Рендюк Т. - Національна політика королівської Румунії у міжвоєнний період та під час Другої світової війни (2010)
Магда Є. - Позиція ЄС в урегулюванні арабо-ізраїльського конфлікту від початку ХХІ ст. (2010)
Чабала Н. - Політика ЄС щодо Південно-Східної Азії: співпраця у рамках АСЕМ (2010)
Гахраманова Ш. Ш. - Регіональні й глобальні наслідки незалежності Косово (2010)
Кривець Н. - Учені Київського університету св. Володимира в наукових центрах Німеччини у ХІХ ст. (2010)
Васьків Н. - Єврейське питання у програмах і діяльності Русько-української радикальної партії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Дацків І. - Українсько-французькі відносини в період Директорії УНР (2010)
Даниленко О. - Закордонні представництва українських кооперативних спілок у 1920-х роках: структура, повноваження, штати, діяльність (2010)
Кот С. - Американська політика реституції культурних цінностей після Другої світової війни та Україна (2010)
Гарагонич В. - Стратегія міжрегіональної й транскордонної співпраці в контексті євроінтеграції України (2010)
Донченко Є. - Україна у східноєвропейській політиці Франції (1991-2009 рр.) (2010)
Грубінко А. - Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005-2009 рр.) (2010)
Віднянський С. - Стан і перспективи наукових досліджень із всесвітньої історії в Україні. (Наукова доповідь на засіданні Вченої ради Інституту історії України НАН України 27 травня 2010 р.) (2010)
Герасимчук Т. - Концепція міжнародних режимів у теорії міжнародних відносин (2010)
Мартинов А. - Європейська колективна пам'ять та ідентичність (2010)
Горенко О. - Історико-методологічна конкуренція етноцентризму та антропоцентризму в євроінтеграції України (2010)
Бацак К. - Італійці Криму в історичних джерелах і студіях (ХІХ - початок ХХ ст.) (2010)
Іваненко О. - Погляд українського дослідника на історію національного відродження грецького народу. Рецензія на: Пелешко А. В. Становлення незалежної грецької держави (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). – К.: "Освіта України", 2009. – 312 с. (2010)
Ярко Н. - Між радянським диктатом і національними традиціями. Рецензія на: Докашенко Г. П. Болгарська школа повоєнного періоду: історичний аспект. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2008. – 288 с. (2010)
Пугач Є. - Нова книга з історії боротьби словаків за визнання своєї самобутності. Рецензія на: Шніцер І. О. Історія словацького автономістського руху 1918 – 1939 рр. – Ужгород, 2008. – 167 с. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Вихідні дані (2015)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2015)
Загірняк Д. М. - Емпірика ринкових перетворень як базис реформування вищої освіти (2015)
Зеліско І. М. - Дослідження тендецій розвитку промислової галузі на засадах інтегрального оцінювання (2015)
Lukyanova O. - Economy of culture as management object in national economy entropy conditions, Zhytnyy P. (2015)
Мустафаев А. А. - Методология оценки инвестиций в АПК (2015)
Калінеску Т. В. - Оцінювання ємності соціально-економічних перешкод щодо реалізації податкових інтересів держави (2015)
Cтэмплевская Л. - Теневой сектор в налоговой системе Польши (2015)
Король С. А. - Рефлексивний підхід в системі антикризового фінансового управління банком (2015)
Костирко Л. А. - Формування стратегії антикризового фінансового управління підприємств в умовах невизначеності налітичне забезпечення менеджменту (2015)
Тонких С. А. - Эталонная динамика показателей экономического роста для предприятий нефтяной промышленности, Тюрев В. К., Остальцев А. С. (2015)
Акімова О. В. - Сучасний досвід організаціїї внутрішнього аудиту фінансових та матеріальних потоків підприємства (2015)
Бурлуцька С. В. - Стратегії статичної та динамічної пружності соціально-економічних систем (2015)
Зеленко О. О. - Бар’єри формування соціального діалогу в умовах розвитку сучасного українського суспільства (2015)
Ліхоносова Г. С. - Категорії вимірювання соціально-економічного відторгнення (2015)
Ніконова Д. О. - Основні соціально-економічні важелі регулювання проблеми міграції висококваліфікованих кадрів (2015)
Стыров М. М. - Духовно-нравственное благополучие населения Республики Коми: стратегия развития, Тихомирова В. В. (2015)
Павлов К. В. - Уровни управления молочным комплексом Приволжского федерального округа (2015)
Расулев А. Ф. - Возможности развития инновационного потенциала и инновационной активности предприятий промышленности Узбекистана, Тростянский Д. В., Исламова О. А. (2015)
Новини науки та практики (2015)
Редакційна колегія рекомендує (2015)
Відомості про авторів (2015)
Облікові дані (2015)
Вимоги до оформлення статтей (2015)
Яненкова І. Г. - Роль освіти і науки для економічного росту і розвитку суспільства (2015)
Бавико О. Є. - Регіональний менеджмент в умовах постіндустріальної трансформації територій (2015)
Гоблик В. В. - Роль єврорегіонів у розвитку економічного співробітництва прикордонних регіонів України та країн-членів єс (2015)
Чорний Р. С. - Структурна трансформація трудового потенціалу в умовах інформаційного суспільства (2015)
Чорна Н. П. - Стратегічні вектори інноваційного розвитку сільського господарства України (2015)
Резнікова Н. В. - Досвід аргентинських стабілізаційних програм для греції в контексті мінімізації ризиків потенційного виходу з єврозони, Іващенко О. А. (2015)
Головіна Я. С. - Відповідальність акціонерів та заходи регулювання неплатоспроможності банків України в умовах сучасної кризи (2015)
Кудінова А. В. - Проблема державного регулювання споживчих відносин: екологічний аспект (2015)
Шумська C. C. - Глобальні виклики та внутрішні ризики економічного розвитку України (2015)
Тернавська І. Б. - Дефініція категорії продовольча безпека та її еволюція (2015)
Попело О. В. - Прикладні дослідження та їх вплив на задіяння інноваційної домінанти модернізації продуктивних сил регіону (2015)
Мульска О. П. - До формування системи соціального захисту трудових мігрантів (2015)
Бєлозерцев В. С. - Товарний кредит: економічна сутність та особливості надання (2015)
Шарова С. В. - Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні (регіональний аспект) (2015)
Каламбет С. В. - Стан підприємств в умовах війни, Галаганов В. О. (2015)
Паливода О. М. - Стратегічна кооперація банків на ринку споживчого кредитування, Лапшина К. Д. (2015)
Петренко І. П. - Державний інвестиційний кредит: вітчизняні реалії, Урванцева С. В. (2015)
Мізякіна Н. О. - Аналіз міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності щодо виявлення помилок (2015)
Руденко Я. П. - Пенсійна реформа як базис становлення обов'язкового державного накопичувального страхування, Козирєв В. А. (2015)
Сідляр О. І. - Елементи концепції сталого розвитку в ХХ — ХХІ століттях (2015)
Байрактар Ю. П. - Інструментарій стимулювання соціально відповідальної діяльності підприємств транспортної галузі (2015)
Гончар В. Г. - Практика надання незабезпечених комерційних позик як передумова утворення деструктивних процесів державної економіки (2015)
Ходакевич Б. О. - Ефективність управління сучасними підприємствами (2015)
Пасажко Т. С. - Фінанси домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки України (2015)
Точиліна І. В. - Аналіз основних тенденцій щодо надання податкових пільг в Україні в контексті стимулювання інноваційного розвитку (2015)
Гусейнов Илькин Адыль оглы - Прогнозная оценка внешнеторгового оборота между азербайджаном и германией (2015)
Стрекаль О. О. - Теоретичні засади та базові підходи до організації державного фінансового контролю підприємств нафтогазового сектору України (2015)
Задерей В. Ю. - Особливості інвестиційної діяльності компаній зі страхування життя в Україні (2015)
Федоренко В. Г. - Рецензія на книжку "Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні" (автор — П. І. Гайдуцький), Гнибіденко І. Ф. (2015)
Мартинов А. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора С. В. Віднянського (2011)
Олашин М. - Вчений європейського рівня (2011)
Горенко О. - Степану Віднянському (З нагоди славного ювілею засновника "Батьків-засновників...") (2011)
Віднянський С. - Особливості становлення зовнішньої політики незалежної України (2011)
Мартинов А. - Зовнішньополітичний менталітет незалежної України: особливості й протиріччя (1990-поч. ХХІ ст.) (2011)
Горенко О. - Українська версія європейської ідентичності та інтеграційний досвід Центрально-Східної Європи (2011)
Ціватий В. - Зовнішня культурна політика України: форми, принципи, стратегії розвитку (1991-2011 рр.) (2011)
Рендюк Т. - Українсько-румунська співпраця з питань національних меншин: еволюція нормативно-правової бази (2011)
Кривець Н. - Науково-педагогічна діяльність німецьких учених у Харківському університеті у першій половині ХІХ ст. (2011)
Піскіжова В. - Особливості українсько-болгарських літературних зв’язків у ХІХ ст. (2011)
Варварцев М. - Українська історія та історики на сторінках журналу "La Rivista Europea" (1870-ті pоки) (2011)
Іваненко О. - Університет Св. Володимира у міжнародних наукових зв’язках (70-80-ті роки ХІХ ст.) (2011)
Окіпнюк В. - Діяльність місії Польського Товариства Червоного Хреста в Україні у листопаді 1919 р. – квітні 1920 р. (2011)
Даниленко О. - Військовополонені, інтерновані й біженці на території європейських країн як об’єкт дипломатичних відносин (1919-1923 рр.) (2011)
Пагіря О. - Проблема Закарпаття у переговорах між представниками українського визвольного руху і воєнно-політичними колами Угорщини (1943-1944 рр.) (2011)
Кот С. - До питання про передачу культурних цінностей із України до Польщі у другій половині 40-х років ХХ ст. (2011)
Ладжун Ю. - Діяльність Комітету українців Канади щодо формування політики багатокультурності у Канаді (60-80-ті роки ХХ ст.) (2011)
Стрикун І. - Регіональні об’єднавчі процеси країн Балтії й Білорусі у 1919-1920 рр. (2011)
Вялова Ю. - Леон Василевський про проблеми ідентифікації української національної меншини у Другій Речіпосполитій (2011)
Боровець І. - Словацька держава 1939-1945 рр. у системі міжнародних відносин (2011)
Черніков І. - Феномен "турецького нейтралітету" в Другій світовій війні (2011)
Пірожкова Ю. - Концептуальні засади політики США щодо СРСР у роки Другої адміністрації Д. Ейзенхауера (1957-1961 рр.) (2011)
Лемак Н. - Внутрішня політика британського консервативного уряду Едварда Хіта (1970-1974 рр.), Черевко О. (2011)
Годлевська В. - Регіональні партії Іспанії у період консолідації демократії (1982-1996 рр.) (2011)
Відомості про авторів (2011)
Врублевський І. Й. - Вплив розташування пружин на паразитні кутові коливання двомасового вібротранспортера з незалежними коливаннями, Беспалов А. Л. (2015)
Гурський В. М. - Раціональний синтез двочастотних резонансних вібраційних машин, Кузьо І. В. (2015)
Забродець І. П. - Вплив пружної муфти на динаміку пуску вібраційної машини з дебалансним збудником коливань, Ярошевич М. П., Тимощук В. М. (2015)
Корендій В. М. - Розроблення крокуючого модуля на основі двох циклових рушіїв, Бушко О. С., Качур О. Ю., Скрипник Р. Ю. (2015)
Ланець О. C. - Синтез конструкції та дослідження роботи резонансного двомасового вібраційного стола з електромагнітним приводом, Боровець В. М., Ланець О. В., Шпак Я. В., Лозинський В. І. (2015)
Ловейкін В. С. - Динамічне зрівноваження приводного механізму роликової формувальної установки, Почка К. І. (2015)
Ловейкін В. С. - Дослідження навантажень в елементах роликової формувальної установки з врівноваженим приводом, Почка К. І. (2015)
Пелевін Л. Є. - Визначення працездатності пружно деформованого виконавчого елемента на наконечнику розпушника, Пристайло М. О. (2015)
Diveyev B. - Optimization of impact dynamic vibration absorbers in the frequency band, Hlobchak M., Martyn V., Yavorskyy Y. (2015)
Грицай І. Є. - Технологічне забезпечення точності та безвідмовності процесу нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом з урахуванням дії динамічних чинників, Громнюк С. І. (2015)
Ступницький В. В. - Імітаційне реологічне моделювання процесів формоутворення поверхонь деталей з конструкційних сталей, Долиняк Я. В. (2015)
Чубик Р. В. - Ідентифікація критеріїв для енергозберігаючого керування віброприводами адаптивних вібромашин, Зелінський І. Д. (2015)
Григор’єва Н. С. - Автоматизація технологічних модульних процесів складання (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів статей (2015)
Лазаренко С. Ж. - Причинно-наслідковий комплекс деформації апарату публічної адміністрації, Бабенко К. А. (2015)
Томчук-Пономаренко Н. В. - Теоретико-методологічні підходи дослідження маргінальності як важливого феномена соціально-економічного аналізу (2015)
Бурова Т. А. - Проблемні аспекти теорії обліку та контролю поточних активів підприємств, Волошина В. В. (2015)
Стегней М. І. - Екологічні пріоритети розвитку сільських територій (2015)
Бондаренко В. М. - Тенденції діяльності промислових підприємств закарпатської області, Рябак М. І., Гаврилко П. П. (2015)
Марчук В. Ю. - Система гарантування вкладів фізичних осіб: напрями удосконалення (2015)
Міщук Є. В. - Аналіз загроз інвестиційній безпеці підприємства та інвесторів, Адамовська В. С. (2015)
Крейдич І. М. - Підходи до управління інноваційно-інвестиційними процесами на підприємствах, Товмасян В. Р. (2015)
Семчук Ж. В. - Методи оцінювання інвестиційних ресурсів і ефективності соціальних проектів промислових підприємств (2015)
Грибова Д. В. - Перспективні напрями державного регулювання соціального розвитку аграрної сфери (2015)
Золотарьова О. В. - Організаційна модернізація системи фінансового контролінгу на підприємстві, Чічкань О. І. (2015)
Мішин Ю. Р. - Довіра в структурі соціальної взаємодії (2015)
Радіонов Ю. Д. - Ключові бюджетні порушення та напрями їх мінімізації (2015)
Харук К. Б. - Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність, Скриньковський Р. М., Крукевич Н. M. (2015)
Биба В. В. - Система управлінського обліку: сутність, завдання та етапи впровадження, Матюшіна Ю. І. (2015)
Дмитрук Б. П. - Антикорупційна діяльність уряду України як важлива передумова проведення економічних реформ, Мельник О. Ю. (2015)
Корнух О. В. - Проблеми формування інноваційного потенціалу підприємства, Британ С. А., Булда Н. О. (2015)
Волковицька О. М. - Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками, Болтач С. Ю. (2015)
Петруня Ю. Є. - Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні за допомогою митного тарифу, Єдинак В. Ю., Бугай Я. В. (2015)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Видатки у системі державного регулювання соціальних відносин: теоретичний аспект, Васильченко Г. В. (2015)
Тьорло В. О. - Проблеми функціонування комерційних банків України за сучасних умов та шляхи їх вирішення, Іщенко Р. О. (2015)
Пахода С. С. - Підходи до формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Майборода Ю. В. - Прогнозування обсягів пасажирських перевезень на ринку автотранспортних послуг (2015)
Яковенко Д. В. - Уточнення поняття інновацій в контексті їх комерціалізації (2015)
Лазеба Є. С. - Державний контроль у сфері використання земель в Україні (2015)
Вороненко В. І. - Організаційно-економічний механізм розроблення стратегії розвитку природоохоронної діяльності регіону (2015)
Полтавська О. В. - Продуктивність праці персоналу підприємств готельного господарства України (2015)
Борисова В. О. - Передумови підвищення ефективності управління підприємствами апк України (2015)
Оглобля Я. О. - Теоретичні підходи до регулювання банківської дільності в країнах світу (2015)
Наіста А. С. - Дослідження еластичності чутливості потоку банківських міжнародних платежів (2015)
Стасюк В. В. - Державно-приватне партнерство у комунальному водопостачанні: відповідність вітчизняної нормативно-правової бази європейському законодавству (2015)
Фурдичко Л. Є. - Місцеві бюджети України: їх функціонування, проблеми та шляхи реформування (2015)
Титул, зміст (2015)
Оглобля О. І. - Проектування хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів України у відповідності до вимог міжнародних стандартів, Дзюндзя Т. В. (2015)
Волкова В. Е. - Влияние изменения сечения стенки на динамические характеристики стальных балок открытого сечения, Смолий И. С. (2015)
Родченко О. В. - Удосконалення методу визначення несучої здатності монолітних цементобетонних аеродромних покриттів (2015)
Вахитова Л. Н. - Огнезащитные плиты. Повышение надежности, долговечности и пожарной безопасности строительных конструкций, Калафат К. В. (2015)
Ziolko J. - Deformations of the steel shell of a vertical cylindrical tank caused by underpressure, Mikulski T., Supernak E. (2015)
Слободяник В. А. - О надежности устройств, создающих предварительное напряжение в пролетных балках грузоподъемных кранов с истекшими сроками службы, Сытник Н. П. (2015)
Файнер М. Ш. - Європейські норми на цемент і бетон. Особливості, переваги та ризики (2015)
До 70-річчя від дня народження Єгорова Є. А. (2015)
До 80-річчя від дня народження Шульмана З. А. (2015)
Умови друкування (2015)
Головей Михайло Іванович (2015)
Сідей В. І. - Координаційні тетраедри (GeSe4): геометричні та кристалохімічні характеристики, Штейфан А. Я. (2015)
Барчій І. Є. - Хімічний зв’язок у тернарних сполуках квазіпотрійної системи Tl2Se–SnSe2–Sb2Se3, Федорчук А. О., Тацькар А. Р., П’ясецки М., Кітик І. В. (2015)
Козьма А. А. - Вплив хімічного потенціалу на термоелектричні властивості талій (І) бісмут (ІІІ) дихалькогенідів TlBiS2 (Se2, Te2), Мучичка І. І., Переш Є. Ю., Барчій І. Є., Габорець Н. Й., Зубака О. В. (2015)
Переш Є. Ю. - Сполуки Tl4SnS3(Se3,Te3), Tl4PbSe3(Te3), Tl2SnS3, Tl4SnS4: властивості та їх закономірності, Малаховська Т. О., Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Кун Г. В. (2015)
Cабов В. І. - Фізико-хімічна взаємодія в системі TlInP2Se6–TlSbP2Se6, Поторій М. В., Товт В. В., Товт В. О., Сабов М. Ю., Барчій І. Є. (2015)
Мадар Л. А. - Тріангуляція системи Tl–Fe–Te, Філеп М. Й., Сабов М. Ю., Соломон А. М. (2015)
Сідей В. І. - Взаємодія в системах на основі тернарних галогенідів Rb3(Cs3)Sb2(Bi2)Br9(I9) та K2(Rb2,Cs2)TeBr6(I6): модель зв’язкової валентності (2015)
Ортікова В. В. - Координаційні сполуки 3d-металів з дикарбоновими кислотами ряду біцикло(2.2.1)гептену. Синтез, вивчення складу, будови та властивостей, Чундак С. Ю., Бузаш В. М. (2015)
Жукова Ю. П. - Сольватохромні та протонохромні властивості 4-гідроксістирилових барвників, Студеняк Я. І. (2015)
Фершал М. В. - Мигдалати борної кислоти як активні речовини хімічних сенсорів, Янкович Г. Є., Студеняк. Я. І. (2015)
Сухарева О. Ю. - Вплив греблі малої ГЕС на стан річки Шипот, Рябухіна Т. С., Делеган-Кокайко С. В., Сухарев С. М. (2015)
Фізер О. І. - Потенціометричне титрування аніонних поверхнево-активних речовин у побутових об’єктах, Студеняк Я. І. (2015)
Савчук Т. І. - Сенсор для визначення харчової добавки Е954 на основі родамін в сахаринату, Кормош А. Ж., Корольчук С. І., Кормош Ж. О., Затуливітер О. І. (2015)
Мага І. М. - Дослідження умов визначення трифлусульфурон-метилу методом тонкошарової хроматографії (2015)
Гевці Т. О. - Гетероциклізація 5-аліл-6-тіоксо-1-метилпіразоло(3,4-d)піримідин-4-ону п-метоксіфенілтелуртрихдоридом, Кут М. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2015)
Цмур Ю. Ю. - Синтез 1,2-біс-(п-гідроксифеніл)-о-карборану (2015)
Голуб Н. П. - Кінетичні закономірності парціального окиснення нижчих вуглеводнів на фосфатних каталізаторах, Голуб Є. О., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Борко В. О., Баренблат І. О. (2015)
Мільович С. С. - Адсорбція іонів плюмбуму на природному та деалюмінованому клиноптилоліті, Гомонай В. І. (2015)
Голуб Н. П. - Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей складної каталітичної системи типу хАlРО4.уСо3(РО4)2, Голуб Є. О., Мадяр Н. М., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2015)
Стерчо І. П. - Організаційно-методичні засади педагогічної практики студентів хімічного факультету ДВНЗ "УжНУ" (2015)
Глух О. С. - Оцінка якості візуального середовища деяких пам’яток архітектури м. Ужгорода (2015)
Галла-Бобик С. В. - Джерела антропогенного впливу на території національно природного парку "Синевир" (2015)
Симканич О. І. - Просторове геоінформаційне моделювання і прогноз розподілу екополютантів у донних відкладах, Сухарев С. М., Делеган-Кокайко С. В., Сватюк Н. І. (2015)
Роман Л. Ю. - Оцінка якості плодово-овочевої продукції ТОВ "Фрут майстер груп" м. Берегово, Рогач А. М. (2015)
Правила для авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
З чим входимо у 2016-й? (2015)
Перший рік Держгеокадастру: що зроблено? (2015)
Земельна реформа: на порозі 25-ліття (2015)
Держгеокадастр запроваджує практику оприлюднення 100% рішень щодо розпорядження землями (2015)
Електронні послуги — доступно, швидко та зручно (2015)
Колосюк А. - Стан і динаміка оподаткування та оцінювання нерухомості в Одеській області (2015)
Юрченко А. - Сучасний стан та проблеми земельних трансформацій в аграрній сфері України (2015)
Савчак В. - Особливості виконання земельно-технічної експертизи, предметом дослідження якої є межа населеного пункту (2015)
Данкевич А. - Генезис крупнотоварного землекористування в Україні (2015)
Поради радам (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Как добиваются лидерства на рынке (опыт компании "Люкс-Х") (2013)
Упаковка для косметики (опыт компании "Леко-Плюс") (2013)
Ленюк В. В. - Вимірювання опору роздиранню паперу і картону (2013)
Мазуренко Е. И. - Стекло остается стеклом (2013)
Галкина Е. А. - Продукция Укрпластикa — качество и безопасность, Мирошник И. Н. (2013)
Гузь А. И. - Новое качество полимерных канистр (2013)
Соняшникова олія в Україні (ринок, упаковка, тенденції) (2013)
Кривошей В. М. - Ринок, споживач, упаковка (зміни, уподобання, застереження) (2013)
Світовий ринок пакувального обладнання (2013)
Знову про полімерні пакети(позиція Pro Europe) (2013)
Новинки от "Брюкнер Машиненбау" (2013)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2013)
Гуць В. С. - Метод аналізу реологічних моделей в’язко-пружно-пластичних матеріалів у пакувальних процесах, Коваль О. А. (2013)
Ведь Г. І. - Формоутворення пакувальних матеріалів та тари з термопластів (дослідження процесу розтягування розплаву), Мікульонок І. О., Пєтухов А. Д., Сенатос В. О., Шнирук О. М. (2013)
Кривошей В. М. - Сучасні технології маркування продукції (стан українського ринку) (2013)
Лаппа В. А. - Традиційна зустріч в Алушті (2013)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2013)
Шостя В. К. - Ренесансовий талант (2013)
Новые упаковочные решения на выставках INPRODMASH & UPAKOVKA (2013)
Пащенко В. М. - Наукознавче обґрунтування відмінностей і виправлень об’єктної та предметної вербальних наукових мов у науках про Землю (2013)
Гавриленко О.П. - Екогеографічний підхід до планування природоохоронної діяльності в містах (2013)
Бортник С.Ю. - Біогенний морфо- та літогенез в умовах зростаючого антропогенного впливу, Лаврук Т.М. (2013)
Передерій В. І. - Інформативність мінеральної речовини відкладів у палеогеографічних дослідженнях природних умов (2013)
Брагін А. М. - Умови проживання давньої людини на території України (2013)
Павловська Т. С. - Сучасний стан природно-заповідної мережі басейну р. Турія, Ковальчук І. П., Чижевська Л. Т. (2013)
Назарук М. - Зелені зони малих та середніх міст Львівської області: сучасний стан та проблеми функціонування, Жук Ю. (2013)
Коржик В. П. - Печерна система "Попелюшка": проблеми прогнозу екологічної ситуації в світлі гіпогенно-гіпергенного спелеогенезу (2013)
Барщевська Н.М. - Аналітичний огляд досліджень антропогенного перетворення рельєфу та ландшафтів заплавно-терасових комплексів Дніпра в районі м. Києва (2013)
Полянська К. В. - З історії природничих досліджень долини Десни (2013)
Філоненко Ю. М. - Особливості зоогенного рельєфу Ніжинщини (2013)
Харченко О.М. - Забруднення ґрунтового покриву Прилуцького нафтопромислового району (2013)
Семеряга О. П. - Природно-історична спадщина белігеративних ландшафтів Дніпропетровської області (2013)
Бобра Т. В. - Геоэкотонизация ландшафтного пространства Крыма, Личак О. I. (2013)
Кульбіда М.І. - Аналіз режиму опадів на території України за десятиріччя 2002-2011 рр., Олійник З.Я., Паламарчук Л.В., Галицька Є.І. (2013)
Пясецька С. І. - Ожеледо-паморозеві відкладення стихійного характеру на Україні протягом 1991-2000 рр. (2013)
Suligowski R. - Maximum credible precipitation in diurnal intervals at the Kielce Upland (Poland) (2013)
Лаврук Т. - Географічна освіта як базова складова національної системи екологічної освіти (2013)
Крупчан О. - Щодо питання про прийняття закону про свободу мирних зібрань громадян (2014)
Нелін О. - Правове регулювання спадкових відносин в Україні (ІХ–ХІХ ст.) (2014)
Скрипнюк В. - Праволюдинна парадигма в діяльності органів виконавчої влади сучасної України (2014)
Матвієнко А. - Державно-правове регулювання туристичної галузі в Україні: історичний аспект (2014)
Рабінович А. - Господарське право в системі права України: можливості дослідження засобами компаративістики (2014)
Смокович М. - Правовий статус виборця в Україні: окремі аспекти (2014)
Толстенко В. - Правові форми сучасної держави: теорія і методологія дослідження (2014)
Кудрявцева О. - Класифікація та систематизація конституційних прав і свобод дитини в Україні (2014)
Панасюк О. - Поняття та класифікація цивільно-правових способів захисту авторських прав (2014)
Машковська Л. - Казенне підприємство: поняття, ознаки й правова природа (2014)
Рахнянська Т. - Зонування територій як складова правового режиму для земель капітального будівництва (2014)
Крайник Г. - Визначення робіт з підвищеною небезпекою в Україні (2014)
Остапенко О. - Особливості тимчасового доступу до нотаріальних документів та їх вилучення: кримінально-процесуальний аспект (2014)
Довідка про вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2014)
Костенко О. - Рецензія на монографію М. В. Галабали "Кримінально-правова наука незалежної України. Проблеми загальної частини" (2014)
Герасименко А. Г. - Модель ринкового домінування як спосіб організації глобальної економіки (2015)
Сардак С. Е. - Трансформація геоекономічних інтересів суб'єктів глобальної макроекономічної політики (2015)
Ортіна Г. В. - Стратегія антикризового регулювання реального сектору економіки (2015)
Фурман В. М. - Методичні підходи до формування інструментарію оцінки рівня економічної безпеки сучасних банків як домінуючого виду фінансових установ в Україні, Зачосова Н. В. (2015)
Трусова Н. В. - Аналіз ймовірності реалізації функцій управлінського циклу в прогнозуванні фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Хмельков А. В. - Инвариантность иерархии институциональной инфраструктуры стабильности публичных финансов — как закономерный результат реализации функций финансов (2015)
Шевченко І. Ю. - Нормативно-правове підгрунтя забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників на національному ринку продажу автомобілів (2015)
Захаркін О. О. - Формування інноваційної стратегії підприємства з урахуванням рівня його ризикостійкості (2015)
Бойко О. В. - Методичний підхід до забезпечення кластерно-логістичного розвитку ринку транспортних послуг країни (2015)
Хомутенко В. П. - Механізм реалізації податкової реформи, Богатирьова Є. М. (2015)
Віннікова І. І. - Аналіз інноваційної активності промислових підприємств України, Марчук С. В. (2015)
Ізовіт Т. Л. - Ефект запровадження додаткового імпортного збору на розвиток легкої промисловості України (2015)
Семенова В. Г. - Математична модель оцінювання ефективності складових системи управління інтелектуальною власністю підприємств (2015)
Клименко К. В. - Розвиток фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Нормативно-правове забезпечення використання і охорони туристичних ресурсів Карпатського регіону України (2015)
Новікова Н. Л. - Формування інституційного механізму реалізації економічних інтересів (2015)
Ор'єва К. В. - Особливості стратегічних цілей та їх місце в ієрархії цілей організації (2015)
Ільїч Л. М. - Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості їхнього застосування в Україні, Якимова Н. С. (2015)
Купчак В. Р. - Стратегічне управління енергозбереженням у забезпеченні підвищення енергоефективності, економічної ефективності та економічної безпеки промислових підприємств і комплексів регіону (2015)
Москаль Н. В. - Етапи та порядок проведення санаційного аудиту (2015)
Собкевич О. В. - Економіко-математичний інструментарій інтегральної оцінки рівня інноваційної безпеки у промисловості України (2015)
Хомутенко А. В. - Теоретичні витоки науки про державні фінанси (2015)
Гончар В. Г. - Первинність забезпечення фінансової безпеки в процесі комерційної оцінки об'єктів нерухомості в рамках іпотечного кредитування (2015)
Заколодяжний В. О. - Мобільна стратегія як інноваційна складова розвитку страхової компанії (2015)
Руденко О. М. - Трансформація соціально-трудових відносин: сутність і змістовні характеристики (2015)
Скиба А. В. - Розширення економіко-вартісних моделей оцінки інформаційних ризиків за типологією особистості г. айзенка, Хоріна О. І. (2015)
Ходакевич Б. О. - Перспективи розвитку національного іт-сектору (2015)
Патлатой О. Є. - Інституціональні форми державної підтримки наукової праці в рамках національної інноваційної системи (2015)
Титул, зміст (2015)
До уваги науковців-юристів (2015)
Карпенко С. - До питання про суб’єктний склад фінансових правовідносин на ринках фінансових послуг (2015)
Мельник З. - До питання судової практики застосування способів захисту цивільних прав та інтересів (2015)
Михальнюк О. - Договір подружжя про надання утримання (2015)
Калаур І. - Справляння з наймача плати за користування майном: окремі аспекти правового регулювання (2015)
Скиданов К. - Значення волевиявлення для дійсності правочину (2015)
Старостенко Д. - Договір про встановлення земельного сервітуту: правові ознаки та істотні умови (2015)
Щербина М. - Перехід права оренди земельної ділянки при переході права на об’єкти нерухомості, які на ній розташовані (2015)
Коляденко П. - Співвідношення повноти фіксування судового засідання технічними засобами з іншими засадами здійснення судочинства (2015)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24. 11. 2014 р. ¹1 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з кредитних договорів" (2015)
Гриняк А. - Рецензія на монографію А. М. Ганчевої "Договір побутового підряду в цивільному праві України", Пленюк М. (2015)
Резнікова Н. В. - Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центрів стратегічного партнерства, Іващенко О. А. (2015)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні аспекти оновлення техніки в сільськогосподарських підприємствах Київської області, Сатир Л. М. (2015)
Папп В. В. - Розвиток інфраструктури як важливий чинник активізації туризму в регіоні (на прикладі Закарпатської області) (2015)
Селіверстова Л. С. - Управління грошовими потоками підприємства (2015)
Бриль К. Г. - Екологічно-орієнтовані види туризму як стратегічний напрям розвитку галузі в сучасних умовах (2015)
Марценюк Л. В. - Збереження історичної залізничної спадщини в контексті захисту національних інтересів України (2015)
Паска І. М. - Ефективність моделей кооперації сільськогосподарських підприємств (2015)
Шаповалова В. О. - Прогнозування цін на нерухомість з урахуванням тенденцій ділових циклів (2015)
Єфремова Н. Ф. - Мотиваційна складова у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Золотарьова О. В., Роєнко В. І. (2015)
Бережний Я. В. - Інституційні пастки і розгортання інституційної кризи в Україні (2015)
Бугаєнко С. А. - Інтеграційні процеси трансформації економічної структури регіональної економіки, Рехтета О. М. (2015)
Євтушенко О. В. - Аналіз психологічного впливу реклами на споживачів туристичного продукту (2015)
Корнієцький О. В. - Формування інвестиційної привабливості в умовах міжрегіональної транспортно-логістичної системи (2015)
Жигірь А. А. - Оптимізація фінансового планування природоохоронних заходів (2015)
Савченко Р. О. - Види та стадії управлінського контролю, Савченко Н. М. (2015)
Ігнатенко М. М. - Здійснення соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки на основі державно-приватного партнерства (2015)
Галаган Т. І. - Визначення збитків від вилучення земель під гірничорудні розробки (2015)
Жовтяк Г. А. - Розробка підходу до визначення транспортно-інтеграційних зв'язків в системі соціально-економічного розвитку регіонів України (2015)
Каламбет С. В. - Сутність ефективності фінансового планування на підприємстві, Остимчук Г. В. (2015)
Махначова Н. М. - Роль органів публічної адміністрації у адаптації підприємств до умов євроінтеграції (на прикладі Вінницької області), Семенюк І. Ю. (2015)
Гончар В. Г. - Оцінювання стану фінансової безпеки підприємства за допомогою інтегрального індексу фінансової безпеки (2015)
Гуменний А. А. - Оцінка податкового потенціалу ринку цінних паперів в Україні (2015)
Карпенко С. П. - Акцизне оподаткування у системі стимулювання споживчого та інвестиційного попиту (2015)
Петрюк М. В. - Венчурне фінансування АПК України (2015)
Комарницька Н. М. - Моніторинг параметрів, які характеризують систему управління інноваційною діяльністю підприємства (2015)
Конюхов Ю. М. - Оцінка регіональної соціально-економічної диференціації (2015)
Романюк В. М. - Державно-приватне партнерство як передумова підвищення ефективності управління дп "антонов" (2015)
Богер О. В. - Пріоритети змін податкової системи у становленні інноваційної економіки України (2015)
Семенюк В. О. - Фінансова архітектура як механізм забезпечення ефективності фінансової діяльності корпорації (2015)
Голіков С. С. - Сутність податкової безпеки (2015)
Шутько Т. І. - Витрати в економічній теорії наукових шкіл (2015)
Гальчук А. А. - Інновації як чинник конкурентоспроможності економіки (2015)
Гнибіденко І. Ф. - Рецензія на науково-практичну роботу "теоретико-методологічне забезпечення і науковий супровід трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання в період 1990—2014 років" висунутої на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року, Могильний О. М., Федоренко В. Г. (2015)
Дмитрук Ю. М. - Особливості пізньоголоценової еволюції ґрунтів Передкарпаття, Гаврилюк В. Б. (2015)
Нікорич В. А. - Діагностика літогенної неоднорідності бурувато-підзолистих ґрунтів на основі гранулометричного складу (2015)
Черлінка В. Р. - Адаптація великомасштабних карт ґрунтів до їх практичного використання у ГІС (2015)
Ernest C. I. - Land suitability evaluation of Ogochie river wetland soils in Ngor-Okpala local government area of Imo state Southeastern Nigeria for rain fed rice production, Okafor M. J., Irokwe I. F. (2015)
Русєва С. - Бази даних грунтів Болгарії, Молдови, Румунії й України та їх участь у розвитку європейського грунтового інформаційного простору, Розлога Ю., Лунгу М., Вінтіла Р., Лактіонова T. (2015)
Христенко А. О. - До проблеми вдосконалення діагностики калійного стану грунтів, Шаповалова В. С., Нешта А. П. (2015)
Самохвалова В. Л. - Прогнозування мікроелементного статусу ґрунтової системи для ефективної ремедіації і використання, Лопушняк В. І., Фатєєв А. І., Горякіна В. М., Шимель В. В. (2015)
Белоліпський В. О - Оцінка вологонакопичення в ґрунтах степових агроландшафтів, Полулях М. М. (2015)
Жуков А. В. - Оценка экоморфогенеза педозема и чернозема обыкновенного на основе показателей твердости, Задорожная Г. А. (2015)
Журавель М. Ю. - Застосування біологічних показників для визначення агроекологічного стану рекультивованих ґрунтів, Найдьонова О. Є., Яременко В. В. (2015)
Семенов Д. О. - Придатність ґрунтів для органічного землеробства в зоні впливу аеротехногенних викидів підприємств хімічної промисловості (2015)
Найдьонова О. Є. - Вплив біопрепарату Оптимайз 200 на біологічнний стан ґрунту в прикореневій зоні рослин сої в умовах органічного землеробства (2015)
Дрозд О. М. - Вплив меліоративного обробітку на властивості темно-каштанового солонцюватого грунту Сухого Степу (2015)
Захарова М. А. - Особливості міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних агроландшафтах Інгулецької зрошувальної системи (2015)
Мигунова Е. С. - Почва как среда обитания растений. Экологическое почвоведение (2015)
Вергунов В. А. - Перша історія науки агрохімії в Україні. Рецензія на книгу Б. С. Носка "Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні" (2015)
Сябрук О. П. - Удосконалення інструментального методу контролю емісії СО2 з поверхні грунту (2015)
Бородін А. Л. - Вплив параметрів структури ґрунту, створених передпосівним обробітком, та їх динаміки на вологозабезпеченість кукурудзи, Крилач С. І. (2015)
Десятник К. О. - Зміна структурно-агрегатного складу чорнозему опідзоленого під впливом вапняних меліорантів різного хімічного складу (2015)
Рушенко Л. О. - Вплив плантажного обробітку чорнозему південного під виноградники на показники його гумусового стану (2015)
Шовковська А. В. - Акредитація лабораторій – шлях до підвищення рівня аналітичних робіт у сфері якості ґрунтів, Лазебна М. Є. (2015)
Нелін О. - Формування тезауруса з нотаріату в Україні (2014)
Скрипнюк В. - Правові практики утвердження парламентаризму в контексті європейської інтеграції України (2014)
Черниш В. - Питання деонтології в нотаріальній діяльності (2014)
Гула С. - Здійснення громадського контролю у зарубіжних країнах (2014)
Примак В. - Причинно-наслідковий зв’язок як умова відшкодування моральної шкоди крізь призму вимог справедливості, розумності й добросовісності (2014)
Пожоджук Р. - Копілефт — унікальна правова конструкція (2014)
Прохоров-Лукін Г. - Коментар щодо проекту закону України "Про судово-експертну діяльність", Авдєєва Г. (2014)
Клочков В. - Проблеми визначення правових понять у законах та нормативно-правових актах (2014)
Триньова Я. - Клонування людини — одна із сучасних кримінально-правових проблем (2014)
Баганець О. - Вплив деяких правових презумпцій на предмет доказування у кримінальному провадженні (2014)
Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 року №12 "Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна" (2014)
Антонюк О. О. - Комплексність белігеративних ландшафтів (2013)
Власова А.М. - Дослідження ландшафтних територіальних структур басейнових територій (на прикладі басейнів річок системи Салгира) (2013)
Волкова Н.И. - Парагенетические ландшафты ополий и полесий и их антропогенная системная роль (2013)
Галаган О.О. - Моделювання розподілу важких металів у приавтомагістральних геосистемах (2013)
Гродзинський М.Д. - Суб'єкти ландшафту (2013)
Денисик Г.І. - "Золотий поділ" у відновленні ландшафту (2013)
Дідух Я.П. - Методика синфітоіндикаційної оцінки біотопів та аспекти її використання (2013)
Исаченко Г. А. - Ландшафтно-динамические и ландшафтно-эволюционные аспекты осушения болот европейской тайги (2013)
Исаченко Т. Е. - Рекреационная трансформация ландшафтов вблизи крупного промышленного города (2013)
Канський В. С. - До проблеми типології лісових антропогенних ландшафтів (2013)
Киналь О. В. - Орокліматогенні поля ландшафтів: особливості формування та характерні властивості (2013)
Коновалова Т. И. Котовщикова М. А. - Организация геосистем рифтовых зон (2013)
Лаврик О. Д. - Річкові ландшафти: проблематика виділення, термінології і типології (2013)
Снытко В.А. - Семенов Ю. М. Истоки концепции о геосистемах Виктора Борисовича Сочавы (2013)
Білоус Л.Ф. - Ландшафтно-інформаційні системи для органічного землеробства (2013)
Корогода Н.П. - Особливості геоінформаційного моделювання екомереж локального рівня (2013)
Кузнецова Т. И. - Ландшафтно-интерпретационное геоинформационное картографирование условий среды, Плюснин В.М. (2013)
Мкртчян О.С. - Еколого-морфометричний аналіз гірських територій на прикладі ділянки Українських Карпат (2013)
Свідзінська Д.В. - Перспективи структурно-морфометричного аналізу в ландшафтних дослідженнях (2013)
Воловик В. М. - Класифікація сакральних ландшафтів (2013)
Гродзинська О. Ю. - Перцепційні риси образів ландшафтів (2013)
Квасневська О. О. - Відображення антропонімії Подільського Побужжя в назвах населених пунктів (2013)
Коржик В. П. - Ландшафти екстремальних соціоекологічних ситуацій (2013)
Низовцев В. А. - Методология и методы ретроспективных исследований становления антропогенного ландшафтогенеза Центральной России (2013)
Николаев В. А. - Методологические проблемы эстетики ландшафта (2013)
Романчук С. П. - До історико-ландшафтних реконструкцій стародавнього Києва (2013)
Cавицька О. В. - Естетичні ресурси міського ландшафту (2013)
Тютюнник Ю. Г. - Эстетика промышленного ландшафта и природный пейзаж (2013)
Широкова В. А. - Комплексные естественно-географические исследования ландшафтной структуры исторических водных путей, Низовцев В. А., Снытко В. А., Чеснов В. М., Широков Р. С., Эрман Н. М. (2013)
Жолобчук І.М. - Ландшафтна екологія в економічній інтерпретації екологічного аудиту (2013)
Безлатня Л.О. - Культурні ландшафти міжзональних геоекотонів (2013)
Бойко Ю.В. - Українське Полісся : періоди четвертинних зледенінь (2013)
Булавенко І.Г. - Величини складових радіаційного балансу в Південному Розточчі, як передумова функціонування природних територіальних комплексів (2013)
Вовкунович О.О. - Ландшафтні засади оптимізації функціонального зонування Національного природного парку "Сколівські Бескиди" (2013)
Гордійчук М. В. - Вплив видобування бурштину на природні ландшафти Рівненщини (2013)
Діброва І.О. - Модельна ідентифікація геосистем берегової зони Канівського водосховища, Бушин М.О. (2013)
Дубынина С.С. - Биологические исследования степных ландшафтов Юго-восточного Забайкалья (2013)
Канська В.В. - Антропогенні заповідні об’єкти в структурі унікальних ландшафтів Середнього Придністер’я (2013)
Ковальчук І. П. - Трансформаційні процеси у басейнових геосистемах правобережної притоки Дністра – р. Бережниця та методи їх оцінювання і картографування, Швець О. І., Андрейчук Ю. М. (2013)
Костів Л. Я. - Динаміка фізико-хімічних та генетико-морфологічних характеристик ґрунтів Центрального Поділля (2013)
Холковська Т. Ю. - Експедиційні географічні дослідження та картографування території України у ХVІ-XVІІІ століттях (2013)
Бортник С. Ю. - Ревіталізація ландшафту: креативний підхід до антропогенно перетворених ландшафтів на теренах Польщі, Лаврук Т. М. (2013)
Нелін О. - Інститут відказів (заповітів) в українському звичаєвому праві: історичний аспект (2014)
Толстенко В. - "Правова" і "політична" форма: діалектика співвідношення в правовій теорії держави (2014)
Вознюк Н. - Третейське самоврядування в Україні: проблеми та пропозиції реформування (2014)
Матвієнко А. - Шляхи вдосконалення законодавства України про туризм (2014)
Совгиря О. - Організація та діяльність уряду за парламентсько президентської форми правління: переваги і недоліки (2014)
Кампо В. - Філософія і розвиток інноваційної методології досліджень у сфері конституційної юстиції в Україні (2014)
Пленюк М. - Особливості права власності та майнових прав за договором будівельного підряду (2014)
Андреєва О. - Цивільно правова характеристика ризику істотної зміни обставин за договором: поняття та практичне значення (2014)
Журик Ю. - Відповідальність у сфері економічної конкуренції: теоретичний аспект (2014)
Лозицька К. - Органи державного управління як суб’єкти правовідносин у сфері інвестування в навколишнє природне середовище (2014)
Триньова Я. - Біоетика правоутворення у сфері протидії злочинності (2014)
Мнишенко Є. - Основні складові кримінально правової політики в сфері права на отримання освіти в Україні (2014)
Шереметьєва О. - Деякі аспекти парадигми формування видів міжнародних повітряних правовідносин у сучасних умовах (2014)
Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 грудня 2013 року №14 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань" (2014)
Кампо В. - Леонід Юзьков: історія і сучасність (2014)
Нелін О. - "Двір" ("дворище") в сімейній і соціальній організації українського соціуму та у спадковому праві України (ІХ-ХІХ ст.) (2014)
Скрипнюк В. - Система організації державних органів у контексті забезпечення принципу поділу влади (органи прокуратури) (2014)
Блажівська О. - Історико-правовий аналіз речового права за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року (2014)
Толстенко В. - Поєднання правових і політичних форм держави в сучасній державотворчій практиці (2014)
Черниш В. - Нотаріальна логістика: ключові пріоритети реформи у сфері нотаріату України (2014)
Рабінович П. - Можливості удосконалення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні (2014)
Кулик Т. - Конституційно-правові основи місцевих виборів у столиці України – місті Києві: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Стефанчук М. - Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення з підстав її оскарження або внесення на неї подання прокурора (2014)
Гресь Н. - Правові колізії повернення підзвітною особою залишку виданого на відрядження авансу в іноземній валюті, Недоступ К. (2014)
Біленко М. - Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя (2014)
Москаленко К. - Поняття та загальна характеристика договорів у сфері музичного шоу-бізнесу (2014)
Журик Ю. - Окремі проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері економічної конкуренції (2014)
Юрчишин В. - Функціональний підхід як метод наукового пізнання кримінальних процесуальних функцій прокурора у досудовому розслідуванні (2014)
Чернєй В. - Оцінка ефективності та шляхи удосконалення заходів запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні (2014)
Кримський Т. - Тактика проведення типових слідчих (розшукових) дій під час розслідування вбивств (2014)
Лощихін О. М. - Правовий нігілізм як форма правосвідомості українського суспільства у процесі політичного транзиту, Євсюкова О. В. (2015)
Недюха М. П. - Теоретико-методологічний потенціал правової ідеології як загальнонаціонального проекту єднання українського суспільства, Подоляка С. А. (2015)
Шаповалова К. Г. - Моделі автономій в унітарних країнах Європи: порівняльно-правове дослідження та напрями удосконалення конституційно-правого статусу Автономної Республіки Крим (2015)
Колюх В. В. - Конституційно-правова відповідальність та державний примус у коституційному праві України (2015)
Бондаренко О. В. - Конституційна модернізація: поняття та співвідношення з суміжними категоріями (2015)
Заєць Ж. Ю. - Вплив принципу поділу державної влади на формування демократичної моделі влади: зарубіжний досвід і Ураїна (2015)
Козаченко О. С. - Проблеми конституційно-правового вдосконалення обмеження предмета всеукраїнського референдуму (2015)
Рибалка Н. О. - Адміністративно-правовий статус органів державного фінансового контролю в умовах реформування міжбюджетних відносин (2015)
Дмитренко Ю. П. - Актуальні питання застосування логістичних підходів у сфері матеріального-технічного забезпечення військових формувань в Україні, Тарасенко А. В. (2015)
Ковальчук А. Ю. - Гарантування права дітей на працю (2015)
Корнєєв В. В. - Функції керівника районного відділу органів внутрішніх справ України як елемент його адміністративно-правового статусу (2015)
Феделеш М. М. - Проблеми наукового моделювання дефініції "реєстрація" (2015)
Курко М. Н. - Патріарх Української юриспруденції академік Петро Петрович Михайленко людина-епоха, яка випередила свій час, Біленчук П. Д., Ярмолюк А. А. (2015)
Підюков П. П. - Відповідальність за фінансування тероризму має передбачати невідворотнє відшкодування суб'єктом злочину завданих державі і його жертвам збитків, Устименко Т. П., Осипенко Р. І. (2015)
Айрапетян А. - Основания постановления оправдатильного приговора согласно действующей конструкции уголовного-процессуального закона (2015)
Шумейко Д. О. - Негласний елемент у системі тактичної операції по документуванню прийняття пропозиції (обіцянки) та одержання неправомірної вигоди (2015)
Заклюка А. В. - Теоритичні розбіжності визначення доказів (2015)
Гандзюк В. П. - Формування матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) судом першої інстанції, Король В. В. (2015)
Бортник В. А. - Соціальний зв'язок суспільних відносин, які є об'єктом злочинів проти честі та гідності особи (2015)
Матвєєв П. С. - Теоретико-правовий аналіз рівнів господарського-правового забезпечення інноваційної діяльності в умовах децентралізації влади (2015)
Дякович М. М. - Припинення правовідношення як один із способів охорони і захисту сімейних справ та інтересів у нотаріальній прпактиці (2015)
Погребняк О. С. - До питання про конвалідацію нікчемних правочинів (2015)
Бочков П. В. - Хозяйственная деятельность негосударственных некоммерческих организаций (2015)
Сирота І. М. - Проблемні питання державної реєстрації права оренди земельних ділянок (2015)
Сергієнко О. В. - Особливості правового регулювання системи державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності (2015)
Куренда С. В. - Окремі правові аспекти корупційних ризиків у сфері земельних відносин та їх мінімізація (2015)
Солод І. В. - Застосування позасудового захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання (2015)
Бандурка А. М. - Корпоративное управление в экономике Украины в условиях кризиса банковой системы, Носова О. В. (2015)
Миколаєнко Я. Ю. - Медіація, як ефективний засіб вирішення міжнародних конфліктів (2015)
Задорожна С. М. - Множинність (плюралізм) визначень загальних принципів сучасного міжнародного права (2015)
Ювілей відомого науковця професора Куца Віталія Миколайовича (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Борисенко А. А. - Гігієнічне обгрунтування необхідності корекції таблиць хімічного складу харчових продуктів в залежності від рівня антропогенного забруднення грунтів (2015)
Литвинюк С. О. - Гістологічні та морфометричні зміни нейроцитів СА1 поля гіпокампа в динаміці після термічної травми (2015)
Мокрій В. Я. - Роль гена рецептора активатора пероксисом при цукровому діабеті ІІ типу (2015)
Тимощук О. Б. - Магнітні властивості високотемпературних надпровідників (2015)
Moroz V. - Аlterations of fatty-acid composition of blood serum and bile in patients with acute cholecystitis and high operational and anesthetic risk, Murlanova K., Briuzgina T. (2015)
Sharayeva M. - EBV-infection associated non-effusive pericarditis: two case reports (2015)
Горлач А. І. - Порівняльна характеристика діагностичних методів при кістозних неоплазмах підшлункової залози (2015)
Иванцок В. М. - Анализ функциональных нарушений миокарда после холецистэктомии осложненного острого холецистита у больных пожилого и старческого возраста, Кондратенко С. А., Бондарев Р. В. (2015)
Мазур А. Г. - Эзофагосцинтиграфия в диагностике разной патологии пищевода, Андриенко М. И. (2015)
Матвеєв Р. М. - Ефективність та вплив на рівень загального білку плазми крові різних методик плазмаферезу у комплексному лікуванні гострого небіліарного панкреатиту середньої тяжкості у ранній фазі захворювання (2015)
Кацитадзе И. Ю. - Ранние эффекты медикаментозной терапии систолической дисфункции левого желудочка у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца (2015)
Нетяженко Н. В. - Функціональна активність тромбоцитів у пацієнтів жіночої статі із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST, стратифікованими за шкалами TIMI та GRACE (2015)
Новарчук І. С. - Метаболічні наслідки після перенесених резекцій підшлункової залози (2015)
Павловський С. А. - Спосіб діагностики соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи (2015)
Поладич І. В. - Сучасний погляд на проблему батоплідної вагітності (2015)
Самофалов Д. О. - Оптимізація хірургічної тактики у новонароджених з некротизуючим ентероколітом, Діланян І. Р., Вірніна О. А., Квашніна А. А. (2015)
Терещенко В. В. - В пошуках альтернативного методу лікування контагіозного молюска у дітей, Степаненко В. І., Коляденко К. В. (2015)
Терещенко Т. О. - Морфологічні особливості організму футбольних арбітрів та асистентів професійних команд, Шахліна Л. Я.-Г., Назарко Н. М. (2015)
Черниченко О. А. - Оцінка стану кісткової тканини у хворих на рак передміхурової залози, які отримують андрогенну депривацію та поєднану антирезорбтивну терапію, Сакало В. С., Сакало А. В., Яковлев П. Г., Жильчук Ю. В. (2015)
Kuvayev A. S. - Experimental and clinical substantiation nof nitric oxide metabolism correction in the complex therapy of patients with generalized periodontitis, Borysenko A. V., Viderskaya A. V. (2015)
Гордійчук М. А. - Глобуломаксілярна (епідермальна) кіста фронтального відділу верхної щелепи. Амбулаторне лікування з застосуванням в післяопераційному періоді індивідуальної піднебінної пластинки (2015)
Сироїшко М. В. - Місце гіперчутливості уповільненого типу до мікробних та тканинного антигенів у передопераційній підготовці до хірургічного лікування хворих на генералізований пародонти, Зелінська Н. А., Антоненко М. Ю. (2015)
Sakhanda I. - The study of the motivations and preferences of consumers when choosing herbal medicines for treating cardiovascular diseases, Syatynya M. (2015)
Комарова Т. М. - Застосування наноматеріалів у медицині та фармації: погляд з позицій класичної та квантової фізики, Стучинська Н. В., Чекман І. С. (2015)
Ноцек М. С. - Селен та наноселен: роль в організмі та застосування у медичній практиці, Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Пузиренко А. М., Чекман І. С. (2015)
Сімонов П. В. - Фармакологічна активність наночастинок міді в умовах експериментальної моделі абсцесів шкіри і м’яких тканин (2015)
Вєдєнєєв В. Д. - Науково-медична діяльність та світогляд академіка В. П. Філатова (до 140-ї річниці з дня народження вченого), Вєдєнєєв Д. В. (2015)
Барна М. М. - Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: навчальні та наукові досягнення (до 75–річчя заснування), Пида С. В., Барна Л. С. (2015)
Красова О. О. - Розподіл рослинних угруповань схилів причорноморської частини басейну Інгульця на градієнтах едафічних факторів (2015)
Мацюк О. Б. - Морфогенез жіночих генеративних органів протандричних і протогінічних особин Juglans regia L. в умовах Західного Поділля (2015)
Москалюк Н. В. - Навчальна лабораторія морфології та систематики рослин – гербарій: створення та використання у процесі підготовки фахівців з біології (2015)
Пида С. В. - Порівняльна оцінка сортів люпину білого за вирощування в умовах Тернопільської області, Конончук О. Б. (2015)
Яворівський Р. Л. - Аналіз географічної структури флори Тернопільського плато (2015)
Соколов Е. В. - Типизация лиманов северо-западного Причерноморья на основе гидролого-морфометрических характеристик (2015)
Арсан В. О. - Моніторинг гідрохімічної та еколого-токсикологічної ситуації озер Васильківського та Фастівського районів Київської області, Бабенко Г. І., Варганова А. Д. (2015)
Білявська Л. О. - Нові композиційні антинематодні біопрепарати для рослинництва (2015)
Голіней Г. М. - Вплив рослинних високобілкових і жиромістких кормів з БММД-1 на їх забійні якості у годівлі свиней (2015)
Голунова Л. А. - Дія хлормекватхлориду на продуктивність та якість насіння Glycine max L. (2015)
Гулай О. В. - Біоценотичні зв’язки бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae з птахами родини Ardeidae (2015)
Гуляєва Г. Б. - Зміни у фотосинтетичному апараті озимої пшениці за дії мікоплазми A. laidlawii, Токовенко І. П., Патика В. П. (2015)
Гуменюк Г. Б. - Вміст важких металів і характеристика гідрохімічних показників у воді річки Серет поблизу Малашівського сміттєзвалища (Тернопільська область), Cтрашнюк Д. В., Дробик Н. М. (2015)
Данкевич Л. А. - Фенотипові та генотипові властивості домінуючих збудників бактеріальних хвороб яблуні в україні (2015)
Довгаюк-Семенюк М. В. - Вміст амонійного та нітратного нітрогену у рослинах конюшини лучної за дії нафтового забруднення ґрунту та підживлення фосфорно-калійними добривами, Величко О. І., Терек О. І. (2015)
Каськів М. В. - Еколого-генетичний аналіз клітин слизової оболонки рота за мікроядерним тестом дітей дошкільного віку у м. Рівне, Клименко М. О., Прищепа А. М. (2015)
Круть В. В. - Спороутворення і синтез білка в ізольованих штамів Bacillus thuringiensis за дії липкогенних композицій, Данкевич Л. А., Воцелко С. К., Патика В. П. (2015)
Опейда Є. В. - Вплив росту карциноми легені льюїс на цитотоксичну активність ефекторів вродженого імунітету, Сківка Л. М., Федорчук О. Г., Храновська Н. М., Позур В. В., Рудик М. П., Сенчило Н. В., Шепелевич В. В., Святецька В. М. (2015)
Поливаний С. В. - Дія емістиму с на морфогенез та насіннєву продуктивність маку олійного, Кур’ята В. Г. (2015)
Савенко О. А. - Збудники хвороб сегетальної рослинності в агроценозі пшениці, Пасічник Л. А., Патика В. П. (2015)
Соловодзінська І. Є. - Зміни вмісту жирних кислот у пилку яблуні залежно від рівня техногенного навантаження на довкілля (2015)
Стецула Н. О. - Природоохоронний статус раритетних ссавців Передкарпаття (2015)
Ткачук О. О. - Вплив паклобутразолу на вміст вуглеводів у рослинах картоплі (2015)
Стахурська І. О. - Морфологічні особливості мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця щурів за дії на організм натрія нітриту, Пришляк А. М. (2015)
Боднар О. І. - Адаптивні властивості водоростей за дії металів (2015)
Криницький Г. Т. - Монографія з ботаніки, Герц Н. В., Мацюк О. Б., Яворівський Р. Л. (2015)
Дробик Н. М. - Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, досягнення та перспективи розвитку (до 75-річчя заснування), Барна М. М., Барна Л. С., Курант В. З., Герц А. І. (2015)
Подобівський С. С. - Кафедра зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія становлення, Шевчик Л. О. (2015)
Грубінко В. В. - Розвиток наукових досліджень на кафедрі загальної біології та методики навчання природничих дисциплін (2015)
Ваганов В. Е. - О практическом применении углеродсодержащих нанокомпозитов (2015)
Аміруллоєва Н. В. - Дослідження інгібіторних властивоcтей катіоноактивних поліелектролітів у процесах корозії (2015)
Большаков В. І. - Вплив відпалу на фазовий склад ущільнювального покриття на основі АФС (алюмофосфатної сполуки), Веселова С. І., Загородній О. Б. (2015)
Большаков В. И. - О применении имитационного моделирования в материаловедении, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2015)
Большаков В. И. - Строительная отрасль − проверенное средство социально-экономического развития страны, Гаврилов И. Н., Челноков А. В. (2015)
Большаков В. И. - Выбор оптимальных режимов реновации вкладышей подшипников, Глушкова Д. Б., Костина Л. Л. (2015)
Броневицкий С. П. - Реформирование системы управления крупным городом в сфере, градостроительства и архитектуры (2015)
Вергун О. О. - Аналіз впливу сталеплавильного виробництва України на навколишнє середовище, Пушкаренко М. В., Олексєєнко О. Р. (2015)
Внуков А. А. - Влияние скорости циркуляции электролита на свойства дисперсной электролитической меди, Головачев А. Н., Белая А. В. (2015)
Калинина Н. Е. - Особенности влияния модифицирования на структуру и свойства литейных алюминиевых сплавов, Вилищук З. В., Калинин А. В., Николайчук Т. Н., Головатая А. В. (2015)
Куцова В. З. - Формирование микроструктуры и микротвердости горячекатаных IF-сталей после холодной осадки и отжига, Иванченко В. Г., Котова Т. В., Плошенко А. П. (2015)
Єрмакова О. А. - Технологічні платформи як важливий інструмент формування інноваційного середовища в регіоні (2015)
Дейнека Т. А. - Суперечності сучасної техніко-економічної парадигми в умовах інформаційної глобалізації (2015)
Lypov V. - Systems of Higher Education: A Comparative Institutional Analysis (2015)
Тараненко О. О. - Сучасні підходи до класифікації чинників впливу на діяльність підприємств індустрії туризму (2015)
Гребенніков В. О. - Суспільство, економіка, інфокомунікації та сталий розвиток України (у двох частинах) (2015)
Lysytsya N. - The Key Stages of the Process of Establishing Partnership Relations, Us M. (2015)
Panchuk A. - The Mеthodology of Carrying Out Strategic Control over the Company Integrated Marketing Communications Management (2015)
Бояринова К. О. - Властивості економічної функціональності підприємства в інноваційному розвитку (2015)
Dzobko I. - Formation of the Organizational and Motivational Support for Management of the Enterprise Flow Processes Based on the Logistics Approach, Proskurnina N. (2015)
Тарасова Т. О. - Роль системоутворювальних компонентів бухгалтерського обліку в забезпеченні безперервності діяльності (2015)
Oleksiuk O. - The Ternary Analytic System for Decision-Making (2015)
Виниченко Е. Н. - Формирование квалиметрической модели оценки состояния социально-экономического развития предприятий (2015)
Від редколегії (2015)
Лещенко І. Ч. - Перспективи розвитку газовидобувної промисловості України, Стогній О. В. (2015)
Макортецький М. М. - Оптимальна структура вугільної продукції для ТЕС України з урахуванням імпорту, Перов М. О., Новицький І. Ю. (2015)
Куц Г. О. - Математична модель прогнозування розвитку систем теплозабезпечення країни (2015)
Маляренко О. Є. - Удосконалений методичний підхід до визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження в енергоємних видах економічної діяльності, Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. (2015)
Білодід В. Д. - Акумуляційна здатність теплових мереж, Дерій В. О. (2015)
Шрайбер О. А. - Визначення оптимальних умов реалізації процесу термохімічної регенерації для використання теплоти відпрацьованих газів газотурбінної установки (2015)
Дубровський В. В. - Вплив геометричних характеристик поверхні зі сферичними лунками на теплообмін води з повітрям, Підвисоцький О. М. (2015)
Віднянський С. - Новітня історія країн Центрально-Східної Європи у наукових працях співробітників Інституту історії України НАН України (2012)
Бацак Н. - Іноземні негоціанти у розвитку комерційних зв’язків українських чорноморських портів (перша третина ХІХ ст.) (2012)
Кривець Н. - Діяльність німецьких учених в Університеті св. Володимира у ХІХ ст. (2012)
Білоус В. - Громадівець Олександр Стоянов і Грузія: подвижництво в царині народознавства, націєзбереження та економічного поступу (друга половина ХІХ ст.) (2012)
Варварцев М. - Іспанія та іспанці в українських рецепціях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Піскіжова В. - Роль родини Драгоманових-Шишманових в українсько-болгарських зв’язках (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2012)
Іваненко О. - Міжнародні зв’язки Харківського університету на початку ХХ ст. (2012)
Катаргіна Т. - Проблеми збереження культурної спадщини національних меншин України (міжнародний аспект) (2012)
Кот С. - Українсько-німецькі відносини щодо повернення та реституції культурних цінностей (1991-2012 рр.) (2012)
Кравчук О. - Інкорпорація німецькомовних земель "корони св. Вацлава" до складу ЧСР (1918-1920 рр.) (2012)
Ващенко О. - Поправка "Джексона-Веніка" у контексті торговельно-економічних відносин США та України (2012)
Агазаде Ф. З. - Україна в ОБСЄ: двадцять років участі у розв’язанні актуальних міжнародних проблем (2012)
Чубай-Федоренко Г. - Проблеми транскордонного співробітництва України в умовах розширеного Європейського Союзу (2012)
Вдовиченко В. - Взаємозв’язок атлантизму та європеїзму у зовнішній політиці Італії (1992-2001 рр.) (2012)
Нечаюк І. - Сучасні критичні погляди на майбутнє європейської інтеграції (2012)
Бевзюк Є. - Мовне питання як модус чеського національного відродження (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) (2012)
Стрикун І. - З історії перетворення Мінська на столицю Білорусі (1900–1920 рр.) (2012)
Мартинов А. - Українська історична ідентичність у загальноєвропейському контексті: спільні риси та особливості (2012)
Горенко О. - Європейські ідеали і пострадянський ідеалізм як чинники української трансформації (2012)
Пугач Є. - Чеська й словацька історіографія про міфи з історії словацької нації (2012)
Наюк А. - Ірландська Республіка та Європейське Економічне Співтовариство: історіографія становлення взаємовідносин (кінець 1950-х – 1980-ті роки), Черевко О. (2012)
Годлевська В. - Засоби масової інформації як джерело з вивчення процесу консолідації демократичного режиму в Іспанії (1982-1996 рр.) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Федоренко В. Г. - Трансформація економічної освіти в Україні (2015)
Вініченко І. І. - Конкуренція: сутність та концепції дослідження (2015)
Дєєва Н. Е. - Індикатори взаємозв'язку розвитку фінансового ринку і корпоративного управління (2015)
Дмитренко Г. А. - Формування інноваційної системи людиноцентричного управління персоналом в державних структурах, Мудра С. В. (2015)
Колмогорова І. В. - Формування економічної активності населення сільської місцевості під час кризових явищ в Україні, Добрянська Н. А. (2015)
Запша Г. М. - Динаміка споживання продуктів харчування в умовах ринкових трансформацій аграрного сектора (2015)
Момотюк Л. Є. - Перспективи удосконалення фінансового рахунку в системі національних рахунків України (2015)
Савченко В. Ф. - Державне регулювання господарського комплексу України в умовах євроінтеграції (2015)
Марценюк Л. В. - Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України за допомогою впровадження залізничного туризму (2015)
Чуницька І. І. - Розвиток фінансового ринку в Україні: глобальні виклики та переваги (2015)
Черненок К. П. - Проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Іванова Л. С. - Брейдінг як спосіб просування органічної продукції (2015)
Жигірь А. А. - Poзвитoк iнвeстицiйнoї дiяльнoстi пiдпpиємницьких стpуктуp (2015)
Борко Ю. Л. - Інвентаризація як основний методичний прийом фінансово-господарського контролю нематеріальних активів у бюджетних установах (2015)
Литвиненко Н. П. - Особливості організації та проектування інформаційної системи на підприємстві (2015)
Чуркіна І. Є. - Реформи бюджетної системи ЄС: результати та перспективи (2015)
Рудаков О. М. - Основи стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств-виробників продукції для залізничної галузі (2015)
Борисова О. В. - Про перспективи розвитку деяких видів туризму на Гадяччині (2015)
Кулінська А. В. - Сучасні тенденції в грошово-кредитній політиці національного банку України (2015)
Коваленко О. В. - Механізм стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств металургії на основі логістичного підходу, Безверха І. І. (2015)
Гончар В. Г. - Порівняння фінансової стійкості підприємств на основі найбільш поширених показників (2015)
Юсифов Мурад Юсиф оглы - Моделирование инфляционных процессов в Азербайджане и в его регионах: применение расширенной модели рядов Фурье (2015)
Тарасов К. В. - Технолого-економічні бар'єри нагромадження капіталу в країнах, що розвиваються (2015)
Джалилов Азар - Влияние фрагментации международного производства тнк на принимающие страны (2015)
Литвиненко Е. І. - Організація обліку вибуття "нефінансових активів" бюджетних установ як нового комплексного об'єкта обліку в бюджетних установах (2015)
Паршина М. Ю. - Основні ознаки, критерії та ключові індикатори у визначенні поняття регіону (2015)
Степаненко Т. О. - Методичні рекомендації з управління матеріальними ресурсами промислового підприємства (2015)
Колінько О. В. - Пік ресурсів та межі зростання — теорія та методи вирішення майбутніх кризових явищ (2015)
Чекановський В. П. - Світовий досвід реформування бюджетних систем зарубіжних країн та шляхи його впровадження в Україну (2015)
Юхименко Т. В. - Сучасні вектори розвитку банківського сектору в Україні та світі (2015)
Власова К. М. - Тенденції, проблеми та напрями їх вирішення у м'ясопереробній галузі України (2015)
Варварцев М. - Джузеппе Гарібальді: морськими шляхами в Україну (1824–1834 рр.) (2013)
Іваненко О. - Культурно-освітня діяльність чеської громади в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Піскіжова В. - Українсько-болгарські зв’язки в галузі образотворчого мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Гуменюк О. - Студентські корпорації у контексті міжнародної діяльності української міжвоєнної еміграції в Європі (2013)
Блашків О. - Словацька культура в публікаціях Дмитра Чижевського на сторінках славістичних часописів у міжвоєнний період (2013)
Кривець Н. - Німецькі вчені в Новоросійському університеті: наукова та викладацька діяльність (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Кот С. - "Колекція Кенігса" в контексті переговорів між Україною та Королівством Нідерланди щодо повернення культурних цінностей, втрачених внаслідок Другої світової війни (2013)
Ціватий В. - Європейський зовнішньополітичний простір доби раннього нового часу (ХVІ–ХVІІІ ст.): концепти і дипломатичний інструментарій (2013)
Харлан Г. - Політика Федеративної Республіки Німеччина щодо нових незалежних держав Центрально-Східної Європи в 1990-х роках (2013)
Тюкалов М. - "Мосульське питання” у близькосхідній дипломатії Великої Британії та США в 1920-і роки (2013)
Павлишин Л. - Досвід інтеграції Чеської Республіки до Європейського Союзу (1993-2004 рр.) (2013)
Ардрейко В. - Проблеми координації чесько-словацьких міждержавних відносин у контексті євроатлантичної інтеграції (2013)
Миколенко Д. - До питання про соціальну підтримку режиму С. Стамболова в Болгарії (1887–1894 рр.) (2013)
Кравчук О. - Політична діяльність Т. Г. Масарика в Австро-Угорщині (1882–1914 рр.) (2013)
Годлевська В. - Вибори до генеральних кортесів 1982 року і новий імпульс консолідації демократії (2013)
Віднянський В. - Взаємодія учасників Вишеградської групи із зовнішньополітичним середовищем з етнополітичних питань (2013)
Вдовиченко В. - Трансформаційні процеси в італійському суспільстві в контексті імплементації Маастрихтського договору (2013)
Мартинов А. - Європейська історична пам’ять: зміна способів формування та умов існування (2013)
Горенко О. - Людина в історичній ситуації і раціональність досвіду: рецепція Д. Г’юма і М. Вебера в контексті методологічного самовизначення історика (2013)
Мітькіна О. - Огляд підходів до вивчення міжкультурного діалогу і процесів взаємодії культур (2013)
Мікєладзе В. - Політика європейських союзників США щодо розв’язання Карибської кризи: історіографія питання (2013)
Боровець І. - Слідами воєнної історії в особах (рецензія на книгу Jašek P., Kinčok B., Lacko M. Slovenskí generalí 1939-1945. – Praha, 2013. – 393 s.) (2013)
Павло Степанович Сохань (1926-2013) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Lemeshko O. V. - Development and analysis of bandwidth allocation linear model in LTE downlink with Resource Allocation Type 1, Al-Dulaimi A. M. K. (2015)
Комарова Л. О. - Застосування безпроводової сенсорної самоорганізованоїмережі для моніторингу та управління у кризових ситуаціях (2015)
Лісовий І. П. - Залежність флуктуації фази синхроімпульсів від параметрів пристрою синхронізації меж елементарних сигналів, Колчар В. М. (2015)
Торошанко Я. І. - Моделювання системи управління телекомунікаційною мережею із затримками сигнальної і управляючої інформації, Танцюра Л. І., Харлай Л. О., Хмара К. В. (2015)
Максимов В. В. - Дослідження алгоритму боротьби з перевантаженнями TCP VENO, Чмихун С. О. (2015)
Попов А. А. - Сравнительный анализ эффективности алгоритмов фильтрации сигналов, построенных на основе операций L-группы, в условиях негауссовости помех (шумов) (2015)
Сайко В. Г. - Развитие широкополосных систем беспроводного доступа нового поколения: технико-экономический анализ, Плющ А. Г., Бреславский В. А., Лысенко Д. А. (2015)
Бондарчук А. П. - Проблемы и перспективы внедрения OpenFlow, Солодкий В. Д., Зайчук Н. А., Срочинская А. С. (2015)
Андреева Н. А. - Частотные характеристики лавинного кремниевого фотодиода с барьером Шоттки, Зингаева Е. И., Зуев В. А., Муравьев В. М. (2015)
Орлов Є. В. - Застосування теорії конфліктів для дослідження моделі розвитку мережі SDN (2015)
Родионов С. С. - Адаптивный принцип защиты радиоэлектронных средств от непреднамеренных помех, Кондаков А. Н. (2015)
Кременецкая Я. А. - Влияние конфигурации умножительно-усилительных схем на основе микрогенераторов миллиметрового диапазона на возможность получения терагерцового излучения (2015)
Пархомей І. Р. - Синтез інформаційно-телеметричних комплексів цифрового радіобачення (2015)
Бондаренко Т. Г. - Исследование влияния давления газов на добротность резонатора твердотельного волнового гироскопа, Зенив И. О. (2015)
Кільменінов О. А. - Синтез структури моделі контрольованого об'єкта системи управління інфокомунікаційними мережами (2015)
Дацько А. О. - Особливості прояву господарсько цінних ознак інтродукованого матеріалу вівса в умовах західної частини Лісостепу України (2015)
Шахнович Н. Ф. - Помологічна оцінка місцевих, зникаючих, рідкісних сортів яблуні за основними господарсько-біологічними ознаками (2015)
Ярош А. В. - Вихідний матеріал для створення м’якозерних форм пшениці м’якої озимої, Рябчун В. К., Леонов О. Ю., Діденко С. Ю., Копитіна Л. П., Шелякіна Т. А. (2015)
Музафарова В. А. - Адаптивність зразків колекції пшениці м'якої ярої до умов східної частини Лісостепу України, Падалка О. І., Рябчун В. К., Петухова І. А. (2015)
Наумов О. Г. - Джерела високого вмісту амілопектину в крохмалі в селекції ячменю ярого (2015)
Солонечна О. В. - Сорти ячменю ярого кормового напряму використання як джерела цінних ознак (2015)
Капустян М. В. - Оцінка нових самозапилених ліній кукурудзи, створених на базі різних генетичних плазм за продуктивністю та її складовими (2015)
Сокол Т. В. - Джерела стійкості гороху та сої до біотичних чинників, Петренкова В. П. (2015)
Задорожна О. А. - Зберігання насіння гороху, нуту та сочевиці в контрольованих умовах, Герасимов М. В., Шиянова Т. П., Безугла О. М., Потемкина Л. М., Божко Т. Н. (2015)
Рябчун В. К. - Кузьмишина Наталія Василівна (до 50 – річчя від дня народження), Шиянова Т. П. (2015)
Рябчун В. К. - Пам'яті Худоєрка Володимира Івановича (1935-2008), Єгоров Д. К., Ярош А. В. (2015)
Кучер М. Ф. - Л. П. Симиренко – основоположник садівництва України (2015)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2015)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2015)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари, наради (2015)
Правила для авторів (2015)
Мокляк М. В - Просторовий підхід у прогнозуванні податкових надходжень, Чернов П. С., Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. (2015)
Назукова Н. М. - Теоретичні засади оцінювання податкового навантаження на капітальні інвестиції (2015)
Чепелєв М. Г. - Економетрична оцінка еластичностей заміщення між працею та капіталом для обчислюваної моделі загальної рівноваги України (2015)
Бородіна О. С. - Принцип комплементарності в міждисциплінарних дослідженнях економіки (2015)
Булана О. О. - Вплив трансфертного ціноутворення на здійснення митної оцінки товарів (2015)
Середа Ю. В. - Роль соціального капіталу у формуванні ставлення до ринкової економіки в Україні (2015)
Риковська О. В. - Нематеріальні ресурси адаптації сільського населення (2015)
Казакова І. В. - Особливості формування світового та вітчизняного ринків мінеральних добрив (2015)
Дульська І. В. - Цифрові технології як каталізатор економічного зростання (2015)
Ткачова О. А. - Науково-технологічний потенціал розвитку вітчизняної сфери нанотехнологій (2015)
Попова О. Л. - Розвиток багатофункціональності сільського господарства: досвід Німеччини (2015)
До уваги авторів журналу – нові вимоги щодо оформлення пристатейних списків джерел (2015)
Нелін О. - Питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Сопілко І. - Роль стратегії національної безпеки України в правовому регулюванні державної інформаційної політики України (2014)
Ніколаєнко Н. - Сутність поняття "соціальна солідарність" у працях Леона Дюгі та Максима Ковалевського (2014)
Курило В. - Адміністративні правопорушення в галузі фінансів і підприємницької діяльності, Чернецька О. (2014)
Михайлюк Я. - Поняття адміністративних послуг та характеристика їх нормативно-правового регулювання (2014)
Гаврилюк Р. - Властивості додержавного перерозподільного (податкового) права люди (2014)
Рассомахіна О. - Ліцензування авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (2014)
Гриняк О. - Поняття та ознаки житла як об’єкта права спільної власності подружжя (2014)
Соботник Р. - Права та обов’язки страховика за договором страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки (2014)
Журик Ю. - Критерії якості продукції (товарів, робіт, послуг) у форматі відносин економічної конкуренції (2014)
Гиренко И. - Основные направления развития законодательства о растительном мире Республики Беларусь (2014)
Федоренко В. - Застосування адміністративними судами фінансових санкцій за зайняття гральним бізнесом: за матеріалами судової практики (2014)
Дубович О. - Особливості запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання (2014)
Гуня І. - Погроза, загроза й психічне насильство: співвідношення кримінально-правових явищ та понять (2014)
Куц В. - Завдання Кримінального кодексу України та засоби їх виконання: від ілюзій до реалій (2014)
Ващенко В. В. - Дифференцирующая способность сред как метод отбора исходного материала в селекции ячменя ярового, Шевченко А. А. (2015)
Василенко А. О. - Потенціал зразків гороху за цінними господарськими ознаками, Сокол Т. В., Безуглий І. М., Шевченко Л. М., Шелякіна Т. А. (2015)
Заїма О. А. - Характеристика колекційних зразків пшениці озимої за стійкістю проти бурої іржі (2015)
Гончаренко А. А. - Новые подходы в селекции озимой ржи на качество зерна, Ермаков С. А., Макаров А. В., Семенова Т. В., Точилин В. Н., Крахмалева О. А., Осипова А. В., Лазарева Е. Н., Яшина Н. А. (2015)
Голік О. В. - Інтегральна оцінка стійкості селекційних ліній та сортів пшениці ярої на вплив комплексу біотичних чинників, Звягінцева А. М., Бабушкіна Т. В. (2015)
Єгоров Д. К. - Теорія і практика використання ефекту гетерозису у жита озимого, Циганко В. А., Змієвська О. А., Штефан О. О., Дем’яненко С. Б., Олійник О. О.. (2015)
Кобизєва Л. Н. - Скринінг колекції сої НЦГРРУ за вмістом в насінні білка та жиру (2015)
Новрузлу Г. А. - Актуальные проблемы селекции ячменя в Азербайджане, Байрамова Д. А., Гашимова Х. Д., Гарибов З. А. (2015)
Сидоренко В. С. - Селекция новых сортов проса для кормопроизводства, Гуринович С. О. (2015)
Хоменко С. О. - Оцінка сортів пшениці м'якої ярої за селекційними індексами, Федоренко І. В., Близнюк Р. М., Раченко О. С., Данюк Т. А. (2015)
Бондаренко І. В. - Заселеність та зараженість запасів зерна шкідливими членистоногими (2015)
Змиевская Е. А. - Наследование ценных признаков у простых гибридов F1 ржи озимой, Егоров Д. К. (2015)
Кириченко В. В. - Мутантна дія диметилсульфату на мейоз M1 соняшнику, Васько В. О. (2015)
Kosev V. - Evaluation of genetic divergence and heritability in winter field pea genotypes (2015)
Корнієнко С. І. - Поліплоїдія в селекції буряку столового, Нестеренко Є. П., Горова Т. К., Ремпель І. М., Ковальчук Н. С. (2015)
Міщенко С. В. - Особливості успадкування ознак статі у сортолінійних, лінійно сортових та міжлінійних гібридів однодомних конопель (2015)
Чернобай Л. М. - Вивчення генетичної цінності ліній кукурудзи за нормою реагування на фенотипові середовище у гібридів F1, Петренкова В. П., Літун П. П. (2015)
Яцишен О. Л. - Еволюційно сформований генетичний поліморфізм гречки посівної (Fagopyrum esculentum Moench), Тараненко Л. К. (2015)
Xiaomei Jin - Optimization of culture medium for a Bradyrhizobium japonicum strain introduced from Russia (2015)
Задорожна О. А. - Витривалість насіння жита до зберігання в умовах модельного досліду, Єгоров Д. К. (2015)
Кирпа М. Я. - Способи тривалого ресурсоекономного зберігання насіння гібридів кукурудзи, Бондарь Л. М. (2015)
Наумов О. Г. - Характеристика ліній ячменю ярого в конкурсному сортовипробуванні за цінними господарськими ознаками (2015)
Скидан В. О. - Спосіб визначення агроекологічної належності сортів рису в умовах затоплення (2015)
Солонечна О. В. - Стійкість до біотичних чинників та урожайність сортів ячменю ярого в умовах східної частини Лісостепу України (2015)
Усов О. С. - Особливості наливу та формування врожайності зерна у сучасних сортів пшениці твердої ярої (2015)
До уваги авторів (2015)
Содержание (2015)
Середа В. А. - Оптимизация динамических характеристик системы пиротехнического старта летательного аппарата (2015)
Тарасюк А. Д. - Влияние автоматизации технологических процессов производства деталей из полимерных композитов на качественные и экономические характеристики изделий, Андреев А. В., Артаков А. Ю. (2015)
Бычков С. А. - Влияние последовательного применения дорнования и барьерного обжатия полосы с отверстием на характеристики напряженно-деформируемого состояния при ее растяжении, Семенцов В. Ф. (2015)
Бабенко Ю. В. - Информационные показатели стоимостной эффективности модификаций тяжелого транспортного самолета (2015)
Остапчук В. В. - Классификация вероятных дефектов формы листовых деталей летательных аппаратов (2015)
Гагауз П. М. - Применение одномерной дискретной модели для анализа напряженно-деформированного состояния адгезионных соединений, Гагауз Ф. М. (2015)
Воронько В. В. - Экспериментальное исследование точности отверстий, перфорируемых в листовых деталях авиационных двигателей способом электрогидравлической штамповки, Жовноватюк Я. С. (2015)
Колоскова А. Н. - Экспериментальное исследование Т-образного сварного соединения полимерных пленок (2015)
Бычков А. С. - Модели уплотнения и полимеризации препрегов при инфузии пленочного связующего в производстве композитных деталей авиационной техники, Сапельников А. В. (2015)
Симбиркина А. Н. - Металлизированные полые стеклянные микросферы для перспективных теплоизоляционных и радиопоглощающих покрытий, Нефедов В. Г., Черваков О. В., Глоба Н. И. (2015)
Holovina H. - Research of thermal conditions on the surface of rocket launcher payload fairing during the flight, Boopathiraja A. (2015)
Рябініна Л. М. - Проблеми теоретичної обгрунтованості економічних категорій та термінів, які розглядаються в законах України з банківництва (2013)
Кравченко В. І. - Фінанси України: сучасні виклики і проблеми розвитку (2013)
Міненко М. А. - Особливості функціонування об'єднань харчової промисловості німеччини на національному рівні (2013)
Сафонов Ю. М. - Державне регулювання кластеризаційної політики України (2013)
Волохова І. С. - Необхідність проведення фінансової децентралізації: економічна ефективність (2013)
Прямухіна Н. В. - Проблеми фінансування та розвитку регіональної економіки (2013)
Гордієнко В. О. - Планування показників цільових програм (2013)
Грищенко І. М. - Оцінка іміджевої привабливості спеціальності "економіка підприємства" у вищих навчальних закладах, Власюк Т. М., Макатьора Д. А. (2013)
Алєксєєв І. В. - Планування оновлення структури основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва, Фещур Р. В., Мазур А. В. (2013)
Маркова Н. С. - Реалізація антикризової hr-політики в межах існуючої системи hr-менеджменту підприємства, Ярмак О. В. (2013)
Корецька С. О. - Вплив кодування на формування митної вартості автотранспортних засобів, Левченко Н. М., Пальчиковський С. В. (2013)
Федун І. Л. - Детермінанти активізації інвестування інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві за кризових дисбалансів економічного простору (2013)
Клименко Л. В. - Напрями забезпечення глобальної продовольчої безпеки на основі розвитку агропродовольчого підкомплексу України (2013)
Хлівна І. В. - Тенденції розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, Ігнатенко М. М. (2013)
Чорний Р. С. - Розвиток трудового потенціалу міських та сільських поселень через коригування факторного впливу (2013)
Чернова Т. Л. - Еколого-економічні принципи сталого розвитку національної економіки (2013)
Бондар О. А. - Специфіка моделювання економічних процесів (2013)
Корсак В. І. - "піраміда соціального розвитку підприємства" — ефективний інструмент реалізації соціальної функції бізнесу на регіональному рівні (2013)
Приходько І. П. - Облікова політика сучасного підприємства: теоретичні аспекти формування (2013)
Скоробогач О. І. - Аналіз прибутку та рентабельності малих і середніх банків України (2013)
Сало Л. К. - Особливості формування та реалізації державної та регіональної податкової політики України в сучасних умовах (2013)
Цеслів А. С. - Оцінка ефективності впровадження системи комерційної концесії (2013)
Боровик О. А. - Роль ресурсозберігаючого фактора в розвитку сучасного світового та вітчизняного господарства (2013)
Лук'янова О. Ю. - Імплементація процесного менеджменту в підприємства будівельного комплексу України в умовах обмежених ресурсів (2013)
Мусаєв Е. К. - Формування інноваційного механізму управління розвитком апк регіону (2013)
Mирзойев Аскер Ибадат оглы - Основы внешнеэкономической деятельности предприятия (в региональном масштабе) (2013)
Мітченко Г. В. - Аналіз зовнішнього середовища та його впливу на функціонування галузі вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні (2013)
Смолянюк О. В. - Використання соціальних мереж у маркетингових комунікаційних стратегіях підприємств (2013)
Толкач І. С. - Фактори впливу на приріст депозитів як показник довіри клієнтів (2013)
Барило О. Г. - Питання кадрової політики у сфері цивільного захисту України, Потеряйко С. П., Тищенко В. О. (2013)
Дмитренко Г. В. - Фінансові піраміди та вирішення проблемних питань, які ставляться перед національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2013)
Куліков А. І. - Концесія як форма реалізації спільних проектів держави і бізнесу (2013)
Романенко Є. О. - Ідеологія як комунікативний інструмент реалізації державної політики (2013)
Сельський А. А. - Стратегія і державне управління як передумови технологічності стратегічного управління (2013)
Федорук А. П. - Зарубіжний досвід державного внутрішнього фінансового контролю (2013)
Буреш І. В. - Європейський досвід державного управління з протидії торгівлі людьми (2013)
Волобуєва Г. Д. - Генеза формування соціальної політики держави в Україні (2013)
Якименко О. Г. - Методичні засади реалізації державної політики у сфері економічної безпеки (2013)
Резнікова Н. В. - Проблеми подолання асиметричної взаємозалежності країн в умовах регіональної співпраці, Іващенко О. А. (2015)
Грозний І. С. - Сутність та значення когерентного підходу в управлінні якістю розвитку підприємства (2015)
Вініченко І. І. - Економічний зміст та формування витрат підприємства, Кравченко О. О. (2015)
Войтко С. В. - Дослідження ретроспективи розвитку нанотехнологій та передумови технологічного прориву України у цій сфері, Мельник Я. Д. (2015)
Каламбет С. В. - Сутнісна характеристика фінансового планування на підприємстві, Павлова Ю. О. (2015)
Сальман І. Ю. - Сучасний стан світого агропродовольчого ринку та місце в ньому України, Ібатуллін М. І. (2015)
Рекун І. І. - Управління персоналом у системі економічної безпеки підприємства залізничного транспорту (2015)
Ведернікова С. В. - Детінізація економіки як фактор економічної стабільності держави (2015)
Федорченко О. Є. - Удосконалення системи бюджетування на підприємстві (2015)
Давлетбаева Н. Б. - Автоматизация производственных процессов на предприятиях пищевой промышленности как фактор инновационного развития отрасли (2015)
Хорішко К. С. - Реалізація стратегічних імперативів в управлінні розвитком інвестиційної привабливості підприємств (2015)
Корнієцький О. В. - Методичні аспекти розвитку міжрегіональної взаємодії транспортно-логістичних систем в умовах синхронізації (2015)
Стеблянко І. О. - Валовий внутрішній продукт України: просторова та структурна динаміка (2015)
Радіонов Ю. Д. - Фінансова безпека України: проблеми та шляхи забезпечення (2015)
Сотниченко Л. Л. - Моніторинг та оцінка як головні інструменти механізму управління розвитком регіональної інфраструктури (2015)
Норд Г. Л. - Зарубіжний досвід забезпечення можливостей людського розвитку для інвалідів (2015)
Гусєв Ю. В. - Організаційно-економічне обгрунтування використання франчайзингу як засобу розвитку малого бізнесу у регіоні (2015)
Жмуденко В. О. - Методологія оцінки управління економічною безпекою систем різного рівня ієрархії (2015)
Жигірь А. А. - Розрахунок економічного ефекту при підвищенні продуктивності праці в результаті проведення заходів щодо запобігання забруднення атмосфери (2015)
Сіліна І. В. - Управління фінансовим станом підприємства в кризових умовах, Хацер М. В. (2015)
Орел В. М. - Економічна система оцінки виробничих витрат на свинарських підприємствах (2015)
Бірдус Л. В. - Стратегічне управління аграрним сектором економіки України, Бірдус М. А. (2015)
Чеберяко О. В. - Економіко-теоретична сутність системи забезпечення фінансової безпеки підприємства, Кривовяз М. А. (2015)
Ганзюк С. М. - Фінансові результати діяльності комерційних банків в умовах політичної нестабільності, Снітько Д. А. (2015)
Зоря О. П. - Методика аналізу та оцінки необоротних активів ПАТ КБ "Приватбанк", Довбиш Т. В. (2015)
Рахман М. С. - Аналіз структурних зрушень в експорті машинобудівної галузі України, Гриненко І. О. (2015)
Радзівіло І. В. - Фінансові інструменти подолання кризи на підприємствах машинобудування: проблеми та шляхи їх вирішення, В. Л. Будуров (2015)
Ярмоленко Ю. О. - Особливості сталого розвитку аграрного сектору економіки України (2015)
Бабіченко В. В. - Корпорації державного сектору: об'єктивні суперечності функціонування (2015)
Мельник О. В. - Застосування аутсорсингу на підприємствах водного транспорту (2015)
Думікян М. М. - Екзогенні та ендогенні детермінанти транснаціоналізації світового ринку телекомунікаційних послуг (2015)
Мажула О. В. - Критерізація економічної безпеки держави (2015)
Суханова А. В. - Інформаційне забезпечення аналізу та програмування конкурентоспроможності регіону (2015)
Голіков С. С. - Податкова безпека у системі фінансової безпеки (2015)
Копчинська К. О. - Запровадження європейських стандартів оподаткування прибутку підприємств в Україні (2015)
Головінов О. М. - Інноваційна активність і інноваційні процеси в національній економіці (2013)
Кузьменко О. В. - Формування методологічних засад концепції регулювання активного перестрахування на основі застосування нечітких когнітивних карт (2013)
Будник В. А. - Досвід застосування концесій державного майна (2013)
Павлова Г. Є. - Сутність поняття державного регулювання аграрного сектора економіки (2013)
Жувагіна І. О. - Теоретичні аспекти визначення економічного потенціалу підприємства (2013)
Демчук О. В. - Проблемы оптимизации эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли ар крыма на современном этапе (2013)
Корсак В. І. - Актуальні проблеми регулювання галузі роздрібної торгівлі (2013)
Касьянова В. А. - Скорінгова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб у банку (2013)
Гуляєва Н. М. - Експлікація визначальних факторів типізації комерційних контрактів підприємства за неоінституціональною теорією, Охотніков А. В. (2013)
Довгань Л. Є. - Стан та перспективи розвитку поліграфічної промисловості України, Воржакова Ю. П. (2013)
Зайченко В. В. - Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника у птнз, Лаптєва А. В. (2013)
Ковач М. Й. - Інноваційний розвиток санаторно-курортного господарства регіону:проблеми і ризики (2013)
Ведмідь Н. І. - Критерії сегментації ринку санаторно-курортних та оздоровчих послуг (2013)
Могилевская О. Ю. - Актуальные проблемы управления рыночной деятельностью промышленного предприятия (2013)
Ігнатова О. М. - Статистичний аналіз готівкового обігу в Україні та його вплив на вартість національної грошової одиниці, Касьян О. В. (2013)
Приказюк Н. В. - Соціальне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку , Шимків С. А. (2013)
Котова Ю. В. - Монетарная, капитализационная и социализационная структуры процентного канала трансмиссионного механизма монетизации (2013)
Горячка О. О. - Методи стимулювання персоналу інноваційних креативних колективів промислових підприємств (2013)
Мосін О. О. - Інноватизація економіки через комплексне впровадження інновацій (2013)
Заяць Г. С. - Державне регулювання кадрового забезпечення освітньої сфери України: напрями модернізації (2013)
Шпак Г. М. - Удосконалення оцінювання сертифікованих сільськогосподарських земель (2013)
Вороновська Л. П. - Забезпечення ефективної діяльності системи інформатизації житлово-комунального господарства (2013)
Романчук О. Я. - Державне регулювання інвестицій на львівщині (2013)
Товстенюк О. В. - Концептуальні засади діагностики інвестиційної привабливості підприємств (2013)
Семенюк З. І. - Стратегічне бюджетне планування: сценарний підхід (2013)
Росляков А. А. - Базис та його вплив на ціни спотового та ф'ючерсного ринків (2013)
Башук Г. О. - Економіко-інноваційна модель конкурентоспроможності продукції в Україні (2013)
Гаман М. В. - Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади (2013)
Твердохліб О. С. - Етичні аспекти доступу до публічної інформації (2013)
Циц С. В. - Кадрове забезпечення місцевих органів виконавчої влади (на прикладі хмельницької області) (2013)
Євсюков О. П. - Оптимізація підвищення кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту, Терент'єва А. В., Долгий М. Л. (2013)
Сельський А. А. - Середовище застосування стратегічного управління: формування державної політики (2013)
Середа В. Я. - Державна політика у видавничій галузі України: сучасний стан і прогностичні перспективи (2013)
Чувпило В. В. - Нормативно-правове забезпечення реформування земельних відносин в Україні (2013)
Толочко О. - Критерії визначення стандарту доказування вини поза розумним сумнівом у кримінальному провадженні (2015)
Янчук А. - Окремі аспекти концептуального бачення конституційних перетворень (2015)
Омельчук В. - Національна стратегія у сфері прав людини як чинник актуалізації завдань оперативно-розшукової діяльності: адміністративні проблеми реалізації (2015)
Рибалка Н. - Теоретико-правові основи правозахисної діяльності прокуратури, Шестопалов Р. (2015)
Наулік Н. - Система прокуратури України: новели законодавства (2015)
Кагановська Т. - Реформування кадрової політики у сфері державної служби як чинник активізації європейської інтеграції України (2015)
Блажівська О. - Проблеми правового регулювання оскарження дій (бездіяльності) державних виконавців (2015)
Арманов М. - Об’єкт і предмет злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України, та їх кваліфікаційне значення (2015)
Однолько І. - Нормативно-правове забезпечення протидії терористичній діяльності в Україні (2015)
Шмаль Л. - Міжнародні стандарти протидії корупційній службовій злочинності в діяльності юридичних осіб приватного права (2015)
Мазур О. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на дотримання прав і свобод громадян у кримінальному провадженні, Бортун К. (2015)
Єфіменко І. - Порядок збереження інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Вандін Є. - Організаційні передумови здійснення кадрової політики спеціалізованої антикорупційної прокуратури (2015)
Грицун О. - Міжнародно-правове регіональне регулювання протидії інформаційній злочинності (2015)
Конограй Н. - Повноваження спільних слідчих груп у міжнародному співробітництві під час кримінального провадження (2015)
Котляренко О. - Протидія терористичним актам на військових об’єктах Збройних Сил України (2015)
Лагоцька В. - Причини та умови жіночої рецидивної злочинності в Україні (2015)
Огнєв Т. - Диференціація кримінальної відповідальності за порушення недоторканності державного кордону України (2015)
До 80-річчя від дня народження Юрія Шемшученка (2015)
Титул, зміст (2012)
Круцевич Т. - Перспективы оптимизации содержания и организации физического воспитания в контексте формирования целостной, гармонично развитой личности дошкольника, Пангелова Н. (2012)
Козлов С. - Методика занятий оздоровительной аэробики для женщин 30-40 лет, Костюченко В., Врублевский Е. (2012)
Москаленко Н. - Інноваційні технології фізичного виховання, спрямовані на зміцнення здоров’я студенток 17-18 років, Сичова Т., Анастасьєва З. (2012)
Круцевич Т. - Гендерные особенности юношей и девушек, занимающихся и не занимающихся спортом, Марченко О., Биличенко Е., Имас Т. (2012)
Корогод Л. - Основні напрями розвитку фізичної культури і спорту на Дніпропетровщині в 1920-30-х роках (до 80-річчя утворення Дніпропетровської області) (2012)
Макаренко М. - Зв’язок фізичних здібностей хлопців середнього шкільного віку з нейродинамічними функціями, Лизогуб В., Пустовалов В., Зганяйко А. (2012)
Орлов О. - Визначення базової готовності студентів до навчання бойовим мистецтвам (2012)
Петрукович Н. - Закаливание детей дошкольного возраста в системе оздоровительной работы по семейному воспитанию, Врублевская Л., Врублевский Е. (2012)
Лоза Т. - Пошук шляхів підвищення рівня здоров’я студентів: теоретичний аспект (2012)
Хахуля В. - Культура здоров’я школярів 5-6 класів сільської місцевості (2012)
Коган Б. - Оцінка рівня ортостатичної стійкості студентів з ослабленим здоров’ям, Білецька В., Семененко В. (2012)
Базилевич Н. - Особливості формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до фізичної культури (2012)
Афтимичук О. - Уровень сформированности педагогического майстерства фитнесс-тренера в системе оздоровительных занятий (2012)
Пангелов Б. - Становлення та розвиток туристсько-краєзнавчої діяльності у Стародавньому світі (2012)
Жук Г. - Програмування занять аквафітнесом з дітьми молодшого шкільного віку, Бондар О. (2012)
Шаповал В. - Динаміка психофункціональних показників школярів 11-12 річного віку на оздоровчих заняттях з елементами футболу (2012)
Борисова Ю. - Порівняльний аналіз ефективності різних підходів до оцінки фізичної підготовленості школярів (2012)
Пангелов С. - Тенденції розвитку фізичної культури оздоровчої спрямованості в країнах Сходу у період Середньовіччя (2012)
Федоренко Є. - Ціннісні орієнтації учнів старших класів, які навчаються в школах різних типів (2012)
Кучер Т. - Рівень фізичного здоров’я студентів гуманітарно-педагогічнoї академії (2012)
Афтимичук О. - Проблема ритма общения в контексте подготвки учителя физической культуры к коммуникативной деятельности (2012)
Пасічник В. - Факторна структура фізичного розвитку, фізичної підготовленості і розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку (2012)
Еременко Н. - Особливості впливу засобів масової інформації на життястуденської молоді, Фандикова Л. (2012)
Волочій Ф. - Фізичний розвиток і фізична підготовленість студентів І-V курсів з різним рівнем рухової активності, Васильків М. (2012)
Петренко Н. - Озодоровчо-тренувальна програма занять з аквафітнесу для студентів економічних спеціальностей (2012)
Троценко Т. - Ефективність впливу рухливих ігор туристичної спрямованості на формування моральних якостей молодших школярів (2012)
Породько-Лях О. - Терміни-номени осіб у сфері фізичної культури і спорту (2012)
Кошелева О. - Проблеми реалізації теоретичної підготовки в процесі фізичного виховання студентів (2012)
Лядська О. - Вплив занять з використанням засобів пор де бра на фізичну підготовленість дівчат 19-20 років, Ларченко О. (2012)
Ісаченко М. - Організаційно-методичні умови вдосконалення навчального процесу студентів інститутів фізичної культури і спорту (2012)
Чайка Д. - Дитячий фінтес як інновація у сфері дошкільного виховання (2012)
Євтух М. - Характеристика функціонального стану студентів гуманітарного ВНЗ (2012)
Сазонець В. - Стратегічний менеджмент у розвитку фізичної культури та спорту (2012)
Фандеева А. - Оценка уровня развития физических качеств детей 5-6 лет в системе внешкольного образования (2012)
Лисак І. - Педагогічний контроль показників фізичного розвитку школярів середніх клaсів (2012)
Кучеренко В. - Вплив занять оздоровчим фінтесом на показники фізичного розвитку і складу тіла жінок другого зрілого віку (2012)
Сутула А. - Деякі особливості фізичного розвитку дітей, хворих на сколіоз (2012)
Ляшенко В. - Зя’язок розумової працездатності і показників рівня фізичного розвитку студентів різних спеціальностей протягом навчального року, Петров Г., Мамотько П., Недогонова Д., Петровський П. (2012)
Корж Н. - Аналіз показників фізичної підготовленості студентів першого курсу технічних спеціальностей ЗНТУ (2012)
Нелін О. - Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.): становлення і розвиток (2014)
Блажівська О. - Вчення про зобов’язання за Галицьким цивільним кодексом 1797 року: історико-правовий аналіз (2014)
Толстенко В. - Принцип поділу влади в ґенезі форм и сучасної держави (2014)
Черниш В. - Професійний обов’язок як структурний елемент деонтологічних засад діяльності нотаріуса (2014)
Джуринський О. - Генезис наукових поглядів на вирішення адміністративно-правових спорів за участю юридичних осіб (2014)
Біленко М. - Майно фізичної особи – підприємця як об’єкт права спільної сумісної власності подружжя (2014)
Примак В. - Змістовна визначеність засади розумності у правовому регулюванні відносин з відшкодування моральної шкоди (2014)
Рассомахіна О. - Особливості охорони промислових зразків за правом Європейського Союзу та законодавством окремfих держав – членів ЄС (2014)
Журик Ю. - Кримінальні правопорушення в сфері економічної конкуренції як особливий вид злочинів (2014)
Салміна Я. - Особливості правового регулювання проведення наукових досліджень на континентальному шельфі України (2014)
Руденко М. - Деякі проблеми виконавчого провадження та можливі шляхи їх вирішення (2014)
Панов М. - Обман як ознака складу злочину і його кримінально-правове значення, Анісімов Г. (2014)
Триньова Я. - Кримінально-правове забезпечення охорони життя ембріона людини: погляд з позиції neo jus naturale (2014)
Дубович О. - Основні об’єкти запобіжного впливу у сфері боротьби зі злочинністю осіб без визначеного місця проживання (2014)
Рубежанська О. - Критерії класифікації обладнання, яке використовується при незаконному виготовленні наркотичних засобів або психотропних речовин (2014)
Пожоджук Р. - Правова природа арбітражної угоди (2014)
Краснова М. - Актуальне науково-теоретичне дослідження проблем юридичних дефектів правового регулювання земельних відносин в Україні, Макарова Т., Євстігнєєв А. (2014)
Емельянова Ю. - Этнос в предметной области социальной философии (2014)
Олещук К. - Актуалізація ідеї права в державницьких поглядах С. Дністрянського (2014)
Опейда Л. - Від праксеології до технологій ефективної діяльності (2014)
Ковтун О. - Міжпоколінне порівняння норм моралі українського та білоруського суспільств (2014)
Матвіїшина О. - Соціальне самопочуття лучан у контексті соціальних змін (2014)
Сальнікова С. - Благодійність населення східноєвропейських країн із радянським минулим (2014)
Бондаренко Ю. - Ігрове кіно як інструмент поширення ідеології (2014)
Москвич О. - Медіа-реальність як сучасний соціокультурний простір (2014)
Клімук І. - Психологічно-соціальні фактори формування релігійної ідентичності в релігійній громаді (2014)
Любчук В. - Позакультові практики як спосіб реалізації особистості (2014)
Рудакевич О. - Духовність як узмістовлення професійної діяльності соціального працівника (2014)
Нелін О. - Правове регулювання зобов’язальних відносин на українських землях (ІХ–ХІХ ст.) (2014)
Черниш В. - Теоретичні аспекти мови нотаріального діловодства та нотаріальної таємниці як основоположних принципів діяльності нотаріату в Україні (2014)
Муза О. - Теоретична модель адміністративно-судочинських правовідносин в Україні (2014)
Гергелюк Н. - Місце адміністративно-правових зобов’язань у предметі адміністративного права України (2014)
Климюк О. - Контрольні повноваження Глави держави і уряду щодо Міністерства внутрішніх справ України в умовах переходу до парламентсько-президентської республіки (2014)
Шинкарук Н. - Становлення та розвиток адміністративно-правового регулювання відносин у сфері електроенергетики (2014)
Кочин В. - Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень (2014)
Майданик Л. - Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в праві України (2014)
Пленюк М. - Еволюційні етапи формування зобов’язання у дореволюційний період (2014)
Слободянюк С. - Еволюція цивільно-правового режиму оборотоздатності об’єктів незавершеного будівництва в Україні (2014)
Бернацький М. - Припинення права власності на житло (2014)
Гриценко Г. - Особливості виконання часткових зобов’язань (2014)
Резнік Г. - Право дитини жити і виховуватись у сім’ї (2014)
Бевзенко В. - Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів (2014)
Демський Е. - Відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення, Шамрай В., Мельник О. (2014)
Нелін О. - Правові аспекти спадкування у бічних лініях в українському звичаєвому праві (2014)
Черниш В. - Забезпечення охорони нотаріальної таємниці і нотаріуса в українському законодавстві (2014)
Триньова Я. - Jus naturale — біоетика — neo jus naturale: еволюція природного права (2014)
Недюха М. - Корупція як соціально-правовий феномен (2014)
Власов А. - Про оплатність адміністративних послуг (2014)
Біленко М. - Загальні положення про договір як цивілістичну конструкцію (2014)
Кочина О. - Становлення та розвиток інституту компенсації моральної шкоди за порушення авторських та суміжних прав (2014)
Миронова Г. - Приватні та публічні засади в правовому регулюванні відносин з надання медичної допомоги (2014)
Резнік Г. - Особливості відшкодування моральної шкоди, спричиненої посяганням на особисті немайнові права дитини (2014)
Рябова К. - Структура правовідносин, що виникають у результаті використання ФФБ як способу інвестування будівництва (2014)
Грабовська О. - Застосування положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у цивільному процесі України (2014)
Цюра О. - Правовий режим земель та будівель, використовуваних для виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження (2014)
Боржецька Н. - Підстави та умови складання обвинувального акта (2014)
Іщенко Е. - Механізми контролю за дотриманням принципу розумності строків у сучасному кримінальному процесі (2014)
Витязь М. - Чи запрацює стаття 389 1 КК України в частині угоди про визнання винуватості? (2014)
Нелін О. - Особливості спадкування в Україні у період перебування у складі Російської та Австро-Угорської імперій у ХІХ — початку ХХ століття: історико-правовий аспектї (2014)
Каменська Н. - Класифікація звернень до публічної адміністрації за змістом (призначенням): дискусійні питання (2014)
Смокович М. - Категорії виборчих спорів: динаміка їх виникнення (2014)
Гергелюк Н. - Сутність адміністративно-правових зобов’язань органів виконавчої влади в Україні (2014)
Шолкова Т. - Особливості правового статусу спеціального фонду місцевого бюджету в Україні (2014)
Кочин В. - Саморегулівна організація: поняття та ознаки (2014)
Солтис Н. - Визначення спадкового договору з участю подружжя (2014)
Бернацький М. - Квартира як елементарна одиниця житла (2014)
Миронова Г. - Методологічні аспекти приватноправового регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги (2014)
Яриш О. - Дефініція інформації як окремого об’єкта цивільних прав (2014)
Довбня А. - Першовідкривач, першопроходець. До 100-ліття академіка Петра Михайленка (2014)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 1 листопада 2013 року №15 "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом" (2014)
Титул, зміст (2015)
Бойко Ю. А. - Противовоспалительная активность новой жидкокристаллической лекарственной формы с капсаицином, Кравченко И. А., Шандра А. А., Аят М. (2015)
Кулібаба О. В. - Рівень окисненого глутатіону при алотрансплантації ембріональної м'язової тканини у щурів, Петров С. А. (2015)
Литвиненко А. П. - Вплив імунізації бичачим сироватковим альбуміном на ооцити, клітини їх фолікулярного оточення, клітини тимуса і лімфатичних вузлів у мишей, Срібна В. О., Грушка Н. Г., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2015)
Сухин Ю. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния плечевой кости при нагрузке на анкерный фиксатор, используемый для подвешивания плеча к акромиону при лечении привычного вывиха плеча, Логай В. А., Данилов П. В., Лазарева Д. В. (2015)
Бабієнко В. В. - Вивчення кумулятивної та шкірно-резорбтивної дії азотовмісних детергентів в умовах підгострого досліду, Сахарова І. В., Данильченко Л. І. (2015)
Горбачова С. В. - Можливі шляхи переривання NO-залежних шляхів нейродеструкції при використанні інгібіторів no-синтази різної селективності в умовах експериментального порушення мозкового кровообігу, Бєленічев І. Ф. (2015)
Антоненко П. Б. - Зв'язок концентрації ізоніазиду з маркерами перекисного окиснення ліпідів у хворих на туберкульоз (2015)
Назаренко О. Я. - Інформативність трансвагінальної гідролапароскопії при обстеженні пацієнток з безплідністю, Гладчук І. З., Волянська А. Г. (2015)
Коваль Ю. Н. - Клиническая эффективность применения современных зубных щеток сложной формы и их влияние на состояние гигиены полости рта и ткани пародонта при хроническом генерализованном катаральном гингивите у детей, больных хроническим тонзиллитом, Цевух Л. Б. (2015)
Мицик Н. Й. - Використання методу тонкошарової хроматографії олігосахаридів для селективного біохімічного скринінгу лізосомних хвороб накопичення, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2015)
Нефьодов О. О. - Порівняльна характеристика болезаспокійливої активності протисудомних засобів за умов експериментального алергічного енцефаломієліту, Мамчур В. Й. (2015)
Пікас О. Б. - Діагностичне і прогностичне значення змін показників метаболізму ліпідів крові при туберкульозі легень (2015)
Понятовська Т. Ю. - Оцінка ефективності еналаприлу залежно від поліморфізму M235T ангіотензиногену у гіпертензивних пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу (2015)
Запорожан В. Н. - Анализ метилирования гена WIF1 у женщин с гиперпролиферативными процессами и раком эндометрия, Дубинина В. Г., Бубнов В. В., Маричереда В. Г., Рожковская Н. Н., Быкова Н. А. (2015)
Артеменко В. В. - Симуляционное обучение при лечении неотложных состояний в медицине, Носенко В. М., Вастьянов Р. С., Берлинская Л. И., Новиков Д. А., Семченко С. С., Егоренко О. С. (2015)
Брич О. І. - Перспективи застосування наноаквахелатів металів, Синетар Е. О., Каплуненко В. Г. (2015)
Михайленко В. Л. - Якість питної води - фактор, що детермінує стан здоров'я людини (на прикладі Одеської області) (2015)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2015)
Ковальський В. - Принцип єдності історичного і логічного у сучасних правових реаліях (2014)
Нелін О. - Питання права власності й володіння землею в українському звичаєвому праві (2014)
Бондаренко В. - Громадянське суспільство: питання термінології (2014)
Войтанович О. - Трансформація правової ідеології в Україні в контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Полюхович В. - Факторингові операції банків: особливості оподаткування (2014)
Віхров С. - Окремі напрями вдосконалення правового регулювання венчурного інвестування (2014)
Гаврилюк Р. - Необхідність і форми позитивації права людини на податки (2014)
Гриняк А. - Дискусійні питання правової природи спадкового договору (2014)
Кочин В. - Поняття та ознаки саморегулювання у цивільному праві України (2014)
Пленюк М. - Трансформація майнових прав на нерухоме майно як юридичний факт – підстава виникнення права власності (2014)
Постригань Т. - Актуальні питання нормативного визначення трудових прав керівників комунальних підприємств (2014)
Гелич А. - Утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій як форма співробітництва територіальних громад (2014)
Цюра О. - Суб’єкти та організаційно правові форми виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження (2014)
Дегтяренко М. - Основні та перспективні форми залучення психологічних знань у судову діяльність, Пікаревський О. (2014)
Сурженко М. - Вимоги до кандидата на посаду керівника прокуратури району (2014)
Примак В. - Міжнародний арбітраж і суди: проблеми взаємодії (2014)
Тубелець О. - Особливості кримінально правового регулювання в Україні під час подій листопада 2013 – березня 2014 року (2014)
Нелін О. - Становлення і розвиток контролю і нагляду у сфері нотаріату України і Росії у дореволюційний період: історико-правовий аналіз (2014)
Шрамко Ю. - Правова допомога та адміністративні послуги: до питання співвідношення понять (2014)
Гаврилюк Р. - Конституціоналізація права людини на податки (2014)
Рарицька В. - Концепція податкового суверенітету в теорії суспільного договору (2014)
Тараненко К. - Правова природа податково-правового патерналізму (2014)
Смокович М. - Вибори як інститут забезпечення демократії в Україні (2014)
Мотиль В. - Cтан та перспективи правового регулювання медіації в Україні (2014)
Первомайський О. - Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві (2014)
Пленюк М. - Поняття юридичного факту в доктрині цивільного права: історія і сучасність (2014)
Гриняк O. - Спадковий договір та прийняття спадщини як підстави виникнення права спільної власності подружжя на житло (2014)
Кущаєва Л. - Особливості кредитної спілки як юридичної особи приватного права (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського