Sakhno L. O. - Adaptive plasticity in osmotic stress of biotech canola (Brassica napus L. ) possessing cyp11A1 or simultaneously desc and epsps transgenes (2015)
Стародубцев В. М. - Трансформація орних земель Київщини, Могила А. В., Власенко І. С. (2015)
Макаренко Н. А. - Моніторинг полігонів твердих побутових відходів із врахуванням їх впливу на сільські території, Будак О. О. (2015)
Грицаєнко З. М. - Формування пігментного комплексу листкового апарату гречки за дії біологічних препаратів, Даценко А. А. (2015)
Федорчук В. В. - Вплив інгібітору серин-треонінових протеїнкіназ W7 на Agrobacterium – опосередковану трансформацію рослин, Ємець А. І. (2015)
Мельник А. Т. - Використання показників відносного витоку електролітів для визначення стійкості сортів картоплі до альтернаріозу, Гунчак В. М., Кирик М. М. (2015)
Bondar T. I. - The influence of the beet cyst nematodes on the development of a root rot at spring rape (2015)
Ключевич М. М. - Біологічні та екологічні аспекти механізму прояву Blumeria graminis (DC. ) F. SP. Tritici speer у фітоценозах представників триби Triticеае, Москалець Т. З., Москалець В. В., Рибальченко В. К. (2015)
Косолап М. П. - Ефективність застосування нового ґрунтового гербіциду гвардіан тетра на посівах соняшника за різних технологій обробітку ґрунту, Дудченко В. М., Кротінов О. П. (2015)
Mialkovskyi R. - Dynamics of increment of potato foliage and tubers depending on different doses of mineral fertilizers (2015)
Заїка Є. В. - Ефект гетерозису та успадкування господарсько цінних ознак у гібридів F1 пшениці м’якої озимої в зоні Північного Лісостепу (2015)
Ковтунюк З. І. - Врожайність сортів капусти кольрабі залежно від застосування рістрегулюючих речовин в умовах захищеного грунту (2015)
Улянич О. І. - Застосування препаратів природного походження для передпосівної обробки шпинату городнього, Алексейчук О. М., Прудкий Р. І. (2015)
Борисенко В. В. - Інноваційні аспекти вирощування різностиглих гібридів соняшника в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Мельничук Ф. С. - Цитотоксична дія фунгіцидних протруйників на паростки сої, Марченко О. А., Ретьман М. С. (2015)
Шевченко Т. В. - Застосування у позакореневе підживлення мікродобрив і фунгіцидів та їх вплив на продуктивність рослин буряків цукрових різних біологічних форм (2015)
Гальчинська О. К. - Лікування собак хворих на бабезіоз, Параска О. О. (2015)
Забарна І. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою курчат-бройлерів за умов надходження фармазину і тилоциклінвету, Якубчак О. М. (2015)
Клименко Ю. О. - Оцінка стану популяцій основних паркоутворюючих видів у виділах вікової Querceta roboris парку Феофанія” (м. Київ), Мороз В. В., Дружина М. М., Кондратьєв В. В. (2015)
Зібцева О. В. - Рядові посадки вздовж автошляху м. Вишгорода (2015)
Зібцева О. В. - Асортимент насаджень малого міста Українка, Захаров А. Д. (2015)
Аврамчук О. О. - Оцінка мортмаси сухостійних дерев у соснових насадженнях Київського Полісся (2015)
Колесніченко О. В. - Анатомо-морфологічна будова листків Castanea sativa Mill. як фактор стабілізації водного режиму рослин в умовах посухи (2015)
Жихарева В. В. - Методические основы оценки рисков в деятельности предприятий морского транспорта (2015)
Онешко С. В. - Удосконалення управління витратами портового оператора шляхом використання аутсорсингу (2015)
Федорко І. П. - Європейські орієнтири забезпечення якості транспортно-логістичних послуг (2015)
Бойко М. О. - Ідентифікація і побудова класифікації загроз економічної безпеки підприємств портової галузі (2015)
Кубиний Н. Ю. - Гносеологический ракурс на классификацию факторов стратегического развития экономической системы, Теличко Т. В., Билынец Н. Д. (2015)
Кубіній В. В. - Критерії застосування методичних підходів до інноваціїяк умови конкурентоспроможності економічної системи, Біров К. Л. (2015)
Мошак С. М. - Інноваційна система як фактор формування конкурентоспроможності регіону (2015)
Михайлюк І. І. - Вплив сільського туризму на особисті селянські господарства (2015)
Горбоконь В. Ю. - Теоретичні засади системи економічного потенціалу підприємства (2015)
Огородник В. О. - Аналіз стану інвестиційних процесів та оцінка інвестиційної привабливості національної економіки України (2015)
Ярмолович Ю. Р. - Развитие возможностей транспортной системы Украины в свете концепции развития транспорта ЕС до 2050 года, Ярмолович Д. Ю. (2015)
Компанієць В. В. - Щодо особливостей вітчизняного лідера-керівника: ідеал та реальність, Кокошко А. А. (2015)
Бабаев И. - Основные принципы управления инновационными проектами в таможенной сфере (2015)
Любченко В. О. - Система подготовки и переподготовки специалистов в рамках деятельности классификационного общества (2015)
Анотації (2015)
Автори збірника (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
Бойко Н. І. - Лексичні експресиви як стилетвірні компоненти художнього тексту (2014)
Векуа Н. В. - Антонімічні відношення між прикметниками на позначення здатності вміщувати щось (2014)
Вільчинська Т. П. - Концепт "лелека" в українській етнонаціональній картині світу (2014)
Демська О. М. - Словниковий портрет ‘націоналізму’ у другій половині хх століття (2014)
Дріч Ю. С. - Номінативне поле концепту ‘радість’/ ‘печаль’ в українській мові: етимолого-культурологічний аспект (2014)
Жукова О. Т. - Польова структура термінології залізничного транспорту (2014)
Конєєва О. О. - Семантичні параметри дієслів антагоністичної взаємодії із загальним значенням ‘сперечатися’ (2014)
Копинець В. В. - Дослідження типології діалектної лексики (2014)
Марчук Л. М. - Урбаністичний концепт в прозі Юрія Андруховича (2014)
Мацько Л. І. - Лінгвокультурема "весілля" з погляду вивчення історії українського етносу (на матеріалі праць Павла Чубинського), Цівун Н.М. (2014)
Мовчун Л. В. - Методика дослідження рукописних словників рим (2014)
Полтавець Ю. С. - Типи паронімічної атракції в сучасній українській газетній періодиці (2014)
Семашко Т. Ф. - Лінгво-філософське осмислення міфологічних коренів стереотипу в аспекті вивчення змісту природи тексту (2014)
Сіліна Д. С. - Запозичені терміни коксохімії як лексична домінанта наукового тексту (2014)
Бабій І. М. - Актуалізація дієслівної індивідуально-авторської номінації у романі "Северин Наливайко" М. Вінграновського (2014)
Висоцький А. В. - Прислівники як виразники формально-синтаксичних функцій дієслова (2014)
Гаврилюк О. Р. - Історія дослідження та інтерпретація складних речень інтенсивної допустово-протиставної семантики (2014)
Гальона Н. П. - Семантичні категорії об’єкта, результативу і адресата у валентній структурі предикатів (2014)
Гургула О. Б. - Cемантико-синтаксична структура складнопідрядних речень мети з дієслівними предикатами фізичної дії (2014)
Дзюман Н. П. - Партикуляція займенників у сучасній українській мові (2014)
Кавера Н. В. - Особливості реалізації семантики якості предикатами в сучасній українській мові (2014)
Козачук Г. О. - Апозитиви та сполучення слів апозитивного типу у "Кобзарі" Тараса Шевченка (2014)
Куц О. В. - Предикатна модифікація в дериваційній парадигмі простого речення (2014)
Кушлик О. П. - Cтруктурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою "обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною" (2014)
Лонська Л. І. - Словотвірні типи мікротопонімів Черкащини (2014)
Макарець Ю. С. - Фонетичні зміни в контексті принципу мовної економії (2014)
Мединська Н. М. - Реалізація валентного потенціалу ознакових слів у структурі речення (2014)
Мислива-Бунько І. Я. - Локативні іменникові юкстапозити в українській публіцистиці ХХІ століття (2014)
Осипчук В. М. - Кореляція категорії якості у філософії та мові (2014)
Радомська Л. А. - Відношення подібності в термінологічних іменниках-юкстапозитах (2014)
Романюк С. А. - Функційність вигуків у мовленні українських політиків (2014)
Сидоренко Т. М. - Лексико-граматичні й контекстні засоби вираження фази завершення дії в сучасній українській мові (2014)
Сулима О. П. - Функціювання абстрактних і напівповнозначних дієслів у ролі зв’язки у складеному іменному присудку (2014)
Чубань Т. В. - Функції префіксів у видотворенні сучасної української мови (2014)
Шемет В. Г. - Префіксоїдні деривати на позначення кількості (2014)
Шиць А. А. - Висловлення нечленованого різновиду як засоби експлікації заперечної модальності (2014)
Гимер Н. О. - Застосування мультимедійних технологій у вивченні української мови за професійним спрямуванням (2014)
Гірняк С. П. - Тексти творів Стефана Коваліва як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини (2014)
Громова Н. В. - Особливості відтворення в перекладі безеквівалентних одиниць роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада" (2014)
Денискіна Г. О. - Реалізація парадоксальності як типу мовомислення у текстах есе (на матеріалі "З мапи книг та людей: есеї" Оксани Забужко) (2014)
Кирилюк О. Л. - Мовні реакції на суспільно-політичні процеси (на прикладі інтернет-дискурсу) (2014)
Кравець Л. В. - Тексти всесвітньої інформаційної павутини (2014)
Мех Н. О. - Культура як текст: моральні та естетичні домінанти народу у мовосвіті Михайла Стельмаха (2014)
Паршак К. Д. - Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження (2014)
Плющ М. Я. - Aдресантність поетичного тексту Тараса Шевченка (2014)
Ставнічук В. В. - Взаємозв’язок між адресатом та адресантом як вияв текстової рівноваги у фармацевтиному тексті-інструкції до лікарського препарату (2014)
Чемпоєш В. В. - Функції директивів у текстах навчального філологічного дискурсу (2014)
Vochozka M. - Determination of the production curves for the construction industry in the Czech Republic (2015)
Кряжич О. О. - Забезпечення алгоритмічного та ресурсного балансу при вирішенні ситуаційних задач, Коваленко О. В. (2015)
Швець С. М. - Моделювання інфляційних процесів в Україні (2015)
Омельянчик Д. А. - Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки: особливості, переваги і недоліки (2015)
Полумієнко С. К. - Теоретико-ігрова ресурсна модель збалансованого технологічного розвитку, Рибаков Л.О. (2015)
Кременовська І. В. - Випадки використання методів математичного моделювання для фальсифікації наукового підгрунтя регулювання чисельності бродячих (безпритульних) тварин, Святогор О. А. (2015)
Рогожин О. Г. - "Зелена економіка" природокористування та напрями її інформаційно-аналітичного забезпечення в Україні, Хлобистов Є. В., Трофимчук В. О. (2015)
Кузнєцова Л. І. - Цінові фактори у системі макроекономічних балансів моделі реального сектора економіки (2015)
Атоєв К. Л. - Комплексна оцінка інвестиційної привабливості аграрних регіонів в умовах зростання невизначеності та ризиків (2015)
Реферати (2015)
Інформація про авторів (2015)
Титул, содержание (2013)
Охотский В. Б. - Парофазная десульфурация металла. Усвоение реагента (Сообщение 2) (2013)
Котлярский Ф. М. - Оценка содержания твердых неметаллических включений в жидких алюминиевых сплавах (2013)
Чернега Д. Ф. - Механизм уменьшения размеров зерна алюминия при обработке алюминиевого расплава карбамидом, Рыбак В. Н. (2013)
Кондратюк С. Е. - Наследственное модифицирование сталей дисперсно-структурированными компонентами шихты, Стоянова Е. Н., Щеглов В. М., Примак И. Н., Пархомчук Ж. В. (2013)
Дмитришина Я. Ю. - Анализ кинетики роста и прогнозирование размеров кристаллов первичного кремния в заэвтектических силуминах (2013)
Моисеев Ю. В. - Перемешивание и циркуляция жидкого металла при его индукционной плавке и разливке, Личак А. И., Слажнев Н. А. (2013)
Дубоделов В. И. - Воздействие слабого постоянного магнитного поля на литую структуру сплава алюминия с железом и кремнием, Середенко В. А., Середенко Е. В., Косинская А. В., Набока Е. А. (2013)
Затуловский А. С. - Литые алюмоматричные антифрикционные композиционные материалы, армированные стальными гранулами, Лакеев В. А., Каранда Е. А., Миронова Е. В., Щерецкий В. А. (2013)
Ноговицын А. В. - Скорость литья алюминиевых и стальных полос на двухвалковых машинах, Баранов И. Р. (2013)
Ефимова В. Г. - Теоретические исследования и физическое моделирование параметров рафинирования металла в промежуточных ковшах слябовой МНЛЗ при продувке аргоном, Ноговицын А. В., Кравченко А. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Бацамут В. М. - Апроксимативні моделі польоту кулі для побудови програмного комплексу навчання принципам наведення стрілецької зброї у ціль , Горєлишев С. А., Баулін Д. С (2013)
Ольшанский В. П. - О коэффициенте динамичности при мгновенном нагружении упругой системы переменной массы, Ольшанский С. В. (2013)
Товт Б. М. - Опір коченню ролика ланцюга по зубу, Бондаренко Л. М. (2013)
Жондковски Р. - Анализ термоупругого состояния охлаждаемой монокристаллической лопатки ГТД, Воробьев Ю. С., Овчарова Н. Ю., Евченко Т. Ю. (2013)
Солохин М. А. - Влияние предварительного нагружения водяной камеры конденсатора паровой турбины на отклик от динамического воздействия, Воробьев Ю. С., Губский А. Н. (2013)
Чернобрывко М. В. - Собственные колебания параболических обтекателей ракет-носителей, Аврамов К. В., Романенко В. Н., Кочуров Р. Е., Батутина Т. Я. (2013)
Глебов В. В. - О решении проблемы обнаружения атаки противотанковых управляемых ракет, Гордиенко В. И. (2013)
Задеев Е. П. - Равновесие машины-амфибии на мелководье. (Реализация принципа инвариантности) (2013)
Іванченко А. О. - Оцінка надійності системи "автомобіль-дорога" при забезпеченні проведення спеціальної операції (2013)
Подригало М. А. - Определение предельных динамических показателей легковых автомобилей, Абрамов Д. В. (2013)
Речич Ю. В. - Анализ методов консервации и упаковки экспортных грузов, Девятилов Ю. И., Паниматка В. И., Роленко С. А. (2013)
Речич Ю. В. - Анализ особенностей военно-транспортной авиации и обеспечение требований по транспортабельности авиацией при разработке образцов бронетанковой техники, Девятилов Ю. И., Паниматка В. И., Роленко С. А. (2013)
Саенко Д. В. - Повышение надежности работы трансмиссии бронетранспортера БТР-4 за счет применения автономной системы смазки раздаточной коробки, Гращенков Г. П., Поторока А. В., Липовец В. В., Литвин-Попович И. А. (2013)
Чернявский И. Ю. - Увеличение контролируемой площади при ведении радиационной разведки местности (2013)
Александров Є. Є. - Оцінка параметрів системи контролю руху супутника, Назаров О. С. (2013)
Александрова Т. Е. - Параметрический синтез грубых информационно-управляющих систем (2013)
Дронь Н. М. - Сравнительная оценка возможных тактико-технических характеристик космического аппарата для сбора мелкого космического мусора, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2013)
Радиевский А. Е. - Развитие общей схемы формализма Дубовицкого-Милютина в теоретическом аспекте (2013)
Хавин Г. Л. - Моделирование величины межслойной трещины при сверлении полимерных композитов (2013)
Галак О. В. - Пріоритетні напрямки розвитку лазерної зброї сухопутних військ (2013)
До відома авторів. (Требования к статьям) (2013)
Данні друку (2013)
Титул, содержание (2013)
Охотский В. Б. - Парофазная десульфурация металла. Технология (Сообщение 3) (2013)
Головаченко В. П. - Что дает роторная обработка алюминиевых расплавов в предкристаллизационной области температур?, Хвостенко И. В, Вернидуб А. Г. (2013)
Бойченко С. Б. - Механизм и кинетика процессов, определяющих содержание водорода в стали в промежуточном ковше МНЛЗ, Пройдак Ю. С., Бойченко Б. М. (2013)
Ефимова В. Г. - Определение оптимальных условий продувки металла в промежуточном ковше МНЛЗ с целью создания эффективных условий флотации неметаллических включений, Ноговицын А. В., Кравченко А. В., Салмаш И. Н. (2013)
Синчук А. В. - Влияние дисперсных частиц SiC на структуру заэвтектического силумина А390, Цуркин В. Н., Федченко Н. А., Дмитришина Я. Ю. (2013)
Котлярский Ф. М. - Упрощенный Раслит-процесс с поворотом формы (2013)
Пиптюк В. П. - Тепловое состояние расплава в разных условиях перемешивания ковшовой ванны, Самохвалов С. Е., Моцный В. В., Поляков В. А., Павлов С. Н., Греков С. В. (2013)
Захарченко Э. В. - Современные методики деривативного термического анализа для исследования процессов затвердевания литых сплавов, Жуков Л. Ф., Сиренко Е. А., Писаренко В. Г., Гончаров А. Л. (2013)
Соценко О. В. - Компьютерное моделирование процессов литья передней стенки ковша экскаватора из стали 110Г13Л для горнорудной промышленности, Шейдаев К. В., Белич А. В. (2013)
Бубликов В. Б. - Разработка и применение методов регрессионного анализа для исследования процессов литейного производства, Ясинский А. А., Лютый Р. В., Кеуш Д. В. (2013)
Дубоделов В. И. - Влияние магнитогидродинамических процессов в рабочей зоне магнитодинамических установок на их эксплуатационные характристики, Моисеев Ю. В., Слажнев Н. А., Богдан К. С., Кудрявченко Н. А., Погорский В. К., Горшков А. О. (2013)
Анатолий Антонович Гетьман (к 85-летию со дня рождения) (2013)
Жаховський В. О. - Медичне забезпечення антитерористичної операції: Воєнно-медична, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Мельник І. П. (2015)
Чепелевська Л. А. - Сучасні проблеми смертності населення України від хвороб органів травлення, Дзюба О. М., Карамзіна Л. А. (2015)
Косарчук В. В. - Первинна інвалідність військовослужбовців мобілізаційного резерву Збройних Сил України на етапі перебування в резерві , Гуценко І. В., Якимець В. М., Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2015)
Флорикян В. А. - Расширенная кампиметрия "слепого пятна" глаза у лиц с венозной дисциркуляторной патологией в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы (2015)
Огнєв В. А. - Особливості організації медико-санітарної допомоги пацієнтам із захворюванням на рак легенів, Зінчук А. М. (2015)
Васюта В. А. - Аналіз недоліків у наданні медичної допомоги хворим з атрофіями зорових нервів (2015)
Возная И. В. - Роль гигиенического воспитания и санитарного просвещения в профилактике заболеваний пародонта у взрослого населения при наличии ортопедических конструкций (2015)
Фершал Я. Ю. - Порівняльна оцінка якості сімейної та педіатричної моделей організації первинної педіатричної допомоги (2015)
Malakhova S. M. - Features of the pedagogical communication at the adaptations stage of foreign students in the Zaporizhzhya State Medical University (2015)
Яремина І. В. - Аналіз ефектів збільшення навантаження лікаря стаціонару на тривалість перебування пацієнтів на основі фрейлті моделі конкурентних ризиків (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Професійно-демографічна характеристика керівних кадрів на регіональному рівні, Гульчій О. П., Слабкий Г. О., Рогач І. М. (2015)
Дудник С. В. - Оцінка якості надання медичної допомоги та стану здоров’я чоловіків працездатного віку на прикладі промислового регіону (за даними соціологічного дослідження (2015)
Кручаниця В. В. - Характеристика кадрового забезпечення наркологічної служби Закарпатської області (2015)
Ціборовський О. М. - Динаміка чисельності населення міста Києва та його природний рух за матеріалами київських дослідників ХІХ століття, Сорока В. М. (2015)
Братасюк А. М. - Клінічні особливості аденоматозних поліпів товстого кишечнику у хворих старших вікових груп з ожирінням на фоні прийому нестероїдних протизапальних препаратів, Чопей І. В., Чубірко К. І., Гечко М. М., Мигович І. І. (2015)
Бучинський Л. Я. - Деякі показники стану в Україні первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, Слабкий В. Г. (2015)
Варваринець А. В. - Зміна лабораторних показників у хворих на неспецифічний виразковий коліт, які отримують біологічну терапію, Михалко Я. О., Чопей І. В., Плоскіна В. Ю. (2015)
Гряділь Т. І. - Діагностика, лікування та профілактика ожиріння, Чубірко К. І., Чопей І. В., Гечко М. М., Михалко Я. О., Пулик О. Р. (2015)
Дербак М. А. - Адеметіонін – нова складова етіопатогенетичної терапії хронічного гепатиту С у хворих із цукровим діабетом (2015)
Долгош М. Ю. - Глутаргін у комплексному лікуванні хронічного гепатиту, Чопей І. В., Чубірко К. І., Гечко М. М., Канчій В. М., Боднар В. М., Гарчар В. П., Ковач В. Ю., Сас Н. І., Гряділь Т. І. (2015)
Єрем Т. В. - Роль питного водопостачання у забезпеченні фізіологічних потреб організму людини у мінеральних речовинах (на прикладі Закарпатської області), Єрем Х. В. (2015)
Защик Н. С. - Підходи до збереження психічного здоров’я сільського населення в умовах впровадження сімейної медицини, Загородній С. М. (2015)
Знаменська М. А. - Комунікації в практиці сімейного лікаря (2015)
Івачевська В. В. - Особливості вуглеводного обміну у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням, Чопей І. В., Дебрецені К. О. (2015)
Карпінець І. М. - Роль сімейного лікаря у своєчасному виявленні проблем, пов’язаних зі вживанням алкоголю (2015)
Керецман А. О. - Гендерні особливості захворюваності та поширеності хвороб органів травлення серед дорослого населення Закарпатської област (2015)
Коваль В. Ю. - Адипоцитокіни та ендотеліальна дисфункція при хронічному панкреатиті (2015)
Косминіна Н. С. - Актуальні питання формування тиреоїдної патології в дітей, що проживають на екологічно забрудненій території з дефіцитом йоду в біосфері, Гнатейко О. З., Лучак М. В. (2015)
Кошля В. І. - Показники рівня ліпідів при пухлинних захворюваннях молочної залози та їх динаміка в процесі лікування хворих на стабільну стенокардію напруги, Шах Ф. (2015)
Леміш Н. Ю. - Перебіг вагітності та пологів при гестаційному діабеті , Бобик Ю. Ю., Міцода Р. М. (2015)
Михалко Я. О. - Аналіз резистентності уропатогенних штамів Escherichia Coli до деяких актибіотиків, Чубірко К. І., Чопей І. В. (2015)
Найдёнова Е. В. - Тактика диагностики и лечения табачной зависимости в практике семейного врача, Лысый И. С., Прокопчук Ю. В., Дычко Т. А. (2015)
Пулик О. Р. - Викликані потенціали Р300 при динамічному спостереженні за пацієнтами з постінсультними когнітивними порушеннями, Гирявець М. В. (2015)
Росул М. М. - Профілактика серцево-судинних захворювань: роль сімейного лікаря, Фейса С. В., Іваньо Н. В., Корабельщикова М. О. (2015)
Слабкий Г. О. - Використання на первинному рівні надання медичної допомоги променевих методів дослідження з профілактичною метою, Качур О. Ю. (2015)
Сухан В. С. - Динаміка показників якості життя хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень під впливом реабілітаційного лікування , Блага О. С. (2015)
Шип Д. Я. - Динаміка діяльності служби екстреної медичної допомоги в умовах пріоритетного впровадження сімейної медицини в Закарпатській області, Слабкий Г. О., Рогач І. М. (2015)
Титул, содержание (2013)
Олексенко И. В. - Влияние микропорошков Al2O3 и AlN как модификаторов на структуру и механические свойства серого чугуна, легированного медью и серой, Марковский Е. А., Гаврилюк В. П. (2013)
Зеленый Б. Г. - Продолжительность сохранения эффекта сфероидизирующего модифицирования в чугунe, Бубликов В. Б., Ясинский А. А., Зеленая Л. А. (2013)
Фикссен В. Н. - Дегазация алюминиевых сплавов продувкой аргона в магнитодинамической установке, Ященко А. В. (2013)
Гусейнов Б. Г. - Теоретическая обработка металлокерамического сплава чугуна с оксидом алюминия, Бабанлы М. Б. (2013)
Головаченко В. П. - Опытно-промышленная проверка нового способа реолитья, Борисов Г. П., Баев С. А., Дука В. М., Цир Т. Г. (2013)
Борисов А. Г. - Методы реолитья, перспективные для малого производства изделий из алюминиевых сплавов (2013)
Семенченко А. И. - Низкотемпературное литье алюминиевых сплавов, Дука В. М., Хвостенко И. В., Борисов Г. П., Вернидуб А. Г. (2013)
Ладохин С. В. - Электронно-лучевые литейные установки нового поколения: конструктивные особенности и области применения (2013)
Гітун Н. І. - Проблема формування у суспільстві позитивного ставлення до осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями (2015)
Давиденко Г. В. - Правові основи інтегрованого навчання у французькій республіці (2015)
Пономарьова Г. Ф. - Розвиток соціальної компетентності студентів з особливими потребами у виховному процесі вищого навчального закладу (2015)
Пупишева В. Я. - Інноваційні технології у навчанні осіб з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Сарапулова Є. Г. - Проблема міжособистісних комунікацій у навчанні студентів з особливими потребами (2015)
Адамюк Н. Б. - "Поширимо жест" — перший міжнародний електронний посібник з національних жестових мов, Чепчина І. І. (2015)
Бєлкова Т. О. - Підготовка дошкільників із дцп до інтегрованого навчання засобами самостійних занять фізичними вправами в умовах реабілітаційного центру (2015)
Гаяш О. В. - Співпраця фахівців у інклюзивному навчанні як необхідна передумова забезпечення корекційної спрямованості педагогічної роботи (2015)
Іванова О. П. - Розвиток інтелекту молодших школярів з порушеннями слуху: теоретичні основи дослідження (2015)
Чиханцова О. А. - Значення іншомовного професійного спілкування для студентів немовних внз (2015)
Клопота Є. А. - Особливості процесу інтеграції в суспільство осіб з глибокими порушеннями зору (2015)
Польгун К. В. - Психолого-педагогічні засади організації інклюзивного навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Сєдова Н. А. - Формування інтересу до здорового способу життя у процесі професійної спрямованості сучасного фахівця (2015)
Сергєєв С. М. - Урахування індивідуальних особливостей студентів у навчанні та вихованні, Рощупкін А. О. (2015)
Анищенко О. О. - Соціокультурна реабілітація інвалідів засобами музею (2015)
Крамаренко І. С. - Інноваційні підходи вдосконалення освітньо-реабілітаційного процесу навчальних закладів в умовах соціалізації економіки регіону, Повх О. М., Бугровська Ю. В. (2015)
Шамич О. М. - Співвідношення права людини на охорону здоров’я і права на життя в україні (2015)
Титул, зміст (2014)
Атрошенко А. А. - Экспериментальное исследование геометрически нелинейных задач на примере полос, соединенных болтовым крепежом (2014)
Андриенко С. В. - Численное моделирование профиля зуба звездочки цепной передачи (2014)
Бондаренко М. А - Билинеаризация поверхности отклика в оптимизационных исследованиях тонкостенных элементов машиностроительных конструкций, Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Шинкин Д. Г., Киричук Д. В. (2014)
Танченко А. Ю. - К вопросу о моделировании изменяемой во времени и перемещаемой в пространстве загрузки, Веретельник О. В. (2014)
Ткачук Н. Н. - Оценка влияния шероховатости на контактные давления в сопряжении сложнопрофильных тел, Скрипченко Н. Б., Литвиненко А. В., Ткачук А. В., Крюков С. Д., Богач А. С. (2014)
Мартыненко Г. Ю. - Нелинейные явления роторной динамики в системах с магнитными подшипниками (2014)
Волонцевич Д. О. - Определение механических параметров электропривода двухпоточного механизма поворота гусеничной машины, Медведев Н. Г., Зыонг Ши Хиеп (2014)
Бобер А. В. - Сравнительная оценка силовых установок БТР-4 с различными двигателями, Зарянов В. А., Крот С. Г., Кузьминский В. А., Федянин А. В. (2014)
Васильев А. Ю. - Моделирование воздействия газодинамических нагрузок на корпуса боевых бронированных машин, Веретельник О. В., Танченко А. Ю., Мартыненко А. В., Грабовский А. В. (2014)
Волонцевич Д.О. - К вопросу оптимизации передаточных чисел планетарной коробки передач бронетранспортера БТР-4, Веретенников Е. А., Костяник И. В., Пасечный С. С., Воронцов С. Н, Пылева Т. К. (2014)
Ткачук Н. А. - Влияние массово-инерционных характеристик боевого модуля, бронекорпуса и подвески на динамические процессы при осуществлении стрельбы, Рикунов О. Н., Танченко А. Ю., Малакей А. Н., Мазур А. Н., Мазур И. В., Набоков А. В. (2014)
Костин Ю. Н. - Анализ живучести динамической защиты отечественных танков, Даньшин Ю. А., Дураченко В. В., Горожанин Ю. Г., Афонский П. В. (2014)
Назаров В. И. - Перераспределение вертикальных нагрузок при экстренном торможении легкового автомобиля, движущегося в воздушном потоке на горизонтальном участке дороги (2014)
Середина А. И. - Использование электропривода в составе информационно-коммуникационной-управляющей подсистемы активного руления автомобиля (2014)
Стримовский С. В. - Анализ динамических характеристик транспортной колесной машины специального назначения с автоматизированной гидромеханической трансмиссией и их влияние на ресурс работы гидромеханической коробки передач (2014)
Рикунов О. Н. - Специализированные программно-модельные комплексы для анализа динамических процессов, Набоков А. В., Мазур И. В., Белов Н. Л., Шейко А. И., Ткачук Н. А. (2014)
Толстолуцкий В. А. - Сравнение водоходных качеств изделий БТР-3E и БТР-4E, Павлюченко А. А., Рассказов И. И., Толстолуцкая Т. В. (2014)
Гурко А. Г. - Решение обратной задачи кинематики плоского шарнирного избыточного манипулятора, Янчевский И. В. (2014)
Чепурной А. Д. - Технологическое обеспечение свойств термообрабатываемых сталей, Брагина Л. Л., Литвиненко А. В., Бердник И. В., Ткачук Н. А., Грабовский А. В. (2014)
Каналес О - Вычислительное моделирование гидродинамики сопла холодного напыления низкого давления, Литвинов А. А., Маркович С. Е., Долматов А. И. (2014)
Каналес О. - Исследование покрытий AL + AL203 + ZN, нанесенных холодным напылением низкого давления, и влияние параметров напыления на свойства покрытий, Зольфагари М. Р., Маркович С. Е., Долматов А. И. (2014)
Александрова Т. Е. - Оптимизация параметров нерекурсивных низкочастотных фильтров цифровых систем управления и диагностики, Лазаренко А. А., Зейн А. В. (2014)
До відома авторів. (Требования к статьям) (2014)
Данні друку (2014)
Титул, содержание (2013)
Белик В. И. - Исследование перемешивания расплава как фактора измельчения зерна при формировании первичных кристаллов α-фазы, Шеневидько Л. К., Дука В. М., Цир Т. Г. (2013)
Пужайло Л. П. - Исследование влияния термовременной обработки лигатуры Al-Sc на ее фазовый состав и модифицирующую способность, Гаврилюк В. П., Поливода С. Л., Серый А. В., Гордыня А. Н. (2013)
Суменкова В. В. - Исследование влияния химического состава сфероидизирующих лигатур на теплофизические процессы при модифицировании чугуна (2013)
Костяков В. Н. - Жаростойкость чугуна, легированного хромом из расплава металлургического шлака, Кирьякова Н. В., Клименко С. И., Волошин А. А. (2013)
Марковский Е. А. - Особенности состава продуктов массопереноса вещества сплава типа СЧСuS, модифицированного микропорошками TiN, Al2O3 и AlN, Олексенко И. В., Гаврилюк В. П., Панасенко Д. Д. (2013)
Скребцов А. М. - Ликвация элементов в металлах – анализ расчетных формул, обобщение экспериментальных данных, Кузьмин Ю. Д., Терзи В. В., Секачев А. О., Качиков А. С. (2013)
Бубликов В. Б. - Особенности влияния марганца на структурообразование и механические свойства высокопрочного чугуна, модифицированного в литейной форме, Ясинский А. А., Зеленая Л. А., Берчук Д. Н., Медведь С. Н. (2013)
Левицкий Н. И. - Особенности получения титановых сплавов из отходов производства в электронно-лучевой литейной установке, Матвиец Е. А., Лапшук Т. В., Ворон М. М., Рябинин А. В. (2013)
Моисеев Ю. В. - Из опыта разработки литейных технологий и машин для специальных способов литья алюминиевых сплавов (2013)
Евлаш К. Ф. - Физико-технологическому институту металлов и сплавов НАН Украины - 55 (2013)
Вадим Иванович Тихонович (2013)
Титул, содержание (2013)
Белов Б. Ф. - Структурно-химическое состояние дуплекс-системы силикаты-силициды кальция, Троцан А. И., Крейденко Ф. С., Мисюра О. С. (2013)
Ефимова В. Г. - Исследование процессов флотации неметаллических включений на пузырях аргона при продувке жидкой стали в промежуточных ковшах МНЛЗ, Баранова В. Н., Салмаш И. Н. (2013)
Котлярский Ф. М. - Тепловой расчет прямого термического метода реолитья, Борисов А. Г., Хвостенко И. В. (2013)
Борисов А. Г. - Исследование влияния потока расплава на процессы формирования недендритной структуры при затвердевании бинарного сплава Al-Si, Марукович Е. И., Лебединский Ю. А., Брановицкий А. М. (2013)
Дубоделов В. И. - Роль электромагнитных воздействий в процессах получения сплава типа ВАЛ10, не содержащего кадмий. Сообщение 1, Фикссен В. Н., Ященко А. В., Слажнев Н. А., Скоробагатько Ю. П., Горюк М. С. (2013)
Середенко Е. В. - Структура и свойства литых сплавов системы Al-Cu составов типа ВАЛ, обработанных постоянным магнитным полем при затвердевании, Дубоделов В. И., Середенко В. А., Хоружий В. Я. (2013)
Максюта И. И. - Применение керамических фильтров при выплавке заготовок из жаропрочных сплавов, Квасницкая Ю. Г., Мяльница Г. Ф., Михнян Е. В., Нейма А. В. (2013)
Аднан Саидович Эльдарханов (к 60-летию со дня рождения) (2013)
Титул, зміст (2015)
Бігич О. Б. - Навчання іспанської мови школярів у контексті культурологічного підходу (тема "Las Navidades") (2015)
Першукова О. О. - Особливості оцінювання якості навчальних досягнень школярів у контексті багатомовної освіти у країнах Європи (2015)
Кужель О. М. - Підсистема вправ для навчання читання англійською мовою учнів основної школи за допомогою мультимедійної комп’ютерної програми (2015)
Майєр Н. В. - Методична субкомпетентність майбутнього викладача французької мови з формування професійно орієнтованої граматичної компетентності (2015)
Павловська Ю. В. - Вправи для індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем (2015)
Дідух О. О. - Вправи для навчання майбутніх викладачів англійської мови ведення дебатів (2015)
Ніколаєва С. Ю. - Учебник Кунанбаевой Салимы Сагиевны "Теория и практика современного иноязычного образования" (2015)
Бориско Н. Ф. - Навчання учнів другого класу початкової загальноосвітньої школи іншомовного спілкування за новим навчально-методичним комплексом "Німецька мова 2”, Мельничук Г. М., Паршикова О. О. (2015)
Дьячкова Я. О. - Практичне використання короткострокового веб-квесту як засобу формування у майбутніх правознавців професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні (2015)
Майєр Н. В. - План-конспект уроку-конкурсу з французької мови у 4 класі (тема "Les animaux”, Качалова О. С. (2015)
Титул, зміст (2015)
Першукова О. О. - Навчальні матеріали для багатомовної освіти школярів: Аналіз ситуації у країнах Західної Європи (2015)
Шевелько К. О. - Проблема визначення критеріїв оцінювання анотаційного і реферативного перекладу у старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови (2015)
Мокіна А. Г. - Цифрове розповідання у навчанні дошкільників аудіювання та переказування англійських казок (2015)
Ігнатенко В. Д. - Система вправ для навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів (2015)
Майєр Н. В. - Методична субкомпетентність майбутнього викладача французької мови з удосконалення професійно орієнтованої орфографічної компетентності (2015)
Руснак Д. А. - Мультимедійний репортаж як засіб формування іншомовної медіакомпетентності у студентів мовних спеціальностей (2015)
Бігич О. Б. - Освітній сайт як засіб формування у студентів-філологів компетентності в іспаномовному аудіюванні (2015)
Мельник Є. Ю. - Заняття з французької мови на тему "Жити в селі” (2015)
Сень Т. О. - Current realities of the teaching profession in England and how to get into teaching, Джуган І. Л. (2015)
The European Centre for Modern Languages celebrating the European Day of Languages (2015)
Бельтюков Є. А. - Конкурентна стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності, Некрасова Л. А. (2014)
Захарченко В. І. - Підвищення фінансової стійкості підприємства в процесі науково-технологічного розвитку, Дамаскін М. О. (2014)
Malaksiano O. A. - The relationship between the loading level and capacity of the sea port terminal, Malaksiano M. O. (2014)
Стрельчук Є. М. - Ефективність диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства, Калугіна Н. А. (2014)
Gubernik A. O. - Seasonal forecasting sales performance in enterprise system by the method of threads (2014)
Барабаш О. О. - Вплив впровадження мотиваційного механізму на ефективність діяльності підприємства, Соболєва Є. С. (2014)
Кравченко В. О. - Оцінка ризик-факторів в процесі управління стратегічними ризиками підприємств, Малютенко О. Ю. (2014)
Кузнецова І. О. - Інжинірингова парадигма як методологічне підґрунтя побудови процесу управління (2014)
Мірошниченко О. В. - Ресурсозбереження серед принципів забезпечення стійкого розвитку підприємства, Мурашко І. С. (2014)
Охріменко О. О. - Результативність стратегічного цілепокладання енергогенеруючих підприємств (2014)
Чирва О.Г. - Аналіз споживчого попиту населення на продовольчі товари (2014)
Karpenko Y. V. - Methodical bases of formation of enterprises’ process-oriented budget (2014)
Ковтуненко К. В. - Особливості бухгалтерського обліку бюджетних установ України в умовах переходу до міжнародних стандартів, Кучеренко Т. О. (2014)
Кузнецова І. О. - Індикатори моніторингу операційної стійкості підприємства, Балабаш О. С. (2014)
Nizyaeva S. A. - Enhancing innovation capacity wineries by optimizing the capital structure (2014)
Бутенко А. І. - Сучасні умови розвитку малих інноваційно-активних підприємств (2014)
Савіна Н. Б. - Інвестиційне забезпечення розвитку економічних систем (2014)
Сікєтіна Н. Г. - Методичне обґрунтування факторів конкурентоспроможності продукції (2014)
Яковлев А. І. - Інноваційна діяльність як фактор економічного розвитку малих підприємств (2014)
Коваленко О. М. - Особенности валютного регулирования в системе государственного регулирования экономики, Станиславик О. В. (2014)
Моліна О. В. - Фонди цільового капіталу як джерело довгострокового розвитку вузів (2014)
Некрасова Л. А. - Формування кластеру, як напрямку інноваційного розвитку економіки, Попенко С. О. (2014)
Нікішина О. В. - Методичні засади критеріальної оцінки відтворювальних процесів на інтегрованому зерновому ринку України (2014)
Sokoly I. I. - Classification transformation in the food sector, Kravchenko O. M. (2014)
Трач О. Ю. - Оцінювання ефективності енергоспоживання у житлових будівлях (на прикладі Львівської області) (2014)
Остапчук С. М. - Сутність та соціально-економічна значимість земельного капіталу в аграрній галузі (2014)
Харічков С. К. - Ключові орієнтири інноваційної моделі економіки України на засадах сталого природогосподарювання, Крутякова В. І. (2014)
Захарченко В. І. - Обґрунтування варіантів моделювання процесу оподаткування підприємств малого бізнесу, Кривоногова І. Г. (2014)
Донєва Н. М. - Кількісна оцінка ризиків при виборі туристичної подорожі (2014)
Филатова Т. В. - Модель подготовки специалистов-экономистов при переходе между образовательно-квалификационными уровнями образования (2014)
Філіппов В. Ю. - Шляхи розвитку торговельних підприємств, Нестеренко А. М. (2014)
Гедз М. Й. - Інноваційний потенціал регіонів України (2014)
Полушенко В. А. - Розробка концепції нечіткого моделювання відношення довіри у страховому бізнесі (2014)
Балан О. С. - Класифікація факторів впливу на процесс прийняття інвестиційних рішень (2014)
Карпенко О. О. - Ризик-менеджмент як інструмент просторового екологічного управління в сфері поводження з непридатними пестицидами (на прикладі українського Придунав’я) (2014)
Вихідні дані (2014)
Яковлєв А. І. - Маркетингові засоби забезпечення споживачів запасними елементами (2014)
Гришова І. Ю. - Імплементація принципів соціально-орієнтованого бізнесу в площину економічного розвитку потенціалу харчових підприємств, Шабатура Т. С. (2014)
Борщ В. І. - Стан та проблеми розвитку підприємств суднобудівельної галузі промисловості України (2014)
Смоквіна Г. А. - Фінансова безпека як стратегічна складова економічної безпеки України (2014)
Оklander М. А. - Methodological approaches to logistic risks assessment, Yashkin D. S. (2014)
Балан А. А. - Системауправління витратами на промисловому підприємстві, Крисенко А. В. (2014)
Дорошук Г. А. - Кадрове забезпечення управління змінами, Савченко Г. О. (2014)
Поторочин С. О. - Управління організаційною культурою на промислових підприємствах (2014)
Філатова Л. С. - Теоретичні аспекти теорій лідерства крізь призму ефективного лідерства, Новохацька Л. В. (2014)
Фурсова Н. А. - Наукові підходи щодо забезпечення інтелектуалізації підтримки прийняття управлінських рішень у сфері соціальної безпеки (2014)
Вокина Е. Б. - Технико-технологический аудит (2014)
Varchuk O. A. - Аsset inventory: concept, purpose, tasks, objects and stages of leadthrough, Malinovskaya E. I. (2014)
Гавриленко В. А. - Формування механізму організації обліку результатів екологічної діяльності вуглевидобувних підприємств, Бичкова О. В. (2014)
Зозульов О. В. - Підходи до проведення технологічного аудиту, Царьова Т. О. (2014)
Maslennikov E. І. - Intangible assets in the context of the accounting policies of the industrial enterprise, Voloschuk L. О., Nekipelova Y. А. (2014)
Мацкул В. М. - Економіко-математичний аналіз готельних підприємств міста Одеса, Подвальна Н. Е. (2014)
Метелиця В. М. - Вітчизняний досвід функціонування галузевого об’єднання аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (2014)
Zakharchenko V. I. - Formation of an industrial enterprise innovation strategy based on technology audit, Kandeeva V. V. (2014)
Толмачова О. В. - Система управління інноваційним потенціалом підприємств (2014)
Герасимчук З. В. - Розвиток регіональних роздрібних торгівельних мереж у економічних теоріях, Корсак В. І. (2014)
Янішевська А. В. - Аналіз стану ринку праці та зайнятості молоді в Україні (2014)
Grygoryeva S. V. - Structural politic in the USA (2014)
Кужель В. В. - Очікуваний результат реалізації соціальної відповідальності бізнесу та його вплив на стратегічний розвиток економіки агропродовольчої сфери (2014)
Олійник О. О. - Причини та способи подолання кредитного раціонування сільськогосподарських підприємств (2014)
Анисимова Ю. А. - Современные подходы построения финансовых инструментов на рынках электрической энергии (2014)
Андриенко Н. Н. - Прогнозные оценки в кредитной деятельности банка (2014)
Івченко І. Ю. - Проведення імітаційно-оптимізаційних експериментів на моделі комплексної оптимізації виробничої та інвестиційної діяльності підприємства, Івченко О. І. (2014)
Борисов М. Ю. - Внешнеэкономическая деятельность одесского порта в период столыпинской реформы (2014)
Лазарєва Є. В. - Роль і функції технологічних парків у формуванні інноваційній інфраструктурі країни (2014)
Дука А. П. - Регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери (2014)
Буратчук Н. Ю. - Визначення галузевої відповідності інструментів контролінгу запасів (2014)
Сафонов В. В. - Механізми реалізації регуляторної політики в системі розподілу доходів суб’єктів суспільно-економічних відносин (2014)
Ткачук О. В. - Сучасний стан державного регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі національної економіки: проблеми та перспективи, Рябоволик Т. Ф. (2014)
Вихідні дані (2014)
Ящишина І. В. - Соціальна ефективність інноваційної політики ЄС (2015)
Соловьев В. П. - К вопросу о возможностях заимствования Украиной успешных принципов управления наукой и инновациями, Хоревин В. И. (2015)
Слонимский А. А. - Научно-инновационные кластеры и технологические платформы: вопросы партнерства и государственной поддержки, Слонимская М. А. (2015)
Войтович А. І. - Наближення інноваційної сфери України до ЄС, Дубинський Г. П. (2015)
Мойсеєнко Ю. В. - Трансформація маркетингового комплексу промислової власності в контексті еволюції світової економіки (2015)
Грига В. Ю. - Перспективи розвитку новітніх технологій в Україні (2015)
Корецький А. І. - Відповідність кадрового та фінансового забезпечення науки України законодавчо проголошеним пріоритетам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності (2015)
Ільченко М. Ю. - Рання історія створення гвинтокрилів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Перелигіна Л. С. (2015)
Большаков В. И. - Академик Кирилл Федорович Стародубов и его научная школа по термоупрочнению металлопродукции, Большаков В. И. (2015)
Оноприенко В. И. - Академик А.С. Поваренных: вклад в историю науки и науковедение (к 100-летию со дня рождения), Оноприенко М. В. (2015)
Яков Соломонович Шифрин.Творческий путь (2015)
Нездійснений проект: про ідею створення Інституту аерогідродинаміки (проблем реактивного руху) Академії наук УРСР в м. Дніпропетровськ (2015)
Хроніка наукового життя (2015)
Демографический фактор науки: кадры науки от прогресса к стагнации (2015)
Abstracts (2015)
Привітання президента Національного університету "Одеська юридична академія" С. В. Ківалова (2014)
Азарова Л. Є. - "Золота" пропорція як вияв гармонії у поетичній творчості Тараса Шевченка (2014)
Антонюк О. В. - Репрезентанти концепту вода у творах Т. Г. Шевченка, Прісовська Г. Є. (2014)
Ануфрієва Н. Д. - Мовна інтерференція в юридичному підстилі українського ділового мовлення: лексико-граматичний аспект (2014)
Артюхова А. А. - Коммуникативные стратегии в митинговом дискурсе (2014)
Бибик С. П. - Взаємодія усно-розмовного та народнопісенного в поетиці епічних творів Тараса Шевченка "Катерина", "Наймичка", "Петрусь" (2014)
Боєва Е. В. - Актуалізація концепту Україна у поетичному дискурсі Т. Г. Шевченка (2014)
Дружинець М. Л. - Кодифікована вимова звукосполук на сторінках першодруків та рукописів Т. Г. Шевченка (2014)
Єрмоленко С. Я. - Сучасні аспекти дослідження мови Тараса Шевченка (2014)
Завальська Л. В. - Проблема російсько-українського перекладу політичних текстів (2014)
Ігнатенко Д. А. - Найменування меблів та хатнього начиння у творах Т. Г. Шевченка та в українських говірках на півночі Молдови (2014)
Кісельова А. А. - Фактор мови ЗМК у національній самоідентифікації (2014)
Климентова О. В. - Лінгво-сугестивний аналіз прагматичного тексту: емотивна кореляція (2014)
Ковалевська А. В. - Метамодель лінгвістичної сугестивності політичних рекламних слоганів (2014)
Ковалевська Т. Ю. - Актуальні напрями дослідження вербального впливу (2014)
Кондратенко Н. В. - Причины возникновения коммуникативных неудач в политическом тексте: лингвопрагматический аспект (2014)
Кравченко Н. О. - Мелодика англомовної проповіді та молитви (2014)
Крупеньова Т. І. - Особливості лінгвокультурем в ідіолекті Тараса Шевченка (2014)
Кутуза Н. В. - Формула впливу рекламного дискурсу (2014)
Кушина Н. І. - Поезія Тараса Шевченка в перекладах Віри Річ (2014)
Ладиженська С. Ю. - Модифікація голосних англійської мови в зв'язному мовленні (2014)
Мамич М. В. - Інформаційно-стилістичний потенціал Шевченкового слова в жіночій пресі (2014)
Матиенко А. В. - Использование элементов классической риторики в современных лингвистических изысканиях (2014)
Монахова Т. В. - Нейролінгвістичне програмування і стратегічне текстотворення (2014)
Намачинська Г. - Функціонування українізмів у російськомовних художніх текстах Т. Шевченка "Наймичка" та М. Гололя "Сорочинська ярмарка" (2014)
Петлюченко Н. В. - Дискурсивные портреты исторических харизматических личностей Германии и Украины (2014)
Порожнюк А. Л. - Особливості поетичної мови балади "Тополя" Т. Шевченка, Мостова Л. Б. (2014)
Романченко А. П. - Вставлені одиниці як засіб комунікативного впливу в науковому дискурсі (2014)
Фокша Ю. А. - Ценностные особенности лингвокультурного концепта Совершенство в украинском и испанском рекламном дискурсах (2014)
Хамедова О. А. - Тарас Шевченко у творах Б. Антоненка-Давидовича: особливості рецептивної стратегії, Новикова Ю. М. (2014)
Хрустик Н. М. - Інверсійний словник-індекс до "Словника мови Шевченка" як джерело наукових лінгвістичних досліджень (2014)
Хурані О. О. - Роль інтонації в офіційному і неофіційному спілкуванні (2014)
Чернякова В. А. - Женский политический дискурс в Испании и Украине (контрастивный аспект) (2014)
Якімова С. Е. - Символіка позначень кольору в іспанському та українському художньому текстах (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до оформлення рукописів статей "Одеського лінгвістичного вісника" (2014)
Реєнт О. П. - Столипінська аграрна реформа: основні події, періодизація, особливості, наслідки (2006)
Коваленко В. О. - С. Ю. Вітте й П. А. Столипін: два погляди на одну проблему (2006)
Малиновський Б. В. - Пауль Рорбах, Столипінська аграрна реформа і причини Першої світової війни (2006)
Сокирська В. В. - Особливості впровадження Столипінської аграрної реформи на Уманщині в дослідженнях Г. Ю. Храбана (2006)
Присяжнюк Ю. П. - Ментальні "почування” українського селянства в умовах проведення Столипінської аграрної реформи (2006)
Михайлюк О. В. - Столипінська аграрна реформа в контексті процесів розселянення сільського господарства на теренах Російської імперії (2006)
Коріненко П. С. - Проблеми державного кредитного забезпечення поміщицьких та селянських господарств в роки Столипінської аграрної реформи, Терещенко В. Д. (2006)
Власюк І. М. - Економічні наслідки Столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні (1906 - 1914 рр. ) (2006)
Романюк І. М. - Вплив Столипінської аграрної реформи на продаж та оренду землі у Подільській губернії в 1906 - 1914 рр., Рудь О. М. (2006)
Марочко В. І. - Уклад життя селянина-фермера: методологія дослідження (2006)
Тихоненко Д. Г. - Історія та методологія територіальних досліджень ґрунтів у дзеркалі земельних реформ, Горін М. О. (2006)
Овсінський Ю. В. - Книги господарських інструкцій магнатерії Речі Посполитої 30 - 70-х років XVIII ст. : джерельна придатність та верифікативна спроможність (2006)
Ігнатенко В. В. - Селянський фактор в еволюції української суспільно-політичної думки другої половини XIX століття (2006)
Берестовий А. І. - Трансформації податкової політики уряду Російської імперії в українському селі в пореформений період: погляди вітчизняних дослідників останньої третини XIX ст. - початку XX ст. (2006)
Легун Ю. В. - Карні політичні справи кінця XIX - початку XX ст. як джерело інформації щодо селянських родин Подільської губернії (2006)
Соловйова В. - Українська дипломатія в країнах Центральної Європи у 1917 - 1920 рр. : історіографія проблеми (2006)
Лазуренко В. М. - Соціологічне анкетне опитування 1922 року як джерело вивчення взаємовідносин заможного селянства України з іншими групами сільського населення (2006)
Боєчко В. Ф. - Колективізація в Україні: історіографія проблеми (публікації кінця 20-х - 50-х рр. XX ст. ) (2006)
Міняйло С. А. - Податкова політика радянської влади в українському довоєнному селі: історіографія 30 - 40-х рр. XX ст. (2006)
Щетников В. П. - Сільське господарство в Трансністрії (1941 - 1944 рр. ): історіографія та джерельна база проблема (2006)
Ніколаєць Ю. О. - Підготовка кадрів для народного господарства в роки хрущовської "відлиги” у висвітленні вітчизняних дослідник (2006)
Мельничук О. А. - Соціальні зміни у складі сільського населення України (1989 - 2001 рр. ): короткий історіографічний огляд, Мельничук Т. А. (2006)
Гоцуляк В. В. - Аграрна історія в іменах на сторінках "Українського селянина” (2006)
Стешенко Н. Л. - Сучасна українська історіографія заселення Степової України в XVI - XVIII ст. (2006)
Чубіна Т. Д. - Гендерні аспекти в дослідженні біографій представниць родини Потоцьких (на прикладі Софії та Гелени Полоцьких) (2006)
Литвинова Т. Ф. - Соціальні проблеми українського села першої половини XIX ст. очима повітового предводителя дворянства (2006)
Венгер Н. В. - Йоган Корніс та розвиток ремесла, підприємництва на території аграрних менонітських поселень півдня Російської імперії (перша половина XIX століття) (2006)
Василевич Ю. В. - Сільська тематика в діяльності та творчості преосвященного Гавриїла Розанова, архієпископа Катеринославського, Херсонського і Таврійського (1828 -1848) (2006)
Хлівнюк О. В. - Кримські пам’яткоохоронці та дослідження кримськотатарського землеволодіння в XIX столітті (2006)
Москальов Б. Г. - Д. Є. Кудря: нові факти біографії, Москальова Н. П. (2006)
Новосад Н. М. - Невідомі сторінки з історії ґрунтознавства (академік Олексій Никанорович Соколовський) (2006)
Корнєв А. Ю. - Народні уявлення доби Б. Хмельницького в семантичному просторі української пісенної епіки (2006)
Ганницький С. Г. - Видання "Кобзаря” Т. Г. Шевченка коштом Платона Симиренка: маловідомі аспекти (2006)
Кузнець Т. В. - Церковнопарафіяльні школи Уманського повіту в 60-х - середині 80-х років XIX ст. як основна ланка освіти сільських дітей (2006)
Портнова Т. В. - Підбурювати і просвіщати: нелегальні пропагандистські книжки для селянства 1870-х років в Україні (2006)
Петренко І. М. - Створення мережі та діяльність сільських церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці XIX століття (2006)
Савченко О. І. - Селянське видання Революційної української партії (2006)
Драч О. О. - Приміщення сільських шкіл в Україні періоду ринкових трансформацій (II пол. XIX - початок XX ст. ): упорядкування, стан, будівництво (2006)
Шамара С. О. - Місце сільської інтелігенції в українському традиційному суспільстві другої половини XIX - початку XX ст. (2006)
Кривошеєва Л. М. - Сільськогосподарські курси часів Першої світової війни в таборах військовополонених українців (2006)
Костюк М. В. - Діяльність Умансько-Липовецького сільськогосподарського товариства з популяризації сільськогосподарських знань позашкільним шляхом (початок XX ст. ) (2006)
Захарченко М. В. - Розвиток та діяльність робітничо-селянських театрів в українському селі в 20-х роках XX століття (2006)
Земзюліна Н. І. - Діяльність сільбуду з формування комуністичної свідомості українських селян (1921 - 1929 рр. ) (2006)
Тригуб О. П. - Селянство та розкол Російської православної церкви 1920-х рр. (2006)
Святець Ю. А. - Історія щоденності в селянській епістолярії періоду НЕПу (2006)
Костик Є. П. - Книга в українському селі періоду НЕПу (2006)
Бабенко Л. Л. - Посилення ролі спецслужб у боротьбі з релігією періоду колективізації (2006)
Рибак І. В. - Культурно-освітні заклади у соціально-побутовій інфраструктурі українського села (1929 - 1940 рр. ) (2006)
Задунайський В. - Військово-кавалерійська підготовка молоді в СРСР та Польщі у міжвоєнні часи та козацька спадщина (2006)
Яшан О. О. - Ставлення селян України до приходу німецько-фашистських військ та окупаційного режиму (2006)
Гордієнко В. В. - Українське селянство і відродження Православної церкви у перші роки нацистської окупації (2006)
Нікілєв О. Ф. - Вища сільськогосподарська школа України в контексті аграрної політики держави середини 1950-х - середини 1960-х рр. (2006)
Федоренко Я. А. - Трансформація традиційної обрядовості в період хрущовської "відлиги” (2006)
Чмільова С. В. - Культурний розвиток національних меншин в українському селі в 90-ті роки XX ст. (2006)
Худолей О. С. - Культурна спадщина в Україні: сучасна філософія збереження та охорони й нові теоретичні підходи дослідження (2006)
Сушко Н. В. - Історія розвитку туризму на Черкащині (2006)
Нікітенко С. І. - Сучасні тенденції розвитку туристської освіти і підготовки фахівців для цієї галузі (2006)
Морозова С. А. - Техногенний пресинг як загроза збереження історико-культурного середовища (2006)
Темченко А. І. - Семантика добового часу в традиційних віруваннях українців (2006)
Івангородський К. В. - Землеробство в економіці Кримського ханства (XV - XVII ст. ): історична інтерпретація проблеми (2006)
Михайлюк Ю. М. - Органи самоврядування у Черкасах і Каневі в кінці XV - 60-х рр. XVI ст. (2006)
Священно З. В. - Зміни в аграрних відносинах на Уманщині в другій половині XVI - середині XVII ст. (2006)
Чорний О. В. - Адміралтейські поселення в Україні в останній чверті XVIII - першій половині XIX ст. (2006)
Черемісін О. В. - Земельна власність міст Новоросії в кінці XVIII - першій половині XIX ст. : історико-правовий контекст (2006)
Соловйова О. П. - Особливості сільськогосподарського виробництва у Слобідськоукраїнських військових поселеннях, Ячменіхін К. М. (2006)
Бармак М. В. - Господарське життя німецьких колоній Волинської губернії (XIX - початок XX ст. ) (2006)
Дорошенко В. О. - Політика російського царату з удосконалення агрокультури Наддніпрянської України (XIX - початок XX ст. ) (2006)
Лавріненко Н. П. - Цегельне виробництво у монастирських господарствах Південної Київщини XIX - поч. XX ст. (2006)
Лохматова А. І. - Земельно-розподільна діяльність селянських громад Півдня України в другій половині XIX століття (2006)
Гуля Н. І. - Створення та початковий етап діяльності Київського губернського з селянських справ присутствія (2006)
Заєць О. В. - Еволюція сільськогосподарських підприємців Лівобережної України 1861 - 1914 рр. (2006)
Бойко Я. В. - Міграційні джерела формування ринку праці на Півдні України (1861-1917 рр. ) (2006)
Еткіна I. I. - Селянське землеволодіння на Чернігівщині напередодні Лютневої революції 1917 р. (2006)
Криськов А. А. - Землевлаштування на Правобережній Україні (1870 - 1890-ті рр. ) (2006)
Шевченко В. М. - До характеристики категорій земельних власників України другої половини XIX - початку XX ст. : дворянство (2006)
Вовкотруб Ю. М. - Сільськогосподарські машини та їх застосування в аграрному секторі Наддніпрянської України (II половина XIX - початок XX ст. ) (2006)
Тучинський В. А. - Особливості ткацтва молдаван Півдня України в II половині XIX - на початку XX ст. (2006)
Довжук І. В. - Сільськогосподарське машинобудування у підросійській Україні в останній чверті XIX ст. (2006)
Шевченко А. М. - Сільське господарство Південної України в умовах аграрної кризи 1881 - 1896 рр. (2006)
Десятніков І. В. - Заробітна плата найманих робітників у поміщицьких господарствах України в кінці XIX - на початку XX століття (2006)
Вовк Ю. І. - Аграрне перенаселення в Україні в кінці XIX - на початку XX століття: проблеми та наслідки (2006)
Шевченко О. В. - Роль Бессарабського земства у підвищенні агрокультури населення (кін. XIX - поч. XX ст. ) (2006)
Яковчук В. И. - Пожарное добровольчество Беларуси в начале XX в. (2006)
Доморослий В. І. - Діяльність українських депутатів щодо вирішення аграрного питання в Другій Державній Думі Росії (2006)
Тригуб П. М. - Селянство України на виборах до Українських Установчих зборів (2006)
Житков О. А. - Аграрне питання у міжпартійних стосунках доби Центральної Ради (2006)
Любовець О. М. - Організаційне оформлення Союзу земельних власників на терені України в 1917 році (2006)
Ковальова Н. А. - Соціалізація землі та селянські виступи в Україні восени 1917 - навесні 1918 рр. : до питання про причини "аграрної революції” (2006)
Лозовий В. С. - Ставлення селян до сплати податків у період Тимчасового уряду та Центральної Ради (1917 - 1918 рр. ) (2006)
Красносілецький Д. П. - Всеукраїнський центральний повстанський комітет: етимологія та діяльність (2006)
Корновенко С. В. - Діяльність земельних комісій білогвардійських урядів із розробки проектів аграрних реформ (2006)
Зарубін В. Г. - "Друге видання” Столипінської аграрної реформи П. М. Врангелем (1920 р. ) (2006)
Фареній І. А. - Кооперативне життя українського селянства початку XX століття (2006)
Морозов А. Г. - Особливості політичних та соціально-економічних умов кооперативного життя 20-х років XX століття (2006)
Биченко С. М. - Переробка технічних культур сільського господарства в добу НЕПу (2006)
Дулгерова О. М. - Поширення кооперативної літератури та преси серед селянства в період НЕПу (2006)
Мойсієнко В. М. - Правові засади членства у сільськогосподарських кооперативах в Україні (2006)
Десятніков О. В. - Плани і реалії впровадження у 1921 р. безгрошового товарообміну між містом і селом (2006)
Раку Ю. Г. - Експорт української сільськогосподарської продукції в роки НЕПу (2006)
Стадник О. О. - Особливості суспільно-політичних процесів у Подільському селі в роки НЕПу (2006)
Степанчук Ю. С. - Діяльність робітничо-шефських товариств в українському селі в 1920-х - на початку 30-х рр. XX ст. (2006)
Ганжа О. І. - Селянські хвилювання та виступи наприкінці 20-х - на початку 30-х років XX століття (2006)
Капустян Г. Т. - Витоки "надзвичайщини”, Лабунець А. А. (2006)
Козацька Т. Ю. - Самообкладання в УСРР 1928-1932 років: грошова повинність українських селян (2006)
Свистович С. М. - Діяльність профспілок УСРР з охорони праці в 20-30-х рр. XX століття (2006)
Васильєв В. Ю. - Особливості політики керівництва ВКП(б) у сільському господарстві УСРР (кінець 1933 - 1934 рр. ) (2006)
Перехрест О. Г. - Економічний і соціальний потенціал українського села напередодні німецько-радянської війни 1941 - 1945 рр. (2006)
Гончаренко О. М. - Майнові правовідносини у сільській місцевості України на початковому етапі нацистської окупації (2006)
Тітіка О. О. - Внесок місцевої промисловості України в соціально-економічне відродження села в 1943 - 1945 рр. (2006)
Горбуров К. Є. - Економічні, етносоціальні та демографічні наслідки голоду 1946 - 1947 років (2006)
Веселова О. М. - Спасіння голодуючих зі східних регіонів у Західній Україні (1946 - 1947 рр. ) (2006)
Горло Н. В. - Основні підходи до забудови сіл та житлового будівництва у зоні водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: історичний аспект (50 - 70-ті рр. XX ст. ) (2006)
Заболотна О. В. - Проблема кадрового забезпечення сільського господарства у зв'язку зі зміцненням матеріально-технічної бази села (60-ті роки XX століття) (2006)
Гриценко З. І. - Деякі аспекти аграрної політики в Україні 90-х років XX ст. (2006)
Манаєв О. Ю. - Охорона культурної спадщини в контексті проблем земельної реформи в Україні (на прикладі Автономної Республіки Крим) (2006)
Падалка С. С. - І. Романюк Українське село у 50-ті - першій половині 60-х рр. XX ст. ” - Вінниця: Книга-Вега, 2005. - 256 с, Андрощук О. В. (2006)
Мельниченко В. М. Лазуренко В. М. - Без права на забуття. Черкащина у роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. - Черкаси: "Ваш Дім”, 2005. -372 с, Вовкотруб Ю. М. (2006)
Масненко В. В. Дровозюк С. І. - Національно-культурне та духовне життя українського селянства у 20 - 30-х рр. XX століття: історіографічний нарис. - Вінниця: О. Власюк, 2005. - 364 с (2006)
Волосевич П. Ю. - Особливості поведінки легованих карбідів при аустенітизації сталей в умовах швидкісних нагрівань (2015)
Носенко В. К. - Фазові перетворення в екструдованих припайних сплавах на основі міді , Брехаря Г. П., Балан В. З., Ніколаєва Т. Ю. (2015)
Бабаченко О. І. - Вплив режиму охолодження та хімічного складу на формування дендритної структури зливка та безперервнолитих заготовок , Дьоміна К. Г., Книш А. В., Шпак О. А. (2015)
Недужий А. М. - Особливості зміни морфології структури первинної фази при кристалізації алюмінієвих сплавів (2015)
Ворон М. М. - Структура та властивості литих сплавів системи Ti – Al – V електронно-променевої виплавки, Левицький М. І., Лапшук Т. В. (2015)
Богомол Ю. І. - Структура та властивості квазіпотрійних спрямовано армованих композитів системи В4С – TiB2 – SiC, Лобода П. І., Головенько Я. Б. (2015)
Коржова Н. П. - Високоміцні евтектичні сплави потрійної системи Al – Si – Mg, леговані цинком та міддю, Легка Т. М., Мордовець Н. М., Ничипоренко В. І. (2015)
Щерецький О. А. - Термофізичні та пружні властивості аморфного сплаву на основі цирконію після високочастотної механічної обробки, Бакай С. О., Лахненко В. Л., Абрамов В. О., Бакай К. С. (2015)
Пам’яті Дмитра Федоровича Чернеги (2015)
Пам’яті Білоцького Олексія Васильовича (2015)
Мороз О. М. - Вплив неметалевих включень на формування мікронесуцільностей при гарячій деформації підшипникової сталі, Глотка О.А. (2015)
Котречко О. О. - Нові методи визначення твердості металів (2015)
Sumenkova V. V. - Research of processes at heating FeSiMg7 alloying composition, Scheretskyy O. A. (2015)
Вступне слово головного редактора (2014)
Аладько Д. О. - Номінації артефактів в аспекті категоризації матеріального світу (2014)
Баньоі В. Ф. - Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа, мотивовані антропонімами (2014)
Бегаль О. В. - Когнітивне моделювання пам’яті автоматичних діалогових систем (2014)
Варешкина Н. В. - Обучение иностранному языку в контексте диалога культур, Смирнова Н. Н., Кононова Н. В. (2014)
Васильченко Е. Г. - Вариативность фонемы |r| в национальных вариантах немецкого языка в Германии, Австрии и Швейцарии (2014)
Васильченко О. В. - Лексико-грамматические особенности перевода англоязычных внешнеэкономических договоров (2014)
Войцехівська Н. К. - Конфлікт чи враємопорозуміння? (2014)
Вуколова Е. В. - Питтсбургский диалект: фонетические, лексические и грамматические особенности (2014)
Галянт Г. В. - Интонационные характеристики речи представителей афроамериканского английского с учетом социально-территориальной принадлежности (2014)
Голікова Н. С. - Прагматичний компонент у структурі контексту синонімів (на матеріалі роману П. Загребельного "Зло") (2014)
Головач Т. М. - Генетичні особливості екзотизмів у текстах сучасних англомовних газет (2014)
Град Н. Я. - Сучасні мультимодальні студії: модальна лінгвістика та мультимодальна стилістика (2014)
Гудманян А. Г. - Відтворення фонографічних аномалій діалектного мовлення в перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їх перекладів українською і російською мовами), Струк І. В. (2014)
Гузак А. М. - Типологічні особливості вживання прецедентних імен у політичній ораторській промові (на матеріалі промов американских президентів) (2014)
Гуменюк Т. І. - Історія термінології та терміни в сучасній телевізійній фаховій мові (2014)
Данилюк С. С. - Створення текстів англомовних персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів: структурний аспект (2014)
Державецька І. О. - Глютонічний дискурс: лексикографічний аспект (2014)
Домброван Т. И. - Заимствование как проявление анизотропии языковой системы (2014)
Жох І. П. - Емотивні фразеологічні одиниці з компонентом corazon в іспанській мові (2014)
Загороднюк А. С. - Способи передачі понять, позначуваних терміном "law", українською мовою (на матеріалі текстів із публічного права) (2014)
Зеленцова В. Н. - Языковая репрезентация света как интенсификации художественного пространства в оригинале и переводе художественного текста (на материале новеллы Г. Джеймса "Мадонна будущего") (2014)
Игина З. А. - Топика готической традиции в нарративе: теоретическое обоснование терминологического ансамбля "топика, готическая традиция, нарратив" (2014)
Иванченко А. В. - Структурно-композиционные особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте (2014)
Калинюк Н. М. - Заміна компонента як продуктивний прийом структурно-семантичної трансформації фразеологічних одиниць в українському медіа-дискурсі початку ХХІ століття (2014)
Кантур К. А. - Закон Востокова: лингвоисториографический аспект (2014)
Клименко Т. А. - Культурные коннотации как элементы, создающие особенности языковой картины мира (2014)
Кобзар О. І. - Алітерація як явище лінгвопоетики (на матеріалі німецькомовних текстів) (2014)
Ковальова Т. П. - Стратегія конфронтації в політичному дискурсі (на матеріалі слоганів німецької та української політичної реклами) (2014)
Кондратьева Г. Н. - Формально-семантические типы комплексных номинаций научно-технических текстов (2014)
Корягіна А. Ю. - Аннолект службовців Німеччини у фоностилістичному розрізі (2014)
Кравченко Н. К. - Нарратив как дискурс: категории, функции, методы исследования в ракурсе современного дискурс-анализа (2014)
Кріпак Ю. В. - Реалізація мовленнєвої агресії в конфліктному та агресивному дискурсах (2014)
Кшановський О. Ч. - Топікалізація та кінцева позиція дієслова в системі морфологічного типу перської мови (2014)
Ладыненко А. П. - Особенности функционирования иноязычных вкраплений в различных коммуникативных ситуациях (2014)
Лещенко А. В. - Лингвистические трактовки дискурса: интеракциональный аспект (2014)
Лютянська Н. І. - Ситуація кооперативної взаємодії: комунікативний та текстовий аспекти (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу) (2014)
Лященко О. А. - Функції фразеологізмів в англомовному політичному диспуті (2014)
Матушевська Н. В. - Принципи побудови польової моделі концепту seduction у сучасній англійській мові (2014)
Митькина Е. Н. - Образ Лондона в англоязычных художественных текстах (2014)
Мікрюкова К. О. - Функціонально-граматичний аспект вербалізації лексико-семантичного поля "місто" в художніх творах Ірени Карпи (2014)
Никитченко К. П. - Когнітивна природа оказіоналізмів крізь призму когнітивної лінгвістики (2014)
Никонова В. Г. - Типы межъязыковой речевой корреляции: коррелят-эквивалент (на материале русских переводов трагедии В. Шекспира "Гамлет") (2014)
Нікіфорчук С. С. - Розмежування типів біографічних текстів англомовної лінгвокультурної традиції (2014)
Нузбан О. В. - Метафоризація перцептивних концептів hard/soft в англомовній картині світу (2014)
Образцова О. В. - Синтаксичний статус побудов із нульовою або частковою предикацією: речення чи висловлення (2014)
Орєхова О. І. - Міждисциплінарний підхід до визначення кінематографічного жанру "трилер" (2014)
Пайонкевич Х. П. - Лінгвістичний феномен "евфемізм" та його функції (2014)
Пилипюк Л. А. - Художній простір у творчості О. Бальзака (2014)
Ребенко М. Ю. - Двохаспектна природа перекладацької деформації в художньому перекладі (2014)
Селиванова Е. А. - Когнитивный механизм метафоризации терминологии лингвистики (на материале русского языка) (2014)
Сердійчук Л. П. - Концепт teacher в автобіографічному дискурсі лауреатів Нобелівської премії (2014)
Ситнікова О. В. - Формально-граматичні та семантико-синтаксичні особливості нефінітних форм дієслова у французькій та українській мовах (2014)
Соловйова О. А. - Порівняльна характеристика фразеосемантичних полів на позначення бінарних концептів "добро – зло" як онтологічна основа мовної свідомості сучасних арабської й української мов (2014)
Старченко Я. С. - Словотвірні деривати інструментальності в сучасних українських жарґонах (2014)
Строченко Л. В. - Лінгвокультурологічні особливості англомовних номінацій коштовного каміння (2014)
Ступак І. В. - Функціонування атрибутивних похідних каузативних дієслів із додатковими ознаками (2014)
Суима И. П. - Тавтологический респонсив в системе респонсивных предложений современного английского языка (2014)
Татаровська О. В. - Традиційні методи дослідження заперечення (2014)
Томчаковский А. Г. - Визуализация информации в поликодовой статье англоязычного учебного толкового словаря (2014)
Трофимова Г. С. - Взаимосвязь статистического, лексического и морфологического аспектов двухкомпонентных атрибутивных конструкций в судебно-процессуальном дискурсе, Дьяченко Г. Ф., Циновая М. В. (2014)
Ущина В. А. - Лінгвістичне конструювання експертних суб’єктних позицій в англомовному дискурсі ризику (2014)
Фоменко Е. Г. - Гипертекстовое измерение Джеймса Джойса (2014)
Химаван Прабово - Проблемы трансформации слова в переводе с индонезийского языка на русский (2014)
Хмара В. В. - Зіставний аналіз фразеологічних одиниць із компонентом "плече" в східнослов’янських та західногерманських мовах (2014)
Холявко І. В. - Функціонально-стильові відхилення в науковому тексті: специфіка редагування (2014)
Хоровець В. Є. - Місце прийменників зі значенням причини в прийменниковій системі новогрецької мови (2014)
Циганкова З. М. - Функції неологізмів в англомовних романах жанру "чикліт" (2014)
Шевчук З. С. - Понятійно-термінологічне поле дослідження ієрархії "мовна особистість – мовний портрет" (2014)
Шкворченко Н. М. - Динамічний компонент інтонації як спосіб впливу в англомовних ділових діалогах (на матеріалі усного мовлення жінок різних рангів) (2014)
Яхонтова Т. В. - Жанри електронної наукової комунікації: період Web 2.0 (2014)
Cherkhava O. O. - The concept of water and its metaphorization in texts of religious popular discourse (based on english and german languages) (2014)
Didenko N. M. - Die Besonderheiten der Ironie von Gunter Grass (2014)
Kovbasyuk L. A. - Vornamen als primare und sekundare Nominationen im Gegenwartsdeutschen (2014)
Nevreva M. N. - Genesis of nominal suffix morphemes in scientific communication texts (on the material of the English sublanguages of electrical engineering, chemical and process engineering, and motor industry, Tsapenko L. E., Tsinovaya M. V. (2014)
Petljucenko N. V. - Geburt und Tod des Charismas: Maidan 2004 vs. Euromaidan 2014 (diskursive Besonderheiten der Appelle in der Antrittsrede von Petro Porosenko bei seiner Amtseinfuhrung am 7. Juni 2014) (2014)
Хроніка Міжкафедральний науковий семінар "Контрастивні лінгвістичні студії" (2014)
Anneliese Maier Research Prizes award ceremony on 11 September 2014 at Universitat Hamburg (Germany) (2014)
5° congreso de hispanistas de ucrania "Los premios nobel hispanos y su aportacion al desarrollo humano” (2014)
IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи" (2014)
Білинська М. М. - Concept of assessing impact of political decisions on community environmental health (2013)
Афонін Е. А. - Глобальне громадянське суспільство як феномен сучасного глобального світу, Бєльська Т. В. (2013)
Безверхнюк Т. М. - Управління соціальними проектами: оцінка ризиків і аналіз зацікавлених сторі, Сенча І. А. , Сивак Т. В. , Левицький А. О. (2013)
Богачев Р. М. - Порівняльний аналіз принципів фінансування медичної галузі в Україні та деяких країнах світу (2013)
Авраменко Т. П. - Розвиток державного управління у сфері охорони здоров'я України в період змін (2013)
Горбань Ю. О. - Новітні комунікативні можливості у взаємодії ЗМІ, органів державної влади та громадських організацій (2013)
Іжа М. М. - Теоретичні засади питань ресурсного забезпечення регіонального управління, Берегой Т. А. (2013)
Дрозд Р. О. - Технологія рефлексії сучасної адміністративної реформи (2013)
Ситник Г. П. - Моделювання зародження та врегулювання політичного конфлікту у процесі державного управління національною безпекою, Сітарський С. М. (2013)
Плотницька І. М. - Нормативне використання мовних засобів як чинник успішної комунікації в управлінській сфері (2013)
Кравченко С. О. - Місце та роль сучасної держави в управлінні суспільним розвитком (2013)
Марушевський Г. Б. - Принципи державного управління збалансованим розвитком (2013)
Гурієвська В. М. - Соціально-психологічні технології процесуального підходу як засіб вирішення конфліктів у державно-управлінській діяльності (2013)
Якимчук А. Ю. - Сталий розвиток через призму управління збереженням біорізноманіття (2013)
Мармазова Т. І. - Проблеми і парадокси вдосконалення політичних відносин у суспільстві на сучасному етапі розвитку України (2013)
Карнаух Т. І. - Розвиток правової освіти населення – запорука успішної реалізації системної модернізації України (2013)
Титул, содержание (2013)
Буга И. Д. - Процессы шлакообразования и десульфурации при выплавке доменного чугуна. Механизм десульфурации доменного чугуна плавильными шлаками. Cообщение 2., Троцан А. И., Белов Б. Ф., Носоченко О. В., Дерипаско В. А. (2013)
Конончук С. В. - Особенности плавки чугуна в твердотопливной вагранке, Сабирзянов Т. Г. (2013)
Чернега Д. Ф. - Расчет шихты металлургического процесса c использованием программы Microsoft Excel 2010, Рыбак В. Н. (2013)
Охотский В. Б. - Парофазная десульфурация металла. Гидродинамика (2013)
Котлярский Ф. М. - Влияние давления на характер газоусадочных дефектов в непропитываемых узлах отливок (2013)
Скок Ю. Я. - Повышение качества крупных стальных слитков модифицированием комплексными сплавами с кальцием и РЗМ (2013)
Цуркин В. Н. - Совместное влияние фосфора и электрогидроимпульсной обработки расплава на структуру и свойства заэвтектического силумина А390, Синчук А. В., Федченко Н. А., Kyung- Hyun Kim (2013)
Фесенко М. А. - Способы внутриформенного модифицирования чугуна, Фесенко А. Н., Косячков В. А., Могилатенко В. Г. (2013)
Ласковец В. В. - О взаимосвязи кристаллизации, структуры и свойств сплава AlCu6, 8Mn0, 65, микролегированного титаном, Гаврилюк В. П., Гзовский К. Ю. (2013)
Левицкий Н. И. - Физико-механические свойства сплавов системы Ti-Si-B электронно-лучевой гарнисажной плавки, Лапшук Т. В., Матвиец Е. А., Белоус О. А., Бондар А. А., Евич Я. И., Цыганенко Н. И. (2013)
Ушкалова О. В. - Применение системы Cu -Cr для сплавов с улучшенными свойствами (2013)
Поливода М. О. - Автоматическая система управления процессом полунепрерывного литья слитков из алюминиевых деформируемых сплавов, Пужайло Л. П., Серый А. В. (2013)
Соловьева А. В. - Получение наноструктурных материалов на основе циркония с заданным уровнем упругих свойств, Щерецкий А. А. (2013)
Короленко Д. Н. - Влияние дисперсионной нитридванадиевой фазы в матрице на коробление цементированной стали, Шипицын С. Я., Золотарь Н. Я. (2013)
Каверинский В. В. - Расчет состава и температурных интервалов выделения карбонитридов в модифицированных сталях (2013)
Мосенцова Л. В. - Применение метода модельных экспериментов для решения задач интерпретации наблюдений (2013)
Валерий Петрович Лихошва (к 60-летию со дня рождения) (2013)
Анісімова Л. С. - Теоретичні аспекти формування професійних умінь у майбутніх вчителів початкових класів на основі розв’язання системи педагогічних задач (2010)
Величко Н. М. - До проблеми полікультурної освіти в системі професійної підготовки майбутнього вчителя (2010)
Корягіна Н. В. - Формування готовності майбутніх учителів галузі природознавства до інноваційної діяльності (2010)
Кузнєцова О. В. - Теоретичні основи методичної підготовки майбутніх учителів музики до хорового виховання дітей шкільного віку (2010)
Липа Н. В. - Формування толерантних відносин в освітньому просторі (2010)
Парфілова С. Л. - Психологічні підходи до проблеми мотивації (2010)
Растригіна А. М. - Вектор педагогіки свободи у вихованні сучасної студентської молоді (2010)
Сусліна І. В. - Особливості формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів, Гандабура О. В. (2010)
Шапран О. І. - Науково-теоретичні підходи до професійної орієнтації сучасної молоді, Симоненко О. В. (2010)
Шапран О. І. - Формування стратегії освітньо-професійної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови, Тонконог Н. І. (2010)
Воїтелєва Г. О. - Історико-педагогічні аспекти проектування самостійної роботи майбутніх вчителів технологій як проблема їх професійної підготовки, Борисенко Н. А. (2010)
Гречаник Н. І. - Вплив педагогічних ідей та досвіду видатних диригентів-хормейстеров на методичну підготовку майбутнього вчителя музики (2010)
Зарічна І. М. - Елементи педагогічної творчості в професійній діяльності професорa Стефана Банаха у Львівському університеті (1923-1945 рр.) (2010)
Колоскова Ж. В. - Матеріальне становище вчителів співів у дореволюційний період (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Малихін О. В. - Історико-педагогічний аналіз розробки аспектних складових організації самостійної навчальної діяльності студентів (2010)
Мищишин І. Я. - Педагогічна творчість як засіб національного виховання гімназійної молоді (на прикладі педагогічної діяльності Северини Париллє), Цюра С. Б. (2010)
Ніснер В. Б. - Проблема щастя у творчій спадщині О. А. Захаренкa (2010)
Огієнко О. І. - До питання розвитку андрагогіки у країнах Європи та США (2010)
Погребняк Н. М. - Формування у студентів навичок науково-дослідної роботи в системі вищої педагогічної освіти велікобританії як науково-теоретична проблема (2010)
Ремньова А. Г. - Виховання міжконфесійної толерантності майбутнього вчителя історії (2010)
Черкасов В. Ф. - Передумови становлення музичного виховання і мистецької освіти в Українi (2010)
Бурлака Ю. С. - Розвиток професійної компетентності майбутнього викладача ВНЗ засобами молодіжної музичної субкультури (2010)
Васильєва Р. Ю. - Технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності (2010)
Вохмяніна І. В. - Розвиток креативності майбутнього вчителя музики як фактор становлення індивідуального стилю його педагогічної діяльностi (2010)
Горбенко С. С. - Особистісна спрямованість фахової підготовки вчителя музики (2010)
Корнійчук Ю. Г. - Категоріально-поняттєвий аналіз проблеми формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби (2010)
Криловець М. Г. - Організація проведення практичних робіт з методики навчання географії (2010)
Северіна Т. М. - Педагогічні умови ціннісної детермінації особистісного самовдосконалення майбутніх педагогів (2010)
Тернавська Т. А. - Дидактичні умови формування пізнавальної діяльності студентів ВНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (2010)
Гавриліна О. В. - Вихідні принципи сформованості дослідницьких математичних умінь старшокласників (2010)
Григорова М. О. - Позашкільна екологічна освіта – шлях до творчої самореалізації вчителя (2010)
Литвинюк Л. В. - Ділова гра як засіб підвищення професіоналізму керівників шкіл (2010)
Півень О. В. - Умови ефективної організації та завдання до вчителя при використанні проблемних методів навчання (2010)
Фогель Т. М. - Виховання толерантності як особистісної якості у підлітків (2010)
Царук В. П. - Готовність майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності та до виховання здорового способу життя молодших школярів (2010)
Чумахідзе Т. Л. - Спільно-дослідницька діяльність у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2010)
Швидун В. M. - Проблеми та перспективи запровадження профільного навчання у старшій школі (2010)
Щербина Д. В. - Результати діагностики аксіологічного компонента активності комунікативної позиції підлітків (2010)
Наші автори (2010)
Михайліченко Г. І. - Інвестиційне забезпечення інноваційних процесів підприємств індустрії туризму (2011)
Калініченко О. В. - Статистичний аналіз автодорожнього господарства полтавського регіону як об'єкта інвестування пенсійних ресурсів недержавних пенсійних фондів, Казак О. О. (2011)
Куценко В. І. - Інноваційно-кластерна парадигма підготовки кадрів, Гаращук О. В. (2011)
Тимцуник В. І. - Побудова системи управління підприємства на засадах інноваційного підходу, Ціпуринда В. С. (2011)
Сафонов Ю. М. - Державні регулятори інноваційно-інвестиційної діяльності сировинного комплексу текстильної промисловості України (2011)
Охріменко І. В. - Аналіз аграрного ринку на основі модельних підходів (2011)
Новаківський І. І. - Економіко-математичні моделі оптимального розвитку структури управлінського потенціалу підприємства, Прокопишин-Рашкевич Л. М. (2011)
Балануца О. О. - Особливості формування системи фінансового моніторингу в Україні (2011)
Сейфоллахи М. - Банковская система Украины: текущая структурная трансформация и перспективы развития (2011)
Моташко Т. П. - Напрями підвищення активності населення на внутрішньому ринку державних запозичень України (2011)
Бугров О. В. - Застосування логіки р2м в логістичних проектах, Бугрова О. О. (2011)
Юрійчук С. М. - Особливості управління соціально-економічним розвитком регіонів у сучасних умовах (2011)
Гнатенко Є. П. - Економічний механізм розвитку молочної галузі потребує удосконалення (2011)
Васильєва О. І. - Кадрове забезпечення органів місцевої влади (2011)
Шпачук В. В. - Система державного управління банківською системою (2011)
Антонова Л. В. - Удосконалення нормативно-правового механізму системи органів управління соціально-економічним розвитком регіону (2011)
Бондарчук Н. В. - Етапи реалізації механізмів державної політики розвитку інноваційного потенціалу на основі антикризового управління (2011)
Васильєва Н. В. - Японська модель інноваційного розвитку периферійних територій (2011)
Шевченко Н. О. - Концепція державного регулювання апк в ринкових умовах на засадах інноваційно-інвестиційної моделі (2011)
Горник В. Г. - Здатність держави до зниження адміністративних бар'єрів розвитку механізмів підприємництва (2011)
Запорожець Т. В. - Науково-теоретичні підходи щодо шляхів підвищення результативності функціонування державних механізмів запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів (2011)
Іванова Т. В. - Теоретичні засади організації еколого-економічної безпеки (2011)
Безугла Л. С. - Механізми державного регулювання підприємницької діяльності в Україні (2011)
Васюк Ю. М. - Врахування ризиків при здійсненні податкового контролю в Україні (2011)
Мороз В. В. - Ринок спільного інвестування в Україні: тенденції розвитку та державного регулювання (2011)
Рудкевич І. В. - Реформування українського законодавства в контексті європейської інтеграції у сфері соціального захисту населення (2011)
Козловська О. С. - Генеза теоретичних підходів до державного регулювання розвитку інформаційного ринку (2011)
Князєв В. М. - Філософія державного управління, її сутність, особливості та проблемне поле досліджен (2014)
Рачинський А. П. - Забезпечення професійного розвитку державних службовців: досвід Литовської Республіки, Жиденко Н. А. (2014)
Матвейчук Л. О. - Державне управління оподаткуванням у процесі розвитку інформаційного суспільства: теоретичні аспекти (2014)
Голуб В. Л. - Ключові поняття та категорії державного управління у сфері волонтерської діяльності (2014)
Смирнова Н. С. - Вплив демографічної теорії на практику державного управління демографічною безпекою Франції: історико-теоретичний аналіз (2014)
Пірен М. І. - Служіння державі та суспільству в процесі професійно-управлінської діяльності державних службовців (2014)
Семенченко А. І. - Державне програмування з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з питань електронного урядування: концептуальні аспекти, Жиляєв І. Б. , Власенко Р. В. (2014)
Неліпа Д. В. - Оновлення змісту програм підготовки магістрів державної служби (2014)
Шипілова Л. М. - Особливості національного менеджменту у контексті державного управління національною безпекою, Шойко В. А. (2014)
Гурієвська В. М. - Застосування рефлексивного підходу в системі державного управління (2014)
Соколова О. М. - Удосконалення інституційного забезпечення регулювання прямих іноземних інвестицій в Україні, Бойко Т. А. (2014)
Парамонов А. О. - Можливості реалізації світового досвіду в побудові ефективної моделі сталого розвитку регіону (2014)
Возний С. О. - Поняття місцевого самоврядування як політико-правового інституту (2014)
Купрійчук В. М. - Роль Головного управління мистецтв та національної культури як суб’єкта державного управління в умовах трансформації гуманітарної політики в добу Української Держави Гетьмана Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) (2014)
Обуховська Т. І. - Захист персональних даних в умовах розвитку інформаційного суспільства: передумови, принципи та міжнародне законодавство (2014)
Шнипко О. С. - Інноваційна модель економічного розвитку України: екологічна детермінованість (2011)
Вдовенко Н. М. - Аквакультурне виробництво: від наукових експериментів до промислових маштабів, Кваша С. М. (2011)
Гайдуцький А. П. - Методичні та інформаційні підходи до обчислення обсягів міграційного капіталу (2011)
Корецька С. О. - "тіньова" економіка: наслідки та методи подолання (2011)
Чорна Л. О. - Особливості інвестиційної політики підприємства в кризових умовах, Кудлаєнко С. В. (2011)
Бабій Л. І. - Вдосконалення інвестиційної діяльності страхових компаній (2011)
Савелко С. О. - Фінансові та реальні інвестиції інвестиційного портфеля банку (2011)
Ганечко І. Г. - Проектне фінансування: використання боргових фінансових інструментів (2011)
Моджтаба Сейфоллахи - Современные тенденции развития фондового рынка ирана: перспективы для иностранных инвесторов (2011)
Клименко К. В. - Конкурентні позиції інститутів спільного інвестування в системі інституційних інвесторів України (2011)
Перконос П. П. - Розміщення активів інвестиційних фондів: практика в Україні та світовий досвід (2011)
Бусарєва Т. Г. - Методика оцінки національного інвестиційного клімату (2011)
Ткачик Ф. П. - Ключові орієнтири формування сприятливого інвестиційного клімату регіону (2011)
Проскуріна М. О. - Еволюція інвестиційної теорії економічного циклу в межах кейнсіанства (2011)
Савелко Т. В. - Методичні підходи до аналізу та оцінки регулювання банківської діяльності (2011)
Понеділко О. В. - Фінансовий результат як узагальнюючий показник фінансово-господарської діяльності підприємства (2011)
Тарануха І. Ю. - Управління кредитними ризиками як необхідна складова врегулювання проблемної заборгованості банків (2011)
Борисюк О. С. - Нормативне регулювання оцінки необоротних активів: бухгалтерський та податковий аспекти (2011)
Бусарєв Д. В. - Розвиток світової моделі забезпечення енергоресурсів у умовах глобалізації та інтеграції економік країн світу (2011)
Легошина О. Л. - Розвиток кредитних товариств у російській імперії (2011)
Маліношевська К. І. - Роль інтегрованих маркетингових комунікацій для авіакомпаній (2011)
Назарова М. І. - Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Петрашова О. М. - Передумови удосконалення управління техніко-технологічною безпекою підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2011)
Салівончик О. М. - Роль і місце освіти у соціальній інфраструктурі (2011)
Кобець А. С. - Глобалізаційні тенденції в освітній сфері та посилення ролі інноваційних процесів в економічному розвитку країн (2011)
Мусієнко І. І. - Механізми формування організаційно-нормативної основи державного управління вищою освітою (2011)
Алексеєва К. А. - Обгрунтування особливостей управління інтелектуальним капіталом у сучасних умовах (2011)
Чернов С. І. - Планування регіонального розвитку у реалізації регіональних стратегічних пріоритетів (2011)
Королюк Ю. Г. - Оцінка рівня системності суб'єктів регіонального управління в аспекті обгрунтування перспектив впровадження агентств регіонального розвитку (2011)
Алейнікова О. В. - Методичні рекомендації з вибору варіантів державної підтримки апк (2011)
Міщенко Д. А. - Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку аграрного сектора економіки України (2011)
Богуш Бомановски - Система органов администрирования водными ресурсами в республике польша (2011)
Макаренко М. В. - Економічна природа регіонального розвитку та його значення в сучасній економіці, Гончаров Є. В. (2011)
Поплевічева Н. Г. - Роль держави у зниженні ризиків тінізації бюджетних фінансових ресурсів (2011)
Канченко А. В. - Комунікаційні підрозділи з інформування та формування громадської думки щодо політики глави держави (2011)
Полторак В. В. - Моделювання стратегічних рішень у державному управлінні (2011)
Денисенко М.П. - Рецензія на монографію "Науково-технічні зони: стратегія розвитку" (автор — Чудаєва І. Б.) (2011)
Сурмін Ю. П. - Социальное проектирование в кризисном обществе: методологический аспект (2014)
Краснейчук А. О. - Теоретико-методологічні засади розвитку транскордонного співробітництва (2014)
Пелих А. О. - Питання вдосконалення понятійно-категоріального апарату в системі забезпечення воєнної безпеки України (2014)
Сташенко В. Ю. - Стратегічне управління земельними ресурсами: методологічний аспект (2014)
Семенченко А. І. - Методологічні підходи до формування організаційно-правових механізмів державного управління та регулювання розвитку інформаційної інфраструктури інформаційного суспільства (2014)
Пошедін О. І. - Воєнна безпека України в контексті співробітництва з Європейським Союзом (2014)
Баранов О. П. - Передумови створення Державної спеціальної служби транспорту та її завдання в системі національної безпеки України (2014)
Горбань Ю. С. - Суб’єкти екологічного врядування ЄС: наднаціональний рівень (2014)
Ільницька Т. А. - Місце та роль ситуаційного аналізу в сучасному управлінні (2014)
Фалко Ю. В. - Інституційна модернізація механізмів фінансового контролю в системі управління державними закупівлями в Україні (2014)
Федоренко В. Л. - Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади як чинник удосконалення інституту державної служби (2014)
Алюшина Н. О. - Компетентнісна модель наставника інноваційного типу в системі державної служби (2014)
Шапран О. Ю. - Перспективи розвитку державної служби в Україні у контексті запровадження нового законодавства про державну службу (2014)
Олефіренко О. В. - Пріоритетні напрями вдосконалення регіональної екологічної політики в сучасних умовах (2014)
Перегуда Є. В. - Інституціалізація державної та місцевої влад як чинник політичного плюралізму (2014)
Олефіренко С. В. - Громадські ради при Головних управліннях юстиції як засіб взаємозв'язку з громадськістю (2014)
Пірен М. І. - Виклики глобалізаційних процесів та їх вплив на сучасні виміри корпоративної культури й стабілізацію в Україні (2014)
Грабовський В. А. - Системний підхід до управління закладами охорони здоров'я, Клименко П. М. (2014)
Коваленко Т. Ю. - Санаторно-курортне забезпечення дітей в Україні: аналіз компетенційних повноважень органів місцевого самоврядування (2014)
Щербина С. В. - Основні напрями реалізації євроінтеграційної політики в агропродовольчому комплексі України (2014)
Холостова А.М. - Аналіз реформування санітарно-епідеміологічної служби в Україні в 2012 р (2014)
Вовк М. В. - Методологічні аспекти української музичної етнопедагогіки (2012)
Данкеєва О. В. - Модель професійної компетентності майбутнього землевпорядника (2012)
Котикова О. М. - Досвід у структурі компетентності (2012)
Курлянд З. Н. - Місія вчителя в сучасному світі: мультиплікативний аспект (2012)
Кучерук О. С. - Характеристика мотиваційно-ціннісного компоненту інклюзивної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Морозова О. О. - Особистість майбутнього вчителя музики: психолого-педагогічний аспект (2012)
Сігаєва Л. Є. - Перспективні напрями розвитку освіти дорослих в Україні (2012)
Фурса О. О. - Якість дизайн-освіти у соціально-економічному і культурному вимірах (2012)
Бєсєдіна А. А. - Історико-педагогічний аналіз розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров’ю (2012)
Біляковська О. О. - Контрольно-оцінювальна діяльність учителя в дискурсі педагогічної концепції В. О. Сухомлинського (2012)
Гаврило О. І. - Система підготовки вихователів для дошкільних установ у Німеччині (2012)
Костылева Е. В. - Совершенствование педагогической подготовки воспитанниц Таврического епархиального женского училища (1866-1920 гг. ) (2012)
Медведовська Т. П. - Роль та значення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в Україні в контексті Болонського процесу (2012)
Фізеші О. Й. - О. Духнович про вчителя початкової школи (2012)
Андрейко О. І. - Концептуальні засади формування виконавської культури музиканта в контексті педагогічної творчості (2012)
Бігунова Ю. В. - Етнокультурна діяльність майбутніх учителів історії (2012)
Вовк М. В. - Педагогічні умови професійної підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах (2012)
Глушак О. М. - Формування інформаційного освітнього середовища для вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу у ВНЗ (2012)
Гуцало Е. У. - Шляхи активізації креативного потенціалу майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки (2012)
Дмитренко В. В. - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до професійного самовдосконалення як умова їх становлення та розвитку як сучасних конкурентоспроможних фахівців (2012)
Івасюк Н. О. - Формування умінь міжкультурного спілкування в майбутніх перекладачів у педагогічній теорії та практиці (2012)
Казьмірчук Н. С. - Формування творчої особистості майбутнього вчителя в процесі навчання у ВНЗ (2012)
Коробчук Л. І. - Формування екологічної культури майбутніх фахівців машинобудівного профілю на засадах контекстного підходу в навчальному процесі (2012)
Мартенчук М. Д. - Роль творчості у підготовці майбутніх фахівців ювелірної справи (2012)
Особов І. П. - Творчі завдання як засіб розвитку креативності у студентів гуманітарних спеціальностей у вузівському навчальному процесі (2012)
Покроєва Л. Д. - Дослідно-пошукова діяльність слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників як засіб самоактуалізації професійного зростання, Дрожжина Т. В., Коченгіна М. В. (2012)
Стрітьєвич Т. М. - Методи професійного саморозвитку майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2012)
Суходольская-Кулешова Л. (О. ). В. - Развитие современных дидактических систем университетов и тенденции развития эстетической культуры (2012)
Федина В. С. - Особливості формування професійного мислення як проблема організації процесу підготовки майбутніх фахівців-сходознавців, Федина Н. Д. (2012)
Фурсикова Т. В. - Формування мотиваційної компетентності студентів у процесі вивчення комп’ютерної графіки (2012)
Щербина Д. В. - Результати самооцінки майбутніми учителями активної творчо-комунікативної позиції як показника професійної майстерності (2012)
Ярка М. О. - Сучасні проблеми і стан валеологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах (2012)
Галіцан О. А. - Теоретичне підґрунтя проблеми застосування принципів педагогічної фасилітації у професійній діяльності вчителя сучасної школи (2012)
Павлущенко Н. М. - Проблема наступності у гендерному вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2012)
Слесик К. М. - Формування етичної культури учнів основної школи в процесі навчання гуманітарних предметів як педагогічної категорії (2012)
Самсонова И. В. - Педагогическое сопровождение развития социокультурной идентичности детей в условиях консалтингового взаимодействия (2012)
Суходольская-Кулешова Л. (О. ). В. - Непрерывная модель социализации личности исследовательского типа в рамках национальной образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России", Ляшко Л. Ю., Федоровская Е. О. (2012)
Тулегенова А. Г. - Особенности взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания учителя и его индивидуального стиля педагогического общения (2012)
Хацаюк Н. С. - Розвиток професійної майстерності вчителя "Школи майбутнього” (2012)
Чепурченко О. В. - Педагогічні умови професійного розвитку шкільних бібліотекарів у системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Шитова И. Ю. - Основные затруднения выпускника вуза в период освоения профессионально-педагогической деятельности (2012)
Щербак І. М. - Проблема створення "Еколого-орієнтованого освітнього середовища” в загальноосвітній школі та сучасні підходи до його оцінки в дослідженнях (2012)
Ягоднікова В. В. - До проблеми педагогічної креативності (2012)
Автори випуску (2012)
Абібулаєва А. Е. - Компетентнісний підхід до лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів української мови у початковій школі в полілінгвальному середовищі (2013)
Абляєва Ф. Ю. - Лінгводидактичні умови формування орфоепічних навичок кримськотатарського мовлення молодших школярів в умовах білінгвального мовленнєвого середовища (2013)
Анафієва Е. Р. - Лінгвістичні засади навчання української мови у школах з кримськотатарською мовою навчання (2013)
Базиль Л. О. - Модель розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у ВПНЗ: теоретичний аспект (2013)
Бєляк О. М. - Створення в майбутніх учителів-словесників позитивної мотивації до оволодіння комунікативними якостями мовлення (2013)
Білецька І. О. - Американський досвід підготовки вчителів іноземних мов (2013)
Бондар Л. А. - Особливості організації самостійної роботи студентів-філологів в умовах вищого навчального закладу (2013)
Бородіна Н. С. - Застосування ігрових технологій у фаховій підготовці студентів-філологів (2013)
Василенко В. А. - Лінгводидактичні засади формування мовної компетентності майбутніх юристів (2013)
Василенко М. Є. - Структура готовності студентів до професійної діяльності: педагогічний аналіз (2013)
Вітюк В. В. - Словниково-орфографічні вправи під час вивчення історичних написань української мови (2013)
Вовк М. П. - Практика вивчення фольклору у класичних університетах радянської доби (1950 – 1980-х рр.) (2013)
Галенко А. М. - Система лексичних вправ як засіб формування культурологічної компетентності студентів філологічних спеціальностей (2013)
Галушко М. В. - Теоретичне обгрунтування процесу сприймання художнього тексту у професійній підготовці викладача зарубіжної літератури (2013)
Герман В. В. - Риторична культура як основа формування риторичної особистості вчителя (2013)
Гимер Н. О. - Творчий потенціал викладача у навчальному процесі (2013)
Голуб Н. Б. - Особливості текстотворчої діяльності учнів 5-7 класів в умовах компетентнісного навчання української мови (2013)
Грищук О. В. - Застосування інноваційних технологій в процесі навчання української літератури учнів основної школи (2013)
Девлетов Р. Р. - Лінгводидактична підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах синхронного вивчення методичних дисциплін мовного циклу (2013)
Дем'яненко О. Є. - Місце іншомовної професійно-комунікативної компетенції в процесі підготовки вчителів-філологів (2013)
Жижко О. А. - Сучасні тенденції професійної підготовки інструкторів-андрагогів для роботи з маргіналами у Латинській Америці (2013)
Загороднова В. Ф. - Методики викладання української мови у вищих навчальних закладах як навчальна дисципліна (2013)
Залізняк А. М. - Педагогічні ідеї В. Сухомлинського щодо розвитку мови дітей (2013)
Ісаєва О. С. - Навчання культурним нормам студентів-медиків при викладанні англійської мови (2013)
Коваль В. О. - Структура професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога (2013)
Кожем’якіна І. В. - Діагностика розвитку мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів (2013)
Коломієць М. Б. - Розвиток поглядів на особистість вчителя в Україні ХVІ - початку ХХ ст. (2013)
Кочубей Л. В. - Обучение русской диалогической речи в профессиональной подготовке учителя-филолога (2013)
Кузнецова Г. П. - Біблія в системі генези конфесійного стилю української мови: концептологічний підхід (2013)
Кузнецова О. Ю. - Організація і зміст підготовки викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу (2013)
Кузьміна Л. В. - Готовність викладачів-словесників до особистісно орієнтованого навчання українськомовних дисциплін у ВНЗ (2013)
Курган К. С. - Компонентний склад сучасної медіакультури в лінгводидактичному розгляді (2013)
Кучерук О. А. - Педагогічні технології в лінгвометодичній підготовці вчителя-філолога (2013)
Мацепура Л. Л. - Навчання аудіюванню дітей дошкільного віку на заняттях із іноземної мови (2013)
Мацько Л. І. - Мовна особистість Андрія Малишка як лінгвокультурологічний феномен національного виховання у світлі лінгвофілософії (2013)
Міщенко О. В. - Підготовка вчителів до аналізу позасюжетних елементів у процесі формування літературної компетентності старшокласників (2013)
Мордовцева Н. В. - Навчання учнів текстової діяльності на уроках української мови (2013)
Нищета В. А. - Психолого-педагогічний аспект готовності вчителя-словесника до запровадження риторизованих технологій (2013)
Ніколаєнко В. В. - Організація текстової діяльності студентів-іноземців у процесі навчання мови (2013)
Обєда В. О. - Використання технології проблемного навчання у процесі вивчення синтаксису української мови студентами ІІ-го курсу університетського коледжу (2013)
Погребенник В. Ф. - Інтерактивні стратегії читання і письма для розвитку критичного мислення студентів-філологів (2013)
Починкова М. М. - Принципи організації самостійної роботи з дисциплін філологічного спрямування для майбутніх учителів початкових класів (2013)
Пустовіт В. Ю. - Методичні аспекти інноваційного вивчення біографії письменника в школі (2013)
Романишина Н. В. - Методика вивчення студентами філологічних факультетів історичного оповідання П. Куліша "Мартин Гак" (2013)
Рудь О. М. - Розвиток педагогічної майстерності вихованців Глухівського вчительського інституту (1874-1917 рр.) (2013)
Рускуліс Л. В. - Лінгвофілософські погляди Вільгельма фон Гумбольдта у системі теоретико-методичної підготовки вчителя української мови (2013)
Саприкіна Н. В. - Креативність як складова професійної майстерності вчителя української мови та літератури (2013)
Семеног О. М. - Пропедевтична славістична підготовка майбутнього вчителя у вимірах полікультурної компетентності (2013)
Топчій Л. М. - Про організацію форм і видів самостійної роботи студентів у вивченні дисципліни "Стилістика української мови" (2013)
Умерова Л. Р. - Підготовка майбутніх учителів до використання навчального перекладу як методичного прийому (2013)
Швець Г. Д. - Дисципліна "Художній текст у системі навчання української мови як іноземної" та її місце у фаховій підготовці викладачів-філологів (2013)
Шеремет О. В. - Попередження та подолання культурно-мовленнєвого шоку молодших школярів в умовах формування функціональної українсько-англійської двомовності (2013)
Яяева Н. М. - Этапы и методы экспериментальной методики обучения крымскотатарской диалогической речи учащихся пятых классов (2013)
Автори випуску (2013)
Борисов В. І. - Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України: до 20-ї річниці створення, Батиргареєва В. С. (2015)
Демидова Л. М. - Академік В. В. Сташис і наукова діяльність сектору дослідження кримінально- правових проблем боротьби зі злочинністю, Євтєєва Д. П. (2015)
Степанюк А. Х. - Наукові розробки сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, Яковець І. С., Автухов К. А., Михалко І. С., Опанасенков О. І. (2015)
Голіна В. В. - Об’єкт громадського запобіжного впливу у сфері протидії злочинності (2015)
Головкін Б. М. - Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань (2015)
Батиргареєва В. С. - Щодо недоліків практики реінтеграції бездомних осіб (на прикладі розв’язання конкретної ситуації) (2015)
Лобойко Л. М. - Співвідношення стадій логічної і функціональної послідовності у кримінальному процесі (2015)
Шепітько В. Ю. - Використання інформаційних технологій під час автоматичної фіксації порушень у сфері безпеки дорожнього руху, Білоус В. В. (2015)
Демидова Л. М. - Акт судово-медичного освідування особи, здійсненого експертом, як офіційний документ: проблеми слідчо-судової практики, Павленко Т. А. (2015)
Колодяжний М. Г. - Стан корупції у Харківській області (2015)
Дубович О. В. - Зарубіжний досвід боротьби із бездомністю та злочинами, що вчиняються особами без визначеного місця проживання (2015)
Марочкін О. І. - Особливості мотивування слідчим обвинувального акта (2015)
Овчаренко О. М. - Системи органів кримінальної юстиції в Україні та світі: порівняльний аналіз (2015)
Пащенко О. О. - Значення моралі для з’ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм (2015)
Івахненко О. А. - Суб’єктивні ознаки хуліганських правопорушень (2015)
Муратова С. О. - Функції судимості в системі інститутів кримінального права (2015)
Олійник О. М. - Кримінологічна характеристика осіб, які незаконно використовують бюджетні кошти у Збройних Силах України (2015)
Рябчук С. В. - Азартні ігри як соціально-психологічне явище: поняття, генеза, правове регулювання (2015)
Самойлова О. М. - Кількісні та якісні показники умисних вбивств та умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинених особами похилого віку (2015)
Соколенко М. О. - Алгоритмізація і творчий підхід у тактиці допиту (2015)
Усатова Т. І. - Співвідношення проституції та інших форм організації надання сексуальних послуг: кримінологічний аналіз (2015)
Борисов В. І. - Володимир Володимирович Сташис – видатна особистість ХХ, ХХІ століть, Демидова Л. М. (2015)
Тютюгін В. І. - Міжнародна студентська наукова конференція "Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування", присвячена 90-річчю з дня народження академіка В. В. Сташиса, Демидова Л. М. (2015)
Колодяжний М.Г. - Огляд Всеукраїнського фестивалю науки в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Євтєєва Д.П. (2015)
Шепітько В. Ю. - Зауваження та пропозиції фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України щодо проекту Закону України "Про Державне бюро розслідувань" 12.02.2015 р.), Лобойко Л. М., Білоус В. В., Глинська Н. В. (2015)
Лобойка Л. М. - Окрема думка доктора юридичних наук, професора, головного наукового співробітника НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (2015)
Борисов В. І. - Науково-правовий висновок на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків" (реєстр. № 2897 від 3 червня 2015 р.) (доопрацьований варіант), Демидова Л. М. (2015)
Борисов В. І. - Відгук офіційного опонента на дисертацію В. О. Копанчука "Кримінально-правова охорона життя осіб у зв’язку з виконанням спеціальних повноважень (ст. ст. 348, 379, 400 КК України)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2015)
Лозовий А. І. - Рецензія на наукове видання "Правова доктрина України : у 5 т. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / за заг. ред. О. В. Петришина. – 976 с. ; Т. 2 : Публічно-правова доктрина України / за заг. ред.Ю. П. Битяка. – 864 с. ; Т. 3 : Доктрина приватного права України / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с. ; Т. 4 :октринальні проблеми екологічного, аграрного а господарського права / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – 848 с. ; Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – 1240 с.)", Сімакова-Єфремян Е. Б. (2015)
Володимир Васильович Голіна (2015)
Вихідні дані (2015)
Перелік платних послуг (2015)
Андрейко О. І. - Формування творчої виконавської особистості скрипаля в контексті педагогічних інновацій (2012)
Бадіца М. В. - Формування творчих умінь образотворчого характеру у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2012)
Базиль Л. О. - Сучасний професійний профіль учителя рідної мови і літератури крізь призму зарубіжного досвіду (2012)
Беземчук Л. В. - Підготовка майбутнього вчителя музики до конструювання змісту мистецької освіти (2012)
Бондар Л. А. - Історико-дидактичний аналіз становлення проблеми самостійності в навчальній діяльності (2012)
Бурлака Ю. С. - Використання засобів молодіжної музичної субкультури у формуванні творчої особистості майбутнього викладача ВНЗ (2012)
Варнавська Л. І. - Аналіз трактування поняття "комп’ютерне навчання” у науковій літературі та його значення в підготовці майбутніх учителів музики (2012)
Василенко Л. М. - Аксіологізм концепту задоволення в емоційно-чуттєвій структурі особистості сучасного студента (2012)
Васильєва О. В. - Формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва на Слобожанщині: традиції та сучасність (2012)
Воєвідко Л. М. - Проблема розкриття культурологічного діалогу новацій та традицій (2012)
Гладишев В. В - Основи системного підходу до підготовки вчителя-словесника у спадщині В. П. Острогорського (2012)
Гура В. В. - Особливості розвитку мотивації у студентів педагогічних училищ та коледжів засобами українського фольклору (2012)
Данилюк М. М. - Внесок Г. Хоткевича та В. Комаренка у розвиток музичної культури та музичної освіти Харкова у 20-30-ті рр. ХХ ст. (2012)
Дєніжна С. О. - Формування культурної ідентичністі особистості у контексті полікультурної освіти (2012)
Дицьо С. В. - З історії особистісно-орієнтованого музичного навчання і виховання (2012)
Калашник М. П. - К процессу формирования профессионального тезауруса будущего преподавателя музыки: современные аспекты изучения музыкальных жанров (2012)
Кочкурова О. В. - Тренінг як засіб формування професійної ідентичності майбутніх вчителів музики (2012)
Малахова М. О. - Розвиток слухових навичок у майбутніх викладачів музичного мистецтва в класі інструментального ансамблю (2012)
Мальцева О. Г. - Поняття "компетенція” у контексті аксіологічного підходу в освіті (2012)
Мартинюк А. К. - Становлення професійної культури музиканта-педагога в науковій концепції професора А. І. Горемичкіна (2012)
Матвєєва О. В. - Формування виконавської надійності вокалістів у процесі роботи над музичними творами (2012)
Небуну Ю. В. - Моделювання процесу підготовки концертмейстера до ансамблевої діяльності з солістом-вокалістом (2012)
Орлов В. Ф. - Психологічні чинники педагогічної дії в системі "вчитель – мистецтво – учень" (2012)
Пащенко І. М. - Сучасна практика формування національного світогляду у навчально-виховному процесі підготовки майбутніх учителів музики (2012)
Попович Н. М. - Професійно-особистісний досвід вчителя музики як основа його фахової компетентності (2012)
Привалова С. П. - Вивчаємо мову художнього твору (2012)
Реброва О. Є. - Педагогічні фактори та принципи формування художньо-ментального досвіду майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2012)
Савченко Р. А. - Педагогічна взаємодія як основа музично-педагогічної компетентності вихователів та музичних керівників ДНЗ (2012)
Сегеда Н. А. - Культура музично-педагогічної творчості як емерджент трансфесіоналізації викладача музичного мистецтва (2012)
Семерніна І. М. - Формування здатності до професійної саморегуляції як необхідний компонент фахової підготовки майбутніх вчителів музики: аналіз результатів експериментальної роботи (2012)
Сова М. О. - Музичні комп’ютерні технології як інструментарій сучасного освітнього процесу (2012)
Соколова А. В. - Програмне забезпечення хорової культури школярів у 30-ті рр. ХХ ст. (2012)
Танько Т. П. - Дидактичні умови розвитку творчих якостей у майбутніх учителів музики (2012)
Тарарак Н. Г. - Питання вокально-хорової підготовки майбутніх вчителів музики у вищих навчальних закладах України (2012)
Уварова А. М. - Навчання майбутнього вчителя майстерності розповідного слова (2012)
Уліщенко В. В. - Інтерсуб’єктність у контексті особистісно орієнтованого навчання української літератури (2012)
Чернявська М. В. - Підготовка майбутніх вихователів до проведення свят і розваг у дошкільних навчальних 153-157 (2012)
Чиркова С. В. - Специфіка культури музично-педагогічної творчості учителя музичного мистецтва (2012)
Чумакова А. А. - Психолого-корекційна освіта викладача музики як умова успішного навчання дитини із ЗПР (2012)
Щербак І. В. - Педагогічні умови виховання творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2012)
Юник Д. Г. - Завадостійкість у виконавській діяльності митців музичного мистецтва (2012)
ЯКОВЛЕВА Ю. С. - Феномен художньої інтерпретації у контектсі естетичного розвитку школярів (2012)
Автори випуску (2012)
"АЛМА-ВЕКО,ФУД" - совершенство пищевых ингредиентов: нам 10 лет (2015)
Мартинюк І. - Білковий склад напівкопчених ковбас із конини з сочевицею, Паска М. (2015)
Сухенко Ю. - Виробництво дизельного біопалива з використанням ультразвукового перемішування реагентів, Муштрук М., Сухенко В. (2015)
Михнева Е. - Математическое моделирование рецептур продуктов из моллюсков (2015)
Григоренко І. - Виявлення синтетичних барвників у мармеладі, Богданович Л. (2015)
Голембовська Н. - Використання прісноводної риби у складі пресервів, Гончарук А., Лебська Т. (2015)
Жукова Я. - Вплив різних температурних режимів на вміст SH-груп та ароматичних сполук у вершках (2015)
Науменко О. - Дослідження культуральних властивостей бактеріофагів лактобактерій (2015)
Янчева М. - Вплив заморожування-розморожування на білкову складову та мікроструктуру м’сних систем, Желєва Т. (2015)
Олексієнко Н. - Безпечність кондитерської продукції: деякі аспекти її формування, Оболкіна В., Дудко С.Балдинюк О. (2015)
Баль-Прилипко Л. - Нормативна база щодо гарантії якості та безпечності вітчизняних м´ясних продуктів, Леонова Б., Сокирко О. (2015)
Авхутська С. О. - Полікультурна компетентність як необхідна складова професійної компетентності майбутнього учителя (2011)
Аннєнкова І. П. - Теоретична модель системи моніторингу у ВНЗ (2011)
Бакай С. Ю. - Музикотерапія та вокалотерапія у сучасному педагогічному процесі, Мкртічян О. А. (2011)
Борисенко Н. А. - Художньо-технічні уміння у професійній підготовці майбутніх учителів технологій (2011)
Голік О. Б. - Використання елементів театральної педагогіки у процесі підготовки майбутніх учителів (2011)
Голубова Г. В. - Сутність поняття "педагогічна обдарованість” (2011)
Грицькова Н. В. - Теоретичні засади складових соціально-професійної мобільності майбутнього вчителя загальноосвітньої школи (2011)
Давидова М. О. - Формування професійної компетентності майбутнього викладача предметів художньо-естетичного циклу як педагогічна проблема, Захарова Л. В. (2011)
Іванчук Ю. Б. - Методологія дослідження сучасного стану професіно значущих якостей майбутніх фахівців у галузі інформаційної безпеки у ВТНЗ (2011)
Кривильова О. А. - Творчий підхід у вдосконаленні професійного рівня майбутніх учителів (2011)
Курлянд З. Н. - Розвиток педагогічного потенціалу майбутніх учителів з позиції мультиплікативного підходy (2011)
Лебідь О. В. - Емоційно-вольова сфера професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу (2011)
Нікітюк Г. В. - До питання змісту, структури та ознак професійно-педагогічної спрямованості майбутнього вчителя (2011)
Саприкіна Н. В. - Педагогічна креативність як важлива складова індивідуального стилю професійної діяльності вчителя (2011)
Скворцова С. О. - Професійна компетеність вчителя: модель формування (2011)
Соловйова Ю. О. - Система цінностей вчителя як творчої особистості (2011)
Терехова В. І. - Вплив навчально-виховного середовища на підготовку майбутніх перекладачів (2011)
Федірчик Т. Д. - Науковий феномен ”педагогічний професіоналізм викладача” у психолого-педагогічних дослідженнях (2011)
Федоріщева С. П. - Естетичний зміст педагогічної діяльності вчителя, Черемисина А. В. (2011)
Чеча А. А. - Педагогічний потенціал джазової музики (2011)
Шурин О. І. - До питання формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів у процесі фахової підготовки (2011)
Глазунова Л. О. - Ідеї формування естетичної компетентності особистості в історії зарубіжної наукової літератури (2011)
Донченко О. В. - Творчий підхід в організації естетичного виховання дітей дошкільного віку в історії зарубіжної педагогічної думкu, Котенко О. О. (2011)
Кордубан М. В. - Використання методів виховання в домашній освіті в Україні (перша половина ХІХ століття) (2011)
Лавріненко О. А. - Педагогічна майстерність у професійному саморозвитку вчителя ХІХ століття: історико-педагогічний аспект (2011)
Лазаренко О. В. - Зміст стратегічних нормативних документів в галузі професійного іншомовного спілкування на економічних факультетах університетів Великої Британії (2011)
Лещак Т. В. - До питання про становлення педагогіки як самостійної навчальної дисципліни у Львівському університеті (2011)
Литньова Т. В. - До питання про тлумачення цілей навчання іноземних мов на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти (2011)
Місечко О. Є. - Інститути народної освіти як форма педагогізації професійної підготовки вчителя в історії вищої освіти України (2011)
Петрощук Н. Р. - Підвищення кваліфікації вчителів шкіл національних меншин в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Постевка Г. І. - Александру Воєвідка (1862-1931 рр.): багатогранність творчої особистості учителя-професіонала (2011)
Радченко Ю. Л. - Розробка наукових засад професійної підготовки вчителя у працях українських діячів освітньої галузі ХІХ ст. (2011)
Слюсаренко Н. В. - Творчий підхід до організації трудової підготовки учнів у школах В.Сухомлинського, І.Ткаченка, О.Захаренка (2011)
Тербіш Батзаяа - Cучасні проблеми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Монголії (2011)
Хрулев О. М. - Реалізація педагогічної творчості А. Маркевича в його літературно-краєзнавчих творах (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського