Постевка Г. І. - Реалізація творчого підхіду у конструюванні змісту музичної освіти учнів у навчальних закладах Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.) (2013)
Субіна О. О. - Основні характеристики особистості викладача в історичному і сучасному ракурсах (2013)
Фізеші О. Й. - Питання періодизації розвитку початкової школи на Закарпатті в контексті системних освітніх трансформацій (2013)
Шикітка Г. М. - Прояви творчості педагогів Закарпаття у роботі їх фахових організацій (1920-1940 рр.) (2013)
Александрова Н. М. - Досвід підготовки майбутніх викладачів економіки до управління навчальною діяльністю студентів (2013)
Бігунова Ю. В. - Стан підготовки майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності на півдні України (2013)
Боловацька Ю. І. - Виховання креативності майбутніх учителів у культурно-дозвіллєвій діяльності (2013)
Букатова О. М. - Педагогічні умови формування ергономічної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення основ охорони праці (2013)
Веремчук А. П. - Підготовка майбутнього учителя початкової школи до професійної творчості (2013)
Гимер Н. О. - Особистісні складові професійної компетенції майбутнього філолога (2013)
Гринченко І. Б. - Основні напрямкі професійної підготовки майбутнього учителя фізичної культури в умовах реалізації інноваційних технологій (2013)
Дрожик Л. В. - Формування системи еколого-валеологічних понять у майбутнього вчителя біології та основ здоров’я у процесі вивчення курсу "Екологія людини" (2013)
Дяченко-Богун М. М. - Шляхи підвищення ефективності формування природоохоронної культури студентів (2013)
Єфіменко М. Р. - Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім'єю трудових мігрантів (2013)
Зданевич Л. В. - Місце медіаресурсів у практиці підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дошкільниками (2013)
Іщенко В. І. - Самовиховання як один із шляхів професійного та особистісного зростання (2013)
Кашпур Т. О. - Професійна підготовка майбутнього інженера-педагога до виховної діяльності у закладах професійно-технічної освіти (2013)
Клочко А. О. - Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації інтегративного підходу у навчанні (2013)
Княжева І. А. - Діагностичний інструментарій визначення рівнів розвитку методичної культури майбутніх викладачів спеціальності "Дошкільна освіта” (2013)
Кобилянська Л. І. - Формування особистісно-креативного компонента готовності до професійної діяльності у процесі вузівської підготовки майбутніх гувернерів (2013)
Курок В. П. - Розробка начально-методичного забезпечення зі спецкурсу "Історія інженерно-педагогічної освіти України", Шевель Б. О., Шовкопляс О. М. (2013)
Кучерук О. А. - Формування проектної компетентності майбутнього вчителя-словесника в процесі лінгвометодичної підготовки (2013)
Кушнір Г. Л. - Застосування поняття "Дидактичні умови" при формуванні краєзнавчо-туристичних знань студентів (2013)
Лазарєва Т. А. - Формування змісту творчого навчання харчовим технологіям майбутніх інженерів-технологів (2013)
Ляшенко О. Д. - Професійні якості вчителя-менеджера музичного мистецтва та способи вдосконалення їх в умовах вищого навчального закладу (2013)
Примакова В. В. - Професіоналізація вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти України (2013)
Романчук Н. О. - Реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі викладання математичних дисциплін як умова підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання (2013)
Федорова О. В. - Засоби формування професійних якостей майбутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки (2013)
Філатьєва Т. В. - Творчі завдання художньо-педагогічної спрямованості в системі підготовки фахівців мистецького профілю до роботи в позашкільних закладах освіти (2013)
Хоменко С. В. - Впровадження інформаційних технологій у професійну підготовку фахівців економічного профілю (2013)
Аннєнкова І. П. - Моніторинг виховного процесу в школі (2013)
Артемьєва І. С. - Підвищення рівня професійної компетентності вчителя початкової школи щодо формування позитивного ставлення першокласників до навчання (2013)
Браславська О. В. - Осучаснення шкільної географічної освіти – її профілізація (2013)
Бутурлим Т. І. - Впровадження в навчально-виховний процес технології формування ґендерної культури старшокласників засобами української літератури (2013)
Карелова Г. А. - Особистість учителя у вихованні оптимістичного ставлення до життя у старших підлітків (2013)
Морозова О. О. - Використання творів композиторів-імпресіоністів у музично-естетичному вихованні підлітків (2013)
Олефіренко Н. В. - Сучасний інструментарій творчості вчителя (2013)
Скляр М. С. - Динаміка розвитку спеціальної ударної витривалості каратистів-новачків 16–18 років (2013)
Швай Р. І. - Деякі аспекти навчання креативних особистостей (2013)
Шевчук О. Б. - Позакласна робота з української літератури як складова професійно-педагогічної діяльності вчителя-словесника (2013)
Автори випуску (2013)
Ковбасюк Ю. В. - Проблеми та перспективи державно-управлінських реформ в Україні на сучасному етапі, Кравченко С. О. (2014)
Купрій В. О. - Аудит реалізації державної політики: сучасний термінологічний дискурс (2014)
Голинська О. В. - Співвідношення стану бюджетної системи та змін середовища макроекономічної рівноваги (2014)
Григорчак І. М. - Реформування державного управління: західний досвід і Україна (2014)
Капуловський А. В. - Визначення пріоритетів безпеки особистості і державної безпеки при прийнятті управлінських рішень (2014)
Войтович Р .В. - Глобальне лідерство та ефективне управління в умовах пошуку нової геополітичної ідентичності України (2014)
Федоренко В. Л. - Пріоритетні напрями удосконалення освіти у сфері кадрової політики і державної служби при підготовці фахівців у галузі державного управління (2014)
Алюшина Н. О. - Інститут компетентнісного наставництва – один із пріоритетів державної кадрової політики (2014)
Западинчук О. П. - Інституціональний підхід у формуванні інституту державної служби в Україні (2014)
Пушко-Цибуляк Є .М. - Розвиток державного контролю на регіональному рівні, Мусаєва І. А. (2014)
Рачинська М. П. - Парламентський контроль у формі діяльності тимчасових слідчих комісій: забезпечення ефективності (2014)
Bilynska M. M. - Change of social paradigm of public administration in health care sector of Ukraine as a requirement of modern stage of nation-building, Kulginskiy E. A. (2014)
Бортнікова О. Г. - Методологічний конструкт дослідження функціонування релігії в соціумі (2014)
Садовська А. Л. - Становлення інституту суспільного мовлення в Україні: стан і перспективи (2014)
Nowak-Far А. - Governmental administration and European Union: strategic challenges faced by european member states of 2004 and 2007 enlargement (2014)
Gadgyeva С. - Trends of the institutional provision of geo-economic activity (2014)
Мудрак Л. М. - Конвергентні нові медіа за особливих умов в Україні в період листопада 2013 – квітня 2014 років (2014)
Горбатюк С. Є. - Інформаційне забезпечення наукового дослідження: інституційно-правові аспекти (2014)
Афанасенко В. Ю. - Оцінка продуктивного довголіття корів залежно від характеру функціональних порушень та типу лактаційної діяльності (2015)
Бабенко О. І. - Успадкування племінної цінності за надоєм корів молочних порід, Олешко В. П. (2015)
Борщ О. О. - Продуктивні та відтворні ознаки корів залежно від їхньої вгодованості перед отеленням (2015)
Гришко В. А. - Вплив імуностимулювального препарату тимусу на зоотехнічні, морфологічні та деякі біохімічні показники крові поросят-сисунів (2015)
Клопенко Н. І. - Генетична детермінація господарського використання корів молочного напряму продуктивності за вбирного схрещування, Ставецька Р. В. (2015)
Копилов К. В. - Генетичний моніторинг в стаді української червоно-рябої молочної породи за комплексом генів, Бірюкова О. Д., Березовський О. В., Басовський Д. М. (2015)
Крамаренко О. С. - Аналіз генетичної диференціації за локусами мікросателітів худоби південної м’ясної породи (2015)
Кузнецов В. М. - Имитационное моделирование разных сценариев селекции быков по жизнеспособности (2015)
Луговой С. И. - Влияние возраста двухпородных свиноматок на их воспроизводительные качества, Лихач В. Я. (2015)
Малина В. В. - Теоретичні і практичні аспекти застосування біотехнологічного продукту – Мієлопептидів – у тваринництві (2015)
Мельник О. В. - Спадкові захворювання коней арабської чистокровної породи (2015)
Plivachuk O. - Effect of prolactin gene polymorphism on milk production traits in Ukrainian black-and-white dairy cattle, Dubin O., Dyman T. (2015)
Сидоренко О. В. - Лінійна належність кнурів великої білої породи як критерій оцінки відтворювальної здатності свиноматок (2015)
Ставецька Р. В. - Вплив генотипу кнурів на репродуктивні якості свиноматок, Піотрович Н. А. (2015)
Старостенко І. С. - Форми успадкування племінної цінності бугаїв-плідників, Буштрук М. В., Титаренко І. В. (2015)
Ткаченко М. В. - Моделювання різних варіантів селекції у популяції української чорно-рябої молочної худоби, Ткаченко С. В. (2015)
Федорович В. В. - Залежність молочної продуктивності корів айрширської породи від показників відтворювальної здатності, Бабік Н. П. (2015)
Хмельничий Л. М. - Вікова мінливість кореляцій між надоєм та лінійною оцінкою типу корів-первісток українських чорно- та червоно-рябої молочних порід, Вечорка В. В. (2015)
Черненко О. М. - Результати племінного використання бугаїв-плідників залежно від їх адаптаційної здатності (2015)
Chokan T. - Effectiveness of reproductive biotechnological methods application in Ukrainian carpatian mountain sheep breed, Sharan M., Mezentseva L., Muravski M. (2015)
Гогітідзе Н. А. - Вплив ферментно-пробіотичних добавок на продуктивні показники і якість продукції свиней, Калиниченко О. О. (2015)
Каратєєва О. І. - Зміна морфофункціональних особливостей вимені корів червоної степової породи з віком (2015)
Мерзлов С. В. - Нарощування біомаси черв’яків за різних концентрацій Феруму в субстраті, Машкін Ю. О. (2015)
Merzlova H. - Obtaining Zinc enriched Spirulina biomass and establishing its toxicity (2015)
Облап Р. В. - Визначення присутності глютену злакових культур у харчових продуктах методом ПЛР-РЧ, Новак Н. Б., Семенович В. К., Димань Т. М. (2015)
Пасічний В. М. - Удосконалення технологій м’ясо-рибних напівфабрикатів, Степаненко І. О., Міщук М. Ю., Макарчук М. Р., Вишнивенко С. В., Ястреба Ю. А. (2015)
Сливка І. М. - Біотехнологічні аспекти конструювання бактеріального препарату для виробництва бринзи, Цісарик О. Й. (2015)
Стрельченко Л. В. - Удосконалення процесу конвективно-інфрачервоного сушіння білкових композицій, Дубковецький І. В., Малежик І. Ф., Пасічний В. М., Страшинський І. М., Коломієць Р. А. (2015)
Угнівенко А. М. - Ознаки забою бичків української м'ясної породи за різної вираженості м’ясних форм (2015)
Хоменко А. Д. - Амінокислотний склад кормової добавки біомаси Spirulina рlatensis за використання сироватки молока під час її виробництва, Мерзлов С. В. (2015)
Бомко В. С. - Продуктивність молодняку свиней за використання змішанолігандного комплексу Купруму, Долід С. В. (2015)
Бомко Л. Г. - Продуктивність та біохімічні показники в печінці курчат-бройлерів за дії ферментного препарату (2015)
Грибанова А. А. - Продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо за використання у комбікормах добавок Літію, Соболєв О. І. (2015)
Гузеев Ю. В. - Особенности пищеварения у буйволов (Bubalus bubalis), Винничук Д. Т. (2015)
Гуньчак О. В. - Вплив добавок Германію в комбікорми на продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо, Каплуненко В. Г. (2015)
Бомко В. С. - Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів і джерел Цинку в раціонах, Даниленко В. П. (2015)
Dyachenko L. - Influence of different levels of Cadmium in ration with natural detoxicant on performance, digestibility of substances and metabolism of nitrogen in young fattening pigs, Syvyk T., Kosyanenko О. (2015)
Кузьменко О. А. - Перетравність кормів молодняком нутрій на відгодівлі (2015)
Мамченко В. Ю. - Особливості годівлі молодняку німецької вівчарки в умовах міжобласного циклу кінології в Житомирській області (2015)
Маршалок В. А. - Показники забою свиней породи велика біла на відгодівлі за дії змішанолігандного комплексу Цинку (2015)
Мельниченко Ю. О. - Вплив пробіотичних препаратів на біохімічні показники крові курчат-бройлерів (2015)
Недашківська Н. В. - Вплив Екосорбу в складі комбікорму на лінійний ріст качок-бройлерів (2015)
Пасніченко М. М. - Вплив рівня енергетичного та протеїнового живлення на баланс Азоту, Кальцію та Фосфору в організмі корів причорноморського типу південної м’ясної породи (2015)
Сметаніна О. В. - Вплив різних рівнів і джерел Кобальту на рубцевий метаболізм у високопродуктивних корів, Бомко В. С., Кузьменко О. А. (2015)
Федорченко М. М. - Ліпідний і білковий обмін у плазмі крові та печінці кролів, Цехмістренко С. І. (2015)
Хавтуріна А. В. - Ефективність згодовування змішанолігандних комплексів Мангану, Купруму і Цинку голштинським коровам, Бомко В. С. (2015)
Tsekhmistrenko O. - Lipid peroxidation in the quail's kidney under Cadmium load and Sel-Plex influence, Tsekhmistrenko S. (2015)
Цехмістренко С. І. - Активність ферментів антиоксидантної системи у серці кролів новозеландської породи, Роль Н. В. (2015)
Чернюк С. В. - Застосування мікробних препаратів у сінажуванні, Загородній А. П., Чернявський О. О. (2015)
Чернявський О. О. - Продуктивність молодняку свиней за згодовування кормових добавок, Чернюк С. В., Косяненко О. М. (2015)
Summaries (2015)
Ковбасюк Ю. В. - Детермінований вплив глобалізації на розвиток сучасних систем державного управління (2015)
Сурмін Ю. П. - Проблемно-тематичний простір галузі науки "Державне управління": сутність та напрями тематичного розгортання (2015)
Федорчук В. А. - Організаційно-правове забезпечення кадрової політики в державному управлінні (2015)
Бєлова Л. О. - Онтологічні виміри якості вищої освіти в контексті механізмів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм, Потій О. В. (2015)
Ситник Г. П. - Особливості соціальних надзвичайних ситуацій та проблеми їх класифікації, Андреєв С. О. (2015)
Войтович Р. В. - Інтелектуалізація еліт як технократична умова інституційного лідерства в державному управлінні (2015)
Сурай І. Г. - Сучасне лідерство в державному управлінні: методологічні аспекти формування знань, умінь та навичок (2015)
Рудовська С. І. - Ключові поняття в діяльності консультативно-дорадчих органів (2015)
Неліпа Д. В. - Основні чинники забезпечення якості державної служби (2015)
Пірен М. І. - Людський фактор в управлінській культурі та державній службі України, Пержун І. В. (2015)
Кузьменко Ю. О. - Проблеми професіоналізації державних службовців у контексті компетентнісної парадигми освіти (2015)
Ігнатенко О. П. - Забезпечення контролю у сфері благоустрою населених пунктів (2015)
Салиєнко О. О. - Природа та причини конфліктів між законодавчою та виконавчою владою в Україні (2015)
Карадьйова М. - Вплив суспільного розвитку і культурних змін на законодавство з точки зору функціонування державного управління в Болгарії (2015)
Рябцев Г. Л. - Основні підходи до формування в Україні запасів нафти і нафтопродуктів відповідно до вимог Європейського енергетичного співтовариства (2015)
Марушевський Г. Б. - Інтеграція екологічної політики в Україні в контексті європейської інтеграції (2015)
Соловйов С. Г. - Складові комунікатора у процесі зв’язків із пресою (2015)
Нестеряк Ю. В. - Комплексний аналіз діяльності засобів масової комунікації під час виборчих кампаній 2014 р. в Україні (2015)
Горбань Ю. О. - Інформаційна війна проти України та засоби її ведення (2015)
Анзін Р. О. - Трансформація українских підприємств в процесі виходу на міжнародні ринки капіталу (2015)
Бедринець М. Д. - Оцінка бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні, Вітюк Н. П. (2015)
Болдова А. А. - Податковий ризик-менеджмент на фінансовому ринку України, Гаглоєва Ж. Е., Моргун М. О. (2015)
Веріга Г. В. - Критичний огляд категорій валютного ринку та аналіз підходів до його регулювання (2015)
Головкова Л. С. - Сучасні проблеми формування системи фінансово-економічної безпеки залізнично-транспортного комплексу України, Якимова А. М. (2015)
Демчак Р. Є. - Концептуальні засади децентралізації державного регулювання соціально-економічного розвитку (2015)
Каїра З. С. - Інноваційні форми управління підприємствами малого бізнесу в стратегічних альянсах, Каїра В. В. (2015)
Калита Т. А. - Фіскальні важелі реформування пенсійної системи України (2015)
Касперович Ю. В. - Особливості та проблеми оподаткування на окупованих територіях Донбасу (2015)
Квач Я. П. - Проблеми та перспективи реформування державних фінансів в Україні (2015)
Коваленко Ю. М. - Функціонування фондового ринку України в сучасних умовах, Воробей А. М. (2015)
Наумова Л. М. - Дослідження впливу податкового навантаження підприємств на формування дохідної частини бюджету, Поленчук В. М. (2015)
Резніченко К. Г. - Особливості оподаткування страхових компаній в Україні, Самофат І. С. (2015)
Тулуш Л. Д. - Стимулювання розвитку сільського господарства за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ (2015)
Тучак Т. В. - Феномен спеціальних податкових режимів (2015)
Унинець-Ходаківська В. П. - Податкова конкуренція як фактор розвитку фінансових ринків в офшорах (2015)
Danilenko J. V. - The impact of taxation upon banking activities in Ukraine (2015)
Dankevych A. P. - Derivatives are generally used as an instrument to hedge risk (2015)
Omelchak G. V. - Financial and economic potential of PJSC "Ukrzaliznytsia" (2015)
Onyshko S. V. - Evalution of offshore influence on the economy: general approaches and guidelines, Novitskyi V. A. (2015)
Paientko T. V. - Economic conditions and factors of development of financial engineering, Popova I. V. (2015)
Вихідні дані (2015)
Іжа М. М. - Система підготовки державних службовців Китаю, Курносенко Л. В. (2015)
Попок А. А - Інноваційна діяльність в органі публічної влади: системний підхід, Попов С. А. (2015)
Сурмін Ю. П. - Кейс-метод: становлення та розвиток в Україні (2015)
Громова С. О. - Напрями вдосконалення організаційної складової державного управління професійною підготовкою керівних кадрів вищих медичних навчальних закладів в Україні (2015)
Толстоног В. В. - Нормативно-правовий механізм державного управління захистом прав споживачів (2015)
Авраменко Т. П. - Дотримання державних гарантій на охорону здоров’я як основа державного управління змінами сфери охорони здоров’я в Україні (2015)
Пірен М. І. - Толерантність – дієвий чинник злагоди та консолідації в сучасному українському суспільстві (2015)
Дакал А. В. - Формування та реалізація державної політики щодо захисту прав дітей: аксіологічний вимір (2015)
Дубок І. П. - Джерела фінансування сфери культури в Україні та напрями їх розширення (2015)
Сурай І. Г. - Демократичне врядування: цінності та компетентності (2015)
Воронов О. І. - Напрями досліджень феномену "управлінське рішення" у сфері державного управління (2015)
Семенець-Орлова І. А. - Проблемні аспекти державного управління освітніми змінами (2015)
Чорна Л. В. - Феномен ідеалу в суспільному розвитку (2015)
Васильєва Н. В. - Роль партисипативної демократії в побудові громадянського суспільства в Україні, Бойко О. П. (2015)
Дубич К. В. - Особливості державного управління системою соціального захисту України в радянський період розвитку (2015)
Алюшина Н. О. - Електронне наставництво – інноваційний компонент електронного урядування (2015)
Обуховська Т. І. - Теоретичні засади регулювання інформації про особу в умовах розвитку інформаційних технологій (2015)
Філіпова Л. Я. - Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання, Олійник О. В. (2008)
Прокопенко Л. - Захист дисертацій (2008)
Відомості про авторів (2008)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2008)
Відомості про авторів (2008)
Реклама Інституту (2008)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2008)
Прокопенко Л. С. - Захист дисертацій (2008)
Відомості про авторів (2008)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2008)
Гринчак М. О. - Велика промислова буржуазія південноукраїнських губерній пореформеного періоду у суспільному сприйнятті (2015)
Заплетнюк О. А. - Колоси Ехнатона: інтерпретації божественного образу фараона (2015)
Лукашенко А. І. - Опричнина: трансформація місії Государя на тлі християнського дуалізму (2015)
Колесников К. Н. - Формулярно–дипломатический анализ почетных декретов античных государств Северного Причерноморья: место таможенных привилегий в проксеническом протоколе (2015)
Бойчук Я. А. - Громадські об’єднання національних меншин у культурно–просвітньому просторі України (60–90–ті роки ХІХ ст.) (2015)
Королько А. З. - Лесь Мартович і український радикальний рух в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Жук В. В. - Діяльність педагогічних інститутів та кафедр педагогіки в університетах Наддніпрянської України у дореформену добу ХІХ ст. (2015)
Герасимов Т. Ю. - Електропостачання міст Подільської губернії в роки Першої світової війни (серпень 1914 р. – лютий 1917 р.) (2015)
Єгоров В. В. - Українське питання на сторінках часопису "Вестника Европы" у 1860–1880–х рр. (2015)
Золотарёв В. С. - Национальная политика Конституционно–демократической партии России по гармонизации отношений с Украиной (1905–1917 гг.) (2015)
Гладченко С. В. - Історичні передумови благодійної діяльності релігійних організацій та церкви в Україні (2015)
Кудінов І. О. - Військовополонені поляки у трудових арміях (1920–1921 рр.) (2015)
Проценко В. В. - Освітянська профспілка УСРР на початку 1920–х рр.: підпорядкування більшовицькій владі (2015)
Лукашів В. Я. - Статутні рамки діяльності "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період (2015)
Розовик О. Д. - Господарське освоєння земель Сибіру, Казахстану і Далекого Сходу переселенцями з УСРР у 1920–1930–х роках (2015)
Ожерельєва В. М. - В. Т. Манзюк (1929–2012): життєвий і творчий шлях науковця (2015)
Гай–Нижник П. П. - "Перед нами знову і знову постає реальна і жива картина майбутньої держави України" (яку державу прагла створити ОУН(б) у другій половині 1940–х - у 1950/1960–х рр.) (2015)
Капітан Л. І. - Етноконфесійні процеси на Закарпатті у 1944–1964 рр. (2015)
Чепурко О. О. - Історія Державного українського університету у м. Дніпропетровськ (1941–1943): постановка наукової проблеми (2015)
Киридон П. В. - Особливості інституціонального оформлення номенклатури Комуністичної партії України в повоєнне двадцятиріччя (2015)
Лук’яненко О. В. - Рекреаційне дозвілля та спорт у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч. 1) (2015)
Савченко С. В. - Олена Апанович у збереженні пам’яток Хортиці у 60-і – на початку 70-х років ХХ ст. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Кадрова політика В. Щербицького в УРСР періоду перебудови (2015)
Нагірняк А. Я. - Музеологія: становлення та історіографія (2015)
Баскакова А. С. - Історіографічний аспект кримськотатарської проблеми в українсько-російських відносинах (1991-2014 рр.) (2015)
Бобровнік Ю. В. - Історія утворення та інституційного становлення Кабінету Міністрів України (1990–1995 рр.) (2015)
Ковпак Л. В. - Розвиток системи охорони здоров’я в Україні: здобутки і проблеми реформування (1991–2010 рр.) (2015)
Ріжняк Р. Я. - Історія розвитку технологічного забезпечення дистанційного навчання у вищій школі України (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2015)
Богатчук С. С. - Вибори до Верховної Ради України 2014 р. (2015)
Саранов С. В. - Новый мировой порядок и его отражение в Центрально–Восточной Европе (2015)
Сурмач О. І. - Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства (2015)
Спіркіна О. О. - Вшанування пам’яті Василя Симоненка в Черкаській області у перше десятиріччя державної незалежності України як основа патріотичного виховання (2015)
Вальчик В. Е. - Особливості розвитку ґрунтових досліджень УРСР у 1950–х роках (2015)
Мерко О. М. - Космічні дослідження, виконані науковцями Кримської астрофізичної обсерваторії на супутниках серії "Космос", Щербіна А. Д. (2015)
Бородай І. С. - Становлення і розвиток наукових центрів з біохімії та фізіології сільськогосподарських тварин в Україні (2015)
Шолота Х. В. - Участь українського жіноцтва Канади у загальноканадському жіночому русі ХХ ст. (2015)
Бузань В. Ю. - Американсько–радянські переговори з питань врегулювання арабсько–ізраїльського конфлікту (1967–1973 рр.) (2015)
Кулиев C. - Личность Ахмада бин Мухаммада Ардабили (Особистість Ахмада бін Мухаммада Ардабілі) (2015)
Гоцалюк А. А. - Роль традиції у формуванні неоміфологічних тенденцій в культурі (2015)
Ткаченко Л. Г. - Об’єктивні чинники феномену соціального відчуження в гносеологічному вимірі (2015)
Dashdamirova Ch. F. - The conception of reductionism in biology science (2015)
Драпогуз В. П. - Основні форми екстраполяції як методу соціального пізнання (2015)
Жукова А. І. - Амбівалентність перетворення мрії суспільної дійсності (2015)
Ковчак В. О. - Соціально–філософські аспекти симуляції суспільної активності та суспільної дійсності (2015)
Колесніченко М. В. - Концептуалізація поняття "етнічність" у соціофілософській парадигмі (2015)
Лаптинова Ю. И. - Недискурсивные взаимоотношения человека с миром (2015)
Литвинчук О. В. - Проблеми ідентичності сучасного українського маргінала (2015)
Мельник Ю. М. - Екзистенція людини: методологічні основи соціально–вітальної експлікації (2015)
М’ясникова Н. О. - Довіра як віра у відповідальність та орієнтир у сучасному соціальному світі (2015)
Пархоменко И. И. - Экономика культуры как предметная область исследований практической культурологии (2015)
Петрушенко О. П. - Соціально–культурна цінність утопії (2015)
Савранська Н. О. - Моральні рішення: між інтуїтивністю, розумом та звичкою (2015)
Саєнко О. Г. - Соціокультурні засади публічного управління (2015)
Амеліна С. Б. - Популярна культура: специфіка та способи взаємодії з елітарною, народною та масовою формами культури (2015)
Ахмедова И. - Место фольклорных ценностей в поэтике прозы (2015)
Барна Н. В. - Інформаційні комунікації візуальних мистецтв (2015)
Борисова Т. В. - Роль философии в эпоху обновления современного культурного пространства (2015)
Вершина В. А. - Миф в современной культуре, Михайлюк А. В. (2015)
Галушко М. М. - Взаємодія видів, жанрів, напрямів мистецтв у контексті загальних закономірностей історії світової культури (2015)
Голик М. М. - Культурно–просвітницька робота та духовні потреби військовослужбовців (2015)
Діденко Л. В. - Філософія vs філософування: культуровкорінення мудрості (2015)
Сидоренко Л. П. - Риторика или общая риторика? К вопросу о названии науки (2015)
Скрицька Н. В. - Метафізика в структурі пізнання (2015)
Берегова Г. Д. - Неоекономічне знання та пізнання у формуванні світогляду сучасної особистості (2015)
Філяніна Н. М. - Екологічна герменевтика як методологія розуміння природи (2015)
Чупрінова Н. Ю. - Вплив інформаційного суспільства на формування світоглядної культури майбутнього офіцера Національної гвардії України (2015)
Тополь О. В. - Філософські засади сучасної геронтосоціальної роботи (2015)
Горохова І. В. - Історія осмислення проблематики аргументації (2015)
Богдановський І. В. - М. Вебер про вплив релігійної мотивації протестантизму на етику професійної діяльності (2015)
Буцикін Є. C. - Філософсько–антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору (2015)
Вергелес К. М. - Проблема людини: інтерпретації у святоотецькій традиції (2015)
Головей В. Ю. - Проблема образотворчої репрезентації Божественного у ранньовізантійській патристиці (2015)
Димчик Р. - Болгарська православна церква: витоки й сьогодення (2015)
Лимонченко В. В. - Современный мир и евангельский образ детства (2015)
Чаплинський В. Г. - Про духовне зростання в церквах євангельських християн і баптистів України (2015)
Гапченко О. В. - Нове розуміння людини і розвиток традицій гуманізму в педагогічній думці України другої половини XVI – першої половини XVII ст. (2015)
Пожарська Н. М. - Становлення суб’єкта освітньої політики: від суб’єктивності до суб’єктності (2015)
Сакун А. В. - Креатив синергетики у розвитку сучасної освіти (2015)
Dadashova S. N. - Islamic view on feminism’s bioethics: reproductive rights in abortion & surrogate motherhood (2015)
Левицька О. М. - Особливості Берестейської унії в інтерпретації М. І. Костомарова (2015)
Туренко О. С. - Raison d’être консолідації індивідуального й колективного в теорії Ж.–Ж. Руссо (2015)
Яремко І. В. - Проблематизація цінностей науки в концепції Роберта Мертона (2015)
Чмир О. Б. - Герменевтика соціальної реальності П’єра Бурдьє як розуміння сучасного соціально-політичного дискурсу (2015)
Jabrailova K. - Samad Vurgun’s epistolary heritage (2015)
Султанова Х. - Мировоззрение великого мыслителя Ибрахима Гюльшани (2015)
Сулейманова Г. С. - Политика мультикультурализма в Азербайджане (2015)
Забродін С. І. - Постматеріальний вимір партійно–ідеологічного поля у контексті теорії політичних розмежувань (2015)
Постол А. А. - Трансформації ціннісно–смислових патернів політичної культури, Постол О. Є. (2015)
Григор О. - Ефективна дипломатія як чинник досягнення політичного консенсусу (2015)
Ставченко С. В. - Превентивне кризове управління як специфічна онтологія кризових ситуацій у політиці (2015)
Ткач Т. Я. - Особливості здійснення гуманітарної діяльності в умовах стихійних лих (2015)
Штельмашенко А. Д. - Визначення та проблеми інтерпретації "бренду держави" в контексті інформаційно–комунікаційної та політичної модернізації (2015)
Макаренко Л. П. - Політика держави в сфері комунікації (2015)
Лисак В. Ф. - Сучасні українські "мозкові центри" як суб’єкти суспільно–політичного процесу в державі, Агєєва О. Л. (2015)
Рибачук М. Ф. - Моделі виборчих систем: сутнісні характеристики, Райковський Б. С. (2015)
Макаренко Б. - Основні фактори політичної участі особистості (2015)
Васильчук Є. О. - Інституціоналізація російських екстремістських об’єднань в Україні (2015)
Іщенко І. В. - Політико-інституційні особливості подолання нестабільності в сучасній Україні (2015)
Кравченко В. И. - Разработка программного обеспечения для поддержки деятельности пенсионного фонда в контексте социальной политики Украины, Бородай А. В. (2015)
Деревінський В. Ф. - Формування світогляду В. Чорновола у студентські роки (2015)
Докаш О. Ю. - Політична боротьба в процесі формування та діяльності народних комітетів Закарпатської України на завершальному етапі Другої світової війни (2015)
Якубець О. А. - М. Хрущов та В. Щербицький: конфлікт на фоні боротьби радянських еліт (перша половина 1960–х рр.) (2015)
Гримська М. І. - Нові політичні партії правого спрямування в Європі: до питання термінології (2015)
Ключник Р. М. - АСЕАН та міжнародна співпраця в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2015)
Олійник Н. Ю. - Феміністичні теорії як теоретико-методологічні засади дослідження громадсько–політичної активності жінок: зарубіжний досвід (2015)
Остап’як В. І. - Особливості партнерства Республіки Білорусь та Російської Федерації в інтеграційних вимірах країн Балтійського регіону (2015)
Скибинецька Я. О. - "Шотландське питання" у Сполученому Королівстві в середині ХІХ – першій чверті ХХ століття (2015)
Сокур С. П. - Лобістська діяльність щодо Європейського суду ЄС (2015)
Проблеми національної безпеки: запобігання і протидія екстремізму і терористичній діяльності в Україні. Інформаційне повідомлення (2015)
Брехуненко В. А. - Рецензія на монографію: Мельничук І. А. Становлення і розвиток української політичної еліти (ІХ – середина ХVІІ ст.) / І. А. Мельничук. – Житомир: Видавництво "Рута", 2014. – 388 с. (2015)
Панчук М. І. - Рецензія на монографію: Маркова С. В. Суспільні та політичні трансформації в українському селі в контексті формування тоталітарної системи (1917–1933 рр.) : монографія / С. В. Маркова. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г. – 2015. – 544 с. (2015)
Шевчук В. П. - Дослідження історіографії наукових товариств України. Рецензія на монографію: Демуз І. О. Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох. Монографія // І.О. Демуз. Переяслав-Хмельницький. – 2014, – 682 с. (2015)Слободяник М. С. - П'ять років у системі професійних комунікацій (2009)
Відомості про авторів (2009)
Конференція (2009)
Реклама Інституту (2009)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2009)
Вітаємо колег (2009)
Сучасний стан та перспективи наукового реферування (2009)
Прокопенко Л. - Захист дисертацій (2009)
Відомості про авторів (2009)
Реклама інституту (2009)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2009)
Астремська І. В. - Моделі супервізії (2012)
Василенко Л. М. - Сутність духовної насолоди у сфері співацької діяльності (2012)
Ворожбіт В. В. - Методологія вивчення духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх закладів (2012)
Калюжна Т. Г. - Педагогічні технології розвитку аксіосфери майбутнього вчителя (2012)
Койчева Т. І. - Організація та проведення атестації наукових працівників у вищому навчальному закладі (2012)
Лазарєв М. О. - Особистісно-діалогічний стиль спілкування в сучасній гуманістичній освіті (2012)
Лазарєва Т. А. - Формування змісту творчого навчання з технологічного обладнання харчових виробництв майбутнього інженера-технолога (2012)
Левченко Я. Е. - Характеристика структурних компонентів професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2012)
Мартиросян Б. П. - Моделирование развития современной школы (2012)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід в управлінні освітнім закладом (2012)
Олійник Ю. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб професійного та особистісного зростання фахівців освітньо-виховної сфери (2012)
Савчук О. П. - Критеріальне забезпечення процесу особистісної самореалізації майбутніх учителів (2012)
Скиба Ю. А. - Методологічні функції освіти збалансованого розвитку (2012)
Суходольская-Кулешова Л.(О) В. - Системообразующие факторы школьной образовательной системы: инновационный подход (2012)
Шамрай І. Ю. - Аналітична діяльність як засіб професійного та особистісного зростання майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей (2012)
Яковлева Н. И. - Необходимость развития непрерывной системы переподготовки педагогических кадров и повышения квалификации как государственная задача (2012)
Базова В. І. - Теоретико-методичні засади підготовки викладача іноземних мов у Німеччині (2012)
Бондаренко Ю. О. - Ідея природовідповідного виховання в педагогіці А. Дістервега (2012)
Зотова Л. М. - Гуманитарная направленность высшего женского образования в России начала ХХ века (2012)
Мільто Л. О. - Роль педагогів-новаторів у розвитку педагогічної майстерності вчителя (2012)
Притюпа О. С. - Близнін – фундатор природничої освіти Єлисаветградщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Г. Я. (2012)
Роляк А. О. - Професійні компетентності вчителя сучасної данської середньої школи (2012)
Чабаненко І. А. - Питання статевого виховання молоді в роботах класиків вітчизняної педагогіки (2012)
Воскобойнікова Г. Л. - Обгрунтування змісту медико-валеологічної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2012)
Голубова Г. В. - Педагогічні умови реалізації інтегративного підходу до роботи з педагогічно обдарованими майбутніми вчителями (2012)
Гушко О. А. - Інформаційні технології організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2012)
Жигірь В. І. - Структура професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2012)
Кашкарьов Г. В. - Особистісне практичне зростання майбутніх учителів правознавства у процесі професійної підготовки (2012)
Мулик К. О. - Проективна модель реалізації педагогічних умов розвитку експресивних здібностей майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2012)
Ніколаєва Л. В. - Діагностика готовності студента магістратури до виконання магістерського дослідження (2012)
Оніпко В. В. - Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти у професійній підготовці майбутнього вчителя біології (2012)
Опанасенко В. П. - Дослідницька діяльність як елемент фахової підготовки інженерів-педагогів (2012)
Осипова Т. Ю. - Підготовка майбутніх учителів до запобігання і вирішення конфліктів у професійній діяльності як педагогічна проблема, Розум К. В. (2012)
Плохута Т. М. - Діагностичні критерії об’єктивного оцінювання виконання студентами евристичних тестових завдань (2012)
Прохорова О. В. - Сутність підготовки магістрантів до науково-дослідної діяльністі (2012)
Проценко І. І. - Евристична діалогова взаємодія в навчальному процесі ВНЗ (2012)
Рябуха А. Ю. - Мультимедійні технології у професійному зростанні майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін (2012)
Чередник О. В. - Професійне самовдосконалення викладача та студента в процесі організації їх пізнавальної діяльності (2012)
Чернова О. В. - Використання мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення курсу "Історія світової художньої культури" (2012)
Яковишина Т. В. - Спецкурс "Педагогічна творчість" у професійній підготовці вчителів початкових класів (2012)
Андрусёва И. В. - Методическая деятельность как специфический тип деятельности в инклюзивной образовательной системе (2012)
Васько О. О. - Модель формування змісту курсів за вибором (2012)
Волощук І. А. - Педагогічні умови формування інноваційного розвитку молодого вчителя засобами методичної роботи школи (2012)
Дяченко-Богун М. М. - Педагогічні аспекти формування природоохоронної культури старшокласників у позакласній роботі (2012)
Калінська А. В. - Окреслення готовності старшокласників до вибору майбутньої професії у сфері економічної діяльності, Левківський М. В. (2012)
Листопад О. А. - Педагогічний супровід розвитку творчих здібностей старших дошкільників засобами педагогіки творчості (2012)
Островерхова Н. М. - Методика оцінювання стану сформованості технологічної культури керівника школи (2012)
Павлущенко Н. М. - Організаційно-педагогічні умови гендерного виховання учнів початкових класів (2012)
Парфілова С. Л. - Створення проблемних ситуацій у процесі навчально-пошукової діяльності молодших школярів (2012)
Рибалко Л. М. - Значення еколого-еволюційного підходу у вивченні біології в школі (2012)
Рябовол Л. Т. - Цілі та завдання уроку правознавства (2012)
Швецова І. В. - Співпраця вчителя початкових класів з батьками школярів у змісті розвитку суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин у сім’ї (2012)
Щербина Д. В. - Специфіка використання імітаційно-ігрових форм, методів та прийомів у навчальному процесі загальноосвітньої школи (2012)
Наші автори (2012)
Свинцицкий А. С. - Сравнительная эффективность схем эрадикационной терапии, Соловьева Г. А., Курик Е. Г., Корендович И. В. (2015)
Железнякова Н. М. - Автоімунний дистрес­синдром та механізми його інтенсифікації у хворих з коморбідним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень (2015)
Фадеенко Г. Д. - Висцеральное ожирение как предиктор атерогенеза у больных с неалкогольной жировой болезнью печени, Соломенцева Т. А., Сытник К. А., Куринная Е. Г., Семова О. В. (2015)
Личковська О. Л. - Роль фекальних біомаркерів запалення у диференційній діагностиці органічних та функціональних захворювань кишечника у дітей, Гнатейко О. З., Яворський О. Г., Семен Х. О., Козерема Х. Б., Семен В. Д., Єлісєєва О. П. (2015)
Самогальська О. Є. - Клініко­гемодинамічні аспекти алкогольного цирозу печінки, Лобанець Н. В., Сидорівський А. М., Куліковський Л. Л. (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Особливості запально­деструктивних процесів у слизовій оболонці стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Нікіфорова Я. В., Гальчінська В. Ю., Шапкін А. С., Ченчик Т. О. (2015)
Господарський І. Я. - Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С після завершення противірусної терапії, Грушко В. В., Волинець К. В. (2015)
Ткач С. М. - Ренессанс альгинатов и антацидов в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Ерадикація Helicobacter pylori: як досягти підвищення ефективності терапії?, Колеснікова О. В. (2015)
Ткач С. М. - Фармакотерапия синдрома раздраженной кишки в свете последних рекомендаций Американской гастроэнтерологической ассоциации, Дорофеев А. Э. (2015)
Палій І. Г. - Поширення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед хворих з патологією органів травлення, провокуючі чинники та ефективність блокаторів Н+/К+­АТФази (за результатами анкетування амбулаторних хворих), Заїка С. В., Янковецька А. Г. (2015)
Бабак О. Я. - Вплив тиреоїдної дисфункції на перебіг артеріальної гіпертензії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Тельнова С. М. (2015)
Куринная Е. Г. - Нутритивная интервенция при синдроме раздраженного кишечника (2015)
Просоленко К. А. - Механизмы участия PPARα­рецепторов в патогенезе неалкогольной жировой болезни печени и других компонентов метаболического синдрома (2015)
Перепелюк Н. Н. - Случай регресса фиброза печени у молодой пациентки, Четвериков С. Г., Роша Л. Г., Холодкова Е. Л. (2015)
Сытник К. А. - Печеночная энцефалопатия при хронических заболеваниях печени. Практические рекомендации Европейской ассоциации по изучению печени и Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (2015)
Лапшина Е. А. - Новые подходы к лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни при избыточной массе тела и ожирении (2015)
Гонцарюк Д. А. - Роль хронической малоинтенсивной генерализованной воспалительной реакции при коморбидном течении хронического панкреатита, ишемической болезни сердца и синдрома хронической сердечной недостаточности, Телеки Я. М. (2015)
Оголошення (2015)
Содержание (2015)
Епифанов В. В. - 50-лет факультету транспортного машиностроения НТУ "ХПИ" (2015)
Канило П. М. - Минимизация канцерогенной опасности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, Марченко А. П., Парсаданов И. В., Поливянчук А. П. (2015)
Прохоренко А. А. - Математическая модель САР дизеля с аккумуляторной ТС в пространстве состояний (2015)
Кукис В. С. - Оценка возможности обеспечения оптимальной температуры наддувочного воздуха при работе дизеля на различных нагрузочных режимах, Шабалин Д. В., Постол Ю. А. (2015)
Kolodnytska R. V. - Biobiesel fuel spray penetration modelling (2015)
Марченко А. П. - Забезпечення номінальної потужності стаціонарного газового двигуна при використанні низькокалорійних газових палив, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2015)
Тимошевский Б. Г. - Характеристики процесса сгорания двигателя 2Ч 7,2/6 с добавками до 65% синтез-газа к бензину, Ткач М. Р., Познанский А. С., Митрофанов А. С., Проскурин А. Ю. (2015)
Грицюк А. В. - Обоснование выбора способа демпфирования крутильных колебаний коленчатого вала высокооборотного дизеля 6ДТНА на этапе его проектирования, Абрамчук Ф. И., Савич В. К., Врублевский А. Н., Ревелюк И. С. (2015)
Лисовал А. А. - Испытания нейтрализатора на эффективность очистки отработавших газов двигателя с принудительным зажиганием, Парсаданов И. В., Свистун Ю. А., Рыкова И. В. (2015)
Вамболь С. А. - Методологический подход к построению системы управления экологической безопасностью эксплуатации энергетических установок, Строков А. П., Вамболь В. В., Кондратенко А. Н. (2015)
Полив’янчук А. П. - Аналіз методу динамічних вимірювань концентрацій твердих частинок у відпрацьованих газах дизелів з оптико-електричним чуттєвим елементом, Смирний М. Ф., Холкіна О. О., Шеховцов Ю. І. (2015)
Клименко Л. П. - Математичне моделювання теплових процесів при литті в металевий кокіль короткого порожнинного циліндричного виливка, Дихта Л. М., Андрєєв В. І. (2015)
Варбанец Р. А. - Определение параметров рабочего процесса и диагностика главных среднеоборотных дизелей т/х "Greifswald", Белоусов Е. В., Савчук В. П., Кырнац В. И. (2015)
Алёхин С. А. - Расширение диапазона устойчивых режимов работы турбопоршневого дизеля, Бородин Д. Ю., Герасименко В. П., Опалев В. А. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив методу регулювання потужності на екологічні показники та паливну економічність сучасного бензинового двигуна, Сирота О. В., Карев С. В. (2015)
Мельник В. М. - Формування поверхні електричного розряду свічкою запалювання "Cassini", Карачун В. В. (2015)
Грицюк А. В. - Выпускники ТМ факультета Харьковского Политеха в Харьковском конструкторском бюро по двигателестроению (2015)
Памяти Зайончковского Валентина Николаевича (2015)
Журавльова Л. В. - Апелін та фактор некрозу пухлин α у хворих на хронічний панкреатит та з його поєднанням із цукровим діабетом 2 типу, Шеховцова Ю. О. (2015)
Зак М. Ю. - Хронічний гастрит у пацієнтів з остеоартрозом: взаємозв’язок між чинниками вірулентності Helicobacter pylori та морфологічними змінами у шлунку, Пасієшвілі Л. М. (2015)
Осіїк І. М. - Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і структура її стравохідних та позастравохідних виявів у військовослужбовців, хворих на позагоспітальну пневмонію, Карачевська О. Л., Рибак В. В. (2015)
Ткач С. М. - Эффективность рифаксимина при синдроме избыточного бактериального роста, Чеверда Т. Л., Онищук Л. А., Казнадий А. В. (2015)
Бабак О. Я. - Стратегия лечения болезней печени. Роль и место адеметионина с позиции доказательной медицины, Лапшина Е. А., Бабак М. О., Черняк А. Н. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Место висмута субцитрата в комплексной терапии пациентов с язвенной болезнью, ассоциированной с Нelicobacter pylori, Колесникова Е. В. (2015)
Ткач С. М. - Особенности метаболизма, клинические преимущества и безопасность эзомепразола при лечении кислотозависимой патологии (2015)
Губергріц Н. Б. - Особливості патогенезу та лікування ерозивно­виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний панкреатит, Фоменко П. Г., Бєляєва Н. В., Панчішко А. С. (2015)
Ткач С. М. - Эффективность мультикомпонентного пробиотика в лечении синдрома раздраженного кишечника и антибиотикоассоциированной диареи (2015)
Супрун Е. В. - Дерматологические проявления хронических вирусных гепатитов В и С, Заздравнов А. А. (2015)
Губергриц Н. Б. - Некоторые аспекты стрессового панкреатита, Зубов А. Д., Фоменко П. Г., Клочков А. Е. (2015)
Скалозубов М. А. - Кандидозный эзофагит как причина пищеводного кровотечения у детей с детским церебральным параличом, Скалозубова И. Б., Иванова Е. А. (2015)
Погорілий В. В. - Власний досвід курації дітей із судинними пухлинами печінки, Котенко О. Г., Конопліцький В. С., Дмитрієв Д. В., Калінчук О. О., Конопліцький Д. В. (2015)
Куринная Е. Г. - Пробиотики, пребиотики и кишечная микрофлора: современный взгляд. Часть ІІ (2015)
Ксенчин О. О. - Добовий езофаго­рН­моніторинг та езофаго­імпеданс­рН­моніторинг: використання динамічного математичного аналізу (2015)
Ярошенко Л. А. - Особенности патогенеза и лечения синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке у больных хроническим панкреатитом в сочетании с хроническим бронхитом (2015)
Колкіна В. Я. - Клініко­патогенетичне значення ультразвукової гістографії в діагностиці вираженості фіброзу підшлункової залози та загострення хронічного панкреатиту (2015)
Оголошення (2015)
Содержание (2015)
Марченко А. П. - К 85-летию кафедры двигателей внутреннего сгорания, Парсаданов И. В., Пылев В. А. (2015)
Марченко А. П. - Оптимізація параметрів форкамери стаціонарного газового двигуна при роботі на низькокалорійних газових паливах, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2015)
Marchenko А. - Ways of using waste energy from I.C. engines exhast gases, Samoilenko D., Hamzah A. A., Hamzah O. A. (2015)
Колеснікова Т. М. - Теоретичні дослідження робочого процесу безшатунного двигуна (2015)
Тимошевский Б. Г. - Эффективность энергетической установки на базе двигателя 1Ч 7,5/6 с термохимической утилизацией теплоты отходящих газов, Ткач М. Р., Проскурин А. Ю., Митрофанов А. С., Познанский А. С. (2015)
Клименко О. М. - Експериментальне дослідження можливості покращення еколого-економічних показників та надійності транспортного дизеля, Пильов В. О., Обозний С. В., Ломакін О. М. (2015)
Марченко А. П. - Моделювання нестаціонарного високочастотного температурного стану поршня ДВЗ з теплоізольованою поверхнею камери згоряння, Пильов В. В. (2015)
Пылев В. А. - Оценка теплонапряженности поршня с учётом конструктивных особенностей в зоне кромки камеры сгорания, Ариан Р. (2015)
Пылев В. А. - Задание граничных условий теплообмена в зоне поршневых колец поршня транспортного дизеля на начальных стадиях проектирования, Кравченко С. А., Нестеренко И. А. (2015)
Канило П. М. - Тепловая энергетика, ДВС и глобальное потепления климата, Марченко А. П., Парсаданов И. В. (2015)
Парсаданов І. В. - Дослідження дизеля з каталітичним покриттям поверхні камери згоряння, Сахненко М. Д., Ведь М. В., Карягін І. М., Хижняк В. О., Андрощук Д. С. (2015)
Парсаданов И. В. - Исследование выбросов твердых частиц с отработавшими газами на неустановившихся режимах работы автотракторного дизеля, Поливянчук А. П., Холкина Е. А., Гречишкина Е. А. (2015)
Пензев П. С. - Анализ качества литого блок-картера автомобильного дизеля 4ДТНА1 с использованием инженерного моделирования, Алёхин В. И., Грицюк А. В., Акимов О. В. (2015)
Клименко Л. П. - Расчет параметров восстановления внутренней поверхности гильзы цилиндра, Головко А. Е., Андреев В. И., Дыхта Л. М., Соловьёв С. Н. (2015)
Хрулев А. Э. - Применение инженерных методов при экспертном исследовании и определении причины перегрева ДВС (2015)
Луков Н. М. - Методика расчета статических и динамических характеристик и параметров дизель - электрической установки локомотива как объекта регулирования частоты вращения вала, Ромашкова О. Н., Космодамианский А. С. (2015)
Бушнов В. В. - Оптимизационный синтез систем топливопитания поршневых двигателей, работающих на металлизированном топливе (2015)
Бойко В. О. - Соціально-педагогічне супроводження батьків учнів у процесі здійснення інклюзивного навчання в загальноосвітній школі (2014)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічна робота у ДНЗ з формування життєзбережувальної компетентності дошкільників (2014)
Журба К. О. - Любов як смисложиттєва цінність учнів основної та старшої школи (2014)
Заверико Н. В. - Сoціально-педагогічна робота з молоддю у конфлікті з законом (2014)
Зозуляк-Случик Р. В. - Професійний вибір як чинник соціалізації Особистості (2014)
Ївженко Ю. В. - Особливості діяльності студентських громадських організацій як фактора формування соціальної активності особистості (2014)
Ковальчук Т. І. - Дозвіллєва діяльність: сутність, структура і підходи до досліджень (2014)
Коленіченко Т. І. - Експериментальне дослідження адаптації людей похилого віку до умов нового соціального середовища (2014)
Михайленко О. В. - Соціально-педагогічні аспекти навчання та виховання обдарованих дітей у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Скрипник С. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування активної екологічної позиції учнів (2014)
Тадаєва А. В. - Програма соціально-педагогічного супроводу медіасоціалізації молодших школярів у сучасному інформаційному просторі (2014)
Шароватова О. П. - Безпека особистості як соціокультурний феномен (2014)
Аніщук А. М. - Розвиток у дітей старшого дошкільного віку почуття совісті як регулятора міжособистісних взаємин (2014)
Богомолова Н. М. - Формування громадянина в системі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні (2014)
Демянчук О. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб організації навчання і виховання підлітків (2014)
Кирилюк В. М. - Практичні аспекти формування національної самосвідомості підростаючого покоління засобами фольклорного мистецтва (2014)
Лисенкова І. П. - Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності (2014)
Мовчан Л. В. - Формування інтересу у старших дошкільників до здорового способу життя як психолого-педагогічна проблема (2014)
Пожидаєва О. В. - Базові аспекти, функції та напрями діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Полякова О. П. - Актуальність формування доброзичливих взаємин між старшими дошкільниками (2014)
Руденко І. В. - Проективна технологія на заняттях образотворчого мистецтва у позакласній роботі (2014)
Сватенкова Т. І. - Вплив екзистенційних переживань на формування особистості у юнацькому віці (2014)
Тарасенко Н. В. - Формування здорового способу життя підлітків шляхом реалізації комплексу засобів соціальної вуличної роботи (2014)
Федорова М. А. - Особливості організації сюжетно-рольової гри у вихованні моральних цінностей дітей (2014)
Федорченко Т. Є. - Соціально-педагогічні проблеми впливу засобів масової інформації на формування негативних проявів у поведінці неповнолітніх (2014)
Чиренко Н. В. - Дитячі об’єднання як соціальний інститут виховання особистості: типологія, проблеми, організація діяльності (2014)
Шпиг Н. О. - Робота соціального педагога загальноосвітньої школи з прийомними сім’ями: технологічний аспект (2014)
Ющенко К. О. - Особливості організації образотворчої діяльності обдарованих дітей старшого дошкільного віку (2014)
Волківська Д. А. - Критерії та показники розвитку лідерського потенціалу студентського активу (2014)
Капська А. Й. - Психолого-педагогічна характеристика студента-менеджера як суб’єкта процесу формування соціально-етичних цінностей, Сікалюк А. І. (2014)
Коростелін М. О. - До питання про зміст формування готовності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності до попередження професійних конфліктів (2014)
Матвієнко С. І. - Підготовка майбутніх вихователів до формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку (2014)
Мельничук Т. Ф. - Формування творчої особистості в університетах природоохоронного профілю (2014)
Оржеховська В. М. - Формування готовності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до виховання толерантності учнів старшої школи (просоціальний аспект), Нечерда В. Б. (2014)
Трухан М. А. - Практичні підходи до організації соціально-психолого-педагогічного тренінгу як форми конфліктологічної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Герцюк Д. Д. - Особливості реформування загальноосвітньої і професійної шкіл у Польщі у повоєнний період (середина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2014)
Головкова М. М. - Формування професіоналізму майбутніх педагогів: історико-педагогічний аспект (2014)
Онипченко О. І. - Виховання статевої чистоти та стриманостіу педагогічній спадщині Г. Ващенка (2014)
Рагозіна В. В. - Стратегії навчання і розвитку дитини раннього віку в документах ООН і їх реалізація в Україні (2014)
Самофалов І. В. - Літні походи як результат педагогічної діяльності А. С. Макаренка (2014)
Устименко-Косоріч О. А. - Педагогічний аналіз підготовки сербських баяністів-акордеоністів у вищих мистецьких закладах України (2014)
Чернецька Ю. І. - Сучасний стан та шляхи розв’язання проблеми ресоціалізації наркозалежних осіб в Україні та за кордоном (2014)
Школяр Л. В. - Особливості соціально-педагогічної роботи з дитячими громадськими об’єднаннями у Франції (2014)
Янченко Т. В. - Педологія як основа соціального виховання дітей в Україні у 20-ті роки ХХ ст. (2014)
Наші автори (2014)
Правила подання рукописів (2014)
Illiashenko S. M. - Innovative process rational choice grounding in organization (2015)
Грищенко О. Ф. - Обґрунтування вибору маркетингових інноваційних рішень на основі діагностики проблемних зон господарювання (2015)
Горбанюк О. С. - Методичне забезпечення оцінювання іміджу особистості політиків, Размус В. Т., Кава К. С., Михайлич О. В. (2015)
Тєлєтов О. С. - Реклама та дитяча аудиторія, Іванова Т. Є. (2015)
Saher L. Yu. - The methodic approach to the diagnostics of internal communications at the industrial enterprise (2015)
Бурич І. В. - Організаційно-економічні засади відбору інвестиційно-інноваційних проектів для сталого розвитку регіону (2015)
Юсупова О. В. - Ефект від стимулювання продажів: основні поняття та терміни (2015)
Dubnytsky V. I. - Innovation-marketing enterprise development of innovation-market orientation: basic principles and modelling aspects, Ovcharenko О. V. (2015)
Калюжна Н. Г. - Адекватність як інтегральна характеристика якості управлінської інформації: теоретичні передумови забезпечення (2015)
Крикавський Є. В. - Ланцюг вартості Портера (конструкція, деконструкція, реконструкція) та управління за цінностями, Патора-Висоцька З. (2015)
Тульчинська С. О. - Функціонування студентських бізнес-інкубаторів на базі провідних університетів України (2015)
Косенко О. П. - Дослідження проблем розвитку українського ринку інтелектуально-інноваційних технологій та розроблення шляхів їх вирішення (2015)
Шипуліна Ю. С. - Оптимізація рівня інноваційної культури підприємства з позицій забезпечення його економічної безпеки, Ілляшенко Н. С. (2015)
Zharova L. V. - Comparative analysis of EU membership candidate countries legal economic framework (Ukraine, Georgia, Moldova), Eremeeva N. V. (2015)
Князь С. В. - Обґрунтування функцій трансферної системи підприємства на основі аналізу основних видів ресурсів, Косовська В. В. (2015)
Савченко С. О. - Вплив макроекономічних факторів на флуктуацію економічних процесів (2015)
Storonyanska I. Z. - The impact of import on the development of Ukrainian domestic market, Popadynets N. M. (2015)
Корж Н. В. - Узагальнене оцінювання ефективності використання корпоративного капіталу: якісні структурні зміни (2015)
Язвінська Н. В. - Особливості ринкового позиціонування продукції для сонячної енергетики України, Барановська А. А. (2015)
Gaidabrus N. V. - Key aspects of logistics services audit (2015)
Мішенін Є. В. - Економіка екосистемних послуг: теоретико-методологічні основи, Дегтярь Н. В. (2015)
Sotnyk I. M. - Formation of ecology and economic mechanism of dematerialization at the enterpris, Goncharenko O. S. (2015)
Котенко Н. В. - Фіскальна децентралізація та проблема забезпечення публічних екологічних послуг, Ілляшенко Т. О. (2015)
Бодрова Т. О. - Методична підготовка майбутніх учителів музики: праксеологічний контекст (2015)
Вергунова В. С. - Досвід ціннісного ставлення до музичного мистецтва як естетичний феномен (2015)
Воєвідко Л. М. - Самостійна робота студентів: стрижнева компонента фахової підготовки (2015)
Грисюк О. М. - Проблеми використання сучасних педагогічних технологій у музично-виховному процесі (2015)
Дорохін В. Г. - Музичний аналіз як фактор виконавського інтонування (2015)
Дорохина Л. А. - Основные функции музыкального искусства в контексте проблематики богослужебного пения (2015)
Коваль О. В. - Формування музичності: соціально-біологічний аспект (2015)
Козубцов И. Н. - О необходимости изучения аспирантами истории развития науки и техники в контексте учебной дисциплины философии (2015)
Половна-Васильєва О. А. - Композиційний аналіз картини як необхідна складова навчального процесу (2015)
Проворова Є. М. - Наукове осмислення сутності методичної підготовки вчителя Музики (2015)
Реброва О. Є. - Художньо-педагогічна ментальність майбутніх учителів хореографії як чинник формування фахових якостей (2015)
Ростовський О. Я. - Методологічні орієнтири гуманізації музичної освіти у контексті природи музичного сприймання (2015)
Семенець Л. Г. - Евристика в постіндустріальній освіті (2015)
Спіліоті О. В. - Проблема формування музично-інтонаційного мислення у теорії та методиці музичної освіти (2015)
Щербініна О. М. - Сучасні тенденції розвитку професійної музичної освіти (2015)
Батюк З. С. - Особливості викладання курсу "Історія української культури" для студентів факультетів музичного мистецтва та хореографії (2015)
Білова Н. К. - Педагогічне проектування процесу навчання майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Волкова Л. В. - Реалізація комунікативного підходу у процесі вивчення іноземної мови (2015)
Гаврілова Л. Г. - Методи використання мультимедійних навчальних засобів у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Дворник Ю. Ф. - Формування творчих якостей майбутнього вчителя музики засобами комп’ютерних технологій: теоретико-експериментальне дослідження (2015)
Палаженко О. П. - Психофізіологічні основи формування музично-виконавської діяльності учнів-духовиків у процесі навчання гри на духових інструментах (2015)
Ростовська Ю. О. - Доведення як метод формування педагогічних переконань майбутніх учителів мистецтва (2015)
Ашихміна Н. В. - Художньо-рефлексивна інтерпретація музичних творів як спосіб активізації інтелектуального розвитку майбутніх учителів музики, Лоу Яньхуа. (2015)
Батюк Н. О. - Особливості формування художньо-світоглядної компетент¬ності студентів-хореографів засобами українського фольклору (2015)
Василенко Л. М. - Педагогічні підходи та принципи формування вокально-методичної майстерності вчителя музичного мистецтва (2015)
Гусейнова Л. В. - Чинники формування виконавської культури мйбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Костенко Л. В. - Компетентнісно орієнтована модель фахової підготовки вчителя-хормейстера, Шумська Л. Ю. (2015)
Лу Чен. - Педагогические условия формирования музыкально-артикуляцион¬ных умений будущих учителей музыки (2015)
Павленко О. М. - До проблеми розвитку музично-ритмічного чуття майбутнього вчителя музики в процесі навчання джазової імпровізації (2015)
Ці Сянбо. - Педагогічні умови формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва (2015)
Бережок В. Ю. - Питання взаємозв’язку екологічного та естетичного виховання молоді в історії педагогіки (2015)
Дундяк І. М. - Сучасний стан підготовки фахівців у галузі церковного мистецтва у Львові (2015)
Самойленко О. В. - Особливості кадрової політики в Ніжинській класичній чоловічій гімназії в ХІХ – на поч. ХХ ст. (2015)
Наші автори (2015)
Правила подання рукописів (2015)
Божкова В. В. - Виставкова діяльність як ефективний інструмент просування промислової продукції на нові ринки збуту, Чикалова А. С. (2015)
Ілляшенко С. М. - Інструменти та методи просування продукції в Іnternet: аналітичний огляд, Іванова Т. Є. (2015)
Тєлєтов О. С. - Інноваційна маркетингова діяльність у житловому будівництві, Граділь А. А., Рудь М. П. (2015)
Потрашкова Л. В. - Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту (2015)
Колотова Н. Б. - Нові інструменти маркетингу відносин інноваційних проектів машинобудівних підприємств: краудсорсинг і краудфандінг (2015)
Полторак К. А. - Управління маркетинговими комунікаціями в епоху крауд-технологій (2015)
Савченко О. Ю. - Розроблення заходів з удосконалення організації торгово-закупівельної діяльності підприємства (2015)
Герасимчук В. И. - Факторы лидерства на мировом рынке машиностроительной продукции (2015)
Лігоненко Л. О. - Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства (2015)
Гліненко Л. К. - Оцінювання апріорних значень коефіцієнтів упевненості успішності інноваційних проектів (2015)
Князевич А. О. - Ринок інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни (2015)
Dubnitskiy V. I. - Development of single-industry townes on the basis of cluster approach, Lunina V. Yu. (2015)
Райко Д. В. - Чинники впливу на розвиток промислового підприємства, Цейтлін Л. М. (2015)
Страдиня С. А. - Инновационное развитие Латвии: анализ проблем и направлений формирования национальной инновационной политики (2015)
Чухрай Н. І. - Реінжиніринг бізнес-процесів у централізації управління промисловим підприємством, Матвій С. І. (2015)
Krukowska-Miler A. M. - The factors which have an impact on patients when they are choosing health care centres in Poland (2015)
Ромахова О. А. - Исследование факторов, вызывающих стратегические изменения в поведении организации, Анани А. (2015)
Ващенко Т. В. - Реалізація стратегії імпортозаміщення як запорука розвитку експортного потенціалу промислових підприємств (2015)
Сотник І. М. - Ефективний енергоменеджмент: теоретичні основи фінансової діяльності енергосервісних компаній, Кулик Л. А. (2015)
Чигрин О. Ю. - Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні, Красняк В. С. (2015)
Шкарупа О. В. - Екологічна модернізація соціально-економічного розвитку регіону у світлі суспільних трансформацій: теоретико-методологічні засади (2015)
Біла Н. Л. - Вербальна інтерпретація в умовах педагогічної діяльності, Шумський М. О. (2015)
Білодід В. М. - Особливості освітньої соціалізації студента: профілі майбутньої життєвої перспективи (2015)
Гребенщикова О. П. - До питання формування духовної культури підлітків засобами української народної музики у вокальному ансамблі (2015)
Демидова М. Г. - Особливості прояву звукотворчої волі у процесі інтерпретаційної діяльності майбутнього вчителя музики (2015)
Зінченко О. С. - Психологічні особливості людей літнього віку: теоретичний аналіз проблеми (2015)
Иванов А. Ю. - Культуросообразность образования как принцип деятельности современного российского педагога профессионального обучения (2015)
Кабриль К. В. - Критерії та показники сформованості ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-комп’ютерних технологій (2015)
Ноговицина О. В. - Модель формирования готовности студентов университета к самообучению (2015)
Остапенко Н. І. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Паньків Л. І. - Проблема формування художніх орієнтацій молоді у координатах духовності (2015)
Пархоменко О. М. - Теоретичне обґрунтування критеріїв і показників сформованості балетмейстерських умінь майбутніх педагогів-хореографів (2015)
Ревенчук В. В. - Взаємодія різних видів мистецтв як чинник розвитку музичного мислення учнів (2015)
Ростовська І. О. - Виховання самостійності учнів як проблема фортепіанної педагогіки (2015)
Сливко С. А. - Музично-слухова активність у художньо-інтерпретаційній діяльності студентів мистецьких спеціальностей (2015)
Тіунова А. О. - Вплив трансформації тілесних характеристик підлітка на формування його образу тіла (2015)
Хоменко А. Б. - Основні захисні механізми голосової функції (2015)
Шевчук М. О. - Педагогічне проектування у компетентнісному вимірі (2015)
Біденко Л. В. - Формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови (2015)
Бронзенко Т. А. - Вивчення біографії Михайла Коцюбинського в аспекті його мистецького феномену (2015)
Бутурлим Т. І. - Особливості ґендерного виховання старшокласників у процесі вивчення творчості Михайла Коцюбинського (2015)
Горожанкіна О. Ю. - Формування навичок сприймання творів оперного мистецтва учнями молодших класів, Горячева Н. Г. (2015)
Мішедченко В. В. - Формування професійної компетентності у системі методичної підготовки майбутнього фахівця (2015)
Пархоменко А. В. - Особливості виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку (2015)
Раструба Т. В. - Використання інноваційних технологій на уроках музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів: виклики XXI століття (2015)
Чугунова Є. В. - Методика формування готовності майбутнього вчителя музики до організації музично-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді (2015)
Котов В. Г. - Шляхи формування хореографічної компетентності майбутніх учителів початкових класів та керівників дитячих хореографічних колективів (2015)
Ляшенко Т. В. - Фортепіанний ансамбль у системі музично-педагогічного навчання (2015)
Новгородська Ю. Г. - Формування у майбутніх керівників навчальних закладів професійного інтересу до управлінської діяльності (2015)
Новська О. Р. - Методичний супровід самопроектування фахового розвитку у процесі музичного навчання у магістратурі (2015)
Плахотський О. В. - Формування образотворчої компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Сибірякова-Хіхловська М. І. - До проблеми формування музичного слухового досвіду студента, Жевердан М. (2015)
Шумська Л. Ю. - Формування фахових компетенцій у процесі магістерської підготовки хорового диригента (2015)
Горбенко С. С. - Методи гуманістичного виховання у творчій спадщині вітчизняних педагогів ХХ – поч. ХХІ ст. (2015)
Наші автори (2015)
Правила подання рукописів (2015)
Вихідні дані (2015)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2015)
Андрющенко І. Є. - Кореляційно-регресійний аналіз промисловості України (2015)
Жилінська Л. О. - Дослідження тендецій розвитку промислової галузі на засадах інтегрального оцінювання (2015)
Альошкін В. С. - Соціальна відповідальність платників податків, Кушал І. М. (2015)
Демчук Н. І. - Проблеми існуючої методології фінансового регулювання, Крючко Л. С. (2015)
Шматко К. А. - Розвиток ринку страхових послуг з урахуванням лояльності (2015)
Бігдан І. А - Аналітичне забезпечення менеджменту фінансово-господарської діяльності підприємства, . Кащена Н. Б. (2015)
Кащена Н. Б. - Методика аналізу забезпечення підприємств ресторанного бізнесу трудовими ресурсами, Цуканова О. В. (2015)
Труніна І. М. - Дослідження конкурентних переваг суб’єктів підприємницької діяльності в умовах глобалізації, Сущенко О. А. (2015)
Бурлуцька С. В. - Безпека соціально-економічних систем: онтологічний аспект (2015)
Зеленко О. О. - Концептуальні основи розвитку соціального діалогу в Україні (2015)
Ліхоносова Г. С. - Тріадна залежність соціально-економічних трансформацій (2015)
Калінеску Т. В. - Демократичні механізми самозабезпечення соціально-економічних перетворень суспільства (2015)
Надрага В. І. - Соціальні ризики в загальній теорії ризиків: проблеми формування понятійного апарату (2015)
Сиченко О. О. - Державне управління та можливості розвитку інклюзіями як елемента ринку соціальних послуг (2015)
Федотова Т. А. - Крітеріальне дослідження продуктивної зайнятості населення: порівняльний аспект (2015)
Бойченко Е. Б. - Визначення впливу ризиків на відтворення регіонального соціуму (2015)
Носова Т. Ю. - Аналіз і оцінка конкурентоспроможності регіонів України (2015)
Павлов К. В. - Эффективность использования основных фондов с учетом региональных различий трудообеспеченности (2015)
Аkhmеdоv R. - Using social networks for spreading word of mouth about a brand and thus influence intention to buy (2015)
Гюльалієв М. - Влияние иностранных инвестиций, вложенных в нефтяную промышленность Азербайджана, на внешнеторговые отношения, Алієв Р. (2015)
Новини науки та практики (2015)
Редакційна колегія рекомендує (2015)
Рецензія (2015)
Відомості про авторів (2015)
Облікові дані (2015)
Вимоги до оформлення статтей (2015)
Бідюк Н. М. - Розвиток системи освіти дорослих у США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Бойченко М. А. - Програми професійної підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими і талановитими школярами в університетах США, Канади та Великобританії (2015)
Красуля А. В. - Перспективи використання досвіду фандрейзингової діяльності державних університетів США у вищий освіті України (2015)
Симоненко С. О. - Нові підходи до організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах Великобританії та США (2015)
Третько В. В. - Загальна характеристика сучасної системи професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії (2015)
Шихненко К. І. - Роль учителів-агентів змін у формуванні готовності школи до інновацій: з досвіду зарубіжних досліджень шкільних реформ (2015)
Дегтяренко Т. М. - Модель організації міжвідомчої допомоги аутичним дітям: від теорії до практики, Гужва М. А. (2015)
Руденко Л. М. - Типи агресивної поведінки дітей із розумовою відсталістю (2015)
Глушич В. В. - Внесок Дж. Дьюї у становлення ідей гуманістичного виховання дітей у сім’ях США (2015)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Особистість керівника закладу освіти у світлі суспільних подій 1917–1935-х рр. (2015)
Кормілець С. В. - Навчально-виховний процес у кадетських корпусах як педагогiчна проблема та об’єкт дослiдження (2015)
Никифоров А. М. - Тема Т. Г. Шевченка в житті та культурно-просвітницькій діяльності Н. Х. Онацького (2015)
Стремецька В. О. - Роль тюремних бібліотек у процесі реабілітації ув’язнених у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Шипарьова О. В. - Виробниче навчання в закладах професійно-технічної освіти північно-східної України в 60-х роках ХХ століття (2015)
Гирич З. І. - Спеціфіка навчання російської мови іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю (2015)
Гончаренко О. М. - Побудова тренувального процесу висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві у підготовчому періоді річного тренувального циклу (2015)
Іваній І. В. - Сутність професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту (2015)
Козаченко І. В. - Технологічна готовність учителя іноземної мови (англійської) до професійної діяльності (2015)
Краснокутський М. І. - Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у спортсменів пожежно-прикладного спорту (2015)
Левченко Л. С. - Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у навчальній проектній діяльності, Іонова І. М. (2015)
Мосіюк О. О. - Алгоритмічна схема інноваційно-дослідницької діяльності в освітянському колективі (2015)
Савченко І. М. - Науково-освітній інтернет-портал "Тарас Шевченко" в контексті онтологічного підходу (2015)
Щербакова І. М. - Задоволеність професійною діяльністю як індикатор нейротизму суб’єктів праці (2015)
Юрченко О. М. - Аналіз досліджень проблеми самозбереження в педагогічній теорії та практиці (2015)
Бевз О. П. - Використання електронного навчального курсу під час підготовки майбутніх учителів англійської мови (2015)
Гаркавцев Є. І. - Критерії та показники сформованості професійної надійності майбутніх працівників ОВС (2015)
Гирич В. В. - Роль інтерактивних методів навчання в розвитку комунікативної компетентності студентів економічного напряму на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) (2015)
Глазова В. В. - Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес, Кайдан Н. В. (2015)
Гриневич В. Й. - Сучасні підходи до формування в майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі художніх творів історичної тематики (2015)
Дєнєжніков С. С. - Медійна компетентність як складова професійної підготовки фахівців в умовах інноваційної освіти (2015)
Дишко О. Л. - Сучасний стан формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2015)
Завражна О. М. - Аналіз результатів моніторингу професійної діяльності випускників спеціальності фізика, Салтикова А. І. (2015)
Земка О. В. - Використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін економічного циклу в умовах педагогічного коледжу (2015)
Земка О. І. - Формування інформаційних дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури (2015)
Кочина В. В. - Зміст поняття "культура професійного спілкування" майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі (2015)
Крамська С. Г. - Формування творчої активності майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Курок В. П. - Мотиваційно-ціннісна орієнтація на використання історичного досвіду в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів, Шевель Б. О., Медвідь С. С. (2015)
Левченко Л. С. - Розвиток професійно-творчої самореалізації особистості педагога та студента (2015)
Лецюк І. З. - Організація процесу формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проектування інформаційно-комунікаційного середовища (2015)
Літовка О. П. - Особливості реальної практики формування професійної позиції майбутнього вчителя у процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі (2015)
Ма Сюй - Досвід підготовки іноземних студентів – майбутніх керівників хорових колективів у ВНЗ України (2015)
Миленкова Р. В. - Професійно-педагогічна культура викладача ВНЗ економічного профілю як складова його професійної компетентності (2015)
Орел-Халік Ю. В. - Розвиток пізнавальної діяльності майбутніх медиків у позааудиторний час, Трегуб С. Є. (2015)
Отрощенко Л. С. - Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидактичного процесу у ВНЗ економічного профілю (2015)
Пушкар Л. В. - Змістові та структурні характеристики музичних компетенцій бакалаврів початкової освіти (2015)
Сущенко Л. О. - Зміст і специфіка організації дослідницько орієнтованої практики майбутніх педагогів у просторі Малої академії наук України (2015)
Тихомиров С. В. - Особливості розвитку професійних ціннісних орієнтацій соціальних педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Тушева В. В. - Моніторинг сформованості науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки (2015)
Федьович О. М. - Модель формування професійного інтересу майбутніх учителів фізики (2015)
Бородієнко О. В. - Методика проектування моделі компетенцій керівників як основа формування системи розвитку їх професійної компетентності (2015)
Гавриленко І. І. - Змістові засади управлінської діяльності А. С. Макаренка: управління навчально-методичною роботою (2015)
Загребельний С. Л. - Порівняльний аналіз автоматизованих систем управління навчанням MOODLE І "UNIVERSYS WS", Лях А. (2015)
Клочкова Т. І. - Ризик-менеджмент: теорія і практика української вищої школи (2015)
Шевченко А. І. - Самостійна робота магістрантів-управлінців освітою як засіб формування дослідницької культури (2015)
Hrytsyniak І. - Current state and development of the fisheries sector of Ukraine in the crisis, Sharko D., Shkarban V., Plichko V. (2015)
Федоненко О. В. - Концепція розвитку рибного господарства Дніпропетровської області на наступні п’ять років, Єсіпова Н. Б., Маренков О. М., Шарамок Т. С. (2015)
Гулай О.В. - Роль рибоїдних птахів роду Podiceps в екології бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae, Жукорський О. М. (2015)
Гейна К. М. - Біологічна характеристика щуки (Esox lucius Linnaeus, 1758) пониззя Дніпра в сучасних умовах, Кутіщев П. С. (2015)
Куріненко Г. А. - Морфометричнa і морфологічна характеристика пеляді (Сoregonus peled (G.) за вирощування в ставових умовах, Мрук А. І., Соломатіна В. Д. (2015)
Бєдункова О. О. - Стабільність розвитку та цитогенетичний гомеостаз іхтіопопуляцій річки Случ у сучасних умовах антропогенного навантаження (2015)
Максименко М. Л. - Розмірна характеристика риб з уловів рибалок-любителів на Каховському водосховищі (2015)
Цьонь Н. І. - Підвищення рибопродуктивності ставової екосистеми за рахунок удобрення зерновою бардою (2015)
Філіпов В. Ю. - Оцінка ефективності реалізації складових етапів кріоконсервації сперми струмкової форелі (Salmo trutta morfa fario Linne), Мрук А. І., Драган Л. П., Галоян Л. Л., Бучацький Л. П. (2015)
Водяніцький О. М. - Вплив коливань температурного режиму водойми на ембріональний розвиток білого товстолобика, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2015)
Куровская Л. Я. - Морфофизиологические показатели некоторых видов осетровых рыб (Acipenseridae, Acipenseriformes) разного возраста, выращиваемых в аквакультуре, Лысенко В. Н., Неборачек С. И. (2015)
Передерий В. Г. - Запахи разных болезней: диагностика с помощью дыхательных тестов и анализа летучих органических соединений, Казнодий А. В. (2015)
Міщук В. Г. - Рівень колагену IV типу і непрямих маркерів фіброзу у хворих з поєднанням хронічного алкогольного панкреатиту та цирозу печінки класу A та B за класифікацією Чайльда — П’ю, Скоропад К. М. (2015)
Гавалко Ю. В. - Вплив пробіотиків на реактивність і резистентність організму осіб похилого віку з метаболічним синдромом, Романенко М. С., Синєок Л. Л., Наумчук Н. С., Сапожніков І. В. (2015)
Заздравнов А. А. - Ерозивний езофагіт та гіпосалівація у хворих на ревматоїдний артрит: патогенетичний зв’язок (2015)
Гриднев А. Е. - Клинико­биохимические особенности сочетания гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни (2015)
Харченко Н. В. - Печінкові та позапечінкові ефекти лікувального комплексу з L­аргініном та бетаїном у хворих із метаболічним синдромом, Анохіна Г. А., Харченко В. В. (2015)
Чернобровий В. М. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: функціональна діагностика, вибір інгібіторів протонної помпи та оцінка ефективності їх кислотосупресивної дії, Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О. (2015)
Звягинцева Т. Д. - Функциональные заболевания органов пищеварения и их сочетание в свете современных представлений: от патогенеза до лечения, Чернобай А. И. (2015)
Губергриц Н. Б. - Абдоминальная боль: как спасти от страданий?, Беляева Н. В., Фоменко П. Г. (2015)
Зак М. Ю. - Чи потрібна гастропротекція у хворих на хронічний гастрит при прийомі низьких доз ацетилсаліцилової кислоти? (2015)
Ткач C. М. - Глобальна епідеміологія інфекції Helicobacter pylori на сучасному етапі, Левченко А. Р., Чичула Ю. В., Онищук Л. О. (2015)
Губергриц Н. Б. - Хронический панкреатит: работа над ошибками, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г. (2015)
Расин М. С. - Воспаление и инсулинорезистентность как объекты профилактики и терапии неалкогольной жировой болезни печени (2015)
Нікіфорова Я. В. - Взаємозв’язок харчової поведінки з метаболічними чинниками ризику (2015)
Гриднева С. В. - Дисфункция сфинктера Одди после холецистэктомии: механизмы развития и тактика лечения (2015)
Семенова Л. С. - Державна установа "Інститут гастроентерології НАМН України" святкує 50­річчя (2015)
Шекк П. В. - Ихтиофауна водоемов Национального природного парка "Тузловские лиманы" и ее рыбохозяйственное использование (2015)
Цьонь Н. І. - Підвищення продуктивності зоопланктонних угруповань шляхом застосування препарату Ековітал і вико-вівсяного травостою (2015)
Кучерук А. І. - Особливості вирощування цьоголіток харіуса європейського (Thymallus thymallus L.), Грициняк І. І., Мрук А. І., Великопольський І. Й. (2015)
Грициняк І. І. - Генетична структура окремих племінних стад строкатого товстолобика (Hypophtalmichthys nobilis), Маріуца А. Е., Тарасюк С. І. (2015)
Nagorniuk Т. - The genetic structure of different age groups of silver and bighead carps from fish farm Limanske, Hrytsyniak I., Borysenko N. (2015)
Гулай О. В. - Біологічна активність шкірних виділень риб родини Percidae по відношенню до бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae, Жукорський О. М., Гулай В. В., Ткачук Н. П. (2015)
Заіченко Н. В. - Вікова та сезонна динаміка симбіоценозів білого амура та білого товстолобика в умовах ставового господарства (2015)
Шкарупа О. В. - Влияние цвета окраски на потерю прочности капронового материала (2015)
Грициняк І. Й. - Дунайський лосось. Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2015)
Пам’яті Желтова Ю. О. (2015)
Видатний вчений-біолог. До 110-ї річниці від дня народження Шпета Георгія Йосиповича (2015)
Вітання Олексієнка О. О. з 50-річчям роботи в Інституті рибного господарства НААН (2015)
Kurinna O. H. - Chronic systemic inflammation in nonalcoholic fatty liver disease (2015)
Гриднев А. Е. - Сравнительная клинико­биохимическая характеристика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ее коморбидности с гипертонической болезнью (2015)
Шеховцова Ю. О. - Клініко­лабораторні та інструментальні ознаки хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2 типу (2015)
Заздравнов А. А. - Особливості клінічного перебігу синдрому подразненого кишечника в осіб молодого віку, хворих на нейроциркуляторну дистонію, Супрун О. В. (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Ефективність препарату "Еслідин" у хворих на неалкогольний стеатогепатит, Кушнір І. Е. (2015)
Харченко Н. В. - Современные возможности метаболической терапии в комплексном лечении пациентов с хроническим токсическим гепатитом, Анохина Г. А., Коруля И. А., Червак И. Н. (2015)
Манжалий Э. Г. - Хронические дерматозы в практике гастроэнтеролога, Дудка С. С., Дашко М. О. (2015)
Русин В. І. - Динаміка показників дисфункції ендотелію у хворих із хронічним панкреатитом після холецистектомії під впливом препарату "Глутаргін", Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю., Москаль О. М. (2015)
Вакуленко Є. П. - Ефективність лікування неалкогольної жирової хвороби печінки гепатопротекторами рослинного походження на прикладі препарату "Гепаназе", Кармазіна А. О., Будько Т. М., Лобода Т. Є., Обремський М. В., Метенько М. В., Луценко О. Г. (2015)
Губергріц Н. Б. - Захворювання підшлункової залози та Helicobacter pylori: чи є зв’язок?, Бєляєва Н. В., Фоменко П. Г., Агібалов О. М., Василенко І. В. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Эрадикационная терапия Helicobacter pylori в условиях растущей антибиотикорезистентности, Сытник К. А. (2015)
Ткач С. М. - Патогенетическая роль нарушений кишечной микробиоты в развитии неалкогольной жировой болезни печени, Чеверда Т. Л., Казнодий А. В. (2015)
Колесникова Е. В. - Нарушения функциональной активности кишечника у пациентов с метаболически­ассоциированными заболеваниями: как улучшить прогноз? (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та ішемічна хвороба серця: сучасні погляди та невирішені питання коморбідності, Ізмайлова О. В. (2015)
Манжалій Е. Г. - Тромбоцитопенія при хронічних захворюваннях печінки, Бака О. М., Кондратюк В. Є. (2015)
Кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П. Л. Шупика — 50 років (2015)
Як підвищити рівень знань дерматологів, пульмонологів та лікарів інших спеціальностей з питань здорового харчування та нутріофармакології? (2015)
Оголошення (2015)
Геник С. М. - Смертельна тріада (метаболічний синдром) (2013)
Вершиніна Д. В. - Порівняльний аналіз результатів променевого обстеження пацієнтів із раннім ревматоїдним артритом, Рижик В. М. (2013)
Вірстюк Н. Г. - Розвиток хронічного некаменевого холециститу на тлі метаболічного синдрому з урахуванням функціонального стану печінки, Сенютович Н. Р. (2013)
Потапов О. І. - Наш досвід лікування хворих зі стійкою невралгією трійчастого нерва шляхом балонної мікрокомпресії Гассерового вузла, Мартин А. Ю., Гринів Ю. В., Ткачук Ю. Л. (2013)
Скрипник Н. В. - Патогенетичне обгрунтування гепато-протекторної терапії у хворих з патологією щитоподібної залози (огляд літератури), Вацеба Т. В. (2013)
Фофанова О. В. - Корекція метаболічних порушень та енергодефіциту у дітей, хворих на бронхіальну астму з дисфункцією серцево-судинної системи, Павликівська Б. М., Юрцева А. П., Боднар О. П. (2013)
Островський М. М. - Клінічний фенотип ХОЗЛ із частими загостреннями: ідентифікація, визначення та наслідки для хворого, Стовбан М. П., Корж Г. З., Зубань А. Б., Кулинич-Міськів М. О., Варунків О. І., Бондаренко Т. Я., Савеліхіна О. І. (2013)
Гавриш І. М. - Ендогенна інтоксикація у хворих на цироз печінки (2013)
Павликівська Б. М. - Сучасні підходи до ранньої діагностики кардіоваскулярних порушень у дітей з субклінічним гіпотиреозом, Юрцева А. П., Ткач Б. Н. (2013)
Деніна Р. В. - Корекція лікування хронічної серцевої недостатності у постінфарктних хворих (2013)
Василюк С. М. - Гемодинаміка печінки в умовах гнійно-некротичного процесу на стопі у хворих на цукровий діабет, Федорченко В. М., Гудивок В. І., Біцька І. В., Осадець В. С. (2013)
Зозуляк В. І. - Туберкульоз і забруднення довкілля в Івано-Франківській області, Зозуляк Н. В., Зозуляк З. В. (2013)
Александрук Н. В. - Ураження слухового аналізатора при різних стадіях ниркової недостатності (2013)
Геник С. І. - Мікроциркуляторні порушення при вертебро-базилярній недостатності (2013)
Винник М. І. - Деякі актуальні проблеми діагностики, класифікації, психопатології шизофренії, Бежук Ю. М., Ромаш І. Р., Бондар О. М., Краснопольська І. І. (2013)
Геращенко С. Б. - Морфо-функціональна характеристика нейронів рухового сегментарного центру сідничого нерва при вінкристин- та етопозид-індукованій периферійній нейропатії, Дєльцова О. І. (2013)
Кулинич Г. Б. - Морфометричні зміни гепатоцитів під впливом пестициду 2,4-Д та внутрішньошлунковій корекції глутаргіном (2013)
Герасимчук М. Р. - Оцінка вільнорадикальних процесів й антиоксидантного захисту у тварин з експериментальним перитонітом та за умов корекції церулоплазміном (2013)
Кравчук І. В. - Використання дистанційних технологій навчання в медицині та системі медичної освіти (2013)
Мізюк М. І. - Психолого-гігієнічна оцінка мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до систематичного навчання у школі, Суслик З. Б. (2013)
Бугерчук О. В. - Засади формування загальної культури студентів стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету, Бульбук О. І. (2013)
Кирилюк Л. М. - Переваги проведення тестового контролю як методу оцінювання студентів стоматологічного факультету, Романюк Н. А., Антонюк Л. Б., Іванов С. О., Кобринський Р. Б., Плав’юк Л. Ю., Павлюк Т. В. (2013)
Геник С. М. - "Тілесна драма” Лесі Українки (хвороби і смерть Лесі Українки) (2013)
Андрейко О. І. - Аксіологічний аспект формування індивідуального виконавського стилю музиканта (2012)
Волосенко А. В. - Творча самореалізація вчителя як предмет педагогічних досліджень (2012)
Глузман Н. А. - Зміст понять "компетентність” і "компетенція” в сучасній педагогічній практицi (2012)
Давкуш Н. В. - Підготовка майбутнього педагога у контексті особистісно орієнтованої освіти (2012)
Жорнова О. І. - Ідея культуротворчості в професійній освіті та її реалізація в підготовці вчителя (2012)
Зламанюк Л. М. - Професійне самовиховання як засіб розвитку творчого потенціалу педагогів (2012)
Кічук Н. В. - Підготовка педагога до професійної діяльності у сучасному інформаційному освітньому середовищі: деякі аспекти проблеми (2012)
Кокоша О. О. - Модель моральної готовності майбутніх журналістів до фахової діяльності (2012)
Кривошеєва Г. Л. - Професійне довголіття майбутнього педагога як педагогічна проблема (2012)
Куненко Л. О. - Науково-методичні підходи формування у студентів евристичного стилю викладання мистецьких дисциплін у процесі професійної підготовки (2012)
Оніпко В. В. - Структура і зміст професійної компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи (2012)
Петришин Л. Й. - Дидактико-психологічні основи креативності особистості майбутніх соціальних педагогів (2012)
Самохіна Н. М. - Творча спрямованість професійної діяльності педагога-музиканта (2012)
Самсонова О. О. - Методологічні аспекти управління науково-дослідною діяльністю майбутніх фахівців (2012)
Чернишов Д. О. - Професійна творчість педагога-вихователя у процесі реалізації технології виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Шехавцова С. О. - Теоретичні основи формування суб’єктності студента університету з позицій педагогічної акмеології (2012)
Матвеєва Н. О. - Неперервна освіта – гарант розвитку творчого потенціалу педагога (2012)
Михайлова Д. В. - Визначна роль Ф.Хартахая у відкритті перших маріупольських гімназійних закладів (2012)
Чернишова Н. О. - Мультикультурний концепт і європейська ідентичність як аксіологічні складові польського виховного ідеалу (2012)
Чорний В. В. - Дидактико-методична система В.Ф. Шаталова (2012)
Аннєнкова І. П. - Синергетичний підхід як теоретико-методологічна основа внутрішньовузівського моніторингу якості освіти (2012)
Жорнова О. І. - Студент як суб'єкт соціокультурної діяльності: перевизначення завдань педагогічного впливу (2012)
Іщенко В. І. - Сутність професійного самовиховання майбутніх вчителів природничих дисциплін (2012)
Кічук Я. В. - Ціннісно-орієнтаційна потужність суспільствознавчих навчальних дисциплін у формуванні правової компетентності майбутніх фахівців (2012)
Косенко П. Б. - Індивідуальний підхід як складова особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики (2012)
Мариновська О. Я. - Науково-методичний супровід упровадження інновацій: практико-орієнтований аспект (2012)
Міщик Л. І. - Соціально-педагогічні умови впливу ЗМІ на соціальну мобільність студентів (2012)
Нагорна Т. В. - Формування професійних компетенцій майбутніх учителів правничих курсів при опануванні навчальної дисципліни "Методика викладання правознавства" у ВНЗ України (2012)
Прокопенко Р. В. - Методика діагностування сформованості інтересу до педагогічної діяльності майбутніх вчителів музики (2012)
Прядко О. М. - Вплив особистості педагога-вокаліста на процес співацького розвитку студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2012)
Саєнко Н. С. - Розвиток педагогічних здібностей викладачів іноземних мов технічних університетів (2012)
Стасенко О. А. - Сучасні технології формування особистості фахівця з фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи (2012)
Тернопільська В. І. - Підготовка куратора академічної групи до організаційно-виховної роботи зі студентами ВНЗ (2012)
Шмельова Т. В. - Змістова характеристика компонентів естетичної підготовки студентів до педагогічної діяльності (2012)
Безкоровайна О. В. - Роль вчителя в реалізації технології виховання культури особистісного самоствердження школярів раннього юнацького віку в умовах соціально-ціннісної діяльності (2012)
Букатова О. М. - Формування компетентності фахівця з організації безпечної життєдіяльності учнів початкової школи (2012)
Григорова М. О. - Творча самореалізація вчителя в процесі організації та проведення екологічних екскурсій (2012)
Гризун Л. Е. - Електронне портфоліо сучасного вчителя як засіб підвищення його професійної майстерності (2012)
Грицук О. В. - Психологічні ресурси подолання емоційного вигорання у вчителів (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Формування готовності вчителя до діяльності в умовах адаптивної школи (2012)
Романовська Л. І. - Концепція соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань (2012)
Слесик К. М. - Професійна готовність вчителя до формування етичної культури учнів у процесі навчання у контексті системної педагогічної моделі (2012)
Александрук О. Д. - Традиція та її вплив на сучасну дерматологію, Ткач В. Є. (2014)
Юрчишин О. І. - Фенотипи MlS-резистентності шкірних ізолятів стафілококів – збудників піодермій (2014)
Яцишин Р. І. - Оцінка ефективності та безпеки івабрадину у хворих із поєднаною кардіореспіраторною патологією, Герич П. Р., Чернюк Н. В., Сухоребська М. Я. (2014)
Федоров С. В. - Вплив івабрадину та омега-3 поліненасичених жирних кислот на якість життя хворих із серцевою недостатністю, Глушко Л. В., Медвідь А. Б. (2014)
Голотюк В. В. - Генетико-біологічні маркери прогнозу раку товстого кишківника, Юркевич Є. М., Голотюк В. І., Семенів П. М., Ткачук Ю. Б., Гончар В. Г. (2014)
Цимбаліста О. Л. - Саркоїдоз у дітей: сучасні погляди на механізми розвитку, клініка, діагностика, тактика лікування (2014)
Островський М. М. - Особливості первинної резистентності мікобактерій туберкульозу до рифампіцину у хворих із вперше діагностованим туберкульозом, Баблюк Л. А., Макойда І. Я., Мельник О. П. (2014)
Зозуляк В. І. - Біохімічні особливості порушення функції печінки у хворих на деструктивний туберкульоз та їх корекція, Зозуляк Н. В., Пилипенко І. І. (2014)
Пришляк О. Я. - Сучасні проблеми лямбліозу, Дикий Б. М., Кондрин О. Є., Процик А. Л. (2014)
Міщук В. Г. - Поширеність та оцінка критеріїв ідентифікації поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози, Скоропад К. М., Стах Т. І. (2014)
Кошель І. В. - Рівень експресії конститутивної циклооксигенази в тканинах порожнини носа у пацієнтів з аспіринасоційованим назальним поліпозом, Багрій М. М., Заболотна Д. Д. (2014)
Пилюк І. І. - Корекція імунно-метаболічних порушень при пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (2014)
Пантус В. А. - Зв’язок аномалій розвитку лицевого скелету та звуження верхніх дихальних шляхів при вроджених сомато генетичних патологіях (2014)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності фітотерапії у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит, Литвинець В. Є., Сандурський О. П., Тріщ В. І. (2014)
Гриб B. А. - Роль PMP22 в оцінці ступеня демієлінізації при діабетичній полінейропатії, Скрипко Л. А., Купновицька-Сабадош М. Ю., Чудовська Л. Д. (2014)
Купновицька І. Г. - Поняття про коморбідність і її значення для медицини (огляд літератури), Калугіна С. М. , Сапатий А. Л., Кутинська І. П., Клименко В. І., Губіна Н. В., Белегай Р. І. (2014)
Пюрик В. П. - Значення променевих методів діагностики при плануванні дентальної імплантації і на етапах хірургічної реабілітації, Проць Г. Б., Ничипорчук Г. П. (2014)
Бульбук О. І. - Удосконалений метод виготовлення безпосереднього знімного протеза, Бульбук О. В. (2014)
Козовий Р. В. - Вивчення впливу екзогенних факторів на формування тривалості життя, Ковальчук Л. Є., Децик О. З. (2014)
Жураківська О. Я. - Особливості структурної перебудови гіпофіз-сім’яників при експериментальному цукровому діабеті, Левицький В. А., Попович Ю. І., Князевич-Чорна Т. В. (2014)
Кочерга З. Р. - Рзподіл антигенів груп крові систем АВ0 і резус різних популяцій дитячого населення Прикарпаття та їх значення для визначення спадкової схильності до синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку (2014)
Тучак О. І. - Ваємозв’язок показників тиреоїдного статусу, стану перекисного окиснення ліпідів та антирадикального захисту тварин за умов гіпотиреоїдної дисфункції (2014)
Геращенко С. Б. - Зорова токсичність хіміопрепаратів таксанового ряду, Дєльцова О. І., Довга Н. З., Кулинич Г. Б. (2014)
Дмитрів І. В. - Особливості формування клінічного мислення у студентів на практичних заняттях з загальної хірургії, Волошин М. М. (2014)
Децик О. З. - Формування дослідницьких навиків студентів: досвід організації індивідуальної роботи з біостатистики (в рамках програми Tempus IV, проект Mumeena), Бурак О. Л., Стовбан І. В. (2014)
Пиптюк О. В. - Метод проектів як новітня методика реалізації самостійної роботи студентів, Телемуха С. Б., Пиптюк В. О. (2014)
Кондрук Н. Е. - Застосування багатокритеріальних моделей для задач збалансованого харчування, Маляр М. М. (2010)
Бушуєв С. Д. - Забезпечення мобільності інжинірингових служб в управлінні девелоперськими проектами, Мгбере Чінві Обарі. (2010)
Ванюшкин А. С. - Метод композиции – инструмент формирования портфеля организационных проектов развития економики (2010)
Волинець В. І. - Зв’язки між рекурентними методами обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі (2010)
Галай П. М. - Цілеорієнтована система ідентифікації для задач технічної діагностики, Сільвестров А. М. (2010)
Заболотній С. В. - Розклад близьких до гаусових випадкових величин із перфорованим кумулянтним описом в степеневі стохастичні ряди (2010)
Кисельова Г.О. - Застосування процесу Ейткена при розрахунках інтегралів з особливостями чисельними методами, Кисельов В. Б. (2010)
Тесля Ю. М. - Інтеграція систем управління технологічними процесами в матричну інформаційну технологію управління проектами, Тімінський О. Г., Самойленко М. І. (2010)
Воробкало Т. В. - Комп’ютерне моделювання радіоелектронних пристроїв в середовищі MATLAB/SIMULINK (2010)
Гордієнко В. І. - Дослідження впливу вібрації поля зору телевізійного візиру на розпізнавання об’єктів спостереження (2010)
Митихин Ю. В. - Измерение углов прихода декаметровых радиоволн с использованием системы взаимно ортогональных антенн (2010)
Шарапов В. М. - Исследование динамических характеристик полиэлектродного цилиндрического пьезотрансформатора, Романенко Д. Е. (2010)
Шарапов В. М. - Об одном способе создания низкочастотных акустических колебаний с помощью пьезокерамического излучателя, Сотула Ж. В., Куницька Л. Г., Базіло К. В. (2010)
Шарапов В. М. - Преобразователи с пьезотрансформаторами в схемах электрических фильтров низкой частоты, Туз В. В., Сотула Ж. В., Куницька Л. Г., Базіло К. В. (2010)
Шарапов В. М. - Биморфный пьезоэлектрический акселерометр, Туз В. В., Плосконос М. Ю. (2010)
Яценко І. В. - Підвищення ефективності електронної мікрообробки виробів з оптичних матеріалів, Ващенко В. А., Цибулін В. В., Рева І. А., Чепурна О. М. (2010)
Мислюк О. О. - Еколого-геохімічний моніторинг території, що прилягає до ТЕС, Мислюк Є. В., Ворона В. В. (2010)
Кочкарьов Ю. О. - Аналіз конкурентоспроможності мультиплексорної форми представлення комбінаційних схем, Синько І. В., Кущ С. О. (2010)
Столяренко Г. С. - Озонирование и электрокатализ. Теоретические основы и технологии (к 40-летию творческой деятельности в области патентования) (2010)
Тимченко А. А. - Перспективи науково-дослідної діяльності інституту системних інформаційних досліджень ЧДТУ, Триус Ю. В. (2010)
Поляков С. П. - Атрисная физика колебательного контура, Безпалько С. А. (2010)
Віткаускайте І. - Роль незалежного куратора у проведенні виставки сучасного мистецтва (2015)
Оніщенко І. Г. - Регіональна економічна інтеграція у межах Шанхайської організації співробітництва (2015)
Єрмошенко А. М. - Система державного регулювання інтеграції страхового сектора з банківською системою, Єрмошенко Л. В. (2015)
Кінаш І. П. - Трансформаційні процеси української економіки в соціалізації розвитку, Перевозова І. В. (2015)
Чернелевський Л. М. - Корпорація як модель побудови ефективного бізнесу, Соломчук Л. М. (2015)
Шелегеда Б. Г. - Концептуальні основи інтеграційного розвитку промислових підприємств, Колобова В. В. (2015)
Комарніцький І. О. - Визначення важелів управління інноваційним потенціалом соціо-економічної системи регіону (2015)
Шулаєва Ю. Є. - Електронні відходи: перспективи перетворення відходів у доходи (2015)
Левченко В. О. - Оцінка ефективності логістичної системи аптечної мережі з використанням інтегрального підходу (2015)
Рейкін В. С. - Проблема покарання в економічній теорії правопорушень (2015)
Шелегеда Б. Г. - Сутність та значення організаційної структури розвитку, Погоржельська Н. В. (2015)
Габа М. І. - Вплив різноманітних факторів на розвиток і діяльність сільського зеленого туризму Карпат (2015)
Інформація (2015)
Акимов О. В. - Улучшение эксплуатационных свойств деталей лазерным поверхностным легированием, Алаа Фадил Адан (2015)
Андрусенко Е. Н. - Компьютерное моделирование изгибания бурильной колонны при ее осевом и вращательном движениях (2015)
Водка А. А. - Разработка компьютерной системы для исследования вероятностных характеристик напряженного состояния и упругих свойств поликристаллического материала, Гамаюнова А. А., Лелека С. В. (2015)
Воробьев Ю. С. - Зависимость термоупругого состояния охлаждаемой монокристаллической лопатки от азимутальной ориентации кристалографических осей, Овчарова Н. Ю., Берлизова Т. Ю. (2015)
Костик К. О. - Зміцнення поверхні інструменту зі сталі 38Х2МЮА комплексною хіміко-термічною обробкою (2015)
Кропивницький В. С. - Аналіз вимог, що пред'являються до пожежних суден (2015)
Ларін О. М. - Дослідження поздовжньої жорсткості пожежного рукава типу "Т" діаметром 77 мм з урахуванням структурних елементів пожежного рукава, Чернобай Г. О., Коханенко В. Б., Назаренко С. Ю. (2015)
Ларін О. О. - Визначення показників надійності напівпричепу автоцистерни в експлуатації методами комп’ютерної механіки, Грінченко К. Є. (2015)
Фролов А. В. - Оценка эффективности преобразования световых потоков солнечными коллекторами (2015)
Аврунин О. Г. - Оптимизация нейрохирургических доступов с использованием цифрового атласа внутримозговых структур, Тымкович М. Ю. (2015)
Аврьянова Л. А. - Оценкa КТ-пapaметров костной ткани в планировании внутритканевой радионуклидной терапии, Авакян А. К., Грушка А. В., Зинвалюк А. В., Куличенко В. В. (2015)
Носова Я. В. - Визуализация обонятельной щели, Шушляпина Н. О., Носова Т. В. (2015)
Селиванова К. Г. - Биотехническая система диагностики состояния мелкого моторного развития, Иванченко Ж. Б., Аврунин О. Г. (2015)
Соковикова Н. С. - Метод выделения изображений небесных объектов, смазанных собственным движением, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б., Безкровный М. М. (2015)
Большакова В. Л. - Моніторинг інформації щодо використання пробіотичних систем на основі lactobacillus acidophilus у складі харчових продуктів (2015)
Дмитрук Ю. В. - Альдольна конденсація метилпропіонату з формальдегідом на В2О3-Р2О5-WO3/SiO2 каталізаторах, Небесний Р. В., Івасів В. В., Мацьків О. О. (2015)
Кондратюк Н. В. - Методологія вивчення показників якості солодких страв із капсульованими пробіотичними мікроорганізмами (2015)
Степанова Т. М. - Инновационные идеи в технологии сладких желированных блюд на основе плодово-ягодного сырья (2015)
Тимченко Н. Н. - Влияние температуры на содержание различных форм гемоглобина, Рубакина В. А., Евстигнеев М. П., Лавриненко С. Н. (2015)
Содержание (2014)
Яковенко Владимир Мефодиевич (2014)
Ганапольский Е. М. - Возникновение квантового (волнового) хаоса в цилиндрическом резонаторе с сингулярными возмущениями (2014)
Бровенко А. В. - Численно-аналитический метод решения задач дифракции электромагнитных волн на неоднородных анизотропных слоях, Мележик П. Н., Поединчук А. Е. (2014)
Коворотный А. Л. - Сравнительный анализ моделей для оценки полного влагосодержания тропосферы над Харьковским регионом посредством GPS-измерений, Кивва Ф. В., Гончаренко Ю. В., Горобец В. Н., Горб А. И. (2014)
Веселовская А. Б. - Устранение неоднозначности решения обратной задачи по восстановлению интенсивности дождя с помощью двухчастотного радиолокационного зондирования, Войтович О. А., Хлопов Г. И. (2014)
Педенко Ю. А. - Измерение углов места над морем с использованием метода root-music. Выбор решения (2014)
Николаенко А. П. - Мониторинг пиковых частот шумановского резонанса и аналемма (2014)
Варяница-Рощупкина Л. А. - Анализ трех дифференциальных конфигураций георадаров с точки зрения качества отображения подповерхностных объектов, Дженнарелли Дж., Сольдовьери Ф., Почанин Г. П. (2014)
Кабанов В. А. - Определение характеристик тропосферной рефракции в зоне тени по излучению удаленного источника. Часть 2. Эксперимент, Моргун Г. М., Синицкий В. Б., Тургенев И. С. (2014)
Дормидонтов А. В. - Потери энергии заряженной частицы на возбуждение собственных волн в цилиндрических структурах с двумерным элект-ронным газом, Прокопенко Ю. В., Ханкина С. И., Яковенко В. М. (2014)
Мирошниченко В. С. - Открытая резонансная система с фокусирующим зеркалом, составленным из нескольких отражателей с цилиндрической поверхностью, Ковалев Е. А. (2014)
Рубан В. П. - Стробоскопическое преобразование сигналов при аналоговом накоплении, Шуба А. А., Почанин А. Г., Почанин Г. П. (2014)
Дзюбенко М. И. - Резонаторные методы измерения показателя преломления прозрачных веществ в терагерцевом диапазоне, Киселев В. К., Радионов В. П. (2014)
Поздравление Я. С. Шифрину (2014)
Александр Павлович Николаенко (2014)
Александр Яковлевич Кириченко (2014)
Валерий Михайлович Шульга (2014)
Виктор Филиппович Кравченко (2014)
Николай Тимофеевич Черпак (2014)
Авторский указатель ТОМ 5 (19), 2014 (2014)
Ланських Є. В. - Метод інтеграції архітектури IMS в архітектуру SOFTSWITCH, Сікора Ю. А., Ціпов’яз О. М. (2010)
Бушуев С. Д. - Формализация и метод решения задачи управления рисками, Лега Ю. Г., Златкин А. А., Златкин А. А. (2010)
Алпатов А. П. - Использование прогнозирующих моделей для управления технологическими объектами, Прохоренков А. М., Качала Н. М. (2010)
Білощицький А. О. - Ортогональні технологічні побудови в системах управління проектами, Катаєв Д. С., Тесля Н. Ю., Чернецький С. Г. (2010)
Кочкарьов Ю. О. - Схемотехніка поліноміальних реалізацій логічних функцій, Кущ С. О. (2010)
Ситник О. О. - Універсальний алгоритм розрахунку інтегрального рівняння Вольтерри ІІ роду з застосуванням формул Ньютона-Котеса, Кисельова Г. О., Кисельов В. Б. (2010)
Alpatov A. P. - Intelligent data maintenance for automatized control system operators of a thermal power plant, Prokhorenkov A. M., Sovlukov A. S., Istratov R. A. (2010)
Анисимов В. А. - Вклад квадратичный слагаемых в относительное изменение скорости упругих ультразвуковых волн, Куценко А. Н. (2010)
Дідковський Р. М. - Підвищення рівня захищеності даних в системі зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу, Метелап В. В. (2010)
Минаев И. Г. - Электронное пускорегулирующее устройство для газоразрядных ламп высокого давления, Молчанов А. Г., Самойленко В. В. (2010)
Минаев И. Г. - Информационно-измерительная система контроля уровня различных жидкостей, Мастепаненко М. А. (2010)
Михнева Г. П. - Применение нейросетевых технологий в системах управления координатно-измерительными машинами (2010)
Миронець І. В. - Реалізація методу підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів, Рудницький В. М. (2010)
Мусиенко М. П. - Разработка метода преобразования электронных учебников к заданным размерам для передачи сервисами GSM сети, Чорномаз И. К. (2010)
Осадчук В. С. - Радиоизмерительный преобразователь магнитного поля, Осадчук А. В. (2010)
Раевский Н. В. - Сравнительный анализ алгоритмов оптимальной фильтрации в части затрат аппаратных ресурсов навигационного приемника (2010)
Шарапов В. М. - Сумматоры на основе цилиндрического многоэлектродного пьезотрансформатора, Романенко Д. Е., Базило К. В., Шевченко А. А., Чилей Ю. А., Яцун Я. И. (2010)
Шарапов В. М. - Технологии синтеза пьезокерамических датчиков (2010)
Шарапов В. М. - Увеличение коэффициента передачи пьезотрансформатора при помощи компенсационной индуктивности, Базило К. В., Романенко Д. Е., Клименко И. Н., Ткаченко А. С. (2010)
Шарапов В. М. - Дисковый пьезокерамический трансформатор с корректирующей индуктивностью, Базило К. В., Романенко Д. Е., Яцун Я. И. (2010)
Яворський І. М. - Дослідження динаміки зміни взаємокореляційних зв’язків стаціонарних компонентів вібраційних сигналів тонкої деталі при розвитку тріщини, Кравець І. Б., Юзефович Р. М., Мацько І. Й. (2010)
Яценко І. В. - Вплив параметрів стрічкового електронного потоку на температурні поля в елементах ВОЛЗ, Ващенко В. А., Цибулін В. В., Рева І. А., Чепурна О. М. (2010)
Бондаренко С. Г. - Анализ качества нефтепродуктов по комплексному параметру, Степанов Н. Б., Василькевич А. И. (2010)
Кириченко О. В. - Вплив органічних добавок на вибухонебезпечні режими горіння ПНМС в умовах підвищених температур нагріву та зовнішніх тисків, Ващенко В. А., Заїка П. І., Омельченко О. М., Тупицький В. М. (2010)
Мислюк О. О. - Хімічний склад снігового покриву як індикатор аеротехногенного забруднення урбоекосистем, Мислюк Є. В., Соломка Л. М. (2010)
Квєтний Р. Н. - Морфологічний аналіз слова на основі асоціативно-статистичного підходу, Бісікало О. В., Кравчук І. А. (2010)
Сергеева О. В. - Использование тренажеров для учебной среды, Дубовик Т. Н. (2010)
Бушуев С. Д. - Философское обоснование метода системного исследования сложных процессов, Лега Ю. Г., Златкин А. А. (2010)
Поляков С. П. - Атрисная физика фуллеренов. Фуллерены и энергетика, Калейников Г. Е. (2010)
Шинкарук В. Д. - Особливості категорії предиката кількості у структурі диктуму (2015)
Безпаленко А. М. - Вокалічні зміни у слові як прояв сенсорного маскування (2015)
Костриця Н. М. - "Земля" і "хліб" як мовно-естетичні знаки української культури (2015)
Харченко С. В. - Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень (2015)
Бабенко О. В. - Семантичні й структурні особливості звуконаслідувальної лексики (на матеріалі української й англійської мов), Іванова О.В. (2015)
Tarasova V. V. - Semantic and pragmatic peculiarities of tourism slogans (2015)
Телеки М. М. - Визначальні чинники вираження номінацій адресанта епістолярію (2015)
Danilova V. V. - Phonetic stylistic devices in the work of F. Scott Fitzgerald "This side of paradise", Shalbayeva K. A. (2015)
Захуцька О. В. - Стилістичні особливості польських говірок сіл Сяберка і Гречани в Україні, Янушевська Л. В. (2015)
Тепла О. М. - Молодіжний сленг у сучасному комунікативному просторі, Петриченко Т.В. (2015)
Устінова В. О. - Терміносистема модельного бізнесу в сучасній німецькій мові (2015)
Solovyova O. V. - Some features of formal writing in contemporary English (2015)
Бугайова О. І. - Лексична синонімія в текстах соціальної реклами (2015)
Кіраль С. С. - Письменник і критик: з історії творчої співпраці Івана Чендея й Костя Волинського (за архівними матеріалами) (2015)
Aristova N. О. - Reception of literature of the Anglo-Saxon period from a present-day perspective (2015)
Жорнокуй У. В. - Демонічна жінка як альтернатива трактування фемінних персонажів у збірці "Сон із дзьоба стрижа" Володимира Даниленка (2015)
Скалевська Г. О. - Історія становлення та структурно-семантичне новаторство представників англійськомовної конкретної поезії (2015)
Амеліна С. М. - Особливості перекладу ветеринарної лексики з німецької та англійської мов українською, Вороніна Д. А. (2015)
Амеліна С. М. - Лексичні заміни при перекладі текстів аграрного спрямування у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Кашперська В. O. (2015)
Жукова Л. В. - Використання перекладацьких модуляцій при перекладі текстів агрохімічного спрямування, Стригуненко В. І. (2015)
Харченко С. В. - Німецькі запозичення в українській мові як одна з причин перекладацьких труднощів, Юрченко Н. С. (2015)
Малихін О. В. - Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземних мов: історико-дидактичний аспект (2015)
Вакулик І. І. - Системність у вивченні латинської мови на шляху формування універсальності сучасних знань (2015)
Захуцька О. В. - Використання інтерактивних методів навчання на уроках рідної та іноземної мови в початковій школі, Іванюк Т. П., Рутинська І. М. (2015)
Kharchuk N. S. - Innovations in current education quality management, Yamnych N. Yu. (2015)
Балалаєва О. Ю. - Реалізація принципів професійної лінгводидактики у викладанні латини на агробіологічних факультетах (2015)
Люлько М. Є. - Класифікація міжнародних іспитів з англійської мови за їх специфікою (2015)
Іжко Є. С. - Використання мультимедійних презентацій в автономному вивченні іноземної мови (2015)
Якушко К. Г. - The model to improve other language communicative skills of future agrarian mechanical engineers (2015)
Содержание (2015)
Тарасов Ю. В. - Прохождение волн через отрезок волновода со случайно-шероховатыми стенками: двойственная природа локализации, Шостенко Л. Д. (2015)
Бровенко А. В. - Численно-аналитический метод решения обратных задач дифракции волн на неоднородном слое, Вертий А. А., Мележик Н. П., Мележик П. Н., Поединчук А. Е. (2015)
Костина В. Л. - Индикатрисы рассеяния миллиметровых и терагерцевых волн в дождях, Малышенко Ю. И., Роенко А. Н. (2015)
Николаенко А. П. - Возмущение нижней ионосферы над очагом земле-трясения и аномальные сигналы глобального электромагнитного резонанса. Часть 1. Модели ионосферы, Хайакава М. (2015)
Швец А. В. - Оценка параметров профиля проводимости нижней ионосферы на основе анализа твик-атмосфериков, Сердюк Т. Н., Кривонос А. П., Горишняя Ю. В. (2015)
Иванов В. К. - Радиолокационные исследования проявлений эоловой транспортировки песка и пыли в пустынных районах, Матвеев А. Я., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. (2015)
Мыценко И. М. - О влиянии солнечных затмений на распространение радиоволн в тропосфере, Халамейда Д. Д. (2015)
Белецкий Н. Н. - Влияние диэлектрической постоянной кристаллической решетки проводящей среды на резонансное взаимодействие электромагнитных волн в структуре дефектный фотонный кристалл–проводник, Борисенко С. А., Гвоздев Н. И. (2015)
Галюк Ю. П. - Низкочастотный цифровой радиоприемник (2015)
Белоус Р. И. - Свойства перестраиваемого волноводно-диэлектрического резонатора миллиметрового диапазона с повышенной добротностью, Мартынюк C. П., Моторненко А. П., Скуратовский И. Г. (2015)
Бердник С. Л. - Е-плоскостное сочленение прямоугольных волноводов с вибраторно-щелевой связью между плечами, Катрич В. А., Нестеренко М. В., Пенкин Ю. М. (2015)
Нестриженко Ю. А. - Чотиригранна спектральна призма-поляризатор прямого зору на основі повного внутрішнього відбиття (2015)
Авраменко О. Б. - Екологічний компонент в системі "Техносвіт - технологічна освіта" (2013)
Бовсунівський В. М. - Художня культура і обдарованість учителя технологій (2013)
Богославець Л. П. - Професійна компетентність та її роль у формуванні майбутнього інженера-педагога (2013)
Бондарєва Л. І. - Сучасні орієнтири системи педагогічної комунікації (2013)
Величко Н. А. - Естетичне виховання молодших школярів у початковій школі на заняттях фізичної культури (2013)
Даньшева С. О. - Роль природничо-наукової підготовки у системі формування професійної мобільності майбутніх інженерів (2013)
Друзь Ю. М. - Трансформація знань в глобальному конкурентному середовищі: виклик маленьким фірмам подумати про електронне навчання, Пішванова В. О., Гусак Т. М. (2013)
Карпова О. О. - Мультимедійні засоби навчання іноземної мови майбутніх економістів (2013)
Кириченко С. В. - Історичні та педагогічні умови розвитку освіти обдарованих дітей в Австралії (2013)
Кміта Є. В. - Формування та розвиток іншомовної компетентності авіадиспетчерів в Германії (Пункт організації повітряного руху Маастрихта) (2013)
Кондрак Еліас Аріф - Цінності, норми та принципи моралі як чинники цивілізованого суспільства (2013)
Корзун В. В. - Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема (2013)
Кошечко Н. В. - Актуальні проблеми трудового виховання особистості у XX-XXI столітті (2013)
Кривенко І. П. - Критерії, показники та рівні сформованості у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики (2013)
Лузан Л. О. - Модель управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти (2013)
Лу Лу - Гуманістична спрямованість формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики (2013)
Нечипоренко В. В. - Системний розвиток закладу: від проектування до інноваційної практики (2013)
Плазовська Л. В. - Аналіз візуальних творів (цілі, етапи, рівні) в практиці навчання студентів образотворчого мистецтва (2013)
Проценко У. М. - Становлення системи підготовки кадрів для фізичного виховання та спорту в Україні у другій половині XX століття (2013)
Рябова З. В. - Теоретична сутність маркетингової інформації (2013)
Савченко Р. А. - Моделювання організаційно-педагогічної системи музично-педагогічної компетентності (МПК) майбутніх вихователів та музкерівників ДНЗ (2013)
Сакалюк О. П. - Структурний аналіз емпатійної культури майбутніх учителів початкової школи (2013)
Світайло С. В. - Становлення творчої особистості у процесі диригентсько-хорової підготовки (2013)
Скуратівська Г. С. - Особливості використання засобів наочності під час вивчення англійської мови (2013)
Терлецька Л. П. - Пізнавальний інтерес як вирішальний чинник діяльнісної активізації учнів (2013)
Туркмен Н. М. - Сравнение образовательных программ в области здоровья в Турции, Ирландии и Америке (2013)
Уваркіна О. В. - Принцип системності у сучасній школі (2013)
Хомич І. М. - Розвиток музичного слуху молодших школярів на вокально-хорових заняттях у загальноосвітній школі (2013)
Бойчук Я. А. - Діяльність культурно-просвітніх громадських об’єднань етноменшин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Глушук В. М. - Стан військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України та їх сімей: соціологічний аналіз (2013)
Драпушко Н. А. - Кримські татари в суспільно-політичному житті Автономної Республіки Крим в роки незалежної України (2013)
Слободян Н. В. - "М’яка сила" Росії в Перській затоці (2013)
Тимошенко Ю. О. - Історія українського сокільського руху в еміграції (1920-1930-ті роки) (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського