Лукіна Т. - Реалізація державної освітньої політики щодо дітей з особливими освітніми потребами: зарубіжні підходи, Шошова А. (2014)
Мазур Т. - Програмно-цільовий метод у місцевому бюджетному процесі (2014)
Михайлов А. - Проблемні питання взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління (2014)
Овчаренко Ю. - Особливості розвитку незалежної України в умовах глобалізації та їх вплив на суспільно-політичне життя та сектор національної безпеки держави, Арабаджи Г. (2014)
Рачинська М. - Концептуальні шляхи побудови оптимальної моделі територіальної організації влади (2014)
Ротар В. - Аналіз вітчизняного і світового досвіду надання соціальних послуг населенню (2014)
Тараненко О. - Особливості антикорупційної політики в сфері державних закупівель (2014)
Тітаренко Г. - Біометричні паспорти як засіб регулювання міграційних процесів: зарубіжний досвід та українські реалії, Усатюк І. (2014)
Тодорова М. - Вивчення міжнародного і вітчизняного досвіду розробки й управління соціально-педагогічними проектами (2014)
Толкованов В. - Роль єврорегіонів у розвитку транскордонного співробітництва (2014)
Трещов М. - Основи оптимізації локального ресурсного забезпечення в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні (2014)
Юрченко О. - Проблеми вдосконалення державного механізму регулювання цін (2014)
Яремчук О. - Експортно-орієнтована економіка Росії під впливом світових економічних санкцій (2014)
Свірін М. - Принципи обмеження політичної активності державних службовців у офіційному політичному дискурсі сучасної Української держави (2014)
Возний С. - Основні чинники та механізми підвищення дієздатності місцевих громад (2014)
Яроміч С. - Концептуальна модель організації маркетингової діяльності органів місцевого самоврядування, Савенкова С. (2014)
Давтян С. - Про впровадження дистанційної форми підвищення кваліфікації посадовців органів публічної влади (2014)
Драган І. - Рецензія на монографію "Механізм регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення" М. М. Медвідя, к. е. н., с. н. с. (2014)
Волков Р. А. - Предтеча молекулярної ери у біології. До 110 річниці із дня народження Ервіна Чаргаффа (2015)
Волкова Н. Е. - Юрій Михайлович Сиволап (1939–2014) (2015)
Аксентьева О. А. - Аллельные варианты генов Vrn и темпы развития изогенных линий мягкой пшеницы, Шулик В. В., Жмурко В. В. (2015)
Багдасарова А. Р. - Генетический полиморфизм малатдегидрогеназы и глутаматоксалоацетаттрансаминазы у одновозрастных деревьев Pinus pallasiana D.Don, различающихся по диаметру ствола, Коршиков И. И., Калафат Л. А., Привалихин С. Н., Пирко Н. Н., Постовойтова А. С., Пирко Я. В. (2015)
Буй Д. Д. - Аналіз рівнів експресії генів альфа-тубуліну під час холодової аклімації у ярої та озимої пшениці, Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2015)
Галиновский Д. В. - Анализ экспрессии генов целлюлозосинтезирующего комплекса и цитоскелетных белков в проростках льна (Linum usitatissimum L.), Подвицкий Т. А., Баер Г. Я., Пирко Я. В., Анисимова Н. В., Хотылева Л. В., Емец А. И., Кильчевский А. В., Блюм Я. Б. (2015)
Городна О. В. - Вплив шунгіту на стабільність хромосом Allium fistulosum L., Олефіренко В. В. (2015)
Горюнова И. И. - Влияние меди на цитоскелет разных типов клеток корней Arabidopsis thaliana, Емец А. И. (2015)
Дромашко С. Е. - Система биобезопасности Республики Беларусь (2015)
Дуплий В. П. - Triander – новая программа для визуального анализа нуклеотидных последовательностей, Дуплий С. А. (2015)
Краснопьорова О. Є. - Вивчення клітинної локалізації протеїнкінази KIN10 з Arabidopsis thaliana, Ісаенков С. В., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Лемеш В. А. - Создание CAPS-маркера к гену FAD3B, контролирующему синтез α-линоленовой кислоты у льна (Linum usitatissimum L.), Богданова М. В. (2015)
Литвин Д. І. - Ацетилювання α-тубуліну впливає на зміни білкового мікрооточення мікротрубочок при розвитку аутофагії в клітинах тютюну, Федина В. Д., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Мамедова А. Д. - Эффект действия засухи на синтез нуклеиновых кислот и фракционный состав ДНК у сортов хлопчатника, характеризующихся различной степенью стресс устойчивости, Алиев Р. Т. (2015)
Нідоєва З. М. - Біоінформатичний пошук елементів відгуку на гормони у промоторі гена О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази (MGMT), Самойленко І. О., Підпала О. В., Лукаш Л. Л., Яцишина А. П. (2015)
Орешкова Н. В. - Поиск новых митохондриальных и хлоропластных микросателлитных маркеров для генетических исследований популяций сосны сибирской кедровой в Западной Сибири, Седельникова Т. С., Пименов А. В. (2015)
Рабоконь А. М. - Дослідження поліморфізму довжини інтронів генів ß-тубуліну у сортів Triticum aestivum L. та Hordeum vulgare L., Демкович А. Є., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2015)
Самофалова Д. А. - Поиск производных ингибиторов протеинфосфатаз, потенциально связанных с регуляцией цитоскелета растений, Карпов П. А., Блюм Я. Б. (2015)
Співак С. І. - Реконструкція та верифікація просторової структури молекул тубулінів представників Diplomonadida, Kinetoplastida, Amoebida, Saccharomycetes та Microsporea, Ожерєдов С. П., Самофалова Д. О., Раєвський О. В., Карпов П. А. (2015)
Чеботар С. В. - Впровадження молекулярних маркерів у дослідження генетичного поліморфізму м’якої пшениці в південному біотехнологічному центрі в рослинництві (2015)
Абраімова О. Є. - Вплив манітолу на індукцію та регенерацію морфогенної калусної тканини у кукурудзи, Деркач К. В., Сатарова Т. М., Шевченко Н. В., Черноусова Н. М. (2015)
Білинська О. В. - Морфогенетичний ефект і трофічні властивості хімічно модифікованого крохмалю Д-5аМ у культурі in vitro пиляків та ізольованих зародків ячменю ярого (Hordeum vulgare L.), Дульнєв П. Г. (2015)
Бойчук Ю. М. - Трансформація Camelina sativa методом in planta, Баєр О. О., Баєр Г. Я., Рахметов Д. Б., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2015)
Бузіашвілі А. Ю. - Нанополімери на основі полі-ДМАЕМ – перспективні вектори для доставки генетичного матеріалу у рослинні клітини, Фінюк Н. С., Стойка Р. С., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2015)
Бурлака О. М. - Дослідження впливу вуглецевих нанотрубок на протопласти тютюну для створення нових підходів у біотехнології рослин, Пірко Я. В., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Воронова С. С. - Генетична трансформація in planta м’якої пшениці з використанням штаму AGLO, який містить pBi2E з дволанцюговим РНК-супресором гена проліндегідрогенази, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2015)
Гончарук О. М. - Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці in planta з використанням гена орнітинамінотрансферази, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2015)
Горбатюк І. Р. - Позитивний вплив антибіотика тиментину на елімінацію Agrobacterium tumefaciens та регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum, Гнатюк І. С., Банникова М. О., Моргун Б. В. (2015)
Доброва Г. О. - Вплив складу регенераційних поживних середовищ на регенерацію пшениці твердої в культурі пиляків in vitro, Замбріборщ І. С., Шестовал О. Л. (2015)
Дробот К. О. - Отримання культури "бородатих" коренів полину звичайного з геном ifn-α2b людини, Шаховський А. М., Матвєєва Н. А. (2015)
Жук І. В. - Біотехнологія індукування стійкості рослин пшениці (Triticum aestivum L.) проти біотичного стресу, Дмитрієв О. П. (2015)
Жук В. П. - Підбір умов для введення в культуру in vitro рослин Lycium barbarum (L.), Забейда О. Ф., Науменко В. Д. (2015)
Забейда О. Ф. - Введення в культуру in vitro різних сортів сої (Glycine max (L.) Merr.), стерилізація та динаміка калюсоутворення, Жук В. П., Науменко В. Д. (2015)
Замбріборщ І. С. - Вплив вуглецевого компонента живильного середовища на ефективність андрогенезу in vitro Oryza sativa L., Шестопал О. Л., Шпак Д. В. (2015)
Зюзюн А. Б. - Застосування наноматеріалу в ембріогенетичній системі in vitro отримання ембріонів свиней, Щербак О. В., Осипчук О. С., Ковтун С. І., Дзіцюк В. В. (2015)
Івченко Т. В. - Використання біотехнологічних методів у створенні вихідного матеріалу для селекції органічних сортів томата, Корнієнко С. І., Горова Т. К., Мірошніченко Т. М., Гурін М. В. (2015)
Ісаєнков С. В. - Експресія гена протонно-натрієвого обміннику HvNHX2 ячменю в рослинах тютюну покращує показники солестійкості, Краснопьорова О. Є., Блюм Я. Б. (2015)
Карагезов Т. Г. - Некоторые проблемы и перспективы биотехнологического размножения шафрана (Сrocus S.L.), Мамедова М. Г., Асадова С. Ш., Азизов И. В. (2015)
Кондрацкая И. П. - Биотехнологические и молекулярно-генетические исследования при создании межвидовых гибридов многолетних злаковых трав, Ахмедов Р. Б., Васько П. П., Столепченко В. А., Нам И. Я., Заякин В. В., Козловская З. Г. (2015)
Комісаренко А. Г. - Аналіз трансгенних рослин кукурудзи та соняшнику з підвищеним рівнем стійкості до водного стресу, Михальська С. І., Курчій В. М., Сергєєва Л. Є. (2015)
Курило В. В. - Генетична трансформація цукрового буряку синтетичним геном cry1C, Ємець А. І. (2015)
Кирпа-Несміян Т. М. - Вплив гіпертермічного стресу на рослини, що експресують гібридні гени Δ-9- і Δ-12-ацил-ліпідних десатураз ціанобактерій, Герасименко І. М., Сахно Л. О., Голденкова-Павлова І. В., Шелудько Ю. В. (2015)
Кучма М. Д. - Схожість та відмінність популяції гемопоетичних стовбурових/прогеніторних клітин із різних тканин людини, Кирик В. М., Світіна Г. М., Шаблій Ю. М., Лукаш Л. Л., Лобинцева Г. С., Шаблій В. А. (2015)
Матвєєва Н. А. - Вплив трансформації на накопичення біологічно активних сполук у "бородатих" коренях Bidens pilosa та Artemisia tilesii, Дробот К. О. (2015)
Мельничук О. В. - Розробка та відпрацювання методики введення в культуру in vitro рослин міскантусу, Ожерєдов С. П., Секан А. С., Баєр Г. Я., Шиша О. М., Емець А. І. (2015)
Михальська С. І. - Розробка методів Agrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці, Комісаренко А. Г., Тищенко О. М. (2015)
Ніфантова С. М. - Отримання трансгенних рослин арахісу (Arachis hypogaea L.) з генами білків-стимуляторів імунної відповіді проти туберкульозу AG85, ESAT6, Комарницький І. К., Симоненко Ю. В., Кучук М. В. (2015)
Осташ Б. О. - Нові гени, що контролюють продукцію антибіотиків фосфогліколіпідного ряду, Горбаль Л. О., Забуранний Н. В., Лопатнюк М. М., Мутенко Г. В., Рабик М. В., Громико О. М., Осташ І. С., Уокер С., Федоренко В. О. (2015)
Папуга А. Е. - Влияние наночастиц и ионов металлов на выживаемость и пролиферацию стволовых клеток человека in vitro, Самченко Ю. М., Сухорада Е. М., Рубан Т. А., Коломиец Ю. Н., Зенич А. В., Уварова И. В., Ульберг З. Р., Лукаш Л. Л. (2015)
Пикало С. В. - Цитогенетичні особливості калюсних культур тритикале озимого за дії осмотичного стресу, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2015)
Плоховська С. Г. - Вивчення ролі NO та актинових філаментів у відповіді рослин на дію холоду, Красиленко Ю. А., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Пушкарьова Н. О. - Ефективність поверхневої стерилізації насіння як важливa умова створення in vitro колекцій рослин, що охороняються, Белокурова В. Б., Кучук М. В. (2015)
Сидорук О. С. - Вплив регуляторів росту на регенерацію пагонів рослин Hypericum perforatum L. та Taraxacum officinalis L., Сідляк Г. В., Матвєєва Н. А. (2015)
Супрун С. М. - Влияние цинка на биологическую ценность грибного препарата, Донченко Г. В., Пархоменко Ю. М., Харкевич Е. С., Аретинская Т. Б., Курченко И. Н., Cтепаненко С. П., Кучмеровская Т. М. (2015)
Тітова Л. О. - Імуномодулювальні i противірусні властивості базидіального гриба Trametes versicolor, Клечак І. Р., Трохименко О. П., Лазаренко Л. М., Дуган О. М. (2015)
Тугай Т. І. - Вплив біологічнофункціональних речовин на ріст пшениці та склад мікрофлори її різосфери, Трач В. В., Лопатько К. Г., Тугай А. В., Наконечна Л. Т. (2015)
Федорчук В. - Вплив інгібітору тирозинових протеїнкіназ геністеїну на агробактеріальну трасформацію рослин, Ємець А. І. (2015)
Щербак Н. Л. - Отримання трансгенних рослин Nicotiana benthamiana, в яких проходить експресія генів проліл-4-гідроксилази людини, Василенко М. Ю., Кучук М. В. (2015)
Nitovska I. O. - The positive effect of antibiotic paromomycin compared with kanamycin for selection of transgenic plants with NPTII gene on the example of Nicotiana tabacum, Avilov I. D., Morgun B. V. (2015)
Sakhno L. O. - Alterations in superoxide dismutase activity due to heterologous gene expression: plant peculiarities (2015)
Адамовская В. Г. - Компонентный состав 7S и 11S глобулинов сои у гибридных линий F6 и их родительских форм, Молодченкова О. О., Сичкарь В. И., Картузова Т. В., Безкровная Л. Я., Лаврова Г. Д. (2015)
Андреев И. О. - Влияние фрагментации ареала на генетическое разнообразие растений на примере двух редких видов флоры Украины Gentiana lutea L. и Iris pumila L., Бублик Е. Н., Мосула М. З., Спиридонова Е. В., Дробык Н. М., Кунах В. А. (2015)
Андрієнко О. Д. - Морфологічні та функціональні особливості пилку представників Amelanchier Medik. в НДП "Софіївка" НАН України, Опалко А. І., Опалко О. А., Сорокіна С. І. (2015)
Бодряшова К. В. - Оцінка специфіки алелофонду деяких порід свиней, Парасочка І. Ф. (2015)
Верголяс М. Р. - Визначення токсичності водних зразків з використанням гематологічних параметрів риб (2015)
Зайцева Г. П. - Поширення пшенично-житньої транслокації в зразках пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) української селекції, Акініна Г. Є., Твердохліб О. В., Попов В. М. (2015)
Козуб Н. О. - Поліморфізм високомолекулярних субодиниць глютенінів Aegilops biuncialis Vis., Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Ксиніас І., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2015)
Маслюківська О. В. - Характеристика пігментного апарату інтенсивних сортів озимої пшениці української селекції, Прядкіна Г. О., Соколовська-Сергієнко О. Г., Стасик О. О. (2015)
Мосула М. З. - Використання молекулярних маркерів на основі генів відповіді на стрес для аналізу генетичного різноманіття Gentiana lutea L., Мельник В. М., Конвалюк І. І., Каспрук Н. Г., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2015)
Мустафаева З. П. - Оценка местных сортообразцов граната в условиях Апшеронского полуострова (2015)
Поліщук Л. В. - In silico пошук gvp-кластерів Streptomyces globisporus 1912-2 (2015)
Попов В. М. - Детекція гена Or5 стійкості до вовчка соняшнику за допомогою SCAR-маркеру RTS05, Тереняк Ю. М., Акініна Г. Є., Шарипіна Я. Ю., Долгова Т. А., Кириченко В. В. (2015)
Сірант Л. В. - Запасні білки як універсальний маркер ідентифікації генотипів сільськогосподарських рослин, Дикун М. О., Завальна Г. В. (2015)
Чередник Ю. О. - Виявлення сучасних та предкових субліній штамів родини Beijing у київській популяції Mycobacterium tuberculosis, Анопрієнко О. В., Барбова А. І., Журило О. А. (2015)
Баранов М. И. - Радиоэлектроника: краткая история ее становления в качестве основообразующей физико-технической области электричества и научно-технического прогресса человечества (2008)
Безотосный В. Ф. - Деякі актуальні напрямки неруйнуючого контролю властивостей матеріалів електромагнітними методами, Власенко Э. В., Козлов В. В., Афанасьєва И. О., Набокова О. В., Емельянов В. Л. (2008)
Гречко А. М. - Динамические характеристики электромагнита с однопозиционной магнитной защелкой (2008)
Жемеров Г. Г. - Анализ процессов в активном управляемом выпрямителе – источнике тока в системе пуска асинхронных машин, Колесник В. Ю. (2008)
Клименко Б. В. - Електричні та магнітні пристрої: термінологія міжнародного електротехнічного словника (2008)
Макогон С. А. - Моделювання сил одностороннього магнітного тяжіння в коаксіально-лінійному синхронному вібраторі при несиметричному розташуванні якоря (2008)
Милых В. И. - Силовые взаимодействия в линейном электродвигателе для источников сейсмических колебаний, Ткаченко С. В. (2008)
Радимов И. Н. - Параметры вентильного двигателя с постоянными магнитами, Гулый М. В., Рымша В. В., Чан Т. Т. Х. (2008)
Гетьман А. В. - Универсальные селектирующие контуры измерительной системы разнотипных пространственных гармоник магнитного поля (2008)
Канов Л. Н. - Построение и исследование характеристик феррорезонансной цепи на основе метода схемного моделирования (2008)
Баранов М. И. - Шаровая молния – мощный природный молекулярный накопитель атмосферного электричества. Новая гипотеза происхождения и теория электрофизического феномена (2008)
Батыгин Ю. В. - Исследования индукторной системы для формирования угловых изгибов в листовых заготовках, Маджид Бижар, Сериков Г. С. (2008)
Батыгин Ю. В. - Эксперименты с индукционными индукторными системами для магнитно-импульсного притяжения листовых металлов, Чаплыгин Е. А., Черногор Т. Т. (2008)
Петков А. А. - Расчет допусков разрядных цепей высоковольтных импульсных испытательных устройств (2008)
Намитоков К. К. К 85-летию со дня рождения (2008)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - Бюджет націлився на розвиток (2011)
Цирфа Ю. - На порядку денному – зміни зовнішньополітичної стратегії і тактики (2011)
Слава тобі, рік першокниги! (2011)
"Записки українського самашедшего" від Ліни Костенко (2011)
Топ-10 найвідоміших книг (2011)
Писаренко С. - А долоню над Пересопницьким Євангелієм пронизує тепло! (2011)
Марчук Л. - "Західна брама" - перехрестя можливостей (2011)
Марчук Л. - Нове життя старої Пересопниці (2011)
Цирфа Ю. - Видання Пересопницького Євангелія – крок до об’єднання слов’янських народів, Прокопчук О. (2011)
Кухарук М. - "...Завдяки людинолюбному промислу Божому прийшов я до богоспасенного міста, що називається Львів", - написав Іван Федоров, залишивши нам докладну розповідь про те, як створював тут друкарню (2011)
Дурняк Б. - 80-річчя Академії друкарства: стратегія навчання в умовах інформаційного суспільства (2011)
Олександрова Г. - Володимир Шаповал: "Юридичними засобами "рафінованим" способом ситуацію вирішити неможливо" (2011)
Філоненко С. - Регламент зазнавав змін (2011)
Геєць В. - Розвиток соціального капіталу – найбільше багатство у світі (2011)
Михальченко М. - Політична система в Україні: що ми модернізуємо? (2011)
Павко А. - Соціал-демократичний реформізм Е. Бернштейна: історичний досвід і сучасність (2011)
Філоненко С. - Леонід Каденюк: "На тлі надзвичайно жорстких умов космосу життєздатність планети Земля видається нечуваним дивом" (2011)
Цирфа Ю. - "Кролики – це не тільки цінне хутро,а й прогресивні політичні ідеї"…, Білокопитов М. (2011)
Ткаченко В. - Анатолій Присяжнюк: "Криза катастрофічна для слабких. Насправді ж вона примушує значно енергійніше працювати" (2011)
Тихонов М. - Коли допомога шефів стає державною політикою (2011)
Тищук Є. - Автомобілі – радам! (2011)
Тищук Є. - Квітнутиме Південна Пальміра (2011)
Карпеєв М. - Закон всесвітнього тяжіння до землі (2011)
Пузикова Л. - Перспектива, помножена на досвід (2011)
Пузикова Л. - Вітаємо партнерів! (2011)
Ткаченко В. - Він власним прикладом відроджує село (2011)
Шот М. - Різдво в Різдзвянах (2011)
Миколаїв Ю. - Україна – земля пірамід (2011)
Пузикова Л. - Піраміди теж умиваються (2011)
Клейменова О. - Справа музеїв-вигнанців (2011)
Іваненко Н. - Танець - це диво, пристрасть, любов! (2011)
Пузикова Л. - Обмін дозвіллям по-європейському (2011)
Марчук Л. - Як українці в хокей грали (2011)
Цирфа Ю. - Буенос-Айрес – Всесвітня столиця книги-2011 (2011)
Клейменова О. - Іван ДРАЧ: "Коли маєш книжку, можеш її помацати, сто разів перегорнути… У тому є якийсь своєрідний інтим" (2011)
Махінчук М. - Прислухайтесь: це "Соняшні кларнети" (2011)
Красовська О. - Анжеліка – маркіза радощів (2011)
Красовська О. - Тіні забутих предків гуляли Арсеналом (2011)
Петрова Л. - Лялька-магодза (2011)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 28: Портреты легендарных физиков "высоковольтной бригады" УФТИ (2015)
Байда Е. И. - Особенности расчета магнитных систем с короткозамкнутыми вторичными обмотками в плоскопараллельной постановке (2015)
Галиновский А. М. - Непосредственные преобразователи частоты с искусственной и естественной коммутацией в бесконтактных асинхронизированных машинах, Ленская Е. А., Мельник Н. П. (2015)
Ставинский А. А. - Сравнительный анализ потерь активной мощности асинхронных двигателей с цилиндрическим и аксиальным рабочим зазором, Пальчиков О. О. (2015)
Болюх В. Ф. - Высокоэффективные импульсные электромеханические и электромагнитные устройства уничтожения информации на цифровых накопителях, Щукин И. С. (2015)
Кузнецов Б. І. - Синтез нейрорегулятора Model Reference Controller для системи наведення і стабілізації, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2015)
Левицький С. М. - Система керування багаторівневим інвертором сонячної електричної станції (2015)
Поднебенна C. К. - Удосконалення системи управління "динамічних конденсаторів" для компенсації реактивної потужності (2015)
Беспрозванных А. В. - Абсорбционные характеристики фазной и поясной бумажно-пропитанной изоляции силовых кабелей на постоянном напряжении, Москвитин Е. С., Кессаев А. Г. (2015)
Gurevich V. - Military and political aspects of one of the problems of the modern power industry (2015)
Болюх В. Ф. До 60-річчя з дня народження (2015)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - Визначальна сесія (2011)
Нам треба навчитися слухати й чути одне одного (2011)
Карпачова Н. - "За критеріями ООН бідними є майже 81 відсоток населення України" (2011)
Гай В. - Добровільне рабство за кордоном? (2011)
Кульчинський М. - "Хоча я в опозиції, але пенсійну реформу ганити не буду" (2011)
Цирфа Ю. - Український PR для "нової реальності" (2011)
Кедровська Ю. - Удосконалюємо виборче законодавство (2011)
Іваненко Н. - Ода єдності народу (2011)
Мигович І. - Русини і мова (2011)
Рябошапко Л. - Конституціоналізм – дороговказ у школу демократії (2011)
Філоненко С. - Теоретичні засади конституційного правосуддя на сторінках нової книги відомих науковців (2011)
Пряхина Т. - Конституционное правосудие в Украине: становление полноправного независимого института государственной власти* (2011)
Кух Л. - Волинь багатіє знаннями (2011)
Віталій Курило: "І знамениту пісню "Подмосковные вечера" написав наш студент" (2011)
Гірний Ю. - Без секретаріату як без рук (2011)
Бєлогубова О. - Узагальнення ефективності застосування законодавства про оренду державного та комунального майна (2011)
Філатов О. - Державний акт на землю – через "єдине вікно" (2011)
Поташний Ю. - Земле, ти чия? (2011)
Поташній Ю. - Ну що, здавалося б, вода? (2011)
Тищук Є. - "Ми крок за кроком змінимо ситуацію в країні на краще. Іншого шляху в нас просто немає!" – переконаний голова Одеської обласної ради Микола ПУНДИК (2011)
Омелянчук І. - "Бурштиновий шлях" (2011)
Кирей В. - "Нам ділити нічого, окрім відповідальності…" (2011)
Кирей В. - Cільська рада таки має владу (2011)
Поташній Ю. - Як у Жашкові на базарі... (2011)
Колесніков М. - Доступне житло – міф чи реальність? (2011)
Ткаченко В. - Водними ресурсами треба дорожити (2011)
Горюшина О. - Нова Мекка на мапі світу (2011)
Тищук Є. - Підкорені висоти полковника Бондаря, або "Лучше гор могут быть только горы!" (2011)
Тищук Є. - "Ми захищаємо честь і права ветеранів" (2011)
Коньков В. - І тих днів не змовкне слава... (2011)
Марчук Л. - Чому зникають самобутні архітектурні оази – ЛЬВІВські дворики? (2011)
Клейменова О. - Кохання до ренесансного рукотворення (2011)
Марчук Л. - Як у Львові досягли "Гармонії сфер" одним проектом (2011)
Клейменова О. - "Як вільно, як радісно, так се Єгипет..." (2011)
Дубровін С. - Стів Кріплані: Невичерпний класичний стиль (2011)
Марчук Л. - Iнтригуюча i притягальна сила аркушiв Дмитра Горіна (2011)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - Президент України Віктор Янукович: "Я робитиму все, щоб не допустити розбрату" (2011)
Красовська О. - ...Бо пекло пережили на землі (2011)
Сищук О. - Директор Світового банку в Україні: "Ваша пенсійна реформа є однією з найбільш збалансованих" (2011)
Сищук О. - Чи приживуться британські пріоритети на українському ґрунті? (2011)
Миколаїв Ю. - Від віча - до Верховної Ради України (2011)
Мацієвський М. - Сім томів про досвід управлінців (2011)
Погорєлова А. - Становлення демократії як проблема розвитку культури парламентаризму (2011)
Біляцький С. - Нас чекає епоха Великої відмови, Добровольська А. (2011)
Павко А. - Основні принципи сучасного виборчого маркетингу (2011)
Кедровська Ю. - Арабське "доміно": теорія і практика ХХІ століття (2011)
Цирфа Ю. - Вибір позаблоковості, який зробила Україна, поважають (2011)
Цирфа Ю. - Науковий тиждень "прагматичного партнерства": окреслено теоретичний базис співпраці (2011)
Марчук Л. - "Patriae decori civibus educandis" – освічені громадяни є окрасою батьківщини (2011)
Філоненко С. - Не числом, а якістю (2011)
Дубровін С. - Духовність, культура, освіта (2011)
Марчук Л. - Він із честю вийшов на Свою Вершину... (2011)
Козак І. - Микола Дерикот, голова Хмельницької обласної ради: "Будь-яку справу належить робити разом" (2011)
Скрипник В. - Сергій Татусяк, голова Вінницької облради: "Регіональним реформам бути. Нині для цього є головне – політична воля" (2011)
Ткаченко В. - Не відступати перед труднощами (2011)
Миколаїв Ю. - Партнери зустрілися в Українському домі (2011)
Гірний Ю. - Батраки на власній землі (2011)
Кирей В. - Гроші - за водою, а спраглі - по воду? (2011)
Моторний Ю. - Чи поліпшили захист прав і інтересів громадян у судах? (2011)
Бєлогубова О. - Узагальнення ефективності застосування законодавства про оренду державного та комунального майна* (2011)
Лєлі І. - Рецепти морального відродження (2011)
Філоненко С. - Пільги за картками (2011)
Марчук Л. - Як "Під золотою зіркою" народилася перша гасова лампа (2011)
Дубровін С. - Феномен Болотова (2011)
Сергієнко С. - Людмила Таршинова: "Держзамовлення потрібне нам як повітря" (2011)
Дубровін С. - "Вірилось, бажалось, не забулось..." (2011)
Красовська О. - Кроки до Іванового червня (2011)
Дубровін С. - Лохотрон по-українськи, або 100 000$ (2011)
Дубровін С. - "Кияночка": балет, балет, балет... (2011)
Клейменова О. - Особливо пластичне ПАРКування дозволено! (2011)
Клейменова О. - "Друга половина душі, сповнена життя і радощів" (2011)
Баранечив Л. - Картини-послання (2011)
Title (2014)
Contents (2014)
Игропуло И. Ф. - Формирование научного стиля мышления школьников в условиях информатизации общества, Игропуло В. С. (2014)
Кормилец С. В. - Организационно-педагогические основы развития кадетских корпусов как заведений общего образования (2014)
Фрейман В. И. - Организация сетевых образовательных программ для реализации современных тенденций развития информационного общества, Кон Е. Л., Южаков А. А. (2014)
Фрейман В. И. - К вопросу о разработке и внедрении университетами самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов, Кон Е. Л., Южаков А. А. (2014)
Анненкова И. П. - Теоретические основы мониторинга качества профессиональной деятельности преподавателей ВУЗов (2014)
Атаманчук П. С. - Инновационные технологии управления качеством компетентностного становления будущего учителя, Атаманчук В. П., Кух А. Н., Николаев А. М., Диндилевич Е. М., Роздобудько М. О. (2014)
Атаманчук П. С. - Действенный механизм управления процессом обучения, Атаманчук В. П., Кух А. Н., Николаев А. М., Диндилевич Е. М., Роздобудько М. О. (2014)
Рудень В. В. - О сущности методического обеспечения самостоятельной внеаудиторной работы студентов как главенствующей основы в обучении будущих врачей в условиях доминирования информационной среды общества, Ковальская И., Козий-Бределева С. (2014)
Саносян Х. А. - Управление скоростью передвижения в гребных видах спорта (на примере академической гребли) (2014)
Саносян Х. А. - К вопросу составления научно обоснованных программ физического воспитания в ВУЗе, Меграбян С. Р., Мартиросян Р. С., Аветисян М. С., Агамян М. Г., Аристакесян У. Б., Ясакова Л. П. (2014)
Сербин В. В. - , Смирнова Ю. Г. (2014)
Pokorna L. - The pedagogical approach to communicative language teaching in primary school, Vasylieva O. (2014)
Пустовит Н. А. - Учебно-методический комплекс как средство формирования экологической компетентности школьников (2014)
Zaglaris J.G. - Nikos Kazantzakis – end of time due to copyright (2014)
Титул, зміст (2011)
Віктор Янукович: "Настав час проявити український характер, довести і собі, і світові, що Україна – це країна-лідер" (2011)
Марчук Л. - Суспільство має розуміти і знати, як ми досягнемо загального щастя (2011)
Марчук Л. - "Кризі має передувати розквіт..." (2011)
Миколаїв Ю. - Стомлені очікуванням (2011)
Гірний Ю. - За новаціями - до професури (2011)
Рублюк О. - Словник-довідник з парламентаризму / За заг. ред. Гошовської В. А. (2011)
Сищук О. - Вертикаль влади стрункішає. Дуалізму уникаємо (2011)
Кавун О. - Володимир Литвин: "У рідне село лечу, як на крилах" (2011)
Філоненко С. - Олександр Бандурка: "20 років ми творили власну державу з усіма її необхідними атрибутами. Завдання на майбутнє – виростити українця-патріота цієї держави" (2011)
Лузан А. - Олігархія та корупція (2011)
Цирфа Ю. - Лівія і крилата демократія (2011)
Дубровін С. - Майбутнє і глобалізація (2011)
Філоненко С. - Голова Державного космічного агентства України, Герой України Юрій Алексєєв: "У цю галузь потрібно спочатку вкласти, щоб потім отримати прибуток" (2011)
Станіслав Миколайович Конюхов (2011)
Писаренко С. - Юрій Шемшученко: "До космічних воєн справа не дійшла" (2011)
Солошенко Н. - Чорнобильська проблема в міжнародному вимірі (2011)
Сищук О. - Встигнути за рік (2011)
Чорнобиль 25 років по тому (2011)
Клейменова О. - Дві війни непохитного Хема (2011)
Цирфа Ю. - Fukushima - 1. Мирний атом дав збій… Через чверть століття (2011)
Клейменова О. - Бажання зберегти землю для нащадків - це і є патріотизм (2011)
Омелянчук І. - І крізь Чорнобиль проростає сад… (2011)
Кущ Л. - Андрій Шишацький, голова Донецької обласної ради: "Від професіоналізму еліти залежать шлях розвитку та якість життя" (2011)
Тищук Є. - Турбота про людей – пріоритетний напрям роботи місцевої влади (2011)
Тищук Є. - "Людина року-2010" у номінації "Міський голова року" Володимир Новацький: "Южне буде першим українським містом на зразок європейських, і для цього ми не просимо у держави зайвих коштів. Потрібно лише зменшити вилучення до державного бюджету"! (2011)
Тетеряник Г. - Донецький юридичний інститут - 50 років на освітній карті України (2011)
Дубровін С. - Куди піти вчитися? (2011)
Філоненко С. - Захист прав та інтересів підприємців і споживачів – серед пріоритетних напрямів діяльності антимонопольного відомства (2011)
Семиволос Н. - Конопківський центр здоров'я (2011)
Пузикова Л. - Екологія дущі по-індійські (2011)
Марчук Л. - Лицар забутих замків (2011)
Красовська О. - Центр підготовки польоту на планету трієнале (2011)
Іваненко Н. - Зоряне сяйво тимчасового повернення (2011)
Василь Гурін: "Я вірю в силу життя. У прекрасне. Про це пишу у своїх картинах…" (2011)
Бараневич Л. - Свято, що завжди з тобою (2011)
Анатолій Михайлович Самойленко (до 70-річчя від дня народження) (2008)
Бедратюк Л. - Повна система коваріантів бінарної форми восьмого порядку, Бедратюк С. (2008)
Бігун Я. - Про усереднення початкової і крайової задач із лінійно перетвореним аргументом (2008)
Дороговцев А. - Про вузькість операторів умовного математичного сподівання в просторах вимірних функцій, Попов М. (2008)
Ізюмцева О. - Про локальний час самоперетину вінерівського процесу, побудованого за сингулярною мірою (2008)
Карлова О. - Продовження відображень зі значеннями в неметризовних просторах (2008)
Кишакевич Б. Ю. - Метод асоційованих марковських процесів для дослідження конкуренційних моделей ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності в середовищі банківського портфоліо, Прикарпатський А. К., Твердохліб І. П. (2008)
Косован В. - Про поліноміальність нарізно поліноміальних функцій на добутках комплексних банахових просторів, Маслюченко В. (2008)
Красікова І. - Про спектр вузького оператора у функціональних просторах Кете (2008)
Ленюк М. - Запровадження гібридного інтегрального перетворення типу Бесселя-Ейлера-Лежандра на полярній вісі, Ленюк О. (2008)
Леонов О. - Про граничні точки послідовностей за фільтром (2008)
Лукашів Т. - Наближений синтез оптимального керування системами стохастичних диференціально-функціональних рівнянь Іто-Скорохода з малим параметром (2008)
Малик І. - Про існування та єдиність сильного розв'язку стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерри з інтегралом Скорохода (ІДРВЗІС) (2008)
Маслюченко О. - Побудова ω-первiсних: коливання суми функцій (2008)
Михайлюк В. - Послідовності функцій типу Радемахера в просторі L_1, Холоменюк В. (2008)
Нестеренко В. - Слабка горизонтальна квазінеперервність (2008)
Руденко О. - Розклад Іто-Вінера та властивості локального часу для ґауссівського випадкового поля (2008)
Стасюк Я. - Про ряди Діріхле з монотонними коефіцієнтами і остаточність опису виняткової множини (2008)
Сумарюк М. - Вільні напівгрупи, що породжуються аналітичними функціями (2008)
Ящук А. - Розклади Іто-Вінера деяких моментів зупинки (2008)
Arara A. - Existence results for the Darboux problem for hyperbolic differential inclusions in Banach spaces, Benchohra M. (2008)
Bilotskyy M. - On subgroups of infinite index, Chernikov M. (2008)
Chernikov M. - Groups with the weak minimal condition for nonabelian subgroups (2008)
Nykyforchyn O. - Fractal capacities and iterated function systems (2008)
Savchenko O. - Normal functors in the category of ultrametric spaces (2008)
Tashpulatov S. - Investigation of spectrum and bound states of the energy operator of two-magnon system in a non-Heisenberg ferromagnetic with spin S=2 and nearest-neighbor interactions (2008)
Shukel O. - Asymptotic dimension of symmetric powers, Zarichnyi M. (2008)
Титул, зміст (2015)
Загурський О. М. - Основні напрями інноваційної діяльності в аграрному секторі України (2015)
Озерчук О. В. - Сутність, роль та напрями державної фінансової політики регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Деревко О. С. - Антикризове регулювання українських державних банків (2015)
Овсянникова Я. О. - Особливості інструментів управління ризиками проектів публічно-приватного партнерства (2015)
Мельник В. В. - Теоретичні аспекти формування складових фінансового механізму суб’єктів довірчого управління майном (2015)
Снігір О. І. - Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу: шляхи реалізації урядових реформ (2015)
Голубка В. М. - Суспільний контролінг розвитку фармацевтичного ринку: теоретичні основи та практичні підходи (2015)
Затонацька Т. Г. - Перспективи та передумови бюджетної децентралізації в Україні на сучасному етапі, Кузькін Є. Ю., Ставицький А. В. (2015)
Радіонов Ю. Д. - Цілі бюджетної політики України у сфері видатків (2015)
Любіч О. О. - Надійність кредитних рейтингів для прогнозування дефолтів банків, Бортніков Г. П. (2015)
Солодка О. О. - Стохастичні структурні та редуковані моделі оцінювання CDS (2015)
Версаль Н. І. - Достатність фондування банківських кредитів, Заваруєва О. С. (2015)
Бичихін Є. В. - Основні тенденції інвестиційних процесів в Україні в контексті співробітництва з Європейським банком реконструкції та розвитку (2015)
Левін В. І. - Транспарентність оподаткування малого і середнього бізнесу в контексті євроінтеграційного вектору розвитку України (2015)
Осецька Д. В. - Інституційний підхід до конструювання механізмів фіскального регулювання економіки (2015)
Титул, зміст (2015)
Гаврилюк О. В. - Глобалізація: ідентифікація геополітичних та економічних загроз (2015)
Ухналь Н. М. - Особливості розвитку міжнародних фінансових центрів в умовах глобалізації фінансової системи (2015)
Возненко А. А. Возненко А. А. - Система державної допомоги на етапі жорсткої економії бюджетних коштів (2015)
Верещака І. М. - Боргова політика в системі середньострокового бюджетного прогнозування (2015)
Лондар О. С. - Вдосконалення системи управління борговою сферою України в процесі інтеграції в ЄС (2015)
Шишко О. В. - Теоретичні аспекти формування фінансової автономії місцевого самоврядування в сучасних умовах (2015)
Бортніков Г. П. - Економічні нормативи як сигнали раннього попередження кризи в банку, Правотар В. А. (2015)
Клименко К. В. Клименко К. В. - Розвиток державних нефінансових корпорацій у контексті законодавчого забезпечення реформ в Україні (2015)
Мануілов О. В. Мануілов О. В. - Вплив монетарного регулювання в контексті забезпечення макроекономічної стабілізації (2015)
Капленко О. І. - Розвиток ринку депозитарних розписок (2015)
Іванов С. М. - Підходи до оцінювання конкуренто­спроможності підприємств машинобудівної галузі, Морозова І. К. (2015)
Дьяченко Я. Я. Дьяченко Я. Я. - Засоби державної протидії непродуктивному відпливу капіталу за межі України (2015)
Титул, зміст (2011)
"Від освіти на все життя – до освіти протягом усього життя" (2011)
Кедровська Ю. - Україна прийняла на себе радіаційний удар, про реальні наслідки якого ані науковці, ані промисловці не здогадувалися (2011)
Цирфа Ю. - Єднання світу: гірка нагода для міжнародної підтримки (2011)
Мацієвський Ю. - Платон Костюк в історії і науці (2011)
Гречана О. - Підкорювач медичних вершин (2011)
Дубровін С. - Подвиг зв'язківця (2011)
Поташній Ю. - Листи з війни прийшли через 70 років (2011)
Тищук Є. - "Стратегія життя" – для інвалідів та ветеранів (2011)
Тищук Є. - Баланс не гріє (2011)
Сищук О. - Валерій Бевз: "У нас достатня законодавча база для боротьби з корупцією" (2011)
Сищук О. - Унікальна угода: вступ до ЗВТ, що членство в ЄС? (2011)
Цирфа Ю. - Венеціанська комісія вітає "плацдарм для обговорення" і виступає проти політизації мовного питання (2011)
Писаренко С. - Державний, національний, народний суверенітет в умовах глобалізації (2011)
Соснін О. - Національні інтереси в інформаційній сфері (2011)
Гурієвська В. - Рушійна сила державотворення (2011)
Гончарук О. - Земельна реформа – проміжний фініш (2011)
Сищук О. - Ринок землі: інвестиції у 200 мільярдів (2011)
Поташній Ю. - Селяни притиснули зернотрейдерів (2011)
Ткаченко В. - Леонід Кельвич: "Працювати на землі – це престижно, бо хліб і м’ясо потрібні нам усім" (2011)
Кирей В. - Не зрадь землі своєї (2011)
Нестуля О. - Свій до свого – за найкращим (2011)
Поташній Ю. - CUSM! Інакше – масло без молока, а ковбаса без м’яса (2011)
Лозяна О. - Med-art - дзеркало естетичної революції (2011)
Красовська О. - Сезонні роботи з мріями про літо (2011)
Дубровін С. - Полонить душу пісня українська (2011)
Мозгова В. - Палац "Україна" пропагує національні цінності (2011)
Іваненко Н. - Майстер із міста майстрів (2011)
Дубровін С. - Андріївський, 13. Стережіться дзеркал! (2011)
Бараневич Л. - А звучала музика... (2011)
Клейменова О. - Феномен Чебикіна (2011)
Марчук Л. - Художня академія, яку створила "душа, що страждала від любові та мистецтва" (2011)
Марчук Л. - Життя – як позичений нам п’ятихвилинний сон, – записав у своїх щоденниках Бейла (2011)
Клейменова О. - Моє кохання без правил (2011)
Кедровська Ю. - АУТ-2011: нейрорізноманітність (2011)
Марчук Л. - "Мій шлях" (2011)
Прикарпатський А. - Микола Боголюбов – предтеча сучасної математичної фiзики та квантової математики, Плічко А. (2009)
Лінчук С. - Про наукову спадщину професора Миколи Iвановича Нагнибiди (2009)
Балан В. - Квазiнормованi послiдовностi двозначних незалежних випадкових величин з нульовим середнiм у просторi L_p при p≥1 (2009)
Бандура А. - Обмеженiсть L-iндексу за напрямом цiлих функцiй роду p з "плоскими нулями" (2009)
Бедратюк Л. - Аналог формули Сильвестра-Келлi для iнварiантiв тернарної форми (2009)
Волошин Г. - Узагальнення однiєї теореми Бернштейна, Маслюченко В. (2009)
Грушка Я. - Простори операторiв з обмеженим проекцiйним слiдом (2009)
Довгей Ж. І. - Будова групи унiтрикутних автоморфiзмiв кiльця многочленiв вiд двох змiнних над полем нульової характеристики, Сущанський В. І. (2009)
Заболоцький М. - Регулярне зростання коефiцiєнтiв Фур’є логарифму цiлої функцiї нульового порядку (2009)
Звоздецький Т. - Еквiвалентнiсть деяких операторiв узагальненого диференцiювання першого порядку в просторах аналiтичних функцiй (2009)
Кирилич В. - Достатнi умови глобальної неперервної розв’язностi задачi з невiдомими межами для виродженої квазiлiнiйної гiперболiчної системи (2009)
Кічура С. - Класична розв’язнiсть однiєї крайової задачi для параболiчного рiвняння з розривними коефiцiєнтами, Цаповська Ж. (2009)
Маслюченко О. - Побудова ω-первiсних: сильно досяжнi простори (2009)
Мацак І. - До закону великих чисел у банахових ґратках, Плічко А. (2009)
Нестеренко В. - Сукупнi властивостi функцiй, якi монотоннi вiдносно першої змiнної (2009)
Нікітіна О. - Запровадження гiбридного iнтегрального перетворення Бесселя-Ейлера-Фур’є на полярнiй осi (2009)
Плічко А. - Про ортогональнi пiдпростори у щiльно вкладених гiльбертових просторах (2009)
Савченко О. - Функтор гiперпростору i продовження розмитих метрик (2009)
Сумарюк М. - Вiльна група, що породжується двома многочленами (2009)
Торган Г. - Мiшана задача для нелiнiйного параболiчного рiвняння четвертого порядку в необмеженiй областi (2009)
Філевич П. - Про асимптотичну рiвнiсть похiдних логарифмiв максимуму модуля i максимального члена цiлої функцiї (2009)
Чмир О. - Точковi степеневi особливостi розв’язку нелiнiйного iнтегрального рiвняння Вольтерри (2009)
Шахно С. - Про двокрокову модифiкацiю методу Ґаусса-Ньютона при узагальнених умовах Лiпшиця для нелiнiйних задач найменших квадратiв, Якимчук Р. (2009)
Taneri U. - The algebraic structure of a linear Focker-Planck type kinetic dynamical system, Vovk M. I., Prykarpatsky A. K. (2009)
Загороднюк А. - До 60-рiччя вiд дня народження Анатолiя Миколайовича Плічка, Маслюченко В., Мацак І., Попов М. (2009)
Опарін В. М. - Українська класична школа публічних фінансів, Федосов В. М., Юхименко П. І. (2015)
Колосова В. П. - Інституціональні чинники та наслідки реформування міжнародних фінансових організацій (2015)
Науменкова С. В. - Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності, Міщенко В. І. (2015)
Бортніков Г. П. - Присутність іноземних банків із країн – членів ЄС в Україні, Любіч О. О. (2015)
Швабій К. І. - Теоретичні підходи до формування та реалізації податкової політики держави (2015)
Терещенко О. О. Терещенко О. О. - Концептуальні підходи до визначення залишкового прибутку підприємства, Макаренко Т. Ю. Макаренко Т. Ю. (2015)
Бабяк Н. Д. - Корпоративне фінансування в умовах нестабільності фінансового ринку, Самбірський М. М. (2015)
Автори (2015)
Титул, зміст (2011)
Цирфа Ю. - Пріоритети головування України в Комітеті міністрів Ради Європи. Перші кроки на шляху реалізації (2011)
Поташний Ю. - Володимир Литвин: "Патріотизм на тріскучих фразах не виховаємо" (2011)
Скрутень І. - Хто ти єси? (2011)
Сищук О. - Жити дружно (2011)
Сищук О. - Володимир Каплієнко: "Ми об’єдналися заради п’яти реформ" (2011)
Писаренко С. - Ми пишемо Конституцію на віки (2011)
Нагребецька І. - Будуймося з регіонів! (2011)
Дубровін С. - Щасливі діти - могутня держава (2011)
Цирфа Ю. - "Батько-І" – "батько-ІІ" (2011)
Філоненко С. - Право на інформацію: публічну й не дуже (2011)
Клепач Л. - Усама бен Ладен. To be continued... (2011)
Гай В. - Дорога вирівнює в правах і підносить життєві уроки (2011)
Миколаїв Ю. - Багатовекторний характер міжнародної діяльності Маріупольського державного університету (2011)
Цирфа Ю. - Судові новації в дії (2011)
Сіренко В. - ...І не треба дивуватися, якщо з’явиться хутірська законність (2011)
Невмержицький Є. - Перспективи адміністративної реформи в контексті проблеми легітимізації виконавчої влади, Шульженко Ф. (2011)
Шпильова В. - Щоденний біль "чорнобильця" Івана Слуцького (2011)
Савчина Ю. - Оформлення спадкових прав на землю (2011)
Кармазин М. - Євген Удод, голова Дніпропетровської обласної ради: "Змін бояться ті, хто не прагне до кращого й не думає про майбутнє" (2011)
Тищук Є. - "Це робота команди", (2011)
Савчина Ю. - Люди і собаки (2011)
Поташній Ю. - В очікуванні туристичного буму (2011)
Дубровін С. - "Радіоактивні" гроші не пахнуть? Вони руйнують здоров’я! (2011)
Семиволос Н. - "Медобори", що повертають радість життя (2011)
Клейменова О. - Мирослав Скорик: "У вітчизняних композиторів є потенція для створення гарних вистав" (2011)
Красовська О. - Монтаж як процес пізнання (2011)
Марчук Л. - Чи є вона - межа між небом і землею? (2011)
Дубровін С. - "Книжковий Арсенал": вибух фантазії для книголюбів (2011)
Андрієвський Л. - Українська ідея: історично-державний і мистецько-духовний вимір (2011)
Красовська О. - "Школярі" в полоні великого культу (2011)
Іваненко Н. - Їдка іронія. Гіркий гротеск (2011)
Цирфа Ю. - Зазирнути до нейролабораторії свідомості… (2011)
Клейменова О. - Лабораторні випробування Гроха (2011)
Титул, содержание (2009)
Найдек В. Л. - Процесс газофлюсового рафинирования алюминиевых сплавов, Беленький Д. М., Пионтковская Н. С., Наривский А. В. (2009)
Костяков В. Н. - Влияние компонентов шихты на поведение хрома при плавке сталеплавильного шлака в дуговой печи, Полетаев Е. Б., Шевчук Е. А. (2009)
Захаров Н. И. - Об использовании электростатического поля в технологии внепечной дегазации стали, Троцан А. И., Овдиенко А. А. (2009)
Фролов В. Н. - Термодинамические расчеты равновесия реакций взаимодействия углерода с газообразными продуктами металлургических процессов, Курпас В. И., Фролов А. В. (2009)
Котлярский Ф. М. - Предпосылки совершенствования технологической пробы для оценки газонасыщенности жидких алюминиевых сплавов , Белик В. И. (2009)
Скрипник С. В. - Разработка технологии получения фасонных заготовок из жаропрочной стали 15Х12Н2МВФАБ методом центробежного электрошлакового литья , Чернега Д. Ф., Горячек А. В. (2009)
Смирнов А. Н. - Физическое моделирование условий формирования непрерывнолитой сортовой заготовки в кристаллизаторе высокоскоростной МНЛЗ, Ухин В. Е., Жибоедов Е. Ю. (2009)
Симановский В. М. - Керамические стержни и фильтрующие элементы для литья охлаждаемых лопаток ГТД, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Притуляк А. С., Левченко Ю. Н. (2009)
Шинский О. И. - Получение связующих из отходов пенополистирола для литейных форм и стержней и изучение ряда характеристик этих процессов, Стрюченко А. А., Дорошенко В. С. (2009)
Исмаилов Н. Ш. - Беглярский бентонит - эффективный связующий компонент для формовочных смесей при производстве чугунных отливок (2009)
Верховлюк А. М. - Особенности получения и коррозионная стойкость многокомпонентных сплавов на основе меди , Науменко М. И., Плитченко В. В., Нога А. П. (2009)
Шатрава А. П. - Способы получения композитов сталь-бронза в локальном и литом видах (2009)
Бродниковский Н. П. - Влияние малых содержаний хрома на жаростойкость циркония, Орышич И. В., Кузнецова Т. Л., Порядченко Н. Е., Крапивка Н. А. (2009)
Казачков Е. А. - Метод определения температуры поверхности непрерывнолитой заготовки при помощи цифровой фотокамеры, Федосов А. В., Чичкарев Е. А., Кислица В. В., Исаев О. Б. (2009)
Титул, содержание (2009)
Скребцов А. М. - Структура жидких металлов в интервале температуры ликвидус-кипение (2009)
Костяков В. Н. - Качество углеродистой стали, легированной ванадием из оксидного расплава , Сидак В. Б., Кирьякова Н. В. (2009)
Лихошва В. П. - Моделирование процессов формирования суспензионных расплавов, Найдек В. Л., Рейнталь Е. А., Шатрава А. П., Бондарь Л. А. (2009)
Захаров Н. И. - Учет фактора воздействия электростатического поля на движущийся металл по закону Сивертса, Троцан А. И. (2009)
Небожак И. А. - Микроструктура модифицированных ферросилицием чугунных отливок, полученных с помощью газифицируемых дисперснонаполненных моделей, Пилипенко Т. К., Суменкова В. В., Шинский О. И. (2009)
Таранов Е. Д. - Структура и свойства стали марки 15Л при литье выжиманием с кристаллизацией под давлением , Баранова В. Н., Примак И. П., Щеглов В. М., Изотова О. Е. (2009)
Репях С. И. - Погрешность размерной точности отливок в литье по выплавляемым моделям , Хрычиков В. Е. (2009)
Тринева Т. Л. - Обеспечение размерной точности формообразующих поверхностей литейной оснастки, изготовленной с помощью технологий быстрого прототипирования (Rapid pRototyping) (2009)
Русаков П. В. - Особенности моделирования виброформовочных машин с переменной присоединяемой массой (2009)
Постиженко В. К. - Оптимизация технологических параметров модельных составов с помощью математического моделирования, Береговая О. С. (2009)
Шипицын С. Я. - Повышение износостойкости литой колесной стали , Кирчу И. Ф., Золотарь Н. Я., Козлик Ю. А. (2009)
Логинов Ю. Н. - Анизотропия механических свойств дендритной структуры непрерывнолитой кислородосодержащей меди, Мысик Р. К., Смирнов С. Л., Брусницын С. В., Сулицин А. В., Груздева И. А. (2009)
Шумихин В. С. - Влияние термообработки на структуру и механические свойства объемноаморфизованных сплавов на основе циркония , Верховлюк А. М., Щерецкий А. А., Лахненко В. Л., Беспалый А. А., Науменко М. И. (2009)
Кириевский Б. А. - Особенности строения расплавов системы Cu-Fe, Руденко М. А., Христенко В. В. (2009)
Ефимова В. Г. - Усовершенствование технологии рафинирования стали на ОАО МК "Азовсталь" в процессе ее разливки на МНЛЗ путем изменения гидродинамики промежуточного ковша, Ефимов Г. В., Симановский В. М., Максюта И. И., Квасницкая Ю.Г. (2009)
Фролов В. Н. - Экологические проблемы производства черных металлов, Курпас В. И., Фролов А. В. (2009)
Гнилоскуренко С. В. - V Международная выставка-конференция "Литье. Защита поверхности - 2009" (24-26 марта 2009 г., Запорожье) (2009)
Титул, зміст (2012)
Соценко О. В. - Особенности агрегативного механизма формирования структуры шаровидного и вермикулярного графита в модифицированных чугунах (2012)
Жижкина Н. А. - Структурообразование высоколегированного чугуна в поле действия центробежных сил (2012)
Косолап Н. В. - Влияние нагрева дисперсного потока в ковшовой фурме на импульс истекающей в расплаве газопорошковой струи. Сообщение 2, Куземко Р. Д. (2012)
Бейгельзимер Э. Е. - Расчетная оценка длины свободного растекания слоя воды по верхней поверхности полосы при струйном охлаждении (2012)
Дан Л. А. - Совершенствование технологии изготовления пенополистироловых моделей для процесса ЛГМ с помощью термоплоттера, Трофимова Л. А., Дан Е. Л., Шварц В. Л., Цыс А. Г. (2012)
Мирошниченко С. В. - Экспериментальное изучение твердости материала в процессе реверсивной закрытой прошивки, Коновалов Ю. В. (2012)
Титул, зміст (2015)
Коновалов Ю. В. - Сортовые литейно-прокатные агрегаты для ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Маншилин А. Г., Коренко М. Г. (2015)
Бубликов В. Б. - Влияние кремния и магния на структуру высокопрочного чугуна модифицированного в предкристаллизационном периоде, Берчук Д. Н., Зелёная Л. А., Овсянников В. А. (2015)
Дорошенко В. C. - Особенности литья высокопрочного чугуна в вакуумируемые формы, Шинский В. О. (2015)
Лысенко Т. В. - Физико-химические процессы на поверхности стальных отливок при литье в керамизированные формы, Ясюков В. В., Гладаренко Д. О. (2015)
Ясюков В. В. - Композиционные вставки пресс-форм литья под давлением, Солоненко Л. И., Цыбенко О. В. (2015)
Воронова О. И. - Легкоотделяемые прибыли для отливок пресс-форм литья под давлением, Лысенко Т. В., Ясюков В. В. (2015)
Шалевская И. А. - Интенсификация процессов затвердевания крупногабаритных отливок из железоуглеродистых сплавов при литье по газифицированным моделям, Мусбах Д. И., Шинский В. О. (2015)
Петрищев А. С. - Развитие исследований качественных характеристик шламов от обогащения урановых руд для дальнейшего их использования в качестве железосодержащего вторичного сырья (2015)
Титул, содержание (2015)
Кочешков А. С. - Кафедре литейного производства НТУУ "КПИ" – 90 лет (на украинском языке), Гнатуш В. А., Лютый Р. В. (2015)
Фесенко М. А. - Графитизирующее модифицирование чугуна в литейной форме, Косячков В. А., Фесенко А. Н., Лукьяненко И. В., Фесенко Е. В. (2015)
Ямшинський М. М. - Прогнозуровання ливарних і механічних властивостей жаростійких сталей, Федоров Г. Є., Радченко К. С. (2015)
Могилатенко В. Г. - Дослідження впливу фторцирконату калію і нітриду титану на морфологію кремнію в заевтектичному силуміні КС740, Власюк І. А. (2015)
Кеуш Д. В. - Вплив атомно-кристалічних характеристик на процеси синтезу фосфатних зв’язувальних компонентів, Лютий Р. В. (2015)
Кочешков А. С. - Гіпсокремнеземисті суміші з комплексним вогнетривким наповнювачем для лиття за моделями, що витоплюють, Кириленко Г. Ю. (2015)
Самарай В. П. - Изготовление деталей коленного протеза методами литья (2015)
Кочешков А. С. - Парк національного технічного університету – музей під відкритим небом, Лютий Р. В., Клименко В. А. (2015)
70 лет Сыропоршневу Леониду Николаевичу (2015)
Титул, зміст (2011)
Нарада С. - "Зелена економіка" проти зеленого Дніпра і ГМО (2011)
Петренко І. - "Для нас є дуже важливим і принциповим виконання тих зобов’язань, які брала Україна перед Радою Європи 16 років тому" (2011)
Сищук О. - Пенсійні хроніки: реформа хоч і пом’якшена, але з ефектом (2011)
Сищук О. - Ліки – найприбутковіший бізнес. Архіпелаг пігулкових підробок живе й процвітає. Чому? (2011)
Філоненко С. - Поки не зміниться суспільство, корупція процвітатиме (2011)
Кармазин М. - "Головне – не повноваження, а чітке дотримання букви закону", – стверджує заслужений юрист України Станіслав Юрченко (2011)
Пузикова Л. - Мексика: між минулим і майбутнім, Козунова Р. (2011)
Павко А. - Право як соціокультурний феномен (2011)
Красняков Є. - Державна політика в галузі освіти України в контексті реалізації освіти для демократичного громадянства і прав людини (2011)
Чорний В. - Особливості розвитку суспільства, або Спроба отримати відповідь на запитання: "Що ми модернізуємо?" (2011)
Гальчинський А. - Формування ефективності стратегії соціальних перетворень (2011)
Тищук Є. - Таємниці демонів ночі.., або Головний ніндзя України та Білорусі – козацький генерал! (2011)
Скрутень І. - А корабель пливе? (2011)
Цирфа Ю. - Африканські біженці VS реформований Шенген: у кого перевага? (2011)
Омелянчук І. - Маршрутка вирушає в рейс... (2011)
Тищук Є. - Століття. Політ триває! (2011)
Михлик З. - Чи розв’яжемо гордіїв вузол у плануванні територій? (2011)
Поташній Ю. - Іпотечне будівництво - на приколі (2011)
Тищук Є. - В Іллічівську говорили мери 300 міст (2011)
Лукашук О. - Володимир Войтович: "Ми маємо великі шанси забезпечити в Україні реальність справжнього народовладдя" (2011)
Поташний Ю. - Великий Хутір виходить в Інтернет (2011)
Марчук Л. - "Тільки ледачий чи байдужий галичанин не долучається до розвитку туризму на Прикарпатті", – переконаний голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич (2011)
Козак І. - Депутатський мандат не манна небесна (2011)
Цирфа Ю. - Анексія української історії. Чи, швидше, духовності й моралі? (2011)
Пузикова Л. - Море полюбляє сильних (2011)
Клейменова О. - Крос із перепонами та пальма на фініші (2011)
Грабович І. - Втрата суб’єктності (2011)
Клейменова О. - Майстерія на вістрі пензля (2011)
Красовська О. - Туга за примарним (2011)
Бараневич Л. - Послання з найвищих сфер (2011)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - 20 років незалежності: робити висновки та йти вперед (2011)
Цирфа Ю. - 20-річна результативність спрямування векторів та налагодження відносин (2011)
Прокопчук О. - Про 20 років свободи та інші "незалежності" (2011)
Дубровін С. - "Інтерни" Верховної Ради України отримали сертифікати (2011)
Соснін О. - Інформаційна сфера в реалізації інтересів інноваційного розвитку нації (2011)
Фурашев В. - Проект нової Воєнної доктрини України: керівництво до дії чи декларація? (2011)
Тищук Є. - Гриф таємності стає грифом відкритості (2011)
Дубровін С. - Парад бронетехніки (2011)
Поташній Ю. - На Івана Купала в Україні ремствували (2011)
Мельник А. - Відкриті для співпраці. В інтересах громадян і держави (2011)
Ткаченко В. - Cергій Дунаєв: "Політика будь-якого мера – це його господарська діяльність" (2011)
Шот М. - Іван Гута, котрий "карбував" колгоспні гроші, заснував "Мрію" і знає, як здійснити задумане (2011)
Скрипник В. - "Здешевлення кредитів на житло на один мільярд гривень забезпечить бюджету в десять разів більше фінансових надходжень" – (2011)
Михлик З. - Георгій Березовський: "Нема села, де ми не будували б" (2011)
Клейменова О. - Королі не ходять пішки. Ходять пішки пішаки (2011)
Красовська О. - Атлас "незалежних" принад (2011)
Марчук Л. - Львів туристичний має бути європейським! (2011)
Поташній Ю. - Електронний іспит (2011)
Гай в. - Персональні дані – під захист держави (2011)
Дубровін С. - Сільська бібліотека: останні барикади? (2011)
Поташній Ю. - Метадонова окупація (2011)
Тищук Є. - За сучасними стандартами тут лікують і тіло, і душу (2011)
Тищук Є. - Триразовий чемпіон світу, заслужений тренер України Володимир Ухач: "Бажаєте бути чемпіоном – готуйтеся до довгих років тренувань, обмежень, травм та розчарувань" (2011)
Клейменова О. - Аксіоми Ступки (2011)
Пузикова Л. - Франківці граюсь - серце крають (2011)
Дубровін С. - Реліквія повернулася (2011)
Двоєглазова К. - Оксана Одайник: "Хочу, щоби блакитні далі люди бачили моїми очима" (2011)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - "Нам, що взялися протирати очі своїм землякам, треба один одному пособляти, один одному радити, а то не буде добра з нашого писання" (2011)
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин: "Світ поважає тих, хто поважає себе" (2011)
Сищук О. - Депутатська афіша (2011)
Вітання Голови Верховної Ради України з нагоди п'ятнадцятої річниці з дня заснування Конституційного Суду України (2011)
Петров І. - Над Конституцією – лише Бог, (2011)
Голови Конституційного Суду України (2011)
Склад Конституційного Суду України (2011)
Головін А. - Захист основоположних прав людини і громадянина під час надання Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень (2011)
Бринцев В. - Роль і значення наукових доктрин і концепцій (2011)
Гультай М. - Особливості функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччина (2011)
Кампо В. - Наукове забезпечення юрисдикційної діяльності Конституційного Суду України (роздуми небайдужого) (2011)
Стрижак А. - Удосконалення статусу Конституційного Суду України (2011)
Селіванов А. - Доктрина компетенції конституційного правосуддя (2011)
Бондарь Н. - Онтология современного конституционного правосудия: в поиске баланса власти, собственности, свободы (2011)
Рудич Ф. - Політичний режим і народовладдя: методологічний контекст (2011)
Пилипенко І. - Економічна освіта – найкраща, працевлаштування – найпрестижніше, науковий пошук – з перспективою (2011)
Бондаренко С. - "Дзюба - постать століття" (2011)
Марчук Л. - Свято першокниги (2011)
Поташній Ю. - "Похоронки" заговорили (2011)
Лазарєва О. - Дружківка: влада і бізнес – партнерство, яке вигідне всім (2011)
Філоненко С. - Вогонь, вода й мідні труби (2011)
Філоненко С. - Рятувати тут і тепер (2011)
Прокопчук О. - 1 вересня (2011)
Поташній Ю. - У що вдягнути школярів і чим нагодувати? (2011)
Красовська О. - 20 Художня виставка до Дня Незалежності України (2011)
Нечепа В. - Творчість скульптора Беленя – це пласти масштабного мислення (2011)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - Економіка регіонів має зростати, а з тіньовими схемами повинен боротися не лише міністр чи податкова, а й кожен сільський, селищний, міський голова (2011)
Дубровін С. - Cпоживчий кошик – що дірка від бублика (2011)
Цирфа Ю. - Наші ініціативи – світові (2011)
Цирфа Ю. - Рух до Європи. Прогрес помітили й нові рубежі обіцяють у грудні (2011)
Цирфа Ю. - Сила євроінтеграційних устремлінь – у внутрішній єдності й налагодженому діалозі (2011)
Омелянчук І. - Регіональний вимір "Східного партнерства" (2011)
Цирфа Ю. - Міжпарламентський вимір європейської інтеграції України: спільними зусиллями реалізується єдина мета (2011)
Павловський А. - Чому не спрацювала національна ідея (2011)
Філоненко С. - Індивідуальний доступ до конституційного правосуддя як крок до демократії (2011)
Щоб наші люди так само довіряли своєму Конституційному Суду, як вони довіряють Європейському суду з прав людини (2011)
Цирфа Ю. - Правосуддя як утвердження загальнолюдської справедливості (2011)
Демський О. - Коли запрацює суд присяжних? (2011)
Філоненко С. - Закон "По судовий збір" - ще один крок до судової реформи (2011)
Кирилюк Р. - Правова природа відносин щодо організаційного забезпечення діяльності судів за участі Державної судової адміністрації України: проблемні питання визначення (2011)
Оніщенко Н. - Правова культура особи в контексті конституційного розвитку (реальний стан та програмні цілі), Береза С. (2011)
Євграфова Є. - Науково-творче джерело вивчення конституційного права України* (2011)
Семигіна Т. - Подарунок лікарю – корупція чи подяка?, Грига І., Степурко Т. (2011)
Невмержицький Є. - Проблеми рецепції антикорупційних механізмів розвинених країн в українську практику (2011)
Сищук О. - Робота над ефектом (2011)
Гірний Ю. - Економіка України: від трипільської культури до "помаранчевої" революції (2011)
Миколаїв Ю. - Держслужбовці, за парти! (2011)
Демський О. - До створення ринку землі залишився один крок (2011)
Пузикова Л. - Кримський Кореїз і французький Корез міркують про майбутнє (2011)
Марчук Л. - Королівський парк серед львівських кам’яниць (2011)
Гай В. - "Я" – на гонорі і хамстві, або Світ витісняє агресорів з дороги (2011)
Гай В. - Винуватці аварії замінять… ДАІ (2011)
Дубровін С. - Сигнал останньої надії (2011)
Тищук Є. - Від пропаганди до "піару", (2011)
Тищук Є. - Потрібні жінки… (2011)
Пузикова Л. - Дельфіни не можуть жити в каламутній воді (2011)
Марчук Л. - Цілющі джерела, освячені Богоявленням (2011)
Цвень П. - "Спасибо Вам, сиятельство..." (2011)
Кашницький М. - Як я хотів бути дитячим письменником, а став заручником бізнесового хижацтва (2011)
Корніюк В. - На берегах річки Геракліта пляжів немає (2011)
Красовська О. - Великий екран у зоряному світлі (2011)
Терпак О. - Квітуче раювання Юлії Невгад (2011)
Титул, зміст (2011)
Кедровська Ю. - Європарламент фіксує і… вимагає (2011)
Цирфа Ю. - "Європейські" зауваження і… жодних пропозицій, котрі не чіплялися б до конституційних змін (2011)
Мірошниченко Ю. - Влада Українського народу та шляхи забезпечення конституційності його рішень (2011)
Гусаров С. - Конституція і проблеми правової політики (2011)
Чорний В. - Реформування безпекового простору України (2011)
Демський О. - Негласні слідчі дії, реєстр досудових розслідувань та інші особливості проекту Кримінального процесуального кодексу України (2011)
Демський О. - Голодна жебрачка міліція справді небезпечна для суспільства, Сищук О. (2011)
Сищук О. - Спецоперація в Одесі: висновки професіоналів (2011)
Тищук Є. - Слідами одеської стрілянини (2011)
Філоненко С. - Родом із сім’ї, або Коли настане мода на повноцінний шлюб? (2011)
Андрієвський І. - … І 30 тисяч путівок у життя (2011)
Петькун С. - Європейська освіта: від ідеї — до самоствердження та визнання (2011)
Дубровін С. - Обирай найкращу! (2011)
Тищук Є. - "Люди! Доки серця стукають, пам’ятайте…" (2011)
Тищук Є. - Гідна праця – це не тільки гідна зарплата, а й усебічна турбота керівництва про своїх підлеглих (2011)
Козак І. - Селянин, втративши землю, назад її не поверне (2011)
Бараневич Л. - Народовладдя повинно ґрунтуватися не тільки на теорії, а й на фінансах (2011)
Марчук Л. - Усі дороги ведуть... у Городок (2011)
Омелянчук І. - А в Рівному… не тільки газ (2011)
Павленко Д. - Безлад як наслідок (2011)
Скрипник В. - Вінницька громада крокує в Європу (2011)
Марчук Л. - Манять можливості, зупиняють правила, чи то, ба, їхня відсутність (2011)
Марчук Л. - Золотої осені по "Золотій підкові Львівщини" (2011)
Марчук Л. - "Арена Львів": "Давай грай!" (2011)
Дубровін С. - НСК "Олімпійський": коригуємо… менталітет (2011)
Пузикова Л. - Точна адреса інвестицій – Севастополь (2011)
Трікменіді А. - Християнство: давньотаврійська історія (2011)
Писаренко С. - Активної аудиторії, цікавих гостей! (2011)
Прокопчук О. - Кращий телеканал ділових новин (2011)
Дубровін С. - Стукайте, і двері на велику сцену вам відчинять! (2011)
Клейменова О. - Йому подобалося мовчати (2011)
Клейменова О. - Звуки "Мо…" в епоху глухих (2011)
Іваненко Н. - Національний фільм волає про турботу (2011)
Вікторова Г. - "Дві історії кохання" (2011)
Красовська О. - Жодних обмежень для необмежених! (2011)
Іваненко Н. - Ювілейна осінь патріарха (2011)
Федор М. - Розмаїття – це правда! (2011)
Title (2015)
Contents (2015)
Zaloilo I. A. - Application of DNA microarrays in modern fish-farming, Zaloilo O. V., Buchatskiy L. P. (2015)
Pirog T. P. - Microbial surfactants in environmental technologies, Konon A. D., Savenko I. V. (2015)
Kyrychenko O. V. - Market analysis and microbial biopreparations creation for crop production in Ukraine (2015)
Komisarenko S. V. - Effectiveness of nitrogen-containing bisphosphonates in regulation of mineral metabolism at alimentary steoporosis in rats, Volochnyuk D. M., Shymanskyy I. O., Ivonin S. P., Veliky M. M. (2015)
Parkhomenko Yu. M. - Metovitan prevents accumulation of thiamin diphosphate oxygenized form in rat tissues under irradiation, Donchenko G. V., Chehovskaya L. I., Stepanenko S. P., Mejenskaya O. A., Gorban E. N. (2015)
Burlaka O. M. - Functionalization of carbon nanotubes by different biomolecules for stable dispersion in water, Pirko Ya. V., Kolomys O. F., Smertenko P. S., Glazunova V. O., Konstantinova T. E., Yemets A. I., Blume Ya. B. (2015)
Nidialkova N. А. - The effect of stanum (IV) and germanіum (IV) coordination compounds on Bacillus thuringiensis var. israelensis ІМV В-7465 peptidases activity, Varbanets L. D., Seifullina І. I., Shmatkova N. V. (2015)
Tigunova O. O. - New strain-producers of biobutanol. III. Methods of increased butanol accumulation from biomass of switchgrass Panicum virgatum L., Shulga S. M. (2015)
Короткевич Н. В. - Одержання рекомбінантного аналога SHB-EGF людини з використанням генетичної системи транспозон–транспозаза, Лабинцев А. Ю., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2015)
Kuznietsova H. M. - Effects of C 60 fullerene — cisplatin complex on honeybee Apis mellifera L., Ogloblya O. V., Cherepanov V. V., Prylutskyy Yu. I., Rybalchenko V. K. (2015)
Goltsev A. N. - Application of nanoparticles based on rare earth orthovanadates to inactivate Ehrlich carcinoma growth, Babenko N. N., Gaevskaya Yu. A., Chelombitko O. V., Dubrava T. G., Bondarovich N. A., Ostankov M. V., Klochkov V. K., Kavok N. S., Malyukin Yu. V., Vinnik Yu. A. (2015)
Isayenkov S. V. - Phenotypic analysis of OsTPKb loss of function mutant rice lines, Miam A., Maathuis F. J. M. (2015)
Оliynichuk S. Т. - Dependence of glycerol accumulation and starch hydrolyzates fermentation on wort concentration, Lysak Т. I., Marynchenko L. V. (2015)
Suslova O. S. - Resistance of karst caves microorganisms to p-nitrochlorobenzene, Rokitko P. V., Bondar K. M., Golubenko O. O., Tashyrev A. B. (2015)
Титул, зміст (2011)
Сищук О. - Вибори 2012: відкрито шлях новим людям (2011)
Цирфа Ю. - Угоду про асоціацію парафуватимуть (2011)
Малієнко О. - Науковий ландшафт України на тлі європейського дослідницького простору (2011)
Демський О. - "Концептуальні засади кодифікації ядерного законодавства" (2011)
Пузикова Л. - "Більше, ніж дружба" (2011)
Філоненко С. - Державні закупівлі. Нове в процедурі (2011)
Президент Віктор Янукович: "На часі – підготовка та проведення "капітального ремонту" регіональної влади і системи місцевого самоврядування" (2011)
Козирєв П. - Місцеве самоврядування – найбільший здобуток незалежності України (2011)
Тищук Є. - "Народному бюджету" бути! (2011)
Сторож О. - Молодіє древнє місто над Дніcтром (2011)
Пузикова Л. - Самоврядування – рух за правилами 100 років славній Качі, колисці вітчизняної авіації (2011)
Мірошниченко Ю. - Концептуальні підходи до визначення суб’єктів безпосереднього народовладдя в Україні (2011)
Коваленко В. - Сучасна українська національна ідея як невід’ємний чинник побудови громадянського суспільства (2011)
Малишев В. - Амністія як елемент правової політики України у сфері протидії злочинності, Бесчастний В., Назимко Є. (2011)
Босенко В. - "Слідами одеської стрілянини" (2011)
Демський О. - Чи стане прокуратура новою гілкою влади? (2011)
Філоненко С. - Нові кроки проти корупції (2011)
Тищук Є. - Через три війни, або де відвага, там і успіх! (2011)
Сепп Н. - Руйнація БТІ призведе до втрати кваліфікованих фахівців (2011)
Демськйи О. - Тепло та безпека нашого житла (2011)
Пузикова Л. - "Ізумруд" дарує людям радість (2011)
Таршинова Л. - Медицині України необхідні новітні технології (2011)
Філоненко С. - Дніпропетровський фізкультурний виховує чемпіонів (2011)
Іваненко Н. - Честь. Милосердя. (2011)
Боровська Л. - Чужий біль... Чи є від нього ліки? (2011)
Писаренко С. - Муфтій України шейх Ахмед Тамім: "Не бажай іншим того, чого не можеш побажати собі", Цирфа Ю. (2011)
Цирфа Ю. - "Ар-Рахма" – місце, де на людей сходить милість Творця (2011)
Красовська О. - Те, що "регламентується серцем, совістю, головою" (2011)
Славинський М. - Класик, який твердо знав: "Треба любити" (2011)
Клейменова О. - Прекрасність серйозного. Серйозність прекрасного (2011)
Пузикова Л. - Аж ніяк не театральна суперечка: чи потрібен Севастополю дитячий театр? (2011)
Клейменова О. - "Він чує небо, як ніхто..." (2011)
Дубровін С. - Казка про Євро-2012 (2011)
Дубровін С. - Краса. Натхнення. Визнання (2011)
Марчук Л. - Одухотворювачі деревини (2011)
Красовська О. - Прерогатива живопису (2011)
Celuch K. - Efficient use of data resources using the example of meetings and events industry management in Poland (2015)
Panukhnyk I. - Ranking of institutional barriers regarding management of medical equipment enterprises in municipal economic system, Panukhnyk O. (2015)
Raźniak P. - Central and Eastern European cities in globalized world, Winiarczyk-Raźniak A., Nowotnik D. (2015)
Banasik K. - Communist crimes in polish criminal law (2015)
Baková L. - The impact of globalization for training of managers in Slovak industry, Chlpeková A. (2015)
Kuznetsova I. - Sustainable enterprise development: essence and components, Balabash O. (2015)
Бугай Н. - Роль внутрішнього аудиту в удосконаленні системи управління ризиками в умовах нестабільної економіки (на прикладі ПАТ "Лебединський насіннєвий завод"), Михлик Ю. (2015)
Vynnyk T. - Significance of educational outcomes for society, Konstantiuk N. (2015)
Полтавська О. - Підходи до удосконалення механізмів матеріального стимулювання персоналу підприємств готельного господарства: аналіз зарубіжного досвіду (2015)
Mostenska T. - Conceptual approaches of company development strategy considering the phase of industry consolidation and integration processes, Skopenko N., Udvorgeli K. (2015)
Лучко М. - Динаміка інвестиційно-інноваційного розвитку України: реалії та перспективи, Савчук Л. (2015)
Тарасюк Г. - Стратегія міжорганізаційної взаємодії: практичні аспекти, Протасова Л., Погайдак О. (2015)
Kalinichenko A. - The use of heat pumps in agrarian production, Kalinichenko O. (2015)
Брановицький В. - Механізм захисту власності від приватної експропріації (2015)
Oleshko T. - Evaluation of the Ukraine international airlines (UIA) competitiveness on the air carriage market (2015)
Бойко О. - Венчурний бізнес та контроль діяльності венчурних організацій в умовах глобалізації, Погайдак О., Харів П. (2015)
Misko G. - Dairy plants financial and economic security evaluation, Maliuta O. (2015)
Kuzina R. - International financial reporting standards and American generally accepted accounting principles: the convergence lessons (2015)
Vargas-Hernández J. - The question of changing the concept, role and functions of state (2015)
Korzh N. - The evolution of capital structure theories and their classification (2015)
Kucher A. - Economic assessment of losses caused by contamination of soil resources within effective their use, Kazakova I., Kucher L. (2015)
Оксентюк Р. - Обґрунтування економічної ефективності практичного інтернет-просування інформаційного продукту на підприємствах машинобудування (2015)
Fedyshyn I. - Innovations in time of crisis: realities and perspectives (2015)
Семенюк С. - E-mail-маркетинг – новий інструмент комунікаційної політики закладів вищої освіти (2015)
Юрик Н. - Методичні особливості вибору та реалізації стратегії підприємства в умовах кризи (2015)
Halushchak O. - Some aspects of the organizing of administrative management in organizations, Halushchak M. (2015)
Дубровіна О. - Національні інтереси України в соціальній сфері та загрози на шляху до їх задоволення, Новіков Е., Ткач І. (2015)
Губерник А. - Специфіка формування технопарків на півдні України (2015)
Левченко Р. - Формування та реалізація монетарної політики національного банку України в контексті переходу до інфляційного таргетування (2015)
Загорський В. - Рецензія на монографію "Парадигма розвитку і економічної безпеки малого і середнього підприємництва в системі національної конкурентоспроможності" Т. О. Скрипко (2014)
Андрушків Б. - Теоретичні засади організації внутрігосподарського партнерства та управління соціогуманітарною сферою в умовах промислового підприємства, Погайдак О., Слободян Н. (2014)
Celuch K. - Communication challenges with taking an organization global: a case study featuring meeting professionals international (MPI), Cecil A. (2014)
Івченко Л. - Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку звітності за сегментами, Ходзицька В. (2014)
Владимир О. - Інноваційні підходи в організації інвестиційно-фінансового співробітництва суб’єктів підприємницького та банківського бізнесу (2014)
Білан О. - Якість продукції як ключовий чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Бугай Н. - Судово-бухгалтерська експертиза як складова економічного контролю: сьогодення та майбутнє (2014)
Гаврилюк С. - Сучасний стан операцій комерційних банків України з цінними паперами (2014)
Калініченко А. - Основні типи технічних засобів, що використовуються в аграрному секторі Польщі для отримання енергії з відновлюваних джерел різної природи, Горб О., Калініченко О. (2014)
Кармазіна Н. - Моделювання процесу регіонального інноваційного менеджменту в межах економічного простору держави (2014)
Ніколаєв Є. - Природа соціальних інтересів з позицій дослідження соціально-економічної безпеки (2014)
Шкарлет С. - Теоретичні та прикладні аспекти оцінки конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на молочному ринку України, Тарасюк Г., Балковська В., Погайдак О. (2014)
Коваль О. - Проблеми адміністрування та відшкодування податку на додану вартість в Україні, Хорунжий О. (2014)
Черничинець С. - Методологія дослідження сутності корпоративних прав (2014)
Марущак Л. - Управлінський облік формування та використання запасів на підприємстві (2014)
Федишин І. - Діагностика проблем фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні, Пилип'юк Я. (2014)
Піняк І. - Структуризація інтелектуального капіталу вищого навчального закладу, Бурліцька О. (2014)
Кужда Т. - Довірчий інтервал для складання економічних прогнозів, Галущак М. (2014)
Гевко В. - Чинники, що визначають інформаційне забезпечення взаємовідносин з клієнтами машинобудівних підприємств (2014)
Литовченко І. - Інтернет-маркетинг в діяльності страхових компаній, Рулінська О. (2014)
Okselenko N. - Analysis and argumentation of the present-day factors of Ukrainian agriculture (2014)
Калашніков А. В. - Слово головного редактора, професор Калашніков А. В. (2015)
Калашніков А. В. - Звіт про проведення II з`їзду ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу", професор Калашніков А. В. (2015)
Страфун С. С. - Відновлення функції першого пальця у хворих з ішемічною контрактурою кисті, Долгополов О. В. (2015)
Курінний І. М. - Особливості остеосинтезу при "Нщасливій тріаді" ліктьового суглоба, Страфун О. С., Богдан С. В. (2015)
Безуглий А. А. - Аналіз результатів використання зворотнього черезкісткового шва сухожилків згиначів пальців кисті до нігтевої фаланги, Гайович В. В. (2015)
Бур’янов О. А. - Диференційований підхід до лікування переломів ділянки шийки та голівки п’ясних кісток, Циганков М. А. (2015)
Гайович І. В. - Застосування збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП) при травматичних ушкодженнях сухожилків (огляд літератури) (2015)
Бойко І. В. - Дослідження зламаної металоконструкції після металоостеосинтезу методами електронної дисперсійної та скануючої спектроскопії, Зафт В. Б., Лазаренко Г. О., Алексєєва Т. А., Литвин П. М. (2015)
"Геологічному журналу" – 80 років (2014)
Шестопалов В. М. - Про гідродинамічну зональність і водообмін у гідрогеологічних структурах (2014)
Лукін О. Ю. - Флюїдний літогенез – найважливіший напрям літологічних досліджень в ХХІ ст. (2014)
Веліканов В. Я. - Оновлені стратиграфічні схеми нижнього і верхнього венду України, Мельничук В. Г. (2014)
Крохмаль О. І. - Опорні розрізи палеофауністичних підрозділів фінального еоплейстоцену та раннього неоплейстоцену півдня Східної Європи (2014)
Матвєєв А. В. - Стратиграфія нижньої крейди півдня України за вапняковим нанопланктоном (2014)
Присяжнюк В. А. - Місцезнаходження і комплекси наземних молюсків середнього сармату східної частини Волино-Поділля (2014)
Полєтаєв В. І. - Результати розгляду палеозойською комісією Національного стратиграфічного комітету України модернізованих схем стратиграфії палеозойських відкладів України, Берченко О. І. (2014)
Артеменко Г. В. - Пiзньопалеоархейськi тоналiтовi гнейси Захiдно-Приазовського блока (Приазовський мегаблок Українського щита), Шумлянський Л. В., Швайка I. А. (2014)
Руденко К. В. - Роль бітумів у формуванні мідної мінералізації у теригенно-вулканогенних породах, Деревська К. І. (2014)
Рослий І. С. - Космохронологія і періодичність галактичних років за геодинамічними, структурно-тектонічними і палеогеографічними ознаками геохронології (2014)
Лялько В. І. - Герасим Васильович Богомолов (До 110-річчя від дня народження), Митропольський О. Ю. (2014)
Вдовиченко Ю. В. - Проблема збереження і удосконалення генофонду локальних та аборигенних порід сільськогосподарських тварин, як складової продовольчої безпеки держави, Фурса Н. М., Гуменний В. Д., Остапенко А. І. (2015)
Височанський Й. С. - Ріст і розвиток та біологічні особливості телиць бурої карпатської породи ВРХ гірського типу в динаміці до річного віку (2015)
Височанський Й. С. - Формування молочної залози, молочність помісних первісток різних генотипів та продуктивність приплоду (2015)
Гузеев Ю. В. - Закономерности динамики основных компонентов молока животных разных видов в течение лактации, Винничук Д. Т. (2015)
Dudok A. R. - Prediction milk production of cows Ukrainian Red Dairy breed (2015)
Іляшенко Г. Д. - Формування молочної продуктивності та відтворної здатності корів різних родин (2015)
Козир В. С. - Вплив балансуючих кормових добавок на якість яловичини (2015)
Маляренко Т. В. - Вплив рослинних компонентів на консистенцію кисломолочних згустків (2015)
Паніна С. П. - Плодючість корів української червоної молочної породи залежно від селекційного індексу батька, Ліждвой І. М. (2015)
Почукалін А. Є. - "Дрейф" племінних статусів а активній частині популяції скотарства та його наслідки при проведенні державних атестацій, Прийма С. В., Мартинюк І. С., Ризун О. В. (2015)
Троцький П. А. - Використання різних біологічно активних речовин при кріоконсервуванні ооцит-кумулюсних комплексів корів (2015)
Черненко О. М. - Молочна продуктивність голштинських корів різних типів конституції (2015)
Дрозд С. Л. - Вікова динаміка розвитку молодняку овець асканійської тонкорунної породи (2015)
Єфремов Д. В. - Забійні якості молодняку овець на відгодівлі асканійської селекції за корекції енергетичного та протеїнового живлення (2015)
Жарук П. Г. - Фактори формування ефективності галузі вівчарства, Жарук Л. В. (2015)
Іванина О. В. - Зв'язок показників спермопродукції з параметрами тіла і віком баранів-плідників (2015)
Іовенко В. М. - Молекулярно-генетичні маркери і жива маса молодняку овець асканійської каракульської породи, Кудрик Н. А., Зиневич В. М. (2015)
Квінт В. О. - Молекулярно-генетичні маркери і тип тілобудоваи овець асканійської тонкорунної породи (2015)
Микитюк В. В. - Особливості білково-азотистого обміну у молодняку овець, Поротікова І. І. (2015)
Вогнівенко Л. П. - Зв'язок між біохімічними показниками крові свиней різної стресостійкості із їх відгодівельними якостями в умовах племзаводу ЗАТ "Фрідом фарм бекон", Новікова Н. В., Архангельська М. В., Папакіна Н. С., Кушнеренко В. Г., Лісна Т. М., Ференс Т. О. (2015)
Гераніна Л. А. - Ефективність застосування нового методу оцінки племінної цінносі свиней (2015)
Горб С. В. - Нові рецепти преміксів у складі комбікормів для молодняку свиней на дорощуванні (2015)
Дудка О. І. - Відгодівельні та м'ясні якості вічизняних порід свиней, Карвацька І. М. (2015)
Дудка О. І. - Ефективність підбору батьківських форм в генофондових стадах свиней (2015)
Іванов В. О. - Використання етологічних показників для прогнозування продуктивних якостей молодняку свиней породи велика біла, Архангельска М. В., Пласкальний А. І. (2015)
Скрепець К. В. - Продуктивні показники підсвинків асканійського типу української м'ясної породи в залежності від рівня гомозиготності (2015)
Вороненко В. І. - Ріст та розвиток молодняку кролів породи Hyla за різних термінів відлучення, Браточенко М. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Кулаковская Т. А. - Сущность украинского предпринимательства, его место в мире и перспективы развития, Дерменжи Д. Ф. (2015)
Домбровська Н. О. - Особливості формування логістичних ланцюгів з експорту рослинних олій в Україні (2015)
Меліх О. О. - Сучасний стан та напрями розвитку ринку соняшникової олії в Україні, Пасменко Н. В. (2015)
Нікішина О. В. - Кооперативні об’єднання в розвитку інфраструк- тури зернового ринку України (2015)
Павлов О. І. - Державне регулювання інтеграційних процесів на стратегічних агропродовольчих ринках, Лисюк В. М., Деркач Т. В. (2015)
Дідух С. М. - Оцінка фінансового стану та динаміки розвитку агрохолдингів України (2015)
Мартиновський В. С. - Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємств, Кравець В. Г. (2015)
Самофатова В. А. - Амортизаційна політика: теоретичні засади та її роль в підвищенні ефективності діяльності підприємств, Кулакова І. С. (2015)
Ангелов Г. В. - Психологические особенности подбора управленческого персонала в современной пищевой отрасли, Черкасский А. В. (2015)
Єгоров Б. В. - Аграрна реформа – ключ до прискорення розвитку харчової промисловості (2015)
Лазарук Я. Г. - Перспективи та проблеми освоєння джерел нетрадиційної вуглеводневої сировини Волино-Подільської нафтогазоносної області України. Стаття 1. Перспективи сланцевого газу Олеської ділянки (2015)
Хрущов Д. П. - Міоценові титано-цирконієві розсипи Українського щита та Дніпровсько-Донецької западини: стратиграфічне положення, літостратиграфія і палеогеографічні умови, Зосимович В. Ю., Лаломов О. В., Кравченко О. А., Василенко С. П., Охоліна Т. В., Фурсова А. А. (2015)
Лівенцева Г. А. - Особливості геологічної будови та перспективи подальшого освоєння Львівсько-Волинського басейну (2015)
Shatalov N. N. - Tectonics and petrology of the Petrovo-Hnutovian ore cluster of the Near-Azovian megablock of the Ukrainian shield (2015)
Демчишин М. Г. - Інженерно-геологічні умови долини Дніпра на ділянці Дніпровського водосховища, Кріль Т. В. (2015)
Краюшкін В. О. - Успіхи нафторозвідки на північному схилі Гвіанського щита, Гусєва Е. О. (2015)
Шестопалов В. М. - Особливості мікроелементного складу мінеральних вод Сакського родовища Криму, Моісеєв А. Ю., Моісеєва Н. П. (2015)
Сухоребрий А. О. - Мулові розчини прісних водоймищ рівнинної частини України (2015)
Саприкін В. Ю. - Методика розрахунку інфільтраційного живлення ґрунтових вод і оцінки коефіцієнта водовіддачі піщаних ґрунтів на основі аналізу коливань рівня ґрунтових вод, Бугай Д. О., Скальський О. С., Кубко Ю. І. (2015)
Шпак О. М. - Вивчення впливу біодеградації на забруднення підземних вод нафтопродуктами методом математичного моделювання (2015)
Bagriy I. D. - Main features of prediction the hydrocarbon accumulation of sedimentary and basement rocks on impact structures with STAGR technology, Griga M. Y. (2015)
Шаталов М. М. - Професор Лутугін Леонід Іванович – видатний геолог-зйомщик Донбасу (До 150-річчя від дня народження) (2015)
Шаталов М. М. - Професор Яворський Василій Іванович – видатний палеонтолог і геолог-зйомщик Донбасу и Кузбасу (До 140-річчя від дня народження) (2015)
Дикань К. В. - Ювілейні дати (До 115-річчя О.К. Каптаренко-Чорноусової, 105-річчя І.М. Ямніченка, 90-річчя Д.Є. Макаренка та 65-річчя відділу стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України) (2015)
Большаков В. И. - Формальная аксиоматика, проявляющаяся при идентификации структуры метлла, Дубров Ю. І. (2015)
Савицкий Н. В. - Технология производства вакуумированных золобетонных стеновых блоков, Аббасова А. Р. (2015)
Савицкий Н. В. - Количественный метод проектирования первичной защиты бетона защитного слоя в условиях атмосферных климатических воздействий, Титюк А. О., Титюк А. А. (2015)
Заяць Є. А. - Розвиток методів оцінки, обґрунтування та вибору раціональних організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів (2015)
Хмара Л. А. - Машини та обладнання для розбирання зруйнованих будівельних об’єктів, Шатов С. В. (2015)
Мирошниченко К. К. - Использование геометрического моделирования при проектировании смесителей и устройств для дополнительного уплотнения фибробетонных изделий (2015)
Сєдін В. Л. - Поширення небезпечних геологічних процесів у дніпропетровській області, Грабовець О. М., Трященко А. О. (2015)
Потапов О. Є. - Особливості реалізації громадських функцій у просторовій структурі загальноміських центрів, Сало Г. Г. (2015)
Титул, зміст (2014)
Іващенко О. В. - Статеві особливості функціональної і рухової підготовленості учнів 7—8 класів (2014)
Худолій О. М. - Дискримінантний аналіз в оцінці функціональної і рухової підготовленості дівчат старших класів, Іващенко О. В. (2014)
Мірошниченко Д. Т. - Факторна модель розвитку рухової функції у хлопчиків молодших класів (2014)
Марченко С. І. - Особливості розвитку координації у школярів молодших класів, Бережняк Б. А. (2014)
Спіцин В. В. - Оцінка рівня фізичної підготовленості учнів молодших класів загальноосвітньої школи (2014)
Санжарова Н. М. - Особливості організації та проведення занять оздоровчою аеробікою у ВНЗ і визначення їх ефективності, Білокомирова Н. О. (2014)
Інформаційне повідомлення про XІ міжнародну наукову конференцію (12—14 травня 2015 року) "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті" (2014)
Бак С. М. - Існування надзвукових періодичних біжучих хвиль в системі нелінійно зв’язаних нелінійних осциляторів на двовимірній Ґратці (2015)
Баранов А. Ю. - Алгоритм факторизації стрічкових несиметричних матриць на комп’ютерах з графічними прискорювачами (2015)
Геселева К. Г. - Колокаційний та колокаційно-ітеративний методи розв’язування ін-тегро-функціональних рівнянь з малою нелінійністю (2015)
Громик А. П. - Інтегральне зображення розв'язку гіперболічної крайової задачі в неоднорідному циліндрично-круговому просторі, Конет І. М., Пилипюк Т. М. (2015)
Гудима У. В. - Задача найкращого у розумінні зваженої відстані від точки до множини рівномірного відновлення функціональної залежності, заданої неточно з допомогою багатозначного відображення, Гнатюк В. О. (2015)
Гусейнзаде Г. А. - К необходимым условиям оптимальности для одного класса дискретно-непрерывной задачи оптимального управления, Мансимов К. Б. (2015)
Дорошенко І. В. - Стійкість систем диференціально-функціональних рівнянь з дискретними марковськими параметрами та зовнішніми збуреннями (2015)
Дьогтєва І. О. - Побудова функцій розподілу з прогнозованою поведінкою інтенсивності відмов (2015)
Емец О. А. - О задачах оптимизации взаимного расположения прямоугольников в условиях стохастической, интервальной или нечеткой неопределенности, Барболина Т. Н. (2015)
Задирака В. К. - Влияние качества оценки погрешности округления стеганоалгоритма на его стойкость, Швидченко И. В. (2015)
Іванчук М. А. - Класифікація множин методом лінійного відокремлення їх опуклих оболонок (2015)
Калинюк А. М. - Критерій абсолютної стійкості розв’язків стохастичних дифузійних динамічних систем автоматичного регулювання з зовнішніми збуреннями, Лукашів Т. О., Ясинський В. К. (2015)
Перцов А. С. - Про зведення задачі мінімаксного оцінювання лінійних функціоналів від розв’язків задачі Неймана для рівнянь лінійної теорії пружності до задачі оптимального керування (2015)
Пукач П. Я. - Аналітичні методи аналізу математичної моделі згинальних коливань пружного тіла, вздовж якого рухається суцільний потік однорідного середовища (2015)
Відомості про авторів (2015)
Павлов В. І. - Інституціональні перетворення та їх вплив на регулюючі функції держави, Борейко В. І. (2009)
Семів Л. К. - Вплив вищої освіти на формування людського капіталу в умовах переходу до економіки знань, Семів Р. А. (2009)
Гузар У. Є. - Економіка знань та її перспективи для України (2009)
Кузьмин В. М. - Формування моделі управління адміністративно-територіальними одиницями на основі аксіологічного підходу (2009)
Ворошан А. Д. - Адаптивно-прагматична парадигма інституційного середовища регіону (2009)
Яремко Л. А. - Глобальна конкурентоспроможність регіону: джерела конкурентних переваг (2009)
Горин М. П. - Механізми розвитку промислового виробництва регіону (2009)
Люткевич О. М. - Обґрунтування методологічних підходів до вибору активів регіону як об'єктів оцінки рівня капіталізації, Люткевич В. Б. (2009)
Марцин В. С. - Значення іноземного інвестування для інтегрування України в світовий економічний простір в умовах глобалізації (2009)
Фурдичко Л. Є. - Інститути спільного інвестування: міжнародний досвід, специфіка та розвиток в Україні (2009)
Головатюк В. М. - Проблеми поліпшення інноваційної сприятливості регіональних економік, Соловйов В. П. (2009)
Іртищева І. О. - Стан та тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності Причорноморського регіону (2009)
Козоріз М. А. - Обґрунтування напрямів підвищення капіталізації інноваційно активних підприємств України, Беновська Л. Я. (2009)
Крупін В. Є. - Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств (2009)
Георгіаді Н. Г. - Моніторинг стану інтегрованих систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств (2009)
Мельник О. Г. - Матрична модель цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності машинобудівних підприємств1 (2009)
Палига Є. М. - Проблеми та пріоритети корпоративного управління економічною безпекою підприємств видавничо-поліграфічної галузі України, Штангрет А. М. (2009)
Гордіца Т. М. - Шляхи мінімізації іпотечного кредитного ризику банківських установ в умовах світової фінансової кризи (2009)
Слобода Л. Я. - Класифікація ризиків поглиблення фінансової кризи та характеристика їхнього прояву в Україні, Банах Ю. В. (2009)
Жінко М. Б. - Переваги застосування механізму сек'юритизації на вторинному іпотечному ринку в Україні (2009)
Синяєва Л. В. - Проблеми регулювання оплати праці та шляхи їх вирішення в Україні (2009)
Черчик Л. М. - Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонадлишкових регіонах (2009)
Феленчак Ю. Б. - Аналіз і оцінка ризику демографічних втрат: інноваційні підходи та методи (на матеріалах Львівської області), Шевчук Л. Т. (2009)
Глущенко О. О. - Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва в Україні (2009)
Білий Л. А. - Аналіз періодичних процесів економічного зростання на основі моделі чутливості, Дутка Г. Я. (2009)
Заблоцький М. Б. - Регіональні рівні управління і регулювання підвищення капіталізації цінних паперів (2009)
Філіповська О. О. - Аналіз конкурентоспроможності західних прикордонних територій України в контексті євроінтеграційних процесів (2009)
Папп В. В. - Концептуальні підходи до формування та розвитку податкової системи України (2009)
Кривов'язюк І. В. - Трансформація сутності та суб'єктна структура регіональних ринків нерухомості на сучасному етапі, Смолярчук Н. Ю. (2009)
Буднікевич І. М. - Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області), Черданцева І. Г. (2009)
Антохов А. А. - Ринок освітніх послуг у світлі класичного та новітніх підходів до дослідження (2009)
Панчишин С. М. - Актуальне дослідження проблем ефективності дерегуляції економічних систем (2009)
Євдокименко В. К. - Проблеми регулювання державного соціально-економічного розвитку країни (2009)
Чужиков В. І. - Регіони України: конвергенція чи дивергенція? (2009)
Професорові В.К. Євдокименкові - 70 (2009)
Автори номера (2009)
Гаврилюк О. В. - Стратегії мінімізації негативних наслідків кризи (2009)
Бойко Є. І. - Методологічні положення прогнозування розвитку промислового виробництва регіону (2009)
Харічков С. К. - Стратегічні орієнтири розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Українському Причорномор'ї, Воробйова О. А., Дишловий І. М. (2009)
Карпінський Б. А. - Фінансово-економічний стан та проблемність розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну, Залуцька Н. С. (2009)
Іщук С. О. - Комплексна оцінка ефективності функціонування промислових територіальних систем регіону, Ткач С. М. (2009)
Гладка У. Б. - Інвестиційна діяльність та її державне регулювання (2009)
Другов О. О. - Теоретичні засади та сучасний стан інвестиційного забезпечення сфери науки в Україні (2009)
Колянко О. В. - Організаційні аспекти формування сприятливого інвестиційного клімату регіону (2009)
Петрович Й. М. - Управлінський потенціал та його вплив на ефективність діяльності машинобудівних підприємств, Прокопишин Л. М. (2009)
Альошина Л. Є. - Теоретичні аспекти формування ринкової вартості акцій українських підприємств (2009)
Побігун С. А. - Засади стратегічного планування розвитку підприємств нафтопереробної галузі, Прокопенко О. Ю. (2009)
Козоріз М. А. - Основні напрями підвищення рівня капіталізації і ліквідності банківських установ, Лис І. М. (2009)
Неклюдова Т. М. - Сутність та принципи організації бюджетування у банку (2009)
Рихліцький В. В. - Проблеми залучення коштів українськими банками на міжнародних ринках в умовах фінансової кризи (2009)
Гнатів О. А. - Таргетування інфляції як оптимальний режим монетарної політики в Україні (2009)
Вон-Романов-Кріспін О. О. - Вдосконалення процесів планування інвестиційної діяльності банку (2009)
Герчаківський С. Д. - Теоретичний логос фіскальної децентралізації, Кабаш О. Р. (2009)
Васьківська К. В. - Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій, Сембай І. В. (2009)
Машика Ю. В. - Територіальна організація регулювання трудоміграційних процесів в умовах лібералізації трудових відносин (2009)
Безпалько І. Р. - Досвід оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах (2009)
Грудзевич Я. В. - Міжнародний досвід формування органу фінансової розвідки, Яцковець А. В. (2009)
Олійник Я. І. - Дослідження ціни як регулятора попиту на електроенергію (2009)
Пашко П. В. - Передумови та принципи побудови системи управління забезпеченням митної безпеки України (2009)
Сапачова М. С. - Алгоритм розрахунку оптимальних поставок сировини у спиртовій промисловості (2009)
Соловій І. П. - Аналіз індикаторів суспільного прогресу в контексті державної політики, спрямованої на реалізацію пріоритетів сталого розвитку України, Душна М. П. (2009)
Футало Т. В. - Регіональний аспект територіальної оцінки інтенсивності конкурентного середовища у роздрібній торгівлі (2009)
Фадєєва І. Г. - Аналіз сучасної методології моделювання і регламентації бізнес-процесів на базі методів нечіткої логіки (2009)
Семів Л. К. - Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону, Шульц С. Л. (2009)
Мікула Н. А. - Транскордонні кластери, Пастернак О. І. (2009)
Іщук С. О. - Моніторинг розвитку промислових і аграрно-промислових територіальних систем (2009)
Шевчук Л. Т. - Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону, Щеглюк С. Д. (2009)
Мікула Н. А. - Конкурентоспроможність прикордонних територій, Пастернак О. І. (2009)
Возняк Г. В. - Активи регіону: проблеми обліку та капіталізації (2009)
Демченко В. В. - Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Дрогобицького району (2009)
Біль М. М. - Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти, Шпаківська М. М. (2009)
Панчишин С. М. - Нетривіальне дослідження ефективності капіталізації і лібералізації економічних систем (2009)
Чухрай Н. І. - Управління взаємозв'язками підприємства зі споживачами продукції (2009)
Професорові О.Є. Кузьміну - 60 (2009)
Оголошення (2009)
Автори номера (2009)
Титул, зміст (2015)
Кучерявий В. А. - Стан вітчизняного ринку моторних палив та правові шляхи його вдосконалення, Литвин В. Л., Підзирайло О. М., Стогній О. В. (2015)
Шивяков О. С. - Економічні механізми стимулювання розвитку газового ринку України, Стогній О. В., Гунда М. В., Васеньова А. О. (2015)
Петрунчак І. М. - Організаційно-економічний механізм освоєння залишкових запасів вуглеводнів нафтогазовидобувними підприємствами, Ганущак О. М. (2015)
Гораль Л. Т. - Сучасні підходи до управління витратами вітчизняних газотранспортних підприємств, Запухляк І. Б. (2015)
Витвицький Я. С. - Волатильність світових цін на нафту (2015)
Маєвський Б. Й. - Вплив тріщинуватості порід-колекторів на особливості нафтовилучення і заводнення нафтових покладів Долинського родовища, Паславський О. С. (2015)
Кондрат О. Р. - Енергоефективна модифікація установки низькотемпературної сепарації газу, Гутак А. Д. (2015)
Коваль В. І. - Гідродинамічний симулятор типу "Black oil", Дорошенко О. С. (2015)
Дорошенко В. М. - Розвиток методів обмеження припливу пластових вод у свердловину в умовах пізньої стадії розробки родовищ, Дорошенко С. В. (2015)
Дмитренко В. І. - Дослідження антигідратних властивостей високомінералізованих пластових вод Західно-Радченківського газоконденсатного родовища, Зезекало І. Г. (2015)
Пономарьов Ю. В. - Автоматизація управління ГТС: стан та перспективи розвитку з використанням MES, Притула М. Г., Химко О. М., Чекурін В. Ф. (2015)
Вакарчук С. Г. - Ресурсний потенціал нетрадиційних вуглеводнів ущільнених карбонатних порід турнейського ярусу ДДЗ (2015)
Симоненко В. К. - Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми центральної влади і регіонів (2009)
Вовканич С. Й. - Економічний простір в інтеграційній стратегії розвитку України: теоретико-методологічний аспект (2009)
Палійчук М. В. - Постіндустріальний реінжиніринг регіональних суспільних систем, Крижанівський Є. І., Витвицький Я. С., Петренко В. П. (2009)
Кратінов Р. О. - Теоретико-методологічні засади формування регіонального рекреаційно-туристичного комплексу (2009)
Залуцький І. Р. - Стан та тенденції промислового розвитку Львівської області, Ступницький І. Ф. (2009)
Прокопович-Павлюк І. В. - Розробка методології побудови багатовимірного критерію оцінки конкурентоспроможності регіону (2009)
Бачуріна І. В. - Плодоовочева галузь України: регіональні виклики, Бутко М. П. (2009)
Годя І. М. - Проблеми розвитку міжнародної транспортної інфраструктури Закарпатської області (2009)
Маслак О. О. - Регіональні аспекти оцінювання інвестиційної привабливості як чинника стимулювання інноваційної діяльності, Стасюк Н. Р., Жежуха В. Й. (2009)
Олександренко І. В. - Оцінка інвестиційного потенціалу регіонів (2009)
Одрехівський М. В. - Логістична система інноваційних структур (2009)
Дутка Г. Я. - Статистично-регресійний аналіз тенденцій ринків банківських депозитів та кредитів населення, Гірна О. Й. (2009)
Миколишин М. М. - Аналіз розвитку ринку єврооблігацій банків в Україні (2009)
Рисін В. В. - Складові елементи ефективної ресурсної політики комерційного банку (2009)
Фостяк В. В. - Роль банківського капіталу в забезпеченні розвитку національної економіки (2009)
Мельник Л. Г. - Економічний розвиток регіонів України з урахуванням екологічної компоненти в контексті сталого розвитку, Кубатко О. В. (2009)
Хумарова Н. І. - Методологічні засади екологічного планування: проблеми та перспективи впровадження (2009)
Дейнека А. М. - Лісовий сектор: аналіз структури, взаємодії з іншими секторами економіки та довкіллям (2009)
Луців Н. Г. - Принципи екологічної політики для стимулювання ефективного рекреаційного природокористування (2009)
Ткаченко Л. Г. - Міжрегіональна диференціація заробітної плати: чинники та напрями регулювання (2009)
Козик В. В. - Соціальне та доступне житло: проблеми формування та фінансування, Данчак Л. І. (2009)
Тимечко І. Р. - Регіональні дослідження впливу прикордонної торгівлі на життєдіяльність мешканців прикордоння, Мікула Н. А., Музичук О. Є. (2009)
Калинець К. С. - Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні (2009)
Залога З. М. - Аграрний протекціонізм в Японії та проблеми продовольчої безпеки (2009)
Колісник М. К. - Оцінювання синергічних ефектів як елемент концепції управління конкурентоспроможністю виробничо-господарських структур, Ульянова А. М. (2009)
Блонська В. І. - Вплив майнових податків на рівень доходів місцевих бюджетів (2009)
Шкварчук Л. О. - Оцінка ризику діяльності суб'єктів ринку (2009)
Рак Н. Є. - Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями (2009)
Адамовський О. М. - Ідея сталого лісокористування у ретроспективі (2009)
Лабецька Л. М. - Теоретико-методологічні засади іпотеки та іпотечного кредиту (2009)
Іщук С. О. - Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку економіки регіону (2009)
Ліпич Л. Г. - Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика (2009)
Михасюк І. Р. - Про формування вартості машинобудівних підприємств (2009)
Парпан В. І. - Концептуальні підходи до розвитку лісового господарства на еколого-економічних засадах (2009)
Бистряков І. К. - Міжрегіональні інтеграційні процеси як домінанта розвитку України, Пилипів В. В. (2009)
Автори номера (2009)
Блажко Л. - Інваріантність рівнянь електродинаміки відносно конформної алгебри (2010)
Вакал Ю. - Оцiнка кiлькостi збурених субгармонiк задачi про плоскi обертання небесного тiла, яке рухається по елiптичнiй орбiтi (2010)
Ічанська Н. - Q-умовна iнварiантнiсть нелiнiйних (1+2)-вимiрних рiвнянь реакцiї-дифузії (2010)
Кальчук І. - Наближення функцiй з класiв W r_(β,∞) тригармонiйними iнтегралами Пуассона, Грабова У. (2010)
Конет І. - Гіперболічні крайові задачі в необмежених двоскладових циліндричних областях (2010)
Маслюченко В. - Нарiзно неперервнi вiдображення i вичерпнi простори, Мироник О. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського