Кравчук В. - Актуальний репортаж: розвиток родинних ферм на Дніпропетровщині, Постельга С., Смоляр В. (2013)
Зміст журнала за 2013 рік (2013)
Шпак О. - Формування в Україні нового економічного середовища, Терес В., Примаченко Н. (2012)
Литвин А. - Концептуальні підходи до організації електротехнічної підготовки майбутніх інженерів у ВНЗ (2012)
Јupiсski S. - Polonijna dziaіalnoњж Academii Polonijnej w Czкstochowie w kontekњcie nauczania Jana Pawla II (2012)
Камінецький Я. - Організаційно-педагогічні засади підвищення ефективності управління системою професійно-технічної освіти (2012)
Вачевський М. - Промисловий маркетинг рекреаційно-туристичної діяльності Карпатського регіону та його використання (2012)
Козловська І. - Теоретико-методологічні основи інтеграції знань у навчальному процесі: основи дидактичної інтегрології (2012)
Ашиток Н. - Гуманізм і освітня парадигма для осіб з особливими потребами (2012)
Павлов Ю. - Застосування здоров’язберігаючих технологій в оздоровчому вихованні молоді України та країн Євросоюзу (2012)
Чепок Р. - Методика впровадження модульних різнорівневих тестів з методики викладання креслення (МВК) при підготовці вчителів технологій (2012)
Зеленська О. - Філософія культури ХХ століття та її вплив на формування культурологічної компетентності у курсантів ВНЗ МВС України (2012)
Малик Л. - Державне регулювання інвестиційної діяльності в туристичній сфері України здійснюється на базі основних законодавчих актів (2012)
Дмитрів І. - Григорій Сковорода і Богдан-Ігор Антонич: діалог крізь століття (2012)
Шаргун Т. - Історичний аспект підготовки фахівців залізничного транспорту в Україні (ХХ – початок ХХІ століття) (2012)
Микитюк О. - Аспекти використання педагогічних технологій розвитку інтелектуальної культури на уроках трудового навчання (технологій) (2012)
Вишнівський Р. - Іван Франко про роль молодіжних рухів, громадських організацій та товариств у вихованні української молоді (2012)
Полюга В. - Відданість мистецтву!!! (2012)
Wiњniewska E. - Osobliwoњci doskonalenia zawodowego nauczycieli wobec wymagaс wspуіczesnego rynku pracy w Polsce (2012)
Туташинський В. - Нормативно-правова база та організаційні умови професійної орієнтації учнів (2012)
Шаран О. - Особливості інтелектуального розвитку молодших школярів на уроках математики та шляхи формування їх зацікавленості до навчання (2012)
Війчук Т. - Шляхи формування навчальної мотивації учнів на уроках математики, Роман Л. (2012)
Корчевський Д. - Інноваційна діяльність навчальних закладів недержавної форми власності як педагогічна проблема (2012)
Олексюк М. - Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення народних художніх ремесел (2012)
Цісарук В. - Дослідження процесу підготовки майбутніх учителів технологій у галузі художньої обробки деревини (2012)
Вачевська Н. - Становлення української кредитної кооперації (2012)
Кутова С. - Соціально-економічні та педагогічні умови навчання української мови у період першої післявоєнної п’ятирічки (1945 – 1950 рр.) (2012)
Деркач Ю. - Методологічні аспекти естетичного виховання студентів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу (2012)
Овчар О. - Відсоткові розрахунки при розв’язуванні економічних задач (2012)
Вітер С. - Зміст і структура економічної компетентності молодших спеціалістів у контексті фахової підготовки (2012)
Гусечко Л. - Вимоги роботодавців до професійної підготовки кваліфікованих робітників ресторанної справи (2012)
Козловська Л. - Концептуальні засади підготовки майбутніх кухарів до професійної діяльності в умовах курортно-оздоровчого комплексу (2012)
Гаврилюк Х. - Концепти образу вітчизни у творчості І. Котляревського та Б. Лепкого (2012)
Тевельов Б. - Франчайзингові відносини: суть і проблеми розвитку в українському бізнесі (2012)
Василиків І. - Педагогічні умови застосування комп’ютерного тестування (2012)
Сафонов Ю. М. - Функціонування інформаційних інститутів на фінансовому ринку (2013)
Великий Ю. В. - Порівняльний аналіз стандартів обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах, Ляховець О. О. (2013)
Костаневич Н. І. - Аналіз власного капіталу сільськогосподарського підприємства, Крикун М. Г. (2013)
Колдовський М. В. - Трансфертне ціноутворення як механізм ухилення від сплати податків (2013)
Алімпієв Є. В. - Розрахунок ВВП та моделювання фінансово-монетарної трансмісії (2013)
Балан В. Г. - Процеси злиття та поглинання в контексті економічної безпеки держави, Дука А. П., Кичань О. М. (2013)
Ілляшенко Н. С. - Розроблення програми просування мобільних технологій на в2в ринку, Савченко О. С. (2013)
Бєлова А. І. - Вплив реструктуризації на ефективність промислових підприємств в контексті регіонального розвитку (2013)
Андреюк C. Ф. - Методичні аспекти інтегральної оцінки надійності емітента та інвестиційної привабливості його акцій (2013)
Коваленко А. Г. - Сучасні аспекти аналізу інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання (2013)
Стреліна О. М. - Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи (2013)
Давидова І. О. - Зайнятість: теоретичні підходи до аналізу та стадії (2013)
Бевз І. А. - Оцінка соціально-економічний розвитку регіонів України у докризовий і посткризовий періоди, Федяй Н. О. (2013)
Бесчастная Д. А. - Статистические аспекты анализа развития рынка розничной торговли Украины, Лящевская О. В. (2013)
Баштова М. О. - Еколого-економічні проблеми територіального розвитку автономної республіки крим (2013)
Полторак А. С. - Визначення сутності оборотних активів: сучасні науково-методологічні підходи (2013)
Франченко Л. О. - Вирощування твердої пшениці в Україні - крок до поліпшення її конкурентоспроможності на світовому ринку (2013)
Колісніченко К. В. - Світовий досвід адміністрування податкових ризиків та можливості його використання в Україні (2013)
Коржевська О. П. - Дослідження динамічної модифікованої моделі леонтьєва-форда (2013)
Заремба В. П. - Оцінка результативності стратегічних змін в організації маркетингового управління діяльністю підприємств (2013)
Косовець Г. М. - Можливості адаптації зарубіжного досвіду державного регулювання виробництва овочевої продукції до умов вітчизняного ринку (2013)
Корнійчук Г. В. - Удосконалення механізмів та технологій банківського кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань (2013)
Славін В. С. - Формування і реалізація механізму управління інвестиційною стратегією аграрного сектора (2013)
Байдала Н. М. - Принципи розвитку експортного потенціалу вітчизняних промислових підприємств (2013)
Карагозлю Ю. - Комплексний підхід до кількісної оцінки ризиків місцевого бюджету (2013)
Терещенко О. Ю. - Експертне оцінювання важливості критеріїв рівня інформатизації в системі регіонального управління (2013)
Богомазова К. К. - Сутність операцій з давальницькою сировиною та їх значення (2013)
Кравцова Ю. С. - Особливості використання франчайзингу в Україні (2013)
Рябушкіна А. А. - Якість продукції та забезпечення її конкурентоспроможності (2013)
Супрун О. М. - Проблема прискорення обігу оборотних коштів на підприємстві (2013)
Березовчук О. С. - Математичний аналіз умов існування взаємовигідних договорів страхування для страхової компанії та її клієнта (2013)
Афанасьєв Є. В. - Моделювання та методологічні підходи до інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприємств гірничо-металургійного та агропромислового кластерів, Рябека О. Г. (2013)
Іщенко М. І. - Розробка показника оцінки економічних результатів операційної діяльності підприємств-центрів витрат на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів (2013)
Нагорна О. В. - Інвестиційна діяльність як особлива сфера банківської діяльності, Василишен Ю. В. (2013)
Кушнір Р. В. - Конкурентоспроможність підприємств кондитерської галузі: стратегічний аспект (2013)
Лотиш О. Л. - Система екологічних індикаторів сталого розвитку міста як інструмент оцінювання ефективності муніципального екологічного менеджменту (2013)
Пересунько З. М. - Теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії (2013)
Георгіаді Н. Г. - Прогнозування ринкової вартості підприємства на засадах побудови лінійних регресійних моделей, Князь С. В., Федорчак О. Є. (2013)
Пильнов Д. О. - Формування системи контролю запасів на суднах водного транспорту з метою дотримання фінансової стійкості (2013)
Петриченко П. А. - Взаємовідносини у сфері послуг: концептуальне розуміння і вимір взаємних переваг (2013)
Стояненко І. В. - Управління нематеріальними активами підприємства: сучасні реалії та перспективи розвитку (2013)
Березовська О. Р. - Підвищення ефективності лізинговій діяльності за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій (2013)
Гушко С. В. - Удосконалення використання основних виробничих фондів національного господарства з урахуванням ризику (2013)
Кравчук Н. О. - Споживчий капітал як елемент інтелектуального капіталу підприємства:сутність та структура (2013)
Paulo Jose Manuel - Basic analysis of industrial enterprises sustainable development simulation (2013)
Мельниченко В. О. - Методологічні основи обліку грошових потоків (2013)
Малишева Н. Ю. - Вплив поведінки споживачів на функціонування та розвиток ринку мінеральних вод України (2013)
Москвічова О. С. - Стан та оцінка корпоративного сектору кредитних послуг України в умовах банківської кризи (2013)
Егорова Н. В. - Ресурсная концепция в теории стратегического управления, Каламбет Т. Ю. (2013)
Гринькевич О. С. - Статистичний інструментарій вивчення ефективності розвитку сільськогосподарського підприємництва в Україні, Маман Н. І. (2013)
Гладир Т. С. - Трудові ресурси та напрямки підвищення їх конкурентоспроможності в умовах сучасної економіки (2013)
Сакс Е. І. - Впровадження бізнес планування на підприємствах харчової промисловості як напрям підвищення їх ефективності (2013)
Тіщенко М. Г. - Проблеми забезпечення продовольчої безпеки України (2013)
Микитенко В. В. - Структурно-динамічні виміри функціонування реального сектору економки України в контексті його інкорпорації до зовнішньоекономічної діяльності країн митного та європейського союзу, Драган І. В., Кузьменко Р. В. (2013)
Волосова Н. М. - До питання визначення оптимального розподілу коштів бюджету вищого навчального закладу, Стеблюк Н. Ф. (2013)
Слободян Н. Г. - Система кругообороту капіталу як спосіб удосконалення бухгалтерського обліку, Паляниця Т. М. (2013)
Шваб О. В. - Удосконалення державної політики щодо формування капіталу акціонерними товариствами України (2013)
Олещенко Л. Г. - Сучасний стан та проблеми ліквідності банківської системи України (2013)
Зайцева І. Ю. - Формування системи показників, що характеризують фінансову складову економічної безпеки транспортних підприємств (2013)
Мокій А. І. - Економічні інструменти формування соціальної та гуманітарної інфраструктури в сільських поселеннях західних регіонів України, Флейчук М. І., Дацко О. І. (2013)
Косарєва І. П. - Формування ефективної системи управління фінансовими ресурсами підприємства, Пономаренко І. О. (2013)
Семенченко Н. В. - Взаємодія засад форсайт-методології та державно-приватного партнерства для формування програм стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики, Шкробот М. В. (2013)
Лісніченко О. О. - Еволюція критеріїв вартості підприємства (2013)
Дубінський С. В. - Проблеми формування трудового потенціалу підприємства (2013)
Тінтулов Ю. В. - Оцінки доцільності аутсорсингу в корпоративних структурах харчової промисловості (2013)
Неговська Ю. М. - Розвиток інноваційного потенціалу національної економіки у контексті інтелектуальної складової (2013)
Брутян К. С. - Методичні засади визначення синергетичного ефекту при формуванні конкурентних переваг (2013)
Бугаєнко С. А. - Конкурентні переваги харчових підприємств в умовах міжнародної інтеграції та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, Сігнатулін М. В. (2013)
Губіна В. В. - Інновації як фактор конкурентоспроможності в харчовій промисловості (2013)
Клочан В. В. - Методичне забезпечення аграрного консалтингу (2013)
Леженко Г. О. - Зміни вегетативної та гормональної регуляції роботи серцево­судинної системи у дітей, хворих на ожиріння, та їх роль у формуванні артеріальної гіпертензії, Гладун К. В. (2015)
Косовцова Г. В. - Показники ліпідного спектра в дітей, хворих на ожиріння, при застосуванні метформіну, Будрейко О. А. (2015)
Турчина С. І. - Ефективність монотерапії препаратами калію йодиду дифузного нетоксичного зобa з різним прогнозом перебігу в пацієнтів підліткового віку, Плeхова О. І., Костенко Т. П., Косовцова Г. В. (2015)
Дынник В. А. - Характер изменений глобулина, связывающего половые стероиды, при аномальных маточных кровотечениях в период пубертатна, Щербина Н. А., Дынник А. А. (2015)
Чайченко Т. В. - Ефективність немедикаментозних інтервенцій у дітей з ожирінням (2015)
Щербак Ю. А. - Наследственные синдромы с инсулинорезистентностью (2015)
Белых Н. А. - Актуальность йододефицитных заболеваний для беременных, кормящих матерей и детей грудного возраста. Современные методы профілактики (2015)
Фіщук О. О. - Синдром Швахмана — Даймонда, Тромпінська І. О., Біляєва К. С. (2015)
Зелінська Н. Б. - Клінічні настанови Ендокринологічного товариства. Частина 2 (2015)
Зелінська Н. Б. - Синдром Шерешевського—Тернера (2015)
Зелінська Н. Б. - Синдром Кушинга (2015)
Зелінська Н. Б. - Вроджений гіпотиреоз (2015)
Зелінська Н. Б. - Ювенільний гіпотиреоз (2015)
Єрін Ю. С. - Надниркова інциденталома (2015)
Єрін Ю. С. - Первинний альдостеронізм (2015)
Плехова О. І. - Традиції та інновації в розвитку дитячої ендокринології 50­-річний досвід роботи відділення ендокринології ДУ "Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України", Будрейко О. А. (2015)
Зелінська Н. Б. - Стан надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією в Україні у 2014 році, Руденко Н. Г. (2015)
Khyzhnyak O. - Hormonal predictors of arterial blood hypertension in obese adolescent boys, Minkov M., Ratschmann R., Zauner M., Cherevko I. (2015)
Багацька Н. В. - Негативні спадкові та середовищні чинники в сім'ях хворих на дифузний нетоксичний зоб з урахуванням ефективності застосованої терапії, Плехова О. І., Глотка Л. І., Турчина С. І., Костенко Т. П. (2015)
Будрейко О. А. - Характеристика серцево­судинної системи дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, залежно від рівня їх фізичної активності, Морозов О. В., Чумак С. О. (2015)
Глоба Є. В. - Вибрані питання техніки ін’єкцій інсуліну (огляд літератури і власні дані), Зелінська Н. Б. (2015)
Зелінська Н. Б. - Клінічні настанови Ендокринологічного товариства. Частина 3 (2015)
Зелінська Н. Б. - Гіпертиреоз (2015)
Зелінська Н. Б. - Неонатальний гіпертиреоз (2015)
Зелінська Н. Б. - Гіпертироксинемія (2015)
Будрейко О. А. - Клінічний випадок дисгенезії гонад у складі комбінованого хромосомного мозаїцизму в дівчини (2015)
Єрін Ю. С. - Зоб (воло) (2015)
Єрін Ю. С. - Вузловий зоб (2015)
Єрін Ю. С. - Рак щитоподібної залози (2015)
Тюх Ю. Ю. - Фіторізноманіття національного природного парку "Синевир" та питання його охорони, Царенко О. М., Царенко П. М. (2012)
Лялюк Н. М. - Видове різноманіття водоростей фітопланктону річки кальміус у межах Донецького кряжу, Петраєва (Омеляненко) М. Ю. (2012)
Тихоступ В. В. - Комплексний підхід до вивчення флористичної структури рослинних угрупувань водосховищ Криворізького регіону (2012)
Капустін Д. О. - Водорості заболочених водойм Поліського природного заповідника (2012)
Лавріненко В. М. - Біологічні особливості інтродукованих видів роду жимолость (lonicera l. ) у ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна (2012)
Білявський С. М. - Пінофіти (pinophyta) у складі зелених насаджень міст Біла церква, Сквира, Фастів (2012)
Драпалюк Н. В. - Немирівський парк та сучасний стан екзотів його дендрофлори, Морозюк С. С. (2012)
Настека Т. М. - Життєздатність видів роду armeniaca mill. в зонах антропогенного забруднення міста Києва, Царенко О. М., Шевченко В. Г. (2012)
Шевченко В. Г. - Морфологічні особливості nicotiana tabacum l. та його цитоплазматичних гібридів, Лазебна О. М. (2012)
Цицюра Н. І. - Насіннєве розмноження кипариса вічнозеленого (cupressus sempervirens l. ) в умовах захищеного грунту (2012)
Гарбар О. В. - Каріотипи видів роду viviparus montfort, 1810 (gastropoda: viviparidae) фауни України, Андрійчук Т. В., Чернишова Т. М. (2012)
Гершензон З. С. - До вивчення особливостей видоутворення молей іпономеутид (lepidoptera: yponomeutidae) (2012)
Житова О. П. - Церкарія neoglyphe locellus (kossack, 1910) (digenea: plagiorchiidae) у прісноводних молюсках planorbarius corneus (linne, 1758) із водойм українського Полісся (2012)
Шатковська О. В. - Динаміка зміни маси тіла і розмірів кінцівок грака в різні періоди онтогенезу (2012)
Шевченко В. Л. - Морфометричні особливості gracilacus audriellus (brown, 1959) raski, 1962 (nematoda: paratylenchidae) з Чернігівського Полісся, Жиліна Т. М. (2012)
Брошко Є. О. - Структурно-біомеханічні властивості кісток стилоподію деяких наземних хребетних (2012)
Мегалінська Г. П. - Фізіологічна активність лікарської сировини лепехи звичайної (acorus calamus l. ), Панчук О. В., Ігнатенко С. А. (2012)
Шевцова Т. В. - Антиоксидантна активність водних та спиртових екстрактів пилку берези бородавчастої (betula verrucosa ehrh. ) в залежності від місця зростання, Гаркава К. Г., Бриндза Я. (2012)
Іванова Т. С. - Скринінг лікарських грибів при культивуванні на відходах харчової промисловості України, Круподьорова Т. А., Барштейн В. Ю., Мегалінська Г. П. (2012)
Іскра Р. Я. - Метаболічні процеси в організмі кроликів за дії хром хлориду (2012)
Чопик В. І. - Біоцентризм – нова парадигма охорони біорізноманіття (2012)
Волошина Н. О. - Екологічні закономірності формування паразитарного забруднення в агроландшафтах, Кілочицький П. Я. (2012)
Білоус О. П. - Сучасний стан вивчення фітопланктону Південного Бугу та його основних допливів (2012)
Хромих Н. О. - Реакція глутіонової системи phragmites australis l. та typha angustifolia l. на забруднення водойми, Лихолат Ю. В. (2012)
Довгопола К. А. - Вплив важких металів на імунотропні властивості hypericum perforatium l., taraxacum officinale w., cichorium intybus l, Гаркава К. Г. (2012)
Єжель І. М. - Варіабельність біометричних показників вересу звичайного (calluna vulgaris (l. ) hull) у залежності від вмісту нітрогену в грунті на правобережному поліссі україни (2012)
Старовойтова С. О. - Холестеразна активність молочнокислих бактерій in vitro ta in vivo (2012)
Вітковський І. В. - Дослідження впливу сорбінової кислоти на мікрофлору кондитерських кремів в процесі їх зберігання, Грегірчак Н. М. (2012)
Рушай О. С. - Зміна мікрофлори хлібопекарських напівпродуктів та готової продукції у процесі виробництва, Грегірчак Н. М. (2012)
Кучменко О. Б. - Протективний ефект убіхінону та комплексу попередників і модулятора його біосинтезу на мітохондрії тканин печінки та серця за введення доксорубіцину, Бурлака А. П., Петухов Д. М., Ганусевич І. І., Лукін С. М., Лук’янчук Є. В., Сидорик Є. П., Донченко Г. В. (2012)
Дух О. І. - Використання ситуаційних завдань при вивченні біохімії студентами вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Чепурна Н. П. - Видатний вчений і педагог, Мухіна О. Ю. (2012)
Білявський С. М. - Щодня з наукою та освітою, Журавель Н. М. (2012)
Івченко І. С. - Науковий спадок професора Бориса Заверухи, Поліщук М. О., Шумілова А. В. (2012)
Барштейн В. Ю. - Основоположник генетики Грегор Мендель та його наукова спадщина у медальєрному мистецтві (2012)
Сікура Й. Й. - Рецензія монографії І. С. Івченка "Історичне формування дендрології". – к. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2011. – 351 с. (мова українська, наклад 300 примірників) (2012)
Правила для авторів (2012)
Автори номера (2012)
Титул, содержание (2010)
Карп И. Н. - "Энерготехнологии и ресурсосбережение"-50 лет (2010)
Макаров А. А. - Проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса России (2010)
Сорока Б. С. - Энергоэкологический анализ эффективности использования топлива и энергии с применением математического и компьютерного моделирования. 1. Методика расчета энергетической эффективности и ее теплофизическое обоснование, Кудрявцев В. С., Карабчиевская Р. С. (2010)
Бойченко С. В. - Апробация методики оценки и прогнозирования физической стабильности автомобильных бензинов, Сидоренко Н. А., Черняк Л. Н. (2010)
Антоненко Л. П. - Использование катионированных крахмалов при производстве картонно-бумажной продукции, Билан А. Д., Бутмарчук Т. А., Складанный Д. Н. (2010)
Копыт Н. Х. - Влияние растворенных газов на энергетические характеристики титана, Садлий Т. П., Калинчак В. В., Милова Л. Г., Копыт Н. Н. (2010)
Пасичный В. В. - Исследование процесса получения водорода в солнечных печах железо-паровым методом с использованием отходов металлургического производства, Зенков В. С., Клименко В. П., Пасичная М. С., Гаврилова О. Н. (2010)
Безуглый В. К. - Предотвращение образования ПХДД и ПХДФ при термохимической деструкции твердых бытовых отходов, Бондаренко Б. И., Виноградова Т. В., Семенюк Н. И. (2010)
Сигал И. Я. - Повышение эффективности влияния рециркуляции дымовых газов на снижение выбросов оксидов азота котлами электростанций, Дубоший А. Н., Сигал А. И., Смихула А. В. (2010)
Шаблий Т. А. - Разработка эффективной технологии умягчения воды для промышленного водопотребления, Макаренко И. Н., Голтвяницкая Е. В. (2010)
Гомеля Н. Д. - Утилизация фильтратов после уплотнения скопа при производстве бумаги и картона, Крысенко Т. В., Камаев В. С. (2010)
Анисимов В. С. - Исследование возможности применения трепела для очистки водных сред, Мартынов П. Н., Мерков С. М., Петров К. В., Подзорова Е. А., Чабань А. Ю., Шилина А. С. (2010)
Степовая Н. Г. - Экологические аспекты введения сточных вод в грунт (Обзор) (2010)
Торчинский А. И. - Модернизация парка туннельных печей производства керамического кирпича. 1. Концепция программы модернизации туннельных печей для обжига керамического кирпича и ее реализация, Ляшко А. Ю., Сергиенко А. А., Крячок Ю. Н. (2010)
Матвеенко В. Т. - Газотурбинные двигатели сложного цикла для установок транспортировки нефти и газа, Очеретяный В. А., Андриец А. Г. (2010)
Від редакції (2012)
Михасюк І. - Знання, конкурентоспроможна освіта і ринок праці (2012)
Шпак О. - Дидактична сутність педагогічних технологій в економічному вихованні учнівської молоді, Терес В., Примаченко Н. (2012)
Вачевський М. - Відомості про лісове господарство та характеристика території Сколівського регіону лісорослинних умов (2012)
Гедзик А. - Аналіз етапів засвоєння графічних понять в процесі професійної підготовки майбутніх учителів креслення (2012)
Брюханова Н. - Умови проектування системи педагогічної підготовки інженерно-педагогічних кадрів (2012)
Дарманська І. - Механізм підготовки управлінських рішень керівниками загальноосвітніх навчальних закладів як наукова проблема (2012)
Каньковський І. - Професіоналізм педагогічного складу як одна із умов успішної підготовки інженера-педагога (2012)
Малик Л. - Туристичні ресурси та історія туристичних визначень і основних концепцій туристичної діяльності (2012)
Логвиненко Т. - Соціальна політика Норвегії як домінанта професійної підготовки соціальних працівників (2012)
Набока О. - Методологічні підходи до застосування професійно-орієнтованих технологій навчання майбутніх економістів у процесі їх фахової підготовки (2012)
Балендр А. - Сучасний досвід підготовки персоналу прикордонної поліції Республіки Румунія (2012)
Микитюк О. - Шляхи зменшення дії стрес-фактора при професійній діяльності вчителя (2012)
Ніколенко О. - Переклади творів М. Лисенка у педагогічному репертуарі класів бандури Львівської національної музичної академії (2012)
Удяк Г. - Формування фонетичної компетенції студентів при навчанні інтонаційного оформлення висловлювання мовними засобами англійської мови (2012)
Харкавців І. - Педагогічна творчість як процес "творчого розпредметнення” цінностей і технологій педагогічної діяльності (2012)
Зайченко Н. - Започаткування соціально-педагогічного захисту дітей в Іспанії на рубежі ХІХ – ХХ ст (2012)
Павлішак О. - Формування іншомовної комунікації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії (2012)
Ткачук С. - Технологічна культура вчителя трудового навчання в умовах ринкових відносин (2012)
Барбашова І. - Становлення дидактичних основ сенсорного розвитку молодших школярів у класичний період (2012)
Холостенко Т. - Критерії ефективності професійного самовдосконалення керівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) (2012)
Добуш Ю. - Педагогічна діяльність І. Гриневецького в контексті розвитку шкільництва Галичини другої половини XIX – початку XX ст (2012)
Войцехівський О. - Професійна підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням принципів індивідуалізації й диференціації у навчальному процесі (2012)
Грішко-Дунаєвська В. - До питання щодо організації психологічного тренінгу суб’єкт-суб’єктної взаємодії при вивченні іноземної мови у вищих військових навчальних закладах (2012)
Гнатів З. - Сакральна тематика в творчості українських композиторів другої половини ХIX – початку XX століть (2012)
Особа О. - Нівеляція сімейних цінностей, як прояв культури постмодернізму (2012)
Грущак О. - Концепт "праця” в латинських та українських пареміях (2012)
Чернявська А. - Емоційний інтелект – запорука успішного навчання (2012)
Димочкіна В. - Правова культура особистості у структурі філософського та психолого-педагогічного знання (2012)
Сеньків О. - Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду у творчій спадщині Костянтина Ушинського (2012)
Гусечко Л. - Модульне навчання фахівців ресторанної справи в контексті потреб сучасного ринку послуг (2012)
Бурбан Н. - Місце педагогіки співробітництва в інноваційних освітніх процесах другої половини ХХ століття (2012)
Сивик О. - Становлення художньої культури особистості як складової духовного життя через взаємодію творів мистецтва (2012)
Ярка М. - Теоретичні та методологічні засади підготовки майбутніх фахівців валеологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах (2012)
Лисенко С. - Особливості формування критичного мислення майбутніх інженерів-педагогів методом аналізу, Силка А. (2012)
Варченко О. М. - До питання стимулювання інноваційної діяльності вищих навчальних закладів аграрної освіти (2015)
Даниленко А. С. - Пріоритетні напрями забезпечення розвитку сільських територій України (2015)
Сатир Л. М. - Складові процесу відтворення сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності і ризику (2015)
Демчук Н. І. - Напрями вдосконалення процесу фінансово-економічного діагностування діяльності підприємств (2015)
Паска І. М. - Формування та реалізація державної кадрової політики в аграрному секторі України (2015)
Свиноус І. В. - Організаційно-економічні засади розвитку пунктів забою сільськогосподарських тварин, Ібатуллін М. І. (2015)
Боднар О. В. - Функціонування механізму ціноутворення на продукцію галузі рослинництва в умовах невизначеності та ризику (2015)
Кісіль М. І. - Пріоритети інвестування розвитку аграрного сектору економіки України в умовах військових подій (2015)
Odnorog M. A. - Investment provision of agricultural enterprises (2015)
Коваль Н. В. - Теоретичні аспекти формування конкурентних стратегій підприємств в умовах невизначеності та ризику (2015)
Sokolska T. V. - Infrastructure of agricultural market: state and development prospects (2015)
Пашко С. О. - Український ринок яєць птиці та його місце в світі (2015)
Копитець Н. Г. - Ринок яловичини в Україні: сучасний стан та перспективи (2015)
Недашківська Т. М. - Методичні підходи до економічної оцінки природних ресурсів (2015)
Кальченко С. В. - Сучасні перспективи розвитку особистих селянських господарств (2015)
Бондар О. С. - Методи оцінки інвестиційної привабливості інструментів фондового ринку (2015)
Матвійчук О. Є. - Характеристика економічних умов розвитку виробничої діяльності аграрних підприємств (2015)
Качан Д. А. - Формування та відтворення складових матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств (2015)
Трофимчук М. І. - Тенденції в сучасному розвитку електронної комерції українських підприємств (2015)
Савчук О. В. - Електронна комерція як форма реалізації насіння на глобальному ринку (2015)
Четверик О. В. - Формування комплексів маркетингу для основної та побічної продукції підприємств бурякоцукрового підкомплексу (2015)
Діденко Н. І. - Перспективи української сої на ринку ЄС (2015)
Заболотний В. С. - Реформування бухгалтерського обліку у птахівничій галузі України (2015)
Хомовий С. М. - Сучасність та шляхи покращення документообігу в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Мельниченко О. П. - Аналіз відмінностей у законодавстві з добробуту продуктивних тварин України та Європейського Союзу, Богачик О. Г. (2015)
Мазурок П. С. - Особливості зарубіжного досвіду у формуванні корпоративної соціальної відповідальності у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Summaries (2015)
Сідак В. С. - Диверсифікація суспільної свідомості – як загроза інформаційній безпеці держави та її нейтралізація (2013)
Баєв В. В. - Складові якості сфери туризму та їх оцінювання (2013)
Петрова І. Л. - Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України (2013)
Князь С. В. - Експортний потенціал підприємства в системі системи менеджменту природоохоронної діяльності, Байдала Н. М., Вільгуцька Р. Б. (2013)
Антонова Л. В. - Роль управлінського обліку в здійсненні організаційних змін на підприємстві, Великий Ю. В., Ляховець О. О. (2013)
Семак Б. Б. - Роль стандартизації у формуванні вітчизняного ринку рослинних барвників (2013)
Козенков Д. Є. - Аналіз стану чорної металургії України: сучасні проблеми та шляхи розвитку, Цимбалюк О. В. (2013)
Палант О. Ю. - Аналіз витрат на виробництво промислової продукції машинобудування (2013)
Ясишена В. В. - Економічний зміст та класифікація нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку (2013)
Федорчук Н. В. - Заробітна плата: теоретичні основи, українські реалії і світові стандарти (2013)
Кузьмінов Є. В. - Рефлексивне моделювання в оцінюванні ефективності праці фахівців з розробки програмних продуктів (2013)
Алімпієв Є. В. - Класифікація передавальних каналів фінансово-монетарної трансмісії (2013)
Соломянюк Н. М. - Теоретичні основи процесу маркетингового планування (2013)
Катаев А. В. - Доминантные факторы в практике ценообразования на предприятиях b2b рынка Украины: результаты проектного исследования (2013)
Собчишин В. М. - Державне регулювання логістичного управління закупівлями у сільськогосподарських підприємствах: зарубіжний досвід (2013)
Боднарчук А. В. - Сутність власного капіталу як об’єкта обліку та аналізу (2013)
Архірейська Н. В. - Дослідження системних підходів щодо оцінки категорії "економічна безпека” (2013)
Дикань В. В. - Формування моделі розвитку кадрового потенціалу машинобудівного комплексу в умовах інтеграційної взаємодії (2013)
Кривенко Ю. В. - Інструменти підвищення конкурентоспроможності машинобудівельного підприємства, Перевозчикова Н. О. (2013)
Жулавський А. Ю. - Природно-ресурсний потенціал регіону в системі економічних відносин, Гордієнко В. П. (2013)
Філіппов М. І. - Стан та перспективи розвитку конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості України, Гаврищук Т. Б. (2013)
Логвіненко В. О. - Сучасні підходи до формування методів та засобів захисту від рейдерських атак (2013)
Ступницький О. І. - Управління конкурентоспроможністю вітчизняної компанії на основі інформаційно-інноваційних технологій, Лелюшкіна А. В. (2013)
Ткаченко Н. О. - Механізм державного регулювання позитивних екстерналій освіти (2013)
Євтєєва В. Г. - Маркетинг як інструмент підвищення конкуретоспроможності будівельного підприємства на ринку житла України (2013)
Башук Г. О. - Державне регулювання інноваційних функцій підприємства України (2013)
Бойда С. В. - Оцінка стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості Чернівецької області (2013)
Годес О. Д. - Економіко-математична модель якісної оцінки процесу управляння фінансовою діяльністю машинобудівних підприємств (2013)
Романова А. А. - Використання інтернет-маркетингового та управлінського інструментарію при розробці технологій удосконалення місцевої інфраструктури (на прикладі міста Чернігова), Демешок О. О. (2013)
Сердюк О. С. - Державне регулювання процесу реструктуризації вугільної галузі (2013)
Пуйда Г. В. - Філософсько-економічна дефініція техніки (2013)
Андреюк C. Ф. - Оцінка показників капіталізації металургійних підприємств у посткризовий період (2013)
Чукаєва І. К. - Постачання природного газу в Україну: проблеми та шляхи вирішення, Рамазанов В. А. (2013)
Рябинина Л. Н. - Терминология и ее значение в теории и практике экономических отношений (2013)
Карімов Г. І. - Регіональна молодіжна політика як фактор сталого розвитку, Огурцова О. Ю. (2013)
Дронь Є. В. - Економічна безпека регіону в умовах глобалізації (2013)
Міценко Н. Г. - Теоретико-прикладні аспекти комплексної оцінки економічної ефективності гірничо-збагачувального комбінату (2013)
Ковч В. В. - Оплата праці та рівень задоволення потреб суспільства в умовах формування інноваційної економіки (2013)
Добіжа Н. В. - Сучасний стан та проблеми агрострахування в Україні (2013)
Болотна О. В. - Емоційний маркетинг як технологія управління поведінкою споживачів (2013)
Задувайло Л. М. - Нові інтеграційні групи: особливості розвитку та можливості для України, Фролов А. В. (2013)
Шепель Є. В. - Методичні підходи до визначення впливу інфляційних очікувань на банківську діяльність (2013)
Зубрицька Я. О. - Визначення показників-ідентифікаторів оптимального профілю системи управління трудовим потенціалом підприємства апк як засіб забезпечення його конкурентоспроможності (2013)
Кисельов О. Л. - Концептуалізація змісту структури національної економіки (2013)
Квачук Я. О. - Корпоративні стратегії розвитку транснаціональних корпорацій (2013)
Пироженко О. Ю. - Предложения по реформированию пространственной структуры ар крым с учетом процессов урбанизации (2013)
Єщенко Є. О. - Мережеві спільноти в контексті проблеми зайнятості (2013)
Григор’єва Л. В. - Вплив можливостей інтернет-технологій на розвиток підприємств (2013)
Камінський С. І. - Оцінка стану управління товарними запасами на підприємствах торгівлі України (2013)
Пилипів М. І. - Формування інформаційних облікових потоків у системі ділового партнерства банків (2013)
Кухар О. Г. - Сучасні тенденції розвитку тваринництва в Україні (2013)
Ущаповський Т. В. - Системи захисту економічної конкуренції в країнах БРІКС (2013)
Рибальченко С. А. - Динаміка та особливості розвитку страхового ринку України (2013)
Шемякіна О. М. - Аналіз та перспективи розвитку вітрової енергетики у світі (2013)
Федорченко Б. С. - Виробнича собівартість енергетичних культур як основа формування ціни на біопальне (2013)
Мартинюк І. Д. - Шляхи вдосконалення системи управління водними ресурсами на національному та регіональному рівнях (2013)
Шура Н. О. - Необхідність врахування інфляції при відтворенні основних фондів підприємств, Ігнашкіна Т. Б. (2013)
Бабич Р. Б. - Екологізація виробництва лісового сектора економіки України (2013)
Шайкан А. В. - Авс- та bsc-технології в забезпеченні стратегічного маркетингового управління промисловим підприємством, Сагайдак М. П., Іщенко М. І. (2013)
Саричев В. І. - Сучасні трансформації механізмів соціального захисту в країнах ЄС як складова розвитку людства (2013)
Стеценко С. П. - Рівень людського розвитку в Миколаївській області (2013)
Черкасов В. А. - Методика оцінки та аналізу темпів зростання бізнес-потоків харчових підприємств (2013)
Неговська Ю. М. - Державні засади й організаційне забезпечення формування інноваційно-інтелектуального потенціалу національної економіки (2013)
Сазонець І. Л. - Сутність та концептуальні підходи до формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму, Стоян К. С. (2013)
Кирику М. В. - Державне регулювання інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств (2013)
Купчак В. Р. - Державна політика розвитку економіки регіону в системі проектного управління інвестиціями (2013)
Харченко О. С. - Науково-методичний підхід до управління платоспроможністю в системі фінансової безпеки підприємств житлово-комунального господарства (2013)
Лобода Н. С. - Оцінка впливу змін клімату на водні ресурси України на основі моделі "клімат-стік" за сценарієм глобального потепління А2, Сербова З. Ф., Божок Ю. В. (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджибейського і Куяльницького лиманів (2015)
Тодорова О. І. - Обґрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання хвиль паводків в теплий період року для річок Гірського Криму, Овчарук В. А. (2015)
Медведєва Ю. С. - Особливості розрахунку характеристик максимального стоку паводків і весняних водопіль на базі редукційних формул (2015)
Олійник В. С. - Висотно-поясні закономірності стокорегулювальної ролі лісів Карпат, Паньків Н. І., Ткачук О. М., Блистів В. І. (2015)
Воровка В. П. - Динаміка гідрологічних показників Молочного лиману як гідрологічного заказника загальнодержавного значення, Демченко В. О., Винокурова С. В. (2015)
Кічук Н. С. - Тривалість схилового припливу дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення на території Півдня України (2015)
Чорноморець Ю. О. - Деталізація типів гідрографів весняного стоку з метою їх прогнозування на річках Десна та Прип’ять (2015)
Рахматулліна Е. Р. - Характеристики гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в холодний період року та їх сучасні зміни (2015)
Порохівник Т. О. - Гідрологічна оцінка стоку і транспорту наносів на річках басейну Сіверського Дінця, Ободовський О. Г. (2015)
Гриб О. М. - Оцінка рівнів та мінералізації води Куяльницького лиману при його поповнені водами Чорного моря (2015)
Шерстюк Н. П. - Результати дослідження вмісту важких металів у воді річок Інгулець та Саксагань, Сердюк С. М. (2015)
Ганущак М. М. - Оцінка якості поверхневих вод басейну р. Стир, Тарасюк Н. А. (2015)
Осипенко В. П. - Дослідження особливостей гідрохімічного стану малих водойм Києва на прикладі ставу Горіховатського-2 (2015)
Усенко О. М. - Хінони вищих водяних рослин як регулятор росту планктонних водоростей (2015)
Затула В. І. - Дослідження залежності ступеня континентальності клімату України від географічного положення методами регресійного аналізу, Затула Н. І. (2015)
Горун В. В. - Оптимизация дампинга грунтов дноуглубления, Юрасов С.Н. (2015)
Манукало В. О. - Про участь представників України в міжнародних заходах ЮНЕСКО та Всесвітньої метеорологічної організації з гідрології та водних ресурсів в 2014 році (2015)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2015)
Кузнєцова Н. В. - Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківській діяльності (2014)
Koval O. V. - Formation of analytical activity scenarios, Zaytseva K. A., Boyko Yu. D. (2014)
Романенко В. Д. - Обеспечение устойчивости импульсных процессов в когнитивных картах на основе моделей в пространстве состояний, Милявский Ю. Л. (2014)
Булгакова О. С. - Програмний комплекс моделювання складних систем на основі ітераційних алгоритмів МГУА з можливістю мережевого доступу, Зосімов В. В., Степашко В. С. (2014)
Zgurovsky M. Z. - Automatic feedback control for one class of contact piezoelectric roblems, Kasyanov P. O., Paliichuk L. S. (2014)
Поворознюк А. И. - Проектирование нелинейного фильтра в задаче структурной идентификация биомедицинских сигналов с локально сосредоточенными признаками, Филатова А. Е. (2014)
Кільченко А. В. - Концептуальна модель інформаційної системи "Наукові дослідження" НАПН України (2014)
Горбань Н. В. - Довгострокові прогнози функцій стану автономних включень типу реакції-дифузії в RN (2014)
Трегубенко И. Б. - Эволюционное обучение искусственных систем (2014)
Дидук Н. Н. - Меры внутренней и внешней информации (на примере вероятностных ситуаций неопределенности). Часть IV (2014)
Ковтун А. А. - Метод разреженного фронта для векторизации линейчатых изображений (2014)
Ободовський О. - Нагальні питання протипаводкового захисту території Верхньої та Середньої Тиси (в межах України та Угорщини), Розлач З., Коноваленко О., Швейцер Ф., Іжак Т., Радванські Б. (2015)
Гребінь В. В. - Оцінка річкової мережі басейну Росі за типологією річок згідно Водної рамкової директиви Європейського Союзу, Хільчевський В. К., Бабій П. О., Забокрицька М. Р. (2015)
Ющенко Ю. С. - Зв'язок між числами Глушкова та критерієм Карасьова на гірських річках Українських Карпат, Настюк М. Г., Опеченик В .М., Ющенко О. Ю. (2015)
Медведева Ю. С. - Метод розрахунку характеристик гідрографів схилового припливу тало-дощових вод до руслової мережі річок рівнинної території України, Шакірзанова Ж. Р. (2015)
Лобода Н. С. - Визначення водних ресурсів річок Псел та Ворскла з урахуванням впливу підстильної поверхні на базі моделі "клімат-стік", Пилип’юк В. В. (2015)
Батог С. В. - Гідродинамічна характеристика водойм м. Києва (2015)
Николаєв А. М. - Антропогенні зміни термічного режиму річок міста Чернівці (2015)
Смирнова В. Г. - Звивини русла ріки Псел та їх деформації (2015)
Корнієнко В. О. - Структура водного балансу та багаторічні зміни його складових у межах Закарпатської ВБС, Данько К. Ю., Лук’янець О. І. (2015)
Жовнір В. В. - Оцінка однорідності характеристик термічного режиму води і повітря в межах басейну Південного Бугу, Гребінь В. В., Рахматулліна Е. Р. (2015)
Васенко О. Г. - Перспективи використання біохімічних показників у системі екологічного моніторингу поверхневих вод, Верниченко-Цветков Д. Ю. (2015)
Коржов Є. І. - Еколого-гідрологічна характеристика Кардашинського лиману в сучасний період, Гільман В. Л. (2015)
Пясецька С. І. - Характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом у останнє десятиліття ХХ сторіччя (діаметри та маси відкладень) (2015)
Шпиг В. М. - Оцінка точності відновлення вертикальних профілів температури і вологості тривимірною діагностичною моделлю, Паламарчук Л. В., Гуда К. В. (2015)
Польовий А. М. - Просторова мінливість врожайності сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами в умовах неоднорідного рельєфу, Ляшенко В. А. (2015)
Балабух В. О. - Зміна клімату та його наслідки у Рахівському районі Закарпатської області, Лук’янець О. І. (2015)
Самчук Є. - Порівняльний аналіз ефективності використання баричних індексів атмосферного блокування (2015)
Підкова О. М. - Гідрогеологічні умови як чинник ґрунтотворення (на прикладі Розточчя) (2015)
Капочкіна А. Б. - Оцінка субмаринного розвантаження в районі Каркінітської затоки, Капочкіна М. Б. (2015)
Колодницька Р. В. - Вплив катастрофічних паводків та повеней на структуру агроландшафтів Карпатського національного природного парку (2015)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2015)
Гаманова О. М. - Слимаки - небезпечні шкідники сільськогосподарських рослин (2014)
Радіоновська Я. Е. - Інвазія та особливості розвитку цикадки японської виноградної Arboridia kakogawana Mats. на виноградних насадженнях Криму, Діденко Л. В. (2014)
Retman S. V. - Model for potential yield loss of winter wheat caused by foliar diseases, Shevchuk O. V., Kyslykh T. M. (2014)
Борзих О. І. - Карантинні бур'яни в Україні (2014)
Кирик М. М. - До 100-річчя від дня народження академіка Володимира Федоровича Пересипкіна, Антоненко О. Ф., Марков І. Л., Піковський М. Й. (2014)
Іващенко О. О. - Реакція рослин гірчака розлогого Polygonum lapathifolium L. на індуковані термічні та механічні дис-стреси, Іващенко О. О. (2014)
Чорноморець Ю. О. - Кількісна оцінка основних джерел живлення р. Дністер – м. Заліщики (2015)
Дубняк С. С. - Еколого-гідроморфологічний підхід до обгрунтування берегозахисту на дніпровських водосховищах (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг, Казакова А. О. (2015)
Prohaska Stevan - Assessment of the return period of the rainfall intensity that caused the may 2014 flood in Serbia (2015)
Гребінь В. В. - Гідрологічна посуха 2015 року в Україні: чинники формування, перебіг та можливі наслідки, Бойко В. М., Адаменко Т. І. (2015)
Осипенко В. П. - Гидрохимические исследования реки Лыбеди – правого притока Днепра, Евтух Т. В. (2015)
Шерстюк Н. П. - Результати гідрохімічного районовування Інгульця методами кластерного аналізу, Байбуз О.Г (2015)
Монюшко М. М. - Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками в акваторії північно-західного шельфу Чорного моря (2015)
Курило С. М. - Оцінка впливу підземного стоку на гідрохімічний режим річкових вод України, Курило О. Г. (2015)
Шерстюк Н. П. - Вплив гірничо-видобувної промисловості Криворіжжя на міграційні властивості мікроелементів у воді річок Інгулець та Саксагань (2015)
Пясецька С. І. - Характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України у першому десятиріччі ХХІ сторіччя (діаметри та маси відкладень) (2015)
Затула В. І. - Регіональні особливості показника нерівномірності випадіння атмосферних опадів в Україні, Затула Н. І. (2015)
Анахов П. В. - Водний баланс водосховищ змінної місткості, Анахов С. П. (2015)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2015)
Борисюк Д. В. - Перспективи розвитку машин для обробітку ґрунту, Твердохліб І. В., Захарчук С. А., Петрович Є. В. (2015)
Грицун А. В. - Дослідження процесу руйнування стеблових матеріалів молотковими робочими органами, Бабин І. А., Грицун О. А. (2015)
Дерев’янко Д. А. - Дослідження травмування насіння при його русі по поверхні циліндричного решета вібровідцентрового сепаратора (2015)
Куцевол О. М. - Експериментальні дослідження діелектричних параметрів зерна пшениці (2015)
Пришляк В. М. - Аналіз показників роботи двигуна д-240 за розрахунками комп’ютерної програми diesel-rk, П’ясецький А. А., Бурлака С. А. (2015)
Рудницький Б. О. - Атестація робочих місць – важливий фактор безпеки сільськогосподарського виробництва, Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. (2015)
Середа Л. П. - Дослідження переміщення ґрунту під час обробки знаряддям для внесення рідких біодобрив, Чернявський М. М. (2015)
Борисюк Д. В. - Діагностування передніх мостів колісних тракторів, Яцковський В. І. (2015)
Бунько В. Я. - Дослідження зміни рушійних сил інтенсифікації процесу нвч сушіння зерна активним вентилюванням (2015)
Зозуляк О. В. - Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини, Зозуляк І. А., Чубик Р. В. (2015)
Пазюк В. М. - Сучасні зерносушарки та заходи з їх енергетичного вдосконалення, Пазюк О. Д., Савчук В. В. (2015)
Подковко О. А. - Дослідження технологічно-функціональних характеристик порошків із червоного столового буряка для застосування у складі масляної пасти, Рашевська Т. О. (2015)
Паламарчук І. П. - Обгрунтування технології та конструкції вібраційної сушарки безперервної дії для післязбиральної обробки зернових культур, Цуркан О. В., Сітарчук О. Л., Федорук Р. А. (2015)
Пасічний В. М. - Функціонально-технологічні властивості фаршевих систем з використанням білоквмісних композицій на основі тваринного білку "білкозин", Полумбрик М. М., Хоменко Ю. О., Желуденко Ю. В. (2015)
Чурсінов Ю. О. - Обгрунтування продольного переміщення зерна в сепараторі барабанного типу в зону вивантаження та взаємне розташування лопатей в секціях, Філіпенко Д. В. (2015)
Янович В. П. - Розробка рідинного пневмодиспергатора для виробництва соків (2015)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Формоутворення заготовок порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні, Зелінська О. В. (2015)
Полєвода Ю. А. - Особливості компоновки циліндричних зубчастих редукторів (2015)
Шевченко А. В. - Експериментальне дослідження радіальних газових підвісів, Гречанюк М. С., Спірін А. В. (2015)
Гунько І. В. - Транспорт - актуальні проблеми та сьогодення, Гуцаленко О. В. (2015)
Паладійчук Ю. Б. - Технологічність конструкцій гвинтових конвеєрів завантажувачів, Тарасюк Ю. М., Кашпрук Ю. М. (2015)
Токарчук О. А. - Результати експериментальних досліджень з визначення тягового зусилля робочих органів трубчастого транспортера-змішувача на різних ділянках технологічної траси (2015)
Боднар Л. А. - Екологічні аспекти виробництва енергії з низькосортних видів палив, Дахновська О. В., Робак М. Г. (2015)
Матвійчук В. А. - Особливості електропостачання потужних підприємств апк з використанням мікромереж та розподілених джерел електроенергії, Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О. (2015)
Поляков А. П. - Обґрунтування вибору критеріїв оцінки ефективності переведення двигуна автомобіля на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив зі зміною її складу, Галущак Д. О., Вдовиченко О. В. (2015)
Лисогор В. М. - Моделі оптимального функціонування сільськогосподарських електротехнічних комплексів в умовах наявності ризиків, Рубаненко О. О., Шуллє Ю. А., Колісник М. А. (2015)
Мазур Ю. А. - Налоговые стимулы НИОКР в мировой практике и стимулирование инноваций в Украине (2015)
Череватский Д. Ю. - О связях между энергопотреблением и экономическим ростом: аналитический обзор, Чекина В. Д. (2015)
Васильєва Н. Ф. - Інформаційне суспільство в Україні у світових рейтингах: стан та проблеми, Кавура В. Л. (2015)
Амоша О. І. - До проблем інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі, Драчук Ю. З., Кабанов А. І. (2015)
Лепа Р. Н. - Управление внешней мотивацией работников промышленных предприятий, Дорофеева А. А. (2015)
Бухун Ю. В. - Формування бюджетної політики підприємств космічної галузі в умовах кризи (2015)
Аннотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
References (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сведения об авторах (2015)
Authors information (2015)
Титул, зміст (2015)
Єгоров І. Ю. - "Інноваційна Україна – 2020”: основні положення Національної доповіді (2015)
Саліхова О. Б. - Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток: останні світові тенденції та уроки для України (2015)
Бистряков І. К. - Проблеми просторового розвитку України з позицій поглядів П. Аберкромбі, Манцевич Ю. М. (2015)
Амоша О. І. - Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні, Землянкін А. І., Підоричева І. Ю. (2015)
Мельник О. Г. - Дворівнева модель фінансування розвитку високих технологій в Україні (2015)
Коваленко В. В. - Інфляційна складова в діяльності банків: вплив монетарних чинників, Шепель Є. В. (2015)
Куліков Ю. М. - Мінімальна заробітна плата в методології неформальної зайнятості, Йолкіна О. В. (2015)
Лендєл М. А. - Інституціональні аспекти трансформацій аграрного сектору економіки України на шляху до ринку (2015)
Siejka Z. - Polish active geodetic network as a multi-functional nationwide navigation and positioning system, Mielimąka R. (2015)
Пазяк М. В. - Порівняння вологої складової зенітної тропосферної затримки, виведеної із GNSS-вимірювань, з відповідною величиною із радіозондування, Заблоцький Ф. Д. (2015)
Третяк К. Р. - Урівноваження диференційним методом ГНСС мереж з обмеженим доступом до супутникових сигналів, Смолій К. Б. (2015)
Марченко О. М. - Визначення геоїда, поля сили тяжіння та топографії Чорного моря за даними супутникової альтиметрії, Лопушанський О. М. (2015)
Літинський В. - Спосіб вимірювання взірцевого базиса 2-го розряду для еталонування електронних тахеометрів, Віват A., Перій С., Літинський С. (2015)
Мельник В. М. - До вибору картографічних проекцій транскордонних екологічних ситуацій, Расюн В. Л., Лавренчук Н. В. (2015)
Рябчій В. А. - Математична обробка результатів подвійних рівноточних вимірів, Рябчій В. В. (2015)
Олеськів Р. - Прогнозна модель вертикальних рухів земної поверхні, Сай В. (2015)
Вовк А. - Аналіз результатів для створення ортофотопланів та цифрових моделей рельєфу з застосуванням БПЛА TRIMBLE UX-5, Глотов В., Гуніна А., Маліцький А., Третяк К., ЦерклевичА. ЦерклевичА. (2015)
Четверіков Б. В. - Визначення місць масових поховань часів Другої світової війни за допомогою ГІС-технологій, Процик М. Т. (2015)
Іванчук О. М. - Дослідження геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ JSM-7100F (JEOL, Японія) та точність їхньої апроксимації (2015)
Перович І. - Кадастрове зонування земель (2015)
Данило О. Я. - Геопросторове моделювання емісії парникових газів у житловому секторі: порівняння Західної України та Південно-Східної Польщі, Бунь Р. А., Тимкув П. (2015)
Вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2015)
Технічні вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2015)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey” (2015)
Technical requirements for papers arrangement for journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey” (2015)
Форманюк В. В. - Роль Європейського Союзу у галузі захисту конкуренції (2015)
Сопільник Р. Л. - Посилення ефективності виконання судових рішень як запорука успішності євроінтеграційних реформ в Україні (2015)
Крижанівська А. О. - Інформатизація митних процедур в рамках Угоди зі спрощення процедур торгівлі (2015)
Хачатуров Е. Б. - Адміністративно-правові чинники митного супроводження та засади інноваційного державного управління господарською діяльністю суднобудування України (2015)
Авдєєв О. Р. - Контрольована поставка наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: генеза правового забезпечення та наукових поглядів (2015)
Безпалова О. І. - Методи реалізації правоохоронної функції держави: адміністративно-правова характеристика (2015)
Нестеренко А. С. - Забезпечення механізму функціонування фінансової системи держави через систему органів управління фінансами (2015)
Романяк Д. М. - До питання про правову природу служби в органах прокуратури як публічної служби (2015)
П’ятков П. В. - Генезис наукової розвідки питання надання адміністративних послуг як основа формування поняття "адміністративна послуга у містобудуванні" (2015)
Голосов С. С. - Окремі питання правового статусу прокурора в адміністративному процесі України (2015)
Скомаров О. В. - Добір кадрів до Національного антикорупційного бюро України (2015)
Кузнецов С. О. - Реєстрація суден в альтернативних державних реєстрах: правовий аналіз, Аверочкіна Т. В. (2015)
Морська індустрія – двигун економічного розвитку України (2015)
Луніна А. Є. - Леонід Грабовський: "Поняття школи Бориса Лятошинського вважаю цілком правомірним" (2015)
Сакало О. В. - Новації ціною тридцять тисяч франків (2015)
Дробиш А. А. - Утілення канонічного тексту в "Te Deum" Антона Брукнера (2015)
Неболюбова Л. С. - "Саломея" Ріхарда Штрауса: на перепуттях парадокса (2015)
Колотиленко М. Е. - Пісенна творчість Ріхарда Штрауса 90-х років XIX століття: специфіка функції інструментальної партії (2015)
Шейко А. О. - Драматичний мадригал "Хор мертвих" Гоффредо Петрассі як вияв його гуманістичних позицій (2015)
Калинковицкая И. С. - Певица (2015)
Дудченко І. М. - Діяльність кафедри сольного співу на чолі з Єлизаветою Чавдар (2015)
Мізітова А. А. - Модуси гри в інструментальних концертах Едісона Денисова (2015)
Двужильная И. Ф. - Память о Бабьем Яре в звуках музыки (2015)
Тітова Г. І. - Віталій Губаренко та Дмитро Смолич: першопрочитання опери "Відроджений травень" у Львові (1974) (2015)
Доманська О. А. - Метафізика Мартіна Гайдеггера як основа творчого імпульсу людини (у контексті розбудови українського культурного простору) (2015)
Хоменко М. О. - Традиційні і нові виражальні засоби й види графіки промислового дизайнера (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до статей (2015)
Завальнюк В. В. - Правова культура правосуддя в Україні (2015)
Андреєв Д. В. - Особливості державної інформаційної політики з легітимізації влади механізмами інтернет-ресурсів (2015)
Єрмоленко Д. О. - Мезорівневі зовнішні фактори впливу на формування правосвідомості молоді (2015)
Філіппов С. О. - Особливості протидії організації нелегальної транскордонної міграції на південних кордонах Європейського Союзу, Войцехівський О. Л. (2015)
Міщенко І. В. - Проблемні аспекти організації та провадження діяльності митного брокера в контексті дерегуляції господарської діяльності України (2015)
Авдєєв О. Р. - Переміщення під негласним контролем як метод протидії контрабанді фальсифікованих лікарських засобів (2015)
Ковальова О. В. - ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стан та перспективи розвитку адміністративного права та процесу" (2015)
Сокуренко В. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення оборонного сектору України в контексті публічного адміністрування (2015)
Манжула А. А. - Кадрове забезпечення науково-дослідних установ (2015)
Кукшинова О. О. - Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх (2015)
Денисюк Д. С. - Принципи діяльності національної поліції України: теорія та практика реалізації (2015)
Костюк В. Л. - Зниження кількості правопорушень – досвід нью-йоркської поліції (2015)
Горбач Д. О. - Юридичні гарантії діяльності Національної гвардії України (2015)
Герасименко В. С. - Система суб’єктів протидії незаконному гральному бізнесу в Україні (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Дзюра А. И. - Логико-интуитивистский континуум как гносеологический критерий оценки философии научного и метафизического творчества Вернадского (2013)
Захарова А. В. - Отражение формирования российско-китайской границы в отечественной историографии XIX – начала ХХ веков как соицального конструкта (2013)
Коновалов А. П. - История семипалатинского мясоконсервного комбината имени М.И. Калинина: история и современность, Сухорукова Г. В. Букашев Н. С. (2013)
Svidlov U. - Historical development of cadet movement in sumy region, Sidorenko A. (2013)
Трещалин М. Ю. - Назначение и методика расчета пирамид (2013)
Шмелёва Е. В. - Из истории посольского приказа: "памятка" о мифе (2013)
Stein J. K. - Sievers – the aristocrats on russian and soviet elite military service (2013)
Гольд О. - Americanization as convergent process in modern life (2013)
Долгова В. И. - Системные инновационные технологии целеполагания (2013)
Куценко В. В. - Экзистенциально-религиозная концепция времени С. Кьеркегора (2013)
Rayev D. S. - Social space and models of human ontology, Tuleubekov A. S. (2013)
Стариков П. А. - Латентные функции творчества (2013)
Степанова Н. М. - Трансформация национального государства и кризис доверия как следствие социальных изменений конца ХХ – начала ХХІ века (2013)
Трещалин М. Ю. - Интерпретация цифровых символов иоанна богослова (2013)
Hamze D. G. - Slavonic antiquities with s and sh/an universal unit of sacrum as an appeal to commonsense through cultures (2013)
Черняк В. И. - "Система" и "Синтагма" как универсальные категории научного познания (2013)
Хома В. О. - Проблеми імплементації норм європейського законодавства з питань митного забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, Молдован Е. С. (2015)
Грабович Т. А. - Правові засади формування сучасної структури енергетичної політики ЄС (2015)
Панфілова О. Є. - Особливості проведення Дохійського раунду переговорів у багатосторонній торговельній системі СОТ (2015)
Юхно М. О. - Особливості міжнародно-правового регулювання права на захист особи у кримінальному провадженні (2015)
Федотов О. П. - Концепція здійснення державної митної справи в площині організації митного оформлення за принципом "єдиного вікна" (2015)
Біленець Д. А. - Процедури у пунктах пропуску як елемент реалізації правового режиму зони митного контролю (2015)
Годяк А. І. - Особливості провадження в справах про порушення митних правил в суді першої інстанції (2015)
Делічебан Н. І. - Типологія та принципи адміністративних неюрисдикційних проваджень в сфері державної митної справи (2015)
Брачук А. О. - Митні експертизи: поняття, характеристика та види (2015)
Безпалова О. І. - Специфіка правоохоронної функції держави: адміністративно-правовий аспект (2015)
Павлов Д. М. - Правові питання управління ризиками надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на основі програмно-цільового підходу (2015)
Борисов Є. М. - Правове забезпечення діяльності військово-морських сил у ХVІІІ столітті (2015)
Сидорук Р. А. - Правовий статус банків як суб’єктів, що сприяють сплаті податків і зборів (2015)
Реферовані статтІ (2015)
Титул, зміст (2010)
Побережна Г. - Музикотерапевтичні методики в школі (2010)
Вітченко А. - Проблеми тлумачення світової драматургічної класики у творчій спадщині Макса Рейнхарда (2010)
Комаровська О. - Полімодальність художнього таланту (2010)
Деркач О. - Малюємо школу: діагностика шкільної дезадаптації першокласників засобами арт-терапії (2010)
Лєдяєва О. - Виражальні можливості крапки (2010)
Кузьменко Г. - Особливості вивчення анімалістичного жанру (2010)
Білинська Л. - Пісенно-танцювальні традиції німецького народу, Медвідь Т. (2010)
Корнєєва І. - Палітра тембрів і симфонія кольорів, Лемешева Н. (2010)
Кондратова В. - Застосування методу проектів на уроках художньої культури (2010)
Миропольська Є. - Естетика Середньовіччя (2010)
Очеретяна Н. - Візуальне мистецтво ХХ ст. Програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів (8 клас), Калініченко О. (2010)
Масол Л. - Мультимедійна художня творчість. Програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів (9 клас), Базелюк О. (2010)
Штома Л. - ...У мистецтві є постаті з величезною силою впливу... (2010)
Зі славним ювілеєм! (2010)
Гнатишин І. - Музичний портрет Лесі Горової (2010)
Залуцький О. - Мистецькі скарби Анатолія Добрянського (2010)
Кобилко Г. - Театр іде в школу (2010)
Аннотации (2010)
Титул, зміст (2015)
Бучик А. - Стандарти справедливого суду в розрізі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Ветринський І. - Концептуальні засади дослідження геополітики в умовах глобалізації (2015)
Дем’янчук О. - Політичні перспективи досягнення Good Governance в Україні (2015)
Дмитренко Г. - Еколюдиноцентризм як фундаментальна основа консолідації нації (2015)
Нестерович В. - Інституційне утвердження електронних петицій в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2015)
Павко А. - Фундаментальне дослідження в царині міжнародно-правової науки*, Гриценко І. (2015)
Рудик П. - До питання необхідності проведення конституційної реформи в Україні в контексті децентралізації влади (2015)
Редакційна колегія (2015)
Нефьодов О. О. - Експериментальний алергічний енцефаломієліт: особливості знеболюючої терапії та місце антиконвульсантів у якості анальгетиків, Мамчур В. Й. (2015)
Алексенко О. О. - Інтрамуральна лейоміома тіла матки і фертильність (огляд літератури), Медведєва Л. Є., Медведєв М. В. (2015)
Перцева Т. О. - Взаємозв’язок клініко-антропометричних даних та системного запалення у хворих на ХОЗЛ, Михайліченко Д. С. (2015)
Рокутова М. К. - Корекція ренальної дисфункції під впливом дієтотерапії, дозованих фізичних навантажень та диротону в осіб з абдомінальним ожирінням та артеріальною гіпертензією (2015)
Урбанович А. М. - Взаємозв'язок між рівнями лептину і резистину та показниками добового моніторування артеріального тиску у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію (2015)
Кондратьєв В. О. - Особливості серцевої діяльності у дітей з бронхіальною астмою на фоні хронічного тонзиліту, Різник А. В., Єгоренко О. В. (2015)
Шидловська Т. А. - Екстраауральні порушення в осіб з акутравмою, які знаходилися в зоні проведення антитерористичної операції, Петрук Л. Г. (2015)
Сорокіна О. Ю. - Вплив системної запальної відповіді на розвиток енцефалопатії при тяжкій термічній травмі, Буряк Т. О. (2015)
Ярошевська Т. В. - Сучасні можливості проведення антисекреторної терапії у дітей, Сапа Н. Б., Крамаренко Н. М., Дігтяр С. П. (2015)
Cтепанський Д. О. - Вивчення впливу аерококів на колонізацію слизової оболонки кишечнику вібріонами та здатність руйнування стафілококового токсину (2015)
Павличенко П. П. - Функциональное состояние при проведении тестов функциональной подготовленности у профессиональных футболистов (2015)
Шварцнау Е. Г. - Изменение микробиоценоза полости рта у студентов с кариесом зубов и хроническим катаральным гингивитом в динамике лечения, Кучеренко А. Н. (2015)
Загороднюк К. Ю. - Водопостачання Запорізького приазов’я: історія виникнення, етапи розвитку, проблеми сучасності та гігієнічне обґрунтування шляхів їх вирішення, Омельчук С. Т., Загороднюк Ю. В., Ванат П. М., Нікулін М. І., Гринзовський А. М., Чижик О. А. (2015)
Петросян А. А. - Аналіз ризику для здоров’я дитячого населення, яке проживає в зонах забруднення атмосферного повітря викидами сірки діоксиду (2015)
Федоренко В. І. - Академік Лев Іванович Медведь (до 110-річчя від дня народження), Білецька Е. М., Панишко Ю. М. (2015)
Алтухова Т. А. - Применение специальных текстов для формирования перцептивно-смысловых навыков чтения у младших школьников с общим недоразвитием речи, Карачевцева И. Н. (2012)
Базима Н. В. - Особливості породження і сприймання мовленнєвого висловлювання у дітей з аутистичними проявами (2012)
Бєлова О. Б. - Вивчення агресивних моделей поведінки у молодших школярів з нормальним та порушеним мовленням (2012)
Вержиховська О. М. - Особливості психодіагностичної діяльності як компоненту психолого-педагогічної підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі (2012)
Винникова Е. А. - Педагогическая диагностика отобразительной игры у детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития, Гальская А. В. (2012)
Гаврилова Н. С. - Особливості прояву різних видів агресії у молодших школярів з порушеннями мовлення та з нормальним психічним розвитком, Бєлова О. Б. (2012)
Гаврилова Н. С. - Особливості формування мовленнєвих характеристик для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з вадами мовлення (2012)
Дем’яненко Б. Т. - До питання про механізми корекційної та психотерапевтичної допомоги (2012)
Дідкова Л. М. - Структура дефекту стертої дизартрії (2012)
Дмитрієва І. В. - Використання ігрових методів та прийомів на уроках української мови в молодших класах спеціальноїзагальноосвітньої школи для дітей із ТПМ, Гриненко О. М. (2012)
Ільїна Н. В. - Досвід впровадження методики формування образного мовлення у корекційно-логопедичний процесс (2012)
Конопляста С. Ю. - Синдромокоплекс порушень функціональної системи мови та мовлення у дітей з піднебінною патологією, Шеремет М. К. (2012)
Логвинова Л. Л. - Диференційований підхід до корекції змішаних видів дизграфій, Лактюшина Т. Л. (2012)
Мамічева О. В. - Значення вербальних та невербальних засобів спілкування у розвитку дитини з психофізичними порушеннями, Попова О. М. (2012)
Мартиненко І. В. - Особливості формування уяви у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, Корнієвська О. А. (2012)
Осадча Т. М. - Порушення голосу органічного генезу у дітей (2012)
Пінчук Ю. В. - Система професійних знань та умінь вчителя-логопеда (2012)
Рібцун Ю. В. - Професійна діяльність вихователя-методиста спеціального ДНЗ компенсуючого типу (2012)
Руденко Л. М. - Особливості формування агресивної поведінки у розумово відсталих дітей та їх вплив на процеси життєдіяльності (2012)
Ружицька Л. І. - Характеристика типів арифметичних задач, що вивчають молодші школярі з тяжкими порушеннями мовлення, Гаврилова Н. С. (2012)
Співак Я. О. - Психологічні вимоги до організації процесу формування у розумово відсталих підлітків екологічної культури (2012)
Ткач О. М. - Особливостi складання логопедичної характеристики та формування логопедичного висновку (2012)
Чередніченко В. Н. - Практична реалізація наукових принципів корекційного логопедичного впливу на дітей із порушеннями писемного мовлення, Тенцер Л. В. (2012)
Шацкая М. А. - Социальная адаптация детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в условиях группы компенсирующей направленности (2012)
Шереметьева Е. В. - Формирование лингвистических средств коммуникации детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью (2012)
Шорохова В. В. - Альтернативні методи корекції уваги в розумово відсталих молодших школярів (2012)
Алдакушева Е. С. - Модель морального виховання дітей молодшого підліткового віку через вивчення православної культури (2012)
Багрій В. Н. - Соціалізація особистості через сприйяняття ролі та рольової поведінки у різних психологічних теоріях (2012)
Беликов А. Н. - Проблемы реализации защиты и охраны материнства и детства в Российской Федерации в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления (2012)
Березовська Л. І. - Творчість як складова професійної діяльності майбутнього соціального педагога (2012)
Возна Ю. В. - Культурно-дозвіллєва сфера як простір соціалізації студентської молоді (2012)
Гевчук Н. С. - Технології соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів за місцем проживання (2012)
Голова Н. І. - Шляхи вдосконалення фізичної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на Україні (2012)
Зозуляк-Случик Р. В. - Специфіка соціально-педагогічної роботи в закладах пенітенціарної системи, Павлюк О. В. (2012)
Князев К. Е. - Рисуночные тесты: процедура проведения и интерпретация (2012)
Кучинська І. О. - Історико-виховні орієнтири громадянського становлення особистості та можливість їх застосування в умовах сьогодення (2012)
Мельник Ж. В. - Психологічні моделі соціальної роботи (2012)
Мельник Л. П. - Соціальна опіка сиріт Приказами громадської опіки в історії України кінця XIX – початку XX ст., Сербалюк Ю. В. (2012)
Попик Ю. В. - Особливості соціально-виховної роботи з засудженими в умовах установ виконання покарань (2012)
Пріданнікова О. М. - Вживання алкоголю підлітками як соціально-педагогічна проблема (2012)
Рибак О. А. - До проблеми виконання сімейних функцій батьками – інвалідами в умовах сучасної Української держави (2012)
Сабат В. Н. - Особливості агресивної поведінки підлітків, Кінах О. В. (2012)
Савіцька Г. І. - Аналіз особливостей взаємодії "педагог – розумово відстала дитина” в навчально-виховному процесі (2012)
Синюк Н. В. - Програми спеціальної підготовки і технічної підтримки соціальних педагогів з профілактики зловживання наркотичними речовинами (2012)
Сметанюк Т. І. - Розвиток соціальної відповідальності старших підлітків в умовах діяльності громадського сектору (2012)
Співак В. І. - Особливості прояву професійних та особистісних якостей соціального педагога у процесі здійснення ним телефонного консультування (2012)
Німчук В. - Четья 1489 року в контексті сучасної україністики (2015)
Казимирова І. - І. Огієнко — засновник української історичної лінгвотермінографії (2015)
Омельчук С. - Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності (2015)
Фудерер Т. - Проблема мовної стратифікації суспільства в сучасній соціолінгвістиці (2015)
Білоконенко Л. - Ознаки надтексту міжособистісного конфлікту (2015)
Ковтун А. - Розвиток полісемії лексем з релігійними значеннями: необразні семантичні деривати (2015)
Тищенко О. - "Словарь української мови" за ред. Б. Д. Грінченка у зведеному реєстрі української лексики: формування словотвірних гнізд (2015)
Лєснова В. - Засоби вираження оцінки в художніх творах Бориса Грінченка (2015)
Денисовець І. - Словотвірна специфіка оказіональних власних географічних назв у сучасному українському дитячому дискурсі (2015)
Кислюк Л. - ХV Міжнародна конференція комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (2015)
Єрмоленко С. - Круглий стіл "Мова підручників для загальноосвітніх навчальних закладів: сучасний стан і погляд у майбутнє", Пономаренко А. (2015)
Самойлова І. - Новий підручник з української мови для словаків Mária Čižmárová. Ukrajinský jazyk pre slovákov. — Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011. — 282 s., Федонюк В. (2015)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова” НАН України в 2014 році (2015)
Черемська О. - Ігор Вікторович Муромцев (до 80-річчя від дня народження), Жовтобрюх В. (2015)
Бибик С. - Серце, пропахле чебрецевим степом (до ювілею Надії Миколаївни Сологуб), Коць Т. (2015)
Заоборна М. - Пам’яті професора Дмитра Григоровича Бучка (8. 11. 1937 — 11. 02. 2014) (2015)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2015)
Відомості про авторів (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Borkach N. E. - Efficiency of different tests in reviling the palmaris longus muscle during the study of its agenesis (2013)
Krasilnikova J. - Influence of lignin extract on the activity of enzymes, related to carbohydrate and peptide digestion, Mueller-Werkmeister H., Feuerriegel G., Haunreiter F. (2013)
Lakhtin Y. V. - Metabolism of heavy metals in rat’s enamel during excessive inflow of heavy metals (2013)
Sarov G. M. - Medicine in crisis or in front of new opportunities (2013)
Vokina V. A. - Subacute exposure to toluene changes the spatial memory in rats (2013)
Ангелова-Барболова Н. С. - Психотерапия, религия и психическое здоровья (2013)
Vashadze Sh. - Depression in epileptic adults (2013)
Ruden V. V. - Harmony between human body and soul – basis of its health (results of scientific research) (2013)
Дереча В. А. - Роль кардиологических факторов в развитии расстройств адаптации и нозогенных личностных реакций у больных, перенесших инфаркт миокарда, Габбасова Э. Р. (2013)
Долгова В. И. - Эпизоотическая обстановка и диагностика бруцеллеза крупного рогатого скота в сельхозформированиях Костанайской области (2013)
Eцко К. П. - Современные концепции развития педагогической компетентности преподавателей медицинского ВУЗа, Форня Ю. В. (2013)
Карбышева Н. В. - Инновационные преобразования в оздоровлении и лечении на курортном этапе, Анисимов Б. Н., Лебедева О. А., Петров А. В. (2013)
Котова Н. Ю. - Оценка постурального контроля у детей с детским церебральным параличом различного уровня двигательной активности, Румянцева Э. Р. (2013)
Lakhtin Yu. V. - Harmonization of heavy metal metabolism in jaw alveolar bone and teeth enamel of rats under the effect of ?-Lipoic Acid (2013)
Рудень В. В. - Управление семейным врачом факторами риска в превентивной деятельности относительно возникновения рака молочной железы (с50) у женщин (2013)
Сорокина В.В. - Судебно-медицинская оценка случаев отравления при малых концентрациях опиатных наркотиков в крови (2013)
Степанов Ю. М. - Изучение качества жизни больных хроническим панкреатитом, Крылова Е. А., Демешкина Л. В. (2013)
Тестов Б. В. - Биологические основы формирования депрессии (2013)
Чичкова М. А. - Клиническое течение кардиологической патологии как причина нарушений мозгового кровообращения: Диагностика и прогноз (2013)
Абдулкафарова Э. Р. - Исследование жирных кислот травы лапчатки белой (potentilla alba L.), Ковалева А. М., Ильина Т. В. (2013)
Авидзба Ю. Н. - Перспективность низкодозовых комбинаций препаратов для лечения гипертензии и инсомний, Комиссаренко Н. А., Комиссаренко А. Н., Очкур А. В. (2013)
Грудько И. В. - Карбоновые кислоты листьев, цветков и плодов донника белого, Ковалева А. М., Ильина Т. В. (2013)
Казбеков Б. К. - Проблемы и пути развития фармацевтической промышленности казахстана, Казбекова Ж. Б (2013)
Коберник А. А. - Антиоксидантные свойства природных пелоидов, Кравченко И. А., Сивко А.И., Ралева А. (2013)
Колесник Я. С. - Исследование компонентного состава эфирного масла листьев lamium album, Ковалева А. М., Ильина Т. В. (2013)
Орлова Т. В. - Биофармацевтические аспекты создания суппозиториев нестероидных противовоспалительных средств (2013)
Поляков В. В. - Перспективы внедрения новых оригинальных препаратов на основе почек тополя бальзамического (populus balzamifera), Альжанов А. Е. (2013)
Slipchenko G. - Optimization of the technology and compositionof "skutex”tablets, Pashnev P. (2013)
Юрченко Н. С. - Исследование жирных кислот травы ясменника распростертого (asperula humifusa (M. B.) Bess.), Ильина Т. В., Ковалева А. М. (2013)
Бубенок О. Б. - Кавказький вплив в антропонімії населення української Наддніпрянщини (2015)
Nguyễn M. D. - Maritime Trade Research in Fifteenth and Nineteenth Centuries Vietnam: Achievements and Research Issues to be raised in a Modern Approach from Management Science (2015)
Павленко С. С. - Експозиція японських товарів при японському імперському консульстві в Одесі наприкінці ХІХ ст. як елемент іміджевої політики Японії (2015)
Васькив Н. С. - Туркменская литература в украинских изданиях (2015)
Петрова Ю. І. - Мовні особливості арабо-християнської літератури османської епохи (2015)
Shestopalets D. - Constructing the Will of God: the Interpretations of al-Mā’idah: 33–34 in Medieval and Modern Quranic Exegesis (2015)
Готун І. А. - Дзеркало золотоординської доби з передмістя Києва (2015)
Огнєва О. Д. - Дзанабадзар у контексті історії та культури Монголії (танка Тари Білої з Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків) (2015)
Попельницька О. О. - Буддійський символізм декору вакідзасі другої половини XVIII–ХІХ ст. із зібрання Національного музею історії України (2015)
Капранов С. В. - Китайський вектор японського паназіатизму: до постановки проблеми (2015)
Кіктенко В. О. - "Китайська мрія” як теорія нового етапу модернізації КНР (2015)
Лямець А. М. - Комплектування фондів Александрійської бібліотеки: ОП дисертацій та міжнародний книгообмін (2015)
Божко О. І. - Давньовірменська "Кам’янецька хроніка” як джерело до вивчення просування Османської імперії на українські землі в XV–XVII ст. (2015)
Кам’янецька хроніка (уривки) / переклад і коментарі О. І. Божка (2015)
Машевський О. П. - Рецензія на: Отрощенко І. В. На шляху до Великої Монголії (панмонгольський рух у 1920–1930-ті роки). – К., 2011. – 456 с. (2015)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху тримасової системи крана за комплексним критерієм, Лимар П. В. (2015)
Семенюк В. Ф. - Особенности применения программных математических пакетов для исследования устойчивости лифтовых электроприводов, Бойко А. А., Бойко Н. А. (2015)
Федик В. В. - Методика експериментальних досліджень опорно-поворотного пристрою автокранів, Малащенко В. О. (2015)
Ловейкін В. С. - Оптимізація перехідного процесу пуску механізма переміщення мостового крана за критерієм середньоквадратичного значення зусилля у мостовій балці, Ромасевич Ю. О., Крушельницький В. В. (2015)
Суглобов В. В. - Обоснование конструктивных параметров барабанов ленточных конвейеров, обеспечивающих центральное движение ленты, Семенюк В. Ф., Гринько П. А. (2015)
Возный А. В. - Энергетическая оценка ресурса фрикционных накладок в различных типах узлов трения тормозных устройств (2015)
Заяць Г. В. - Моделювання роботи приводної балки вантажопідйомного крану мостового типу при підйомі вібровантажів (2015)
Журавлев Д. Ю. - Возбуждающие факторы в робастных трибосистемах ленточно-колодочных тормозов (часть 1) (2015)
Німчук В. - До проблеми про старокнижні елементи й "діалектизми" в Шевченковій поезії (2015)
Білоусенко П. - Про природу деяких іменників неповної парадигми у творах Т. Г. Шевченка (2015)
Пономаренко А. - Лінгвофеномен фундатора національної літературної мови: естетико-соціальні проекції (2015)
Омельчук С. - Девербативи в сучасній лінгводидактичній терміносистемі: лексико-семантичний, граматичний і стилістичний аспекти (2015)
Харченко С. - Ретроспектива сполучних засобів що, що+pron, який, котрий у складнопідрядному реченні з підрядним присубстантивним: нормативний аспект (2015)
Ясакова Н. - Ступенювання різновидів семантики персональності за рівнем означеності (2015)
Коць Т. - Словотвірні особливості іменника в мові періодики 40–50-х років ХХ ст. на тлі тенденцій прескриптивної норми (2015)
Сюта Г. - Функції цитати в поетичному тексті: теоретичні та практичні аспекти. (ІІ) (2015)
Пономаренко А. - Львів соціолінгвістичний (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із соціолінгвістики) (2015)
Аркушин Г. - Україністика в Люблінському UMCS (2015)
Гримашевич Г. - Системне дослідження діалектної лексики Західного Полісся (Аркушин Г. Л. Народна лексика Західного Полісся : монографія / Григорій Аркушин. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 236 с. ) (2015)
Вербич С. - Нове видання з української ономастичної лексикографії (Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України. – К. : ВЦ "Академія", 2014. – 544 с. ) (2015)
Навальна М. - Головний компонент односкладного речення в контексті семантичного синтаксису (Коваль Л. М. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові : |монографія|/Л. М. Коваль. — Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. — 316 с. ) (2015)
Венжинович Н. - Подвижник фразеологічної науки (до 75-річчя від дня народження професора Валерія Мокієнка) (2015)
Мовна мозаїка (2015)
Відомості про авторів (2015)
Ємець О. О. - Про адитивну операцію на множині дискретних випадкових величин, Барболіна Т. М. (2014)
Новиков О. А. - Приближение классов интегралов Пуассона r-повторными суммами Валле Пуссена, Ровенская О. Г. (2014)
Чуйко С. М. - Краевые задачи с импульсным воздействием типа "interface conditions'' с сосредоточенным запаздыванием, Кичмаренко О. Д., Чуйко А. С. (2014)
Balyas L. V. - Exponential sums with the binomial in the exponent over the ring of Gaussian integers (2014)
Shchogolev S. - On a reduction of a linear homogeneous differential system with oscillating coefficients to a system with slowly-varying coefficients in resonance case (2014)
Tran The Vinh - Distribution of the weights of the Kloosterman code (2014)
Журавлёва З. Ю. - Плоская смешанная задача теории упругости для полубесконечной полосы (2014)
Процеров Ю. С. - Осесимметричная задача кручения многослойного цилиндра конечной длины (2014)
Рачинская А. Л. - Вращение твердого тела в среде с сопротивлением (2014)
Фесенко А. А. - Об одном способе решения контактной задачи для упругого полуслоя (2014)
Шацький І. П. - Поперечний згин пластини, послабленої розрізом з контактуючими берегами (2014)
Гроссман Л. З. - К 80-летию профессора Д. З. Арова (2014)
Пелевін Л. Є. - Навантаження на робочий орган відвальног типу, Лаврик С. В., Карпенко М. М., Пристайло М. О. (2013)
Медвідь С. Х. - Вплив затуплення ножа відвала автовтогрейдера на ефективність його роботи (2013)
Назаренко І. І. - Визначення параметрів двосторонньої резонансної щокової дробарки та розрахунок віброізоляції, Міщук Є. О. (2013)
Нестеренко М. П. - Вібраційна установка для формування поребриків та бордюрів (2013)
Ловейкін В. С. - Аналіз нерівномірності руху приводних механізмів машин роликового формування, Почка К. І. (2013)
Орищенко С. В. - Методика розрахунку основних параметрів вібраційного грохота (2013)
Свідерський А. Т. - Синтез моделей ущільнюючих середовищ робочими органами віброущільнюючих машин (2013)
Назаренко М. І. - Метод формування процесів експлуатації будівельної техніки на основі оцінки видів зношення (2013)
Голубничий А. В. - Термодинаміка реакції взаємодії при сумісному нагріві речовин системи "FеO – CаO – SіO2”, γ – C2S, Nа2O•2SіO2 (2013)
Махиня О. М. - Огляд технологічних властивостей сучасних шпаклівок, Терновий В. І. (2013)
Ваколюк А. С. - Забезпечення надійності процесів організації будівництва (2013)
Узунов О. В. - Будова гібридного позиційного приводу та математичні моделі його складових частин, Галецький О. С. (2013)
Глива В. А. - Моделі і методи розрахунку магнітних полів електротехнічного обладнання промислових будівель, Теренчук С. А., Перельот Т. М. (2013)
Шаляпіна Т. С. - Методи та моделі вибору засобів механізації за умов раціонального управління виробничим процесом будівництва (2013)
Белозерова М. А. - Асимптотические представления решений с медленно меняющимися производными существенно нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка (2015)
Бойцова І. А. - Узагальнення умов усереднення в задачах оптимального керування зі швидкими та повільними змінними (2015)
Брейде В. Е. - Функция τ(α) на целых гауссовых числах с фиксированным числом простых делителей, Радова А. С. (2015)
Витюк А. Н. - О разрешимости начальной задачи для дифференциального уравнения с максимумом, Кичмаренко О. Д., Сапожникова Е. Ю. (2015)
Карпычева М. Л. - Общая схема усреднения систем дискретных уравнений с переменным запаздыванием в задачах оптимального управления (2015)
Романова Т. О. - Зворотний метод практичної стабілізації дискретних лінійних систем, Таірова М. С. (2015)
Хамитова А. Д. - О характеристическом полиноме произведений матриц Фробениуса (2015)
Balyas L. - Exponential sums over Gpnm (x, y, z), Varbanets P. (2015)
Реут В. В. - Задача о концентрации напряжений в полосовидной пластинке, ослабленной трещиной, параллельной боковым граням, Роговский С. Т. (2015)
Щетинина Ю. С. - О движении симметричного гиростата в гравитационном поле и среде с сопротивлением (2015)
Kucher A. - Economics of soil degradation and sustainable use of land in danger of wind erosion, Kazakova I., Kucher L., Kozak H., Schraml A., Koka H., Priest W. (2015)
Kondratyuk N. - Formation of sunflower production efficiency in the agricultural enterprises (2015)
Драчук Ю. - Повышение эффективности управления конкурентоспособностью инновационной компании, Трушкина Н. (2015)
Поліщук К. - Ефективність біопрепаратів у системі біологічного землеробства на меліорованих землях Волинського Полісся (2015)
Тодорич Л. - Нестабильность производства продукции растениеводства в Гагаузии как объективный экономический процесс в сельском хозяйстве (2015)
Шиян В. - Шляхи підвищення економічної та соціальної ефективності виробництва продукції скотарства, Лебединська О., Ксьонова О. (2015)
Яниогло А. - Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия (2015)
До відома авторів (2015)
Титул, зміст (2013)
Doroshko M. S. - Transdniestrian conflict in the Republic in Moldova: geopolitical implications (2013)
Holovchenko V. I. - Historical and national memories: evolution of terms’ treatment (2013)
Ignatiev P. M. - Iran – Pakistan tense friendship (2013)
Khyzhnyak I. A. - Decision – makers on the spotlight: effects of informational press and public coverage on perceptions of political PR in the USA, Russia and Ukraine (2013)
Karpchuk N. P. - The role of national media in the implementation of the European Union communication policy principles (2013)
Tykhomyrova Y. - Trans-European component of the European information space (2013)
Белецкий А. - Протокол формирования секретных ключей шифрования абонентами открытых каналов связи на основе обобщенных матриц Галуа (2015)
Журиленко Б. - Методология построения и анализа состояния комплекса технической защиты информации с вероятностной надежностью и учетом временных попыток взлома (2015)
Кудін А. - Алгоритмічні аспекти пошуку прообразів хеш-функцій на прикладі MD5, Коваленко Б. (2015)
Архипов А. - Применение экономико-стоимостных моделей информационных рисков для оценивания предельных объемов инвестиций в безопасность информации (2015)
Юдін О. - Методологія захисту державних інформаційних ресурсів. Порівняльний аналіз основних термінів та визначень, Бучик С. (2015)
Гончар С. - Визначення актуальних загроз безпеці інформації в автоматизованих системах управління технологічними процесами (2015)
Корченко А. - Метод n-кратного инкрементирования порядка лингвистических переменных на основе частного расширения базы, Ахметов Б., Казмирчук С., Жекамбаева М. (2015)
Ткаліч О. - Архітектура сучасної захищеної інформаційно-комунікаційної мережі аеропорту, Одарченко Р., Гнатюк С. (2015)
Олексійчук А. - Обобщенная статистическая атака на синхронные поточные шифры, Конюшок С., Сторожук А. (2015)
Водопьянов С. - Защита авиационных бортовых сетей от атак методами теории конфликта с применением медовых ловушек, Дрововозов В., Толстикова Е. (2015)
Содержание (2015)
Генкал С. И. - Новые данные о морфологии, таксономии и распространении Eunotia biconstricta (Grunow) Lange-Bert. (Bacillariophyta), Чекрыжева Т. А. (2015)
Ткаченко Ф. П. - Макрофитобентос ботаническогo заказника общегосударственного значения "Филлофорное поле Зернова" (Украина), Третьяк И. П. (2015)
Khalid M. N. - Studies on bioactivity of Chara braunii C. C. Gmelin (Charophyta), Riaz Z., Shameel M. (2015)
Бегун А. А. - О роли Bacillariophyta в питании клипестер Scaphechinus mirabilis (Agazzis, 1863) и Echinarachmus parma (Lamarck, 1818) (Echinoidea, Clypeasteroida), Елькин Ю. Н. (2015)
Охапкин А. Г. - Видовой состав Cyanoprokaryota планктона Чебоксарского водохранилища (Нижегородская обл., Россия), Воденеева Е. Л., Бондарев О. О. (2015)
Теренько Л. М. - Cyanoprokaryota планктона северо-западной части Черного моря (Украина), Нестерова Д. А. (2015)
Огиенко О. С. - Таксономический состав комплексов Bacillariophyta из четвертичных осадков моря Скоша (Антарктика) (2015)
Кривошея О. Н. - Новые и редкие для альгофлоры Украины виды Bacillariophyta из водоёмов регионального ландшафтного парка "Нижневорсклянский" (Украина), Кривенда А. А. (2015)
Миничева Г. Г. - Новый вселенец в Черном море: бурая водоросль Chorda tomentosa Lyngb (2015)
Романенко Е. А. - Фитогормоны микро-водорослей: биологическая роль и участие в регуляции физиологических процессов. Ч. I. Ауксины, абсцизовая кислота, этилен, Косаковская И. В., Романенко П. А. (2015)
Від редколегії (2014)
Вамуш А. - Скроневі прикраси жіночого головного убору давньоруського населення українського Прикарпаття (2014)
Ільків М. - "Нюрнберзький квадрант” з Хотинської фортеці (2014)
Боднарюк Б. - Релігійні системи стародавньої Месопотамії (II), Яновський Я. (2014)
Сайко М. - Codex ассерті ет expensi (прибутково-видаткові книги давньоримських банкірів) (2014)
Боднарюк Б. - Сирійське чернецтво IV - першої половини VII ст.: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (III) (2014)
Яновський Я. - Християнізація західних гунів, утворення імперії Аттіли і "готське питання” (І) (2014)
Воротняк І. - Соціально-економічний розвиток колоній вікінгів в північно-західній Атлантиці (2014)
Погребенник А. - Антиподаткові повстання у Франції в II пол. XIV ст. (2014)
Тимчук І. - Церковна організація Новгорода Великого в кінці X – першій половині XII ст. (2014)
Кузь А. - Тактика збройної боротьби генуезців у Північному Причорномор'ї та її еволюція упродовж XIV-XV ст. (2014)
Кожолянко О. - Буковинські великодні писанки: язичницька традиція (2014)
Кожолянко Г. - Практика вибору імені новонародженої дитини на Буковині (2014)
Сандуляк І. - Свято Маковея у селах передпрської частини Буковини у XX ст (2014)
Чучко М. - Між австрійським патріотизмом і національними прагненнями: становище та державно-політичні орієнтири буковинського православного кліру в1914-1919 рр. (2014)
Мойсей А. - Метод етнографічного картографування та дослідження традиційної культури населення України (2014)
Кузь А. - Постанова вищої магістратури Генуезької республіки від 19 листопада 1453 р. щодо закупівлі необхідних військових припасів у Кафу, Федорук А. (2014)
Кузик В. - Мисливське спорядження та кінська збруя гуцулів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Могильов А. - Ключова мета реформ – підвищення економічної самодостатності Криму (2013)
Іжа М. - Сучасні тенденції розвитку фахової підготовки державно-управлінської еліти в країнах ЄС (2013)
Вдовиченко Л. - Теоретичні підходи до визначення змісту державного регулювання інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності (2013)
Заболотна Н. - Концептуальні підходи дослідження моделі участі молоді у прийнятті управлінських рішень (2013)
Ковальська Н. - Теоретичний аналіз з проблеми державного управління системою підготовки фахівців (2013)
Липчук М. - Мережева інформація та комунікація у теоріях постіндустріального та інформаційного суспільства: державно-управлінський аспект (2013)
Магась Г. - Теоретичні засади державного управління у прикордонній сфері (2013)
Наконечний В. - Децентралізація управління на рівні міста (2013)
Половцев О. - Теоретичні аспекти побудови системи підтримки прийняття рішень в державному управлінні: дослідження елементів критеріальної бази оцінки якості, Коробко Г. (2013)
Ровинська К. - Корпоративний інтерес як одна з ознак територіальної громади: теоретико-методологічний аспект (2013)
Тихончук Р. - Сутність акціонерної форми господарювання (2013)
Федорів Т. - Концептуальні засади репутаційного менеджменту в органах державної влади (2013)
Алєксєєва Я. - Створення зони вільної торгівлі з ЄС та її наслідки для продовольчої безпеки України (2013)
Бордіян Я. - Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Вольська О. - Підвищення рівня соціального захисту та підтримки населення України (2013)
Голинська О. - Деякі аспекти стану фінансового забезпечення діяльності органів регіонального управління (2013)
Дакал А. - Державна політика щодо захисту прав дітей: інформаційна складова (2013)
Дейнега Х. - Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів виконавчої влади (2013)
Євмєшкіна О. - Формування культурної політики України (2013)
Захаров В. - Державне управління міжнародними транспортними коридорами України (2013)
Карнаух Т. - Ефективність контролю в умовах системної модернізації країни (2013)
Карпенко О. - Управлінські та адміністративні послуги: синонімічність чи дихотомія? (2013)
Кіров В. - Гуманітарна політика держави і проблема соціальної безпеки (2013)
Коваль З. - Люмпенізація як чинник інформаційно-психологічної вразливості України: управлінський аспект (2013)
Кормілецький О. - Організаційні механізми забезпечення доступу громадян до офіційної інформації в органах державної влади (2013)
Красівський О. - Забезпечення та дотримання принципу доступності правосуддя в Україні, Олійник А. (2013)
Лаврухін В. - Європейський досвід соціального захисту населення (2013)
Линник С. - Реалізація в Україні стратегії ВООЗ щодо розвитку кадрових ресурсів у сфері охорони здоров’я (2013)
Логвінов В. - Надання електронних державних послуг на основі регламентації адміністративно-управлінських процесів, Костенюк Н., Мазуркевич М. (2013)
Овчаренко Ю. - Збройні Сили України в системі міжнародних структур колективної безпеки (2013)
Парубчак І. - Вплив громадських організацій та об’єднань на соціальні характеристики державного управління в Україні (2013)
Парфьонов І. - Суть та природа поняття "екологічний інтерес" в системі державного регулювання регіонального розвитку (2013)
Пинда Р. - Посилення інтелектуальної складової у формуванні регіональних будівельних кластерів (2013)
Піроженко Н. - Зарубіжний досвід забезпечення прозорості державного будівництва (2013)
Пройдисвіт О. - Адміністративно-правові засади реформування cистеми надання адміністративних послуг в Україні: основні проблеми (2013)
Решетніков Ю. - Cтатус богословської освіти в Україні в контексті подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин (2013)
Сенча І. - Оцінка ставки дисконтування соціальних проектів за методом міжчасових переваг (2013)
Слабих Д. - Особливості взаємодії між органами публічної влади в контексті європейського врядування (2013)
Струк В. - Організація управління енергоефективністю на рівні регіону (2013)
Токарчук О. - Зарубіжний досвід боротьби з економічною злочинністю (2013)
Федорчак В. - Узгодження еколого-економічних інтересів при реалізації процедури стратегічного проектування екологічної безпеки на регіональному рівні (2013)
Шульга Н. - Освітні інновації як чинник науково-технічного та економічного розвитку (2013)
Ядранська О. - Державне управління інформаційною сферою в системі соціальної взаємодії (2013)
Яковенко К. - "Зелений" курс економіки як складова державної екологічної політики (2013)
Кас’яненко Д. - Вивчення теоретичних можливостей взаємодії загального/всеохопного управління якістю та збалансованої системи показників (2013)
Бронікова С. - Метафора як нейролінгвістичний інструмент самоуправління державного службовця (2013)
Зелінський С. - Модель оцінки управління персоналом державних органів влади (2013)
Кринична І. - Нормативно-правові засади функціонування соціального захисту державних службовців як особливої категорії громадян в Україні (2013)
Лукашева Н. - Рівнева характеристика стану готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах глобалізації (2013)
Пашкова М. - Додержання норм адміністративної етики в контексті здійснення внутрішньовідомчого контролю (2013)
Погребняк Ю. - Структурно-компонентний аналіз готовності державних службовців до управління соціальними проектами (2013)
Скоропад О. - Сутність державної служби в країнах-членах Європейського Союзу (2013)
Філіпова Т. - Сучасні тенденції формування професійного менталітету державних службовців (2013)
Гоголь Т. - Рівень соціального розвитку сільських територій України та його демографічний потенціал (2013)
Пундик М. - Загальні підходи до визначення параметрів ефективності діяльності обласних рад (2013)
Раєвська К. - Соціальна робота органів місцевого самоврядування з молоддю в Російській Федерації (2013)
Войнаровський В. - Вапнярство черняхівської культури: археологічне відображення та інтерпретація, Войнаровський А. (2010)
Пивоваров С. - Охоронні археологічні дослідження слов’янських пам’яток на Буковині у 2009 р. (2010)
Кодра В. - Археологічні експонати Чернівецького музею народної архітектури та побуту (2010)
Левкун Я. - Історія досліджень наукової спадщини чехословацького археолога Івана Борковського (2010)
Боднарюк Б. - Візантійські монастирі кінця ІХ-ХІ ст.: типіки, особливості організації та устрою (II) (2010)
Сайко М. - Еволюція кредитних відносин в античному Римі: процентна ставка в епоху Імперії (2010)
Чучко М. - Оборона Сучави (24 вересня - 19 жовтня 1497 р.): з історії польсько-молдавської війни 1497 – 1499 рр. (2010)
Масан О. - Грюнвальдська битва та її відлуння у Теребовлі й Кам’янці-Подільському (ще раз до питання про участь рицарів з Галичини і Поділля у Великій війні 1409-1411 рр.) (2010)
Чучко М. - Проблеми етнічної ідентифікації гунів та історичної мотивації гунського нашестя на Європу (III), Яновський Я. (2010)
Кожолянко Г. - Поєднання язичницьких і християнських свят у календарній обрядовості українців після офіційного введення християнства (2010)
Воротняк І. - Культура і побут буковинських євреїв у працях дослідників австрійського періоду (2010)
Гутковська І. - Специфіка українського національного характеру та його роль у боротьбі за збереження духовних цінностей народу (2010)
Кожолянко О. - Символіка весільного гільця та особливості його обрядового вживання на Буковині (2010)
Бзовий А. - Традиційне житло Гуцульщини: наукові дослідження у XIX – XX ст., Кожолянко О. (2010)
Мойсей А. - Вірування і ритуали, пов'язані з культом померлих у народному календарі східнороманського населення Буковини (2010)
Вязло М. - Художньо-етнографічні особливості ткацтва південної частини волинського Полісся (2010)
Юрова Т. - Історіографія дослідження українського військового однострою ХХ-ХХІ ст. (2010)
Салогуб А. - Становлення особистості Пірра як воїна, політика та правителя (2010)
Нагорняк Х. - Зародження та становлення хутряного промислу у Тисмениці (Покуття) (2010)
Копчак С. - Декоративно-ужиткове мистецтво в дипломних роботах студентів кафедри художнього скла львівської національної академії мистецтв: традиції і новітні тенденції (2010)
Андрушко Л. - Символи - обереги в українських народних казках (2010)
Козак А. - Озброєння та військове спорядження кавалерії армії баркідів (2010)
Побережник І. - Роль та місце алкогольних напоїв у побуті українців Буковини та Хотинського повіту (2010)
Кожолянко О. - Особливості проведення регіональних етнографічних експедицій (на прикладі Гуцульщини) (2010)
Кожолянко Г. - Спеціальна етнологічна термінологія: глосарій, Гутковська І. (2010)
Петрова Н. - Дослідження народного календаря румунів і молдаван Буковини (2010)
Відомості про авторів (2010)
Децик О. З. - Стратегії поліпшення задоволеності пацієнтів якістю медичного обслуговування на рівні закладу охорони здоров’я, Стовбан І. В., Яворський А. М., Яворський М. І. (2015)
Клименко В. І. - Вплив ресурсного забезпечення на ефективність профілактичних заходів попередження хвороб системи кровообігу на первинному рівні медико-санітарної допомоги, Пушина О. С. (2015)
Очередько О. М. - Оцінка ефективності програми реабілітації пацієнтів з ерозивно-виразковими ушкодженнями шлунка та дванадцятипалої кишки за тривалістю періоду до наступної госпіталізації, Кізлова Н. М. (2015)
Огнев В. А. - Методологические основы изучения качества жизни (2015)
Панфілова Г. Л. - Розробка методологічних підходів у визначенні показника "поріг готовності платити" за умов реформування системи охорони здоров’я та фармацевтичного забезпечення населення в Україні (2015)
Піняжко О. Б. - Методичні підходи до проведення оцінки технологій охорони здоров’я в Україні на основі європейської моделі, Заліська О. М. (2015)
Немченко О. А. - Систематизація досвіду функціонування аптечних мереж у країнах з ліберальним підходом до державного регулювання фармацевтичного забезпечення населення (2015)
Толочко В. М. - Сучасні вимоги до системи охорони праці в аптечних закладах України, Музика Т. Ф., Зарічкова М. В., Артюх Т. О. (2015)
Kotvitska А. А. - The study of development trends of the pharmaceutical market of neuroprotective drugs in Ukraine, Lobova І. О. (2015)
Гетало О. В. - Моніторинг вартості застосування засобів для перитонеального діалізу у хворих на хронічну хворобу нирок, Яковлева О. С. (2015)
Баранова І. І. - Дослідження асортименту сучасних шприців ін’єкційних одноразового застосування, представлених на фармацевтичному ринку України, Безпала Ю. О. (2015)
Вступне слово головного редактора журналу "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2015)
Nemchenko A. S. - Ageing of the population: trends in the eastern europe and international priorities, Podgaina M. V. (2015)
Толочко В. М. - Аналіз законодавчо-нормативного регулювання системи соціального захисту працівників аптечних закладів України, Музика Т. Ф., Зарічкова М. В., Должнікова О. М. (2015)
Яковлєва Л. В. - Блокатори кальцієвих каналів: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні, Міщенко О. Я., Адонкіна В. Ю. (2015)
Котвіцька А. А. - Дослідження складових та індикаторів оцінки фармацевтичної допомоги у країнах світу, Волкова А. В. (2015)
Malovecká I. - The change of demografic indicators, the legal form of the ownership, the owner share of a pharmacist in the capital and economic situation in the community pharmacies resulting from globalization, Mináriková D., Foltán V. (2015)
Немченко О. А. - Наукове узагальнення сучасних підходів до надання фармацевтичної допомоги населенню в різних країнах світу з традиційною організацією аптечних мереж (2015)
Котвіцька А. А. - Дослідження впровадження Етичного кодексу фармацевтичних працівників україни у практичну діяльність, Сурікова І. О., Гавриш Н. Б. (2015)
Сафта В. Н. - Конфликтные ситуации в аптеках открытого типа, Адаужи С. Б., Дурбайлова А. С., Шкиопу Т. А. (2015)
Толочко В. М. - Аналіз можливості застосування кобрендингу у сфері соціального захисту спеціалістів фармації, Зарічкова М. В., Музика Т. Ф. (2015)
Борищук В. О. - Дослідження синдрому емоційного і професійного вигорання у фармацетичних працівників, Соловйов О. С., Краснянська Т. М., Клименко І. В., Аугунас С. В., Кирпач О. В., Григорук Ю. М. (2015)
Яковлева О. С. - Фармакоепідеміологічні та фармакоекономічні дослідження застосування засобів для перитонеального діалізу у лікуванні хворих на хронічну хворобу нирок, Гетало О. В. (2015)
Кричковська А. М. - Аналіз ціноутворення на лікарські засоби в умовах невизначеності середовища, Паращин Ж. Д., Заярнюк Н. Л., Лобур І. П., Кушнір Н. В., Новіков В. П. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2015)
Правила подготовки материалов для публикации в журнале "Социальная фармация в здравоохранении" (2015)
Author Guidelines for publications in "Social Pharmacy in Health Care” journal (2015)
Спеціалізованій вченій раді на факультеті механізації ВНАУ – 10 років (2015)
Дерібо О. В. - Фактори зменшення трудомісткості, енерговитрат та технологічної собівартості обробки на верстатах з ЧПК, Дусанюк Ж. П., Ангельський Д. А. (2015)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Результати експериментального дослідження вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів, Обертюх Р. Р., Міськов В. П., Слабкий А. В. (2015)
Кухарь В. В. - Неравномерность распределения показателей напряженно-деформированного состояния при ресурсосберегающих режимах протяжки заготовок с обкаткой в комбинированных бойках, Балалаева Е. Ю., Тузенко О. А., Василевский О. В. (2015)
Матвійчук В. А. - Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням, Штуць А. А., Явдик В. В. (2015)
Труханська О. О. - Вплив параметрів комбінованої очисної системи на величину нормального ударного імпульсу (2015)
Шевчук Є. І. - Переміщення при ротаційній витяжці листової заготовки, Сивак І. О., Мироненко О. М. (2015)
Гвоздєв О. В. - Системний підхід у підвищенні ефективності використання технічних засобів комбікормового виробництва, Спірін А. В. (2015)
Говоров О. Ф. - Аналітичне визначення потужності на привід ротаційного різального апарата з горизонтальною віссю обертання косарки-подрібнювача-навантажувача зелених кормів (2015)
Дудак С. М. - Кінетика процесу вимолоту зерна зернозбиральними комбайнами, Грицака О. М., Спірін А. В. (2015)
Лебедєв А. Т. - Забезпечення стійкості і керованості сільськогосподарських агрегатів із змінною масою, Артьомов М. П., Шуляк М. Л., Лебедєва І. А. (2015)
Хандюк М. В. - Нова конструкція машини для обрізання кінців ріпчастої цибулі (2015)
Анисимов В. Ф. - Математическая модель впрыска топлива в малых отклонениях для определения остаточного ресурса дизельной топливной аппаратуры, Музычук В. И., Слободян Н. М. (2015)
Бурлака Т. В. - Дослідження впливу зміни швидкості теплоносія на процес комбінованого сушіння культивованих грибів, Дубковецький І. В., Малежик І. Ф. (2015)
Власенко В. В. - Теорія подібності як спосіб моделювання процесу екстрагування під впливом мікрохвильового поля, Бандура В. М., Коляновська Л. М. (2015)
Власенко В. В. - Удосконалення технології виробництва м’якого сиру функціонального спрямування "Моцарелла – манзар", Власенко І. Г. (2015)
Гондар О. П. - Зміна мінерального складу сухої молочної сироватки за різних методів оброблення , Романчук І. О. (2015)
Даниленко С. Г. - Визначення гострої токсичності експериментальної функціональної добавки (2015)
Жукова Я. Ф. - Вплив соління на динаміку азотовмісних фракцій та реологічні показники сирів з білою плісенню, Чуманська Г. С., Король Ц. О., Копилова К. В. (2015)
Миронюк С. С. - Вплив оброблення речовинами антимікробної дії на якість і тривалість зберігання плодів баклажана (2015)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми інфрачервоної віброхвильової конвеєрної сушарки для післязбиральної обробки сипкої сільськогосподарської продукції, Цуркан О. В., Паламарчук В. І. (2015)
Полєвода Ю. А. - Перспективи застосування вібраційних ефектів в рідких технологічних системах харчових і переробних виробництв (2015)
Шпитківська Н. Б. - Дослідження гранулометричного складу збагачених йогуртів з порошком топінамбура, Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Зав’ялов В. Л. (2015)
Янович В. П. - Обгрунтування технології та обладнання для переробки волоських горіхів, Купчук І. М., Корольчук В. С. (2015)
Друкований М. Ф. - Виробництво біодизелю, Алексевич І. М. (2015)
Кофанова О. В. - Валеологічні аспекти заміни вуглеводневого дизельного палива на біодизель, Кофанов О. Є. (2015)
Матвійчук В. А. - Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів, Дмитришен О. М., Рубаненко О. О. (2015)
Ткаченко С. Й. - Аналіз порівняння різних методів визначення енергоефективності твердопаливних котлів, Дахновська О. В. (2015)
Дубчак В. М. - Організація паралельних алгоритмів та методів обчислення сукупності моментних ознак масивів цифрової інформації (2015)
Самойленкова В. П. - Пути повышения познавательной активности студентов аграрно-технических высших учебных заведений (ВУЗОВ) (2015)
Титул, содержание (2014)
Калиниченко Н. Н. - Поиск компактной мерцающей компоненты в ОСН 3C58 в декаметровом диапазоне длин волн (2014)
Милостная К. Ю. - Тонкая временная струкnура молний на Cатурне, Захаренко В. В., Коноваленко А. А., Фишер Г., Зарка Ф., Сидорчук М. А. (2014)
Сергеев А. В. - Модернизация телескопа АЗТ-22 Майданакской высокогорной обсерватории: результаты тестирования, Бурхонов О. А., Дудинов В. Н., Железняк А. П., Круглый Ю. Н., Молотов И. Е., Шульга В. М., Эгамбердиев Ш. А., Коничек В. В., Кочетов А. В. (2014)
Кацко С. В. - Ионосферная буря 5–6 августа 2011 г.: результаты расчетов основных эффектов, Домнин И. Ф., Емельянов Л. Я., Ляшенко М. В., Черногор Л. Ф. (2014)
Безродный В. Г. - Ослабление мерцаний дискретных космических источников при нерезонансном ВЧ нагреве верхней ионосферы, Воткинс Б., Чаркина О. В., Ямпольский Ю. М. (2014)
Грибовский А. В. - Аномальное прохождение гауссова волнового пучка через запредельные прямоугольные отверстия в плоском экране конечной толщины, поддерживающем режим запертой моды, Елисеев О. А. (2014)
Бердник С. Л. - Использование концепции поверхностного импеданса в задачах электродинамики (75 лет спустя), Пенкин Д. Ю., Катрич В. А., Пенкин Ю. М., Нестеренко М. В. (2014)
Ипатов А. Б. - Криогенный приемный фокальный блок для телескопов радиоинтерферометрического комплекса нового поколения, Чмиль В. М., Скресанов В. Н., Иванов Д. В., Мардышкин В. В., Чернов В. К., Пилипенко А. М., Кириленко А. А. (2014)
Власенко О. - Еволюція інноваційної політики та інноваційних процесів в умовах переходу традиційної економіки до економіки знань (2013)
Ковальська Н. - Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління системою професійної підготовки в Україні (2013)
Парубчак І. - Розвиток концепції суспільної взаємодії в теорії організації громадянського суспільства та співпраці з державними інституціями (2013)
Радченко О. - Компаративний аналіз моделей легітимності влади в авторитарному та демократичному суспільствах (2013)
Росколотько І. - Соціальний капітал як продуктивний ресурс соціальних зв’язків (2013)
Чорнолуцький В. - Забезпечення додержання прав і свобод громадян як функція місцевої державної адміністрації (2013)
Ясько Р. - Механізми формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері: теоретико-методологічний аспект (2013)
Алимова О. - Методи державного управління зовнішньоторговельною діяльністю України: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Балабаєва З. - Регіональна політика: шляхи протидії глобальним ризикам (2013)
Бачинська К. - Громадські ради як форма громадського контролю над процесом управління державною власністю (2013)
Бондарева А. - Експансія німецьких видань як загроза медіапростору України (2013)
Булгаков І. - Організаційно-правові засади функціонування територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (на прикладі Одеської області) (2013)
Галаган М. - Реалізація євроінтеграційної політики України (2013)
Дипко С. - Характеристика і детермінація злочинності серед неповнолітніх в Україні: основоположні фактори у здійсненні їх ресоціалізації (2013)
Дмитренко Г. - Нагляд за діяльністю фінансових установ, застосування заходів впливу. (Захист інтересів споживачів фінансових послуг) (2013)
Заболотна Н. - Взаємодія органів влади із молодіжними громадськими організаціями: правовий аспект (2013)
Карпенко О. - Показники та форми оцінювання анкет користувачів порталів державних та муніципальних послуг (2013)
Коваль З. - Механізми державного управління набуттям українською елітою інформаційно-психологічної стійкості (2013)
Ковальчук В. - Досвід європейських країн щодо програмних механізмів державного регулювання регіональним розвитком (2013)
Козуліна С. - Напрями вдосконалення правового забезпечення державної реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади (2013)
Колісніченко Н. - Освітній ресурс розвитку регіону: інноваційні форми реалізації (2013)
Корнієнко С. - Механізми забезпечення дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації (2013)
Критенко О. - Напрями вдосконалення системи державних закупівель в Україні (2013)
Лєрмонтова Ю. - Державне управління створенням резервів (незнижуваних запасів) лікарських засобів для надання допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій (2013)
Літвак А. - Порівняльний аспект управління і медицини (2013)
Ляшенко О. - Залізничний транспорт як об’єкт державного регулювання в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Маєв А. - Єврорегіон як інструмент європейської регіональної політики (2013)
Максименко О. - Міжнародний досвід забезпечення прав національних меншин на участь у державних справах (2013)
Мельник М. - Комплексний механізм державного управління у сфері соціального становлення та розвитку молоді в Україні (2013)
Мороз В. - Державне адміністрування розвитку трудового потенціалу: зміст процесу та об’єкт управлінського впливу (2013)
Ніколіна І. - Моделювання соціального розвитку регіонів України (2013)
Попроцький О. - Принципи функціонування мотиваційної виборчої мережі (2013)
Путренко О. - До деяких питань інституційно-правового забезпечення реформування державного управління регіональним розвитком (2013)
Руда І. - Соціальне підприємництво: зарубіжний досвід (2013)
Савков А. - Професійна підготовка учасників виборчого процесу (2013)
Сокур Н. - Інститут сім’ї: сучасні тенденції розвитку, Арабаджи К. (2013)
Ульянченко Ю. - Роль державної політики захисту і розвитку конкурентного середовища на аграрному ринку (2013)
Халавка Т. - Нормативно-правове регулювання забезпечення прав етнічних громад Румунії та Республіки Молдови (2013)
Щербина С. - Регуляторний вплив держави у сфері кредитування аграрного сектору економіки України (2013)
Попов С. - Найбільш поширені види державно-управлінських нововведень на засадах належного врядування: світовий та вітчизняний досвід (2013)
Газарян С. - Системний діалог державної служби з громадськістю як фактор утвердження демократичних цінностей, Дементов В. (2013)
Загороднюк С. - Модель психологічної готовності державних службовців до роботи в умовах європейської інтеграції, Акімов О. (2013)
Зелінський С. - KPI – на службу державній службі (2013)
Гуськова І. - Показники оцінки ефективності управління комунальною власністю (2013)
Овчар О. - Моделі децентралізації влади в Європі: досвід для України, Сьомова Т. (2013)
Осадчук С. - Посилення фінансової основи місцевого самоврядування (2013)
Рижко А. - Соціальна відповідальність в муніципальному управлінні: сучасні глобальні тенденції та виклики щодо розвитку (2013)
Смишляєв М. - Правове регулювання економічних основ місцевого самоврядування в Україні як предмет наукового дослідження (2013)
Каштель В. - Втілення моделі профілактики відмови від новонародженої дитини. Пілотний проект "Назустріч малюку" (2013)
Матвеева В. - Шляхи вдосконалення державної підтримки благодійної діяльності в Україні в контексті впровадження Good Governance (2013)
Чижова С. - Дослідження мотиваційної складової в управлінні людськими ресурсами органів місцевого самоврядування методом соціологічного опитування (2013)
Дубина Д. В. - Ключові території перспективної екомережі Лісостепу України: основні загрози раритетній фітоценорізноманітності, Устименко П. М. (2015)
Махиня Л. М. - Синтаксономія класу Bidentetea tripartitae долини Дніпра (в межах Лісостепу України) (2015)
Зиман С. М. - Типи таксонів роду Aconitum (Ranunculaceae), описаних із території України, Шиян Н. М., Булах О. В. (2015)
Шевера М. В. - Geranium purpureum (Geraniaceae) – новий вид адвентивних рослин у флорі рівнинної частини України, Маєкова Я., Заліберова М., Протопопова В. В., Андрик Є. Й. (2015)
Бойко Г. В. - Доповнення до флори північного узбережжя Азовського моря, Коломійчук В. П. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського