Зіганшина Л. О. - Незалежність як життєтворчість за умови абсолютної необхідності за вченням П. Іванова (2009)
Кравченко П. А. - Аксіологічні чинники розвитку науки в межах соціокультурного релятивізму (2009)
Андрос Є. І. - Національна самоідентифікація етнічних українців як вирішальний чинник консолідації українського суспільства (2009)
Волков О. Г. - Діалектика дискурсу підданського суб'єкта (2009)
Глушко Т. П. - Дидактичний вимір філософсько-економічного знання у контексті теорії духовного капіталу (2009)
Вощенко В. Ю. - Логіка виникнення концепту "цивілізація" у філософії історії А. Тойнбі (2009)
Радіонова Г. В. - Сизигія ірраціонального і раціонального: контекст гри (2009)
Бичко А. К. - Зародження правових ідей в Україні на початку ХVІІІ ст. (2009)
Кравченко А. П. - Міфологічне та релігійне світовідчуття в осмисленні права (2009)
Дуцяк І. З. - Обґрунтування типології онтологічних концепцій (2009)
Шенгерій Л. М. - Логіка та раціональність: продукування принципів стандартизації знання (2009)
Пашенко В. О. - Проблема охорони пам’яток церковної архітектури в творчості і діяльності Олеся Гончара (2009)
Голозубов О. В. - Діалог культур та діалог в культурі: постмодерний образ св. Франциска Ассізького (2009)
Сторожук С. В. - Українська "національна" революція ХVІІ ст.: міф чи реальність? (2009)
Кравченко П. А. - Соціально-філософський аналіз історії як реального процесу. Рецензія на: А. І. Мельник. Історія як предмет соціально-філософської рефлексії (український дискурс на рубежі століть). — Чернігів: ЧДІЕіУ; Київ: Інститут вищої освіти НАН України, 2008. — 360 с. (2009)
Пономарьов Ю. Ю. - Огляд матеріалів всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Ірраціональне підгрунтя раціональності" (2009)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу"Філософські обрії" (2009)
Титул, зміст (2014)
Від редакції (2014)
Гаєвський Ю. Д. - Комплексні гемологічні дослідження опалів благородних, Беліченко О. П. (2014)
Ємельянов І. О. - Актуальні методи діагностики огранених вставок алмазу за допомогою електронно-мікроскопічних досліджень особливостей залишків природних граней (найфів), Татарінцев В. І. (2014)
Пегловський В. В. - Визначення матеріалоємності виробів з каменю. Частина 2 (2014)
Татарінцев В. І. - Проблемні питання синтетичних алмазів на світовому ринку (2014)
Какоксенiт (2014)
Лабрадор (2014)
Україна та світ (2014)
Міжнародна виставка "Ambermart 2014" (2014)
Коштовне камiння (2014)
Декоративне камiння (2014)
Інформація (2014)
Титул, зміст (2014)
Від редакції (2014)
Бєлєвцев О. Р. - Комплексні дослідження облагороджених рубінів та сапфірів синіх у науково­-дослідній лабораторії Державного гемологічного центру України, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Андреєв О. О., Морозенко В. Р. (2014)
Беліченко О. П. - Економічна оцінка дорогоцінного каміння у сировині, Ладжун Ю. І. (2014)
Нестеровський В. А. - Маркетингові дослідження ринку напівдорогоцінного каміння України, Дрозд Т. І. (2014)
Сурова В. М. - Яшми, гранодіорит гранатовмісний, базальт мигдалекам'яний, траси, роговики як виробне каміння Криму, Гелета О. Л., Горобчишин О. В. (2014)
Пегловский В. В. - Исследование влияния содержания оксида алюминия в химическом составе природных камней на трудоемкость и энергоемкость их обработки, а также прочие физико­-механические свойства (2014)
Гелета О. Л. - Щодо питання запровадження старательського видобування природного каміння, придатного для ландшафтно-будівельних робіт, Сурова В. М., Нестеровський В. А., Андрєєва О. О. (2014)
Гелета О. Л. - Вплив процесів вивітрювання на збереженість архітектурних пам’яток з природного каміння у східній та південній частинах України, Сергієнко І. А., Зуєвська Н. В., Загнітко В. М., Кічняєв А. М., Горобчишин О. В., Ляшок В. І., Ткаленко А. М., Шунько В. В. (2014)
Бєлєвцев О. Р. - Визначення стану збереженості пам’яток з декоративного каміння України за допомогою ультразвукового зондування, Гелета О. Л., Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Сергієнко І. А., Трохімець С. І. (2014)
Касьяненко К. О. - Петрографія виробного та будівельного каміння стародавнього міста-держави Ольвії (2014)
Інформація (2014)
Льовкіна О. Г. - Генезис праксеологічних ідей: історико-філософський контекст (2012)
Попов В. Ю. - Чотири навігації давньогрецького духу (2012)
Цебрій І. В. - Місце діалектики в освітній системі Алкуїна Йоркського (2012)
Половніков В. Г. - Колізії сенсуалістичної теорії знання Дж. Берклі в контексті поліграфології і кінематографії (2012)
Кравченко П. А. - Легітимність влади та соціальна злагода в сучасній Україні (2012)
Дудченко В. С. - Духовні цінності в контексті соціокультурного розвитку сучасного українського суспільства (2012)
Стовпець О. В. - Соціально-філософський погляд на кібер-піратство як засіб ідеологічного впливу в інформаційному суспільстві (2012)
Карівець І. В. - Філософські особливості екологічної свідомості, Кудлик З. В. (2012)
Усанов І. В. - Сповідимі шляхи історії (2012)
Гужва О. П. - Між Аполлоном і Спасителем (2012)
Кондратюк Л. Р. - Обов’язок життя: філософсько-антропологічне есе на тему етосно-естезисного становища людини у світі, Цвіркун В. М. (2012)
Пономаренко М. В. - Символічна єдність досвіду особистості (2012)
Петрушенко О. П. - Зв'язок утопії з механізмами діяльності свідомості (2012)
Шаповал В. М. - Есхатологічні мотиви російської релігійно-філософської думки "срібного століття" і сучасність (2012)
Батаєва К. В. - Іконографія і/чи постсеміотика (2012)
Мовчан М. М. - Страхи в соціальному середовищі Київської Русі (2012)
Жиртуєва Н. С. - Містичне просвітлення як основа релігійної толерантності (2012)
Кавалеров В. А. - Індивідуалізація освіти в контексті суспільства знань (2012)
Кравченко А. А. - Соціально-економічні детермінанти зародження інституту "вчительства" у Стародавньому світі (2012)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2012)
Глинка Е. В. - Язык в зеркале системной философии (2011)
Панищев А. Л. - Метафизика границ бытия человека в поэзии Н. Гумилёва (2011)
Васютинський В. О. - Соціально-психологічні особливості самовизначення між українською і російською ідентичностями (2011)
Недашківська Т. Є. - Специфіка концептуалізації сучасних понять публічної сфери (прикладний аспект) (2011)
Любецкая В. В. - О способах присутствия лада и музыкального начала в творчестве Н. В. Гоголя (2011)
Бурдина Е. А. - Лексическая экспликация образа времени в эпистолярном наследии Н. В. Гоголя (2011)
Курохтина А. М. - Концепт Gute в прозе Вольфганга Борхерта (на материале рассказа "Три темных короля") (2011)
Герман Л. В. - Проблема запозичання концептів (2011)
Черненко Г. А. - Аксіологічні настанови щодо чоловіків у листах до журналу "Жінка" (за 1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.) (2011)
Гаража М. М. - Комунікативна стратегія попередження конфлікту та її тактики в жанрі світської бесіди (2011)
Боровик Я. Ю. - Специфіка змісту концепту "таємниця" в українській мовній свідомості (психолінгвістичний експеримент) (2011)
Васютенко І. О. - Концепт "душа" як мовний засіб вираження внутрішніх почуттів в мовній картині світу Миколи Бажана (2011)
Давидюк Т. В. - Специфіка фрейму weather у художніх творах сестер Бронте (2011)
Руцинская И. И. - Путеводитель как вид справочного издания: специфика жанра и формы "взаимодействия" с читателем (2011)
Аврамко Т. О. - До питання комунікативних відносин та їх особливостей в сучасних умовах розвитку нації (2011)
Березун Е. Ю. - Организация самостоятельной учебной деятельности студентов в полинациональных группах, Иорданова Н. А., Гайдарова Е. В. (2011)
Непоп-Айдачич Л. В. - Реконструкція рис польського мовного образу квітів на матеріалі анкетних даних (2011)
Бісовецька Т. В. - Семантико-генетична основа номінацій ЛСГ "професія та рід занять" (2011)
Тищенко Т. В. - Просодичні маркери гендерної варіативності оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні (2011)
Гречаная К. Б. - Нефинитные формы итальянского языка: таксисные функции (2011)
Вятчаніна С. В. - Внесок видатних просвітників ХІХ ст. у захист та відродження болгарської мови (2011)
Ермоленко Ю. А. - Параметры классификации аббревиатур как вербальных эквивалентов соответствующих номинатем (2011)
Файфер Н. В. - Використання статистичних методів у лінгвістиці (2011)
Волгіна О. О. - Динаміка лексикографічної репрезентації концептуального поля familier / фамільярність у французькій мові (2011)
Смірнова Є. С. - Ступінь прагматичності різних професійних дискурсів (на матеріалі сучасної англійської мови), Нестеренко Н. Г. (2011)
Драпак О. З. - Інтернаціональні терміни та окремі їхні елементи у словниковому складі української мови пострадянського періоду (2011)
Гвоздович Г. А. - Отражение в терминологии фонетических особенностей белорусского языка в сравнении с русским языком (2011)
Беззубова О. О. - Запозичення у складі німецькомовних смс-повідомлень (2011)
Соколов Д. П. - Контекстуально-коммуникативные аспекты значения политических понятий в немецком политическом дискурсе (2011)
Гузенко С. В. - Граматична структура простих речень у рекламних текстах маніпулятивного типу (2011)
Барбара Н. В. - Представление украинской лиричности в современном русском газетном тексте (2011)
Cтрельнікова О. В. - Еllipsis in the language of mass-media (2011)
Денисевич О. В. - Проблеми дослідження рекламної лексики у мовній картині світу українців (2011)
Балакірєв К. О. - Мовленнєві жанри "образа" та "знущання" у структурі читацьких коментарів до новин (2011)
Горлачева В. В. - Наименования черного цвета в современной рекламе (2011)
Шукало І. М. - Веб-сайт як різновид комп’ютерного рекламного дискурсу (на матеріалі веб-сайтів британських туристичних компаній) (2011)
Мороз О. В. - Сучасний стан бібліометричних досліджень: зарубіжний та вітчизняний досвід (2011)
Гаврилишин Т. В. - Еліптичні підрядні речення як засіб вираження експресивності в усному діловому мовленні (на матеріалі промов, інтерв’ю та прес-конференцій німецьких політиків) (2011)
Бровко О. О. - Літературні фрактали в смисловому просторі постмодернізму (2011)
Худзиньска-Паркосадзе А. - Загадочность финала поэмы "Двенадцать" А. Блока (2011)
Гриців Н. М. - Микола Зеров та Василь Мисик: еволюція літературних поглядів (2011)
Оржицький І. О. - До джерел магічного реалізму: еквадорський слід (2011)
Воробей О. С. - Традиційні форми китайського театру: історичний нарис (2011)
Гогуля М. П. - Тоталітарний наратив у прозі Данила Кіша (2011)
Пишна Л. М. - "Професійний світ" у короткій німецькій прозі та публіцистиці (2011)
Боровая А. Ю. - Предметный мир как средство выражения концепции романа В. Набокова "Машенька" (2011)
Кушнірова Т. В. - Особливості жанру роману О. Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна" (2011)
Анапреєнко Н. Я. - Тема кохання і смерті в творчості М. Богдановича і Б. Лесьмяна (2011)
Ленська С. В. - Синтетичність стилю новелістики Г. Косинки (2011)
Бережанська Ю. В. - Ритм у малій прозі Густава Майрінка (2011)
Раковская Н. М. - А. С. Пушкин и В. В. Розанов. К проблеме рецепции критического текста (2011)
Максимук В. М. - Актуалізація художнього часу та простору в романі Cаллі Бомен "Доля" (2011)
Трафименкова Т. А. - Символизация растительного мира в русском поэтическом восприятии (2011)
Назаренко М. М. - Трагікомізм як характерна риса новел О. Генрі (2011)
Рогацкина М. Л. - Образ повествователя в малой прозе И. А. Бунина (2011)
Тараненко Л. І. - Мовні засоби вираження заперечення у текстах сфери ядерної енергетики та способи їх перекладу, Чайка О. С. (2011)
Бідненко Н. П. - Проблема створення сучасної методики жанрового перекладу художніх текстів як комплексне питання компаративістики (2011)
Чуракова О. В. - Особливості перекладу суспільно-політичних реалій з англійської на українську мову (на матеріалі газети "Час і події") (2011)
Тригуб Л. Г. - Заміна як вид синтаксичної трансформації напівпредикативних конструкцій (на прикладі перекладів з російської мови на англійську епістолярних і драматичних творів А. П. Чехова) (2011)
Васильченко О. В. - Псевдоінтернаціональна лексика та її переклад (2011)
Гаврилюк А. П. - Інструментально-музичні терміни: перекладознавчий аспект (2011)
Федорінчик А. С. - Явище розщепленої неперехідності (2011)
Галас А. С. - Роль категорії ввічливості у перекладі драми (2011)
Бахтіярова Х. Ш. - Шляхи запровадження та перспективи використання мультимедійних технологий у професійній освіті (2011)
Головина Л. И. - Словарно-семантическая работа как средство повышения общей культуры младших школьников (2011)
Тищенко М. А. - Е-learning environment (2011)
Дементьева Т. Г. - Национально-культурный компонент в аспекте культурологии (2011)
Кулішенко Л. А. - Формування національно-мовної свідомості студентів у вишах економічного профілю (2011)
Дацько Ю. М. - Роль рефлексивного мислення у підготовці вчителя іноземної мови (2011)
Кобзева Н. А. - Формирование коммуникативной и межкультурной компетенций выпускника технического вуза в процессе обучения английскому языку на основе компетентностного подхода (2011)
Борисова В. Е. - Основные положения теории и методики преподавания иностранным студентам украинского и русского языков (2011)
Гриценко В. В. - Дистанційне навчання іноземній мові в сучасному освітньому просторі (2011)
Кучерявая Ю. А. - Социокультурные аспекты в преподавании русского языка иностранным студентам: "Мир русского языка" для студентов из Юго-Восточной Азии, Вотякова М. А. (2011)
Поперечна Г. А. - Предмет філософії в філософії Й. Міхневича (2012)
Мозгова Т. А. - Контекстуальні особливості концепту "Буття" в японській культурній традиції (2012)
Галіченко М. В. - Розробка ідеологеми "Москва — Третій Рим" у науковому доробку А. Дж. Тойнбі та Д. Оболенського (2012)
Головченко О. В. - Філософія серця П. Юркевича і його педагогіка (2012)
Усанова Л. А. - Ризики інформаційної комунікації (2012)
Литвин Т. С. - Європейський мультикультурний колапс у вимірі соціально-філософських рефлексій (2012)
Кравченко А. А. - Соціальна та індивідуальна відповідальність: тотожність і відмінність (2012)
Пивоварська К. С. - Головні риси культури віртуальних соціальних мереж (2012)
Шаповал В. М. - Про сенс та безглуздість сущого (2012)
Мовчан М. М. - Феномен страху в сучасному світі (2012)
Казакова О. М. - Смислові самовизначення індивіда в умовах "економічного суспільства": аксіологічний аспект (2012)
Сухина І. Г. - "Життєвий світ" і культура: аксіологічна інтерпретація (2012)
Тітов І. Г. - Взаємозв’язок онтологічного, гносеологічного,аксіологічного та праксеологічного аспектів особистісного буття (2012)
Кравченко П. А. - Теоретична і нормативна етика: специфіка та відмінність (2012)
Дуцяк І. З. - Семантичні основи теорії означення (2012)
Шенгерій Л. М. - Логіка Г. Ляйбніца в контексті логіко-раціональної моделі пізнавальних процесів (2012)
Ямчук П. М. - Християнсько-гуманістичний діаріуш В. Г. Короленка: філософсько-світоглядна й буттєва ретроспекція у сприйнятті ХХІ ст. (2012)
Богдановський І. В. - Особливості розвитку вітчизняної нетрадиційної релігійності в другій половині ХХ-го та на початку ХХІ-го століть (2012)
Сакун А. В. - Проблема гуманізації освіти в контексті особистісно-орієнтованого підходу (2012)
Довбня В. М. - Освітньо-наукова діяльність Г. Ващенка на тлі суспільних процесів (2012)
Дроботенко М. О. - Християнська етика у контексті формування постсекулярної системи освіти (2012)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2012)
Титул, зміст (2014)
Кузькін Є. Ю. - Теоретичні аспекти фіскальної децентралізації (2014)
Іваницька О. М. - Забезпечення прозорості державних фінансів і фінансової системи України (2014)
Радіонов Ю. Д. - Фінансова політика та проблеми ефективності її реалізації в Україні (2014)
Іванова І. М. - Тіньові схеми з експортом: сутність та шляхи усунення (2014)
Петруха С. В. - Генезис інструментів і важелів антикризового регулювання економічних систем (2014)
Іголкін І. В. - Міжнародне публічно-приватне партнерство як механізм залучення приватного капіталу в процеси інвестування виробничої сфери національної економіки (2014)
Овчарова Л. П. - Публічно-приватне партнерство – ефективний механізм управління інвестиційними проектами на місцевому рівні (2014)
Онищенко В. В. - Державне регулювання та підтримка венчурного підприємництва в процесі розвитку економіки (2014)
Браткова І. М. - Державні запозичення в економіці: генеза теоретичних уявлень (2014)
Лондар О. С. - Фактори зростання державного боргу в Україні (2014)
Сташевський О. А. - Поняття системи фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування в сучасних соціально-економічних умовах (2014)
Воронюк В. М. - Теоретичні моделі розподілу міжбюджетних капітальних трансфертів на основі формульного підходу (2014)
Бортніков Г. П. - Оптимізація управлінської звітності щодо ризику ліквідності в банку, Ткачук В. О. Ткачук В. О. (2014)
Цицик К. Ю. - Методика оцінювання ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду з урахуванням інституційного та організаційного аспектів (2014)
Левін В. І. - Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Осипенко М. В. - Сучасні тенденції розвитку сфери соціальних послуг в Україні (2014)
Гасанова Л. Є. - Тенденції фінансування науки й освіти: європейський досвід та українські реалії (2014)
Список авторів (2014)
Гриценко А. В. - Місце екологічного моніторингу у вирішенні проблем розвитку Придунав’я, Васенко О. Г. (2015)
Кресин В. С. - Оценка качества поверхностных вод в районе предполагаемой добычи сланцевого газа в Харьковской области, Брук В. В. (2015)
Клімов О. В. - Проблеми розвитку заповідної справи у Харківській області, Клімов Д. О., Гайдріх І. М. (2015)
Крайнюков О. М. - Використання рибогосподарського нормативу гранично-допустимої концентрації морфоліну в розрахунках ліміту його скиду у водний об’єкт (2015)
Рибалова О. В. - Новий підхід до визначення показника екологічної безпеки промислового підприємства, Бєлан С. В. (2015)
Даценко В. В. - Геохимические особенности почв г. Харькова, Хоботова Э. Б., Ю. В. Свашенко (2015)
Виставна Ю. Ю. - Сезонні та просторові коливання вмісту нітратів у поверхневих водах регіональної водної екосистеми басейну р. Сіверський Донець, Решетченко А. І. (2015)
Захарченко М. - Вакуумна система каналізації для відведення побутових стічних вод з підтоплених територій (на прикладі м. Вилкове), Рижиков А., Мельник Л., Рижикова І., Чередниченко І. (2015)
Кохан О. В. - Оцінка площі Смарагдових об’єктів в областях України за допомогою статистичного аналізу, Гулевець Д. В. (2015)
Яковлев В. В. - Источники водоснабжения Харькова и перспективы использования лучевых водозаборов, Лищина В. Д. (2015)
Аніщенко Л. Я. - Особливості розробки схем санітарного очищення малих міст, Пісня Л. А., Свердлов Б. С., Барміна І. В. (2015)
Іванов Є. В. - Шкода внаслідок виникнення надзвичайной ситуації і розрахунок збитків від втрати деревини та лісових ресурсів, Васюков О. Є. (2015)
Бабаев М. В. - Экологическое обоснование корректировки системы отведения шахтной воды на период проходки стволов шахты "Любельская" № 1-2 Львовско-Волынского угольного бассейна, Маркина Н. К., Доценко Е. А. (2015)
Дмитрієва О. О. - Еколого-соціальні аспекти впровадження флотаційних технологій, Тертичний О. Л., Василенко Г. В., Проскурня М. І. (2015)
Проскурнин О. А. - Использование метода bootstrap для оценки влияния сброса сточных вод на качество воды водного объекта, Смирнова С. А. (2015)
Цыбульник С. А. - Оптимизация водоохранных мероприятий по векторному критерию (2015)
Титул, содержание (2013)
Бирюков А. Б. - Исследование перспектив экономии топлива на реализацию операций тепловой обработки металла за счет интенсификации конвективного теплообмена (2013)
Косолап Н. В. - Исследование межфазного взаимодействия в потоке вдуваемого через форсунку пылеугольного топлива, Куземко Р. Д. (2013)
Новохатский А. М. - Математическая оценка движения жидких продуктов плавки при наличии малоактивной зоны в центре горна доменной печи, Диментьев А. О. (2013)
Заспенко А. С. - Анализ влияния технологических факторов на интенсивность износа футеровки кислородных конвертеров, Низяев К. Г., Стоянов А. Н., Молчанов Л. С. (2013)
Жижкина Н. А. - Исследование влияния технологических параметров на формирование рабочего слоя центробежнолитых валков (2013)
Охотский В. Б. - Всплески жидких фаз при верхней кислородной продувке (2013)
Чернега Д. Ф. - Обработка результатов двухфакторного эксперимента металлургического процесса при помощи программы Microsoft Excel 2010, Рыбак В. Н. (2013)
Суходуб Т. - "Будем же стараться хорошо мыслить…" (о памятных мгновениях бесед с С. Б. Крымским) (2011)
Шалагинов Б. Б. - До проблеми літературного мейнстріму в ХХІ ст. (2011)
Клименко Н. Ф. - У самобутності мови – своє коріння (2011)
Хо Сун Чьол - Украина и Корея: Общая память и национальная история (2011)
Петриашвили О. М. - Роль мировоззрения в творчестве поэтов и писателей, Джахая Л. Г. (2011)
Дюжев С. А. - Базові мовні принципи діяння механізму експлікації топоформ розселення (2011)
Садло О. П. - Розуміння поняття "свідомість” в когнітивній лінгвістиці (2011)
Труба Г. М. - До питання про лексико-семантичні засоби вираження функціонально-семантичної категорії становості (2011)
Бондаренко Е. В. - Дуальность времени в англоязычной картине мира (на примере темпоральных лексем в британском поэтическом дискурсе) (2011)
Сидоренко Л. М. - На перехресті двох культур (2011)
Мирський Р. Я. - Новий крок у розумінні динаміки антропоцентризму (2011)
Рева Л. В. - Процес експериментальної активації в літературі: модернізм і неореалізм (2011)
Кононова Д. В. - Вікові особливості реалізації каузації у комунікативних ситуаціях спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) (2011)
Котенко Ю. В. - Особенности психологизма ранней лирики Н. Минского (2011)
Спінєєва О. В. - Aesthetic experience and modern art (2011)
Богомольникова Н. А. - Внутрисистемные отношения в топонимической лексике (на материале топонимии Гомельщины) (2011)
Черкас Н. В. - Біблійні номінативні алюзії-антропоніми як засіб створення іронічного ефекту в художньому тексті (на матеріалі роману "Бог знає” Дж. Геллера) (2011)
Нечипоренко А. Ф. - Адвербіальні епітети-неологізми у поетичній мові шістдесятників (2011)
Абламская Е. В. - Роль сравнения в создании художественной картины мира (2011)
Мукоид О. В. - Жаргон в речи персонажей романа В. Кунина "Ночь с ангелом" (2011)
Поборцева К. В. - Local-regional paradigms (on the basis of mythological texts) (2011)
Лавриненко С. Т. - Вербальні знаки баладних інтерпретацій злочинів проти волі, честі, гідності (2011)
Чугу С. Д. - Cultural models in the cognitive framework (2011)
Влох Н. М. - Експлікація інтертекстуальності в англомовному постмодерністському художньому тексті (2011)
Васина И. В. - Хронотоп как текст-типологическая категория (к постановке вопроса) (2011)
Бахов І. С. - Механізми формування етнічних стереотипів у міжкультурній комунікації (2011)
Ястреблянська М. В. - До проблеми нового літеро-ієрогліфічнoго способу aнгломовних запозичень у сучаснiй китайській мові (2011)
Бородина Д. С. - О статусе контактного языка межкультурной коммуникации (2011)
Вікторова Л. В. - Номінація особи в румунській мові (експериментальна семантизація номінативної лексики в межах лексико-семантичної групи) (2011)
Хоменко Т. О. - Оніми в поезії Кім Соволя (2011)
Олекса Г. І. - Різновиди дієслівної синонімії у неблизькоспоріднених мовах (на матеріалі української та англійської мов) (2011)
Мовчан Д. В. - Мотивація антонімії (на матеріалі антонімів-іменників німецької мови) (2011)
Остафійчук О. Д. - Функціональна специфіка фразеологізмів англійської мови з ономастичним компонентом (2011)
Боцман А. В. - Триангулярний принцип порівняння германських мов (2011)
Охріменко М. А. - Фразеосемантичне мікрополе "Закоханість" (на матеріалі сучасних перської і української мов) (2011)
Тимченко Є. П. - Парaтекстуальність наукових текстів (на матеріалі німецькомовних лінгвістичних статей) (2011)
Алексієвець О. М. - Аргументативний характер точки зору в англомовному політичному дискурсі (2011)
Декшна Т. А. - Аналіз помилок у рекламних текстах неблизькоспоріднених мов (2011)
Жулавська О. О. - Повсякденне поняття тероризм у сучасному британському газетному дискурсі (2011)
Корнодудова Н. М. - Морфологічний спосіб творення морських термінів у сучасній українській літературній мові (2011)
Пашинська Л. М. - Неофраземіка у сучасному українському публіцистичному тексті (2011)
Абрамович С. Д. - Актуальные вопросы изучения русской литературы (2011)
Бондаренко І. П. - Японський менталітет у дзеркалі поезії жанру хайку (2011)
Solodayeva T. - Haiku: a key to the perception of beauty (2011)
Бовсунівська Т. В. - Авторська свідомість після "смерті автора” як когнітивна проблема (2011)
Шевченко Л. И. - Экзистенциалы памяти, времени и вдохновения/творчества в повести Б. Хазанова "Далекое зрелище лесов" (2011)
Алексенко В. Ф. - Біблійне підґрунтя теми мандрівки у Стерна (2011)
Харюк І. Р. - Жанрово-стилістичний колаж у поттеріаді Дж. Ролінг (2011)
Миресашвили М. Э. - Префигурация мифа в романе XX века (2011)
Солошенко-Заднепровская Н. К. - Анализ одного стихотворения: (Д. Самойлов. Свободный стих ("В третьем тысячелетьи…)) (2011)
Ленская Е. О. - Некрологическая статья в наследии Ю. Терапиано (2011)
Крючкова Я. Р. - Надлюдина в прозі В. Пелевіна (на матеріалі романів "Generation П" та "Ампір V") (2011)
Колосова С. В. - "Дитя Аллаха" Н. Гумилева: претекст и интертекст (2011)
Драган О. А. - Особенности хронотопа в автобиографической книге Л. Мартынова "Воздушные фрегаты" (2011)
Гетман Ю. С. - Петр І как воплощение архетипа отца в драме Д. В. Аверкиева "Царевич Алексей" (2011)
Пименова И. К. - Поэтика романа Е. Михалковой "Манускрипт дьявола" (2011)
Ситковська М. І. - Образ міфічної країни в романі І. Багряного "Тигролови" (2011)
Віннікова Н. М. - Пародійна спадщина Сергія Воскрекасенка (2011)
Похилюк О. М. - Евфемізми в романі О. Забужко "Музей покинутих секретів" (2011)
Ботнаренко Н. М. - Повість А. П. Чехова "Мужики" в рецепції М. Грушевського (2011)
Юдин А. А. - Интерпретация и автоинтерпретация текста: к вопросу об авторских интенциях (А. П. Чехов "Иванов", "Леший", "Дядя Ваня"). Статья вторая (2011)
Думич О. І. - Семантичні особливості концепту розумова діяльність в українській мові (2011)
Абабілова Н. М. - Шляхи відтворення англійських інфінітивних конструкцій засобами української мови, Сидоренко Ю. І. (2011)
Кучма О. І. - Інтерактивні функції емоційно-експресивних часток німецької мови з погляду практики перекладу (2011)
Возна М. О. - Про деякі проблеми сучасного кіноперекладу (2011)
Скрильник С. В. - Функціональність міжмовної інтерференції в художньому перекладі (2011)
Тараненко Л. І. - Мовні засоби реалізації зв’язності науково-технічного тексту та способи їх перекладу українською мовою, Дзіман Г. М. (2011)
Дерба С. М. - Розмежування неоднозначних іменників української мови (2011)
Пермінова А. В. - Поезія Едріен Річ у перекладацькому проекті Марти Тарнавської (2011)
Світлична О. Р. - Критерії оцінювання усного двостороннього професійно орієнтованого перекладу. Результати експериментального навчання (2011)
Циркаль А. Ю. - Мовні та позамовні особливості перекладу текстів науково-технічного стилю (2011)
Бардіна Л. М. - Психологічні аспекти підготовки студентів-іноземців підготовчого відділення до подальшого навчання в Україні, Хоружева Л. Є., Шепелюк В. Л. (2011)
Кузнецова О. А. - Communication practice in ESP (2011)
Реутов В. Є. - Сучасні тенденції та механізми впливу ринків, що розвиваються, на посткризовий розвиток глобальної економічної системи (2012)
Касаткіна О. В. - Міжкультурна комунікативна компетентність: джерела становлення в умовах ВНЗ (2011)
Мізюк Б. М. - Інформаційна природа управління (2012)
Глущенко Л. В. - Психологічний підхід до адаптації студентів-іноземців, які приїхали на навчання до України, Мартіросова Т. В., Юнак В. Г. (2011)
Дмитренко Г. А. - Дійсна модернізація України на основі нового управлінського курсу: міф чи реальність, Федоренко В. Г. (2012)
Люзняк М. Е. - Проблема удосконалення інструментів регулювання та нагляду за стабільністю банків України в аспекті кредитної діяльності, Гаряга Л. О., Гончарук Т. І. (2012)
Барановська В. М. - Роль економічної дипломатії у зовнішньоекономічній діяльності країни (2012)
Боднар І. Р. - Пріоритетні напрями держави в сфері інформаційної безпеки (2012)
Наливайченко К. В. - Інформаційні складові економічного розвитку як концептуальна основа формування інноваційної політики держави (2012)
Радзієвська С. О. - Сучасний стан і шляхи підвищення конкурентоспроможності економіки України (2012)
Янченко З. Б. - Шляхи підвищення ефективності управління інноваційним розвитком аграрних підприємств на регіональному рівні (2012)
Касперович Ю. В. - Трансмісійний механізм монетарного регулювання на формування доходів бюджету (2012)
Клименко К. В. - Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування в контексті імплементації податкового кодексу України (2012)
Вiнник Т. А. - Теоретичнi засади формування рацiональної фiнансової полiтики (2012)
Сагайдак І. В. - Доходи місцевих бюджетів в Україні: структура та напрями оптимізації (2012)
Іллічевський С. О. - Моделі управління страховими портфелями (2012)
Тирала П. - Охорона бізнесу і кризове управління діяльністю фірми в ринкових умовах, Ліманський А., Драбік І. (2012)
Пиердзех К. - Валютная война, Штадтманн Г., Целаури Л. (2012)
Исрафилов Г. А. - Перспективы развития кооперативных отношений в азербайджане (2012)
Абдуллаев К. Х. - Вопросы трансформирования системы экономической несостоятельности предприятий в азербайджанской республике (2012)
Иманов Г. Р. - Анализ профиля бедности в системе адресной социальной помощи азербайджана (2012)
Парсяк В. Н. - Стратегічне управління у контексті муніціпального менеджменту, Ломоносов Д. А. (2012)
Кунтий Н. Я. - Використання зарубіжного досвіду запобігання легальним схемам рейдерських атак (2012)
Володарський О. В. - Заходи протекціоністського характеру країн g20 під час глобальної фінансової кризи (2012)
Прокопчук С. І. - Аналіз світових підходів до пошуку оптимальних критеріїв банкрутства (2012)
Книш Я. В. - Оцінка стану соціальної сфери на прикладі запорізького регіону (2012)
Крапко О. М. - Досвід проведення реструктуризації авіаційної галузі, Скуз Г. О. (2012)
Федоряк Р. М. - Методи визначення віддачі від витрат на найм персоналу (2012)
Ядранський Д. М. - Соціально-психологічні особливості трудових ресурсів як об’єкта обліку праці (2012)
Лосєва Х. Г. - Реінжиніринг бізнес-планування як процес вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства (2012)
Дяченко Є. В. - Рівень та динаміка захворюваності населення як фактор розвитку системи медичного страхування (2012)
Кондратюк Т. В. - Складники прийнятої в системі оон сімейної політики держави (2012)
Мокрецов С. Є. - Науково-теоретичні підходи до вивчення поняття потреби в дітях у контексті державно-управлінських засад (2012)
Сорока М. П. - Розвиток великих соціально-економічних територіальних систем (2012)
Паладій М. В. - Питання удосконалення інфраcтруктури системи державного управління сферою інтелектуальної власності (2012)
Поживілова О. В. - Науковий супровід реформування системи охорони здоров’я України: стан і тенденції розвитку (огляд літературних джерел), Трубка І. О., Дудка В. В. (2012)
Білоус І. В. - Державне регулювання щодо безпечного материнства на місцевому рівні (2012)
Васюк Ю. М. - Податковий контроль як засіб державного управління (2012)
Чепіга Т. М. - Комунальний майновий комплекс міста: сучасний стан та проблеми управління (2012)
Бучик В. С. - Стратегічна культура в спільній безпековій політиці європейського союзу: сутність та особливості становлення (2012)
Струк В. О. - Політика енергоефективності на регіональному рівні: аналіз категорійно-понятійного апарату для галузі науки "державне управління" (2012)
Титул, содержание (2013)
Новохатский А. М. - Определение размеров и причин образования малоактивной зоны в центре горна доменной печи, Диментьев А. О. (2013)
Троцан А. И. - О причинах хрупкого разрушения высокоуглеродистой катанки, Бродецкий И. Л., Каверинский В. В., Коваленко А. Г., Коцур С. Д., Оробцев А. Ю. (2013)
Шинский О. И. - Особенности применения растворяемых пенополистироловых моделей для получения сложнопрофильных деталей ГТД, Максюта И. И., Нейма А. В. (2013)
Петренко В. А. - Методика расчета распределения шихты и газа по радиусу доменной печи, Ковшов В. Н., Заблоцкий П. А., Карауш Д. П. (2013)
Докторов М. Е. - Особенности формообразования гнутых профилей в валках стана, Докторова Н. М. (2013)
Соколовская Л. А. - О выборе рациональных тепловых режимов отливки стальных слитков с дробью (2013)
Поздравляем! 75 лет В. И. Большакову (2013)
Поздравляем! 75 лет С. И. Гинкулу (2013)
Поздравляем! 60 лет А. С. Эльдарханову (2013)
Титул, содержание (2013)
Волошин В. С. - Влияние концентрации угольного порошка на аэродинамическое сопротивление в топливной форсунке доменной печи, Зинченко Ю. А., Куземко Р. Д. (2013)
Калинчак В. В. - Оценка доли выгорания частиц пылеугольного топлива в фурменном очаге, Зинченко Ю. А., Черненко А. С., Куземко Р. Д. (2013)
Ярошевский С. Л. - Варианты решения проблемы дефицита углей при массовом внедрениях пылеугольной технологии в доменных цехах Украины, Кузин А. В., Шульга И. В., Косолап Н. В., Лукьяненко И. А. (2013)
Товаровский И. Г. - Альтернативные технологии замещения кокса и природного газав доменной плавке, Лялюк В. П., Меркулов А. Е. (2013)
Товаровский И. Г. - Энерготехнология резервных доменных печей, Меркулов А. Е. (2013)
Лазаренко А. А. - Перевод основного оборудования ПУТ на ремонт по фактическому состоянию (2013)
Реутов В. Є. - Трансформація макрорегіональних економічних механізмів (2012)
Радєва М. М. - Україна в глобальній економіці: виклики і можливості (2012)
Кузьмін О. Є. - Оцінювання виконання бюджетних програм на основі системи показників результативності, Сорока І. Й., Тропак Ю. А. (2012)
Панасенко Г. О. - Функціональна достатність банківського капіталу в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи (2012)
Хвищун Н. В. - Зарубіжний досвід формування стратегії розвитку міста (2012)
Драбовський А. Г. - Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні (2012)
Балабанюк Ж. М. - Взаємозв’язок корпоративної соціальної відповідальності та політики руху персоналу організації (2012)
Семак Б. Б. - Економічні проблеми екологізації технологій виробництва, асортименту та властивостей текстильної сировини в Україні, Коваленко М. А. (2012)
Боняр С. М. - Міжнародний досвід створення мультимодальних транспортно-логістичних центрів, Корнійко Я. Р. (2012)
Антоненко І. Я. - Використання сучасних методів продажу в збутовій стратегії туристичних підприємств, Музичка Є. О. (2012)
Бохан А. В. - Інтеграційна спроможність України в реалізації міжнародного науково-технічного співробітництва (2012)
Буковинський В. С. - Стимулювання еколого-збалансованого природокористування в умовах макроекономічної нестабільності (2012)
Грищенко І. В. - Еколого-економічні загрози та небезпеки в Україні: проблеми ідентифікації та протидії (2012)
Марчин М. І. - Методи управління витратами у цукровій промисловості англії (2012)
Ревко Т. В. - Ефективність бюджетних програм, які реалізуються в організаціях водогосподарсько-меліоративного комплексу, Цепкова В. С. (2012)
Клименко К. В. - Особливості типологізації інститутів спільного інвестування в Україні, в країнах західної європи та сша (2012)
Касперович Ю. В. - Фіскальна трансмісія та її наслідки на формування доходів бюджету (2012)
Нікітан Н. О. - Бюджетна система України та її невід’ємна ланка — державна казначейська служба України (2012)
Осипов А. В. - Динаміка розвитку іпотечного кредитування в Україні (2012)
Чорна Н. Ю. - Обгрунтований вибір стратегічних проектів для вертикальних об’єднань (2012)
Могилевська О. Ю. - Основні напрями вдосконалення методології маркетингового управління підприємствами машинобудування (2012)
Шамрін Р. В. - Взаємозв’язок ефективності і сталого розвитку підприємств (2012)
Іскренко Л. П. - Інтернет-трейдинг та проблеми його ліквідності на фондовому ринку України, Кіров Б. С. (2012)
Денисенко Д. Є. - Еволюція тлумачення сутності капіталу та його функцій (2012)
Сотніченко О. А. - Товарообіг країни та фактори, які на нього впливають (2012)
Бичков О. О. - Соціально-економічні та екологічні проблеми забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств (2012)
Радиш Я. Ф. - Медична реабілітація військовослужбовців як наукова проблема: теоретико-методологічні засади (за матеріалами літературних джерел), Соколова О. М. (2012)
Левченко Н. М. - Податок з сукупного доходу сім’ї як інструмент регулювання податкового тиску на доходи громадян під час перебування економіки держави в депресійному стані (2012)
Дудка В. В. - Державне управління та ринкові відносини в здоровоохоронній сфері України (2012)
Тимків В. М. - Управлінські аспекти традиційної культури українського народу у контексті європейської інтеграції (2012)
Запорожець Т. В. - Концептуальна схема та засадничі принципи функціонування державних механізмів запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні (2012)
Гнатенко Н. Г. - Внутрішні парламентські групи інтересів у верховній раді України v—vi скликань: сутність, класифікація (2012)
Плешко В. К. - Актуальні питання державного управління у сфері прикордонної безпеки України (2012)
Федорук А. П. - Місцевий бюджет — головний важіль, соціально-економічного та культурного розвитку (на прикладі бюджету м.буча на 2012 рік) (2012)
Кондратьєва Д. О. - Вдосконалення методичних підходів до визначення плати за використання природних ресурсів у контексті державного управління сталим розвитком (2012)
Француз А. Й. - Правовий статус політичної опозиції в демократичній державі (2014)
Корольова В. В. - Теоретико-правові засади забезпечення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні (2014)
Пугачoв А. Н. - Институты прямой демократии в процессе учреждения основного закона: достоинства формы сквозь призму недостатков на практике (2014)
Француз-Яковець Т. А. - Бікамералізм: поняття, сутність, ключові ознаки (2014)
Горєлова В. Ю. - Поняття юридичної відповідальності держави перед особою (2014)
Баликіна Л. І. - Парламентаризм – протидія політичній корупції: аналіз основних аспектів в Україні та Білорусі (2014)
Терованесов А. М. - Становлення медичного страхування в умовах розвитку непу на території України (2014)
Мацькевич М. М. - Міжнародні акти з прав і свобод людини та громадянина (2014)
Баран С. О. - Сутність медіації при вирішенні господарських спорів та її переваги (2014)
Доді К. В. - Проблематика правової кваліфікації заворушень усередині держави та ситуацій внутрішньої напруженості (2014)
Лук’янець В. С. - International Competition Law Enforcement: general approach (2014)
Тарасова І. В. - Особливості нормативно-правового статусу інституту нотаріату в Україні (2014)
Верещінська І. В. - Показання свідків у цивільній справі: порівняльний аналіз нормативного регулювання за ЦПК України та Франції (2014)
Скопненко Ю. Г. - Класифікація столиць європейських держав (2014)
Мазур О. В. - Дотримання процесуальних строків на досудовому розслідуванні як гарантія законності (2014)
Caфiн О. Д. - Ocoбливocтi дeзaдаптaцiйнoгo впливу бoйoвиx дій нa мoтивaцiйнo-cмиcлoву cфeру ocoбиcтocтi її учасника, Дaцкoв А. В. (2014)
Шимкo В. А. - Тeoрeтичний aнaлiз нaукoвиx пiдxoдiв i концепцій дeвiaнтнoї пoвeдiнки ocoбиcтocтi у психології, Мeльник Я. І. (2014)
Бурлакова І. А. - Формування здорового стилю життя майбутніх спеціалістів як вагома передумова їхнього професійного здоров’я (2014)
Вітомський Ю. Л. - Особистість керівника приватного охоронного підприємства та її вплив на соціально-психологічний клімат у колективі (2014)
Горова О. О. - Психологічні умови становлення майбутнього фахівця в галузі будівництва та архітектури в умовах ВНЗ (2014)
Сингаївська І. В. - Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 1) (2014)
Філоненко М. М. - Комплексне дослідження особистісних структур майбутнього лікаря (2014)
Охотницька К. Ю. - Вплив психологічних чинників на формування відданості організації у персоналу державної служби зайнятості (2014)
Фролов А. П. - Соціально-психологічні аспекти комунікативної взаємодії у віртуальній реальності (2014)
Ястребов О. І. - Дослідження особливостей комунікативної взаємодії в соціальній мережі "VK" (2014)
На допомогу студентам, аспірантам і викладачам юридичних вишів та факультетів (2014)
Вихідні дані (2014)
Шкіцька І. - Інтенційний вимір маніпулятивного дискурсу позитиву (2013)
Семьян Т. - Визуальный язык текстов современной литературы (2013)
Коваленко Е. - Интерпретация театрального текста. "Баядерка" Л. Минкуса в национальной опере Украины (2013)
Мороз О. - Концепт "рідна мова" у художньому дискурсі Дмитра Павличка (2013)
Семак Л. - Контекстуальна синоніміка в романі Галини Пагутяк "Урізька готика" (2013)
Дворянчикова С. - Роль имен собственных в модели комического, высмеивающего несовершенства (2013)
Бурмакина Н. - Моделирование концепта "Красота" средствами семантической сети в художественных текстах исторической языковой личности (2013)
Купчишина Ю. - Очуднення у просторово-темпоральній структурі тексту (на матеріалі науково-фантастичної прози Р. Бредбері та Д. Адамса) (2013)
Ваврінчік Р. - Англіганська проповідь: структуризація та проблематика (2013)
Гоменюк О. - Специфіка лінгвоментальних величин зі сфери фауни і флори у творах для дітей Є. Гуцала (2013)
Куварова Е. - Апеллятив в составе эпистолярного вокатива (2013)
Левенець О. - Семантика прислівників "швидко”, "бистро”, "скоро” в діалектних текстах (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2013)
Мишина О. - Лексические средства создания комического в англоязычном видеовербальном тексте (2013)
Русенко Т. - Одоративные номинации как значимые элементы структуры художественного текста (на материале рассказа А. П. Чехова "На гвозде" и рассказа И. А. Бунина "Генрих") (2013)
Синенко Е. - Мотивация выбора наименования для объектов культового назначения (2013)
Тсомпаніс М. - Мікрополе "побут” як складова ЛСП "чужина” у творах Овідія періоду заслання (2013)
Щепанська Х. - Соціокультурні виміри слово-образу серця в українській поезії першої половини ХІХ століття (2013)
Сидоренко А. С. - Полифония культурно-маркированных лексических единиц в художественном тексте (на материале сборника рассказов Дж. Джойса "Дублинцы") (2013)
Клименко О. - Культурний компонент семантики кольору в індивідуально-авторській картині світу (2013)
Глушак Д. - Фонетическая адаптация заимствований в русском языке первой половины XVII века (на материале Вестей-Курантов 1600-1644 гг.) (2013)
Андрущенко О. - Новітні генеративні теорії у діахронних дослідженнях інформаційної структури речення (2013)
Солтівська Я. - Символ як структурний компонент значення фразеологічної одиниці (лінгвокультурологічний аспект) (2013)
Циганкова З. - Неологізми-запозичення в романах постфеміністичного жанру (2013)
Плоткіна М. - Підхід до виділення парадигми складного речення в англістиці (2013)
Малоха М. - К проблеме номинации растений в славянских языках: Taraxacum dens-leonis Desf (2013)
Вільчинська Т. - Фразеологічні одиниці біблійного походження в українській мові: національно-культурний та структурно-семантичний аспекти (2013)
Завальнюк Л. - Фоностилістична оцінка німецької розмовної мови: віковий аспект (2013)
Івашків-Ващук О. - Лексична організація тексту ідилій Теокріта (на матеріалі II, XIV і XV ідилій) (2013)
Кеба О. - Природа функциональной взаимосвязи между переднеязыковым вибрантом и его альтернативными формами (2013)
Несина І. - Особливості адаптації китайських запозичень зі сфери мистецтва в українській мові (2013)
Сейдаметова Н. - Особенности ономасиологической структуры названий растений в крымскотатарском языке (2013)
Подолина О. - Тематизирующая функция именных терминологических словосочетаний (ТС) в структуре учебного текста (на материале финансово-кредитного подъязыка) (2013)
Туришева О. - Лінгвостилістична та функціональна характеристика ряду стилістичних синонімів з домінантою lieben (на матеріалі роману Г. Ґ. Конзаліка "Людина-землетрус") (2013)
Названова И. - Стишки-пирожки как новый интернет-феномен, Трач А. (2013)
Кравець Т. - Cтереотипи зовнішності чоловіка в українській мовній картині світу: ґендерний фактор (на матеріалі мас-медійних текстів) (2013)
Павлова Е. - Лексико-семантические трансформации в текстах объявлений о вакансии (2013)
Бовсунівська Т. - Вплив Е. Панофського і Н. Гудмена на формування теорії екфразису В. Т. Мітчелла (2013)
Петрова Н. - Модификация функции героя и жанровой формы в авантюрном романе ХХ века ("Ким" Р. Киплинга и "Чужак в чужой стране" Р. Хайнлайна) (2013)
Сейбель Н. - Полилингвизм романа Уве Йонзона "Предположения об Ахиме" (2013)
Потыраньска А. - Ищу опасное и властное, слиянье всех дорог – перекресток как демоническое место (на материале избранных стихотворений Зинаиды Гиппиус) (2013)
Сергеева В. - Чудо как приём и предмет изображения (на примере русской литературной сказки XIX века) (2013)
Рубинская Е. - Музыкальность как способ субъективизации прозы (на материале рассказа В. Вулф "Струнный квартет") (2013)
Сюй Ліша - Хутірська філософія та її художня трансформація у малій прозі Пантелеймона Куліша (2013)
Бартіш С. - Формування німецької лірики для дітей в епоху Просвітництва (на матеріалі збірки Крістіана Фелікса Вайсе "Пісні для дітей") (2013)
Нестер Л. - Текст моди у романі Томаса Манна "Будденброки" (2013)
Soloschenko V. - Author’s style as a means of the writer’s life vision reflection (on the basis of the novel "Pianist" by Elfriede Jelinek) (2013)
Падар Ю. - Ціннісна картина світу в "Щоденнику" Є. Чикаленка (2013)
Єфименко В. - Переосмислення традиційних міфологічних сюжетів у творах сучасних авторів (2013)
Кириченко С. - Этические принципы художника-творца в рассказах С. А. Колбасьева (С. Колбасьев и Н. Гумилёв) (2013)
Попова А. - Коммуникативные аспекты проповедей митрополита Филарета (Дроздова) (2013)
Старостенко Т. - Хронотопическая структура романа Джорджа Р. Р. Мартина "Игра престолов" (2013)
Чеснок И. - Эволюция нарративной организации текста в белорусском романе ХХ в. (на примерах произведений Максима Горецкого, Кузьмы Черного, Виктора Козько) (2013)
Білик Н. - Специфіка інтермедіальності роману М. Продановича "Сад у Венеції": семантичний аспект (2013)
Цыбакова С. - Мотив дороги к храму в романе-фантасмагории Анатоля Боровского "Искушение" ("Дамова на спакусу") (2013)
Южакова О. - Проблеми перекладання технічної термінної лексики на сучасному етапі (2013)
Чурута О. - Предпереводческий анализ поликультурного текста (2013)
Ангерчік Є. - Відтворення елементів розмовно-побутового стилю у художньому перекладі твору Івана Франка "Ріпник" (2013)
Даниліна С. - Пекельна пародія роману паланіка "Прокляті" у перекладах (2013)
Роляк И. - К вопросу об обучении переводу текстов из области делового общения с польского на русский язык на продвинутом уровне владения языком (2013)
Богатырёв А. - Баланс интерпретационного и демонстрационного подходов в обучении стандартам социально приемлемого профессионального общения (на материале германских языков в сопоставлении с русским), Богатырёва О., Тихомирова А. (2013)
Кобзева Н. - Внеаудиторные занятия как инструмент развития поликультурной коммуникации студентов неязыкового вуза, Глухий Я. (2013)
Соколова Л. - О педагогическом профессионализме, Гараева М., Федорова Л. (2013)
Юрова І. - Олімпіада з української мови у структурі оцінювання рівня знань студентів (2013)
Птащенко Л. О. - Державне регулювання антиконкурентних узгоджених дій на соціально важливих товарних ринках (2012)
Ахромкін Є. М. - Ресурсно-рейтингова оцінка трудового потенціалу регіону, Маслова Г. М. (2012)
Транченко Л. В. - Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства (2012)
Заяць В. С. - Стратегії забезпечення джерел формування доходів населення регіонів (2012)
Сиченко О. О. - Соціальний капітал і соціальний прибуток у визначенні ефективності державної соціальної політики (2012)
Руженський М. М. - Соціоекономічні передумови інноваційного розвитку економіки України (2012)
Патика Н. І. - Світова організація торгівлі (сот) і розвиток економік країн-нових членів (2012)
Возьний К. З. - Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти (2012)
Салига С. Я. - Взаємозв’язок часткових показників економічної ефективності функціонування регіональної економіки, Книш Я. В. (2012)
Грабчук О. М. - Принципи застосування фінансових інструментів для досягнення сталості розвитку економічних систем (2012)
Дідківська Т. В. - Довіра як інституційна складова стратегії грошово-кредитної політики (2012)
Жигірь А. А. - Фінансове планування розвитку екологічного підприємництва (2012)
Кондратьєва Т. В. - Джерела розвитку організації в нестабільних ринкових умовах (2012)
Кушнір Т. М. - Зловживання у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти (2012)
Лелюк Ю. М. - Державна антициклічна політика як інститут зниження рівня невизначенності в складних економічних системах (2012)
Ядранський Д. М. - Аналіз трудових ресусрів: соціально-психологічний аспект (2012)
Кахович Ю. О. - Прийняття управлінських рішень та управління ризиками як складові функціонування митних органів, Мажула О. В., Янюк К. О. (2012)
Кожухівська Р. Б. - Застосування інтернету як засобу інформаційних технологій у структурі комунікаційної моделі туристичної галузі (2012)
Васильєва К. Ю. - Роль страхування в убезпеченні економічних ризиків підприємництва (2012)
Козенко А. О. - Проблеми процесу бюджентної децентралізації в Україні (2012)
Легкоступ І. І. - Світова валютна система: в пошуку альтернативних шляхів розвитку, Косар М. О. (2012)
Фоменко Є. О. - Стратегічні пріоритети діяльності комерційних банків України на світовому ринку фінансових послуг (2012)
Трохименко В. І. - Розвиток дистанційного обслуговування на ринку банківських послуг України (2012)
Волошенко А. В. - Еволюція економічної категорії "ціна" (2012)
Шкінь О. М. - Концептуальні засади сучасної парадигми стратегічного управління інноваційною діяльністю (2012)
Карюк В. І. - Удосконалення наукових підходів до поняття "інновація" (2012)
Кравець К. П. - Сучасний рівень концентрації виробництва підприємств харчової промисловості (2012)
Олексин Т. Я. - Тенденції розвитку світового сектора соціальних медіа (2012)
Дем’янчук І. А. - Економічна турбулентність в Україні та перспективи її розвитку (2012)
Іванова А. М. - Регулювання розміщення об’єктів інфраструктури ринку споживчих товарів (2012)
Письменна О. Б. - Основи економіки ресурсозбереження уранодобувного регіону України, перспективи і можливості їх реалізації (2012)
Долот В. Д. - Державне регулювання керованої медичної допомоги (за матеріалами літературних джерел), Дудка В. В., Ляховченко Л. А. (2012)
Клименко О. В. - Медичне правознавство (2012)
Оверчук Л. П. - Комплексний аналіз факторів, що впливають на експертизу виробів медичного призначення (2012)
Дмитренко Г. В. - Основні принципи формування місцевих бюджетів (на прикладі м.Буча) (2012)
Шилова В. І. - Механізми впливу на управління системою вищої освіти в Україні: теоретичні аспекти (2012)
Стельмащук Л. С. - Особливості розвитку інституту державної служби в зарубіжних країнах: досвід для України (2012)
Охріменко Н. М. - Принципи нормотворчості міністерства України: загальна характеристика (2012)
Гетьманець А. Г. - Вплив судової влади на державне регулювання у сфері телебачення і радіомовлення України (2012)
Француз А. Й. - Особливості компетенції Конституційного Суду України у сфері забезпечення прав та свобод людини і громадянина в країні (2014)
Козенюк В. А. - Исторические и правовые аспекты социального насилия начала ХХ века (2014)
Тимошенко В. А. - Правові засоби боротьби з економічними загрозами українській державності (2014)
Ященко В. А. - До питання про методологію теорії держави та права (2014)
Вітик І. Р. - Україна чи Росія: яка держава є фашистською? (2014)
Коваль А. М. - Законодавча обумовленість упровадження терміна "охороноздоровче право" в правове поле України (2014)
Корінний М. М. - Про роль іраномовних етносів у становленні та розвитку Стародавньої та Середньовічної України-Руси (аналіз новітньої історіографії проблеми) (І тис. до н.е. – І тис. н.е.) (2014)
Пугачев А. Н. - Институты прямой демократии в процессе учреждения основного закона: достоинства формы сквозь призму недостатков на практике (окончание) (2014)
Француз-Яковець Т. А. - Factors that influence the formation of a bicameral parliamentary structure in European unitary states and prospects of introduction of bicameral parliament in Ukraine (2014)
Чумак В. В. - Теоретико-правовий аналіз понять "національна безпека" і "державна безпека", Бернадський Б. В. (2014)
Баликіна Л. І. - Comparative analysis of the main aspects of parliamentarism in the process of state development after declaration of independence in Ukraine and Belarus (2014)
Панчук І. О. - Аналіз політико-правових аспектів громадянської правосвідомості (2014)
Баран С. О. - Види юридичної відповідальності військовослужбовців (2014)
Горєлова В. Ю. - До питання правового захисту комерційної таємниці під час аудиторської перевірки в Україні (2014)
Доді К. В. - Роль Римського статуту Міжнародного кримінального суду в розвитку норм права, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів (2014)
Лук’янець В. С. - Сучасні концептуальні підходи до визначення поняття "конкуренція": міжнародно-правовий аспект (2014)
Проців Н. І. - Механізм використання практики Європейського суду з прав людини судами України в межах цивільної юрисдикції, Паращенко Л. І. (2014)
Пижов О. М. - Основні аспекти державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні (2014)
Губська О. А. - До проблеми дотримання прав неповнолітніх при обранні щодо них запобіжних заходів (2014)
Мазур О. В. - Проблеми функціонування інституту слідчого судді (2014)
Тарасова І. В. - Проблемні питання кримінального провадження у формі приватного обвинувачення в кримінальному процесі України (2014)
Алещенко В. І. - Досвід формування патріотизму як ціннісної орієнтації особистості військовослужбовця в арміях провідних країн світу, Каменюк Ю. В. (2014)
Caфiн О. Д. - Феноменологічний аналіз наукових підходів до теоретичних моделей стресу та психологічні характеристики стресостійкості особистості, Тептюк Ю. О. (2014)
Бурлакова І. А. - Суб’єктність як основа психологічного супроводу забезпечення професійного здоров’я майбутніх спеціалістів (2014)
Дектярьова Т. В. - Забезпечення психологічної безпеки освітнього середовища вищих навчальних закладів в умовах реформування системи освіти (2014)
Мась Н.М. - Ігрова концепція повсякденної взаємодії людини, Сторожук Н. А. (2014)
Сингаївська І. В. - Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 2) (2014)
Шевченко В. Є. - Психологічний зміст структури діяльності персоналу інформаційно-аналітичних підрозділів розвідувального органу Міністерства оборони України (2014)
Дубчак О. Б. - Проблема організації викладання психології на засадах диференціації та індивідуалізації в закладах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Мосьпан М. О. - Емпіричне дослідження особливостей розвитку здібностей до саморегуляції у конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності (2014)
Наконечна Н. В. - Методи діагностики та корекції організаційної культури приватного навчального закладу (2014)
Савченко В. С. - Аналіз психологічних особливостей особистості, яка скоїла злочин у сфері використання комп’ютерних технологій, і визначення відповідних передумов (2014)
На допомогу студентам, аспірантам і викладачам юридичних вишів та факультетів (2014)
Вихідні дані (2014)
Зачепа А. М. - Гуманистические идеи мыслителей-теистов Г. Марселя, А. Швейцера, М. Бубера и их значение для современной культуры, Камаева Е. М. (2011)
Саппа М. М. - Фраземы как маркёры социальных изменений (2011)
Білас А. А. - Категорія емотивності у лінгвістицi (2011)
Захарина Ю. Ю. - Язык современной архитектуры: концепт "символ" (2011)
Усова А. Ю. - Поняття "антиестетика": до постановки проблеми (2011)
Саприкіна А. Г. - Акварель у поетичній інтерпретації Г. Мазуренко: проблема міжвидових контактів (2011)
Стеванович Р. І. - Лексические способы выражения концепта "память" (на материале английского языка) (2011)
Кравченко Н. Г. - Засоби вираження синтаксичної експресії внутрішнього мовлення в новелі Л. Земпера "Uf einer Harley-Davidson möchte ich sterben" (2011)
Тарасенко О. Д. - Явище енантіосемії у художній мові Володимира Винниченка (2011)
Бувалец Е. В. - Трансформационный анализ как способ разграничения двойных субстантивных конструкций с приложением и конструкций "квазиприложением" (2011)
Хоминич Г. И. - Текстообразующая функция тропа "сталкивание значений" и художественной метафоры в новелле-притче И. А. Бунина "Господин из Сан-Франциско" (2011)
Борзенко C. Г. - Концепт "дерево" в європейських культурно-мовних традиціях: лінгвокультурологічний та лінгвокогнітивний підходи, Бабаєва Л. В., Цьох Л. Й. (2011)
Головачева О. А. - Лексические единицы в системе парадигматических и синтагматических отношений в статье Н. С. Лескова "Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко" (2011)
Муравйова О. В. - Метафори-символи як засоби вираження почуття любові у ранній творчості Т. Г. Шевченка (1837–1849 pp.) (2011)
Ерліхман А. М. - Імпліцитно-функціональні та психоемоційні особливості мовчання у драматургійному тексті (на матеріалі англійської літератури поч. ХХ ст.) (2011)
Торговець Ю. І. - Есе як тип тексту: історичний аспект (2011)
Жбанкова Е. В. - Региональные особенности поиска новых средств межличностной коммуникации: ритмо-пластические эксперименты в Европе первой трети ХХ века (2011)
Захарова Н. В. - Культурний універсалізм природних мов (2011)
Щасная Е. Д. - Динамика норм в белорусском и украинском языках на современном этапе (на примере существительных) (2011)
Круль М. - Сходство слов и мнимое тождество понятий (на примере исходной лексемы "Бог") (2011)
Ужегова З. А. - Современная российская государственность глазами Запада (по материалам американской и британской прессы) (2011)
Юрчук Л. В. - Элиминация культурологических лакун в иноязычной межкультурной коммуникации (2011)
Теркулов В. И. - Периферийная индульгенция: главный миф лингвистической методологии (2011)
Литвинникова О. И. - Производные имена существительные общего рода как одно из средств вербализации базового концепта ’Человек’ в русской народной речи (2011)
Драпак О. З. - Інтернаціональні терміни з різним семантичним наповненням в українській та англійській мові у пострадянський період (2011)
Завальнюк Л. В. - Діалог як одна з основних форм реалізації розмовної мови (2011)
Руда О. В. - Перекладні термінологічні словники (на матеріалі англійської та української мов) (2011)
Делюсто М. С. - Граматика української говірки у мультилінгвальному ареалі (2011)
Пуленко І. А. - Категорія експресивності у системі синтагматичних зв’язків та її вплив на вибір синтаксичних засобів висловлювання (на матеріалі англомовних публічних політичних виступів), Сазикіна Т. П. (2011)
Жох І. П. - Емотивність фразеологічних одиниць з лексемами toro, cuerno, capa в іспанській мові (2011)
Баньоі В. Ф. - З історії закарпатської мікротопонімії басейну річки Ужа (2011)
Кушмет М. С. - Із спостережень над сільськогосподарською лексикою східностепових говірок (2011)
Лоивская Л. В. - О понятии имплицитной нормы в антонимии (2011)
Балалаєва О. Ю. - Етимологія латинських назв рослин (2011)
Голованевский А. Л. - Лексикографическая память как один из факторов выражения идеологической оценочности в средствах массовой информации (2011)
Трач А. С. - Особенности сближения письменной и устной форм речи в сети Интернет (2011)
Ковбасюк Л. А. - Невербальні засоби спілкування в сучасній німецькомовній Інтернет-комунікації (2011)
Іванченко В. О. - Лінгвокультурний компонент французького енологічного тексту інформаційно-презентативного типу (2011)
Курченко Л. М. - Лінгвокогнітивні і лінгвопрагматичні особливості політичного дискурсу (2011)
Думашівський Я. Є. - Особливості вживання неологічної лексики в сучасному медіа тексті (2011)
Шостак Н. П. - Фальклорныя элементы ў паэтыцыдаўняга беларускага рамана "Трышчан ды Іжота” (2011)
Бережная Е. П. - "Евгений Онегин" - предмет и инструментисследований Ю. Н. Тынянова (2011)
Цьох Л. Й. - Антиутопія: модель жанру (2011)
Бігун О. А. - Антропологічна дилема actus humani/actus hominis: христологічна парадигма (на матеріалі поеми "Наймичка" Тараса Шевченка) (2011)
Гузаевская С. Н. - Дискурс чуда и откровения у Л. Н. Толстого (2011)
Ольховая Н. А. - Роман Анатолия Глебова "Котельников": проблема жанра (2011)
Гольтер І. М. - Романи Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" та Л. Дереша "Культ" як розповідь про нову генерацію (2011)
Богданова І. В. - Теоцентричний чинник як детермінанта розвитку західноєвропейської літератури (за П. Клоделем) (2011)
Оляндер Л. К. - Гуманізм і екзистенція в "Dziennikach" ("Щоденниках") М. Домбровської 1914-1945 pp. (2011)
Воробьева С. - Образ матери в творчестве Николая Клюева (2011)
Халабузар О. А. - Значення та функціонування символів у трилогії Дж. Р. Р. Толкіна "Володар Перснів" (2011)
Маценка С. П. - Музичні виміри німецькомовного літературного модернізму (2011)
Школа І. В. - "Повернення Дон Кіхота” Г. К. Честертона – рефлексії на тему донкіхотства (2011)
Жигун С. В. - "Радість бунту проти логіки": мовна гра у прозі 1910-20-х років ХХ століття (2011)
Федунь М. Р. - Подорожні твори Олени Кисілевської в контексті західноукраїнської мемуаристики: поетологічні особливості (2011)
Фокина С. А. - Феномен экстатичности в контексте авторского мифа М. Цветаевой в цикле "Бессонница" (2011)
Полякова Т. М. - Приемы толкования украинизмов в литературно-художественном творчестве А. И. Куприна (2011)
Крючкова О. Р. - Культ еротичної богині (Образ Белкули у романі Г. Нормінтона "Корабель дурнів") (2011)
Кулікова А. Є. - Особливості, переваги та недоліки субтитруванняяк одного з основних видів аудіовізуального перекладу (2011)
Гриценко М. В. - Особливості відтворення англійських звертань українською мовою (на матеріалі перекладів дитячої літератури) (2011)
Барнич І. І. - Німецька та українська фінансово-економічна термінологія: зіставний аспект (2011)
Кредатусoва Я. - Концепція підручникa "Спецiальний переклад на практиці" (підручник з вправами для студентiв-українiстiв) (2011)
Одрехівська І. М. - Фольклорні начала мовної особистості В. В. Коптілова-перекладача (на матеріалі українських перекладів поезії романтиків) (2011)
Заза Ю. Я. - "Доброго дня" чи "Ласкаво просимо"? – культурний та ситуативний контексти при перекладі деяких арабських привітань (2011)
Южакова О. І. - Проблема інтерпретації мовної картини О. С. Пушкіна в українських творах (на підставі вірша "Пророк") (2011)
Ліпницька С. В. - Праблемы перадачы англамоўнай тапаніміі на беларускую мову (2011)
Степанов А. В. - Міжкультурний аспект формування усної англомовної комунікативної компетенції з ділової мови, Данилова З. В. (2011)
Зеленко О. В. - Лингвокультурологическая компетенция учащихся учреждений общего среднего образования: состав, особенности формирования (2011)
Єрмоленко С. І. - Студіювання функціональної стилістики у вишах (на матеріалі романів Люко Дашвар) (2011)
Лобан М. Г. - Факультативные занятия по русской литературе: новые стратегии и практика (2011)
Гец М. Г. - Методологические аспекты формирования поликультурной личности (2011)
Долгая Е. А. - К вопросу описания и преподавания фармацевтической терминологической лексики в иностранной аудитории (2011)
Патика Т. І. - Мікробіологічний метод захисту плодових і ягідних культур від листогризучих комах як фактор стабілізації агроекосистем, Гриник І. В., Патика М. В., Кошевський І. І., Москалевська Ю. П. (2012)
Грушева Т. П. - Влияние сорто-подвойных комбинаций на скороплодность и урожайность колонновидных сортов яблони (Malus domestica Borkh. ) в условиях Республики Беларусь, Самусь В. А. (2012)
Ярмолич С. А. - Сравнительная оценка потенциала устойчивости к парше и скороплодности перспективных гибридов яблони (Malus domestica Borkh. ), Козловская З. А., Марудо Г. М. (2012)
Красуля Т. І. - Сорти яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.) для пріоритетних напрямків селекції у південному Степу України, Толстолік Л. М. (2012)
Мялик М. Г. - Новые белорусские сорта груши (Pirus communis L.) для промышленного сортимента, Якимович О. А. (2012)
Васеха В. В. - Создание гибридных популяций яблони (Malus domestica Borkh.) с комплексной устойчивостью к парше и филлостикте, Козловская З. А. (2012)
Долгова С. В. - Урожайність сортів черешні (Cerasus avium Moench.) селекції ІЗС імені М. Ф. Сидоренка НААН (2012)
Дунаєва Л. І. - Сорти абрикоса (Аrmeniaca vulgaris Lam.), перспективні для селекції на великоплідність в умовах південного Степу України (2012)
Шоферистов Е. П. - Новые селекционные формы персика (Рrunus persica L. Batsch.) в Никитском ботаническом саду, Запорожченко Е. И. (2012)
Павлюк Н. В. - Нові, пізньостиглі сорти суниці садової (Fragaria ananassa Duch. ), Павлюк В. В. (2012)
Ярещенко О. М. - Новітні досягнення в селекції чорної смородини (Ribes nigrum L.) та порічок (Ribes rubrum L. ), Терещенко Я. Ю. (2012)
Гибало В. М. - Господарсько-біологічна оцінка сортів і форм калини звичайної (Viburnum opulus L.), Тихий Т. І. (2012)
Гулько Б. І. - Агробіологічна характеристика саджанців яблуні (Malus domestica Borkh. ) різних сорто-підщепних комбінацій у західному Лісостепу, Вуйцик Н. В. (2012)
Кіщак О. А. - Оцінка сорто-підщепних комбінувань сливи (Рrunus domestica L.) у розсаднику, Омельченко В. В., Барабаш Л. І. (2012)
Бабинцева Н. А. - Особенности водного режима у деревьев яблони (Malus domestica Borkh.) на подвое М. 9 при разных способах обрезки (2012)
Соболь В. А. - Сорто-підщепні комбінування сливи (Рrunus domestica L.) у розсаднику та в саду, Сухойван О. М. (2012)
Молчан О. В. - Биологические препараты на основе бактерии р. Bacillus для защиты плодово-ягодных и декоративных культур от болезней, Сверчкова Н. В., Коломиец Э. И. (2012)
Бондарева Л. М. - Дослідження впливу фрезування на чисельність яблуневого плодового пильщика (Hoplocampa testudinea Klug. ) в умовах Лісостепу України, Плахотник О. С. (2012)
Розова Л. В. - Оцінка стійкості проти парші (Venturia inaequalis (Cke. ) Wint. ) сортів яблуні (Malus domestica Borkh.), перспективних для вирощування у південному Лісостепу України (2012)
Шевчук І. В. - Топографічний розподіл імаго Grapholitha funebrana Tr. (Lepidoptera: Tortricidaе) у сливовому агроценозі північної частини Лісостепу України, Денисюк О. Ф. (2012)
Пилат Т. Г. - Эффективность фунгицида раек, КЭ, против клястероспориоза (Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. ) сливы (Рrunus domestica L. ) (2012)
Нагорна Л. В. - Стійкість сортів персика (Рrunus persica L. Batsch. ) до хвороб в умовах краплинного зрошення (2012)
Малюк Т. В. - Вплив тривалого вирощування плодових насаджень на гумусовий стан грунтів півдня України, Пчолкіна Н. Г. (2012)
Гречковський Д. І. - Вплив доз і способів внесення добрив на продуктивність і величину плодів яблуні (Malus domestica Borkh. ) в умовах сірого лісового грунту, Денисюк О. Ф. (2012)
Нестерова Н. Г. - Особливості водного режиму в декоративних деревних рослин у м. Київ (2012)
Матвієць О. М. - Вплив режиму краплинного зрошування на ріст і розвиток дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепі М. 9 у Закарпатті (2012)
Горбач М. М. - Підвищення ефективності мікрозрошення плодових культур на півдні України, Козлова Л. В. (2012)
Гревцова Г. Т. - Біохімічний склад плодів зерняткових культур на кизильникових підщепах, Кубінський М. С. (2012)
Омельченко А. М. - Вплив позакореневого підживлення дерев груші (Pirus communis L.) мікроелементами на лежкоздатність плодів (2012)
Василенко В. І. - Біохімічна оцінка нових сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) (2012)
Литовченко О. М. - Розвиток наукових досліджень у плодово-ягідному виноробстві України, Локванець О. В., Литовченко Б. Ю. (2012)
Китаєв О. І. - Діагностика функціонального стану плодових рослин методом індукції флуоресценції хлорофілу, Кривошапка В. А. (2012)
Ненько Н. И. - Физиолого-биохимическая характеристика фотосинтетической деятельности растений яблони (Malus domestica Borkh. ) в интенсивных насаждениях различных конструкций, Киселева Г. К., Караваева А. В. (2012)
Трохимчук А. І. - Фізіологічна посухостійкість перспективних сортів яблуні (Malus domestica Borkh. ) в умовах правобережної підзони західного Лісостепу України, Макарова Д. Г. (2012)
Остапенко В. М. - Стійкість нових сортів малини (Rubus idaeus L.) до зимового висушування, Макарова Д. Г., Лушпіган О. П. (2012)
Штирбу А. В. - Особенности функциональной активности листьев растений винограда (Vitis vinifera L. ) в зависимости от условий освещения (2012)
Таранухо Ю. М. - Чутливість сортів малини (Rubus idaeus L. ) до Raspbbery yellow blotch virus, Таранухо М. П. (2012)
Бундук Ю. М. - Особливості мікроклонального розмножування айви МС, Хомяк В. В., Григорюк І. П., Клюваденко А. А. (2012)
Омельченко В. В. - Вивчення різних стимуляторів росту для підщеп сливи (Рrunus domestica L.) у комплексі зеленого живцювання (2012)
Маргітай Л. Г. - Вплив регуляторів росту на вкорінення живців Weigela florida (S. et. Z.) A. DC. (2012)
Гончарук Ю. Д. - Морфологічні особливості генеративних бруньок імунних до парші сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) у передзимовий період (2012)
Бублик М. О. - Особливості перезимівлі насаджень плодових та ягідних культур у 2011-2012 рр. , Китаєв О. І., Кривошапка В. А., Патика Т. І., Кучер М. Ф., Бабіна Р. Д., Чухіль С. М., Дроник Н. І., Насталенко І. П., Гризодуб С. М., Приймачук Л. С., Шахнович Н. Ф., Толстолік Л. М., Можаєва Л. Л., Мельничук Г. В. (2012)
Педоренко І. Ю. - Біостимулятори початкових етапів росту і розвитку однорічних квітково-декоративних рослин, Чередніченко А. В., Шаламова О. І., Баланда О. В. (2012)
Левшунов В. А. - Влияние генетического происхождения сорта на ветвление саженцев яблони (Malus domestica Borkh. ) в питомнике, Самусь В. А., Козловская З. А. (2012)
Тряпіцина Н. В. - Оцінка дискримінаційних характеристик різних за походженням IRAP – маркерів для генетичного профілювання геному яблуні (Malus domestica Borkh. ), Кисельов Д. О. (2012)
Высоцкий В. А. - Влияние спектрального света и элиситоров на корнеобразование и приживаемость микрорастений земляники (Fragaria ananassa Duch. ) на этапах укоренения in vitro и адаптации, Алексеенко Л. В., Баулина Л. В. (2012)
Тряпіцина Н. В. - Адитивний ефект впливу віку насаджень і строків дозрівання сортів абрикоса (Рrunus аrmeniaca) на поширення ілар-вірусів, Васюта С. О., Дунаєва Л. І. (2012)
Медведєва Т. В. - Використання аквакультури для акліматизації культивованих in vitro рослин (2012)
Шкіндер–Барміна А. М. - Залежність урожайності сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill. ) від погодних умов південного Степу України (2012)
Сало І. А. - Роль вітчизняного ринку в забезпеченні населення плодами (2012)
Расторгуєв О. Б. - М. Ф. Сидоренко – учений керівник талановитий організатор садівництва у південному Степу України, Клочко Н. М. (2012)
Гриник І. В. - Наукові засади виробництва оздоровленого садивного матеріалу плодових і ягідних культур, Бублик М. О., Удовиченко В. М., Фризюк Л. А. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Современное состояние и перспективы развития плодоводства в Крыму, Плугатарь Ю. В., Сташкина А. Ф. (2013)
Микичук О. І. - Посухостійкість і врожайність сортів груші (Рirus communis L.) в умовах Прикарпаття і Наддністрянщини, Бублик М. О. (2013)
Кондратенко Т. Є. - Кращі сорти яблуні (Malus domestica Borkh.) мліївської селекції, Гаврук Т. Д. (2013)
Потанін Д. В. - Вивчення адаптивності нових зимових сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції в умовах передгірного Криму, Каширіна Д. А. (2013)
Васильева М. Н. - Хозяйственная ценность диплоидных сортов сливы коллекции РУП "Институт плодоводства" (2013)
Яхимович О. В. - Виробнича перевірка кращих вітчизняних та інтродукованих сортів малини (Rubus L.) у східному Лісостепу України, Яхимович Л. Б. (2013)
Майдебура В. І. - Ріст і плодоношення яблуні (Malus domestica Borkh.) на клонових підщепах в умовах Присивашшя, Гриник І. В., Мойсейченко Н. В., Соболь В.А., Макарова Д.Г., Кіщак О.А., Бабіна Р.Д. (2013)
Дядченко Д. О. - Дослідження вегетативних підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції в саду (2013)
Бабіна Р. Д. - Урожайність та якість плодів груші (Рirus communis L.) на клонових і насіннєвих підщепах айви (Cydonia sp.), Хоружий П. Г., Ляпугін І. В. (2013)
Ляпугін І. В. - Оцінка сорто-підщепних комбінувань груші (Рirus communis L.) в саду в умовах передгірного Криму (2013)
Майдебура В. І. - Вирощування кореневласних саджанців кісточкових плодових культур, Гриник І. В., Книга М. М. (2013)
Ерёмин Г. В. - Кубань 86 – перспективный клоновый подвой для косточковых культур, Ерёмин В. Г., Васюта С. А. (2013)
Кондратенко П. В. - Актуальні проблеми виробництва здорового садивного матеріалу суниці (Fragaria ananassa Duch.) (2013)
Кучер Л. І. - Параметри кореневої системи сіянців слаборослих гібридних форм груші (Рirus communis L.) в залежності від строків висіву насіння, Кучер Р. А. (2013)
Кременчук Р. І. - Вплив освітленості на продуктивність сорто-підщепних комбінувань черешні (Cerasus avium Moench.) (2013)
Гибало В. М. - Вплив строків заготівлі, метамерності і рістрегулюючих речовин на вкорінюваність і розвиток зелених живців актинідії (Actinidiа sp.), Тихий Т. І. (2013)
Бабінцева Н. О. - Характер росту і плодоношення дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) у Криму в залежності від строків проведення обрізування (2013)
Турбин П. А. - Влияние высоты окулировки и глубины посадки на рост и плодоношение деревьев черешни (Cerasus avium Moench.) (2013)
Ріпамельник В. П. - Ураження нових сортів і гібридних форм яблуні (Malus domestica Borkh.) борошнистою росою та паршею в залежності від погодних та агротехнічних умов вирощування, Бородай О. Ю. (2013)
Насталенко І. П. - Польова оцінка стійкості сортів груші (Рirus communis L.) проти основних хвороб і шкідників в умовах Поділля (2013)
Странишевская Е. П. - Эффективность действия инсектицида Спинтор 240 SC, против вишневой мухи (Rhagoletis cerasi L.) на черешне (Cerasus avium Moench.) и вишне (Cerasus vulgaris Mill.), Шадура Н. И. (2013)
Русін О. О. - Оцінка токсичності дії фунгіцидів проти збудника білої плямистості суниці (Fragaria ananassa Duch.) (2013)
Кава Л. П. - Боротьба з суничним прозорим кліщем (2013)
Гречковський Д. І. - Вплив доз і способів внесення добрив на ефективність вирощування плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах сірого лісового ґрунту, Рудник-Іващенко О. І. (2013)
Майдебура В. І. - Придатність основних ґрунтів північностепового Криму для вирощування плодових культур, Гриник І. В., Мойсейченко Н. В., Соболь В. А., Макарова Д. Г., Кіщак О. А., Бабіна Р. Д. (2013)
Патика Т. І. - Оптимізація технологій створення та застосування мікробіологічних препаратів фітозахисної дії на основі бактерій Bacillus thuringiensis, Патика М. В., Китаєв О. І., Гончарук Ю. Д. (2013)
Тряпіцина Н. В. - Віруси, що домінують в насадженнях кущових ягідних культур, Ярещенко О. М., Медведєва Т. В., Удовиченко К. М., Лушпіган О. П., Супрун К. І. (2013)
Тимошок І. В. - Механізація закладання інтенсивних насаджень плодових культур, Барабаш Л. О., Фризюк Л. А. (2013)
Сало І. А. - Ефективність виробництва плодів садівницькими підприємствами України різних типів (2013)
Сотник А. И. - Влияние сорто-подвойных сочетаний на качество плодов персика (Persica vulgaris Mill.) (2013)
Танкевич В. В. - Оценка качества плодов перспективных сорто-подвойных сочетаний яблони (Malus domestica Borkh.) в Крыму (2013)
Лазоренко Ю. І. - Незабутні Симиренки (2013)
Петров В. В. - Оптические характеристики традиционных эластичных и новых жестких микропризм Френеля, Антонов Е. Е., Крючин A. A., Шанойло С. М. (2015)
Морозов Е. М. - Высокоэффективное возбуждение ближнеполевого зонда на основе оптической плазмонной микрополосковой линии с использованием коннектора SU-8, Лапчук A. C. (2015)
Юзефович В. В. - Фрактальный метод формирования эталонных изображений в системах технического зрения, Буточнов О. Н., Мезенцев A. B., Миронюк C. B. (2015)
Каліновський Я. О. - Дослідження зв’язків між узагальненими кватерніонами та процедурою подвоєння гіперкомплексних числових систем, Боярінова Ю. Є., Сукало А. С. (2015)
Додонов А. Е. - Модели и алгоритмы анализа структурной надежности сложных многофункциональных организационно-технических систем, Путятин В. Е. (2015)
Ланде Д. В. - Організація аналітичної діяльності на основі сценарного підходу, Бойченко А. В. (2015)
Коваль О. В. - Реалізація сценарного підходу в управлінні проектами на основі типових задач, Кузьміних В. О. (2015)
Косяк І. В. - Особливості реалізації вимірювальної системи геофізичної метрологічної віброплатформи на основі лазерної цифрової інтерферометрії, Цубін O. A. (2015)
Матов О. Я. - Алгоритми кодування інформаційних об’єктів у коді умовних лишків, Василенко B. C. (2015)
Берестовский А. Е. - Нейросетевые технологии самообучения в системах структурного распознавания визуальных объектов, Власенко А. Н., Гороховатский В. А. (2015)
Яремчук Ю. Є. - Моделювання взаємодії державних структур і ЗМІ під час надзвичайних ситуацій, Нікіфорова Л. О., Шиян A. A., Касіяненко В. Х. (2015)
Реферати (2015)
Федоренко В. Г. - Проблеми життя планети земля (2012)
Вініченко І. І. - Роль та значення інститутів у формуванні конкурентних відносин (2012)
Жибак М. М. - До питання проблем та перспектив розвитку сільських територій (2012)
Жигірь А. А. - Підвищення зайнятості на селі як складова розвитку сільськогосподарських територій (2012)
Височин І. В. - Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі (2012)
Жежуха В. Й. - Сутність технології оцінювання інноваційності технологічних процесів промислових підприємств, Петришин Н. Я., Матвіїшин В. Є. (2012)
Возьний К. З. - Сакральні впливи на економічні процеси гіпотези, припущення, факти (2012)
Рейкін В. С. - Від неформального сектора до тіньової економіки ретроспектива та термінологічний аспект (2012)
Лелюк Ю. М. - Ефективна антициклічна політика як фактор уникнення інституціональних та технологічних пасток (2012)
Долгошея Н. О. - Науково-інформаційне забезпечення розвитку агробізнесу (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Інтелектуальний потенціал системи стратегічного планування діяльності підприємства (2012)
Казмерчук-Палащина Н. Г. - Формування мотиваційної системи в процесі здійснення стратегічних змін на торговельних підприємствах України (2012)
Політило М. П. - Порівняльна характеристика основних форм кооперування — корпорацій та холдингів у сфері інноваційної діяльності, Крочук В. М. (2012)
Філонова І. Б. - Вплив іноземного капіталу на конкурентне середовище національного ринку банківських послуг, Лапішко М. Л. (2012)
Могилевская О. Ю. - Критерии эффективности маркетингового управления современным машиностроительным предприятием (2012)
Пашкевич М. С. - Устойчивое развитие территорий отработанных угольных шахт, Волкова Е. В. (2012)
Ломоносов А. В. - Проблеми удосконалення заробітної плати у вищій освіті на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери (2012)
Профатило О. В. - Комунікаційна політика страхових компаній та напрями її удосконалення (2012)
Кулик Ю. М. - Формування моделі управління ризиковими ситуаціями для забезпечення надійності логістичної системи підприємства (2012)
Легошина О. Л. - Становлення та розвиток кредитних спілок в Україні (2012)
Дідур К. М. - Особливості формування персоналу аграрних підприємств (2012)
Міхель Р. В. - Вплив федеративної республіки німеччина на формування конкурентної політики єс (2012)
Леось О. Ю. - Регулювання фондового ринку зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів, Тхір А. М. (2012)
Ткаченко С. М. - Удосконалення моніторингу економічної стійкості аграрних підприємств (2012)
Пенцак С. П. - Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2012)
Масляєва О. О. - Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств (2012)
Кобушко Я. В. - Організаційно-економічний механізм відтворення інвестиційного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень (2012)
Горбань В. Б. - Використання мотиваційного потенціалу підприємства для формування дієвої системи мотивації працівників (2012)
Носенко М. С. - Шахрайство в сфері автострахування та методи боротьби з ним, Мочона Л. Г. (2012)
Циганенко О. В. - Методологічні підходи до розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій (2012)
Бауліна Т. В. - Особливості організаційно-практичного змісту державної економічної політики України щодо формування інтелектуального капіталу суспільства (2012)
Швидун В. М. - Історіографічний аналіз визначення поняття державного управління вищою освітою в Україні (2012)
Клименко О. В. - Законодавство в сфері охорони здоров’я перспективи розвитку (2012)
Калина М. С. - Стан і перспективи наукових досліджень щодо розвитку системи державного управління євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації (2012)
Білоус І. В. - Основні етапи розвитку державного регулювання системи безпечного материнства в Україні та світі (2012)
Махнюк А. В. - Удосконалення професійної підготовки окремих категорій персоналу та створення мотиваційних умов просування по службі, Віхтюк А. В., Кукін І. В. (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Основоположні детермінанти державного регулювання розвитку корпорацій інституціональний аспект (2012)
Підмогильний О. О. - Механізми та порядок оскарження порушень у сфері державних закупівель в Україні (2012)
Гриник І. В. - Шляхи подолання проблем у розвитку садівництва України, Омельченко І. К., Литовченко О. М. (2012)
Кондратенко Т. Є. - Особливості плодоношення та якість плодів сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) орловської селекції (Росія), імунних до парші (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) в умовах західного Лісостепу України (2012)
Сотник А. И. - Культура персика (Prunus рersica (L.) Batch.) в Крыму, Танкевич В. В. (2012)
Павлюк В. В. - Оцінка сортименту суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) в Україні станом на 2012 рік, Чмих С. В., Приймачук Л. С., Фільов В. В., Павлюк Н. В. (2012)
Приймачук Л. С. - Оцінка сортів чорної смородини (Ribes nigrum L.) в умовах західного Лісостепу України, Приймачук М. М. (2012)
Гибало В. М. - Можливість розширення сортименту фундука (Corylus роntica L.) в Україні, Москаленко Н. А. (2012)
Соболь В. А. - Аналіз результатів вивчення підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.) в розсаднику і саду, Сухойван О. М., Майдебура В. І. (2012)
Макарова Д. Г. - Формування елементів продуктивності щеплених дерев яблуні (Malus domestica Borkh.), Майдебура В. І. (2012)
Гриник І. В. - Закладання енергозберігальних екологічно безпечних садів яблуні (Malus domestica Borkh.), груші (Pirus communis L.), вишні (Cerasus vulgaris Mill.), черешні (Cerasus avium Moench.) на насіннєвих підщепах (концепція), Матвієнко М. В., Бублик М. О. (2012)
Чигрин Н. Ф. - Клонові підщепи яблуні (Malus domestica Borkh.) в садах в умовах Донбасу (2012)
Ляпугін І. В. - Агробіологічна оцінка нових клонових підщеп груші (Pirus communis L.) у маточнику на півдні України (2012)
Кінаш Г. А. - Комплексне вивчення клонових підщеп для сливи (Рrunus domestica L.), абрикоса (Рrunus armeniaca L.) та персика (Рrunus persica (L.) Batsch.) у південному Степу України (2012)
Кіщак О. А. - Шляхи підвищення продуктивності маточних насаджень вегетативно розмножуваної підщепи ВСЛ-2 (2012)
Барабаш Т. М. - Вплив вставок клонових підщеп на силу росту і продуктивність дерев черешні (Cerasus avium Moench.) (2012)
Куян В. Г. - Продуктивність пальметних садів яблуні (Malus domestica Borkh.) в різні вікові періоди в північно-західній частині Лісостепу України, Пелехатий В. М. (2012)
Юрик Л. С. - Вивчення укорінення, росту і розвитку кореневої системи кущів нових сортів чорної смородини (Ribes nigrum L.) (2012)
Каленич Ф. С. - Ефективність екологічно безпечних засобів проти парші (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) яблуні (Malus domestica Borkh.) (2012)
Нагорна Л. В. - Використання фунгіциду Сігнум проти хвороб кісточкових культур (2012)
Василенко В. І. - Стійкість нових сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) до хвороб, поширених у Лісостепу України, Мойсейченко Н. В., Майдебура В. І. (2012)
Дрозда В. Ф. - Закономірності функціонування та контроль чисельності комплексу членистоногих (Anthropodas) у насадженнях чорної смородини (Ribes nigrum L.) за технологіями органічного землеробства, Кочерга М. О. (2012)
Калініченко А. О. - Екологічні і технологічні особливості використання лабораторної культури трихограми для захисту чорної смородини (Ribes nigrum L.) від пильщиків (Tenthredinidae) (2012)
Бородай О. Ю. - Вплив добрив на ріст та продуктивність насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепі ММ. 106 в умовах Поділля, Петренко Н. О. (2012)
Волошина В. В. - Мульчування – основний агротехнічний прийом підвищення якості садивного матеріалу яблуні (Malus domestica Borkh.) (2012)
Матвієць О. М. - Режим зрошення інтенсивних насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах низинної зони Закарпаття (2012)
Шевчук Л. М. - Обгрунтування товарності плодів суниці (Fragaria ananassa Duch.) (2012)
Джуренко Н. І. - Дослідження біологічно активних речовин у плодах і листках представників роду Rubus, Паламарчук О. П., Скрипченко Н. В., Саваскул Н. П. (2012)
Кривошапка В. А. - Діагностика функціонального стану рослин у зв’язку з їх стійкістю до посухи та високих температур (2012)
Таранухо Ю. М. - Діагностична оцінка сортів смородини чорної (Ribes nigrum L.) до ураження вірусом махровості, Таранухо М. П. (2012)
Кривошапка В. А. - Оцінка посухостійкості сортів і гібридів айстри китайської (Callisteus chinensis Neеs.), Китаєв О. І., Шевель Л. О., Кондратенко В. В. (2012)
Тряпіцина Н. В. - Метод контролю концентрації покривного білка вірусів в експлантах на різних етапах хемотерапії в культурі in vitro, Медведєва Т. В. (2012)
Лагутенко О. Т. - Вплив погодно-кліматичних факторів на формування продуктивності та якість плодів аґрусу (Grossularia reclinata L.) у північній частині Лісостепу України, Загородня Т. О. (2012)
Соколов В. О. - Дослідження особливостей конструкції агромеліоративних розпушувачів шляхом аналізу запатентованих розробок, Бублик М. О., Фризюк Л. А. (2012)
Привалов І. С. - Тенденції в удосконаленні технічних засобів для потокового збирання плодів в інтенсивних садах, Петренко С. О., Соколов В. О., Ведмідь Д. М. (2012)
Соколов В. О. - Результати дослідження утилізації зрізаних гілок плодових дерев, Привалов І. С., Петренко С. О. (2012)
Гриник І. В. - Українське садівництво в 1945-1960 рр. , Омельченко І. К., Кондратенко П. В. (2012)
Бесєдін В. Ф. - Прогнозні траєкторії економічного розвитку України на фоні світової економіки, Сергієнко О. М. (2012)
Рекова Н. Ю. - Динамічний підхід до моделювання процесу дотримання корпоративних інтересів (2012)
Баришнікова Л. П. - Використання кластерного підходу в стратегічному плануванні (закордонний досвід) (2012)
Іртищева І. О. - Інфраструктурне забезпечення становлення органічного сектора агробізнесу, Бойко Є. О., Стройко Т. В. (2012)
Мельник Л. Л. - Господарський механізм у системі ринкової економіки, Осацька Ю. Є. (2012)
Вербова О. С. - Національна кооперація та приватне підприємництво на закерзонні впродовж 1939—1944 років (2012)
Глущенко О. В. - Інституційна динаміка сектора депозитних корпорацій (2012)
Фролова Т. О. - Суперечності і асиметрії інвестиційної глобалізації (2012)
Приходько В. П. - Методологія мобілізації інвестиційного потенціалу регіонального розвитку (2012)
Романова Т. В. - Економічна функція держави в умовах глобалізації світових інтеграційних процесів, Романов С. В. (2012)
Дубас А. О. - Оцінка ефективності системи управління підприємствами житлово-комунальної сфери (2012)
Рябчук О. Г. - Еволюція регулювання доходів населення шляхом їх оподаткування (2012)
Дмитрієв-Звруденко В. В. - Соціальна відповідальність бізнес-структур на ринку праці України (2012)
Тельнова Г. В. - Організація підсистеми гнучкого планування в системі фінансового менеджменту підприємства (2012)
Сімонова В. С. - Роль управління якістю торговельного обслуговування в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств регіону (2012)
Пікус Р. В. - Технологія збуту страхових продуктів через мережі банків в Україні, Олійник Г. І. (2012)
Травінська С. І. - Облік і контроль поточних зобов’язань в умовах застосування комп’ютерних технологій (2012)
Рівчаченко С. В. - Тенденції розвитку державного соціального страхування в сучасних умовах (на прикладі німеччини) (2012)
Плєшакова О. А. - Оптимізації структури капіталу акціонерного товариства як умова стабільності його фінансового розвитку, Плєшакова Н. А. (2012)
Кітура А. Я. - Методологія визначення та принципи розподілу квот на викиди парникових газів у посткіотському періоді (2012)
Бондаренко М. П. - Динаміка конкурентоспроможності індустрії туризму (2012)
Калінкова І. Ю. - Традиційний та гетеродоксний погляди на проблему економічної циклічності (2012)
Шостак Р. С. - Сутність та принципи функціонування торговельних мереж (2012)
Антошко Т. Р. - Особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності в країнах з трансформаційною економікою (2012)
Одношевна О. О. - Методологічні принципи і методичні основи визначення економічної ефективності виробництва (2012)
Сіцінський А. С. - Шляхи вдосконалення державного управління у сфері зовнішньополітичної діяльності України, Совівський О. М. (2012)
Мокрецов С. Є. - Оцінка якості життя населення як інтегральний показник для коригування державної політики охорони репродуктивного здоров’я (2012)
Марова С. Ф. - Про необхідність управління громадським здоров’ям, Гречух Л. C. (2012)
Кондрашова М. В. - Формування соціальних і економічних інституцій в умовах ринкової економічної системи (2012)
Горбатюк В. І. - Державні фінанси як об’єкт управління (2012)
Марковський С. С. - Типові підходи до організації та функціонування фондів регіонального розвитку (2012)
Телицька В. А. - Практика надання адміністративних послуг населенню органами влади в німеччині та польщі (2012)
Карєлова Л. В. - Використання зарубіжного досвіду при формуванні організаційної структури міністерств України (2012)
Содержание (2015)
К сведению авторов журнала (2015)
Памяти выдающемуся инженеру изобретателю ученому – "Пану" Радзиевскому Вячеславу Николаевичу (2015)
Кирик Г. В. - Обоснование режимных параметров шахтного компрессорного оборудования, Жарков П. Е. (2015)
Макаренко В. Д. - Исследование трещиностойкости инженерных стальных конструкций нефтяного назначения, Бондарев А. А., Макаренко Ю. В., Тараборкин Л. А. (2015)
Смирнов А. В. - Исследование течения газа в высокоэффективном центробежном компрессоре газоперекачивающего агрегата нового поколения, Нефедов А. Н., Скорик А. В., Зинченко И. Н. (2015)
Хижняк О. В. - Зносостійкі багатокомпонентні карбідні Тi, V, Cr покриття на сталі У10А та твердому сплаві Т15К6, Хижняк В. Г., Харченко Н. А. (2015)
Канюк Г. И. - Математическое моделирование систем регулирования турбогенераторных установок, Мезеря А. Ю., Близниченко Е. Н. (2015)
Салтанова Л. М. - Планування багатофакторного віртуального експерименту для дослідження вихрового ступеня, Лугова С. О., Криштоп І. В. (2015)
Shvets S. V. - A calculating system of cutting conditions, Shvets U. S. (2015)
Кирик Г. В. - Разработка методов и способов повышения надежности и долговечности компрессорных установок горных машин с применением высокотемпературной вакуумной пайки, Ткаченко Г. Г. (2015)
Нешта А. А. - Анализ производительности обработки винтовых поверхностей, Криворучко Д. В. (2015)
Базалеев Н. И. - Особенности обнаружения дефектов в металлах при циклических напряжениях методом динамической термографии, Брюховецкий В. В., Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Е. М. (2015)
Авторское соглашение научно-производственного и информационного журнала "Компрессорное и энергетическое машиностроение" (2015)
Myroshnychenko Yu. O. - Issues of the Society’s Ecological Consciousness Formation Under the Modern Conditions, Matvieieva Yu. T., Bondar T. V. (2015)
Федорова Н. Є. - Роль науки в формуванні моделі сталого розвитку національної економіки (2015)
Рекуненко І. І. - Періодизація розвитку фондового ринку України (2015)
Теліженко О. М. - Система показників використання економічного потенціалу підприємства, Лапін Є. В., Жулавський А. Ю. (2015)
Луцков В. О. - Алгоритм формування структурної політики на основі досвіду країн ЄС (2015)
Плахотник Е. А. - Эффективные механизмы выбора форм организации международного бизнеса в Украине (2015)
Shvindina H. O. - Development of the Quantitative Five Forces Analysis as a Strategic Management Tool, Shkurko I. I. (2015)
Baistriuchenko N. O. - Features and Perspectives of Functioning of "Sumy Regional Center of Out-of-School Learning and Work With Talented Youth”, Nechyporenko V. M. (2015)
Lytvyn А. V. - A Mathematical and Statistical Analysis of an Expanded Sample of Business Indicators for Ukrainian Insurance Companies (2015)
Шварц І. В. - Адаптація українського законодавства до світових тенденцій регулювання банкрутства, Безсмертна О. В., Тарасюк Н. М. (2015)
Таранюк Л. М. - Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств (2015)
Вдовиченко Є. В. - Формування підводного флоту Російської імперії на Чорному морі напередодні Першої світової війни (2015)
Пістоленко І. О. - Внесок конструктора, винахідника П. А. Івенсена у розвиток авіаційної, ракетно-космічної та інших галузей техніки (2015)
Звонкова Г. Л. - Академічна наука України: екскурс у 1960-1980-і роки (2015)
Овчаренко Ю. С. - Закордонні зв`язки ФТІНГ у 60-ті – 80-ті роки ХХ ст. (2015)
Мікульонок І. О. - Науково–освітня школа НТУУ "КПІ" з процесів та обладнання виробництва і перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей (2015)
Ферчук А. М. - Солодких справ майстер Черіковський Микола Васильович (2015)
Харук А. I. - Деякі аспекти раннього періоду діяльності дослідно-конструкторського бюро О.К. Антонова (2015)
Гутник М. В. - Механіка в НТУ "Харківський політехнічний інститут". Науковий доробок Анатолія Васильовича Бурлакова, Морачковський О. К. (2015)
Ларин А. А. - Историография в изучении развития теории механических колебаний (2015)
Філіпович Є. - Забутий директор нашого "Водника" (2015)
Ільченко М. Ю. - Видатний конструктор двигунів Іван Коваль (2015)
Фирсов А. В. - Неизвестные и малоизвестные факты из жизни и деятельности инженера Б. Г. Луцкого: к 150-летию со дня рождения (2015)
Аннотации (на русском языке) (2015)
Мусієнко Н. В. - Рекаталогізація серійних та продовжуваних видань: технологія і організація проведення в НБ ОНУ імені І. І. Мечникова (2015)
Самодурова В. В. - "Всем, трудящимся на благо Новороссийского университета..." (2015)
Ложешник А. С. - З фронтових доріг до книжкових полиць (2015)
Великодна Г. В. - Владельческие записи на книгах из собрания Анджея Кухарского (2015)
Полевщикова О. В. - Книжные знаки, владельческие и дарственные надписи на книгах из собрания математика И. Ю. Тимченко (2015)
Соколов В. Ю. - "Феатрон или позор исторический" В. Стратемана – книжкова пам’ятка кириличного друку: історико-книгознавчий аналіз (2015)
Бикова Т. М. - Забезпечення якісного тематичного пошуку в електронному каталозі (з досвіду роботи НБ ОНУ імені І. І. Мечникова) (2015)
Kolesnykova T. O. - The role of the ukrainian university libraries in increasing representation of ukrainian science into global environment of scientific communications (2015)
Костирко Т. М. - Моніторинг інформаційного забезпечення користувачів Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Бєлодєд О. В. (2015)
Скаченко О. О. - Трансформація інноваційно-методичної діяльності бібліотеки університету (2015)
Тимошик М. С. - Добрі діла – оновляться… (2015)
Інформація для авторів (2015)
Титул,зміст (2015)
Афонін О. - Виступ на засіданні Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження 26.03.2015 року (2015)
Водолазька С. - Детермінанти інноваційних змін у сучасній українській видавничій практиці (2015)
Мураховський А. - Книговидавнича діяльність в Україні: аналітичний огляд за підсумками 2014 року, Буряк С. (2015)
Шатрова М. - Нове видання з історії книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства (2015)
Мілясевич І. - Якісний продукт міжнародної бібліографічної співпраці (2015)
Рябцева Л. - Бібліографія видань Миколаївської гражданської друкарні (2015)
Колесникова Т. - Науково-видавнича модель "Library Publishing" в університетських бібліотеках України та світу, Миргородська А. (2015)
Туровська Л. - Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки, Смоляр І. (2015)
Бачинська Н. - Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні (2015)
Женченко М. - Електронно-бібліотечні системи у цифровій дистрибуції навчальних видань (2015)
Макаренко П. - Бібліотечно-інформаційний ресурс України у сфері інтелектуальної власності (2015)
Лавріненко Л. - Формування читацьких умінь і навичок молодших школярів у педагогічній спадщині Т. Лубенця (до 160-річчя від дня народження (2015)
Федотова О. - Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою (2015)
Варенко В. - Методичний аспект створення інформаційно-аналітичних документів: аналіз, технології, проблеми (2015)
Моісєєва Н. - Соціально-комунікаційний підхід до розуміння медіаосвіти (2015)
Скаченко О. - Бібліографічний покажчик "Науково-видавнича діяльність КНУКіМ" (2015)
Такташов Г. С. - Роль микроэлементоза в патогенезе респираторных расстройств при хронической ревматической болезни сердца (2015)
Лоскутов В. Н. - Эффективность лечения синдрома поликистозных яичников методом оперативной лапароскопии, Кузьмина И. Ю. (2015)
Герасимов Г. М. - Хірургічна тактика і способи оперативного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи (2015)
Щербина Н. А. - Этиопатогенетические аспекты пролапса гениталий у женщин в перименопаузе, Алайя Ламиа (2015)
Михановский А. А. - Пути улучшения результатов лечения запущенных форм рака яичников, Круговая И. Н., Щит Н. Н., Харченко Ю. В., Теплова М. А. (2015)
Статинова Е. А. - Гемодинамические и морфофункциональные особенности ишемического инсульта при атеросклеротическом поражении церебральных артерий, Коценко Ю. И., Шульженко Н. А., Кузьменко О. О., Сохина В. С. (2015)
Гримайло В. Н. - Особенности синдрома вегетативной дистонии у пациентов с посттравматической эпилепсией, Литовченко Т. А., Якубенко Ю. В., Маркова Т. В. (2015)
Заседа Ю. И. - Медико-психологические характеристики пациентов с психосоматическими и соматоформными расстройствами в контексте клинико-психофено-менологического исследования (2015)
Ищук В. В. - Особенности психогенных компонентов психо-эндокринного синдрома при функциональных нарушениях щитовидной железы (2015)
Дроздова И. В. - Артериальное давление и когнитивные функции у больных артериальной гипертензией в отдаленном периоде после инсульта, Храмцова В. В., Гончар Ю. А., Яновская С. Я., Бабец А. А. (2015)
Демин Ю. А. - Эффективность использования криоконсервированных мезенхимальных стволовых клеток плаценты в коррекции оксидативного статуса при сахарном диабете 2-го типа, Демина М. Ю. (2015)
Гончарь Е. Н. - Результаты применения L-аргинина у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (2015)
Яровой С. К. - Медикаментозная терапия метаболических поражений костного скелета на фоне рецидивирующего нефролитиаза (2015)
Козько В. Н. - Биохимические показатели цереброспинальной жидкости больных острыми менингококковыми и энтеровирусными менингитами, Сохань А. В., Зоц Я. В., Кононенко А. Э., Павлов В. В., Гаврилов А. В., Христенко Н. Е., Анциферова Н. В., Калюжный В. А. (2015)
Нартов П. В. - Якісне і кількісне визначення пептидоглікану у хворих на гнійні бактеріальні менінгіти за допомогою плазми личинок тутового шовкопряду (2015)
Подорожная А. С. - Клинико-эпидемиологический мониторинг противодифтерийной неспецифической иммунной защиты детей на этапах течения гепатита А (2015)
Гололобова О. В. - Особенности иммунорегуляции у пациентов с НСV-инфекцией (2015)
Абдуллаев Р. Я. - Структурные изменения цервикса при хроническом эндоцервиците у женщин с псевдоэрозией шейки матки, Сибиханкулов А. Х., Грищенко О. В., Абдуллаев Р. Р. (2015)
Доленко О. В. - Клинико-ультразвуковая характеристика и комплексное лечение женщин репродуктивного возраста со спаечным процессом органов малого таза (2015)
Професор Борис Володимирович Михайлов (до 65-річчя від дня народження) (2015)
Титов В. Н. - Роль пальмитиновой жирной кислоты в иницииации гипертриглицеридемии, гиперхолестеринемии, атеросклероза и атероматоза, Рожкова Т. А., Амелюшкина В. А., Кухарчук В. В. (2015)
Корж А. Н. - Диагностика и лечение резистентной артериальной гипертензии (2015)
Чучелина О. А. - Адипокины жировой ткани и их роль в прогрессировании патологии почек (2015)
Власенко Е. М. - Взаимосвязь профилей суточного артериального давления и маркеров хронического системного воспаления у пациентов с гипертонической болезнью II стадии и микроальбуминурией (2015)
Щербина Н. А. - Влияние внутриутробного инфицирования плода на обмен кальция и магния у беременных с урогенитальной инфекцией, Выговская Л. А. (2015)
Жемела Н. И. - Дефицит витамина D у женщин с угрозой прерывания беременности и бактериальным вагинозом (2015)
Щербина Н. А. - Оценка эффективности методов коррекции истмико-цервикальной недостаточности с помощью лазерной допплеровской флоуметрии, Му'авия Салем Насер Альмарадат (2015)
Маланчук Р. А. - Современные подходы к клинической диагностике и лечению статических нарушений позвоночника и суставов (2015)
Літовченко А. В. - Репаративна методика хірургічного лікування дефектів хряща колінного суглоба (2015)
Литовченко Т. А. - Применение медикаментозных и физиотерапевтических методов лечения при цефалгическом синдроме у пациентов с последствиями черепно-мозговых травм, Кас И. В., Якубенко Ю. В. (2015)
Товажнянская Е. Л. - Антифосфолипидный синдром и острая цереброваскулярная патология у детей раннего возраста, Каук О. И., Некрасова Н. А., Марковская Е. В., Соловьева Е. Т., Надозирная Е. Н. (2015)
Флорикян В. А. - Лечение церебральной венозной дисциркуляторной энцефалопатии у пациентов в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы (2015)
Азимова Ф. В. - Исследование биологических молекул в ритме волосяного фолликула у пациентов с гнездной алопецией (2015)
Савоськина В. А. - Клинический случай сифилитического аортита, осложненного аневризмой аорты, Дунаева Г. А., Бондаренко Г. М., Кутовая В. В. (2015)
Духанин А. С. - Актуальные вопросы применения ангиопротекторов, Шимановский Н. Л. (2015)
Малый В. П. - Актуальные вопросы профилактики малярии, Ж. Абду (2015)
Дзюблик І. В. - Детекція бокавірусу 1-го типу у дітей із клінічними проявами гострої респіраторної вірусної інфекції, Обертинська О. В., Соломко Ю. О. (2015)
Доленко О. В. - Этиопатогенетические аспекты и комплексная ультрасонография гиперпластических процессов эндометрия (2015)
Сибиханкулов А. Х. - Возможности трансвагинальной эхографии в диагностике фоновых заболеваний шейки матки (2015)
Життя, присвячене людям (до 70-річчя Кожина М. І.) (2015)
Квач Я. П. - Контролінг як елемент фінансово - економічної безпеки підприємств енергетичного комплексу (2015)
Янковий О. Г. - Управління беззбитковістю на рівні підприємства задопомогою cvp-аналізу, Янковий В. О. (2015)
Грималюк А. В. - Теоретичні основи дворівневої інвестиційної системи, Майорова Т. Р. (2015)
Мельничук Л. Ю. - Достатність капіталу як характеристика фінансової стійкості банку (2015)
Кошельок Г. В. - Теоретичні основи оптимізації структури оборотних коштів підприємства, Коваль В. В., Белік Д. О. (2015)
Князькова В. Я. - Особливості податкового адміністрування в умовах розбудови ринкових відносин в Україні, Сергієнко Л. К. (2015)
Лебедєва А. М. - Методичні аспекти аналізу ефективності використання оборотних активів підприємства (2015)
Мельничук В. С. - Моделювання ціноутворення готельного підприємництва (2015)
Малікова І. П. - Статистичний аналіз страхового ринку України та його продукту (2015)
Вдовиченко Н. Є. - Інфляція та її вплив на економіку України (2015)
Орлов В. М. - Стратегічне планування в процесі управління підприємством, Новицька С. С. (2015)
Гура О. Л. - Програмне забезпечення процесу управління інвестиційним проектом підприємства (2015)
Дроздова О. Г. - Особливості організації внутрішнього контролю руху товарів (2015)
Горбаченко С. А. - Методичні засади формування конкурентних переваг морських портів Одеського регіону (2015)
Редьква О. З. - Стан і перспективи розвитку кадрових служб як суб’єктів кадрового менеджменту в організаціях, Борисова Л. П. (2015)
Бутенко А. І. - Проблеми та перспективи організації системи контролінгу напідприємствах України (2015)
Титул, зміст (2015)
Асланов С. - Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як наслідок регіональної етнонаціональної політики (2015)
Грицяк І. - Децентралізований та регіоналізований унітаризм як нові форми державного устрою (2015)
Кулинич П. - Право сільської громади на землю в контексті адміністративно-територіальної реформи (2015)
Стойко О. - Регіональна політика України: стан і перспективи (2015)
Явір В. - Федералізм як технологія сепаратизму в Україні (2015)
Бандурка І. - Правовий статус дитини у світлі кримінально-правового захисту дитинства (2015)
Бовсунівська Т. - Реформа вищої освіти в Україні як нездоланна проблема (2015)
Лоссовський І. - Будапештський меморандум як міжнародний договір, обов’язковий для виконання його гарантами (2015)
Редакційна колегія (2015)
Титул, зміст (2015)
Євграфова Є. - Виборче право – складова конституційного процесу, Євграфов П. (2015)
Копиленко О. - Удосконалення виборчоїсистеми в контексті конституційної реформи (2015)
Марцеляк О. - Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду (2015)
Павко А. - Концепція конституціоналізму Б. Кістяківського в контексті модернізації сучасної конституційно-правової системи в Україні (2015)
Петришин О. - Конституційно-правова реформа місцевого самоврядування в Україні: проблеми та перспективи, Петришин О. (2015)
Селіванов А. - Нові моделі децентралізації компетенції територіальних органів і нові підходи до виборчої системи (2015)
Стецюк П. - Удосконалення виборчого законодавства: проблема конституційності (2015)
Шемшученко Ю. - Конституція і виборчий процес в Україні (2015)
Ющик О. - Конституційні засади політичної реформи й виборів в Україні (2015)
Редакційна колегія (2015)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2012)
Титул, зміст (2015)
Ахтирська Н. - Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії (2015)
Вдовичин І. - Територіальна організація держави: політичній правові аспекти* (2015)
Копійка В. - Зовнішньополітична парадигма України: історія і сучасність* (2015)
Келестин М. - Правові аспекти участі України в Конвенції про торгівлю зерном 1995 року (2015)
Корнієнко-Зєнкова Н. - Дієвий закон як чинник знання громадянами своїх прав та обов’язків (2015)
Корсак К. - Землеробсько-аріївськівитоки українства та сучасного індоєвропейського світу (2015)
Кресіна І. - Охридські уроки для України, Стойко О. (2015)
Підоричева І. - Перспективи спрощення законодавства з питань формування та розвитку в Україні паркових утворень, Осадча Н. (2015)
Шляхтун П. - Децентралізація по-українськи в контексті європейського досвіду місцевого самоврядування, Колюх В. (2015)
Редакційна колегія (2015)
Титул, зміст (2015)
Сенченко М. - "Великі книги" і як їх визначити — технологія Мортімера Адлера (2015)
Ганжуров Ю. - Видавнича справа в контексті порівняльної педагогіки (2015)
Воронка Г. - Словники та енциклопедії: розмежування понять (2015)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2015 році (2015)
Кобєлєв О. - Феномен спілкування: сучасний погляд (2015)
Бондаренко В. - Електронні бібліотеки в контексті дистантного обслуговування користувачів (2015)
Новальська Т. - Шляхи вирішення проблем дефіциту кваліфікованих кадрів у бібліотеках України, Бачинська Н. (2015)
Жабін А. - Соціальні медіа в бібліотеках США (2015)
Соколов В. - Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення (2015)
Матвєєв Б. - Настільна видавнича система InDesign: використання у навчанні студентів, Шелестова А. (2015)
Віктор Вергунов: аграрник, науковець, педагог (2015)
Дунаєва Л. - Пророк педагогіки (до 145-річчя від дня народження видатного італійського педагога Марії Монтессорі (1870—1952) (2015)
Кушнір Г. - Публіцистика Євгена Сверстюка як досвід контрпропаганди (2015)
Моісєєва Н. - Адаптація людини до комунікаційного простору сучасності (2015)
Сенченко О. - Діалектика Гегеля ? філософський базис для ведення інформаційних війн у соціальних системах (2015)
Біловус Л. - Мовна проблематика в інформаційному просторі українців США (2015)
Кулик Є. - Блоги бібліотек для юнацтва (молоді): моніторинг ефективності (2015)
Титул, зміст (2015)
Булах Т. - Електронний мерчандайзинг: сутнісні характеристики, специфіка застосування в інтернет-книгарнях (2015)
Радзієвський В. - "Ні кроку назад, завжди вперед" (2015)
Приліпко Т. - Легендарний снайпер Людмила Павличенко: електронний ресурс Національної історичної бібліотеки України (2015)
Кухаренко А. - Гуманістична стратегія розвитку комунікаційної діяльності бібліотек ВНЗ (2015)
Грабар Н. - Професійне спілкування в комунікаційному просторі бібліотеки (2015)
Лямець А. - Особливості формування фондів депозитарних бібліотек ООН, Лавриненко І. (2015)
Семесько В. - Платні послуги бібліотек: правовий аспект та зарубіжний досвід (2015)
Соколов В. - Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення (2015)
Асєєв Г. - Інформетрія або інфометрія? (2015)
Перунін В. - Державність Київської Русі: тисячолітньо "непомічений" подвиг Княгині Ольги — рік 947 (2015)
Лазарович М. - Видавничі проекти Українських січових стрільців під час Першої світової війни (2015)
Відданий книзі (2015)
Постельжук О. - Огляд як вид інформаційно-аналітичних продуктів обласних універсальних наукових бібліотек (2015)
Матвієнко О. - Предметне поле досліджень у науковій галузі "соціальні комунікації": за матеріалами профільних конференцій, Цивін М. (2015)
Ситник О. - Становлення новинних порталів як новітньої платформи українського медіапростору (2015)
Косачова О. - Основні тенденції становлення бібліотечної журналістики в Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Черниш Н. - До питання про сучасну типологію енциклопедій (2015)
Фіялка С. - Різноманіття та можливості наукових методів у дослідженнях із теорії та історії видавничої справи та редагування (2015)
Бикова Т. - Шляхи зростання сучасного українського літературознавства (2015)
Польовик С. - Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі (2015)
Мисюра Ю. - Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського