Постельжук О. - Огляд як вид інформаційно-аналітичних продуктів обласних універсальних наукових бібліотек (2015)
Матвієнко О. - Предметне поле досліджень у науковій галузі "соціальні комунікації": за матеріалами профільних конференцій, Цивін М. (2015)
Ситник О. - Становлення новинних порталів як новітньої платформи українського медіапростору (2015)
Косачова О. - Основні тенденції становлення бібліотечної журналістики в Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Черниш Н. - До питання про сучасну типологію енциклопедій (2015)
Фіялка С. - Різноманіття та можливості наукових методів у дослідженнях із теорії та історії видавничої справи та редагування (2015)
Бикова Т. - Шляхи зростання сучасного українського літературознавства (2015)
Польовик С. - Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі (2015)
Мисюра Ю. - Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2015)
Капралюк О. - Науково-методична діяльність мережі наукових сільськогосподарських бібліотек: сучасний стан та проблеми (2015)
Копитко Т. - Сучасні напрями оптимізації використання електронно-інформаційних (2015)
Хомич Л. - Співпраця Бруно Шульца з дрогобицькою обласною газетою "Більшовицька правда" (1939—1941 рр.) (2015)
Домбровська Л. - Михайло Демков — невтомний трудівник на ниві вітчизняної освіти (2015)
Смола Л. - Міфотворення в системі соціально-політичних відносин сучасного суспільства (2015)
Біловус Л. - Український католицький університет в україномовній періодиці США (2015)
Гусєва О. - Формування жанру нарису в російській літературі та журналістиці (2015)
Остапенко Г. - Застосування методів соціального інжинірингу в управлінні інтернет-комунікаціями ВНЗ (2015)
Загуменна В. - Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації бібліотечно-інформаційних фахівців у НАКККіМ, Тимошенко І. (2015)
Ярошенко Т. - Наукова комунікація в цифрову епоху: з точки зору дослідників, видавців, бібліотекарів, Борисова Т. (2015)
Андрєєва Т. - Які регуляторні рішення потрібні для збільшення кількості наукових публікацій міжнародного рівня (2015)
Бутко С. Г. - Історія вивчення, перспективи та напрями дослідження ономастикону українських замовлянь (2015)
Быкова И. А. - Неологизмы 2014 года (2015)
Дудник О. М. - Біологічні номени як засіб лінгвокультурного кодування дійсності (2015)
Князь Т. М. - Трансформації лексичного наповнення фразеологізмів як свідчення динаміки поняття "заможність" (2015)
Козка І. К. - Семантика англійських прикметників на позначення розумових здібностей людини (2015)
Стоцька І. В. - Лексико­семантична система вокальної лексики (2015)
Космеда Т. А. - Українсько­польські та польсько­українські словники усталених виразів: проблемні питання, Осіпова Т. Ф., Піддубна В. В. (2015)
Zosimova O. V. - Structural models of multi­component nicknames of american cities and towns (2015)
Калашник О. В. - Семантико­стилістичні особливості прономінативів у поетичному тексті (2015)
Приступа Т. І. - Історія форм давального відмінка однини імен чоловічого роду в східнослов’янських мовах (лінгвоісторіографічний аспект) (2015)
Семенюк (Кирилюк) О. В. - Вплив фольклору на словотворчу практику Павла Тичини (2015)
Стадній А. С. - Виникнення нових мотивованих конотативних значень дієслів (2015)
Ясакова Н. Ю. - Семантична своєрідність і мовне оформлення узагальнено­особових речень (2015)
Ісаєнко О. В. - Текст і медіатекст як категорії кіно дискурсу (2015)
Піддубна Н. В. - Вербалізація релігійних почуттів у листах Тараса Шевченка (2015)
Старух В. О. - Національні та інтернаціональні невербальні елементи в українському військовому дискурсі (2015)
Тимченко Ю. О. - Порівняння в новелістиці М. Коцюбинського середземноморського циклу (2015)
Вовк О. І. - Особливості конструювання знань в аспекті когнітивної парадигми (2015)
Коловоротна Н. Д. - Засоби вербалізації культурно значущого концепту "мовчання" в текстах Ольги Кобилянської (2015)
Плотнікова Н. В. - Вода: концепт­архетип мікроконцептосфери святки (2015)
Соляник В. І. - Відображення концепту "людина" в мовній картині світу Ф. С. Фіцджеральда (2015)
Зайцева Ю. Г. - Інтимізація як мовознавча проблема (2015)
Карпенко Н. А. - Моделювання мовної гри у творах Юрка Іздрика (2015)
Мартакова А. В. - Мовна гра в контексті постмодерної поетики й стилістики (2015)
Пелепейченко Л. М. - Еталонний і реальний типи комунікативної особистості українського військовослужбовця, Павлова О. О. (2015)
Писаренко К. В. - Вербалізація мовленнєвої діяльності чоловіків (на матеріалі твору Р. Іваничука "Хресна проща") (2015)
Піддубна В. В. - Висвітлення питання про польський вплив на українську мову в науковій літературі (2015)
Святюк Ю. В. - Етнічна ідентичність та національна толерантність в англійській мові (2015)
Помирча С. В. - Формування лексикографічної компетентності студентів нефілологічних факультетів, Ябурова О. В., Дзюба М. Ю. (2015)
Дорошенко С. І. - Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика именных категорий в текстах и идиостилях. (Монография. – Харьков: Харьковское историко­филологическое общество, 2014. – 236 с. ) (2015)
Маленко О. О. - Грамматические варианты как отражение динамик и познания и эволюции языка (Попов С. Л. Русская грамматическая вариантность в когнитивно­эволюционном освещении: монографія. – Харьков: Міськдрук, 2014. – 304 с. ) (2015)
Самохіна В. П. - Ідіостиль як "напружена" багатовимірність: враження від книги (Скоробогатова Е. А. – Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика именных категорий в текстах и идиостилях: монография. – Харьков: Харьковское историко­филологическое общество, 2014. – 236 с. ), Голікова О. М. (2015)
Поповський А. М. - Енциклопедія гідронімії Дону (Отін Є. С. Гидронимия Дона. – Донецк: Юго­Восток, 2011. Т. 1: Верхний и Средний Дон. – 575 с. – Т. 2: Нижний Дон. – Донецк: Юго­Восток, 2012. – 792 с. ) (2015)
Титул, зміст (2015)
Буряк С. - Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2015 року (2015)
Погореловська І. - Проблеми інтеграції вітчизняних серіальних видань у міжнародне соціокомунікативне середовище: ідентифікаційний аспект (2015)
Перелигіна О. - Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів (2015)
Кашуба М. - Повертаючись обличчям до проблеми культурних цінностей обдарованої особистості в сучасній Україні (2015)
Мар'їна О. - Бібліотека в епоху розвитку технологій Web 3.0 (2015)
Свістельник І. - Адаптація бібліотек ВНЗ фізичного виховання і спорту до сучасних вимог інформаційного забезпечення навчально-освітнього процесу (2015)
Вербова В. - Вибіркове розповсюдження інформації: теорія та досвід впровадження в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2015)
Кулієва Т. - Сучасний менеджер бібліотеки (2015)
Іванова М. - Оцифровані джерела конституційно-правової тематики із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Іванов Ю. (2015)
Трачук Л. - Електронні бібліотеки та колекції документів на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України (2015)
Кулик Є. - Тенденції модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва (2015)
Романюк Н. - Друкарня Єлисаветградського повітового земства: досягнення та проблеми (2015)
Сенченко О. - Ідеології як засіб створення конфліктів (2015)
Ростовцев С. - Закордонний досвід інтернет-маркетингової діяльності бібліотек (2015)
Титул, зміст (2015)
Від редакції (2015)
Терешкова О. А. - Індикаторні структурні ознаки потенційно алмазоносних флюїдолітів (2015)
Сливна О. В. - Геолого-промислові критерії оцінки якості письмових пегматитів Єлисеївського рудного поля, Баранов П. М. (2015)
Руденко К. В. - До питань генезису напівдорогоцінного каміння (мінерали групи кварцу) у вулканічних породах, Деревська К. І., Коженевський С. Р. (2015)
Нестеровський В. А. - Коштовне каміння Київського Подолу ХІ–ХІІІ століть. Повідомлення 1. Бурштин, Журухіна О. Ю. (2015)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика незвичайного облагородженого топазa, Ємельянов І. О. (2015)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика незвичайного діаманта у каблучці, Ємельянов І. О. (2015)
Лисенко O. Ю. - Інформаційний ресурс "Декоративний камінь", Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В. (2015)
Гелета О. Л. - Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України, Сурова В. М., Горобчишин О. В., Кічняєв А. М., Ляшок В. І. (2015)
Назаренко І. I. - Оцінка надійності машин для деформування будівельних матеріалів, Король В. I. (2015)
Інформація (2015)
Титул, зміст (2015)
Сенченко М. - "Великі книги" і як їх визначити — технологія Мортімера (2015)
Сандул О. - Наукові публікації з питань друку, представлені у РБД "Україніка наукова" (2015)
Зайцева С. - Перспективи конкуренції української друкованої книги з електронною в інформаційному суспільстві (2015)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2015 році (2015)
Власенко Л. - Унікальне видання про І. Котляревського (2015)
Кулієва Т. - Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення (2015)
Рабаданова Л. - Реферативна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як засіб розвитку наукової комунікації (2015)
Лямець А. - Комплектування фондів Александрійської бібліотеки: мультимедійні матеріали, електронні ресурси, бази даних (2015)
Ісаєнко O. - Проект Національної історичної бібліотеки України: краєзнавчий електронний мультиресурс "Історія міст і сіл України" (2015)
Медведєва В. - Інноваційні технології — майбутнє бібліотеки (2015)
Бєлякова T. - Книжкові пам'ятки провідних медичних бібліотек Харкова (2015)
Іващенко В. - Педагогічна спадщина С. Ананьїна у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2015)
Хемчян І. - Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах, Соколовська Н. (2015)
Безручко О. - Діти і читання в новій реальності (2015)
Кушнір Г. - Відновлення релігійних традицій у посткомуністичному суспільстві за публіцистикою Євгена Сверстюка (2015)
Скаченко О. - Перспективи та інновації у бібліотеках ХХІ століття (2015)
Титул, зміст (2015)
Від редакції (2015)
Соболевський Р. В. - Оптимізаційне моделювання технології видобування декоративного каменю (2015)
Деревская Е. И. - Пирофиллит Словечанско-Овручского кряжа, Коженевский С. Р. (2015)
Панченко В. I. - Мінерально-сировинна база гемологічних матеріалів України, Яковлєва В. В. (2015)
Жидкова К. Ю. - Декоративне каміння в інтер’єрі та екстер’єрі київського метрополітену (2015)
Фінько С. В. - Венд-едіакарій Поділля – природна спадщина України: алгоритм захисту і збереження для нащадків (2015)
Пегловский В. В. - Нормативное обеспечение изготовления изделий из природных камней (2015)
Прокопець В. В. - Каміння Північного Приладож’я: геологія та історія, Юшицина Я. O. (2015)
Інформація (2015)
Титул, содержание (2008)
Мамченко А. В. - Исследование влияния способов модификации природного доломита на деманганацию воды, Кий Н. Н., Чернова Л. Г., Мисочка И. В. (2008)
Пшинко Г. Н. - Влияние комплексообразователей на процессы сорбционной очистки вод, содержащих кобальт (2008)
Борук С. Д. - Межчастичные взаимодействия в водных суспензиях гидрослюды в присутствии водорастворимых полимеров, Макаров А. С. (2008)
Hamdi N. - Sorption of phosphate from acidic wastewater into three tunisian clay soils, Srasra E. (2008)
Перлова О. В. - Флотоэкстракционное выделение U(VI) с помощью тонкоэмульгированных растворов триалкиламина в уайт-спирите, Ширыкалова А. А. (2008)
Рулёв Н. Н. - Новые направления в развитии технологии очистки природной воды от тонкодисперсных лиофильных примесей флокуляцией и флотацией (2008)
Обушенко Т. И. - Очистка сточных вод от токсических металлов флотоэкстракцией, Астрелин И. М., Толстопалова Н. М., Варбанец М. А., Кондратенко Т. А. (2008)
Акыева Ш. Ч. - Очистка сточных вод от фосфат-ионов электродиализным методом, Беркелиева Л. К., Евжанов Х. Н. (2008)
Журба М. Г. - Адгезионные процессы и формирование осадка в зернистых слоях загрузки контактных фильтров, Нежлукченко В. М. (2008)
Титул, зміст (2015)
Вступне слово головного редактора (2015)
Гончар Т. О. - Клініко-психопатологічні механізми та соціальне функціонування хворих на шизофренію, що обумовлюють надання примусової психіатричної допомоги (2015)
Аймедов К. В. - Синдром емоційного вигорання у лікарів-хірургів в залежності від професійного стажу (2015)
Кутько И. И. - Синдромологические варианты спутанности сознания при органических психических расстройствах, особенности патогенеза и терапии, Панченко О. А., Рачкаускас Г. С., Линев А. Н. (2015)
Дзеружинская Н. А. - Диагностика и лечение "климактерических масок" аффективных расстройств у женщин пожилого возраста (2015)
Отрощенко Н. П. - Особливості нециркулярних депресій у онкологічних хворих, Отрощенко І. П., Отрощенко П. А. (2015)
Заседа Ю. И. - Клинико-психофеноменологическая характеристика патоперсонологической трансформации контингента пациентов страдающих соматоформной дисфункцией пищеварительной системы (2015)
Иванов Д. А. - Особенности лечебно-эвакуационного обеспечения военнослужащих с психическими расстройствами в ходе проведения антитеррористической операции (2015)
Рахман Л. В. - Ефективність когнітивно-поведінкової терапії в комплексному лікуванні пацієнтів із терапевтично резистентними депресіями, Плевачук О.Ю. (2015)
Федак Б. С. - Принципи побудови системи психотерапії у хворих на соматичні захворювання з непсихотичними порушеннями психічної сфери (2015)
Насинник О. А. - Поддерживающее лечение: клинико-социальные характеристики пациентов (2015)
Возний Д. В. - Аналіз існуючої системи організація наркологічної допомоги в україні на національному і регіональному рівнях, локально‑клінічному і позаклінічному етапах (2015)
Первомайский В. Б. - Еще раз об экспертных ошибках в судебно‑психиатрической экспертизе (по поводу статьи Шум С. С. "Експертні помилки в діяльності судово-психіатричного експерта", Вестник Ассоциации психиатров Украины, №5, 2013, с. 26-28.) (2015)
Барановська Л. М. - Економічний фактор в оптимізації мережі психіатричних закладів, Риженко О. О. (2015)
Петрюк П. Т. - Художник Ричард Дадд: его душевное расстройство и творческое наследие, Петрюк А. П. (2015)
Петрюк П. Т. - Рецензия на книгу "Судебная психиатрия: клинические, юридические и этические вопросы / Под редакцией Джона Ганн и Памелы Дж. Тейлор. – 2-е изд. – Боуке Ретоун, ФЛ, США: CRC Press, 2014. – 1035 с.", Петрюк А. П. (2015)
Титул, содержание (2008)
Поляков В. Л. - Расчет фильтрования суспензий через многослойную загрузку при линейной кинетике массообмена (2008)
Мамченко А. В. - Динамика сорбции серной кислоты слабоосновными полиакриловыми анионитами, синтезированными на основе полиаминов, Кушнир Т. В. (2008)
Лукьянова В. В. - Структурно-сорбционные свойства терморасширенного графита и возможности его применения для удаления органических веществ из водных растворов, Тарасевич Ю. И., Бондаренко С. В., Малыш Г. Н., Жукова А. И., Кожан А. П. (2008)
Роля Е. А. - Удаление фенола из водных растворов с помощью фотокаталитического мембранного реактора, Кочкодан В. М., Самсони-Тодоров А. О., Гончарук В. В. (2008)
Бельтюкова С. В. - Определение офлоксацина и норфлоксацина в сточных водах фармацевтических предприятий с использованием сенсибилизированной люминесценции комплексов Tb (III), Малинка Е. В., Ливенцова Е. О. (2008)
Козина С. А. - Инверсионное вольтамперометрическое определение микроконцентраций Cd (II) и Zn (II) при их совместном присутствии в водах, Кущевская Н. Ф. (2008)
Ибадуллаев Ф. Ю. - Электросепарация ПАВ из сточных вод, Меликов Н. Д. (2008)
Гончарук В. В. - Обеззараживание воды совместным действием озона и УФ-облучения в проточном режиме, Потапченко Н. Г., Вакуленко В. Ф., Савлук О. С., Косинова В. Н., Сова А. Н. (2008)
Подольская В. И. - Влияние высокодисперсных кремнеземов на микробную деградацию цианидных комплексов, Якубенко Л. Н., Грищенко Н. И., Ульберг З. Р., Савкин А. Г. (2008)
Правила оформления статей (2008)
Титул, зміст (2015)
Від редакції (2015)
Гулій В. М. - Алебастр Західної України: речовинний склад, походження, історичне і культурне значення, Бояр Г. ­П., Бояр А. ­В., Огорілко. Я. І. (2015)
Лисенко О. Ю. - Дослідження облагороджених топазів методом оптичної спектроскопії, Бєлєвцев О. Р., Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Таран М. М., Лисиченко Г. В., Сотнікова І. І. (2015)
Беліченко О. П. - Глесит – "індонезійський бурштин" (2015)
Беліченко О. П. - Комплексні гемологічні дослідження шпінелі, Гаєвський Ю. Д., Деревська К. I., Ладжун Ю. I., Фуголь Л. Д. (2015)
Рузіна М. В. - Типоморфізм алмазів кімберлітів трубки Лорелей, Терешкова О. А., Вавриш Н. Г., Матюшкіна О. П. (2015)
Демченко Е. И. - Экологическое обоснование производства пенобетона неавтоклавного твердения с использованием отходов производства камнеобрабатывающего предприятия, Мороз И. Е., Бодигин С. К. (2015)
Коштовне камiння (2015)
Декоративне камiння (2015)
Інформація (2015)
Титул, содержание (2008)
Гончарук В. В. - Диафрагменный разряд и его использование для очистки воды, Божко И. В., Фальковский Н. И., Самсони-Тодоров А. О., Яременко В. А., Маляренко В. В. (2008)
Клименко Н. А. - Влияние различных режимов окисления на изменение структурных характеристик активного угля, Савчина Л. А., Козятник И. П., Малышева М. Л., Полякова Т. В. (2008)
Мамченко А. В. - Псевдоожижение ионитов регенерирующими агентами, Косыгина И. М. (2008)
Дзязько Ю. С. - Подвижность анионов Cr(VI) в фазе амфотерного неорганического ионита, Рождественская Л. М., Василюк С. Л. (2008)
Зуй О. В. - Безэкстракционное определение малых количеств перхлората в водах, Кущевская Н. Ф., Гончарук В. В. (2008)
Кущевская Н. Ф. - Мицеллярно-экстракционное концентрирование микрокомпонентов фазами неионных ПАВ при температуре помутнения, Горбачевский А. Н., Дорощук В. А., Куличенко С. А. (2008)
Запорожец О. А. - Непрямое спектрофотометрическое определение тиоцианата по иод-крахмальной реакции, Трохименко А. Ю. (2008)
Гончарук В. В. - Влияние полигексаметиленгуанидина гидрохлорида на процесс коагуляционной очистки речных вод, Вакуленко В. Ф., Швадчина Ю. О., Олейник Л. М., Ситниченко Т. Н. (2008)
Гащин О. Р. - Особенности кинетики обеззараживания воды, содержащей E.coli в условиях гидродинамической кавитации, Витенько Т. Н. (2008)
Титул, зміст (2015)
Венгер О. П. - Особливості клінічної симптоматики депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів (2015)
Михайлов Б. В. - Розлади психіки і поведінки екстремально-психогенного походження (2015)
Дзеружинская Н. А. - О предикторах эмоциональных расстройств (2015)
Федак Б. С. - Структура нарушений психической сферы у больных острыми соматическими заболеваниями, Сарвир И. Н. (2015)
Аймедов К. В. - Визначення ефективності лікування інсомнії, Михайлова К. Л. (2015)
Кутько И. И. - Влияние иммуномодулирующей терапии на продукцию интерферонов больных рекуррентным депрессивным расстройством, Терёшина И. Ф. (2015)
Уралова Л. Т. - Порушення імуногенезу у дітей і підлітків з девіантною поведінкою внаслідок перинатальних мозковосудинних уражень, Гончар О. А., Гончар Т. О. (2015)
Мєшков В. М. - Деякі психогігієнічні та методологічні аспекти психічного здоров’я підростаючого покоління на регіональному рівні (2015)
Гальчин К. С. - Раннє виявлення ознак розладів спектру аутизму у дітей (2015)
Козерацька О. А. - Дослідження та аналіз наукових підходів до вирішення проблеми профілактики скоєння правопорушень на сексуальному підґрунті (2015)
Первомайский В. Б. - Перспективы совершенствования применения принудительных мер медицинского характера (2015)
Возний Д. В. - Модель оптимізації системи медико-психолого-соціальної допомоги хворим на алкогольну залежність на базі існуючої мережі установ державної та недержавної форм власності (2015)
Барановський К. Л. - Стандартизація медичної інформації як фактор підвищення якості стаціонарної психіатричної допомоги, Неміш М. І. (2015)
Петрюк П. Т. - Известный психиатр Микаэл Балинт, его жизнь и научное наследие, Кузнецов В. Н., Петрюк А. П., Иваничук О. П. (2015)
К 80-летию со дня рождения Людмилы Эдуардовны Музычук (1935‑2015) (2015)
До уваги авторів (вимоги до написання статей) (2015)
Титул, содержание (2008)
Стрельцова Е. А. - Влияние полиакриламида на поверхностные свойства растворов хлоридов алкилпиридиния при их извлечении, Пузырева И. В., Волювач О. В. (2008)
Гончарук В. В. - Образование и разложение пероксида водорода при УФ-облучении, озонировании и О3/УФ-обработке речной воды, Вакуленко В. Ф., Швадчина Ю. О., Сова А. Н., Ситниченко Т. Н., Калиниченко И. Е. (2008)
Клименко Н. А. - Влияние химии поверхности активного угля и его структуры на адсорбцию фульвокислот из водных растворов, Савчина Л. А., Козятник И. П., Топкин Ю. В., Полякова Т. В. (2008)
Гончарук В. В. - Обесфторивание природных вод фильтрованием через глауконит, обработанный солями алюминия, Пшинко Г. Н., Тимошенко Т. Г. (2008)
Першина Е. Д. - Проводимость водных сред как альтернатива электронного и ионного переноса, Каздобин К. А. (2008)
Ивкова Т. И. - Индикаторная система на основе батофенантролина для экспрессного определения Fe (II, III) в воде (2008)
Пузырная Л. Н. - Матрицы для утилизации токсических шламов при очистке загрязненных вод, Криворучко А. П., Терликовский Е. В. (2008)
Михайловская М. В. - Анаммокс – как метод удаления соединений азота из сточных вод и перспективы его применения в Украине (2008)
Авторский указатель т. 30, 2008 г. (2008)
Содержание т. 30, 2008 г. (2008)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за II півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз застосування судами такого виду кримінального покарання, як штраф (2015)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2014 р. (за даними судової статистики) (2015)
Беляневич О. А. - Деякі питання припинення поруки та іпотеки (2015)
Пушкар П. В. - Короткий огляд ієрархії судової практики Європейського суду з прав людини, її джерел та юридичної сили (2015)
Титул, зміст (2015)
Шульц Р. В. - Систематичних похибок інерціальної навігаційної системи при аерофотозніманні з безпілотних літальних апаратів, Крельштейн П. Д., Маліна І. А. (2015)
Юдін В. П. - Аналіз ефективності сучасних та перспективних методів і засобів зниження шкідливих викидів автомобільного транспорту, Каплуновська А. М., Тарасенко О. В., Золотарев Г. А. (2015)
Скачков Д. А. - Розробка практичних методів проектування та створення веб-додатків (2015)
Иукуридзе Э. Ж. - Технологические особенности переработки винограда сорта мерло с целью получения вин контролируемых наименований по происхождению в условиях терруара шабо, Лозовская Т. С. (2015)
Сирота С. В. - Використання системи "Moodle" для викладання дисципліни "алгоритми і структури даних" – досвід і проблеми, Ліскін В. О. (2015)
Терентьєв О. О. - Математичні моделі системи підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану конструкцій будівель (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": метод неравновесных функций грина, модельные транспортные задачи и квантовая интерференция (2015)
Титул, зміст (2015)
Холопцев А. В. - Происхождение ночных максимумов фоновых концентраций приземного озона в юго-восточном Крыму, Лапченко В. А. (2015)
Плахотнік О. О. - Техніко – технологічна складова системи забезпечення конкурентоспроможності підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення (2015)
Мілька А. І. - Теоретичні та історичні засади формування соціально-економічної природи споживчої кооперації (2015)
Ловінська Л. Г. - Методологічні аспекти обліку собівартості продукції суб’єктів державного сектора, Калюга Є. В. (2015)
Даляк Н. А. - Застосування інноваційних підходів у залученні громади до процесів планування місцевого розвитку (2015)
Єфремов Д. П. - Стратегічний підхід до розвитку науки та інновацій: китайський приклад (2015)
Залунина О. М. - Экономическое измерение управленческих решений в строительном секторе (2015)
Сук П. Л. - Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку, Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні (2015)
Масалигіна В. В. - Удосконалення класифікації нерухомого майна залізничного транспорту (2015)
Крупська В. О. - Проблеми аналізу інноваційного потенціалу підприємств поштового звя'зку (2015)
Логвиненко Ю. В. - Проблеми державного та планетарного масштабів в українській науковій фантастиці (за романом м. руденка "син сонця – Фаетон"), Мазуренко В. О. (2015)
Шихалиева С. Х. - Семиотика глагольного знака и обозримый литературный памятник, Курбанова С. М. (2015)
Вакулик І. І. - Наукова термінологія як фактор формування мовної компетенції (2015)
Балалаєва О. Ю. - Навчання граматики латинської мови студентів-ветеринарів за допомогою електронного посібника (2015)
Титул, зміст (2015)
Бортнік Т. П. - Оптимізація процесу мікроклонального розмноження картоплі, Шевчук М. Й., Сеньків І. В. (2015)
Верголяс М. Р. - Определение токсичности нитратов с использованием цитомор-фологических параметров разных тканей рыб как биомаркера (2015)
Гордій Н. М. - Екологічні фактори формування угруповань денних лускокрилих (lepidoptera, Diurna) ксеротермних екосистем Кам’янецького Придністров'я (2015)
Коблай С. В. - Гібридологічний аналіз ознак продуктивності у гібридів гороху, Січкар В. І. (2015)
Тимченко Г. М. - Вплив β-стимулюючих тренінгів на функціональну активність головного мозку підлітків з різними типами добової працездатності, Закревський А. М., Носов К. В. (2015)
Семенюк Ю. С. - Синантропна флора центральної частини дністровського регіонального ладшафтного парку (2015)
Агаева А. А. - Влияние вида nocardia rubra, как стимулирующего препарата, на динамику роста бактерий (2015)
Кравчук І. О. - Катаболізм КоА в організмі білих щурів (2015)
Шевчук М. И. - Влияние микробиологических препаратов на повышение агрохимической эффективности ферментированного органического удобрения, Ковальчук Н. С., Колесник Т. Н. (2015)
Козловський М. П. - Природність лісових біогеоценозних екосистем карпат та її біоіндикація на основі нематодних комплексів (2015)
Горшкова О. Г. - Спосіб очищення води від хрому (VI) за присутністю мікроорганізмів, Гудзенко Т. В., Іваниця В. О., Волювач О. В. (2015)
Ковтюк Н. И. - Анализ качества питания детей школьного возраста (2015)
Бурячок В. Л. - Пентестінг як інструмент комплексної оцінки ефективності захисту інформації в розподілених корпоративних мережах, Козачок В. А., Бурячок Л. В., Складанний П. М. (2015)
Аносов А. О. - Моделювання DDos атак на комп’ютерні мережі для визначення ознак їх проведення (2015)
Бурячок В. Л. - Метод визначення найбільш значимих загроз із "генеральної сукупності” загроз інформаційним ресурсам на підставі їх якісних та кількісних показників, Невойт Я. В. (2015)
Шевченко В. Л. - Метод пошуку проектних альтернатив системи захисту інформації, Берестов Д. С. (2015)
Шиян А. А. - Модель та метод підвищення інформаційно-психологічної захищеності соціальної групи та суспільства від корупції в умовах України, Ляховченко Н. В., Леонтьєв В. О., Сінюгін В. В. (2015)
Розорінов Г. М. - Підвищення якості та надійності знищення даних в енергонезалежних твердотільних пристроях, Брягін О. В. (2015)
Богданович Б. Ю. - Метод деескалації загроз національній безпеці з використанням інформаційних технологій та несилових і силових засобів, Малінко В. П. (2015)
Гресь О. В. - Аналіз алгоритмів шифрування інформації на основі хаотичних відображень, Косован В. М., Скрипський М. І., Розорінов Г. М., Шпатар П. М. (2015)
Колтик М. А. - Описание логической структуры и архитектуры web-сайта как составного компонента средства автоматизированной поддержки при создании и проведении предварительных и экспертных испытаний КСЗИ (2015)
Труш О. В. - Використання хмарної технології в інтелектуальному відеоспостереженні, Одіяненко О. В. (2015)
Пархомей І. Р. - Забезпечення енерго-інформаційної сумісності радіотехнічних систем зі змінною просторовою конфігурацією, Батрак Є. О. (2015)
Якименко Ю. М. - Создание универсальной системы ведения специальной информационной операции (2015)
Понкратенко О. А. - Аналіз залежності положень дифракційних екстремумів пружного розсіяння важких іонів на легких ядрах від енергії налітаючого іона, Пірнак Вал. М., Рудчик А. А., Степаненко Ю. М., Улещенко В. В., Ширма Ю. О. (2015)
Пінчук-Ругаль Т. М. - Деструкція багатостінних вуглецевих нанотрубок при радіаційних пошкодженнях електронним опроміненням, Дмитренко О. П., Куліш М. П., Булавін Л. А., Ничипоренко О. С., Грабовский Ю. Є., Ругаль О. Г., Заболотний М. А., Білий М. М., Шлапацька В. В., Лізунова С. В. (2015)
Воробйов В. Г. - Вплив опромінення електронами з енергією 2 МеВ на зворотні струми фосфід-галієвих світлодіодів, Конорева О. В., Малий Є. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П., Шлапацька В. В. (2015)
Іванов Ю. О. - Математичне моделювання динаміки міграції 90Sr і 137Cs в компонентах ґрунтово-рослинного покриву агроценозів на пізній фазі радіаційної аварії. ІІ. Перевірка моделі та прогнозні оцінки, Хомутінін Ю. В. (2015)
Краснов В. П. - Розподіл 137Cs у дерново-підзолистих ґрунтах лісів Полісся України, Курбет Т. В., Шелест З. М., Бойко О. Л. (2015)
Bugai D. O. - Analysis of spatial distribution and inventory of radioactivity within the uranium mill tailings impoundment, Laptev G. V., Skalskyy O. S., Lavrova T. V., Avila R. (2015)
Малоштан І. М. - Динаміка коефіцієнтів накопичення 137Cs трав’янистими рослинами на торф’яно-болотних ґрунтах з аномально високою біологічною доступністю, Поліщук С. В., Хомутінін Ю. В., Кашпаров В. О. (2015)
Гриневич Ю. П. - Інтегральна оцінка системи окисного метаболізму за тривалого внутрішнього надходження до організму щурів 131І, Липська А. І., Дрозд І. П., Телецька С. В. (2015)
Сова О. А. - Цитогенетичні ефекти в кістковому мозку щурів при тривалому надходженні 131I (2015)
Липська А. І. - Техногенні радіонукліди аварійного викиду ЧАЕС та їхні фізико-хімічні форми, Ніколаєв В. І., Шитюк В. А., Куліч Н. В. (2015)
Gaychenko V. A. - Peculiarities of forming absorbed dose in some wild animals in Chornobyl exclusion zone, Krainiuk O. Yu. (2015)
Георгадзе А. Ш. - Детектор реакторных антинейтрино на основе пластмассовых сцинтилляционных стержней, Павлович В. Н. (2015)
Грицай О. О. - Аналітичні вирази для розрахунків виходів розсіяних нейтронів із зразка-розсіювача під малими кутами, Гримало А. К., Пшеничний В. А. (2015)
Abdel-Ghany H. A. - Does natural gas increase the indoor radon levels?, Shabaan D. H. (2015)
Ажаман І. А. - Наукове обґрунтування необхідності підвищення рівня забезпеченості домогосподарств об’єктами сільськогосподарського призначення (2013)
Дідур Г. І. - Розвиток інтеграційних процесів у аграрній сфері (2013)
Zapsha G. N. - The development of Ukrainian foreign trade in the agrarian field (2013)
Касьянова В. А. - Стан промисловості Oдещини та перспективи його розвитку, Моторна О. А., Гурська О. А. (2013)
Kotenko S. V. - The ERP-system of production and overloads of sunflower-seed oil, Diachenko O. P., Lopotan L. V. (2013)
Мельничук О. І. - Теоретичні основи маркетингової діяльності аграрних підприємств (2013)
Невесенко А. В. - Шляхи впливу на формування пріоритетів сталого сільського розвитку України в умовах трансформації бюджетної підтримки, Чубань В. С. (2013)
Петренко О. П. - Модернізація техніко-технологічного оснащення як інноваційна складова, Конопльова О. І. (2013)
Павлова О. Ю. - Стан та шляхи розвитку фермерських господарств Oдеської області (2013)
Nayda I. S. - Modern state and economic development trends of agrarian enterprises in Vinnytsya region (2013)
Slavuta O. Yu. - Poultry-farming significance in solving food problems of Ukraine (2013)
Смирнова Н. В. - Стратегічне управління активами як складова менеджменту організації (2013)
Тінтулов Ю. В. - Залучення інвестицій у розвиток підприємств харчової промисловості (2013)
Гнилицька Л. В. - Інформаційне забезпечення управління ризиками підприємницької діяльності: обліковий аспект (2013)
Doga-Mirzac Mariana - The development of small and medium business through programmes to support young entrepreneurs (2013)
Бурдейна Н. М. - Ціноутворення і ціни на продукцію сільського господарства (2013)
Топов А. Г. - Сучасний стан розвитку виноградарства в Oдеській області (2013)
Popovych V. V. - Labour market: theoretical aspect, Dobryanskaya N. A. (2013)
Яценко О. В. - Інвестиційна привабливість сільських регіонів на засадах інноваційного розвитку (2013)
Broshkov M. M. - The influence of sex steroid levels in blood of bitches on the phagocytic activity of neutrophils (2013)
Gerasymenko V. P. - Contribution of genotypic factors in the grain yield depending on the environmental conditions (2013)
Герасименко В. П. - Кореляційний аналіз генотипових чинників росту врожаю зерна пшениці в світовій історії сортозмін (2013)
Гречанина Е. Я. - Исследование полиморфизма синтропных генов мультифакториальных заболеваний, Безродна А. И., Ходош Э. М., Моштакова И. А. (2013)
Гудаков О. О. - Репродуктивне зусилля Pinus sylvestris у лісах гетьманського нпп (2013)
Дмитренко Н. І. - Зміни поведінки та патолого-анатомічний розтин мишей-піщанок при введенні в їх раціон картопляних чіпсів (2013)
Коломійчук С. Г. - Використання біологічних тестів для оцінки ефективності мікрохвильового екстрагування біологічно активних речовин, Бошкова І. Л., Коломійчук Т. В., Георгієш К. Ю. (2013)
Коломійчук Т. В. - Вплив типу харчування на функціональний стан щурів, Бузика Т. В., Карпов Л. М. (2013)
Костенко С. О. - Аналіз тварин bos taurus з різними темпами клітинного поділу (2013)
Криворучко Д. І. - Обмін речовин і продуктивність корів за різного тонусу автономної нервової системи (2013)
Kuzmina N. - Activity of malate-aspartate shuttle enzymes and antioxidant defense of reproductive organs and epidydymal spermatozoa of rats, Ostapiv D. (2013)
Скляр В. Г. - Структура популяцій Аcer platanoides l. в умовах північного сходу України, Дегтярьов В. М. (2013)
Сусол Р. Л. - Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней породи П’єтрен з урахуванням ДНК-маркерів (2013)
Тарасенко Л. О. - Гігієнічна оцінка дії важких металів на морфологічні структури органів свиноматок та поросят, Селіна В. О. (2013)
Tykhonov P. S. - Protein heterogeneity of red alga palmaria palmata in the Barents sea, Shoshina E. V. (2013)
Файт В. І. - Фотоперіодична чутливість і потреба в ярови зації нетипового за темпами розвитку сорту пшениці Істра 1, Саранча І. О., Стельмах А. Ф. (2013)
Щербакова Ю. В. - Імуннологічні показники крові хатніх кішок за умов використання синтетичних аналогів прогестерону (2013)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2015 р. (2015)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2014 р. (за даними судової статистики) (2015)
Андрушко П. П. - Перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 445 Кримінального процесуального кодексу України: проблеми тлумачення змісту повноваження Верховного Суду України, Задоя К. П. (2015)
Короткевич М. Є. - Зміст обов’язку суду забезпечити дотримання права на свободу та особисту недоторканність у світлі практики Європейського суду з прав людини, Пушкар П. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Масовий позов: перспективи в Україні через призму зарубіжного досвіду (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за ІІ півріччя 2014 р. (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2015 р. (2015)
Андрушко П. П. - Перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 445 Кримінального процесуального кодексу України: проблеми тлумачення змісту повноваження Верховного Суду України, Задоя К. П. (2015)
Короткевич М. Є. - Зміст обов’язку суду забезпечити дотримання права на свободу та особисту недоторканність у світлі практики Європейського суду з прав людини, Пушкар П. В. (2015)
Титул, зміст (2009)
Хвесик М. А. - Водні ресурси — інвестиція сьогодення і перспектива майбутнього, Мандзик В. М. (2009)
Жарун О. В. - Значення класифікації інвестицій для найбільш вдалого капіталовкладення (2009)
Кривобороденко Г. П. - Стратегічний метод інвестування галузей народного господарства України, Антонюк А. М. (2009)
Шкуратов О. І. - Лізинг як інвестиційний інструмент управління розвитком аграрних підприємств (2009)
Бутенко О. А. - Формування державної інноваційної політики (2009)
Климова І. Г. - Сутність та складові фінансово-кредитного механізму інноваційного розвитку (2009)
Данилов А. Д. - Эффективность налогообложения добавленной стоимости в Украине (2009)
Кузьмін О. Є. - Споживча корисність бренду, Гевко О. Б. (2009)
Кругляк А. М. - Приватизація як спосіб виведення економіки з кризового стану (2009)
Жилінська Л. О. - Характеристика методів прогнозування показників діяльності підприємства (2009)
Титул, зміст (2009)
Новини (2009)
Шило Л. А. - Регіональний аспект інвестиційно-інноваційного розвитку (на прикладі дніпропетровської області) (2009)
Салига С. Я. - Визначення потреби вищого навчального закладу в інвестиційних ресурсах, Яришко О. В., Ткаченко Є. Ю. (2009)
Коваленко О. О. - Сучасні інформаційні системи —інвестиції в розвиток підприємства (2009)
Ворсовський О. Л. - Вплив внутрішніх та зовнішніх економічних факторів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств (2009)
Товста Т. Л. - Інвестиційний фактор розвитку харчової промисловості України (2009)
Палиця С. В. - Напрями інвестиційного розвитку у фармацевтичній галузі (2009)
Бутенко А. І. - Феномен кластера у формуванні інноваційної моделі економіки регіону, Лазарєва Є. В. (2009)
Климова І. Г. - Методи та інструменти фінансово-кредитного механізму державної підтримки інноваційної сфери у країнах з ринковою економікою (2009)
Іванюта С. М. - Методологічні підходи щодо забезпечення будівельних об'єктів матеріальними ресурсами, Джаферова С. Е. (2009)
Царенко О. В. - Загальносистемні особливості та пріоритети державної регіональної політики у галузі легкої промисловості (2009)
Титул, зміст (2009)
Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України 90 років (2009)
Харламова Г. О. - Ефекти конвергенції/дивергенції у регіональному інвестиційному кліматі України (2009)
Карковська В. Я. - Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика в регіоні (на матеріалах львівської області) (2009)
Олексюк О. І. - Глобальна метрика інноваційно-інвестиційного розвитку (2009)
Бутник О. О. - Використання потенціалу формування інноваційного розвитку в сучасних економічних умовах (2009)
Лепьохін О. В. - Формування стратегічних рішень на основі концепції управління конкурентоспроможністю технологічних інновацій (2009)
Задорожний В. П. - Інноваційна діяльність в системі інвестиційної політики України (2009)
Присяжнюк А. Ю. - Розвиток інноваційної діяльності в Україні в умовах світової глобалізації (2009)
Мних М. В. - Страхування в Україні в умовах глобальної економічної кризи (2009)
Дудка Ю. П. - Рейтинги України у міжнародних вимірах та їх вплив на економічну безпеку (2009)
Корецька С. О. - Матеріальне забезпечення соціальної сфери в загальному комплексі пріоритетів економічного розвитку (2009)
Комірна В. В. - Соціальні засади розвитку фундаментальних понять регіональної економічної політики (2009)
Головко С. І. - Оцінка вкладень банку та формування спеціального резерву на покриття можливих втрат від активів у вигляді цінних паперів (2009)
Хвесик Ю. М. - Сутність конкуренції та фактори впливу на стан ринкового конкурентного середовища (2009)
Царенко О. В. - Основні напрями розвитку теорії конкурентних переваг (2009)
Шапурова О. О. - Механізми стабілізації кризи на підприємствах (2009)
Титул, зміст (2009)
Голян В. А. - Концесія як форма інвестиційного забезпечення реалізації підприємницьких проектів у сфері водокористування (2009)
Вініченко І. І. - Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2009)
Салига С. Я. - Теоретичні аспекти аналізу інвестиційних проектів, Яришко О. В., Ткаченко Є. Ю. (2009)
Дмитрієва О. О. - Інноваційні технології водовідведення в cистемі інституціональних перетворень на прикладі м. полтава, Мосейчук А. А., Проскурня М. І. (2009)
Кавтиш О. П. - Місце та роль корпоративного сектора у структурі інноваційної системи національної економіки (2009)
Адам Райца - Аналіз практики інноваційного розвитку польських підприємств (2009)
Толкач О. Л. - Впровадження інноваційних товарів у реалізацію соціальних проектів, Виноградов О. А. (2009)
Хвесик Ю. М. - Розробка стратегій інноваційного розвитку регіональних продовольчих ринків як фактор підвищення їх конкурентоспроможності (2009)
Савчук В. А. - Джерела формування і напрями використання фінансових ресурсів закладів освіти (2009)
Комірна В. В. - Обумовленість ефективності регіональної політики в Україні (2009)
Атаманчук О. В. - Аналіз динаміки фіскального і регулюючого потенціалу податкових надходжень ар крим (2009)
Бугрім О. Ю. - Моделі процесів реструктуризації машинобудівних підприємств (2009)
Царенко О. В. - Теоретичні основи розвитку формування конкурентних переваг промислових регіонів (2009)
Чуницька І. І. - Посилення регулюючого впливу податкових важелів на формування фінансового потенціалу держави (2009)
Титул, зміст (2009)
Новини (2009)
Любімов В. І. - Бюджетна політика регулювання економіки і її вплив на рівень іноземного інвестування (2009)
Голян В. А. - Холдингові компанії як інституціональна форма нарощення інвестиційного потенціалу водогосподарських підприємств (2009)
Дороніна І. І. - Загальні принципи діяльності інституційних інвесторів (2009)
Карімов Г. І. - Стимулювання інвестиційної діяльності в системі управління регіону (2009)
Михайловська О. В. - Інформаційні асиметрії в світових інноваційно-інвестиційних процесах (2009)
Луцька Н. І. - Маркетингова інноваційна стратегія розвитку туристичного бізнесу, Криховецький І. З. (2009)
Олешко А. А. - Особливості реалізації державної промислової політики України в кризових умовах (2009)
Мірзодаєва Т. В. - Моніторинг трансформацій регіональних соціально-економічних систем (2009)
Нестеренко Ж. К. - Концепція застосування стратегічного менеджменту маркетингової діяльності металургійних підприємств, Мордвінцева Т. В. (2009)
Варламова І. С. - Система екологічного менеджменту на металургійних підприємствах в умовах ринкової економіки (2009)
Куташенко М. В. - Сутність ризику і причини його виникнення (2009)
Лобань О. В. - Моделювання вартісного балансу в ланцюгу енергопостачання (2009)
Титул, зміст (2009)
Павловська М. О. - Прийняття інвестиційних рішень в умовах багатокритеріальної невизначеності: теоретичний аспект (2009)
Чернікова О. - Інвестиційне процеси в транспортній галузі України (2009)
Жадько К. С. - Структурна перебудова економіки України як стратегія інноваційного розвитку, Горященко Ю. Г. (2009)
Макаров М. О. - Особливості реалізації інноваційної політики на регіональному рівні (2009)
Луцька Н. І. - Державне регулювання інноваційної діяльності в ринкових умовах, Криховецький І. З. (2009)
Слабко Я. Я. - Управління організаційною культурою підприємства: інноваційний аспект (2009)
Сербина Г. М. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти (2009)
Польова Н. М. - Потенціал інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: критерії та методичні підходи (2009)
Федоренко В. Г. - Транснаціональні корпорації як системоутворюючий фактор розвитку національних економік (2009)
Рожков В. О. - Сутність категорії "конкурентоспроможність" металургійного підприємства (2009)
Шишкін В. О. - Логістична система управління фінансовими потоками на підприємстві (2009)
Боднарчук В. В. - Управління питомими витратами умовного палива — основна складова розвитку тец в умовах сучасної економіки (2009)
Иминова Н. А. - Управление рисками в сфере ИКТ в Узбекистане (2009)
Титул, зміст (2009)
Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України проведено Ювілейну міжнародну наукову конференцію "Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадськогодо сьогодення” (2009)
Михайловська О. В. - Модель інформаційних потенціалів у розподілі світових потоків інвестицій (2009)
Мельник Л. Г. - Инвестиционная деятельность в контексте экологизации экономики китая, Ли Ж. (2009)
Олексюк О. І. - Діагностика інвестиційного потенціалу металургійних підприємств за критерієм доданої вартості (2009)
Столяров Д. В. - Етапи еволюційного розвитку інноваційних процесів, Райца А. (2009)
Макаров М. О. - Особливості реалізації інноваційної політики на регіональному рівні (2009)
Польова Н. М. - Оцінка ефективності та напрямки активізації інноваційної діяльності в машинобудівному виробництві (2009)
Захарчин Г. М. - Дослідження структури трансакційних витрат суб'єкта господарювання, Склярук Т. В. (2009)
Волошина К. А. - Оцінка стану ділової активності підприємства, Комірна В. В. (2009)
Мошенець О. В. - Оцінка рентоорієнтованої поведінки в Україні міжнародними організаціями (2009)
Коновалова С. О. - Специфіка кредитно-грошової політики в умовах світової фінансової кризи (2009)
Толюпа Н. В. - Сучасні підходи до удосконалення технологій управління (2009)
Розгон І. В. - Вплив деяких економічних показників на діяльність і розвиток підприємств (2009)
Рубан О. І. - Фінансовий механізм функціонування акціонерного капіталу в Україні (2009)
Титул, зміст (2009)
Національна презентаційно рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення" (2009)
Хопчан В. М. - Стан реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в тернопільській області (2009)
Однорог М. А. - Аналіз факторів впливу на рівень інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2009)
Тимоць М. В. - Інноваційне забезпечення збереження та поліпшення земельних ресурсів регіону (2009)
Сербина Г. М. - Економіка знань — міраж чи безальтернативний шлях розвитку для України? (2009)
Лихолет С. І. - Трансфер технологій у системі промислової політики та промислового права (2009)
Метеленко Н. Г. - Складові концепції підприємництва та принципи сучасної ринкової системи (2009)
Михайлов Г. М. - Теоретичні аспекти та особливості оцінки ефективності активної частини основних засобів авіапідприємств (2009)
Тимошенко О. П. - Проблеми та шляхи забезпечення стійкості банківської системи України (2009)
Курганська Н. М. - Особливості обліку фінансових зобов'язань за облігаціями (2009)
Боднар І. В. - Фінансова парадигма створення та функціонування internet-магазинів в Україні (2009)
Новаковська І. О. - Концептуальні положення перспективного розвитку земельної реформи (2009)
Title (2013)
Contents (2013)
Aizikova L. V. - Neoliberal tendencies in modern education (2013)
Luhautsova A. I. - Internationalization of teacher education in Belarus: dynamics, problems, pecularities, Krasnova T. I., Torhona A. V. (2013)
Morari M. М. - The project of the musical education lesson at the crossroads between tradition and modernism (2013)
Praliyev S. Zh. - Citation index and impact-factor – crucial attributes of scientific journals and scientist rating (2013)
Rgizbaeva I. Е. - The theoretical and practical aspects of communicative task design for infant and intermediate courses (2013)
Syzdykov K. - The morality of proverbs (2013)
Tarnopolsky O. B. - Definition and essence of the constructivist approach to teaching foreign languages for professional communication (2013)
Zilite L. - Tourism and education management students’ characteristics from point of socionics view (2013)
Боровкова Т. И. - К новой ступени многоуровнего непрерывного образования – образованию пожилых людей (2013)
Вильчинская-Бутенко М. Э. - Социально-педагогический аспект преодоления кризисных явлений российского корпоративного добровольчества (2013)
Gryzun L. E. - Projecting a curriculum subject modular structure on the basis of scientific knowledge integration (2013)
Богомолова М. И. - Проблема маргинальности в современных условиях семейного и общественного воспитания, Дюльдина Ж. Н. (2013)
Ishutina I. - Project method at establishing information culture in future it teachers, Mailibaeva A. (2013)
Казбеков Б. К. - Педагогические проблемы и вопросы совершенствования регулирования развития образования в Казахстане, Казбекова Ж. Б. (2013)
Kasandrova Z.Р. - Probational practices for forming the deviant children’s positive attitude to the global world (2013)
Константинова Л. А. - Обучение моделированию учебного текста, или структура порождения письменного высказывания и этапы осмысления его содержания (2013)
Makotrova G. V. - Paths of development of personality research potential of high school students in the context of culture creativity (2013)
Мертинс К. - Проблемно-ориентирование обучение в исследовательском вузе (2013)
Мороз С. Э. - Проблемы совершенствования образовательных стандартов подготовки товароведов-экспертов в таможенном деле в условиях международной интеграции (2013)
Наби Ы. А. - Инновационная деятельность педагога в системе обеспечения качества образования (2013)
Nuriyeva S. H. - The motivation for learning of the foreign language and teaching materials (2013)
Nyyazbekova K. S. - Professional-practical block of the language competence development model for future linguists (2013)
Рубцова А. В. - Социально-философский статус концепта "продуктивная иноязычная текстовая деятельность" (продуктивный подход) (2013)
Ruden V. - Pedagogic interactive technology "development critical way of thinking through reading and writing” as quality improvement mechanism of teaching academic discipline (2013)
Smirnov E. I. - Science learning with information technologies as a tool for "scientific thinking” in engineering education, Bogun V. V. (2013)
Форня Ю. В. - Педагогическая акмеология в контексте высшего медицинского образования (2013)
Хазанов И. Я. - Формирование мировоззренческой компетентности будущих учителей (2013)
Shornikova O. - The importance of an interdisciplinary integration in the formation of the professional competence of students (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Саносян Х. А. - Современная методология управления тактической подготовки в циклических видах спорта (на примере спортивного плавания), Аракелян А. С. (2013)
Саносян Х. А. - К вопросу совершенствования методологии заочного дистанционного контроля в циклических водных видах спорта (на примере спортивного плавания) (2013)
Миннуллина Р. Ф. - Подготовка студентов к воспитательной работе в национальной школе (2013)
Иноземцев В. А. - Педагогические идеи Н. И. Пирогова и современная школа (2013)
Sobko R. - Negative influence of the information-communication technologies on students and ways of its reduction (2013)
Слесик Е. М. - Профессиональная готовность педагога к формированию этической культуры учащихся в процессе обучения гуманитарным предметам (2013)
Базиль Л. А. - Развитие литературоведческой компетентности будущих учителей украинского языка и литературы: психологический аспект (2013)
Жумалиева В. А. - Актуальные вопросы инновационных технологий в высшем медицинском образовании Казахстана в свете Болонского процесса, Досмагамбетова Р. С., Асенова Л. Х., Сирота В. Б. (2013)
Казбеков Б. К. - Мировые тенденции, приоритеты и механизмы модернизации национальной системы образования (2013)
Казбекова Ж. Б. - Использование проблемного метода в преподавании финансовых дисциплин (2013)
Фрейман В. И. - Подход к разработке основной образовательной программы с учетом требований международных образовательных стандартов в области инженерной деятельности, Кон Е. Л., Южаков А. А. (2013)
Долгова В. И. - Из опыта организации психологической службы педагогического ВУЗа (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Тихомирова А. В. - Коммуникативный квест как прообраз современной учебной программы по иностранному языку в неязыковом ВУЗе (2014)
Игропуло И. Ф. - Функции исследовательской деятельности развитии личности школьников в интегрированной образовательной системе, Игропуло В. С. (2014)
Атаманчук П. С. - Прогнозирование в обучении физике как механизм его результативности, Кух А. Н., Николаев А. М., Диндилевич Е. М., Роздобудько М. О. (2014)
Рудень В. В. - Ситуационный метод (Сase Study) – как интерактивная технология повышения уровня качества преподавания учебной дисциплины "социальная медицина и организация здравоохранения” в условиях системы обучения ECTS (2014)
Анненкова И. П. - Рейтинговая оценка деятельности профессорско-преподавательского состава в ВУЗах (2014)
Варфоломеева З. С. - Дифференциация физического воспитания детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения: особенности технологии и вопросы эффективности (2014)
Трубайчук Л. В. - Феноменология развития одаренности ребенка дошкольного возраста (2014)
Сербин В. В. - Автоматизация составления учебного словаря -минимума на основе извлечения терминов из определ ённого массива текстов : анализ состояния и пути решения, Смирнова Ю. Г. (2014)
Наби Ы. А. - Отбор методологических подходов к проектированию системы обеспечения качества высшего образования на основе модели EFQM (2014)
Бондарь И. А. - Мультимедийный дидактический комплекс по обучению информатике школьников с нарушением слуха (2014)
Gumennikova T. - Professional orientation of a teacher to personality-centered development of a student in conditions of european integration (2014)
Nesterenco C. - Curriculum management peculiarities of agricultural management in the agrarian environment education (2014)
Абдуллаев К. Ф. - Особенности воспитания и образования у зороастрийцев (2014)
Cулим А. А. - Медиакомпетентность как результат внедрения медиаобразования в образовательную систему общества (2014)
Титул, содержание (2015)
Ершов С. В. - Численное моделирование трехмерных течений в турбинной решетке с учетом ламинарно-турбулентного перехода, Деревянко А. И., Яковлев В. А., Гризун М. Н. (2015)
Русанов Р. А. - Разработка проточных частей теплофикационных турбин мощностью 2,5 и 5 МВт с использованием современных компьютерных технологий, Лампарт П., Русанов А. В., Пащенко Н. В. (2015)
Бойко А. В. - Разработка методики оценки качества осерадиальных уплотнений турбин, Усатый А. П., Максюта Д. И. (2015)
Ценципер А. И. - К ориентации сферических солнечных коллекторов, Костиков А. О., Сафонов Н. А., Буштец Я. Н. (2015)
Мустафаев А. Б. - Воздействие на криволинейную трещину с концевыми пластическими зонами термоупругим полем напряжений (2015)
Шульженко Н. Г. - Оценка влияния формы центральной камеры на течение пара и ползучесть корпуса регулирующего клапана турбины, Колядюк А. С. (2015)
Айнабеков А. И. - Экспериментальный и численный анализ напряженно-деформируемого состояния цилиндрических резервуаров с вмятинами, Сулейменов У. С., Аврамов К. В., Камбаров М. А., Абшенов Х. А. (2015)
Шигорін П. П. - Динаміка обертання сферичного тіла зі зміщеним центром мас (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, cодержание (2015)
Буковинский С. А. - К вопросу разработки Стратегии монетарной политики Национального банка Украины, Унковская Т. Е., Джус М. О. (2015)
Рымарская Р. Ю. - Увеличение поступлений в бюджет как фактор привлечения иностранных инвестиций в Украину (2015)
Гречаная С. И. - Система налогообложения как внешний фактор самоорганизации предприятий, Швец Н. В. (2015)
Козловский С. В. - Управление региональной продовольственной безопасностью на основе современных методов моделирования, Киреева Э. А. (2015)
Дейнеко Л. В. - Торговля Украины со странами Таможенного союза: современные тенденции и риски для отечественного промышленного производства, Шовкун И. А., Купчак П. М. (2015)
Юрчишин В. В. - Системно-инновационная завершенность исследований сельских территорий Украины (2015)
Давидюк Т. В. - Аспекты инноватизации учетно-аналитического обеспечения управления (2015)
Білорус О. Г. - Постіндустріальна корпоративна глобалізація та гіперфінансіалізація процесів економічного відтворення (2015)
Опарін В. М. - Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи, Федосов В. М., Юхименко П. І. (2015)
Сідельникова Л. П. - Ефективність податкових джерел формування бюджетних ресурсів держави (2015)
Богдан І. В. - Стійкість державних фінансів України та оцінка фіскального розриву на період до 2020 року (2015)
Зимовець В. В. - Корпоративні фінанси як домінанта фінансової науки, Терещенко О. О. (2015)
Коваленко В. В. - Фінансовий контролінг та специфіка його використання в управлінні грошовими потоками банків, Сергєєва О. С. (2015)
Хвесик М. А. - Регіональні характеристики показників вартості водних ресурсів України, Левковська Л. В., Сундук А. М. (2015)
Автори (2015)
Філіпович В. Є. - Супутниковий моніторинг територій незаконного видобутку бурштину (2015)
Товстюк З. М. - Неотектонічні дослідження за матеріалами дистанційного зондування Землі при пошуку структур перспективних на нафту та газ на прикладі Дніпровсько-Донецької западини, Єфіменко Т.А. (2015)
Краснопір О. В. - Аналіз ландшафтного різноманіття Українського Полісся за 2001–2012 рр. на основі класифікованих космічних знімків EOS/MODIS (2015)
Movchan D. M. - Estimation of forests productivity response on local climatic variations within territory of Ukraine with satellite data using (2015)
Лялько В. І. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки (Розділ 4, підрозділи 4.1-4.3) Особливості змін клімату в Україні на кінець ХХ-початок ХХI ст. за наземними та супутниковими даними, Єлістратова Л. О., Кульбіда М.І., Апостолов О.А., Барабаш М.Б. (2015)
Лялько В. І. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки (Розділ 4, підрозділи 4.4-4.7) Особливості змін клімату в Україні на кінець ХХ-початок ХХI ст. за наземними та супутниковими даними, Єлістратова Л. О., Кульбіда М.І., Апостолов О.А., Барабаш М.Б. (2015)
Правила та рекомендації для авторів (2015)
Правила и рекомендации для авторов (2015)
Титул, зміст (2015)
Буковинський С. А. - До питання розробки Стратегії монетарної політики Національного банку України, Унковська Т. Є., Джус М. О. (2015)
Римарська Р. Ю. - Збільшення надходжень до бюджету як чинник залучення іноземних інвестицій в Україну (2015)
Гречана С. І. - Система оподаткування як зовнішній фактор самоорганізації підприємств, Швець Н. В. (2015)
Козловський С. В. - Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання, Кірєєва Е. А. (2015)
Дейнеко Л. В. - Торгівля України з країнами Митного союзу: сучасні тенденції та ризики для вітчизняного промислового виробництва, Шовкун І. А., Купчак П. М. (2015)
Юрчишин В. В. - Системно-інноваційна довершеність досліджень сільських територій України (2015)
Давидюк Т. В. - Аспекти інноватизації обліково-аналітичного забезпечення управління (2015)
Руденко Л. Г. - Проблематика природокористування та сталого розвитку в працях Інституту географії Національної академії наук України, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2015)
Голубець М. А. - Середовищезнавство – в географічну науку (2015)
Барщевський М. Є. - Геоморфологія та неотектоніка району Правобережного родовища розсипів ільменіту, Жилкін С. В. (2015)
Матвіїшина Ж. М. - Ритміка заплавного ґрунтоутворення в пізньому голоцені як індикатор змін фізико-географічних умов, Мацібора О.В. (2015)
Булино Э. - Международные связи городов-побратимов Причерноморья: пространственная и временная динамика (2015)
Эгеди Т. - Метрополитенский путь развития Будапешта, Ковач З. (2015)
Руденко Л. Г. - Регіональний аналіз потенційних небезпек і ризиків у життєдіяльності людини в Україні, Бочковська А. І., Западнюк С. О., Поливач К.А. (2015)
Шестопалов В. М. - Потенційні властивості геохімічних ландшафтів для переходу радіоцезію з ґрунту по харчових ланцюгах до людини та безпека населення, Набока М. В., Ліхошерстов О. О., Чабан О. П. (2015)
Поп C. C. - Гідроенергетика Закарпаття: стан та перспективи розвитку, Шароді І. С., Шароді Ю. В., Ганзел А. В. (2015)
Пам’яті академіка НАН України М. В. Багрова (2015)
Пам’яті М. Є. Барщевського (2015)
Demianova Y. - Bibliometric and scientometric methods of research evaluation (2015)
Апшай М. В. - Розширення наукового інструментарію бібліотекознавчих досліджень (2015)
Литвинська С. В.  - Документаційне забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу (2015)
Шевченко О. В. - Проблемні питання дослідження наукових поглядів на торговельну документацію (2015)
Соколов В. Ю. - Перший Всеукраїнський з’їзд бібліотечних працівників (1926) та його значення в розвитку бібліотечної справи в Україні (2015)
Наливайко Ю. В. - Архів як осередок історико-документознавчих досліджень (2015)
Рой Є. Є. - Деякі аспекти еволюції діловодства в органах державної влади на різних етапах історичного розвитку (2015)
Свердлик З. М. - Нормативно-правові засади ведення діловодства в Київській міській Думі та Управі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Моісєєва Н. І. - Трансформування діяльнісних засад соціально-комунікаційної діяльності (2015)
Саприкін О. А. - Інтернет-ресурси як інструмент інформаційної війни й інформаційна безпека України (2015)
Ткаченко О. О. - Сутність та особливості позиціонування вищих навчальних закладів (2015)
Зоряна А. М. - Досвід використання бази даних Index Translationum у наукових дослідженнях (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Титул, зміст (2012)
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701 "Про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій" (2012)
Шевчук А. В. - Математичні моделі і комп’ютерні симуляції як інструменти пошуку інноваційних шляхів розвитку вищої школи (2012)
Андон П. І. - Проблеми інтелектуалізації систем ситуаційного керування охороною зон відповідальності (2012)
Зіньковський А. П. - Експериментально-розрахунковий комплекс з прогнозування стійкості до дозвукового флатера лопаткових вінців (2012)
Маруха В. І. - Розробка двокомпонентних полімерних матеріалів "холодного" тверднення та впровадження їх у промислове виробництво (2012)
Плюто И. В. - Использование технологии LED-трансиллюминации бионаносистем для диагностики внутренних оболочек глаза (2012)
Шульга С. М. - Разработка технологии получения сухого лецитина из фосфатидного концентрата подсолнечника (2012)
Яцишин В. Ю. - Створення продуцентів та розробка технології отримання препаратів флавінмононуклеотиду на основі дріжджів Candida famata (2012)
Мазур А. Ю. - Створення національної колекції видів роду ковила (Stipa L. ) як спосіб збереження біорізноманітності флори в умовах посиленого антропогенного пресу (2012)
Єгорова О. О. - Вплив застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні (2012)
Яворський М. С. - Практика створення інноваційної інфраструктури у західному регіоні України (2012)
Каиржанов А. К. - Лингвосинергетические взгляды профессора Сергея Борисовича Бураго (2011)
Вірченко Т. І. - Діалектика Гегеля в теорії художнього конфлікту (2011)
Лялька О. М. - Передумови становлення сучасної нейролінгвістики (2011)
Тихоновська Г. С. - Невербальні засоби спілкування та англомовний художній текст (2011)
Ничипорчик Е. В. - Вопросительная форма выражения оценки в русских и белорусских паремиях (2011)
Шкіцька І. Ю. - Фігури накопичення в маніпулятивній стратегії позитиву (2011)
Шабат-Савка С. - Комунікативна інтенція і психоментальний простір мовної особистості (2011)
Нестерук-Володимирець О. В. - Комунікативна культура особистості: компетентнісний підхід (2011)
Зеленевская С. Н. - Язык изобразительного искусства как средство эстетического воспитания личности (2011)
Цурканенко І. В. - Гендерна тематика в дослідженнях музичного виконавства (2011)
Иванова Л. П. - Единичные заимствованные коннотативные собственные имена в русском и украинском языковом сознании (2011)
Карпенко У. А. - Первокорень и заимствование (2011)
Терсіна І. З. - Синтаксичні фігури мовлення як маркери ідіостилю (на прикладі циклу романів Дж. К. Ролінґ) (2011)
Машкина Е. Н. - Социальное окружение как элемент ситуативного контекста глазами английского путешественника XIX века (на материале дневниковых записей Лоренса Олифанта "Narrative of the Earl of Elgin’s mission to China and Japan, 1857-58-59") (2011)
Юрченко О. М. - Біблійний символізм як засіб інформаційного захисту та культурної комунікації (2011)
Шуляк С. А. - Тропи і стилістичні фігури в художньому тексті Євгена Гуцала (2011)
Слюніна О. В. - Концептуалізація стихії вогню в поетичному мовленні Леоніда Талалая (2011)
Шкварчук С. С. - Мовленнєва реалізація ептонімів Й. В. Гете: експліцитне vs. імпліцитне вживання (2011)
Смирнова Г. Е. - Британский опыт дискуссии второй половины XVIII века как модель формирования национальной идентичности (2011)
Новикова Т. Ф. - Проблемы создания словаря языка региона (2011)
Капак Ю. М. - Актуалізація гендерних візуальних образів у німецькій ідіоматиці (2011)
Юрашко Л. В. - Демінутиви як об’єкт лінгвістичного дослідження (2011)
Корнєва З. М. - Співвідношення денотативного та конотативного компонентів значення терміна у англомовному науково-технічному тексті (на матеріалі підмов фізики та біотехнології), Лятіна О. І. (2011)
Юсікова О. В. - Із спостережень над фонетичними особливостями говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області (2011)
Колпакова Г. Ю. - Порівняльна характеристика сталих дієслівно-іменникових словосполучень аспектуальних класів досягнення та виконання: корпусне дослідження (2011)
Сошко О. Г. - Семантичні особливості порівняльних зворотів на позначення розумових характеристик (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2011)
Комиссарова О. В. - Гендерно маркированные фразеологизмы в русской языковой картине мира (2011)
Щербина С. М. - Семантичний простір лексем success / failure в сучасній англійській мові (2011)
Циганкова З. М. - До питання про визначення поняття "неологізм" (2011)
Белогуб А. Л. - Черный цвет в международной топонимической лексике (2011)
Любецкая Е. П. - Влияние русского языка на формирование белорусской терминологии (2011)
Зимовець Г. В. - Специфіка лексико-синтаксичного способу утворення ергонімів (2011)
Марченко Т. Я. - Становлення та початковий етап розвитку науки про праслов’янську мову (2011)
Маевская Л. Д. - Антропологическая парадигма текстов социальной рекламы (2011)
Чеберяк А. М. - Висміювання як одна із форм реалізації стратегії дискредитації (на матеріалі відкритих листів), Сербіна Т. Г. (2011)
Бутмерчук Н. М. - Компонент вербального та невербального у французькому медійному дискурсі (2011)
Прокопець М. І. - Використання алюзії в імпліцитній рекламі (2011)
Айдачич Д. - Перевертень (вовк) у східнослов’янських літературах (2011)
Тарарак А. В. - Об одном из аспектов наполеоновского мифа русской литературы (2011)
Шевлякова-Борзенко И. Л. - Белорусская проза начала ХХІ века: перспективы социокультурной актуализации в информационном обществе (2011)
Пензова С. О. - Система прийомів авторського та персонажного мислення в оповіданні О. П. Довженка "Відступник" (2011)
Ковтуненко Е. Н. - Концепт "прозрачность" в романе А. Байетт "Обладать" (2011)
Захарчук Н. - Формы интертекстуальности в романе В. Пелевина "Generation "П” " (2011)
Білоконенко І. С. - Образ коханої у циклі сонетів Е. Спенсера "Аmoretti" (2011)
Коминська Н. І. - Проблеми жіночої ідентичності у романі Тоні Моррісон "Улюблена": культурологічний аспект (2011)
Иванова Н. П. - Случай как элемент инфернального в повестях русских романтиков (2011)
Юрченко О. М. - Образ ребенка-жертвы в фокусе автоинтертекстуальности (2011)
Конончук Т. - Екзистенційне осмислення реальності у прозі Володимира Малика (2011)
Шмараков Р. Л. - Стихотворение М. Н. Муравьева "Богине Невы" и одическая традиция (2011)
Коваль Н. Б. - Ницшеанские мотивы в романе Андре Жида "Имморалист" (2011)
Колосова Н. А. - Сюрреализм в стране Советов (2011)
Аметова Э. К. - Духовная проза русской эмиграции (2011)
Касян Л. Г. - Явище інтертекстуальності в автобіографічно-мемуарному дискурсі українських шістдесятників (2011)
Мялковська Л. М. - Місто у художньому просторі І. Нечуя-Левицького (2011)
Калєтнік А. А. - Вербалізація художнього світогляду в концепції Миколи Зерова (2011)
Николюк Т. В. - Механізми психологічного захисту героїв роману Івана Багряного "Сад Гетсиманський" (2011)
Пастушенко Л. І. - Роман "високого" бароко в контексті двірської культури Німеччини (2011)
Богданова І. В. - Розвиток теми бога та вічності у французькій поезії ХІХ – першої половини ХХ століть (2011)
Ніколаєнко С. В. - Рання рецепція ліричної творчості Едмунда Спенсера в англо-американській літературно-критичній думці (2011)
Коломієць Л. В. - Поетичний переклад на сторінках української періодики 1920-30-х років (2011)
Здражко А. Є. - Відповідність малюнків інтенціям авторів у перекладі дитячої ілюстрованої літератури (2011)
Ангерчік Є. Д. - Лексичні труднощі відтворення розмовно-побутового стилю в українсько-англійському перекладі твору Ю. Андруховича "Рекреації" (2011)
Конкульовський В. В. - Теоретичні та практичні проблеми перекладу кінотекстів комедійного жанру (2011)
Любчук Н. В. - Англізми сучасної німецької мови як проблема перекладу (2011)
Смирнова Л. А. - Загальні мовні проблеми перекладу неєвропейських "філософських" текстів (2011)
Шаблій О. А. - Невизначені правові поняття Федеративної Республіки Німеччина в українському юридичному перекладі (2011)
Цибулько В. О. - Сонети В. Шекспіра як проблема сучасного українського перекладознавства (2011)
Нечипоренко М. Ю. - Функціональне навантаження діалектизмів у текстах Ю. Андруховича як джерело перекладацьких труднощів (на матеріалі перекладів "Рекреацій", "Московіади" та "Перверзії" англійською та польською мовами) (2011)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Світова література як навчальний предмет: методологічні аспекти культурологічного дискурсу (2011)
Зеленська О. П. - Значення соціокультурного компонента для формування та розвитку іншомовної фахової лексичної компетенції у курсантів ВНЗ МВС України (2011)
Алієва Керім Кизи З. - Педагогічна діяльність засновників "Сборника материалов для описання местностей и племен Кавказа" у кавказькому регіоні (2011)
Троцюк Т. С. - Пути и подходы к соизучению иностранного языка и культуры в условиях вторичной социализации личности (2011)
Цицалюк Н. М. - Сучасні проблеми співвідношення української мови та національної та іншонаціональної культури (2011)
Беляева А. Ю. - Прецедентное расширение словарного состава языковой личности иностранного студента (2011)
Некрылова Е. Л. - Формирование страноведческой и лингвострановедческой компетенции в процессе коммуникативного обучения русскому языку как иностранному (2011)
Титул, содержание (2014)
Бубка С. - Вторая Российская Олимпиада – Рига-1914, Булатова М. (2014)
Ростовцев В. - Применение вспомогательных средств в подготовке спортсменов высокой квалификации (2014)
Дорошенко Э. - Управление технико-тактической деятельностью в командных спортивных играх (2014)
Костюкевич В. - Модельно-целевой подход при построении тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта в годичном макроцикле (2014)
Филиппов М. - Современные аспекты психофизиологического понимания надежности спортсмена, Ильин В. (2014)
Гаврилова Е. - Внезапная смерть в спорте: причины, частота возникновения, профилактика, Чурганов О. (2014)
Кручинский Н. - Допинг-контроль в спорте: обзор последних событий (2014)
Гунина Л. - Запрещенные гормоны и модуляторы метаболизма: механизм действия и отдаленные негативные эффекты у спортсменов (2014)
Петровская Т. - Эмоциональный интеллект и соревновательная тревожность спортсменов (2014)
Гамалий В - Овершенствование технико-тактического мастерства спортсменов, специализирующихся в единоборствах, на разных этапах многолетней подготовки (на примере фехтования), Шевчук Е. (2014)
Литвиненко Ю. - Биомеханическая характеристика статодинамической устойчивости спортсменов высокой квалификации (на материале спортивной гимнастики), Садовски Е., Нижниковски Т., Болобан В. (2014)
Борисова О - Проблемы и перспективы развития рынка труда в современном теннисе, Мичуда Ю. (2014)
Аикин В. - Современные тенденции в медико-биологическом обеспечении спортсменов высокой квалифиции за рубежом, Корягина Ю. (2014)
Попик В. - Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору (2015)
Горовий В. - Інформаційні комунікації в еволюції національного інформаційного простору (2015)
Гранчак Т. - Науково-дослідна діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек у розвитку національного інформаційного суверенітету (2015)
Чуприна Л. - Соціальні мережі як інструмент реалізації громадських ініціатив (2015)
Горенко Т. - Інформаційно-аналітична діяльність як чинник мінімізації інформаційних ризиків розвитку економіки, Андріяш О. (2015)
Пальчук В. - Бібліотека в забезпеченні розвитку електронних інформаційних комунікацій між суб'єктами електронного урядування (2015)
Саморукова О. - Відображення процесів демократизації в Україні в зарубіжних ЗМІ (2015)
Горова С. - Специфіка бібліотечного комплектування в умовах активізації інформаційної злочинності (2015)
Аксьонова Н. - Маніпулятивні технології в сучасних інформаційних обмінах і сучасна бібліотечна діяльність (2015)
Желай О. - Бібліотечно-аналітична робота як складова системи протидії антиукраїнській інформаційній агресії (2015)
Миськевич Т. - Роль і можливості вітчизняних бібліотек у процесах інформаційної соціалізації (2015)
Удовик В. - Президентські музеї в країнах світу: особливості створення та принципи функціонування (2015)
Пестрецова О. - Доступ громадян до офіційної інформації у діяльності сучасних бібліотек (2015)
Натаров О. - Правова освіта населення: роль бібліотек України (2015)
Шлапак Ю. - Електронний підручник як інструмент роботи з інформацією: функціональний аспект (2015)
Блажкевич А. - Електронні юридичні бібліотеки як складова національного інформаційного простору (2015)
Іванова Н. - Розвиток національного інформаційного простору: сучасні виклики (2015)
Соколова І. - Розвиток регіональних ЗМІ як сегмента українського інформаційного простору (2015)
Дубас Т. - Розвиток видавничої діяльності наукової бібліотеки і вдосконалення якісних аспектів цієї діяльності (2015)
Ворошилов О. - Кооперація бібліотечних установ як засіб оптимізації їх діяльності (2015)
Пастушенко О. - Розвиток системи персоніфікації вченого в інформаційному середовищі Інтернет (2015)
Чернявська Л. - Створення інформаційних ресурсів для наукового забезпечення гендерних досліджень (2015)
Кулицький С. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек - складова розвитку економічної аналітики (2015)
Жабін О. - Технологічні трансформації в бібліотеці: від бібліографування до наукометрії (2015)
Сандул О. - Бібліометричний аналіз масиву наукових документів з актуальних проблем політики та політичних наук, відображених у загальнодержавній РБД "Україніка наукова" (2015)
Струнгар В. - Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень (2015)
Кухарчук Є. - Представлення української науки в наукометричній надбудові SciVal корпорації Elsevier (2015)
Булахова Г. - Реклама продуктів і послуг бібліотек на бібліотечному веб-сайті (2015)
Федоренко О. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках України (2015)
Полтавець С. - Проблема розширення доступу до наукової інформації в сучасному "козацькому" дискурсі (2015)
Берегельський А. - Аналіз новинних потоків у дослідженні вітчизняного інформаційного поля, Половинчак Ю. (2015)
Іванова М. - Електронні інформаційні ресурси конституційно-правової тематики у фондах НЮБ НБУВ (2015)
Постельжук О. - "Віртуальна довідкова служба" як інструмент задоволення інформаційних потреб користувачів (2015)
Бондаренко В. - Віртуальні виставки як дистантна бібліотечна послуга (2015)
Беззуб І. - Електронні бібліотеки в сучасній освіті (2015)
Потіха А. - Мережеві сторінки політичних партій як інформаційний ресурс (2015)
Медведєва В. - Сучасна бібліотека в розвитку суспільної інформатизації (2015)
Вишневська І. - Соціальні мережі як джерело підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів (2015)
Покровська Г. - Особливості використання регіональних інтернет-ресурсів при підготовці джерельної бази бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту (2015)
Тарасенко Н. - Інноваційні аспекти бібліотечно-інформаційного виробництва (2015)
Терещенко І. - Бібліотека і мобільні технології: тенденції та можливості (2015)
Рудь І. - Пошукові системи та оптимізація пошуку інформації в аналітичних відділах бібліотек (2015)
Пригорницька О. - Регіональні ЗМІ як інструмент для маніпуляції громадською думкою (2015)
Струнгар А. - Специфіка організації представлення контенту бібліотечного веб-ресурсу з метою підвищення його ефективності (2015)
Гах І. - Моделі цифрових мереж інтегрального обслуговування в інформаційно-бібліотечному середовищі: відповідність сучасним вимогам (2015)
Вихідні відомості (2015)
Гошовский С. В. - Анализ применения различных источников возобновляемой энергии для оптимальной работы теплонасосных систем, Зурьян А. В. (2015)
Кондратенко П. А. - Оловоносність Сущано-Пержанської тектоно-метасоматичної зони, Костенко М. М. (2015)
Зинчук Н. Н. - Геологическое строение и петрография кимберлитовых трубок (2015)
Лущик А. В. - Стан системи моніторингу екзогенних геологічних процесів державного й регіонального рівнів та способи її вдосконалення, Саніна І. В., Люта Н. Г., Климчук Л. М. (2015)
Мармалевский Н. Я. - Влияние проницаемости на свойства изображений трещиноватых зон, получаемых при помощи миграции дуплексных волн, Костюкевич А. С., Роганов Ю. В., Хромова И. Ю. (2015)
Голуб П. С. - Аналіз і дослідження фільтраційно-ємнісних властивостей ущільнених порід-колекторів родовищ Дніпровсько-Донецької западини (на прикладі Краснозаярського родовища), Наливайко Н. І., Людкевич А. М. (2015)
Голуб О. Г. - Особливості дослідження свердловин на нестаціонарних режимах фільтрації, що розкрили поклади ущільнених колекторів, Приходченко О. Ю., Дворецький Р. Б. (2015)
Панченко С. І. - Практичне використання науково-методичних розробок з визначення перспектив пошуку газу сланцевих товщ та газу центральнобасейнового типу в межах Мехедівсько-Голотівщинського та Свиридівського родовищ, Голуб П. С., Cеменюк В. Г., Погорелов В. Л. (2015)
Войтович С. П. - Гідрогеохімічне районування Червоноградського гірничопромислового району (2015)
Кирилюк В. П. - Ще раз про проблеми стратиграфії Побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита) Стаття 1. Загальні відомості і поділ побузького стратиграфічного комплексу на світи (2015)
Гулій В. М. - Речовинний склад потоків грязьового вулкана села Колінківці Чернівецької області та особливості його діяльності, Петруняк Г. М. (2015)
Пам’яті Віктора Івановича Трегубенка (2015)
Боярко І. М. - Стратегічно орієнтована система обліку як прояв синергетичного розвитку господарського обліку (2015)
Воляк Л. Р. - Обліково-аналітичне забезпечення управління нарощенням асиміляційних можливостей відтворення природно-ресурсного потенціалу (2015)
Камінська Т. Г. - Облік витрат на сертифікацію продукції в системі управління якістю, Шатковська Л. С. (2015)
Метла О. С. - Методика обліку капітальних витрат на розвідку та оцінку запасів корисних копалин у відповідності з методом благополучних зусиль (2015)
Моссаковський В. Б. - Про необхідність перебудови бухгалтерського обліку в Україні (2015)
Проданчук М. А. - Теоретико-методологічні засади формування продукту бухгалтерського обліку (2015)
Рожелюк В. М. - Моделювання процесу організації обліку переробних підприємств на основі інформаційно-процесного підходу (2015)
Столярчук Н. М. - Облік комерційного використання інноваційної продукції (2015)
Аранчій В. І. - Оцінка ймовірності настання банкрутства сільськогосподарських підприємств, Лесюк А. С. (2015)
Вовчак О. Д. - Діяльність страхових компаній як фінансових посередників: світовий досвід та можливості для України, Надієвець Л. М. (2015)
Волошин Ю. М. - Механізм податкового контролю трансфертного ціноутворення в АПК (2015)
Гнидюк І. В. - Децентралізація бюджетної системи: досвід Словаччини та перспектива для України (2015)
Ґоел С. - Управління прибутком на підприємствах автомобільного сектора Індії: огляд корпоративного управління (2015)
Лисенок О. В. - Оцінка впливу зміни депозитних ресурсів банків на валовий внутрішній продукт (2015)
Обиход К. О. - Сутність і складові кошторису у державному секторі (2015)
Онисько С. М. - Моніторинг кредитних ризиків банків-кредиторів АПК, Шолудько О. В., Содома Р. І. (2015)
Синютка Н. Г. - Аналіз розвитку ринку муніципальних запозичень в Україні: чинники та тенденції (2015)
Шаповал Л. П. - Імітаційне моделювання фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, Перепелиця І. С. (2015)
Старенька О. М. - Організація контролю в оперативному управлінні промисловим підприємством (2015)
Чудак Л. А. - Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності (2015)
Коваленко О. В. - Акценти розвитку інноваційних підприємств продовольчого комплексу в рухомо-нестійкій системі економіки України (2015)
Костенко О. М. - Маржинальний аналіз в підвищенні ефективності діяльності підприємств та поліпшенні управління її рівнем, Краєвський В. М. (2015)
Крушельницький М. В. - Соціально-економічні тенденції розвитку аграрного сектора економіки України (2015)
Рудик В. К. - Роль ризик-менеджменту у системі організації пенсійного менеджменту (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, содержание (2015)
Бубка С. - Вторая Российская Олимпиада – Рига-1914, Булатова М. (2015)
Олешко В. - Отбор и ориентация квалифицированных спортсменов в системе многолетней подготовки (на материале силовых видов спорта) (2015)
Платонов В. - Перетренированность в спорте (2015)
Кривецкий И. - Моделирование техники тройного прыжка с использованием технологии нейронечетких сетей, Попов Г., Оганджанов А. (2015)
Новиков А. - Моделирование соревновательной деятельности как процесс оценки предельных и резервных возможностей единоборцев, Морозов О., Васильев Г. (2015)
Моссэ И. - Молекулярно-генетические технологии в спорте высших достижений (2015)
Апокин В. - Биоритмологическая характеристика изменения адаптационных возможностей организма пловцов высокой квалификации при длительных перелетах с востока на запад, Повзун А. (2015)
Горская Г. - Психологическое сопровождение подготовки спортсменов к Олимпийским играм (2015)
Омельянчик-Зюркалова О. - Модельное построение композиций на вольных упражнениях с учетом хореографической подготовленности гимнасток (2015)
Загревский В - Компьютерная программа построения расчетных моделей анализа движений биомеханических систем, Загревский О. (2015)
Коваленко Н. - Проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены в спорте высших достижений (2015)
Титул, содержание (2015)
Булатова М. - Система олимпийского образования в Украине (2015)
Павленко Ю. - Организационно-методологические основы научно-методического обеспечения подготовки спортсменов (2015)
Платонов В. - Организационно-управленческие модели подготовки спортсменов высокой квалификации в условиях политизации и коммерциализации олимпийского спорта, Есентаев Т. (2015)
Гунина Л. - Диетические добавки в системе внетренировочных факторов стимуляции работоспособности спортсменов (2015)
Земцова И. - Роль тиоловых соединений в поддержании окислительного гомеостаза в процессе спортивной подготовки, Станкевич Л. (2015)
Лысенко Е. - Ключевые направления оценки реализации функциональных возможностей спортсменов в процессе спортивной подготовки (2015)
Гурова А. - Реабилитационные мероприятия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у спортсменов высокой квалификации (на примере дзюдо) (2015)
Москвин В. - Индивидуальные различия функциональной асимметрии в спорте, Москвина Н. (2015)
Мищук Д. - Психофизиологические аспекты определения игровых амплуа в современном классическом волейболе (2015)
Гамалий В. - Проблемы и перспективы совершенствования технической подготовки спортсменов (2015)
Болобан В. - Сенсомоторная координация как основа технической подготовки (2015)
Вензель М. - Реструктуризация системы спорта австрии (2015)
Борисова О. - Система подготовки тренеров в современном спорте: международный опыт (на примере тенниса), Ибраимова М. (2015)
Титул, зміст (2013)
Гальчинецкий Л. П. - Взаимодействие реакторных материалов с водяным паром и кислородом, Гринёв Б. В., Дульфан А. Я. (2013)
Жарков И. П. - Низкотемпературное сканирующее устройство для микроволновой неразрушающей дефектоскопии, Иващенко А. Н., Руденко Э. М., Короташ И. В., Краковный А. А., Сафронов В. В., Ходунов В. А., Руденко А. Э. (2013)
Яворський І. М. - Віброакустична система ВАС-1 для ранньої вібраційної діагностики обертових механізмів, Юзефович Р. М., Кравець І. Б., Мацько І. Й., Стецько І. Г., Луферчик П. П. (2013)
Лукін О. Ю. - Виявлення нових родовищ вуглеводнів з покладами в піщаних колекторах різного генезису, Коржнєв П. М., Науменко О. Д., Олійник О. П. (2013)
Карп І. М. - Енергозберігаючі технології технічного переоснащення технологічних печей машинобудівних заводів на основі глибокої утилізації вторинної теплоти та зменшення теплових втрат, П'яних К. Є., Лисенко А. А. (2013)
Поєдинок Н. Л. - Енергоефективні системи штучного освітлення у технологіях вирощування їстівних та лікарських грибів, Негрійко А. М., Бісько Н. А., Михайлова О. Б., Ходаковський В. М., Потьомкіна Ж. В. (2013)
Мазур А. А. - Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми, Пустовойт С. В. (2013)
Чеберкус Д. В. - Перспективи проектного фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні (2013)
Коментар до статті Чеберкуса Д. В. "Перспективи проектного фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні" (2013)
Брижань І. А. - Сучасні підходи щодо трактування економічної категорії "ціна", Ватуля А. О. (2015)
Кічурчак М. В. - Наукові детермінанти відтворення суспільних благ в економічній системі (2015)
Потьомкіна О. В. - Сутність поняття "людський капітал" в різних економічних теорія (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Можливості реалізації кластерного підходу до формування інноваційної інфраструктури в Україні (2015)
Лігоненко Л. О. - Інноваційність як об’єкт дослідження та оцінювання (2015)
Митяй О. В. - Клaстеризaція як мехaнізм підвищення конкурентоспроможності aгрaрної економіки (2015)
Пелех У. В. - Концептуальні напрями регулювання процентних ставок у нестабільній економіці країни (2015)
Полчанінова І. Л. - Теоретичні основи розвитку ринку нерухомості в житловому секторі та в готельному господарстві, Одаренко Т. Є. (2015)
Демчак Р. Є. - Формування моделей бюджетної децентралізації: досвід зарубіжних країн (2015)
Кулай А. В. - Еволюція валютної політики ЄС (2015)
Лужанська Т. Ю. - Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва Закарпатської області, Гавришко С. Г., Касинець О. В., Махлинець С. С. (2015)
Полінкевич О. М. - Диверсифікація товаропотоків у зовнішньоекономічній діяльності учасників ринку рітейлу, Коноваленко П. В. (2015)
Герасимчук З. В. - Забезпечення використання відновлювальних джерел енергії в містах та агломераціях, Аверкина М. Ф., Герасимчук Б. П. (2015)
Герасимчук Б. П. - Регіональна політика розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (2015)
Герасимчук З. В. - Проблеми та перспективи використання відновлювальних джерел енергії у контексті забезпечення сталого розвитку регіонів, Середа О. В. (2015)
Гоблик В. В. - Формування транскордонних туристичних кластерів як пріоритетний напрям розвитку прикордонних регіонів України (2015)
Гоблик В. В. - Вплив інституційно-правових бар’єрів на ефективність зовнішньоекономічної діяльності в транскордонних регіонах, Дем’ян Я. Ю. (2015)
Гоманюк О. К. - Оцінка та аналіз галузевої спеціалізації регіональних ринків банківських послуг (2015)
Григор’єва Н. С. - Застосування модульного принципу при проектуванні енергетичного обладнання відновлювальної енергії вітру (2015)
Гудзь П. В. - Енергетичний потенціал регіону: теоретичні основи та узагальнена оцінка, Коваленко Т. А. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Брендинг як елемент стратегії туристичного розвитку міста Харкова, Дехтяр Н. А. (2015)
Ковальська Л. Л. - Особливості функціонування та перспективи розвитку аграрної сфери Волинської області (2015)
Олександренко І. В. - Особливості інноваційного розвитку креативної економіки регіону (2015)
Стадницька Л. М. - Оптимальні умови ефективного функціонування молокопереробних підприємств: теорія та практика (регіональний аспект) (2015)
Скрипчук П. М. - Удосконалення підходів до раціонального використання енергетичних ресурсів регіону на основі відновної біомаси, Пашечко О. А. (2015)
Тендюк А. О. - Стан та перспективи політики енергозбереження Волинської області, Стрижеус Л. В. (2015)
Vogelskamp S. - Putting the energy transiton into practice: "Emilippe" as an example from Kreis Lippe (2015)
Schafmeister K. - Die regionalökonomische Wirtschaftspolitik zur Sicherung und nachhaltigen Entwicklung der gesellschaftlichen Zukunftsfähigkeit des ländlichen Kreises Lippe (2015)
Газуда Л. М. - Ресурсний потенціал аграрної сфери економіки (2015)
Карпук А. І. - Напрями застосування елементів екологічного менеджменту у сфері лісокористування, Василик Н. М. (2015)
Матвійчук Л. Ю. - Геоекономічні аспекти енергетичної безпеки України (2015)
Микитин Т. М. - Особливості розвитку біоенергетики на регіональному рівні (2015)
Папп В. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільського туризму в Україні (2015)
Пахаренко О. В. - Порівняльна характеристика стандартизованих методів визначення показників якості харчових продуктів в Україні та ЄС (2015)
Поколодна М. М. - Шляхи використання археологічних ресурсів для цілей розвитку туризму (на прикладі археологічної пам’ятки національного значення "Донецьке городище", Харківська область), Хорохоріна В. В., Заварзіна В. А. (2015)
Terehow E. V. - Feststellung der ökonomisch zweckmässigen ordnungsfolge der ausnutzung und der wiedernutzbarmachung von grundflächen in den tagebauen (2015)
Трохлюк Т. М. - Територіальні особливості вирощування сільськогосподарської енергетичної сировини (2015)
Шубалий О. М. - Методичні та прикладні засади багатокритеріальної оцінки раціональності природокористування, Петльоха Т. В. (2015)
Березіна Л. М. - Інноваційна політика аграрних підприємств як імператив сталого розвитку (2015)
Березін О. В. - Формування інформаційних систем аграрних підприємств як пріоритет забезпечення ефективності господарювання (2015)
Вахович І. М. - До питання управління фінансово-економічними результатами підприємства, Волинчук Ю. В. (2015)
Влащенко Н. М. - Вдосконалення управління асортиментом послуг санаторно-курортних підприємств (2015)
Гільорме Т. В. - Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах кризи, Ясинецька А. О. (2015)
Дем’яненко Т. І. - Ресурсний потенціал підприємства: теоретичні аспекти сутності та структури (2015)
Іванова В. В. - Ринкові механізми управління ціноутворенням туристичних підприємств (2015)
Кравець О. Ю. - Особливості застосування системного підходу до управління вугледобувними підприємствами України (2015)
Кулик Ю. М. - Організаційні та прикладні засади ризик-менеджменту логістичних систем вітчизняних підприємств (2015)
Назаркевич О. Б. - Методичні підходи до формування стратегій розвитку малих фермерських господарств (2015)
Олександренко І. В. - Соціальна відповідальність підприємств як чинник розвитку регіону, Забедюк М. С. (2015)
Рудь Н. Т. - Нові методичні підходи до аналізу інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Сакун Л. М. - Управління збутовими процесами машинобудівного підприємства з використанням основ маркетингової діяльності, Макаров А. І., Карпова В. С. (2015)
Сіренко Н. М. - Вплив податку на додану вартість на фінансові результати сільськогосподарських підприємств, Щербина Ю. О. (2015)
Трач Р. В. - Розвиток механізму державно-приватних партнерств в дорожньому будівництві (2015)
Українська Л. О. - Етапи використання аутсорсингу на українських підприємствах, Тропіцина Ю. С. (2015)
Чкан А. С. - Система управління якістю при забезпеченні конкурентоспроможності товарів у системі маркетингу, Лісіцина М. О., Хрущ Г. Ю. (2015)
Величкін В. О. - Управління формуванням ресурсної бази банку в умовах макро- та мікроекономіки, Столпак А. О. (2015)
Давиденко Н. М. - Корпоративний контроль в умовах фінансової нестабільності (2015)
Думенко Н. М. - Оцінка ризику зміни процентних ставок: рівень банківської системи України (2015)
Забедюк М. С. - Сутність консалтингу та особливості його формування в Україні, Юхимук М. М. (2015)
Карлін М. І. - Особливості фіскальної політики країни в кризовий період: досвід країн-членів ЄС для України (2015)
Мельничук Л. Ю. - Взаємозв’язок та оцінка впливу нематеріальних активів на вартість суб’єктів господарювання (2015)
Навроцький С. А. - Фінансово-кредитний альянс як механізм забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: сучасні проблеми та перспективи (2015)
Роскладка А. А. - Моделювання процесу прийняття компромісних рішень у діяльності банківської установи (2015)
Щурик М. В. - Парадигма фінансового забезпечення розвитку аграрного сектора та сільських територій (2015)
Садовська І. Б. - Стратегічні орієнтири управлінського обліку в економіці сталого розвитку, Нагірська К. Є. (2015)
Сметанко О. В. - Удосконалення процесу внутрішнього аудиту причин шахрайства в системі корпоративного управління (2015)
Хаймьонова Н. С. - Внутрішній контроль витрат у системі економічної безпеки підприємства (2015)
Бєлова І. В. - Науково-методичний підхід до оцінювання системної події (2015)
Скриль В. В. - Організація нормування праці на підприємстві та її удосконалення, Галайда Т. О., Калінович Л. О. (2015)
Смачило В. В. - Формування регіональної соціальної програми щодо підвищення народжуваності в Харківській області, Баляба В. О. (2015)
Цимбалюк С. О. - Формування ціни робочої сили в сучасній парадигмі розподільних відносин: теоретико-прикладні аспекти (2015)
Бондаренко Г. М. - Застосування місцевих засобів терапії в лікуванні гострокінцевих конділом (огляд), Щербакова Ю. В. (2014)
Мавров Г. И. - Альтернативный подход к этиотропному лечению инфекционных вульвовагинитов и бактериального вагиноза (обзор литературы и собственные исследования), Пиньковская Л. И., Орлова К. С. (2014)
Бондаренко Г. М. - Перинатальные риски: трихомоноз беременных женщин, Осинская Т. В., Унучко С. В., Губенко Т. В., Джораева С. К., Кочетова Н. В., Федорович Т. В. (2014)
Гончаренко В. В. - Мікробіологічний моніторинг інфекцій урогенітального тракту в умовах венерологвчної клініки, Джораева С. К., Щоголєва О. В., Нікітенко І. М., Безрученко О. А. (2014)
Кутова В. В. - Досягнення та перспективи використання лабораторних методів діагностики сифілісу в Україні, Дунаєва Г. О., Білоконь О. М., Щербакова Ю. В. (2014)
Сербина И. М. - Оценка степени тяжести гнездной алопеции (2014)
Сокол О. А. - Деякі методичні проблеми генотипування Treponema pallidum, Білозоров О. П., Мілютіна О. Й., Частій Т. В., Баркалова Е. Л., Шатілов О. В. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Оценка терапевтической эффективности и переносимости препаратов Дерива и Дерива С в лечении угревой болезни, Олейник И. А. (2014)
Святенко Т. В. - Комплексна терапія та реабілітація хворих на розацеа, Харитонова О. Г., Старостина О. А. (2014)
Татузян Е. Г. - Рациональная терапия возрастных изменений кожи лица, Беловол А. Н., Ткаченко С. Г. (2014)
Яссер Халед Абдель Карим Масадек - Алгоритм диагностики и лечения больных псориатической болезнью, ассоциированной с глютеновой энтеропатией (2014)
Карпенко А. Е. - Иосиф Семенович Сыцянко - создатель и руководитель первого клинического института в Харькове (2014)
Самоходський В. М. - Алгоритм імплементації організаційно-економічних стандартів як фрагмент технології підвищення якості лікування в процесі професійного супроводу хворих по маршруту І, ІІ та ІІІ рівнів медичного округу, Голяченко Б. А. (2015)
Сельський П. Р. - Ефективність використання інформаційних технологій для підготовки фахівців та організації надання первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню (2015)
Дзюба Д. О. - Новітні підходи до корекції больового синдрому у хворих з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок, що прооперовані методом ендоваскулярної балонопластики, Верещагін С. В. (2015)
Охромій Г. В. - Сучасні інноваційні методи індивідуальних фізичних навантажень для студентів, Ноздрін С. В., Макарова Н. Ю. (2015)
Козак Д. В. - Щоденна рухова активність – запорука міцного здоров’я під час навчання студентів спеціальності "Здоров’я людини", Коваль В. Б., Шафранський В. В. (2015)
Бабенко В. В. - Вплив чинників ризику на виникнення первинного гострого ішемічного інсульту у пацієнтів з метаболічним синдромом та без такого (2015)
Огнєв В. А. - Визначення чинників, що впливають на розвиток раку легенів, та сили їх впливу на організм людини, Зінчук А. М. (2015)
Дзюба O. M. - Аналіз стану профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини Наука – практиці охорони здоров’я, Жилка Н. Я., Орлова О. О. (2015)
Закрутько Л. І. - Стан забезпечення інноваційним продуктом та впровадження досягнень науки у практику охорони здоров’я України за останні три роки, Дзюба О. М., Горбань А. Є. (2015)
Дудіна Олена Олександрівна (до 75-річчя від дня народження) (2015)
Аноп А. В. - Загальна елiптична крайова задача в розширенiй cоболєвськiй шкалi (2014)
Kурдаченко Л. A. - Про структуру локально скiнченних груп, усi неабелевi пiдгрупи яких субнормальнi, Семко М. М., Атлiхан С. (2014)
Орлов И. В. - Необходимые условия K-экстремума вариационного функционала в пространствах Соболева над многомерной областью, Божонок Е. В., Кузьменко Е. М. (2014)
Оруджев Г. Д. - Спектральный анализ одного несамосопряженного операторного пучка с разрывным коэффициентом, Эфендиев Р. Ф. (2014)
Хилькова Л. А. - О гладкой зависимости решения "ячеечной” краевой задачи Неймана от параметров области (2014)
Зуб C. C. - Каноническая пуассонова структура на T*SE(3) и гамильтонова механика твердого тела. Динамика магнитного диполя во внешнем поле (2014)
Пашко С. В. - Гарантированное время преследования для стратегии параллельного сближения (2014)
Malitsky Yu. V. - A new hybrid method for solving variational inequalities, Semenov V.V. (2014)
Троценко Ю. В. - Вынужденные колебания стержня с подвесным резервуаром, частично заполненным жидкостью (2014)
Хорошун А. С. - Об устойчивости неточных сингулярно возмущенных систем Такаги–Сугено. Случай устойчивых подсистем (2014)
Булавiн Л. А. - Нейтроннi дослiдження взаємодiї катiонного барвника з вуглецевими нанотрубками та нанопластинками лапонiту у водних суспензiях, Савенко В. С., Лебовка М. I., Соловйов Д. В., Iваньков О. I., Куклiн О. I. (2014)
Лаврентьев А. А. - Рентгеновские фотоэлектронные спектры и особенности электронно-энергетической структуры кислородстабилизированных фаз Zr4Fe2O и Zr4Ni2O, Шкумат П. Н., Копылова Е. И., Габрельян Б. В., Синельниченко А. К., Завалий И. Ю., Хижун О. Ю. (2014)
Бошицька Н. В. - Порiвняльна фiзико-хiмiчна стабiльнiсть порошкiв на основi залiза рiзного фазового складу та дисперсностi в неорганiчних та бiологiчних середовищах живого органiзму (2014)
Коваленко В. А. - Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) из нижнего сармата Украины и Польши (2014)
Костинский А. С. - Очаг землетрясения как возбудимая среда: последовательная аксиоматика скалярного полевого описания (2014)
Лялько В. I. - Застосування гiперспектральних iндексiв для визначення змiн трав’яного покриву за даними спектрометричної зйомки, Шпортюк З. М., Сибiрцева О. М., Дугiн С. С. (2014)
Шаталов Н. Н. - Тектонический контроль даек и дайковых поясов Украинского щита (2014)
Гончар О. М. - Модифiкування монтморилонiту олiгоуретанметакрилатамонiй хлоридом для отримання нанокомпозитiв з полiуретан-акрилатами, Соколов М. Ю., Савельєв Ю. В. (2014)
Каряка Н. С. - Застосування комплексiв лантаноїдiв на основi N-диметилбензоїламiдофосфату в розробцi технологiї металоорганiчних електролюмiнесцентних пристроїв (MOLED), Лiцiс О. О., Слива Т. Ю., Коломзаров Ю. В., Мiняйло М. А., Мiнакова I. Є., Сорокiн В. М., Амiрханов В. М. (2014)
Тiтов Ю. О. - Cинтез та кристалiчна структура шаруватих перовськiтiв Sr3LnBIIISnO8 (BIII Sc, In), Бiлявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2014)
Бубряк I. I. - Ефективнiсть репарацiйних систем ДНК в оптимiзацiї процесу праймування насiння цукрового та кормового буряку, Дмитрiєв О. П., Бубряк О. А., Гродзинський Д. М., Акiмкiна Т. В. (2014)
Шейко О. А. - Фiтогормональний комплекс Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (род. Orchidaceae Juss.) i його роль у розробцi методiв розмноження in vitro, Мусатенко Л. I. (2014)
Петрова Г. В. - Эффекты α-токоферола и его производных на содержание NAD(P)H-хиноноксидоредуктазы 1 в тимоцитах крыс, Донченко Г. В., Клименко Е. П. (2014)
Позняк Т. А. - Моноклональнi антитiла, що специфiчнi до Е-регiону фiбрин(оген)у людини, Колеснiкова I. М., Литвинова Л. М. , Костюченко О. П., Урвант Л. П., Хаджинова В. Є., Луговськой Е. В., Комiсаренко C. B. (2014)
Завальська Т. В. - Iмунологiчна реактивнiсть органiзму у хворих на нестабiльну стенокардiю (2014)
Ткаченко В. С. - Структурний дрейф степових фiтосистем України пiд впливом клiматичних змiн та прогностичнi сценарiї для першої половини ХХI столiття, Бойченко С. Г. (2014)
Титул, содержание (2011)
Шаповалов В. И. - Газоармированные материалы (газары) – 30-летний путь проблем и прогресса. Cообщение 2 (2011)
Филатов Ю. В. - Опыт работы доменных печей на коксе улучшенного качества и замены природного газа пылеугольным топливом, Рыженков А. Н., Емченко А. В., Попов В. Е., Дрейко А. И., Ярошевский С. Л., Мишин И. В. (2011)
Бондарева Л. В. - Руйнівний (термінаторний) менеджмент на публічній службі: причини, наслідки та шляхи подолання (2015)
Вишневский Б. Н. - 45 лет успешной эксплуатации уникального паропровода, Емельяненко В. П., Лещенко В. И. (2011)
Бранецька М. С. - Стратегії вивчення другої (англійської) мови державними службовцями (2015)
Курпас В. И. - Особенности окислительного и восстановительного рафинирования отработанных сталеплавильных шлаков, Найдек В. Л. (2011)
Коваль Г. В. - Професійна соціалізація державних службовців в умовах реформування державної служби в Україні (2015)
Моисеев Ю. В. - Технические средства технологической поддержки инженера-литейщика, Кудрявченко Н. А., Терновой С. А. (2011)
Лопушинський І. П. - Деполітизація (департизація) публічної служби як вагома складова адміністративної реформи в Україні, Лопушинська І. В. (2015)
Дорошенко В. С. - Современные тенденции конструирования опочной оснастки для ЛГМ, Бердыев К. Х. (2011)
Науменко Р. А. - Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ в Україні, Тимцуник В. І. (2015)
Жегур А. А. - Условная вязкость жидкостекольной суспензии, Репях С. И., Усенко Р. В. (2011)
Бедрiк Н. М. - Державне регулювання туристичної галузi в умовах подолання кризи (2015)
Найдек В. Л. - Рецензия на ученик А. Н. Смирнова, С. В. Куберского, Е. В. Штепана "Непрерывная разливка стали" (2011)
Білотіл О. М. - Прогнозування перспектив розвитку туристичної індустрії причорноморського регіону України (2015)
75 лет Ю. Л. Курбатову (2011)
Біленко В. Є. - Державне управління митною системою України: наближення до європейських стандартів (2015)
70 лет В. П. Гаврилюку (2011)
Бова Т. В. - Військово-патріотичне виховання студентської молоді як запорука належної її підготовки до збройного захисту незалежності України, Бова О. В. (2015)
Борисенко О. П. - Проблеми та перспективи розвитку українсько-польського кордону в аспекті транскордонного співробітництва, Лебедєва А. Ю. (2015)
Бухтатий О. Є. - Еволюція українського законодавства про електронне урядування: проблеми і перспективи (2015)
Герасимюк К. Х. - Використання методу зважених балів у механізмі адміністративно-територіального реформування (2015)
Парубчак І. О. - Реформування системи органiв внутрішніх справ у державній стратегiї національної безпеки України (2015)
Полінчук К. І. - Інституалізація державної інвестиційної політики України (2015)
Сенча С. А. - Методичний підхід до визначення перспективних напрямків розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу (на прикладі Одеської області) (2015)
Стрілько Я. С. - Проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні та способи їх вирішення (2015)
Твердохліб О. С. - Концептуальні підходи до розроблення інформаційної політики держави у кризових умовах (2015)
Ткач В. О. - Розвиток підприємництва у сфері туризму: державний та економічний механізми, Камушков О. С., Захарова С. Г. (2015)
Філіппова В. Д. - Механізми розвитку державної політики в галузі педагогічної освіти України (2015)
Чернов С. В. - Аналіз міжнародного досвіду державної експертизи інвестиційних проектів у публічній сфері (2015)
Шапошникова І. В. - Методологічні засади формування студентського моностилю у просторі ВНЗ: управлінський аспект (2015)
Шевченко С. О. - Удосконалення контролю в державному управлінні: інтерпретаційна модель (2015)
Баран М. П. - Механізми подолання опору добровільному об’єднанню територіальних громад (2015)
Некряч А. І. - Розвинена місцева демократія – гарант входження України до європейського цивілізаційного простору (політологічний зріз) (2015)
Оленковська Л. П. - Перспективний план об’єднання територіальних громад Херсонщини: крок до децентралізації чи збереження районної номенклатури, Попова І. М. (2015)
Руда І. В. - Питання професійної готовності органів місцевого самоврядування до впровадження проектного менеджменту в практичну діяльність (2015)
Серьогін С. М. - Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні, Гончарук Н. Т. (2015)
Гумен Ю. Є. - Демократичне врядування в контексті українського державотворення: історико-методологічний аналіз (2015)
Демченко В. М. - Соціальна семантика слова в політичному контексті (2015)
Драгомирецька Н. М. - Сучасне зарубіжне розуміння соціальної інженерії та її можливості в державному управлінні (2015)
Древаль Ю. Д. - Феноменологія історичного підходу в державно-управлінських дослідженнях (2015)
Ковальська Н. М. - Стратегічний вимір маркетингу в державному управлінні системою вищої освіти в Україні (2015)
Коник О. О. - Підготовка перших виборів до державної думи Російської імперії в Україні і місцеве самоврядування (1905-1906 рр.) (2015)
Молодцов О. В. - Проблема формування європейської культурно-інституціональної ідентичності України (2015)
Попович Н. Г. - Державно-управлінський дискурс у критеріях конструктивності та деструктивності (2015)
Сорока С. В. - Теоретико-методологічні засади вивчення законодавчого процесу в державному управлінні (2015)
Стасюк Г. Є. - Інноваційні пріоритети регіональної освітньої політики (2015)
Роботинська В. О. - Розвиток принципу гласності цивільного процесу на українських землях польсько-литовського періоду (середина ХІV – середина ХVІІ ст.) (2015)
Шумило М. М. - Адміністративна юстиція у сфері пенсійного забезпечення: проблеми теорії (2015)
Комарницька О. Б. - Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо окремої категорії осіб (2015)
Макаров М. А. - Оскарження слідчому судді постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження (2015)
Мостепанюк Л. О. - Звільнення від відбування довічного позбавлення волі: можливість запровадження в Україні (2015)
Нерсесян А. С. - Забезпечення майнових прав громадян і юридичних осіб при з астосуванні тимчасового вилучення майна у кримінальному провадженні (2015)
Пилипченко О. О. - Методи оцінки тіньової економіки та їх класифікація (2015)
Короєд С. О. - Роль Верховного Суду України в уніфікації судової практики цивільного удочинства (матеріальний і процесуальний аспекти) (2015)
Боєва О. С. - Відшкодування моральної шкоди внаслідок втрати професійної працездатності (2015)
Гаращенко Л. П. - Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту трудових прав (2015)
Фесик К. О. - Підстава колективного позову: поняття, структура, порядок формування (2015)
Фартушок Н. Б. - Сутність доказової діяльності в цивільному судочинстві (2015)
Онищенко О. С. - Особливості відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов’язаннях (2015)
Семенюк Т. А. - Узагальнення причин скасування ухвал Апеляційного суду міста Києва про відмову у відкритті апеляційного провадження та про повернення апеляційних скарг (2015)
Титул, содержание (2011)
Репях С. И. - Определение температур превращений в модельных составах методом дифференциальной сканирующей калориметрии (2011)
Николаев В. А. - Неравномерность погонных сил по длине валков и полосы, Жученко С. В. (2011)
Филиппенко Е. В. - Использование статистических методов анализа при мониторинге брака отливок в литейных цехах, Карпенко В. М., Самарай В. П. (2011)
Скрипник С. В. - Перспективы производства полых машиностроительных заготовок методом центробежного электрошлакового литья, Чернега Д. Ф. (2011)
Найдек В. Л. - Технология газофлюсового рафинирования алюминиевых сплавов, Беленький Д. М., Пионтковская Н. С., Наривский А. В. (2011)
Шалевская И. А. - Расчет выбросов загрязняющих средств в литейном производстве, Гутько Ю. И. (2011)
Богушевский В. С. - Динамическая модель управления температурным режимом конвертерной ванны, Сергеева Е. А., Жук С. В. (2011)
Демидик В. Н. - Парниковый эффект и производство стали (2011)
Памяти С. П. Дорошенко (к 80-летию со дня рождения). Два музея под открытым небом (2011)
Поздравляем! К 65-летию со дня рождения Н. И. Тарасевича (2011)
Титул, содержание (2011)
Левченко Г. В. - Формирование структуры и механических свойств круглого проката из непрерывнолитой стали, Нефедьева Е. Е., Серов А. И., Смирнов Е. Н., Галухина И. Н. (2011)
Михальцов А. М. - Противозадирные свойства смазок при литье под давлением алюминиевых сплавов, Пивоварчик А. А., Задруцкий С. П., Розум В. А., Либерг И. Г., Каргинов В. П. (2011)
Евтушенко Н. С. - Моделирование и стабилизация свойств холоднотвердеющих смесей на основе ОФОС, Бережная А. В. (2011)
Репях С. И. - Коробление выплавляемых моделей отливок (2011)
Дорошенко В. С. - Получение по ледяным моделям оболочковых форм с кристаллогидратами (2011)
Немененок Б. М. - Оценка пылегазовых выбросов от отражательных пламенных и электрических печей при плавке алюминиевых литейных сплавов, Румянцева Г. А., Задруцкий С. П., Бежок А. П., Каргинов В. П., Быцько В. И., Розум В. А. (2011)
Чанов А. Б. - Тепловые эффекты химических реакций и расчет энергии Гиббса, Довнар Г. В., Немененок Б. М., Задруцкий С. П., Розум В. А., Бежок А. П., Быцько Е. В. (2011)
Поздравляем! 75 лет В. А. Попову (2011)
Титул, зміст (2012)
Батурин В. А. - Установка для нанесения покрытий методом атомно-ионного распыления материалов, Карпенко А. Ю., Кирик Г. В., Мирошниченко В. И., Нагорный А. Г., Еремин С. А., Пустовойтов С. А., Нагорный В. А. (2012)
Качинський В. С. - Розробка технічного проекту мобільної машини для пресового зварювання труб широкого сортаменту, Коваль М. П. (2012)
Картмазов Г. Н. - Коррозионно-эрозионностойкие покрытия для рабочих лопаток паровых турбин, Лукирский Ю. В., Кирик Г. В., Маринин В. Г., Поляков Ю. И., Дейнека А. А. (2012)
Гранчак В. М. - Розробка та модифікація фото полімеризаційного адгезиву для технологічних процесів оздоблення поліграфічної продукції, Сисюк В. Г., Грищенко В. К., Давискиба П. М., Бубнова А. С., Маїк В. З., Ясинська Л. М. (2012)
Глущук Н. И. - Тепловизионное исследование жидких теплоизолирующих покрытий, Гордиенко Э. Ю., Пушкарь Ю. Я., Фоменко Ю. В., Шустакова Г. В. (2012)
Пахомов С. Н. - Реализация передовых технологий сварки взрывом при создании новых металлических композиций, Потапов А. М., Резниченко В. И., Мостипан С. Е. (2012)
Пірко Я. В. - Впровадження методів, що базуються на проведенні полімеразної ланцюгової реакції, для виявлення генів стійкості до бурої іржі у пшениці, Карелов А. В., Козуб Н. О., Созінов І. О., Пірко Н. М., Ємець А. І., Корховий В. І., Колючий В. Т., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2012)
Чепель Н. В. - Дослідження способу концентрування оптично активних ізомерів з виділенням вузьких фракцій ефірних олій, Фролова Н. Е., Усенко В. О., Науменко К. А., Силка І. М., Усатюк О. М. (2012)
Сидоров Ю. І. - Нелінійний розвиток економічних систем в рамках моделі Лоренца, Козик В. В. (2012)
Khnkoyan A. - National Innovation System and the Development of Scientific and Innovation Policy in the Republic of Armenia (2012)
Про основні результати виконання державної програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів, ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки (2012)
Наші автори (2012)
Правила для авторів (2012)
Титул, зміст (2012)
Трофименко А. П. - Самолеты на солнечных батареях – новые возможности космической отрасли Украины (2012)
Бунчук Ю. П. - Аналитический обзор альтернативных средств-заменителей хладона-113 на операциях обезжиривания деталей и узлов РКТ, контактирующих с жидким кислородом, Мельник Ю. И., Потапович Л. П., Хрипков А. В. (2012)
Трофимчук О. М. - Практичне відпрацювання методики оцінки і прогнозу зміни складних гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів, Калюх Ю. І., Глебчук Г. С. (2012)
Ожерєдов С. П. - Випробування та впровадження синергічних композицій високоефективних гербіцидів для зернових та технічних культур: скринінг композицій та випробування їх гербіцидної активності, Литвин Д. І., Співак С. І., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2012)
Гавриш А. В. - Комплексне збагачення глазурованого морозива органічними сполуками йоду та заліза, Шевченко О. Є., Нєміріч О. В. (2012)
Згурський А. В. - Диспергування жирової фази при виробництві молочно-овочевого морозива, Поліщук Г. Є., Вовкодав Н. І., Бреус Н. М. (2012)
Поліщук Г. Є. - Дослідження окремих реологічних характеристик гідратованих зародків пшениці як стабілізаторів структури морозива, Мартич В. В., Грабовська О. В., Ковалевська Є. І. (2012)
Федулова Л. І. - Формування інноваційної системи біотехнологій: досвід зарубіжних країн, проблеми України, Федулова К. І. (2012)
Толстых В. К. - Концепция единой регистрационной базы данных граждан, Киселёва Л. Н. (2012)
Дюжев В. Г. - Системное формирование инновационно-восприимчивой формы государственной и региональной поддержки реализации технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики (2012)
Майстренко О. Ю. - Технологія та пальник для спалювання біомаси як допоміжного палива в факельних котлоагрегатах, Дунаєвська Н. І., Засядько Я. І., Бондзик Д. Л., Щудло Т. С., Вифатнюк В. Г. (2012)
Файнзільберг Л. С. - Програмно-технічний комплекс для генерації штучних електрокардіограм реалістичної форми, Беклер Т. Ю. (2012)
Титул, зміст (2012)
Хаскин В. Ю. - Расчетно-экспериментальный метод определения параметров режимов процессов лазерной наплавких (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського