Ганзюк А. - Модифікація сапонітових глин поверхнево-активними речовинами, Карван С., Дейчук Г., Ганзюк Х. (2015)
Василечко В. - Кислотно модифікований закарпатський клиноптилоліт як сорбент для вилучення слідових кількостей європію (ІІІ), Грищук Г., Нижник О., Каличак Я. (2015)
Ридчук П. - Вольтамперометричне визначення Pd(II) із застосуванням хлорфеніл-фуран-2-карбальдегідоксимів, Тимошук О., Ханас М. (2015)
Нікіпелова О. - Фізико-хімічні дослідження торфових пелоїдів родовища Остреч Чернігівської обл. (2015)
Туриця В. - Ізокумарини та 3,4-дигідроізокумарини. Поширення в природі та біологічна активність (короткий огляд) (2015)
Остап’юк Ю. - Синтез заміщених тієно (3,4-d)(1,3)тіазол-2-амінів, Бациц С., Обушак М. (2015)
Шийка О. - Синтез нової гетероциклічної системи тіазоло(3,2-a)тієно(2,3-d)імідазолу, Походило Н., Обушак М. (2015)
Стельмах А. - Метил 4-хлорацетоацетат у реакції Яппа–Клінґеманна, Матійчук В. (2015)
Нещадін А. - 4-(4-aцетилфеніл)-3-гідроксикумарин – зручний реагент для конструювання гетероциклічних систем, Піткович Х., Єленіч О., Литвин Р., Горак Ю., Мотовильський О., Ягодинець П. (2015)
Вахула А. - Синтез 8,8-R-5-(5-арил-2-фурил)-5,8,9,10-тетрагідропіримідо(4,5-b)-хінолін-2,4,6-тріонів, Лаба Є.-О., Литвин Р., Лесюк О., Козлов Н., Максимович І., Горак Ю. (2015)
Сабат Н. - Напівемпіричні дослідження структури 5-арилсульфоніл-1,5-дифеніл-1-пентен-3-онів, Біла Є., Кінжибало В., Дзіковська М. (2015)
Карп’як В. - Синтез та антимікробна активність заміщених 2-аміно-5-ариліден-4-тіазолідинонів, Бліндер О., Лесюк О., Ягодинець П. (2015)
Туриця В. - Функціоналізовані 3,4-дигідроізокумарин-3-іл-1,2,4-тіадіазоли, Матійчук В. (2015)
Біла Є. - Гетероциклізації на основі β-арилсульфонілкетонів, Дзіковська М., Дрегер А., Кулеба Х. (2015)
Радь Н. - Синтез тієноноксимів у реакції 5-йод-2-нітротіофену з гетарилацетонітрилами, Тесленко Ю., Обушак М. (2015)
Мартяк Р. - Взаємодія 1-арил-1н-тетразол-5-тіолів з 1,4-хінонами (2015)
Meshkova S. - Synthesis of Pr(III), Sm(III) and Eu(III) complexes with 3-methyl-4-(5-methyl-1-phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbonyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one and their luminescence properties, Kiriyak A., Liasotskyi V., Matiychuk V., Pokhodylo N., Shyyka O., Rakipov I., Kucher A., Doga P. (2015)
Кочубей В. - Ентальпії фазових переходів 5-арилфуран-2-карбальдегідів, Горак Ю., Собечко І., Ван-Чин-Сян Ю., Раєвський Ю., Пуняк М. (2015)
Сергеєв В. - Рівновага рідина – пара в системі ацетонітрил–метакрилова кислота за атмосферного тиску, Кос Ю., Ван-Чин-Сян Ю. (2015)
Дутка В. - Вплив розчинників на реакцію окиснення акридину пероксидекановою кислотою, Мацюк Н., Заставська Г., Мацюк М. (2015)
Киця А. - Кінетична модель росту наночастинок срібла, Базиляк Л., Гринда Ю., Медведевських Ю. (2015)
Дутка В. - Каталітичний розклад пероксидеканової кислоти в різних органічних розчинниках за наявності нітрату заліза, Грицеляк Т., Остапович Б., Ковальський Я. (2015)
Горбенко Ю. - Електронний парамагнітний резонанс комплексів поліамінотіазолу, легованого ферум (III) хлоридом, Аксіментьєва О. (2015)
Бешенцева О. - Прояв ГДОШ-ефекту в процесах хімічного відновлення срібла з водних аміачних розчинів на діелектриках (2015)
Гніздюх Ю. - Властивості плівок поліпіролу, хімічно осаджених на поліетилентерефталатні підкладки, Бас М., Яцишин М., Серкіз Р. (2015)
Перевізник О. - Синтез і електрокаталітичні властивості композитів меркаптополіанілін–золото, Бабей П., Салдан І., Решетняк О., Пацай І. (2015)
Яцишин М. - Властивості композитів поліанілін/глауконіт, синтезованих у водних розчинах сульфатної кислоти, Макогон В., Демченко П., Стадник Ю., Думанчук Н. (2015)
Хованець Г. - Кінетичні особливості фотоініційованої полімеризації при синтезі полімер-кремнеземних композитів, Медведевських Ю., Закордонський В. (2015)
Остапович Б. - Полімерні композити поліпірол–MnO2, Харків М. (2015)
Яцишин М. - Механохімічний синтез композитів поліанілін/глауконітовмісний мінерал, Стасів Н., Макогон В., Кулик Ю., Стадник Ю., Пандяк Н. (2015)
Закордонський В. - Фазова поведінка та реологія сумішей додецилсульфату натрію та бензетоній хлориду у водних розчинах, Кос Р., Бурка О., Солтис М. (2015)
Бойчишин Л. - Вплив ітрію та диспрозію на корозійну тривкість аморфних алюмінієвих сплавів, Ковбуз М., Котур Б., Осміловська-Крамар М. (2015)
Герцик O. - Вольтамперометрія аморфного металевого сплаву Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 у агресивних середовищах при різних швидкостях циклічного сканування потенціалу, Переверзєва Т., Даниляк М.-О., Пандяк Н. (2015)
Пам’яті Ірини Євгенівни Опайнич (2015)
Андрощук Н. - Авторська пунктуація в щоденнику Ольги Кобилянської (2012)
Богдан С. - Реконструкція гетеростереотипу Болгарія в епістолярних текстах Лесі Українки (2012)
Горожанов Ю. - Рекламний текст у сучасних лінгвістичних дослідженнях (2012)
Громик Ю. - Західнополіські прислівники на -ки, -ка (2012)
Данилюк Н. - Особливості порівнянь у мові української народної пісні (2012)
Зінчук Р. - Словозміна іменників середнього роду, оформлених за зразком давнього консонантного типу на *-t-, у західнополіських та суміжних говірках (2012)
Ісаєва О. - Формування культури іноземної мовленнєвої компетенції в студентів вищих медичних навчальних закладів (2012)
Костусяк Н. - Функційні ознаки грамеми спонукальної синтаксичної модальності (2012)
Кость І. - Ідіостильові особливості вербалізованого світу емоцій Валер’яна Підмогильного (2012)
Кошелюк О. - Вербальне та маргінальне: патологія комунікації в романі Ю. Іздрика "Воццек" (2012)
Левчук І. - Некатегоричність як спосіб етикетизації рецензійних дискусій (2012)
Левчук І. - Топонімікон роману Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу", Шепелюк Т. (2012)
Лісова Л. - З історії вивчення антропонімії півдня Волинської області (2012)
Локайчук С. - Суфіксальні деривати в українській археологічній терміносистемі (2012)
Масицька Т. - Теорія залежностей у сучасному синтаксисі (2012)
межов О. - Специфіка адресатно-суб’єктної синтаксеми в сучасній українській мові (2012)
Мельник І. - Валентність відчислівникових дієслівних синтаксичних транспозитів (2012)
Павлюк Т. - Концептуалізація семантичної структури порівняльної конструкції (2012)
Посмітна В. - Формування позитивного іміджу захисника як провідна комунікативна стратегія військових і правоохоронних періодичних видань України (2012)
Ричагівська Ю. - Особливості функціонування сурядного сполучника в складному реченні поетичного мовлення (2012)
Рожило М. - Семантика домінантних концептів у релігійних медіа-текстах он-лайн-формату (2012)
Сирко І. - Мовний образ людини в текстах щоденника М. Галабурди-Чигрин (2012)
Сінченко Є. - Конектори діалогічних єдностей із семою заперечення в сучасній французькій прозі (2012)
Скорук І. - Функціонально-семантичні особливості власних імен у "Щоденнику" Олександра Довженка, Левчук І. (2012)
Соболь Л. - Назви літер у складі паремій української мови: семантика й прагматика (2012)
Совтис Н. - Образ студентської молоді у творах Льва Евгеніуша Венглінського (2012)
Станіслав О. - Динаміка сепаратизації у французькому синтаксисі ХХ ст. (2012)
Таран О. - Англізація української мови в проекції на загальний жаргон (2012)
Шульська Н. - Колорит мовотворчості поліщуків у прізвиськах - характеристиках зовнішності людей (2012)
Щерба О. - Міжкультурна комунікація в підготовці військового фахівця (2012)
Яворський А. - Фонетичні особливості волинсько-поліської говірки в романі Володимира Лиса "Століття Якова" (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Пирог Т. П. - Мікробні поверхнево-активні речовини. I. Гліколіпіди, Конон А. Д. (2014)
Гайда Г. З. - Методи аналізу L-аргініну, Стасюк Н. Є., Гончар М. В. (2014)
Кириченко О. В. - Фітолектини та діазотрофи — поліфункціональні компоненти комплексних біологічних композицій (2014)
Олейник Е. С. - Одноцепочечные вариабельные фрагменты антител против B-субъединицы дифтерийного токсина, полученные из фаговой библиотеки антител человека, Кабернюк А. А., Колибо Д. В., Комисаренко С. В. (2014)
Прилуцкая С. В. - Влияние С60-фуллерена, доксорубицина и их комплекса на опухолевые и нормальные клетки мышей линии BALB/с, Диденко Г. В., Кичмаренко Ю. М., Круць А. А., Потебня Г. П., Черепанов В. В., Прилуцкий Ю. И. (2014)
Кучеренко І. С. - Характеристики та оптимальні умови роботи амперометричного біосенсора для визначення аденозинтрифосфорної кислоти, Солдаткін О. О., Дідух Д. Ю., Солдаткін О. П. (2014)
Чернушин С. Ю. - Методика аналізу мутацій гена CYP21A2 у хворих на вроджену гіперплазію кори наднирковиків, Лівшиць Л. А. (2014)
Луцик М. Д. - Фракціонування клітинних популяцій суперпарамагнітними частинками із заданими функціональними властивостями поверхні, Бойко Н. М., Мітіна Н. Є., Ключівська О. Ю., Луцик М. М., Константинова Т. Є., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2014)
Орел В. Е. - Механомагнітний реактор для активації протипухлинних препаратів, Рихальський О. Ю., Шевченко А. Д., Кондратова Ю. А., Бурлака А. П., Лукін C. М., Щепотін І. Б. (2014)
Божков А. И. - Влияние этанола на состав и выход биомассы Dunaliella viridis Teodor при квазинепрерывном культивировании, Мензянова Н. Г., Сысенко Е. И. (2014)
Войтенко О. Ю. - Антимікробна активність комплексних матеріалів на основі мікроорганізмів та колоїдного срібла, Подольська В. І., Грищенко Н. І., Ульберг З. Р., Якубенко Л. М. (2014)
Федотов О. В. - Пошук продуцентів поліфенолів та деяких пігментів серед базидіоміцетів, Велигодська А. К. (2014)
Павлович Е. В. - Наночастицы оксида европия как люминесцентные метки клеточных культур (2014)
Дроздов А. Л. - Гепатопротекторное действие биопрепаратов из обезжиренных лецитинов сои и подсолнечника, Шульга С. М., Адаб М., Глух И. С. (2014)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію член.-кор. НАН України В. А. Кунаха "Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин" (К.: Логос, 2013. — 298 с.: іл.) (2014)
Зарубіжні учені про події в Україні (2014)
Author rules (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила для авторов (2014)
Афанасьєва В. - Поезія та футбол. Євро–2012: чемпіонат із віршування (2013)
Бортников В. - Базовые тематические номинации: к проблеме размещения в английском эпическом стихе и русском переводе (2013)
Бунчук Б. - Особливості віршової форми "Лісової пісні" Лесі Українки (2013)
Гаврилюк Н. - Семантика Х5 в українській поезії (2013)
Кицан О. - Короткі форми верлібру в сучасній українській і російській літературах (2013)
Клімчук Ю. - Особливості функціонування макро- та мікротопонімів у структурі празького тексту (на прикладі поетичної творчості представників "празької школи") (2013)
Колошук Н. - "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття перша) (2013)
Колошук Н. - "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття друга) (2013)
Костенко Н. - Герменевтична інтерпретація вірша: "Шлях до смислу" в гекзаметричних творах В. Свідзинського (2013)
Лавринович Л. - Модуси часу у структурі ліричних творів Т. Шевченка (2013)
Левченко Г. - Образно-смислові домінанти лірики Лесі Українки (2013)
Левчук Т. - Від трубадурів до неокласиків: формалістична тенденція європейської поезії (2013)
Левчук Ю. - Мнемонічні властивості жанру апокрифу (на тлі різнорівневого аналізу твору Лесі Українки "Прокляття Рахілі") (2013)
Литвинюк Л. - Проблеми художнього світобачення як синтез особливостей ідіостилю Івана Перепеляка (2013)
Микитюк Г. - Бароковий консептизм поезії Данила Братковського (2013)
Моклиця М. - Формалістичні методи віршознавчих студій (2013)
Мочернюк Н. - Малярські інкорпорації в поезії західноукраїнських художників міжвоєння (2013)
Никольский Е. - Образ Богоматери в духовной поэзии игуменьи Таисии (Пушкиной-Солоповой) (2013)
Пазюк Р. - Параметри форми поетичних творів Б. Лепкого 1910–1919 років (строфіка та римування) (2013)
Паладян К. - Класичні форми в румунській версифікації початку ХХ століття (на матеріалі збірки Александру Мачедонскі "Сакральні квіти", 1912) (2013)
Радько А. - Віршознавчий аналіз в інтерпретації Б. Якубського (2013)
Соболь В. - Відчуття в українській бароковій літературі (на прикладі зорової поезії) (2013)
Тхорук Р. - Поетова мрія про мрію та мова як вірш (2013)
Ходаківська Я. - П’ятиіктовий дольник в українській поезії 1960–1970-х років (2013)
Цьолик Н. - Художня трансформація образу козацтва в поезії "української школи" польського романтизму (2013)
Чуй С. - Віршування Василя Слапчука в контексті еволюції його творчості (2013)
Яворський А. - Українська підляська говірка в поезії Марії Сарнацької (2013)
Яструбецька Г. - Українська експресіоністична меритократія кінця ХХ – початку ХХІ століття: поезія І. Римарука (2013)
Моклиця М. - Поетичний текст як "провокація" методів його аналізу: "Дихання пустині" Лесі Українки (2013)
Соколова В. - Сонет Лесі Українки "Дихання пустині": функціональність структурних елементів (2013)
Костенко Н. - Про ритміку вірша Лесі Українки "Дихання пустині" (2013)
Гаврилюк Н. - Аналіз одного вірша: "Дихання пустині" Лесі Українки (2013)
Колошук Н. - Сонет Лесі Українки "Дихання пустині": спроба прочитання (2013)
Ходаківська Я. - Сонет Лесі Українки "Дихання пустині": ритміка і рими (2013)
Титул, зміст (2015)
Для любителей активного отдыха: линейка мазей и линиментов Vishfa (2015)
Фармаконагляд в Україні: побічні реакції лікарських засобів (2015)
Страхование и медицина: вместе против рака (2015)
Внимание, новинка: натуральный ферментный продукт Регазим плюс (2015)
Маркетингова бізнес-конференція "Жити сьогодні" (2015)
Антикоррупционный закон вступил в силу (2015)
VI Міжнародний медичний форум: підсумки (2015)
Примак Р. - Стволовые клетки: правда и вымыслы (2015)
Актуальная проблема: стресс (2015)
Кривомаз Т. - Достижения гастроэнтерологии: фекальная трансплантация (2015)
Кривомаз Т. - Gluconoacetobacter xylinum: накормит, оденет и полечит (2015)
Демецкая А. - Опасная нагрузка: анаболические стероиды (2015)
Кривомаз Т. - Волосы: избирательная несправедливость (2015)
Когда болит горло... АНГИН-ХЕЕЛЬ С + Винцель — помощь от природы! (2015)
Дедишина Л. - Міфи про рак щитовидної залози (2015)
Ліквідувати прогалини в імунізації (2015)
Гельминтозы: развенчивая мифы (2015)
Дедишина Л. - Мій зможе? (2015)
Пам’ятка для тих, хто вирішив кинути курити (2015)
Демецкая А. - Фокус на безопасность: НПВП местного применения в ревматологии, неврологии и травматологии (2015)
Міс "Найгарніші ніжки" (2015)
Орловецкая Н. - Фитотерапия бессонницы, Редькин Р., Иванова Е. (2015)
Дедишина Л. - Ребрендинг: інвестиція в майбутнє (2015)
Новини. Впервые изменен геном человеческого эмбриона (2015)
Демецкая А. - Моббинг: как избежать террора на работе (2015)
Кириленко М. - Два взгляда на социальные сети. Часть вторая: негатив–зло–минус (2015)
Дедишина Л. - Музей фармації у Кракові (2015)
Кривомаз Т. - Поразительные взаимоотношения гусениц и муравьев (2015)
Аркушин Г. - Підсилювальні частки у волинсько-поліських говірках (2014)
Богдан С. - Біблеїзми в системі епістолярного автопортретування Лесі Українки (2014)
Гаврилюк Н. - Сленг як особливість ідіостилю Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), Зозюк І. (2014)
Гандзюк О. - Cемантико-стилістичні особливості родового відмінка в українській та італійській мові (2014)
Голоюх Л. - Експлікація мови – слова в текстових структурах оповіді й роздуму П. Загребельного (2014)
Горожанов Ю. - Ергоніми відонімного походження в комунікативному просторі міста Луцька: структурно-семантичні особливості (2014)
Громик Ю. - Прислівники-архаїзми в українських підляських говірках (2014)
Дюндик О. - Ідіостиль Євгена Пашковського – постмодернізм чи необароко? (2014)
Жалко Т. - Мовностилістичні особливості молитви у конфесійному стилі української мови (2014)
Зінчук Р. - Родовий відмінок однини іменників жіночого роду в західнополіських і суміжних говірках (2014)
Кицан О. - Графіка сучасної поезії (на прикладі збірки М. Шунь "Біяс") (2014)
Кость І. - Особливості образної номінації переживань в ідіостилі Наталени Королевої (на матеріалі повісті "1313") (2014)
Кошелюк О. - Онірична комунікація в контексті авторського стилю Любка Дереша (2014)
Левчук І. - Комунікативно-прагматичні параметри рецензійного тексту (2014)
Лісова Л. - Прізвища з посесивними формантами в антропоніміконі півдня Волинської області (2014)
Маленицька О. - Мовне бачення Всевишнього в поезії Богдана Ігоря Антонича (2014)
Масицька Т. - Функційна диференціація інструментальних семантико-синтаксичних відношень (2014)
Масюк Ж. - Семантико-стилістичний потенціал теонімів у творах Й. Г. Струцюка про долю холмщаків (2014)
Мельник І. - Відприслівникові дієслівні аналітичні синтаксичні транспозити у формально-синтаксичній структурі простого речення (2014)
Меркулова О. - З історії речовинних найменувань (суфікс -иво в українській мові) (2014)
Мялковська Л. - Дієслова-синоніми на позначення внутрішнього стану людини в художніх текстах І. Нечуя-Левицького (2014)
Нестерчук О. - Прізвиська жителів Волинського Полісся, ідентичні з варіантами власних особових імен (2014)
Омельковець Р. - Номінація флори у творах Лесі Українки (2014)
Павленко Л. - Апелятивні назви осіб у волинських грамотах ХVІ ст. : структурно-семантичні параметри (2014)
Підкамінна Л. - Лінгвостилістика та функції перифраз у сучасному публіцистичному дискурсі (2014)
Приходько Н. - Семантика пунктуаційного знака в драматургійному тексті Лесі Українки (2014)
Рожило М. - Заголовкові комплекси із гендерним компонентом "жінка" у православному часописі "Волинські єпархіальні відомості" (Луцьк, 2008–2013) (2014)
Скорук І. - Матеріали до Словника прізвиськ Волині, Яцук Р. (2014)
Стельмах Б. - Звертання як елемент мовного етикету у творчості Агатангела Кримського (2014)
Тиха Л. - Поетична метафора Василя Голобородька (2014)
Ткаченко Т. - Оказіональні лексичні новотвори в мові прози Михайла Стельмаха (2014)
Яворський А. - Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: фонетичний рівень (2014)
Антоняк Г. Л. - Біологічна доступність металів та їх акумуляція в тканинах рослин, Мамчур З. І., Першин О. І., Бубис О. Є., Кордош Т. В. (2015)
Гаджимурадов К. Н. - Обеспечение безопасности пациентов при витреоретинальных операциях (обзор литера­туры), Хагвердиев Ф. Т. (2015)
Жолобак Н. М. - Антибактеріальні ефекти колоїдного (нанорозмірного) діоксиду церію (2015)
Наварчук Н. М. - Сучасні уявлення про орган Хівітца (2015)
Сафарова А. Ф. - Молекулярные механизмы взаимодействия женских половых гормонов и иммунокомпетентных клеток, их влияние на эффективность экстракорпорального оплодотворения бесплодных женщин (2015)
Макаренко А. Н. - Протекторное влияние поляризации слабым анодом постоянного тока сенсомоторной коры при инсульте (2015)
Masoud Kiani - Role and properties of MTA in deciduous and constant teeth (2015)
Жамба А. О. - Офтальмотоксичність лікарських засобів (2015)
Германчук С. М. - Роль гуманітарних дисциплін у формуванні світогляду майбутнього лікаря-стоматолога (2015)
Курочкін М. Ю. - Досвід викладання невідкладних станів у дітей для лікарів суміжних спеціальностей на післядипломному етапі (2015)
Макаренко О. М. - Особливості професійної діяльності випускників-психологів, пов’язане із недостатньою кількістю практичних навиків, Андрейчева А. О., Чорна С. І. (2015)
Скрипник І. М. - Лекція – провідна форма та активний метод навчання на післядипломному етапі медичної освіти, Давиденко Г. М., Нідзельський М. Я., Чикор В. П. (2015)
Федорак В. М. - Особливості викладання оперативної хірургії та топографічної анатомії студентам медичного факультету (2015)
Бурега Ю. О. - Особливості розподілу лімфоцитів з рецепторами до лектину арахісу в структурах періодонту щурів в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії (2015)
Бурмак Ю. Г. - Динамика изменения липоксигеназных метаболитов арахидоновой кислоты в процессе лечения больных пептической язвой двенадцатиперсной кишки в сочетании с эссенциальной гипертензией (2015)
Бурячківський Е. С. - Випадок остеоїд-остеоми у хворої на синдром Елерса-Данлоса (2015)
Варвашеня П. С. - Когнитивные расстройства у больных с рас­сеянным склерозом в зависимости от клинических особенностей заболевания (2015)
Гололобова О. В. - Патогенетичне значення порушення імунної регуляції для перебігу HCV-інфекції (2015)
Гончарова А. В. - Участь адипокінів та інтерлейкіну-17 у регуляції метаболізму кісткової тканини при моделюванні його порушень (2015)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на вміст протеїнових фракцій плазми крові кнурів за умов стресу, Грабовська О. С. (2015)
Гумбатова С. Р. - Холтеровское мониторирование ЭКГ у больных артериальной гипертензией (2015)
Джочка Л. Р. - Роль генетичних факторів у розвитку міопії, гіперметропії та астигматизму, Довганич Н. В. (2015)
Дзісь І. Є. - Коагуляційні й запальні маркери як предиктори тромбозу в пацієнтів з лімфопроліферативними хворобами, Виговська Я. І., Томашевська О. Я., Дзісь Є. І. (2015)
Дніпровська А. В. - Варіанти клінічного перебігу хвороби Шейер­мана-Мау, Колесніченко В. А., Фіщенко В. О. (2015)
Довгань Р. С. - Ніфедипін – квантово-фармакологічні властивості, Казакова О. О., Загородний М. І. (2015)
Казимова Б. А. - Анализ применения и продуктивности антигомотоксической терапии у младенцев, питающихся молоком при функциональных нарушениях кишечника (2015)
Казмірчук В. В. - Оцінка протимікробної активності спиртового екстракту хмелю, Мельник А. Л., Воронкіна І. А., Невмержицький В. В., Волков Т. О. (2015)
Коваленко Л. І. - Особливості перебігу ішемічної хвороби серця з супутнім хронічним некалькульозним холециститом (2015)
Король Л. В. - Показники оксидативного стресу та резистентності еритроцитів у хворих на хронічну хворобу нирок VD стадії, Мигаль Л. А., Попова О. С., Бурдейна О. В., Колесник М. О. (2015)
Литвак О. О. - Оптимізація методу реабілітації репродуктивної функції у жінок з тиреоїдною дисфункцією, які страждають на субмукозну міому матки та гіперпластичні процеси ендометрію (2015)
Макаренко А. Н. - Морфологический анализ изменений в цереброкортексе при гипоксии и передозировке общих анестетиков, Карандеева Ю. К. (2015)
Макурина Г. И. - Нитрозирующий стресс при псориатической болезни в сочетании с эссенциальной гипертензией (2015)
Маланчук В. О. - Порівняльний аналіз біосумісності біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію та титану медичного призначення: експериментальне дослідження, Грабовий О. М., Жуковцева О. І., Кисельов В. С., Чепурний Ю. В. (2015)
Маслова Г. С. - Роль метаболічних порушень слизової оболонки у формуванні ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на гострі та хронічні лейкемії (2015)
Мерецький В. М. - Застосування ацеклофенаку у комплексній терапіїї больового синдрому нижньої ділянки спини (2015)
Мещерякова И. П. - Спектр патологии среди новорожденных г. Евпатории (2015)
Наконечна О. А. - Деякі патохімічні механізми біологічної дії субтоксичних доз поліоксипропіленгліколю марки Л-502-2-10 в експерименті, Комаревцева І. О., Жерновая М. Є., Оветчин П. В., Жуков В. І. (2015)
Онул Н. М. - Гігієнічна оцінка регіональних особливостей частоти та структури репродуктивних ускладнень у вагітних Дніпропетровської області (2015)
Пахаренко Л. В. - Оцінка якості життя жінок з передменструальним синдромом (2015)
Пікас О. Б. - Особливості метаболічних змін ліпідів у плазмі та еритроцитах крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень, їх порівняльний аналіз (2015)
Пилипенко Н. И. - Возможности интегральной диагностики хронической диффузной патологии печени, Федуленкова Ю. Я. (2015)
Радзішевська Я. К. - Механізми розвитку ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Ракетська О. О. - Вплив яктону і мексикору на показники енергетичного обміну в міокарді щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф. (2015)
Скляров П. О. - Дослідження ролі ізоформ циклооксигенази у патогенезі виразковаго коліту у щурів (2015)
Такташов Г. С. - Связь пульмональных и кардиальных функций при хронической ревматической болезни сердца (2015)
Тарасенко К. В. - Значення ліпідних маркерів в оцінці інсулінорезистентності у вагітних жінок з ожирінням різного ступеня (2015)
Федорак В. М. - Морфометричні зміни нейронів м’язово-кишкового нервового сплетення товстої кишки в пізні терміни після дистальної резекції тонкої кишки (2015)
Шалімова А. С. - Комплексна оцінка варіативності показників у пацієнтів з коморбідною патологією – гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2 типу (2015)
Юзбашиев Г. И. - Трудопотери среди работников нефтедобывающей промышленности, связанные с желудочно-кишечными заболеваниями (2015)
Трофімова Н. С. - Використання скринуючих біохімічних дослі­джень для ранньої діагностики мукополісахаридозів, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2015)
Варвашеня М. В. - Современные аспекты выбора тактики лечения простых кист почек (2015)
Денисенко А. І. - Показники енергобіометричного моніторингу при ендовідеохірургічних втручаннях (2015)
Комариця О. Й. - Динаміка сорбції та десорбції хлоргексидину із кополімеру метакрилату при лікуванні хвороб пародонта, Крамаренко С. Ю., Суберляк О. В. (2015)
Куцевляк В. И. - Обоснование направленного перемещения аномалийно расположенных зубов аппаратурно-хирургическим методом в постоянном прикусе, Данилова Ю. Г. (2015)
Сергеева О. Ю. - Общая практика – семейная медицина: методики изменения поведения и основы обучения пациентов в профилактике неинфекционных заболеваний, Поясник Е. С. (2015)
Єлисеєва І. В. - Дослідження дії дифтерійного бактерійного антигенного препарату, одержаного за допомогою електромагнітного випромінення надзвичайно високої частоти, на формування гуморального антитоксичного імунітету та колонізаційну резистентність в піддослідних тварин, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А., Балак О. К. (2015)
Калініченко С. В. - Хроматографічний аналіз екзометаболітів Lac­to­bacillus plantarum, отриманих за різних умов газового складу атмосфери культивування та впливу фізичних чинників, Коротких О. О., Бабич Є. М., Ківва Ф. В., Коваленко О. І. (2015)
Мироненко Л. Г. - Вивчення біоплівкоутворення ентерококів, виділених з різних екотопів, Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А. (2015)
Антонюк О. П. - Кровопостачання замикальних сегментів позапечінкових жовчних проток у пренатальному періоді онтогенезу людини, Цигикало О. В. (2015)
Молчанюк Н. І. - Гістологічні дослідження структур гангліозного шару сітківки в ранні терміни після внутрішньочеревного введення метанолу (2015)
Небесна З. М. - Структурна реорганізація альвеолярних макрофагів респіраторного відділу легень в динаміці після експериментальної термічної травми та в умовах застосування подрібненого субстрату ліофілізованої ксеношкіри (2015)
Півторак К. В. - Субмікроскопічний стан печінки при корекції стеатозу гепатопротектором амінокислотного походження (2015)
Попелюк О.- М. В. - Особливості розвитку та становлення гортані людини на 3-5 місяці внутрішньоутробного розвитку (2015)
Котуза А. С. - Теоретичні засади розбудови патологоанатомічної служби України в сучасних правових та економічних умовах, Роша Л. Г. (2015)
Тертишний С. І. - Морфологічні зміни астроцитів головного мозку при постреанімаційній енцефалопатії (2015)
Дроздовська С. Б. - Комплексна молекулярно-генетична діагностика фізичної працездатності у спорті (2015)
Чернозуб А. А. - Алгоритм визначення безпечних параметрів фізичних навантажень в умовах силового фітнесу (2015)
Якушева Ю. І. - Показники центральної гемодинаміки у волейболісток з різними типами статури тіла (2015)
Герман С. А. - Визначення субхронічної токсичності вітчизняного А-силіконового еластичного конструкційного матеріалу (2015)
Гурандо В. Р. - Особливості клінічної ефективності комплексного лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням бактеріальних препаратів (2015)
Каротин З. Г. - Клінічна оцінка стану тканин генералізованого пародонтиту при захворюваннях скронево-нижньощелепового суглобу (2015)
Каськова Л. Ф. - Показники тестів емалевої резистентності та клінічного визначення швидкості ремінералізації емалі в дітей, які часто хворіють на ГРВІ, Павленкова О. С. (2015)
Малко Н. В. - Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, що проживають на екологічно забрудненій території у віддалені терміни (2015)
Михайленко Т. М. - Особливості активності орнітиндекарбокилази у осіб, що користуються знімними конструкціями зубних протезів та мають різний рівень гігієни ротової порожнини, Ерстенюк Г. М., Рожко М. М. (2015)
Смаглюк Л. В. - Аналіз вивчення частоти відривів брекетів в залежності від методики їх фіксації при лікуванні пацієнтів із зубощелепними аномаліями в поєднанні із флюорозом зубів, Шундрик Л. С. (2015)
Терещук О. Г. - Пошук фізіологічного співвідношення щелеп та висоти прикусу у пацієнтів з оклюзійними порушеннями, що виникли після проведення некоректних стоматологічних втручань (2015)
Янішен І. В. - Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості лікування пацієнтів пластмасовими мостоподібними протезами (2015)
Зинченко В. Д. - Влияние предобработки эритроцитов барана низкими дозами озона на их осмотическую резистентность и взаимодействие с лимфоцитами человека при гипотермическом хранении, Головина К. Н., Горячая И. П., Воловельская Е. Л. (2015)
Коковська О. В. - Порівняння ступеню асиметрії деяких показників гемостазу в різних симетричних судинах у котів (2015)
Станишевская Т. И. - Особенности корреляции между разными формами циркулирующего трийодтиронина у молодых мужчин в пределах физиологической нормы и на ее границах, Соболев В. И. (2015)
Радченко Г. Д. - Ізольована систолічна артеріальна гіпертензія у молодих: чи всіх маємо лікувати?, Торбас О. О., Сіренко Ю. М. (2015)
Коваленко В. М. - Взаємозв’язок між показниками добового моніторування артеріального тиску та деформацією і швидкістю деформації міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу, Несукай О. Г., Тітов Є. Ю., Поленова Н. С., Даниленко О. О. (2015)
Дзяк Г. В. - Вплив фіксованої комбінації периндоприлу та амлодипіну на параметри деформації міокарда лівого шлуночка в чоловіків з артеріальною гіпертензією, Колесник М. Ю. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Влияние блокады левой ножки пучка Гиса на показатели продольного смещения стенок левого желудочка у больных дилатационной кардиомиопатией, Кнышов Г. В., Захарова В. П. (2015)
Орищин Н. Д. - Оцінка життєздатності міокарда методом магнітно-резонансної візуалізації у передбаченні ефективності реваскуляризації при ішемічній кардіоміопатії (2015)
Мітченко О. І. - Лептинорезистентність, стан вуглеводного та ліпідного обмінів у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом, Романов В. Ю., Кулик О. Ю. (2015)
Сычев О. С. - Использование метаболической терапии у больных c фибрилляцией предсердий, Романова Е. Н., Срибная О. В. (2015)
Бородай А. А. - Связь между фибрилляцией предсердий, артериальной гипертензией и немыми инфарктами головного мозга, Федькив С. В., Бородай Э. С., Гетьман Т. В., Рыбак А. В. (2015)
Зинченко Ю. В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении пятнадцати лет после кардиоверсии, Михалева Т. В. (2015)
Скочко О. В. - Взаимосвязь заболеваний пародонта с факторами риска развития ишемической болезни сердца, Мамонтова Т. В., Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2015)
Тодуров Б. М. - Ультразвуковая декальцификация створок аортального клапана (2015)
Лутай М. И. - Кальциноз венечных артерий, аорты, клапанов сердца и ишемическая болезнь сердца: патофизиология, взаимосвязь, прогноз, стратификация риска. Часть 3. Взаимосвязь кальцификации венечных артерий с кальцинозом других локализаций (аорта, клапаны сердца), остеопорозом. Возможности прогноза и стратификации риска, Голикова И. П. (2015)
DiNicolantonio J. - Клопідогрель – безпечніший за тикагрелор щодо кровотеч: ретельний аналіз дослідження PLATO, D’Ascenzo F., Tomek A., Chatterjee S., Niazi A., Biondi-Zoccai G. (2015)
Георгій Вікторович Дзяк (2015)
Євгенія Хомівна Заремба (2015)
До відома авторів (2015)
Філатов Д. - Археологічні дослідження поселення сабатинівської культури Розанівка І у 2012 році, Смирнов Л. (2014)
Горбенко К. - Нові археологічні дослідження городища Дикий Сад (2014)
Крутілов В. - Керамічні обпалювальні печі Борисфена середини VI ст. до н. е., Смирнов О., Бондаренко Д. (2014)
Левченко В. - Історія єврейських вишів у системі освіти України між двома світовими війнами (2014)
Брегеда М. - Реакція українського населення на постанову і лист ЦК КПРС "Про антипартійну групу Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М. " (1957 р. ) (2014)
Середа К. - Захист російськомовного населення як привід до вторгнення російських військ в Україну в 2014 р. (2014)
Погромський В. - Американська адміністрація допомоги та її діяльність у радянській Білорусі у 20-ті рр. ХХ ст., Тетенова В. (2014)
Korczyc A. - Potencjalne płaszczyzny wspołpracy energetycznej państw azjatyckich (2014)
Dębowicz M. - Security as a justification of state’s struggle with a civil society in contemporary Russia (2014)
Missetskiy S. - Polityka energetyczna Kazachstanu (2014)
Вечорек П. - Экологические проблемы Российской Федерации и их влияние на общество (на примере городов Дзержинска и Норильска) (2014)
Іваннікова І. - Економічні санкції США і країн ЄС проти Росії як інструмент урегулювання української кризи 2014 р. (2014)
Волинець О. - Католицька церква про джерела сучасної кризи цінностей (2015)
Демчишак Р. - Наукові підходи до розуміння сутності поняття "політичний інститут" (2015)
Докаш О. - Реалізація стратегічних політичних інтересів сталінського тоталітарного режиму як рушійної сили утвердження радянської політичної системи у Західній Україні та Північній Буковині на початковому етапі Другої світової війни: компаративний аспект (2015)
Кіянка І. - Популізм в країнах Західної Європи: кінець XX – початок XXI ст. (2015)
Кукарцев О. - Варіативність дефініювання терміна "імперія" у науковому дискурсі (2015)
Олійник Н. - Проблема громадсько-політичної активності жінок у вітчизняній науковій думці (2015)
Тишкун Ю. - Специфіка концептуалізації поняття "глобальна політика" (2015)
Бучин М. - Особливості дотримання демократичних принципів виборів під час позачергових президентських та парламентських виборів 2014 р. в Україні (2015)
Денисюк С. - Політична міфотворчість як технологія впливу на суспільну свідомість (2015)
Забавська Х. - Система стримувань і противаг як атрибут демократії: порівняльний аналіз особливостей функціонування у різних формах правління, Бучин М. (2015)
Маркітантов В. - Референдум як форма прямої демократії: зарубіжний і вітчизняний досвід, Нечитайло В. (2015)
Ямельницький О. - Видова специфіка політичної мобілізації (2015)
Горбач О. - Спецслужби у системі міжнародних відносин (2015)
Гулай В. - Політико-комунікативні стратегії і практики взаємодії органів місцевого самоврядування України та Польщі (2015)
Дорош Л. - Новітній пріоритет співпраці України та США: союзні відносини (2015)
Здоровега М. - Проблема легітимності гуманітарних інтервенцій у сучасних міжнародних відносинах (2015)
Івасечко О. - Членство Польщі в Європейському Союзі: військово-політичний вимір (2015)
Ільницька У. - Україна-ОБСЄ: активізація співробітництва у формуванні Європейської системи безпеки та стабільності (2015)
Матлай Л. - Особливості зовнішньої політики урядового кабінету Народної партії Іспанії (2011–2014 рр.) (2015)
Олійник Ю. - Співробітництво ЄС ТА МЕРКОСУР як приклад для подальшої інтеграції України (2015)
Сухорольська І. - Нова громадська дипломатія та особливості її реалізації у сучасних умовах (2015)
Турчин Я. - Особливості партнерства між Україною та Вишеградською групою у контексті сучасних геополітичних викликів (2015)
Луцишин Г. - Проблема націоналізму у контексті розширення ЄС (2015)
Шипка Н. - Організації національних та етнічних меншин у сучасному польському законодавстві (2015)
Титул, зміст (2014)
Астрахан Н. - У межах і за межами герменевтичної традиції: від інтерпретації теорії до теорії інтерпретації (2014)
Черкашина Т. - Жанрово-типологічні риси української автобіографії ХХ століття (2014)
Вишницька Ю. - Міфосценарій віднаходження раю як одна з реалізацій космогонічних міфів (на матеріалі роману Володимира Дрозда "Листя землі") (2014)
Олійник С. - Елементи слов’янської міфології у художньому світі трилогії Сергія Оксеника "Лісом, небом, водою" (2014)
Хамедова О. - Образ Василя Стуса в електронних ЗМІ (2014)
Бровко О. - Українська спогадова література ХХ століття: еволюція, поетика, жанри (2014)
Поліщук Я. - До таємниць слова (2014)
Анісімова Л. - Луїза М. Розенблатт. Транзакційна теорія: проти дуалізму (2014)
Сінченко К. - Стенлі Фіш. Чи присутній на заняттях текст? (2014)
Александрова К. В. - Дослідження енерготропних властивостей похідного ксантину АЛ-12 – потенційного кардіопротектора, Левіч С. В., Макоїд О. Б. (2015)
Галузінська Л. В. - Дослідження зміни деяких біохімічних показників крові у хворих на псоріаз (2015)
Загайко А. Л. - Дослідження змін вмісту проопіомеланокортину та агутіподібного пептиду за умов експериментального метаболічного синдрому, Брюханова Т. О. (2015)
Загайко А. Л. - Корекція новими інгібіторами JNK морфоструктури печінки щурів в умовах гіперкалорійної дієти, Кравченко Г. Б., Мохамед Ахмед Мусмарі (2015)
Іванченко Д. Г. - Пошук сполук з антиоксидантною дією серед 1,8-дизаміщених теоброміну (2015)
Kuchmenko O. B. - Hepatoprotective effect of ubiquinone and complex of precursors and modulator of its biosynthesis under doxorubicin treatment, Burlaka A. P., Ganusevych І. І., Lukin S. M. (2015)
Левіч С. В. - Вивчення антиоксидантних властивостей похідних 3-R-2,6-діоксопурин-7-ілетанових кислот, Красовська Н. І., Александрова К. В., Сінченко Д. М. (2015)
Ніженковська І. В. - Дослідження гепатопротекторних властивостей комплексної сполуки германію з нікотиновою кислотою при інтоксикації доксорубіцином, Нароха В. П., Савосько С. І. (2015)
Семенів Д. В. - Вивчення впливу субстанцій аронії чорноплідної на білковий обмін, Бєлік Г. В., Куценко Т. О., Столєтов Ю. В. (2015)
Шкода О. С. - Пошук інгібіторів перекисного окиснення ліпідів серед 7,8-заміщених 3-п-толілксантину (2015)
Юсифова Д. Ю. - Изучение противовоспалительной активности мази (5 %) на основе густого экстракта из листьев Сorylus avellana L., Мовсумов И. С., Малоштан Л. Н., Шаталова О. М. (2015)
Захарчук О. І. - Корекція виразкової хвороби шлунка шляхом використання настойки арніки гірської, Захарчук Т. В. (2015)
Klevanova V. - Antidiabetic activity of blood burnet extract in high fructose fed rats, Trzhetsynskiy S., Fedorovska K. (2015)
Коротчук Е. В. - Изучение антиоксидантных свойств экстракта аронии в эксперименте на крысах, подвергнутых иммобилизационному стрессу, Швец В. Н. (2015)
Литкін Д. В. - Асоціація поліморфізму 174 C/G гена інтерлейкіну-6 (IL-6) з частотою захворюваності на цукровий діабет 2 типу на прикладі слов’янської популяції м. Харкова, Почерняєв А. К., Козак Н. А. (2015)
Мархонь Н. О. - Морфологічний аналіз гемомікроциркулярного русла щурів за умов експериментального метаболічного синдрому в умовах застосування пропіленгліколевого екстракту горобини, Мамчур В. Й., Жилюк В. І. (2015)
Nikolayeva O. - Cytokines, major mineral elements and trace elements under violation of morphofunctional state of the pancreas of rats having a hypоcaloric diet, Kovaltsova M., Sulhdost I. (2015)
Рикало Н. А. - Молекулярні механізми проліферації клітин печінки щурів при хронічному токсичному гепатиті та патогенетичній корекції лізиноприлом, Береговенко Ю. М. (2015)
Рикало Н. А. - Поліплоїдизація гепатоцитів у статевозрілих щурів на тлі хронічного алкогольного ушкодження печінки та при патогенетичній корекції, Яровенко Л. О. (2015)
Сахацька І. М. - Корекція виразкової хвороби шлунка лікарськими препаратами на основі сировини півонії лікарської (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2015)
Гриценко А. В. - Гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища при захороненні відходів азбестоцементного виробництва та при старінні азбестоцементних виробів (шиферу), Жуковський Т. Ф., Юхно В. І., Проценко О. Л., Мошковський В. Є., Демецька О. В., Мовчан В. О. (2014)
Васенко О. Г. - Визначення впливу кліматичних умов на екологічний стан р. Уди в Харківській області, Рибалова О. В., Жук В. М. (2014)
Анищенко Л. Я. - Сравнительная комплексная экологическая оценка вариантов очистки от ила акватории общественного пляжа пгт Ялта Донецкой области, Кресин В. С., Свердлов Б. С. (2014)
Еременко Е. В. - Систематизация обобщения коэффициентов экологической модели для повышения точности расчетов качества воды водохранилища, Кресин В. С. (2014)
Варламов Е. Н. - Применение системы экологических показателей для оценки влияния энергетической отрасли на состояние природной среды, Квасов В. А., Палагута О. А. (2014)
Клімов О. В. - Водно-болотні угіддя та класифікація екологічних систем України, Клімов Д. О., Гайдріх І. М. (2014)
Бараннік В. О. - Моделювання продуктивності популяції M. minutum за кліматичними умовами півдня України, Кресін В. С. (2014)
Проскурнин О. А. - Использование коэффициента конкордации для оценки согласованности экспертных суждений при ранжировании пунктов контроля качества воды водного объекта, Смирнова С. А. (2014)
Хоботова Э. Б. - Гидравлическая активность отвальных доменных шлаков, Калмыкова Ю. С. (2014)
Васенко А. Г. - Сравнительная характеристика фитопланктона верховья и прибрежного участка украинской части дельты Дуная, Верниченко-Цветков Д. Ю., Лунгу М. Л., Миланич А. Ю., Пристинская А. С. (2014)
Анищенко Л. Я. - Сравнительная комплексная экологическая оценка альтернатив размещения централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, Свердлов Б. С., Байбузенко Т. Ю. (2014)
Уберман В. И. - Арбитражный эффект экологического контроля — количественные характеристики (2014)
Жук В. М. - Особливості водогосподарських систем Харківської області (2014)
Мельникова Н. В. - Сучасні підходи до вирішення проблеми екологічної безпеки поверхневих водних об’єктів в Україні (2014)
Васенко О. Г. - Деякі результати комплексного екологічного моніторингу довкілля української частини дельти Дунаю, Лунгу М. Л., Мельникова Н. В., Клочко Т. О. (2014)
Крайнюков О. М. - Економічне забезпечення використання токсикологічного показника в системі нормування і контролю поверхневих вод (2014)
Мохонько В. И. - Опасность загрязнения природных вод Лисичанско-Рубежанского региона щелочными стоками, Корчуганова Е. Н., Герасимова И. В. (2014)
Даценко В. В. - Влияние гальваношлама на распределение тяжелых металлов в почвах (2014)
Васенко О. Г. - Вплив поширення пістії у р. Сіверський Донець на розвиток фітопланктону, Міланіч Г. Ю. (2014)
Цыбульник С. А. - Методологические аспекты постановки задачи оптимизации водоохранных мероприятий по векторному критерию (2014)
Цыбульник С. А. - Теоретические основы параметризации, перечисления и наглядного представления множества эффективных решений задачи векторной оптимизации (2014)
Стрішенець О. - Економічні засади залізоплавильного виробництва Волинського воєводства (друга половина XVI –середина XVII ст.), Стрішенець М. (2015)
Макара О. - Платформа розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Колосок А. - Зарубіжний досвід соціальної відповідальності бізнесу та перспективи його застосування в Україні (2015)
Ліпич Л. - Інтелектуальна привабливість діяльності підприємства: ідентифікація й оцінювання, Хілуха О., Товстенюк О. (2015)
Іванків О. - Аналіз моделей сприйняття якості послуг на основі гармонізації інтересів зацікавлених сторін (2015)
Коленда Н. - Сутність та види соціального потенціалу підприємства (2015)
Ющишина Л. - Розвиток виробництва альтернативних джерел енергії в сільськогосподарських підприємствах, Ющишин І. (2015)
Борисюк О. - Шляхи оптимізації державного боргу в сучасних умовах (2015)
Сторонянська І. - Сучасні концепції ціноутворення на ринку цінних паперів, Ліпич М. (2015)
Грудзевич І. - Проблеми й перспективи інвестування пенсійних активів у банківські метали (2015)
Рудик Н. - Напрями розвитку банківської системи України в процесі фінансової глобалізації (2015)
Сафарова А. - Методика аудиту поточних зобов’язань (2015)
Маркус О. - Застосування АВС-костингу при калькулюванні собівартості продукції (2015)
Букало Н. - Облікова політика, її суть та призначення (2015)
Крупка Я. - Методи оцінки майна та інвестицій в обліку й звітності (2015)
Kutuzov M. - Accounting Outsourcing in Ukraine: Use, Problems and Prospects, Kotsiuba Y. (2015)
Грищук Р. - Концепція синергетичного управління процесами взаємодії агентів у соціальних Інтернет-сервісах, Молодецька К. (2015)
Рябий М. - Модель виявлення PR-впливу через публікації в Інтернет ЗМІ, Хатян О., Багацький С. (2015)
Гнатюк С. - Метод генерування тритових псевдовипадкових послідовностей для систем квантової криптографії, Жмурко Т., Кінзерявий В., Сєйлова Н. (2015)
Туйчиев Г. - Создание блочного алгоритма шифрования на основе сетей IDEA32–4 и RFWKIDEA32–4 с использованием преобразования алгоритма шифрования AES (2015)
Кудін А. - Диференційний аналіз функцій хешування та блокових шифрів: узагальнений підхід, Коваленко Б. (2015)
Скиба А. - Прогнозування соціально-психологічних та ситуаційних чинників активації злочинних думок і намірів у сфері інформаційної безпеки, Хоріна О. (2015)
Шведун В. - Організаційно-правове забезпечення державного регулювання інформаційної безпеки реклами (2015)
Грига В. - Информационно-психологическая безопасность общества, как средство сохранения народа, Гнатюк С., Гизун А. (2015)
Корченко А. - Метод n-кратного инкрементирования числа термов лингвистических переменных в задачах анализа и оценивания рисков, Ахметов Б., Казмирчук С., Жекамбаева М. (2015)
Полотай О. - Прогнозування інтегрального інноваційного індикатора безпеки економічної інформації (2015)
Дудатьев А. - Метод управления комплексной информационной безопасностью (2015)
Добровольський Є. - Метод побудови моделі взаємозв’язку "ЗМІ – СОЦІУМ – ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА" в інтересах забезпечення інформаційної безпеки держави (2015)
Рейкін В. - Теоретичний аналіз правопорушень: економічний підхід (2015)
Борейко В. - Функціонування аграрного комплексу України після її вступу до Світової організації торгівлі (2015)
Буняк Н. - Роль вищих навчальних закладів у формуванні національної інноваційної системи України (2015)
Черчик Л. - Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств України (2015)
Левицький В. - Система управлінських рішень реалізації соціально-економічної стійкості підприємства (2015)
Бортнік С. - Стратегічне управління розвитком персоналу підприємства та сучасні підходи до оцінювання його рівня (2015)
Мишко О. - Інноваційний підхід до вдосконалення системи управління якістю на підприємстві (2015)
Ліпич Л. - Деякі аспекти управління виробничою діяльністю підприємств, Волинець І. (2015)
Лялюк А. - Маркетингові підходи до підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на регіональному ринку праці (2015)
Карлін М. - Необхідність використання системного підходу до визначення місцевих платежів в Україні (2015)
Івашко О. - Фінансова безпека України в умовах кризових явищ в економіці (2015)
Сак Т. - Фінансово-економічна безпека комерційних банків України (2015)
Гадзевич О. - Деякі особливості проведення аналізу активів підприємства (2015)
Shmatkovska T. - To the Problem of Automation of Accounting and Analytical Process in the System of Information and Economic Security of the Enterprise (2015)
Фатенок-Ткачук А. - Організація обліково-аналітичного забезпечення процесу формування стратегії розвитку підприємства (2015)
Сур’як А. - Необхідність та механізми реалізації базових моделей державно-приватного партнерства (2015)
Грицюк Н. - Формування та механізм стратегії розвитку підприємств на засадах податкової політики (2015)
Данилюк Т. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України (2015)
Чуліпа І. - Венчурне підприємництво: об’єкти, суб’єкти та проблеми функціонування в сучасних умовах (2015)
Ліпич Л. - Оцінка ефективності вкладення інвестицій в екологічні проекти за синергетичним ефектом, Глубіцька Т. (2015)
Гранатуров В. - Киберпреступность как один из источников возникновения предпринимательских рисков, Трапезников В. (2015)
Стащук О. - Теоретичні аспекти фінансової безпеки акціонерних товариств (2015)
Білецька К. - Сучасний стан розвитку креативності в холдингових структурах: проблеми й перспективи (2015)
Шостак Л. - До питання вибору оптимальної системи управління матеріальними потоками на підприємстві (2015)
Проць Н. - Сутність та принципи формування бюджетної політики на місцевому рівні (2015)
Теслюк С. - Переваги діяльності та оцінка інвестування активів вітчизняних недержавних пенсійних фондів (2015)
Гром В. - Теоретичні підходи до обґрунтування сутності національних фінансових систем в умовах європейської інтеграції, Кулай А. (2015)
Бегун С. - Особливості визнання та оцінки виробничих запасів (2015)
Кулинич М. - Застосування технологій дистанційного навчання під час викладання обліково-аналітичних дисциплін (2015)
Стаднюк Т. - Аналіз операційної діяльності хлібопекарних підприємств Волинської області (2015)
Мачулка О. - Теоретико-методичні аспекти обліку податку на додану вартість (2015)
Арендарук А. О. - Логопедичний супровід дітей з ТПМ в умовах інтегративного навчання, як психолого-педагогічна проблема (2012)
Базима Н. В. - Особливості емоційно-вольової сфери у дітей з аутистичними порушеннями, Назарец Д. C. (2012)
Беркетова М. Г. - Шляхи організації сенсомоторного розвитку дітей раннього віку з синдромом дауна в процесі ігрової діяльності (2012)
Бодруг Є. С. - Теоретичні основи співпраці педагога-дефектолога з батьками дітей з вадами слуху (2012)
Бойко Г. М. - Дослідження особистісних якостей плавців із порушеннями психофізиного розвитку (2012)
Большанина Л. В. - Особенности возникновения речи у детей с нарушенным слухом (2012)
Боряк О. В. - Характеристика компонентів просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією після впровадження корекційної методики (2012)
Браткова М. В. - Развитие речи детей раннего возраста с органическим поражением центральной нервной системы в процессе сенсорного воспитания (2012)
Волобуева Н. А. - Организация процесса обучения детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья с учетом половозрастных особенностей (2012)
Гладуш В. А. - Республіканський учбово-методичний кабінет спеціальних шкіл: історія, здобутки (2012)
Гладуш В. А. - Науково-педагогічна діяльність професора М. М. Перельмутера, Колесник І. П. (2012)
Голуб А. В. - Дослідження структурних компонентів усного мовлення при дизартріях у дітей старшого дошкільного віку (2012)
Голуб Н. М. - Науково-теоретичні засади досліджень писемного мовлення та його порушень (2012)
Грибукова О. Г. - Роль ведущей репрезентативной системы в обучении младших школьников (2012)
Гроза Е. П. - Етапи творчого шляху відомого психолога радянського періоду Лурія Олександра Романовича ( 1902 – 1977 ) До 110-річчя з Дня народження (2012)
Губар С. Ю. - Формування внутрішнього плану дій засобами предметної діяльності у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку (2012)
Дідкова Л. М. - Мовленнєва і немовленнєва симптоматика стертої дизартрії (2012)
Долженко А. І. - Вплив особливостей мовлення й пізнавальних процесів розумово відсталих дітей на їх соціально-трудову адаптацію (2012)
Долинний Ю. О. - Реабілітаційна робота з людьми маючих обмежені можливості в розвитку засобами фізичного виховання (2012)
Дроздова Н. В. - Коммуникативная направленность логопедической работы по формированию речевой активности старших дошкольников с общим недоразвитием речи (2012)
Єжова Т. Є. - Спеціальна й інклюзивна школи та право дитини на проживання в сім’ї (2012)
Елизарова Н. А. - Логопедическая ритмика в системе реабилитационных методик (2012)
Ефименко Н. Н. - Теория функциональных систем п.к.анохина и ее приложение к модели коррекционного физического воспитания детей, имеющих различные двигательные нарушения (2012)
Золотарьова Т. В. - Управління вертикальними процесами у системах " особистість " і " дефект " людей з психофізичними порушеннями (2012)
Кацавець Р. С. - Репліка у захисній промові (2012)
Качуровська О. Б. - Дистанційна освіта як одна із форм формування інформаційної компетентності майбутніх учителів-логопедів (2012)
Кисличенко В. А. - Педагогічна культура батьків як об’єкт уваги логопеда (2012)
Климко Н. О. - Внесок М. Д. Ярмаченка в розробку проблеми компенсації глухоти (2012)
Климова Т. В. - Формирование здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностя-ми здоровья в условиях реализации федеральных госдар-ственных требований (2012)
Коломієць Ю. В. - Особливості порушень писемного мовлення у молодших школярів загальноосвітніх шкіл, Ніжинська О. В. (2012)
Кондратенко В. О. - Вивчення полісенсорних можливостей старших дошкільників із заїканням, Журавльова Л. С. (2012)
Кондратенко В. О. - Особливості мовлення дошкільників із дизартрією (2012)
Косенко Ю. М. - Особливості проведення дидактичної гри на уроках історії в спеціальній школі (2012)
Кот М. З. - Спеціальний корекційний заклад освіти – шлях до розвитку дитини з особливими потребами ( Дніпропетровській загальноосвітній школі-інтернату № 2 – п’ятдесят ) (2012)
Кравець Н. П. - Виокремлення власне методичних принципів навчання читанню розумово відсталих учнів (2012)
Кравченко А. І. - Особливості корекційно-реабілітаційної роботи при графоспазмі, Мороз Л. В. , Кравченко І. В. (2012)
Круглик О. П. - Удосконалення розуміння художніх творів слабочуючими учнями 5-7 класів засобами типології оповідань (2012)
Кузава І. Б. - Порівняльна характеристика термінів " інклюзія " та " інтеграція " (2012)
Лапп Е. А. - Подготовка педагога для работы с детьми с задержкой психического развития (2012)
Ленів З. П. - Практичні аспекти фомування ручного праксису в дітей із порушеннями мовлення, Сушко О. І. (2012)
Линдіна Є. Ю. - Науково-теоретичні підходи до вивчення стертих дизартрій у дослідженні Є. Ф. Соботович (2012)
Максимовська В. М. - Теорії походження синдрому Дауна (2012)
Мананкова О. И. - Преодоление нарушений темпо-ритмической организации устной речи у детей с МНС ( минимальными нарушениями слуха ) ( сообщение 2 ) (2012)
Мартиненко І. В. - Індивідуальні освітні програми в умовах інклюзивного навчання ( досвід Польщі ), Базима Н. В. (2012)
Марченко І. С. - Діагностика комунікативних здібностей дітей із ТПМ (2012)
Мухіна А. Ю. - Вплив складу сім'ї на гендерну соціалізацію дівчат-підлітків з нормальним і порушеним інтелектуальним розвитком (2012)
Одинокова Н. А. - Некоторые особенности использования компьютерных развивающих игр с дошкольниками, имеющими ограниченные зрительные возможности (2012)
Омельченко І. М. - Особистісна складова простору комунікативної діяльності дошкільника із затримкою психічного розвитку (2012)
Осадча Т. М. - Етіопатогенетичні аспекти порушень голосу у дітей (2012)
Парфенова А. И. - Особенности овладения связной речью в норме и патологии (2012)
Пахомова Н. Г. - Принципи організації системності педагогічної , психологічної та медичної підготовки логопедів (2012)
Пімєнова К. О. - Лінгвістичні аспекти формування знань про синтаксис в учнів початкових класів з ТПМ (2012)
Пінчук Ю. В. - Стан сформованості лексичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з порушенням розумового розвитку, Денисенко О. І. (2012)
Подгаєцький А. В. - Вплив діяльності українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "інваспорт" на розвиток адаптивного спорту дітей з вадами зору в Україні, Березовський В. А. , Мішаровський Р. М. (2012)
Полуляшенко М. С. - Проблема нейротизму у дітей як характерологічний прояв у поведінці ( на основі наукових праць А. І. Селецького ) (2012)
Польова І. І. - Корекційна складова сенсорного виховання дошкільників з вадами слуху (2012)
Потапенко О. М. - Сучасні підходи до вивчення особистості дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку, Опанасюк І. С. (2012)
Рібцун Ю. В. - До питання диференційної діагностики дислалії та мінімальних проявів дизартрії (2012)
Ромась О. Ю. - Мутаційна дисфонія особливості етіології , перебігу та реабілітації (2012)
Савицький А. М. - Ранній моторний розвиток дітей з синдромом Дауна (2012)
Савінова Н. В. - Розвиток та особливості логопедичної термінології: змістовий аспект (2012)
Сак Т. В. - Навчальне середовище інклюзивного класу (2012)
Саранча І. Г. - Формування правової обізнаності випускників реабілітаційних центрів з порушеннями опорно-рухового апарату (2012)
Синьов В. М. - Особливості умови соціалізації дітей з аутистичними порушеннями, Шульженко Д. І. (2012)
Січкарчук Н. Д. - Розвиток асоціативних зв’язків в процесі формування емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією (2012)
Сорочан Ю. Б. - Теоретико-аналітичний підхід до вивчення моделей породження мовленневого висловлювання у психолінгвістиці (2012)
Татьянчикова І. В. - Вивчення особливостей соціалізації учнів з обмеженими інтелектуальними можливостями на стадії індивідуалізації (2012)
Тищенко В. В. - Методика формування ймовірного прогнозування в мовленнєвій діяльності дітей дошкільників із ЗНМ (2012)
Товстоган В. С. - Системний аналіз компетентності як засіб побудови методики її дослідження (2012)
Федоренко І. В. - Теоретичні підходи до організації комп’ютерно-інформаційної підготовки студентів-дефектологів (2012)
Федоренко C. В. - Історія діяльності київської школи № 5 для сліпих дітей (2012)
Федорович Л. О. - Концептуальні засади підготовки логопеда до роботи з дітьми раннього віку у вищих навчальних закладах в умовах інтеграції в Європейський освітній простір (2012)
Фур Е. П. - Исторический аспект проблемы нарушений лексики у детей 5-6 летс общим недоразвитием речи (2012)
Хворова Г. М. - Практичні питання підготовки ортопедагогів (на прикладі курсів " дошкільна ортопедагогіка ” та " корекційно-реабілітаційні служби ” ) (2012)
Хлопоніна Н. Є. - Лялькотерапія як метод психологічної корекції (2012)
Чередніченко Н. В. - До проблеми засвоєння основ фонетики і графіки молодшими школярами із порушеннями писемного мовлення, Пелешенко О. С. (2012)
Чернова О. Р. - Способы диагностирования слухового восприятия глухих детей дошкольного возраста (2012)
Чорненька В. Д. - До питання про нейроархітектуру, нейрофізіологію та патофізіологію емоцій (2012)
Шашкина Г. Р. - Современные представления и история логопедической ритмики (2012)
Швалюк Т. М. - Методика формування складносурядних речень , складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2012)
Шевченко В. М. - Кохлеарна імплантація як метод реабілітації дітей з тяжкими порушеннями слуху (2012)
Шевченко Е. В. - Опыт применения сурдо-логопедического тренажёра " Дэльфа-130 " в условиях специального дошкольного учреждения для детей с нарушениями слуха (2012)
Шеремет М. К. - Особливості формування мовлення в ранньому та дошкільному віці, Ряшенцева Д. М. (2012)
Шипилова Е. В. - Реализация коммуникативного подхода в обучении иностранному языку детей с задержкой психического развития (2012)
Шорохова В. В. - До питання використання балансувальної дошки доктора Ф. Белгау для розвитку уваги розумово відсталих молодших школярів у процесі навчальної діяльності (2012)
Бєлова О. Б. - Аналіз дослідження неусвідомленої агресії у молодших школярів з нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком (2012)
Бистрова Ю. О. - Особливості професійно-трудової соціалізації розумово відсталих підлітків (2012)
Войтюк І. В. - Проблема корекції мислення розумово відсталих дітей у психологічно-педагогічній літературі (2012)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості мнемічної діяльності у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ (2012)
Девічинська І. Б. - Розвиток пізнавального інтересу в учнів з вадами слуху засобами усної народної творчості (2012)
Дем’яненко Б. Т. - Функціональна діагностика психічних порушень у дітей та підлітків та їх комплексна медико-психолого-педагогічна корекція (2012)
Елецкая О. В. - Особенности познавательных функций у школьников с дизорфографией (2012)
Касьян М. В. - Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю як клініко-психологічна проблема (2012)
Коваленко В. Є. - До питання визначення емоційного розвитку та його складових при розумовій відсталості (2012)
Ковригина Л. В. - Психолингвистические механизмы формирования грамматического строя речи у детей дошкольного возраста (2012)
Козинець О. В. - Особливості психічного розвитку та емоційної сфери підлітів із заїканням (2012)
Корець А. М. - Психологічні чинники адиктивної поведінки молоді (2012)
Корнєв С. І. - Психологічні особливості зорового сприймання у дітей з ЗНМ (2012)
Кротенко В. І. - Емоційні порушення в дітей , їх корекція та основні психокорекційні техноголії, Борсук К. М. (2012)
Кузнецова М. С. - Роль уяви у засвоєнні географічного матеріалу дітьми з порушенням інтелектуального розвитку (2012)
Матющенко І. М. - Корекція агресивних проявів у старшокласників допоміжної школи (2012)
Обухівська А. Г. - Нові нормативно-правові засади в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій (2012)
Островська К. О. - Психологічні чинники професійного вигорання у корекційних педагогів (2012)
Рибак Ю. В. - Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми із розладами спектру аутизму, Муращук О. М. (2012)
Романенко О. В. - Прояви антиципації у процесі виконання окомірних завдань дітьми з церебральним паралічем (2012)
Руденко Л. М. - Процесуальні характеристики агресивної поведінки (2012)
Сєромаха Н. Є. - Особливості поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації (2012)
Синьова Є. П. - Дослідження особливостей формування образу фізичного я в умовах глибокої зорової депривації, Власенко С. Б. (2012)
Супрун Д. М. - Тренінгові методи формування мотивації збереження здоров’я в рамках програми особистісного зростання ( у контексті тематики роботи наукового гуртка з іноземної мови ) (2012)
Ужченко І. Ю. - Психологічна характеристика процесу цілепокладання у молодших школярів і затримкою психічного розвитку, Кукса Е. В. (2012)
Хомякова О. В. - Оценка уровня развития психофизиологических функций детей среднего школьного возраста с нарушением зрения, Штеренберг Е. С. (2012)
Якуба А. М. - Аналіз психологічних передумов поведінки розумово відсталих підлітків в ситуаціях спілкування (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, содержание (2015)
Бойко Ю. В. - Методы исследования свойств высокопроизводительных инфраструктур. Обзор, Глибовец Н. Н., Ершов С. В., Крывый С. Л., Погорилый С. Д., Ролик А. И., Теленик С. Ф., Куляс А. И., Крак Ю. В., Ясочка М. В. (2015)
Babichev S. - The Modern State and Perspectives of Clastering Methods Development for High Dimension Data Analysis (2015)
Завадский И. А. - Повышение эффективности сверточных помехоустойчивых кодов с помощью конечных автоматов (2015)
Артеменко В. Б. - Интеграция веб-инструментов организации вебинаров и создания скринкастов в LMS Moodle, Артеменко Е. В., Артеменко Л. В. (2015)
Воронкин А. С. - К вопросу об исследовании персональной учебной сети в открытом дистанционном курсе (2015)
Каменева Т. Н. - Технологии, методы и средства электронного обучения (2015)
Мазурок Т. Л. - Структурно-параметрический синтез индивидуальной траектории обучения (2015)
Колгатин А. Г. - Информационные технологии в научно-педагогических исследованиях (2015)
Козловская В. А. - Алгоритм создания информационной технологии определения типов мышления и ее роль в проектировании полиалгоритмических экспертных систем, Котова А. Б. (2015)
Khrabatyn R. І. - Decision-Making Support Systems in Agriculture. Algorithm, Principles of Construction and Functionality, Bandura V. V., Khrabatyn О. V., Pasyeka M. C. (2015)
Солпчук Ю. Н. - Информационная технология для прогноза охлаждения человека в воде (2015)
Наши авторы (2015)
Титул, содержание (2015)
Гриценко В. И. - Облачные технологии Многоцелевых комплексов геораспределенных систем, Урсатьев А. А., Лозинский А. П. (2015)
Бабичев С. А. - Анализ современного состояния проблемы предобработки данных при оценке уровня экспрессии генов, Бидюк П. И., Корнелюк А. И., Литвиненко В. И. (2015)
Пепеляева Т. В. - Об одной задаче многономенклатурной модели теории запасов генов, Вовк Л. Б., Демченко И. Ю. (2015)
Rytsar B. Ye. - New minimization method of logical functions in polynomial set-theoretical format. 1. Generalized rules of conjuncterms simplification (2015)
Баркалов А. А. - Оптимизация схемы автомата Мура с двумя источниками кодов, Визор Я. Е., Матвиенко А. В., Титаренко Л. А. (2015)
Палагин А. В. - О построении знание-ориентированных компьютерных систем для научных исследований, Петренко Н. Г., Крывый С. Л. (2015)
Яковлев Ю. С. - Концепция и основные положения методики построения интеллектуального человеко-машинного интерфейса с использованием онтологии для знание-ориентированных систем, Курзанцева. Л. И. (2015)
Савченко Е. А. - Предварительная обработка данных в задаче индуктивного моделирования (2015)
Малышко С. А. - Мониторинг и анализ медиапространства – информационно-аналитическая система NEWSPASE (2015)
Наши авторы (2015)
Титул, содержание (2015)
Кошкина Н. В. - Обзор и классификация методов стеганоанализа (2015)
Сарычев А. П. - Линейная регрессия со случайными коэффициентами на основе метода группового учета аргументов (2015)
Гуляницкий Л. Ф. - Разработка и исследование генетических алгоритмов для прогнозирования временных рядов, Павленко А. И. (2015)
Прончева О. Г. - Построение модели динамики мира с применением индуктивного моделирования по статистическим данным о переменных Форрестера (2015)
Кийко В. М. - Сравнение изображений отпечатков пальцев на основе поиска соответствия особых точек, Мацелло В. В. (2015)
Водолазский Е. В. - Распознавание бесконфликтности двух кусочно-линейных траекторий, Крюков В. И. (2015)
Точилин В. В. - Выбор системы видеоконференцсвязи научного и научно-учебного учреждения, Урсатьев А. А. (2015)
Ходаковский Н. И. - Использование ассоциативной распределенной памяти в модели фиксирования знаний, Кузьменко Б. В. (2015)
Шевчук Б. М. - Підвищення ефективності передачі інформації в моніторингових мережах на основі оптимізації обчислень в процесі кодування даних засобами об’єктних систем сенсорних мереж, Задірака В. К., Фраєр С. В. (2015)
Суровцев И. В. - Новая информационная технология поосного взвешивания автомобилей на платформенных весах (2015)
Руденко О. Г. - Программирование с экспрессией генов: способы кодирования и создания синтаксических деревьев, Мирошниченко С. В., Бессонов А. А. (2015)
Наши авторы (2015)
Титул, содержание (2015)
Павлов В. В. - Адаптивная программа разгона самолета, Коршунов Н. В., Комар Н. Н. (2015)
Rytsar B. Ye. - A New Method of Minimization of Logical Functions in the Polynomial Set-theoretical Format. 2. Minimization of Complete and Incomplete Functions (2015)
Кондрашова Н. В. - Влияние способа разбиения выборки в алгоритмах метода группового учета аргументов на адекватность критерия внешнего дополнения (2015)
Лозинська О. В. - Предметно-орієнтована мова опису граматично доповненої онтології, Давидов М. В. (2015)
Шевчук Б. М. - Адаптивне кодування даних, формування та передавання завадостійких пакетів інформації в мережах промислового моніторингу, Резаі В., Зінченко В. П. (2015)
Войченко А. П. - Использование облачных технологий и социальных сетей для поддержки научно-учебных мероприятий (2015)
Броварник В. В. - Інформаційний супровід депозитарію культур мікроорганізмів, Головач Т. М. (2015)
Кифоренко С. И. - Диагностика сахарного диабета. Прогрессивные информационные технологии, Котова А. Б., Лавренюк Н. В., Иваськива Е. Ю. (2015)
Руденко О. Г. - Программирование с экспрессией генов: генетические операторы, Мирошниченко С. В., Бессонов А. А. (2015)
Horbiychuk M. I. - Mathematical and Computer Modeling of Soil Contamination in Halych District Based on the Theory of Neural Networks, Khrabatyn R. І., Bandura V. V., Pasyeka N. C., Samaniv L. V. (2015)
Вышинский В. А. - Решение шестой проблемы Д. Гильберта (2015)
Наши авторы (2015)
Вотінцева М. Л. - Прийоми перекладу етикетних формул (на матеріалі романів Джейн Остін) (2013)
Гурко О. В. - Іншомовні слова у засобах масової інформації (2013)
Державецкая И. А. - Глюттоническая лексика в системе английского языка (2013)
Козырева Н. Ю. - Некоторые способы создания положительного мотивационного настроя у студентов-иностранцев в обучении РКИ (2013)
Колпакова Г. Ю. - Традиції дослідження аспектуальних властивостей сталих дієслівно-іменникових словосполучень (2013)
Корягіна А. Ю. - Типи підсистем німецької розмовної мови (2013)
Панченко О. І. - Вплив синтаксичної функції на морфологічні особливості англійського займенника (2013)
Петриченко И. Б. - К вопросу о проблеме функционирования и адаптации иноязычной лексики в русском языке (2013)
Сибгаева Ф. Р. - Образность и безобразность как один из аспектов осложненной асимметрии в татарской фразеологии (2013)
Усаченко І. В. - До питання про варіативність мови (гендерний аспект) (2013)
Шкурко Е. В. - О типологии синтаксических омонимов (видовая классификация) (2013)
Шутак Л. Б. - Роль і місце гуманітарних дисциплін у процесі підготовки майбутніх медиків, Навчук Г. В. (2013)
Абдуллина Л. Р. - Роль галлицизмов в жанре фэнтези, Агеева А. В. (2013)
Амичба Д. П. - Антропоним "Зуб" в фокусе лингокультурологии и этнолингвистики (2013)
Вакулик І. І. - Писемні памятки XV–XVI cт. як віддзеркалення наукової картини світу (2013)
Коляда Н. А. - Место перевода в межкультурной коммуникации (2013)
Нижегородцев Р. М. - Психофонетика в русской поэзии и в сонетах Шекспира: трудности перевода (2013)
Радищева В. О. - Фразеологическая репрезентация концепта "Luge" (ложь) в немецком языке (2013)
Сибгаева Ф. Р. - Вербализация эмоций и чувств человека во фразеологии (2013)
Тимралиева Ю. Г. - Феномен обезличивания и его языковые экспликации в лирике немецкого экспрессионизма (2013)
Хуторцова М. И. - "Загадочная русская душа" как национально-культурный компонент языковой картины мира (2013)
Шепель Ю. О. - Когнітивні та оцінні особливості концепту "істина" (фрейм "суб’єкт шляху") (2013)
Рецензия на учебно-методическое пособие "Система работы по формированию произносительных навыков английской речи в условиях русско-украинского билингвизма" авторов: Девлетов Р. Р., Шеремет О. В. (Симферополь, 2012. – 231 с.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, содержание (2014)
Гончарук В. В. - Перспективы электроразрядных методов обработки водных систем, Самсони-Тодоров А. О., Яременко В. А., Выговская И. А., Огенко В. М. (2014)
Гончарук В. В. - Генезис гидросферы в летописи изотопов, Демихов Ю. Н., Самсони-Тодоров А. О. (2014)
Gerez V. - A simple manifold flow injection analysis for determining phosphorus in presence of arsenate, Rondano K., Pasquali C. E. L. (2014)
Светлейшая Е. М. - Удаление природных органических веществ ультрафильтрацией с дозированием коагулянта в поток, Митченко Т. Е., Астрелин И. М. (2014)
Ковалев С. В. - Коэффициенты гидродинамической проницаемости пористых мембран в зависимости от градиента давления (2014)
Гончарук В. В. - Характеристика устойчивости к соединениям хлора микроорганизмов воды по культурально-морфологическим признакам, Рой И. Ю., Клименко Н. А., Здоровенко Г. М. (2014)
Гончарук В. В. - Токсическое влияние бактерий Escherichia coli в зависимости от их содержания в воде на тест-организмы, Верголяс М. Р. (2014)
Finik E.O. - Verbal Image as a Translation Problem (2014)
Блудова З. П. - Внутренняя форма слова в практике преподавания русского языка как иностранного, Позднякова Л. Е. (2014)
Вотінцева М. Л. - Прийоми перекладу власних імен (на матеріалі романів Джейн Остен) (2014)
Горгуль О. О. - Види і функції фразеологічних одиниць та їх трансформаційних модифікацій у творі "Злочин і кара", Шепель Ю. О. (2014)
Ковальова Н. О. - Співвідношення значень семантичних мікроструктур у двосуб’єктному допустовому реченні (2014)
Кузнецова Н. В. - Структурные свойства семантического поля "учение" в повести Бориса Могилевского "Жизнь Мечникова" (2014)
Мудренко А. А. - Иноязычные вкрапления-англицызмы на страницах деловых журналов (на примере финансовой лексики) (2014)
Панченко Е. И. - К вопросу о лингвистическом статусе туристического дискурса (2014)
Попко Л. П. - Особенности появления нового слова в языке (2014)
Суїма І. П. - Німецькі лексеми в англійських політичних текстах (2014)
Тарасова А. В. - До питання феномену порівняння. Семантичний аспект у вивченні англійських компаративних фразеологізмів (2014)
Чабан О. М. - Лингвистические и психологические подходы при обучении русскому языку как иностранному (2014)
Шабаліна О. О. - Характерні особливості фонетичного та фонетико морфологічного словотвору із використанням ад’єктивної парадигми англосаксонської мови (2014)
Шепель Ю. А. - Антропоцентрический подход в области дериватологии современного русского языка (на материале морфологической асимметрии и изоморфизма адъективных словообразовательных рядов) (2014)
Адлейба Л. Ф. - Функциональные особенности адверсативных союзов: немецкий "aber", абхазский "аха", английский "but", Герхелия Г. К., Кецба Н. Н. (2014)
Панченко В. А. - Пісня як об’єкт лінгвістичних досліджень: стислий огляд (2014)
Плахтій А. О. - Мовна картина світу та концепт: теоретичний аспект (2014)
Полагейкіна В. А. - Опозиція "чужий – свій" в англійській мовній картині світу (щодо постановки проблеми) (2014)
Хуторцова М. И. - Лингвокультурологический смысл и значение: основания для анализа национально-культурного компонента "Родная земля" (2014)
Титул, содержание (2014)
Кобец С. А. - Факторы, влияющие на формы нахождения Th(IV) в водных растворах, Пшинко Г. Н. (2014)
Белякова Л. А. - Сорбция Cd(II) из многокомпонентных нитратных растворов функциональными органокремнеземами, Ляшенко Д. Ю., Швец А. Н. (2014)
Пузырная Л. Н. - Удаление токсических металлов из водных растворов слоистыми двойными гидроксидами, Косоруков А. А., Пшинко Г. Н., Демченко В. Я. (2014)
Гомеля Н. Д. - Очистка воды от сульфатов известкованием при добавлении реагентов, содержащих алюминий, Трус И. Н., Носачева Ю. В. (2014)
Осипенко В. О. - Очистка воды от нитратов с глубоким их концентрированием методом электродиализа, Балакина М. Н., Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2014)
Abbasi Mohsen - Modeling of coagulation-microfiltration hybrid process for treatment of oily wastewater using ceramic membranes, Taheri Aboozar (2014)
Голуб Н. Б. - Анаэробная очистка сточных вод пивоваренных заводов с одновременным получением водорода, Щурская Е. А., Троценко М. В. (2014)
Забнева О. В. - Биосорбционное извлечение нитрофенолов активным углем, Смолин С. К, Швиденко О. Г., Клименко Н. А. (2014)
Титул, зміст (2013)
Академик Александр Алымов – человек-эпоха. 30 сентября выдающемуся ученому исполнилось 90 лет (2013)
Олефір В. - Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарів (2013)
Козарезенко Л. - Формування добробуту населення як передумови розвитку людського потенціалу (2013)
Никифорук О. - Імплементація директив ЄС щодо залізничного транспорту в законодавство України: позитивні та негативні наслідки (2013)
Мішенін Є. - Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств, Ярова І. (2013)
Войнаренко М. - Кластерні об'єднання: міжнародний досвід та українські реалії, Береза А. (2013)
Ільїна А. - Технопарки як стимулюючий фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні (2013)
Хвесик Ю. - Перспективи і механізми інвестиційного забезпечення аграрної сфери депресивних територій (2013)
Бистряков І. - Капіталізація природних ресурсів: механізми залучення інвестицій у сталий розвиток, Пилипів В., Луців О. (2013)
Бардась В. - Удосконалення фіскального регулювання природокористування крізь призму досягнення фіскального оптимуму Лаффера (2013)
Кочерга М. - Оцінювання взаємовпливу інвестиційної діяльності та навколишнього природного середовища в процесі екологічного аудиту (2013)
Божидарнік Т. - Стратегічні пріоритети розвитку молокопродуктового підкомплексу регіону (2013)
Яшкіна О. - Оцінка ефективності інноваційних витрат машинобудівних підприємств (2013)
Асоціація з ЄС. Плюси та мінуси (2013)
Титул, зміст (2013)
Нове бачення перспектив захисту конкуренції (підсумки проведення "Дня відкритих дверей Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України") (2013)
Гуру вітчизняної науки управління (до 75-річчя професора Олексія Гудзинського) (2013)
Бардась В. - Развертывание высокоэффективной ИТ-инфраструктуры компании за минимальное время (2013)
Гром В. - Все складніше стає утримувати доволі успішний бізнес, що в своїй основі містить непрозорі механізми здійснення партнерства (2013)
Голян В. - Сфера природопользования должна стать полигоном для внедрения институтов государственно-частного партнерства (2013)
Дорошенко І. - Монетарні методи грошово-кредитної політики держави в Україні, Анкудович І. (2013)
Дячук О. - Комплексна оцінка економічних ефектів від експорту електроенергії в країни ЄС, Подолець Р., Точилін В., Серебренніков Б., Чепелєв М. (2013)
Міхель Р. - Процеси конвергенції між країнами-членами ЄС (2013)
Федулова Л. - Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України (2013)
Степанов В. - Проблеми формування організаційно-економічних основ розвитку системи трансферу екотехнологій в Україні, Бутенко В. (2013)
Фесенко О. - Регионально-отраслевое стратегирование: предметное поле, проблемы и перспективные подходы к решению (2013)
Диха М. - Оцінка рівня розвитку соціально-економічної системи України (2013)
Шлапак О. - Конкурентоспроможність вітчизняного м’ясного скотарства (2013)
Бєлова О. - Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами (2013)
Окландер Т. - Методика ІМТ: підвищення ефективності маркетингових комунікацій, Окландер І. (2013)
Титул, зміст (2013)
Молоді вчені та новатори об’єднуються (підсумки презентації "Всеукраїнської спілки молодих вчених та новаторів" 14 березня 2013 року в Київському будинку вчених НАН України) (2013)
Павлов О. - Життя на сільських територіях: реалії та суспільні очікування (2013)
Оліферук С. - Природно-ресурсний потенціал сільського господарства: управління розвитком (2013)
Бутко М. - Еволюційні погляди на модернізацію різних ієрархічних рівнів виробничої інфраструктури, Сидоренко І. (2013)
Кузьмін О. - Маркетингове забезпечення процесу залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства, Бирка М. (2013)
Окландер М. - Маркетингові стратегії зростання: класичний та новітній підходи, Замлинська О. (2013)
Бельтюков Є. - Методологічні засади процесу формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства, Черкесова І. (2013)
Чикало І. - Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні (2013)
Яненкова І. - Особливості формування ринку землі в Україні, Лопатнюк Ю. (2013)
Гмиря В. - Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку, Власюк С. (2013)
Котикова О. - Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні, Власенко І. (2013)
Кузьменко О. - Розвиток органічного землеробства в умовах ринку землі в Україні (2013)
Мацко П. - Пріоритет захисту прав громадян при формуванні ринку землі в Україні, Яремко Ю. (2013)
Лазарєва О. - Умови забезпечення конкурентоспроможності ринку землі (2013)
Січко А. - Обґрунтування грошової оцінки земель природно-заповідного фонду (2013)
Архангельский Ю. - О точности экономических показателей (2013)
Горлачук В. - Розвиток теорії очікуваної корисності, Єнальєв М. (2013)
Замлинський В. - Вплив глобалізаційних процесів на реформування бухгалтерського обліку в Україні (2013)
Ковальов А. - Концептуальні засади удосконалення управління оплатою праці у вищій освіті України (Рецензія на монографію А. В. Ломоносова "Управління оплатою праці у вищій освіті") (2013)
Титул, зміст (2013)
Приоритетные направления выбора вектора экономической интеграции Украины (итоги форума "Экономические аспекты стратегического выбора Украины в вопросах взаимодействия со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС") (2013)
Поплевічева Н. - Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки (2013)
Лайко О. - Перспективи впровадження концепції інвестиційно-орієнтованого оподаткування в Україні (2013)
Боголиб Т. - Бюджетная политика Украины как основа макроэкономической стабильности (2013)
Волохова І. - Проблеми диверсифікації дохідних джерел територіальних бюджетів (2013)
Длугопольський О. - Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи, Жуковська А. (2013)
Копчинська К. - Фіскальна ефективність оподаткування прибутку підприємств (2013)
Сіренко Н. - Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки, Мельник О. (2013)
Чайка Т. - Бюджетне фінансування інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних закладів, Волкова І. (2013)
Лункіна Т. - Державна підтримка інтеграції та кооперації в АПК України: зарубіжний досвід та основні напрями, Павлюк Є. (2013)
Єлісєєва О. - Сучасний стан розвитку кредитних спілок України, Стоянов Г. (2013)
Худолій Л. - Методичні і прикладні аспекти визначення процентної ставки банку за кредити для реалізації інноваційних проектів в агропромисловому виробництві, Файчук О. (2013)
Грановська Л. - Система екологічного страхування ризиків у водогосподарсько-меліоративному комплексі України: методологічні аспекти, Кисельова Р. (2013)
Іващенко В. - Принципи законодавчого регулювання інноваційного розвитку економіки (2013)
Чукурна О. - Методологія управління ціновим ризиком у системі маркетингу (2013)
Коваленко Є. - Проблеми концентрації зерновиробництва сільськогосподарських підприємств (2013)
Кінєва Т. - Аналітична оцінка формування та використання біологічного капіталу скотарства (2013)
Титул, содержание (2014)
К 100-летию Анатолия Терентьевича Пилипенко (03.05.1914-20.04.1993 гг.) (2014)
Гончарук В. В. - Изотопный осмос – осмотический перенос изотопологов воды через полимерную мембрану в процессе прямого осмоса, Бурдейная Т. Н., Романюкина И. Ю., Скильская М. Д., Демченко В. Я., Кавицкая А. А. (2014)
Ставицкая С. С. - Адсорбция ионов меди углеродными адсорбентами, модифицированными фосфорной кислотой при различных температурах, Викарчук В. М., Ковтун М. Ф., Поддубная О. И., Пузий А. М. (2014)
Юрлова Л. Ю. - Влияние полиэтиленимина на ультрафильтрационное извлечение Cr(VI) из загрязненных вод, Криворучко А. П., Яцик Б. П. (2014)
Гончарук В. В. - Фотолиз вод с разным изотопным составом, Самсони-Тодоров А. О., Зуй О. В., Романюкина И. Ю., Яременко В. А. (2014)
Восухи Нири М. - Удаление красителя реактивного красного 120 из водного раствора путем адсорбции на наноалюмооксиде, Ширмарди М., Асади А., Голестанифар Г., Наймабади А., Мохаммади М. Дж., Хейдари Фарсани М. (2014)
Бехтерев В. Н. - Удаление хлорметанов из воды методом парофазной экстракции, Кабина Е. А., Логинова С. А. (2014)
Верес З. - Очистка муниципальных сточных вод с использованием активного ила, Дитрой Дж., Тот Г., Местер Т., Лакатос Г. (2014)
Талалай И. А. - Адаптация показателя качества воды WQI для оценки уровня загрязненности грунтовых вод вблизи мусорной свалки (2014)
Титул, зміст (2015)
Редакційна сторінка (2015)
Олешко П. С. - Розвиток регіональної післядипломної педагогічної освіти: сучасні тенденції та виклики (2015)
Вітюк В. В. - Наукова діяльність ВІППО в умовах інноваційного розвитку регіональної післядипломної педагогічної освіти (2015)
Кот Н. М. - Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1944 р. – початок 60-х рр.) (2015)
Романчук Г. Д. - Михайло Андрійович Падалко на чолі Волинського обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів (1971–1984 рр.) (2015)
Маслай Г. С. - Розвиток творчого потенціалу педагога – основна мета діяльності ВІППО (2015)
Рудь О. В. - Курс на інноватику: розвиток ВІППО у 2008–2012 роках (2015)
Щоголєва Л. О. - Командна робота кафедри управлінської діяльності ВІППО (2015)
Верчук С. С. - Координація, співпраця, партнерство (2015)
Стрільчук В. І. - Взаємодія освітян району та ВІППО з підвищення професійної компетентності педагогів, Булавчук С. О. (2015)
Кацевич Л. С. - Миттєвості педагогічного буття, Попович В. Й. (2015)
Бондаренко Г. В. - Вклад ВІППО у розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти у Волинській області в 1997–2006 рр. (2015)
Пушкар Н. С. - Ідеї, науково-методичні знахідки, втілення (2015)
Садівська В. М. - Роль кабінету української мови та літератури ВІППО в педагогічній діяльності вчителя (2015)
Гей М. І. - Збираючи скарби (2015)
Кондратович О. П. - Озираючись на пройдене (2015)
Матіюк Т. П. - Коли мета спільна (2015)
Сміховська В. Є. - З історії розвитку бібліотеки ВІППО (2015)
Титул, содержание (2014)
Горобец С. В. - Высокоградиентные ферромагнитные насадки для очистки сточных вод, полученные методом магнито-электролиза, Михайленко Н. А. (2014)
Деремешко Л. А. - Особенности процессов обесфторивания воды гальвано- и электрокоагуляцией, Балакина М. Н., Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2014)
Хуанг Ц. - Синтез экологичного ингибитора отложений и его применение в промышленных системах охлаждения, Лю Г., Жоу Ю., Яо К., Линг Л., Жанг П., Ванг Х., Као К., Лю Я., Ву В. (2014)
Мазная Ю. И. - Определение бромат-ионов в водах спектроскопией диффузного отражения, Зуй О. В., Васильчук Т. А., Гончарук В. В. (2014)
Макаров А. С. - Утилизация промышленных сточных вод при производстве водоугольного топлива, Борук С. Д., Егурнов А. И., Димитрюк Т. Н., Клищенко Р. Е. (2014)
Рой И. Ю. - Филогенетическое разнообразие микроорганизмов воды, выделенных после доочистки водопроводной воды, Клименко Н. А., Здоровенко Г. М., Гончарук В. В. (2014)
Эль-Шик М. М. - Очистка бытовых и промышленных сточных вод с помощью цианобактерий Nostoc muscorum и Anabaena subcylindrica, Эль Шоуни В. А., Осман М. Е. Н., Эль-Гаммаль Е. В. Е. (2014)
Кроик А. А. - Экологическая безопасность подземных вод на территории размещения горнодобывающих предприятий (2014)
Федоренко В. Г. - Управление в Украине: пути усовершенствования, Сурмин Ю. П., Чувардинский О. Г., Палыця С. В. (2009)
Національна презентаційно-рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення" (2009)
Кривобороденко Г. П. - Технологический способ производства (2009)
Федорченко А. В. - Маркетингові інформаційні потоки та напрямки оптимізації прийняття управлінських рішень, Лапшин А. Л. (2009)
Максименко І. А. - Діяльність суб'єктів національного підприємництва в умовах фінансової кризи (2009)
Тимошенко О. П. - Проблеми банківської системи України: шляхи вирішення (2009)
Кудря Я. В. - Дослідження проблеми науково-освітньої підготовки фахових керівних кадрів для корпорацій у машинобудівній галузі економіки України і її розв'язання (2009)
Баженова Ю. В. - Моделювання впливів монетарної та фіскальної політики на економіку України за допомогою відкритої динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги (2009)
Лівшиц В. Я. - Маркетингова діяльність девелопера на ринку комерційної нерухомості України (2009)
Гусєв В. В. - Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією (2009)
Єгорченко Н. О. - Перспективність поширення спільного підприємництва у міжнародних економічних відносинах (2009)
Михайленко О. В. - Економічний зміст податкового обліку у системі бухгалтерського обліку (2009)
Прокопчук С. І. - Прогнозування основних показників діяльності заводів залізобетонних виробів і конструкцій методом згладжування проміжних тенденцій динамічних рядів (2009)
Філатова О. В. - Теоретичні та прикладні аспекти державного управління грошово-кредитною політикою (2009)
Шапуров О. О. - Формування ефективних механізмів господарювання в ринкових умовах (2009)
Розпутенко І. В. - Російсько-українські геоінвестиційні відносини в контексті євроінтеграції, Куліков А. І. (2009)
Дмитренко Г. В. - Проблеми удосконалення державного фінансового контролю в контексті зарубіжного досвіду (2009)
Халецька А. А. - Розвиток системи державних і недержавних соціальних служб: проблеми соціальної політики (2009)
Терент’єва А. В. - Особливості оперативного управління за умов надзвичайної ситуації (2009)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Нормативно-правові засади організації податкового контролю у сфері грального бізнесу в Україні, Васюк Ю. М. (2009)
Балашов А. М. - Концептуальні засади формування моделі сталого розвитку на муніципальному рівні (2009)
Клименко І. В. - Використання інструментів менеджменту бізнес-структур для розробки і реалізації стратегії електронного врядування в Україні (2009)
Бражко О. В. - Вплив людського потенціалу на соціально-економічний розвиток України (2009)
Кравченко О. М. - Мотиваційна складова впливу на ефективність державного управління (2009)
Найда І. В. - Державне регулювання працевлаштування молодих спеціалістів національним і міжнародним законодавством: порівняльно-правовий аналіз (2009)
Гаєвська Л. А. - Методологічне забезпечення дослідження розвитку державно-громадського управління освітою в історичній ретроспективі (2009)
Козарь Т. П. - Сучасна парадигма формування освітньої політики держави в Україні (2009)
Половцев О. В. - Концептуальні засади розробки сппр у державному управлінні (2009)
Захарія С. Я. - Політико-адміністративна дихотомія у дослідженнях українських та зарубіжних вчених: історичний аспект (2009)
Олешко А. М. - Конкурсний відбір та його вплив на формування якісного корпусу державних службовців (2009)
Руликівський В. П. - Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави (2009)
Мельник В. М. - Аналіз недоліків організації лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз, Новожилова І. О., Матусевич В. Г., Марцинюк Т. М. (2014)
Бялик И. Б. - Эффективность и переносимость интенсивной химиотерапии у больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких при одновременном и равномерном в течение дня приеме противотуберкулезных препаратов (2014)
Платонова І. Л. - Система лімфоцитарного захисту у дітей, хворих на туберкульоз легень, зумовлений різною чутливістю збудника до антимікобактеріальних препаратів, Сахелашвілі М. І., Балита Т. М., Штибель Г. Д. (2014)
Радиш Г. В. - Ефективність і переносимість геміфлоксацину та інших фторхінолонів у режимах антимікобактеріальної терапії хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень (2014)
Лискина И. В. - Особенности смертельных исходов при туберкулезе легких у взрослых пациентов высокоспециализированного медицинского учреждения (по данным клинико­патологоанатомического анализа) (2014)
Городецький В. Є. - Зміни функції лівого шлуночка серця при бронхообструктивному синдромі (2014)
Живиця Д. Г. - Динаміка імуно­ендокринних показників у хворих на ВІЛ­інфекцію залежно від клінічної стадії і тяжкості імуносупресії, Самойленко О. В. (2014)
Дубров В. П. - Исключение определяемых частиц вируса иммунодефицита человека в крови и улучшение показателей CD4 троих пациентов в Украине, принимавших Enercel® или Enercel® с антиретровирусной терапией ВИЧ­инфекции и стандартную противотуберкулезную терапию для лечения ко­инфекции туберкулез/ВИЧ, Дуброва Т. А., Кристнер Д., Сансеверино С., Лорен Д. (2014)
Кібізова Н. І. - Ефективність клофазиміну в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю, Черенько C. O., Чоботар О. П. (2014)
Дужий І. Д. - Карциноїди і карциноїдний синдром у фтизіопульмонології, Кравець О. В., Гресько І. Я., Яшукова Є. В. (2014)
Голубовська О. А. - Хвороба, спричинена вірусом Ебола: сучасний стан проблеми (2014)
Тодоріко Л. Д. - Характеристика супутніх захворювань травної системи та їхня роль у формуванні резистентного туберкульозу легень (2014)
Красюк В. Е. - Ко­інфекція: ВІЛ/СНІД з туберкульозом та гепатотропними вірусами. Свіжий погляд на складне питання (2014)
Шальмін О. С. - Можливості корекції імунологічних порушень препаратом глутаміл­цистеїніл­гліцин динатрію та світовий досвід його застосування у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М. (2014)
Єсипенко С. В. - Аналіз причин поширеності мультирезистентного туберкульозу в Одеській області, Філюк В. В., Герасимова Н. А. (2014)
Габорець Т. Л. - Сучасний підхід до організації медичної допомоги хворим на ВІЛ­асоційований туберкульоз в Україні за принципом "дві хвороби — один пацієнт" (2014)
Бойко А. В. - Нетрадиційні методи лікування хворих на туберкульоз (2014)
Бойко А. В. - Особливості перебігу туберкульозу у вагітних (2014)
Бойко А. В. - Туберкульоз легень у осіб похилого і старечого віку (2014)
Галан І. О. - Виникнення побічних реакцій на антимікобактеріальні препарати у хворих на туберкульоз із порушеннями деяких показників білкового обміну та гепатобіліарної системи, Варченко Ю. А. (2014)
Гельберг И. С. - Гепатотоксическое действие противотуберкулезной химиотерапии и некоторые возможности его предупреждения, Алексо Е. Н., Вольф С. Б., Суханов Д. С., Авласенко В. С., Шейфер Ю. А. (2014)
Герман А. О. - Цитокінова регуляція при вперше діагностованому туберкульозі легень залежно від функціональної активності щитоподібної залози та вмісту кортизолу (2014)
Грищук Л. А. - Частота і характер поєднаної патології туберкульозу та СНІДу за даними Міжобласної спеціалізованої протитуберкульозної лікарні, Гладиш Н. Р. (2014)
Єременчук І. В. - Оптимізація патогенетичного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень шляхом призначення Глутаргіну (2014)
Зеньков Л. Н. - Особенности профессиональной патологии органов дыхания, Дешко Т. А. (2014)
Крижанівський Д. Г. - Виразність клінічних синдромів залежно від рівня імунодефіціту у хворих з новими випадками ко­інфекції туберкульоз/ВІЛ, Марченко Н. А., Фрейвальд В. А. (2014)
Луцишин К. О. - Ретроспективний аналіз поширеності захворювань органів травлення у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, Грищук Л. А., Тодоріко Л. Д., Білик С. О., Білик Н. М. (2014)
Манина В. В. - Диагностика туберкулеза органов дыхания с применением иммунологических методов, Старшинова А. А., Яблонский П. К., Пантелеев А. М., Белокуров М. А., Журавлев В. Ю., Павлова М. В., Сапожникова Н. В. (2014)
Матвеева С. Л. - Результаты включения селенита натрия в комплексную терапию больных ко­инфекцией туберкулез/ВИЧ (2014)
Мацегора Н. А. - Поширеність ВІЛ/СНІДу, вірусного гепатиту С та ко­інфекції ВІЛ/вірусний гепатит С у хворих на туберкульоз залежно від чутливості мікобактерій, Полякова С. О., Єлісейдіс М. Н. (2014)
Овчинникова Ю. Э. - Низкая эффективность химиотерапии у детей в условиях широкого распространения лекарственной устойчивости возбудителя, Корнева Н. В., Старшинова А. А., Довгалюк И. Ф. (2014)
Петренко В. І. - Стан спектра жирних кислот у плазмі крові хворих на інфільтративний туберкульоз легень, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, Пікас О. Б., Брюзгіна Т. С. (2014)
Підвербецька О. В. - Стан мікрофлори товстої кишки при туберкульозі легень (2014)
Підвербецька О. В. - Роль патологічного впливу ВІЛ на травний канал у хворих на туберкульоз, Підвербецький О. Я., Ільчишин Т. І. (2014)
Потайчук В. І. - Деякі аспекти формування стигматизації та дискримінації у хворих на туберкульоз, Галан І. О., Варченко Ю. А. (2014)
Процюк Р. Г. - Проблема потрійної інфекції: туберкульоз, ВІЛ­інфекція,вірусні гепатити В і С, Марченко Г. Ф. (2014)
Процюк Р. Г. - Біохімічні показники крові у хворих на туберкульоз легень у поєднанні з ВІЛ­інфекцією та вірусними гепатитами В і С, Марченко Г. Ф., Малиновська Т. В., Сукач М. М. (2014)
Радиш Г. В. - Ефективність і переносимість геміфлоксацину в режимах антимікобактеріальної терапії хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень та поширеність у них поєднаної ВІЛ­інфекції і хронічного гепатиту (2014)
Смоквин В. Д. - Диагностика психологических особенностей больных с мультирезистентными формами туберкулеза, Смоквина И. В. (2014)
Стречень С. Б. - Методи неінвазивної діагностики коморбідних станів у загальнотерапевтичній практиці (2014)
Тодоріко Л. Д. - Характер порушень органів системи травлення та особливості перебігу токсичних гепатитів у хворих на хіміорезистентний туберкульоз (2014)
Toдoріко Л. Д. - Показники ендогенної інтоксикації при вперше діагностованому туберкульозі легень залежно від функціональної активності щитоподібної залози та спектра чутливості до хіміопрепаратів, Герман А. О. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Застосування небулайзерної терапії у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень із супутнім бронхообструктивним синдромом, Сем’янів І. О. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Особливості перебігу туберкульозу легень із супутнім ураженням гепато­панкреато­біліарної системи залежно від поліморфізму генів глутатіон­S­трансферази M1 та T1, Сем’янів І. О. (2014)
Черенько С. О. - Побічні реакції від протитуберкульозної та антиретровірусної терапії у хворих з ко­інфекцією туберкульоз/ВІЛ і вірусним гепатитом В і С, Манів Л. Я. (2014)
Чернохаева И. В. - Применение препарата Перхлозон в комплексной терапии туберкулеза органов дыхания со множественной лекарственной устойчивостью, Павлова М. В., Старшинова А. А., Яблонский П. К., Сапожникова Н. В., Арчакова Л. И. (2014)
Шевченко О. С. - Проблеми стійкості до протитуберкульозних препаратів у хворих з ко­інфекцією ВІЛ/туберкульоз (2014)
Ясінський Р. М. - Особливості окиснювального статусу у хворих на ВІЛ/СНІД­асоційований туберкульоз легень за різних варіантів перебігу ко­інфекції (2014)
Алиев А. В. - Эндобронхиально­эндокавитарное введение противотуберкулезных препаратов в терапию деструктивных форм туберкулеза легких у беженцев, больных сахарным диабетом и гепатитом С, Чобанов Р. А., Горбатюк И. Б., Досбаев А. С. (2014)
Лебедев Ю. И. - Комплайенс у ВИЧ­инфицированных больных туберкулезом, Новикова С. Н., Рублева Н. В. (2014)
Новикова С. Н. - Некоторые особенности рентгенологической картины ВИЧ­инфицированных больных туберкулезом, Шахова Ю. И., Лебедев Ю. И., Рублева Н. В. (2014)
Презентація Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (2009)
Зборовська О. М. - Теоретичні концепції матеріальної основи державного регулювання економіки (2009)
Дорошенко І. В. - Програми державного розвитку як фактор подолання економічної кризи в світовому масштабі (американський та європейський досвід) (2009)
Конопльова І. О. - Зовнішня торгівля закарпатської області та України (до проблем управління економічними процесами регіону у контексті вступу України в єс) (2009)
Гончарова Н. П. - Роль держави у формуванні "нової економіки" (2009)
Кириченко О. А. - Управління ризиками при кредитуванні малих та середніх підприємств аграрного сектору економіки, Кудря І. В. (2009)
Кузнецова Т. К. - Вплив трансакційних витрат на прибутковість підприємств (2009)
Онищенко О. А. - Сучасна парадигма регулювання зовнішньої торгівлі (2009)
Вітковський О. С. - Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища (2009)
Бєлєйченко О. Г. - Чинники впливу на конкурентоспроможність економіки (2009)
Немодрук Н. М. - Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці (2009)
Пантюхін В. О. - Адаптація світового досвіду організації місцевого управління в Україні (2009)
Терент’єва А. В. - Організаційні заходи та управлінські рішення в період надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків (2009)
Авраменко Н. В. - Аналіз тенденцій розвитку системи охорони здоров'я в Україні (2009)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Наднаціональність міжнародних економічних організацій як фактор творення державної економічної політики, Бабій Л. В. (2009)
Кондратюк Т. В. - Характеристика сфери сімейних відносин суспільств сучасного типу як об'єкта державного управління (2009)
Стойка А. В. - Соціалізація і мотивація економічних суб'єктів (2009)
Кривко Н. І. - Аналіз нормативно-законодавчої бази України щодо використання інформації з обмеженим доступом в органах виконавчої влади (2009)
Кризська Р. Ю. - Специфіка та пріоритетні напрями впровадження кластерної моделі регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні (2009)
Лобас І. В. - Порівняльна характеристика інноваційно-інвестиційних підходів до реалізації економічної політики в зарубіжних країнах (2009)
Лисенко Б. В. - Залучення інвестицій у будівництво соціального житла в малих містах України (2009)
Мелешко М. І. - Проблеми і шляхи удосконалення зерно-продуктового підкомплексу та формування його інвестиційної привабливості (2009)
Бабець І. Г. - Вплив державного регулювання економіки на міжнародне співробітництво регіонів (на прикладі львівської області) (2009)
Іщенко Г. Г. - Аналіз та прогноз природно-техногенної безпеки крупних міст із застосуванням нелінійних методів (2009)
Левчук М. Г. - Моделі зв'язків з громадськістю органів місцевого самоврядування (2009)
Гаврилюк А. М. - Інформаційна складова туристичної індустрії як чинник демократизації українського суспільства (2009)
Плющ В. О. - Державні послуги: теоретичні аспекти та практика нормативного закріплення (2009)
Захарія С. Я. - "політичне лідерство" та "політичне керівництво": сутність понять (2009)
Купріяненко Л. В. - Розробка стратегій комунікативних кампаній у різних сферах державного управління (2009)
Шпак Ю. В. - Державне регулювання агарного сектору національної економіки в системі макроекономічних пропорцій за сучасних умов глобалізації ринків (2009)
Руликівський В. П. - Методичний підхід до формалізації задачі державного управління розвитком агропромислового комплексу з врахуванням потреб держави у забезпеченні продовольчої безпеки (2009)
Яценко О. А. - Контроль за діяльністю іноземних військових формувань з боку місцевих органів влади у криму (2009)
Рябко І. В. - Механізми державного управління в контексті законодавчого забезпечення відносин держави і православної церкви в Україні (2009)
Титул, содержание (2014)
Гончарук В. В. - Обнаружение неоднородностей водной среды, Курлянцева А. Ю., Таранов В. В. (2014)
Першина Е. Д. - О трансформации трихлоруксусной кислоты в водных средах, Каздобин К. А. (2014)
Левчик В. М. - Капиллярная и дисперсионная микроэкстракция дифенилкетонов, Зуй М. Ф., Зайцев В. Н. (2014)
Трохименко А. Ю. - Йодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение нитрита с использованием пенополиуретана как сорбента, Запорожец О. А. (2014)
Клименко Н. А. - Повышение эффективности коагуляционной очистки днепровской воды, Самсони-Тодорова Е. А., Савчина Л. А. (2014)
Семенова Е. И. - Электростимулирование активного ила аэротенков как способ интенсификации очистки сточных вод предприятий молокоперерабатывающей промышленности, Бублиенко Н. А., Сулейко Т. Л. (2014)
Иевлева О. С. - Технологическая схема очистки природных вод от нитрат-ионов баромембранными методами, Бадеха В. П., Гончарук В. В. (2014)
Holy O. - Risk of hospital-acquired legionellosis from microbial contamination of potable water at a bone marrow transplantunit in a Czech university hospital, Matouskova I., Juraskova E. (2014)
Верголяс М. Р. - Определение качества артезианских вод, Луценко Т. В., Злацкий И. А., Гончарук В. В. (2014)
Bodnar T. - Distribution of the product of singular Wishart matrix and normal vec¬tor, Mazur S., Okhrin Y. (2014)
Голомозий В. В. - Максимальне склеювання та стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова, Kapmaшов М. В. (2014)
Доронін О. В. - Адаптивне оцінювання у семіпараметричній моделі суміші (2014)
Затула Д. В. - Умови Ліпшиця для випадкових процесів з банахових просторів F, Козаченко Ю. В. (2014)
Іванов О. В. - Асимптотична нормальність корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії, Москвичова К. К. (2014)
Королюк Д. В. - Бінарні статистичні експерименти з наполегливою нелінійною регресією (2014)
Куликов А. В. - Вогнутость функции выплат свинг опциона в биномиальной модели, Малих Н. О. (2014)
Кучук-Яценко С. В. - Слабка збіжність "грецьких” символів для цін опціонів європейського типу: від дискретного часу до неперервного, Мішура Ю. С. (2014)
Макогін В. І. - Асимптотичні властивості інтегральних функціоналів від дробових броунівських полів (2014)
Мацак І. К. - Про лічильний процес у схемі максимуму (2014)
Мішура Ю. С. - Аналітичні властивості ймовірності небанкрутства в моделі ризику з додатковими надходженнями коштів, Рагуліна О. Ю., Строєв О. М. (2014)
Працьовитий М. В. - Розподіли випадкових неповних сум знакододатного ряду з нелінійною властивістю однорідності, Савченко І. О. (2014)
Працьовитий М. В. - Випадкова величина, символи L-зображення якої мають марківську залежність, Хворостіна Ю. В. (2014)
Радченко В. М. - Інтегральні рівняння із загальною стохастичпою мірою (2014)
Тимошкевич Т. Д. - Нерівність Пуанкаре та логарифмічна нерівність Соболева для сферично цензурованої гауссової міри (2014)
Трошкі В. Б. - Обмежені властивості ізометрії для матриць, елементи яких є випадкові величини з певних просторів Орліча (2014)
Abu-Shanab R. - On asymptotic Borovkov-Sakhanenko inequality with unbounded parameter set, Veretennikov A. (2014)
Банна О. Л. - Наближення вінерівського процесу інтегралами від степеневих функцій зі сталим показником за дробовим броунівським рухом, Мішура Ю. С., Шкляр С. В. (2014)
Ганниченко Ю. В. - Оцінка швидкості збіжності послідовності адитивних функціоналів від різницевих апроксимацій багатовимірного дифузійного процесу (2014)
Голомозий В. В. - Нерівності для моменту склеювання двох неоднорідних ланцюгів Маркова (2014)
Горбач Т. - Оцінювання параметрів суміші двох симетричних розподілів за зміщеною вибіркою (2014)
Доронін О. В. - Нижня межа матриці розсіяння для семіпараметричного оцінювання у моделі суміші (2014)
Іванов О. В. - Статистичний асимптотичний розклад корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії, Москвичова К. К. (2014)
Королюк Д. В. - Двокомпонентні бінарні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією (2014)
Кулініч Г. Л. - Асимптотична поведінка інтегральних функціоналів мартингального типу від нестійких розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь, Кушніренко С. В., Мішура Ю. С. (2014)
Логачев А. В. - Большие уклонения для решений одномерных уравнений Ито (2014)
Масол В. І. - Нормальний граничний розподіл нормованого числа сторонніх розв'язків сумісної системи нелінійнихвипадкових рівнянь над полем GF(2), Слободян С. Я. (2014)
Мацак І. К. - Про однолінійну систему масового обслуговування з втратами (2014)
Мельник С. А. - Сравнение решений стохастических параболических уравнений с поглотителем (2014)
Семєйко М. Г. - Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних матричних просторах. 2 (2014)
Трошкі Н. В. - Точність та надійність моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля у просторі L_p(T), p>=1 (2014)
Хусанбаев Я. М. - О сходимости последовательности почти критических ветвящихся процессов с иммиграцией (2014)
Юрачківський А. - Збіжність стохастичних інтегралів до неперервного локального мартингала з умовно незалежними приростами (2014)
Титул, зміст (2015)
Притульська Н. - Концептуальні засади формування системи соціального харчування в Україні, Федорова Д., Бондаренко Є. (2015)
Ruzevicius J. - New challenges for quality management (2015)
Дончевська Р. - Розвиток рибного господарства України (2015)
Дишлова В. - Ринкова вартість виробів із бурштину (2015)
Гончарова І. - Фератна технологія очищення води природних джерел від нітритів (2015)
Шаповал С. - Інженерно-технічне моделювання системи життєзабезпечення готельно-ресторанного комплексу, Шевченко Р. (2015)
Луцька Н. - Математичне моделювання системи управління технологічним об’єктом харчового підприємства, Савченко Т. (2015)
Асланян С. - Елементний склад продуктів для ентерального харчування, Антюшко Д., Мотузка Ю. (2015)
Рудавська Г. - Напрями удосконалення класифікації лікерів, Божко Т., Метельська Н. (2015)
Гасанова А. - Фортифікація пастильних виробів йодом, Соколовська О., Корзун В. (2015)
Дітріх І. - Айва японська як інгредієнт плодово-ягідного морозива, Литвин Я. (2015)
Победаш М. - Формування якості рибних пресервів із дрібних оселедцевих риб, Сидоренко О., Романенко Р. (2015)
Мережко Н. - Експлуатаційні властивості покриттів з модифікованими каолінами, Шульга О. (2015)
Караваєв Т. - Водно-дисперсійні фарби для отримання покриттів із середнім глянцем (2015)
Комаха В. - Процеси взаємодії в системі "модифікований карбонатний наповнювач – плівкоутворювач", Свідерський В. (2015)
Андрієвська Л. - Евкаліптова целюлоза як альтернативна сировина у виробництві паперу, Глушкова Т., Коптюх Л. (2015)
Пірковіч К. - Ідентифікація антикварних ювелірних предметів зі срібла за мікроструктурою (2015)
Белінська С. - Трансформація форм води при зберіганні та заморожуванні квасолі стручкової овочевої, Клячин І. (2015)
Колтунов В. - Інтенсивність дихання плодів гарбуза при зберіганні, Булах М. (2015)
Чикун Н. - Ефективність вітчизняних адсорбентів при очищенні води від йонів Феруму (III), Пасальський Б., Пузій О. (2015)
Дьякова Ю. - Безпечність баклажанових снеків, Орлова Н. (2015)
Нездолій А. - Визначення гострої токсичності in vivo кондитерських виробів для людей з тривалим статико-фізичним навантаженням (2015)
Сімахіна Г. - Інновації у харчових технологіях, Науменко Н. (2015)
Кравченко М. - Технологічні властивості тістових напівфабрикатів з порошком із листя волоського горіха, Поп Т., Криворучко М. (2015)
Антонюк І. - Технологія млинчиків із використанням гідролізату "Рапамід", Дейниченко Л. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Погріщук Б. В. - Державне регулювання і підтримка зернопродуктового підкомплексу України: ринкові аспекти (2009)
Прокопенко Н. С. - Податки і приватні інвестиції — ключові чинники в економічній сфері агропромислового виробництва (2009)
Крейдич І. М. - Оцінка потреб в інвестиційних ресурсах для відтворення основних виробничих фондів у промисловості (2009)
Кутрань К. В. - Венчурне інвестування в умовах фінансової кризи (2009)
Порвін М. Ю. - Державна стратегія інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності промисловості (2009)
Атаманчук О. В. - Оцінка регулюючого впливу податків на динаміку інвестиційної та інноваційної активності в ар крим (2009)
Кравченко К. В. - Особливості фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств добувної галузі криворізького залізорудного басейну (2009)
Прокопенко О. А. - Фіскальне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2009)
Соломка С. В. - Механізм інвестиційного стимулювання інноваційного розвитку підприємства (2009)
Шост І. М. - Економічні аспекти формування ринку праці в Україні, Жибак М. М., Бойко Ю. І. (2009)
Піжук О. І. - Прогнозування росту жіночого безробіття в умовах фінансово —економічної кризи на основі економетричних моделей (2009)
Куряч Н. В. - Визначення напрямів досягнення світового рівня пенсійного забезпечення (2009)
Гашков С. В. - Використання макроекономічних фінансових показників для контролю ефективності функціонування державного сектору економіки (2009)
Кубатко О. В. - Еколого-економічна конвергенція регіонів як напрям забезпечення сталого розвитку (2009)
Кондратьєва Т. В. - Гнучкість поведінки фірми в умовах нестабільного економічного середовища (2009)
Іткін Д. Ф. - Економіко-математична модель оцінки ефективності управління стратегією кредитно-фінансової установи (2009)
Шапуров О. О. - Удосконалення прогнозування результату виробничо-господарсьої діяльності на основі кореляційно-регресійного аналізу та адаптивного моделювання (2009)
Химич І. Г. - Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури (2009)
Рибалко Н. О. - Удосконалення фінансового управління на підприємствах (2009)
Рижий І. М. - Економічний зміст глобалізації та її вплив на податкове регулювання розвитку економіки (2009)
Терент’єва А. В. - Інформаційне забезпечення управління процесу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2009)
Халецька А. А. - Напрями удосконалення роботи установ соціального захисту населення в Україні (2009)
Сиченко В. В. - Запровадження європейської парадигми кредитно-трансферної системи у внз в Україні (2009)
Бесчастний В. М. - Стандартизація освітніх систем на етапі входження України до болонського процесу (2009)
Качний О. С. - Впровадження ліцензійної системи у рибному господарстві України (2009)
Драган І. О. - Аналіз нормативно-правового забезпечення ефективного розвитку житлово-комунального господарства в Україні (2009)
Комашенко Т. А. - Інвестиційний ринок України як об'єкт державного регулювання: сутність та механізми функціонування (2009)
Шосталь С. О. - Джерела та напрями залучення інвестицій в економіку України (2009)
Половцев О. В. - Підхід до врахування невизначеностей при розв'язанні задач державного управління (2009)
Васюк Н. О. - Удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування (2009)
Самойленко Л. Я. - Розвиток територіальних громад у системі місцевого самоврядування та становлення безпосередньої демократії в Україні (2009)
Синкова К. В. - Ефективність використання crm-систем в інформаційному забезпеченні моніторингу макроекономічної регуляторної політики (2009)
Мельникович О. М. - Монографія "Рекламний бізнес: менеджмент маркетингу" (2009)
Титул, содержание (2014)
Пшинко Г. Н. - Извлечение Cr(VI) из водных растворов кальцинированными Zn/Al- и Mg/Fe-гидроталькитами, Пузырная Л. Н., Яцик Б. П., Косоруков А. А., Гончарук В. В. (2014)
Гемати Дж. - Сорбция синтетических красителей из водного раствора на целлюлозный модифицированный полимер, Алиуш Дж. (2014)
Иванова О. М. - Высокоэффективное жидкостное хроматографическое определение 2,4,6-тринитрофенола в поверхностных водах после его селективной твердофазной экстракции, Ракс В. А., Зайцев В. Н. (2014)
Розенталь О. М. - Корпоративная квалиметрия воды для анализа устойчивости производственного водопользования и достоверности водного контроля, Дмитрук В. И. (2014)
Дульнева Т. Ю. - Очистка воды от красителя бриллиантового зеленого керамическими микрофильтрационными модифицированными мембранами, Кучерук Д. Д., Швиденко В. З., Титорук Г. Н., Гончарук В. В. (2014)
Мамченко А. В. - Влияние концентрации ионов фтора и глинистых частиц на эффективность алюминиевых коагулянтов при дефторировании воды, Герасименко Н. Г., Пахарь Т. А. (2014)
Бабак Ю. В. - Удаление соединений мышьяка из природных вод с использованием гибридной системы (фотокатализ – обратный осмос), Мельник Л. А., Гончарук В. В. (2014)
Филатова Е. Г. - Разработка цеолитно-сорбционной технологии очистки сточных вод гальванического производства, Помазкина О. И., Пожидаев Ю. Н. (2014)
Змиевский Ю. Г. - Мембранная очистка сточных вод, полученных после переработки молочной сыворотки, Киричук И. И., Мирончук В. Г. (2014)
Rahmani H. - Tinidazol antibiotic degradation in aqueous solution by zero valent iron nanoparticles and hydrogen peroxide in the presence of ultrasound radiation, Gholami M., Mahvi A. H., Ali-Mohammadi M., Rahmani K. (2014)
Авторский указатель Т. 36, 2014 г. (2014)
Содержание Т. 36, 2014 г. (2014)
Каменщик А. В. - Нуклеарний фактор активованих Т-клітин (NFATC) як можливий діагностичний і прогностичний маркер при клапанних вроджених вадах серця та гіпертрофії міокарда, Іванько О. Г., Федченко А. В. (2015)
Родинський О. Г. - Динаміка патологічних змін структури міокарда щурів за умов введення доксорубіцину, Козлова Ю. В., Гузь Л. В. (2015)
Яковцова А. Ф. - Морфофункціональні особливості серцево-судинної системи плодів і новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю: основні здобутки харківської школи патологоанатомів, Марковський В. Д., Сорокіна І. В., Борзенкова І. В., Плітень О. М., Мирошниченко М. С., Калужина О. В. (2015)
Калужина О. В. - Морфологічний стан аорти у плодів і новонароджених, які перенесли хронічну внутрішньоутробну гіпоксію (експериментальне дослідження) (2015)
Туманский В. А. - Характеристика уровня экспрессии ММР-9 и TIMP-1 в гепатоцеллюлярном и холангиоцеллюлярном раке печени, Зубко М. Д. (2015)
Базалицька С. В. - Гістопатологічні зміни та імуногістохімічна експресія протеїну ubiquitin у перитуморальній тканині при герміногенних пухлинах яєчка, Романенко А. М. (2015)
Тертышный С. И. - Экспрессия Pan cytokeratin в менингиомах головного мозга, Вотева В. Е. (2015)
Кузик Ю. І. - Фібром’язова дисплазія внутрішніх сонних артерій (2015)
Putilin D. A. - Distribution of FoxP3+regulatory T-cells in rat’s pancreatic lymph nodes under streptozotocin-induced diabetes and metformin administration, Kamyshnyi A. M. (2015)
Грабовий О. М. - Питомий вміст ДНК у ядрах клітин і клітинна гетерогенність аденокарцином товстої кишки, Антонюк С. А., Сільченко В. П., Воробєй Є. А., Савчин Т. М. (2015)
Задорожна Т. Д. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості плацентарно-ендометріальних структур при доброякісних і злоякісних пухлинах у жінок, Подольський В. В., Парницька О. І., Єщенко О. І., Килихевич С. М., Арчакова Т. М., Давидова Ю. В., Скрипченко Н. Я., Гребініченко Г. О. (2015)
Бакурова О. М. - Тимідинфосфорилаза та можливий зв’язок із формуванням особливостей фенотипу раку легенів, Бузіна Р. В., Кондратюк Р. Б., Гульков Ю. К., Василенко І. В., Борзенко Б. Г. (2015)
Григоровский В. В. - Статистические характеристики и корреляции гистоморфометрических, клинических и биохимических показателей при системной терапии у больных несовершенным остеогенезом, Зима А. Н., Гук Ю. Н., Магомедов С., Гайко О. Г., Кинчая-Полищук Т. А. (2015)
Щукин Д. В. - Иммуногистохимические характеристики почечно-клеточного рака с внутривенозным распространением, Яковцова И. И., Лесовой В. Н., Данилюк С. В., Бабич М. Н., Товажнянская В. Д., Демченко В. Н. (2015)
Ивахно И. В. - Диагностическое и прогностическое значение васкуляризации папиллярных микрокарцином щитовидной железы (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського