А. - Умови утворення галіту в баденському Закарпатському солеродному басейні (за дослідженнями включень) (2012)
Безрук К. - Про вірогідні причини просторового збігу гідрогеохімічних аномалій ртуті і проявів вуглеводнів, Суярко В. (2012)
Максимук С. - Особливості відображення флюїдонасиченості горизонтів Вишнянської площі Зовнішньої зони Передкарпатського прогину в геохімічних полях приповерхневих відкладів (2012)
Яремчук Я. - Залежність асоціацій глинистих мінералів у неогеннових евапоритах Карпатського регіону від концентрації розсолів солеродних басейнів (2012)
Сидор Д. - Геохімічні особливості пермського галогенезу Східноєвропейської платформи (2012)
НІкіпелова О. - Природні лікувальні ресурси на терторії національного природного парку "Білобережжя Святослава” (Миколаївсь-ка область, Україна), Захарченко Є., Ніколенко С., Новодран О., Горбач Л. (2012)
Макітра Р. - Умови видобутку нафти в ХІХ столітті на теренах Заходу України., Семенюк М. (2012)
Павлюк М. - Видатний організатор фундаментальних досліджень академік Євген Лазаренко і Національна академія наук України, Наумко І. (2012)
Наумко І. - Професор Володимир Калюжний – один із засновниківвчення про мінералотворні флюїди (до 90-річчя від уродин) (2012)
Пугачевський Г. Ф. - Категорії "торгівля", "комерція", "бізнес": сутність і відношення до товарознавства (2012)
Братчун В. І. - Структуроутворення вологого дьогтешлакового каменю в процесі його приготування, Нагорна Н. П. (2012)
Васильєва І. І. - Оцінювання якості телевізорів на стадії експлуатації (2012)
Гаркавенко С. С. - Удосконалення методів прогнозування структури розмірного асортименту взуття, Каменець С. Є. (2012)
Глушкова Т. Г. - Інновації у виготовленні паперу для друку, Коптюх Л. А. (2012)
Голодюк Г. І. - Дослідження функціональних властивостей фарбувальної композиції на основі алкідних смол, Передрій О. І. (2012)
Григоренко М. О. - Споживні властивості епоксидно-тіоколового клею марки К-153АМ, Лойко Д. П., Кочергін Ю. С. (2012)
Золотарьова В. В. - Регулювання зносостійкості епоксиполімеру за допомогою рідких реакційноздатних каучуків, Кочергін Ю. С., Лойко Д. П. (2012)
Кобищан А. Д. - Дослідження повітропроникності лляних тканин (2012)
Козарь О. П. - Аналіз споживчих переваг на українському ринку взуття, Катрич В. М., Чалих Д. А. (2012)
Кібзун В. М. - Використання полімерних матеріалів для поліпшення властивостей шкір (2012)
Луців Н. В. - Проблеми та основні тенденції розвитку вітчизняного ринку ювелірних виробів (2012)
Марчук Н. Б. - Тенденції розвитку ринку біжутерії в Україні, Черняк Л. В. (2012)
Пиріков О. В. - Сучасні технології створення клейових компаундів з підвищеними експлуатаційними властивостями, Лойко Д. П., Куделіна Г. М. (2012)
Попова О. С. - Постановка і наукове обґрунтування оцінки безпечності епоксидних клеїв (2012)
Сильченко О. Є. - Функційні властивості епокситіїранових клеїв, наповнених металевими порошками (2012)
Супрун Н. П. - Аналітичний огляд асортименту та комплексна оцінка якості трикотажних полотен, Осипенко Н. І., Островецька Ю. І. (2012)
Ткаченко Г. А. - Фактори, що впливають на розвиток послуг щодо складнотехнічних товарів (2012)
Траченко Л. А. - Процедура експертного оцінювання якості послуг кабельного телебачення, Покариніна А. С. (2012)
Васюкова Г. Т. - Багатофункційні маринадні і засолювальні суміші для м'ясопродуктів, Мушин П. А., Ярошева О. І., Федоркіна І. А. (2012)
Дятлов В. В. - Вміст нітратів у печерицях залежно від штаму, температури і тривалості зберігання, Аксьонова Н. О. (2012)
Ішкова О. М. - Експрес-метод визначення генетично модифікованих організмів у продовольчій сировині, Рябченко М. О. (2012)
Коваленко В. О. - Мікробіологічна оцінка якості заморожених напівфабрикатів із дикорослих ягід, Одарченко Д. М., Кудряшов А. І., Штих С. В., Сюсель О. О. (2012)
Лобачов В. Л. - Аналіз питань оптимізації асортименту та якості пива, Айдарова Л. В. (2012)
Малигіна В. Д. - Шляхи забезпечення стабільності безпечності та якості охолодженого м'яса птиці під час зберігання, Сусська М. М. (2012)
Молоканова Л. В. - Поживні властивості та якість сиркових виробів із комбінованим рецептурним складом, Хованець І. С. (2012)
Одарченко А. М. - Колориметричний аналіз якості томатних овочів і продуктів їх переробки, Діденко О. В., Іштван Є. О., Сподар К. В. (2012)
Одарченко Д. М. - Вплив циклічного заморожування на електрофізичні властивості плазм з різних анатомічних частин тушок бройлерів, Гордієнко В. В., Мовчан А. О., Гасай Є. Л., Рибцева А. А. (2012)
Притульська Н. В. - Огляд тенденцій світового ринку харчових продуктів для спортсменів і перспективи його розвитку в Україні, Хробатенко О. В., Міклашевська Ю. Б. (2012)
Притульська Н. В. - Обґрунтування вибору функційних інгредієнтів для цукерок спеціального призначення (для спортсменів), Сєногонова Л. І. (2012)
Савінок О. М. - Вплив окремих факторів на хімічний склад яловичини (2012)
Семенов А. О. - Способи бактерицидного знезараження питної води, Берлінова Л. В. (2012)
Сукманов В. О. - Дослідження стану води у м'якому сирі, Скляренко О. В. (2012)
Сукманов В. О. - Дослідження вмісту ефірної олії в сировині пасти з пряних рослин, Охременко С. І. (2012)
Богза С. Л. - Особливості ідентифікації та аутентифікації вин методом ЯМР-спектроскопії, Суйков С. Ю., Матвійчук Г. В. (2012)
Браїлко А. С. - Електронний інструментарій для проведення експертизи одягу зі шкіри (2012)
Єштокіна Т. Ю. - Особливості порядку проведення експертних товарознавчих досліджень сигарил, Брусенська Г. І., Єштокін В. І., Большаков С. І. (2012)
Калашник О. В. - Товарознавче експертне дослідження твердого туалетного мила, Стєбліна К. П. (2012)
Крюк Т. В. - Експертні дослідження молочних продуктів за органолептичними та фізико-хімічними показниками, Транковська Р. С. (2012)
Оносова І. А. - Особливості визначення показників клейковини зерна пшениці різними методами (2012)
Оносова І. А. - Маркерний метод в ідентифікації віку коньяку, Агішев Д. В. (2012)
Ткаченко Г. А. - Особливості проведення експертизи мікрохвильових печей (2012)
Артюх Т. М. - Розробка ювелірних сплавів білого золота з вмістом модифікуючих компонентів, Чернишова А. С. (2012)
Лисенко Н. В. - Шляхи покращення споживних властивостей шкір для взуття спеціального призначення, Омельченко Н. В. (2012)
Малигіна В. Д. - Створення комбінованих кисломолочних продуктів – один із шляхів раціоналізації харчування, Кротинова К. А. (2012)
Мардар М. Р. - Зміни фізико-хімічних показників якості нових видів зернових продуктів у процесі зберігання (2012)
Осипенко Н. І. - Застосування нового антисептичного засобу на основі нанокластерного срібла та біополімерів морських водоростей для обробки текстильних матеріалів, Рябушко В. І., Захарова С. Л. (2012)
Погожих М. І. - Спосіб виробництва порошкоподібного напівфабрикату з грибів глива звичайна з додаванням кукурудзяного крохмалю, Одарченко Д. М., Піддубний В. В., Штих С. В., Бабіч А. О. (2012)
Погребняк В. Г. - Формування споживних властивостей соку яблучного під час освітлення полімерними флокулянтами, Перкун І. В., Погребняк А. В. (2012)
Товт В. М. - Дослідження процесів складного теплообміну у фокусуючих високотемпературних пристроях, Омельченко Н. В., Ліпатов С. Ю. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Summary (2012)
Аннотации (2012)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Вишневський В. П. - Дослідження шляхів розвитку податкових систем: неокласична, інституціональна і еволюційна парадигми, Гурнак О. В., Вишневська О. М. (2012)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Системний підхід у дослідженні трансформації моделей інноваційних систем (2012)
Єрмошенко М. М. - Інформація в системі економічної дійсності (2012)
Малишев О. В. - Ще одне визначення поняття "інформація" (2012)
Маслов А. О. - Інформаційна асиметричність на ринку праці та "аукціон Вікрі" (2012)
Сидорова А. В. - Процессные инновации в современной теории инноваций, Курносова О. А. (2012)
Скребець І. В. - Стратегічна безпека підприємства як реакція на динамічні зміни зовнішнього середовища (2012)
Луняков О. В. - Кредитная экспансия и макроэкономическая стабильность (2012)
Макаренко М. І. - Інфляційне таргетування і макроекономічна динаміка: посткризовий аналіз (2012)
Грищенко І. М. - Економічний аспект освіти в сучасному вимірі (2012)
Король С. Я. - Державне регулювання у лікеро-горілчаній галузі, Бондар Т. Л. (2012)
Мойсеєнко І. П. - Параметри моніторингу рівня економічної безпеки України, Ривак Н. О. (2012)
Шлапак О. В. - Проблеми розвитку і можливості захисту вітчизняного м'ясного скотарства в умовах COT (2012)
Шубравська О. В. - Агропродовольчий комплекс України в макроекономічному вимірі (2012)
Баліцька В. В. - Рентабельність діяльності суб'єктів господарювання України: оцінювання істинних результатів (2012)
Кендюхов О. В. - Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу, Файвішенко Д. С. (2012)
Морозов О. Ф. - Джерела підвищення інноваційного потенціалу підприємства, Руссу Л. М. (2012)
Мустеца І. В. - Особливості аналізу ефективності відтворення основних засобів готельних господарств (2012)
Редько К. Ю. - Аналіз системи пільг і стимулів, що впроваджувались для суб'єктів СЕЗ і ТПР (2012)
Герасимчук З. В. - Інституційне забезпечення "зеленої логістики" в місті, Аверкина М. Ф. (2012)
Гріневська С. М. - Модернізація національної економіки шляхом забезпечення саморозвитку регіонів (2012)
Єрмакова О. А. - Економічна ефективність функціонування кластерів: оцінювання та аналіз впливу на конкурентоспроможність регіону (2012)
Хижнякова Н. О. - Сутність екологоорієнтованих управлінських рішень та їх роль у вирішенні еколого-економічних проблем (2012)
Лактіонова О. А. - Гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків та їх інституційні обмеження, Житар М. О. (2012)
Лук'янов В. С. - Щодо бюджетних втрат, не зумовлених державними потребами й пріоритетами, Ковальчук Т. Т. (2012)
Панасенко Г. О. - Інституційний ізоморфізм у банківській сфері на шляху підвищення рівня довіри до грошей, Гаджиєв П. Я. (2012)
Железняк О. О. - Визначення собівартості пасажирсько-транспортного процесу, Олещенко Л. М. (2012)
Тищенко В. Ф. - Інтегральне оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як структурної компоненти економіки знань (2012)
Aкджа Х. - Економічний розвиток і забруднення довкілля у країнах з високим і середнім рівнями доходів: порівняльний аналіз екологічної кривої Кузнеця, Озтюрк І., Караджа К. (2012)
Айдемір М. - Зародження державних холдингів: дані щодо турецького Банку промисловості і гірничої справи, Озкалелі Ф. М., Катірджіоглу С. Т. (2012)
Аль-Мамун А. - Дослідження впливу малайзійської програми мікрокредитування "Amanah Ikhtiar" на статки домогосподарств у сільській півострівній Малайзії, Адайкалам Д., Нурул Худа Мазумдер М. (2012)
Ачелеану М. І. - Роль освіти в підвищенні адаптації до ринку праці (на прикладі Румунії) (2012)
Ван Ч. -Ч. - Побудова моделі сервісного обслуговування для попереднього аналізу цінності процесу обслуговування, яка відчувається клієнтами, Чуан С. -Ч. (2012)
Виценец Т. Н. - Потенциал сбережений домашних хозяйств региона как источника инвестиций (на примере Приморского края) (2012)
Джоковіч А. - До ефективної початкової освіти: сербська перспектива, Єреміч В., Радоїчіч З. (2012)
Егембердиева С. - Оценка влияния мультипликативного эффекта нефтедобывающей компании на экономику региона, Азатбек Т. (2012)
Ерниязова Ж. - Основы государственного регулирования транспортной системы Республики Казахстан (2012)
Есполов Т. - Интеграция стран СНГ и ее влияние на развитие аграрного сектора Казахстана, Сулейменов Ж., Арынова А. (2012)
Зайнудін Р. - Короткострокові зв'язки між азіатськими "паперовими тиграми": VAR-аналіз і підхід нечіткої кластеризації, Цюа Ч. Х. (2012)
Кабдуллина Г. - Механизмы повышения эффективности сельскохозяйственного производства Северного Казахстана (2012)
Ким Л. - Региональная неравномерность уровня жизни населения в Казахстане (2012)
Коксал О. - Чинники розвитку і проблеми використання біопалива, Деллал І. (2012)
Крстіч Б. - Процесно-орієнтоване управління підприємством як детермінанта організаційної поведінки в умовах сучасного бізнесу, Йовановіч С., Кахровіч Е. (2012)
Ксу Ж. - До проблеми корпоративного попиту на страхування директорів і посадових осіб у Китаї, Чжен І. (2012)
Лыгина О. - Теоретико-методологические подходы к оценке налоговой нагрузки отраслей экономики Казахстана (2012)
Мехмуд Б. - Залежність між прямими іноземними інвестиціями і людським капіталом (на прикладі Пакистану), Амір М. (2012)
Мікушова М. - Дослідження чеських малих підприємств щодо їхньої готовності до кризи, Хорватхова П. (2012)
Мотричкин К. В. - Прогнозирование развития экономики региона в условиях неполноты информации, Степанов А. В. (2012)
Онг Л. Д. - Продуктивність персоналу на робочому місці (2012)
Пшундер І. - Сприйняття масового оцінювання нерухомості в Словенії, Томінц П. (2012)
Радосавлєвіч Г. - Задоволеність клієнтів онлайн-пропозиціями туристичних агентств у Сербії, Максимовіч Л., Борисавлєвіч К. (2012)
Скублевска-Пашковска М. - Аналіз методів інтерполяції руху, Лукашик Е., Смолка Я. (2012)
Смагулова Ж. - Анализ современного состояния туризма в Казахстане и перспективы его развития (2012)
Суруджіу К. - Оцінювання в'їзного туризму з урахуванням викидів парникових газів і відновлюваних джерел енергії (на прикладі Румунії), Бреда З., Суруджіу М. -Р. (2012)
Турекулова Ж. - Суэцкий канал и экономическое развитие Египта в ХІХ веке (2012)
Хе Г. - Бенчмаркінг управління низьковуглецевою продуктивністю економіки: емпіричне дослідження країн "великої двадцятки" (2012)
Хо Ю Ж. - Пояснення повільного розпродажу на фондовому ринку після інверсії кривої прибутковості за допомогою часової гри, Цюа Ч. Х. (2012)
Чень Л. -Ф. - Диференціація субсидій і часткова сумісність маршрутів на дуопольному ринку, Лі Я. -С., Чан Ч. -Я. (2012)
Штвєркова Х. - Вплив фірмового стилю на економічну ефективність організації, Крібікова П., Хумлова В. (2012)
Юртсевен Ч. - Соціальна модель визначення вартості мобільного зв'язку (2012)
Яссин М. - Інвестиційна стратегія підприємства: поняття й основні етапи розвитку (2012)
"Золота Фортуна" – найвища сходинка до міжнародного визнання! (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Анотації до номеру журналу (2012)
Руденко Л. Г. - Ландшафтне планування та його роль у вирішенні завдань сталого просторового розвитку України, Маруняк Є. О. (2012)
Палієнко В. П. - Методичні засади ландшафтно-планувальної організації транскордонного регіону, Хомич В. С., Сорокіна Л. Ю., Струк М. І., Голубцов О. Г., Давидчук В. С., Пархоменко Г. О., Петренко О. М., Чехній В. М. (2012)
Суховій О. М. - Морфометричний аналіз поверхневих карстових форм (на прикладі масиву Орта-Сирт у Кримських горах) (2012)
Мальчикова Д. С. - Планування території регіону: суспільно-географічна концептуалізація (2012)
Черевко О. М. - Прикордонне співробітництво як чинник регіонального розвитку: світовий досвід та українські реалії (2012)
Бондар В. В. - Особливості розвитку процесів децентралізації функцій столичного міста (2012)
Сажнєва Н. М. - Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні, Арсененко І. А. (2012)
Бейдик О. О. - Факторний аналіз формування потоків в’їзного туризму України, Новосад Н. О. (2012)
Стойко С. М. - Сучасні види антропогенного впливу на життєве середовище, Койнова І. Б. (2012)
Головчак В. Ф. - Трансформація складових геосистеми у процесі природокористування на Калуш-Голинському родовищі калійних руд (2012)
Тікунов В. С. - Застосування картографічних моделей - картоїдів і анаморфоз для вивчення міжнародного пасажирського залізничного сполучення, Савчук І. Г., Чуклова О. Ю. (2012)
Лісовський С. А. - Перше суспільно-географічне дослідження міжнародної логістики, Дячевська Л. П., Петрук С. Л. (2012)
Черваньов І. Г. - До 100-річчя з дня народження П. В. Ковальова (2012)
До 70-річчя Ю. Д. Шуйського (2012)
До 70-річчя С. С. Поп (2012)
Title (2013)
Content (2013)
Onyshchenko N. - The Legal System — Integrative Category of Legal Science, Zaichuk O., Zhuravskyi V. (2013)
Zaiets A. - Problems of the Definition of Law (2013)
Skrypniuk O. - Law and Democracy in the Forming and Development of the National Legal System (2013)
Kolodii A. - Principles of Law: Genesis, Concept, Classification, Place, and Role in the Legal System of Ukraine (2013)
Pohrebniak S. - General Principles of Law in the Context of Improving the Contemporary National Legal System (2013)
Skakun O. - Legal Consciousness in the Legal System of Ukraine: Evolutionary Peculiarities, Vocational and Regional Measure (2013)
Iakoviuk I. - Legal Culture as a Characteristic of the Qualitative State of the Legal System (2013)
Shevchuk S. - Normative Acts of Judicial Power: The Evolution of Views in Ukrainian Jurisprudence (2013)
Lukianov D. - The National Legal System of Ukraine among Contemporary Legal Families (2013)
Tabachnyk D. - Yaroslav the Wise as Statesman (2013)
HoncharenkoV. HoncharenkoV. - Law of Ukraine in Period of Kievan Rus and during Feudal Fragmentation (2013)
Strakhov M. - Law in Ukrainian Lands While Part of Poland, Lithuania, and Rzecz Pospolita (End of XIV — First Half of XVII Century) (2013)
Myronenko O. - Law of the Hetmanate (Second Half of XVII — XVIII Century) (2013)
Honcharenko V. - Law of Ukraine While Part of the Russian Empire (2013)
Rumiantsev V. - Law during the Ukrainian Revolution (1917-1921), Strakhov M. (2013)
Iarmysh O. - Origin of the Foundations of Soviet Law (1917-1920) (2013)
Honcharenko V. - Law of Ukrainian SSR during New Economic Policy (1921-1929) (2013)
Rumiantsev V. - Law of Ukraine under the Totalitarian-Repressive Regime (1929—1939), Strakhov M. (2013)
Rumiantsev V. - Law of Ukraine during Second World War and First Postwar Decade (1939—1956), Strakhov M. (2013)
Honcharenko V. - Law of Ukrainian SSR during Destalinization (1956-1965) (2013)
Honcharenko V. - Law of Ukrainian SSR in Period of Slowing the Pace of Social Development and Stagnation (1965—1985) (2013)
Honcharenko V. - Law of the Ukrainian SSR in the Perestroika Period (1985—1991) (2013)
Yermolaiev V. - Origin and Development of Supreme Representative Agencies of Ukraine (2013)
Glossary (2013)
Title (2013)
Contens (2013)
Tiunov O. - (Russian Federation) Legal Standards: Method of Regulating International and Municipal Relations (2013)
Kovler A. - (Russian Federation) The Individual as a Subject of International Law (Discussion Revisited) (2013)
Bilotskyi S. - International Legal Problems of Foreign Military Presence (2013)
Butkevych V. - Diamond of the Urals in the Crown of International Legal Science (Contribution of Professor H. V. Ihnatenko to the Development of Modern Science of International Law) (2013)
Zadorozhnii O. - History of the Chair of International Law, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv (2013)
Kresin O. - International Law at V. M. Koretsky Institute of State and Law, National Academy of Sciences of Ukraine, Savchuk K. (2013)
Buromenskyi M. - Kharkiv School of International Law, Senatorova O., Tarasov O. (2013)
Repetskyi V. - International Law at the Ivan FrankoNational University of Lviv, Hutnyk V. (2013)
Pashkovskyi M. - Odessa School of International Law, Korotkyi T. (2013)
Butler W. (USA) - Volodymyr Hrabar, Peter Lombard, John Mair, and the History of International Law (2013)
Butkevych O. - History of International Legal Doctrine in the Intellectual Legacy of Volodymyr Hrabar (2013)
Tymchenko L. - The Delimitation of Ukrainian Maritime Boundaries, Kononenko V. (2013)
Decision of International Court of Justice in the Case of Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine) (2013)
Press Release of The Intrnational Court of Justice Regarding The Election of a New President (2013)
Biography of Peter Tomka, President of International Court of Justice (2013)
Лебедев В. А. - Электроприводы в современном механизированном и автоматизированном оборудовании для дуговой сварки (2013)
Лимонов Л. Г. - Показатели динамичности электродвигателей постоянного тока (2013)
Бойко А. О. - Особливості застосування безколекторного двигуна постійного струму в механізмах підйому пасажирських ліфтів, Акчебаш Н. В. (2013)
Герасимяк В. Г. - Эффективность применения суперконденсаторов в автономном электротранспорте (2013)
Смотров Е. А. - Системы балансировки аккумуляторных батарей, Акшинцев Д. И., СубботинВ. В., Сусленко А. Ю. (2013)
Сінчук О. М. - Метод оцінювання ефективності спо-живання електричної енергії залізорудними підприємствами, Сінчук І.О., Берідзе Т.М., Ялова О.М. (2013)
Китаев А. В. - Схемы замещения электрических двигателей переменного тока, Агбомассу В. Л., Глухова В. И. (2013)
Краснов В. В. - Матрично-топологічний опис електромагнітних кіл, Сідєлєв М. І. (2013)
Ставинский А. А. - Формирование структур статических электромагнитных систем на основе нетрадиционных образующих контуров, Ставинский Р. А., Авдеева Е. А. (2013)
Шестака А. И. - Современные методы автоматизации зданий, Мельникова Л. В., БушерВ. В. (2013)
Пучков О. С. - Автоматизация измерительной систе-мы для определения характеристик гребных винтов, Головань А. И. (2013)
Войтенко В. А. - Влияние изменения параметров объек-та управления на работу пропорционально-интегрального регулятора с двойным интегрированием ошибки (2013)
Мартынюк А. Н. - Метод разработки подсистемы навигации автономного мобильного робота, Калиниченко В. В., Ульченко Н. О. (2013)
Арсирий Е. А. - Концептуальная модель информационной поддержкипринятия решений по совершенствованию эксплуатируемого энергетического оборудования, Антощук С. Г., Арсирий В. А. (2013)
Сопин С. А. - Определение предмета исследования в задаче автоматической сегментации GT-объектов знаков на множестве атомарных элементов, Шевцов Д. В. (2013)
Davydov M. V. - Weighted optical flow model for visemes recognition in sign language tutoring software, Nikolski Yu. V., Tykhanskyi S. M. (2013)
Антощук С. Г. - Модели представления событий при анализе видеопотока, Годовиченко Н. А. (2013)
Polozhaenko S. A. - Methods of mathematical design and machine authentication of anomalous diffusive processes (2013)
Востров Г. Н. - Оценивание параметров регрессионных моделей на основе сингулярного разложения матриц, Атие А. (2013)
Пуйло Г. В. - НАШИ ЮБИЛЯРЫ, Петрушин В. С. (2013)
Шкляєв С. А. - Оптимізація аналітичної процедури при валідації технологічного процесу виробництва лікарського засобу, що містить екстракт гінкго білоба, Підпружников Ю. В. (2012)
Пімінов О. Ф. - Історічні етапи становлення інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації національного фармацевтичного університету, Якущенко В. А., Великий Д. Л., Лукієнко О. В. (2012)
Лебеденец В. О. - Організація початкових етапів проекту впровадження системи управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів. Частина І (2012)
Гусаров В. І. - Валідація методики кількісного визначення субстанції 7-(діетиламіно)-3-(5-(1-метил-1-(3,7,12-тригідрокси-10,13-диметилгонан-17-іл)-проп-3-іл)-1,3,4-оксадіазол-2-іл)-кумарину, Коваленко С. М., Гусарова Т. Д. (2012)
Малий В. В. - До стандартизації сировини рослин роду ільм (2012)
Літвінова О. В. - Управління й економіка фармації управління інтелектуальним капіталом в умовах інноваційного розвитку фармацевтичного виробництва, Посилкіна О. В. (2012)
Евтушенко О. М. - Методика аналізу показників витрат на усунення наслідків побічних реакцій антибактеріальних лікварських препаратів, Мнушко З. М. (2012)
Яковлева О. С. - Моніторинг вартості схем лікування хворих, залежних від опіоїдів (2012)
Люханова К. А. - Дослідження дослідження факторів впливу на лояльність лікарів і cпеціалістів фармації до окремих антитромботичних лікарських препаратів, Мнушко З. М., Тіманюк І. В. (2012)
Громовик Б. П. - Контент-аналіз засобів масової інформації щодо святкування дня фармацевтичного працівника, Панькевич О. Б., Унгурян Л. М. (2012)
Стрельникова Ю. Л. - Дослідження фармацевтичного ринку противотуберкульозних лікарських засобів в Україні (2012)
Світлична К. С. - Методичні засади оцінювання потенціалу виробничих фармацевтичних підприємств (2012)
Котвіцька А. А. - Науково-практичні підходи до створення локального формуляру лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах стаціонарного типу, Красуля О. І., Кубарєва І. В. (2012)
Пономаренко М. С. - Роль та місце контрактних відносин в умовах фармацевтичного ринку, Ткачук І. О., Загорій Г. В. (2012)
Міщенко В. А. - Визначення хімічних сполук овочевих рослин родини пасльонові, Прокопенко Ю. С., Гарна С. В. (2013)
Владимирова І. М. - Фармакопейна стандартизація сировини – цетрарії ісландської слані, Георгіянц В. А., Котов А. Г. (2013)
Малий В. В. - Кількісний вміст основних груп бар в сировині жимолості татарської, Хворост О. П. (2013)
Чубка М. Б. - Валідація методики кількісного визначення суми флавоноїдів у плодах моркви дикої (2013)
Доброва В. Є. - Наукове обгрунтування ролі стандартних операційних процедур у системі забезпечення якості клінічного випробування лікарських засобів, Зупанець К. О., Ратушна К. Л. (2013)
Лебединець В. О. - Організація коригувальних та запобіжних дій в межах фармацевтичної системи якості. Частина І. (2013)
Хромих А. Г. - Методичні підходи до оцінки й управління логістичними ризиками в діяльності контрактно-дослідних організацій у сфері клінічних досліджень, Посилкіна О. В., Сидоренко М. І. (2013)
Жадько С. В. - Формування інноваційного портфелю фармацевтичних підприємств на основі вивчення зовнішніх та внутрішніх чинників (2013)
Кривов’яз О. В. - Маркетинговий аналіз ринку лікарських засобів для лікування глаукоми (2013)
Содержание (2012)
Гордієнко О. І. - Механізми проникання гліцерину крізь мембрани еритроцитів людини, Коваленко С. Є., Коваленко І. Ф. (2012)
Ломако В. В. - Эритроциты периферической крови при разных вариантах гипотермии гомойотермного организма, Коваленко И. Ф., Шило А. В. (2012)
Гурина Т. М. - Определение температурных интервалов фазовых преобразований в компонентах криозащитных сред методом термопластической деформации, Кирилюк А. Л. (2012)
Шевченко М. В. - Влияние гипотермического хранения изолированных нервных клеток новорожденных крыс в средах различного состава на их поведение в культуре, Сукач А. Н. (2012)
Тодрин А. Ф. - Теплофизические свойства криопротекторов. VI. Диффузия и тепловое расширение ряда криопротекторов, их водных растворов и смесей, Тимофеева Е. В. (2012)
Бабийчук Л. А. - Ультраструктура ядросодержащих клеток донорской и кордовой крови на различных этапах криоконсервирования. Сообщение 1. Изменения на этапе выделения клеток, Мигунова Р. К., Невзорова О. Ф., Невзоров В. П. (2012)
Войда Ю. В. - Фено- і генотипові ознаки виділених із різних біотопів клінічних штамів Escherichia coli після кріоконсервування та зберігання під вазелиновою олією, Бірюкова С. В., Висеканцев І. П. (2012)
Любич Л. Д. - Вплив "Сандімуну" на розвиток імунної відповіді при внутрішньоочеревинному та внутрішньомозковому введенні алогенних фетальних нейроклітин у мишей, Лісяний М. І. (2012)
Самедов В. Х. - Оценка противоопухолевой эффективности комбинированного использования криодеструкции и СВЧ-гипертермии в эксперименте, Кузьменко А. П., Захарычев В. Д. (2012)
Указатель ключевых слов номеров тома 22 журнала "Проблемы криобиологии” (2012 год) (2012)
Key Word Index. Volume 22 (2012)
Содержание тома 22 журнала "Проблемы криобиологии” (2012 год) (2012)
Table of Contents. Volume 22 (2012)
Правила для авторов (2012)
Лебединець В. О. - Розробка проекту формування фармацевтичної системи якості. Частина ІІ, Ромелашвілі О. С. (2013)
Крикавський Є. В. - Впровадження процесного управління у логістичну діяльність фармацевтичних підприємств, Чорнописька Н. В., Люльчак З. С. (2013)
Сидоренко М. І. - Впровадження сучасних підходів в управління нддкр у фармації, Посилкіна О. В. (2013)
Лутай Л. А. - Управління й економіка фармації особливості формування системи соціально-орієнтованого управління підприємствами фармацевтичної галузі, Савельєва О. О. (2013)
Літвінова О. В. - Методичні підходи до управління інтелектуальною власністю фармацевтичних компаній, Посилкіна О. В. (2013)
Наконечна Т. В. - Особливості обслуговування клієнтів виробничих підприємств, Крикавський Є. В. (2013)
Парамош О. В. - Інформатизація обігу психотропних лікарських засобів в аптеках (2013)
Слабий М. В. - Досвід і перспективи неперервної освіти провізорів з сучасних організаційно-економічних дисциплін (2013)
Якимишин Л. Я. - Інфраструктура дистрібуційної логістики термолабільної фармацевтичної продукції (2013)
Бєляєва О. І. - Фармакоекономічні підходи до аналізу основних моделей лікування позалікарняної пневмонії у дітей, Трохимчук В. В. (2013)
Жадько С. В. - Використання мережі інтернет при просуванні лікарських препаратів до кінцевих споживачів (2013)
Котвіцька А. А. - Оцінка епідеміологічного стану судинно-мозкових захворювань серед населення україни та шляхи його покращення, Лобова І. О. (2013)
Ольхова І. В. - Формування оптимального асортименту лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гастрит і дуоденіт, в умовах спеціалізованого стаціонару, Трохимчук В. В. (2013)
Паласюк Б. М. - Використання імітаційного моделювання для удосконалення управління запасами компанії – дистриб’ютора на ринку препаратів фармацевтичної промисловості (2013)
Яковлєва Л. В. - АВС-аналіз антибактеріальних засобів, Матяшова Н. О. (2013)
Жукова Н. О. - Біокінетика 14с-етоксозепаму після його інтрагастрального введення мишам, Головенко М. Я., Ларіонов В. Б. (2012)
Бушуєва І. В. - Дослідження і прогнозування попиту на ринку ветеринарних лікарських засобів, Пономаренко М. С. (2012)
Лихацький П. Г. - Порівняльний аналіз активності вільнорадикальних процесів у тканинах щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації, Фіра Л. С., Медвідь I. І., Грималюк О. І. (2012)
Штробля А. Л. - Стан плазматичних мембран кардіоцитів щурів за умов адреналінового ушкодження міокарду при застосуванні екстракту з листя абрикоса звичайного, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Вашкеба Е. М. (2012)
Вороніна Ю. В. - Експериментальне визначення ефективної дози, гострої токсичності та загальнотоксичної дії хінокарбу, Набока о. І., Галузінська Л. В. (2012)
Бутко Я. О. - Визначення впливу різної концентрації керамідів на процес загоєння шкіри, Ляпунов М. О., Дроговоз С. М. (2012)
Посохова К. А. - Профілактика гепатотоксичної дії парацетамолу за допомогою тіотриазоліну та ацетилцистеїну, Вольська А. С. (2012)
Щокіна К. Г. - Вичення кардіопротекторних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 в умовах адреналінового міокардиту у щурів (2012)
Жиляєв С. О. - Гістологічні зміни мозку та неврологічний дефіцит при експериментальній черепно-мозкової травмі у щурів під впливом препаратів кверцетину, Штриголь с. ю., Абдулін Р. Ф. (2012)
Сирова Г. О. - Експериментальне вивчення специфічної дії калієвої солі 2,4-дихлорбензойної кислоти та її композиціi з кофеїном (2012)
Штриголь С. Ю. - Експериментальний аналіз впливу адсорбуючих препаратів на гостре отруєння стрихніном (2012)
Лук’янова Л. В. - Експериментальне вивчення специфічної дії диклофенак-натрію та його композиції з кофеїном, Сирова г. О., Бачинський Р. О., Грабовецька Є. Р., Наконечна с. А. (2012)
Яковлєва Л. В. - Дослідження безпосереднього та віддаленого результату впливу найбільш вживаного в педіатричній практиці антибіотика "Макропен®" на імунну систему, шаповал О. М., Кошова О. Ю. (2012)
Шпичак О. С. - Експериментальне обгрунтування використання капсул "апісед" як седативного лікарського засобу в період відновлення працездатності спортсменів, Яковлєва Л. В., Шаповал О.М. (2012)
Марченко М. В. - Вивчення токсичних властивостей гранул суміші діакамф: глісульфазід (1:1), загайко А. Л., крутських Т. В. (2012)
Єрмоленко Т. I. - Експериментальне дослідження буферних властивостей сольових компонентів уролітичних засобів, Сахарова Т. С., Андрєєва О. О. (2012)
Кавушевська Н. С. - Дослідження антимікробної активності стоматологічних гелів на основі лізоциму, Тюпка Т. І., Маслій Ю. С. (2012)
Демешко О. В. - Амінокислотний та мінеральний склад альбіції ленкоранської, Ковальов с. В., Мигаль А. В. (2012)
Юрченко Н. С. - Дослідження карбонових кислот трави маренки запашної (Asperula Odorata L.), Iльїна т. В., Ковальова A. М. (2012)
Зарівна Н. О. - Стандартизація рідкого екстракту чебрецю повзучого, Вронська Л. В. (2012)
Саліонов В. О. - Синтез, фізико-хімічні властивості 2-(4-r-5-(тіофен-2-іл)-4н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатних кислот та їх солей, Панасенко О. I., Книш Є. Г. (2012)
Баюрка С. В. - Розробка методу ізолювання пароксетину з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу, Рибалка Л. І. (2012)
Дроговоз С. М. - Біоритми – маркери функціонального стану шлунко-кишкового тракту, Тимофєєв М. П., Калько К. О. (2013)
Юрченко В. Є. - Біофармацевтичні долідження обгрунтування складу крему для лікування дерматологічних захворювань, ускладнених демодекозом, Половко Н. П., Ковальова Т. М., Струс О. Є. (2013)
Германюк Т. А. - Фармакоекономічні дослідження розрахунок потреби в пероральних цукрознижуючих лікарських засобах (ПЦЛЗ) для хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу на територіальному рівні, Івко Т. І. (2013)
Маракушин Д. І. - Вплив оксиетильованих алкілфенолів на іонний обмін за умов підгострої дії на білих щурах, Наконечна O. А., Максимова I. Г. (2013)
Григор’єва Л. B. - Bплив похідних фенілантранілової кислоти на спонтанний діурез і водно-електролітний баланс (2013)
Кавушевська Н. С. - Протизапальні властивості різних гелів на основі лізоциму, Тюпка Т. І., Маслій Ю. С. (2013)
Караковська Н. Є. - Вивчення впливу густих екстрактів лопуха великого на перебіг скипидарного простатиту, Щокіна K. Г., Дроговоз С. М. (2013)
Подольський І. М. - Дослідження антигіпоксичної активності 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону – перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями, Штриголь C. Ю., Осташко В. Ф., Бездітко Н. В. (2013)
Маркіна А. Ю. - Вплив індолінорену на перебіг експериментальної гострої ниркової недостатності, Тюпка Т. І. (2013)
Бурмас Н. І. - Застосування сорбексу за умов одночасного ураження тварин ізоніазидом, рифампіцином та сполуками шестивалентного хрому, Фіра Л. С. (2013)
Шпичак О. С. - Експериментальне обґрунтування безпечності нового седативного апіфітопрепарату "апісед", Яковлєва Л. В., Шаповал О. М. (2013)
Цубанова Н. А. - Порівняльний аналіз впливу спіроциклічного похідного оксіндолу та віта-мелатоніну на показники центральної нервової системи (2013)
Малий В. В. - Мікробіологія дослідження аспектів біологічної активності субстанцій клену ясенолистого, Федченкова ю. А., Хворост О. П. (2013)
Глущенко А. В. - Анатомо-діагностичне дослідження надземної частини курая пагорбкового (Salsola Collina L.), Руденко В. П., Георгіянц В. А. (2013)
Ткаченко М. Ф. - Порівняльний аналіз вмісту та складу летких сполук дикорослих і культивованих рослин Portulaca Oleracea (2013)
Соколова Л. В. - Визначення кількісного вмісту вітаміну С в сублімованих порошках кавуна, аронії та артишоку (2013)
Велика О. Т. - Оптимізація етапів проектування деталей обладнання переробних харчових виробництв засобами САПР ТП "Вертикаль", Лясковська С. Є., Демків І. Б. (2013)
Гурей І. В. - Автоматизований розрахунок комплекту мітчиків для нарізання метричної різі, Гурей В. І. (2013)
Гурей І. В. - Моделювання гіроскопічних процесів під час фрикційного зміцнення деталей машин, Гурей В. І., Дмитерко П. Р. (2013)
Литвиняк Я. М. - Кінематичні особливості процесу радіально-колового формоутворення зубців циліндричних коліс (2013)
Stypnytskyy V. V. - Principles of functional-oriented technology manufacturing products engineering production (2013)
Shakhbazov Y. O. - Modeling of the residual stresses on the treated surface machine parts, Griner I. M., Storoschuk V. A. (2013)
Sherstiuk D. G. - The prospect of using the finite element metod and ANSYS for mathematical modelling of thermo-mechanical calibration large axisymmetric structures with high requirements for the geometric accuracy, Kulik A. V., Gladkiy M. A. (2013)
Bespalov A. L. - Optimization of dynamic schemes and structural parameters of vibration bunker feeders, Vrublevsky I. Y. (2013)
Vrublevsky І. Y. - The calculation of the three-mass vibratory bowl feeder. that provides elliptical oscillation with an axial vibratory drive, Bespalov А. L. (2013)
Gavrilchenko O. V. - Overlap coefficient for placing round-shaped details processed on the vibration development machine tools determining, Zakharov V. M. (2013)
Корендій В. М. - Розрахунок хвостового стабілізатора для орієнтації вітроколеса за напрямком вітру (2013)
Малащенко В. О. - Будова та силова взаємодія елементів муфти з прямими пазами веденої півмуфти, Малащенко В. В., Борис А. О. (2013)
Chubyk R. V. - Structural scheme of adaptive of system of control vibrodrive of a resonance vibromachine, Zelinskyi I. D., Gorbatyuk R. M. (2013)
Shenbor V. S. - Improvement of constructive schemes and calculations of oscillation tubular conveyers, Borovets V. M., Brusentsov V. G., Serkiz O. R., Fita P. I. (2013)
Дурягіна З. А. - Використання методу сублімації для отримання діелектричних плівок Al2O3 на сталі 40Х13, Підкова В. Я., Ольшевська С. О., Оксенюк А. П. (2013)
Ковальов В. А. - Структура циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини поблизу радіальних перегородок (2013)
Kuzin O. A. - The structure of the near-boundary zones of grains and intergranular destruction of steels, Kuzin M. O. (2013)
Antonyuk V. S. - Information technology in deciding of technological problems in instrument making and machine engineering, Vysloukh S. P. (2013)
Нємий С. В. - Особливості створення і впровадження систем управління якістю на машинобудівному підприємстві (2013)
Васянович Г. - Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі її розвитку (2013)
Сікорський П. - Проблема диференційованого навчання математики у ПТНЗ (2013)
Онищенко В. - Професійна Я-концепція як інтегральна складова ноологічної Я-концепції особистості (2013)
Козловський Ю. - Моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу на основі синергетичного підходу (2013)
Ємчик Л. - Прогностичні дослідження у підготовці кваліфікованих робітників (2013)
Будник О. - Економічні якості у структурі особистісно-професійних характеристик майбутнього фахівця (2013)
Кочина Л. - До визначення поняття "професійна комунікативна компетентність” (2013)
Лещенко О. - Роль дисциплін гуманітарного циклу в формуванні професійної компетентності майбутніх інженерів (2013)
Барабаш Ю. - Удосконалення іншомовної комунікативної компетенції молодих науковців (2013)
Ярема І. - Методичні засади формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому говорінні студентів металургійних спеціальностей (2013)
Брославська Л. - Особистісно-діяльнісний підхід у викладанні англійської граматики, Мащенко С. (2013)
Гриценко Я. - Використання ділових ігор у вивченні ділової іноземної мови у ВНЗ (2013)
Собко В. - Модель розвитку професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці шляхом використання ділових ігор (2013)
Жлудько В. - Теоретичні основи педагогічної дизайн-освіти (2013)
Бовсунівський В. - Педагогічна діагностика обдарованості у процесі дизайн-діяльності (2013)
Музальов О. - Теоретико-методичні засади формування професійної культури у процесі навчально-виховної діяльності (2013)
Соловйов В. - Психолого-педагогічні умови формування готовності майбутніх викладачів фізичного виховання до педагогічної діяльності (2013)
Стрельцова Н. - Організація самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при вивченні органічної хімії (2013)
Жигайло Н. - Психологічні аспекти духовного становлення молодого викладача, Карпінська Р. (2013)
Чайковський М. - Самоактуалізація студентів з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору ВНЗ (2013)
Мединська Ю. - Проблема віктимності у контексті емоційного інтелекту особистості (2013)
Чуба О. - Формування критичного мислення як психолого-педагогічна проблема сучасності (2013)
Гриник Ір. - Особливості статусів професійно-сімейної ідентичності студентської молоді (2013)
Гриджук І. - Пошук роботи: аналіз етапів, стратегій та психологічних особливостей аплікантів на ринку праці (2013)
Близнюк Т. - Історико-педагогічні аспекти проблеми виховання у старшокласників готовності до вибору педагогічного фаху (2013)
Антонюк Г. - Розвиток природничих наук в освітньому просторі України XVII – початку XVIII ст. (2013)
Поперечна Л. - Професійний розвиток вчителя-початківця у системі неперервної педагогічної освіти Російської Федерації та України (2013)
Гриник Іг. - Становлення і розвиток соціально-правової освіти в Німеччині в період Ваймарської республіки (2013)
Кокор М. - Педагогічні технології підготовки майбутніх викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням в університетах США (2013)
Вдович С. - Педагогіка і психологія професійної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи (Інформація про науково-практичну конференцію у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) (2013)
Рекомендації науково-практичної конференції "Педагогіка і психологія професійної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи” (2013)
Мастикаш Н. - Педагоги і науковці про особливості творчої діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів у гуртках художньо-прикладної та технічної творчості (Інформація про круглий стіл "Організація творчої діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів”), Сліпчишин Л. (2013)
Рекомендації круглого столу "Організація творчої діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів” (2013)
Лозовецька В. - Психолого-педагогічні умови професійного розвитку фахівців туристичної галузі та ресторанного сервісу (Інформація про семінар на базі Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу і туризму) (2013)
Рекомендації семінару "Психолого-педагогічні умови професійного розвитку фахівців туристичної галузі та ресторанного сервісу” (2013)
Лозовецька В. - Формування ціннісних складових культури здоров’я в учнів ПТНЗ (Інформація про семінар на базі Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу і туризму) (2013)
Рекомендації семінару "Формування ціннісних складових культури здоров’я в учнів ПТНЗ” (2013)
Наші автори (2013)
Самотий В. В. - Математична модель каскаду "однофазний двопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з паралельним збудженням”, Дзелендзяк У. Ю. (2013)
Паламар М. I. - Дослідження ефективності застосування нейронної мережі в системі керування нелінійними динамічними об’єктами, Стрембіцький М. О., Пастернак Ю. В. (2013)
Герасим М. Р. - Вимірювальні перетворювачі параметрів контактних ємнісних сенсорів, Походило Є. В., Нечай О. М. (2013)
Микийчук М. М. - Метод розгортання функції якості метрологічного забезпечення виробництва (2013)
Яцук В. О. - Покращення характеристик приймачів сонячного випромінення з електричним заміщенням, Яцук Ю. В., Серкез Х. В. (2013)
Столярчук П. Г. - Встановлення граничних значень критичних точок контролю за системою НАССР при виробництві вершкового масла, Остап’юк С. Д. (2013)
Совин Я. Р. - Дослідження характеристик вбудованого генератора випадкових чисел мікроконтролерів родини STM32F4XX згідно з методикою NIST STS, Наконечний Ю. М., Стахів М. Ю. (2013)
Горпенюк А. Я. - Генератор псевдовипадкових чисел на обчислювачі кореня квадратного з простого числа, Лужецька Н. М. (2013)
Бойко Т. Г. - Використання методології кваліметрії для реалізації сучасних вимог щодо діяльності з технічного регулювання (2013)
Костів Ю. М. - Визначення оптимальних параметрів генератора Голлманна за допомогою статистичних тестів NIST, Максимович В. М., Гарасимчук О. І., Совин Я. Р., Мандрона М. М. (2013)
Хома Ю. В. - Дослідження спектрального складу гармонічних сигналів у засобах прямого цифрового синтезу (2013)
Яцук В. О. - Можливості врахування якісних показників в системах споживання теплової енергії, Бугайцова П. В. (2013)
Стороженко А. О. - Методика захисту програмного забезпечення шляхом впровадження ЦВЗ в асемблерний код програми, Горпенюк А. Я., Лужецька Н. М. (2013)
Шпак О. І. - Систематизація вимог до методів контролю якості дизельного і біодизельного палив та їх сумішей (2013)
Гарасим Ю. Р. - Аналіз процесу управління ризиками інформаційної безпеки в процесі забезпечення властивості живучості систем, Ромака В. А., Рибій М. М. (2013)
Байцар Р. І. - Оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості для визначення комплексної оцінки компетентності персоналу, Сколоздра М. М. (2013)
Козак В. Ф. - Дослідження відкритості та прозорості оброблення персональних даних в Інтернеті. Технологія Web tracking, Гарасим Ю. Р., Дудикевич В. Б., Нечипор В. В. (2013)
Дудикевич В. Б. - Пасивний захист інформації від лазерного зондування, Собчук І. С., Ракобовчук В. О. (2013)
Плахтій Ю. Р. - Ризики у сфері захисту прав споживачів, Байцар Р. І. (2013)
Кулик В. М. - Методика визначення термінів повірки засобів вимірювання за їх технічним станом, Катеринчук І. С., Батутіна А. П. (2013)
Гонсьор О. Й. - Впровадження CALS- технологій в системи управління якістю на підприємствах агропромислового комплексу (2013)
Чаговець В. В. - Досвід комп’ютерного оцінювання студентських робіт, Землянко Ю. В. (2013)
Піскозуб А. З. - Протокол SSL, використання його вразливості спільно з елементами соціальної інженерії, Шикеринець С. Т. (2013)
Піскозуб А. З. - Використання тестування на проникнення в комп’ютерні мережі та системи для підняття їх рівня захищеності (2013)
Петренко О. - Аналіз вимог чинних нормативно-правових актів щодо допустимих рівнів шуму і вібрації автомобіля (2013)
Яремчук Ю. Є. - Розроблення програмних засобів реалізації протоколів розподілу ключів та автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Грінюк Р. Ф. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора П. В. Доброва! (2013)
Шевченко В. П. - Петру Васильовичу Доброву – 70 (2013)
Стоян О. - Працьовитий. Відповідальний. Добрий (Петро Васильович Добров) (2013)
Соловьев Ю. И. - "Спешите делать добро…" (2013)
Балабанов К. В. - Большой души человек (2013)
Алфімов В. - Людина універсальної гармонії (2013)
Колектив кафедри історії України - З ювілеєм! (2013)
Колектив кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики - Що людина робить, така вона і є (до 70-річчя Петра Васильовича Доброва) (2013)
Колектив кафедри всесвітньої історії - Свято у великій родині (з нагоди 70-річчя Петра Васильовича Доброва) (2013)
Колектив кафедри історіографії - Добрих справ майстер, джерелознавства джерелознавства, археології та методики викладання історії (2013)
Колектив кафедри політології - "Істфак Доброва" або секрети успіху та процвітання (2013)
Агапов В. Л. - Привітання з ювілеєм (2013)
Шатохін А. М. - Видатний служитель Кліо (2013)
Бондаренко В. С. - Он всегда готов прийти на помощь (2013)
Бистра М. А. - Как это было ...рожденный войной, Есип И. М., Удалова Т. М. (2013)
Ковальська Л. - Людина з великим серцем і відкритою душею (2013)
Добровольська (Стоян) Г. - Привітання з ювілеєм (2013)
Евдокимов Н. А. - От крепкого рабоче-крестьянского корня (2013)
Падалка С. С. - З добром до людей і для людей (П. В. Доброву – 70), Журба М. А. (2013)
Кондратьєва Д. А. - Спроби деміфологізації української історії в праці П. Куліша "История воссоединения Руси", Темірова Н. Р. (2013)
Медовкіна Л. Ю. - К. В. Харлампович - дослідник проблем церковного краєзнавства (2013)
Отземко О. В. - Лютий 1917 р. за мемуарами діячів і сучасників української революції, Грідіна А. Б. (2013)
Романцова Н. І. - "Звичайна схема "русскої" історії" М. Грушевського в історіографічних оцінках українських вчених (2013)
Темірова Н. Р. - Вугільна промисловість Донбасу: зміна дослідницької парадигми, Федюн О. І. (2013)
Савічєв А. В. - Повсякденне життя номенклатури УРСР (1945-1964 рр.): історіографія проблеми (2013)
Бобровський А. С. - Пріоритети сучасних дисертаційних досліджень з історії інтелігенції України початку 1920-х – кінця 1980-х рр.: історіографічний дискурс (2013)
Мартинчук І. І. - Вітчизняні науковці про характер українців, Разумова А. В. (2013)
Безпалов М. Є. - Діяльність Г. К. Жукова у роки Великої вітчизняної війни (1941-1945 рр.). Історіографія (2013)
Лихачева Л. Б. - Взаимоотношения российских военных и болгарского населения в ходе русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. по свидетельствам современников (2013)
Сараєва О. В. - Соціальний та майновий склад земського представництва Півдня України: аналіз діловодних джерел (2013)
Сальнікова Н. В. - Науково-методичне забезпечення діловодства: перші спроби раціоналізації управління (2013)
Ковальська Л. А. - Архівні джерела з історії партизансько-підпільного руху Сумщини років Великої вітчизняної війни (2013)
Літвінюк О. В. - Матеріали діловодства як джерело з історії повсякденного життя населення Донбасу в роки Великої вітчизняної війни (2013)
Бредіхин А. В. - Джерела до вивчення системи відносин США з країнами Латинської Америки на межі ХІХ-ХХ ст. (2013)
Литвиненко Р. О. - Святі гори: урочище чи монастир? (Щодо часу заснування Святогірського монастиря), Литвиненко Л. Р. (2013)
Шабельніков В. І. - До питання про утворення Донецько-Криворізької республіки: історико-регіональний аспект (2013)
Бредіхин А. В. - Організація митної служби в Україні у 1918-1928 рр., Добров П. В. (2013)
Кривоконь О. Г. - Проблеми розвитку машинобудування на Харківському паровозобудівному заводі імені Комінтерну у 20-ті - 30-ті роки ХХ сторіччя (2013)
Гедьо А. В. - Повсякденне життя української академічної еліти на початку ХХ ст. та в 1920-1930-х рр.: аналіз епістолярної спадщини науковців, Іорданова Ю. В. (2013)
Добров Е. В. - Ополченці батальойну слави (2013)
Галка К. О. - Роль образу ворога в радянській ідеолого-пропагандистській роботі (1933-1941 рр.) (2013)
Алієва Е. Б. - Оборонно-масова робота в УРСР в роки передвоєнних п'ятирічок: на матеріалах Донецької області (2013)
Буряк Ю. Ю. - Організація перевезень на Північно-Донецькій залізниці протягом початкового етапу Великої вітчизняної війни (2013)
Краснопьоров В. М. - Політика штрафів окупаційної влади в Донбасі та роль допоміжної поліції в процесі її здійснення (1941-1943) (2013)
Касьянова Н. М. - Влияние Великой отечественной войны на уровень детской и подростковой преступности (на примере украинского Донбасса) (2013)
Шимко О. В. - Радянська політика ціноутворення в 1970-1980-х роках на прикладі Донбасу (2013)
Карачевська В. І. - Охорона здоров’я дитинства і материнства українського Донбасу протягом 1964 – 1991 років (2013)
Шепко Л. Г. - К реконструкции начального этапа истории Боспора (2013)
Носко К. Г. - Салон как явление культурной жизни Франции XVIII века (2013)
Масльонкіна Н. Г. - Розвиток вищої освіти у Франції в другій половині ХІХ століття (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Створення режиму "нового порядку" в республіці Індонезія (2013)
Кравченко В. В. - Французька операція в малі: realpolitik чи mission civilisatrice? (2013)
Неприцький О. А. - Образ Польщі і поляків у німецькій громадській думці наприкінці ХХ століття (2013)
Осипович І. А. - Палестина в міжнародній політичній грі великих держав (1914-1916 рр.) (2013)
Лебідь І. Г. - Проблема наркотрафіку у відносинах Росія – ЄС (2013)
Касьянова М. М. - Визначення статусу "трудівника-мігранта" в міжнародних документах (2013)
Грідіна І. М. - Історична пам’ять у відносинах України і Росії (2013)
Примуш М. В. - Політологічний аналіз націоналістичної риторики політичних партій України (2013)
Мінєнкова Н. Є. - Чинники та наслідки трансформації партійних систем в Польщі і Україні (2013)
Коваль Ю. О. - Вплив громадянського суспільства на формування місцевого самоврядування: теоретичний аспект (2013)
Кокорський В. Ф. - Генералізована довіра в системі цінностей українського суспільства, Кокорська О. І. (2013)
Черкашин К. В. - Влияние характера жилищной застройки на итоги голосова ний (2013)
Пронь Т. М. - Ніточко І. І. "Остання депортація: до 60-річчя примусового переселення 1951 року". – Одеса: "Прес-Кур’єр", 2011. – 240 с. (2013)
Черкашин К. В. - Нікольський В. М. "Політичні репресії 1937 – 1938 рр. на Донеччині: причини, перебіг, наслідки: монографія". – Донецьк: Каштан, 2011. – 200 с. (2013)
Смирнов В. С. - Спорт як складова соціального захисту інвалідів у незалежній Україні (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Захарчин Г. М. - Інтегрований ракурс проблем інноваційності в інформаційному суспільстві (2012)
Мельник О. Г. - Теоретичне обґрунтування інноваційної виробничої функції та її інтерпретація (2012)
Педченко Н. С. - Обгрунтування термінологічної конструкції системної категорії "потенціал розвитку підприємства" (2012)
Подік І. І. - Роль податків у забезпеченні економічної безпеки України: історичний аспект, Гончаров Ю. В. (2012)
Сунцова О. О. - Оптимізація бюджетної складової макроекономічного механізму державного і регіонального розвитку (2012)
Фатенок-Ткачук А. О. - Парадигма проявів "нової" економіки (2012)
Гранкін О. О. - Тенденції і перспективи розвитку ринку гумових пневматичних шин в Україні (2012)
Демчишин М. Я. - Динаміка показників економічної безпеки України в умовах сталого розвитку (2012)
Шлапак О. В. - Особливості і перспективи формування внутрішнього споживчого ринку продукції м'ясного скотарства (2012)
Мельник О. Г. - Методи рейтингування діяльності підприємств, Логвиненко Ю. Л. (2012)
Узунов Ф. В. - Державне регулювання як чинник створення сприятливих умов для економічної діяльності корпоративних підприємств у регіоні (2012)
Мельник Л. Г. - Економічне оцінювання екологічних товарів та послуг в Україні, Кубатко О. В. (2012)
Барабаш О. В. - Теорія і практика впливу культурних чинників на економічну діяльність (2012)
Бойко С. В. - Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні (2012)
Колосок А. М. - Адресна матеріальна допомога як елемент соціально відповідальної держави (2012)
Сардак С. Е. - Еволюція поглядів на зміст і роль людських ресурсів у суспільному поступі (2012)
Гаманков Д. В. - Основні чинники присутності держави на страховому ринку (2012)
Гриценко О. М. - Інвентаризація запасів у ресторанному господарстві: теорія і методика (2012)
Мошковська О. А. - Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку (2012)
Гулієва Н. М. - Інформаційне забезпечення водопідготовки питної води (2012)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальна модель прогнозування тенденції зміни валютних курсів, Шелехов І. В., Чала А. В. (2012)
Кісь Я. П. - Методи і засоби автентифікації біометричних даних в інформаційних системах, Теслюк В. М. (2012)
Коваленко О. Є. - Координація взаємодії програмних агентів у системах ситуаційного управління (2012)
Костенко Г. І. - Моделювання собівартості освітньої послуги вищого навчального закладу, Рожок О. А. (2012)
Криклій О. А. - Науково-методичний підхід до управління ліквідністю банку на основі результатів аналізу таксономічних індикаторів, Рябіченко Д. О. (2012)
Кузьмін О. Є. - Деякі задачі моделювання ресурсів виробничих систем мережами Петрі, Базилевич П. Р. (2012)
Лютак О. М. - Аналіз та оцінювання інформації про основні туристичні потоки України, Михальчук Л. В. (2012)
Малаксиано Н. А. - Об устойчивости экономических показателей использования сложного портового оборудования (2012)
Мойсеєнко І. П. - Використання інтелектуальних технологій в системі економічної безпеки банку, Мартинюк О. А. (2012)
Ревенко Д. С. - Прогнозування та оцінювання стійкості динаміки розвитку економіки України, Вартанян В. М., Скачков О. М. (2012)
Трансформування України у країну новаторів: Концепція Національної інноваційної стратегії (2012)
Алимжанова М. - Проблемы развития исламского страхового рынка в Республике Казахстан с учетом опыта Малайзии (2012)
Арістовник А. - Вимірювання відносної ефективності в галузях охорони здоров'я і освіти: на прикладі країн Східної Європи (2012)
Асгар Н. - Динаміка одночасного зростання економіки та охорони здоров'я в Пакистані: синхронна модель, Аван А., ур Реман Х. (2012)
Афза Т. - Детермінанти ефективної діяльності загальних страховиків Пакистану, Джам-е-Каусар Алі Асгар М. (2012)
Балапанова Э. - Влияние инновационных процессов на повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Казахстана, Нургабылов М. (2012)
Бараняї Ж. - Проблеми морального ризику і готовності до співпраці: на прикладі Угорщини, Гюріца Ч., Васа Л. (2012)
Воловець Т. - Інструменти стимулювання підприємництва органами місцевого самоуправління (на прикладі громад Підкарпатської області Польщі) (2012)
Гюльмамедова Г. - Сравнительный анализ моделей денежных и материальных накоплений (2012)
Дайчман С. - Довгострокова пам'ять рентабельності словенського біржового індексу і основних акцій на Люблянськой біржі (2012)
Егембердиева С. - Модель оценки эффективности инновационной инфраструктуры Казахстана, Азатбек Т., Аринова А. (2012)
Ендовицкий Д. А. - Мировой экономический кризис: анализ причин, Ломсадзе Д. Г. (2012)
Ерниязова Ж. - Проблемы и перспективы развития механизма управления гостиничным бизнесом Республики Казахстан (2012)
Йовановіч Міленковіч М. - Зв'язок через Інтернет і SMS в системі охорони здоров'я Республіки Сербія, Міленковіч Д., Доброта М. (2012)
Йовановіч А. - Проблема розподілу інституційної підтримки фінансування регіонального розвитку в Сербії, Вуковіч Д., Закіч Н. (2012)
Кабдуллина Г. - Основные направления повышения эффективности сельскохозяйственного производства (2012)
Капушуцоглу С. - Аналіз прийнятності методу наставництва в галузі освіти, Ділекджі У. (2012)
Кум Х. - Залежність між підприємництвом і безробіттям в Туреччині: динамічний аналіз, Караджаоглу К. (2012)
Лю І. Ц. - Дослідження сайтів текстових медичних консультацій – розширення теорії підтвердження очікувань (2012)
Марінковіч С. - Вивчення факторів прибутковості у банківському секторі: на прикладі однієї країни, Радовіч О., Голубовіч Н. (2012)
Оплотнік Ж. Я. - Фінансування місцевого самоврядування і витрати муніципалітетів у Словенії, Брезовнік Б. (2012)
Пан Ч.-Т. - Прогнозування попиту на енергію в електронній промисловості Тайваню, Ху Ц.-Л., Цзо Ч. (2012)
Пептенату Д. - Характеристика підприємницького профілю деяких нових територіальних структур Румунії, Драгічі К., Мерчіу К. (2012)
Сандо С. - Ринки, що розвиваються, як унікальне середовище для досліджень з поведінкових фінансів, Радишич М., Доброміров Д. (2012)
Саттар Аббаcі А. - Ісламська робоча етика і її вплив на організаційне навчання, введення інновацій та продуктивність, Мір Г. М., Хусейн М. (2012)
Сюй Т. - Джерело ефективності роботи китайських комерційних банків, що котируються (2012)
Тодоровіч В. - Аналіз ефективності діяльності банківської галузі Сербії в умовах кризи, Домановіч В., Якшич М. (2012)
Томінц П. - Гендерні відмінності в підприємницькій освіті і підприємницькій діяльності в частині придунайського регіону, Реберник М. (2012)
Урал Т. - Системний підхід до аналізу впливу екологічних маркетингових рішень на результати діяльності фірми (2012)
Хойч А. - Роль прямих іноземних інвестицій в економіці Казахстану за роки незалежності (2012)
Чао Ц.-Ю - Дослідження розвитку прибережного яхтового туризму у Кінмені (Тайвань) (2012)
Шалболова У. - Методические особенности тарифообразования при транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам, Нарманова Р., Елпанова М. (2012)
Ягріч Т. - Банківська галузь в умовах стресу – роль прозорості, Хельмрайх С., Жунко М. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Зміст номерів 1 2012 року (2012)
Зміст номерів 2 2012 року (2012)
Зміст номерів 3 2012 року (2012)
Зміст номерів 4 2012 року (2012)
Зміст номерів 5 2012 року (2012)
Зміст номерів 6 2012 року (2012)
Зміст номерів 7 2012 року (2012)
Зміст номерів 8 2012 року (2012)
Зміст номерів 9 2012 року (2012)
Зміст номерів 10 2012 року (2012)
Зміст номерів 11 2012 року (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Анотації до номеру журналу (2012)
Титул, зміст (2012)
Орлов П. А. - Испытание экономических систем развитых капиталистических стран и стран с переходной экономикой мировым экономическим кризисом (2012)
Логутова Т. Г. - Теоретичні засади процесу комерціалізації інтелектуальних інвестицій, Лєнцов І. А., Годяцька А. В. (2012)
Подлесная В. Г. - Роль инноваций в развитии социально-экономических циклов (2012)
Татаркин А. И. - Развитие промышленного комплекса региона с использованием кластерных инициатив (2012)
Деркач М. І. - Досвід Німеччини у фінансуванні економічного розвитку регіонів, Литвин М. В. (2012)
Оксенюк К. І. - Формування та розвиток регіональних інноваційних кластерів (2012)
Іванов Ю. Б. - Концептуально-методологічні аспекти синтезу системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Піддубна Л. І. (2012)
Шкварчук Л. О. - Оцінювання товаропотоків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, Коваленко К. С. (2012)
Barylyuk I. V. - Analysis of the Competitive Positions of the Ukrainian Economy in the Context of Globalization, Kizyma D-S. B. (2012)
Троян І. А. - Інтеграційна сумісність країн-членів ОЧЕС (2012)
Антоненко О. І. - До питання сутності та наслідків суверенного дефолту (2012)
Іванова О. Ю. - Особливості бюджетного стимулювання розвитку реального сектора економіки (2012)
Керимов Э. Н-о. - Проблемы развития хозяйственных субъектов в Азербайджанской Республике (2012)
Кислий В. М. - Вплив тіньового сектора економіки на конкурентоспроможність економіки держави, Кубатко В. В. (2012)
Сітнікова Н. П. - Стратегічне планування розвитку та соціальні процеси (2012)
Сітак І. Л. - Сучасні методи визначення стійкості підприємства, Коробков Д. В., Міщенко В. А. (2012)
Іващенко П. О. - Квазіадаптивне прогнозування туристичної діяльності, Сисоєва С. І. (2012)
Покотілова О. І. - Застосування байєсівських мереж довіри у формуванні товарного асортименту підприємства, Покотілов І. П. (2012)
Марчук В. Д. - Моделювання матеріального потоку виробничих систем з урахуванням випадкових виробничих втрат (2012)
Пономаренко О. Е. - Використання нечітких множин при оцінці рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання промисловості (2012)
Скнар І. І. - Побудова моделей прогнозування на базі пакету Matlab Neural Networks (2012)
Пластун В. Л. - Підходи до класифікації інституційних інвесторів, Домбровський В. С. (2012)
Малютін О. К. - Делокалізація інвестиційних вкладень з метою вирівнювання регіональних точок зростання національної економіки (2012)
Самосьонок Л. М. - Дослідження інноваційної інтеграції як економічної категорії (2012)
Прохорова В. В. - Організаційно-економічне забезпечення розвитку малого підприємництва України (2012)
Дем’яненко Т. І. - Нові перспективи розвитку альтернативної енергетики (2012)
Царук А. Ю. - Фінансові аспекти державної екологічної політики в контексті природоохоронної діяльності гірничозбагачувальних підприємств (2012)
Кукла О. Л. - Резерви зниження собівартості у племінному конярстві України (2012)
Матюшенко І. Ю. - Переспективи комерційного використання нанобіотехнологій у сільськогосподарському виробництві України, Маханьова Ю. М., Костенко А. О. (2012)
Базавлук А. В. - Інвестиційний розвиток транспортної компанії та його фінансове забезпечення (2012)
Кудрявцев В. М. - Роль автотранспортної системи в забезпеченні інвестиційної безпеки держави (2012)
Лисенко А. О. - Формування концепції управління витратами підприємств дорожнього господарства (2012)
Локотецька О. В. - Роль транспортної галузі в системі економічної безпеки держави (2012)
Коваленко Г. М. - Удосконалення обслуговування споживачів торгівельного підприємства на основі врахування специфічних вимог покупців (2012)
Леонт’єва Ю. Ю. - Прикладні аспекти міжрегіональної кластеризації в туризмі, Влащенко Н. М. (2012)
Прокопішина О. В. - Обліково-аналітична підтримка державних програм розвитку туризму, Козубова Н. В. (2012)
Тітяєв В. В. - Проблемні питання формування собівартості житлово-комунальних послуг (2012)
Доронина М. С. - Актуальные проблемы обеспечения организаций квалифицированным персоналом, Чепель И. В. (2012)
Тютюнникова С. В. - Актуализация нравственного потенциала человека и роль семьи в его формировании, Симкина Н. В. (2012)
Савицька Н. Л. - Соціоолюднення як передумова становлення суб’єктності людини в господарському розвитку (2012)
Мужилівський В. В. - Застосування оцінки вартості життя людини в обов'язковому особистому страхуванні (2012)
Тридід О. М. - Принципи та підходи до управління доходами підприємств (2012)
Веретенникова Г. Б. - Удосконалення процесу діагностики ринкової безпеки підприємства (2012)
Побережна Н. М. - Оцінювання ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств і визначення стратегічних напрямів його розвитку (2012)
Прохорова Ю. В. - Економічна політика як умова забезпечення оптимальної структури оборотного капіталу підприємства (2012)
Явдак М. Ю. - Організація планування виробництва нової продукції машинобудівного підприємства (2012)
Сериков А. В. - "Мягкое" моделирование последствий распределения инвестиций для обеспечения стратегии развития предприятия, Гранько Е. Б. (2012)
Жулавський А. Ю. - Врахування ренти при оцінці ланцюгів вартості, Сидоренко Н. В. (2012)
Вовк В. Я. - Концептуальні засади організації стратегічного управління конкурентоспроможністю банку (2012)
Раєвнєва О. В. - Методика прогнозування акцизних надходжень на підставі диференційованого підходу, Бобкова О. Ю. (2012)
Гречана С. І. - Податкові стимули розвитку підприємств у сучасних умовах (2012)
Криклій О. А. - Комплексний підхід до формування механізму управління ліквідністю банку на основі адаптивної моделі, Рябіченко Д. О. (2012)
Луняков О. В. - Динамические взаимосвязи основных сегментов финансового рынка Украины (2012)
Портна О. В. - Програмно-цільове фінансування охорони здоров'я в Україні (2012)
Галушко Ю. П. - Монетарний інструментарій посткризового відновлення (2012)
Гнатишак О. В. - Вплив злиття та поглинання на формування вартості банку (2012)
Піскунов Р. О. - Формалізація теоретичних підходів до визначення фінансової стійкості банку, Лазько А. А. (2012)
Соколова Л. В. - Аналіз теоретичних та практичних аспектів процесно-орієнтованого управління підприємством, Шкіль Н. Г. (2012)
Боярко І. М. - Теоретичні аспекти системи ціннісно-орієнтованого управління підприємством, Самусевич Я. В. (2012)
Карапейчик И. Н. - Логика использования потенциалов в задачах управления предприятием (2012)
Птащенко О. В. - Бренд як складова стратегічного розвитку товару (2012)
Чмелева О. С. - Методика проведенння SWOT-аналізу в установах науково-дослідної сфери, Алєксєєва О. В. (2012)
Шкодін Я. В. - Проблеми корпоративного управління в Україні (2012)
Ялдін І. В. - Теорія та практика використання системи збалансованих показників у забезпеченні сталого розвитку інтегрованих структур бізнесу (2012)
Єлесіна А. А. - Механізм управління зовнішніми ризиками ВНЗ (2012)
Предєін А. М. - Роль ресурсів у стратегічному управлінні підприємствами (2012)
Каховська О. В. - Концептуальні основи інформаційного забезпечення регулювання соціальності (2012)
Шведун В. О. - Оптимізація управління розподілом витрат підприємства за допомогою інформаційних технологій (2012)
Дворнік М. О. - Визначення інформаційних потреб населення та рівня їх задоволення (2012)
Інформація для авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Указ Президента України "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні" (2013)
Братська Г. - Стан доставляння обов'язкових примірників видань у Книжкову палату України за 2012 рік, Устіннікова Т. (2013)
Шпак В. - Джерельна база досліджень друкованих засобів масової інформації незалежної України (2013)
Виходець О. - Культура професійної діяльності продавця видавничої продукції як система соціальних комунікацій (2013)
Бубнова Т. - Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис журнальних статей" 2011 р.), Пугач І. (2013)
Коханова І. - Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами (2013)
Асєєв Г. - Документознавство в інформаційній індустрії (2013)
Лук'янченко О. - Сторінки історії Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. М. Горького (2013)
Ушаков І. - Дослід перевірки образу української спільноти "врем'яних літ" фольклорною традицією (2013)
Массовер А. - Крок із дев'ятнадцятого у двадцять перше століття (2013)
Смирна Л. - Українські художники-нонконформісти: естетичний протест (2013)
Зніщенко М. - "Бібліотека і книга в контексті часу" — головна тема року в роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (2013)
Кудлач В. - XIV Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на Одещині": піднесення породжує оптимізм (2013)
"Книжковий Арсенал" збирає гостей (2013)
Орієнтація на німецькомовного читача (2013)
Титул, cодержание (2012)
Будкин В. - Двадцатилетие СНГ: потенциальные возможности и неоправдавшиеся надежды (2012)
Флейчук М. - Влияние внешних заимствований на социально-экономическое развитие посттрансформационных стран, Андрусив Р. (2012)
Шубравская Е. - Инновационное развитие аграрного сектора экономики Украины: теоретико-методологический аспект (2012)
Ещенко П. - Восстановление социально-экономического развития – приоритет номер один в мире и в Украине, Арсеенко А. (2012)
Веклич О. - "Экологическая цена” экономического роста Украины, Шлапак Н. (2012)
Синякевич И. - Национальная политика в лесном хозяйстве в контексте глобальных экологических угроз (2012)
Чужиков В. - Антикризисный бюджетный менеджмент в ЕС, Бояр А. (2012)
Лопушняк Г. - Жилищная политика как составляющая государственной социальной политики Украины: практика и проблемы реализации (2012)
Чухно А. - Экономическое развитие Украины сквозь призму глобализационно-интеграционных процессов (2012)
Памяти академика НАН Украины Н. Г. Чумаченко (2012)
Черкес Б. С. - Методологічні основи дослідження міської ідентичності та її об’єктів-символів, Юрик Я. М. (2013)
Габрель М. М. - Деякі проблеми оцінки унікальних пам’яток архітектури на підставі методу "відстані до ідеалу”, Моркляник О. І. (2013)
Дида І. А. - Світоглядний аспект застосування регулярно-геометричної композиції архітектурного середовища (2013)
Лінда С. М. - Морфогенез в архітектурі історизму: інтерпретація з позицій загальної теорії систем (2013)
Мер’є О. В. - Типові проекти дерев’яних шкіл Галичини першої чверті ХХ ст., Шулдан Л. О. (2013)
Ремешило-Рибчинська О. І. - Відтворення архітектурного образу втраченої пам’ятки за допомогою мультимедійних технологій (на прикладі церкви XVIII ст. у с. Підгірці, Брич М. Т. (2013)
Оконченко О. М. - Організація бастіонних укріплень території середмістя та передмість Львова у XVII ст., Оконченко І. В. (2013)
Дида О. А. - Інформативна популяризація архітектури як змістово-просторова складова підвищення атрактивності малого міста (2013)
Черкес Б. С. - Розвиток і трансформація житлового району "Сихів" у Львові, Мисак Н. Р. (2013)
Проскуряков В. І. - Концепція генези і формування архітектури будівель для накопичення, зберігання і експонування сценографічних творів, Абрамкін С. О. (2013)
Гнесь І. П. - Влив поверховості житла на здоров’я мешканців (2013)
Ідак Ю. В. - Особливості архітектурно-образної організації сучасних публічних бібліотек, Ракочий Я. В., Борис А. М. (2013)
Кайдановська О. О. - Портфоліо у професійній діяльності та освіті архітектора (2013)
Рочняк Ю. А. - Формування архітектури споруд гірських верховин, Карашецький Я. З. (2013)
Проскуряков В. І. - Сучасні тенденції формування архітектури міжвузівських об’єктів культури, Дмитраш О. Ю. (2013)
Юрчишин О. М. - Проблематика гармонії міста і дитини в ньому (2013)
Крушельницький Р. О. - Компаративний аналіз вітчизняної та закордонної містобудівельної нормативної бази для відкритих спортивних споруд (2013)
Пекарчук О. П. - Реконструкція багатоквартирного житла з позиції економічної ефективності проектних вирішень (2013)
Якубовський І. В. - Моделі комфорту садибного житла (2013)
Коблик М. В. - Особливості формування мережі шкіл на Закарпатті (2013)
Розумний С. В. - Проблеми реконструкції будівель шкіл у м. Києві (2013)
Сільник О. І. - Тенденції розвитку житлових будинків на теренах українських міст ХІХ–ХХ ст. (2013)
Якубовський В. Б. - Тенденції розвиток сучасного садибного житла в Україні, Павлівський Я. А. (2013)
Проскуряков В. І. - Визначення оптимальних експлуатаційних, організаційних, типологічних параметрів об’єктів розваг їх користувачами, діячами і проектувальниками, Гаращак Т. І. (2013)
Проскуряков В. І. - Висвітлення актуальності формування і розвитку сучасної архітектурної типології "відкритих театрів” і, зокрема, "ландшафтних театрів”, Гуменник І. В. (2013)
Проскуряков В. І. - Ідейні та естетичні особливості театральної архітектури у Волинському етнокультурному регіоні України, Сінкевич О. В. (2013)
Проскуряков В. І. - Кореляція архітектурного і світлового образів в світловому дизайні громадських будівель, Яців С. М. (2013)
Богданова Ю. Л. - Зародження і розвиток регіональних традицій та пошуки національних стилів в архітектурі Львова кінця ХІХ – початку ХХ ст., Копиляк І. М. (2013)
Гаращак Т. І. - Економічні аспекти розвитку архітектурної типології об’єктів розваг (2013)
Іванов-Костецький С. О. - Архітектурно-функціональна реабілітація історичної індустріальної архітектури (2013)
Ковальчук Х. І. - Пам’ятник як домінанта центральної площі (на прикладі пам’ятника Адаму Міцкевичу у Львові) (2013)
Стоцько Р. З. - Попередній аналіз дослідження тенденцій розвитку архітектури будівель із змінною геометрією (2013)
Хір А. М. - Мультикультурна складова формування архітектури театрально-видовищних будівель та споруд Закарпаття, Гой Б. В. (2013)
Петришин Г. П. - Проблеми містобудівного розвитку центральної частини Хуста, Посацький Б. С., Криворучко Ю. І., Тупісь С. П. (2013)
Криворучко Ю. І. - Концепція архітектурно-планувальної організації ландшафтно-історичного комплексу на Святоюрській горі у Львові, Петришин Г. П., Тупісь С. П., Максим’юк Т. М., Дідик В. В., Соснова Н. С. (2013)
Русанова І. В. - Містобудівний розвиток малих міст в приміські зоні Львова (на прикладі м. Пустомити), Ідак Ю. В. (2013)
Воронич Є. А. - Концептуальні моделі міста Седріка Прайса (2013)
Петришин Г. П. - Наукові парки: функціонально-технічні та територіально-просторові напрями розвитку, Солан С. Б. (2013)
Дідик В. В. - Сади комплексу Бернардинського монастиря у Львові (минуле-сучасне-майбутнє), Максим’юк Т. М., Штанько А. А. (2013)
Тарас В. Я. - Історичний аспект походження саду (2013)
Примачок О. А. - Формування громадського культурного центру на прикладі реорганізації площі Перемоги в м. Києві (2013)
Диба Ю. Р. - "Канон", як міра Божої досконалості в християнській традиції та архітектурній практиці Русі (2013)
Гнесь Л. Б. - Проблеми збереження архітектурної ідентичності українського села (на прикладі села Нобель Рівненської області) (2013)
Гнідець Р. Б. - Кольористичні особливості форм сакрального простору в архітектурі українських церков (2013)
Єгоров Ю. І. - Сучасні проблеми формування об’ємно-просторової композиції історичних міст України (2013)
Каплінська М. В. - Довгі ринки в історичних містах Східної Галичини (2013)
Ремешило-Рибчинська О. І. - До проблеми збереження спадщини житлової архітектури функціоналізму у Львові, Баєв А. А., Рибчинський А. О. (2013)
Чень Л. Я. - Храмові та монастирські комплекси в розпланувально-просторовій структурі міста Бучача (2013)
Чобан О. Я. - Принципи модернізації та реконструкції залізничних вокзальних комплексів історичних міст (2013)
Бірюльов Ю. О. - Особливості взаємодії скульптури з архітектурою в творчості Теобальда Оркасевича (2013)
Білінська О. Б. - Портали з ордером у творчості А. Попеля (2013)
Клименюк Т. М. - Мода Середньовіччя та Ренесансу як художній засіб формування середовища, Ковальчук О. І. (2013)
Крамарчук Х. П. - Національно-культурні моделі в дизайні архітектурно-предметного середовища (2013)
Мигаль С. П. - Методологічні концепції ландшафтного дизайну та їх еволюція в сучасних умовах, Дида І. А., Казанцева Т. Є. (2013)
Присяжний К. В. - Віконна столярка львівських будівель, Казанцева Т. Є., Заречнюк О. Г. (2013)
Радомська В. Р. - Мозаїчні декори Львова. Історичний аспект, Піддубна Н. Г. (2013)
Чень Л. Я. - Святий Онуфрій в українському мистецтві, Федоришин А. Г. (2013)
Гладишев Д. Г. - Конструктивне вирішення просторової купольної конструкції, Гладишев Г. М., Бутринський І. З. (2013)
Казаков Г. В. - Морфологічна роль інсоляції в архітектурі містобудівельного середовища (2013)
Петренко Ю. В. - Особливості зведення монолітних залізобетонних конструкцій у зимовий період (2013)
Черкес Б. С. - Життєвий і творчий шлях Івана Олександровича Багенського, Клименюк Т. М. (2013)
Дида І. А. - Про роль дошкільного виховання (останній прилюдний виступ проф., д-ра арх. А. М. Рудницького, Петришин Г. П. (2013)
Шулдан Л. О. - Архітектура народних шкіл у роботах Тадеуша Вацлава Мюнніха, Штендера А. Ю. (2013)
Петришин Г. П. - Здобуття наукових ступенів в Інституті архітектури Національного університету "Львівська політехніка” у 2009–2012 рр. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського