Кудря Я. В. - Функції політики у системі управління машинобудівними корпораціями (2009)
Амелін С. К. - Міжнародний досвід регулювання лізингових відносин (2009)
Безгубенко В. Ю. - Фінансова політика оренди об'єктів державної власності та алгоритм прийняття управлінських рішень (2009)
Гарбера О. Є. - Теоретичні основи дослідження міжнародного ринку послуг в світовій економічній системі (2009)
Карпунцов М. В. - Страховий інтерес підприємства (2009)
Криклій В. А. - Компаративний аналіз закордонних моделей функціонування пенсійних систем і недержавних пенсійних фондів (2009)
Крентовська О. П. - Європейський досвід державного регулювання соціального розвитку в умовах старіння населення (2009)
Федько О. А. - Основні напрями структурних перетворень в системі охорони здоров'я (2009)
Терент'єва А. В. - Організація та управління державною службою медицини катастроф України як складовою єдиної системи цивільного захисту (2009)
Александров В. Т. - Розробка інтегрованої системи державних стандартів неперервної освіти нового покоління (2009)
Ковтун О. А. - Створення іноваційної інфраструктури як елемент державного регулювання процесу модернізації промислових підприємств в Україні (2009)
Олійченко І. М. - Аналіз інформаційних ресурсів у системі державного управління (2009)
Недбаєва С. М. - Державне регулювання страхуванням сільськогосподарських ризиків (2009)
Філонюк О. Ф. - Проблеми впровадження державних механізмів регулювання страхуванням (2009)
Крисоватий А. - Автономія університету: коди поступу (2014)
Фурман А. В. - Типи наукових шкіл та умови їх ефективного функціонування (2014)
Терехова Л. - Перспективи становлення екзистенційного підходу в прикладній психології (2014)
Буян І. - Біологічні, духовні, соціальні нужди як чинники економічної системи (2014)
Ревасевич І. - Методологічна рефлексія складників освітології як інтегрального наукового напряму (2014)
Фурман А. В. - Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету, Надвинична Т. (2014)
Пилипенко Н. - Психологічні чинники адаптації викладача вищої школи до впровадження європейських стандартів освіти в Україні (2014)
Шульга В. - Феноменологія обдарованості у суб’єктно-вчинковому вимірі (2014)
Хайрулін О. - Модель психологічної профілактики професійного вигорання військовослужбовців (2014)
Ушакова В. - Психоемоційний стан жінок у ранньому післяпологовому періоді життя (2014)
Наші автори (2014)
Шакула К. - Становлення та розвиток іноземних консульств на Півдні України від ХVIII ст. і до сьогодення (2012)
Кім Х. - Єврейські сільськогосподарські колонії Херсонської губернії (ХІХ – поч. ХХ ст. ) (2012)
Колесников І. - Історія та сучасний стан польської діаспори на Півдні України (2012)
Тригуб О. - Неорелігійні конфесії на Миколаївщині (1991-2012 рр. ) (2012)
Мошинська Д. - Участь Болгарії у Першій Балканській війні 1912-1913 років (2012)
Богданова Т. - Субсахарська Африка у зовнішній політиці Великої Британії за прем’єрства Девіда Кемерона, Калачова О. (2012)
Душкевич О. - Співробітництво Бразилії з європейськими інституціями (2012)
Кабаєва А. - Роль Колумбії у процесах регіональної інтеграції на початку ХХІ ст. (2012)
Лукіна Т. - Релігійний фактор зовнішньої політики Ірану (2012)
Чеканцева А. - Освітній вектор у двосторонніх відносинах Україна-Франція (2012)
Шпаковська Ю. - Роль США у фолклендському конфлікті (2012)
Іпатенко А. - Розвиток нових індустріальних держав Азії у ХХІ ст. (2012)
Погромський В. - Еміграція українців до Аргентини у висвітленні польської історіографії (2012)
Тригуб А. - Высшее духовенство Южной Украины: роль и место в общественном срезе (конец ХVIII – начало ХХ ст. ). Рецензия на монографию Наталии Диановой "Вклад высшего православного духовенства Южной Украины в развитие исторической науки и образования (конец XVIII – начало ХХ ст. )". – Одесса: Феникс, 2012. – 319 с. (2012)
Кльоба Л. Г. - Аналіз умов та чинників розвитку банківської інвестиційної діяльності (2011)
Воробйова О. І. - Основні напрями вдосконалення кредитно-інвестиційної діяльності банків України (2011)
Туболець І. І. - Фінансово-інвестиційні ознаки підтримки малого підприємництва (2011)
Пушкарь І. В. - Теоретико-методологічні засади інноваційного потенціалу промисловості України (2011)
Бутко М. П. - Ефективна промислова політика як фактор прискореного входження України в світогосподарський комплекс, Макаренко І. О. (2011)
Гриджук І. А. - Інституціональні детермінанти конкурентних переваг підприємств житлово-комунального господарства (2011)
Омельчук В. О. - Ринок доступного житла як об'єкт державної житлової політики (2011)
Кириченко О. А. - Сучасне моделювання систем економічної безпеки, Шикова О. М. (2011)
Кармазина Н. В. - Механізм забезпечення стійкої економічної безпеки підприємства в процесі інтеграції (2011)
Тормосов Р. Ю. - Роль місцевої влади в процесі підвищення енергоефективності міста (2011)
Новікова Н. Л. - Реалізація економічних інтересів на основі узгодження (2011)
Шиян А. А. - Метод розрахунку економічної ефективності механізмів протидії кризовим ситуаціям, Нікіфорова Л. О., Крилов В. О. (2011)
Мехтієв Е. О. - Ризик-менеджмент як елемент системи регулювання банківської діяльності (2011)
Криховецький І. З. - Оцінка ефективності рекламної діяльності (2011)
Войтович Р. В. - Філософсько-методологічний аналіз становлення ідеї європейської інтеграції (2011)
Козаков В. М. - Логіка і методологія наукових досліджень у державно-управлінській науці України (2011)
Горник В. Г. - Міждержавне регулювання інвестиційних проектів в умовах глобалізації (2011)
Толуб'як В. С. - Удосконалення фінансового механізму системи пенсійного забезпечення України (2011)
Степанов В. Ю. - Державна інформаційна політика в сучасному політичному просторі (2011)
Дмитренко Г. В. - Про виконання обласного бюджету на прикладі львівської області у 2010 році (2011)
Іванова Т. В. - Екологозбалансовані макроекономічні заходи державної політики у сфері екологізації (2011)
Соколова Т. А. - Особливості проходження державної служби в розвинених країнах (2011)
Ляховченко Л. А. - Фінансування системи охорони здоров'я російської федерації: досвід для України (2011)
Кравченко М. В. - Володіння національними авіаційними перевізниками та контроль за їх діяльністю: світовий досвід та проблеми його застосування в Україні (2011)
Кулеба О. В. - Роль сучасних інформаційно-комунікативних технологій у формуванні міжнародного іміджу держав (2011)
Малець А. В. - Характеристика ризиків місцевих запозичень (2011)
Шевченко Н. О. - Продовольча безпека як політичний та економічний пріоритет держави (2011)
Федан Я. І. - Інклюзивна освіта як чинник гуманізму в суспільстві (2011)
Мірко Н. В. - Державна економічна політика розвитку легкої промисловості (2011)
Фурман А. В. - Почуй Душі слова мовчання... Героям українського духу (2014)
Крисоватий А. - З вірою у перемогу – до нових перспектив. Звернення ректора Тернопільського національного економічного університету до першокурсників на святкуванні Дня знань (2014)
Околітенко Н. - Доля України у світлі законів ойкумени (2014)
Korzeniowskі L. F. - Bezpieczenstwo Europy w perspektywie zagrozen Polski i Ukrainy (2014)
Бердяєв М. - Парадокс брехні (2014)
Фурман А. В. - Циклічно-вчинкова модель гри як онтофеноменальної данності, Шандрук С. (2014)
Фільц О. - Проблема наукового статусу психоаналітичної парадигми, Мединська Ю. (2014)
Бурлачук Л. - Психодіагностика особистості: понятійний апарат та методи дослідження (2014)
Кузнецов Ю. - Психоаналіз як метод дослідження літератури (прикладний аспект) (2014)
Москалець В. - Сутність інтелекту, мислення, мовлення, свідомості як психофункціональних данностей (2014)
Буда Т. - Соціальна робота у сфері зайнятості: державні пріоритети (2014)
Яковенко Ю. - Чи може бути передбачення поета ненауковим? (2014)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "Психологія і суспільство" у 2014 році (2014)
Наші автори (2014)
Выходные данные (2014)
Калетнік Г. М. - Стратегіко-інституційні засади ефефктивності використання потенціалу аграрного сектору економіки (2015)
Лопатинський Ю. М. - Історичні аспекти становлення та розвитку методологічних засад державного регулювання економіки, Кіндзерський В. В. (2015)
Коротєєв М. А. - Формування зайнятості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки України, Колесов О. С. (2015)
Шанін О. В. - Функціональний підхід до управління розвитком сільських населених пунктів України (2015)
Шаманська О. І. - Сільськогосподарська дорадча діяльність: сутність та особливості здійснення, Тітаренко О. М. (2015)
Бондаренко В. М. - Маркетингова стратегія як складова стратегії розвитку регіону (2015)
Мазуренко О. В. - Організація та інформаційне забезпечення управління у свинарських господарствах (2015)
Краєвська О. Д. - Визначення однорідності груп при дослідженні процесу формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв, Найко Д. А. (2015)
Рябоконь В. П. - Соціальний капітал як інституційна детермінанта розвитку сільських територій та аграрного підприємництва, Шпикуляк О. Г., Пехов В. А. (2015)
Правдюк М. В. - Регіональні аспектиподаткового регулювання сільського господарства Вінницької області (2015)
Правдюк О. Л. - Удосконалення фінансових механізмів екологізації агропромислового виробництва, Правдюк А. Л. (2015)
Подолянчук О. А. - Управлінський контроль як вид внурішньогосподарського контролю підприємства (2015)
Коваль Н. І. - Облік фіксованого сільськогосподарського податку у фермерських господарствах, Нечепуренко А. П. (2015)
Беляєва Н. В. - Формування ринку органічної продукції в Україні: шляхи, чинники, ефекти (2015)
Зарічук О. Є. - Механізми позабюджетного фінансування житлового будівництва на сільських територіях (2015)
Мазур В. А. - Засідання круглого столу на тему: "Розвиток системи сільськогосподарського дорадництва - важлива складова організаційно-економічних змін на селі. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу України", Тітаренко О. М. (2015)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики" (2015)
Тригуб О. - Маловідомі сторінки історії церкви у с. Покровка на Кінбурнській косі, Сидорчук А. (2013)
Самойленко М. - Захист національних інтересів України в епоху глобалізації (2013)
Погромський В. - Арабо-ізраїльська війна 1948-1949 рр. у глобальному контексті близькосхідного конфлікту, Седнєва С. (2013)
Палєєв А. - Історичний розвиток конфлікту на Балканах та участь Міжнародного комітету Червоного хреста у ліквідації його наслідків (2013)
Асауленко В. - Відносини США із країнами Боліваріанського альянсу за президентства Барака Обами (2013)
Гніліченко О. - Економічний напрям діяльності ОЧЕС (2013)
Мєхова Я. - Співробітництво Росії та Бразилії в межах БРІКС (2013)
Басенко Я. - Культурна дипломатія в Європі (2013)
Вовк О. - Співробітництво Азербайджанської Республіки з НАТО (2008-2013 рр. ) (2013)
Богданова Т. - Бразильсько-африканський діалог за адміністрації президента Ділми Руссефф (2011-2013 рр. ), Дольна Н. (2013)
Затуливітер А. - Особливості ірано-ізраїльських відносин під час президентства Махмуда Ахмадiнежада (2005-2013) (2013)
Богданова Т. - Вплив США на формування зовнішньополітичного курсу Республіки Корея на початку ХХІ століття, Козаченко Т. (2013)
Кузнєцова Д. - Італія у сучасних міжнародних відносинах (2013)
Олійник А. - Проблеми Митного союзу (2013)
Позняк О. - Протистояння США та КНР у контексті індійсько-американського партнерства (2013)
Агарков М. - Основні особливості співробітництва Республіки Білорусь з країнами арабського світу (2013)
Горбенко К. - Розкопки городища "Дикий Сад" і створення археологічного музею під відкритим небом (2014)
Василевич А. - Педагоги професійно-технічних закладів Південної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі залізничних училищ) (2014)
Вовчук Л. - Участь іноземних дипломатичних представників у громадському житті Одеси (кін. ХІХ – поч. ХХ ст. ) (2014)
Михайловський Т. - Міжнародні організації у боротьбі з голодом на Півдні України (1922-1923 рр. ) (2014)
Тригуб О. - Розкол Російської православної церкви в Україні (1920-1930-ті роки) (2014)
Іванчівський В. - Початок формування ідеології ОУН: Перший Конгрес українських націоналістів (2014)
Лаврова Я. - Становлення відносин між Україною та Європейським Союзом: від історичних передумов до сьогодення (2014)
Жученко І. - Війна США за незалежність і Франція (2014)
Седнєва С. - Реалії та перспективи врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту (2014)
Яремчак С. - Становлення британсько-японських відносин у біполярну добу (2014)
Мілашич М. - Дарфурський конфлікт: історія та сучасний стан (2014)
Андреєва К. - Особливості дипломатичних прийомів у країнах арабського світу (2014)
Агарков М. - Порядок, механізми та перешкоди на шляху до спрощення візового режиму Білорусь-ЄС (2014)
Богданова Т. - Проблеми безпеки Південно-тихоокеанського субрегіону у зовнішній політиці острівних держав Океанії (2000-2014 рр. ), Біляєв Д. (2014)
Коваль Г. - Краєзнавча та наукова робота вчителя у школі (на матеріалах власного досвіду) (2014)
Селиванов В. В. - Современные тенденции развития логистических процессов в системе морских путешествий и их структура (2014)
Баришнікова В. В. - Теоретичні аспекти розвитку "shot sea shipping" в Україні (2014)
Белоус К. В. - Особливості розробки та оцінки пріоритетних стратегій розвитку морських торговельних портів України, Драгунова А. І. (2014)
Баланська Т. В. - Сучасні методи управління інвестиційними ризиками, Постан М. Я. (2014)
Махуренко Г. С. - Страхування як метод мінімізації проектних ризиків, Заліпятська В. В. (2014)
Шитра М. М. - Формування тарифу на послугу контейнерного перевезення (2014)
Майорова І. О. - Проблеми ефективності управління якістю транспортно-експедиторського обслуговування, Нечепуренко О. С. (2014)
Іванова К. С. - Економічний аспект вдосконалення системи екологічного менеджменту в Одеському морському торговельному порту, Белоус К. В. (2014)
Глазкова А. С. - Напрямки визначення шляхів оздоровлення промислового та транспортного комплексів в Україні (2014)
Польова В. В. - Теоретико-методологічні засади та концептуальна модель комплексної системи управління трудовою поведінкою працівників залізничного транспорту (2014)
Хлопотна Н. І. - Теоретичні основи і сутність визначення поняття "Корпоративного управління", особливості національної моделі корпоративного управління (2014)
Кузнєцова О. В. - Щодо сутності економічної ефективності (2014)
Анотації (2014)
Автори збірника (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Барабаш-Тимофієва О. - Полута Бодунова – лідерка білоруських есерів та студентка Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1885-1938) (2015)
Пушкарьов В. - Виникнення та становлення Ліги націонал-християнського захисту в Румунії у 1922-1927 рр. (2015)
Гаврилов І. - Майбутнє очима пан’європейця: погляди Отто фон Габсбурга на систему міжнародних відносин через призму футурологічних ідей 1960-х років (2015)
Матвієнко Г. - Окупаційна повсякденність в діяльності Львівського університету (1939–1944) (2015)
Шукалович А. - Ірландська модель державотворення: критерії успіху ірландців очима українців Східної Галичини (2015)
Макух-Федоркова І. - Вплив глобалізації на міжкультурну комунікацію в контексті сучасного світу (2015)
Сахновський Є. - Воєнна теорія Карла фон Клаузевіца на межі XX-XXI ст. (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 25 листопада 2014 р.), Чедолума І. (2015)
Піддубний І. - Hrenciuc Daniel. Provocările vecinătăţii: Ucrainenii Bucovineni оn Regatul României Mari (1918-1940). Contribuţii (2015)
Інформація для авторів (2015)
Титул, зміст (2013)
Биография Гейдара Алиева (2013)
Известные люди о Гейдаре Алиеве (2013)
Отец и сын (2013)
Ализаде А. - Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии науки (2013)
Самедзаде З. - Стратегия развития экономики Азербайджана (2013)
Аббасов А. - Политика информационно-коммуникационных технологий современного Азербайджана (2013)
Мамедов З. - Развитие транспортной системы в Азербайджане (2013)
Мусаев А. - Инновационные меры развития налоговой системы в Азербайджанской республике (2013)
Абдулов И. - Инновации в экологию – путь к оздоровлению окружающей среды (2013)
Алгулиев Р. - Основные направления академической и инновационной деятельности в развитии сферы ИКТ в Азербайджане, Алиев А. (2013)
Касумов Ф. - Информация и знание – стратегический ресурс инновационной экономики (2013)
Алыев И. - Тенденции формирования экономики знаний в Азербайджане, Муратов А. (2013)
Cалахов С. - Инновационное развитие сельскохозяйственного сектора: реалии и перспективы (2013)
Наджафов З. - Путь к экономике знаний (2013)
Байрамов А. - Развитие инновационного образования в Азербайджане, Ахмедов И. (2013)
Хыдыров Б. - Развитие нефтеперерабатывающего комплекса Азербайджанской республіки, Бабаїв Н. (2013)
Алиев Т. - Качественные сдвиги в социально-экономическом развитии регионов Азербайджана (2013)
Гусейнова А. - Анализ результатов мониторинга научных организаций Азербайджана (2013)
Джабиев Р. - Социально-экономическое развитие Азербайджана за годы независимости (2013)
Приглашение в Азербайджан (2013)
Титул, зміст (2013)
Актуальні проблеми розвитку залізниці… (2013)
Щодо аспірантури та докторантури в Державному економіко-технологічному університеті транспорту (2013)
Інтерв’ю з Олександром Мазурчаком – радником голови Київської міської державної адміністрації (2013)
Самий незвичайний економічний форум у Києві! (2013)
Шкарлет С. - Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів, Ільчук В., Лисенко І. (2013)
Бутко М. - Інституційні засади модернізації податкової системи України, Мінін І. (2013)
Валуев Б. - Некоторые необоснованные положения концепции условных товарных отношений внутри промышленных предприятий, Валуєв Ю. (2013)
Файчук О. - Практичне застосування удосконаленої методики розрахунку рівня економічної ефективності кредитування банками інноваційних проектів, Файчук О. (2013)
Д’яконова І. - Теоретичні аспекти сутності депозитних ризиків у банківській діяльності, Шелюк А. (2013)
Стащук Д. - Інтеграція математичного інструментарію в рейтингове моделювання банків (2013)
Смирна О. - ІРО та зміна параметрів фінансової комунікації в постемісійній стратегії розвитку вітчизняних підприємств (2013)
Старостіна А. - Економічний зміст поняття національної економіки та її структури в умовах економічної нестабільності, Прушківська Е. (2013)
Парсяк В. - Індикація рівня корпоративної культури осередків вітчизняної вищої освіти, Драгомирова І. (2013)
Момотюк Л. - Аналіз та перспективи відображення фінансової діяльності в національних статистичних класифікаціях (2013)
Шабельник Т. - Сучасний стан фармацевтичного ринку України (2013)
Макарчук О. - Становлення біоекономіки як передумови покращення умов функціонування суспільства (2013)
Вишневська О. - Еколого-орієнтований підхід у забезпеченні сталого розвитку аграрного сектору, Бобровська Н. (2013)
Сидорченко Т. - Формування цілісного земельно-майнового комплексу на екологоорієнтованих засадах (2013)
Макаренко М. - Теоретичні основи розробки бізнес-плану пілотного проекту приміської залізничної компанії, Мироненко В., Гудков О., В. Гудкова (2013)
Окландер М. - Ринкові методи ціноутворення в роздрібній торгівлі: орієнтація на покупців і конкурентів (2013)
Бєлова О. - Концептуальні підходи до мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними підприємствами (2013)
Мамедова Л. - Некоторые вопросы анализа производственного потенциала как основной составляющей экономического потенциала (2013)
Рецензія Зіновчук Н., Горобець О. Підготовка фахівців у галузі економіки природокористування як передумова екологізації економіки (на навчальний посібник Черевко Г., Черевко І., Василенька Н. "Економіка природокористування") (2013)
Плющ М. Я. - Інтенційно-прагматичні особливості стилістично маркованих фрагментів внутрішнього мовлення у поетичному тексті Тараса Шевченка (2013)
Мацько Л. І. - До питання про стиль поетичної мовотворчості Шевченка і шевченкову традицію в українській стилістиці (2013)
Кравець Л. В. - Динаміка концепту доля в мові української поезії (на матеріалі творів Т. Шевченка та письменників ХХ ст.) (2013)
Козачук Г. О. - Ой три шляхи широкії докупи зійшлися (Т. Шевченко) (2013)
Бугайова О. І. - Протоелементи сучасної україномовної соціальної реклами в ліричних відступах шевченкової поезії (2013)
Гурська Д. В. - Релігійний дискурс в українській літературній мові: від вічного слова Т. Г. Шевченка до сучасності (2013)
Денискіна Г. О. - Прагматика та лінгвосемантика парадоксальних висловлень у поетичних творах Тараса Шевченка (2013)
Дияк О. В. - Колористична картина поеми "Гайдамаки” Тараса Шевченка, Дияк Я. В. (2013)
Дудко І. В. - Функціональна транспозиція часових форм дієслова у поезії Тараса Шевченка (2013)
Іванова І. Б. - Шевченкове слово в українській рекламній творчості (2013)
Котенко В. О. - Оцінний компонент семантики дієслів кумулятивної дії у творах Тараса Шевченка (2013)
Марчило Л. М. - Дієслівна словозміна у "Граматично-стилістичному словнику шевченкової мови" Івана Огієнка (2013)
Мединська Н. М. - Cемантичний предикат із семантикою порівняння у поетичному тексті Тараса Шевченка (2013)
Підкамінна Л. В. - Перифраз як засіб образної індивідуалізації у поетичній мовотворчості Т. Г. Шевченка (2013)
Семашко Т. Ф. - Лексико-семантична парадигма кольороназв у поетичному ідіолекті Тараса Шевченка (на матеріалі текстів балад) (2013)
Цівун Н. М. - Лінгвістичний аналіз двох варіантів поеми Тараса Шевченка "Москалева криниця" (2013)
Jakubowska-Krawczyk K. - Romantyczne wartosci jako wzуr cnуt obywatelskich w twуrczosci T. Szewczenki w kontekscie poezji europejskiej (2013)
Багмут І. В. - Особливості продукування вторинних значень у семантичному об’єднанні (2013)
Бурковський І. З. - На шляху до з’ясування внутрішньої форми первісних мовних знаків (2013)
Громова Н. В. - Агентиви-запозичення в лексико-семантичній системі української мови (2013)
Дзюбак Н. М. - Військово-інженерні терміни, утворені синтаксичним способом (2013)
Жукова О. Т. - Етапи становлення і розвитку української залізничної термінології (2013)
Калинюк Н. М. - До питання про функціонування фразеологічних одиниць в українській публіцистиці початку ХХI століття (2013)
Конєєва О. О. - Парадигматична структура дієслів взаємної дії із семантикою "дружити" (2013)
Котлярова Н. К. - Особливості відтворення власних назв та слів-реалій у перекладах роману Алессандро Барікко "Шовк" (2013)
Овчаренко Н. І. - Метафора як когнітивний механізм категоризації фахових знань (2013)
Полиця Т. Д. - До питання про когнітивно-орієнтований опис фразеологічних та паремійних номінацій концепту (2013)
Пушкар О. І. - Графічні засоби вираження евфемії / дисфемії (2013)
Швидкова Т. А. - Тематична група снування в лексиці ткацтва сучасної української мови (2013)
Шпильківська О. В. - Структурна організація термінологічної системи "фінансове право" в сучасній українській мові (2013)
Баранник Н. О. - Функціональне спрямування курсу граматики сучасної української мови (2013)
Векуа Н. В. - Вербалізація прикметника в українській мові (2013)
Гаврилюк О. Р. - До питання про парцеляцію складних безсполучникових речень інтенсивної допустово-протиставної семантики (2013)
Грипас О. Ю. - Поняття "категорія" в науково-лінгвальному дискурсі (2013)
Дзюман Н. П. - Партикуляція займенників у сучасній українській літературній мові (2013)
Колібаба Л. М. - Новітні тенденції у функціонально-стильовому вживанні другого знахідного відмінка іменників в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя (2013)
Кухарчук І. О. - Функціонально-комунікативний напрям дослідження синтаксичної будови мови (2013)
Куц О. В. - Суб’єктна модифікація в модифікаційній парадигмі простого речення (2013)
Макарець Ю. С. - До питання про принцип економії в мові та мовленні (2013)
Масицька Т. Є. - Речення як багатоаспектна синтаксична одиниця (2013)
Мельник І. А. - Ступені синтаксичної усталеності відприкметникових дієслівних аналітичних синтаксичних транспозитів (2013)
Мєлєкєсцева Н. В. - Співвідношення семантико-синтаксичної та формально-синтаксичної структур речень з предикатами наявності / відсутності (2013)
Миронюк С. С. - Каузативні дієслова української мови (2013)
Петрик О. М. - Словотвірна реалізація дієслів у парадигмі девербативів стану (2013)
Сулима О. П. - Зв’язковий компонент у складеному іменному присудку з основною частиною, вираженою іменниковою словоформою (2013)
Фурса В. М. - Сучасні тенденції родової диференціації новітніх іншомовних невідмінюваних іменників – назв неістот в українській мові (2013)
Шемет В. Г. - Семантика та структура префіксоїдних дериватів на позначення речовин (2013)
Воловенко І. В. - Літера ґ у сучасній українській літературній мові: так і ні (2013)
Гірняк С. П. - Роман Смаль-Стоцький про роль соціального чинника у становленні й розвитку літературної мов (2013)
Григоренко І. В. - Становище української літературної мови у другій половині ХІХ століття в контексті листування Панаса Мирного (2013)
Паршак К. Д. - Остромирове євангеліє – визначна пам’ятка давньосхіднослов’янської писемності (2013)
Олеховська П. - Проблема аналізу художнього твору у новій структурі іспиту з української мови як мови національної меншини в Польщі (2013)
Погиба Л. Г. - Лексична компетенція майбутніх військовослужбовців – важлива складова професійного становлення фахівця, Голіченко Л. М. (2013)
Саневська M. - Використання радіо і фільмів на практичних заняттях із української мови як іноземної (2013)
Симоненкова Т. П. - Культура мовлення як показник загальної культури особистості (2013)
Чемпоєш В. В. - Навчальний філологічний дискурс як об’єкт лінгвістичних досліджень (2013)
Титул, зміст (2013)
Интеграционные перспективы Украины (Итоги круглого стола "Таможенный Союз и Зона свободной торговли с Европой: проблемы и перспективы для Украины", Донецк, 21 июня 2013 года) (2013)
VІІІ Пленум Спілки економістів україни та Всеукраїнська науково-практична конференція "Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України" (Рівне, 19–20 вересня 2013 року) (2013)
Надрага В. - Аспектний підхід у методології дослідження ризиків соціальної нерівності (2013)
Гуменюк В. - Біоенергетичний метод оцінювання та моніторингу прожиткового мінімуму і добробуту населення, Самолюк Н. (2013)
Шедяков В. - Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті розвитку бюджетної системи (2013)
Дорошенко І. - Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні (2013)
Фільо М. - Напрями вдосконалення діяльності фіскальних інститутів як засіб сприяння економічному зростанню в державі (2013)
Волохова І. - Шляхи наповнення місцевих бюджетів: оподаткування доходів (2013)
Крисанов Д. - Антикризове управління в АПК в умовах глобалізації, Тур О. (2013)
Ковтун О. - Неокооперативна модель розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки (2013)
Прушківська Е. - Постіндустріальне суспільство як вектор розвитку національної економіки (2013)
Цвєтов М. - Розвиток транспорту в умовах ринкової трансформації економіки України (2013)
Ліпич Л. - Управління доходами та видатками домогосподарств в умовах ринку, Мостенець С. (2013)
Перевозова І. - Економічна експертиза як пріоритетна форма фінансового контролю на підприємствах нафтогазової галузі України при вирішенні питань стосовно проведення природоохоронних заходів (2013)
Божидарнік Т. - Розвиток прикордонних регіонів на засадах маркетингової концепції, Левчук В. (2013)
Гурьянов А. - Группирование организационных структур по функциональному и рыночному признаку, Гетьман О. (2013)
Ейтутіс Г. - Організація територіальної діяльності виробничих підрозділів на перших етапах реформування залізничного транспорту країни, Ейтутіс Д. (2013)
Пересадько В. А. - Досвід історико-біографічного картографування на кафедрі фізичної географії та картографії, Баришніков О. О., Шпурік К. В. (2015)
Арсалан Омер Абдулкадир - Картографирование беллигеративных территорий провинции Киркук (2015)
Баранова Е. П. - Использование метода "интеллект-карт" в школьной географии, Воронина М. А. (2015)
Барладін О. В. - Актуалізація навчальних видань: проблеми і особливості, Бусол І. В. (2015)
Богославець О. Г. - Сучасні підходи до викладання теми "Демографічна ситуація в Україні" у курсі "Регіональна економіка", Бойко Н. О. (2015)
Борисенко К. Б. - Географічна освіта в Україні: виклики дистанційного навчання, Кравчук Н. Л. (2015)
Брусенцова А. А. - Аналіз змін кількості сільських поселень Дніпропетровської області (2015)
Бубир Н. О. - Використання геоінформаційних систем у географічному краєзнавстві, Єрмолович С. М. (2015)
Бурла М. П. - Статистический анализ динамики величины, межотраслевых и территориальных различий заработной платы в Приднестровском регионе (2015)
Бурла О. Н. - Особенности демографической ситуации в Приднестровском регионе и её социально-экономические последствия (2015)
Волковая О. О. - Можливості уточнення та перевірки результатів картографічного моделювання швидкостей вітру на локальному рівні (2015)
Галай Е. И. - Динамика загрязнения атмосферного воздуха Минской области выбросами стационарных источников (2015)
Горовий О. В. - Картографування інвестиційної діяльності (2015)
Грицеляк В. П. - Географічна карта "Україна. Донбас" як геопросторово-інформаційне джерело, Дикий І. В., Ровенчак І. І. (2015)
Грінченко О. І. - Підготовка учнів до участі у турнірі юних географів, Саввіч О. М. (2015)
Даценко Л. М. - Історичні картографічні твори у сфері новітніх інформаційних технологій, Кардаш Т. В. (2015)
Жемеров О. О. - Розробка нової системи шкільних географічних екскурсій у природу, Янченко А. І. (2015)
Журавель О. С. - Патріотичний зміст туристсько-краєзнавчих картографічних творів (2015)
Журавель Ю. В. - Створення реєстру урбанонімів міст і містечок Дніпропетровщини (2015)
Клименко В. Г. - Оцінка якості води річки Харків у межах міста Харкова та використання цих матеріалів у вищій школі, Слащова М. В. (2015)
Коваленко Л. М. - Теоретичні засади забезпечення сталого розвитку землекористування (2015)
Корнус А. О. - Картографування поширеності деяких видів хвороб населення Сумської області, Корнус О. Г., Шищук В. Д. (2015)
Максименко Н. В. - Оцінка розподілу складових екологічної мережі у межах ландшафтів Харківської області, Квартенко Р. О. (2015)
Машкіна В. В. - Графічне моделювання у шкільному курсі "Загальна географія" (2015)
Онищенко М. Г. - Науково-дослідницький практикум екологічного спрямування магістрів-картографів (2015)
Пересадько В. А. - Картографування кримінологічної ситуації (на прикладі Сумської області), Орлов Є. В. (2015)
Пересадько В. А. - Картографування для потреб релігійного туризму (на прикладі міста Харкова), Шпурік О. В. (2015)
Поліщук Л. Б. - Місце географічного компоненту в актуалізації природничих знань, Мороз А. А., Попов В. С. (2015)
Попович Н. В. - Стратегії сталого розвитку країн Європи та їх картографічне забезпечення (2015)
Прасул Ю. І. - Туристичний атлас Полтавської області, Кіяшко Ю. В. (2015)
Решетченко С. І. - Особливості вітрового режиму на території Донецької області, Удовиченко А. С. (2015)
Савицька К. В. - Підходи до визначення поняття "відходи" з метою ГІС-картографування (2015)
Суматохіна І. М. - Географічний аналіз та картографування структурних змін експорту-імпорту товарів в Україні, Завгородня В. С., Дук Н. М. (2015)
Тишковець В. В. - Картографування аграрних ландшафтів в умовах поширення еродованості територій, Опара В. М. (2015)
Шеремет Н. В. - Система презентацій для шкільного курсу "Фізична географія материків і океанів", Жемеров О. О. (2015)
Шуліка Б. О. - Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України (2015)
Шумілова А. В. - Освітянський кластер роботи національного природного парку "Слобожанський" (2015)
Титул, зміст (2014)
Бердник М. Г. - Моделювання нестаціонарних температурних полів у суцільному циліндрі, який обертається, Воробйов К. Ю. (2014)
Гасій Г. М. - Монтаж сталезалізобетонного структурно-вантового покриття з попереднім укрупненням у просторові блоки (2014)
Лиса Я. П. - Розробка датчика температури для моніторингу процесу ліофілізації, Тиндик В. С. (2014)
Каленська С. М. - Економічна ефективність вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України, Новицька Н. В., Барзо І. Т. (2014)
Каленська А. В. - Факти історії: штрафні батальйони – спогади фронтовиків (2014)
Ночовний О. В. - Етапи становлення і діяльності Верховної Ради Української РСР та її постійних комісій (2014)
Рєпін І. В. - Міжнародне становище, стратегічна обстановка на радянсько-німецькому фронті і задуми сторін на початок 1944 року (2014)
Харчук Х. Р. - Українські історико-культурні поховання на Личаківському цвинтарі у Львові (1860-1939 роки) (2014)
Більська О. В. - Оцінка соціальної динаміки як результату політики соціального інновування в Україні (2014)
Галюк І. Б. - Розвиток системи знань в Україні (2014)
Гачечіладзе Е. В. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Стеценко М. О. (2014)
Голишева Є. О. - Особливості використання інструментів інтернет-маркетингу на підприємстві, Кириченко Т. В., Коваленко Я. А. (2014)
Горічко Х. І. - Складові економічного оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, Семчук Ж. В. (2014)
Григораш Т. Ф. - Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства, Сокальська Є. С., Шабала А. В. (2014)
Євтушенко Н. М. - Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні (2014)
Жерибор Л. Л. - Основные принципы формирования механизма социально-экономического развития сельских территорий (2014)
Заровна К. М. - Принципи управління економічною стійкістю підприємства (2014)
Іващенко І. М. - Визнання збитків від зменшення корисності одиниці, що генерує грошові потоки (2014)
Кащишин В. М. - Інжинірингові проекти: сутність, класифікація та особливості економічного оцінювання (2014)
Коверник Н. В. - Методи проектного управління у сфері державних фінансів (2014)
Курмаєв П. Ю. - Аналіз сучасних підходів до державного регулювання підприємницької діяльності, Колісніченко П. Т. (2014)
Лесний В. П. - Оцінка ефективності маркетингового менеджменту промислового підприємства (2014)
Литвин М. В. - Проблемы зернового рынка Украины (2014)
Лучик Г. М. - Облік як система у формуванні інформаційної бази для управління (2014)
Макарчук І. М. - Організація та фінансове забезпечення інноваційної модернізації виробництва в економіці: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Макарчук О. Г. - Оцінка енергетичної ефективності процесу виробництва біопального (2014)
Малишко В. В. - Механізм фінансового вирівнювання місцевих бюджетів в Україні (2014)
Марчук У. О. - Міжнародні стандарти у сферах обліку, контролю та аудиту (2014)
Нездойминов С. Г. - Перспективы развития экологического туризма в природных парках Украины, Шановская И. Ю. (2014)
Новікова Н. М. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства (2014)
Прокопенко Т. Ю. - Правова база обліку та аналізу дебіторської заборгованості, Гнатенко Є. П. (2014)
Бурий А. Р. - Онтологічна проблематика та її антропологічні виміри: на перетині екзистенціалізму й кіномистецтва (2014)
Надурак В. В. - Основні механізми еволюції системи суспільної моралі (2014)
Філяніна Н. М. - Екологічна естетика як рефлексія над екологічними кризами (2014)
Шестопалов А. В. - Исследование закономерностей разложения хлористого аммония известковым молоком, Филоненко Д. В. (2014)
Огнев’юк В. О. - Ідея освіти (2010)
Кудикіна Н. В. - Гра: феноменологічна та педагогічна характеристики (2010)
Боринець Н. І. - Проектно-технологічна діяльність учнів та вчителів трудового навчання (2010)
Якунін Я. Ю. - Ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій у системах дошкільної, початкової та середньої освіти (2010)
Коваленко Л. Т. - Застосування психологічних завдань у тестах досягнень на уроках української мови (2010)
Максимов І. О. - Протиріччя змісту таблиці хімічних елементів Д. Мендєлєєва (2010)
Калашнікова С. А. - Актуальність лідерства в умовах сучасних суспільних трансформацій та його вплив на професійну підготовку управлінців (2010)
Дятленко Н. М. - Андрагогічний підхід у післядипломній освіті вихователів дошкільних закладів (2010)
Куземко Л. В. - Професійна підготовка педагога дошкільної освіти до індивідуальної роботи з дітьми (2010)
Митник О. Я. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення моніторингу якості освіти (2010)
Василенко Н. В. - Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської інноваційної діяльності (2010)
Безпалько О. В. - Дитячі громадські організації в системі соціального виховання (2010)
Терещенко М. В. - Освіта і картина світу, Щербань Є. А. (2010)
Тимчик О. В. - Інтеграція видів діяльності у процесі проходження студентами педагогічної практики, Полковенко О. В. (2010)
Гончаренко А. М. - Особливості взаємодії дітей дошкільного віку (2010)
Тимчик О. В. - Особливості вивчення розділу "Генетика" у шкільному курсі біології, Полковенко О. В. (2010)
Сафарян С. І. - Психолого-педагогічні особливості формування творчих здібностей школярів (2010)
Глазова О. П. - Інформаційно-методичне професійно орієнтоване середовище як чинник саморозвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період (2010)
Войцехівський М. Ф. - Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти (2010)
Калашнікова C. А. - Еволюційні рівні та професіоналізація управління (2010)
Кочерга О. В. - Інноваційні підходи до організації навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогів (2010)
Олексюк О. М. - Засоби масової інформації у формуванні загальнокультурної компетентності учнівської молоді (2010)
Левітас Ф. Л. - З історії становлення системи підвищення кваліфікації вчителів в Україні (ІІ половина XIX століття — 1939 рік), Дудар О. В. (2010)
Січкар А. Д. - Підготовка студентів до особистісно орієнтованого виховання у ході педагогічної практики на базі школи-дидсадка Монтессорі (2010)
Буренко В. М. - Педагогічні умови забезпечення мотиваційної готовності студентів до навчання під час отримання другої вищої освіти (на прикладі вивчення англійської мови) (2010)
Редько С. І. - Розвиток соціального інтелекту у майбутніх керівників освітніх закладів (2010)
Демченко Я. А. - Умови розвитку персоналу вищих навчальних закладів (2010)
Линьова І. О. - Підготовка керівників навчальних закладів до реалізації інноваційних підходів в управлінні методичною роботою (2010)
Сенчук О. В. - Створення нових можливостей підвищення якості освіти через сприяння розвитку приватних шкіл та особливості управління ними (2010)
Соколов В. И. - Развитие современных представлений об образовании взрослых: адаптивное, опережающее, открытое образование (2010)
Титул, зміст (2013)
Выступление Президента Российской Федерации В. В. Путина на международной конференции "Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины" (Киев, 27 июля 2013 года) (2013)
Швець С. - Оцінка перспектив підвищення лібералізації валютної політики України у контексті вирішення боргової проблеми (2013)
Кіндзерський Ю. - До питання формування стратегії розвитку промисловості, політики та механізмів її реалізації (2013)
Шедяков В. - Удосконалення умов для соціального партнерства в Україні під час формування в глобальному масштабі економіки знань (2013)
Петруха С. - До питання природи та ідентифікації структурних зрушень в економіці: методологічний аспект, Петруха Н. (2013)
Єрмаков О. - Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та інвестування його розвитку, Нагорний В., Єрмаков С. (2013)
Третяк А. - Концептуальні засади іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення та їх землеустрою, Другак В., Вольська А. (2013)
Гасуха Л. - Механізми забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні (2013)
Голян В. - Інвестиційне забезпечення сфери водокористування: інституціональне підґрунтя та галузеві особливості, Андрощук І. (2013)
Ступень Р. - Методичні основи використання земель у муніципальних утвореннях (2013)
Литовченко І. - Методичні основи маркетингового дослідження присутності підприємства в інтернет-середовищі, Ботушан М. (2013)
Гринько Т. - Стратегія як інструмент антикризового управління на підприємстві (2013)
Стоянов Г. - Маркетингові методи щодо розширення клієнтської бази кредитних спілок (2013)
Кошевий М. - Формування організаційно-економічних умов розвитку наукоємних виробництв у промисловості України (2013)
Максімчук О. - Стратегічні напрямки розвитку підприємств транспортної галузі (2013)
Титул, зміст (2013)
Володимиру Данилевському – 70! (2013)
Євроінтеграція України (2013)
Пилипчук В. "Європа бажає, щоб Україна стала одним з локомотивів ЄС, а не причіпним вагоном. Європа зацікавлена, щоб інтеграція України в Євросоюз додала свіжої крові в ЄС, а не висмоктувала її з ЄС" (2013)
Дем’янчук І. - ЄС чи МС? Цивілізаційний вибір (2013)
Хвесик М. - Формування нової моделі фіскального регулювання природокористування: інституціональні передумови, методологічне забезпечення та практичні рекомендації, Голян В., Бардась В. (2013)
Федулова Л. - Соціальна спрямованість національних проектів (2013)
Яшкіна О. - Оцінка наукового потенціалу машинобудівної галузі України (2013)
Кіндзерський Ю. - До питання формування стратегії розвитку промисловості, політики та механізмів її реалізації (2013)
Лопух К. - Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні (2013)
Гринів І. - Шляхи вдосконалення податкового контролю: погашення податкового боргу (2013)
Рибак Ю. - Кластерна політика країн Скандинавського регіону у формуванні та ефективному функціонуванні конкурентоспроможних кластерів (2013)
Волкова О. - Кредитна діяльність кредитних спілок України (2013)
Гурьянов А. - Конфликт как средство изменения структуры организации, Гетьман О. (2013)
Поліщук А. - Удосконалення еколого-економічного регулювання концентрації земельної власності (2013)
Бусел Р. - Фінансово-економічні аспекти орендного водокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій (2013)
Пироженко О. - Методические положения оценки пространственной структуры региона с учетом процессов урбанизации (2013)
Божидарнік Т. - Організаційно-економічні відносини молокопродуктового підкомплексу апк у ринкових умовах: сутнісна характеристика та перспективи удосконалення (2013)
Гордійчук А. - Перспективи розвитку харчової промисловості прикордонного регіону (2013)
Бухун Ю. - Аналіз міжнародної інвестиційної діяльності підприємств космічної галузі (2013)
Рецензія Желюк Т. Теоретичні та практичні аспекти регіонального економічного розвитку (на монографію Тищенко О. "Регіональний економічний розвиток: теорія та вимірювання") (2013)
Кондратець В. О. - Досягнення часткової інваріантності відкритого знизу гідростатичного перетворювача до впливу збурюючих факторів, Мацуй А. М. (2015)
Стискал О. А. - Вплив хлорорганічних сполук у питній воді на злоякісні новоутворення (на прикладі Вінницької області), Петрук В. Г. (2015)
Ранський А. П. - Транс-ефект і структурні перетворення в квадратно-площинних тіоамідних комплексах, Гордієнко О. А., Діденко Н. О. (2015)
Адамович М. П. - Еволюція соціокультурного компоненту глобального економічного розвитку (2015)
Мокін О. Б. - До питання про характеристики частотно-регульованого електропривода з короткозамкненим асинхронним електродвигуном, Мокін Б. І., Шокарьов Д. А. (2015)
Бурбело М. Й. - Використання реле провідності для виявлення неповнофазних режимів у мережах 110–220 кВ, Мельничук С. М. (2015)
Косач Н. І. - Удосконалення системи контролю гідротермічних параметрів циркуляційної води на вході в блочні насосні станції на АЕС, Бейнер П. С. (2015)
Шуллє Ю. А. - Аналіз графіків електричних навантажень промислових підприємств методом нормованого розмаху (R/S-аналіз) (2015)
Азаров О. Д. - Метод швидкої оберненої лічби з лінійним зростанням апаратних витрат при нарощуванні розрядності, Черняк О. І. (2015)
Мазуренко В. В. - Огляд моделей аналізу соціальних мереж, Штовба С. Д. (2015)
Савенко О. С. - Моделі рівнів поліморфних комп’ютерних вірусів, Лисенко С. М., Нічепорук А. О. (2015)
Черненко П. О. - Достовіризація вихідної інформації про електричне навантаження енергоємних підприємств, Мартинюк О. В., Мірошник В. О., Заславський А. І. (2015)
Юхимчук М. С. - Метод аналізу стійкості автоматичних систем з логічними управляючими пристроями за впливу параметричних збурень на основі функцій чутливості, Осіпенко Г. А. (2015)
Ярощук Л. Д. - Формування системи критеріїв управління багатостадійним процесом екструзії, Жученко О. А. (2015)
Тимофієва Н. К. - Про методи комбінаторної оптимізації, що ґрунтуються на розпізнаванні вхідної інформації, евристичні алгоритми та обчислювальний інтелект (2015)
Свередюк М. А. - Синхронізація відбору пульсової хвилі під час аналізу її морфологічних параметрів (2015)
Новік М. А. - Визначення напружень в затискній пружній втулці гідромеханічного затискного патрону, Музиченко В. В. (2015)
Кухар В. В. - Розробка автоматизованої методики апроксимації діаграм рекристалізації для вибору термомеханічних режимів кування, що підвищують експлуатаційні властивості поковок валів, Тузенко О. О., Балалаєва О. Ю., Василевський О. В. (2015)
Поліщук Л. К. - Система керування гідропривода стрічкового конвеєра зі змінним навантаженням, Коваль О. О. (2015)
Дусанюк Ж. П. - Вплив точності виготовлення литої заготовки деталі на кількість переходів та трудомісткість механічної обробки, Дерібо О. В., Моргун І. Д. (2015)
Філинюк М. А. - Аналітична залежність між параметрами конвеєра струму II-го покоління та його y-параметрами, Ліщинська Л. Б., Чехместрук Р. Ю. (2015)
Березан В. І. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами віртуального простору (2015)
Кардаш А. І. - Розробка онлайн тестування з математики, Левицька С. М., Дудикевич А. Т. (2015)
Коваль К. О. - Розвиток "soft skills" у студентів — один з чинників для їх працевлаштування (2015)
Титул, зміст (2014)
Салівончик О. М. - Конкурентоспроможність підприємства: основні шляхи підвищення (2014)
Семків О. В. - Особливості методологічних підходів до оцінки витрат приватного сектора на імплементацію Директиви 2003/87/ЄС про впровадження схеми торгівлі дозволами на викиди парникових газів (2014)
Сівашенко Т. В. - Проблеми оцінки конкурентоздатності підприємств, Шевченко Ю. В. (2014)
Смачило В. В. - Аналіз стану будівництва в Україні, Головко-Марченко І. С. (2014)
Циганюк Н. Є. - Інтенсифікація потоку рекреантів і транспортного потоку як метод підвищення ефективності діяльності логістичної рекреаційної системи регіонів України (2014)
Яремко Г. І. - Показники і системи оцінювання результатів діяльності підприємства (2014)
Aristova N. A. - A brief overview of literary genres (with reference to contemporary literature of the English speaking countries) (2014)
Ахмади М. - Специфика чисел от 1 до 10 во фразеологизмах русского и персидского языков, Карампур Р., Фарсадманеш С. (2014)
Головань Т. П. - До питання про типологію героїв у творчості Василя Барки (2014)
Зубченко С. В. - Синтактико-стилістичні структурияк засіб досягнення ефективності аргументації в полілозі Ксеркса з перською знаттю (на матеріалі "Історії" Геродота) (2014)
Савчук Г. О. - Синтаксичні фактори оказіональної субстантивації прикметників та дієприкметників в давньогрецькій мові (2014)
Зубачова І. С. - Теоретичний аспект визначення понять судової влади та судової системи (2014)
Лебедєва О. В. - Федеративна держава: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Мурована І. Я. - Права людини: основи теорії і практики, Гриньків О. О. (2014)
Ткаченко І. М. - Поняття та кримінологічна характеристика наркоманії в Україні (2014)
Василина С. І. - Використання психологічних знань при викладанні правознавчих предметів у професійно-технічному навчальному закладі (2014)
Волярська О. С. - Педагогічні аспекти дистанційного навчання слухачів центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (2014)
Дмитрук В. С. - Педагогічні умови формування здорового способу життя серед студентів, Ковальчук В. Я. (2014)
Дубовик О. В. - Особливості системи професійної підготовки у США (2014)
Коленіченко Т. І. - Модель соціально-педагогічної адаптації людини похилого віку до умов нового соціального середовища (2014)
Тарногурська К. А. - Товариство дослідників Волині: діяльність та напрями дослідження (1900–1920 роки) (2014)
Захарчук О. І. - Взаємозв'язок розладів хроноструктури циркадіанних ритмів та порушень циклу "сон-неспання" (2014)
Лавринюк В. Є. - Ранні доклінічні ультразвукові маркери атеросклерозу: кальциноз клапанного апарату та потовщення комплексу інтима-медіа сонних артерій, Цюпак Т. Є., Грейда Н. Б. (2014)
Міськів В. А. - Структурна організація панкреатичних острівців щурів 24 місячного віку та його перебудова на 42 добу перебігу експериментального цукрового діабету, Князевич-Чорна Т. В., Кулинич-Міськів М. О. (2014)
Рябоконь Е. Н. - Изменение биохимических показателей ротовой жидкости при профилактическом применении ополаскивателей полости рта, Донцова Д. А., Черепинская Ю. А. (2014)
Hreylih O. O. - Psycholinguistic aspect of abilities development in children of a preschool age by means of foreign language (2014)
Загурська І. С. - Вплив атрибуції навчальної успішності на розвиток самооцінки творчих здібностей першокласників (2014)
Мульована Л. І. - Методи психологічної допомоги учасникам АТО (2014)
Нечітайло І. С. - Когнітивний ресурс як латентний "медіатор" відтворення та закріплення соціальної нерівності (2014)
Тищенко Н. І. - Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сьогодення, Піроцький Б. Ю. (2014)
Колесницька Н. М. - Історико-політичні особливості формування та трансформації територіальної означеності Львівської області (2014)
Грицюк С. А. - Особливості прояву умінь і навичок в основних локомоторних актах у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Іванова А. Є. - Фізична підготовленість курсантів Луцького військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою (2014)
Савчук С. А. - Стан фізичного виховання у вищій школі з погляду батьків абітурієнтів (2014)
Триколенко С. Т. - Мистецтво війни (2014)
Ямінський Ю. Я. - Формування обхідних шляхів спинномозкової іннервації у хворих з приводу наслідків травматичного ушкодження спинного мозку (2015)
Сірко А. Г. - Вогнепальні поранення черепа та головного мозку під час збройного конфлікту на сході України. Повідомлення 3. Оптимізація надання медичної допомоги (2015)
Полищук Н. Е. - Нарушение функции тройничного нерва при опухолях основания черепа, Возняк А. М., Каминский А. А., Облывач А. А., Сичинава В. Г., Гудым М. С. (2015)
Ольхов В. М. - Эффективность метода стабилизации сегмента СI–СII по Harms при переломах зуба осевого позвонка II типа, Горбатюк К. И., Лемешов А. С. (2015)
Чередниченко Ю. В. - Оптимизация хирургического лечения аневризм головного мозга в сочетании с окклюзионно-стенотическим поражением магистральных артерий головы, Мирошниченко А. Ю., Зорин Н. А., Дзяк Л. А., Григорук С. П., Плющев И. Е., Чередниченко Н. А., Новик Ю. Ю. (2015)
Лисяный Н. И. - Частота выявления ДНК вируса герпеса 4 типа в опухолях головного мозга, Ключникова А. И., Лисяный А. Н., Бельская Л. Н., Малышева Т. А. (2015)
Панасюк Е. Л. - Особенности клиники и терапии вторичного менингоэнцефалита при черепно-мозговой травме, Борщев С. П., Матяш В. И., Трихлеб В. И., Говорова Д. В. (2015)
Розуменко В. Д. - Нейронавигационная технология виртуального 3D планирования и интраоперационного сопровождения лазерной термодеструкции внутримозговых опухолей полушарий большого мозга (2015)
Орлов Ю. А. - Медуллобластомы мозжечка у детей (возрастной аспект), Шаверский А. В., Моргун В. В., Марущенко Л. Л. (2015)
Кручок І. В. - Лінійний прискорювач Trilogy з підведенням низьких доз опромінення в стереотаксичній радіохірургії менінгіом основи черепа, Чувашова О. Ю., Вербова Л. М., Грязов А. Б. (2015)
Робак К. О. - Оценка поражения мозолистого тела при внутримозговых опухолях по данным магниторезонансной трактографии и диффузионно-тензорной томографии (2015)
Муравський А. В. - Дослідження когнітивних викликаних потенціалів (Р 300) у боксерів за повторної черепно-мозкової травми, Чеботарьова Л. Л., Солонович О. С. (2015)
Пічкур Л. Д. - Селективна фасцикулотомія і зшивання фасцикул великогомілкового нерва в лікуванні хворих на дитячий церебральний параліч за інкурабельної спастичності нижніх кінцівок, Лонтковський Ю. А. (2015)
Сірко А. Г. - Успішне хірургічне лікування тяжкого наскрізного мінно-вибухового черепно-мозкового поранення (2015)
Содержание (2015)
Кузнецов А. П. - Исследование напряженного состояния локальных зон усиления композитной панели концентраторной солнечной батареи космического назначения, Гаврилко В. В., Кондратьев А. В., Коваленко В. А., Плисак Ю. В., Чумак А. А. (2015)
Андреев А. В. - Оптимизация выбора материала мастер–моделей для изделий из полимерных композиционных материалов в условиях единичного и опытного производства в изделиях авиационной техники, Петропольский В. С. (2015)
Царицынский А. А. - Оценка влияния тепловой деформации композитной панели солнечной батареи космического назначения на ее освещенность (2015)
Бабенко Ю. В. - Метод определения стоимости жизненного цикла модификаций самолетов транспортной категории (2015)
Гавриленко Е. С. - Методика прогнозирования пределов прочности слоистых композиционных материалов с учетом температурного воздействия (2015)
Исаков А. В. - Математическая модель, описывающая изменение температуры изделий авиакосмической техники в процессе формирования покрытия на их поверхности (2015)
Курин М. А. - Расчет скоростей потока и частиц по тракту сопла Лаваля при струйно-абразивной обработке деталей летательного аппарата в среде Ansys СFX, Куципак В. И., Воронько В. В., Лоза Т. В. (2015)
Мандзюк С. Ф. - Прогнозирование усталостной долговечности элементов авиационных конструкций при двухосном непропорциональном нагружении (2015)
Дощечкина И. В. - Изменение структуры малоуглеродистой стали под действием импульсного лазерного излучения, Лалазарова Н. А., Попова Е. Г., Афанасьева О. В. (2015)
Назаров А. С. - Управление кратной минимально-избыточной системой гиродинов (2015)
Пасхавер Б. Й. - Агросфера: тенденції і перспективи розвитку (2015)
Кириленко І. Г. - Структурні реформи в аграрному секторі України, Івченко В. Є., Дем'янчук В. В. (2015)
Вітвіцький В. В. - Земельна рента і системи вимірювання продуктивності в рослинництві, Вакуліна Ю. В. (2015)
Мірзоєва Т. В. - Управління ризиками агровиробників в умовах трансформаційних процесів, Томашевська О. А. (2015)
Проданчук М. А. - Теоретико-прикладні аспекти концепції формування продукту бухгалтерського обліку в управлінні аграрним бізнесом (2015)
Kucher A. V. - Potential sources of measures financing for reproduction of soil fertility (2015)
Столярчук Н. М. - Вплив соціально-економічних інститутів на розвиток обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності (2015)
Рябоконь В. П. - Проблеми формування соціально-економічних умов розвитку українського села (2015)
Булавка О. Г. - Шляхи підвищення життєвого рівня сільського населення, Капінус М. Р. (2015)
Ткачук В. А. - Організаційно-економічні засади ефективної зайнятості сільського населення (2015)
Мазуренко О. В. - Інноваційно-технологічний розвиток тваринництва як умова продовольчої безпеки (2015)
Стукач Т. М. - Україна-Китай: спільні економічні інтереси в розвитку АПК (2015)
Янишин Я. С. - Експортно-імпортна діяльність підприємств Львівщини, Булик О. Б., Кашуба Ю. П. (2015)
Ступень Р. М. - Сутність ринку земель сільськогосподарського призначення (2015)
Давиденко В. М. - Розвиток земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах Чернігівщини (2015)
Лелюк Ю. В. - Кадрове забезпечення закладів культури сільської місцевості Сумщини (2015)
Власов В. І. - Концептуальні основи екологічно збалансованого розвитку агросфери (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Шестопалюк О. В. - Формування професійної компетентності викладача ВНЗ (2011)
Гуревич Р. С. - Педагогічна компетентність і професіоналізм педагога (2011)
Денькович І. В. - Cучасні освітні технології навчання в контексті моніторингових досліджень (2011)
Каплунович И. Я. - Теоретико-информационная модель восприятия в самообучающей системе (2011)
Козяр М. М. - Професійна компетентність майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності, Євсюкова Л. С. (2011)
Лавриш Ю. Е. - Форми стимулювання наукової та інноваційної діяльності студентів медсестринських факультетів університетів Канади (2011)
Мовчан Л. В. - Інтеграція Австралії у міжнародний освітній простір (2011)
Нежданова Л. І. - Теорія гуманістичних цінностей у світлі етично-філософських концепцій стародавнього світу, середньовіччя та епохи Відродження (2011)
Паласюк Г. Б. - Проблемно орієнтоване навчання-засіб формування професійної компетентності у неперервній підготовці медичних сестер Австрії (2011)
Пастовенський О. В. - Рівні впливу громадських чинників на систему управління загальною середньою освітою (2011)
Пономаревський С. Б. - Полікультурна освіта у контексті міжкультурної толерантності (на прикладі Російської Федерації) (2011)
Рахманов В. О. - Удосконалення інформаційної системи процесу навчання як засіб підвищення якості освіти (2011)
Романовська О. О. - Соціально-економічна освіта як один із засобів підготовки конкурентоздатного фахівця (2011)
Сігаєва Л. Є. - Використання сучасних інформаційних технологій в освіті дорослих України (2011)
Гуревич Р. С. - Реформи загальної освіти в сучасній Німеччині, Ігнатова О. М. (2011)
Бутенко О. І. - Використання сучасних інформаційних джерел та інформаційно-комунікативних технологій у проектно-технологічній діяльності учнів старших класів, Солоднюк А. О. (2011)
Василенко Н. В. - Технологія портфоліо як засіб розвитку професійної соціокомунікативної компетентності педагога (2011)
Витковский А. Е. - Развитие цветоощущения у детей младшего школьного возраста в процессе восприятия художественных произведений и репродукций, Симак А. И. (2011)
Головська І. В. - Аналіз ефективності впровадження педагогічних умов формування моральної вихованості молодших школярів у процесі взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім'ї (2011)
Гордійчук Г. Б. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою формування в учнів СЗШ природничо-математичних знань, умінь і навичок (2011)
Демінська Л. О. - Вимоги до сучасного вчителя фізичного виховання (2011)
Дунаєвська Н. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів старших класів (2011)
Заводнюк В. Л. - Формування інформаційної компетентності учнів на уроках предмету "Технології" (2011)
Капелюшна Т. В. - Технологічна підготовка учнівської молоді США (2011)
Кільдерова Л. В. - Роль індивідуального підходу в розвитку творчих здібностей старшокласників (2011)
Кондратюк В. М. - Модульне навчання учнів старшої школи основам технологій, Фіногєєва С. М., Ніколишина О. С. (2011)
Симак А. - Художественное образование в республике Молдова в свете требований Болонского процесса (2011)
Ткачук С. І. - Особливості технологічної підготовки старшокласників в умовах ринку праці (2011)
Уварова А. - Специфика изучения современной композиционно-проектной деятельности в области художественной обработки металлов, Даги О. (2011)
Федорук Г. М. - Методичні аспекти реалізації змісту економічної освіти учнів у трудовому навчанні (2011)
Андрющенко М. П. - Формування професійних умінь і навичок учнів ПТНЗ інформаційно-комунікаційними засобами (2011)
Величко Н. О. - Збалансування попиту і пропозицій на ринку праці у кваліфікованих робітниках шляхом моніторингу працевлаштування випускників ПТНЗ (2011)
Гириловська І. В. - Навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю розв'язуванню стереометричних задач на побудову (2011)
Кобися А. П. - Застосування телекомунікаційного освітнього середовища у навчальному процесі ПТНЗ (2011)
Кобися В. М. - Ефективність упровадження моделі підготовки електромеханіків засобами проектування комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання у ПТНЗ (2011)
Хамуляк О. Й. - Періодизація професійної підготовки фахівців залізничного транспорту в системі ПТНЗ (2011)
Власюк І. В. - Професійна компетентність як складова якісної професійної підготовки майбутнього економіста (2011)
Головенко Л. О. - Сутність інтерактивного навчання (2011)
Лутковська С. М. - Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі (2011)
Андрущенко Н. О. - Сучасний менеджер і шляхи досягнення його компетентності (2011)
Арбуз-Спатарь О. - Методические основы развития творческих способностей студентов художественно-графических факультетов педвузов на занятиях по текстильному искусству (2011)
Афанасьєва Л. В. - Формування культури професійного спілкування як складова підготовки майбутніх менеджерів (2011)
Білан С. В. - Метод проектів як засіб пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення курсу "Інформаційні системи та мережі" (2011)
Білецька Г. А. - Формування екологічної свідомості студентів-екологів засобами туристично-краєзнавчої діяльності (2011)
Бірецька Л. С. - Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів у процесі вироблення іншомовних навичок читання (2011)
Бовдир О. С. - Педагогічні умови виховання комунікативної культури студентів-юристів (2011)
Бойчук В. М. - До питання виникнення графічних зображень (2011)
Василик В. В. - Тенденції на ринку юридичних послуг і вимоги до професійних якостей молодших юристів (2011)
Вовк М. П. - Інформаційно-семіотична концепція культури у контексті формування системи підготовки фольклориста у класичних університетах України (2011)
Воробйова Є. В. - Педагогічна спрямованість управлінської діяльності (2011)
Гаркушевський В. С. - Методологія наступності навчання у змістовому компоненті професійної освіти, Цвілик С. Д. (2011)
Герасімова О. В. - Формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього педагога (2011)
Гомонюк О. М. - Визначення коефіцієнта ефективності формування професійно-педагогічної культури соціальних педагогів (2011)
Горбатюк Р. М. - Оцінка рівня професійної готовності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю до роботи у ПТНЗ (2011)
Горохівська Т. М. - Зміст поняття "професійна культура майбутнього учителя історії" на сучасному етапі розвитку освіти в Україні (2011)
Гречановська О. В. - Обгрунтування ключових культурологічних компетенцій випускників технічних ВНЗ, Петрук В. А. (2011)
Гудзевич Л. С. - Особливості організації польових практик з природничих дисциплін та чинники їх безпеки (2011)
Гуренкова О. В. - Концептуальні підходи до організації екологічної освіти у технічних ВНЗ (2011)
Гусєва В. О. - Проблема наступності навчання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці: сучасні аспекти (2011)
Дзяна О. С. - Спецкурс "Конфліктологічна культура майбутніх фахівців сфери обслуговування" як засіб формування конфліктологічної культури студентів (2011)
Добровольська Н. В. - Використання веб-квестів для формування креативності майбутніх менеджерів (2011)
Дутка Г. Я. - Філософські передумови фундаменталізації змісту професійної освіти (2011)
Емельянова Т. В. - Об одном примере реализации совершенствования содержательной составляющей общего курса высшей математики, Ярхо Т. А. (2011)
Іващенко О. Г. - Підготовка перекладача для роботи в інформаційних умовах ХХІ століття. Деякі філософсько-освітні аспекти (2011)
Кадемія М. Ю. - Активізація пізнавальної діяльності студентів на основі використання Web-квестів (2011)
Кириленко Н. М. - Моделювання процесу навчальної ігрової діяльності в умовах використання освітньо-наукового порталу вищого педагогічного навчального закладу (2011)
Кізім С. С. - Формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2011)
Клочко В. І. - Професійна спрямованість фундаментальної освіти майбутніх інженерів (2011)
Коломієць А. М. - Упровадження інноваційних методів і технологій навчання у підготовку викладача вищої школи в системі магістратури, Супрун М. В. (2011)
Кондратюк В. Д. - Аналіз педагогічних програмних засобів і їх застосування в підготовці майбутнього вчителя технологій (2011)
Кондратюк В. Д. - Аналіз змісту інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці вчителів (2011)
Коношевський Л. Л. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в інформаційному освітньому середовищі, Коношевський О. Л. (2011)
Коростіянець Т. П. - Особливості професійного самовизначення особистості у процесі навчання у ВНЗ (2011)
Лєсовий В. Ю. - Мотивація навчальної діяльності як основний чинник адаптації першокурсників ВНЗ (2011)
Макоцьоба Ю. С. - Формування професійної медіакомпетентності вчителя технології (2011)
Максимчук Б. А. - Навчально-пізнавальна активність студентів у контексті валеологічних завдань педагогічної освіти (2011)
Максимчук І. А. - Основні знання й уміння фахівця галузі фізичної культури та спорту (2011)
Мельник Л. В. - Забезпечення якісного контролю вмінь і навичок студентів педагогічних ВНЗ у процесі застосування інтерактивних технологій (2011)
Мулик К. О. - Критерії сформованості експресивних здібностей майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2011)
Надточій Ю. М. - Дослідження впливу соціальних факторів на зміст і форму текстів у професійній підготовці перекладачів (2011)
Очеретна Н. Д. - Інтенсифікація навчальної діяльності студентів-аграріїв (2011)
Падалко А. М. - Організація практичної підготовки майбутніх інженерів-електриків (2011)
Парфенова Н. Д. - Конформные отображения со свободно распространяемой системой компьютерной математики Махіма (2011)
Пастирська І. Я. - Дидактичні можливості інтегративних форм навчання (2011)
Петрович С. Д. - Компетентнісний підхід в процесі використання інформаційно-освітнього порталу у педагогічному університеті (2011)
Піжук Ю. М. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів історії в Російській Федерації (2011)
Поночовна-Рисак Т. М. - Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців державної податкової служби України (2011)
Прозор О. П. - Теоретичні засади формування когнітивно-творчої компетенції у студентів інженерних спеціальностей (2011)
Пудова С. С. - Аналіз сучасних досліджень формування професійної культури майбутніх лікарів в Україні та світі (2011)
Радзіховська Л. М. - Застосування диференціального числення функції однієї змінної у розв 'язуванні прикладних задач економіки (2011)
Радчук О. В. - Використання освітнього сайту в навчальній і науковій роботі студентів (2011)
Рибачук А. В. - Сучасний стан і проблематика фахової підготовки майбутніх юристів (2011)
Сальникова С. В. - Проблеми підготовки майбутнього тренера-викладача до організації дитячого аквафітнесу (2011)
Свірщук Н. С. - Діагностика рівня сформованості теоретичних знань і практичних навичок учителів фізичної культури до проведення фізкультурно-рекреаційної роботи в школі (2011)
Скороход О. М. - Система функціонально-цільової підтримки віртуальної педагогічної системи як фактор підвищення її ефективності (2011)
Слабко В. М. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну (2011)
Слободянюк А. В. - Місце та роль інформаційної системи Інтернет у житті студента (2011)
Сотська Г. І. - Теоретичні та методичні засади формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2011)
Тарасенкова Н. А. - Формування умінь майбутнього вчителя математики конструювати диференційовану систему вимог до тематичних результатів навчання, Коломієць О. М., Боркач Є. І. (2011)
Тихолаз С. І. - Тренінг професійної спрямованості студентів медичного університету (2011)
Уваров Ю. В. - Формування професійної готовності перекладачів до роботи в умовах нестандартної зайнятості (2011)
Шаполова В. В. - Особистість менеджера як провідний чинник його професійної діяльності (2011)
Шестопал О. В. - Формування професійної компетентності майбутнього педагога (2011)
Шинін О. С. - Концептуальне творче мислення у формальній композиції (2011)
Шлапак О. - Особливості застосування дидактичних ігор у навчальному процесі ВНЗ (2011)
Шовковий В. М. - Методика формування лексичних рецептивних навичок з латинської та давньогрецької мов у студентів вищих навчальних закладів (2011)
Шпортун О. М. - Розвиток інтелектуальної активності майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки (2011)
Гуревич Р. С. - Електронна бібліотека у вищому навчальному закладі, Шестопалюк О. В. (2010)
Винарчик В. П. - Творче використання досвіду білінгвальної освіти у Франції в умовах реформування вітчизняної освіти, Марусик О. М. (2010)
Возняк А. Б. - Перспективи виховної роботи з творчою молоддю у загальноосвітній школі України (2010)
Генкал С. Е. - Методологічні підходи до реалізації змісту біологічної освіти у профільних класах (2010)
Герасимова О. В. - Проектна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій у навчанні німецької мови, Кадемія М. Ю. (2010)
Дмітренко Н. Є. - Аналіз результатів соціолого-педагогічного дослідження щодо розповсюдження віртуального хуліганства серед підлітків (2010)
Коляда А. М. - Реалізація педагогічних умов підготовки учнів до фермерської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Матяш О. І. - Система задач на урок як засіб підвищення ефективностінавчання геометрії в школі (2010)
Мельничук В. П. - Зміст і особливості професійного самовизначення учнів середньої загальноосвітньої школи, Мельничук Л. В. (2010)
Пилинський Я. - До історії розвитку освіти у США (початок XVII - початок XIX ст.) (2010)
Рибак С. М. - Підготовка майбутнього вчителя фізики до організації навчально-дослідницької діяльності учнів, Дідовик М. В. (2010)
Севастьянова О. С. - Використання ділових ігор у процесі проектування та виготовлення виробів із текстильних матеріалів (2010)
Чорновіл І. А. - Інтерактивні методи викладання дисциплін економічного спрямування у загальноосвітній школі (2010)
Радкевич В. О. - Дидактичні підходи до відбору і структурування змісту професійно-технічної освіти (2010)
Василина С. І. - Правова підготовка учнів ПТНЗ у контексті формування громадянського суспільства (2010)
Кальбус О. В. - Розвиток комунікативних навичок майстрів виробничого навчання як фактор попередження їхнього професійного вигорання (2010)
Смоляна Н. В. - Поєднання професійного навчання і виробничої праці учнів як наукова проблема професійної педагогіки (2010)
Тіняков А. О. - Інноваційний підхід у створенні організаційно-педагогічної моделі виховання моральних якостей учнів училищ фізичної культури (2010)
Якимович О. Н. - Критерії й рівні сформованості соціально-економічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування (2010)
Якимович Т. Д. - Підвищення якості професійно-практичної підготовки в сучасних умовах (2010)
Колесник А. І. - Віртуальний навчальний експеримент на уроках електротехніки, Колесник І. В. (2010)
Петрович С. Д. - Використання інформаційного освітнього середовища в технічних коледжах (2010)
Стахова О. А. - Основні чинники професійно-творчого розвитку фахівця у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (2010)
Сторожук С. К. - Формування в майбутніх молодших спеціалістів технічного профілю вміння роботи з іншомовною фаховою літературою (2010)
Федірко Н. О. - Організація самостійної роботи студентів у структурі навчального процесу педагогічних коледжів Великобританії (2010)
Абрамчук О. В. - Професійна підготовка студентів технічних ВНЗ на заняттях з української мови (2010)
Акуленко К. Ю. - Застосування інформаційно-комунікативних технологій для ефективної підготовки майбутніх інженерів-педагогів до педагогічної діяльності (2010)
Андрійчук Л. В. - Організація і зміст професійної підготовки фахівців фармацевтичного профілю (2010)
Бадюк Ю. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів (2010)
Баніт О. В. - Комп'ютерна грамотність як один із головних компонентів інформаційної культури викладача графічного дизайну (2010)
Білозерська Г. О. - Педагогічні та музично-естетичні вимоги до розвивального середовища професійної підготовки на мистецьких факультетах ВУЗів (2010)
Бойчук В. М. - Використання сучасних технологій навчання у підготовці вчителя фізики, Яременко Н. О. (2010)
Бондар М. В. - Інтелектуальна культура як психолого-педагогічна категорія (2010)
Бондар С. П. - Роль інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів зарубіжної літератури (2010)
Бровчак Л. С. - Науково-теоретичні засади інтерактивного навчання й виховання студентів-практикантів, Надкернична Л. І. (2010)
Буга О. І. - Дидактична сутність педагогічних технологій в економічній підготовці майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Будас А. П. - Становлення та розвиток правової освіти в Україні: історико-педагогічний аспект (2010)
Будас Ю. О. - Психологічний мікроклімат ділової гри (2010)
Гаркушевський В. С. - Педагогічні аспекти економічного виховання як засобу реалізації та саморозвитку особистості, Смолінська А. В. (2010)
Гомонюк О. М. - Структура професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога з позицій компетентнішого підходу (2010)
Горохівська Т. М. - Особливості фахової підготовки майбутніх учителів історії в педагогічній теорії (2010)
Грітченко А. Г. - Компетентність як інтеграційна характеристика сучасного вчителя трудового навчання (2010)
Грітченко Т. Я. - Комунікативна компетентність учителя початкової школи як системоутворювального компонента його професійної діяльності (2010)
Грузевич З. В. - Формування культури педагогічного спілкування майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Гуцол В. В. - Суть екологічної культури особистості та методологічні підходи до її формування в студентів (2010)
Дячук А. О. - Застосування кейс-методу в підготовці майбутніх управлінців екологічною безпекою (2010)
Євсюкова Л. С. - Формування індивідуального стилю професійної діяльності та спілкування майбутніх фахівців МНС (2010)
Жукова О. С. - Технології формування іншомовної діяльності в студентів ВНЗ, Паніна О. А., Жигло І. В. (2010)
Зарічанська Н. В. - Формування готовності майбутнього вчителя філологічних дисциплін до інноваційної діяльності в умовах інформаційного суспільства (2010)
Зарічанський О. А. - Використання інформаційних технологій в професійній підготовці майбутніх юристів (2010)
Зарубінська І. Б. - Експериментальне дослідження когнітивного компонента соціальної компетентності студентів вищого навчального закладу (2010)
Кабанець М. М. - Фактори формування в майбутніх інженерів потреби у творчій самореалізації у вищих технічних навчальних закладах (2010)
Каверина О. Г. - Формування готовності до професійної комунікації як невід'ємна складова професійної підготовки майбутніх інженерів (2010)
Каленський А. А. - Педагогічні засади впровадження інформаційних технологій навчання в процесі вивчення військових дисциплін, Автушенко О. С., Бондаренко Ю. Г. (2010)
Капустян І. І. - Роль інформаційно-комп'ютерних технологій у ході підготовки студентів вищих навчальних закладів Швеції до безперервного навчання (2010)
Квасник О. В. - Теоретичні засади формування соціокультурної компетентності у студентів технічних ВНЗ (2010)
Кириленко В. В. - Педагогічні умови формування інформаційної культури студентів-філологів (2010)
Кирильчук О. - Аналіз теоретичних поглядів на проблему культури мовлення крізь призму риторики (2010)
Кіт Г. Г. - Етнопедагогічні засади сучасної виховної системи в Україні (2010)
Ковтонюк М. М. - Сучасний навчально-методичний комплекс: можливості, проблеми, перспективи, Антонюк Л. В. (2010)
Козяр М. М. - Професійна компетентність викладача ВНЗ (2010)
Кондратюк В. Д. - Психолого-педагогічні основи використання інформаційних і комунікаційних технологій у навчальному процесі (2010)
Коровець І. Є. - Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні (2010)
Коношевський Л. Л. - Значення інформаційної культури студентів у процесі навчання у ВНЗ, Коношевський О. Л. (2010)
Краєвська О. Д. - Цілі особистісно орієнтованої освіти як педагогічна проблема: постановка та умови досягнення (2010)
Крупський Я. В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення диференційного числення (за допомогою Maple-технологій) (2010)
Куцак Л. В. - Дефініція поняття "компетентність" та "компетенція" у наукових дослідженнях (2010)
Лавріненко О. А. - Педагогічна майстерність у системі професійних компетентностей випускників Київського та Харківського Імператорських університетів першої половини ХІХ ст. (2010)
Лапшина І. М. - Розвиток професійно-орієнтованого мовлення у майбутніх учителів початкових класів під час вивчення дисциплін методичного циклу (2010)
Ломницький Я. Т. - Формування композиційно-художніх та конструкторсько-технологічних умінь в процесі проектування спеціалізованого верстата для виготовлення деталей з декількома осями фрезерування (2010)
Любарська Л. А. - Формування компетентності майбутніх учителів в умовах використання сучасних технологій (2010)
Любчак Л. В. - Шляхи реалізації компетентнішого підходу до навчання під час викладання педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах (2010)
Максимчук А. Л. - Лікарі Поділля ХVІІІ-ХІХ століття, як організатори медичної освіти, медичної справи та науки (2010)
Максимчук Б. А. - Формування системи світоглядного ставлення майбутнього вчителя до здорового способу життя (2010)
Мельник М. В. - Роль і місце цивільного захисту населення в підготовці майбутніх вчителів (2010)
Михалевич В. М. - Наочність під час розв'язування задач з елементарної математики за допомогою засобів Maple, Дода А. Ф. (2010)
Мойсеюк Н. Є. - Становлення особистісної позиції майбутнього вчителя: проблеми і можливості навчального закладу (2010)
Нестерович Б. І. - Проблема фахової підготовки майбутнього вчителя музики в контексті компетентнішого підходу до професійної освіти (2010)
Падалко А. М. - Формування професійних знань майбутніх інженерів-електриків в процесі вивчення математичних дисциплін (2010)
Педорич А. В. - Новітні технології при вивченні профілю "Автосправа" (2010)
Петрук В. А. - Мотиваційна складова професійних умінь майбутніх випускників навчальних закладів (2010)
Піжук Ю. М. - Формування професіоналізму вчителя суспільствознавчих дисциплін як педагогічна проблема (2010)
Пінаєва О. Ю. - Застосування інформаційних технологій для підготовки майбутніх фахівців, Шилов А. В. (2010)
Плахотнюк Г. М. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання як засіб формування інформаційної культури педагога (2010)
Попко І. А. - Дистанційне навчання французьких пожежників (2010)
Пудова С. С. - Професійна культура в організаційному контексті (2010)
П'ятакова Т. С. - Побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності (2010)
Радзіховська Л. М. - Професійна спрямованість змісту математичної підготовки фахівців з економічної кібернетики (2010)
Романюк Л. П. - Практичний підхід до формування курікулуму у підготовці майбутніх вчителів іноземних мов у розвинених країнах світу (Німеччина, США Мексика, Ізраїль) (2010)
Салапак Л. В. - Формування графічної компетентності майбутніх технологів деревообробки (2010)
Сафрін Є. С. - Загальні питання контролю навчальної діяльності майбутніх учителів технології (2010)
Сидоренко О. Д. - Вплив мистецтва на розвиток художньо-творчої підготовки майбутнього вчителя трудового навчання (2010)
Скороход О. М. - Застосування та технологія створення системи підтримки прийняття рішень у вищому навчальному закладі (2010)
Соловей В. В. - Роль і значення спеціальних дисциплін у технологічній підготовці майбутнього вчителя трудового навчання (2010)
Соя О. М. - Формування навичок самостійної навчальної діяльності студентів (2010)
Сулима О. В. - Підготовка вихователів до реалізації педагогічної технології "проектна робота" у ВНЗ Німеччини (2010)
Султанова Е. В. - Значення самоактуалізації майбутнього вчителя музики у педагогічній практиці (2010)
Титаренко В. П. - Теоретичні основи формування естетичної культури майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Тихолаз С. І. - Cтруктура, критерії та показники професійної спрямованості студентів медичного університету (2010)
Ткачук С. І. - Проектна діяльність як основа технологічної культури (2010)
Трофименко В. І. - Деякі складові формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у навчанні математики (2010)
Тютюн Л. А. - Використання вільного програмного забезпечення у процесі викладання математичних дисциплін (2010)
Фуштей О. В. - Дидактичні можливості засобів мультимедіа в навчальному процесі (2010)
Хоменко Л. М. - Характеристика концептуальних підходів до формування пропедевтичного змісту предмету "Основи сучасного швейного виробництва" (2010)
Черній Г. В. - Досвід підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери в Україні та світі (2010)
Чернякова Ж. Ю. - Академічна мобільність в рамках програми "Коменіус": європейський досвід (2010)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С. Л. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сергейчука О. А. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Огляд круглого столу "Науково-доктринальне забезпечення розвитку конституційної юстиції в Україні" (19 червня 2015 року, м. Київ) (2015)
Гринюк Р. - До питання про доцільність визнання презумпції конституційності нормативно-правових актів у контексті забезпечення верховенства Конституції України, Багрій О. (2015)
Колісник В. - Відновлення дії Конституції України та зміна форми правління як засіб поновлення конституційного ладу (2015)
Кравчук В. - Особливості конституційно-правового статусу суддів Конституційного Суду України (2015)
Лемак В. - Проблеми інституційної незалежності Конституційного Суду України: уроки європейського досвіду (2015)
Марцеляк О. - Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права (2015)
Мішина Н. - Проблеми доктринального супроводження розвитку конституційної юстиції в Україні (2015)
Мяловицька М. - Особливості законодавчого регулювання компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах (2015)
Оніщенко Н. - Конституційний процес: до питання про термінологічну визначеність і сутнісну спрямованість (2015)
Савчин М. - Конституційний Суд України і динаміка конституційного порядку (2015)
Совгиря О. - Конституційно-процесуальне право України як навчальна дисципліна: перспективи формування (2015)
Вітаємо ювілярів (2015)
Андрух І. В. - Результати eмпiричного дocлiджeння пcиxoлoгiчниx умoв зaпoбiгaння eмoцiйнoму вигoрянню oпeрaтивних співробітників (2015)
Войтюк О. А. - Практичні рекомендації викладачам іноземних мов вищих військових навчальних закладів щодо формування психологічної компетентності (2015)
Волобуєва О. Ф. - Формування патріотизму і національної свідомості майбутніх фахівців: психологічний ракурс (2015)
Казанжи М. Й. - Особистісні ресурси подолання психологічної кризи (2015)
Кукло О. Є. - Психологічні особливості взаємодії в групі курсантів як чинник розвитку професійної комунікативної компетентності (2015)
Олексієнко С. Б. - Особливості створення соціально-психологічного портрету об’єкта оперативної зацікавленості з політичного середовища в інтересах правоохоронних органів України (2015)
Посвістак О. А. - Вплив революційних подій 1917 року на формування теоретичних уявлень про шлюбно-сімейні стосунки (2015)
Потапчук Є. М. - Теоретичні аспекти професіографії діяльності психолога як суб’єкта праці (2015)
Саєнко О. Г. - Механізм інформаційно-психологічного впливу в умовах гібридної війни (2015)
Сиско Н. М. - Профілактична робота із запобігання наркотичної залежності учнівської молоді закладів професійної освіти (2015)
Франчук Ю. В. - Особливості виникнення негативних емоційних станів у прикордонників під час здійснення професійної діяльності (2015)
Харжевська О. М. - Формування професійної мотивації у студентів інженерно-технічних спеціальностей при вивченні англійської мови (2015)
Шмерко О. П. - Модель формування професійної компетентності студентів коледжів торговельно-економічного профілю (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Veduta E. N. - The intrasystemic correction of the global economic model (2015)
Бурков С. М. - Математическое моделирование региональной сети Интернет-экономики, Полумиенко С. К., Савин С. З. (2015)
Кряжич О. О. - Алгоритмічний базис ситуаційного управління техногенною безпекою (2015)
Гуляницький Л. Ф. - Динамічна задача пошуку найкоротшого шляху з додатковими умовами для задачі побудови маршруту авіаперельотів, Павленко А. І. (2015)
Коваленко О. В. - Моделювання міграції тритію в навколишньому середовищі (2015)
Мельникова М. В. - Моделювання взаємовідносин між міськими ККП та партнерами (з урахуванням наявної господарської компетенції), Тарасевич О. В., Нестеров Г. Г. (2015)
Качинський А. Б. - Індикатор могутності як інтегральний показник безпеки держави (2015)
Дробязко А. О. - Застосування методів кластеризації до прогнозування фінансової стійкості банків, Любіч О. О. (2015)
Стефанишин Д. В. - Обґрунтування економічно оптимального значення розрахункової витрати води малої ймовірності перевищення на водопропускних спорудах з врахуванням ризику (2015)
Кременовська І. В. - Визначення реальної вартості "зеленої" електроенергії, Святогор О .А. (2015)
Реферати (2015)
Інформація про авторів (2015)
До уваги авторів журналу (2015)
Авраменко А. А. - Влияние дискинезии желчевыводящих путей на достоверность стул-теста у больных хроническим неатрофическим гастритом, Короленко Р. Н., Шухтина И. Н. (2015)
Базюта Л. З. - Діагностика гормональних порушень при патології ендометрія, Польова С. П. (2015)
Бакун О. В. - Визначення рівня антиоваріаль-них антитіл у жінок із хронічним сальпінгоофоритом, Куфтяк В. В., Купченко В. Г. (2015)
Бачинський В. Т. - Сучасні діагностичні можливості судової медицини у вирішенні питання встановлення давності настання смерті, Мішалов В. Д., Ванчуляк О. Я., Гараздюк М. С., Андрійчук А. О., Саркісова Ю. В. (2015)
Безсмертна Г. В. - Метаболічні фактори ризику та їх поєднання у формуванні несприятливого перебігу цереброваскулярної патології (2015)
Безсмертний Ю. О. - Поширеність мутацій генів ендотеліальної синтази оксиду азоту Т786С та метилентетрагідрофолатредуктази С677Т у хворих із розладами репаративного остеогенезу довгих кісток (2015)
Бичков М. А. - Особливості вмісту пепсину у шлунковому соку у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2015)
Bilooky O. V. - Influence of infected experimental bile peritonitis on optic density of the blood plasma and functional state of kidneys, Rogovy Yu. E., Bilooky V. V., Grynchuk F. V. (2015)
Боднар Б. М. - Новий метод лікування обмежених форм контагіозного молюску у дітей, Денисенко О. І., Боднар Г. Б. (2015)
Бойчук Т. М. - Феномен гіперфільтації при експериментальному цукровому діабеті у щурів, Гоженко А. І., Грицюк М. І. (2015)
Бойчук Т. М. - Особливості динаміки ішемічно-реперфузійного ушкодження клітин гіпокампа за умов експериментального цукрового діабету, Ніка О. М. (2015)
Бурденюк І. П. - Бактерицидна активність нових типів четвертинних амонійних солей на основі новокаїну, Мислицький В. Ф., Панімарчук О. І. (2015)
Ванчуляк О. Я. - Можливості використання методу статистичного матричного аналізу двопроменезаломлення міокарда для встановлення гострої коронарної недостатності (2015)
Vasyuk V. L. - Condition of rat’ liver with experimental immunodeficiency, Ilashchuk T. O. (2015)
Velyka A. Ya. - Correlation of lipid peroxidation’ products and antioxidant system enzymes of rats’ kidney tissues in conditions of salt loading and experimental nephropathy, Bratenko M. K. (2015)
Ганчева О. В. - Стрептозотоциновий тест резистентності бета-клітин як об’єктивний показник адаптаційних можливостей інсуліноцитів в експерименті (2015)
Гошовська А. В. - Імуногістохімічне дослідження плацентарних гормонів та білків вагітності в трофобласті хоріальних ворсинок плаценти в жінок з проявами гіперандрогенії, Гошовський В. М. (2015)
Грекова Т. А. - Морфофункциональное состояние бета- и амилинсинтезирующих клеток панкреатических островков в динамике развития стрептозотоцин-индуцированного сахарного диабета у экспериментальных животных (2015)
Денисенко О. І. - Клініко-серологічні особливості сифілітичної інфекції у жителів Чернівецької області, Гаєвська М. Ю., Перепічка М. П. (2015)
Денисюк О. М. - Дослідження впливу флокаліну на вираженість неврологічного дефіциту у щурів в умовах гострого порушення мозкового кровообігу (2015)
Дорубець А. Д. - Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму пацієнтів віком 25-49 років iз малими дефектами зубних рядів (2015)
Ieremenchuk I. V. - Indicators of cytokine regulation in patients with multidrug-resistant pulmonary tuberculosis, Todoriko L. D., Slуvka V. I., Ilchyshyn Т. І. (2015)
Кіндратів Е. О. - Ультраструктурні зміни епітелію шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією (2015)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка структурних змін в організмі здорових щурів, що споживали воду оз. Кагул, як питну, Мокієнко А. В., Насібуллін Б. А. (2015)
Кулигіна В. М. - Ультразвукові гемодинамічні критерії артерій язика у здорових осіб, Дорош І. О., Капиця А. В. (2015)
Kushnir O. V. - Pathogenetic connection of lipid profile changes with left ventricle hypertrophic models depending on genes polymorphism' ace (I/D), enos (T894G) in patients with essential hypertension, Sydorchuk L. P., Iftoda O. M., Sydorchuk A. R. (2015)
Lazaruk O. V. - Immunohistochemical features of expression vimentin in the structure of the tissue around the tumour of ductal breast carcinoma, Davydenko I. S. (2015)
Морар І. К. - Особливості формування грануляційної тканини навколо елементів сітчастого імплантату передньої черевної стінки при застосуванні гіалуронової кислоти в експерименті, Іващук О. І., Давиденко І. С., Власов В. В., Бодяка В. Ю. (2015)
Морозова О. В. - Динамiка коагуляційної та фібринолітичної ланок системи гемостазу і фібринолізу в хворих на гіпертонічну хворобу в процесі лікування периндоприлом i бiсопрололом (2015)
Морозова О. В. - Селезенка, как орган осуществляющий взаимосвязь систем кровообращения и кроветворения (2015)
Науменко О. Ю. - Участие аутоиммунных реакций в развитии неврологических нарушений у больных рассеянным склерозом, Гоженко А. И. (2015)
Павлов С. Б. - Зміни стану сполучної тканини і функціональної активності тромбоцитів у щурів при моделюванні патології органів панкреатодуоденальної зони, Літвінова О. Б., Семко Н. Г. (2015)
Петринич В. В. - Вплив швидкості ацетилювання на характер токсичних ефектів марганцю хлориду в щурів, Власик Л. І., Петринич О. А. (2015)
Pidverbetska O. V. - The roentgenological manifestation of pulmonary tuberculosis in hiv-positive patients, Todoriko L. D., Ilchyshyn T. I. (2015)
Підвисоцька Н. І. - До проблеми постановки діагнозу синдрому Шерешевського-Тернера (2015)
Plesh I. A. - New diagnostic criteria of comprehensive assessment of hemodynamics in patients with essential hypertension ІІ st., Boreiko L. D., Haidych L. I., Slyvka N. O. (2015)
Polyovyy V. P. - Biochemical disorders in patients with strangulated abdominal hernias, complicatedby acute intestinal obstruction, Sydorchuk R. I., Raileanu S. I., Karliychuk O. O. (2015)
Постевка І. Д. - Роль теплового потоку молочної залози у скринінгу її онкологічної патології, Малишевський І. О. (2015)
Рикало Н. А. - Фрагментація ядерної ДНК гепатоцитів при хронічному алкогольному ушкодженні печінки принципи антиапоптичної терапії, Яровенко Л. О. (2015)
Розуменко І. О. - Зв'язок T134967G поліморфізму гена АNКН з розвитком гострого коронарного синдрому в осіб iз нормальними та підвищеними показниками індексу маси тіла, Гарбузова В. Ю., Атаман О. В., Обухова О. А. (2015)
Салівоник О. А. - Вплив наночастинок золота на органи репродуктивної системи самців щурів, Сачинська О. В., Полякова Л. І., Чайковська Л. В. (2015)
Семененко О. М. - Порівняльна оцінка терапевтичного ефекту розчинів HAES-LX-5% та лактопротеїну з сорбітолом в умовах опікової хвороби за динамікою показників біоенергетичних процесів у нирках, Яковлева О. О., Семененко С. І. (2015)
Семчишин М. Г. - Роль марганцю при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості, Задорожна Б. В. (2015)
Сергієнко Л. І. - Клінічне значення визначення параметрів ретикулоцитів (2015)
Склярова В. О. - Чи варто розцінювати ентеробіоз як інфекцію, що передається статевим шляхом? (2015)
Соколенко А. А. - Вплив гемодинаміки на обмін ліпідів у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням залежно від поліморфізму генів (2015)
Сокольник С. В. - Перекисне окиснення ліпідів та система антиоксидантного захисту у дітей, хворих на хронічний гелікобактер-асоційований гастродуоденіт (2015)
Сокольник С. О. - Клінічно-параклінічні особливості виразкових гастродуоденальних кровотеч у дітей (2015)
Tymofi O. V. - Dynamics of gene C-FOS activity in paraventricular nuclei of the hypothalamus of rats at light stress, Bulyk R. Ye. (2015)
Ткачук О. В. - Показники протео- та фібринолітичної активності в корі головного мозку щурів при поєднаній дії стрептозотоцин-індукованого діабету та двобічної каротидної ішемії-реперфузії, Ткачук С. С., Мислицький В. Ф., Лєньков О. М. (2015)
Ткачук С. С. - Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на показники вільнорадикальних процесів та стан антиоксидантного захисту в полях гіпокампа при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів, Ткачук О. В., Лєньков О. М., Мислицький В. Ф. (2015)
Топол І. О. - Зміни транскрипційної активності генів NR3C1 і ADRΒ2-рецепторів, прозапальних цитокінів та NLRP3-інфламасоми в кишково-асоційованій лімфоїдній тканині щурів в умовах хронічного соціального стресу, Камишний О. М. (2015)
Федорук О. С. - Контамінація контрлатеральної нирки в різні терміни після видалення ураженого органа за гострого однобічного запалення нирок у щурів, Мислицький В. Ф., Бурденюк І. П., Степанченко М. С. (2015)
Широкова С. В. - Вплив комплексного лікування з включенням у схему бета-блокаторів або інгібітора if-каналів на клінічний перебіг стабільної стенокардії (оцінка якості життя пацієнтів), Ілащук Т. О. (2015)
Ясінська О. В. - Особливості зв’язку між комплексом метеорологічних факторів та потребою у екстренній медичній допомозі населенню у м. Чернівці, Єлєнєв В. В. (2015)
Гуменна А. В. - Пріони. Нова ера розвитку мікробіології, біології та медицини (2015)
Підвисоцька Н. І. - Сучасні принципи та проблеми медико-генетичного консультування (2015)
Ткачук О. В. - Сучасні погляди на формування статевого диморфізму головного мозку та механізми його порушення, Ткачук С. С., Мислицький В. Ф. (2015)
Ткачук С. С. - Механізми старіння мозку як основа вікової дисфункції центральної нервової системи, Ткачук О. В., Мислицький В. Ф. (2015)
Todoriko L. D. - Review article.Migration as a social determinant of the increased active TB and MDRTB incidents, Shapovalov V. P., Semyaniv I. O., Lesnic E. V. (2015)
Хухліна О. С. - Патогенетичні механізми та фактори ризику взаємообтяження хронічного холециститу, холестерозу жовчного міхура із ожирінням та ішемічною хворобою серця, Горбатюк І. Б., Бобик М. В., Сирота К. А. (2015)
Мислицький В. Ф. - Методи оцінки якості навколишнього середовища, Масікевич Ю. Г., Ткачук С. С., Перепелюк Перепелюк, М. Д., Мислицька Г. О. (2015)
Масікевич Ю. Г. - Рейтингова система оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів, Мислицький В. Ф., Жуковський О. М., Ткачук С. С. (2015)
Циркот І. М. - Донозологічна діагностика методами прикладної кінезіології (2015)
Іфтода О. М. - Супутня патологія як фактор ризику формування приглухуватості та глухоти у дітей, Мамалига І. С., Сидорчук Л. П. (2015)
Аляви Б. А. - Клинический случай диагностики и лечения вазоренальной гипертензии, Исхаков Ш. А., Турсунов Р. Р., Салахитдинов Ш. Н., Пайзиев Дж. Дж., Азизов Ш. Н., Каюмов Н. У., Муминов Ш. К. (2015)
Julei L. O. - A rare clinical case-buschke’s scleredema, Mudriak L. V. (2015)
Світла пам'ять. Олексій Олексійович Мойбенко (1931-2015) (2015)
Інтернет новини. За редакцією Дейнеки С. Є., Яковець К. І. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXVІI (2015)
Єдині вимоги до оформлення статей (2015)
Антонюк О. В. - Особливості побудови та орієнтування тренувальної програми на модельні показники технічної підготовленості у навчально-тренувальному процесі кваліфікованих важкоатлеток, Павлюк О. С., Чопик Т. В. (2015)
Бец І. О. - Розвиток мотивації як одна з педагогічних умов формування науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2015)
Гайдамака О. В. - Поліхудожнє виховання учнів початкових класів на уроках предметів естетичного циклу (у ході формувального етапу дослідження) (2015)
Дармограй П. В. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної пенітенціарної служби України (2015)
Заярна І. С. - Деякі аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні англійської мови (2015)
Карпушина М. Г. - Модель формування вмінь у майбутніх офіцерів-прикордонників розв’язувати проблемні ситуації (2015)
Катревич Л. В. - Сучасні тенденції та зміст професійної підготовки вчителів гуманітарних дисциплін у вищих закладах освіти Великої Британії (2015)
Коваль О. Є. - Теоретичний аналіз підвищення ефективності методичної майстерності викладачів вогневої підготовки У ВНЗ правоохоронних органів України (2015)
Мартинюк О. В. - Досвід розробки освітніх програм у вищій школі Великої Британії (2015)
Мозолев О. М. - Історічний розвиток наукової думки про значення фізичної культури в системі освіти Польщі, Мазур В. Ю. (2015)
Морська Л. І. - Методологічні орієнтири іншомовної підготовки фахівців нефілологічного спрямування у Польщі (2015)
Паржницький О. В. - Методичні рекомендації педагогічним працівникам щодо формування професійної компетентності майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі (2015)
Потапчук Т. В. - Формування моральної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва у позааудиторній діяльності: основні педагогічні умови (2015)
Пузирьов В. Є. - Викладання математичних дисциплін в контексті виховання творчої особистості майбутнього фахівця (2015)
Сяська Н. В. - Навчання іноземної мови майбутніх учителів у контексті діалогу культур та орієнтацією на міжкультурну комунікацію (2015)
Тробюк В. І. - Методичні рекомендації щодо викладання вогневої підготовки в підрозділах Державної прикордонної служби України (2015)
Федоренко Н. І. - Особливості організації індивідуально-консультативної роботи викладача вищого навчального закладу (2015)
Шалигіна Н. П. - Військові переговори як важливий вид службово-ділової взаємодії офіцерів багатонаціональних штабів під час міжнародних миротворчих операцій (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Титул, зміст (2015)
Миропольська Н. Є. - Естетико-виховні технології: теоретичні передумови дослідження (2015)
Шевнюк О. Л. - Взаємодія творчих і методичних інновацій як концептуальна основа системи підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2015)
Рева В. П. - Музика в контексті соціальної практики особистості (2015)
Григор’єва В. В. - Розвиток творчого мислення молодших школярів (2015)
Божок Т. В. - Формування патріотизму як особистісного ресурсу учнів засобами музичного мистецтва (2015)
Шерстинюк Л. Л. - Викладання пейзажу акварельною технікою в початковій школі (2015)
До нотного зошита (2015)
Корнієнко А. В. - Методика викладання декоративно-ужиткового мистецтва в позашкільних навчальних закладах (2015)
Кайдановська О. О. - Методика вивчення кольору в образотворчій підготовці майбутніх архітекторів (2015)
Ничкало С. А. - Ювілейні дати 2015 року (2015)
Гонтова Л. В. - Технологія формування соціокультурної компетентності учнів на уроках історії художньої культури (2015)
Prosina O. V. - Development of leadership skills by means of art in the out-of-school educational institutions (2015)
Отич О. М. - Естетичні та етичні засади педагогіки добра академіка Івана Зязюна (2015)
Яківчук Г. В. - Особистість – педагог – учений (2015)
Аннотации (2015)
Титул, зміст (2015)
Туманов І. М. - Вища школа України: навчання образотворчого мистецтва – теорія і практика сьогодення (2015)
Соломаха С. О. - Простір культури – середовище формування світогляду ообистості (2015)
Антоник Н. В. - "Відеосольфеджіо" на уроках музики (2015)
Сердюк О. П. - Методи формування музичного сприймання у молодших школярів (2015)
Тодорова Л. Д. - Розвиток пізнавальних інтересів на уроках музики в початковій школі (2015)
Сергієнко С. М. - Література про музику для школярів і педагогів (2015)
Шерстинюк А. М. - Техніка рисунка в початковій школі: методи та засоби (2015)
До нотного зошита (2015)
Ничкало С. А. - Ювілейні дати 2015 року (2015)
Руденко І. В. - Інтерактивні технології формування творчої активності підлітків (2015)
Косенко П. Б. - Унісон трьох мистецтв (2015)
Fedorenko S. V. - Arts integration in shaping liberal culture of undegranduate students in the USA (2015)
Мінасян Н. Г. - Набуття художньо-естетичного досвіду старшокласниками на уроках художньої культури (2015)
Грищенко Т. А. - Велична постать майстра. Олександр Кошиць (2015)
Аннотации (2015)
Тitle (2015)
Contents (2015)
Kharchenko V. - Method for parameters estimation of aviation satellite communication channel, Grekhov A., Ali I. (2015)
Kharchenko V. - Estimation and representation of air traffic flows indices in terminal control areas, Chynchenko Y., Bo W. (2015)
Chepizhenko V. - Analysis of unmanned aerial vehicle formation flight control methods, Aliakin O. (2015)
Azarskov V. - Methodology and results of pilot model identification in semiautomatic flight control, Rudyuk G. (2015)
Nadsadna О. - Gain-scheduling optimisation of pitch hold mode based on genetic algorithms (2015)
Bogunenko N. - Overview of power plants for unmanned aircraft systems, Yastrub M., Zastola J. (2015)
Bogunenko N. - Air traffic controllers assistance in provision of traffic separation, Raksha K. (2015)
Korshunov N. - Predicting the flight path of the aircraft during engineless approach (2015)
Asanov M. - Reducing the influence of the photocell’s surface heating on its performance, Bekirov E., Solomentsev O., Zaliskyi M. (2015)
Tronko V. - Application polarimetry for measurement of relief, Romanenko V., Klochan A. (2015)
Gridyakina A. - Conductivity of thermotropic ionic liquid crystals (2015)
Ornatskyi D. - Analog interface for eddy current displacement sensor, Gavrylov I. (2015)
Sereda V. - Matching of drive and variator characteristics of ground pneumatic catapult (2015)
Kokhan O. - Identification of animal-vehicle collisions hotspots on highway М-18, Movchan Y., Gulevets D. (2015)
Gebrin L. - Comprehensive technique for soil constitution estimation based on satellite observation methods, Zeleznyak O., Velikodsky Y., Bandurovich Y. (2015)
Talakh S. - Computational investigation of composed multilayered half-space strength under pavement, Dubik O. (2015)
Filonenko S. - The connection of acoustic emission with a properties dispersion of composite material machining (2015)
Konovaliuk V. - Approach to reliability analysis of the computer network functioning of the management system, Klyus I. (2015)
Klyus I. - Multipoint problem for pseudodifferential equations, Vasylyshyn P., Konovaliuk V. (2015)
Melnyk V. - High production of Java sockets (HPJS) for helth clouds in science, Zhyharevych O., Melnyk K. (2015)
Mukhina M. - Analysis of efficiency of use of Harris and Kanade–Lucas–Tomasi detectors for visual navigation tasks, Yeremeyeva T., Kuzmenko A., Panarin M., Revchuk O., Tkachenko O. (2015)
Prystavka P. - The mathematical foundations of foreign object recognition in the video from unmanned aircraft, Rogatyuk A. (2015)
Shamanskyi S. - Airline enterprises’ wastewater measuring with a differential pressure water meter wIth a standard metering nozzle, Boichenko S. (2015)
Kozlova T. - Appropriation of land for state and municipal needs in the EU countries and in Ukraine, Rudich O. (2015)
Shuda I. - Workbook as a tool of reproducing method for teaching mathematics at the university level, Оdarchenko N. (2015)
Bobrytska V. - Monitoring in higher education: the role in formation of national manpower policy of Ukraine (2015)
Instructions for authors (2015)
Білобровець О. - Підтримка поляками Волинської губернії політики Росії на початку Першої світової війни (2014)
Венгерська В. - "Українське питання" напередодні та в умовах Першої світової війни (2014)
Калінін І. - Прикордонна битва (7 серпня 1914 - 25 серпня 1914) (2014)
Кравченко О. - Організація опіки над дітьми-біженцями: документальні джерела з фондів Російського державного військово-історичного архіву (2014)
Лосєв О. - Служба Мирона Тарнавського в австро-угорській армії (2014)
Лозовий В. - Солдати і дестабілізація суспільно-політичного становища: вплив Першої світової війни на революційні процеси в Україні (1917 р.) (2014)
Манзуренко В. - Українські Січові Стрільці у листопадових боях за Львів (2014)
Мосієнко О. - Пропаганда в умовах Першої світової війни (аналіз періодичних видань Волині) (2014)
Папакін А. - Останній польський бій на східноєвропейському театрі воєнних дій Першої світової війни - Канів, 11 травня 1918 р. (2014)
Стельмах С. - Формування "образу ворога" в російській публіцистиці 1914-1915 рр. (на прикладі журналу "Русская мысль"), Котова С. (2014)
Стичинський І. - Вивчення побуту та повсякдення вояків в часи Першої світової війни у фронтових умовах (на прикладі австро-угорської та російської армій) (2014)
Харук А. - Розвиток авіаційної промисловості в Україні у 1916-1918 роках (2014)
Хома І. - Галицько-буковинський комітет допомоги жертвам Першої світової війни: створення та основні засади діяльності (2014)
Чаїнський Ю. - В пошуку союзників: Близький Схід в польських антирадянських планах упродовж польсько-радянської війни 1920-1921 рр. (2014)
Шумінська Н. - Правова спадщина Австро-Угорської імперії: законодавство про військовий обов'язок ЗУНР (2014)
Ющенко М. - Укріплення Львова австрійської доби: еволюція, бойове застосування, сучасний стан (2014)
Мотрук С. - Суспільно-політичні процеси в Чеських землях за часів Першої світової війни (2014)
Кузьменкко В. М. - Автоматизація формування і ведення інформаційної бази даних для дослідження дисбалансних процесів в економіці країни, Карпець Е. П. (2014)
Рогожин О. Г. - Інформаційні технології управління соціальним розвитком сіл в Україні (2014)
Ведута Е. Н. - Автоматизация управления предприятиями с целью создания системы стратегического управления национальной экономикой, Галаев В. А., Игнатьева Н. Г. (2014)
Кряжич О. О. - Забезпечення життєздатності інформаційних технологій управління техногенною безпекою при їх адаптації (2014)
Зацерковний В. І. - Геоінформаційні системи і системи дистанційного зондування Землі в задачах ефективного землекористування (2014)
Kotyra B. - The analysis of WIG20 stock index in R: a case study, Krajka A. (2014)
Полумієнко С. К. - Деякі аспекти моделювання сталого соціального розвитку (2014)
Стефанишина-Гаврилюк Ю. Д. - Індуктивне моделювання ризиків збитків від руйнівних повеней в басейні р. Тиса за емпіричними даними з використанням моделей регресійного типу, Стефанишин Д. В., Трофимчук О. М. (2014)
Устименко В. А. - Перспективи застосування математичних методів для здійснення оцінки ефективності управління об’єктами публічної власності в Україні, Кременовська І. В. (2014)
Величко А. С. - Энтропийная модель Вильсона для межрегиональных связей Дальнего Востока России (2014)
Добуляк Л. П. - Оптимальний розподіл малим підприємством взятого кредиту на можливі види діяльності, Цегелик Г. Г. (2014)
Харин Ю. С. - Робастность прогнозирования авторегрессионных временных рядов на основе малопараметрических моделей, Сталевская С. М. (2014)
Суслов В. И. - Модели пространственной экономики: генезис, современное состояние, перспективы (2014)
Нурминский Е. А. - Равновесный анализ северных транспортных коридоров Азия-Европа (2014)
Лебеда Т. Б. - Рівень наукоємності ВВП як фактор економічного розвитку (2014)
Качинський А. Б. - Оцінка ризику яке основа стратегії управління безпекою гідротехнічних споруд, Агаркова Н. В. (2014)
Лисецький Ю. М. - Дослідження підприємства за допомогою системного підходу (2014)
Реферати (2014)
Інформація про авторів (2014)
Антонюк Т. - Міжнародні зв'язки Національного університету біоресурсів та природокористування: особливості входження в світову систему вищої аграрної освіти (2014)
Баликін І. - Наслідки політики радянської влади для окремих національностей в Донбасі (1943-1982 рр.) (2014)
Валентирова К. - Холодна зброя в дослідженнях Центру підводної археології (2014)
Гончаров О. - М. Ф. Берлинський і Київський університет, Петровський А. (2014)
Іванчишен В. - Історія каменотесного промислу на Поділлі: історіографія проблеми (2014)
Кондратюк М. - Виховні засоби та методи покарання у жіночих гімназіях Російської імперії кінця ХІХ ст. (2014)
Коник О. - Київський університет у житті депутатів Державної думи Російської імперії від українських губерній (2014)
Крижевський А. - Особливості розвитку антикознавства в університеті Св. Володимира в 60-80-х роках ХІХ ст. (2014)
Купчик О. - Міжнародні наукові зв'язки Київського Державного Університету ім. Т. Г. Шевченка (1943-1964 рр.) (2014)
Купчик Я. - Міжнародні навчальні зв'язки Київського Державного Університету ім. Т. Г. Шевченка (1943-1964 рр.) (2014)
Мінгазутдінова Г. - Казахстан в системі зовнішньополітичних інтересів США кінця ХХ -початку ХХІ ст. (2014)
Могильний Л. - Сергій Єфремов під час навчання в Київському університеті (2014)
Павленко В. - Питання нерозповсюдження ядерної зброї в системі міжнародних відносин 1991-2014 рр., Заболотна М. (2014)
Папенко Є. - Діяльність українського молодіжного товариства "Сокіл" у галузі гімнастики та спорту наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. (2014)
Полуда В. - Умови утримання в’язнів у нацистських таборах військовополонених в Україні (2014)
Прокоп Ю. - Професійна діяльність євреїв-іноземців в Одесі наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. (2014)
Силка О. - "Інтелігентний кобзар" Михайло Злобинець: життя за радянських реалій, Синявська Л. (2014)
Стельмах С. - "Історична культура" в сучасних зарубіжних та вітчизняному історіографічних дискурсах, Котова С. (2014)
Сухобокова О. - Перша світова війна як чинник консолідації української діаспори США (2014)
Хан Є. - Ставлення науково-педагогічних кіл провідних російських ВНЗ до участі Росії у Болонському процесі (2003 - 2010 роки) (2014)
Таран О. П. - Видовий склад вірусів і векторне навантаження в оцінці фітосанітарного стану насаджень картоплі, Міщенко Л. Т., Орловська Г. М., Чумак В. О. (2015)
Solomiychuk M. P. - The contagious background for Polymyxa betae К. fungus harmfulness estimation, Kyryk M. M. (2015)
Шевага Г. М. - Вплив метеорологічних факторів на розвиток та поширення вірусних хвороб картоплі у Західному Лісостепу України, Кирик М. М., Гунчак В. М. (2015)
Bunduk Y. M. - Cydonia oblonga plant-regenerants acclimatization under conditions ex vitro, their adaptation in the hothouse insulator, Gunchak V. M., Grygoryuk I. P. (2015)
Лихолат Ю. В. - Функціонування прооксидантно-антиоксидантної системи в листках рослин гіркокаштана звичайного і каштана їстівного в умовах техногенного забруднення та водного дефіциту, Россихіна-Галич Г. С., Троханяк О. С., Григорюк І. П. (2015)
Сахненко В. В. - Вплив абіотичних факторів на розмноження і виживання основних фітофагів у сучасних польових сівозмінах Лісостепу України, Іванова К. О. (2015)
Sakhno L. O. - Adaptive plasticity in osmotic stress of biotech canola (Brassica napus L. ) possessing cyp11A1 or simultaneously desc and epsps transgenes (2015)
Стародубцев В. М. - Трансформація орних земель Київщини, Могила А. В., Власенко І. С. (2015)
Макаренко Н. А. - Моніторинг полігонів твердих побутових відходів із врахуванням їх впливу на сільські території, Будак О. О. (2015)
Грицаєнко З. М. - Формування пігментного комплексу листкового апарату гречки за дії біологічних препаратів, Даценко А. А. (2015)
Федорчук В. В. - Вплив інгібітору серин-треонінових протеїнкіназ W7 на Agrobacterium – опосередковану трансформацію рослин, Ємець А. І. (2015)
Мельник А. Т. - Використання показників відносного витоку електролітів для визначення стійкості сортів картоплі до альтернаріозу, Гунчак В. М., Кирик М. М. (2015)
Bondar T. I. - The influence of the beet cyst nematodes on the development of a root rot at spring rape (2015)
Ключевич М. М. - Біологічні та екологічні аспекти механізму прояву Blumeria graminis (DC. ) F. SP. Tritici speer у фітоценозах представників триби Triticеае, Москалець Т. З., Москалець В. В., Рибальченко В. К. (2015)
Косолап М. П. - Ефективність застосування нового ґрунтового гербіциду гвардіан тетра на посівах соняшника за різних технологій обробітку ґрунту, Дудченко В. М., Кротінов О. П. (2015)
Mialkovskyi R. - Dynamics of increment of potato foliage and tubers depending on different doses of mineral fertilizers (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського