Олійник П. В. - Щодо поняття предмета злочинів проти власності (2015)
Киричко В. М. - Проблема визначення суб’єкта зловживання впливом (ч. 2 ст. 3692 КК України) та її вирішення (2015)
Гізімчук С. В. - Теоретичні аспекти діяння у злочині, передбаченому ст. 2391 КК "Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель", Олійник О. С. (2015)
Оробець К. М. - Деякі проблеми застосування понять екологічного права у кримінально-правовій науці (2015)
Базелюк В. В. - Кримінологічні фактори встановлення кримінальної відповідальності за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини (2015)
Кісілюк Е. М. - Правова природа видачі особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, Грищук Г. М. (2015)
Комаров О. Д. - Фактична помилка у розвитку причинного зв’язку (2015)
Вапнярчук В. В. - Мотив кримінального процесуального доказування (2015)
Булулуков О. Ю. - Тактичні рішення у криміналістиці: проблеми психології (2015)
Шигаль Д. А. - Аналогія і типологізація у порівняльному історико-правовому дослідженні (2015)
Рум’янцев В. О. - Ідея українського національно-державного відродження (кінець ХVIII – початок XX століття) (2015)
Шорохова Ю. С. - Історія виникнення податку на прибуток підприємств на теренах України (2015)
Сліпенчук В. О. - Виховання правової людини як шлях до побудови правового суспільства у сучасній Україні (2015)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості пострадянської моделі системи стримувань і противаг у контексті режиму "керованої демократії": конституційно-правовий аспект (2015)
Тимошенко Д. В. - Зміст та значення понять "причина", "умова" і "випадковість" для дослідження причинно-наслідкового зв’язку в трудовому праві (2015)
Гетьман А. П. - Екологічна функція держави в сучасних глобалізаційних процесах (2015)
Соколова А. К. - Правові аспекти державного управління в галузі охорони вод і відтворення водних ресурсів (2015)
Павлова О. В. - Вплив міжнародного законодавства на розвиток екологічної демократії в Україні (2015)
Чуприна Ю. А. - Основні напрямки розвитку водного законодавства України у ХХ столітті (2015)
Кім Г. А. - Історико-правові засади формування та розвитку законодавства щодо охорони і відтворення об’єктів рослинного світу, занесених до Зеленої книги України (2015)
Копиця Є. М. - Нормування як засіб правового регулювання у сфері охорони атмосферного повітря (2015)
Бурцев О. В. - Встановлення меж земельної ділянки як гарантія вирішення межових спорів (2015)
Паровишник О. В. - До питання адміністративно-правового регулювання у сфері освіти інвалідів в Україні (2015)
Червякова О. Б. - Вплив корупційних ризиків на забезпечення доступу до інформаційних ресурсів: постановка питання (2015)
Мацюк В. В. - Правове регулювання службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру (2015)
Дамірчиєв М. І. - Зміст та мета фінансової діяльності: проблеми визначення (2015)
Ємець І. О. - Природа та міжнародно-правова сутність міжнародної правової допомоги у цивільних справах (2015)
Палешник С. І. - Способи тлумачення норм права Європейським судом з прав людини (2015)
Галаган В. І. - Світова спадщина криміналістики через велич постатей класиків і сучасників (2015)
Ясько Н. Н. - Граничное интегральное представление для векторных полей Бельтрами (2015)
Сясев А. В. - Моделирование процесса кристаллизации стержня с учетом взаимного влияния температурных и механических полей, Костащук М. В. (2015)
Kogut P. I. - On existence of weak solutions to a Cauchy problem for one class of conservation laws, Manzo R. (2015)
Kogut P. I. - On Henig regularization of state-constrained optimal control problem for the p-Laplace equation, Kupenko O. P. (2015)
Tychynin V. A. - Some generalizations of the nonlocal transformations approach (2015)
Kogut P. I. - On relaxation of state-constrained optimal control problem in coefficients for biharmonic equation, Voloshko L. V. (2015)
Меньшиков Ю. Л. - Синтез адекватных алгебраических математических моделей (2015)
Рубан В. И. - Властивості деяких одновимірних динамічних систем, Чёрная В. В. (2015)
Ключинська Л. В. - Моделювання утворення астероїдів у планетарному вихорі та розрахунок параметрів їх орбіт, Перехрест В. I. (2015)
Реферати (2015)
Вихідні дані (2015)
Васянович Г. - Професійні якості майбутніх кваліфікованих робітників сфери об-слуговування (2014)
Литвин А. - Науково-організаційні основи модернізації професійно-технічної (професійної) освіти України, Руденко Л. (2014)
Герлянд Т. - Провідні принципи професійної спрямованості загальноосвітньої підготовки у сучасних ПТНЗ (2014)
Грицай Н. - Професійний портрет сучасного вчителя біології (2014)
Авраменко О. - Визначальні складові концептосфери технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників (2014)
Шаполова В. - Використання педагогічних технологій у формуванні корпоративної культури майбутніх менеджерів у вищій технічній школі (2014)
Шевчук С. - Кейс-метод як засіб зростання майстерності педагога професійної школи (2014)
Міськова М. - Розробка та застосування інноваційних інформаційних технологій у навчально-виробничому процесі (2014)
Ванівська О. - Формування іншомовної комунікативно-професійної компетентно-сті засобами інформаційних технологій у студентів вищої школи, Преснер Р. (2014)
Cавченко Р. - Використання ігрових технологій у формуванні музично-педагогічної ком-петентності майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів (2014)
Проценко О. - Життєва компетентність учнів центрів професійно-технічної осві-ти: структурний аналіз (2014)
Стечак Г. - Шляхи вдосконалення педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів до професійної діяльності (2014)
Помиткіна Л. - Трансформація життєвої позиції студентської молоді як психологічна проблема (2014)
Шамлян К. - Дослідження ролі вольових зусиль у життєдіяльності студентів (2014)
Фаласеніді Т. - Сутність поняття і зміст педагогічної підтримки дітей з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі (2014)
Савіцька В. - Зміст і роль фахових дисциплін у контексті підготовки соціальних працівників до професійної діяльності (2014)
Стрілько В. - Українське національно-патріотичне виховання в нормативно-правових актах України (2014)
Музалев О. - Психолого-педагогічні засади формування професійної культури у процесі навчально-виховної діяльності (2014)
Пазюра Н. - Психолого-педагогічні аспекти внутрішньофірмової підготовки виробничого персоналу (2014)
Робак В. - Професійна підготовка соціальних робітників в Україні та Росії: порівняльний аспект (2014)
Антонюк Г. - Раціоналістичні тенденції у вітчизняних літературних пам’ятках ХІ ст. як джерело поширення ідей Просвітництва у вітчизняному освітньому просторі (2014)
Миколаєнко Н. - Виникнення і розвиток дитячих освітніх видань (2014)
Палькевич Ю. - Підвищення економічної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у ринкових умовах (2014)
Рукавішнікова О. - Переорієнтація професій як новітня управлінська стратегія в багатопрофільному професійно-технічному навчальному закладі (2014)
Нечепорчук І. - Підвищення мотивації до дослідницької діяльності як одна з педагогічних умов формування дослідницьких умінь майбутніх менеджерів (2014)
Благун Н. - Соціально-функціональне управління як засіб соціалізації учнів за-гальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Наші автори (2014)
Сікорський П. - Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу під час навчання математики у ПТНЗ (2015)
Онищенко В. - Компетентнісний підхід у професійній освіті (2015)
Руденко Л. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування комунікативної культури фахівців сфери обслуговування у ПТНЗ (2015)
Тимошко Г. - Організаційна культура як чинник ефективної взаємодії викладача і студента в організації навчального процесу у ВНЗ (2015)
Сачук Ю. - Структурно-компонентний аналіз поняття "соціально-професійна мобільність майбутніх учителів інформатики" (2015)
Малинович Л. - Сучасні інтерактивні технології підготовки конкурентоспроможного випускника вищої школи, Легензевич Г. (2015)
Субашкевич І. - Медіапсихологічні технології у підготовці педагогів в умовах вищої освіти (2015)
Радзімовська О. - Впровадження психолого-педагогічної технології розвитку професійної ідентичності як умова успішного професійного становлення учнів ПТНЗ (2015)
Кузан Г. - Педагогічний досвід: використання рольових ігор у навчанні англійської мови майбутніх юристів (2015)
Щедролосєва К. - Провідні принципи формування професійної майстерності магістра музичного мистецтва (2015)
Потапчук Т. - Рівні сформованості у майбутніх учителів музичного мистецтва позитивного ставлення до навчання (2015)
Будник О. - Соціально-педагогічний дискурс професійної діяльності вчителя (2015)
Клос Л. - До питання підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’язбережувальної діяльності (2015)
Полуда В. - Проблема професійної компетентності фахівця у психолого-педагогічних дослідженнях зарубіжних учених (2015)
Земліна Ю. - Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців туристичної галузі (2015)
Васянович Г. - Емпатійність як провідна цінність у духовній спадщині Митрополита Андрея Шептицького (2015)
Якубовська М. - Культурологічна парадигма у науковій спадщині І. А. Зязюна (2015)
Вінтюк Ю. - Доробок Ярослава Цурковського: проблема вивчення і визнання (з нагоди 110-ї річниці з дня його народження) (2015)
Антонюк Г. - Раціоналістичні тенденції у вітчизняних літературних пам’ятках ХІ ст. ("Ізборник князя Святослава 1073 р.") (2015)
Кундій Ж. - Історія дослідження проблеми вищої жіночої медичної освіти (2015)
Наші автори (2015)
Вороненко Ю. В. - Підготовка науково-педагогічних кадрів в НМАПО імені П.Л. Шупика в 2014-2015 роках, Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Вишнякова О. Б., Бригинець Д. Д., Савичук Н. О. (2015)
Слонецкий Б. И. - Особенности изменения гемодинамических процессов у пациентов с острым разлитым перитонитом при проведении перитонеосанации, Тутченко Н. И., Ахмед М. О. Батавил, Вербицкий И. В. (2015)
Афанасенко Е. Ю. - Влияние гликозамингликанов на окислительно-восстановительные свойства и кислотно-щелочной гомеостаз в ротовой жидкости больных генерализованным пародонтитом (2015)
Біда В. І. - Огляд методики наноіндентування для визначення мікромеханічних властивостей твердих тканин зубів та стоматологічних матеріалів, Пальчиков А. В., Пальчикова Г. В., Паливода І. І., Чорненький І. М. (2015)
Леоненко Г. П. - Розповсюдженість зміни кольору та аномалій форми окремих зубів (2015)
Леоненко П. В. - Результати застосування модифікованого протоколу дентальної імплантації пацієнтам з низькою щільністю кісткової тканини в ділянці імплантації (2015)
Лихота К. М. - Оцінка оклюзійних співвідношень зубо-щелепної системи у пацієнтів із сагітальними аномаліями прикусу методом комп'ютерної оклюзіографії (2015)
Дегтярь А. В. - Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава (2015)
Лазарев І. А. - Імітаційне комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану ніжки ендопротезу кульшового суглоба та стегнової кістки при статичному навантаженні, Герцен Г. І., Штонда Д. В. (2015)
Се-Фей Се-Фей - Експериментальні морфологічні дослідження впливу екстракорпоральної радіальної ударно-хвильової терапії на репаративну регенерацію кісткової тканини (2015)
Бельська І. В. - Алгоритм клініко-параклінічного обстеження та лікувальної тактики при болях нижнього відділу спини у жінок фертильного віку на фоні хронічного аднекситу, Клименко О. В., Маняк Б. Т. (2015)
Васюта В. А. - Аналіз диспансеризації хворих з атрофіями зорових нервів (2015)
Волосовець А. О. - Особливості впливу патофізіологічних та медико-соціальних факторів ризику на час виникнення мозкового ішемічного інсульту (2015)
Старовойтова Г. О. - Когнітивні порушення у пацієнтів з хворобою Паркінсона та їх зв’язок із неврологічними і нейропсихологічними характеристиками, Горева Г. В., Девін’як О. Т., Слободін Т. М., Головченко Ю. І. (2015)
Тріщинська М. А. - Судинорухова функція ендотелію на різних стадіях цереброваскулярної патології, Рябіченко Т. М., Ватліцов Д. В., Гурмак О. М., Бугайов Ю. А., Тишкевич О. В. (2015)
Беляєва Н. М. - Сучасний стан медико-соціальної реабілітації інвалідів з хворобами системи кровообігу, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Павліченко Г. В., Проскуріна О. Ф. (2015)
Горяінова Н. В. - Безподійна виживаність хворих на гостру мієлоїдну лейкемію в залежності від прогностичних чинників (2015)
Калиниченко Т. О. - Вплив складу кріоконсерванту на якість розмороженого еритроцитарного компоненту пуповинної крові людини, Аношина М. Ю., Алгазінова М. К. (2015)
Ніконов В. В. - Перфузійний індекс як додатковий інструмент екстреної оцінки тяжкості крововтрати, Лизогуб К. І., Курсов С. В., Феськов О. Е. (2015)
Осипчук Л. І. - Вплив pH середовища на ізолювання силденафілу з плазми н-клиноптилолітом, Галькевич І. Й. (2015)
Старіков А. В. - Фібринолітична активність крові при інтенсивній терапії хворих на гемобластози, Семеняка В. І., Баронська Л. В. (2015)
Стасишин О. В. - Розподіл алелів HlA ІІ класу у хворих на гемофілію А залежно від інгібітору, Терпиляк О. І., Красівська В. В., Тиркус М. Я. (2015)
Таршинова Л. О. - Метод об'ємного пневмопресингу в лікуванні лімфедеми кінцівок, Єльчиць Т. В., Зайцев Д. В. (2015)
Труш Г. С. - Порівняльна оцінка ефективності ізолювання оланзапіну з кров, Галькевич І. Й. (2015)
Гальчин К. С. - Особливості перебігу синдрому Аспергера та синдрому Ретта у дітей (2015)
Мішиєв В. Д. - Особистісні особливості хворих на шизофренію з різними механізмами реалізації суспільно небезпечних діянь як маркери їх психосоціальної реабілітації, Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. (2015)
Омелянович В. Ю. - Досвід апробації експериментально-психологічних методів обстеження в системі органів внутрішніх справ (2015)
Бобир В. В. - Порівняльна оцінка способів моделювання дисбіотичних порушень на лабораторних тварина (2015)
Бондаренко А. В. - Наслідки первинних імунодефіцитів антитілоутворення в залежності від строків діагностики (2015)
Верба Н. В. - Ефективність застосування аміксину ІС, біциклолу та гепавірину у хворих на хронічний гепатит С (2015)
Власенко О. М. - Особливості розвитку епідеміологічного процесу гострих кишкових інфекцій в Збройних Силах України, Козак Н. Д. (2015)
Дзюблик І. В. - Оптимальне забезпечення вакцинами проти грипу населення України як підхід до зменшення кількості постгрипозних ускладнень, Соловйов С. О., Мальчиков В. В., Дихановська Т. А., Федченко О. А. (2015)
Кирик Д. Л. - Мікробіологічний моніторинг та аналіз бактеріємії у дітей із вродженими вадами серця, Філоненко Г. В. (2015)
Нартов П. В. - Системний аналіз цитокінового обміну у хворих на гострі менінгіти бактеріальної та вірусної етіології (2015)
Півник В. М. - Вплив деяких факторів ризику на захворюваність військовослужбовців крапельними та гострими кишковими інфекціями в сучасних умовах (2015)
Соломко Ю. О. - Культивування бокавірусу людини першого типу в умовах in vitro в диференційованих епітеліальних клітинах, Трохименко О. П., Дзюблик І. В. (2015)
Фарес Рами - Обоснование выбора эффективного препарата при острых кишечных инфекциях, Бобрицкая Л. А., Зборовская Т. В. (2015)
Бекетова Г. В. - Сучасні особливості глікемічного профілю дітей з синдромом ацетонемічного блювання, Гнатенко Т. М., Шпеко Н. І. (2015)
Бережний В. В. - Диференційна діагностика реактивного і ювенільного ревматоїдного артриту у дітей, Марушко Т. В., Глядєлова Н. П., Герман О. Б. (2015)
Больбот Ю.К. - Деякі імунологічні аспекти повторних бактеріальних ускладнень ГРВІ у дітей, Бордій Т.А., Чабанюк О.В., Карпенко А.В. (2015)
Гавриленко Ю. В. - Сучасний підхід до антибіотикотерапії при лікуванні запальних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу (2015)
Гищак Т. В. - Клінічне значення n-термінального мозкового натрійуретичного пептиду у дітей із первинною артеріальною гіпертензією (2015)
Григоренко Л. В. - Розповсюдженість еколого – залежних хвороб серед дитячого населення у сільських населених пунктах Дніпропетровської області, Шевченко О. А. (2015)
Кондрашова В. Г. - Внекардиальные проявления дисплазии соединительной ткани при изолированных аномальных хордах левого желудочка у детей, Шейко Л. П., Леонович Е. С., Степанова Е. И. (2015)
Лемко О. І. - Оцінка деяких показників імунітету у дітей з рецидивуючим бронхітом, Вантюх Н. В., Лукащук С. В., Кополовець Т. І., Попадинець М. І. (2015)
Лемко І. С. - Показники окислювального гомеостазу у часто хворіючих дітей та дітей з рецидивуючим бронхітом поза гострим періодом, Габор М. Л., Тимканич О. М., Багина М. О. (2015)
Ляшенко Л. О. - Зміни біохімічних показників метаболізму та щільності кісткової тканини у дітей з гострою лейкемією (2015)
Марушко Ю. В. - Діагностика дефіциту цинку у дітей з хронічним гастродуоденітом, Асонов А. О., Фус С. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Особливості процесу адаптації до навчання дітей першого класу, Гиндич Ю. Ю., Дембіцький В. Л., Брюзгіна Т. С. (2015)
Марушко Ю. В. - Особливості добового моніторингу артеріального тиску та вміст заліза у дітей з артеріальною гіпотензією, Гищак Т. В., Хомич О. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Використання левокарнітину у комплексному лікуванні дітей з поєднаною хронічною патологією гастродуоденальної зони та первинною артеріальною гіпертензією, Гищак Т. В., Злобинець А. С., Мика М. Ю. (2015)
Марушко Ю. В. - Застосування водневого дихального тесту з навантаженням харчовою лактулозою у дітей з гастродуоденальною патологією, Горянська М. Г. (2015)
Марушко Ю. В. - Показники водневогодихального тесту з навантаженням харчовою лактозою у дітей грудного віку з первинною (вродженою) та транзиторною лактазною недостатністю, Іовіца Т. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Клініко-біохімічна характеристика поєднаної патології жовчовивідних шляхів і дефіциту заліза у дітей, Нагорна К. І. (2015)
Моісеєнко Р. О. - Аналіз епідеміологічних досліджень диспансерної групи дітей з епілепсією з метою оптимізації надання медичної допомоги, Мартинюк В. Ю., Панасюк Л. О., Коноплянко Т. В., Невірковець А. А., Стеценко Т. І., Свистільник В. О., Назар О.В. (2015)
Орлов Ю. А. - Качество жизни детей оперированных по поводу спинальных дизрафий в неонатальном возрасте в ургентном порядке, Плавский П. Н., Скобский Е. И., Плавский Н. В. (2015)
Ракша-Слюсарева О. А. - Імунологічні особливості рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей, Самарін Д. В., Тарасова І. А. (2015)
Солдатова О. В. - Психовегетативні порушення у дітей з хронічним гастродуоденітом та шляхи їх корекції (2015)
Степанова Є. І. - Поліморфізм генів NO-синтази, як фактор ризику в розвитку ендотеліальної дисфункції, функціональних розладів системи дихання та вегетативої нервової системи у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Кондрашова В. Г., Вдовенко В. Ю., Литвинець О. М., Скварська О.О., Зигало В. М. (2015)
Юхименко О. О. - Можливості використання антибактеріальної терапії у дітей з рецидивуючим бронхообструктивним синдромом (2015)
Васильєва І. А. - Визначення стану плодово-плацентарної гемодинаміки як критерію менеджменту прееклампсії (2015)
Владимиров О. А. - Підвищення рівня фізичного та репродуктивного здоров’я у дівчат засобами медичної реабілітації, Рідковець С. Г. (2015)
Волков О. О. - Рівень інтраопераційної та післяопераційної аналгезії в залежності від методу анестезії кесарева розтину, Клигуненко О. М. (2015)
Грищенко О. В. - Оптимізація ведення пацієнток з естрогенною артропатією, Васильева І. А., Грищук К. О. (2015)
Козуб М. І. - Використання радіохвильової енергії, карбометилцелюлози й комплексу реабілітаційної терапії при відновленні фертильності у пацієнток із трубно – перитонеальним безпліддям запального ґенезу, Риженко Ю. В. (2015)
Луценко Н. С. - Патогенетично обгрунтовані підходи до лікування лейоміоми матки в залежності від особливостей ангіоархітектоники матки, Олійник Н. С., Євтєрева І. О., Шаповал О. С. (2015)
Присяжна Н. Р. - Профілактика тромбоемболічних ускладнень у вагітних жінок з постромботичною хворобою (2015)
Сюсюка В. Г. - Оцінка макроелементного гомеостазу у вагітних з урахуванням порушень психоемоційного стану (2015)
Ціома В. А. - Ефективність різних методик преоксигенації при анестезіологічному забезпеченні кесаревого розтину, Буднюк О. О., Басенко І. Л. (2015)
Бабій В. Ф. - Вивчення розподілу наносрібла в харчових яйцях перепелів при пероральному надходженні засобу наносрібла, Кондратенко О. Є., Пімушина М. В., Патрєва Л. С., Гроза В. І. (2015)
Бандажевский Ю. И. - Патофизиологические аспекты состояния сердечно-сосудистой системы у детей, проживающих на территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, Дубовая Н. Ф., Бандажевская Г. С. (2015)
Варивончик Д. В. - Розробка та оцінка клінічної ефективності заходів вторинної профілактики професійної патології серед працівників марганцеворудної промисловості, Харківська С. В. (2015)
Зайцев В. В. - Гігієнічна оцінка вмісту хлорорганічних сполук у питній воді групового водопроводу з поверхневого водозабору, Рублевська Н. І., Курбатова Н. О. (2015)
Івахно О. П. - Динаміка стану здоров’я дитячого населення за останні роки реформування медичної сфери України, Козярін І. П., Чорна В. В., Махнюк В. М. (2015)
Кондратьєв А. Ю. - Гігієнічна оцінка води в місцях водозаборів м. Дніпропетровська, Коваль В. В., Бобров В. В., Рублевська Н. І., Швед О. В., Біла О. І., Рублевський В. Д. (2015)
Махнюк В. М. - Наукове обґрунтування методики гігієнічної оцінки планувальних рішень генпланів міст з різною містоутворюючою базою (2015)
Онул Н. М. - Еколого-гігієнічна оцінка вмісту цинку в системі "грунт – атмосферне повітря – вода – харчові продукти" в умовах промислового регіону (2015)
Пономаренко Н. П. - Гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища в районах Чернігівщини, Коршун М. М. (2015)
Хоменко І. М. - Оцінка стану національного нормативно-правового регулювання питань протирадіаційного захисту населення зон спостереження об’єктів атомної енергетики України, Закладна Н. В. (2015)
Козаренко Т. М. - Ультразвукове дуплексне дослідження орбітальної артеріальної гемодинаміки у пацієнтів із порушенням толерантності до глюкози, Журавльова Ю. Б. (2015)
Незговорова Г. А. - Ендоскопічна семіотика уражень гастродуоденальної зони у робітників підприємств, які виконували відновлювальні роботи на об’єкті "Укриття" ДСП ЧАЕС (2015)
Шляхтиченко Т. Ю. - Динаміка змін цитокінової ланки імунітету у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію при таргетній терапії, Дягіль І. С., Мінченко Ж. М., Дмитренко І. В., Федоренко В. Г., Дмитренко О. О. (2015)
Соловйов О. С. - Параметричний аналіз топ-10 рейтинг-рангового розподілу телереклами лікарських засобів за 2004-2014 рр. (телерекламний період виживання) (2015)
Шендрик В. Г. - Надання допомоги хворим на бешиху на госпітальному етапі (2015)
Філарет (Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України) - Слово, виголошене на Міжнародній науковій конференції "Святий рівноапостольний Володимир – творець Української держави", присвяченій 1000-літтю упокоєння святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира, Хрестителя Руси-України, мученицькій кончині святих страстотерпців і благовірних князів Бориса і Гліба та 900-літтю перенесення їхніх святих мощей (13 травня 2015 року) (2015)
Епіфаній (митрополит) - Alma mater освіти і науки Східної Європи (2015)
Протоколи засідань вченої ради Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату (2015)
Матеріали до звіту про діяльність Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату у 2013 / 2014 навчальному році (2015)
Романчук Я. - Ставлення християнина до влади і до ближніх згідно з Посланням апостола Павла до римлян (2015)
Колот С. - Походження і призначення "Урим" і "тумим" старозавітного первосвященика (2015)
Альмес М. І. - Духовний сенс Священного Писання в тлумаченнях блаженного Ієроніма Стридонського (2015)
Трофимлюк О. - Біблійне підґрунтя пастирської допомоги хворим (2015)
Лозінський К. - Богословська система святого Юстиніана й основні проблеми візантійського богослів’я 6 ст. (2015)
Маланяк О. - Порівняльний погляд православного віровчення на єресь аріанства та секти свідків Єгови (2015)
Сміх В. - Війна: православний погляд або діяльний патріотизм (2015)
Мельник П. - Парадоксальна мораль (2015)
Цьома С. - Святоотцівське вчення про душу (2015)
Москалюк К. О. - Псевдохристиянська спільнота "Школа єдиного принципу" ("Школа духовного подвижництва") (2015)
Мацюк Я. - Характер і значення поняття "cпокуса" у Священному Писанні Старого Завіту (2015)
Сливка Б. - Християнсько-родинна культура дошкільнят: пастирський вимір (2015)
Клос В. - Рукописні напрацювання випускників Київської Академії (1893 – 1920) (перша частина у "Трудах КДА" № 10), Парій Р. П. (2015)
Мицик Ю. - З мозирського циклу документації Свято-Михайлівського Видубицького монастиря у Києві другої половини ХVІ – ХVІІ ст. (2015)
Мицик Ю. - З листів волинського православного духовенства до професора І. І. О гієнка (1921 – 1922 рр.), Тарасенко І. Ю. (2015)
Лесюк М. - Церковна політика імператора Костянтина Пагоната та історія VI-го Вселенського Собору (2015)
Преловська І. М. - Проблеми українізації церковного життя в документах Української Автокефальної Православної Церкви у 1920-их рр. (2015)
Тимошик М. С. - Клірові книги як джерело вивчення демографічних процесів в українському селі ХІХ століття: за записами священиків Свято-Троцького храму села Данина Чернігівської губернії (2015)
Дідора В. - Видубицький Свято-Михайлівський чоловічий монастир в уніатський період своєї історії (1596 – 1635 рр.) (2015)
Сидор І. - Причини і наслідки подорожей духовенства Східного Православ’я до Московської держави у XVI столітті (2015)
Рожко В. Є. - Біля витоків річки Прип’ять (2015)
Рубан М. - Становлення національної Церкви у контексті державної політики українських урядів 1917 – 1919 рр. (2015)
Бойко П. - Богородичні свята Православної Церкви (2015)
Федоренко І. О. - Характеристика і тематика степенних антифонів воскресної ранньої (2015)
Чокалюк С. М. - Запровадження християнства та церковний суд на Русі за "Уставом святого Володимира" (2015)
Петрик В. М. - Ісламістський релігійний екстремізм і вагабізм (2015)
Маланяк Р. - Методи впливу та контролю свідомості у псевдохристиянських конфесіях (2015)
Степовик Д. В. - Ікони в іконостасі і настінне церковне малярство: спільне і відмінне (2015)
Харлан А. П. - Основи християнського співжиття (2015)
Відомості про авторів (2015)
Невідомий В. І. - Законодавче сприяння розвитку народовладдя і громадянського суспільства в Україні (2011)
Хаустова М. Г. - Ідеологічний складник у структурі правової системи суспільства (2011)
Зінченко О. В. - Основні державні закони Російської Імперії 1906 р. – конституція чи "конституційний костюм" самодержавства? (2011)
Селіхов Д. А. - Зміст, форми і значення діяльності землевпорядкувальних комісій у наддніпрянській Україні епохи столипінських реформ (2011)
Киндюк Б. В. - Організаційно-правові засади управління лісовою галуззю в період громадянської війни (2011)
Ігнатенко В. М. - Спільні риси й відмінності договірних і недоговірних зобов’язань (2011)
Гусаров К. В. - Теоретична конструкція контрольної функції правосуддя в цивільному судочинстві (2011)
Гетьман А. П. - Проблемы сближения законодательства Украины об обращении с отходами с принципами и стандартами европейского союза, Лозо В. И. (2011)
Анісімова Г. В. - Екологічна правоздатність громадян: природно-правові аспекти (2011)
Лісова Т. В. - Деякі проблеми правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель (2011)
Лисанец О.С. - Особенности юридических гарантий и защиты прав пользователей огородных участков (2011)
Перепелиця М. О. - Особливості фінансової правосуб’єктності індивідуальних учасників фінансових правовідносин (2011)
Мартиновський В. В. - Принципи діяльності органів дозвільної системи (2011)
Коваленко Л. П. - Проблеми систематизації та класифікації заходів адміністративного примусу, застосовуваних природоохоронними органами (2011)
Червякова О. Б. - Щодо складників адміністративно-правового статусу громадян як учасників інформаційних відносин (2011)
Гродецький Ю. В. - Об’єктивні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині (2011)
Пономаренко Ю. А. - Розуміння кримінально-правової політики в роботах криміналістів ХІХ – початку ХХ століть (2011)
Дорош Л. В. - Мотив расової, національної чи релігійної нетерпимості як кваліфікуюча ознака злочинів проти життя і здоров’я особи (2011)
Шаповалов В. В. - Застосування судової фармації в дослідженні на підставі криміналістики вчинених іноземцями злочинів, пов’язаних з незаконним обігом психоактивних речовин (2011)
Москвич Л. М. - Типологія судових систем (2011)
Назаров І. В. - Вимоги Європейського Союзу до судових систем країн – кандидатів у члени ЄС та особливості їх виконання (2011)
Евсеев А. П. - Перспективы прецедентного права в хозяйственном судопроизводстве Украины, Присяжнюк А. А. (2011)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості застосування компаративного методу дослідження проблем світового конституційного розвитку (2011)
Данильян О. Г. - Самоврядування й управління: діалектика взаємозв’язку, Дзьобань О.П. (2011)
Ісакова В. М. - Міжнародні механізми забезпечення права на правову допомогу: загальнотеоретична характеристика (2011)
Буцикіна В. П. - Порядок дій органів внутрішніх справ, служби авіаційної безпеки та державно-прикордонної служби щодо протидії крадіжкам особистого майна громадян, що вчиняються на території контрольованої зони аеропортів (2011)
Гурак Л. В. - Особливості господарсько-правової відповідальності державних вищих навчальних закладів (2011)
Пироженко О.С. - До проблем призначення й виконання штрафу як кримінального покарання (2011)
Фиалко Н. М. - Проблемы диагностики виброакустической безопасности реакторов ВВЭР (Часть 1), Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Бабак С. В., Шараевский Г. И. (2015)
Матченко Т. І. - Розрахунок на статичну міцність, опір крихкому руйнуванню та циклічну тріщиностійкість сталевих трубопроводів АЕС, не важливих для безпеки, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2015)
Шараевская Е. И. - Актуальные задачи виброакустической диагностики первого контура реакторов ВВЭР (2015)
Шараевский И. Г. - Проблемы совершенствования компьютерных теплогидравлических кодов, Фиалко Н. М., Носовский А. В., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2015)
Скалозубов В. И. - Метод адаптации в аварийных режимах "непроектного" ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР, Тарасов В. А., Клевцов С. В., Чернеженко С. А., Какаев А. А., Кочнева В. Ю. (2015)
Андронов О. Б. - О создании современной системы обращения с жидкими радиоактивными отходами на АЭС Украины. Кондиционирование жидких радиоактивных отходов, Безмылов В. Н. (2015)
Пристер Б. С. - Радиоэкологическое районирование и модель территории для целей мониторинга агросферы после тяжелой аварии на АЭС, Гаргер Е. К., Талерко Н. Н., Виноградская В. Д., Лев Т. Д. (2015)
Скалозубов В. И. - Условия возникновения паровых взрывов при авариях в корпусных реакторах, Козлов И. Л., Клевцов С. В. (2015)
Скалозубов В. И. - Метод адаптации условий возникновения термоакустической неустойчивости теплоносителя в активной зоне "волнового" реактора, Клевцов С. И., Косенко С. И., Кочнева В. Ю. (2015)
Матченко Т. И. - Предварительная оценка ресурса строительных конструкций нового безопасного конфайнмента, Шамис Л. Б., Первушова Л. Ф. (2015)
Балан О. В. - Принципові технологічні рішення з вилучення паливовмісних матеріалів із верхніх відміток об'єкта "Укриття", Батій В. Г., Глєбкін С. І., Лагуненко О. С., Підберезний С. С., Рудько В. М., Щербін В. М. (2015)
Деренговський В. В. - Результат порівняльного аналізу "доз – витрат – вигоди" для двох варіантів "раннього" демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття", Рудько В. М., Говоров В. О. (2015)
Высотский Е. Д. - Методическое обеспечение измерений плотности потока нейтронов в системе контроля ядерной безопасности объекта "Укрытие", Годун Р. Л., Дорошенко А. А., Краснов В. А., Михайлов А. В., Наумчук Я. В., Передерий А. Е., Силко В. П. (2015)
Высотский Е. Д. - Нейтронная активность скоплений лавообразных топливосодержащих материалов на 4-м блоке ЧАЭС, Годун Р. Л. (2015)
Довыдьков А. И. - Анализ задач контроля ядерной безопасности объекта "Укрытие", Краснов В. А., Щербин В. Н. (2015)
Огородников Б. И. - Характеристики радиоактивных аэрозолей около скопления лавообразных топливосодержащих материалов в помещении 012/15 объекта "Укрытие" в 2014 г., Хан В. Е., Ковальчук В. П. (2015)
Правила для авторів (2015)
Бондар О. І. - Етапи становлення функціонально-семантичних зон темпоральності в українській мові (2010)
Романченко А. П. - Функції квантитативної нерівності та адекватності в сучасній українській мові (2010)
Сікорська О. О. - Функціональна взаємодія категорії потенційності при вираженні модальних відношень (2010)
Гнатюк Л. - Таксономія прагматичних типів речень-висловлень в умовах міжособистісної комунікації (2010)
Красножен С. А. - Поняття функції, суб'єкт і предикат, тема й рема в їх відношеннях (2010)
Шаніна О. С. - Стратегії і тактики мовленнєвої поведінки лікаря (2010)
Боєва Е. В. - Специфіка антропонімікону роману Юрія Щербака "Причини і наслідки" (2010)
Григоренко М. В. - До типології запозичень в українській мові (2010)
Немировська О. Ф. - Домінанта дороги в жанрі історичної прози (на матеріалі повісті Осипа Назарука "Роксоляна") (2010)
Форманова С. В. - Історія походження української інвективи (2010)
Хрустик Н. М. - Проблеми морфемного членування абревіатур та похідних від них слів (2010)
Панасенко Т. А. - Класифікація загадок в українській мові (2010)
Рогальська-Якубова І. І. - Концепти "Хвойні дерева" в українській поетичній мовній картині світу (2010)
Яковлева О. В. - Вербальні та акціональні символи "вогонь" і "піч" в обряді народження дитини (2010)
Велика А. О. - Двомовність і мовна політика в Україні (Оглядовий аналіз) (2010)
Пішов з життя Юрій Олександрович Карпенко (2010)
Антонюк О. В. - Національні особливості концепту вода у слов’янських мовах (2014)
Дружинець М. Л. - Українське усне мовлення за писемними пам’ятками ХІХ ст.: вимова звукосполук (2014)
Нахапетова О. В. - Теоретичні дослідження конотації в сучасному мовознавстві (2014)
Павелко С. П. - Особливості центральної частини іменника м. Косова (2014)
Сеник Г. В. - Особливості ідентифікації особистості в шкільному колективі (2014)
Степанов Є. М. - Український компонент у лексико-фразеологічній системі російського мовлення Одеси (2014)
Хрустик Н. М. - Асоціативність як засіб творення неофіційних назв автомобілів, Романченко А. П. (2014)
Шевчук Л. В. - Колективне та індивідуальне в мовній концептуалізації трудової діяльності, Яроцька Г. С. (2014)
Бабій Ю. Б. - Особливості перекладу фігур мовлення (на матеріалі української та англійської мов) (2014)
Гончаренко А. В. - Компоненти релігійного дискурсу (2014)
Желязкова В. В. - Індексальна природа знакової організації поетичного доробку Д. Д. Кременя (2014)
Ковалевська А. В. - Моделювання сугестивних ефектів у політичній рекламній кампанії (2014)
Ковалевська Т. Ю. - Техніки комунікативної сугестії в нейролінгвістичному програмуванні (2014)
Лакомська І. В. - Сприйняттєві активатори фразеологізмів в аспекті медіавпливу (2014)
Мікрюкова К. О. - Функціонально-граматичний аспект вербалізації лексико-семантичного поля "місто" в художніх творах Любка Дереша (2014)
Мостова Л. Б. - Варіації на Псалмові тексти в поетичній візії Ліни Костенко (2014)
Олексюк О. Н. - Ключові слова як семантичні центри рекламних повідомлень у сугестивному дискурсі (2014)
Порожнюк А. Л. - Вербалізація емоційного світу людини в художньому творі ("Persona grata" М. Коцюбинського) (2014)
Столяр М. Ю. - Молодіжний сленг у сучасному художньому дискурсі (на матеріалі художнього ідіолекту І. Карпи) (2014)
Форманова С. В. - Явища мовних контактів у сучасному художньому тексті (2014)
Хаценко Л. І. - Звертання в "Кобзарі" Тараса Шевченка (2014)
Щербак О. В. - Морфологічне вираження ключових знаків у кодових структурах (на матеріалі прозових творів О. К. Глушка) (2014)
Бондар О. І. - Синергетичний підхід як підґрунтя лінгвістичної екології (2013)
Білоконенко Л. А. - Аспекти лінгвістичного аналізу конфліктної інтерперсональної комунікації (2013)
Варинська А. М. - Особливості змісту в заголовках публіцистичних текстів, Алєксєєва О. С. (2013)
Войцева О. А. - Мовний образ польського моряка в повісті З. Батко "Ласкаві океани" (2013)
Олексій К. Б. - Теоретичні засади дослідження чинника адресата в художньому тексті (2013)
Романченко А. П. - Семантичні типи порівнянь у художньому мовленні Ліни Костенко (2013)
Сікорська О. О. - Зона перетину потенційних функцій з функціонально-семантичною категорією персональності (2013)
Трумко О. П. - Комунікативні стратегії і тактики батьків у сім’ях представників польської шляхти (на матеріалі творів І. Франка) (2013)
Бабич Т. В. - Перерозподіл семантичних ознак всередині лексеми (2013)
Бабій Ю. Б. - Функціональні особливості звукових повторів у рекламних слоганах (2013)
Вейда Т. М. - Невербальні компоненти спілкування як спосіб сугестивного впливу в дискурсі сучасних українських ЗМК (2013)
Лакомська І. В. - Сугестивна функція фразеологізмів у пресі (на прикладі газетних заголовків) (2013)
Немировська О. Ф. - Просторові лексичні маркери як засіб створення художнього хронотопу в жанрі історичної драми (на матеріалі драми І. А. Кочерги "Ярослав Мудрий) (2013)
Олексюк О. М. - Впливова специфіка ключових слів комерційної реклами (2013)
Порожнюк А. Л. - Стилістичні прийоми в тексті Галицько-Волинського літопису, Мостова Л. Б. (2013)
Хрустик Н. М. - Проблема вставних морфем в українській мові та інфіксальний спосіб словотворення (2013)
Філюк Л. М. - Сучасний концептуальний апарат словотвору – основа для дослідження дериваційних процесів у терміносистемі інформатики (2013)
Форманова С. В. - Стилістичні особливості інвективи в українській мові (2013)
Архіпова О. В. - Вербалізація концепту "чоловік”: гендерний аспект (на матеріалі антології сучасної української прози "Декамерон”) (2013)
Мойсеєнко Н. Г. - Концептуальні категорії займенникової співвіднесеності: постановка проблеми (на матеріалі англійської мови) (2013)
Сізова Л. В. - Перфектність як функціонально та прагматично вмотивована концептуальна категорія (на матеріалі англійської мови) (2013)
Стойкова Г. Г. - Мовне будівництво у Вінницькій області (2013)
Чучвара А. П. - Діалектний вплив на формування прізвиськ у соціогрупі "школяр" (2013)
Хаценко Л. І. - Словотвірні особливості діалектної лексики Одещини (2013)
Лукин А. Е. - Система "суперплюм – глубокозалегающие сегменты нефтегазоносных бассейнов” – неисчерпаемый источник углеводородов (2015)
Лазарук Я. Г. - Перспективи та проблеми освоєння джерел нетрадиційної вуглеводневої сировини Волино-Подільської нафтогазоносної області України. Стаття 2. Екологічні ризики промислового видобування сланцевого газу на території Олеської ділянки (2015)
Khrushchev D. P. - Regional structural-lithological1modeling of sedimentary cover (2015)
Євдощук М. І. - Геолого-геохімічні передумови прогнозування обводнення газоконденсатних покладів, Сіра Н. В. (2015)
Багрій І. Д. - Геологічні критерії прогнозування та оцінки нетрадиційних вуглеводневих ресурсів, Вергельська Н. В., Кришталь А. М. (2015)
Shevchuk O. A. - Microforaminifers of the callovian and cretaceous sediments of Ukraine, VeklychО. D., Dorotyak Yu. B. (2015)
Гейченко М. В. - Печанівський масив (Волинський мегаблок, Український щит). Стаття 1. Геологія, петрографія, Бобров О. Б. (2015)
Klimchouk A. B. - Hydrogeological approach to distinguishing hypogene speleogenesis (2015)
Ognianik N. S. - Accumulation of a light petroleum product layer above a water table, Paramonova N. K., Shpak E. N., Zapolskiy I. N. (2015)
Гожик П. Ф. - У Національному стратиграфічному комітеті України, Маслун Н. В. (2015)
Багрий И. Д. - Обоснование новой поисковой технологии и ее адаптация на традиционных и нетрадиционных нефтегазоносных объектах импактных структур Украины (2015)
Шаталов Н. Н. - Памяти творца тектоорогении академика Владимира Гавриловича Бондарчука (К 110-летию со дня рождения) (2015)
Шаталов Н. Н. - Памяти выдающегося тектониста академика Ивана Ильича Чебаненко (К 90-летию со дня рождения) (2015)
Шаталов Н. Н. - Памяти известного геолога-нефтяника Владимира Константиновича Гавриша (К 90-летию со дня рождения) (2015)
Науково-органiзацiйна дiяльнiсть професора Леонiда Станiславовича Галецького (До 80-рiччя вiд дня народження) (2015)
Пам’яті Наталії Костянтинівни Пишненко (2015)
Беспала Л. В. - Вплив лінгвокультурних контактів на мовну картину світу (2013)
Домброван Т. И. - Моделирование истории развития языка как синергетического процесса: постановка проблемы (2013)
Єнікєєва С. М. - Деривати, утворені неморфологічними способами, у системі англомовного словотвірного гнізда (2013)
Залужна М. В. - Методологічні засади дослідження лінгвальної реалізації принципу невизначеності (2013)
Зацний Ю. А. - Антитерористична боротьба і евфемізація англійської мови, Семенчук А. Б. (2013)
Клименко О. Л. - Загальна характеристика лексико-семантичного поля learning в сучасній англійській мові, Костенко Н. Д. (2013)
Козлова Т. О. - Дослідження іконічності в мові: історія та перспективи (2013)
Кузнецова М. О. - Комунікативно-дискурсивні стратегії аранжування вторинної комунікації саги Дж. Р. Р. Мартіна "A song of ice and fire" (2013)
Курбатова Т. В. - Лінгвокогнітивна структура понятійного складника концепту політика в концептосфері геополітика (2013)
Лавренко Н. В. - Англомовна репрезентація концепту "ІДЕНТИЧНІСТЬ" у художньому творі Сандри Синсерос "The house оn Mango Street" (2013)
Лужаница Е. И. - Диахрония и синхрония: опыт социолингвистического исследования (на материале тайнсайдского английского (2013)
Монастырская Ю. Г. - Факторы воздействия на адаптацию англицизмов и галлицизмов к немецкому произносительному стандарту (2013)
Приходько А. И. - Лингвистика эмоций: перспективы развития (2013)
Приходько О. О. - Концепт "VAMPIRE” та його концептуальні ознаки в англомовній лінгвокультурі (2013)
Разумович І. А. - Аксіологічна модальність як засіб актуалізації можливих світів (на матеріалі новели Е. А. По "Ms. Found in the Bottlе") (2013)
Сидоренко О. А. - Термінологія сучасних англомовних масмедіа: семантика, структура, функціонування (2013)
Соколов В. В. - Категоризація і концептуалізація нової медичної дійсності в англомовній картині світу (2013)
Тупахіна О. В. - Структурно-семантичний аспект запозичень німецької мови кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Хижняк М. М. - Абстрактивація значень англійських дієслів обертання на основі метафори (2013)
Чуча П. О. - Президентські вибори у США: метафоричний портрет лідера (2013)
Шевчук О. В. - Використання статистичних методів у дослідженні посесивно-субстантивних конструкцій у сучасній англійській мові (2013)
Шталтовна Ю. А. - Вплив технологізації на процеси словотворення у постмодерній парадигмі англомовної лінгвокультури (2013)
Янков А. В. - Медична лексика англійської мови в історично-етимологічному висвітленні (2013)
Lazebnaya N. - East or west – where metaphor is best (2013)
Філарет (Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України) - Слово, виголошене після молебня на початок навчального року в академічному храмі святого апостола і євангелиста Іоана Богослова 1 вересня 2014 року (2014)
Філарет (Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України) - Слово у Київській Православній Богословській Академії 1 вересня 2014 року (2014)
Епіфаній (митрополит) - Слово, виголошене на урочистостях з нагоди випуску 2013 / 2014 навчального року 12 червня 2014 року (2014)
Епіфаній (митрополит) - Слово, виголошене на урочистостях з нагоди початку 2014 / 2015 навчального року 1 вересня 2014 року (2014)
Романчук Я. - Настанови пастирям і пастві в посланнях апостола Павла до Тимофія (2014)
Никитенко Л. - Основні аспекти біблійного вчення про гріх (2014)
Колот С. - Священик і цар Мелхиседек в юдейській та християнській екзегетичній традиції (2014)
Трофимлюк О. - Форми й методи місіонерської діяльності в пенітенціарних установах (2014)
Зинич П. - Православна традиція причастя Святих Таїн Христових (2014)
Маланяк О. - Богословська полеміка про три глави на V Вселенському Соборі (2014)
Сміх В. - Маріологічний аспект Церкви (2014)
Мельник П. - Духовність як відхід від тоталітаризму (2014)
Шопулко В. - Вчення про символ у теології Пауля Тілліха (2014)
Маланяк Р. - Вчення святих отців Церкви про всезагальний суд (2014)
Москалюк К. О. - Старі віяння новітнього окультизму (2014)
Горохолінська І. В. - Раціоналізація змісту віри: досвід нового часу і тенденції глобалізації та євроінтеграції (2014)
Сопронюк І. І. - Еклезіологія Римо-Католицької Церкви у контексті православного богослів’я (2014)
Клос В. - Ігумен Феодосій (Софонович) (1655 – 1677) – церковний історик Свято-Михайлівської Золотоверхої обителі (2014)
Мицик Ю. - До історії Різдво-Богородичної церкви в Мозирі в середині ХVІІІ ст. (2014)
Мицик Ю. - З джерел до історії Свято-Михайлівського Видубицького монастиря початку ХVІІІ ст., Тарасенко І. Ю. (2014)
Мицик Ю. - Опис Свято-Духівського монастиря у Вільні середини ХVІІІ ст. (2014)
Лозінський К. - Церковне меценатство, література і культура за правління святого Юстиніана І Великого (527 – 565) (2014)
Преловська І. М. - Відображення в гомілетичній спадщині митрополита УАПЦ Василя Липківського його ставлення до інших Церков (до 150-ої річниці (7/19 березня 1864 р. – 27 листопада 1937 р.) з дня народження митрополита УАПЦ Василя Липківського) (2014)
Лесюк М. - Боротьба з монофізитсвом та орігенізмом в період правління Юстиніана, V-ий Вселенський Собор (2014)
Щербань М. - Радянська минувшина і процес формування громадянського суспільства в сучасній Україні: принципи церковно-державних відносин (2014)
Йосифчук М. - Архіпастирська діяльність святителя Філарета (Амфітеатрова) (1779 – 1857), митрополита Київського у 1837 – 1857 рр. (2014)
Дідора В. - Видубицький Дніпровсько-Либідський перевіз і його роль в історії монастиря і держави (2014)
Сидор І. - Особливості чину інтронізації патріарха у Візантійській імперії та Московській державі (2014)
Михаїл(Карнаух) ієромонах - Спогади Анни Угляренко про митрополита Київського Іоана (Соколова) (2014)
Петрик В. М. - Щодо причин створення пантеону рівноапостольного Володимира у Києві, Прокоф’єва К. О. (2014)
Рубан М. Ю. - Творчість Тараса Шевченка у рецепції митрополита Василя Липківського (2014)
Чокалюк С. М. - Національне питання в Церкві або "єресь" етнофілетизму (2014)
Степовик Д. В. - Духовність та поетика псалмів у переспівах Тараса Шевченка (2014)
Феодосій(Ляхович) ієромонах - Архітектор Андрій Меленський та проект храму Різдва Христового на Подолі (2014)
Успенський М. Д. - Про служіння двох літургій (переклад священика Петра Бойка) (2014)
Епіфаній(Думенко) митрополит - Відгук про монографію протоієрея Констянтина Лозінського "Святий правовірний Юстиніан I Великий (527 – 565) християнський імператор і богослов" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Содержание (2015)
Гожик П. Ф. - Стратиграфія, кореляція майкопських відкладів Карпатсько-Чорноморського сегменту Паратетісу, Маслун Н. В., Іванік М. М., Андрєєва-Григорович А. С., Клюшина Г. В., Войцицький З. Я., Мачальський Д. В. (2015)
Dimitrov D. P. - Radiocarbon (14C) dating of shelf and deep sea deposits in the Black Sea (2015)
Шнюков Е. Ф. - Своеобразие Семигорского вулкана на северо западе Кавказа, Юшин А. А., Парышев А. А., Гусаков И. Н., Пермяков В. В. (2015)
Ломтев В. Л. - К сейсмотектонике Сахалина: новые подходы, Жердева О. А. (2015)
Гордиенко В. В. - Скоростная модель верхней мантии под островными дугами и береговыми хребтами Тихого океана, Гордиенко Л. Я. (2015)
Огієнко О. С. - Біофаціальна характеристика за діатомовими водоростями донних відкладів шельфу Антарктичного півострова (2015)
Ломакин И. Э. - Пространственная комплексная база данных как основа изучения Черноморского региона, Шафранская Н. В., Кочелаб В. В. (2015)
Клименко В. В. - Первая Всеукраинская научно техническая конференция "Газогидратные технологии в горном, нефтегазовом деле и геотехнике", Коболев В. П. (2015)
Список скорочень (2013)
Ситник О. - Ярослав Пастернак – визначний український археолог ХХ ст. (до 120-річчя з дня народження) (2013)
Ситник О. - Багатошарова палеолітична стоянка Ігровиця І, Коропецький Р., Богуцький А., Томенюк О., Ланчонт М., Мадейська Т., Крайцаж М., Крайцаж М. Т. (2013)
Бандрівський М. - Поселенські структури голіградської культури і основні критерії їх виділення в контексті проблеми протоурбанізаційних процесів у Верхньому Придністер’ї та Північно-Східних Карпатах в останній чверті ІІ тис. до нар. Хр. (2013)
Войтович М. - Пам’ятки "загальноєвропейського горизонту” культур шнурової кераміки на теренах Українського Прикарпаття (2013)
Войнаровський В. - Давні вуглярство та дігтярство: технології, археологічні ознаки, ступінь спеціалізації (2013)
Прокопів В. - Поширення кістяних гребенів в першій половині I тис. н.е. на території Верхнього Подністров’я та Західного Побужжя (2013)
Гупало В. - З історії заселення Звенигорода та його околиць у доісторичну добу (2013)
Ляска В. - Поховальні комплекси княжої доби у верхів’ях Західного Бугу (2013)
Петегирич В. - Дослідження пам’яток княжої доби на Малому Поліссі Львівщини і питання локалізації "белзьких полів”, Павлів Д. (2013)
Гощіцький А. - Нова знахідка кургану у Львові (2013)
Берест Р. - Рятівні археологічні дослідження на пам’ятці липицької культури біля села Ганачівка (2013)
Гавінський А. - До археологічного кадастру Львівської області: Самбірщина, Лукомський Ю. (2013)
Терський С. - Храмова ділянка на дитинці літописної Пересопниці у світлі археологічних досліджень (2013)
Гавінський А. - Пам’ятка культури лійчастого посуду Потелич на Львівщині (2013)
Долженко Ю. - Череп Ізяслава Інгваревича, Баюк В. (2013)
Булик Н. - Кароль Гадачек і його внесок у розвиток львівської археології (до 140-річчя з дня народження) (2013)
Яненко А. - Музеї Західної України і перспективи археологічних досліджень регіону в 1945–1946 рр. (за матеріалами архіву М. Рудинського) (2013)
Колос М. - Погляди О. Черниша на періодизацію та хронологію палеоліту Наддністрянщини (2013)
Адамишин О. - Польова діяльність працівників відділу археології Інституту суспільних наук у 1951–1970 роках (2013)
Дзюбан Р. - Бандрівський М., Крушельницька Л. Золоті Михалківські скарби та їх доля / НАН України, Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича, ЛННБУ ім. В. Стефаника. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 242 с.: 36 іл (2013)
Петегирич В. - До епістолярної спадщини Ярослава Пастернака (2013)
Список скорочень (2014)
Крушельницька Л. - Замість заспіву (2014)
Ситник О. - Археологічна діяльність Юрія Захарука на заході України (до 100-річчя з дня народження), Адамишин О. (2014)
Ситник О. - Пізньопалеолітична стоянка Куличівка: культурний шар ІІ, Коропецький Р. (2014)
Škrdla Р. - Preliminary comparison of Kulychivka (lower layer) and the Moravian Bohunician, Nikolajev Р. (2014)
Богуцький А. - Опорний розріз Буглів V та його значення для вивчення однойменної палеолітичної пам’ятки, Ситник О., Ланчонт М., Федорович С., Стандзіковський К., Томенюк О. (2014)
Яковишина Я. - Трипільський орнамент: окремі аспекти історіографії та методики досліджень (2014)
Войтович М. - Пам’ятки середнього етапу культур шнурової кераміки на території Українського Прикарпаття (2014)
Войнаровський В. - Ткацтво у населення півдня Східної Європи в І тис. н.е.: артефакти та рівень спеціалізації (2014)
Ляска В. - "Чи Домамири, чи Домажири”: повертаючись до дискусії про літописну печеру 1242 р. (2014)
Клімаў М. - Некаторыя археалагічныя сведчанні кліматычных зменаў у паўночнай частцы Беларусі ў 2-й палове ХІІІ–XIV стст. (на выніках доследаў помніка Лучна-1) (2014)
Ситник О. - Ванжулів І – опорна палеолітична пам’ятка Волино-Поділля, Богуцький А., Ланчонт М., Мадейська Т., Коропецький Р., Томенюк О. (2014)
Чобан Р. - Нові епіграветські пам’ятки на лівобережжі Черемошу, Ситник О. (2014)
Слободян Т. - Поховальні пам’ятки ранньоримського часу в околицях Звенигорода (дослідження 2013 року) (2014)
Бандрівський М. - Нововідкритий "скарб” з Базиївки в контексті визначення етнокультурної приналежності "скарбів” неділиського типу у Верхньому Придністров’ї, Крушельницька Л., Білик М. (2014)
Гощіцький А. - Нова пам’ятка наскельного мистецтва у Сколівських Бескидах (2014)
Захар’єв В. - Нові поховання подільської групи культури кулястих амфор (2014)
Гавінський А. - Пам’ятка культури лійчастого посуду Ромош на Львівщині: дослідження 1957 року (2014)
Гупало В. - Релігійні медальйони із поховань у колишньому бернардинському костелі в Дубні на Волині (2014)
Гупало В. - Проблема локалізації літописного Звенигорода у історіографії ХІХ–ХХ ст. (2014)
Колос М. - Історія дослідження палеолітичних пам’яток Передкарпаття і Поділля: від 70-х років ХІХ ст. до Другої світової війни (2014)
Булик Н. - Життя і діяльність Богдана Януша в контексті інтелектуального середовища Галичини (2014)
Яненко А. - Захист промоційної праці Кирила Коршака "До питання про зародки обміну в первісному суспільстві на Україні” у контексті методологічної дискусії першої половини 1930-х рр. (2014)
Юхимчук К. - Внесок Ігоря Свєшнікова у дослідження культури кулястих амфор (2014)
Петегирич В. - Вітольд Ауліх та його внесок у вивчення археології Волині слов’янської і княжої доби (2014)
Адамишин О. - Наукові контакти працівників відділу археології Інституту суспільних наук АН УРСР з науковцями країн Західної і Центральної Європи у 1950–1960-х роках (2014)
Отрощенко В. - Бандрівський М. Культурно-історичні процеси на Прикарпатті і Західному Поділлі в пізній період епохи бронзи – на початку доби раннього заліза. – Львів, 2014. – 573 с. (2014)
Ільків М. - Войнаровський В. Промисли та допоміжні ремесла населення півдня Східної Європи в І–ХІІІ ст. (археологічне відображення та інтерпретація). – Львів, 2014. – 438 с. (2014)
Берест Р. - Гупало В. Звенигород і Звенигородська земля у ХІ–ХІІІ століттях (соціоісторична реконструкція). – Львів, 2014. – 532 с. (2014)
Берест Р. - До історії Великого Скиту у Маняві (2014)
Оприск В. - Зустрічі з Денисом Козаком (спогади про відомого українського археолога) (2014)
Удод О. - Культурна картина світу і України, Юрій М. (2012)
Кузь А. - Карло Ломелліні: торгівець, політик чи воїн? (Біографічний портрет генуезького нобиля) (2012)
Скорейко Г. - "Сіймо, а збирати будем”: "Руська трійця” і спроба конструювання ідентичності через мову в Галичині (2012)
Герун В. - Іван Наумович та галицькі євреї (2012)
Патер І. - Листопадові акти 1916 року щодо відновлення польської держави та відокремлення Галичини (2012)
Івасюк О. - Становлення і діяльність товариства "Просвіта” в Західній Україні як вагомий чинник формування української нації (на прикладі читальні у с. Вільхівчик), Огуй О. (2012)
Гуйванюк М. - Еміграція західноукраїнського селянства (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) в рецепції Василя Стефаника (2012)
Науменко А. - 3 кінний корпус у Задністровському бойовищі (квітень 1915 року) (2012)
Бoрчук С. - У колі читачів "Української Радянської Енциклопедії”: Микола Кошарнівський (1900 – 1979) (2012)
Ісаюк О. - Студентський склад філософського та юридичного факультетів Львівського університету у роки Першої Світової війни (1914 – 1918 рр.): порівняльна характеристика (2012)
Демчучен О. - Підготовка військових кадрів Армії Української Народної Республіки в добу Директорії УНР (2012)
Королько А. - В обіймах злуки. Снятинщина у роки національно-визвольних змагань західних українців (1918 –1919 рр.) (2012)
Гуменюк О. - Зміни у побуті західноукраїнського населення (вересень1939 – червень 1941 рр.) (2012)
Семенів О. - Особливості проведення Проскурівсько-Чернівецької наступальної операції на Півдні Тернопільської області (квітень 1944 року) (2012)
Левіна Ю. - Первинний інформаційний вплив радянської влади на місцеве населення Буковини в період її становлення (2012)
Капітан Л. - "Я завжди був чесним патріотом свого народу”: Федір Потушняк (2012)
Ларькіна Л. - Склад, структура та мережа комісій сприяння за дотриманням законодавства про релігійні культи у 60-80-х рр. ХХ ст. (Рівненська та Волинська області) (2012)
Дерев’янко С. - Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 16 квітня 2000 року: Політичні мотиви суб’єктів ініціювання та призначення (2012)
Макар Ю. - Зовнішньополітична орієнтація України: проблема вибору стратегічного партнерства (2012)
Піддубний І. - Політичне життя королівської Румунії в перші повоєнні роки (1918 –1921 рр.) (2012)
Піддубний І. - Законодавчі засади аграрної реформи на Буковині та умови їх реалізації в 20-30-х роках ХХ ст., Попеску І. (2012)
Онутчак О. - Еволюція "німецького питання” у зовнішній політиці західних держав та СРСР у період Другої світової війни (2012)
Тирон А. - Історичний контекст формування Християнсько-Демократичного союзу Німеччини (2012)
Шендрикова С. - Страницами жизни и творчества великого русского актера первой половины ХХ века В.И. Качалова (2012)
Бойко В. - Дискусії в ООН стосовно проблеми воєнних злочинців (2012)
Ямчук А. - Сучасна історія Судану – випробування механізму миротворчості ООН (2012)
Vavrynuk A. - Delimitacja i demarkacja wschodniej granicy Polski po II wojnie światowej (2012)
Яворська І. - Початок четвертої хвилі еміграції: єврейський виклик радянській системі (1988-1991 роки) (2012)
Карпо В. - Особливості формування сучасної української політичної еліти (2012)
Ротар Н. - Регіональний вимір процесу становлення демократії участі в Україні (2012)
Руда Л. - Цивілізаційний вибір України: Схід чи Захід? (2012)
Бурдяк О. - Політичні й економічні фактори в українсько-російських відносинах (2012)
Недокус І. - Регіональна соціальна політика в Україні: нормативно-правовий аспект (2012)
Бучин М. - Принцип свободи агітації: суть та особливості реалізації під час виборчих кампаній (2012)
Чебаник В. - Представництво регіональних інтересів місцевими осередками політичних партій (на прикладі Чернівецької області) (2012)
Федчик Ю. - Ідеологічні чинники еволюції електорального простору західного регіону України (2012)
Добржанська І. - Порівняльний аналіз інституційного забезпечення ґендерної політики в Україні та Росії (2012)
Новоскольцев Г. - Тероризм як метод політичної боротьби і форма насильства: загальні проблеми (2012)
Гарат Р. - ОДКБ-НАТО: чи існують перспективи рівноправного партнерства? (2012)
Дудко О. - Міжнародний PR у системі міжнародних інформаційних впливів ХХІ століття (2012)
Макух-Федоркова І. - Досвід створення електронного уряду в Канаді (2012)
Федонюк С. - Підвищення значення соціальні медіа у PR-комунікації інституцій ЄС (2012)
Жуковська А. - Політичні партії в громадянському суспільстві Болгарії (2012)
Кобута Л. - Політичні рішення в практиці функціонування регіональної влади та опозиції (2012)
Мельничук І. - Геостратегічні орієнтири енергетичної політики Російської Федерації (2012)
Боднараш Г. - Порівняльний аналіз конкурентноздатності політичних партій України та Румунії (2012)
Мельничук Л. - Політичний розвиток Румунії після вступу до НАТО та Євопейського Союзу (2012)
Остап’як В. - Особливості політичного режиму Білорусі на сучасному етапі (2012)
Прохоров М. - Роль ЗМІ у становленні громадської думки Республіки Польщі (2012)
Швидюк С. - Формування нормативно-правової бази функціонування етнонаціональних меншин у Республіці Польща (2012)
Федорчак Т. - Використання еволюційного методологічного підходу до дослідження посткомуністичної Чехії (2012)
Юрійчук Є. - Референдна легітимація влади в державах Кавказу: зовнішньополітичні аспекти (2012)
Семенко В. - Політологічний аналіз результатів президентських виборів в Австрії 2010 р. (2012)
Zielińska К. - System partyjny w USA: rola w nim konstytucji i demokratycznych-republikanów (2012)
Шутак Т. - Особливості формування зовнішньополітичної стратегії США адміністрації президента Б.Клінтона (1993 – 2000 рр.) (2012)
Бурдяк В. - Моделі вирішення етнічних конфліктів сучасності:теоретичний аспект (2012)
Титул, зміст (2015)
Деркач С. М. - Розвиток Trichoderma harzianum 128 на різних етапах компостування курячого посліду, Волкогон В. В., Наконечна Л. Т., Луценко Н. В., Штанько Н. П. (2015)
Кравченко Н. О. - Оцінка патогенності ґрунтових грибів роду Cladosporium, Копилова О. Б., Головач О. В., Дмитрук О. М. (2015)
Малиновська І. М. - Продуктивність синтезу екзополісахариду Bacillus mucilaginosus залежно від джерела азоту і походження посівного матеріалу (2015)
Пирог Т. П. - Перспективи використання метаболітів Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у сільському господарстві, Леонова Н. О., Савенко І. В., Іутинська Г. О. (2015)
Дімова С. Б. - Продукційний процес ячменю ярого за інокуляції Мікрогуміном з оптимізованим вмістом фітогормонів (2015)
Клименко О. Е. - Воздействие биопрепаратов на эффективное плодородие почвы и минеральное питание саженцев абрикоса и алычи, Клименко Н. И., Каменева И. А. (2015)
Козар С. Ф. - Вплив Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense на вертикальну міграцію сполук біогенних елементів за вирощування сої, Пищур І. М., Нестеренко В. М. (2015)
Korotka I. G. - The features the autotrophic and heterotrophic nitrification in the root zone of winter rye plants under the use of mineral fertilizers and Diazobakteryn, Volkogon V. V. (2015)
Пиріг О. В. - Економічна та енергетична ефективність застосування мікробних препаратів при вирощуванні люпину жовтого на фоні вірусного ураження, Халеп Ю. М., Бардаков В. А. (2015)
Савчиц Т. Л. - Микробный препарат АгроМик для стимуляции роста и развития декоративных насаждений, Тимофеева В. А., Головченко Л. А., Алещенкова З. М. (2015)
Агеєв В. О. - Бактеріальна транслокація лактобацил-пробіотиків (2015)
Камінська М. В. - Особливості формування мікробоценозу кишковика пекінських бройлерних качок, Стефанишин О. М., Гураль С. В., Попик І. М., Понкало Л. І., Борецька Н. І. (2015)
Гутянський Р. А. - Утворення соєю азотфіксувальних бульбочок за використання страхових гербіцидів, регулятора росту та мікродобрива (2015)
Богуцький Ю. - Передмова (2009)
Попович М. - Аналітична філософія культури (2009)
Кримський С. - Культура розкриває внутрішню безмежність людини (2009)
Дзюба І. - Глобалізація і майбутнє культури (2009)
Берегова О. - Комунікація в науково-освітньому сегменті культури: дискурс креативності (2009)
Юдкін-Ріпун І. - Імагологія як комплексний напрям дослідження культури (2009)
Причепій Є. - Семи- та восьмичленні структури первісної символіки і орнаментів (2009)
Вітер Д. - Цілісність буття культури та криза раціонального (2009)
Олійник О. - Феномен "культурні індустрії”: походження та соціокультурний зміст (2009)
Шейко В. - Культура та глобалізація: компаративістський аналіз (2009)
Щербина В. - Комунікація в контексті діалогу культур (2009)
Волков С. - Нові тенденції розвитку культурологічної думки в Україні (2009)
Поліщук О. - Концепти "героїчного ентузіаста”, "естетика” та "справжнього митця”: естетичний аналіз (2009)
Оніщенко О. - Теоретико-методологічний потенціал міжнаукового зв’язку: європейський досвід кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2009)
Хандогіна Л. - Мистецтво "моральних провокацій” (2009)
Левчук Л. - Українська естетика ХХ століття в іменах: Микола Вороний (2009)
Левчук Я. - Механізми когнітивного розвитку як засоби самоорганізації традиційної української дитячої субкультури (на матеріалі українського дитячого фольклору) (2009)
Шалінський І. - Творчість Я. Гніздовського в контексті української культури (2009)
Прибєга Л. - Державне управління у сфері охорони культурної спадщини (2009)
Оляніна С. - Типологія іконостасів України у стилі класицизму (2009)
Бурковська Л. - Актуальні проблеми збереження творів монументального малярства в культових спорудах (2009)
Наумова М. - Культурні модуси соціального знання (2009)
Гирич І. - Грушевськіана С. Білоконя, або Приватні збірки як культурна проблема (2009)
Кочарян І. - Економічний аспект стратегічного планування в діяльності закладів культури (2009)
Про авторів (2009)
Про видання (2009)
Волобуєва А. - Тематичні особливості літературно-художніх видань Києва 1918–1941 рр. (2015)
Дубецька О. - Науково-популярна періодика Херсонської губернії початку ХХ ст. (2015)
Жиленко І. - Порівняльна характеристика специфіки висвітлення теми голодомору 1932–1933 років у журналістській діяльності Гарета Джонса та Уолтера Дюранті, Бардак В. (2015)
Подобна Є. - Періодичні видання Полтавського відділу Російського товариства покровительства тваринам (2015)
Попович Ю. - Ідея соборності в українському часописі Буковини "Каменярі" (1909–1914,1921–1922) (2015)
Садівничий В. - Типологічна система спеціалізованої медичної преси (на прикладі видань Наддніпрянської України середини ХІХ – початку ХХ ст. ) (2015)
Сидоренко Н. - Французькомовна преса Одеси ХІХ ст. : забута історія, Герасимчук Н. (2015)
Сипченко І. - Трансформація типологічної структури преси Сумщини на початку 1920-х рр. (2015)
Битюк І. - Моральна паніка як технологія впливу медіа під час військового конфлікту на Сході України (2015)
Георгієвська В. - Відродження багатопартійної преси в демократично орієнтованому суспільстві (друга половина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст. ) (2015)
Ковальова Т. - Ефективність візуального наповнення книги (на прикладі видання "Суми. Нове життя старих вулиць") (2015)
Михайлюта О. - Різновид розважального компоненту преси: тексти культурно-просвітницької журналістики (на прикладі журналу "Український тиждень") (2015)
Терентьєва М. - Українське телебачення у контексті сучасних світових медіатенденцій (на прикладі телеканалу СТБ) (2015)
Швець В. - Літературна сторінка газети "Роден край": у пошуках національної ідентичності (2015)
Кушнір О. - Специфіка жанру оповідання у пресі словацьких українців ХХ віку (2015)
Свалова М. - Публіцистичний текст у системі медіаосвітніх технологій (на основі публіцистики О. Бойченка й М. Рябчука) (2015)
Сидоренко Н. - Таємниці альбому (2015)
Рожило М. - У силовому полі медичної преси (2015)
Школьна О. - Українські раритети (2015)
Гойда Н. Г. - Про досвід і результати клінічної роботи академії та перспективи її подальшого розвитку, Мурзіна Е. О. (2015)
Деньга О. В. - Эффективность использования молекулярно­генетической предрасположенности к воспалению в тканях пародонта у лиц молодого возраста, Дрогомирецька М. С., Колесник Т. В. (2015)
Жегулович З. Є. - Взаємозв’язок між просторовим положенням нижньої щелепи при змиканні та функціональним станом жувальних м’язів, Борисенко Д. А., Ботвинко В. В. (2015)
Леоненко П. В. - Результати застосування сучасного алгоритму планування дентальної імплантації пацієнтам з генералізованим пародонтитом (2015)
Павленко О. В. - Аналіз індексної оцінки стану тканин пародонту та ступеня деструкції кісткової тканини при фіброматозі ясен, Бернадська Г. П., Данько В. В. (2015)
Розовик Н. С. - Визначення основних властивостей нового апіпрепарату при експериментальному пародонтиті (2015)
Тимофеев А. А. - Профилактика гнойно­воспалительных осложнений при инфицированных переломах нижней челюсти, Фесенко Е. И. (2015)
Трубка І. О. - Спосіб відтворення карієсу на експериментальній моделі, Савичук Н. О. (2015)
Якименко Д. О. - Ураження ротової порожнини при ревматичних хворобах (2015)
Якимець А. В. - Результати клінічного обстеження зубо­щелепної системи у осіб із вродженою адентією латеральних різців верхньої щелепи (2015)
Шевченко В. І. - Первинна профілактика професійного раку серед медичних працівників онкологічної служби, Варивончик Д. В. (2015)
Гальчин К. С. - Мультидисциплінарний підхід у дитячий психіатрії щодо надання допомоги дітям з розладами аутистичного спектру (2015)
Мішиєв В. Д. - Особливості психічної адаптації особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію, Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. (2015)
Омелянович В. Ю. - Особистісно­орієнтований аналіз схильності до вживання наркотичних речовин у кандидатів на службу в органи внутрішніх справ (2015)
Марушко Ю. В. - Остеопенічні стани у дітей з гастродуоденальною патологією, Волоха Т. І., Асонов А. О., Вороніна С. С. (2015)
Юхименко О. О. - Вплив перинатальних факторів на ризик розвитку рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей (2015)
Бугро В. І. - Визначення критеріїв оптимізації організації медичної допомоги хворим, які потребують інтенсивної терапії, Горачук В. В. (2015)
Васюта В. А. - Вивчення основних недоліків у наданні медичної допомоги хворим з низхідними атрофіями зорових нервів (2015)
Вороненко Ю. В. - Міська лікарня інтенсивного лікування як зразок корпоративної моделі академічної клініки, Гойда Н. Г., Мурзіна Е. О., Бугро В. І., Крижевський В. В. (2015)
Вороненко Ю. В. - Роль НМАПО імені П.Л.Шупика в наданні допомоги постраждалим під час проведення антитерористичної операції та підготовці кадрів і населення для роботи в надзвичайних ситуаціях, Гойда Н. Г., Вернер О. М., Мурзіна Е. О. (2015)
Гур’єв С. О. - Перспективи та основні проблеми впровадження світового досвіду створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги в Україні, Іскра Н. І., Печиборщ В. П., Михайловський М. М. (2015)
Гур’єв С. О. - Лікарні швидкої медичної допомоги в системі екстреної медичної допомоги України, Іскра Н. І., Печиборщ В. П., Михайловський М. М. (2015)
Гур’єв С. О. - Особливості нормативно­правового забезпечення та методики визначення штатів відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги лікарень швидкої медичної допомоги України, Іскра Н. І., Близнюк М. Д., Печиборщ В. П., Михайловський М. М., Печиборщ О. В. (2015)
Землякова Т. Д. - Застосування хронобіологічного підходу щодо оцінки стану здоров'я студентів з метою його збереження, Головкова Т. А. (2015)
Іскра Н. І. - Цивільна та військова системи охорони здоров’я, особливості взаємодії під час бойових дій, Близнюк М. Д., Печиборщ В. П., Печиборщ О. В. (2015)
Лехан В. М. - Вивчення основних чинників витрат, пов’язаних з низькою якістю медичної допомоги, Волчек В. В. (2015)
Рощін Г. Г. - Проблемні питання запровадження медичної складової "Кодексу цивільного захисту України", Вороненко В. В., Печиборщ В. П., Михайловський М. М., Коробка В. І. (2015)
Сухан В. С. - Показники якості життя хворих на бронхіальну астму при застосуванні комплексного реабілітаційного лікування, Блага О. С. (2015)
Біляков А. М. - Синтез кортикостероїдів при динамічному розвитку стрес­реакції в випадках смертельного травмування людей (2015)
Ергард Н. М. - Судово­медичне визначення зажиттєвості як стрес­реакції при повішенні за кількісним вмістом холестерину в тканині надниркових залоз (2015)
Мішалов В. Д. - Відповідність властивостей довгої трубчастої кістки, що створена із композитних матеріалів, вимогам моделювання різних механічних ушкоджень кісток людини, Петрошак О. Ю., Костенко Є. Я., Михайличенко Б. В., Филипчук О. В., Бачинський В. Т. (2015)
Pletenetska A. - Analysis of defects, allowed by health workers in cases of traumatic brain injury, according to the regional bureau of forensic examination in Ukraine (2015)
Зайцев В. В. - Гігієнічна оцінка групового водопроводу з поверхневого водозабору (2015)
Махнюк В. М. - Гігієнічний аналіз забруднення атмосферного повітря міста з профілюючим хімічним комплексом залежно від планувальної організації його території, Литвиченко О. М., Могильний С. М. (2015)
Андрєєва І. В. - Вивчення реологічних властивостей аерозолю комбінованого складу, Вишневська Л. І. (2015)
Богуцька О. Є. - Результати вивчення гострої токсичності нового лікарського засобу на основі продуктів бджільництва, Тихонов О. І. (2015)
Глущенко О. М. - Аналіз асортименту супозиторних ліків на ринку України, Каневський Р. С. (2015)
Гудзь Н. І. - Динаміка поширення хронічної хвороби нирок в Україні та аналіз асортименту розчинів для лікування методом перитонеального діалізу, Коритнюк Р. С. (2015)
Лисюк Р. М. - Аналіз номенклатури та складу сучасних лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань сечовидільної системи, Дармограй Р. Є., Гудзь Н. І., Калинюк Т. Г. (2015)
Михайленко В. В. - Дослідження з розробки багатокомпонентного екстемпорального гелю для лікування артритів, Герасимова І. В., Вишневська Л. І. (2015)
Назарова О. С. - Оцінка еквівалентності in vitro генеричного лікарського засобу в формі таблеток з лізиноприлом дигідратом (2015)
Останіна Н. В. - Автоматизація обліку стандартних зразків та реактивів в інформаційно­керуючих системах для лабораторій з контролю якості лікарських засобів, Брязкало В. В., Череменко А. М., Кузнецова О.М., Лисенко Ю. І., Лімбах В. М., Коваль З. С. (2015)
Полова Ж. М. - Вивчення токсикологічних властивостей цитрату срібла як активного фармацевтичного інгредієнта, Долайчук О. П., Саханда І. В. (2015)
Рехлецька О. В. - Розробка складу і технології гранул з густим екстрактом кореня солодки (2015)
Соловйов О. С. - Нагальні та перспективні зміни в системі забезпечення правових засад державного контролю обігу лікарських засобів та парафармації в Україні (збалансовані заходи регуляторних і дерегуляторних процесів в Україні), Григорук Ю. М. (2015)
Стрілець О. П. - Розробка складу комбінованого лікарського засобу для лікування артеріальної гіпертензії (2015)
Ткачук О. Ю. - Дослідження з розробки технології олійних екстрактів з рослинної сировини, Вишневська Л. І., Зубченко Т. М., Бисага Е. І. (2015)
Якущенко В. А. - Мікроскопічне та органолептичне вивчення свіжоотриманого ПГТШ та після зберігання, Пімінов О. Ф., Губченко Т. Д. (2015)
Близнюк Н. А. - Порівняльне дослідження вмісту флавоноїдів у листі декоративних чагарників – представників флори України, Прокопенко Ю. С., Георгіянц В. А. (2015)
Демешко О. В. - Дослідження біологічно активних сполук бобів гледичії китайської, Ковальов В. М., Шкільна Н. О. (2015)
Мигаль А. В. - Синтез комплексних сполук метронідазолу з солями металів Ca2+, Mg2+ ТА Al3+, Головченко О. С., Георгіянц В. А. (2015)
Струс О. Є. - Дослідження технологічних властивостей сапропелю, Половко Н. П. (2015)
Балабай А. А. - Хвороба, викликана вірусом ебола: аналітичний дайджест, Терещенко В. П. (2015)
Бордік Н. Ю. - Первинні нодулярні епітеліальні новоутворення печінки у зв’язку і сучасними науковими даними про структуру і функцію цього органу (2015)
Возіанова С. В. - Екземи, Літус О. І., Літус В. І., Мурзіна Е. О. (2015)
Дрогомирецька М. С. - Використання методу дистракційного остеогенезу в ортодонтії, Білоус М. К. (2015)
Максименко М. В. - Сучасні підходи до діагностики та хірургічного лікування гострих судинних захворювань кишківника (2015)
Максименко М. В. - Сучасний погляд на етіологію та патогенез гострої судинної недостатності кишківника (2015)
Мудра І. Г. - Методологічні аспекти вивчення фізичного розвитку та стану здоров’я дітей у європейській профілактичній медицині, Москвяк Н. В. (2015)
Олексенко Н. П. - Серотонінергічні нейрони в культурі: направлене диференціювання, функціональна активність, застосування (2015)
Савичук Н. О. - Прояви спадкового бульозного епідермолізу в порожнині рота у дітей, Сороченко Н. О. (2015)
Себов Д. М. - Коронарний синдром х. передумови для формування нових підходів щодо діагностики та патогенетичного лікування (2015)
Федоров С. М. - Краніосакральна терапія: історія становлення і розвитку, теоретичні і практичні аспекти. Повідомлення 1, Зубрій Л. Г. (2015)
Шаленко О. С. - Аномалии развития вертебро­базилярного бассейна, Присяжнюк Н. П., Мампория С. М., Чеборака Т. А., Клименко А. В., Пасичник Г. П., Головченко Ю. И. (2015)
Убогов С. Г. - Дослідження сучасного стану системи стандартизації лікарських засобів в Україні (2015)
Рішення у цивільних справах (2015)
Рішення у кримінальних справах (2015)
Червинська М. Є. - Касація в цивільному процесі:становлення і перспективи розвитку (2015)
Глущенко С. В. - Загальнотеоретичне бачення ролі та місця вищих спеціалізованих судів у системі судової влади України (2015)
Гарагонич О. В. - Емісія акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства (2015)
Сисоєнко Г. І. - Нові органи досудового розслідування в Україні, Самодін А. В. (2015)
Вайнагій М. В. - Історія судової реформи в незалежній Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Макаров В. Л. - Вагові оцінки точності різницевих схем для задачі Штурма – Ліувілля, Гураль М. М., Кутнів М. В. (2015)
Бартіш М. Я. - Про один трикроковий метод з порядком збіжності 1+sqrt(2) для розв’язування систем нелінійних операторних рівнянь, Ковальчук О. В. (2015)
Шаваровський Б. З. - Блочно-діагональна подібність і напівскалярна еквіва-лентність матриць (2015)
Прокіп В. М. - Триангуляризація пари матриць над областю головних ідеалів з мінімальними квадратичними многочленами (2015)
Антонова Т. М. - Про деякі послідовності множин рівномірної збіжності двовимірних неперервних дробів, Сусь О. М. (2015)
Боднар Д. І. - Ознака збіжності гіллястого ланцюгового дробу з додатними елементами, Возняк О. Г., Михальчук Р. І. (2015)
Янковский А. П. - Практическая устойчивость схемы "крест" при численном интегрировании уравнений динамики для гибких тонкостенных элементов конструкций, подчиняющихся гипотезам теории Тимошенко (2015)
Андрейків О. Є. - Визначення періоду докритичного росту повзучо-втомних тріщин за блочного навантаження, Скальський В. Р., Опанасович В. К., Долінська І. Я., Штойко І. П. (2015)
Годес А. Ю. - Дугова тріщина в однорідному електрострикційному матеріалі, Лобода В. В. (2015)
Козачок О. П. - Взаємодія двох пружних тіл за наявності між ними періодично розташованих зазорів, заповнених реальним газом, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2015)
Попов В. Г. - Тріщина у вигляді триланкової ламаної під дією хвилі поздовжнього зсуву (2015)
Бабич Д. В. - Влияние нарушения сплошности материала в виде рассеянных микротрещин на электроупругие параметры пьезокерамики, Безверхий А. И., Дородных Т. И. (2015)
Сулим Г. Т. - Перехідний термонапружений стан у півсмузі з покриттям, зумовлений нагрівом її бічної поверхні, Опанасович В. К., Турчин І. М., Хома В. В. (2015)
Дудик М. В. - Вплив бічної зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини на контакт берегів (2015)
Гануліч В. К. - Квазістатична задача термопружності для циліндричної оболонки із джерелами тепла і тепловіддачею, Максимук О. В., Гануліч Н. В. (2015)
Чучко М. - Кіцмань у молдавську добу (до 600-річчя з часу першої документальної згадки про поселення над Совицею (2013)
Тимочко Б. - Словниковий склад українсько-молдавських грамот XIV – XV ст. і буковинська діалектна лексика (2013)
Богачик Т. - Хотинське земство та його роль у житті північнобессарабського краю наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Ботушанський В. - Буковинці у боротьбі за українську державність: до 95-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 р. (2013)
Руснак О. - Розвиток торгівлі та сфери обслуговування Північної Буковини і Хотинщини у міжвоєнний період (2013)
Докаш О. - Військово-політичні та міжнародно-правові аспекти визнання Північної Буковини як складової частини УРСР (2013)
Яворська І. - Репатріація буковинського єврейства до Румунії в 1944 – 1946 рр. (2013)
Чура В. - Скорочення чисельності обласного комітету КПРС-КПУ Чернівецької області наприкінці 80 – початку 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Павлюк М. - Інформаційне забезпечення політики європейської інтеграції України у Чернівецькій області (2013)
Ковалець Т. - Стратегічний задум І. Сулими після зруйнування фортеці Кодак: спроба реконструкції (2013)
Коршак Я. - Етнорелігійна повсякденність польської громади Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Гайсенюк В. - Еволюція ідеології русофільства: від старорусинства до москвофільства (2013)
Гуйванюк М. - Марко Черемшина в українському національному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Щербина Н. - Державницькі змагання українців Далекого Сходу в 1917 – 1922 рр., Махінла Ю. (2013)
Королько А. - Політичне товариство "Народна воля” у м. Коломия: ідеологічні засади і практична діяльність (1893 – 1914 рр.) (2013)
Яковлєв Ю. - Діяльність Северина Даниловича в РУРП у 1890-х рр. (2013)
Олійник С. - Галицька інтелігенція в умовах реалізації зовнішньополітичного курсу російського царизму періоду Першої світової війни (2013)
Королько А. - Культурно-освітнє життя української громади м. Станиславова в період ЗУНР, Розумович І. (2013)
Гриник І. - Діяльність Василя Панейка у період ЗУНР (1918 –1919 рр.) (2013)
Давибіда Л. - Впровадження елементів страхової медицини в Галичині у міжвоєнний період (1918–1939 рр.): історичний аспект (2013)
Штанько Я. - Східна Галичина у політичних планах Білого руху півдня Росії (1919 р.) (2013)
Білецький Б. - Товариство "Плай” як координуючий орган туристично-краєзнавчої діяльності в Галичині (до 90-річчя від дня утворення), Гищук Р. (2013)
Гайдукевич О. - УГКЦ та екологічна свідомість галичан (2013)
Малеончук Г. - Соціально-економічне становище Луцька в 1919 – 1921 рр. (2013)
Гарбарук А. - Українці та поляки Волині: єднання християнством у сьогоденні (2013)
Шилюк О. - Цензурування бібліотечних фондів у західноукраїнських областях (1939 – 1991 рр.) (2013)
Сугак В. - Медична допомога робітникам на промислових підприємствах Південної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Кирилюк О. - Організація навчально-виховного процесу в Миколаївському чоловічому комерційному училищі імені статс-секретаря С. Ю. Вітте (2013)
Івчик Н. - Лояльні й нелояльні "чужі” як об’єкт політики Російської імперії на Правобережній Україні періоду буржуазних реформ (2013)
Адамович С. - Болгари на Одещині в період українського національно-державного відродження (1988 – 1991 рр.) (2013)
Богуцька А. - Поляки в етнонаціональних змінах губерній Правобережної України у першій половині XIX ст. (2013)
Чучко Д. - Сакралізація влади Молдавського господаря: до проблеми взаємовідносин держави та церкви в Молдавії ( XVI – XIX ст. ) (2013)
Крючков И. - Экономическая конкуренция Австро-Венгрии и России в Османской империи в последней трети XIX – начале ХХ вв. (2013)
Стефанко В. - Зовнішньополітична стратегія А. Гітлера напередодні приходу до влади в Німеччині (2013)
Климишин П. - Кордони Китайської Народної Республіки як чинник формування її геостратегії (2013)
Кривизюк Л. - Функціонування системи інформаційно-психологічного впливу США на державному та військовому рівнях у збройному конфлікті (на прикладі Іракської воєнної кампанії 1991 – 2011 рр.), Підлісний А. (2013)
Фортельний І. - Чернівецька політологічна школа та її внесок у розробку проблематики дослідження трансформаційних процесів на пострадянському просторі (2013)
Чебаник В. - Діяльність представників обласних осередків політичних партій Буковини в місцевих органах влади (2006 – 2012 рр.) (2013)
Шкуро А. - Ініціативи представників Буковини в прийнятті рішень у Верховній Раді України VII скликання (2013)
Гатрич В. - Вплив "великого капіталу” на суспільно-політичний контент недержавних телеканалів (на прикладі Чернівецької області) (2013)
Швидюк С. - Становлення та розвиток регіональної політики у сучасній Польщі (2013)
Міхавчук Л. - Співучасть Великобританії у формуванні спільної імміграційної політики ЄС (2013)
Шквірук В. - Нові форми і методи тероризму в епоху глобалізації (2013)
Вороненко Ю. В. - Засоби наукової комунікації академії щодо впровадження інноваційних технологій в практичну охорону здоров’я. Повідомлення 1, Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Гош Р. І., Смаглюк О. Є., Козаченко Н. В. (2015)
Вороненко Ю. В. - Засоби наукової комунікації співробітників академії щодо впровадження інноваційних технологій в практичну охорони здоров’я. Повідомлення ІІ, Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Гойда Н. Г., Гош Р. І., Смаглюк О. Є., Козаченко Н. В. (2015)
Абу Шарк А. І. - Синтез та дослідження властивостей в ряду похідних 2-гідрокси-4-оксо-7-метил-4Н-піридо-1,2a-піримідин-3-карбонової кислоти, Безуглий П. О., Бур’ян Г. О. (2015)
Білай І. М. - Дослідження гострої токсичності похідних 3-бензил-8-метилксантину, Александрова К. В., Данільченко Д. M., Левіч С. В., Михайлюк Є. O., Гетало О. В., Остапенко А. О. (2015)
Білай І. М. - Антицитолітична дія 4-аміно-5-(фуран-2-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолу за умов тетрахлорметанового гепатиту при різному режимі дозування, Михайлюк Є. О., Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Бородіна Н. В. - Дослідження сировини та екстракту Salix viminalis L., Ковальов В. М. (2015)
Бородіна Н. В. - Вивчення летких сполук осики, Ковальов В. М., Стремоухов О. О. (2015)
Бурда Н. Є. - Визначення рутину в сировині якірців сланких, Кливняк Б. М., Рожковський Я. В., Журавель І. О. (2015)
Буткевич Т. А. - Дослідження показників периферійної крові мишей при пероральному введенні сухого порошку біомаси Flammulina velutipes, Попович В. П. (2015)
Вельма В. В. - Дослідження флавоноїдів в коренях петрушки листкової та кореневої (2015)
Ветютнева Н. О. - Дослідження твердих дисперсних систем ібупрофену з високомолекулярними сполуками методом електронної мікроскопії, Римар М. В., Мінарченко В. М., Загорій Г. В., Пилипчук Л. Б., Марусенко Н. А., Макіян Ш. А. (2015)
Гонтова Т. М. - Порівняльний аналіз компонентного складу ефірної олії у квітках та листках пижмо звичайного, Золотайкіна М. Ю. (2015)
Гонтова Т. М. - Порівняльний аналіз компонентного складу ефірної олії кошиків та листків соняшника однорічного, Мала О. С., Соколова О. О. (2015)
Гонтова Т. М. - Хромато-мас-спектрометричне вивчення летких сполук кореневищ лепехи звичайної, Яременко М. С. (2015)
Горяча Л. М. - Дослідження вмісту карбонових кислот у густому екстракті трави амброзії полинолистої, Журавель І. О. (2015)
Гудзенко А. В. - Дослідження препаратів та рослинних сумішей плодів шипшини (Rosa canina L.), Цуркан О. О., Курапова Т. М., Власенко С. О. (2015)
Гур’єва І. Г. - Параметри стандартизації листя тифону (2015)
Гуцол В. В. - Мінеральні елементи салату посівного сорту "Лолло россо", Журавель І. О. (2015)
Демешко О. В. - Вивчення амінокислотного складу квіток та бобів церцису європейського, Богданова К. М. (2015)
Єзерська О. І. - Дослідження з розробки технології сухого екстракту цикорію та кукурудзи (2015)
Ільїнська Н. І. - Вивчення гідроксикоричних кислот в бульбах ряду сортів роду жоржина, Гонтова Т. М., Грищенко І. В., Кічимасова Я. С. (2015)
Карпюк У. В. - Дубильні речовини шкірки та ендосперму насіння гіркокаштану кінського, Кисличенко В. С. (2015)
Ковальова А. М. - Дослідження фенольних речовин трави Veronica teucrium L., Осьмачко А. П., Ільїна Т. В., Кошовий О. М. (2015)
Количев І. О. - Дослідження фенольного складу рідкого спиртового екстракту листя чорниці звичайної, Краснікова Т. О., Кошовий О. М. (2015)
Комісаренко М. А. - Дослідження амінокислотного складу спиртового екстракту з листя брусниці звичайної, Кошовий О. М., Зайцев Г. П., Ковальова А. М. (2015)
Кондрацький Б. О. - Новий колоїдно-гіперосмолярний інфузійний розчин Haes-Lx-5% як засіб для малооб’ємної ресусцитації на догоспітальному етапі, Новак В. Л., Кондрацький Я. Б. (2015)
Кузнєцова В. Ю. - Вивчення гострої токсичності густого екстракту з трави грициків звичайних, Кисличенко В. С., Колісник Ю. С. (2015)
Левашова О. Л. - Поліфенольні сполуки деяких видів роду Hypericuml. – перспективне джерело лікарських препаратів, Гапоненко В. П., Машталер В. В. (2015)
Мига М. М. - Фітохімічне вивчення сухого екстракту зі шроту листя шавлії лікарської після одержання етилацетатного екстракту, Вовк Г. В., Кошовий О. М. (2015)
Молодожонова О. О. - Правові аспекти матеріальної відповідальності у фармації (2015)
Мурад Аль-Товайти - Выбор вспомогательных веществ при разработке капсул с сухим экстрактом шишек хмеля, Рубан Е. А., Малиновская С. А. (2015)
Опрошанська Т. В. - Встановлення макро- та мікроскопічних ознак листя татарника колючого (2015)
Очкур О. В. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження карбонових кислот екстракту трави глухої кропиви білої, Гончаров О. В., Ковальова А. М., Концева Л. В. (2015)
Пазюк Д.-М. В. - Дослідження гідроксикоричних кислот в коренеплодах моркви посівної, Вельма В. В., Кисличенко В. С. (2015)
Пімінов О. Ф. - Рослинні екстракти у фармакотерапії стоматологічних захворювань, Шульга Л. І., Чіхладзе К. А., Плис С. В. (2015)
Полова Ж. М. - Дослідження гострої токсичності цитрату міді як перспективного складника антимікробного засобу (2015)
Прокопенко Ю. С. - Визначення вмісту амінокислот у видах родини пасльонові, Георгіянц В. А., Міщенко В. А. (2015)
Проскурова Я. О. - Стандартизація трави золототисячника за макроскопічними і мікроскопічними характеристиками, Губарь С. М., Гонтова Т. М., Євсєєва Л. В. (2015)
Рибак Л. М. - Дослідження цукрів трави базиліку камфорного Ocimum basilicum l. методом газорідинної хромато-мас-спектрометрії, Остапчук А. М., Коновалова О. Ю., Гергель Є. М., Бубнова О. В. (2015)
Романенко Н. О. - Дослідження взаємодії ципрофлоксацину гідрохлориду з солями заліза методом УФ – спектрофотометрі, Головченко О. С., Георгіянц В. А. (2015)
Романенко Є. А. - Фітохімічне вивчення рідкого екстракту трави кропиви собачої та дослідження його психотропної активності, Кошовий О. М., Комісаренко А. М., Штриголь С. Ю. (2015)
Рубан О. А. - Вивчення технологічних властивостей сухого екстракту для розробки нового протидіабетичного препарату, Колісник Т. Є., Сліпченко Г. Д., Ковалевська І. В. (2015)
Саидов Н. Б. - Синтез новых производных 3-меркапто-4-амино-5-трифторметил-4H-1,2,4-триазола и прогноз их фармакологической активности, Георгиянц В. А. (2015)
Струс О. Є. - Дослідження карбонових кислот сапропелю методом хромато-мас-спектроскопії (2015)
Ткачук О. Ю. - Дослідження компонентного складу летких сполук моркви дикої насіння, ромашки квіток, кукурудзи стовпчиків з приймочками, Вишневська Л. І., Зубченко Т. М., Горлачова В. І. (2015)
Упир Т. В. - Фенольний склад рідкого екстракту з пагонів Ledum palustre, Зайцев Г. П., Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2015)
Федченкова Ю. А. - Дослідження деяких фенольних сполук бруньок та листя вільхи клейкої, Хворост О. П. (2015)
Цуркан О. О. - Вивчення компонентного складу летких сполук трави осоту городнього (sonchus oleraceus l.) з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією, Делян Є. П. (2015)
Чолак І. С. - Експериментальне дослідження адаптогенної дії водного екстракту "Софора" (2015)
Шевченко В. О. - Використання полімерного первинного пакування у виробництві парентеральних лікарських засобів, Бондар В. С., Ролік С. М., Повєткін С. О. (2015)
Шульга Л. І. - Методологічні підходи до вибору складових рослинного збору (2015)
Білай І. М. - Система фармакологічного нагляду: результати 2013 року, Стець Р. В., Стець В. Р. (2015)
Ващенко О. О. - Перспективи розробки лікарських засобів у формі рідких пластирів для місцевого лікування мікозу стоп (2015)
Ветютнева Н. О. - Функціональна модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах. Частина І, Убогов С. Г., Загорій Г. В., Пилипенко Г. Г., Федорова Л. О. (2015)
Вишневська Л. І. - Маркетинговий аналіз асортименту препаратів для фармакокорекції мастопатії, Зуйкіна С. С. (2015)
Волкова А. В. - Маркетинговий аналіз ринку гепатотропних лікарських засобів, Федосов А. І., Кисличенко В. С. (2015)
Вракін В. О. - Вибір методик ідентифікації компонентів екстемпоральної мазі, Савченко Л. П., Георгіянц В. А. (2015)
Гарна С. В. - Раціональне використання лікарської рослинної сировини (2015)
Євтіфєєва О. А. - Аналітичний огляд методів контролю якості інуліну, Динник К. В., Смєлова Н. М. (2015)
Ковалевська І. В. - Дослідження вивільнення кверцетину з твердих дисперсій високомолекулярних речовин, Рубан О. А., Грудько В. О. (2015)
Коритнюк Р. С. - Відродження практики виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, Давтян Л. Л., Шматенко В. В., Малецька З. В. (2015)
Крутських Т. В. - Розробка методик якісного визначення діючих речовин в субстанції альтабор, Шаламай А. С. (2015)
Кушнірук В. М. - Розробка та валідація методики кількісного визначення амізону, Георгіянц В. А., Бевз Н. Ю. (2015)
Михайленко О. О. - Маркетингові дослідження вітчизняного ринку противірусних лікарських засобів (2015)
Пономаренко Т. О. - Термогравіметричні дослідження нового лікарського препарату на основі комбінації еналаприлу з індапамідом (2015)
Прокопець В. В. - Розробка та застосування тест-систем для ідентифікації сульфаніламідних препаратів в складі екстемпоральних лікарських засобів, Здорик О. А., Георгіянц В. А. (2015)
Пуляєв Д. С. - Дослідження властивостей полісахаридів з метою створення рідкої лікарської форми для перорального застосування (2015)
Соловйов О. С. - Ноофармацевтичні основи формування й забезпечення нормативно-правових засад в системі післядипломного навчання (2015)
Ткачова О. В. - Вивчення протизапальної дії мазі "Пролідоксид" (2015)
Умінська К. А. - Оцінка мікробіологічної стабільності екстемпоральної мазі для назального застосування, Стрілець О. П., Савченко Л. П., Георгіянц В. А. (2015)
Леоненко П. В. - Прогнозування результатів застосування дентальної імплантації та протезування у пацієнтів з низькою щільністю кісткової тканини (2015)
Юхименко О. О. - Удосконалення підходів до діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей (2015)
Мішиєв В. Д. - Особливості психосоціальної адаптації особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію, Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. (2015)
Ергард Н. М. - Деліпідизація в надниркових залозах як наслідок стресової реакції при повішенні (2015)
Зайцев В. В. - Необхідність поетапного впровадження ДСТУ 7525:2014 "Вода питна. вимоги та методи контролювання якості", Рублевська Н. І., Шевченко О. А., Коваль В. В. (2015)
Сіденко Л. М. - Вивчення впливу матеріалу первинної упаковки на стабільність очних крапель азапентацена (2015)
Коляденко Ю. Ю. - Анализ эффективности алгоритмов планирования передачи кадра в сетях LTE, Алали А. М. (2015)
Петрищев О. Н. - Принципы расчета пьезоэлектрических элементов с частично электродированными поверхностями, Шарапов В. М., Сотула Ж. В., Базило К. В. (2015)
Переварюха А. Ю. - Компьютерное моделирование популяций осетровых каспия с двумя видами возникновения апериодических колебаний (2015)
Савков О. О. - Аналіз електроенцефалографічних сигналів на основі псевдо-перетворення Вігнера-Вілла, Мороз В. В. (2015)
Бодянский Е. В. - Многослойная адаптивная нечеткая вероятностная нейронная сеть в задачах классификации текстовых документов, Рябова Н. В., Золотухин О. В. (2015)
Субботин С. А. - Быстрый метод выделения обучающих выборок для построения нейросетевых моделей принятия решений по прецедентам (2015)
Evseev S. P. - Two-factor authentication methods threats analysis, Tomashevskyy B. P. (2015)
Korol O. G. - Enhanced MAC algorithm based on the use of modular transformations (2015)
Pupeikis R. - Revised fast Fourier transform (2015)
Гнатушенко В. В. - Підвищення просторового розрізнення багатоканальних аерокосмічних зображень високого просторового розрізнення на основі гіперсферичного перетворення, Кавац О. О., Шевченко В. Ю. (2015)
Bayas M. M. - Development of a coordination method for effective decision-making in a hierarchical multilevel industrial system (2015)
Титул, зміст (2015)
Яновский В. В. - Локализованные вихри в двумерных гидродинамических средах, Тур А. В., Кулик К. Н. (2015)
Бондаренко В. Н. - Радиационное обеднение майлара по кислороду под действием облучения протонами с энергией 1,0 И 1,6 МэВ, Гончаров А. В., Сухоставец В. И., Карпусь С. Г., Кузьменко В. В., Шебеко К. В. (2015)
Patochkina О. L. - Elementary convection cell in the horizontal layer of viscous incompressible liquid with rigid and mixed boundary conditions, Borts B. V., Tkachenko V. I. (2015)
Gushchin I. V. - State function in unstable convective medium, Kirichok A. V., Kuklin V. M. (2015)
Баранник Е. А. - Корреляционная функция и спектр мощности ультразвукового доплеровского отклика равноускоренных рассеивателей в потоке жидкости, Матченко А. С. (2015)
Прохоренко Е. М. - Радиационно-защитные свойства полимерных композитных материалов, Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Захарченко А. А., Хажмурадов М. А., Морозов А. И., Колесникова В. В. (2015)
Kupriiyanova Y. E. - Single and dual ion irradiation effects on swelling behavior of EP-450 ferritic-martensitic steel, Bryk V. V., Kalchenko A. S., Voyevodin V. N. (2015)
Коблик Д. В. - Исследование равномерности распределения элементов в дисперсионно упрочненной оксидами стали, Левенец В. В., Омельник А. П., Щур А. А., Борц Б. В., Короткова И., Ткаченко В. И. (2015)
Ozhigov L. S. - Pecularities of mechanical properties of high-purity, iodide and hafnium GFE-1 in temperature range 20-900 °C, Pilipenko N. N., V’jugov P. N., Savchenko V. I., Rudenko A. G., Krainyuk Y. A., Azhazha R. V., Kozhevnikov O. E. (2015)
Папиров И. И. - Исследование акустической эмиссии при деформации сплава магния, Стоев П. И., Пикалов А. І., Емлянинова Т. Г. (2015)
Кириченко В. Г. - Формирование топологических дефектов на поверхности графита (2015)
Алексенко О. В. - Поглощение ВЧ электромагнитного поля в геликонном источнике ионов в неаксиальном магнитном поле, Мирошниченко В. И., Возный В. И. (2015)
Kuznietsov P. E. - Unified description of photo and electro processes on light nuclei in covariant approach with exactly conserved EM current (2015)
Савочкин Д. А. - Оптимизация размещения антенн для систем пространственной двумерной RFID-локализации, Гимпилевич Ю. Б. (2015)
Шама Є. О. - Зменшення розмірності ознакового простору рослинних об’єктів за допомогою факторного аналізу (2015)
Швачич Г. Г. - Моделювання швидкісних режимів обробки металу на основі використання високопродуктивних багатопроцесорних обчислювальних систем, Соболенко О. В. (2015)
Олійник А. О. - Синтез нейро-нечітких моделей для прогнозування стану здоров’я хворого на основі паралельних обчислень (2015)
Парфененко Ю. В. - Прогнозування теплоспоживання будівель соціально-бюджетної сфери з використанням нейронних мереж, Шендрик В. В., Галіченко О. С. (2015)
Имамвердиев Я. Н. - Метод оценки периода основного тона с применением эмпирического вейвлет преобразования, Сухостат Л. В. (2015)
Красій А. В. - Метод прогнозування успішності програмних проектів на основі аналізу прогнозованих значень характеристик програмного забезпечення, Говорущенко Т. О. (2015)
Молчанова В. С. - Адаптивный пороговый метод бинаризации растровых изображений технических чертежей (2015)
Прогонов Д. А. - Спектральный анализ стеганограмм, Кущ С. Н. (2015)
Савков С. О. - Аналіз методів скелетизації нерегулярних текстур в задачі пошуку унікальних дескрипторів зображення, Мороз В. В. (2015)
Шитикова Е. В. - Метод управления неопределенностью в условиях ограниченных ресурсов, Табунщик Г. В. (2015)
Мандибура В. - Фіктивний капітал в умовах сучасної світової економіки (2012)
Ігнатюк А. - Стратегії набуття та підтримки монопольної влади фірми на ринку (2012)
Нестеренко О. - Австрійська суб'єктивно-психологічна школа та формування австрійської традиції економічного аналізу (2012)
Чорноус Г. - Механізм ідентифікації ситуацій та причинно-наслідкових зв'язків між подіями на підприємстві (2012)
Кравченко В. - Аналіз привабливості українського ринку для малих та середніх підприємств КНР: модель, практика, зовнішньоторговельні ризики, Чуньбу Ду (2012)
Wasilewski M. - Forming of the asset and capital structure of agribusiness companies in Poland, Zabolotnyy S. (2012)
Бердар М. - Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва (2012)
Вірченко В. - Інтелектуальний капітал в системі антикризового управління підприємством (2012)
Демиденко Л. - Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції (2012)
Кравець Т. - Вейвлет-аналіз фондових індексів України та Польщі в періоди кризи та релаксації, Ситєнко А. (2012)
Субботович Ю. - Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування (2012)
Вітренко А. - Особливості ринку рекламних послуг і його місце у загальнонаціональному ринку (2012)
Рожко О. - Специфіка формування фінансових ресурсів держави в умовах фінансової кризи (2012)
Пригара О. - Привабливість міжнародних ринків для українських виробників машинобудівної галузі, Ярош-Дмитренко Л. (2012)
Рибальченко С. - Переваги суб'єктивної функції розподілу при моделюванні неоднорідного страхового портфелю (2012)
Морозов А. - Еволюція та сучасний стан грошового обігу в Україні та світі (2012)
Вірченко О. - Суперечності визначення ролі землі в економічній системі (2012)
Базилевич В. - Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України (2012)
Пікус Р. - Страхова освіта як фактор підвищення страхової культури суспільства, Ігнатюк А. (2012)
Временко Л. - Моделювання проблем обов'язкового страхування в Україні, Мужилівський В. (2012)
Гришан Ю. - Реформа фінансування системи охорони здоров'я України (2012)
Журавін С. - Сюрвей як нова ступінь в системі ризик-менеджменту об'єктів нерухомості, Смирнова І. (2012)
Залєтов О. - "Асистанс" та його особливості на страховому ринку (2012)
Нечипоренко В. - Страховий маркетинг. З практики реалізації теоретичних надбань (2012)
Плахтій О. - Визначення ринкових позицій страховика на підставі публічної інформації (2012)
Шевченко В. - Фінансові інновації та сучасні інструменти міжнародних фінансових ринків (2012)
Януль І. - Особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Волосович С. - Оцінка підходів до класифікації кредитного страхування (2012)
Кондратенко Д. - Вплив глобальних фінансових реформ на регулювання страхової діяльності, Корват О. (2012)
Машаро О. - Проблеми розрахунку адекватного брутто-тарифу в страхуванні (2012)
Приказюк Н. - Підвищення привабливості страховиків шляхом удосконалення програм "лояльності", Тлуста Г. (2012)
Нечипоренко В. - До питання співвідношення фінансових послуг перестрахування і страхування (2012)
Каракулова І. - Фонди гарантування виплат за договорами страхування життя: зарубіжний досвід (2012)
Лобова О. - Розвиток аграрного страхування в США (2012)
Бєлов Д. - Активи інвестиційних фондів України під час фінансової кризи (2012)
Cабірова А. - Теоретичні аспекти маркетингової стратегії страховика (2012)
Прокоф'єва О. - Рейтинг фінансової стійкості найбільших перестраховиків світу (2012)
Гаращенко Т. - Статистичне оцінювання штучного переривання небажаної вагітності в Україні (2013)
Герасименко С. - Поширення статистичної інформації з метою підвищення ефективності управліннясоціально-економічним розвитком держави (2013)
Голубова Г. - Статистичний аналіз основних факторів впливу на транзит вантажів в Україні (2013)
Гончар І. - Статистична оцінка конкурентної позиції українських товарів на ринках головних торгових партнерів, Бабірад-Лазунін В. (2013)
Євсєєнко О. - Статистичне оцінювання ролі фондового ринку на сучасному етапі економічного розвитку України (2013)
Іваненко О. - Статистичне оцінювання впливу ризикованості операцій кредитних спілок на структуру їх активів (2013)
Іванова Т. - Методологічні засади оцінювання показників ефективності діяльності малого бізнесу (2013)
Ковалевська І. - Статистичний аналіз та оцінювання впливу екологічного стану довкілляна здоров'я населення і якість життя людини (2013)
Ковтун Н. - Міжнародний досвід оцінювання якості життя населенняі можливості його використання в Україні, Романюк І. (2013)
Ковтун Н. - Статистичне оцінювання збалансованості показників розвитку ринку нерухомості, Шибіріна С. (2013)
Колеснік Я. - Особливості розроблення інтегрального показника для оцінки достатності капіталу банків (2013)
Козак С. - Методичні підходи щодо статистичного аналізу ринку житла в Україні (2013)
Науменкова С. - Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства:зарубіжний досвід та українська практика, Овсянникова Я. (2013)
Огреба С. - Аналітичне забезпечення комплексного статистичного оцінювання тіньової економіки (2013)
Пальян З. - Фактори динаміки народжуваності в Україні: статистична оцінка (2013)
Парфенцева Н. - Розробка номенклатури фінансових послуг з метою статистичного оцінювання діяльностіфінансових установ України, Момотюк Л. (2013)
Позняк О. - Проблеми статистичного оцінювання обсягів незареєстрованого населення міста Києва (2013)
Романчук Н. - Теоретико-методологічні засади статистичної оцінки заможних верств населення (2013)
Пікус Р. - Теорія та практика гіпотези ефективного ринку, Ігнатюк А. (2013)
Временко Л. - Конкуренція та монополізація у галузі недержавного обов'язкового страхування в Україні, Мужилівський В. (2013)
Левченко В. - Роль держави в підвищенні захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг (2013)
Нечипоренко В. - Вплив рівня витрат на ведення справи на структуру страхового портфеля (2013)
Шевченко В. - Ризики міжнародного руху капіталу в умовах глобальної нестабільності (2013)
Приказюк Н. - Розвиток світового страхового ринку в посткризовий період (2013)
Януль І. - Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Веретнов В. - Управління інноваціями непропорційного перестрахування (2013)
Плахтій О. - Практика застосування рейтингового діапазону як оцінки мінімального та максимального значень рейтингу при публічному рейтингуванні страховиків (2013)
Моташко Т. - Медичне страхування: європейський досвід та вітчизняні реалії (2013)
Алескерова Ю. - Страхування сільськогосподарських ризиків: проблеми вирішення (2013)
Шолойко А. - Світовий досвід державної підтримки сільського господарства через програми страхування (2013)
Тлуста Г. - Стрес-тестування в системі ризик-менеджменту страхових компаній (2013)
Олійник Г. - Фінансовий супермаркет – найвища форма банківсько-страхової інтеграції (2013)
Прокоф'єва О. - Особливості функціонування страхової компанії "Нannover re" як однієї із найбільших перестрахувальних компаній світу (2013)
Сабірова А. - Особливості етапів розробки маркетингової стратегії страхової компанії (2013)
Машаро О. - Перспективи змін тарифної політики при здійсненні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні (2013)
Чорноус Г. - Моделювання образів соціально-економічних систем на основі збалансованих методик стратегічного вимірювання (2013)
Содержание (2015)
Попов С. Л. - Русские синтаксические варианты типа из-за ошибки – по ошибке: семантическая дифференциация падежных конструкций с предлогами из-за и по, употребляемых в значении внутренней причины (2015)
Мусиенко В. П. - Позиция читателя в книге Л. Гумилева "География этноса в исторический период", Кьонгок Чу (2015)
Палатовская Е. В. - Развитие теории сложного предложения в трудах В.В. Виноградова (2015)
Оробинская М. В. - Коэффициент глубины как средство оценки сложности и вариативности восприятия текста (2015)
Бувалец Е. В. - Субстантивные биномы в поэзии И. Мандельштама (2015)
Пустовалова Н. I. - Проигранная жизнь (композиционно-семантический анализ стихотворения Арсения Тарковского "Актер") (2015)
Минина Н. С. - "Сгущение" Частиц НЕ, НИ Как способ ИХ поэтической актуализации (2015)
Ли Жунь - Лингвокультурологический компонент в структуре русских фитонимов (на материале фитонимов "Дуб" и "Береза") (2015)
Зернецкая А. А. - Коммуникативная компетенция: Деятельностный аспект (2015)
Гажева И. Д. - Глагольная Метафора как средство реализации символистской концепции "Мир как текст" (2015)
Гармаш Л. В. - Типология танатологических мотивов в трилогии Ф.К. Сологуба "Творимая легенда" (2015)
Вышинская Е. И. - Лирическое начало в повести Н. Берберовой "Плач" (2015)
Кальян К. А. - Два лика современника в поэзии Р. А. Катаевой (2015)
Гетманец А. О. - Изучение рассказа А. П. Чехова "Ионыч" с иноязычными студентами медицинских университетов (2015)
Степанченко И. И. - Рецензия на монографию Е. К. Куваровой "Типология русского эпистолярного вокатива" (Куварова Е. К. Типология русского эпистолярного вокатива: (2015)
Калашникова Г. Ф. - Рецензия на монографию С. Л. Попова "Когнитивные основания эволюции форм русского синтаксического согласования" (Харьков, 2013) (2015)
Михайлова О. Г. - Франкополифония. – № 9, Т.1, Т.ІІ. – Кишинев, 2014. ISSN 1857-1883 (2015)
Передмова (2009)
Коляда І. А. - Модерна інтерпретація радянської концепції інтелігенції: долання соціально-історичного підходу (2009)
Шип Н. А. - Стан та перспективи дослідження історії Київської Духовної Академії (1819–1919 рр.) (2009)
Гуржій І. О. - Влада й основні організаційні заходи в галузі торгівлі та підприємництва м. Києва XIX ст. (2009)
Довжук І. В. - Забезпечення робочою силою вугільної промисловості Донбасу у пореформений період (2009)
Качмала В. І. - Економічні чинники трансформації соціального становища селянства Лівобережної України на початку ХХ ст. (2009)
Клапчук В. М. - Вузькоколійки в українських Карпатах кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (2009)
Клименко Т. А. - До історії євреїв на Черкащині: соціально-економічне становище в ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Орлик В. М. - Козацтво Лівобережної України у фінансовій політиці Російської імперії в кінці ХVІІІ – середині ХІХ ст. (2009)
Шевченко В. М. - Деякі актуальні проблеми вивчення еволюції земельного ринку в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Кирієнко О. Ю. - Приватна кореспонденція в полі зору російської військової цензури (1914–1918 рр.) (2009)
Любченко В. Б. - Спроби формування в роки Першої світової та Громадянської воєн добровольчих військових частин з галичан-українців русофільської орієнтації (1914–1920) (2009)
Усенко П. Г. - Зміна курсу: Чорноморський флот від згортання бойових дій до замирення у Першій світовій війні (червень-грудень 1917 р.) (2009)
Кліщинський П. В. - Примусова евакуація населення й майна з прифронтових зон губерній Правобережної України у червні-жовтні 1915 р. (2009)
Донік О. М. - Станові та представницькі об’єднання купецтва України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Кривошея І. І. - Місто Умань у власності графів Потоцьких (друга чверть ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.): територія конфлікту, компромісу чи взаємодії? (2009)
Куриленко О. В. - Етнічна структура міст Правобережної України та її вплив на поземельні відносини (2009)
Лазанська Т. І. - Становище біженців України в роки Першої світової війни (2009)
Машкін О. М. - Іноземці в соціально-економічному житті України кінця XVIII – першої половини XIX: спроба обрахування чисельності та аналіз їх національного складу (2009)
Молчанов В. Б. - Життєвий рівень київських поліцейських у ХІХ - на початку ХХ ст. (2009)
Тимошенко В. І. - Губернські предводителі дворянства Правобережної України другої половини ХІХ – ст.: соціокультурний портрет (2009)
Шевченко В. В. - Держава і громадськість у розвитку наукового потенціалу: досвід минулого (2009)
Шандра В. С. - Совісні суди останньої чверті ХVIII ст. – початку 1860-х рр. в оцінці істориків та правознавців (2009)
Реєнт О. П. - Українці в Державній думі Російської імперії (2009)
Лисенко О. В. - Внутрішньо-та зовнішньополітичні пріоритети українців на початку ХХ ст. (2009)
Федьков О. М. - Участь українських політичних партій у підготовці українського селянського з’їзду та організації української селянської спілки, Магась В. О. (2009)
Буравченко Д. А. - Культурна ситуація в Україні на початку ХХ ст. (2009)
Ковтун Т. І. - До проблеми видання української книги для дітей (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (на прикладі діяльності Олександра Лотоцького) (2009)
Крижановська О. О. - Страхи у ментальності українського селянства наприкінці ХУІІІ – в середині ХІХ ст. (2009)
Ревега В. В. - Початкові народні училища Полтавської губернії другої половини ХІХ ст.: їх види та організація навчання у них (2009)
Сітарчук Р. А. - Фінансове забезпечення конфесії адвентистів сьомого дня у період її становлення в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Тарасов А. В. - Шкільний підручник з історії як інструмент суспільно-політичного виховання молоді Російської імперії (на прикладі Півдня України другої половини ХІХ ст.) (2009)
Дзира І. Я. - Українські літописи в науковій спадщині Олександра Лазаревського (2009)
Шевченко О. В. - Листування о. Климентія Шептицького до о. Тита Войнаровського (жовтень 1914–1916 рр.) (2009)
Гамалія В. М. - Артур Артурович Ячевський – відомий ботанік, міколог та фітопатолог (1863–1932) (2009)
Драч О. О. - Соціальний портрет слухачок вищих жіночих курсів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Опря Б. О. - Дружини православних священиків та їх роль у сім'ї в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Правобережної України) (2009)
Болебрух А. Г. - Мамсик Т. С. К переосмыслению исторической роли декабристов: И. И. Пущин и другие…// Проблеми історії України XIX – початку XX ст. Вип. XIV. – К.: Інститут історії України, 2007. С.21–40 (далі сторінки вказані у тексті) (2009)
Кіян О. І. - Великочий В. С. Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914–1919 рр.: монографія / Володимир Великочий. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – 812 с. (2009)
Волкогон В. В. - Біологічна меліорація ґрунтів. Традиційне і нове (2011)
Курдиш І. К. - Перспектива застосування мікробів-антагоністів у захисті агроекосистем від фітопатогенів (2011)
Токмакова Л. М. - Вплив інсектициду Круїзер 350 FS та фунгіциду Максим XL 035 FS на життєздатність та функціональну активність бактерій Achromobacter album 1122, біоагенту мікробного препарату Альбобактерину, Пищур І. М., Саблук В. Т., Грищенко О. М. (2011)
Чайковська Л. О. - Ефективність поєднаного використання біопрепаратів на основі фосфатмобілізувальних бактерій та мінеральних добрив при вирощуванні зернових на півдні України (2011)
Дерев’янський В. П. - Вплив мікробних препаратів та мінеральних добрив на стійкість до захворювань і продуктивність сортів сої, Власюк О. С., Крутило Д. В., Ковалевська Т. М., Надкерничний С. П., Копилов Є. П. (2011)
Козар С. Ф. - Ріст Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense у змішаній культурі в умовах in vitro, Усманова Т. О., Жеребор Т. А. (2011)
Гаценко М. В. - Вплив Pseudomonas putida 17 на накопичення фітогормонів у вермикомпості, Волкогон М. В., Луценко Н. В., Волкогон В. В. (2011)
Горбань В. П. - Умови ефективного функціонування симбіотичної системи люпин – Bradyrhizobium sp. (Lupinus) (2011)
Каменєва І. О. - Ріст Bradyrhizobium japonicum при культивуванні у гельному середовищі (2011)
Шепілова Т. П. - Вплив добрив та інокуляції насіння на урожайність сої (2011)
Халеп Ю. М. - Економічна та енергетична ефективність застосування Мікрогуміну в технології вирощування ячменю ярого, Волкогон К. І. (2011)
Тряпіцина Н. В. - Поширення іларвірусів у насадженнях кісточкових культур у південному та східному Степу, Васюта С. О. (2011)
Пиріг О. В. - Інфекційні хвороби люпину жовтого, Коломієць Л. П., Дерев’янко С. В. (2011)
Карпенко О. В. - Антивірусна активність біосурфактанту культури Gordonia rubripertincta УКМ Ас-122, Бова Т. О., Пристай М. В., Дерев’янко С. В. (2011)
Нестеренко В. М. - Вплив діазотрофів на проростання насіння цибулі ріпчастої (2011)
Алексахіна Т. О. - Типологія метафоричної символіки у структурі стійких словосполучень із компонентом "назва квітки" (на матеріалі англійської, французької та української мов) (2012)
Артемова А. Ф. - Современные английские прозвища, Леонович О. А. (2012)
Бакалінський М. Л. - Внутрішньомовний переклад як проблема прикладної соціолінгвістики (на матеріалі кримінального соціолекту і соціолекту італо-американської мафії) (2012)
Баланюк С. С. - Акціональні властивості прикметників зі значенням "особливий" в англійській мові (2012)
Барміна Є. О. - Проблеми моделювання перекладацької парадигми при відтворенні дебітивноі модальності засобами цільової мови (2012)
Бєляєва А. В. - Картинно-образний компонент концепту ОСВІТА: зіставний аспект (2012)
Валуева Н. Н. - Перспектива компаративистских исследовании современной литературы (2012)
Ваніна Г. В. - Адресат PR-діяльності: вербальне вираження в англійському, українському та російському газетному дискурсі (2012)
Вапіров С. Ю. - Гумористична репрезентація етнічних стереотипів у німецькому побутовому анекдоті (2012)
Вусик А. Л. - Виникнення та характерні риси української риторики (історичний аспект) (2012)
Галуцких И. А. - Когнитивный подход к анализу художественных текстов: ретроспектива и перспектива (2012)
Гармаш О. Л. - Варіативність графічної репрезентації англомовних інновацій (2012)
Голуб Ю. І. - Лексикографічне відображення системних відношень одиниць словникового складу англійської мови (2012)
Доля М.А. - Феномен стресового стану людини та особливості його вербалізаціі в англійській мові (2012)
Дрібнюк В. Т. - Інтерпретація комунікативно-прагматичного аспекту суб'єктивної модальності (2012)
Желуденко М. А. - Особенности немецких заимствований в украинском языке (2012)
Залужна М. В. - Етнонім "Russian" в американському варіанті сучасної англійської мови (2012)
Зацний Ю. А. - Номінації характеристики антитерористичних війн, Семенчук А. Б. (2012)
Зубковська М. О. - Фреймове моделювання текстотипу "медична інструкція" (2012)
Иваненко С. В. - Лексемы цветообозначения в современном русском и английском языке как формы выражения лингвофилософских категории единичного и особенного (2012)
Ібрагімова С. С. - Міжваріантні надходження сфери економіки та бізнесу (2012)
Клименко О. В. - Механізми проходження міркування в новелі (2012)
Кожемяченко Н. В. - Створення іміджу політика засобами полтичної реклами (2012)
Куковська В. І. - Дослідження семантичних та функціональних особливостей фітометафор у паремійних одиницях англійської мови (2012)
Лазебна Н. В. - Безпосередній антропний фактор як засіб детермінації суб'єктів MIXED REALITY (2012)
Ларькіна М. О. - Концептуальний простір німецького інституційного оголошення (2012)
Лужаниця О. І - Мовна політика англії кінця XX - початку XXI століття, Романюк Н. М. (2012)
Ніколаєва Н. М. - Проблема кольоропозначень в мові преси (2012)
Ольховська Н. С. - Засоби вираження комічного у драматургічних текстах Томаса Бернгарда (2012)
Павлюк Т. П. - Сіввідношення семантичного і концептуального значення порівняльного звороту (2012)
Панченко О. О. - Психологічна основа формування концепту "LOVE" в сучасній англомовній картин світу (2012)
Передерій В. А. - Принципи комунікативної організації дискурсу блога (2012)
Приходько А. А. - Обьективация концепта "смерть" в британской лингвокультуре (2012)
Приходько А. И. - Оценочньій стереотип в лингвистике (2012)
Романюха М. В. - Лінгвокультурна специфіка економічних метафор (2012)
Сандій Л. В. - Вербалізащя нових реалій організаційно-корпоративної культури у сучасній англійській мові (2012)
Свинцова І. О. - Особливості функціонування прецедентних імен у поетичному дискурсі Байрона (2012)
Сердюк A. M. - Особливості вираження концепту RIRE у сучасній французькій мові (на матеріалі роману Б. Вербера "L'empire des anges") (2012)
Сєнічева О. А. - Оцінка як об'єкт лінгвістичного дослідження (2012)
Sokolov V. V. - Cognitive semantics and the linguistics of new words (2012)
Тамерьян Т. Ю. - Ценностная оппозиция концептуальных миров "MAN - WOMAN" (2012)
Хацер Г. О. - Роль афіксальних засобів при утворенні англомовної банківської термінології (2012)
Чаплінська Т. А. - Літературно-художній пейзаж як феномен (2012)
Чирвоний О. С. - Метафоричні новоутворення англомовного комп'ютерного лексикону (2012)
Черепня Ю. В. - Синтагматика та часова віднесеність форм Subjunctive Mood у сучасній англійській мові (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського