Халковський О. М. - Протидія корупції як структуроутворювальний елемент економічної безпеки підприємництва (2011)
Могилевська О. Ю. - Методичні аспекти вибору фінансової стратегії промислового підприємства (2011)
Крапко О. М. - Основні ризики при проведенні реструктуризації підприємства (2011)
Новицька Н. В. - Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку розрахункових операцій (2011)
Ткачик Ф. П. - Особливості функціонування фінансового сектора київської області (2011)
Якимов Ю. О. - Сучасні інформаційні системи в обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями: аналіз основних функціональних аспектів (2011)
Долот В. Д. - До проблеми визначення вартості лікування пацієнта в амбулаторно-поліклінічних умовах, Ляховченко Л. А., Радиш Я. Ф. (2011)
Полякова Л. І. - Парламентський контроль — як один із механізмів взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади в Україні (1991—2004 рр.) (2011)
Швидун В. М. - Деякі аспекти адаптивного управління післядипломною педагогічною освітою (2011)
Аніщенко С. В. - Перспективи розвитку державного регулювання сучасного ринку вугілля України (2011)
Шульга І. Л. - Публічна служба в Україні як інструмент реалізації соціальних потреб громадян на регіональному рівні (2011)
Кузьмінський П. Й. - Розвиток та особливості системи підготовки медичних сестер в Україні (огляд літературних джерел) (2011)
Васильєва С. О. - Професійний статус викладачів Харківського університету на початок його заснування (2015)
Дермельова К. О. - Підходи до соціального виховання учнівської молоді: історичний аспект (2015)
Лятуринська С. Е. - Методична та викладацька кар’єра Ч. В. Еліота в контексті побудови інноваційної моделі навчання дисципліни "Хімія” (2015)
Мазуренок М. В. - Організаційні засади діяльності Наркомосу УСРР у галузі вищої освіти в 1920-х рр. (2015)
Онасько Х. О. - Рейтингове оцінювання знань студентів у модульному навчанні (кінець ХХ ст.) (2015)
Амеліна С. М. - Реалізація алгоритму формування проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства, Халілова С. Е. (2015)
Бабельчук О. І. - Система управління середньою освітою в сучасній українській державі (2015)
Без’Язичний Б. І. - Система індивідуалізованого навчання майбутніх учителів та деякі фактори, що впливають на ефективність її функціонування (2015)
Бенедюк В. В. - Психолого-педагогічні особливості використання наочності при формуванні географічних знань (2015)
Бикасова С. А. - Передумови створення соціально-педагогічної служби у загальноосвітніх школах України у 20–90-х рр. ХХ ст (2015)
Буданова Л. Г. - Моніторинг якості ключових компетенцій майбутніх фармацевтів (2015)
Глоба Т. А. - Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів у процесі занять фізичним вихованням (2015)
Дніпровська Т. В. - Комунікативний аспект формування управлінської компетентності майбутніх інженерів автотранспорту (2015)
Дубовик С. М. - Методика формування продуктивного стилю професійного спілкування майбутніх викладачів економіки (2015)
Жданова Н. С. - Модель циклу навчально-методичного комплексу з німецької мови для майбутніх менеджерів (2015)
Захаріна А. Г. - Використання ігор у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері (2015)
Захаріна Є. А. - Технології оздоровчого фітнесу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2015)
Зданевич Л. В. - Цільові орієнтири професійного розвитку вихователів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Зосименко О. В. - Особливості організації проектної діяльності вихователів днз у процесі підвищення кваліфікації (2015)
Кабусь Н. Д. - Актуальність підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп (2015)
Ковальчук І. М. - Методи й форми розвитку професійних якостей учителя технологій у післядипломній педагогічній освіті (2015)
Крашеніннікова Т. В. - Специфіка викладання мовних дисциплін для правоохоронців (2015)
Кращенко Ю. П. - Самореалізація майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2015)
Лецюк І. З. - Інформаційно-комунікаційне середовище як дидактичний інструмент майбутнього учителя початкової школи (2015)
Макаренко А. В. - Педагогічна культура та артистизм викладача як фактор підвищення якості освітнього процесу (2015)
Мельник О. М. - Керівництво самостійною роботою студентів коледжу з використанням навчально-методичного забезпечення на електронних носіях (2015)
Мушинська Н. С. - Теоретичні засади саморозвитку особистості в умовах професійної підготовки майбутніх економістів на початку ХХІ століття (2015)
Облєс І. І. - Методологічні засади ефективної організації навчально-пізнавальної діяльності студентів заочної форми навчання в процесі вивчення дисциплін філософсько-гуманітарного блоку (2015)
Орел-Халік Ю. В. - Філософсько-педагогічний підхід до наступності як одного з провідних чинників фахової підготовки майбутнього медичного працівника (2015)
Осмоловська О. Ю. - Система лінгвопсихологічних вправ з французької мови на матеріалі текстів зі спеціальності, спрямована на розвиток творчого мислення майбутніх юристів (2015)
Пивовар Ю. О. - Особливості сучасної національної політики ФРН щодо розвитку обдарованості: гендерний аспект (2015)
Пісоцька М. Е. - Питання індивідуалізації в соціологічних дослідженнях (2015)
Попович І. Ф. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці вчителя початкової школи в умовах компетентнісного підходу (2015)
Притула О. Л. - Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до виховання молоді в традиціях запорозького козацтва (2015)
Прокопченко О. Є. - Методика визначення альтернативної шкали оцінювання результатів тестового контролю знань студентів відповідно до моделі Rasch-IRT (2015)
Рубанюк Э. В. - Пунктуальность как один из важнейших критериев отношения ко времени (2013)
Проценко О. С. - Критерії, показники, рівні сформованості життєвої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Зарецька О. О. - Дискурс особистісного зростання (за матеріалами емпіричного дослідження) (2013)
Руколянська Н. В. - Формування культури фахового мовлення майбутніх правників (2015)
Коноваленко Т. В. - Психоаналіз у творчості Фаулза (2013)
Самсонова О. О. - Актуальні проблеми розвитку професіоналізму педагога дошкільного навчального закладу (2015)
Белогуб А. Л. - Концепт "хищник" в топонимической лексике (2013)
Сапожников С. В. - Сучасні тенденції підготовки педагогічних кадрів у країнах Чорноморського регіону в контексті глобалізаційних освітніх процесів (2015)
Остапович О. Я. - Фразеологія недомінуючих національно-державних варіантів німецької мови у когнітивній парадигмі. образно-семантичні концептуальні особливості, Варениця Е. Я. (2013)
Семененко І. Є. - Активізація пізнавальної діяльності іноземних студентів базових факультетів засобами мовної підготовки (2015)
Пасічник Г. П. - Динаміка розвитку функцій опису пейзажу в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі романів XVIII століття) (2013)
Сиваш С. В. - Особливості навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Рибалко М.-М. О. - Функціонування лінгвокультурного концепту "Argentine tango" у фільмі-мюзиклі "Moulin Rouge" (2013)
Сидорук А. В. - Аналіз проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної культури до використання анімаційної діяльності в сучасній системі освіти (2015)
Соболева Л. И. - Категориальные и грамматические структуры двух поэтических текстов (2013)
Смоляк В. М. - Стимулювання професійного самовиявлення майбутніх учителів з початкової освіти: теоретичний аспект (2015)
Розумна І. В. - Фреймова репрезентація соціально-культурної події "Christmas" у творчості Вільяма Сідні Портера (О. Генрі) (2013)
Смолярчук О. Ф. - Курс "Мова і комунікація” як міждисциплінарна програма у підготовці філологів з англійської мови в Китайській Народній Республіці (2015)
Миронова Т. Ю. - Об’єктивні характеристики одного із англомовних авторських текстів та місце цитат в ньому (когнітивно-лінгвістичне дослідження мемуарів Б.Клінтона "Моє життя") (2013)
Сущенко Л. О. - Особливості організації післядипломної освіти вчителів початкових класів на засадах компетентнісного підходу (2015)
Ткаченко О. - Фразеологічні номінації концепту "виховання" в українській мові (2013)
Сущенко Р. В. - Педагогічний вплив – органічна константа формування управлінської культури інженера залізничного транспорту (2015)
Голощук С. - Фреймова організація спонукального дискурсу (2013)
Тарасенко Р. О. - Педагогічний вплив на мотивацію майбутніх перекладачів до формування інформаційної компетентності: шляхи, засоби, результати (2015)
Дубенко О. Ю. - Жанрова належність художнього твору крізь призму його колористики (2013)
Терьохіна О. Л. - Формування технічного мислення майбутніх інженерів-машинобудівників на засадах компетентнісного підходу (2015)
Шуляк С. А. - Замовляння-розповіді у структурі текстів українських замовлянь (2013)
Тихомиров С. В. - Психолого-педагогічні умови розвитку професійних ціннісних орієнтацій соціальних педагогів у післядипломній педагогічній освіті (2015)
Романюха М. В. - Медіальні метафоричні моделі образної репрезентації концептосистеми еconomy у медіадискурсі (2013)
Тищенко О. І. - Формування правової компетентності вчителя (2015)
Чайковська О. В. - Екфразис як прояв поетики драматизації у романах У. С. Моема "Місяць і мідяки" та "Театр" (2013)
Ульянова В. С. - Методика вимірювання результативності адаптивного управління якістю музичної освіти педагогічного внз (2015)
Стеванович Р. И. - Концепт "интуиция": понятийный и образный компоненты (на материале русского и английского языков) (2013)
Ушмарова В. В. - Методологічні основи вдосконалення готовності вчителів початкової школи до роботи зі здібними учнями в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Троцюк Т. С. - Межкультурная коммуникация в профессиональной подготовке менеджера туризма, Авраменко В. В. (2013)
Чернєга О. А. - Значущість навчальної дисципліни "Комунікативні процеси у навчанні” для професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Karapetjana I. - The speech act of complimenting as an integral component of interactional competence, Roziņa G. (2013)
Чечура Ю. А. - Постановка проблеми формування підприємницької культури керівників дошкільних навчальних закладів (2015)
Пожидаева Н. П. - Вторичная инокультуризация как результат межкультурной коммуникации (2013)
Шаповалова І. В. - Розвиток у майбутніх учителів фізичної культури творчої активності до професійного самовдосконалення: компетентнісний підхід (2015)
Черниш Т. О. - Л. А. Булаховський і проблеми історико-етимологічного дослідження української мови: (до походження укр. жевріти) (2013)
Шевченко С. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх бухгалтерів до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств (2015)
Григорьев Е. И. - Концептуализация запрета и национальная специфика его реализации в немецком и русском устном дискурсе (2013)
Янчарська Л. В. - Застосування технології колективно-індивідуальної мисленнєвої діяльності на прикладі дисципліни "Методика викладання економіки” (2015)
Коженевска-Берчинска И. - Инокультурное восприятие современного русского публицистического слова (2013)
Ястребова В. Я. - Модель розвитку управлінської компетентності директора сучасної школи сільської місцевості (2015)
Шокотько Л. Е. - Союзные функции усилительных частиц в языке древнерусской литературы (2013)
Яценко О. М. - Використання дисперсійного аналізу для з’ясування міри впливу процесу психолого-педагогічної підготовки на формування у студентів – майбутніх менеджерів лідерських якостей (2015)
Сарміна Г. Л. - Варіативність фразеологічних одиниць у німецькомовних шантажних листах (2013)
Березова Л. С. - Педагогічні принципи класичних французьких перекладацьких шкіл (2015)
Мар’янко Я. Г. - Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української термінології дизайну (2013)
Жерновникова О. А. - Становлення та розвиток ідеї індивідуалізації навчання старшокласників у навчальних закладах нового типу (2015)
Сорока Т. В. - Матричне представлення аксіономенів із середнім ступенем полісемії (на матеріалі сучасної української мови) (2013)
Ісаєва М. Є. - Уявлення про щастя в основних сферах життєдіяльності дітей молодшого шкільного віку (2015)
Пошивайло С. Г. - Аспекти парадигматичного аналізу народних назв дій, процесів у гончарному виробництві Полтавщини (2013)
Кириченко В. М. - Педагогічні умови вдосконалення координаційних здібностей школярів (2015)
Леміш Н. - Каузативне дієслово як універсальний засіб граматикалізації каузації в різноструктурних мовах (2013)
Павленко А. І. - Європейські рамкові установки і ключові компетенції шкільної освіти: підходи та дидактичні технології їх реалізації (2015)
Сивокозова В. В. - Іменникова лексика у словнику української мови за редакцією Б. Д. Грінченка (способи та засоби лексикографування) (2013)
Павлова С. О. - Науково-теоретичні аспекти оцінювання сформованості предметних компетентностей молодших школярів (2015)
Тішечкіна К. В. - Сільськогосподарська термінологія в україномовних та англомовних словниках (2013)
Пилипенко Н. В. - Основні аспекти формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи (2015)
Сидоренко О. А. - Теоретичні засади суспільно-політичної термінології (2013)
Присяжнюк Ю. С. - Андрагогічні підходи щодо гуманізації освітнього процесу загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Чупрыгина Л. А. - Эволюция арабского языка в эпоху культурной глобализации: от диглоссии к "золотому треугольнику" (2013)
Ажиппо О. Ю. - Сучасний стан і проблеми індивідуалізованого навчання студентів (2015)
Філь О. М. - Ономасіологічний аспект англомовної технічної та комп’ютерної термінолексики в українській та польській мовах (2013)
Артеменко О. В. - Стратегічні підходи до організації науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у ВНЗ (2015)
Бідненко Н. П. - Some modern tendencies in English term formation (2013)
Баженов О. В. - Методологічний огляд зарубіжних виховних підходів до адаптації студентів із Середньої Азії у вищих навчальних закладах України, Гвалтюк О. І. (2015)
Сошко О. Г. - Семантичні особливості компаративних фразеологічних одиниць на позначення морально-етичних рис людини (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2013)
Волік А. О. - Зміст і специфіка професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах (2015)
Черняєва І. А. - Природа голосних, їх виникнення і еволюція в мовах (2013)
Гарасюта В. М. - Напрями модернізації змісту професійної підготовки інженерів аграрного профілю у німецьких ВНЗ (2015)
Рубанюк Н. В. - Речевые наполнители в современном английском языке (2013)
Демченко Ю. О. - Особливості організації студентського самоврядування у ВНЗ (2015)
Sazikina T. P. - Periodization and etymology of some place names of London (analysis on the grounds of comparative linguistics), Pulenko I. A. (2013)
Дзюба Г. І. - Змістові особливості бакалаврських програм економічного профілю в німеччині (2015)
Черненко В. О. - Modern English dialects and education (2013)
Цайчжи Л. - Использование различных видов туризма в процессе формирования эколого-валеологической культуры студенческой молодежи в КНР, Нань Ч. (2015)
Названова И. А. - Особенности номинации коммерческих учреждений города Таганрога (на материале интернет-ресурсов города), Трач А. С. (2013)
Моргунова Н. С. - Використання можливостей інтерактивної дошки SMART BOARD у процесі мовної підготовки іноземних студентів технічних ВНЗ (2015)
Самигулина Ф. Г. - Гендерная специфика языка рекламной коммуникации (2013)
Овчарова О. М. - Основні етапи адаптації іноземних студентів у вищому технічному навчальному закладі (з досвіду роботи з іноземними студентами) (2015)
Сербина Т. Г. - Особенности словоупотребления в современных общественно-политических текстах (на материале русскоязычной и украиноязычной прессы), Чеберяк А. Н. (2013)
Timchenko-Mikhaylidi N. S. - Correlation Between the Wco Professional Standards and the Curriculum of Vocational Training of the Ukrainian Academy of Customs, Pugach V. B., Karmanova O. I. (2015)
Прокопець М. І. - Нові класи алюзій (на матеріалі англомовного рекламного дискурсу) (2013)
Червоний П. Д. - Організаторські вміння як компонент готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України (2015)
Герасимчик И. - Пословица как функционально-смысловой элемент в публицистическом тексте (2013)
Чередніченко Г. А. - Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції студентів технологічних спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов, Шапран Л. Ю. (2015)
Носенко М. М. - Лінгвокогнітивний аспект реалізації мовної гри у німецькому словотворі (на прикладі рекламних текстів) (2013)
Чорна О. В. - Історичні витоки сучасної практики моніторингу якості освіти у ВНЗ Німеччини (2015)
Декшна Т. А. - Засоби інтимізації в світлі теорії поля (2013)
Сергеева И. Л. - Роль новых средств массовой коммуникации в изучении медийного ландшафта современной Великобритании (на примере сервиса микроблоггинга Твиттер) (2013)
Єрмоленко С. С. - Думки Леоніда Булаховського про художню мову і мову прози Юлії Булаховської (2013)
Шевченко Л. И. - Жанр офисного (производственного) романа в прозе С. Минаева и Н. Батраковой (2013)
Cидяченко Н. Г. - Про визначальні риси поета і поезії (на матеріалі: A. Franaszek . Miłosz . Biografia .- Kraków, 2011. – 955 s.) (2013)
Фокина С. А. - Специфика вариативности лирического сюжета в цикле М. Цветаевой "Дон-Жуан" (2013)
Яковенко Е. А. - Особенности языкового воплощения мотива Апокалипсиса в произведениях А. С. Пушкина (2013)
Сорокина Е. Р. - Пассионарность как жизненное кредо Н. С. Гумилева (2013)
Шадріна Т. В. - Особливості творення художнього світу в літературі постмодернізму (на прикладі жанру роману) (2013)
Сапожникова Ю. Л. - Особенности историй рабов, написанных авторами-мужчинами (2013)
Петриашвили О. М. - Иван Бунин – мастер литературной миниатюры (2013)
Аблаева А. Т. - Крымскотатарская тема в творчестве Станислава Славича (2013)
Левчук Т. А. - Фокалізація у структурі наративу в романі Д. Г. Лоуренса "Сини і коханці” (2013)
Зіневич В. В. - Френк О’Коннор – співак ірландського народу (2013)
Прушковська І. В. - Блудниця як трагічний персонаж турецької драматургії кінця ХХ ст. (2013)
Трунин С. Е. - Поэтика "детского” и "взрослого” в сборнике Всеволода Некрасова "Детский случай" (2013)
Останіна Г. Г. - "Історичний" орієнталізм у творчості Олекси Стороженка (2013)
Тищенко І. Ю. - Втрата дому як ключовий абсурдний мотив роману Р. Андріяшика "Додому нема вороття" (2013)
Марцинкевич Н. Э. - Проблема взаимодействия эстетики и метафизики в русском младосимволизме и творчестве А. Блока (2013)
Стойчева Е. - Образы Паисия Хилендарского в болгарской художественной литературе (2013)
Подлісецька О. - Імпресіоністичні тенденції у неореалістичних новелах Є. Гуцала та А. Колісниченка (2013)
Сидоренко О. В. - Історико-культурні передумови становлення західноєвропейської міської "низової” літератури (2013)
Смирнова Л. А. - Перевод как индикация доминирующих приоритетов в философском сообществе (на материале современного украинского перевода) (2013)
Дубенко О. Ю. - Аберації в тексті перекладу як відображення особливостей перекладацької інтерпретації (на матеріалі українських перекладів англо-американської поезії) (2013)
Свищ Л. О. - Творчість Лесі Українки в оцінках німецькомовних рецепторів: питання рецепції (2013)
Прокопова Л. І. - Темные места в теории перевода, Лисенко Г. Л. (2013)
Самков М. В. - Влияние коммуникативной функции перевода на реализацию переводческой стратегии (2013)
Юрченко О. М. - Сегментація тексту перекладу за словосполученнями у Сomputer-Aided Translation системах (2013)
Слоневська І. Б. - Проблема художнього перекладу: лінгвістичні та соціокультурні аспекти (2013)
Толочко О. Я. - Експресивна інверсія у творах американських письменників "Втраченого Покоління" (перекладознавчий аспект) (2013)
Стегніцька Л. В. - Особливості перекладу англійських медичних епонімічних одиниць (2013)
Юрчук Л. В. - Развивающее обучение в аспекте обучения иностранному языку (2013)
Шилінська І. Ф. - Семасіологічний підхід у дослідженні культури професійного мовлення (2013)
Solodayeva T. O. - Developing sensory awareness through creative writing (2013)
Roziņa G. - Interpretation of silence in foreign language classroom: pragmatic perspective, Čerņevska J. (2013)
Данкевич Т. М. - Навчання англійського писемного мовлення на початковому етапі у вузі (2013)
Родоманченко А. С. - Історія навчання іноземної мови та етапи розвитку тестування усного мовлення у російської методики викладання іноземних мов (2013)
Колеснікова І. А. - Антиномія суб'єктивного та об'єктивного у професійній номінації (2013)
Норец М. В. - Идеологическая основа английского шпионского романа периода "холодной" войны (2013)
Комарова І. С. - Автентичний художній відеофільм як провідний метод залучення студентів до міжкультурної іншомовної комунцікації (2013)
Малиха М. І. - До проблеми сутності поняття "внутрішньо переміщені особи": державна політика та регіональна практика (2015)
Олійник Н. Ю. - Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Роль і місце громадських організацій у політичній системі України (2015)
Лавренюк І. О. - Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України (2015)
Лавриненко Г. А. - Концепція "залученості в процес ретрадиціоналізації" як альтернатива подальшого розвитку політики України (2015)
Луцишин Г. І. - Державна політика історичної пам’яті як чинник консолідації українського суспільства (2015)
Меньшеніна А. Є. - Потенційні можливості реалізації демократичних цінностей в інформаційному суспільстві (2015)
Мухіна М. О. - Трансформація українського громадянського суспільства як єдиної системи (політологічний аспект) (2015)
Рибалка С. В. - Особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні (2015)
Вонсович О. С. - Інституційний підхід Європейського Союзу в контексті розвитку системи європейської безпеки (2015)
Колісник О. В. - Адаптаційний потенціал як складова ідентифікаційних стратегій особистості (2015)
Кривошеїн В. В. - Ризики делегітимації політичної влади в умовах субполітизації сучасного суспільства та шляхи їх мінімізації (2015)
Мещан І. В. - Соціальне обслуговування як складова соціального захисту населення: соціолого-управлінський аспект (2015)
Сакало О. Є. - Креативний клас як провідна група сучасного суспільства (2015)
Сенюра О. В. - Чинники трансформації соціального простору міста в соціологічному дискурсі (2015)
Михайлева Е. Г. - Факторы формирования профессиональной успешности молодого специалиста: микроуровень анализа, Чучилина Е. С. (2015)
Нечитайло И. С. - Исследование образовательного дискурса с применением метода индиректного дискурс-анализа (2015)
Хомерікі О. А. - Комерціалізація освіти: світовий досвід і український контекст (2015)
Колесников К. М. - Кіннота античних армій Північного Причорномор’я (2015)
Дашко В. В. - Долі українців війська польського (2015)
Перетокін А. Г. - Історія розвитку та перспективні плани торговельно-виробничої компанії "Ольвія", Дірявка Ю. П., Яковишена К. І., Устенко К. І. (2015)
Черняєв В. С. - "Договір п’яти" та новий баланс військово-морських сил у світі (2015)
Гілязетдінов Р. Н. - Внесок учених-аграріїв у розвиток сільськогосподарської дослідної справи на українських землях (2015)
Шевцов С. В. - Антропное измерение хронотопа в литературе (на примере творчества И. Бродского) (2015)
Костючков С. К. - Компетентність як інтегральний соціально-особистісний поведінковий феномен: філософсько-освітній контекст (2015)
Дашевська О. В. - Геополітичний процес у державній системі міжнародних відносин (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Згадуючи Вчителя…, Милославський Д. К., Грідасова Л. М., Бенько О. Г., Кулешова О. М., Кужель У. М. (2015)
Беловол А. Н. - Влияние метаболического дисбаланса на нарушения сердечного ритма у пациентов с кардиологическими заболеваниями и сахарным диабетом 2 типа, Ильченко И. А., Бобронникова Л. Р. (2015)
Воронков Л. Г. - Прогноз пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка залежно від даних неінвазивних методів обстеження, Ільницька М. Р., Бабич П. М. (2015)
Перцева Т. А. - Возможности использования прокальцитонина в диагностике и лечении инфекций нижних дыхательных путей у беременных, Киреева Т. В., Кравченко Н. К. (2015)
Біловол О. М. - Оцінка ознак та варіантів постінфарктного ремоделювання у хворих на постінфарктний кардіосклероз, Кравчун П. П. (2015)
Перцева Н. О. - Зміни показників ендотеліальної дисфункції в динаміці лікування артеріальної гіпертензії з використанням блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ у хворих з недостатньою компенсацією цукрового діабету (2015)
Коваль С. М. - Показники апеліну в крові хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу та без нього, Юшко К. О., Старченко Т. Г., Шуть І. В. (2015)
Гуменюк Г. Л. - Сравнительный анализ результатов лечения больных саркоидозом органов дыхания ІІ и ІІІ стадии (2015)
Вдовиченко В. І. - Гіпертонічна хвороба в поєднанні із цукровим діабетом 2 типу: суперечливість поглядів на тактику ведення, Кульчицький В. В. (2015)
Немцова В. Д. - Сахарный диабет и фибрилляция предсердий: современный взгляд на проблему (2015)
Яковлева О. А. - Патогенетические партнеры коморбидности хронической обструктивной болезни легких и кардиальной патологии, Маслоед Т. Н., Щербенюк Н. В., Клекот А. А. (2015)
Мальцев Д. В. - Дефіцит манозозв’язувального білка (2015)
Бабак О. Я. - Антихеликобактерная терапия: акцент на пробиотики, Башкирова А. Д. (2015)
Мавродий В. М. - Вирусассоциированные пневмонии, Артеменко В. Ю. (2015)
Урсол Н. Б. - Клінічний випадок рецидивного поліхондриту, Тарасюк М. І., Закревська В. О., Шалавінська А. М. (2015)
Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно­сосудистым заболеваниям (EASD/ESC), 2013 (2015)
Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за друге півріччя 2014 року (2015)
До 75-­річчя Валентина Петровича Черних (2015)
Примаченко В. В. - Сопоставительные испытания корундопериклазовых и корундооксидцирконийсиликатных тиглей в службе при индукционной вакуумной плавке коррозионностойких сплавов, Мартыненко В. В., Шулик И. Г., Чаплянко С. В., Грицюк Л. В., Ткаченко Л. П., Тишина Т. Г. (2014)
Примаченко В. В. - Исследования по применению плавленого оксида хрома при изготовлении хромоксидных и хромоксидных с добавкой диоксида циркония огнеупоров, Мартыненко В. В., Криворучко П. П., Мишнева Ю. Е., Синюкова Е. И., Привалова Н. Г. (2014)
Чаплянко С. В. - Исследования муллитокорундового горелочного камня после службы в стекловаренной печи, Тишина Т. Г., Грицюк Л. В., Ткаченко Л. П., Киселёва А. П. (2014)
Примаченко В. В. - Исследование влияния вида гидравлического вяжущего на свойства низкоцементной глиноземошпинельной вибрационной бетонной смеси и образцов из нее, Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Хончик И. В., Никулина Л. Н., Тишина Т. Г. (2014)
Примаченко В. В. - Исследование влияния вида и количества алюмомагнезиальной шпинели на свойства образцов из сухой корундошпинельной смеси, Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Солошенко Л. Н., Щербак Л. М., Тишина Т. Г. (2014)
Примаченко В. В. - Исследование влияния вида и дисперсности кремнийсодержащей добавки на свойства образцов из набивной муллитокорундовой массы, Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Хончик И. В., Никулина Л. Н., Тишина Т. Г. (2014)
Тараненкова В. В. - Теоретические исследования по уточнению интервала значений относительной электроотрицательности для определения вяжущих свойств оксидных соединений специальных жаростойких и огнеупорных цементов (2014)
Бабкина Л. А. - Изучение влияния глиноземистых цементов разных производителей на свойства шамотной бетонной смеси и образцов из нее, Солошенко Л. Н., Карякина Э. Л., Тишина Т. Г., Щербак Л. М. (2014)
Корогодская А. Н. - Разработка составов огнеупорных цементов на основе алюминатов и хромитов стронция, Шабанова Г. Н., Рыщенко И. М. (2014)
Белаш Н. Н. - Исследование процессов получения нанокристаллических порошков HfO2, Dy2O3 и Dy2O3xHfO2 и таблеток гафната диспрозия с их использованием, Чернов И. А., Рудь Н. В., Куштым А. В., Рудь Р. А., Белкин Ф. В. (2014)
Семченко Г. Д. - Износоустойчивые материалы на основе огнеупорных наполнителей для футеровки установок для транспортировки сухих угольных смесей, Шутеева И. Ю., Рожко И. Н., Макаренко В. В., Егурнов А. И., Вовк А. В., Товстокорая И. П. (2014)
Хоботова Э. Б. - Шлакощелочные вяжущие с использованием отвального шлака и метасиликата натрия, Калмыкова Ю. С. (2014)
Боровець З. І. - Фазоутворення в системі "глина—тоберморит" при випалі, Кобрин О. В., Кочубей В. В., Пона М. Г., Солоха І. В. (2014)
Рищенко М. І. - Щільноспечена кераміка для виготовлення жаростійкого хіміко-лабораторного посуду, Щукіна Л. П., Міхеєнко Л. О., Цовма В. В., Вернигора К. П. (2014)
Лісачук Г. В. - Дослідження впливу тугоплавкої гранітної сировини на властивості щільноспеченої кераміки технічного призначення, Федоренко О. Ю., Білостоцька Л. О., Трусова Ю. Д., Тараненкова В. В., Подчасова К. В. (2014)
Лісачук Г. В. - Особливості синтезу радіопрозорої кераміки із заданими радіофізичними властивостями, Кривобок Р. В., Федоренко О. Ю., Захаров А. В., Чефранов Є. В., Приткіна М. С., Ревуцький В. І. (2014)
Логвинков С. М. - Особенности организации поровой структуры керамических мембранных подложек, Борисенко О. Н. (2014)
Чиркіна М. А. - Забарвлені покриття по кераміці з застосуванням хромвмісної вторинної сировини, Пітак Я. М., Пітак О. Я., Бондарь А. І., Віховська Т. І. (2014)
Курякін М. О. - Каталітична активність самоочисних силікатних покриттів у системі R2O—CaO—B2O3—SiO2, Брагіна Л. Л., Соболь Ю. О. (2014)
Беляева Л. В. - Аттестация измерительных лабораторий огнеупорных предприятий Украины ПАО "УКРНИИО ИМЕНИ А. С. БЕРЕЖНОГО" в 2013 году, Литвиненко Т. П. (2014)
Реферати статей (2014)
Список статей українською, російською та англійською мовами (2014)
Фадєєнко Г. Д. - Коморбідність та інтегративна роль терапії внутрішніх хвороб, Несен А. О. (2015)
Дзяк Г. В. - Жесткость сосудистой стенки и атеросклеротические изменения сонных артерий у мужчин, страдающих артериальной гипертензией, Колесник Э. Л. (2015)
Нетяженко Н. В. - Оцінка параметрів плазмового гемостазу у жінок з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST (2015)
Синяченко О. В. - Адсорбционные свойства крови при атеросклерозе артериальных сосудов, Игнатенко Г. А., Родин Ю. В., Синяченко Ю. О. (2015)
Болотских А. В. - Частота полиморфизма 308G/A гена TNF­α у пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (2015)
Бисюк Ю. А. - Связь полиморфизма C159T гена рецептора CD14 с антиэндотоксиновым иммунитетом у больных с атопической и неатопической бронхиальной астмой (2015)
Ступницька Г. Я. - Ефективність використання телмісартану та комбінації амлодипіну з аторвастатином у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з ожирінням (2015)
Тімченко Н. Ф. - Про роль усвідомлених поведінкових дій людини при виникненні кардіологічного болю як базису своєчасної та якісної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда, Рудень В. В. (2015)
Іоффе О. Ю. - Шлункове шунтування як ключова ланка в комплексному лікуванні коморбідних станів у хворих на морбідне ожиріння, Цюра Ю. П., Кривопустов М. С., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В., Парагуз О. Я. (2015)
Шанина И. В. - Параметры электрокардио­стимуляции у пациентов с кардиоресинхронизирующей терапией в разных классах продолжительности QRS­комплекса в полугодовом периоде наблюдения (2015)
Чернышов В. А. - Сахарный диабет и риск онкопатологии (2015)
Селюк М. Н. - Актуальные рекомендации диагностики и лечения хронической обструктивной болезни легких, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2015)
Бур’янов О. А. - "Хондроітин Комплекс": сучасні аспекти ефективного лікування остеоартрозу, Омельченко Т. М., Чорний В. С. (2015)
Рудык Ю. С. - Смена парадигмы в терапии сердечной недостаточности: результаты исследования PARADIGM­HF, Меденцева Е. А., Овчаренко Л. И. (2015)
Qaseem A. - Ранняя диагностика и лечение хронической болезни почек 1—3 стадии: практические рекомендации Американской коллегии терапевтов, Hopkins R. H., Sweet D. E., Starkey M., Shekelle P. (2015)
Сердобинская­Канивец Э. Н. - Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно­сосудистым заболеваниям (EASD/ESC), 2013 (2015)
Шипулін В. П. - Професор Карл Трітшель: уроки небайдужості (2015)
Кондратенко П. В. - Стан і перспективи розвитку фермерства в садівництві України, Кондратенко Т. Є., Барабаш Л. О. (2015)
Тарнавська К. П. - Господарсько- біологічні особливості клонів сорту яблуні (Malus domestica Borkh.) Джонаголд вітчизняної селекції (2015)
Джафарова В. Е. - Пролиферативная активность сорта яблони (Malus domestica Borkh.) Болотовское в связи с вопросами полиплоидии (2015)
Ходаківська Ю. Б. - Сортовивчення груші ( Pirus communis L.) в умовах північної частини Лісостепу України (2015)
Грабовецька О. А. - Біоекологічні особливості азиміни трилопатевої (Asimina triloba (L.) Dunal ) у Степу України, Єжов В. М. (2015)
Кіщак О. А. - Добір перспективних сорто-підщепних комбінувань вишні (Cerasus vulgaris Mill. ) для створення інтенсивних насаджень, Кіщак Ю. П. (2015)
Павлюк В. В. - Агробіологічні особливості вирощування сортів нейтрального дня суниці садової (Fragaria ananassa Duch.), Чмух А. І., Чмих С. В., Павлюк Н. В., Ковальчук Н. С. (2015)
Карнатовська М. Ю. - Результати адаптації деяких сортів Zizyphus jujubа Mill. до умов південного Степу України, Єжов В. М. (2015)
Болдижева Л. Д. - Особливості початкової динаміки росту й розвитку саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) у розсаднику, Денисюк О. Ф., Горб О. С. (2015)
Чухіль С. М. - Методологічне та агробіологічне обґрунтування доцільності вирощування яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепі 54-118 у північних регіонах України, Бублик М. О., Павлюк В. В., Гончарук Ю. Д. (2015)
Пиж’янова А. А. - Удосконалення технології дорощування кореневласних саджанців чорниці високорослої (Vaccinium corymbosum L.) у правобережному Лісостепу України (2015)
Соболь В. А. - Особливості розвитку кореневої системи саджанців персика (Persica vulgaris Mill.) залежно від підщепи у північній частині Лісостепу України, Натальчук Д. Ю. (2015)
Гриник І. В. - Вплив доз і способів внесення добрив на врожайність, якість плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) та економічну ефективність їх вирощування в умовах сірого лісового грунту, Гречковський Д.І. (2015)
Горб О. С. - Вплив позакореневої обробки мікро- та макроелементами на ріст і функціональний стан саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) у розсаднику, Кривошапка В. А., Китаєв О. І. (2015)
Карась А. Я. - Продуктивність чорної смородини (Ribes nigrum L.) на меліорованому дерново- слабопідзолистому піщаному грунті при застосуванні різних доз азотних добрив (2015)
Вінцковська Ю. Ю. - Вплив умов західного Лісостепу на формування якості плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) (2015)
Войток Т. І. - Якість ягід ремонтантних сортів малини (Rubus idaeus L.) після зберігання в замороженому стані, Дяденко Т. В. (2015)
Литовченко О. М. - Використання плодів горобини звичайної (Sorbus aucuparia L. ) як сировини для функціональних продуктів, Яценко С. І. (2015)
Пелехата Н. П. - Морозостійкість кореневої системи універсальної підщепи УУПРОЗ - 6 при штучному проморожуванні, Пелехатий В. М., Китаєв О. І. (2015)
Яремко Н. О. - Посухостійкість сортів фундука (Corylus maxima L.) в маточнику в умовах правобережного Лісостепу України (2015)
Маковкін І. М. - Індукційні зміни флуоресценції хлорофілу в листках дерев яблуні (Malus domestica Borkh.), уражених борошнистою росою (Podosphaera leucotricha Salm.), Китаєв О. І. (2015)
Патыка Т. И. - Почвенные факторы и биологический контроль микробных агентов в системе ризосферы, Патыка Н. В. (2015)
Таранухо М. П. - Поширеність вірусних хвороб малини (Rubus idaeus L.) у Лісостепу України, Таранухо Ю. М. (2015)
Тимошок І. В. - Розробка борозноутворювального робочого органу садосадильної машини (2015)
Сало І. А. - Теоретичні аспекти циклічності розвитку ринку плодів в Україні (2015)
Тимошок І. В. - Обгрунтування оптимальних режимів робочих органів машини для мульчування пристовбурних смуг у багаторічних плодових насадженнях, Соколов В. О. (2015)
Современные рекомендации ESC 2014 по лечению острой тромбоэмболии легочной артерии (2015)
Udovychenko M. M. - Efficacy of bisoprolol use in heart failure patients depending on pharmacogenetic profile, Rudyk J. S. (2015)
Мітченко О. І. - Профіль артеріального тиску та гіпертрофія міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи, Романов В. Ю., Ілюшина Г. Я. (2015)
Мисниченко О. В. - Ангіопоетин­2 у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням, Снігурська І. О., Пенькова М. Ю., Коваль С. М., Божко В. В. (2015)
Коломиец М. В. - Взаимосвязь нарушений обмена ксантинов с развитием эндотелиальной дисфункции у больных с хронической сердечной недостаточностью с сопутствующей хронической болезнью почек, Бильченко А. В., Павлов С. Б. (2015)
Шкарівський Ю. Л. - Стан дихальних і скелетних м’язів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою: зв’язок із функцією дихання та функціональним станом пацієнтів (2015)
Тодоріко Л. Д. - Показники цитокінової регуляції при вперше діагностованому туберкульозі легень з різною чутливістю до хіміопрепаратів залежно від функціональної активності щитоподібної залози та вмісту кортизолу, Герман А. О. (2015)
Синяченко О. В. - Пневмопатия при микроскопическом полиангиите, Ермолаева М. В., Егудина Е. Д., Бевзенко Т. Б., Дядык Е. А. (2015)
Алтуніна Н. В. - Особливості цинкового статусу у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли інфаркт міокарда (2015)
Селюк М. М. - Сучасні можливості лікування негоспітальних пневмоній, Козачок М. М., Селюк О. В., Омеляшко М. І. (2015)
Fadeenko H. D. - Prevention of non­communicable diseases — focus area of modern health care system, Isaeva H. S., Reznik L. A. (2015)
Напрєєнко О. К. - Комплексна психологічна, психіатрична та наркологічна допомога постраждалим у збройних конфліктах, при мирних протестах і вимушеним переселенцям, Напрєєнко Н. Ю. (2015)
Колеснікова О. В. - Артеріальна гіпертензія та ожиріння в жінок у перименопаузі: вирішені та невирішені питання, Яресько М. В. (2015)
Милославський Д. К. - Сучасні погляди на роль аліментарного факторa і раціональні підходи до його модифікації у хворих на гіпертонічну хворобу та супутні захворювання внутрішніх органів (2015)
Юхновский А. Ю. - Кардиоресинхронизирующая терапия: современный взгляд на проблему и дискуссионные вопросы, Вишневская И. Р. (2015)
Копица Н. П. - Трудности диагностики инфаркта миокарда. Клинический пример, Литвин Е. И., Аболмасов А. Н., Иванова Т. Н. (2015)
Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2015 року (2015)
Оголошення (2015)
Синявська О. - Комерційна номінація в філософському аспекті (на матеріалі сучасних російських неймів) (2013)
Марченко Н. - Людина і суспільство: відповідальність сучасної науки перед людиною – "горизонт майбутнього” (2013)
Жегало А. - Трансформационная семантика мотива чудесного в духовных стихах (2013)
Панищев А. - Концепт "личность" в культуре православного христианства (2013)
Загородня О. - Система оцінювання конотативного елементу асоціацій та асоціативних зв’язків (2013)
Маценка С. - "Про жіночне в людині": проблема впливу Ріхарда Ваґнера в романі "Верді. Роман опери" Франца Bерфеля (2013)
Коваль В. - Сказка "Репка": лингвокультурологический анализ (2013)
Зубков Е. - Возможность анализа словоупотреблений в русском уголовном дискурсе на основе песенного творчества (2013)
Гаврюшина Е. - О значимости спортивного дискурса в современной лингвистике (2013)
Капак Ю. - Гендерно маркована ідіоматична репрезентація праці, професійної діяльності у сучасному німецькомовному дискурсі (2013)
Лещак C. - Иронические смысловые трансформации прецедентных текстов в песнях Бориса Гребенщикова (2013)
Лілова О. - Алегорична антиномія "пороки-чесноти" як ідейно-стуктурна основа мораліте (на матеріалі п’єси Генрi Медволла "Природа") (2013)
Мисик О. - Фітоморфна та зооморфна моделі тропів у поетичних текстах І. Калинця (2013)
Меньшиков И. - Собственное имя и апеллятив как компоненты номинирующей конструкции (2013)
Михальчук Н. - Лінгвістичні особливості поезії американського романтизму (на прикладі творів Філіпа Морена Френо) (2013)
Руцинская И. - Репрезентация городского пространства в контексте туристских практик (2013)
Мудрик-Іванець О. - Лексико-семантична група слів на позначення червоного кольору в "Любовних елегіях" Публія Овідія Назона (2013)
Семашко Т. - Колоративи у наївній картині кольору українського етносу (2013)
Шум’яцька О. - Комунікативна ситуація вибачення (2013)
Данилевська О. - Топоніми-концепти Франції та України у художній літературі (порівняно зі ЗМІ) (2013)
Головань В. - Прагматичні аспекти комунікації Європейського Парламенту (2013)
Мишина Ю. - Социокультурный аспект нового слова (на материале неологизмов-существительных современного английского языка) (2013)
Мухин С. - Калькированная фразеология и стиль (на материале английского языка) (2013)
Гомонова И. - Русские и белорусские паремии с компонентом "наш + антропоним" (2013)
Барбук С. - Некоторые особенности русского ударения (2013)
Кірносова Н. - Фонетика китайського ієрогліфа як вказівник на значення (2013)
Бубнова Н. - Принадлежность к региону как фактор формирования краеведческих ономастических фоновых знаний (2013)
Глухова Л. - Фреймова структура концепту education в сучасній англійській мові (2013)
Болдырева О. - Английский язык как механизм интеграции иммигрантов в социокультурное поле Великобритании (2013)
Лапицкая Н. - Тематические группы русских мифонимов, отражённых в диалектных словарях (2013)
Мельник О. - Первинні вигуки як об’єкт лінгвістичного дослідження (2013)
Лиса Н. - Деякі особливості сучасних англомовних запозичень у сфері економічної лексики, Янкова Т. (2013)
Пономаренко В. - Слов’янська етноніміка і явище деонімізації (2013)
Воробець П. - Лексико-семантична група ольфактивних прикметників сучасної німецької мови (2013)
Гайда О. - Кодифікація прийменника в українських граматиках XVI–XVII століття (2013)
Беззубова О. - Особливості технічно-опосередкованого комунікативного простору смс-комунікації (на матеріалі текстів німецькомовних смс-повідомлень) (2013)
Акімова Н. - Вплив особливостей мови інтернету на варіативність інтерпретації текстів сайтів новин (2013)
Кісельова А. - Теледискурс: кореляція мовленнєвих дій та іміджу ведучого (2013)
Паньчак О. - Номинация коммуникантов в виртуальном пространстве интернета: норма и стереотип (2013)
Белянкина М. - Специфика функционирования языкового знака в интернет-дискурсе (2013)
Свистун Т. - Лингвистический статус интернет-коммуникации (2013)
Соловьева Е. - Художественное своеобразие арабоязычной литературной традиции Судана (на материале развития жанра "малой" прозы 50-70 гг. ХХ в.) (2013)
Белинская Е. - Образы шолоховских героинь в контексте славянского язычества (на материале романа-эпопеи "Тихий Дон") (2013)
Grigorieva I. - The seriousness of comedy in Pygmalion and Galatea by W. S. Gilbert (2013)
Ванденко О. - Горизонт літературного сподівання в художній біографії Ф. Еберсбаха "Кароліна" (2013)
Казакова Е. - Подтекст как средство активизации читательской деятельности в рассказе А. Платонова "Неизвестный цветок" (2013)
Война М. - Наративний лабіринт у творах Цань Сюе як інтерпретація смислових парадоксів Х. Л. Борхеса (2013)
Боровко В. - Личность и творчество Леси Украинки в интерпретации Владимира Короткевича (2013)
Погребняк О. - Художнє осмислення географічного образу України у творах Марії Стрийової (2013)
Колесник А. - Тематичні напрямки єврейського дискурсу в художній прозі Івана Франка (2013)
Ластовина Е. - Украинское пространство в художественных произведениях Л. В. Шевченко (2013)
Міресашвілі М. - Параболічна поетика та мiф у романі ХХ століття (2013)
Кондратенко К. - Образ Італії у подорожніх нарисах А. Г. Матоша та Я. Поліча Камова (2013)
Лотоцька К. - Макс Бірбом і Герберт Веллс: творчість у дзеркалі пародії (2013)
Михайлова Т. - Проза Андрія Платонова та Василя Стуса: до проблеми семантики ключових образів (на матеріалі повісті А. Платонова "Котлован" та сценарію В. Стуса "Ожидание") (2013)
Новосельцева А. - Эссеистское направление художественной интерпретации истории в белорусской прозе конца ХХ века (2013)
Мирошниченко Ю. - Ілюзія/реальність в романі Д. Мітчела "Сон № 9” (2013)
Палій О. - Проблема еміграції у художній творчості (на матеріалі романів Мілана Кундери) (2013)
Рахуба Т. - Жанровые особенности незавершенных поэм ("Егорушка", "Певица", "Автобус") М. Цветаевой (2013)
Подавылова И. - Структура романа Леонида Гиршовича ""Вий”, вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя" (2013)
Колтакова Н. - Лінгвокультурема "прозорості" в художніх світах Б. І. Антонича та В’яч. Іванова (2013)
Панцьо С. - Образ війни у жовнірських піснях (на матеріалі лемківської пісні), Вакарюк Л. (2013)
Роговская А. - Автобиографические черты в образах главных героев исторической прозы Ю. Тынянова, Роговский А. (2013)
Волченко О. - Oсобливості перекладу англійських синтаксичних конструкцій вторинної предикації українською мовою, Лощенова І. (2013)
Гриценко М. - Кроскультурні ядрові семантичні структури в перекладі (2013)
Макаренко Л. - Відтворення в українському художньому перекладі іспанської каузативної конструкції hacer+infinitivo (2013)
Пишна Л. - Міжкультурний аспект перекладу фразеологізмів (2013)
Дьячук С. - Орфоепічні помилки в мовленні студентів технічних спеціальностей (2013)
Кушнир Н. - Особенности изучения несклоняемых имен в системе русского языка в иностранной аудитории (2013)
Попова E. - Межкультурная коммуникация и обучение английскому языку студентов неязыковых специальностей (2013)
Слюнина Е. - Информационно-коммуникационные средства обучения как неотъемлемая составляющая личностно-ориентированного подхода (2013)
Титул, зміст (2011)
Від редакції (2011)
Беліченко О. П. - Облагородження дорогоцінного каміння. Частина 1, Бєлєвцев О. Р., Вишневська Л. І., Донцова Г. Д. (2011)
Пегловський В. В. - Дослідження твердості напівдорогоцінного та декоративного каміння, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Дуб С. М., Шмегера Р. С. (2011)
Власюк Д. I. - Огляд ринку виробництва модульної плитки в Україні (2011)
Україна та світ (2011)
Грущинская Е. В. - Минералогическая характеристика железистых шпинелей в гранитоидах Коростенского плутона, Митрохин А. В., Зинченко О. В. (2011)
Гелета О. Л. - Питання запровадження в Україні старательського видобутку природного каміння на ділянках надр, які не мають промислового значення (2011)
Татарінцев В. I. - Про розробку і застосування технічних умов щодо атестації дорогоцінного каміння у Державному гемологічному центрі України (2011)
Михайло Кривенко: "Граніт "Леопард" високо цінують в Україні та на міжнародному ринку" (2011)
Манохін О. Г. - "Експерт – ДГЦУ – Митниця". Етап 2, Манохіна Л. В., Соловко Г. Ф., Максюта О. В. (2011)
Коштовне камiння (2011)
Декоративне камiння (2011)
Інформація (2011)
Виткалов В. Г. - Український культурний простір у нових суспільно-політичних реаліях (2014)
Олійник О. - До питання реконструкції музичного інструментарію доби палеоліту – бронзи з території України (2014)
Зінків І. - Цитри вертикального способу тримання доби середньовіччя – бароко у східноєвропейському вимірі (2014)
Чень Наньпу - До питання китайсько-центрально-азійських музично-інструментальних зв’язків (на матеріалі ударних інструментів) (2014)
Олійник Д. - Ксилофони з клавішним механізмом та скляні гармоніки в європейській музичній культурі ХVІІ-ХІХ століть (2014)
Загнітко К. - Особливості ритмічної інтерпретації Григоріанського хоралу (2014)
Лобачук Б. Б. - Іконографія ікони "Преображення Христа" ХІV ст. із Церкви Різдва Богородиці с. Бусовисько (2014)
Єлисєєва К. Ю. - Нотна колекція Розумовських у процесі вiдродження культурної спадщини України (2014)
Дундяк І. М. - Сторінки історії українського церковного мистецтва другої половини ХХ ст.: музеєфікація та мистецтвознавчі видання (2014)
Ліва Н. В. - До проблеми рецепції старовинної духовної музики у європейській та вітчизняній художній культурі ХХ століття (2014)
Величко О. Б. - Ретроспективний дискурс інструментального виконавства на Західній Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Ластовецький М. - Партія труби в оркестрових творах Петра Чайковського (2014)
Басса О. М. - Камерно-вокальна творчість Я. Ярославенка та В. Безкоровайного в українській музичній культурі (2014)
Легкун О. Г. - Діяльність аматорських колективів Кременеччини у 20-30-х роках ХХ століття (2014)
Росул Т. І. - Музично-драматичне товариство "Боян" в Ужгороді (за матеріалами тогочасної періодики) (2014)
Горох Г. С. - Вокально-хорова ланка як явище у хоровому мистецтві ІІ пол. ХХ століття (на прикладі Рівненщини) (2014)
Фішер Т. П. - Концертне життя Львова під час нацистської окупації у світлі преси (2014)
Процик Л. Л. - Українська реалістична драма на театральній сцені українського театру ім. І. Франка (2014)
Демідко О. А. - Маріупольський державний Грецький театр у культурно-мистецькому просторі Північного Приазов’я (1932-1937 рр.) (2014)
Добіна Т. Г. - Б. Лятошинський: три іпостасі одного таланту (2014)
Драганчук В. М. - Незасвоєні уроки європейської історії або українська національна ідея самоорганізації у літературно-музичному дискурсі ("Захар Беркут" І. Франка – "Золотий обруч" Б. Лятошинського) (2014)
Афанасьєв С. М. - Роман "Дама з камеліями" Олександра Дюма: вітчизняний та зарубіжний досвід втілення літературної класики на балетній сцені (2014)
Ельтек І. С. - Музичні інтерпретації поезії Івана Франка у творчості Віктора Камінського (2014)
Фрайт О. - Фортепіанна творчість українських композиторів у науково-публіцистичній спадщині Василя Витвицького (2014)
Карчова Ю. І. - Збірка "Кращі пісні" Раїси Кириченко: особливості вокально-виконавської стилістики (2014)
Білоус Е. - Львівська школа художнього скла крізь призму діяльності спеціальної кафедри Національної академії мистецтв (2014)
Корнутяк А. - Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької (1900-2014 рр.) (2014)
Ластовецька-Соланська З. М. - Соціокультурні запити в проекції на композиторську творчість сучасних українських композиторів (2014)
Карась Г. В. - Хорова Шевченкіана композиторів української діаспори (2014)
Дуда Л. І. - Трансформація жанру балади в творчості бандуристів України й українського зарубіжжя (2014)
Чигер О. О. - Роль засобів масової інформації та комунікації у сприянні мистецькій діяльності співаків діаспори (2014)
Бермес І. Л. - "Золотоверхий Київ" у фестивальному русі України періоду державної незалежності (2014)
Виткалов С. В. - Мистецький фестиваль в умовах інокультурної та військової експансії (2014)
Кавунник О. А. - Творчість митців Ніжина як культурного соціо-локусу України на зламі століть (2014)
Яковлев О. В. - Синергетична модель культурного розвитку України в добу глобалізації (2014)
Афанасьєв Ю. Л. - Мистецька освіта та культурно-мистецька практика: здобутки та проблеми (2014)
Тарчинська Ю. - Метатекст фортепіанної музики та індивідуальний стиль композитора-піаніста (2014)
Білозерова О. В. - Структура аргументації музично-критичного тексту (на матеріалі рецензій Ю. Чекана та Ю. Бенті) (2014)
Охманюк В. Ф. - Методологічні основи сучасних етномузикознавчих досліджень (2014)
Шнуренко Т. В. - Дослідження традиційної сорочки Карпатського регіону на сторінках журналу "Народна творчість та етнографія" (2014)
Цуркан К. С. - Художній текстиль України у спеціальній літературі як предмет наукового пошуку (2014)
Гданський С. - Орнаментика як засіб виражальності у класичній концертній музиці для кларнету (2014)
Синкевич Н. - Теоретико-методологічні засади систематизації соціокультурних функцій українського хорового мистецтва (2014)
Марач О. М. - Камерне хорове виконавство: тенденції розвитку у добу державної незалежності (на прикладі Західного регіону України) (2014)
Бура М. Я. - Камерно-оркестрове виконавство: типологія, семантика та комунікативна специфіка (2014)
Куриляк І. - Драматургічні функції хору в операх Петра Сокальського (2014)
Кисляк Б. - Перекладення творів класичної музики для ансамблів баяністів як чинник розвитку академічного виконавства (2014)
Федорняк-Савчук Н. - Український фольклор і його трансформація у виконавській творчості Василя Попадюка (Канада) (2014)
Плахотнюк В. Г. - Тенденції становлення естрадного синтезу мистецтв (2014)
Хоцяновська Л. Ф. - Виразні можливості абстрактного танцю (2014)
Мерлянова О. А. - Хореографічні аспекти традиційних українських обрядів (2014)
Погребняк Г. П. - Авторський кінематограф як унікальна світо-модель (2014)
Єфімова А. В. - Особливості реалізації актуальних тенденцій мистецтва в урбаністичних просторах в Західній Україні: сучасні монументальні арт-практики (2014)
Лесик-Бондарук О. О. - Об’ємно-просторове і планувальне вирішення мурованих монастирів Волині XVII-XVIII ст. (2014)
Дем’янова Н. О. - Фактори впливу на еволюцію етностилістики в живописі України: історична ретроспектива (2014)
Корж-Радько Л. А. - Невідомий світ графічних образів Закарпатського скульптора Богдана Коржа (2014)
Якимова О. О. - Вплив світоглядних антропоцентричних концепцій на розвиток монументального живопису (на прикладі стінописів та вітражних засклень Східної Галичини першої третини ХХ ст.) (2014)
Олійник Н. І. - Репрезентація традиційних начал у творчості майстра декоративного мистецтва М. Мухи (2014)
Степанчук Т. А. - Семантико-комунікативна характерність у сучасному живопису Волині (на прикладі творчості молодих митців) (2014)
Коропенко М. В. - Інноваційні прийоми Казимира Малевича в сучасних дизайн-технологіях (2014)
Оборська С. В. - Дизайнерські концепції створення інтер’єру в установах дозвілля та рекреації (2014)
Тадля О. М. - Специфічні особливості конферансу в розмовному жанрі на естраді (2014)
Дякунчак Ю. - Баянно-акордеонний репертуар у виданнях Західної України ХХІ століття (2014)
Душний А. - Дрогобиччина як наукова інституція баянно-акордеонного руху України ХХІ століття, Боженський А. (2014)
Паньків М. В. - Постать баяніста-концертмейстера (акомпаніатора) у культурному просторі ХХІ століття (2014)
Крайлюк Л. В. - Ніл Хасевич і українська книжкова графіка першої половини ХХ ст. (2014)
Мойсюк О. - Фактори поліського орнаменту у творах Марії Приймаченко (2014)
Скурлов В. В. - Карл Фаберже у творчості митця (до 90-річчя заслуженого художника України В. М. Брикульця), Сапфірова Н. М. (2014)
Дяченко Н. С. - Серія біобібліографічних покажчиків "Знаменні дати КНУКіМ" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Букатова О. М. - Інтегративний підхід до формування ергономічної компетентності майбутніх учителів технологій (2015)
Дружененко Р. С. - Функціонально-прагматичний аспект навчання синтаксису простого речення майбутніх учителів-словесників (2015)
Маркова В. М. - Формування толерантності майбутнього вчителя (2015)
Радул С. Г. - Міжкультурна компетентність викладача іноземної мови: зміст та структура (2015)
Ракітянська Л. М. - Методична творчість вчителя-музиканта (2015)
Рускуліс Л. В. - Професійне самовизначення майбутнього вчителя української мови: завдання, проблеми, труднощі (2015)
Согоконь О. А. - Педагогічна майстерність викладача фізичного виховання при корекції моральної поведінки майбутніх фахівців (2015)
Ці Сянбо - Контекстний і компетентнісний підходи як методологічне підгрунтя формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва (2015)
Швай Р. І. - Образне мислення як крок до творчості (2015)
Ярошинська О. О. - Організація педагогічного супроводу майбутніх учителів початкової школи в навчальному середовищі (2015)
Веклич Ю. І. - Значення синього кольору у культурі народів світу (2015)
Демченко Н. М. - Професійна підготовка вчительки в педагогічній концепції К.В. Єльницкого (2015)
Маріуц І. О. - Роль дорадчих органів у системі управління університетською освітою Румунії у процесі децентралізації (2015)
Марчук М. В. - Ідеї суспільної опіки та виховання дітей у спадщині буковинських педагогів кінця ХІХ – першої третини ХХ століть (2015)
Мосьпан Н. В. - Професія вчителя в умовах комерціалізації вищої освіти в ЄС (2015)
Павловська В. В. - Гендерний аналіз змісту навчальних матеріалів польської школи періоду постсоціалістичного реформування освіти (2015)
Сойчук Р. Л. - Проблема національного самоствердження особистості у вітчизняній педагогічній думці (2015)
Філатьєва Т. В. - Підготовка майбутніх фахівців у галузі мистецтва до художньо-педагогічної діяльності у позашкільних навчальних закладах як історико-педагогічна проблема (2015)
Хотченко І. А. - Творча індивідуальність Конфуція: теоретичні здобутки та досвід в організації контролю навчальних досягнень (2015)
Шаргун Т. О. - Концептуальний підхід до історичного досвіду професійної підготовки фахівців залізничного транспорту (XX – початок ХХІ століття) (2015)
Шпичак І. П. - Роль В. Ф. Шмідт в організації статевого виховання дітей на засадах психоаналізу (2015)
Бородієнко О. В. - Система професійного розвитку керівників як чинник забезпечення результативності діяльності структурних підрозділів з продажу послуг зв’язку (2015)
Гузій Н. В. - Методика викладання загальнопедагогічних дисциплін у системі підготовки дорадника освітньої сфери, Щербина Д. В. (2015)
Карлова В. О. - Інноваційні методи навчання англійської мови як другої іноземної у вищій школі (2015)
Левченко Я. Е. - Педагогічні технології формування професійної моделі майбутнього вчителя іноземної мови (2015)
Федорова О. В. - Використання інтерактивних засобів навчання у формуванні технічних знань майбутніх учителів технологій (2015)
Воскобойнікова Г. Л. - Валеологічні аспекти соціального партнерства освітніх і медичних закладів у здоров’язберігаючій діяльності сучасного педагога (2015)
Кочубей Т. Д. - До проблеми соціалізації дитинства (2015)
Наші ювіляри (2015)
Дмитрук Б. П. - Особливості та перспективи використання в Україні досвіду антикорупційної політики деяких країн світу (2015)
Германенко Л. М. - Продовольча забезпеченість регіону як передумова національної продовольчої безпеки (2015)
Дешевенко Л. П. - Туризм – пріоритетний напрям розвитку національної культури й економіки (2015)
Міхно І. С. - Методи фінансування утилізації відходів. Світовий досвід (2015)
Стрекаль О. О. - Проблеми і пріоритети забезпечення ефективності діяльності державних підприємств нафтогазового сектору України (2015)
Савченко А. М. - Стратегічні орієнтири розвитку регулювання конкурентних відносин в умовах глобалізації, Савченко І. А. (2015)
Лук’янова В. В. - Якісний аналіз зовнішньоекономічних ризиків машинобудівних підприємств Хмельниччини, Свідерська А. В. (2015)
Макаренко О. І. - Прогнозування розвитку промисловості Запорізької області (2015)
Плаксюк О. О. - Система показників оцінки капіталу й ефективності його використання (2015)
Грібахо О. О. - Формування системи контролінгу підприємств сфери послуг, Демидов О. А. (2015)
Бровкіна Ю. О. - Фактори внутрішнього середовища та їхній вплив на економічну безпеку хлібопекарських підприємств (2015)
Лукашев С. В. - Вибір напрямів стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності підприємства на підґрунті результатів стратегічного контролінгу, Моргун Г. В. (2015)
Savchenko S. - Investigation of the effect of weights of small and big capitalization companies assets within a portfolio on returns during the crisis, Alimov D., Savchenko M. (2015)
Лось В. О. - Аналіз поведінки активів підприємств на ринку цінних паперів, Синєокий А. О. (2015)
Смаглій В. А. - Актуальні проблеми здійснення фінансового контролю у сфері оподаткування в Україні та шляхи вдосконалення, Хуткий О.В. (2015)
Грабарєв А. В. - Застосування сучасних інформаційних систем бізнес-аналітики у менеджменті, Домрачев В. М. (2015)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2015)
Наші автори (2015)
Summary (2015)
Запрошуємо авторів до співпраці (2015)
Гриник І. В. - Актуальні проблеми розвитку галузі садівництва в Україні, Бублик М. О., Барабаш Л.О. (2014)
Сотник О. І. - Кримська дослідна станція садівництва – шлях до сторіччя, Бабіна Р. Д., Горб Н. Н. (2014)
Бабина Р. Д. - Итоги многолетних селекционных исследований семечковых культур в Крыму, Литченко Н. А., Гриценко Л. А., Хоружий П. Г. (2014)
Танкевич В. В. - Основні аспекти становлення та розвитку кримського розсадництва, Сотник О. І. (2014)
Бабінцева Н. О. - Високопродуктивні насадження яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.) на Кримському півострові (2014)
Арифова З. И. - Селекция и сортоизучение земляники (Fragaria ananassa Duch.) в Крыму (2014)
Горб Н. Н. - Результати багаторічного вивчення питань зберігання та переробки плодів на Кримській ДСС, Унтілова А. Є. (2014)
Кондратенко Т. Є. - Адаптивність, особливості плодоношення та якість плодів сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) чеської селекції (2014)
Шкіндер-Барміна А. М. - Адаптивний потенціал сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) і дюків у південному Степу України (2014)
Красуля Т. І. - Пристосовуваність сортів яблуні (Malus domestica Mill.) до умов південного Степу України (2014)
Долгова С. В. - Потенціал адаптивності черешні (Cerasus avium Moench.) у південному Степу України (2014)
Шевчук Л. М. - Обґрунтування придатності регіонів України для вирощування плодів ягідних культур цільового використання (2014)
Кондратенко П. В. - Ягідництво України – стан і перспективи розвитку, Шевчук Л. М., Барабаш Л. О. (2014)
Кондратенко Т. Є. - Нові ранні сорти яблуні (Malus domestica Borkh.), Гончарук Ю. Д. (2014)
Дроник Н. І. - Перспективні сорти груші (Pirus communis L.) для інтенсивних садів Придністров’я, Микичук О. І. (2014)
Мельничук О. А. - Оцінка інтродукованих сортів яблуні та груші, вирощуваних за інтенсивними технологіями в низинній підзоні Закарпаття (2014)
Клочко Н. М. - Сорти персика (Persica vulgaris Mill.), перспективні для південного Степу України (2014)
Павлюк В. В. - Оцінка українських і зарубіжних сортів суниці (Fragaria ananassa Duch.) садової в Україні за 2011-2013 роки, Чмух А. І., Чмих С. В., Купліченко А. А., Розсоха Є. В., Приймачук Л. С., Ковальчук Н. С., Васюта В. М. (2014)
Павленкова Г. А. - Эколого-биологические особенности и декоративные качества видов сирени (Syringa L.) в дендрарии ВНИИСПК (2014)
Бабінцева Н. О. - Ріст і продуктивність дерев груші (Pirus communis L.) в різних типах насаджень на слаборослій підщепі, Лисанюк В. Г. (2014)
Омельченко В. В. - Особливості росту саджанців сливи (Prunus sp.) у розсаднику на слаборослих підщепах (2014)
Сотник A. И. - Развитие корневой системы деревьев персика (Persica vulgaris Mill.) на клоновых подвоях, Танкевич В. В. (2014)
Расторгуєв О. Б. - Порівняльна оцінка продуктивності інтенсивних насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) залежно від віку та якості садивного матеріалу, Васюта В. М. (2014)
Джафарова В. Е. - Клональное микроразмножение яблони (Malus domestica Borkh.) с геном Vf и возможности индуцирования полиплоидных меристем в условиях in vitro (2014)
Волошина В. В. - Особливості росту саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) у другому полі розсадника залежно від мульчувальних матеріалів (2014)
Шарко Л. В. - Гілкування однорічних саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.) у природних умовах (2014)
Юрик Л. С. - Дорощування вкорінених стеблових живців нових сортів аґрусу (Grossularia reclinata) (2014)
Расторгуєв О. Б. - Продуктивність інтенсивних насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) з малооб’ємними формами крон на півдні України в різні вікові періоди (2014)
Кінаш Г. А. - Вплив агротехнічних прийомів і фітогормональних препаратів на кроноутворення в однорічних саджанців сливи (Prunus domestica L.) у південному Степу України (2014)
Расторгуєв О. Б. - Вплив нормування навантаження дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) плодами на формування та якість урожаю, Барабаш Т. М. (2014)
Болдыжева Л. Д. - Проявление парши яблони (Venturia inaequalis Wint) на гибридных сеянцах, полученных с участием доноров иммунитета (2014)
Приходько Ю. Н. - Вирус шарки сливы (plum pox virus) на вишне (Cerasus vulgaris Mill.): распространенность, диагностика, штаммы, Живаева Т. С., Морозова О. Н., Шнейдер Ю. А., Васюта С. А. (2014)
Дрозда В. Ф. - Мікробіологічний ентомопатогенний грибний препарат аегерин – отримання та використання при захисті ягідників, Кочерга М. О. (2014)
Хоменко І. І. - Захист чорної смородини (Ribes nigrum L.) від шкідників і хвороб у зоні Лісостепу України, Слонь А. С. (2014)
Клименко О.Е. - Минеральное питание деревьев яблони (Malus domestica Borkh.) на различных подвоях в условиях ощелачивания почвы (2014)
Козлова Л. В. - Ефективність вирощування сорту яблуні (Malus domestica Borkh.) Ренет Симиренка при мікрозрошенні у південному Степу України (2014)
Мельничук О. А. - Біохімічний склад плодів яблуні (Malus domestica (L.) Borkh.) і груші (Pirus communis L.) в умовах Закарпаття, Чома Ж. Й. (2014)
Патика Т. І. - Концептуальні основи мікробіометоду з використанням ентомопатогенних мікроорганізмів (2014)
Одинцова В. А. - Обґрунтування терміну проведення випарного охолодження бруньок дерев кісточкових культур при захисті від весняних заморозків (2014)
Дунаєва Л. І. - Реакція сортів абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.) на температурний режим зимово-весняного періоду у південному Степу України (2014)
Василенко В.І. - Визначення водно-фізичних параметрів листя дерев вишні (Cerasus vulgaris Mill.) у зв’язку з посухостійкістю її сортів (2014)
Кривошапка В. А. - Оцінка посухостійкості сортів і гібридних форм чорної смородини (Ribes nigrum L.) в Лісостепу України, Ярещенко О. М. (2014)
Таранухо М. П. - Поширеність вірусних хвороб смородини чорної (Ribes nigrum L.) в Лісостепу України, Таранухо Ю. М. (2014)
Сало І. А. - Огляд ринку плодів у світі (2014)
Профессор Геннадий Ефремович Заиков. Шестьдесят лет научной деятельности (2014)
Стратонова Н. О. - Відображення та осмислення Києворуськими книжниками дохристиянських вірувань (2014)
Поплавська А. В. - Вплив християнства на культуру гостинності українців (2014)
Шеретюк Р. М. - Культурно-мистецькі здобутки книговидавничої діяльності Почаївських Василіан (2014)
Сем’яник О. В. - Діалог культури та історичної традиції крізь призму спадщини українського барокко (2014)
Сабадаш Ю. С. - Мистецтво як засіб формування національної свідомості (на прикладі італійської культури кінця ХVIII-XIX ст.) (2014)
Салдан С. С. - Музично-естетичний аспект у філософській системі світогляду Й. Гете (2014)
Якименко К. С. - Трансляції образу Іоанна Златоуста на українських жертовниках ХVІІІ-ХІХ століть (2014)
Костко Я. С. - Видове та тематичне розмаїття пластичного декору на фасадах львівських споруд другої пол. ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Дудич І. Г. - Стиль історизм у жіночих образах портретного живопису Мауриція Готтліба (2014)
Ковтун М. М. - Тема материнства в творчості Шевченка-художника (2014)
Кукуруза Н. В. - Життя і творчість Т. Шевченка в літературній композиції: сучасні жанрові вирішення (2014)
Білоус Л. М. - Культурно-мистецьке життя Рогатинщини наприкінці ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Кюнцлі Р. В. - Корчма та шинок як феномен співіснування євреїв і українців у культурно-художньому просторі українського села (2014)
Шнуренко Т. В. - Дослідження традиційної сорочки Карпатського регіону на сторінках журналу "Народна творчість та етнографія" (2014)
Студенець Н. В. - Мистецтво хатнього розпису Східного Поділля першої третини ХХ століття у краєзнавчій діяльності трудшкіл (2014)
Лукаш Г. П. - Історичне ім’я як інтертекст національного і світового культурного простору (2014)
Овчарук О. В. - Образ людини в модусі культурософії українського літературного мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Лучанська В. В. - "Культура і вибух" Ю. Лотмана як метафора теорії й історії культури (2014)
Заремський М. Й. - Особливості розвитку української духовної культури в ХХ-ХХІ ст. : традиції і новації, Колесникова Л. В. (2014)
Тимошенко М. О. - Культуротворча місія міжнародних заходів (на прикладі культурно-мистецької ініціативи "Дні України") (2014)
Чернець М. О. - Історична рефлексія розвитку ініціативи ЄС "Європейська столиця культури" (2014)
Олійник В. В. - Трансформація архетипів української ментальності в умовах полікультурності Карпатського регіону (2014)
Шаган А. К. - Теоретико-методологічні засади формування громадянської культури (2014)
Яковлев О. В. - Історіографічний дискурс культурологічної регіоніки Західної України (2014)
Вербовецька С. - Музично-поетичний літопис українського народу як вияв його національно-культурної само ідентифікації (2014)
Лісова О. М. - Діяльність культурно-мистецьких осередків українців Словаччини (2014)
Фішер Т. П. - Концертне життя Львова під час нацистської окупації у світлі преси (2014)
Новоженець-Гаврилів Г. П. - Культурно-мистецька адаптація українських митців на теренах Німеччини (2014)
Сірук Н. М. - Ідеологічний нагляд за культурною сферою України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) (2014)
Дутчак В. Г. - Традиції бандурного мистецтва в Австралії (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Рукописна спадщина України та Греції як свідчення паралелізму і особливостей розвитку духовної культури двох країн (2014)
Юрченко І. А. - Особливості інтерпретації етнокультурних традицій у сучасних галузях дизайну (2014)
Даниленко О. В. - Художньо-естетичні критерії привабливості готельно-ресторанного закладу (2014)
Осадца М. З. - Міська тематика в пейзажному малярстві Станіславщини 50-60-х років ХХ століття: культурологічний аспект (2014)
Парфьонова О. І. - До питання формування теоретичних засад не фігуративних арт-практик образотворчого мистецтва (2014)
Єфімова М. П. - Типологія дитячої книги (2014)
Гулянич Ю. М. - Богдан Котюк: наукові дослідження та публіцистика (2014)
Гамалія К. М. - М. І. Ростовцев і його роль в історії вітчизняного та світового антикознавства (2014)
Богатікова О. В. - Мистецтвознавчі розвідки Г. Павлуцького на сторінках "Чтений в историческом обществе Нестора Летописца" (2014)
Сабадаш С. Ю. - Наукова спадщина Л. С. Виготського в контексті культуро-творчих процесів: історіографія проблеми (2014)
Стахієва Н. В. - Культурно-мистецька спадщина у дослідженнях В. М. Перетца (2014)
Марченко В. В. - Історіографічний дискурс дослідження акордеонного мистецтва України (2014)
Щербань А. Л. - Природно-кліматичний чинник впливу на розвиток орнаментації народної кераміки (на прикладі Лівобережної України) (2014)
Яцечко-Блаженко Т. В. - Кременецький замок – пам’ятка архітектури та історії національного значення (2014)
Гончаров В. В. - До проблеми взаємовідносин традицій і нематеріальної культурної спадщини (2014)
Степанчук В. В. - Історико-культурний потенціал та соціально-економічні перспективи використання замків та замкових комплексів Закарпаття в ігровому туризмі (2014)
Смирнов І. Г. - Логістика виставкової діяльності: світовий та український досвід (2014)
Шман. С. Ю. - Музеї в епоху інтерактивної культури (2014)
Совгира Т. І. - Естрадні жанри на телебаченні (2014)
Москвічова Ю. О. - Регіональне телебачення як фактор формування соціольтурного простору сучасної Вінниччини (2014)
Виткалов С. В. - Прикладні проблеми культури в регіоні: досвід Рівненщини, Виткалов В. Г. (2014)
Горох Г. С. - Хорове мистецтво Рівненщини крізь призму фестивальної діяльності доби державної незалежності України (2014)
Богданова М. В. - Спортивний танець у системі бальної хореографії (2014)
Логвінова О. О. - Шоу з дельфінами як соціокультурне явище видовищної культури (2014)
Пуларія Т. В. - Архетипові підстави аналізу колористики декоративних розписів весільних скринь Нижньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Попович О. В. - Соціалізація особистості в контексті глобалізації культуро творення (2014)
Виткалов С. В. - Пошукова діяльність в Україні в контексті наукових конференцій (2014)
Сливка О. М. - Фестиваль "Коломийські представлення" в контексті розвитку українського театрального мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Цзя І. - Альтернативна естетика корейського кінематографа – феміністичний кінематограф (2014)
Андрощук Н. Г. - Український етнічний ренесанс: суспільно-креативна роль етномоди ХХІ ст. (2014)
Бобечко О. Ю. - Місце і роль мистецької діяльності Лесі Українки в розвитку бандурного мистецтва в Україні (2014)
Піщанська В. М. - Сакральне мистецтво доби козацького бароко (2014)
Зубавіна І. - Візуальний код як генератор нових смислів (на прикладі екранних проектів Метью Барні) (2014)
Сінельнікова В. - Східна українська діаспора сьогодні: перспективи і реалії культурної співпраці з Україною (українці Нижнього Поволжя) (2014)
Гончарова О. М. - Гліптотека як вид художнього музею (2014)
Відомості про авторів (2014)
Голіонко Н. Г. - Застосування методичного підходу до управління підприємством в умовах використання технологій е-бізнесу (2015)
Дерев'янко О. Г. - Методичні основи національного рейтингу якості управління репутацією (2015)
Ліва О. М. - Становлення та розвиток концепції управління соціальним капіталом підприємства (2015)
Пономаренко Т. В. - Еволюція концепції корпоративної стійкості (2015)
Рєпіна І. М. - Генезис результату діяльності підприємства на шляху до інвайронментальної економіки (2015)
Гладчук К. М. - Подвійний лістинг як новітній інструмент активізації українського ринку ІРО (2015)
Скібіцький О. М. - Актуальність інвестицій в економічну освіту персоналу для подолання і профілактики кризових ситуацій на підприємстві (2015)
Данніков О. В. - Аргументи на користь "жорсткої" вертикальної інтеграції, Іваськo І. М. (2015)
Кічук А. О. - Економічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки України, Зюкова І. О. (2015)
Криворучкіна О. В. - Комунікаційне поле управлінської взаємодії в організації (2015)
Наторіна А. О. - Теоретичні та практичні аспекти вибору маркетингової товарної стратегії підприємства (2015)
Петренко Л. А. - Оцінювання рівня організації управління підприємством, Трейтяк М. М. (2015)
Сай Д. В. - Сучасні підходи до сегментації та позиціонування (2015)
Смолін І. В. - Стратегічна конкурентоспроможність підприємства: змістовні імперативи та критерії оцінювання (2015)
Шатілова О. В. - Стратегічне управління підприємством у нестабільному ринковому середовищі (2015)
Шевчук Н. В. - Фундаментально-вартісний підхід в контексті обґрунтування стратегічних рішень на підприємстві (2015)
Лось В. В. - Детермінанти вразливості боргової безпеки України, Усик В. І. (2015)
Мустафіна Д. В. - Поняття та характеристики державно-приватного партнерства (світовий досвід) (2015)
Сагайдак М. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку ринку послуг в Україні (2015)
Терентьєва О. В. - Масштаби та глибина кризових процесів на підприємствах з виробництва електродвигунів в Україні (2015)
Коцюба О. С. - Кількісне оцінювання господарського ризику в межах нечітко-множинної методології (2015)
Кроніковський Д. О. - Інтеграція системи контролінгу до існуючої системи менеджменту на підприємстві (2015)
Лозовик Ю. М. - Побудова інтегрованої системи моніторингу фінансового стану підприємства (2015)
Кульбако М. С. - Соціальне підприємництво: кон’юнктурний тренд чи ефективний інструмент вирішення соціальних проблем суспільства? (2015)
Гриник І. В. - Наукові засади виробництва оздоровленого садивного матеріалу плодових і ягідних культур, Бублик М. О., Удовиченко В. М., Фризюк Л. А. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Современное состояние и перспективы развития плодоводства в Крыму, Плугатарь Ю. В., Сташкина А. Ф. (2013)
Микичук О. І. - Посухостійкість і врожайність сортів груші (Рirus communis L.) в умовах Прикарпаття і Наддністрянщини, Бублик М. О. (2013)
Кондратенко Т. Є. - Кращі сорти яблуні (Malus domestica Borkh.) мліївської селекції, Гаврук Т. Д. (2013)
Потанін Д. В. - Вивчення адаптивності нових зимових сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції в умовах передгірного Криму, Каширіна Д. А. (2013)
Васильева М. Н. - Хозяйственная ценность диплоидных сортов сливы коллекции РУП "Институт плодоводства" (2013)
Яхимович О. В. - Виробнича перевірка кращих вітчизняних та інтродукованих сортів малини (Rubus L.) у східному Лісостепу України, Яхимович Л. Б. (2013)
Майдебура В. І. - Ріст і плодоношення яблуні (Malus domestica Borkh.) на клонових підщепах в умовах Присивашшя, Гриник І. В., Мойсейченко Н. В., Соболь В. А., Макарова Д. Г., Кіщак О. А., Бабіна Р. Д. (2013)
Дядченко Д. О. - Дослідження вегетативних підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції в саду (2013)
Бабіна Р. Д. - Урожайність та якість плодів груші (Рirus communis L.) на клонових і насіннєвих підщепах айви (Cydonia sp.), Хоружий П. Г., Ляпугін І. В. (2013)
Ляпугін І. В. - Оцінка сорто-підщепних комбінувань груші (Рirus communis L.) в саду в умовах передгірного Криму (2013)
Майдебура В. І. - Вирощування кореневласних саджанців кісточкових плодових культур, Гриник І. В., Книга М. М. (2013)
Ерёмин Г. В. - Кубань 86 – перспективный клоновый подвой для косточковых культур, Ерёмин В. Г., Васюта С. А. (2013)
Кондратенко П. В. - Актуальні проблеми виробництва здорового садивного матеріалу суниці (Fragaria ananassa Duch.) (2013)
Кучер Л. І. - Параметри кореневої системи сіянців слаборослих гібридних форм груші (Рirus communis L.) в залежності від строків висіву насіння, Кучер Р. А. (2013)
Кременчук Р. І. - Вплив освітленості на продуктивність сорто-підщепних комбінувань черешні (Cerasus avium Moench.) (2013)
Гибало В. М. - Вплив строків заготівлі, метамерності і рістрегулюючих речовин на вкорінюваність і розвиток зелених живців актинідії (Actinidiа sp.), Тихий Т. І. (2013)
Бабінцева Н. О. - Характер росту і плодоношення дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) у Криму в залежності від строків проведення обрізування (2013)
Турбин П. А. - Влияние высоты окулировки и глубины посадки на рост и плодоношение деревьев черешни (Cerasus avium Moench.) (2013)
Ріпамельник В. П. - Ураження нових сортів і гібридних форм яблуні (Malus domestica Borkh.) борошнистою росою та паршею в залежності від погодних та агротехнічних умов вирощування, Бородай О. Ю. (2013)
Насталенко І. П. - Польова оцінка стійкості сортів груші (Рirus communis L.) проти основних хвороб і шкідників в умовах Поділля (2013)
Странишевская Е. П. - Эффективность действия инсектицида Спинтор 240 SC, против вишневой мухи (Rhagoletis cerasi L.) на черешне (Cerasus avium Moench.) и вишне (Cerasus vulgaris Mill.), Шадура Н. И. (2013)
Русін О. О. - Оцінка токсичності дії фунгіцидів проти збудника білої плямистості суниці (Fragaria ananassa Duch.) (2013)
Кава Л. П. - Боротьба з суничним прозорим кліщем (2013)
Гречковський Д. І. - Вплив доз і способів внесення добрив на ефективність вирощування плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах сірого лісового ґрунту, Рудник-Іващенко О. І. (2013)
Майдебура В. І. - Придатність основних ґрунтів північностепового Криму для вирощування плодових культур, Гриник І. В., Мойсейченко Н. В., Соболь В. А., Макарова Д. Г., Кіщак О. А., Бабіна Р. Д. (2013)
Патика Т. І. - Оптимізація технологій створення та застосування мікробіологічних препаратів фітозахисної дії на основі бактерій Bacillus thuringiensis, Патика М. В., Китаєв О. І., Гончарук Ю. Д. (2013)
Тряпіцина Н. В. - Віруси, що домінують в насадженнях кущових ягідних культур, Медведєва Т. В., Ярещенко О. М., Удовиченко К. М., Лушпіган О. П., Супрун К. І. (2013)
Тимошок І. В. - Механізація закладання інтенсивних насаджень плодових культур, Барабаш Л. О., Фризюк Л. А. (2013)
Сало І. А. - Ефективність виробництва плодів садівницькими підприємствами України різних типів (2013)
Сотник А. И. - Влияние сорто-подвойных сочетаний на качество плодов персика (Persica vulgaris Mill.) (2013)
Танкевич В. В. - Оценка качества плодов перспективных сорто-подвойных сочетаний яблони (Malus domestica Borkh.) в Крыму (2013)
Лазоренко Ю. І. - Незабутні Симиренки (2013)
Виткалов В. Г. - Культурно-мистецька практика України у науковому вимірі (2009)
Куліш О. А. - Особливості мистецького світобачення за доби давньокам’яного віку (2009)
Михайлова Р. Д. - Політичні та етномистецькі зв’язки населення Галицько-Волинської Русі й Північного Причорномор’я (2009)
Бондарчук Я. В. - Портрети князів Острозьких XVI – першої половини XVII століття, Бендюк М. М. (2009)
Бондарчук Я. В. - Архітектурний декор замків, храмів, оборонних башт князів Острозьких XIV- першої половини XVIІ століття (2009)
Майчик Н. Т. - Камерно-вокальна творчість Є. Козака в контексті тенденцій розвитку естрадного жанру в музичній культурі Галичини (2009)
Шеломанова-Булавка Ю. М. - Дерев’яні храми Волині ХVІІ – ХІХ століть та архітектурно-мистецькі засоби їх виразності (2009)
Процик Л. Л. - Театральне життя України 20-х рр. ХХ століття: культурно-мистецький пошук (2009)
Барановська М. В. - Культурно-мистецька діяльність національних меншин Києва 20-30 рр. ХХ століття (2009)
Ян І. М. - Діяльність музичної інтелігенції Харкова в структурі соціокультурних процесів 20 – початку 30-х років ХХ століття (2009)
Сідлецька Т. І. - Народно-інструментальне мистецтво України: витоки, тенденції та перспективи розвитку (2009)
Пасічняк Л. - Народно-інструментальна ансамблева музика календарних та сімейно-побутових обрядових дійств на Гуцульщині (2009)
Мозговий М. П. - Стильовий демократизм як чинник розвитку української естрадної музики (2009)
Зайцева Я. Н. - Особливості функціонування музичних субкультур (2009)
Карась Г. В. - Українські співаки зарубіжжя у міжкультурній комунікації в сучасній Європі крізь призму ідентичності (2009)
Богданова М. В. - Специфіка конкурсного виконання танго (2009)
Карпова Л. О. - Естетика святкової обрядовості українців в історичному контексті соціокультурної інтеграції (2009)
Оборська С. В. - Естетико-технологічні чинники формування модерну як мистецького стилю (2009)
Крайлюк Л. В. - Проблеми жанрово-видової структури та еволюції образної системи творчості Ніла Хасевича в історіографії (2009)
Подольчук В. В. - Звук як головний засіб музичної виразності (2009)
Горбачевська Я. - Неокласицистські тенденції в альтових соло-сонатах Пауля Гіндеміта 20-х років ХХ століття (2009)
Сидоренко Л. В. - Інноваційність індивідуальної системи виразових засобів у "Трансляції VI” Анджея Кжановського (2009)
Вакула Н. О. - Концерт для духових інструментів у контексті розвитку та модифікацій жанру сучасного інструментального концерту (2009)
Лучанко О. - Концерт для контрабаса з оркестром Геннадія Ляшенка – явище в українському контрабасовому мистецтві (2009)
Регуліч І. В. - "Канон св. Андрія Критського” Д. Бортнянського: питання жанрової поетики та структури (2009)
Бахталовська О. М. - "Шість сонат для скрипки соло” Ежена Ізаї як складова концертного репертуару виконавців (2009)
Довгань П. В. - Жанрові метаморфози української інструментальної сюїти 70-80-х років ХХ століття (2009)
Коменда О. І. - Смислові метаморфози "Кривого танця” Віктора Тиможинського (2009)
Вишневська С. В. - Жанрова динаміка репертуару співака-бандуриста (2009)
Виткалов С. В. - Культурно-мистецька еволюція Рівненщини в джерелознавчій базі початку ХХІ століття (2009)
Дутчак В. Г. - Семен Ластович-Чулівський – теоретик і практик удосконалення бандури в українському зарубіжжі (до 100-річчя від дня народження митця) (2009)
Глібовицький І. С. - Кароль Мікулі та його зв’язки з буковинським краєм (2009)
Бермес І. Л. - Життєві домінанти Миколи Ластовецького (2009)
Хащеватська С. С. - Віктор Гуцал: творчий досвід та виконавська діяльність (2009)
Майчик О. І. - Хорова культура України у рефлесіях О. Приходька та І. Майчика (соціо-психологічний аспект) (2009)
Костюк Л. К. - Творчість Георгія Косміаді в культурно-мистецькому середовищі Німеччини 40-60-х років XX століття (2009)
Іскра С. І. - Музична творчість представників римо-католицьких громад у соціокультурному просторі Поділля (2009)
Відомості про авторів (2009)
Арабаджиєв Д. Ю. - Громадські організації у вітчизняному і зарубіжному науко­вому дискурсі (2015)
Шумка А. В. - Теоpетичні аспекти інформаційних війн та національна безпека, Черник П. П. (2015)
Теленко О. М. - Проблема наукової інтерпретації поняття "світова політика" (2015)
Осельська О. С. - Геополітичний аналіз як спосіб розуміння світу (2015)
Вонсович О. С. - Роль Північноатлантичного альянсу у боротьбі із сучасними "жорсткими" та "м’якими" загрозами (2015)
Дашевська О. В. - Геополітичний статус держави: сутність, фактори та функції (2015)
Грушко О. О. - Сучасні аспекти транскордонної співпраці на прикладі функціонування єврорегіону "Верхній прут" (2015)
Береговий А. І. - НАТО в геополітичних інтересах Канади (2015)
Дзюбенко Ю. М. - Детермінанти авторитарних відкатів: загальне та особливе (2015)
Хомерікі О. А. - Глобалізація в сфері вищої освіти в фокусі макроаналізу: тенденції і проблеми (2015)
Шинкаренко О. Є. - Специфіка маркетингового стратегічного планування виборчих кампаній в Україні (2015)
Поцелуйко А. О. - Засадничі відмінності між образом держави в суспільно-політичному та соціокультурному дискурсі (2015)
Ашурбеков А. А. - Особливості електоральної поведінки мешканців Запорізького регіону: 2010-2014 рр. Соціологічний аспект (2015)
Жердецька А. Г. - Соціально-екологічні ризики як предмет соціологічного аналізу (2015)
Колесников К. М. - Військова організація та командування античних армій північного Причорномор’я (2015)
Зборець С. В. - Особливості етнополітичного розвитку населення підросійської України на межі ХІХ-ХХ ст. , Лебедєва Г. О. (2015)
Нікітенко А. І. - Заробіток коштів подружжями народолюбної інтелігенції Наддніпрянської України (60-80-х рр. ХІХ ст. ) (2015)
Гринчишин Б. В. - Історичне фехтування і наукове дослідження середньовічного озброєння: точки дотику (2015)
Бойко В. Г. - Військово-політичні плани Стефана Баторія щодо Московської держави у 1584-1587 рр. (2015)
Дашко В. В. - Діяльність польського партизанського формування під командуванням Роберта Сатановського (2015)
Олексенко Р. І. - Міфо-релігійні фактори утвердження філософії ринкових відносин (2015)
Тарабасова Л. Г. - Філософія гуманної педагогіки Марії Монтессорі (2015)
Замкова Н. Л. - Про расистське ядро націоналістичних ідеологій (до постановки проблеми) (2015)
Подвысоцкая Е. А. - Проблема самореализации в философской мысли древнего мира с точки зрения идеи Карла Ясперса об осевом времени (2015)
Олійник В. В. - Символізм міфологічних образів у народних казках закарпаття (2015)
Стояно О. О. - Екзистенціали людського буття у філософських поглядах Сьорена К’єркегора (2015)
Sit itur ad astra! (2015)
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених "Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді" (2015)
Титул, зміст (2011)
Від редакції (2011)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика природних і синтетичних рубінів, Грущинська О. В., Беліченко О. П. (2011)
Пегловський В. В. - Дослідження блиску поверхні напівдорогоцінного каміння, Ляхов В. Н., Гелета О. Л., Сергіенко І. A. (2011)
Гелета О. Л. - Оцінка блиску полірованої поверхні декоративного каміння, Сергіенко І. A., Горобчишин О. В. (2011)
Ладжун Ю. I. - Діагностика дорогоцінного каміння за допомогою спектрометра енергій рентгенівського випромінювання "СЕР-01” (2011)
Гелета О. Л. - Мінеральні ресурси України: глини. Частина 1. Генезис та основні властивості глин, Кічняєв А. М., Ляшок В. I. (2011)
Україна та світ (2011)
Коштовне камiння (2011)
Декоративне камiння (2011)
Інформація (2011)
Горенко Л. І. - Національна еліта України кінця ХVІІІ – першої половини XIX століття як об’єкт культурологічних досліджень (2009)
Школьна О. В. - Українські виробництва фарфору та фаянсу кінця ХVІІІ – початку ХХ століття: передумови формування галузі (2009)
Турчин Т. М. - Національна основа творчості українських композиторів XIX-XX століть (2009)
Оборська С. В. - Стилістика формотворення модерну предметного середовища (2009)
Шестопалова Ю. А. - Класика, авангард, постмодерн як рефлексивні системи (2009)
Фурдичко А. О. - Колективні засади дозвілля: традиції ХVІІ-ХVІІІ століття (2009)
Бойко О. С. - Обрядові танці у календарних святах східних слов’ян (весняний цикл ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Свистун А. О. - Соціальний феномен культурно-дозвіллєвої діяльності в структурі культурологічних досліджень (2009)
Гаєвська Т. І. - Від обрядування до урядування, Сливка Г. Р. (2009)
Смирна Л.В. - Історичні та філософські передумови виникнення нонконформізму в посттоталітарному просторі України (2009)
Калітієвська О. Ю. - Компаративний аналіз організації й проведення дитячих корпоративів та шкільних свят (2009)
Руденко С. Б. - Музейна пам’ятка в контексті музейництва та матеріальної історико-культурної спадщини (2009)
Шевчук Д. М. - Концепція мультикультуралізму і культурна ситуація в Україні (2009)
Кравченко О. В. - Державна культурна політика в Україні: дискурс влади (2009)
Олійник О. С. - Роль державних і місцевих органів влади у регулюванні діяльності культурних індустрій (2009)
Супрун В. А. - Тенденції розвитку культурного співробітництва з європейськими країнами в умовах державної незалежності України (2009)
Лучанська В. В. - Методологічні підстави теоретичного аналізу екології культури в інформаційному суспільстві (2009)
Виткалов С. В. - Музей як форма збереження історико-мистецької пам’яті в умовах сьогодення (2009)
Князєва Т. М. - Проблеми етноекології і традиційної культури у світі інформації та глобалізації (2009)
Борейко Г. Д. - "Культурне життя”: філософський аспект трактування феномену (2009)
Дячук В. П. - Люди як адресат мистецтва масового спілкування (2009)
Бєлофастова Т. Ю. - Public Relations як інструмент музейної практики (2009)
Сілко Г. Г. - Напрями дослідження феномена реклами (2009)
Пашкевич М. Ю. - До соціокультурної характеристики подієвого маркетингу та менеджменту (2009)
Шевчук К. C. - Рефлексія над проблемами сучасної естетики: аналіз основних концепцій (2009)
Афоніна О. С. - Проблеми сучасної української культури: неоєвропоцентризм та його прояви (2009)
Щедрін А. Т. - Неоорієнтальна складова в постмодерновій приватній релігійності: українські контексти глобалізаційних трансформацій (2009)
Ігнатова Л. П. - Феномен духовності в контексті музичного мистецтва як прояв внутрішньої сутності людини (2009)
Грипич С. Н. - Вплив сучасної інформаційної культури на функціонування "віртуальної” культури, Граб О. В. (2009)
Ущапівська О. М. - Культурне життя етнічних спільнот у контексті регіональної специфіки Донеччини (2009)
Островська М. Г. - Поліетнічність як чинник розвитку культури південно-східного регіону України (2009)
Видрич О. А. - Сучасний етап досліджень Західного Полісся як підсумковий щодо систематизації етномузикологічних даних (1990-2009 рр.) (2009)
Кікоть А. А. - Образи міської моди в ґендерному аспекті (2009)
Прядко Ю. - Спорідненість із природою як складова світоглядної позиції Ніни Матвієнко (2009)
Рибалко Т. А. - Художня культура півдня України як предмет наукового дослідження (2009)
Суржина С. - Чинники становлення вітчизняних вокально-інструментальних ансамблів (друга половина 60-х років XX століття) (2009)
Вольвачева Н. М. - Сучасне мистецтво в розмаїтті жанрових та родових проявів (2009)
Вороніна О. - Роль естрадно-вокального мистецтва у художньо-естетичному розвитку підлітків: контури нового погляду на проблему (2009)
Плахотнюк В. Г. - Поп-культура в контексті аксіологічних та діалогічних концепцій культуротворчості (2009)
Відяпіна О. В. - Костюм у контексті еволюції систем театральної режисури ХХ століття (2009)
Леонова С. С. - Еволюцiя художньої культури України у сферi фортепiанного мистецтва (2009)
Відомості про авторів (2009)
Крят В. - Молочні кооперативи на теренах України: плюси, мінуси та алгоритм поєднання (2015)
Тимченко Л. - Спеціалізоване м’ясне скотарство і якісне харчування (2015)
Волощук В. - Світова практика законодавчого врегулювання якості м’яса, Ремізова Ю. (2015)
Лихач В. - Технологічні особливості вирощування поросят (2015)
Яремчук О. - Енергоощадність виробництва продукції від корів різних порід, Варпіховський Р.,  Дерен В. (2015)
Карунна Т. - Кнури великої білої породи вітчизняного та зарубіжного походження (2015)
Литвиненко О. - Превентивні заходи з ехінококозу тварин (2015)
Дурхам Ісмаїл Аль Альнабі - Вплив пробіотичних препаратів на якісні показники м’яса перепелів (2015)
Марущак Л. - Олигонуклеотидные праймеры в диагностике Ку-лихорадки методом ПЦР, Неволько О., Волосянко Е. (2015)
Титул, зміст (2011)
Від редакції (2011)
Беліченко О. П. - Облагородження дорогоцінного каміння. Частина друга. Облагородження смарагдів, рубінів, сапфірів, Бєлєвцев О. Р., Вишневська Л. І., Гаєвський Ю. Д. (2011)
Сурова В. М. - Яшми та яшмоїди Побужжя (2011)
Блоха B. Д. - Декоративні особливості тигрового та соколиного ока Криворіжжя, Андрейчак В. O. (2011)
Гелета О. Л. - Мінеральні ресурси України: глини. Частина 2. Характеристика глин, огляд їх запасів і галузей використання, Кічняєв А. М., Ляшок В. I. (2011)
Беліченко О. П. - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Український бурштиновий світ”. Бурштиновий шлях – історія та сучасність (2011)
Гелета О. Л. - Міжнародний форум "Індустрія каменю – 2011”, Сергіенко І. A. (2011)
Україна та світ (2011)
Коштовне камiння (2011)
Декоративне камiння (2011)
Інформація (2011)
Яскевич О. В. - Понятие "религиозный дискурс" в контекст современной теории дискурса: к проблеме определения (2012)
Тімоніна А. Ю. - Поняття символ та особливості його осмислення в гуманітарних науках (2012)
Спінєєва О. В. - Terra incognita естетичного досвіду (2012)
Шевченко Г. О. - Художня полеміка з антропологічною доктриною Фройда в гротесках Міньйони (2012)
Черхаева O. O. - Adjectives with sacred meaning in English-into-Ukrainian Bible translation (2012)
Тимошенко Е. И. - Cтруктура оценочного слова как отражение пространственной модели мира (на материале русского языка) (2012)
Образцова О. М. - Нові напрями дослідження мовних універсалій (2012)
Недашківська Т. Є. - Психічне, логічне і лінгвальне у парадигмі картини світу (2012)
Шульдишова А. А. - Ведущие музыкальные образы во второй книге лирической трилогии А. А. Блока (2012)
Прадивлянная Л. Н. - Семантика цвето- и светообозначений в портретах Петера Альтенберга (2012)
Иванова Л. П. - Имагология как новое направление лингвистики (2012)
Морська Л. М. - Лінгвістичні особливості наукових статей економічної тематики (2012)
Карпенко У. А. - Развитие первокорня: к русской бумаге и украинскому паперу (2012)
Образцова О. В. - Функционирование не-предикатно-структурированных высказываний в современной англоязычной художественной прозе (2012)
Мороз О. А. - Власне ім’я як репрезентант національної історії та культури (на матеріалі антропонімів роману В. Шкляра "Чорний Ворон") (2012)
Станкевич А. А. - Свадебно-обрядовая лексика на Гомельщине: названия ритуальных кулинарных изделий и блюд из зерновых культур (2012)
Михальчук Н. О. - Пареміологічні одиниці з компонентом "діяльність людини” як об’єкт когнітивної лінгвістики (2012)
Слюніна О. В. - Вербалізація художньо-семантичної сфери вогонь — жива істота як складника архетипного концепту вогонь у поезії П. М. Мовчана (2012)
Мехраби К. - О варьировании залоговых значений страдательных причастий в художественном тексте (2012)
Коржак З. З. - Типологія засобів вираження експресивності у системі номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів) (2012)
Волощук М. Б. - Парные эпитеты в поздних повестях Л. Толстого (2012)
Бехта І. А. - Динаміка взаємодії непрямого мовлення з перспективою наратора (2012)
Ляо Цайчжи - Анализ исследований межкультурной коммуникации в Китае в последнее десятилетие (2012)
Нікітіна Ф. О. - Компаративістика: минуле і сучасність (2012)
Станіслав О. В. - До питання зв’язності тексту: теоретичний аспект (на матеріалі французької мови) (2012)
Сприса О. Б. - Актуалізація українського антропонімічного концептуального простору в енігматичному тексті (2012)
Мусійчук В. А. - В’єтнамський національний менталітет у фразеології (концепт "патріотизм”) (2012)
Стеванович Р. И. - Отражение "наивной" картины мира в ментальной сфере (на материале английского языка) (2012)
Юзвяк І. П. - Формування та етапи становлення релігійної термінології урумської мови (2012)
Хохлова И. Н. - Словообразовательные гнезда полисемантических имен существительных из ЛСГ "Животные" в структурно-семантическом аспекте (2012)
Ткачёва Н. И. - Обращение, повелительное наклонение и риторический вопрос в лингвистическом изучении (2012)
Дубенко О. Ю. - Концепти "маскулінність" і "фемінінність" у фразеологічних картинах світу англійської та української мов (2012)
Милла Л. - Лексика, пов’язана з биттям рогами корови та вола в говорах українців-русинів Східної Словаччини (2012)
Короглу Л. А. - Дистрибуция субстантива наме в крымскотатарском языке (2012)
Карапетова Е. Г. - Смысловой инвариант лексико-семантического микрополя глаголов перцептивной семантики (на материале современного английского языка) (2012)
Хрупіна Г. В. - Дієслова надприродного психічного впливу у сучасній німецькій мові (2012)
Драпак О. З. - Мiжчасові тематичні угрупування у складі поновленої загальновживаної лексики української мови 90-х років ХХ cтоліття (2012)
Барбара Н. В. - Языковые средства представления поля ’жилье’ концепта украинской культуры ’дом’ в русской прессе (2012)
Адамка П. - Украина на страницах словацкой периодической (влияние СМИ на формирование и преодоление стереотипов) (2012)
Cоловей О. М. - Мовленнєві прийоми та засоби впливу на споживача у німецькомовному туристичному рекламному дискурсі (2012)
Бовсунівська Т. В. - Модифікації роману-екфрасису в сучасній літературі (2012)
Жигун С. В. - До питання про періодизацію творчості Г. Косинки (2012)
Хоминич Г. И. - Функционирование интертекстуальных тропов в новелле-притче И. А. Бунина "Господин из Сан-Франциско" (2012)
Тищенко І. Ю. - Поліфункціональність художнього світу прози Романа Андріяшика (2012)
Грицина С. В. - Ранньобароковий панегірик "Евфонія веселобряча":лінгвопоетичний аспект зображення Петра Могили (2012)
Михеева Ю. А. - Мотив разрушения в романе Э. Юнгера "На мраморных утесах" (2012)
Петракова О. І. - Етнокультурна специфіка словесних поетичних образів новозеландської поезії (2012)
Николаева Е. В. - М. Н. Катков и И. С. Тургенев (2012)
Зубрицкий O. - "Коні не винні" (2015)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наративна стратегія як засіб психологізації художнього світу (своєрідність персонажної розповіді другого рівня в малій прозі М. Коцюбинського) (2012)
Шелководческая Украина (2015)
Кравцова Ю. В. - Метафорический концепт "Голос" в русской литературе первой половины XX в. (2012)
Яремчук О. - Тепловий баланс повітряного середовища у секціях для утримання надремонтного молодняку (2015)
Гольтер І. М. - Прояви екзистенціалізму у романі Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" (2012)
Кондрасій Л. - Наукове обґрунтування оцінки показників якості молока-сировини,  Якубчак О. (2015)
Ванденко О. А. - Художня інтерпретація долі романтичного митця у творі Г. де Бройна "Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера" (2012)
Шкурко Т. - Трансплантація ембріонів у практичній селекції, Іванов О. (2015)
Акопьянц Н. М. - Стилистические средства сатиры в романе А. И. Солженицына "Раковый корпус" (2012)
Лучин І. - Інтенсивне виробництво кролятини - шлях до розв’язання білкової проблеми, Дармограй Л. (2015)
Пастушенко Л. І. - Концепція доброчесного кохання в німецькому "галантному" романі (2012)
Юськів Л. - Вплив вітаміну D3 на вміст ліпідів і білка у крові теличок 8-9-місячного віку (2015)
Белоус Н. В. - Лирические мотивы поэзии Аннетты Фон Дросте-Гюльсхоф (2012)
Ручко Т. - Маркені ознаки для контролю селекційного процесу в популяціях африканських страусів (2015)
Скляр І. О. - Обсервація "внутрішньої" і "зовнішньої" людини в повісті "Остап Шаптала" В. Підмогильного у світлі психопоетики (2012)
Литвиненко О. - Ехінококоз дрібної рогатої худоби (2015)
Сигаева С. А. - Цикличная модель времени в книге Я. Борщевского "Шляхтич Завальня" (2012)
Сапачева М. - Ізотермічна ампліфікація нуклеїнових кислот вірусу пташиного грипу Н5N1, Постоєнко В., Карпуленко M. (2015)
Рыжченко О. С. - Типология женских образов в романе "Коронация или последний из Романов" Бориса Акунина (2012)
Sapachova M. - Ізотермічна ампліфікація нуклеїнових кислот вірусу пташиного грипу Н5N1, Postoyenko V., Karpulenko M. (2015)
Поборцева Е. В. - Мифологическая проза Гомельщины: к проблеме разнообразия сюжетных типов мифологических рассказов о ведьме (2012)
Мазуркевич А. - Мезенхімальні стовбурові клітини кісткового мозку собак на ранніх пасажах культивування in vitro, Малюк М., Стародуб Л. (2015)
Морозова Н. Г. - Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и в сем монастыре" Н. М. Карамзина (к вопросу о жанровых традициях) (2012)
Крючкова О. Р. - Міф "ренесансної людини" та його заперечення у романі Г. Нормінтона "Дива і чудасії" (2012)
Сидорчук О. В. - Жанрово-стилістична специфіка циклу "Громадянин поет" Д. Л. Бикова (2012)
Сенева Е. С. - Журнал "Бумеранг" как жанровый эксперимент Саши Черного (2012)
Коломієць О. В. - Художня рецепція подій Другої світової війни в українській еміграційній літературі крізь призму екзистенційного образу прірви (на матеріалі роману Івана Багряного "Людина біжить над прірвою") (2012)
Тарарак А. В. - Трансформация мифа о Наполеоне в творчестве В. В. Маяковского (2012)
Ніколаєнко С. В. - Рецепція сонетів Едмунда Спенсера в дзеркалі фемінізму (2012)
Иванова Т. В. - Имя и его функции в лирике А. С. Кушнера (2012)
Абабілова Н. М. - Перекладацькі трансформації як засіб досягнення еквівалентності текстів, Сидоренко Ю. І. (2012)
Возна М. О. - Сучасні підходи до україно-англійського перекладу звань, ступенів, посад та іншої термінології в галузі вищої освіти, Гапонів О. Б., Антонюк Н. М. (2012)
Якуба С. М. - Коррекционная работа по развитию орфографических умений и навыков учащихся на материале белорусских пословиц и поговорок (2012)
Роляк И. - Особенности перевода контрактов с польского на русский и с русского на польский языки в процессе обучения деловой речи польских учащихся (2012)
Темушева Е. А. - Реализация культурологического подхода при изучении русскоязычной литературы Беларуси в учреждениях общего среднего образования (2012)
Проскалович О. В. - Управление культуротворческой деятельностью учащихся как профессиональное умение учителя-филолога (2012)
Зеленко О. В. - Развитие культуры речи учащихся при обучении морфологии белорусского языка (на примере изучения местоимения) (2012)
Волочко А. М. - Разработка электронных учебно-методических комплексов для языкового образования (2012)
Борисенко О. В. - Эвристические методы при обучении белорусскому языку как иностранному (2012)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Грущинська О. В. - Методи дослідження облагороджених діамантів, Гаєвський Ю. Д., Ємельянов І. О., Бєлєвцев О. Р. (2012)
Гаєвський Ю. Д. - Дослідження граната з ефектом зміни кольору в лабораторії Державного гемологічного центру України, Ємельянов І. О. (2012)
Бeлiченко О. П. - Дослідження бурштину методом інфрачервоної спектроскопії, Гаєвський Ю. Д. (2012)
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння" (2012)
Коштовне камiння (2012)
Декоративне камiння (2012)
Куцепал С. В. - Постмодернізм — зваблива та нерозкрита таємниця (2009)
Петрушов В. М. - Адогматичне відображення формули "віра — ентелехія розуму" в концепцію інтегрального раціоналізму (2009)
Глушак А. С. - Раціональне та ірраціональне в структурі філософського дискурсу (2009)
Мозгова Н. Г. - Професори філософії університету св. Володимира як фундатори київської педагогічної освіти (2009)
Мовчан М. М. - Життя і творчість М. В. Гоголя у дискурсі філософії самотності (2009)
Остапчук Г. О. - Роль пасіонарного індивіда в націотворенні за І. Франком (2009)
Зіганшина Л. О. - Незалежність як життєтворчість за умови абсолютної необхідності за вченням П. Іванова (2009)
Кравченко П. А. - Аксіологічні чинники розвитку науки в межах соціокультурного релятивізму (2009)
Андрос Є. І. - Національна самоідентифікація етнічних українців як вирішальний чинник консолідації українського суспільства (2009)
Волков О. Г. - Діалектика дискурсу підданського суб'єкта (2009)
Глушко Т. П. - Дидактичний вимір філософсько-економічного знання у контексті теорії духовного капіталу (2009)
Вощенко В. Ю. - Логіка виникнення концепту "цивілізація" у філософії історії А. Тойнбі (2009)
Радіонова Г. В. - Сизигія ірраціонального і раціонального: контекст гри (2009)
Бичко А. К. - Зародження правових ідей в Україні на початку ХVІІІ ст. (2009)
Кравченко А. П. - Міфологічне та релігійне світовідчуття в осмисленні права (2009)
Дуцяк І. З. - Обґрунтування типології онтологічних концепцій (2009)
Шенгерій Л. М. - Логіка та раціональність: продукування принципів стандартизації знання (2009)
Пашенко В. О. - Проблема охорони пам’яток церковної архітектури в творчості і діяльності Олеся Гончара (2009)
Голозубов О. В. - Діалог культур та діалог в культурі: постмодерний образ св. Франциска Ассізького (2009)
Сторожук С. В. - Українська "національна" революція ХVІІ ст.: міф чи реальність? (2009)
Кравченко П. А. - Соціально-філософський аналіз історії як реального процесу. Рецензія на: А. І. Мельник. Історія як предмет соціально-філософської рефлексії (український дискурс на рубежі століть). — Чернігів: ЧДІЕіУ; Київ: Інститут вищої освіти НАН України, 2008. — 360 с. (2009)
Пономарьов Ю. Ю. - Огляд матеріалів всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Ірраціональне підгрунтя раціональності" (2009)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу"Філософські обрії" (2009)
Титул, зміст (2014)
Від редакції (2014)
Гаєвський Ю. Д. - Комплексні гемологічні дослідження опалів благородних, Беліченко О. П. (2014)
Ємельянов І. О. - Актуальні методи діагностики огранених вставок алмазу за допомогою електронно-мікроскопічних досліджень особливостей залишків природних граней (найфів), Татарінцев В. І. (2014)
Пегловський В. В. - Визначення матеріалоємності виробів з каменю. Частина 2 (2014)
Татарінцев В. І. - Проблемні питання синтетичних алмазів на світовому ринку (2014)
Какоксенiт (2014)
Лабрадор (2014)
Україна та світ (2014)
Міжнародна виставка "Ambermart 2014" (2014)
Коштовне камiння (2014)
Декоративне камiння (2014)
Інформація (2014)
Титул, зміст (2014)
Від редакції (2014)
Бєлєвцев О. Р. - Комплексні дослідження облагороджених рубінів та сапфірів синіх у науково­-дослідній лабораторії Державного гемологічного центру України, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Андреєв О. О., Морозенко В. Р. (2014)
Беліченко О. П. - Економічна оцінка дорогоцінного каміння у сировині, Ладжун Ю. І. (2014)
Нестеровський В. А. - Маркетингові дослідження ринку напівдорогоцінного каміння України, Дрозд Т. І. (2014)
Сурова В. М. - Яшми, гранодіорит гранатовмісний, базальт мигдалекам'яний, траси, роговики як виробне каміння Криму, Гелета О. Л., Горобчишин О. В. (2014)
Пегловский В. В. - Исследование влияния содержания оксида алюминия в химическом составе природных камней на трудоемкость и энергоемкость их обработки, а также прочие физико­-механические свойства (2014)
Гелета О. Л. - Щодо питання запровадження старательського видобування природного каміння, придатного для ландшафтно-будівельних робіт, Сурова В. М., Нестеровський В. А., Андрєєва О. О. (2014)
Гелета О. Л. - Вплив процесів вивітрювання на збереженість архітектурних пам’яток з природного каміння у східній та південній частинах України, Сергієнко І. А., Зуєвська Н. В., Загнітко В. М., Кічняєв А. М., Горобчишин О. В., Ляшок В. І., Ткаленко А. М., Шунько В. В. (2014)
Бєлєвцев О. Р. - Визначення стану збереженості пам’яток з декоративного каміння України за допомогою ультразвукового зондування, Гелета О. Л., Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Сергієнко І. А., Трохімець С. І. (2014)
Касьяненко К. О. - Петрографія виробного та будівельного каміння стародавнього міста-держави Ольвії (2014)
Інформація (2014)
Льовкіна О. Г. - Генезис праксеологічних ідей: історико-філософський контекст (2012)
Попов В. Ю. - Чотири навігації давньогрецького духу (2012)
Цебрій І. В. - Місце діалектики в освітній системі Алкуїна Йоркського (2012)
Половніков В. Г. - Колізії сенсуалістичної теорії знання Дж. Берклі в контексті поліграфології і кінематографії (2012)
Кравченко П. А. - Легітимність влади та соціальна злагода в сучасній Україні (2012)
Дудченко В. С. - Духовні цінності в контексті соціокультурного розвитку сучасного українського суспільства (2012)
Стовпець О. В. - Соціально-філософський погляд на кібер-піратство як засіб ідеологічного впливу в інформаційному суспільстві (2012)
Карівець І. В. - Філософські особливості екологічної свідомості, Кудлик З. В. (2012)
Усанов І. В. - Сповідимі шляхи історії (2012)
Гужва О. П. - Між Аполлоном і Спасителем (2012)
Кондратюк Л. Р. - Обов’язок життя: філософсько-антропологічне есе на тему етосно-естезисного становища людини у світі, Цвіркун В. М. (2012)
Пономаренко М. В. - Символічна єдність досвіду особистості (2012)
Петрушенко О. П. - Зв'язок утопії з механізмами діяльності свідомості (2012)
Шаповал В. М. - Есхатологічні мотиви російської релігійно-філософської думки "срібного століття" і сучасність (2012)
Батаєва К. В. - Іконографія і/чи постсеміотика (2012)
Мовчан М. М. - Страхи в соціальному середовищі Київської Русі (2012)
Жиртуєва Н. С. - Містичне просвітлення як основа релігійної толерантності (2012)
Кавалеров В. А. - Індивідуалізація освіти в контексті суспільства знань (2012)
Кравченко А. А. - Соціально-економічні детермінанти зародження інституту "вчительства" у Стародавньому світі (2012)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2012)
Глинка Е. В. - Язык в зеркале системной философии (2011)
Панищев А. Л. - Метафизика границ бытия человека в поэзии Н. Гумилёва (2011)
Васютинський В. О. - Соціально-психологічні особливості самовизначення між українською і російською ідентичностями (2011)
Недашківська Т. Є. - Специфіка концептуалізації сучасних понять публічної сфери (прикладний аспект) (2011)
Любецкая В. В. - О способах присутствия лада и музыкального начала в творчестве Н. В. Гоголя (2011)
Бурдина Е. А. - Лексическая экспликация образа времени в эпистолярном наследии Н. В. Гоголя (2011)
Курохтина А. М. - Концепт Gute в прозе Вольфганга Борхерта (на материале рассказа "Три темных короля") (2011)
Герман Л. В. - Проблема запозичання концептів (2011)
Черненко Г. А. - Аксіологічні настанови щодо чоловіків у листах до журналу "Жінка" (за 1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.) (2011)
Гаража М. М. - Комунікативна стратегія попередження конфлікту та її тактики в жанрі світської бесіди (2011)
Боровик Я. Ю. - Специфіка змісту концепту "таємниця" в українській мовній свідомості (психолінгвістичний експеримент) (2011)
Васютенко І. О. - Концепт "душа" як мовний засіб вираження внутрішніх почуттів в мовній картині світу Миколи Бажана (2011)
Давидюк Т. В. - Специфіка фрейму weather у художніх творах сестер Бронте (2011)
Руцинская И. И. - Путеводитель как вид справочного издания: специфика жанра и формы "взаимодействия" с читателем (2011)
Аврамко Т. О. - До питання комунікативних відносин та їх особливостей в сучасних умовах розвитку нації (2011)
Березун Е. Ю. - Организация самостоятельной учебной деятельности студентов в полинациональных группах, Иорданова Н. А., Гайдарова Е. В. (2011)
Непоп-Айдачич Л. В. - Реконструкція рис польського мовного образу квітів на матеріалі анкетних даних (2011)
Бісовецька Т. В. - Семантико-генетична основа номінацій ЛСГ "професія та рід занять" (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського