Миколайчук І. П. - Формування механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Шевченко В. М. - Облік інвестиційної нерухомості: суб'єктно-об'єктний підхід (2015)
Неізвестна В. С. - Зовнішні переваги підприємств санаторно-рекреаційного комплексу як фактор стійкого функціонування підприємства (2015)
Гриник О. І. - Наукові підходи щодо формування дієвої системи стимулювання сільськогосподарських підприємств до виробництва екологобезпечної продовольчої сировини та продуктів харчування (2015)
Жураківський Є. С. - Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій (2015)
Вороненко В. І. - Принципи оцінки еколого-економічного розвитку регіону (2015)
Титул, зміст (2015)
Радіонов Ю. Д. - Державна підтримка природоохоронних заходів: проблеми виконання бюджетних програм та ефективності використання коштів (2015)
Гоблик В. В. - Особливості регулювання трудоміграційних процесів у прикордонному регіоні (2015)
Шпильовий В. А. - Концептуальні підходи до визначення сутності банківської діяльності в умовах модернізації економічної системи, Фімяр С. В. (2015)
Токарчук Д. М. - Сучасний стан, ефективність та перспективи виробництва ріпаку в ЄС та в Україні (2015)
Пивовар П. В. - Правові засади виробництва та використання біопалива сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Афендікова Н. О. - Протидія рейдерству на ринку землі в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки (2015)
Сталінська О. В. - Система оцінки праці персоналу на сучасному промисловому підприємстві (2015)
Педорченко А. Л. - Досвід експорту олійних культур та продуктів їх переробки країн з розвинутою ринковою економікою (2015)
Красільнікова К. Є. - Напрями розвитку виробництва хлібопекарських підприємств (2015)
Задорожна Л. М. - Інституціоналізація моніторингу ринку та прогнозування інноваційної діяльності в аграрній сфері (2015)
Коваленко О. С. - Стан банківського кредитування суб'єктів аграрного сектору економіки України (2015)
Рибакова О. А. - Сільськогосподарська птиця як об'єкт бухгалтерського обліку (2015)
Шостак І. В. - Застосування Smart-підходу до обгрунтування системи КРІ оцінки результатів роботи персоналу підприємства торгівлі (2015)
Титул, зміст (2015)
Білорус Т. В. - Вибір цілей управління організаційною культурою підприємства на основі її оцінки (2015)
Вороніна Р. М. - Розвиток міської мобільності у світі (2015)
Вудвуд В. В. - Проблеми виробництва харчової промисловості України в сучасних умовах господарювання, Шуткевич Т. М. (2015)
Герасимова О. Л. - Вдосконалення системи діагностики кризового стану підприємства з використанням нечітких нейронних мереж, Орєхов Ю. О. (2015)
Голдобин Д. О. - Исследование экономической сущности инвестиционного потенциала (2015)
Голіонко Н. Г. - Трансформація системи управління підприємством в умовах розвитку технологій електронного бізнесу (2015)
Грановська І. В. - Проблеми встановлення мінімальної пенсії в Україні (2015)
Гриценко Д. С. - Основні елементи демотивації персоналу та шляхи їх вирішення (2015)
Гузенко О. П. - Управління персоналом комерційного банку: проблематичний та інноваційний аспект, Шокало Т. П. (2015)
Давиденко Н. М. - Методологічні підходи до визначення загрози фінансової безпеки аграрних формувань (2015)
Демчук Н. И. - Регуляторная политика НБУ в кризисный период: проблемы и переспективы (2015)
Дідоренко Т. В. - "Трансфоспроможність" і "адаптивнотрансформаційна здатність" підприємств у контексті інноваційно-логістичних перетворень (2015)
Добровольська О. В. - Трансформація заощаджень в інвестиції в процесі реалізації депозитних послуг у кредитних спілках (2015)
Добрянская В. В. - Маркетинг в жилищном строительстве, Чурса Ю. В. (2015)
Єфімова С. А. - Управління інноваційним потенціалом підприємства (2015)
Жуковська О. А. - Методи оцінки кредитоспроможності позичальника в банківських установах, Мойсеєнкова Д. А. (2015)
Заблодська І. В. - Міжрегіональне співробітництво: термінологічний аспект, Ахромкін Є. М. (2015)
Задворних С. С. - Етапи вдосконалення механізму боротьби з відмиванням "брудних грошей" в Україні (2015)
Задорожна Р. П. - Теоретичні витоки методології статистичного дослідження фінансового сектору (2015)
Зачоса О. Д. - Особливості менеджменту знань в управлінні навчально-науково-виробничих комплексів аграрного сектору економіки (2015)
Зубков Р. С. - Характеристика основних підходів класифікації інновацій (2015)
Іванова М. І. - Переваги та ризики євроінтеграції України, Варяниченко О. В. (2015)
Іванова М. І. - Використання методів економіко-математичного прогнозування обсягів виробництва продукції, Єгорцева Є. Є. (2015)
Карась П. М. - Методичні підходи щодо організації нормування праці та оцінки управлінців фінансово-кредитних установ, Якушова Т. В. (2015)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитна інфраструктура аграрного сектора економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Кирилюк Н. В. - Корпоративна соціальна відповідальність: досвід європейських компаній (2015)
Коблянська Г. Ю. - Ключові показники ефективності як інструмент інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в моделі контролінгу на підприємствах промислово-будівельного комплексу, Ювко Ю. О. (2015)
Ковтонюк К. В. - Девальваційна пастка для економіки України (2015)
Корнийчук А. А. - Стратегическая диагностика производственного потенциала в системе управления деятельностью предприятия (2015)
Кравченко Н. В. - Інноваційна праця: соціорганізаційні основи формування і розвитку (2015)
Кривоконь М. О. - Методологічні підходи до трактування поняття реінжинірингу в економіці (2015)
Кудріна О. Ю. - Інновації в промисловості: ретроспективний аналіз розвитку деяких регіонів України (2015)
Кузьміна О. М. - Сутність моделювання стратегії формування конкурентних переваг підприємства, Богданова Л. О. (2015)
Левицька І. В. - Інфраструктура забезпечення розвитку туризму у Вінницькій області, Завальнюк В. В. (2015)
Леонтьєва Н. Р. - Моделювання фінансово-економічної діяльності Інтернет-магазину по продажу ноутбуків (2015)
Лопащук І. А. - Роль якості продукції в умовах конкурентної боротьби, Васількова К. В., Міхальова А. В. (2015)
Лось В. В. - Теоретичні основи управління борговою безпекою, Усик В. І. (2015)
Лункіна Т. І. - Методи управління ризиками споживчого кредитування, Вельховацька К. О. (2015)
Лупак Р. Л - Ідентифікація системних характеристик інноваційної стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства, Балабан Л. О. (2015)
Макарчук І. М. - Грошово-кредитна політика України на сучасному етапі (2015)
Макух Т. О. - Проблеми розвитку хлібопекарської галузі та обгрунтування можливих напрямків їх вирішення (2015)
Малик С. С. - Основные проблемы управления стоимостью бизнеса (2015)
Малюк О. С. - Особливості врахування екологічного чинника при оцінці інвестиційних проектів (2015)
Матвєєв В. В. - Сутність стратегічного управління конкурентним потенціалом підприємства (2015)
Меленчук Ю. Т. - Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості (2015)
Мстоян К. В. - Рейтингування як інструмент оцінювання надійності банку (2015)
Нестеренко О. С. - Тенденції та перспективи розвитку виноробної галузі в Україні (2015)
Ноженко Д. Г. - Стратегічне планування економічного розвитку вітчизняних підприємств (2015)
Озеран А. В. - Аналіз корисності інформації фінансової звітності для прийняття управлінських рішень (2015)
Орлова К. Є. - Удосконалення методики аналізу зовнішнього середовища промислових підприємств (2015)
Павлюк Т. І. - Національні економічні інтереси (2015)
Папіж Ю. С. - Теоретичні підходи до формування та розвитку регіональних кластерів (2015)
Паславська В. В. - Міжнародне співробітництво України в сфері туризму, Квасній Л. Г. (2015)
Петровська А. В. - Моделі оптимізації клієнтської бази організації (2015)
Петько С. М. - Моделі корпоративного управління в діяльності корпорацій на світових ринках (2015)
Пинда Ю. В. - Роль будівельного сектору в економічній системі держави (2015)
Титул, содержание (2010)
Махненко В. И. - Расчетное прогнозирование долговечности боковой рамы грузового железнодорожного вагона при переменных циклических нагрузках, Романова И. Ю. (2010)
Фальченко Ю. В. - Сварка давлением микродисперсного композиционного материала АМг5 + 27 % Al2O3 с применением быстрозакристаллизованной прослойки эвтектического состава Al + 33 % Cu, Муравейник А. Н., Харченко Г. К., Федорчук В. Е., Гордань Г. Н. (2010)
Цыбулькин Г. А. - Оценка качества процесса саморегулирования дуги (2010)
Черная Т. И. - Лазерная сварка корневых швов соединений толстого металла теплоустойчивой стали, Царюк А. К., Сиора А. В., Шелягин В. Д., Хаскин В. Ю. (2010)
Долиненко В. В. - Оптимальное управление формированием усиления сварного шва, Скуба Т. Г., Коляда В. А., Шаповалов Е. В. (2010)
Кучук-Яценко С. И. - Перспективы повышения энергетических показателей при контактной стыковой сварке (Обзор), Нейло Ю. С., Гавриш В. С., Гущин К. В. (2010)
Руденко П. М. - Портативная система контроля и управления процессом контактной точечной сварки, Гавриш В. С. (2010)
Жудра А. П. - Технология широкослойной наплавки крупногабаритных коленчатых валов, Кривчиков С. Ю., Петров В. В. (2010)
Роянов В. А. - Определение дополнительных сопротивлений перемещению листовых полотнищ по неприводному роликовому полю линий сборки и сварки, Коросташевский П. В. (2010)
Титул, содержание (2010)
Сливинский А. А. - Анализ факторов образования подсолидусных трещин при сварке металлов с ГЦК-структурой кристаллической решетки (Обзор) (2010)
Рябцев И. А. - Структура и свойства высокомарганцевого наплавленного металла, Кондратьев И. А., Черняк Я. П., Гордань Г. Н., Соломийчук Т. Г., Годзыра Н. Ф. (2010)
Терновой Е. Г. - Ремонт трубопроводов орбитальной сваркой ТИГ внутри обитаемых космических объектов, Булацев А. Р., Соломийчук Т. Г., Шулым В. Ф. (2010)
Дядин В. П. - Оценка температурного сдвига в зависимости от толщины образца по силовому и деформационному критериям механики разрушения (2010)
Дзыкович В. И. - Свойства порошков карбидов вольфрама, полученных по различным технологиям, Жудра А. П., Белый А. И. (2010)
Борисова А. Л. - Плазменные покрытия на основе ZrO2 с использованием в качестве металлического подслоя сплава AlCuFe, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Цымбалистая Т. В., Грищенко А. П. (2010)
Походня И. К. - Прогресс черной металлургии и производства сварочных материалов в КНР (Обзор), Котельчук А. С. (2010)
Кучук-Яценко В. С. - Контактная сварка сопротивлением стальной арматуры с использованием композитной вставки, Наконечный А. А., Сахацкий А. Г. (2010)
Покляцкий А. Г. - Сварка трением с перемешиванием — эффективный способ повышения эксплуатационных характеристик конструкций, Ищенко А. Я., Чайка А. А., Лабур Т. М. (2010)
Залевский А. В. - Кодовые обозначения флюсов отечественного производства и комбинаций флюс+проволока в соответствии с международными стандартами, Галинич В. И., Проценко Н. А., Кухаренко В. В. (2010)
Ланкин Ю. Н. - Влияние рабочей частоты на размеры трансформаторов для контактной сварки на переменном токе (2010)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2013)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2013)
Титул, содержание (2010)
Коваленко Д. В. - Адекватность термогидродинамической модели сквозного проплавления при сварке ТИГ и А-ТИГ никелевого сплава NIMONIC-75, Павляк Д. А., Судник В. А., Коваленко И. В. (2010)
Махненко В. И. - Оптимальное снижение рабочего давления в трубопроводе при ремонте наплавкой участков утонения, Бут В. С., Козлитина С. С., Дзюбак Л. И., Олейник О. И. (2010)
Радкевич И. А. - Особенности управления дугой внешним магнитным полем (Обзор), Шваб С. Л., Прилуцкий В. П., Ахонин С. В. (2010)
Покляцкий А. Г. - Сварка трением с перемешиванием алюминиевых сплавов различных систем легирования, Чайка А. А., Клочков И. Н., Яворская М. Р. (2010)
Максимова С. В. - Механические свойства паяных соединений дисперсно-упрочненного медного сплава, Хорунов В. Ф., Шонин В. А. (2010)
Борисова А. Л. - Многослойные теплозащитные плазменные покрытия ZrO2–NiCrAlY, Туник А. Ю., Адеева Л. И., Грищенко А. В., Цымбалистая Т. В., Коломыцев М. В. (2010)
Шелягин В. Д. - Перспективы применения лазерной и гибридной технологий сварки сталей для повышения эксплуатационного ресурса трубопроводов, Хаскин В. Ю., Бернацкий А. В., Сиора А. В. (2010)
Кныш В. В. - Повышение циклической долговечности сварных соединений с накопленными усталостными повреждениями высокочастотной проковкой, Соловей С. А., Кузьменко А. З. (2010)
Лебедев В. А. - Тенденции развития механизированной сварки с управляемым переносом электродного металла (Обзор) (2010)
Бондарев А. А. - Свойства покрытий Al2O3+Cr+TiN после электронно-лучевой обработки, Тюрин Ю. Н., Дуда И. М., Погребняк А. Д. (2010)
Титул, зміст (2015)
Reznikov A. - Hormonal impact on tumor growth and progression (2015)
Garifulin O. M. - Application of serex-analysis for identification of human colon cancer antigens, Kykot V. O., Gridina N. Y., Kiyamova R. G., Gout I. T., Filonenko V. V. (2015)
Chekhun V. F. - Modifying effects of lactoferrin in vitro on molecular phenotype of human breast cancer cells, Zalutskii I. V., Naleskina L. A., Lukianova N. Yu., Yalovenko T. M., Borikun T. V., Sobchenko S. O., Semak I. V., Lukashevich V. S. (2015)
Franskevych D. V. - Enhanced cytotoxicity of рhotoexcited fullerene C60 and cisplatin combination against drug-resistant leukemic cells, Prylutska S. V., Grynyuk I. I., Grebinyk D. M., Matyshevska O. P. (2015)
Pyaskovskaya O. N. - Aconitine-containing agent enhances antitumor activity of dichloroacetate against Ehrlich carcinoma, Boychuk I. V., Fedorchuk A. G., Kolesnik D. L., Dasyukevich O. I., Solyanik G. I. (2015)
Symchych T. V. - Anticancer effectiveness of vaccination based on xenogeneic embryo proteins applied in different schedules, Fedosova N. I., Karaman O. M., Yevstratieva L. M., Lisovenko H. S., Voyeykova I. M., Potebnia H. P. (2015)
Liubich L. D. - Anticancer efficacy of allogeneic vaccine modified with progenitor neural cells supernatant in rats with glioma 101.8, Lisyany M. I. (2015)
Sozucan Y. - TRP genes family expression in colorectal cancer, Kalender M. E., Sari I., Suner A., Oztuzcu S., Arman K., Yumrutas O., Bozgeyik I., Cengiz B., Igci Y. Z., Balakan O., Camci C. (2015)
Krupnova E. V. - Role of vascular endothelial growth factor in non-small cell lung cancer pathogenesis, Shapetska M. N., Mikhalenko E. P., Chebotaryova N. V., Shchayuk A. N., Pissarchik S. N., Prokhorov A. V. (2015)
Tastekin D. - Plasma homocysteine, folate and vitamin B12 levels in patients with lung cancer, Erturk K., Bozbey H. U., Olmuscelik O., Kiziltan H., Tuna S., Tas F. (2015)
Kemal Y. - Primary testicular lymphoma: a single centre experience, Teker F., Demirag G., Yucel I. (2015)
Lozynska M. R. - Rare case of intraintestinal stromal tumors in the patient with familial adenomatous polyposis, Pospishil Y. O., Varyvoda O. Y., Pławski A., Pretsel O. O. (2015)
Ates I. - Unusual metastases of lung cancer: bulbus oculi and maxillary sinus, Yazici O., Ates H., Ozdemir N., Zengin N. (2015)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2013)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2013)
Титул, зміст (2015)
Запша Г. М. - Методологічні основи наукових досліджень відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень (2015)
Трусова Н. В. - Лізингові послуги як інструмент фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства (2015)
Корнієцький О. В. - Поняття та сутність логістики (2015)
Золотницька Ю. В. - Особливості організації обліку та складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу (2015)
Шевченко Н. О. - Сучасні проблеми продовольчої безпеки України, Сичова М. О. (2015)
Ор'єва К. В. - Об'єктна орієнтованість прикладного стратегічного управління: сутність та проблеми забезпечення (2015)
Іваницька О. В. - Транспортна задача лінійного програмування, Рощина Н. В., Сербул Р. С. (2015)
Радєва О. Г. - Методологічні засади управління основними засобами з метою забезпечення ефективної роботи машинобудівних підприємств (2015)
Мельничук Я. П. - Інформаційне забеспечення сертифікації земельних ділянок та їх використання для виробництва органічної продукції (2015)
Кривобок П. В. - Соціально-орієнтоване підприємство як модель соціально-економічного розвитку сіл України (2015)
Титул, зміст (2015)
Zavadskaya Т. S. - Photodynamic therapy in the treatment of glioma (2015)
Jain M. - An overview on "cellular cannibalism” with special reference to oral squamous cell carcinoma (2015)
Buchynska L. G. - FOXP3 gene promoter methylation in endometrial cancer cells, Iurchenko N. P., Verko N. P., Nekrasov K. A., Kashuba V. I. (2015)
Shton I. O. - Chlorin e6 combined with albumin nanoparticles as a potential composite photosensitizer for photodynamic therapy of tumors, Sarnatskaya V. V., Prokopenko I. V., Gamaleia N. F. (2015)
Sarnatskaya V. V. - Effect of enterosorption on paraneoplastic syndrome manifestations in mice with highly angiogenic variant of lewis lung carcinoma, Nikolaev V. G., Yushko L. A., Paziuk L. M., Karaman O. M., Fedosova N. I., Kolesnik D. L., Dasyukevich O. I., Gorbik G. V., Maslenny V. N., Solyanik G. I. (2015)
Zaletok S. - Green tea, red wine and lemon extracts reduce experimental tumor growth and cancer drug toxicity, Gulua L., Wicker L., Shlyakhovenko V., Gogol S., Orlovsky O., Karnaushenko O., Verbinenko A., Milinevska V., Samoylenko O., Todor I., Turmanidze T. (2015)
Buchynska L. G. - The study of mismatch repair in endometrial cancer patients with a family history of cancer, Brieieva O. V., Nekrasov K. A., Nespryadko S. V. (2015)
Dumanskiy Yu. V. - Endothelial dysfunction of vessels at lung cancer, Stoliarova O. Yu., Syniachenko O. V., Iegudina E. D. (2015)
Kemal Y. - High body-mass index is not associated with worse clinicopathological characteristics in predominantly obese breast cancer patients, Demirag G., Teker F., Kut E., Kefeli M., Ekiz K., Yucel I. (2015)
Kolesnik O. - Intraoperative ultrasonography in pancreatic surgery: staging and resection guidance, Lukashenko A., Shudrak A., Golovko T., Lavryk G., Huralevych J. (2015)
Ustinova M. - Impact of KRAS variant rs61764370 on breast cancer morbidity, Daneberga Z., Berzina D., Nakazawa-Miklasevica M., Maksimenko J., Gardovskis J., Miklasevics E. (2015)
Meleshko A. N. - Response monitoring in follicular lymphoma by synchronous evaluation of minimal residual disease and diffusion-weighted MRI, Kharuzhyk S. A., Piatrouskaya N. A. (2015)
Lakota J. - Treatment of metastatic head and neck cancer with mesenchymal stem cells combined with prodrug gene therapy, Gocarova K., Spanik S. (2015)
Authors index to volume 37 (2015) (2015)
Subject index to volume 37 (2015) (2015)
Acknowledgement (2015)
Титул, зміст (2015)
Єремєєв І. С. - Дослідження впливу полігонів тпв на землі сільськогосподарського призначення, Марчук С. В. (2015)
Чорна Н. П. - Продовольча безпека України як імператив самозабезпечуючого розвитку (2015)
Чорний Р. С. - Технополіси як ефективна просторова форма інноваційного розвитку трудового потенціалу в Україні (2015)
Фурман В. М. - Особливості управління економічною безпекою сучасних страхових компаній як одного із видів фінансових установ, Зачосова Н. В. (2015)
Бербенець О. В. - Основні тенденції та наслідки міжнародної трудової міграції (2015)
Тимченко Н. М. - Оцінка ефективності функціонування транспортних підприємств для забезпечення розвитку інфраструктури курортів (2015)
Коваленко О. В. - Нові ринки як наслідок сьогочасних потреб суспільства (2015)
Ортіна Г. В. - Формування моделі регулювання розвитку реального сектору економіки (2015)
Вініченко О. М. - Характеристика, види та сутність розвитку підприємства (2015)
Гулінчук Р. М. - Механізм еколого-збалансованого використання економічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення, Шкуратов О. І., Дорош О. С. (2015)
Купчак В. Р. - Організаційно-економічний механізм ресурсозбереження на базі використання вторинних енергетичних і матеріальних регіональних ресурсів (2015)
Височанська М. Я. - Зарубіжний досвід використання земельних ресурсів (2015)
Гриник О. І. - Особливості функціонального використання радіоактивно забруднених сільськогосподарських земель Київського Полісся (2015)
Малашенко Ю. А. - Тенденції інфраструктурно-інституційного забезпечення діяльності підприємств сфери послуг в Україні (2015)
Макаревич О. В. - Специфічність поняття інтелектуального капіталу та зв'язок емоційного інтелекту з його формуванням (2015)
Dudok T. H. - Optically pumped mirrorless lasing. A Review. Part II. Lasing in photonic crystals and microcavities, Nastishin Yu. A. (2014)
Obukhovsky V. - Optical chaos and oscillations in photorefractive LiNbO3:Fe, Lemeshko V. (2014)
Azooz S. M. - All-fibre dual-wavelength thulium-doped fibre laser based on spatial filtering effect, Hamida B. A., Khan S., Eltaif T., Jasim A. A., Ahmad H., Harun S. W. (2014)
Savaryn V. - Reinvestigation of piezooptic anisotropy appearing in a crystalline disk loaded along its diameter, Krupych O., Skab I., Vlokh R. (2014)
Lokman A. - Humidity sensor based on tapered single mode fiber coated with a hydroxyethyl cellulose/poly-vinylidene fluoride composite, Batumalay M., Harun S. W. and Arof H. (2014)
Титул, зміст (2015)
Кирилюк Є. М. - Сучасні концепції наповнення агропродовольчого ринку та розв'язання продовольчої проблеми (2015)
Новікова Н. Л. - Вплив економічних інтересів на розширене відтворення в аграрній сфері (2015)
Жигірь А. А. - Клaстepизaцiя як механізм підвищення ефективності пiдпpиємницькoї дiяльнoстi в aгpapнiй сфepi (2015)
Паска І. М. - Трансакційні витрати та їх вплив на ефективність збуту сільськогосподарської продукції (2015)
Купчак В. Р. - Механізм проектного управління енергоефективністю на регіональному рівні (2015)
Корнієцький О. В. - Формування регіональної транспортно-логістичної системи в умовах просторової трансформації економіки (2015)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні засади формування ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, Сатир Л. М. (2015)
Пуліна Т. В. - Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону, Коротунова О. В., Адріковський Д. С. (2015)
Долинський К. В. - Вітчизняний стан статистики сільськогосподарських територій: актуальні питання (2015)
Рехтета О. М. - Організаційно-економічний механізм залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток регіону (2015)
Лінтур І. В. - Тенденції розвитку банківського нагляду та регулювання в Україні та світі (2015)
Šedžiuvienė N. - Strategy of innovative teaching/learning in higher school, Urbonienė L. (2015)
Брюханова Н. О. - Компетентний фахівець - цільовий орієнтир сучасної професійної освіти (2015)
Vyshpinska Y. M. - Professional education of music teachers in the bukovina region educational environment – history and contemporaneity, Gatrych I. G. (2015)
Дубініна О. В. - Інформаційне забезпечення організаційного механізму діяльністю ЗНЗ (2015)
Канівець О. М. - Використання сучасних освітніх технологій при підготовці філологів у британських ВНЗ (2015)
Клімова А. М. - Професійна освіта майбутніх викладачів товарознавства в умовах сучасного освітнього простору ВНЗ (2015)
Коберник О. М. - Формування навчально-пізнавальної активності студентів у процесі застосування технології проблемного навчання (2015)
Лісовий В. А. - До питання про визначення змісту феномена "професійна самореалізація викладача вищої школи" (2015)
Лузан П. Г. - Проблемно-розвивальне навчання як домінанта формування професійної компетентності майбутніх фахівців, Зайцева І. В. (2015)
Матійчук К. Д. - Проблема формування пізнавальної самостійності у ході самостійної роботи майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах України (2015)
Подборский Ю. Г. - Роль документоведения в подготовке специалистов профессий типа "человек – знаковая система" (2015)
Прищепа С. М. - Впровадження основ проектування як особистісно орієнтованої технології у системі виховної роботи класного керівника (2015)
Savchenko L. O. - Characteristic of the future specialists professional preparation to the quality educational assessment (2015)
Соловйова Т. М. - Професійна освіта в Україні: історія становлення та розвитку, Ткаченко О. В. (2015)
Tanana S. M. - Using of interactive methods as a guarantee of effectiveness of professional preparation of future teachers-philologists (2015)
Філіппова Л. Л. - Методика викладання навчальної дисципліни "Штучний інтелект", Грушева А. А. (2015)
Yaroslavtseva М. I. - Professional self-fulfillment formation technology for future specialists of pre-school educational institutions in the course of pedagogical practice (2015)
Padlyak B. V. - Optical spectroscopy of Li2B4O7, CaB4O7 and LiCaBO3 borate glasses doped with europium, Kindrat I. I., Protsiuk V. O., Drzewiecki A. (2014)
Jusoh Z. - Dual-wavelength erbium-ytterbium co-doped fibre laser operating at 1064 and 1534 nm, Harun S. W., Shahabuddin N. S, Ahmad H., Paul M. C., Das S., Dhar A., Pal M. (2014)
Bekshaev A. Ya. - Arrays of optical vortices formed by ‘fork’ holograms, Bekshaev A. S., Mohammed K. A. (2014)
Mys O. - Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 1. Isotropic diffraction, Kostyrko M., Smyk M., Krupych O., Vlokh R. (2014)
Shopa Ya. - Crystal structure and optical activity of La3Ga5SiO14 crystals, Ftomyn N., Sokoliuk I. (2014)
Dudok T. H. - Lasing in a cholesteric liquid crystal doped with derivative of triphenylamine and 1,8-naphthalimide, and optical characterization of the materials, Krupych O. M., Savaryn V. I., Cherpak V. V., Fechan A. V., Gudeika D., Grazulevicius J. V., Pansu B., Nastishin Yu. (2014)
За підсумками року (інтерв’ю президентом Національної академії наук України академіком НАН України Борисом Євгеновичем Патоном) (2016)
Акімов І. А. - "Знехтувана" наука (Нобелівська премія з фізіології і медицини 2015 р.), Харченко В. О. (2016)
Даневич Ф. А. - У нейтрино є маса (Нобелівська премія з фізики 2015 р.), Кобичев В. В., Третяк В. І. (2016)
Комісаренко С. В. - Як клітинам вдається зберегти молекули ДНК неушкодженими, або завдяки чому існує життя на Землі? (Нобелівська премія з хімії 2015 р.), Романюк С. І. (2016)
Локтєв В. М. - SOS! (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (4 листопада 2015 року) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (18 листопада 2015 року) (2016)
Згуровський М. З. - Технологічне передбачення економіки України на середньостроковому (до 2020 р.) і довгостроковому (до 2030 р.) часових горизонтах (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2015 року) (2016)
Додонов О. Г. - Комп’ютерне моделювання процесів організаційного управління (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2015 року) (2016)
Larsson M. - Organization of scientific works in Sweden (Організація та фінансування наукових досліджень у Швеції) (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 року) (2016)
Шимановський О. В. - Створення унікальних великопрогінних конструкцій з використанням сучасних методів механіки (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 року) (2016)
Локтєв В. М. - Про хід підготовки Великої української енциклопедії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 року), Киридон А. М. (2016)
Теребінська М. І. - Адсорбційні процеси на поверхні кристалічного кремнію: квантово-хімічний підхід (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 року) (2016)
Загородній А. Г. - Створення і розвиток Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (до 50-річчя від часу заснування установи) (2016)
Марченко О. А. - Моєму вічному вчителю (до 80-річчя академіка НАН України А. Г. Наумовця) (2016)
Кошечко В. Г. - Наука – основний зміст його життя (до 80-річчя академіка НАН України В. Д. Походенка) (2016)
75-річчя академіка НАН України В. П. Шевченка (2016)
70-річчя академіка НАН України М. О. Перестюка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. Я. Кучмія (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. К. Нахліка (2016)
Левицький Ч. - Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях (2015)
Брюханова Н. О. - Особливості моделювання професійної підготовки фахівців, Корольова Н. В. (2015)
Варецька О. В. - Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у післядипломній педагогічній освіті: методика діагностики (2015)
Василенко О. В. - Індивідуальний підхід у процесі організації самостійної роботи з іноземної мови (2015)
Вороновська Л. Г. - Роль філософії в підготовці фахівців спеціалізованої технічної освіти (2015)
Гарапко В. І. - Становлення стратегії впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічну освіту великої британії (2015)
Дубасенюк О. А. - Формування у майбутніх педагогів-дослідників системи методологічних знань (2015)
Іващенко О. А. - Структура професійної готовності до діяльності в ектремальних умовах (2015)
Ісаєнко О. В. - Ефективність впровадження моделі управління захистом прав інтелектуальної власносності науково-педагогічних працівників (2015)
Kulinka I. S. - "Basic identity" as a source of design competence formation of future teachers of technologies and drawing (2015)
Лаврентьєва О. О. - Функціонально-морфологічна структура методологічної культури вчителя (2015)
Onyshchenko N. P. - Specific features of future teachers training for innovative training activity in the course of pedagogical practice: international experience (2015)
Павлик Н. П. - Характерологічні ознаки неформальної освіти: соціально-педагогічний підхід (2015)
Riznyk V. V. - Components of the future specialists readiness’s for professional act (2015)
Сидорчук Н. Г. - Оновлення змісту педагогічних знань: рекреаційний аспект (2015)
Ткачук Л. В. - Духовно-моральні цінності у професійному становленні особистості майбутнього вчителя (2015)
Товканець Г. В. - Етика взаємин та етичний кодекс в організаційній культурі вищого навчального закладу (2015)
Федорук О. М. - Формування професійної компетентності документознавця в галузі електронного документообігу у ВНЗ (2015)
Babar I. M. - Double-clad thulium/ytterbium co-doped octagonal-shaped fibre for fibre laser applications, Sabran M. B. S., Jusoh Z., Ahmad H., Harun S. W., Halder A., Paul M. C., Das S., Bhadra S. K. (2014)
Vasylkiv Yu. - Behavior of topological defects of optical indicatrix orientation in cubic single crystals under conically distributed electric field. 1. The electric field and the optical beam parallel to the three-fold symmetry axis, Kryvyy T., Skab I., Vlokh R. (2014)
Kvasnyuk O. - Preferable geometrical parameters of samples for piezooptic experiments, Vasylkiv Yu., Krupych O., Vlokh R. (2014)
Sharafat A. - Design of polarization-maintaining photonic crystal fibre for dispersion compensation over the E+S+C+L telecom bands, Ahmed N., Shahadat H., Samiul H., Aljunid S. A., Ahmad R. B. (2014)
Bulavin L. A. - Determination of characteristics of anomalous light scattering in the gradient solutions using electronic speckle-pattern interferometry control of concentration distribution, Gotsulskiy V. Ya., Popov A. Yu. (2014)
Dudok T. H. - Dot lasers: isotropic droplets in a cholesteric matrix, and vice versa, Savaryn V. I., Fechan A.V., Cherpak V. V., Pansu B., Nastishin Yu. A. (2014)
Титул, зміст (2015)
Охріменко І. В. - Наукові основи макроекономічного аналізу аграрного ринку, Паска І. М. (2015)
Збарський В. К. - Організаційно-правові основи функціонування молокопродуктового підкомплексу України (2015)
Славкова О. П. - Інноваційні аспекти інтернаціоналізації навчального процесу в аграрних університетах, Калачевська Л. І. (2015)
Наконечна К. В. - Регулювання ринку землі в Україні в контексті його лібералізації та зняття мораторію на продаж (2015)
Савченко Р. О. - Потреба підприємств у системі управлінського контролю (2015)
Ігнатенко М. М. - Планування і прогнозування соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки (2015)
Жигірь А. А. - Визначення економічного ефекту заходів в галузі охорони навколишнього середовища (2015)
Кравець І. В. - Функціонування підприємств на ринку органічної продукції України (2015)
Комаренко І. С. - Економічна теорія та практика посилення конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості (2015)
Садовий І. І. - Проектування сівозмін в фермерських господарствах за допомогою лінійного програмування (2015)
Конюхов Ю. М. - Механізм реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку регіону (2015)
Титул, содержание (2009)
Анисимов А. В. - Представление чисел в смешанном базисе (2, 3) (2009)
Петунин Ю. И. - Методы распознавания групповой принадлежности, основанные на доверительных границах, и их апробация в клинической онкологии, Клюшин Д. А., Голубева Е. Н., Налескина Л. А., Кунская Л. Н., Чехун В. Ф. (2009)
Крывый С. Л. - Формальные методы анализа дискретных систем с использованием языка спецификаций, Чугаенко А. В. (2009)
Шинкаренко В. И. - Структурные модели алгоритмов в задачах прикладного программирования. II. Структурно-алгоритмический подход к моделированию программного обеспечения, Ильман В. М., Скалозуб В. В. (2009)
Скобелев В. В. - О двух типах нелинейных автоматов над конечным кольцом (2009)
Скопецкий В. В. - Построение дискретного приближенного решения нелинейной системы динамики двухфазных грунтовых сред, Марченко О. А., Самойленко Т. А. (2009)
Норкин В. И. - Об асимптотической эффективности ядерного метода опорных векторов (SVM), Кайзер М. А. (2009)
Прусов В. А. - Выбор параметра модифицированного аддитивно-усредненного метода, Дорошенко А. Е., Черныш Р. И. (2009)
Воронин А. Н. - Нелинейная схема компромиссов в многокритериальных задачах оценивания и оптимизации (2009)
Смольяков Э. Р. - Использование особых экстремалей для получения новых уравнений движения и неизвестных констант (2009)
Кириченко Н. Ф. - Анализ и синтез систем классификации сигналов средствами возмущений псевдообратных и проекционных операций, Кудин Г. И. (2009)
Ротштейн А. П. - Адаптивная система диагностики на основе нечетких отношений, Ракитянская А. Б. (2009)
Лаврищева Е. М. - Подход к экспертному оцениванию в программной инженерии, Слабоспицкая О. А. (2009)
Алиев Т. А. - Корреляционные индикаторы микроизменений в технических состояниях объектов контроля, Гулиев Г. А., Рзаев А. Г., Пашаев Ф. Г. (2009)
Булычев Ю. Г. - Совместное маскирование и оценивание информационных процессов при наличии динамических помех со случайной сменой структур, Елисеев А. В., Бородин Л. И., Головской В. А., Мозоль А. А. (2009)
Титул, содержание (2009)
Шинкаренко В. И. - Структурные модели алгоритмов в задачах прикладного программирования. I. Формальные алгоритмические структуры, Ильман В. М., Скалозуб В. В. (2009)
Рыцар Б. Е. - Новый подход к декомпозиции булевых функций. 4. Неразделительная декомпозиция: метод p,q-разбиения (2009)
Лисовик Л. П. - Об одном методе задания фрактальных множеств, Карнаух Т. А. (2009)
Корхин А. С. - Линейная регрессия с нестационарными переменными и ограничениями на параметры (2009)
Шукурян А. С. - Эквивалентность регулярных выражений в частично коммутативном алфавите (2009)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров динамической задачи теории упругости тела с включением, Дейнека В. С. (2009)
Киселева Е. М. - Решение непрерывных задач оптимального покрытия шарами с использованием теории оптимального разбиения множеств, Лозовская Л. И., Тимошенко Е. В. (2009)
Семенова Н. В. - Многокритериальные задачи комбинаторной оптимизации на множестве полиразмещений: полиэдральный подход к решению, Колечкина Л. Н. (2009)
Колесникова С. И. - Системный подход к оцениванию взаимного влияния признаков в тестовом распознавании (2009)
Мамонова А. В. - Эволюция системы обслуживания в схеме диффузионной аппроксимации, Гриза Ю. Ф. (2009)
Лукашив Т. О. - Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. II. Устойчивость по первому приближению импульсных стохастических систем с марковскими параметрами, Юрченко И. В., Ясинский В. К. (2009)
Кравченко А. Н.  - Нейросетевой метод решения обратных задач для радиационных моделей растительного покрова (2009)
Левин В. И. - Непрерывная логика и алгоритмы решения некоторых комбинаторных задач (2009)
Лаптин Ю. П. - Один подход к решению нелинейных задач оптимизации с ограничениями (2009)
Vasylkiv Yu. - Behaviour of topological defects of optical indicatrix orientation in cubic, hexagonal, trigonal and tetragonal crystals under conically distributed electric field. 2. The electric field and the optical beam parallel to the principal crystallographic directions, Kryvyy T., Skab I., Vlokh R. (2015)
Bekshaev A. Ya. - Wide-slit diffraction and wavefront diagnostics of optical-vortex beamseld, Kurka I. A., Mohammed K. A., Slobodeniuk I. I. (2015)
Yevchik A. - The influence of structural defects on the optical properties of synthetic opals, Moiseyenko V., Dergachov M. (2015)
Azooz S. M. - A Q-switched fibre laser operating in the 2 um region based on nonlinear polarization rotation technique, Harun S. W., Ahmad H., Halder A., Paul M. C., Das S., Bhadra S. K. (2015)
Mys O. - Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 2. Anisotropic diffraction, Kostyrko M., Krupych O., Vlokh R. (2015)
Marcus T. - Measurements of ozone absorption cross section with ratiometric and non-ratiometric methods, Ibrahim M., Ngajikin N. H. (2015)
Титул, содержание (2009)
Чеботарев А. Н. - Верификация спецификаций в языке L относительно темпоральных свойств, не выразимых в этом языке (2009)
Ким Ч. С. - Численное исследование многопороговой стратегии доступа в мультисервисных беспроводных сетях сотовой связи, Меликов А. З., Пономаренко Л. А. (2009)
Подловченко Р. И. - Техника следов в разрешении проблемы эквивалентности в алгебраических моделях программ (2009)
Балабанов А. С. - Формирование минимальных d-сепараторов в системе зависимостей (2009)
Григорьян Ю. Г. - Неклассические свойства пространства дискретных геометрий (2009)
Долгополов И. Н. - Процесс коммуникации в клинической диагностике. Семиотический подход (2009)
Сергиенко И. В. - Классификация прикладных методов комбинаторной оптимизации, Гуляницкий Л. Ф., Сиренко С. И. (2009)
Згуровский М. З. - Взаимосвязь больших кондратьевских циклов и системных мировых конфликтов (2009)
Норкин В. И. - Об эффективности методов классификации, основанных на минимизации эмпирического риска, Кайзер М. А. (2009)
Надарая Э. А. - О статистическом оценивании логарифмической производной меры в гильбертовом пространстве, Сохадзе Г. А., Шаташвили А. Д. (2009)
Кириченко Н. Ф. - Контейнерные средства кластеризации и классификации сигналов, Корлюк А. С., Кривонос Ю. Г. (2009)
Касьянов П. О. - Периодические решения для класса нелинейных эволюционных уравнений гиперболического типа, Задоянчук Н. В., Ясинский В. В. (2009)
Емец О. А. - Модификация метода комбинаторного отсечения в задачах оптимизации на вершинно расположенных множествах, Емец Е. М. (2009)
Айда-заде К. Р. - К решению задач управления на импульсных и хевисайдовских классах управляющих функций (2009)
Майко Н. В. - Теоремы приближения операторных экспоненты и косинуса, Рябичев В. Л. (2009)
Яремчук С. И. - Алгоритм решения дискретной минимаксной задачи размещения источников физического поля, Бурда Р. В., Матущенко С. С. (2009)
Бойчук М. В. - Моделирование обобщенного эколого-экономического межотраслевого баланса с запаздыванием, Шмурыгина Н. М. (2009)
Семенюк С. А. - Флуктуации процедуры стохастической аппроксимации с диффузионным возмущением (2009)
Баркалов А. А. - Оптимизация схемы автомата Мура, реализуемой в базисе ПЛИС, Титаренко Л. А., Цололо С. А. (2009)
Обьединенная международная конференция по информатике "ITA-2009" (2009)
Martynyuk-Lototska I. - Acoustic anisotropy for acoustooptic NaBi(MoO4)2 crystals, Mys O., Kushnirevych M., Krupych O., Vlokh R. (2015)
Martynyuk-Lototska I. - Acoustic anisotropy of AgGaGe3Se8 crystals and their acoustooptic applications, Kushnirevych M., Myronchuk G. L., Parasyuk O. V., Vlokh R. (2015)
Noori M. - An approach to achieve all-angle, polarization-insensitive and broad-band self-collimation in 2D square-lattice photonic crystals, Soroosh M., Baghban H. (2015)
Ivaniuk K. - Electro-optic properties of exciplex-type organic electroluminescence devices depending on the technologies of active-layer preparation, Chapran M., Cherpak V., Barylo G., Stakhira P., Hotra Z., Hladun M., Dudok T. (2015)
Dutka R. M. - Nonlinear optical parameters of borate glasses with Ag nanoparticles formed using reducing Gd3+ ions, Adamiv V. T., Burak Ya. V., Gamernyk R. V., Teslyuk I. M. (2015)
Титул, содержание (2009)
Лаврищева Е. М. - Сборочное программирование. Теория и практика (2009)
Цейтлин Г. Е. - Алгебро-алгоритмические средства проектирования знаний предметных областей, Захария Л. М. (2009)
Никитченко Н. С. - Композиционно-номинативные аспекты адресного программирования (2009)
Крывый С. Л. - Алгоритм построения базиса множества решений систем линейных диофантовых уравнений в кольце целых чисел (2009)
Лавренюк С. И. - Идентификация моделей и оценка состояния Grid-систем, Шелестов А. Ю. (2009)
Акуловский В. Г. - Некоторые аспекты преобразования алгоритмов на основе формализации информационных связей (2009)
Мелащенко А. О. - Проблемы интероперабельности национальной системы электронных цифровых подписей, Перевозчикова О. Л. (2009)
Тульчинский В. Г. - Применение суперкомпьютеров СКИТ для разработки и выполнения параллельных геофизических программ, Тульчинский П. Г. (2009)
Панкратова Н. Д. - Квазиоптимальное сглаживание как инструментарий анализа сложных слабоструктурированных динамических процессов, Подладчикова Т. В., Стрелков Д. Г. (2009)
Молчанов И. Н. - Опыт разработки семейства кластерных комплексов Инпарком, Перевозчикова О. Л., Химич А. Н. (2009)
Якуба А. А. - Портал кластерных вычислений для управления вычислительными процессами на суперкомпьютерном комплексе, Головинский A. Л., Бандура А. Ю., Горенко С. А., Ефременюк Д. А. (2009)
Ющенко Р. А. - Измерение производительности параллельных компьютеров с распределенной памятью (2009)
Погорелый С. Д. - Концепция создания параметрической системы проектирования параллельных алгоритмов и их программных реализаций, Шкулипа И. Ю. (2009)
Слободян Я. Е. - Суперкомпьютерная технология моделирования жизненного цикла особо сложных технических объектов (2009)
Крижановский В. В. - Система управления комплексными проектами, Попов С. Н. (2009)
Слабоспицкая О. А. - Интегрированная технология интеллектуального управления рисками программных проектов, Коваль Г. И. (2009)
Андон Ф. И. - Стандартизация инженерии систем и программных средств в Украине, Бабко Л. Д. (2009)
Парасюк И. Н. - Теоретико-категорная формализация при проектировании нечетких интеллектуальных систем, Ершов С. В. (2009)
Каленчук-Порханова А. А. - Наилучшая чебышевская аппроксимация функций одной и многих переменных (2009)
Крывый С. Л. - Исследование свойств документов MSC с помощью преобразования их в сети Петри, Чугаенко А. В., Матвеева Л. Е. (2009)
Николаевская Е. А. - Программно-алгоритмические методы повышения точности компьютерных решений, Чистякова Т. В. (2009)
Панченко Б. Е. - Свойства реляционного каркаса на множестве семантически атомарных предикатов, Писанко И. Н. (2009)
Tawfik W. - High-power table-top white-light few-cycle laser generator (2015)
Locharoenrat K. - Plasmonic properties of gold-palladium core-shell nanorods, Pattareeya D. (2015)
Dyachenko A. A. - Excitation and erasure of photochromic effect in the Bi12SiO20 crystals doped with Al, Ga and Sn, Panchenko T. V. (2015)
Adamenko D. - Faraday effect in Tl3AsSe4 crystals, Kushnirevych M., Kokhan O., Vlokh R. (2015)
Savaryn V. - Topological defects of optical indicatrix orientation associated with the edge structural dislocations in crystals, Vasylkiv Yu., Skab I., Vlokh R. (2015)
Tafik W. - A method for controlling the bandwidth of high-energy, few-optical-cycle laser pulses tunable from the visible to the near-infrared (2015)
Yaparov V. V. - Moving domain walls with Néel defects in optical oscillator, Taranenko V. B. (2015)
Khebbache N. - Numerical studies of phase for the angular Talbot effect, Djabi S., Ferria K. (2015)
Savaryn V. - Topological defects of optical anisotropy parameters caused by the screw dislocations of crystalline structure, Vasylkiv Yu., Skab I., Vlokh R. (2015)
Martynyuk-Lototska I. - Acoustic, elastic and acoustooptic properties of Tl3AsSe3 crystals: acoustic isotropic point, Mys O., Zapeka B., Solomon A. M., Kokhan O., Vlokh R. (2015)
Mys O. - Anomalous behaviour of acoustooptic figure of merit under the conditions of collinear diffraction, Kostyrko M., Vasylkiv Yu., Vlokh R. (2015)
Барбазюк Ю. - Принципи семантичної класифікації слів-реалій сучасної німецької мови (2013)
Венкель О. - Морфологічно-словотворчі особливості медичних епонімічних термінів сучасної англійської мови (2013)
Дубцова О. - Багатозначність як лінгвальна причина комунікативних невдач (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2013)
Задорожна І. - Конотативні особливості фразеологічних одиниць з компонентами-іменниками "Leben” і "Tod” (на матеріалі німецької мови) (2013)
Карабін У. - Компаративні фразеологічні одиниці: емоційно-експресивний та структурно-семантичний аспекти (2013)
Коропатніцька Т. - Дефініційний аналіз порівняння в німецькій мові (2013)
Лисейко Л. - Становлення лексичного складу середньоверхньонімецької мови (2013)
Ончуленко М. - Лексико-семантичне поле "APPEAL” в англійській мові (2013)
Прима В. - Теоретичні аспекти дослідження термінологічної лексики (2013)
Шкварчук С. - Сюжетно-композиційна функція ептонімів Й. В. Ґете (2013)
Щербак О. - Структура та функції антропонімів у німецькомовному інтернет-дискурсі новин (2013)
Аузяк Г. - Сполучуваність прикметників з іменниками на синтагматичному та парадигматичному рівнях (на матеріалі німецькомовних художніх текстів) (2013)
Гузак А. - Модальні дієслова як засоби вираження суб'єктивної модальності в англомовному політичному дискурсі (на матеріалі промов американських президентів та британських прем'єр-міністрів) (2013)
Mykhaylenko V. - Part of Speech Paradigmatic Shifts in Discourse Structure (2013)
Падалка О. - Просодичні параметри актуального членування партійної промови Ангели Меркель (2013)
Трутяк І. - Актуальні проблеми дослідження категорії заперечення (2013)
Шенько М. - Особливості функціонування модальних слів і модальних часток у конструкціях із значенням припущення (2013)
Білоус І. - Особливості ономастичної метафори в німецькомовному публіцистичному дискурсі (2013)
Hikov L. - Sprachliche Gestaltungsmittel im Autorenstil (2013)
Гончарук О. - Коди іносказання в англомовній прозовій байці (2013)
Дулепа І. - Метафора в німецькомовному педагогічному дискурсі (2013)
Єсипенко Н. - Зв’язок культури, концептосистеми і прецедентного тексту (2013)
Садовник-Чучвага Н. - Квантитативний аспект дослідження засобів родовираження у сучасних англійських міфопоетичних текстах, Шау М. (2013)
Тулюлюк К. - Гендерні особливості зорових сенсоризмів у жіночому та чоловічому наративах (2013)
Худик К. - Особливості композиційної структури англійської народної казки (2013)
Яремчук О. - Еліпсис у мові преси: Quality vs Yellow Newspapers (2013)
Вороніна К. - Особливості перекладу лексичного нонсенсу: вплив інтерпретації на вибір перекладацького відповідника (2013)
Ostapenko S. - Preudo International Lexicon Units Verbal Translation Impropriety (2013)
Чепурна О. - Лінгвокультурні та лексико-граматичні фактори перекладу в юридичному дискурсі (2013)
Огуй О. - Рецензія на монографію Материнської Олени Валеріївни "Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов” (2013)
Титул, зміст (2015)
Забуранна Л. В. - Розвиток інноваційних процесів в аграрній сфері, Забуранний С. В. (2015)
Ціхановська В. М. - Економічне зростання аграрної сфери: вплив органічного сільського господарства, Ковальчук С. Я. (2015)
Папп В. В. - Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України (2015)
Крисак А. І. - Ефективність інституціональних зрушень та соціальної спрямованості у системі регулювання земельних відносин: сільськогосподарський формат (2015)
Іванова Л. С. - Виробництва органічної продукції: світовий досвід та вітчизняні реалії (2015)
Міщенко Д. А. - Удосконалення системи державної фінансової підтримки сільського господарства України (2015)
Беженар І. М. - Стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні, Васюта Т. М. (2015)
Домаскіна М. А. - Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності аграрного підприємства, Станішевська А. І. (2015)
Євтушенко О. В. - Реклама території як необхідний чинник її туристичного розвитку (2015)
Дашевська Н. С. - Формування масиву маркетингової інформації підприємств галузі тваринництва (2015)
Масляєва О. О. - Формування конкурентної позиції ТОВ "Синельниківський маслозавод" (2015)
Богдан О. Д. - Реакция агропромышленного сектора экономики Украины на внедрение принципов устойчивого развития (2015)
Мельник Л. Ю. - Рецензія на наукову працю "трансформація аграрного сектора економіки України до ринкових умов господарювання", Вініченко І. І. (2015)
Титул, зміст (2015)
Запша Г. М. - Формування грошових і сукупних ресурсів сільських домогосподарств України: тенденції та проблеми (2015)
Дєєва Н. Е. - Вартісні моделі стратегічного управління корпораціями (2015)
Сухоставець А. І. - Доходи та витрати сільського населення як передумова розвитку підприємництва в соціальній сфері (2015)
Салькова І. Ю. - Тенденції розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України (2015)
Добрянська Н. А. - Відтворення трудового потенціалу сільських територій, Колмогорова І. В. (2015)
Гнатьєва Т. М. - Загальні засади розвитку екологічного обліку та контролю в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Венгерук Н. П. - Особливості функціонування дистанційних систем керування банківськими рахунками, Бобирець Я. В. (2015)
Якобчук В. П. - Вплив ринку економічної інформації на глобальну логістику зерна, Якобчук В. А. (2015)
Петриченко І. І. - Перспективи розвитку ринку кормів в Україні (2015)
Абрамик М. І. - Запровадження ринку купівлі-продажу землі в Україні (2015)
Юрчук Н. П. - Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства (2015)
Івашків І. М. - Зовнішньоторговельна орієнтація АПК України щодо реалізації агропродовольчої продукції на ринках ЄС (2015)
Корнійчук О. О. - Управління соціально-економічним розвитком сільських територій у координатах індикативного планування (2015)
Рибакова О. А. - Облікові аспекти оприбуткування і використання пташиного посліду (2015)
Мельниченко В. В. - До проблеми визначення та використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Титул, содержание (2009)
Лысак В. И. - Развитие представлений о нижней границе сварки металлов взрывом, Кузьмин С. В. (2009)
Бондарь М. П. - Влияние механизма деформации в зоне соударения пар материалов на выбор оптимальных параметров сварки взрывом (2009)
Добрушин Л. Д. - Канальный эффект при сварке взрывом, Фадеенко Ю. И., Илларионов С. Ю., Шленский П. С. (2009)
Первухина О. Л. - Особенности сварки взрывом стали с титаном в защитной атмосфере, Первухин Л. Б., Бердыченко А. А., Добрушин Л. Д., Петушков В. Г., Фадеенко Ю. И. (2009)
Сильченко Т. Ш. - Особенности нестационарности процесса плакирования взрывом крупногабаритных заготовок, Кузьмин С. В., Лысак В. И., Долгий Ю. Г. (2009)
Смирнов Г. В. - Моделирование и применение высокоскоростных процессов сварки материалов взрывом, Шуганов А. Д., Стефанович Р. В., Ядевич А. И., Петров И. В., Коморный А. А., Конопляник В. А., Лученок А. Р., Толошный А. А., Богданович П. Т. (2009)
Бесшапошников Ю. П. - О влиянии ударной волны на увеличение сварочного зазора при получении крупногабаритных листовых композитов сваркой взрывом, Кожевников В. Е., Чернухин В. И., Пай В. В. (2009)
Бондаренко С. Ю. - Определение параметров ударно-сжатого газа в сварочном зазоре впереди точки контакта при плакировании взрывом, Рихтер Д. В., Первухина О. Л., Первухин Л. Б. (2009)
Бэнкер Дж. Г. - Промышленное применение сварки взрывом (Обзор) (2009)
Лобанов Л. М. - Расширение технологических возможностей обработки взрывом для снижения остаточных напряжений в сварных соединениях декомпозеров объемом до 5000 м3, Добрушин Л. Д., Брызгалин А. Г., Илларионов С. Ю., Шленский П. С., Волгин Л. А., Лашкевич В. Г., Грабар Е. В. (2009)
Картон Э. - Сварка взрывом элементов конструкций Международного термоядерного экспериментального реактора, Стуивинга М. (2009)
Гренёвельд Х. Д. - Применение фотограмметрии в технологиях штамповки взрывом (2009)
Илларионов С. Ю. - Новая технология получения соединений высокопрочных алюминиевых сплавов сваркой взрывом, Добрушин Л. Д., Брызгалин А. Г., Фадеенко Ю. И. (2009)
Сильвестров В. В. - Применение эмульсионных взрывчатых веществ для сварки взрывом, Пластинин А. В., Рафейчик С. И. (2009)
Богунов А. З. - Получение биметалла алюминий–сталь с профилированной контактной границей, Кузовников А. А. (2009)
Мещеряков Ю. П. - Возможность сохранения формы и размеров цилиндрических трубных заготовок кристаллизаторов при плакировании взрывом, Оголихин В. М., Яковлев И. В. (2009)
Трыков Ю. П. - Комплексные технологии получения слоистых композиционных материалов многоцелевого назначения, Гуревич Л. М., Шморгун В. Г. (2009)
Титул, зміст (2015)
Захарчук О. В. - Формування системи інтеграції науки і виробництва в АПК (2015)
Голян В. А. - Регулювання діяльності домогосподарств у контексті охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: українські реалії та можливість імплементації європейського досвіду, Сакаль О. В., Третяк Н. А. (2015)
Запара Л. А. - Основні підходи до управління: еволюція і перспективи (2015)
Шаповалов В. О. - Механізм координації акціонерних відносин, його зміст та структурні компоненти (2015)
Наконечна К. В. - Спеціальні економічні зони як дієвий засіб регіональної економічної політики. Досвід Польщі (2015)
Стеблянко І. О. - Аграрна галузь національної економіки: програмні стратегії стійкого розвитку (2015)
Гоголь М. М. - Особливості формування звітності за умов розвитку МСФЗ та її вплив на процес організації обліку аграрних підприємств (2015)
Жигірь А. А. - Принципи та методологічні засади економічного розвитку підприємництва (2015)
Колодійчук А. В. - Аналізування структурно-функціонального правового забезпечення процесів інформатизації в економіці України (2015)
Музиченко О. В. - Інструменти податкового стимулювання малого підприємництва в податкових системах постсоціалістичних країн Європейського Союзу (2015)
Юрчук Н. П. - Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку у галузі тваринництва (2015)
Танклевська Н. С. - Перспективи розвитку фінансування діяльності аграрних підприємств, Супрун О. О. (2015)
Крючковська Т. О. - Формування облікової політики сільськогосподарських підприємств (2015)
Смоленюк Р. П. - Методологічні основи дослідження моніторингу як інструмента підвищення ефективності фінансування програм розвитку агропромислового комплексу (2015)
Купріянчик І. П. - Забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, Мединська Н. В. (2015)
Жулай Г. С. - Механізм управління ефективністю діяльності підприємств (2015)
Радіщук Т. П. - Вплив кон'юнктури товарного ринку на інноваційний розвиток підприємства (2015)
Титул, содержание (2015)
Майстренко А. Л. - Моделирование тепловых процессов для улучшения структуры металлов и сплавов методом трения с перемешиванием, Нестеренков В. М., Дутка В. А., Лукаш В. А., Заболотный С. Д., Ткач В. Н. (2015)
Кучук-Яценко С. И. - Сравнительная оценка энергетических и технологических показателей при контактной стыковой сварке непрерывным оплавлением толстостенных деталей на постоянном и переменном токе, Руденко П. М., Гавриш В. С., Гущин К. В. (2015)
Великоиваненко Е. А. - Оценка работоспособности магистрального трубопровода с локальным утонением стенки при ремонте дуговой наплавкой, Розынка Г. Ф., Миленин А. С., Пивторак Н. И. (2015)
Гончаров И. А. - Прогнозирование термодинамических свойств расплавов системы Al2O3–SiO2, Галинич В. И., Мищенко Д. Д., Судавцова В. С. (2015)
Лобанов Л. М. - Особенности изготовления тонкостенных сварных конструкций преобразуемого объема космического назначения, Волков В. С. (2015)
Кныш В. В. - Применение приварных шпилек для крепления полотна железнодорожных мостов, Соловей С. А., Гришанов А. А., Линник Г. О., Мальгин М. Г. (2015)
Царюк А. К. - Особенности сварки и контроля при изготовлении теплообменных модулей котла-утилизатора парогазовой электростанции мощностью 150 МВт, Елагин В. П., Давыдов Е. А., Гаврик А. Р., Пасечник А. И., Полонец С. А., Дедов В. Г., Горелов В. П. (2015)
Махненко О. В. - Оценка работоспособности трубопровода первого контура реактора ВВР-М с дефектами сварных соединений, Миленин А. С., Сапрыкина Г. Ю. (2015)
Титул, зміст (2015)
Данкевич А. Є. - Ефективність функціонування інтегрованих структур у сільському господарстві (2015)
Сальман І. Ю. - Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молокопродуктів та місце України в ньому, Радько В. І. (2015)
Бірдус Л. В. - Управління персоналом вищого рівня: стратегія та прогнозування, Бірдус М. А. (2015)
Братковська К. О. - Комплексний підхід до зниження витрат на енергоресурси на прикладі тваринницької ферми з тепличним господарством, Іванюк А. М. (2015)
Орел В. М. - Принципи організаційно-економічних відносин у промисловому свинарстві (2015)
Жмуденко В. О. - Моніторинг та контроль за станом економічної безпеки аграрної сфери як функції стратегічного управління (2015)
Миргород М. М. - Фермерські господарства Харківщини: проблеми та перспективи, Садовий І. І. (2015)
Луняк І. В. - Заробітна плата як основне джерело доходів найманих працівників (2015)
Добринь С. В. - Політика формування та розподілу фінансових ресурсів підприємства (2015)
Поплюйко Я. В. - Оцінка попиту на кредитні ресурси з боку суб'єктів господарювання (2015)
Жигірь А. А. - Стратегічне планування еколого-фінансового забезпечення розвитку підприємства (2015)
Дорошенко О. О. - Визначення впливу бюджетної та фіскальної політики держави на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств, Ястребов Ю. Ю. (2015)
Матвійчук О. В. - Проблеми фінансування природоохоронної діяльності на прикладі Рівненської області (2015)
Ляшенко Н. О. - Економічна ефективність застосування різних систем добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно в степовій зоні України (2015)
Прозоров Р. Г. - Формування та моделювання системи розподілу продукції сільськогосподарських підприємств молочного скотарства (2015)
Шацкова Л. П. - Особливості складу витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в залежності від цілей використання її результатів, Аннаєв Б. С. (2015)
Титул, содержание (2015)
Кирьян В. И. - О требованиях к ударной вязкости соединений трубопроводов, выполняемых контактной стыковой сваркой оплавлением, Кучук-Яценко С. И., Казымов Б. И. (2015)
Позняков В. Д. - Влияние термического цикла сварки на структурно-фазовые превращения и свойства металла ЗТВ среднеуглеродистой легированной стали типа 30Х2Н2МФ, Костин В. А., Гайворонский А. А., Моссоковская И. А., Жуков В. В., Клапатюк А. В. (2015)
Головко В. В. - Влияние титансодержащих инокулянтов на структуру и свойства металла швов высокопрочных низколегированных сталей, Степанюк С. Н., Ермоленко Д. Ю. (2015)
Борисов Ю. С. - Сверхзвуковое воздушно-газовое плазменное напыление керметных покрытий системы карбид титана-хрома–нихром, Борисова А. Л., Коломыцев М. В., Масючок О. П. (2015)
Баевич Г. А. - Особенности плавления присадки хрома в зависимости от формы импульса лазерного излучения в процессах сварки и наплавки, Мышковец В. Н., Максименко А. В. (2015)
Гончаров И. А. - Термодинамические свойства расплавов системы CaO–SiO2, Галинич В. И., Мищенко Д. Д., Судавцова В. С. (2015)
Буряк Т. Н. - Технология производства высококачественных сварных труб из коррозионностойкой стали в Украине, Кацай И. А., Кузнецов В. Г., Новиков А. И., Тараненко А. А., Ярошенко Н. В. (2015)
Рыбаков А. А. - Оценка напряженно-деформированного состояния участка газопровода с местной потерей устойчивости, Гарф Э. Ф., Якимкин А. В., Лохман И. В., Бурак И. З. (2015)
Овчинников А. В. - Производство прутков из спеченных титановых сплавов с использованием различных способов сварки (Обзор) (2015)
Дидык Р. П. - Многослойные конструкции повышенной трещиностойкости, сформированные сваркой взрывом, Козечко В. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Голян В. А. - Агролісомеліорація як ефективний засіб захисту водних об'єктів від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: інституціональні передумови та фінансові механізми нарощення, Сакаль О. В., Голуб О. А. (2015)
Мельник Л. Л. - Проблемні питання щодо напрямів використання зерна в Україні, Васильєв С. В., Олексюк В. О. (2015)
Карпенко А. М. - Економічний механізм раціонального природокористування (2015)
Андрющенко К. А. - Фінансово-економічні основи впливу інтелектуального капіталу на збільшення вартості компанії (2015)
Великий Ю. В. - Регулювання як чинник інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України, Кравченко Т. В. (2015)
Олійник О. О. - Зарубіжний фондовий ринок як складова фінансово-кредитної системи аграрного сектору економіки України, Адаменко В. В., Конюхов Д. А. (2015)
Денисюк О. М. - Аналіз операційних витрат машинобудівних підприємств на прикладі Вінницької області (2015)
Сіліна І. В. - Концептуальні основи антикризового фінансового управління підприємством (2015)
Бірдус Л. В. - Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом (2015)
Бабіченко В. В. - Корпоративні стратегії в глобальній економіці: місце інформаційної складової (2015)
Наумко Ю. С. - Дослідження заробітної плати як елементу ринку праці Сумської області (2015)
Савченко Р. О. - Передумови розробки стандартів управлінського контролю (2015)
Радзівіло І. В. - Ринкова вартість як фінансовий індикатор оцінки ефективності управління інноваційним потенціалом підприємства (2015)
Харчук Л. В. - Розвиток біоенергетичного сектору як ключовий фактор досягнення енергетичної безпеки в Україні (2015)
Патраманська Л. Ю. - Об'єкти та суб'єкти внутрішнього контролю основної діяльності підприємств електронної комерції (2015)
Загородній А. Е. - Якість сільськогосподарської продукції як фактор забезпечення продовольчої безпеки національної економіки (2015)
Падалка Г. М. - Творча самореалізація в мистецтві: теоретико-педагогічні аспекти (2015)
Шип С. В. - Что такое "музыкальное произведение"? (2015)
Кондрацька Л. А. - Сотеріологічна стратегія мистецької дидактики (2015)
Василенко Л. М. - Активізація здатності до конгруентності студентів-музикантів у процесі вокальної підготовки (2015)
Барицька О. А. - Теоретичні аспекти опанування мультимедійних засобів у музичному навчанні (2015)
Кудрицький Д. Ю. - Мотиваційні чинники фортепіанного навчання дорослих аматорів (2015)
Денисюк І. С. - Імпровізація як філософська, психолого-педагогічна та мистецтвознавча проблема (2015)
Паньків Л. І. - Зміст та функції художніх орієнтацій у контексті мистецької освіти (2015)
Миколінська С. І. - Деякі психофізіологічні основи музично-слухової уваги особистості (2015)
Лабунець В. М. - Методичні орієнтири інструментальної підготовки студентів інститутів мистецтв (2015)
Соболь Н. В. - Феномен толерантності майбутнього вчителя музики: теоретичний аналіз проблеми (2015)
Малашевська І. А. - Феномен музикотерапії та досвід її застосування у сфері музичної педагогіки (2015)
Шпіца Р. І. - Феномен "знання" у контексті сучасної педагогічної освіти (2015)
У Хуймінь - Художньо-комунікативний досвід: сутність поняття та структура (2015)
Цао Хункай - Синергия хорового музицирования: педагогический аспект (2015)
Інь Юань - Функції художньо-образної пам’яті педагога-музиканта (2015)
Цзяо Їн - Культурологічна парадигма та її функції в естетичному розвитку особистості (2015)
Бодрова Т. О. - Методична задача як елемент системи фахової підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Болгарський А. Г. - Сучасні проблеми підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи в загально-освітній школі (2015)
Козир А. В. - Полікультурне виховання – процес соціалізації студентської молоді, Кучменко Е. М. (2015)
Кожевнікова Л. В. - Теоретична модель підготовки майбутніх учителів музики до музично-просвітницької діяльності (2015)
Зайцева А. В. - Закономірності формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики (2015)
Стукаленко З. М. - Діагностика рівнів сформованості критерію "ціннісно-орієнтаційна спрямованість" професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Гавран І. - Педагогчні умови формування педагогічної емпатії майбутніх учителів музики в процесі підготовки до диригентсько-хорової діяльності (2015)
Остапенко Н. І. - Методична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва у контексті сучасних методологічних підходів (2015)
Скрипченко О. П. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної майстерності майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2015)
Щербініна О. М. - Методичне забезпечення фортепіанної підготовки студентів у контексті інформатизації сучасної музичної освіти (2015)
Толстова Н. М. - Компетентність вчителя музики та готовність студентів до самовдосконалення у класі постановки голосу (2015)
Гаврілова Л. Г. - Методичне забезпечення системи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедіа (2015)
Козинко Л. Л. - Теоретичні засади використання основ хореофольклористики в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів хореографії (2015)
Козій О. М. - Вікові особливості та функціональні характеристики співацького голосу студентів педагогічних коледжів (2015)
Павленко О. М. - Музичні комп’ютерні технології: використання аудіоредактора sound forge у професійній підготовці майбутнього вчителя музики (2015)
Пляченко Т. М. - Формування фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з музично-інструментальних дисциплін (2015)
Соколова О. В. - Методика активізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанного навчання (2015)
Бонь І. І. - Особистiсно орiєнтований підхід у формуванні професійної майстерності студентiв коледжів культери і мистецтв (2015)
Міщанчук В. М. - Культурологічний підхід до музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Мозгальова Н. Г. - Адаптація до концертних виступів як загальномузична проблема (2015)
Волкова Ю. І. - Наукові підходи і принципи формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики та хореографії (2015)
Петрикова О. П. - Формування вокально-виконавської компетентності у майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу (2015)
Шаповалова Р. Г. - Формування вокально-виконавських навичок у майбутніх вчителів музичного мистецтва на прикладах сучасного романсу (2015)
Гризоглазова Т. І. - Педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів музики до публічного виступу у процесі фортепіанного навчання (2015)
Заря Л. О. - Специфіка формування навичок читання з листа нотного тексту у майбутніхучителів музики (2015)
Лук’янчиков М. І. - Сутність та структура проектувальної діяльності майбутнього вчителя (2015)
Бондаренко Д. В. - Праксіологічний та компетентісний підходи як методологічна основа фахової підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Назаренко І. М. - Педагогічне керівництво музичним сприйманням в процесі професійної підготовки майбутного вчителя мистецьких дисциплін (2015)
Бордюк О. М. - Розвиток творчої активності та фахова самоактуалізація майбутніх вчителів мистецьких дисциплін засобами ІКТ (2015)
Чжан Лу - Професійна модель особистості учителя музики – керівника шкільного хору (2015)
Чен Цзицзян - Постижение композиторского замысла произведения как проблема профессиональной подготовки будущего учителя музыки (2015)
Сі Даофен - Специфіка співацького навчання китайських студентів в інститутах мистецтв педагогічних університетів (2015)
Цинь Чень - Саморозвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва як важлива складова розвитку у процесі вокально-хорового навчання (2015)
Лю Кешуан - Теоретико-методологічні засади проблеми формування образно-драматургічних уявлень у студентів-піаністів педагогічного профілю (2015)
Мінь Шаовей - Виконавська діяльність в структурі фахової підготовки майбутніх викладачів музичних дисциплін (2015)
Ха Ту - Процесуально-рівневий аналіз здатності до саморегулювання студентів інститутів мистецтв у процесі вокального навчання (2015)
Чжан Їфу - Педагогічні принципи формування художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музики в процесі фортепіанного навчання (2015)
Сунь Гоцян - Використання інтеграційних процесів у вокальній підготовці китайських студентів інститутів мистецтв (2015)
Чжан Цзянань - Результати впровадження методики полілогової музично-творчої інтеракції майбутніх викладачів-саксофоністів (2015)
Хуан Яцянь - Концертно-конкурсна діяльність як умова самоактуалізації майбутніх викладачів музичного мистецтва (2015)
Лі Сіюнь - Структура самоорганізаційних умінь підлітків з фортепіанного навчання (2015)
Лю Веньцзун - Зміст і структура вокально-педагогічної майстерності студентів КНР (2015)
Цзян Лібінь - Діагностичний етап формування суб’єктно-творчої активності майбутнього вчителя музики (2015)
Устименко-Косоріч О. А. - Педагогічні новації підготовки баяністів-акордеоністів у початкових та середніх музичних закладах Сербії (2015)
Дьяченко І. В. - Роль методу порівняльного аналізу музичних творів у формуванні слухацької культури учнів основної школи (2015)
Ян Сяохань - Пропедевтика типових помилок у навчальній практиці іноземних магістрантів-вокалістів (2015)
Козачук О. С. - Ф. С. Якименко. штрихи до портрету митця (2015)
Гаврильчик Л. М. - Музичне світосприйняття Ріхарда Вагнера: музика як містика (2015)
Царук С. М. - Роль львівської вокальної школи у формуванні методичних принципів Олександра Мишуги (2015)
Холоденко В. О. - Педагогічно-виконавські погляди Б. Рейнгбальд (2015)
Лисіна Н. І. - Розквіт англійської вірджинальної школи ХVІ-ХVІІ ст., Щербак О. Д. (2015)
Сорока О. В. - Арт-терапія: до питання термінології (2015)
Калабська В. С. - Проблема формування патріотизму школярів засобами українського музичного фольклору на сторінках часопису "Світло" (1910-1914) (2015)
Демир Уткан Байкал - Методологические подходы и педагогические принципы музыкально-теоретической подготовки турецких студентов — будущих учителей музыки в вузах Украины (2015)
Косинский Ж. Х. - Подготовка студентов светских учебных заведений к исполнению духовных произведений в классе вокала и хорового дирижирования, Лебедева И. А. (2015)
Радван Нассіб - Проблемы исполнительской техники в контексте становления и развития классической скрипичной школы (2015)
Сян Чжао - Освоение нотной письменности как проблема музыкального образования в современном Китае (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2015)
Голян В. А. - Упорядкування водоохоронних зон як важлива передумова охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: інституціональне забезпечення та ідентифікація, Сакаль О. В., Третяк Н. А. (2015)
Радько В. І. - Організаційно-економічні засади відтворення дійного стада в сільськогосподарських підприємствах України, Свиноус І. В. (2015)
Ткачук В. І. - Організаційно-економічний механізм у сільськогосподарських підприємствах та його моделювання (2015)
Лебеденко О. В. - Чинники та умови відтворення родючості грунтів в аграрних підприємствах (2015)
Дідух С. М. - Напрями формування та реалізації інвестиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств України (2015)
Біляк Ю. В. - Аграрний сектор — одна з найбільш перспективних галузей, що забезпечують зростання української економіки (2015)
Яровий В. Д. - Соціально-економічні пріоритети регулювання земельних відносин в аграрному секторі (2015)
Зоря О. П. - Організація бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами, Мульченко Д. І. (2015)
Керимли Вугар Бахрам оглу - Совершенствование развития конкурентоспособности в аграрной сфере (2015)
Корсун А. С. - Дослідження економічної сутності лізингу та його значення в розвитку підприємств аграрної сфери (2015)
Нікітченко Т. О. - Синергетичний підхід до управління змінами на підприємстві (2015)
Кравченко О. О. - Наукові аспекти процесу управління витратами сільськогосподарського підприємства (2015)
Рубейкін В. А. - Подання електронної звітності в Україні: переваги та недоліки (2015)
Шумлянський Б. В. - Інноваційна модель формування інвестиційного механізму збалансованого лісокористування (2015)
Сухаревська Д. Д. - Економічне та соціальне значення органічного виробництва зернової продукції (2015)
Титул, зміст (2015)
Вініченко І. І. - Стан та перспективи розвитку птахівничих підприємств в Україні, Маховський Д. В. (2015)
Муляр Т. С. - Впровадження стратегічного підходу в управління аграрними підприємствами (2015)
Савченко Р. О. - Вплив кібернетики на розвиток управлінського контролю, Савченко Н. М. (2015)
Місевич М. А. - Використання земельних ресурсів як чинник забезпечення потенційної конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств (2015)
Курбацька Л. М. - Розробка стратегії формування та реалізації маркетингових заходів у виробничо-збутовій діяльності аграрних підприємств, Кадирус І. Г., Ільченко Т. В., Захарченко Ю. В. (2015)
Кулинич Ю. М. - Стратегічні напрями економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів, Панасюк О. Ю. (2015)
Терещенко Н. М. - Деякі аспекти оцінювання дисципліни та професійної компетентності керівників (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Необхідність внесення змін до процесів управління кредитними ризиками банків України (2015)
Міщук Є. В. - Особливості системи управління власним капіталом підприємства та шляхи її вдосконалення, Міщенко В. В. (2015)
Шпильовий В. А. - Акредитивна форма розрахунків у практиці зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Бібен О. І. - Інноваційний потенціал агропромислового виробництва: особливості формування та оцінки (2015)
Гаврилюк В. Г. - Методичні аспекти оцінки еколого-економічної ефективності виробництва продукції садівництва в аграрному секторі (2015)
Руснак С. О. - Удосконалення розвитку недержавних пенсійних фондів як соціально-економічної системи (2015)
Гусейнова Рухия Адил кызы - Эффективное использование производственных ресурсов: принципы и методы (2015)
Мельник О. І. - Внутрішньосекторальна та міжсекторальна конкурентоспроможність аграрного сектора економіки (2015)
Титул, содержание (2015)
Кривцун И. В. - Взаимодействие излучения CO2-лазера с плазмой аргоновой дуги при гибридной (лазер+ТИГ) сварке, Крикент И. В., Демченко В. Ф., Райсген У., Забиров А. Ф., Мокров О. А. (2015)
Рыбаков А. А. - Особенности микроструктуры и ударная вязкость металла сварных соединений труб из высокопрочной стали, микролегированной ниобием и молибденом, Филипчук Т. Н., Костин В. А. (2015)
Махлин Н. М. - Асинхронные возбудители и стабилизаторы дуги. Анализ и методика расчета. Ч.1, Коротынский А. Е. (2015)
Гуляев И. П. - Экспериментальное исследование процесса плазменно-дугового проволочного напыления, Гуляев П. Ю., Коржик В. Н., Долматов А. В., Иордан В. И., Кривцун И. В., Харламов М. Ю., Демьянов А. И. (2015)
Шелягин В. Д. - Лазерная сварка технического титана ВТ1-0 ДШП, упрочненного азотом, Саенко В. Я., Полишко А. А., Рябинин В. А., Бернацкий А. В., Палагеша А. Н., Степанюк С. Н., Клочков И. Н. (2015)
Лютый А. П. - Вклад Евгения Оскаровича Патона в создание сварочного материаловедения и производство высококачественной стали (2015)
Капустян А. Е. - Получение длинномерных полуфабрикатов из спеченных титановых сплавов сваркой трением (2015)
Хохлов М. А. - Конструкционные сверхлегкие пористые металлы (Обзор), Ищенко Д. А. (2015)
Тихий В. Г. - Плиточные теплозащитные конструкции многоразовых космических аппаратов с различными наружными силовыми элементами, Гусев В. В., Потапов А. М., Шевцов Е. И., Гусарова И. А., Манько Т. А., Фальченко Ю. В. (2015)
Брызгалин А. Г. - Изготовление коаксиальных медно-алюминиевых трубчатых деталей с помощью сварки взрывом и протяжки, Добрушин Л. Д., Шленский П. С., Лавренко И. Г., Ромашко И. М. (2015)
Пантелеймонов Е. А. - Индуктор для непрерывного нагрева при термоупрочнении головки железнодорожных рельсов, Письменный А. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Турык Е. - Опыт использования европейских стандартов для аттестации процедур наплавки, Рябцев И. А. (2015)
Переплетчиков Е. Ф. - Плазменно-порошковая наплавка никелевых и кобальтовых сплавов на медь и ее сплавы (2015)
Яровицын А. В. - Энергетический подход при анализе режимов микроплазменной порошковой наплавки (2015)
Сом А. И. - Влияние схемы ввода порошка в дугу на его потери и эффективность процесса плазменно-порошковой наплавки (2015)
Хаскин В. Ю. - Современное состояние и перспективы развития технологий лазерной и гибридной наплавки (Обзор), Шелягин В. Д., Бернацкий А. В. (2015)
Кусков Ю. М. - Электрошлаковая наплавка дискретным материалом различного способа изготовления, Гордань Г. Н., Богайчук И. Л., Кайда Т. В. (2015)
Кузьменко О. Г. - Особенности нагрева штамповых заготовок при электрошлаковой наплавке неплавящимися электродами (2015)
Майданчук Т. Б. - Улучшение качества биметаллического соединения при наплавке под флюсом высокооловянной бронзы на сталь, Илюшенко В. М., Бондаренко А. Н. (2015)
Лендел И. В. - Влияние импульсной подачи электродной проволоки на формирование и износостойкость наплавленного валика, а также потери электродного металла при дуговой наплавке в СО2, Максимов С. Ю., Лебедев В. А., Козырко О. А. (2015)
Перемитько В. В. - Оптимизация режимов дуговой наплавки под флюсом по слою легирующей шихты деталей ходовой части гусеничных машин, Носов Д. Г. (2015)
Кузнецов В. Д. - Износостойкая наплавка с вводом в сварочную ванну нанопорошков (2015)
Бартенев И. А. - Особенности дуговой наплавки лежачим пластинчатым электродом по легирующей шихте (2015)
Григоренко Г. М. - Использование метода сварки трением с перемешиванием для восстановления изношенных медных плит кристаллизаторов МНЛЗ, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Полещук М. А., Зеленин Е. В., Зеленин В. И., Никитюк Ю. Н., Лукаш В. А. (2015)
Пулька Ч. В. - Пути совершенствования технологии индукционной наплавки тонких стальных дисков, Шаблий О. Н., Барановский В. Н., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я. (2015)
Мазур А. А. - Порошковые проволоки на мировом и региональных рынках сварочных материалов, Маковецкая О. К., Пустовойт С. В., Бровченко Н. С. (2015)
Шевченко С. Б. - Возможности использования лазерного излучения для повышения качества электродной проволоки, Кривцун И. В., Головко Л. Ф., Лутай А. Н., Слободянюк В. П. (2015)
Рябцев И. А. - Структура и износостойкость при абразивном изнашивании наплавленного металла, упрочненного карбидами различных типов, Панфилов А. И., Бабинец А. А., Рябцев И. И., Гордань Г. Н., Бабийчук И. Л. (2015)
Осин В. В. - Порошковые проволоки, обеспечивающие получение наплавленного металла с высоким сопротивлением изнашиванию схватыванием (2015)
Лентюгов И. П. - Структура и свойства металла, наплавленного порошковой проволокой с шихтой из переработанных металлоабразивных отходов, Рябцев И. А. (2015)
Ющенко К. А. - Новые электроды для ремонтной наплавки поврежденной облицовки камер рабочего колеса гидроагрегатов ГЭС, Каховский Ю. Н., Булат А. В., Самойленко В. И., Каховский Н. Ю. (2015)
Жудра А. П. - Материалы и оборудование для наплавки ножей горячей резки металла, Ворончук А. П., Фомакин А. А., Великий С. И. (2015)
Маркашова Л. И. - Структура и свойства поверхности железнодорожных колес после восстановительной наплавки и эксплуатационного нагружения, Позняков В. Д., Гайворонский А. А., Бердникова Е. Н., Алексеенко Т. А. (2015)
Росерт Р. - Сплавы на кобальтовой основе для наплавки (2015)
Ворончук А. П. - Особенности технологии изготовления и применения порошковых лент для наплавки, Жудра А. П., Кочура В. О., Петров А. В., Федосенко В. В. (2015)
Белый А. И. - Влияние легирования на физико-механические свойства плавленых карбидов вольфрама, Жудра А. П., Росляков А. И., Петров В. В., Лобода П. И. (2015)
Суховая Е. В. - Двухслойные наплавочные композиции на основе наполнителя системы легирования Cr–Ti–C (2015)
Кусков Ю. М. - Влияние магнитно-импульсной обработки присадочных материалов на структуру наплавленного металла, Гордань Г. Н., Еремеева Л. Т., Богайчук И. Л., Кайда Т. В. (2015)
Маркашова Л. И. - Влияние технологических параметров лазерного и лазерно-плазменного легирования на свойства слоев стали 38ХН3МФА, Шелягин В. Д., Кушнарева О. С., Бернацкий А. В. (2015)
Сенченков И. К. - Структурная схема методики расчета напряженно-деформированного состояния деталей в процессе наплавки и последующей эксплуатации, Рябцев И. А., Турык Е. (2015)
Сенченков И. К. - Расчет усталостной долговечности цилиндрических деталей при многослойной наплавке и эксплуатационном циклическом термомеханическом нагружении, Червинко О. П., Рябцев И. А. (2015)
Гопкало А. П. - Влияние наплавки на напряженно-деформированное состояние роликов машин непрерывного литья заготовок, Клипачевский В. В. (2015)
Кущий А. М. - Моделирование процесса плавления электродов с экзотермической смесью в покрытии при ремонтной сварке и наплавке, Власов А. Ф. (2015)
Титул, содержание (2010)
Згуровский М. З. - Метрические аспекты периодических процессов в экономике и обществе (2010)
Терещенко В. Н. - Рекурсия и параллельные алгоритмы в задачах геометрического моделирования, Анисимов А. В. (2010)
Масол В. И. - Условия единственности решения неоднородной системы нелинейных случайных уравнений над полем GF(3), Ромашова Л. А. (2010)
Померанцева Т. Н. - Многомерный статистический анализ влияния глобальных угроз на безопасность стран мира, Болдак А. А. (2010)
Згуровский М. З. - Интеграция украинской науки в мировую систему данных, Гвишиани А. Д., Ефремов К. В., Пасичный А. М. (2010)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров квазистационарных задач термоупругости, Дейнека В. С. (2010)
Панкратова Н. Д. - Системная стратегия гарантированной безопасности функционирования сложных технических систем (2010)
Скопецкий В. В. - Построение и исследование нелинейной дифференциальной модели двухфазных сред, Марченко О. А., Самойленко Т. А. (2010)
Задирака В. К. - Оптимальные квадратурные вычисления интегралов от быстроосциллирующих функций в случае сильной осцилляции в интерполяционном классе Липшица, Мельникова С. С., Луц Л. В. (2010)
Дзюбенко К. Г. - Об одной задаче сближения для дискретной системы со случайными возмущениями, Чикрий А. А. (2010)
Касьянов П. О. - Дифференциально-операторные включения и мультивариационные неравенства с отображениями псевдомонотонного типа (2010)
Михайлюк В. А. - Общий подход к оценке сложности постоптимального анализа дискретных задач оптимизации (2010)
Бычков А. С. - О сходимости последовательностей нечетких персептивных элементов, заданных на разных пространствах возможностей, Иванов Е. В. (2010)
Задоянчук Н. В. - Анализ и управление дифференциальным включением второго порядка с +-коэрцитивным демпфированием, Касьянов П. О. (2010)
Ясинский В. В. - Исследование процессов самоорганизации в образовательных системах на основе метода синергетического моделирования (2010)
Львов М. С. - Алгебраический подход к задаче решения систем линейных неравенств (2010)
Титул, содержание (2010)
Коваленко И. Н. - Обзор моих научных работ. Учителя и соратники (2010)
Левитская А. А. - Решение проблемы инвариантности вероятностных характеристик заведомо совместных систем случайных нелинейных уравнений над конечным коммутативным кольцом с единицей (2010)
Алексейчук А. Н. - Верхние оценки несбалансированности билинейных аппроксимаций раундовых функций блочных шифров, Шевцов А. С. (2010)
Савчук М. Н. - О работах киевской школы теоретической криптографии (2010)
Масол В. И. - Применение ускоренного моделирования к оценке количества некоторых -мерных подпространств над конечным полем, Кузнецов И. Н. (2010)
Коваленко И. Н. - К классификации систем массового обслуживания с повторением вызовов, Коба Е. В. (2010)
Atkinson J. B. - Some light-traffic and heavy-traffic results for the GI/G/n/0 queue using the GM Heuristic, Kovalenko I. N. (2010)
Кузнецов Н. Ю. - О некоторых направлениях исследований, инициированных работами академика И.Н. Коваленко (2010)
Голодников А. Н. - Оценивание параметров надежности в условиях недостаточной информации, Ермольев Ю. М., Кнопов П. С. (2010)
Пономаренко Л. А. - Приближенный расчет моделей беспроводных сетей микросотовой структуры с очередями разнотипных вызовов, Меликов А. З., Фаттахова М. И. (2010)
Стойкова Л. С. - Обобщенные неравенства Чебышева и их применение в математической теории надежности (2010)
Лакатош Л. - Системы с циклическим ожиданием (2010)
Лебедев Е. А. - Функциональная предельная теорема для ветвящихся процессов с иммиграцией, Семенов В. В. (2010)
Пустовая С. В. - Исследование call-центров как систем массового обслуживания с повторными вызовами (2010)
Вовк Л. Б. - О некоторых подходах к оцениванию финансового риска, Кнопов А. П., Пепеляева Т. В. (2010)
Коба Е. В. - Оценка вероятности пересечения заявок сложной структуры в системах обслуживания, Дышлюк О. Н. (2010)
Фаль А. М. - Стандартизация в сфере менеджмента информационной безопасности (2010)
Ендовицкий П. А. - Уточнение асимптотической аппроксимации размера группы в парадоксе дней рождений (2010)
Добровольський В. В. - Сталий розвиток України: деякі питання наукового забезпечення (2012)
Нєпєіна Г. В. - Готовність до реалізації стратегії сталого розвитку в професійній діяльності як стратегічний орієнтир фахової освіти екологів (2012)
Грабак Н. Х. - Екологічні інновації в АПК України (2012)
Кравченко К. М. - Сучасний стан ґрунтів Миколаївської області, Кравченко О. В. (2012)
Кісорець П. Ф. - Солонцюватість ґрунтів Миколаївської області та шляхи поліпшення їх стану (2012)
Голубченко В. Ф. - Динаміка вмісту рухомих фосфатів у ґрунтах Одеської області, Куліджанов Е. В., Капустіна Г. А., Ямкова Н. А. (2012)
Макарова Г. А. - Раціональне використання ґрунтів шляхом впровадження науково-обґрунтованих сівозмін, Глущенко М. К., Запасний В. С. (2012)
Троїцький М. О. - Міграція важких металів у ланці "ґрунт-рослини" в агроландшафтах степу України, Дмитрієва Л. А. (2012)
Борисюк О. Д. - Зміна водно-фізичних властивостей ґрунту під впливом різних попередників озимої пшениці, Попова М. М., Макарова Г. А., Кравченко О. В. (2012)
Грабак Н. Х. - Багатостраждальна українська земля (2012)
Харитонов М. М. - Особливості аеротехногенного забруднення ґрунтів важкими металами поблизу промислових зон, Шупранова Л. В. (2012)
Андрійченко Л. В - Екологічний стан земель фермерських господарств Миколаївської області та шляхи його покращення, Порудєєва Т. В., Шкумат В. П. (2012)
Нєпєін А. Ю. - Насіннєва продуктивність представників роду frailea britton & rose (cactaceae) в умовах захищеного ґрунту (2012)
Антипова Л. К. - Костриця червона (festuca rubra l.) – цінна газонна трава, Гончарук В. С., Медведєв М. М. (2012)
Коваленко О. А. - Вплив режимів сушіння зерна пшениці озимої на показники його продовольчих і насіннєвих якостей, Косовська Н. В. (2012)
Полєнок А. В. - Продуктивність проса в післяжнивних посівах рисової сівозміни (2012)
Давидчук М. І. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність і якість ячменю, Кравченко О. В., Вороний О. О. (2012)
Панфілова А. В. - Формування врожаю ячменю ярого на різних фонах обробітку ґрунту та мінеральних добрив (2012)
Смирнов В. Н. - Закономерности аккумуляции тяжелых металлов высшей водной растительности Бугского лимана (2012)
Давиденко В. М. - Тривалість життя тварин (2012)
Бугаєвський В. М. - Селекційно-племінна цінність генотипу Червоних білопоясних свиней в умовах Миколаївської області, Онищенко Л. В., Данильчук М. І. (2012)
Молдованова О. О. - Ступінь консолідації в стадах великої рогатої худоби племзаводів Миколаївської області, Соколов А. В., Левченко Л. О., Філіпішин Б. У. (2012)
Марущак Г. М. - Ефективність використання побічної продукції рисівництва, Шляхова Л. Г., Єропкін В. А. (2012)
Кісельов А. Ф. - Соціально-економічні та екологічні аспекти громадського здоров’я населення Миколаївщини, Зюзін В. О., Цебржинський О. І., Руденко А. О., Єрмілов В. С., Зінченко Т. М. (2012)
Хомяк П. В. - Продуктивність озимого тритикале за різних умов вирощування (2012)
Цуркан Н. В. - Особливості економічної та екологічної оцінки вирощування багаторічних бобових трав на півдні України, Антипова Л. К., Балло В. М. (2012)
Зюзін В. О. - Професійна підготовка фахівців фізичної реабілітації в сучасних умовах освіти, Зінченко Т. М. (2012)
Троїцький М. О. - Застосування інтегральних показників стану ґрунтів у практиці агроекологічного моніторингу, Дмитрієва Л. А., Протченко Н. М. (2012)
Добровольський В. В. - Методологічне забезпечення сталого розвитку: використання методу суперечностей (2012)
Макарова Г. А. - Фітомоніторинг як складова частина сучасного агрохімічного сервісу, Троїцький М. О. (2012)
Андрійченко Л. В. - Продуктивність зернофуражних культур у короткоротаційних сівозмінах, Порудєєв В. А., Шкумат В. П. (2012)
Зюзін В. О. - Підвищення працездатності та спортивних результатів спортсменів методом імунокорекції, Зінченко Т. М., Кісельов А. Ф., Черно В. С., Скобін А. Т. (2012)
Дудник А. В. - Сучасні погляди на багаторічне прогнозування розвитку шкідників в умовах степу України (2012)
Шахова Н. М. - Злакові мухи на посівах озимої пшениці, Шаповалов А. І. (2012)
Шахова Н. М. - Захист озимої пшениці від сисних шкідників, Коцюрубенко Н. І. (2012)
Шахова Н. М. - Клоп шкідлива черепашка та захист від неї озимої пшениці в південному степу України, Шаповалов А. І. (2012)
Кривенко С. В. - Проблеми поводження з твердими побутовими відходами: сучасний стан та шляхи вирішення (2012)
Титул, содержание (2010)
Летичевский А. А. - Свойства предикатного трансформера системы VRS, Годлевский А. Б., Летичевский А. А., Потиенко С. В., Песчаненко В. С. (2010)
Скобелев В. В. - О сложности анализа автоматов над конечным кольцом, Скобелев В. Г. (2010)
Шахбазян К. В. - Вхождения в моноидах треков, Шукурян Ю. Г. (2010)
Захаров В. А. - Проверка эквивалентности программ с помощью двухленточных автоматов (2010)
Елфимова Л. Д. - Быстрые гибридные алгоритмы умножения матриц (2010)
Чеботарев А. Н. - Преобразование спецификации автомата в языке L* в автоматно эквивалентную спецификацию в языке L (2010)
Колчин А. В. - Автоматический метод динамического построения абстракций состояний формальной модели (2010)
Годлевский А. Б. - Предикатные преобразователи в контексте символьного моделирования транзиционных систем (2010)
Bjørner D. - Domain science and engineering from computer science to the sciences of informatics. Part I: Engineering (2010)
Глибовец Н. Н. - Расширение языка Scala средствами параллелизма и распределенности с помощью координационной системы Linda, Гороховский С. С., Стукало М. С. (2010)
Герман В. Н. - Решение линейных ограничений над полем вещественных и рациональных чисел (2010)
Лаврищева Е. М. - Формальные основы интероперабельности компонентов в программировании (2010)
Дорошенко А. Е. - Развитие инструментария алгебры алгоритмики с целью разработки параллельных программ с использованием эвристических средств, Котюк Н. В., Николаев С. С., Цейтлин Г. Е., Яценко Е. А. (2010)
Львов М. С. - Полиномиальные инварианты линейных циклов (2010)
Летичевский А. А. - Параллельный поиск вывода в логическом исчислении на основе системы алгебраического программирования, Герман В. Н., Мороховец М. К., Щеголева Н. Н. (2010)
Международный симпозиум "Автоматы, алгоритмы и информационные технологии " (2010)
Рецензии на новые книги (2010)
Гнатковська О. - Гендерна специфіка реалізації категорії темпоральності в я-висловленнях художнього дискурсу (2014)
Ковбаско Ю. - Граматичні класи слів в англійській мові (2014)
Лопатюк О. - Таксономія умовних конструкцій у сучасній германістиці: проблемні аспекти (2014)
Ляшенко Р. - Сучасні мовознавчі студії про формальні характеристики перфекту в індоєвропейських мовах (2014)
Мойсей Л. - Фреймова мережа родових кореляцій у давньоанглійських текстах (VII–XI ст.) (2014)
Оксанич М. - Функціонування підрядних речень наслідку в мові середньоверхньонімецького періоду (2014)
Галицька У. - Номінативне поле емоційного концепту disgust / відраза в англійській мові (2014)
Лопатюк Н. - Типологія іллокутивних мовленнєвих актів у жанрі короткого оповідання сучасної англійської мови, Львова Н. (2014)
Mykhaylenko V. - Conceptual analysis: componential analysis (2014)
Осовська І. - Основні принципи когнітивного картування дискурсу (на прикладі сучасного німецького парентального дискурсу) (2014)
Єсипенко Н. - Структури знань як фон концептуального змісту мовних одиниць (2014)
Вуєк О. - Актуалізація концепту "екзистенція" в сучасній ірландській поезії (2014)
Городецька І. - Стилістичні фігури в рекламних слоганах як засоби реалізації інформативної та персуазивної функцій реклами (2014)
Грибіник Ю. - Специфіка лексико-семантичних процесів у термінології геодезії та кадастру (2014)
Крайняк О. - Метонімічні перенесення назви й еліптичні іменники в сучасній німецькій мові, Приходько А. (2014)
Мізін К. - Зіставно-лінгвокультурологічний аспект вивчення англійських, німецьких, українських і російських усталених порівнянь ландшафтного субкоду культури (2014)
Сапожник І. - Процеси термінологізації та детермінологізації в художньому й мистецтвознавчому дискурсі, Суродейкіна Т. (2014)
Грижак Л. - Специфіка використання прикметників у портретних описах в англійській художній прозі (2014)
Genova D. - Ethnic and self-reflexive humor in Bulgaria (2014)
Митькина Е. - Вторичные макроурбанистические номинатемы на квазиэталонной основе (2014)
Пердейчук Т. - Роль квазісинонімічної ситуації у вербальному медіатексті (на матеріалі англомовномого газетного дискурсу з української тематики), Садовник-Чучвага Н. (2014)
Кудрявцева О. - Синтагматичні зв’язки прийменників з підкласами іменників сучасної німецької прози (2014)
Гузак А. - Прецедентна ситуація: роль в політичній ораторській промові (на матеріалі промов американських президентів) (2014)
Михайленко В. - Рецензія на монографію Кійко С. В. "Омонімія в мові і мовленні” (Чернівці: Видавничий дім "Родовід”, 2014. – 544 с.) (2014)
Титул, зміст (2015)
Самодрин А. П. - До педагогіки фундаменталізації освіти в гуманітарній школі (2015)
Кравченко Д. М. - Національна ідентичність українців у філософсько-соціологічному вимірі (2015)
Лебедик Л. В. - Підготовка викладача вищої школи до проектування дидактичних систем на основі культурологічного підходу (2015)
Нікуленко С. І. - Актуальні питання вивчення культурологічних дисциплін у контексті професійної підготовки майбутніх педагогів (2015)
Стрельніков М. В. - Бізнес-культура як складник підприємницької компетентності майбутніх магістрів спеціальності "Бізнес-адміністрування" (2015)
Винничук Р. В. - Аксіологічний підхід у системі професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Процай Л. П. - Хмарні технології у роботі сучасного педагога, Гібалова Н. В. (2015)
Кочерга К. С. - Комп’ютерний моніторинг знань як інноваційний засіб педагогічної діагностики (2015)
Буйдіна О. О. - Інноваційні практики у формуванні пізнавальної самостійності учня (2015)
Яремака Н. С. - Вітчизняний досвід професійної підготовки майбутніх менеджерів індустрії дозвілля (2015)
Сухенко Я. В. - Підготовка дослідників у системі післядипломної педагогічної освіти: акценти, результати, перспективи (2015)
Малиця М. Ю. - Готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності, Наріжна В. А., Негода С. І., Пащенко В. М. (2015)
Бибич Г. В. - Мотивація психолога як чинник його професійної успішності (2015)
Гузь І. Д. - Ціннісні орієнтації учнів 11-х класів, Мариніна С. Л., Солодовніченко В. Д. (2015)
Каплоух Ж. О. - Особливості соціально-психологічного середовища учнів, Подолян Н. О. (2015)
Охріменко О. О. - Особливості розвитку медійної культури учнів (2015)
Васюк Ю. А. - Особистість у духовно-науковій антропософській концепції Рудольфа Штайнера (2015)
Орєхова В. В. - Визначні книжкові колекції наукової бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2015)
Скорик Б. С. - Упровадження в практику модернізації національної системи освіти теоретичних ідей і досвіду організаційно-педагогічної діяльності чернечих монастирів України (2015)
Петрушова Н. В. - Стратегія викладача щодо виправлення помилок під час говоріння студентів непрофільних спеціальностей на заняттях з іноземних мов (2015)
Вішнікіна Л. П. - Зміст предметних географічних компетенцій учнів (2015)
Кравченко Л. М. - Наукова школа "Інтеграція культурологічного та педагогічного знання" Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (фотоматеріали) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Керівники авторських творчих майстерень учителів Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (2013-2015 рр.) (2015)
Титул, содержание (2010)
Памяти академика B. C. Михалевича — к 80-летию со дня рождения (2010)
Сергиенко И. В. - Предсказание торсионных углов в аминокислотных последовательностях белков на основе байесовской процедуры распознавания на цепях Маркова, Белецкий Б. А., Гупал А. М. (2010)
Кунцевич А. В. - Устойчивость в области нелинейных разностных включений, Кунцевич В. М. (2010)
Михалевич М. В. - Моделирование рынка труда с использованием двухаргументной функции предложения труда, Кошлай Л. Б. (2010)
Гуляницкий Л. Ф. - Разработка и исследование кооперативных моделе-ориентированных метаэвристик, Сиренко С. И. (2010)
Белоусов А. А. - О решении игровой задачи динамического коммивояжера, Бердышев Ю. И., Ченцов А. Г., Чикрий А. А. (2010)
Кнопов П. С. - О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях, Касицкая Е. И. (2010)
Стецюк П. И. - Оптимальная нормированная структура спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели Леонтьева, Кошлай Л. Б. (2010)
Ильченко М. Е. - Аспекты системного анализа в прикладной теории информации для телекоммуникаций, Урывский Л. А. (2010)
Шило В. П. - Решение задачи о максимальном разрезе графа методом глобального равновесного поиска, Шило О. В. (2010)
Зак Ю. А. - Математические модели схем компромисса в многокритериальных задачах математического программирования с размытыми ограничениями (2010)
Белан Е. П. - Динамика стационарных структур в параболической задаче с отражением пространственной переменной (2010)
Орлов И. В. - Универсальные компакты в ℓp (2010)
Гребенник И. В. - Упаковка n-мерных параллелепипедов с возможностью изменения их ортогональной ориентации в n-мерном параллелепипеде, Панкратов А. В., Чугай А. М., Баранов А. В. (2010)
Козин И. В. - Структура группы Парето в задаче многокритериальной оптимизации (2010)
Михайлюк В. А. - Об оценках числовых характеристик сложности постоптимального анализа дискретных задач оптимизации (2010)
Кудин А. М. - Криптографические преобразования нешенноновских источников информации (2010)
Памяти академика А. А. Дородницына — к 100-летию со дня рождения (2010)
Згуровский М. З. - Анализ влияния глобальных угроз на устойчивое развитие стран и регионов мира с помощью байесовских сетей доверия, Болдак А. А., Померанцева Т. Н. (2010)
Сергиенко И. В. - Интеллектуальные технологии высокопроизводительных вычислений, Молчанов И. Н., Химич А. Н. (2010)
Гладкий А. В. - О численном моделировании и оптимизации однонаправленных волновых процеcсов в неоднородных средах, Скопецкий В. В. (2010)
Титул, содержание (2010)
Скобелев В. Г. - О вычислительной стойкости квантовых алгоритмов преобразования информации (2010)
Шахбазян К. В. - Об оптимизационных проблемах включения треков, Шукурян Ю. Г. (2010)
Михайлюк В. А. - Реоптимизация задачи о покрытии множествами (2010)
Шкильняк С. С. - Логики квазиарных предикатов первого порядка (2010)
Кузнецов И. Н. - Верхние и нижние оценки количества некоторых -мерных подпространств заданного веса над конечным полем (2010)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование некоторых сингулярно возмущенных процессов диффузии с релаксацией, Скопецкий В. В. (2010)
Shiau D.-S. - Signal regularity-based automated seizure detection system for scalp EEG monitoring, Halford J. J., Kelly K. M., Kern R. T., Inman M., Chien J.-H., Pardalos P. M., Yang M. C. K., Sackellares J. Ch. (2010)
Ковальчук Л. В. - Построение верхних оценок средних вероятностей целочисленных дифференциалов композиции ключевого сумматора, блока подстановки и оператора сдвига (2010)
Гребенник И. В. - Описание и генерация перестановок, содержащих циклы (2010)
Емец О. А. - Транспортные задачи на перестановках: свойства оценок в методе ветвей и границ, Парфёнова Т. А. (2010)
Михалек Я. - Сравнение оценок ROC-кривых методами моделирования, Веселый В. (2010)
Бондарев Б. В. - Об одном методе нахождения стабилизационного управления накопительным фондом с функциями страховой компании, Баев А. В. (2010)
Царьков Е. Ф. - Устойчивость в импульсных системах с марковскими возмущениями в схеме усреднений. I. Принцип усреднения для импульсных марковских систем, Ясинский В. К., Малык И. В. (2010)
Михалевич В. М. - О некоторых классах правил выбора предпочтений в задачах принятия решения (2010)
Сериков С. А. - Нейросетевая модель двигателя внутреннего сгорания (2010)
Гриза Ю. Ф. - Флюктуации процесса обслуживания в сети с полумарковским (импульсным) входным потоком, Мамонова А. В. (2010)
Плешаков Г. Н. - Компьютерное решение фундаментальной проблемы исключения (2010)
Ляшко С. И. - Об одной теореме М. А. Красносельского, Семенов В. В. (2010)
Наші автори (2011)
Литвиненко О. - Організація та управління жіночими середніми навчальними закладами у другій половині XIX – на початку XX століть (Херсонська губернія) (2011)
Зубко А. - Реалізація функцій процесу навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2011)
Юрченко З. - Гендерний вектор професійного зростання педагога (2011)
Худенко О. - Еволюція та рецепція поняття "індивідуальний стиль професійної діяльності вчителя” у психолого-педагогічній літературі (2011)
Остап’як І. - Роль підручника у формуванні професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів, Попович Ю., Соловей С. (2011)
Березовська Л. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2011)
Правова Н. - Застосування технології формування та розвитку критичного мислення у процесі мовленнєво-методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2011)
Гоцуляк К. - Теоретичні засади проблеми формування професійної компетентності вчителя початкових класів (2011)
Борин Г. - Особистісно діяльнісний підхід у підготовці майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей дошкільного віку (2011)
Сілевич Л. - Концепція типової програми з української мови за професійним спрямуванням (у контексті кредитно-модульної системи освіти), Мельничук О. (2011)
Череп А. - Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки вчителів етики у вищих навчальних закладах України (2011)
Коваль П. - Формування національної свідомості засобами мистецтва у вищих технічних навчальних закладах (2011)
Старєва А. - Аксіологічне наповнення процесу формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя історії та суспільствознавства (2011)
Січко І. - Емоційно-ціннісне ставлення учнів початкової школи до природи (2011)
Марущак В. - Особливості трудової активності молодших школярів як засобу підвищення рівня їх знань (2011)
Ізвєкова Г. - Організація пошукової діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках трудового навчання, Сливка Л. (2011)
Марусинець М. - Концептуальні підходи до різних видів рефлексії у професійному становленні майбутніх педагогів (2011)
Русин Г. - Психолого-педагогічні особливості формування пізнавальних інтересів та здібностей молодших школярів, Несторук К. (2011)
Романкова Л. - Особливості формування цінностей подружнього життя у старшому шкільному віці, Макарова Л. (2011)
Опанасюк І. - Психологічні особливості переживання факту "втрати” особистістю (2011)
Лемко Г. - Профілактика юнацького алкоголізму в діяльності соціального педагога, Масляк У. (2011)
Ткаченко А. - Система професійного навчання і виховання в Полтавській трудовій колонії імені М. Горького (2011)
Поташнюк І. - Психічне здоров’я і життєздатність учнів гімназії, Мицкан Б. (2011)
Будник О. - Моделювання етновиховного середовища в контексті наступності дошкільної та початкової освіти (2011)
Кардаш І. - Наступність в екологічному вихованні старших дошкільників і молодших школярів (2011)
Вертугіна В. - Проблема здійснення індивідуалізації навчання і виховання дітей з відхиленням зору в умовах інклюзивної освіти (2011)
Починкова М. - Роль вправ у дистанційному курсі філологічного спрямування (практикум української мови для майбутніх учителів початкових класів) (2011)
Мордовцева Н. - Формування творчої особистості молодшого школяра засобом лінгвістичної мініатюри на уроках української мови (2011)
Пославська Н. - Передумови вивчення дериваційного потенціалу дієслів: науково-методичний аспект (2011)
Рехтета Л. - Вплив українських традицій на формування здорового способу життя в молодших школярів (2011)
Марковецька Г. - Викладання історії на основі використання грошових знаків, Марковецький Р. (2011)
Лучицький Р. - Синергетичний підхід та розвиток творчих здібностей студентів: постановка проблеми, Мойсеєнко Л. (2011)
Авраменко К. - Використання інноваційних технологій у методико-математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2011)
Толоконнікова Н. - Методичні основи реалізації міжпредметних зв’язків на заняттях елективних курсів природничого напряму (2011)
Бродин І. - Фізичні задачі як інструмент пізнання, розвитку мислення і творчих здібностей учнів, Лучків І. (2011)
Мальона С. - Модель системи правової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури (2011)
Джус О. - Музика в культурно-освітній діяльності Софії Русової (2011)
Рис І. - Степан Рудницький – основоположник української географічної термінології (2011)
Приймаченко А. С. - Дослідження сумісності роботи мінеральних добавок в складі високоміцних сульфатостійких бетонів, Шейніч Л. О., Пушкарьова К. К., Гедулян С. І. (2015)
Семенюк С. Д. - Исследование работы пространственных сечений перекрестных балок фундаментов жилых и гражданских зданий (2015)
Хорунжий В. И. - О расчете выравниваемых зданий плоскими домкратами (2015)
Хонелия Н. Н. - Экспериментальные исследования бокового давления грунта на тонкую подпорную стенку с ребрами жесткости, Слободяник А. В. (2015)
Litvinenko А. S. - Control of sandy soils compaction by the method of dynamic probing during the vertical planning of building site, Lisnevsky Yu. V. (2015)
Парута В. А. - Теоретические и практические основы обеспечения совместной работы системы штукатурного покрытия с газобетонной кладкой, Брынзин Е. В. (2015)
Плевков В. С. - Экспериментальные и численные исследования стыков сборных железобетонных колонн зданий и сооружений, Балдин И. В., Гончаров М. Е. (2015)
Вегера П. І. - Аналіз основних методів підсилення композитними матеріалами похилих перерізів згинаних залізобетонних елементів, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2015)
Билеуш А. И. - Исследование закономерностей изменения прочности грунтов и их разрушения на приборе кручения, Кривоног А. И., Фридрихсон В. Л. (2015)
Дмитриев Д. А. - Определение фильтрационных параметров грунтов оснований при строительстве на территориях подверженных подтоплению и заглубленных сооружений (2015)
Станкевич А. М. - Про сучасні методи розв`язання багатовимірних задач будівельної механіки (2015)
Бойко І. П. - Особливості розрахунку спільної роботи будівлі з грунтовою основою в сейсмічно-небезпечних районах, Корнієнко М. В., Сахаров В. О., Жук В. В. (2015)
Мацько В. П. - Тенденції розвитку еміграційного шкільництва упродовж ХХ століття (2015)
Скиба М. М. - Модель підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності (2015)
Бєлкіна С. Д. - Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів у процесі викладання навчальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки (2015)
Ляшенко У. І. - Підготовка майбутніх суднових механіків засобами професійно зорієнтованих дисциплін (2015)
Нищак І. Д. - Проектування електронного навчально-методичного комплексу "Графіка" для реалізації комп’ютерно зорієнтованого навчання інженерно-графічних дисциплін (2015)
Барановська В. М. - Використання комп’ютерно орієнтованих методів навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів (2015)
Скиба К. М. - Професійна підготовка перекладачів в системі вищої освіти США (2015)
Сіранчук Н. М. - Формування лексичної компетентності молодшого школяра засобами словотворчої роботи (2015)
Паршикова О. О. - Особливості першого етапу навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи (2015)
Бронетко І. А. - Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (2015)
Зайцева І. В. - Модель навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій, Писанко М. Л. (2015)
Левчик Н. С. - Формування англомовної аудитивної компетентності першокурсників – майбутніх учителів англійської мови (2015)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі вивчення української мови (2015)
Kutsa O. - The experience of consecutive interpreting and interpreters’ note-taking technique teaching (2015)
Гупка-Макогін Н. І. - Теоретичні передумови формування іншомовної аудитивної компетентності майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки (2015)
Гриджук О. Є. - Формування мовнокомунікативної компетентності студентів на основі вивчення фахової лексики лісівництва й деревооброблення (2015)
Чернецька Ю. І. - Середовище ресоціалізації наркозалежних в реабілітаційних центрах: соціально-педагогічний аспект (2015)
Сургова С. Ю. - Цілемотиваційний компонент готовності майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності: результати діагностичного обстеження (2015)
Пономаренко Н. Г. - Форми підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу (2015)
Горпініч Т. І. - Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США (2015)
Zadorozhna I. - Using the us experience of online and hybrid education in Ukrainian universities (2015)
Cwer A.-M. - The education of youth in the cadet corps in the second Polish Republic (1918–1939) (2015)
Мусійовська О. Ф. - Створення контенту курсу комбінованого навчання іншомовної фахової комунікації (2015)
Гоменюк Г. В. - Формування мотиваційно-ціннісного компонента математичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання алгебри (2015)
Титул, зміст (2015)
Пирог Т. П. - Антимікробна дія поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Берегова Х. А., Савенко І. В., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О. (2015)
Булигіна Т. В. - Серологічні властивості та біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans, Яковлева Л. М., Броварська О. С., Варбанець Л. Д. (2015)
Пирог Т. П. - Синтез фитогормонов продуцентом поверхностно-активных веществ Nocardia vaccinii IМВ В-7405, Леонова Н. О., Шевчук Т. А., Панасюк Е. В., Береговая К. А., Иутинская Г. А. (2015)
Gladka G. V. - Phylogenetic analysis and autecology of spore-forming bacteria from hypersaline environments, Romanovskaya V. A., Tashyreva H. O., Tashyrev O. B. (2015)
Корнійчук О. П. - Видовий склад інфекційних чинників, що спричиняють розвиток реактивного артриту та їх вплив на аргіназно-NO-синтазну регуляторhу систему лімфоцитів периферичної крові, Мельник О. В., Воробець З. Д. (2015)
Грабова А. Ю. - Скрининг штаммов бактерий рода Bacillus – активных антагонистов фитопатогенов бактериальной и грибной природы, Драговоз И. В., Крючкова Л. А., Пасичник Л. А., Авдеева Л. В. (2015)
Панченко Л. П. - Влияние микоплазменной инфекции на жирнокислотный состав каллусов сахарной свеклы, Коробкова Е. С., Остапчук А. Н. (2015)
Булеца Н. М. - Чутливість фітопатогенних бактерій до стрептоміцину за дії пестицидів, Буценко Л. М., Пасічник Л. А., Патика В. П. (2015)
Хоменко Л. А. - Микробная деструкция минеральных (нефтяных) масел, Ногина Т. М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Тридцять років звершень і здобутків (2015)
Гуржій А. М. - Взаємозв’язок інформатизації суспільства й системи освіти, Лапінський В. В. (2015)
Лещенко М. П. - Роль наукової школи академіка НАПН України В. Ю. Бикова в інформатизації освіти і науки України, Яцишин А. В. (2015)
Застело О. В. - Аналіз методів визначення узгодженості думки групи експертів під час оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності слухачів (2015)
Петрович С. Д. - Дослідження тренду "Інтернет речей" у коледжі (2015)
Пручинська М. В. - Використання мультимедійних технологій на уроках ритміки в санаторній школі для дітей з особливими потребами (2015)
Єрмак І. О. - Навчання майбутніх дизайнерів використання цифрових технологій (2015)
Войченко О. - Мобільні технології в навчанні дорослих на прикладі подкастингу (2015)
Кученьова Т. В. - Підвищення пізнавальної активності учнів у навчанні інформатики шляхом застосування нетандартних уроків (2015)
Тарара А. М. - Сучасні вимоги до навчання учнів технічному моделюванню, Лапінський С. В. (2015)
Кіт І. В. - Методичні особливості курсу "Технологія створення робототехнічних систем", Кіт О. Г. (2015)
Мельник О. М. - Основи визначення ефективності використання електронних освітніх ресурсів і планшетів у навчально-виховному процесі початкової школи (2015)
Носенко Ю. Г. - Організаційно-педагогічні умови здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів в основній школі, Сухіх А. С. (2015)
Титул, зміст (2015)
На здобуття державної премії України в галузі науки і техніки (2015)
Карпук А. - Інституціональні передумови підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування, Шестак М. (2015)
Бутко М. - Методологія оцінки ролі експортного потенціалу в економічному розвитку регіону, Козік М. (2015)
Бондаренко В. - Зaбезпечення міжнaродної економічної діяльності регіону в умовaх мaкроекономічної нестaбільності (2015)
Obykhod H. - Anthropogenic impact as a source of environmental threats and hazards: tendencies and specifics of manifestation on the border territories of Western Ukraine, Illiashenko I. (2015)
Бабіченко В. - Формування глобальної інформаційної економіки: роль корпоративного сектору (2015)
Крюкова І. - Війна як мегафактор економічного розвитку (2015)
Богіра М. - Роль земельної реформи в економічних перетвореннях (2015)
Бойко С. - Публічні фінанси у контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки (2015)
Кузьменко С. - Фінансові аспекти становлення аграрного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій, Бєляк М. (2015)
Солдаткіна А. - Сектор ІКТ України як об’єкт стратегічного планування (2015)
Тараріко М. - Еколого-економічне обґрунтування імітаційних моделей аграрного виробництва на радіоактивно забруднених землях Полісся (2015)
Довга І. - Фінансово-економічне регулювання водокористування на регіональному рівні: пріоритети нарощення фіскального потенціалу (2015)
Гордійчук А. - Поточні витрати на охорону навколишнього середовища: шляхи нарощення (2015)
Титул, содержание (2015)
Устинов А. И. - Диффузионная сварка в ваууме нержавеющей стали через пористые прослойки никеля, Фальченко Ю. В., Мельниченко Т. В., Петрушинец Л. П., Ляпина К. В., Шишкин А. Е. (2015)
Дмитрик В. В. - Особенности деградации металла сварных соединений паропроводов, Соболь О. В., Погребной М. А., Сыренко Т. А. (2015)
Покляцкий А. Г. - Некоторые преимущества стыковых соединений тонколистовых деформируемых алюминиевых сплавов АМг5М и АМг6М, полученных сваркой трением с перемешиванием, по сравнению с ТИГ, Клочков И. Н., Мотрунич С. И. (2015)
Левченко О. Г. - Термодинамика образования соединений хрома в сварочных аэрозолях, Безушко О. Н. (2015)
Махлин Н. М. - Асинхронные возбудители и стабилизаторы дуги. Анализ и методика расчета. Часть 2, Коротынский А. Е. (2015)
Кучук-Яценко С. И. - Преобразователь частоты и числа фаз для контактной стыковой сварки рельсов, Руденко П. М., Гавриш В. С., Дидковский А. В., Антипин Е. В. (2015)
Кривцун И. В. - Промышленное применение гибридной лазерно-дуговой сварки (Обзор), Хаскин В. Ю., Коржик В. Н., Ло Ц. (2015)
Савуляк В. И. - Оценка прочности соединений, полученных сваркой с сопутствующей пайкой, Заболотный С. А., Бакалец Д. В. (2015)
Троицкий В. А. - Новые возможности радиационного контроля качества сварных соединений (2015)
Титул, содержание (2015)
Кучук-Яценко С. И. - Контактная стыковая сварка железнодорожных крестовин через литую аустенитную вставку, Швец Ю. В., Кавуниченко А. В., Швец В. И., Тараненко С. Д., Прощенко В. А. (2015)
Кравчук М. В. - Влияние термодинамических и структурных параметров многослойных фольг на характеристики процесса СВС, Устинов А. И. (2015)
Ахонин С. В. - Структура и свойства сварных соединений высокопрочных двухфазных титановых сплавов, выполненных ЭЛС и ТИГ, Белоус В. Ю., Селин Р. В., Петриченко И. К., Вржижевский Э. Л. (2015)
Бушма А. И. - Современное состояние гибридной лазерноплазменной сварки (Обзор) (2015)
Начимани Ч. - Анализ деформации электродов на меднохромовой основе при контактной точечной сварке (2015)
Сенчишин В. С. - Расчет размеров структурных составляющих наплавленного индукционным способом металла с наложением механической вибрации, Пулька Ч. В. (2015)
Жерносеков А. М. - Применение сварочных импульсных источников питания в электрохимических процессах, Кислицын В. М. (2015)
Жеманюк П. Д. - Опыт внедрения технологии восстановительной микроплазменной порошковой наплавки при ремонте лопаток турбин высокого давления в условиях серийного производства, Петрик И. А., Чигилейчик С. Л. (2015)
Лопухов Ю. И. - Эрозионная стойкость хромоникелькремнистого металла при наплавке в различных защитных средах (2015)
Стефанив Б. В. - Особенности реставрации рабочих органов матричных корпусов буровых долот, Хорунов В. Ф., Сабадаш О. М., Максимова С. В., Воронов В. В. (2015)
Маковецкая О. К. - Состояние и тенденции развития европейского рынка технологий соединений (Обзор) (2015)
Титул, содержание (2015)
Кучук-Яценко С. И. - Структура соединений алюминида титана γ-TiAl при контактной стыковой сварке сопротивлением с использованием промежуточных прослоек, Зяхор И. В., Чернобай С. В., Наконечный А. А., Завертанный М. С. (2015)
Устинов А. И. - Диффузионная сварка стали с оловянной бронзой через пористые прослойки никеля и меди, Фальченко Ю. В., Мельниченко Т. В., Петрушинец Л. В., Ляпина К. В., Шишкин А. Е., Гуриенко В. П. (2015)
Ющенко К. А. - Анализ процесса формообразования валика при наплавке на узкую подложку, Яровицын А. В., Хрущов Г. Д., Фомакин А. А., Олейник Ю. В. (2015)
Матвиенко В. Н. - Оценка формы и размеров сварочной ванны при наплавке комбинированным ленточным электродом, Мазур В. А., Лещинский Л. К. (2015)
Рябцев И. А. - Компьютерная информационно-измерительная система для исследования процессов дуговой наплавки, Ланкин Ю. Н., Соловьев В. Г., Осечков П. П., Тищенко В. А., Тихомиров А. Г. (2015)
Лобанов Л. М. - Оборудование для подготовки торцов труб применительно к сварке неповоротных стыков трубопроводов, Махлин Н. М., Смоляков В. К., Водолазский В. Е., Попов В. Е., Свириденко А. А. (2015)
Григоренко Г. М. - Автовакуумная пайка при ремонте медных панелей кристаллизаторов МНЛЗ, Пузрин А. Л., Атрошенко М. Г., Полещук М. А., Шевцов А. В., Моссоковская И. А. (2015)
Шаповалов К. П. - Изготовление крупногабаритных станин электрошлаковой сваркой плавящимся мундштуком, Белинский В. А., Косинов С. Н., Литвиненко С. Н., Ющенко К. А., Лычко И. И., Козулин С. М. (2015)
Левченко О. Г. - Характеристики шума при сварке в аргоносодержащих защитных газах, Кулешов В. А., Арламов А. Ю. (2015)
Титул, содержание (2015)
Кучук-Яценко С. И. - Разработка технологии комбинированного соединения неповоротных стыков толстостенных труб из высокопрочных сталей, Казымов Б. И., Загадарчук В. Ф., Дидковский А. В. (2015)
Харламов М. Ю. - Моделирование характеристик плазмы сжатой дуги при воздушно-плазменной резке на прямой и обратной полярностях, Кривцун И. В., Коржик В. Н., Ткачук В. И., Шевченко В. Е., Юлюгин В. К., Бойи В., Ситко А. И., Ярош В. Е. (2015)
Позняков В. Д. - Лазерно-дуговая сварка высокопрочных сталей с пределом текучести более 700 МПа, Шелягин В. Д., Жданов С. Л., Максименко А. А., Завдовеев А. В., Бернацкий А. В. (2015)
Борисов Б. С. - Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления, Астахов Е. А., Мурашов А. П., Грищенко А. П., Вигилянская Н. В., Коломыцев М. В. (2015)
Махлин Н. М. - Особенности бесконтактных возбуждений дуги переменного тока (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського