Дудатьев А. - Метод управления комплексной информационной безопасностью (2015)
Добровольський Є. - Метод побудови моделі взаємозв’язку "ЗМІ – СОЦІУМ – ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА" в інтересах забезпечення інформаційної безпеки держави (2015)
Рейкін В. - Теоретичний аналіз правопорушень: економічний підхід (2015)
Борейко В. - Функціонування аграрного комплексу України після її вступу до Світової організації торгівлі (2015)
Буняк Н. - Роль вищих навчальних закладів у формуванні національної інноваційної системи України (2015)
Черчик Л. - Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств України (2015)
Левицький В. - Система управлінських рішень реалізації соціально-економічної стійкості підприємства (2015)
Бортнік С. - Стратегічне управління розвитком персоналу підприємства та сучасні підходи до оцінювання його рівня (2015)
Мишко О. - Інноваційний підхід до вдосконалення системи управління якістю на підприємстві (2015)
Ліпич Л. - Деякі аспекти управління виробничою діяльністю підприємств, Волинець І. (2015)
Лялюк А. - Маркетингові підходи до підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на регіональному ринку праці (2015)
Карлін М. - Необхідність використання системного підходу до визначення місцевих платежів в Україні (2015)
Івашко О. - Фінансова безпека України в умовах кризових явищ в економіці (2015)
Сак Т. - Фінансово-економічна безпека комерційних банків України (2015)
Гадзевич О. - Деякі особливості проведення аналізу активів підприємства (2015)
Shmatkovska T. - To the Problem of Automation of Accounting and Analytical Process in the System of Information and Economic Security of the Enterprise (2015)
Фатенок-Ткачук А. - Організація обліково-аналітичного забезпечення процесу формування стратегії розвитку підприємства (2015)
Сур’як А. - Необхідність та механізми реалізації базових моделей державно-приватного партнерства (2015)
Грицюк Н. - Формування та механізм стратегії розвитку підприємств на засадах податкової політики (2015)
Данилюк Т. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України (2015)
Чуліпа І. - Венчурне підприємництво: об’єкти, суб’єкти та проблеми функціонування в сучасних умовах (2015)
Ліпич Л. - Оцінка ефективності вкладення інвестицій в екологічні проекти за синергетичним ефектом, Глубіцька Т. (2015)
Гранатуров В. - Киберпреступность как один из источников возникновения предпринимательских рисков, Трапезников В. (2015)
Стащук О. - Теоретичні аспекти фінансової безпеки акціонерних товариств (2015)
Білецька К. - Сучасний стан розвитку креативності в холдингових структурах: проблеми й перспективи (2015)
Шостак Л. - До питання вибору оптимальної системи управління матеріальними потоками на підприємстві (2015)
Проць Н. - Сутність та принципи формування бюджетної політики на місцевому рівні (2015)
Теслюк С. - Переваги діяльності та оцінка інвестування активів вітчизняних недержавних пенсійних фондів (2015)
Гром В. - Теоретичні підходи до обґрунтування сутності національних фінансових систем в умовах європейської інтеграції, Кулай А. (2015)
Бегун С. - Особливості визнання та оцінки виробничих запасів (2015)
Кулинич М. - Застосування технологій дистанційного навчання під час викладання обліково-аналітичних дисциплін (2015)
Стаднюк Т. - Аналіз операційної діяльності хлібопекарних підприємств Волинської області (2015)
Мачулка О. - Теоретико-методичні аспекти обліку податку на додану вартість (2015)
Арендарук А. О. - Логопедичний супровід дітей з ТПМ в умовах інтегративного навчання, як психолого-педагогічна проблема (2012)
Базима Н. В. - Особливості емоційно-вольової сфери у дітей з аутистичними порушеннями, Назарец Д. C. (2012)
Беркетова М. Г. - Шляхи організації сенсомоторного розвитку дітей раннього віку з синдромом дауна в процесі ігрової діяльності (2012)
Бодруг Є. С. - Теоретичні основи співпраці педагога-дефектолога з батьками дітей з вадами слуху (2012)
Бойко Г. М. - Дослідження особистісних якостей плавців із порушеннями психофізиного розвитку (2012)
Большанина Л. В. - Особенности возникновения речи у детей с нарушенным слухом (2012)
Боряк О. В. - Характеристика компонентів просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією після впровадження корекційної методики (2012)
Браткова М. В. - Развитие речи детей раннего возраста с органическим поражением центральной нервной системы в процессе сенсорного воспитания (2012)
Волобуева Н. А. - Организация процесса обучения детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья с учетом половозрастных особенностей (2012)
Гладуш В. А. - Республіканський учбово-методичний кабінет спеціальних шкіл: історія, здобутки (2012)
Гладуш В. А. - Науково-педагогічна діяльність професора М. М. Перельмутера, Колесник І. П. (2012)
Голуб А. В. - Дослідження структурних компонентів усного мовлення при дизартріях у дітей старшого дошкільного віку (2012)
Голуб Н. М. - Науково-теоретичні засади досліджень писемного мовлення та його порушень (2012)
Грибукова О. Г. - Роль ведущей репрезентативной системы в обучении младших школьников (2012)
Гроза Е. П. - Етапи творчого шляху відомого психолога радянського періоду Лурія Олександра Романовича ( 1902 – 1977 ) До 110-річчя з Дня народження (2012)
Губар С. Ю. - Формування внутрішнього плану дій засобами предметної діяльності у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку (2012)
Дідкова Л. М. - Мовленнєва і немовленнєва симптоматика стертої дизартрії (2012)
Долженко А. І. - Вплив особливостей мовлення й пізнавальних процесів розумово відсталих дітей на їх соціально-трудову адаптацію (2012)
Долинний Ю. О. - Реабілітаційна робота з людьми маючих обмежені можливості в розвитку засобами фізичного виховання (2012)
Дроздова Н. В. - Коммуникативная направленность логопедической работы по формированию речевой активности старших дошкольников с общим недоразвитием речи (2012)
Єжова Т. Є. - Спеціальна й інклюзивна школи та право дитини на проживання в сім’ї (2012)
Елизарова Н. А. - Логопедическая ритмика в системе реабилитационных методик (2012)
Ефименко Н. Н. - Теория функциональных систем п.к.анохина и ее приложение к модели коррекционного физического воспитания детей, имеющих различные двигательные нарушения (2012)
Золотарьова Т. В. - Управління вертикальними процесами у системах " особистість " і " дефект " людей з психофізичними порушеннями (2012)
Кацавець Р. С. - Репліка у захисній промові (2012)
Качуровська О. Б. - Дистанційна освіта як одна із форм формування інформаційної компетентності майбутніх учителів-логопедів (2012)
Кисличенко В. А. - Педагогічна культура батьків як об’єкт уваги логопеда (2012)
Климко Н. О. - Внесок М. Д. Ярмаченка в розробку проблеми компенсації глухоти (2012)
Климова Т. В. - Формирование здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностя-ми здоровья в условиях реализации федеральных госдар-ственных требований (2012)
Коломієць Ю. В. - Особливості порушень писемного мовлення у молодших школярів загальноосвітніх шкіл, Ніжинська О. В. (2012)
Кондратенко В. О. - Вивчення полісенсорних можливостей старших дошкільників із заїканням, Журавльова Л. С. (2012)
Кондратенко В. О. - Особливості мовлення дошкільників із дизартрією (2012)
Косенко Ю. М. - Особливості проведення дидактичної гри на уроках історії в спеціальній школі (2012)
Кот М. З. - Спеціальний корекційний заклад освіти – шлях до розвитку дитини з особливими потребами ( Дніпропетровській загальноосвітній школі-інтернату № 2 – п’ятдесят ) (2012)
Кравець Н. П. - Виокремлення власне методичних принципів навчання читанню розумово відсталих учнів (2012)
Кравченко А. І. - Особливості корекційно-реабілітаційної роботи при графоспазмі, Мороз Л. В. , Кравченко І. В. (2012)
Круглик О. П. - Удосконалення розуміння художніх творів слабочуючими учнями 5-7 класів засобами типології оповідань (2012)
Кузава І. Б. - Порівняльна характеристика термінів " інклюзія " та " інтеграція " (2012)
Лапп Е. А. - Подготовка педагога для работы с детьми с задержкой психического развития (2012)
Ленів З. П. - Практичні аспекти фомування ручного праксису в дітей із порушеннями мовлення, Сушко О. І. (2012)
Линдіна Є. Ю. - Науково-теоретичні підходи до вивчення стертих дизартрій у дослідженні Є. Ф. Соботович (2012)
Максимовська В. М. - Теорії походження синдрому Дауна (2012)
Мананкова О. И. - Преодоление нарушений темпо-ритмической организации устной речи у детей с МНС ( минимальными нарушениями слуха ) ( сообщение 2 ) (2012)
Мартиненко І. В. - Індивідуальні освітні програми в умовах інклюзивного навчання ( досвід Польщі ), Базима Н. В. (2012)
Марченко І. С. - Діагностика комунікативних здібностей дітей із ТПМ (2012)
Мухіна А. Ю. - Вплив складу сім'ї на гендерну соціалізацію дівчат-підлітків з нормальним і порушеним інтелектуальним розвитком (2012)
Одинокова Н. А. - Некоторые особенности использования компьютерных развивающих игр с дошкольниками, имеющими ограниченные зрительные возможности (2012)
Омельченко І. М. - Особистісна складова простору комунікативної діяльності дошкільника із затримкою психічного розвитку (2012)
Осадча Т. М. - Етіопатогенетичні аспекти порушень голосу у дітей (2012)
Парфенова А. И. - Особенности овладения связной речью в норме и патологии (2012)
Пахомова Н. Г. - Принципи організації системності педагогічної , психологічної та медичної підготовки логопедів (2012)
Пімєнова К. О. - Лінгвістичні аспекти формування знань про синтаксис в учнів початкових класів з ТПМ (2012)
Пінчук Ю. В. - Стан сформованості лексичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з порушенням розумового розвитку, Денисенко О. І. (2012)
Подгаєцький А. В. - Вплив діяльності українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "інваспорт" на розвиток адаптивного спорту дітей з вадами зору в Україні, Березовський В. А. , Мішаровський Р. М. (2012)
Полуляшенко М. С. - Проблема нейротизму у дітей як характерологічний прояв у поведінці ( на основі наукових праць А. І. Селецького ) (2012)
Польова І. І. - Корекційна складова сенсорного виховання дошкільників з вадами слуху (2012)
Потапенко О. М. - Сучасні підходи до вивчення особистості дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку, Опанасюк І. С. (2012)
Рібцун Ю. В. - До питання диференційної діагностики дислалії та мінімальних проявів дизартрії (2012)
Ромась О. Ю. - Мутаційна дисфонія особливості етіології , перебігу та реабілітації (2012)
Савицький А. М. - Ранній моторний розвиток дітей з синдромом Дауна (2012)
Савінова Н. В. - Розвиток та особливості логопедичної термінології: змістовий аспект (2012)
Сак Т. В. - Навчальне середовище інклюзивного класу (2012)
Саранча І. Г. - Формування правової обізнаності випускників реабілітаційних центрів з порушеннями опорно-рухового апарату (2012)
Синьов В. М. - Особливості умови соціалізації дітей з аутистичними порушеннями, Шульженко Д. І. (2012)
Січкарчук Н. Д. - Розвиток асоціативних зв’язків в процесі формування емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією (2012)
Сорочан Ю. Б. - Теоретико-аналітичний підхід до вивчення моделей породження мовленневого висловлювання у психолінгвістиці (2012)
Татьянчикова І. В. - Вивчення особливостей соціалізації учнів з обмеженими інтелектуальними можливостями на стадії індивідуалізації (2012)
Тищенко В. В. - Методика формування ймовірного прогнозування в мовленнєвій діяльності дітей дошкільників із ЗНМ (2012)
Товстоган В. С. - Системний аналіз компетентності як засіб побудови методики її дослідження (2012)
Федоренко І. В. - Теоретичні підходи до організації комп’ютерно-інформаційної підготовки студентів-дефектологів (2012)
Федоренко C. В. - Історія діяльності київської школи № 5 для сліпих дітей (2012)
Федорович Л. О. - Концептуальні засади підготовки логопеда до роботи з дітьми раннього віку у вищих навчальних закладах в умовах інтеграції в Європейський освітній простір (2012)
Фур Е. П. - Исторический аспект проблемы нарушений лексики у детей 5-6 летс общим недоразвитием речи (2012)
Хворова Г. М. - Практичні питання підготовки ортопедагогів (на прикладі курсів " дошкільна ортопедагогіка ” та " корекційно-реабілітаційні служби ” ) (2012)
Хлопоніна Н. Є. - Лялькотерапія як метод психологічної корекції (2012)
Чередніченко Н. В. - До проблеми засвоєння основ фонетики і графіки молодшими школярами із порушеннями писемного мовлення, Пелешенко О. С. (2012)
Чернова О. Р. - Способы диагностирования слухового восприятия глухих детей дошкольного возраста (2012)
Чорненька В. Д. - До питання про нейроархітектуру, нейрофізіологію та патофізіологію емоцій (2012)
Шашкина Г. Р. - Современные представления и история логопедической ритмики (2012)
Швалюк Т. М. - Методика формування складносурядних речень , складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2012)
Шевченко В. М. - Кохлеарна імплантація як метод реабілітації дітей з тяжкими порушеннями слуху (2012)
Шевченко Е. В. - Опыт применения сурдо-логопедического тренажёра " Дэльфа-130 " в условиях специального дошкольного учреждения для детей с нарушениями слуха (2012)
Шеремет М. К. - Особливості формування мовлення в ранньому та дошкільному віці, Ряшенцева Д. М. (2012)
Шипилова Е. В. - Реализация коммуникативного подхода в обучении иностранному языку детей с задержкой психического развития (2012)
Шорохова В. В. - До питання використання балансувальної дошки доктора Ф. Белгау для розвитку уваги розумово відсталих молодших школярів у процесі навчальної діяльності (2012)
Бєлова О. Б. - Аналіз дослідження неусвідомленої агресії у молодших школярів з нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком (2012)
Бистрова Ю. О. - Особливості професійно-трудової соціалізації розумово відсталих підлітків (2012)
Войтюк І. В. - Проблема корекції мислення розумово відсталих дітей у психологічно-педагогічній літературі (2012)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості мнемічної діяльності у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ (2012)
Девічинська І. Б. - Розвиток пізнавального інтересу в учнів з вадами слуху засобами усної народної творчості (2012)
Дем’яненко Б. Т. - Функціональна діагностика психічних порушень у дітей та підлітків та їх комплексна медико-психолого-педагогічна корекція (2012)
Елецкая О. В. - Особенности познавательных функций у школьников с дизорфографией (2012)
Касьян М. В. - Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю як клініко-психологічна проблема (2012)
Коваленко В. Є. - До питання визначення емоційного розвитку та його складових при розумовій відсталості (2012)
Ковригина Л. В. - Психолингвистические механизмы формирования грамматического строя речи у детей дошкольного возраста (2012)
Козинець О. В. - Особливості психічного розвитку та емоційної сфери підлітів із заїканням (2012)
Корець А. М. - Психологічні чинники адиктивної поведінки молоді (2012)
Корнєв С. І. - Психологічні особливості зорового сприймання у дітей з ЗНМ (2012)
Кротенко В. І. - Емоційні порушення в дітей , їх корекція та основні психокорекційні техноголії, Борсук К. М. (2012)
Кузнецова М. С. - Роль уяви у засвоєнні географічного матеріалу дітьми з порушенням інтелектуального розвитку (2012)
Матющенко І. М. - Корекція агресивних проявів у старшокласників допоміжної школи (2012)
Обухівська А. Г. - Нові нормативно-правові засади в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій (2012)
Островська К. О. - Психологічні чинники професійного вигорання у корекційних педагогів (2012)
Рибак Ю. В. - Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми із розладами спектру аутизму, Муращук О. М. (2012)
Романенко О. В. - Прояви антиципації у процесі виконання окомірних завдань дітьми з церебральним паралічем (2012)
Руденко Л. М. - Процесуальні характеристики агресивної поведінки (2012)
Сєромаха Н. Є. - Особливості поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації (2012)
Синьова Є. П. - Дослідження особливостей формування образу фізичного я в умовах глибокої зорової депривації, Власенко С. Б. (2012)
Супрун Д. М. - Тренінгові методи формування мотивації збереження здоров’я в рамках програми особистісного зростання ( у контексті тематики роботи наукового гуртка з іноземної мови ) (2012)
Ужченко І. Ю. - Психологічна характеристика процесу цілепокладання у молодших школярів і затримкою психічного розвитку, Кукса Е. В. (2012)
Хомякова О. В. - Оценка уровня развития психофизиологических функций детей среднего школьного возраста с нарушением зрения, Штеренберг Е. С. (2012)
Якуба А. М. - Аналіз психологічних передумов поведінки розумово відсталих підлітків в ситуаціях спілкування (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, содержание (2015)
Бойко Ю. В. - Методы исследования свойств высокопроизводительных инфраструктур. Обзор, Глибовец Н. Н., Ершов С. В., Крывый С. Л., Погорилый С. Д., Ролик А. И., Теленик С. Ф., Куляс А. И., Крак Ю. В., Ясочка М. В. (2015)
Babichev S. - The Modern State and Perspectives of Clastering Methods Development for High Dimension Data Analysis (2015)
Завадский И. А. - Повышение эффективности сверточных помехоустойчивых кодов с помощью конечных автоматов (2015)
Артеменко В. Б. - Интеграция веб-инструментов организации вебинаров и создания скринкастов в LMS Moodle, Артеменко Е. В., Артеменко Л. В. (2015)
Воронкин А. С. - К вопросу об исследовании персональной учебной сети в открытом дистанционном курсе (2015)
Каменева Т. Н. - Технологии, методы и средства электронного обучения (2015)
Мазурок Т. Л. - Структурно-параметрический синтез индивидуальной траектории обучения (2015)
Колгатин А. Г. - Информационные технологии в научно-педагогических исследованиях (2015)
Козловская В. А. - Алгоритм создания информационной технологии определения типов мышления и ее роль в проектировании полиалгоритмических экспертных систем, Котова А. Б. (2015)
Khrabatyn R. І. - Decision-Making Support Systems in Agriculture. Algorithm, Principles of Construction and Functionality, Bandura V. V., Khrabatyn О. V., Pasyeka M. C. (2015)
Солпчук Ю. Н. - Информационная технология для прогноза охлаждения человека в воде (2015)
Наши авторы (2015)
Титул, содержание (2015)
Гриценко В. И. - Облачные технологии Многоцелевых комплексов геораспределенных систем, Урсатьев А. А., Лозинский А. П. (2015)
Бабичев С. А. - Анализ современного состояния проблемы предобработки данных при оценке уровня экспрессии генов, Бидюк П. И., Корнелюк А. И., Литвиненко В. И. (2015)
Пепеляева Т. В. - Об одной задаче многономенклатурной модели теории запасов генов, Вовк Л. Б., Демченко И. Ю. (2015)
Rytsar B. Ye. - New minimization method of logical functions in polynomial set-theoretical format. 1. Generalized rules of conjuncterms simplification (2015)
Баркалов А. А. - Оптимизация схемы автомата Мура с двумя источниками кодов, Визор Я. Е., Матвиенко А. В., Титаренко Л. А. (2015)
Палагин А. В. - О построении знание-ориентированных компьютерных систем для научных исследований, Петренко Н. Г., Крывый С. Л. (2015)
Яковлев Ю. С. - Концепция и основные положения методики построения интеллектуального человеко-машинного интерфейса с использованием онтологии для знание-ориентированных систем, Курзанцева. Л. И. (2015)
Савченко Е. А. - Предварительная обработка данных в задаче индуктивного моделирования (2015)
Малышко С. А. - Мониторинг и анализ медиапространства – информационно-аналитическая система NEWSPASE (2015)
Наши авторы (2015)
Титул, содержание (2015)
Кошкина Н. В. - Обзор и классификация методов стеганоанализа (2015)
Сарычев А. П. - Линейная регрессия со случайными коэффициентами на основе метода группового учета аргументов (2015)
Гуляницкий Л. Ф. - Разработка и исследование генетических алгоритмов для прогнозирования временных рядов, Павленко А. И. (2015)
Прончева О. Г. - Построение модели динамики мира с применением индуктивного моделирования по статистическим данным о переменных Форрестера (2015)
Кийко В. М. - Сравнение изображений отпечатков пальцев на основе поиска соответствия особых точек, Мацелло В. В. (2015)
Водолазский Е. В. - Распознавание бесконфликтности двух кусочно-линейных траекторий, Крюков В. И. (2015)
Точилин В. В. - Выбор системы видеоконференцсвязи научного и научно-учебного учреждения, Урсатьев А. А. (2015)
Ходаковский Н. И. - Использование ассоциативной распределенной памяти в модели фиксирования знаний, Кузьменко Б. В. (2015)
Шевчук Б. М. - Підвищення ефективності передачі інформації в моніторингових мережах на основі оптимізації обчислень в процесі кодування даних засобами об’єктних систем сенсорних мереж, Задірака В. К., Фраєр С. В. (2015)
Суровцев И. В. - Новая информационная технология поосного взвешивания автомобилей на платформенных весах (2015)
Руденко О. Г. - Программирование с экспрессией генов: способы кодирования и создания синтаксических деревьев, Мирошниченко С. В., Бессонов А. А. (2015)
Наши авторы (2015)
Титул, содержание (2015)
Павлов В. В. - Адаптивная программа разгона самолета, Коршунов Н. В., Комар Н. Н. (2015)
Rytsar B. Ye. - A New Method of Minimization of Logical Functions in the Polynomial Set-theoretical Format. 2. Minimization of Complete and Incomplete Functions (2015)
Кондрашова Н. В. - Влияние способа разбиения выборки в алгоритмах метода группового учета аргументов на адекватность критерия внешнего дополнения (2015)
Лозинська О. В. - Предметно-орієнтована мова опису граматично доповненої онтології, Давидов М. В. (2015)
Шевчук Б. М. - Адаптивне кодування даних, формування та передавання завадостійких пакетів інформації в мережах промислового моніторингу, Резаі В., Зінченко В. П. (2015)
Войченко А. П. - Использование облачных технологий и социальных сетей для поддержки научно-учебных мероприятий (2015)
Броварник В. В. - Інформаційний супровід депозитарію культур мікроорганізмів, Головач Т. М. (2015)
Кифоренко С. И. - Диагностика сахарного диабета. Прогрессивные информационные технологии, Котова А. Б., Лавренюк Н. В., Иваськива Е. Ю. (2015)
Руденко О. Г. - Программирование с экспрессией генов: генетические операторы, Мирошниченко С. В., Бессонов А. А. (2015)
Horbiychuk M. I. - Mathematical and Computer Modeling of Soil Contamination in Halych District Based on the Theory of Neural Networks, Khrabatyn R. І., Bandura V. V., Pasyeka N. C., Samaniv L. V. (2015)
Вышинский В. А. - Решение шестой проблемы Д. Гильберта (2015)
Наши авторы (2015)
Вотінцева М. Л. - Прийоми перекладу етикетних формул (на матеріалі романів Джейн Остін) (2013)
Гурко О. В. - Іншомовні слова у засобах масової інформації (2013)
Державецкая И. А. - Глюттоническая лексика в системе английского языка (2013)
Козырева Н. Ю. - Некоторые способы создания положительного мотивационного настроя у студентов-иностранцев в обучении РКИ (2013)
Колпакова Г. Ю. - Традиції дослідження аспектуальних властивостей сталих дієслівно-іменникових словосполучень (2013)
Корягіна А. Ю. - Типи підсистем німецької розмовної мови (2013)
Панченко О. І. - Вплив синтаксичної функції на морфологічні особливості англійського займенника (2013)
Петриченко И. Б. - К вопросу о проблеме функционирования и адаптации иноязычной лексики в русском языке (2013)
Сибгаева Ф. Р. - Образность и безобразность как один из аспектов осложненной асимметрии в татарской фразеологии (2013)
Усаченко І. В. - До питання про варіативність мови (гендерний аспект) (2013)
Шкурко Е. В. - О типологии синтаксических омонимов (видовая классификация) (2013)
Шутак Л. Б. - Роль і місце гуманітарних дисциплін у процесі підготовки майбутніх медиків, Навчук Г. В. (2013)
Абдуллина Л. Р. - Роль галлицизмов в жанре фэнтези, Агеева А. В. (2013)
Амичба Д. П. - Антропоним "Зуб" в фокусе лингокультурологии и этнолингвистики (2013)
Вакулик І. І. - Писемні памятки XV–XVI cт. як віддзеркалення наукової картини світу (2013)
Коляда Н. А. - Место перевода в межкультурной коммуникации (2013)
Нижегородцев Р. М. - Психофонетика в русской поэзии и в сонетах Шекспира: трудности перевода (2013)
Радищева В. О. - Фразеологическая репрезентация концепта "Luge" (ложь) в немецком языке (2013)
Сибгаева Ф. Р. - Вербализация эмоций и чувств человека во фразеологии (2013)
Тимралиева Ю. Г. - Феномен обезличивания и его языковые экспликации в лирике немецкого экспрессионизма (2013)
Хуторцова М. И. - "Загадочная русская душа" как национально-культурный компонент языковой картины мира (2013)
Шепель Ю. О. - Когнітивні та оцінні особливості концепту "істина" (фрейм "суб’єкт шляху") (2013)
Рецензия на учебно-методическое пособие "Система работы по формированию произносительных навыков английской речи в условиях русско-украинского билингвизма" авторов: Девлетов Р. Р., Шеремет О. В. (Симферополь, 2012. – 231 с.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, содержание (2014)
Гончарук В. В. - Перспективы электроразрядных методов обработки водных систем, Самсони-Тодоров А. О., Яременко В. А., Выговская И. А., Огенко В. М. (2014)
Гончарук В. В. - Генезис гидросферы в летописи изотопов, Демихов Ю. Н., Самсони-Тодоров А. О. (2014)
Gerez V. - A simple manifold flow injection analysis for determining phosphorus in presence of arsenate, Rondano K., Pasquali C. E. L. (2014)
Светлейшая Е. М. - Удаление природных органических веществ ультрафильтрацией с дозированием коагулянта в поток, Митченко Т. Е., Астрелин И. М. (2014)
Ковалев С. В. - Коэффициенты гидродинамической проницаемости пористых мембран в зависимости от градиента давления (2014)
Гончарук В. В. - Характеристика устойчивости к соединениям хлора микроорганизмов воды по культурально-морфологическим признакам, Рой И. Ю., Клименко Н. А., Здоровенко Г. М. (2014)
Гончарук В. В. - Токсическое влияние бактерий Escherichia coli в зависимости от их содержания в воде на тест-организмы, Верголяс М. Р. (2014)
Finik E.O. - Verbal Image as a Translation Problem (2014)
Блудова З. П. - Внутренняя форма слова в практике преподавания русского языка как иностранного, Позднякова Л. Е. (2014)
Вотінцева М. Л. - Прийоми перекладу власних імен (на матеріалі романів Джейн Остен) (2014)
Горгуль О. О. - Види і функції фразеологічних одиниць та їх трансформаційних модифікацій у творі "Злочин і кара", Шепель Ю. О. (2014)
Ковальова Н. О. - Співвідношення значень семантичних мікроструктур у двосуб’єктному допустовому реченні (2014)
Кузнецова Н. В. - Структурные свойства семантического поля "учение" в повести Бориса Могилевского "Жизнь Мечникова" (2014)
Мудренко А. А. - Иноязычные вкрапления-англицызмы на страницах деловых журналов (на примере финансовой лексики) (2014)
Панченко Е. И. - К вопросу о лингвистическом статусе туристического дискурса (2014)
Попко Л. П. - Особенности появления нового слова в языке (2014)
Суїма І. П. - Німецькі лексеми в англійських політичних текстах (2014)
Тарасова А. В. - До питання феномену порівняння. Семантичний аспект у вивченні англійських компаративних фразеологізмів (2014)
Чабан О. М. - Лингвистические и психологические подходы при обучении русскому языку как иностранному (2014)
Шабаліна О. О. - Характерні особливості фонетичного та фонетико морфологічного словотвору із використанням ад’єктивної парадигми англосаксонської мови (2014)
Шепель Ю. А. - Антропоцентрический подход в области дериватологии современного русского языка (на материале морфологической асимметрии и изоморфизма адъективных словообразовательных рядов) (2014)
Адлейба Л. Ф. - Функциональные особенности адверсативных союзов: немецкий "aber", абхазский "аха", английский "but", Герхелия Г. К., Кецба Н. Н. (2014)
Панченко В. А. - Пісня як об’єкт лінгвістичних досліджень: стислий огляд (2014)
Плахтій А. О. - Мовна картина світу та концепт: теоретичний аспект (2014)
Полагейкіна В. А. - Опозиція "чужий – свій" в англійській мовній картині світу (щодо постановки проблеми) (2014)
Хуторцова М. И. - Лингвокультурологический смысл и значение: основания для анализа национально-культурного компонента "Родная земля" (2014)
Титул, содержание (2014)
Кобец С. А. - Факторы, влияющие на формы нахождения Th(IV) в водных растворах, Пшинко Г. Н. (2014)
Белякова Л. А. - Сорбция Cd(II) из многокомпонентных нитратных растворов функциональными органокремнеземами, Ляшенко Д. Ю., Швец А. Н. (2014)
Пузырная Л. Н. - Удаление токсических металлов из водных растворов слоистыми двойными гидроксидами, Косоруков А. А., Пшинко Г. Н., Демченко В. Я. (2014)
Гомеля Н. Д. - Очистка воды от сульфатов известкованием при добавлении реагентов, содержащих алюминий, Трус И. Н., Носачева Ю. В. (2014)
Осипенко В. О. - Очистка воды от нитратов с глубоким их концентрированием методом электродиализа, Балакина М. Н., Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2014)
Abbasi Mohsen - Modeling of coagulation-microfiltration hybrid process for treatment of oily wastewater using ceramic membranes, Taheri Aboozar (2014)
Голуб Н. Б. - Анаэробная очистка сточных вод пивоваренных заводов с одновременным получением водорода, Щурская Е. А., Троценко М. В. (2014)
Забнева О. В. - Биосорбционное извлечение нитрофенолов активным углем, Смолин С. К, Швиденко О. Г., Клименко Н. А. (2014)
Титул, зміст (2013)
Академик Александр Алымов – человек-эпоха. 30 сентября выдающемуся ученому исполнилось 90 лет (2013)
Олефір В. - Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарів (2013)
Козарезенко Л. - Формування добробуту населення як передумови розвитку людського потенціалу (2013)
Никифорук О. - Імплементація директив ЄС щодо залізничного транспорту в законодавство України: позитивні та негативні наслідки (2013)
Мішенін Є. - Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств, Ярова І. (2013)
Войнаренко М. - Кластерні об'єднання: міжнародний досвід та українські реалії, Береза А. (2013)
Ільїна А. - Технопарки як стимулюючий фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні (2013)
Хвесик Ю. - Перспективи і механізми інвестиційного забезпечення аграрної сфери депресивних територій (2013)
Бистряков І. - Капіталізація природних ресурсів: механізми залучення інвестицій у сталий розвиток, Пилипів В., Луців О. (2013)
Бардась В. - Удосконалення фіскального регулювання природокористування крізь призму досягнення фіскального оптимуму Лаффера (2013)
Кочерга М. - Оцінювання взаємовпливу інвестиційної діяльності та навколишнього природного середовища в процесі екологічного аудиту (2013)
Божидарнік Т. - Стратегічні пріоритети розвитку молокопродуктового підкомплексу регіону (2013)
Яшкіна О. - Оцінка ефективності інноваційних витрат машинобудівних підприємств (2013)
Асоціація з ЄС. Плюси та мінуси (2013)
Титул, зміст (2013)
Нове бачення перспектив захисту конкуренції (підсумки проведення "Дня відкритих дверей Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України") (2013)
Гуру вітчизняної науки управління (до 75-річчя професора Олексія Гудзинського) (2013)
Бардась В. - Развертывание высокоэффективной ИТ-инфраструктуры компании за минимальное время (2013)
Гром В. - Все складніше стає утримувати доволі успішний бізнес, що в своїй основі містить непрозорі механізми здійснення партнерства (2013)
Голян В. - Сфера природопользования должна стать полигоном для внедрения институтов государственно-частного партнерства (2013)
Дорошенко І. - Монетарні методи грошово-кредитної політики держави в Україні, Анкудович І. (2013)
Дячук О. - Комплексна оцінка економічних ефектів від експорту електроенергії в країни ЄС, Подолець Р., Точилін В., Серебренніков Б., Чепелєв М. (2013)
Міхель Р. - Процеси конвергенції між країнами-членами ЄС (2013)
Федулова Л. - Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України (2013)
Степанов В. - Проблеми формування організаційно-економічних основ розвитку системи трансферу екотехнологій в Україні, Бутенко В. (2013)
Фесенко О. - Регионально-отраслевое стратегирование: предметное поле, проблемы и перспективные подходы к решению (2013)
Диха М. - Оцінка рівня розвитку соціально-економічної системи України (2013)
Шлапак О. - Конкурентоспроможність вітчизняного м’ясного скотарства (2013)
Бєлова О. - Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами (2013)
Окландер Т. - Методика ІМТ: підвищення ефективності маркетингових комунікацій, Окландер І. (2013)
Титул, зміст (2013)
Молоді вчені та новатори об’єднуються (підсумки презентації "Всеукраїнської спілки молодих вчених та новаторів" 14 березня 2013 року в Київському будинку вчених НАН України) (2013)
Павлов О. - Життя на сільських територіях: реалії та суспільні очікування (2013)
Оліферук С. - Природно-ресурсний потенціал сільського господарства: управління розвитком (2013)
Бутко М. - Еволюційні погляди на модернізацію різних ієрархічних рівнів виробничої інфраструктури, Сидоренко І. (2013)
Кузьмін О. - Маркетингове забезпечення процесу залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства, Бирка М. (2013)
Окландер М. - Маркетингові стратегії зростання: класичний та новітній підходи, Замлинська О. (2013)
Бельтюков Є. - Методологічні засади процесу формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства, Черкесова І. (2013)
Чикало І. - Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні (2013)
Яненкова І. - Особливості формування ринку землі в Україні, Лопатнюк Ю. (2013)
Гмиря В. - Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку, Власюк С. (2013)
Котикова О. - Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні, Власенко І. (2013)
Кузьменко О. - Розвиток органічного землеробства в умовах ринку землі в Україні (2013)
Мацко П. - Пріоритет захисту прав громадян при формуванні ринку землі в Україні, Яремко Ю. (2013)
Лазарєва О. - Умови забезпечення конкурентоспроможності ринку землі (2013)
Січко А. - Обґрунтування грошової оцінки земель природно-заповідного фонду (2013)
Архангельский Ю. - О точности экономических показателей (2013)
Горлачук В. - Розвиток теорії очікуваної корисності, Єнальєв М. (2013)
Замлинський В. - Вплив глобалізаційних процесів на реформування бухгалтерського обліку в Україні (2013)
Ковальов А. - Концептуальні засади удосконалення управління оплатою праці у вищій освіті України (Рецензія на монографію А. В. Ломоносова "Управління оплатою праці у вищій освіті") (2013)
Титул, зміст (2013)
Приоритетные направления выбора вектора экономической интеграции Украины (итоги форума "Экономические аспекты стратегического выбора Украины в вопросах взаимодействия со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС") (2013)
Поплевічева Н. - Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки (2013)
Лайко О. - Перспективи впровадження концепції інвестиційно-орієнтованого оподаткування в Україні (2013)
Боголиб Т. - Бюджетная политика Украины как основа макроэкономической стабильности (2013)
Волохова І. - Проблеми диверсифікації дохідних джерел територіальних бюджетів (2013)
Длугопольський О. - Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи, Жуковська А. (2013)
Копчинська К. - Фіскальна ефективність оподаткування прибутку підприємств (2013)
Сіренко Н. - Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки, Мельник О. (2013)
Чайка Т. - Бюджетне фінансування інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних закладів, Волкова І. (2013)
Лункіна Т. - Державна підтримка інтеграції та кооперації в АПК України: зарубіжний досвід та основні напрями, Павлюк Є. (2013)
Єлісєєва О. - Сучасний стан розвитку кредитних спілок України, Стоянов Г. (2013)
Худолій Л. - Методичні і прикладні аспекти визначення процентної ставки банку за кредити для реалізації інноваційних проектів в агропромисловому виробництві, Файчук О. (2013)
Грановська Л. - Система екологічного страхування ризиків у водогосподарсько-меліоративному комплексі України: методологічні аспекти, Кисельова Р. (2013)
Іващенко В. - Принципи законодавчого регулювання інноваційного розвитку економіки (2013)
Чукурна О. - Методологія управління ціновим ризиком у системі маркетингу (2013)
Коваленко Є. - Проблеми концентрації зерновиробництва сільськогосподарських підприємств (2013)
Кінєва Т. - Аналітична оцінка формування та використання біологічного капіталу скотарства (2013)
Титул, содержание (2014)
К 100-летию Анатолия Терентьевича Пилипенко (03.05.1914-20.04.1993 гг.) (2014)
Гончарук В. В. - Изотопный осмос – осмотический перенос изотопологов воды через полимерную мембрану в процессе прямого осмоса, Бурдейная Т. Н., Романюкина И. Ю., Скильская М. Д., Демченко В. Я., Кавицкая А. А. (2014)
Ставицкая С. С. - Адсорбция ионов меди углеродными адсорбентами, модифицированными фосфорной кислотой при различных температурах, Викарчук В. М., Ковтун М. Ф., Поддубная О. И., Пузий А. М. (2014)
Юрлова Л. Ю. - Влияние полиэтиленимина на ультрафильтрационное извлечение Cr(VI) из загрязненных вод, Криворучко А. П., Яцик Б. П. (2014)
Гончарук В. В. - Фотолиз вод с разным изотопным составом, Самсони-Тодоров А. О., Зуй О. В., Романюкина И. Ю., Яременко В. А. (2014)
Восухи Нири М. - Удаление красителя реактивного красного 120 из водного раствора путем адсорбции на наноалюмооксиде, Ширмарди М., Асади А., Голестанифар Г., Наймабади А., Мохаммади М. Дж., Хейдари Фарсани М. (2014)
Бехтерев В. Н. - Удаление хлорметанов из воды методом парофазной экстракции, Кабина Е. А., Логинова С. А. (2014)
Верес З. - Очистка муниципальных сточных вод с использованием активного ила, Дитрой Дж., Тот Г., Местер Т., Лакатос Г. (2014)
Талалай И. А. - Адаптация показателя качества воды WQI для оценки уровня загрязненности грунтовых вод вблизи мусорной свалки (2014)
Титул, зміст (2015)
Редакційна сторінка (2015)
Олешко П. С. - Розвиток регіональної післядипломної педагогічної освіти: сучасні тенденції та виклики (2015)
Вітюк В. В. - Наукова діяльність ВІППО в умовах інноваційного розвитку регіональної післядипломної педагогічної освіти (2015)
Кот Н. М. - Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1944 р. – початок 60-х рр.) (2015)
Романчук Г. Д. - Михайло Андрійович Падалко на чолі Волинського обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів (1971–1984 рр.) (2015)
Маслай Г. С. - Розвиток творчого потенціалу педагога – основна мета діяльності ВІППО (2015)
Рудь О. В. - Курс на інноватику: розвиток ВІППО у 2008–2012 роках (2015)
Щоголєва Л. О. - Командна робота кафедри управлінської діяльності ВІППО (2015)
Верчук С. С. - Координація, співпраця, партнерство (2015)
Стрільчук В. І. - Взаємодія освітян району та ВІППО з підвищення професійної компетентності педагогів, Булавчук С. О. (2015)
Кацевич Л. С. - Миттєвості педагогічного буття, Попович В. Й. (2015)
Бондаренко Г. В. - Вклад ВІППО у розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти у Волинській області в 1997–2006 рр. (2015)
Пушкар Н. С. - Ідеї, науково-методичні знахідки, втілення (2015)
Садівська В. М. - Роль кабінету української мови та літератури ВІППО в педагогічній діяльності вчителя (2015)
Гей М. І. - Збираючи скарби (2015)
Кондратович О. П. - Озираючись на пройдене (2015)
Матіюк Т. П. - Коли мета спільна (2015)
Сміховська В. Є. - З історії розвитку бібліотеки ВІППО (2015)
Титул, содержание (2014)
Горобец С. В. - Высокоградиентные ферромагнитные насадки для очистки сточных вод, полученные методом магнито-электролиза, Михайленко Н. А. (2014)
Деремешко Л. А. - Особенности процессов обесфторивания воды гальвано- и электрокоагуляцией, Балакина М. Н., Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2014)
Хуанг Ц. - Синтез экологичного ингибитора отложений и его применение в промышленных системах охлаждения, Лю Г., Жоу Ю., Яо К., Линг Л., Жанг П., Ванг Х., Као К., Лю Я., Ву В. (2014)
Мазная Ю. И. - Определение бромат-ионов в водах спектроскопией диффузного отражения, Зуй О. В., Васильчук Т. А., Гончарук В. В. (2014)
Макаров А. С. - Утилизация промышленных сточных вод при производстве водоугольного топлива, Борук С. Д., Егурнов А. И., Димитрюк Т. Н., Клищенко Р. Е. (2014)
Рой И. Ю. - Филогенетическое разнообразие микроорганизмов воды, выделенных после доочистки водопроводной воды, Клименко Н. А., Здоровенко Г. М., Гончарук В. В. (2014)
Эль-Шик М. М. - Очистка бытовых и промышленных сточных вод с помощью цианобактерий Nostoc muscorum и Anabaena subcylindrica, Эль Шоуни В. А., Осман М. Е. Н., Эль-Гаммаль Е. В. Е. (2014)
Кроик А. А. - Экологическая безопасность подземных вод на территории размещения горнодобывающих предприятий (2014)
Федоренко В. Г. - Управление в Украине: пути усовершенствования, Сурмин Ю. П., Чувардинский О. Г., Палыця С. В. (2009)
Національна презентаційно-рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення" (2009)
Кривобороденко Г. П. - Технологический способ производства (2009)
Федорченко А. В. - Маркетингові інформаційні потоки та напрямки оптимізації прийняття управлінських рішень, Лапшин А. Л. (2009)
Максименко І. А. - Діяльність суб'єктів національного підприємництва в умовах фінансової кризи (2009)
Тимошенко О. П. - Проблеми банківської системи України: шляхи вирішення (2009)
Кудря Я. В. - Дослідження проблеми науково-освітньої підготовки фахових керівних кадрів для корпорацій у машинобудівній галузі економіки України і її розв'язання (2009)
Баженова Ю. В. - Моделювання впливів монетарної та фіскальної політики на економіку України за допомогою відкритої динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги (2009)
Лівшиц В. Я. - Маркетингова діяльність девелопера на ринку комерційної нерухомості України (2009)
Гусєв В. В. - Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією (2009)
Єгорченко Н. О. - Перспективність поширення спільного підприємництва у міжнародних економічних відносинах (2009)
Михайленко О. В. - Економічний зміст податкового обліку у системі бухгалтерського обліку (2009)
Прокопчук С. І. - Прогнозування основних показників діяльності заводів залізобетонних виробів і конструкцій методом згладжування проміжних тенденцій динамічних рядів (2009)
Філатова О. В. - Теоретичні та прикладні аспекти державного управління грошово-кредитною політикою (2009)
Шапуров О. О. - Формування ефективних механізмів господарювання в ринкових умовах (2009)
Розпутенко І. В. - Російсько-українські геоінвестиційні відносини в контексті євроінтеграції, Куліков А. І. (2009)
Дмитренко Г. В. - Проблеми удосконалення державного фінансового контролю в контексті зарубіжного досвіду (2009)
Халецька А. А. - Розвиток системи державних і недержавних соціальних служб: проблеми соціальної політики (2009)
Терент’єва А. В. - Особливості оперативного управління за умов надзвичайної ситуації (2009)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Нормативно-правові засади організації податкового контролю у сфері грального бізнесу в Україні, Васюк Ю. М. (2009)
Балашов А. М. - Концептуальні засади формування моделі сталого розвитку на муніципальному рівні (2009)
Клименко І. В. - Використання інструментів менеджменту бізнес-структур для розробки і реалізації стратегії електронного врядування в Україні (2009)
Бражко О. В. - Вплив людського потенціалу на соціально-економічний розвиток України (2009)
Кравченко О. М. - Мотиваційна складова впливу на ефективність державного управління (2009)
Найда І. В. - Державне регулювання працевлаштування молодих спеціалістів національним і міжнародним законодавством: порівняльно-правовий аналіз (2009)
Гаєвська Л. А. - Методологічне забезпечення дослідження розвитку державно-громадського управління освітою в історичній ретроспективі (2009)
Козарь Т. П. - Сучасна парадигма формування освітньої політики держави в Україні (2009)
Половцев О. В. - Концептуальні засади розробки сппр у державному управлінні (2009)
Захарія С. Я. - Політико-адміністративна дихотомія у дослідженнях українських та зарубіжних вчених: історичний аспект (2009)
Олешко А. М. - Конкурсний відбір та його вплив на формування якісного корпусу державних службовців (2009)
Руликівський В. П. - Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави (2009)
Мельник В. М. - Аналіз недоліків організації лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз, Новожилова І. О., Матусевич В. Г., Марцинюк Т. М. (2014)
Бялик И. Б. - Эффективность и переносимость интенсивной химиотерапии у больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких при одновременном и равномерном в течение дня приеме противотуберкулезных препаратов (2014)
Платонова І. Л. - Система лімфоцитарного захисту у дітей, хворих на туберкульоз легень, зумовлений різною чутливістю збудника до антимікобактеріальних препаратів, Сахелашвілі М. І., Балита Т. М., Штибель Г. Д. (2014)
Радиш Г. В. - Ефективність і переносимість геміфлоксацину та інших фторхінолонів у режимах антимікобактеріальної терапії хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень (2014)
Лискина И. В. - Особенности смертельных исходов при туберкулезе легких у взрослых пациентов высокоспециализированного медицинского учреждения (по данным клинико­патологоанатомического анализа) (2014)
Городецький В. Є. - Зміни функції лівого шлуночка серця при бронхообструктивному синдромі (2014)
Живиця Д. Г. - Динаміка імуно­ендокринних показників у хворих на ВІЛ­інфекцію залежно від клінічної стадії і тяжкості імуносупресії, Самойленко О. В. (2014)
Дубров В. П. - Исключение определяемых частиц вируса иммунодефицита человека в крови и улучшение показателей CD4 троих пациентов в Украине, принимавших Enercel® или Enercel® с антиретровирусной терапией ВИЧ­инфекции и стандартную противотуберкулезную терапию для лечения ко­инфекции туберкулез/ВИЧ, Дуброва Т. А., Кристнер Д., Сансеверино С., Лорен Д. (2014)
Кібізова Н. І. - Ефективність клофазиміну в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю, Черенько C. O., Чоботар О. П. (2014)
Дужий І. Д. - Карциноїди і карциноїдний синдром у фтизіопульмонології, Кравець О. В., Гресько І. Я., Яшукова Є. В. (2014)
Голубовська О. А. - Хвороба, спричинена вірусом Ебола: сучасний стан проблеми (2014)
Тодоріко Л. Д. - Характеристика супутніх захворювань травної системи та їхня роль у формуванні резистентного туберкульозу легень (2014)
Красюк В. Е. - Ко­інфекція: ВІЛ/СНІД з туберкульозом та гепатотропними вірусами. Свіжий погляд на складне питання (2014)
Шальмін О. С. - Можливості корекції імунологічних порушень препаратом глутаміл­цистеїніл­гліцин динатрію та світовий досвід його застосування у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М. (2014)
Єсипенко С. В. - Аналіз причин поширеності мультирезистентного туберкульозу в Одеській області, Філюк В. В., Герасимова Н. А. (2014)
Габорець Т. Л. - Сучасний підхід до організації медичної допомоги хворим на ВІЛ­асоційований туберкульоз в Україні за принципом "дві хвороби — один пацієнт" (2014)
Бойко А. В. - Нетрадиційні методи лікування хворих на туберкульоз (2014)
Бойко А. В. - Особливості перебігу туберкульозу у вагітних (2014)
Бойко А. В. - Туберкульоз легень у осіб похилого і старечого віку (2014)
Галан І. О. - Виникнення побічних реакцій на антимікобактеріальні препарати у хворих на туберкульоз із порушеннями деяких показників білкового обміну та гепатобіліарної системи, Варченко Ю. А. (2014)
Гельберг И. С. - Гепатотоксическое действие противотуберкулезной химиотерапии и некоторые возможности его предупреждения, Алексо Е. Н., Вольф С. Б., Суханов Д. С., Авласенко В. С., Шейфер Ю. А. (2014)
Герман А. О. - Цитокінова регуляція при вперше діагностованому туберкульозі легень залежно від функціональної активності щитоподібної залози та вмісту кортизолу (2014)
Грищук Л. А. - Частота і характер поєднаної патології туберкульозу та СНІДу за даними Міжобласної спеціалізованої протитуберкульозної лікарні, Гладиш Н. Р. (2014)
Єременчук І. В. - Оптимізація патогенетичного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень шляхом призначення Глутаргіну (2014)
Зеньков Л. Н. - Особенности профессиональной патологии органов дыхания, Дешко Т. А. (2014)
Крижанівський Д. Г. - Виразність клінічних синдромів залежно від рівня імунодефіціту у хворих з новими випадками ко­інфекції туберкульоз/ВІЛ, Марченко Н. А., Фрейвальд В. А. (2014)
Луцишин К. О. - Ретроспективний аналіз поширеності захворювань органів травлення у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, Грищук Л. А., Тодоріко Л. Д., Білик С. О., Білик Н. М. (2014)
Манина В. В. - Диагностика туберкулеза органов дыхания с применением иммунологических методов, Старшинова А. А., Яблонский П. К., Пантелеев А. М., Белокуров М. А., Журавлев В. Ю., Павлова М. В., Сапожникова Н. В. (2014)
Матвеева С. Л. - Результаты включения селенита натрия в комплексную терапию больных ко­инфекцией туберкулез/ВИЧ (2014)
Мацегора Н. А. - Поширеність ВІЛ/СНІДу, вірусного гепатиту С та ко­інфекції ВІЛ/вірусний гепатит С у хворих на туберкульоз залежно від чутливості мікобактерій, Полякова С. О., Єлісейдіс М. Н. (2014)
Овчинникова Ю. Э. - Низкая эффективность химиотерапии у детей в условиях широкого распространения лекарственной устойчивости возбудителя, Корнева Н. В., Старшинова А. А., Довгалюк И. Ф. (2014)
Петренко В. І. - Стан спектра жирних кислот у плазмі крові хворих на інфільтративний туберкульоз легень, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, Пікас О. Б., Брюзгіна Т. С. (2014)
Підвербецька О. В. - Стан мікрофлори товстої кишки при туберкульозі легень (2014)
Підвербецька О. В. - Роль патологічного впливу ВІЛ на травний канал у хворих на туберкульоз, Підвербецький О. Я., Ільчишин Т. І. (2014)
Потайчук В. І. - Деякі аспекти формування стигматизації та дискримінації у хворих на туберкульоз, Галан І. О., Варченко Ю. А. (2014)
Процюк Р. Г. - Проблема потрійної інфекції: туберкульоз, ВІЛ­інфекція,вірусні гепатити В і С, Марченко Г. Ф. (2014)
Процюк Р. Г. - Біохімічні показники крові у хворих на туберкульоз легень у поєднанні з ВІЛ­інфекцією та вірусними гепатитами В і С, Марченко Г. Ф., Малиновська Т. В., Сукач М. М. (2014)
Радиш Г. В. - Ефективність і переносимість геміфлоксацину в режимах антимікобактеріальної терапії хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень та поширеність у них поєднаної ВІЛ­інфекції і хронічного гепатиту (2014)
Смоквин В. Д. - Диагностика психологических особенностей больных с мультирезистентными формами туберкулеза, Смоквина И. В. (2014)
Стречень С. Б. - Методи неінвазивної діагностики коморбідних станів у загальнотерапевтичній практиці (2014)
Тодоріко Л. Д. - Характер порушень органів системи травлення та особливості перебігу токсичних гепатитів у хворих на хіміорезистентний туберкульоз (2014)
Toдoріко Л. Д. - Показники ендогенної інтоксикації при вперше діагностованому туберкульозі легень залежно від функціональної активності щитоподібної залози та спектра чутливості до хіміопрепаратів, Герман А. О. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Застосування небулайзерної терапії у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень із супутнім бронхообструктивним синдромом, Сем’янів І. О. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Особливості перебігу туберкульозу легень із супутнім ураженням гепато­панкреато­біліарної системи залежно від поліморфізму генів глутатіон­S­трансферази M1 та T1, Сем’янів І. О. (2014)
Черенько С. О. - Побічні реакції від протитуберкульозної та антиретровірусної терапії у хворих з ко­інфекцією туберкульоз/ВІЛ і вірусним гепатитом В і С, Манів Л. Я. (2014)
Чернохаева И. В. - Применение препарата Перхлозон в комплексной терапии туберкулеза органов дыхания со множественной лекарственной устойчивостью, Павлова М. В., Старшинова А. А., Яблонский П. К., Сапожникова Н. В., Арчакова Л. И. (2014)
Шевченко О. С. - Проблеми стійкості до протитуберкульозних препаратів у хворих з ко­інфекцією ВІЛ/туберкульоз (2014)
Ясінський Р. М. - Особливості окиснювального статусу у хворих на ВІЛ/СНІД­асоційований туберкульоз легень за різних варіантів перебігу ко­інфекції (2014)
Алиев А. В. - Эндобронхиально­эндокавитарное введение противотуберкулезных препаратов в терапию деструктивных форм туберкулеза легких у беженцев, больных сахарным диабетом и гепатитом С, Чобанов Р. А., Горбатюк И. Б., Досбаев А. С. (2014)
Лебедев Ю. И. - Комплайенс у ВИЧ­инфицированных больных туберкулезом, Новикова С. Н., Рублева Н. В. (2014)
Новикова С. Н. - Некоторые особенности рентгенологической картины ВИЧ­инфицированных больных туберкулезом, Шахова Ю. И., Лебедев Ю. И., Рублева Н. В. (2014)
Презентація Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (2009)
Зборовська О. М. - Теоретичні концепції матеріальної основи державного регулювання економіки (2009)
Дорошенко І. В. - Програми державного розвитку як фактор подолання економічної кризи в світовому масштабі (американський та європейський досвід) (2009)
Конопльова І. О. - Зовнішня торгівля закарпатської області та України (до проблем управління економічними процесами регіону у контексті вступу України в єс) (2009)
Гончарова Н. П. - Роль держави у формуванні "нової економіки" (2009)
Кириченко О. А. - Управління ризиками при кредитуванні малих та середніх підприємств аграрного сектору економіки, Кудря І. В. (2009)
Кузнецова Т. К. - Вплив трансакційних витрат на прибутковість підприємств (2009)
Онищенко О. А. - Сучасна парадигма регулювання зовнішньої торгівлі (2009)
Вітковський О. С. - Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища (2009)
Бєлєйченко О. Г. - Чинники впливу на конкурентоспроможність економіки (2009)
Немодрук Н. М. - Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці (2009)
Пантюхін В. О. - Адаптація світового досвіду організації місцевого управління в Україні (2009)
Терент’єва А. В. - Організаційні заходи та управлінські рішення в період надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків (2009)
Авраменко Н. В. - Аналіз тенденцій розвитку системи охорони здоров'я в Україні (2009)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Наднаціональність міжнародних економічних організацій як фактор творення державної економічної політики, Бабій Л. В. (2009)
Кондратюк Т. В. - Характеристика сфери сімейних відносин суспільств сучасного типу як об'єкта державного управління (2009)
Стойка А. В. - Соціалізація і мотивація економічних суб'єктів (2009)
Кривко Н. І. - Аналіз нормативно-законодавчої бази України щодо використання інформації з обмеженим доступом в органах виконавчої влади (2009)
Кризська Р. Ю. - Специфіка та пріоритетні напрями впровадження кластерної моделі регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні (2009)
Лобас І. В. - Порівняльна характеристика інноваційно-інвестиційних підходів до реалізації економічної політики в зарубіжних країнах (2009)
Лисенко Б. В. - Залучення інвестицій у будівництво соціального житла в малих містах України (2009)
Мелешко М. І. - Проблеми і шляхи удосконалення зерно-продуктового підкомплексу та формування його інвестиційної привабливості (2009)
Бабець І. Г. - Вплив державного регулювання економіки на міжнародне співробітництво регіонів (на прикладі львівської області) (2009)
Іщенко Г. Г. - Аналіз та прогноз природно-техногенної безпеки крупних міст із застосуванням нелінійних методів (2009)
Левчук М. Г. - Моделі зв'язків з громадськістю органів місцевого самоврядування (2009)
Гаврилюк А. М. - Інформаційна складова туристичної індустрії як чинник демократизації українського суспільства (2009)
Плющ В. О. - Державні послуги: теоретичні аспекти та практика нормативного закріплення (2009)
Захарія С. Я. - "політичне лідерство" та "політичне керівництво": сутність понять (2009)
Купріяненко Л. В. - Розробка стратегій комунікативних кампаній у різних сферах державного управління (2009)
Шпак Ю. В. - Державне регулювання агарного сектору національної економіки в системі макроекономічних пропорцій за сучасних умов глобалізації ринків (2009)
Руликівський В. П. - Методичний підхід до формалізації задачі державного управління розвитком агропромислового комплексу з врахуванням потреб держави у забезпеченні продовольчої безпеки (2009)
Яценко О. А. - Контроль за діяльністю іноземних військових формувань з боку місцевих органів влади у криму (2009)
Рябко І. В. - Механізми державного управління в контексті законодавчого забезпечення відносин держави і православної церкви в Україні (2009)
Титул, содержание (2014)
Гончарук В. В. - Обнаружение неоднородностей водной среды, Курлянцева А. Ю., Таранов В. В. (2014)
Першина Е. Д. - О трансформации трихлоруксусной кислоты в водных средах, Каздобин К. А. (2014)
Левчик В. М. - Капиллярная и дисперсионная микроэкстракция дифенилкетонов, Зуй М. Ф., Зайцев В. Н. (2014)
Трохименко А. Ю. - Йодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение нитрита с использованием пенополиуретана как сорбента, Запорожец О. А. (2014)
Клименко Н. А. - Повышение эффективности коагуляционной очистки днепровской воды, Самсони-Тодорова Е. А., Савчина Л. А. (2014)
Семенова Е. И. - Электростимулирование активного ила аэротенков как способ интенсификации очистки сточных вод предприятий молокоперерабатывающей промышленности, Бублиенко Н. А., Сулейко Т. Л. (2014)
Иевлева О. С. - Технологическая схема очистки природных вод от нитрат-ионов баромембранными методами, Бадеха В. П., Гончарук В. В. (2014)
Holy O. - Risk of hospital-acquired legionellosis from microbial contamination of potable water at a bone marrow transplantunit in a Czech university hospital, Matouskova I., Juraskova E. (2014)
Верголяс М. Р. - Определение качества артезианских вод, Луценко Т. В., Злацкий И. А., Гончарук В. В. (2014)
Bodnar T. - Distribution of the product of singular Wishart matrix and normal vec¬tor, Mazur S., Okhrin Y. (2014)
Голомозий В. В. - Максимальне склеювання та стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова, Kapmaшов М. В. (2014)
Доронін О. В. - Адаптивне оцінювання у семіпараметричній моделі суміші (2014)
Затула Д. В. - Умови Ліпшиця для випадкових процесів з банахових просторів F, Козаченко Ю. В. (2014)
Іванов О. В. - Асимптотична нормальність корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії, Москвичова К. К. (2014)
Королюк Д. В. - Бінарні статистичні експерименти з наполегливою нелінійною регресією (2014)
Куликов А. В. - Вогнутость функции выплат свинг опциона в биномиальной модели, Малих Н. О. (2014)
Кучук-Яценко С. В. - Слабка збіжність "грецьких” символів для цін опціонів європейського типу: від дискретного часу до неперервного, Мішура Ю. С. (2014)
Макогін В. І. - Асимптотичні властивості інтегральних функціоналів від дробових броунівських полів (2014)
Мацак І. К. - Про лічильний процес у схемі максимуму (2014)
Мішура Ю. С. - Аналітичні властивості ймовірності небанкрутства в моделі ризику з додатковими надходженнями коштів, Рагуліна О. Ю., Строєв О. М. (2014)
Працьовитий М. В. - Розподіли випадкових неповних сум знакододатного ряду з нелінійною властивістю однорідності, Савченко І. О. (2014)
Працьовитий М. В. - Випадкова величина, символи L-зображення якої мають марківську залежність, Хворостіна Ю. В. (2014)
Радченко В. М. - Інтегральні рівняння із загальною стохастичпою мірою (2014)
Тимошкевич Т. Д. - Нерівність Пуанкаре та логарифмічна нерівність Соболева для сферично цензурованої гауссової міри (2014)
Трошкі В. Б. - Обмежені властивості ізометрії для матриць, елементи яких є випадкові величини з певних просторів Орліча (2014)
Abu-Shanab R. - On asymptotic Borovkov-Sakhanenko inequality with unbounded parameter set, Veretennikov A. (2014)
Банна О. Л. - Наближення вінерівського процесу інтегралами від степеневих функцій зі сталим показником за дробовим броунівським рухом, Мішура Ю. С., Шкляр С. В. (2014)
Ганниченко Ю. В. - Оцінка швидкості збіжності послідовності адитивних функціоналів від різницевих апроксимацій багатовимірного дифузійного процесу (2014)
Голомозий В. В. - Нерівності для моменту склеювання двох неоднорідних ланцюгів Маркова (2014)
Горбач Т. - Оцінювання параметрів суміші двох симетричних розподілів за зміщеною вибіркою (2014)
Доронін О. В. - Нижня межа матриці розсіяння для семіпараметричного оцінювання у моделі суміші (2014)
Іванов О. В. - Статистичний асимптотичний розклад корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії, Москвичова К. К. (2014)
Королюк Д. В. - Двокомпонентні бінарні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією (2014)
Кулініч Г. Л. - Асимптотична поведінка інтегральних функціоналів мартингального типу від нестійких розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь, Кушніренко С. В., Мішура Ю. С. (2014)
Логачев А. В. - Большие уклонения для решений одномерных уравнений Ито (2014)
Масол В. І. - Нормальний граничний розподіл нормованого числа сторонніх розв'язків сумісної системи нелінійнихвипадкових рівнянь над полем GF(2), Слободян С. Я. (2014)
Мацак І. К. - Про однолінійну систему масового обслуговування з втратами (2014)
Мельник С. А. - Сравнение решений стохастических параболических уравнений с поглотителем (2014)
Семєйко М. Г. - Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних матричних просторах. 2 (2014)
Трошкі Н. В. - Точність та надійність моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля у просторі L_p(T), p>=1 (2014)
Хусанбаев Я. М. - О сходимости последовательности почти критических ветвящихся процессов с иммиграцией (2014)
Юрачківський А. - Збіжність стохастичних інтегралів до неперервного локального мартингала з умовно незалежними приростами (2014)
Титул, зміст (2015)
Притульська Н. - Концептуальні засади формування системи соціального харчування в Україні, Федорова Д., Бондаренко Є. (2015)
Ruzevicius J. - New challenges for quality management (2015)
Дончевська Р. - Розвиток рибного господарства України (2015)
Дишлова В. - Ринкова вартість виробів із бурштину (2015)
Гончарова І. - Фератна технологія очищення води природних джерел від нітритів (2015)
Шаповал С. - Інженерно-технічне моделювання системи життєзабезпечення готельно-ресторанного комплексу, Шевченко Р. (2015)
Луцька Н. - Математичне моделювання системи управління технологічним об’єктом харчового підприємства, Савченко Т. (2015)
Асланян С. - Елементний склад продуктів для ентерального харчування, Антюшко Д., Мотузка Ю. (2015)
Рудавська Г. - Напрями удосконалення класифікації лікерів, Божко Т., Метельська Н. (2015)
Гасанова А. - Фортифікація пастильних виробів йодом, Соколовська О., Корзун В. (2015)
Дітріх І. - Айва японська як інгредієнт плодово-ягідного морозива, Литвин Я. (2015)
Победаш М. - Формування якості рибних пресервів із дрібних оселедцевих риб, Сидоренко О., Романенко Р. (2015)
Мережко Н. - Експлуатаційні властивості покриттів з модифікованими каолінами, Шульга О. (2015)
Караваєв Т. - Водно-дисперсійні фарби для отримання покриттів із середнім глянцем (2015)
Комаха В. - Процеси взаємодії в системі "модифікований карбонатний наповнювач – плівкоутворювач", Свідерський В. (2015)
Андрієвська Л. - Евкаліптова целюлоза як альтернативна сировина у виробництві паперу, Глушкова Т., Коптюх Л. (2015)
Пірковіч К. - Ідентифікація антикварних ювелірних предметів зі срібла за мікроструктурою (2015)
Белінська С. - Трансформація форм води при зберіганні та заморожуванні квасолі стручкової овочевої, Клячин І. (2015)
Колтунов В. - Інтенсивність дихання плодів гарбуза при зберіганні, Булах М. (2015)
Чикун Н. - Ефективність вітчизняних адсорбентів при очищенні води від йонів Феруму (III), Пасальський Б., Пузій О. (2015)
Дьякова Ю. - Безпечність баклажанових снеків, Орлова Н. (2015)
Нездолій А. - Визначення гострої токсичності in vivo кондитерських виробів для людей з тривалим статико-фізичним навантаженням (2015)
Сімахіна Г. - Інновації у харчових технологіях, Науменко Н. (2015)
Кравченко М. - Технологічні властивості тістових напівфабрикатів з порошком із листя волоського горіха, Поп Т., Криворучко М. (2015)
Антонюк І. - Технологія млинчиків із використанням гідролізату "Рапамід", Дейниченко Л. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Погріщук Б. В. - Державне регулювання і підтримка зернопродуктового підкомплексу України: ринкові аспекти (2009)
Прокопенко Н. С. - Податки і приватні інвестиції — ключові чинники в економічній сфері агропромислового виробництва (2009)
Крейдич І. М. - Оцінка потреб в інвестиційних ресурсах для відтворення основних виробничих фондів у промисловості (2009)
Кутрань К. В. - Венчурне інвестування в умовах фінансової кризи (2009)
Порвін М. Ю. - Державна стратегія інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності промисловості (2009)
Атаманчук О. В. - Оцінка регулюючого впливу податків на динаміку інвестиційної та інноваційної активності в ар крим (2009)
Кравченко К. В. - Особливості фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств добувної галузі криворізького залізорудного басейну (2009)
Прокопенко О. А. - Фіскальне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2009)
Соломка С. В. - Механізм інвестиційного стимулювання інноваційного розвитку підприємства (2009)
Шост І. М. - Економічні аспекти формування ринку праці в Україні, Жибак М. М., Бойко Ю. І. (2009)
Піжук О. І. - Прогнозування росту жіночого безробіття в умовах фінансово —економічної кризи на основі економетричних моделей (2009)
Куряч Н. В. - Визначення напрямів досягнення світового рівня пенсійного забезпечення (2009)
Гашков С. В. - Використання макроекономічних фінансових показників для контролю ефективності функціонування державного сектору економіки (2009)
Кубатко О. В. - Еколого-економічна конвергенція регіонів як напрям забезпечення сталого розвитку (2009)
Кондратьєва Т. В. - Гнучкість поведінки фірми в умовах нестабільного економічного середовища (2009)
Іткін Д. Ф. - Економіко-математична модель оцінки ефективності управління стратегією кредитно-фінансової установи (2009)
Шапуров О. О. - Удосконалення прогнозування результату виробничо-господарсьої діяльності на основі кореляційно-регресійного аналізу та адаптивного моделювання (2009)
Химич І. Г. - Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури (2009)
Рибалко Н. О. - Удосконалення фінансового управління на підприємствах (2009)
Рижий І. М. - Економічний зміст глобалізації та її вплив на податкове регулювання розвитку економіки (2009)
Терент’єва А. В. - Інформаційне забезпечення управління процесу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2009)
Халецька А. А. - Напрями удосконалення роботи установ соціального захисту населення в Україні (2009)
Сиченко В. В. - Запровадження європейської парадигми кредитно-трансферної системи у внз в Україні (2009)
Бесчастний В. М. - Стандартизація освітніх систем на етапі входження України до болонського процесу (2009)
Качний О. С. - Впровадження ліцензійної системи у рибному господарстві України (2009)
Драган І. О. - Аналіз нормативно-правового забезпечення ефективного розвитку житлово-комунального господарства в Україні (2009)
Комашенко Т. А. - Інвестиційний ринок України як об'єкт державного регулювання: сутність та механізми функціонування (2009)
Шосталь С. О. - Джерела та напрями залучення інвестицій в економіку України (2009)
Половцев О. В. - Підхід до врахування невизначеностей при розв'язанні задач державного управління (2009)
Васюк Н. О. - Удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування (2009)
Самойленко Л. Я. - Розвиток територіальних громад у системі місцевого самоврядування та становлення безпосередньої демократії в Україні (2009)
Синкова К. В. - Ефективність використання crm-систем в інформаційному забезпеченні моніторингу макроекономічної регуляторної політики (2009)
Мельникович О. М. - Монографія "Рекламний бізнес: менеджмент маркетингу" (2009)
Титул, содержание (2014)
Пшинко Г. Н. - Извлечение Cr(VI) из водных растворов кальцинированными Zn/Al- и Mg/Fe-гидроталькитами, Пузырная Л. Н., Яцик Б. П., Косоруков А. А., Гончарук В. В. (2014)
Гемати Дж. - Сорбция синтетических красителей из водного раствора на целлюлозный модифицированный полимер, Алиуш Дж. (2014)
Иванова О. М. - Высокоэффективное жидкостное хроматографическое определение 2,4,6-тринитрофенола в поверхностных водах после его селективной твердофазной экстракции, Ракс В. А., Зайцев В. Н. (2014)
Розенталь О. М. - Корпоративная квалиметрия воды для анализа устойчивости производственного водопользования и достоверности водного контроля, Дмитрук В. И. (2014)
Дульнева Т. Ю. - Очистка воды от красителя бриллиантового зеленого керамическими микрофильтрационными модифицированными мембранами, Кучерук Д. Д., Швиденко В. З., Титорук Г. Н., Гончарук В. В. (2014)
Мамченко А. В. - Влияние концентрации ионов фтора и глинистых частиц на эффективность алюминиевых коагулянтов при дефторировании воды, Герасименко Н. Г., Пахарь Т. А. (2014)
Бабак Ю. В. - Удаление соединений мышьяка из природных вод с использованием гибридной системы (фотокатализ – обратный осмос), Мельник Л. А., Гончарук В. В. (2014)
Филатова Е. Г. - Разработка цеолитно-сорбционной технологии очистки сточных вод гальванического производства, Помазкина О. И., Пожидаев Ю. Н. (2014)
Змиевский Ю. Г. - Мембранная очистка сточных вод, полученных после переработки молочной сыворотки, Киричук И. И., Мирончук В. Г. (2014)
Rahmani H. - Tinidazol antibiotic degradation in aqueous solution by zero valent iron nanoparticles and hydrogen peroxide in the presence of ultrasound radiation, Gholami M., Mahvi A. H., Ali-Mohammadi M., Rahmani K. (2014)
Авторский указатель Т. 36, 2014 г. (2014)
Содержание Т. 36, 2014 г. (2014)
Каменщик А. В. - Нуклеарний фактор активованих Т-клітин (NFATC) як можливий діагностичний і прогностичний маркер при клапанних вроджених вадах серця та гіпертрофії міокарда, Іванько О. Г., Федченко А. В. (2015)
Родинський О. Г. - Динаміка патологічних змін структури міокарда щурів за умов введення доксорубіцину, Козлова Ю. В., Гузь Л. В. (2015)
Яковцова А. Ф. - Морфофункціональні особливості серцево-судинної системи плодів і новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю: основні здобутки харківської школи патологоанатомів, Марковський В. Д., Сорокіна І. В., Борзенкова І. В., Плітень О. М., Мирошниченко М. С., Калужина О. В. (2015)
Калужина О. В. - Морфологічний стан аорти у плодів і новонароджених, які перенесли хронічну внутрішньоутробну гіпоксію (експериментальне дослідження) (2015)
Туманский В. А. - Характеристика уровня экспрессии ММР-9 и TIMP-1 в гепатоцеллюлярном и холангиоцеллюлярном раке печени, Зубко М. Д. (2015)
Базалицька С. В. - Гістопатологічні зміни та імуногістохімічна експресія протеїну ubiquitin у перитуморальній тканині при герміногенних пухлинах яєчка, Романенко А. М. (2015)
Тертышный С. И. - Экспрессия Pan cytokeratin в менингиомах головного мозга, Вотева В. Е. (2015)
Кузик Ю. І. - Фібром’язова дисплазія внутрішніх сонних артерій (2015)
Putilin D. A. - Distribution of FoxP3+regulatory T-cells in rat’s pancreatic lymph nodes under streptozotocin-induced diabetes and metformin administration, Kamyshnyi A. M. (2015)
Грабовий О. М. - Питомий вміст ДНК у ядрах клітин і клітинна гетерогенність аденокарцином товстої кишки, Антонюк С. А., Сільченко В. П., Воробєй Є. А., Савчин Т. М. (2015)
Задорожна Т. Д. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості плацентарно-ендометріальних структур при доброякісних і злоякісних пухлинах у жінок, Подольський В. В., Парницька О. І., Єщенко О. І., Килихевич С. М., Арчакова Т. М., Давидова Ю. В., Скрипченко Н. Я., Гребініченко Г. О. (2015)
Бакурова О. М. - Тимідинфосфорилаза та можливий зв’язок із формуванням особливостей фенотипу раку легенів, Бузіна Р. В., Кондратюк Р. Б., Гульков Ю. К., Василенко І. В., Борзенко Б. Г. (2015)
Григоровский В. В. - Статистические характеристики и корреляции гистоморфометрических, клинических и биохимических показателей при системной терапии у больных несовершенным остеогенезом, Зима А. Н., Гук Ю. Н., Магомедов С., Гайко О. Г., Кинчая-Полищук Т. А. (2015)
Щукин Д. В. - Иммуногистохимические характеристики почечно-клеточного рака с внутривенозным распространением, Яковцова И. И., Лесовой В. Н., Данилюк С. В., Бабич М. Н., Товажнянская В. Д., Демченко В. Н. (2015)
Ивахно И. В. - Диагностическое и прогностическое значение васкуляризации папиллярных микрокарцином щитовидной железы (2015)
Кондратюк Р. Б. - Лектино-гистохимическая оценка углеводных детерминант опухолевых клеток основных гистологических типов рака желудка, Василенко И. В., Гульков Ю. К. (2015)
Герасимчук М. Р. - Прояви експериментального гіпотиреозу при дії помірного фізичного навантаження (2015)
Рикало Н. А. - Особливості репаративної регенерації тканини печінки у щурів при експериментальному тетрахлорметановому та алкогольному гепатиті, Яровенко Л. О. (2015)
Макарчук А. О. - Морфологічна характеристика інволютивних змін епідермісу у хворих із маласезійною інфекцією шкіри обличчя (2015)
Капшитарь А. В. - Морфология желчного пузыря у больных острым холециститом, удаленного из минидоступа (2015)
Кузик П. В. - Патоморфологічні особливості туберкулом легень (за даними аналізу операційного резекційного матеріалу) (2015)
Лискина И. В. - Инфаркт легкого как хирургическая патология: морфология и дифференциальная диагностика, Загаба Л. М., Дорофеева С. И. (2015)
Пам’яті професора Ступіної Олександри Семенівни (2015)
Федоренко В. Г. - Діяльність державної служби зайнятості в ринкових умовах, Шепетін О. В., Чувардинський О. Г. (2009)
Сазонець О. М. - Інтелектуальна власність і процеси інформатизації світогосподарського розвитку (2009)
Голян В. А. - Трансформація інституціонального середовища на пострадянському просторі: деструктивні моменти та пріоритетні напрями (2009)
Бліхар М. М. - Сучасний стан і перспективи зовнішньої торгівлі України з країнами центральної та східної європи (2009)
Мазур І. М. - Соціально-економічний потенціал невеликої територіальної громади, Шалаута О. М. (2009)
Ігнатьєва І. А. - Моніторинг як інформаційна основа для формування управлінських рішень щодо розвитку підприємств побутового обслуговування, Кузьміч О. Г. (2009)
Ревуцька Л. В. - Теоретичні основи сутності податкового аудиту (2009)
Могилевская О. Ю. - Современная концепция маркетингового управления предприятиями машиностроения (2009)
Розгон І. В. - Сучасні чинники впливу на конкурентоспроможність економіки (2009)
Савчук В. А. - Аналіз динаміки функціонування закладів освіти у хмельницькій області (2009)
Антонюк А. М. - Специфіка інфляції в Україні (2009)
Степура М. М. - Фактори невизначеності в податках (2009)
Шапуров О. О. - Підвищення ефективності виробничо-господарсьої діяльності машинобудівних підприємств на основі стратегічного управління (2009)
Жовнірчик Я. Ф. - Управлінські функції державного регулювання регіонального розвитку (2009)
Кондратюк Т. В. - Сучасний розвиток інституціонального підходу в науці державного управління (2009)
Гаєвська Л. А. - Перспективи та шляхи розвитку державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні (2009)
Бесчастний В. М. - Розвиток механізмів фінансування навчальних закладів в Україні (2009)
Любчук О. К. - Складові особистісного ресурсного механізму державного управління неперервною освітою в контексті атрибутивного підходу (2009)
Плакіда В. Т. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу феномену власності в контексті державного управління (2009)
Клименко І. В. - Соціальні аспекти електронного врядування (2009)
Шкадюк В. Б. - Світовий досвід діяльності державних банків розвитку: висновки для України (2009)
Королюк Ю. Г. - Системоутворюючі фактори в державному управлінні регіональними соціально-економічними системами (2009)
Биков Р. Ю. - Інституційні принципи реформування структури державного майна (2009)
Сафронова О. М. - Актуальні напрями державного сприяння розвитку корпоративних інтегрованих структур у суднобудівному комплексі України, Марецький Р. А. (2009)
Терент’єва А. В. - Аналіз засад функціонування підсистеми медичного захисту населення і територій за умов надзвичайних ситуацій (2009)
Істомін С. В. - Законодавство України в галузі охорони здоров'я та його адаптаація до законодавства європейських країн (2009)
Гурбик Ю. Ю. - Державне регулювання рекреаційно-туристичної сфери в Україні: теоретичний аспект (2009)
Шатило О. А. - Національні економічні інтереси України: інноваційно-інвестиційний аспект (2009)
Порвін М. Ю. - Державне управління процесом інвестиційного розвитку промислового виробництва (2009)
Самойленко Л. Я. - Розвиток місцевого самоврядування в умовах саморозгортання демократії як головний концепт дослідження (2009)
Небожук Р. А. - Реалізація права на свободу совісті у збройних силах України та росії: порівняльний аналіз (2009)
Триполиць Р. В. - Механізми державного управління земельними ресурсами в Україні (2009)
Приходько О. М. - Аналіз регулювання агропромислового виробництва (2009)
Бедринець М. Д. - Аналіз та особливості управління зовнішнім державним боргом в Україні на сучасному етапі розвитку, Зозулевич О. І. (2014)
Болдова А. А. - Посередництво як сполучна ланка фондового ринку України, Петльована А. А. (2014)
Бугай Т. В. - Концепція реформування податкової системи України: наукові та практичні аспекти (2014)
Воронкова О. М. - Суспільно-політичні аспекти податкового менеджменту в Україні, Гордей О. Д. (2014)
Діденко Л. В. - Місцеві позики як джерело залучення фінансових ресурсів до місцевих органів влади, Головенко І. П. (2014)
Залізко В. Д. - Формування інституціонального забезпечення стратегії розвитку сільських територій: проблеми та перспективи (2014)
Зубрицький А. І. - Огляд основних наукових підходів до оцінювання похибок податкових надходжень, Орос Г. В., Дєдушева М. В. (2014)
Качур А. В. - Особливості оптимізації процентних ставок в зарубіжних країнах та в Україні (2014)
Коваленко Ю. М. - Діяльність страхових компаній у сфері медичного страхування в Україні, Бобось М. Л. (2014)
Левін В. І. - Перспективи оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні (2014)
Міночкіна О. М. - Характеристика елементів системи "інститут власності" (2014)
Ніколаєва Т. В. - Особлива економічна сутність нерухомого майна (2014)
Паєнтко Т. В. - Участь фінансових установ у схемах ухилення від оподаткування: реалії України та перспективи протидії, Болошева А. О. (2014)
Піжук О. І. - Ідентифікація ризиків реалізації стратегії інтегрованого росту компанії, Тимощук О. С. (2014)
Ратушняк Т. В. - Про застосування хмарних технологій та соціальних мереж до проведення моніторингу зовнішньої оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади, Гладченко О. В. (2014)
Унинець-Ходаківська В. П. - Податкові аспекти хеджування ризиків на фінансовому ринку (2014)
Чернов П. С. - Сучасні реалії прогнозування податкових надходжень в органах ДФС України, Вдовиченко А. М., Цибко Л. П., Єгорова Т. М. (2014)
Шевчук С. В. - Методологічні підходи до оподаткування нерухомості: західна традиція (2014)
Щербина А. А. - Платоспроможність домогосподарств і стан житлового фонду (2014)
Вихідні дані (2014)
Федоренко В. Г. - Система управління вітчизняної будівельної галузі та її вплив на розвиток економіки України, Адріанов В. П., Джур Ю. Ф. (2009)
Нечаев Ю. В. - Диалектика современных финансов, мировой кризис и кризис в Украине (2009)
Дорошенко І. В. - Роль та діяльність уряду України по подоланню наслідків фінансової кризи, Дорошенко В. І., Делі О. О. (2009)
Березянко Т. В. - Специфіка антикризових дій в українському корпоративному середовищі (2009)
Іванченко Н. О. - Моніторинг та стратегічні напрями реалізації економічної безпеки України (2009)
Пилипенко Ю. І. - Технологічна структура національної економіки України та стратегія її реформування (2009)
Семенченко Н. В. - Стратегія реструктуризації українських підприємств (2009)
Грущинська Н. М. - Теоретико-методологічні засади сучасного економічного розвитку з урахуванням трансформації технологічних укладів (2009)
Мазур М. В. - Інфляція на споживчому ринку: монетарний аспект (2009)
Пилипенко Г. М. - Інституціональний контекст формування взаємодії держави і ринку (2009)
Дуброва О. С. - Ділова репутація підприємства: практичні аспекти управління (2009)
Ліневич Ю. В. - Роль тнк у формуванні й розвитку динамічних порівняльних переваг приймаючої країни (2009)
Андрущенко І. В. - Концентрація капіталу в економіці України: розвиток фінансово-промислових груп (2009)
Мних А. М. - Проблема зовнішньої заборгованості та методи її розв'язання (2009)
Піддубна О. О. - Економіко-математичне моделювання в управлінні виробничим потенціалом (2009)
Степанов В. Ю. - Інформація як суб'єкт відображення соціальної системи (2009)
Гарбера О. Є. - Місце міжнародного туризму в системі світового ринку послуг (2009)
Попельнюхов Р. В. - Теоретико-методичні засади макроекономічної стабільності (2009)
Чурило П. Б. - Покращення нормативно-правового та організаційно-методологічного забезпечення процесів злиття і поглинання в Україні (2009)
Кубатко О. В. - Особливості підходів "сильної та слабкої сталості" як напрямів еколого-збалансованого розвитку регіонів (2009)
Гребець О. Б. - Контролінг як сучасна система управління (2009)
Калиниченко Т. И. - Методические подходы к количественному измерению организаци-онной культуры (2009)
Кірієнко Ю. А. - До питання про економічний зміст категорії "товар" (2009)
Крахмальова Н. А. - Чинники впливу на діяльність суб'єктів вітчизняного виставкового ринку (2009)
Слободчикова Ю. В. - Зарубіжний досвід захисту підприємництва на основі антимонопольної політики (2009)
Федько О. А. - Екозагроза цивілізаційному розвитку людства: проблеми подолання (2009)
Крентовська О. П. - Концептуальні засади розвитку системи соціальних послуг в умовах старіння населення (2009)
Бабець І. Г. - Теоретичні підходи до визначення поняття механізму державного управління міжнародним співробітництвом регіонів (2009)
Дрига С. Г. - Презумпція державного управління малою економікою як передумова її прогнозованого розвитку (2009)
Олійченко І. М. - Аналіз вихідних потоків статистичної інформації в головному управлінні статистики (2009)
Пельтек Л. В. - Підходи щодо оцінки державного регулювання економічного зростання промислових підприємств (2009)
Чечель О. М. - Чинники формування моделі державного регулювання економічної політики (2009)
Скрипничук Т. В. - Перспективи функціонування єдц в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні (2009)
Буренко Т. О. - Специфіка формування в Україні сукупності державних адміністративних послуг (2009)
Грищенко І. М. - Впровадження в діяльність районної ради принципів належного врядування: прозорості та участі громадян (2009)
Шпак Ю. В. - Державне регулювання створення економічного механізму постреформованого агропромислового виробництва (2009)
Гайдук В. А. - Основні завдання та пріоритети  стратегії забезпечення конкурентоспроможності економіки України (2010)
Комірна В. В. - Розвиток регіональної економіки як критерій економічного розвитку держави (2010)
Микало О. І. - Аналіз світового досвіду використання аутсорсингу (2010)
Мурашко М. І. - Адаптація матричних методів до умов стратегічного розвитку регіональної вищої школи, Назарко С. О. (2010)
Наконечна Т. Ю. - Науковий внесок і.в. вернадського в історію економічної думки та політичну економію (2010)
Боняр С. М. - Методические основы оценки риска проекта обновления флота судоходной компании (2010)
Пантелєєв В. П. - Теоретичні засади банківського інвестиційного кредитування юридичних осіб, Микова М. С. (2010)
Кривов'язюк І. В. - Математико-статистичне моделювання у фінансовій діагностиці підприємств, Кость Я. О. (2010)
Войтко С. В. - Ринкова вартість та інноваційна діяльність підприємств: проблема взаємозв’язку, Моісеєнко Т. Є. (2010)
Пушенко К. О. - Управління реальними активами інвестиційного портфеля підприємства в умовах нестабільності (2010)
Амбросенко О. П. - Деякі аспекти продовольчої безпеки домогосподарств на прикладі житомирської області (2010)
Одотюк І. В. - Технологічні новації в Україні: сильні та слабкі сторони, загрози і сприятливі можливості інноваційного розвитку (2010)
Шилікова К. В. - Управління якістю страхового продукту, як елемент комплексного впровадження страхового маркетингу, в умовах світової фінансової кризи (2010)
Паляниця В. А. - Складові стратегії попередження ризиків у господарській діяльності підприємства (2010)
Крисак А. О. - Оцінка потенціалу малих підприємств (2010)
Степанова Е. В. - Сертификация пляжного рекреационного хозяйства одесского региона по системе "blue flag" как фактор экологизации социально-экономического развития, Гайворонская И. В. (2010)
Пациківський С. С. - Криза євро і фінансово-боргова криза євросоюзу (2010)
Лаврук В. В. - Інноваційний продукт у сільському господарстві як результат інноваційного процесу (2010)
Кравченко М. А. - Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві (2010)
Ільченко І. Ю. - Обґрунтування стратегічних імперативів підприємств (2010)
Ал-газу Али Ахмед Мохамед - Систематизация маркетинговых стратегий выхода промышленных предприятий Украины на зарубежные рынки (2010)
Майба В. В. - Рейтингове оцінювання фінансової стійкості комерційних банків (2010)
Носуліч А. М. - Визначення основних параметрів цільової зони господарювання оптового торговельного підприємства (2010)
Невмержицький Є. І. - Сучасні інструменти оцінки кредитних ризиків з використанням продуктів кредитного бюро (2010)
Приходько В. П. - Шляхи реалізації пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційних проектів регіонального розвитку (2010)
Титул, содержание (2015)
Гончарук В. В. - Последние уникальные достижения в науке о воде (2015)
Гончарук В. В. - Вода и углекислый газ как основные предшественники органических веществ на земле и в космосе, Зуй О. В. (2015)
Гончарук В. В. - Мониторинг аэрозолей и состояния морской воды акватории Карадагского природного заповедника, Самсони-Тодоров А. О., Савченко О. А., Яременко В. А., Лапченко В. А., Коваленко В. Ф. (2015)
Ю С. С. - Характеристики адсорбции перхлората анионообменной смолой Trilite на военных объектах в Корее, Чу К. Х., Чой Дж. С., Ан К. Х., Сун Б. В., Ко К. Б. (2015)
Мальцева Т. В. - Влияние свойств поверхности гидратированных соединений на основе ZrO2 на величину ионной проводимости, Пальчик А. В., Куделко Е. О., Василюк С. Л., Каздобин К. А. (2015)
Мельник Л. А. - Перспективы применения борселективных сорбентов различной природы для кондиционирования воды по содержанию бора, Бабак Ю. В., Чепурная И. К., Гончарук В. В. (2015)
Самсони-Тодорова Е. А. - Определение рациональных условий удаления органических веществ из природной воды на основе математического моделирования, Дулина И. А., Клименко Н. А., Савчина Л. А. (2015)
Осипенко В. О. - Электродиализная очистка солоноватих вод от нитратов с получением аммонийных удобрений, Балакина М. Н., Кучерук Д. Д. (2015)
Верголяс М. Р. - Влияние изотопного состава воды на биологические организмы цитологическим методом, Гончарук В. В. (2015)
Удод В. М. - Регионально-экологический подход к оценке возможных последствий загрязнения водного бассейна р. Кальмиус, Жукова Е. Г. (2015)
Правила оформления статей (2015)
Титул, содержание (2015)
Гончарук В. В. - Триумф науки – получение и использование генетически безопасной питьевой воды (2015)
Гончарук В. В. - Вода и другие вещества, расширяющиеся при затвердевании, Зуй О. В., Лобода О. А., Огенко В. М. (2015)
Мищук Н. А. - Исследование закономерностей формирования пористого льда (2015)
Калиниченко И. Е. - Моделирование процессов сорбции U(VI) на основе закономерностей кинетики реакций в растворах, Пшинко Г. Н., Пузырная Л. Н., Кобец С. А. (2015)
Mumtaz M. W. - Determination of toxic metals in water of lahor canal by atomic absorption spectroscopy, Adnan A., Mukhtar H., Danish M., Raza M. A. (2015)
Захаркив И. Б. - Дисперсионная жидкостная микроэкстракция для определения фталатов в воде, Зуй М. Ф., Зайцев В. Н. (2015)
Дульнева Т. Ю. - Очистка воды от красителей керамическими мембранами, модифицированными гидроксосоединениями Fe3+, Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2015)
Перлова О. В. - Флотационное извлечение соединений редкоземельных металлов из разбавленных водных растворов, Чернецкая В. В. (2015)
Жанг Ц. - Удаление и инактивация вируса путем обработки питьевой воды в присутствии бромида или йодида, Лю Б., Лю Я., Цай С., Лю С., Дай Р. (2015)
Кармазина Н. В. - Шляхи залучення іноземних інвестицій на економічний розвиток України (2010)
Попов О. І. - Критерії оцінки ефективності ланцюгів поставок підприємств харчової промисловості (2010)
Молодед Е. А. - Обоснование сущности экономической безопасности (общества и предприятия) (2010)
Пушкарь І. В. - Методи експериментальної економіки в моделюванні траєкторії розвитку апк на регіональному рівні (2010)
Мєдвєдкова Н. С. - Фінансування інвестиційних проектів міжнародними фінансовими організаціями в Україні (2010)
Гаращенко Н. М. - Когнітивність організації та її оцінка (2010)
Кузьменко Є. О. - Національне багатство та його значення у структурі національної економіки (2010)
Стасишен М. С. - Стратегічні проблеми екологізації рибного господарства України (2010)
Коваленко О. О. - Проблеми моделювання організаційних структур, Клопотій Т. В. (2010)
Бардась А. В. - Еколого-економічна оцінка можливостей відпрацювання залишкових запасів вугілля малими шахтами (2010)
Мельниченко К. О. - Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів України (2010)
Кахович Ю. О. - Оптимізація взаємодії митних та податкових органів України при здійсненні контролю митної вартості (2010)
Куртвелієва Д. Д. - Сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні та шляхи його удосконалення (2010)
Квятковська Л. А. - Формування оцінки ефективності виробничого потенціалу промислового підприємства з використанням збалансованої системи показників (2010)
Швидка О. П. - Управління персоналом для забезпечення ефективного функціонування оборотного капіталу підприємства (2010)
Музиченко О. В. - Cутність спеціальних податкових режимів та особливості їх застосування в податкових системах країн снд (2010)
Бондар Н. М. - Світовий досвід державно-приватного партнерства у транспортній галузі (2010)
Дрозденко В. М. - Сучасний стан та особливості розвитку ринку продукції птахівництва в Україні (2010)
Тарасова В. В. - Оцінка видової ефективності використання ресурсів (2010)
Карачина Н. П. - Управлінський фактор як визначальна передумова формування економічної поведінки підприємства (2010)
Пічугіна М. А. - Оцінка ефективності діяльності інноваційного кластеру (2010)
Добрянська Л. О. - Соціально-економічні основи концепції розвитку стратегічного потенціалу національної екологічної безпеки (2010)
Титул, содержание (2015)
Гончарук В. В. - Применение метода криоскопии для определения температуры замерзания вод с различным содержанием дейтерия, Орехова Е. А., Скильская М. Д., Кавицкая А. А. (2015)
Franz S. - Photoelectrochemical advanced oxidation processes on nanostructured TiO2 catalysts: decolorization of a textile azo-dye, Perego D., Marchese O., Bestetti M. (2015)
Балакина М. Н. - Реагентная очистка сточных вод от аммонийных соединений (2015)
Мельник Л. А. - Удаление соединений Mn (II) из воды при электродиализном опреснении (2015)
Федорова В. М. - Десорбция цезия из поверхности модельных систем монтмориллонит – гуминовые кислоты и монтмориллонит – гидроксид железа, Кобец С. А., Пшинко Г. Н., Демченко В. Я., Гончарук В. В. (2015)
Чидамбарам Т. - Влияние заряда молекул красителя на восстановление концентрированного соляного раствора из сточных вод, содержащих красители, нанофильтрацией, Ноэль М. (2015)
Макодай Н. М. - Инактивация Candida Albicans в системе УФ/TiO2/Fe3+, Сапрыкина М. Н., Соболева Н. М., Савлук О. С., Гончарук В. В. (2015)
Рой И. Ю. - Определение видовой принадлежности микроорганизмов воды, устойчивых к соединениям хлора, Клименко Н. А., Здоровенко Г. М., Гончарук В. В. (2015)
Моисеев А. Ю. - Изменение состава фасованной лечебной минеральной воды типа "Нафтуся" Збручанского месторождения при ее длительном хранении, Лесюк Г. В. (2015)
Титул, содержание (2015)
Савицкий Д. П. - Влияние рН на краевые углы смачивания водой бурого угля (2015)
Чмиленко Т. С. - Спектрофотометрическое определение плотности заряда и концентрации катионного полиэлектролита, Чернявская А. Ю., Чеброва Е. А., Чмиленко Ф. А. (2015)
Мисич Р. Й. - Разработка и применение кинетического метода для определения микроколичеств ванадия (V) в пробах воды из объектов окружающей среды, Симонович Р. М., Митич С. С., Костич Д. А., Митич М. Н., Симонович С. Р., Павлович Й. (2015)
Чеботарев А. Н. - Кармоазин как единый редокс-реагент для спектрофотометрического определения Mn, Cr, Se и V в водах различных категорий, Рабошвиль Е. В., Снигур Д. В., Полищук А. А. (2015)
Балакина М. Н. - Электродиализ в комплексной переработке фильтратов полигонов твердых бытовых отходов (2015)
Фролова Л. А. - Очистка сточных вод, содержащих хром, сорбентом на основе доменного шлака, Пивоваров А. А., Бутырина Т. Е., Цепич Е. Г. (2015)
Moosavirad S. M. - Removal of some heavy metals from inorganic industrial wastewaters by ion exchange method, Sarikhani R., Mohammadi S. Z. (2015)
Тугай А. М. - Фильтрование воды с фитопланктоном на пенополистирольной загрузке, Кузьмич И. С., Чарный Д. В. (2015)
Марченко А. М. - Экологическое обоснование стабильно высоких концентраций тяжелых металлов в осадках бытовых сточных вод, Пшинко Г. Н., Демченко В. Я. (2015)
Долгий А. А. - Оценка деятельности контролирующих органов Украины по администрированию налога на добавленную стоимость, Коротун В. И. (2010)
Стадніченко О. В. - Облік видатків за захищеними статтями бюджету: основні положення, аналіз стану та оцінка ефективності (2010)
Бліхар М. М. - Теоретичні основи дослідження спільної  торговельної політики європейського союзу (2010)
Скидан О. В. - Інституціоналізація розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (2010)
Кондратенко Н. О. - Аналіз програм енергозбереження і виробництво похідних ресурсів на промислових підприємствах (2010)
Столяров В. Ф. - Принципи оподаткування в національних податкових системах країн з транзитивними економіками, Музиченко О. В. (2010)
Коваленко В. П. - Теоретико-методичні аспекти управління якістю (2010)
Бондаренко О. С. - Визнання нематеріальних активів у вітчизняній і зарубіжній практиці господарювання, Гончаренко М. С. (2010)
Тронько В. В. - Регулювання ринку телекомунікаційних послуг: міжнародний досвід (2010)
Прокопенко О. В. - Економічне стимулювання реалізації екологічної політики інвестиційного забезпечення природокористування, Кліменко О. В., Марочко С. С. (2010)
Андрющенко К. А. - Теоретичні аспекти самоменеджменту: умови виникнення і розвитку (2010)
Толюпа Н. В. - Стратегічно-орієнотване управління підприємствами легкої промисловості (2010)
Вартанян А. В. - Природно-ресурсный потенциал в сфере туристической деятельности (2010)
Метеленко Н. Г. - Виробничий потенціал як фактор забезпечення розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств (2010)
Ферлій В. В. - Сутність поняття "інвестиційна привабливість підприємства" та його види (2010)
Вознюк О. М. - Тенденції розвитку галузі виробництва виробів з гуми та пластмаси в Україні (2010)
Попов О. І. - Використання концепції динамічних ланцюгів поставок у діяльності підприємств харчової промисловості (2010)
Мельникова М. В. - Розвиток методів ефективного управління організаційним потенціалом виробничо-господарських комплексів (2010)
Проскуріна Н. М. - Економічні проблеми розвитку аудиту в України і резерви підвищення його ефективності (2010)
Шульга І. П. - Механізм дематеріалізації акцій у зв’язку зі зміною форми випуску (2010)
Безгінова Л. А. - Узгоджений розвиток регіонів України у напрямі становлення економіки знань (2010)
Клименко О. В. - Податкова політика держави: обгрунтування концепції "пріоритету економічного розвитку" (2010)
Стьопочкін А. І. - Система державного регулювання розвитком національної економіки (2010)
Лисняк Ю. В. - Молекулярные мишени нефротоксического действия полимиксинов (2015)
Калініченко С. В. - Біофізична характеристика впливу електромагнітних та ультразвукових хвиль на біооб'єкти, Антушева Т. І., Коротких О. О., Бабич Є. М., Ківва Ф. В., Коваленко О. І., Рижкова Т. А., Балак А. К. (2015)
Перехода Л. О. - Досягнення останніх років у пошуку потенційних антиконвульсантів серед похідних азагетероциклів (2015)
Rybalko S. L. - The study of the anti-neuraminidase and interferon inducing activity of altabor substance, Кrutskykh T. V., Shalamay A. S. (2015)
Нартов П. В. - Характеристика цитокінового обміну у хворих на гострі вірусні менінгіти (2015)
Соловйов С. О. - Клініко-епідеміологічне обґрунтування комбінованої стратегії скринінгу захворювань шийки матки серед жінок України, Артемчук Г. П., Ковалюк О. В., Дзюблик І. В. (2015)
Похил С. І. - Методи сучасної діагностики бабезіоза. Критерії якості. Переваги та недоліки (Повідомлення перше), Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А. (2015)
Бойко Н. Н. - Исследование противомикробной активности лечебно-косметических средств для применения в стоматологии, Зайцев А. И., Осолодченко Т. П., Мельник А. Л., Долгая И. Н. (2015)
Короваева И. В. - Кэри Муллис – яркое имя в истории науки, Попова Н. Г. (2015)
Попов Н. Н. - Научные идеи Мечникова и современность, Колотова Т. Ю. (2015)
Шмулич В. К. - К 120-летию со дня рождения Владимира Александровича Белоусова (памяти учителя посвящается) (2015)
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями", присвячена 170-й річниці з дня народження І. І. Мечникова 14-15 травня 2015 р. (2015)
Тополенко Н. М. - Актуальні проблеми обліку видатків фінансово-господарської діяльності митних органів (2010)
Прокопенко О. В. - Економічне стимулювання реалізації екологічної політики інвестиційного забезпечення природокористування, Кліменко О. В., Марочко С. С. (2010)
Калінчик І. М. - Деякі питання щодо мети та стратегії розвитку аграрного сектору економіки (2010)
Метеленко Н. Г. - Організаційно-економічні заходи мотивації трудової діяльності у системі розвитку внутрішнього соціального партнерства (2010)
Шульга І. П. - Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій (2010)
Ліхоносова Г. С. - Інформаційне забезпечення самоорганізації підприємств (2010)
Дуброва О. С. - Процес розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства (2010)
Красневич Г. Л. - Методичні підходи економічного обґрунтування проекту розвитку "впровадження електронної форми продажу товарів” (відкриття інтернет-магазину) (2010)
Капітула С. В. - Методичні підходи до оцінки енергетичної безпеки підприємства, Шевченко С. І., Шпітко В. В. (2010)
Попов О. І. - Синхронізація руху потоків у ланцюгах поставок підприємств харчової промисловості (2010)
Проскуріна Н. М. - Методологічні засади контролю якості аудиторських послуг: адаптація міжнародного досвіду до умов вітчизняної економіки (2010)
Хайлук С. О. - Особливості вибору методу оцінки ефективності банківської діяльності, Новак С. М. (2010)
Сазонець О. М. - Використання інформаційних технологій у грошових системах світу (2010)
Соколова М. Ю. - Методичні підходи до вирішення деяких проблем боротьби з відмиванням доходів, отриманим злочинним шляхом, з використанням міжнародних платіжних карток (2010)
Шевчук Н. В. - Ефективність ресурсного забезпечення діяльності підприємств: проблеми оцінювання (2010)
Космідайло І. В. - Методичні питання управління державними підприємствами в Україні (2010)
Вільха В. А. - Проблеми реформування енергоринку України (2010)
Зачосова Н. В. - Етапи розробки методики оцінки рівня економічної безпеки компанії з управління активами (2010)
Липинська О. А. - Інституційна складова використання транспортного потенціалу України, Боняр С. М. (2010)
Столяров В. Ф. - Спеціальні податкові режими: міжнародний досвід впровадження механізму спрощення процедури оподаткування, Музиченко О. В. (2010)
Макаренко М. В. - Динаміка і структура перевезень пасажирів, Гойхман І. М. (2010)
Роздобудько В. С. - Ресурсне обгрунтування економічної безпеки підприємства (2010)
Пашкевич М. С. - Держава та регіони: економічні проблеми та перспективи розвитку взаємозв’язків (2010)
Мінекономіки: за рахунок антикризових програм Уряду економіка нашої країни демонструє здатність України найближчим часом подолати кризу (2009)
Швець В. Я. - Економіко-інституційне середовище функціонування інститутів спільного інвестування в Україні (2009)
Сардак С. Е. - Перспективні форми інвестування у людський потенціал на вітчизняних підприємствах (2009)
Крищенко Д. В. - Інвестиційна складова реалізації інноваційної моделі конкурентоспроможності економіки України (2009)
Катан Л. И. - Фінансовий лізинг як інструмент інвестування підриємсив агробізнесу (2009)
Бондар М. І. - Облік вибуття інвестиційної нерухомості, Бондар Т. А. (2009)
Ліневич Ю. В. - Теоретичний аналіз процесу інтернаціоналізації інноваційної діяльності тнк та його впливу на економіку приймаючої країни (2009)
Малаксіано М. О. - Оцінка комерційної ефективності проекту використання інноваційного устаткування в морському порту в цілому (2009)
Калетник Г. М. - Енергозабезпеченість, енергетичні культури та ринок біосировини, біопалив в Україні (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Оптимізація структури земельних угідь на основі еколого-ландшафтного землеустрою (2009)
Левченко О. П. - Проблеми обліку інтелектуального капіталу (2009)
Вакараш В. М. - Раціональний розподіл комплектів машин по об’єктах з врахуванням рівня складності виробництва земляних робіт (2009)
Желіхівська А. М. - Роль банків у розвитку інфраструктури фондового ринку України (2009)
Столярова В. В. - Оцінка впливу діяльності спеціальних територій на регіональний розвиток (2009)
Шаповалов С. Ю. - Фінансова роль трансфертів для освоєння нанотехнологій (2009)
Котіна Г. М. - Економетричні моделі динаміки у прогнозуванні бюджетоутворюючих податків (2009)
Королюк Ю. Г. - Основні аспекти нормативно-правового забезпечення управлінських суб'єкт-об'єктних відносин в регіональних соціально-економічних системах (2009)
Васильєва О. І. - Інституційно-правовий аспект розбудови системи врядування на регіональному рівні (2009)
Олійченко І. М. - Удосконалення системи документообігу в головному управлінні економіки обласної державної адміністрації (2009)
Малик Ю. І. - Формування іміджу влади через розвиток комунікативної культури державних службовців (2009)
Філонюк О. Ф. - Страховий ринок України як об'єкт державного регулювання (2009)
Сухенко В. В. - Питання транскордонного співробітництва у регіональній політиці європейського союзу: теоретичний аспект (2009)
Федько О. А. - Проблеми та перспективи використання теоретичних моделей в управлінській практиці корекції поведінки, що пов'язана зі здоров'ям людини (2009)
Галушко Л. - Динаміка становлення глибинної психології в Україні, Дметерко Н., Євтушенко І., Максименко О., Педченко О., Поляничко О., Туз Л., Усатенко О. (2014)
Фурман А. В. - Категорійний профіль наукової школи (2014)
Сабадуха В. - Психологія в умовах кризи знеособленого буття (2014)
Яковенко Ю. - Соціологія на роздоріжжі: методологія чи емпірія?, Ніколаєнко Л., Яковенко А. (2014)
Рак О. - Управління інформацією у соціально-комунікативному середовищі (2014)
Массанов А. - Психологічні бар’єри у професійному самовизначенні особистості (2014)
Заїка Є. - Рефлексивність особистості як предмет психологічного пізнання, Зімовін О. (2014)
Хайрулін О. - Професійне вигорання військовослужбовців як предмет психологічного аналізу (2014)
Козлова Т. - Дверцята у світ Дитячої Долі (про результати експериментальної роботи у ліцеї №157 м. Києва) (2014)
Наші автори (2014)
Харченко О. І. - Концептуальні засади інвестиційної ризикології, Кириченко О. А., Кудрицький В. Д. (2009)
Шевченко С. Ю. - Оцінка потреби в інвестиційних ресурсах залізничного транспорту України (2009)
Реутов В. Є. - Організаційна культура як важіль інноваційної мотивації на підприємствах (2009)
Захаркина Л. С. - Совершенствование подходов к учету экологических требований в процессе стратегического планирования инновационного развития машиностроительных предприятий, Захаркин А. А. (2009)
Вертелєва О. В. - Інноваційні напрями інформаційної підтримки просування м. києва як туристичного центру (2009)
Ковтун О. А. - Становлення та формування національної інноваційної системи як інстутиціональної основи модернізації промисловості України (2009)
Гарбера О. Є. - Основні теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в туристичному господарстві України (2009)
Левченко О. М. - Напрями удосконалення процесу фінансування сфери вищої освіти в Україні (2009)
Воробйова О. І. - Економічний потенціал банків України: теоретико-методологічні основи (2009)
Головня О. М. - Соціальні гарантії як джерело підтримки економічної безпеки України (2009)
Зборовська О. М. - Основи проектування створення та розвитку логістичних систем промислових підприємств (2009)
Ма Пин - Моделирования и оценка качества стратегического управления на предприятиях сварочного производства Украины, Войтко С. В. (2009)
Головченко Н. М. - Політика кластеризації як основний засіб зростання конкурентоспроможності органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках (2009)
Семенчук А. О. - Управління конкурентними перевагами на засадах реконверсії (2009)
Чигирик К. О. - Формування механізму регулювання економічних ризиків підприємств (2009)
Шарікова О. В. - Податкова компонента державної політики детінізації (2009)
Шишлов М. М. - Становление корпоративной организации экономики: взаимодействие рынка и государства (2009)
Валентюк І. В. - Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження технологій моніторингу й контролю в процеси соціально-економічного розвитку регіонів (2009)
Балашов А. М. - Міжнародні чинники та проблеми екологізації державного управління в Україні (2009)
Миколайчук М. М. - Підходи до впровадження в Україні податку на майно фізичних осіб (2009)
Федько О. А. - Здоров'я у системі цінностей сучасного українського суспільства (2009)
Скиба М. В. - Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні (2009)
Гончар М. Ф. - Вдосконалення механізму прийняття управлінських рішень щодо раціоналізації структури джерел фінансування інвестиційних проектів розвитку підприємства, Ємельянов О. Ю. (2009)
Селіверстова Л. С. - Теоретичні засади формування інвестиційної політики корпорацій (2009)
Безгубенко Л. М. - Вплив спеціального режиму інвестування на формування трудового потенціалу регіону (на прикладі волинської області), Івашко О. А. (2009)
Ганзюк С. М. - Методологічно-синергетичний підхід щодо інноваційного розвитку економічної системи (2009)
Мних А. М. - Політика державних запозичень з метою ефективного інноваційного розвитку (2009)
Крючко Л. С. - Формування системи управління інноваційною діяльністю в сільськогосподарському виробництві (2009)
Дорошенко І. В. - Заходи щодо подолання фінансової кризи національним банком України, Дорошенко В. І., Делі О. О. (2009)
Жарова Л. В. - Розвиток ринку квот викидів парникових газів по завершенню дії кіотського протоколу (2009)
Радєва М. М. - Корпорація в глобальній економіці: протиріччя та перспективі (2009)
Кобилецька О. Ф. - Вдосконалення трансфертної політики як однієї із засад стимулювання місцевого самоврядування щодо формування їх дохідної частини (2009)
Туболець І. І. - Бюджетне фінансування галузей соціальної сфери (2009)
Міщенко Д. А. - Сутність виробничого обслуговування й напрями його розвитку для підприємств (2009)
Кудря Я. В. - Функції політики у системі управління машинобудівними корпораціями (2009)
Амелін С. К. - Міжнародний досвід регулювання лізингових відносин (2009)
Безгубенко В. Ю. - Фінансова політика оренди об'єктів державної власності та алгоритм прийняття управлінських рішень (2009)
Гарбера О. Є. - Теоретичні основи дослідження міжнародного ринку послуг в світовій економічній системі (2009)
Карпунцов М. В. - Страховий інтерес підприємства (2009)
Криклій В. А. - Компаративний аналіз закордонних моделей функціонування пенсійних систем і недержавних пенсійних фондів (2009)
Крентовська О. П. - Європейський досвід державного регулювання соціального розвитку в умовах старіння населення (2009)
Федько О. А. - Основні напрями структурних перетворень в системі охорони здоров'я (2009)
Терент'єва А. В. - Організація та управління державною службою медицини катастроф України як складовою єдиної системи цивільного захисту (2009)
Александров В. Т. - Розробка інтегрованої системи державних стандартів неперервної освіти нового покоління (2009)
Ковтун О. А. - Створення іноваційної інфраструктури як елемент державного регулювання процесу модернізації промислових підприємств в Україні (2009)
Олійченко І. М. - Аналіз інформаційних ресурсів у системі державного управління (2009)
Недбаєва С. М. - Державне регулювання страхуванням сільськогосподарських ризиків (2009)
Філонюк О. Ф. - Проблеми впровадження державних механізмів регулювання страхуванням (2009)
Крисоватий А. - Автономія університету: коди поступу (2014)
Фурман А. В. - Типи наукових шкіл та умови їх ефективного функціонування (2014)
Терехова Л. - Перспективи становлення екзистенційного підходу в прикладній психології (2014)
Буян І. - Біологічні, духовні, соціальні нужди як чинники економічної системи (2014)
Ревасевич І. - Методологічна рефлексія складників освітології як інтегрального наукового напряму (2014)
Фурман А. В. - Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету, Надвинична Т. (2014)
Пилипенко Н. - Психологічні чинники адаптації викладача вищої школи до впровадження європейських стандартів освіти в Україні (2014)
Шульга В. - Феноменологія обдарованості у суб’єктно-вчинковому вимірі (2014)
Хайрулін О. - Модель психологічної профілактики професійного вигорання військовослужбовців (2014)
Ушакова В. - Психоемоційний стан жінок у ранньому післяпологовому періоді життя (2014)
Наші автори (2014)
Шакула К. - Становлення та розвиток іноземних консульств на Півдні України від ХVIII ст. і до сьогодення (2012)
Кім Х. - Єврейські сільськогосподарські колонії Херсонської губернії (ХІХ – поч. ХХ ст. ) (2012)
Колесников І. - Історія та сучасний стан польської діаспори на Півдні України (2012)
Тригуб О. - Неорелігійні конфесії на Миколаївщині (1991-2012 рр. ) (2012)
Мошинська Д. - Участь Болгарії у Першій Балканській війні 1912-1913 років (2012)
Богданова Т. - Субсахарська Африка у зовнішній політиці Великої Британії за прем’єрства Девіда Кемерона, Калачова О. (2012)
Душкевич О. - Співробітництво Бразилії з європейськими інституціями (2012)
Кабаєва А. - Роль Колумбії у процесах регіональної інтеграції на початку ХХІ ст. (2012)
Лукіна Т. - Релігійний фактор зовнішньої політики Ірану (2012)
Чеканцева А. - Освітній вектор у двосторонніх відносинах Україна-Франція (2012)
Шпаковська Ю. - Роль США у фолклендському конфлікті (2012)
Іпатенко А. - Розвиток нових індустріальних держав Азії у ХХІ ст. (2012)
Погромський В. - Еміграція українців до Аргентини у висвітленні польської історіографії (2012)
Тригуб А. - Высшее духовенство Южной Украины: роль и место в общественном срезе (конец ХVIII – начало ХХ ст. ). Рецензия на монографию Наталии Диановой "Вклад высшего православного духовенства Южной Украины в развитие исторической науки и образования (конец XVIII – начало ХХ ст. )". – Одесса: Феникс, 2012. – 319 с. (2012)
Кльоба Л. Г. - Аналіз умов та чинників розвитку банківської інвестиційної діяльності (2011)
Воробйова О. І. - Основні напрями вдосконалення кредитно-інвестиційної діяльності банків України (2011)
Туболець І. І. - Фінансово-інвестиційні ознаки підтримки малого підприємництва (2011)
Пушкарь І. В. - Теоретико-методологічні засади інноваційного потенціалу промисловості України (2011)
Бутко М. П. - Ефективна промислова політика як фактор прискореного входження України в світогосподарський комплекс, Макаренко І. О. (2011)
Гриджук І. А. - Інституціональні детермінанти конкурентних переваг підприємств житлово-комунального господарства (2011)
Омельчук В. О. - Ринок доступного житла як об'єкт державної житлової політики (2011)
Кириченко О. А. - Сучасне моделювання систем економічної безпеки, Шикова О. М. (2011)
Кармазина Н. В. - Механізм забезпечення стійкої економічної безпеки підприємства в процесі інтеграції (2011)
Тормосов Р. Ю. - Роль місцевої влади в процесі підвищення енергоефективності міста (2011)
Новікова Н. Л. - Реалізація економічних інтересів на основі узгодження (2011)
Шиян А. А. - Метод розрахунку економічної ефективності механізмів протидії кризовим ситуаціям, Нікіфорова Л. О., Крилов В. О. (2011)
Мехтієв Е. О. - Ризик-менеджмент як елемент системи регулювання банківської діяльності (2011)
Криховецький І. З. - Оцінка ефективності рекламної діяльності (2011)
Войтович Р. В. - Філософсько-методологічний аналіз становлення ідеї європейської інтеграції (2011)
Козаков В. М. - Логіка і методологія наукових досліджень у державно-управлінській науці України (2011)
Горник В. Г. - Міждержавне регулювання інвестиційних проектів в умовах глобалізації (2011)
Толуб'як В. С. - Удосконалення фінансового механізму системи пенсійного забезпечення України (2011)
Степанов В. Ю. - Державна інформаційна політика в сучасному політичному просторі (2011)
Дмитренко Г. В. - Про виконання обласного бюджету на прикладі львівської області у 2010 році (2011)
Іванова Т. В. - Екологозбалансовані макроекономічні заходи державної політики у сфері екологізації (2011)
Соколова Т. А. - Особливості проходження державної служби в розвинених країнах (2011)
Ляховченко Л. А. - Фінансування системи охорони здоров'я російської федерації: досвід для України (2011)
Кравченко М. В. - Володіння національними авіаційними перевізниками та контроль за їх діяльністю: світовий досвід та проблеми його застосування в Україні (2011)
Кулеба О. В. - Роль сучасних інформаційно-комунікативних технологій у формуванні міжнародного іміджу держав (2011)
Малець А. В. - Характеристика ризиків місцевих запозичень (2011)
Шевченко Н. О. - Продовольча безпека як політичний та економічний пріоритет держави (2011)
Федан Я. І. - Інклюзивна освіта як чинник гуманізму в суспільстві (2011)
Мірко Н. В. - Державна економічна політика розвитку легкої промисловості (2011)
Фурман А. В. - Почуй Душі слова мовчання... Героям українського духу (2014)
Крисоватий А. - З вірою у перемогу – до нових перспектив. Звернення ректора Тернопільського національного економічного університету до першокурсників на святкуванні Дня знань (2014)
Околітенко Н. - Доля України у світлі законів ойкумени (2014)
Korzeniowskі L. F. - Bezpieczenstwo Europy w perspektywie zagrozen Polski i Ukrainy (2014)
Бердяєв М. - Парадокс брехні (2014)
Фурман А. В. - Циклічно-вчинкова модель гри як онтофеноменальної данності, Шандрук С. (2014)
Фільц О. - Проблема наукового статусу психоаналітичної парадигми, Мединська Ю. (2014)
Бурлачук Л. - Психодіагностика особистості: понятійний апарат та методи дослідження (2014)
Кузнецов Ю. - Психоаналіз як метод дослідження літератури (прикладний аспект) (2014)
Москалець В. - Сутність інтелекту, мислення, мовлення, свідомості як психофункціональних данностей (2014)
Буда Т. - Соціальна робота у сфері зайнятості: державні пріоритети (2014)
Яковенко Ю. - Чи може бути передбачення поета ненауковим? (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського