Введенский Б. П. - Содержание конечного продукта оксида азота в хряще и сыворотке крови крыс при низкотемпературном моделировании деструктивно-дистрофического процесса в коленном суставе, Тыныныка Л. Н., Ковалев Г. А., Сандомирский Б. П. (2011)
Гольцев К. А. - Влияние криоконсервированной кордовой крови на структуру иммунокомпетентных и других жизненно важных органов при остром гнойном перитоните, Волина В. В., Кожина О. Ю., Останков М. В. (2011)
Указатель ключевых слов номеров журнала "Проблемы криобиологии” за 2011 год (2011)
Key Word Index. Volume 21 (2011)
Содержание журнала "Проблемы криобиологии” за 2011 год (2011)
Table of Contents. Volume 21 (2011)
Правила для авторов (2011)
Титул, зміст (2012)
Макогон Ю. Ф. - Мессояха – газогидратная залежь, роль и значение, Омельченко Р. Ю. (2012)
Есипович С. М. - Зоны напряженного тектоно-геодинамического режима и перспективы нефтегазоносности Черного моря (2012)
Ломтев В. Л. - К строению и истории Курило-Камчатского глубоководного желоба (СЗ Пацифика) (2012)
Гордиенко В. В. - Скоростной разрез верхней мантии под Алеутской, Курильской и Японской островными дугами, Гордиенко Л. Я. (2012)
Свальнов В. Н. - Четвертичные осадки под антициклоническими круговоротами Атлантики, Дмитренко О. Б., Казарина Г. Х. (2012)
Бондарев И. П. - О возможности существования очагов пресноводной или солоноватоводной фауны на шельфе, материковом склоне и в глубоководной впадине Черного моря, Ломакин И. Э. (2012)
Лысенко В. И. - Предполагаемое проявление грязевого вулканизма в Горном Крыму (2012)
Славова К. - Древние береговые линии Черного моря и условия для человеческого присутствия – экспедиция-2011, Чтерев К., Димитров Д., Пейчев В., Димитров П. (2012)
Шаталов Н. Н. - Иван Ильич Чебаненко. Памяти учителя, Потапчук И. С. (2012)
Титул, зміст (2012)
Бабур И. П. - Методологические и экономические аспекты разработки проектно активных программ развития предприятий, Бурименко Ю. И. (2012)
Лук'янов В. С. - Синергетична парадигма розвитку фінансових ринків та фінансової економіки (2012)
Марцин В. С. - Трансформація інфляційних процесів в умовах реорганізації економіки (2012)
Маслак О. І. - Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань, Квятковська Л. А., Безручко О. О. (2012)
Маслов А. О. - Теорія недосконалої інформації Р. Лукаса і концепція циклу "нових класиків" (2012)
Биков О. М. - Науково-технологічна складова зростання економіки Китаю в групі країн БРІКС (2012)
Братюк В. П. - Аналіз досвіду західних країн щодо формування державної політики сприяння розвитку туризму (2012)
Гала С. В. - Функціонування системи вищої освіти Китаю: аналіз досвіду (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг глобалізації і відтворювальний механізм світового господарства, Вачевський М. В. (2012)
Кушнерук А.С. - Теоретичні засади державної політики промислового розвитку на засадах маркетингу (2012)
Сунцова О. О. - Теоретичні основи розвитку національного господарства та макроекономічного механізму його регулювання (2012)
Бадзим О. С. - Оптимізація фінансових проектів розвитку підприємств, Рибчинська С. В. (2012)
Белошапка В. А. - Результативное управление стратегическим процессом в компании (2012)
Картузов Є. П. - Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємств (2012)
Рященко В. П. - Реинжиниринг управления бизнес-процессами предприятия (2012)
Корсак В. І. - "Двоєдиний підхід" як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів (на прикладі поліпшення якості обслуговування споживачів у роздрібній торгівлі) (2012)
Тульчинська С. О. - Концепція інноваційного розвитку регіонів на основі регіональних переваг (2012)
Ілляшенко С. М. - Екологічність як чинник конкурентоспроможності продукції (2012)
Баюра Д. О. - Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні, Буян О. А. (2012)
Машіко К. С. - Кадровий потенціал банківської системи: специфічні риси і детермінанти (2012)
Римар І. А. - Соціальні інвестиції як форма соціальної відповідальності підприємства (2012)
Волохова І. С. - Проблеми розвитку фінансової діяльності органів самоорганізації населення (2012)
Гончаров Ю. В. - Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України (2012)
Коваленко В. В. - Оцінювання впливу монетарної і регулятивної політики центрального банку на банківський капітал, Дадашев Б. А. (2012)
Люта О. В. - Удосконалення методів оцінювання фінансової стійкості місцевого бюджету, Боярко І. М., Пігуль Н. Г. (2012)
Матусевич К. М. - Методологічні питання кількісного і якісного визначення інфляції (2012)
Гринчук Ю. С. - Облік і оподаткування фінансового лізингу (2012)
Харазішвілі Ю. М. - Інвестиції: підхід до прогнозування, Назарага І. М. (2012)
Амір М. - Вплив гендерної нерівності на економічне зростання Пакистану: аналіз коінтеграції, Мехмуд Б. (2012)
Асіф Хан М. - Емпіричне дослідження впливу навчальної організаційної культури на результати роботи персоналу (2012)
Бекова Р. - Распространение новых организационных форм и формирование конкурентных стратегий розничных сетей на казахстанском продовольственном рынке (2012)
Ванг Ч. - Економічний вклад мігрантів із сіл в міста в економічне зростання і процес урбанізації (за даними Китаю за 1995–2009 рр.), Цзінь Чень (2012)
Виценец Т. Н. - Состояние и тенденции развития миграционных процессов на Дальнем Востоке (2012)
Вонг Сек Хін Е. - Лібералізація державних закупівель у рамках торговельних угод у Малайзії, Лінь С. М. (2012)
Дайчман С. - Взаємозалежність між прибутками фондових ринків ЦCЄ і ЄС: вейвлет-аналіз випередження/відставання (2012)
Дарибаева А. - Актуальные проблемы развития страхования в сельском хозяйстве Казахстана, Шуленбаева Ф., Жолмуханова А. (2012)
Діакону М. - Парадигми розвитку інноваційної діяльності (за даними Румунії) (2012)
Жамкеева М. - Мировой опыт таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности (2012)
Зібері І. - Вплив монетарної І фіскальної політики на прямі іноземні інвестиції в Албанії в 1990–2009 рр., Рова Л., Мучо К. (2012)
Капушуоглу А. - Емпірична перевірка гіпотези Самуельсона стосовно ринку ф'ючерсів у Туреччині (2012)
Карбетова Ш. - Эффективность инвестиционных проектов в сельскохозяйственном производстве, Карбетова З. (2012)
Кебекпаева Ж. - Финансовая интеграция в рамках единого экономического пространства как фактор формирования единого страхового рынка (2012)
Кыдырбек-улы Д. - Научно-методологические основы формирования региональной системы индустрии туризма и гостеприимства, Сыздыкбаева Б., Раимбеков Ж., Купалова Г. И. (2012)
Косоруков О. А. - Математические принципы динамической модели прогнозирования совокупного спроса в РФ, Мысина К. А., Мусихин С. Н. (2012)
Лі Х.-В. - Взаємозалежність між мотивацією досягнення і підприємницькою поведінкою, Чень Ю-Ф. (2012)
Ло Ш.Ч. - Сприйняття клієнтами корпоративного бренду при першому знайомстві з фірмою (2012)
Ло Ш.-Ф. - Фiнансовi аномалiї в умовах відповідальності за зміни клімату, Ву Ч.-Й. (2012)
Мадиярова Д. - Социально-экономические последствия интеграционных явлений (на примере Таможенного союза), Абдрахманова Р. (2012)
Мораді М. - Взаємозв'язок між індексом споживчих цін, індексом промислових цін і торгівлею цінними паперами на Тегеранcькій фондовій біржі, Салєхі М., Кейванфар М. (2012)
Наурызбаева Ж. - Отраслевая структура притока ПИИ в Казахстан: есть ли стимулы к диверсификации экономики? (2012)
Нуньєс П. М. - Ціноутворення на товари тривалого вжитку в умовах монополії при дискретному попиті і змінах доходів (2012)
Нуркенова М. - Концептуальные основы региональной социально-экономической политики государства (2012)
Одіамбо Н. М. - Туризм і зниження бідності в Південній Африці: емпіричне дослідження, Зил Ц. В. (2012)
Понну С. Х. - Вплив поведінки фірми на намір здійснити покупку: ставлення малайзійських споживачів до бізнес-етики (2012)
Пустовойт К. С. - Перепланирование ресурсов как механизм синхронизации требований потребителей и производителей продукции, Гитман М. Б., Столбов В. Ю. (2012)
Раза А. - Економічний вклад працюючих жінок в економіку домогосподарств у Пакистані: якісний аналіз, Малік Р. Х. (2012)
Сегі-Алькарас А. - Розробка таксономiі для кредитних організацій Іспанії (2012)
Смагулова Ж. - Анализ применения и перспективы развития мерчандайзинга в розничной торговле (на примере супермаркетов Казахстана), Муханова А. (2012)
Стоядіновіч Йовановіч С. - Прямі іноземні інвестиції як нова форма експорту (2012)
Тажикенова С. - Интерактивные методы обучения – инновация в образовании (2012)
Темирова А. - Обеспечение экономической безопасности внешней торговли в Республике Казахстан, Бержанова А., Егизбаева Ж. (2012)
Учак Х. - Зв'язок сукупної факторної продуктивності та експорту (за даними сільськогосподарської галузі чотирьох країн середземноморського регіону), Озтюрк І., Сарак Т. Б. (2012)
Фадеев А. А. - Анализ современного состояния производства и переработки молочной продукции в Республике Казахстан и пути дальнейшего его развития (2012)
Фаустіно Г. С. - Країнна специфіка внутрішньогалузевої торгівлі (за даними Португалії), Леітан Н. К. (2012)
Фуруока Ф. - Присутність жінок на ринку праці та загальний рівень народжуваності в країні (за даними країн АСЕАН) (2012)
Хатос А. - Індивідуальні і контекстні фактори підприємництва в Європі: міжкраїнне порівняння, Штефанеску Ф., Хатос Р. (2012)
Шарыбар С. В. - Оптимизация структуры социально-эколого-экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия (2012)
Шеу Х.-Ц. - Емпіричне застосування рейтингу еко-готелів, Ху Д.-Л., Шіє Х.-Ш. (2012)
"Золота Фортуна" – новий крок до міжнародного визнання! (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Титул, зміст (2012)
Холодов В. Н. - Грязевые вулканы: распространение и генезис (2012)
Нестеровский В. А. - Литологический состав твердых выбросов сопки Андрусова (Булганакский грязевой вулкан), Титова Н. А. (2012)
Шнюков Е. Ф. - Нафтиды в тектонической брекчии Ломоносовского подводного массива, Черное море, Сокол Э. В., Козьменко О. А., Сокол И. А., Реутский В. Н., Кох С. Н., Кутний В. А. (2012)
Науменко А. Д. - Формирование литолого-фациальных зон Азово-Керченского сегмента Черноморской впадины в начале майкопского времени, Коржнев П. М. (2012)
Ломакин И. Э. - Структурно-тектоническая позиция и особенности геологического строения Западно-Индийского хребта, Иванов В. Е. (2012)
Бобровников Л. З. - Прямой сейсмоэлектрический метод поиска газогидратов метана Черного моря, Дегтерев А. Х., Шнюков Е. Ф., Маслаков Н. А. (2012)
Пасынков А. А. - Морфоструктурные особенности морского дна на участках газопроявлений в северо-западной части Черного моря, Воронов С. А., Блинцов В. С., Кадурин С. В. (2012)
Герасимов М. Е. - Юбилейная Х Международная конференция: Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа, Евдощук Н. И., Коболев В. П., Лукин А. Е. (2012)
Памяти Тодора Ивановича Крыстева (2012)
Памяти Юрия Алексеевича Русько (2012)
Сводное содержание за 2012 г. (2012)
К сведению авторов (2012)
Содержание (2012)
Шило А. В. - Влияние холодовых воздействий на тиреоидную активность и спектр полипептидов средней массы у крыс, Венцковская Е. А., Семенченко А. Ю., Бабийчук Г. А. (2012)
Зайков В. С. - Особенности витрификации мезенхимальных стромальных клеток в составе альгинатных микросфер, Петренко Ю. А., Труфанова Н. А., Правдюк А. И., Петренко А. Ю. (2012)
Высеканцев И. П. - Сравнительное изучение влияния режимов криоконсервирования на свободные и иммобилизованные клетки пробиотика Saccharomyces boulardii, Бабинец О. М., Марценюк В. Ф., Гурина Т. М. (2012)
Дудецька Г. В. - Вплив різних швидкостей охолодження на життєздатність та клітинний склад суспензії клітин надниркових залоз при кріоконсервуванні, Божок Г. А., Зубов П. М., Гуріна Т. М., Бондаренко Т. П. (2012)
Порожан Е. А. - Оценка фенотипических характеристик фетальных нервных клеток после криоконсервирования с использованием различных режимов замораживания, Останков М. В., Бабенко Н. Н., Гольцев А. Н. (2012)
Самохина Л. М. - Влияние ритмического холодового воздействия на активность эластаз у самок крыс с алкогользависимой гипертензией, Стародуб Н. Ф., Бабийчук Г. А., Ломако В. В. (2012)
Кирошка В. В. - Динамика изменения морфологии неонатальной овариальной ткани при гипотермическом хранении в зависимости от состава среды инкубации, Мединец Е. А., Тищенко Ю. О., Бондаренко Т. П. (2012)
Гулевский А. К. - Оценка фагоцитарной активности криоконсервированных с диметилацетамидом нейтрофилов лейкоконцентрата после реабилитации в среде, содержащей низкомолекулярную фракцию кордовой крови (до 5 кДа), Ахатова Ю. С., Моисеева Н. Н., Горина О. Л., Чижевский В. В., Степанюк Л. В. (2012)
Тамарина И. В. - Криоконсервирование суспензии клеток надпочечников новорожденных мышей. I. Влияние концентрации ДМСО в составе криозащитной среды, Божок Г. А., Гурина Т. М., Губина Н. Ф., Бондаренко Т. П. (2012)
Грицай Д. В. - Криоконсервированные клетки фетальной печени, заключенные в макропористые носители, способствуют восстановлению функций печени после поражения 2-ацетиламинуфлуореном, Лебединский А. С., Оченашко О. В., Петренко Ю. А. (2012)
Богатирьова О. О. - Вплив екстрактів кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней та шкіри поросят на лейкоцитарний профіль крові щурів з холодовою травмою шкіри, Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2012)
Правила для авторов (2012)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXVIII, Якимчук М. А. (2012)
Левашов С. П. - Геоэлектрические и дистанционные исследования скоплений газогидратов в структурах дна Западной Антарктики (по результатам сезонных геофизических работ 17-ой Украинской антарктической экспедиции, 2012 г.), Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Бахмутов В. Г., Соловьев В. Д., Божежа Д. Н. (2012)
Слободянюк С. О. - Про деякі особливості хвильового поля фундаменту Південного борту Дніпровсько-Донецької западини (у зв’язку з нафтогазоносністю), Полохов В. М., Толкунов А. П., Сидоренко Г. Д. (2012)
Агрес Н. П. - ГІС-технологія комплексування структурно-геоморфологічних і дистанційних досліджень для прогнозування нових об’єктів пошуку вуглеводнів (2012)
Стародуб Ю. П. - Енергетичний підхід до аналізу хвильових полів як концепція інверсії даних сейсморозвідки, Карпенко О. В. (2012)
Горяйнов С. В. - Трехмерное моделирование форм мантийных потоков (2012)
Лубков М. В. - Про механічну поведінку океанічних літосферних плит у зоні субдукції (2012)
Шафранська Н. В. - Створення картографічної бази даних структурно-геологічної інформації як основа вивчення структурно-тектонічних факторів металогенічного аналізу (на прикладі центральної частини Інгульського мегаблока Українського щита) (2012)
Краковська С. В. - Сучасні зміни клімату Луганської області (2012)
Ваколюк М. В. - Аналіз стану фотосинтезу сільськогосподарських і лісових екосистем за зміни зовнішніх факторів на основі даних супутникових знімань (2012)
Абікулова М. І. - До історії прядіння і ткацтва Нижнього Подніпров’я (на основі дослідження предметів IV – ХХ століття із колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею), Ржевська Ю. О., Прохорова І. А., Чепелюк О. В. (2012)
Будяк В. В. - Кітч – у високій моді як прояв її несмаку (2012)
Гнецько З. І. - Еко-дизайн в інтер’єрах дитячих дошкільних закладів: дослідження і творча практика (2012)
Зеленкова В. А. - Морфологія та еволюція простору дизайну інтер’єрів аеровокзалів за часів СРСР (1922 – 1991 рр.) (2012)
Кисельова К. О. - Системний підхід до процесу проектування одягу (2012)
Костюк Д. В. - Інтер’єрний простір об’єктів маєткового зодчества Поділля (2012)
Лопухова С. О. - Дизайн і масове мистецтво (2012)
Опалев М. Л. - Определение моушн-дизайна и систематизация его объектов, Мурашко М. В. (2012)
Островецька М. О. - Інноваційні технології як базова основа художнього проектування одягу (2012)
Поліщук Г. В. - Використання політипажних мотивів у створенні сучасного фірмового стилю (2012)
Сафонова Т. Р. - Дизайн-засоби інформаційного насичення у створенні експозиції (2012)
Борцова Е. А. - "Великая война” в образах и картинах Н. С. Самокиша (2012)
Боса І. О. - Роль художників-педагогів у формуванні й розвитку мистецького життя міста Єлисаветграда в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Гаврош О. І. - Жанрові картини Федора Манайла: синтез модерних течій хх століття і традиції (2012)
Дзюба М. А. - Дереворити Юрія Кульчицького (2012)
Зіненко Т. М. - Полтавська порцеляна останньої третини ХХ століття у культуро-творчому становленні регіону: постаті, здобутки, асортимент (за матеріалами архівних, періодичних та музейних джерел) (2012)
Золотухин Ю. В. - Традиции средневековой маркировки ювелирных изделий (2012)
Лісунова Л. В. - Естетико–ментальне вираження в українському декоративно–прикладному мистецтві особливо значущого становища жінки, зокрема жінки-матері, Тимошевський В. І. (2012)
Мазова Е. В. - Интерпретация мотива средневекового площадного театра в станковом творчестве А. Г. Тышлера, Чечик В. В. (2012)
Оленіна О. Ю. - Особливості сучасного арт-ринку (2012)
Пономаренко М. В. - Вопросы композиции в портретных произведениях станковой живописи (2012)
Середа Н. Б. - Тема козаччини в українській скульптурі кін. Хіх – поч. Ххі ст.: історико-культурний контекст (2012)
Сіксай І. О. - Педагогічні аспекти формування закарпатської школи живопису (2012)
Шульц Н. - Художньо-композиційні особливості живописних робіт Дмитра Жудіна (2012)
Ярова В. С. - Невідомі ліногравюри Євгена Коров’янка (2012)
Башмакова Н. В. - Мандолинное исполнительство в Японии: особенности становления и развития (2012)
Бесшапошникова Т. В. - Практичне втілення методів швидкого читання нотного тексту у класі концертмейстерської майстерності, Школьнік С. Я. (2012)
Деркач Л. А. - Семантика камерно-вокального творчества В. А. Моцарта: педагогический комментарий (2012)
Зубкова Е. В. - Философско-эстетические основы музыкальной культуры Китая (2012)
Ліманська О. В. - Дитяча танцювальна культура як складова етнічної обрядової традиції (на матеріалі Слобожанщини) (2012)
Марков Л. В. - Классика – современность: проблемы хореографического диалога (2012)
Рєзнік О. С. - Аналіз конструкторських особливостей лівого напівкорпусу баяна "Кремінне 55х100-ІІ" 1950-х рр. (2012)
Русалова А. Г. - "Петер-Виват" Владислава Панченко в контексте семиосферы Петербурга (2012)
Семикозов А. - Фактура как фактор формирования драматической образности в медленных частях мандолинного концерта xviii ст. (на примерах концертов С-dur А. Вивальди, и Es-dur Дж. Паизиелло) (2012)
Ткаченко І. В. - Види фортепіанного супроводу уроку класичного танцю в сучасній хореографічній освіті (2012)
Левашов С. П. - Использование мобильных геофизических технологий для оценки перспектив нефтегазоносности крупных блоков и глубинных горизонтов разреза (Прикаспийская впадина, Республика Казахстан), Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2012)
Нагорний В. П. - Підвищення нафтогазовіддачі пластів способом акустичної дії, Денисюк І. І., Юшицина Я. О. (2012)
Пимоненко Л. И. - Результаты применения геолого-геофизического метода прогноза зон скоплений метана (на примере шахты им. А.Ф. Засядько), Каргаполов А. А., Гуня Д. П., Свистун В. К. (2012)
Вижва С. А. - AVO-аналіз сейсмічних даних розущільнених зон кристалічного фундаменту (результати математичного моделювання), Продайвода Г. Т., Кузьменко П. М., Козіонова О. О. (2012)
Хтема А. В. - В’язкість природного розчину в межах гідродинамічної пастки рециркуляційного типу, Хтема В. М. (2012)
Агаев Х. Б. - Прогнозирование модели скоростей распространения поперечных волн по данным геофизических исследований скважин и сейсморазведки с применением нейронных сетей (2012)
Тютюник В. В. - Оцінка територіально-часового розподілу кількості землетрусів на земній кулі, Калугін В. Д., Чорногор Л. Ф. (2012)
Руденко В. П. - Основні напрями, рівні, види та завдання картографічної оцінки природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України, Руденко С. В. (2012)
Щербина С. В. - Оценка сейсмической опасности жилых зданий в г. Кривой Рог на основе микросейсмических наблюдений, Пигулевский П. И., Криль Т. В. (2012)
Щербак О. В. - Просторова оцінка засобами ГІС засолення підземних вод неогенового водоносного комплексу на території Херсонської області (2012)
Якимчук М. А. - 34-й Міжнародний геологічний конгрес (Брісбен, Австралія, 5–10 серпня 2012 р.) (2012)
До 75-річчя Петра Феодосійовича Гожика (2012)
До 75-річчя Миколи Васильовича Багрова (2012)
Титул, зміст (2012)
Павлов К. В. - Взаимосвязь и взаимовлияние экономической теории и региональной экономики (2012)
Чухрай Н. І. - Сучасна модель розвитку суспільства: інноваційне марнотратство чи об’єктивна необхідність? (2012)
Данілов О. Д. - Капітал як конкурентна перевага товаровиробника, Денисенко Д. Є. (2012)
Корнівська В. О. - Роль інститутів розвитку в процесі соціоментальної модернізації українського суспільства (2012)
Кулик В. В. - Проблема еволюційного самовдосконалення соціально-економічних систем (2012)
Савицька Н. Л. - Розвиток принципу суб’єктності в теоріях економічної діяльності (2012)
Хмель С. Н. - Маржиналистская схоластика, Хмель В. И., Тур И. Ю. (2012)
Лисенко А. О. - Порівняльний аналіз концептуальних підходів до управління витратами (2012)
Онищенко В. О. - Механізми державної підтримки інтеграції науки і виробництва: міжнародний досвід та українські реалії, Кривошей В. М. (2012)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Розвиток експортного потенціалу регіону в контексті укладання угоди про зону поглибленої вільної торгівлі між Україною та ЄС, Радченко Л. М. (2012)
Божко В. П. - Моделювання обсягів реалізації засобів комунікаційного зв’язку, Карацева І. Ю., Магомедова М. М. (2012)
Румянцев Н. В. - Гибкие логистические системы с переналадкой в конце периода занятости и потерей требований (2012)
Комазов П. В. - Використання методів нечітких множин у процесі ідентифікації економічного об'єкта (2012)
Малютин А. К. - Модель кризисного состояния экономики (пример Украины) (2012)
Медведева М. И. - Модель оценки стратегии ремонтных работ промышленного оборудования (2012)
Жмайло М. А. - Статистичне моделювання інвестиційних процесів в Україні, Наконечний Я. В. (2012)
Зернюк О. В. - Оцінка регіонального аспекту вітчизняного досвіду системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності, Жовнерик Є. М. (2012)
Клунко Н. С. - Роль інноваційного чинника в економічному зростанні фармацевтичних підприємств (2012)
Яковенко К. В. - Особливості контролінгу процесу інноваційної діяльності промислових підприємств (2012)
Воронкіна Н. В. - Інноваційна складова бюджетно-економічного механізму регулювання соціально-економічних процесів розвитку України (2012)
Гаврилова О. Ю. - Концептуальні основи інноваційної стратегії розвитку національної економіки (2012)
Чернега О. Б. - Цивілізаційний потенціал розвитку підприємництва в Україні, Орлова В. О., Бочарова Ю. Г. (2012)
Исаева Н. И. - Перспективы развития малого бизнеса в 2012 году (2012)
Юрків Н. Я. - Характеристика інституційного середовища у контексті економічної безпеки підприємницької діяльності в Україні (2012)
Базалицький Д. М. - Критерії визначення та роль малих підприємств у ринковій економіці як фактора стабілізації (2012)
Деренько О. А. - Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малого підприємництва (2012)
Дубініна М. В. - Сучасні тенденції розвитку соціально-інституціональної сфери сільських територій регіону (2012)
Жаворонков В. О. - Соціально-економічний розвиток регіону: інституціональний аспект (2012)
Зінченко Т. Є. - Особливості використання земельних ресурсів міської агломерації (2012)
Чуприна О. О. - Дослідження ринку праці в прикордонних регіонах як фактора трудової міграції (2012)
Полуянов В. П. - Перспективы развития централизованного теплоснабжения в Украине в контексте государственно-частного партнерства, Кравченко Р. С. (2012)
Попов С. О. - Економічні аспекти визначення ефективності розробки забалансових запасів залізних руд, Максимова І. І. (2012)
Кулик І. М. - Сучасний стан та основні фактори розвитку чорної металургії в Україні (2012)
Соколов М. О. - Соціально-економічний розвиток сільськогосподарських підприємств Сумської області, Д’якова Т. А. (2012)
Васильєва О. О. - Соціально-економічні проблеми кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2012)
Жидяк О. Р. - Вплив державної фінансової політики на підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості агросфери (2012)
Одінцов О. М. - Механізм синергії в кластерних формуваннях підприємств агропромислового комплексу (2012)
Абдураимова Э. Д. - Сравнительная эффективность использования сельскохозяйственных земель агроформирований Крыма (2012)
Лучкова Ю. В. - Моделювання впливу міри давальницької сировини у джерелах постачання на ефективність функціонування олієпереробного підприємства (2012)
Жван В. В. - Технология оценки качества программно-целевого управления в жилищно-коммунальном хозяйстве (2012)
Леонт’єва Ю. Ю. - Оцінка рівня розвитку районів Харківської регіональної туристичної дестинації (2012)
Дячек В. В. - Зовнішня торгівля товарами підприємств Харківської області: статистичний огляд і можливі шляхи розвитку (2012)
Балуєва О. В. - Підходи до формування комплексної системи оцінки екологізції територій міста (2012)
Лукаш С. В. - Вплив енергетичної галузі на еколого-економічну ситуацію в Україні, Лукаш В. О., Боровик О. Н. (2012)
Заюков І. В. - Проблема фінансування витрат на створення безпечних умов праці зайнятого населення України, Гучок І. С. (2012)
Каховська О. В. - Проблеми забезпечення соціальності в соціально-економічному розвитку країни (2012)
Пасєка С. Р. - Освітні чинники інноваційного розвитку соціально-трудового потенціалу регіону (2012)
Васильчук Е. С. - Проблемы и методы прогнозирования финансовой несостоятельности предприятий, Замалаев П. С. (2012)
Салун М. Н. - Моделирование оптимальных параметров ресурсного потенциала промышленного предприятия (2012)
Мулякова-Бочі А. К. - Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій платіжного балансу в посткризовому розвитку економіки України, Сунцова О. О. (2012)
Андрющенко І. Є. - Вплив обсягів грошових ресурсів на прибуток комерційного банку (2012)
Бажанов О. Є. - Особливості методів управління проблемною заборгованістю банків (2012)
Бугас Н. В. - Бюджетування як ефективний інструмент управління витратами (2012)
Огліх В. В. - Регіональний аспект розвитку страхових ринків в Україні, Артеменко Ю. Ф. (2012)
Гурнак О. В. - Податкові реформи в контексті соціально-економічного розвитку (2012)
Журавка О. С. - Теоретичні основи формування страхового портфеля (2012)
Краус Н. М. - Податкове планування на мікрорівні в національній економіці: інноваційний аспект (2012)
Литвиненко Я. В. - Удосконалення регулювання податку на прибуток у сучасних умовах розвитку економіки України (2012)
Огліх В. В. - Особливості розвитку іпотечного кредитування в економічному просторі України, Ніколаєв Т. Г. (2012)
Орлова В. О. - Актуальні питання факторного аналізу як інструмента регулювання податкового навантаження комерційного банку, Козак Г. О. (2012)
Паентко Т. В. - Необходимость и возможность оптимизации фискального регулирования финансовых потоков (2012)
Пасічний М. Д. - Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку країни в період посткризового відновлення (2012)
Сидельникова Л. П. - Фискальный потенциал погашения и обслуживания государственного долга Украины (2012)
Сословский В. Г. - Оценка кредитоспособности по минимуму первичных показателей о заемщике, Забашта А. А. (2012)
Ванін А. О. - Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні (2012)
Олійник Я. В. - Проблемні положення методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій (2012)
Гончаренко Н. Г. - Організація маркетингового управління діяльністю інтегрованих корпоративних структур, Науменко М. О. (2012)
Єлісєєва О. К. - Оцінка якості розвитку ринку освітніх послуг в Україні, Тарасенко Т. В. (2012)
Калюжна Н. Г. - Підхід до кількісного оцінювання потенціалу системи управління підприємством із застосуванням нечіткої логіки (2012)
Квасній Л. Г. - Антикризове управління економічним потенціалом, Щербан Т. Й. (2012)
Огліх В. В. - Система моделі формування ефективної бізнес-стратегії підприємства в умовах конкуренції, Криворучко С. П. (2012)
Петриченко П. А. - Лояльність клієнтів на споживчому ринку: основні поняття і тенденції розвитку, Рудінська О. В., Яроміч С. А. (2012)
Плоха О. Б. - Оцінка ефективності функціонування системи управління маркетингом на підприємстві (2012)
Хитра О. В. - Синергічна орієнтація стратегій міжнародної корпорації (2012)
Гребньов Г. М. - Категорії конкуренції та конкурентоспроможності в сучасному економічному світі (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Александров О. - Моя дорожня карта (2013)
Полтавчук В. - Шляхами століть — шляхами долі: до 65-річчя професора О. Александрова (2013)
Демин О. - Имея силу начать сначала (2013)
Джиджора Є. - Професор О. Александров: у найкращих філологічних традиціях Одеського університету (2013)
Поплавська Н. - "...Я намагаюся побачити явища в історичній перспективі": слово про Олександра Васильовича Александрова (2013)
Богданович Г. - Александр Александров — основатель одесской журналистиковедческой научной школы и один из ведущих отечественных медиевистов (2013)
Демченко В. - Професія — філолог, покликання — журналіст (штрихи до портрету Олександра Васильовича Александрова) (2013)
Михайлин І. - Професор О. В. Александров як дослідник соціальної комунікації (2013)
"Журфак як територія свободи". Інтерв'ю Володимира Невмитого з Олександром Александровим (2013)
Александров А. - "Соборное" авторство и целостность христианского символического произведения (2013)
Білоус П. - До художніх джерел літератури Київської Русі (2013)
Верещагина Н. - Формирование древнекиевского культа княгини Ольги (2013)
Джиджора Е. - Проблемы составления периодизации древних славянских литератур (2013)
Пелешенко Ю. - SACRUM I PROFANUM У "Повісті (житії) про Макарія Римлянина" (на основі українського перекладу XVIII ст. Іоана Гармашенка) (2013)
Савченко О. - Чудо в художній структурі житія (Києво-Печерський патерик) (2013)
Почепцов Г. - Как перестроить ваши головы? (2013)
Александров А. - Кросс-медиа и Интернет-реалии Украины, Оскрого В. (2013)
Бахметьева А. - Оцінка медіарилейшнз як показник ефективності РR-підрозділу ВНЗ (2013)
Безчотнікова С. - Просування іміджу промислового міста за допомогою web-ресурсу (2013)
Бессараб А. - Система жанрів періодичного наукового фахового видання (2013)
Білак Г. - Етичні основи РR-діяльності церков та релігійних організацій (2013)
Валькова Е. - Образ США в путевых очерках Ильи Ильфа и Евгения Петрова (2013)
Василик Л. - Комунікації ризику та кризи: медіативний аспект (2013)
Головешко Д. - Передача "Обласні вісті" Запорізького обласного державного радіо 80-х років XX ст.: питання інформативності (2013)
Демченко М. - Ідеологічна функція реклами в умовах масового суспільства та загибелі "великих ідеологій" (2013)
Демченко С. - Медійний простір політичної міфології (до проблеми взаємодії і взаємодоповнення преси та соціально-комунікаційних технологій) (2013)
Егорова Л. - Средства массовой информации сквозь призму аксиологического подхода: к постановке проблемы (2013)
Комова М. - Фактологічність та документальність інформації як чинники інформаційного впливу ЗМК (2013)
Мітчук О. - Слововживання в прямоефірному мовленні тележурналістів (на прикладі Рівненщини) (2013)
Платонова А. - Тенденції розвитку рекламних друкованих ЗМІ Криму (2013)
Порпуліт О. - Риторичні фігури в текстах друкованої реклами (2013)
Різун В. - До постановки наукової проблеми про особливий статус медіакомунікацій (масового спілкування) в системі соціальних комунікацій (2013)
Савчук О. - Телемедійний простір міста Чернівці: реалії та перспективи (2013)
Хотюн Л. - Американські різновиди "часопису новин" в історичній перспективі (2013)
Циховська Е. - "Комплекс андрогіна" в реаліті-шоу "Холостяк" (2013)
Шевченко Т. - До питання про конвенцію реклами та ЗМІ (2013)
Шевченко Т. - Образ сучасної української журналістики в публіцистиці Л. Івшиної (2013)
Якнюнас Ю. - Політична комунікація як чинник масової комунікації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Від редакційної колегії (2013)
Содержание (2012)
Бабийчук В. Г. - Холодовой стресс как фактор коррекции функциональной архитектоники гематоэнцефалического барьера старых крыс. 1. Фрактальный анализ, Марченко В. С., Бабийчук Г. А. (2012)
Волкова Н. О. - Дослідження морфофункціональних характеристик кріоконсервованих культур клітин стромального походження (2012)
Черкашина Я. О. - Влияние криопротекторов на уровень гипертонического криогемолиза эритроцитов человека с модифицированным цитоскелет-мембранным комплексом (2012)
Фалько О. В. - Применение сыворотки плацентарной крови человека – перспективный метод коррекции атеросклеротических изменений (экспериментальное исследование) (2012)
Мини-симпозиум "День стволовой клетки". Харьков, 22 мая 2012 г. (2012)
Петренко Ю. А. - Свойства мезенхимальных стромальных клеток при объемном культивировании в составе трехмерных носителей различной природы (2012)
Зубов Д. О. - Функціональні характеристики культивованих хондроцитів міжхребцевих дисків та мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини людини (2012)
Маслова О. О. - Зміни морфофункціональних характеристик мезенхімальних клітин матриксу пуповини під час пасажування, Шувалова Н. С., Сухорада О. М., Дерябина О. Г., Макаренко М. В. (2012)
Шаблий В. - Мезенхимальные стромальные клетки из нативной и криоконсервированной плаценты человека: фенотип, мультипотентность и миграционный потенциал in vivo, Кучма М., Кирик В., Онищенко Г., Цупиков О., Клименко П., Кучук О., Габриелян А., Доманский Т., Онищенко В. (2012)
Кучук О. В. - Поэтапная дифференцировка в остеогенном направлении мультипотентных клеток жировой ткани мышей, Кирик В. М. (2012)
Васильев Р. Г. - Мультипотентные стволовые клетки из бульбарного региона волосяного фолликула со свойствами производных нервного гребня (2012)
Петрова М. В. - Получение адгезивного бесклеточного матрикса для сердечно-сосудистого протеза, Попандопуло А. Г., Юдицкий Д. Л., Мокрик И. Ю. (2012)
Бызов Д. В. - Девитализация ксеноартерий: новый подход к снижению иммуногенности, Чиж Н. А., Михайлова И. П., Сынчикова О. П., Сандомирский Б. П. (2012)
Правдюк А. И. - Рост и адипогенная дифференцировка мезенхимальных стромальных клеток из костного мозга и дермы человека при монослойном и объемном культивировании в составе альгинатных микросфер и широкопористых скаффолдов, Зайков В. С., Рогульская Е. Ю., Ревенко Е. Б., Иванов Р. В., Петренко Ю. А. (2012)
Калинкевич О. В. - 3D-скаффолды на основе хитозана для культивирования клеток и тканевой инженерии, Калинкевич А. Н., Скляр А. М., Погорелов М. В., Поддубный И. Н., Стариков В. В., Данильченко С. Н. (2012)
Тезисы 36-й ежегодной конференции молодых ученых "Холод в биологии и медицине – 2012. Актуальные проблемы криобиологии, трансплантологии и биотехнологии". Харьков, 22–24 мая 2012 г. (2012)
Хроника (2012)
Правила для авторов (2012)
Левашов С. П. - Оценка перспектив нефтегазоносности отдельных структур Баренцева моря частотно-резонансным методом обработки данных дистанционного зондирования Земли, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2013)
Зарубін Ю. О. - Нафтогазоносність і основні принципи пошуку та розвідки родовищ нафти і газу в азово-чорноморській акваторії України, Гунда М. В., Гришаненко В. П., Галко Т. М., Євдощук М. І. (2013)
Малицький Д. В. - Поширення сейсмічних хвиль в анізотропних середовищах. Пряма задача. І , Павлова А. Ю. (2013)
Карпенко В. М. - Енергоінформаційний аналіз коливань фізичного осцилятора неоднорідного півпростору, Карпенко О. В. (2013)
Долинський І. П. - Математичне і технологічне забезпечення 3D геологічного моделювання в ГІС-середовищі, Лобасов О. П. (2013)
Зуйков И. В. - Применение метода резонансно-акустического профилирования для картирования геологического разреза в районе прокладки туннеля метрополитена в г. Киеве, Данилов А. В. (2013)
Еремеев В. Н. - Пространственно-временная изменчивость распределения морского льда в Антарктике, Букатов А. Е., Бабий М. В., Букатов А. А. (2013)
Жуков М. Н. - Деякі особливості динаміки забруднення атмосферного повітря міста Києва шкідливими речовинами за 2001–2010 рр., Стахів І. Р., Клипа А. В. (2013)
Барановский Н. В. - Оценка пожароопасности в геоинформационной системе защиты леса от пожаров, Жарикова М. В. (2013)
Гурицький Д. С. - Аналіз регіонального розвитку процесів підтоплення земель та їх вплив на природні ресурси України (2013)
Титул, зміст (2012)
Александров О. - Базова модель публіцистичної комунікації (2012)
Губа Л. - Сатира и абсурд как способы реализации коммуникативной функции литературы (2012)
Джиждора Є. - Аспекти символізації картини світу в Службі князю Володимиру (2012)
Подмогильная Н. - Коммуникативная трансформация жанра в творчестве А. Аверченко (2012)
Слюсаренко М. - Комунікативний аспект раціонального начала памфлетного жанру (на прикладі памфлетів М. Хвильового) (2012)
Супрун В. - Синтаксичні засоби художнього орнаментування жіночих образів (2012)
Фірсенко М. - Газетна публіцистика Юрія Андруховича 1997–2007 рр.: засоби впливу (2012)
Шевченко Т. - Публіцистичний проект "Інший формат": жанрові особливості (2012)
Березенко В. - Генезис і предметна галузь науки про зв’язки з громадськістю (2012)
Білак Г. - Відображення ролі та значення соціальної комунікації у доктрині Ватикану (2012)
Виходець О. - Про дослідження соціальних комунікацій на підставі візуалізації проблеми (2012)
Зражевська Н. - Культурні війни в контексті медіакультури (2012)
Іванова О. - Мова екрану у зоні цифрових і віртуальних перетворень (2012)
Коваленко А. - Сучасний екологічний PR в Одеському регіоні: специфіка функціонування (2012)
Ковпак В. - Розбудова типологічної структури нових медіа (2012)
Комова М. - Ефект "антиреклами" в сучасних мультимедійних комунікаціях (2012)
Листвак Г. - "Книга художника": термінологічні труднощі (2012)
Матузкова Е. - Универсализация понятия "идентичность" в социогуманитарном знании ХХ века (2012)
Пархітько О. - Стереотипи американського кіно як засіб формування масової свідомості (на прикладі оскароносних фільмів) (2012)
Синєокий О. - "Supraphon" в системі соціальних комунікацій Чехії: минуле і сьогодення (2012)
Сізова К. - Перекладацькі інтерпретації елегії Р. М. Рільке ("Marina-Elegie"): адекватність передачі особливостей змісту і форми (2012)
Шафаренко Ю. - Ситуаційний аналіз у плануванні ПР-програм (2012)
Белькова С. - Модифікації портретного нарису в сучасній українській газетній практиці (на матеріалі загальноукраїнських та регіональних видань початку ХХІ ст.) (2012)
Демченко С. - Теоретичні та практичні аспекти створення медіаобразу незалежної України (2012)
Деяк-Якобишин О. - Колумністика як унікальне явище у сучасних ЗМІ (2012)
Дяченко І. - Журнали сімейного типу в системі друкованих ЗМІ (2012)
Дяченко О. - Тема эвтаназии на станциях газеты "Зеркало недели" (2000–2011 гг.) (2012)
Жук О. - Проблеми тексту і жанру в телевізійній комунікації (2012)
Козиряцька С. - Формування веб-каталогів конфесійних видань Укрнету в умовах глобалізації (2012)
Макущенко М. - Основні принципи формату інфотейнмент в ефірі українських телеканалів (2012)
Мацышина И. - В поисках болевых точек "киношного" зрителя (2012)
Хіва Тахір С. - Основоположні засади функціонування шведської преси: традиції та новаторство (2012)
Сидун І. - Російська політика США другої половини ХІХ ст. за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губернії (2012)
Стеблина Н. - Формат сучасної Інтернет-кореспонденції (на матеріалах публікацій "Української правди") (2012)
Тонкіх І. - Функції блогів на сайтах українських Інтернет-ЗМ (2012)
Шутяк Л. - "Новий журналізм" в українській і польській традиції (2012)
Демченко М. - Просування та підтримка бренду засобами масової комунікації (2012)
Ковтун Н. - Прагматична мета рекламного дискурсу на радіо та стратегії й тактики її реалізації: теоретичне осмислення понять (2012)
Лобойко Т. - Класифікація механізмів психологічного впливу соціальної реклами на свідомість людини (2012)
Мантуло Н. - Ментально-когнітивна парадигма українського PR (2012)
Мельник С. - Способы применения нейролингвистического программирования в СМИ (на примере использования маркировки в рекламном сообщении) (2012)
Платонова А. - Специфіка контенту рекламних подач (на прикладі друкованих мас-медіа Криму) (2012)
Самсон А. - Социально-деловые контакты между заказчиками и исполнителями массовых мероприятий в шоу-бизнесе (2012)
Фурманкевич Н. - Специфіка тізер-кампанії на українському рекламному ринку (2012)
Будько О. - Технології формування іміджу шоу-зірки (на прикладі Руслани) (2012)
Громова А. - Економічні особливості та фактори успіху реклами та PR (на прикладі загальнодержавного видання газети "Вечірня Полтава") (2012)
Дроздик Л. - Особливості рекламування тютюнових виробів: діахронічний дискурс (2012)
Здорікова А. - Імідж як ключовий чинник позиціонування територіальних утворень України (2012)
Півторак О. - Конкуренція серед рекламних агентств як основа їхнього функціонування (2012)
Ревко Н. - Зміна ґендерних стереотипів у телевізійній рекламі (2012)
Татохін О. - Просування образу політичного діяча в суспільстві (на прикладі образу Арсенія Яценюка) (2012)
Федорова О. - Соціальні мережі як джерело інформаційних приводів для мас-медіа (2012)
Якових А. - Еволюція Product Placement в соціально-комунікаційній сфері (2012)
Якових О. - Технології міфодизайну у візуальній комунікації (2012)
Ящук М. - Використання методів перформансу в сучасній рекламі (2012)
Відомості про авторів (2012)
Від редакційної колегії (2012)
Contents (2013)
Бойчук Т. М. - Наукові досягнення Буковинського державного медичного університету у 2012 році та перспективи на 2013 рік, Іващук О. І. , Доманчук Т. І. , Лебяк О. І. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Генетичний поліморфізм метилентетрагідрофолат-редуктази с677т у хворих із хибними суглобами довгих кісток:зв’язок із ліпідним профілем та ендотеліальною функцією (2013)
Бессараб М. Ю. - Концентрація інтерферону-альфа, імуноглобулінів основних класів та кількість імунокомпетентних клітин периферичної крові у хворих на респіраторно-синцитіальну вірусну інфекцію (2013)
Білецький С. В. - Вплив піоглітазону на гемостаз та протеоліз у хворих на гіпертонічну хвообу в поєднанні з цукровим діабетом другого типу, Петринич О. А., Казанцева Т. В. (2013)
Вадзюк С. Н. - Автономна регуляція в дітей старшого шкільного віку з різним рівнем тривожності, Паласюк Б. О., Ясній О. Р. (2013)
Гараніна Т. С. - Клінічна ефективність зубної пасти "Blend-a-med complete 7 PH-balance + кора дуба" та зубної щітки "Oral-B exceed" у профілактиці та лікуванні запальних захворювань тканин пародонта, Кавчук О. М., Краснюк І. П., Рожко В. І. (2013)
Задорожна Б. В. - Клінічно-допплерографічні зіставлення при синдромі вегето-судинної дистонії віддаленого періоду черепно-мозкової травми (2013)
Зубаренко О. В. - Корекція уродинамічних розладів у дітей із нейрогенними дисфункціями сечового міхура, Годлевська Т. Л., Стоєва Т. В. (2013)
Иванова Я. В. - Влияние различных схем лечения на уровень провоспалительного цитокина TNF-альфа в индуцированной мокроте при обострении хронического обструктивного заболевания легких у лиц, перенесших туберкулез легких (2013)
Іваночко Н. Я. - Стан перекисного окиснення ліпідів у осіб літнього та старечого віку, хворих на гострий холецистит (2013)
Касіянчук М. В. - Протетика на імплантах - як цілісність конструкції імплантологічної системи, віддалені результати застосування власної методики протезування (2013)
Коптєва Л. М. - Туберкульоз у жінок репродуктивного віку, Польова С. П., Гурський О. С. (2013)
Косминіна Н. С. - Оцінка функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи при йододефіцитних станах у дітей, що проживають в екологічно забрудненому регіоні, Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С., Кеч Н. Р. (2013)
Лучинський М. А. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей які проживають на екологічно несприятливих територіях, Лучинський В. М. (2013)
Лучко О. Р. - Зв'язок показників системного запалення та ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічний пієлонефрит з артеріальною гіпертензією (2013)
Макаренко О. М. - Вплив культуральної рідини та екстракту міцелію гриба Leucoagaricus macrorhizus на киснезалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей, Рудик М. П., Позур В. В., Сухомлин М. М., Святецька В. М., Довгий Р. С. (2013)
Назар П. С. - Динаміка змін показників рівня ендогенної інтоксикації у хворих на алкогольні ураження печінки, Левон М. М., Осадча О. І., Шевченко О. О. (2013)
Обухова Н. В. - Влияние липофлавона на остеопротегеринопосредованную лимфоидную (лейкоцитарную) регуляцию синтеза цитокинов клетками бронхов у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, перенесших туберкулез легких (2013)
Паньків В. І. - Ефективність і безпечність використання інгібітора дипептидилпептидази-4 у хворих на цукровий діабет 2-го типу з початковими стадіями діабетичної нефропатії, Козловська Х. Ю. (2013)
Паньків В. І. - Ризик загальної і серцево-судинної смертності, основних серцево-судинних подій у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від вибору терапії після встановлення діагнозу, Хуторська Л. А. (2013)
Пашинська О. С. - Вплив вінборону на електричну стабільність та електролітний баланс міокарда при алкогольній кардіоміопатії у щурів (2013)
Польовий П. В. - Профілактика та діагностика захворювань ротової порожнини у вагітних (2013)
Поляченко Ю. В. - Направлена диференціація стовбурових клітин, що виділені з жирової тканини, Запольська Е. М., Салютін Р. В. (2013)
Придруга С. М. - Порушення гуморальної ланки імунітету в період пізніх проявів політравми та його корекція тіотриазоліном, Борис Р. М. (2013)
Салютін Р. В. - Зміни ендотеліоцитів капілярів та гістологічної структури ішемізованої та інтактної м’язової тканини після трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин фетальної печінки людини в експерименті in vivo, Домбровський Д. Б., Паляниця С. С., Шаблій В. А., Борис Р. М., Лобинцева Г. С., Буслович О. В. (2013)
Сажин С. І. - Клінічна ефективність профілактичної терапії бронхіальної астми в дітей із раннім та пізнім дебютом захворювання (2013)
Сапунков О. Д. - Анатомія печери соскоподібного відростка в ранньому періоді онтогенезу людини (2013)
Сидорчук І. Й. - Синдром хронічної втоми та порушення неспецифічного протиінфекційного захисту, Каспрук Н. М., Коваль Г. Д., Ляшук Р. П., Морозюк Я. В., Яковець К. І. (2013)
Скалат А. П. - Оцінка гігієнічного стану порожнини рота у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (2013)
Cкрипко В. Д. - Стан ендогенної інтоксикації та динаміка змін мікроелементного гомеостазу при експериментальній гострій тонкокишковій непрохідності (2013)
Сохор Н. Р. - Медіатори запалення у гострому періоді різних підтипів ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Ясній О. Р. (2013)
Ткаченко І. М. - Використання знімної шини-капи для ортопедичного лікування підвищеної стертості зубів, ускладненої явищами бруксизму (2013)
Чендей Т. В. - Сучасні особливості перебігу та лікування інфекційного ендокардиту в Закарпатській області (2013)
Шевчук С. В. - Роль параоксонази у формуванні атеросклеротичних змін у судинах хворих на антифосфоліпідний синдром, Сегеда Ю. С., Шевчук О. В. (2013)
Шендерюк О. П. - Ферментна активність та концентрація плацентарної лужної фосфатази у трофобласті хоріальних ворсинок плаценти при запаленні посліду (гістохімічне та імуногістохімічне дослідження) (2013)
Яковлева О. А. - Структура назначений лекарственных средств при лечении негоспитальной пневмонии в стационарах (в течение 2011 года), Щербенюк н. В. (2013)
Лелик I. В. - Погляд на проблему панкреатодуоденальної резекції (2013)
Талаева Т. В. - Роль воспаления и оскидативного стресса в кардиоваскулярной патологии, Шишкин В. В., Вавилова Л. Л. (2013)
Федів О. І. - Порушення функціонального стану ендотелію у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з метаболічним синдромом, Сіцінська І. О. (2013)
Ризничук М. О. - Клінічна характеристика та генетичний поліморфізм спадкової патології нирок, Пішак В. П. (2013)
Караван Я. Р. - Загальний аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення щелепно-лицевої ділянки у мешканців Чернівецької області (за останні 10 років), Бєліков О. Б., Гонца А. О., Поморцев С. І. (2013)
Шищук В. Д. - Типологія районів Сумської області за рівнем захворюваності дитячого населення на ортопедо-травматологічні патології, Богданова Г. В., Біденко О. Г., Бабич В. А. (2013)
Шкробанець І. Д. - Перспективи застосування географічних інформаційних систем у охороні здоров’я, Нечитайло Ю. М. (2013)
Анфілова М. Р. - Клінічно-епідеміологічні особливості сучасного перебігу урогенітального хламідіозу (2013)
Федонюк л. Я. - Клінічно-епідеміологічна характеристика лайм-бореліозу в Тернопільській області, Довбуш а. В., Багрій м. М. (2013)
Бойко А. І. - Використання статистичної сцинтиграфії для діагностики внутрішньонефронного калькульозу в пацієнтів з єдиною ниркою, Гурженко А. Ю., Камінська А. Л. (2013)
Кузняк Н. Б. - Лазерна поляриметрія кісткової тканини та тканин пазух твердої мозкової оболонки, Махрова Є. Г., Антонюк О. П., Горицький Я. В., Яковець Я. І. (2013)
Бачинський В. Т. - Особливості набуття знань, практичних навичок і вмінь у процесі викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету зі спеціальності "Стоматологія”, Савка І. Г., Беженар І. Л. (2013)
Каратєєва С. Ю. - Особливості викладання хірургічних дисциплін іноземним студентам (2013)
Середюк Н. М. - Мультимедійні методи навчання іноземних студентів як спосіб підвищення мотивації їх у навчанні, Галюк Н. М., Галюк В. М., Яворський М. І. (2013)
Христич тамара миколаївна (до 70-річчя з дня народження) (2013)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2013)
Титул, зміст (2012)
Орлов П. А. - Системный кризис капитализма и его влияние на социально-экономическое развитие Украины, стран ЕС и США (2012)
Івашина С. Ю. - Інфраструктура соціалізації економіки (2012)
Панкратова Е. Н. - Механизм возникновения трансакционных издержек в институциональном пространстве (2012)
Подлесная В. Г. - Диалектика развития социально-экономических циклов общественного воспроизводства (2012)
Савицька Н. Л. - Модель людини в економіці: теорія та реальність (2012)
Болдуєва О. В. - Методичні підходи аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін (2012)
Малярець Л. М. - Методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Проскурніна Н. В. (2012)
Новікова М. М. - Методичний підхід до вимірювання соціально-економічного стану регіонів України, Мажник Л. О. (2012)
Пурський О. І. - Соціально-економічний моніторинг як фактор стабільного і збалансованого розвитку регіону, Мороз І. О., Моісеєнко О. І. (2012)
Семикіна М. В. - Соціально-економічні перешкоди на шляху підвищення якості трудоресурсного забезпечення регіону, Пустовіт М. В. (2012)
Гриневич Л. В. - Визначення регіонального рівня розвитку за секторами економіки, Зірко О. В. (2012)
Грузд М. В. - Методичні підходи до аналізу та оцінки інтеграційного потенціалу транскордонного регіону (2012)
Димченко О. В. - Перспективи формування інформаційних систем на регіональному рівні, Димченко В. В. (2012)
Борох Н. М. - Шляхи вдосконалення механізму поповнення дохідної частини місцевих бюджетів України в кризовий період економіки (2012)
Кропивка А. Е. - Развитие теории капиталов и региональный аспект (2012)
Голованова М. А. - Проблеми підвищення інвестиційної привабливості України, Мельникова В. І., Мельникова О. П., Мельников О. Г. (2012)
Пажина С. Л. - Формування простору чинників інвестиційної діяльності регіону (2012)
Захарченков А. С. - Технологический аудит как информационная основа инновационных преобразований проблемных промышленных предприятий (2012)
Колесніченко В. Ф. - Підходи до інтегральної оцінки освітньої складової економіки знань (2012)
Дубницкий В. Ю. - Определение числовых характеристик рядов распределения заработной платы и характеристик её неравномерности по регионам Украины, Ходырев А. И. (2012)
Стрижиченко К. А. - Моделювання тенденцій світового фондового ринку за допомогою методів вейвлет-аналізу, Дмитрусенко К. О. (2012)
Тонєва К. В. - Моделювання конкурентоспроможності підприємства (2012)
Раевнева Е. В. - Анализ наличия и устойчивости клубной конвергенции в Украине, Бобкова А. Ю. (2012)
Аксьонова І. В. - Статистичний аналіз впливу демографічних процесів на економічний розвиток України (2012)
Берест М. М. - Статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні (2012)
Полякова О. Ю. - Методи багатовимірного статистичного аналізу як інструмент реалізації механізму вибору репрезентативних показників, Гольтяєва Л. А. (2012)
Сєрова І. А. - Проблеми обробки результатів статистичних спостережень (2012)
Салун М. М. - Економічна оцінка ресурсного забезпечення промислових підприємств галузі машинобудування (2012)
Гнєзділова О. М. - Удосконалення методичних аспектів аналізу роботи транспортних засобів (2012)
Куницин С. В. - Стратегическое планирование развития кластерного интеграционного взаимодействия профессиональных участников туристического рынка (2012)
Гончаренко М. Ф. - Аналіз методичних підходів до оцінки потреб роботодавців (2012)
Гончарова С. Ю. - Показники оцінки рівня життя населення та їх систематизація, Радушко Ю. П. (2012)
Овсієнко О. В. - Держава як джерело асоціальних практик у матеріальному стимулюванні трудової діяльності, Чуприна О. О. (2012)
Бондар Н. О. - Основні напрями та особливості соціального захисту інвалідів у країнах ЄС (2012)
Анисимова О. Н. - Проблемы оценки интеллектуального потенциала промышленных предприятий (2012)
Загорянская Е. Л. - Конъюнктурная оценка конкурентных преимуществ бизнес-единиц машиностроительного предприятия, Ильяшенко Н. С., Косенко А. П. (2012)
Москаленко Н. О. - Формування організаційно-методичного забезпечення реструктуризації машинобудівного підприємства, Кіпа М. О. (2012)
Чернышов В. В. - Финансовая диагностика и роль в ней метода принятия решений при обеспечении финансовой безопасности предприятия (2012)
Болдуєв М. В. - Врахування фракталів простору та часу при складанні похідного балансового звіту, Сергєєва Л. Н. (2012)
Колодізєв О. М. - Рейтингова система CAMEL як інструмент оцінки фінансової стабільності банку, Попов І. І. (2012)
Боронос В. Г. - Особливості реалізації бюджетно-податкової політики України та визначення напрямів її розвитку (2012)
Дубровіна Н. А. - Фінансування вищих навчальних закладів у Польщі, Дубровіна В. А. (2012)
Єрмошенко А. М. - Механізм інтеграції страхових компаній з банками у системі взаємодії учасників фінансового ринку (2012)
Журавльова І. В. - Методичний підхід до моделювання фінансової безпеки регіонів України, Миколайчук А. Б. (2012)
Зима О. Г. - Удосконалення оподаткування нерухомого майна з урахуванням зарубіжного досвіду, Єршова І. С. (2012)
Ісаєва Н. І. - Ринок банківських послуг на сучасному етапі розвитку (2012)
Кот О. В. - Перейняття банками України зарубіжного досвіду проведення процесів злиття і поглинання, Дзюбанова Н. Д. (2012)
Крупка І. М. - Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки (2012)
Полякова О. Ю. - Вдосконалення процедури інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу, Мерхо О., Шликова В. О. (2012)
Салига С. Я. - Трендовий аналіз грошових потоків як засіб інформаційного забезпечення процесу бюджетування в управлінському обліку, Завадська Н. О. (2012)
Деркач О. М. - Фактори впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку (2012)
Бихова О. М. - Роль бренда в організації інтегрованих маркетингових комунікацій (2012)
Ведерникова О. А. - Формирование маркетинговых стратегий и программ в условиях глобальных изменений, Бабенко Н. В., Рыбас Я. Н. (2012)
Клунко Н. С. - Удосконалення процесу логістичного обслуговування вітчизняних фармацевтичних підприємств на умовах аутсорсингу (2012)
Маркова Н. С. - Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком персоналу (2012)
Мирошниченко Ю. В. - Науково-понятійний апарат реінжинірингу бізнес-процесів підприємства, Філіпова А. І. (2012)
Діденко Н. В. - Формування механізму організаційної культури (2012)
Доля З. В. - Якість професійно-технічної освіти в умовах сучасності (2012)
Селезньова О. В. - Теоретичні основи системного управління конкурентним потенціалом підприємства (2012)
Середа А. С. - Формування концептуальної моделі управління поведінкою експортоорієнтованого підприємства (2012)
Фриман И. М. - Оценка уровня устойчивости развития человеческого капитала как фактор повышения экономической безопасности промышленного предприятия (2012)
Чанкіна І. В. - Формування концептуальної моделі управління розвитком промислового підприємства (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Інформація для авторів (2012)
Шпичак О. М. - Вигоди та проблеми експорту зерна з України, Боднар О. В. (2013)
Прокопа І. В. - Інтеграція товарних селянських господарств у ринкову систему функціонування аграрного сектору: загальні засади та першочергові кроки (2013)
Камінський І. В. - Ефективність використання зернобобових культур у польових сівозмінах як попередника (2013)
Сатіна Г. М. - Наукове обґрунтування програми розвитку в Україні горіхоплідного виробництва (2013)
Рибаченко О. М. - Організаційно-економічні передумови розвитку органічного кормовиробництва в Україні, Воронецька І. С., Спринчук Н. А., Корнійчук О. О. (2013)
Збарська А. В. - Соціально-економічний розвиток малих підприємств регіону (2013)
Діденко Н. І. - Електронні торговельні майданчики як механізм збуту надлишків сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств (2013)
Материнська О. А. - Виробництво та експорт зерна в Україні (2013)
Балян А. В. - Особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки Закарпаття, Спаський Г. В. (2013)
Сус Т. Й. - Фінансова підтримка екологічного сільгоспвиробництва в країнах Європейського Союзу (2013)
Ткаченко Н. А. - Напрями удосконалення організації облікового відображення оплати праці в регістрах журнально-ордерної форми (2013)
Амбросов В. Я. - Ринок і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Мазур Г. Ф. - Природно-ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва України (2013)
Шубравська О. В. - Перспективи міждержавної співпраці в агропродовольчій сфері (2013)
Савченко Е. С. - Макроэкономическая политика России: проблемы и решения (2013)
Дідковська Л. І. - Еколого-економічні аспекти впровадження мікрозрошення (2013)
Юрчишин В. В. - Вихідні основи фундаментального внеску академіка Олексія Мусійовича Онищенка у вітчизняну аграрно-економічну науку (до 85-річчя з дня народження) (2013)
Перегуда Є. Ф. - Теоретичні аспекти диверсифікації сільськогосподарської діяльності підприємств АПК (2013)
Тупчій О. С. - Особливості державного фінансування галузі садівництва (2013)
Чан-хі О. С. - Використання матриці політичного аналізу в оцінці ефективності державного регулювання ринку молока та молокопродуктів (2013)
Honcharuk I. V. - Enterprising within the framework of production and formation of the market of biofuel (2013)
Honcharuk T. V. - Production of biofuel and enhancement of the mechanism of implementation of innovations (2013)
Лупенко Ю. О. - Стратегія Леоніда Даниловича Кучми – Президента України 1994-2005 рр. щодо реформування аграрного сектору економіки України (Гальчинський А.С. Нотатки радника Президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою), Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. (2013)
Збарський В. К. - Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект (рецензія на монографію Нестеренко С.А. "Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект”) (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Бакеренко Н. П. - Підходи до визначення ризику місцевих бюджетів та його складові, Карагозлю Ю. (2013)
Бєляєва С. С. - Екологічна складова інвестиційної привабливості рекреаційного потенціалу Черкаської області в сегменті збалансованого розвитку (2013)
Біловол Р. І. - Систематизація сутності та видів діагностики соціально-економічних систем (2013)
Варич Ю. М. - Роль кількості інформації в успішності функціонування економічних систем (2013)
Верхоглядова Н. І. - Алгоритм стабілізації життєвого циклу будівельних підприємств, Примуш Ю. С. (2013)
Гілета Ю. І. - Перерозподіл ринкової влади на фармацевтичному ринку (2013)
Гірняк В. В. - Оцінка ефективностівикористання іноземного капіталу у вітчизняних банківських установах за методикою динамічного нормативу (2013)
Доценко І. О. - Формування системи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства з урахуванням впливу підприємницьких ризиків (2013)
Зайдман Г. Б. - Причины долгового кризиса в странах ЕС: уроки для Украины, Якубовский С. А. (2013)
Кабо Г. О. - Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобальних трансформацій (2013)
Кернасюк Ю. В. - Економічні, соціальні та екологічні аспекти використання інноваційних технологій smart farm (2013)
Kinash I. P. - Social infrastructure as an economic category (2013)
Коленда Н. В. - Соціальний потенціал: сутність та основні ознаки (2013)
Коняхіна Т. В. - Концептуальні засади міжнародного економічного механізму природокористування (2013)
Ломачинська І. А. - Фінансові системи країн Південно-Східної та Східної Азії: особливості сучасного розвитку, Грищук А. С. (2013)
Мазыло Т. В. - Генезис форм регулирования финансовых рынков в контексте достижения финансовой стабильности, Сейранов Ю. (2013)
Мироненко Г. В. - Сучасні підходи до використання класифікації режимів валютного курсу, Диба М. І. (2013)
Олієвська М. Г. - Фінансування освіти і науки на регіональному рівні (2013)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2013)
Плотнікова М. Ф. - Пріоритети інвестиційного розвитку сільських поселень, Васильєв М. Л. (2013)
Саєнко О. С. - Розвиток управління освітніми інноваціми у системі підготовки студентів вищих навчальних закладів, Антохов А. А. (2013)
Севрук І. М. - Маркетингові інновації в діяльності міжнародних роздрібних мереж (2013)
Сенишин О. С. - Перспективи розвитку молочної галузі в Україні, Дзюбенко Н. О. (2013)
Сенишин О. С. - Методологія соцільно-економічного прогнозування як організаційно-управлінської системи (2013)
Тростянська К. М. - Управління репутаційним ризиком організації: сучасний стан та проблемні аспекти (2013)
Филюк В. В. - Суперечності інтересів учасників концентрації ринку та особливості їх прояву в Україні (2013)
Ярмош О. В. - Дослідження взаємозв’язку інших доходів та пов’язаних витрат промислового підприємства, Яворський П. Р. (2013)
Наші автори (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 16: Открытия и изобретения в металлургии (2013)
Савич Э. В. - Всемирное тяготение и магнетизм планет (2013)
Байда Е. И. - Влияние гидравлического демпфера на динамику двухпозиционного поляризованного актуатора (2013)
Васьковский Ю. Н. - Моделирование режимов работы тягового синхронного двигателя с постоянными магнитами, Гайденко Ю. А., Русятинский А. Е. (2013)
Галиновский А. М. - Исследование электромашинно-вентильных преобразователей бесконтактных синхронных и асинхронизированных машин в системе схемотехнического моделирования (2013)
Лущик В. Д. - Стартер-генератор для вертольотів, Варванський А. Ю. (2013)
Маляр В. С. - Компенсація реактивної потужності в асинхронних електроприводах, Добушовська І. А. (2013)
Милых В. И. - Анализ переменной составляющей магнитного поля на поверхности вращающегося ротора турбогенератора, Полякова Н. В. (2013)
Павленко Т. П. - Анализ и исследование свойств аморфных сплавов, Токарь М. Н. (2013)
Чабан В. Й. - Рівняння несиметрії вузла живлення електромоторів при міжфазному короткому замиканні, Чабан О. В. (2013)
Жемеров Г. Г. - Моделирование мощного частотно-регулируемого электропривода, выполненного на основе многопульсного инвертора тока, Крылов Д. С., Титаренко И. Г., Бару А. Ю., Шинднес Ю. Л. (2013)
Баранов М. И. - Некоторые результаты экспериментального исследования в высоковольтной лаборатории низкоэнергетических плазмоидов искусственной шаровой молнии (2013)
Евдошенко Л. С. - Воздушные разрядники атмосферного давления для работы в режиме с высокой частотой коммутации (2013)
Сінолиций А. П. - Заходи модернізації p-q теорії миттєвої потужності для роботи в умовах несинусоїдної несиметричної системи напруг, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2013)
Титко О. І. - До 70-річчя з дня народження (2013)
Намитоков К. К. - К 90-летию со дня рождения (2013)
Аванесова Н. Е. - Визначення основних етапів та тенденцій bancassurance, Марченко О. В. (2013)
Автономов Д. И. - Анализ факторов формирования структурных дисбалансов в деятельности производственно-хозяйственных систем на современном этапе в Украине (2013)
Байдала В. В. - Законодавче забезпечення енергозбереження як фактор розвитку біоекономіки в Україні, Бутенко В. М. (2013)
Бакало Н. В. - Проблеми вивчення природи кризових явищ у туристичній галузі, Черниш І. В. (2013)
Безрукова Н. В. - Діяльність транснаціональних корпорацій в контексті національної економічної безпеки, Свічкарь В. А. (2013)
Біленький О. Ю. - Вдосконалення системи управління асортиментом продукції: напрями та результативність (2013)
Берьозкіна А. Ю. - Оцінка забезпеченості вагонобудівних підприємств персоналом та обгрунтування ефективності його використання, Швець В. Я. (2013)
Бозуленко О. Я. - Конкурентоспроможність торговельних підприємств та проблеми її підвищення в сучасних умовах, Бозуленко О. Ю. (2013)
Брайловський І. А. - Аналіз чинників впливу на результативність проектів державно-приватного партнерства (2013)
Васильчук Н. О. - Демографічні чинники впливу на трудовий потенціал (2013)
Вишневецька О. В. - Технічне переоснащення аграрної галузі в контексті ефективності лізингових систем, Білоусько Я. К. (2013)
Волочко А. С. - Аналіз особливостей функціонування вітчизняного ринку праці в умовах євроінтеграції (2013)
Головчанська М. А. - Рівень інвестиційної активності підприємств житлово-комунального господарства україни: сучасний стан та перспективи росту (2013)
Горбачук В. М. - Умови суспільної оптимальності випуску сумісних або несумісних продуктів монополією (2013)
Городиська Н. А. - Метод позиціонування інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств на ринку (2013)
Городня Т. А. - Оцінка кадрової відповідності обслуговуючого персоналу готелю (2013)
Грициняк О. І. - Про роль бюджету у фінансуванні освіти і науки в Україні (2013)
Денисова К. Ю. - Функціонування транснаціонального міжнародного бізнесу в контексті транскордонних злиттів та поглинань (2013)
Дідич З. А. - Валютно-курсова політика у контексті світової фінансової кризи: уроки для країн Центральної та Східної Європи та України (2013)
Доброскок Ю. Б. - Діагностика перспективності стратегічної взаємодії в маркетингових каналах (2013)
Дрогомирецька М. І. - Мотивація праці як інструмент ефективного управління персоналом сучасної організації (2013)
Дуда В. П. - Продовольчий ринок молока України, його розвиток та перспективи, Говорушко Т. А. (2013)
Дуляба Н. І. - Тенденції та закономірності розвитку тогівлі в Україні в сучасних умовах (2013)
Ермоленко Г. Г. - Роль малого курортного и туристского бизнеса в экономике рекреационного региона, Ермоленко А. Г. (2013)
Живко З. Б. - Формування структурної моделі системи економічної безпеки підприємства в контексті контррозвідки (2013)
Заблодська І. В. - Організаційний аспект забезпечення економічної безпеки регіону, Салуквадзе І. М. (2013)
Загорна Т. О. - Методологічні засади дослідження конкурентної поведінки суб’єктів ринку роздрібних посередників (2013)
Замроз М. В. - Оцінка конкурентоспроможності молокопереробних підприємств (2013)
Зосимова Ж. С. - Наукові підходи до визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Шталь Т. В. (2013)
Іванюта Т. М. - Методичні підходи до аналізу економічної безпеки підприємств (2013)
Іващенко О. В. - Фінансово-економічна безпека підприємства (2013)
Калиниченко М. П. - Управління персоналом промислового підприємства на засадах маркетингу (2013)
Касян С. Я. - Комунікаційно-логістична організація регіональної взаємодії підприємств (2013)
Коваленко І. В. - концептуальні підходи до наукового пізнання сутності фінансових активів та їх вартісної оцінки у сучасній системі бухгалтерського обліку (2013)
Ковалець М. В. - Аналіз енергоємності суспільного виробництва та потенціалу енергозбереження в Україні (2013)
Колач С. М. - Теоретичні аспекти регулювання інфляційних процесів (2013)
Колпакова Н. С. - Стан та перспективи розвитку кредитного ринку України (2013)
Кононова О. Є. - Технологія стратегічного управління будівельним підприємством (2013)
Крупа В. Р. - Формування заощаджень домогосподарств та їх вплив на соціально-економічний розвиток країни (2013)
Крутушкіна В. В. - Стан грошової системи Великобританії та перспективи її розвитку в умовах глобалізації (2013)
Кульга А. А. - Схема определения понятия "управления инновационным потенциалом металлургического предприятия" (2013)
Кушнірук А. О. - Оцінка показників виробітку за окремими видами будівельної діяльності в Україні (2013)
Лановська Г. І. - Інформаційне забезпечення управління розвитком компанії (2013)
Лаптєва А. В. - Сучасний стан забезпечення кадрами робітничих професій на регіональному рівні (2013)
Левкив Г. Я. - Теоретические основы анализа и оценки маркетингового менеджмента предприятий АПК (2013)
Левченко В. О. - Теоретичні аспекти формування логістичної системи підприємства (2013)
Литвин М. В. - Досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття у країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Литвинчук І. Л. - Форсайт аграрної економіки в контексті NBIC-конвергенції (2013)
Литвинюк О. В. - Необхідність формування сучасного механізму управління активами та пасивами банківських установ (2013)
Лічман Т. В. - Класифікація та аналіз загроз безпеці комерційної таємниці підприємства (2013)
Наші автори (2013)
Далик В. П. - Інституційні заходи підтримання низького інфляційного середовища, Бойко В. С. (2013)
Борисова О. В. - Ефективність інноваційної політики підприємств у сфері туризму (2013)
Борисова С. Е. - Посткризисная трансформация международного рынка долговых обязательств (2013)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура як ідеологія управління діловою активністю підприємcтва (2013)
Гудзь Ю. Ф. - Управління інноваційною діяльністю при реалізації стратегії зростання потенціалу підприємств харчової промисловості (2013)
Гунченко М. В. - Особливості реалізації індивідуальної інвестиційної діяльності на позабіржовому фондовому ринку України (2013)
Гуржій Н. М. - Механізм проактивного управління стратегічною маркетинговою стійкістю (2013)
Драчук Ю. З. - Щодо вдосконалення інституційних засад державного регулювання модернізації промислового виробництва, Трушкіна Н. В. (2013)
Зибарева О. В. - Класифікація факторів девіантної соціалізації регіональних систем (2013)
Костин Ю. Д. - Машиностроительный комплекс Украины: тенденции современного развития, Пустовой О. Ю. (2013)
Костін Д. Ю. - Трансформація системи матеріального стимулювання: аналіз зарубіжного досвіду (2013)
Крухмаль О. В. - Регулювання проблемних кредитів в банках України: теоретичні та методичні аспекти (2013)
Кундеева Г. А. - Агробиотехнологии: решение продовольственной безопасности (2013)
Кутовий Т. В. - Світовий та регіональні ринки ІРО: сучасний стан і перспективи розвитку, Рогач О. І. (2013)
Любенкова Е. П. - Риски модернизации и реформирования российского высшего профессионального образования, Карибджанян А. С., Фурсов В. А. (2013)
Miroshnichenko T. E. - Socio-economic transformation of post-socialist countries of Eurasia in the context of national development priorities of Ukraine, Androsyuk A. V. (2013)
Мних О. Б. - Дослідження взаємодії різних форм капіталу і управління вартістю підприємства на основі маркетингових і логістичних інструментів (2013)
Нестеренко О. О. - Методика оцінки інформаційного ризику на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Новоселов С. Н. - Значение локальных рынков в устойчивом развитии экономики региона (2013)
Полянська А. С. - Сучасні проблеми та завдання проведення структурних змін в промисловості України: ситуаційний аспект (2013)
Рябець Н. М. - Роль процесу транснаціоналізації в розвитку сучасної національної економічної системи України в умовах глобалізації (2013)
Скібіцький О. М. - Розгляд теоретичних основ управління людським потенціалом (2013)
Скопенко Н. С. - Особливості інтеграційних процесів в АПК України (2013)
Сыроижко В. В. - Условия успешного составления регламента бюджетного процесса, Воронова М. А. (2013)
Тарасова О. О. - Моделювання конкурентної динамiки розвитку регіону, Горонькіна В. Г. (2013)
Ткачова А. В. - Ризики інноваційних проектів підприємства: специфіка, види, методика управління (2013)
Наші автори (2013)
Антропова Л. М. - Оцінка якості змішування та ефективності роботи відцентрового змішувача-зволожувача, Миронова Н. А. (2013)
Бошкова І. Л. - Метод отримання біопестицидів і пристрій для його реалізації, Дементьєва Т. Ю., Георгієш К. В., Коломийчук С. Г. (2013)
Букін Г. В. - Розробка експериментальної установки для досліджень впливу MTS-технології на харчові продукти, Селезньова Ю. А., Соколов С. А. (2013)
Гордієнко О. В. - Дослідження процесу різання замороженого м’ясного фаршу високошвидкісним струменем води, Жданов Р. В. (2013)
Єрьоменко Д. О. - Можливості використання пари вторинного скипання на підприємствах харчової промисловості, Лебедєв І. М., Корнійчук В. Г. (2013)
Жданов І. В. - Аеродинаміка сушильної установки з відцентровим киплячим шаром матеріалу (2013)
Завалій О. О. - Пристрої інфрачервоного сушіння сільськогосподарської продукції (2013)
Заплетніков І. М. - Методика розрахунку параметрів різання дисковим ножем за умови коливального способу подання харчового продукту, Пільненко А. К. (2013)
Самойчук К. О. - Визначення резонансних режимів роботи пульсаційного апарата з вібруючим ротором, Івженко А. О. (2013)
Сукманов В. О. - Процес отримання спінених сумішей на основі рибної сировини, Яшонков О. А., Чарова І. В. (2013)
Погребняк В. Г. - Підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння на харчових підприємствах, Перкун І. В., Погребняк А. В. (2013)
Хмельнюк М. Г. - Аналіз ексергетичних втрат холодильної установки комплексу низькотемпературної конденсації природного газу, Остапенко А. В., Яковлева О. Ю. (2013)
Шамота В. П. - Сепарація харчових сипких сумішей, Фалько О. Л., Фалько О-ій. Л. (2013)
Бєлінська К. О. - Дослідження амінокислотного складу сухого молока свійських тварин з метою використання його у виробництві замінників жіночого молока, Фалендиш Н. О., Шутюк В. В. (2013)
Гніцевич В. А. - Дослідження показників якості самбуків, Кравченко Н. В. (2013)
Гніцевич В. А. - Розробка технології білково-рослинного напівфабрикату на основі молочної сироватки та визначення термінів його зберігання, Федотова Н. А., Мечетна К. Ю. (2013)
Гурінова Т. О. - Збереження мікрофлори рідких житніх заквасок в умовах дискретного режиму роботи хлібозаводів, Самуйленко Т. Д., Назаренко О. О. (2013)
Дейниченко Г. В. - Вибір сировини та способу вилучення пектинових речовин, Мазняк З. О., Гузенко В. В., Лихобаба О. В. (2013)
Дейниченко Г. В. - Вплив стабілізаторів на процес піноутворення в модельних системах коктейлів на основі сколотин, Юдіна Т. І., Старостєлє О. В. (2013)
Дмитрук О. Ф. - Електронна структура органічних сполук та їх реакційна здатність у реакціях радикального відриву атома вуглецю НО2• радикалом, Пікула Л. Ф., Крюк Т. В., Лесишина Ю. О. (2013)
Поперечний А. М. - Дослідження структури напівфабрикату на основі печериць та насіння гарбуза, Гніцевич В. А., Боровков С. О., Чехова Н. С. (2013)
Свідло К. В. - Підходи до створення безалкогольних напоїв геродієтичного призначення (2013)
Сукманов В. О. - Дослідження термостійкості і температури плавлення вершкового масла, обробленого високим циклічним тиском, Громов С. В., Крістя Д. О., Моісєєва В. К. (2013)
Топольник В. Г. - Визначення оптимальних умов процесу подрібнення суміші білого і червоного м’яса курятини для збільшення вологозв’язуючої здатності фаршів, Стукальська Н. М. (2013)
Гладчук Є. О. - Параметричне моделювання функціональної спроможності маніпулятора за безпосереднього автоматизованого управління (2013)
Кюрчев С. В. - Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора, Змєєва І. М. (2013)
Морозюк Л. І. - Програмний комплекс для розрахунку мікроканальних повітряних конденсаторів, Ольшевська О. В. (2013)
Петрова Ю. Н. - Розробка методики аналізу результатів моделювання напружено-деформованого стану для випадку плоскої задачі, Жданов І. В., Крістя Д. О. (2013)
Дейниченко Г. В. - Мідії – сировина для виробництва продукції підвищеної харчової цінності, Звегінцев О. І., Карнаушенко Ю. В. (2013)
Коршунова Г. Ф. - Обґрунтування режимів замочування бобів нуту для пророщування, Саєнко Р. І. (2013)
Левіт І. Б. - Дослідження процесів відновлення напівфабрикату з топінамбура і цикорію, Стіборовський С. Е., Османова Ю. В., Афенченко Д. С. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Титул, зміст (2012)
Гончаров Ю. В. - Еволюційний розвиток класово-стратифікаційних теорій у соціально-економічній науці, Щербина І. В. (2012)
Пісоцька Є. І. - Обмін правами: сутність та форми (2012)
Жовтанецький М. І. - Статистичне моделювання впливу технологічної структури економіки на розвиток України, Твердохліб М. І. (2012)
Коломицева А. О. - Моделювання процесів оптимального управління логістичними розподільчими системами, Яковенко В. С. (2012)
Милов А. В. - Разбиение алгоритмов статистического анализа для распределенных СППР, Чуйко И. М. (2012)
Заруба В. Я. - Инвестиционная оценка конкурентных преимуществ и рыночной конъюнктуры промышленных предприятий, Орлов П. А., Косенко А. П. (2012)
Кричевец Е. А. - Использование показателя сash flow для оценки инвестиционной привлекательности предприятия (2012)
Матюшенко І. Ю. - Нанотехнології в електроніці та інформаційних технологіях (2012)
Онищенко С. В. - Технопарк як інноваційна модель розвитку будівельного комплексу Полтавського регіону, Фурманчук О. С. (2012)
Мілевська Т. С. - Моделі інноваційного розвитку економіки (2012)
Осьмірко І. В. - Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку: поняття, структура та принципи функціонування (2012)
Котиш О. М. - Формування системи факторів ефективності експортних операцій, Манзя О. О. (2012)
Куркина М. П. - Человеческий потенциал как категория социального управления регионом, Зотов В. В. (2012)
Мірошниченко П. І. - Визначення ефективності інвестиційного розвитку регіонів (2012)
Стрижиченко Н. О. - Єврорегіон як форма транскордонного співробітництва (2012)
Абасс К. Джауд - Особенности управления затратами иракских предприятий перерабатывающей промышленности, Моргачев И. В. (2012)
Рудика В. І. - Особливості управління матеріальними потоками коксохімічних підприємств (2012)
Андрієвська Є. В. - Сучасні підходи до реструктуризації машинобудівних підприємств на основі відкритої інноваційної діяльності (2012)
Кочетигова Т. В. - Аналіз світового досвіду злиттів і поглинань компаній в галузі металургії (2012)
Некрасов В. Н. - Сельское хозяйство России: кризисы и необходимость повышения конкурентоспособности, Дрыгина Ю. А. (2012)
Клокар О. О. - Обґрунтування заходів розвитку іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки (2012)
Лифар В. В. - Управління розвитком автодорожнього потенціалу регіону, Тихончик А. В. (2012)
Леонова Ю. О. - Оптимізація складської діяльності ТОВ "Фідлайф" (2012)
Анистратенко О. В. - Оптимизация финансового обеспечения туристско-рекреационного комплекса Крыма на основе государственного регулирования (2012)
Петенко І. В. - Методичні підходи до визначення засад забезпечення відтворення та всебічного розвитку людського і трудового потенціалу, Петенко А. В. (2012)
Уманець Т. В. - Загальноукраїнські та регіональні виміри сучасних тенденцій розвитку ринку праці, Косьміна К. М. (2012)
Семененко І. М. - Використання франчайзингу в діяльності промислових підприємств (2012)
Українська О. О. - Оцінка валютної позиції підприємства (2012)
Харчук Т. В. - Стоимость как критерий эффективности функционирования предприятия (2012)
Раєвнєва О. В. - Статистична оцінка інвестиційної активності в Україні, Гриневич Л. В. (2012)
Сергієнко О. А. - Моделі багатовимірного статистичного аналізу в дослідженні конкурентних позицій держави, Мазняк М. Г. (2012)
Забарна Е. М. - Економічний зміст проектного фінансування та специфіка його використання в Україні, Кула М. В. (2012)
Исаева Н. И. - Развитие украинского рынка финансовых услуг на основе электронных технологий (2012)
Єрмошенко А. М. - Управління операційними і кредитними ризиками страхових компаній як складова механізму інтеграції страхових компаній з банками в Україні (2012)
Прохорова Ю. В. - Сучасні тенденції та механізм здійснення споживчого кредитування в Україні, Самойлова М. Д. (2012)
Сабліна Н. В. - Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду здійснення кредитних операцій банку, Кривеженко В. В. (2012)
Карасьова З. М. - Регіональні аспекти розвитку банківської системи України на прикладі Харківської області, Шахова О. О. (2012)
Костяна О. В. - Аналіз впливу заходів дискреційної податкової політики на бази оподаткування прямих податків (2012)
Пашова С. М. - Формування інноваційно-інвестиційної частки як напрям оптимізації кредитного портфеля банку (2012)
Клунко Н. С. - Система оцінки логістичної складової фармацевтичних компаній України на базі збалансованої системи показників (2012)
Максимів Б. М. - Формування рекламної стратегії підприємств на основі SWOT-аналізу (2012)
Посохов І. М. - Порівняльна характеристика моделей корпоративного управління в ринковій економіці: переваги та недоліки (2012)
Птащенко О. В. - Формування маркетингової підтримки товарної інноваційної політики (2012)
Ріпка Д. О. - Координація управлінських і виробничих процесів на підприємстві (2012)
Ястремська О. О. - Моделювання показників визначення об’єктивної складової іміджу підприємств у сучасних умовах (2012)
Вуйців М. М. - Застосування інструментів контролінгу в діяльності вітчизняного менеджменту (2012)
Доля З. В. - Проблеми державно-громадського управління системою профтехосвіти (2012)
Таньков К. М. - Маркетинг взаємовідносин в управлінні ланцюгами поставок (2012)
Бывшев В. А. - Подготовка ИТ-профессионалов в научно-исследовательском университете, Богомолов А. И., Костюнин В. И. (2012)
Бывшев В. А. - Математико-статистическое обоснование оценки знаний студента при тестировании, Богомолов А. И., Костюнин В. И. (2012)
Наумов В. Н. - Об обучении студентов направления "бизнес-информатика" моделированию систем (2012)
Рамазанов С. К. - Информационно-образовательная среда, Калиненко Н. А. (2012)
Ядранський Д. М. - Проблеми дослідження праці в інформаційному суспільстві (2012)
Діоба А. В. - Формування інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів, Кулєшова Н. В. (2012)
Донець О. В. - Про інформаційний простір сучасного вищого навчального закладу (2012)
Колдовський В. В. - Спеціальність "Економічна кібернетика" у сучасному економічному просторі (2012)
Колдовський М. В. - Новаційні підходи в дистанційній освіті (2012)
Кондіус І. С. - Концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом (2012)
Кондратьева И. Г. - Вероятностные модели анализа кредитной деятельности интернет-банкинга, Остапенко И. Н. (2012)
Невежин В. П. - Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе информационного общества, Богомолов А. И. (2012)
Ніколаєв І. В. - Підходи щодо оцінки економічної ефективності системи дистанційної освіти (2012)
Огліх В. В. - Застосування інформаційних технологій як фактор підвищення якості підготовки та перепідготовки фахівців митної служби, Шаповалов О. В. (2012)
Сергиенко Е. А. - Особенности создания электронных информационно-образовательных ресурсов для систем дистанционного обучения, Раевская А. А., Саакян Л. А. (2012)
Чорноус Г. О. - Дистанційне навчання з програмних рішень SAP (2012)
Яценко Р. Н. - Адаптивное управление коммуникацией в системе дистанционного обучения Chamilo, Полевич О. В. (2012)
Kavun S. - Distance learning systems and their information security, Sorbat I., Sorbat I. (2012)
Сергієнко О. В. - Вдосконалення SharePoint Learning Kit для роботи з навчальним контентом, створеним на основі Flash, Акіменко В. І. (2012)
Тадевосян А. Б. - Застосування інформаційних технологій "електронної освіти" у вищій освіті як необхідна умова подолання сучасної кризи та успішного розвитку в ХХІ столітті (2012)
Якименко А. В. - Использование концепции e-learning в системе переподготовки безработных (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Інформація для авторів (2012)
Лопатинський Ю. М. - Базис інституційної трансформації аграрного сектора (2013)
Макарович В. К. - Економічна сутність та ідентифікація факторингових операцій в системі бухгалтерського обліку (2013)
Малюк С. О. - Роль трудового потенціалу у сталому розвитку сільських територій (2013)
Марина А. С. - Фінансова безпека країни в умовах фінансової інтеграції: концептуальні положення (2013)
Мартиненко О. В. - Основні тенденції та перспективи розвитку обліку податку на додану вартість, Малахова А. В. (2013)
Матвійчук Л. О. - Концептуальні аспекти фінансової безпеки страхових компаній (2013)
Матюх С. А. - Сучасна ефективна організаційна система управління ВНЗ (2013)
Медведкина Е. А. - Международный банковский бизнес в глобальной финансовой системе (2013)
Миськів Г. В. - Проблема визначення об’єкту кредитного ринку (2013)
Михайленко О. Г. - Критерії оцінки якості аудиторських послуг (2013)
Михайленко О. В. - Теоретичні засади визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства (2013)
Мурашко О. В. - Контролінг фінансового результату в страхових компаніях (2013)
Нечаєва І. А. - Порівняльний аналіз моделей прогнозування банкрутства компаній за даними національної та міжнародної звітності (2013)
Носкова С. А. - Рейтингове оцінювання економічного потенціалу регіонів України (2013)
Озерчук О. В. - Вплив бюджетних видатків на інвестиційну діяльність в Україні (2013)
Омельяненко В. А. - Аналіз теоретичних підходів до міжнародного аспекту державної політики в умовах технологічного шоку (2013)
Онищенко О. В. - Етапи організації транспортно-логістичного ядра кластерної структури (2013)
Парді С. Р. - Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів (2013)
Петленко Ю. В. - Організаційні форми створення та розвитку вертикально-інтеграційних структур (2013)
Пилипчук Н. М. - Аудит власного капіталу та шляхи його подальшого удосконалення (2013)
Плоха О. Б. - Визначення спрямованості планування потенціалу підприємства (2013)
Потапчик О. О. - Системно-категоріальні дослідження якості в системі управління (2013)
Прокопець Л. В. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства (2013)
Простебі Л. І. - Проблеми розвитку банківської системи України та механізмів регулювання її діяльності (2013)
Римар Г. А. - Особливості документування операцій на будівельному підприємстві (2013)
Рудакова Т. В. - Стратегія управління інноваційною діяльністю соціально-економічної системи регіону (2013)
Руліцька К. М. - Тенденції розвитку аграрного сектору України (2013)
Рябушка Л. Б. - Механізм міжбюджетних відносин: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Сапоговська О. В. - Проблеми запровадження європейської моделі державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2013)
Сахаров П. О. - Організаційно-методичні засади контролю розрахунків електронними грошима (2013)
Сєребряк К. І. - Атрибути регіональної інформаційної політики (2013)
Васильєва Т. А. - Розвиток методології підвищення ефективності контролю за об’єктами інвестування в межах інтеграційних об’єднань, Лєонов С. В., Сисоєва Л. Ю. (2013)
Скібіцька Л. І. - Проблеми інвестування інновацій в підприємстві на стадії кризи (2013)
Слободяник Ю. Б. - Предмет і об’єкти державного аудиту (2013)
Словік О. М. - Типи професійної ідентифікації особистості (2013)
Стоянова-Коваль С. С. - Особливості методики оцінки інвестиційних проектів харчових підприємств, Добрянська Н. А. (2013)
Татомир І. Л. - Вплив футурологічних та сучасних підходів на формування мотиваційної системи нового типу (2013)
Топільницька Я. О. - Особливості сучасного менеджменту інтелектуального капіталу акціонерних товариств (2013)
Тумакова С. В. - Теория рынка рабочей силы – важное направление современной экономической науки (2013)
Тхор С. О. - Оптимізація транспортної інфраструктури, Хорошилова І. О. (2013)
Філіппов М. В. - Сучасний стан та проблеми функціонування ринку м’ясної продукції в Україні (2013)
Хапатнюковський М. М. - Екзогенні виклики національному економічному суверенітету (2013)
Харевич А. С. - Ринок банківських кредитів України, його розвиток та оцінка (2013)
Харинович-Яворська Д. О. - Перспективний аналіз діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі (2013)
Чернін О. Я. - Сутність товарів: обліковий аспект (2013)
Чопко Н. С. - Інституційне забезпечення регулювання аграрного сектора України (2013)
Чорноус О. И. - Апробация методики прогнозирования показателей мотивации с целью формирования стратегии управления персоналом, Дружинина В. В. (2013)
Шабанова Ю. М. - Активізація співробітництва прикордонних територій єврорегіону "Донбас" (2013)
Шаповалова Е. Н. - Балансовый метод в анализе развития региональной экономики, Рябченко А. С. (2013)
Шемет Т. С. - Глобальні перспективи інтернаціоналізації китайського юаня (2013)
Еш С. М. - Формування фінансового посередництва на ринку фінансових послуг (2013)
Якимів А. І. - Проекти і програми як інструменти розвитку підприємств, Самуляк В. Ю., Шишковський С. В. (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2013)
Бердніков Є. - Проект Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення": з чим не згодні критики (2013)
Бердніков Є. - Новини законопроектної діяльності, Радкевич Н. (2013)
Колядинська Т. - "Elisavetgrad ID-2013": Земельні аспекти інвестицій в аграрний сектор України, Звірко В. (2013)
Чернов В. - Як інвентаризують землі на Сумщині (2013)
Галаган Т. - Еколого-економічна стратегія використання та охорони рекультивованих земель (2013)
Солов’яненко Н. - Організаційно-економічні аспекти функціонування особистих селянських господарств в контексті розвитку земельних відносин (2013)
Нікітенко В. - Викуп земельних ділянок державної та комунальної власності (2013)
Ваш консультант (2013)
Офіційні документи (2013)
Босенко А. І. - Оцінювання рівня мобілізації функціональних резервів студенток молодших курсів педагогічного університету при дозованих фізичних навантаженнях, Самокиш І. І., Страшко С. В., Орлик Н. А., Петровський Є. П. (2013)
Джим В. Ю. - Сравнительный анализ техники рывковых упражнений в тяжелой атлетике и гиревом спорте (2013)
Іонова О. М. - Внесок педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ століття в розвиток антропологічних ідей, Кот О. П. (2013)
Канівець З. М. - Розвиток мережі дитячих спортивних шкіл Полтавщини та інспектування стану спортивно-масової роботи в них у 50-70-ті роки ХХ ст. (2013)
Кара С. І. - Удосконалення процесу організації педагогічної практики – пріоритетна умова формування професійної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Климович В. Б. - Вплив спеціальних фізичних вправ на показники фізичної підготовленості та фізичного розвитку курсантів артилеристів, Романчук С. В. (2013)
Козаченко С. М. - Формування ціннісно-смислової компетентності майбутніх учителів як науково-педагогічна проблема (2013)
Козина Ж. Л. - Факторная структура комплексной подготовленности элитных спортсменов – представителей горных видов спорта, Репко Е. А., Прусик К., Цеслицка М. (2013)
Кулик Н. А. - Взаимосвязь компонентов физической подготовленности и физического развития у старших дошкольников, Масляк И. П. (2013)
Кутек Т. Б. - Стимуляція відновлювальних процесів у кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу (2013)
Остафійчук Я. Ф. - Інтеграційний підхід в становленні валеологічних компетенцій студентів – медиків, Презлята Г. В., Мицкан Б. М. (2013)
Петренко Н. В. - Динамика физической и умственной работоспособности студенток экономических специальностей в процессе занятий аквафитнесом (2013)
Платонова А. Г. - Обоснование применения двигательной активности детей как критерия эффективности оздоровления и рекреации, Подригало Л. В., Сокол К. М. (2013)
Романчук О. П. - Зміни показників центральної гемодинаміки кваліфікованих спортсменів при тестуванні з використанням керованого дихання та їх оцінка, Пісарук В. В. (2013)
Сохиб Бахджат Махмуд Аль Маваждех - Физическая реабилитации при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника, осложненным нестабильностью сегментов и протрузиями межпозвонковых дисков (2013)
Чарченко П. С. - Роль колективних спортивних ігор у розвитку комунікативних здібностей підлітків-девіантів (2013)
Шлєпаков Л. М. - Аналіз факторів, що впливають на процес залучення дорослого населення до регулярної рухової активності на місцевому рівні, Вареник О. М. (2013)
Шматова О. О. - Вплив методів фізичної реабілітації на стан якості життя у хворих з токсичними гепатитами, Назар П. С. (2013)
Приступа Т. - Оцінка фізичної працездатності у дітей з розладами слуху, Болах Б. (2013)
Титул, зміст  (2012)
Від редакції (2012)
Кочур Ю. Г. - Зарубежный опыт функционирования венчурных фондов (2012)
Самосьонок Л. М. - Динаміка доходів і зайнятості населення в країнах-учасницях регіональних інтеграційних об'єднань (2012)
Чернега О. Б. - Цивілізаційні виміри корпоративної активності, Бочарова Ю. Г. (2012)
Шкода М. С. - Світовий досвід використання логістичних підходів для ефективного управління розвитком підприємства й адаптація їх до вітчизняних реалій (2012)
Громова Я. А. - Дослідження перспектив інноваційного розвитку металургійної галузі України: маркетинговий аспект (2012)
Жарінова А. Г. - Інформаційне забезпечення механізму управління інтелектуальною власністю (2012)
Софіщенко І. Я. - Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту (2012)
Тарасюк О. Б. - Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки країни (2012)
Умєров Р. Е. - Особливості розвитку малого підприємництва в Україні (2012)
Юхименко В. В. - Державно-приватне співробітництво у сфері убезпечення вантажних перевезень, Коноваленко Ю. В. (2012)
Яковенко О. З. - Теоретичні засади формування державної промислової політики на основі розвитку промислово-сервісних кластерів (2012)
Воротіна Л. І. - Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства, Пятигін А. С. (2012)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Аналіз інтеграційного розвитку підприємств машинобудівної галузі за показниками інвестиційної активності на вітчизняному ринку, Скоморохов М. О. (2012)
Гончаренко О. В. - Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки (2012)
Іванова З. О. - Тактичний і стратегічний контролінг в управлінні розвитком туристичних підприємств (2012)
Картузов Є. П. - Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства (2012)
Коберник І. В. - Особливості розвитку інтеграційних процесів підприємств (2012)
Колотій В. О. - Чинники конкурентоспроможності і сталість роздрібних підприємств торгівлі будматеріалами (2012)
Оленіч А. В. - Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах, Шацька З. Я. (2012)
Рященко В. П. - Направления оптимизации бизнес-процессов предприятия (2012)
Железняк О. О. - Особливості пасажирсько-транспортної взаємодії між столицею України і містом Чернігів, Олещенко Л. М., Шморгун А. В. (2012)
Карий О. І. - Аномія громад: наслідки для стратегічного планування розвитку малих і середніх міст (2012)
Ревякін О. О. - Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в процесі детінізації підприємницької діяльності (2012)
Звєряков О. М. - Методологічні основи управління фінансовою стійкістю банківських установ (2012)
Коцупатрий М. М. - Системи оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні, Ковач С. І., Безверхий К. В. (2012)
Проскура К. П. - Методологічні засади податкового адміністрування, Капустян О. М. (2012)
Радова Н. В. - Оцінювання ефективності банківських злиттів і поглинань (2012)
Маначинська Ю. А. - Бухгалтерський актуарний облік в умовах інвестиційної активності (2012)
Васильчак С. В. - Інформаційна модель побудови системи трансфертного ціноутворення як елементу управлінського обліку у багатофілійному банку, Хімяк Н. Я. (2012)
Берко А. Ю. - Оцінювання якості інформаційних ресурсів у web-проектах, Алексеєва К. А. (2012)
Гальків Л. І. - Інформаційні джерела та параметричне оцінювання динаміки втрат людського капіталу України (2012)
Костіков М. П. - Створення бази знань граматики польської мови (2012)
Ліпич Л. Г. - Інформаційні потоки в моделі управління витратами бізнес-процесів, Ющишина Л. О. (2012)
Огнистий А. А. - Моделювання ринкового середовища конкурентних взаємозамінних товарів на основі агентного підходу (2012)
Ситник Й. С. - Формування інтегрованої інформаційної системи для потреб інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств (2012)
Теребух А. А. - Моделювання прийняття господарських рішень (2012)
Цмоць І. Г. - Системи раннього попередження для підприємств з використанням нейромережевих засобів, Цимбал Ю. В., Цмоць О. І. (2012)
Аманчаева К. - Инновационный потенциал социально-экономического развития: риски, пути решения (2012)
Амір М. - Прямі іноземні інвестиції і платіжний баланс у Пакистані: дані часових рядів, Мехмуд Б. (2012)
Арістовник А. - Вимірювання відносної ефективності в галузях охорони здоров'я і освіти: на прикладі країн Східної Європи (2012)
Асіф Хан М. - Посередницька роль задоволеності роботою у відношеннях орієнтації на внутрішній ринок і ефективності діяльності організації (2012)
Aта А. Ї. - Взаємозв'язок між економічним зростанням і інституційною структурою в країнах ОЕСР: перехресний аналіз, Кодж А., Aкча Х. (2012)
Ахмедов Н. - Направления повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов в апшеронском экономическом районе (2012)
Байжолова Р. - Повышение эффективности государственного регулирования национального рынка труда в условиях глобализации (2012)
Байырбекова Р. - Построение модели ключевых компетенций для железнодорожных компаний (2012)
Бекетова К. - Современные тенденции развития системы проектирования строительства объектов жилищной сферы (2012)
Виценец Т. Н. - Методы регионального анализа миграционных процессов (2012)
Гранчай М. - Витоки принципу порівняльної переваги і ролі сільського господарства (2012)
Джолдыбаева С. - Влияние диверсификации на процессы управления предприятиями (2012)
Домановіч В. - Концепція управління продуктивністю в Сербії: традиційна або сучасна?, Стояновіч-Алексіч В., Бабіч В. (2012)
Досманбетова М. - Анализ развития интеллектуального капитала казахстанских компаний (2012)
Ерол Ч. - Вплив змін у структурі власності після кризи 2001 року на ефективність діяльності банків Туреччини, Бакладжі Х. Ф., Вардар Г. (2012)
Зиядин С. - Перспективы информационного маркетинга в перерабатывающей отрасли АПК Республики Казахстан (2012)
Кабдуллина Г. - Проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного производства Северного Казахстана (2012)
Капышева С. - Предпринимательство в Казахстане как эффективная форма развития рыночных отношений (2012)
Кешелевіч А. - Знання як чинник еволюційного прогресу в рамках теорії фірми (2012)
Кіран Б. - Гіпотеза Фельдштейна-Хоріоки і мобільність міжнародного капіталу: емпіричне дослідження на прикладі Туреччини (2012)
Краняц М. - Можливі сценарії розвитку інноваційного менеджменту в країнах із перехідною економікою, Хєнні К., Сікіміч У. (2012)
Кройц Я. - Інформаційні аспекти оцінювання ефективності реалізації екологічної політики: на прикладі Чеської Республіки, Шауер П. (2012)
Купалова Г. И. - Иностранные инвестиции в контексте устойчивого экономического развития Республики Казахстан, Тулебаева Г. А. (2012)
Лукашик Е. - Електронне навчання як сучасний засіб корпоративних тренінгів, Скублевська-Пашковська М. (2012)
Плехавська-Вуйчик М. - Модельно-орієнтований підхід до створення веб-додатків на базі рішень BPMN і WebML (2012)
Смыкова М. - Оценка стратегических экономических зон развития туризма в Казахстане, Муталиева Л., Байтенова Л. (2012)
Фанг Ч. Ї - Вивчення моделей прогнозування прибуття туристів у міжнародні туристичні готелі, Сюй Ч.-Л. (2012)
Хорватхова П. - Використання управління кадровим потенціалом в організаціях одного з регіонів Чеської Республіки, Мікушова М. (2012)
Шербан А. К. - Освіта і зміни у трудомісткості: наслідки для зайнятості (2012)
Шіє Х.-Ш. - Розробка екостандартів: аналіз тайваньської програми ранжування еко-готелів, День В.-Л. (2012)
Інформаційне повідомлення про проведення VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми економіки 2012" (2012)
Податкові різниці: економічний зміст, методика визначення (2012)
Малий бізнес: нормативно-правове забезпечення господарської діяльності, особливості оподаткування, бухгалтерського обліку (2012)
Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: метод нарахування та відповідності доходів та витрат (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Анотації до номеру журналу (2012)
Давиденко Е. М. - Криза гуманістичної парадигми сучасного суспільства (2013)
Дрожжина С. В. - Национальная идея как фактор объединения украинского общества (2013)
Зуєв К. О. - Еволюція свідомості та культура (2013)
Нікітін Л. М. - Про соціальну функцію води (2013)
Озерова Т. Ю. - Ціннісний дискурс у контексті постмодерної культурної парадигми (2013)
Старовойтова Г. М. - Специфіка й особливості становлення та формування харизматичного лідерства (2013)
Халілова-Чуваєва Ю. О. - Європейська політика мультикультуралізму і криза національної ідентичності: політичний аспект, Бубнов І. В. (2013)
Кондратьєв В. О. - Удосконалення та розвиток правового регулювання адміністративної відповідальності як перспектива забезпечення надійного захисту прав і свобод людини і громадянина, Петрова О. І. (2013)
Коротіч Г. В. - Проблема духовності в творчості М.О.Бердяєва (2013)
Крачковський Б. П. - Робітники держгоспів у соціальній структурі українського села (друга половина XX ст.), Копитко А. Д. (2013)
Мармазова О. І. - Геополітичний та цивілізаційний чинники в побудові зовнішньополітичної стратегії Словаччини: досвід для України, Мармазова Т. Р. (2013)
Наконечний Р. А. - Соціоекологічні проблеми у вченні М. Руденка, Копитко А. Д. (2013)
Пілігрім Г. С. - Передумови виникнення концесії в Україні: історико-правовий аспект (2013)
Шульженко І. В. - Диференціація правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкових відносин, Романюк О. І. (2013)
Гаврилина Е. И. - Диференціація правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкових відносин, Черток Н. А. (2013)
Капічіна О. О. - Бриколаж як форма музичного мислення в опус-музиці ХХ ст (2013)
Кузьміна Ж. Ю. - Динаміка інновацій у соціокультурному просторі (2013)
Моісєєва Ф. А. - Мовний етикет у практиці переговорного процесу, Усачов В. А. (2013)
Сакун А. В. - Освітній процес у параметрах "суспільства знань" (2013)
Усачев В. А. - Актуальные проблемы перевода научно-технических текстов в английском языке (2013)
Яковенко М. Л. - Особливості формування музичних уподобань студентської молоді в умовах масової культури, Нестеренко Л. М. (2013)
Книжкова полиця (2013)
Наша інформація (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Кириченко В. В. - Унікальні сагайдаки, Зеленський О. В. (2013)
Sadovnichenko A. V. - Infinite dimensional linear groups with a spacious family of G-invariant subspaces (2013)
Savostyanova I. M. - On a theorem of John and its generalizations, Volchkov Vit. V. (2013)
Маслюченко В. К. - Про неперервність знизу неперервних зверху відображень зі значеннями в прямій Зорґенфрея, Маслюченко О. В., Фотій О. Г. (2013)
Onder M. - Differential equations and integral characterizations of timelike and spacelike spherical curves in the Minkowski space-time E_1, Kahraman T., Ugurlu H. H. (2013)
Pronska N. I. - Asymptotics of eigenvalues and eigenfunctions of energy-dependent Sturm-Liouville equations (2013)
Mokhonko A. Z. - On growth order of solutions of differential equations in a neighborhood of a branch point, Mokhonko A. A. (2013)
Ivashyna T. - Daugavet centers are separably determined (2013)
Oliyar Yu. I. - Criteria of mutual adjointness of proper extensions of linear relations, Storozh O. G. (2013)
Головатий Ю. Д. - Асимптотика спектру неоднорідної пластини з легкими жорсткими включеннями, Гут В. М. (2013)
Курбатова И. Н. - О диффеоморфизмах почти кватернионных многообразий (2013)
Zabavsky B. V. - Decomposition of finitely generated projective modules over Bezout ring, Bilavska S. І. (2013)
Kuryliak A. O. - Wiman type inequalities for entire Dirichlet series with arbitrary exponents, Ovchar I. Ye., Skaskiv O. B. (2013)
Гулевский А. К. - Влияние низкомолекулярной фракции, полученной из криогемолизата кордовой крови крупного рогатого скота, на структурно-функциональные свойства клеточных культур различного происхождения и лейкоцитов донорской крови in vitro, Трифонова А. В., Горина О. Л. (2012)
Рей М. Р. - Енергетика робочого ходу кривошипного гарячештампувального преса при гарячому видавлюванні, Рей Р. І., Сушкова Т. С. (2013)
Абдулганиев М. А. - Метод энергетического расчета затрат энергии по переходам штамповки на горизонтально-ковочной машине (2013)
Сатонин А. В. - Анализ влияния технологических параметров процесса горячей прокатки полосовых профилей в чистовых рабочих клетях мелкосортных станов, Коренко М. Г., Стриченко С. М., Староста Н. В., Таранин Д. Ю. (2013)
Грибков Э. П. - Математическое моделирование напряжений и деформаций при мундштучном формовании порошковой проволоки (2013)
Грибков Э. П. - Экспериментальное исследование влияния толщины оболочки на параметры процесса прокатки порошковых лент, Данилюк В. А. (2013)
Медведев В. С. - Экспериментальное исследование течения металла в балочных калибрах, Шпаков В. А., Базарова Е. В. (2013)
Бережний М. М. - Реологічні властивості потоку металу в осередку деформації при поздовжньому прокатуванні, Хіноцька А. А., Чубенко В. А. (2013)
Боровик П. В. - Математическое моделирование процесса резки толстолистовых раскатов в горячем состоянии на дисковых ножницах (2013)
Спусканюк В. З. - Метод расчета давления равноканального углового прессования биметаллических заготовок, Перькова К. И., Давиденко А. А. (2013)
Алиева Л. И. - Силовой режим радиального выдавливания внутреннего фланца, Мартынов С. В., Жбанков Я. Г., Гончарук К. В. (2013)
Корякин Н. А. - Технологии и оборудование штамповки обкатыванием, Ништа А. П., Федоров В. Б. (2013)
Митичкина Н. Г. - Математическая модель для определения энергосиловых параметров процесса однопереходной штамповки тройников, Бут А. Ю. (2013)
Стоянов А. А. - Исследование прессования порошковых конструкционных деталей с применением активных касательных напряжений, Бурко В. В., Шенкман Г. Л. (2013)
Ткаченко Я. Ю. - Моделирование горячего прессования сверхтвердых материалов в установках с нагревом электрическим током, Лаптев А. М. (2013)
Рябичева Л. А. - Технология получения порошка из алюминиевой стружки, Белошицкий Н. В., Добрыднева А. И., Войнова Е. В. (2013)
Рябичева Л. А. - Технологические свойства медных гранул, полученных из отходов кабелей, Белошицкий Н. В., Доскич Ю. Ю. (2013)
Dikova Ts. D. - Influence of technological parameters on titanium nanotubes formation (2013)
Алімов В. І. - Хіміко-термічне відновлення розмірів прецизійних виробів, Георгіаду М. В., Ткач О. В. (2013)
Губенко С. И. - Возможности повышения пластичности высокохромистой стали, содержащей боридные включения, Беспалько В. Н., Жиленкова Е. В. (2013)
Жижкина Н. А. - Исследование влияния центробежных сил на движение неметаллических включений в кристаллизующемся сплаве (2013)
Ershov V. M. - Investigation of surface layer of polished high-speed steel grade Р6М5 using X-rays, Korobko T. B. (2013)
Могильная Е. П. - Ионное азотирование изделий из конструкционной стали 38ХМФА, Дубасов В. М. (2013)
Жданова М. Н. - Влияние поверхностно-активных веществ на защитные свойства лакокрасочных покрытий, Жданов С. А. (2013)
Бережная Е. В. - Математическое моделирование напряжений и деформаций при электроконтактной наплавке проволок цилиндрических деталей, Грибкова С. Н. (2013)
Василенко Н. П. - Нанесення, структура та властивості покрить діборидів перехідних металів, Терпій Д. М., Костенко І. Г. (2013)
Бондаренко Т. Н. - Электронная структура некоторых промышленно важных (в том числе конструкционных) оксидных материалов, полученных по энергосберегающей технологии, Илькив Б. И. (2013)
Никитин Ю. Н. - Выбор метода ультразвукового диспергирования отходов медного порошка, Журавлева А. В. (2013)
Шевченко А. В. - Математическая модель процесса синтеза интерметаллидов при напылении конгломератных никель-алюминиевых порошков (2013)
Артюх В. Г. - Математическая модель процесса опрокидывания кислородного конвертера, Грибков Э. П., Сорочан Е. Н. (2013)
Свинороев Ю. А. - Новый литейный связующий материал на основе технических лигносульфонатов, как инструмент повышения ресурсоэффективности технологических процессов литья, Бэр Р., Гутько Ю. И. (2013)
Басов Г. Г. - Усовершенствованная технология ультразвукового диагностирования колесных центров тягового подвижного состава, Киреев А. Н., Додонов В. И. (2013)
Роганов М. Л. - Разработка конструкции испытательного стенда с гидроупругим механизмом для поглощающих аппаратов грузовых и пассажирских вагонов, Роганов Л. Л., Грановский А. Е. (2013)
Драгобецький В. В. - Вплив умов розточування збірними неврівноваженими інструментами на їх коливання та точність отворів, Роман Л. С., Наумова О. О. (2013)
Брешев А. В. - Исследование динамики бесконтактного привода на аэростатических опорах (2013)
Соколова Я. В. - Экспериментальное исследование эффективности регулирования скорости выходного звена объемного гидропривода, Азаренко Н. Г., Ивин М. В. (2013)
Серебряков А. И. - Определение поперечной усадки в сварных узлах типа баз и оголовков колонн, Иванова Е. А., Воротынцев С. В. (2013)
Соколова Я. В. - Синтез системы автоматического управления специальным технологическим оборудованием с электрогидравлическим приводом, Таванюк Т. Я., Соколов В. И. (2013)
Брешев В. Е. - Разработка ресурсосберегающих бесконтактных приводов с регулируемым главным вектором движущих сил (2013)
Кирсанов А. Н. - Кинематические и динамические характеристики процесса магнитно-абразивной обработки ювелирных изделий, Кожемякин В. Г., Солодовник М. Д. (2013)
Требования к оформлению статей (2013)
Лукінов В. - Умови формування метаноносності вугільних пластів Донбасу, Пимоненко Л., Бурчак О., Кузнецова Л. (2012)
Явний П. - Оцінка метаноносності вугленосної товщі Львівсько-Волинського басейну, Бучинська І. (2012)
Матрофайло М. - Перспективи промислової вугленосності глибоких горизонтів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Стаття 2. Морфологія візейського вугільного пласта v03 і особливості його утворення (Ковельська площа), Шульга В., Костик І., Король М. (2012)
Орлов О. - Геологічні особливості видобування газу в кам’яновугільних басейнах України (2012)
Григорчук К. - Літологія і седиментогенез майкопських відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну. Стаття 4. Пізній майкоп. Геологічна палеоокеанографія та седиментолітогенез, Гнідець В., Баландюк Л., Кохан О. (2012)
Ковалевич В. - Хіміко-палеоокеанографічні індикатори прогнозу покладів вуглеводнів та корисних копалин у відкладах континентальних окраїн (за результатами мінералого-геохімічних досліджень сульфатно-карбонатних і соленосних товщ фанерозою Центральної та Східної Європи), Дудок І., Побережський А., Вовнюк С., Галамай А., Гринів С., Литвинюк С., Сидор Д., Яремчук Я. (2012)
Галамай А. - Умови утворення галіту в баденському Закарпатському солеродному басейні (за дослідженнями включень) (2012)
Безрук К. - Про вірогідні причини просторового збігу гідрогеохімічних аномалій ртуті і проявів вуглеводнів, Суярко В. (2012)
Максимук С. - Особливості відображення флюїдонасиченості горизонтів Вишнянської площі Зовнішньої зони Передкарпатського прогину в геохімічних полях приповерхневих відкладів (2012)
Яремчук Я. - Залежність асоціацій глинистих мінералів у неогеннових евапоритах Карпатського регіону від концентрації розсолів солеродних басейнів (2012)
Сидор Д. - Геохімічні особливості пермського галогенезу Східноєвропейської платформи (2012)
НІкіпелова О. - Природні лікувальні ресурси на терторії національного природного парку "Білобережжя Святослава” (Миколаївсь-ка область, Україна), Захарченко Є., Ніколенко С., Новодран О., Горбач Л. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського