Савінова Н. М. - Принцип розвитку мовного чуття в загальній ієрархії принципів спеціальної методики початкового навчання рідної мови дошкільників з вадами мовлення (2010)
Тищенко В. В. - Моторна алалія у контексті психолого-педагогічних досліджень (2010)
Томіч Л. М. - Системний підхід до аналізу та оцінки ефективності логопедичної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку (2010)
Федорович Л. О. - Труднощі у підготовці майбутніх логопедів до роботи з дітьми переддошкільного віку (2010)
Хабарова С. П. - До проблеми конструювання підручника читання для учнів з важкими порушеннями мови (2010)
Швець О. І. - Корекційні можливості екскурсії в природу як засобу розвитку мовлення в учнів з ТПМ (2010)
Бугера Ю. Ю. - Вплив розвитку властивостей уваги молодших школярів з розумовою відсталістю на успішність навчання (2010)
Биченок М. І. - Змістовний аспект формування навиків самообслуговування у дітей дошкільного віку з тяжкими та численними психофізичними порушеннями (2010)
Вержиховська О. М. - Характеристика діагностичного компоненту підготовки розумово відсталих дошкільників до навчальної діяльності (2010)
Віннікова О. А. - До питання про зміст освітнього процесу дітей дошкільного віку з важкими і множинними порушеннями в розвитку (2010)
Гаврилов О. В. - Характеристика засобів підтримуючої комунікації для роботи з дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2010)
Галецька Ю. В. - Дослідження сформованості соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (2010)
Гаман А. М. - Причини труднощів формування недостатньої правової освіченості школярів із вадами інтелекту (2010)
Гіренко Н. А. - Динаміка формування сенсорної сфери у молодших школярів з вадами розумового розвитку (2010)
Гончарук Н. М. - Формування монологічного мовлення як засобу спілкування у розумово відсталих підлітків, ізольованих у колективі однолітків (2010)
Докучина Т. О. - Формування здорового способу життя у старшокласників з вадами інтелекту як запорука їхньої успішності (2010)
Дубовський С. О. - Вивчення деяких особливостей виконання розумово відсталими учнями операцій порівняння, узагальнення й класифікації геометричних фігур (2010)
Захарова Ю. В. - Діагностичний компонент технології навчання образотворчої діяльності учнів з важкою інтелектуальною недостатністю (2010)
Зигманова І. В. - Особливості організації дозвілля старшокласників з інтелектуальною недостатністю (розумовою відсталістю), Вечерко І. В. (2010)
Кирилюк Л. А. - Особливості розвитку сенсорно-перцептивної сфери дошкільників в нормі та при розумовій відсталості (2010)
Константинів О. В. - Характеристика системи трудового навчання розумово відсталих дітей (2010)
Левицький В. Е. - Особливості формування позитивного ставлення до занять фізичною культурою учнів молодших класів з порушеним інтелектом (2010)
Лісовська Т. В. - Научно-методичні основи процесу навчання дітей з важкою інтелектуальною недостатністю (2010)
Ляшенко О. М. - Переказ як спосіб підвищення розвитку звязного усного мовлення учнів допоміжної школи (2010)
Ляшко В. В. - Про результати вивчення стилю діяльності та ефективності виконання трудового завдання в учнів з вадами інтелектуального розвитку (2010)
Макавчик І. Ю. - Формування змісту освіти дітей з інтелектуальною недостатністю в умовах становлення державної системи спеціального навчання Білорусі (2010)
Мамонько О. В. - Особливості мовного спілкування дошкільників з інтелектуальною недостатністю (2010)
Номовир І. Г. - Розвиток усної мови дітей раннього віку з синдромом Дауна з використанням глобального читання (2010)
Одинченко Л. К. - Краєзнавчий підхід у викладанні географії в допоміжній школі (2010)
Потамошнєва О. М. - Особливості підбору лексичного матеріалу для роботи з розумово відсталими учнями молодших класів, Ревуцька О. В. (2010)
Рєзніченко Н. В. - Особливості навчання молодших розумово відсталих учнів зв’язного мовлення у процесі роботи над реченням (2010)
Свиридович І. О. - Формування діалогічної мови в учнів з інтелектуальною недостатністю (2010)
Сімко А. В. - Корекційна спрямованість фізичних вправ на психомоторний розвиток дітей-олігофренів дошкільного віку (2010)
Скивицька М. Є. - Вивчення рівня сформованості вимірювальних та вичислювальних вмінь у старшокласників з інтелектуальною недостатністю (2010)
Співак В. І. - Особливості психічного розвитку дітей з ДЦП, Михальський А. В. (2010)
Дегтяренко Т. В. - Результати комплексного нейропсихологічного обстеження розумово відсталих молодших школярів, Шевцова Я. В. (2010)
Тарасенко Н. В. - Прийоми роботи над прийменниками на уроках рідної мови в спеціальній школі (2010)
Татьянчикова І. В. - До питання соціалізації учнів з вадами інтелектуального розвитку (2010)
Товстоган В. С. - Методичні умови запровадження компетентнісного підходу на уроках трудового навчання в допоміжній школі (2010)
Трасковський Ю. М. - Своєрідність становлення практичних навичок у розумово відсталих учнів засобами соціально-побутового орієнтування (2010)
Кобель І. - Українська глуха дитина в чуючій родині… (2010)
Башкірова І. Л. - Змістовний компонент методики попередження емоційного неблагополуччя дошкільників з порушеннями зору в сім'ї (2010)
Вержбицька Т. М. - Аспект гностики в розвитку шкірно-кінестетичної чутливості у тотально сліпих молодших школярів, Кононович О. О. (2010)
Голуб Н. М. - Засади профілактики та подолання у молодших школярів стійкої неуспішності у процесі навчання (2010)
Гудим І. М. - Формування елементарних математичних уявлень у дошкільників з порушеннями зору (2010)
Дмітрієва О. І. - До питання використання жестової мови у процесі правового виховання старшокласників з порушеннями слуху (2010)
Калиніна О. М. - Психолого-педагогічні основи створення розвиваючого "безбар’єрного" освітнього середовища для дошкільників з порушеннями функцій опорно-рухового апарату (2010)
Ковалець І. В. - Модель соціального розвитку дітей з аутистичними порушеннями (2010)
Мілевська О. П. - Особливості розуміння молодшими школярами із затримкою психічного розвитку текстів в залежності від їх семантичних та синтаксичних характеристик (2010)
Мороз Л. В. - Аналіз складових компонентів рухової активності молодших школярів з дитячим церебральним паралічем, Скачедуб Н. М. (2010)
Науменко Д. Е. - Визначення рівнів тривожності у дітей-сиріт з ЗПР різних клінічних груп (2010)
Новосад Б. А. - Використання арт-терапії для дітей з комбінованими вадами в домашніх умовах (2010)
Омельченко І. М. - Особливості соціальної перцепції у ставленні до сім’ї дітей старшого дошкільного віку з дцп (2010)
Різниченко О. В. - При організації корекційно-виховної роботи з соціально дезадаптованими дітьми дошкільного віку (2010)
Романенко О. В. - Роль соціально-перцептивного передбачення у системі підготовки дітей з церебральним паралічем до інтеграції в суспільство (2010)
Русакович І. К. - Навчання жестовій мові глухих старшокласників: змістовний і методичний аспектия (2010)
Семенишена Т. О. - Мовленнєва готовність в структурі готовності до навчання в школі слабозорих дошкільників (2010)
Синьова Є. П. - Психологічні особливості розвитку діяльності при порушеннях зору у дітей (2010)
Сухоніна Н. С. - Спеціальна організація сенсорно-перцептивної діяльності слабозорих учнів молодших класів у підготовчий період вивчення математики (2010)
Федоренко С. В. - Становлення та розвиток спеціальної методики навчання української мови дітей з порушеннями зору (2010)
Франко Т. С. - Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках рідної мови в початкових класах інтенсивної педагогічної корекції (2010)
Хруль О. С. - Педагогічний супровід дітей з порушеннями зору як обов'язковий елемент освітнього процесу в умовах інтегрованого навчання (2010)
Чопік О. В. - До проблеми актуальності стосунків в учнівському колективі інклюзивного класу (2010)
Яковлева С. Д. - Стан мотиваційно-емоційної сфери дітей із затримкою психічного розвитку (2010)
Вовканич С. Й. - Максими суспільних трансформацій і економічних змін у контексті зміцнення національної безпеки України (2015)
Власюк О. С. - Стан і проблеми реформування адміністративно-територіального устрою України (2015)
Федірко О. А. - Формування нової локально-інноваційної парадигми регіональних досліджень (2015)
Возняк Г. В. - Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа (2015)
Захарченко С. В. - Конкурентоспроможність регіонів України та стратегічні аспекти її підвищення (у контексті підходу фахівців IMD-Lausanne) (2015)
Мокій А. І. - Моделювання інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів на основі методології нечіткої логіки, Антонюк Д. А., Піх М. З. (2015)
Юськів Б. М. - Рейтингування регіонів України за конкурентоспроможністю людських ресурсів, Пляшко О. С. (2015)
Сторонянська І. З. - Особливості формування та використання фінансових ресурсів пенсійного страхування на місцевому рівні (на прикладі Львівської області), Гринчишин І. М. (2015)
Сембер С. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової спроможності і фінансових ресурсів територіальної громади, Чубарь О. Г., Машіко К. С. (2015)
Бас-Юрчишин М. А. - Організаційні особливості фінансування сфери охорони здоров’я у сільській місцевості на принципах медичного страхування (2015)
Демченко А. М. - Економічна сутність рітейлу в банківському секторі України та можливості його вдосконалення (2015)
Калат Я. Я. - Вплив єврорегіонального співробітництва на розвиток прикордонних регіонів України (2015)
Сірик З. О. - Адміністративно-територіальний устрій Франції: актуальний досвід для України (2015)
Мельник М. І. - Аксіологічні чинники модернізації соціально-економічного розвитку України, Злидник Ю. Р. (2015)
Журба І. О. - Концептуальні засади та основні напрями формування кластерної політики в умовах трансформаційної економіки України (2015)
Садова У. Я. - Бізнес-знання, що міняють світ, Гринькевич О. С., Зайшла Н. О. (2015)
Теслюк Р. Т. - Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст, Біль М. М. (2015)
Садова У. Я. - Як збудувати сильну Європу. Стратегії для майбутнього: за підсумками участі у роботі XXV Економічного форуму (2015)
Музика П. М. - Теоретичні та прикладні засади розвитку сільських територій (2015)
Бабець І. Г. - Інституціональна інфраструктура підприємництва регіонів у процесі євроінтеграції України: теоретико-методологічні та прикладні аспекти модернізації (2015)
Величко В. В. - Досвід регіонального дослідження трудових відносин у Китаї (2015)
Апопій В. В. - Результативність наукового забезпечення аграрної реформи (2015)
Члену-кореспонденту НАН України Миколі Олександровичу Кизиму - 60 років (2015)
Титул, зміст (2015)
Аврамова О. - Правова природа та система житлових прав (2015)
Верес І. - Підстави колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами (2015)
Чабан О. - Класифікація договорів, що опосередковують здійснення інвестицій (2015)
Тур О. - Консультаційна послуга як юридична категорія (2015)
Савицька С. - Участь органів опіки і піклування у захисті прав та інтересів дитини (2015)
Федотова О. - Окремі аспекти розмежування повноважень у сфері розпорядження землями сільськогосподарського призначення (2015)
Коваленко С. - Кадрове забезпечення сільськогосподарського виробництва як предмет регулювання аграрного права (2015)
Розумний М. - Міфи в системі витоків лісового права (2015)
Гонтаренко Н. - Особливості адміністративно-правового статусу Фонду державного майна України як суб’єкта управління у сфері використання та розпорядження нерухомим майном (2015)
Медвецька О. - Поняття, ознаки та види корупційних злочинів, їх особливості відповідно до актів міжнародного законодавства (2015)
Карелін В. - Дослідження адміністративноHправових режимів у сфері виконання кримінальних покарань як передумова реформування пенітенціарної системи України (2015)
Калюга К. - Нетрадиційність криміналістичного методу діагностики ознак і властивостей людини (2015)
Негребецький В. - Проблема підвищення ефективності збирання, дослідження та фіксації інформації під час перевірочних слідчих (розшукових) дій (2015)
Малюга В. - Загальна характеристика взаємодії слідчого у кримінальному провадженні (2015)
Антонюк В. П. - Програма створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській областях на період до 2017 року та наукова експертиза її проекту, Ляшенко В. І., Новікова О. Ф., Котов Є. В., Чумаченко М. М. (2014)
Драчук Ю. З. - Управління ризиками інвестиційно-інноваційної діяльності на вугледобувних підприємствах, Трушкіна Н. В. (2014)
Кузьменко Л. М. - Промисловість сходу України: сучасні виклики та потенційні напрями розвитку, Солдак М. О., Дубініна М. В. (2014)
Столяров В. Ф. - Трансфер технологій: становлення та розвиток як економічної категорії, Воронкова Т. Е. (2014)
Амоша Е. А. - Проблемы регулирования социальных расходов в зарубежных странах (2014)
Гріневська С. М. - Інституційне забезпечення самостій-ного розвитку регіону при децентралізації управління (2014)
Жилінська Л. О. - Теоретичні аспекти щодо управління розвитком підприємства, Розумчук О. О. (2014)
Моисеев Г. В. - Вопросы институционального обеспечения реализации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для ускорения социально-экономического развития конкретного региона, Моисеев В. Г., Фиалка Л. В. (2014)
Толмачова Г. Ф. - Тенденції розвитку малого підприємництва у сучасних економічних умовах України, Якубяк О. В. (2014)
Шинкарюк О. В. - Оцінки міжнародного досвіду формування та використання міжбюджетних трансфертів (у контексті побудови системи державного управління регіональним людським розвитком), Кушлак О. І. (2014)
Ліньков М. О. - Механізми державного регулювання проектів транскордонного співробітництва (2014)
Надич А. Б. - Системы локального обмена услугами и товарами как инструмент снижения уровня безработицы в районах концентрации временно перемещенных лиц (2014)
Сердюк О. С. - Методичний підхід до оцінки державних вугледобувних підприємств з точки зору доцільності їх експлуатації (2014)
Шульга Г. В. - Особливості теоретичних підходів до дослідження інноваційної інфраструктури (2014)
Титул, зміст (2015)
Рижук Ю. - Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини та громадянина (2015)
Давидова Н. - Вищі навчальні заклади як суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку (досвід України та США) (2015)
Труфанова Ю. - Особливості припинення договору найму (оренди) у зв’язку із смертю наймача (2015)
Вавженчук С. - Зміст охоронних трудових правовідносин: асиметрії правового розуміння (2015)
Юзько Т. - Гідна оплата праці як необхідний атрибут захисту права на життя працівника (2015)
Гарагонич О. - Збільшення статутного капіталу акціонерних товариств (2015)
Токунова А. - Планування в енергетичній галузі: впровадження зарубіжного досвіду (2015)
Манжул І. - Американський досвід забезпечення енергетичної безпеки (2015)
Літошенко О. - Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель (2015)
Нашинець-Наумова А. - Реалізація адміністративно-правових форм у сфері забезпечення інформаційної безпеки корпорацій (2015)
Макаров М. - Оскарження слідчому судді рішення слідчого, прокурора при застосуванні заходів безпеки (2015)
Щасна А. - Обмеження майнових прав окремих категорій осіб у ході застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2015)
Негребецький В. - Криміналістична реконструкція як основа тактики перевірки показань на місці (2015)
Малюга В. - Структура методики розслідування окремих видів злочинів і місце в ній взаємодії слідчого (2015)
Гадзало Я. М. - Земельна реформа: заходи, що мають передувати її завершенню, Балюк С. А., Медведєв В. В., Пліско І. В. (2015)
Скрильник Є. В. - Вплив антропогенних факторів на гумусний стан і вміст поживних речовин у чорноземі типовому, Кутова А. М., Філімончук Я. С., Москаленко В. П. (2015)
Кравченко Ю. С. - Агрофізичні властивості чорнозему типового та ізогумусолю за різних технологій їх обробітку, Бережняк Є. М., Матвіїв Г. М., Джан С., Чен Ю., Сунь Т. (2015)
Заришняк А. С. - Хімічний склад коренеплодів буряків цукрових різних біологічних форм залежно від режимів вологозабезпечення ґрунту, Іоніцой Ю. С. (2015)
Рудик Р. І. - Стратегія розвитку агропромислового виробництва за збереження природних ресурсів у зоні Полісся, Мельничук А. О., Савчук О. І., Дишлюк В. Є. (2015)
Буценко Л. М. - Збудники бактеріальних хвороб пшениці за дії абіотичних факторів, Булеца Н. М., Пасічник Л. А. (2015)
Седіло Г. М. - Продуктивна і метаболічна дія БВМД у раціонах лактуючих вівцематок передгірської зони Карпат, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М. (2015)
Тимченко Л. О. - Органічне спеціалізоване м’ясне скотарство (2015)
Дзюбецький Б. В. - Селекція середньостиглих ліній кукурудзи плазми Айодент на основі сестринських подвійних гібридів, Боденко Н. А., Федько М. М. (2015)
Крутякова В. І. - Створення резерватора ентомофага бракон, Молчанова О. Д., Шейкіна О. Б. (2015)
Тараріко О. Г. - Моніторинг стану вологозабезпеченості посівів за даними дистанційного зондування землі, Ільєнко Т. В. (2015)
Говоруха В. М. - Динаміка взаємодії асоціації спороутворювальних ґрунтових мікроорганізмів з Fe(III), Таширев О. Б. (2015)
Назарок П. Г. - До проблеми картографування ерозійних процесів, Круглов О. В., Куценко М. В., Меньшов О. І., Сухорада А. В. (2015)
Бутрим О. В. - Ефективність землекористування як критерій рівня антропогенного навантаження, Швець О. Г. (2015)
Амарі А. О. - Обґрунтування відновлення зрошення на основі сценарного моделювання потенційної продуктивності сільськогосподарських угідь (2015)
Б. С. Носку — 85 (2015)
Пам’яті А. О. Бабича (2015)
Вороненко Ю. В. - Аналіз результатів наукової діяльності співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика за 2014 рік, Зозуля І. С., Вдовиченко Ю. П., Толстанов О. К., Косаковський А. Л., Гош Р. І., Ігрунова К. М., Козярін І. П., Смаглюк О. Є., Козаченко Н. В. (2015)
Паламарчук В. І. - Лапароскопічна апендектомія з використанням електрозварювання, Балацький Р. О. (2015)
Слонецкий Б. И. - Контаминационные процессы при остром экспериментальном перитоните, Тутченко Н. И., Ахмед М. О. Батавил, Вербицкий И. В. (2015)
Крамарева О. Г. - Вплив волемічної підтримки збалансованими кристалоїдними розчинами на показники водно-електролітного балансу у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Згржебловська Л. В., Малиш І. Р. (2015)
Рудь О. А. - Частота виникнення післяопераційної нудоти та блювання при черезшкірних ендоскопічних втручаннях на нирках в залежності від методу загальної анестезії (2015)
Шлапак І. П. - Лихоманка невідомого ґенезу як прояв системних захворювань сполучної тканини, Бондар М. В., Харченко Л. А., Цвик І. М. (2015)
Афанасенко Е. Ю. - Оценка клинической эффективности пародонтальных пленок на основе глюкозаминогликана при лечении генерализованного пародонтита на этапе реабилитации (2015)
Біда В. І. - Дослідження впливу штучних коронок на стан маргінального пародонту опорних зубів, Паливода І. І., Пальчиков А. В., Пальчикова Г. В., Оснач Р. Г., Чорненький І. М. (2015)
Дорошенко О. М. - Дослідження функціонального стану жувальних м'язів у пацієнтів різних вікових груп із сагітальними аномаліями прикусу, Лихота К. М., Дорошенко М. В., Біда О. В. (2015)
Леоненко Г. П. - Розповсюдженість патології прикусу та патології розташування окремих зубів у поєднанні з аномалією форми та розміру окремих зубів (2015)
Леоненко П. В. - Особливості фізико-механічних властивостей кісткової тканини в ділянках імплантації у пацієнтів з генералізованим пародонтитом та метаболічними остеопатіями (2015)
Омельяненко О. А. - Функціональні методи оцінки ступеня адаптаційно-компенсаторних можливостей опорних зубів при плануванні ортопедичного лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту (2015)
Юнакова Н. М. - Аналіз частоти персистенції вірусів сімейства Herpesviridae у пацієнтів із хронічними формами періодонтитів (2015)
Косаківська І. А. - Вплив електротермоадгезії на живі клітини в експерименті, Ватліцов Д. В., Андріяш В. В. (2015)
Лазарев І. А. - Імітаційне комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану біомеханічної системи "фіксатор-кістка" в умовах остеосинтезу перипротезного перелому стегнової кістки різними типами фіксації, Герцен Г. І., Штонда Д. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Динаміка проявів серцевої недостатності в короткострокові терміни у пацієнтів зі зниженою скоротливою здатністю міокарда після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові, Сморжевський В. Й., Габрієлян А. В., Якушев А. В., Доманський Т. М., Кудлай І. В., Романова С. В. (2015)
Новіков Р. Р. - Випадок хірургічного лікування субарахноідально -паренхиматозного крововиливу (v ст. шкали hunt - hess), обумовленого розривом аневризми правої середньої мозкової артерії, Чебурахін В. В. (2015)
Тихонова С. А. - Вроджена аномалія аорти у пацієнтки дорослого віку – особливості диференційної діагностики та роль сучасних методів візуалізації (клінічне спостереження), Пісковацька В. П., Шевченко С. В., Тімаков А. Н. (2015)
Беляєва Н. М. - Особливості інвалідності при патології внутрішніх органів, Яворовенко О. Б., Куриленко І. В., Забур’янова В. Ю., Бойко В. В., Томляк Т. І. (2015)
Бичков М. А. - Особливості вмісту пепсину у слині у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2015)
Бірюков В. С. - Доказова оцінка чутливості та специфічності загально-клінічних лабораторних досліджень при деяких коллагенозах, Якименко О. О., Тягай О. Я., Миронюк О. М., Дець В. В., Кравчук О. Є. (2015)
Єфременкова Л. Н. - Перебіг остеоартрозу при метаболічному синдромі (2015)
Ковальчук А. В. - Метаболічні маркери остеосинтезу на тлі прогресуючого перебігу цукрового діабету 2 типу у хворих похилого віку, Корпачев В. В., Корпачева-Зінич О. В., Кушнарьова Н. М., Ковальчук В. М. (2015)
Крилова А. С. - Вивчення ефективності комбінації хондроїтин сульфата-4,6 та цитратного комплексу у пацієнтів зостеоартрозом та гіперурикемією (2015)
Нагурна Я. В. - Оцінка ризику розвитку запальних захворювань кишки на підставі вивчення результатів парного кореляційного аналізу (2015)
Осипенко І. П. - Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: клініко-біохімічні особливості, Солєйко О. В., Солейко Л. П. (2015)
Рибицька М. О. - Роль прихильності до призначеної терапії у вираженості факторів ризику кардіоваскулярних захворювань та атеросклерозу у хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Рудь О. М. - Особливості прояву субклінічного атеросклерозу у осіб молодого віку з ожирінням (2015)
Савицька М. Я. - Особливості гістологічної картини слизової оболонки стравоходу за умови стрес-індукованого ураження (2015)
Стрільчук Л. М. - Відмінності стану серця у гелікобактер-позитивних та негативних осіб (2015)
Томашевська Ю. О. - Дослідження впливу рослинного засобу капсул "фітовенол" на функціональний стан шлунково-кишкового тракту (2015)
Хіміон Л. В. - Профіль факторів ризику серцево-судинних захворювань у осіб з гострим коронарним синдромом без дисліпідемії, Ященко О. Б., Ватага В. В., Дубчак О. Г. (2015)
Шелкова Е. В. - Амбулаторні формуляри як невід'ємна складова формулярної системи, Кабачна А. В., Кабачний О.Г., Титова Т. А. (2015)
Шуба Н. М. - Вивчення впливу протизапальних препаратів на основні клініко-патогенетичні аспекти у хворих на остеоартрит, Пилипенко А. В. (2015)
Васюта В. А. - Створення алгоритмів ранньої діагностики та лікування атрофії зорових нервів різного ґенезу (2015)
Волосовець А. О. - Вплив часу виникнення супратенторіального мозкового ішемічного інсульту на розмір вогнища та тяжкість неврологічного дефіциту (2015)
Головченко Ю. І. - Клі ніко-патогенетична характеристика вертеброгенних болей нижнього відділу спини у жінок, Бельська І. В. (2015)
Горева Г. В. - Клініко-нейропсихологічне співставлення когнітивного дефіциту із показниками системної та церебральної гемо-динаміки при синдромі помірних когнітивних порушень, Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Насонова Т. І., Гончар О. Ю. (2015)
Жданова В. М. - Кавернозні ангіоми стовбуру головного мозку та відновне лікування хворих в ранній післяопераційний період (2015)
Зозуля І. С. - Оптимізація часу проведення профілактичних і лікувально-діагностичних заходів на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах гострого періоду інсульту, Мотишена Н. М. (2015)
Корженевський Л. В. - Порушення спінального кровообігу в практиці сімейного лікаря, Корженевський Ю. Л. (2015)
Муравський А. В. - Визначення рівня аутоантитіл до нейроспецифічних білків у боксерів з повторними ЧМТ (2015)
Найдьонова Ю. Л. - Нейропсихологічні характеристики тривожності у пацієнтів з ревматоїдним артритом (2015)
Оржешковський В. В. - Вплив психологічного стану на перебіг полінейропатії у хворих на ревматоїдний артрит (2015)
Старовойтова Г. О. - Особливості прогресування рухових порушень при хворобі паркінсона, Девін’як О. Т., Слободін Т. М., Головченко Ю.І. (2015)
Ткаченко О. В. - Деякі клініко-неврологічні характеристики і показники рівня антитіл до нейроантигенів в гострому періоді поєднаної краніо-фаціальної травми, Петрова У. М. (2015)
Чуприна Г. М. - Цефалгії як прояв коморбідності у хворих на розсіяний склероз: особливості перебігу, підходи до медикаментозного та акупунктурного лікування (2015)
Юрик О. Є. - Нетипові неврологічні прояви остеохондрозу хребта (2015)
Владимирова І. М. - Раціональне застосування фітотерапевтичних засобів при еутиреозі (2015)
Ніженковська І. В. - Вплив гриба Ganoderma lucidum (CURT.:FR.) P. Karst. на неспецифічну імунну відповідь у мишей лінії CBA/Ca з вторинним імунодефіцитом, Підченко В. Т., Бичкова Н. Г., Бісько Н. А., Родніченко А. Є., Козіко Н. О. (2015)
Руденко В. А. - Ксеногенна трансплантація мезенхімальних стовбурових клітин трансфікованих геном ІЛ-10 як метод клітинної терапії експериментального алергічного енцефаломієліта, Бєльська Л. М., Гнєдкова І. О., Пічкур О. Л., Вербовська С. А., Похоленко Я. О. (2015)
Се-Фей Се-Фей - Експериментальне дослідження впливу екстракорпоральної радіальної ударно-хвильової терапії на імунні маркери сироватки крові у кроликів з травмою кістки (2015)
В’юницька Л. В. - Роль ендотелію в серцево-судинній патології, Архипова С. І. (2015)
Кошля В. І. - Особливості змін вазоактивної функції ендотелію та вмісту оксиду азоту у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з іхс і пухлинними захворюваннями товстого кишківника та особливості їх лікування у практиці сімейного лікаря, Кузьмічов А. О. (2015)
Куртян Т. В. - Новітні методологічні підходи у фізичній реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця (2015)
Радченко О. М. - Вплив терапії статинами на адаптаційні реакції та коагуляційний гемостаз у хворих на хронічну ІХС, Філіпюк А. Л. (2015)
Токаренко О. О. - Показники добового моніторування артеріального тиску та їх предикторна здатність у хворих на гіпертензивну нефропатію (2015)
Хомич А. В. - Діагностичні можливості застосування тканинної імпульсної доплерографії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця із стенозуючим ураженням коронарних артерій (2015)
Черних М. О. - Q-інфаркт міокарда на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини: клініко-анатомічні паралелі (2015)
Яковлєв Б. Ф. - Ліпідний стан хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця на фоні ендотоксикозу (2015)
Яременко О. Б. - Співвідношення гліцин/серин в плазмі крові як незалежний маркер ризику розвитку ішемічних ускладнень у хворих з гострим Q-інфарктом міокарда, Дудка П. Ф., Іорданова Н. Х., Кучмеровська Т. М. (2015)
Калюжна Л. Д. - Асоціація поліморфізму гена TNF-α з цитокіновим статусом та деякими клінічними особливостями у хворих на псоріаз, Повханич-Грицяк Т. М. (2015)
Ковальова Т. М. - Ксероз: причини та огляд засобів зовнішньої корекції, Половко Н. П. (2015)
Колєснікова В. Є. - Розробка складу дерматологічного крему, Половко Н. П. (2015)
Нечипоренко Н. М. - Соматичний стан та серологічні показники у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, хворих на сифіліс (2015)
Барбова А. І. - Використання нової молекулярно-генетичної системи Gene Xpert і рідкого живильного середовища в системі вастес mgit для швидкої діагностики туберкульозу, Журило О. А., Алієва Н. М. (2015)
Вантюх Н. В. - Особливості клітинного імунітету у реконвалесцентів після негоспітальних пневмоній залежно від їх перебігу та наявності бронхобструктивного синдрому, Лемко О. І., Решетар Д. В. (2015)
Варицька Г. О. - Профіль медикаментозної резистентності МБТ у хворих на мультирезистентний туберкульоз, який діагностований молекулярно-генетичним або фенотиповим методом (2015)
Грабовський Ю. В. - Тромбоемболія легеневої артерії: основи діагностики згідно з рекомендаціями доказової медицини (2015)
Гуменюк Г. Л. - Саркоидоз с поражением паренхимы легких: клинические проявления, состояние легочной вентиляции и диффузии, показания к назначению глюкокортикостероидов (2015)
Зарічна Т. П. - Маркетингові дослідження національного ринку протитуберкульозних лікарських засобів (2015)
Кузнєцова-Арабулі Ю. В. - Стан жирнокислотного метаболізму у хворих на ішемічну хворобу серця та хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Кузовкова С. Д. - Гистохимическое выявление пенистых макрофагов в легочной ткани при прогрессировании фиброзно-кавернозного туберкулеза легких, Лискина И. В., Загаба Л. М., Мельник О. А. (2015)
Литвинюк О. П. - Клінічні особливості туберкульозу у медичних працівників вінницької області, Зайков С. В. (2015)
Мацегора Н. А. - Ретроспективний аналіз поширеності та деяких епідеміологічних особливостей ко-інфекцій у хворих на хіміорезистентний туберкульоз в одеській області (за 2011-2014 роки), Полякова С. О., Леоненко-Бродецька О. М. (2015)
Ніколаєва О. Д. - Діагностика туберкульозу лімфатичних вузлів у ВІЛ-інфікованних, Гріцова Н. А. (2015)
Павленко О. І. - Оцінка захворюваності від хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів в залежності від умов праці у металургів (2015)
Рубцов Р. В. - Значимость изменений некоторых показателей воспаления у рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии в постконтактный период, Левина Е. В. (2015)
Черенько С. О. - Частота та характер побічних реакцій під час проведення інтенсивної фази хіміотерапії 6-ти і 8-ми місячної тривалості при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз, Гранкіна Н. В. (2015)
Чоботар О. П. - Переносимість індивідуалізованих режимів хіміотерапії, що містять ізоніазид у високих дозах,в лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю (2015)
Шохова М. О. - Розповсюдженість артеріальної гіпертензії серед працівників гірничорудної промисловості хворих на професійне хронічне обструктивне захворювання легень, Базовкін П. С. (2015)
Соловйов О. С. - Нормативно-правові засади раціонального використання матеріально-технічних та кадрових ресурсів (законодавча субстанція та допоміжні взаємопідживлюючі елементи в тілі фармацевтичного права. ціна ЛЗ, показники, кадри). Повідомлення 2, Григорук Ю. М. (2015)
Бучакчийская Н. М. - Непрерывное профессиональное развитие преподавателей последипломного медицинского образования, Клименко А. В., Бахарева Л. В., Кравченко Е. А. (2015)
Ветютнева Н. О. - Досвід роботи з базами стажування провізорів-інтернів за спеціальністю "Загальна фармація", Загорій Г. В., Тодорова В. І., Радченко А. П., Федорова Л. О., Убогов С. Г. (2015)
Волгіна Л. М. - Інтегративна медицина та антигомотоксична терапія при захворюваннях в дитячому віці, Рідковець С. Г. (2015)
Гончарук О. М. - Малоінвазивні методики в нейрорадіології (2015)
Долженко М. М. - Методологічні основи дистанційного навчання з кардіології в системі післядипломної освіти, Боброва О. В., Давидова І. В., Конопляник Л. І., Лобач Л. Є., Мимренко С. М., Поташев С. В., Перепельченко Н. А., Сімагіна Т. В. (2015)
Луньова Г. Г. - Перспективи підготовки клінічних патологів в Україні, Сергієнко Л. І., Завадецька О. П., Кривенко Є. О., Федорова Т. Т., Олійник О. А. (2015)
Матюха Л. Ф. - Раціональне використання клінічних баз у післядипломній підготовці сімейних лікарів, Коваленко О. Є., Дупляк Л. М. (2015)
Пилягина Г. Я. - Применение многоосевой классификации МКБ-10 в преподавании психиатрии, Насинник О. А. (2015)
Прокопенко Т. С. - Визначення співвідношення циклів навчальних дисциплін у підготовці фармацевтів (2015)
Савельєва-Кулик Н. О. - Методика проведення семінарського заняття "Мистецтво в практиці здоровлення" (2015)
Ханенко Н. В. - Сьогодення медичної освіти в Україні, Чуприна Г. М., Сулік Р. В. (2015)
Харченко Н. В. - Методологія викладання курсу "Хвороби печінки" на циклі ту "вибрані питання гастроентерології" для викладачів вищих медичних навчальних закладів, Опанасюк Н. Д., Харченко В. В., Лопух І. Я. (2015)
Рецензія професора Мельникова О.Ф. на національний підручник "Алергологія" (2015)
Басс Л. Ю. - Гуманістична спрямованість як складова професійної діяльності психолога, Волинець Н. В. (2014)
Галімов А. В. - Дидактичні основи формування професійних компетентностей у водолазів-підривників (2014)
Гнатюк Н. І. - Проблема насильства в сучасній сім’ї: теоретичні аспекти, Василенко О. М. (2014)
Григоренко О. П. - Науково-педагогічна та організаторська діяльність заслуженого працівника фізичної культури і спорту України професора Є. М. Свіргунця (2014)
Дзюба П. М. - Методика реалізації принципу наочності в процесі навчання курсантів-прикордонників засобам захисту від зброї масового ураження (2014)
Долинський Є. В. - Можливості використання освітніх інтернет-ресурсів для побудови змісту елективних курсів з іноземної мови, Петраш А. І. (2014)
Дутчак Ю. В. - Особливості маркетингу фізкультурно-реабілітаційних послуг, Матвійчук В. М. (2014)
Єгорова В. В. - Аналіз, сучасний стан та перспективи розвитку системи методичної роботи ВНЗ як осередку підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (2014)
Заблоцька-Сєннікова Н. В. - Навчальна дисципліна "Психологічні аспекти управління соціальним закладом" як важлива складова підготовки магістрантів спеціальності "Управління соціальним закладом" (2014)
Заблоцька-Сєннікова Н. В. - Навчальна дисципліна "Психолого-педагогічні засади діяльності вищої школи" як важлива складова підготовки магістрантів спеціальності "Управління навчальним закладом" (2014)
Кіш Н. В. - Інтеграція комунікативно-контекстного та компетентнісного підходів як педагогічна умова формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2014)
Клімчук В. А. - Впровадження інклюзивного навчання в Україні, Чайковський М. Є. (2014)
Кравець І. Л. - Стан діяльності альтернативної освіти у Польщі (2014)
Кравчина Т. В. - Інтерпретація та розуміння іншомовного наукового тексту (2014)
Кравчук Л. С. - Реалізація принципу наступності під час вивчення біології (2014)
Лєонова Ю. В. - Сімейні конфлікти як чинник впливу на соціалізацію дитини дошкільного віку, Василенко О. М. (2014)
Матвійчук В. М. - Результати дослідження мотиваційного компоненту професійної готовності майбутніх фізичних реабілітологів до діяльності з особами з інвалідністю (2014)
Матвійчук Т. В. - Особливості професійної підготовки соціальних працівників: регіональний аспект (2014)
Мешко Г. М. - Готовність до збереження і зміцнення професійного здоров’я як узагальнений результат здоров’яформувальної педагогічної освіти (2014)
Мозолев О. М. - Теоретичний аналіз проблеми формування потреби до фізичного самовдосконалення (2014)
Пасічник О. О. - Комунікативна складова навчального тренінгу як засобу професійної підготовки студентів соціальної сфери (2014)
Полюк В. С. - Рівні інтеграційних процесів у системі вищої військової освіти (2014)
Попелюшко Р. П. - Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в інклюзивному навчанні (2014)
Синюк Н. В. - Профілактика адиктивної поведінки як сфера професійної діяльності майбутнього соціального педагога (2014)
Собко В. Г. - Результати експериментального дослідження розвитку професійної компетентності офіцерів із застосуванням ділових ігор (2014)
Фрадинська А. П. - Психологічні особливості розвитку особистості молодшого школяра (2014)
Чайковський М. Є. - Можливості стимуляції інклюзивного розвитку ВНЗ з використанням матеріалів "Індексу інклюзії" (2014)
Чередніченко О. В. - Соціально-психологічна єдність малої групи з зовнішнім статусом, Деркач М. В. (2014)
Шаваріна О. П. - Засоби запобігання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі, Кондратюк С. М. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Мальцев А. В. - Моделювання роботи муфти зчеплення в перехідних режимах, Павлішин П. Н. (2014)
Шептіліс П. А. - Вплив знакопеременности тертя, продуктів зносу і спрямованості магнітного поля на знос стали при високій швидкості, Євдокимова А. М. (2014)
Максимов В. Г. - Оцінка основних показників надійності автомобілів агропромислового комплексу, Ніцевич О. Д., Ткачьов О. А., Теплечук А. М. (2014)
Yelizarov S. P. - Еngineering analysis of single row thrust and angular contact rolling element bearings at complex loading, Lipin A. P. (2014)
Петров Л. М. - Застосування відокремленого циклу для вивчення безперервного руху колісного рушія транспортного засобу, Кружков В. В. (2014)
Shevtsov Е. N. - To geometry, kinematics and pin inflexibility of teeth out centroid engagemet of pnetary-rotor hydromotors (2014)
Ткачьов О. А. - Динамічні характеристики пружинного погашувача коливаннь для навісного обладнання агропромислового комплексу (2014)
Якименко В. В. - Основні особливості зварювання тертям, Євдокимова А. М. (2014)
Уминський С. М. - Вплив умов експлуатації на показники надійності складових частин тракторів, Конев С. В. (2014)
Домущі Д. П. - Методи обгрунтування оптимальної тривалості збирання урожаю зернових культур (2014)
Уминський С. М. - Підвищення експлуатаційной надійністі гідросистем тракторів, Єлiзаров С. П., Марков О. С. (2014)
Петров Л. М. - Елементи теорії руху гусеничного трактора, Паскаль О. О. (2014)
Артемов В. О. - Досвід використання результатів стендових випробувань для прогнозу ресурсу (2014)
Домущі Д. П. - Моделі безвідмовності складних технічних систем (2014)
Уминський С. М. - Визначення показників пристосованісті тракторів до обслуговування при зберіганні, Макарчук В. І., Якімов О. О. (2014)
Петров Л. М. - Удосконалення конструкції начіпної системи трактора, Цобенко О. С. (2014)
Домущі Д. П. - Проблеми та перспективи матеріально-технічного забезпечення виробничих та сервісних підприємств АПК (2014)
Цуканов Ю. С. - Результати оптимізації складу агрегату для хімічного захисту рослин з динамічними дозаторами, Горбенко І. В. (2014)
Dudarev I. I. - Рrobabilistic model of compound animal feedstuff mixing process (2014)
Буров О. О. - Знепилювання газових викидів сушильної установки, Буров О. І., Винограденко Л. В. (2014)
Уминський С. М. - Вдосконалення умов експлуатації пневмосистем, Житков С. С., Якімов О. О. (2014)
Сидун В. М. - Визначення умов проектування енергозберігаючих свинокомплексів, Мальцев О. В. (2014)
Дударев І. І. - Волога зерна (2014)
Vovkodav G. N. - Тhe effect of functioning of agricultural enterprises on water quality of river Synyukha within Kirovograd oblast (2014)
Якімов О. О. - Вплив числа ріжучих виступів на переривчастому шліфувальному крузі на параметричну стійкість пружної системи станка і на шорсткість обробленої поверхні, Уминський С. М., Дмитрієва С. Ю. (2014)
Савченко О. Я. - Експериментальне дослідження підвищення якості сталевих відливків, отримуваних в оболонкових формах, Артемов В. О. (2014)
Уминський С. М. - Гідродинамічна обробка нафтопродуктів (2014)
Осадчук П. І. - Експериментальні дослідження процесу екстрагування з нерухомого шару дрібнодерсперстного матеріалу, Вітковський Я. О. (2014)
Мартинова О. Б. - До питання вивчення впливу водопотреби розчинової суміші пінобетону неавтоклавного твердіння на його міцнісні властивості (2014)
Дударев І. І. - Комбікорм та особливості його зберігання (2014)
Вовкодав Г. М. - Флотаційне виділення тонкоемульгованих органічних речовин з стічних вод сільськогосподарських підприємств (2014)
Осадчук П. І. - Основні процеси у виробництві рослинних олій, Вітковський Я. О. (2014)
Martynova Е. B. - Тhe study of the influence of rheological and strength characteristics of foamed concrete on its integral porosity (2014)
Гриценко В. І. - Сценарне дослідження розвитку економічної системи в умовах невизначеності на основі оцінки її критеріїв ефективності, Бажан Л. І. (2015)
Макарова М. В. - Інформаційне забезпечення запровадження систем електронної комерцiї і електронного бізнесу з урахуванням ризикованості їх розвитку (2015)
Ляшенко О. І. - Економічне зростання при умові розповсюдження знань в залежності від загального рівня капіталоозброєності праці (2015)
Безугла К. О. - Вербальна модель інфраструктури е-комерційного підприємства (2015)
Бажан Л. И. - Концептуальні основи синхронізації матеріального та інформаційного потоків в транспортно-логістичній системі, Яблоков И. В. (2015)
Галушко В. Г. - Моделирование распределений суммы независимых случайных величин (2015)
Глущенко І. А. - Оцінка ефективності реалізації програм розвитку регіональної енергетики (2015)
Єршова О. Л. - Проектування статистичних обстежень використання ІКТ в домашніх господарствах: світовий досвід та можливості для України (2015)
Кайдан Л. І. - Концептуальні основи інтелектуалізації імітаційного моделювання стабільного розвитку комерційного банку з урахуванням взаємозв’язку ризиків, Духота Є. В. (2015)
Кудрицька Н. В. - Моделювання оцінки рівня транспортної забезпеченості регіонів України з використанням функції Харінгтона (2015)
Кудін В. І. - Моделювання галузевої еколого-економічної взаємодії в рамках виконання обмежень за Кіотським протоколом, Онищенко А. М. (2015)
Кутах О. П. - Концептуальна модель управління логістичним сервісом транспортної системи (2015)
Лебеда Т. Б. - Моделювання впливу бюджетно-податкової політики на макроекономічну динаміку в Україні (2015)
Остапенко О. П. - Стрес-тестування в системі оцінки ефективності виконання бюджетної програми у Збройних Силах України (2015)
Резниченко Л. В. - Використання методів інтелектуалізації процесів оподаткування для збільшення державного бюджету і розпізнавання економічних ризиків, Тимашов О. О. (2015)
Резниченко Р. В. - Прийняття рішень для віртуальних підприємств з використанням рішень Кіні і Райфа в умовах невизначеності, Тимашова Л. А. (2015)
Соболевська Л. І. - Принципи розробки знання – орієнтованої моделі управління галуззю рослинництва в регіоні в умовах невизначеності та ризику (2015)
Тимашова Л. А. - Интеллектуальная технология, основанная на знаниях, для систем поддержки принятия решений, Таран Л. Ю., Пустовойт Р. А. (2015)
Тутова О. В. - Вимірювання рівня людського розвитку за допомогою методів агрегування (2015)
Чистик О. М. - Застосування Gretl для побудови багатофакторної моделі короткострокового прогнозування фінансових ресурсів Збройних Сил України (2015)
Титул, зміст (2015)
Гриняк А. - Договірне регулювання підрядних відносин у підприємницькій діяльності (2015)
Жорнокуй Ю. - Окремі питання визнання членів органів акціонерного товариства учасниками корпоративного конфлікту (2015)
Макаренко О. - Участь органів опіки та піклування у відносинах із надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 Цивільного кодексу України) (2015)
Пожоджук Р. - До питання про дифузні права споживача (2015)
Сеник С. - Проблеми теорії та практики перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві, Оприско М. (2015)
Вавженчук С. - Право на превентивну охорону трудових прав як суб’єктивне право (2015)
Котух К. - Удосконалення принципів державного регулювання аграрної сфери (2015)
Хрипко С. - Сімейні фермерські господарства: проблеми правового регулювання (2015)
Федотова О. - Окремі аспекти правового режиму земель внутрішнього водного транспорту України (2015)
Льовочкіна В. - Особливості функціонування системи побутової відповідальності в Китаї (2015)
Келестин М. - Особливості участі України у Міжнародній угоді по цукру 1992 р. (2015)
Кіндюк К. - Еволюція соціологічноKправових поглядів М. Гернета (1874–1953 рр.) на проблеми злочинності (2015)
Бочарніков Д. - Субкультура аномії у вимірі субкультурології: правовий контекст, Радзієвський В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Сінченко В. М. - Біоадаптивна технологія виробництва цукрових буряків, Пиркін В. І. (2015)
Роїк М. В. - Напрями, методи та стратегія розвитку селекції цукрових буряків, Корнєєва М. О. (2015)
Бойко І. І. - Вплив розміру насіння на посівні якості та продуктивність цукрових буряків (2015)
Ягольник О. О. - Мішель Терещенко має намір перевести Глухів на біогаз (2015)
Макух Я. П. - Як зберегти насадження міскантусу від бур’янів (2015)
Бажина Н. О. - Особливості забур’янення посівів квасолі звичайної та ефективність контролювання бур’янів гербіцидами комбінованої дії (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Szymańska-Czerwińska M. - Preliminary study in range of prevalence Chlamydia spp. in the Polish cattle population, Niemczuk K. (2015)
Orobchenko O. L. - The impact of potential feed additive nanocomposite (Ag, Cu, Fe and Mn dioxide) on eggs’ quality parameters of laying hens compared with metal salts, Roman’ko M. Ye., Kutsan O. T. (2015)
Obukhovska O. V. - Biological properties of Campylylobacter museum strains after long storage in lyophilized form, Kalinichenko T. V., Dragut S. S., Kutzenko V. A. (2015)
Zavgorodniy A. I. - Isolation of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis from zoo animals, Pozmogova S. A., Girka M. A., Goncharova N. V. (2015)
Iwaniak W. - Brucellosis — the current situation in Poland, Szulowski K. (2015)
Poteiko P. I. - Study of drug-resistant tuberculosis in Kharkiv region, Ukraine, Gerilovich A. P., Konstantynovska O. S., Rogozhin A. V., Sapko S. A., Liashenko A. A., Solodiankin O. S., Bolotin V. I. (2015)
Назим Я. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния конструкций опор большого перехода межсистемной воздушной линии электропередачи в условиях реконструкции с заменой проводов, Танасогло А. В. (2015)
Гаранжа И. М. - Комплексные экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния металлических многогранных стоек (2015)
Махинько А. В. - Обоснование калибровки коэффициентов сочетания постоянной, снеговой и ветровой нагрузок при расчете металлических конструкций в рамках ДСТУ-Н Б EN 1990, Махинько Н. А. (2015)
Горохов Е. В. - Особенности обтекания ветровым потоком тел вращения в строительной аэродинамике, Васылев В. Н., Лозинский Э. А., Зубенко А. В., Дроздов А. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Забловський А. - Актуальні проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій у контексті реформування системи оцінки ефективності державної підтримки, Петруха С. (2015)
Крисоватий А. - Фіскальна ефективність ПДВ із ввезених на митну територію України товарів, Гуцул І. (2015)
Ткачик Ф. - Моніторинг діяльності фіскальних органів у сфері роз’яснення митного законодавства та мінімізації митних ризиків, Крисовата К. (2015)
Краус Н. - Регулятори "інноваційного ліфту" економіки України під впливом інституціонально-структурних змін (2015)
Петруха С. - Ефективні середні податкові ставки як критерій інвестування в аграрний сектор національної економіки, Назукова Н. (2015)
Максимович В. - Грошові перекази трудових мігрантів як перспектива фінансового забезпечення інвестиційних потреб держави, Яненко І. (2015)
Осипов В. - Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку, Осипова Л. (2015)
Насибова Л. - Перспективы развития внешнеэкономических связей Азербайджана с Египтом (2015)
Алекперова Ф. - Формирование товарной политики промышленных предприятий Азербайджана (2015)
Нейматова Л. - Объективная необходимость создания и развития финансово-промышленных групп в Азербайджане (2015)
Гаджиев А. - Особенности и основные цели социальной политики в условиях глобализации и обеспечения устойчивого развития (2015)
Квасницька Р. - Сутність та склад інституційних інвесторів фінансового ринку (2015)
Васюк М. - Роль фінансового моніторингу для забезпечення фінансової безпеки України (2015)
Будзяк О. - Концептуальні засади стратегічного розвитку екологобезпечного землекористування (2015)
Титул, зміст (2015)
Парсяк В. - Заохочення персоналу вищих навчальних закладів до підвищення якості освітніх послуг, Парсяк К. (2015)
Іртищева І. - Інноваційне оновлення фінансово-економічного механізму реалізації децентралізованої моделі сталого розвитку територіальних громад, Стегней М. (2015)
Швець А. - Мотивація як фактор підвищення ефективності відтворювальної діяльності підприємства, Тубальцева Н., Баланенко О. (2015)
Єфімова Г. - Наукові засади стратегії розбудови підприємств суднобудування України (2015)
Бутенко А. - Потенціал малого підприємництва як фактор забезпечення розвитку конкурентоспроможних галузей: регіональний аспект, Гришина Л., Гришина Н. (2015)
Карась П. - Оцінка впливу ресурсного потенціалу банків на їх кредитно-інвестиційний портфель, Приходько Н. (2015)
Рогов Г. - Теоретична сутність і взаємозв’язок сталого розвитку, корпоративної та фінансової стійкості (2015)
Пархоменко О. - Підходи до визначення структури та наповнення інформаційно-знаннєвої парадигми постіндустріальної економіки (2015)
Залуцький І. - Перспективи застосування державного земельного кадастру для оцінювання виробничого потенціалу сільських територій, Притула Х. (2015)
Дорош О. - Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок (2015)
Кулиев З. - Роль и место государственного нефтяного фонда в экономике Азербайджана (2015)
Кіндзерський Ю. - Стимулювання виробництва та міжрегіональне вирівнювання через спеціальні економічні зони: досвід Польщі в контексті євроінтеграційного курсу України (2015)
Романова Л. - Про маркетинг з любов’ю (на підручник Парсяка В. М. "Маркетинг: сучасна концепція та технології") (2015)
Усенко А. Ю. - TG13: обновленные токийские клинические рекомендации по лечению острого холангита и холецистита, Ярешко В. Г., Ничитайло М. Е., Михеев Ю. А., Андреещев С. А. (2015)
Тутченко М. І. - Сучасний погляд на інтенсивну терапію шлунково–кишкової кровотечі, Рудик Д. В., Іскра Н. І., Трофіменко С. П., Щур І. В. (2015)
Шапринський Є. В. - Лікувальна тактика та періопераційна інтенсивна терапія при стенозуючих захворюваннях стравоходу, Дацюк О. І. (2015)
Павлова О. М. - Внутрішньочеревна гіпертензія та респіраторна дисфункція після пластики грижі черевної стінки (2015)
Евтушенко Д. А. - Профилактика рецидива острой спаечной непроходимости кишечника (2015)
Усенко О. Ю. - Поєднання клітинних технологій та мініінвазивної хірургії в лікуванні хронічної виразки шлунка, Радьога Я. В., Гребенюк Д. І., Стукан О. К. (2015)
Котенко О. Г. - Динамика печеночного кровотока в ближайший период после предоперационной эмболизации воротной вены, Кондратюк В. А., Матящук А. С., Остапишен А. Н. (2015)
Байрамов Н. Ю. - Билиарные осложнения после трансплантации правой доли печени от живых доноров, Мамедов Р. А., Кайаальп Дж., Йылмаз С., Аскеров М. Я., Мамедова С. С. (2015)
Орлов М. Ю. - Лечение новорожденных по поводу острого нарушения кровообращения головного мозга по геморрагическому типу (2015)
Нетлюх А. М. - Морфометричні фактори прогнозу віддаленої реканалізації внутрішньочерепних артеріальних аневризм після їх ендоваскулярного хірургічного лікування (2015)
Опанасенко М. С. - Використання відеоторакоскопічних методик при синдромі внутрішньогрудної лімфаденопатії нез’ясованого генезу, Конік Б. М., Купчак І. М., Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Стасів Т. М., Климець Є. В. (2015)
Севергин В. Е. - Возможности метода радиочастотной абляции в лечении злокачественных опухолей легких и плевры, Шипулин П. П., Аграхари А., Кирилюк А. А., Поляк С. Д. (2015)
Ціома В. А. - Ефективність алгоритму дій анестезіолога за "тяжких дихальних шляхів" під час анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину, Буднюк О. О. (2015)
Маєтний Є. М. - Оперативне лікування релаксації діафрагми з застосуванням зварювання біологічних тканин (2015)
Стаховський Е. О. - Тактика лікування пацієнтів з приводу онкологічних захворювань за ятрогенного пошкодження верхніх сечових шляхів, Вукалович П. С., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вітрук Ю. В., Кононенко О. А. (2015)
Пасичный Д. А. - Пластика пролежней крестцовой области с применением ротационных кожно–фасциальных ягодичных лоскутов (2015)
Дмитрієв Д. В. - Морфологічні зміни шкіри в операційній рані при синдромі опіоїд–індукованої гіпералгезії, Коноплицький В. С. (2015)
Лігоненко О. В. - Використання бактеріофагів у комплексі лікування вогнепальних ран м’яких тканин у хворих за полівалентної алергії до антибіотиків, Борисенко М. М., Дігтяр І. І., Іващенко Д. М., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Шумейко І. А., Стороженко О. В., Горб Л. І., Лігоненко О. О. (2015)
Малик С. В. - Досвід застосування релапаротомії при хірургічному лікуванні захворювань органів черевної порожнини, Подлєсний В. І., Лавренко Д. О., Ксьонз І. В. (2015)
Іоффе О. Ю. - Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка після встановлення внутрішньошлункового балона, Молнар І. М., Тарасюк Т. В., Цюра Ю. П., Стеценко О. П., Кривопустов М. С. (2015)
Лазирский В. А. - Применение илеоцекальной гастропластики в эксперименте (2015)
Хомяк І. В. - Вплив підвищеного внутрішньочеревного тиску на виникнення поліорганної недостатності при гострому панкреатиті, Фурманов Ю. О., Савицька І. М., Кіт О. В., Хомяк А. І. (2015)
Арсенюк В. В. - Спостереження гострого гангренозного апендициту в невправній лівобічній пахвинній грижі, Мерлюк В. О., Васильнов Д. С., Войтенко І. І., Гринів О. В., Місевич Д. О., Арсенюк Т. Л. (2015)
Титул, зміст (2015)
Професору Володимиру Шевчуку – 60! (2015)
Мозаїка подій (2015)
Морозов О. - Система організаційно-економічних рішень комбінованого електрозабезпечення машинобудівних підприємств, Редько О. (2015)
Григорьева С. - Научные основы анализа структурной политики (2015)
Ступень М. - Економіко-інституціональні засади використання земельних ресурсів, Бочко О. (2015)
Петруха С. - Антикризове регулювання аграрного сектору економіки України в умовах формування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (2015)
Буша Д. - Розбудова інфраструктури земельного ринку як базова передумова підвищення інвестиційної привабливості земель (2015)
Каленська О. - Агроландшафти: поняття, суб’єкти і фактори трансформації, Сакаль О. (2015)
Шестак М. - Державно-приватне партнерство в лісовому господарстві: перспективні напрями та проблеми інституціоналізації (2015)
Насибова Л. - Состояние и направления улучшения внешнеторговых связей Азербайджана с арабскими странами (2015)
Божидарнік Т. - Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві, Василик Н. (2015)
Алексашенко С. - Санкції! Санкції… Санкції? (2015)
Титул, зміст (2015)
Ювілей відомого економіста-аграрника Ольги Варченко (2015)
Академік Михайло Хвесик: Економіка природокористування і сталий розвиток: реалії та перспективи (2015)
Орлов О. - Инновации в планировании промышленного производства на основе маржинального подхода, Рясных Е. (2015)
Окландер М. - Ретроспективний аналіз походження теорії маркетингової інформації, Педько І. (2015)
Угрин В. - Дієвість способів та методів погашення податкового боргу в Україні (2015)
Шедяков В. - Зростання ролі духовного виробництва як чинника трансформацій відчуження праці (2015)
Бережна Ю. - Роль національного кластеру охорони здоров’я у формуванні потенціалу сфери охорони здоров’я (2015)
Майстер А. - Підприємства державного сектору економіки на ринку корпоративних облігацій України (2015)
Хвесик Ю. - Інституціональні передумови орендного водокористування в умовах децентралізації управління природними ресурсами, Бусел Р. (2015)
Ступень М. - Ринок земель в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку, Дума Ю. (2015)
Лукас Э. - Западу пора ответить на три ключевых вопроса (2015)
Рецензія Боголіб Т. Система вищої освіти: управління на засадах інерційності (на монографію М. Терованесова "Система вищої освіти: управління на засадах інерційності") (2015)
Чернобай Ю. М. - Феномен В. Дідушицького у тенденціях новітньої музеології (2015)
Климишин О. С. - Освітні аспекти природничомузейної комунікації, Дяків Х. І., Позинич І. С. (2015)
Климишин О. С. - Портал Державного природознавчого музею НАН України в мережі Інтернет, Гураль Р. І. (2015)
Гураль-Сверлова Н. В. - Екзотичні молюски у фондах Державного природознавчого музею НАН України та можливості їх експозиційного використання (2015)
Гураль-Сверлова Н. В. - Нові надходження до малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України із Закарпатської області, Глеба В. М. (2015)
Капрусь І. Я. - Екологічна та созологічна оцінка ґрунтів Закарпатської низовини за угрупованнями колембол, Гоблик К. М. (2015)
Капрусь І. Я. - Особливості фауни й населення колембол правобережного сектору лісостепової зони України, Махлинець Т. М. (2015)
Білонога В. М. - Вплив фрагментації на структурно-функціональну організацію популяцій рослин (2015)
Бублик Я. Ю. - Еколого-біологічні особливості і таксономічна структура ксилотрофних асколокулярних грибів (клас Dothideomycetes) НПП "Сколівські Бескиди" (2015)
Гуштан Г. Г. - Умови існування орібатид (Acari: Oribatida) в лучних біотопах Закарпатської низовини, Орлов О. Л. (2015)
Ліщук А. В. - Розподіл трофічних груп личинок мух-дзюрчалок (Diptera, Syrphidae) у Широколистянолісовій зоні України (2015)
Рагуліна М. Є. - Бріофлора кар’єрів глиняної сировини рівнинної частини Львівської області (2015)
Омельчук О. С. - Екологічна структура рослинного покриву заплавних дубових лісів Закарпаття (2015)
Гураль Р. І. - Личинкові стадії трематод в прісноводних молюсках басейну верхів’я Дністра (2015)
Гірна А. Я. - Епігеобіонтні павуки Ужанського національного природного парку, Канарський Ю. В., Коваль Н. П. (2015)
Середюк Г. В. - Золотоочки (Insecta: Neuroptera, Chrysopidae) фауни України (2015)
Данилюк К. М. - Флора судинних рослин Крайових і Зовнішніх Ґорґан: созологічні та синантропізаційні аспекти, цікаві знахідки (2015)
Червоний Є. В. - Демократизація музею: основні засади та успішні приклади реалізації (2015)
Karolczak K. - Maecenas, philanthropist and collector (to the 190th anniversary of the birth of V. Didushytsky – founder Natural History Museum in Lviv) (2015)
До 85-річчя від дня народження академіка М.А. Голубця (2015)
Вовк О. Б. - Про діяльність Державного природознавчого музею НАН України у 2014 році (2015)
Різун В. Б. - IX Львівська ентомологічна школа "Різноманіття регіональної ентомофауни та способи уникнення його глобальних утрат" (2015)
Правила для авторів (2015)
Рибалка Н. Галай А. - Удосконалення прокурорського нагляду за додержанням законів при обмеженні особистої свободи під час примусового надання психіатричної допомоги (2015)
Попов Г. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на діяльність органів прокуратури України щодо захисту прав дітей (2015)
Горбачов В. - Місця ув’язнення як об’єкт прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ у Російській імперії в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. (2015)
Блажівська О. - Значення сучасної конституційно-правової реформи для розвитку цивільного законодавства України (2015)
Штефан А. - Принципи доказування у цивільному процесі (2015)
Штанько А. - Захисна функція цивільного права (2015)
Яновицька Г. - Право споживача на належну якість продукції (2015)
Боровик А. - Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини (2015)
Олійник В. - Методологія дослідження кримінально-правової охорони державної таємниці (2015)
Орлеан А. - Концепція кримінально-правового забезпечення охорони людини від експлуатації (2015)
Строкова І. - Об’єктивні ознаки геноциду в кримінальному законодавстві України та інших держав романо-германської правової сім’ї (2015)
Войнарович А. - Реалізація підозрюваним права на захист під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Туркот М. - Особливості процесуального керівництва досудовим розслідуванням в умовах надзвичайних ситуацій та під час проведення антитерористичної операції, Лук’яненко Р. (2015)
Завгородня І. - Актуальні питання судового розгляду спорів про зменшення розміру обов’язкової частки у спадщині (2015)
Зубрицька О. - Адміністративна правоздатність як елемент правосуб’єктності індивідуальних суб’єктів адміністративного права (2015)
Клименко О. - Актуальні питання протидії злочинам у сфері туристичної діяльності (2015)
Козьяков Р. - Актуальні питання криміналістичної методики розслідування безвісного зникнення особи (2015)
Черніков Є. - Потерпілий як ознака складу злочину, передбаченого статтею 140 Кримінального кодексу України (невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) (2015)
Від редколегії (2015)
Malyarenko O. Ye. - Forecasting fuel and energy consumption levels taking into account energy saving potential in the context of structural changes in the economy, Maystrenko N. Yu. (2015)
Перов М. О. - Структура та потенціал виробництва енергетичного вугілля в Україні, Макаров В. М. (2015)
Шульженко С. В. - Особливості врахування граничних періодів прогнозування на базі динамічної моделі математичного програмування розвитку генеруючих потужностей атомної енергетики (2015)
Костюк В. О. - Системний огляд методів дослідження енергоустановок з мінливими технологічними показниками й практичні аспекти моделювання (2015)
Білодід В. Д. - Оцінка можливостей підвищення енергетичної ефективності ТЕЦ шляхом використання теплонасосних установок (2015)
Дерій В. О. - Аналіз динамічних процесів акумуляції теплової енергії в системах централізованого теплопостачання (2015)
Дрёмин В. П. - Сравнительный анализ путей развития систем централизованного теплоснабжения малой мощности, Дрёмин И. В., Шафранович Ю. В., Силенко Н. Ф. (2015)
Содержание (2014)
Вільна В. В. - Хрестоцвіті клопи та ріпаковий квіткоїд – основні шкідники генеративних органів олійних капустяних культур у Східному Лісостепу України, Станкевич С. В. (2014)
Грандова М. А. - К изучению водных полужесткокрылых (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Северной Карелии (2014)
Грамма В. М. - Заповідники Північного Приазов’я як locus classicus (рефугіум) вузьколокальних ендемів членистоногих, Сіренко В. О., Сіренко Н. М. (2014)
Злотін О. З. - Експрес-спосіб визначення харчової якості сортів шовковиці за тривалістю життя гусениць-"мурашів" шовковичного шовкопряда після припинення годівлі, Ісіченко Н. В., Бабаєва Г. І. (2014)
Кумпаненко А. С. - Дорожные осы (Hymenoptera, Pompilidae) НПП "Пирятинский" и его окрестностей, Проценко Ю. В., Горобчишин В. А. (2014)
Маркина Т. Ю. - Жизнеспособность популяций насекомых как показатель уровня загрязнения окружающей среды при биоиндикационных исследованиях экосистем, Злотин А. З. (2014)
Полчанинова Н. Ю. - Пауки (Aranei) Шипова леса в окрестностях села Воронцовка (Воронежская область, Россия) (2014)
Станкевич С. В. - Рослини-резерватори ріпакового квіткоїда у Східному Лісостепу України (2014)
Shatrovskiy A. - New data on little-known Crimean endemic species Hydraena jailensis Breit, 1917 (Coleoptera, Hydraenidae) (2014)
Правила для авторов (2014)
Аксютіна О. В. - Етнолінгвальна специфіка мапування світу індіанців та американців європейського походження (2011)
Андрейчук Н. І. - Лінгвокультурний простір англійських парламентських актів про жебрацтво та бідність кінця ХV – початку XVII століття (2011)
Великорода Ю. М. - Прецедентні феномени як засіб вираження постмодерністської художності в американському медіадискурсі (на матеріалі періодики) (2011)
Гаврилова О. В. - Проблема дослідження міжмовних контактів (2011)
Головчак Н. І. - Про національний характер антропонімних систем у багатомовному просторі (2011)
Гордиенко Е. В. - Методология изучения национальной англоязычной лексикографии (2011)
Гуливец Н. А. - Прецедентное имя в системе прецедентных феноменов (2011)
Емельянова Л. Л. - Диахронический и синхронический аспекты изучения имени концепта УСПЕХ в англоязычной культуре (2011)
Залужна М. В. - Етнічні номінації на позначення українців в американському варіанті англійської мови (2011)
Король Т. А. - Досвід та специфіка підходів до укладання лінгвокультурологічних словників (2011)
Марціяш М. З. - Лінгвокультурологічні особливості мовленнєвого жанру телеінтерв’ю в англомовній комунікативній культурі (2011)
Матузкова Е. П. - Культурно-антропологические основы идентичности (2011)
Муляр С. П. - "Собою буду змушена сплатити за себе…" (за мотивами поезій Віслави Шимборської) (2011)
Новикова Ю. А. - Особенности отображения этнических стереотипов во фразеологии испанского языка (2011)
Путій О. С. - Рефлексія феномена "стан людини” в німецькій лінгвокультурі (2011)
Раєвська I. В. - Фонетичнi особливостi перуджійського субдiалекту у системі центральних діалектів Італії (2011)
Романова Н. В. - Емоції у германській міфологічній спадщині (2011)
Скіданова К. Ю. - Скорочення як механізм творення американських етнофобізмів (2011)
Строченко Л. В. - Лінгвокультурологічний аспект лексико-семантичного поля "коштовне каміння" в англійській мові (2011)
Троць О. В. - Міфологічна картина світу давніх германців та скандинавів: просторова та часова моделі (2011)
Шапочка Н. В. - Вербализация концепта Handwerk в текстах немецких народных песен (2011)
Yunatskaya A. B. - Language policies in the United States (2011)
Artyukh V. M. - Lexico-semantic characteristics of verb-object word-combinations of the English economic terminological system (2011)
Безух Т. В. - Особливості реалізації експресивності у мовленні чоловіків та жінок, Тєлкова О. В. (2011)
Васильчук Л. Ф. - Структурно-семантичні трансформації німецьких фразеологічних одиниць (2011)
Verbitskaja T. D. - Einige Dekodifizierungserscheinungen Anlautender Vokale in der Massenmediensprache, Frumkina A. L. (2011)
Волкова Л. М. - Дискурсивні функції already (2011)
Глазова О. Є. - Ліричний суб’єкт в американських віршованих текстах модерну і постмодерну (2011)
Голтвяниця Н. Ю. - Лінгвосоціопрагматичний аспект звертання у віртуальному спілкуванні (на матеріалі французьких інтернет-форумів) (2011)
Голуб І. О. - Займенники як індикатори стратегії дискримінації у німецькомовній пресі (2011)
Дерюгіна Т. Ю. - До проблеми білінгвального засвоєння мов (2011)
Джуматій О. О. - Структурна та тематична специфіка лсп "face” в сучасній англійській мові (2011)
Довгун І. М. - Проблема визнання морфонеми різними лігвістами (2011)
Дроздов В. А. - Проблема вокализации звука (2011)
Ерреро Бікус Н. А. - Фонологічне представлення структури складу (2011)
Кайкы М. Ю. - Вербализация эстетических оценочных значений в текстах советской и постсоветской детской литературы лексическими средствами языка (сопоставительный аспект) (2011)
Kirillova M. D. - The problem of choosing words, Vorobyova E. V. (2011)
Киселюк Н. П. - Стратегії використання етикетних феліцитарних висловлень у англомовному художньому дискурсі (2011)
Кірковська І. С. - Механізми функціонування імпліцитного \ експліцитного заперечення або ствердження всередині рестриктивних зворотів сучасної французької мови (2011)
Коваль Н. А. - Ситуативные и просодические характеристики имиджа политика-оратора (2011)
Ковбасюк Л. А. - Der Erwerb von Phraseologismen mit einem "Farbnamen" im Gegenwartsdeutschen (2011)
Козлова Т. О. - Первинне значення І. Є. Коренів: проблеми реконструкції (2011)
Колесникова Е. Я. - Пред- и постконтекстные значения лексических единиц в художественном тексте (2011)
Кудрявцева О. Д. - Сполучуваність та функціонування найбільш уживаних прийменників сучасної німецької мови (2011)
Лихачов Е. В. - До проблеми визначення стандарту вимови німецької мови (2011)
Мамедова А. И. - Аналитические загадки-истории: типология, структура, функции (2011)
Марунько О. А. - Німецька наукова література про конструкції з претеритальним кон’юнктивом (2011)
Омельченко Л. Ф. - Функціонування структурно-складних номінантів з формантом -er в англомовному дискурсі , Соловйова Л. Ф., Мороз Т. М. (2011)
Павлова Т. Н. - Прагматический потенциал культурно-маркированной лексики в публичной речи (2011)
Петренко Н. В. - Транспозиція займенників у поетичному тексті: норма vs аномалія (2011)
Петрочук О. В. - Особенности семантической организации оценочных фразеологизмов (на материале немецкого языка) (2011)
Петрук Г. М. - Аналіз прагматичних перформативів англійської мови згідно з теорією мовленнєвих актів (2011)
Плоткіна М. Г. - Складне речення як дистрибутивне поле реалізації комунікативного динамізму (на матеріалі речень романів Дж. Остін) (2011)
Прохоров В. Ф. - Презумптивное направление в прагматике, Кравчук Л. С. (2011)
Ріба О. М. - Проблеми нормалізації української термінологічної лексики нафтової промисловості (2011)
Ромашко Х. В. - Інтернет-дискурс як глобальне міжкультурне явище та об’єкт лінгвістичного дослідження (2011)
Сахнова О. И. - Термины "стандарт", "субстандарт", "сленг", "жаргон", "арго" в лингвистической литературе (2011)
Скрипняк Т. Л. - Риторичний аспект просодії німецькомовної проповіді (2011)
Слобожан О. О. - Функціонально-прагматична специфіка іспанських прислів’їв у газетному тексті, Тєлкова О. В. (2011)
Субота С. В. - Фонологічна концепція празької лінгвістичної школи (2011)
Фесенко І. М. - Спортивна термінологія сучасної англійської мови та її лексикографічний опис (на матеріалі тенісної термінології) (2011)
Фоменко О. С. - Про деякі особливості неймінгу в національному брендингу (2011)
Харченко В. К. - Латентные константы народных примет (2011)
Хацер Г. О. - Специфіка термінів у професійному жанрі англомовного банківського дискурсу (2011)
Черняк О. П. - Прагматичні модифікації висловлень осуду у сучасному англомовному художньому дискурсі, Коляда Е. К. (2011)
Чуян С. О. - Сучасні підходи до вивчення проблеми перехідності (2011)
Шарандаченко А. С. - Варіативність нейтрального голосного в американському англійському (2011)
Шікіда І. Г. - Номінативний аспект в інтерпретації понять "ossi" і "wessi" у сучасній німецькій мові (2011)
Яценко П. І. - Сурядно-підрядний поліном у масмедіальному дискурсі (2011)
Содержание (2015)
Кривошеев Р. Є. - Огляд жуків-потаємців триби Batrisini (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) фауни України (2015)
Шатровский А. Г. - Micragasma Sahlberg, 1900 (Coleoptera: Hydraenidae) — новый для Украины род галофильных водобродок (2015)
Сумароков А. М. - Жёсткокрылые надсемейства Curculionoidea (Coleoptera) агроценозов Днепропетровской области, Назаренко В. Ю. (2015)
Назаренко В. Ю. - О распространении редкого жука–долгоносика Trichosirocalus horridus Panzer, 1801 (Coleoptera: Curculionidae) в Украине (2015)
Назаренко В. Ю. - Находка редкого вида Dieckmanniellus chevrieri (Boheman, 1845) (Coleoptera: Curculionoidea: Nanophyidae) в Киевской области (Украина) (2015)
Sheshurak P. N. - The beetles of the superfamily Chrysomeloidea (Coleoptera) of Ichnya National Nature Park (Chernigov Region, Ukraine) (2015)
Кавурка В. В. - Новые находки листовёрток (Lepidoptera: Tortricidae) в Украине (2015)
Халаим Е. В. - Первая находка Idaea filicata (Hübner, 1799) (Lepidoptera: Geometridae) в фауне Украины (2015)
Андрусевич Е. В. - Сравнительный анализ экоморфических структур животного населения почв агроценоза и естественного степного участка (2015)
Жуков А. В. - Пространственная организация сообщества мезопедобионтов городской почвы, Кунах О. Н., Балюк Ю. А. (2015)
Ковблюк Н. М. - Пауки (Arachnida, Aranei) Опукского природного заповедника (Крым, Украина) (2015)
Стрижельчик Н. Г. - Дослідження особливостей впливу неіонізуючих видів випромінювання на ранніх етапах онтогенезу у Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) (2015)
Стрижельчик Н. Г. - Дослідження впливу неіонізуючих видів випромінювання на рівень мутагенезу, індукованого лікарськими препаратами у статевих клітинах Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae), Яковлєва Л. В. (2015)
Правила для авторов (2015)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Гультай М. - Вітчизняний конституціоналізм радянської доби та його трансформація після здобуття Україною незалежності (2015)
Ірха Ю. - Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах (2015)
Оніщенко Н. - Формування громадянського суспільства: комунікативно-правовий чинник (2015)
Рабінович С. - Принцип рівності прав людини у практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування, Панкевич О. (2015)
Тупицький О. - Конституційне право на свободу та особисту недоторканність і роль Конституційного Суду України у його забезпеченні (2015)
Шевчук С. - Рецензія на "Енциклопедію міжнародного права. Том I. А–Д" (2015)
Зовнішні Зв’язки Конституційного Суду України. Червень – жовтень 2015 року (2015)
Вітаємо ювілярів (2015)
Увага, конкурс! (2015)
Вихідні дані (2015)
Черевко Г. - Аграрна економіка країн Вишеградської групи в умовах їх членства в ЄС: досвід і значення для України, Черевко І. (2015)
Изосимова Т. - Оптимизация программы развития фермерских хазяйств, Ананич И. (2015)
Костирко І. - Організація кооперативного процессу, Бурак А. (2015)
Яців І. - Формування цін на сільськогосподарську продукцію як чинник розвитку аграрного сектору економіки, Яців С. (2015)
Онисько С. - Парадигми сучасного стану кредитування діяльності аграрних підприємств, Грубінка І., Содома Р. (2015)
Andrijiv W. - Prawotwórcze znaczenie Zielonych ksiąg Unii Europejskiej dla zrównoważonego rozwoju, Erechemla A. (2015)
Бойко В. - Інституційні загрози формуванню господарського механізму розвитку сільських територій (2015)
Попівняк Р. - Прогнозування оплати праці як інструмент соціальної політики в контексті концепції зрівноваженого розвитку сільських регіонів, Тибінка Г. (2015)
Янишин Я. - Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму ефективного розвитку птахівництва, Булик О. (2015)
Костирко І. - Показники вимірювання трансакційних витрат, Тимофіїв С. (2015)
Стадницька Л. - Теорія і практика ефективності функціонування молокопереробних підприємств (2015)
Колач С. - Гроші і суспільство в контексті їх взаємовпливу, Мельник В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Беринчик Д. - Ключевые направления повышения эффективности спортивной подготовки боксеров высокого класа на современном этапе развития бокса (2015)
Бріскін Ю. - Періодизація розвитку кіберспорту, Онопко В., Пітин М. (2015)
Ваулін Олександр - Обґрунтування критеріїв оцінювання ефективності організації змагань з фехтування (2015)
Височіна Н. - Самооцінка тенісистів 14-15 років та її вплив на ефективність тренувальної і змагальної діяльності, Макуц Т. (2015)
Гасанова С. - Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных женщин-боксеров (2015)
Гринь О. - Система психологічного забезпечення підготовки спортсменів як проблема сучасної психології спорту, Воронова В. (2015)
Демідова О. - Структура та зміст фізичної підготовки танцюристів 15-16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки в річному циклі (2015)
Демічковський А. - Еволюція правил змагань зі стрільби кульової з гвинтівки, Лопатьєв А., Пітин М. (2015)
Долбишева Н. - Співвідношення сил на міжнародній спортивній арені в рамках всесвітніх ігор (2015)
Ермолаева Я. - Особенности изменений мотивации танцоров в спортивных танцах после применения психологического тренинга (2015)
Івченко О. - Контроль фізичної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки (2015)
Киприч С. - Подходы к повышению эффективности спортивной тренировки в микроструктурах годичного цикла боксеров высокой квалификации, Дьяченко А. (2015)
Кокарев Б. - Особливості відбору до збірних команд ВНЗ з гімнастичних дисциплін, Кокарева С. (2015)
Мельник М. - Студентський спорт: перспективи наукових досліджень, Пітин М. (2015)
Михнов А. - Влияние специализированной программы психологических воздействий на стресс-устойчивость хоккеистов высокого класса (2015)
Михнов А. - Психологические свойства личности хоккеистов высокого класса как критерий для выбора игрового амплуа (2015)
Мітова О. - Проблеми контролю в сучасних командних спортивних іграх (2015)
Омельченко О. - Функціональний стан дихальної та серцево-судинної систем веслярів легкої ваги (2015)
Онищенко В. - Вплив занять міні-баскетболом на рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей 6-7 років на першому році навчання (2015)
Осіпов В. - Науково-теоретичні основи розвитку рухових фізичних якостей спортсмена (2015)
Павлюк І. - Екологічна безпека та збереження природного середовища на полях для гольфу (2015)
Самуйленко В. - Моделирование прохождения соревновательных дистанций квалифицированными байдарочниками (2015)
Семеряк З. - Порівняльна характеристика рівня розвитку психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації, Бріскін Ю., Пітин М. (2015)
Сергеєв А. - Організаційні аспекти системи управління у сфері фізичної культури і спорту (2015)
Сируц А. - Факторы, влияющие на уровень физической подготовленности юношей 15-18 лет, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ (2015)
Соловей О. - Формування техніки гри на етапі початкового навчання в настільному тенісі школярів 8-9 років, Набибко О. (2015)
Степаненко Д. - Особливості фізичної підготовленості бар’єристів з вадами слуху, Печко Г. (2015)
Степаненко В. - Аналіз особливостей формування індивідуального стилю діяльності спортсменів (2015)
Сукачов О. - Обґрунтування збалансованості стану рухової функції дівчаток 4-5 років (2015)
Холодова О. - Використання моделей змагальної діяльності з метою покращення процесу підготовки кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в шорт-треку (2015)
Чекмарьова Н. - Визначення морфологічних генетичних маркерів людини для вдосконалення системи спортивного відбору, Олійник Р., Хаджинов В. (2015)
Чорненька Г. - Кінематичні показники техніки бар’єристок в бігу на 100 м з бар’єрами різної кваліфікації, Прокопенко В., Прокопенко Н. (2015)
Яременко В. - Сучасні іноваційні технології підвищення ефективності процесу формування технічних дій у вільній боротьбі (2015)
Ярмоленко М. - Организационно-методические условия учебно-тренировочной деятельности футболистов специальных олимпиад, Гончаренко Е., Матвеев С. (2015)
Афанасьєв С. - Характеристика структури порушень постави та особливості самопочуття слабкочуючих дітей середнього шкільного віку, Афанасьєва О. (2015)
Баннікова Р. - Відновлення рухової функцій як етап до соціальної реінтеграції хворих з цереброваскулярними захворюваннями, Магнушевський Ю. (2015)
Баришок Т. - Гідрокінезотерапія як засіб адаптивної фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем, Бандуріна К. (2015)
Богдановська Н. - Ефективність комплексних програм в реабілітації посттравматичних невропатій променевого нерва, Кальонова І. (2015)
Бугаєвський К. - Аспекти практичного використання фізичної реабілітації при трубно-перитонеальному безплідді (2015)
Бур’яноватий О. - Вплив занять спеціальної акробатичної спрямованості на функціональний рівень прояву соматичних реакцій юних бійців-багатоборців 6-8 років у групі початкової підготовки (2015)
Василенко Е. - Физическая реабилитация при поражениях опорно-двигательного аппарата у недоношенных детей, заболевших рахитом (2015)
Вовканич Л. - Динаміка функціонального стану дихальної системи кваліфікованих бігунів на середні дистанції в піврічному макроциклі підготовки, Дунець-Лесько А., Гудак М., Шевців У. (2015)
Жарова И. - Концепция физической реабилитации при первичном ожирении у подростков (2015)
Ильютик А. - Оценка функционального состояния системы кровообращения по показателям центральной гемодинамики у студентов-гребцов, Хроменкова Е., Асташова А., Зубовский Д., Сируц А. (2015)
Колосова Е. - Электронейромиографическая характеристика высококвалифицированных спортсменов-биатлонистов различных гендерных групп, Халявка Т. (2015)
Коробейніков Г. - Вікові особливості психофізіологічного стану борців високої кваліфікації, Коробейнікова Л., Заповітряна О., Ричок Т., Шацких В. (2015)
Котелевський В. - Спосіб диференційованої м'язово-емоційної корекції (ДМЕК) у фізичній реабілітації при вертебральній патології (2015)
Лизогуб В. - Аналіз нейродинамічних функцій футболістів прем’єр та першої ліги України, Пустовалов В., Супрунович В., Коваль Ю. (2015)
Лысенко Е. - Физиологическая реактивность кардиореспираторной системы и характер мобилизации функционального потенциала спортсменов в условиях гипоксии (2015)
Люгайло С. - Методические основы превентивного направления процесса физической реабилитации юных спортсменов различных специализаций (2015)
Майкова Т. - Профілактика судинних ускладнень цукрового діабету 2 типу шляхом корекції ендотеліальної дисфункції засобами фізичної реабілітації, Толстикова Т. (2015)
Майкова Т. - Подолання оксидативного стресу, індукованого фізичними вправами, при хронічному обструктивному захворюванні легень, Толстикова Т., Пономаренко О. (2015)
Михалюк Є. - Доцільність електрокардіографічного обстеження студентів у процесі профілактичного медичного огляду, Малахова С. (2015)
Одинець Т. - Технологія йога-терапії у фізичній реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом (2015)
Пенигин А. - Моделирование в системе управления подготовкой спортсменов-фристайлистов, специализирующихся в лыжной акробатике (2015)
Рожкова Т. - Оцінка ефективності програми фізичної реабілітації для танцюристів високої кваліфікації з порушенням постави за допомогою анкетування (2015)
Синюгіна М. - Порівняльна характеристика центрального і периферичного кровообігу у спортсменів-плавців і легкоатлетів в різних позних умовах, Караулова С. (2015)
Супрунович В. - Оцінка біоенергетичного метаболізму та нейродинамічних функцій у спортсменів футбольної команди (2015)
Толстикова Т. - Удосконалення програми фізичної реабілітації пацієнтів, хворих на попереково-крижовий остеохондроз та оцінка її ефективності, Терещенко Н. (2015)
Цыганенко О. - Современное спортивное питание: направления развития, проблемы и их решение, Першегуба Я., Склярова Н., Оксамытна Л. (2015)
Cuprik L. - Means with external feedback for the development of speed and power qualities, Cuprika A., Rudzitis A., Zusa A., Mikitchik O. (2015)
Сохнич А. - Ринок екологічно чистої продукції аграрних підприємств, Сохнич С. (2015)
Янкава А. - Ход и результаты земельной реформы в сельской местности Латвии (2015)
Сохнич А. - Удосконалення ринкового механізму екологізації вироб-ництва підприємств, Мельник В. (2015)
Колодій П. - Теоретико-методологічні основи раціонального використання земельних ресурсів, Дуб Л. (2015)
Бренько І. - Еколого-правові чинники функціонування природно-заповідного фонду, Таратула Р. (2015)
Кульбака В. - Роль земельних ресурсів у розвитку регіональної економіки (2015)
Солярчук Ю. - Роль управління земельних органів в удосконаленні земельних відносин (2015)
Смолінська С. - Інвестиційний потенціал земель аграрних підприємств як основа їх інноваційного розвитку, Смолінський В. (2015)
Курильців Р. - Формування державної земельної політики в контексті сталого розвитку України (2015)
Перун Н. - Економічні важелі стимулювання охорони земель (2015)
Смочук O. - Екологічні та економічні проблеми використання земельних ресурсів (2015)
Стойко Н. - Захист сільськогосподарських земель від ерозії ґрунтів як важлива складова землеустрою, Кришеник Н. (2015)
Черечон О. - Вирішення проблем охорони земельних ресурсів, Солтис О. (2015)
Дудич Г. - Розробка проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств як важлива умова раціонального використання земель, Дудич Л. (2015)
Гулик Г. - Теоретико-методологічні засади синергетичного застосування економіко-правових інструментів у формуванні процесу сталого лісокористування (2015)
Воловенко Б. - Вплив науково-технічного прогресу на ринкову економіку та важливість переходу аграрного сектору на інноваційну модель розвитку (2015)
Бурченя А. - Підвищення ефективності використання земель у сільськогосподарських підприємствах, Сивулька Г. (2015)
Стадницька О. - Проблемні аспекти консервації земель в Україні (2015)
Андрушенко В. - Особливості природно-рекреаційних ресурсів Житомирщини (2015)
Лобанова О. - Використання та охорона земель рекреаційного призначення на Хмельниччині (2015)
Кушнірук Т. - Стан використання земельного фонду і охорона земель Хмельниччини (2015)
Ступень М. - Формування механізмів використання відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві, Гулько Р., Ступень Н., Гулько О. (2015)
Микула О. - Раціональне використання земельних ресурсів у сільському зеленому туризмі Волинської області, Радомський С., Дума Ю. (2015)
Ступень М. - Оцінка інвестиційної привабливості лісового сектору, Шумлянський Б. (2015)
Шпік Н. - Грошова оцінка земель населених пунктів: стан і розвиток (2015)
Смолярчук М. - Формування ринку земель сільськогосподарського призначення (2015)
Малахова С. - Вплив природної ознаки на оцінку та якість земель, Музика Н. (2015)
Рій І. - Оцінка інвестиційної привабливості земель сільськогосподарського призначення районів Львівської області (2015)
Нестеренко Г. - Земельно-кадастрові дані і використання земель Жовківського району Львівської області, Баран О. (2015)
Лень П. - Використання програми Quantum GIS під час аналізу просторової структури села Ольшаниця, Джядош Д., Ковалишин О. (2015)
Грещук Г. - Використання геоінформаційних систем у земле-впорядкуванні, Ступень Р. (2015)
Лапчук М. - Перспективи використання комплексу Autodesk як засобу ГІС у створенні геолого-геодезичних баз даних, Колодій П. (2015)
Біда О. - Основні джерела похибок визначення координат пунктів супутниковими технологіями GNSS у режимі реального часу (2015)
Пендзей Л. - Аналіз тенденцій розвитку землекористування сільських територій в умовах нових земельних відносин (на прикладі Тернопільської області) (2015)
Рижок З. - Економічний потенціал земельних ресурсів в умовах ринкових трансформацій (2015)
Филипчук О. - Після русько-візантійської війни 968-971 рр.: Іоанн Цимісхій і найманці Русі (2014)
Щур С. - Відгуки та наслідки страти адепта тероризму Івана Ковальського у 1878 році (2014)
Панфілова Т. - Органи місцевого самоврядування - складова структур громадянського суспільства Східної Галичини ХІХ століття (2014)
Обершт О. - Слов’янофільство, панславізм, панросіянізм. Особливості російського націоналістичного руху на українських землях (2014)
Королько А. - Українське радикальне народне віче в м. Снятині 1892 р. (2014)
Гуйванюк М. - Участь Василя Стефаника у виборчому процесі в Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Скорейко Г. - "Буковинська війна”: міжконфесійні суперечності на тлі політичного протистояння на Буковині у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Добржанський О. - Буковинська складова Західноукраїнської народної республіки (2014)
Чайка Г. - Пам’ятки воєнної історії Буковини (2014)
Довгалець О. - Політичні партії національних меншин і Центральна Рада: особливості відносин (2014)
Трачук О. - Альтернативні підходи консервативних сил щодо перспектив національного поступу України в революційну добу 1917 - 1920 рр. (2014)
Любовець О. - Українська Народно-республіканська партія (1918-1920 рр.) (2014)
Міщенко І. - Репресовані педагоги Польського педагогічного університету (2014)
Петрова Н. - Повсякдення українців у 1932 - 1933 рр.: до питання про деформацію традиційної культури (за матеріалами спогадів свідків голодомору на Одещині) (2014)
Герегова С. - Роль Сидора Терлецького у становленні українського театрального мистецтва на Буковині (2014)
Брицький П. - Демографічні і соціальні наслідки голодоморів радянської України (2014)
Марченко С. - Спроби реформування аграрної сфери економіки України у другій половині 80-х років ХХ століття (2014)
Суровцев О. - Вшанування жертв Голокосту у Чернівецькій області: меморіальні місця, люди та сучасні рефлексії (2014)
Ніконенко В. - Лобіювання українською діаспорою Об’єднанного королівства прав людини в УРСР, Щигельська Г. (2014)
Баланюк Ю. - Реалізація політики збереження об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні (2014)
Макар Ю. - Євроінтеграційні орієнтири України (2014)
Крет О. - Формування зовнішньополітичного іміджу України в контексті розвитку відносин з Європейським Союзом (2014)
Добржанська О. - Результати імплементації ініціативи "Східне партнерство” Україною станом на кінець 2013 року (2014)
Міняйло Н. - "Captio” virgo vestalis як ритуал переходу (2014)
Верховцева І. - Проблеми селянського самоврядування в Росії у матеріалах комісії 1881-1885 рр. під головуванням М.С. Каханова: земці проти бюрократії (2014)
Ткач С. - Політична контрабанда на подільській ділянці кордону Австро-Угорської та Російської імперій напередодні та в період революції 1905 - 1907 рр. (2014)
Глібіщук М. - Склад та формування уряду П. Врангеля у 1920 році (2014)
Фесенко В. - Освітня політика радянської влади щодо польської етнічної меншини в добу українізації (1923-1932 рр.) (2014)
Рудик О. - Створення укріпленних районів країнами Західної Європи в період між Першою та Другою світовими війнами (2014)
Wawryniuk À. - Stany Zjednoczone Ameryki i Wielka Brytania a wschodnia granica Polski po 1944 r. (2014)
Макар В. - Імміграційна політика Канади після Другої світової війни (1945 - 1952) (2014)
Мельничук Л. - Особливості розвитку відносин Румунії та ЄС на консультативному етапі інтеграції (1990 - 1995 рр.) (2014)
Квятковська О. - Філантропія як фактор політики міжнародного розвитку (2014)
Dziekanski P. - Produkt turystyczny regionu - podejscie marketingowe (2014)
Кучуран А. - Історія дослідження політичної регіоналістики в Україні (2014)
Ротар Н. - Особливості формування навих партійних ідентичностей у Чернівецькій громаді (2014)
Волошин М. - Вплив інтернет-мереж на політичний процес: регіональний вимір (2014)
Мігальчан І. - Політичні партії у парламентських фракціях і групах Верховної Ради України IV скликання (2002 - 2006 рр.) (2014)
Карпо В. - Причини маргінальності політичних еліт в перехідних суспільствах (на прикладі України) (2014)
Крет Р. - Білоруські ЗМІ в демократичному житті суспільства (2014)
Гришин-Грищук О. - Особливості трактування представництва Ганною Піткін (2014)
Мудрієвська І. - Розвиток політичного співробітництва України з Угорською республікою (1991 - 2011 рр.) (2014)
Швидюк С. - Регіональна політика Польщі у перспективі до 2020 року (2014)
Ботушанський В. - Рецензія на монографію Райківського І.Я. "Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття”. - (Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. - 932 с.) (2014)
Білецький Б. - Рецензія на збірник документів "Буковина в роки Першої світової війни 1914 - 1918 рр. Документи” / Упорядкування, передмова, коментарі, переклад з німецької та російської мов В.М. Ботушанського. - Чернівці: Технодрук, 2014. - 356 с. (2014)
Гуйванюк М. - Рецензія на монографію Павлишина О.Й. "Євген Петрушевич (1863 - 1940): ілюстрований біографічний нарис”. - Львів: Манускрипт, 2013. - 398 с. (2014)
Онопченко О. - Формування інформаційної культури учнів початкової школи в умовах інформаційного інтернет-середовища (2014)
Луценко Л. - Проблеми діагностики обдарованості дітей дошкільного віку, Самарченко С. (2014)
Якимчук М. - Роль сучасних педагогічних технологій у процесі вивчення української мови лінгвістично обдарованими старшокласниками гімназії, Козяр М. (2014)
Voloshchuk I. - Creativity, structure and content of creative potential: what we know and what we want to know, Sipko K. (2014)
Остапчук О. - Дитяча обдарованість і самоідентифікація особистості: теоретико-педагогічний контекст (2014)
Аніщенко Н. - Педагогічна інтерпретація поняття художнього сприйняття особистості (2014)
Кремінський Б. - Деякі аспекти формування змісту позашкільного навчання фізики обдарованої молоді в умовах профільного навчання (2014)
Тихенко Л. - Просвітницька діяльність у системі роботи з батьками обдарованих вихованців, Сидоренко Н. (2014)
Заярна В. - Організаційно-педагогічні засади розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку в умовах позашкільного навчального закладу (2014)
Павлик Н. - Психологічні закономірності гармонізації характеру обдарованої особистості в юнацькому віці (2014)
Чудакова В. - Психологічна готовність до інноваційної діяльності та конкурентоздатність персоналу головний ресурс організаційного розвитку (2014)
Постова К. - Визначення показників розвитку дослідницьких здібностей обдарованих підлітків (2014)
Лук’янчук М. - Вплив асоціативного навчання на творчий розвиток учнів молодших класів (2014)
Туркова Д. - Специфіка підготовки майбутніх практичних психологів з ознаками обдарованості (2014)
Василенко Н. - Обдарованість як складова частина формування особистості дитини (2014)
Зінченко С. - Роль викладача у розвитку особистісних якостей дорослих учнів: творчий контекст (2014)
Андрейко О. - Артистично-творче формування виконавських умінь музиканта у контексті інновацій професійної освіти (2014)
Музалев О. - Культурологічна складова професійної освіти у процесі формування професійної культури учнів ПТНЗ (2014)
Яценко В. - Застосування навчально-методичного комплексу в ПТНЗ як один із чинників поліпшення якості підготовки робітничих кадрів (2014)
Товканець Г. - Мотиваційні освітні технології у професійній підготовці майбутніх економістів у вищій школі (2014)
Ткаченко М. - Використання інноваційних педагогічних технологій при підготовці учнів ПТНЗ до підприємницької діяльності (2014)
Барабаш Ю. - Соціокультурна спрямованість навчання іноземної мови студентів – майбутніх економістів (2014)
Причина Ю. - Організація інтерактивної мовленнєвої діяльності з вивченням англійської економічної лексики (2014)
Бабій І. - Формування творчих якостей майбутніх працівників сфери обслуговування у процесі рідномовної підготовки (2014)
Зарічанська Н. - Ключові компетенції вчителів-філологів у сучасній педагогічній парадигмі (2014)
Стахів М. - Комунікативний етикет як складова професійної компетентності педагога (2014)
Слатвінська О. - Використання інноваційних технологій навчання у процесі формування екологічної компетентності учнів ПТНЗ (2014)
Герасимчук О. - Наукові підходи в освіті до формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі вивчення природничих дисциплін (2014)
Лейко С. - Математична компетентність як професійної компетентності майбутніх інженерів-будівельників (2014)
Єжова О. - Прогнозування змісту підготовки фахівців швейної галузі на основі теоретико-інформаційного аналізу патентів (2014)
Макар З. - Можливі методики оцінювання професійних умінь майбутніх дизайнерів (2014)
Вінтюк Ю. - Формування системи психологічних знань майбутніх соціальних працівників (2014)
Чеботарьова А. - Складові психологічної готовності майбутніх робітників до професійної діяльності (2014)
Гриджук І. - Адаптація опитувальника "Стиль прийняття рішень” (2014)
Шибрук О. - Особливості формування та становлення професійної "Я-концепції” майбутніх рятівників (2014)
Андрушко Я. - Психологічні аспекти формування особистості майбутнього працівника органів внутрішніх справ (2014)
Стельмащук Х. - Психологічний механізм стресостійкості підлітків-сиріт (2014)
Попадич О. - Формування професійної правосвідомості майбутніх фахівців комп’ютерної галузі у процесі правового виховання, Росул В. (2014)
Ходань О. - Вплив змісту освіти на патріотичне виховання студентської молоді (2014)
Васянович Г. - Філософсько-педагогічні ідеї академіка Івана Зязюна (2014)
Кляп М. - Використання педагогічної спадщини Августина Волошина в сучасній українській школі (2014)
Антонюк Г. - Раціоналістичні вчення у культурно-освітньому просторі України наприкінці XІV – на початку XVІ ст. Єврейські й арабські джерела (2014)
Шарненкова Т. - Неперервна професійна освіта вчителя в Україні ІІ половини ХІХ – першої третини ХХ століття (2014)
Пасіцька О. - Професійне й естетичне виховання галицької молоді в українських ремісничо-промислових бурсах Львова в кінці ХIХ ст. – 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Стечак Г. - Зарубіжний досвід професійної підготовки сімейних лікарів (2014)
Іван Андрійович Зязюн (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2012)
Шевченко А. Ф. - Теоретичні аспекти впливу економічних криз на функціонування національних ринків праці (2012)
Павленко І. Г. - Поводження з відходами підприємств гірничо-збагачувальної галузі та їх вплив на навколишнє середовище (2012)
Краус Н. М. - Корупція як одна із загроз національної безпеки на етапі становлення інноваційної економіки, Сергієнко А. Г. (2012)
Гордієнко В. О. - Програмно-цільове планування розвитку малого підприємництва як складова стратегії розвитку, Тимошенко М. В., Григораш О. В. (2012)
Білоброва Т. О. - Галузева структура економіки як передумова формування національної конкурентоспроможності: міжкраїнові порівняння, Базавлук Н. Г. (2012)
Кучин С. П. - Актуалізація проблеми поєднання соціальної та економічної ефективності діяльності суб’єктів сфери культури в Україні (2012)
Безрукова Н. В. - Діяльність транснаціональних корпорацій у контексті національної економічної безпеки (2012)
Шпак Н. А. - Стан інноваційної діяльності агропідприємств: регіональний аспект (2012)
Герасименко А. О. - Досвід співпраці України та світового банку, Пожар А. А. (2012)
Фареній І. А. - Соціально-економічна ідеологія українського сьогодення та перспективи кооперативного життя (2012)
Герасименко В. С. - Теоретичні аспекти створення кластера споживчої кооперації в АПК (2012)
Кифяк В. Ф. - Регіональна програма розвитку туризму як механізм регулювання туристичної діяльності (2012)
Азарян О. М. - Інструментарій дослідження конкурентної динаміки роздрібних підприємств, Загорна Т. О. (2012)
Антипенко Є. Ю. - Сучасні тенденції розвитку організаційних структур управління ланцюгами поставок будівельних організацій у ринкових умовах, Стасенко Т. Є. (2012)
Забарна Е. М. - Управління інноваціями в системі маркетингових комунікацій, Кірнесенко К. О., Ваннік К. О. (2012)
Тягунова Н. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі України, Іржавська Л. В. (2012)
Плугарь Е. В. - Анализ финансового обеспечения деятельности в сфере социального туризма (2012)
Шимановська-Діанич Л. М. - Економічне підґрунтя екологічної діяльності підприємств гірничо-збагачувального комплексу України (2012)
Степанова Л. В. - Стан і основні напрями вдосконалення процесів руху робочої сили на ринку праці (2012)
Чорний В. С. - Особливості аналізу рядів динаміки в митній статистиці та методичні основи прогнозування їх рівнів (2012)
Талалаєв В. О. - Управління ризикозахищеністю підприємства: логіко-понятійна модель предметної області, Поставна Л. П. (2012)
Мягких І. М. - Методичний підхід управління ризиками діяльності авіапідприємств (2012)
Філіна С. В. - Аналіз розвитку системи споживчої кооперації на засадах процесного менеджменту (2012)
Толкачев Д. О. - Информационные системы в процессе стратегического управления (2012)
Токарчук Г. В. - Аналіз підходів до визначення поняття "інновації у сфері туристичних послуг" (2012)
Юрко І. В. - Еволюція теорії маркетингу в контексті українських реалій, Устьян О. Ю. (2012)
Вудвуд В. В. - Сучасні методи управління розвитком торговельного підприємства України в умовах нестабільності економіки (2012)
Шталь Т. В. - Предпосылки формирования теории социально ориентированного стратегического менеджмента (2012)
Тягунова Н. М. - Бизнес-план – основной подход к формированию стратегии развития торгового предприятия, Вечирко О. Н. (2012)
Іванова О. М. - Інформаційні потоки та розвиток туристичних підприємств (2012)
Вороніна В. Л. - Удосконалення управління прибутком торговельних підприємств (2012)
Іщейкін Т. Є. - Інноваційний розвиток роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України: напрями та завдання (частина 2) (2012)
Єгоричева С. Б. - Фінансові інновації як засіб фінансизації економіки (2012)
Ілляшенко К. В. - Вплив податкової реформи на фіскальні інструменти механізму бюджетного фінансування муніципальних послуг, Котенко Н. В. (2012)
Шабанова К. З. кизи. - Ипотечный кредит и обеспечение аграрного сектора финансовыми ресурсами (2012)
Титаренко О. С. - Сутнісна характеристика фінансового стану підприємства (2012)
Козуб В. О. - Система показників моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства (2012)
Бочуля Т. В. - Феномен інтернет-магазину в понятійному апараті бухгалтерського обліку (2012)
Кулик В. А. - Формування облікової політики підприємства щодо запасів (2012)
Лазуренко В. І. - Виявлення злочинів у сфері використання комп’ютерної інформації, Захарченко В. Ю. (2012)
Роскладка А. А. - Статистичний аналіз факторів розвитку сучасної вищої освіти в Україні, Глущенко Т. С. (2012)
Анотації (2012)
Васянович Г. - Філософія професійно-технічної освіти у Я-концепції академіка Неллі Ничкало (2014)
Литвин А. - Методологія у проекції педагогічних досліджень (2014)
Онищенко В. - Педагогіка як наука і мистецтво у контексті фундаментальних педагогічних теорій (2014)
Сікорський П. - Дидактичні особливості навчання математики у ПТНЗ будівельного профілю (2014)
Михнюк М. - Зміст функціональних компонентів професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2014)
Руденко Л. - Обґрунтування дидактичних закономірностей формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування (2014)
Зарічанська Н. - Формування у майбутніх педагогів-філологів професійних умінь і навичок: компетентнісний підхід (2014)
Греб М. - Діагностика навчальних досягнень майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення лексикології та фразеології сучасної української мови (2014)
Марлова А. - Показники та рівні готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів (2014)
Філоненко М. - Методологія адаптивно-динамічного навчання студентів-медиків, спрямованого на розвиток психологічних особистісних структур (2014)
Лазарева М. - "Конвеєр” дипломованих спеціалістів і "макдональдизація” освітньої галузі (2014)
Ткаченко М. - Формування компетентності в учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Парфанович І. - Соціально-психологічні показники і прояви видів девіантної поведінки дівчат шкільного віку за критерієм місця проживання (2014)
Матійків І. - Застосування моделі Р. Ділтса у процесі формування вмінь управляти емоціями у професійній діяльності майбутнього фахівця професій типу "людина – людина” (2014)
Вінтюк Ю. - Психологічні бар’єри у професійному самовизначенні особистості та проблема здоров’я (2014)
Сліпчишин Л. - Психолого-педагогічні засади розвитку творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Дегтярьова Г. - Психолого-педагогічні основи формування професійно-особистісних якостей майбутніх фахівців професій типу "людина – людина” (2014)
Коваль І. - Теоретичні аспекти психологічної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах (2014)
Наконечний Р. - Психолого-педагогічна підготовка магістрів у вищих навчальних закладах аграрного профілю, Копитко А., Мисак Н. (2014)
Будник О. - Соціокультурне виховання майбутніх фахівців в умовах ПТНЗ (2014)
Колісник-Гуменюк Ю. - Формування професійної етики майбутніх фахівців (2014)
Майковська В. - Послуги вищої освіти як предмет регіонального маркетингу й інструмент формування людського потенціалу (2014)
Вітаємо з ювілеєм! (2014)
Васянович Г. - Львівському науково-практичному центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України – 20 років, Вдович С. (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2015)
Академік Михайло Хвесик Успішна модернізація водогосподарського комплексу можлива на основі диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення (2015)
Забловський А. - Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки: оцінка дороговказів податкового реформування, Петруха С., Назукова Н. (2015)
Кулай А. - Досвід ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні (2015)
Крисоватий А. - Диверсифікація векторів підготовки фахівців для митно-податкової сфери, Войцещук А., Гуцул І. (2015)
Фурдичко О. - Соціально-економічні умови ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених землях Київського Полісся, Гриник О. (2015)
Войчак Д. - Сегментно-структурні зрушення в інфраструктурі агропродовольчого ринку України (2015)
Файчук О. - Ефективне фінансування державних цільових екологічних программ, Файчук О., Войцехівська В. (2015)
Ступень М. - Оренда як форма консолідації земель, Дудич Г. (2015)
Романишин О. - Формування регіонального ринку м’яса в Тернопільській області (2015)
Оборський г. О. - Пам’яті видатного українського вченого і педагога професора Заблонського Костянтина Івановича у зв’язку зі 100-річчям з дня народження, Кострова Г. В., Гутиря С. С. (2015)
Kostyk K. O. - Research of influence of gas nitriding duration on formation of diffusion layer of steel 20Kh2N4A (2015)
Дащенко О. Ф. - Підвищення точності вимірювань динамічної маси, Коломієць Л. В., Лимаренко О. М. (2015)
Сидоренко І. І. - Експериментальне визначення динамічних характеристик погашувача коливань, Михайлов Є. П., Ткачьов О. А. (2015)
Koshel S. O. - Determination of base-link complex planar mechanisms’ points velocities using graphic-analytical method, Koshel G. V. (2015)
Tatsiy R. M. - Discretization method used to resolve the rectangular plates’ stability problem, case of singular elastic foundation, Ushak T. I. (2015)
Kozhukhar A. A. - Practical methods of calculating the autoclaves’ thermal stresses at building industry, Bilous P. O. (2015)
Shatsky I. P. - Elementary calculation of clip connections with incomplete sweep of shaft, Ropyak L. Ya. (2015)
Амбарцумянц Р. В. - Дослідження динаміки руху ланок імпульсного редуктора нової компактної конструкції, Субботіна М. І. (2015)
Кulik Т. І. - Strength and deformation of polymer pieces at the light industry, Burmistenkov O. P., Zlotenko B. М. (2015)
Gorobets V. A. - Designing the flat sewing machines’ mechanisms that implement a new type of stitch, Manoylenko O. P. (2015)
Гуляєнко О. Б. - Вплив підкислення циркуляційної води на диференціальний розподіл дисперсної фази, Чиченін В. В., Ахрамєєв В. Г. (2015)
Брунеткін О. І. - Визначення діапазону зміни конвективного коефіцієнта тепловіддачі при спалюванні альтернативних видів газоподібного пального, Гусак А. В. (2015)
Denysova A. E. - Assessment of two-level heat pump installations’ power efficiency for heat supply systems, Bodnar І. O. (2015)
Височин В. В. - Умови цілодобової зарядки кущового ґрунтового акумулятора геліосистеми, Кожухар Є. І. (2015)
Dubkovsky V. O. - Methods of accounting the hot water consumption modes at the solar installations design, Kravchenko V. P., Kravchenko J. V. (2015)
Ruvinskaya V. M. - Rules of expert system for safety monitoring: checking on completeness and consistency, Troynina A. S., Berkovich E. L., Bilovzorov O. O. (2015)
Yakovyna V. S. - Software failures prediction using RBF neural network (2015)
Deev K. S. - Determine point-to-point networking interactions using regular expressions, Boyko Yu. V. (2015)
Narimanova O. V. - Development of anti-counterfeit consumer product authentication system (2015)
Dashchenko O. F. - Computer modeling and numerical analysis of the prosthesis to fix the forearm fractures, Svinarov Yu. М., Lymarenko O. M. (2015)
Lazareva D. V. - Mathematical model of complex technical asymmetric system based on numerical-analytical boundary elements method, Suryaninov M. G. (2015)
Bаzhanova А. Yu. - Finite elements mathematical model of geometric nonlinearity, Suryaninov M. G., Shotadze G. B. (2015)
Dmitrieva I. Yu. - Detailed explicit solution of the electrodynamic wave equations (2015)
Максименко Ю. А. - Визначення оптимальної стратегії радіоуправління технічними засобами у випадку однобічного відслідковування (2015)
Kovalenko I. L. - Influence of nitrogen dioxide on the thermal decomposition of ammonium nitrate (2015)
Мельник С. В. - Прогнозування екологічного ризику для міста Одеси у разі аварійного викиду аміаку з Припортового заводу, Цабієв О. М., Бондар І. О. (2015)
Doroshuk G. A. - Grounding the directions of changes in the cycle of management changes at the enterprise (2015)
Григорова Т. М. - Питання вибору пасажирами виду приміського пасажирського транспорту (2015)
Прокопович Л. В. - Літературна пародія як форма творчої дискусії (2015)
Galchonkov O. M. - Advanced problem-based learning. The experience of the European universities participants to the TEMPUS MEDIS project, Loziienko N. V. (2015)
Савєльєва О. С. - Організація навчального процесу як складова інформаційного середовища університету (2015)
Савєльєв А. О. - Програма-тренажер як форма реалізації електронних дидактичних засобів для самостійної роботи іноземних студентів на етапі довузівської підготовки, Матвєєва Н. М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Боголіб Т. - Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення (2015)
Голян В. - Інвестиції в екологію: джерела, форми та резерви нарощення (2015)
Степанов В. - Дослідження проблем управління ризиковими подіями в Україні (нові аспекти), Степанова К. (2015)
Дребот О. - Аналіз сучасного стану використання земель аграрними підприємствами Рівненської області, Височанська М. (2015)
Швець О. - Вплив техногенно порушених земель на рівень агроекологічної безпеки регіонів (2015)
Дорош О. - Організаційно-інституціональне забезпечення територіального планування землекористування сільських територій (2015)
Содержание (2015)
Мартынюк А. А. - О периодических движениях в трехмерных системах, Никитина Н. В. (2015)
Рущицкий Я. Я. - О поверхностной волне в упругом теле, деформирующемся в условиях антиплоской деформации (2015)
Попов Г. Я. - Точное решение некоторых осесимметричных задач для упругих цилиндров конечной длины с учетом удельного веса, Процеров Ю. С., Гончар И. А. (2015)
Бабешко М. Е. - О применимости определяющих уравнений, учитывающих третий инвариант девиатора напряжений, к описанию нелинейной деформации крупнозернистого металла, Шевченко Ю. Н., Тормахов Н. Н. (2015)
Беспалова Е. И. - Напряженное состояние разветвленных оболочек вращения с учетом поперечных сдвигов и обжатия, Урусова Г. П. (2015)
Гавриленко Г. Д. - Влияние параметров ребер и вида нагрузки на частоты колебаний несовершенных цилиндрических оболочек, Мацнер В. И. (2015)
Максимюк В. А. - Напряженно-деформированное состояние гибких ортотропных цилиндрических оболочек с подкрепленным круговым отверстием, Сторожук Е. А., Чернышенко И. С. (2015)
Мольченко Л. В. - Осесимметричное магнитоупругое деформирование гибких ортотропных оболочек вращения с ортотропной электропроводностью, Лоос И. И. (2015)
Назаренко В. М. - Концентрация напряжений вблизи вершины внутренней полубесконечной трещины в кусочно-однородной плоскости с негладкой границей раздела сред, Кипнис А. Л. (2015)
Семенюк Н. П. - К теории устойчивости композитных цилиндрических оболочек, Трач В. М., Жукова Н. Б. (2015)
Хома И. Ю. - Напряженное состояние нетонкой трансверсально-изотропной пластины с криволинейным отверстием, Дашко О. Г. (2015)
Кузин Н. О. - Об одной математической модели изменения свойств материала (2015)
Бхаскара Рао Л. - Потеря устойчивости упругих круглых пластинок с упруго ограниченным относительно вращения краем и внутренним креплением в виде упругого кольца, Камесвара Рао К. (2015)
Сікорський П. - До проблеми формулювання понять "компетентність” і "компетенція” (2014)
Потапчук Т. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Куліненко Л. - Інноваційний потенціал практики у забезпеченні творчої спрямованості професійної діяльності майбутнього педагога (2014)
Оверко Н. - Розвиток педагогічної майстерності викладачів спецдисциплін ПТНЗ кулінарного профілю: результати експерименту (2014)
Кравчук Г. - Практичне навчання студентів у ВНЗ економічного профілю на базі автоматизованих інформаційних систем і технологій (2014)
Литвин В. - Дослідно-експериментальна перевірка ефективності формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у ВНЗ (2014)
Пігорна Т. - Деякі аспекти організації інформаційної безпеки учнів, Берест І. (2014)
Якімець Ю. - Формування професійних умінь майбутніх техніків-механіків у процесі підготовки до дипломного проектування (2014)
Зошій І. - Комунікативна компетентність майбутніх юристів як невід’ємна складова професійної юридичної діяльності (2014)
Вінтюк Ю. - Поведінкова теорія конфліктів: підхід до створення й обґрунтування (2014)
Буран Н. - Психологічні аспекти поведінки особистості в натовпі (2014)
Мезенцева Л. - Аналіз навчальної програми з підготовки соціальних педагогів до роботи з опікунською сім’єю (2014)
Куса А. - Соціально-психологічні виміри художнього смаку студентів творчих спеціальностей (2014)
Солоненко А. - Виховання праксеологічної культури студентів педагогічного університету (спеціальність "Фізична культура”) у процесі професійної підготовки (2014)
Подоляк З. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців лісогосподарської галузі у Віденському університеті природних ресурсів і прикладних наук (2014)
Головешко Б. - Лідерство як засіб легітимізації влади менеджера адміністративної діяльності (2014)
Канарова О. - Системній підхід в управлінні сучасним дошкільним навчальним закладом (2014)
Благова Т. - Київське державне хореографічне училище у системі професійної освіти України: історико-педагогічний аспект (2014)
Якубовська М. - Художня і наукова творчість професора Григорія Васяновича (2014)
Сікорський П. - IV всеукраїнський педагогічний конгрес у Львові (2014)
Наші автори (2014)
Статті, опубліковані у журналі "Педагогіка і психологія професійної освіти” у 2014 році (2014)
Пивоваров С. - Територіальна ідентифікація наконечників стріл з Чорнівського городища (до постановки проблеми), Калініченко В. (2014)
Филипчук О. - Декілька спостережень над Брюссельською хронікою (2014)
Дробіна Л. - Посередницька діяльність Адама Кисіля в українсько-польських стосунках (2014)
Нечипоренко М. - Походи лівобережних та російських військ на Чигирин у 1675-1676 рр. під керівництвом І. Самойловича (2014)
Яценюк Г. - Останній етап життя та діяльності гетьмана-емігранта Пилипа Орлика (1734-1742 рр.) (2014)
Богуцька А. - Поляки в етнонаціональних змінах губерній Правобережної України у першій половині ХІХ ст. (2014)
Королько А. - Участь "Покутської трійці” в діяльності УРП у Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., Яковлєв Ю. (2014)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція в культурно-освітніх процесах Галичини й Буковини кінця ХІХ - початку ХХ ст.: за матеріалами щоденника "Діло” (1890-1914 рр.) (2014)
Філінюк В. - Український "Антеїзм” та революційні події в добу Центральної Ради (2014)
Трембовецький Д. - Законодавча управа як структурна одиниця Канцелярії Військового міністерства Другої УНР (2014)
Боднар А. - Етнонаціональні особливості розвитку освіти у Подільській губернії наприкінці ХVIII - в першій половині ХІХ ст. (2014)
Коваль Л. - Діяльність перемишльської філії товариства "Просвіта” у міжвоєнний період: громадсько-політичний аспект (2014)
Демочко В. - До питання про перебування на Буковині видатних особистостей у першій половині ХХ ст. (2014)
Гарбарук А. - Польські національно-культурні товариства Івано-Франківщини: сучасний стан та проблеми розвитку (2014)
Філінюк А. - Утвердження сучасних теоретико-методологічних підходів до створення обласних томів зводу пам’яток історії та культури України (2014)
Засипко М. - Українсько-російські відносини періоду гетьманування Данила Апостола (2014)
Кундельський В. - Економічний чинник в українсько-польських відносинах у Правобережній Україні наприкінці XVIII - в першій половині ХІХ ст. (2014)
Хоміч Д. - Українське селянство Волині і франко-російська війна 1812 року (2014)
Панасюк О. - Білорусько-українське співробітництво у 1918 р.: територіальний та економічний аспекти (2014)
Кульчицька О. - Долучення української делегації до розробки Статуту ООН (2014)
Хорошенюк С. - Українсько-литовське співробітництво у сфері культури (2014)
Wawryniuk À. - Ksztaltowanie sie granicy ukrainsko-polskiej, jako jeden z elementow ustroju Europy po II Wojnie swiatowej (2014)
Прищепа О. - Бюджетна документація органів міського самоврядування Правобережної України як джерело до вивчення їх освітньо-культурної діяльності (початок ХХ ст.) (2014)
Татарова В. - Висвітлення діяльності Державного комітету з надзвичайного стану (ДКНС) на сторінках Одеської преси (2014)
Житков О. - Михайло Грушевський про аграрно-селянське питання доби визвольних змагань: історіографічний аспект (2014)
Борчук С. - "Так звана ЗУНР”: Західноукраїнська народна республіка у радянській енциклопедистиці 1950-1970-х років (2014)
Коваль М. - Довготривала фортифікація на теренах України у 20-х - на початку 40-х років ХХ ст.: історіографія проблеми (2014)
Готра О. - Біографістика в контексті дослідження історії (2014)
Кучурян О. - Транскордонна співпраця між Чернівецьким музеєм під відкритим небом та Музеєм Буковини м. Сучава, Румунія (2014)
Кожолянко О. - Зелені свята і Трійця на Буковині: історико-етнологічна характеристика (2014)
Дущак В. - Жінка в єврейській та українській традиційній культурі (2014)
Петрова А. - Сімейна обрядовість Південно-Західного регіону України в історіографії (2014)
Кожолянко О. - Головний убір як символ шлюбу в традиційній культурі українців Буковини (2014)
Кожолянко Г. - Традиційні звичаї та вірування українців Буковини у передродовий період родильної обрядовості (2014)
Парайко К. - Прийоми догляду за дитиною в перші дні її життя на прикладі українського та східнороманського населення Буковини (2014)
Городецький О. - Регіоналізм як політичний тренд інформаційного суспільства (2014)
Ротар Н. - Символічна репрезентація політичних ідентичностей чернівецької громади (2014)
Щербатюк О. - Особливості діяльності етнонаціональних груп інтересів на Закарпатті (2014)
Нечаєва-Юрійчук Н. - До питання про роль та місце ідеології українського націоналізму у розвитку світової політичної думки (2014)
Палагнюк В. - Розвиток молодіжного руху в умовах становлення незалежності України (2014)
Бутирська І. - Країни Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції (2014)
Клим Р. - Особливості трансформації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу (2014)
Бурдяк В. - Політичні виміри членства Болгарії в Європейському Союзі (2014)
Федорчак В. - Політичні партії Чеської республіки в парламентських виборах 2010 року (2014)
Чучко М. - Рецензія на навчальний посібник І.С. Макар та О.В. Любімової ”Латинська мова для істориків”. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. - 364 с. (Рекомендований МОН України як навчальний посібник для ВНЗ) (2014)
До ювілею Василя Яковича Тація (2015)
Панов М. І. - Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини і проблеми якості кримінального законодавства України (2015)
Анісімов Г. М. - Зловживання довірою як спосіб учинення злочину (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського