Федьович М. В. - Визначення швидкості звуку за допомогою ПК, Поліщук З. П., Свищ Б. В. (2015)
Анічкіна О. В. - Особливості формування експериментально-методичних вмінь студентів на лабораторних заняттях з навчальної дисципліни "Методика навчання хімії" (2015)
Березюк Ю. В. - Методичні аспекти застосування шкільного підручника при вивченні іноземної мови (2015)
Байда М. В. - Модель підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізацій технологій кооперативного навчання, Місечко О. Є. (2015)
Лебідь М. М. - Ділова гра як спосіб компетентнісного підходу на заняттях економіки (2015)
Литньова І. Ф. - Cутність та зміст моніторингу якості професійної підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2015)
Кириченко С. В. - Аналіз освіти обдарованих учнів у штаті Новий Південний Уельс (Австралія) (2015)
Ліпінська І. О. - Наукова монографія як джерело розвитку професійного світогляду майбутнього вчителя-філолога подвійного профілю (2015)
Моісеєва О. В. - Інтерактивні технології навчання як спосіб вдосконалення вищої освіти в України (2015)
Світельська-Дірко С. В. - Формування соціалізації засобами казки в учнів початкових класів у творах В. О. Сухомлинського (2015)
Химинець В. В. - Науково-методичні підходи до розробки механізмів забезпечення переходу на модель сталого розвитку, Шумлянська І. А., Цімболинець Г. І. (2015)
Shaposhnykov K. S. - Convergent development infocommunication operators in the national economy, Osadchiy O. D. (2015)
Мазур О. А. - Вплив тінізації економіки на інвестиційний процес країни, Сержанов В. В. (2015)
Мікловда В. П. - Редукціоністський підхід до конкурентоспроможності регіону та його експортно-імпортного потенціалу, Кубіній В. В., Мошак С. М. (2015)
Мікловда В. П. - Законодавче регулювання розвитку гірських територій України, Пітюлич М. М. (2015)
Дяченко Б. І. - Необхідність реформування еколого-економічної політики регіонів України в сучасних умовах євроінтеграційного процесу, Рошко С. М. (2015)
Потапова Н. В. - Система контроллинга экологически-ответственной деятельности предприятий при реализации инвестиционных проектов, Дружинина Е. О. (2015)
Bujdova N. - Manazment socialnych sluzieb, Manya Z., Holonic J. (2015)
Bujda S. - Rodina a manzelstvo, Juristy J., Michel R. (2015)
Гаращук О. В. - Інноваційна освітня політика – шлях до ефективної економіки (2015)
Пойда-Носик Н. Н. - Чинники забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств (2015)
Югас Е. Ф. - Економічний зміст факторингу: сутність та місце в ринковій економіці, Попович М. С. (2015)
Червак-Смерічко О. Ю. - Математичне моделювання в економіці: моделювання і системний аналіз (2015)
Зайдман Г. Б. - Причины долгового кризиса в странах ЕС: уроки для Украины, Якубовский С. А. (2015)
Ломачинська І. А. - Фінансові системи країн Південно-Східної та Східної Азії: особливості сучасного розвитку, Грищук А. С. (2015)
Шапошников К. С. - Екологічні пріоритети природно-ресурсного забезпечення розвитку аграрного сектора (2015)
Горняк О. В. - Стратегічні альянси як форма розвитку корпоративних структур у глобалізованій економіці (2015)
Іртищева І. О. - Формування державної інвестиційної політики України в умовах неоліберальної моделі глобалізації, Стройко Т. В. (2015)
Стройко Т. В. - Стратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС, Гордєєва Т. Ф., Євдоченко О. О. (2015)
Мікловда В. П. - Взаємозв’язок ринку праці з базовими сегментами ринкової економіки, Пітюлич М. І. (2015)
Станкевич Ю. Ю. - Методологічні особливості дослідження економічної природи домогосподарства в сучасних умовах (2015)
Данік Н. В. - Бізнес-планування як інструмент здійснення фінансового менеджменту в сучасних умовах розвитку України (2015)
Палінчак М. М. - Державне фінансування церкви (на прикладі Словацької Республіки), Дроздовський Я. П. (2015)
Милых В. И. - Численные расчеты магнитных полей в торцевой зоне турбогенераторов, Полякова Н. В. (2015)
Болюх В. Ф. - Оптимизационный подход к выбору типа высокоскоросного линейного электромеханического преобразователя ударного действия, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2015)
Васьковський Ю. М. - Діагностика коротких замикань в обмотці збудження явнополюсної синхронної машини на основі аналізу віброзбуджуючих сил, Гераскін О. А. (2015)
Голенков Г. М. - Схема замещения коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов, Аббасян Мохсен (2015)
Гребеников В. В. - Влияние высоты пазов статора на характеристики в электрических машинах с постоянными магнитами, Прыймак М. В. (2015)
Жильцов А. В. - Чисельний розв’язок рівнянь динаміки коаксіально-лінійного двигуна з постійними магнітами, Сорокин Д. С. (2015)
Заблодский Н. Н. - Практическая реализация объектно-ориентированного проектирования шнекового электродвигателя с массивным ротором, Плюгин В. Е. (2015)
Мазуренко Л. І. - Вдосконалення алгоритмів керування та дослідження динамічних процесів асинхронних генераторів працюючих на мережу постійного струму вітроелектричної станції, Джура О. В., Романенко В. І. (2015)
Марков В. С. - К процессу возбуждения асинхронных генераторов, Поляков И. В. (2015)
Павленко Т. П. - Расчет основных параметров магнито-проводов из аморфного сплава и распределение магнитного поля, Пантелят М. Г., Плюгин В. Е., Токарь М. Н. (2015)
Петрушин В. C. - Параметрическая оптимизация регулируемого асинхронного двигателя для текстильной промышленности, Еноктарев Р. Н. (2015)
Ращепкін А. П. - Енергетичні показники торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з дисковим феромагнітним ротором та компенсованою обмоткою, Крищук Р. С. (2015)
Ставинский А. А. - Асинхронные двигатели с секционированными внутренними и внешними роторами для привода газовых и жидкостных нагнетателей, Пальчиков О. О. (2015)
Ставинский Р. А. - Сравнительный анализ массостоимостных показателей однофазных стержневых электромагнитных систем с круговыми и восьмигранными образующими контурами, Цыганов А. Н. (2015)
Шинкаренко В. Ф. - Определение и анализ генетических программ совмещенных электромеханических систем типа "Мотор-подшипник" с газомагнитным подвесом ротора, Котлярова В. В., Шиманская А. А. (2015)
Яровенко В. А. - Системный подход в проектировании гребных электрических установок электроходов, Зарицкая Е. И. (2015)
Фареній І. А. - Десять років діяльності Наукового товариства істориків-аграрників (2010)
Бондар В. В. - Наукове товариство істориків-аграрників (2010)
Бушин М. І. - Секція Наукового товариства істориків-аграрників в Черкаському державному технологічному університеті (2010)
Земзюліна Н. І. - Секція тендерних проблем села (тендерного паритету українського суспільства) (2010)
Мельниченко В. М. - Секція з аграрної історії Черкащини (2010)
Реєнт О. П. - Світовий сільськогосподарський ринок і сільське господарство України (1861 - 1917 рр. ): сучасне бачення проблеми (2010)
Герінбург О. В. - Вивчення сезонного "уходництва” сільськогосподарських працівників земськими статистиками Херсонської губернії (2010)
Гоцуляк В. В. - Дослідження аграрної і соціальної історії пореформеного селянства та деяких аспектів інституціоналізації як форми організації наукових досліджень в сучасній історіографії (2010)
Захарченко М. В. - Основні тенденції вивчення радянськими істориками освіти на селі в Українській СРР в 20-х рр. XX ст. (2010)
Крайсвітня Ю. В. - Дослідження юридичних аспектів Столипінської аграрної реформи у дорадянській історіографії (2010)
Масненко В. В. - "Пасічник”, або "кращий землероб” історичної ниви: аграрні сюжети наукової спадщини Віталія Підгаєцького (2010)
Мельниченко В. М. - Історія сіл у краєзнавчих дослідженнях (на прикладі Черкащини) (2010)
Морозов А. Г. - Селянин-власник часів НЕПу: хто він? З історії формування класового жупеля "куркуль”, Лазуренко В. М. (2010)
Степанчук Ю. С. - Тема державності України другої половини XVII - XVIII ст. у публікаціях "Українського історичного журналу” на межі 1980 - 1990-х рр. (2010)
Тараненко О. М. - Історіографія аграрної політики П. Скоропадського: стан наукового вивчення та періодизація (2010)
Шаравара Т. О. - Дорадянська історіографія соціально-економічних наслідків аграрних реформ другої половини XIX ст. (2010)
Велигорский В. Н. - Репрессии ученых-аграрников в Среднем Поволжье в 30-е гг. XX в. (2010)
Волос О. В. - Агрономічна діяльність земців Херсонської губернії (2010)
Глазунов Г. О. - Міністерська доля як момент істини (2010)
Завадська І. М. - Інтеграція ідеї громадської агрономії в сільському господарстві України в першій чверті XX ст., Палилюлько М. І. (2010)
Каденюк О. С. - Засади діяльності громадської агрономії в західноукраїнському селі Східної Галичини у міжвоєнний період (1919 - 1939 рр. ) (2010)
Костенко О. О. - Внесок вчених аграріїв Київщини у становлення сільськогосподарської науки та освіти в Україні (кінець XIX ст. - початок XX ст. ) (2010)
Лук’яненко О. В. - Освітяни Полтавщини: на межі сільської практики та господарської теорії (1956 - 1957 рр. ) (2010)
Орлик В. М. - Микола Бржеський - дослідник оподаткування селянства в Російській імперії (2010)
Пащенко В. В. - "Продовольство з України” (діяльність Олександра Шліхтера по вивезенню продовольства з українського села до РРФСР) (2010)
Тригуб П. М. - Трагічна доля директора радгоспу (2010)
Біда О. А. - Удосконалення вищої педагогічної освіти в системі наукових досліджень лабораторії "Проблеми сільської початкової школи", Прокопенко Л. І. (2010)
Венгерська В. О. - Селяни Правобережної України: регіональні особливості пошуку національної ідентичності (2010)
Голиш Г. М. - Розвиток освіти українського села в період нової економічної політики 1921 - 1929 рр. (на матеріалах історії Чапаєвської (богушковослобідської) школи Золотоніського району Черкаської округи) (2010)
Драч О. О. - Вища жіноча освіта у внутрішній політиці уряду Російської імперії у другій половині XIX ст. (2010)
Книга М. Д. - Типы женских сельскохозяйственных школ в конце XIX - начале XX вв. (2010)
Кучеренко Г. В. - Організація освіти сільської молоді у повоєнний період (1943 - 1950 рр. ) (2010)
Лахач Т. О. - Політика радянської влади щодо моралі та світогляду селянських родин у Радянській Україні 1930-х рр. (2010)
Лозовий В. С. - Сприйняття селянством більшовиків та радянської влади у період Директорії УНР (2010)
Мазуркевич А. В. - Рівень розвитку закладів культури як показник якості життя сільського населення України в 60-х - 80-х рр. XX ст. (2010)
Михайлюк О. В. - Взаємини між селянством і владою в українських губерніях Російської імперії на початку XX ст. (2010)
Опря Б. О. - Господарська діяльність православного парафіяльного духівництва в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах Правобережної України) (2010)
Петренко І. М. - Чернецтво як привід для розлучення подружжя серед сільського населення XVIII ст. (2010)
Портнова Т. В. - Лихо з розуму: проблема впливу освіти на селянську культуру в українській суспільній думці другої половини XIX ст. (2010)
Приймак О. М. - Традиційні архетипи самоорганізації південноукраїнського селянства наприкінці XIX - початку XX ст. (2010)
Ситник О. М. - Ідеологічна політика більшовиків стосовно українського селянства упродовж 1920-х - початку 1930-х рр. (2010)
Темченко А. І. - Семантика просторово-тілесних розташувань (2010)
Тупчієнко М. П. - Семантичні паралелі технологій обробки коноплі та заліза в народних уявленнях східних слов’ян (2010)
Тхоржевська Т. В. - Побратимство / посестринство в українському селі: "хлібні сестри” та "горілчані брати” (друга половина XX - початок XXI ст. ) (2010)
Якиминська Л. В. - Влада у світоглядних уявленнях українців (за матеріалами фольклорних текстів Степового Побужжя) (2010)
Івангородський К. В. - Селянський чинник у генезі українського козацтва (2010)
Кочерга В. А. - Соціальна політика гетьмана І. Мазепи, Шамрай М. Г. (2010)
Милешина Н. А. - Экономические проблемы помещичьего хозяйства во второй половине XVIII столетия (2010)
Михайлюк Ю. М. - Татарські набіги на землі Південної Київщини в останній чверті XV - першій половині XVI ст. (2010)
Овсінський Ю. В. - Методи та окремі рецепти фільваркової ветеринарії в Подільському воєводстві Речі Посполитої у першій половині XVIII ст. (2010)
Чорний М. І. - Млини церковної власності в межах передмість і приміських земель Львова у XIV - першій половині XIX ст. (2010)
Берестовий А. І. - Законодавче забезпечення повноважень податкового інспектора в Російській імперії у другій половині XIX ст. (2010)
Бундак О. А. - Розвиток транспорту на Волині та його роль для економіки краю (друга половина XIX - початок XX ст. ) (2010)
Буравченко Р. В. - Розвиток цукрової промисловості на українських землях в 1861 - 1914 рр. (2010)
Гордуновський О. М. - Купецтво як основний суб’єкт торгівлі хлібом на Півдні України в XIX ст. (2010)
Гусс К. С. - До питання про виникнення фабрично-трудового законодавства в Російській імперії у післяреформений період (2010)
Дем’янюк О. Й. - Волинське селянство у початковий період Української революції 1917 - 1921 рр. (2010)
Десятніков І. В. - Захворюваність і травматизм сільськогосподарських робітників в Україні (кінець XIX - початок XX ст. ) (2010)
Єрмілов В. С. - Проблема оплати медичної допомоги сільському населенню земств в останній третині XIX ст. (2010)
Іващенко В. А. - Податкова політика гетьманського уряду в українському селі (квітень - листопад 1918 р. ) (2010)
Калиняк Л. Д. - Стронніцтво людове - організатор селянського страйку 1937 року в Західній Україні (2010)
Корновенко С. В. - "Декларація генерала Денікіна з земельного питання”: її суспільно-політичний резонанс (2010)
Мойсієнко В. М. - Теоретико-історичні аспекти правового регулювання земельного сервітуту на території України (друга половина XIX - початок XX ст. ) (2010)
Овчаренко О. І. - Аграрне питання в Боснії і Герцеговині напередодні та під час повстання 1875 - 1878 років, Сухушина О. В. (2010)
Олійник І. В. - Моделі успішної модернізації селянських господарств Правобережної України на початку XX ст. (2010)
Передерій І. Г. - Український хліборобський рух в умовах суспільно-політичних процесів 1917 - 1918 рр. (2010)
Посадский А. В. - Крестьянство периода модернизации: аспекты трансформации (2010)
Рачковський Г. В. - Розвиток мережі сільських поселень Середнього Полісся у кінці XIX - середині XX ст. (2010)
Суханова Н. И. - Аграрная политика Добровольческой армии на Ставрополье (2010)
Вісин В. В. - Соціально-економічні умови відродження та розвитку української сільськогосподарської кооперації у Волинському воєводстві в 20-х роках XX ст. (2010)
Власенко В. М. - Кооперативний досвід міжвоєнної української політичної еміграції в Румунії (2010)
Глушан О. В. - "Історія кооперації” С. В. Бородаєвського як пам’ятка української кооперативної думки (2010)
Дулгерова О. М. - Діяльність сільськогосподарської кооперації з розвитку насінництва (2010)
Земзюліна Н. І. - Міжнародний і вітчизняний досвід кооперативних об’єднань: питання теорії та практики (2010)
Лазуренко В. М. - Селянські господарства України заможного (фермерського) типу у системі радянської сільськогосподарської кооперації в добу НЕПу (2010)
Олянич В. В. - Розвиток кустарно-ремісничої та кооперативної промисловості на Лівобережній Україні у 20-х рр. XX ст. (2010)
Оніпко Т. В. - Внесок млинарської галузі вітчизняної споживчої кооперації у розв’язання продовольчих проблем (1926 - 1928 рр. ) (2010)
Пятницькова І. В. - Благодійна діяльність кооперативних товариств Південної України у кінці XIX - на початку XX ст. (2010)
Романюк І. М. - Господарська діяльність спеціалізованого всеукраїнського кооперативного товариства "Кооптах”, у середині 20-х років XX ст., Романюк Б. І. (2010)
Барабаш Ю. В. - Проблеми сільської охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. XX ст. (2010)
Білик О. А. - Економічне підґрунтя становлення радянської влади в українському селі на початку 20-х рр. XX ст. (2010)
Верховцева І. Г. - Село Південної Бессарабії в умовах радянізації краю (2010)
Гальчак С. Д. - Репатріанти як важливе джерело трудових ресурсів Поділля (2010)
Гальченко С. І. - Диференційоване забезпечення населення УРСР згідно карткової системи у завершальний період Великої Вітчизняної війни (2010)
Гончаренко О. М. - Сільські управи в системі окупаційного апарату влади райхскомісаріату "Україна”: організаційна структура, компетенція та досвід функціонування (1941 - 1944 рр. ) (2010)
Горбатюк О. С. - Десятирічний план будівництва електростанцій в УРСР (1951 - 1960 рр. ) (2010)
Горло Н. В. - Особливості переселення пільгових категорій населення у період будівництва Дніпровського гідрокаскаду (50 - 70-ті рр. XX ст. ) (2010)
Горох М. В. - Цінова політика "Торгсину” як показник ставлення держави до власних громадян на прикладі Чернігівської облконтори (2010)
Десятніков О. В. - Медичне обслуговування найманих робітників у сільському господарстві України в добу НЕПу, Морозов А. Г. (2010)
Кантемирова Р. М. - Сільські кустарні промисли в період нової економічної політики (2010)
Капустян С. С. - Початок сталінської "революції згори” в українському селі (2010)
Кузин В. Н. - Зарождение основ системы продовольственной безопасности в СССР в период НЭПа (2010)
Кунев С. Н. - Отношение крестьянства Мордовии к политике свертывания НЭПа в деревне (2010)
Латишева О. В. - Особливості здійснення окладного страхування в сільському господарстві УСРР (1928 - 1933 рр. ) (2010)
Лехан Л. Б. - Відсторонення селянина-колгоспника від управління виробництвом (30-ті рр. XX ст. ), Дацюк Т. К. (2010)
Лісовська О. В. - Матеріально-технічне забезпечення електрифікації сільського господарства в Українській РСР (друга половина 60-х рр. XX ст. ) (2010)
Лобач К. В. - Сільськогосподарські переселення в Україну (1933 – 1934 рр. ) (2010)
Лубко І. М. - Вплив політики ціноутворення на зміст аграрних перетворень (50-ті рр. XX ст. ) (2010)
Мазило І. В. - Внесок залізничників у відродження і розвиток сільського господарства України (1943 - 1950-ті рр. ) (2010)
Мартинюк Я. М. - Сільська гміна як одиниця територіального самоврядування на Волині у міжвоєнний період (2010)
Мельничук О. Ю. - "Селяни і "Торгсин”: система заготівель побутового золота в УСРР(1932 - 1936 рр. )” (2010)
Мельничук О. А. - Соціальний захист сільських робітників в Україні в 20 - 30-ті рр. XX ст. (2010)
Михайлик А. О. - Нестеровецька "волинка” 1931 року (2010)
Мотревич В. П. - Динамика валовой продукции сельского хозяйства Украины в 1940-е - начале 1950- х гг. (2010)
Надькин Т. Д. - Голод 1946 - 1947 годов в Среднем Поволжье (по материалам Мордовии) (2010)
Нечипоренко З. В. - "Українізація” і забезпечення прав національних меншин Півдня України в 1920-х - на початку 1930-х рр. (2010)
Олійник О. С. - Запровадження радянської моделі соціально-побутової інфраструктури у західноукраїнському селі (1945 - 1955 рр. ), Рибак І. В. (2010)
Отземко О. В. - Розподіл земельного фонду в Донецькій губернії (1920 - 1925 рр. ) (2010)
Перехрест О. Г. - Відбудова матеріальної бази сфери освіти в сільській місцевості в 1943 - 1945 рр. : проблеми та наслідки (2010)
Петрова А. І. - Основні напрямки аграрної політики окупаційної влади на території Поділля в 1941 - 1944 рр. (2010)
Романець Н. Р. - Боротьба з "порушеннями революційної законності” в українському селі у постголодоморний період (2010)
Свідерська О. М. - Сільськогосподарські райони Поділля та Південно-Східної Волині у добу нової економічної політики (1921 - 1929 рр. ) (2010)
Скрипник О. М. - Хімізація сільського господарства України та проблеми модернізації хімічної індустрії в другій половині 1950-х - 1980-ті рр. (2010)
Сушик І. В. - Колективізація Волині: насилля й спротив повоєнних років (2010)
Сыпченко А. В. - Политический процесс по делу "Волжской контрреволюционной организации "Трудовой крестьянской партии” (2010)
Фільваркова А. В. - Винуватці трагедії (більшовицька політика в українському селі 1928 - 1933 рр. ) (2010)
Фрей Л. В. - Політика радянської влади щодо заможного селянства України в період колективізації (1929 - 1932 рр. ) (2010)
Цибуленко Г. В. - Друга колективізація на Херсонщині у 1944 - 1947 рр. (2010)
Черемісін О. В. - Проблеми розвитку агропромислового комплексу Херсонської області у 2000 - 2010 рр. (2010)
Шевельков А. И. - К истории начала и некоторых итогах развития сельского хазяйства нечерноземной зоны РСФСР во второй половине XX в. (2010)
Пиріг Р. Л. - Білий рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, П. Врангеля (1919 - 1920 рр. ). - Черкаси, 2009. - 440 с, Корновенко С. В. (2010)
Корновенко С. В. - Індивідуальне селянське господарство Поділля у добу НЕПу. - Кам’янець-Подільський: ПП Сисин О. В., 2008. - 244 с, Морозов А. Г., Рибак І. В. (2010)
Леп’явко С. А. - Скасування кріпосного права у 1861 році: спроба нетрадиційного аналізу. - К. : Інститут історії України НАН України, 2008. - 96 с, Демченко Т. П., Шевченко В. (2010)
Деркач О. О. - Концептуальні засади педагогіки життєтворчості та їх реалізація в умовах оновлення системи вищої професійно-педагогічної освіти (2012)
Драч І. І. - Основні підходи до визначення професійної компетентності педагога (2012)
Дубовик О. В. - Пріоритети реформування професійної освіти США (2012)
Жорова І. Я. - інновації в системі післядипломної освіти Eкраїни (30-40-і рр. XX століття) (2012)
Захарчук М. Є. - Підготовка фахівців у сша до роботи в інклюзивному освітньому середовищі (2012)
Кохановська О. В. - Трансформація основних елементів дидактичної системи у використанні дистанційних технологій (2012)
Макєєв С. Ю. - Аналіз досвіду впровадження ікт у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів у країнах Європи та США (2012)
П’ятак М. М. - Можливості соціальних сервісів Google у контексті інформатизації освіти (2012)
Петришин О. Л. - Організація науково-дослідної роботи студентів екологічного профілю в університетах США (2012)
Плахотнюк Г. М. - Галузева термінологія - засіб формування іншомовної професійної комунікативної компетенції (2012)
Поддубей О. В. - Стан розвитку відкритої освіти у зарубіжних країнах: італійський досвід (2012)
Попко І. А. - Передумови виникнення дистанційного навчання у франкомовній Канаді (2012)
Скрипник А. В. - Патронатне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в США (2012)
Федоренко С. В. - Креативність особистості у контексті сучасної освіти для сталого розвитку (2012)
Гуревич Р. С. - Моніторинг навчальних досягнень учнів в умовах профільного навчання (2012)
Байкачова К. В. - Сучасний стан і проблеми економічної освіти молодших школярів (2012)
Баранецька Ю. М. - Проблема виховання дітей та молоді в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки: філософсько-культурологічний аспект (2012)
Бордакова О. М. - Основні форми профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю в Україні та Польщі (2012)
Гавриліна О. В. - Психолого-дидактичні та методичні основи дослідницької діяльності старшокласників у процесі поглибленого вивчення елементів інтегрального числення (2012)
Гаркуша С. В. - Моніторинг розподілу учнів загальноосвітніх навчальних закладів на групи здоров’я (2012)
Григорович А. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій У системі роботи з обдарованою молоддю в Дрогобицькому педагогічному ліцеї, Заяць О. В., Хлопик Р. М. (2012)
Дмитренко Л. И. - Подготовка студента к работе над формированием музыкального мышления младших школьников (2012)
Ємельова А. П. - Внесок предводителя дворянства Е. К. Бродського в розвиток трудового навчання в Катеринославській губернії (2012)
Іванова О. І. - Педагогічна підтримка проектування самозмін молодших підлітків (2012)
Комарівській В. Д. - Створення динамічних об’ємних рисунків до задач з стереометрії використовуючи геометричне середовище Geogebra (2012)
Косовець О. П. - Метод асоціацій у викладанні інформатики слухачам з особливими потребами (2012)
Матвієнко В. Г. - Елективні курси як важлива складова допрофільної економічної освіти (2012)
Мельник Г. М. - Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках трудового навчання (2012)
Мішак В. М. - Вплив корелятивної дидактики на форми та методи викладання релігії в австрійських школах (2012)
Онофрійчук Л. М. - Розвиток пізнавальної активності школярів в умовах сценічно-ігрової діяльності (2012)
Палій А. А. - Когнітивно-стильовий підхід до діагностики і психологічного супроводу інтелектуально обдарованих учнів (2012)
Чумак Л. В. - Деякі аспекти деонтологічного виховання учнів старших класів (2012)
Василина С. І. - Розвиток критичного мислення учнів професійно-технічних навчальних закладів у вивченні правознавчих дисциплін (2012)
Вдович С. М. - Стан використання сучасних освітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців у ПТНЗ (2012)
Височина Т. М. - Особливості формування системи підготовки кваліфікованих робітників у ар крим у 20-40 роки ХХ століття (2012)
Дегтярьова Г. С. - Організація педагогічної взаємодії в процесі професійної підготовки фахівця в ПТНЗ (2012)
Мацейко О. В. - Теоретичні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-технічній освіті (2012)
Палка О. В. - Смартфон як засіб активізації навчання на заняттях з іноземної мови у ПТНЗ (2012)
Сліпчишин Л. В. - Моделювання організації творчої діяльності учнів у рамках комплексу "ПТНЗ – будинок техніки – мала робітнича академія" (2012)
Кордонська А. В. - Ефективність використання інноваційних комп’ютерних технологій на заняттях української словесності (2012)
Лебеденко Ю. М. - Роль інтерактивних методів навчання у формуванні творчої особистості педагога, Лебеденко І. С. (2012)
Лутковська С. М. - Екологічна освіта – сфера змін у суспільній свідомості широких соціальних і освітніх парадигм (2012)
Очкань Г. О. - Творчі завдання як засіб соціокультурної лінії на заняттях української мови у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (2012)
Попова О. О. - Системий підхід до вирішення проблеми девіантної поведінки студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, Гринчук О. Д. (2012)
Цирульник С. М. - Нові підходи до виконання лабораторних робіт з дисципліни "підсилювальні пристрої", Метелиця А. О., Ткачук В. М. (2012)
Антонюк Л. В. - Проектування методики формування готовності майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до навчально-дослідницької діяльності (2012)
Атаманська К. І. - Модульне навчання в процесі формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога (2012)
Беженарь Ю. П. - Использование компьютерно-графического моделирования в художественно-графической подготовке учащихся, Бойчук В. Н. (2012)
Браніцька Т. Р. - Особливості попередження конфліктних ситуацій у студентському колективі (2012)
Буга О. І. - Роль і місце педагогічних технологій у економічній підготовці майбутніх учителів трудового навчання (2012)
Волошина Т. А. - Развитие творческих способностей студента (2012)
Гаврілова Л. Г. - Використання музичних мультимедійних програм, електронних шкіл і тренажерів з метою формування інформаційної компетентності майбутніх учителів музики (2012)
Гапонова В. М. - Методика використання засобів інтерактивних технологій на заняттях гуманітарного циклу з метою підвищення готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності, Кирилюк В. В. (2012)
Головченко О. В. - Практичне заняття з медичної паразитології як засіб формування компетентності майбутніх лікарів, Кравчук М. Г., Груша М. М., Панчук О. В. (2012)
Гомонюк О. М. - Розкриття сутності поняття "соціально-педагогічна діяльність" у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників (2012)
Горбатюк Р. М. - Визначення готовності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю до професійної діяльності (2012)
Деркач Ю. Я. - Проблема естетичного виховання студентів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу (2012)
Дідух Л. І. - Використання веб-квестів у вивченні гуманітарних дисциплін (2012)
Довгаль О. П. - Електронний підручник як засіб індивідуалізації навчання в процесі вивчення математичного аналізу в педагогічних університетах (2012)
Долгош К. І. - Використання презентацій POWER POINT у процесі вивчення іноземної мови спеціальності (2012)
Дягілєва Л. Д. - Роль метафори у навчанні майбутніх правоохоронців французькій юридичній термінології (2012)
Кадемія М. Ю. - Інформаційно-комунікаційна компетентність магістрів –педагогів, Савчук І. В. (2012)
Кірей К. О. - Діяльнісний підхід у процесі теоретичної підготовки майбутніх менеджерів (2012)
Ковалькова Т. О. - Термінологічний апарат з проблеми формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі (2012)
Ковтонюк М. М. - Конструювання і моделювання навчальної математичної дисципліни як методологічна основа розробки технології навчання (2012)
Колісник-Гуменюк Ю. І. - Роль гуманітарної підготовки у становленні професійних якостей майбутніх медиків (2012)
Копитков Д. М. - Моделювання успішності навчання майбутніх фахівців з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті як основа формування їхньої професійної компетентності (2012)
Кравчук О. М. - Формування у студентів готовності до розвитку свого творчого потенціалу в процесі самоосвітньої діяльності, Кравчук М. А. (2012)
Краєвська О. Д. - Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у реаліях і перспективах інформаційного суспільства (2012)
Крецька Ю. А. - Формування професійної мотивації майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Кулеша Н. П. - Психологічні особливості адаптації студентів i курсу навчання у вищих навчальних закладах (2012)
Лазебна О. М. - Формування професійної компетентності у процесі навчання спеціальним дисциплінам майбутніх фахівців екологічного профілю, Шевченко В. Г. (2012)
Максимович О. М. - Ціннісні орієнтири сучасної системи економічного виховання як вихідна ланка становлення життєвої позиції особистості, Стефанків О. М. (2012)
Максимчук Б. А. - Рівні підготовленості майбутніх учителів у процесі формування валеологічної компетентності (2012)
Матвійчук Л. А. - Інноваційні аспекти формування професійних знань майбутніх фахівців інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах (2012)
Мовчан В. О. - Практичні аспекти формування екоетичного світогляду студентів, Ілюк Н. А. (2012)
Павлова Н. С. - Спеціальні курси з інформатики на педагогічному факультеті, Гнедко Н. М. (2012)
Петрицин І. О. - Використання навчальних мультимедійних відеофільмів у професійній підготовці майбутнього вчителя (2012)
Петрицин О. І. - Мультимедійні навчальні технології як засіб формування професійних знань і вмінь майбутнього вчителя (2012)
Попадич О. О. - Цілі та зміст правого виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі у вищій школі (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Зміст і структура спецкурсу для майбутніх учителів початкових класів "індивідуалізація та диференціація навчання молодших школярів" (2012)
Раскалинос В. Н. - Использование контекстного обучения в формировании профессиональной компетентности социального педагога (2012)
Романенко Ю. А. - Проблеми впровадження методики портфоліо студента у навчальний процес ВНЗ (2012)
Савченко К. Ю. - Моделювання педагогічних ситуацій як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів (2012)
Савченко Л. О. - Використання педагогічної діагностики як основа успішності навчання майбутніх учителів (2012)
Саприкіна Л. В. - Зміст професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу (2012)
Соколова І. В. - Проблеми впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів, Грузнова С. В. (2012)
Соколюк О. В. - Визначення готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до здійснення дистанційного навчання (2012)
Сулима Т. С. - Формування творчих педагогічних Умінь як складової професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання (2012)
Тарнауз О. І. - ключові компетентності майбутніх учителів-філологів (2012)
Тверезовська Н. Т. - Міжнародні стандарти забезпечення якості освіти, Касаткін Д. Ю. (2012)
Тинний В. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації самоосвітньої діяльності фахівців з економіки (2012)
Товканець Г. В. - Застосування інноваційних методів навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців економічного спрямування (2012)
Трояновська Т. І. - Методи кластерного аналізу у сприйнятті студентами навчального матеріалу дистанційного курсу, Непийвода М. В., Бортнік В. М. (2012)
Федорук Г. М. - Компетентність як педагогічна категорія (2012)
Хижняк І. А. - Структура та зміст електронного навчально-методичного комплексу з методики навчання української мови (2012)
Хом’юк І. В. - Компетентнісний підхід як методологічна основа формування професійної мобільності майбутніх інженерів (2012)
Хотунов В. І. - Діагностика навчальних досягнень з математики майбутніх фахівців з інформатики та обчислювальної техніки в коледжі (2012)
Хоцкіна С. М. - Дидактична модель формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки (2012)
Худенко О. М. - Післядипломна освіта як інноваційне середовище розвитку індивідуального стилю професійної діяльності вчителя (2012)
Цюра С. Б. - Сучасний стан організації білінгвальної освіти для національних меншин в Україні, Боднарчук Т. В. (2012)
Шевченко І. А. - Сучасні підходи до визначення сутності поняття фахова компетентність учителів природничих дисциплін (2012)
Шереметьева Ю. А. - Профессиональная подготовка инженеров-педагогов швейного профиля: особенности и современное состояние (2012)
Шпортун О. М. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх учителів (2012)
Шпиталевська Г. Р. - Можливості змісту спецкурсу у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування загальнокультурної компетентності молодших школярів (2012)
Яскевіч О. В. - Педагогічні умови формування інформаційної компетентності викладача іноземної мови (2012)
Реєнт О. П. - Українське XIX століття: сучасні проблеми дослідження (2012)
Герінбург О. В. - Вивчення земськими статистиками Херсонської губернії професійного складу населення (2012)
Гоцуляк В. В. - Дослідження радянської моделі аграрної історії селянства в сучасній українській історіографії: методологічний аспект (2012)
Іващенко В. А. - Українська діаспорна історіографія податкової політики національних урядів в українському селі періоду революції 1917-1921 рр. (2012)
Іржавська А. П. - Політика і практика нацистського фізичного терору проти східних слов’ян у роки Другої світової війни: радянська історіографія проблеми (2012)
Крилова А. М. - Описово-статистичні джерела дослідження землеволодіння та землекористування в Північному Приазов’ї (друга половина XIX - початок XX ст. ) (2012)
Мельниченко В. М. - Висвітлення життя повоєнного села в районній пресі (1943 - 1950 рр. ) (2012)
Михайлюк Ю. М. - Українське селянство в XV - першій половині XVI ст. у візії М. Довнар-Запольського та П. Клепатського (2012)
Тараненко О. М. - Аграрна політика П. Скоропадського: критерії та історіографічна періодизація (2012)
Чорний М. І. - Земельні володіння домініканських монастирів у Центрально-Східній Європі у XIII-XV ст. : за матеріалами судових документів (2012)
Шевченко В. М. - Мобілізація земельної власності в Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст. : стан розробки та перспективи дослідження (2012)
Щетніков В. П. - Матеріальні збитки, заподіяні сільському господарству Півдня України у 1941-1944 роках: проблема джерельного забезпечення (2012)
Білан С. О. - Роль хат-лабораторій у піднесенні рівня аграрної культури українського селянства у передвоєнну добу (2012)
Губицький Л. В. - Церковне життя села Жежелів (кінець ХVIII - початок XX століття), Мельник Г. М. (2012)
Драч О. О. - Соціальний склад курсисток вищої школи в Російській імперії: перманентна (р)еволюція поч. XX ст. (2012)
Єрмілов В. С. - Організація лиманного лікування селян Херсонської губернії (2012)
Захарченко М. В. - Особливості кінофікації українського села в другій половині 20-х рр. XX ст. (2012)
Нікілєв О. Ф. - Школи майстрів колгоспного виробництва: сподівання та результати діяльності (2012)
Ніколаєва А. В. - Придорожній хрест у традиції українського селянства (2012)
Новікова О. М. - Сільські жінки Радянської України в освітянських програмах 30-х рр. XX ст. (2012)
Рубин В. А. - Памятные места и сооружения Восточного Оренбуржья в ракурсе государственной социальной культурной политики (2012)
Сухова О. А. - Проблемы властно-политического регулирования в содержании массовых настроений российского крестьянства в 1920-е гг. (2012)
Темченко А. І. - Культурно-міфологічна семантика числа дев’ять (на матеріалі замовлянь) (2012)
Івангородський К. В. - Козацтво у системі соціально-економічних відносин на теренах Південної Київщини (до середини XVII ст. ): етносоціальний вимір проблеми (2012)
Малиновська Т. В. - Виконавчо-розпорядча діяльність виборних старшин у колоніях іноземців на території Російської імперії (друга половина XVIII - початок XIX ст. ) (2012)
Скрипник А. Ю. - Виконання військових повинностей селянами Правобережної України наприкінці ХVIII - на початку XIX ст. (2012)
Степанчук Ю. С. - Обмеження царським урядом прерогатив гетьмансько-старшинського управління козацьким військом у другій половині ХVІІ - ХVIII ст. (2012)
Жук О. М. - Особливості сільських поселень Волині (кінець XV - перша половина XVI ст. ) (2012)
Берестовий А. І. - Утворення та діяльність податкових інспекцій в українському селі Російської імперії у другій половині XIX - на початку XX ст., Федьков О. М. (2012)
Верховцева І. Г. - Селянське самоврядування в Ізмаїльському повіті Бессарабії (кінець XIX - початок XX ст. ) (2012)
Волос О. В. - З історії приватного кіннозаводства Херсонської губернії (II половина XIX - початок XX століття) (2012)
Герасименко О. В. - Соціально-економічні передумови активізації селянського руху в Лівобережній Україні на початку XX ст. (2012)
Грабар М. М. - Організація управління маєтками Карла Лянцкоронського у Східній Галичині в II половині XIX - на початку XX століття (2012)
Демешко Ю. О. - Діяльність купецького станув комерційних судах Російської імперії в дoреформенний період (2012)
Ильиных В. А. - Социальные аспекты миграционных процессов в Сибири в начале XX века (2012)
Крупенко О. В. - Природно-кліматичні особливості Полтавської губернії та їх вплив на специфіку господарської діяльності селянства у другій половині XIX - на поч. XX ст. (2012)
Михайлюк О. В. - Голод в Російській імперії як соціально-економічне явище (друга половина XIX - початок XX ст. ) (2012)
Олійник І. В. - Участь селянства Правобережної України у торгівлі землею у другій половині XIX - на початку XX ст. (2012)
Приймак О. М. - Соціальний образ селянства Південної України кінця XIX - початку XX століть (2012)
Бундак О. А. - Аграрне питання в матеріалах з’їздів Всеросійського селянського союзу у роки Першої російської революції (2012)
Врадій Є. А. - Анархо-комуністичний рух на Півдні України (1905 - 1910): селянський вимір (2012)
Ковальова Н. А. - "Аграрна революція” в оцінці її учасників (за спогадами мешканців села Глодоси Херсонської губернії) (2012)
Корновенко С. В. - Заходи Особливої наради з інтенсифікації сільського господарства територій, що перебували під управлінням головнокомандувача Збройними силами Півдня Росії (1919 р. ) (2012)
Лозовий В. С. - Ставлення селянства до інтелігенції в період Української революції 1917 - 1921 рр. (2012)
Марочко В. І. - Соціальні та економічні завдання більшовицької земельної реформи в Україні 1917 – 1922 рр. (2012)
Масненко В. В. - Хліборобський клас Наддніпрянської України початку XX ст. у державницькій концепції В’ячеслава Липинського (2012)
Пасічна Ю. Г. - Аграрний законопроект С. Л. Маслова (жовтень 1917 р. ) (2012)
Рынков В. М. - Аграрная политика советской власти в "Сибревкомовской” Сибири в 1920 г. : преемственность и новации (2012)
Сафонов Д. А. - Высылка украинских крестьян в Оренбургскую губернию после революции 1905 - 1907 гг. (2012)
Священко З. В. - Аграрні ініціативи комісії Особливої наради О. Стишинського та Міжвідомчої особливої наради з переселенської справи А. Купомзина (2012)
Вісин В. В. - Політико-правові умови функціонування української сільськогосподарської кооперації у Волинському воєводстві в 30-х роках XX ст. (2012)
Земзюліна Н. І. - Становлення світового жіночого кооперативного руху (перша третина XX ст. ) (2012)
Морозов А. Г. - Спроби протидії селянства наступу держави на демократичну сутність сільськогосподарської кооперації (1921 - 1929 рр. ), Абразумова О. М. (2012)
Оніпко Т. В. - Особливості торговельної діяльності споживчої кооперації УСРР у період цінового дисбалансу 1923 р. (2012)
Фареній І. А. - З нагоди півторастолітнього ювілею Олександра Давидовича Черненка: слово про "відомого діяча сільських кооперативів” та історіографію кооперативного руху (2012)
Андреенков С. Н. - Меры государства по увеличению производства продукции животноводства в 1953 - 1964 гг. в Сибири (2012)
Білик О. А. - Дискреційний характер податкової системи в українському селі першої половини 1920-х рр. (2012)
Боковня В. М. - Хрущовські аграрні ініціативи 1953 - 1964 рр. (2012)
Горло Н. В. - Особливості громадянського будівництва у період спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду (50-70-ті рр. XX ст. ) (2012)
Дуцяк О. А. - Аграрний сегмент у соціальній структурі єврейського населення м. Львова за даними перепису 1931 р. (2012)
Каденюк О. С. - Диференціація селянських господарств України у 20-х роках XX століття (2012)
Калінкіна С. А. - Фіскальна політика радянського уряду і становище українського селянства у 30-х рр. XX ст. (2012)
Кантемирова Р. М. - Впровадження радянською владою нової економічної політики як відповідь викликам постреволюційнoго суспільства (2012)
Киридон П. В. - Колгоспні управлінці в комуністичній номенклатурній системі повоєнних років (2012)
Козоріз В. П. - Соціальний конфлікт 1929 р. у центрально-українському селі (на прикладі с. Великий Хутір та х. Нова Бірючка), Силка О. З. (2012)
Костюкова О. М. - Проблеми здійснення реорганізації комітетів незаможних селян у громадське об’єднання: 1925 - 1926 роки (2012)
Лазуренко В. М. - Динаміка розвитку заможного селянського господарства товарного типу в період розквіту непу (1924 - 1927 рр. ) (2012)
Мартишок Я. М. - Особливості та результати проведення виборів до сільських самоуправ на Волині у 1927 році (2012)
Мовчан О. М. - Ставлення робітників УСРР до сталінської аграрної революції (2012)
Перехрест О. Г. - Демографічні наслідки війни 1941 - 1945 рр. для українського села (2012)
Рибак І. В. - Продуктивне тваринництво на Поділлі в добу непу: кількісна та якісна характеристика, Свідерська О. М. (2012)
Романець Н. Р. - Курс на "організаційно-господарське зміцнення колгоспів” і репресії (2012)
Сушик І. В. - Соціально-економічний розвиток волинського села у перше повоєнне десятиріччя (2012)
Чеберяко О. В. - Становлення сільських бюджетів в УСРР 1920-х рр. (2012)
Шевельков А. И. - Проблемы модернизации аграрного производства нечерноземной зоны РСФСР во второй половине XX века (2012)
Якименко І. А. - Проблема сирітства на селі та способи її вирішення у перші повоєнні роки (1943 - 1945) (2012)
Бутенко О. І. - Проблеми вирішення продовольчої безпеки в Україні, Бутенко Р. К. (2012)
Лубко І. М. - Стан і перспективи вдосконалення національного аграрного законодавства (2012)
Милосердов В. В. - Причины продовольственного кризиса в России (2012)
Федоренко Я. А. - Соціальні перетворення у сучасному українському селі: перспективи та проблеми (2012)
Шауренко А. В. - Культурний розвиток українського села в 90-х рр. XX ст. (2012)
Заспа Ю. П. - Акустоемісійний аналіз перехідних режимів роботи машини тертя, Шалапко Ю. І., Возняк А. Л. (2015)
Криштопа С. І. - Оцінка енергонавантаженості плям контактів мікровиступів металополімерних пар тертя трибосистем (2015)
Криштопа Л. І. - Дослідження механізму поступлення газового середовища з зовні у міжконтактний простір поверхонь тертя. Частина 2 (2015)
Коновал В. П. - Стійкість до абразивного зношування композиційних матеріалів та покриттів на основі дибориду титану-хрому (2015)
Грушко О. В. - Деформовність товстолистових заготовок в умовах поперечного згину, Молодецька Т. І. (2015)
Сорокатий Р. В. - Моделювання зносоконтактних параметрів для циліндричних напрямних ковзання, Посонський С. Ф., Диха К. О. (2015)
Нахайчук О. В. - Дослідження міцності тканини із використанням узагальненого критерію руйнування, Захарова Е. А, Рой Є. В. (2015)
Войтов В. А. - Моделирование процессов трения и изнашивания в трибосистемах в условиях граничной смазки. Часть 1. Расчет скорости работы диссипации в трибосистеме, Захарченко М. Б. (2015)
Куликовский Р. А. - Управление структурным состоянием и сопротивляемостью абразивному изнашиванию наплавленного металла путем легирования, Холод А. В., Капустян А. Е., Осипов М. Ю., Андрущенко М. И. (2015)
Романюк В. В. - Оптимізація параметрів навчання комітету бустингу двошарових персептронів для покращення точності у дискретній моделі відслідковування стану зносу з урахуванням похибок і зсувів у статистичних даних (2015)
Чернець М. В. - Дослідження умов зачеплення зубів циліндричної евольвентної передачі на контактну міцність, зношування і довговічність. Частина. 4. Змінні умови взаємодії у коригованому зачепленні, Чернець Ю. М. (2015)
Дворук В. І. - Моделювання зношування металів при русі в абразивній масі (2015)
Кухарь В. В. - Влияние фактора трения на выскальзывание заготовки из выпуклых бойков при эксцентричной осадке, Николенко Р. С. (2015)
Шифрин Б. М. - Экспериментальная верификация модели М. В. Келдыша взаимодействия пневмоколеса с опорной плоскостью, Извалов А. В. (2015)
Мисліборський В. В. - Повзучість у номінально нерухомому фрикційному контакті при деформації зсуву, Костогриз С. Г. (2015)
Скобло Т. С. - Исследование влияния уда при восстановлении и упрочнении деталей узлов топливной аппаратуры, Клочко О. Ю., Сидашенко А. И., Плугатарев А. В., Олейник А. К. (2015)
Брыков М. Н. - Износостойкость бейнита при абразивном изнашивании (2015)
Чернець М. В. - Дослідження умов зачеплення зубів циліндричної евольвентної передачі на контактну міцність, зношування і довговічність. Частина 2. Постійні умови взаємодії у коригованому зачепленнію, Чернець Ю. М. (2014)
Дрогомирецький Я. М. - Розрахунок ущільнюючого пристрою шарошкового долота, Криль А. О. (2014)
Буряк А. В. - Наукові основи до оцінки працездатності ріжучих інструментів за аналізом акустичних характеристик стану обробного і інструментального матеріалів, Буряк В. Г. (2014)
Криштопа Л. І. - Дослідження механізму поступлення газового середовища з зовні у міжконтактний простір поверхонь тертя. Частина 1, Богатчук І. М. (2014)
Багрій О. В. - Аналіз впливу внутрішнього кулонового тертя на деформування композитних матеріалів (2014)
Скобло Т. С. - Особенности износа дискового режущего инструмента, упрочненного нанопокрытиями, Романюк С. П., Сидашенко А. И., Мальцев Т. В. Олейник А. К. (2014)
Чернець М. В. - Дослідження умов зачеплення зубів циліндричної евольвентної передачі на контактну міцність, зношування і довговічність. Частина 3. Змінні умови взаємодії у некоригованому зачепленні, Чернець Ю. М. (2014)
Romanuke V. V. - Accuracy improvement in wear state discontinuous tracking model regarding statistical data inaccuracies and shifts with boosting mini-ensemble of two-layer perceptrons (2014)
Писаренко В. Г. - Аналіз процесів тертя при високих швидкостях ковзання, Медведчук Н. К. (2014)
Диха О. В. - Обернена зносоконтактна задача для циліндричної напрямної ковзання, Посонський С. Ф., Бабак О. П. (2014)
Соколан Ю. С. - Влияние внешнего трения на деформационное старение стали с учетом ее термообработки (2014)
Тітов Т. С. - Технологічний дизайн присадок до індустріальних олив, отриманих реагентною переробкою високотоксичних промислових відходів, Ранський А. П., Диха О. В., Гордієнко О. А., Діденко Н. О. (2014)
Дворук В. І. - Підвищення зносостійкості конструкційної сталі при терті ковзання в масі незакріпленого абразиву методом електроерозійної обробки, Борак К. В., Добранський С. С. (2014)
Шифрин Б. М. - О применимости моделей трения на пневмоколесе Келдыша-Неймарка-Фуфаева (2014)
Nakhaychuk O. V. - Deformability of blanks in conditions of complex loading, Pukhtytska N. O. (2014)
Писаренко В. Г. - Вплив різнотовщинності листових зразків для випробувань на розтяг на поверхню граничних деформацій, Савуляк В. В., Билічкіна В. Є. (2014)
Кузьменко А. Г. - Трехфакторная модель масштабного фактора в износе. Часть I –Теория (2014)
Кузьменко А. Г. - Трехфакторная модель масштабного фактора в износе. Часть II –Эксперимент, Паламар А. М. (2014)
Кузьменко А. Г. - Методы и результаты испытаний граничного слоя пластических смазок на износ (2014)
Гладкий Я. Н. - Трение аморфно-кристаллических покрытий в условиях граничной смазки, Харченко Е. В., Щепетов В. В. (2014)
Титул, зміст (2008)
Гелета О. Л. - Огляд експортно-імпортних операцій з декоративним камінням в Україні у 2007 році (2008)
Чернявська Е. В. - Методика ідентифікації антикварних ікон під час проведення судово-товарознавчих експертиз на митницях України, Архіпов в. (2008)
Календар виставок (2008)
Діаманти (2008)
Ціни на фіаніти (2008)
Бурштин із родовищ України (2008)
Декоративне камiння (2008)
Титул, зміст (2009)
Від редакції (2009)
Власюк Д. І. - Індустрія природного каменю — бізнес не для аутсайдерів (2009)
Сидорко В. І. - Сучасні методи проектування виробів з природного каменю. Частина 2, Пегловський В. В., Ляхов В. Н. (2009)
Україна і світ (2009)
Нецький В. К. - Асоціація "Виробників нерудних будівельних матеріалів України": історія, здобутки, перспективи (2009)
Декоративне камiння (2009)
Ювелірні вироби (2009)
Діаманти (2009)
Напівдорогоцінне каміння (2009)
Декоративне каміння (2009)
Камінський В. Ф. - Сівозміна як основа сталого землекористування та продовольчої безпеки України (2015)
Цандур М. О. - Оптимальні ланки польових сівозмін у Південному Степу, Сербіна С. А., Друз’як В. В., Безеде Н. Г. (2015)
Burykina S. I. - Siderates fallows in Steppe agriculture, Kovalenko E. V., Velver M. O. (2015)
Ткаченко М. А. - Зміни ґрунтового профілю ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за тривалого використання, Гавришко О. С., Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М. (2015)
Власова О. В. - Методика виявлення змін у засолених ґрунтах за супутниковими даними, Шевченко А. М. (2015)
Кочик Г. М. - Гумусний стан дерново-підзолистого грунту за різних систем основного обробітку і удобрення (2015)
Калієвський М. В. - Фізичний стан чорнозему опідзоленого за мінімалізації основного обробітку в короткоротаційних сівозмінах, Костогриз П. В., Єщенко В. О. (2015)
Паламарчук О. М. - Поживний режим ґрунту під пшеницею озимою за різних попередників у Правобережному Лісостепу (2015)
Петренко І. М. - Контроль чисельності бур’янів у посівах буряків цукрових у Лісостепу (2015)
Слюсар І. Т. - Особливості вирощування багаторічних трав за органічного землеробства, Гера О. М., Сербенюк В. О. (2015)
Тараріко М. Ю. - Відновлення родючості радіоактивно забруднених земель в Поліссі (2015)
Юла В. М. - Ефективність технологій вирощування озимих зернових культур у Правобережному Лісостепу, Єгупова Т. В., Блажевич Л. Ю., Романюк П. В., Олійник К. М. (2015)
Бузинний М. В. - Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників (2015)
Вишнівський П. С. - Продуктивність ярих зернових культур у технологіях органічного землеробства, Юла В. М., Любчич О. Г., Камінська В. В., Грищенко Р. Є., Дрозд М. О. (2015)
Мыхлык А. И. - Разнокачественность сортов овса посевного по продуктивности, макроструктуре и устойчивости растений к полеганию (2015)
Лис Н. М. - Вплив мікробіологічних препаратів на продуктивність гірчиці, Боднар О. Й., Ткачук Н. Л., Мойсей С. І., Іванюк Р. С., Соловка М. В. (2015)
Корнійчук М. С. - Методи контролю фітосанітарного стану польових культур (2015)
Кургак В. Г. - Енергетична цінність багаторічних трав’яних фітоценозів, Єфремова Г. В., Лещенко Ю. В., Ткаченко А. М. (2015)
Штакал М. І. - До 100-річчя осушення і освоєння заплавних земель Лісостепу, Вірьовка В. М., Ткачов В. О., Штакал В. М. (2015)
Файт В. І. - Частоти та ефекти алелів локусу Xgwm182-5D за господарсько цінними ознаками пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), Галаєва М. В. (2015)
Карпенко В. П. - Технологічна оцінка клейковини зерна спельтоподібних форм пшениці, Мостов’як І. І., Любич В. В., Полянецька І. О., Петренко В. В. (2015)
Дуктов В. П. - Влияние уровня питания на формирование агроценоза твердой яровой пшеницы в условиях северо-востока Беларуси, Дуктова Н. А., Павловский В. В. (2015)
Дуктов В. П. - Эффективность комплексной защиты посевов oзимой пшеницы, Солдатенко Н. А., Солдатенко Д. А. (2015)
Аркушин Г. - Наказові дієслова на -іте в текстах Лесі Українки й у західнополіських говірках (2014)
Бабич Н. - Епістолярний і науково-публіцистичний контексти поглядів Лесі Українки на мову як код національного буття (2014)
Богдан С. - Епістолярна комунікація Лесі Українки крізь призму її автокоментарів (2014)
Вільчинська Т. - Мовна концептуалізація образу Христа у творчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "В катакомбах") (2014)
Вокальчук Г. - Семантико-стилістичні особливості юкстапозитів у поезії Лесі Українки (2014)
Гандзюк О. - Невербальні знаки в ремарках драматичних творів Лесі Українки (2014)
Голоюх Л. - Домінанти поетичного синтаксису Лесі Українки (2014)
Данилюк Н. - Лексика зі стилістичним значенням у збірці Лесі Українки "На крилах пісень" (1893 р.) (2014)
Даскалюк О. - Мовні засоби волевиявлення у творах Лесі Українки (2014)
Коць Т. - "Там яснії зорі і тихії квіти єднаються в дивній розмові" (лексико-семантичне поле "тиша" у творчості Лесі Українки) (2014)
Левчук І. - Мовностилістичний вияв авторського "я" в літературно-критичних працях Лесі Українки (2014)
Локайчук С. - Народнорозмовна лексика в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі поезій) (2014)
Маленицька О. - Лінгвонаціональний аспект мови драматичних поем Лесі Українки (2014)
Масицька Т. - Об’єктна семантико-синтаксична залежність у мовотворчості Лесі Українки (2014)
Масло О. - Мовна картина світу епістолярію Лесі Українки, Трохименко Ю. (2014)
Мацько Л. - Лінгвостилістичний погляд на мовний світ Лесі Українки, Сидоренко О. (2014)
Мацюк З. - Фраземіка в контексті епістолярію Лесі Українки, Фенко М. (2014)
Мех Н. - Поетичні тексти Лесі Українки як джерело словника "Одвічні слова української культури" (2014)
Павленко Л. - Синтаксично нерозкладні словосполучення як фрагмент номінативної деривації (на матеріалі наукової, публіцистичної й епістолярної спадщини Лесі Українки) (2014)
Приймачок О. - Стилістична компенсація в перекладах Лесі Українки на російську мову оповідань Івана Франка (2014)
Приходько Н. - Стилістика пунктуаційних знаків у драматичних текстах Лесі Українки (2014)
Скорук І. - Особливості ономастикону драматичних поем Лесі Українки (2014)
Яворський А. - Територіально здиференційовані елементи в мові Лесі Українки як об’єкт наукових студій (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кремень В. Г. - Входження людини у світ науки і культури в умовах глобалізації (2012)
Зязюн І. А. - Неперервний розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності вчителя у післядипломний період (2012)
Ничкало Н. Г. - Інформаційне суспільство і розвиток субдисциплін педагогічної науки (2012)
Биков В. Ю. - Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти (2012)
Зіньковський Ю. Ф. - Головне завдання педагогіки професійної школи (2012)
Шестопалюк О. В. - Інноваційна модель діяльності вищого навчального закладу (2012)
Гуревич Р. С. - Використання соціальних мереж інтернету у взаємодії педагогів і студентів (2012)
Дубасенюк О. А. - Технологічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя (2012)
Zimny Jan - Pedagogika katolicka drog? budowy "europy karpat" (2012)
Каплунович И. Я - Невербальные алгоритмы решения управленческих задач, Каплунович С. М., Зорин А. В. (2012)
Козяр М. М. - Використання інформаційного освітнього середовища в самостійній роботі студентів (2012)
Коломієць А. М. - Престижність професії педагога як чинник професійного самовизначення випускників педагогічних внз, Коломієць Д. І. (2012)
Лавріненко О. А. - Сценічна мова у вимірах педагогічної майстерності (2012)
Лук’янова Л. Б. - Андрагогічний досвід організації професійного навчання на виробництві (2012)
Woźniak Nataliya - Zastosowanie i znaczenie nowoczesnych informacyjnych technologii oraz innowacyjnych metod we wsp??czesnym procesie edukacyjnym (2012)
Espeland Berge - Responsive music listening as an innovative method in professional training of norwegian students and teachers (2012)
Černák Igor - Application neural network in human interaction system, Volner Rudolf (2012)
Laska Eugenia Iwona - Aktywność edukacyjna dorosłych - wyzwaniem dla jednostki w współczesnym społeczeństwie (2012)
Круль Р. - Рефлексивний практик як постульований взірець викладача вузів (2012)
Gurevych Iryna - Where the journey is headed: collaboratively constructed multilingual wiki-based resources, Matuschek Michael (2012)
Bucoń Paweł - U źródeł prawa pozytywnego (2012)
Грітченко А. Г. - Сучасна трудова підготовка молоді в умовах сільського соціуму (2012)
Домінський О. С. - Робота з обдарованими студентами внз і-іі рівнів акредитації (2012)
Карпенко Н. О. - Формування читацької компетентності майбутніх логопедів як складової комунікативної компетентності (2012)
Плахотнік О. В. - Інтеграція екологічної і економічної освіти у змісті природознавчих наук вищої школи, Безносюк О.О. (2012)
Лисейчиков О. Е. - Культуросообразно-многомерный подход к проектированию содержания общего среднего образования в условиях информационного общества (2012)
Огієнко О. І. - Інформаційно-технологічне забезпечення підготовки майбутніх вчителів (2012)
Оршанський Л. В. - Зміст багаторівневої вищої технологічної освіти як об’єкт педагогічного проектування (2012)
Петрук В. А. - Динаміка формування культурологічної компетентності у майбутніх інженерів, Гречановська О. В. (2012)
Строкань Е. А. - Проблема индивидуального подхода к обучению эффективному поведению в экстремальной ситуации (2012)
Шевченко Л. С. - Класифікація та критерії ефективності педагогічних інновацій (2012)
Шерман М. І. - Педагогічне забезпечення інформаційної складової професійної підготовки майбутніх юристів (2012)
Дмитрієнко O. О. - Використання ппз для розв’язування прикладних задач з теми "інтеграл" (2012)
Зінченко Д. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках технології в старшій школі (2012)
Кабанець М. М. - Інклюзивна освіта як шлях до демократизації суспільства (2012)
Копняк Н. Б. - Аналіз використання мови pascal з метою вивчення програмування у шкільному курсі інформатики (2012)
Олефіренко Н. В. - Сучасні інструментальні засоби створення електронних ресурсів навчального призначення для початкової школи (2012)
Олефіренко І. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в роботі класного керівника, Ольховський Є. О. (2012)
Пастовенський О. В. - Адміністративно-територіальна реформа як необхідна умова розвитку громадської складової в управлінні загальною середньою освітою (2012)
Курок В. П. - Аналіз стану методичного забезпечення закладів інженерно-педагогічної освіти в 50-х роках xx ст, Шевель Б. О. (2012)
Литвин А. В. - Перспективи застосування телекомунікаційних технологій у професійно-технічній освіті (2012)
Руденко Л. А. - Обґрунтування структурно-компонентного складу комунікативної культури фахівців сфери обслуговування (2012)
Савченко І . М. - Аналіз результатів впровадження інформаційно-аналітичної системи "профтех" у птнз м. Києва (2012)
Сергеєва Л. М. - Інформатизація професійно-технічної освіти як технологічна основа ефективного управління професійно-технічного навчального закладу (2012)
Сліпич Т. І. - Особливості професійного спілкування робітника торгівлі (2012)
Стойчик Т. І. - Деякі аспекти нормативного забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників гірничого профілю (2012)
Сушенцев О. О. - Інформаційна компетентність як умова конкурентоздатності майбутнього електромеханіка на ринку праці (2012)
Сушенцева Л. Л. - Методологічні проблеми формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників (2012)
Уманець В. О. - Модель підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах засобами освітнього інформаційного середовища (2012)
Василик В. В. - Поєднання традиційних та інноваційних методів навчання правознавчих дисциплін у підготовці молодших спеціалістів-юристів (2012)
Величко Т. Г. - Застосування методу проектів в процесі виховання студентської групи, Асауленко Л. М. (2012)
Власюк І. В. - Ділова гра як засіб формування професійної термінології економістів (2012)
Каплунович И Я. - Построение индивидуального образовательного маршрута студентов с учетом феноменологии их мышления, Каплунович С. М. (2012)
Кордон В. М. - Моніторинг оцінювання ефективності застосування інформаційних технологій в могилів-подільському медичному коледжі (з досвіду роботи), Костецька В. В., Королюк В. П. (2012)
Агейкіна-Старченко Т. В. - Експериментальна перевірка педагогічних умов підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти (2012)
Астрейко Е. С - Практическая значимость индивидуального портфолио студента как средства подготовки к профессиональной деятельности, Астрейко Н. С, Войнова Я. А. (2012)
Бойчук В. М. - До питання впливу культури на розвиток особистості майбутнього вчителя технологій (2012)
Василевська-Скупа Л. П. - Культуротворчий аспект мистецької освіти: проблеми і перспективи (2012)
Вовчаста Н. Я. - Використання мультимедійних тренінгів під час підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби, Ткаченко Т. В. (2012)
Гнатишин І. Л. - Педагогічні засади формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців художньої культури (2012)
Гомонюк О. М. - Формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів через організацію волонтерської діяльності (2012)
Гордійчук Г. Б. - Підготовка педагогів до здійснення навчальної дослідницької діяльності учнів середньої загальноосвітньої школи (2012)
Гриневич Л. М. - Оцінювання професійної діяльності вчителя як складова моніторингу якості освіти: зарубіжний досвід (2012)
Громов Є. В. - Підвищення конкурентоспроможності української технічної освіти на європейському ринку освітніх послуг (2012)
Дика С. П. - Дистанційне навчання та проблеми його впровадження в процес сучасної освіти (2012)
Емельянова Т. В. - Об одной из составляющих математической подготовки экологов в техническом университете, Ярхо Т. А. (2012)
Зарічанська Н. В. - Реальний стан готовності вчителів філологічних дисциплін до інноваційної діяльності (2012)
Кадемія М. Ю. - Сутність і зміст технології веб-квест (2012)
Коваль М. С. - Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Кусій М. І. (2012)
Колєнцова В. М. - Оптимізація процесу навчання правопису ветеринарних термінів студентів вищих аграрних закладів освіти (2012)
Кут В.І. - Моделювання процесів формування індивідуальних навчальних планів для систем дистанційного навчання, Павлов О. А., Пасічник В. В. (2012)
Лазарєва Т. А. - Самостійна робота у креативному навчанні майбутніх фахівців харчової галузі, Ільмінська О. О. (2012)
Лісниченко А. П. - Гуманістичні взаємовідносини студентів і викладачів як один із шляхів підготовки майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності (2012)
Логвінова Я. О. - Потенціал природничих дисциплін у формуванні екологічної компетентності особистості майбутнього викладача біології (2012)
Максимчук І. А. - Формування педагогічної майстерності майбутнього учителя фізичної культури (2012)
Максимчук Б. А. - Теоретичні основи валеологічної підготовки студентів у процесі фізичного виховання (2012)
Мартинюк О. С. - Апаратно-програмний комплекс на основі машини атвуда для навчального експерименту з механіки (2012)
Мєдвєдєва М. Б. - Методологія використання коучингу на прикладі практичного заняття "клінічна класифікація запальних захворювань пародонту" (2012)
Мищенко О. Н. - Модель индивидуально-ориентированного обучения студентов в вузе (2012)
Поляковська Ю.В. - Вплив мотивації на навчальну діяльність студента (2012)
Попович Н. М. - Специфіка використання інформаційних технологій у процесі формування професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики (2012)
Райковська Г. О. - Оцінка сформованості інженерно-конструкторських знань, умінь і навичок у світлі сучасних інноваційних процесів на виробництві й освіті (2012)
Романюк Л. П. - Вивчення поширених розладів навчання майбутніми вчителями іноземних мов в ізраїлі (2012)
Сергієнко В. П. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання навчальної дисципліни "стратегія збалансованого розвитку", Скиба Ю.А. (2012)
Соколова С. В. - Правова культура у формуванні ідентичності особистості інженера-педагога (2012)
Солтик О. О. - Визначення надійності професійної діяльності викладача фізичного виховання (2012)
Тарасова О. - Key methodological aspects of professional training specialists in international relations at leading american universities (2012)
Ткачук С. І. - Технологія підготовки вчителя трудового навчання до формування в учнів технологічної культури (2012)
Томіліна А. О. - Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін при використанні інформаційних технологій (2012)
Шевчук О. Б. - Стан дослідження проблеми використання інформаційних експертних систем у підготовці майбутніх фахівців фінансово-економічних спеціальностей (2012)
Шовковий В. М. - Методика формування соціокультурної компетенції у процесі навчання класичних мов (2012)
Ярмоленко В. О. - Індекси складових результативності як індикатори оцінювання дієвості педагогічного процесу, Поліщук Н. В. (2012)
Скупий О. М. - Інтерактивність навчання - засіб підвищення рівня прпофексійної підготовки студентів (2012)
Титул, зміст (2009)
Від редакції (2009)
Татарінцева К. I. - Експертна оцінка сучасних та антикварних гем. Частина 2 (2009)
Баранов П. М. - Гемологічна оцінка якості скам'янілого дерева: мінеральний склад, форма і розмір, Шевченко С. В., Фощій М. М., Петрусенко О. В., Стрілець Е. П., Шуліка В. В. (2009)
Пегловський В. В. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 2, Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2009)
Донцова Г. Д. - Цаворит – зелена краса Африки (2009)
Беліченко О. П. - Провідні гемологічні лабораторії світу, Бєлєвцев О. P. (2009)
Luodes H. - Розвиток галузі декоративного каміння Фінляндії, Selonen O. (2009)
Україна і світ (2009)
Бень Н. В. - Виставкова осінь у польському Познані (2009)
Гелета О. Л. - Міжнародний форум "Індустрія каменю – 2009", Сергієнко І. A. (2009)
Коштовне камiння (2009)
Декоративне камiння (2009)
Інформація (2009)
Титул, зміст (2009)
Від редакції (2009)
Грущинська О. В. - Дослідження природних смарагдів за допомогою інфрачервоної спектроскопії, Гаєвський Ю. Д. (2009)
Сидорко В. І. - Оброблюваність природного каміння – об’єктивна основа його класифікації. Частина 1, Пегловський В. В., Ляхов В. Н., Поталико О. М. (2009)
Власюк Д. І. - Алхіміки сучасності або довгий шлях до Ельдорадо (2009)
Донцова Г. Д. - Танзаніт (2009)
Алексеєв С. - Його Величність – ТОПАЗ (2009)
Нікітенко І. С. - Результати мінералого-петрографічного дослідження будівельного каміння з фундаментів Десятинної церкви у Києві, Йолшин Д. Д. (2009)
Гелета О. Л. - Дослідження зовнішньоекономічного обігу декоративного каміння в Україні (2008 рік) (2009)
Донцов Я. - Міжнародна асоціація кольорового дорогоцінного каміння – ICA, Донцова Г. Д. (2009)
Власюк Д. I. - Будівництво найсучаснішого п’ятизіркового готельного комплексу у … кар’єрі (2009)
Україна і світ (2009)
Коштовне камiння (2009)
Декоративне камiння (2009)
Інформація (2009)
Бибик С. - Графічна неоднорідність прозового тексту: структурно-композиційний і стилістичний прийом (на матеріалі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") (2015)
Гаврилюк Н. - Індивідуально-авторські новотвори в поетичному мовленні Б.-І. Антонича та І. Калинця, Федорчук О. (2015)
Горбач О. - Використання зоонімів для створення сатиричного ефекту (2015)
Деренчук Н. - Поняття ідіолекту в українському політичному дискурсі (2015)
Зеніна А. - Науковий стиль банківських текстів: ознаки норми та інновації (2015)
Ільченко І. - Чоловічі імена як засіб створення хронотопу в романі Р. Іванченко "Гнів Перуна", Бабич Д. (2015)
Калита О. - Типи комічних текстів та особливості їх стилістичного аналізу (2015)
Космеда Т. - Феномен еґоцентризму запозичень у поетичному дискурсі (на матеріалі співомовок Степана Руданського) (2015)
Любавська Ю. - Особливості взаємодії концептосфер бізнес і політика в публіцистичному дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти (2015)
Метелюк І. - Семантичні особливості авторських емотивів позитивного реагування в українській поезії ХХ сторіччя (2015)
Микитюк О. - Діалектизми як засіб увиразнення текстів Мирослава Дочинця (2015)
Мовчун Л. - Засоби образної репрезентації знань про риму в поетичному тексті (2015)
Мороз В. - Жанрово-стилістичні особливості кореспонденцій Т. Г. Шевченка (2015)
Осташ Л. - Українські особові імена середини XVII ст. як об’єкт лексикографії. 24 (ш, щ), Осташ Р. (2015)
Осташ Н. - Словозміна іменників у говірці села Березна на Холмщині (форми множини) (2015)
Петрів Х. - Парцеляція як прийом експресивного синтаксису в системі ідіостилю Оксани Пахльовської (2015)
Піддубна Н. - Вербалізація концепту "Бог" у співомовках Степана Руданського (2015)
Поповський А. - Сакральний світ Олеся Гончара (2015)
Поворознюк С. - Вербалізація національно-культурного простору в мові поеми Станіслава Бондаренка "Нічна розмова з Європою" (2015)
Радько О. - Особливості творення ступенів порівняння індивідуально-авторських прикметників в українських поетичних текстах ХХ–ХХI сторіч (2015)
Семенюк О. - Неологія П. Тичини крізь призму фольклорної традиції (2015)
Сніжко Н. - Динамізм та поліфункційність мови в тезаурусному відтворенні (2015)
Стеванович Р. - Эвристический научный текст как объект стилистики (на материале русского и английского языков) (2015)
Степаненко М. - Синтагматика оніма Україна в поетичному дискурсі Тараса Шевченка (2015)
Тиха Л. - Образні засоби поезії Василя Голобородька (2015)
Фаріон І. - Кореляція суспільного статусу староукраїнської мови та мовно-етнічної (національної) свідомості у ХIV–ХVII століттях (2015)
Шабат-Савка С. - Жанрові вияви інтенцій регламентування в офіційно-діловому дискурсі (2015)
Яворський Ю. - Теоретичні засади вивчення діалектизмів у мові художньої літератури (2015)
Відомості про авторів (2015)
Криштоф Н. С. - Трансформація економічної моделі розвитку як науково-практична проблема державного управління (2015)
Євмєшкіна О. Л. - Визначення місії держави – основа державного стратегічного планування (2015)
Лещенко В. В. - Вплив глобалізації на публічне управління: наслідки для України, Дьяков А. А. (2015)
Коліжак В. В. - Еволюція підходів щодо класифікації надзвичайних ситуацій (2015)
Царенко О. В. - Інституціональне забезпечення процесу державного регулювання траєкторії цілеорієнтованого розвитку публічного аудиту (2015)
Обушна Н. І. - Публічний аудит як модернізаційний механізм державного управління в Україні (2015)
Кіслов Д. В. - Е-маркетинг у системі е-урядування (2015)
Малиш Н. А. - Проблеми фінансового забезпечення бюджетних видатків в Україні (2015)
Весельська Л. А. - Зaрубіжний дoсвід вирішeння прoблeми внутрішньo пeрeміщeних oсіб у кoнтeксті зaбeзпeчeння нaціoнaльнoї бeзпeки (2015)
Артеменко О. В. - Кoнцeптуaльнi зaсaди мeхaнiзму зaбeзпeчeння eкoлoгiчнoї бeзпeки Укрaїни нa приклaдi впрoвaджeння "зeлeнoї” економіки (2015)
Гусаков С. І. - Інститут незалежних директорів у системі державного управління реструктуризацією корпоративного сектору національної економіки (2015)
Лукіна Т. О. - Удосконалення механізмів державного управління спеціальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами, Шошова А. Г. (2015)
Вишняк І. О. - Зарубіжний досвід застосування ЕСКО-договорів на ринку комунальних послуг (2015)
Голубь В. В. - Політико-управлінські інтеракції в контексті сучасного суспільного розвитку (2015)
Вдовичин І. Я. - Перспективи застосування герменевтичного підходу для дослідження української політичної думки першої половини ХХ століття (2015)
Гедікова Н. П. - Права людини та громадянина: політико-правовий аспект (2015)
Тихомирова Є. Б. - Government relations і лобізм: спроба порівняльного аналізу (2015)
Шайгородський Ю. Ж. - Ґенеза поглядів на політику: ключові моменти зміни парадигм пізнання (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Періодизація проведення громадського моніторингу виборів (2015)
Долженков О. О. - Виміри сучасної демократії (2015)
Маслов Ю. К. - Особенности функционирования Института Президента в системе власти современных стран Центральной и Восточной Европы (2015)
Muzychenko G. V. - Theory and practice of political marketing in Ukraine (2015)
Ростецька С. І. - Психологічні прийоми міжнародних переговорів (2015)
Семченко О. А. - Політична модернізація як ресурс створення позитивного іміджу держави (2015)
Хома Н. М. - Модель соціальної держави в умовах глобалізації (2015)
Цокур Є. Г. - Особливості легітимаційних процесів у сучасній Україні (2015)
Бушанський В. В. - Структура російської імперської ідеології (2015)
Їжа М. М. - Інформаційна політика України та її вплив на формування іміджу країни (2015)
Надибська О. Я. - Роль політики та права в інтелектуально-інформаційному полі соціального існування (2015)
Палінчак М. М. - Політологічний зміст поняття "державно-церковні відносини" (2015)
Поліщук І. О. - Основні підходи до аналізу політичної культури як важливої складової демократичних перетворень (2015)
Щедрова Г. П. - Подолання гендерних стереотипів як показник розвитку громадянського суспільства та демократичних перетворень (2015)
Iakovlev D. V. - Pathologies of post-soviet political choice and possible recipes for their overcoming (2015)
Кривошеїн В. В. - Концепт "геополітичний ризик" у структурі оцінки інвестиційного клімату країни (2015)
Нагорняк Т. Л. - Світова та українська специфіка брендингу міст (2015)
Полевой Н. А. - Основные черты синергетической компоненты внутриполитических конфликтов в современном глобализованном мире (2015)
Проноза І. І. - Трансформація тероризму в умовах сучасного інформаційного суспільства: теоретичні засади аналізу (2015)
Ткаченко В. Н. - В уповании на "новый мировой порядок", Дорошенко Н. П. (2015)
Бялоблоцкий З. - Правительственные кабинеты и их атрибуты в контексте "зрелого" транзита конституционного дизайна в Армении (1998–2012 гг.) (2015)
Куц Г. М. - Ценностные основания украинской политической культуры (2015)
Монолатій І. С. - Взаємодія етнічних політичних акторів на західноукраїнських землях у модерну добу (2015)
Вдовичин І. Я. - Застосування ідей природного права в українській політичній думці державницького напряму (20–30 рр. ХХ ст.) (2015)
Поліщук І. О. - Електоральна політологія в науковому дискурсі України (2015)
Шайгородський Ю. Ж. - Нова суспільно-політична реальність та перспективи розвитку політичної науки в Україні (2015)
Щедрова Г. П. - Демократичні механізми регулювання політичної конкуренції (2015)
Яковлев Д. В. - Пострадянські виклики демократизації: медіакратія, пропаганда, "партія влади" (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Європейський вимір аксіологічного та юридичного забезпечення громадського моніторингу виборчого процесу (2015)
Долженков О. О. - Лобіювання як політична діяльність в Україні (2015)
Музиченко Г. В. - Репрезентативність інституту парламентського представництва в сучасних країнах Європи (2015)
Ніколаєнко Н. О. - Проблеми протидії адміністративному ресурсу в контексті сучасного люстраційного процесу (2015)
Наумкіна С. М. - Гібридизація української системи місцевого самоврядування: позитивні та негативні наслідки (2015)
Rostetska S. I. - Types and forms of international negotiations (2015)
Гедікова Н. П. - Нормативно-ціннісні орієнтири основних політичних течій сучасності (2015)
Їжа М. М. - Інформаційні війни як загроза національної безпеки країн (2015)
Куц Г. М. - Класичні політичні ідеології: базові принципи та сутнісні розбіжності (2015)
Палінчак М. М. - Свобода релігії в сучасному світі: теоретико-методологічний аспект (2015)
Семченко О. А. - Імідж держави й національний брендинг: взаємообумовленість понять (2015)
Хома Н. М. - Політичний перформанс як акціоністська форма протесту (2015)
Шерман О. М. - Зовнішня привабливість у системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера: діахронічний аспект (2015)
Маслов Ю. К. - Субсидіарність як основа побудови дієвих систем влади в країнах Європи (2015)
Польовий М. А. - Проблеми врахування дій громадянського суспільства під час побудови прогнозів загроз стабільності політичного процесу (2015)
Pronoza I. I. - Information counteraction terrorism as a part of state policy fighting terrorism (2015)
Ткаченко В. Н. - Идеологическая составляющая "гибридной войны" (2015)
Бушанський В. В. - Рефлексивна структура ідентичності (2015)
Монолатій І. С. - Аналіз теоретико-методологічних підходів щодо політичної участі етнічних акторів на західноукраїнських землях (2015)
Тихомирова Є. Б. - Вербальний і візуальний контекст позиціонування українських єврорегіонів (2015)
Від головного редактора - З нагоди проведення Х міжнародної наукової конференції "Фактори експериментальної еволюції організмів" (2015)
Опалко А. І. - Постать Грегора Менделя: міфи і реалії. До 150-річчя оприлюднення Грегором Менделем результатів "Дослідів над рослинними гібридами" (2015)
Антонюк М. З. - Мікросателітний аналіз стійких до борошнистої роси інтрогресивних ліній м’якої пшениці різного походження, Штефюк Т. В., Терновська Т. К. (2015)
Бурда Р. І. - Роль еволюції в інвазіях судинних рослин (2015)
Воронова Н. В. - Видовой состав и генетическая вариабельность бактериальных симбионтов тлей фауны Беларуси, Сироткина Д. П. (2015)
Грачова М. А. - Деякі онтогенетичні аспекти впливу фізичних факторів на показники життєздатності у Drosophila melanogaster, Чешко Т. М., Шкорбатов Ю. Г. (2015)
Дерябіна О. Г. - Вплив трансплантації ксеногенних мезенхімальних стовбурових клітин на протікання атрофічного риніту у мишей, Шувалова Н. С., Ковальчук М. В., Мінін Ю. В., Дерябін О. М., Кордюм В. А. (2015)
Кравець О. А. - Диференціaція судинної обкладинки та мезофілу у С3 і С4 видів рослин у зв’язку з оптимізацією фотосинтезу, Горюнова І. І., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Кузнецова О. В. - Еволюція гормональної регуляції у грибів, Власенко К. М. (2015)
Кушкіна А. І. - Структурні та генетичні особливості літичного бактеріофага Lw1, нового представника псевдо Т-парних фагів (2015)
Лісовська Т. П. - Гомологічна рекомбінація у гетерозиготних за мейотичними мутаціями рослин томату (2015)
Мамедрзаева Е. Т. - Кариотип Microtus sosialis и родственные связи видов рода Chionomys и порода Terricola, обитающих в Азербайджане, Кулиев Г. Н., Керимова З. К., Кулиев А. Г., Шамилов Э. Н., Гасымова Г. Э., Абдуллаева А. С. (2015)
Михеев А. Н. - Инварианты универсального эволюционизма (2015)
Осмалений М. С. - Комплексна оцінка токсичності водних зразків за допомогою рослинних і тваринних тест-організмів, Головков А. М., Нанієва А. В., Верголяс М. Р. (2015)
Скоробагатько Д. А. - Компоненты приспособленности в потомстве Drosophila melanogaster после острого γ-облучения, Страшнюк В. Ю., Мазилов А. А. (2015)
Iefimenko T. S. - Introgressive wheat lines Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum as to structure of homoeologous group 5 chromosomes, Fedak G., Antonyuk M. Z., Ternovska T. K. (2015)
Білоконь С. В. - Генотоксичний вплив деяких пестицидів в тестах на Drosophila melanogaster (2015)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Принципи підбору пар для гібридизації в селекції озимої пшениці T. aestivum L. на адаптивність до умов довкілля, Лозінський М. В. (2015)
Вировец В. Г. - Однодомность и ненаркотичность Cannabis sativa L. как новые составные систематики современной культуры, Лайко И. М., Горшкова Л. М., Кириченко А. И., Мищенко С. В. (2015)
Гуральчук Ж. З. - Проблема резистентності рослин до гербіцидів: генетичний та метаболічний аспекти, Мордерер Є. Ю. (2015)
Дубовец Н. И. - Биотехнологические подходы к улучшению хозяйственно-ценных признаков тритикале, Сычева Е. А., Бондаревич Е. Б., Соловей Л. А. (2015)
Жук О. І. - Ростові процеси у стеблі озимої пшениці за різного забезпечення мінеральним живленням (2015)
Кацан В. А. - Ізатізон та наносрібло здатні індукувати зміни ростових процесів та продуктивності вівса сорту Незламний, які зберігаються в наступних поколіннях, Юркевич Л. Н., Потопальський А. І. (2015)
Кириленко В. В. - Методи підвищення морозо-, зимостійкості пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Лісостепу України, Гуменюк О. В., Дергачов О. Л., Дубовик Н. С., Близнюк Б. В., Хоменко С. О. (2015)
Корнєєва М. О. - Вплив гетерогенності тетраплоїдного запилювача на прояв господарсько-цінних ознак ЧС гібридів цукрових буряків, Мацук М. Б., Чемерис Л. М. (2015)
Лавриненко Ю. О. - Удосконалення доборів на підвищення продуктивності сої в умовах зрошення, Вожегова Р. А., Базалій В. В., Кузьмич В. І. (2015)
Маменко О. М. - Підвищення стійкості організму корів до негативного впливу плюмбуму кормів раціону, Ємець З. В., Хруцький С. С. (2015)
Моргун В. В. - Аналіз структури продуктивності колекційних зразків малопоширених видів пшениці, Січкар С. М., Починок В. М., Голік О. В., Чугункова Т. В. (2015)
Опалко А. І. - Проблеми і перспективи селекційно-генетичного вдосконалення яблуні (Malus Mill.), Опалко О. А. (2015)
Паламарчук А. І. - Особливості морозо- і зимостійкості пшениці твердої озимої (2015)
Созінов І. О. - Дослідження реакції рослин пшениці м’якої з транслокацією 1BL/1RS на гамма-опромінення, Козуб Н. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н.О., Карелов А. В., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2015)
Стельмах А. Ф. - Системи контролю початкового розвитку сучасних селекційних зразків озимих зернових колосових культур у СГІ – НЦНС, Файт В. І. (2015)
Степаненко А. І. - Поліморфізм генів пшениці, які визначають якісні ознаки, у харчових продуктах, Степаненко О. В., Моргун Б. В. (2015)
Хохлов А. М. - Биологические особенности организма животных рода Sus, Барановский Д. И., Смирнова А. С. (2015)
Шаптуренко М. Н. - Сравнительный анализ аллельного состава микросателлитных локусов Brassica oleracea var. capitata L., Печковская Т. В., Вакула С. И., Хотылева Л. В. (2015)
Bi H. - Natural variation of wheat cuticular waxes in relation to drought tolerance, Kovalchuk N. V., Dias D., Roessner U., Langridge P., Lopato S., Borisjuk N. V. (2015)
Dabrowska I. V. - Anti-Staphylococci activity of yeast isolates affected by pH of experimental medium, Tkachenko K. S., Podgorsky V. S., Fomina M. O. (2015)
Боднар І. В. - Корекція вітамінними хіміопревентерами мутагенних фонів, спричинених дією ароматизаторів продуктів харчування, Зубко О. С., Боднар Л. С. (2015)
Городецька Є. В. - Частоти мутації 5382INSC гена BRCA1 у жінок, хворих на рак молочної залози, в трьох областях України, Серга С. В., Лагута Т. І., Левкович Н. М., Анікусько М. Ф., Тимовська Ю. О., Чешук В. Є., Смоланка І. І., Скляр С. Ю., Поленков С. Е., Бойченко О. І., Демидов С. В., Жук О. В., Козерецька І. А. (2015)
Горпинченко М. Ю. - Здатність показника Ip розрізняти українські популяції регіонального рівня, Атраментова Л. О. (2015)
Дмитрук І. М. - Молекулярно-генетична діагностика мутацій гена FGFR3 при ахондроплазії та гіпохондроплазії, Макух Г. В., Тиркус М. Я., Шуварська В. І., Маркевич Н. В., Лялюк О. В. (2015)
Ковальова В. І. - Визначення ролі спадкових факторів та несприятливих чинників перинатального розвитку у формуванні ожиріння у дітей та підлітків, Будрейко О. А., Косовцова Г. В. (2015)
Козак Н. А. - Однонуклеотидный полиморфизм гена интерлейкина-6 (IL-6) у жителей Харькова, больных сахарным диабетом 2 типа, Почерняев А. К., Лыткин Д. В., Горшунская М. Ю., Почерняева С. С. (2015)
Коляда А. К. - Изучение молекулярно-генетических маркеров болезни Паркинсона в Украине, Вайсерман А. М., Красненков Д. С., Плетнева Т. В., Карабань И. Н. (2015)
Кушнірук В. О. - Динаміка ультраструктурних аберацій каріотипу стовбурових клітин людини лінії 4BL, виявлених за допомогою ARRAY CGH, Акопян Г. Р., Микитенко Д. О., Гулеюк Н. Л., Зукін В. Д., Лукаш Л. Л. (2015)
Лучко Е. Н. - Выраженность агрессивности и эмпатии не связана со степенью метисации жителей украинского города, Атраментова Л. А. (2015)
Пальчевська О. Л. - Сигнальна функція β-катеніну при адаптації дорослого міокарда ссавців до фізичних навантажень, Балацький В. В., Мацевич Л. Л., Півень О. О., Лукаш Л. Л. (2015)
Підпала О. В. - Мотиви регуляторних послідовностей у промоторних ділянках гена MGMT людини в межах мобільних генетичних елементів, Лукаш Л. Л. (2015)
Тимошина И. А. - Популяционный и генетический анализ пищевых предпочтений среди жителей Украины, Павиченко О. В., Филипцова О. В. (2015)
Тиркус М. Я. - Розповсюдження генетично детермінованої гіполактазії дорослого типу у хворих на муковісцидоз, гомозигот за мутацією p.Phe508del, Макух Г. В., Бобер Л. Й., Роговик Н. В., Гнатейко О. З. (2015)
Ткач І. Р. - Спектр та частота численних хромосомних аномалій в матеріалі ранніх репродуктивних втрат, Гулеюк Н. Л., Гельнер Н. В., Безкоровайна Г. М., Вайсе А., Косякова Н., Лір Т., Федишин Т. В. (2015)
Третяк Б. І. - Молекулярно-генетичний аналіз поширених мутацій гена АТМ у пацієнтів з підозрою на атаксію-телеангіектазію, Макух Г. В., Кіцера Н. І., Костюченко Л. В., Акопян Г. Р. (2015)
Утевская О. М. - Западноевропейские и западноазиатские варианты гаплогруппы R1b в украинских популяциях, Дибирова Х. Д., Чухряева М. И., Агджоян А. Т., Атраментова Л. А., Балановская Е. В., Балановский О. П. (2015)
Федота А. М. - Анализ полиморфных вариантов С677Т и А1298С гена MTHFR у больных псориазом, Рощенюк Л. В., Адмакина А. В., Солодянкин А. С. (2015)
Швачко Л. П. - Стан ДНК-метилювання гена глутатіон-S-трансферази P1 (GSTP1) у хворих на рак сечостатевої системи, Шумейко І. С., Телегєєв Г. Д. (2015)
Шубина-Олейник О. А. - Спектр мутаций ядерного локуса DFNB1 у пациентов с несиндромальной СНТ, жителей Беларуси, Синявская М. Г., Левая-Смоляк А.М., Меркулова Е. П., Даниленко Н. Г. (2015)
Lylo V. V. - Isolectins from Sambucus nigra flowers and their effect on MGMT and P53 proteins amount in human cells in vitro, Karpova I. S., Kotsarenko K. V., Macewicz L. L., Ruban T. A., Dziuba G. V., Lukash L. L. (2015)
Піскун Р. П. - Про наукову діяльність у галузі біології та медицини видатних вчених ХІХ–ХХ ст. — вихідців з України, Хлєстова С. С., Гринчак Н. М. (2015)
Чень І. Б. - І. І. Мечников: життя і наукова діяльність. До 170-річчя від дня народження, Гуменюк Г. Б. (2015)
Антонюк А. В. - О компактности и равномерной непрерывности разрешающего семейства для уравнения с дробными производными, Кочубей А. Н., Пискарев С. И. (2014)
Волчков В. В. - Переопределенные интерполяционные задачи для целых функций экспоненциального типа, Волчков Вит.В. (2014)
Дегтярев С. П. - Мультипликаторы Фурье в пространствах с частичным свойством Гельдера и их применение к оценкам Шаудера (2014)
Лось В. Н. - Параболические смешанные задачи в пространствах обобщенной гладкости, Мурач А. А. (2014)
Шаповал Н. М. - Група точкових симетрiй системи вiльних рiвнянь другого порядку (2014)
Бондаренко Є. В. - Рiст графiв дiї скiнченних автоматiв (2014)
Лебедева Т. Т. - Возмущенные упорядочивающие конусы для анализа задач векторной оптимизации в условиях неопределенности, Семенова Н. В., Сергиенко Т. И. (2014)
Редько В. Н. - Некоторые равенства в табличных алгебрах, Буй Д. Б., Сенченко А. С. (2014)
Стецюк П. И. - О глобальном минимуме целевой функции в задаче равновесной упаковки кругов, Романова Т. Е., Шайтхауэр Г. (2014)
Камiнський А. О. - Злиття двох колiнеарних трiщин рiзної довжини у в’язкопружнiй композитнiй пластинi, Селiванов М. Ф. (2014)
Хорошун Л. П. - Построение модели деформирования и кратковременной повреждаемости слоистого композита на основе деформационного критерия микропрочности (2014)
Слюсаренко Ю. В. - Бозе-ейнштейнiвський конденсат фотонiв i зупинка свiтла в ультрахолодних газах бозе-атомiв, Бойченко Н. П. (2014)
Панин В. В. - Стохастическая регуляризация некорректных задач теплопереноса, Кривошей Ф. А., Богдан Ю. А. (2014)
Звольський С. Т. - Визначення вологостi грунтiв рiзної щiльностi радiоiзотопними методами (2014)
Лукин А. Е. - О дисперсных самородно-металлических частицах в черносланцевых формациях эвксинского типа мегаловушках природного газа, Самойленко И. И. (2014)
Полонский А. Б. - Межгодовая изменчивость циркуляции атмосферы и аномалии температуры Восточной Европы в зимний период, Кибальчич И. А. (2014)
Присяжнюк В. А. - Новые данные об отложениях с "карпатской галькой” Верхнего Побужья (Летичевщина) (2014)
Калiнiченко К. В. - Поверхневi властивостi та стiйкiсть мулових колоїдних систем в процесах екстракцiї важких металiв, Нiковська Г. М., Ульберг З. Р. (2014)
Тiтов Ю. О. - Cинтез та кристалiчна структура двошарових iндотитанатiв Sr2LnInTiO7, Бiлявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2014)
Штомпель В. I. - Про роль хiмiчної будови анiонного полiелектролiту в формуваннi структури полiелектролiтних комплексiв на основi гiдрохлориду полi-4-вiнiлпiридину, Рябов С. В., Полiщук Т. А., Керча Ю. Ю. (2014)
Берестяная А. Н. - Анализ методов оценки метилирования остатков цитозина на примере ДНК монокарпического растения Linum usitatissimum (2014)
Межжерин С. В. - Ситуация нарастающего пресса генетических аномалий в диплоидно-полиплоидной популяции щиповок (Cypriniformes, Cobitidae, Cobitis), Циба А. А., Межжерина Д. С., Пухтаевич П. П. (2014)
Прилуцька С. В. - Дiя комплексу C60 фулерену i доксорубiцину на пухлиннi клiтини in vitro та in vivo (2014)
Семенiхiн А. В. - Iдентифiкацiя карбоангiдразної активностi, асоцiйованої з бiлковими комплексами фотосинтетичних мембран хлоропластiв шпинату, Золотарьова О. К. (2014)
Микуляк В. В. - Структура i динамiка тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis у комплексi з iнгiбiтором SB-219383, Корнелюк О. I. (2014)
Григоренко Я. М. - Методика лечения гнатической формы мезиального прикуса, Григоренко А. Я., Тормахов Н. Н., Шпак Д. Ю., Флис П. С. (2014)
Федорчук О. Г. - Чутливiсть клiтин карциноми легенi Льюїса LLC та LLC/R9 до цитотоксичної дiї природних кiлерних клiтин та макрофагiв мишей С57BL/6 in vitro, Льон Г. Д., Якшибаєва Ю. Р., Горбик Г. В., Пясковська О. М. (2014)
Гузенко Т. - Проблемні питання комунікативної взаємодії державної влади та суспільства: філософські аспекти (2014)
Кваша А. - Правова держава і громадянське суспільство: онтологічний аспект у державно-управлінському вимірі (2014)
Ковінчук О. - Кластеризація як вища форма сучасної кооперації (2014)
Нехайчук Д. - Дослідження теоретичних моделей формування фінансових взаємовідносин регіонів та центру (2014)
Романенко Є. - Рекламна комунікалогія та її роль у реалізації політики транспарентності (2014)
Щербак Н. - Науково-теоретичні підходи до вивчення корпоративної культури в публічному управлінні (2014)
Авраменко Т. - Державне управління змінами у сфері охорони здоров’я України: нормативно-правовий аспект (2014)
Алєксєєва Я. - Міжнародно-правовий досвід забезпечення продовольчої безпеки (2014)
Безверхнюк Т. - Управлінська модель формування та посилення конкурентних переваг регіонального туристичного продукту (на прикладі Одеської області), Сенча І., Сивак Т., Стефанович А. (2014)
Бурмістрова В. - Світська та духовна освіта: шляхи гармонізації відносин держави і церкви (2014)
Буряченко О. - Сучасний стан пенсійного забезпечення населення України (2014)
Бухтатий О. - Державна інформаційна політика: свобода слова vs суспільна мораль (2014)
Глущенко Ю. - Бюджетно-податковий потенціал у забезпеченні територіального розвитку в Україні (2014)
Гуненкова О. - Правові аспекти формування системи надання адміністративних послуг в Україні (2014)
Джига Т. - Реформування сфери надання адміністративних послуг в контексті розбудови "сервісної" держави в Україні (2014)
Дутчак Г. - Особиста реалізованість глави держави Шарля де Голля у творенні величі Франції (2014)
Духаніна Т. - Демократизація як головна передумова модернізації та інноваційного розвитку державної влади (2014)
Коваль З. - Проблематика організації ефективного державного управління з урахуванням психологічних особливостей української нації (2014)
Корнієвський С. - Системний підхід до формування політики комплексного розвитку регіонів (2014)
Кравченко М. - Шляхи вдосконалення механізмів модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України (2014)
Лукіна Т. - Реалізація державної освітньої політики щодо дітей з особливими освітніми потребами: зарубіжні підходи, Шошова А. (2014)
Мазур Т. - Програмно-цільовий метод у місцевому бюджетному процесі (2014)
Михайлов А. - Проблемні питання взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління (2014)
Овчаренко Ю. - Особливості розвитку незалежної України в умовах глобалізації та їх вплив на суспільно-політичне життя та сектор національної безпеки держави, Арабаджи Г. (2014)
Рачинська М. - Концептуальні шляхи побудови оптимальної моделі територіальної організації влади (2014)
Ротар В. - Аналіз вітчизняного і світового досвіду надання соціальних послуг населенню (2014)
Тараненко О. - Особливості антикорупційної політики в сфері державних закупівель (2014)
Тітаренко Г. - Біометричні паспорти як засіб регулювання міграційних процесів: зарубіжний досвід та українські реалії, Усатюк І. (2014)
Тодорова М. - Вивчення міжнародного і вітчизняного досвіду розробки й управління соціально-педагогічними проектами (2014)
Толкованов В. - Роль єврорегіонів у розвитку транскордонного співробітництва (2014)
Трещов М. - Основи оптимізації локального ресурсного забезпечення в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні (2014)
Юрченко О. - Проблеми вдосконалення державного механізму регулювання цін (2014)
Яремчук О. - Експортно-орієнтована економіка Росії під впливом світових економічних санкцій (2014)
Свірін М. - Принципи обмеження політичної активності державних службовців у офіційному політичному дискурсі сучасної Української держави (2014)
Возний С. - Основні чинники та механізми підвищення дієздатності місцевих громад (2014)
Яроміч С. - Концептуальна модель організації маркетингової діяльності органів місцевого самоврядування, Савенкова С. (2014)
Давтян С. - Про впровадження дистанційної форми підвищення кваліфікації посадовців органів публічної влади (2014)
Драган І. - Рецензія на монографію "Механізм регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення" М. М. Медвідя, к. е. н., с. н. с. (2014)
Волков Р. А. - Предтеча молекулярної ери у біології. До 110 річниці із дня народження Ервіна Чаргаффа (2015)
Волкова Н. Е. - Юрій Михайлович Сиволап (1939–2014) (2015)
Аксентьева О. А. - Аллельные варианты генов Vrn и темпы развития изогенных линий мягкой пшеницы, Шулик В. В., Жмурко В. В. (2015)
Багдасарова А. Р. - Генетический полиморфизм малатдегидрогеназы и глутаматоксалоацетаттрансаминазы у одновозрастных деревьев Pinus pallasiana D.Don, различающихся по диаметру ствола, Коршиков И. И., Калафат Л. А., Привалихин С. Н., Пирко Н. Н., Постовойтова А. С., Пирко Я. В. (2015)
Буй Д. Д. - Аналіз рівнів експресії генів альфа-тубуліну під час холодової аклімації у ярої та озимої пшениці, Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2015)
Галиновский Д. В. - Анализ экспрессии генов целлюлозосинтезирующего комплекса и цитоскелетных белков в проростках льна (Linum usitatissimum L.), Подвицкий Т. А., Баер Г. Я., Пирко Я. В., Анисимова Н. В., Хотылева Л. В., Емец А. И., Кильчевский А. В., Блюм Я. Б. (2015)
Городна О. В. - Вплив шунгіту на стабільність хромосом Allium fistulosum L., Олефіренко В. В. (2015)
Горюнова И. И. - Влияние меди на цитоскелет разных типов клеток корней Arabidopsis thaliana, Емец А. И. (2015)
Дромашко С. Е. - Система биобезопасности Республики Беларусь (2015)
Дуплий В. П. - Triander – новая программа для визуального анализа нуклеотидных последовательностей, Дуплий С. А. (2015)
Краснопьорова О. Є. - Вивчення клітинної локалізації протеїнкінази KIN10 з Arabidopsis thaliana, Ісаенков С. В., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Лемеш В. А. - Создание CAPS-маркера к гену FAD3B, контролирующему синтез α-линоленовой кислоты у льна (Linum usitatissimum L.), Богданова М. В. (2015)
Литвин Д. І. - Ацетилювання α-тубуліну впливає на зміни білкового мікрооточення мікротрубочок при розвитку аутофагії в клітинах тютюну, Федина В. Д., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Мамедова А. Д. - Эффект действия засухи на синтез нуклеиновых кислот и фракционный состав ДНК у сортов хлопчатника, характеризующихся различной степенью стресс устойчивости, Алиев Р. Т. (2015)
Нідоєва З. М. - Біоінформатичний пошук елементів відгуку на гормони у промоторі гена О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази (MGMT), Самойленко І. О., Підпала О. В., Лукаш Л. Л., Яцишина А. П. (2015)
Орешкова Н. В. - Поиск новых митохондриальных и хлоропластных микросателлитных маркеров для генетических исследований популяций сосны сибирской кедровой в Западной Сибири, Седельникова Т. С., Пименов А. В. (2015)
Рабоконь А. М. - Дослідження поліморфізму довжини інтронів генів ß-тубуліну у сортів Triticum aestivum L. та Hordeum vulgare L., Демкович А. Є., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2015)
Самофалова Д. А. - Поиск производных ингибиторов протеинфосфатаз, потенциально связанных с регуляцией цитоскелета растений, Карпов П. А., Блюм Я. Б. (2015)
Співак С. І. - Реконструкція та верифікація просторової структури молекул тубулінів представників Diplomonadida, Kinetoplastida, Amoebida, Saccharomycetes та Microsporea, Ожерєдов С. П., Самофалова Д. О., Раєвський О. В., Карпов П. А. (2015)
Чеботар С. В. - Впровадження молекулярних маркерів у дослідження генетичного поліморфізму м’якої пшениці в південному біотехнологічному центрі в рослинництві (2015)
Абраімова О. Є. - Вплив манітолу на індукцію та регенерацію морфогенної калусної тканини у кукурудзи, Деркач К. В., Сатарова Т. М., Шевченко Н. В., Черноусова Н. М. (2015)
Білинська О. В. - Морфогенетичний ефект і трофічні властивості хімічно модифікованого крохмалю Д-5аМ у культурі in vitro пиляків та ізольованих зародків ячменю ярого (Hordeum vulgare L.), Дульнєв П. Г. (2015)
Бойчук Ю. М. - Трансформація Camelina sativa методом in planta, Баєр О. О., Баєр Г. Я., Рахметов Д. Б., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2015)
Бузіашвілі А. Ю. - Нанополімери на основі полі-ДМАЕМ – перспективні вектори для доставки генетичного матеріалу у рослинні клітини, Фінюк Н. С., Стойка Р. С., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2015)
Бурлака О. М. - Дослідження впливу вуглецевих нанотрубок на протопласти тютюну для створення нових підходів у біотехнології рослин, Пірко Я. В., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Воронова С. С. - Генетична трансформація in planta м’якої пшениці з використанням штаму AGLO, який містить pBi2E з дволанцюговим РНК-супресором гена проліндегідрогенази, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2015)
Гончарук О. М. - Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці in planta з використанням гена орнітинамінотрансферази, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2015)
Горбатюк І. Р. - Позитивний вплив антибіотика тиментину на елімінацію Agrobacterium tumefaciens та регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum, Гнатюк І. С., Банникова М. О., Моргун Б. В. (2015)
Доброва Г. О. - Вплив складу регенераційних поживних середовищ на регенерацію пшениці твердої в культурі пиляків in vitro, Замбріборщ І. С., Шестовал О. Л. (2015)
Дробот К. О. - Отримання культури "бородатих" коренів полину звичайного з геном ifn-α2b людини, Шаховський А. М., Матвєєва Н. А. (2015)
Жук І. В. - Біотехнологія індукування стійкості рослин пшениці (Triticum aestivum L.) проти біотичного стресу, Дмитрієв О. П. (2015)
Жук В. П. - Підбір умов для введення в культуру in vitro рослин Lycium barbarum (L.), Забейда О. Ф., Науменко В. Д. (2015)
Забейда О. Ф. - Введення в культуру in vitro різних сортів сої (Glycine max (L.) Merr.), стерилізація та динаміка калюсоутворення, Жук В. П., Науменко В. Д. (2015)
Замбріборщ І. С. - Вплив вуглецевого компонента живильного середовища на ефективність андрогенезу in vitro Oryza sativa L., Шестопал О. Л., Шпак Д. В. (2015)
Зюзюн А. Б. - Застосування наноматеріалу в ембріогенетичній системі in vitro отримання ембріонів свиней, Щербак О. В., Осипчук О. С., Ковтун С. І., Дзіцюк В. В. (2015)
Івченко Т. В. - Використання біотехнологічних методів у створенні вихідного матеріалу для селекції органічних сортів томата, Корнієнко С. І., Горова Т. К., Мірошніченко Т. М., Гурін М. В. (2015)
Ісаєнков С. В. - Експресія гена протонно-натрієвого обміннику HvNHX2 ячменю в рослинах тютюну покращує показники солестійкості, Краснопьорова О. Є., Блюм Я. Б. (2015)
Карагезов Т. Г. - Некоторые проблемы и перспективы биотехнологического размножения шафрана (Сrocus S.L.), Мамедова М. Г., Асадова С. Ш., Азизов И. В. (2015)
Кондрацкая И. П. - Биотехнологические и молекулярно-генетические исследования при создании межвидовых гибридов многолетних злаковых трав, Ахмедов Р. Б., Васько П. П., Столепченко В. А., Нам И. Я., Заякин В. В., Козловская З. Г. (2015)
Комісаренко А. Г. - Аналіз трансгенних рослин кукурудзи та соняшнику з підвищеним рівнем стійкості до водного стресу, Михальська С. І., Курчій В. М., Сергєєва Л. Є. (2015)
Курило В. В. - Генетична трансформація цукрового буряку синтетичним геном cry1C, Ємець А. І. (2015)
Кирпа-Несміян Т. М. - Вплив гіпертермічного стресу на рослини, що експресують гібридні гени Δ-9- і Δ-12-ацил-ліпідних десатураз ціанобактерій, Герасименко І. М., Сахно Л. О., Голденкова-Павлова І. В., Шелудько Ю. В. (2015)
Кучма М. Д. - Схожість та відмінність популяції гемопоетичних стовбурових/прогеніторних клітин із різних тканин людини, Кирик В. М., Світіна Г. М., Шаблій Ю. М., Лукаш Л. Л., Лобинцева Г. С., Шаблій В. А. (2015)
Матвєєва Н. А. - Вплив трансформації на накопичення біологічно активних сполук у "бородатих" коренях Bidens pilosa та Artemisia tilesii, Дробот К. О. (2015)
Мельничук О. В. - Розробка та відпрацювання методики введення в культуру in vitro рослин міскантусу, Ожерєдов С. П., Секан А. С., Баєр Г. Я., Шиша О. М., Емець А. І. (2015)
Михальська С. І. - Розробка методів Agrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці, Комісаренко А. Г., Тищенко О. М. (2015)
Ніфантова С. М. - Отримання трансгенних рослин арахісу (Arachis hypogaea L.) з генами білків-стимуляторів імунної відповіді проти туберкульозу AG85, ESAT6, Комарницький І. К., Симоненко Ю. В., Кучук М. В. (2015)
Осташ Б. О. - Нові гени, що контролюють продукцію антибіотиків фосфогліколіпідного ряду, Горбаль Л. О., Забуранний Н. В., Лопатнюк М. М., Мутенко Г. В., Рабик М. В., Громико О. М., Осташ І. С., Уокер С., Федоренко В. О. (2015)
Папуга А. Е. - Влияние наночастиц и ионов металлов на выживаемость и пролиферацию стволовых клеток человека in vitro, Самченко Ю. М., Сухорада Е. М., Рубан Т. А., Коломиец Ю. Н., Зенич А. В., Уварова И. В., Ульберг З. Р., Лукаш Л. Л. (2015)
Пикало С. В. - Цитогенетичні особливості калюсних культур тритикале озимого за дії осмотичного стресу, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2015)
Плоховська С. Г. - Вивчення ролі NO та актинових філаментів у відповіді рослин на дію холоду, Красиленко Ю. А., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Пушкарьова Н. О. - Ефективність поверхневої стерилізації насіння як важливa умова створення in vitro колекцій рослин, що охороняються, Белокурова В. Б., Кучук М. В. (2015)
Сидорук О. С. - Вплив регуляторів росту на регенерацію пагонів рослин Hypericum perforatum L. та Taraxacum officinalis L., Сідляк Г. В., Матвєєва Н. А. (2015)
Супрун С. М. - Влияние цинка на биологическую ценность грибного препарата, Донченко Г. В., Пархоменко Ю. М., Харкевич Е. С., Аретинская Т. Б., Курченко И. Н., Cтепаненко С. П., Кучмеровская Т. М. (2015)
Тітова Л. О. - Імуномодулювальні i противірусні властивості базидіального гриба Trametes versicolor, Клечак І. Р., Трохименко О. П., Лазаренко Л. М., Дуган О. М. (2015)
Тугай Т. І. - Вплив біологічнофункціональних речовин на ріст пшениці та склад мікрофлори її різосфери, Трач В. В., Лопатько К. Г., Тугай А. В., Наконечна Л. Т. (2015)
Федорчук В. - Вплив інгібітору тирозинових протеїнкіназ геністеїну на агробактеріальну трасформацію рослин, Ємець А. І. (2015)
Щербак Н. Л. - Отримання трансгенних рослин Nicotiana benthamiana, в яких проходить експресія генів проліл-4-гідроксилази людини, Василенко М. Ю., Кучук М. В. (2015)
Nitovska I. O. - The positive effect of antibiotic paromomycin compared with kanamycin for selection of transgenic plants with NPTII gene on the example of Nicotiana tabacum, Avilov I. D., Morgun B. V. (2015)
Sakhno L. O. - Alterations in superoxide dismutase activity due to heterologous gene expression: plant peculiarities (2015)
Адамовская В. Г. - Компонентный состав 7S и 11S глобулинов сои у гибридных линий F6 и их родительских форм, Молодченкова О. О., Сичкарь В. И., Картузова Т. В., Безкровная Л. Я., Лаврова Г. Д. (2015)
Андреев И. О. - Влияние фрагментации ареала на генетическое разнообразие растений на примере двух редких видов флоры Украины Gentiana lutea L. и Iris pumila L., Бублик Е. Н., Мосула М. З., Спиридонова Е. В., Дробык Н. М., Кунах В. А. (2015)
Андрієнко О. Д. - Морфологічні та функціональні особливості пилку представників Amelanchier Medik. в НДП "Софіївка" НАН України, Опалко А. І., Опалко О. А., Сорокіна С. І. (2015)
Бодряшова К. В. - Оцінка специфіки алелофонду деяких порід свиней, Парасочка І. Ф. (2015)
Верголяс М. Р. - Визначення токсичності водних зразків з використанням гематологічних параметрів риб (2015)
Зайцева Г. П. - Поширення пшенично-житньої транслокації в зразках пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) української селекції, Акініна Г. Є., Твердохліб О. В., Попов В. М. (2015)
Козуб Н. О. - Поліморфізм високомолекулярних субодиниць глютенінів Aegilops biuncialis Vis., Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Ксиніас І., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2015)
Маслюківська О. В. - Характеристика пігментного апарату інтенсивних сортів озимої пшениці української селекції, Прядкіна Г. О., Соколовська-Сергієнко О. Г., Стасик О. О. (2015)
Мосула М. З. - Використання молекулярних маркерів на основі генів відповіді на стрес для аналізу генетичного різноманіття Gentiana lutea L., Мельник В. М., Конвалюк І. І., Каспрук Н. Г., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2015)
Мустафаева З. П. - Оценка местных сортообразцов граната в условиях Апшеронского полуострова (2015)
Поліщук Л. В. - In silico пошук gvp-кластерів Streptomyces globisporus 1912-2 (2015)
Попов В. М. - Детекція гена Or5 стійкості до вовчка соняшнику за допомогою SCAR-маркеру RTS05, Тереняк Ю. М., Акініна Г. Є., Шарипіна Я. Ю., Долгова Т. А., Кириченко В. В. (2015)
Сірант Л. В. - Запасні білки як універсальний маркер ідентифікації генотипів сільськогосподарських рослин, Дикун М. О., Завальна Г. В. (2015)
Чередник Ю. О. - Виявлення сучасних та предкових субліній штамів родини Beijing у київській популяції Mycobacterium tuberculosis, Анопрієнко О. В., Барбова А. І., Журило О. А. (2015)
Баранов М. И. - Радиоэлектроника: краткая история ее становления в качестве основообразующей физико-технической области электричества и научно-технического прогресса человечества (2008)
Безотосный В. Ф. - Деякі актуальні напрямки неруйнуючого контролю властивостей матеріалів електромагнітними методами, Власенко Э. В., Козлов В. В., Афанасьєва И. О., Набокова О. В., Емельянов В. Л. (2008)
Гречко А. М. - Динамические характеристики электромагнита с однопозиционной магнитной защелкой (2008)
Жемеров Г. Г. - Анализ процессов в активном управляемом выпрямителе – источнике тока в системе пуска асинхронных машин, Колесник В. Ю. (2008)
Клименко Б. В. - Електричні та магнітні пристрої: термінологія міжнародного електротехнічного словника (2008)
Макогон С. А. - Моделювання сил одностороннього магнітного тяжіння в коаксіально-лінійному синхронному вібраторі при несиметричному розташуванні якоря (2008)
Милых В. И. - Силовые взаимодействия в линейном электродвигателе для источников сейсмических колебаний, Ткаченко С. В. (2008)
Радимов И. Н. - Параметры вентильного двигателя с постоянными магнитами, Гулый М. В., Рымша В. В., Чан Т. Т. Х. (2008)
Гетьман А. В. - Универсальные селектирующие контуры измерительной системы разнотипных пространственных гармоник магнитного поля (2008)
Канов Л. Н. - Построение и исследование характеристик феррорезонансной цепи на основе метода схемного моделирования (2008)
Баранов М. И. - Шаровая молния – мощный природный молекулярный накопитель атмосферного электричества. Новая гипотеза происхождения и теория электрофизического феномена (2008)
Батыгин Ю. В. - Исследования индукторной системы для формирования угловых изгибов в листовых заготовках, Маджид Бижар, Сериков Г. С. (2008)
Батыгин Ю. В. - Эксперименты с индукционными индукторными системами для магнитно-импульсного притяжения листовых металлов, Чаплыгин Е. А., Черногор Т. Т. (2008)
Петков А. А. - Расчет допусков разрядных цепей высоковольтных импульсных испытательных устройств (2008)
Намитоков К. К. К 85-летию со дня рождения (2008)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - Бюджет націлився на розвиток (2011)
Цирфа Ю. - На порядку денному – зміни зовнішньополітичної стратегії і тактики (2011)
Слава тобі, рік першокниги! (2011)
"Записки українського самашедшего" від Ліни Костенко (2011)
Топ-10 найвідоміших книг (2011)
Писаренко С. - А долоню над Пересопницьким Євангелієм пронизує тепло! (2011)
Марчук Л. - "Західна брама" - перехрестя можливостей (2011)
Марчук Л. - Нове життя старої Пересопниці (2011)
Цирфа Ю. - Видання Пересопницького Євангелія – крок до об’єднання слов’янських народів, Прокопчук О. (2011)
Кухарук М. - "...Завдяки людинолюбному промислу Божому прийшов я до богоспасенного міста, що називається Львів", - написав Іван Федоров, залишивши нам докладну розповідь про те, як створював тут друкарню (2011)
Дурняк Б. - 80-річчя Академії друкарства: стратегія навчання в умовах інформаційного суспільства (2011)
Олександрова Г. - Володимир Шаповал: "Юридичними засобами "рафінованим" способом ситуацію вирішити неможливо" (2011)
Філоненко С. - Регламент зазнавав змін (2011)
Геєць В. - Розвиток соціального капіталу – найбільше багатство у світі (2011)
Михальченко М. - Політична система в Україні: що ми модернізуємо? (2011)
Павко А. - Соціал-демократичний реформізм Е. Бернштейна: історичний досвід і сучасність (2011)
Філоненко С. - Леонід Каденюк: "На тлі надзвичайно жорстких умов космосу життєздатність планети Земля видається нечуваним дивом" (2011)
Цирфа Ю. - "Кролики – це не тільки цінне хутро,а й прогресивні політичні ідеї"…, Білокопитов М. (2011)
Ткаченко В. - Анатолій Присяжнюк: "Криза катастрофічна для слабких. Насправді ж вона примушує значно енергійніше працювати" (2011)
Тихонов М. - Коли допомога шефів стає державною політикою (2011)
Тищук Є. - Автомобілі – радам! (2011)
Тищук Є. - Квітнутиме Південна Пальміра (2011)
Карпеєв М. - Закон всесвітнього тяжіння до землі (2011)
Пузикова Л. - Перспектива, помножена на досвід (2011)
Пузикова Л. - Вітаємо партнерів! (2011)
Ткаченко В. - Він власним прикладом відроджує село (2011)
Шот М. - Різдво в Різдзвянах (2011)
Миколаїв Ю. - Україна – земля пірамід (2011)
Пузикова Л. - Піраміди теж умиваються (2011)
Клейменова О. - Справа музеїв-вигнанців (2011)
Іваненко Н. - Танець - це диво, пристрасть, любов! (2011)
Пузикова Л. - Обмін дозвіллям по-європейському (2011)
Марчук Л. - Як українці в хокей грали (2011)
Цирфа Ю. - Буенос-Айрес – Всесвітня столиця книги-2011 (2011)
Клейменова О. - Іван ДРАЧ: "Коли маєш книжку, можеш її помацати, сто разів перегорнути… У тому є якийсь своєрідний інтим" (2011)
Махінчук М. - Прислухайтесь: це "Соняшні кларнети" (2011)
Красовська О. - Анжеліка – маркіза радощів (2011)
Красовська О. - Тіні забутих предків гуляли Арсеналом (2011)
Петрова Л. - Лялька-магодза (2011)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 28: Портреты легендарных физиков "высоковольтной бригады" УФТИ (2015)
Байда Е. И. - Особенности расчета магнитных систем с короткозамкнутыми вторичными обмотками в плоскопараллельной постановке (2015)
Галиновский А. М. - Непосредственные преобразователи частоты с искусственной и естественной коммутацией в бесконтактных асинхронизированных машинах, Ленская Е. А., Мельник Н. П. (2015)
Ставинский А. А. - Сравнительный анализ потерь активной мощности асинхронных двигателей с цилиндрическим и аксиальным рабочим зазором, Пальчиков О. О. (2015)
Болюх В. Ф. - Высокоэффективные импульсные электромеханические и электромагнитные устройства уничтожения информации на цифровых накопителях, Щукин И. С. (2015)
Кузнецов Б. І. - Синтез нейрорегулятора Model Reference Controller для системи наведення і стабілізації, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2015)
Левицький С. М. - Система керування багаторівневим інвертором сонячної електричної станції (2015)
Поднебенна C. К. - Удосконалення системи управління "динамічних конденсаторів" для компенсації реактивної потужності (2015)
Беспрозванных А. В. - Абсорбционные характеристики фазной и поясной бумажно-пропитанной изоляции силовых кабелей на постоянном напряжении, Москвитин Е. С., Кессаев А. Г. (2015)
Gurevich V. - Military and political aspects of one of the problems of the modern power industry (2015)
Болюх В. Ф. До 60-річчя з дня народження (2015)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - Визначальна сесія (2011)
Нам треба навчитися слухати й чути одне одного (2011)
Карпачова Н. - "За критеріями ООН бідними є майже 81 відсоток населення України" (2011)
Гай В. - Добровільне рабство за кордоном? (2011)
Кульчинський М. - "Хоча я в опозиції, але пенсійну реформу ганити не буду" (2011)
Цирфа Ю. - Український PR для "нової реальності" (2011)
Кедровська Ю. - Удосконалюємо виборче законодавство (2011)
Іваненко Н. - Ода єдності народу (2011)
Мигович І. - Русини і мова (2011)
Рябошапко Л. - Конституціоналізм – дороговказ у школу демократії (2011)
Філоненко С. - Теоретичні засади конституційного правосуддя на сторінках нової книги відомих науковців (2011)
Пряхина Т. - Конституционное правосудие в Украине: становление полноправного независимого института государственной власти* (2011)
Кух Л. - Волинь багатіє знаннями (2011)
Віталій Курило: "І знамениту пісню "Подмосковные вечера" написав наш студент" (2011)
Гірний Ю. - Без секретаріату як без рук (2011)
Бєлогубова О. - Узагальнення ефективності застосування законодавства про оренду державного та комунального майна (2011)
Філатов О. - Державний акт на землю – через "єдине вікно" (2011)
Поташний Ю. - Земле, ти чия? (2011)
Поташній Ю. - Ну що, здавалося б, вода? (2011)
Тищук Є. - "Ми крок за кроком змінимо ситуацію в країні на краще. Іншого шляху в нас просто немає!" – переконаний голова Одеської обласної ради Микола ПУНДИК (2011)
Омелянчук І. - "Бурштиновий шлях" (2011)
Кирей В. - "Нам ділити нічого, окрім відповідальності…" (2011)
Кирей В. - Cільська рада таки має владу (2011)
Поташній Ю. - Як у Жашкові на базарі... (2011)
Колесніков М. - Доступне житло – міф чи реальність? (2011)
Ткаченко В. - Водними ресурсами треба дорожити (2011)
Горюшина О. - Нова Мекка на мапі світу (2011)
Тищук Є. - Підкорені висоти полковника Бондаря, або "Лучше гор могут быть только горы!" (2011)
Тищук Є. - "Ми захищаємо честь і права ветеранів" (2011)
Коньков В. - І тих днів не змовкне слава... (2011)
Марчук Л. - Чому зникають самобутні архітектурні оази – ЛЬВІВські дворики? (2011)
Клейменова О. - Кохання до ренесансного рукотворення (2011)
Марчук Л. - Як у Львові досягли "Гармонії сфер" одним проектом (2011)
Клейменова О. - "Як вільно, як радісно, так се Єгипет..." (2011)
Дубровін С. - Стів Кріплані: Невичерпний класичний стиль (2011)
Марчук Л. - Iнтригуюча i притягальна сила аркушiв Дмитра Горіна (2011)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - Президент України Віктор Янукович: "Я робитиму все, щоб не допустити розбрату" (2011)
Красовська О. - ...Бо пекло пережили на землі (2011)
Сищук О. - Директор Світового банку в Україні: "Ваша пенсійна реформа є однією з найбільш збалансованих" (2011)
Сищук О. - Чи приживуться британські пріоритети на українському ґрунті? (2011)
Миколаїв Ю. - Від віча - до Верховної Ради України (2011)
Мацієвський М. - Сім томів про досвід управлінців (2011)
Погорєлова А. - Становлення демократії як проблема розвитку культури парламентаризму (2011)
Біляцький С. - Нас чекає епоха Великої відмови, Добровольська А. (2011)
Павко А. - Основні принципи сучасного виборчого маркетингу (2011)
Кедровська Ю. - Арабське "доміно": теорія і практика ХХІ століття (2011)
Цирфа Ю. - Вибір позаблоковості, який зробила Україна, поважають (2011)
Цирфа Ю. - Науковий тиждень "прагматичного партнерства": окреслено теоретичний базис співпраці (2011)
Марчук Л. - "Patriae decori civibus educandis" – освічені громадяни є окрасою батьківщини (2011)
Філоненко С. - Не числом, а якістю (2011)
Дубровін С. - Духовність, культура, освіта (2011)
Марчук Л. - Він із честю вийшов на Свою Вершину... (2011)
Козак І. - Микола Дерикот, голова Хмельницької обласної ради: "Будь-яку справу належить робити разом" (2011)
Скрипник В. - Сергій Татусяк, голова Вінницької облради: "Регіональним реформам бути. Нині для цього є головне – політична воля" (2011)
Ткаченко В. - Не відступати перед труднощами (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського