Маслюченко О. - Розриви K_(h)C-функцiй на пiдмножинах добутку (2010)
Мацак І. - Зауваження до теореми Глiвенка-Кантеллi у сепарабельному метричному просторi, Плічко А. (2010)
Мельник Т. - Усереднення квазiлiнiйних параболiчних задач з нелiнiйними крайовими умовами Фур’є та однорiдними крайовими умовами Дiрiхле, що чергуються, в густому дворiвневому з’єднаннi типу 3:2:2, Садовий Д. (2010)
Мясін С. - Типи циклів композицій неперервних відображень інтервалу, Федоренко В., Федоренко Ю. (2010)
Новак І. - До питання про неколивність розв'язків лінійних стохастичних рівнянь Іто другого порядку (2010)
Олійник А. - Скiнченно становi фактори вiльних добуткiв моногенних напiвгруп (2010)
Процак Л. - Сингулярна крайова задача на пiвосi для лiнiйного диференцiального рiвняння другого порядку з регулярною особливою точкою (2010)
Самойленко В. - Неперервні розв'язки нерівності f(xy)≤f(x)f(y) з точками спряження, Тищук Т. (2010)
Самойленко Ю. - Асимптотичні розв'язки сингулярно збуренного рівняння Кортевега-де-Фріза зі змінними коефіцієнтами (загальний випадок) (2010)
Самусенко П. - Асимптотичне iнтегрування сингулярно збурених систем диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними елiптичного типу з виродженням (2010)
Сєров М. - Iнварiантнiсть системи рiвнянь конвекцiї дифузiї вiдносно узагальненої алгебри Галiлея у випадку тривимiрного векторного поля, Карпалюк Т. (2010)
Сидоренко Ю. - Оператори перетворень для гiперболiчної системи двох рiвнянь, Чвартацький О. (2010)
Abbas S. - Fractional order impulsive partial hyperbolic functional differential equations with variable times and state-dependent delay, Benchohra M., Górniewicz L. (2010)
Gerasimenko V. - Generalized quantum kinetic equation for interacting particles with quantum statistics, Tsvir Zh. (2010)
Kondratyuk A. - Subharmonic functions on annuli. A two-parameter approach, Stashyshyn O. (2010)
Lagoda V. - Existence of V-bounded solutions for nonautonomous nonlinear systems via the Waźewski topological principle, Parasyuk I. (2010)
Граб М. - Діяльність М. М. Боголюбова з підготовки наукових кадрів у Київському університеті, Самойленко В. (2010)
Карлова О. - До 60-річчя від дня народженняВолодимира Кириловича Маслюченка, Маслюченко О., Михайлюк В., Нестеренко В., Попов М., Собчук О., Черевко І. (2010)
Самойленко А. - Олексій Миколайович Боголюбов (до сторіччя від дня народження) (2010)
Маслюченко В. - Лист до редакції (2010)
Передмова (2015)
Бех І. Д. - Особистість у контексті орієнтирів розвивального виховання (2015)
Пустовіт Г. П. - Теоретико-прикладні складові інноваційного розвитку системи позашкільної освіти і виховання (2015)
Павелків Р. В. - Cтруктура, зміст та детермінанти морального розвитку особистості: ретроспекція та перспективи (2015)
Петренко О. Б. - Інноватика у вихованні: засадничі положення (2015)
Карпенчук С. Г. - Мета виховання як соціально-педагогічна стратегія (2015)
Кристопчук Т. Є. - Особливості формування готовності вчителя до здійснення педагогічної діяльності та виховання учнів у країнах західної Європи (2015)
Лісова С. В. - Проектування інноваційних педагогічних систем підготовки фахівців у галузі технологічної та професійної освіти (2015)
Литвиненко С. А. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до естетичного виховання молодших школярів у процесі педагогічної практики: рефлексивний підхід, Кіт Н. В. (2015)
Баліка Л. М. - Екстраполяція досвіду роботи шкільної бібліотеки у процесі розвитку інтересу до читання (2015)
Бісовецька Л. А. - Українські мультфільми як засіб морального виховання дітей (2015)
Бричок С. Б. - Роль психолого-педагогічної діагностики у проектуванні виховної діяльності педагога, Павелків О. М. (2015)
Гринькова Н. М. - Формування моральної вихованості молодших школярів: теоретичний та практичний аспекти (2015)
Дупак Н. В. - Інноваційна діяльність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя (2015)
Кособуцька Г. П. - Організаційно-педагогічні умови національно-патріотичного виховання підлітків у позакласній роботі (2015)
Сергєєва Н. В. - Соціально-психологічний аналіз проблеми ціннісно-орієнтованої активності молодших підлітків (2015)
Сойчук Р. Л. - До проблеми сутності національного самоствердження особистості (2015)
Стельмашук Ж. Г. - Екстраполяція досвіду виховання дисциплінованості учнів вітчизняних шкіл в умовах роздільного навчання (1943-1954 рр. ) у сучасну систему освіти і виховання (2015)
Ціпан Т. С. - Сюжетно-рольові ігри як засіб громадянського виховання (2015)
Беднарська А. А. - Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського щодо естетичного виховання: актуалізація досвіду (2015)
Вознюк М. О. - Організація превентивного виховання в загальноосвітній школі: управлінський аспект (2015)
Єремейчук В. І. - Розвиток В. О. Сухомлинським індивідуалізованого підходу до важких дітей (2015)
Зінченко А. В. - Морально-ціннісні орієнтації як умова формування гуманістичного спілкування молодших школярів (2015)
Зубок О. В. - Засади розвитку креативних здібностей школярів (2015)
Карпович Ю. В. - Психолого-педагогічні особливості виховання дисциплінованості учнів молодшого шкільного віку (2015)
Кличко А. О. - Теоретичні основи виховання національної гідності молодших школярів у позаурочній діяльності (2015)
Кондратюк К. С. - Проблема національного виховання учнівської молоді у педагогічних дослідженнях класиків української педагогіки (2015)
Конончук Д. В. - Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до природи в позаурочний час (2015)
Корпан І. В. - Обґрунтування та змістова характеристика готовності майбутніх вчителів початкової школи до роботи з інтелектуально обдарованими учнями (2015)
Марієн Ю. С. - Зміст та особливості формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики (2015)
Мацько О. В. - Виховне середовище як засіб формування культури здоров’я у молодших школярів (2015)
Нікитчук А. О. - Вікові аспекти громаднського виховання учнів молодшого шкільного віку (2015)
Полюхович М. І. - Проблема формування національної самосвідомості учнів молодшого шкільного віку в науковому дискурсі (2015)
Сінокоп О. В. - Формування гуманістичних цінностей у майбутніх вчителів початкових класів (2015)
Якимець М. Г. - Проблема підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньої творчості учнів (2015)
Відомості про авторів (2015)
Zapsha G. N. - Philosophical aspects of scientific thought about property (2014)
Бахчиванжи В. В. - Развитие рынка контейнерных перевозок в Украине (2014)
Гладченко Л. І. - Значення і роль експортно-імпортного потенціалу України у створенні валового внутрішнього продукту, Іовчева Л. І. (2014)
Казанджі А. В. - Теоретичні аспекти управління виробничою діяльністю аграрних підприємств (2014)
Знамеровська Т. М. - Фінансові результати діяльності: сутність, порядок формування та відображення в обліку, Халевицька Т. Г. (2014)
Коваленко М. П. - Підприємство як податковий агент сплати єдиного соціального внеску при використанні праці фізичних осіб, Гладченко Л. І. (2014)
Корнієнко Г. В. - Тенденції розвитку галузі вівчарства: Україна та світовий досвід (2014)
Крюкова І. О. - Внутрішній контроль в системі управління підприємствами АПВ, Гнатьєва Т. М. (2014)
Петренко О. П. - Розвиток маркетингу зернової продукції як напрямок удосконалення управління інноваційним розвитком, Конопльова О. І. (2014)
Селіванова Н. М. - Особливості застосування методів обліку витрат та калькулювання собівартості в аграрних підприємствах, Найда А. В. (2014)
Шабатура Т. С. - Економічний потенціал підприємства: теоретичні аспекти, Голубков Є. В. (2014)
Smyrnova N. V. - Asset management principles in a financial management system (2014)
Топов А. Г. - Перспективні умови створення виноградарсько-виноробного кластеру в Одеській області (2014)
Стоянова-Коваль С. С. - Особливості обліку інвестицій із застосуванням МСФЗ в аграрних підприємствах, Морозюк Н. С. (2014)
Максименко Н. Г. - Місце контролю в управлінні переробним підприємством, Кравчук А. О. (2014)
Бахчиванжи Л. А. - Ефективність управління формуванням економічної основи соціального розвитку сільських територій, Євтушок О. В. (2014)
Колмогорова І. В. - Вплив економічних та політичних криз на демографічний стан сільських територій Одеської області (2014)
Галицький О. М. - Особливості обліку фінансових результатів сільськогосподарської діяльності та їх відображення в фінансовій звітності, Кожем'якіна В. Г. (2014)
Лопотан Л. В. - Продуктивність праці та її оплата в сільськогосподарських підприємствах Одеської області: стан, тенденції і співвідношення (2014)
Гоголь М. М. - Витрати в системі управлінського обліку як фактор антикризового управління в інтегрованому бізнесі (2014)
Тітул (2015)
Агєєва О. В. - Вплив стимуляторів росту на селекційно-корисні ознаки озимого тритикале сорту Візерунок, Зорунько В. І., Швець С. А. (2015)
Артюшенко А. П. - Особливості фотосинтетичної діяльності рослин озимої пшениці залежно від факторів інтенсифікації (2015)
Бакума А. В. - Вплив густоти стояння на формування врожайності сортів соняшнику кондитерського та якість іх насіння (2015)
Бібік М. О. - Деякі локальні особливості чорноземів південних залишково- та слабосолонцюватих Північно-Західного Причорномор’я, Мороз Г. Б., Щетінікова Л. А. (2015)
Голубченко В. Ф. - Порівняльна оцінка вмісту мікроелементів в грунтах Одеської області, Куліджанов Е. В. (2015)
Грицев Д. А. - Особливості формування урожаю соняшника при вирощуванні за різних систем контролю забур’яненості (2015)
Зеленянська Н. М. - Удосконалення технологічних прийомів виробництва садивного матеріалу винограду на основі застосування ЕМ – препаратів, Бах Н. К. (2015)
Зорунько В. І. - Анатомічна будова стебла сортів озимого тритикале різних років селекції та різного господарського використання, Крайнов О. О., Агєєва О. В. (2015)
Малярчук М. П. - Продуктивність кукурудзи за різних способів основного обробітку та доз внесення азотних добрив, Котельников Д. І. (2015)
Мішин С. М. - Вплив густоти стояння рослин на продуктивність гібридів соняшнику в умовах півдня України, Когут І. М., Карапіра С. І. (2015)
Попова Л. В. - Вивчення впливу регуляторів росту на урожайність озимої пшениці, при різних способах їх застосування, в умовах Комітернівського району Одеськой області (2015)
Рожков А. О. - Формування біометричних показників пшениці ярої залежно від впливу способів сівби та підживлень (2015)
Савчук Ю. О. - Вплив абсорбентів та хелатних форм добрив на продуктивність та якість технічного сорту винограду Бастардо Магарацький в умовах півдня України (2015)
Самсій О. В. - Вплив Ріверму на прояв хвороб та якість продукції огірка в умовах Біляївського району Одеської області, Мілкус Б. Н. (2015)
Стан Д. С. - Особливості водного режиму ґрунту під посівом кормового буряка залежно від норми удобрення і зрошення, Щербаков В. Я. (2015)
Хреновськов Е. І. - Агробіологічні особливості інтродукованих клонів сорту винограду Шардоне в умовах півдня України, Минзул А. М. (2015)
Boyko P. I. - Scientifically innovative aspects are in development and implementation of crop rotations in Ukraine, Kovalenko N. P. (2015)
Yurkevich Е. А. - Influence of technological measures biologization on productivity of winter wheat in short-time crop rotations, Sokolov C. C., Druziak V. G., Al Janabi Q. Т. (2015)
Поворознюк В. В. - Подагра та псевдоподагра: диференційні підходи до діагностики та лікування, Дубецька Г. С. (2012)
Поворознюк В. В. - Низкое потребление кальция населением республики Беларусь – один из важных факторов риска остеопороза, Янковская Л. В., Балацкая Н. И., Кежун Л. В., Караулько И. В., Кежун Е. Н., Гончар К. В. (2012)
Поворознюк В. В. - Переломи кісток передпліччя в населення Донецької області, що проживає на території з підвищеним вмістом фтору, Климовицький Ф. В., Орлик Т. В. (2012)
Поворознюк В. В. - Качество трабекулярной костной ткани у женщин в зависимости от длительности постменопаузального периода, Дзерович Н. И. (2012)
Балацька Н. І. - Вплив дефіциту вітаміну D на метаболізм кісткової тканини (2012)
Поворознюк В. В. - Системні порушення метаболізму кісткової тканини в чоловіків різних вікових груп, хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів, Масік Н. П. (2012)
Яременко О. Б. - Піридинолін як маркер антидеструктивної дії базисних препаратів у хворих на псоріатичний артрит, Федьков Д. Л., Яременко К. М. (2012)
Григор’єва Н. В. - Особливості показників больового синдрому та функціональної активності у хворих старших вікових груп з остеоартрозом колінних суглобів, Гриценко Г. М., Крочак С. П., Парахіна Т. В. (2012)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини проксимального відділу стегнової кістки в пацієнток з переломом Колліса, Гаркуша М. А., Бистрицька М. А., Балацька Н. І. (2012)
Макогончук А. В. - Возрастные особенности репаративной регенерации костной ткани (2012)
Нурмухамедова Л. С. - Длительность менопаузы и возраст ее наступления как факторы риска остеопороза у постменопаузальных женщин в Узбекистане (2012)
Ковальчук Т. А. - Алгоритм моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту в дітей різного віку (2012)
Сторчак А. В. - Влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани на репродуктивный потенциал, Грищенко О. В., Бобрицкая В. В., Буй Сон Тоан (2012)
Минасов И. Б. - Первично динамический остеосинтез при высокоэнергетических повреждениях крупных сегментов нижних конечностей, Минасов Т. Б. (2012)
Качинська М. О. - Систематизовані нормативні акти, що регламентували діяльність суду та інших державних органів на території сучасної України у XVI-XIX ст. (2015)
Ясінська М. І. - Концепція розподілу владних повноважень в оцінці С. Шелухіна і сучасність (2015)
Онищук И. - Система показателей оценки эффективности нормативно-правовых актов в процессе правового мониторинга (2015)
Косцова И. - Судебное толкование норм права в Украине: теоретико-практические аспекты (2015)
Мірошниченко Ю. Р. - Проблеми сприйняття українського народу як носія сувернітету і єдиного джерела влади в конституційно-правовому вимірі (2015)
Пащенко К. С. - Новели розподілу судових витрат в адміністративному судочинстві України (2015)
Пахомов В. В. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин (2015)
Гусаров С. М. - Суб'єкти законодавчої ініціативи в Україні (2015)
Талалай Д. В. - До питання про надзвичайно-правові режими в контексті забезпечення національної безпеки держави (2015)
Ластович Д. М. - Поняття адміністративно-правового статусу поліції як суб'єкта надання поліцейських послуг (2015)
Шатерніков М. І. - Щодо проблематики визначення сутності адміністративних повноважень господарських судів (2015)
Марчак В. Я. - Дискусійні питання призначення особам, визнаних судом обмежено осудними (2015)
Демедюк С. В. - Кіберполіція України, Марков В. В. (2015)
Остафійчук Г. В. - Гарантії процесуальних повноважень органу досудового розслідування (2015)
Веприцький Р. С. - Суспільні процеси як фактори впливу на кримінальну ситуацію в регіоні (2015)
Остапенко Я. С. - Загальносоціальні заходи запобігання службового підроблення (2015)
Горшов Д. В. - Незаконное завладение транспортным средством: анализ социально-демографических признаков личности преступника (2015)
Шаблистий В. В. - Поняття та кримінально-правове забезпечення особистої (фізичної) безпеки людини в Україні (2015)
Ярмиш Н. О. - Принципи забезпечення громадської безпеки (2015)
Супруненко Д. О. - Функції прокуратури в державному механізмі запобігання і протидії злочинам в Україні (2015)
Бандурка С. С. - Поняття та сутність підприємства як учасника цивільних правовідносин (2015)
Литвин С. Й. - Виключні майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав (2015)
Соловей Н. С. - Цивільно-правовий захист права комунальної власності в Україні (2015)
Кроленко Д. Ю. - Цели и задачи проектов и управления проектами (2015)
Погребняк В. Я. - Розвиток відносин споживчого кредитування в правових системах іноземних держав (2015)
Курило Т. В. - Особливості укладення спадкового договору в цивільному праві України (2015)
Шувальська Л. Р. - Особливості правового статусу присяжного як суб'єкта кримінального судочинства України (2015)
Бернюков А. М. - Історичні передумови, витоки та початок формування юридичної герменевтики (2015)
Чабан О. М. - Форми права, що регулюють міжнародні приватні відносини (2015)
Сідор М. І. - Бюджетні повноваження Державної фіскальної служби України (2015)
Савченко А. О. - Інформаційне забезпечення діяльності органів Державної фіскальної служби України (2015)
Олійник Я. - Життєдіяльність населення регіону: принципи формування і структура, Нич Т., Голуб Г. (2015)
Балабанов Г. - Сучасна Україна крізь призму транскордонних потоків населення (2015)
Дмитрук О. - До питання щодо організації відпочинку на природі мешканців великих міст регіону Середнього Подніпров’я (на прикладі м. Києва), Кулініч М. (2015)
Дудник І. - Методологічна роль категорії "суспільно-географічна система" в управлінні розвитком регіону, Борисюк О. (2015)
Смирнов І. - Геопросторові рівні дослідження та функціонування системи управління поставками в агропромисловому комплексі Канади, Качур О. (2015)
Бобровицький А. - Моделювання розвитку економіки України з урахуванням інтеграції в світові та регіональні системи взаємовідносин (2015)
Сосницька Я. - Особливості трансформаційних змін фермерських господарств у Волинській області: суспільно-географічні дослідження, Слащук А., Поручинський В. (2015)
Колотуха О. - Умови та фактори формування попиту на спортивний туризм у світі (2015)
Стафійчук В. - Тематика політико-географічних публікацій в Україні за 1990-2012 роки (2015)
Кононенко О. - Оцінка регіональних відмінностей формування "зеленої" економіки в Україні, Свинарець С. (2015)
Melnychuk A. - Directions and peculiarities of territorial functional changes in a medium size Ukrainian town in the post-soviet period of development (case of Berdychiv), Khmelnytskyi O. (2015)
Осіпчук І. - Територіальні відмінності розвитку транспортної інфраструктури Рівненської області (2015)
Ostapenko P. - The resettlement system of Poltava oblast: the main directions of perspective development (2015)
Gnatiuk O. - Perception of local geographical specificity by the population of Podolia (2015)
Баран Г. - Групування районів Київської області за соціально-демографічними показниками з використанням кластерного аналізу (2015)
Баранова Л. - Надзвичайні ситуації природного характеру в Київській області (2015)
Дмитрієва К. - Територіальна організація ресторанного господарства як складової соціальної сфери в агломеративних системах розселення (2015)
Доан П. - Фактори формування локальної туристичної системи (2015)
Олійник С. - Територіальна структура форм самоорганізації населення в Україні (2015)
Олійник В. - Територіальні особливості розвитку сфери медичного обслуговування в межах Київської міської агломерації (2015)
Перегуда Ю. - Географічні особливості бідності та формування середнього класу в Україні (2015)
Растворова М. - Еволюція категорії "місто" в світовій науковій думці (2015)
Самсонюк К. - Регіональна диференціація послуг вищої освіти в Україні, Стеценко Т., Петрик О. (2015)
Tkhorevska O. - Consumer basket in Ukraine: a regional aspect, Ushchapovska A. (2015)
Вербило Н. - Практичне використання та проблеми оцінювання вартості території населених пунктів України (2015)
Воробьев Д. - Пути повышения потенциала древесного сырья как возобновляемого источника энергии (на примере административного района) (2015)
Слово про вчителя-добровольця (2012)
Філіпчук Г. - Українознавча складова громадсько-державної освіти (2012)
Усатенко Т. - Концепт "кордоцентризм" у контексті цінностей особистості, Усатенко Г. (2012)
Довгань О. - Епістемологічні основи формування герменевтичних умінь майбутнього вчителя музики (2012)
Власова О. - Психолого-педагогічні чинники ефективності соціалізації сучасної людини (2012)
Хохліна О. - Проблема стильових особливостей життєдіяльності людини у контексті її онтогенетичного розвитку (2012)
Яланська С. - Творча компетентність педагога як умова ефективності професійної діяльності (2012)
Черкасов В. - Принципи формування естетиної культури молоді (2012)
Андрейко О. - Естетико-педагогічний комплекс формування виконавської культури скрипаля (2012)
Сек Е. - Фестиваль Християнської культури "Евтрапелія" - місія і суспільно - культурний фон (2012)
Седих К. - Феномен мистецтва в психотерапевтичній діяльності (2012)
Павленко Н. - Музикотерапія в інтерактивному навчанні (2012)
Сорока О. - Образотворче мистецтво й арт-терапія: порівняльний аналіз (2012)
Захарищева М. - Аксиологические приоритеты музыкального воспитания в теории и практике В. Сухомлинского и С. Шацкого (2012)
Соломаха С. - Світоглядне становлення особистості в культурі: історичний аспект (2012)
Коновець С. - Особливості культивування креативності вчителя образотворчого мистецтва (2012)
Овсієнко Я. - Проектний підхід до організації навчального процесу в гімназії естетичного профілю (2012)
Гузій Н. - Педагогічна майстерність викладача мистецьких дисциплін (2012)
Ничкало Н. - Креативність і соціальна відповідальність вченого (2012)
Вовк М. - Дивосвіт науково-педагогічного досвіду (ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійно-мистецька школа у системі національної освіти", Мала Білоцерківка, Запорізької області, 3-5 жовтня 2012 р.) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Надолішній П. - Державне управління в Україні на перехресті тисячоліть: виклики, загрози і перспективи (2014)
Орлов О. - Місце соціального діалогу на шляху до соціального консенсусу (2014)
Бурик З. - Методологія та види прогнозування розвитку регіону (2014)
Данилова І. - Наука як об’єкт адміністративно-правового регулювання: загальна характеристика та особливості даної категорії (2014)
Дяченко Н. - Особливості моделювання соціально-політичного процесу (2014)
Кіслов Д. - Масова комунікація як система соціальної взаємодії (2014)
Карпенко О. - Застосування алгоритму розрахунків портального, мережевого та інтегрального індексів для вирішення прикладного завдання методики оцінювання порталів управлінських послуг (2014)
Котуков О. - Особливості налагодження неформальної комунікації між органами влади та громадськістю в умовах розвитку мережевого суспільства (2014)
Кулієва Л. - Пріоритетні напрямки сучасної державної політики у сфері соціального захисту інвалідів (2014)
Морозова Н. - Концептуальні засади державного регулювання зайнятості в основних моделях ринку праці: теоретичний аспект (2014)
Романенко Є. - Діалогічна взаємодія громадськості та органів державної влади у процесі формування державної політики (2014)
Сенча І. - Якісне оцінювання ризиків соціального проекту (2014)
Юрченко О. - Теорія стратегії державного регулювання цін (2014)
Толкованов В. - Актуальні питання впровадження системи якості в державному управлінні (2014)
Пархоменко-Куцевіл О. - Сучасні механізми оцінювання кадрової безпеки державного управління (2014)
Бачинська К. - Перспективи державної приватизаційної політики (2014)
Безверхнюк Т. - Розвиток системи екологічної безпеки на регіональному рівні у форматі публічної політики, Сивак Т. (2014)
Гапанович Я. - Механізми державної регуляторної політики у сфері зв’язку та інформатизації: шляхи удосконалення (2014)
Григорова М. - Морально-етичні аспекти функціонування системи державного управління процесами забезпечення біолого-генетичної безпеки (2014)
Дергач А. - Аналіз причин та наслідків міжнародної міграції трудових ресурсів для України (2014)
Коваль З. - Управлінська медійна політика як основний засіб формування стійкості національного інформаційного простору України (2014)
Кравченко М. - Запобігання та протидія корупції в соціальній сфері як чинник модернізації українського суспільства (2014)
Кравченко С. - Підходи до визначення державного стратегічного планування, Євмєшкіна О. (2014)
Матвейчук Л. - Електронний податковий сервіс – сучасний механізм державного управління оподаткуванням: практичний аспект (2014)
Моторний В. - Особливості демократизації цивільно-військових відносин у країнах Центральної та Східної Європи (2014)
Ніколіна І. - Моделювання стратегії розвитку освітньої установи на прикладі ПТНЗ Вінниччини (2014)
Овчиннікова О. - Національні інтереси: пріоритети і безпека. Еволюція державної зовнішньоекономічної політики Росії, Соболева С. (2014)
Осадчук С. - Організаційно-правові інструменти управління податковим боргом (2014)
Піроженко Н. - Громадський контроль у сфері державних закупівель України: проблеми та перспективи (2014)
Попова С. - Шляхи підвищення якості державних послуг (2014)
Попок Е. - Особливості державної етнополітики країн Центральної та Східної Європи (на прикладі України, Польщі та Російської Федерації) (2014)
Рибчинко А. - Застосування технологій е-юстиції: міжнародний досвід (2014)
Рожко О. - Організаційно-правові механізми державного регулювання приватної офтальмологічної практики в Україні (2014)
Смаглюк В. - Вплив державної податкової політики на розвиток підприємництва в Україні (2014)
Тихончук Р. - Нормативно-правове регулювання акціонерної форми господарювання (2014)
Шумська О. - Досвід розвитку публічно-приватного партнерства у провідних країнах світу (2014)
Івахненко О. - Розвиток місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації політики європейської інтеграції (2014)
Нехайчук Д. - Проблематика організації системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2014)
Смолова Л. - Законодавчі колізії застосування мандата депутата місцевих рад (2014)
Саханєнко С. - Конституційно-правові засади місцевого самоврядування і територіальної організації влади та шляхи їх удосконалення (2014)
Бондаренко Л. М. - Урахування ментальних особливостей іноземних студентів, що навчаються у ВНЗ України (2015)
Voronova Ye. - On the development and implementation of english language placement, achievement and proficiency tests (2015)
Шевченко В. А. - Прогнозирование успеваемости студентов на основе методов кластерного анализа (2015)
Лежнева О. І. - Дослідження ландшафтно-екологічних характеристик міської території, Ковака А. С., Сімінько Д. П. (2015)
Венцель Е. С. - Самоадаптация трибоузлов к условиям эксплуатации (2015)
Врублевский А. Н. - Результаты адаптации микропроцессорной системы управления к модернизированному двигателю 1Ч3,5/3,5, Кузьменко А. П., Подлещук С. О. (2015)
Канило П. М. - Современный анализ экоканцерогенной опасности легковых автомобилей, Гриценко А. В. (2015)
Богомолов В. А. - Устойчивость процесса управления торможением двухосного автомобиля при использовании регулятора тормозных сил, Разницын И. Л. (2015)
Кондель В. М. - Дослідження стійкості елементів конструкцій та деталей машин раціональних складених перерізів, Холодков Р. Т., Шевчук М. М. (2015)
Воронков А. И. - Изменение эффективных экономических показателей работы пневмодвигателя по скоростным характеристикам (2015)
Ковалевський С. Г. - Дослідження навантажень, що діють при роботі скрепера зі штовхачем (2015)
Орел А. В. - Определение срока службы рабочей жидкости в гидросистеме автогрейдера (2015)
Кравцов М. Н. - Анализ возможностей снижения влияния вредных веществ в воздухе рабочей зоны на безопасность труда водителей дорожных машин и рабочих, Бочкович Л. В. (2015)
Разарёнов Л. В. - Математическое моделирование устойчивости малогабаритного погрузчика с гидростатической трансмиссией при переезде единичной неровности (2015)
Кожушко В. П. - О гибких пластинах, две смежные стороны которых защемлены, длинная сторона – шарнирно оперта, а короткая – свободна (2015)
Пиріг Я. І. - Асфальтополімербетони, виготовлені шляхом введення полімеру безпосередньо в суміш, Галкін А. В., Свинарьов М. А., Корюк В. П., Ільїн Я. В., Золотарьов В. О. (2015)
Батракова А. Г. - Assessment criteria of the state of pavement according to diagnostics results, Урдзик С. Н. Критерии оценки состояния дорожных одежд по результатам диагностики (2015)
Виноградов В. В. - Моделирование работы башенных сооружений дымовых труб в системе "ствол–фундамент–основание", Перепелица Е. А. (2015)
Бильченко А. В. - Содержание и структура моделирования процесса эксплуатации мостовых сооружений, Кислов А. Г. (2015)
Шраменко Н. Ю. - Модель вибору раціональної вантажності автомобілів при організації перевезень дрібнопартіонних вантажів (2015)
Степанов О. В. - Сучасні причини виникнення проблем безпеки дорожнього руху (2015)
Симбірська Л. М. - Оцінювання у середовищі Mathcad методом фільтра Калмана параметрів теплового стану поршневих двигунів (2015)
Гнатов А. В. - Возбуждение вихревых токов в массивных проводниках полем витка с разрезом – силовым элементом инструмента магнитно-импульсной рихтовки, Аргун Щ. В. (2015)
Симбирский Г. Д. - Процесс измерений как параметрическая идентификация измерительного устройства (2015)
Кубата В. Г. - Аналіз структури коду в електронних протиугінних системах автомобіля, Сєріков Г. С., Фролов В. Я. (2015)
Боднар Д. - Про збіжність 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду, Бубняк М. (2011)
Василишин Т. - Побудова комплекснозначних функцій за наперед заданими значеннями інтеграла від їх степенів (2011)
Гоєнко Н. - Наближення відношень функцій Лаурічелли-Сарана F_s з дійсними параметрами гіллястими ланцюговими дробами, Антонова Т., Ракінцев С. (2011)
Давидович В. - Точні розв'язки однієї системи рівнянь реакції-дифузії для моделювання взаємодії типу хижак-жертва (2011)
Дмитришин М. - Вектори експоненціального типу замкнених операторів на тензорних добутках (2011)
Дмитришин Р. - Про деякі області збіжності багатовимірного J-дробу з нерівнозначними змінними (2011)
Загороднюк А. - Оператори композиції на гільбертовому просторі, Можировська З. (2011)
Заторський Р. - Парадетермінантний добуток трикутних матриць та його властивості (2011)
Копач М. - Ітеративне агрегування для нелінійних операторних рівнянь, Обшта А., Шувар Б. (2011)
Кравців В. - Алгебри блочно-симетричних поліномів: твірні елементи та оператор зсуву (2011)
Лопушанський А. - Регулярність розв'язків абстрактної задачі Коші для півлінійного параболічного рівняння (2011)
Маслюченко В. - Декомпозиція неперервності та перехідні відображення, Нестеренко В. (2011)
Олійник Б. - Метрична реалізація регулярних груп підстановок (2011)
Осипчук М. - Граничний розподіл локальних часів в нулі деякої послідовності дифузійних процесів, Портенко М. (2011)
Савченко О. - Функтори на категорії К-ультраметричних просторів (2011)
Семенчук А. - Оцінка похибки збіжності раціональних вкорочень одноперіодичних рекурентних дробів третього порядку до їх значень (2011)
Скасків О. - Про нерівності типу Вімана без виняткових множин для подвійних рядів Діріхле, Задорожна О. (2011)
Твердохліб І. - Аналіз економічної рівноваги математичної моделі споживання типу Коба-Дугласа з нечітко заданими параметрами асоційованої фінансової мережі, Вовк М., Притула М., Прикарпатський Я. (2011)
Шарин С. - Напівгрупи зсувів в алгебрі поліноміальних розподілів Шварца повільного росту (2011)
Шевчук Р. - Неоднорідні дифузійні процеси на півпрямій, породжені твірним диференціальним оператором з крайовою умовою Феллера-Вентцеля (2011)
Blackmore D. - The AKNS hierarchy and the Gurevich-Zybin dynamical system integrability revisited, Prykarpatsky Ya., Golenia J., Prykarpatsky A. (2011)
Gapyak I. - On the evolution of observables and the Enskog kinetic equation, Gerasimenko V. (2011)
Nykyforchyn O. - L-idempotent linear operators between predicate semimodules, dual pairs and conjugate operators, Mykytsey O. (2011)
Oleksienko M. - Hardy type spaces on reduced Heisenberg groups (2011)
Skaskiv L. - Groups with many Černikov-by-nilponent subgroups, Artemovych O. (2011)
Skaskiv O. - The probability of absence zeros in the disc for some random analytic functions, Kuryliak A. (2011)
Єрмоленко Д. О. - Філософський рівень методології дослідження правосвідомості молоді (2015)
Бакаянова Н. М. - История возникновения адвокатского самоуправления на украинских землях (2015)
Ганзенко О. О. - Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні (2015)
Балко О. О. - Згода як конститутивний елемент інституту шлюбу в Давньому Римі та в країнах континентального права (2015)
Максакова Р. М. - Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України та його вплив на процеси конституювання влади в Україні (2015)
Шимон С. І. - Правові ознаки шлюбу за сімейним законодавством України (2015)
Бутрин-Бока Н. С. - Форма правочину щодо набуття та припинення корпоративних прав як умова його дійсності: проблемні аспекти (2015)
Герц А. А. - Проблема правового визначення лікарської помилки: медичний аспект (2015)
Кравченко М. В. - Розмір цивільно-правової відповідальності адвокатів за порушення зобов’язань за договором про надання правової допомоги (2015)
Лейба Є.В. - Концепції юридичної природи відновлення втраченого судового провадження в цивільному процесі (2015)
Гапонюк О. О. - Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання публічно-сервісної діяльності органів державної влади України в митній сфері (2015)
Горбатюк Я. В. - Особливості інформаційної взаємодії державної авіаційної служби України з органами державної влади з питань забезпечення безпеки авіації (2015)
Махиніч Ю. С. - Правове забезпечення процедур роботи з великими платниками податків на стадії добровільності виконання податкового зобов’язання (2015)
Шевченко Д. В. - Поняття й особливості правового регулювання галузі вітроенергетики в Україні (2015)
Лагутіна І. В. - Тягар доказування вини як ключове питання в справах про дискримінацію у сфері праці (2015)
Омельянчик С. В. - Особливості матеріальної відповідальності працівника під час укладення договору про повну матеріальну відповідальність (2015)
Хвесюк В. І. - Взаємозв’язок соціального забезпечення та правового статусу працівників органів прокуратури (2015)
Тітаренко А. А. - Дослідження правової природи міжнародного принципу територіальної цілісності держави в межах сучасних процесів державного будівництва (2015)
Демидова Л. М. - Кримінальна відповідальність за злочини проти власності: еволюція наукової думки та законодавства (2015)
Дудоров О. О. - Група осіб за попередньою змовою як форма співучасті в злочині (2015)
Підгородинський В. М. - "Поражающія честь (осрамительные)” покарання за уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 р. (2015)
Бабанли Р. Ш. - Особливості призначення покарання у зв’язку з гуманізацією відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності, Хім’як Ю. Б. (2015)
Білокінь Р. М. - Кримінальна процесуальна відповідальність: дискусії та концепції (2015)
Войтович Є. М. - Проблемні питання проваджень приватного обвинувачення (2015)
Макаров М. А. - Оскарження слідчому судді рішення слідчого, прокурора, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України (2015)
Трохлюк О. П. - Засада забезпечення доведеності вини крізь призму практики Європейського суду з прав людини (2015)
Мікулін Д. М. - Пріоритетні напрями запровадження зарубіжного досвіду у сфері запобігання правопорушенням, пов’язаним із тимчасовим користуванням лісами (2015)
Інформаційна довідка про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2015)
Титул, зміст (2015)
Романенко А. М. - Повреждение регуляторов клеточного цикла в ткани конвенционного почечно-клеточного рака после аварии на ЧАЭС по сравнению с аналогичными новообразованиями в Испании, Возианов С. А., Бойко С. А., Морелл-Квадрени Л., Лопес-Гверреро Х.-А., Лломбарт-Бош А. (2015)
Ярош О. К. - Гіпоглікемічна активність нових галгеновмісних імідазолілметилен-2-тіо-1,3-тіазолідин-4-онів (глітазонів) (огляд літератури та власних досліджень), Вовк М. В., Родік Р. В., Ярош О. О., Кальченко В. І., Чорноус В. О. (2015)
Коваленко В. М. - Пато- і морфогенез ішемічної кардіоміопатії, Гавриш О. С. (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Роль довжини теломер у розвитку серцево-судинних захворювань, Колеснікова О. В., Попович Г. С. (2015)
Волошин П. В. - Роль етногенетичних характеристик у механізмах неврозогенезу, Марута Н. О., Кутіков О. Є., Семікіна О. Є., Каленська Г. Ю. (2015)
Михейцева И. Н. - Флавоноиды в офтальмологии — новая стратегия фармакологического воздействия (обзор литературы и собственных исследований), Пасечникова Н. В. (2015)
Степанов Ю.М. - IgG4-ассоциированные склерозирующие заболевания органов пищеварения, Гайдар Ю.А. (2015)
Ліскіна І. В. - Гістобактеріоскопія у морфологічній діагностиці туберкульозу легень за резекційним матеріалом, Кузовкова С. Д., Загаба Л. М., Мельник О. О. (2015)
Опанасенко Н. С. - Применение заключительной плевропульмонэктомии у больных с мультипезистентным туберкулезом легких, Коник Б. Н., Терешкович А. В., Кшановский А. Э., Бичковский В. Б, Калениченко М. И., Обремская О. К., Леванда Л. И., Климец Е. В. (2015)
Фещенко Ю. І. - Особливості реформування системи охорони здоров’я та протитуберкульозної служби у різних країнах світу, Мельник В. М., Матусевич В. Г., Новожилова І. О. (2015)
Охромій Г. В. - Комплексна система реабілітації, прогнозування інвалідності та профілактики інфаркту міокарда (2015)
Чайковський Ю. Б. - Проблема викладання базових медико-біологічних дисциплін: дискусія протягом століття, Хламанова Л. І. (2015)
Гуменюк Г. Л. - Метод комп’ютерної томографічної денситометрії легень в алгоритмі лікування хворих на саркоїдоз (2015)
Антипкін Ю. Г. - Маркери запалення та апоптозу клітин індукованого мокротиння у дітей з бронхіальною астмою та рецидивуючим бронхітом, Лапшин В. Ф., Уманець Т. Р., Задорожна Т. Д., Пустовалова О. І., Наконечна А. А. (2015)
Мишуніна Т. М. - Система генерації оксиду азоту в тканині щитоподібної залози з лімфоїдною інфільтрацією або хронічним тиреоїдитом, Калініченко О. В., Тронько М. Д., Зурнаджи Л. Ю. (2015)
Андрейчин М. А. - Роль інтерлейкінів у патогенезі грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, Васильєва Я Н., Йосик А. І. (2015)
Члену-кореспонденту НАМН України М. А. Андрейчину — 75 років (2015)
Академіку НАМН України В. В. Безрукову — 75 років (2015)
Академіку НАМН України Г. В. Дзяку — 70 років (2015)
Титул, зміст (2015)
Устіннікова О. - Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис журнальних статей" 2014 р.) (2015)
Зоряна А. - Статистичний аналіз потоку перекладів України за 1986—2013 рр.: загальна характеристика (за матеріалами державного статистичного збірника "Друк України") (2015)
Кароєва Т. - Замість рецензії, або 11 критичних зауважень… (2015)
Новальська Т. - Соціокомунікативні особливості рунічного знака (2015)
Арсірій С. - Не стороння думка (2015)
Медведєва В. - Інформаційно-комунікаційні технології у практиці бібліотечної діяльності (2015)
Бруй О. - Збалансована система показників як основа системи стратегічного управління у бібліотеках: теоретичні аспекти (2015)
Перунін В. - Державність Київської Русі та тисячолітні "знаменія" великої княгині Ольги — рік 947 (2015)
Грипич С. - Науково-дослідницька діяльність: історія, здобутки (до 75-річчя заснування наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету), Семенюк Г. (2015)
Киричок А. - Оцінка стану освіти у сфері зв'язків з громадськістю. Етична освіта як складова процесу (2015)
Бондаренко С. - Становлення "сучасного читача" (1789—1989 рр.): вітчизняний контекст (2015)
Смола Л. - Особливості російського пропагандистського дискурсу (на прикладі українсько-російського конфлікту на Сході України) (2015)
Чекштуріна В. - Криптографія та стеганографія як методи захисту інформації в рунічній комунікації (2015)
Семесько В. - Національна бібліотека Білорусі: зарубіжний досвід та правовий аспект (2015)
Николаева А. В. - Влияние препарата полифенолов травы горца птичьего на состояние межклеточного матрикса пародонта крыс в условиях моделирования пародонтита, Шнайдер С. А., Ткаченко Е. К. (2015)
Борисенко А. В. - Гистологическое исследование регенерации костной ткани нижней челюсти при воздействии трикальций фосфата и гиалуроновой кислоты, Кодлубовский Ю. Ю., Вит В. В. (2015)
Куцевляк В. И. - Морфометрический анализ изменений костной ткани при кортикотомии тела нижней челюсти, Данилова Ю. Г. (2015)
Остафийчук М. А. - Мукозопротекторное действие лизоцима у крыс с экспериментальным метаболическим синдромом, Кнава О. Э. (2015)
Куцевляк В. Ф. - Сравнительная характеристика остеогенных свойств аутологичных клеток костного мозга и жировой ткани кролика в эксперименте, Куцевляк В. И., Омельченко Е. А., Забирник А. С., Цыганова И. В. (2015)
Успенский О. Е. Скидан К. В. - Снижение неспецифического иммунитета и повышение дисбиоза и воспаления в слизистой оболочке полости рта крыс, получавших антихеликобактерную терапию, и их нормализация под влиянием кверцетина (2015)
Томилина Т. В. - Кверцетин повышает неспецифический иммунитет и снижает дисбиоз и воспаление в пародонте крыс, получавших антихеликобактерную терапию (2015)
Фік В. Б. - Вплив опіоїдного анальгетика на вміст та антибіотикочутливість мікрофлори ротової порожнини щурів (2015)
Куцевляк В. Ф. - Морфологические изменения в дентине зубов крыс в условиях повышенного содержания свинца, Горголь Н. И., Бобровская Н. П. (2015)
Глазунов О. А. - Экспресс-оценка комплексной профилактики стоматологических заболеваний у горнорабочих (2015)
Груздева А. А. - Влияние производственных факторов железорудного производства на ткани пародонта (2015)
Любченко О. В. - Результаты применения цемента гидравлического при лечении осложненного кариеса (2015)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Оцінка стану різців та іклів після терапевтичного лікування у соматично здорових чоловіків із різних регіонів України (2015)
Чайковський І. Г. - Експериментальне обґрунтування вибору методу тривимірної обтурації кореневих каналів в залежності від методу активації іригаційного розчину на етапі очистки і дезінфекції (2015)
Маланчук В. А. - Строение ороантрального сообщения и выбор метода пластического его закрытия, Кеян Д. Н. (2015)
Астапенко О. О. - Обґрунтування використання фіксуючих пристроїв з біодеградуючого матеріалу біоактивної дії в реконструктивно-відновній хірургії щелепно-лицевої ділянки (2015)
Маланчук В. О. - Травматичні переломи нижньої щелепи з 1995 по 2009 рр. (матеріали клініки кафедри), Копчак А. В., Гордийчук М. А., Мамонов Р. О., Рибачук А. В., Кравчук М. Г. (2015)
Щнайдер С. А. - Клиническая оценка состояния слизистой оболочки полости рта в околоимплантатной зоне в послеоперационном периоде дентальной имплантации у здоровых лиц, Прудиус А. Г. (2015)
Шутурминский В. Г. - Результаты частоты починок съемных пластиночных протезов в практике ортопедической стоматологии, Вальда В. В. (2015)
Безвушко Э. В. - Оценка возможных взаимосвязей субьективных индикаторов и стоматологического статуса детей (часть 3), Машкаринец О. О., Чухрай Н. Л., Патко О. Л. (2015)
Смоляр Н. І. - Оцінка стану твердиx тканин зубів у дітей шкільного віку в світлі індексу ВООЗ – Significant Index of Caries, Чухрай Н. Л. (2015)
Рожко О. П. - Биохимические показатели ротовой жидкости у детей с диффузным нетоксическим зобом в процессе профилактики основных стоматологических заболеваний, Деньга О. В., Левицкий А. П. (2015)
Скиба В. Я. - Аналіз роботи експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" за 2014 рік, Іванов В. С. (2015)
Бабеня А. А. - Особенности течения стоматологической патологии у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (обзор литературы) (2015)
Профессору Лабунцу В. А. – 65 лет (2015)
Українському мінералогічному товариству - 60 років (2014)
Матковський О. І. - Сучасний стан мінералогічних досліджень геологічних утворень Українських Карпат, Наумко І. М., Білоніжка П. М., Скакун Л. З. (2014)
Платонов О. М. - Кристалохімічні критерії утворення і еволюції нанофаз у породоутворювальних мінералах магматичних порід. 1. Структурні та домішкові дефекти (недосконалості) в мінералах як попередники твердофазових перетворень, Таращан А. М., Таран М. М. (2014)
Зінченко О. В. - До мінералогії шлірових пегматитів Коростенського плутону, Андреєв О. В., Квасниця І. В., Савенок С. П. (2014)
Калініченко О. А. - Структурні зміни у польових шпатах із порід Клинцівського рудопрояву золота за даними ядерного магнітного резонансу, Брик О. Б., Калініченко А. М., Багмут М. М., Юшин О. О., Дудченко Н. О. (2014)
Гречанівський О. Є. - Модель аморфізації структури циркону за даними комп’ютерного моделювання, Брик О. Б., Гречановська О. Є. (2014)
Павлюк О. В. - Хромшпінеліди Іллінецької структури (Український щит), Павлюк В. М. (2014)
Вишневський О. А. - Особливості келіфітизації піропів у кімберлітах Східного Приазов’я (Україна) (2014)
Ємельянов І. О. - Електронно-мікроскопічні дослідження особливостей решток природної поверхні кристалів алмазу на огранованих вставках (2014)
Ювілей академіка НАН України, почесного члена УМТ Миколи Петровича Щербака (2014)
Почесному члену УМТ, другому віце-президенту УМТ, професорові О.І. Матковському – 85 років (2014)
Галабурда Ю. А. - Восьмі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка (2014)
Возняк Д. К. - Cвоєчасний інформативний нетрадиційний підручник з мінералогії (рецензія на частину 2 підручника В.І. Павлишина, С.О. Довгого "Мінералогія") (2014)
Привітання (2014)
Світлої пам’яті Косовського Ярослава Олексійовича (2014)
Світлої пам’яті Карпової Галини Василівни (2014)
Доповнення до списку дійсних членів УМТ (2014)
Возняк Д. К. - Включення в топазі камерних пегматитів Волині (2014)
Правила публікації матеріалів у журналі "Записки Українського мінералогічного товариства" (2014)
Титул, зміст (2015)
Уманців Ю. Удосконалення трудових відносин у контексті становлення громадянського суспільства (Рецензія на колективну монографію за ред. Ю. О. Лупенка, В. М. Жука, В. О. Шевчука, О. В. Ходаківської "Фізична економія у вимірі теорії і практики господарювання") (2015)
Олександр Морозов: "Мова йде про питання, як зробити економічну систему потужною" (2015)
Тагиров Э. - Человек и природа (2015)
Зимовець В. - Концептуальні засади та закордонний досвід фінансування інноваційної діяльності: уроки для України, Шовкун І. (2015)
Гасанов С. - Онтогенез теоретичних концепцій інтеграції, Петруха С., Петруха Н. (2015)
Корнійчук О. - Інноваційні складові розвитку системи охорони здоров’я України (2015)
Волошина І. - Можливості поєднання фундаментального і технічного аналізу в прогнозуванні цін на ринку акцій України (2015)
Ступень М. - Уточнення понятійно-категоріального аппарату інституційного забезпечення інвестиційної діяльності лісового сектору економіки, Шумлянський Б. (2015)
Піхоцький В. - Від Закону "Про фінансовий контроль" до єдиного знаменника в системі державного фінансового контролю (2015)
Голян В. - Раціональне використання водних ресурсів: фіскальний аспект, Довга І. (2015)
Крисак А. - Фактори впливу на сталий розвиток при визначенні вартості земель, розташованих поруч з автодорогами, Ємець О. (2015)
Роговський С. - Гіпотеза про економічні цикли Фібоначчі (2015)
Десятнюк О. - Теоретико-методологічні засади формування трансфертного ціноутворення на мікрорівні в умовах вітчизняної економіки, Черевко О. (2015)
Гончар О. - Розробка стратегії розвитку потенціалу підприємства за умов глобалізації та євроінтеграції (2015)
Lukashenko M. P. - On derivations with regular values in rings (2014)
Попович Р. - Про ізоморфізм скінченних полів характеристики два (2014)
Banakh T. - On critical cardinalities related to Q-sets, Machura M., Zdomskyy L. (2014)
Плічко А. - Поліноміальність нарізно поліноміальних операторів (2014)
Волошин Г. - Вкладення простору нарізно неперервних функцій у добуток банахових просторів та його бочковість, Маслюченко В. К., Маслюченко О. В. (2014)
Давидович В. - Попередня групова класифікація (2+1)-вимірних лінійних ультрапараболічних рівнянь Колмогорова-Фоккера-Планка (2014)
Коваленко С. - Симетрії Лі та фундаментальні розв'язки лінійного рівняння Колмогорова, Копась І., Стогній В. (2014)
Івасишен С. - Задача Коші для одного параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами в групі молодших членів, Пасічник Г. (2014)
Підкуйко С. - Про безарбітражну ціну деривативу в одноперіодній триноміальній моделі, Баб'як М. (2014)
Підкуйко М. - Про наближення передбачуваної волатильності в моделях локальної волатильності, Підкуйко С. (2014)
Бернацька Ю. - Петро Іванович Голод, Анісімов І., Енольський В., Поперенко Л., Прикарпатський А., Симулик В. (2014)
Володимир Васильович Шарко (2014)
Притула Я. - Відзначення 125-ї річниці від дня народження Мирона Зарицького (2014)
Романюк М. О. - Спогади про Мирона Зарицького (2014)
Прикарпатський А. К. - Спогади-рефлексії про математику та фізику, мудрих вчителів та їх непросту науку (2014)
Баран О. - Деякі властивості спарених множин значень та спарених множин елементів для гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду (2012)
Гайдукевич-Ратушна О. - Фінально неперервні розривні функції на індуктивних границях, Маслюченко В. (2012)
Гап'як І. - Узагальнене рівняння Фоккера-Планка для газу Енскоґа, Герасименко В. (2012)
Голубчак О. - Оператори у гільбертових просторах симетричних аналітичних функцій (2012)
Грушка Я. - Примітивні мінливі множини та їх властивості (2012)
Джалюк Н. - Напівскалярна еквівалентність поліноміальних матриць та розв'язування матричних поліноміальних рівнянь Сильвестра, Петричкович В. (2012)
Дмитришин М. - Інтерполяція тензорних добутків векторів експоненціального типу замкнених операторів (2012)
Довгань Б. - Особливі точки симетричних задач 4 попарно взаємодіючих частинок на прямій та замкнутого ланцюжка 4 частинок на прямій із взаємодією найближчих сусідів, Вус А. (2012)
Довгей Ж. - Унітрикутні автоморфізми кільця многочленів від двох змінних над полем характеристики p>0, Сущанський В. (2012)
Забавський Б. - Про праві кільця Безу скінченного стабільного рангу, Зеліско Г., Кисіль Т. (2012)
Загороднюк А. - Мультиплікативна згортка на спектрі алгебр симетричних аналітичних функцій, Чернега І. (2012)
Кіндибалюк А. - Застосування степеневих базисних функцій МСЕ до розв'язування сингулярно збуреної крайової задачі адвекції-дифузії, Притула М. (2012)
Лопушанський А. - Регулярність розв'язків абстрактної задачі Коші для півлінійного параболічного рівняння (2012)
Люстик М. - Функціонально-операторний аналіз проблеми збіжності для методу дискретних апроксимацій Ф. Калоджеро в банахових просторах, Прикарпатський А., Притула М., Вовк М. (2012)
Магола М. - Розподіл значень випадкових аналітичних функцій, Філевич П. (2012)
Овчар І. - Зростання в горизонтальних смугах цілих рядів Діріхле з немонотонними показниками, Скасків О. (2012)
Олійник А. - Вільні добутки циклічних 2-груп в групах нескінченних унітрикутних матриць (2012)
Олійник Б. - Універсальні властивості підметрик метрики Хемінга (2012)
Петришин Л. - Моделювання субтрактивно-адитивного способу перетворення форми інформації (2012)
Романів А. - Найбільший спільний лівий дільник та найменше спільне праве кратне матриць другого порядку, Щедрик В. (2012)
Савченко О. - Пари опуклих множин у розмитих нормованих просторах (2012)
Сидоренко Ю. - Метод проектування і перетворення Дарбу-Крама-Матвєєва, Чвартацький О. (2012)
Сливка-Тилищак Г. - Обґрунтування застосування методу Фур'є до задачі про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами з простору Орліча, Марина І. (2012)
Харкевич Ю. - Наближення (ψ, β)-диференційовних функцій інтегралами Вейєрштрасса в інтегральній метриці, Кальчук І. (2012)
Шарин С. - Перетворення Фур'є в алгебрі поліноміальних розподілів Шварца повільного росту (2012)
Шахно С. - Оцінка похибки при розв'язуванні нелінійних рівнянь двопараметричним методом типу хорд, Ярмола Г. (2012)
Шувар Б. - Декомпозиція лінійних операторних рівнянь за допомогою методів ітеративного агрегування, Обшта А., Копач М. (2012)
Banakh T. - On σ-convex subsets in spaces of scatteredly continuous functions, Bokalo B., Kolos N. (2012)
Chernikov M. - On factor groups of some groups (2012)
Про міжнародну математичну конференцію, присвячену 120-річчю з дня народження Стефана Банаха (2013)
Притула Я. Г. - Стефан Банах: сторінки біографії (2013)
Murawski R. - Philosophy of logic and mathematics in the Lwów School of Mathematics (2013)
Kubarski J. - Egyptian fractions and their modern continuation (2013)
Попович Р. - Покращення нижньої оцінки для порядку елементів одного класу скінченних полів (2013)
Савочкіна Т. - Структурні властивості модальних груп та їх многовидів, І, Мельник І. (2013)
Konovenko N. - On projective classification of algebraic curves, Lychagin V. (2013)
Lelechenko A. V. - An exponential divisor function over Gaussian integers (2013)
Vinh T. T. - Linear-inversive generator of PRN's with a variable multiplier, Varbanets P. (2013)
Abel Mart - Gelfand-Hille type theorems for ordered unital topological algebras, Abel Mati (2013)
Żelazko W. - A characterization of permanent radicals in commutative locally pseudoconvex algebras (2013)
Черевко Є. - Геодезичні відображення та інваріантність тензора енергії-імпульсу (2013)
Федченко Ю. - Про існування нескінченно малих конформних деформацій поверхонь (2013)
Protasov I. - Automorphisms of filters: a selection of open problems, Protasova K. (2013)
Рибак О. - Числа Ляпунова для динамічних систем на відрізку (2013)
Волошин Г. - Про пошарово рівномірне наближення нарізно неперервних функцій многочленами, Маслюченко В., Маслюченко О. (2013)
Михайлюк В. - Компактні підпростори добутків лінійно впорядкованих просторів і конаміокові простори (2013)
Скуратовський Р. - Узагальнення сталої Ейлера (2013)
Kachanovsky N. A. - Extended stochastic integrals with respect to a Lévy process on spaces of generalized functions (2013)
Vynnyts'kyi B. - Some properties of boundary value problems for Bessel's equation, Shavala O. (2013)
Chvartatskyi O. - Integration of nonlinear equations of the soliton theory by the projection method and Darboux-like transformations (2013)
Khurshudyan A. - On оptimal boundary control of non-homogeneous string vibrations under impulsive concentrated perturbations with delay in controls (2013)
Pulkina L. S. - A nonlocal problem for pseudohyperbolic equation (2013)
Vasilyev V. B. - Some problems of pseudo-differential operators theory (2013)
Анатолій Самойленко (до 75-річчя з дня народження) (2013)
Прикарпатський А. - Академік Анатолій Михайлович Самойленко, талановитий математик і щедрої душі вчитель: неформальні штрихи до математичного портрета з нагоди його 75-річного ювілею (2013)
Титул, зміст (2014)
Асоціативна політекономія. Серпень 2014 (2014)
Професор Олександр Черняк: "Моделі як зброя сучасної вітчизняної економічної науки" (2014)
Шедяков В. - Ціннісно-смислові комплекси: з минулого в майбутнє, від культури традиційної до постмодерної (2014)
Бардась В. - Як буде розвиватися інвестиційний клімат в Україні (2014)
Степаненко А. - Соціально-економічний розвиток України у вимірах стратегічних ризиків, Омельченко А. (2014)
Ануфрієва К. - Попит на гроші: погляд через призму процесів у макроекономіці та банківській системі України (2014)
Гасанов С. - Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства в агрострахуванні, Пеструха С. (2014)
Харламова Г. - Світові кризи: передбачати чи чекати? (2014)
Шубалий О. - Трансформація системи управління лісовим господарством за принципами децентралізації та розподілу повноважень (2014)
Мельничук М. - Передумови та чинники впровадження інтегрованого підходу до управління ризиками в банках України (2014)
Постний А. - Зарубіжний досвід інвестиційної політики недержавних пенсійних фондів: уроки для України (2014)
Степенко О. - Управління земельними відносинами в Україні: механізми та напрями розвитку, Сакаль О., Третяк Н. (2014)
Шворак А. - Способи та методи консолідації земель сільського сподарського призначення, Євсюков Т. (2014)
Дорошенко О. Ю. - Взаємозв’язок структури та властивостей бетону для транспортних споруд, Дорошенко Ю. М. (2014)
Гречко А. В. - Розрахунково-експериментальний метод оцінювання ефективності системи протиюзного захисту поїзда метро, Шелейко Т. В., Водянніков Ю. Я., Єськов Д. І. (2014)
Грицук І. В. - Визначення параметрів системи прогріву транспортного двигуна з тепловим акумулятором фазового переходу на основі ексергетичного аналізу (2014)
Брайковська Н. С. - Випробування металу при складному навантаженні по дволанкових траєкторіях з проміжним розвантаженням, Белевцова Н. Л. (2014)
Брайковська Н. С. - Розрахунок дволанкових процесів активного навантаження із застосуванням теорії процесів малої кривизни, Белевцова Н. Л. (2014)
Кульбовський І. І. - Метрологічне забезпечення акустичних вимірювань вібраційного впливу від поїздів метрополітену на конструкцію тунелю, Агарков О. В., Ящук В. І. (2014)
Єфименко А. М. - До моделювання динаміки візка монорейкового вагона (2014)
Онищенко А. М. - Експериментальний метод випробування інтегрального показника стійкості до накопичення залишкових деформацій асфальтобетону у вигляді колії (2014)
Велінець В. П. - Аналіз робіт по дослідженню горизонтального вигину і кручення рейкової нитки (2014)
Гулак С. О. - Метод зменшення вищих гармонік в напрузі живлення приводу допоміжних машин електровозів серії ВЛ80Т,К, Єрмоленко Е. К., Тищишин О. І. (2014)
Настечик М. П. - Експериментальні дослідження взаємодії рухомого складу та залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5, Маркуль Р. В. (2014)
Бабанін О. Б. - Визначення цільової функції для оптимізації процесу керування в ергатичній системі "Машиніст –СППР – Поїзд" на підставі критерію корисності, Горобченко О. М. (2014)
Андрейцев А. Ю. - Про вдосконалення методики перевірки складних статистичних гіпотез при аналізі своєчасності доставки вантажів, Клецька Т. С., Кільчинський О. О. (2014)
Білан С. М. - Метод стеганографічного приховування інформації на основі модифікованих контейнерів, Колочун О. О. (2014)
Колосовський О. І. - Метод відеоспостереження за рухомими об’єктами на основі технології паралельного зсуву для матричних дискретних структур (2014)
Сулим А. А. - Программное обеспечение для автоматизации расчетов энергоемкости накопителя при возникновении аварийных режимов в системе энергообеспечения метрополитена, Сиора А. С., Мельник А. А., Федоров В. В. (2014)
Коротун І. А. - Проектування мережі зв’язку на основі NGN-технології (2014)
Герцій О. А. - Дослідження безпровідних ІР мереж Wi-Fi, Григор’єв А. О. (2014)
Гайденко О. С. - Методологічні концепції розвитку інформаційних технологій оперативного керування тяговими електромережами (2014)
Савельєва І. В. - Моделювання оптимального маршруту руху фідерних контейнеровозів, Дрожжин О. Л. (2014)
Родкевич О. Г. - Застосування математичного апарату теорії масового обслуговування для моделювання наслідків транспортних подій (2014)
Щербина Р. С. - Пріоритетні напрямки розвитку транспортної логістики (2014)
Мироненко В. К. - Математична модель організації залізничних приміських пасажирських перевезень на конкурентному транспортному ринку, Грушевська Т. М., Родкевич О. Г. (2014)
Кондратенко О. П. - Тенденції розвитку системи електропостачання автомобіля, Мельников С. М., Орел О. В. (2015)
Крюков О. М. - Оцінювання метрологічних характеристик засобу вимірювання швидкості руху метального елемента в каналі ствола, Мудрик В. Г. (2015)
Глущенко В. В. - Вплив несиметричності розташування вантажу в кузові на частоту власних коливань автомобіля в площині дороги (2015)
Мазин А. С. - Влияние колебаний направляющих колес автомобиля в горизонтальной плоскости на затраты энергии двигателя (2015)
Подригало М. А. - Визначення раціональної швидкості руху військових автомобільних колон при подоланні небезпечної ділянки дороги, Глущенко В. В., Кайдалов Р. О., Нікорчук А. І. (2015)
Бабков Ю. П. - Комплексний підхід до використання елементів інформаційно-аналітичної системи для підтримки прийняття рішень на застосування угруповань Національної гвардії України, Горєлишев С. А., Побережний А. А. (2015)
Біленко О. І. - Особливості оцінювання ефективності стрільби при виконанні специфічних завдань силами безпеки (2015)
Манойло В. М. - Регулювання процесу подачі газу перепускним клапаном редуктора низького тиску системи паливоподачі транспортного двигуна (2015)
Сівак В. А. - Метод синтезу оптимального комплексу параметрів і структур нейромережевого компонента (2015)
Темніков В. О. - Визначення потреб угруповання Національної гвардії України в заходах технічного забезпечення, Гончар Р. О., Маренко Г. М., Клішин В. М. (2015)
Горбов О. М. - Модель порушника інформаційного обміну в радіоканалах сил охорони правопорядку, Радченко І. О., Власов К. В. (2015)
Морозов О. О. - Методика визначення складу фахівців з відновлення озброєння і військової техніки (2015)
Морозов О. О. - Визначення складу обладнання для знеособленого ремонту автобронетанкової техніки (2015)
Ковтун А. В. - Обгрунтування узагальненого показника надійності автомобільної техніки, Шабалін О. Ю., Шаповалов О. І. (2015)
Сало В. А. - Дослідження концентрації напружень у сферичній конструкції за різних способів закріплення отворів, Літовченко П. І., Нечипоренко В. М. (2015)
Іванов В. О. - Технологія виготовлення автомобільних деталей складної форми, Карпусь В. Є., Дегтярьов І. М., Богдан В. Р. (2015)
Дубровіна В. В. - Метод оцінювання ризику за даними нечислової природи, Козлов В. Є., Козлов Ю. В., Новикова О. О., Орел О. В. (2015)
Анотації (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Архипов В. - Час фінішу (2015)
Квітка Г. - Гектари обростуть законами (2015)
Новини законопроектної діяльності (2015)
Ясиновський В. - За початком діло становиться (2015)
Поліщук Л. - Про проблеми, пов’язані з відумерлою спадщиною, — за круглим столом (2015)
Ходаківська О. - Земельні відносини у сільському господарстві: стан, проблеми та перспективи розвитку (2015)
Дорош Й. - Методологічні підходи формування ринку оренди земель сільськогосподарського призначення, Дорош О. (2015)
Ваколюк М. - Використання даних супутникової зйомки в управлінні земельними ресурсами сільськогосподарського призначення, Сахацький О., Тарнопольський А. (2015)
Малюта Н. - Конкурс — це хороший урок у моєму професійному житті (2015)
Михлик З. - Громадське! Крапка (2015)
Кальніченко А. - Громадське пасовище можна створити за рахунок невиділених в натурі паїв (2015)
Кальніченко А. - Чи може рада передати земельну ділянку за договором на управління спадщиною? (2015)
Гривнак К. - Плата за земельну ділянку, яка перебувала в іпотеці (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Титул, зміст (2015)
Мирошник М. А. - Разработка интеллектуальной диагностической инфраструктуры в распределенных компьютерных системах (2015)
Стасюк О. І. - Математичні моделі і методи організації інтелектуальних мереж постачання електроенергії на тягу залізничному транспорту, Гончарова Л. Л. (2015)
Тимофеев С. С. - Способы и методы модификации поверхностей трения (2015)
Герман Э. Е. - Проектирование нечетких моделей интеллектуальных промышленных регуляторов и систем управления, Клименко Л. А. (2015)
Крылова В. А. - Разработка унифицированных программно-технических средств для реализации устройств противоаварийной автоматики в распределенных компьютерных системах, Мирошник А. Н. (2015)
Listrovoy S. V. - A heuristic approach to solving the minimum vertex cover problem using guaranteed predictions, Motsnyi S. V. (2015)
Григоренко М. А. - Методы повышения оперативности диагностирования в распределенных информационных системах, разработанных по технологии J2EE (2015)
Котух В. Г. - Основные принципы создания единой распределенной системы автоматического контроля и учета энергоресурсов на примере газовой отрасли, Пахомов Ю. В. (2015)
Тимофеева Л. А. - Причины возникновения волнообразного износа поверхности катания рельс железнодорожного пути и методы его устранения, Огульчанская Н. Р. (2015)
Буряковский С. Г. - Математическая модель работы электропривода стрелочного перевода на базе линейного двигателя, Маслий Ар. С., Любарский Б. Г., Маслий Ан. С. (2015)
Морозов В. С. - Совершенствование контактного материала электрооборудования железнодорожного транспорта (2015)
Рябов Е. С. - К вопросу создания маневровых электровозов (2015)
Володарский В. А. - О восстановлении ресурса и стратегиях технического содержания устройств, Орленко А. И. (2015)
Yuliia Sverhunova - Method of determining coincidence positions subcarrier frequencies by QOFDM, Volodymyr Lysechko, Georgiy Kachurovskiy (2015)
Шпичак О. М. - Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів, Боднар О. В. (2015)
Шмаглій О. Б. - До питання стратегії розвитку харчової промисловості (2015)
Чудовська В. А. - Концептуальні засади процесу відтворення земельних ресурсів в аграрному секторі, Ступень Н. Р. (2015)
Мацибора Т. В. - Прямі іноземні інвестиції як індикатор інвестиційної привабливості (2015)
Trusova N. V. - International analysis of the state financial support of agriculture producer (2015)
Гаврилюк В. М. - Перспективи розвитку фінансового лізингу в сільському господарстві (2015)
Саблук Г. І. - Роль жінки-селянки в соціальному аспекті розвитку сільських територій (2015)
Kurylo L. I. - The problems of formation of the intellectual property market in the agricultural sphere (2015)
Fedun I. L. - Features innovative software development investment in agricultural production (2015)
Захарчук О. В. - Досвід розвитку сільського господарства Польщі (2015)
Могилова М. М. - Інституціональні аспекти трансформацій амортизаційної політики в сільському господарстві (2015)
Melnikienе R. V. - The role of systems and evolutionary approaches to agricultural and rural policy measures: lessons from Lithuania, Vidickienе D. V. (2015)
Чайкін О. В. - Особливості аналізу сприйняття споживачами екологічно сертифікованої сільськогосподарської продукції (2015)
Коритник М. В. - Адміністрування земельної реформи в Україні та її фінансове забезпечення (2015)
Кухта К. О. - DEA-аналіз як метод оцінки ефективності виробництва у сільськогосподарських підприємствах, Дорогань-Писаренко Л. О. (2015)
Мельничук Я. П. - Організаційні аспекти ведення органічного землеробства (2015)
Лупенко Ю. О. - Фундаментальний внесок у теорію і практику економічної науки (рецензия на монографию Жука В. Н. "Основы институциональной теории бухгалтерского учета"), Малік М. Й. (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Пшеничний Ю. Л. - Формування поселенської структури міста Дубна в VІІІ-Х ст. (2013)
Бортнікова А. В. - Соціальний портрет луцького війта Івана Яцковича Борзобогатого (2013)
Штанько О. Ф. - Торговельне місто Луцьк у XVI - першій половині XVII ст. (2013)
Лазорак Б. О. - Генеральні візитації парафіяльних церков сіл Янівка та Ясеновець на Рожнятівщині (1741 р. та 19762 р.), Досин Д. А. (2013)
Панфілова Т. О. - Соціально-економічні та національно-політичні реформи в Австрійській імперії на зламі XVІІІ-ХІХ ст. та їх вплив на зародження структур українського громадянського суспільства (2013)
Хоміч Д. В. - "Мала війна" на Волині в 1812 році (2013)
Собчук В. С. - Українські етнічні ознаки як чинник соціального прогресу в доктрині М. Драгоманова (2013)
Сажок О. В. - Новітня історіографія культурно-просвітницької діяльності церковних православних братств Волинської губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (2013)
Заєць Л. О. - Волинезнавча тематика у видавничих програмах періодики громадських товариств Правобережної України (остання третина ХІХ - початок ХХ ст. (2013)
Шваб А. Г. - Економічний розвиток Луцька в міжвоєнний період (1919-1939 рр.), Малеончук Г. О. (2013)
Сеньків М. В. - Акт злуки УНР і ЗУНР - знакова подія української історії (2013)
Єпик Л. І. - Реалізація мовного вибору населення України під час проведення кампанії з ліквідації неписьменності (20-ті роки ХХ ст.) (2013)
Власюк І. М. - Розвиток сільськогосподарської кооперації на Волині у 1920-х роках (2013)
Бортник Л. В. - Механізм здійснення охорони державної межі Корпусом охорони прикордоння на території Волинського воєводства із середини 1920-х до середини 1930-х рр. (2013)
Ленартович О.Ю. - Теоретичні засади українського націоналізму (2013)
Клапчук В. М. - Лісове господарство та переробка лісових ресурсів у Галичині до початку Другої світової війни (2013)
ТОкарський В. В. - Депортація "антирадянського елементу" із західних областей України: травень 1941 року (2013)
Зек Б.М. - Особовий склад української допоміжної поліції Луцька у 1941-1944 рр. (2013)
Муляр Г. В. - Внесок викладачів вишів Волині та Рівненщини в охорону культурної спадщини рідного краю (1950-ті - початок 1990-х рр. (2013)
Савицька І. С. - Туристсько-екскурсійна справа в УРСР як складова частина дозвілля (1964-1985 рр.) (2013)
Гусак Д. Г. - Розвиток сфери виробничого обслуговування сільського господарства Волинської області в 1965-1985 рр. (2013)
Пхиденко І. С. - Релігієзнавчий аспект світоглядної політики в школах України 70-х - першої половини 80-х років ХХ ст. (2013)
Баран В. К. - Суспільно-політичні процеси в Україні у 1985-1991 рр., Буравський О. А. (2013)
Гарбарук А. С. - Заснування культурних товариств як спосіб національного самовираження спільноти з польським корінням на Волині (2013)
Пшеничний Ю. - Археологічні дослідження історичної топографії феодальних поселень XIV-XVI ст. в околицях Дубна (2014)
Бортнікова А. - Волинські міста у сфері діяльності маршалка Волинської землі та ключника (середина XV - 60-ті рр. XVI ст.) (2014)
Баран В. - Крем'янецьке староство: люстрація 1616 року (2014)
Панфілова Т. - Роль Греко-католицької церкви та її духовенства у формуванні й діяльності структур громадянського суспільства Галичини (ХІХ-ХХ ст.) (2014)
Котова С. - "Варвари ХХ століття": переоцінка традиційного образу німецької культури в Росії на початку Першої світової війни (2014)
Гуцалюк І. - Міське громадське управління Кременця на початковому етапі національно-демократичних перетворень доби Української революції 1917-1921 рр. (2014)
Малеончук Г. - Релігійне життя Луцька в 1919-1939 рр. (2014)
Кінд-Войтюк Н. - Дослідження історії та пам'яток Волинського воєводства науковими товариствами Другої Речі Посполитої у 1921-1939 рр. (2014)
Власюк І. - Організація кооперативних машинно-тракторних товариств у Волинській окрузі в другій половині 20-х років ХХ ст. (2014)
Іванов С. - Репресії німецької влади проти цивільного населення Волині (1941-1944 рр.) (2014)
Ленартович О. - Оборонні бої на Волині (червень 1941 р.) (2014)
Зек Б. - Доля військовополонених Луцького табору "Шталаг № 360" (2014)
Сеньків М. - Боротьба української повстанської армії проти колективізації західноукраїнського села (1944-1952 рр.) (2014)
Мащенко Н. - Шкільна освіта на Ровенщині в перші повоєнні роки (2014)
Мухаровська А. - Діяльність радянських партизанських загонів на Волині у роки Другої світової війни (2014)
Пхиденко І. - Механізм здійснення антирелігійної політики в школах України періоду 70-х - першої половини 80-х рр. ХХ ст. (2014)
Підкова І. - Парламентська опозиція в процесах суверенізації Української РСР: Народна рада і Всесоюзний референдум 1991 р. (2014)
Дем'янчук Ю. - Український погляд на "рашизм" в історичному ракурсі (2014)
Кучерепа М. - Дослідження еміграційної політики Польщі (2014)
Вороненко Ю. В. - Підсумки роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за 2014 рік (2015)
Бишовець С. М. - Доцільність інтратекального поєднання місцевого анестетика з опіоїдом для знеболювання абдомінальних операцій (2015)
Вітовський Р. М. - Особливості діагностики та хірургічного лікування первинних доброякісних пухлин серця, Ісаєнко В. В., Білинський Е. О., Піщурін О. А., Парацій О. З., Сатмарі Є. В., Дєдкова Т. І., Кривенькій О. В., Яковенко І. Г., Матюшко Л. Г., Рябиця В. М., Волкова Н. І., Єршова О. Б. (2015)
Воровський O. О. - Вибір способу анестезії при лапароскопічних операціях у хворих з дефектами черевної стінки (2015)
Годлевський А. І. - Діагностика ступеня ризику виникнення неспроможності біліодигестивних анастомозів (БДА) в умовах гострого холангіту, Саволюк С. І., Лосєв В. О. (2015)
Годлевський А. І. - Показники постопераційної черездренажної холангіоманометрії при фармакологічній декомпресії жовчних протоків, Саволюк С. І., Ярмак О. А. (2015)
Дронов О. І. - Взаємозв’язок ранніх пострезекційних ускладнень та розвитку панкреатогенного цукрового діабету у хворих на злоякісні новоутворення підшлункової залози, Земсков С. В., Новарчук І. С., Бакунець П. П. (2015)
Заруцький Я. Л. - Особливості діагностики поєднаної краніоабдомінальної травми, Денисенко В. М., Ткаченко А. Є. (2015)
Зубаль В. І. - Профілактика та лікування постлапароскопічного больового плече-лопаткового симптому, Балацький Р. О. (2015)
Козинець Г. П. - Вибір тактики хірургічного лікування опіків в осіб похилого та старечого віку, Циганков В. П., Коваленко О. М., Солодкий Ю. А. (2015)
Крамарева О. Г. - Вплив волемічної підтримки збалансованими кристалоїдними розчинами на показники коагуляції та необхідність корекції анемії та коагулопатії компонентами донорської крові у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Згржебловська Л. В., Малиш І. Р. (2015)
Крестьянов М. Ю. - Переваги та недоліки існуючих методів закриття очеревини при виконанні лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної аллопластики пахвинних каналів (ТАРР), Потапов О. А. (2015)
Паламарчук В. І. - Спосіб кросектомії із застосуванням електричного зварювання, Сморжевський В. Й., Горбовець В. С., Власенко О. О. (2015)
Петренко О. М. - Роль біоплівок патогенних мікроорганізмів в хронізації ран при синдромі діабетичної стопи (2015)
Пироговський В. Ю. - Спосіб відновлення безперервності кишечника при петлевих колостомах (2015)
Радзіховський А. П. - Необхідність ентеральної корекції у пацієнтів з гострою непрохідністю кишкового тракту, Мироненко О. І., Риб’янець Ю. В. (2015)
Слонецький Б. І. - Особливості перебігу синдрому ,,короткої кишки” в залежності від умов моделювання, Тутченко М. І., Вербицький І. В. (2015)
Соломко А. В. - Шовно-клейові методи формування кишкових астомозів, Радзіховський А. П., Знаєвський М. І. (2015)
Фелештинський Я. П. - Методика роз’єднання анатомічних компонентів передньої черевної стінки у поєднанні з інтраперитонеальною алопластикою при гігантських післяопераційних грижах живота, Сміщук В. В., Ватаманюк В. Ф. (2015)
Гетьман В. Г. - 40 років з дня заснування кафедри торакальної хірургії та пульмонології, Сокур П. П., Макаров А. В., Багіров М. М., Кравчук Б. О. (2015)
Гончарук В. Н. - Розриви аорти при закритій травмі грудної клітки, Гагаловський О. М. (2015)
Корпусенко І. В. - Відеоасистовані оперативні втручання в лікуванні хворих на двобічний деструктивний туберкульоз легень (2015)
Перцов В. І. - Лікувально-діагностичний алгоритм при гострій осумкованій парапневмонічній емпіємі плеври, Тєлушко Я. В., Савченко С. І. (2015)
Перцов В. І. - Досвід застосування відеоторакоскопічної біопсії в діагностиці дифузних інтерстиціальних захворювань легень, Тєлушко Я. В., Савченко С. І. (2015)
Пімахов В. В. - Досвід використання відеоторакоскопії у лікуванні пацієнтів з поєднаною краніоторакальною травмою в залежності від ступеню ураження нервової системи (2015)
Севергін В. Є. - Паліативне лікування раку легені ускладненого пухлинним стенозом бронха і легеневою кровотечею, із застосуванням малоінвазивних технологій, Шипулін П. П., Аграхарі А. К., Кирилюк О. О., Поляк С. Д., Троніна О. Ю. (2015)
Сніжко С. С. - Причини та діагностика хворих із гнійним низхідним медіастинітом (2015)
Сокур П. П. - Особливості повторних хірургічних втручань у дітей з патологією органів дихання та межистіння, Кравчук Б. О., Багіров М. М., Гетьман В. Г., Макаров А. В. (2015)
Суховерша О. А. - Місце операції в лікуванні метастатичних пухлин легень, Сазонов С. П., Шкарупа Г. Б., Завізіон В. Ф., Бобров О. О., Шкарупа Д. Г. (2015)
Франковський Р. Б. - Абсцес легень – особливості перебігу та результати лікування, Стрелець П. А., Чубар І. В., Каліновський В. В., Васильківський В. В. (2015)
Шевчук І. М. - Торакоскопічна фенестрація перикарду в лікуванні хворих на ексудативний перикардит, Сніжко С. С., Гладун Б. В., Петраш В. К., Ізбенко С. Г. (2015)
Шипулін П. П. - Роль електрозварювальних технологій в малоінвазивній торакальній хірургії, Кирилюк О. О., Байдан В. І., Севергін В. Є., Байдан В. В., Аграхарі А., Козяр О. М., Троніна О. Ю. (2015)
Бідзіля П. В. - Вогнепальні поранення хребта та спинного мозку в умовах локальної війни, Ярославський В. М. (2015)
Васильєва І. Г. - Оцінка значення рівня аутоантитіл до антигенів основних органів та систем людини для діагностики поліорганної недостатності при тяжкій черепно-мозковій травмі, Мінов С. В., Чопик Н. Г., Сніцар Н. Д., Дмитренко А. Б., Макарова Т. А. (2015)
Виваль М. Б. - Особливості перебігу забоїв головного мозку, що ускладнилися вторинною геморагічною прогресією (2015)
Грязов А. Б. - Прогностические факторы стереотаксической радиохирургии метастазов головного мозга почечно-клеточной карциномы, Земскова О. В. (2015)
Гудим М. С. - Об'єктивна оцінка зорових порушень при лікуванні краніоорбітальних та базальних менінгіом, Обливач А. А., Маковецька Л. М. (2015)
Дибкалюк С. В. - Визначення алгоритмів діагностики синдрому компресії хребтової артерії при використанні перфузійно-зваженого режиму магнітно-резонансної томографії, Черняк В. А., Зоргач В. Ю., Удовиченко В. В., Сулік В. В. (2015)
Каменська О. І. - Цитокіновий статус та нейроаутоімунні реакції у хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу зрізними наслідками клінічного перебігу, Руденко В. А., Глоба М. В. (2015)
Лісяний О. М. - Особливості медулобластом мозочку у дорослих та аналіз результатів хірургічного лікування (2015)
Лонтковський Ю. А. - Нейрохірургічне лікування привідних міогенних контрактур стегон у хворих на ДЦП, Пічкур Л. Д. (2015)
Мехрзи Мохаммед – Камель - Структура и распространение опухолей боковых желудочков (2015)
Михалюк В. С. - Ультразвукові методики в діагностиці та хірургічному лікуванні пара- та інтравентрикулярних лікворних кіст головного мозку у дітей, Проценко І. П., Марущенко Л. Л., Свист А. О. (2015)
Муравський А. В. - Стан цитокінового статусу у боксерів з повторними ЧМТ (2015)
Орлов Ю. О. - Алгоритм хірургічного лікування при внутрішлуночкових крововиливах, що супроводжуються прогресуючою гідроцефалією у новонароджених, Проценко І. П., Марущенко Л. Л., Михалюк В. С., Скобський Є. І. (2015)
Орлов Ю. А. - Особенности эпендимарных опухолей головного мозга у детей младшей возрастной группы, Шаверский А. В., Марущенко Л. Л. (2015)
Самарський І. М. - Нейрофізіологічний моніторинг при хірургічному лікуванні хворих зі стенотичними ураженнями сонних артерій, Пирогов В. В. (2015)
Сичинава В. Г. - Клиническая эффективность радиочастотной деструкции медиальной ветви в шейном отделе позвоночника для лечения цервикогенных головных болей (2015)
Чебанюк С. В. - Ранні та віддалені результати ендоваскулярного лікування хворих з атеросклеротичним ураженням судин головного мозку, Сидоренко О. Ф., Коваленко О. П., Конотопчик С. В. (2015)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко-нейрофізіологічні аспекти діагностики вертеброгенної цервікальної мієлопатії, Третьякова А. І. (2015)
Чебурахін В. В. - Результати ендоваскулярної емболізації аневризм середньої мозкової артерії з широкою шийкою за допогою стент-асистуючої техніки (2015)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування хворих при поєднанні артеріовенозних мальформацій та аневризм судин головного мозку, Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Бортнік І. М., Барканов А. В. (2015)
Герцен Г. І. - Хірургічне лікування медіального остеоартроза колінного суглоба методом одновиросткового ендопротезування, Білоножкін Г. Г., Процик А. І. (2015)
Герцен Г. І. - Догоспітальна допомоги потерпілим внаслідок ДТП, Процик А. І., Мовчан О. С., Білоножкін Г. Г., Штонда Д. В. (2015)
Герцен Г. І. - Визначення рівня антитілозалежної цитотоксичності лімфоцитів, цитотоксичної активності лімфоцитів і макрофагів сироватки крові кролів з травмою кістки під впливом ударно-хвильової терапії, Се-Фей Се-Фей, Сікорська М. В., Остапчук Р. М., Лісовий А. В. (2015)
Дегтярь А. В. - Динамика восстановления функции после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов с медиальными переломами шейки бедренной кости (2015)
Левченко В. О. - Норма і початок поперечного розпластування стопи: альтернативний рентгенологічний критерій диференціації (2015)
Радомський О. А. - Наш досвід лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки блокованим стрижнем, Рябоконь П. В. (2015)
Сільченко В. П. - Клінічні прояви загального стану та особливості гепатобіліарної системи хворих на контрактуру Дюпюітрена на етапах формування патологічного процесу у долонному апеневрозі, Іскра Н. І., Шатрова К. М., Кузьмін В. Ю., Рудик Д. В. (2015)
Сільченко В. П. - Критерії визначення лікувальної тактики хворих на контрактуру Дюпюітрена, Іскра Н. І., Шатрова К. М., Кузьмін В. Ю. (2015)
Тарасенко О. М. - Планіметрія шийного відділу хребта при наслідках хребетно-спинномозкових травм в практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Л. В. (2015)
Шуба В. Й. - Біомеханічне обґрунтування оптимального способу остеосинтезу при внутрішньосуглобових переломах дистального кінця плечової кістки, Білоноженко А. В. (2015)
Варивончик Д. В. - Аналіз ризиків виникнення професійного раку серед медичних працівників онкологічної служби, Шевченко В. І. (2015)
Гордійчук П. І. - Вибір хірургічного лікування місцево – поширеного раку прямої кишки, Клюсов А. О., Кошель К. В., Гринчук С. О. (2015)
Мечев Д. С. - Радіонуклідно-медикаментозне лікування хворих на рак передміхурової залози з множинними метастазами в скелет, Щербіна О. В., Вальчишин А. М. (2015)
Сільченко В. П. - Морфогенез та гістологічна диференційна діагностика синовіальних гігантоклітинних пухлин дифузного типу, Григоровська А. В., Григоровський В. В., Жадов Л. В. (2015)
Тащиев Р. К. - Профилактика метастазов и рецидивов в комплексном лечении рака грудной железы ІІ-ІІІ стадии, Мясоедов Д. В., Абраменко И. В., Шляховенко В. А. (2015)
Лайко А. А. - Дослідження стану слизової оболонки ділянки кісcельбаха у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, Гавриленко Ю. В., Степанова О. В. (2015)
Васюта В. А. - Особливості лікування хворих з низхідною атрофією зорових нервів (2015)
Єгорова К. С. - Клініко-діагностичні аспекти ідіопатичної внутрішньо-черепної гіпертензії при дуральних артеріо-венозних мальформаціях, Задояний Л. В., Жданова В. М. (2015)
Петренко О. В. - Применение многофакторной математической модели в прогнозировании эффективности лечения больных с травмами вспомогательного аппарата глаз (2015)
Анісімов В. Ю. - Обґрунтування вибору гелеутворювача до складу гелю карієспрофілактичної дії, Гельмбольдт В. О., Половко Н. П. (2015)
Белоклицкая Г. Ф. - Применение препаратов на основе гиалуроновой кислоты в стоматологической практике, Центило Т. Д., Афанасенко Е. Ю. (2015)
Біда В. І. - Показники мікроциркуляції тканин пародонта у осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня тяжкості, ускладненим бруксизмом, Струк В. І., Біда О. В., Сидоренко Т. Г. (2015)
Біда В. І. - Профілометрія як метод визначення мікротопографії поверхонь конструкційних матеріалів у ортопедичній стоматології, Пальчиков А. В., Пальчикова Г. В., Паливода І. І., Чорненький І. М. (2015)
Білоклицька Г. Ф. - Оцінка клінічної ефективності модифікованої методики лікування запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта з застосуванням ін’єкційної форми тромбоцитарної аутоплазми, Копчак О. В. (2015)
Білоклицька Г. Ф. - Вплив емалевих матричних протеїнів на остеогенні клітини-попередники кісткового мозку людини (експериментальне дослідження), Панченко Л. М., Браун Ю. Є. (2015)
Волосовець Т. М. - Оцінка впливу ступеня тяжкості герпетичної інфекції на особливості перебігу хронічних періодонтитів, Дорошенко О. М., Юнакова Н. М., Дорошенко М. В. (2015)
Дорошенко М. В. - Особливості деяких лабораторних показників у пацієнтів під час ортопедичного лікування незнімними конструкціями зубних протезів (2015)
Дорошенко О. М. - Дослідження вмісту цитокінів у ротовій рідині пацієнтів під час ортопедичного лікування знімними зубними протезами (2015)
Дрогомирецька М. С. - Дослідження краніо-постуральної адаптації у ортодонтичних пацієнтів, Білоус М. К., Кушпела Ю. І., Войтович О. A. (2015)
Дрогомирецька М. С. - Вивчення біоелектричної активності м’язів щелепно-лицьової ділянки, аналіз впливу їх функції на ріст та розвиток щелеп і формування прикусу, Ахмад Салех Халяф Салама, Поляник Н. Я. (2015)
Дрогомирецька М. С. - Аналіз основних досягнень в пошуку ефективних методів визначення висоти прикусу, Мірза Р. О., Заєць М. В. (2015)
Єрмакова Л. Г. - Чинники ризику формування та прогресування стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легень (2015)
Забуга Ю. І. - Оцінка результатів електроодонтометричних досліджень на етапах виготовлення незнімних ортопедичних конструкцій зубних протезів (2015)
Колосова Е. Ю. - Особенности клинического течения красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта у лиц, страдающих сахарным диабетом (2015)
Леоненко Г. П. - Експериментальне дослідження характеристик з'єднання фотополімерів з емаллю та дентином зубів за різними технологіями їх нанесення (2015)
Леоненко П. В. - Забезпечення контролю над мікробіоценозом порожнини рота пацієнтів з захворюваннями пародонту шляхом застосування фармацевтичної композиції антибактеріальної та антисептичної дії вітчизняного виробництва (2015)
Лихота К. М. - Оцінка ефективності проведеного ортодонтичного лікування у дорослих пацієнтів із сагітальними аномаліями прикусу за даними електроміографічного дослідження функціонального стану жувальних м'язів (2015)
Марченко Н. С. - Карієспрофілактична ефективність індивідуальних засобів по догляду за порожниною рота, що містять стабілізований фторид, у осіб молодого віку з високою інтенсивністю карієсу, Терешина Т. П. (2015)
Павленко Э. М. - Особености общесоматического и стоматологического статуса у людей пожилого и старческого возраста (2015)
Соловйов С. О. - Концепція системи підтримки прийняття рішень в клініко-фармацевтичному менеджменті негоспітальних пневмоній вірусно-бактеріальної етіології (2015)
Соловйов О. С. - Нормативно-правові засади раціонального використання матеріально-технічних та кадрових ресурсів (матеріально-технічна база та чисельність працівників), Григорук Ю. М. (2015)
Бекетова Г. В. - Значення комунікативних навичків в сучасній фаховій підготовці лікарів-інтернів, Горячева І. П., Солдатова О. В., Алексеєнко Н. В., Нехаєнко М. І., Ган Р. З. (2015)
Боброва Е. В. - Основные формы организации учебного процесса преподавания кардиологии в системе последипломного образования, Давыдова И. В., Долженко М. Н., Конопляник Л. И., Лобач Л. Е., Мымренко С. Н., Поташев С. В., Перепельченко Н. А., Симагина Т. В. (2015)
Бучакчийская Н. М. - Пути улучшения подготовки врачей-интернов по специальности "неврология" на базах стажировки, Клименко А. В., Бахарева Л. В., Кравченко Е. А. (2015)
Гончарук О. М. - Діагностика пухлин гіпофізарної ділянки за даними комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії (2015)
Ємельянова О. І. - Навчальна практика з фармакогнозії: особливості організації та методичне забезпечення (2015)
Зозуля А. І. - Організація реабілітаційної допомоги хворим з інсультом, Зозуля І. С. (2015)
Іскра Н. І. - Підготовка фахівців з напрямку "медицина катастроф" на сучасному етапі, Кузьмін В. Ю., Печиборщ В. П. (2015)
Кравчук І. В. - Впровадження дистанційних технологій навчання в медицину та систему медичної освіти (2015)
Куртян Т. В. - Учебно-методические аспекты и проблемы подготовки врачей спортивной медицины (2015)
Луньова Г. Г. - Використання референтних значень кількості лейкоцитів з діагностичною метою на курсах спеціалізації з клінічної лабораторної діагностики, Ліпкан Г. М., Олійник О. А. (2015)
Луньова Г. Г. - Можливості впровадження дистанційного навчання на кафедрі клінічної лабораторної діагностики, Федорова Т. Т., Завадецька О. П., Олійник О. А., Сергієнко Л. І., Кривенко Є. О. (2015)
Мирний Д. П. - Використання сучасних інноваційних технологій у процесі професійної підготовки лікарів-інтернів, Мирна А. І., Савченко О. О., Кацюба Ю. В. (2015)
Омельяненко О. А. - Сучасні аспекти підготовки лікарів стоматологів – ортопедів у системі післядипломної освіти (2015)
Пилягіна Г. Я. - Диференційна діагностика психічних розладів у викладанні психіатрії на прикладі аналізу клінічного випадку, Зубатюк О. В. (2015)
Пьюселік Ф. - Методологія психологічної роботиз ветеранами і бійцями АТО, Древіцька О. О. (2015)
Савельєва-Кулик Н. О. - Досвід практично орієнтованого викладання музикотерапії (2015)
Рецензія професора Мельникова О.Ф. на підручник "Імунологія" (2015)
Шелудько О.Д. - Для захисту посівів на зрошуваних землях, Макаровська О. Є., Біляєва І. М., Омеляненко О. А. (2014)
Кочерга М. О. - Оптимізація біологічного захисту ягідних культур від аґрусової вогнівки Zophodia grossulariella Z. (Lepidoptera; Pyralidae) (2014)
Лешишак О. В. - Удосконалення технології промислового розведення трихограми (2014)
Іващенко О. О. - Біологічні особливості реакції проса півнячого Echinochloa crus-galli (L.) Pal.Beauv. на механічні пошкодження (2014)
Сікура О. О. - Прогнозування розвитку західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) в Україні (2014)
Клечковський Ю. Е. - Новий карантинний шкідник в Європі – дрозофіла строкатокрила (Drosophila suzukii Mats), Тітова Л. Г., Палагіна О. В. (2014)
Ющенко Л. П. - Присвячено вченому і педагогу - М. П. Дядечку (2014)
"Досягнення і перспективи ентомологічних досліджень" (2014)
Білоус І. М. - Тематична організація англомовного фітнес-дискурсу (2013)
Бойчук Н. В. - Трактування понять дискурс і текст у гуманітарній парадигмі (2013)
Головко О. М. - Особливості реалізації казкового світу у романі К. Льюїса "Хроніки Нарнії: Лев, Чаклунка та шафа", Зінченко М. І. (2013)
Голтвяниця Н. Ю. - Комунікативна норма французьких інтернет-форумів (2013)
Городецька І. В. - Наративна реклама: лексичні, синтаксичні та стилістичні характеристики (2013)
Дев’ятих Ю. В. - Характеристика структурно-семантичних особливостей текстових фрагментів з прямим мовленням (2013)
Єфимчук Г. О. - Репрезентація концепту ARROGANCE в англомовному авторському дискурсі (2013)
Захарова Н. В. - Дитяче мовлення як об’єкт міждисциплінарного дослідження (2013)
Ікалюк Л. М. - Вигук в англійській мові: діахронія (2013)
Киселюк Н. П. - Лінгвістичні особливості екологічного дискурсу (на матеріалі англійської мови) (2013)
Копчак М. М. - Функційне поле мовленєвого етикету у синергії тексту та дискурсу (2013)
Кущ Е. О. - Метафоричні номінації іноземців як засоби експлікації упереджень американських політиків (2013)
Маріна О. С. - Мобільність парадоксальних поетичних образів (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу) (2013)
Монастирський Р. Я. - Лексична система різних жанрів творів Чарльза Дарвіна (2013)
Нікішина Т. І. - Засоби вербалізації концепту LIBERTЙ у політичному дискурсі Франції (лексичний рівень) (2013)
Осовська І. М. - Прецедентні дискурсивні одиниці як інтегральні явища німецькомовного сімейного дискурсу (2013)
Печко Н. М. - До питання про політичні неологізми сучасного етапу (2013)
Підгорна А. Б. - Метафоричні терміни в англомовних науково-технічних текстах (2013)
Помірко Р. С. - Аномальні принципи формування полікодового тексту, Кіпень С. В. (2013)
Путій О. С. - Дискурс масової літератури у фокусі лінгвістичної рефлексії (2013)
Савош Л. М. - Текст як основна комунікативна одиниця мови (2013)
Савчук Р. І. - Наративна техніка художньої психо-оповіді (2013)
Самарина В. В. - Стилистические фигуры в тексте немецкоязычной рекламы (2013)
Стуліна М. В. - Симулятивна підміна мовної реальності в сучасному дискурсі, Левченко Д. Л (2013)
Уділова Т. М. - Стратегії і тактики переконання в політичному дискурсі (на прикладі промов Н. Саркозі), Крупій О. О. (2013)
Ущина В. А. - Модальні засоби суб’єктного позиціонування в англомовному медіа-дискурсі (2013)
Четвертак Є. О. - Ідеологічні особливості політичного дискурсу США (2013)
Шайковський Р. Ю. - Проблеми плеоназму в сучасній англійській мові (2013)
Kozlovska A. - The style and structure of business contracts (2013)
Ваніна Г. В. - Особливості фразеологічного фонду іспанської мови з топонімічним компонентом, Демшевська Ю. О. (2013)
Вапіров С. Ю. - Етнічні стереотипи у німецькому побутовому анекдоті (2013)
Волкова С. В. - Образ-символ "Танец Солнца” в американских фольклорных текстах (2013)
Прохоров В. Ф. - Лингвистическое осмысление эмоциональных состояний (2013)
Сабадаш Ю. О. - Особливості вербалізації категорії "ВІК" людини в англомовних текстах Біблії (2013)
Суслова М. О. - Експериментальне дослідження лінгвокультурного типажу мусульманин (на матеріалі іспанської та французької мов) (2013)
Тєлкова О. В. - Лінгвокультурні особливості концепту "familia" в іспанській мовній картині світу, Зінкевич Л. О. (2013)
Цебровская Т. А. - Этноцентризм как основная причина возникновения этнонимов (2013)
Ковалюк Ю. В. - Down under wisdom: cultural aspect of Australian English idioms (2013)
Oliinyk I. - Nomination en geographie: aspect socio-culturel, Gryschenko Yu. (2013)
Шевченко О. В. - Political symbols in election speeches (case-study of American linguistic and cultural tradition) (2013)
Андрейко Л. В. - Фольклорні цитати в постмодерністському тексті як проблема перекладу (2013)
Барміна Є. О. - Відтворення модальності у перекладі текстів публіцистичного дискурсу: ідеологічні аспекти (2013)
Денисенко Н. В. - Відтворення емфатичного курсивного виділення в англо-українських художніх перекладах (2013)
Єнчева Г. Г. - Когнітивний дисонанс перекладача та тотожність перекладу (2013)
Іваницька М. Л. - Діяльність перекладача крізь призму когнітивістики (2013)
Калужська Л. О. - Англомовний переклад номінацій суб’єктів української політичної діяльності (2013)
Коломієць Л. В. - Образ жінки, символіка подружнього життя та кохання у вірші Ґреґорі Корсо "Одруження" в аспекті завдань перекладу (2013)
Лещенко Г. А. - Особливості відтворення українських паремій мовою перекладу (2013)
Манов О. Д. - Відображення лінгвокультурних особливостей німецькомовних рекламно-інформаційних текстів у процесі локалізації (2013)
Мацьків М. Я. - Гра слів в англомовних рекламних текстах як перекладацька проблема (2013)
Хавкіна О. М. - Специфіка перекладу української науково-технічної метафори англійською мовою (2013)
Юдіна О. В. - Критерії відбору текстів для навчання студентів професійно-орієнтованого міжкультурного спілкування німецькою мовою (2013)
Янчук С. Я. - Проблеми укладання англійсько-українського словника міжнародної миротворчої діяльності (2013)
Яцишин Н. П. - Іншомовні аспекти фахової міжкультурної комунікації в сучасній вітчизняній і зарубіжній науковій літературі (2013)
Fesenko I. M. - Something from the history of translation (2013)
Титул, содержание (2014)
Памфамиров Ю. К. - Современные методы терапии акушерских кровотечений, Заболотнов В. А., Кучеренко Ю. А. и др. (2014)
Ласачко С. А. - Підтримка грудного вигодовування в разі виникнення лактостазу або маститу: дискусійні питання сьогодення (2014)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Планування сім’ї" Наказ МОЗ України від 21 січня 2014 р. № 59 (2014)
Качалина Т. С. - Хронический цервицит и ВПЧ-инфекция в репродуктивном возрасте. Пути снижения диагностической и лечебной агрессии, Шахова Н. М., Качалина О. В., Елисеева Д. Д. (2014)
Анонс (2014)
Гависова А. А. - Фармакологические стратегии в лечении предменструального синдрома, Ревазова З. В., Твердикова М. А. (2014)
Анонс (2014)
Майоров М. В. - Бактериальный вагиноз: практические аспекты этиологии, диагностики и лечения, Жученко С. И., Черняк О. Л. (2014)
Рекомендации по ведению пациенток с патологией вульвы. Британская ассоциация сексуального здоровья и ВИЧ, 2014 (2014)
Анонс (2014)
Романенко Т. Г. - Пренатальная диагностика в практике акушера-гинеколога, Чайка О. И. (2014)
Дайджест (2014)
Анонс (2014)
Титул, зміст (2015)
Ульянов В. А. - Изучение влияния наночастиц серебра in vitro на уровень экспрессии молекулярных маркеров активации лимфоцитов и маркера аутоиммунного процесса периферической крови больных вирусной патологией роговицы, Величко Л. Н., Богданова А. В., Макарова М. Б. (2015)
Штирц А. Д. - Экологическая структура населения панцирных клещей (карьер "Основной", Донецкая область) (2015)
Москалець Т. З. - Вплив мозаїчного розміщення сортів озимої пшениці на агрорізноманіття (2015)
Іващенко І. В. - Фунгіцидні властивості ефіроолійних рослин роду Artemisia відносно Fusarium oxysporum (2015)
Воробйов Є. О. - Синтаксономія угруповань дрібнолистяних лісів на заростаючих перелогах, Олійник М. П., Соломаха І. В. (2015)
Мацюра А. В. - Результаты радиотелеметрического исследования влияния погодных параметров на скорость миграции белых аистов (2015)
Гончарова С. Ю. - Дослідження мікрофлори урогенітального тракту жінок Днпропетровській області за допомогою методу полімеразно-ланцюгової реакції, Голодок Л. П., Хлопова О. В. (2015)
Мацюра А. В. - Использование данных мечения и повторного отлова для определения размера популяции (2015)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на концентрацію протеїнових фракцій та рівень кортизолу у плазмі крові кроликів за умов стресу, Грабовська О. С. (2015)
Корнят С. Б. - Метаболічний профіль крові корів за лікування гіпофункції яєчників гормональними та фітопрепаратами, Шаран М. М., Андрушко О. Б., Яремчук І. М. (2015)
Дехтяренко С. Г. - Сучасні підходи до диференційованого вивчення природознавства в школі, Корж О. П. (2015)
Власюк О. С. - Шляхом децентралізації: виклики, ризики та пріоритети реформування регіонального розвитку в Україні (2015)
Гусєва М. О. - Структурні трансформації в економіці регіону: оцінка стану та пріоритети структурної корекції (2015)
Синютка О. М. - Основні детермінанти метрополійного статусу великих міст України: функціональний аспект (2015)
Гурняк І. Л. - Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад, Дацко О. І., Яремчук О. І. (2015)
Барна М. Ю. - Аналіз чинників зовнішнього впливу на внутрішню торгівлю України та Львівської області (2015)
Заблоцький М. Б. - Децентралізація і регулювання рівноваги і стабілізації економіки регіону (на прикладі Львівської області) (2015)
Борщевський В. В. - Модернізація соціальної інфраструктури села в контексті нарощування економічного потенціалу сільських територій та еволюції аграрного ринку регіону, Чемерис В. А. (2015)
Залуцький І. Р. - Обґрунтування методики оцінки виробничого потенціалу збалансованого розвитку сільських територій регіону, Кулаковська О. І. (2015)
Семів Л. К. - Вплив новітніх явищ освітньої міграції на політику модернізації соціально-культурної сфери регіону (2015)
Беновська Л. Я. - Проблеми фінансування видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетно-податкової децентралізації (2015)
Музика І. С. - Кредитування економіки регіонів: проблеми, тенденції, напрями активізації (2015)
Линник О. О. - Формування зовнішнього державного боргу України у 2010-2014 рр.: причини та наслідки (2015)
Кульчицький М. І. - Бюджетне регулювання інноваційної діяльності в умовах модернізації національної економіки, Демчишак Н. Б. (2015)
Кіндзюр О. С. - Методологічний підхід до комплексної оцінки житлово-комунального господарства (2015)
Бабій Г. Я. - Розвиток прикордонних територій у контексті активізації інвестиційно-інноваційних процесів в українсько-польському транскордонному регіоні (2015)
Маркович В. В. - Методичні підходи до дослідження соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва (2015)
Цісінська О. Б. - Механізми взаємодії управлінських структур у транскордонному просторі (2015)
Ґжебик М. - Інвестиції в людські ресурси в адміністраціях місцевого самоврядування (2015)
Вежбенец В. - Соціальне забезпечення в Польщі після 1989 р., на прикладі статистичних даних Жешува, Томас І. (2015)
Жук П. В. - Реструктуризація вугільної промисловості Західного регіону України у контексті світового досвіду, Почтарук І. С. (2015)
Лесів М. М. - Оцінка впливу заходів програми розвитку сільських територій ЄС 2007-2013 рр. на ефективність ведення сільського господарства Польщі (2015)
Ліпич М. А. - Аномалії ціноутворення на фондовому ринку України (2015)
Демченко В. В. - Засідання Координаційної ради науково-навчального комплексу "Економосвіта" імені академіка Мар’яна Долішнього (2015)
Симоненко В. К. - Державний фінансовий контроль в Україні: нова концепція розвитку (2015)
Біттер О. А. - Актуальне дослідження стратегії розвитку інфраструктури аграрного ринку регіону (2015)
Гадзало Я. М. - Проблеми завершення земельної реформи (2015)
Медведєв В. В. - Водостійкість структури орних ґрунтів Українии, Пліско І. В., Бігун О. М. (2015)
Стецюк М. Г. - Ефективність стимуляторів росту рослин на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся, Зосимчук М. Д., Тараріко Ю. О., Дацько Л. В. (2015)
Рудик Р. І. - Формування насіннєвої продуктивності ріпаку озимого в короткоротаційних сівозмінах залежно від попередників та різних систем удобрення в зоні Полісся України, Дишлюк В. Є., Кочик Г. М., Власенко О. О. (2015)
Якубчак О. М. - Зміни якісних показників м’яса за саркоцистозу, Таран Т. В. (2015)
Бех В. В. - Селекційно-племінна робота і процес виведення малолускатого внутрішньопородного типу української рамчастої породи коропа, Олексієнко О. О., Осіпенко М. І. (2015)
Адамчук В. В. - Безпілотні літальні апарати у рослинництві, Мироненко В. Г., Маранда С. О. (2015)
Смаглій В. І. - Виведення рівнянь руху матеріальної частинки по площині, нахиленій до вертикальної осі обертання (2015)
Халеп Ю. М. - Прогнозування удобрювального потенціалу в моделях органічного виробництва, Волкогон В. В., Москаленко А. М. (2015)
Костенко І. В. - Особливості гірсько-лучних ґрунтів кримських яйл (2015)
Дідора В. Г. - Ефективність симбіотичної діяльності посівів сої в умовах Полісся України, Ступніцька О. С., Дідора Л. Д. (2015)
Нечипоренко О. М. - Напрями інноваційного розвитку зрошуваного землеробства в Україні (2015)
Сатир Л. М. - Організаційно-економічні аспекти диверсифікації виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств, Свиноус І. В. (2015)
Довбаш Н. І. - Посівні якості насіння кукурудзи, отриманого за різного рівня забрудненості екотопів важкими металами (2015)
Агроекологічні дослідження в Україні з урахуванням її агроінтеграційних спрямувань (2015)
Досвід вивчення охорони ґрунтів від ерозії в Україні (2015)
С. С. Антонцю — 80 (2015)
М. С. Мандигрі — 70 (2015)
В. В. Волкогону — 60 (2015)
М. І. Полупану — 80 (2015)
Жук П. В. - Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процесі адміністративно-територіальної реформи в Україні (2015)
Карий О. І. - Моніторинг соціально-економічного розвитку самоврядної територіальної громади в процесі реалізації стратегічного плану її розвитку, Вороніна Р. М., Маргіта Н. О. (2015)
Попадинець Н. М. - Стратегічні цілі регіональної структурної політики (на прикладі Івано-Франківської області), Попович В. В. (2015)
Сімків Л. Є. - Диспропорції економічного зростання в регіонах України (2015)
Гапак Н. М. - Кластеризація субрегіонів за активністю підтримки пріоритетних видів економічної діяльності: емпірична модель на прикладі Закарпатської області, Слава С. С. (2015)
Щеглюк С. Д. - Електронне урядування як інструмент модернізації державного управління міським розвитком (2015)
Садова У. Я. - Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні, Рісна Р. Р. (2015)
Андрощук Г. О. - Міграція інтелектуального капіталу: вплив на економіку та інноваційний розвиток, Давимука С. А. (2015)
Риндзак О. Т. - Міграційний потенціал незайнятого населення в системі євроінтеграційних перетворень регіональних ринків праці України (на прикладі м. Львова) (2015)
Колодійчук І. А. - Сучасний стан регіональної екологічної політики України (2015)
Куліш І. М. - Забезпечення сталого розвитку сільських територій країн-кандидатів на вступ до ЄС: на прикладі Польщі (2015)
Віленчук О. М. - Інфраструктурні інституції у системі формування ринку аграрного страхування в Україні (2015)
Цимбаліста Н. А. - Проблеми реалізації агровиробничого потенціалу сільських територій (2015)
Ткачук І. Я. - Регіональні особливості фінансового забезпечення діяльності громадських організацій України (2015)
Іщук С. О. - Проблеми і способи модернізації основного капіталу підприємств виробничої сфери регіону (2015)
Собкевич О. В. - Зміцнення економічної безпеки держави на засадах відбудови інноваційного потенціалу індустріального комплексу сходу України (2015)
Луцків О. М. - Регіональна інноваційна політика: особливості формування та проблеми реалізації (2015)
Мельник М. І. - Організаційно-інституційне забезпечення стратегічного планування розвитку метрополії: іноземний досвід та уроки для України, Синютка О. М., Лещух І. В. (2015)
Газуда М. В. - Формування інвестиційно-інноваційної політики розвитку національної економіки, Газуда Л. М. (2015)
Демченко В. В. - Реформа адміністративно-територіального устрою: модель для Львівської області (2015)
Габрель М. М. - Міжнародна конференція з питань просторового розвитку, Демченко В. В. (2015)
Пелехатий А. О. - Молоді науковці обговорюють проблеми розвитку економіки України в умовах сучасних геополітичних трансформацій (2015)
Біттер О. А. - Актуальне дослідження проблеми ефективності зернової логістики (2015)
Академіку Валерію Михайловичу Гейцю – 70 років (2015)
Професору Івану Романовичу Михасюку – 80 років (2015)
Академіку НАН України Богдану Михайловичу Данилишину - 50 років (2015)
Пам’яті ученого-соціоетнографа й демографа Сергія Олексійовича Цапка (2015)
Дорошенко С. І. - Учитель багатьох поколінь (2015)
Лисиченко Л. А. - "Що за людина!" (2015)
Степаненко М. І. - Педагогічна сторінка у творчому життєписі Михайла Жовтобрюха (2015)
Олексенко О. А. - Вшановуючи видатного мовознавця (2015)
Стасевський С. Б. - Слово про вчителя (2015)
Павлова І. А. - Креативне використання числівників у творах І. Драча (2015)
Скоробогатова Е. А. - Особенности морфологического соположения в стихотворении Варлама Шаламова "Шагай, веселый нищий…" в свете Пушкинской грамматической традиции (2015)
Тихоненко О. В. - Словотвірні процеси в офіційно­діловому стилі української мови (на матеріалі словників ділової мови 20–30­х рр. ХХ ст.) (2015)
Хожаіж І. В. - Роль зайвих слів у загальнопитальному висловленні (на матеріалі сучасної французької мови) (2015)
Шухова О. О. - Квантитативні характеристики порядку слів у текстах сучасних українських газет (на матеріалі простих двоскладних речень) (2015)
Колода Д. В. - Сюжетно­композиционная организация поэтических текстов Юрия Левитанского с точки зрения их кинематографичности (2015)
Космеда Т. А. - Витоки теорії невербальної комунікації в українському мовознавстві: актуалізація вчення Л. Булаховського, Осіпова Т. Ф. (2015)
Невська Ю. В. - Дискурсивні слова як стилеутворювальна домінанта листів М. Куліша до дружини (2015)
Пелепейченко Л. М. - Реалізація миротворчого потенціалу української мови у військовому дискурсі, Сердюк І. В. (2015)
Сазонова Я. Ю. - Текстотвірний механізм вираження тенсивності емоцій (на матеріалі оповідань жахів) (2015)
Тимченко Ю. О. - Метафоричне зображення природи в новелістиці М. Коцюбинського молдавського циклу (2015)
Шпак Ю. О. - Інтертекстуальні зв’язки романів Дж. Г. Арчера "Каїн і Авель", "Блудна дочка" і "Одинадцята заповідь" з Біблією (2015)
Піддубна Н. В. - Вербалізація концепту "Бог" у "Галицько­руських народних приповідках" крізь призму коментарів І. Франка (2015)
Радько О. Г. - Етнокультурні концепти в семантичній структурі індивідуально­авторських прикметників (на матеріалі української поезії ХХ–ХХI сторіч) (2015)
Борисов В. А. - Термін у метамові мовознавчого дискурсу: конвенційність форми, змісту, рецепції (2015)
Боярова Л. Г. - Лінгвістичний аспект глобалізації (2015)
Ісаєнко О. В. - Наукова рецепція термінопонять кіноіндустрії в українській кінолексикографії (2015)
Калашник Л. С. - Детермінізація як ознака сучасної китайської технічної лексики (2015)
Ткаченко О. В. - До проблеми визначення структури поняття "виховання" (засобами фразеології української мови) (2015)
Щербакова Н. В. - Про соціальні аспекти псевдонімної номінації (2015)
Лисиченко Т. Ю. - Харківські лінгвістичні традиції в контексті сучасного національного та світового мовознавчого досвіду (2015)
Маленко О. - Унормування, рознормування та перевнормування української мови: час і тенденції, набутки й перспективи (2015)
Синьов В. М. - Методологія та теорія досліджень в галузі дефектології (2010)
Бондар В. І. - Проблема неуспішності у навчанні учнів молодшого шкільного віку (2010)
Вітек П. - Принципи діагностично-постановляючої поведінки, що супроводжуються через публічні психологічно-педагогічні консультації в польщі перед дітьми і молоддю з розумовою недорозвиненістю в легкому ступені, Пелевич Р. (2010)
Гайдукевич С. Є. - Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах зміни реабілітаційних і освітніх парадигм (2010)
Губар О. М. - Сучасні підходи до індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами (2010)
Гуменюк С. М. - Характеристика системи соціальної реабілітації дітей з особливими потребами (2010)
Дегтяренко Т. В. - Становлення психіки дитини та етапність розвитку функціональної асиметрії півкуль мозку в ранньому онтогенезі, Ковиліна В. Г. (2010)
Дегтяренко Т. М. - Нова парадигма системи корекційно-реабілітаційної допомоги як імператив зміни кваліфікаційних характеристик професій (2010)
Дмитрієва І. В. - Підготовка студентів дефектологічних факультетів до роботи в спеціальних закладах освіти, Липа В. О., Шишменцев І. М. (2010)
Зелінська К. О. - Арттерапія для дітей з особливими потребами, Кравченко А. І. (2010)
Золотоверх В. В. - Лікарсько-педагогічні засади діагностики психічного розвитку дітей (кінець ХІХ - середина ХХ ст.) (2010)
Колєснікова О. С. - Особливості соціальної компетентності старших школярів з труднощами в навчанні (2010)
Коломійцева О. В. - Окремі шляхи організації роботи з розвитку та корекції емоційної сфери дітей з особливими потребами на основі сприймання музики (2010)
Конопльова А. М. - Екзистенціальний підхід в навчанні осіб з психофізичними порушеннями, Лєщінська Т. Л. (2010)
Котікова К. М. - Історико-філософський аналіз проблеми соціальної взаємодії в олігофренопедагогіці (2010)
Ляшенко О. О. - Питання правового виховання в сучасній олігофренопедагогіці (2010)
Миронова С. П. - Корекційна спрямованість індивідуального навчання дітей з вадами психофізичного розвитку (2010)
Пахомова Н. Г. - Методологічні основни та структурні компоненти педагогічних технологій корекційної роботи (2010)
Ружицька Л. І. - Особливості засвоєння арифметичних задач молодшими школярами в нормі та з порушеннями психофізичного розвитку (2010)
Сак Т. В. - Структура підручника з природознавства спеціальної школи (2010)
Сидорко Т. В. - Особливості емоційно-ціннісного компоненту соціального поведінки дітей з важкими порушеннями мовлення в умовах інтегрованого навчання (2010)
Ткач О. М. - Роль психолого-медико-педагогічного консиліуму в організації надання корекційної допомоги дітям з психофізичними вадами в умовах загальноосвітніх закладів (2010)
Федоренко І. В. - Вивчення готовності студентів-дефектологів до використання новітніх інформаційних технологій в майбутній професійній діяльності (2010)
Шеремет М. К. - Особливості мовленнєвого розвитку дітей з РДА, Кондукова С. В. (2010)
Баль Н. М. - Особенности формирования словообразования у младших школьников с нерезко выраженным общим недоразвитием речи, Рак М. Г. (2010)
Бєлова О. Б. - Методика дослідження агресивності у молодших школярів з нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком (2010)
Бородіна Н. Б. - Причини повторних порушень мови у дітей з хронічною паталогією носоглотки, Лупінович С. М. (2010)
Гаврилова Н. С. - Нейропсихологічна структура та механізми порушення фонематичних процесів у дітей з дислалією, ринолалією та дизартрією (2010)
Дідкова Л. М. - Теоретичне обґрунтування проблеми загального недорозвинення мовлення: історичний аспект (2010)
Колос Т. М. - Співпраця логопеда і вчителя початкових класів у роботі з корекції фонематичних процесів у дітей (2010)
Курбатова А. І. - Методика вивчення сформованості синтаксичних структур у молодших школярів із нерізко вираженим недорозвиненням мовлення (2010)
Ласточкіна О. В. - Формування готовності дітей із ТПМ до навчання в школі засобами пізнавальних завдань випереджаючого характеру, Кравченко А. І. (2010)
Лепетченко М. В. - Аспекти формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення (2010)
Литвиненко В. А. - Особливості становлення та розвитку мовлення дітей раннього та дошкільного віку (2010)
Мартиненко І. В. - Особливості формування комунікативних вмінь у дітей із порушеннями психофізичного розвитку засобами ААС (2010)
Марченко І. С. - Активізація мовленнєвого спілкування дітей із загальним недорозвиненням мовлення, Пузир Т. Ю. (2010)
Миколайчук І. В. - Специфіка розвитку мовленнєвої сфери дітей першого року життя з наслідками перинатальної патології ЦНС (2010)
Олефір О. І. - Завдання та джерела розвитку лексичної складової мовлення у молодших школярів із ТПМ на уроках читання (2010)
Опалюк Т. Л. - Особливості процесу формування та засвоєння рідної мови у дошкільників при порушенні зв’язного мовлення (2010)
Павлюк М. М. - Особливості діагностики рівня сформованості мовлення у дітей з розумовою відсталістю (2010)
Савінова Н. М. - Принцип розвитку мовного чуття в загальній ієрархії принципів спеціальної методики початкового навчання рідної мови дошкільників з вадами мовлення (2010)
Тищенко В. В. - Моторна алалія у контексті психолого-педагогічних досліджень (2010)
Томіч Л. М. - Системний підхід до аналізу та оцінки ефективності логопедичної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку (2010)
Федорович Л. О. - Труднощі у підготовці майбутніх логопедів до роботи з дітьми переддошкільного віку (2010)
Хабарова С. П. - До проблеми конструювання підручника читання для учнів з важкими порушеннями мови (2010)
Швець О. І. - Корекційні можливості екскурсії в природу як засобу розвитку мовлення в учнів з ТПМ (2010)
Бугера Ю. Ю. - Вплив розвитку властивостей уваги молодших школярів з розумовою відсталістю на успішність навчання (2010)
Биченок М. І. - Змістовний аспект формування навиків самообслуговування у дітей дошкільного віку з тяжкими та численними психофізичними порушеннями (2010)
Вержиховська О. М. - Характеристика діагностичного компоненту підготовки розумово відсталих дошкільників до навчальної діяльності (2010)
Віннікова О. А. - До питання про зміст освітнього процесу дітей дошкільного віку з важкими і множинними порушеннями в розвитку (2010)
Гаврилов О. В. - Характеристика засобів підтримуючої комунікації для роботи з дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2010)
Галецька Ю. В. - Дослідження сформованості соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (2010)
Гаман А. М. - Причини труднощів формування недостатньої правової освіченості школярів із вадами інтелекту (2010)
Гіренко Н. А. - Динаміка формування сенсорної сфери у молодших школярів з вадами розумового розвитку (2010)
Гончарук Н. М. - Формування монологічного мовлення як засобу спілкування у розумово відсталих підлітків, ізольованих у колективі однолітків (2010)
Докучина Т. О. - Формування здорового способу життя у старшокласників з вадами інтелекту як запорука їхньої успішності (2010)
Дубовський С. О. - Вивчення деяких особливостей виконання розумово відсталими учнями операцій порівняння, узагальнення й класифікації геометричних фігур (2010)
Захарова Ю. В. - Діагностичний компонент технології навчання образотворчої діяльності учнів з важкою інтелектуальною недостатністю (2010)
Зигманова І. В. - Особливості організації дозвілля старшокласників з інтелектуальною недостатністю (розумовою відсталістю), Вечерко І. В. (2010)
Кирилюк Л. А. - Особливості розвитку сенсорно-перцептивної сфери дошкільників в нормі та при розумовій відсталості (2010)
Константинів О. В. - Характеристика системи трудового навчання розумово відсталих дітей (2010)
Левицький В. Е. - Особливості формування позитивного ставлення до занять фізичною культурою учнів молодших класів з порушеним інтелектом (2010)
Лісовська Т. В. - Научно-методичні основи процесу навчання дітей з важкою інтелектуальною недостатністю (2010)
Ляшенко О. М. - Переказ як спосіб підвищення розвитку звязного усного мовлення учнів допоміжної школи (2010)
Ляшко В. В. - Про результати вивчення стилю діяльності та ефективності виконання трудового завдання в учнів з вадами інтелектуального розвитку (2010)
Макавчик І. Ю. - Формування змісту освіти дітей з інтелектуальною недостатністю в умовах становлення державної системи спеціального навчання Білорусі (2010)
Мамонько О. В. - Особливості мовного спілкування дошкільників з інтелектуальною недостатністю (2010)
Номовир І. Г. - Розвиток усної мови дітей раннього віку з синдромом Дауна з використанням глобального читання (2010)
Одинченко Л. К. - Краєзнавчий підхід у викладанні географії в допоміжній школі (2010)
Потамошнєва О. М. - Особливості підбору лексичного матеріалу для роботи з розумово відсталими учнями молодших класів, Ревуцька О. В. (2010)
Рєзніченко Н. В. - Особливості навчання молодших розумово відсталих учнів зв’язного мовлення у процесі роботи над реченням (2010)
Свиридович І. О. - Формування діалогічної мови в учнів з інтелектуальною недостатністю (2010)
Сімко А. В. - Корекційна спрямованість фізичних вправ на психомоторний розвиток дітей-олігофренів дошкільного віку (2010)
Скивицька М. Є. - Вивчення рівня сформованості вимірювальних та вичислювальних вмінь у старшокласників з інтелектуальною недостатністю (2010)
Співак В. І. - Особливості психічного розвитку дітей з ДЦП, Михальський А. В. (2010)
Дегтяренко Т. В. - Результати комплексного нейропсихологічного обстеження розумово відсталих молодших школярів, Шевцова Я. В. (2010)
Тарасенко Н. В. - Прийоми роботи над прийменниками на уроках рідної мови в спеціальній школі (2010)
Татьянчикова І. В. - До питання соціалізації учнів з вадами інтелектуального розвитку (2010)
Товстоган В. С. - Методичні умови запровадження компетентнісного підходу на уроках трудового навчання в допоміжній школі (2010)
Трасковський Ю. М. - Своєрідність становлення практичних навичок у розумово відсталих учнів засобами соціально-побутового орієнтування (2010)
Кобель І. - Українська глуха дитина в чуючій родині… (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського