Унинець О. М. - Роль банківського кредитування підприємницької діяльності в процесі взаємодії фінансового та реального секторів економіки (2013)
Чирва А. А. - Організаційні аспекти обліку виробничих затрах на хлібопекарних підприємствах України (2013)
Щербина А. Г. - Інновації законодавства України щодо торгівлі на фондовому ринку (2013)
Ящишина І. В. - Соціальні наслідки інноваційного розвитку економіки: проблеми та оцінки (2013)
Над випуском працювали (2013)
Дуляба Н. І. - Класифікація поточних витрат торговельного підприємства (2013)
Желюк Т. Л. - Феноменологічні засади реалізації стратегічної політики України (2013)
Зибарева О. В. - Стратегія управління людським капіталом в економічних системах, Петращак О. О. (2013)
Костюк І. В. - Стратегічний розвиток соціального капіталу суспільства (2013)
Ткач О. В. - Особливості поглядів представників структуралізму до сучасного стану лібералізації потоків капіталу, Михайлів Г. В. (2013)
Фаріон В. Я. - Сутність витрат як економічної категорії (2013)
Хотинь Л. В. - Якість продукції: економічна сутність та складові (2013)
Власова Т. Р. - Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та тенденції (2013)
Катана А. В. - Стан економічної конкуренції у торгівлі продтоварами на внутрішньому ринку країни (2013)
Круглянко А. В. - Потенціал малого підприємництва Чернівецької області (2013)
Цогла О. О. - Концесійні аспекти будівництва й реконструкції автомобільних доріг України, Цогла Т. О. (2013)
Антофій Н. М. - Особливості розвитку взаємовідносин україни з міжнародними фінансовими організаціями (2013)
Буднікевич І. М. - Міжнародні чинники формування стратегій розвитку міста: можливості та загрози (2013)
Тарасова І. І. - Аналіз діяльності ТНК у системі світогосподарських зв’язків, Прокопчук А. М. (2013)
Вдовічена О. Г. - Державна політика регіонального розвитку в умовах посилення соціально-економічного дисбалансу (2013)
Верстяк О. М. - Моделювання перспективного розвитку торгівлі регіонів України (2013)
Ковальчук Г. К. - Управління трудовими ресурсами на основі рангового аналізу (2013)
Дерій І. В. - Ефективність функціонування аграрних підприємств різних організаційно-правових форм на базі Чернівецької області (2013)
Литвинець Ю. І. - Удосконалення організації інвентаризації земельних ресурсів та документального оформлення результатів (2013)
Бикова Н. В. - Особливості формування інвестиційної привабливості венчурного проекту в кризових умовах (2013)
Вдовічен А. А. - Інноваційна інфраструктура як фактор регіонального розвитку, Соколюк О. В. (2013)
Гарбар Ж. В. - Особливості залучення іноземного капіталу в банківську систему України (2013)
Островська Н. С. - Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності комерційних банків України в посткризовий період (2013)
Фесюк А. В. - Вхід у ринок на основі стохастичного осцилятора (2013)
Парфентьєва О. Г. - Потенціал розвитку та його стратегія (2013)
Терлецька Ю. О. - Критерії декомпозиції кризових станів підприємства (2013)
Бурдяк О. В. - Конкурентоспроможність України на світовому ринку туристичних послуг: основні детермінанти, сучасний стан та шляхи покращення, Затуловський Д. В. (2013)
Сідуняк О. В. - Економічна природа інститутів, їх вплив на туристичну галузь (2013)
Чаплінський Ю. Б. - Теоретична сутність управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств (2013)
Гомба Л. А. - Трансформація функцій менеджменту в системі антикризового управління торговельним підприємством (2013)
Гомба Л. А. - Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства на його конкурентне становище, Пепіна К. О. (2013)
Гузанова Ю. В. - Особливості стратегічного управління некомерційними організаціями, Садченко О. В. (2013)
Кифяк В. Ф. - SWOT-аналіз як інструмент дослідження внутрішнього середовища підприємства, Рибак І. І. (2013)
Семенюк Ю. В. - До питання визначення проблеми антикризового фінансового контролінгу підприємства (2013)
Терлецька Н. М. - Життєвий цикл розвитку підприємства в контексті еволюційного менеджменту (2013)
Чичун В. А. - Методологічні аспекти розробки корпоративних стратегій (2013)
Вардеванян В. А. - Імідж території: структурно-функціональний аспект (2013)
Карпенко Н. В. - Комплекс маркетингових комунікацій для роздрібної торгівлі фармацевтичною продукцією (2013)
Кошкаров С. А. - Маркетингові операції з реалізації готової продукції та формування доходів підприємства. методика і організація внутрішньогосподарського оперативного обліку, Кошкаров В. С. (2013)
Лошенюк І. Р. - Сутнiснi характеристики товарної політики торговельних підприємств, Грейцар Т. В. (2013)
Черчата А. О. - Організаційно-економічні аспекти використання логістичної концепції JIT щодо оптимізації бізнес-процесів будівельного підприємства (2013)
Григорків М. В. - Заощадження як фінансові спроможності різних суспільних категорій, Кибич Г. П. (2013)
Гуменюк О. Г. - Шляхи оптимізації процесів виходу вітчизняних банків на світовий фінансовий ринок (2013)
Максюта А. А. - Бюджетна політика соціально-економічного розвитку країни (2013)
Малярчук О. В. - Курсова стабільність в Україні: тенденції, ризики та перспективи (2013)
Москальов А. А. - Структурна перебудова фінансово-кредитного механізму формування місцевих фінансів (2013)
Москальов А. А. - Сучасний стан фінансування сфери фізичної культури і спорту в Україні (2013)
Олексин А. Г. - Ефективність застосування банківського менеджменту в сучасних умовах, Пастернак І. В. (2013)
Рошило В. І. - Проблеми фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування та шляхи їх розв’язання, Адамович С. Д. (2013)
Ткач К. М. - Бюджетне планування як основа бюджетного процесу, Кайдаковський С. С. (2013)
Данилів Л. М. - Внутрішній контроль як важлива складова стратегічного управління (2013)
Романчук А. Л. - Способи визначення фінансового результату операційної діяльності на підприємствах торгівлі, Галецька К. О. (2013)
Романчук А. Л. - Сегментування управлінського обліку: сутність та організаційно-методичні аспекти його впровадження на вітчизняних підприємствах, Рилєєв С. В. (2013)
Черничук Л. В. - Балансознавство в системі прийняття управлінських рішень: історичний аспект (2013)
Бойко Н. І. - Перспективи впровадження автоматизованих інформаційних систем та їх використання в економічній діяльності підприємств (2013)
Верстяк А. В. - Економіко-математичне моделювання процесу поширення фінансових інфекцій в країнах Східної Європи, Николюк В. П. (2013)
Готинчан І. З. - Розробка автоматизованої інформаційної системи надання послуг туристичним агентством, Готинчан Г. І. (2013)
Руська Р. В. - Моделювання сукупних збитків ризику кредитної спілки за допомогою гамма-розподілу (2013)
Ісар І. В. - Рейдерство в Україні як одна з перешкод розвитку ринкової економіки (2013)
Мелихова А. В. - Право застройки в законодательстве и доктрине советской России (2013)
Адамова І. З. - Дистанційна освіта: стан та проблеми, Кучерява Д. В. (2013)
Багрій К. Л. - Електронний підручник як необхідний елемент системи дистанційного навчання (2013)
Крупенна І. А. - Особливості управління ВНЗ та їх вплив на специфіку стратегічного менеджменту та організаційної культури (2013)
Сарнацький М. П. - Інтелектуальний пролетаріат, або чи можливо "витягнути себе за косичку"?, Вардеванян С. І. (2013)
Юрій Е. О. - Українську науку необхідно рятувати, Лютік О. М. (2013)
Тодуров Б. М. - Хирургическое лечение вторичной недостаточности трехстворчатого клапана, Дарвиш Г. И., Зеленчук О. В., Ротарь М. Ф., Швец И. В., Понич Н. В., Сагура С. Н. (2012)
Орищин Н. Д. - Ішемічна мітральна недостатність: сучасний стан проблеми, Іванів Ю. А. (2012)
Жарінов О. Й. - Еволюція рекомендацій з медикаментозного та хірургічного лікування серцевої недостатності (2012)
Pathak А. - Консенсус експертів: денервація нирок для лікування артеріальної гіпертензії, Girerd Х., Azizi М., Benamer Н., Halimi J-M., Lantelme P., Lefevre T., Sapoval M. (2012)
Хохлов А. В. - Лікування хронічних оклюзій лівої підключичної артерії методом реканалізації з подальшим стентуванням, Максаков А. О., Хоррам Сохраб, Шиманко М. В. (2012)
Долгова И. А. - Неотложная реваскуляризация и послеоперационное ведение пациента с острым инфарктом миокарда и редицивирующей желудочковой тахикардией / фибрилляцией желудочков, Кузьмич И. Н., Шевченко В. А., Хохлов А. В., Грицай А. Н., Боярчук Е. М., Чухлеб И. В., Пинчук А. В., Епанчинцева О. А. (2012)
Целуйко В. Й. - Фактори ризику виникнення раптової серцевої смерті у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією, Бутко О. О. (2012)
Зиньковский М. Ф. - Оценка постнагрузки на единственный желудочек сердца с целью прогнозирования отдаленных результатов операции Fontan, Сейдаметов Р. Р., Бацак Б. В., Довгань А. М., Атаманюк М. Ю., Moll J., Трембовецкая Е. М., Дыкуха С. Е., Бабаджанов К. Б. (2012)
Тодуров Б. М. - Случай успешного хирургического лечения ишемической болезни сердца и эпикардиальной липомы, Захарова В. П., Шателен Н. В., Глагола М. Д., Понич Н. В., Болгова А. С., Судакевич С. Н., Демянчук В. Б. (2012)
Понич Н. В. - Трипередсердне серце як діагностична знахідка у пацієнта похилого віку з постійною формою фібриляції передсердь, Дюбенко Л. М., Аксьонова І. О., Єпанчінцева О. А., Жарінов О. Й., Тодуров Б. М. (2012)
Ватутин Н. Т. - Электрокардиограмма в диагностике инфаркта миокарда, Калинкина Н. В., Ещенко Е. В. (2012)
Гиларевский С. - Кардиомиопатия такоцубо с выраженной обструкцией выходного тракта левого желудочка, Антонец Е., Кузьмина И., Батурина О., Никольский С. (2012)
Сердечная недостаточность: диагностика, медикаментозное и хирургическое лечение (2012)
Глагола М. Д. - Механічні клапани серця: прогрес конструктивних рішень, Лукасевич М. В., Федоренко А. М., Демянчук В. Б. (2012)
Ватутин Н. Т. - Синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта и фибрилляция предсердий, Калинкина Н. В., Дегтярёва А. Э., Кашанская О. К. (2012)
Тодуров Б. М. - Эндоваскулярное лечение гипертрофической обструктивной кардио миопатии, Хохлов А. В., Фуркало С. Н., Максаков А. А., Хоррам Сохраб, Шиманко М. В., Грицай А. Н., Кузьмич И. Н., Кундин В. Ю., Ковтун Г. И. (2012)
Орищин Н. Д. - Проблеми діагностики та лікування аритмогенної дисплазії правого шлуночка, Жарінов О. Й., Сорока О. Я., Скибчик Я. В., Грицай О. М., Сороківський М. С., Павлик С. С. (2012)
Тодуров Б. М. - Опыт комбинированного лечения тромбоэмболии легочной артерии и фибромиомы матки, Хохлов А. В., Максаков А. А., Хоррам Сохраб, Шиманко М. В. (2012)
Кульченко И. А. - Особенности реабилитации больных, перенесших аортокоронарное шунтирование, Комисаренко А. В., Епанчинцева О. А., Тодуров Б. М. (2012)
Тодуров Б. М. - Випадок одномоментного хірургічного лікування ішемічної хвороби серця та аденокарциноми правої легені, Багіров М. М., Лукасевич М. В., Глагола М. Д., Фурса О. М., Демянчук В. Б. (2012)
Жарінов О. Й. - Лікування персистуючої фібриляції та тріпотіння передсердь на тлі дилатаційної кардіоміопатії, Косенко М. І., Логвінов Я. М., Грицай О. М., Тодуров Б. М. (2012)
Тодуров Б. М. - Семейная дислипидемия. Экстракорпоральные методы лечения. Консенсус группы экспертов, Малышев П. П., Сусеков А. В., Коновалов Г. А., Жаринов О. И., Дружина А. Н. (2012)
Атеросклероз как междисциплинарная проблема (2012)
Богачева О. В. - Окремі проблемні аспекти планування вітчизняної законотворчості (2012)
Годяк А. І. - Становлення працівника органів внутрішніх справ як індивіда: фундаментальна проблема суспільства (2012)
Жукровська Н. Б. - Конституційно-правові засади відшкодування майнової шкоди адміністративне пр (2012)
Бережна І. Г. - Місце виконавчого напису нотаріуса в системі нотаріальної форми захисту цивільних прав та інтересів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (2012)
Ворона Д. М. - Значення єдиної прикордонної служби в протидії нелегальної імміграції в ЄС (2012)
Дамаєв В. А. - Щодо системи правового регулювання службової дисципліни в ОВС (2012)
Джафарова М. В. - Особливості реалізації адміністративної процесуальної правосуб'єктності (2012)
Джафарова О. В. - Дозвільні повноваження правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки (2012)
Колеснікова М. В. - Адміністративно-правові форми забезпечення права власності на інформацію правоохоронними органами (2012)
Криворучко Л. С. - Використання системного підходу в адміністративній системі щодо забезпечення захисту прав людини в Україні (2012)
Ломакіна О. А. - Повноваження апеляційного господарського суду під час розгляду справи (2012)
Фролов Ю. М. - Проблеми визначення та класифікації колективних суб'єктів адміністративного права (2012)
Подкопаєв С. - Положення міжнародних документів про роль прокуратури поза кримінальною сферою, Філоненко Г. (2012)
Бондарчук В. В. - Проблема визначення нормативних ознак суб'єкта фіктивного підприємництва (ст. 205 КК України) (2012)
Діордіца І. В. - Напрями вдосконалення практики розгляду та вирішення адміністративними судами справ, пов'язаних із застосуванням положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2012)
Гребенюк О. Я. - Проблеми якості українського законодавства про кримінальну відповідальність за злочини, пов'язані з лікарськими засобами (2012)
Габлей Н. Г. - Право засудженої особи на передачу для відбування покарання в державу свого громадянства (2012)
Котович О. Л. - Аналіз суб'єктивних ознак злочинів, що порушують право на справедливий суд в Україні (2012)
Кузик Т. М. - Забезпечення безпеки перекладача у кримінальному провадженні (2012)
Слабченко О. А. - Характеристика привласнення як форми суспільно небезпечного діяння при вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 КК України (2012)
Лосич С. В. - Об'єкт схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (2012)
Греков Є. А. - Право на патентування способів лікування та методів діагностики організму людини, Грекова М. М. (2012)
Голікова Є. О. - Юридичний механізм реалізації трудових прав працівників: поняття та мета (2012)
Вітюк І. Я. - Становлення і розвиток правового регулювання використання та охорони земель енергетики в Україні (2012)
Доманський В. А. - Питання щодо методології формування законодавства у сфері цивільного захисту України (2012)
Коренєв А. О. - Принцип рівності прав працівників в іноземних країнах (2012)
Костилєва Т. І. - Підстави та умови виникнення та припинення правовідносин у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю (2012)
Плескун О. В. - Зміст та функції трудового договору (2012)
Севрюков Д. Г. - Класифікація моделей соціальної держави Г. Еспін-Андерсена, її критика та подальший розвиток (2012)
Сушко Є. О. - Проблеми розвитку інституту юридичної особи в Китаї (2012)
Топчеєва Ю. В. - Дисциплінарна відповідальність як засіб забезпечення трудової дисципліни: правові підстави (2012)
Шапка О. В. - Диференціація правового регулювання праці молоді: поняття, зміст та підстави (2012)
Якубова А. С. - Значення допомоги держави у забезпеченні молоді першим робочим місцем у механізмі реалізації права молоді на працю (2012)
Хохуляк В. В. - Лібералізм та його вплив на становлення європейської фінансово-правової думки (2012)
Цірат Г. А. - Особливості регулювання процедур визнання та виконання судових рішень в Європейському Союзі (2012)
Захожай В. Б. - Графічний аналіз розвитку бюджетної системи України в Microsoft Excel, Захожай К. В. (2012)
Матусова О. М. - Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу Китаю (2012)
Мілько І. В. - Конкурентна технологічна перевага як елемент системи конкурентних відносин: сутність та особливості (2012)
Нужнов Є. В. - Актуальні питання фінансової безпеки в сфері страхування (2012)
Канцір І. А. - Інституційна структура та архітектура фінансової системи в умовах глобалізації (2012)
Шевченко Л. С. - Суспільна репутація університету: фактор довіри в освітній сфері (2013)
Марченко О. С. - Теоретичні аспекти інтелектуального краудсорсингу як технології інтеграції знань (2013)
Овсієнко О. В. - Економічні суперечності соціальної держави та їх реалізація в україні, Бороденко М. М. (2013)
Яворська Л. М. - Соціалізація економіки та капіталу: причини, сутність, напрями і форми реалізації в україні та світі, Попадинець О. В. (2013)
Корнівська В. О. - Фінансова інтегрованість домогосподарств в контексті виходу на посткризову траєкторію розвитку (2013)
Спащенко Г. М. - Нормативний підхід до тлумачення поняття "ринок як суб’єкт господарювання" (2013)
Радіонова О. М. - Прояви інституційних аномалій у сфері зайнятості великих міст україни (2013)
Тимошенко К. В. - Оцінка ефективності інвестицій у розвиток людського капіталу на підприємстві (2013)
Бервено О. В. - Качество жизни и образ жизни: социально-экономическое содержание,взаимозависимость и отличие (2013)
Квітка А. В. - Фундаментальна роль освіти у розвитку людського потенціалу (2013)
Веремей С. А. - Вплив інституційного устрою на розвиток особистості та економічні процеси в суспільстві (2013)
Симкина Н. В. - Семья в структуре отношений дарения (2013)
Коровина Н. В. - Роль "биологической" составляющей человеческого капитала в обеспечении устойчивого развития мирового хозяйства (2013)
Яворська Л. М. - Економіко-правові тенденції розвитку малого підприємництва в україні, Селезень С. В. (2013)
Адабашев Т. К. - До питання класифікації платіжних систем, що функціонують в україні (2013)
Гончаров О. О. - Господарсько-правове регулювання діяльності у сфері поводження з відходами (2013)
Задихайло Д. Д. - Конституційні повноваження вищих органів державної влади в економічній сфері (2013)
Заїченко Л. І. - Модернізація законодавства україни у сфері фізкультури і спорту: господарсько-правові аспекти (2013)
Лебьодкін К. С. - Господарсько-правова політика щодо державної підтримки суб’єктів господарювання (2013)
Морщагіна Н. С. - Господарсько-правові тенденції розвитку ринку реалізації фармацевтичних виробів (2013)
Остапенко Ю. І. - Модернізація та систематизація телекомунікаційного законодавства україни (2013)
Плавшуда К. В. - Державне програмування розвитку металургійного комплексу україни (2013)
Колесніков О. А. - Досвід застосування регуляторної політики в україні: питання вдосконалення правового механізму (2013)
Швидка Т. І. - Конкуренто спроможність як властивість національної економіки: господарсько-правові аспекти (2013)
Зінченко І. О. - Стадії вчинення злочину за кримінальним правом україни та англії: порівняльно-правовий аспект (2013)
Осадча А. С. - Службові особи і особи, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, як спеціальні суб’єкти злочину: аналіз законодавчих новел (2013)
Дутчак В. Ф. - Удосконалення організаційно-правового механізму здійснення господарської діяльності на території чорнобильської катастрофи (2013)
Шевченко Л. С. - "Третя професійна революція" та розвиток вищої юридичної освіти (2013)
Гриценко О. А. - Справедливість як підґрунтя людського розвитку (2013)
Марченко О. С. - Краудсорсингові технології управління знаннями інноваційної фірми (2013)
Нечипорук Л. В. - Посилення ролі страхування в умовах реформування соціальної сфери суспільства (2013)
Камінська Т. М. - Загальні тенденції та окремі питання якості сучасної медичної освіти, Кравченко В. І. (2013)
Дарнопих Г. Ю. - Проблеми формування нової моделі розвитку людини (2013)
Роздайбіда О. В. - Сталий сільський розвиток — невід’ємна складова людського розвитку в україні (2013)
Овсієнко О. В. - Обмеження економічної свободи як передумова розбудови соціальної держави в україні: аргументи "за" і "проти" (2013)
Губін К. Г. - Актуальні напрями підвищення ефективності розвитку людського капіталу в системі вищої освіти (2013)
Набатова О. О. - "Економіка знань" як глобальна інновація (2013)
Гузенко Г. М. - Інтелектуальний потенціал як основа розвитку економіки знань (2013)
Гайдученко Ю. О. - Державна політика у сфері економіки знань (2013)
Чуприна О. О. - Диференціація населення за рівнем освіти як чинник та наслідок соціальної нерівності в сучасному українському суспільстві, Чуприн К. С. (2013)
Лізогуб В. А. - Теоретичні аспекти діяльності індивідуальних господарств населення в аграрному секторі економіки (2013)
Москаленко О. М. - Людський капітал як інституціональний ресурс моделі випереджаючого економічного розвитку (2013)
Бервено О. В. - Влияние образования на повышение качества жизни (2013)
Квітка А. В. - Розвиток людського потенціалу як пріоритетний напрям економічного розвитку (2013)
Cимкина Н. В. - Роль семьи в человеческом развитии (2013)
Яворська Л. М. - Державне регулювання підприємницької діяльності: економіко-правові аспекти, Селезень С. В. (2013)
Костюченко О. Є. - Інтелектуальний капітал та освіта – основа фінансової безпеки україни (2013)
Пронкіна Л. І. - Конкурентоспроможність україни в умовах глобальної конкуренції (2013)
Можайкина Н. В. - Дистанционное образование как одно из перспективных направлений развития инновационного потенциала высшей школы (2013)
Спащенко Г. М. - Новітні способи формування комунікативних навичок студентів (2013)
Благоразумова О. В. - Кадровый "голод" в торговле, или стратегические ошибки мотивации персонала (2013)
Ярмак О. В. - Мережевий принцип управління інтелектуальними послугами (2013)
Peretyatko A. Y. - Integration of the course "corporate social responsibility” in graduate schools in Ukraine (2013)
Смирнова Е. С. - Изобретательская активность: сущность, показатели (2013)
Слатенькова М. О. - Современный этап развития: задачи государства и общества (2013)
Ганжерли А. О. - Влияние потребностей на качество человеческого потенциала (2013)
Ваксман Р. В. - Окремі проблеми правового регулювання рекламної діяльності у мережі інтернет (2013)
Остапенко Ю. І. - Стратегія розвитку телекомунікаційного законодавства україни (2013)
Брояков С. В. - Взаємозв’язок економіки, права та політики в основі світобудови (2013)
Вихідні дані (2013)
Біловодська О. А. - Оцінка логістичного аутсорсингу інноваційно активного підприємства, Латунова Д. А. (2013)
Чухрай Н. І. - Оцінювання результативності та ефективності маркетингу промислового підприємства у ланцюгу поставок, Млинко І. Б. (2013)
Загорна Т. О. - Модель векторної взаємодії факторів конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Свірідова О. В. - Принципи управління взаємодією продуцента та реципієнтів ринкової привабливості (2013)
Чайка І. П. - Холістичний маркетинг і його значення у функціонуванні вищого навчального закладу (2013)
Atanasoaie S. G. - Communication policies on organic products market (2013)
Dehghani M. - The impact of information cascade on consumer’s decision making in the frame of brand image within social media, Choubtarash H., Nourani S. (2013)
П`ятницька Г. Т. - Інноваційний розвиток організацій: невід`ємні складові та чинники впливу (2013)
Лавров Р. В. - Стратегія розвитку фінансових інноваційних технологій (2013)
Шипуліна Ю. С. - Організаційно-економічні передумови формування інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві (2013)
Щолокова Т. В. - Інноваційні підходи щодо дослідження передумов створення методології управління логістичними затратами підприємства (2013)
Овчаренко М. І. - Методичні підходи до оптимізації вибору системи управлінських дій щодо розвитку корпоративної культури промислових підприємств з позиції їх ефективності (2013)
Цапук О. Ю. - Система критеріїв та показників оцінювання ефективності впровадження інноваційних розробок (2013)
Яворська К. Ю. - Процедура оцінювання збалансованості портфеля бізнесів промислових підприємств (2013)
Мартякова О. В. - Регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці на основі механізму управління їх якістю, Снігова С. М., Мудра О. В. (2013)
Мельник Т. М. - Оцінка державної підтримки аграрного сектору України, Головачова О. С. (2013)
Прокопенко О. В. - Аналіз використання міжнародного лізингу в контексті підвищення ефективності трансферу технологій на прикладі агропромислового комплексу, Школа В. Ю., Омельяненко В. А. (2013)
Тєлєтов О. С. - Маркетингові підходи до надання туристичних послуг в умовах України, Хижняк М. О. (2013)
Фролов С. М. - Аналіз ефективності економічного прикордонного співробітництва України на прикладі Сумської області та місце маркетингу інновацій у ньому, Махнуша С. М., Олійник В. М. (2013)
Криворучко О. С. - Маркетингова діагностика торговельних підприємств споживчої кооперації (2013)
Мельник О. В. - Формування нематеріальних активів та їх вплив на ринкову вартість промислових підприємств (2013)
Найдюк В. С. - Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств (2013)
Рыжик И. А. - Перспективы развития молочных кооперативов маркетинговой ориентации в Украине (2013)
Харічков С. К. - Сучасні методичні підходи до визначення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників, Аверіхіна Т. В. (2013)
Пашенцева Г. В. - Вплив маркетингу місць відпочинку на забезпечення екологічної безпеки рекреаційних територій Криму (2013)
Contents (2012)
Родік Р. В. - Застосування каліксаренів для трансфекції ДНК у клітини (2012)
Лозінська Л. М. - Біологічні аспекти неензиматичного глікозилювання, Семчишин Г. М. (2012)
Костіна В. Г. - Нові гібридні інгібітори РНК-полімерази фага Т7: синтез, докінг та скринінг in vitro, Пальчиковська Л. Г., Платонов М. О., Васильченко О. В., Лисенко Н. А., Алексєєва І. В. (2012)
Кубышин В. Л. - Кинетика диссоциации и реактивации холотранскетолазы печени крыс, Томашева Е. В., Кулеш И. В., Горбач З. В. (2012)
Яковенко І. Н. - Участь протеїнкінази СК2 в регуляції активності редокс-системи плазматичних мембран еритроцитів людини: відносний внесок Са2+-залежних та Cа2+-незалежних механізмів її активації, Жирнов В. В., Козаченко О. П., Шабликін О. В., Броварець В. С. (2012)
Цейслєр Ю. В. - Дія електромагнітного поля наднизької частоти на АТP-азну активність актоміозіну, Шелюк О. В., Мартинюк В. С., Нурищенко Н. Є. (2012)
Гулевский А. К. - Влияние проникающих криопротекторов на биосинтез протеинов в бесклеточной системе печени крыс, Никольченко А. Ю. (2012)
Великопольська О. Ю. - Ендоплазматично-мітохондріальна Са2+-функціональна одиниця: залежність дихання секреторних клітин від активності ріанодин- та ІФ3-чутливих Са2+-каналів, Манько Б. О., Манько В. В. (2012)
Губський Ю. І. - Антиоксидантна та церебропротекторна дія N-, S-вмісного похідного хіназолону за гострої ішемії головного мозку в щурів, БЄленічев І. Ф., Коваленко С. І., Горюшко Г. Г., Бухтіярова Н. В., Літвінова Н. В., Нікітін В. С., Павлов С. В., Бабенко Л. П. (2012)
Ровенко Б. М. - Помірний оксидативний стрес у плодової мушки Drosophila melanogaster, спричинений продуктами розщеплення сахарози, Лущак О. В., Лозінський О. В., Кубрак О. І., Лущак В. І. (2012)
Гавриляк В. В. - Жирнокислотний склад структурних ліпідів нормальних і патологічно змінених вовняних волокон, Ткачук В. М. (2012)
Зайцева О. В. - Модифікація спектрофотометричного методу визначення карбонільних груп протеїнів, Шандренко С. Г. (2012)
Данилова В. М. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1979–1980 рр., Виноградова Р. П. (2012)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Кір (лекція), Маврутенков В. В., Чергінець А. В., Будаєва І. В., Якуніна О. М., Чикаренко З. О. (2013)
Приходько В. Ю. - Соматоформные расстройства в практике семейного врача, Микропуло И. Р., Олейник М. В., Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Гоголь О. В., Кашковский Д. О., Лисняк О. А., Лисняк А. И. (2013)
Перцева Т. А. - Трудный диагноз. Клинический разбор случая гипердиагностики пневмонии, Киреева Т. В., Кравченко Н. К. (2013)
Коваль О. А. - Характеристика пружно-еластичних властивостей сонних артерій у жінок з артеріальною гіпертензією, Зубко І. М. (2013)
Хомазюк Т. А. - Изучение антитромботической эффективности, безопасности и переносимости генериков ацетилсалициловой кислоты у больных с ишемической болезнью сердца, Новоженина Л. И., Левых А. Э., Крыжановская С. И., Гриценко В. И. (2013)
Чухрієнко Н. Д. - Методи раннього виявлення, прогнозування подальшого перебігу та ускладнень полінозу, Грабовська Є. Г. (2013)
Дудукіна С. О. - Попередження та корекція гіпокалійемії при проведенні системної гіпотермії у хворих з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами (2013)
Калашникова О. С. - Частота, морфологічна характеристика та предиктори організації тромбів вушок передсердь після чотирьох тижнів антикоагулянтної підготовки до планової електричної кардіоверсії фібриляції передсердь (2013)
Юр’єва Л. М. - Порівняльна динаміка самосвідомості хворих на шизофренію та гострі і транзиторні психотичні розлади в процесі примусового лікування, Демура Н. О., Жур Ю. В., Коломоєць Н. Є., Кушнір Н. Г. (2013)
Бойко Т. Й. - Метаболізм заліза та діагностика залізодефіциту у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику (2013)
Височина І. Л. - Особливості стану місцевого імунітету слизових верхніх дихальних шляхів у дітей – вихованців дитячих будинків та ефективність сезонної профілактики ГРВІ з використанням багатокомпонентного рослинного препарату (2013)
Герасименко О. М. - Особливості гастродуоденальної патології у дітей, асоційованої з цитотоксичними Сagа штамами Helicobacter pylor (2013)
Банахевич Р. М. - Біохімічні особливості колагенового обміну у пацієнток з рецидивом генітального пролапсу (2013)
Вороненко Н. Ю. - Адипокіни резистин та ліпокалін-2 і їх роль у патогенезі синдрому полікістозних яєчників та метаболічного синдрому (2013)
Білецька Е. М. - Дніпропетровська гігієнічна школа: минуле, сьогодення, майбутне (до 90-річчя від заснування), Землякова Т. Д. (2013)
Семененко В. М. - Оптимізація аналітичного контролю залишкових кількостей діючих речовин сучасних пестицидів у воді водойм, Бардов В. Г., Коршун О. М., Ліпавська А. О., Коршун М. М. (2013)
Сергета І. В. - Психогігієнічна оцінка особливостей процесів формування характерологічних властивостей особистості учнів 14-17 років у динаміці навчання в сучасній школі, Мостова О. П. (2013)
Пономаренко Н. П. - Стан малюкової смертності в Чернігівській області, Гаркавий С. І., Коршун М. М. (2013)
Савка І. Г. - Структура переломів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки за даними обласного бюро судово-медичної експертизи, Бачинський В. Т., Беженар І. Л. (2013)
Кириченко А. Г. - Захворюваність та інвалідність внаслідок патології нервової системи: провідні чинники та шляхи запобігання (2013)
Людмила Миколаївна Юр’єва (до ювілею від дня народження) (2013)
Семенова Л. С. - Пам’яті професора Володимира Порфирійовича Карпова (2013)
Крывый С. Л. - Итеративный подход к анализу естественно-языковых текстов: логический аспект, Бибиков Д. С. (2012)
Вінник В. Ю. - Ациклічність та замкненість макрокомпозицій, Парфірова Т. С. (2012)
Лукьянова Е. А. - О структурних элементах компонентной сети Петри (2012)
Шкільняк С. С. - Секвенційні числення композиційно-номінотивних логік квазіарних предикатів (2012)
Россада Т. В. - Композиційно-номінативні логіки з непрямим іменуванням, Шкільняк С. С. (2012)
Лавріщева К. М. - Базові основи індустрії програм,обчислень і даних (2012)
Провотар А. А. - Аспекты моделирования в системе Гомеопат, Провотар О. А. (2012)
Редько В. Н. - Дефинитологические основания сущностной платформы, Редько И. В., Гришко В. Н. (2012)
Лавренюк А. М. - Один підхід до вирішення проблеми універсального використання мови програмування OPENCL на різних GPU, Лавренюк С. І. (2012)
Погорілий С. Д. - Особливості застосування генетичного алгоритму ба-лансування навантаження в мережі, Білоус Р. В. (2012)
Погорілий С. Д. - До задачі оптимізації завантаженості ресурсів обчислю-вального кластера з вузлами у вигляді віртуальних машин, Білоконь І. В. (2012)
Сальніков А. О. - Система керування грід-завданнями віртуальної лабораторії, що ґрунтується на асинхронній обробці подій (2012)
Слюсар Є. А. - Комплексна система тестування взаємодії ресурсів у національній грід-інфраструктурі (2012)
Марченко О. О. - Оптимізація алгоритму побудови неві-д’ємної матричної факторизації у задачах обробки текстів природною мовою із вико-ристанням графічних процесорів, Кисенко В. К., Березань І. О. (2012)
Стеняшин А. Ю. - Обробка даних у гетерогенних мережах типа GRID (2012)
Минухин С. В. - Имитационная модель и ее программная реализация планирования ресурсов грид-системы, Знахур С. В. (2012)
Твердохліб Є. М. - Побудова інтегрованої Е-інфраструктури підтримки наукових досліджень в грід-середовищі, Перконос П. І. (2012)
Hrytsay V. P. - Tete-a-tete project: software engineering tools supporting understanding, Zakhariya L. M. (2012)
Tkachuk M. V. - Models and tools for effective-ness increase of requirements traceability in agile-software development, Gamzayev R. O., Mayr H. C., Bolshutkin V. O. (2012)
Чебанюк О. В. - Метод доменного аналізу для ефективного моделювання процесів при проведенні експериментів з використанням програмного забезпечення, Чупринка В. І. (2012)
Матвеева Л. Е. - Применение статистических моделей в инженерии качества процессов производства программных систем, Гориславец Т. Н. (2012)
Колесник А. Л. - Підтримка процесу керування варіабельністю в сімействах програмних систем (2012)
Баценко Д. В. - Метод калібрування моделі СОСОМО шляхом редукції основного рівняння (2012)
Колчин А. В. - Оптимизация проверки выполнимости переходов при верификации формальных моделей (2012)
Шинкаренко В. И. - Повышение временной эффективности структур данных в оперативной памяти на основе, Забула Г. В. (2012)
Яценко Е. А. - Средства параметрически управляемой генерации алгоритмов на основе алгебры гиперсхем (2012)
Максимець О. М. - Пошук інваріантів U-Y- програм інтераційним алгоритмом над абсолютно вільними алгебрами данних (2012)
Акуловский В. Г. - Алгебра для описания данных в композиционных схемах алгоритмов (2012)
Дорошенко А. Е. - Средства проектирования объектно-ориентированных программ на основе алгебры алгоритмики, Иовчев В. А. (2012)
Тимофеев В. Г. - Задача проверки Т-выполнимости для логического языка VL1 системы VRS (2012)
Парасюк И. Н. - Мультиагентные модели на основе нечеткой логики высшего типа для высокопроизводительной среды, Ершов С. В. (2012)
Ильина Е. П. - Модели и методы аналитической поддержки принятия решений стратегического управления, Синицын И. П., Слабоспицкая О. А., Яблокова Т. Л. (2012)
Панченко Б. Е. - К вопросу о модифицируемости и безаномальности схемы реляционной базы данных (2012)
Палагин А. В. - К вопросу разработки инструментального комплекса онтологического назначения, Петренко Н. Г., Величко В. Ю., Малахов К. С., Тихонов Ю. Л. (2012)
Панченко Т. В. - Подання динамічних вимірів у OLAP-кубах (2012)
Сидорова Н. М. - Формування готовності майбутніх бакалаврів з інженерії програмного забезпечення до професійної комунікації (2012)
Любченко В. В. - Інформаційна технологія розробки та аналізу моделей предметних областей для їх вивчення (2012)
Задорожна Н. Т. - Особливості проектування інформаційної системи "Планування наукових досліджень в НАПН України", Петрушко В. А., Тукало С. М. (2012)
Резниченко В. А. - Формальная модель научной публикации, Проскудина Г. Ю., Овдий О. М. (2012)
Анісімов А. В. - UWN: Універсальна онтологічна база знань укранської мови, Марченко О. О., Никоненко А. О. (2012)
Мелащенко А. О. - Імплементація юридично правових електронних документів, Скарлат О. С. (2012)
Андон П. І. - Проблеми і можливості програмування в середовищі SEMATIC WEB, Бабенко Л. П. (2012)
Kussul O. M. - Reputation-based secyrity for heterogtneous structurally complex systems (2012)
Лихацкий И. А. - Средства кодогенерации для взаимодействия с базой данных через объекты (2012)
Дорошенко А. Ю. - Розпаралелювання програм на фортрані з використанням техніки переписувальних правил, Жереб К. А., Туліка Є. М. (2012)
Кривонос Ю. Г. - Формалізація жестоутворення за допомогою трьохмірної моделі людини для української жестової мови, Крак Ю. В., Бармак О. В., Єфімов Г. М. (2012)
Федоренко С. М. - Методологія аналізу статичних даних для реалізації перспективного планування в автоматизованій інформаційній системі "надання медико-соціальних та реабілітаційних послуг", Чадюк А. В. (2012)
Криковлюк Е. А. - Особенности реализации процессов имитационного моделирования на основе методологи DATA FARMING, Пепеляев В. А., Сахнюк М. А. (2012)
Чупринка І. В. - Метод автоматичного проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взття, Чебанюк О. В. (2012)
Іваненко П. А. - Автоматична оптимізація виконання для задачі метеорологічного прогнозування, Дорошенко А. Ю. (2012)
Хіміч О. М. - Принципи створення інтелектуального інтерфейсу для розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь на комп’ютерах гібридної архітектури, Чистякова Т. В., Баранов А. Ю. (2012)
Проворар О. І. - Деякі підходи до обчислення умовної невизначеності, Лапко О. В. (2012)
Андон П. І. - Потокові моделі мережі Інтернет за умов атак на відмову, Ігнатенко О. П. (2012)
Содержание (2013)
Григоренко Я. М. - Задачи статики и динамики анизотропных неоднородных оболочек с переменными параметрами и их численное решение (обзор), Григоренко А. Я. (2013)
Сторожев В. И. - Распространение электроупругих волн в многослойных пьезоэлектрических цилиндрах с секторным вырезом в сечении (2013)
Шульга Н. А. - О смешанной системе уравнений кирхгофовой теории поперечных колебаний пластин (2013)
Семенюк Н. П. - Устойчивость гофрированных арок при внешнем давлении (2013)
Голуб В. П. - К определению параметров дробно-экспоненциальных ядер наследственности нелинейно-вязкоупругих материалов, Павлюк Я. В., Фернати П. В. (2013)
Лукьянова Т. А. - О достаточных условиях связной устойчивости движения на временной шкале, Мартынюк А. А. (2013)
Отман М. И. А. - Влияние магнитного поля и тепловой релаксации на двухмерную задачу обобщенной термоупругой диффузии, Фарук Р. М., Эль-Хамид Х. А. (2013)
Чехов Виктор Николаевич (2013)
Шульга Николай Александрович (2013)
Лавріщева К. М. - Компонентне програмування. Теорія і реалізація (2012)
Нікітченко М. С. - Логіки квазіарних предикатів кванторно-екваційного рівня, Шкільняк С. С. (2012)
Провотар О. І. - Про нові методи опису невизначених величин, Лапко О. В. (2012)
Щегельський Т. С. - Аналіз систем нечіткої логіки для апроксимації нечітких функцій, Провотар О. О., Провотар О. І. (2012)
Ігнатенко О. П. - Одна динамічна конфліктно керована модель взаємодії користувачів у відкритих інформаційних середовищах (2012)
Кожаев В. В. - Иструментарий создания игровой логики (2012)
Колчин А. В. - Обзор современных систем и методов верификации формальных моделей, Летичевский А. А., Потиенко С. В., Песчаненко В. С. (2012)
Захарова О. - Технологія оптимального вибору варіантів на основі семантичного аналізу інформаційних об’єктів бізнес-процесу, Міненко В. (2012)
Алексеєв В. А. - Архітектура та функціональні можливості системи ситуаційного керування охороною зон відповідальності, Мостовий В. В., Терещенко В. С., Яловець А. Л. (2012)
Мердух С. Л. - Пакет прикладних програм для розрахунку безперервних та дискретних моделей динамічних процесів у контурах керування, Медведєв Р. Б. (2012)
Терещенко А. Н. - Оптимизация умножения больших N-разрядных чисел на основе N-разрядных ДПФ, Задирака В. К. (2012)
Данилович Ю. В. - Оксид азоту як регулятор внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу в міоцитах матки (2012)
Химич Н. В. - Авидность и конкурентное ингибирование связывания нативных и хаотропно модифицированных иммуноглобулинов с протеиновыми и гликолипидными антигенами, Гордиенко А. И. (2012)
Гостюхина О. Л. - Особенности системы антиоксидантной защиты черноморских моллюсков Mytilus galloprovincialis Lam. и Anadara inaequivalvis Br., Головина И. В. (2012)
Горідько Т. М. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ензимів антиоксидантного захисту та вміст стабільних метаболітів no в гонадах та плазмі крові щурів із початковими стадіями стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Косякова Г. В., Бердишев А. Г., Базилянська В. Р., Маргітич В. М., Гула Н. М. (2012)
Фафула Р. В. - Кінетичні властивості Na+, K+-АТР-ази лімфоцитів крові у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит, Єфремова У. П., Личковська Н. Е., Воробець З. Д. (2012)
Ференц І. В. - Вплив агматину на метаболізм L-аргініну в еритроцитах крові за умов стрептозотоциніндукованого діабету в щурів, Бродяк І. В., Люта М. Я., Бурда В. А., Федорович А. М., Сибірна Н. О. (2012)
Бабій С. О. - Зміни стану нирок щурів за розвитку карциноми Герена та застосування цитостатиків, Лоскутова Т. О., Штеменко Н. І. (2012)
Леус І. В. - Антиоксидантна і протипухлинна активність дикарбоксилатів диренію у тварин із карциномою Герена, Шамелашвілі К. Л., Скорик О. Д., Третяк С. Ю., Голіченко О. А., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2012)
Vasylyk Yu. V. - Effect of sodium chloride and nitroprusside on protein carbonyl groups content and antioxidant enzyme activity in leaves of corn seedlings Zea mays L., Semchuk N. M., Lushchak Ok. V., Lushchak V. I. (2012)
Рибченко Ж. І. - Дія адаптогенних препаратів на активність вакуолярних протонних насосів у клітинах коренів кукурудзи в умовах сольового стресу, Палладіна Т. О. (2012)
Карахим С. А. - Об истинных и кажущихся константах Михаэлиса в энзимологии. III. Существует ли линейная зависимость между кажущейся константой Михаэлиса и предельной скоростью и можно ли с ее помощью определять величину субстратной константы? (2012)
Бобровник С. А. - Авидность двухвалентных антител. Проблемы ее экспериментального измерения и теоретической оценки, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2012)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1975–1976 рр., Данилова В. М. (2012)
Костржевська О. Г. - Розробка проблеми біохімії злоякісного росту в роботах доктора біологічних наук, професора Василя Павловича Короткоручка (1956–1989 рр.), Мегедь О. Ф., Кіндрук Н. Л. (2012)
Георгій Вікторович Донченко (До 75-річчя від дня народження) (2012)
Юлія Михайлівна Пархоменко (До ювілею) (2012)
Ніна Германівна Гіммельрейх (До ювілею) (2012)
Станіслав Олександрович Кудінов (До 75-річчя від дня народження) (2012)
Ингеров А. И. - Использование амплитудных и фазовых кривых индукционных зондирований с естественными источниками для целей картирования, Ингеров И. А., Лозовой А. Л., Мендрий Я. В. (2012)
Калашник А. А. - Геолого-структурные особенности проявления эндогенного уранового оруденения в Орехово-Павлоградской минерагенической зоне Украинского щита (2012)
Пигулевский П. И. - О результатах магнитотеллурических зондирований в центральной части Среднепри (2012)
Лукінов В. В. - Прогноз перспективності ділянок для пошуку скупчень вільного метану (на прикладі шахти "Бутовська"), Безручко К. А., Приходченко О. В., Шпак В. Ю. (2012)
Кучин А. С. - Анализ величин максимальных вертикальных и горизонтальных сдвижений земной поверхности (2012)
Фомичёв В. В. - Перспективы применения и конструктивные особенности резино-воздушной армированной крепи, Медяник В. Ю., Скитенко А. И., Снигур М. В. (2012)
Табаченко Н. М. - Об извлечении метана и искусственного генераторного газа из угольных и сланцевых месторождений, Дычковский Р. E., Фальштынский В. С. (2012)
Рудаков Д. В. - Геомеханическая оценка проницаемости трещиноватых пород вокруг подземных, Иванова Е. С. (2012)
Бершадский И. А. - Усовершенствование метода пересчета воспламеняющих параметров взрывоопасных смесей в искробезопасных электрических цепях, Тукмачева Е. А. (2012)
Гаврюк Г. Ф. - Положение характерных точек динамической полумульды при подработках в условиях водопонижения, Беличенко Е. В. (2012)
Левченко П. В. - Экспериментальное определение зависимости эффективности классификации вертикального вибрационного грохота от комплекса доминирующих факторов (2012)
Таран И. А. - Закономерности передачи мощности по ветвям двухпоточных гидрообъемно-механических трансмиссий (2012)
Виноградов Б. В. - Статика и динамика двухдвигательных приводов барабанных мельниц (2012)
Садовенко И. А. - О потенциале активации оползневого лессового массива, Деревягина Н. И. (2012)
Ищенко К. С. - Физическое и численное моделирование напряженно-деформированного состояния массива горных пород в забое выработки, Круковский А. П., Круковская В. В., Ищенко A. К. (2012)
Хілов В. С. - Дослідження динаміко-інформаційних характеристик зовнішнього контуру привода пересування бурового постава (2012)
Горова А. І. - Експериментальні дослідження гідравлічного режиму діючого макету відстійника для очистки стічних вод від завислих речовин, Колесник В. Є., Кулікова Д. В. (2012)
Бабенко Т. В. - Системи водопостачання населених пунктів України, Почта Ю. В. (2012)
Сергеев Г. Г. - Оценка времени поиска неисправного элемента в электронных системах средствами диагностического комплекса "МАРС" (2012)
Кораблёв А. В. - Сравнительный анализ методов оценки статистических характеристик трафика сети Ethernet, Серов А. В. (2012)
Різун Н. О. - Методологія створення експертної системи інтегрованої діагностики та управління якістю навчання (2012)
Вагонова О. Г. - Економічні стратегії гірничих підприємств як похідна раціональності природокористування в системі суспільних відносин, Волошенюк В. В. (2012)
Гладун О. П. - До питання щодо залучення додаткових ресурсів для підвищення енергонезалежності України (2012)
Чуріканова О. Ю. - Економічна складова аналізу чинників травматизму на вугільних шахтах України (2012)
Яровенко Т. С. - Економічний механізм управління ризиками інвестиційних проектів (2012)
Жерносеков Д. Д. - Роль плазминоген/плазмина в функционировании клеток крови, Юсова Е. И., Гриненко Т. В. (2012)
Родрігес Р. Р. - Стехіометрична модель фолатзалежного метаболізму одновуглецевих груп у плаценті людини, Лущик І. С., Оболенська М. Ю. (2012)
Драгущенко О. О. - Вплив противірусних речовин різної хімічної природи на експресію генів ІФНα, ПКР, ОАС1а i РНК-ази L, Міня І. Й., Полєжаєва Т. А., Старосила Д. Б., Карпова І. С., Оболенська М. Ю., Рибалко С. Л. (2012)
Semchuk N. M. - Effect of short-term salt stress on oxidative stress markers and antioxidant enzymes activity in tocopherol-deficient Arabidopsis thaliana plants, Vasylyk Yu. V., Lushchak Ok. V., Lushchak V. I. (2012)
Левчук Н. І. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на інтенсивність фрагментації ДНК у пухлинній та позапухлинній тканинах кори надниркових залоз людини, Пушкарьов В. М., Ковзун О. І., Микоша О. С., Гула Н. М., Тронько М. Д. (2012)
Мединська К. О. - ATP-азна активність актоміозинового комплексу скелетних м’язів кроля за дії ультразвуку, Нурищенко Н. Є., Пелюх Л. І., Шелюк О. В. (2012)
Ґудзь Є. А. - Антитоксичні ефекти N-стеароїлетаноламіну в суспензії та у складі нанокомпозитного комплексу в органах мишей з карциномою Льюїс за введення доксорубіцину, Гула Н. М., Хмель Т. О., Горідько Т. М., Башта Ю. М., Панчук Р. Р., Стойка Р. С., Рябцева А. О., Заіченко О. С. (2012)
Захарян Г. В. - Изменения содержания гликолипидов, сфингозина и цитокинов в головном мозгу крыс при его экспериментальном отеке (2012)
Шевченко В. Б. - Определение АФК в присутствии биологически активных веществ по флуоресценции пористого кремния, Даценко А. И., Шаблыкин О. В., Осадчук Т. В., Ляхов А. М., Пивоваренко Ю. В., Макара В. А. (2012)
Бобровник С. А. - Новый подход в определении аффинности двухвалентных антител методом поверхностного плазмонного резонанса. Теория, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2012)
Комісаренко С. В. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1977–1978 рр., Виноградова Р. П., Данилова В. М. (2012)
Лучик А. А. - Українська лінгвістика XXI ст. у координаті зіставного методу дослідження (2013)
Компанцева Л. Ф. - Принципи сугестивної лінгвістики в інтернетній комунікації (2013)
Манакін В. М. - Особливості внутрішньої форми слова в аспектах зіставного мовознавства (2013)
Войналович Л. П. - Модальність як багатоаспектна лінгвістична категорія (2013)
Вишневська Н. Ю. - Кліше як мовна одиниця: проблеми кліше в мовознавстві (2013)
Коваль Л. М. - Формально-граматична парадигма складеного головного компонента безособового речення в українській мові (2013)
Лисейко Л. В. - Стиль як лінгвістична категорія (2013)
Терещенко Т. В. - Семантика локальних прийменників німецької мови аn і bеі – контрастивний аналіз (2013)
Федоренко О. І. - Закономірності лексичної сполучуваності слів (2013)
Антонова О. А. - Структурно-семантична характеристика прийменникових еквівалентів слова каузальної семантики у польській мові (2013)
Байло Ю. В. - Особливості поняття "військовий термін” (семантичний аспект) (2013)
Гаращенко О. В. - Основні погляди на поняття партиципності (2013)
Голіцина О. В. - Шляхи утворення фразеологічного значення мінімальної фразеологічної одиниці (2013)
Макаровець Ю. В. - Дослідження іміджу публічної особи у лінгвістиці (2013)
Мартиняк О. А. - Гетероосновні словотвірні синоніми в українській науково-технічній термінології (2013)
Михайлова Є. В. - Етапи формування лексичного корпусу прикметника сучасної турецької мови (діахронічний аспект) (2013)
Роман В. В. - Функціонування лексичних запозичень у мові ЗМІ: соціолінгвістичний аспект (2013)
Синявская О. Е. - Патогенные неймы в сфере современной коммерческой номинации (2013)
Швець Н. В. - Принципи і критерії розмежування типів мотивації у сучасній лінгвістиці (2013)
Козіцька О. А. - Сурядні сполучники як виразники приєднувальних семантико-синтаксичних відношень, Давнюк С. В. (2013)
Ляшук А. М. - Семантична і формальна модифікація словникових одиниць української та англійської мов (2013)
Кардаш Л. В. - До проблеми зв’язку категорій заперечення та протиставлення з іншими мовними категоріями (2013)
Куранова С. І. - Прагмалінгвістичні особливості мовної особистості у діалогічному дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Оленяк М. Я. - Актантно-атрибутивні, сирконстантно-атрибутивні та предикатно-сирконстантні конкретизувальні уточнення (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Близнюк К. Р. - Лексико-семантичні поля концепту "патріотизм” в українській, російській і польській мовах (2013)
Євчук М. С. - Особливості процесу комплексної адаптації англійських запозичень у польській та українській мовах (2013)
Михальчук Н. О. - Лінгвостилістичні особливості перекладу роману Джона Апдайка "Кентавр” (2013)
Мороз Л. В. - Особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів, Кушнір Н. В., Мороз Л. М. (2013)
Гуменюк О. О. - Сучасний стан онлайнових перекладачів (німецька та українська мови) (2013)
Хацер Г. О. - Особливості перекладу термінологічної лексики на прикладі текстів медичного спрямування (2013)
Ходаковська О. О. - Англомовний законодавчий дискурс: граматичні особливості перекладу (2013)
Іліх М. В. - Іван Франко як перекладач П. Б. Шеллі: версифікаційна та лексична система оригіналу та перекладу (2013)
Орєхова О. І. - Теоретичні засади кіноперекладу: історичний аспект (2013)
Шукало І. М. - Специфіка перекладу комічного у кінодискурсі (2013)
Коваленко А. О. - Стратегії перекладу текстів дискурсу мас-культури (2013)
Вокальчук Г. М. - Неологія Михайля Семенка в контексті словотворчої практики поетів 20–30-х рр. XX ст. (2013)
Дубинець 3. О. - Мовна особистість Зигмунта Левицького (2013)
Степанова О. І. - Відбиття явища лексичної інтерференції в російськомовних текстах (на матеріалі творів письменників-білінгвів та засобів ЗМІ) (2013)
Кузьмич О. О. - Еквіваленти речень у сучасній малій прозі (2013)
Горбинко О. Ю. - Концепт "Каховка" в романі О. Гончара "Таврія" (2013)
Кирилюк О. В. - Фольклорна основа складених найменувань у сучасній українській поезії (2013)
Приблуда Л. М. - Перифраза як стилістичний засіб зображення дійсності в сучасній малій прозі (2013)
Potapenko S. I. - ‘The speech that failed to fly’: cognitive-rhetorical analysis of effects produced by President Obama’s 2009 inaugural address (2013)
Тхір М. Б. - Лексико-семантична репрезентація теми "війна” в політичних промовах Б. Обами (2013)
Совтис Н. М. - Запозичення з польської мови у творах Л. Е. Венглінського (на матеріалі збірки "Гіркий сміх. Казки й образки з життя в Галичині”) (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2012)
Новаковський Л. - Єдиний цивілізований шлях — прозорий, зрозумілий, регульований ринок землі (2012)
Нашиванко О. - Земля для зайдів — засіб виробництва, а для селянина — ще й прабатьківщина (2012)
Рєпін К. - Хто господарює на землі, а хто очікує ринку, щоб спекульнути (2012)
Хто і скільки орендує сільськогосподарських земель? (2012)
Євич П. - Землю не надуриш… (2012)
Панасько Т. - Оцінка земельних ділянок сільгосппризначення за міжнародними стандартами, або наскільки ми готові застосовувати світовий досвід (2012)
Добряк Д. - Проблеми сучасного землеустрою (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Тацій В. - Національна академія правових наук України: етапи становлення та розвитку (2013)
Рабінович П. - Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, змістова класифікація (2013)
Оніщенко Н. - Невідкладність завдань по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів особи (теоретичні моделі тапрактика реалізації) (2013)
Дудаш Т. - До питання про ефективність захисту прав людини (за матеріалами пілотних рішень Страсбурзького суду) (2013)
Панкевич О. - Проблема свободи в сучасній християнській антропології (католицька й православна інтерпретації) (2013)
Мурашин О. - Проблема ідентичності національних правових систем в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект (2013)
Євграфова Є. - Доктрина у правовій науціі юридичній практиці (2013)
Косінов С. - Контроль у державі як складова соціальної системи (2013)
Крижановський А. - Історіософія правового порядку: спроба загальноцивілізаційного дискурсу (2013)
Єрмолаєв В. - Про деякі спірні питання історіїдержавотворення на Гетьманщині часів Б. Хмельницького (2013)
Рум’янцев В. - Ідея національно-державного відродження в суспільно-політичному житті України (кінецьХVIII – початок XX ст.) (2013)
Медведчук В. - Державотворчий потенціал федеративної трансформації України: конституційно-правові аспекти (2013)
Скрипнюк О. - Конституційне право і теорія конституційого права України: теоретико-методологічні проблеми (2013)
Оніщук М. - Відповідальне правління і народний суверенітет: нотатки до конституційного творення, Савчин М. (2013)
Гончаров В. - Ще раз про юридичну природу рішень Конституційного Суду України (2013)
Нагребельний В. - Правове забезпечення модернізації державного управління та державного регулювання в економічній сфері України (2013)
Самсін І. - Підгалузева природа податково-правових відносин та їх ознаки (2013)
Лученко Д. - Про основні ознаки адміністративно-правового спору (2013)
Бойко І. - Роль адміністративного права у формуванні правового статусу людини і громадянина (2013)
Гетьман А. - Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики (2013)
Мілаш В. - Правове регулювання договірних відносин із надання послуг за сучасних ринкових умов (2013)
Татьков В. - Принцип спеціалізації як критерій у розмежуванні судових юрисдикцій (2013)
Голіна В. - Кримінологічна політика України як ресурс у протидії злочинності (реалії і можливості) (2013)
Гончаренко В. - Відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України, Рабінович П. (2013)
Битяк Ю. - Основні напрями наукових досліджень у галузі конституційного, муніципального,міжнародного права, адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права (2013)
Кузнєцова Н. - Інформація про роботу відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України (2013)
Шемшученко Ю. - Здобутки та перспективи наукової діяльності відділення екологічного, господарського та аграрного права, Нагребельний В. (2013)
Борисов В. - Діяльність відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України: двадцять років досвіду, Батиргареєва В. (2013)
Борисов В. - Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса: до 20-ї річниці створення Національної академії правових наук України, Батиргареєва В. (2013)
Серьогіна С. - На шляху розвитку національної доктрини державного будівництва та місцевого самоврядування (2013)
Орлюк О. - Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Нежиборець В. (2013)
Крупчан О. - Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва як структурний підрозділ Національної академії правових наук України (2013)
Прилипко С. - Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України: становлення та розвиток, Атамонова Ю. (2013)
Пилипчук В. - Історія Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України та розвитку правової наукив інформаційній сфері, Фурашев В., Гладківська О. (2013)
Добрянський С. - Львівська наукова школа теорії прав людини (до 15-річчя діяльності Львівської лабораторії прав людини НАПрН України) (2013)
Шепітько В. - Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: здобутки та перспективи діяльності наукової лабораторії, Авдєєва Г. (2013)
Тихий В. - Київський регіональний центр Національної академії правових наук України – становлення, наукові досягнення та перспективи розвитку, Яковлєв А. (2013)
Мамутов В. - Донецький регіональний науковий центр Національної академії правових наук України: становлення та розвиток (2013)
Ківалов С. - Юридична наука півдня України: виклики ХХІст. (про діяльність Південного регіонального центру Національної академії правових наук України) (2013)
Нор В. - Західний регіональний науковий центр Національної академії правових наук України: становлення та розвиток (2013)
Бобровник С. - Нові аспекти дослідження теорії судової влади (2013)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2013)
Жигалкін П. І. (2013)
Гусаров С. М. (2013)
Комісаров В. С. (2013)
Пам’яті Михайла Яковича Сегая (2013)
Пам’яті Володимира Серафимовича Зеленецького (2013)
Вихідні дані (2013)
Макуха С. Н. - Технологічна зона як метод розбудови інноваційної моделі економіки держави (2013)
Нечипорук Л. В. - Трансакційні витрати та тарифна політика на страховому ринку (2013)
Чуприна О. О. - Методологічні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу, Чуприн К. С. (2013)
Овсієнко О. В. - Розбудова соціальної держави в Україні: пошук оптимальної економічної моделі (2013)
Набатова О. О. - Соціально-інноваційний потенціал суспільства і проблеми його реалізації (2013)
Благоразумова О. В. - Інформаційне забезпечення оцінювання соціального середовища сучасного підприємства (2013)
Броницкая В. В. - Духовное производство в системе устойчивого развития, Бервено О. В. (2013)
Гузенко Г. М. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: сутність, економічний механізм її розбудови, особливості, Гайдученко Ю. О. (2013)
Дарнопих Г. Ю. - Історичні передумови кризи суспільної довіри до держави як гаранта захисту прав громадян (2013)
Буткевич О. В. - Економіко-правова характеристика сучасного стану рибного господарства України (2013)
Гончаров О. О. - Господарсько-правова характеристика системи суспільних відносин поводження з відходами (2013)
Заїченко Л. І. - Комерціалізація спортивних відносин: завдання господарсько-правового забезпечення (2013)
Князєва К. Ю. - Господарсько-правове забезпечення діяльності пайових венчурних інвестиційних фондів (2013)
Кузьміна М. М. - Поняття та види енергії з альтернативних джерел (2013)
Машкіна Л. О. - Державна правова політика щодо іноземних інвестицій у вітчизняний банківский сектор (2013)
Морщагіна Н. С. - Господарсько-договірна діяльність аптечних закладів (2013)
Стадник К. О. - Світовий досвід державного контролю за процессами економічної концентрації (2013)
Подрез-Ряполова І. В. - О кремі правові аспекти забезпечення побудови системи постачання природного газу в Україні (2013)
Швидка Т. І. - Інноваційне інвестування в механізмі забезпечення економічної конкурентоздатності: господарсько-правовий аспект (2013)
Батигіна О. М. - Правове регулювання створення інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції (2013)
Дутчак В. Ф. - Удосконалення законодавства України щодо створення сприятливих умов господарської діяльності на території чорнобильської катастрофи (2013)
Зінченко І. О. - Співучасть у злочині за кримінальним правом України та Aнглії: порівняльно-правовий аспект (2013)
Шевченко Л.С. - Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу (2013)
Вихідні дані (2013)
Ротанов Г. М. - Формування системи відтворення основних засобів промислового підприємства (2013)
Malakhovsky Y. - Quantitative relationship between the amount of income and consumption in macroeconomic region(part 1) (2013)
Котенко Т. М. - Проблеми фінансування вищої освіти регіону (2013)
Бондарчук Ю. П. - Адміністративно-командні методи управління залізничним транспортом України в 30-х рр. ХХ ст (2013)
Остряніна С. В. - Формування конкурентних переваг молокопереробних підприємств на продовольчому ринку України (2013)
Хачатурян О. С. - Комплексний аналіз розвитку малого підприємництва в Кіровоградській області (2013)
Василик І. І. - Модель процесу видобутку нафти і газу як сфери походження специфічних функцій і задач управління (2013)
Сіташ Т. Д. - Теоретичні дефініції видатків на охорону здоров’я (2013)
Дзьобко І. П. - Стратегічні аспекти організації партнерських відносин (2013)
Кіріченко О. В. - Формування об’єктно спрямованого стилю управління продуктивною діяльністю сучасного промислового підприємства (2013)
Толстая Н. В. - Особливості оцінки стратегічного потенціалу корпоративного підприємства (2013)
Volchanskyy O. V. - United states corporate research : University of North Texas experience, Garkusha L. S.  (2013)
Малаховський Ю. В. - Вартісноорієнтоване управління діяльністю квазікорпоративної сукупності конкуруючих підприємств регіону, Жовновач Р. І., Шевченко С. А. (2013)
Рибалко-Рак Л. А. - Причинно-наслідкова модель формування системи управління якістю на основі діаграми К. Ісікави, Панченко В. А. (2013)
Жовновач Р. І. - Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Сторожук О. В. - Стан, проблеми та перспективи формування ринку інтелектуальних послуг (2013)
Зима Б. В. - Про особливості економічної активності і структури зайнятості населення сільської місцевості України, Зима Г. І. (2013)
Абашина О. В. - Аналіз основних складових чинників впливу на соціальну ринкову економіку країни (2013)
Мезенцева О. М. - Організаційно-управлінські аспекти формування умов для успішного функціонування підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Захарченко В. І. - Дослідження підвищення ефективності виробничого кластеру, Бондаренко О. В. (2013)
Ширяєва Л. В. - Управління знаннями як інструмент розвитку персоналу, Захарченко Н. В. (2013)
Красножон Н. С. - Цільові пріоритети регулювання сегментованого ринку праці на регіональному рівні (2013)
Немченко Т. А. - Деякі питання щодо сутності трудового потенціалу галузі (2013)
Решитько Т. В. - Розвиток обслуговуючих кооперативів як засіб збільшення мережі робочих місць на селі (2013)
Шинкаренко А. В. - Удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (2013)
Заярнюк О. В. - Діагностика мотивації зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями (2013)
Шевченко О. О. - Основні проблеми працевлаштування молоді у системі споживчої кооперації України (2013)
Ядранський Д. М. - Час як безальтернативний обмежений ресурс (2013)
Шапошников К. С. - Вплив інституційного середовища на креативний розвиток економіки регіону (2013)
Карась П. М. - Національне бюро кредитування, як інститут поліпшення кредитно-грошової системи України, Гришина Л. О., Сергійчук С. І. (2013)
Kravchenko V. P. - Ways of attracting customers in the commercial banks, Mogiley A. O. (2013)
Меркулов М. М. - Управління ресурсним забезпеченням малих підприємств з технологічними інноваціям, Глущенко Л. Д. (2013)
Попов В. М. - Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні, Неревська К. І. (2013)
Сидорчук А. А. - Напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів державного пенсійного страхування (2013)
Фільштейн Л. М. - Головні чинники та наслідки інфляції в Україні, Гохгелеринт Н. Л. (2013)
Шалімова Н. С. - Підходи щодо забезпечення прийнятного рівня незалежності аудиторів (2013)
Вороніна В. Л. - Основні етапи побудови моделі моніторингу стану системи управління прибутком (2013)
Гордієнко В. В. - Інвестиційний потенціал українського автотранспортного підприємства: методичні основи визначення та реалізації (2013)
Козинець Г. О. - Структура інтелектуального капіталу (2013)
Лаптєва В. В. - Організаційне забезпечення підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств (2013)
Марачевська А. В. - Історичний аспект у дослідженні сутності іпотечного кредитування (2013)
Почотова Я. В. - Інноваційні маркетингові комунікативні технології (2013)
Сушкова Е. Е. - Оценка уровня налогового давления на экономику региона (на примере АР Крым) (2013)
Ямко П. Ю. - Податки на майно та його приріст: міжнародний досвід та українські реалії (2013)
Аулін В. В. - Залежність рентабельності вантажних перевезень від системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів, Замота О. М. (2013)
Артюх-Пасюта О. В. - Екологічний аудит: теоретичні аспекти і наукові підходи, Кравченко І. Ю. (2013)
Дюжев В. Г. - Комплексный подход к повышению инновационной восприимчивости энергосберегающих мероприятий, Попов Н. А. (2013)
Головченко Н. Ю. - Організаційно-методичні аспекти обліку непередбачених активів на підприємствах водопостачання та водовідведення, Головченко О. О. (2013)
Прохар Н. В. - Особливості та дискусійні аспекти фінансової звітності відповідно до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (2013)
Пугаченко О. Б. - Пропозиції щодо формування, розподілу та відображення в обліку витрат сфери матеріального забезпечення хлібопекарних підприємств (2013)
Смірнова І.В. - Проблемні питання обліку операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності, Клименко Я.В. (2013)
Головченко Н. Ю. - Проблеми обліку реалізації послуг водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках, Головченко О. О. (2013)
Кіпіоро І. М. - Роль інновацій як стратегічного елементу інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Кузьменко Г. І. - Вплив діючого порядку обліку податкових зобов’язань з ПДВ на показники фінансової звітності та шляхи його удосконалення (2013)
Шелест В. С. - Особливості оцінки нематеріальних активів в бухгалтерському обліку (2013)
Яковенко Р. В. - "Правила гри” на політичному ринку України: теоретико-економічне обґрунтування (2013)
Левченко О. М. - Активізація співпраці роботодавців та ВНЗ як чинник удосконалення стратегії розвитку підприємств машинобудування, Ткачук О. В. (2013)
Немченко А. Б. - Сучасні підходи до забезпечення продовольчої безпеки України, Немченко Т. Б. (2013)
Сторожук О. В. - Актуальні аспектизабезпечення економічної безпеки банківськихустанов, Заярнюк О. В. (2013)
Зайченко В. В. - Економічна безпека підприємства: сутність та основні складові, Коваленко С. В. (2013)
Грінка Т. І. - Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства (2013)
Зайченко В. В. - Роль і місце правоохоронних органів у правовій державі, Лаптєва А. В. (2013)
Барна Т. В. - Журнал "Науковий вісник НГУ" у сфері наукових комунікацій: сьогодні і завтра, Кислова К. О., Сисун М. Т. (2012)
Меньшов А. И. - Информативность показателей магнетизма почвенного покрова при решении агрогеофизических и почвоведческих задач, Круглов А. В., Сухорада А. В. (2012)
Нікітенко І. С. - Результати мінералого-петрографічного дослідження кам’яних артефактів з поселення доби бронзи Тернівка-1 (2012)
Перков Е. С. - Минералого-геохимические особенности зональности коры выветривания Восточно-Липовеньковского массива (Среднее Побужье Украинского щита), Поповченко С. Е. (2012)
Жулай Ю. А. - Теоретическое обоснование динамических параметров импульсного нагнетания жидкости в угольный пласт, Ангеловский А. А., Васильев Д. Л. (2012)
Ковалевська І. А. - Вплив характеристик шаруватості та кута падіння гірського масиву на результати обчислювального експерименту зі стійкості виїмкових виробок, Фомичов В. В., Скітенко А. І., Снігур М. В. (2012)
Дамян Гиза - Исследование рабочих характеристик стоек усиления крепи (2012)
Литвиненко К. В. - Оптимизация взаимодействия звеньев комбинированного транспорта при открытой разработке полезных ископаемых (2012)
Мартовицкий А. В. - Обоснование комплекса эффективных мероприятий по повышению устойчивости выработок шахт ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" (2012)
Ляшенко В. И. - Создание и внедрение сейсмобезопасной технологии подземной разработки урановых месторождений, Дудченко А. Х. (2012)
Якунин Е. А. - Математическое моделирование процесса кристаллизации в применении к прогнозированию структуры закаленных из жидкого состояния металлов (2012)
Кривощеков В. И. - Исследование обтекания цилиндров пространственным потоком вязкой жидкости (2012)
Таран И. А. - Взаимосвязь кругового передаточного отношения двухпоточной трансмиссии с параметром регулирования в случае планетарного механизма на выходе (2012)
Моня А. Г. - Интегрирование дифференциального уравнения теплопроводности для определения тепловой нагруженности дискового тормоза шахтного локомотива (2012)
Горова А. І. - Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод, Колесник В. Є., Кулікова Д. В. (2012)
Голинько В. И. - Исследование воздушного и пылевого баланса в наклонном стволе шахты №9-10 Марганецкого горно-обогатительного комбината, Лутс И. О., Яворская Е. А. (2012)
Чеберячко С. І. - До питання визначення захисної ефективності протипилових респіраторів за тест-аерозолем "Парафінова олива", Наумов М. М., Радчук Д. І. (2012)
Рузова Т. А. - Метод экспериментального определения скоростей частиц в двухфазном потоке, Толстопят А. П., Флеер Л. А. (2012)
Овсяников В. В. - Алгоритм контроля и система управления энергетическими показателями топлива на тепловых электростанциях (2012)
Жамиль Абедельрахим Жамиль Альсаяйде - Автоматическая оптимизация технологического комплекса магнитного обогащения по производительности, Кочура Е. В. (2012)
Кудря Я. В. - Кластеризація факторів, що впливають на економічну ефективність управління корпораціями в машинобудуванні (2012)
Півняк Г. Г. - Synchro-mining: цивілізоване вирішення проблеми сталого функціонування гірничодобувних регіонів, Пілов П. І., Пашкевич М. С., Шашенко Д. О. (2012)
Багрова І. В. - Оцінка властивостей інноваційного потенціалу промислового підприємства, Тищенко Т. І. (2012)
Contents (2012)
Пархоменко Ю. М. - Окисленные производные тиамина: образование, свойства, биологическая роль, Степуро И. И., Донченко Г. В., Степуро В. И. (2012)
Мацелюх О. В. - Очищення і фізико-хімічні властивості пептидази Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 з еластазною і фібринолітичною активністю, Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д. (2012)
Данилович Г. В. - Зміни поляризації плазматичної та внутрішньої мітохондріальної мембран клітин міометрія за дії каліксаренів – інгібіторів Na+, K+-АТР-ази плазматичної мембрани, Данилович Ю. В., Коломієць О. В., Костерін С. О., Родік Р. В., Черенок С. О., Кальченко В. І., Чуніхін О. Ю., Горчев В. Ф., Карахім С. О. (2012)
Векліч Т. О. - Порівняльне дослідження впливу калікс, Шкрабак О. А., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2012)
Grebinyk S. M. - Photoactivated fullerene C60 induces store-operated Ca2+ entry and cytochrome c release in jurkat cells, Palyvoda K. O., Prylutska S. V., Grynyuk I. I., Samoylenko A. A., Drobot L. B., Matyshevska O. P. (2012)
Ільченко М. М. - Природа взаємодії Са2+ з D-глюкозаміном: дослідження квантово-хімічним методом DFT (2012)
Яцишина А. П. - Біоінформативний аналіз потенційних сайтів посттрансляційних модифікацій О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази (MGMT) людини, Нідоєва З. М., Підпала О. В., Лукаш Л. Л. (2012)
Петрова Г. В. - Эффекты α-токоферола и его аналогов на запрограммированную гибель тимоцитов крыс, индуцированную ингибиторами клеточных протеинкиназ, Делеменчук Н. В., Донченко Г. В. (2012)
Кулешова Д. К. - Альдегидредуктазная активность и спектр альдокеторедуктаз крови у подростков с нейроэндокринным ожирением, Давыдов В. В., Швец В. Н. (2012)
Марченко М. М. - Генерація супероксидного радикала компонентами монооксигеназної системи печінки попередньо опромінених щурів-пухлиноносіїв, Кеца О. В. (2012)
Данченко О. О. - Механізми підтримки прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в тканинах печінки гусей в умовах гіпо- і гіпероксії, Пащенко Ю. П., Данченко Н. М., Здоровцева Л. М. (2012)
Фафула Р. В. - Характеристика Ca2+, Mg2+-АТР-аз лімфоцитів периферичної крові хворих з ревматичною патологією, Єфремова У. П., Воробець З. Д. (2012)
Шандренко С. Г. - Утворення пулу лабільного заліза в крові за рабдоміолізу в щурів (2012)
Колупаев Ю. Е. - Участие активных форм кислорода в индуцировании аскорбатпероксидазы и гваяколпероксидазы при тепловом закаливании проростков пшеницы, Обозный А. И. (2012)
Контурська О. О. - Активність ензимів аскорбат-глутатіонового циклу в листках проростків кукурудзи в умовах засолення та обробки адаптогенними препаратами, Палладіна Т. О. (2012)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1981–1982 рр., Данилова В. М. (2012)
Contents (2013)
Morozov V. I. - Sphingosine-1-phosphate: distribution, metabolism and role in the regulation of cellular functions, Sakuta G. A., Kalinski M. I. (2013)
Кибирев В. К. - Непептидные ингибиторы фурина на основе амидиногидразонов диарилальдегидов, Осадчук Т. В., Козаченко А. П., Вадзюк О. Б., Броварец В. С. (2013)
Акопова О. В. - Влияние потенциалзависимого транспорта калия на мембранный потенциал митохондрий мозга крыс, Носарь В. И., Колчинская Л. И., Маньковская И. Н., Малышева М. К., Сагач В. Ф. (2013)
Касян Н. А. - Мембранотропные свойства урокановой кислоты, Ващенко О. В., Завора Л. Н., Софронов Д. С., Лисецкий Л. Н. (2013)
Pushkarev V. M. - Biochemical effects of combined action of γ-irradiation and paclitaxel on anaplastic thyroid cancer cells, Kovzun O. I., Pushkarev V. V., Tronko M. D. (2013)
Гузик М. М. - Вплив інгібіторів полі(ADP-рибозо)полімерази на деякі показники оксидативного стресу в лейкоцитах крові щурів за експериментального цукрового діабету, Дякун К. О., Яніцька Л. В., Кучмеровська Т. М. (2013)
Макарчук В. А. - Системи глутатіону крові щурів та морфологічні зміни підшлункової залози в умовах експериментального гострого та хронічного панкреатиту, Ушакова Г. О., Крилова О. О. (2013)
Громов Л. А. - Действие антиконвульсантов на систему оксида азота, Беленичев И. Ф., Гончар-Чердакли Л. Г., Жерновая Г. А. (2013)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1983–1984 рр., Данилова В. М. (2013)
Романюк С. І. - Стовбурові клітини та рецептори, пов’язані з G-протеїнами, – знову на передовій науки, Комісаренко С. В. (2013)
Правила для авторів (2013)
Правила для авторов (2013)
Directions for authors (2013)
Ліцензійний договір на використання твору (2013)
Лицензионный договор на использование рукописи (2013)
Содержание (2013)
Чернышенко И. С. - Издание "Успехи механики": результаты, анализ, оценки, Рущицкий Я. Я. (2013)
Гузь А. Н. - Анализ различных вариантов библиометрических оценок научных журналов и ученых, Рущицкий Я. Я. (2013)
Каминский А. А. - О докритическом распространении трещины продольного сдвига в вязкоупругом композитном теле, Селиванов М. Ф., Черноиван Ю. А. (2013)
Кубенко В. Д. - Колебания незамкнутой двухслойной электроупругой сферической оболочки при импульсном электромеханическом нагружении, Янчевский И. В. (2013)
Григоренко А. Я. - Напряженно-деформированное состояние нетонких сферических оболочек переменной толщины при локализованных нагрузках, Вовкодав О. В., Яремченко С. Н. (2013)
Мольченко Л. В. - Осесимметричное магнитоупругое деформирование гибкой ортотропной кольцевой пластины с учетом ортотропной электропроводности, Лоос И. И., Федорченко Л. М. (2013)
Бащук Е. Ю. - Влияние неоднородности основного напряженного состояния на критические параметры устойчивости пластины с трещиной, Бойчук В. Ю. (2013)
Голуб В. П. - К расчету усталостной долговечности призматических стержней при асимметричном циклическом нагружении, Пелых В. Н., Погребняк А. Д. (2013)
Гуляев В. И. - Самовозбуждение колебаний долота бурильной колонны, Луговой П. З., Борщ Е. И. (2013)
Карлаш В. Л. - Вынужденные электромеханические колебания прямоугольных пьезокерамических стержней с разделенными электродами (2013)
Чен Х. К. - Анализ в рамках механики разрушения с помощью комбинированной методики "опора-анкер" с целью управления опасным грунтом как источника обвала, Танг Х. М. (2013)
Попов В. О. - Захисні контейнери для твердих радіоактивних речовин, Власко А. А. (2013)
Сіянов О. І. - Критерії розрахунку стійкості сітчастих оболонок покриттів, Берчак С. П. (2013)
Коц І. В. - Визначення температурних та гідравлічних параметрів кавітаційного устаткування для приготування бітумних емульсій, Борисенко А. А., Бауман К. В. (2013)
Бондар А. В. - Технологічні аспекти виготовлення поризованих складів сухих будівельних сумішей (2013)
Сердюк В. Р. - Ефективні заповнювачі для ніздрюватих бетонів, Христич О. В. (2013)
Коц І. В. - Дослідження процесу імпульсного підсилення несучих основ споруд при ін’єкційному закріпленні грунтових масивів, Бадьора Н. П. (2013)
Маєвська І. В. - Спрощене визначення параметрів просідання лесових грунтів за фізичними показниками, Зайцева А. Ю. (2013)
Терновий В. І. - Дослідження впливу рухливості розчинної суміші та тривалості її перемішування під час приготування на показники цем’янкової штукатурки, Молодід О. С. (2013)
Кучеренко Л. В. - Сучасні підходи підвищення ефективності виконання тонкошарового штукатурного покриття, Рабоча Т. В., Стрілець Я. О. (2013)
Ратушняк Г. С. - Оцінювання надійності функціонування вентиляційних систем з використанням методу нейро-нечітких мереж, Степанковський Р. В. (2013)
Співак О. Ю. - Кінетика сушіння кісточкових плодів в конвективних сушарках, Павлюк В. К. (2013)
Ратушняк Г. С. - Вплив температурних режимів ферментації та седимента-ційних параметрів субстрату на продуктивність біогазової установки, Анохіна К. В., Кощеєв І. А. (2013)
Бікс Ю. С. - Визначення прогнозованої міцності бетону з використанням апарату нечіткої логіки (2013)
Ковальський В. П. - Реконструкція житлової секції застарілої серії, Очеретний В. П., Щербань Д. П. (2013)
Кройтор І. М. - Забезпечення сейсмобезпеки великопанельних житлових будинків серії 121к в місті Керчі (2013)
Швець В. В. - Аналіз та вдосконалення зеленого каркаса міста на прикладі м. Вінниці, Калініченко В. С., Кудлаєнко О. О. (2013)
Прилипко Т. В. - Екологічна безпека міської забудови, Потапова Т. Е., Скрипник О. Ю., Мельник В. Ю. (2013)
Смоляк В. В. - Екологія малоповерхової забудови на прикладі проектних рішень дипломних проектів минулих років, Шевчук Д. В. (2013)
Потапова Т. Е. - Проблеми експлуатації, утримання та реконструкції міських транспортних шляхів, Мартинюк Я. О., Медведєв І. Є. (2013)
Кучеренко Л. В. - Містобудівні методи захисту від шумового забруднення міст, Калініченко В. С. (2013)
Швець В. В. - Планування підземних парковок в умовах щільної міської забудови, Іскра М. А., Кудлаєнко О. О., Малюта О. В. (2013)
Карпович О. М. - Аналіз інноваційних перспектив розвитку науки, економіки та будівельної галузі України (2013)
Ровенчак Т. Г. - Тарифна політика – один із напрямів реформування галузі ЖКГ (2013)
Лялюк О. Г. - Проекти енергозбереження – один із напрямків залучення інвестицій, Ратушняк О. Г. (2013)
Боднар Л. А. - Тенденції розвитку конденсаційних котлів малої потужності, Дахновська О. В., Сорочинський Д. Р. (2013)
Желих В. М. - Дослідження ексергетичної ефективності низькотемпературних сонячних колекторів, Лесик Х. Р., Пізнак Б. І. (2013)
Желих В. М. - Теплозабезпечення побутового біореактора шляхом використання сонячної енергії, Фурдас Ю. В., Шепітчак В. Б. (2013)
Степанов Д. В. - Вибір ефективного джерела теплохолодопостачання житлової будівлі, Степанова Н. Д., Гайдейчук О. А. (2013)
Румянцева Т. Ю. - Теплообмін в рідинних сумішах при перемішуванні (2013)
Маєвській Ірині Вікторівні – 60 років (2013)
Миненко П. А. - Прямые и обратные задачи гравиметрии с учетом поглощения собственного поля планетами (2012)
Нікітенко І. С. - Про сировину талькових виробів доби неоліту з Дніпровського Надпоріжжя (2012)
Горелкин А. А. - Анализ причин аварий при бурении вертикальных скважин большого диаметра (2012)
Сахно И. Г. - Восстановление эксплуатационного состояния горных выработок с помощью невзрывчатых разрушающих смесей (2012)
Лубенец Н. А. - Влияние центробежных сил гибкого тела на реализацию тягового усилия трением, Лубенец Т. Н. (2012)
Русских В. В. - Развитие технологии добычи и принятие новых технических решений при отработке рудных залежей в сложных горно-геологических условиях Южно-Белозерского месторождения, Лапко В. В., Зубко С. А. (2012)
Ступнік М. І. - Техніко-економічне обгрунтування доцільності застосування самохідної техніки на шахтах Кривбасу, Калініченко О. В., Калініченко В. О. (2012)
Пивняк Г. Г. - Фазовые превращения в каменных углях при воздействии слабых электрических и магнитных полей, Соболев В. В., Филиппов А. О. (2012)
Боблях С. Р. - Моделювання змін, що відбуваються в покриваючих породах при підземному геологічному зберіганні СО2, Стадник О. C., Ігнатюк Р. М., Воробйов П. К. (2012)
Ткач В. Н. - Влияние криогенной обработки на изменение свойств синтетических алмазов и эффективность их применения в буровом инструменте, Исонкин А. М. (2012)
Виноградов Б. В. - Проблемы создания двухдвигательных приводов барабанных мельниц (2012)
Проців В. В. - Моделювання процесу гальмування шахтного двовісного локомотива на рейковій колії, Бондарєв А. О., Самойлов А. І. (2012)
Соснина Е. Н. - Вычислительный эксперимент по определению максимальных напряжений неподкрепленных разрезных барабанов шахтных подъемных машин (2012)
Ганкевич В. Ф. - Пути повышения надежности колесных пар локомотивного транспорта, Грязнова Л. В., Лисняк А. Г. (2012)
Остренко В. С. - Визначення кращого типу IGBT модуля для застосування в перетворювачі частоти, Кулініч Є. В. (2012)
Курик М. В. - О природе кирлиановского свечения воды, Песоцкая Л. А., Лапицкий В. Н., Черепанова-Лагутенко Р. С. (2012)
Шайхлисламова И. А. - Квантово-полевой подход к выявлению признаков возможных аварий в шахтах, Муравейник В. И. (2012)
Жамиль Абедельрахим Жамиль Альсаяйде - Метод автоматического контроля массовой доли железа в обогащаемой руде с помощью промышленного магнитного сепаратора, Кочура Е. В. (2012)
Бабенко Т. В. - Проблеми захисту освітніх електронних інформаційних ресурсів, Третяк О. М., Кручінін О. В., Тимофєєв Д. С. (2012)
Толстопят А. П. - Эффективность газожидкостного взаимодействия при дутье погружными фурмами, Рузова Т. А., Флеер Л. А. (2012)
Ризун Н. О. - Модели и алгоритмы идентификации адаптивных ПИД-регуляторов автоматизированной системы профессиональной аттестации (2012)
Мельников А. М. - Аналіз тенденцій змін ринкового середовища та напрямів формування стратегії розвитку гірничого підприємства, Собко Б. Ю., Пундяк Н. Б. (2012)
Драч І. Є. - Інноваційно-проектна діяльність у системі рейтингового оцінювання ВНЗ України (2012)
Кудирко Л. П. - Мережеві форми бізнесу у сфері міжнародної торгівлі, Севрук І. М. (2012)
Данчак Л. І. - Міжнародні здобутки у фінансуванні формування житлового фонду: висновки та рекомендації для України (2012)
Алмакаев М. С. - Влияние полиэтиленовых контейнеров на стабильность парентеральных лекарственных средств на основе местных анестетиков, Шевченко И. В., Шевченко В. А., Бодренкова Н. А. (2009)
Сур С. В. - Результати визначення втрати маси при висушуванні тестового зразка субстанції натрію ацетату тригідрату лабораторіями з контролю якості лікарських засобів у 6-му раунді програми професійного тестування лабораторій, Гризодуб О. І., Леонтьєв Д. А., Зволінська Н. М., Денисенко Н. В., Губарь С. М., Мурашко А. М. (2009)
Кайдалова А. В. - Навчання та підвищення компетентності персоналу за умов інтегрованої системи якості на фармацевтичному підприємстві, Коваленко С. М., Чистяков О. Г. (2009)
Посилкіна О. В. - Організація процесу атестації персоналу промислових фармацевтичних підприємств в умовах упровадження менеджменту якості, Бабіченко Ю. А., Братішко Ю. С. (2009)
Толочко В. М. - Статус інтернет-аптек у чинному законодавстві України, Медведєва Ю. П. (2009)
Євтушенко О. М. - Ризикологія та питання якості лікарського забезпечення, Мнушко З. М. (2009)
Посилкіна О. В. - Актуальні аспекти оцінки соціально-економічного потенціалу фармацевтичних підприємств, Яремчук О. А., Горбунова О. Ю. (2009)
Пестун І. В. - Антикризові заходи фармацевтичних та аптечних підприємств (2009)
Лантух Ю. М. - Визначення суттєвих екологічних аспектів на фармацевтичному підприємстві при екологічному управлінні, Проскурня О. М., Коваленко С. М., Лебединець В. О. (2009)
Панфілова Г. Л. - Обґрунтування організаційно-економічних рекомендацій щодо створення вітчизняного формулярного керівництва лікарських засобів (2009)
Котвіцька А. А. - Методологічні підходи до визначення складових формування систем реімбурсації вартості лікарських засобів та фармацевтичної допомоги за умов упровадження в Україні медичного страхування, Немченко А. С. (2009)
Немченко А. С. - Дослідження проблеми застосування біологічно активних добавок в Україні, Міщенко В. І. (2009)
Шестопал О. А. - Аудит постачальників у системі забезпечення якості лікарських засобів, Підпружников Ю. В. (2010)
Старченко М. Г. - Розробка методики проведення аудиту клінічних досліджень лікарських засобів, Шестопал О. А., Підпружников Ю. В. (2010)
Євтіфеєва О. А. - Cтандартизація підходів до оцінки хімічних методів ідентифікації речовин, які входять до складу екстемпоральних лікарських препаратів (2010)
Краукліс В. - Впровадження практичних аспектів управління ризиком у фармацевтичному виробництві, Ботет Дж. (2010)
Посилкіна О. В. - Оцінка ефективності інноваційної стратегії фармацевтичної компанії на основі моніторингу патентної документації, Літвінова О. В., Доровський О. В. (2010)
Парновський Б. Л. - Проблеми інтеграції систем медичної та фармацевтичної допомоги хворим на туберкульоз в Україні, Прилипко Н. А. (2010)
Пестун І. В. - Методика визначення тенденцій попиту на лікарські засоби імуностимулюючої дії, Торохтін О. М. (2010)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Науково-практичні підходи впровадження стратегічного логістичного менеджменту у фармацевтичну галузь (2010)
Галущенко О. С. - Год 1924: создание молдавской АССР (2013)
Ликова В. В. - Євреї-землероби Південної України: правовий аспект (2013)
Zaytseva K. B. - On some aspects of ethnonymy of the Northern American indians: Part II. The Arctic cultural region of USA and Canada of Archaic and Paleo periods (2013)
Яфаева Г. М. - Похоронно-погребальная обрядность марийцев северо-запада республики Башкортостан (2013)
Барiнов I. I. - Словацькi вiйска в окупованiй Українi в 1941-1943 рр.: до постановки питання (2013)
Богатая Л. Н. - Проблематизация темы мышления (2013)
Спасков А. Н. - Структура времени в транзитивно-фазовой концепции (2013)
Элез А. Й. - К вопросу о месте аристотелевского учения о материи и форме в истории материализма (2013)
Головнёва Е. В. - Способы репрезентации этнического самосознания в пространстве культуры (2013)
Добродум О. В. - Неоиндуизм и его виртуальная сакральная география (2013)
Крижановська Т. О. - Моральні основи комунікації (2013)
Nykytchenko O. E. - Rationalization of worship acts as a convergent process in modern religious life (2013)
Артамошкина Л. Е. - Тело/образ/тип: аналитика биографического в культуре (2013)
Вітман К. М. - Волинська трагедія як індикатор етнокультурного розколу України (2013)
Милова М. И. - Республика Болгария: от Тырновской конституции до Европейского союза (2013)
Наумкина С. М. - Причини изменения конфигурации и условий функционирования системы власти в современных обществах, Маслов Ю. К. (2013)
Pidzhakov A.Y. - Russia’s international cooperation in the struggle against terrorism at the turn of the XX century (2013)
Есикова Т. В. - Влияние уровня развития правового сознания молодых специалистов на производственную интернальность (2013)
Небредовская В. В. - Электоральная реклама как фактор повышения уровня правового сознания (2013)
Дунаева Л. Н. - История формирования социально-правового государства во Франции, Пищевская Э. В. (2013)
Сур С. В. - Результати визначення супровідної домішки 3-амінопропанолу в тестовому зразку декспантенолу методом тонкошарової хроматографії в рамках програм професійного тестування лабораторій із контролю якості лікарських засобів, Гризодуб О. І., Губарь С. М., Леонтьєв Д. А., Зволінська Н. М., Денисенко Н. В., Чикалова С. О. (2010)
Доброва В. Є. - Розробка методики статистичної оцінки переносимості лікарських засобів при проведенні клінічних досліджень, Зупанець І. А. (2010)
Хоменко В. М. - Обґрунтування теоретичних засад організації управлінської діяльності з урахуванням гендерного аспекту, Ярмола І. К., Бухтіярова І. П. (2010)
Лебединець В. О. - Розробка процесної моделі системи управління якістю фармацевтичного підприємства, Коваленко С. М. (2010)
Посилкіна О. В. - Використання прийомів економіко-математичного моделювання у процесі атестації персоналу промислових фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С., Мусієнко Н. М. (2010)
Немченко А. С. - Сучасні підходи до організації фармацевтичної допомоги населенню при виникненні надзвичайних ситуацій, Юрченко Г. М. (2010)
Кашуба В. - Теоретико-практические аспекты использования оптико-электронных систем регистрации движений при биомеханическом анализе спортивной техники, Литвиненко Ю., Юхно Ю., Зарудный В., Беленко С. (2013)
Шевчук А. - Етапи розвитку туризму як соціально-економічного й культурно-освітнього явища (2013)
Головійчук І. - Особливості експериментальної методики занять аквафітнесом зі студентами спеціальної медичної групи (2013)
Добринський В. - Мотиваційно-ціннісне ставлення майбутніх учителів фізичного виховання до професійної діяльності, Мудрик Ж. (2013)
Караватская М. - К вопросу оценки эффективности использования информационных технологий обучения в процессе подготовки специалистов высшей школы, Шабацкая С. (2013)
Колумбет О. - Аналіз динаміки рівня розвитку професійних якостей студенток вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Белых С. - Обоснование специфики педагогических технологий обучения студентов университетов основам физической культуры, Кучерявый А. (2013)
Білера М. - Проблеми освіти та реабілітації осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах (2013)
Петрович В. - Тай-бо як одна з нетрадиційних форм організації занять фізичними вправами серед студентів ІФКЗ (2013)
Тупеев Ю. - К вопросу повышения эффективности процесса обучения базовой технике двигательных действий борцов вольного стиля на этапе начальной подготовки (2013)
Фурман Ю. - Анализ оздоровительных технологий, используемых в процессе физического воспитания женщин первого зрелого возраста (2013)
Футорный С. - Информационные технологии и Internet-ресурсы в формировании здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания, Караватская М. (2013)
Androshchuk О. - Die Nutzung von modernen heilenden und gesundheitsstärkenden Maßnahmen bei den Kindern im Vorschulalter (2013)
Вольчинський А. - Особливості організації рухового режиму дошкільнят засобами народної фізичної культури, Смаль Я. (2013)
Захожий В. - Дозування фізичних навантажень у процесі самостійних занять фізичними вправами (2013)
Ніколаєв С. - Оздоровча спрямованість засобів атлетичної гімнастики для юнаків старшого шкільного вік, Войтович В. (2013)
Пілярська І. - Оцінка показників фізичного розвитку дітей 6–7-річного віку, які займаються плаванням (2013)
Попадьїн В. - Мета, завдання й загальні положення програми з фізичної підготовки військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України (2013)
Альошина А. - Роль засобів фізичної реабілітації в передопераційній підготовці хворих із грижами передньої черевної стінки (2013)
Мартынюк О. - Использование коррекционных программ в процессе физического воспитания студенток при нарушениях пространственной организации тела (2013)
Сторожик А. - Морфофункциональные особенности детей младшего школьного возраста со сниженным слухом (2013)
Гордєєва М. - Особливості планування попереднього базового етапу річного циклу підготовки спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні (2013)
Люгайло С. - Анализ заболеваемости спортсменов на современном этапе развития спорта высших достижений (2013)
Назар П. - Особливості змін показників активності гуморальних реакцій імунітету в спортсменів залежно від рівня фізичного навантаження, Шевченко О., Левон М., Осадча О. (2013)
Пітин М. - Теоретична підготовка в системі багаторічного спортивного вдосконалення важкоатлетів (2013)
Суворова Т. - Формування набору авторських тестів для оцінки спеціальної витривалості юних футболістів, Лисенко А. (2013)
Черкашин Р. - Методика розвитку силової підготовки юних спортсменів різної спортивної спеціалізації (2013)
Яременко В. - Анализ соревновательной деятельности юных борцов вольного стиля, Бойко В. (2013)
Наші автори (2013)
Інформація для авторів (2013)
Федюшин Ю. М. - Розробка, створення, освоєння виробництва та впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень, Лобойко Л. М., Пшінько О. М., Мямлін С. В., Донченко А. В., Приходько В. І., Шкабров О. А., Ігнатов Г. С., Високолян М. В., Макаренко В. М. (2005)
Федюшин Ю. М. - Аналіз світових тенденцій і перспектив розвитку пасажирського вагонобудування, Лобойко Л. М., Донченко А. В., Пшінько О. М., Приходько В. І., Шкабров О. А. (2005)
Донченко А. В. - Забезпечення реалізації державної промислової політики з питань якості пасажирського рухомого складу, Федюшин Ю. М., Лобойко Л. М. (2005)
Пшинько А. Н. - Оценка динамических качеств пассажирского купейного вагона модели 61-779, Мямлин С. В., Ягода П. А., Донченко А. В., Лобойко Л. М., Приходько В. И., Игнатов Г. С. (2005)
Мямлин С. В. - Оптимизация параметров рессорных комплектов тележек пассажирского вагона, Пшинько А. Н. (2005)
Приходько В. И. - Решение тормозных проблем на скоростных пассажирских вагонах повышенной комфортности, Коробка Б. А., Шкабров О. А., Игнатов Г. С., Стеринзат Я. М. (2005)
Приходько В. И. - Усовершенствование системы контроля нагрева букс пассажирского вагона, Шкабров О. А., Игнатов Г. С., Высоколян Н. В. (2005)
Приходько В. И. - Особенности развития конструкций установок кондиционирования воздуха пассажирских вагонов, Шкабров О. А., Коляденко В. И., Игнатов Г. С., Солдатов В. А. (2005)
Приходько В. И. - Cистема контроля состояния дискового тормоза пассажирского вагона, Игнатов Г. С., Стеринзат Я. М., Макаренко В. Н. (2005)
Игнатов Г. С. - Особенности конструкции светодиодных хвостовых фонарей пассажирских вагонов (2005)
Пшинько А. Н. - Усовершенствование методов оценки эффективности тормозов вагонов, Мямлин С. В., Приходько В. И., Шкабров О. А., Стеринзат Я. М., Игнатов Г. С., Коробка Б. А. (2005)
Пшинько А. Н. - Математическая модель пространственных колебаний пассажирского вагона в обычной постановке, Мямлин С. В., Приходько В. И., Шкабров О. А., Игнатов Г. С., Донченко А. В., Федюшин Ю. М. (2005)
Мямлин С. В. - Объектно-ориентированная математическая модель пространственных колебаний рельсовых экипажей, Пшинько А. Н., Письменный Е. А., Приходько В. И. (2005)
Федюшин Ю. М. - Основные динамические показатели пассажирского вагона, Пшинько А. Н., Мямлин С. В., Донченко А. В., Лобойко Л. М. (2005)
Пшинько А. Н. - Программа вычислений динамических показателей пассажирского вагона, Мямлин С. В. (2005)
Пшінько О. М. - Визначення економічної ефективності витрат на розробку, створення, освоєння виробництва та впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень, Мямлін С. В., Бараш Ю. С., Гненний О. М., Федюшин Ю. М., Приходько В. І., Шкабров О. А. (2005)
Пшинько А. Н. - Расчет экономической эффективности от использования оптимальных параметров рессорного подвешивания пассажирских вагонов, Мямлин С. В., Федюшин Ю. М., Приходько В. И., Шкабров О. А. (2005)
Миненко П. А. - О возможности применения дробного дифференцирования в гравиметрии и магнитометрии, Миненко В. П., Миненко Р. В. (2012)
Сенющенкова И. М. - Геолого-геоморфологическая оценка овражно-балочных урболандшафтов с геоэкологических позиций, Потапов А. Д. (2012)
Садовенко И. А. - Оценка потерь газа при его хранении в водоносных пластах Западного Донбасса, Инкин А. В., Якубовская З. Н., Максимова-Гуляева Н. А. (2012)
Ефремов Э. И. - Влияние динамических нагрузок на изменение структуры пород различного генезиса, Ищенко К. С., Кратковский И. Л., Баскевич А. С. (2012)
Касьян Н. Н. - Опытно-промышленная проверка способа охраны выработки жесткими сооружениями с компенсационными полостями в условиях шахты "Щегловская-Глубокая", Мокриенко В. Н., Сахно И. Г. (2012)
Кириченко А. Л. - Исследование детонационных характеристик шпуровых зарядов патронированных эмульсионных взрывчатых веществ, Устименко Е. Б., Шиман Л. Н., Политов В. В. (2012)
Лубенец Н. А. - Режим торможения поезда, Лубенец Т. Н. (2012)
Іконніков М. Ю. - Дослідження умов накопичення газу метану в підробленому вуглепородному масиві (2012)
Дёмин Д. А. - Синтез оптимального регулятора температуры ванны в электродуговой печи-миксере (2012)
Иконникова Н. А. - Особенности оценки надежности работы шахтных геотехнических и электромеханических систем на основе математического и компьютерного моделирования динамических процессов (2012)
Новиков А. О. - О напряженно-деформированном состоянии системы "рама – оболочка из укрепленных анкерами пород", Шестопалов И. Н. (2012)
Виноградов Б. В. - Вынужденные колебания двухдвигательных синхронных приводов барабанных мельниц, Христенко А. В. (2012)
Филимонов П. Е. - Особенности технологических процессов движения дисперсных сред при объемном приложении вибрационных сил., Морус В. Л. (2012)
Кожевников А. О. - Експериментальні дослідження технології буріння з імпульсним обертанням інструменту, Хілов В. С., Борисевич О. А., Бельчицький О. П. (2012)
Сивокобиленко В. Ф. - Математична модель електротехнічного комплексу шахти з синхронними та асинхронними двигунами, Василець С. В. (2012)
Шкрабец Ф. П. - Новое поколение комплекса взрывозащищенного электрооборудования для систем электроснабжения горных производств, Вареник Е. А., Савицкий В. Н., Дзюбан В. С. (2012)
Шайхлисламова И. А. - Системный анализ информационного обмена при авариях в шахтах, Муравейник В. И. (2012)
Удовик И. М. - Повышение чувствительности анализа изображений земной поверхности на основе сочетания методов нечеткой и нейросетевой сегментации (2012)
Толстопят А. П. - Распределение твердых частиц и газовых дисперсий при вдуве заглубленной двухфазной струи в жидкость, Елисеев В. И., Рузова Т. А., Флеер Л. А. (2012)
Ступнік М. І. - Економічна оцінка ризиків можливих геомеханічних порушень денної поверхні в полях шахт Кривбасу, Калініченко О. В., Калініченко В. О. (2012)
Салов В. О. - Принципи формування освітніх стандартів нового покоління, Письменкова Т. О. (2012)
Литвиненко К. В. - Решение задачи оптимизации на основе метода обобщенного градиента и принципа симметрии (2012)
Мельников А. М. - До питання врахування специфічних особливостей вугільних підприємств у процесі стратегічного планування їх розвитку, Павленко О. В. (2012)
Пилипенко Ю. І. - Технологічна система суспільства та її структура (2012)
До 60-річчя С. М. Серьогіна (2012)
Глотов Б. - Трансформація державного суверенітету в умовах глобалізації: український контекст, Калитюк Л. (2012)
Письменний І. - Еволюційні сценарії динамічного розвитку держави в постбіфуркаційний період (2012)
Кірєєва О. - Знання як визначальний ресурс суспільного розвитку: державно-управлінський аспект (2012)
Лисакова Л. - Концепція формування сучасної моделі оцінювання державно-управлінської діяльності в Україні (2012)
Семенченко О. - Правові засади інтеграції освіти і науки в Україні в інтересах сталого розвитку (2012)
Новак-Каляєва Л. - Особливості реалізації концепції прав людини органами державного управління в демократичному суспільстві (2012)
Сіцінська М. - Контроль інституціями громадянського суспільства діяльності правоохоронних органів України (2012)
Волошенюк Л. - Державно-службові відносини в контексті адміністративних реформ: історико-теоретичний аналіз (2012)
Дрешпак В. - Розвиток електронного урядування як напрям державної інформаційної політики України: організаційний аспект (2012)
Баштанник В. - Інноваційні механізми державного управління регіональним розвитком (2012)
Чикаренко І. - Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні (2012)
Овдін О. - Державна міграційна політика Російської Федерації у сфері репатріації "співвітчизників" (2012)
Кандзюба С. - Створення інтегрованої системи обміну інформацією в державному управлінні соціальною сферою в Україні, Духонченко А. (2012)
Копитько О. - Методологічні основи європейських підходів до стратегічного планування регіонального розвитку (2012)
Швидун В. - Механізми державного управління післядипломною педагогічною освітою: на прикладі країн Західної Європи (2012)
Кисельова Л. - Визначення європейських стандартів у сфері архівної справи і діловодства (2012)
Мельниченко О. - Регіональна управляюча компанія як складова організаційного механізму підвищення ефективності управління державною власністю (2012)
Алимова О. - Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю: зарубіжний досвід та його імплементація в Україні (2012)
Кулик Г. - Митні ризики та ризики в управлінні системою державної митної служби України: сутність та співвідношення (2012)
Коваленко В. - Удосконалення механізмів державного управління розвитком земельних відносин в Україні (2012)
Станков Д. - Механізми державного управління міграцією в умовах глобалізації (2012)
Лєрмонтова Ю. - Зарубіжний досвід державного управління екстреною медичною допомогою в надзвичайних ситуаціях (2012)
Гончарук Н. - Планування кар’єрного розвитку державних службовців у контексті реформування державної служби, Артеменко Н. (2012)
Бондаренко Є. - Традиція як фактор формування та елемент організаційної культури державної служби (2012)
Колесніков Б. - Удосконалення державної кадрової політики України у сфері транзитних перевезень, Подп’ятнікова А. (2012)
Орлов М. - Метод комплексного аналітичного оцінювання професійної підготовки посадових осіб регіонального органу виконавчої влади (2012)
Земляков Ю. - Реалізація принципу професіоналізму в діяльності посадових осіб органів внутрішніх справ: правовий аспект (2012)
Козаченко Н. - Система надання публічних послуг у сфері земельних відносин в Україні: становлення та трансформації (2012)
Моісеєва С. - Проблеми державної кадрової політики України у сфері фізичної культури та спорту (2012)
Плецан Х. - Взаємозумовленість морально-етичних засад і успішності професійної діяльності державних службовців (2012)
Полюшкін С. - Ключові фактори успіху в управлінні сучасним мегаполісом, Шаров Ю. (2012)
Кринична І. - Проблеми соціального розвитку територіальних громад на радіоактивно забруднених територіях (2012)
Сухінін Д. - Проблемні аспекти застосування систем управління якістю в діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Шарий В. - Європейський досвід реалізації державної політики органами місцевого самоврядування (2012)
Літвінов О. - Інституційні пастки прискореного перегляду регуляторних актів органами місцевого самоврядування, Літвінова Н. (2012)
Ліфанова Є. - Роль територіальної громади у формуванні іміджу міста (2012)
Польська Л. - Європейський досвід розробки системи індикаторів оцінювання якості управління соціально-економічним розвитком міста (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2012)
Звірко В. - Землемір не тільки міряє землю…, Колядинська Т. (2012)
Ларічев Ю. - Зберегти і передати нащадкам (2012)
Ткач Р. - Віддавати землю на милість ринкової стихії неприпустимо (2012)
Миркевич М. - Земля тривоги нашої (2012)
Коник О. - Земельні аукціони — це прозора конкуренція і гарантія непродешевити на торгах (2012)
Білик А. - З людьми щодня треба вітатися (2012)
Краснолуцький О. - Встановлення меж населених пунктів: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення, Євсюков Т. (2012)
Дорош Й. - Напрями удосконалення екологічної політики??в галузі земельних відносин (2012)
Мірошниченко А. - Будівлі на чужій землі. Теоретичні перспективи, деякі практичні поради, Ріпенко А. (2012)
Солоха М. - Створення інтерактивних карт як методичний підхід до поширення екологічної інформації, Бабушкіна Р. (2012)
Солов'яненко Н. - Ґрунтовий покрив — складова природних ресурсів України (2012)
Прутенко О. - ...І землевпорядником працював на совість, або Штрихи до портрета Леоніда Брежнєва (2012)
Балицький І. І. - Організація системи управління прикордонним контролем у відділі прикордонної служби (2013)
Березенський О. І. - Аналіз системи збирання (добування) та обробки даних обстановки відділу прикордонної служби та деякі аспекти роботи старшого зміни прикордонних нарядів щодо реалізації результатів функціонування означеної системи (2013)
Боровик О. В. - Визначення підходів до ефективної організації оперативно-службової діяльності на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби, Трасковецька Л. М. (2013)
Братко А. В. - Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду використання резервів в охороні державного кордону, Михайлюк О. О. (2013)
Гаркуша С. А. - Рекомендації штабу прикордонного загону щодо використання тепловізорів та інших технічних засобів під час несення прикордонної служби, при проведенні спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників на ділянці відділу прикордонної служби (2013)
Гащук М. П. - Аналіз результатів досліджень щодо формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону, Кириленко В. А. (2013)
Гетманюк С. П. - Обґрунтування напряму раціоналізації оглядової роботи під час здійснення прикордонного контролю за рахунок використання новітніх зразків спеціальних технічних засобів (2013)
Дмитренко О. М. - Причинно-наслідкові зв’язки між типами черг автотранспортних засобів перед автомобільними пунктами пропуску та їх кількісними характеристиками, Боровик О. В. (2013)
Єманов В. В. - Необхідність правової регламентації діяльності комендатури та коменданта території надзвичайного стану (2013)
Залож В. В. - Мотивація персоналу Держприкордонслужби як функція інтегрованого управління кордонами, Тарасов В. М. (2013)
Каштелян С. О. - Теоретичні аспекти виявлення деструктивних чинників безпеки в прикордонному просторі (2013)
Куліш Р. С. - Діяльність прикордонно-представницького апарату прикордонного загону щодо забезпечення режиму державного кордону (2013)
Мазур В. Ю. - Проблемні питання висвітлення надводної обстановки та шляхи їх вирішення, Гідзула В. О. (2013)
Мисик А. Б. - Науково-методичне забезпечення роботи органу управління з підготовки прикордонних операцій (2013)
Назаренко В. О. - Сталий розвиток системи прикордонного контролю на шляхах міжнародного сполучення України як науково-прикладна проблема, Ставицький О. М., Баратюк В. І., Гродовський О. В. (2013)
Олійник Л. В. - Теоретичні аспекти системи бойової підготовки Збройних Сил України (2013)
Пономаренко О. А. - Визначення економічної роботи з підготовки господарства до зими, Чернявський В. А. (2013)
Фаріон О. Б. - Алгоритм опрацювання оперативно-розшукової інформації для забезпечення потреб кримінального аналізу злочинної діяльності (2013)
Шалімов Ю. Ю. - Методичні підходи до оцінки функціонування системи матеріального забезпечення органу Державної прикордонної служби України, Чернявський В. А. (2013)
Андрощук О. С. - Багатокритеріальна оцінка методів побудови системи прогнозування на базі штучних нейронних мереж щодо показників діяльності організаційних систем спеціального призначення, Крижний А. В. (2013)
Басараб О. К. - Імовірнісний підхід до визначення показників ефективності прикордонного контролю (2013)
Боровик О. В. - Обгрунтування структури та функціональних особливостей програмного додатка інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень щодо визначення технологічних процедур спрощення прикордонного контролю, Подгорний М. В. (2013)
Герасимюк О. В. - Аспекти забезпечення безпеки дорожнього руху, Бурлака О. В. (2013)
Маркарян Г. О. - Логіко-формальна модель системи обліку "гастролерів” і нелегальних мігрантів в інформаційному забезпеченні органів внутрішніх справ (2013)
Осташевский С. А. - Экзоскелетальное представление содержания информационных "входов” в систему "водитель–автомобиль–дорога” (2013)
Осташевський С. А. - Надійність водія та основні фактори, що її визначають, Старий А. М. (2013)
Подолян О. Ю. - Перспективи використання транспортних засобів з гібридними силовими установками під час виконання завдань оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону (2013)
Стрельбіцький М. А. - Декомпозиція технології захисту інформації в корпоративих системах (2013)
Шинкарук О. М. - Визначення впливу випадкових модуляційних складових імпульсних радіолокаційних сигналів на ступінь їх розрізнення, Чесановський І. І., Іванов А. В. (2013)
Шпорт М. М. - Урахування забезпеченості радіозв’язком при побудові раціональних маршрутів у ході вирішення завдань оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Погребняк С. П. - Тест на пропорційність (2013)
Христова Г. О. - Типи позитивних зобов’язань держави щодо прав людини у світлі юриспруденції Страсбурзького суду (2013)
Косінов С. А. - Парламентський контроль за урядом: порівняльно-правовий аспект (2013)
Размєтаєва Ю. С. - Неурядові організації у громадянському суспільстві: питання реалізації та захисту прав людини (2013)
Бурмака Є. А. - Проблеми втілення принципу верховенства права в Україні: аналіз причин виникнення та шляхи їх подолання (2013)
Нечипоренко А. О. - Ефективність законодавства як соціально­правова основа розвитку і вдосконалення суспільства (2013)
Борисова В. І. - Релігійна організація – самостійний функціональний вид непідприємницьких організацій (2013)
Сакара Н. Ю. - Захист права на справедливий судовий розгляд: проблеми та перспективи (2013)
Музика Т. О. - Альтернативне зобов’язання як особлива правова конструкція: теорія і практика застосування (2013)
Погрібний Д. І. - Теоретичні та практичні проблеми визначення категорії "інновації" (2013)
Денисова Р. О. - Питання реалізації повноважень суб’єктів господарювання щодо комерційного найменування (2013)
Ваксман Р. В. - Заборони як правовий засіб законодавчого регулювання рекламної діяльності (2013)
Швидка Т. І. - Економічна конкурентоздатність і проблеми правової та законодавчої політики держави (2013)
Плавшуда К. В. - Формування вертикально інтегрованих холдингових структур у металургійній промисловості України (2013)
Стадник К. О. - Господарсько-правове забезпечення контролю держави за процесами економічної концентрації (2013)
Остапенко Ю. І. - Послуги мобільного зв’язку: проблема подолання прогалини господарсько­правового регулювання (2013)
Сокол М. В. - Малозабезпеченість як один із юридичних фактів виникнення відносин по соціальній допомозі (2013)
Бурило Ю. П. - Щодо вдосконалення адміністративно­господарських санкцій в інформаційному секторі економіки (2013)
Зуй В. В. - Особливості розгляду справ із приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності (2013)
Гончаренко Г. А. - Система суб’єктів управління лісовим фондом україни в контексті адміністративної реформи (2013)
Дудченко О. Ю. - Адміністрування в судовій системі: поняття та перспективи реформування (2013)
Єськов С. В. - Імунітет носіїв професійної таємниці відносно залучення до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій: доцільність запровадження й перспективи розвитку (2013)
Іванцова А. В. - Проблеми захисту прав потерпілих від ятрогенних злочинів, Демидова Є. Є. (2013)
Фунікова О. В. - Деякі аспекти моделювання комунікативних технологій в криміналістиці (2013)
Прохазка Г. А. - Продовольча та сільськогосподарська організація ООН у боротьбі з голодом (2013)
Вихідні дані (2013)
Вільчинська С. В. - До питання про філософсько-антропологічні погляди В. Г. Табачковського (2013)
Кизима В. В. - Космология с позиций представления о бытии как о тотальности (2013)
Теліженко Л. В. - Становлення моделі цілісної людини: від класики до некласики і постнекласики (2013)
Волков А. Г. - Тоталогенез экономического дискурса (2013)
Паламарчук Є. В. - Витоки та специфіка трансдисциплінарності як "неометоду" остнекласики (2013)
Азарова Ю. О. - Хайдеггер и Деррида. Две версии де(кон)струкций метафизики (2013)
Сафонік Л. М. - Деконструкція метафізики як вивільнення буттєвих смислів (2013)
Сиверс В. А. - Понятие ценности как константы человеческого бытия (2013)
Мудраков В. В. - "Концепція релігійності" Ф. Ніцше: абсолютний нігілізм чи нова метафізика людини? (2013)
Комісар Л. П. - Проблемність становлення дискурсу сучасної гіперреальності в контексті віртуалізації соціокультурної дійсності (2013)
Климань С. В. - Новое миропонимание (или "Нью Эйдж") как кризис культуры "постхристианского" общества (2013)
Крилова С. А. - Соціальне партнерство та краса відносин (2013)
Морозов Ю. - Етико-метафізичні аспекти інтуїтивного морального досвіду (2013)
Климань С. В. - "Концепция любви" в исламе (2013)
Голець О. Я. - Уявлення про красу в японській традиційній культурі: релігійний аспект (2013)
Самодрин А. П. - Емпіричне узагальнення створення науково-навчального комплексу Кременчуцького регіону України (2013)
Лукашевич О. А. - Філософська герменевтика й проблеми теоретичного джерелознавства (2013)
Титул, зміст (2013)
Лазебна М. В. - Якість працевлаштування людей – на перше місце (2013)
Могильний О. М. - Інституціональні ознаки сільського безробіття в контексті невідкладних завдань державної політики зайнятості (2013)
Прокопа І. В. - Формалізація зайнятості в особистих селянських господарствах як засіб подолання соціального відторгнення селян (2013)
Маршавін Ю. М. - Шляхи підвищення ролі державного соціального страхування на випадок безробіття на ринку праці України (2013)
Полозенко Д. В. - Державні фінанси та їх вплив на соціально-економічний стан України (2013)
Федоренко В. Г. - Пенсійні фонди як інструмент інвестування економіки та розширення зайнятості населення, Федоренко М. С. (2013)
Капченко Р. Л. - Компетентність як здатність до самоадаптації (2013)
Волярська О. С. - Управління психолого-педагогічним супроводом освіти дорослих в Україні, Пучина О. В. (2013)
Грановська І. В. - Механізм реалізації соціальних стандартів в Україні (2013)
Жигиреєва В. С. - Особливості індивідуальних чинників співзалежності та адаптивних стратегій у жінок-працівників Державної служби зайнятості України (2013)
Туленков М. В. - Концептуалізація понять "ринок праці та зайнятість населення в науковому дискурсі”, Чепак В. В., Зарицька А. В. (2013)
Капченко Л. М. - Модель організаційно-андрагогічної діяльності навчальних закладів Державної служби зайнятості (2013)
Дрозач М. І. - Підвищення професійного рівня персоналу – перспективний шлях до підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2013)
Дмитрієв-Заруденко В. В. - Андрагогіка в оволодінні компетенціями спеціалістами Державної служби зайнятості (2013)
Андрієць О. Ю. - Правові механізми регулювання державної політики зайнятості у США (2013)
Гурманчук А. З. - Про заходи по зниженню напруженості на ринку праці Росії (2013)
Малоіваненко Р. М. - Професійне навчання безробітних – ефективний інструмент реагування на поточні та перспективні потреби ринку праці (2013)
Фущич Ю. І. - Використання природних ресурсів регіону для розвитку зайнятості (2013)
Додатко А. Д. - Детализация тектонических особенностей участка Сергеевского месторождения с использованием метода естественного испульсного электромагнитного поля Земли, Змиевская К. О., Козарь Н. А. (2013)
Тяпкин К. Ф. - Оценка Новой ротационной гипотезы структурообразования в тектоносфере Земли с позиций диалектического материализма (2013)
Рузина М. В. - Лиственит-березиты Среднеприднепровского мегаблока Украинского щита и их рудоносность, Терешкова О. А., Яцына Д. В., Додатко А. Д. (2013)
Халимендик Ю. М. - Проявления опорного давления в условиях слабых боковых пород, Заболотная Ю. А. (2013)
Чесноков А. В. - Перспективные направления усовершенствования композитной анкерной крепи, Косоногова Л. Г. (2013)
Ступник Н. И. - Перспективы использования безтротиловых взрывчатых веществ на рудниках с подземной добычей полезных ископаемых, Калиниченко В. А., Федько М. Б., Мирченко Е. Г. (2013)
Гоман О. Г. - Аэрогидродинамические экспериментальные исследования характеристик элементов трубного става глубоководного гидроподъема, Кириченко В. Е., Романюков А. В. (2013)
Шашенко А. Н. - Математическая модель огибающей виброакустического зондирующего сигнала неоднородного породного массива, Журавлев В. Н., Дубицкая М. С. (2013)
Захарченко С. М. - Статистичні дослідження еквівалентного електричного опору гетерогенного струмопровідного середовища при його електроерозійній обробці на прикладі гранул алюмінію у воді (2013)
Сегеда М. С. - Математичне моделювання вільних коливань напруги в обмотках трансформаторів з урахуванням взаємоіндукції між витками під час імпульсних перенапруг, Черемних Є. В., Мазур Т. А. (2013)
Півняк Г. Г. - Сучасна роль університетів ресурсів у забезпеченні стійкого екологічного розвитку гірничодобувних регіонів, Ковров О. С., Череп А. Ю. (2013)
Шкрабец Ф. П. - Применение напряжения 35 кВ для систем электроснабжения подземных электроприемников глубоких энергоемких шахт, Остапчук А. В. (2013)
Песоцкая Л. А. - Анализ изображений кирлиановского свечения капель воды, Глухова Н. В., Лапицкий В. Н. (2013)
Слєсарєв В. В. - Математична модель матеріально-теплового балансу плавки в кисневому конвертері та критерій її оптимізації, Желдак Т. А. (2013)
Кочура Е. В. - Моделирование процесса раскрытия руды в шаровой мельнице с позиций задач управления, Фарис Самир Расми Альхури (2013)
Ус С. А. - Застосування статистичних методів для аналізу якості навчальних планів, Закашвілі Л. А. (2013)
Жураковська М. Б. - Економічний моніторинг діяльності центрів трансферу технологій (2013)
Калініченко О. В. - Теоретичні та методичні аспекти формування системи оплати праці як засобу мотивації робітників гірничодобувних підприємств (2013)
Гаренко А. А. - Розробка організаційних та управлінських заходів з метою зниження собівартості продукції дробарної фабрики (2013)
Олексів І. Б. - Відбір результативних груп економічного впливу підприємства: теорія та практика (2013)
Довбня С. Б. - Відображення ефективності використання основних фондів підприємства в системі збалансованих показників (2013)
Родіонов О. В. - Формування інноваційно-інтегрованої системи управління якістю аграрної вищої освіти, Черкасов A. В. (2013)
Назаренко В. І. - Нанодіаманти для флуоресцентних клітинних і сенсорних нанотехнологій, Демченко О. П. (2013)
Шульга С. М. - Ліпосоми і наносоми: структура, властивості, виробництво (2013)
Grigoreva M. V. - Polyurethane composites as drug carriers: release patterns (2013)
Юкало А. В. - Біоактивні пептиди протеїнів сироватки молока корів (Bos taurus), Дацишин К. Є., Юкало В. Г. (2013)
Науменко В. Д. - Рослинні ізофлавони: біосинтез, детектування та біологічні властивості, Сорочинський Б. В., Количев В. І. (2013)
Марченко С. В. - Біосенсор на основі креатиніндеімінази та pН-чутливого польового транзистора для аналізу креатиніну в сироватці крові, Зінченко О. А., Поляков Л. С., Герешко А. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2013)
Гойстер О. С. - Визначення T-2 токсину за допомогою імуноензимного та імуносенсорного методів, Кривенчук В. Є., Хмельницький Г. О., Мінченко О. Г. (2013)
Влізло В. В. - Визначення комплексів олігодезоксинуклеотидів з полімерними носіями, Заіченко О. С., Іваницька Л. А., Козак М. Р., Остапів Д. Д. (2013)
Малишева С. В. - Експресія маркерів плюрипотентності за репрограмування фібробластів миші з використанням системи транспозонів, Білько Н. М., Хешлер Ю. (2013)
Рогоза Л. А. - Флуоресцентні зонди для дослідження пептидів, Богатирьова О. О., Дюбко Т. С., Татарець А. Л., Поврозін Є. А., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2013)
Рогульская Е. Ю. - Перспективы использования скелета морских губок семейства Aplysinidae и мезенхимных стромальных клеток в тканевой инженерии, Ревенко Е. Б., Петренко Ю. А., Эрлих Г., Петренко А. Ю. (2013)
Воробей Н. А. - Реалізація азотфіксувального потенціалу TN5-мутантів Bradyrhizobium japonicum у симбіозі з рослинами сої, Коць С. Я., Маменко П. М. (2013)
Магомедов А. М. - Метаболические изменения в соединительной ткани детей с кистами костей, Левицкий А. Ф., Головатюк Д. В., Великий А. Н., Полищук Л. В. (2013)
Волошко Т. Є. - Скринінг штамів базидіоміцетів — продуцентів пероксидази, Федотов О. В. (2013)
Кириченко Е. В. - Рострегуляторная активность экстракта водорослей, Гринюк С. А. (2013)
Nobel Laureates in Physiology or Medicine in 2013 (2013)
Nobel Laureates in Chemistry 2013 (2013)
Borisova T. O. - Cholesterol and presynaptic glutamate transport in the brain (2013)
Котов А. Г. - Правила викладання та порядок розробки монографій на лікарську рослинну сировину. Частина 2 (2012)
Лебединець В. О. - Імплементація циклу демінга-шухарта (pdca) при регламентації процесів системи управління якістю фармацевтичного підприємства, Коваленко С. М., Тахтаулова Н. О. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського