Оніпко В. В. - Структура і зміст професійної компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи (2012)
Петришин Л. Й. - Дидактико-психологічні основи креативності особистості майбутніх соціальних педагогів (2012)
Самохіна Н. М. - Творча спрямованість професійної діяльності педагога-музиканта (2012)
Самсонова О. О. - Методологічні аспекти управління науково-дослідною діяльністю майбутніх фахівців (2012)
Чернишов Д. О. - Професійна творчість педагога-вихователя у процесі реалізації технології виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Шехавцова С. О. - Теоретичні основи формування суб’єктності студента університету з позицій педагогічної акмеології (2012)
Матвеєва Н. О. - Неперервна освіта – гарант розвитку творчого потенціалу педагога (2012)
Михайлова Д. В. - Визначна роль Ф.Хартахая у відкритті перших маріупольських гімназійних закладів (2012)
Чернишова Н. О. - Мультикультурний концепт і європейська ідентичність як аксіологічні складові польського виховного ідеалу (2012)
Чорний В. В. - Дидактико-методична система В.Ф. Шаталова (2012)
Аннєнкова І. П. - Синергетичний підхід як теоретико-методологічна основа внутрішньовузівського моніторингу якості освіти (2012)
Жорнова О. І. - Студент як суб'єкт соціокультурної діяльності: перевизначення завдань педагогічного впливу (2012)
Іщенко В. І. - Сутність професійного самовиховання майбутніх вчителів природничих дисциплін (2012)
Кічук Я. В. - Ціннісно-орієнтаційна потужність суспільствознавчих навчальних дисциплін у формуванні правової компетентності майбутніх фахівців (2012)
Косенко П. Б. - Індивідуальний підхід як складова особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики (2012)
Мариновська О. Я. - Науково-методичний супровід упровадження інновацій: практико-орієнтований аспект (2012)
Міщик Л. І. - Соціально-педагогічні умови впливу ЗМІ на соціальну мобільність студентів (2012)
Нагорна Т. В. - Формування професійних компетенцій майбутніх учителів правничих курсів при опануванні навчальної дисципліни "Методика викладання правознавства" у ВНЗ України (2012)
Прокопенко Р. В. - Методика діагностування сформованості інтересу до педагогічної діяльності майбутніх вчителів музики (2012)
Прядко О. М. - Вплив особистості педагога-вокаліста на процес співацького розвитку студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2012)
Саєнко Н. С. - Розвиток педагогічних здібностей викладачів іноземних мов технічних університетів (2012)
Стасенко О. А. - Сучасні технології формування особистості фахівця з фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи (2012)
Тернопільська В. І. - Підготовка куратора академічної групи до організаційно-виховної роботи зі студентами ВНЗ (2012)
Шмельова Т. В. - Змістова характеристика компонентів естетичної підготовки студентів до педагогічної діяльності (2012)
Безкоровайна О. В. - Роль вчителя в реалізації технології виховання культури особистісного самоствердження школярів раннього юнацького віку в умовах соціально-ціннісної діяльності (2012)
Букатова О. М. - Формування компетентності фахівця з організації безпечної життєдіяльності учнів початкової школи (2012)
Григорова М. О. - Творча самореалізація вчителя в процесі організації та проведення екологічних екскурсій (2012)
Гризун Л. Е. - Електронне портфоліо сучасного вчителя як засіб підвищення його професійної майстерності (2012)
Грицук О. В. - Психологічні ресурси подолання емоційного вигорання у вчителів (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Формування готовності вчителя до діяльності в умовах адаптивної школи (2012)
Романовська Л. І. - Концепція соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань (2012)
Слесик К. М. - Професійна готовність вчителя до формування етичної культури учнів у процесі навчання у контексті системної педагогічної моделі (2012)
Александрук О. Д. - Традиція та її вплив на сучасну дерматологію, Ткач В. Є. (2014)
Юрчишин О. І. - Фенотипи MlS-резистентності шкірних ізолятів стафілококів – збудників піодермій (2014)
Яцишин Р. І. - Оцінка ефективності та безпеки івабрадину у хворих із поєднаною кардіореспіраторною патологією, Герич П. Р., Чернюк Н. В., Сухоребська М. Я. (2014)
Федоров С. В. - Вплив івабрадину та омега-3 поліненасичених жирних кислот на якість життя хворих із серцевою недостатністю, Глушко Л. В., Медвідь А. Б. (2014)
Голотюк В. В. - Генетико-біологічні маркери прогнозу раку товстого кишківника, Юркевич Є. М., Голотюк В. І., Семенів П. М., Ткачук Ю. Б., Гончар В. Г. (2014)
Цимбаліста О. Л. - Саркоїдоз у дітей: сучасні погляди на механізми розвитку, клініка, діагностика, тактика лікування (2014)
Островський М. М. - Особливості первинної резистентності мікобактерій туберкульозу до рифампіцину у хворих із вперше діагностованим туберкульозом, Баблюк Л. А., Макойда І. Я., Мельник О. П. (2014)
Зозуляк В. І. - Біохімічні особливості порушення функції печінки у хворих на деструктивний туберкульоз та їх корекція, Зозуляк Н. В., Пилипенко І. І. (2014)
Пришляк О. Я. - Сучасні проблеми лямбліозу, Дикий Б. М., Кондрин О. Є., Процик А. Л. (2014)
Міщук В. Г. - Поширеність та оцінка критеріїв ідентифікації поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози, Скоропад К. М., Стах Т. І. (2014)
Кошель І. В. - Рівень експресії конститутивної циклооксигенази в тканинах порожнини носа у пацієнтів з аспіринасоційованим назальним поліпозом, Багрій М. М., Заболотна Д. Д. (2014)
Пилюк І. І. - Корекція імунно-метаболічних порушень при пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (2014)
Пантус В. А. - Зв’язок аномалій розвитку лицевого скелету та звуження верхніх дихальних шляхів при вроджених сомато генетичних патологіях (2014)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності фітотерапії у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит, Литвинець В. Є., Сандурський О. П., Тріщ В. І. (2014)
Гриб B. А. - Роль PMP22 в оцінці ступеня демієлінізації при діабетичній полінейропатії, Скрипко Л. А., Купновицька-Сабадош М. Ю., Чудовська Л. Д. (2014)
Купновицька І. Г. - Поняття про коморбідність і її значення для медицини (огляд літератури), Калугіна С. М. , Сапатий А. Л., Кутинська І. П., Клименко В. І., Губіна Н. В., Белегай Р. І. (2014)
Пюрик В. П. - Значення променевих методів діагностики при плануванні дентальної імплантації і на етапах хірургічної реабілітації, Проць Г. Б., Ничипорчук Г. П. (2014)
Бульбук О. І. - Удосконалений метод виготовлення безпосереднього знімного протеза, Бульбук О. В. (2014)
Козовий Р. В. - Вивчення впливу екзогенних факторів на формування тривалості життя, Ковальчук Л. Є., Децик О. З. (2014)
Жураківська О. Я. - Особливості структурної перебудови гіпофіз-сім’яників при експериментальному цукровому діабеті, Левицький В. А., Попович Ю. І., Князевич-Чорна Т. В. (2014)
Кочерга З. Р. - Рзподіл антигенів груп крові систем АВ0 і резус різних популяцій дитячого населення Прикарпаття та їх значення для визначення спадкової схильності до синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку (2014)
Тучак О. І. - Ваємозв’язок показників тиреоїдного статусу, стану перекисного окиснення ліпідів та антирадикального захисту тварин за умов гіпотиреоїдної дисфункції (2014)
Геращенко С. Б. - Зорова токсичність хіміопрепаратів таксанового ряду, Дєльцова О. І., Довга Н. З., Кулинич Г. Б. (2014)
Дмитрів І. В. - Особливості формування клінічного мислення у студентів на практичних заняттях з загальної хірургії, Волошин М. М. (2014)
Децик О. З. - Формування дослідницьких навиків студентів: досвід організації індивідуальної роботи з біостатистики (в рамках програми Tempus IV, проект Mumeena), Бурак О. Л., Стовбан І. В. (2014)
Пиптюк О. В. - Метод проектів як новітня методика реалізації самостійної роботи студентів, Телемуха С. Б., Пиптюк В. О. (2014)
Кондрук Н. Е. - Застосування багатокритеріальних моделей для задач збалансованого харчування, Маляр М. М. (2010)
Бушуєв С. Д. - Забезпечення мобільності інжинірингових служб в управлінні девелоперськими проектами, Мгбере Чінві Обарі. (2010)
Ванюшкин А. С. - Метод композиции – инструмент формирования портфеля организационных проектов развития економики (2010)
Волинець В. І. - Зв’язки між рекурентними методами обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі (2010)
Галай П. М. - Цілеорієнтована система ідентифікації для задач технічної діагностики, Сільвестров А. М. (2010)
Заболотній С. В. - Розклад близьких до гаусових випадкових величин із перфорованим кумулянтним описом в степеневі стохастичні ряди (2010)
Кисельова Г.О. - Застосування процесу Ейткена при розрахунках інтегралів з особливостями чисельними методами, Кисельов В. Б. (2010)
Тесля Ю. М. - Інтеграція систем управління технологічними процесами в матричну інформаційну технологію управління проектами, Тімінський О. Г., Самойленко М. І. (2010)
Воробкало Т. В. - Комп’ютерне моделювання радіоелектронних пристроїв в середовищі MATLAB/SIMULINK (2010)
Гордієнко В. І. - Дослідження впливу вібрації поля зору телевізійного візиру на розпізнавання об’єктів спостереження (2010)
Митихин Ю. В. - Измерение углов прихода декаметровых радиоволн с использованием системы взаимно ортогональных антенн (2010)
Шарапов В. М. - Исследование динамических характеристик полиэлектродного цилиндрического пьезотрансформатора, Романенко Д. Е. (2010)
Шарапов В. М. - Об одном способе создания низкочастотных акустических колебаний с помощью пьезокерамического излучателя, Сотула Ж. В., Куницька Л. Г., Базіло К. В. (2010)
Шарапов В. М. - Преобразователи с пьезотрансформаторами в схемах электрических фильтров низкой частоты, Туз В. В., Сотула Ж. В., Куницька Л. Г., Базіло К. В. (2010)
Шарапов В. М. - Биморфный пьезоэлектрический акселерометр, Туз В. В., Плосконос М. Ю. (2010)
Яценко І. В. - Підвищення ефективності електронної мікрообробки виробів з оптичних матеріалів, Ващенко В. А., Цибулін В. В., Рева І. А., Чепурна О. М. (2010)
Мислюк О. О. - Еколого-геохімічний моніторинг території, що прилягає до ТЕС, Мислюк Є. В., Ворона В. В. (2010)
Кочкарьов Ю. О. - Аналіз конкурентоспроможності мультиплексорної форми представлення комбінаційних схем, Синько І. В., Кущ С. О. (2010)
Столяренко Г. С. - Озонирование и электрокатализ. Теоретические основы и технологии (к 40-летию творческой деятельности в области патентования) (2010)
Тимченко А. А. - Перспективи науково-дослідної діяльності інституту системних інформаційних досліджень ЧДТУ, Триус Ю. В. (2010)
Поляков С. П. - Атрисная физика колебательного контура, Безпалько С. А. (2010)
Віткаускайте І. - Роль незалежного куратора у проведенні виставки сучасного мистецтва (2015)
Оніщенко І. Г. - Регіональна економічна інтеграція у межах Шанхайської організації співробітництва (2015)
Єрмошенко А. М. - Система державного регулювання інтеграції страхового сектора з банківською системою, Єрмошенко Л. В. (2015)
Кінаш І. П. - Трансформаційні процеси української економіки в соціалізації розвитку, Перевозова І. В. (2015)
Чернелевський Л. М. - Корпорація як модель побудови ефективного бізнесу, Соломчук Л. М. (2015)
Шелегеда Б. Г. - Концептуальні основи інтеграційного розвитку промислових підприємств, Колобова В. В. (2015)
Комарніцький І. О. - Визначення важелів управління інноваційним потенціалом соціо-економічної системи регіону (2015)
Шулаєва Ю. Є. - Електронні відходи: перспективи перетворення відходів у доходи (2015)
Левченко В. О. - Оцінка ефективності логістичної системи аптечної мережі з використанням інтегрального підходу (2015)
Рейкін В. С. - Проблема покарання в економічній теорії правопорушень (2015)
Шелегеда Б. Г. - Сутність та значення організаційної структури розвитку, Погоржельська Н. В. (2015)
Габа М. І. - Вплив різноманітних факторів на розвиток і діяльність сільського зеленого туризму Карпат (2015)
Інформація (2015)
Содержание (2014)
Яковенко Владимир Мефодиевич (2014)
Ганапольский Е. М. - Возникновение квантового (волнового) хаоса в цилиндрическом резонаторе с сингулярными возмущениями (2014)
Бровенко А. В. - Численно-аналитический метод решения задач дифракции электромагнитных волн на неоднородных анизотропных слоях, Мележик П. Н., Поединчук А. Е. (2014)
Коворотный А. Л. - Сравнительный анализ моделей для оценки полного влагосодержания тропосферы над Харьковским регионом посредством GPS-измерений, Кивва Ф. В., Гончаренко Ю. В., Горобец В. Н., Горб А. И. (2014)
Веселовская А. Б. - Устранение неоднозначности решения обратной задачи по восстановлению интенсивности дождя с помощью двухчастотного радиолокационного зондирования, Войтович О. А., Хлопов Г. И. (2014)
Педенко Ю. А. - Измерение углов места над морем с использованием метода root-music. Выбор решения (2014)
Николаенко А. П. - Мониторинг пиковых частот шумановского резонанса и аналемма (2014)
Варяница-Рощупкина Л. А. - Анализ трех дифференциальных конфигураций георадаров с точки зрения качества отображения подповерхностных объектов, Дженнарелли Дж., Сольдовьери Ф., Почанин Г. П. (2014)
Кабанов В. А. - Определение характеристик тропосферной рефракции в зоне тени по излучению удаленного источника. Часть 2. Эксперимент, Моргун Г. М., Синицкий В. Б., Тургенев И. С. (2014)
Дормидонтов А. В. - Потери энергии заряженной частицы на возбуждение собственных волн в цилиндрических структурах с двумерным элект-ронным газом, Прокопенко Ю. В., Ханкина С. И., Яковенко В. М. (2014)
Мирошниченко В. С. - Открытая резонансная система с фокусирующим зеркалом, составленным из нескольких отражателей с цилиндрической поверхностью, Ковалев Е. А. (2014)
Рубан В. П. - Стробоскопическое преобразование сигналов при аналоговом накоплении, Шуба А. А., Почанин А. Г., Почанин Г. П. (2014)
Дзюбенко М. И. - Резонаторные методы измерения показателя преломления прозрачных веществ в терагерцевом диапазоне, Киселев В. К., Радионов В. П. (2014)
Поздравление Я. С. Шифрину (2014)
Александр Павлович Николаенко (2014)
Александр Яковлевич Кириченко (2014)
Валерий Михайлович Шульга (2014)
Виктор Филиппович Кравченко (2014)
Николай Тимофеевич Черпак (2014)
Авторский указатель ТОМ 5 (19), 2014 (2014)
Ланських Є. В. - Метод інтеграції архітектури IMS в архітектуру SOFTSWITCH, Сікора Ю. А., Ціпов’яз О. М. (2010)
Бушуев С. Д. - Формализация и метод решения задачи управления рисками, Лега Ю. Г., Златкин А. А., Златкин А. А. (2010)
Алпатов А. П. - Использование прогнозирующих моделей для управления технологическими объектами, Прохоренков А. М., Качала Н. М. (2010)
Білощицький А. О. - Ортогональні технологічні побудови в системах управління проектами, Катаєв Д. С., Тесля Н. Ю., Чернецький С. Г. (2010)
Кочкарьов Ю. О. - Схемотехніка поліноміальних реалізацій логічних функцій, Кущ С. О. (2010)
Ситник О. О. - Універсальний алгоритм розрахунку інтегрального рівняння Вольтерри ІІ роду з застосуванням формул Ньютона-Котеса, Кисельова Г. О., Кисельов В. Б. (2010)
Alpatov A. P. - Intelligent data maintenance for automatized control system operators of a thermal power plant, Prokhorenkov A. M., Sovlukov A. S., Istratov R. A. (2010)
Анисимов В. А. - Вклад квадратичный слагаемых в относительное изменение скорости упругих ультразвуковых волн, Куценко А. Н. (2010)
Дідковський Р. М. - Підвищення рівня захищеності даних в системі зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу, Метелап В. В. (2010)
Минаев И. Г. - Электронное пускорегулирующее устройство для газоразрядных ламп высокого давления, Молчанов А. Г., Самойленко В. В. (2010)
Минаев И. Г. - Информационно-измерительная система контроля уровня различных жидкостей, Мастепаненко М. А. (2010)
Михнева Г. П. - Применение нейросетевых технологий в системах управления координатно-измерительными машинами (2010)
Миронець І. В. - Реалізація методу підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів, Рудницький В. М. (2010)
Мусиенко М. П. - Разработка метода преобразования электронных учебников к заданным размерам для передачи сервисами GSM сети, Чорномаз И. К. (2010)
Осадчук В. С. - Радиоизмерительный преобразователь магнитного поля, Осадчук А. В. (2010)
Раевский Н. В. - Сравнительный анализ алгоритмов оптимальной фильтрации в части затрат аппаратных ресурсов навигационного приемника (2010)
Шарапов В. М. - Сумматоры на основе цилиндрического многоэлектродного пьезотрансформатора, Романенко Д. Е., Базило К. В., Шевченко А. А., Чилей Ю. А., Яцун Я. И. (2010)
Шарапов В. М. - Технологии синтеза пьезокерамических датчиков (2010)
Шарапов В. М. - Увеличение коэффициента передачи пьезотрансформатора при помощи компенсационной индуктивности, Базило К. В., Романенко Д. Е., Клименко И. Н., Ткаченко А. С. (2010)
Шарапов В. М. - Дисковый пьезокерамический трансформатор с корректирующей индуктивностью, Базило К. В., Романенко Д. Е., Яцун Я. И. (2010)
Яворський І. М. - Дослідження динаміки зміни взаємокореляційних зв’язків стаціонарних компонентів вібраційних сигналів тонкої деталі при розвитку тріщини, Кравець І. Б., Юзефович Р. М., Мацько І. Й. (2010)
Яценко І. В. - Вплив параметрів стрічкового електронного потоку на температурні поля в елементах ВОЛЗ, Ващенко В. А., Цибулін В. В., Рева І. А., Чепурна О. М. (2010)
Бондаренко С. Г. - Анализ качества нефтепродуктов по комплексному параметру, Степанов Н. Б., Василькевич А. И. (2010)
Кириченко О. В. - Вплив органічних добавок на вибухонебезпечні режими горіння ПНМС в умовах підвищених температур нагріву та зовнішніх тисків, Ващенко В. А., Заїка П. І., Омельченко О. М., Тупицький В. М. (2010)
Мислюк О. О. - Хімічний склад снігового покриву як індикатор аеротехногенного забруднення урбоекосистем, Мислюк Є. В., Соломка Л. М. (2010)
Квєтний Р. Н. - Морфологічний аналіз слова на основі асоціативно-статистичного підходу, Бісікало О. В., Кравчук І. А. (2010)
Сергеева О. В. - Использование тренажеров для учебной среды, Дубовик Т. Н. (2010)
Бушуев С. Д. - Философское обоснование метода системного исследования сложных процессов, Лега Ю. Г., Златкин А. А. (2010)
Поляков С. П. - Атрисная физика фуллеренов. Фуллерены и энергетика, Калейников Г. Е. (2010)
Шинкарук В. Д. - Особливості категорії предиката кількості у структурі диктуму (2015)
Безпаленко А. М. - Вокалічні зміни у слові як прояв сенсорного маскування (2015)
Костриця Н. М. - "Земля" і "хліб" як мовно-естетичні знаки української культури (2015)
Харченко С. В. - Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень (2015)
Бабенко О. В. - Семантичні й структурні особливості звуконаслідувальної лексики (на матеріалі української й англійської мов), Іванова О. В. (2015)
Tarasova V. V. - Semantic and pragmatic peculiarities of tourism slogans (2015)
Телеки М. М. - Визначальні чинники вираження номінацій адресанта епістолярію (2015)
Danilova V. V. - Phonetic stylistic devices in the work of F. Scott Fitzgerald "This side of paradise", Shalbayeva K. A. (2015)
Захуцька О. В. - Стилістичні особливості польських говірок сіл Сяберка і Гречани в Україні, Янушевська Л. В. (2015)
Тепла О. М. - Молодіжний сленг у сучасному комунікативному просторі, Петриченко Т. В. (2015)
Устінова В. О. - Терміносистема модельного бізнесу в сучасній німецькій мові (2015)
Solovyova O. V. - Some features of formal writing in contemporary English (2015)
Бугайова О. І. - Лексична синонімія в текстах соціальної реклами (2015)
Кіраль С. С. - Письменник і критик: з історії творчої співпраці Івана Чендея й Костя Волинського (за архівними матеріалами) (2015)
Aristova N. О. - Reception of literature of the Anglo-Saxon period from a present-day perspective (2015)
Жорнокуй У. В. - Демонічна жінка як альтернатива трактування фемінних персонажів у збірці "Сон із дзьоба стрижа" Володимира Даниленка (2015)
Скалевська Г. О. - Історія становлення та структурно-семантичне новаторство представників англійськомовної конкретної поезії (2015)
Амеліна С. М. - Особливості перекладу ветеринарної лексики з німецької та англійської мов українською, Вороніна Д. А. (2015)
Амеліна С. М. - Лексичні заміни при перекладі текстів аграрного спрямування у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Кашперська В. O. (2015)
Жукова Л. В. - Використання перекладацьких модуляцій при перекладі текстів агрохімічного спрямування, Стригуненко В. І. (2015)
Харченко С. В. - Німецькі запозичення в українській мові як одна з причин перекладацьких труднощів, Юрченко Н. С. (2015)
Малихін О. В. - Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземних мов: історико-дидактичний аспект (2015)
Вакулик І. І. - Системність у вивченні латинської мови на шляху формування універсальності сучасних знань (2015)
Захуцька О. В. - Використання інтерактивних методів навчання на уроках рідної та іноземної мови в початковій школі, Іванюк Т. П., Рутинська І. М. (2015)
Kharchuk N. S. - Innovations in current education quality management, Yamnych N. Yu. (2015)
Балалаєва О. Ю. - Реалізація принципів професійної лінгводидактики у викладанні латини на агробіологічних факультетах (2015)
Люлько М. Є. - Класифікація міжнародних іспитів з англійської мови за їх специфікою (2015)
Іжко Є. С. - Використання мультимедійних презентацій в автономному вивченні іноземної мови (2015)
Якушко К. Г. - The model to improve other language communicative skills of future agrarian mechanical engineers (2015)
Содержание (2015)
Тарасов Ю. В. - Прохождение волн через отрезок волновода со случайно-шероховатыми стенками: двойственная природа локализации, Шостенко Л. Д. (2015)
Бровенко А. В. - Численно-аналитический метод решения обратных задач дифракции волн на неоднородном слое, Вертий А. А., Мележик Н. П., Мележик П. Н., Поединчук А. Е. (2015)
Костина В. Л. - Индикатрисы рассеяния миллиметровых и терагерцевых волн в дождях, Малышенко Ю. И., Роенко А. Н. (2015)
Николаенко А. П. - Возмущение нижней ионосферы над очагом земле-трясения и аномальные сигналы глобального электромагнитного резонанса. Часть 1. Модели ионосферы, Хайакава М. (2015)
Швец А. В. - Оценка параметров профиля проводимости нижней ионосферы на основе анализа твик-атмосфериков, Сердюк Т. Н., Кривонос А. П., Горишняя Ю. В. (2015)
Иванов В. К. - Радиолокационные исследования проявлений эоловой транспортировки песка и пыли в пустынных районах, Матвеев А. Я., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. (2015)
Мыценко И. М. - О влиянии солнечных затмений на распространение радиоволн в тропосфере, Халамейда Д. Д. (2015)
Белецкий Н. Н. - Влияние диэлектрической постоянной кристаллической решетки проводящей среды на резонансное взаимодействие электромагнитных волн в структуре дефектный фотонный кристалл–проводник, Борисенко С. А., Гвоздев Н. И. (2015)
Галюк Ю. П. - Низкочастотный цифровой радиоприемник (2015)
Белоус Р. И. - Свойства перестраиваемого волноводно-диэлектрического резонатора миллиметрового диапазона с повышенной добротностью, Мартынюк C. П., Моторненко А. П., Скуратовский И. Г. (2015)
Бердник С. Л. - Е-плоскостное сочленение прямоугольных волноводов с вибраторно-щелевой связью между плечами, Катрич В. А., Нестеренко М. В., Пенкин Ю. М. (2015)
Нестриженко Ю. А. - Чотиригранна спектральна призма-поляризатор прямого зору на основі повного внутрішнього відбиття (2015)
Авраменко О. Б. - Екологічний компонент в системі "Техносвіт - технологічна освіта" (2013)
Бовсунівський В. М. - Художня культура і обдарованість учителя технологій (2013)
Богославець Л. П. - Професійна компетентність та її роль у формуванні майбутнього інженера-педагога (2013)
Бондарєва Л. І. - Сучасні орієнтири системи педагогічної комунікації (2013)
Величко Н. А. - Естетичне виховання молодших школярів у початковій школі на заняттях фізичної культури (2013)
Даньшева С. О. - Роль природничо-наукової підготовки у системі формування професійної мобільності майбутніх інженерів (2013)
Друзь Ю. М. - Трансформація знань в глобальному конкурентному середовищі: виклик маленьким фірмам подумати про електронне навчання, Пішванова В. О., Гусак Т. М. (2013)
Карпова О. О. - Мультимедійні засоби навчання іноземної мови майбутніх економістів (2013)
Кириченко С. В. - Історичні та педагогічні умови розвитку освіти обдарованих дітей в Австралії (2013)
Кміта Є. В. - Формування та розвиток іншомовної компетентності авіадиспетчерів в Германії (Пункт організації повітряного руху Маастрихта) (2013)
Кондрак Еліас Аріф - Цінності, норми та принципи моралі як чинники цивілізованого суспільства (2013)
Корзун В. В. - Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема (2013)
Кошечко Н. В. - Актуальні проблеми трудового виховання особистості у XX-XXI столітті (2013)
Кривенко І. П. - Критерії, показники та рівні сформованості у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики (2013)
Лузан Л. О. - Модель управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти (2013)
Лу Лу - Гуманістична спрямованість формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики (2013)
Нечипоренко В. В. - Системний розвиток закладу: від проектування до інноваційної практики (2013)
Плазовська Л. В. - Аналіз візуальних творів (цілі, етапи, рівні) в практиці навчання студентів образотворчого мистецтва (2013)
Проценко У. М. - Становлення системи підготовки кадрів для фізичного виховання та спорту в Україні у другій половині XX століття (2013)
Рябова З. В. - Теоретична сутність маркетингової інформації (2013)
Савченко Р. А. - Моделювання організаційно-педагогічної системи музично-педагогічної компетентності (МПК) майбутніх вихователів та музкерівників ДНЗ (2013)
Сакалюк О. П. - Структурний аналіз емпатійної культури майбутніх учителів початкової школи (2013)
Світайло С. В. - Становлення творчої особистості у процесі диригентсько-хорової підготовки (2013)
Скуратівська Г. С. - Особливості використання засобів наочності під час вивчення англійської мови (2013)
Терлецька Л. П. - Пізнавальний інтерес як вирішальний чинник діяльнісної активізації учнів (2013)
Туркмен Н. М. - Сравнение образовательных программ в области здоровья в Турции, Ирландии и Америке (2013)
Уваркіна О. В. - Принцип системності у сучасній школі (2013)
Хомич І. М. - Розвиток музичного слуху молодших школярів на вокально-хорових заняттях у загальноосвітній школі (2013)
Бойчук Я. А. - Діяльність культурно-просвітніх громадських об’єднань етноменшин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Глушук В. М. - Стан військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України та їх сімей: соціологічний аналіз (2013)
Драпушко Н. А. - Кримські татари в суспільно-політичному житті Автономної Республіки Крим в роки незалежної України (2013)
Слободян Н. В. - "М’яка сила" Росії в Перській затоці (2013)
Тимошенко Ю. О. - Історія українського сокільського руху в еміграції (1920-1930-ті роки) (2013)
Содержание (2015)
Кочин В. Н. - Поверхностные тензоры Грина в теории микрополосковых антенн (2015)
Ганапольский Е. М. - Аналог фазового перехода второго рода в квазиоптическом объемном СВЧ-резонаторе (2015)
Петрусенко И. В. - Обобщенный метод сшивания в теории дифракции волноводных мод. Часть 4. Скорость сходимости проекционных приближений, Сиренко Ю. К. (2015)
Матвеев А. Я. - Валидация метода спутниковой радиолокационной многоугловой диагностики нефтяных загрязнений морской поверхности, Кубряков А. А., Боев А. Г., Бычков Д. М., Величко С. А., Иванов В. К., Станичный С. В., Цымбал В. Н. (2015)
Николаенко А. П. - Возмущение нижней ионосферы над очагом землетрясения и аномальные сигналы глобального электромагнитного резонанса. Часть 2. Аномалии в энергетических спектрах, Хайакава М. (2015)
Галюк Ю. П. - Сравнение точного и приближенного решения задачи о шумановском резонансе для профиля проводимости с "коленом", Николаенко А. П., Хайакава М. (2015)
Войтович О. А. - Исследование флуктуаций некогерентных сигналов, отраженных от облаков, Зацеркляная А. В., Руднев Г. А., Халамейда Д. Д., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. (2015)
Мильчо М. В. - Группировка электронов в генераторах типа "клинотрон". Клинотрон как умно-житель частоты (2015)
Мильчо М. В. - Клинотрон – умножитель частоты в субмиллиметровом диапазоне волн (λ=0,93 мм), Тищенко А. С., Завертанный В. В., Лопатин И. В., Терехин С. Н. (2015)
Кураев А. А. - Возбуждение волноводов и резонаторов электронными потоками, Ерёмка В. Д., Рак А. О. (2015)
Кириченко А. Я. - О двух причинах, затрудняющих освоение субмиллиметрового диапазона элект-ромагнитных волн клинотронами (2015)
Радионов В. П. - Способы получения многочастотной генерации в резонаторе лазера терагерцевого диапазона, Нестеров П. К., Киселев В. К. (2015)
Безбородов В. И. - Согласование структур с двулучепреломлением формы со свободным пространством в терагерцевом диапазоне частот, Косяк О. С., Кулешов Е. М., Ячин В. В. (2015)
Лукин К. А. - Оптический рефлектометр на основе метода спектральной интерферометрии, Татьянко Д. Н., Шиян Ю. А., Юрченко Л. В., Базакуца А. В. (2015)
Лукин К. А. - МIMO-система передачи информации между автомобилями на автобане с пропускной способностью, близкой к пределу Шеннона, Щербаков В. Е. (2015)
Содержание (2015)
Перов А. О. - Система двух экранов с круглыми запредельными отверстиями как квазиоптический поляризатор, Кириленко А. А., Деркач В. Н., Салогуб А. Н. (2015)
Скресанов В. Н. - Измерение добротности в условиях сближения резонансных частот типов колебаний в открытых резонаторах, Гламаздин В. В. (2015)
Галюк Ю. П. - Шумановский резонанс для профиля проводимости атмосферы с одним изгибом, Николаенко А. П., Хайакава М. (2015)
Николаенко А. П. - Вертикальный профиль проводимости атмосферы, отвечающий параметрам шумановского резонанса, Галюк Ю. П., Хайакава М. (2015)
Веселовская А. Б. - Дистанционное зондирование снегопадов. Обзор (2015)
Когут А. Е. - Возбуждение мод шепчущей галереи в экранированных диэлектрических резонаторах щелевой линией, Доля Р. С., Носатюк С. О., Джаочан Хe. (2015)
Баранник А. А. - Радиационная добротность диэлектрических резонаторов различной формы с исследуемыми проводниками и жидкими диэлектриками, Витусевич С. А., Проценко И. А., Харченко М. С., Черпак Н. Т. (2015)
Вакула А. С. - Температурное изменение в СВЧ-диапазоне магнитных свойств нанопорошков Fe3O4, синтезированных разными методами (2015)
Боцула О. В. - Диод с катодным статическим доменом на основе гетероструктуры, Приходько К. Г. (2015)
Земляный О. В. - Передача информации на основе манипуляции спектром широкополосного хаотического сигнала (2015)
Мельник С. С. - Символьные цепи Маркова с мультилинейной функцией памяти, Усатенко О. В. (2015)
Стороженко И. П. - Статический домен в приборе с междолинным переносом электронов на основе варизонного AlGaAs (2015)
Кулик Д. Ю. - Компактные вращатели плоскости поляризации на основе диафрагм с прямоугольными щелями, Мосьпан Л. П., Перов A. O., Колмакова Н. Г. (2015)
Гайко Г. В. - Привітання Почесного президента Всеукраїнської асоціації ортопедів-травматологів, Директора ДУ Інститут травматології та ортопедії НАМН України", Заслуженого діяча науки і техніки, Лауреата державної ремії України, Академіка НАМН України, професора Гайко Г. В. (2015)
Калашніков А. В. - Привітання Президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу", Заслуженого лікаря України, професора Калашнікова А. В. (2015)
Борзих О. В. - Лікування поранених з дефектами тканин кінцівок, Лакша А. М., Шипунов В. Г., Борзих Н. О., Савка І. С., Цівина С. А. (2015)
Герасименко С. І. - Прогнозування посттравматичних ускладнень та визначення оптимальних строків проведення остеосинтезу у постраждалих з політравмою, Полулях М. В., Байчук Б. П., Герасименко А. С. (2015)
Калашніков А. В. - Алгоритм лікування розладів репаративного остеогенезу після діафізарних переломів стегнової та великогомілкової кістки за допомогою блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу, Ставінський Ю. О., Літун Ю. М., Вдовіченко К.В (2015)
Березка М. І. - Аналіз випадків дорожньо-транспортного травматизму в харківській області, Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Козека В. В., Суханов В. В. (2015)
Павлова Т. М. - Новый подход к ранней диагностике и прогнозированию жизнеспособности костной ткани при открытых переломах, Березка Н. И., Грозный С. В. (2015)
Бадюл П. А. - Использвание перфорантных островковых локутов keystone для закрытия обширных раневых дефектов конечностей, Слесаренко С. В., Ивченко Д. В., Антонова Т. С., Слесаренко К. С. (2015)
Березка М. І. - Радикальна тунелізація зони локального дефекту хряща колінного суглоба, Літовченко А. В. (2015)
Бойко И. В. - Первичное однополюсное цементное эндопротезирование при чрезвертельных переломах бедренной кости системой "double-cup" у пациентов старческого возраста, Сабсай А. В., Макаров В. Б. (2015)
Бойко И. В. - Клиническая апробация модульного униполярного эндопротеза головки лучевой кости с "плавающей" головкой и парой трения металл-металл, Макаров В. Б., Щербаков Д. Е, Раджабов О. С. (2015)
Герасименко С. І. - Лікування хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегнової кістки, Полулях М. В., Юрійчук Л. М. (2015)
Григорук В. В. - Тактика ведення хворих з діафізарними переломами кісток кінцівок на фоні політравми, Власенко В. Г. (2015)
Гук Ю. М. - Патологічні переломи та вісьові деформації у дітей та підлітків: вибір методу лікування, Олійник Ю. В., Зима А. М. (2015)
Дубас В. І. - Особливості остеосинтезу переломів п’яткової кістки у дітей, Кузь У. В. (2015)
Калашніков А. В. - Необхідність додаткової фіксації малогомілкової кістки при переломах кісток гомілки, Малик М. В., Літун Ю. В., Ставінський Ю. О., Вдовіченко К. В. (2015)
Калашніков А. В. - Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів стегнової кістки при різних видах остеосинтезу, Вдовіченко К. В., Літун Ю.М., Ставінський Ю. О. (2015)
Ковальчук П. Є. - Селенодефіцит, вплив на загоєння переломів шийки стегнової кістки, Гасько М. В., Тулюлюк С. в. (2015)
Кожемяка М. А. - Использование динамической фиксации межберцового синдесмоза при хирургическом лечении адсиндесмозных переломов лодыжек, Головаха М. Л. (2015)
Коструб О. О. - Тактика лікування хворих із закритими переломами п'яточної кістки, Заєць В. Б., Блонський Р. І. (2015)
Коструб О. О. - Тактика лікування хворих із застарілими розривами ахіллового сухожилля, Заєць В. Б., Засаднюк І. А. (2015)
Крись-Пугач А. П. - Застосування блокуючого інтрамедулярного металоостеосинтезу при лікуванні осьових деформацій нижніх кінцівок у хворих на фосфатдіабет, Гук Ю. М., Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М. (2015)
Крись-Пугач А. П. - Застосування інтрамедулярних металоконструкцій при хірургічному лікуванні деформацій кісток нижніх кінцівок у пацієнтів з недосконалим остеогенезом дитячого віку, Зима А. М., Гук Ю. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2015)
Лапшин Д. В. - Обгрунтування обсягу оперативних втручань у постраждалих із політравмою (клініко-тактичні аспекти), Березка М. І. (2015)
Левицький А. Ф. - Оперативне лікування діафізарних переломів кісток передпліччя у дітей із використанням малоінвазивного інтрамедуллярного остеосинтезу титановими еластичними стрижнями, Терпиловський Ю. Р., Вітязь В. М. (2015)
Лоскутов А. Е. - Ошибки и осложнения при остеосинтезе длинных костей, Богуславский А. С., Доманский А. Н., Жердев И. И. (2015)
Лоскутов А. Е. - Опыт лечения огнестрельных переломов конечностей, Олейник А. Е., Жердев И. И. , Доманский А. Н., Богуславский А. С., Топка О. В., Томилин В. Н., Якушев С. А. (2015)
Лоскутов А. Е. - Остеосинтез переломов бедренной кости после тотальногго эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов, Олейник А. Е., Синегубов Д. А., Губарик А. В., Саид И. А. (2015)
Лоскутов А. Е. - Тотальное бесцементное эндопротезирование тазобедренного сустава ввинчивающейся чашкой "ОРТЭН" при протрузионном коксартрозе, Саид Имад Али (2015)
Носивец Д. С. - Наш опыт оптимизации репаративной регенерации при переломах дистального метаэпифиза плечевой кости, Науменко Л. Ю., Носивец С. М., Зеленько Н. В. (2015)
Носивец Д. С. - Комбинированный остеосинтез при лечении переломов дистального метаэпифиза плечевой кости, Науменко Л. Ю., Носивец С. М., Зеленько Н. В. (2015)
Омельчук В. П. - Особливості діагостично-лікувальної тактики при високоенергійних медіальних переломах шийки стегна, Омельчук І. В. (2015)
Павлішен Ю. І. - Лікування переломів головки променевої кістки в умовах центру травми Хмельницької обласної лікарні, Витвицький В. Б. (2015)
Попсуйшапка А. К. - Металлоостеосинтез при лечении чрезмыщелковых переломах плеча у детей, Довгань С. Б. (2015)
Пелипенко А. В. - Аналіз віддалених результатів лікування хворих з переломами проксимального відділу стегнової кістки, Павленко С. М., Баженов А. А., Гончаров А. А., Жигайлов С. С., Кувічка Д. О., Левус В. С., Соколка В. В., Щербань А. В. (2015)
Півень Ю. М. - Передопераційне планування та вибір метода остеосинтеза при багатофрагментарних переломах проксимального відділа плечової кістки, Литвин Ю. П. (2015)
Піонтковський В. К. - Сучасний малоінвазивний остеосинтез при черезвертлюгових переломах стегнової кістки, Каштан Ю. М., Циплінський Ю. І., Златів В. П., Касянчук В. М., Столярський Н. І. (2015)
Піонтковський В. К. - Наш досвід лікування переломів дистального метаепіфізу променевої кістки, Малевич Ю. М., Каштан Ю. М., Циплінський Ю. І., Столярський Н. І. (2015)
Піонтковський В. К. - Лікування діафізарних переломів передпліччя за матеріалами обласного центру ортопедії, травматології та вертебрології "кз рокл", Циплінський Ю. І., Новак М. М., Мироник Б. М. (2015)
Тяжелов А. А. - Роль малоподвижных соединений таза в биомеханике локомоций и выборе метода остеосинтеза, Яресько А. В., Гончарова Л. Д., Лобанов Г. В., Боровой И. С. (2015)
Цвях А. І. - Цитокіновий профіль, як діагностичний маркер перебігу травматичного процесу, при пошкодженнях опорно-рухового апарату у постраждалих з політравмою, Гур’єв С. О. (2015)
Фіщенко В. О. - Досвід використання ударно-хвильової терапії як ад’ютанта в лікуванні переломів ускладнених сповільненою консолідацією та псевдоартрозів, Килимнюк Л. О., Фіщенко Т. В., Яремен С. Ю. (2015)
Фіщенко В. О. - Оцінка вираженості клімактеричного синдрому та ризик великих переломів у пацієнток з первинним постменопаузальним остеопорозом, Чайка Г. В., Дністрянська А. П., Килимнюк Л. О. (2015)
Vsylchyshyn Y. M. - Laser polarimetric assessment of human synovial fluid at macromolecular level, Kvasniuk D. I., Vasyuk V. L., Pilipchuk T. P. (2015)
Viscusi E. R. - Pain Medicine Section Editor: Spencer S. Liu A Multiple-Day Regimen of Parecoxib Sodium 20 mg Twice Daily Provides Pain Relief After Total Hip Arthroplasty., Gimbel J. S., Halder A. M., Snabes M., Brown M. T., Verburg K. M. (2015)
Драганов Б. Х. - Моделирование фазовых процессов в сорбционных термотрансформаторах, Козырский В. В. (2015)
Kozyrskiy V. - Smart Grid as an innovation base of development of electrical energy, Kaplun V. (2015)
Бржезицький В. О. - Аналіз пульсацій струму високовольтного каскадного генератора постійної напруги, Десятов О. М., Гаран Я. О., Бабічева А. А. (2015)
Коршунов Б. П. - Енергозберігаюча охолоджувальна система для тваринницьких ферм, Учеваткин А. И., Марьяхин Ф. Г., Коршунов А. Б. (2015)
Фиалко Н. М. - Влияние на характеристики течения степени загромождения эшелонированными стабилизаторами каналов горелочных устройств, Шеренковский Ю. В., Прокопов В. Г., Полозенко Н. П., Меранова Н. О., Алешко С. А., Милко Е. И., Озеров А. А., Кутняк О. Н., Швецова Л. А. (2015)
Іноземцев Г. Б. - Особливості застосування високовольтних джерел енергії в електротехнологіях аграрних виробництв (2015)
Чміль А. І. - Дослідження енергетичної досконалості біотехнічних систем у тваринництві (2015)
Савченко В. В. - Вплив передпосівної обробки насіння в магнітному полі на урожайність овочевих культур, Синявський О. Ю., Бунько В. Я. (2015)
Коршунов Б. П. - Ресурсосберегающее оборудование для контроля потоков молока в вакуумных и напорных молокопроводах, Учеваткин А. И., Марьяхин Ф. Г., Коршунов А. Б., Орлов А. А. (2015)
Козирський В. В. - Архітектура енергоефективної системи управління теплицею із застосуванням нейромережевого аналізу та робототехнічного комплексу, Болбот І. М. (2015)
Гавриченко А. И. - Разработка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и прогнозирования профессиональных рисков на электросетевых предприятиях агропромышленного комплекса, Беликов Р. П. (2015)
Радько І. П. - Особливості газоплазмового напилення при відновленні контактних вузлів електричних апаратів (2015)
Сорокин Н. С. - Повышение эффективности функционирования электрических сетей напряжением 6-35 кВ посредством контроля параметров электрической сети (2015)
Іноземцев Г. Б. - Визначення окислювально-відновного потенціалу для прогнозування тривалості зберігання рослинної продукції, Окушко О. В. (2015)
Фомин И. Н. - Алгоритм и структурная схема дистанционного контроля успешного автоматического повторного включения секционирующего выключателя ЛЭП, Зелюкин В. И., Беликов Р. П. (2015)
Демченко В. Г. - До питання про фазові переходи, Драганов Б. Х. (2015)
Фомин И. Н. - Запрет включения выключателя авр при дистанционном контроле аварийных отключений в линии электропередачи (2015)
Draganov B. - Optimization of underground heat accumulators in heat pump systems, Kozyrskiy V. (2015)
Васюхин М. И. - Программная реализация линейно-вращательного перемещения сложных символов подвижных объектов на базе аффинных преобразований, Касим А. М., Долынный В. В., Трохименко В. Ю. (2015)
Дубовенко К. В. - Аналіз впливу структури поверхні зернини на розподіл електричного поля, Захаров Д. О. (2015)
Шворов С. А. - Інтелектуальна система підтримки та прийняття рішень щодо організації вирощування, збору та перетворення енергетичних культур у біометан, Комарчук Д. С., Охріменко П. Г., Чирченко Д. В. (2015)
Іноземцев Г. Б. - Застосування теорії графів при вирішенні питання енергозбереження, Гай О. В., Діденко С. О. (2015)
Червинский Л. С. - Использование светодиодов в светокультуре тепличных растений, Сторожук Л. А., Луцак Я. М. (2015)
Kontsur V. - Magnetic pulse method supplying energy for move the piston into engine, Komarchuk D. (2015)
Голодний І. М. - Привод крокового двигуна 2L110M, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2015)
Жильцов А. В. - Розрахунок магнітного поля струмів обмотки статора вентильного двигуна, Ликтей В. В. (2015)
Колієнко В. А. - Особливості спалювання горючих газів із змінними характеристиками процесу горіння, Шеліманова О. В. (2015)
Коробський В. В. - Визначення величини проплавлення контактів електричних апаратів, що виготовлені з екологічно безпечних матеріалів, Виноградов І. М. (2015)
Чміль А. І. - Енергетичні характеристики імпульсного джерела високої напруги, Науменко О. В., Ілюхін Д. Ю., Мельник О. Д. (2015)
Литвин В. І. - Система допомоги в прийнятті рішень для енергоменеджера щодо процесів споживання теплової енергії будівлями, Шеліманова О. В. (2015)
Макаревич С. С. - Асинхронний двигун як основний елемент навантаження автономної системи електроживлення (2015)
Петренко А. В. - Анализ фазовых процессов в сорбционных аккумуляторах (2015)
Ілюхін Д. Ю. - Система допоміжних комбінованих електродів в установці для електричної обробки рідин, Усенко С. М. (2015)
Чміль А. І. - Імпульсне джерело високої напруги, Науменко О. В. (2015)
Чуєнко Р. М. - Однофазний компенсований асинхронний електродвигун, Мархонь М. В. (2015)
Рутило М. І. - Енергоефективне керування електроприводом технологічних машин за його енергетичними параметрами (2015)
Василенков В. Є. - Підвищення точності робочих підрахунків при калориметричних дослідженнях (2015)
Троханяк В. І. - Побудова сітки в ANSYS meshing для CFD моделей методом кінцевих елементів (2015)
Ткачук Т. В. - Дослідження впливу ультрафіолетового випромінювання на посилення антимікробних властивостей препарату "Біодез", Книжка Т. С. (2015)
Антипов Є. О. - Експериментальне дослідження ефективності нової конструкції акумулятора теплоти фазового переходу (2015)
Василенков В. Є. - Управління автоматичними насосними станціями при баштовій системі водопостачання (2015)
Шкода Н. Г. - Эффективная диэлектрическая проницаемость дисперсных систем с металлическими включениями, Шостак С. В. (2015)
Зінькевич О. П. - Процес формування волоконних світловодів як об’єкт вивчення, Нещадим О. М., Сафонов В. М. (2015)
Панталієнко Л. А. - Задачі гарантованої чутливості для систем звичайних диференціальних рівнянь (2015)
Дюженкова О. Ю. - Оцінка DT-модуля гладкості (2015)
Сафонов В. М. - Про множину скінченних рівнів неперервних функцій, Нещадим О. М., Зінькевич О. П. (2015)
Криворот Т. Г. - Ітераційні методи в задачах підвищення міцності матеріалів (2015)
Шипицин С. Я. - Вплив нітридного зміцнення на фазові перетворення та формування структури високовуглецевої сталі при охолодженні після аустенітизації, Короленко Д. М., Золотар Н. Я., Шишкін А. Є. (2014)
Юркова О. І. - Структура та фазовий склад високоентропійного AlCuNiFeTi сплаву, отриманого методом механічного легування, Чернявський В. В., Романенко Ю. М. (2014)
Мазур В. І. - Локальні фазові рівноваги та кінетика екстектичного перетворення в бінарних сплавах, Лобода П. І. (2014)
Кондратюк С. Є. - Характеристики руйнування при модифікуванні сталей дисперсно-структурованими модифікаторами, Стоянова О. М., Пархомчук Ж. В. (2014)
Погрібний М. А. - Вплив термічної обробки на зносостійкість сталі 15Х11МФ, Вуєць О. Є. (2014)
Биба Є. Г. - Формування структури та властивостей титан-матричного композиту залежно від методу спікання, Лобода П. І. (2014)
Суменкова В. В. - Дослідження процесів, що відбуваються при нагріванні феросилікомагнієвої лігатури ФСМг7, Щерецький О. А. (2014)
Сосновський Л. А. - Дослідження процесів утилізації порошкових відходів сталі ШХ15, Власова О. В., Головкова М. Є. (2014)
Пархомчук Ж. В. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Спадкове модифікування сталей дисперсно-структурованими компонентами шихти (2014)
Нейма О. В. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Можливості застосування оболонкових форм за моделями, що розчинюються при отриманні складно-профільних виливків (2014)
Лисовенко С. О. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Оптимізація методу Стеціва (2014)
Бачинський Ю. Д. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Вплив клмплексних FeSiMg лігатур на структуроутворення і механічні властивості високоміцного чавуну (2014)
Смашнюк Ю.О. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Застосування електромагнітного впливу на кристалізацію металів та сплавів в електронно-променевих установках (2014)
Кузьменко О.А. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Підвищення механічних властивостей фторфлогопітового литва за рахунок часткового заміщення катіона калію (2014)
Недужий А. М. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Про можливість зміни морфології структури альфа-фази в алюмінієвих сплавах (2014)
Маначин І. А. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Оптимізація масообмінних процесів в рідкій ванні при інжекційному рафінуванні чавуну магнієм (2014)
Ушкалова О. В. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Поліпшення властивостей зносостійких сплвів системи Fe-Cr-C, Мосагутова А. В. (2014)
Рябий Д. В. - V науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" Дослідження утворення пор у вогнетривкому футеруванні сталерозливних ковшів в процесі його розігрівання (2014)
Юркова О. І. - Структурний стан і механічні властивості пластично деформованого заліза, Косянчук А. В., Гриценко М. Г. (2011)
Іванченко В. Г. - Сорбційні властивості евтектичних сплавів системи Ti – Fe – Mn, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В., Косорукова Т. О. (2011)
Кірчу І. Ф. - Вплив структури нержавіючих сталей з метастабільним аустенітом на стійкість до кавітаційного зношування, Шипицин С. Я., Чернега С. М., Степанова Т. В. (2011)
Дука В. М. - Вплив зміни умов охолодження в інтервалі кристалізації на структуру сплаву АК7ч, Борисов А. Г. (2011)
Гаврилюк В. Г. - Вплив титану на схильність до утворення гарячих тріщин та структуру сплавів Al – Cu5, Ласковець В. В., Гзовський К. Ю. (2011)
Храновська К. М. - Формування багатошарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах, Іващенко Є. В., Лобачова Г. Г. (2011)
Погрібний М. А. - Борування конструкційних сталей з використанням насичуючих паст, Князєв С. А. (2011)
Приходько Е. В. - Інформаційно-аналітична система стабілізації властивостей прокату, Тогобицька Д. М. (2011)
Щерецький О. А. - Дослідження особливостей будови металевих розплавів методом циклічного синхронного термічного аналізу (2011)
Толочин О. І. - Твердофазне ущільнення порошкових композиційних матеріалів на основі міді високим тиском (2011)
В.П. Гаврилюк. До 70-річчя від дня народження (2011)
9-й Міжнародний симпозіум "Наукові та технологічні аспекти виробництва чавуну" (2011)
Конкурс робіт молодих науковців України (2011)
Угода про передачу авторських прав на рукопис (2011)
VII Міжнародна науково-практична конференція "Литво-2011" (2011)
Напівавтомат ПМ-5М1 (2011)
Титул, зміст (2010)
Від редакції (2010)
Гаєвський Ю. Д. - Аналіз аметистів за допомогою інфрачервоної спектроскопії, Грущинська О. В. (2010)
Сергіенко І. A. - Стійкість виробів з лабрадориту в умовах сучасного міста (2010)
Пегловський В. В. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 4, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2010)
Гелета О. Л. - Нормативні вимоги до якості бордюру з декоративного каміння, Ляшок В. І. (2010)
Власюк Д. I. - Перспективи впровадження побудови 3-D моделей масиву гірських порід для прогнозування і розробки родовищ декоративного каміння (2010)
Сурова В. М. - Кремені Житомирщини (2010)
Беліченко О. П. - Найдавніша знахідка обробленого бурштину в Європі, Мацуй В. М. (2010)
Чернишевич О. В. - "Ринок природного каміння в Україні перебуває у стані очікування” (2010)
Беліченко О. П. - Пам’яті Олександра Журавльова (2010)
Коштовне камiння (2010)
Декоративне камiння (2010)
Войтович Р. - Глобальний тероризм як виклик суспільному розвитку (2010)
Карлова В. - Проблеми формування загальнонаціональної ідеології в Україні (2010)
Сурай І. - Методологічні основи дослідження проблем еліт у державному управлінні (2010)
Федорів Т. - Концептуалізація феномену репутації в державно-управлінському вимірі (2010)
Григорчак І. - Еліта як суспільний феномен (2010)
Крушельницька Т. - Удосконалення системи професійного навчання державних службовців: інноваційно-інформаційний аспект, Пригородова С. (2010)
Зайцева І. - Удосконалення кадрового забезпечення місцевого самоврядування шляхом використання статутів територіальних громад (2010)
Бублик С. - Основні чинники формування державної науково-технологічної політики (2010)
Кравчук І. - Оцінювання державної політики в Україні (2010)
Крушельницька Т. - Суперечності у сфері державного управління податковою системою та напрями їх вирішення (2010)
Сапронов О. - Елементарний суб'єкт у складі об'єкта державного регулювання системи забезпечення транспортної безпеки України (2010)
Пугач А. - Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в системі державного управління України (2010)
Фролов А. - Інституціоналізація державного регулювання сфери забезпечення якісним продовольством населення України (2010)
Олійник Н. - Державне коригування збоїв ринкового механізму саморегулювання в житловій сфері (2010)
Сафронова О. - Завдання та принципи державного регулювання ринку корпоративного контролю в Україні (2010)
Скиба М. - Приватизація як інструмент структурних перетворень в економіці України: поняття, основні проблеми та шляхи їх вирішення (2010)
Толуб'як В. - Світова фінансова криза: виклики та висновки для пенсійних фондів (2010)
Дегтярьова І. - Теорії регіонального розвитку та їх еволюція як основа сучасного регіонального управління (2010)
Колтун В. - Емерджентність системи місцевого самоврядування міста (2010)
Малиновський В. - Регіональне самоврядування в Україні: підходи до запровадження (2010)
Монастирський Г. - Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня (2010)
Пасічник М. - Еволюція та характерні ознаки децентралізації публічного управління (2010)
Рубан Ю. - Демократія та національна ідентичність як комунікація влади і суспільства (2010)
Шубін С. - Політичний маркетинг у державному управлінні: сутність, методологія впровадження, проблемне поле (2010)
Крентовська О. - Запобігання негативному впливу старіння населення України на фінансово-економічні параметри суспільства (2010)
Мороз В. - Удосконалення механізму державного замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою як напрям підвищення ефективності використання трудового потенціалу країни (2010)
Петроє О. - Вплив соціального діалогу на показники соціально-економічного розвитку країни: зарубіжний досвід (2010)
Шиян О. - Становлення міжгалузевої взаємодії у державній освітній політиці України з питань забезпечення здорового способу життя молоді (2010)
Шкробанець І. - Розробка моделі оцінювання наукового супроводу прийняття управлінського рішення у сфері охорони здоров'я на регіональному рівні (2010)
Васюк Н. - Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров'я: сутність поняття (2010)
Оржель О. - Європейське врядування з точки зору теорії ігор (2010)
Гончарук Н. - Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції, Сурай І. (2010)
Пірен М. - Соціальна відповідальність політико-управлінської еліти за умов демократизації управління в Україні (на досвіді ЄС) (2010)
Карлова В. - Національна ідея сучасної України: проблеми та перспективи формування (2010)
Кондратюк Т. - Еволюція порівняльного публічного (державного) адміністрування наприкінці ХХ - на початку ХХІ століть (2010)
Рачинський А. - Вітчизняна бюрократія та її роль у процесах модернізації державного управління, Пантелейчук І. (2010)
Суший О. - Соціокультурна метрика і топологія як теоретико-методологічне підгрунтя аналізу державності (2010)
Бортейчук Р. - Теоретико-методологічні засади становлення стратегічного управління в контексті сучасних дослідницьких підходів (2010)
Устименко О. - Оцінка ефективності системи кадрового менеджменту в Збройних Силах України (2010)
Чайка Л. - Проблеми підвищення кваліфікації міських голів (2010)
Кравчук І. - Перспективи застосування загальної схеми оцінювання (CAF) в Україні (2010)
Федоренко В. - Національні комісії з регулювання природних монополій у системі центральних органів виконавчої влади: проблеми нормопроектного та управлінського забезпечення (2010)
Фролов А. - Забезпечення продовольством населення України та шляхи його гарантування в сучасних умовах (2010)
Янчук В. - Підходи до вирішення завдання оцінювання ефективності захисту інформації в системі електронного урядування (2010)
Балдич Н. - Методологічні засади дослідження проблем державного регулювання фінансових ринків (2010)
Крушельницька Т. - Удосконалення непрямого оподаткування в Україні (2010)
Сафронова О. - Розвиток депозитарної системи України в контексті державної політики протидії корпоративному рейдерству (2010)
Толуб'як В. - Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення України (2010)
Шарий В. - Державне управління ризиками у фінансовій сфері виконавчої гілки влади України, Таран В. (2010)
Лебединська О. - Система органів місцевого самоврядування регіону: динамічна модель структури, Вакуленко В., Колтун В. (2010)
Лебединська О. - Державне регулювання розвитку регіону: проблеми та перспективи, Валентюк І. (2010)
Бабінова О. - Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення регіонального розвитку в Україні (2010)
Борщ Г. - Рефлексивний підхід в організації діяльності органу місцевого самоврядування (2010)
Малиновський В. - Підходи щодо організації влади на первинному рівні публічного управління України (2010)
Слобожан О. - Державна політика у сфері реформування місцевого самоврядування: історико-правовий аспект (2010)
Купрій В. - Консультаційні цінності аналізу політики (2010)
Гирик М. - Оптимізація механізмів участі громадськості в державному управлінні на сучасному етапі державотворення (2010)
Тіньков А. - Роль громадських організацій у протидії політичній корупції (2010)
Солоненко І. - Соціальний капітал у сфері охорони громадського здоров'я та причини його девальвації в Україні, Жаліло Л., Мартинюк О. (2010)
Мокрецов С. - Зарубіжний досвід державної політики охорони репродуктивного здоров'я (2010)
Петроє О. - Сучасний стан та пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку національної моделі соціального діалогу в Україні, Осовий Г., Варениця В. (2010)
Рой І. - Міграційні процеси в системі державного регулювання демографічної безпеки України (2010)
Мостовий Г. - Формування штатного кадрового резерву як перспективний напрям забезпечення державної служби кадрами нової генерації, Бабаєв В. (2010)
Мартин Н. - Роль молодіжних громадських організацій у сучасній практиці врядування в Україні (2010)
Кравчук І. - Моделі оцінювання у сфері державного управління (2010)
Пухкал О. - Прозорість як важливий чинник модернізації державного управління (2010)
Рачинський А. - Стратегічні підходи до оптимізації структур органів державної влади в сучасних умовах суспільного розвитку (2010)
Соловйов В. - Надання управлінських послуг населенню: аналіз європейського досвіду (2010)
Сурай І. - Аналіз дослідження проблеми еліт у державному управлінні України (2010)
Суший О. - Соціокультурна зумовленість особливостей демократичного реформування Української держави (2010)
Пархоменко-Куцевіл О. - Удосконалення процедури атестації державних службовців: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Яценко С. - Напрями підвищення якості ділової комунікації державних слубовців у державному управлінні (2010)
Балдич Н. - Розвиток фінансових ринків на пострадянському просторі: порівняльний аналіз (2010)
Гусєв В. - Концептуальні засади державного регулювання у сфері промислової власності в Україні, Онисько Є. (2010)
Дмитренко Г. - Інститути громадянського суспільства як суб'єкти громадського фінансового контролю (2010)
Олійник Н. - Концептуальні засади державної житлової політики (2010)
Половцев О. - Методи моделювання динаміки соціально-економічних систем (2010)
Сафронова О. - Державні механізми протидії рейдерству в корпортивному секторі економіки України: принципи та пріоритети запровадження (2010)
Толуб'як В. - Концепція фінансового механізму в системі пенсійного забезпечення (2010)
Протасенко К. - Правовий режим надзвичайного стану як механізм державного регулювання соціальних конфліктів (2010)
Слюсар А. - Принципи та функції спеціальних режимів оподаткування в системі державного регулювання економіки (2010)
Басюк Д. - Формування туристичного бренда як фактор регіональної політики (2010)
Валентюк І. - Поняття та сутність моніторингу в системі регіонального управління (2010)
Скиба М. - Формування інституційних передумов ефективної діяльності громадян в Україні (2010)
Шарий В. - Державне регулювання та державна підтримка місцевого самоврядування в Україні (2010)
Горбик В. - Оцінювання відповідності актів органів місцевого самоврядування принципам державної регуляторної політики (2010)
Якимчук С. - Особливості методології формування управлінських рішень органами місцевого самоврядування (2010)
Голубь В. - Політико-адміністративні аспекти формування громадянського суспільства в транзистивних суспільствах (2010)
Кадлубович Т. - Співвідношення понять політичного дискурсу та політичної комунікації (2010)
Купрій В. - Вплив демократичних чинників на вироблення суспільної політики (2010)
Федоренко В. - Запровадження інституту лобіювання в Україні: законодавчі та державно-управлінські аспекти (2010)
Батушан В. - Особливості взаємодії та взаємовпливу політичного лідерства і державного управління в контексті конституційних реформ в Україні (2010)
Гнатенко Н. - Окремі аспекти проблеми політичної відповідальності народних депутатів України на сучасному етапі розвитку українського парламентаризму (2010)
Тіньков А. - Політична корупція в системі державного управління: українські реалії (2010)
Шутович В. - Генезис судової реформи в Україні як складова розбудови правової держави, Бесєдіна Н., Ус І. (2010)
Валіхновський Р. - Підходи щодо побудови гуманітарної парадигми забезпечення національної безпеки (2010)
Федько О. - Резерви поліпшення здовор'я населення засобами управлінського впливу на переважні життєві стратегії в умовах соціальної нестабільності (2010)
Ляховченко Л. - Розвиток добровільного медичного страхування як позабюджетного джерела фінансування галузі охорони здоров'я в Україні (2010)
Мельник О. - Реформування системи соціального забезпечення як механізм формування засад розвитку середнього класу в Україні (2010)
Титенко А. Н. - Температурно-деформаційні стани сплавів з пам’яттю форми на основі заліза, Демченко Л. Д., Бабій O. M., Скирта Ю. Б. (2011)
Остапович В. В. - Теплове розширення залізовуглецевих сплавів, Бондаревська Н. О., Гарасим Ю. А. (2011)
Левченко Г. В. - Особливості формування структури трубних заготовок, виготовлених зі зливка та безперервнолитого металу, Грицай Т. В., Нефедьєва О. Є. (2011)
Красовський М. О. - Корозійна поведінка фазових складових деформівних алюмінієвих сплавів системи Al – Zn – Mg – Cu, мікролегованих скандієм, Лавренко В. О., Чернега С. М. (2011)
Роїк Т. А. - Забезпечення надійності та довговічності роботи вузлів тертя поліграфічних машин, Гавриш А. П., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2011)
Хижняк В. Г. - Вплив покриття TiN на насичення титаном та алюмінієм сталі 12Х18Н10Т, Аршук М. В., Лоскутова Т. В., Білик І. І. (2011)
Бобіна М. М. - Дифузійне насичення сплаву ВТ6 азотом, вуглецем, киснем, Смокович І. Я., Соловар О. М., Лоскутова Т. В. (2011)
Франчік Н. В. - Формування структури в сплавах заліза з хромом та титаном при лазерній хіміко-термічній обробці, Сидоренко С. І., Іващенко Є. В. (2011)
Лобода П. І. - Вирощування та очистка кристалів із порошку металургійного кремнію, Стовбун Ю. П., Сагайдак І. В., Болбут В. В. (2011)
Лобода П. І. - Механізм зміцнення спрямовано армованого евтектичного сплаву LaB6 – ZrB2 в широкому інтервалі температур, Богомол Ю. І., Єрмоленко Д. Ю. (2011)
Троцан А. І. - Визначення оптимальних вихідних розміру і маси часток модифікатора методом скінчених різностей, Каверинський В. В., Бродецький І. Л. (2011)
Рецензія на книгу В. Л. Мазура, О. В. Ноговіцина "Теория и технология тонколистовой прокатки. Численный анализ и технические приложения" (2011)
Кондратюк С. Є. - Дюрометрія та особливості формування структури у виливках сталі за різних умов кристалізації, Стась І. М., Волосевич П. Ю., Маринкевич А. В. (2011)
Сміян О. Д. - Структурні зміни в аустенітній сталі під час тривалої експлуатації за підвищених температур, Гордань Г. Н., Соломійчук Т. Г. (2011)
Кіндрачук М. В. - Дослідження властивостей композиційних сплавів на основі кобальту, Духота О. І., Тісов О. В. (2011)
Зеленюк Ю. О. - Корозійна стійкість литих магнієвих сплавів зі скандієм, Чорний В. М., Шаломєєв В. А., Цивірко Е. І. (2011)
Савицький О. М. - Особливості впливу швидкостей нагріву і охолодження на структуру вуглецевих сталей при локальній термічній дії, Ващенко В. М., Шкрабалюк Ю. М. (2011)
Цуркін В. М. - Особливості первинної кристалізації і хімічної неоднорідності сплаву АК7, підданого електрогідроімпульсній обробці в рідкому стані, Kyung-Hyun Kim, Сінчук А. В. (2011)
Доній О. М. - Алгоритм оцінки ступеня модифікованості алюмінієвих ливарних сплавів з використанням комп’ютерного термічного аналізу, Кулініч А. А., Морозова Г. О. (2011)
Труш В. С. - Вплив твердорозчинного зміцнення поверхні на механічні характеристики титанового сплаву ВТ1-0 (2011)
Дехтяренко В. А. - Фазові рівноваги в системі Ti – Zr – Mn (2011)
Храновська К. М. - Особливості об’ємного легування матеріалів дисперсними металічними порошками (2011)
Кондратюк С. Є. - Метали і людський організм, Геллер О. Л. (2011)
Клєба А. І. - Генезис та становлення поняття інформаційно-комунікативної культури у філософській та психолого-педагогічній літературі (2015)
Коробченко А. А. - Витоки ідеї шкільної природничої освіти в Україні (2015)
Паукова А. С. - Історія політики захисту дітей від телевізійних ризиків у США (2015)
Акімова О. М. - Інклюзивна освіта як освітній компонент під час підготовки майбутніх учителів початкової школи (2015)
Бабаліч В. А. - Сучасний підхід до впровадження ідей здорового способу життя майбутніми медичними працівниками (2015)
Безкоровайна Л. В. - Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у педагогічній теорії (2015)
Бєляєв С. Б. - Засоби оцінювання якості професійної підготовки до розробки та використання педагогічних технологій (2015)
Блудова Ю. О. - Художньо-естетичне виховання як один з основних чинників гармонійного розвитку особистості (2015)
Борхович С. М. - Вивчення установок батьків на виховання дитини як православного християнина в недільній школі (2015)
Бочарникова Т. Ф. - Застосування контекстного підходу до формування професійної компетентності та професійної спрямованості майбутніх перекладачів (2015)
Вавіліна С. Г. - Формування медіаграмотності в процесі навчання майбутніх журналістів англійської мови професійного спрямування (2015)
Василенко О. Н. - Управление развитием социальной ответственности учащихся академической группы (2015)
Гладченко О. В. - Використання ігрових методик (ділової гри) у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фіскальної сфери на прикладі вивчення інформатики (2015)
Гончаренко Л. А. - Розвиток самоосвітньої компетентності – необхідна умова якісної підготовки майбутнього фахівця технічного профілю, Лебедь Г. М. (2015)
Дяченко І. М. - Підготовка студентів-журналістів до професійного самовиявлення у процесі позааудиторної роботи (2015)
Дяченко М. Д. - Теоретико-методологічні засади формування професійної самосвідомості майбутніх фахівців (2015)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Деонтологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів: концепція дослідження (2015)
Кикіньова Л. М. - Роль впливу медіакультури на підвищення результативності майбутнього вчителя музики, Поліщук О. В., Тузова І. В. (2015)
Ковальчук В. І. - Методи розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання у післядипломній освіті (2015)
Комарова М. С. - Вплив педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі до партнерської взаємодії на ефективність цього процесу (2015)
Корж O. Ю. - Духовно-моральне виховання молоді в контексті продовження національних традицій (2015)
Кочина В. В. - Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців транспортної галузі (2015)
Кошелева Н. Г. - Специфіка підготовки майбутніх інженерів-педагогів до інноваційної педагогічної діяльності (2015)
Крамаренко А. М. - Структурно-функціональна модель формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: уточнення й узагальнення (2015)
Криволап О. Ю. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до розвитку творчого потенціалу школярів в умовах освітнього середовища професійної підготовки (2015)
Лещенко Г. А. - Модель педагогічної системи формування професійної надійності майбутніх фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті (2015)
Лукащук І. М. - Особливості підготовки майбутніх медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків при вивченні хіміко-біологічних дисциплін (2015)
Мазін В. М. - Володіння методиками оздоровчого тренінгу як фактор здоров’язбережувальної компетентності сучасного педагога (2015)
Максименко А. Е. - Принцип преемственности в профессионально-личностной подготовке будущего дизайнера в системе непрерывного образования (2015)
Ніконенко Т. В. - Проблема застосування технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти (2015)
Одайник С. Ф. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів коледжу засобами проектних технологій у процесі вивчення фізики, Подозьорова А. В. (2015)
Панченко О. І. - Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх інженерів-механіків (2015)
Перетятько Г. И. - Личностно ориентированная подготовка будущих учителей (результаты наблюдений) (2015)
Понікаровська С. В. - Особливості викладання іноземних мов у країнах Західної Європи (2015)
Сергєєва І. С. - Вибір матеріалу для аналізу як умова ефективної організації вивчення стилістики (на прикладі "Осінньої пісні” Шарля Бодлера) (2015)
Степанюк К. І. - Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи в педагогічному дискурсі (2015)
Сущенко Р. В. - Цілі та цінності сучасної професійної підготовки інженерів залізничного транспорту (2015)
Терьохіна О. Л. - Організаційно-педагогічні умови формування інженерного мислення майбутніх інженерів-машинобудівників (2015)
Толкачова А. С. - Комунікативна компетентність: сутнісна характеристика поняття (2015)
Трегуб С. Є. - Аналіз стану професійної підготовки майбутніх фармацевтів у масовій практиці (2015)
Ушакова Ю. В. - Електронні освітні ресурси як засіб розвитку мотивації у курсантів при вивченні професійно орієнтованих дисциплін (2015)
Фунтікова О. О. - Метод педагогічного словника: загальна характеристика та провідні функції (2015)
Чайка Н. М. - Формирующий этап становления творческой индивидуальности будущего учителя изобразительного искусства (2015)
Чвала М. С. - Характеристика модели формирования конкурентоспособности будущих специалистов в области графического дизайна в процессе изучения специальных дисциплин (2015)
Червоний П. Д. - Модель формування готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України (2015)
Чернецкая Ю. И. - Социально-педагогические аспекты формирования социальной толерантности к наркозависимым как средство демократизации общества (2015)
Шаповалова І. В. - Фактори розвитку творчої індивідуальності майбутніх учителів фізичної культури в процесі підготовки до професійного самовдосконалення (2015)
Шачкова Э. В. - Теоретико-методологические проблемы подготовки будущих специалистов изобразительного искусства в системе формирования их профессиональных компетентностей (2015)
Шевченко С. В. - Дослідження стану й тенденцій автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємству контексті цільових орієнтирів фахової підготовки майбутніх бухгалтерів (2015)
Яріз Є. М. - Реалізація принципів неперервної освіти в умовах сучасного соціокультурного середовища в Україні (2015)
Yermak L. S. - Philosophy of Engagement as a Philosophy of Peace: Tourism Aspect in Solving Global Problems (2015)
Бенедюк В. В. - Технології застосування краєзнавчого принципу навчання в процесі вивчення фізичної географії України (2015)
Вайновська М. К. - Особливості культури професійного спілкування керівника загальноосвітнього навчального закладу: проблеми та пошуки (2015)
Головкова М. М. - Самообразование учителя народной школы как необходимое условие формирования его профессионализма (2015)
Деменко О. І. - Героїко-патріотичне виховання учнівської молоді – шлях морально-духовного оновлення суспільства (2015)
Ільїна О. О. - Основи культури гендерних відносин молодших школярів (2015)
Матюха Г. В. - Методика навчання старшокласників самостійного розширення словникового запасу для реалізації англомовного спілкування, Азарова Є. С. (2015)
Пенчук І. Л. - Авторські концепти педагогічних комунікацій у позакласній діяльності основної школи, що стимулюють підлітків до творчої самоактуалізації, Сущенко А. В. (2015)
Рожко О. І. - Особливості методичної взаємодії школи та сім’ї в екологічному вихованні учнів (2015)
Устинова Н. В. - Взаємодія школи та сім’ї у вихованні дітей і молоді в сучасних умовах реформування освіти в Україні (2015)
Демідова Ю. Є. - Формування ергономічної компетентності магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи” на міждисциплінарній основі, Ігнатюк О. А. (2015)
Левчук Л. А. - Організація самостійної роботи студента як один з аспектів інструментальної підготовки майбутнього вчителя музики, Орлова Л. С. (2015)
Литвиненко О. В. - Роль наочності в навчанні іншомовних термінів у ВТНЗ (2015)
Літвінова-Головань О. П. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму у вищих навчальних закладах (2015)
Ломако Л. І. - Формування комунікативної компетентності студентів – майбутніх педагогів (2015)
Ріпко І. В. - Дослідження лідерських якостей у студентів технічних університетів: результати експерименту (2015)
Руденко Н. В. - Особливості формування мовленнєвих умінь у студентів-іноземців (2015)
Саєнко Н. В. - Компоненти базової культури особистості в системі підготовки фахівців технічних ВНЗ (2015)
Самохін М. К. - Аналіз проблеми формування культури здорового способу життя студентів ВНЗ (2015)
Сущенко Л. О. - Логіко-концептуальні аспекти проблеми розвитку дослідницької позиції майбутніх педагогів в університетах (2015)
Тонне О. Ш. - Професійно важливі якості педагога вищого навчального закладу (2015)
Лобода П. І. - Структура та властивості спечених титанових заготовок, отриманих з використанням фазового переходу, Биба Є. Г., Сисоєв М. О. (2011)
Шипицин С. Я. - Вплив плазми імпульсних низьковольтних розрядів та зміцнення матриці нанорозмірними нітридними фазами на структуру цементованого шару сталей, Михайлов В. В., Пасінковські Е. А, Золотар Н. Я., Короленко Д. М. (2011)
Аршук М. В. - Дифузійне хромоалітування сталі 12Х18Н10Т з попередньо нанесеним шаром нітриду титану, Хижняк В. Г., Карпець М. В. (2011)
Матохнюк Л. Є. - Кількісне оцінення ступеня деградації структури сплаву АМг6 за умов циклічного навантаження, Бялонович А. В., Войналович О. В. (2011)
Буряк Т. М. - Вплив технологічних чинників на формування якісних показників прецизійних труб (2011)
Лобода П. І. - Структура та властивості евтектичного композиту B4C – TiB2, одержаного електророзрядним спіканням, Богомол Ю. І., Марич М. В. (2011)
Історія одного портрета (2011)
Скоробагатько Ю. П. - Фізичне модифікування заевтектичних алюмінієвих сплавів з використанням електромагнітної дії (2011)
Берчук Д. М. - Технологічні аспекти підвищення пластичності високоміцного чавуну (2011)
Яблонський А. А. - Вплив міді, магнію та цинку на структуру виливків з піноалюмінію (2011)
Замазий Т. Н. - Показатели клеточного и гуморального иммунитета у больных токсокарозом (2014)
Кондрусик Н. Ю. - Морфометрическая оценка объемов экскреторных секторов почки человека при различных вариантах ее кровоснабжения (2014)
Марковский В. Д. - Морфологические особенности строения внутренних органов плодов от матерей, беременность которых протекала на фоне первичной плацентарной дисфункции, Куприянова Л. С., Клементьев В. В. (2014)
Павлова Е. А. - Влияние иммунокоррекции на состояние специфической клеточной и гумо-ральной иммунологической реактивности больных с хронической сердечной недостаточностью (2014)
Свидко Е. Н. - Интерфероновый статус и эффективность применения криоконсервированной кордовой крови в лечении повреждения роговицы, Борисов П. А., Останков М. В., Бондарович Н. А., Демин Ю. А. (2014)
Сорочан П. П. - Психонейроэндокринно-иммунные аспекты патогенеза онкологических заболеваний, Кузьменко Е. В., Пономарёв И. Н., Прохач Н. Э. (2014)
Тарануха О. А. - Некоторые аспекты анатомии, физиологии периферического отдела зрительного анализатора человека – сетчатки глаза. Цветовое зрение (2014)
Денисюк Т. А. - Сравнительная оценка данных ультразвукового и эндоскопического исследований у больных с хронической гастро-дуоденальной патологией в зависимости от инфицированности Helicobacter pylori (2014)
Зайцева М. М. - Особливості лікування хворих на артеріальну гіпертензію з супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки: роль A1166C поліморфізму гена рецептора ангіотензину II 1-го типу (2014)
Коваль С. Н. - Гемодинамические особенности и структурно-функциональные нарушения у лиц с гипертонической болезнью и сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от наличия микроальбуминурии, Старченко Т. Г., Милославский Д. К., Шуть И. В. (2014)
Кулікова М. В. - Поліморфізми генів ренін-ангіотензинової системи, інтерлейкінемія та глікемічний профіль у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від індексу маси тіла, Ащеулова Т. В. (2014)
Логвінова О. Л. - Маркери перебігу бронхолегеневої дисплазії при аналізі індукованого мокротиння в періоді ремісії захворювання (2014)
Шипко А. Ф. - Состояние здоровья детей Харьковской области (2014)
Бойко В. В. - Вибір оперативного доступу при гастростомії у хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу, Савві С. О., Бодрова А. Ю., Жидецький В. В., Новіков Є. А., Грищенко І. Ю., В’юн С. В. (2014)
Лыхман В. Н. - Оценка тяжести и летальности у пострадавших с травматической болезнью, осложненной синдромом полиорганной дисфункции (2014)
Бітчук Д. Д. - Променева діагностика туберкульозного спондиліту (2014)
Кіпа О. А. - Вибір фіксатора для остеосинтезу переломів плечової кістки у постраждалих з поєднаною торакальною травмою, Литовченко В. О., Карпинський М. Ю. (2014)
Рябов О. В. - Усовершенствование дифференциальной диагностики угрожающих состояний после микродискэктомии при протрузиях и грыжах поясничных межпозвонковых дисков на основании биомеханических исследований (2014)
Цыганков А. В. - Сравнительная оценка эффективности лечения болевого синдрома у онкологических больных методами стереотаксической селективной трансназально-транссфеноидальной криодеструкции аденогипофиза и стереотаксической радиоабляции аденогипофиза аппаратом "Гамма-нож" (2014)
Савенков В. І. - Алгоритм обстеження хворих на гідронефроз у передопераційному періоді та після хірургічної корекції (2014)
Шушляпина Н. О. - Инвертированная переходно-клеточная папиллома полости носа и околоносовых пазух. Случай из практики, Журавлёв А. С. (2014)
Дюдіна І. Л. - Аналіз способів захисту пульпи зуба після операції препарування твердих тканин зубів (2014)
Таравнех Ш. Д. - Современные подходы к улучшению качества помощи больным с флегмонами челюстно-лицевой области (2014)
Чумаченко Т. О. - Характеристика епідемічної ситуації ВІЛ-інфекції у Дніпропетровській та Харківській областях, Корженко Д. О., Козіна І. Г., Шевченко Т. Є., Акопян Я. В. (2014)
Сидоренко М. О. - Інформаційна екологія: проблеми та перспективи, Дмуховська Т. М., Завгородній І. В., Сокол К. М. (2014)
Якобчук А. В. - Медико-социальные и исторические аспекты формирования национальной политики протекции от последствий наркотизации и ВИЧ/СПИДа в Украине, Слабкий Г.А . (2014)
Лантух А. П. - Святость жизни и эвтаназия: биоэтический аспект, Гаргин В. В., Власов А. В. (2014)
Лісовий В. М. - Сучасні підходи до рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, Капустник В. А., Гетьман В. О., М’ясоєдов В. В. (2014)
Дегтяренко Т. М. - Сучасна філософія та реалії корекційно-реабілітаційної допомоги особам із психофізичними порушеннями та/або інвалідністю (2015)
Хващевська О. О. - Особливості соціалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Chystyakova I. A. - Genesis of international volunteer movement (2015)
Гаращук К. В. - Розширені школи як інноваційний структурний компонент системи середньої освіти Великої Британії (2015)
Нитенко О. В. - Профіль спеціаліста з права: європейський та український досвід (2015)
Пілюгіна Т. В. - Ретроспективний аналіз становлення іншомовної освіти майбутніх працівників фіскальної служби у світовій практиці (2015)
Скиба М. М. - Зарубіжний досвід екологічної підготовки майбутніх учителів біології (2015)
Chernyakova Zh. Yu. - The formation of internationalized educational space as a comparative pedagogical problem (2015)
Аблаєв Е. А. - Навчально-методичний комплекс як певна сукупність документів у структурі підготовки майбутнього педагога (80-ті роки ХХ століття) (2015)
Ажиппо О. Ю. - Українські громадські діячі та педагоги другої половини ХІХ – початку ХХ століття про національний характер освіти і виховання (2015)
Антипін Є. Б. - Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця (2015)
Вєнцева Н. О. - Роль інститутів народної освіти України в підготовці майбутніх учителів історії в 1920–1930 рр. (2015)
Гавриленко І. І. - Нормативні засади управлінської діяльності А. С. Макаренка (2015)
Голубнича Л. О. - Висвітлення досвіду організації лекції у ВНЗ східноукраїнського регіону в педагогічній історіографії (50–60-ті рр. ХХ ст. ) (2015)
Дорошенко Е. Ю. - Формування дисциплінованості у вихованців кадетських корпусів на території українських губерній (ХІХ – початок ХХ ст. ) (2015)
Іванюк Г. І. - Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті XX століття, Січкар А. Д. (2015)
Косенко Ю. М. - Особливості викладання суспільно-історичного матеріалу розумово відсталим учням у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття (2015)
Левашова В. М. - Факультативні курси як форма диференціації навчання природничих дисциплін (60–80-ті роки ХХ ст. ) (2015)
Меттіні Е. - А. С. Макаренко: виховання та коучинг (2015)
Никитюк Л. В. - Становлення ідеї природничої освіти в українській педагогічній думці з прадавніх часів до XVI століття (2015)
Рацлав Н. І. - Методична підготовка вчителів математики у Слов’янському державному педагогічному інституті в 70-х роках XX ст. (2015)
Саяпіна С. А. - Зміст експериментальних досліджень деяких аспектів морального виховання в дошкільній педагогіці (60-ті рр. ХХ ст. ) (2015)
Ушмарова В. В. - Історична ретроспектива теоретичних поглядів на проблему здібностей (2015)
Ярославцева Л. А. - Ідеї дитиноцентризму в педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2015)
Білик Н. М. - Перспективи впровадження технології медіації однолітків у загальноосвітній школі (2015)
Вашуленко О. В. - Аналіз психологічних передумов організації повторення в початковому навчанні (2015)
Венгловська О. А. - Формування дослідницької компетентності вчителя початкової школи у процесі функціонування історико-педагогічних студій (2015)
Голота Н. М. - Сучасні проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з простором та часом (2015)
Гудименко К. М. - Прoфесiйнe сaмoвизначeння стaршoклaсникiв як психoлoгo-педaгoгічна прoблeма (2015)
Курок В. П. - Дослідження компонентів діяльності вчителя як передумова створення її моделі (2015)
Левченко Л. С. - Комунікативна компетентність особистості в аспекті сучасної інноваційної освіти (2015)
Малашевська І. А. - Психокоригуючий принцип музичного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням музикотерапії (2015)
Предик А. А. - Проблема оцінювання навчальних досягнень першокласників у педагогічній теорії та практиці (2015)
Самойленко О. М. - Особливості технологічних підходів до навчання (2015)
Барсукова Н. С. - Формування виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Бацуровська І. В. - Аналіз стану і реалізації відкритих дистанційних курсів в Україні, Андрющенко Я. Е. (2015)
Варецька О. В. - Розробка кваліметричних моделей як засіб розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Гаврилюк С. М. - Принципи розвитку педагогічної творчості майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2015)
Гирич З. И. - Теоретические основы конструирования программы для обучения русскому языку иностранных тюркоязычных студентов-нефилологов (2015)
Загребельний С. Л. - Он-лайн тестування знань студентів – інноваційна форма дистанційної освіти, Загребельна О. О., Костіков О. А. (2015)
Ковтун Г. І. - Реформування вищої педагогічної освіти України в умовах євроінтеграції, Мартиненко О. В. (2015)
Коркішко О. Г. - Усвідомлення сучасним викладачем власного призначення як запорука професійного зростання (2015)
Корсун Г. О. - Шляхи підвищення якості викладання англійської мови професійного спрямування в технічних університетах України (2015)
Крамська С. Г. - Формування духовної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Левченко Л. С. - Педагогічна діагностика професійно-творчих умінь студентів як показника готовності спеціаліста до професійної діяльності, Кривонос О. Б. (2015)
Наход С. А. - Визначення рівня сформованості операційного компонента прогностичних умінь майбутніх практичних психологів: констатувальний етап експерименту (2015)
ПостоянТ. Г. - Дуальна система навчання в умовах галузевої кластеризації (2015)
Ручинська Н. С. - Педагогічні підходи до використання змішаного навчання у вищій школі, Семененко І. В. (2015)
Сергєєв С. М. - Урахування індивідуальних особливостей студентів у навчанні та вихованні, Рощупкін А. О. (2015)
Старченко С. О. - Пріоритети дистанційної підготовки вчителів фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Стеченко Т. О. - Мультилінгвізм у системі освіти майбутніх учителів іноземних мов, Ушакова Л. І. (2015)
Тимченко А. М. - Особливості ставлення студентів класичного університету до питань здоров’я (2015)
Долженков О. О. - Формування початкового професійного досвіду майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових технологій навчання (2015)
Самойлова Ю. І. - Інноваційні шкільні мережі: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження (2015)
Михайлов Б. В. - Клиника и терапия расстройств психики и поведения экстремально-психогенного происхождения (2015)
Завгородний А. А. - Подготовка врачей психофизиологической регуляции человека в экстремальных ситуациях мирного времени и военных действий (2015)
Газзаві-Рогозіна Л. В. - Особливості підготовки ентомологів у післядипломній освіті (2015)
Ляшенко А. А. - Роль семинарского занятия при подготовке врачей-фтизиатров на цикле интернатуры по специальности "пульмонология и фтизиатрия" (2015)
Яцкевич А. Я. - Варіанти організації навчання лікарів-інтернів за спеціальністю "ортопедія і травматологія" в очній частині інтернатури (2015)
Потапов Е. В. - Шляхи організації виховної роботи у вищих медичних навчальних закладах (2015)
Майданник В. Г. - Рівень показників компонентів системи комплементу в дітей раннього віку, хворих на ротавірусну інфекцію, Сміян-Горбунова К. О. (2015)
Асоян І. М. - Патогенетичні механізми та значення дисинхронії серця в розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу, Годлевська О. М., Власенко М. А., Родіонова Ю. В. (2015)
Федак Б. С. - Психотерапия больных соматическими заболеваниями с непсихотическими нарушениями психической сферы (2015)
Тамм Т. И. - Сравнительные результаты оперативного лечения больных с хронической анальной трещиной, Белозеров И. В., Цодиков В. В. (2015)
Куцевляк В. Ф. - Изучение динамики регенерации костных дефектов альвеолярного отростка с использованием аутологичных стволовых клеток костного мозга животных, Куцевляк В. И., Омельченко Е. А. Забирник А. С., Цыганова И. В. (2015)
Кричка Н. В. - Клінічні дослідження анатомо-топографічних індивідуальних особливостей жувального апарату у хворих із повною відсутністю зубів (2015)
Винник Ю. А. - Рак щитовидной железы: современное представление об особенностях диагностики и лечения, Бурьян А. В. (2015)
Шевцова Т. И. - Современное представление о синдроме корнелии де ланге в педиатрии (2015)
Урдина Г. С. - Особенности методик лечебной физической культуры при хроническом гастрите (2015)
Вороньжев І. О. - Рентгенодіагностика парезу діафрагми в новонароджених із гіпоксично-ішемічними та травматичними ураженнями ЦНС (2015)
Говбах И. А. - Дорсопатии в практике семейного врача: основные аспекты диагностики и терапии (2015)
Крылова О. Б. - Соматометрические показатели девочек подросткового возраста с различной массой тела (2015)
Пасечник А. В. - Использование обогащенной тромбоцитами плазмы при лечении ран различной этиологии (2015)
Белецкий В. Е. - Кардиотоксичность свободного и липосомального доксорубицина при солидных опухолях у детей (2015)
Велигоцкий Н. Н. - К 55-летию кафедры торакоабдоминальной хирургии ХМАПО, основанной академиком А. А. Шалимовым (2015)
Николай Николаевич Велигоцкий (к 75-летию со дня рождения) (2015)
Титул, зміст (2010)
Від редакції (2010)
Пегловський В. В. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 5, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2010)
Татарінцева К. I. - Експертна оцінка сучасних та антикварних гем. Частина 3 (2010)
Громов О. Ю. - Mузей коштовного і декоративного каміння – національна гордість України (2010)
Чернявська Е. В. - Споконвічні цінності (2010)
Гелета О. Л. - Огляд експортно-імпортних операцій з декоративним камінням і виробами з нього в Україні у 2009 році (2010)
Власюк Д. I. - Монумент героям забутої війни (2010)
Словник декоративного каміння (2010)
Гелета О. Л. - Серія підручників з геології корисних копалин України – "Мінерально-сировинний комплекс України" (2010)
Коштовне камiння (2010)
Декоративне камiння (2010)
Інформація (2010)
Титул, зміст (2010)
Від редакції (2010)
Пегловський В. В. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 6, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2010)
Сурова В. М. - Аналіз основних типів мозаїки з декоративного каміння з метою підготовки її вартісних критеріїв на ринку України (2010)
Грущинська О. В. - Застосування ІЧ-спектроскопії для діагностики алмазів та їх імітацій, Гаєвський Ю. Д., Бєлєвцев О. Р. (2010)
Остафійчук Н. М. - Геолого-промислова характеристика та класифікація пегматитів Волинського родовища п’єзокварцу (2010)
Бень Н. В. - Ритуальні пам’ятники з декоративного каміння (2010)
Манохін О. Г. - Концепція використання інформаційних технологій у роботі експертів ДГЦУ, Манохіна Л. В., Соловко Г. Ф., Максюта О. В. (2010)
Коштовне камiння (2010)
Декоративне камiння (2010)
Інформація (2010)
Балацинова А. Д. - Етапи й основні форми наукового співробітництва лабораторії "Макаренко-реферат” з українськими макаренкознавцями (2015)
Васильєва С. О. - Фактор впливу на розвиток професійного статусу вчителів (початок ХІХ ст.) (2015)
Гуріна В. О. - Педагоги та діячі мистецтва про мистецьку підготовку жінок (2015)
Корнюш Г. В. - Одеський період життя та громадсько-педагогічної діяльності М. М. Ланге (1888–1921 рр.) (2015)
Куліченко А. К. - Організаційні новації в медичній школі Гарвардського університету за часів Ч. В. Еліота (2015)
Сущенко Т. И. - Педагогические наставления К. Д. Ушинского и современный личностно-ориентированный педагогический процесс (2015)
Андреєва М. О. - Соціальна компетентність студентської молоді: здоров’язбережувальний підхід, Василенко О. М. (2015)
Андрєєва К. О. - Музика в музеї. Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай (2015)
Бабаліч В. А. - Організаційно-методичні аспекти підготовки студентів-медиків до пропаганди здорового способу життя (2015)
Богомол С. А. - Громадська організація як суб’єкт соціального виховання молоді з особливими потребами (2015)
Вороновська Л. П. - Професійна мобільність фахівця комунального господарства (2015)
Глущенко Н. В. - Тренерсько-педагогічні особливості підготовки боксерів, Степаненко А. О. (2015)
Горобець Т. В. - Практична підготовка з музичного інструмента (фортепіано) студентів відділення "дошкільне виховання” вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, Шкоба В. А. (2015)
Дяченко І. М.  - Розвиток індивідуальності студента під час позааудиторної роботи (2015)
Єрмак Л. С. - Оцінювання якості освіти в Новій Зеландії (2015)
Єрьоменко О. А. - Психолого-педагогічний супровід корекції вад особистісного розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Єфремова Г. Л. - Андрагогічні засади професійного розвитку соціальних педагогів у системі післядипломної освіти (2015)
Жигірь В. І. - Інтеграція змісту педагогічної й управлінської підготовки майбутнього педагога як менеджера освіти (2015)
Захаріна А. Г. - Підготовка майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності: теоретичний аспект (2015)
Ільєнко О. Л. - Особливості особистісно-діяльнісного підходу в дослідженні проблеми конкурентоспроможності фахівця (2015)
Керницький О. М. - Формування готовності курсантів льотних навчальних закладів до професійної діяльності (2015)
Кошелева Н. Г. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до проектування особистісно-розвивальних технологій професійного навчання (2015)
Левченко Л. C. - Розвиток креативної освіти в професійній самореалізації особистості (2015)
Лежавська А. А. - Підходи до визначення сутності та структури економічної культури фахівця (2015)
Лещенко Г. А. - До питання професійної надійності авіаційних фахівців (2015)
Лісіна Л. О. - Психолого-педагогічні умови формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя (2015)
Цайчжи Л. - Этнический туризм как средство формирования этноэстетической культуры молодежи в Китае, Циин Х. (2015)
Маляренко А. М. - Педагогічні умови формування професійно-етичної культури студентів у медичному коледжі (2015)
Мурзіна О. А. - Класифікація понять "цінність” і "ціннісні орієнтації” у психології, педагогіці та юридичній літературі (2015)
Надтока О. О. - Постановка проблеми підготовки майбутніх тренерів-викладачів до виховної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах (2015)
Нікулочкіна О. В. - Х’ютагогіка як учіння про самоосвіту: сучасні інформаційно-комунікаційні технології супроводу (2015)
Павленко М. А. - Структура та зміст громадянської позиції майбутніх учителів (2015)
Пангєлова Н. Є. - Комплексний підхід до розвитку координаційних здібностей школярів, Кириченко В. М. (2015)
Панченко О. І. - Психолого-педагогічний досвід сучасної науки у формуванні професійного мислення сучасних конкурентоспроможних фахівців (2015)
Пісоцька М. Е. - Питання індивідуалізації в психологічних дослідженнях (2015)
Прокопченко О. Є. - Методика організації та проведення занять з медичної фізики та біофізики, що заснована на когнітивних технологіях навчання (на прикладі впровадження інтернет-базованих демонстраційних технологій та використання засобів комп’ютерної математики і моделювання) (2015)
Проценко О. С. - Обґунтування технології формування життєвої компетентності в учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Руколянська Н. В. - Формування професійної культури та правничої етики майбутніх юристів (2015)
Саєнко Н. В. - Підготовка інженера-інтелігента як завдання вищої технічної освіти (2015)
Сапожников С. В. - Організаційна модель вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону (2015)
Сінопальнікова Н. М. - Оволодіння майбутніми вчителями-логопедами досвідом професійної діяльності (2015)
Скринник Т. В. - Дослідження змісту та структури поняття активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжу технічного профілю (2015)
Сущенко Р. В. - Формування управлінської культури майбутнього інженера залізничного транспорту як педагогічний процес (2015)
Тарасенко Р. О. - Оцінка результатів формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів: особистісний компонент (2015)
Терьохіна О. Л. - Орієнтація процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-машинобудівників на комплексне формування інженерного мислення (2015)
Трофімук К. В. - Організація мовленнєвої практики в процесі навчальної взаємодії при підготовці майбутніх фахівців (2015)
Царенко К. В. - Розвиток професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації як педагогічна проблема (2015)
Червоний П. Д. - Компоненти та рівні готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України (2015)
Чередніченко Г. А. - Особливості іншомовної професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі, Шапран Л. Ю. (2015)
Чернєга О. А. - Підготовка майбутнього інженера-педагога до самопросування у професійної діяльності (2015)
Шаповалова І. В. - Компоненти процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконалення (2015)
Шевченко С. В. - Параметри готовності майбутніх бухгалтерів до автоматизації бухгалтерського обліку на малих підприємствах (2015)
Щебликіна Т. А. - Моніторинг професійних знань майбутніх учителів гуманітарних предметів (2015)
Бенедюк В. В. - Технології застосування краєзнавчого принципу при вивченні географії у 6 класі (2015)
Корольова Л. М. - Аналіз стану готовності вчителів початкових класів до формування креативних здібностей у молодших школярів (2015)
Куринная А. Ф. - Анализ текстов собственной речевой деятельности учащихся в контексте словоцентрического подхода (2015)
Мазін В. М. - Визначення сутності та цільових орієнтирів позакласної виховної роботи вчителя загальноосвітнього навчального закладу, Сущенко А. В. (2015)
Плачинда Т. С. - До питання фахової підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (2015)
Скірко Г. З. - Психолого-педагогічне діагностування готовності старших дошкільнят до навчальної діяльності (2015)
Тугай В. М. - Моральне виховання молодших школярів як психолого-педагогічна проблема (2015)
Ульянова В. С. - Сутність і структура професійної компетентності майбутніх учителів художньої культури та майбутніх учителів музичного мистецтва, етики й естетики в теорії педагогічної думки (2015)
Ушмарова В. В. - Комунікативна культура як складова особистісної готовності вчителів початкової школи до роботи зі здібними учнями (2015)
Бельмаз Я. М. - Роль інституту наставництва в професійному розвитку викладачів вищої школи в США та Великій Британії (2015)
Борхович С. М. - Досвід практичної підготовки бакалаврів теології в умовах ознайомчої практики (2015)
Голік О. Б. - Контроль за навчальною діяльністю магістрантів (2015)
Грінченко М. С. - Розвиток соціальності студентської молоді в умовах віртуального простору (2015)
Захаріна Є. А. - Особливості організації педагогічної практики бакалаврів з фізичного виховання (2015)
Ігнатюк О. А. - Необхідність удосконалення методик формування знань щодо психології безпеки професійної діяльності у фаховій підготовці майбутніх інженерів, психологів та викладачів вищої школи, Демідова Ю. Є. (2015)
Кривильова О. А. - Стан психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів птнз в умовах вищого навчального закладу (2015)
Руденко Н. В. - Педагогічні умови формування професійно-ціннісного ставлення іноземних студентів до освітньої діяльності у ВНЗ (2015)
Семененко І. Є. - Проблеми фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого навчального закладу освіти (2015)
Сущенко Л. О. - Зміст і форми підготовки педагога-дослідника в умовах університету (2015)
Хотченко І. А. - Динаміка реформування вступного іспиту до вищих навчальних закладів КНР (2015)
Шумельчик Л. Б. - Формування інноваційного мислення в студентів інженерно-технологічного профілю в умовах інформаційно-освітього середовища (2015)
Титул, зміст (2010)
Від редакції (2010)
Ладжун Ю. I. - Прогнозування виходу вагової частки готової продукції залежно від форми сировини дорогоцінного каміння та геометричних параметрів огранування (2010)
Пегловський В. В. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 7, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2010)
Гелета О. Л. - Геолого-промислові типи декоративних гранітів УЩ, Сергіенко І. A. (2010)
Шатковська І. В. - Огляд законодавства України у сфері державного регулювання обігу коштовного каміння, Діхтяренко С. В., Рещенко Л. O. (2010)
Словник напівдорогоцінного каміння (2010)
Манохін О. Г. - Етап дослідної експлуатації АРМ "Експерт – ДГЦУ – Митниця" (декоративний камінь), Манохіна Л. В., Соловко Г. Ф., Максюта О. В. (2010)
Татарінцев В. I. - Державний гемологічний центр України отримав статус лабораторії CIBJO (2010)
Україна та світ (2010)
Міжнародний форум "Індустрія каменю – 2010" (2010)
Коштовне камiння (2010)
Декоративне камiння (2010)
Інформація (2010)
Сідельникова Л. П. - Боргова політика України в умовах нестабільної економіки (2011)
Римарська Н. І. - Принципи побудови та функціональна структура бюджетної системи України, Корягін М. В. (2011)
Хлівний В. К. - Реалії прогнозування податкових надходжень бюджету в Україні, Котіна Г. М. (2011)
Кашуба Я. М. - Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємництва (2011)
Кобець В. М. - Вплив вертикально інтегрованих ланцюжків поставок на ринкову владу галузі (2011)
Шевченко Н. В. - Ринкова капіталізація акціонерних товариств: сутність, функції та проблеми управління (2011)
Фарафонова Н. В. - Формування фонду відтворення основних засобів суб’єктів господарювання в ринкових умовах (2011)
Ватченко О. Б. - Аналіз розвитку промисловості України в умовах трансформаційних змін, Свистун К. О. (2011)
Миронова Л. Г. - Концепція моделювання управління трудовим потенціалом у постіндустріальній економіці (2011)
Майсюра О. М. - Організаційна культура в управлінні персоналом (2011)
Нестеров Д. Ю. - Тенденції розвитку фінансових механізмів у сфері пенсійного страхування (2011)
Балабанюк Ж. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації (2011)
Пасічний М. Д. - Механізм управління дефіцитом бюджету в умовах соціально-економічних перетворень (2011)
Виноградчий В. І. - Стратегії розвитку агротекстильного кластера (2011)
Самохвал Н. П. - Місце поточних зобов’язань в системі бухгалтерського обліку підприємства (2011)
Афоніна Є. В. - Ринок державних облігацій в Україні: етапи розвитку та сучасні проблеми (2011)
Дергалюк Б. В. - Проблеми вибору критеріїв ефективності механізму державного регулювання лізингової діяльності (2011)
Базь М. О. - Підходи до оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту (2011)
Барбаріч Т. М. - Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості житомирської області (2011)
Бичков О. О. - Соціально-економічні регулятори розвитку підприємств (2011)
Василиця О. Б. - Роль іноземного капіталу у розвитку ндідкр у посттрансформаційних економіках (2011)
Зеленська М. О. - Ефективність управління потенціалом підприємства (2011)
Литвин А. Є. - Регулювання світового ринку інформаційних технологій (2011)
Пурденко О. А. - Аналіз непрямих податків та інших податків і зборів в електроенергетичній галузі у умовах євроінтеграційних процесів (2011)
Кононова І. В. - Проблеми функціонування будівельних підприємств України в сучасних умовах (2011)
Бурбела О. В. - Управління та моделювання cистеми менеджменту якості та алгоритм розрахунку економічної ефективності від її впровадження, Шалагай Ю. О. (2011)
Ковтун М. В. - Порівняльна характеристика ринку житла розвинутих та перехідних економік (2011)
Малай А. О. - Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України (2011)
Банчук М. В. - Стратегічні питання конкордації кадрової політики в державному та регіональному управлінні охороною здоров’я України (2011)
Фойгт Н. А. - Децентралізація, деінституціалізація та модернізація як сучасні виклики реформування соціальних послуг в умовах демографічного старіння (2011)
Дмитренко Г. В. - Проблеми реального фінансового стану підприємств лісового стану України (2011)
Гусєв В. О. - Парадигма сталого інноваційного розвитку України, Мужилко О. О. (2011)
Царьов Ю. О. - Історичні аспекти державного врегулювання процесів договірно-правового оформлення кордону між сполученими штатами америки та канадою (2011)
Лисов І. В. - Оцінка впливу державної політики у сфері житлового будівництва на показники якості життя в Україні (2011)
Подобєд Н. В. - Міжнародний досвід реалізації молодіжної політики та можливості його застосування в Україні (2011)
Новаченко Т. В. - Генезис авторитету керівників органів державної влади в контексті сучасних суспільних змін (2011)
Міщенко Р. І. - До питання фаховості працівників у сфері державних закупівель (2011)
Івачевська Т. В. - Держана політика в сфері інтелектуальної власності в Україні (2011)
Левітан А. Л. - Державне регулювання міграційним процесом і протидія незаконній міграції в Україні (2011)
Романовський О. О. - Економічна доцільність існування інноваційних підприємницьких університетів (2011)
Гайдуцький А. П. - Роль і значення міграційного капіталу у забезпеченні макроекономічної стабільності та соціального розвитку України (2011)
Бутко М. П. - Методологічні підходи до оцінки ефективності функціонування регіонального ринку продовольчих ресурсів, Шевченко О. М. (2011)
Голян В. А. - Фіскальне регулювання природокористування: теоретико-методологічні засади врахування територіальних відмінностей рівня ресурсно-екологічної спрямованості податкових надходжень, Бардась В. М. (2011)
Ляшенко О. М. - Концептуальна модель комерціалізації трансферу технологій (2011)
Шапуров О. О. - Економічні аспекти тіньової економіки (2011)
Мартякова Е. В. - Принципы построения приватизационного паспорта угольных шахт, Грибиненко О. Н. (2011)
Савчук С. И. - Черная металлургия Украины в периоды "благоденствия" и мирового кризиса (2011)
Понеділко О. В. - Концептуальні засади ефективного розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції (2011)
Савелко С. О. - Вдосконалення внутрішнього регулювання банківської системи на засадах організації системи управління ризиками (2011)
Савелко Т. В. - Дослідження впливу регуляційних функцій на розвиток банківської системи (2011)
Скоробогач О. І. - Капіталізація малих та середніх банків як важливий інструмент забезпечення надійності банківської системи України (2011)
Шапурова О. О. - Неформальні інтеграційні об єднання в сучасному економічному просторі України (2011)
Іванов С. В. - Розробка математичної моделі виробничої програми підприємства (2011)
Довбуш В. І. - Теоретико-організаційні аспекти нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку (2011)
Поляков М. А. - Роль стратегічного планування в управлінні регіональним розвитком (2011)
Миронова Л. Г. - Ієрархічна система управління розвитком трудового потенціалу в постіндустріальній економіці (2011)
Пахомова Н. І. - Удосконалення механізмів підбору кадрів дипломатичної служби України (2011)
Караченцева К. О. - Оптимізація обсягів професійної підготовки безробітних як напрям у формуванні економіки знань (2011)
Демченко Т. С. - Гармонізація фінансових та наукових аспектів інноваційних проектів агроформувань (2011)
Карпович О. М. - Аналіз діяльності державних національних інноваційних центрів (2011)
Чорна Л. О. - Алгоритми формування механізму адаптації підприємства до кризових умов, Кудлаєнко С. В. (2011)
Моісеєнко Р. О. - Методологічні підходи до визначення вартості лікування в стаціонарі, Долот В. Д., Яцюк М. І., Ляховченко Л. А., Радиш Я. Ф. (2011)
Банчук М. В. - Інформаційне середовище як складова державного управління галуззю охороною здоров’я (2011)
Васюк Н. О. - Щодо кадрового забезпечення охорони здоров’я в Україні (за матеріалами літературних джерел) (2011)
Волянський П. Б. - Життєзабезпечення постраждалого населення в надзвичайних ситуаціях мирного характеру (2011)
Кобець А. С. - Співвідношення між трансформацією, модернізацією та реформуванням освітньої сфери (2011)
Мусієнко І. І. - Ефективна інформаційно-аналітична система забезпечення державного управління вищою освітою (2011)
Чернов С. І. - Регіональний розвиток як об’єкт державного управління (2011)
Овчаренко В. А. - Подходы к управлению связностью социально-экономических систем (2011)
Алейнікова О. В. - Механізм виділення ресурсів для державної підтримки апк у сучасних умовах (2011)
Міщенко Д. А. - Інституційні засади державного регулювання аграрного сектора економіки в умовах світової організації торгівлі (2011)
Лисов І. В. - Аналіз розвитку житлового будівництва країн світу (2011)
Поплевічева Н. Г. - Офшорні тіньові потоки у контексті державної політики детінізації економіки (2011)
Левкун Т. В. - Теоретичні засади державної регуляторної політики в галузі будівництва та архітектури: підходи до тлумачення дефініцій (2011)
Канченко А. В. - Інформаційне забезпечення політики президента України: інституційний аспект (2011)
Гриценок О. В. - Проблеми державного управління у сфері розвитку інформаційного суспільства в Україні (2011)
Ткаченко В. І. - Система державного управління освітою естонії (2011)
Титул, зміст (2011)
Від редакції (2011)
Сурова В. М. - Діагностика жадеїту та нефриту за допомогою ІЧ-Фур'є спектрометра (2011)
Ємельянов І. О. - Діагностика алмазів за допомогою приладу "DiamondView™", Грущинська О. В., Бєлєвцев О. Р. (2011)
Пегловський В. В. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 6, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2011)
Гелета О. Л. - Дослідження початкових стадій вивітрювання лабрадоритів у виробах та архітектурних пам’ятниках України, Сергіенко І. A. (2011)
Ляшок В. I. - Третя Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція "Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання" (2011)
Альбіна Ніконенко: "Компанія "Bareks Marmyr" намагається задовольнити бажання найвимогливіших замовників" (2011)
Беліченко О. П. - Підвищення кваліфікації фахівців ДГЦУ у 2010 році: навчальні курси "Облагородження дорогоцінного каміння" у лабораторії "Gemlab" (м. Бангкок, Таїланд), Бєлєвцев О. Р., Вишневська Л. І., Донцова Г. Д. (2011)
Сурова В. М. - Відвідування фахівцями ДГЦУ лабораторії синтезу мінералів ІЕМРАН, Гаєвський Ю. Д. (2011)
Україна та світ (2011)
Коштовне камiння (2011)
Декоративне камiння (2011)
Інформація (2011)
Дзюба І. - З нагоди 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка (2014)
Глузман С. - Языки и культура в Украине (без претензии на академичность) (2014)
Хо Сун Чьол - Национальное единство и национальная гармония для Украины (2014)
Копылов С. - Слово – смысл – культура: Бахтин и наши дни (2014)
Дьячук С. - Національна мова в контексті сучасних глобалізаційних процесів (2014)
Балл Г. - Модуси культури як одиниці її аналізу, Мєдінцев В. (2014)
Івашкевич Е. З. - Психологічна характеристика компонентів соціального інтелекту особистості (2014)
Данкевич Т. - Поняття емоційності та експресивності (на матеріалі англійської мови) (2014)
Yudkin-Ripun I. - The atrical origins of the stream of consciousness in S. Maugham’s "Theatre” (2014)
Козубай Л. - Писанка у сучасному мистецтві (2014)
Кушнір Л. - Авторська лексика роману Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів": лінгвістичний статус і класифікація (2014)
Остапчук А. - Вербалізація концепту руху в просторі в сучасній китайській мові (2014)
Крижановська Н. - Мовно-стильові особливості історичного роману Юрія Хорунжого "Вірую" (2014)
Коротка С. - Прагматичні пресупозиції в сучасній англомовній художній прозі (2014)
Коваль Н. - Особенности художественного языка "Преступления и наказания" Ф. М. Достоевского и "Подземелий Ватикана" А. Жида (2014)
Зубков Е. - Смысл словоупотребления "Не верь, не бойся, не проси" в русском уголовном дискурсе (2014)
Данилевська О. - Деякі особливості ядерної зони хороніма-концепта Україна (2014)
Давиденко І. - Концепти ‘душа’ та ‘серце’ в мовній картині світу українців (на матеріалі роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"), Давиденко Т. (2014)
Гришко О. - Аналіз українського національного характеру через мову художніх творів (2014)
Галицька Є. - Структурно-семантична специфіка номенклатури парфумерно-косметичних товарів (2014)
Беценко Т. - Мовосвіт правових кодів українського фольклору (2014)
Борщевський С. - Семантична девіація історичних номінацій в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі романів В. Скотта), Олександрова Г. (2014)
Білінська Л. - Зміна політичного устрою та перейменування вулиць: досвід Німеччини (2014)
Чугу С. - Концептосферa художественного текста: лингво-когнитивный аспект (2014)
Ткачик О. - Номінативні процеси в англомовному політичному дискурсі (скорочення, усічення, злиття, реверсія, конверсія) (2014)
Подолина О. - К вопросу о роли именных терминологических словосочетаний (ТС) в семантической организации учебного текста (на материале финансово-кредитного подъязыка) (2014)
Бевзо Г. - Концептуальна сфера "екологія" в англійській та українській мовах (2014)
Вublyk T. - Pragmatic loading of meditative parables by Anhony de Mello (2014)
Василькова І. - Синергетична самоорганізація концепту "гостинність” у різносистемних мовах та виявлення суттєвих ознак об’єкта через синкретизм співвідношень (2014)
Козубай В. - Лінгвокультурологічна природа евфемії (2014)
Колінько О. - Лейтмотив як засіб ритмізації тексту (2014)
Матіяш І. - Динаміка семантичної структури лексеми mother в контексті еволюції британської мовної картини світу (2014)
Кононова Д. - Реалізація причинно-наслідкових зв’язків як засіб формування та корегування картин світу комунікантів (2014)
Файфер Н. - Проблеми каталогізації документів іноземними мовами (2014)
Дубенко О. - Жанрова належність художнього твору крізь призму його колористики (2014)
Стрига Е. - Мовна особистість як соціокультурний феномен (2014)
Вікторова Л. - Міжкультурна комунікація: лінвістичний аспект (2014)
Levandovska I. - The English language in America (2014)
Кавера Н. - Дієслівна семантика стану на тлі понять "стан” і "процес” у сучасному мовознавстві (2014)
Житар І. - Проблема граматичних зв’язків вставлених конструкцій із членами речення (2014)
Галій Л. - Конструкції з присвійними займенниками в сучасній англійській та українській мовах (2014)
Вирста Н. - Прізвища Покуття, мотивовані назвами професій (морфологічний спосіб творення) (2014)
Усаченко І. - Граматична інтерференція в контексті шведсько-англійського білінгвізму (2014)
Стоцька І. - Явище синонімії, антонімії, полісемії та омонімії в українській вокальній лексиці (2014)
Семашко Т. - Стереотип як засіб категоризації мовного досвіду носія етнічної свідомості (2014)
Рибачківська Л. - Місце зіставного словотвору у сучасній контрастивній лінгвістиці (2014)
Прищепчук І. - Теоретико-методичні засади вивчення семантичного розвитку дієслів з поняттєвим компонентом "світло” у германських та слов’янських мовах (2014)
Bidnenko N. - Іnterscientific homonymy as one of the common linguistic processes in terminology (2014)
Давидюк Ю. - Методика концептуального аналізу художнього тексту (2014)
Васецька О. - Метамова опису термінологійної синонімії української мови: терміни синонімний – синонімічний – синонімійний (2014)
Криконюк К. М. - Сполучуваність словотвірних морфем сучасної перської мови у світлі лінгвостатистики (2014)
Кузьма І. - Формування словотвірної норми і дериваційна варіантність (на матеріалі українських прикметників XI-XVIII ст.) (2014)
Князь Т. М. - Фразеологізми української мови з назвами одягу: до проблеми мотивації цілісного значення (2014)
Бігдан М. В. - Особливості розвитку квазібезособових речень у середньоанглійський період (2014)
Компанієць І. - Особливості предикатної лексики в реченнях із відношенням номінації (2014)
Романюха М. В. - Природна метафора в структурі метафоричного поля концептосистеми economy (2014)
Юр`єва О. В. - Прагматика слогану соціальної реклами в аспекті реалізації кооперативних максим Г. П. Ґрайса (2014)
Савченко А. - Формальное строение и организация текста улицы (2014)
Погрібна Т. А. - Міфопоетичні уявлення носіїв чеської традиції та їх відображення у пареміях календарної тематики (2014)
Демкова Т. М. - Мовна особистість публіциста в дискурсі української закордонної публіцистики 60-70-х років ХХ століття крізь призму шевченкової поезії (2014)
Абрамович С. Д. - Трансформация идеи вдохновения в русской литературе ХІХ века: от сакральности к секулярности (2014)
Волощук Е. - Деконструкция советской утопии в цикле репортажей Й. Рота "Путешествие в Россию" 1926 г. (2014)
Миресашвили М. Э. - Культурная идентичность в контексте двух поэм Тараса Шевченко (2014)
Петриашвили О. М. - Гротеск и двойничество в комедии М. А. Булгакова "Иван Васильевич" (2014)
Карпенко С. - Європейський підхід до класифікації жанру української народної казки (2014)
Елисеенко А. - К проблеме переиздания глав романа Б. Поплавского "Аполлон Безобразов" (2014)
Давиденко І. - Інтерпретаційна поліфонія науково-критичних міфів Публія Овідія Назона (2014)
Гойсак В. Л. - Чудо у фольклорній мовній картині світу лемків на матеріалі апокрифічних колядок (2014)
Война М. О. - Дискурс жіночого божевілля у психоделічному просторі прози Цань Сюе (2014)
Бикова Т. В. - Проблема національного характеру гуцула крізь контекст "Гуцульщина як текст" в українській літературі початку ХХ століття (2014)
Фєтісова О. - Інтертекстуальність як характерна риса ідіостилю Галини Пагутяк (2014)
Погорєлова О. - Метатекстуальність як прояв постмодерної гри в оповіданні О. Ірванця "Рlay the game" (2014)
Білоус Н. В. - Засоби створення поетичного ландшафту в ліриці А. фон Дросте-Гюльсхоф (2014)
Бондар М. - Концепт "Стамбул" в турецькій мовній картині світу (на матеріалі роману О. Памука "Стамбул: спогади та місто") (2014)
Дещенко М. Г. - Заглавные образы как жанрообразующий фактор литературной сказки Юрия Мамлеева "Ерема-дурак и смерть" (2014)
Дмитриева Н. А. - Реализация поэтологического потенциала архетипа в художественном произведении (на материале романа О. Сыча "Uroboros") (2014)
Дюндик О. А. - Моделі і прийоми творення авторських неологізмів як прояв креативної мовної особистості Євгена Пашковського (2014)
Задорожна О. С. - Жінка в літературі і феміністичний рух в Україні (2014)
Карбашевська О. - Українська та британська фольклорна балада родинної тематики (вивіряння родинної й подружньої вірності) (2014)
Мельник Д. - Пошуки екзистенційної ідентичності у оповіданні Інгеборг Бахманн "Тридцятий рік” (2014)
Ломова С. А. - Переходный характер авторского мира в тексте "Своеручных записок" Н. Б. Долгорукой (2014)
Маценка С. П. - Постмодерністський дискурс про музику в німецькомовному романі (2014)
Меметова Л. А. - Просветительские мотивы в художественной прозе и публицистике Х. Одабаша (2014)
Рева-Лєвшакова Л. В. - Неореалізм – метод чи проміжне явище, напрям чи течія, стиль чи система? (2014)
Сіленко Н. В. - Репрезентація перекладацьких трансформацій при перекладі турецьких газетно-публіцистичних текстів на українську мову (2014)
Kuzenko H. - Difficulties and strategies in translation idioms and fixed expressions (2014)
Загороднюк А. С. - Способи перекладу англомовних юридичних терміносполучень мови права ЄС українською мовою (на матеріалі Звіту громадського моніторингу виконання порядку денного Асоціації Україна-ЄС) (2014)
Diomova N. - Reproducing key prosody features of Ophelia`s mad songs (Shakespeare`s "Hamlet”) in the Ukrainian translations by P. Kulish, M. Starytskyi and H. Kochur (2014)
Гриценко М. - Культурний імпорт цінностей як стратегія вікової переорієнтації художнього твору в перекладі (2014)
Волошин Ф. М. - Фразеологізми в романі Хуліо Кортасара "Читанка для Мануеля" з погляду втрат та компенсацій (2014)
Бойко Г. А. - Особливості перекладу власних імен персонажів серії романів Дж. Роулінг про Гаррі Поттера (2014)
Загородня Л. - Відтворення рематичних іменників-підметів в англо-українському та англо-російському перекладах (2014)
Здражко А. Є. - Реалізація стратегічних напрямків очуження та одомашнення у перекладах дитячої літератури (2014)
Korotkova I. - Scientific approaches to the problem of language interference in foreign lingustics (2014)
Щербаков Я. І. - Буддійські впливи на китайську культурну та літературну спадщину і драматургію доби Юань (1271-1368) (2014)
Зеленська О. П. - Використання інтернет-технологій для навчання іноземної мови і культури у ВНЗ системи МВС України (2014)
Горлачова В. В. - До питання про професійне спілкування іноземною мовою фахівців сфери туризму: лексикалізація образу Іспанії в англомовних туристичних текстах (2014)
Савчук О. Г. - Соціокультурна складова розвитку навичок креативного іншомовного писемного мовлення (2014)
Голіченко Л. М. - Формування стилістичної українськомовної компетенції майбутніх військовослужбовців: культурологічний підхід (2014)
Іliychuk І. - Сomparative error analysis of Ukrainian students using Chinese idioms (2014)
Дацько Ю. М. - Роль наочності у розвитку навичок іншомовного спілкування (2014)
Гайда О. - Функціонування прийменника о в текстах ХVI–XVII століття (на матеріалі документів Львівського Ставропігійського братства) (2014)
Коломієць Л. В. - "Думи…" Тараса Шевченка в англійському омовленні: "щиросерді", "болісні" та "скорботні", чи "легковажні"?.. (2014)
Азовцева С. - Аргументація проповіді Антонія Радивиловського (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського