Доля Ю. В. - Теорія і практика розглядання наукових понять та використання методу моделювання: аналіз деяких особливостей викладання нового навчального матеріалу, Смоленський С. М. (2011)
Дрєпіна О. Б. - Естетичне самовиховання студентів мистецько-педагогічних спеціальностей університету в умовах колективної музично-виконавської діяльності (2011)
Дуплійчук О. М. - Технологія колажування як засіб творчого зростання майбутніх вчителів-філологів у процесі професійно-педагогічної підготовки (2011)
Економова Е. К. - Основні поняття і функції професійної підготовки співаків до концертно-камерної діяльності у вищих мистецьких навчальних закладах (2011)
Жаровцева Т. Г. - Формування творчого потенціалу майбутнього педагога дошкільної освіти в контексті взаємодії з сім’єю (2011)
Кобилянська Л. І. - Освітньо-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник професійного становлення майбутніх гувернерів (2011)
Коробчук Л. І. - Педагогічні підходи до формування екологічної культури майбутніх фахівців машинобудівного профілю (2011)
Косенко П. Б. - Методи формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики в процесі навчання гри на музичному інструменті (2011)
Котикова О. М. - Результати формування професійної психолого-педагогічної компетентності майбутніх юристів (2011)
Кравченко Г. Ю. - Розвиток управлінської компетентності кадрового резерву керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах післядипломної педагогічної освіти (2011)
Кубрак С. В. - Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю (2011)
Лазарєва Т. А. - Експериментальне дослідження мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів-технологів (2011)
Ларіна І. О. - Активізація професійного самовдосконалення майбутніх вчителів у навчально-виховному процесі педагогічних університетів, Сиромятникова В. В. (2011)
Манчуленко Л. В. - Сформованість творчого стилю діяльності як основа професійно-творчого саморозвитку майбутнього педагога (2011)
Павлова О. В. - Особистісно-орієнтовані інноваційні технології в умовах вищої школи (2011)
Перець О. М. - Навчальний тренінг як ефективний засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2011)
Равлюк Т. А. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі профілактично-виховної соціально-педагогічної практики (2011)
Сметаніна Л. С. - Використання активних методів під час впровадження педагогічної технології організації алгоритмічної діяльності (2011)
Староста В. І. - Алгоритмічні та евристичні підходи застосування навчальних завдань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2011)
Стрілець С. І. - Професійно-педагогічна підготовка майбутнього фахівця початкової школи (система педагогічних практик) (2011)
Таама Аль-Атабі Аяд Хаяві - Графічна діяльність як засіб формування професійно-художньої культури студентів (2011)
Тарарак Н. Г. - Форми здійснення міжпредметних зв’язків у професійній підготовці вчителя музики (2011)
Трояновська В. Г. - Адаптивне теступання як альтернативний метод контролю і оцінювання компетентностей студентів ВНЗ (2011)
Чабаненко В. П. - Формування організаційно-методичної самостійності студентів кафедр військової підготовки в умовах модернізації вищої освіти, Зорій Я. Б. (2011)
Чен Дин - Психолого-педагогічна сутність формування педагогічних умінь та навичок майбутнього вчителя музики (2011)
Шевченко Н. О. - Роль національних цінностей у розвитку творчої особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2011)
Якубовська С. С. - Формування базових компетенцій майбутнього фахівця вищого технічного навчального закладу в процесі психолого-педагогічної підготовки магістрів (2011)
Велика А. М. - Створення ситуації успіху як необхідна складова результативності навчання учнів старшої школи предметам гуманітарного циклу (2011)
Єфремова О. І. - Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи у профільній школі (2011)
Криворучко Ю. М. - Метод проектів у підготовці майбутніх учителів початкових класів до розвитку художньо-творчих здібностей учнів (2011)
Немченко С. Г. - Особливості діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу при рефлексивному управлінні (2011)
Савченко В. А. - Формування професійної майстерності вчителів фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Світич С. А. - Проблема готовності педагогів до взаємодії з соматично послабленими дітьми (2011)
Наші автори (2011)
Бісмак О. В. - Особливості організації діяльності реабілітаційних закладів в Україні (2015)
Вербицький В. А. - Літні оздоровчі колонії для фізично слабких дітей в Херсонській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Галицька М. М. - Педагогічна технологія формування у студентів вищих навчальних закладів немовних спеціальностей готовності до іншомовного спілкування (2015)
Грабовий А. К. - Формування методологічних знань з хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Завгородня Є. Є. - Освітнє середовище вищого навчального закладу культури та мистецтв як фактор актуалізації творчого потенціалу майбутніх хореографів (2015)
Казанцева Л. І. - Детермінанти компетентнісного підходу до розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Кіліченко О. І. - Розвиток комунікативних здібностей майбутніх учителів початкової школи в процесі тренігового розв’язання навчальних ситуацій (2015)
Ковалинська І. В. - Підготовка вчителів до роботи у міжкультурному середовищі (2015)
Когут І. В. - Критерії сформованості професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя (2015)
Козак Л. В. - Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: експериментальне дослідження (2015)
Крупник З. І. - Формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації: теоретичний аспект (2015)
Луценко О. В. - Діалогічні форми педагогічної взаємодії у розвитку мотивів навчальної діяльності курсантів (2015)
Майорський В. В. - До проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів профільних класів із правознавства (2015)
Маслов Р. В. - Формування свідомого ставлення до власного здоров’я у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (2015)
Муромець В. Г. - Формування здоров’язбережувальної компететності майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій: практичний аспект (2015)
Побірченко Н. А. - Здоров’язбережувальна феноменологія готовності майбутніх викладачів до професійної діяльності в умовах вищої освіти (2015)
Пономаренко Н. Г. - Аналіз освітніх програм підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу (2015)
Ратєєва В. О. - Формування готовності майбутніх практичних психологів до використання естетотерапевтичних засобів у професійній діяльності (2015)
Руденко Ю. А. - Текстоцентричний підхід до увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: теорія і методика навчання (2015)
Рябенко В. О. - До проблеми категоріальної детермінації освітології (2015)
Синишин Л. О. - Передумови становлення художньо-промислової освіти Галичини в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ століття (2015)
Сірик Т. В. - Соціально-педагогічні особливості формування професійної компетентності сучасних економістів (2015)
Стинська В. В. - Соціальна підтримка материнства й дитинства в УРСР та зарубіжних країнах на початку ХХ століття: правовий аспект (2015)
Троценко Р. В. - Особливості організації освітнього процесу при підготовці фахівців економічних спеціальностей (2015)
Черпак Ю. В. - Історико-педагогічні аспекти розвитку вітчизняного фізичного виховання (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Захарченко П. В. - Модель інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу (2013)
Буглак О. В. - Обгрунтування перспектив розвитку інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств (2013)
Салига К. С. - Реалізація інноваційного проекту в умовах ризику та невизначеності економічної ефективності (2013)
Федун І. Л. - Модернізація механізму державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва (2013)
Узунов В. В. - Фінансові інструменти регулювання розвитку інноваційного потенціалу держави (2013)
Богдан С. В. - Дослідження коопераційних зв'язків великих і малих підприємств та їх вплив на інноваційний і регіональний розвиток (2013)
Дзюбіна А. В. - Напрями активізування інноваційної діяльності підприємств львівської області (2013)
Узунов Ф. В. - Теоретичні підходи до становлення ефективного інституту корпоративного управління (2013)
Котенок Д. М. - Економічна оцінка урбанізаційних процесів в Україні та формування економічного потенціалу міста (2013)
Мельник Л. Л. - Наукові засади прибутковості агропідприємств та її державна підтримка (2013)
Павлова Г. Є. - Методи нарахування амортизації на сільськогосподарських підприємствах у системі бухгалтерського обліку, Гиленко А. С., Вініченко Т. І. (2013)
Петренко Я. В. - Вдосконалення методології бухгалтерського обліку і розподілу загальновиробничих витрат (2013)
Демчук О. В. - Характеристика синергетического эффекта функционирования финансового пространства рыбной отрасли в ар крым (2013)
Бойцун О. І. - Фінансова відкритість: небезпека чи сприяння економічному зростанню? (2013)
Мостова І. В. - Договір про зону вільної торгівлі в рамках снд: наслідки для України, Чугаєв О. А. (2013)
Пікус Р. В. - Обов'язкове страхування життя як фактор розвитку іпотечного кредитування, Божко А. В. (2013)
Приказюк Н. В. - Сертифікація страхових агентів та перспективи її впровадження в Україні, Губанкова О. О. (2013)
Пінчук М. М. - Відповідність історичної доходності акцій на фондовому ринку сша нормальному розподілу на прикладі акцій корпорацій, що входять до фондового індексу dow jones industrial average (2013)
Исаев Т. Т. - Проблемы регулирования рынка труда в азербайджане (2013)
Мітченко Г. В. - Аналіз базових маркетингових стратегій підприємств автотранспортних вантажоперевезень у сучасних умовах господарювання (2013)
Шашенко О. О. - Вплив виробничих витрат на спорудження та експлуатацію виробки на рівень рентабельності гірничодобувного підприємства (2013)
Крот Л. М. - Проблеми та перспективи фінансування дорадчої діяльності в аграрній сфері України (2013)
Радиш Я. Ф. - Місце медичного права в системі медичної освіти російської федерації, сша та італії: досвід для України (за матеріалами літературних джерел), Кузьмінський П. Й. (2013)
Дмитренко Г. В. - Парадигма державного внутрішнього фінансового контролю (2013)
Коврига О. С. - Етапи формування інституціонального середовища в Україні (2013)
Магась Г. А. - Методика застосування мотивації як механізму управління персоналом у сфері прикордонної служби (2013)
Буреш І. В. - Державне регулювання у сфері протидії торгівлі людьми в Україні (2013)
Костенок І. В. - Інституціоналізація місцевого самоврядування як об'єкт демократичного державотворення: нові теоретичні підходи та можливості вивчення (2013)
Волобуєва Г. Д. - Методичні засади формування дієвого механізму реалізації соціальної політики держави (2013)
Якименко О. Г. - Регіональний вимір державного управління економічною безпекою України (2013)
Барвіненко В. Д. - Державне регулювання продовольчого забезпечення держави в умовах світогосподарської інтеграції (2013)
Федорук А. П. - Становлення і розвиток внутрішнього аудиту в Україні (2013)
Кохан С. О. - Основоположні компоненти системи контролю в сфері державної служби (2013)
Стратієнко Г. Д. - Нормативно-правове забезпечення модернізації державної служби в Україні (2013)
Бойченко В. В. - Характеристики професійного педагогічного мислення вчителя: теоретичний аналіз (2014)
Букатова О. М. - Ергономічна готовність майбутніх учителів технологій до професійної діяльності (2014)
Економова Е. К. - Модель професійної підготовки співаків до концертно-камерної діяльності (2014)
Лазарєв М. О. - Особливості і проблеми сучасної евристичної освіти майбутніх педагогів (2014)
Мамчур Є. А. - Психолого-педагогічні основи формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Медведовська Т. П. - Впровадження інноваційно-орієнтованого підходу у професійну підготовку фахівців (2014)
Сегеда Н. А. - Постнекласичні смисли професіогенезу викладачів мистецьких дисциплін у контексті загальнонаукових підходів (2014)
Степанець Н. П. - Поєднання сучасних дидактичних підходів як умова ефективної професійно-орієнтованої освіти (2014)
Тернавська Т. А. - Етика пізнавальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей (2014)
Шкільова Г. М. - Технологічна компетентність майбутнього вчителя початкових класів як наукова категорія педагогічного дослідження (2014)
Демешкант Н. А. - Еколого-педагогічна компетентність викладача сучасного вищого навчального закладу в дослідженнях польських учених (2014)
Кірдан О. Л. - Особливості державного управління вищими навчальними закладами у 1863-1884 рр. (на прикладі Харківського, Київського та Новоросійського університетів) (2014)
Осадець М. М. - Підготовка фахівців галузі фізичної культури як один із провідних напрямків діяльності "Товариства християнських німців" Буковини (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Погребняк Н. Н. - Индивидуализированное обучение как форма научной деятельности в системе высшего образования стран ЕС (2014)
Постевка Г. І. - Навчальні посібники М. Г. Послушніку як творчий внесок у розвиток музичної дидактики Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.) (2014)
Смірнова Є. С. - Національний університет харчових технологій: пріоритети та перспективи розвитку на сучасному етапі, Окопна Я. В., Довгун І. М. (2014)
Андрейко О. І. - Методика формування рефлексивно-аксіологічного осягнення скрипкового мистецтва (2014)
Драгієва Л. В. - Інтерактивні шляхи і засоби продуктивного формування творчого потенціалу майбутніх викладачів технологій (2014)
Дудоладова А. В. - Методика та практика подолання лінгвокультурної інтерференції у процесі підготовки майбутніх викладачів іноземної мови (2014)
Кобилянська Л. І. - Формування професійного іміджу майбутнього гувернера у процесі навчання у ВНЗ (2014)
Коваленко Ю. Б. - Саморозвиток фахівців у галузі інформаційної безпеки у процесі вивчення дисциплін науково-природничого циклу (2014)
Лагунова Г. В. - Особливості художньої обробки театральних тканин у процесі формування професійної культури майбутніх художників театрально-декораційного мистецтва (2014)
Левченко Я. Е. - Реалізація педагогічної технології формування мотиваційного компоненту професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2014)
Ляхоцька Л. Л. - Педагогічна майстерність викладача післядипломної педагогічної освіти (2014)
Мамчур Н. С. - Модель виховання естетичних смаків у студентів-філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва (2014)
Мочалов О. О. - Моделювання процесу підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання, Романчук Н. О., Шаповал Н. О. (2014)
Окопна Я. В. - Формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності у студентів нелінгвістичних спеціальностей (Національний університет харчових технологій: із досвіду розробки) (2014)
Пархоменко К. О. - Рисунок як фундаментальна дисципліна у розвитку творчих здібностей та професіоналізму майбутніх викладачів образотворчого мистецтва (2014)
Пилипюк Т. В. - Систематизація та узагальнення знань студентів як необхідна умова творчої самореалізації майбутніх учителів початкової школи (2014)
Савченко Р. А. - Засоби мультимедіа у формуванні музично-педагогічної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти (2014)
Топчієва І. О. - Діалог як чинник інтерсуб’єктної взаємодії: викладач-студент у процесі диригентсько-хорової підготовки (2014)
Федорова О. В. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення технічних дисциплін (2014)
Чепурченко О. В. - Науково-методичний супровід розвитку професіоналізму шкільних бібліотекарів у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Шевчик О. Г. - Економічна гра як засіб підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців (2014)
Лов’янова І. В. - Підготовка майбутніх вчителів до викристання евристичних методів у профільному навчанні старшокласників, Слюсаренко М. А. (2014)
Михайлова О. Л. - Зв'язок інтелектуально-креативної сфери учнів з емпатійними якостями вчителя (2014)
Харькова Є. Д. - Умови оптимізації самостійної навчальної діяльності молодших школярів (2014)
Автори випуску (2014)
Меркулова Т. В. - Энтропийный подход в анализе распределения доходов в обществе, Янцевич А. А. (2014)
Харічков С. К. - Концептуальні засади управління ефективністю виробничої діяльності підприємства, Бендас С. В. (2014)
Крюкова І. О. - Стратегічні імперативи розвитку агропродовольчого ринку України, Назаренко О. В. (2014)
Lastovenko M. G. - Fictitious aggregate demand as economic form of expansion of borders of reproduction of the industrial capital (2014)
Слепухіна І. Д. - Розвиток інтелектуальної складової трудового потенціалу на виробничому підприємстві (2014)
Савицька О. М. - Система контролінгу як ефективний механізм управління підприємством (2014)
Akimenko N. V. - Analysis of the coffee market in Ukraine and substantiation of directions for its further development, Kukurudza K. A. (2014)
Данилова Н. В. - Особливості маркетингових комунікацій на ринку високих технологій (2014)
Олексів І. Б. - Підходи до оптимізування управлінських рішень на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу підприємства, Харчук В. Ю. (2014)
Янковий О. Г. - Маркетинговий інструментарій статистичної оцінки конкурентоспроможності підприємств (2014)
Максімова В. Ф. - Системний підхід до інформаційного забезпечення внутрішнього контролю, Албу Н. М. (2014)
Ананська М. О. - Шляхи удосконалення організації обліку грошових коштів на прикладі підприємств оптової торгівлі, Пильнева Н. О., Полозов М. О. (2014)
Маслєнніков Є. І. - Напрямки удосконалення відображення дебіторської заборгованості у звіті про фінансовий стан промислових підприємств, Волощук Л. О., Носовець О. І. (2014)
Kovtunenko K. V. - Leaving of fixed assets in the budgetary establishments, Maslennikov E. I., Sydiuk E. O. (2014)
Свінарьова Г. Б - Система контролю дебіторської заборгованості на торгівельному підприємстві, Побережець О. В., Чебан Н. В. (2014)
Пічка А. М. - Планування бюджету руху грошових коштів враховуючи схему змішаного фінансування проектів верфі (2014)
Лазарєва Є. В. - Позитивні практики підтримки і стимулювання інноваційної активності малих підприємств, Курносова А. В., Попова А. О. (2014)
Черкасова Т. І. - Процесні інновації як основа економічного розвитку інноваційно-орієнтованого промислового підприємства, Рожок С. Ю. (2014)
Філиппов В. Ю. - Сценарний підхід до формування віртуального бізнес-інкубатору та оцінювання його ефективності (2014)
Андронік О. Л. - Механізм прогнозування динаміки зміни соціально-економічної структури населення (2014)
Карпенко Н. В. - Тенденції динаміки та структури доходів населення в Україні та за регіонами (2014)
Подмазко О. М. - Вплив тіньової економіки на загрози економічній безпеці країни (2014)
Sokolovskaya Z. N. - The simulation of the results of the activity of firm into Ithink, Demyanchuk E. V. (2014)
Марік П. Є. - Аналіз формування фінансових результатів 1С: франчайзі, Комліченко Д. С. (2014)
Скіцько В. І. - Моделювання вибору напряму інтернет-реклами, Антонюк В. О., Бозова Г. В. (2014)
Біляченко О. Л. - Інформаційні ресурси в системі бухгалтерського обліку: гармонізація понять та категорій (2014)
Балан А. А. - Інтегрування моніторингу і оцінки інвестиційного проекту з енергозбереження в систему контролю діяльності підприємства на засадах контролінгу, Філиппова С. В. (2014)
Вихідні дані (2014)
Федоренко В. Г. - Фінансування інвестицій в корпоративному секторі економіки України, Федоренко С. В. (2013)
Лисак В. Ю. - Економічна сутність інвестицій: становлення і розвиток (2013)
Притуляк Н. М. - Венчурне фінансування інноваційної діяльності (теоретичний аспект) (2013)
Жувагіна І. О. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Руднєва О. Ю. - Економічне обгрунтування реалізації природоохоронних заходів на промисловому підприємстві (2013)
Корсак В. І. - Забезпечення балансу економічних інтересів господарюючих суб'єктів у роздрібній торгівлі (2013)
Гуменюк М. М. - Використання об'єктної декомпозиції у моделюванні системи управління персоналом (2013)
Верещагина А. В. - Оценка тенденций развития инновационной деятельности предприятия на основе выявления существенных факторов развития , Фефелов И. В. (2013)
Абакуменко О. В. - Передумови та наслідки формування розриву між віртуальним та реальним секторами економіки, Лук'яшко П. О., Шатирко Д. В. (2013)
Сітковська А. О. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційних відносин (2013)
Міщенко Д. А. - Формування ефективного механізму регулювання аграрного сектора економіки України (2013)
Ларченко О. В. - Математичні методи встановлення показників фотосинтетично активної радіації за період вегетації сільськогосподарських культур, Коковіхін С. В. (2013)
Павлова Г. Є. - Теоретичні засади функціонування механізму управління економічним розвитком аграрного сектора економіки (2013)
Наконечна К. В. - Державний протекціонізм на внутрішньому та зовнішньому продовольчих ринках (2013)
Чорна Н. П. - Стан харчування населення як базовий індикатор продовольчої безпеки України (2013)
Добровольська О. В. - Сучасний стан фінансування сільськогосподарських підприємств, Кіщенко Т. В. (2013)
Приходько І. П. - Розрахунки з покупцями та замовниками в аграрних підприємствах: аспекти фінансового обліку (2013)
Лушнікова О. М. - Впровадження аналога агроекономічної системи "cropping system" у фермерське господарство (2013)
Яріш О. В. - Методичні підходи до діагностики ймовірності банкрутства акціонерних товариств: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Черненок К. П. - Активізація накопичувального компонента системи пенсійного забезпечення: перспективи в Україні (2013)
Іванова А. С. - Послідовність формування стратегії технологічного розвитку підприємства (2013)
Ступінська М. В. - Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємстві (2013)
Соковець-Макатуха Т. В. - Ендавмент-фонди як складові фінансово-кредитного механізму забезпечення населення доступним житлом (2013)
Пироженко О. Ю. - Научно-прикладные основы оценки процессов урбанизации как фактора пространственного развития региона (2013)
Сабірова А. Е. - Маркетингові дослідження як елемент маркетингової стратегії страхової компанії (2013)
Пінчук М. М. - Особливості та тенденції у здійсненні прямих іноземних інвестицій у формі транскордонних злиттів і поглинань (2013)
Гамбарян К. А. - Фінансовий лізинг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Бєлоусова К. І. - Практика використання інформаційно-комунікаційних технологій у бізнесі та держсекторі: регіональний аспект (2013)
Гудзь Ю. Ф. - Теоретичні аспекти формування стратегії зростання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості (2013)
Доленко Л. Х. - Кластеризація як ключовий напрям підвищення інноваційного потенціалу регіону, Кононова М. О. (2013)
Клюс Ю. І. - Розробка рекомендацій щодо оцінювання і підвищення рівня інноваційної привабливості промислових підприємств (2013)
Ковальов А. В. - Теоретичні основи аутсорсингу (2013)
Конєва І. І. - Особливості інвестиційного забезпечення в аграрній сфері (2013)
Косов О. І. - Методичні аспекти прогнозування розвитку логістичних термінальних комплексів в регіонах України (2013)
Кудріна О. Ю. - Інновації — як рушійний ресурс відновлення промислового потенціалу пострадянської України (2013)
Ліпич Л. Г. - Підходи до визначення поняття стратегія, Грицюк Н. О. (2013)
Мардар Д. О. - Вплив інвестиційної стратегії на рівень економічної активності підприємств сільського господарства та вугільної промисловості у луганській області (2013)
Мельник К. М. - Сучасний стан та напрями стимулювання розвитку банківського інвестиційного кредитування аграрних проектів (2013)
Пишкін А. І. - Сучасні аспекти трактування поняття "інноваційний потенціал регіону" (2013)
Прищепа Н. П. - Конкурентні стратегії фірми в умовах інтернаціоналізації (2013)
Саліта С. В. - Визначення ефективності стратегічного та оперативного контролінгу на промисловому підприємстві, Фірсова C. М. (2013)
Северина С. В. - Характерні методи управління японськими та американськими підприємствами та можливість їх впровадження на українських теренах (2013)
Тхор С. О. - Конкурентоспроможність автомобілебудівної галузі (2013)
Фецович Т. Р. - Методичні аспекти моделювання стратегічного аналізу діяльності підприємства (2013)
Буреш І. В. - Особливості законодавчих механізмів державного управління з протидії торгівлі людьми в Україні (2013)
Кукін І. В. - Окремі підходи щодо нормативно-правового врегулювання порядку перетину державного кордону мешканцями прикордоння (2013)
Барвіненко В. Д. - Прогнозування продовольчої безпеки держави в умовах глобалізації (2013)
Булковський Т. О. - Децентралізація адміністративних послуг органів внутрішніх справ України (2013)
Харченко Ю. П. - Модернізаційні аспекти соціально-правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Астахова М. С. - Професіоналізм учителя в контексті сучасних змін (2013)
Балаєва К. С. - Професіографічний підхід до організації професійної підготовки педагогів дошкільного профілю (2013)
Білоцерковець М. А. - Психолого-педагогічні концепції визначення теоретичних знань та їх значення у підготовці спеціалістів (2013)
Євсюков О. Ф. - Комунікативна складова професійно-педагогічної компетентності майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу (2013)
Кучина К. О. - Інтегрування філософських і педагогічних знань в підготовці майбутніх педагогів до морального виховання (2013)
Леоненко А. В. - Становлення та розвиток особистості майбутнього фахівця з фізичної культури: теоретичний аспект (2013)
Михайлова О. Л. - Взаємозв’язок креативності, творчості та інтелекту особистості як наукова проблема (2013)
Осипова Т. Ю. - Сутність поняття "Індивідуальна освітня траєкторія", Руденко Т. Б. (2013)
Перова С. В. - Перекладацька компетенція в контексті формування професійної компетентності майбутього вчителя іноземної мови (2013)
Пилипюк Т. В. - Сутність феномена "Творча самореалізація особистості вчителя" (2013)
Слесик К. М. - Інноваційні підходи до розвитку моральної культури вчителя як чинника формування етичної культури учнів (2013)
Тернавська Т. А. - Педагогічна етика у формуванні пізнавальних стилів студентів педагогічних спеціальностей (2013)
Христенок В. Ф. - Мовна особистість учителя в процесі комунікації (2013)
Яковенко Т. В. - Мотиваційна сфера як основа креативної педагогічної діяльності майбутнього педагога професійного навчання (2013)
Ваколя З. М. - Еволюція поглядів учительства на формування морального ідеалу в педагогічній пресі Закарпаття (перша половина ХХ ст.) (2013)
Васильєва С. А. - До питання типологізації дошкільних навчальних закладів у системі освіти України (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2013)
Ковач А. Й. - Проблеми викладання шкільної історії у педагогічній пресі Підкарпатської Русі (2013)
Панішева О. В. - Ідея врахування індивідуальних особливостей учнів у вітчизняній та зарубіжній педагогічній спадщині ХVII - ХХ ст. (2013)
Постевка Г. І. - Реалізація творчого підхіду у конструюванні змісту музичної освіти учнів у навчальних закладах Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.) (2013)
Субіна О. О. - Основні характеристики особистості викладача в історичному і сучасному ракурсах (2013)
Фізеші О. Й. - Питання періодизації розвитку початкової школи на Закарпатті в контексті системних освітніх трансформацій (2013)
Шикітка Г. М. - Прояви творчості педагогів Закарпаття у роботі їх фахових організацій (1920-1940 рр.) (2013)
Александрова Н. М. - Досвід підготовки майбутніх викладачів економіки до управління навчальною діяльністю студентів (2013)
Бігунова Ю. В. - Стан підготовки майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності на півдні України (2013)
Боловацька Ю. І. - Виховання креативності майбутніх учителів у культурно-дозвіллєвій діяльності (2013)
Букатова О. М. - Педагогічні умови формування ергономічної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення основ охорони праці (2013)
Веремчук А. П. - Підготовка майбутнього учителя початкової школи до професійної творчості (2013)
Гимер Н. О. - Особистісні складові професійної компетенції майбутнього філолога (2013)
Гринченко І. Б. - Основні напрямкі професійної підготовки майбутнього учителя фізичної культури в умовах реалізації інноваційних технологій (2013)
Дрожик Л. В. - Формування системи еколого-валеологічних понять у майбутнього вчителя біології та основ здоров’я у процесі вивчення курсу "Екологія людини" (2013)
Дяченко-Богун М. М. - Шляхи підвищення ефективності формування природоохоронної культури студентів (2013)
Єфіменко М. Р. - Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім'єю трудових мігрантів (2013)
Зданевич Л. В. - Місце медіаресурсів у практиці підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дошкільниками (2013)
Іщенко В. І. - Самовиховання як один із шляхів професійного та особистісного зростання (2013)
Кашпур Т. О. - Професійна підготовка майбутнього інженера-педагога до виховної діяльності у закладах професійно-технічної освіти (2013)
Клочко А. О. - Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації інтегративного підходу у навчанні (2013)
Княжева І. А. - Діагностичний інструментарій визначення рівнів розвитку методичної культури майбутніх викладачів спеціальності "Дошкільна освіта” (2013)
Кобилянська Л. І. - Формування особистісно-креативного компонента готовності до професійної діяльності у процесі вузівської підготовки майбутніх гувернерів (2013)
Курок В. П. - Розробка начально-методичного забезпечення зі спецкурсу "Історія інженерно-педагогічної освіти України", Шевель Б. О., Шовкопляс О. М. (2013)
Кучерук О. А. - Формування проектної компетентності майбутнього вчителя-словесника в процесі лінгвометодичної підготовки (2013)
Кушнір Г. Л. - Застосування поняття "Дидактичні умови" при формуванні краєзнавчо-туристичних знань студентів (2013)
Лазарєва Т. А. - Формування змісту творчого навчання харчовим технологіям майбутніх інженерів-технологів (2013)
Ляшенко О. Д. - Професійні якості вчителя-менеджера музичного мистецтва та способи вдосконалення їх в умовах вищого навчального закладу (2013)
Примакова В. В. - Професіоналізація вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти України (2013)
Романчук Н. О. - Реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі викладання математичних дисциплін як умова підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання (2013)
Федорова О. В. - Засоби формування професійних якостей майбутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки (2013)
Філатьєва Т. В. - Творчі завдання художньо-педагогічної спрямованості в системі підготовки фахівців мистецького профілю до роботи в позашкільних закладах освіти (2013)
Хоменко С. В. - Впровадження інформаційних технологій у професійну підготовку фахівців економічного профілю (2013)
Аннєнкова І. П. - Моніторинг виховного процесу в школі (2013)
Артемьєва І. С. - Підвищення рівня професійної компетентності вчителя початкової школи щодо формування позитивного ставлення першокласників до навчання (2013)
Браславська О. В. - Осучаснення шкільної географічної освіти – її профілізація (2013)
Бутурлим Т. І. - Впровадження в навчально-виховний процес технології формування ґендерної культури старшокласників засобами української літератури (2013)
Карелова Г. А. - Особистість учителя у вихованні оптимістичного ставлення до життя у старших підлітків (2013)
Морозова О. О. - Використання творів композиторів-імпресіоністів у музично-естетичному вихованні підлітків (2013)
Олефіренко Н. В. - Сучасний інструментарій творчості вчителя (2013)
Скляр М. С. - Динаміка розвитку спеціальної ударної витривалості каратистів-новачків 16–18 років (2013)
Швай Р. І. - Деякі аспекти навчання креативних особистостей (2013)
Шевчук О. Б. - Позакласна робота з української літератури як складова професійно-педагогічної діяльності вчителя-словесника (2013)
Автори випуску (2013)
Ковбасюк Ю. В. - Проблеми та перспективи державно-управлінських реформ в Україні на сучасному етапі, Кравченко С. О. (2014)
Купрій В. О. - Аудит реалізації державної політики: сучасний термінологічний дискурс (2014)
Голинська О. В. - Співвідношення стану бюджетної системи та змін середовища макроекономічної рівноваги (2014)
Григорчак І. М. - Реформування державного управління: західний досвід і Україна (2014)
Капуловський А. В. - Визначення пріоритетів безпеки особистості і державної безпеки при прийнятті управлінських рішень (2014)
Войтович Р .В. - Глобальне лідерство та ефективне управління в умовах пошуку нової геополітичної ідентичності України (2014)
Федоренко В. Л. - Пріоритетні напрями удосконалення освіти у сфері кадрової політики і державної служби при підготовці фахівців у галузі державного управління (2014)
Алюшина Н. О. - Інститут компетентнісного наставництва – один із пріоритетів державної кадрової політики (2014)
Западинчук О. П. - Інституціональний підхід у формуванні інституту державної служби в Україні (2014)
Пушко-Цибуляк Є .М. - Розвиток державного контролю на регіональному рівні, Мусаєва І. А. (2014)
Рачинська М. П. - Парламентський контроль у формі діяльності тимчасових слідчих комісій: забезпечення ефективності (2014)
Bilynska M. M. - Change of social paradigm of public administration in health care sector of Ukraine as a requirement of modern stage of nation-building, Kulginskiy E. A. (2014)
Бортнікова О. Г. - Методологічний конструкт дослідження функціонування релігії в соціумі (2014)
Садовська А. Л. - Становлення інституту суспільного мовлення в Україні: стан і перспективи (2014)
Nowak-Far А. - Governmental administration and European Union: strategic challenges faced by european member states of 2004 and 2007 enlargement (2014)
Gadgyeva С. - Trends of the institutional provision of geo-economic activity (2014)
Мудрак Л. М. - Конвергентні нові медіа за особливих умов в Україні в період листопада 2013 – квітня 2014 років (2014)
Горбатюк С. Є. - Інформаційне забезпечення наукового дослідження: інституційно-правові аспекти (2014)
Афанасенко В. Ю. - Оцінка продуктивного довголіття корів залежно від характеру функціональних порушень та типу лактаційної діяльності (2015)
Бабенко О. І. - Успадкування племінної цінності за надоєм корів молочних порід, Олешко В. П. (2015)
Борщ О. О. - Продуктивні та відтворні ознаки корів залежно від їхньої вгодованості перед отеленням (2015)
Гришко В. А. - Вплив імуностимулювального препарату тимусу на зоотехнічні, морфологічні та деякі біохімічні показники крові поросят-сисунів (2015)
Клопенко Н. І. - Генетична детермінація господарського використання корів молочного напряму продуктивності за вбирного схрещування, Ставецька Р. В. (2015)
Копилов К. В. - Генетичний моніторинг в стаді української червоно-рябої молочної породи за комплексом генів, Бірюкова О. Д., Березовський О. В., Басовський Д. М. (2015)
Крамаренко О. С. - Аналіз генетичної диференціації за локусами мікросателітів худоби південної м’ясної породи (2015)
Кузнецов В. М. - Имитационное моделирование разных сценариев селекции быков по жизнеспособности (2015)
Луговой С. И. - Влияние возраста двухпородных свиноматок на их воспроизводительные качества, Лихач В. Я. (2015)
Малина В. В. - Теоретичні і практичні аспекти застосування біотехнологічного продукту – Мієлопептидів – у тваринництві (2015)
Мельник О. В. - Спадкові захворювання коней арабської чистокровної породи (2015)
Plivachuk O. - Effect of prolactin gene polymorphism on milk production traits in Ukrainian black-and-white dairy cattle, Dubin O., Dyman T. (2015)
Сидоренко О. В. - Лінійна належність кнурів великої білої породи як критерій оцінки відтворювальної здатності свиноматок (2015)
Ставецька Р. В. - Вплив генотипу кнурів на репродуктивні якості свиноматок, Піотрович Н. А. (2015)
Старостенко І. С. - Форми успадкування племінної цінності бугаїв-плідників, Буштрук М. В., Титаренко І. В. (2015)
Ткаченко М. В. - Моделювання різних варіантів селекції у популяції української чорно-рябої молочної худоби, Ткаченко С. В. (2015)
Федорович В. В. - Залежність молочної продуктивності корів айрширської породи від показників відтворювальної здатності, Бабік Н. П. (2015)
Хмельничий Л. М. - Вікова мінливість кореляцій між надоєм та лінійною оцінкою типу корів-первісток українських чорно- та червоно-рябої молочних порід, Вечорка В. В. (2015)
Черненко О. М. - Результати племінного використання бугаїв-плідників залежно від їх адаптаційної здатності (2015)
Chokan T. - Effectiveness of reproductive biotechnological methods application in Ukrainian carpatian mountain sheep breed, Sharan M., Mezentseva L., Muravski M. (2015)
Гогітідзе Н. А. - Вплив ферментно-пробіотичних добавок на продуктивні показники і якість продукції свиней, Калиниченко О. О. (2015)
Каратєєва О. І. - Зміна морфофункціональних особливостей вимені корів червоної степової породи з віком (2015)
Мерзлов С. В. - Нарощування біомаси черв’яків за різних концентрацій Феруму в субстраті, Машкін Ю. О. (2015)
Merzlova H. - Obtaining Zinc enriched Spirulina biomass and establishing its toxicity (2015)
Облап Р. В. - Визначення присутності глютену злакових культур у харчових продуктах методом ПЛР-РЧ, Новак Н. Б., Семенович В. К., Димань Т. М. (2015)
Пасічний В. М. - Удосконалення технологій м’ясо-рибних напівфабрикатів, Степаненко І. О., Міщук М. Ю., Макарчук М. Р., Вишнивенко С. В., Ястреба Ю. А. (2015)
Сливка І. М. - Біотехнологічні аспекти конструювання бактеріального препарату для виробництва бринзи, Цісарик О. Й. (2015)
Стрельченко Л. В. - Удосконалення процесу конвективно-інфрачервоного сушіння білкових композицій, Дубковецький І. В., Малежик І. Ф., Пасічний В. М., Страшинський І. М., Коломієць Р. А. (2015)
Угнівенко А. М. - Ознаки забою бичків української м'ясної породи за різної вираженості м’ясних форм (2015)
Хоменко А. Д. - Амінокислотний склад кормової добавки біомаси Spirulina рlatensis за використання сироватки молока під час її виробництва, Мерзлов С. В. (2015)
Бомко В. С. - Продуктивність молодняку свиней за використання змішанолігандного комплексу Купруму, Долід С. В. (2015)
Бомко Л. Г. - Продуктивність та біохімічні показники в печінці курчат-бройлерів за дії ферментного препарату (2015)
Грибанова А. А. - Продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо за використання у комбікормах добавок Літію, Соболєв О. І. (2015)
Гузеев Ю. В. - Особенности пищеварения у буйволов (Bubalus bubalis), Винничук Д. Т. (2015)
Гуньчак О. В. - Вплив добавок Германію в комбікорми на продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо, Каплуненко В. Г. (2015)
Бомко В. С. - Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів і джерел Цинку в раціонах, Даниленко В. П. (2015)
Dyachenko L. - Influence of different levels of Cadmium in ration with natural detoxicant on performance, digestibility of substances and metabolism of nitrogen in young fattening pigs, Syvyk T., Kosyanenko О. (2015)
Кузьменко О. А. - Перетравність кормів молодняком нутрій на відгодівлі (2015)
Мамченко В. Ю. - Особливості годівлі молодняку німецької вівчарки в умовах міжобласного циклу кінології в Житомирській області (2015)
Маршалок В. А. - Показники забою свиней породи велика біла на відгодівлі за дії змішанолігандного комплексу Цинку (2015)
Мельниченко Ю. О. - Вплив пробіотичних препаратів на біохімічні показники крові курчат-бройлерів (2015)
Недашківська Н. В. - Вплив Екосорбу в складі комбікорму на лінійний ріст качок-бройлерів (2015)
Пасніченко М. М. - Вплив рівня енергетичного та протеїнового живлення на баланс Азоту, Кальцію та Фосфору в організмі корів причорноморського типу південної м’ясної породи (2015)
Сметаніна О. В. - Вплив різних рівнів і джерел Кобальту на рубцевий метаболізм у високопродуктивних корів, Бомко В. С., Кузьменко О. А. (2015)
Федорченко М. М. - Ліпідний і білковий обмін у плазмі крові та печінці кролів, Цехмістренко С. І. (2015)
Хавтуріна А. В. - Ефективність згодовування змішанолігандних комплексів Мангану, Купруму і Цинку голштинським коровам, Бомко В. С. (2015)
Tsekhmistrenko O. - Lipid peroxidation in the quail's kidney under Cadmium load and Sel-Plex influence, Tsekhmistrenko S. (2015)
Цехмістренко С. І. - Активність ферментів антиоксидантної системи у серці кролів новозеландської породи, Роль Н. В. (2015)
Чернюк С. В. - Застосування мікробних препаратів у сінажуванні, Загородній А. П., Чернявський О. О. (2015)
Чернявський О. О. - Продуктивність молодняку свиней за згодовування кормових добавок, Чернюк С. В., Косяненко О. М. (2015)
Summaries (2015)
Ковбасюк Ю. В. - Детермінований вплив глобалізації на розвиток сучасних систем державного управління (2015)
Сурмін Ю. П. - Проблемно-тематичний простір галузі науки "Державне управління": сутність та напрями тематичного розгортання (2015)
Федорчук В. А. - Організаційно-правове забезпечення кадрової політики в державному управлінні (2015)
Бєлова Л. О. - Онтологічні виміри якості вищої освіти в контексті механізмів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм, Потій О. В. (2015)
Ситник Г. П. - Особливості соціальних надзвичайних ситуацій та проблеми їх класифікації, Андреєв С. О. (2015)
Войтович Р. В. - Інтелектуалізація еліт як технократична умова інституційного лідерства в державному управлінні (2015)
Сурай І. Г. - Сучасне лідерство в державному управлінні: методологічні аспекти формування знань, умінь та навичок (2015)
Рудовська С. І. - Ключові поняття в діяльності консультативно-дорадчих органів (2015)
Неліпа Д. В. - Основні чинники забезпечення якості державної служби (2015)
Пірен М. І. - Людський фактор в управлінській культурі та державній службі України, Пержун І. В. (2015)
Кузьменко Ю. О. - Проблеми професіоналізації державних службовців у контексті компетентнісної парадигми освіти (2015)
Ігнатенко О. П. - Забезпечення контролю у сфері благоустрою населених пунктів (2015)
Салиєнко О. О. - Природа та причини конфліктів між законодавчою та виконавчою владою в Україні (2015)
Карадьйова М. - Вплив суспільного розвитку і культурних змін на законодавство з точки зору функціонування державного управління в Болгарії (2015)
Рябцев Г. Л. - Основні підходи до формування в Україні запасів нафти і нафтопродуктів відповідно до вимог Європейського енергетичного співтовариства (2015)
Марушевський Г. Б. - Інтеграція екологічної політики в Україні в контексті європейської інтеграції (2015)
Соловйов С. Г. - Складові комунікатора у процесі зв’язків із пресою (2015)
Нестеряк Ю. В. - Комплексний аналіз діяльності засобів масової комунікації під час виборчих кампаній 2014 р. в Україні (2015)
Горбань Ю. О. - Інформаційна війна проти України та засоби її ведення (2015)
Анзін Р. О. - Трансформація українских підприємств в процесі виходу на міжнародні ринки капіталу (2015)
Бедринець М. Д. - Оцінка бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні, Вітюк Н. П. (2015)
Болдова А. А. - Податковий ризик-менеджмент на фінансовому ринку України, Гаглоєва Ж. Е., Моргун М. О. (2015)
Веріга Г. В. - Критичний огляд категорій валютного ринку та аналіз підходів до його регулювання (2015)
Головкова Л. С. - Сучасні проблеми формування системи фінансово-економічної безпеки залізнично-транспортного комплексу України, Якимова А. М. (2015)
Демчак Р. Є. - Концептуальні засади децентралізації державного регулювання соціально-економічного розвитку (2015)
Каїра З. С. - Інноваційні форми управління підприємствами малого бізнесу в стратегічних альянсах, Каїра В. В. (2015)
Калита Т. А. - Фіскальні важелі реформування пенсійної системи України (2015)
Касперович Ю. В. - Особливості та проблеми оподаткування на окупованих територіях Донбасу (2015)
Квач Я. П. - Проблеми та перспективи реформування державних фінансів в Україні (2015)
Коваленко Ю. М. - Функціонування фондового ринку України в сучасних умовах, Воробей А. М. (2015)
Наумова Л. М. - Дослідження впливу податкового навантаження підприємств на формування дохідної частини бюджету, Поленчук В. М. (2015)
Резніченко К. Г. - Особливості оподаткування страхових компаній в Україні, Самофат І. С. (2015)
Тулуш Л. Д. - Стимулювання розвитку сільського господарства за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ (2015)
Тучак Т. В. - Феномен спеціальних податкових режимів (2015)
Унинець-Ходаківська В. П. - Податкова конкуренція як фактор розвитку фінансових ринків в офшорах (2015)
Danilenko J. V. - The impact of taxation upon banking activities in Ukraine (2015)
Dankevych A. P. - Derivatives are generally used as an instrument to hedge risk (2015)
Omelchak G. V. - Financial and economic potential of PJSC "Ukrzaliznytsia" (2015)
Onyshko S. V. - Evalution of offshore influence on the economy: general approaches and guidelines, Novitskyi V. A. (2015)
Paientko T. V. - Economic conditions and factors of development of financial engineering, Popova I. V. (2015)
Вихідні дані (2015)
Іжа М. М. - Система підготовки державних службовців Китаю, Курносенко Л. В. (2015)
Попок А. А - Інноваційна діяльність в органі публічної влади: системний підхід, Попов С. А. (2015)
Сурмін Ю. П. - Кейс-метод: становлення та розвиток в Україні (2015)
Громова С. О. - Напрями вдосконалення організаційної складової державного управління професійною підготовкою керівних кадрів вищих медичних навчальних закладів в Україні (2015)
Толстоног В. В. - Нормативно-правовий механізм державного управління захистом прав споживачів (2015)
Авраменко Т. П. - Дотримання державних гарантій на охорону здоров’я як основа державного управління змінами сфери охорони здоров’я в Україні (2015)
Пірен М. І. - Толерантність – дієвий чинник злагоди та консолідації в сучасному українському суспільстві (2015)
Дакал А. В. - Формування та реалізація державної політики щодо захисту прав дітей: аксіологічний вимір (2015)
Дубок І. П. - Джерела фінансування сфери культури в Україні та напрями їх розширення (2015)
Сурай І. Г. - Демократичне врядування: цінності та компетентності (2015)
Воронов О. І. - Напрями досліджень феномену "управлінське рішення" у сфері державного управління (2015)
Семенець-Орлова І. А. - Проблемні аспекти державного управління освітніми змінами (2015)
Чорна Л. В. - Феномен ідеалу в суспільному розвитку (2015)
Васильєва Н. В. - Роль партисипативної демократії в побудові громадянського суспільства в Україні, Бойко О. П. (2015)
Дубич К. В. - Особливості державного управління системою соціального захисту України в радянський період розвитку (2015)
Алюшина Н. О. - Електронне наставництво – інноваційний компонент електронного урядування (2015)
Обуховська Т. І. - Теоретичні засади регулювання інформації про особу в умовах розвитку інформаційних технологій (2015)
Філіпова Л. Я. - Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання, Олійник О. В. (2008)
Прокопенко Л. - Захист дисертацій (2008)
Відомості про авторів (2008)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2008)
Відомості про авторів (2008)
Реклама Інституту (2008)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2008)
Прокопенко Л. С. - Захист дисертацій (2008)
Відомості про авторів (2008)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2008)
Гринчак М. О. - Велика промислова буржуазія південноукраїнських губерній пореформеного періоду у суспільному сприйнятті (2015)
Заплетнюк О. А. - Колоси Ехнатона: інтерпретації божественного образу фараона (2015)
Лукашенко А. І. - Опричнина: трансформація місії Государя на тлі християнського дуалізму (2015)
Колесников К. Н. - Формулярно–дипломатический анализ почетных декретов античных государств Северного Причерноморья: место таможенных привилегий в проксеническом протоколе (2015)
Бойчук Я. А. - Громадські об’єднання національних меншин у культурно–просвітньому просторі України (60–90–ті роки ХІХ ст.) (2015)
Королько А. З. - Лесь Мартович і український радикальний рух в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Жук В. В. - Діяльність педагогічних інститутів та кафедр педагогіки в університетах Наддніпрянської України у дореформену добу ХІХ ст. (2015)
Герасимов Т. Ю. - Електропостачання міст Подільської губернії в роки Першої світової війни (серпень 1914 р. – лютий 1917 р.) (2015)
Єгоров В. В. - Українське питання на сторінках часопису "Вестника Европы" у 1860–1880–х рр. (2015)
Золотарёв В. С. - Национальная политика Конституционно–демократической партии России по гармонизации отношений с Украиной (1905–1917 гг.) (2015)
Гладченко С. В. - Історичні передумови благодійної діяльності релігійних організацій та церкви в Україні (2015)
Кудінов І. О. - Військовополонені поляки у трудових арміях (1920–1921 рр.) (2015)
Проценко В. В. - Освітянська профспілка УСРР на початку 1920–х рр.: підпорядкування більшовицькій владі (2015)
Лукашів В. Я. - Статутні рамки діяльності "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період (2015)
Розовик О. Д. - Господарське освоєння земель Сибіру, Казахстану і Далекого Сходу переселенцями з УСРР у 1920–1930–х роках (2015)
Ожерельєва В. М. - В. Т. Манзюк (1929–2012): життєвий і творчий шлях науковця (2015)
Гай–Нижник П. П. - "Перед нами знову і знову постає реальна і жива картина майбутньої держави України" (яку державу прагла створити ОУН(б) у другій половині 1940–х - у 1950/1960–х рр.) (2015)
Капітан Л. І. - Етноконфесійні процеси на Закарпатті у 1944–1964 рр. (2015)
Чепурко О. О. - Історія Державного українського університету у м. Дніпропетровськ (1941–1943): постановка наукової проблеми (2015)
Киридон П. В. - Особливості інституціонального оформлення номенклатури Комуністичної партії України в повоєнне двадцятиріччя (2015)
Лук’яненко О. В. - Рекреаційне дозвілля та спорт у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч. 1) (2015)
Савченко С. В. - Олена Апанович у збереженні пам’яток Хортиці у 60-і – на початку 70-х років ХХ ст. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Кадрова політика В. Щербицького в УРСР періоду перебудови (2015)
Нагірняк А. Я. - Музеологія: становлення та історіографія (2015)
Баскакова А. С. - Історіографічний аспект кримськотатарської проблеми в українсько-російських відносинах (1991-2014 рр.) (2015)
Бобровнік Ю. В. - Історія утворення та інституційного становлення Кабінету Міністрів України (1990–1995 рр.) (2015)
Ковпак Л. В. - Розвиток системи охорони здоров’я в Україні: здобутки і проблеми реформування (1991–2010 рр.) (2015)
Ріжняк Р. Я. - Історія розвитку технологічного забезпечення дистанційного навчання у вищій школі України (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2015)
Богатчук С. С. - Вибори до Верховної Ради України 2014 р. (2015)
Саранов С. В. - Новый мировой порядок и его отражение в Центрально–Восточной Европе (2015)
Сурмач О. І. - Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства (2015)
Спіркіна О. О. - Вшанування пам’яті Василя Симоненка в Черкаській області у перше десятиріччя державної незалежності України як основа патріотичного виховання (2015)
Вальчик В. Е. - Особливості розвитку ґрунтових досліджень УРСР у 1950–х роках (2015)
Мерко О. М. - Космічні дослідження, виконані науковцями Кримської астрофізичної обсерваторії на супутниках серії "Космос", Щербіна А. Д. (2015)
Бородай І. С. - Становлення і розвиток наукових центрів з біохімії та фізіології сільськогосподарських тварин в Україні (2015)
Шолота Х. В. - Участь українського жіноцтва Канади у загальноканадському жіночому русі ХХ ст. (2015)
Бузань В. Ю. - Американсько–радянські переговори з питань врегулювання арабсько–ізраїльського конфлікту (1967–1973 рр.) (2015)
Кулиев C. - Личность Ахмада бин Мухаммада Ардабили (Особистість Ахмада бін Мухаммада Ардабілі) (2015)
Гоцалюк А. А. - Роль традиції у формуванні неоміфологічних тенденцій в культурі (2015)
Ткаченко Л. Г. - Об’єктивні чинники феномену соціального відчуження в гносеологічному вимірі (2015)
Dashdamirova Ch. F. - The conception of reductionism in biology science (2015)
Драпогуз В. П. - Основні форми екстраполяції як методу соціального пізнання (2015)
Жукова А. І. - Амбівалентність перетворення мрії суспільної дійсності (2015)
Ковчак В. О. - Соціально–філософські аспекти симуляції суспільної активності та суспільної дійсності (2015)
Колесніченко М. В. - Концептуалізація поняття "етнічність" у соціофілософській парадигмі (2015)
Лаптинова Ю. И. - Недискурсивные взаимоотношения человека с миром (2015)
Литвинчук О. В. - Проблеми ідентичності сучасного українського маргінала (2015)
Мельник Ю. М. - Екзистенція людини: методологічні основи соціально–вітальної експлікації (2015)
М’ясникова Н. О. - Довіра як віра у відповідальність та орієнтир у сучасному соціальному світі (2015)
Пархоменко И. И. - Экономика культуры как предметная область исследований практической культурологии (2015)
Петрушенко О. П. - Соціально–культурна цінність утопії (2015)
Савранська Н. О. - Моральні рішення: між інтуїтивністю, розумом та звичкою (2015)
Саєнко О. Г. - Соціокультурні засади публічного управління (2015)
Амеліна С. Б. - Популярна культура: специфіка та способи взаємодії з елітарною, народною та масовою формами культури (2015)
Ахмедова И. - Место фольклорных ценностей в поэтике прозы (2015)
Барна Н. В. - Інформаційні комунікації візуальних мистецтв (2015)
Борисова Т. В. - Роль философии в эпоху обновления современного культурного пространства (2015)
Вершина В. А. - Миф в современной культуре, Михайлюк А. В. (2015)
Галушко М. М. - Взаємодія видів, жанрів, напрямів мистецтв у контексті загальних закономірностей історії світової культури (2015)
Голик М. М. - Культурно–просвітницька робота та духовні потреби військовослужбовців (2015)
Діденко Л. В. - Філософія vs філософування: культуровкорінення мудрості (2015)
Сидоренко Л. П. - Риторика или общая риторика? К вопросу о названии науки (2015)
Скрицька Н. В. - Метафізика в структурі пізнання (2015)
Берегова Г. Д. - Неоекономічне знання та пізнання у формуванні світогляду сучасної особистості (2015)
Філяніна Н. М. - Екологічна герменевтика як методологія розуміння природи (2015)
Чупрінова Н. Ю. - Вплив інформаційного суспільства на формування світоглядної культури майбутнього офіцера Національної гвардії України (2015)
Тополь О. В. - Філософські засади сучасної геронтосоціальної роботи (2015)
Горохова І. В. - Історія осмислення проблематики аргументації (2015)
Богдановський І. В. - М. Вебер про вплив релігійної мотивації протестантизму на етику професійної діяльності (2015)
Буцикін Є. C. - Філософсько–антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору (2015)
Вергелес К. М. - Проблема людини: інтерпретації у святоотецькій традиції (2015)
Головей В. Ю. - Проблема образотворчої репрезентації Божественного у ранньовізантійській патристиці (2015)
Димчик Р. - Болгарська православна церква: витоки й сьогодення (2015)
Лимонченко В. В. - Современный мир и евангельский образ детства (2015)
Чаплинський В. Г. - Про духовне зростання в церквах євангельських християн і баптистів України (2015)
Гапченко О. В. - Нове розуміння людини і розвиток традицій гуманізму в педагогічній думці України другої половини XVI – першої половини XVII ст. (2015)
Пожарська Н. М. - Становлення суб’єкта освітньої політики: від суб’єктивності до суб’єктності (2015)
Сакун А. В. - Креатив синергетики у розвитку сучасної освіти (2015)
Dadashova S. N. - Islamic view on feminism’s bioethics: reproductive rights in abortion & surrogate motherhood (2015)
Левицька О. М. - Особливості Берестейської унії в інтерпретації М. І. Костомарова (2015)
Туренко О. С. - Raison d’être консолідації індивідуального й колективного в теорії Ж.–Ж. Руссо (2015)
Яремко І. В. - Проблематизація цінностей науки в концепції Роберта Мертона (2015)
Чмир О. Б. - Герменевтика соціальної реальності П’єра Бурдьє як розуміння сучасного соціально-політичного дискурсу (2015)
Jabrailova K. - Samad Vurgun’s epistolary heritage (2015)
Султанова Х. - Мировоззрение великого мыслителя Ибрахима Гюльшани (2015)
Сулейманова Г. С. - Политика мультикультурализма в Азербайджане (2015)
Забродін С. І. - Постматеріальний вимір партійно–ідеологічного поля у контексті теорії політичних розмежувань (2015)
Постол А. А. - Трансформації ціннісно–смислових патернів політичної культури, Постол О. Є. (2015)
Григор О. - Ефективна дипломатія як чинник досягнення політичного консенсусу (2015)
Ставченко С. В. - Превентивне кризове управління як специфічна онтологія кризових ситуацій у політиці (2015)
Ткач Т. Я. - Особливості здійснення гуманітарної діяльності в умовах стихійних лих (2015)
Штельмашенко А. Д. - Визначення та проблеми інтерпретації "бренду держави" в контексті інформаційно–комунікаційної та політичної модернізації (2015)
Макаренко Л. П. - Політика держави в сфері комунікації (2015)
Лисак В. Ф. - Сучасні українські "мозкові центри" як суб’єкти суспільно–політичного процесу в державі, Агєєва О. Л. (2015)
Рибачук М. Ф. - Моделі виборчих систем: сутнісні характеристики, Райковський Б. С. (2015)
Макаренко Б. - Основні фактори політичної участі особистості (2015)
Васильчук Є. О. - Інституціоналізація російських екстремістських об’єднань в Україні (2015)
Іщенко І. В. - Політико-інституційні особливості подолання нестабільності в сучасній Україні (2015)
Кравченко В. И. - Разработка программного обеспечения для поддержки деятельности пенсионного фонда в контексте социальной политики Украины, Бородай А. В. (2015)
Деревінський В. Ф. - Формування світогляду В. Чорновола у студентські роки (2015)
Докаш О. Ю. - Політична боротьба в процесі формування та діяльності народних комітетів Закарпатської України на завершальному етапі Другої світової війни (2015)
Якубець О. А. - М. Хрущов та В. Щербицький: конфлікт на фоні боротьби радянських еліт (перша половина 1960–х рр.) (2015)
Гримська М. І. - Нові політичні партії правого спрямування в Європі: до питання термінології (2015)
Ключник Р. М. - АСЕАН та міжнародна співпраця в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2015)
Олійник Н. Ю. - Феміністичні теорії як теоретико-методологічні засади дослідження громадсько–політичної активності жінок: зарубіжний досвід (2015)
Остап’як В. І. - Особливості партнерства Республіки Білорусь та Російської Федерації в інтеграційних вимірах країн Балтійського регіону (2015)
Скибинецька Я. О. - "Шотландське питання" у Сполученому Королівстві в середині ХІХ – першій чверті ХХ століття (2015)
Сокур С. П. - Лобістська діяльність щодо Європейського суду ЄС (2015)
Проблеми національної безпеки: запобігання і протидія екстремізму і терористичній діяльності в Україні. Інформаційне повідомлення (2015)
Брехуненко В. А. - Рецензія на монографію: Мельничук І. А. Становлення і розвиток української політичної еліти (ІХ – середина ХVІІ ст.) / І. А. Мельничук. – Житомир: Видавництво "Рута", 2014. – 388 с. (2015)
Панчук М. І. - Рецензія на монографію: Маркова С. В. Суспільні та політичні трансформації в українському селі в контексті формування тоталітарної системи (1917–1933 рр.) : монографія / С. В. Маркова. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г. – 2015. – 544 с. (2015)
Шевчук В. П. - Дослідження історіографії наукових товариств України. Рецензія на монографію: Демуз І. О. Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох. Монографія // І.О. Демуз. Переяслав-Хмельницький. – 2014, – 682 с. (2015)Слободяник М. С. - П'ять років у системі професійних комунікацій (2009)
Відомості про авторів (2009)
Конференція (2009)
Реклама Інституту (2009)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2009)
Вітаємо колег (2009)
Сучасний стан та перспективи наукового реферування (2009)
Прокопенко Л. - Захист дисертацій (2009)
Відомості про авторів (2009)
Реклама інституту (2009)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2009)
Астремська І. В. - Моделі супервізії (2012)
Василенко Л. М. - Сутність духовної насолоди у сфері співацької діяльності (2012)
Ворожбіт В. В. - Методологія вивчення духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх закладів (2012)
Калюжна Т. Г. - Педагогічні технології розвитку аксіосфери майбутнього вчителя (2012)
Койчева Т. І. - Організація та проведення атестації наукових працівників у вищому навчальному закладі (2012)
Лазарєв М. О. - Особистісно-діалогічний стиль спілкування в сучасній гуманістичній освіті (2012)
Лазарєва Т. А. - Формування змісту творчого навчання з технологічного обладнання харчових виробництв майбутнього інженера-технолога (2012)
Левченко Я. Е. - Характеристика структурних компонентів професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2012)
Мартиросян Б. П. - Моделирование развития современной школы (2012)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід в управлінні освітнім закладом (2012)
Олійник Ю. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб професійного та особистісного зростання фахівців освітньо-виховної сфери (2012)
Савчук О. П. - Критеріальне забезпечення процесу особистісної самореалізації майбутніх учителів (2012)
Скиба Ю. А. - Методологічні функції освіти збалансованого розвитку (2012)
Суходольская-Кулешова Л.(О) В. - Системообразующие факторы школьной образовательной системы: инновационный подход (2012)
Шамрай І. Ю. - Аналітична діяльність як засіб професійного та особистісного зростання майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей (2012)
Яковлева Н. И. - Необходимость развития непрерывной системы переподготовки педагогических кадров и повышения квалификации как государственная задача (2012)
Базова В. І. - Теоретико-методичні засади підготовки викладача іноземних мов у Німеччині (2012)
Бондаренко Ю. О. - Ідея природовідповідного виховання в педагогіці А. Дістервега (2012)
Зотова Л. М. - Гуманитарная направленность высшего женского образования в России начала ХХ века (2012)
Мільто Л. О. - Роль педагогів-новаторів у розвитку педагогічної майстерності вчителя (2012)
Притюпа О. С. - Близнін – фундатор природничої освіти Єлисаветградщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Г. Я. (2012)
Роляк А. О. - Професійні компетентності вчителя сучасної данської середньої школи (2012)
Чабаненко І. А. - Питання статевого виховання молоді в роботах класиків вітчизняної педагогіки (2012)
Воскобойнікова Г. Л. - Обгрунтування змісту медико-валеологічної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2012)
Голубова Г. В. - Педагогічні умови реалізації інтегративного підходу до роботи з педагогічно обдарованими майбутніми вчителями (2012)
Гушко О. А. - Інформаційні технології організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2012)
Жигірь В. І. - Структура професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2012)
Кашкарьов Г. В. - Особистісне практичне зростання майбутніх учителів правознавства у процесі професійної підготовки (2012)
Мулик К. О. - Проективна модель реалізації педагогічних умов розвитку експресивних здібностей майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2012)
Ніколаєва Л. В. - Діагностика готовності студента магістратури до виконання магістерського дослідження (2012)
Оніпко В. В. - Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти у професійній підготовці майбутнього вчителя біології (2012)
Опанасенко В. П. - Дослідницька діяльність як елемент фахової підготовки інженерів-педагогів (2012)
Осипова Т. Ю. - Підготовка майбутніх учителів до запобігання і вирішення конфліктів у професійній діяльності як педагогічна проблема, Розум К. В. (2012)
Плохута Т. М. - Діагностичні критерії об’єктивного оцінювання виконання студентами евристичних тестових завдань (2012)
Прохорова О. В. - Сутність підготовки магістрантів до науково-дослідної діяльністі (2012)
Проценко І. І. - Евристична діалогова взаємодія в навчальному процесі ВНЗ (2012)
Рябуха А. Ю. - Мультимедійні технології у професійному зростанні майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін (2012)
Чередник О. В. - Професійне самовдосконалення викладача та студента в процесі організації їх пізнавальної діяльності (2012)
Чернова О. В. - Використання мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення курсу "Історія світової художньої культури" (2012)
Яковишина Т. В. - Спецкурс "Педагогічна творчість" у професійній підготовці вчителів початкових класів (2012)
Андрусёва И. В. - Методическая деятельность как специфический тип деятельности в инклюзивной образовательной системе (2012)
Васько О. О. - Модель формування змісту курсів за вибором (2012)
Волощук І. А. - Педагогічні умови формування інноваційного розвитку молодого вчителя засобами методичної роботи школи (2012)
Дяченко-Богун М. М. - Педагогічні аспекти формування природоохоронної культури старшокласників у позакласній роботі (2012)
Калінська А. В. - Окреслення готовності старшокласників до вибору майбутньої професії у сфері економічної діяльності, Левківський М. В. (2012)
Листопад О. А. - Педагогічний супровід розвитку творчих здібностей старших дошкільників засобами педагогіки творчості (2012)
Островерхова Н. М. - Методика оцінювання стану сформованості технологічної культури керівника школи (2012)
Павлущенко Н. М. - Організаційно-педагогічні умови гендерного виховання учнів початкових класів (2012)
Парфілова С. Л. - Створення проблемних ситуацій у процесі навчально-пошукової діяльності молодших школярів (2012)
Рибалко Л. М. - Значення еколого-еволюційного підходу у вивченні біології в школі (2012)
Рябовол Л. Т. - Цілі та завдання уроку правознавства (2012)
Швецова І. В. - Співпраця вчителя початкових класів з батьками школярів у змісті розвитку суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин у сім’ї (2012)
Щербина Д. В. - Специфіка використання імітаційно-ігрових форм, методів та прийомів у навчальному процесі загальноосвітньої школи (2012)
Наші автори (2012)
Свинцицкий А. С. - Сравнительная эффективность схем эрадикационной терапии, Соловьева Г. А., Курик Е. Г., Корендович И. В. (2015)
Железнякова Н. М. - Автоімунний дистрес­синдром та механізми його інтенсифікації у хворих з коморбідним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень (2015)
Фадеенко Г. Д. - Висцеральное ожирение как предиктор атерогенеза у больных с неалкогольной жировой болезнью печени, Соломенцева Т. А., Сытник К. А., Куринная Е. Г., Семова О. В. (2015)
Личковська О. Л. - Роль фекальних біомаркерів запалення у диференційній діагностиці органічних та функціональних захворювань кишечника у дітей, Гнатейко О. З., Яворський О. Г., Семен Х. О., Козерема Х. Б., Семен В. Д., Єлісєєва О. П. (2015)
Самогальська О. Є. - Клініко­гемодинамічні аспекти алкогольного цирозу печінки, Лобанець Н. В., Сидорівський А. М., Куліковський Л. Л. (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Особливості запально­деструктивних процесів у слизовій оболонці стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Нікіфорова Я. В., Гальчінська В. Ю., Шапкін А. С., Ченчик Т. О. (2015)
Господарський І. Я. - Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С після завершення противірусної терапії, Грушко В. В., Волинець К. В. (2015)
Ткач С. М. - Ренессанс альгинатов и антацидов в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Ерадикація Helicobacter pylori: як досягти підвищення ефективності терапії?, Колеснікова О. В. (2015)
Ткач С. М. - Фармакотерапия синдрома раздраженной кишки в свете последних рекомендаций Американской гастроэнтерологической ассоциации, Дорофеев А. Э. (2015)
Палій І. Г. - Поширення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед хворих з патологією органів травлення, провокуючі чинники та ефективність блокаторів Н+/К+­АТФази (за результатами анкетування амбулаторних хворих), Заїка С. В., Янковецька А. Г. (2015)
Бабак О. Я. - Вплив тиреоїдної дисфункції на перебіг артеріальної гіпертензії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Тельнова С. М. (2015)
Куринная Е. Г. - Нутритивная интервенция при синдроме раздраженного кишечника (2015)
Просоленко К. А. - Механизмы участия PPARα­рецепторов в патогенезе неалкогольной жировой болезни печени и других компонентов метаболического синдрома (2015)
Перепелюк Н. Н. - Случай регресса фиброза печени у молодой пациентки, Четвериков С. Г., Роша Л. Г., Холодкова Е. Л. (2015)
Сытник К. А. - Печеночная энцефалопатия при хронических заболеваниях печени. Практические рекомендации Европейской ассоциации по изучению печени и Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (2015)
Лапшина Е. А. - Новые подходы к лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни при избыточной массе тела и ожирении (2015)
Гонцарюк Д. А. - Роль хронической малоинтенсивной генерализованной воспалительной реакции при коморбидном течении хронического панкреатита, ишемической болезни сердца и синдрома хронической сердечной недостаточности, Телеки Я. М. (2015)
Оголошення (2015)
Содержание (2015)
Епифанов В. В. - 50-лет факультету транспортного машиностроения НТУ "ХПИ" (2015)
Канило П. М. - Минимизация канцерогенной опасности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, Марченко А. П., Парсаданов И. В., Поливянчук А. П. (2015)
Прохоренко А. А. - Математическая модель САР дизеля с аккумуляторной ТС в пространстве состояний (2015)
Кукис В. С. - Оценка возможности обеспечения оптимальной температуры наддувочного воздуха при работе дизеля на различных нагрузочных режимах, Шабалин Д. В., Постол Ю. А. (2015)
Kolodnytska R. V. - Biobiesel fuel spray penetration modelling (2015)
Марченко А. П. - Забезпечення номінальної потужності стаціонарного газового двигуна при використанні низькокалорійних газових палив, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2015)
Тимошевский Б. Г. - Характеристики процесса сгорания двигателя 2Ч 7,2/6 с добавками до 65% синтез-газа к бензину, Ткач М. Р., Познанский А. С., Митрофанов А. С., Проскурин А. Ю. (2015)
Грицюк А. В. - Обоснование выбора способа демпфирования крутильных колебаний коленчатого вала высокооборотного дизеля 6ДТНА на этапе его проектирования, Абрамчук Ф. И., Савич В. К., Врублевский А. Н., Ревелюк И. С. (2015)
Лисовал А. А. - Испытания нейтрализатора на эффективность очистки отработавших газов двигателя с принудительным зажиганием, Парсаданов И. В., Свистун Ю. А., Рыкова И. В. (2015)
Вамболь С. А. - Методологический подход к построению системы управления экологической безопасностью эксплуатации энергетических установок, Строков А. П., Вамболь В. В., Кондратенко А. Н. (2015)
Полив’янчук А. П. - Аналіз методу динамічних вимірювань концентрацій твердих частинок у відпрацьованих газах дизелів з оптико-електричним чуттєвим елементом, Смирний М. Ф., Холкіна О. О., Шеховцов Ю. І. (2015)
Клименко Л. П. - Математичне моделювання теплових процесів при литті в металевий кокіль короткого порожнинного циліндричного виливка, Дихта Л. М., Андрєєв В. І. (2015)
Варбанец Р. А. - Определение параметров рабочего процесса и диагностика главных среднеоборотных дизелей т/х "Greifswald", Белоусов Е. В., Савчук В. П., Кырнац В. И. (2015)
Алёхин С. А. - Расширение диапазона устойчивых режимов работы турбопоршневого дизеля, Бородин Д. Ю., Герасименко В. П., Опалев В. А. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив методу регулювання потужності на екологічні показники та паливну економічність сучасного бензинового двигуна, Сирота О. В., Карев С. В. (2015)
Мельник В. М. - Формування поверхні електричного розряду свічкою запалювання "Cassini", Карачун В. В. (2015)
Грицюк А. В. - Выпускники ТМ факультета Харьковского Политеха в Харьковском конструкторском бюро по двигателестроению (2015)
Памяти Зайончковского Валентина Николаевича (2015)
Журавльова Л. В. - Апелін та фактор некрозу пухлин α у хворих на хронічний панкреатит та з його поєднанням із цукровим діабетом 2 типу, Шеховцова Ю. О. (2015)
Зак М. Ю. - Хронічний гастрит у пацієнтів з остеоартрозом: взаємозв’язок між чинниками вірулентності Helicobacter pylori та морфологічними змінами у шлунку, Пасієшвілі Л. М. (2015)
Осіїк І. М. - Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і структура її стравохідних та позастравохідних виявів у військовослужбовців, хворих на позагоспітальну пневмонію, Карачевська О. Л., Рибак В. В. (2015)
Ткач С. М. - Эффективность рифаксимина при синдроме избыточного бактериального роста, Чеверда Т. Л., Онищук Л. А., Казнадий А. В. (2015)
Бабак О. Я. - Стратегия лечения болезней печени. Роль и место адеметионина с позиции доказательной медицины, Лапшина Е. А., Бабак М. О., Черняк А. Н. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Место висмута субцитрата в комплексной терапии пациентов с язвенной болезнью, ассоциированной с Нelicobacter pylori, Колесникова Е. В. (2015)
Ткач С. М. - Особенности метаболизма, клинические преимущества и безопасность эзомепразола при лечении кислотозависимой патологии (2015)
Губергріц Н. Б. - Особливості патогенезу та лікування ерозивно­виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний панкреатит, Фоменко П. Г., Бєляєва Н. В., Панчішко А. С. (2015)
Ткач С. М. - Эффективность мультикомпонентного пробиотика в лечении синдрома раздраженного кишечника и антибиотикоассоциированной диареи (2015)
Супрун Е. В. - Дерматологические проявления хронических вирусных гепатитов В и С, Заздравнов А. А. (2015)
Губергриц Н. Б. - Некоторые аспекты стрессового панкреатита, Зубов А. Д., Фоменко П. Г., Клочков А. Е. (2015)
Скалозубов М. А. - Кандидозный эзофагит как причина пищеводного кровотечения у детей с детским церебральным параличом, Скалозубова И. Б., Иванова Е. А. (2015)
Погорілий В. В. - Власний досвід курації дітей із судинними пухлинами печінки, Котенко О. Г., Конопліцький В. С., Дмитрієв Д. В., Калінчук О. О., Конопліцький Д. В. (2015)
Куринная Е. Г. - Пробиотики, пребиотики и кишечная микрофлора: современный взгляд. Часть ІІ (2015)
Ксенчин О. О. - Добовий езофаго­рН­моніторинг та езофаго­імпеданс­рН­моніторинг: використання динамічного математичного аналізу (2015)
Ярошенко Л. А. - Особенности патогенеза и лечения синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке у больных хроническим панкреатитом в сочетании с хроническим бронхитом (2015)
Колкіна В. Я. - Клініко­патогенетичне значення ультразвукової гістографії в діагностиці вираженості фіброзу підшлункової залози та загострення хронічного панкреатиту (2015)
Оголошення (2015)
Содержание (2015)
Марченко А. П. - К 85-летию кафедры двигателей внутреннего сгорания, Парсаданов И. В., Пылев В. А. (2015)
Марченко А. П. - Оптимізація параметрів форкамери стаціонарного газового двигуна при роботі на низькокалорійних газових паливах, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2015)
Marchenko А. - Ways of using waste energy from I.C. engines exhast gases, Samoilenko D., Hamzah A. A., Hamzah O. A. (2015)
Колеснікова Т. М. - Теоретичні дослідження робочого процесу безшатунного двигуна (2015)
Тимошевский Б. Г. - Эффективность энергетической установки на базе двигателя 1Ч 7,5/6 с термохимической утилизацией теплоты отходящих газов, Ткач М. Р., Проскурин А. Ю., Митрофанов А. С., Познанский А. С. (2015)
Клименко О. М. - Експериментальне дослідження можливості покращення еколого-економічних показників та надійності транспортного дизеля, Пильов В. О., Обозний С. В., Ломакін О. М. (2015)
Марченко А. П. - Моделювання нестаціонарного високочастотного температурного стану поршня ДВЗ з теплоізольованою поверхнею камери згоряння, Пильов В. В. (2015)
Пылев В. А. - Оценка теплонапряженности поршня с учётом конструктивных особенностей в зоне кромки камеры сгорания, Ариан Р. (2015)
Пылев В. А. - Задание граничных условий теплообмена в зоне поршневых колец поршня транспортного дизеля на начальных стадиях проектирования, Кравченко С. А., Нестеренко И. А. (2015)
Канило П. М. - Тепловая энергетика, ДВС и глобальное потепления климата, Марченко А. П., Парсаданов И. В. (2015)
Парсаданов І. В. - Дослідження дизеля з каталітичним покриттям поверхні камери згоряння, Сахненко М. Д., Ведь М. В., Карягін І. М., Хижняк В. О., Андрощук Д. С. (2015)
Парсаданов И. В. - Исследование выбросов твердых частиц с отработавшими газами на неустановившихся режимах работы автотракторного дизеля, Поливянчук А. П., Холкина Е. А., Гречишкина Е. А. (2015)
Пензев П. С. - Анализ качества литого блок-картера автомобильного дизеля 4ДТНА1 с использованием инженерного моделирования, Алёхин В. И., Грицюк А. В., Акимов О. В. (2015)
Клименко Л. П. - Расчет параметров восстановления внутренней поверхности гильзы цилиндра, Головко А. Е., Андреев В. И., Дыхта Л. М., Соловьёв С. Н. (2015)
Хрулев А. Э. - Применение инженерных методов при экспертном исследовании и определении причины перегрева ДВС (2015)
Луков Н. М. - Методика расчета статических и динамических характеристик и параметров дизель - электрической установки локомотива как объекта регулирования частоты вращения вала, Ромашкова О. Н., Космодамианский А. С. (2015)
Бушнов В. В. - Оптимизационный синтез систем топливопитания поршневых двигателей, работающих на металлизированном топливе (2015)
Бойко В. О. - Соціально-педагогічне супроводження батьків учнів у процесі здійснення інклюзивного навчання в загальноосвітній школі (2014)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічна робота у ДНЗ з формування життєзбережувальної компетентності дошкільників (2014)
Журба К. О. - Любов як смисложиттєва цінність учнів основної та старшої школи (2014)
Заверико Н. В. - Сoціально-педагогічна робота з молоддю у конфлікті з законом (2014)
Зозуляк-Случик Р. В. - Професійний вибір як чинник соціалізації Особистості (2014)
Ївженко Ю. В. - Особливості діяльності студентських громадських організацій як фактора формування соціальної активності особистості (2014)
Ковальчук Т. І. - Дозвіллєва діяльність: сутність, структура і підходи до досліджень (2014)
Коленіченко Т. І. - Експериментальне дослідження адаптації людей похилого віку до умов нового соціального середовища (2014)
Михайленко О. В. - Соціально-педагогічні аспекти навчання та виховання обдарованих дітей у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Скрипник С. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування активної екологічної позиції учнів (2014)
Тадаєва А. В. - Програма соціально-педагогічного супроводу медіасоціалізації молодших школярів у сучасному інформаційному просторі (2014)
Шароватова О. П. - Безпека особистості як соціокультурний феномен (2014)
Аніщук А. М. - Розвиток у дітей старшого дошкільного віку почуття совісті як регулятора міжособистісних взаємин (2014)
Богомолова Н. М. - Формування громадянина в системі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні (2014)
Демянчук О. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб організації навчання і виховання підлітків (2014)
Кирилюк В. М. - Практичні аспекти формування національної самосвідомості підростаючого покоління засобами фольклорного мистецтва (2014)
Лисенкова І. П. - Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності (2014)
Мовчан Л. В. - Формування інтересу у старших дошкільників до здорового способу життя як психолого-педагогічна проблема (2014)
Пожидаєва О. В. - Базові аспекти, функції та напрями діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Полякова О. П. - Актуальність формування доброзичливих взаємин між старшими дошкільниками (2014)
Руденко І. В. - Проективна технологія на заняттях образотворчого мистецтва у позакласній роботі (2014)
Сватенкова Т. І. - Вплив екзистенційних переживань на формування особистості у юнацькому віці (2014)
Тарасенко Н. В. - Формування здорового способу життя підлітків шляхом реалізації комплексу засобів соціальної вуличної роботи (2014)
Федорова М. А. - Особливості організації сюжетно-рольової гри у вихованні моральних цінностей дітей (2014)
Федорченко Т. Є. - Соціально-педагогічні проблеми впливу засобів масової інформації на формування негативних проявів у поведінці неповнолітніх (2014)
Чиренко Н. В. - Дитячі об’єднання як соціальний інститут виховання особистості: типологія, проблеми, організація діяльності (2014)
Шпиг Н. О. - Робота соціального педагога загальноосвітньої школи з прийомними сім’ями: технологічний аспект (2014)
Ющенко К. О. - Особливості організації образотворчої діяльності обдарованих дітей старшого дошкільного віку (2014)
Волківська Д. А. - Критерії та показники розвитку лідерського потенціалу студентського активу (2014)
Капська А. Й. - Психолого-педагогічна характеристика студента-менеджера як суб’єкта процесу формування соціально-етичних цінностей, Сікалюк А. І. (2014)
Коростелін М. О. - До питання про зміст формування готовності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності до попередження професійних конфліктів (2014)
Матвієнко С. І. - Підготовка майбутніх вихователів до формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку (2014)
Мельничук Т. Ф. - Формування творчої особистості в університетах природоохоронного профілю (2014)
Оржеховська В. М. - Формування готовності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до виховання толерантності учнів старшої школи (просоціальний аспект), Нечерда В. Б. (2014)
Трухан М. А. - Практичні підходи до організації соціально-психолого-педагогічного тренінгу як форми конфліктологічної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Герцюк Д. Д. - Особливості реформування загальноосвітньої і професійної шкіл у Польщі у повоєнний період (середина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2014)
Головкова М. М. - Формування професіоналізму майбутніх педагогів: історико-педагогічний аспект (2014)
Онипченко О. І. - Виховання статевої чистоти та стриманостіу педагогічній спадщині Г. Ващенка (2014)
Рагозіна В. В. - Стратегії навчання і розвитку дитини раннього віку в документах ООН і їх реалізація в Україні (2014)
Самофалов І. В. - Літні походи як результат педагогічної діяльності А. С. Макаренка (2014)
Устименко-Косоріч О. А. - Педагогічний аналіз підготовки сербських баяністів-акордеоністів у вищих мистецьких закладах України (2014)
Чернецька Ю. І. - Сучасний стан та шляхи розв’язання проблеми ресоціалізації наркозалежних осіб в Україні та за кордоном (2014)
Школяр Л. В. - Особливості соціально-педагогічної роботи з дитячими громадськими об’єднаннями у Франції (2014)
Янченко Т. В. - Педологія як основа соціального виховання дітей в Україні у 20-ті роки ХХ ст. (2014)
Наші автори (2014)
Правила подання рукописів (2014)
Illiashenko S. M. - Innovative process rational choice grounding in organization (2015)
Грищенко О. Ф. - Обґрунтування вибору маркетингових інноваційних рішень на основі діагностики проблемних зон господарювання (2015)
Горбанюк О. С. - Методичне забезпечення оцінювання іміджу особистості політиків, Размус В. Т., Кава К. С., Михайлич О. В. (2015)
Тєлєтов О. С. - Реклама та дитяча аудиторія, Іванова Т. Є. (2015)
Saher L. Yu. - The methodic approach to the diagnostics of internal communications at the industrial enterprise (2015)
Бурич І. В. - Організаційно-економічні засади відбору інвестиційно-інноваційних проектів для сталого розвитку регіону (2015)
Юсупова О. В. - Ефект від стимулювання продажів: основні поняття та терміни (2015)
Dubnytsky V. I. - Innovation-marketing enterprise development of innovation-market orientation: basic principles and modelling aspects, Ovcharenko О. V. (2015)
Калюжна Н. Г. - Адекватність як інтегральна характеристика якості управлінської інформації: теоретичні передумови забезпечення (2015)
Крикавський Є. В. - Ланцюг вартості Портера (конструкція, деконструкція, реконструкція) та управління за цінностями, Патора-Висоцька З. (2015)
Тульчинська С. О. - Функціонування студентських бізнес-інкубаторів на базі провідних університетів України (2015)
Косенко О. П. - Дослідження проблем розвитку українського ринку інтелектуально-інноваційних технологій та розроблення шляхів їх вирішення (2015)
Шипуліна Ю. С. - Оптимізація рівня інноваційної культури підприємства з позицій забезпечення його економічної безпеки, Ілляшенко Н. С. (2015)
Zharova L. V. - Comparative analysis of EU membership candidate countries legal economic framework (Ukraine, Georgia, Moldova), Eremeeva N. V. (2015)
Князь С. В. - Обґрунтування функцій трансферної системи підприємства на основі аналізу основних видів ресурсів, Косовська В. В. (2015)
Савченко С. О. - Вплив макроекономічних факторів на флуктуацію економічних процесів (2015)
Storonyanska I. Z. - The impact of import on the development of Ukrainian domestic market, Popadynets N. M. (2015)
Корж Н. В. - Узагальнене оцінювання ефективності використання корпоративного капіталу: якісні структурні зміни (2015)
Язвінська Н. В. - Особливості ринкового позиціонування продукції для сонячної енергетики України, Барановська А. А. (2015)
Gaidabrus N. V. - Key aspects of logistics services audit (2015)
Мішенін Є. В. - Економіка екосистемних послуг: теоретико-методологічні основи, Дегтярь Н. В. (2015)
Sotnyk I. M. - Formation of ecology and economic mechanism of dematerialization at the enterpris, Goncharenko O. S. (2015)
Котенко Н. В. - Фіскальна децентралізація та проблема забезпечення публічних екологічних послуг, Ілляшенко Т. О. (2015)
Бодрова Т. О. - Методична підготовка майбутніх учителів музики: праксеологічний контекст (2015)
Вергунова В. С. - Досвід ціннісного ставлення до музичного мистецтва як естетичний феномен (2015)
Воєвідко Л. М. - Самостійна робота студентів: стрижнева компонента фахової підготовки (2015)
Грисюк О. М. - Проблеми використання сучасних педагогічних технологій у музично-виховному процесі (2015)
Дорохін В. Г. - Музичний аналіз як фактор виконавського інтонування (2015)
Дорохина Л. А. - Основные функции музыкального искусства в контексте проблематики богослужебного пения (2015)
Коваль О. В. - Формування музичності: соціально-біологічний аспект (2015)
Козубцов И. Н. - О необходимости изучения аспирантами истории развития науки и техники в контексте учебной дисциплины философии (2015)
Половна-Васильєва О. А. - Композиційний аналіз картини як необхідна складова навчального процесу (2015)
Проворова Є. М. - Наукове осмислення сутності методичної підготовки вчителя Музики (2015)
Реброва О. Є. - Художньо-педагогічна ментальність майбутніх учителів хореографії як чинник формування фахових якостей (2015)
Ростовський О. Я. - Методологічні орієнтири гуманізації музичної освіти у контексті природи музичного сприймання (2015)
Семенець Л. Г. - Евристика в постіндустріальній освіті (2015)
Спіліоті О. В. - Проблема формування музично-інтонаційного мислення у теорії та методиці музичної освіти (2015)
Щербініна О. М. - Сучасні тенденції розвитку професійної музичної освіти (2015)
Батюк З. С. - Особливості викладання курсу "Історія української культури" для студентів факультетів музичного мистецтва та хореографії (2015)
Білова Н. К. - Педагогічне проектування процесу навчання майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Волкова Л. В. - Реалізація комунікативного підходу у процесі вивчення іноземної мови (2015)
Гаврілова Л. Г. - Методи використання мультимедійних навчальних засобів у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Дворник Ю. Ф. - Формування творчих якостей майбутнього вчителя музики засобами комп’ютерних технологій: теоретико-експериментальне дослідження (2015)
Палаженко О. П. - Психофізіологічні основи формування музично-виконавської діяльності учнів-духовиків у процесі навчання гри на духових інструментах (2015)
Ростовська Ю. О. - Доведення як метод формування педагогічних переконань майбутніх учителів мистецтва (2015)
Ашихміна Н. В. - Художньо-рефлексивна інтерпретація музичних творів як спосіб активізації інтелектуального розвитку майбутніх учителів музики, Лоу Яньхуа. (2015)
Батюк Н. О. - Особливості формування художньо-світоглядної компетент¬ності студентів-хореографів засобами українського фольклору (2015)
Василенко Л. М. - Педагогічні підходи та принципи формування вокально-методичної майстерності вчителя музичного мистецтва (2015)
Гусейнова Л. В. - Чинники формування виконавської культури мйбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Костенко Л. В. - Компетентнісно орієнтована модель фахової підготовки вчителя-хормейстера, Шумська Л. Ю. (2015)
Лу Чен. - Педагогические условия формирования музыкально-артикуляцион¬ных умений будущих учителей музыки (2015)
Павленко О. М. - До проблеми розвитку музично-ритмічного чуття майбутнього вчителя музики в процесі навчання джазової імпровізації (2015)
Ці Сянбо. - Педагогічні умови формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва (2015)
Бережок В. Ю. - Питання взаємозв’язку екологічного та естетичного виховання молоді в історії педагогіки (2015)
Дундяк І. М. - Сучасний стан підготовки фахівців у галузі церковного мистецтва у Львові (2015)
Самойленко О. В. - Особливості кадрової політики в Ніжинській класичній чоловічій гімназії в ХІХ – на поч. ХХ ст. (2015)
Наші автори (2015)
Правила подання рукописів (2015)
Божкова В. В. - Виставкова діяльність як ефективний інструмент просування промислової продукції на нові ринки збуту, Чикалова А. С. (2015)
Ілляшенко С. М. - Інструменти та методи просування продукції в Іnternet: аналітичний огляд, Іванова Т. Є. (2015)
Тєлєтов О. С. - Інноваційна маркетингова діяльність у житловому будівництві, Граділь А. А., Рудь М. П. (2015)
Потрашкова Л. В. - Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту (2015)
Колотова Н. Б. - Нові інструменти маркетингу відносин інноваційних проектів машинобудівних підприємств: краудсорсинг і краудфандінг (2015)
Полторак К. А. - Управління маркетинговими комунікаціями в епоху крауд-технологій (2015)
Савченко О. Ю. - Розроблення заходів з удосконалення організації торгово-закупівельної діяльності підприємства (2015)
Герасимчук В. И. - Факторы лидерства на мировом рынке машиностроительной продукции (2015)
Лігоненко Л. О. - Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства (2015)
Гліненко Л. К. - Оцінювання апріорних значень коефіцієнтів упевненості успішності інноваційних проектів (2015)
Князевич А. О. - Ринок інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни (2015)
Dubnitskiy V. I. - Development of single-industry townes on the basis of cluster approach, Lunina V. Yu. (2015)
Райко Д. В. - Чинники впливу на розвиток промислового підприємства, Цейтлін Л. М. (2015)
Страдиня С. А. - Инновационное развитие Латвии: анализ проблем и направлений формирования национальной инновационной политики (2015)
Чухрай Н. І. - Реінжиніринг бізнес-процесів у централізації управління промисловим підприємством, Матвій С. І. (2015)
Krukowska-Miler A. M. - The factors which have an impact on patients when they are choosing health care centres in Poland (2015)
Ромахова О. А. - Исследование факторов, вызывающих стратегические изменения в поведении организации, Анани А. (2015)
Ващенко Т. В. - Реалізація стратегії імпортозаміщення як запорука розвитку експортного потенціалу промислових підприємств (2015)
Сотник І. М. - Ефективний енергоменеджмент: теоретичні основи фінансової діяльності енергосервісних компаній, Кулик Л. А. (2015)
Чигрин О. Ю. - Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні, Красняк В. С. (2015)
Шкарупа О. В. - Екологічна модернізація соціально-економічного розвитку регіону у світлі суспільних трансформацій: теоретико-методологічні засади (2015)
Біла Н. Л. - Вербальна інтерпретація в умовах педагогічної діяльності, Шумський М. О. (2015)
Білодід В. М. - Особливості освітньої соціалізації студента: профілі майбутньої життєвої перспективи (2015)
Гребенщикова О. П. - До питання формування духовної культури підлітків засобами української народної музики у вокальному ансамблі (2015)
Демидова М. Г. - Особливості прояву звукотворчої волі у процесі інтерпретаційної діяльності майбутнього вчителя музики (2015)
Зінченко О. С. - Психологічні особливості людей літнього віку: теоретичний аналіз проблеми (2015)
Иванов А. Ю. - Культуросообразность образования как принцип деятельности современного российского педагога профессионального обучения (2015)
Кабриль К. В. - Критерії та показники сформованості ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-комп’ютерних технологій (2015)
Ноговицина О. В. - Модель формирования готовности студентов университета к самообучению (2015)
Остапенко Н. І. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Паньків Л. І. - Проблема формування художніх орієнтацій молоді у координатах духовності (2015)
Пархоменко О. М. - Теоретичне обґрунтування критеріїв і показників сформованості балетмейстерських умінь майбутніх педагогів-хореографів (2015)
Ревенчук В. В. - Взаємодія різних видів мистецтв як чинник розвитку музичного мислення учнів (2015)
Ростовська І. О. - Виховання самостійності учнів як проблема фортепіанної педагогіки (2015)
Сливко С. А. - Музично-слухова активність у художньо-інтерпретаційній діяльності студентів мистецьких спеціальностей (2015)
Тіунова А. О. - Вплив трансформації тілесних характеристик підлітка на формування його образу тіла (2015)
Хоменко А. Б. - Основні захисні механізми голосової функції (2015)
Шевчук М. О. - Педагогічне проектування у компетентнісному вимірі (2015)
Біденко Л. В. - Формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови (2015)
Бронзенко Т. А. - Вивчення біографії Михайла Коцюбинського в аспекті його мистецького феномену (2015)
Бутурлим Т. І. - Особливості ґендерного виховання старшокласників у процесі вивчення творчості Михайла Коцюбинського (2015)
Горожанкіна О. Ю. - Формування навичок сприймання творів оперного мистецтва учнями молодших класів, Горячева Н. Г. (2015)
Мішедченко В. В. - Формування професійної компетентності у системі методичної підготовки майбутнього фахівця (2015)
Пархоменко А. В. - Особливості виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку (2015)
Раструба Т. В. - Використання інноваційних технологій на уроках музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів: виклики XXI століття (2015)
Чугунова Є. В. - Методика формування готовності майбутнього вчителя музики до організації музично-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді (2015)
Котов В. Г. - Шляхи формування хореографічної компетентності майбутніх учителів початкових класів та керівників дитячих хореографічних колективів (2015)
Ляшенко Т. В. - Фортепіанний ансамбль у системі музично-педагогічного навчання (2015)
Новгородська Ю. Г. - Формування у майбутніх керівників навчальних закладів професійного інтересу до управлінської діяльності (2015)
Новська О. Р. - Методичний супровід самопроектування фахового розвитку у процесі музичного навчання у магістратурі (2015)
Плахотський О. В. - Формування образотворчої компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Сибірякова-Хіхловська М. І. - До проблеми формування музичного слухового досвіду студента, Жевердан М. (2015)
Шумська Л. Ю. - Формування фахових компетенцій у процесі магістерської підготовки хорового диригента (2015)
Горбенко С. С. - Методи гуманістичного виховання у творчій спадщині вітчизняних педагогів ХХ – поч. ХХІ ст. (2015)
Наші автори (2015)
Правила подання рукописів (2015)
Вихідні дані (2015)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2015)
Андрющенко І. Є. - Кореляційно-регресійний аналіз промисловості України (2015)
Жилінська Л. О. - Дослідження тендецій розвитку промислової галузі на засадах інтегрального оцінювання (2015)
Альошкін В. С. - Соціальна відповідальність платників податків, Кушал І. М. (2015)
Демчук Н. І. - Проблеми існуючої методології фінансового регулювання, Крючко Л. С. (2015)
Шматко К. А. - Розвиток ринку страхових послуг з урахуванням лояльності (2015)
Бігдан І. А. - Аналітичне забезпечення менеджменту фінансово-господарської діяльності підприємства, Кащена Н. Б. (2015)
Кащена Н. Б. - Методика аналізу забезпечення підприємств ресторанного бізнесу трудовими ресурсами, Цуканова О. В. (2015)
Труніна І. М. - Дослідження конкурентних переваг суб’єктів підприємницької діяльності в умовах глобалізації, Сущенко О. А. (2015)
Бурлуцька С. В. - Безпека соціально-економічних систем: онтологічний аспект (2015)
Зеленко О. О. - Концептуальні основи розвитку соціального діалогу в Україні (2015)
Ліхоносова Г. С. - Тріадна залежність соціально-економічних трансформацій (2015)
Калінеску Т. В. - Демократичні механізми самозабезпечення соціально-економічних перетворень суспільства (2015)
Надрага В. І. - Соціальні ризики в загальній теорії ризиків: проблеми формування понятійного апарату (2015)
Сиченко О. О. - Державне управління та можливості розвитку інклюзіями як елемента ринку соціальних послуг (2015)
Федотова Т. А. - Крітеріальне дослідження продуктивної зайнятості населення: порівняльний аспект (2015)
Бойченко Е. Б. - Визначення впливу ризиків на відтворення регіонального соціуму (2015)
Носова Т. Ю. - Аналіз і оцінка конкурентоспроможності регіонів України (2015)
Павлов К. В. - Эффективность использования основных фондов с учетом региональных различий трудообеспеченности (2015)
Аkhmеdоv R. - Using social networks for spreading word of mouth about a brand and thus influence intention to buy (2015)
Гюльалієв М. - Влияние иностранных инвестиций, вложенных в нефтяную промышленность Азербайджана, на внешнеторговые отношения, Алієв Р. (2015)
Новини науки та практики (2015)
Редакційна колегія рекомендує (2015)
Рецензія (2015)
Відомості про авторів (2015)
Облікові дані (2015)
Вимоги до оформлення статтей (2015)
Бідюк Н. М. - Розвиток системи освіти дорослих у США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Бойченко М. А. - Програми професійної підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими і талановитими школярами в університетах США, Канади та Великобританії (2015)
Красуля А. В. - Перспективи використання досвіду фандрейзингової діяльності державних університетів США у вищий освіті України (2015)
Симоненко С. О. - Нові підходи до організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах Великобританії та США (2015)
Третько В. В. - Загальна характеристика сучасної системи професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії (2015)
Шихненко К. І. - Роль учителів-агентів змін у формуванні готовності школи до інновацій: з досвіду зарубіжних досліджень шкільних реформ (2015)
Дегтяренко Т. М. - Модель організації міжвідомчої допомоги аутичним дітям: від теорії до практики, Гужва М. А. (2015)
Руденко Л. М. - Типи агресивної поведінки дітей із розумовою відсталістю (2015)
Глушич В. В. - Внесок Дж. Дьюї у становлення ідей гуманістичного виховання дітей у сім’ях США (2015)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Особистість керівника закладу освіти у світлі суспільних подій 1917–1935-х рр. (2015)
Кормілець С. В. - Навчально-виховний процес у кадетських корпусах як педагогiчна проблема та об’єкт дослiдження (2015)
Никифоров А. М. - Тема Т. Г. Шевченка в житті та культурно-просвітницькій діяльності Н. Х. Онацького (2015)
Стремецька В. О. - Роль тюремних бібліотек у процесі реабілітації ув’язнених у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Шипарьова О. В. - Виробниче навчання в закладах професійно-технічної освіти північно-східної України в 60-х роках ХХ століття (2015)
Гирич З. І. - Спеціфіка навчання російської мови іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю (2015)
Гончаренко О. М. - Побудова тренувального процесу висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві у підготовчому періоді річного тренувального циклу (2015)
Іваній І. В. - Сутність професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту (2015)
Козаченко І. В. - Технологічна готовність учителя іноземної мови (англійської) до професійної діяльності (2015)
Краснокутський М. І. - Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у спортсменів пожежно-прикладного спорту (2015)
Левченко Л. С. - Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у навчальній проектній діяльності, Іонова І. М. (2015)
Мосіюк О. О. - Алгоритмічна схема інноваційно-дослідницької діяльності в освітянському колективі (2015)
Савченко І. М. - Науково-освітній інтернет-портал "Тарас Шевченко" в контексті онтологічного підходу (2015)
Щербакова І. М. - Задоволеність професійною діяльністю як індикатор нейротизму суб’єктів праці (2015)
Юрченко О. М. - Аналіз досліджень проблеми самозбереження в педагогічній теорії та практиці (2015)
Бевз О. П. - Використання електронного навчального курсу під час підготовки майбутніх учителів англійської мови (2015)
Гаркавцев Є. І. - Критерії та показники сформованості професійної надійності майбутніх працівників ОВС (2015)
Гирич В. В. - Роль інтерактивних методів навчання в розвитку комунікативної компетентності студентів економічного напряму на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) (2015)
Глазова В. В. - Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес, Кайдан Н. В. (2015)
Гриневич В. Й. - Сучасні підходи до формування в майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі художніх творів історичної тематики (2015)
Дєнєжніков С. С. - Медійна компетентність як складова професійної підготовки фахівців в умовах інноваційної освіти (2015)
Дишко О. Л. - Сучасний стан формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2015)
Завражна О. М. - Аналіз результатів моніторингу професійної діяльності випускників спеціальності фізика, Салтикова А. І. (2015)
Земка О. В. - Використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін економічного циклу в умовах педагогічного коледжу (2015)
Земка О. І. - Формування інформаційних дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури (2015)
Кочина В. В. - Зміст поняття "культура професійного спілкування" майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі (2015)
Крамська С. Г. - Формування творчої активності майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Курок В. П. - Мотиваційно-ціннісна орієнтація на використання історичного досвіду в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів, Шевель Б. О., Медвідь С. С. (2015)
Левченко Л. С. - Розвиток професійно-творчої самореалізації особистості педагога та студента (2015)
Лецюк І. З. - Організація процесу формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проектування інформаційно-комунікаційного середовища (2015)
Літовка О. П. - Особливості реальної практики формування професійної позиції майбутнього вчителя у процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі (2015)
Ма Сюй - Досвід підготовки іноземних студентів – майбутніх керівників хорових колективів у ВНЗ України (2015)
Миленкова Р. В. - Професійно-педагогічна культура викладача ВНЗ економічного профілю як складова його професійної компетентності (2015)
Орел-Халік Ю. В. - Розвиток пізнавальної діяльності майбутніх медиків у позааудиторний час, Трегуб С. Є. (2015)
Отрощенко Л. С. - Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидактичного процесу у ВНЗ економічного профілю (2015)
Пушкар Л. В. - Змістові та структурні характеристики музичних компетенцій бакалаврів початкової освіти (2015)
Сущенко Л. О. - Зміст і специфіка організації дослідницько орієнтованої практики майбутніх педагогів у просторі Малої академії наук України (2015)
Тихомиров С. В. - Особливості розвитку професійних ціннісних орієнтацій соціальних педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Тушева В. В. - Моніторинг сформованості науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки (2015)
Федьович О. М. - Модель формування професійного інтересу майбутніх учителів фізики (2015)
Бородієнко О. В. - Методика проектування моделі компетенцій керівників як основа формування системи розвитку їх професійної компетентності (2015)
Гавриленко І. І. - Змістові засади управлінської діяльності А. С. Макаренка: управління навчально-методичною роботою (2015)
Загребельний С. Л. - Порівняльний аналіз автоматизованих систем управління навчанням MOODLE І "UNIVERSYS WS", Лях А. (2015)
Клочкова Т. І. - Ризик-менеджмент: теорія і практика української вищої школи (2015)
Шевченко А. І. - Самостійна робота магістрантів-управлінців освітою як засіб формування дослідницької культури (2015)
Hrytsyniak І. - Current state and development of the fisheries sector of Ukraine in the crisis, Sharko D., Shkarban V., Plichko V. (2015)
Федоненко О. В. - Концепція розвитку рибного господарства Дніпропетровської області на наступні п’ять років, Єсіпова Н. Б., Маренков О. М., Шарамок Т. С. (2015)
Гулай О.В. - Роль рибоїдних птахів роду Podiceps в екології бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae, Жукорський О. М. (2015)
Гейна К. М. - Біологічна характеристика щуки (Esox lucius Linnaeus, 1758) пониззя Дніпра в сучасних умовах, Кутіщев П. С. (2015)
Куріненко Г. А. - Морфометричнa і морфологічна характеристика пеляді (Сoregonus peled (G.) за вирощування в ставових умовах, Мрук А. І., Соломатіна В. Д. (2015)
Бєдункова О. О. - Стабільність розвитку та цитогенетичний гомеостаз іхтіопопуляцій річки Случ у сучасних умовах антропогенного навантаження (2015)
Максименко М. Л. - Розмірна характеристика риб з уловів рибалок-любителів на Каховському водосховищі (2015)
Цьонь Н. І. - Підвищення рибопродуктивності ставової екосистеми за рахунок удобрення зерновою бардою (2015)
Філіпов В. Ю. - Оцінка ефективності реалізації складових етапів кріоконсервації сперми струмкової форелі (Salmo trutta morfa fario Linne), Мрук А. І., Драган Л. П., Галоян Л. Л., Бучацький Л. П. (2015)
Водяніцький О. М. - Вплив коливань температурного режиму водойми на ембріональний розвиток білого товстолобика, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2015)
Куровская Л. Я. - Морфофизиологические показатели некоторых видов осетровых рыб (Acipenseridae, Acipenseriformes) разного возраста, выращиваемых в аквакультуре, Лысенко В. Н., Неборачек С. И. (2015)
Передерий В. Г. - Запахи разных болезней: диагностика с помощью дыхательных тестов и анализа летучих органических соединений, Казнодий А. В. (2015)
Міщук В. Г. - Рівень колагену IV типу і непрямих маркерів фіброзу у хворих з поєднанням хронічного алкогольного панкреатиту та цирозу печінки класу A та B за класифікацією Чайльда — П’ю, Скоропад К. М. (2015)
Гавалко Ю. В. - Вплив пробіотиків на реактивність і резистентність організму осіб похилого віку з метаболічним синдромом, Романенко М. С., Синєок Л. Л., Наумчук Н. С., Сапожніков І. В. (2015)
Заздравнов А. А. - Ерозивний езофагіт та гіпосалівація у хворих на ревматоїдний артрит: патогенетичний зв’язок (2015)
Гриднев А. Е. - Клинико­биохимические особенности сочетания гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни (2015)
Харченко Н. В. - Печінкові та позапечінкові ефекти лікувального комплексу з L­аргініном та бетаїном у хворих із метаболічним синдромом, Анохіна Г. А., Харченко В. В. (2015)
Чернобровий В. М. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: функціональна діагностика, вибір інгібіторів протонної помпи та оцінка ефективності їх кислотосупресивної дії, Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О. (2015)
Звягинцева Т. Д. - Функциональные заболевания органов пищеварения и их сочетание в свете современных представлений: от патогенеза до лечения, Чернобай А. И. (2015)
Губергриц Н. Б. - Абдоминальная боль: как спасти от страданий?, Беляева Н. В., Фоменко П. Г. (2015)
Зак М. Ю. - Чи потрібна гастропротекція у хворих на хронічний гастрит при прийомі низьких доз ацетилсаліцилової кислоти? (2015)
Ткач C. М. - Глобальна епідеміологія інфекції Helicobacter pylori на сучасному етапі, Левченко А. Р., Чичула Ю. В., Онищук Л. О. (2015)
Губергриц Н. Б. - Хронический панкреатит: работа над ошибками, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г. (2015)
Расин М. С. - Воспаление и инсулинорезистентность как объекты профилактики и терапии неалкогольной жировой болезни печени (2015)
Нікіфорова Я. В. - Взаємозв’язок харчової поведінки з метаболічними чинниками ризику (2015)
Гриднева С. В. - Дисфункция сфинктера Одди после холецистэктомии: механизмы развития и тактика лечения (2015)
Семенова Л. С. - Державна установа "Інститут гастроентерології НАМН України" святкує 50­річчя (2015)
Шекк П. В. - Ихтиофауна водоемов Национального природного парка "Тузловские лиманы" и ее рыбохозяйственное использование (2015)
Цьонь Н. І. - Підвищення продуктивності зоопланктонних угруповань шляхом застосування препарату Ековітал і вико-вівсяного травостою (2015)
Кучерук А. І. - Особливості вирощування цьоголіток харіуса європейського (Thymallus thymallus L.), Грициняк І. І., Мрук А. І., Великопольський І. Й. (2015)
Грициняк І. І. - Генетична структура окремих племінних стад строкатого товстолобика (Hypophtalmichthys nobilis), Маріуца А. Е., Тарасюк С. І. (2015)
Nagorniuk Т. - The genetic structure of different age groups of silver and bighead carps from fish farm Limanske, Hrytsyniak I., Borysenko N. (2015)
Гулай О. В. - Біологічна активність шкірних виділень риб родини Percidae по відношенню до бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae, Жукорський О. М., Гулай В. В., Ткачук Н. П. (2015)
Заіченко Н. В. - Вікова та сезонна динаміка симбіоценозів білого амура та білого товстолобика в умовах ставового господарства (2015)
Шкарупа О. В. - Влияние цвета окраски на потерю прочности капронового материала (2015)
Грициняк І. Й. - Дунайський лосось. Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2015)
Пам’яті Желтова Ю. О. (2015)
Видатний вчений-біолог. До 110-ї річниці від дня народження Шпета Георгія Йосиповича (2015)
Вітання Олексієнка О. О. з 50-річчям роботи в Інституті рибного господарства НААН (2015)
Kurinna O. H. - Chronic systemic inflammation in nonalcoholic fatty liver disease (2015)
Гриднев А. Е. - Сравнительная клинико­биохимическая характеристика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ее коморбидности с гипертонической болезнью (2015)
Шеховцова Ю. О. - Клініко­лабораторні та інструментальні ознаки хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2 типу (2015)
Заздравнов А. А. - Особливості клінічного перебігу синдрому подразненого кишечника в осіб молодого віку, хворих на нейроциркуляторну дистонію, Супрун О. В. (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Ефективність препарату "Еслідин" у хворих на неалкогольний стеатогепатит, Кушнір І. Е. (2015)
Харченко Н. В. - Современные возможности метаболической терапии в комплексном лечении пациентов с хроническим токсическим гепатитом, Анохина Г. А., Коруля И. А., Червак И. Н. (2015)
Манжалий Э. Г. - Хронические дерматозы в практике гастроэнтеролога, Дудка С. С., Дашко М. О. (2015)
Русин В. І. - Динаміка показників дисфункції ендотелію у хворих із хронічним панкреатитом після холецистектомії під впливом препарату "Глутаргін", Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю., Москаль О. М. (2015)
Вакуленко Є. П. - Ефективність лікування неалкогольної жирової хвороби печінки гепатопротекторами рослинного походження на прикладі препарату "Гепаназе", Кармазіна А. О., Будько Т. М., Лобода Т. Є., Обремський М. В., Метенько М. В., Луценко О. Г. (2015)
Губергріц Н. Б. - Захворювання підшлункової залози та Helicobacter pylori: чи є зв’язок?, Бєляєва Н. В., Фоменко П. Г., Агібалов О. М., Василенко І. В. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Эрадикационная терапия Helicobacter pylori в условиях растущей антибиотикорезистентности, Сытник К. А. (2015)
Ткач С. М. - Патогенетическая роль нарушений кишечной микробиоты в развитии неалкогольной жировой болезни печени, Чеверда Т. Л., Казнодий А. В. (2015)
Колесникова Е. В. - Нарушения функциональной активности кишечника у пациентов с метаболически­ассоциированными заболеваниями: как улучшить прогноз? (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та ішемічна хвороба серця: сучасні погляди та невирішені питання коморбідності, Ізмайлова О. В. (2015)
Манжалій Е. Г. - Тромбоцитопенія при хронічних захворюваннях печінки, Бака О. М., Кондратюк В. Є. (2015)
Кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П. Л. Шупика — 50 років (2015)
Як підвищити рівень знань дерматологів, пульмонологів та лікарів інших спеціальностей з питань здорового харчування та нутріофармакології? (2015)
Оголошення (2015)
Геник С. М. - Смертельна тріада (метаболічний синдром) (2013)
Вершиніна Д. В. - Порівняльний аналіз результатів променевого обстеження пацієнтів із раннім ревматоїдним артритом, Рижик В. М. (2013)
Вірстюк Н. Г. - Розвиток хронічного некаменевого холециститу на тлі метаболічного синдрому з урахуванням функціонального стану печінки, Сенютович Н. Р. (2013)
Потапов О. І. - Наш досвід лікування хворих зі стійкою невралгією трійчастого нерва шляхом балонної мікрокомпресії Гассерового вузла, Мартин А. Ю., Гринів Ю. В., Ткачук Ю. Л. (2013)
Скрипник Н. В. - Патогенетичне обгрунтування гепато-протекторної терапії у хворих з патологією щитоподібної залози (огляд літератури), Вацеба Т. В. (2013)
Фофанова О. В. - Корекція метаболічних порушень та енергодефіциту у дітей, хворих на бронхіальну астму з дисфункцією серцево-судинної системи, Павликівська Б. М., Юрцева А. П., Боднар О. П. (2013)
Островський М. М. - Клінічний фенотип ХОЗЛ із частими загостреннями: ідентифікація, визначення та наслідки для хворого, Стовбан М. П., Корж Г. З., Зубань А. Б., Кулинич-Міськів М. О., Варунків О. І., Бондаренко Т. Я., Савеліхіна О. І. (2013)
Гавриш І. М. - Ендогенна інтоксикація у хворих на цироз печінки (2013)
Павликівська Б. М. - Сучасні підходи до ранньої діагностики кардіоваскулярних порушень у дітей з субклінічним гіпотиреозом, Юрцева А. П., Ткач Б. Н. (2013)
Деніна Р. В. - Корекція лікування хронічної серцевої недостатності у постінфарктних хворих (2013)
Василюк С. М. - Гемодинаміка печінки в умовах гнійно-некротичного процесу на стопі у хворих на цукровий діабет, Федорченко В. М., Гудивок В. І., Біцька І. В., Осадець В. С. (2013)
Зозуляк В. І. - Туберкульоз і забруднення довкілля в Івано-Франківській області, Зозуляк Н. В., Зозуляк З. В. (2013)
Александрук Н. В. - Ураження слухового аналізатора при різних стадіях ниркової недостатності (2013)
Геник С. І. - Мікроциркуляторні порушення при вертебро-базилярній недостатності (2013)
Винник М. І. - Деякі актуальні проблеми діагностики, класифікації, психопатології шизофренії, Бежук Ю. М., Ромаш І. Р., Бондар О. М., Краснопольська І. І. (2013)
Геращенко С. Б. - Морфо-функціональна характеристика нейронів рухового сегментарного центру сідничого нерва при вінкристин- та етопозид-індукованій периферійній нейропатії, Дєльцова О. І. (2013)
Кулинич Г. Б. - Морфометричні зміни гепатоцитів під впливом пестициду 2,4-Д та внутрішньошлунковій корекції глутаргіном (2013)
Герасимчук М. Р. - Оцінка вільнорадикальних процесів й антиоксидантного захисту у тварин з експериментальним перитонітом та за умов корекції церулоплазміном (2013)
Кравчук І. В. - Використання дистанційних технологій навчання в медицині та системі медичної освіти (2013)
Мізюк М. І. - Психолого-гігієнічна оцінка мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до систематичного навчання у школі, Суслик З. Б. (2013)
Бугерчук О. В. - Засади формування загальної культури студентів стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету, Бульбук О. І. (2013)
Кирилюк Л. М. - Переваги проведення тестового контролю як методу оцінювання студентів стоматологічного факультету, Романюк Н. А., Антонюк Л. Б., Іванов С. О., Кобринський Р. Б., Плав’юк Л. Ю., Павлюк Т. В. (2013)
Геник С. М. - "Тілесна драма” Лесі Українки (хвороби і смерть Лесі Українки) (2013)
Андрейко О. І. - Аксіологічний аспект формування індивідуального виконавського стилю музиканта (2012)
Волосенко А. В. - Творча самореалізація вчителя як предмет педагогічних досліджень (2012)
Глузман Н. А. - Зміст понять "компетентність” і "компетенція” в сучасній педагогічній практицi (2012)
Давкуш Н. В. - Підготовка майбутнього педагога у контексті особистісно орієнтованої освіти (2012)
Жорнова О. І. - Ідея культуротворчості в професійній освіті та її реалізація в підготовці вчителя (2012)
Зламанюк Л. М. - Професійне самовиховання як засіб розвитку творчого потенціалу педагогів (2012)
Кічук Н. В. - Підготовка педагога до професійної діяльності у сучасному інформаційному освітньому середовищі: деякі аспекти проблеми (2012)
Кокоша О. О. - Модель моральної готовності майбутніх журналістів до фахової діяльності (2012)
Кривошеєва Г. Л. - Професійне довголіття майбутнього педагога як педагогічна проблема (2012)
Куненко Л. О. - Науково-методичні підходи формування у студентів евристичного стилю викладання мистецьких дисциплін у процесі професійної підготовки (2012)
Оніпко В. В. - Структура і зміст професійної компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи (2012)
Петришин Л. Й. - Дидактико-психологічні основи креативності особистості майбутніх соціальних педагогів (2012)
Самохіна Н. М. - Творча спрямованість професійної діяльності педагога-музиканта (2012)
Самсонова О. О. - Методологічні аспекти управління науково-дослідною діяльністю майбутніх фахівців (2012)
Чернишов Д. О. - Професійна творчість педагога-вихователя у процесі реалізації технології виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Шехавцова С. О. - Теоретичні основи формування суб’єктності студента університету з позицій педагогічної акмеології (2012)
Матвеєва Н. О. - Неперервна освіта – гарант розвитку творчого потенціалу педагога (2012)
Михайлова Д. В. - Визначна роль Ф.Хартахая у відкритті перших маріупольських гімназійних закладів (2012)
Чернишова Н. О. - Мультикультурний концепт і європейська ідентичність як аксіологічні складові польського виховного ідеалу (2012)
Чорний В. В. - Дидактико-методична система В.Ф. Шаталова (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського