Каиржанов А. К. - Лингвосинергетические взгляды профессора Сергея Борисовича Бураго (2011)
Вірченко Т. І. - Діалектика Гегеля в теорії художнього конфлікту (2011)
Лялька О. М. - Передумови становлення сучасної нейролінгвістики (2011)
Тихоновська Г. С. - Невербальні засоби спілкування та англомовний художній текст (2011)
Ничипорчик Е. В. - Вопросительная форма выражения оценки в русских и белорусских паремиях (2011)
Шкіцька І. Ю. - Фігури накопичення в маніпулятивній стратегії позитиву (2011)
Шабат-Савка С. - Комунікативна інтенція і психоментальний простір мовної особистості (2011)
Нестерук-Володимирець О. В. - Комунікативна культура особистості: компетентнісний підхід (2011)
Зеленевская С. Н. - Язык изобразительного искусства как средство эстетического воспитания личности (2011)
Цурканенко І. В. - Гендерна тематика в дослідженнях музичного виконавства (2011)
Иванова Л. П. - Единичные заимствованные коннотативные собственные имена в русском и украинском языковом сознании (2011)
Карпенко У. А. - Первокорень и заимствование (2011)
Терсіна І. З. - Синтаксичні фігури мовлення як маркери ідіостилю (на прикладі циклу романів Дж. К. Ролінґ) (2011)
Машкина Е. Н. - Социальное окружение как элемент ситуативного контекста глазами английского путешественника XIX века (на материале дневниковых записей Лоренса Олифанта "Narrative of the Earl of Elgin’s mission to China and Japan, 1857-58-59") (2011)
Юрченко О. М. - Біблійний символізм як засіб інформаційного захисту та культурної комунікації (2011)
Шуляк С. А. - Тропи і стилістичні фігури в художньому тексті Євгена Гуцала (2011)
Слюніна О. В. - Концептуалізація стихії вогню в поетичному мовленні Леоніда Талалая (2011)
Шкварчук С. С. - Мовленнєва реалізація ептонімів Й. В. Гете: експліцитне vs. імпліцитне вживання (2011)
Смирнова Г. Е. - Британский опыт дискуссии второй половины XVIII века как модель формирования национальной идентичности (2011)
Новикова Т. Ф. - Проблемы создания словаря языка региона (2011)
Капак Ю. М. - Актуалізація гендерних візуальних образів у німецькій ідіоматиці (2011)
Юрашко Л. В. - Демінутиви як об’єкт лінгвістичного дослідження (2011)
Корнєва З. М. - Співвідношення денотативного та конотативного компонентів значення терміна у англомовному науково-технічному тексті (на матеріалі підмов фізики та біотехнології), Лятіна О. І. (2011)
Юсікова О. В. - Із спостережень над фонетичними особливостями говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області (2011)
Колпакова Г. Ю. - Порівняльна характеристика сталих дієслівно-іменникових словосполучень аспектуальних класів досягнення та виконання: корпусне дослідження (2011)
Сошко О. Г. - Семантичні особливості порівняльних зворотів на позначення розумових характеристик (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2011)
Комиссарова О. В. - Гендерно маркированные фразеологизмы в русской языковой картине мира (2011)
Щербина С. М. - Семантичний простір лексем success / failure в сучасній англійській мові (2011)
Циганкова З. М. - До питання про визначення поняття "неологізм" (2011)
Белогуб А. Л. - Черный цвет в международной топонимической лексике (2011)
Любецкая Е. П. - Влияние русского языка на формирование белорусской терминологии (2011)
Зимовець Г. В. - Специфіка лексико-синтаксичного способу утворення ергонімів (2011)
Марченко Т. Я. - Становлення та початковий етап розвитку науки про праслов’янську мову (2011)
Маевская Л. Д. - Антропологическая парадигма текстов социальной рекламы (2011)
Чеберяк А. М. - Висміювання як одна із форм реалізації стратегії дискредитації (на матеріалі відкритих листів), Сербіна Т. Г. (2011)
Бутмерчук Н. М. - Компонент вербального та невербального у французькому медійному дискурсі (2011)
Прокопець М. І. - Використання алюзії в імпліцитній рекламі (2011)
Айдачич Д. - Перевертень (вовк) у східнослов’янських літературах (2011)
Тарарак А. В. - Об одном из аспектов наполеоновского мифа русской литературы (2011)
Шевлякова-Борзенко И. Л. - Белорусская проза начала ХХІ века: перспективы социокультурной актуализации в информационном обществе (2011)
Пензова С. О. - Система прийомів авторського та персонажного мислення в оповіданні О. П. Довженка "Відступник" (2011)
Ковтуненко Е. Н. - Концепт "прозрачность" в романе А. Байетт "Обладать" (2011)
Захарчук Н. - Формы интертекстуальности в романе В. Пелевина "Generation "П” " (2011)
Білоконенко І. С. - Образ коханої у циклі сонетів Е. Спенсера "Аmoretti" (2011)
Коминська Н. І. - Проблеми жіночої ідентичності у романі Тоні Моррісон "Улюблена": культурологічний аспект (2011)
Иванова Н. П. - Случай как элемент инфернального в повестях русских романтиков (2011)
Юрченко О. М. - Образ ребенка-жертвы в фокусе автоинтертекстуальности (2011)
Конончук Т. - Екзистенційне осмислення реальності у прозі Володимира Малика (2011)
Шмараков Р. Л. - Стихотворение М. Н. Муравьева "Богине Невы" и одическая традиция (2011)
Коваль Н. Б. - Ницшеанские мотивы в романе Андре Жида "Имморалист" (2011)
Колосова Н. А. - Сюрреализм в стране Советов (2011)
Аметова Э. К. - Духовная проза русской эмиграции (2011)
Касян Л. Г. - Явище інтертекстуальності в автобіографічно-мемуарному дискурсі українських шістдесятників (2011)
Мялковська Л. М. - Місто у художньому просторі І. Нечуя-Левицького (2011)
Калєтнік А. А. - Вербалізація художнього світогляду в концепції Миколи Зерова (2011)
Николюк Т. В. - Механізми психологічного захисту героїв роману Івана Багряного "Сад Гетсиманський" (2011)
Пастушенко Л. І. - Роман "високого" бароко в контексті двірської культури Німеччини (2011)
Богданова І. В. - Розвиток теми бога та вічності у французькій поезії ХІХ – першої половини ХХ століть (2011)
Ніколаєнко С. В. - Рання рецепція ліричної творчості Едмунда Спенсера в англо-американській літературно-критичній думці (2011)
Коломієць Л. В. - Поетичний переклад на сторінках української періодики 1920-30-х років (2011)
Здражко А. Є. - Відповідність малюнків інтенціям авторів у перекладі дитячої ілюстрованої літератури (2011)
Ангерчік Є. Д. - Лексичні труднощі відтворення розмовно-побутового стилю в українсько-англійському перекладі твору Ю. Андруховича "Рекреації" (2011)
Конкульовський В. В. - Теоретичні та практичні проблеми перекладу кінотекстів комедійного жанру (2011)
Любчук Н. В. - Англізми сучасної німецької мови як проблема перекладу (2011)
Смирнова Л. А. - Загальні мовні проблеми перекладу неєвропейських "філософських" текстів (2011)
Шаблій О. А. - Невизначені правові поняття Федеративної Республіки Німеччина в українському юридичному перекладі (2011)
Цибулько В. О. - Сонети В. Шекспіра як проблема сучасного українського перекладознавства (2011)
Нечипоренко М. Ю. - Функціональне навантаження діалектизмів у текстах Ю. Андруховича як джерело перекладацьких труднощів (на матеріалі перекладів "Рекреацій", "Московіади" та "Перверзії" англійською та польською мовами) (2011)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Світова література як навчальний предмет: методологічні аспекти культурологічного дискурсу (2011)
Зеленська О. П. - Значення соціокультурного компонента для формування та розвитку іншомовної фахової лексичної компетенції у курсантів ВНЗ МВС України (2011)
Алієва Керім Кизи З. - Педагогічна діяльність засновників "Сборника материалов для описання местностей и племен Кавказа" у кавказькому регіоні (2011)
Троцюк Т. С. - Пути и подходы к соизучению иностранного языка и культуры в условиях вторичной социализации личности (2011)
Цицалюк Н. М. - Сучасні проблеми співвідношення української мови та національної та іншонаціональної культури (2011)
Беляева А. Ю. - Прецедентное расширение словарного состава языковой личности иностранного студента (2011)
Некрылова Е. Л. - Формирование страноведческой и лингвострановедческой компетенции в процессе коммуникативного обучения русскому языку как иностранному (2011)
Титул, содержание (2014)
Бубка С. - Вторая Российская Олимпиада – Рига-1914, Булатова М. (2014)
Ростовцев В. - Применение вспомогательных средств в подготовке спортсменов высокой квалификации (2014)
Дорошенко Э. - Управление технико-тактической деятельностью в командных спортивных играх (2014)
Костюкевич В. - Модельно-целевой подход при построении тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта в годичном макроцикле (2014)
Филиппов М. - Современные аспекты психофизиологического понимания надежности спортсмена, Ильин В. (2014)
Гаврилова Е. - Внезапная смерть в спорте: причины, частота возникновения, профилактика, Чурганов О. (2014)
Кручинский Н. - Допинг-контроль в спорте: обзор последних событий (2014)
Гунина Л. - Запрещенные гормоны и модуляторы метаболизма: механизм действия и отдаленные негативные эффекты у спортсменов (2014)
Петровская Т. - Эмоциональный интеллект и соревновательная тревожность спортсменов (2014)
Гамалий В - Овершенствование технико-тактического мастерства спортсменов, специализирующихся в единоборствах, на разных этапах многолетней подготовки (на примере фехтования), Шевчук Е. (2014)
Литвиненко Ю. - Биомеханическая характеристика статодинамической устойчивости спортсменов высокой квалификации (на материале спортивной гимнастики), Садовски Е., Нижниковски Т., Болобан В. (2014)
Борисова О - Проблемы и перспективы развития рынка труда в современном теннисе, Мичуда Ю. (2014)
Аикин В. - Современные тенденции в медико-биологическом обеспечении спортсменов высокой квалифиции за рубежом, Корягина Ю. (2014)
Попик В. - Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору (2015)
Горовий В. - Інформаційні комунікації в еволюції національного інформаційного простору (2015)
Гранчак Т. - Науково-дослідна діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек у розвитку національного інформаційного суверенітету (2015)
Чуприна Л. - Соціальні мережі як інструмент реалізації громадських ініціатив (2015)
Горенко Т. - Інформаційно-аналітична діяльність як чинник мінімізації інформаційних ризиків розвитку економіки, Андріяш О. (2015)
Пальчук В. - Бібліотека в забезпеченні розвитку електронних інформаційних комунікацій між суб'єктами електронного урядування (2015)
Саморукова О. - Відображення процесів демократизації в Україні в зарубіжних ЗМІ (2015)
Горова С. - Специфіка бібліотечного комплектування в умовах активізації інформаційної злочинності (2015)
Аксьонова Н. - Маніпулятивні технології в сучасних інформаційних обмінах і сучасна бібліотечна діяльність (2015)
Желай О. - Бібліотечно-аналітична робота як складова системи протидії антиукраїнській інформаційній агресії (2015)
Миськевич Т. - Роль і можливості вітчизняних бібліотек у процесах інформаційної соціалізації (2015)
Удовик В. - Президентські музеї в країнах світу: особливості створення та принципи функціонування (2015)
Пестрецова О. - Доступ громадян до офіційної інформації у діяльності сучасних бібліотек (2015)
Натаров О. - Правова освіта населення: роль бібліотек України (2015)
Шлапак Ю. - Електронний підручник як інструмент роботи з інформацією: функціональний аспект (2015)
Блажкевич А. - Електронні юридичні бібліотеки як складова національного інформаційного простору (2015)
Іванова Н. - Розвиток національного інформаційного простору: сучасні виклики (2015)
Соколова І. - Розвиток регіональних ЗМІ як сегмента українського інформаційного простору (2015)
Дубас Т. - Розвиток видавничої діяльності наукової бібліотеки і вдосконалення якісних аспектів цієї діяльності (2015)
Ворошилов О. - Кооперація бібліотечних установ як засіб оптимізації їх діяльності (2015)
Пастушенко О. - Розвиток системи персоніфікації вченого в інформаційному середовищі Інтернет (2015)
Чернявська Л. - Створення інформаційних ресурсів для наукового забезпечення гендерних досліджень (2015)
Кулицький С. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек - складова розвитку економічної аналітики (2015)
Жабін О. - Технологічні трансформації в бібліотеці: від бібліографування до наукометрії (2015)
Сандул О. - Бібліометричний аналіз масиву наукових документів з актуальних проблем політики та політичних наук, відображених у загальнодержавній РБД "Україніка наукова" (2015)
Струнгар В. - Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень (2015)
Кухарчук Є. - Представлення української науки в наукометричній надбудові SciVal корпорації Elsevier (2015)
Булахова Г. - Реклама продуктів і послуг бібліотек на бібліотечному веб-сайті (2015)
Федоренко О. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках України (2015)
Полтавець С. - Проблема розширення доступу до наукової інформації в сучасному "козацькому" дискурсі (2015)
Берегельський А. - Аналіз новинних потоків у дослідженні вітчизняного інформаційного поля, Половинчак Ю. (2015)
Іванова М. - Електронні інформаційні ресурси конституційно-правової тематики у фондах НЮБ НБУВ (2015)
Постельжук О. - "Віртуальна довідкова служба" як інструмент задоволення інформаційних потреб користувачів (2015)
Бондаренко В. - Віртуальні виставки як дистантна бібліотечна послуга (2015)
Беззуб І. - Електронні бібліотеки в сучасній освіті (2015)
Потіха А. - Мережеві сторінки політичних партій як інформаційний ресурс (2015)
Медведєва В. - Сучасна бібліотека в розвитку суспільної інформатизації (2015)
Вишневська І. - Соціальні мережі як джерело підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів (2015)
Покровська Г. - Особливості використання регіональних інтернет-ресурсів при підготовці джерельної бази бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту (2015)
Тарасенко Н. - Інноваційні аспекти бібліотечно-інформаційного виробництва (2015)
Терещенко І. - Бібліотека і мобільні технології: тенденції та можливості (2015)
Рудь І. - Пошукові системи та оптимізація пошуку інформації в аналітичних відділах бібліотек (2015)
Пригорницька О. - Регіональні ЗМІ як інструмент для маніпуляції громадською думкою (2015)
Струнгар А. - Специфіка організації представлення контенту бібліотечного веб-ресурсу з метою підвищення його ефективності (2015)
Гах І. - Моделі цифрових мереж інтегрального обслуговування в інформаційно-бібліотечному середовищі: відповідність сучасним вимогам (2015)
Вихідні відомості (2015)
Гошовский С. В. - Анализ применения различных источников возобновляемой энергии для оптимальной работы теплонасосных систем, Зурьян А. В. (2015)
Кондратенко П. А. - Оловоносність Сущано-Пержанської тектоно-метасоматичної зони, Костенко М. М. (2015)
Зинчук Н. Н. - Геологическое строение и петрография кимберлитовых трубок (2015)
Лущик А. В. - Стан системи моніторингу екзогенних геологічних процесів державного й регіонального рівнів та способи її вдосконалення, Саніна І. В., Люта Н. Г., Климчук Л. М. (2015)
Мармалевский Н. Я. - Влияние проницаемости на свойства изображений трещиноватых зон, получаемых при помощи миграции дуплексных волн, Костюкевич А. С., Роганов Ю. В., Хромова И. Ю. (2015)
Голуб П. С. - Аналіз і дослідження фільтраційно-ємнісних властивостей ущільнених порід-колекторів родовищ Дніпровсько-Донецької западини (на прикладі Краснозаярського родовища), Наливайко Н. І., Людкевич А. М. (2015)
Голуб О. Г. - Особливості дослідження свердловин на нестаціонарних режимах фільтрації, що розкрили поклади ущільнених колекторів, Приходченко О. Ю., Дворецький Р. Б. (2015)
Панченко С. І. - Практичне використання науково-методичних розробок з визначення перспектив пошуку газу сланцевих товщ та газу центральнобасейнового типу в межах Мехедівсько-Голотівщинського та Свиридівського родовищ, Голуб П. С., Cеменюк В. Г., Погорелов В. Л. (2015)
Войтович С. П. - Гідрогеохімічне районування Червоноградського гірничопромислового району (2015)
Кирилюк В. П. - Ще раз про проблеми стратиграфії Побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита) Стаття 1. Загальні відомості і поділ побузького стратиграфічного комплексу на світи (2015)
Гулій В. М. - Речовинний склад потоків грязьового вулкана села Колінківці Чернівецької області та особливості його діяльності, Петруняк Г. М. (2015)
Пам’яті Віктора Івановича Трегубенка (2015)
Боярко І. М. - Стратегічно орієнтована система обліку як прояв синергетичного розвитку господарського обліку (2015)
Воляк Л. Р. - Обліково-аналітичне забезпечення управління нарощенням асиміляційних можливостей відтворення природно-ресурсного потенціалу (2015)
Камінська Т. Г. - Облік витрат на сертифікацію продукції в системі управління якістю, Шатковська Л. С. (2015)
Метла О. С. - Методика обліку капітальних витрат на розвідку та оцінку запасів корисних копалин у відповідності з методом благополучних зусиль (2015)
Моссаковський В. Б. - Про необхідність перебудови бухгалтерського обліку в Україні (2015)
Проданчук М. А. - Теоретико-методологічні засади формування продукту бухгалтерського обліку (2015)
Рожелюк В. М. - Моделювання процесу організації обліку переробних підприємств на основі інформаційно-процесного підходу (2015)
Столярчук Н. М. - Облік комерційного використання інноваційної продукції (2015)
Аранчій В. І. - Оцінка ймовірності настання банкрутства сільськогосподарських підприємств, Лесюк А. С. (2015)
Вовчак О. Д. - Діяльність страхових компаній як фінансових посередників: світовий досвід та можливості для України, Надієвець Л. М. (2015)
Волошин Ю. М. - Механізм податкового контролю трансфертного ціноутворення в АПК (2015)
Гнидюк І. В. - Децентралізація бюджетної системи: досвід Словаччини та перспектива для України (2015)
Ґоел С. - Управління прибутком на підприємствах автомобільного сектора Індії: огляд корпоративного управління (2015)
Лисенок О. В. - Оцінка впливу зміни депозитних ресурсів банків на валовий внутрішній продукт (2015)
Обиход К. О. - Сутність і складові кошторису у державному секторі (2015)
Онисько С. М. - Моніторинг кредитних ризиків банків-кредиторів АПК, Шолудько О. В., Содома Р. І. (2015)
Синютка Н. Г. - Аналіз розвитку ринку муніципальних запозичень в Україні: чинники та тенденції (2015)
Шаповал Л. П. - Імітаційне моделювання фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, Перепелиця І. С. (2015)
Старенька О. М. - Організація контролю в оперативному управлінні промисловим підприємством (2015)
Чудак Л. А. - Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності (2015)
Коваленко О. В. - Акценти розвитку інноваційних підприємств продовольчого комплексу в рухомо-нестійкій системі економіки України (2015)
Костенко О. М. - Маржинальний аналіз в підвищенні ефективності діяльності підприємств та поліпшенні управління її рівнем, Краєвський В. М. (2015)
Крушельницький М. В. - Соціально-економічні тенденції розвитку аграрного сектора економіки України (2015)
Рудик В. К. - Роль ризик-менеджменту у системі організації пенсійного менеджменту (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, содержание (2015)
Бубка С. - Вторая Российская Олимпиада – Рига-1914, Булатова М. (2015)
Олешко В. - Отбор и ориентация квалифицированных спортсменов в системе многолетней подготовки (на материале силовых видов спорта) (2015)
Платонов В. - Перетренированность в спорте (2015)
Кривецкий И. - Моделирование техники тройного прыжка с использованием технологии нейронечетких сетей, Попов Г., Оганджанов А. (2015)
Новиков А. - Моделирование соревновательной деятельности как процесс оценки предельных и резервных возможностей единоборцев, Морозов О., Васильев Г. (2015)
Моссэ И. - Молекулярно-генетические технологии в спорте высших достижений (2015)
Апокин В. - Биоритмологическая характеристика изменения адаптационных возможностей организма пловцов высокой квалификации при длительных перелетах с востока на запад, Повзун А. (2015)
Горская Г. - Психологическое сопровождение подготовки спортсменов к Олимпийским играм (2015)
Омельянчик-Зюркалова О. - Модельное построение композиций на вольных упражнениях с учетом хореографической подготовленности гимнасток (2015)
Загревский В - Компьютерная программа построения расчетных моделей анализа движений биомеханических систем, Загревский О. (2015)
Коваленко Н. - Проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены в спорте высших достижений (2015)
Титул, содержание (2015)
Булатова М. - Система олимпийского образования в Украине (2015)
Павленко Ю. - Организационно-методологические основы научно-методического обеспечения подготовки спортсменов (2015)
Платонов В. - Организационно-управленческие модели подготовки спортсменов высокой квалификации в условиях политизации и коммерциализации олимпийского спорта, Есентаев Т. (2015)
Гунина Л. - Диетические добавки в системе внетренировочных факторов стимуляции работоспособности спортсменов (2015)
Земцова И. - Роль тиоловых соединений в поддержании окислительного гомеостаза в процессе спортивной подготовки, Станкевич Л. (2015)
Лысенко Е. - Ключевые направления оценки реализации функциональных возможностей спортсменов в процессе спортивной подготовки (2015)
Гурова А. - Реабилитационные мероприятия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у спортсменов высокой квалификации (на примере дзюдо) (2015)
Москвин В. - Индивидуальные различия функциональной асимметрии в спорте, Москвина Н. (2015)
Мищук Д. - Психофизиологические аспекты определения игровых амплуа в современном классическом волейболе (2015)
Гамалий В. - Проблемы и перспективы совершенствования технической подготовки спортсменов (2015)
Болобан В. - Сенсомоторная координация как основа технической подготовки (2015)
Вензель М. - Реструктуризация системы спорта австрии (2015)
Борисова О. - Система подготовки тренеров в современном спорте: международный опыт (на примере тенниса), Ибраимова М. (2015)
Титул, зміст (2013)
Гальчинецкий Л. П. - Взаимодействие реакторных материалов с водяным паром и кислородом, Гринёв Б. В., Дульфан А. Я. (2013)
Жарков И. П. - Низкотемпературное сканирующее устройство для микроволновой неразрушающей дефектоскопии, Иващенко А. Н., Руденко Э. М., Короташ И. В., Краковный А. А., Сафронов В. В., Ходунов В. А., Руденко А. Э. (2013)
Яворський І. М. - Віброакустична система ВАС-1 для ранньої вібраційної діагностики обертових механізмів, Юзефович Р. М., Кравець І. Б., Мацько І. Й., Стецько І. Г., Луферчик П. П. (2013)
Лукін О. Ю. - Виявлення нових родовищ вуглеводнів з покладами в піщаних колекторах різного генезису, Коржнєв П. М., Науменко О. Д., Олійник О. П. (2013)
Карп І. М. - Енергозберігаючі технології технічного переоснащення технологічних печей машинобудівних заводів на основі глибокої утилізації вторинної теплоти та зменшення теплових втрат, П'яних К. Є., Лисенко А. А. (2013)
Поєдинок Н. Л. - Енергоефективні системи штучного освітлення у технологіях вирощування їстівних та лікарських грибів, Негрійко А. М., Бісько Н. А., Михайлова О. Б., Ходаковський В. М., Потьомкіна Ж. В. (2013)
Мазур А. А. - Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми, Пустовойт С. В. (2013)
Чеберкус Д. В. - Перспективи проектного фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні (2013)
Коментар до статті Чеберкуса Д. В. "Перспективи проектного фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні" (2013)
Брижань І. А. - Сучасні підходи щодо трактування економічної категорії "ціна", Ватуля А. О. (2015)
Кічурчак М. В. - Наукові детермінанти відтворення суспільних благ в економічній системі (2015)
Потьомкіна О. В. - Сутність поняття "людський капітал" в різних економічних теорія (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Можливості реалізації кластерного підходу до формування інноваційної інфраструктури в Україні (2015)
Лігоненко Л. О. - Інноваційність як об’єкт дослідження та оцінювання (2015)
Митяй О. В. - Клaстеризaція як мехaнізм підвищення конкурентоспроможності aгрaрної економіки (2015)
Пелех У. В. - Концептуальні напрями регулювання процентних ставок у нестабільній економіці країни (2015)
Полчанінова І. Л. - Теоретичні основи розвитку ринку нерухомості в житловому секторі та в готельному господарстві, Одаренко Т. Є. (2015)
Демчак Р. Є. - Формування моделей бюджетної децентралізації: досвід зарубіжних країн (2015)
Кулай А. В. - Еволюція валютної політики ЄС (2015)
Лужанська Т. Ю. - Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва Закарпатської області, Гавришко С. Г., Касинець О. В., Махлинець С. С. (2015)
Полінкевич О. М. - Диверсифікація товаропотоків у зовнішньоекономічній діяльності учасників ринку рітейлу, Коноваленко П. В. (2015)
Герасимчук З. В. - Забезпечення використання відновлювальних джерел енергії в містах та агломераціях, Аверкина М. Ф., Герасимчук Б. П. (2015)
Герасимчук Б. П. - Регіональна політика розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (2015)
Герасимчук З. В. - Проблеми та перспективи використання відновлювальних джерел енергії у контексті забезпечення сталого розвитку регіонів, Середа О. В. (2015)
Гоблик В. В. - Формування транскордонних туристичних кластерів як пріоритетний напрям розвитку прикордонних регіонів України (2015)
Гоблик В. В. - Вплив інституційно-правових бар’єрів на ефективність зовнішньоекономічної діяльності в транскордонних регіонах, Дем’ян Я. Ю. (2015)
Гоманюк О. К. - Оцінка та аналіз галузевої спеціалізації регіональних ринків банківських послуг (2015)
Григор’єва Н. С. - Застосування модульного принципу при проектуванні енергетичного обладнання відновлювальної енергії вітру (2015)
Гудзь П. В. - Енергетичний потенціал регіону: теоретичні основи та узагальнена оцінка, Коваленко Т. А. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Брендинг як елемент стратегії туристичного розвитку міста Харкова, Дехтяр Н. А. (2015)
Ковальська Л. Л. - Особливості функціонування та перспективи розвитку аграрної сфери Волинської області (2015)
Олександренко І. В. - Особливості інноваційного розвитку креативної економіки регіону (2015)
Стадницька Л. М. - Оптимальні умови ефективного функціонування молокопереробних підприємств: теорія та практика (регіональний аспект) (2015)
Скрипчук П. М. - Удосконалення підходів до раціонального використання енергетичних ресурсів регіону на основі відновної біомаси, Пашечко О. А. (2015)
Тендюк А. О. - Стан та перспективи політики енергозбереження Волинської області, Стрижеус Л. В. (2015)
Vogelskamp S. - Putting the energy transiton into practice: "Emilippe" as an example from Kreis Lippe (2015)
Schafmeister K. - Die regionalökonomische Wirtschaftspolitik zur Sicherung und nachhaltigen Entwicklung der gesellschaftlichen Zukunftsfähigkeit des ländlichen Kreises Lippe (2015)
Газуда Л. М. - Ресурсний потенціал аграрної сфери економіки (2015)
Карпук А. І. - Напрями застосування елементів екологічного менеджменту у сфері лісокористування, Василик Н. М. (2015)
Матвійчук Л. Ю. - Геоекономічні аспекти енергетичної безпеки України (2015)
Микитин Т. М. - Особливості розвитку біоенергетики на регіональному рівні (2015)
Папп В. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільського туризму в Україні (2015)
Пахаренко О. В. - Порівняльна характеристика стандартизованих методів визначення показників якості харчових продуктів в Україні та ЄС (2015)
Поколодна М. М. - Шляхи використання археологічних ресурсів для цілей розвитку туризму (на прикладі археологічної пам’ятки національного значення "Донецьке городище", Харківська область), Хорохоріна В. В., Заварзіна В. А. (2015)
Terehow E. V. - Feststellung der ökonomisch zweckmässigen ordnungsfolge der ausnutzung und der wiedernutzbarmachung von grundflächen in den tagebauen (2015)
Трохлюк Т. М. - Територіальні особливості вирощування сільськогосподарської енергетичної сировини (2015)
Шубалий О. М. - Методичні та прикладні засади багатокритеріальної оцінки раціональності природокористування, Петльоха Т. В. (2015)
Березіна Л. М. - Інноваційна політика аграрних підприємств як імператив сталого розвитку (2015)
Березін О. В. - Формування інформаційних систем аграрних підприємств як пріоритет забезпечення ефективності господарювання (2015)
Вахович І. М. - До питання управління фінансово-економічними результатами підприємства, Волинчук Ю. В. (2015)
Влащенко Н. М. - Вдосконалення управління асортиментом послуг санаторно-курортних підприємств (2015)
Гільорме Т. В. - Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах кризи, Ясинецька А. О. (2015)
Дем’яненко Т. І. - Ресурсний потенціал підприємства: теоретичні аспекти сутності та структури (2015)
Іванова В. В. - Ринкові механізми управління ціноутворенням туристичних підприємств (2015)
Кравець О. Ю. - Особливості застосування системного підходу до управління вугледобувними підприємствами України (2015)
Кулик Ю. М. - Організаційні та прикладні засади ризик-менеджменту логістичних систем вітчизняних підприємств (2015)
Назаркевич О. Б. - Методичні підходи до формування стратегій розвитку малих фермерських господарств (2015)
Олександренко І. В. - Соціальна відповідальність підприємств як чинник розвитку регіону, Забедюк М. С. (2015)
Рудь Н. Т. - Нові методичні підходи до аналізу інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Сакун Л. М. - Управління збутовими процесами машинобудівного підприємства з використанням основ маркетингової діяльності, Макаров А. І., Карпова В. С. (2015)
Сіренко Н. М. - Вплив податку на додану вартість на фінансові результати сільськогосподарських підприємств, Щербина Ю. О. (2015)
Трач Р. В. - Розвиток механізму державно-приватних партнерств в дорожньому будівництві (2015)
Українська Л. О. - Етапи використання аутсорсингу на українських підприємствах, Тропіцина Ю. С. (2015)
Чкан А. С. - Система управління якістю при забезпеченні конкурентоспроможності товарів у системі маркетингу, Лісіцина М. О., Хрущ Г. Ю. (2015)
Величкін В. О. - Управління формуванням ресурсної бази банку в умовах макро- та мікроекономіки, Столпак А. О. (2015)
Давиденко Н. М. - Корпоративний контроль в умовах фінансової нестабільності (2015)
Думенко Н. М. - Оцінка ризику зміни процентних ставок: рівень банківської системи України (2015)
Забедюк М. С. - Сутність консалтингу та особливості його формування в Україні, Юхимук М. М. (2015)
Карлін М. І. - Особливості фіскальної політики країни в кризовий період: досвід країн-членів ЄС для України (2015)
Мельничук Л. Ю. - Взаємозв’язок та оцінка впливу нематеріальних активів на вартість суб’єктів господарювання (2015)
Навроцький С. А. - Фінансово-кредитний альянс як механізм забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: сучасні проблеми та перспективи (2015)
Роскладка А. А. - Моделювання процесу прийняття компромісних рішень у діяльності банківської установи (2015)
Щурик М. В. - Парадигма фінансового забезпечення розвитку аграрного сектора та сільських територій (2015)
Садовська І. Б. - Стратегічні орієнтири управлінського обліку в економіці сталого розвитку, Нагірська К. Є. (2015)
Сметанко О. В. - Удосконалення процесу внутрішнього аудиту причин шахрайства в системі корпоративного управління (2015)
Хаймьонова Н. С. - Внутрішній контроль витрат у системі економічної безпеки підприємства (2015)
Бєлова І. В. - Науково-методичний підхід до оцінювання системної події (2015)
Скриль В. В. - Організація нормування праці на підприємстві та її удосконалення, Галайда Т. О., Калінович Л. О. (2015)
Смачило В. В. - Формування регіональної соціальної програми щодо підвищення народжуваності в Харківській області, Баляба В. О. (2015)
Цимбалюк С. О. - Формування ціни робочої сили в сучасній парадигмі розподільних відносин: теоретико-прикладні аспекти (2015)
Бондаренко Г. М. - Застосування місцевих засобів терапії в лікуванні гострокінцевих конділом (огляд), Щербакова Ю. В. (2014)
Мавров Г. И. - Альтернативный подход к этиотропному лечению инфекционных вульвовагинитов и бактериального вагиноза (обзор литературы и собственные исследования), Пиньковская Л. И., Орлова К. С. (2014)
Бондаренко Г. М. - Перинатальные риски: трихомоноз беременных женщин, Осинская Т. В., Унучко С. В., Губенко Т. В., Джораева С. К., Кочетова Н. В., Федорович Т. В. (2014)
Гончаренко В. В. - Мікробіологічний моніторинг інфекцій урогенітального тракту в умовах венерологвчної клініки, Джораева С. К., Щоголєва О. В., Нікітенко І. М., Безрученко О. А. (2014)
Кутова В. В. - Досягнення та перспективи використання лабораторних методів діагностики сифілісу в Україні, Дунаєва Г. О., Білоконь О. М., Щербакова Ю. В. (2014)
Сербина И. М. - Оценка степени тяжести гнездной алопеции (2014)
Сокол О. А. - Деякі методичні проблеми генотипування Treponema pallidum, Білозоров О. П., Мілютіна О. Й., Частій Т. В., Баркалова Е. Л., Шатілов О. В. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Оценка терапевтической эффективности и переносимости препаратов Дерива и Дерива С в лечении угревой болезни, Олейник И. А. (2014)
Святенко Т. В. - Комплексна терапія та реабілітація хворих на розацеа, Харитонова О. Г., Старостина О. А. (2014)
Татузян Е. Г. - Рациональная терапия возрастных изменений кожи лица, Беловол А. Н., Ткаченко С. Г. (2014)
Яссер Халед Абдель Карим Масадек - Алгоритм диагностики и лечения больных псориатической болезнью, ассоциированной с глютеновой энтеропатией (2014)
Карпенко А. Е. - Иосиф Семенович Сыцянко - создатель и руководитель первого клинического института в Харькове (2014)
Самоходський В. М. - Алгоритм імплементації організаційно-економічних стандартів як фрагмент технології підвищення якості лікування в процесі професійного супроводу хворих по маршруту І, ІІ та ІІІ рівнів медичного округу, Голяченко Б. А. (2015)
Сельський П. Р. - Ефективність використання інформаційних технологій для підготовки фахівців та організації надання первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню (2015)
Дзюба Д. О. - Новітні підходи до корекції больового синдрому у хворих з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок, що прооперовані методом ендоваскулярної балонопластики, Верещагін С. В. (2015)
Охромій Г. В. - Сучасні інноваційні методи індивідуальних фізичних навантажень для студентів, Ноздрін С. В., Макарова Н. Ю. (2015)
Козак Д. В. - Щоденна рухова активність – запорука міцного здоров’я під час навчання студентів спеціальності "Здоров’я людини", Коваль В. Б., Шафранський В. В. (2015)
Бабенко В. В. - Вплив чинників ризику на виникнення первинного гострого ішемічного інсульту у пацієнтів з метаболічним синдромом та без такого (2015)
Огнєв В. А. - Визначення чинників, що впливають на розвиток раку легенів, та сили їх впливу на організм людини, Зінчук А. М. (2015)
Дзюба O. M. - Аналіз стану профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини Наука – практиці охорони здоров’я, Жилка Н. Я., Орлова О. О. (2015)
Закрутько Л. І. - Стан забезпечення інноваційним продуктом та впровадження досягнень науки у практику охорони здоров’я України за останні три роки, Дзюба О. М., Горбань А. Є. (2015)
Дудіна Олена Олександрівна (до 75-річчя від дня народження) (2015)
Аноп А. В. - Загальна елiптична крайова задача в розширенiй cоболєвськiй шкалi (2014)
Kурдаченко Л. A. - Про структуру локально скiнченних груп, усi неабелевi пiдгрупи яких субнормальнi, Семко М. М., Атлiхан С. (2014)
Орлов И. В. - Необходимые условия K-экстремума вариационного функционала в пространствах Соболева над многомерной областью, Божонок Е. В., Кузьменко Е. М. (2014)
Оруджев Г. Д. - Спектральный анализ одного несамосопряженного операторного пучка с разрывным коэффициентом, Эфендиев Р. Ф. (2014)
Хилькова Л. А. - О гладкой зависимости решения "ячеечной” краевой задачи Неймана от параметров области (2014)
Зуб C. C. - Каноническая пуассонова структура на T*SE(3) и гамильтонова механика твердого тела. Динамика магнитного диполя во внешнем поле (2014)
Пашко С. В. - Гарантированное время преследования для стратегии параллельного сближения (2014)
Malitsky Yu. V. - A new hybrid method for solving variational inequalities, Semenov V.V. (2014)
Троценко Ю. В. - Вынужденные колебания стержня с подвесным резервуаром, частично заполненным жидкостью (2014)
Хорошун А. С. - Об устойчивости неточных сингулярно возмущенных систем Такаги–Сугено. Случай устойчивых подсистем (2014)
Булавiн Л. А. - Нейтроннi дослiдження взаємодiї катiонного барвника з вуглецевими нанотрубками та нанопластинками лапонiту у водних суспензiях, Савенко В. С., Лебовка М. I., Соловйов Д. В., Iваньков О. I., Куклiн О. I. (2014)
Лаврентьев А. А. - Рентгеновские фотоэлектронные спектры и особенности электронно-энергетической структуры кислородстабилизированных фаз Zr4Fe2O и Zr4Ni2O, Шкумат П. Н., Копылова Е. И., Габрельян Б. В., Синельниченко А. К., Завалий И. Ю., Хижун О. Ю. (2014)
Бошицька Н. В. - Порiвняльна фiзико-хiмiчна стабiльнiсть порошкiв на основi залiза рiзного фазового складу та дисперсностi в неорганiчних та бiологiчних середовищах живого органiзму (2014)
Коваленко В. А. - Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) из нижнего сармата Украины и Польши (2014)
Костинский А. С. - Очаг землетрясения как возбудимая среда: последовательная аксиоматика скалярного полевого описания (2014)
Лялько В. I. - Застосування гiперспектральних iндексiв для визначення змiн трав’яного покриву за даними спектрометричної зйомки, Шпортюк З. М., Сибiрцева О. М., Дугiн С. С. (2014)
Шаталов Н. Н. - Тектонический контроль даек и дайковых поясов Украинского щита (2014)
Гончар О. М. - Модифiкування монтморилонiту олiгоуретанметакрилатамонiй хлоридом для отримання нанокомпозитiв з полiуретан-акрилатами, Соколов М. Ю., Савельєв Ю. В. (2014)
Каряка Н. С. - Застосування комплексiв лантаноїдiв на основi N-диметилбензоїламiдофосфату в розробцi технологiї металоорганiчних електролюмiнесцентних пристроїв (MOLED), Лiцiс О. О., Слива Т. Ю., Коломзаров Ю. В., Мiняйло М. А., Мiнакова I. Є., Сорокiн В. М., Амiрханов В. М. (2014)
Тiтов Ю. О. - Cинтез та кристалiчна структура шаруватих перовськiтiв Sr3LnBIIISnO8 (BIII Sc, In), Бiлявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2014)
Бубряк I. I. - Ефективнiсть репарацiйних систем ДНК в оптимiзацiї процесу праймування насiння цукрового та кормового буряку, Дмитрiєв О. П., Бубряк О. А., Гродзинський Д. М., Акiмкiна Т. В. (2014)
Шейко О. А. - Фiтогормональний комплекс Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (род. Orchidaceae Juss.) i його роль у розробцi методiв розмноження in vitro, Мусатенко Л. I. (2014)
Петрова Г. В. - Эффекты α-токоферола и его производных на содержание NAD(P)H-хиноноксидоредуктазы 1 в тимоцитах крыс, Донченко Г. В., Клименко Е. П. (2014)
Позняк Т. А. - Моноклональнi антитiла, що специфiчнi до Е-регiону фiбрин(оген)у людини, Колеснiкова I. М., Литвинова Л. М. , Костюченко О. П., Урвант Л. П., Хаджинова В. Є., Луговськой Е. В., Комiсаренко C. B. (2014)
Завальська Т. В. - Iмунологiчна реактивнiсть органiзму у хворих на нестабiльну стенокардiю (2014)
Ткаченко В. С. - Структурний дрейф степових фiтосистем України пiд впливом клiматичних змiн та прогностичнi сценарiї для першої половини ХХI столiття, Бойченко С. Г. (2014)
Титул, содержание (2011)
Шаповалов В. И. - Газоармированные материалы (газары) – 30-летний путь проблем и прогресса. Cообщение 2 (2011)
Филатов Ю. В. - Опыт работы доменных печей на коксе улучшенного качества и замены природного газа пылеугольным топливом, Рыженков А. Н., Емченко А. В., Попов В. Е., Дрейко А. И., Ярошевский С. Л., Мишин И. В. (2011)
Бондарева Л. В. - Руйнівний (термінаторний) менеджмент на публічній службі: причини, наслідки та шляхи подолання (2015)
Вишневский Б. Н. - 45 лет успешной эксплуатации уникального паропровода, Емельяненко В. П., Лещенко В. И. (2011)
Бранецька М. С. - Стратегії вивчення другої (англійської) мови державними службовцями (2015)
Курпас В. И. - Особенности окислительного и восстановительного рафинирования отработанных сталеплавильных шлаков, Найдек В. Л. (2011)
Коваль Г. В. - Професійна соціалізація державних службовців в умовах реформування державної служби в Україні (2015)
Моисеев Ю. В. - Технические средства технологической поддержки инженера-литейщика, Кудрявченко Н. А., Терновой С. А. (2011)
Лопушинський І. П. - Деполітизація (департизація) публічної служби як вагома складова адміністративної реформи в Україні, Лопушинська І. В. (2015)
Дорошенко В. С. - Современные тенденции конструирования опочной оснастки для ЛГМ, Бердыев К. Х. (2011)
Науменко Р. А. - Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ в Україні, Тимцуник В. І. (2015)
Жегур А. А. - Условная вязкость жидкостекольной суспензии, Репях С. И., Усенко Р. В. (2011)
Бедрiк Н. М. - Державне регулювання туристичної галузi в умовах подолання кризи (2015)
Найдек В. Л. - Рецензия на ученик А. Н. Смирнова, С. В. Куберского, Е. В. Штепана "Непрерывная разливка стали" (2011)
Білотіл О. М. - Прогнозування перспектив розвитку туристичної індустрії причорноморського регіону України (2015)
75 лет Ю. Л. Курбатову (2011)
Біленко В. Є. - Державне управління митною системою України: наближення до європейських стандартів (2015)
70 лет В. П. Гаврилюку (2011)
Бова Т. В. - Військово-патріотичне виховання студентської молоді як запорука належної її підготовки до збройного захисту незалежності України, Бова О. В. (2015)
Борисенко О. П. - Проблеми та перспективи розвитку українсько-польського кордону в аспекті транскордонного співробітництва, Лебедєва А. Ю. (2015)
Бухтатий О. Є. - Еволюція українського законодавства про електронне урядування: проблеми і перспективи (2015)
Герасимюк К. Х. - Використання методу зважених балів у механізмі адміністративно-територіального реформування (2015)
Парубчак І. О. - Реформування системи органiв внутрішніх справ у державній стратегiї національної безпеки України (2015)
Полінчук К. І. - Інституалізація державної інвестиційної політики України (2015)
Сенча С. А. - Методичний підхід до визначення перспективних напрямків розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу (на прикладі Одеської області) (2015)
Стрілько Я. С. - Проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні та способи їх вирішення (2015)
Твердохліб О. С. - Концептуальні підходи до розроблення інформаційної політики держави у кризових умовах (2015)
Ткач В. О. - Розвиток підприємництва у сфері туризму: державний та економічний механізми, Камушков О. С., Захарова С. Г. (2015)
Філіппова В. Д. - Механізми розвитку державної політики в галузі педагогічної освіти України (2015)
Чернов С. В. - Аналіз міжнародного досвіду державної експертизи інвестиційних проектів у публічній сфері (2015)
Шапошникова І. В. - Методологічні засади формування студентського моностилю у просторі ВНЗ: управлінський аспект (2015)
Шевченко С. О. - Удосконалення контролю в державному управлінні: інтерпретаційна модель (2015)
Баран М. П. - Механізми подолання опору добровільному об’єднанню територіальних громад (2015)
Некряч А. І. - Розвинена місцева демократія – гарант входження України до європейського цивілізаційного простору (політологічний зріз) (2015)
Оленковська Л. П. - Перспективний план об’єднання територіальних громад Херсонщини: крок до децентралізації чи збереження районної номенклатури, Попова І. М. (2015)
Руда І. В. - Питання професійної готовності органів місцевого самоврядування до впровадження проектного менеджменту в практичну діяльність (2015)
Серьогін С. М. - Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні, Гончарук Н. Т. (2015)
Гумен Ю. Є. - Демократичне врядування в контексті українського державотворення: історико-методологічний аналіз (2015)
Демченко В. М. - Соціальна семантика слова в політичному контексті (2015)
Драгомирецька Н. М. - Сучасне зарубіжне розуміння соціальної інженерії та її можливості в державному управлінні (2015)
Древаль Ю. Д. - Феноменологія історичного підходу в державно-управлінських дослідженнях (2015)
Ковальська Н. М. - Стратегічний вимір маркетингу в державному управлінні системою вищої освіти в Україні (2015)
Коник О. О. - Підготовка перших виборів до державної думи Російської імперії в Україні і місцеве самоврядування (1905-1906 рр.) (2015)
Молодцов О. В. - Проблема формування європейської культурно-інституціональної ідентичності України (2015)
Попович Н. Г. - Державно-управлінський дискурс у критеріях конструктивності та деструктивності (2015)
Сорока С. В. - Теоретико-методологічні засади вивчення законодавчого процесу в державному управлінні (2015)
Стасюк Г. Є. - Інноваційні пріоритети регіональної освітньої політики (2015)
Роботинська В. О. - Розвиток принципу гласності цивільного процесу на українських землях польсько-литовського періоду (середина ХІV – середина ХVІІ ст.) (2015)
Шумило М. М. - Адміністративна юстиція у сфері пенсійного забезпечення: проблеми теорії (2015)
Комарницька О. Б. - Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо окремої категорії осіб (2015)
Макаров М. А. - Оскарження слідчому судді постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження (2015)
Мостепанюк Л. О. - Звільнення від відбування довічного позбавлення волі: можливість запровадження в Україні (2015)
Нерсесян А. С. - Забезпечення майнових прав громадян і юридичних осіб при з астосуванні тимчасового вилучення майна у кримінальному провадженні (2015)
Пилипченко О. О. - Методи оцінки тіньової економіки та їх класифікація (2015)
Короєд С. О. - Роль Верховного Суду України в уніфікації судової практики цивільного удочинства (матеріальний і процесуальний аспекти) (2015)
Боєва О. С. - Відшкодування моральної шкоди внаслідок втрати професійної працездатності (2015)
Гаращенко Л. П. - Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту трудових прав (2015)
Фесик К. О. - Підстава колективного позову: поняття, структура, порядок формування (2015)
Фартушок Н. Б. - Сутність доказової діяльності в цивільному судочинстві (2015)
Онищенко О. С. - Особливості відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов’язаннях (2015)
Семенюк Т. А. - Узагальнення причин скасування ухвал Апеляційного суду міста Києва про відмову у відкритті апеляційного провадження та про повернення апеляційних скарг (2015)
Титул, содержание (2011)
Репях С. И. - Определение температур превращений в модельных составах методом дифференциальной сканирующей калориметрии (2011)
Николаев В. А. - Неравномерность погонных сил по длине валков и полосы, Жученко С. В. (2011)
Филиппенко Е. В. - Использование статистических методов анализа при мониторинге брака отливок в литейных цехах, Карпенко В. М., Самарай В. П. (2011)
Скрипник С. В. - Перспективы производства полых машиностроительных заготовок методом центробежного электрошлакового литья, Чернега Д. Ф. (2011)
Найдек В. Л. - Технология газофлюсового рафинирования алюминиевых сплавов, Беленький Д. М., Пионтковская Н. С., Наривский А. В. (2011)
Шалевская И. А. - Расчет выбросов загрязняющих средств в литейном производстве, Гутько Ю. И. (2011)
Богушевский В. С. - Динамическая модель управления температурным режимом конвертерной ванны, Сергеева Е. А., Жук С. В. (2011)
Демидик В. Н. - Парниковый эффект и производство стали (2011)
Памяти С. П. Дорошенко (к 80-летию со дня рождения). Два музея под открытым небом (2011)
Поздравляем! К 65-летию со дня рождения Н. И. Тарасевича (2011)
Титул, содержание (2011)
Левченко Г. В. - Формирование структуры и механических свойств круглого проката из непрерывнолитой стали, Нефедьева Е. Е., Серов А. И., Смирнов Е. Н., Галухина И. Н. (2011)
Михальцов А. М. - Противозадирные свойства смазок при литье под давлением алюминиевых сплавов, Пивоварчик А. А., Задруцкий С. П., Розум В. А., Либерг И. Г., Каргинов В. П. (2011)
Евтушенко Н. С. - Моделирование и стабилизация свойств холоднотвердеющих смесей на основе ОФОС, Бережная А. В. (2011)
Репях С. И. - Коробление выплавляемых моделей отливок (2011)
Дорошенко В. С. - Получение по ледяным моделям оболочковых форм с кристаллогидратами (2011)
Немененок Б. М. - Оценка пылегазовых выбросов от отражательных пламенных и электрических печей при плавке алюминиевых литейных сплавов, Румянцева Г. А., Задруцкий С. П., Бежок А. П., Каргинов В. П., Быцько В. И., Розум В. А. (2011)
Чанов А. Б. - Тепловые эффекты химических реакций и расчет энергии Гиббса, Довнар Г. В., Немененок Б. М., Задруцкий С. П., Розум В. А., Бежок А. П., Быцько Е. В. (2011)
Поздравляем! 75 лет В. А. Попову (2011)
Титул, зміст (2012)
Батурин В. А. - Установка для нанесения покрытий методом атомно-ионного распыления материалов, Карпенко А. Ю., Кирик Г. В., Мирошниченко В. И., Нагорный А. Г., Еремин С. А., Пустовойтов С. А., Нагорный В. А. (2012)
Качинський В. С. - Розробка технічного проекту мобільної машини для пресового зварювання труб широкого сортаменту, Коваль М. П. (2012)
Картмазов Г. Н. - Коррозионно-эрозионностойкие покрытия для рабочих лопаток паровых турбин, Лукирский Ю. В., Кирик Г. В., Маринин В. Г., Поляков Ю. И., Дейнека А. А. (2012)
Гранчак В. М. - Розробка та модифікація фото полімеризаційного адгезиву для технологічних процесів оздоблення поліграфічної продукції, Сисюк В. Г., Грищенко В. К., Давискиба П. М., Бубнова А. С., Маїк В. З., Ясинська Л. М. (2012)
Глущук Н. И. - Тепловизионное исследование жидких теплоизолирующих покрытий, Гордиенко Э. Ю., Пушкарь Ю. Я., Фоменко Ю. В., Шустакова Г. В. (2012)
Пахомов С. Н. - Реализация передовых технологий сварки взрывом при создании новых металлических композиций, Потапов А. М., Резниченко В. И., Мостипан С. Е. (2012)
Пірко Я. В. - Впровадження методів, що базуються на проведенні полімеразної ланцюгової реакції, для виявлення генів стійкості до бурої іржі у пшениці, Карелов А. В., Козуб Н. О., Созінов І. О., Пірко Н. М., Ємець А. І., Корховий В. І., Колючий В. Т., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2012)
Чепель Н. В. - Дослідження способу концентрування оптично активних ізомерів з виділенням вузьких фракцій ефірних олій, Фролова Н. Е., Усенко В. О., Науменко К. А., Силка І. М., Усатюк О. М. (2012)
Сидоров Ю. І. - Нелінійний розвиток економічних систем в рамках моделі Лоренца, Козик В. В. (2012)
Khnkoyan A. - National Innovation System and the Development of Scientific and Innovation Policy in the Republic of Armenia (2012)
Про основні результати виконання державної програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів, ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки (2012)
Наші автори (2012)
Правила для авторів (2012)
Титул, зміст (2012)
Трофименко А. П. - Самолеты на солнечных батареях – новые возможности космической отрасли Украины (2012)
Бунчук Ю. П. - Аналитический обзор альтернативных средств-заменителей хладона-113 на операциях обезжиривания деталей и узлов РКТ, контактирующих с жидким кислородом, Мельник Ю. И., Потапович Л. П., Хрипков А. В. (2012)
Трофимчук О. М. - Практичне відпрацювання методики оцінки і прогнозу зміни складних гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів, Калюх Ю. І., Глебчук Г. С. (2012)
Ожерєдов С. П. - Випробування та впровадження синергічних композицій високоефективних гербіцидів для зернових та технічних культур: скринінг композицій та випробування їх гербіцидної активності, Литвин Д. І., Співак С. І., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2012)
Гавриш А. В. - Комплексне збагачення глазурованого морозива органічними сполуками йоду та заліза, Шевченко О. Є., Нєміріч О. В. (2012)
Згурський А. В. - Диспергування жирової фази при виробництві молочно-овочевого морозива, Поліщук Г. Є., Вовкодав Н. І., Бреус Н. М. (2012)
Поліщук Г. Є. - Дослідження окремих реологічних характеристик гідратованих зародків пшениці як стабілізаторів структури морозива, Мартич В. В., Грабовська О. В., Ковалевська Є. І. (2012)
Федулова Л. І. - Формування інноваційної системи біотехнологій: досвід зарубіжних країн, проблеми України, Федулова К. І. (2012)
Толстых В. К. - Концепция единой регистрационной базы данных граждан, Киселёва Л. Н. (2012)
Дюжев В. Г. - Системное формирование инновационно-восприимчивой формы государственной и региональной поддержки реализации технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики (2012)
Майстренко О. Ю. - Технологія та пальник для спалювання біомаси як допоміжного палива в факельних котлоагрегатах, Дунаєвська Н. І., Засядько Я. І., Бондзик Д. Л., Щудло Т. С., Вифатнюк В. Г. (2012)
Файнзільберг Л. С. - Програмно-технічний комплекс для генерації штучних електрокардіограм реалістичної форми, Беклер Т. Ю. (2012)
Титул, зміст (2012)
Хаскин В. Ю. - Расчетно-экспериментальный метод определения параметров режимов процессов лазерной наплавких (2012)
Алєксєєва О. В. - Моніторинг та контроль над аерозольними радіоактивними викидами АЕС, Лисиченко Г. В., Забулонов Ю. Л., Буртняк В. М., Одукалець Л. А. (2012)
Кулик В. В. - Принципові положення нової технології дослідження природних і техногенних ґрунтів на основі комплексу радіоізотопного каротажу, Бондаренко М. С., Кетов А. Ю., Євстахевич З. М., Дейнеко С. І., Камілова О. В. (2012)
Канин В. А. - Аппаратно-програмный комплекс сейсмической томографии горного массива для своевременного выявления аномальных по напряженному состоянию зон при механизированной выемке угля, Глухов А. А., Омельченко А. А., Алехин Г. Н., Трофимов В. В., Шварцман Г. М., Федосова Н. С. (2012)
Шелягін В. Д. - Розробка обладнання та технології автоматизованого лазерного зварювання трубних компенсуючих елементів для авіакосмічної промисловості, Луценко В. І., Хаскін В. Ю., Лукашенко А. Г., Бернацький А. В., Сіора О. В., Шуба І. В. (2012)
Скрипкіна І. Я. - Виявлення позаклітинної ДНК та ген-специфічного метилування в плазмі крові пацієнтів з раком нирок та товстої кишки, Кондратов О. Г., Циба Л. О., Панасенко Г. В., Ніколаєнко О. В., Романенко А. М., Колесник О. О., Мордерер Д. Є., Некрасов К. A., Кашуба В. І., Возіанов С. О., Щепотін І. Б., Риндич А. В. (2012)
Ожерєдов С. П. - Впровадження високоефективної системи боротьби зі злаковими бур’янами на посівах зернових культур: скринінг фітотоксичності грамініцидів та їх композицій з іншими гербіцидіми, Співак С. І., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2012)
Моргун В. В. - Застосування глибоководних органо-мінеральних осадів Чорного моря у високоефективних технологіях живлення озимої пшениці, Шнюков Є. Ф., Швартау В. В., Ємельянов В. О., Михальська Л. М., Куковська Т. С. (2012)
Полумієнко С. К. - Про рівень розвитку інформаційного суспільства в Україні, Рибаков Л. О. (2012)
Рішення восьмої міжнародної конференції "Енергія з біомаси", 25–26 вересня 2012 р., Київ, Україна (2012)
Решение XVII Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики", Крым, Алушта, 10–15 сентября 2012 г. (2012)
Протокол заседания Рабочей группы по вопросам взаимодействия с ежгосударственным советом по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (2012)
Покажчик матеріалів, надрукованих в журналі "Наука та інновації" за 2012 рік (том 8) (2012)
Титул, содержание (2011)
Скрипник С. В. - Применение электрошлаковых технологий для получения полых заготовок сложной формы (обзор), Чернега Д. Ф. (2011)
Бирюков А. Б. - Анализ мероприятий по повышению эффективности тепловой работы рекуператоров нагревательных печей, Кравцов В. В., Косолюкин Д. А. (2011)
Григорьев С. М. - Особенности фазовых превращений в процессе восстановления окалины быстрорежущей стали, Петрищев А. С. (2011)
Жегур А. А. - Расчет рациональной величины галтели в Т-образном термическом узле отливки, Репях С. И. (2011)
Гопкало А. П. - Термические напряжения в роликах машин непрерывного литья заготовок при варьировании свойств металлов основы и наплавки, Цибанев Г. В., Клипачевский В. В. (2011)
Семыкин С. И. - Исследование особенностей влияния низковольтного потенциала на процессы рафинирования металла в кислородном конвертере, Кияшко Т. С., Семыкина Е. В. (2011)
Зайчук А. В. - Исследование мартеновских шлаков как перспективного сырья для производства керамических пигментов. Изучение гранулометрического и химического составов шлаков. Сообщение 1, Белый Я. И., Минакова Н. А., Шовкопляс Е. В., Пивоваров А. А., Пивоваров Ю. А. (2011)
Елькин А. В. - Использование 100 % технологического возврата при литье деталей газотурбинных двигателей, Наумик В. В., Зеленюк А. Н. (2011)
Бабаскин Ю. З. - Ресурсосберегающие технологии в производстве специальных сталей (на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 г.) (2011)
Титул, содержание (2011)
Бойченко Б. М. - Quo vadis, металлургия?, Охотский В. Б., Найдек В. Л. (2011)
Пиптюк В. П. - Влияние некоторых факторов на перемешивание расплава при его обработке на установке ковш-печь средней мощности, Поляков В. Ф., Самохвалов С. Е., Греков С. В., Дымченко Е. Н., Гнып Р. Р. (2011)
Костяков В. Н. - Опробование в промышленных условиях технологии легирования углеродистой стали ванадием из ванидиевого концентрата и расплава золы ТЭС, Сидак В. Б., Мацкул А. И., Левчук М. Т., Сушков А. Н. (2011)
Огинский И. К. - Условия, при которых вся контактная поверхность при прокатке может быть зоной прилипания (2011)
Могилатенко В. Г. - Розчинення феробору у потоці чавуну, Чайковський О. А., Хасан О. С., Литвинець Є. А., Ольшевський В. С. (2011)
Радченко К. С. - Оптимизация химического состава износостойких высоколегированных белых чугунов, Федоров Г. Е., Ямшинский М. М. (2011)
Ерофеев А. В. - Влияние природы модификаторов на базе РЗМ и ЩЗМ на неметаллические включения и физико-механические свойства стали 20Л, Лунев В. В. (2011)
Власюк І. А. - Вплив легувальних елементів на структуру і властивості зносостійких сталей, Могилатенко В. Г., Ямшинський М. М., Товкач А. М. (2011)
Верес І. А. - Комплексне дослідження впливу вуглецю та титану на технологічні властивості жаростійких хромоалюмінієвих сталей, Федоров Г. Є., Ямшинський М. М., Назаренко В. С., Соболюк О. В. (2011)
Посыпайко И. Ю. - Повышение износостойкости сменных деталей промышленных смесителей, Соценко О. В. (2011)
К 85-летию Е. И. Казанцева (2011)
Титул, содержание (2011)
Солоков С. С. - Влияние легирующих элементов на механические свойства и структуру сплавов на основе никеля, Самойлов Ю. В., Самойлов В. Е. (2011)
Сергієнко О. С. - Вплив гарячого ізостатичного пресування на структуру та механічні властивості жароміцних нікелевих сплавів, Бялік Г. А. (2011)
Куркострига И. А. - Влияние состава шихты на форму графита в сортопрокатных валках, Соценко О. В. (2011)
Куберский С. В. - Эффективность дугового глубинного восстановления полезных примесей вторичных материалов в металлические расплавы (2011)
Филипенко Е. В. - Разработка реологической модели уплотнения формовочной смеси, Карпенко В. М., Самарай В. П. (2011)
Репях С. И. - Линейное расширение керамических оболочковых форм (2011)
Дорошенко В. С. - Высыпание сухого песка из литейных форм без пылеобразования (2011)
Приходько И. В. - Электрогидроимпульсные технологии и оборудование для нужд литейного производства, Исабеков Р. Н. (2011)
Чибичик О. А. - Методология конструкторско-технологического проектирования и изготовления короткозамкнутого литого ротора для асинхронных электродвигателей, Мартыненко В. Ф., Акимов О. В., Шишко А. Е. (2011)
Жиглявский А. Ю. - Строительство электросталеплавильного комплекса для производства непрерывнолитой круглой заготовки в Днепропетровске, Величко Р. И., Шолков А. И. (2011)
Вишневский Б. Н. - Внутренние коммуникации энергоснабжения цехов металлургических предприятий, Чувакин В. А., Войтковский Г. П., Мищенко А. И. (2011)
Титул, содержание (2011)
Шаповалов В. И. - Газоармированные материалы (газары) — 30-летний путь проблем и прогресса. Сообщение 1. (2011)
Мельник С. Г. - Влияние состава жидких рафинировочных шлаков на эффективность внепечной десульфурации конвертерной стали (2011)
Курпас С. И. - Тепловые условия синтезирования шлаков на основе конечных сталеплавильных шлаков для внепечной обработки железоуглеродистых сплавов, Найдек В. Л. (2011)
Шинский О. И. - Определение технологических параметров процесса нанесения защитного корундового покрытия на элементы стальных трубопроводов, Бабич Н. В., Буровский Н. И. (2011)
Парахневич Е. Н. - Морфология сульфидных включений в металле электрошлаковой наплавки, Лунев В. В., Пирожкова В. П., Чеботарь Л. К., Бурова Н. М. (2011)
Кузьменко Н. Н. - Способы выплавки сплавов систем Ti-Si и Ti-Si-X, Кулак Л. Д., Левицкий Н. И., Мирошниченко В. И. (2011)
Соколов В. М. - Прямое использование биоотходов в качестве топлива в пирометаллургии, Жидков Е. А., Бабюк В. Д. (2011)
Травинчев А. А. - Внедрение технологии использования флюса на основе MgO-CaO в качестве модификатора шлака в сталеразливочных ковшах конвертерного цеха ОАО "Азовсталь", Вожол Н. А., Костыря И. Н., Аксельрод Л. М., Устинов В. А. (2011)
Помним. 90 лет со дня рождения В. А. Ефимова (2011)
Кравченко В. І. - Фінансові та економічні проблеми реалізації в Україні державної програми "доступне житло" (2013)
Гоблик В. В. - Особливості формування та удосконалення інвестиційного клімату транскордонних регіонів у контексті євроінтеграції (2013)
Коваленко А. Г. - Обліково-аналітичні принципи класифікації фінансових інвестицій (2013)
Рамський А. Ю. - Концептуальні підходи до формування інвестиційного потенціалу домогосподарств в історичній ретроспективі (2013)
Федоренко М. С. - Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні (2013)
Скриньковський Р. М. - Освітньо-фаховий потенціал персоналу в структурі факторів впливу на інвестиційну привабливість підприємства (2013)
Прушківський В. Г. - Наукові підходи до формування регіонального інноваційного кластеру, Бурма С. І., Колесников В. І. (2013)
Касьяненко В. О. - Оцінка фінансової складової інноваційного потенціалу національної економіки України (2013)
Дехтяренко Ю. Ф. - Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на основі застосування статистичного аналізу ринку землі при зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. (2013)
Вініченко І. І. - Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи апк, Маховський Д. В. (2013)
Павлова Г. Є. - Методи державного регулювання аграрного сектора економіки України (2013)
Скорнякова Ю. Б. - Аналіз наслідків запровадження авансових внесків з податку на прибуток (2013)
Приходько І. П. - Методи економіко-правового аналізу при виявленні фактів шахрайства в аудиті (2013)
Саженюк В. С. - Метод чисельного розв'язування одного класу економіко-математичних моделей (2013)
Дикий А. В. - Система распределения финансовых рисков в проектах государственно-частного партнерства (2013)
Демчук О. В. - Современные аспекты управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства Украины в тождественной экономической системе (2013)
Этибар Саатмирза оглы Мирзоев - Формирование внешнеэкономической политики государства на основе требований устойчивого развития и глобализации (2013)
Собкевич О. В. - Розвиток імпортозамінних виробництв у машинобудівній промисловості України як пріоритет промислової політики держави (2013)
Шабатура Т. С. - Проблеми нарощення економічного потенціалу машинобудівних підприємств (2013)
Безшкура А. Ю. - Інституціональний підхід до визначення змісту поняття "організація" (2013)
Ковалів О. І. - Ключ до державного успіху в національній коморі (2013)
Ванієва А. Р. - Концептуальні засади формування та використання ресурсного потенціалу у процесі господарського розвитку (2013)
Лук'янова О. Ю. - Застосування процесного підходу як елемента системи формування сталого розвитку будівельних підприємств (2013)
Шостак Л. В. - Оцінювання системи корпоративного управління за допомогою рейтингів, Павлова С. В. (2013)
Данилків Х. П. - Стратегічні орієнтири трансформації державної інноваційної політики в Україні (2013)
Зоценко О. К. - Роль професійних учасників на ринку акцій України (2013)
Бабенко О. В. - Особливості формування системи менеджменту на туристичних підприємствах корпоративного типу (2013)
Булавка Л. В. - Сучасні підходи щодо визначення та класифікації особистих селянських господарств населення в Україні (2013)
Прилуцька І. А. - Розвиток інноваційного підприємництва як чинник забезпечення конкурентоспроможності економіки України (2013)
Стрижак А. Ю. - Негативные последствия оппортунистического поведения в социально-экономическом пространстве (2013)
Ткаченко І. П. - Узагальнення досвіду розробки та використання системи антикризового менеджменту на підприємстві , Удовиченко О. Д., Миндря М. А. (2013)
Дмитренко Г. В. - Нормативно-правове регулювання діяльності фінансових установ (проблеми та шляхи вирішення) (2013)
Орлова Н. С. - Державне управління людським розвитком в контексті європейських соціальних стандартів, Верьовіна І. М. (2013)
Козубенко Л. Д. - Зарубіжний досвід здійснення товарної інноваційної політики та можливості його застосування в Україні (2013)
Павлюк К. С. - Фінансове забезпечення організацій громадянського суспільства: пропозиції та альтернативи для України (2013)
Косенчук С. І. - Інформаційне забезпечення механізмів державного податкового регулювання господарської діяльності (2013)
Федорук А. П. - Соціально-економічний та культурний розвиток київщини (перспектива, план дій, необхідність) (2013)
Яненкова І. Г. - Організаційні інновації в управлінні регіональним розвитком економіки (2013)
Фролова Т. О. - Стратегія проникнення тнк на зарубіжні ринки: національний та глобальний підходи (2013)
Боронос В. Г. - Досвід реалізації державної фінансової політики у частині розвитку соціально-економічних систем (2013)
Полєтаєв О. О. - Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку України (2013)
Мельничук Л. С. - Інвестиції в людський капітал: необхідність та перешкоди (2013)
Міцкевич Н. В. - Економіко-правові основи працевлаштування молоді в країнах єс, Міцкевич Д. І. (2013)
Ляховець О. О. - Витоки теорії модернізації та її місце в економічній науці (2013)
Дробязко С. І. - Фінансова звітність України: від національного п(с)бо до мсфз (2013)
Бондар О. А. - Методологічна платформа поняття "економічна система" (2013)
Малышенко К. А. - Подходы к построению системы событийного анализа (2013)
Олексенко Р. І. - Економіко-психологічна адаптація суспільства в пострадянські часи, Царькова О. В. (2013)
Кузьменко О. Б. - Теоретичні основи визначення ризиків у землекористуванні аграрних підприємств, Кузьменко Б. П. (2013)
Січко А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку заповідних територій і об'єктів (2013)
Фертікова Т. М. - Співвідношення економічних та екологічних принципів розвитку в окремих країнах світу (2013)
Комаренко І. С. - Аналіз і оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на конкурентоздатність зернопереробних підприємств харчової промисловості (2013)
Гончаренко О. В. - Інституційні обмеження інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2013)
Гринчук Ю. С. - Особливості складу та структури матеріально-технічних ресурсів аграрного виробництва (2013)
Головачова О. С. - Особливості застосування нетарифних інструментів регулювання зовнішньої торгівлі продукцією апк України (2013)
Булавка Л. В. - Зарубіжний досвід ведення особистих селянських господарств. можливість і доцільність застосування його в Україні (2013)
Мекшун П. В. - Позитивні риси та загрози транснаціоналізації економіки України (2013)
Стефанишина А. Б. - Особливості забезпечення фінансової стійкості вітчизняних банків в умовах глобалізації (2013)
Гой В. В. - Причини та види протиправних банкрутств в економіці України (2013)
Чумак О. В. - Проблема стабільності національної валюти України в сучасних умовах, Черномаз К. Г. (2013)
Шестаковська Т. Л. - Методичні підходи до оцінки розвитку системи загальної середньої освіти (2013)
Матушко А. Є. - Державні механізми стимулювання роботодавців до інвестицій у навчання персоналу (2013)
Грабчук О. М. - Кількісні параметри невизначеності бюджетних процесів в Україні, Валуйський І. А. (2013)
Норд Г. Л. - Особливості класифікації виробничих запасів підприємств-виробників будівельних виробів з пластмаси та металу, Бєлікова В. В. (2013)
Прокопчук С. І. - Обгрунтування підходу до прогнозування банкрутства та його імовірних причин, основаного на методі імітаційного моделювання та факторній моделі рентабельності інвестицій (на прикладі заводів збк України) (2013)
Рейтерович І. В. - Особливості формування соціально відповідального бізнесу в Україні, Пухкал О. Г. (2013)
Селютіна Н. Ф. - Інформованість населення про діяльність місцевої влади як чинник ефективної взаємодії влади та населення (2013)
Сельський А. А. - Передумови організації стратегічної діяльності у державному управлінні (2013)
Радиш Я. Ф. - Сучасний статус медичної сестри у сфері охорони психічного здоров'я: вступ до проблеми (за матеріалами літературних джерел) , Кузьмінський П. Й. (2013)
Пак С. Я. - Державне управління розвитком інформаційних технологій галузі охорони здоров'я на регіональному та місцевому рівнях в Україні (2013)
Ковальська Н. М. - Науковий здобуток сучасних дослідників у контексті державного управління системою підготовки фахівців в Україні (2013)
Філіппова В. Д. - Законодавство як чинник державної політики в галузі освіти України: нормативно-правовий аспект (2013)
Новаченко Т. В. - Концепт довіри як основа легітимності державної влади (2013)
Ковалевська О. П. - Інструменти реалізації житлової політики (2013)
Оленковська Л. П. - Шляхи становлення міжсекторного партнерства на місцевому рівні в Україні (2013)
Кохан А. І. - Врахування суспільної думки — ефективний механізм забезпечення суспільної підтримки (2013)
Погрібний І. Я. - Особливості застосування зовнішнього та внутрішнього аудиту при створенні вертикально-інтегрованих системно-орієнтованих структур (2013)
Федоренко І. А. - Развитие теплоэнергетических рынков регионов в условиях конкурентной среды (2013)
Самілик Т. М. - Кадрове забезпечення інноваційного розвитку: стан та пріоритети (2013)
Ларіна Р. Р. - Особливості кореляції процесного менеджменту і управління ризиками в діяльності суб'єктів господарювання, Лук'янова О. Ю. (2013)
Павлова Г. Є. - Державна підтримка як складова системи державного регулювання аграрного сектора економіки (2013)
Польова О. Л. - Економічна ефективність виробництва яловичини на інноваційній основі при реконструкції телятника (2013)
Петровська С. А. - Формування системи показників для оцінки інвестиційної привабливості регіону з урахуванням екологічної складової (2013)
Лук'янов В. С. - Глобальна трансформація і міждержавне фінансове регулювання (2013)
Дубас А. О. - Механізм інвестування підприємств житлово-комунального господарства, Новікова Л. А. (2013)
Пустова І. В. - Методи управління витратами в сучасних умовах: ефективність застосування, переваги та недоліки (2013)
Довгунь О. С. - Інформаційне забезпечення як інструмент покращення співпраці підприємств та інвесторів (2013)
Боженко А. С. - Нагляд за перестраховою діяльністю як протидія потенційним ризикам на основі мережевого планування (2013)
Замасло О. Т. - Аналіз ефективності методики прогнозування податку на додану вартість в Україні, Оксенюк О. І. (2013)
Гєллєр Є. Б. - Бюджетна політика як функціональний елемент формування бюджету підприємства (2013)
Гасумова Айсел Тофиг гызы - Социально-экономические аспекты функционального значения детских учреждений в современный период (2013)
Ткаченко І. П. - Основні тенденції формування та використання фінансових ресурсів підприємств дніпропетровської області, Дорохова О. С., Сокол З. М., Біленко А. В. (2013)
Сендерович А. Й. - Вплив зовнішніх запозичень на ввп України (2013)
Богдан Н. И. - Человеческий капитал: особенности, подходы и методы оценки (2013)
Сімакова Т. Г. - Сек'юритизація іпотечних активів: теорія та практика використання в Україні (2013)
Вертелєва О. О. - Оцінка конкурентних позицій України на основі міжнародних рейтингових методик (2013)
Циц С. В. - Громадська рада — ключовий суб'єкт діалогу громадськості з органами державної влади (2013)
Андріяш В. І. - Сучасні національні держави в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Євтушенко О. Н. - Психологічна компетентність керівника органу державної влади (2013)
Гур'єв С. О. - Нормативно-правове регулювання функціонування територіальних служб медицини катастроф на першому етапі реформування системи медичного захисту, Близнюк М. Д., Волянський П. Б., Рощін Г. Г., Михайловський М. М., Терент'єва А. В. (2013)
Сельський А. А. - Стратегічне управління в управлінській діяльності (2013)
Ковалевська О. П. - Підходи до оцінки реалізації житлової політики (2013)
Новаченко Т. В. - Осмислення феномену влади в контексті засобів її застосування (2013)
Нелезенко Н. П. - Проблеми створення прозорих організаційно-правових механізмів протидії корупції та участі в контролі громадянського суспільства (2013)
Фролова А. В. - Ідентифікація рівнів управління забезпеченням екологічної безпеки України (2013)
Орленко Я. Ю. - Особливості категорії "продовольча безпека": теоретичні засади (2013)
Кохан А. І. - Суспільна підтримка влади — основа нової управлінської філософії (2013)
Сидорчук Т. В. - Методологія науки про державне управління в контексті розвитку сучасної науки (2013)
Погрібний І. Я. - Особливості ведення бухгалтерського обліку і проведення оцінки основних засобів підприємств при створенні вертикально-інтегрованої системно-орієнтованої структури (2013)
Шевченко Н. О. - Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектора регіонів України, Сичова М. О. (2013)
Янченко З. Б. - Регіональний аспект інвестиційного забезпечення аграрної сфери на прикладі житомирської області (2013)
Сахневич Л. В. - Формування оптимальної для України стратегії забезпеченням енергоефек-тивності функціонування агропромислових підприємств (2013)
Кифяк В. І. - Інституційний механізм налагодження суб'єктної взаємодії аграрного сектора (2013)
Мірошниченко Т. Є. - Міграційні процеси України з урахуванням модернізаційних тенденцій як особливість взаємодії соціуму (2013)
Герасименко О. М. - Еволюція світового ризик-менеджменту (2013)
Ільяшенко В. А. - Щодо фінансової політики як складової системи державного регулювання економіки України (2013)
Чайковська В. П. - Оцінка забезпечення фінансової надійності страхових організацій в Україні (2013)
Ортіна Г. В. - Модернізація реального сектора економіки як стратегічний напрям промислової політики держави (2013)
Біляк Ю. В. - Причини зростання масштабів рейдерських захоплень в Україні: причини виникнення, типи і види рейдерських схем (2013)
Узунов Ф. В. - Інформаційне забезпечення технологій управління корпоративними підприємствами України (2013)
Степова С. В. - Моделювання стратегічного розвитку підприємств житлово-комунального господарства України, Суприган В. А. (2013)
Лаврененко В. В. - Сутність та складові клієнт-орієнтованого управління підприємством, Аніськіна І. В. (2013)
Тульчинська С. О. - Фінансування державних наукових установ в Україні, Свистун І. І. (2013)
Феофанов Л. К. - Методичні підходи з організації обліку та аудиту кредиторської заборгованості на підприємстві, Денисов Д. В. (2013)
Дзьоба В. Б. - Методи та критерії в системі контролінгу (2013)
Мойсей В. І. - Оцінка економічних ефектів міжнародної трудової міграції на прикладі України (2013)
Хитрова О. А. - Особливості конкуренції в епоху глобалізації економічних відносин (2013)
Пердейчук В. М. - Інформаційне забезпечення інвестиційного ринку на сучасному етапі розвитку України (2013)
Бабаева Айнур Наби гызы - Отраслевая структура промышленности азербайджана в спектре национальных экономических интересов (2013)
Букало С. С. - Формування системи показників сталого розвитку міста в умовах обмеженості інформації (2013)
Кучеренко К. В. - Сучасні підходи до організації процесу формування міжнародного туристичного бренду країни (2013)
Дерун Т. М. - Алгоритм дослідження державної політики розвитку малих міст (2013)
Пивоваров К. В. - Підходи до удосконалення системи державного контролю (2013)
Бортнікова О. Г. - Соціологічна уява як складова функціонування інституту державної служби (2013)
Корчміт О. Ю. - Удосконалення системи соціальної підтримки населення для забезпечення тарифної реформи у сфері комунальних послуг (2013)
Сімак С. В. - Визначення доцільності взаємодії державного та приватного секторів у системі державного управління (2013)
Самойленко Л. Я. - Впровадження європейських стандартів у вітчизняну практику державного управління (2013)
Кульчій І. О. - Аналіз системи соціального обслуговування населення України та перспективи її удосконалення, Пісня О. В. (2013)
Сельський А. А. - Роль управлінського персоналу в організації стратегічної діяльності в державному управлінні (2013)
Орленко Я. Ю. - Особливості формування та реалізації продовольчої безпеки на регіональному рівні (2013)
Корнєєв В. В. - Страхування і недержавне пенсійне забезпечення як ресурсокумулятивні сегменти вітчизняного фінансового ринку (2013)
Приходько В. П. - Роль економічної безпеки у запобіганні кризовим явищам в економічній системі України (2013)
Щекович О. С. - Головні фактори та парадигми сталого розвитку просторових соціально-економічних утворень, Хорольський В. П. (2013)
Сафонов Ю. М. - Інформаційний моніторинг фінансових ринків на державному рівні (2013)
Афанасьєв Є. В. - Формування теоретичних передумов щодо апаратної реалізації досліджень інноваційних процесів національного господарства, Нусінов В. Я. (2013)
Покатаєва О. В. - Вплив споживчого попиту на розвиток інноваційних форм торговельно-економічних відносин в Україні, Трохимець О. І. (2013)
Катигробова О. В. - Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку (2013)
Сафронов С. О. - Порівняльний аналіз критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів, Караван Н. А. (2013)
Рябенко А. Е. - Исследование проблемы нахождения оптимальной структуры инвестирования денежных средств в банковские металлы (2013)
Біляк Ю. В. - Стратегія превентивного захисту корпорації проти рейдерської атаки (2013)
Юрик Я. І. - Механізм формування та реалізації державної кадрової політики, Жук І. Л. (2013)
Крючко Л. С. - Сучасний стан та тенденції розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні (2013)
Данилюк О. О. - Інновації як фактори підвищення результативності діяльності підприємств апк (2013)
Макеєнко А. Г. - Інноваційна діяльність як один із факторів впливу на прибуток суб'єктів господарювання в Україні (2013)
Редько К. Ю. - Сутність та зміст організації управління спеціальними економічними зонами в Україні (2013)
Медвідь І. Б. - Удосконалення обліку ліцензій на право здійснення торгівельної діяльності, Савчук Т. В., Негрич І. М. (2013)
Зубко К. Ю. - Екологічний моніторинг як засіб запобігання та усунення негативного впливу будівельної індустрії (2013)
Кучеренко К. В. - Економічна цінність міжнародного туристичного бренду країни (2013)
Поліщук І. І. - Надання універсальних послуг оператором поштового зв'язку: порівняльний аналіз вітчизняного та закордонного досвіду, Паніна І. В. (2013)
Семенова Н. В. - Аналіз впливу прямого іноземного інвестування на соціально-економічний розвиток миколаївської області (2013)
Пивоваров К. В. - Особливості фінансового контролю як функції державного управління (2013)
Андріяш В. І. - Національні інтереси України в умовах глобалізації: етнічний аспект (2013)
Карташов Є. Г. - Аналіз розвитку регіональних еколого-економічних систем (2013)
Радиш Я. Ф. - Міжнародне гуманітарне право як джерело права у збройних силах України , Клименко О. В. (2013)
Сімак С. В. - Реалізація взаємодії державного та приватного секторів у системі державного управління розвитком інфраструктурної сфери (2013)
Ковалевська О. П. - Формування територіального ринку житла (2013)
Т. Б. Жураковський де Сас - Питання ефективності механізмів державного управління (2013)
Васюк Н. О. - Конвенція про захист прав людини і основних свобод як обов'язковий міжнародний договір про систему наднаціонального контролю за дотриманням прав людини, Рожкова М. Г. (2013)
Шевцов О. М. - Загальна характеристика інтегрованої архітектури електронних комунікацій органів державної влади (2013)
Сельський А. А. - Засади запровадження і використання стратегічного управління (2013)
Скибун О. Ж. - Аналіз законодавчих актів, регламентуючих діяльність в сфері телекомунікацій країн, що входять до регіональної співдружності в галузі зв'язку (2013)
Волянський П. Б. - Методологічні підходи до управління ризиками в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
Сафонов Ю. М. - Система міжрегіональних потоків фінансових ресурсів депозитно-кредитного ринку (2013)
Приходько В. П. - Система загроз національним економічним інтересам України (2013)
Радіонов Ю. Д. - Прозорість бюджетної системи — гарантія її ефективності (2013)
Алейнікова О. В. - Особливості використання режимів таргетування в сучасних умовах розвитку грошово-кредитної політики (2013)
Кравчук І. С. - Особливості емісії банками покритих облігацій, Юхимчук В. Д. (2013)
Васільєва Л. М. - Поняття та основні передумови раціональної організації обліку, Чепець О. Г. (2013)
Короткова О. В. - Особливості розроблення та презентації бізнес-планів (2013)
Міненко М. А. - Національні аграрно-промислові об'єднання німеччини (2013)
Янченко З. Б. - Оцінка людського капіталу як складової інноваційного потенціалу підприємств (2013)
Ортіна Г. В. - Напрями реалізації цільової стратегії промислово-інноваційної політики (2013)
Каленська Т. В. - Припинення діяльності стратегічних альянсів тнк у високотехнологічних галузях (2013)
Драган І. В. - Формування стратегічної моделі державного регулювання природокористування в ринкових умовах господарювання в рамках просторового соціально-економічного розвитку (2013)
Дьолог Т. І. - Управління ефективністю діяльності сільськогосподарських підприємств України (2013)
Кузоваткін В. О. - Методологічний підхід до прогнозування величини попиту на інформаційно-консультативні послуги в аграрному секторі економіки України (2013)
Пшенична Т. М. - Кластерний аналіз молокопереробної галузі України в розрізі маркетингового забезпечення якості продукції (2013)
Мамедов Э. Я. - Проблемы организации стратегического маркетинга на потребительском рынке в условиях современной экономики (2013)
Алиева Э. И. - Сущность социального капитала и его значение в развитии экономики (2013)
Редько О. В. - Енергозбереження — ефективний шлях до зниження витрат виробництва (2013)
Туболець К. Г. - Теоретичні засади формування механізму управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств на продовольчому ринку (2013)
Тарасов К. В. - Реформування методів нарахування податкової амортизації з метою відтворення основного капіталу (2013)
Моренко О. В. - К вопросу об определении состава привлеченных ресурсов банков второго уровня (2013)
Пильнов Д. О. - Моделювання контролю суднових запасів у системі бюджетування (2013)
Пухкал О. Г. - Основні проблеми здійснення ефективного громадського контролю органів державної влади в Україні, Новіков О. О. (2013)
Любчук О. К. - Функціонування ефективної управлінської команди як форми вдосконалення взаємодії влади з громадськістю (2013)
Шарий Г. І. - Стан та перспективи земельної реформи в Україні (2013)
Сіцінська М. В. - Елементи громадського контролю в системі демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Стратегічні напрями формування нової державної кадрової політики сектора безпеки і оборони України (2013)
Ковалевська О. П. - Напрями забезпечення соціальним житлом пільгових категорій населення (2013)
Узунов Ф. В. - Зарубіжний досвід формування та розвитку державно-приватного партнерства (2013)
Волянський П. Б. - Концепція державного управління медичним захистом у зоні надзвичайних ситуацій (2013)
Жилка К. І. - Стан здоров'я дітей України як результат державного управління в системі охорони здоров'я (2013)
Богер О. В. - Податкове регулювання інноваційної діяльності: порівняльний аналіз (2013)
Романець О. А. - Методичні підходи до розробки моделі державної підтримки аграрної сфери (2013)
Білецький В. О. - Оперативно-розшукова діяльність як наукова категорія та вид діяльності правоохоронних органів (2013)
Костицький М. В. - Застосування судово-психологічної експертизи афекту та інших емоційних станів у адміністративному процесі (2014)
Луцький І. М. - Правовий та релігійний підхід до поняття людської гідності (2014)
Луцький А. І. - Позитивіська інтерпретація правової ідеології та межі її застосування в сучасній Україні (2014)
Луцький М. І. - Правовий аспект акту злуки УНР та ЗУНР (2014)
Галиев Ф. Х. - Социальные нормы современности и синкретизм правовой культуры (2014)
Ілин Л. М. - Законодавчі ініціативи українського сеймового представництва під час третьої каденції Галицького крайового сейму (1870-1876 рр. ) (2014)
Федик Л. Б. - Етнорелігійні відносини в державно-правовому розвитку Давньоруської держави (2014)
Шаган О. В. - Система принципів нормотворчості (2014)
Дутка Х. І. - Сучасні тенденції розвитку юстиції: аналіз законодавства (2014)
Януш М. В. - Критерії справедливості в умовах сучасного державобудівництва (2014)
Ілин Н. І. - Інформаційні фактори впливу на формування правової психології населення (2014)
Коломоєць О. В. - Методологічні аспекти теорії функцій сучасної держави як складові державознавства (2014)
Грицкевич С. Г. - Причини існування рабської праці за умов глобалізації (2014)
Черепій П. М. - Філософсько-правові концепції пояснення і виправдання покарання (2014)
Редько А. Г. - Нормативно-правові засади добору керівних кадрів до складу адміністративної еліти західних областей УРСР у 50-70-х рр. XX ст (2014)
Левицький О. О. - Філософсько-правові ідеї рівності та справедливості у процесі правотворення (2014)
Книш В. В. - Порівняльно-правовий аналіз конституційних механізмів захисту прав людини в Україні та Польщі (2014)
Волковецька С. В. - Тенденції розвитку конституційного процесу в Україні (2014)
Калиновський Б. В. - Сучасні підходи удосконалення конституційно-правового статусу органів місцевої публічної влади (2014)
Бойчук І. В. - Правова регламентація функціонування засобів масової інформації в Україні (2014)
Стопченко М. І. - Конституційні повноваження голови Верховної Ради України та спікерів парламентів зарубіжних країн (2014)
Длугош О. І. - Недійсність правочину, який вчинений у результаті зловмисної домовленості однієї сторони з іншою стороною (2014)
Білоцький О. В. - Розмежування речових та зобов’язальних прав користування чужим житлом (2014)
Томин О. О. - Договір про умови ведення мисливського господарства: публічно-правовий аспект (2014)
Ковальов С. І. - Судовий та відомчий контроль і його значення на етапі закриття кримінального провадження (2014)
Гуцуляк М. М. - Нормативно-правові підстави та практика застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким, Бабан Л. В. (2014)
Шведова Г. Л. - Кримінально-правові засади протидії корупції в Україні (2014)
Оперук В. І. - Основні способи вчинення крадіжок вантажів з рухомого складу залізничного транспорту (2014)
Ведмідський О. В. - Соціально-демографічні ознаки особи, яка вчиняє втечу з виправних колоній (2014)
Некрасов О. О. - Суспільна небезпека втечі з місця позбавлення волі або з-під варти (2014)
Щурик М. В. - Постіндустріальні засади відтворення природних ресурсів: чи змінюється при цьому роль держави? (2014)
Дзьоба О. Г. - Теоретико-методологічні засади формування механізму управління інноваційним розвитком системи газозабезпечення (2014)
Курмаев П. Ю. - Основні елементи державної політики рестрикції тіньових економічних відносин в Україні (2014)
Перович Д. М. - Роль людського фактору в розвитку економіки України та покращання демографічного становища країни (2014)
Легкий В. І. - Теоретико-методологічні основи розробки концепції поліпшення зайнятості регіону (2014)
Криховецький І. З. - Методичні засади маркетингових досліджень у сфері туризму (2014)
Луцька Н. І. - Теоретичні аспекти реалізації єврорегіональної зовнішньоекономічної діяльності у рамках Карпатського Єврорегіону (2014)
Тимоць М. В. - Вплив нових форм фінансової звітності на оцінку фінансового стану підприємств (2014)
Коцан О. П. - Порядок удосконалення облікового відображення розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (2014)
Цюцяк І. Л. - Аналіз наукових підходів до трактування категорії "власний капітал" (2014)
Рижий І. Б. - Особливості планування рекламних кампаній (2014)
Мазур І. М. - Рідке біопаливо як основа енергонезалежності та енергетичної безпеки національної економіки (2014)
П’ятничук І. Д. - Категоріальний апарат та інструментарій системи бюджетування (2014)
Дмитришин М. В. - Моделі джерел фінансування вищих навчальних закладів різних країн світу (2014)
Касіянчук В. Д. - Економічна ефективність вирощування та переробки чорноплідної горобини, Івашків Т. С. (2014)
Андрусів У. Я. - Інноваційний розвиток підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів як важлива складова забезпечення трансформаційних процесів в умовах глобалізації (2014)
Пендзей Л. П. - Сучасний стан, проблеми та перспективи формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2014)
Токарська А. С. - Методологічно-світоглядні джерела європейського та українського права: еллінська філософія права (2014)
Кельман М. С. - Нове дослідження у сфері правової глобалізації (2014)
Приходько В. П. - Механізм державного регулювання та управління економічною безпекою (2013)
Папаіка О. О. - Особливості оцінки ефективності формування ресурсного потенціалу банківської установи, Панасенко Г. О. (2013)
Ляшенко О. І. - Модель економічного зростання солоу-свена з екзогенним капіталоінтенсивним технологічним прогресом (2013)
Петренко О. І. - Ринок державних цінних паперів: закономірності, проблеми та перспективи (2013)
Ортіна Г. В. - Формування та реалізація цільової стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку реального сектора економіки (2013)
Ткач С. М. - Удосконалення управління ризиками інвестиційної діяльності у регіоні (на прикладі львівської області) (2013)
Близнюк В. В. - Вплив кризових явищ у національній економіці на модернізаційний потенціал України, Юрик Я. І. (2013)
Ведмідь Н. І. - Сервісно-орієнтоване сегментування: методичні та практичні аспекти (2013)
Дьолог Т. І. - Стратегічний аналіз середовища підприємства (2013)
Крючко Л. С. - Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства (2013)
Бондаренко О. О. - Причини та соціально-економічні наслідки банкрутства підприємств , Субботіна Н. С. (2013)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні підходи формування системи кредитування сільськогосподарських підприємств як джерела фінансування розвитку матеріально-технічної бази, Рудич О. О. (2013)
Олійник Т. І. - Систематизація управлінських рішень процесу відтворення основних засобів аграрних підприємств (2013)
Павлова Г. Є. - Об'єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектора економіки (2013)
Полторак А. С. - Класифікація оборотних активів підприємств апк: сучасні науково-методологічні підходи (2013)
Рогач О. І. - Оподаткування доходів тнк у контексті розвитку транскордонної податкової конкуренції, Кучерова І. М. (2013)
Харевич А. С. - Оцінка кредитного потенціалу банківської системи України в умовах доларизації (2013)
Заремба В. П. - Інтегрована система організаційних механізмів маркетингового управління діяльністю підприємств (2013)
Федан Я. І. - Готовність знз на периферії львівщини до впровадження інклюзивного навчання (2013)
Бошота Н. В. - Інноваційна діяльність в Україні та напрями її розвитку (2013)
Кравченко М. В. - Проблеми управління показниками дефіциту державного бюджету України в умовах нестабільних темпів розвитку економіки (2013)
Мельник О. В. - Обгрунтування стратегії розвитку річкових портів (2013)
Гасанов Анар Джаваншир оглы - Розничный товарооборот и технологии управления продажами в азербайджане (2013)
Вусал Рзаев - Проблемы входа выпускников вузов на рынок труда (2013)
Мирзабекова Жаля - Совершенствование использования человеческого фактора в процессе управления производством в условиях глобализации (2013)
Дєгтяр О. А. - Правовий механізм забезпечення доступу до інформації в умовах громадянського суспільства (2013)
Пухкал О. Г. - Інституційно-правове забезпечення функціонування громадського контролю в Україні, Новіков О. О. (2013)
Гасюк І. Л. - Фактори впливу на розвиток фізичної культури і спорту на прикладі хмельницької області (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Особливості сучасної кадрової політики сектора безпеки і оборони України (2013)
Узунов Ф. В. - Роль державно-приватного партнерства у побудові соціально орієнтованої економіки України (2013)
Фаталов В. В. - Стратегічні чинники державної інвестиційної політики України (2013)
Задоя А. О. - Рецезія на монографію "Економічний розвиток національного господарства України: особливості та моделі в умовах постіндустріального суспільства" (автор — Пирог О. В.) (2013)
Приходько В. П. - Інвестиційна безпека як важливий чинник подолання фінансово-економічної кризи (2013)
Князь С. В. - Оцінювання факторів, які впливають на розвиток експортного потенціалу суб'єктів еколого-інвестиційних проектів, Байдала Н. М., Мирощенко Н. Ю. (2013)
Гулей А. І. - Сутність і економічна природа інвестицій та інвестиційного процесу (2013)
Сафонов Ю. М. - Про механізми залучення та джерела фінансування інвестицій у будівництво житла в Україні , Євтєєва В. Г. (2013)
Папп В. В. - Інноваційна інфраструктура підтримки малого підприємництва в Україні: стан, тенденції та перспективи, Бошота Н. В. (2013)
Павлов К. В. - Патоинституты, патоинституционализм и модернизация российской экономики (2013)
Рогач А. И. - Сущность экономической категории "система международного производства транснациональных корпораций", Азар Джалилов (2013)
Шамборовський Г. О. - Розвиток кейнсіанства та відродження лібералізму в xx ст. (2013)
Пирог О. В. - Факторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства (2013)
Худолей В. Ю. - Формування енергетичного паспорту регіонального промислового комплексу України (2013)
Кушнір Т. М. - Кредитна кооперація в суспільно-економічному житті західної України на рубежі хіх—хх століть (2013)
Яровенко Г. М. - Розробка системи інформаційного самообслуговування для викладачів вищого навчального закладу (2013)
Ришняк Н. М. - Шляхи досягнення інтенсивного відтворення на базі вдосконалення організації оплати праці (2013)
Селіверстова Л. С. - Фінансовий механізм у системі корпоративного управління (2013)
Гусейнова Ламия Маваддин кызы - Налоговая система азербайджана: от проблем — к решениям (2013)
Шевченко-Перепьолкіна Р. І. - Фінансові аспекти взаємодії банківських установ і малого бізнесу: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Луцька Т. В. - Диверсифікація: особливості розвитку підприємств , Кушнір Р. В. (2013)
Лихитченко Д. О. - Форми і фактори просторової організації регіонального господарства (2013)
Мельникова Л. О. - Міжнародний досвід середньострокового планування бюджетних надходжень від прибутку підприємств (2013)
Терещенко О. Ю. - Специфіка інформатизації суб'єктів регіонального управління (2013)
Константинова О. О. - Глобальна фінансова нестабільність: варіативність підходів до трактування (2013)
Скоцик В. Є. - Розвиток матеріально-технічної бази — основа підвищення виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Заіка А. М. - Інфраструктура фінансового забезпечення домогосподарств (2013)
Трегубенко Г. П. - Вплив теплоенергетичних установок на реалізацію правової охорони атмосферного повітря в Україні, Єфіменко О. І. (2013)
Дмитренко Г. В. - Основні зміни законодавчих ініціатив у сфері регулювання фінансових послуг (2013)
Узунов В. В. - Основи формування механізму державного управління розвитком інноваційно-відтворювального потенціалу регіонів (2013)
Гасюк І. Л. - Оцінка розвитку фізичної культури і спорту в системі оцінки соціальної безпеки України (2013)
Мажак І. М. - Деякі аспекти державного управління у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями (2013)
Нездоймінов С. Г. - Інституційні чинники соціально- економічного зростання регіональної сфери туризму, Пєклун О. С. (2013)
Гурбик Ю. Ю. - Аналіз сучасного стану розвитку рекреаційно-туристичної сфери України в контексті державного регулювання (2013)
Узунов Ф. В. - Покращення розвитку державно-приватного партнерства в галузях інфраструктури України (2013)
Зотова Т. Г. - Питання удосконалення структури апарату верховної ради України у контексті світового досвіду (2013)
Вилгін Є. А. - Основні принципи формування державної інноваційної політики (2013)
Черба В. М. - Використання європейських підходів до реалізації економічних механізмів державного управління сферою культури (2013)
Гаврилюк В. І. - Модель впливу тягового струму yа тональні рейкові кола (2011)
Гончаров Ю. П. - Базовый преобразователь для системы распределенного питания контактной сети постоянного тока от продольной линии переменного тока повышенной частоты, Замаруев В. В., Ивахно В. В., Кривошеев С. Ю., Лобко А. В., Сыченко В. Г. (2011)
Журавлев А. Ю. - O методе расчета рельсовых цепей с нелинейными ферромагнетиками в условиях влияния помехи тягового тока (2011)
Михаліченко П. Є. - Гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами різних типів (2011)
Сердюк Т. Н. - Исследование влияния гармоник тягового тока электровоза на работу рельсовых цепей (2011)
Щека В. І. - Дослідження магнітного впливу контактної мережі на рейкові кола, Гаврилюк В. І. (2011)
Ящук К. І. - Вплив великих тягових струмів на роботу пристроїв залізничної автоматики, Лебедєв О. Ю. (2011)
Serdyuk T. N. - Mathematic model of traction net for the investigation of propagation of harmonics in rail lines, Gavrilyuk V. I. (2011)
Shvets A. V. - Tomography technique for global lightning imaging from ambient elf electromagnetic noise, Serdyuk T. N. (2011)
Бондар О. І. - Розробка малогабаритних енергоощадних реакторів для тягових підстанцій електрифікованих залізниць, Бондар І. Л., Петров А. В., Саблін О. І. (2011)
Бондаренко Б. М. - Методика автоматизованого діагностування контактної системи реле, Разгонов А. П., Профатилов В. І. (2011)
Бочков К. А. - Методы и средства доказательства функциональной безопасности микроэлектронных систем железнодорожной автоматики, Харлап С. Н., Шевченко Д. Н. (2011)
Буряк С. Ю. - Представлення математичної моделі стрілочного двигуна послідовного збудження в просторі станів, Маловічко В. В., Рибалка Р. В. (2011)
Гончаров К. В. - Cинтез цифрового путевого приемника тональных hельсовых цепей (2011)
Дунаев Д. В. - Математическое моделирование тональных рельсовых цепей в нормальном и шунтовом режимах (2011)
Дуб В. Ю. - Діагностування пристроїв залізничної автоматики з використанням штучних нейронних мереж (2011)
Бочков К. А. - Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов МПЦ "IПУТЬ", Харлап С. Н., Логвиненко А. В. (2011)
Каменєв О. Ю. - Особливості застосування експериментальних методів доказу безпечності систем мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів (2011)
Лагута В. В. - Выделение существенных признаков при акустической диагностике электромагнитных реле в системах железнодорожной автоматики, Кизяков В. Я. (2011)
Романцев І. О. - Метод визначення параметрів кабельної лінії живильного кінця рейкового кола тональної частоти (2011)
Сердюк С. М. - Техногенна небезпека територій та акваторій України: можливість виникнення масштабної екологічної катастрофи (2011)
Тимошкин А. И. - Контролепригодная схема двоичного умножителя для банка данных САПР СБИС (2011)
Шевченко Д. Н. - Анализ динамического дерева отказов (2011)
Mlynczak J. - Рoint machines with high speed switch points, Mikulski J. (2011)
Аннотації (2011)
Муха А. М. - Електромагнітна сумісність тягового перетворювача електровозу з колами залізничної автоматики (2012)
Афанасов А. М. - Исследование электрических машин подвижного состава магистрального и промышленного транспорта в условиях тепловых нагрузок (2012)
Дубинець Л. В. - Захист двигуна компресора електропоїзда ЕР2, Краснов Р. В., Устименко Д. В. (2012)
Романцев И. О. - Генератор манипулированных импульсов тональной рельсовой цепи, Гаврилюк В. И. (2012)
Романцев І. О. - Введення потокових даних ПК при вимірі сигналів тонального рейкового кола (2012)
Маловічко В. В. - Вибір об’єктів діагностування та контролю електричної централізації з урахуванням впливу відмов на рух поїздів, Рибалка Р. В., Маловічко Н. В., Мелешко В. В. (2012)
Сердюк Т. Н. - Автоматизированное измерение параметров рельсовых цепей (2012)
Профатилов В. І. - Автоматизація вимірювання контактного тиску в реле залізничної автоматики типу НМШ та РЭЛ (2012)
Куриленко О. Я. - Експериментальне дослідження аварійних реле залізничної автоматики (2012)
Бондаренко Б. М. - Автоматизированный комплекс диагностики реле железнодорожной автоматики (2012)
Сердюк Т. М. - Впровадження сигнальних тороїдальних трансформаторів СТ-4.ТА, Євдокименко А. Л. (2012)
Муха А. М. - Аналіз промислових показників статичних перетворювачів тягового електроприводу (2012)
Валько А. Н. - Перспективы гражданской авиации Украины в условиях либерализации рынка авиационных перевозок, Яновский П. А. (2012)
Беляев Н. Н. - Снижение техногенной нагрузки на водоем при сбросе сточных вод за счет повышения эфффективности работы отстойников, Долина Л. Ф., Козачина В. А. (2012)
Анотації (2012)
Горпинич О. В. - Вплив високочастотних складових на конденсатори ланки постійного струму частотного перетворювача серії SINAMICS S120 фірми Siemens, Сердюк Т. М. (2012)
Афанасов А. М. - Аппроксимация магнитных характеристик тяговых двигателей электроподвижного состава (2012)
Бондаренко Ю. С. - Дослідження електромагнітної сумісності тягових статичних перетворювачів електрорухомого складу з системами електрифікованих залізниць (2012)
Муха А. М. - Дослідження роботи асинхронних тягових двигунів при живленні від контактної мережі постійного струму (2012)
Романцев И. О. - Контроль схода изолирующих стыков в тональных рельсовых цепях, Гаврилюк В. И. (2012)
Тіганов О. С. - Відеоконтроль зайнятості небезпечної зони залізничного переїзду, Рибалка Р. В., Маловічко В. В., Кізяков В. Я. (2012)
Кусайко А. І. - Дослідження показників надійності та функційної безпеки мікропроцесорних систем ЕЦ (2012)
Безнарытный А. М. - Разработка модели числовой кодовой автоблокировки в виде функционального графа (2012)
Куриленко О. Я. - Робота аварійних реле в умовах живлення неякісною електричною енергією (2012)
Капица М. И. - Моделирование функционирования локомотивного парка как сложной системы, Лагута В. В. (2012)
Іванов О. В. - Нові методи дослідження проблем безпеки на залізничному транспорті (2012)
Волковская А. Г. - Анализ диспропорции в безопасном транспортном обеспечении экономических районов Украины на примере отраслевой специализации, Яновский П. А. (2012)
Беляев Н. Н. - Моделирование оседания кислотного дождя, как последствие чрезвычайной ситуации в хранилище с твердым ракетным топливом, Гунько Е. Ю., Берлов А. В. (2012)
Горб А. С. - Розрахунки режиму ультрафіолетової радіації сонця на Дніпропетровщині (2012)
Анотації (2012)
Гончаров К. В. - Усовершенствование методов обнаружения и различения сигналов автоматической локомотивной сигнализации (2013)
Лебедев А. Ю. - Использование частотных методов для оценки динамики изменения параметров обмоток электрических машин (2013)
Бут А. С. - Применение оптоволоконных линий и систем на железных дорогах Украины, Сердюк Т. Н. (2013)
Бондаренко Б. М. - Акустичний контроль електромагнітних приладів забезпечення безпеки руху залізничного транспорту (2013)
Бондар О. І. - Підвищення безпеки розподільчих установок об’єктів систем електропостачання залізниць шляхом розробки мультифункціонального контролюючого пристрою, Саблін О. І., Шевцов Б. О. (2013)
Куриленко О. Я. - Дослідження напруги відпускання аварійних реле (2013)
Капица М. И. - Модели режимов диагностирования тягового подвижного состава с заменой комплектующих изделий, Лагута В. В. (2013)
Масленников Е. В. - Стрелочные привода скоростных железнодорожных магистралей, Горб П. Э., Сердюк Т. Н., Иванов А. В. (2013)
Тимошкин А. И. - Контролепригодные двухканальнне схемы цифровых компараторов (2013)
Озерова О. А. - Проблемы транспортной инфраструктуры крупных городов, Яновский П. А. (2013)
Беляев Н. Н. - Оценка уровня аварийного загрязнения атмосферы и социального риска в случае чрезвычайной ситуации при транспортировке опасного груза, Берлов А. В., Гунько Е. Ю. (2013)
Анотації (2013)
Муха А. М. - Електромагнітна сумісність перетворювачів підвищеної частоти електрорухомого складу з системи залізничної автоматики дільниць електрифікованих постійним струмом (2013)
Романцев И. О. - Повышение помехоустойчивости тональной рельсовой цепи (2013)
Журавльов А. Ю. - Система бездротової передачі даних ZigBee в процесі технічної діагностики віддалених об'єктів залізничної автоматики, Лебедєв О. Ю., Разгонов С. А. (2013)
Саблин О. И. - Проблемы использования избыточной энергии рекуперации в системе электрической тяги (2013)
Гузченко В. Т. - Підвищення стійкості як гарантія безпечності високих конструкцій підпірних стін на автодорогах у складних інженерно-геологічних умовах, Лісневський М. А. (2013)
Курган Д. М. - Адаптація енергетичного методу оцінки безпеки утримання безстикової колії за показником стискаючої сили для інженерних розрахунків, Лапшева Н. М. (2013)
Маловічко В. В. - Представлення роботи стрілочного переводу у вигляді дискретного автомату моделі Мура, Рибалка Р. В., Маловічко Н. В., Тимошенко Л. С. (2013)
Петренко В. Д. - Безпечність залізобетонних конструкцій колонної станції метрополітену при зміні їх геометричних параметрів, Тютькін О. Л. (2013)
Буряк С. Ю. - Контроль стану поверхні кочення коліс рухомого складу залізниць акустичним методом (2013)
Возняк О. М. - Застосування методів розпізнавання станів рейкової лінії для визначення режиму роботи рейкових кіл (2013)
Дорохин Б. П. - Внедрение новых типов двигателей стрелочных электроприводов, Сердюк Т. Н. (2013)
Лагута В. В. - Выбор эффективного решения в дискретном динамическом программировании (2013)
Долина Л. Ф. - Моніторинг забруднення атмосферного повітря бенз(а)піреном та вуглеводнем, Козачина В. А., Пристинський В. В. (2013)
Анотації (2013)
Вітальне слово головного редактора (2015)
Занько С. Н. - Анемия беременных: нерешенные проблемы, Петухов В. С. (2015)
Ринжук Л. В. - Оптимізація лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних із урахуванням змін в імунітеті та функції нирок, Ринжук В. Є. (2015)
Романенко Т. Г. - Особливості менструальної функції в жінок раннього репродуктивного віку на тлі патології щитоподібної залози, Чайка О. І. (2015)
Приступюк О. М. - Природжена дисфункція кори надниркових залоз як причина порушень репродуктивної здатності жінок, Наумова Л. О. (2015)
Радзіховська Н. С. - До питання про сексуальну дисфункцію у хворих на розсіяний склероз (2015)
Захаренкова Т. Н. - Клиническое значение урогенитальной персистенции микоплазм у девочек-подростков (2015)
Приймак С. Г. - Сучасний підхід до лікування фіброзно-кістозної мастопатії (2015)
Рак Л. М. - Сучасні підходи до діагностики гіперпластичних процесів ендометрію в жінок репродуктивного віку, Никифор Л.В., Скрипкар І. О. (2015)
Гресько М. Д. - Порушення менструального циклу при надлишковій масі тіла та при ожирінні в жінок пременопаузального віку (2015)
Боднарюк О. І. - Діагностика та лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків, Андрієць О. А. (2015)
Ходан А. Г. - Вплив комплексного лікування на агрегатний стан крові в дівчаток із матковими кровотечами, Юзько О. М., Боднарюк О. І. (2015)
Большова О. В. - Передчасний статевий розвиток (лекція) (2015)
Бойчук А. В. - Стан системи імунного захисту у хворих із загостренням хронічного аднекситу на тлі місцевого лікування, Кулініч Т. І., Якимчук О. М. (2015)
Пирогова В. І. - Ефективна фітотерапія клімактеричних порушень, Вереснюк Н. С., Малачинська М. Й. (2015)
Курченко А. И. - Децидуальные НК-клетки: уникальный фенотип и функциональные свойства (обзор), Калинин А. Б., Бисюк Ю. А. (2015)
Лист-відповідь на запит лікаря-гінеколога Іванченка В.П. (2015)
VI Міжнародний Медичний Форум. Підсумки (2015)
IV З’їзд сімейних лікарів України (2015)
"Эффективное управление и развитие медицинских клиник в период кризиса" (2015)
Титул, зміст (2015)
Алієва О. - Проблема "людина - техніка" у постіндустріальному суспільстві (2015)
Баумейстер А. - Проект фундаментальної онтології: трансформація чи подолання феноменології? (2015)
Білокобильський О. - Теологія та секуляризація: парадокс Абеляра (2015)
Богдановський І. - Церква саєнтології: специфіка віровчення, методи і форми культової та позакультової діяльності (2015)
Грицишин В. - Релігійність людської екзистенції за Антонієм Сурозьким (2015)
Дмитрук І. - Еволюція поглядів українських п'ятидесятників на суспільство та державу під час подій Євромайдану та російської агресії проти України (2015)
Єрошенко Т. - Співвідношення гносеологічного та сотеріологічного в християнському вченні про істину (2015)
Карівець І. - Повсякдення як об'єкт і як феномен: спроба синтезу двох стратегічних підходів (2015)
Левицька О. - Розуміння сутності, класифікації та походження релігії у творах М. І. Костомарова (2015)
Левицький В. - Що таке модерн: дискурс про модернізацію як шлях самоусвідомлення модерну (2015)
Левченко Т. - Інтерпретації концепту віри в сучасній протестантській теології (2015)
Остащук І. - Лінгвокультурологічний аналіз релігійних текстів (2015)
Пасько І. - Політична ідентичність: концепт політичного (2015)
Соловій Р. - Постметафізичне богослов'я події Джона Капуто (2015)
Степанов В. - К'єркегорівські мотиви філософування М. Гайдеґґера, Лучинська І. (2015)
Тіменик З. - Особливості методологічних інновацій у сфері філософорелігійних ідей: духовно-культурологічний контекст (2015)
Філяніна Н. - Екологічна література як гуманітарна відповідь на екологічні виклики (2015)
Христокін Г. - Культурні форми буття філософії: типологічний аспект (2015)
Черенков М. - Феноменологія релігії як vіa medіa: про можливості феноменологічного підходу до інтеграції філософії релігії й теології (2015)
Шкіль С. - Критика концепції "руського світу" в Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Абрамик М. - Функціонування вітчизняного ринку пшениці: економічний аспект (2015)
Бабінець Д. - Індекс ЕМВІ як показник країнного ризику та його взаємозв'язок з інвестиційним рішенням ТНК у країнах, що розвиваються (2015)
Богачов С. - Управління розвитком міських агломерацій в Україні: економіко-правові проблеми (2015)
Градобоєва Є. - Житлово-комунальне господарство міських агломерацій: особливості функціонування та вектори розвитку (2015)
Гріневська С. - Державні фінансові ресурси соціального розвитку (2015)
Грозний І. - Механізм використання бенчмаркінгу в процесі управління якістю розвитку промислового підприємства (2015)
Івашків І. - Тенденції експорту вітчизняної продукції в країни Європейського Союзу та Митного Союзу: нові можливості для економіки України (2015)
Іващук І. - Ідентифікація асиметрій зовнішньоторговельних інтересів країн Європи, Вірковська А. (2015)
Ільницький Д. - Китай у глобальному науково-освітньому просторі: стратегії інтелектуального прориву, Хоменко О. (2015)
Кнейслер О. - Формування системи управління фінансовими потоками страхових компаній (2015)
Колтунович О. - Пріоритетні напрями інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів економіки України (2015)
Мельникова М. - Управління ресурсами міських агломерацій: принципи, методи та інструменти (2015)
Панькова А. - Правові засади розвитку трудових відносин у контексті соціальної відповідальності (2015)
Пінь А. - Сучасні тенденції забезпечення конкуренції в глобальному фінансовому середовищі (2015)
Рожелюк В. - Research competence accounting profession as a specialist business process management in processing industries (2015)
Садова М. - Розробка системи контролю якості надання дорожньо-будівельних послуг (2015)
Сапицька І. - Реструктуризація вугільних шахт: інформаційні ресурси (2015)
Чувікіна Н. - Аналіз зарубіжного досвіду управління розвитком міських агломерацій (2015)
Штейн Г. - Проблеми зайнятості молоді на ринку праці: порівняльний аналіз досвіду України та Європейського Союзу (2015)
Шупа Л. - Теоретична концептуалізація страхового захисту (2015)
Князь С. В. - Аргументаційне забезпечення реорганізації організаційних структур систем інвестиційного менеджменту підприємств, Вільгуцька Р. Б., Байдала Н. М. (2013)
Нехайчук Д. В. - Інституційні передумови розвитку інвестиційних процесів (2013)
Гарасим П. М. - Оцінка моделі попиту та пропозиції на ринку фінансових інвестицій в економіці України, Танчак Я. А. (2013)
Буцька О. Ю. - Податкові методи стимулювання інвестицій в розвиток полтавського регіону, Чайковська А. С. (2013)
Бургман М. К. - Оцінка ефективності інвестицій в людський капітал на основі системи багатофакторних моделей (2013)
Завальнюк С. О. - Теоретико-методичні підходи до формування інвестиційного забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу України (2013)
Баліцька В. В. - Вклад різних за розмірами суб'єктів підприємництва у розвиток національної економіки: оцінка ресурсів, витрат, результатів, Дерун А. М. (2013)
Приходько В. П. - Підвищення дієвості механізмів державного регулювання економічної безпеки регіонів (2013)
Рогач О. І. - Оcобливості і методи ціноутворення у процесі первинного публічного розміщення акцій , Кутовий Т. В. (2013)
Ортіна Г. В. - Роль державного регулювання у структурному розвитку реального сектора економіки України в умовах глобалізації (2013)
Оліферук С. І. - Просторово-економічний розвиток України: узгодження територіального та соціально-економічного прогнозування та планування (2013)
Исмаилов Н. М. - Классификация факторов формирования финансовых результатов, системы и методы их анализа в условиях рынка (2013)
Стирський М. В. - Прикладні аспекти кластерного аналізу конкурентного середовища комерційного банку, Романяк М. М. (2013)
Дудченко Н. В. - Сучасні підходи до трактування поняття "економічна безпека банківських установ" (2013)
Шаповалова О. М. - Аналіз інноваційної діяльності у сфері послуг на прикладі готельного господарства, Козьякова С. С. (2013)
Курбатова Ю. Л. - Методичні положення щодо управління розвитком міжфірмових відносин у сучасних умовах (2013)
Тимощенко К. С. - Системний підхід у формуванні поняття механізму фінансової безпеки суб'єкта підприємництва (2013)
Журавель Ю. Г. - Пріоритети структурної модернізації національної економіки (2013)
Орнат М. Р. - Финансовые рынки китая и россии: новые возможности привлечения капитала для украинских компаний (2013)
Струпинська Н. В. - Методичний підхід до оцінювання ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства (2013)
Дмитренко Г. В. - Актуальні проблеми створення фонду гарантування вкладів на ринку фінансових послуг (2013)
Карташов Є. Г. - Обгрунтування підходу до формування механізму державного управління стійкістю еколого-економічних систем (2013)
Омельчук В. О. - Роль державних програм у вирішенні проблеми житлового забезпечення в Україні в посткризовий період (2010 — перше півріччя 2013 року) (2013)
Узунов Ф. В. - Класифікація форм державно-приватного партнерства (2013)
Пивоваров К. В. - Суб'єктні відносини в системі фінансового контролю в державному управлінні (2013)
Мажак І. М. - Законодавче та нормативно-правове забезпечення сфери боротьби з онкологічними захворюваннями (2013)
Узунов В. В. - Сучасні пріоритети реалізації регіональної інноваційної політики (2013)
Шандрик В. І. - Огляд досвіду теоретичного узагальнення поняття державно-приватного партнерства (2013)
Бабенко К. В. - Економічне регулювання інституту арбітражних керуючих (2013)
Орленко Я. Ю. - Розвиток державного регулювання сільського господарства у контексті підвищення рівня продовольчого забезпечення країни (2013)
Сімак С. В. - Формування та розвиток механізмів взаємодії державного та приватного секторів у системі державного управління (2013)
Скидан О. В. - Інвестиції в аграрний сектор економіки як основа формування продовольчої безпеки держави, Лисогор Ю. І. (2013)
Луценко І. С. - Податкове стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в Україну (2013)
Гулей А. І. - Моделювання параметрів інвестиційної стратегії харчового підприємства (2013)
Шагоян С. М. - Вплив корпоративного управління на інвестиційну привабливість асоційованого гірничо-збагачувального підприємства (2013)
Покатаєва О. В. - Стан та напрями реалізації державних програм соціально-економічного регіонального розвитку, Томарева-Патлахова В. В. (2013)
Єфремова Н. Ф. - Побудова стратегії управління ресурсним потенціалом банку в системі діагностики його оптимального обсягу та структури, Чічкань О. І. (2013)
Балан В. Г. - Методика оцінювання потенціалу синергізму угод злиття та поглинання, Кичань О. М. (2013)
Свідерська І. М. - Іро як можливість виходу на світовий фондовий ринок (2013)
Абакуменко О. В. - Стратегічні орієнтири вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин іпотеки в Україні, Коренний Е. А. (2013)
Яншина А. М. - Національна політика сталого зростання: досвід німеччини та японії (2013)
Коцюба О. C. - Знаходження внутрішньої норми доходності в разі нечітких початкових даних (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського