Пасічник Г. - Степан Дмитрович Івасишен (до 70-річчя від дня народження) (2007)
Гончаренко В. Г. - Проблеми регулювання відносин у сфері кримінального судочинства (2015)
Прилуцький С. В. - Політика судової влади та судова політика: теоретико-правові проблеми співвідношення (2015)
Стрельцова Є. Д. - Уніфікація як закономірна тенденція розвитку міжнародного приватного права: загальний огляд (2015)
Захарова О. С. - Цивільні процесуальні відносини в системі правових відносин в Україні (2015)
Черкач В. Б. - Комп’ютерне програмне забезпечення як предмет договору лізингу (2015)
Огниста І. Я. - Конвертація цінних паперів спільного інвестування: pro et contra (2015)
Плахіна І. В. - Порівняльний аналіз деяких питань договорів в Німеччині та в Україні (2015)
Стрельцов О. Є. - До питання про предмет кримінального права (2015)
Орловський Б. М. - Порівняльно-правовий аналіз норм про необхідну оборону у кримінальному законодавстві англо-американських країн (2015)
Усатий Г. О. - Конфлікти у кримінальному праві: пошук нової парадигми (2015)
Фесенко Є. В. - Системний підхід як метод моделювання конструктивних ознак кримінально-правових інститутів (2015)
Вереша Р. В. - Філософія вини (2015)
Клименко Н. І. - Закріплення в законодавстві України принципів змагальності і незалежності судових експертів і напрями їх вдосконалення (2015)
Когутич І. І. - Окремі питання сутності та форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні (2015)
Лобойко Л. М. - Українська правова традиція як квазіметодологічна основа кримінальної процесуальної регламентації суспільних відносин (2015)
Лук’янець О. О. - Особливості процесу надання матеріалів досудового розслідування для ознайомлення сторонам кримінального провадження до його завершення (2015)
Попелюшко В. О. - Альтернативи заочному провадженню (in absentia): на досвіді Німеччини (2015)
Сисоєнко Г. І. - Закінчення досудового розслідування (2015)
Удалова Л. Д. - Кримінальна процесуальна діяльність національного антикорупційного бюро України (2015)
Сердюк В. В. - Територіальність як принцип побудови системи судів загальної юрисдикції: нові підходи до реалізації (2015)
Куц Я. О. - Особливості участі захисника у проведенні процесуальних дій на стадії досудового розслідування (2015)
Легких К. В. - Окремі процесуальні питання судового контролю за дотриманням прав людини в кримінальному судочинстві (2015)
Хотинська-Нор О. З. - Теоретичні засади судової реформи: окремі аспекти (2015)
Хмелевська Н. В. - Стратегія забезпечення правової допомоги адвокатом в кримінальному провадженні (2015)
Біленчук П. Д. - Концептуальні основи розвитку криміналістики, Ярмолюк А. А. (2015)
Бояров В. І. - Криміналістична класифікація кримінально-караних проявів екстремізму (2015)
Шехавцов Р. М. - Особливості визначення окремих матеріальних об’єктів, вилучених в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, як речових доказів у кримінальному провадженні, Кудінов С. С. (2015)
Шумило М. Є. - Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого та сучасного (2015)
Корж В. П. - Сучасні тенденції розвитку криміналістики в умовах реалізації кримінального процесуального законодавства (2015)
Мазурков Д. Д. - Особливості призначення судових експертиз спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації при розслідуванні їх незаконного придбання, збуту або використання (2015)
Ольховська М. М. - Право підозрюваного, обвинуваченого на захист шляхом оскарження рішень, дій чи бездіяльності процесуальних осіб під час попереднього слідства за КПК УСРР 1922 р. Та КПК УРСР 1927 р. (2015)
Алєксєєва А. О. - Змагальність та об’єктивна істина в контексті участі народу в судочинстві (2015)
Арланова Р. Д. - Щодо відсторонення судді від посади за чинним КПК України (2015)
Сіверський О. М. - Розвиток заходів процесуального примусу на території України в історичному аспекті (2015)
Нове керівництво для авторів (2015)
Титул, содержание (2012)
Скребцов А. М. - О связи периферических и ядерных свойств атомов периодической системы элементов Д. И. Менделеева (2012)
Бубликов В. Б. - Влияние фазового состава FeSiMg лигатур на формирование структуры отливок из высокопрочного чугуна, Бачинский Ю. Д., Латенко В. П., Берчук Д. Н., Тиньков В. А., Хоменко А. И., Хоружий В. Я., Козак Д. С., Суменкова В. В. (2012)
Котлярский Ф. М. - Малоотходное кокильное литье (проект) (2012)
Исмаилов Н. Ш. - Обеспечение качества литейных форм путем улучшения (2012)
Тринева Т. Л. - Технологический процесс изготовления литейной оснастки из композитного материала методом селективного лазерного спекания (2012)
Найдек В. Л. - Технология получения жаростойкого чугуна, легированного хромом из расплава сталеплавильного шлака, Костяков В. Н., Кирьякова Н. В., Волошин А. А. (2012)
Олексенко И. В. - Влияние модифицирования микропорошком TiN на структуру и триботехнические свойства сплавов типа СЧCuS, Марковский Е. А., Гаврилюк В. П. (2012)
Бродниковский Н. П. - Влияние малых добавок хрома, железа и ниобия на жаростойкость цирконий-алюминиевого сплава, Орышич И. В., Кузнецова Т. Л., Порядченко Н. Е., Зубец Ю. Е. (2012)
Трубаченко Л. Н. - Распределение элементов в сплавах системы Cu-(Ni-Si)-(Fe-Cr-С), Христенко В. В., Кириевский Б. А. (2012)
Чернега Д. Ф. - Литейный алюминиевый сплав в качестве конструкционного материала для комбинированных емкостей хранения водорода, Сороченко В. Ф., Кудь П. Д., Иванченко Д. В. (2012)
Скок Ю. Я. - Повышение деформируемости труднодеформируемой стали 20Х23Н18 микролегированием (2012)
Гнилоскуренко С. В. - ФТИМС НАН Украины – организатор специализированных литейных конференций-выставок в 2011 г. (2012)
Петрук В. Г. - Оцінювання валідності діагностування пошкоджень біотканин за допомогою цифрової колориметрії з використанням нейромережі, Кватернюк О. Є., Моканюк О. І., Кватернюк С. М. (2015)
Бісікало О. В. - Знаходження ключових слів англомовного тексту за допомогою інструментальних засобів пакету DKPRO Core, Яхимович О. В. (2015)
Савчук Т. О. - Автоматизоване прийняття рішень щодо масштабування хмарного застосунку, Козачук А. В. (2015)
Азаров О. Д. - Полігармонійні методи вимірювання частотних характеристик звукових каналів і трактів, Крупельницький Л.В., Гарнага В. А., Позняк Д.Ю. (2015)
Бортник Г. Г. - Оцінювання завадостійкості частотно-імпульсного методу кодування інформації при побудові надвисокочастотних цифрових пристроїв, Кичак В.В., Пунченко Н.О. (2015)
Ересько В. В. - Типовые системы информационной поддержки для применения в различных областях, Нестеренко Н. В. (2015)
Колесницький О. К. - Імпульсний нейронний елемент на стабілітроні, Левченко Ю. В. (2015)
Крепич С. Я. - Порівняння часової складності реалізації процедур випадкового пошуку в задачі синтезу фільтра та допусків на параметри його елементів, Дивак М. П. (2015)
Курзанцева Л. И. - Онтология – основа для построения интеллектуального человеко-машинного интерфейса для знаниеориентированных обучающих систем (2015)
Роїк О. М. - Особливості захисту відеоматеріалів на web – ресурсі, Міронова Ю. В., Волкотруб О. П. (2015)
Філенюк М. А. - Моноімітансний логічний R-елемент "НІ", Ліщинська Л. б., Войцеховська О. В., Стахов В. П. (2015)
Яцків В. В. - Виявлення та виправлення багатократних помилок на основі модулярних коректуючих кодів (2015)
Мартинюк Т. Б. - Аналіз операційного базису для нейромережевих інтелектуальних, Кожем’яко А.В., Денисюк Н.О., Позднякова Т.Ю. (2015)
Титул, содержание (2012)
Петрищев А. С. - Особенности некоторых физико-химических закономерностей при восстановлении окалины быстрорежущей стали, Григорьев С. М. (2012)
Шаломеев В. А. - Рафинирование магниевого расплава углеродсодержащими фильтрами, Цивирко Э. И., Самойлов В. Е., Самойлов Ю. В., Гонтаренко В. И. (2012)
Котлярский Ф. М. - Результаты испытания новой технологической пробы для оценки газонасыщенности жидких алюминиевых сплавов (2012)
Сороченко В. Ф. - Нанотехнологическая модель влияния карбамида на оптимальное содержание водорода в литейных алюминиемых сплавах. Сообщение 2 (2012)
Бубликов В. Б. - Влияние меди на структуру и механические свойства высокопрочного чугуна, получаемого модифицированием в литейной форме, Ясинский А. А., Берчук Д. Н., Зеленая Л. А., Безкоровайная И. В., Зеленская Т. В. (2012)
Головаченко В. П. - Литье цветных металлов и сплавов в форму из металлической фольги, Борисов Г. П., Дука В. М., Вернидуб А. Г. (2012)
Белик В. И. - Использование оптической компьютерной мыши в качестве датчика перемещения, Шеневидько Л. К. (2012)
Моисеев Ю. В. - Экспериментальная оценка глубины однополюсного промагничивания сталей при магнитном контроле их структурного состояния, Личак А. И., Твердохвалов В. А. (2012)
Олексенко И. В. - Влияние дополнительного легирования сплава на основе чугуна с медью и серой (СЧCuS) на структуру, износ и массоперенос при внешнем трении (2012)
Неижко И. Г. - К расчету коэффициента концентрации напряжений в устье трещин материалов в хрупком состоянии, Гаврилюк В. П. (2012)
Христенко В. В. - Влияние содержания растворенных элементов в фазе на основе меди на политермы электрического сопротивления сплавов квазибинарного Cu-Ni2Si сечения диаграммы состояния системы Cu-Ni-Si, Кириевский Б. А., Трубаченко Л. Н. (2012)
Титул, содержание (2012)
Беспалый А. А. - Наноструктурные модификаторы и их использование в процессах получения алюминиевых сплавов (2012)
Кирьякова Н. В. - Особенности структуры жаростойких чугунов, легированных хромом, из оксидного расплава, Костяков В. Н., Волошин А. А. (2012)
Дубоделов В. И. - Структура и свойства алюмоникелевого сплава эвтектического состава, закристаллизованного в постоянном магнитном поле, Середенко В. А., Косинская А. В., Хоружий В. Я. (2012)
Борисов А. Г. - Исследование формирования псевдокомпозитных структур путем двухстадийной кристаллизации для сплава АК7ч, Белик В. И., Семенченко А. И. (2012)
Котлярский Ф. М. - О факторах формирования бесприбыльных отливок из алюминиевых сплавов (2012)
Жижкина Н. А. - Исследование процесса формирования массивных валков при центробежном литье (2012)
Нурадинов А. С. - Влияние вибрации на кинетику затвердевания и структуру непрерывнолитых заготовок, Таранов Е. Д., Эльдарханов А. С. (2012)
Соценко О. В. - Количественные и пространственно -морфологические характеристики включений графита в микрообъемах высокопрочного чугуна (2012)
Ризун А. Р. - Определение характеристик импульсного электроразрядного разрушения керамических стержней, Денисюк Т. Д., Голень Ю. В. (2012)
Паустовский А. В. - Исследование свойств электроискровых покрытий из литых сплавов системы NI CR AL, легированных кремнием, титаном, кобальтом и марганцем, Алфинцева Р. А., Куринная Т. В., Мордовец Н. М., Шелудько В. Е., Терещенко В. С., Губин Ю. В. (2012)
Найдек Владимир Леонтьевич (к 75-летию) (2012)
Виктор Иванович Дубоделов − избран действительным членом НАН Украины (2012)
Марковский Евгений Адамович (к 85-летию) (2012)
Титул, содержание (2012)
Бубликов В. Б. - Изменение фазового состава ферросилициймагниевой лигатуры ФСМг7 в процессе ее плавления в жидком чугуне, Бачинский Ю. Д., Суменкова В. В., Хоменко А. И., Латенко В. П., Хоружий В. Я., Тиньков В. А., Козак Д. С. (2012)
Ефимов Г. В. - Кинетические и гидро-динамические аспекты удаления неметаллической фазы в промежуточных ковшах МНЛЗ, Ноговицын А. В., Ефимова В. Г. (2012)
Петрищев А. С. - Оптимизация состава шихты для получения сплава с целью легирования и раскисления быстрорежущей стали, Григорьев С. М. (2012)
Захаров Н. И. - Физический эффект при движении жидкого металла в электростатическом поле и его приложение к технологии внепечной дегазации стали, Комиссарова Е. В. (2012)
Борисов Г. П. - Трансформация исходной дендритной структуры сплава АК7 при электротоковом воздействии в температурном интервале твердожидкого состояния, Борисов А. Г., Цуркин В. Н., Синчук А. В., Иванов А. В., Тарасенко Р. А. (2012)
Котлярский Ф. М. - Термовременная обработка алюминиевых сплавов, Борисов Г. П., Дука В. М., Шеневидько Л. К., Вернидуб А. Г. (2012)
Сороченко В. Ф. - Физико-химическая модель влияния карбамида на прочность литейных алюминиевых сплавов. Сообщение 3, Чернега Д. Ф., Кудь П. Д., Рыбак В. Н. (2012)
Неижко И. Г. - Ударная вязкость ферритного высокопрочного чугуна, Гаврилюк В. П. (2012)
Репях С. И. - О термостойкости керамических оболочковых форм, Жегур А. А. (2012)
Чернега Д. Ф. - Кафедре "Физико-химические основы технологии металлов" – 35 лет (2012)
Памяти Владимира Сергеевича Шумихина (2012)
Титул, содержание (2012)
Петрищев А. С. - Некоторые физико- химические закономерности углеродотермического восстановления тугоплавких элементов в системе (МО, W, Cr, V, Nb)-О-С, Григорьев С. М. (2012)
Костяков В. Н. - Качество стали 10Х16Н4БЛ, выплавленной из шихтовой заготовки плазменно- индукционной плавки, Полетаев Е. Б., Волошин А. А. (2012)
Христенко В. В. - Об ограниченной взаимной растворимости компонентов в расплавах бинарных металлических систем монотектического типа, Руденко М. А., Ушкалова О. В. (2012)
Ласковец В. В. - Микролегирование сплава ALCu6,8 титаном, Гзовский К. Ю., Гаврилюк В. П. (2012)
Лихошва В. П. - Форма свободной поверхности жидкости в реакторах смешения в условиях наложения механического и пневматического воздействий, Тимошенко А. Н., Рейнталь Е. А., Бондарь Л. А. (2012)
Найдек В. Л. - Шаровидный графит в чугунах, Неижко И. Г., Гаврилюк В. П. (2012)
Синчук А. В. - Силовое магнитоимпульсное воздействие на твердожидкий алюминиевый сплав А357, Цуркин В. Н., Иванов А. В., Рубан А. С. (2012)
Пужайло Л. П. - Моделирование магнитогидродинамических процессов электромагнитного перемешивания алюминиевого сплава в кристаллизаторе и тепловой насадке при полунепрерывном литье слитков, Гаврилюк В. П., Серый А. В., Поливода С. Л., Гордыня А. Н. (2012)
Кириевский Б. А. - Получение моно - и биметаллических отливок намораживанием из расплава, Александрова Е. Н. (2012)
Богдан К. С. - Пружинно-тензометрические платформенные весы с бесконтактным узлом силовведения для автоматизации литейных технологий, Санкин А. А., Слажнев Н. А. (2012)
Беспалый А. А. - Литейные свойства химически активных сплавов на основе циркония и алюминия, склонных к объемной аморфизации (2012)
Дмитрий Федорович Чернега (к 85-летию со дня рождения) (2012)
Титул, содержание (2012)
Найдек В. Л. - Моделирование массообмена при вакуумно-плазменной обработке жидкого металла в потоке, Наривский А. В., Пионтковская Н. С. (2012)
Буга И. Д. - Процессы шлакообразования и десульфурации при выплавке доменного чугуна. Структурно-химическое состояние плавильных доменных шлаков. Сообщение 1, Троцан А. И., Белов Б. Ф., Носоченко О. В., Дерипаско В. А. (2012)
Меняйло Е. В. - Теплофизическая модель ускоренного затвердевания центральных зон отливок (2012)
Ворон М. М. - Методика расчета потерь алюминия при получении сплавов системы Ti-Al в условиях электронно-лучевой гарнисажной плавки (2012)
Борисов А. Г. - Прогнозирование характера структуры слитков алюминиевого сплава, получаемого в тонкостенном металлическом кокиле, Тарасевич Н. И., Корниец И. В., Семенченко А. И. (2012)
Цуркин В. Н. - К вопросу о резонансных процессах при обработке расплава в технологиях литейного производства (2012)
Тринева Т. Л. - Технологический процесс изготовления литейной оснастки из фотополимерного материала на основе технологий RP (быстрого прототипирования – метод SL-стереолитографии) (2012)
Соценко О. В. - Оптимальная технология литья износостойких накладок на шнеки смесителей, Посыпайко И. Ю. (2012)
Верховлюк А. М. - Влияние кремния и железа на удельную электропроводность латуней в литом состоянии и после термообработки, Беспалый А. А., Науменко М. И., Апухтин В. В. (2012)
Мяльница Г. Ф. - Получение ориентированной структуры в отливках из жаропрочного никелевого сплава, легированного рением, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В., Нейма А. В. (2012)
Христенко В. В. - Строение расплавов системы Cu-Cr, Руденко М. А., Ушкалова О. В. (2012)
Лихошва В. П. - Моделирование динамики движения частицы на границе газ-жидкость и в жидких средах, Рейнталь Е. А., Бондарь Л. А., Тимошенко А. Н. (2012)
Гнилоскуренко С. В. - ФТИМС НАН Украины – организатор специализированных литейных конференций-выставок в 2012 г. (2012)
Примак Иван Никонорович (к 80-летию со дня рождения) (2012)
Горошкова Л. А. - Управління людським капіталом підприємств металургійної галузі, Волков В. П. (2015)
Корнєєв М. В. - Концептуальні основи дослідження дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці (2015)
Бухаріна Л. М. - Впровадження інноваційної моделі мотивування працівників у процесі управління змінами на металургійному підприємстві, Юрцева Г. А. (2015)
Simanaviciene Z. - Elements of promotional mix in foreign companies, Kisielius E. (2015)
Simanaviciene Z. - Situation of social entrepreneurship in Lithuania, Sekliuckiene J., Kisielius E. (2015)
Тахтарова К. А. - Розвиток трудової міграції в системі міжнародних трудових комунікацій: методологічний аспект (2015)
Forkiewicz M. - Logistics of transnational corporations as the basis of cooperation between Ukraine and EU (for Poland example), Kolosok V., Mordvytska Yu. (2015)
Антонюк Д. А. - Економетрична оцінка впливу інфраструктури підприємництва на підприємницьку активність в регіонах (2015)
Мелихов А. А. - Реструктуризація підприємств чорної металургії за допомогою аутсорсингу промислових газів, Федун К. В. (2015)
Толпежніков Р. О. - Формування механізму бізнес-партнерства об’єднань промислових підприємств (2015)
Капранова Л. Г. - Основи організації матеріально-технічного постачання на підприємствах міжнародних вертикально-інтегрованих холдингів, Мордвицька Ю. (2015)
Щеглова А. Н. - Особенности развития агропромышленных интеграционных процессов в контексте решения топливно-энергетической проблемы, Банников Ю. А., Букреев С. А. (2015)
Nikonova M. - Advertising as an instrument of reflexive management over consumer’s decision (2015)
Очередько О. О. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємства в умовах кризи (2015)
Карась О. О. - Маркетингові аспекти підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту (2015)
Мутерко А. Н. - Бенчмаркинг в области управления трудовым потенциалом на промышленных предприятиях (2015)
Кушнаренко О. П. - Різноспрямованість наслідків глобалізації у світовій економіці (2015)
Фролова З. В. - Стратегия управления инновационной деятельностью предприятия в условиях кризиса (2015)
Новікова Х. К. - Розробка стандарту внутрішнього контролю "Виявлення фактів шахрайства та помилок в управлінні підприємством" (2015)
Примуш Д. М. - Питання підвищення економічної відповідальності постачальників за якість продукції., Момот О. І. (2015)
Shvets G. - Confounding as a type of unfair competition (be the example of trade names), Meleshko I. (2015)
Бородіна О. А. - Децентралізація влади в Україні: зміст, ризики, можливості та адміністративна роль громадянського суспільства (2015)
Кириленко К. В. - Аналіз законодавства у сфері архітектури і будівництва як об’єкта авторського права, Пономарьова Л. В. (2015)
Шикова Л. В. - Аналіз впливу піратства на економіку країни та розробка ефективного способу боротьби з "піратством", Ластенко І. (2015)
Маматова Л. Ш. - Сучасний стан фінансово-інвестиційної потенціалу України (2015)
Кривенко С. В. - Вплив якості державного регулювання сфери управління відходами на показники соціо-еколого-економічного розвитку України (2015)
Макаренко М. В. - Роль та значення логістичної діяльності підприємства для підвищення його конкурентоспроможності, Потапова Н. М. (2015)
Хаджинова Е. В. - Анализ трансакционных издержек в предпринимательских сетях (2015)
Давидюк Л. П. - Становлення світового ринку праці в умовах глобалізації: просторово-методологічний аспект (2015)
Гужва І. Ю. - Угода СОТ про спрощення процедур торгівлі як інструмент активізації участі України в глобальних ланцюгах доданої вартості (2015)
Пахомов С. Ю. - Особливості формування українського інституціонального середовища (2015)
Гончар В. В. - Формування механізму стратегічного контролінгу територій для цілей корпоративної соціальної відповідальності промислових підприємств, Куровська А. А. (2015)
Сотниченко Л. Л. - Системно-інтеграційний підхід до управління транспортним потенціалом регіону (2015)
Дугінець Г. В. - Бар’єри на шляху вступу нових членів до ЄС в сучасних умовах (2015)
Іванов Є. І. - Геоекономічні пріоритети зовнішньоторговельної політики України (2015)
Калюжна Ю. В. - Дослідження сучасного стану антикризового управління підприємствами машинобудування (2015)
Лаже М. В. - Щодо визначення сутності економічної безпеки підприємств (2015)
Калініна А. Г. - Сутність та необхідність забезпечення комплексного розвитку регіону (2015)
Обиход Г. О. - Передумови визначення стратегічних векторів гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки в контексті сталого розвитку регіонів України (2015)
Михайлишин Л. І. - До питання про методологічні засади трансформаційних процесів транснаціоналізації економічної діяльності (2015)
Кудирко Л. П. - Трансформації підходів до вибору регуляторних моделей зовнішньої торгівлі (2015)
Демінський С. А. - Фактори нестійкості в умовах глобальної кризи (2015)
Гольдак В. І. - Вплив процесів глобалізації на економічну безпеку країн (2015)
Лаповський Д. М. - Фондовий ринок як фактор зростання економіки (2015)
Лосіцька Т. І. - Міжнародний досвід державного регулювання сільського господарства (2015)
Назаров Д. С. - Проблемні питання диверсифікації експортних поставок природного урану та його сполук вітчизняними підприємствами хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (2015)
Кисельов М. О. - Інституціональні передумови формування конкурентоспроможної моделі економіки України (2015)
Власенко Ю. В. - Вплив промислового виробництва і зовнішньої торгівлі на інноваційний розвиток (2015)
Мащенко С. О. - Аналіз заходів у сфері енергозбереження на регіональному рівні (2015)
Череп А. В. - Сутність та організація екологічно чистого виробництва на підприємствах машинобудування, Лашкарава В. В. (2015)
Капранова Л. Г. - Вплив інтелектуальної власності на інноваційний розвиток промислового підприємства (2015)
Марченко І. Ф. - Про когнітивний підхід у розвитку прибутку малих підприємств (2015)
Білоус-Сергєєва С. О. - Основи філософії технічної творчості (2015)
Сталінська О. В. - До механізму реалізації соціальної політики держави в промисловому регіоні (2015)
Верескун М. В. - Обґрунтування і вибір рішень при впровадженні інформаційних систем на промислових підприємствах (2015)
Ткачук В. А. - Організаційно-економічні передумови розвитку основних форм господарювання на сільських територіях (2015)
Дьякова М. С. - Трансформация рационализаторского предложения в инновационный продукт, Марченко Н. В. (2015)
Бежук О. - Ольга та Євген Коновалець: взаємозумовленість фемінного та маскулінного (2015)
Власова Т. - Кризис гендерной идентичности в нарративах и дискурсах постмодерна (2015)
Власова О. - Интерпретация сущности матери в теории архетипов К.-Г. Юнга, Макешина Ю. (2015)
Воровка М. - Гендерный состав научно-педагогических кадров Украины как элемент скрытого учебного плана высшей школы, Петрученя А. (2015)
Грабовська І. - Гендерна проблематика в сучасних філософських текстах українських дослідників (2015)
Докина С. - Болгарская семья Бессарабии сквозь призму гендерных исследований (сер. XІХ – нач. XХ в.) (2015)
Ємельяненко Є. - Гендерна маргінальність в освітньому середовищі: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Жаркова Р. - Сама собі глина: проект самотворення у жіночому письмі (повість "Хризантеми" Уляни Кравченко у контексті феміністичної критики і феміністичної педагогіки) (2015)
Заболотная Л. - История женщин и новая социальная история в современной исторической науке Молдовы (2015)
Залєток Н. - Висвітлення проблеми надання жінкам виборчих прав у засобах масової інформації Великої Британії (1905–1913 рр.) (2015)
Зимарёва Ю. - Идентичность женщины в социокультурных реалиях и нарративах начала ХХІ века (2015)
Ковальчук Ю. - Феномен любові у філософії статі Миколи Бердяєва (2015)
Крупка М. - Гендерні стратегії в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ віку: корекція традиційних жіночих образів (2015)
Марценюк Т. - Гендерні аспекти моди: конструювання ідентичності за допомогою одягу, Новик Т. (2015)
Мельник Л. - Гендерний аспект соціокультурного аналізу музичного життя (2015)
Ніколаєнко О. - Ideal kobiety polskiej: гендерні стереотипи у польському суспільстві наприкінці ХІХ ст. (2015)
Оніщенко О. - Трансформація гендерних стереотипів у контексті революційних подій 1917 року (2015)
Погорілко М. - Роль жінки в млинарському господарстві Львова у другій половині ХVІІ ст. у світлі договорів оренди млинів (2015)
Сушик І. - Катерина Білокур: драматизм жіночої долі та відданість мистецтву, Оліферук М. (2015)
Цимбал Т. - Еволюція феміністичного дискурсу війни: від антимілітаризму до етики піклування (2015)
Яковлева Е. - И это все о ней… (2015)
Бережна Л. - Соціальний розвиток дітей-сиріт в інституційних закладах опіки та виховання в Україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Вересоцька Н. - Розвиток творчої особистості студентів під час вивчення курсу "Художня обробка матеріалів" (2014)
Вороновська Л. - Особливості духовного відчуження як соціального феномена в умовах інформатизації сучасного суспільства (2014)
Гарапко В. - Впровадження інформаційних технологій у систему вищої педагогічної освіти Великої Британії (історичний аспект) (2014)
Гончаренко А. - Готовність як складова професійної підготовки майбутніх спеціалістів з бухгалтерського обліку (2014)
Зима І. - Формування компетентності з безпеки життєдіяльності у студентської молоді як проблема сучасної вищої oсвіти (2014)
Клімова А. - Соціальний статус сучасного менеджера: суспільні виклики та професійні вимоги (2014)
Криштоф С. - Використання інтернету для підвищення якості навчання предметів гуманітарного циклу (2014)
Лозинський П. - Особистісно-зорієнтований підхід викладання англійської мови (2014)
Мандрик Л. - Гендерний підхід у підготовці майбутніх фахівців пожежної безпеки: професійне становлення (2014)
Павлушко Ю. - Академік О. А. Бугуцький: деякі аспекти інтелектуальної біографії вченого, організатора економіко-аграрних досліджень (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Пильтяй О. - Організація роботи кабінету професійної орієнтації у загальноосвітній школі (2014)
Петько Л. - Особистість. Соціум. Навчальне середовище (2014)
Семенов О. - Психофізіологічні основи формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника (2014)
Сергійчук О. - Роль педагогічної практики у підготовці майбутніх учителів до професійної діяльності, Багно Ю. (2014)
Сірик Т. - Зміст та структура професійної компетентності майбутніх економістів (2014)
Троценко Р. - Принципи побудови освітнього процесу та особливості професійної підготовки студентів економічних дисциплін (2014)
Харченко Н. - Організація самостійної роботи студентів з курсу "Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку", Мисан І. (2014)
Чугунова Є. - Педагогічні умови ефективного формування готовності майбутнього вчителя музики до організації музично-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді (2014)
Яременко Л. - Основні детермінанти розвитку позашкільної освіти в умовах суспільних трансформацій (2014)
Андрющенко Т. - Феномен "здоров’я" з позиції наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних учених (2014)
Гаєвська Г. - Психічні розлади та акушерська патологія (2014)
Гозак С. - Порівняльний аналіз навчального навантаженняу загальноосвітніх навчальних закладах України у ретроспективі за 1970-2013 роки, Шумак О., Філоненко О. (2014)
Коцур Н. - Упровадження оздоровчих технологій у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Кушнір О. - Формування особливих нетехнічних вмінь та навичок у майбутніх пілотів засобами теоретичної підготовки (2014)
Нікітчин О. - Формування соціального, фізичного і духовного здоров’я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації (2014)
Ткаченко Л. - Реалізація здоров'язберігаючих технологій у системі особистісно орієнтованого навчання студентів у ВНЗ (2014)
Ходан В. - Юнгівське тлумачення психологічної трансцендентної функції (2014)
Хомич Г. - Консультативна допомога кризовим клієнтам у процесі психологічної реабілітації (2014)
Гайдаєнко І. - Український культурологічний клуб як один із складових молодіжного руху в Україні в другій половині 80-х років ХХ ст. (2014)
Лисак І. - Проблема ненасилля в соціально-політичній сфері (2014)
Москалик Г. Цілісність і взаємна визначеність сучасної науки - The modern science, education and practice integrity and mutual certainty, освіти та практики (2014)
Поліщук Н. - Розумне життя у Всесвіті: філософсько-освітній та духовний аспекти в контексті інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогрессу (2014)
Рибка Н. - Стереотипна та творча діяльність у суспільстві споживання (2014)
Титул, содержание (2009)
Мамедов А. С. - Опыт переработки крупногабаритного лома безоловянной бронзы в условиях неспециализированного участка цветного литья, Самарский В. Н., Иваненко А. Н., Шаповал Л. В. (2009)
Дорошенко В. С. - Получение ледяной литейной модели в контакте с охлажденной оснасткой, Кравченко В. П. (2009)
Романенко Ю. Н. - Закономерности распределения температур в потоках расплавов стали и чугуна при получении биметаллических отливок, Пеликан О. А., Олейник В. Н., Шинский И. О., Ширяев В. В. (2009)
Шумилов М. А. - Особенности свойств химических элементов, неограниченно растворяющихся в гамма-железе (2009)
Васекин А. В. - Модели формоизменения концов толстых широких раскатов в плане при прокатке в системе горизонтальных и вертикальных валков (2009)
Бирюков А. Б. - Новые подходы к анализу эффективности тепловой работы высокотемпературных нагревательных печей, Кравцов В. В. (2009)
Николаев В. А. - Профилирование обводных роликов для повышения плоскостности полос при холодной прокатке, Жученко С. В. (2009)
Василенко А. М. - Технология приведения ходовых колес крана в проектное положение при ремонте (2009)
Мазур В. Л. - Энергосбережение, теплоизоляция, "мягкие" огнеупоры, Рябов А. И., Мазур В. В. (2009)
Пащенко А. В. - Выбор типа теплоизолирующих смесей и разработка технологии утепления зеркала металла в сталь-ковше в условиях ОАО "АМК" (2009)
Александрова Н. - Управлінська культура як складова професійно-педагогічної культури викладача (2015)
Андреєва Т. - Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з виробами дибинецьких майстрів у грі, Фастовець А. (2015)
Бак М. - Інформатизація освіти як предмет філософсько-педагогічного дискурсу (2015)
Бігун О. - Структура педагогічної підготовки майбутніх учителів середніх шкіл у коледжах Великої Британії (2015)
Біліченко А. - Основні тенденції використання і перекладу аграрної термінології, Кравченко Д. (2015)
Кожевнікова Л. - Принципи художнього втілення звукового образу майбутніми вчителями музики у процесі фортепіанного виконавства (2015)
Колос М. - Методичні аспекти вокальної підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Маслов Р. - Оздоровча компетентність як сукупне поняття та інтегральний показник в дослідженнях галузі здоров’я (2015)
Можаровська О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в іншомовному навчанні студентів нефілологічних спеціальностей (2015)
Панченко В. - Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках математики (2015)
Перхайло Н. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до протидії комунікативним маніпуляціям у професійній сфері (2015)
Позняк С. - Методика діагностування рівнів сформованості дослідницьких умінь у дітей старшого дошкільного віку (2015)
Порєв О. - Стимулювання розвитку дослідницьких груп як осередків підготовки студентів до інноваційного підприємництва (2015)
Ржевська Н. - Інтеграція або інклюзія: модель побудови освітнього процесу для здобувачів вищої освіти з особливими потребами (2015)
Руденко Ю. - Критеріальна модель рівнів розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Сергійчук О. - До питання організації самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання, Багно Ю. (2015)
Соловей Л. - Рольова гра "Replacement performance" як засіб розвитку комунікативної компетенції (2015)
Турчак О. - Особливості перекладу неологізмів, що виникли в період Євромайдану, Зайцева М., Добринська Д. (2015)
Тушева В. - Концептуальні детермінанти формування науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики (2015)
Уйсімбаєва М. - Компонентна структура соціальної активності старшокласників (2015)
Хмельницька О. - Питання сімейного виховання у педагогічній спадщині М. Маккавейського (2015)
Чуп А. - Методика виявлення рівнів сформованості естетичної культури дітей старшого дошкільного віку засобами декоративного розпису (2015)
Шевченко Ю. - Сутність і значення освітніх інновацій у системі освіти в Україні (2015)
Шокірова З. - Вивчення орнаменту у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2015)
Яременко Л. - Позашкільна освіта як поле професійного самовизначення і трудового виховання особистості (2015)
Іващенко А. - Наукові підходи до вивчення проблеми саморозвитку як психологічного феномена (2015)
Коськіна Д. - Самоактуалізація подружжя з різним типом статево-рольової взаємодії (2015)
Шелег Л. - Вплив "Я-образу" на психосоматичний статус правоохоронців (2015)
Буяк Б. - Феномен лідерства в історико-філософській ретроперспективі (2015)
Іванова Є. - Цитата как система (2015)
Колесніченко М. - До питання філософського осмислення етнічної диверсифікації сучасного світу (2015)
Попова І. - Сутність і теоретичні моделі екобезпечного розвитку суспільства (2015)
Пустовит А. В. - Пушкинская философия времени и счастья (2011)
Юдин А. А. - Интерпретация текста в свете принципа связи между историческими контекстами автора и интерпретатора (У. С. Моэм "Острие бритвы") (2011)
Салдецька О. І. - Роль "стертої" антропоморфної метафори у структуруванні картини світу (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) (2011)
Буркова Е. С. - Философичность как принцип литературной критики Л. Шестова (2011)
Шевченко А. С. - Культурологічна обумовленість іспаномовного тексту Біблії (2011)
Науменко Л. О. - Діалоговий дискурс у прозовому контексті (на матеріалі українських письменників поч. ХХ століття) (2011)
Юдин А. А. - Интерпретация и автоинтерпретация текста: к вопросу об авторских интенциях (А. П. Чехов "Иванов", "Леший", "Дядя Ваня"). Статья первая (2011)
Шилина С. А. - Лингвокультурологическая интерпретация управленческого дискурса (на материале посланий Ивана Грозного) (2011)
Квирикадзе Н. Г. - Цветовые детали у Николая Гоголя и Томаса Манна ("Мертвые души" и "Будденброки") (2011)
Сіранчук Н. М. - Різноаспектне обґрунтування сутності образного мовлення (2011)
Страшок Н. М. - "Портреты" М. Алданова в оценках критики и литературоведения (2011)
Кротенко Е. В. - Концепт "джаз" в семиотической структуре текста новеллы "Первое мая" (Ф.С. Фицджеральд) (2011)
Тєлєжкіна О. О. - Стислість форми і лаконічність змісту рубаї – ознака мовної майстерності Д. Павличка (2011)
Прохорова Т. В. - Проблемы компьютерно-опосредованной коммуникации специалистов в условиях становления электронной экономики, Наталевич О. Г. (2011)
Порядна О. О. - Переклади I. Франка як створення міжкультурного діалогу (на матеріалі сатиричних оповідань М. Твена та староанглійських балад) (2011)
Кастрица Е. А. - Приметы и поверья семейной обрядности (на материалах экспедиции по логойскому району Минской области) (2011)
Головатюк В. Д. - Польське народознавче товариство – вірність традиції (2011)
Новак В. С. - Родильный обряд Гомельского Полесья: структура и регионально-локальные особенности (2011)
Станкевич А. А. - Лексика свадебной обрядности в говорах Гомельщины: названия обрядовых действий и свадебных чинов (2011)
Суслова М. О. - Соціокультурні детермінанти концептуалізації ісламу в іспанській та французькій мовних картинах світу (2011)
Самусева Ю. С. - Прагмасемантический потенциал приветствия в белорусской и итальянской лингвокультурах (2011)
Федонюк В. Є. - Про чеську фразеологію з ґендерним компонентом (2011)
Домилівська Л. В. - Юрій Яновський в дослідженнях мовознавців – наступників Київської історико-філологічної школи (2011)
Строганова Г. А. - Метафоричность терминов немецкого языка экономики (2011)
Рафаэлова К. С. - Логическая модель и типы устойчивых компаративных единиц (на материале армянского и русского языков) (2011)
Прокопова Л. І. - До проблеми дослідження німецького розмовного мовлення (2011)
Мироненко О. В. - Функціонально-стилістичні особливості порівняння як тропеїчної фігури (на матеріалі творів поетів-шістдесятників) (2011)
Рядська Р. І. - Теоретичні передумови та критерії інвентаризації перформативних парадигм (2011)
Сидорец В. С. - О функционально-семантических сходствах и различиях между восточнославянскими типовыми деривационными группами вербоидов (2011)
Русановська Т. В. - Механізм творення сленгових вторинних номінацій (на матеріалі сленгових соматизмів в українській та німецькій мовах) (2011)
Проценко І. Ю. - Семантичні способи словотвору нейтральних і конотативних лексем, що називають людину за віком в іспанській та українській мовах (2011)
Романова Н. В. - Семантична структура дієслівної емотивної лексики (на матеріалі поетичних творів J. Ch. Günther) (2011)
Бондаренко Я. О. - Мовна особистість Грегорі Хауса – взаємодія когнітивної діяльності та вербальної поведінки (2011)
Зимовець Г. В. - Специфіка лексико-синтаксичного способу утворення ергонімів (2011)
Вікторова Л. В. - Юридичні терміни французького походження в сучасній румунській мові (2011)
Субботина О. А. - Особенности формирования синкретичной зоны в словообразовательной системе русского языка (на материале адъективов с квалификативно-квантитативной семантикой) (2011)
Туришева О. О. - Випадки порушення рамкової конструкції в нормативному полі сучасної німецької мови (2011)
Самсонюк О. М. - Основні способи термінотворення англійської мови у сфері водного господарства (2011)
Симанская Е. Э. - Гендерные оппозиции в лексической системе крымско-татарского языка (2011)
Мандик В. А. - Фонетическая вариантность в произношении дикторов радио (2011)
Тхір М. Б. - Новорічна політична промова як жанр публічного виступу (на матеріалі промов американських президентів) (2011)
Прядко Ю. П. - С. Довлатов и "Новый американец” (2011)
Гуртовая Я. В. - О своеобразии путевых очерков И. С. Тургенева (2011)
Потыранска А. - Дьявол, царящий над вселенною… – фигура змея/дракона в поэзии Федора Сологуба (2011)
Романец В. М. - К вопросу о проблеме конфликта в романтической драме Виктора Гюго (2011)
Пустовит А. В. - Фрактальность композиции произведений А. С. Пушкина (2011)
Михайлюк Н. І. - Розвиток мистецьких мотивів в англійському наративному дискурсі початку XX ст. (за мотивами творчості В. С. Моема) (2011)
Сварич Н. З. - Філософсько-естетичний контекст поетичної творчості Ліни Костенко (на прикладі збірки "Неповторність") (2011)
Шкляєва Н. В. - Татарські мотиви в народних топонімічних переказах Північної Волині (2011)
Никольский Е. В. - Изображение императора Павла в исторической прозе Всеволода Соловьева и Михаила Волконского, Коновалов А. А. (2011)
Рудомазина Т. Б. - История о войне Креза и Кира как повествование о смерти правителя (2011)
Винник В. М. - Жанрові аспекти роману Дж. К. Роулінг "Гаррі Поттер" (2011)
Сиротенко Л. Ф. - Театральность повести Я. П. де Бальмена "Не достанься никому – ни мне, ни ему, злодею моему’’ (2011)
Грицак Н. Р. - Марина Цвєтаєва та Осип Мандельштам (до історії особистісних та творчих взаємин) (2011)
Корнієнко В. В. - Латинськомовна елегія в літературі українського Ренесансу та Бароко (2011)
Чеботарьова A. M. - Естетичні погляди Дж. Д. Селінджера (2011)
Трунин С. Е. - Англоязычный период творчества В. Набокова как объект авторской рефлексии в романе Д. Галковского "Бесконечный тупик" (2011)
Нікітіна Ф. О. - Запозичення і переклад (2011)
Плющ Б. О. - Відтворення кольористики малої прози М. Коцюбинського в англомовних перекладах (2011)
Ласка І. В. - Аксіологія перекладу в трактаті П.-Д. Юе De interpretatione (1661) (2011)
Бегма (Фролова) Ю. О. - Причини застосування комплексних лексико-граматичних трансформацій в англо-українському художньому перекладі (2011)
Романюга Н. В. - Феміністичні мотиви творів малої прози Лесі Українки в аспекті перекладу (2011)
Савко М. В. - Аудиовизуальный перевод в Беларуси (2011)
Ткаченко О. О. - Нові електронні ресурси на допомогу перекладачам. 2011 рік (2011)
Сидюк И. В. - Формирование содержания обучения китайскому языку на основе принципа культуросообразности (2011)
Юрчук Л. В. - Элиминация культурологических лакун в иноязычной межкультурной коммуникации (2011)
Проскалович О. В. - Холистический подход в области содержания школьного филологического образования, Рубаник Т. В. (2011)
Роляк И. Л. - Коммуникативное поведение в обучении русскому языку делового общения (2011)
Цвєткова А. В. - Специфічні методичні засади викладання іноземної мови в технічному вузі (2011)
Токарская Л. М. - Культурологическое содержание учебника по русскому языку для школ Украины, Сергунина Т. А. (2011)
Шевченко Л. І. - У колі ідей Київської історико-філологічної школи: наукова спадщина В. М. Русанівського (до 80-річчя від дня народження) (2011)
Титул, содержание (2009)
Большаков В. И. - К 70-летию Института черной металлургии им. З. И. Некрасова НАН Украины, Муравьева И. Г., Меркулов А. Е. (2009)
Крикунов Б. П. - Совершенствование способа восстановления теплоизоляционного слоя огнеупорной футеровки куполов доменных воздухонагревателей, Замуруев В. М., Попов В. Е., Дорофеев А. В., Колесников Д. В., Дмитриев Е. В., Яковенко А. Т. (2009)
Ковальчик Р. В. - Применение пекового кокса для устранения и предупреждения загромождения горнов доменных печей (2009)
Цуркин В. Н. - Принципы системного подхода к выбору методов внепечной обработки расплава (2009)
Дорошенко В. С. - Литье в оболочковые формы, полученные пропиткой сухого песка связующим, Шинский О. И. (2009)
Козачишен В. А. - Конусный окомкователь агломерационной шихты, Попов Г. Н. (2009)
Малинов Л. С. - Получение метастабильного аустенита и оптимизация его количества и стабильности в сталях и чугунах (2009)
Николаев В. А. - О расчете некоторых параметров прокатки полос (2009)
Яковышин О. А. - Исследование теплофизических особенностей установок с жидким теплоносителем для производства газифицируемых моделей (2009)
Бердыев К. Х. - Проходной туннельный автоклав для получения пенопластовых литейных моделей, Дорошенко В. С. (2009)
Дорошенко В. С. - Пространственные литые конструкции, получаемые в объеме песчаной формы (2009)
Ширяев В. В. - Технологические особенности производства биметаллических (многослойных) отливок повышенной износостойкости, Пеликан О. А., Шинский И. О., Глушков Д. В., Романенко Ю. Н. (2009)
Каричковский П. Н. - Способы повышения технического ресурса, эксплуатационной надежности рабочих органов дробильно-размольного оборудования, Шинский И. О., Клименко Л. М. (2009)
Шевченко А. И. - Метод неразрушающего контроля формы графита в изделиях из чугуна, Наривский А. В. (2009)
Кривенко С. В. - Интенсификация процесса агломерации за счет увеличения скорости горения топлива в слое, Томаш А. А., Русских В. П. (2009)
Смирнов А. Н. - Моделирование условий деформации твердой корочки заготовки в кристаллизаторе сортовой МНЛЗ, Ухин В. Е. (2009)
Большаков В. И. - Обеспечение безопасности и сохранности футеровки доменных печей при выдувке и задувке, Можаренко Н. М., Муравьева И. Г. (2009)
Ладохин С. В. - На соискание Государственной премии Украины (2009)
Титул, содержание (2009)
Найдек В. Л. - Инновационные пути энергосбережения в черной металлургии Украины, Тарасевич Н. И., Корниец И. В. (2009)
Найдек В. Л. - Влияние вакуумно-плазменной обработки расплава на структуру и свойства деформируемых алюминиевых сплавов, Наривский А. В. (2009)
Малинов Л. С. - Получение регулярной макронеоднородной структуры способами дифференцированной обработки с использованием источников концентрированной энергии (2009)
Кияшко Т. С. - Изучение влияния состава чугуна на процесс рафинирования металла в условиях проведения низковольтного потенциала, Семыкин С. И., Семыкина Е. В., Пищида В. И. (2009)
Харин А. В. - Роль обратной связи в разработке и эксплуатации систем управления качеством непрерывнолитого сляба, Горяинова Т. В. (2009)
Дорошенко В. С. - Постепенное обновление парадигмы в теории литейных процессов по теме взаимодействия металла с песчаной формой, Кравченко В. П. (2009)
Николаев В. А. - Силовые параметры при волочении в холостых валках сплавов, Васильев А. А. (2009)
Памяти Федора Егоровича Долженкова (2009)
Титул, содержание (2009)
Найдек В. Л. - Распределение дисперсных частиц в двухфазном газолазерном потоке, Лихошва В. П., Рейнталь Е. А., Кирчу Ф. И., Шатрава А. П., Бондарь Л. А., Сердобольская В. П., Тимошенко А. Н. (2009)
Харламов М. Ю. - Характеристики плазменного потока при плазменно-дуговом напылении покрытий, Кривцун И. В. (2009)
Савин В. В. - К вопросу о фундаментальных константах структурной организации живых и неживых систем, Митяй И. С. (2009)
Кривенюк В. В. - Прогнозирование длительной прочности жаропрочных никелевых сплавов (2009)
Самотугин С. С. - Плазменное упрочнение лезвийного почвообрабатывающего инструмента, Литвиненко Д. С., Мазур В. А., Гагарин В. А. (2009)
Стасюк С. З. - Работоспособность хромомолибденовых сталей в конструкции печных змеевиков трубчатой печи установкикаталитического риформинга и гидроочистки (2009)
Гиржон В. В. - Аномальное повышение микротвердости поверхностных слоев алюминиевых сплавов после лазерного легирования медью и железом, Смоляков А. В., Танцюра И. В. (2009)
Кунавин С. А. - Механические свойства при циклическом нагружении ультрамелкозернистых материалов на основе Al и Ti (2009)
Цыбанев Г. В. - Усталость малоуглеродистых и низколегированных сталей в условиях Фреттинга, Кураш Ю. П. (2009)
Налимов Ю. С. - Многоцикловая усталость материала рабочих лопаток ГТД до и после ремонта сваркой, Теслюк Н. Н. (2009)
Усков Е. И. - Прогнозирование термоциклической длительной прочности тугоплавких металлов и сплавов (2009)
Мочалов А. А. - Моделирование процесса распространения продольных колебаний в твердом теле на основе задания межатомного потенциала взаимодействия, Евфимко К. Д., Гайша А. А. (2009)
Осипенко В. И. - Пробой жидкости серией искровых разрядов при электроэрозионном вырезании, Ступак Д. О., Поздеев С. В. (2009)
Мочалов А. А. - Исследование зависимости параметров потенциала Морзе от температуры и давления для металлов, Евфимко К. Д., Гайша А. А. (2009)
Крупа Н. Н. - Некоторые особенности оптического, магнитного и вихретокового методов контроля поверхностного слоя деталей из проводящего и непроводящего материалов (2009)
Мурзин Л. М. - Эффекты тепло- и формообразования при сверлении слоистых пластиков, Колосовский Ю. Ю., Забловский А. В., Смирнов А. В. (2009)
Лихошва В. П. - Моделирование газолазерных потоков при создании оборудования для нагревания дисперсных материалов, Рейнталь Е. А., Кирчу Ф. И., Шатрава А. П., Бондарь Л. А., Тимошенко А. Н. (2009)
Профессору Скребцову Александру Михайловичу – 85 лет (2009)
Попик В. - Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору (2015)
Бруй О. - Збалансована система показників – дієвий інструмент стратегічного управління бібліотекою (За матеріалами зарубіжних публікацій) (2015)
Кропочева Н. - Організаційно-технологічні аспекти формування галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського (2015)
Гранчак Т. - Україна і Друга світова війна: підходи до осмислення і представлення в соціокультурному дискурсі вітчизняних національних бібліотек (2015)
Хренова Г. - Публикационная активность исследователей Беларуси и ее оценка с использованием библиометрических показателей, Чикун О. (2015)
Карпенко О. - Новий навчальний посібник із загальної теорії документа і книги (2015)
Зайченко Н. - Український реферативний журнал "Джерело": 20 років служіння науці, Ейсмонт Ю., Сандул О. (2015)
Міжнародний діалог бібліотекарів (2015)
Бібліотека і бібліотекознавець (Пам’яті Михайла Семеновича Слободяника) (2015)
Титул, содержание (2011)
Шаповалов В. И. - Литье в твердом состоянии, или История одного открытия. Сообщение 1. (2011)
Зайчук А. В. - Исследование мартеновских шлаков как перспективного сырья для производства керамических пигментов. Изучение способов подготовки шлаков. Сообщение 3, Белый Я. И., Минакова Н. А., Шовкопляс Е. В., Пивоваров А. А., Пивоваров Ю. А. (2011)
Григорьев С. М. - Некоторые физико-химические закономерности углеродотермического восстановления хрома, Петрищев А. С. (2011)
Кияшко Т. С. - Разработка и опробование ресурсосберегающей технологии рафинирования металла при выплавке в конвертере с низковольтными воздействиями, Семыкин С. И., Семыкина Е. В., Пищида В. И., Онацкий С. М. (2011)
Смирнов А. Н. - Оптимизация показателей стойкости и снижение затрат на футеровку конвертера, Писмарев К. Е., Сердюков А. А., Тонкушин А. Ф., Шарандин К. Н. (2011)
Стеч В. С. - Методика оценки соответствия расчетных режимов прокатки возможностям двигателей главного привода рабочих клетей, Остапенко А. Л., Миненко Н. В., Клименко О. В. (2011)
Белый В. А. - Роль компьютерного моделирования в оптимизации технологических процессов непрерывной разливки стали. Сообщение 1, Найдек В. Л., Волков С. Ю., Якобше Р. Я., Мисочка А. В., Ноговицын А. В., Кучаев А. А., Белый В. В. (2011)
Владимиру Ивановичу Шаповалову - 65 лет (2011)
Титул, содержание (2011)
Шаповалов В. И. - Литье в твердом состоянии, или История одного открытия. Сообщение 2 (2011)
Белый В. А. - Роль компьютерного моделирования в оптимизации технологических процессов непрерывной разливки стали. Сообщение 2, Найдек В. Л., Волков С. Ю., Якобше Р. Я., Мисочка А. В., Ноговицын А. В., Кучаев А. А., Белый В. В. (2011)
Тарасевич Н. И. - Влияние интенсивности перемешивания расплава на гидродинамику жидкометаллической ванны в кристаллизаторе МНЛЗ, Корниец И. В., Тарасевич И. Н. (2011)
Щерецкий А. А. - Исследование особенностей взаимодействия компонентов алюмоматричных композиционных материалов на границе матрица – армирующяя фаза, Затуловский А. С., Щерецкий В. А., Соловьева А. В. (2011)
Григорьев С. М. - Некоторые физико-химические закономерности углеродотермического восстановления ванадия, Петрищев А. С. (2011)
Косолап Н. В. - Методика расчета фурмы для вдувания десульфураторов в расплав ковша, Куземко Р. Д. (2011)
Еронько С. П. - Расчет и конструирование системы быстрой замены погружных стаканов при непрерывной разливке стали, Сотников А. Л., Ткачев М. Ю., Чеченев В. А. (2011)
Буряк Т. Н. - Перспектива использования недеформированных заготовок для производства труб ответственного назначения (2011)
Бейгельзимер Э. Е. - К расчету длины зоны интенсивного охлаждения листового проката водяными завесами (2011)
Помним. Валерия Викторовича Дудника (2011)
Олегу Васильевичу Носоченко - 75 лет (2011)
Титул, содержание (2009)
Чернега Д. Ф. - Влияние комплексной обработки расплава на структуру и механические свойства сплава типа АК9, Кудь П. Д., Сороченко В. Ф. (2009)
Охотский В. Б. - Эмульгирование шлака в металл в сталеплавильных процессах. Продувка (2009)
Христенко В. В. - Уточнение строения расплавов системы Cu-Fe методом термодинамического анализа, Руденко М. А., Кириевский Б. А. (2009)
Найдек В. Л. - О воздействии нерастворимых добавок и вибрации на кристаллизацию переохлажденного расплава, Нурадинов А. С., Эльдарханов А. С., Таранов Е. Д. (2009)
Бубликов В. Б. - Влияние содержания марганца и скорости охлаждения на кристаллизацию, структурообразование и механические свойства высокопрочного чугуна, Ясинский А. А., Сыропоршнев Л. Н., Козак Д. С., Бачинский Ю. Д. (2009)
Дубоделов В. И. - Электрофизическая обработка сплавов системы алюминий-кремний в магнитодинамических установках, Скоробагатько Ю. П., Фикссен В. Н., Слажнев Н. А., Горюк М. С. (2009)
Русаков П. В. - Литейно-технологические системы с отображением образов энергосилового воздействия (2009)
Мочалов А. А. - Интенсификация процесса кристаллизации непрерывного слитка, Шаповал Н. А., Евфимко К. Д. (2009)
Середенко В. А. - Физическое моделирование процесса литья шаров в жидкую среду, Середенко Е. В. (2009)
Затуловский С. С. - Межфазные контактные процессы как фактор формирования литых биметаллов, Тракшинский Б. Р., Щерецкий В. А. (2009)
Шумихин В. С. - Аморфная фибра из сплава Fe70Cr10P13C7 для объемного армирования бетона, Верховлюк А. М., Лахненко В. Л., Щерецкий А. А., Апухтин В. В. (2009)
Тарасевич Н. И. - Оценка оптимальных параметров управления кристаллизацией слитков различной геометрии, Корниец И. В., Городчиков В. Н., Тарасевич И. Н., Дудченко А. В. (2009)
Владимир Николаевич Костяков (к 75-летию со дня рождения) (2009)
Профессору Скребцову Александру Михайловичу - 85 лет (2009)
Гавеля В. Л. - Філософія глобальних процесів і антиглобалізм (2015)
Ляпіна Л. А. - Концепція соціальної справедливості Джона Ролза як теоретичне підґрунтя теорії мультикультуралізму (2015)
Марущак О. В. - Оптимізм і нігілізм як екзистенціали людського існування (2015)
Рожанська Н. В. - Національний світогляд і національна філософія: структурний аналіз (2015)
Кисляков В. П. - Філософія Мішеля Фуко: на шляху до "безсуб’єктної" епістемології, Дрожанова О. М., Ступак О. П. (2015)
Осипов А. О. - Идея целостности человека: от абстрактно-мыслительного к конкретно-антропологическому подходу (2015)
Броннікова Л. В. - Комунікація в сучасній науці: нові засоби для виробництва знання (2015)
Бронніков В. Д. - Соціально-філософські аспекти феномену маргінальності (2015)
Мінц М. О. - Філософія освіти: інноваційний розвиток освіти, Олійник А. І. (2015)
Чорна В. О. - Соціально-філософський аналіз міграції (2015)
Лозко Г. С. - Етносоціальні категорії філософії релігії: "метафізика крові" та "нумінозна сила" (2015)
Маргеліс Н. В. - Специфіка "образу людини" в інтонаційному полі античної культури (2015)
Борисюк І. В. - Замовляння в системі архаїчних магічних практик: структурно-семіотичний аналіз (2015)
Кожолянко Г. К. - Етнонаціональна релігія в житті народу (аналіз праць В. Шаяна) (2015)
Котляр Ю. В. - "Любов" у філософії Олеся Бердника (2015)
Кожолянко О. Г. - Світоглядний синкретизм у передвеликодній обрядовості українців Буковини (2015)
Potrzebowski S. - Zadrużna filozofia bezkresnego Rozwoju (2015)
Шапошніков В. А. - ХІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: "Світоглядні уявлення слов’ян про душу" (м. Мощаниця, Хорватія, липень 2014 р.) (2015)
Титул, содержание (2009)
Кирьякова Н. В. - Исследование качества чугунов, легированных шлаковыми материалами, Ясинская Е. А., Костяков В. Н., Баранова В. Н. (2009)
Шаломеев В. А. - Структура и свойства сплава Мл-5 после высокотемпературной обработки расплава, Цивирко Э. И., Лукинов В. В., Пирожкова В. П., Бурова Н. Н. (2009)
Курпас В. И. - Тепловые потери металлического расплава при его выдержке в сталеразливочном ковше (2009)
Белик В. И. - Выбор литой заготовки для исследования прочностных свойств алюминиевых сплавов, Котлярский Ф. М., Борисов Г. П., Шейгам В. Ю., Дука В. М., Семенченко А. И. (2009)
Соколовская Л. А. - О математическом моделировании задач с фазовыми переходами в металлургии и литейном производстве, Мамишев В. А. (2009)
Синчук А. В. - Предпосылки использования электрогидроимпульсной обработки расплава для получения недендритной структуры в литых сплавах, Волков Г. В. (2009)
Дубоделов В. И. - Влияние МГД-воздействия на структуру аустенитного чугуна, Горюк М. С., Бубликов В. Б., Шейко А. А., Бондаревский В. Н., Зеленый Б. Г., Латенко В. П. (2009)
Сиддики Ф. - Технические характеристики МНЛЗ при литье круглых заготовок в условиях ЗАО "Донецкий электрометаллургический завод", Касьян Г. И., Кучаев А. А., Якобше Р. Я. (2009)
Нурадинов А. С. - Влияние низкочастотной вибрационной обработки на структуру и свойства углеродистой стали, Таранов Е. Д., Коровико Ю. С. (2009)
Тринева Т. Л. - О целесообразности применения материалов, используемых технологиями быстрого прототипирования в производстве литейной оснастки (2009)
Дорошенко В. С. - Оборудование непрерывного действия для литья по газифицируемым моделям, Шинский И. О., Бердыев К. Х. (2009)
Романенко Ю. Н. - Оценка изменения коэффициента теплопроводности армированных отливок, Афтандилянц Е. Г., Шинский И. О., Пеликан О. А. (2009)
Демидик В. Н. - Выбор сырья — один из решающих факторов для сталеплавильного производства, Колодная Т. П., Нагорная Е. Н. (2009)
Виктор Иванович Дубоделов (к 70-летию со дня рождения) (2009)
Юрий Захарович Бабаскин (к 80-летию со дня рождения) (2009)
Борис Хононович Хан (к 85-летию со дня рождения) (2009)
Степан Пантелеевич Дорошенко (2009)
Титул, зміст (2008)
Індутний В. В. - Дистрибутивна теорія оцінки пам’яток культури (2008)
Бєлєвцев O. P. - Значення CIBJO у розвитку ювелірної галузі, структура й завдання організації (2008)
Календар виставок (2008)
Кольорове дорогоцінне каміння (2008)
Декоративне камiння (2008)
Титул,зміст (2009)
Від редакції (2009)
Татарінцева К. I. - Експертна оцінка сучасних та антикварних гем. Частина 1 (2009)
Сурова В. М. - Дослідження гіпсових форм у печерах Прикарпаття (2009)
Пегловський В. В. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 2, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2009)
Калюжна Т. I. - Огранка – перш за все! (2009)
Гелета О. Л. - Вироби з декоративного каміння: брущатка, Ляшок В. I. (2009)
Курилюк Ю. Л. - "Каміння мені вистачає і в житті”, проте все ще може змінитися (2009)
Власюк Д. І. - Сад людей, або парк довжиною у життя (2009)
Україна і світ (2009)
Коштовне камiння (2009)
Декоративне камiння (2009)
Інформація (2009)
Романовський О. Г. - Програми подвійного диплома: моделі та перешкоди в їх реалізації у межах національної системи вищої освіти, Мороз В. М. (2014)
Панфілов Ю. І. - Деякі проблеми розвитку вищої освіти України (2014)
Пономарьов О. - Виховання творчої особистості в системі професійної підготовки майбутніх інженерів, Черемський М. (2014)
Гура Т. В. - Педагогічна фасилітація - механізм розвитку лідерського потенціалу студентів в умовах технічного університету (2014)
Черванева З. А. - Педагогика и ораторское искусство (2014)
Арабаджи Т. Д. - Аналіз результатів експериментальної роботи з формування готовності спортсменів до професійного самовизначення після закінчення спортивної кар'єри (2014)
Ткаченко Л. І. - Праксеологія творчості у розвитку особистості: синергетичний підхід (2014)
Смолінська О. Є. - Гомеостатизм в організації функціонування культурно-освітнього простору педагогічного університету (2014)
Костючков С. К. - Формування особистості нового типу в контексті сучасної філософії освіти (2014)
Середа Н. В. - Формування світогляду майбутніх інженерів-керівників з позицій теорії духовного лідерства (2014)
Гаєвська О. Б. - Наука соціального управління в системі професійної підготовки (2014)
Попова Г. В. - Профессиональное самосознание будущих психологов в условиях выбора специализации (2014)
Шестопалюк О. О. - Аналіз особливостей розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів правознавства (2014)
Олійник Ю. О. - Виникнення і розвиток економічної освіти в російській імперії кінця XVII-XVIII ст. (2014)
Коробов В. К. - Світоглядні основи вивчення соціальної ролі грошей у сучасному українському суспільстві (2015)
Кретов П. В. - Cучасний науковий дискурс та філософема символу (2015)
Фесенко А. М. - Вибори в умовах "масового суспільства" та "суспільства споживання" (2015)
Васильєв Я. В. - Цілі та їхні психологічні механізми (2015)
Броннікова Л. В. - Постнекласична наука: новий тип виробництва знання (2015)
Коваль Г. В. - Роль філософських дисциплін у підготовці майбутніх соціальних працівників (2015)
Патлайчук О. В. - Основні аспекти філософії об’єктивізму Айн Ренд (2015)
Євтушенко О. Н. - Ідеї самоврядування в науковому дискурсі Росії в другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Гавеля В. Л. - Целеосуществление в структуре социальной деятельности человека (2015)
Марущак О. В. - Феномен нігілізму і його прояви в умовах розвитку масового суспільства (2015)
Лозко Г. С. - Еволюція уявлень про душу: від етнічних до світових релігій (2015)
Мінц М. О. - Філософське осмислення девіації в релігійному житті суспільства (2015)
Словінський Ж. - Людина і світ у філософській антропології природних релігій (2015)
Іванова І. Ф. - Категорії "національна ідентичність" і "етнічна група" в сучасній соціальній філософії (2015)
Рожанська Н. В. - Вчення про Софію в праці С. Булгакова "Філософія господарства" (2015)
Бороденко О. В. - Вигнанці та жертви технократичного соціуму в ранніх творах Андрія Платонова (2015)
Котляр Ю. В. - Етносоціальний вимір релігії. Рецензія на книгу Лозко Г. С. Боги і народи. Етносоціальний вимір: курс релігієзнавства. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 624 с. (2015)
Поклад В. И. - Луганский сепаратизм глазами луганского социолога (2015)
Білик Т. М. - Дослідження мовленнєвого іміджу за допомогою теорії екологічних систем (2014)
Большакова А. М. - Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу та життєстійкість особистості (2014)
Гріньова О. М. - Eкзистенційні підходи до вивчення проектування життєвого шляху особистості (2014)
Гусейнова Н. О. - Дослідження явища самоактуалізації у психологічному дискурсі (2014)
Дробот О. В. - Управлінська свідомість і особистість керівника (2014)
Дьяков Д. Г. - Ценностные ориентации и самоидентификация личности: феномен кольцевой детерминации в психологии (2014)
Кузікова С. Б. - Рефлексивні технології у дискурсі самотворення особистості, Федорова Є. В. (2014)
Kulesha N. P. - Adaptation to training as a psycho-didactic problem (2014)
Литвиненко О. О. - Можливості та перспективи управління сприйманням літературних текстів (2014)
Лось О. М. - Професійна діяльність в особливих умовах як об’єкт психологічного дослідження (2014)
Лукасевич О. А. - Концептуальні підходи до розуміння психологічної сутності суб’єкта (2014)
Одінцова А. М. - Психологічний потенціал казки як методу розвитку життєвої ролі (2014)
Одінцова В. М. - Професійна ідентичність як психологічна проблема (2014)
Родіна Н. В. - Змістовна та конвергентна валідність WOCQ для ситуацій загрози самоактуалізації та загрози життю (2014)
Савченко О. В. - Когнітивний рівень аналізу рефлексивної компетентності особистості (2014)
Савчин М. В. - Фундаментальні духовні здатності особистості (2014)
Цілинко І. О. - Сутність та специфіка моральних почуттів особистості (2014)
Черезова І. О. - Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості (2014)
Шпортун О. М. - Діагностика особливостей почуття гумору в представників різних професій (2014)
Щербак Т. І. - Теоретичні та методологічні проблеми вивчення віртуального образу Я особистості (2014)
Бабатіна С. І. - Порівняльний аналіз компонентів темпоральності студентів-психологів упродовж навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Бреус Ю. В. - Феномен емоційного досвіду в структурі емоційного інтелекту (2014)
Васильченко А. В. - Психологічна профілактика та подолання заздрощів у юнацькому віці (на прикладі "практикуму самопізнання") (2014)
Височан Л. М. - Готовність вчителя початкових класів до організації інтерактивного навчання (2014)
Власенко І. А. - Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів вчителя на когнітивному рівні (2014)
Гера Т. І. - Психолого-педагогічні умови актуалізації творчого потенціалу майбутнього педагога (2014)
Горбаль І. С. - Психологічні аспекти задоволеності життям як когнітивного аспекту суб’єктивного благополуччя в літніх чоловіків та жінок (2014)
Данчук Ю. П. - Аналіз ефективності програми формування готовності підлітків до психічної регуляції поведінки та рухової активності (2014)
Єрмакова Н. О. - Психологічні особливості проявів маніпулятивної поведінки в юнацькому віці (2014)
Жорняк Н. Є. - Досвід формування змісту програм канадської професійної та допрофесійної туристської підготовки, Тимняк З. С. (2014)
Казаннікова О. В. - Особливості проявів тривожності в молодших школярів (2014)
Камінська О. В. - Результати експериментального дослідження інтернет-залежності за допомогою методики "незакінчені речення" (2014)
Коваленко О. Г. - Психологічні особливості пошуку смислу життя у пізній дорослості (2014)
Комар Т. В. - Психологічні особливості становлення професійної зрілості особистості в інноваційних умовах вищої освіти (2014)
Короленко В. Л. - Культуролітичний аспект морального виховання особистості (2014)
Кузікова С. Б. - Організація фахової підготовки студентів ВНЗ як формування суб’єктів професійного саморозвитку, Пшенична Л. В. (2014)
Курдибаха О. М. - Вплив позашкільних закладів на формування підлітків у процесі соціалізації (2014)
Ляшенко О. А. - Рівність психологічних позицій у міжособистісній взаємодії викладача та студентів (2014)
Матвієнко О. В. - Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема, Затворнюк О. М. (2014)
Михайленко О. Ю. - Рольова компетентність майбутнього практичного психолога (2014)
Пивень Н. Д. - Успешность учебной деятельности в ракурсе индивидуальных и типологических особенностей учащегося (2014)
Поліщук В. М. - Психологія розвивальної взаємодії в системі "викладач – студент" (2014)
Помиткіна Л. В. - Визначення власної життєвої позиції студентами як психологічна проблема (2014)
Ревенко С. П. - Психологічне здоров’я студентів як психологічна проблема в навчальному процесі (2014)
Сизко Г. І. - Визначення структури гуманного ставлення майбутніх педагогів до людей із фізичними вадами (2014)
Сухаревська О. О. - Формування позитивного ставлення молодших школярів до особистої власності засобами проектної діяльності (2014)
Сущинська Т. С. - Рівні образу "Я" дитини старшого дошкільного віку (2014)
Туркова Д. М. - Емпатія як засіб комунікації майбутнього практичного психолога (2014)
Харченко А. С. - Психологічні особливості особистості майбутнього вчителя (2014)
Шамне А. В. - Типи психосоціального розвитку в підлітково-юнацькому віці (2014)
Шевченко С. В. - Система психолого-педагогічних заходів з підвищення рівня розумової працездатності студентів-першокурсників (2014)
Болдижева Л. Д. - Оцінка зимових елітних форм яблуні (Malus domestica Borkh.), Китаєв О. І. (2015)
Толстолік Л. М. - Сорти груші (Рirus communis L.) для сучасних насаджень (2015)
Шкіндер-Барміна А. М. - Оптимізація сортименту вишні (Cerasus vulgaris Mill.) для створення насаджень в умовах Південного Степу України (2015)
Долгова С. В. - Господарсько-біологічна характеристика нових сортів черешні (Сerasus avium Moench.) селекції МДСС (2015)
Дунаєва Л. І. - Сорти абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.) селекції Мелітопольської ДСС для виробничих насаджень Південного Степу України (2015)
Клочко Н. М. - Персик (Persica vulgaris Mill.) - культура скороплідна та високоврожайна (2015)
Красуля Т. І. - Агробіологічні показники сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) залежно від підщепи в умовах Південного Степу України (2015)
Шарко Л. В. - Біологічна здатність саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Рirus communis L.) до гілкування (2015)
Соболь В. А. - Вирощування садивного матеріалу персика (Persica vulgaris Mill.) на клонових підщепах у північній частині Лісостепу України, Натальчук Д. Ю. (2015)
Расторгуєв О. Б. - Продуктивність різних типів насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) на Півдні України (2015)
Кінаш Г. А. - Вплив прийомів кронування на якісні показники росту однорічних саджанців сливи (Prunus domestica L.) (2015)
Расторгуєв О. Б. - Агроекономічна оцінка двох систем формування малооб’ємної крони дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) в саду "голандського типу" (2015)
Барабаш Т. М. - Вплив форми крони на продуктивність дерев черешні (Сerasus avium Moench.) у Південному Степу України (2015)
Трохимчук А. І. - Стійкість інтродукованих сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) до основних грибних хвороб в умовах Західного Лісостепу України (2015)
Шевчук І. В. - Екологічно безпечний захист саду черешні (Сerasus avium Moench.) від вишневої мухи в умовах органічного садівництва, Тонконоженко А. А. (2015)
Нагорна Л. В. - Ефективність біопрепаратів проти основних хвороб персика (Persica vulgaris Mill.) (2015)
Розова Л. В. - Шкідники та хвороби в насадженнях черешні (Сerasus avium Moench.) та персика (Persica vulgaris Mill.), Нагорна Л. В., Куртова І. В. (2015)
Малюк Т. В. - Визначення забезпеченості грунту доступними для рослин формами макроелементів і регулювання мінерального живлення плодових культур, Пчолкіна Н. Г. (2015)
Яремко Н. О. - Вплив позакореневого підживлення на біометричні показники відсадків фундука (Corulus maxima L.), вирощених у маточнику вегетативного розмноження вертикальним способом (2015)
Горбач М. М. - Режим мікрозрошення плодових культур на Півдні України, Козлова Л. В. (2015)
Нагорна Л. В. - Вплив способів зрошення на розвиток хвороб персика та абрикоса (Persica vulgaris Mill.) (2015)
Жук В. М. - Застосування сополімеру "Теравет" для поліпшення мінерального живлення та вологозабезпечення дерев яблуні (Malus domestica Borkh.), Козак В. М., Моргун О. В., Ярощук І. Е. (2015)
Постоленко Л. В. - Вплив мульчування прикущових смуг і зрошення на продуктивність смородини чорної (Ribes Nigrum L.) (2015)
Шевчук Л. М. - Лежкоздатність плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах звичайного охолоджуваного плодосховища, Бабенко С. М. (2015)
Войток Т. І. - Вплив погодних умов на формування сировинних властивостей плодів яблуні (Malus domestica Borkh.), Вінцковська Ю. Ю. (2015)
Патыка Т. И. - Особенности основных процессов и взаимодействий микробных сообществ в почве, Патыка Н. В. (2015)
Василенко В. І. - Функціональна діагностика елітних гібридних форм вишні звичайної (Cerasus vulgaris Mill.), Мойсейченко Н. В., Китаєв О. І., Груша В. В. (2015)
Одинцова В. А. - Захист садів персика (Persica vulgaris Mill.) від весняних заморозків за допомогою дрібнодисперсійного дощування, Сушко С. Л. (2015)
Лагутенко О. Т. - Морозостійкість рослин видів роду Ribes L. в умовах північної частини Лісостепу України, Китаєв О. І., Чорний І. Б., Дідичук М. О. (2015)
Васюта С. О. - Оцінка фітовірусологічного стану насаджень кісточкових культур, Тряпіцина Н. В., Удовиченко К. М. (2015)
Сержук О. П. - Вегетативне розмножування глоду in vitro (2015)
Сало І. А. - Вітчизняний ринок плодів з погляду класичної ринкової економіки (2015)
Привалов І. С. - Нові машини для галузі садівництва України, Тимошок І. В., Соколов В. О., Майбенко М. І., Петренко С. О. (2015)
Бєляєва С. С. - Концептуальні засади діяльності хостелів, Заїка О. І. (2015)
Бондаренко В. М. - Роль маркетингу в системі управління підприємством (2015)
Борисова О. В. - Перспективи залучення історико-культурних ресурсів Гадяцького району у туристичну галузь Полтавщини (2015)
Буторіна В. Б. - Узгодження пріоритетів науково-промислової політики в Україні (2015)
Бухун Ю. В. - Дистанційне зондування землі з космосу в інвестиційному вимірі (2015)
Демешок О. О. - Сучасний погляд на архітектуру і природу системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України (2015)
Ілляшенко К. В. - Облік і аналіз витрат інформаційної діяльності (2015)
Кукліна Т. С. - Формування попиту на ресторанні послуги серед студентської молоді, Гурова Д. Д. (2015)
Кучер Р.-Д. А. - Інвестиційна безпека агропромислового виробництва: системний підхід (2015)
Микитенко В. В. - Регіональне співробітництво та ущільнення виробничо-господарської взаємодії в Україні: розбудова каскадних форм регіональних соціально-економічних систем, Гребенюк О. В. (2015)
Мрачковська Н. К. - Перспективи розвитку землекористування в Україні (2015)
Непочатенко О. О. - ПДВ-підтримка агробізнесу в Україні, Боровик П. М., Бечко П. К. (2015)
Однорог М. А. - Інвестиційна діяльність і глобалізація аграрних підприємств України (2015)
Сагайдак Ю. А. - Екологічний менеджмент: нові можливості діяльності українських підприємств (2015)
Саух І. В. - До проблеми аналізу впливу факторів зовнішнього середовища на фінансовий потенціал підприємств сфери туризму (2015)
Тягунова З. О. - Інноваційний розвиток сфери послуг (2015)
Фарафонова Н. В. - Економічна безпека сільськогосподарських підприємств та її функціональні складові (2015)
Худолей В. Ю. - Формування каскадних форм організації виробничо-господарської та міжрегіональної взаємодії: альфа і омега політики децентралізації влади в Україні, Микитенко В. В. (2015)
Цибульський В. О. - Дослідження сутності попиту та пропозиції на ринку туристичних послуг та факторів впливу на них (2015)
Ціхановська В. М. - Перспективи розвитку об’єктів розподільчої інфраструктури агропродовольчого ринку (2015)
Блинова О. Є. - Поняття "стереотип" у просторі наукових категорій (2014)
Василець Н. М. - Опис процедури розробки авторської методики "довіра до ОВС" (2014)
Великодна М. С. - Психодіагностика ставлення підлітків до ризикованої поведінки: модифікація колірного тесту ставлень (2014)
Венгер Г. С. - Порівняльний аналіз традиційної та дистантної сім’ї: результати емпіричного дослідження (2014)
Демчук Т. П. - Групповая оценка студентами преподавателя высшей школы как подход к социально-психологическому моделированию имиджа преподавателя высшей школы (2014)
Дроздов О. Ю. - Психосемантичні особливості геополітичних ментальних карт світу молоді з різних регіонів України (2014)
Клименко О. Є. - Дослідження життєвої перспективи осіб з інвалідністю на основі "психологічної автобіографії" (2014)
Крупник І. Р. - Сімейні уявлення дітей з родин заробітчан (2014)
Мельничук О. Б. - Соціальний інтелект як складова професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2014)
Острова В. Д. - Темпоральні параметри ідентичності студентства (2014)
Попович І. С. - Типологічні особливості очікувань (2014)
Самкова О. М. - Теоретичні підходи до вивчення особливостей формування професійної ідентичності психологів (2014)
Сошина Ю. М. - Соціально-психологічний тренінг як засіб формування ціннісно-смислових настановлень (2014)
Царькова О. В. - Почуття провини як один з аспектів розвитку особистості та її соціальної взаємодії (2014)
Котик І. О. - Особистісна надійність у шумерській цивілізації (2014)
Чеканська О. А. - Моральне самовдосконалення й розвиток особистості в науковій творчості І. І. Огієнка та В. В. Зеньковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Шрагина Л. И. - От поэтического текста – к поэтическому воображению (2014)
Авдєєва С. О. - Аналіз психолого-організаційних чинників виникнення бар’єрів у впровадженні інклюзивної освіти в навчальних закладах (2014)
Вознюк А. В. - Аналіз психолого-організаційних проблем управління педагогічними працівниками в освітніх округах (2014)
Волков С. В. - Психологічна підготовка особового складу пожежно-рятувальних підрозділів до виконання службових завдань (2014)
Грандт В. В. - Вплив організаційного стресу на стиль саморегуляції поведінки працівників екстрених служб (2014)
Кучеренко Н. С. - Професійно важливі якості особистості як основа прогнозування успішності службово-бойової діяльності майбутніх офіцерів технічного профілю (2014)
Мельник Н. І. - Стандарти педагогічної освіти як базові критерії формування професійної компетентності педагогів у країнах Європи (2014)
Поплавська А. П. - Аналіз особистісних ресурсів менеджера промислового підприємства (2014)
Яблонський А. І. - Гуманітарно-психологічна експертиза: суб’єктивність та інваріантність (2014)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Рефлексія в професійній діяльності керівника органів та підрозділів МВС України (2014)
Васильченко О. М. - Політико-правова культура: теоретико-методологічні підстави психологічного дослідження (2014)
Чекулаєв М. А. - Теоретичні підходи до проблеми психологічної діагностики управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ (2014)
Арсентьева Г. А. - Транс как инструмент развития сознания человека (2014)
Муравская С. В. - Сочетание имагинативной телесно-ориентированной психотерапии и символдрамы: комплексный подход в терапии онкологических пациентов (2014)
Чаркіна О. А. - Реконструктивна психотерапія як засіб подолання репродуктивних дисфункцій у жінок (2014)
Чистовська Ю. Ю. - Особливості серцевих скарг в осіб різної статі (2014)
Шебанова В. І. - Харчова поведінка в структурі тілесності: теоретичні й методологічні основи тілесності (2014)
Шевченко Н. Ф. - Особистісні особливості хворих на гіпертонічну хворобу (2014)
Аксютіна А. В. - Деякі аспекти проведення класифікації продюсерських договорів (2015)
Баранова В. О. - Корекційні програми як засіб організації корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї (2015)
Бобрик В. І. - Теоретичні засади диференціації структури цивілістичного судочинства в Україні (2015)
Дадерко Л. Ф. - Правовий режим комерційної таємниці в Україні (2015)
Короєд С. О. - До питання про нову концепцію поняття позову в цивільному процесі (2015)
Свистун Л. Я. - Розмежування договірної та деліктної відповідальності у сфері надання медичних послуг (2015)
Дрозд О. Ю. - Пропозиції щодо вдосконалення соціального захисту в Україні (2015)
Золотухіна Л. О. - Роль колективно-договірного регулювання в забезпеченні інтересів сторін трудових правовідносин (2015)
Ізуїта П. О. - Форми й методи контролю та нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці (2015)
Обушенко Н. М. - Сутність правозастосування крізь призму його основних властивостей (2015)
Безпалова О. І. - Органи судової влади України як один із суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (2015)
Боровков Р. О. - Об’єкт адміністративно-правових відносин у сфері охорони права власності на мобільні телефони (2015)
Братков С. І. - Особливості адміністративної юрисдикції в органах внутрішніх справ, Горбунова О. Ю. (2015)
Галунько В. В. - Правовий стан і напрями законодавчого вдосконалення видобутку бурштину в Україні (2015)
Гулак О. В. - Інституційні складові визначення вектора руху країни (2015)
Квітка Я. М. - Органи внутрішніх справ як суб’єкт протидії насильству в сім’ї (2015)
Мурашин О. Г. - Удосконалення правової політики в контексті проведення правової реформи в Україні (2015)
Олефір В. І. - Судовий захист прав громадян у сфері публічно-правових відносин: проблеми ефективності адміністративного судочинства (2015)
Олійник О. О. - Сучасний теоретичний вимір принципів адміністративно-правового регулювання судово-експертної діяльності (2015)
Рибас А. В. - Адміністративні принципи легалізації суддів (2015)
Саунін Р. Д. - Межі застосування заходів фізичного впливу військовослужбовцями Національної гвардії України – "силової структури" держави (2015)
Рибалка В. - Духовний лідер українських освітян (2014)
Кремень В. - О виновности и политической ответственности (2014)
Gardocka T. - The protection of animals in Poland. A legal and social problem (2014)
Романовский А. Г. - Об Учителе с любовью (2014)
Golozubov A. - Theology of laughter: exploring the phenomenon (2014)
Рибалка В. В. - Формування системою освіти особистісних, духовних якостей в учнівської молоді як психопедагогічна умова успішності її особистого, професійного та громадянського життя (2014)
Хомуленко Т. Б. - Духовный интеллект как детерминанта моральной ответственности личности, Фоменко К. И., Головина Е. Ю. (2014)
Семенова А. - Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід (2014)
Пономарьов О. С. - Професіоналізм і відповідальність як чинники адаптивного управління в педагогіці, Чеботарьов М. К. (2014)
Дубініна О. М. - Моделювання процесу формування математичної культури майбутніх інженерів індустрії програмної продукції у вищому технічному навчальному закладі (2014)
Moroz M. - Conceptual generalizations as for the content of individual socio-psychological characteristics of personality development as a leader, Laamanen R. V. (2014)
Гуревич Р. С. - Сучасні інтерактивні технології навчання студентів, Кадемія М. Ю. (2014)
Дмитриев В. Ю. - Качество обучения в вузе в концепции образовательного маркетинга (2014)
Подолянчук С. В. - Визначення компетентності експертів з оцінювання наукової діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі (2014)
Severyna N. - Comparative analysis of features of systems of higher education of Ukraine and France (2014)
Беспарточна О. І. - Квалiфiкацiї вищoї оcвiти у Російській Федерації (2014)
Галунько В. В. - Вітчизняна війна українського народу 2014–2015 рр. (2015)
Гулак О. В. - Шляхи побудови ефективних державних інституцій: виклики сьогодення (2015)
Бобрик В. І. - Матеріальна диференціація цивільного судочинства: провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування (2015)
Войтенко Т. В. - Зміна статі як підстава припинення шлюбу (2015)
Дзюба І. В. - Особливості застави майнових прав, що виникають із договору оренди (2015)
Зражевська Н. О. - Провадження з підготовки цивільної справи до розгляду в судах апеляційної та касаційної інстанцій (2015)
Короєд С. О. - Способи захисту цивільних прав: правильність визначення та застосування як одне із завдань цивільного судочинства (2015)
Мудрецька Г. В. - Актуальні питання перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі (2015)
Черненко О. А. - Комунальні підприємства як суб’єкти господарювання в галузі видобування бурштину (2015)
Ямкова І. М. - Актуальні проблеми господарського права (2015)
Іншин М. І. - Сутність правовідносин щодо соціального забезпечення допомогами у зв’язку з народженням і вихованням дитини (2015)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Історико-правовий нарис залучення українських жінок до суспільно корисної праці в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Алфьорова Т. М. - Сутність механізму забезпечення прав і свобод людини в адміністративно-юрисдикційній діяльності державтоінспекції (2015)
Безпалова О. І. - Поняття й особливості відомчої адміністративної нормотворчості в механізмі реалізації правоохоронної функції держави (2015)
Білик В. М. - Правовий аналіз проходження служби в поліції щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (2015)
Боровков Р. О. - Поняття адміністративно-правового регулювання мобільного зв’язку (2015)
Олефір В. І. - Оптимізація адміністративно-правового механізму видворення іноземців: проблеми теорії та практики адміністративної юрисдикції (2015)
Орловська І. Г. - Люстрація як засіб здійснення кадрової політики (2015)
Рибас А. В. - Об’єкт адміністративно-правового призначення суддів (2015)
Осадчий В.І. - Вітроенергетичні ресурси Українських Карпат, Скриник О.А., Скриник О.Я., Радченко Р.Ю. (2014)
Заболоцька Т.М. - Трансформація баричного поля та хмарності у випадку тривалих і сильних опадів, Шпиг В.М. (2014)
Кацалова Л.М. - Варіографічні моделі розподілу метеовеличин на території України для крігінг-інтерполяції, Шпиг В.М. (2014)
Носар С.В. - Можливість штучного збільшення зимових опадів у північно-західному Причорномор’ї (на прикладі Миколаївської області), Степура Є.А. (2014)
Рибченко Л.С. - Радіаційний режим в періоди інтенсивних засух 1991-2000 рр. в Україні, Савчук С.В. (2014)
Жежеря В.А. - Особливості міграції й трансформації біогенних речовин і сполук металів у воді р. Либідь (м. Київ), Линник П.М., Жежеря Т.П. (2014)
Ильин Ю.П. - Регрессионные зависимости среднегодовых показателей гидрометеорологических условий черноморского побережья Украины (2014)
Симов В.Г. - Речной сток воды в Черное море (2014)
Баштаннік М.П. - Стан забруднення атмосферного повітря над територією України, Жемера Н.С., Кіптенко Є.М., Козленко Т.В. (2014)
Савенець М.В. - Перехід від номограми до аналітичного розрахунку загального вмісту озону, виміряного приладом М-124 (2014)
Ковальська В. С. - Формування технологічних умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю, Безкоровайна М. М., Агапова М. О. (2015)
Романовська О. О. - Характеристика поняття "конкурентноздатність майбутнього інженера-педагога” (2015)
Коваленко Д. В. - Науково-методичне забезпечення змісту професійно-правової підготовки майбутнього інженера-педагога (2015)
Книш А. Є. - Поняття готовності до професійної діяльності в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених (2015)
Алещенко В. І. - Військова психологія: ретроспективний аналіз та подальший розвиток (2015)
Костючков С. К. - Особливості функціонування вищої школи України в умовах формування громадянського суспільства (2015)
Міщенко М. М. - Актуалізація проблемного поля філософської психології (2015)
Василенко Н. В. - Компьютерная поддержка перманентного обучения руково-дителя учебного заведения: электронные средства обучения (2015)
Бєлікова В. В. - Модель формування цілісної контрольної діяльності у майбутніх інженерів-педагогів при методичній підготовці у ВНЗ (2015)
Ріпко І. В. - Роль духовності при формуванні відповідальності у студентів технічних університетів (2015)
Рудевіч Н. В. - Визначення методології навчання майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2015)
Панфилов Ю. И. - Состояние психической готовности в условиях соревновательной деятельности спортсмена-баскетболиста, Рочняк А. Ю. (2015)
Romanovskyi O. - A future specialist’s readiness for professional activity and the role of context learning in its formation, Myhailychenko V. (2015)
Чебакова Ю. Г. - Роль особистості педагога в ефективній підготовці майбутніх професіоналів (2015)
Ковальська В. С. - Дослідницька культура майбутнього інженера-педагога в контексті гуманізації вищої професійної освіти (2015)
Мілорадова Н. Е. - Гендерні особливості професійного становлення особистості студента, Мовмига Н. Є. (2015)
Кудін В. О. - Концепція освіти з безпеки, Бєгун В. В., Гречанінов В. Ф., Яцюк О. П. (2015)
Демідова Ю. Є. - Проблеми соціальної та екологічної безпеки життя і діяльності як чинник якості інженерної освіти (2015)
Молчанова А. О. - Комунікативна взаємодія – складник професійної компетентності науково-педагогічних кадрів (2015)
Панфілов Ю. І. - Чинники, що визначають особливості саморегуляції психічних станів спортсменів-баскетболістів, Рочняк А. Ю. (2015)
Брюханова Н. О. - Педагогічне моделювання: стан і тенденції розвитку, Корольова Н. В. (2015)
Агапова М. О. - Інформаційні технології у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Ігнатюк О. А. - Дидактичні особливості викладання дисципліни "Фізична культура та психофізіологічний тренінг” магістрантам спеціальності "Педагогіка вищої школи” (2015)
Словінська С. Д. - Науково-організаційні засади та чинники доцільності використання систем веб-конференцій як новітніх електронних засобів навчання (2015)
Пономарьов О. С. - Феномен лідерства у просторі соціальних цінностей (2015)
Мороз С. А. - Місце і роль трудового потенціалу ВНЗ у формуванні та розвитку національної гуманітарно-технічної еліти: державно-управлінський аспект (2015)
Череп А. В. - Вдосконалення механізму управління валютними ризиками комерційного банку, коробов О. О. (2015)
Єгоричева С. Б. - BSC as control and evaluation instrument of banks’ innovation strategies (2015)
Колодізєв О. М. - Оптимізація кредитного портфеля банку за критеріями прибутковості, ризику та ліквідності, Буряк В. С. (2015)
Внукова Н. М. - Управління переказом коштів в іноземній валюті з виявленням валютного ризику, Кучер Ю. Л., Оксанченко Г.О. (2015)
Онищенко В. О. - Influence of monetary policy on the Ukrainian credit market, Довгаль Ю. С., Тітович В. В. (2015)
Хоружий Д. - Стійкість банківської системи України в контексті внутрішніх та зовнішніх викликів (2015)
Коваленко М. О. - Економічна сутність та призначення ресурсів банку (2015)
Бауман О. С. - Необхідність впровадження вимог базеля ІІІ в Україні та його вплив на фінансову систему (2015)
Гулая А. С. - Institutional and organizational framework of credit granting of the agricultural sector in Ukraine (2015)
Костюченко О. Є. - Features of staff motivation non-profit divisions of Ukrainian banks, Помазан В. А. (2015)
Завадська Д. В. - Definition of strategical competitiveness of the banks in Odessa region in terms of regional disproportion, Пеліван Д. А. (2015)
Тридід О.М. - The evolution of threats to company’s financial security, Орєхова К.В., Зеленська М. В., Фіалковська І. В. (2015)
Азаренкова Г. М. - Вдосконалення фінансової стратегії для забезпечення стабільності підприємства, Головко О. Г., Пономаренко В.О. (2015)
Стасяк-Бетлеєська Р. - The current situation on the mortgage and housing markets on the Polish example (2015)
Касперовіч-Степієн А. - Fiscal consolidation in the Baltic states (2015)
Давидюк Т. В. - Бухгалтерський облік фінансових результатів, як передумова попередження банкрутства підприємства, Тарасова О. В, Ріпка Л. М. (2015)
Лєгостаєва О. О. - The ways of improvement the mechanism of companies’ income tax in Ukraine, Самородова Н. М., Стешенко Ю. І. (2015)
Махота А. В. - Дослідження методології облікової оцінки фінансових інвестицій приватних підприємств (2015)
Петренко Н. І. - Документування операцій з власним капіталом та зобов’язаннями на стадіях життєвого циклу підприємства, Столяренко О. М. (2015)
Ткаченко Н. В. - State regulation of pension assets international investing, Цікановська Н. А. (2015)
Хомуляк Т. І. - Потреба в інтегрованій звітності як у новому форматі звітності для бізнесу (2015)
Шевчук О. О. - Актуальні питання антикризового управління страховою діяльністю в Україні (2015)
Макаренко М. І. - Determining key determinants of demand for international reserves in Ukraine: cointegration analysis, Гордєєва Д. В. (2015)
Горбенко А. В. - Conception of the management the comparative analysis of the methods of recovery of the passed data of time of availability of the server information economic area, Рубан В. І. (2015)
Гірна О. Й. - Особливості моделювання банківської конкуренції (2015)
Дубницький В. Ю. Скорікова І. Г. - The determination of distribution parameters of onedimensional continuous random variable according to its initial characteristics by financial risks modelling (2015)
Любенко А. М. - Уніфікація організації та методологічного забезпечення діяльності суб’єктів контролю у стандартах (2015)
Сергієнко О.А. - Моделювання структурних елементів фінансової безпеки комерційного банку, Чуйко І. М., Солдатова Я. Ю. (2015)
Шевчук Т. В. - Проблеми та особливості розвитку цифрових банківських технологій (2015)
Лернер Ю. І. - Uncertainty, risks, income (2015)
Рекуненко І. І. - Науково-методологічні аспекти визначення активності професійних учасників фінансового ринку, Пшик Б. І. (2015)
Соколова С. Н. - Тенденции государственного воздействия на сферу безопасности: экономическая интеграция общества (2015)
Носова О. В. - Corporate governance conflicts resolution in financial crisis (2015)
Шевчук О. А. - Податковий контроль як елемент фінансової політики держави (2015)
Шевчук О. В. - Роль та місце споживання в фінансово-економічній системі (2015)
Вознюк М. А. - Сучасні концепції ресурсо- та енергозбереження та наукові засади їх реалізації (2015)
Кривенко С. В. - Foreign experience of modern mechanism of solid industrial waste management system functioning (2015)
Завидівська Н. Н. - Особливості впровадження елементів соціально-орієнтованого менеджменту у систему здоров’язбереження майбутніх економістів, Завидівська О. І. (2015)
Болотов Д. В. - Топология слоений неотрицательной кривизны на пятимерных многообразиях II (2014)
Герасименко В. I. - Кiнетичнi рiвняння активної м’якої речовини, Федчун Ю. Ю. (2014)
Ефимушкин А. С. - О регулярных решениях задачи Римана–Гильберта для уравнений Бельтрами, Рязанов В. И. (2014)
Iванов О. В. - Асимптотичнi властивостi оцiнки параметрiв лiнiйної регресiї у випадку слабко залежних регресорiв, Орловський I. В. (2014)
Курдаченко Л. А. - Про структуру модулiв над узагальнено розв’язними групами, Субботiн I. Я., Чупордя В. А. (2014)
Грицик В. В. - Iнформацiйна технологiя програмно-керованих растрiв введення зображень у системах комп’ютерного зору, Бондарук А. Б., Грицик В. В., Кравець I. I., Опотяк Ю. В., Цмоць I. Г. (2014)
Сирик С. В. - О применении сосредоточения в методе конечных элементов Петрова–Галеркина при решении задач конвекции-диффузии, Сальников Н. Н. (2014)
Шевченко А. И. - Осесимметричное потенциально-вихревое течение со свободной границей, Миненко А. С. (2014)
Каминский А. А. - Влияние области деструкции материала вблизи вершины межфазной трещины на условия ее страгивания, Дудик М. В., Кипнис Л. А. (2014)
Кубенко В. Д. - Нестационарная нагрузка на поверхности упругого полупространства (2014)
Мартынюк А. А. - Об устойчивости траекторий множества разностных уравнений (2014)
Баранський П. I. - Вплив високотемпературного вiдпалу на параметри анiзотропiї рухливостi i анiзотропiї термо-ЕРС захоплення електронiв фононами в n−Si, Гайдар Г. П. (2014)
Булавiн Л. А. - Дифузiйнi потоки та продукування ентропiї в плоскопаралельнiй порi у випадку iдеального розчину, Гаврюшенко Д. А., Коробко О. В., Сисоєв В. М., Черевко К. В. (2014)
Нiколюк П. К. - Дегiбридизацiя в сполуках RAl2Si2, Ющенко А. В., Стасенко В. А., Нiколайчук В. Я. (2014)
Дугiн С. С. - Оцiнка i вибiр полiгонiв для наземної завiрки iнформацiї космiчного геомонiторингу (2014)
Ковальчук Л. А. - Моделирование динамики статистических распределений температуры воздуха посредством процесса Орнштейна–Уленбека и уравнения Фоккера–Планка (2014)
Пустовитенко Б. Г. - К прогнозу ожидаемых сейсмических воздействий от сильных землетрясений Крыма, Мержей Е. А. (2014)
Шаталов Н. Н. - Крупная Новоигнатьевская дайка андезитовых порфиритов как индикатор разломно-блоковой тектоники и глубинного строения зоны сочленения Донбасса с Приазовьем (2014)
Бичков К. Л. - Кристалоутворення BiVO4 з розплавiв системи K−Bi−V−Mo−O, Теребiленко К. В., Слободяник М. С. (2014)
Демченко I. Б. - Розробка та дослiдження бiологiчно активного полiмерного матерiалу з iммобiлiзованим вiнкристином, Кiсельова Т. О., Наражайко Л. Ф., Галатенко Н. А. (2014)
Жолобко О. Ю. - Особливостi формування гiдрогелiв на основi хiтозану та полiетиленглiкольдисукцинатiв шляхом термообробки, Тарнавчик I. Т., Воронов А. С., Будiшевська О. Г., Когут А. М., Воронов С. А. (2014)
Кузнєцова Г. М. - Властивостi похiдних пiролу як потенцiйних протипухлинних сполук нового поколiння, Линчак О. В., Яблонська С. В., Бахуринська О. М., Данилов М. О., Бичко А. В., Рибальченко В. К. (2014)
Тинкевич Ю.О. - Новий структурний клас 5S рДНК Rosa wichurana Crep, Волков Р.А. (2014)
Урвант Л. П. - Зв’язування монАТ II-5c з A 20–78 дiлянкою фiбриногену iнгiбує експозицiю неоантигенної детермiнанти в B 126–135 сайтi молекули, Макогоненко Є. М., Позняк Т. А., Пидюра М. О., Колеснiкова I. М., Цап П. Ю., Березницький Г. К., Луговськой Е. В., Комiсаренко С. В. (2014)
Кальниш В. В. - Проблема надежности: новый подход к оценке качества операторской деятельности, Швец А. В. (2014)
Пушкарьов В. М. - Дiя паклiтакселу та iнгiбiтора ядерного фактора NF- В на пухлини раку щитоподiбної залози in vivo, Ковзун О. I., Пушкарьов В. В., Тронько М. Д. (2014)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2014)
Бажай-Жежерун С. А. - Продукти з пророщеного зерна "зернятко пікантне" (2015)
Тележенко Л. М. - Збагачення раціону харчування людини фізіологічно активними компонентами за рахунок споживання соків та напоїв, Михайлова К. А. (2015)
Килименчук О. О. - Біотехнологічні аспекти отримання кисломолочного продукту функціонального призначення, Охотська М. І., Євдокимова Г. Й. (2015)
Нікітіна О. В. - Отримання та характеристика біополімерних комплексів гливи звичайної (pleurotus ostreatus), Черно Н. К., Озоліна С. О. (2015)
Віннікова Л. Г. - Подовження тривалості зберігання м’яса птиці шляхом обробки високим гідростатичним тиском, Прокопенко І. О., Солецька А. Д. (2015)
Віннікова Л. Г. - Вплив молочнокислих бактерій на поверхневу мікробіоту м’яса, Ямборко Г. В., Кишеня А. В. (2015)
Ткаченко О. Б. - Метод визначення ігристих властивостей вина, Древова С. С., Желєзний В. П., Лозовський Т. Л., Нікулін А. Г. (2015)
Іукурідзе Е. Ж. - Технологічні особливості переробки винограду сорту шардоне з метою отримання вин контрольованих найменувань за походженням в умовах теруару шабо, Лозовська Т. С. (2015)
Коркач Г. В. - Зміна якості цукрового печива з внесенням пребіотичної добавки, Крусір Г. В., Єгорова А. В., Кушнір Ю. Р. (2015)
Крусір Г. В. - Safety studies flour biotest organisms trophic levels, Кондратенко І. П. Дослідження безпеки борошна біотест-організмами різних трофічних рівнів (2015)
Олійник С. Г. - Продукти переробки зародків вівса та кукурудзи як перспективна сировина в технології хлібобулочних виробів, Степанькова Г. В., Кравченко О. I. (2015)
Povarova N. N. - Investigation of the properties of boiled sausages from the biomodified stuffing during storage, Melnick L. A., Shlapak G. V. (2015)
Солоницька І. В. - Вибір оптимального способу "відкладеного випікання" хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення, Пшенишнюк Г. Ф., Мальков Р. Ю. (2015)
Ткаченко А. С. - Поліпшення споживних властивостей цукрового печива, Сирохман І. В. (2015)
Колесник В.Ю. - Освітні програми нового покоління Європейського Союзу як правовий механізм впливу на євроінтергаційні процеси у сфері освіти (2015)
Кукло О.Є. - Психологічні особливості взаємодії в групі курсантів як чинник розвитку професійної комунікативної компетентності (2015)
Чорномаз О.Б. - Місце звичаю в сучасному праві України (2015)
Білокур Є.І. - Управління об’єктами державної власності як складова змісту державно-управлінської діяльності (2015)
Вакарюк Л.В. - Загальна характеристика сучасних підходів до розуміння системи фінансового права України, Гусар Л.В. (2015)
Тимчишин Т.М. - Шляхи покращення ресурсного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ на об’єктах транспортної інфраструктури (2015)
Возняковська К.А. - Український та американський підходи до будови договору (контракту) (2015)
Вонсович Х.І. - Презумпція материнства генетичної матері (2015)
Факас І.Б. - Конституційне право осіб, які проживають за кордоном, на пенсійне забезпечення Україною (2015)
Сидор В.Д. - Право власності на землю: проблеми реформування (2015)
Борденюк О.В. - Проблеми притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правового режиму земель трубопровідного транспорту (2015)
Харитонова Т.Є. - Дослідження та з’ясування сутності прав на чужі земельні ділянки (2015)
Бабій А.Ю. - Мотивація учасників конфліктної взаємодії в сімейно-побутовій сфері (2015)
Брижак А.В. - Запобігання працівниками підрозділів карного розшуку крадіжкам, поєднаним з проникненням в житло (2015)
Гулкевич З.Т. - Особливості слідчих (розшукових) дій та роль понятих в їх проведенні (2015)
Нікітіна О.А. - Потреби, як елемент мотивації злочинної поведінки неповнолітніх (2015)
Содержание (2015)
Страничка редактора (2015)
Недзвецкая О. В. - Неотложная помощь при ранениях и контузиях органа зрения и его придаточного аппарата (Лекция-конспект для врачей неотложной помощи, семейных врачей, интернов, врачей-офтальмологов) (2015)
Вивчарук В. П. - Современные возможности в хирургическом лечении обширных гемангиом у детей, Пащенко Ю. В. (2015)
Ивахненко Е. В. - Динамика электролитов плазмы крови и мочи на этапах наблюдений при различных типах инфузионной терапии у пациентов с инфекционно-токсическим шоком (2015)
Мальцева Л. А. - Психологические аспекты формирования стресса у врачей-анестезиологов, Саланжий А. Н., Москалец С. М. (2015)
Мальцева Л. А. - Гормональные аспекты формирования стресса у врачей-анестезиологов, Москалец С. М., Саланжий А. Н. (2015)
Рощін Г. Г. - Вплив інфузійної терапії на редокс-баланс оксидант-антиоксидантних систем у тканині легенів при тяжкій поєднаній травмі в експерименті, Крилюк В. О., Кузьмін В. Ю., Гудима А. А., Іванов В. І., Максименко М. А., Пенкальський О. О. (2015)
Дмитрієв Д. В. - Ефективність аналгезії поперечного площинного блока (ТАР — transversus abdominis plane block) після абдомінальної хірургії в дітей (2015)
Курдиль Н. В. - Особенности острых отравлений пестицидами в условиях города: карбаматы, пиретроиды, неоникотиноиды, Иващенко О. В., Струк В. Ф., Богомол А. Г. (2015)
Галушко О. А. - Нутритивная поддержка больных в отделении интенсивной терапии: старые правила и новые возможности (2015)
Косарев В. В. - Поражения легких, обусловленные воздействием лекарственных средств, Бабанов С. А. (2015)
Сокольник С. О. - Аргоноплазмова коагуляція при кровоточивих виразках шлунка та дванадцятипалої кишки в дітей (2015)
Брандис Т. - Проблемные вопросы в интенсивной терапии сепсиса и септического шока (2015)
Брандис Т. - Инфузионная терапия коллоидными плазмозамещающими растворами: в фокусе препараты ГЭК, Чистик Т. (2015)
Пасічник Г. П. - Особливості кисневого балансу та тканинного дихання при хірургічному лікуванні аденоми гіпофіза (2015)
Постернак Г. И. - Особенности оказания неотложной помощи детям с тяжелой механической травмой при массовом поражении на догоспитальном этапе, Соколов А. С., Криворучко М. Е., Бондаренко И. В., Постернак Д. Г. (2015)
Кочін І. В. - Діяльність лікувально-профілактичних установ і організація заходів щодо забезпечення безпеки при загрозах терористичних актів, Горпенко С. В., Трошин Д. О., Курочка В. Л. (2015)
Цюк І. І. - Кишкова кровотеча як ускладнення панкреатиту, Гаращук Т. М., Яцків І. З. (2015)
Титул, зміст (2015)
Редакційна колегія (2015)
Биченков В. В. - Етапи прогнозування поведінки складної інерційної системи з використанням розробленої моделі системи (2015)
Богданович В. Ю. - Шляхи удосконалення методичних основ та інструментальних засобів підтримки процесів прийняття рішень в системі забезпечення національної безпеки, Васідалко А. Л., Косогов О. М. (2015)
Бухал Д. А. - Визначення дальності зони радіоелектронної розвідки противника з врахуванням потужності випромінювання радіостанцій системи радіозв’язку окремої механізованої бригади (2015)
Волобуєв А. П. - Тензор доступності радіостанції для енергетичного викриття засобами радіорозвідки противника (2015)
Волошко С. В. - Застосування технологій цифрової обробки сигналів для створення перспективних систем супутникового зв’язку, Слюсарь І. І., Москаленко А. О., Ромашко І. В. (2015)
Генов Б. А. - Показник ефективності взаємодії тактико-вогневих підрозділів зенітних ракетних військ та військ протиповітряної оборони сухопутних військ, Андрейко Я. Т., Чернобривченко О. М., Рєзнік Д. В., Ердяков В. Г. (2015)
Даник Ю. Г. - Математичне забезпечення автоматизованої системи збору та обробки інформації від технічних засобів моніторингу, Писарчук О. О., Тимчук С. В. (2015)
Зиатдинов Ю. К. - Определение парето-оптимальной области массово-траекторных параметров трансформерной авиационной системы, Воронин А. Н., Пермяков А. Ю., Варламов И. Д. (2015)
Коцюруба В. І. - Моделювання процесу пошуку та виявлення вибухонебезпечних предметів радіолокаційним методом (2015)
Кучеров Д. П. - Оценка пропускной способности группы беспилотных летательных аппаратов при выполнении задачи мониторинга, Козуб А. Н. (2015)
Ланецкий Б. Н. - Метод обработки результатов испытаний радиоэлектронных средств зенитных ракетных комплексов, эксплуатируемых по техническому состоянию, по показателю безотказности "вероятность безотказного включения”, Кобзев В. В., Артеменко А. А. (2015)
Лебідь Є. В. - Метод оцінки показників якості системи фазової автопідстройки частоти, Кононенко С. М., Судніков Є. О., Єфімова Р. Г. (2015)
Мірненко В. І. - Порівняння ефективності технічного обслуговування виробів авіаційної техніки, що експлуатуються за технічним станом, для моделей дифузійно-монотонного і дифузійно-немонотонного розподілів відмов, Пустовий С. О., Яблонський П. М., Авраменко О. В. (2015)
Москаленко А. О. - Перешкодостійкість сигналів удосконаленої модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль, Волошко С. В., Слюсарь І. І., Рубцов І. Ю. (2015)
Опенько П. В. - Оцінка автономності ведення бойових дій угрупованням зенітних ракетних військ, Дранник П. А., Кобзєв В. В., Зубрицький Г. М. (2015)
Присяжнюк М. М. - Інтернет як нове середовище сугестивного маніпулятивного впливу, Шимчук О. С. (2015)
Слюсар В. І. - Система мобільного зв’язку стандарту GSM для потреб радіолокаційного контролю повітряного простору, Зінченко А. О., Зінченко К. А. (2015)
Чумаченко С. М. - Метод імітаційного моделювання процесу спостереження Вольтерівських систем у зоні ведення бойових дій як елемент нової інформаційної технології адаптивного екологічного моніторингу стану навколишнього природного середовища, Данилюк С. Л. (2015)
Козубцов І. М. - Інформаційна модель підготовки аспіранта з методологічною компетентністю у системі вищої військової освіти (2015)
Савченко В. А. - Політика "Принеси свій прилад” та Wi-Fi технологія для військового навчального закладу (2015)
Чопа Д. А. - Основні принципи створення спрощених електронних симуляторів артилерійських комплексів, Деревянчук А. Й., Москаленко Д. Р. (2015)
Бобильов В. Є. - Управління військами на основі зворотного зв’язку (2015)
Бочаров М. М. - Завдання захисту загальновійськових підрозділів від негативного інформаційно-психологічного впливу в ході антитерористичної операції, Войтко О. В., Тищенко М. Г. (2015)
Волошина Н. М. - Інформаційний вплив на громадську думку українського суспільства, Череватий С. В. (2015)
Вимоги оформлення статтей (2015)
Білий Д. Д. - Ефективність оперативного втручання за патології кульшового суглоба у собак, Гергаулов М.В. (2014)
Костюк А. В. - Морфологічні ознаки фізіологічної інволюції клоакальної сумки у свійського індика (Melleagris gallopavo (2014)
Перепечаєва Н. Г. - Закономірності структурно-функціональної спеціалізації паренхіми лімфатичних вузлів у великої рогатої худоби в ранньому постнатальному онтогенезі (2014)
Самойлюк В. В. - Особливості лікування новоутворень молочних залоз із ознаками вираженого запалення у собак, Білий Д. Д., Шевченко Є. Є. (2014)
Хомич В. Т. - Субмікроскопічна будова клітин поверхневого епітелію стравохідного мигдалика курей, Дишлюк Н. В. (2014)
Яблонський В. А. - Стан апоптозу імунокомпетентних клітин секрету молочної залози корів у різні періоди лактації, Желавський М. М. (2014)
Єфімов В. Г. - Вікова динаміка концентрації вітамінів А і Е в сироватці крові поросят в період дорощування, Софонова Д. М. (2014)
Головко Н. П. - Моделювання процесів росту курчат-бройлерів із застосуванням цитрату наномолібдену під час відгодівлі, Яценко І. В., Гетьманець О. М. (2014)
Музика В. П. - Антибіотикотерапія ензоотичної пневмонії свиней, Стецько Т. І., Остапів Н. В. (2014)
Біла Н. В. - Епізоотологічні особливості дерматомікозів у місті Дніпропетровськ, Глебенюк В. В., Зубков В. В., Воронов Т. В. (2014)
Бибен И. А. - Иммунокорекция организма цыплят культурой пробиотика Вас. Subtilus Bi-12, как альтернатива антибиотикопротекции (2014)
Брошков М. М. - Ефективність проведення противірусної імунокорекції у собак на підставі оцінки рівня сенсибілізації "активних” Т-лімфоцитів до герпетичного антигену (2014)
Глебенюк В. В. - Мікотоксикологічна оцінка кормів для свиней у Дніпропетровській області, Чумак Є. В., Говоруха В. А. (2014)
Гомзиков А. В. - Каліцивірусна інфекція котів: епізоотологічні особливості прояву інфекції в умовах мегаполісу, Cацька Л. В. (2014)
Davydenko P. - The influence of GKP-305 on the cultural properties of M. bovis of pathogenic strains and dissociative forms, Zazharskiy V., Biben I., Gotsulya A., Panasenko O., Knysh Y. (2014)
Zazharskiy V. - Сomparative analysis of classical and new treatment methods of feline calicivirus infection, Tkachenko M. (2014)
Зажарська Н. М. - Підвищення якості та безпечності молока кіз в умовах фермерського господарства, Коновалова К. С. (2014)
Котелевич В. А. - Ветеринарно-санітарна оцінка молока, отриманого від корів у дослідному господарстві "Городецьке”, Володимирецького району, Рівненської області, Згозінська О. А. (2014)
Яценко І. В. - Судово-ветеринарне визначення віку та статі великої рогатої худоби за лінійними остеометричними параметрами потиличної поверхні черепа, Абузнайд К. Р., Гетьманець О. М. (2014)
Яценко І. В. - Судово-ветеринарне значення динаміки маси, об'єму та щільності нижньощелепної кістки великої рогатої худоби для визначення віку та статі, Шевченко К. О., Гетьманець О. М. (2014)
Гаврик К. А. - Терапевтична ефективність лікарських засобів за демодекозу собак (2014)
Гончаров С. Л. - Методика роботи з метацеркаріями Paracoenogonimus ovatus (Trematoda, Cyathocotylidae) (2014)
Yevstafieva V. - Distribution of dirofilariosis in dogs in conditions of poltava region, Sorokova S., Sorokova V. (2014)
Мельничук В. В. - Гематологічні показники інвазованих свиней за трихурозу (2014)
Антоненко П. П. - Озонування виробничих приміщень на підприємствах молочної промисловості, Пушкар Т. Д. (2014)
Атаманчук Ю. М. - Інтегруючі складові економічного потенціалу підприємств аграрного виробництва (2015)
Бойко А. Б. - Динаміка розвитку ринків телекомунікацій в Україні (2015)
Жуйков Г. Є. - Диверсифікованість економіки сільських територій регіону, Імшеницька І. Г. (2015)
Максименко А. Г. - Методологічні аспекти балансу ринку освітніх послуг та ринку праці (2015)
Петренко М. П. - Діалектика розвитку економіки міста (2015)
Орел В. М. - Підвищення ефективностi виробництва свинини як один із факторів конкурентоспроможності продукції тваринництва (2015)
Білоусова С. В. - Маркетинг освітніх послуг: стан, тенденції, перспективи (2015)
Петричко М. М. - Теоритичні засади функціонування системи адміністрування в Україні (2015)
Мельник Ю. М. - Розбудова соціальних зв'язків підприємств агропродовольчої сфери, Ніколюк О. В. (2015)
Орленко О. В. - Ефективність інструментів просування круп’яної органічної продукції на вітчизняні та європейські ринки в умовах глобалізації (2015)
Руснак А. В. - Вплив демографічної ситуації та якості життя населення на регіональну структуру трудових ресурсів сільських територій (2015)
Огинская А. В. - Теоретико-методические основы диверсификации хозяйственных структур (2015)
Жигірь А. А. - Сучасний стан економічного розвитку сільськогосподарського підприємництва в умовах ринку (2015)
Федорчук І. В. - Інвестиційний клімат України: чинники формування та напрями щодо його покращення (2015)
Просянчук Б. Л. - Система мотивації та стимулювання праці, як складова процесу розвитку продуктивних сил (2015)
Прохорчук С. В. - Інноваційна спроможність економіки України в умовах глобалізації (2015)
Бавико О. Є. - Інноваційна складова регіонального менеджменту в умовах формування мережевої економіки (2015)
Кузькіна Т. В. - Розвиток концепції агромаркетингу як базової ринкової діяльності підприємств, Правоторов С.Б. (2015)
Корнієцький О. В. - Теоретичні засади розвитку регіональних та міжрегіональних транспортно-логістичних систем (2015)
Бойко В. І. - Методичні засади оцінки програм у методології управління сфери культури (2015)
Шабага Т. М. - Особливості застосування бенчмаркетингової програми на вітчизняних та зарубіжних підприємствах (2015)
Бабій І. В. - Алгоритм моніторингу процесів реструктуризації на підприємстві (2015)
Лазаренко Д. А. - Використання автоматизованих інформаційних систем в процесі прийняття управлінських рішень (2015)
Соколова Л. В. - Формування механізму застосування процесного підходу у менеджменті підприємства для прискорення адаптації до змін умов ринку (2015)
Берегова В. В. - Еколого-економічний аналіз інвестиційних проектів підприємств, Сілецька Н. В. (2015)
Іванов А. М. - Перспективи розвиткумоського круїзного туризму в Україні, Саламатіна С. Є. (2015)
Марченко О. А. - Сучасна оцінка регіональної структури туристичного потенціалу Запорізької області (2015)
Горлачук В. В. - Інститут землеустрою як інструмент організації раціонального використання і охорони земель сільськогосподарських підприємств, Белінська С. М. (2015)
Белінська С. М. - Теоретичні засади бухгалтерського обліку землі (2015)
Колосюк А. А. - Крітерії несумісності оцінювання земель України (у т.ч. для цілей оподаткування) Та вимог ринкової моделі економіки (2015)
Морозов Р. В. - Теоретичні аспекти зрівноваженого розвитку галузі рисівництва в Україні (2015)
Вигівський В. Л. - Жанрові аспекти розумово-комунікативної взаємодії у професійному середовищі військовослужбовців (2015)
Галинська О. М. - Духовно-предметний код культури в системі кодів культури (на матеріалі фразеологічних одиниць української та англійської мов) (2015)
Коляда О. В. - Граматико-синтаксичні особливості драматургії Семюела Беккета (на прикладі п’єси "Кінець гри") (2015)
Гурко О. В. - Специфіка імплікування ствердження в науковому стилі (2015)
Корольова В. В. - Прагматика заголовка сучасної української драми (2015)
Мосейчук О. М. - Дискримінація за ознакою зовнішності: системно-функціональний аспект (на матеріалі сучасної англійської мови), Журавська В. І. (2015)
Мучка М. З. - Специфіка науково-технічного перекладу з німецької українською мовою (2015)
Сизоненко Н. М. - Граматична структура аналітичних номенів ссавців фауни України (2015)
Тимченко С. В. - Деякі особливості комунікативно-прагматичного аспекту англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу (2015)
Торговець Ю. І. - Лексико-семантичні та прагматичні особливості заключної частини американського соціально-політичного есе (2015)
Федута А. - Читатель в сознании Н. М. Карамзина до "Истории…" (2015)
Юрчук О. О. - Постколоніальний погляд на творчість М. Рильського (2015)
Артеменко Л. В. - Предметно-образна концептосфера "літературні та технічні засоби словесного вираження" в семантичній площині поетологічного дискурсу української поезії XX століття (2015)
Гаврилюк Х. Ю. - Інтерпретація культурної специфіки поеми "Енеїда" І. Kотляревського в перекладі Б. Мельника (2015)
Матюшенко О. М. - Диференційні ознаки сучасного англомовного дискурсу новин як конвергентної соціальної комунікації в електронних ЗМІ (2015)
Озкан Г. - Назым Хикмет в контексте Азербайджанской литературы и культуры (2015)
Куриленко Д. В. - Духовні домінанти бароко як конструкт свідомості Козака Мамая у творі О. Є. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…" (2015)
Василенко Н. В. - Розвиток творчої активності особистості: пошук оптимальних управлінських рішень (2015)
Зюлковський П. - Випускні кваліфікаційні роботи студентів магістратури та бакалаврату в системі науково-дослідної підготовки майбутніх соціальних педагогів, Сейко Н. А. (2015)
Ніженковська І. В. - Впровадження кредитно-модульної системи при викладанні дисципліни "Фармацевтична хімія" при підготовці провізорів в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, Глушаченко О. О., Афанасенко О. В., Головченко О. І. (2015)
Самойленко О. М. - Особливості використання мобільного навчання у підготовці бакалаврів математики (2015)
Тарнопольський О. Б. - Педагогічне зіставлення мовних систем іспанської та англійської мов як лінгвістичне підґрунтя навчання у виші іспанської мови як другої іноземної на основі англійської як першої іноземної, Кухаренко А. А. (2015)
Айстраханов Д. Д. - Стан досліджень змісту професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Андрійчук Н. М. - Проблема інклюзивної освіти в сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідженнях (2015)
Будас Ю. О. - Створення психологічно сприятливої атмосфери для формування професійної іншомовної компетентності (2015)
Войтанік І. В. - Етапи формування англомовної дискурсивної компетентності в говорінні у майбутніх економістів-міжнародників (2015)
Гирич З. И. - Принципы обучения русскому языку иностранных тюркоязычных студентов в высшей технической школе (2015)
Глазунова Т. В. - Навчання англомовного писемного мовлення: психологічний аспект, Глазунов М. С. (2015)
Головська І. В. - Психолого-фізіологічні основи навчання англійської мови в початковій школі, Петренко І. П. (2015)
Гончарова О. А. - Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності, Коноваленко Т. В. (2015)
Григораш С. М. - Роль інформаційних установ різного типу для задоволення інформаційних потреб фахівців ВНЗ, Бурківська Л. Ю. (2015)
Денисенко С. М. - Педагогічний дизайн у сучасному освітньому процесі (2015)
Карасьова О. В. - Форми організації самостійної аудиторної роботи студентів у вузах Слобожанщини у період 70-80-х рр. другої половини XІХ століття (2015)
Карпенко Н. М. - Інтерактивні технології на заняттях із домашнього читання на початковому етапі навчання іноземної мови у студентів вищої мовної школи, Смелянська В. В. (2015)
Кoвальчук O. А. - Прoблема фoрмування гoтoвнoстi майбутньoгo вчителя математики дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї (2015)
Литньова Т. В. - Особливості розвитку цілей навчання іноземної мови у період творення національної загальноосвітньої школи в Україні (друга половина 1980-х – 1990-ті роки) (2015)
Петрова А. І. - Навчання іноземної мови для професійного спілкування майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Подзигун О. А. (2015)
Романишин І. М. - Теоретичні аспекти підготовки майбутнього учителя іноземних мов до реалізації контрольно-оцінювальної компетентності (2015)
Супрун М. В. - Організація навчального процесу в магістратурі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) (2015)
Ярова О. Б. - Соціальний контекст розвитку Європейської початкової освіти в XXI столітті (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського