Забара І. - Правове регулювання обміну інформацією в діяльності міжнародних організацій системи ООН (2014)
Козачук Н. - Антимонопольне право як засіб протидії зловживанню правами на патенти, що необхідні функціонування недержавних стандартів (2014)
Криволапов Б. - Сучасний погляд на концепцію "міжнародного приватного валютного права" (2014)
Смирнова К. - Поняття "угоди", "рішення асоціацій" та "узгодженої практики" в правозастосовній практиці Євросоюзу (2014)
Терехова Т. - Міжнародно-правове забезпечення принципів діяльності засобів масової інформації в Європі (2014)
Матвєєва М. П. - Психологічний діагноз та його структура, Коваль Н. І. (2013)
Миронова С. П. - Погляди педагогів спеціальних закладів на проблеми інклюзивної освіти, Буйняк М. Г. (2013)
Михальський А. В. - Основи медичної деонтології при психофізичних порушеннях у дітей, Михальська Ю. А. (2013)
Овчарук Т. Є. - Теоретико-правові основи забезпечення підтримки молоді з особливими потребами в Україні (2013)
Омельянович І. М. - Внесок Галини Миколаївни Мерсіянової у розвиток української корекційної педагогіки (2013)
Опалюк Т. Л. - Сучасні проблеми розвитку професійної педагогічної освіти (2013)
Палюх М. - Завдання та можливості соціальної роботи у боротьбі з проблемами соціальної патології (2013)
Полулященко Ю. М. - Специфіка підготовки фахівців з адаптивної фізичної культури до роботи зі студентами-інвалідами, Глоба О. П. (2013)
Пріданнікова О. М. - Стимулювання підлітків до самоорганізації (2013)
Сарнацький С. В. - Деякі зауваження щодо концептуальних підходів до проблеми норма/патологія, Білецький О. А. (2013)
Сасіна І. О. - Психолого-педагогічна готовність педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання, Ярич О. Я. (2013)
Співак В. І. - Особливості консультування підлітків з вадами особистісного розвитку (2013)
Співак Я. О. - Екологічна освіта та екологічне виховання як психолого-педагогічна проблема (2013)
Стельмах С. С. - Попередження та подолання насильства в загальноосвітніх закладах: зарубіжний досвід, Ясінський В. П. (2013)
Федоренко О. Ф. - До питання про впровадження інклюзивного навчання учнів з особливостями психофізичного розвитку: теоретико-методологічні засади (2013)
Ханзерук Л. О. - Науково-практичний досвід М.В.Рождественської в аспекті історико-педагогічного аналізу проблеми навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в Україні, Карпенко О. В. (2013)
Шульженко Д. І. - Емоційна стабільність як чинник фахової готовності студентів-спеціальних психологів, Шульженко О. Є. (2013)
Щербина В. Б. - Психологічна корекція відхилень у поведінці особистості (2013)
Ясінко Н. І. - Особливості соціально-педагогічної роботи з учнями з особливими освітніми потребами, в умовах загальноосвітніх закладів (2013)
Беляк О. А. - Организация педагогической коррекции нарушений речевого развития у детей раннего возраста (2013)
Бєлова О. Б. - Психолого-педагогічні умови попередження агресії у молодших школярів з ПМР (2013)
Боброва Е. П. - Образовательная интеграция как условие формирования речекоммуникативных умений у дошкольников (2013)
Гаврилова Н. С. - Методика постановки звука -и- (2013)
Галущенко В. І. - Використання комплексно-інноваційних заходів корекції дизартрічних розладів у дітей старшого дошкільного віку (2013)
Голуб Н. М. - Використання текстів-діалогів при корекції недоліків читання у молодших школярів з порушеннями психо-мовленнєвого розвитку (2013)
Гриненко О. М. - Використання прийому поморфемного письма та читання у процесі вивчення молодшими школярами з ТПМ розділу "Будова слова" (2013)
Дроздова Н. В. - К проблеме формирования вопросительных высказываний у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, Вепрева А. В. (2013)
Душка А. Л. - Проблеми корекції недоліків розвитку у дітей із загальним недорозвитком мовлення в умовах дошкільної спеціальної освітньої установи (2013)
Журавльова Л. С. - Методичні аспекти подолання заїкання в практиці корекційної педагогіки (2013)
Камінська Ю. В. - Подолання темпо-ритмічних порушень у дітей дошкільного віку: аналіз проблеми (2013)
Карачевцева И. Н. - Профилактика "бездумного" чтения у старших дошкольников с нарушением речи (2013)
Кижло И. В. - Психолого-педагогические аспекты формирования темпо-ритмической стороны речи у учащихся с тяжелыми нарушениями речисредствами логопедической ритмики (2013)
Козинець О. В. - До історії вивчення проблеми заїкання: період античності (2013)
Кондукова С. В. - Роль игры в воспитательном процессе дошкольников с ОНР (2013)
Конопляста С. Ю. - Сучасні дослідження комплексної діагностики та корекції психомовленєвого розвитку осіб із вродженою піднебінною патологією (2013)
Лактюшина Т. Л. - Логопедична робота з розвитку фонаційного дихання у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення, Логвинова Л. Л., Попова О. М. (2013)
Лисенко О. В. - Окремі аспекти застосування піскової терапії як засобу логопедичного впливу у роботі з молодшими школярами (2013)
Лісова Л. І. - До питання про порівняльний аналіз процесу розв’язання арифметичних задач різними категоріями молодших школярів та причини, що їх обумовлюють (2013)
Медведєва М. А. - Теоретичні засади проблеми навчання письму учнів 2-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Мороз Л. В. - Динаміка стану артикуляційної та мімічної моторики у дошкільників зі стертою формою дизартрії протягом корекційно-логопедичної роботи, Мимоход Я. В. (2013)
Науменко О. А. - Деятельностный подход в формировании количественных представлений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, Мельникова Ю. В. (2013)
Осадча Т. М. - Пcихологічний супровід дітей дошкільного віку з порушенням голосу органічного генезу в отоларингологічному відділенні (2013)
Притиковська С. Д. - Удосконалення корекційно-виховної роботи у дошкільному закладі компенсуючого типу засобами особистісно-орієнтованого навчання (2013)
Сильченко В. В. - Комунікативний розвиток дитини як першопочаткова ланка у шкільному навчанні (2013)
Тенцер Л. В. - До проблеми формування мовних понять у молодших шкоярів із порушеннями писемного мовлення в системі навчання початкового курсу української мови (2013)
Ткач О. М. - Методи дослідження семантичних полів слів (2013)
Федорович Л. О. - Врахування вікової динаміки розвитку мовлення у дітей раннього віку в підготовці майбутніх логопедів (2013)
Хабарова С. П. - Теоретический анализ проблемы формирования коммуникативных умений у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в условиях образовательной интеграции, Вахобжонова З. Б. (2013)
Хоменко С. О. - Проблема мовленнєвого розвитку дітей раннього віку в педагогічних системах минулого (2013)
Шеремет М. К. - Взаємодія і взаємозв’язок аналізаторних сиситем (2013)
Шереметьева Е. В. - Общение родителей с детьми третьего года жизни, имеющими отклонения речевого развития (2013)
Тищенко В. В. - Загальний недорозвиток мовлення: перспективи подальших досліджень (2013)
Зуєв К. О. - Особливості дії цукрознижувальної терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Паньків В. І., Юзвенко Т. Ю., Когут Д. Г., Гирявенко О. Я. (2015)
Горшунська М. Ю. - Програнулін у хворих на цукровий діабет 2-го типу без хронічної ниркової недостатності: асоціація з про-/антиатерогенними чинниками (2015)
Журавлева Л. В. - Ларнамин® — "препарат сопровождения" у больных с ожирением на этапе снижения массы тела, Моисеенко Т. А. (2015)
Калініченко О. В. - Рівень оксиду азоту та активність його синтаз у тканині щитоподібної залози пацієнтів із хворобою Грейвса, Мишуніна Т. М., Тронько М. Д., Зурнаджи Л. Ю. (2015)
Semenyuk L. M. - Correction of vaginal microflora in women with hyperandrogenia and reproductive losses at pregravid stage (2015)
Горбенко Н. І. - Вплив тауринвмісного препарату Кратал на оксидантний статус мітохондрій серця щурів із метаболічним синдромом, Звягіна Т. С., Боріков О. Ю., Шаламай А. С. (2015)
Кошевая Н. П. - Инновационные технологии в лечении беременных, больных сахарным диабетом. Ведение беременных на помповой инсулинотерапии (клинический случай), Малашонок В. Б., Кошевой Ю. Б. (2015)
Кваченюк А. М. - Адренокортикальний рак: особливості діагностики та лікування (огляд літератури та власні дослідження), Супрун І. С., Негрієнко К. В., Кваченюк Д. А. (2015)
Рыбаков С. И. - Об истории паращитовидных желез и паратиреоидной хирургии (сообщение 2) (2015)
Пастер И. П. - Клинические исследования по применению трансплантации островков Лангерганса для лечения пациентов с сахарным диабетом 1-го типа (2015)
Актуальні питання захворювань щитоподібної залози та іншої ендокринної патології (2015)
Міжнародна виставка "Охорона здоров’я 2015": платформа, що об’єднує спеціалістів галузі (2015)
Ювілеї (2015)
Анонси (2015)
Лашкул Д. А. - Взаємозв’язки між ступенем важкості мітральної регургітації та функціональним станом нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу (2015)
Василенко В. А. - Вплив спіронолактону на трансмітральний діастолічний кровоплин і перебіг хронічної серцевої недостатностізі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (2015)
Бідзіля П. П. - Вікові зміни структурних показників серця та ремоделювання міокарда при хронічній серцевій недостатності у жінок із надлишковою масою тіла та ожирінням (2015)
Кисельов С. М. - Особливості вегетативної регуляції роботи серця та добового профілю артеріального тиску у хворих на гострий інфаркт міокарда, що ускладнений аневризмою лівого шлуночка (2015)
Михайловская Н. С. - Взаимосвязь тревожно-депрессивных расстройств с течением ишемической болезни сердца, коморбидной с метаболическим синдромом, Литвиненко В. А., Мельник А. И. (2015)
Макуріна Г. І. - Гендерні особливості епідеміології та клініки псоріазу з супутньою артеріальною гіпертензією, Федотов В. П., Візір В. А. (2015)
Недельская Е. В. - Саногенетические эффекты упражнений на велотренажёре у подростков с первичной артериальной гипертензией по данным лонгитюдного исследования (2015)
Чернєв О. В. - Зміни у плазмі крові професійних футболістів під час тривалої тренувально-змагальної дiяльностi (2015)
Тугушев А. С. - Коррекция системы гемостаза у больных циррозом печени, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Черковская О. С., Рязанова Е. Д. (2015)
Головко Н. Г. - Опыт диагностики и хирургического лечения псевдокист поджелудочной железы, Гайдаржи Е. И., Децык Д. А., Грушка В. А., Охрименко Г. И., Подлужный А. А., Гавриленко Т. С., Зубрик И. В. (2015)
Туманский В. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика гепатоцеллюлярного, холангиоцеллюлярного рака и метастазов в печень рака поджелудочной железы в пункционных трепанобиоптатах печени, Зубко М. Д. (2015)
Тертишний С. І. - Морфологічні та гістохімічні зміни у стовбурі головного мозку при експериментальних гематомах півкульової локалізації (2015)
Авраменко Н. В. - Вплив стану експресії ядерних рецепторів статевих стероїдних гормонів в ендометрії на репродуктивну функцію жінки, Кабаченко О. В., Максименко В. Г., Барковський Д. Є. (2015)
Кузнєцова Л. П. - Особливості ведення хворих із коморбідною патологією у клініці внутрішніх хвороб, Богослав Т. В., Решетілов Ю. І., Бондар М. В. (2015)
Сиволап В. В. - Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура. Клінічний випадок, Новіков Є. В., Онішко О. Г. (2015)
Базилевич А. Я. - Аналіз призначення лікарями-терапевтами гіпотензивних препаратів на амбулаторно-поліклінічному етапі (2015)
Михалюк Є. Л. - Особливості наукових досліджень у спортивній медицині на сучасному етапі (2015)
Макарова М. А. - Особенности лапароскопических оперативных вмешательств у детей (2015)
Ivanchenko D. G. - Synthesis, physical-chemical and biological properties of 1.8-disubstituted of theobromine. V. 8-Benzylidenhydrazino-1-p-methylbenzyltheobromines (2015)
Salionov V. A. - Mass-spectrometric fragmentation of sodium 2-(4-methyl-5-(thiophene-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetate, Varynskyi B. A., Parchenko V. V. (2015)
Мосейко Ю. В. - Дослідження впливу вмісту оксиду магнію у доменному шлаку на видалення сірки з чавуну, Куріс Ю. В., Воденнікова О. С., Беспалов Р. І., Гаврилко Ю. С. (2015)
Харченко А. В. - Термодинамика и кинетика процесса вторичного электротермического легирования и рафинирования металла, Кириченко А. Г., Белоконь Ю. А. Сковородко Е. Ю. (2015)
Трегубенко Г. Н. - Исследование влияние добавок титана и азота на структуру и жаропрочность хромистых ферритных сталей (2015)
Харченко А. В. - Оптимизация процесса раскисления стали с применением аппаратно-программного комплекса "Мастер" (2015)
Хрєстін Р. М. - Розробка структури математичної моделі дугової сталеплавильної печі, Алексієвський Д.Г. (2015)
Петрищев А. С. - Дослідження впливу температури теплової обробки та складу шихти на щільність металізованого матеріалу, що містить ванадій (2015)
Лупінос С. М - Щодо можливості забезпечення виробництва магнію сировиною вітчизняних родовищ, Венцев С. Д., Проценко В. М., Косенко В. М., Криворучко М. П. (2015)
Павленко Є. В. - Сучасні методи одержання мідного порошку, що містить нанофракції, Єгоров С. Г. (2015)
Янко Т. Б. - Технология производства и рафинирования циркония, Карпенко А. В. (2015)
Колобов Г. А. - Рафинирование вольфрама и молибдена, Печерица К. А., Карпенко А. В., Мосейко Ю. В., Очинский В. Н. (2015)
Брускова Д.-М. Я. - Нанопорошки на основі вольфраму: хіміко-металургійний метод одержання та фізико-хімічні властивості, Косенко Л. А., Габ А. І., Шаповал В. В., Кущевська Н. Ф., Малишев В. В., Хионг Л.Т.М. (2015)
Подыман А. С. - Повышение жаростойкости вольфрама силицированием и борированием, Шахнин Д. Б., Брускова Д.-М. Я., Малышев В. В., Габ А. И., Шахнин Д. Б., Шустер Дж. (2015)
Лупінос С. М. - Застосування методу розділених реагентів для дослідження гетерогенних процесів у металургії, Прутцьков Д. В., Червоний І. Ф., Кириченко О. Г., Листопад Д. О. (2015)
Голев Е. А. - Влияние отвода парогазовой смеси из камеры выращивания монокристаллов кремния на надежность графитовой оснастки, Червоный И. Ф. (2015)
Немчинова Н. В. - Изучение примесного состава кремния металлургических марок, Критская Т. В., Колобов Г. А. (2015)
Ревун М. П. - Дослідження особливостей стадійного режиму опалювання полуменевих термічних печей камерного типу, Зінченко В. Ю., Іванов В. І., Чепрасов О. І. (2015)
Михайловський М. В. - Моделювання високотемпературного розігрівання сталерозливних ковшів, Бейцун С. В., Дьомін С. І., Іов А. А. (2015)
Зінченко В. Ю. - До оптимізації температурних режимів під час форсування теплової роботи нагрівальних камерних печей, Пазюк Ю. М., Овчиннікова І. А. (2015)
Николаенко А. Н. - Подсистема поддержки принятия решений для АСУТП агломерации, Базанов И. В. (2015)
Довгаль В. В. - Многокритериальная оценка эффективности систем автоматизации металлургических предприятий (2015)
Єрьомін О. О. - Покращення умов праці у металургії за рахунок раціонального освітлення, Радченко Ю. М., Біла О. В., Тарасов В. К., Заболотний С. В., Дозоров В. О. (2015)
Рижков В. Г. - Використання "дерева подій" для аналізу травматизму та аварій на металургійних підприємствах, Кожемякін Г. Б., Манідіна Є. А. (2015)
Ніколаєв В. О. - Про реконструкцію широкоштабових станів (2015)
Усенко Ю. І. - До нанесення шорсткості на поверхні сталевої холоднокатаної штаби, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Тарасов В. К. (2015)
Богуслаєв В. О. - Історичні аспекти та перспективи використання ливарних магнієвих сплавів для імплантатів у медицині, Тодуров Б. М., Чорний В. М., Цивірко Е. І., Шаломєєв В. А., Зеленюк Ю. О. (2015)
Швець Є. Я. - Входження атомів домішки бору в електрично неактивному стані до монокристалу кремнію, Головко В. В. (2015)
Авторський покажчик (2015)
Вимоги до статей, що подають до редакції збірника (2015)
Banti R. - Thatcher's government immigration policy as an example of national priorities maintenance in view of European Union (2015)
Киридон А. М. - Європейська ідентичність: структурування смислового простору (2015)
Lakishyk D. - The key factors of european caution towards american interventionism (2015)
Мартинов А. Ю. - "Пан’Європа" Ріхарда Куденхова-Калергі та започаткування процесу європейської інтеграції (2015)
Сафар'янс Є. В. - Австрія у складі Європейського Союзу (2015)
Сипко Б. В. - "Європа європейська” у візії Шарля де Голля (за матеріалами фонограм офіційних виступів) (2015)
Толстов С. В. - Процеси розширення ЄС в історичній ретроспективі (2015)
Ціватий В. - Інституціональний і політико-дипломатичний досвід європейської інтеграції Естонії (1991 – 2015 рр.) (2015)
Городня Н. Д. - Переговори держав Антанти з Українською Народною Республікою в кінці 1917 – на початку 1918 рр. (2015)
Золотарьова Я. І. - Участь США у дискусії щодо прав людини у форматі НБСЄ (1975 – 1985 рр.) (2015)
Кошєлев А. О. - Легітимізація суб’єктивності історика у європейській та американській постмодерній теорії історичних досліджень (2015)
Купчик О. Р. - Демократичні держави й радянські республіки "постімперського простору" у налагодженні офіційних відносин з УСРР (1919 – 1923 рр.) (2015)
Машевський О. П. - Американсько-британська військово-морська співпраця в період Першої світової війни, Черняєв В. С. (2015)
Татарко І. І. - Болгарські села Ізмаїльської області УРСР в період колективізації (друга половина 40 – 50-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Zariczniak L. - Violence and the UPA Woman: Experiences and Influences (2015)
Відомості про авторів (2015)
Балута В. - Умови формування андрагогічної компетентності майбутніх магістрів педагогічної освіти в процесі професійної підготовки (2015)
Бигар Г. - Особливості формування уявлень молодших школярів про психічну та духовну складові здоровʼя на уроках "Основи здоровʼя" (2015)
Білецька І. - Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення фахових дисциплін (2015)
Василюк А. - Особливості реформування освіти в умовах викликів ХХІ ст. (2015)
Воробйова А. - Соціальні механізми управління у старшій профільній школі: філологічне спрямування (2015)
Галишева А. - Характерні ознаки виховної роботи з учнівською молоддю за місцем проживання на півдні України у II половині XX століття (2015)
Галус О. - Аналіз підручників і посібників для підготовки філологів в університетах Франції, Абрамов О. (2015)
Гергуль С. - Організація та контроль самоосвітньої діяльності вчителя (на матеріалах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського) (2015)
Герніченко І. - Підходи до структурування навчального матеріалу технічних дисциплін (2015)
Гладкова В. - Професійне становлення викладача-початківця вищого навчального закладу, Лівшун О. (2015)
Денищик О. - Формування компетентностей гуманітарного спрямування у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі права (2015)
Долинський Є. - Структурний аналіз сформованості професійно-практичної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-компʼютерному середовищі (2015)
Дуброва С. - Особливості застосування інноваційних методів контролю у процесі професійної підготовки вчителів-філологів (2015)
Дудчак Г. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів під час лекційних занять з педагогіки (2015)
Завгородня Т. - Особливості історіографії змісту вищої освіти в дослідженнях західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття, Стражнікова І. (2015)
Захарова Т. - Педагогічний аналіз умов соціалізації дитини дошкільного віку (2015)
Клюй Л. - Типи соціального моделювання у змісті курсу за вибором "соціально-педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні питання" (2015)
Ковальова С. - Сутність технології кейс-методу у професійній підготовці вчителя (2015)
Короленко В. - Вплив внутрішньо-сімейних стосунків і традицій на ефективність морального виховання підростаючого покоління (2015)
Кошура А. - Вихідні дефініції понятійно-категоріального апарату системи фізичного виховання у вищій освіті Польщі (2015)
Кузьменко Ю. - Соціально-економічні фактори розбудови національної системи освіти в Україні (1991–2004 рр.) (2015)
Кушнір В. - Результати експериментального впровадження системи критеріально-орієнтованого оцінювання професійно орієнтованої лінгвістичної компетентності майбутніх медиків (2015)
Литвиненко С. - Сучасні технології організації навчального процесу у вищій школі (2015)
Мозолев О. - Нормативно-змістові основи Державного стандарту навчання в сфері фізичного виховання в системі загальної середньої освіти Польщі (2015)
Мотрук Н. - Підручник як елемент дидактичного забезпечення початкового навчання в Польщі (2015)
Нагорна О. - Деякі аспекти організації професійної підготовки магістрів міжнародного комерційного арбітражу в університетах Великої Британії (2015)
Наумук І. - Медіаосвіта як необхідна складова у підготовці майбутніх медіакомпетентних вчителів інформатики (2015)
Осадчий В. - Порівняльний аналіз національних рамок кваліфікацій в області вищої освіти України та європейських країн, Симоненко С. (2015)
Рибак Т. - Особливості методичної роботи україномовних шкіл за кордоном (2015)
Рощін І. - Фізіологічне підґрунтя підготовки дитини до взаємодії з навколишнім світом (2015)
Свистак-Яроцька О. - Організація діяльності школярів в юнацьких еко-клубах Японії (2015)
Сікура А. - Особливості початкового етапу формування у студентів-біологів мотивації до дослідницької діяльності, Сікура А. (2015)
Тафінцева С. - Підготовка педагогічних працівників до соціалізації молоді (20-ті роки ХХ століття) (2015)
Титунь О. - Педагогічна практика у процесі підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в початковій школі (2015)
Ушмарова В. - Наступність як принцип формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної освіти (2015)
Фаненштель Н. - Степан Балей про роль позавиховних суспільних відносин у вихованні особистості (2015)
Фасоля О. - Результати експериментальної перевірки екологічного виховання старшокласників в процесі профільного навчання (2015)
Федоренко О. - Шляхи підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців правоохоронної галузі (2015)
Чжуан Гуань - Оптимізація форм навчальної діяльності на уроці музики як умова розвитку творчої активності молодших школярів (2015)
Шевчук К. - Особливості формування життєвих компетентностей у навчально-виховному процесі початкової школи (2015)
Шоробура І. - Професійна підготовка слухачів магістратури в процесі педагогічної практики, Машкіна Л. (2015)
Ярощук І. - Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування, Блашків О. (2015)
Грубінко А. - Участь Великої Британії у європейській політичній інтеграції: між атлантизмом та європеїзмом (2015)
Гузь Н. - Суспільно-політичні реалії України як підгрунтя співпраці з Радою Європи (2015)
Lakishyk D. - Bipolarity effect on formation and development US european policy (2015)
Мартинов А. - Спільна зовнішня і безпекова політика Європейського Союзу: основні етапи розвитку (2015)
Петасюк О. - Осмислення євроінтеграційного та євроатлантичного поступу в контексті стратегії України (2015)
Примаченко І. - Санкції Європейської економічної спільноти проти Аргентини в ході Фолклендської війни 1982 р. (2015)
Сафар'янс Є. - Австрійський шлях до європейської інтеграції (2015)
Сухобокова О. - Гуманітарна допомога Євросоюзу Україні під час російської агресії (2014 – перша половина 2015 р.) (2015)
Braylyan Y. - Emigration from Caribbean to Europe (1945 - 1980) (2015)
Добровольська А. - Політичний транзит Республіки Молдова: реформи пострадянського періоду (2015)
Машевський О. - Політика європейських держав та США щодо "османської спадщини" після Першої світової війни (2015)
Мітрофанова О. - Трансатлантичне стратегічне партнерство і криза в Україні (2015)
Пількевич В. - Політика ЮНЕСКО в сфері культури (2015)
Zariczniak L. - Theoretical and Practical Motivations for Joining the Ukrainian Insurgent Army (2015)
Мартинов А. - Орлова Т. В. Сучасна політична історія країн світу: навч. посіб. – К.: Знання, 2014. – 677 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Колесник В. Г. - DS-теория. Исследование факторов деления Р-данных для генерации прикладных алгоритмов. Часть 2 (2015)
Резниченко В. А. - Отображение дескриптивной логики ALC в бинарную реляционную структуру данных, Чистякова И. С. (2015)
Дорошенко А. Ю. - Паралельна розподілена система для аналізу потокових даних соціальних мереж, Тітов Д. С. (2015)
Дорошенко А. Ю. - Паралельна розподілена реалізація модуля керування робочими процесами для системи підтримки операцій оператора зв’язку, Шихутська С. О. (2015)
Захарова О. В. - Семантична анотація Веб-сервісів (2015)
Лесько О. В. - Анализ семантики естествненно-языковых законодательных документов с использованием онтологии предметной области, Рогушина Ю. В. (2015)
Колісниченко Р. А. - Побудова сервісно-ресурсної моделі пілотажної кабіни авіаційного тренажера (2015)
Провотар О. І. - Кліо-ефект і операційна система Windows проти Linux, Протасова К. Д. (2015)
Твердохліб Є. М. - Розробка системи підтримки формування і аналізу річних звітів установ НАН України, Перконос П. І., Субботін С. В. (2015)
Содержание (2013)
Поздравления с 80-летием экономического факультета Харьковского Каразинского университета (2013)
Задорожный Г. В. - Личностный архетип "свобода-ответственность" как истинное основание хозяйства и исток спасения человечества в XXI веке, Колинько О. Г. (2013)
Артёменко И. В. - Теоретико-методологическое обоснование ценностно-рациональных мегатрендов постсоциалистического хозяйства (2013)
Задорожный Г. В. - Цивилизация вне нравственных ценностей - симулякр рассудочного сознания (2013)
Батурин В. К. - Ключевая геополитическая оппозиция современности: англо-саксонский либерализм и экономоцентризм против философии русского космизма и ноосферного мира (2013)
Яковенко Л. И. - Финансово-интеллектуальная власть как противоречивое основание функционирования современного глобального хозяйства (2013)
Пилипенко А. Н. - Социально-психологические аспекты экономической деятельности хозяйствующих субъектов (2013)
Литвиненко Н. І. - Свобода: сутність, форми та їх емпіричні виміри (2013)
Батістова О. І. - Довіра як основоположний чинник господарського розвитку та її вплив на реалізацію фінансово-інтелектуальної влади (2013)
Новікова О. Ф. - Соціальна відповідальність держави: проблеми та стратегії модернізації системи управління, Дейч М. Є. (2013)
Діденко Ю. Ю. - Види соціального страхування з позиції соціально-трудових відносин (2013)
Давидов О. І. - Розвиток теорії вартості підприємства в сучасній економічній науці (2013)
Євтушенко Г. В. - Сутність, методи та інструменти державного регулювання маркетингових інтелектуальних активів (2013)
Швайко М. Л. - Бюджетна політика України в сучасних умовах (2013)
Кущенко Е. И. - Статистическое исследование внешнеэкономической деятельности регионов Украины (2013)
Пугач Б. Я. - Взаимосвязь теоретического и экспериментального в процессе познания, Пугач Н. Б. (2013)
Ким М. Н. - О специфике китайского социализма (2013)
Информация (2013)
Исходные данные (2013)
Євсюков О. Ф. - Розвиток професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів аграрних вищих навчальних закладів шляхом самоосвіти (2015)
Кузнецова І. А. - Гуманізація процесу навчання (2015)
Солошич І. О. - Концептуальні підходи до створення навчального посібника з дисципліни "Основи наукових досліджень в галузі екологічної безпеки", Бахарєв В. С. (2015)
Швачка Л. С. - Аналіз результатів експерименту розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2015)
Мартиненко М. Ю. - Структура культури самостійної роботи майбутнього економіста (2015)
Красікова Т. І. - Проблеми математичної підготовки студентів галузі знань "Економіка та підприємництво" (2015)
Никифоров В. В. - Зміна активності тест-об’єктів під короткотривалою одночасною дією шуму та магнітного поля від симетричного та асиметричного асинхронного двигунів, Чорний О. П., Сакун О. А. (2015)
Правила оформлення статей (2015)
Перелік авторів (2015)
Білорус О. Г. - Відтворювальна еволюція та структурна трансформація глобального капіталу (2015)
Гасанов С. С. - Зарубіжний досвід забезпечення прозорості операцій у фіскальній сфері та його використання в Україні, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2015)
Кузькін Є. Ю. - Розширення повноважень місцевого самоврядування в сучасних умовах: основні напрями та подолання перешкод, Шишко О. В. (2015)
Опарін В. М. - Сучасна українська наукова школа публічних фінансів, Федосов В. М., Юхименко П. І. (2015)
Котляревський Я. В. - Роль інституту банківського омбудсмена у підвищенні довіри клієнтів до банків, Панасенко Г. О. (2015)
Barynina M. - The role of internal audit in prevention and reduction of corruption (2015)
Державні банки в Україні: стратегія розвитку (2015)
Автори (2015)
Содержание (2014)
Протасов А. А. - Концепция техно-экосистемы в технической гидробиологии (2014)
Белоус Е. П. - Сезонная динамика количественных показателей развития фитопланктона на верхнем участке реки Южный Буг, Шевченко Т. Ф., Клоченко П. Д. (2014)
Адамович Б. В. - Связь содержания хлорофилла α c некоторыми характеристиками фитопланктона в рыбоводческих прудах и связанных с ними водотоках, Жукова А. А. (2014)
Ковалева И. В. - Межгодовые и сезонные изменения концентрации хлорофилла α и первичной продукции в глубоководной части Черного моря (2014)
Усенко О. М. - Анализ содержания фенолкарбоновых кислот в фитомассе высших водных растений, Коновец И. Н. (2014)
Заморов В. В. - Полиморфизм по локусам β-эстераз бычка-кругляка Neogobius melanostomus Одесского залива и акватории острова Змеиный, Радионов Д. Б. (2014)
Причепа М. В. - Фізіолого-біохімічний стан окуня річкового Perca fluviatilis за різних умов зимівлі, Потрохов О. С. (2014)
Шевцова Н. Л. - Эффект "периода покоя" при прорастании семян тростника обыкновенного из водоемов Чернобыльской зоны отчуждения, Явнюк А. А., Гудков Д. И. (2014)
Осипенко В. П. - Сезонные и пространственные изменения содержания и молекулярно-массового распределения углеводов в поверхностных водах (2014)
Гарькуша Д. Н. - Экспериментальные исследования образования метана в поверхностных водоемах при их значительном загрязнении кадмием, Фёдоров Ю. А. (2014)
Содержание (2014)
Карпова Г. А. - Влияние урбанизированного ландшафта на структурные показатели макрофитов реки Ворсклы, Клепец Е. В. (2014)
Цаплина Е. Н. - Зарастание устьевых участков рек, впадающих в Киевское водохранилище, Холодько О. П., Линчук М. И. (2014)
Шустов Ю. А. - Пищевая конкуренция обыкновенного подкаменщика и усатого гольца с молодью лососевых рыб р. Salmo в притоках Онежского озера, Тыркин И. А., Распутина Е. Н. (2014)
Стадниченко А. П. - Влияние сернокислого железа на быстрые поведенческие и физиологические реакции катушки роговой (Molluska: Gastopoda: Pulmonata) (2014)
Караванцева Н. В. - Содержание нуклеиновых кислот в гонадах, сперматозоидах и яйцеклетках мидии Mytilus galloprovincialis в условиях естественного нереста и температурной стимуляции, Щербань С. А. (2014)
Микряков В. Р. - Зависимость показателей гуморального иммунитета леща Abramis brama в период нагула от состояния кормовой базы, Силкина Н. И., Микряков Д. В., Баканов А. И. (2014)
Евтушенко Н. Ю. - Механизмы поступления, распределения и выведения металлов из организма рыб (обзор), Дудник С. В. (2014)
Сеник Ю. І. - Роль ліпідного обміну у ядрах клітин м'язів прісноводних риб у процесах адаптації до йонів цинку та кадмію (2014)
Куровская Л. Я. - Влияние повышения температуры воды на содержание лизоцима и белка у некоторых видов пресноводных рыб, зараженных и незараженных эктопаразитами, Лысенко В. Н. (2014)
Линник П. Н. - Растворенные углеводы в поверхностных водных объектах Украины, Иванечко Я. С. (2014)
Содержание (2014)
Афанасьев С. А. - Формирование гидробиоты речных систем на территории Украины в связи с историей гидрографической сети (2014)
Тимошкин О. А. - Массовое развитие зеленых нитчатых водорослей родов Spirogyra и Stigeoclonium (Chlorophyta) в прибрежной зоне южного Байкала, Бондаренко Н. А., Волкова Е. А., Томберг И. В., Вишняков В. С., Мальник В. В. (2014)
Пархоменко А. В. - Оценка потока взвешенного органического фосфора из зоны фотосинтеза глубоководной области Черного моря, Кукушкин А. С. (2014)
Юришинец В. И. - Таксономическое разнообразие и сложность сообществ зоопланктона разнотипных водных объектов, Рыбка Т. С., Заиченко Н. В. (2014)
Кирпенко Н. И. - Изменчивость биохимического состава водорослей (обзор), Усенко О. М., Мусий Т. О. (2014)
Боднар О. И. - Особенности накопления селена и его биологическая роль у водорослей (обзор), Винярская Г. Б., Станиславчук Г. В., Грубинко В. В. (2014)
Топтіков В. А. - Особливості протеїназної активності у травному тракті рапани (Rapana venosa) з північно-західної частини Чорного моря, Тоцький В. М., Алексєєва Т. Г., Ковтун О. О. (2014)
Причепа М. В. - Фізіолого-біохімічний стан окуневих риб у зимовий період, Потрохов О. С. (2014)
Беляев В. В. - Динамика формирования дозы облучения пресноводных рыб после однократного поступления 90Sr и 137Cs в водоем, Волкова Е. Н., Пархоменко А. А., Пришляк С. П., Курганский С. В. (2014)
Содержание (2014)
Ляшенко А. В. - Макробеспозвоночные морского края и приустьевого взморья Килийской дельты Дуная, Зорина-Сахарова Е. Е. (2014)
Говорин И. А. - Частота встречаемости и морфометрические характеристики мидий Mytilus galloprovincialis с депигментированными тканевыми структурами у Одесского побережья Черного моря (2014)
Климюк В. М. - Кількісні показники фітопланктону Слов'янських солоних озер, Лялюк Н. М. (2014)
Новоселова Т. Н. - Фитопланктон водоемов-охладителей техно-экосистем атомных и тепловых электростанций (обзор), Протасов А. А. (2014)
Ляврін Б. З. - Вміст неполярних ліпідів у тканинах печінки деяких видів риб малих річок Західного Поділля, Сеник Ю. І., Хоменчук В. О., Курант В. З. (2014)
Красуцкая Н. А. - Влияние трематодной инвазии на содержание общего белка и активность сукцинатдегидрогеназы в гепатопанкреасе моллюсков Viviparus viviparus L. при различной температуре водной среды, Юришинец В. И. (2014)
Холодько О. П. - Донные отложения Киевского водохранилища. Формирование, состояние и свойства (2014)
Линник П. Н. - Растворенные белковоподобные вещества в поверхностных водных объектах разного типа, Иванечко Я. С. (2014)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологичском журнале" в 2014 г. (2014)
Аркадьєва О. О. - До питання вивчення стану сформованості навички читання у молодших школярів із ДЦП (2013)
Бабич Н. М. - Формування комунікативних навичок у дітей з порушеннями зору та інтелекту як одна з умов їх успішної адаптації в ДНЗ компенсуючого типу (2013)
Базима Н. В. - Вивчення мовленнєвої активності у дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку (2013)
Вист Н. В. - Социально-психологические особенности семьи, имеющей подростка с девиантным поведением (2013)
Глазунова С. С. - До питання соціалізації дітей після кохлеарної імплантації (2013)
Гренюк Л. С. - Наукові підходи та роль мотивації у навчальній і професійній діяльності студентів–сурдопедагогів (2013)
Gruca-Miasik Urszula - Еволюція милосердності у волонтерську діяльність (2013)
Губар С. Ю. - Дослідження сформованості граматичних понять у глухих учнів 1-4 класів (2013)
Дідик Н. М. - Особливості соціальної роботи і соціально-психологічної реабілітації підлітків з девіантною поведінкою (2013)
Дмітрієва О. І. - Вивчення стану сучасної правової освіти учнів зі зниженим слухом в умовах спеціальної школи (2013)
Єфименко М. М. - Спеціальні методи фізичної реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового аппарату (2013)
Калинина Е. М. - Модель социализации детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития в условиях образовательной интеграции (2013)
Киселева А. В. - Организация кружковой и клубной работы с учащимися с нарушением слуха в условиях специального образования, Обухова Т. И. (2013)
Кобель І. Г. - Американський досвід соціально-педагогічної роботи у спільноті глухих (2013)
Коломійченко Н. А. - Проблеми педагогічної підтримки особистісного розвитку старших дошкільників з порушеннями зору (2013)
Красницька О. В. - Інтернатний заклад як тотальний інститут навчання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Кукса Н. В. - Працетерапія як засіб відновлення функцій рук у дітей із церебральним паралічем (2013)
Логинова Е. Т. - Социально-педагогическое содержание обучения как фактор повышения качества жизни ранее "необучаемых детей", Лисовская Т. В. (2013)
Максимовська В. М. - Соціально-демографічні характеристики сімей, що виховують дитину з синдромом Дауна (2013)
Малева З. П. - Формирование наглядно-образного мышления в период подготовки к лечению на специальных медицинских апаратах (2013)
Мельник У. Р. - Використання комунікативної системи РЕСS у роботі з дітьми з аутизмом (2013)
Мілевська О. П. - Порівняльна характеристика розуміння текстів учнями 4-х класів із ЗПР та з нормою розумового розвитку (2013)
Науменко Д. Е. - Емоційне неблагополуччя в дітей з затримкою психічного розвитку як психолого-педагогічна проблема (2013)
Пігіда В. М. - Мультидисциплінарний підхід до здійснення соціально-педагогічної підтримки дітей трудових мігрантів (2013)
Поляновська О. Р. - Формування правомірної поведінки дітей-сиріт молодшого шкільного віку як важлива складова профілактики правопорушень (2013)
Попова А. О. - Особливості соціалізації дітей та молоді в умовах скаутських організацій (2013)
Радыгина В. В. - Особенности сенсорного восприятия у детей с детским церебральным параличом (2013)
Рахуба Н. О. - Вивчення рівня сформованості уявлень про об'єкти неживої природи у старших дошкільників з нормальним та порушеним зором за поведінковим компонентом (2013)
Рибак Ю. В. - Корекційно-розвивальна робота із формування комунікативної компетенції засобами альтернативної комунікації з дітьми із розладами спектру аутизму, Муращук О. М. (2013)
Романенко О. В. - Напрями роботи практичного психолога в системі інклюзивної освіти (2013)
Русакович И. К. - Учет психологических особенностей глухих учащихся из семей слышащих и неслышащих родителей в образовательном процессе (2013)
Савицький А. М. - Психомоторна діагностика стану функціональної готовності дітей з синдромом Дауна до шкільного навчання (2013)
Саранча І. Г. - Формування соціальних вмінь та навичок дітей-інвалідів на заняттях з туротерапії в умовах реабілітаційного центру, Довгаленко В. Л. (2013)
Сафонова Ю. М. - Речевое поведение в системе формирования языка как средства общения у учащихся с нарушением слуха (2013)
Сивик Г. Є. - Анімалотерапія у роботі з дітьми з розладами спектру аутизму (2013)
Соколова Г. Б. - Теоретичні положення організації психолого-педагогічної допомоги дітям з комплексними порушеннями розвитку (2013)
Юревич Е. М. - Особенности овладения элементарными математическими представлениями детьми старшего дошкольного возраста с нарушением слуха (2013)
Старцева В. П. - Соціально-побутове орієнтування дітей-сиріт молодшого шкільного віку із ЗПР як психолого-педагогічна проблема (2013)
Супрун Г. В. - Психологічна адаптація дошкільників з аутизмом (2013)
Сухоніна Н. С. - Результативність спеціальної організації сенсорно-перцептивної діяльності слабозорих учнів (2013)
Тарасун В. В. - Роль етики в розвитку професійної самосвідомості аутолога (2013)
Федоренко М. І. - Складові формування економічного мислення старшокласників з порушеннями зору (2013)
Федоренко С. В. - Реформування традиційної системи освіти осіб з порушеннями зору відповідно до демократичних напрямів розвитку України (кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя) (2013)
Федорова О. М. - До проблеми вивчення словесної творчої уяви дітей з порушеннями зору (2013)
Феклистова С. Н. - Электронный дневник как средство взаимодействия учителя-дефектолога и родителей ребенка с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом, Мельникова Е. В. (2013)
Шевцов А. Г. - Ортопедагогічні засади допрофесійної підготовки підлітків з порушеннями опорно-рухового апарату в системі навчально-реабілітаційній роботи, Бажмін В. Б. (2013)
Шевченко В. М. - Раннє виявлення та допомога дітям з глибокими порушеннями слуху (2013)
Яковлева С. Д. - Комплекс психологічної корекції вищих психічних функцій при дитячому церебральному паралічі (2013)
Радченко М. І. - Стан проблеми енергозбереження в будівельній промисловості, Макарова О. В. (2015)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних систем у задачах ефективного землекористування (2015)
Боженко А. Л. - Оценка экономической эффективности источников "зеленой" энергии малой мощности для дачного или приусадебного хозяйства, Кубов В. И., Зюляев Д. Д., Павленко A. A. (2015)
Андреев В. И. - Анализ температурных аномалий в солнечных фотоэлектрических батареях, Гончарук М. Д., Клименко Л. П., Зюляев Д. Д., Кубов В. И., Кубова Р. М., Павленко А. А. (2015)
Зацерковний В. І. - Моніторинг демографічної ситуації в Україні за допомогою геоінформаційних технологій, Бляшук Р. В., Литвин Я. М. (2015)
Случак О. І. - Огляд основних конструктивно-технологічних методів запобігання прискореному зносу внутрішнього каналу артилерійських стволів (2015)
Чорна В. І. - Радіоекологічний моніторинг ґрунтів і сільськогосподарської продукції Дніпропетровської област, Сироватко В. О. (2015)
Гончарук Н. Д. - Діагностика онкологічних захворювань за температурними аномаліями тепловізійного зображення і мікрохвильової спектроскопії (2015)
Тюєва Н. В. - Використання комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії з метою уточнюючої діагностики та планування брахітерапії у хворих на рак шийки матки (2015)
Сухина Е. Н. - Изучение дозовой нагрузки на слизистую прямой кишки при внутриполостном облучении рака гениталий, Старенький В. П., Свинаренко А. В., Немальцова Е. В., Нестеренко А. С., Васильев Л. Л., Трофимов А. В. (2015)
Бєліков О. Є. - Система автоматизації апарату для фотодинамічної терапії при лікуванні захворювань шкіри, Плохенко М. В., Щесюк О. В. (2015)
Хворостенко М. И. - Основы формирования многокомпонентных пленочных слоев для производства защитных материалов, способных поглощать излучение в диапазоне высоких энергий, Ткаченко В. И., Межуев Н. Н., Хворостенко Ю. М. (2015)
Литвин Ю. П. - Ультрасонографічна і магнітно-резонансна картина плечового і ключично-акроміального суглобів у нормі, Логвиненко В. В., Литвин В. В., Девнозашвілі М. Е., Давлєтова Н. О. (2015)
Овчаренко Е. П. - Научно-педагогический вклад одесских ученых в развитие радиобиологии и радиационной медицины, Рожковская Г. M., Дорофеева T. K., Жвиговский В. M. (2015)
Кихтенко И. Н. - Влияние эволюции термина, Хворостенко М. И., Хворостенко Ю. М. (2015)
Белозор Н. В. - Влияние клинических характеристик и методики лучевой терапии на развитие лучевых эзофагитов у больных немелкоклеточным раком легкого, Старенький В. П., Сухина Е. Н., Карвасарская В. В. (2015)
Старенький В. П. - Роль конформної променевої терапії в лікуванні недрібноклітинного раку легені, Сухіна О. М., Білозор Н. В., Карвасарська В. В. (2015)
Грязов А. Б. - Эффективность радиохирургического лечения метастазов меланомы в головной мозг, Главацкий А. Я., Хмельницкий Г. В., Старенький В. П., Карвасарская В. В. (2015)
Гулидов И. А. - Лучeвая терапия при костных mетастазах рака молочной железы, Крылов В. В., Лукьянова Е. В., Мардынский Ю. С. (2015)
Мечев Д. С. - Досвід діагностики тромбоемболії легеневої артерії у паціентів із хронічною обструктивною хворобою легень, Грабовський Ю. В. (2015)
Іванкова В. С. - Дослідження агресивного потенціалу пухлини як фактора прогнозу захворювання при консервативній терапії місцевопоширених форм раку шийки матки, Храновська Н. М., Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2015)
Барановська Л. М. - Досвід використання сучасної радіотерапії та цитогенетичне дослідження при лікуванні раку шийки матки, Іванкова В. С., Дьоміна Е. А., Хруленко Т. В. (2015)
Іванкова В. С. - Вплив місцевої токсичності хіміопроменевої терапії на ефективність лікування хворих на інвазивні форми раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Гореліна Г. Л., Отрощенко І. П., Шевченко Г. М., Перепечкіна В. Т., Галяс Г. В. (2015)
Кихтенко И. М. - Роль радиационных аварий и промышленного применения источников ионизирующего излучения в проблеме лучевых повреждений (2015)
Григор’єва Л. І. - Невирішені питання інструментальних методів визначення дозового навантаження на людину від техногенного тритію, Кльосова А. О., Літвінова К. О., Томілін Ю. А. (2015)
Левчук К. О. - Екологічні проблеми Дніпропетровщини, Волосова Є. Р. (2015)
Кислинська А. І. - Оцінка якості стічних вод АЕС за бактеріологічними та мікробіологічними показниками, Томілін Ю. А. (2015)
Жуков Ю. Д. - Використання поліметричних систем для контролю якості стічних вод, що очищуються, Нікольчук С. А. (2015)
Содержание (2015)
Зайцев Ю. П. - О контурной структуре гидросферы (2015)
Плигин Ю. В. - Характеристика ценозов макрозообентоса Кременчугского водохранилища р. Днепр как основа оценки его биоресурсного потенциала, Кружилина С. В. (2015)
Клоченко П. Д. - Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева, Шевченко Т. Ф., Харченко Г. В. (2015)
Шкундина Ф. Б. - Фито- и зоопланктон нижнего течения р. Белой (РФ, Республика Башкортостан) как показатели экологического состояния, Сахабутдинова Д. И. (2015)
Боровков А. Б. - Интенсивное культивирование Dunaliella salina как способ получения биомассы с повышенным содержанием β-каротина. Сообщение 1. Влияние факторов культивирования, Гудвилович И. Н. (2015)
Якушин В. М. - Численность бактерий и протеолитическая активность в воде озера, расположенного в городской черте, Потрохов А. С., Зиньковский О. Г., Романишин Г. М., Калениченко К. П., Линчук М. И. (2015)
Пасичная Е. А. - Влияние соединений фосфора на водные растения (обзор), Горбатюк Л. О., Арсан О. М., Савлучинская М. А., Кукля И. Г., Платонов Н. А., Бурмистренко С. П. (2015)
Пичура В. И. - Прогнозирование гидрохимического режима низовий Днепра с использованием нейротехнологий, Пилипенко Ю. В., Лисецкий Ф. Н., Довбыш О. Э. (2015)
Содержание (2013)
Задорожнный Г. В. - Постижение духовно-нравственного производства как фундаментальный тренд человекомерности хозяйствовидческих размышлений и университетского образования (2013)
Давыдов Д. С. - Новая картина мира и понимание реальности как основа методологии исследования современных хозяйственных трансформаций (2013)
Колинько О. Г. - Хозяйственный хронотоп в онтологии-динамике совместно-разделенной деятельности и ареала личности (2013)
Артеменко А. В. - Экономическая этика и социальное партнерство в новейших стратегиях постсоветского хозяйства (2013)
Соркін І. В. - Теоретичні засади циклічності економічного розвитку та підходи щодо регулювання економіки (2013)
Кучеренко Е. В. - Взаимосвязь производства и потребления как одна из форм "метаморфозы власти" (2013)
Малазова Л. В. - Перспективні напрями продовольчої політики "нових агропромислових країнах" (2013)
Зухба О. М. - Добробут домогосподарств України в контексті міжнародних порівнянь: досягнення та виклики забезпечення людського розвитку (2013)
Давидов О. І. - Оцінка вартості підприємства: стейкхолдерський підхід (2013)
Булаенко Л. И. - Влияние экономического кризиса на динамику электроемкости валового внутреннего продукта Украины (2013)
Рахман М. С. - Аналіз стану та перспектив розвитку страхового ринку в Україні, Мангушев Д. В. (2013)
Міщенко С. В. - Особливості розвитку фінансового сектору в умовах нового геофінансового механізму (2013)
Науменкова С. В. - Світовий досвід регулювання фінансового сектору в контексті координації монетарної та фіскальної політики, Приходько Б. В. (2013)
Шаповал О. А. - Інструменти мінімізації кредитного ризику при споживчому кредитуванні (2013)
Матюк Т. В. - Напрями реформування освіти у контексті соціально-економічного розвитку суспільства (2013)
Исходные данные (2013)
Содержание (2015)
Мельникова Е. Б. - Вертикальное распределение интенсивности поля биолюминесценции в водах Черного моря в осенний период, Лямина Н. В. (2015)
Деревенская О. Ю. - Сообщество зоопланктона малой реки в аномальных климатических условиях (на примере р. Казанки, РФ), Мингазова Н. М., Яковлев В. В. (2015)
Романенко В. Д. - Биотехнологическое направление исследований в Институте гидробиологии НАН Украины, Крот Ю. Г. (2015)
Боровков А. Б. - Интенсивное культивирование Dunaliella salina как способ получения биомассы с повышенным содержанием β-каротина. 2. Оптимизация режима культивирования, Гудвилович И. Н. (2015)
Кирпенко Н. И. - Биохимический состав зеленых водорослей на разных стадиях роста, Усенко О. М., Мусий Т. О. (2015)
Незбрицкая И. Н. - Изменение содержания фотосинтетических пигментов у представителей Chlorohyta и Сyanoprokaryota в условиях воздействия повышенных температур, Курейшевич А. В. (2015)
Романенко В. Д. - Особливості фізіолого-біохімічних взаємодій у симбіотичних угрупованнях прісноводних риб за дії сполук неорганічного азоту, Юришинець В. І., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2015)
Лукашев Д. В. - Накопление тяжелых металлов моллюсками Lymnaea stagnalis как показатель загрязнения малых водоемов (2015)
Челядина Н. С. - Распределение меди в тканях самцов и самок мидии Mytilus galloprovincialis, Поспелова Н. В., Копытов Ю. П. (2015)
Линник П. Н. - Молибден в природных поверхностных водах: содержание и формы нахождения, Игнатенко И. И. (2015)
Лаврик В. І. - Математичне моделювання впливу "цвітіння" води на кисневий режим, Глазок А. С. (2015)
Бандрівський М. - Бронзові ножі українського правобережного Лісостепу періодів BRD-HAB1: Питання типології і походження (2011)
Боднарюк М. - Археологічні дослідження пам'яток Буковини Чеславом Амброжевичем, Пивоваров С. (2011)
Ільків М. - Археологічні розвідки на пам'ятках пізньобронзового віку на території Чернівецької обл. у 2009-2010 рр. (2011)
Михайлина Л. - Історія досліджень пам'яток райковецької культури (2011)
Пивоваров С. - Археологічні дослідження та реставраційні роботи в Хотинській фортеці (2011)
Пивоваров С. - Скроневі кільця в середньовічних старожитностях Буковини, Вамуш А. (2011)
Чайка В. - Відбудова і пристосування Збаразького замку XVII ст. як зразок вирішення проблем охорони культурної спадщини в Україні (1994-2008 pp.) (2011)
Боднарюк Б. - Зародження чернечого самітництва в Галлії у V ст. (на прикладі "Vita Patrum Jurensium") (II) (2011)
Воротняк І. - Інформаційна евристика: проблеми і перспективи вивчення стародавньої і середньовічної історії за допомогою Інтернет-ресурсів (2011)
Звагельський В. - Про порубіжні землі на південному сході Русі у другій половині XII ст (2011)
Казаров С. - О. Д. Дмітрєв у Ростові-на-Дону: останній період життя і діяльності вченого (1951 - 1962) (2011)
Кубай І. - Особливості станово-представницької монархії у погуситській Чехії і Моравії (2011)
Мудеревич В. - Завоювання хрестоносцями Константинополя 1204 р. в рецепції давньоруського літописання (2011)
Сайко М. - Комедії Плавта як джерело для вивчення кредитних відносин в античному Римі (2011)
Чучко М. - Еволюція богослужебного та повсякденного одягу православного кліру в північній Молдавії і Буковині (2011)
Шкрібляк М. - Українська церква (Київська митрополія) в контексті зовнішньої політики гетьмана Івана Самойловича (2011)
Яремчук А. - Роль та значення ісихазму в українському православ'ї (2011)
Бурла М. - Організація та проведення новорічного народного карнавалу у румунських селах північної частини Буковини, Кожолянко Г. (2011)
Гаврильченко І. - Особливості етнодемографічного стану міського та сільського населення півдня Бессарабії впродовж 80 - 90 pp. XIX ст. (2011)
Кожолянко Г. - Еміграція українців до Америки з XVII до кінця XIX ст. (2011)
Кожолянко О. - Громадсько-сімейні відносини сільського населення Буковини у II тисячолітті (2011)
Кожолянко О. - Елементи весільної обрядовості в контексті похоронного обряду українців Буковини (2011)
Королько А. - Етнографічні дослідження з вивчення Покуття (1991-2010 pp.) (2011)
Удод О. - Сакральне як феномен культури, Юрій М. (2011)
Козак А. - Метальні машини та облогова техніка армії Баркідів (2011)
Кузь А. - Древкова зброя військових підрозділів генуезьких колоній Криму XIV-XV ст. (2011)
Яновський Я. - Релігійні вірування, обряди, звичаї та побут західних гунів у V ст. (2011)
Гладкий М. - Етнографічна практика та питання навчально-методичного забезпечення (2011)
Кожолянко Г. - Етнічна і громадянська ідентичність українців Молдови, Кожолянко О. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Мечковская Н. Б. - Маяковский и Хлебников: различия языковых программ и практик в русском авангарде (2013)
Туранина Н. А. - Образная модель мира в поэтическом дискурсе В. Маяковского (на материале авторских словарей тропов) (2013)
Гридина Т. А. - Аспекты изучения игрового идиостиля: поэтический креатив В. В. Маяковского (2013)
Картава Т. В. - Метафора в поэтическом дискурсе В.В.Маяковского (2013)
Лаппо М. А. - Самоидентификация в поэтическом и прозаическом дискурсах В. Маяковского: лингвистический аспект (2013)
Немировская А. Ф. - Онимная лексическая парадигма в поэме В. Маяковского "Облако в штанах" (2013)
Филиппова О. В. - Языковая личность манипулятора и лексико-семантические средства в тактиках манипулирования (на примере речевого поведения персонажей пьес В. В.Маяковского), Кустов В. В. (2013)
Шевчук Л. В. - Приёмы речевого воздействия в рекламных текстах В. Маяковского (2013)
Сумарокова Л. Н. - О категориальном базисе естественных языков (2013)
Вудняк Д. В. - Развитие литературных языков в свете исторической эволюции и варьирование слова в системе языка (2013)
Степанов E.H. - Развитие научных идей И. В. Ягича в одесской историко-филологической школе (2013)
Петров А. В. - Развитие идей профессора Т. А. Тулиной о системе средств выражения сравнительных отношений в русском языке (2013)
Шумарина Т. Ф. - Вербальные стереотипы геронтных групп: тендерный аспект, Сауляк Е. С. (2013)
Бигунова Н. А. - Социальный статус участников положительно-оценочных речевых актов (на материале англоязычного художественного дискурса) (2013)
Чеснокова Ш.В. - Темпоральные особенности американской речи в различных возрастных группах (2013)
Иссерс О. С. - Разговор о гражданском обществе: дискурсивные практики в СМИ и блогосфере (2013)
Глотова Т. А. - Слово пастыря (проповедь) как воплощение русского риторического идеала: речевое взаимодействие субъектов в рамках коммуникации, Глотова Е. Ю. (2013)
Румянцева Е. В. - Рече-поведенческая тактика просьба в русском и американском общении (2013)
Грабовенко И. С. - Воздействующий потенциал и способы экспликации категории оценки в медиадискурсе (2013)
Пачев О. Н. - Эмотивные речевые средства футбольного телекомментария (2013)
Павлова Е. В. - Классификация речевых жанров в сфере менеджмента персонала (2013)
Кулиш И. А. - Прецедентные тексты афоризмов в современной прессе России и Китая, Ли Чжэни. (2013)
Гусева А. С. - Проблеми міжкультурної комунікації у віртуальних щоденниках (лінгвістичний аспект) (2013)
Громовая Ш.И. - Интернет-мемы одесских форумов (2013)
Иванова Л. П. - Рецепция поэта: лингвоимагологический аспект (2013)
Ситникова Е. В. - Вариативность ассоциативных связей языковых маркеров национально-культурного сознания лингвокультурного типа (2013)
Каиржанов А. К. - Концепт "божественный сад" в творчестве Г. С. Сковороды (2013)
Денисова Я. И. Оязыковление концепта «дом» в прозе Людмилы Шарга - Verbalization of the concept "home / house" in the prose by Lyudmila Sharga (2013)
Антоненко Н.П. - Состав ситуаций сакральной истории личности в русских волшебных сказках (2013)
Гончар Н.М. - Лексика весільного обряду у болгарських говірках українського Подунав'я (2013)
Ігнатенко Д. А. - Динамічні процеси в українських говірках півночі Молдови: лексика житлового комплексу (2013)
Валеева Л.В. - Лингвопрагматические основания семантики мифемы в прогностическом тексте (2013)
Руcтемов О.Д. - Проблема генезиса и классификации тюркизмов в русском языке (2013)
Попов С. Л. - Возможности дифференциации атрибутивных образований с вне-/не- и дву-/двух-: семантико-аргументационный аспект (2013)
Гукова Л.Н. - Речевая объективация когнитивных импликаций топонима в дискурсе А.С.Пушкина, Фомина Л. Ф. (2013)
Сидоренко E.H. - Эргонимизация топонимов на примере эргообъектов Донецкой области (2013)
Синявская O.E. - Русские коммерческие номинации советского периода в системно-структурном освещении (2013)
Соснина Л.В. - Структурные типы бахуврихи в русском языке (2013)
Юдина А. Д. - Новое в языке периодики и окказиональном словообразовании (2013)
Ван Цзиюньбо. - Словообразовательная адаптация англицизмов в рекламном тексте (2013)
Собченко Н. С. - Графические окказионализмы рекламного дискурса (2013)
Ступак I. В. - Методика семантико-синтаксичного аналізу похідних каузативних дієслів у німецькій і українській мовах (2013)
Чернцова Е. В. - Когнитивная семантика предикатов оказаться, оказываться в дискурсивном режиме интерпретации (2013)
Шатілоеа О. С. - Імплікатури мовленнєвого спілкування як важлива складова інтерпретації спонукальних висловлень (2013)
Вуковська В. І. - Роль синтаксичної організації адвокатської промови у здійсненні ментального впливу на суд (на матеріалі сучасних англомовних захисних виступів) (2013)
Плотницкая С. В. - Формирование коллективной профессиональной языковой личности студента-юриста и студента-журналиста средствами английского языка, Вит H. П., Ануфриева Н. М., Еременок О. И. (2013)
Мэн Ся. - Об обучении русскому языку в Китае с позиции межкультурного диалога: история и актуальность (2013)
Нефёдов И. В. - Русский язык на Северном Кавказе: проблемы и перспективы преподавания в полиэтнической среде, Пантелеев А. Ф. (2013)
Эртонга Соннур. - Проблема создания учебного словаря по русскому языку для студентов турецких вузов (2013)
Герасименко И. А. - Сапрыгина Н. В. Психолингвистика художественного текста: |монография| коммуникация автора и читателя :/ Нина Вадимовна Сапрыгина. — Одесса : Астропринт, 2012. — 336 с. (2013)
Петрова Л. А. - Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (на материале категорий и лексико-грамматических разрядов имени) : |монография| / Елена Александровна Скоробогатова. — Харьков : НТМТ, 2012. – 480 с. (2013)
Теркулов В. И. - Яроцкая Г. С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : / Галина Сергеевна Яроцкая. — Одесса: Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, 2013. — 652 с. (2013)
Содержание (2015)
Романенко В. Д. - Научные направления и основные итоги деятельности "Гидробиологического журнала" за прошедшие 50 лет, Калинина Л. И., Шевченко Т. Ф. (2015)
Зверева Ю. М. - Дыхание водных олигохет (Annelida, Oligochaeta) и особенности потребления кислорода эндемичными Enchytraeidae озера Байкал, Мизандронцев И. Б., Зайцева Е. П., Тимошкин О. А. (2015)
Кулеш В. Ф. - Потребление и усвояемость пищи у десятиногих ракообразных (2015)
Афанасьев С. А. - Гидробиологическая характеристика и оценка экологического состояния трансграничных водотоков Сож-Деснянского междуречья, Байчоров В. М., Гигиняк Ю. Г., Летицкая Е. Н., Усов А. Е., Солонина О. В., Федотов Ю. П., Яворский В. Ю., Оберемчук Т. В. (2015)
Суходольская И. Л. - Фитопланктон малых рек Ровенской области (Украина) и связь его количественных показателей с содержанием биогенных элементов, Мантурова О. В., Грюк И. Б. (2015)
Макрушин А. В. - Патоморфологическое исследование гидробионтов, Беляков В. П., Чинарёва И. Д., Васильев А. С., Фефилова Е. Б., Кононова О. Н. (2015)
Новицкий Р. А. - Различные программы морфологического развития амурского чебачка Рseudorasbora parva (Cypriniformes: Cyprinidae) в лотических и лентических экосистемах, Христенко Д. С., Котовская А. А. (2015)
Протасов А. А. - Динамика зооперифитона на экспериментальных субстратах в условиях приплотинного участка Киевского водохранилища, Гурьянова Г. А., Силаева А. А., Ласковенко Н. Н. (2015)
Фальфушинська Г. І. - Стан маркерів токсичності водного середовища у двостулкового молюска Unio tumidus за дії поширених муніципальних забруднювачів, Гнатишина Л. Л., Столяр О. Б. (2015)
Юришинец В. И. - Сравнительный анализ паразитофауны амурского чебачка Pseudorasbora parva (Cyprinidae) в условиях приобретенного и нативного ареала, Заиченко Н. В. (2015)
Смоляр Н. І. - Шановні читачі! (2015)
Борутта А. - Тенденції у профілактиці карієсу зубів з урахуванням загальних факторів ризику, Смоляр Н.І. (2015)
Пустовойт К. А. - Вивчення особливостей стоматологічного статусу дітей 6–7 років із пігментованим зубним нальотом зеленого кольору , Острянко В. І., Якубова І. І. (2015)
Годованець О. І. - Особливості мінералізації емалі зубів у дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Гончаренко В. А. (2015)
Хоменко Л. О. - Морфологія кореневої системи тимчасових зубів. Частина 3. Різці верхньої щелепи, Шаповалова Г. І., Наконечна О. М. (2015)
Попович З. Б. - Особливості клінічного перебігу недосконалого амелогенезу. Клінічний випадок, Дичек З. І., Дичек Т. З, Вінтоняк М. П. (2015)
Плиска О. М. - Віддалені результати лікування хронічного періодонтиту постійного зуба з незакінченим формуванням кореня. Клінічний випадок: 10 років спостереження (2015)
Шаковець Н. В. - Порівняльна ефективність пульпотомії тимчасових молярів із застосуванням МТА та сульфату заліза, Романова О. С. (2015)
Харьков Л.В. - 20-річний досвід роботи кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Яковенко Л.М., Чехова І.Л. (2015)
Савичук О. В. - Особливості лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту залежно від типу пародонтопатогенної мікрофлори у дітей , Опанасенко О. О. (2015)
Сов’як О. - Цікаві новини (2015)
Смоляр Н. І. - "Фахівець−2015" — хороші традиції мають продовження, Іванчишин В. В. (2015)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Профілактична та дитяча стоматологія" у 2015 році (2015)
Левашов С. П. - Опыт использования мобильных прямопоисковых технологий для оценки перспектив нефтегазоносности глубинных горизонтов разреза, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Прилуков В. В. (2015)
Меньшов А. И. - Магнетизм природных объектов нефтегазоперспективных территорий Западной Украины, Кудеравец Р. С., Чоботок И. А. (2015)
Омельченко В. Д. - Комплексная геолого-геофизическая модель литосферы Донбасса и проблемы нефтегазоносности, Кендзера А. В., Кучма В. Г. (2015)
Зеленко Ю. М. - Просторове прогнозування газогенеруючих товщ у Дніпровсько-Донецькій западині на основі оцінки відбивної здатності вітриніту, Карпенко О. М. (2015)
Дрогицкая Г. М. - Глубинное строение и металлогения Кировоградского рудного района (2015)
Дзюба О. В. - Оцінка інформативності показників локальної неоднорідності гравітаційного поля у задачах тектонічного районування (на прикладі північно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини), Жуков М. Н., Рачова М. О. (2015)
Шульга Р. В. - Дистанційне дослідження Землі з використанням методу структурно-тектонічного аналізу (2015)
Міненко П. О. - Стійкі розв’язки обернених задач гравімагнітометрії на щитах, Міненко Р. В., Мечніков Ю. П. (2015)
Долинський І. П. - Лінійна інтерполяція на триангульованій області як метод побудови 2D моделей параметрів за відсутності апріорної інформації, Лобасов О. П., Огарков В. М. (2015)
Бахова Н. И. - Влияние неустранимых погрешностей на экономичность конечно-элементного алгоритма (2015)
Лапина Е. П. - Некоторые методические подходы при решении обратных задач магнитометрии (2015)
Глоба Р. Н. - Оценка влияния коррозионных процессов на трубопроводно-транспортные природно-техногенные системы по данным электрометрии, Иваник Е. М., Глоба Я. Н., Выжва С. А. (2015)
Клипа А. В. - Модель зрізаного розподілу вмісту гідрохімічних даних, Жуков М. Н. (2015)
Вергельська Н. В. - Моделі формування сучасних торфовищ (2015)
Якимчук М. А. - Фізика атома: новий погляд (2015)
Бахова Н. И. - Информационное моделирование и метод крайгинга в задачах электрометрии скважин, Колосова О. В. (2015)
Задорожный Г. В. - Об университетском экономическом образовании в условиях становления общества (не) знания (2014)
Алиев Урак Ж. - Современное университетское образование как феномен: методология исследования (2014)
Артёменко А. В. - Экономическое образование - ценностная составляющая постсоциалистического хозяйствования (2014)
Владимир(Щвец) архимандрит - Психологические аспекты воспитания детей в богословско-нравственном устремлении в процессе жизни. Критика протоиерея Анатолия Гармаева (2014)
Бабич В. П. - Научно-онтологические основы современного цивилизационного мыслетворчества (2014)
Владленова И. В. - Философия хозяйственной деятельности Вернера Зомбарта (2014)
Гордеев В. А. - Университетское образование должно быть и университетским, и образованием, Гордеев А. А. (2014)
Діденко Ю. Ю. - Державне регулювання соціальної політики щодо громадян з особливими потребами як механізм становлення моральної складової суспільства, Бондар Н. О. (2014)
Длугопольський О. В. - Поведінкові особливості "Homo Economicus" у контексті заперечення повної раціональності, Іващук Ю. П. (2014)
Дуна Н. Г. - Духовно-нравственное воспитание современной молодежи (2014)
Ільїн В. В. - Економічне буття у вимірах "фінансового ладу": метафізичний аспект (2014)
Ким М. Н. - О структуре универсумного знания и роли в нём классических университетов (2014)
Колот А. М. - Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності (2014)
Компаниец В. В. - Восточнославянская экономическая мысль - современной экономической науки и образования (2014)
Корнейчук Б. В. - Крымский синдром и провалы экономического образования (2014)
Кузнецов А. В. - Вера и знание в эпоху информационной агрессии (2014)
Куценко В. Й. - Духовно-моральні цінності як основа господарського розвитку України (2014)
Липов В. В. - Институциональная комплементарность, формирование глобального образовательного пространства и выбор модели образования для Украины (2014)
Мищенко В. И. - Капитал и духовное развитие личности (2014)
Мищенко С. В. - Деньги как источник инфляции и фактор социально-имущественной дифференциации (2014)
Науменкова С. В. - Роль коммуникаций банков в защите прав потребителей банковских услуг, Мищенко В. И. (2014)
Носов О. В. - Экономическая наука в условиях инновационного развития (2014)
Осецький В. Л. - Економіко-теоретичні знання в контексті філософії: методологічний аналіз (2014)
Панькова О. В. - Аксиологические основания развития человека и человеческого потенциала общества в координатах цивилизационных вызовов современности (2014)
Смоляга М. В. - Целостность человека как познающего и действующего субъекта, Старикова Г. Г. (2014)
Тарасевич В. Г. - Универс-и-тет: универс-альность и/или универс-мность экономического образования (2014)
Филякова Т. И. - После захвата власти: императив выживания человечества (2014)
Халина О. В. - Трансформация образования и общественного интеллекта под влиянием господства финансово-интеллектуальной власти в мировой хозяйственной системе (2014)
Черномаз П. А. - Современное состояние украинско-российских отношений как отражение духовного кризиса (2014)
Юдина Н. В. - Предпосылки футурологии в системе образования маркетологов (2014)
Исходные данные (2014)
Хоменко Л.О. - Шановні читачі! (2015)
Каськова Л. Ф. - Вплив профілактичних заходів на показники структурно-функціональної кислотостійкості емалі та мікрокристалізації ротової рідини в дітей із дисбактеріозом кишківника, Акжитова Г. О. (2015)
Сарап Л. Р. - Комплекс профілактичних заходів у дітей молодшого шкільного віку. Оцінка ефективності, Сарап Е. В., Дмитрієнко Н. Ю., Лошкарева К. О. (2015)
Ґриґорцевіч А. - Ортопедична реабілітація 5-річного хлопчика після втрати шести молочних зубів верхньої щелепи внаслідок гострого глибокого карієсу. Опис клінічного випадку (2015)
Плиска О. М. - Методи лікування періодонтитів постійних зубів із незавершеним формуванням коренів. Огляд літератури (2015)
Мозгова О. М. - Лікування асоційованої форми рецидивуючого герпесу порожнини рота у дитини. Клінічне спостереження (2015)
Солонько Г. М. - Корекція поведінки дитини на стоматологічному прийомі (2015)
Смоляр Н. І. - Визначення активності карієсу зубів у дітей шкільного віку як основа при плануванні диспансерної роботи дитячого стоматолога, Чухрай Н. Л. (2015)
Шаковець Н.В. - Захворюваність на карієс зубів у дітей раннього віку та її взаємозв’язок з різними факторами ризику, Терехова Т.М. (2015)
Сов’як О. - Цікаві новини (2015)
Хоменко Л. О. - Морфологія кореневої системи тимчасових зубів. Частина 2. Моляри нижньої щелепи, Шаповалова Г. І., Наконечна О. М. (2015)
Науково-практична конференція "Сучасні аспекти лікування карієсу та його ускладнень у дітей" з нагоди 95-річчя від дня народження проф. Л. А. Луцик (2015)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Профілактична та дитяча стоматологія" у 2014 році (2015)
Содержание (2015)
Баринова С. С. - Водоросли как индикаторы экологического состояния водных объектов: методы и перспективы, Клоченко П. Д., Белоус Е. П. (2015)
Солоненко А. Н. - Состав органических веществ и ферментативная активность пелоидов гипергалинных водоемов северо-западного побережья Азовского моря (Украина) (2015)
Гурбик О. Б. - Особливості живлення щуки (Esox lucius) Канівського водосховища у весняний період, Діденко О. В., Бузевич І. Ю. (2015)
Зайцева Т. Б. - Влияние октил- и нонилфенолов на рост, фотосинтетическую активность и токсинообразование цианобактерии Planktothrix agardhii, Мильман Б. Л., Луговкина Н. В., Чернова Е. Н., Русских Я. В., Сатаева С. М., Медведева Н. Г. (2015)
Андрусишин Т. В. - Структурные изменения в клеточных мембранах Lemna minor из р. Збруч как индикатор загрязнения тяжелыми металлами, Костюк Е. В., Грубинко В. В. (2015)
Куликова А. Д. - Активность альдолазы в тканях Mytilus galloprovincialis с различной окраской створок, Андреенко Т. И., Солдатов А. А. (2015)
Пустовгар В. П. - Особливості морфологічних та біохімічних показників бичка-кругляка Neogobius melanostomus з Дніпровсько-Бузького лиману та р. Дніпро, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М. (2015)
Пришляк С. П. - Закономерности накопления 137Cs в надземной и подземной фитомассе гелофитов, Беляев В. В., Волкова Е. Н., Пархоменко А. А., Савицкий А. Л. (2015)
Тимченко В. М. - Динамика экологически значимых элементов гидрологического режима низовья Днепра, Коржов Е. И., Гуляева О. А., Батог С. В. (2015)
Линник П. Н. - Мышьяк в природных водах: формы нахождения, особенности миграции, токсичность (обзор) (2015)
Протасов А. А. - Экология и экологи. Рец. на кн.: Г. С. Розенберг. Атланты экологии. - Тольятти: Кассандра, 2014. - 411 с. (2015)
Хоменко Л. О. - Шановні читачі! (2013)
Хоменко Л. О. - Глибоке фторування — метод профілактики карієсу зубів. Огляд літератури. Частина 2. Дентин-герметизуючий ліквід, Шаповалова Г.І. (2013)
Акулович А. В. - Порівняльна ефективність освітлення емалі зубними пастами на ферментній основі, Акулович О. Г., Ялишев Р. К., Попова Л. А., Горохова Д. І. (2013)
Каськова Л. Ф. - Динаміка показників карієсу тимчасових зубів у дітей при проведенні профілактичних заходів, Акжитова Г. О., Бережна О. Е., Амосова Л. І. (2013)
Стадник У. О. - Конкурс на кращу студентську роботу "Профілактика стоматологічних захворювань у дітей", Єзерська О. В. (2013)
Смоляр Н. І. - Клінічні прояви та диференційно-діагностичні критерії некаріозних уражень зубів, Безвушко Е. В. (2013)
Назарян Р. С. - "Творчі майстерні" кафедри стоматології дитячого віку, Фоменко Ю. В., Гармаш О. В., Іскоростенська О. В., Спірідонова К. Ю., Бірюкова М. М. (2013)
Чижевський І. В. - Клінічний випадок ентеровірусного везикулярного стоматиту з екзантемою у дитини, Юріна М. С., Дегтяренко Є. В. (2013)
Леус П. А. - Ефективність шкільної програми контрольованого чищення зубів для поліпшення гігієни порожнини рота і зниження інтенсивності хронічних гінгівітів у дітей 6–7 років (2013)
Кузняк Н. Б. - Розповсюдженість та інтенсивність карієсу тимчасових зубів у дітей залежно від характеру вигодовування, Годованець О. І., Іваніцька О. В., Пенішкевич А. Я. (2013)
Пилипів Н. В. - Ретенція іклів при скупченості зубів. Особливості діагностики та визначення методу лікування (2013)
Хоменко Л. О. - Зустріч фахівців на Слобожанщині. ІІ Слобожанський стоматологічний форум: стоматологія — дітям (2013)
Лисак Т. Ю. - Конкурс професійної майстерності "Фахівець — 2013", Іванчишин В. В. (2013)
Сов'як О. - Цікаві новини (2013)
Смоляр Н. І. - Міжнародна конференція "Сучасні аспекти стоматологічної профілактики у дітей", Cолонько Г. М. (2013)
Покотило О. - Інтелектуальна гра "Що? Де? Коли? — У стоматології" (2013)
35 Міжнародна стоматологічна виставка "International Dental Show — Köln Messe" (2013)
Стадник У. О. - Круглий стіл "Актуальні питання туберкульозу в стоматології" під час Х Міжнародної стоматологічної виставки "Дентал-Україна — 2012" (2013)
Хоменко Л. О. - До 120-річчя з дня народження професора Ісака Йосиповича Новика, Кононович О. Ф., Соколовська О. З. (2013)
Содержание (2015)
Алехнович А. В. - Особенности группового роста особей в популяциях длиннопалого рака Astacus leptodactylus (2015)
Бондаренко Н. А. - Современное состояние биоты дельты реки Селенги (бассейн озера Байкал) в условиях нестабильности гидрологического режима. Сообщение I. Микробное сообщество и водоросли, Мальник В. В., Вишняков В. С., Рожкова Н. А., Синюкович В. Н., Горшкова А. С., Тимошкин О. А., Матвеев А. Н. (2015)
Дацык Н. А. - Желетелый зоопланктон в прибрежных и открытых районах Черного моря в весенний период 2013 г., Финенко Г. А., Аболмасова Г. И. (2015)
Серикова И. М. - Отклик фитопланктона в прибрежье Севастополя на климатические особенности 2009-2012 гг., Брянцева Ю. В., Токарев Ю. Н., Станичный С. В., Суслин В. В., Василенко В. И. (2015)
Щербак В. И. - Сезонная и межгодовая динамика фитопланктона, фитомикроэпифитона и биогенных элементов на речном участке Каневского водохранилища, Якушин В. М., Задорожная А. М., Семенюк Н. Е., Линчук М. И. (2015)
Макарова Н. М. - Поширення і деякі особливості екології молюсків р. Fagotia (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) у водоймах України (2015)
Силаєва А. А. - Зміни у зообентосі водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС за умов інвазії двох видів молюсків-дрейсенід, Степанова Т. І. (2015)
Дзюбан А. Н. - Деструкция органического вещества в грунтах водохранилищ Волги и Камы. Роль метаногенеза (2015)
Лаптева Н. А. - Структура и функциональная активность бактериопланктона в воде среди зарослей макрофитов в прибрежье Рыбинского водохранилища, Рыбакова И. В., Суханова Е. В., Белькова Н. Л. (2015)
Кирпенко Н. И. - Содержание белков, углеводов и липидов в биомассе зеленых водорослей при разной температуре выращивания, Усенко О. М., Мусий Т. О. (2015)
Незбрицька І. М. - Вплив температурних умов на ростові процеси та активність глутаматдегідрогенази у деяких видів Chlorophyta і Cyanoprokaryota, Курейшевич А. В., Василенко О. В. (2015)
Содержание (2015)
Дьяченко Т. Н. - К вопросу о жизненных формах у растений (обзор) (2015)
Ковальчук А. А. - Деструкция органического вещества зообентосом в источнике и ручьях бассейна средней реки восточных Карпат, Пляшечник В. И. (2015)
Зуб Л. Н. - Оценка трансформации водно-болотных угодий с использованием космической информации дистанционного зондирования Земли (на примере верховий Киевского водохранилища), Томченко О. В. (2015)
Генкал С. И. - Центрические диатомовые водоросли (Centrophyceae, Bacillariophyta) планктона р. Клязьмы (РФ), Охапкин А. Г. (2015)
Ануфриева Е. В. - Первая находка Ranatra linearis (Hemiptera, Nepidae) в гиперсоленых водоемах Крыма, Шадрин Н. В. (2015)
Прокопук М. С. - Про нову знахідку Azolla caroliniana у водоймі міста Києва (2015)
Протасов А. А. - Концептуальные подходы к организации гидробиологического мониторинга техно-экосистем ТЭС и АЭС, Зубкова Е. И., Силаева А. А. (2015)
Фальфушинська Г. І. - Реакції двостулкового молюска на теплову дію залежно від особливостей існування у природних умовах, Гнатишина Л. Л., Юрчак І. В., Мудра А. Є., Іваніна А., Соколова І., Столяр О. Б. (2015)
Жежеря В. А. - Методические особенности пробоподготовки взвешенных веществ и донных отложений, Линник П. Н., Жежеря Т. П., Скоблей М. П. (2015)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологическом журнале" в 2015 г. (2015)
Смоляр Н. І. - Шановні читачі! (2013)
Гармаш О. В. - Аналіз фацій ротової рідини пацієнтів із затримкою внутрішньоутробного розвитку в анамнезі як критерій застосування різних джерел низькоінтенсивного світлового випромінювання для профілактики хвороб пародонта, Назарян Р. С., Хмиз Т. Г. (2013)
Чижевський І. В. - Застосування візуалізованих завдань навчального типу у студентів-стоматологів при вивченні ортодонтії, Губанова О. І., Єрмакова І. Д. (2013)
Воєвода О. О. - Комплекс препаратів для ендогенної профілактики карієсу постійних зубів у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Слабковський В. В. - Одномоментна апексифікація із застосуванням матеріалів на основі мінеральних триоксид агрегатів (2013)
Лютіков О. І - Стандартні сталеві коронки (2013)
Смоляр Н. І. - Мікрофлора зубного нальоту у дітей залежно від інтенсивності карієсу зубів, Бариляк Д. Ю. (2013)
Кузняк Н. Б. - Стан тканин пародонта та твердих тканин зуба в дітей із патологією щитоподібної залози, Годованець О. І., Гаврилюк З. М. (2013)
Назарян Р. С. - Стоматологічні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей та дорослих. Огляд літератури, Ємельянова Н. Ю., Карнаух О. В., Хмиз Т. Г. (2013)
Москаленко А. М. - Ефективність застосування пломбувальних матеріалів різних класів для реставрації бічних зубів (2013)
Калінська А. - Імпрегнaція — релікт минулого чи надалі актуальний метод лікування раннього карієсу , Ольшак-Ковальчик Д. (2013)
Сов'як О. - Цікаві новини (2013)
Запрошуємо до участі в конкурсі "Профілактика стоматологічних захворювань у дітей" (2013)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Профілактична та дитяча стоматологія" у 2013 році (2013)
Смоляр Н. І. - Шановні колеги! (2009)
Хоменко Л. О. - Шановні колеги! (2009)
Хоменко Л. О. - Сучасний погляд на класифікацію захворювань пародонту у дітей, Остапко О. І., Біденко Н. В. (2009)
Смоляр Н. І. - Чинники ризику виникнення карієсу молочних зубів у період закладки та мінералізації, Дубецька-Грабоус І. С. (2009)
Слабковская А. Б. - Особливості естетичної рестраврації зубів у підлітків на етапах ортодонтичного лікування. Опис клінічних випадків, Скатова Є. О., Зуєва Т. Є. (2009)
Угрин М. М. - Використання методики дентальної імплантації при стоматологічному лікуванні та реабілітації у дітей з вродженою адентією, Готь І. М., Смоляр Н. І., Макєєв В. Ф., Солонько Г. М., Солонько М. Ю. (2009)
Куроєдова В. Д. - Аналіз кісткового віку ортодонтичних пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів, за даними телерентгенографії, Головко Н. В., Дмитренко М. І. (2009)
Кулигіна В. М. - Результати дослідження індивідуально-психологічних особливостей підлітків з множинним карієсом, Кондратюк А. І., Курдиш Л. Ф. (2009)
Вісьнєвска-Спихала Б. - Ускладнення при екстракції зубів у дітей, Кульчик Т., Борисєвіч-Лєвіцка М., Сокальскі Є. (2009)
Українська асоціація профілактичної та дитячої стоматології (2009)
Дитячі стоматологи Росії на робочому семінарі EAPD в Хельсінкі (2009)
22 Всесвітній конгрес Міжнародної Асоціації дитячої стоматології (IAPD - International Association of Paediatric Dentistry) (2009)
Сов'як О. - Цікаві новини (2009)
Інноваційний Центр профілактики стоматологічних захворювань гігієни порожнини рота (2009)
Смоляр Н. І. - Шановні читачі! (2011)
Борисєвіч-Лєвіцка М. - Можливості та обмеження діагностики скелетного викопного матеріалу в стоматологічній антропології, Торліньска-Вальков’як Н. (2011)
Кiсельнікова Л. П. - Круглий стіл "Роль фторидів у профілактиці та лікуванні карієсу" (2011)
Шуминська Т. А. - Профілактика карієсу та гінгівіту у дітей, які лікуються незнімною ортодонтичною аппаратурою (2011)
Кравець Т. П. - Мідійний гідролізат — МІГІ-К у профілактиці карієсу зубів у дітей (2011)
Воєвода O. O. - Оцінка результатів ендогенної профілактики карієсу постійних зубів у дітей (2011)
Хоменко Л. О. - Сучасні особливості герпесвірусних уражень слизової оболонки порожнини рота у дітей за даними клініко-лабораторних досліджень, Мозгова О. М. (2011)
Тимофєєва О. О. - Визначення вагомості факторів ризику виникнення хронічного катарального гінгівіту у дітей (2011)
Ковач І. В. - Застосування методики автореплантації третіх молярів для відновлення зубного ряду, Макаревич А. Ю., Макаревич Н. Ю. (2011)
Хоменко Л. О. - Порівняльний аналіз хімічного складу альвеолярної кістки при прорізуванні зуба і формуванні його кореня, Антонишин Б. В. (2011)
Смоляр Н. І. - Клінічна оцінка ефективності зубної пасти Colgate Доктор Заяц, Стадник У. О., Патко О. Л. (2011)
Грудзяж-Сековска Ю. - Неповний вивих постійних центральних різців нижньої щелепи. Опис випадку, Богушевска-Ґутенбаум Г., Теодорчик Д., Радомска А. (2011)
Сов'як О. - Цікаві новини (2011)
Солонько Г. М. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні аспекти ендодонтичного лікування у дітей" (2011)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Профілактична та дитяча стоматологія" у 2011 році (2011)
Смоляр Н. І. - Шановні читачі! (2014)
Каськова Л. Ф. - Стан тканин пародонта в дітей із флюорозом зубів з регіонів із різним вмістом фтору в питній воді, Моргун Н. А., Новикова С. Ч., Янко Н. В., Амосова Л. І., Маковка І. Л. (2014)
Манрікян М. Є. - Проміжна оцінка впровадження пілотного проекту комплексної програми профілактики стоматологічних захворювань (2014)
Федоров Ю. А. - Роль фтору в життєдіяльності організму: аргументи, факти, оцінки (2014)
Міхаляк М. - Інфільтрація початкового карієсу — сучасний метод лікування у стоматології дитячого віку, Сітарскі О. (2014)
Стремчук М. В. - Пошук ефективних терапевтичних заходів загальної і місцевої дії при лікуванні дітей, хворих на атопічний хейліт (2014)
Хоменко Л. О. - Морфологія кореневої системи тимчасових зубів. Частина 1. Моляри верхньої щелепи, Шаповалова Г. І., Наконечна О. М. (2014)
Смоляр Н. І. - Ефективність лікування хронічного катарального гінгівіту у дівчат пубертатного періоду "Brush-Baby" відтепер в Україні, Машкаринець О. О., Фуртак Н. М. (2014)
"Brush-Baby" відтепер в Україні (2014)
Сов’як О. - Цікаві новини (2014)
Вовченко Л. О. - Невідкладні стани в дитячій стоматології, Кузьмін В. С. (2014)
Роєк Р. - Інтердисциплінарне лікування зламу кореня центрального різця верхньої щелепи у 7-річного хлопчика. Опис клінічного випадку, Спорняк-Тутак К., Ліпскі М. (2014)
Корпоровіч Е. - Мінімально інвазійні екстракції після внутрішньолункового зламу коренів різців верхньої щелепи. Опис клінічного випадку, Собєх П., Ясіньскі П. (2014)
Програма міжнародної конференції "Сучасні аспекти лікування карієсу та його ускладнень у дітей" (2014)
Якімова А. М. - Творча спадщина М. П. Драгоманова в архівах та бібліотеках Болгарії (2014)
Лобко Н. В. - Вільшанська гілка роду Линтварьових, Лобко К. А. (2014)
Нікітін М. Ю. - Принципи формування та функціонування земств за положенням 1890 року: історико-юридичний аспект (2014)
Власенко В. М. - Правове становище міжвоєнної української еміграції в Румунії (міжнародний аспект) (2014)
Єпик. Л. І. - Особливості викладання історії України на курсах з українознавства (20-і рр. ХХ ст.) (2014)
Чернобров И. В. - Роль бывших земских фельдшеров в охране здоровья и жизни населения Сумщины (2014)
Яковенко Г. Г. - Професійна характеристика домашніх учителів м. Суми (2014)
Німенко Н. А. - Становлення музейної справи в Україні У 20-Х роках ХХ ст. (на прикладі Роменського краєзнавчого музею) (2014)
Артюх В. О. - Інакодумство на Сумщині: контури й орієнтири (2014)
Бугрій В. С. - Зміст історичного краєзнавства у навчальних програмах для загальноосвітніх шкіл України (1958-1991 рр.) (2014)
Мирончук А. С. - Докторський диспут А. В. Флоровського: спроба реконструкції біографії (2014)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2014)
Рубльов О. С. - Рецензія на монографію Юрія Тимошенка "Історичні умови та специфіка розвитку спорту і фізичного виховання в Радянській Україні в 20-40-ві роки ХХ ст.” (2014)
Власенко В. М. - З історії підприємництва в Болгарії (2014)
Нестеренко В.А. - Рецензія на монографію Гончаренко О. М., Куницький М. П., Лисенко О. Є. "Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату "Україна” та "військової зони” (2014)
Повідомлення (2014)
Смоляр Н. І. - Шановні читачі! (2012)
Хоменко Л. О. - Порівняльна оцінка протикаріозної ефективності лікувально-профілактичних зубних паст з різними носіями фтору, Сороченко Г. В. (2012)
Смоляр Н. І. - Профілактика карієсу у дітей дошкільного віку — завдання дитячого стоматолога та педіатра, Солонько Г. М., Дубецька-Грабоус І. С., Безвушко Е. В. (2012)
Леус П. А. - Порівняльні дані протикаріозного ефекту мінералізуючої зубної пасти без фтору в двох вікових групах молодших школярів, Жардецький А. І., Жугіна Л. Ф., Купец Т. В., Матело С. К., Полянська Л. Н. (2012)
Хоменко Л. О. - Глибоке фторування — метод профілактики карієсу зубів. Частина 1, Шаповалова Г. І. (2012)
Янас А. - Діти з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (ADHD), котрим необхідне хірургічне стоматологічне лікування, Осіца П., Гжесяк-Янас Г., Сівік П., Соколовскі К. (2012)
Хоменко Л. О. - Аспекти гігієнічного виховання дітей з вадами твердих тканин зубів. Частина 1, Любарець С. Ф., Коваленко О. М. (2012)
Мельничук Г. М. - Клінічний випадок синдрому Елерса-Данлоса VIII типу (повідомлення 2), Білищук М. В., Гаврилів Г. М., Воляк М. Н., Лабій Ю. А., Кошкін О. Є., Яворська О. І., Білищук Л. М., Базалицька О. В. (2012)
Смоляр Н. І - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей Закарпаття, Безвушко Е. В., Чухрай Н. Л, Мельничук Н. І. (2012)
Сов'як О. - Цікаві новини (2012)
Смоляр Н. І. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні аспекти стоматологічної профілактики у дітей", присвячена 5-річчю Української асоціації профілактичної та дитячої стоматології (25 жовтня 2012, Львів), Солонько Г. М. (2012)
Солонько Г. М. - Міжнародний конгрес дитячих стоматологів у Москві — трибуна для обміну досвідом та досягненнями (2012)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Профілактична та дитяча стоматологія" у 2012 році (2012)
Хоменко Л. О. - Шановні читачі! (2014)
Попович З. Б. - Проблеми довкілля і стан стоматологічного здоров’я дітей Івано-Франківської області, Рожко М. М., Соловей С. І., Боднарук Ю. Б., Кукурудз Н. І. (2014)
Кобіясова І. В. - Вибір засобів, схеми та особливості проведення ремінералізуючої терапії у дітей, Матело С. К. (2014)
Стадник У. О. - Санітарна освіта дітей та її значення в реалізації освітньої програми з профілактики стоматологічних захворювань, Єзерська О. В. (2014)
Вовченко Л. О. - Проведення санітарно-просвітницької роботи в дитячих дошкільних та шкільних закладах (2014)
Безвушко Е. В. - Ефективність профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей раннього віку, які проживають у сільській місцевості, Мусій-Семенців Х. Г. (2014)
Смоляр Н. І. - Лікування хронічного катарального гінгівіту у хворих на туберкульоз дітей, які проживають на території екологічного забруднення, Шило М. М. (2014)
Хоменко Л. О. - Послідовність формування контактних пунктів аппроксимальних поверхонь коронок тимчасових молярів, Біденко Н. В., Вознюк В. П., Татченко А. О. (2014)
Солонько Г. М. - Синдром Нунан: основні аспекти клінічних проявів у порожнині рота. Клінічний випадок, Жизномирська О. О., Мінько Л. Ю. (2014)
Гринишин О. Б. - Порівняльний аналіз використання кальцій силікатних матеріалів на основі МТА і BiodentineTM в ендодонтичному лікуванні тимчасових і постійних зубів. Огляд літератури, Безвушко Е. В. (2014)
Харьков Л. В. - Професійний погляд на проблеми Українського центру дитячої щелепно-лицевої хірургії, Яковенко Л. М., Терещенко В. С. (2014)
Смоляр Н. І. - Міжнародна конференція "Сучасні аспекти лікування карієсу та його ускладнень у дітей" (2014)
Особливості терапевтичного лікування в дитячій стоматології (2014)
Біденко Н. В. - Брейн-рингу зі стоматології — 15 (2014)
Сов'як О. - Цікаві новини (2014)
Лисак Т. Ю. - Конкурс професійної майстерності "Фахівець — 2014", Іванчишин В. В. (2014)
Вонсович О. С. - ОБСЄ як платформа для політичного діалогу з питань європейської безпеки (2015)
Кондратенко О. Ю. - Євразійське економічне співтовариство як перехідна модель інтеграційної стратегії Російської Федерації (2015)
Кононенко M. Г. - Реалізація зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки (2015)
Мазурець Ю. О. - Трансформація поняття "національні інтереси" в теоріях та концепціях за умов глобалізації (2015)
Мудрицька К. О. - Спільна політика безпеки і оборони: французьке бачення (2015)
Купрейчук В. Ю. - Вплив сирійського конфлікту на політичні процеси близькосхідного регіону (2015)
Медведєва М. О. - Принципи екологічної етики в міжнародній договірній та судовій практиці (2015)
Забара І. М. - Принципи сучасного міжнародного права як основа міжнародних інформаційних правовідносин (2015)
Криволапов Б. М. - Порушення авторського права як актуальна проблема для України, Тесленко Н. В. (2015)
Слюсаренко Ю. А. - Правові засади співробітництва України та Європейського Союзу у сфері спільної безпекової та оборонної політики (2015)
Хонін В. М. - "Куб мотивів" суб’єктів міжнародних інтеракцій. Координата друга (2015)
Грицун О. О. - Правовий аналіз використання кіберпростору у воєнних цілях (2015)
Корж М. В. - Конкурентоспроможність виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів як чинник соціально-економічного зростання в умовах глобальної конкуренції, Сидоренко К. В. (2015)
Цибуляк А. Г. - Сучасні тенденції розвитку екологізації світової торгівлі (2015)
Заліско О. І. - Ретроспективний аналіз наукових концепцій структури капіталу ТНК (2015)
Андріяш М. М. - Реформування моделі податкових відносин в Україні у контексті європейської інтеграції (2015)
Вступне слово редактора (2015)
Шевага В. М. - Ранні діагностичні критерії виявлення гідроцефалії в гострий період розриву внутрішньочерепних артеріальних аневризм, Нетлюх А. М., Щибовик Д. В., Мотринець Н. П., Кобилецький О. Я., Кардаш І. М. (2015)
Кондратюк В. А. - Особливості печінкової гемодинаміки у пацієнтів, яким виконано доопераційну ендоваскулярну редукцію портального кровотоку (2015)
Карпенко Ю. И. - Симпатоадреналовая активность у больных с резистентной артериальной гипертензией, Сабер Гармази (2015)
Орлов М. Ю. - Лечение детей с артериовенозными мальформациями головного мозга, проявившимися геморрагическим синдромом (2015)
Ярмолюк Є. С. - Морфологічний аналіз модифікованої ендоваскулярної моделі фокальної церебральної ішемії для вивчення ефективності тканинної проангіогенної терапії ішемічного інсульту в експерименті, Савосько С. І., Стайно Л. П., Троян О. І. (2015)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування дистальних церебральних аневризм, Пастушин О. А., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В. (2015)
Чередниченко Ю. В. - Результаты эндоваскулярного лечения окклюзионных и стенотических поражений магистральных артерий головы и церебральных артерий (2015)
Щеглов Д. В. - Динамічне спостереження за аневризмами після емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, Бортнік І. М., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Пастушин О. А. (2015)
Мороз В. В. - Клінічне спостереження хірургічного лікування гігантської дисекційної аневризми задньої мозкової артерії: чи є альтернатива ендоваскулярному лікуванню? (2015)
Редакційна колегія журналу "Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія" вітає всіх іменинників! (2015)
Андрущенко С. В. - Роль України в забезпеченні енергетичної безпеки Центральної та Східної Єв­, Савінок В. (2015)
Теленко О. М. - Ядерна зброя як чинник міждержавних відносин в Південній Азії (2015)
Конах В. К. - Внутрішні загрози та виклики розвитку національних медіа-просторів: наукове осмислення проблеми (2015)
Божко С. О. - Швеція і партнерство Європейського Союзу із сусідами на сході Європи в цілях розвитку (2015)
Задувайло О. К. - Нормативно-правові особливості забезпечення балансу прайвесі та державної безпеки на прикладі США (2015)
Ржевська В. С. - Договірно-правова діяльність Генріха V, короля Англії (2015)
Русак Д. М. - Вдосконалення правового регулювання захисту персональних даних в мережі Інтернет в контексті інтеграції України в світовий інформаційний простір, Березовська І. Р. (2015)
Хонін В. М. - "Куб мотивів" суб’єктів міжнародних інтеракцій. Координата перша (2015)
Козачук Н. О. - Поняття, види та форми зловживань правами на патенти, необхідні для функціонування недержавних стандартів (2015)
Лазаренко М. М. - Імплементація медіації в правову систему: міжнародний досвід та перспективи інституціоналізації в Україні (2015)
Шнирков О. І. - Проблема трансформації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку нових ринків збуту, Резнікова Н. В. (2015)
Яремович П. П. - Вплив вітчизняної інфраструктури на розвиток міжнародних торговельних потоків (2015)
Нанавов А. С. - Побудова оптимального інвестиційного портфеля для цінних паперів індексу FTSE 100 в умовах фінансово-економічної нестабільності (2015)
Волга В. О. - Методи оцінки ефективності мікрофінансової діяльності МФО (2015)
Ткаченко В. М. - Розв'язання проблем дослідження грунтового покриву у закладах експертизи сортів рослин, Андрющенко А. В., Барбан О. Б., Сіжук А. П. (2015)
Цвігун Г. В. - Морфологічні та цитологічні ознаки визначення тетраплоїдів стевії медової (2015)
Меженський В. М. - До питання впрорядкування українських назв рослин. Повідомлення 4. Таксономічне різноманіття та назви видів роду Fragaria L. (2015)
Уліч О. Л. - Вплив агроекологічних умов грунтово-кліматичних макро- і мікрозон на адаптивність та продуктивність нових сортів пшениці м'якої озимої, Костенко Н. П., Ткачик С. О., Гринів С. М., Загинайло М. І., Лисікова В. М., Терещенко Ю. Ф. (2015)
Солонечний П. М. - Графічний аналіз даних екологічного випробування сортів ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) з використанням GGE biplot (2015)
Роїк М. В. - Використання кластерного аналізу як методу класифікації представників роду Salix L., Баликіна В. В. (2015)
Шевель Л. О. - Роль сорту в підвищенні насіннєвої продуктивності калістефусу китайського (Callistephus chinensis (L.) Nees), Рудник-Іващенко О. І. (2015)
Лещук Н. В. - Економічна ефективність і біоенергетична оцінка виробництва товарної продукції салату посівного (2015)
Кондратенко Т. Є. - Фенологія яблуні (Malus domestica Borkh.) на Київщині в умовах зміни клімату, Кондратенко П. В. (2015)
Москалець В. В. - Формування адаптивних біоценетичних зв'язків у фітоценозах тритикале озимого в умовах лісостепового та полісько-лісостепового екотипів, Москалець Т. З. (2015)
Семяшкіна А. О. - Вплив строків сівби на водоспоживання сортів вівса в умовах Степу України (2015)
Жук О. Я. - Порівняльна оцінка сортів помідора (Licopersicum esculentum Mill.) в умовах Лісостепу України, Яременко Г. Б. (2015)
Жук О. Я. - Продуктивність пізньостиглих сортів капусти білоголової (Brassica oleraceae L. subsp. capitata (L.) Alef. var. alba) залежно від сортотипу, Вороніна П. Б. (2015)
Усик Л. О. - Екологічне випробування сортів пшениці озимої селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН у Туреччині, Базалій Г. Г., Колесникова Н. Д. (2015)
Кутовенко В. Б. - Порівняльна оцінка господарсько-цінних ознак сортів салату посівного (Lactuca sativa L.) в умовах Київської області, Тиха Н. В., Попко К. Р. (2015)
Бобось І. М. - Вплив регуляторів росту рослин на врожайність коренеплодів сортів буряку столового Бордо харківський та Актіон, Ободовський М. В. (2015)
Тернова Г. В. - Передача права на подачу заявки на сорт рослин (практичні рекомендації) (2015)
Якубенко Н. Б. - Охорона прав на сорти рослин у Європейському Союзі: законодавчі аспекти, Федяй М. В., Линчак Н. Б., Скоблікова С. М. (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Азизова Н. Б. - Глобализация и проблемы развития языков и культур.(на примере узбекского языка) (2013)
Араева Л. А. - Электронный пропозиционально-фреймовый словарь: методологические основания, принципы построения словарных статей, прагматическая значимость (2013)
Асадов З. В. - Отражение национально-культурной идентичности древних тюрков в письменной культуре древней руси (к этноэйдеме "скрип телег") (2013)
Галлямова М. С. - Влияние творческих идей джорджа лилло на философские и литературные взгляды дени дидро (2013)
Evstafyeva A. - On a linguist’s mandate in writing conclusions requested by the law-enforcement authorities (2013)
Залевская А. А. - Значение слова и метафора "живой поликодовый гипертекст" (2013)
Колистратова А. В. - О некоторых итогах лингвистического исследования эволюционного развития фольклорного дискурса в контексте британо-английской ситуации (2013)
Ли В. С. - Теоретическая лингвистика VS. Прикладная лингвистика: от противопоставления к взаимообогащению (на материале лингвистической экспертизы текста) (2013)
Ли В. С. - Коммуникативные тактики при речевых конфликтах: лингвистический и социально-правовой аспекты (2013)
Мирзоева Л. Ю. - Лингвостилистический анализ пародийного текста как способ формирования профессиональной компетенции будущих переводчиков (2013)
Мирзоева Л. Ю. - К проблеме рассмотрения оценочного плана текста в рамках предпереводческого анализа (2013)
Nilova C. V. - Socio-psychological aspect of intergenerational communication (2013)
Костова-Панайотова М. - "Египетская марка" Мандельштама между текстом и цитатой (2013)
Плотникова А. А. - Специфика адресата жанров сетевой литературы (на материале лирических интернет-миниатюр) (2013)
Плотникова А. А. - Жанровая природа лирической миниатюры в интернет-коммуникации (2013)
Пономаренко Е. Б. - Структурные и семантико-стилистические особенности текстов английских и русских информационных сообщений (2013)
Ponomarenko E. B. - Linguistic manipulation devices (by the example of english and russian information texts) (2013)
Попов А. В. - Перспективы развития проекта универсального алфавита для решения проблем межкультурной коммуникации, Попов К. А. (2013)
Редьква Я. - Теребовля етнічно-антропогенна vs. Теребовлі анропонімічної та "жертовної” (2013)
Саметова Ф.Т. - Фразеологические единицы, обозначающие пространство в русском языке (2013)
Hamze Hamze - Irony in its pragmatic aspect, D. D. (2013)
Хамзе Д. - Коммуникативные преимущества иронии (2013)
Шило Е. И. - Исторический аспект морфологии животных и ее терминологии (XVIII-XIX вв.) (2013)
Якоба И.А. - Языковая игра в интернет-коммуникации (2013)
Цикин В. А. - Философские основы инновационного образования, Голуб Є. С. (2014)
Карпенко В. Є. - Інноваційна превентивна освіта у техноінтелектуальному суспільстві (2014)
Карпенко Т. М. - Наука та ціннісно-смислові елементи культури: від опозиції до концептуальної єдності (2014)
Бондаренко Д. І. - Меганаука – новий етап розвитку наукового знання (2014)
Мазуренко В. О. - Прочитання історії української філософії освіти крізь призму Болонського процесу, Логвиненко Ю. В. (2014)
Кравченко Т. О. - Аксіологічний аспект інформаційно-мережевої парадигми (2014)
Рідченко Л. О. - Віртуальна реальність в контексті інформаційних Технологій (2014)
Качуровський М. О. - Трагізм "Електронної" освіти (2014)
Зленко Н. М. - Соціально-філософський аналіз теорії суспільства споживання (2014)
Сумченко С. В. - Проблема трансформації природи людини шляхом застосування Hi-tech (2014)
Дєнєжніков С. С. - Еволюція людини епохи хай-тек: трансгуманістичні перспективи (2014)
Шевченко Г. М. - Соціальне відчуження в системі суспільних відносин (2014)
Пушкар Я. В. - Розвиток сучасних технологій як детермінанта становлення мегасоціуму (2014)
Пономаренко В. В. - Методологічний аналіз концепції суспільства ризику (2014)
Власова О. П. - Диалектика актуализации личности (2014)
Косяк В. А. - Сакральний модус духа (2014)
Наумов Д. И. - Идейно-символическое пространство постсоветского общества (2014)
Поліщук О. С. - Принцип гуманізму в колективній дії (2014)
Шевчук Д. М. - Онтологічні виміри політичного світу (2014)
Логвиненко Ю. В. - Творчество М. Руденко в философском дискурсе ХХ века (2014)
Доній Н. Є. - Криза ідентичності як контекст розвитку соціальної девіталізації особистості (2014)
Сурков В. В. - Гюбріс і влада: порочне коло (2014)
Бортникова Е. Г. - Методології дослідження функціонування релігії в соціумі (постановка питання) (2014)
Ігнатьєв В. А. - Метафізика православного екзистенціалізму (2014)
Бондар І. О. - Вплив лютеранських ідейних засад на формування ідейних засад на формування релігійного світогляду Станіслава Оріховського (2014)
Цикин В. А. - NBIC-конвергенция – катализатор техногенной модификации человека (2014)
Снегірьов І. О. - Осмислення теорій соціального розвитку з позицій нелінійного підходу (2014)
Соколова Г. Н. - Феномен модернизации в глобализирующемся мире: методологический аспект анализа (2014)
Пушкар Я. В. - Вплив hi-hume-технологій на становлення мегасоціуму (2014)
Ходус Е. В. - Идентичность как форма личностной манифестации: особености выбора в ситуации нестабильной онтологии (2014)
Сурков В. В. - Гюбрис как фактор отчуждения человека от природы (2014)
Макаров З. Ю. - Рациональный статус случайности в научном детерминизме (2014)
Лебедь Е. А. - Странная ризоматическая война: метафора и язык (2014)
Вертель А. В. - "Языковое сознание" в психоанализе Ж. Лакана и дебиологизация фрейдизма (2014)
Нагорный О. И. - Соотношение понятий "истина" и "смысл" в историческом познании (2014)
Омельчук І. В. - Теоретико-методологічний потенціал принципу плюралізму в гуманітарно-науковому дискурсі (2014)
Бугрій В. С. - Проблема визначення вихідних понять теорії шкільного краєзнавства (2014)
Возный А. П. - Телесность человека как феномен развития физической культуры (2014)
Кохан Ю. В. - Гендерна політика в інформаційному суспільстві (2014)
Косяк В. А. - Путешествия. Опыт феноменологической редукции (2014)
Кравченко Т. О. - Становлення цінностей сучасної людини в добу інформаційно-мережевого суспільства (2014)
Дєнєжніков С. С. - Індустрія hi-hume-технологій – до абрисів трансгуманістичного майбутнього (2014)
Сумченко С. В. - Наука та високі наукомісткі технології XXІ ст. – детермінуючі чинники майбутнього планетарної цивілізації (2014)
Бондаренко Д. И. - Технонаука – необходимый этап на пути к меганауке (2014)
Ворова Т. П. - Репрезентація аристократизму як рівня свідомості у "Казці про мертву царівну та про сімох богатирів" О. С. Пушкіна (2012)
Заверталюк Н. І. - "Моцарт і Сальєрі" О. Пушкіна в перекладі І. Франка (2012)
Ковальова О. К. - Особливості художньої автоінтерпретації у "Прогулянках самотнього мрійника" Ж.-Ж. Руссо (2012)
Подлєсна В. Ф. - Художнє відображення ідей "Братства тарасівців" у казці Михайла Коцюбинського "Хо" (2012)
Смаглій І. В. - Материнський код у художньому розкритті характеру Андрія Лаговського в однойменному романі А. Кримського (2012)
Шаф О. В. - Мотив божевілля в поезії Тараса Шевченка: феноменологія та функціональність (2012)
Бестюк І. А. - Рецепція творчості Михайла Коцюбинського в літературі 20-х років ХХ століття (на прикладі новели "Тіні нетлінні" Михайла Івченка) (2012)
Волощук Ю. О. - Жанрово-стильові особливості роману Володимира Гжицького "Чорне озеро (Кара-Кол)" у контексті української романістики 20-30-х років ХХ століття (2012)
Гладка І. С. - Модернізація української повісті (на прикладі "Історії одного замаху" Гната Михайличенка) (2012)
Іванчукова Є. В. - Своєрідність авантюрного змісту роману О. Слісаренка "Чорний Ангел" (2012)
Нечипоренко С. В. - Ф. Ніцше та В. Винниченко: рецепції, впливи (2012)
Носова О. В. - Трансформація традиційного історичного образу в українській прозі 20-30-х років ХХ ст. (2012)
Олійник Н. П. - Особливості вираження авторської позиції в ранніх повістях Андрія Головка (2012)
Степанова А. А. - Мотивы заката фаустовской культуры в романах В. Вулф "Миссис Дэллоуэй" и А. Платонова "Счастливая Москва" (2012)
Тимофєєва О. М. - Особливості хронотопу в прозі Лева Скрипника (2012)
Чорна-Гриценко О. Ю. - Художнє відтворення впливу урбаністичного оточення на формування дитячого світогляду в повісті Івана Микитенка "Вуркагани" (2012)
Школа В. М. - Екзистенціальні мотиви у п’єсі Євгена Плужника "Змова у Києві" (2012)
Горобець О. В. - Психологічний канон "початок-кінець" у тексті твору "Щоденник страченої" Марії Матіос (2012)
Корнілова К. О. - Мотив катастрофізму духовності людини у творі П. Загребельного "Брухт" (2012)
Котик Т. З. - Традиції Леся Мартовича в оповіданнях та новелах Романа Іваничука: функціональність наративного знака (2012)
Накашидзе І. С. - Образ води як уособлення історичної пам’яті народу в україномовній поезії письменників-емігрантів у Канаді (2012)
Пасько І. В. - Жанрові особливості поетичних циклів "Взором перського" та "Східна мудрість" Михайла Ореста (2012)
Полякова С. В. - Своєрідність образу дерева як основного елемента моделі світу у прозі шістдесятників та дев’яностиків (2012)
Ромас Л. М. - Степ та рослинна символіка в "козацькому епосі" Юрія Мушкетика (2012)
Тараненко А. В. - Роль предметної деталі в характеротворенні в українській прозі 70-х років ХХ століття (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бабухіна С. А. - Ефективність функціонування політичної системи України в контексті реалій партійного будівництва (2015)
Власенко Т. Т. - Медіа-дискурс у суспільстві ризику(український контекст) (2015)
Воротинський В. В. - Трансформація методів політичної маніпуляції як наслідок зміни уподобань користувачів мережі Інтернет (2015)
Данько Ю. А. - Соціальні мережі у протестних акціях: функціональні реалії та потенціал (2015)
Жужа Л. О. - Волонтерство АТО як політичний інститут: сутність та вплив на громадянське суспільство України (2015)
Завгородько Л. В. - Експлікація змісту сучасної геополітики крізь призму культурної антропології (2015)
Іваніщенко Л. О. - Держава і охорона здоров’я (2015)
Калиновський Ю. Ю. - Мовні конструкти як індикатори розвитку повсякденної правосвідомості у правовому суспільстві (2015)
Магда Г. В. - Система виборчої адміністрації України: реформування в пошуках досконалості (2015)
Пелішенко В. О. - Основні чинники формування клептократії в Україні (2015)
Ревенко Н. Г. - Політична свідомість та політична практика українського суспільства: взаємозв’язки та впливи (2015)
Рудя Р. Г. - Сучасна військова глобалізація: політологічний аспект (2015)
Семченко О. Р. - Держава як суб'єкт інформаційного забезпечення політичної стабільності (2015)
Солових Є. М. - Специфіка формування іміджу владної інституції (2015)
Шкробанець О. І. - Особливості формування образу України в громадській думці сучасної Росії (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Silvestrov A. M. - Vernier algorithm of adaptive filtration, smoothing and prediction of trajectories, Mukhina M. P., Seden I. V. (2015)
Tunik A. A. - Practical experience of intellectual UAV attitude stabilization system computer-aided design, Rydlo К., Savchenko O. V., Melnik K. V. (2015)
Ablesimov A. K. - Evaluation of the quality of stabilization systems by normalized indirect indicators, Kutova N. I. (2015)
Nadsadna О. I. - Design of robust gain scheduled hold control system (2015)
Tupitsin N. F. - The special case of operative programming method of flight route, Stepanenko I. A., Voloschenko E. I., Shildskyi S. S. (2015)
Galaguz T. A. - Structural-parametric design of robust control system with reduced-order observer (2015)
Komnatska M. M. - Observer-based flight control system design under linear matrix inequalities approach (2015)
Vasiukhin M. I. - The aggregation technology of applied software for aerial photography data processing to building map databases in precision agriculture system, Tkachenko O. M., Kasim A. M., Dolinniy V. V. (2015)
Gribov V. M. - To the question of dependability calculation failures based on the exponential model of distribution of failures, Hryshchenko Yu. V., Kozhokhina O. V. (2015)
Sineglazov V. M. - Structural synthesis of integrated computer-aided design system, Godny A. P. (2015)
Sineglazov V. M. - The information fire monitoring system, Kupriyanchyk V. L. (2015)
Sineglazov V. M. - Design of a weather-compensated temperature regulator based on microcontrollers, Daskal E. V. (2015)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of solar power trackers, Karabetsky D. Р. (2015)
Sineglazov V. M. - Complex criteria for navigation equipment test table optimal design problem, Dolgorukov S. O. (2015)
Chumachenko E. I. - Using ANFIS and NEFCLASS neural networks in classification problems, Koval D. Yu., Sipakov G. A., Shevchuk D. D. (2015)
Sushchenko O. A. - Two-axis gimbaled course system for marine vehicles (2015)
Vishnevsky A. V. - The binary weight matrix of an electronic composer algorithm (2015)
Zherdev M. K. - The problem of non-stationary thermal conductivity for multilayered structure of a radio-electronic component, Kredentser B. P., Kuzavkov V. V. (2015)
Melnikov D. E. - Cardiac electric signals formation modeling, Aznakayeva D. E., Aznakayev E. G. (2015)
Sineglazov V. M. - Optimization of Savonius rotor parameters, Ziganshin A. A. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Publisher's imprint (2015)
Вихідні дані (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Ivanov V. A. - Attenuation average signal power helicopter antenna system, Zadorozhniy A. S. (2015)
Egorshin Y. A. - Properties of signal switch-on functions and their use, Krasnousova O. Y. (2015)
Tesik Yu. F. - Development of the method of compensating of distortions of output signal of amplifier with non-linear load, Moroz R. M. (2015)
Azarskov V. N. - Estimation algorithm of arbitrary dynamics object state under random actions and incomplete measuring by unstable system, Kurganskyi А. U., Rudyuk G. I. (2015)
Gridyakina A. V. - Conductivity of composites of thermotropic ionic liquid crystals (2015)
Komnatska M. M. - On one approach of observer-based flight control system design, Klipa A. M., Berezanskyi Y. A., Kiliian I. V. (2015)
Sushchenko O. A. - Features of pointing in systems of stabilization by ground vehicle observation equipment (2015)
Komnatska M. M. - Optimal guaranteed cost control of aircraft motion (2015)
Krivonosenko O. P. - Synthesis of optimal multidimensional stabilization system of helicopter in hovering mode under stochastic influences, Savchenko O. V. (2015)
Korshunov N. V. - The database of aircraft performance characteristics, Pavlov V. V., Rudyuk G. I. (2015)
Sineglazov V. M. - Substantiation of adaptive self-adjusting system of autonomous wind energy turbine, Kozyrskyy V. V., Trehub M. I., Vasilenko О. S. (2015)
Charugin M. V. - Evaluation for an automated system for determining grain quality parameters by simulation model, Halatenko O. S., Ivakhnenko I. A. (2015)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of spar for rotor blade of wind-power plant, Boyko V. M. (2015)
Chumachenko О. I. - Fire monitoring intellectual information system, Kupriyanchyk V. L. (2015)
Syneglazov V. M. - Means of dynamic integration data realization at the level of separate components of the cad environment, Godny A. P. (2015)
Dmitriev V. A. - Development of mathematical models of helicopter pilots (2015)
Ziganshin A. A. - Numerical solution of wing integro-differential equation (2015)
Bordyuh H. B. - Mechanism of dimerization of viologens in liquid crystalline medium (2015)
Zaritskyi О. V. - Theoretical basis of professional activity analysis and estimation expert systems development (2015)
Kozhokhina O. V. - Application of reference models to determine the professional reliability of air traffic controllers and creating a simulator, Rudas S. I., Bondarev O. S. (2015)
Sineglazov V. M. - The dynamic segment memory allocation algorithms, Yurchenko A. S., Tupitsin N. F., Kozlov A. P. (2015)
Zelenska N. C. - Approximation of Bessel functions by rational functions, Zelensky C. Ch. (2015)
Kit G. V. - Fast convolution algorithms in the reduction of the visual signal and image processing systems (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Publisher's imprint (2015)
Вихідні дані (2015)
Половян А. В. - Оптимизация структуры потребления первичных энергоресурсов (2015)
Череватский Д. Ю. - О влиянии финансирования исследований и разработок на повышение энергоэффективности национальных экономик, Солдак М. А. (2015)
Заниздра М. Ю. - Концепция экологизации производства в контексте неоиндустриального развития (2015)
Гаркушенко О. М. - Напрями екологічного регулювання економіки в Україні з урахуванням вимог Угоди про асоціацію з ЄС (2015)
Вієцька О. В. - Гармонізація оподаткування прибутку підприємств в ЄС: досвід для України (2015)
Стадник М. В. - Можливість застосування реверсивного механізму сплати ПДВ в Україні (2015)
Аннотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
References (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сведения об авторах (2015)
Authors information (2015)
Онищенко О. - Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури (2015)
Elbeshausen H. - Public libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities (2015)
Гарагуля С. - Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках (2015)
Пальчук В. - Роль публічних бібліотек у розвитку електронного урядування (2015)
Долотова О. - Турция: от электронной библиотеки к электронному государству (2015)
Філімончук Л. - Інформаційні центри та бібліотеки-депозитарії ООН в Ісламській Республіці Іран (2015)
Здановська В. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація" (2015)
Василенко О. - Iнформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек: завдання інтеграції, Дем’янюк Л. (2015)
Ковальчук Г. - Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір, Мяскова Т. (2015)
Гранчак Т. - Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій (2015)
Лобузіна К. - Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології, Коновал Л. (2015)
Яременко Л. - Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал, Вербіцька О. (2015)
Сокур О. - Організація ресурсів наукової бібліотеки: партнерство та ефективність (2015)
Котлярова Т. - Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання (2015)
Муха Л. - Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи, Затока Л. (2015)
Добко Т. - Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів, Шкаріна В. (2015)
Костенко Л. - Бібліометричні технології та наукометричні дослідження, Жабін О. (2015)
Рекомендації Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація" (2015)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2015 рік (2015)
Зозуля Ю. П. - Українському нейрохірургічному журналу - 20 років, Сапон М. А., Никифорова А. М. (2015)
Запорожан В. Н. - Особенности течения аневризматического субарахноидального кровоизлияния и риск возникновения церебрального вазоспазма (обзор литературы), Солодовникова Ю. А., Сон А. С. (2015)
Пятикоп В. А. - Эффективность комбинированного лечения метастатических опухолей головного мозга, Старенький В. П., Аль-Травнех М. А., Котляревский Ю. А., Кутовой И. А. (2015)
Педаченко Є. Г. - Тяжкі дифузні ушкодження головного мозку. Обгрунтованість декомпресивної краніектомії, Дзяк Л. А., Сірко А. Г. (2015)
Пічкур Л. Д. - Результати селективної задньої ризотомії при лікуванні локальної спастичності нижніх кінцівок, Ямінський Ю. Я., Лонтковський Ю. А. (2015)
Павлов Б. Б. - Кифопластика в лечении переломов грудопоясничного отдела позвоночника на фоне остеопороза (2015)
Орлов Ю. А. - Анестезиологическое обеспечение при Linac-стереотаксической радиохирургии у детей по поводу сосудистых мальформаций головного мозга, Грязов А. Б., Каменская О. И., Кручок И. В. (2015)
Яшаров Ю. А. - Абсцес головного мозку: аналіз 242 клінічних спостережень, Цимбалюк В. І., Ткачик І. П. (2015)
Цимбалюк В. І. - Мікрохірургічні денерваційні втручання з приводу фокальної м’язової шийної дистонії: аналіз результатів лікування 72 пацієнтів, Третяк І. Б., Фрейдман М. Ю., Гацький О. О. (2015)
Сірко А. Г. - Спостереження хірургічного лікування проникаючого сліпого діаметрального черепно-мозкового вогнепального поранення (2015)
Escorcia-Rodríguez H. F. - Transoral osteosynthesis for C1 fractures: two cases report, Alvis-Miranda H. R., Lozano-Tangua C. F., Alcala-Cerra G., Miranda W. C., Moscote-Salazar L. R. (2015)
Дзенис Ю. Л. - Сочетание внутренней и наружной декомпрессии головного мозга при повторном разрыве и тромбозе аневризмы с внутримозговой гематомой (наблюдение из практики), Купчс К. Я., Буивидс Н. И. (2015)
Mandour C. - Metastatic leiomyosarcoma of the thoracic spine: case report, Belhachmi A., Laaguili J., El Mostarchid B. (2015)
Светлой памяти Юрия Александровича Орлова (2015)
Доктору технічних наук, професору, академіку Української академії наук Анісімову Віктору Федоровичу ювілейних 80 років (2015)
Анисимов В. Ф. - Влияние технического состояния прецизионных пар на эффективны показатели дизеля, Музычук В.И., Паламарчук И. П., Ковалева И. М. (2015)
Борисюк Д. В. - Методи та засоби діагностування тракторів, Яцковський В. І. (2015)
Калінін Є. І. - Експлуатаційно-технологічне та динамічне моделювання самохідної збиральної машини (2015)
Савуляк В. І. - Порівняльний аналіз собівартості виготовлення та відновлення деталей типу "ВАЛ", Дусанюк Ж. П., Шиліна О. П., Краковська О. О. (2015)
Боднарчук О. В. - Конструювання жирової основи спреду (2015)
Болгова Н. В. - Казеїната натрію в складі емульсованих м'ясних продуктів (2015)
Вербицький С. Б. - Порівняння результатів органолептичного та приладного оцінювання структури кондитерських виробів, Пацера Н. М., Черняк О. В., Бєла Н. І. (2015)
Власенко В. В. - Дослідження впливу стартових культур на швидкість утворення молочної кислоти на етапі осадки сирокопчених ковбас, Крижак С. В. (2015)
Друкований М. Ф. - Розчинення гірничних порід для підвищення якості біологічних добрив, Дишкант Л. В., Ольшевський А. І., Дорошкевич Н. Ф. (2015)
Дубковецький І. В. - Дослідження впливу конвективно-інфрачервоного сушіння на зміну характеристик білкових препаратів тваринного і рослинного походження, Страшинський І. М., Стрельченко Л. В., Коломієць Р. А. (2015)
Коваль О. А. - Сир плавлений безфосфатний (2015)
Корнієнко В. В. - Розроблення ефективного обладнання для зневоднення бражного дистиляту, Мельник Л. М., Таран В. М. (2015)
Куцевол О. М. - Метод визначення вологості капілярно-пористих матеріалів із незначними діелектричними втратами та пористістю (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського