Гадалова I. М. - Формування музичної культури учнiв нацiональної школи (2013)
Дичка Н. І. - Модель навчання студентів з комп’ютерних спеціальностей професійно орієнтованого писемного мовлення з використанням елементів дистаційного навчання (2013)
Дубровіна І. В. - Професійні функції вчителів музичного мистецтва в контексті самоосвіти (2013)
Жигадло Г. Б. - Етапи формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі організації та вивчення спортивних ігор (2013)
Жижко Т. А. - "Класичний” і "не класичний” університет XXI століття (2013)
Іваницька Н. А. - Визначення поняття "якість компетентностей" старшокласників як проблема дидактики фізики (2013)
Ковалькова Т. О. - Стан підготовки майбутнього психолога до професійної діяльності в авіційній галузі (2013)
Ковальова К. В. - Комунікативна компетентність інженерів-аграрників: сутність та структурні компоненти (2013)
Колечинцева Т. С. - Формування професійно-значимих знань та умінь під час викладання фізики у ВНЗ морського профілю (2013)
Кондрак Еліас Аріф - Життєва сила теорії Махатма Ганді та Л. М. Толстого про непротивлення злу насильством (2013)
Корзун В. В. - Планування педагогічного процесу в індивідуальних класах вищих мистецьких навчальних закладів, Ревуцька С. О. (2013)
Корнелюк В. О. - Формування професійно-евристичних знань у бакалаврів (2013)
Кучменко О. Б. - Щодо питання удосконалення методики в галузі біологічної підготовки студентів психологів та практичних психологів (2013)
Макаренко Л. Л. - Професійні очікування учнів педагогічних училищ і орієнтація на успіх у професійній діяльності, Гусак Н. (2013)
Махінов В. М. - Женевська лінгвістична школа про теоретичні засади формування мовної особистості (2013)
Ніколаєнко С. М. - Без моралі, патріотизму і вихованості Україна буде тупцюватися на місці (2013)
Піддячий В. М. - Професійні самоосвіта та самовиховання майбутнього вчителя (2013)
Проценко У. М. - Система підготовки фахівців з фізичного виховання у вищих спеціалізованих навчальних закладах України (70-91 рр. XX ст.) (2013)
Сергієнко В. П. - Міждисциплінарне Е-навчання в контексті забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів, Ковальчук Г. О. (2013)
Сидорчук Л. А. - Концепція ерономічного проектування системи "Людина-техніка-середовище" (2013)
Стучинська Н. В. - Побудова логіко-дидактичної структури та модульне конструювання навчальної дисципліни "Гігієна харчування” для майбутніх учителів технологій, Нечаюк Н. О. (2013)
Цуруль О. А. - Самостійна робота учнів як елемент методичної підготовки вчителів біології (2013)
Чеботарева И. Г. - Значимость самостоятельной работы студентов в овладении иностранным языком (2013)
Чжоу Мин - Методические принципы формирования профессионольного интереса к оперному искуству (2013)
Антонюк Т. Д. - Міжнародна співпраця НМУ імені О. О. Богомольця: напрями, форми та географія партнерства (2013)
Хмельницька Л. В. - Роль та місце українських селянок у роки колективізації та під час голодомору 1932-1933 рр. (2013)
Кабанець Н. І. - Логічна основа інтерпретації поняття суспільного договору (2015)
Липець Л. В. - Міждержавне усиновлення: проблеми та шляхи вирішення (2015)
Виноградова Г. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення збереження маневреного житлового фонду (2015)
Павлов Д. М. - Організаційно-правові засади реформування сектору безпеки та оборони України як умова підвищення ефективності забезпечення природно-техногенної безпеки та цивільного захисту (2015)
Сокуренко В. В. - Порівняльно-правовий аналіз міжнародного досвіду правового регулювання сферою оборони Естонії та України (2015)
Братель С. Г. - Правоохоронна сфера як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Марченко О. В. - Правові засади державної інформаційної політики (2015)
Михасик Л. В. - Предмет складу злочину, передбаченого ст. 239-1 КК України (2015)
Мороз А. О. - Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги (2015)
Ольховенко О. І. - Об’єктивна сторона злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (2015)
Орлов Ю. В. - Час як об’єктивна умова вчинення злочину, передбаченого ст.158-2 КК України (2015)
Сервецький І. В. - Щодо поняття та змісту "Українська мафія", Чуфрін Ю. Ю. (2015)
Торбєєв М. О. - Причини та умови індивідуальної злочинної поведінки проти радіаційної безпеки (2015)
Азаров Ю. І. - Окремі питання збирання доказів у кримінальному провадженні, Хабло О. Ю., Конюшенко Я. Ю. (2015)
Макаров М. А. - Оскарження слідчому судді рішення про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (2015)
Самодін А. В. - Невтручання у приватне життя як засада кримінального провадження (2015)
Хахуцяк О. Ю. - Місце актів ревізій та перевірок у кримінальному провадженні (2015)
Дудар С. К. - Європейська правова інтеграція: характеристика основних моделей (2015)
Агаев Ш. О. - Дидактические вопросы технологической подготовки школьников (2013)
Білоконна Н. І. - Емоційний контакт як засіб реалізації гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі (2013)
Білоконний С. П. - Психолого-педагогічний аспект толерантності як важливої якості особистості (2013)
Бінецька Д. І. - Формування у майбутніх учителів іноземної мови здатності до реалізації проблемного навчання в школі (2013)
Бовтрук Н. С. - Програмне забеспечення Smart Notebook як середовище для створення ігрових елементів на уроках технологій (2013)
Войчун О. В. - Проблема розвитку громадянської активності майбутнього вчителя засобами студентського самоврядування (2013)
Галай О. П. - Проектна робота як сучасна технологія навчання (2013)
Галєєва А. П. - Студентське самоврядування в організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, Бондарчук А. А. (2013)
Джалилзаде Ш. Ю. - Педагогические возможности воздействия на формирование личности студента (2013)
Економова О. С. - Формування професійної культури майбутнього учителя музики (2013)
Жижко Т. А. - Становлення та історична ґенеза університетської освіти в європейському просторі (2013)
Жолобов О. В. - Деякі аспекти мотивації суб’єктів навчально-виховного процесу в контексті формування сучасного освітньо-інформаційного середовища (2013)
Западинська І. Г. - Професійна підготовка вчителів гуманітарних спеціальностей в системі педагогічної освіти України другої половини XIX - початку XX ст.Історичний аспект (2013)
Корнелюк В. О. - Використання комп’ютерних знань у процесі професійної підготовки особистості (2013)
Костюков В. В. - Наукові підходи до формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя музики (2013)
Лобачук І. М. - Принципи навчання німецькій мові як другій іноземній в економічному вузі (2013)
Лозинська С. В. - Суспільно-педагогічні умови організації трудового виховання та формування елементарних трудових навичок дітей дошкільного віку (1918–1939 РР.) (2013)
Лукашенко Т. Ф. - Організаційно-педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків (2013)
Мадзігон В. В. - Державне регулювання підприємницької діяльності на основі податків та оборотності капіталу, його складу і структури (2013)
Макаренко Л. Л. - Кваліфікаційні ознаки електронних ресурсів (2013)
Малінка О. О. - Концептуальні положення технології навчання іноземних мов студентів нелігвістичних освітніх закладів (2013)
Маньгора В. В. - Вплив практики на формування професійної компетентності майбутніх юристів (2013)
Опанасенко Н. І. - Роль самостійної роботи у підгготовці вчителя початкової школи при викладанні фахових дисциплін (2013)
Панченко В. О. - Формування математичних понять у молодших школярів на уроках математики (2013)
Потужній О. В. - Керування навчальним процесом фізичного виховання у спеціальних медичних групах (2013)
Сіданіч І. Л. - Організаційно-педагогічні основи духовно-морального виховання дітей в школах України в період 1917-1945 років (2013)
Тільняк Н. В. - Мовленнєва ситуація як категорія лінгводидактики (2013)
Топчієва І. О. - Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки (2013)
Трунова О. В. - Стохастика в навчальних закладах економічного спрямування в дореволюційній Росії (2013)
Чеботарева И. Г. - Аудирование как неотьемлемая часть обучения иностранному языку в вузе, Щербань Л. М. (2013)
Черненко Г. М. - Формування дослідницьких умінь у молодших школярів при вивченні природознавства (2013)
Чернишова М. - Мотивація як провідний фактор готовності до дослідницької діяльності майбутніх менеджерів (2013)
Чинчева Л. В. - Формування готовності майбутнього вчителя музики до забеспечення розвитку художньо-творчих здібностей школярів (2013)
Швець Н. А. - Валеологічне освітнє середовище як провідна детермінанта забезпечення здорового способу життя студентів у Російській Федерації (2013)
Гай-Нижник П. - Життя та будні резиденції диктатора: палац Гетьмана усієї України П. Скоропадського (2013)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості системи фізичного виховання в УРСР у перші повоєнні роки (2013)
Черваньов Д. - Пріоритетні напрямки реалізації відкритих інновацій в Україні, Названова Л. (2012)
Жилінська О. - Інвестиційне посередництво та його вплив на інноваційну діяльність, Букало А. (2012)
Маслов А. - Теорії інтелектуального та людського капіталу в контексті інформаційної економіки (2012)
Дука А. - Потенціал заощаджень та їх ресурсоутворююча роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки (2012)
Домбровський О. - Тенденції глобалізації у трансформаціях суспільно-економічного розвитку (2012)
Скотний П. - Проблемне "поле" сучасних теоретико-методологічних дискурсів: інноваційний підхід (2012)
Вірченко В. - Еволюція підходів до визначення сутності та структурування інтелектуального капіталу (2012)
Балан В. - Оцінювання об'єктів інтелектуальної власності у формуванні конкурентної стратегії підприємства, Чулак О. (2012)
Оліх Л. - Системно-функціональний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства, Маслюківська А. (2012)
Овчаренко Т. - Вибір цільових орієнтирів валютного курсу в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Кухта П. - Основні принципи та послідовність прийняття управлінських рішень в обґрунтуванні доцільності реальних інвестицій підприємств (2012)
Степанова А. - Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни, Удод Є. (2012)
Ситницький М. - Стратегічне маркетингове планування процесів просування інноваційної продукції на ринок, Варава Ю. (2012)
Петровська Т. - Етапи підвищення ефективності функціонування вугледобувних підприємств на інноваційних засадах (2012)
Прилуцька І. - Внутрішні та зовнішні фактори гальмування розвитку інноваційного підприємництва: світова практика та вітчизняні реалії (2012)
Віце-президент НАМН України, академік НАМН України Цимбалюк В. І. (2015)
Efros O. - Clinical and public health management of conjunctivitis in the Israel Defense Forces, Zahavi A., Levine H., Hartal M. (2015)
Абышева Л. Д. - "Стоимость – эффективность" использования местной гипотензивной терапии у пациентов с развитой и далеко зашедшей стадиями первичной открытоугольной глаукомы, Авдеев Р. В., Александров А. С., Басинский А. С., Блюм Е. А., Брежнев А. Ю., Волков Е. Н., Газизова И. Р., Галимова А. Б., Гапонько О. В. (2015)
Бездетко П. А. - Особенности клиники и течения дисфункции мейбомиевых желез у больных сахарным диабетом 2-го типа, Ивженко Л. И. (2015)
Веселовська Н. М. - Досвід лікування діабетичного макулярного набряку в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу на тлі корекції ліпідного обміну, Жеребко І. Б., Кухар Н. В. (2015)
Завгородняя Н. Г. - Эффективность фиксированных комбинаций 0,005 % латанопрост / 0,5 % тимолола малеат по сравнению с 1 % бринзоламид / 0,5 % тимолола малеат у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, Безденежная О. А., Безденежный С. В. (2015)
Веселовська З. Ф. - Поліпшення функціонального стану поверхні ока у хворих із синдромом сухого ока під впливом очних крапель на основі природних речовин, Веселовська Н. М., Жеребко І. Б., Кухар Н. В. (2015)
Дрожжина Г. И. - Состояние процессов пероксидации в тканях переднего отдела глаза при моделировании гипотиреоза, Павловская Г. Я., Павловский М. И. (2015)
Жмудь Т. М. - Інтенсивність окисно-відновних процесів у рогівці за експериментального кон’юнктивіту та розвитку цукрового діабету (2015)
Рафалюк С. Я. - Возможность метаболической коррекции патохимических нарушений роговицы при индуцированном кератите у животных с синдромом сухого глаза (2015)
Юревич В. Р. - Состояние тиоловой системы в сетчатке и зрительном нерве при моделировании открытоугольной глаукомы (гипертензии) у животных со стрептозотоциновым диабетом (2015)
Сакович В. Н. - Аденовирусные поражения глаза: этиология, диагностика, клиника, лечение (2015)
Боброва Н. Ф. - Базовые принципы хирургии врожденных катаракт у детей (2015)
Шеремет М. К. - Підготовка корекційних педагогів у вищих навчальних закладах України (2011)
Акменс Л. А. - Проблема впровадження інклюзивного навчання в регіонах (2011)
Бажмін В. Б. - Роль професійної орієнтації підлітків з інвалідністю в системі комплексної роботи корекційно - реабілітаційних установ в Миколаївській області (2011)
Басалюк Н. М. - Традиції та інновації в організації науково-методичної роботи корекційних педагогів (2011)
Бегас Л. Д. - Проблема театралізованої діяльності в загальній та спеціальній педагогіці (2011)
Дегтяренко Т. М. - Кадрова політика в системі корекційно-реабілітаційної допомоги (2011)
Золотарьова Т. В. - Теоретичне обґрунтування методики стимулювання корекції порушень (2011)
Каменщук Т. Д. - Поняття "знак" як форма вираження та засіб пізнання (2011)
Липа В. О. - До питання про загальний стан державної підтримки дітей з особливими потребами на Україні, Гаврилов О. В. (2011)
Мартинчук О. В. - Теоретичні основи формування професійної компетентності вихователів дошкільних закладів у сфері розвитку дітей з особливими освітніми потребами (2011)
Матвєєва М. П. - Використання психотерапевтичних методів роботи з родинами, які виховують дітей з вадами психофізичного розвитку, Мельник Л. П. (2011)
Онуфрієва Л. А. - Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій (2011)
Пахомова Н. Г. - Концептуальні основи системності професійної підготовки дефектологів (2011)
Русакович І. К. - Професійна підготовка вчителів жестового мовлення в Республіці Білорусь (2011)
Скиба Т. Ю. - Дидактичні ігри природничого змісту як засіб формування комунікативних умінь учнів спеціальної школи (2011)
Сметанюк Т. І. - Волонтерська діяльність соціально-реабілітаційного спрямування, Мельник Ж. В. Гевчук Н. С. (2011)
Співак В. І. - Особливості використання новітніх соціально-педагогічних технологій в умовах спеціального освітнього закладу інтернатного типу (2011)
Федоренко С. В. - Досвід європейських країн у розвитку тифлопедагогіки у ХІХ столітті (2011)
Харькова Т. М. - Психологічні проблеми сімейного виховання дітей з обмеженими можливостями (2011)
Чопік О. В. - Роль педагогів у становленні учнівських соціальних зв’язків у інклюзивному класі (2011)
Швець О. І. - Комплексна навчальна та корекційно-реабілітаційна допомога дітям з порушеннями психофізичного розвитку в спеціальних закладах освіти (2011)
Шевцов А. Г. - Ортопедагогіка як нова спеціалізація підготовки фахівців з корекційної освіти (2011)
Яковлева С. Д. - Актуальність визначення рівня психофізіологічного розвитку та функціональних можливостей дітей для організації навчального процесу (оглядова стаття) (2011)
Базима Н. В. - Порушення комунікації та взаємодії з оточуючими людьми у дітей з аутистичними порушеннями (2011)
Боровкова О. М. - Абілітація дітей раннього віку з кохлеарним імплантом в Республіці Білорусь (2011)
Васильєва О. М. - Синдром професійного вигорання у військовослужбовців та особливості його корекції в умовах соціально-психологічного тренінгу (2011)
Віннікова О. А. - Зміст освітньої програми з "предметної діяльності" для дітей дошкільного віку з тяжкими множинними порушеннями в розвитку (2011)
Гладка В. В. - Основи методики проведення корекційних занять з молодшими школярами з труднощами в навчанні (2011)
Глущенко І. І. - Особливості оволодіння учнями із ЗПР системою родо-видових понять (2011)
Дмітрієва О. І. - Дослідження проблеми готовності педагогів спеціальних шкіл - інтернатів для дітей з порушеннями слуху до реалізації процесу правового виховання учнів старших класів (2011)
Кабелка І. В. - Система самостійної роботи студентів по курсу "методика викладання біології" (2011)
Калініна Т. С. - Психологічний супровід молодших підлітків із ЗПР на етапі адаптації до середньої освітньої ланки (2011)
Коляда О. П. - Сучасні підходи до формування монологічного мовлення учнів з порушеннями слуху (2011)
Мамонько О. В. - Зміст роботи з формування практичних умінь ориєнтування в оточуючому світі у дітей з тяжкими і (або) множинними порушеннями психічного і (або) фізичного розвитку, Биченок М. І., Шутова Т. О. (2011)
Миколайчук І. В. - Підготовка руки до письма – невід’ємна складова навчання грамоті учнів з дитячим церебральним паралічем (2011)
Набоченко О. О. - Технології інтенсифікації формування уявлень сліпих молодших школярів про живу природу засобами рельєфного малювання (2011)
Нафікова Л. А. - Особливості формування соціальної активності дітей з порушеннями зору засобами музичного мистецтва (2011)
Омельченко І. М. - Проблема формування у дошкільників із ЗПР свідомісті й самосвідомісті (2011)
Смоліна О. С. - Характеристика становлення духовних цінностей у старших дошкільників в нормі та з ЗПР (2011)
Сороко К. М. - Особливості навчання образотворчій діяльності молодших дошкільників з порушенням слуху (2011)
Старцева В. П. - Оцінка ефективності застосування розроблених заходів щодо оптимізації соціальної інтеграції дітей-сиріт молодшого шкільного віку із ЗПР в умовах школи-інтернату (2011)
Сухоніна Н. С. - Особливості включення системи відчуттів різних модальностей в процес засвоєння математичного матеріалу слабозорими учнями (2011)
Хворова Г. М. - Інклюзивне навчання осіб з аутизмом в Україні: коли та як? (2011)
Єгоров І. - Негативні аспекти процесу патентування: аналіз закордонного досвіду, Чехун В. (2012)
Филюк Г. - Непродуктивні витрати і втрати на промислових підприємствах України, Грінченко А. (2012)
Анісімова Л. - Сучасні проблеми впровадження систем менеджменту якості в корпораціях (2012)
Балан В. - Методика ідентифікації стану енергозабезпечення економіки України, Кочедикова Г. (2012)
Корнілова І. - Стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України: управлінський аспект, Боклан Н. (2012)
Святненко В. - Практичні аспекти впровадження інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах, Нетреба І. (2012)
Ковальська К. - Складові системи стратегічного управління людськими ресурсами організації (2012)
Фірсова С. - Українські реалії впровадження та розвитку концепції соціальної відповідальності бізнесу, Оробець І. (2012)
Герасименко О. - Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності (2012)
Білорус Т. - Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Красота О. - Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні (2012)
Приймак В. - Модель професійних компетенцій сучасного менеджера (2012)
Ільїна Г. - Антропологічні виміри філософії управління (2012)
Вітренко А. - Соціально-економічне значення сучасної реклами та рекламної діяльності (2012)
Ястремська О. - Інформаційна взаємодія суб'єктів господарювання на основі іміджу (2012)
Кузнецова Н. - Розвиток Інтернет-маркетингу в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Названова Л. - Тенденції інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні, Давидова О. (2012)
Горбась І. - Специфіка формування систем управління у диверсифікованих підприємствах (2012)
Інтерв’ю з Міністром охорони здоров’я України Квіташвілі О. М. (2015)
Веселовська Н. М. - Фундаментальні дослідження в офтальмології – сучасна перспектива нових підходів до первинної та вторинної профілактики судинних захворювань органа зору, Веселовська З. Ф. (2015)
Веселовская З. Ф. - Новые подходы в фармакотерапии аллергических заболеваний глаз, Веселовская Н. Н. (2015)
Авдеев Р. В. - К вопросу о прогнозировании манифестации и исходов первичной открытоугольной глаукомы, Александров А. С., Бакунина Н. А., Басинский А. С., Блюм Е. А., Брежнев А. Ю., Волков Е. Н., Газизова И. Р., Галимова А. Б., Гапонько О. В., Гарькавенко В. В., Гетманова А. М., Городничий В. В., Горшкова М. С., Гусаревич А. А., Диордийчук С. В., Дорофеев Д. А., Жаворонков С. А., Завадский П. Ч., Зверева О. Г., Каримов У. Р., Кулик А. В., Куроедов А. В., Ланин С. Н., Ловпаче Дж. Н., Лоскутов И. А., Молчанова Е. В., Огородникова В. Ю., Онуфрийчук О. Н., Петров С. Ю., Рожко Ю. И., Сиденко Т. А. (2015)
Недзвецкая О. В. - Отдаленное наблюдение прогрессирования ретинопатии у пациентов с ювенильным сахарным диабетом и различной тиреоидной дисфункцией, Явтушенко Л. А., Будрейко Е. А., Чумак С. А. (2015)
Сердюк В. Н. - Наш опыт применения пликции для лечения косоглазия, Клопоцкая Н. Г., Тарнопольская И. Н., Петренко Е. А., Тихомирова В. В. (2015)
Mokbel T. - Riboflavin-UVA corneal collagen cross-linking (CXL) and flat fitting RGP lens in progressive keratoconus, Samra W. A. (2015)
Гаврилюк Т. И. - Эффективность, переносимость и безопасность применения глазных капель тафлупроста при глаукоме, Дановская В. М., Яненко В. А. (2015)
Бездетко П. А. - Характер бинокулярного поля зрения и качества жизни у больных с первичной открытоугольной глаукомой, Столярова Е. К. (2015)
Малецкий А. П. - Актуальность круглого шагающего (филатовского) стебля при реконструктивных операциях в офтальмоонкологии (2015)
Глаукома первинна відкритокутова (2015)
Тропіна В. - Соціальні аспекти формування ефективної податкової політики, Гонта О. (2012)
Шкваря Л. - Россия-Украина: инновационное развитие в посткризисном периоде (2012)
Батковський В. - Сучасні тенденції розвитку банківського сектора та нові виклики глобальній фінансовій стабільності, Любкіна О. (2012)
Боринець С. - Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку, Делас В. (2012)
Гордей О. - Фінансове забезпечення рівня життя населення у післякризовий період (2012)
Гудзинська Л. - Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків (2012)
Данілова Л. - Власний капітал підприємства і проблеми його формування, Мельник О. (2012)
Дмитрієва О. - Формування оптимальної ресурсної політики в банках України (2012)
Зайчикова В. - Пріоритети фінансової політики регіонального розвитку (2012)
Жукова Н. - Державний борг та його вплив макроекономічний розвиток України, Рибак С. (2012)
Калівошко О. - Причини іпотечної кризи у США, її вплив та наслідки для України (2012)
Пасенченко Ю. - Особливості тарифної політики згідно договорів ОСЦПВВНТЗ на ринку України, Абдураманов Р. (2012)
Романюк М. - Джерела конкурентної переваги фірми – структура та методи визначення, Добровенко О. (2012)
Чеберяко О. - Вплив макроекономічних показників на фінансування потреб оборони держави, Смаль А. (2012)
Боровікова М. - Аналіз збитків закордонних та вітчизняних фінансових установ від шахрайських операцій та шляхи їх запобігання (2012)
Носова Є. - Система показників оцінки фінансового стану підприємств (2012)
Морозов А. - Причини зміни рівня монетизації економіки України (2012)
Мягкий М. - Особливості мультициклічного розвитку економіки (2012)
Пількевич К. - Зовнішня заборгованість як детонатор майбутніх криз в умовах глобальної трансформації (2012)
Марущак Н. - Корпоративна соціальна відповідальність в Україні у контексті світового досвіду (2012)
Плескач В. - Статистичний аналіз податкових надходжень до Зведеного бюджету України (2012)
Рибчук А. - Проблеми і перспективи інвестування глобальних інфраструктурних проектів у посткризовий період, Прушківський В. (2012)
Баженова О. - IPO українських компаній як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки, Баженова Ю. (2012)
Бердар М. - Стратегічне управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств у сучасних умовах (2012)
Вірченко В. - Особливості еволюції та сучасний стан ринку державних боргових цінних паперів України, Вірченко В. (2012)
Вовк В. - Оцінка вартості банківського бізнесу як напрям підвищення рівня його капіталізації (2012)
Гарбар Ж. - Соціально-економічні аспекти реалізації податкової політики в Україні, Гарнбар В., Нікітішин А. (2012)
Гацька Л. - Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні (2012)
Жадько К. - Теоретичні засади побудови фінансового контролю в ринкових умовах (2012)
Затонацька Т. - Зарубіжний досвід фінансування розвитку освіти: перспективи застосування в Україні (2012)
Коваленко Ю. - Право власності як інституційна складова фінансового сектора України (2012)
Коляда Т. - Тенденції податкового регулювання малого підприємництва в умовах посткризового періоду розвитку України (2012)
Краєвський В. - Місце фінансових інститутів у системі національних рахунків (2012)
Федірко В. - Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки (2012)
Кравець В. - Інституційні чинники розвитку інститутів спільного інвестування в Україні, Яфінович О. (2012)
Плиса В. - Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий простір (2012)
Рудик В. - Роль фінансово-економічних чинників у запровадженні обов'язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні (2012)
Шевченко В. - Вплив зовнішніх шоків на транзитивні економіки в умовах міжнародної фінансової кризи (2012)
Дрозд Н. - Міжнародні потоки капіталу та підтримка фінансової стабільності після глобальної фінансової кризи (2012)
Куземко Н. - Фінансові індикатори портфеля банківських ресурсів України в аспекті фаз економічного розвитку (2012)
Laurinavicius An. - Venture capital as a catalyst of business development in Lithuanian (2012)
Laurinavicius Al. - Asset-based policy: a new direction for social policy in CEE countries? (2012)
Liashenko O. - Dynamic model for multistructural economy (2012)
Mackevičius J. - Economic analysis and management of state property: case of Lithuania, Ragauskienė E. (2012)
Mackevičius J. - Complex profitability analysis of fixed tangible assets, Subačienė R., Senkus K. (2012)
Misiunas A. - Assessment of conditions for the sustainability of the Baltic States balances' of payments, Kregzdaite R. (2012)
Miskinis A. - Business environment vs. incentives in attracting FDI (2012)
Novickytė L. - The effects of a new financial supervisory system on consolidation in banking sector (2012)
Paliulyte R. - Stabilization policy in global economic conditions (2012)
Raziūnienė D. - Accounting Errors, Fraud and Financial crime: the case study of Lithuania, Perminaitė A. (2012)
Ruskykh K. - Rethinking national and European financial regulatory frameworks after the crisis: the case of the three new EU member states (2012)
Ryabokon O. - Important problems in the field of forming and execution of local budgets (2012)
Shevchenko V. - Financial globalization impact on the CEE banking stability (2012)
Slushaienko N. - Optimization of quality with cost functions and the market price (2012)
Sophishchenko I. - Financial system strategic development of the economics of transition: international aspects (2012)
Stanikunas R. - Application of competition policy in telecommunications sector, Striukas R. (2012)
Venger T. - The social consequences of the public debt increase in the developed and emerging economies (2012)
Virchenko A. - Macroeconomic effects of fiscal policy transmission mechanism under financial crisis (2012)
Virchenko O. - Land market formation in Ukraine: key opportunities and threats (2012)
Zatonatska T. - The development of forecasting methods for income tax of ukraine in the medium-term, Stavytskyy A. (2012)
Титул, содержание (2011)
Рыженков А. Н. - Приветствие Генерального директора (2011)
Емченко А. В. - Донецкий металлургический завод c уверенностью смотрит в будущее (2011)
Евсюкова С. А. - Прошлое и настоящее: они руководили заводом (2011)
Филатов Ю. В. - Совершенствование и повышение эффективности доменной технологии на основе применения пылеугольного топлива (ПУТ), Емченко А. В., Попов В. Е., Дрейко А. И., Ярошевский С. Л., Ивлева Т. А. (2011)
Кочура В. В. - Исследование полноты сгорания пылеугольного топлива в доменной печи № 1 ПрАО "Донецксталь" – металлургический завод", Ярошевский С. Л., Попов В. Е., Купенко В. И., Храпко А. В., Иванов С. А., Брага В. В. (2011)
Крикунов Б. П. - Исследование десульфурации чугуна рафинирующей смесью ИРС-2 при выпуске в 100-тонные ковши, Ивлев В. П., Попов В. Е., Иванов С. А., Дрейко А. И., Храпко А. В., Анищенко Н. Ф., Зборщик А. М., Дидевич А. В., Стец В. П. (2011)
Емченко А. В. - Исследование эффективности применения коксового орешка в доменной плавке, Крикунов Б. П., Ярошевский С. Л., Горин Д. В., Храпко А. В., Кузин А. В., Голухин Н. В. (2011)
Дюдкин Д. А. - УНРС ДМЗ – исторически значимое событие в развитии процесса непрерывной разливки стали (2011)
Калинович А. В. - Проектные решения реконструкции сталеплавильного производства (2011)
Переворочаев Н. М. - Совершенствование электрических и технологических режимов доводки металла на установке ковш-печь, Крикунов Б. П. (2011)
Переворочаев Н. М. - Прогнозирование длительности доводки металла на установке ковш-печь (УКП) (2011)
Переворочаев Н. М. - Технология направленного формирования внутренней структуры литого металла, Крикунов Б. П. (2011)
Крикунов Б. П. - Производство листового проката повышенных классов прочности из низколегированной стали легированной ванадием, Фурман Ю. В., Переворочаев Н. М., Бережной А. И., Горобец С. Н., Наливайченко Т. М. (2011)
Бережной А. И. - Освоение производства проката из непрерывнолитой заготовки в условиях сортовых станов 250, 350 и 450 ПАО "ДМЗ", Егоров А. Н., Переворочаев Н. М., Кривицкий Д. В. (2011)
Самойлов С. В. - Освоение технологии производства художественного литья (изделий духовного назначения) из цветных металлов и сплавов (2011)
Бобровицкий В. И. - Из века XIX в век XXI, Китаев А. А. (2011)
Крикунов Б. П. - Пути повышения эффективности производства чугуна, стали и проката за счет применения современных огнеупоров в условиях "МК" ПрАО "Донецксталь" – МЗ" и ПАО "ДМЗ", Колесников Д. В., Дрейко А. И. (2011)
Крикунов Б. П. - Энергосберегающие технологии, Дорофеев А. В., Богославский Ю. А., Алексеев А. В., Петров Ю. В., Попов В. Е., Дмитриев Е. В., Яковенко А. Т. (2011)
Дорошенко Г. Л. - Основные направления природоохранной деятельности предприятия, Крисько В. И., Рубель Л. В. (2011)
Поздравляем с юбилеем Юрия Вячеславовича Коновалова - 80 лет (2011)
Помним. Владлена Васильевича Кравцова (2011)
Title, contents (2015)
Загородний A. Г. - Особенности моделей описания модуляционной неустойчивости ленгмюровских волн в плазме, Киричок А. В. Куклин В. М. (2015)
Вдовин С. А. - Малогабаритные линейные ускорители ионов на малые и средние энергии прикладного назначения, Гусев Е. В., Шулика Н. Г. (2015)
Bozbiei L. S. - Destruction of Bernard cells under local irregularities of thermal equilibrium and their forming over the Bernard cells, Kostikov A. O., Tkachenko V. I. (2015)
Timchenko I. S. - Calculation of (e+, e–)-pair contribution to the spectra of electrons scattered by nuclei, Buki A. Yu. (2015)
Kniaziev R. R. - Influence of emittance on transverse dynamics of the accelerated bunches in plasma-dielectric wake field accelerator (2015)
Trusova V. - Modeling of amyloid fibril binding to the lipid bilayer (2015)
Ходусов В. Д. - Об условиях существования волн второго звука в изотопически обогащенных кристаллах 7LiF, Наумовец А. С. (2015)
Полуэктов Ю. М. - Метод корреляционных функций для плотных газов и жидкостей (2015)
Ковтун Ю. В. - Выбор режима истечения газа в вакуум и конфигурации формирующего элемента для подачи рабочего вещества в плазменный объем, Озеров А. Н., Скибенко Е. И., Юферов В. Б. (2015)
Карпусь С. Г. - Применение пучков 4He2+ и 3Hе2+ малогабаритного ускорителя "Сокол” для ионно-пучкового анализа, Бондаренко В. Н., Гончаров А. В., Глазунов Л. С., Зац А. В., Кузьменко В. В., Пистряк В. М., Сухоставец В. И. (2015)
Хохліна О. П. - Теорія учбової діяльності : межі використання в навчанні розумово відсталих школярів (2011)
Авдєєвіч Є. М. - Формування вмінь ділового спілкування в учнів старших класів з інтелектуальною недостатністю на факультетивних заняттях (2011)
Бистрова Ю. О - Готовність до вибору професії та професійної діяльності розумово відсталих учнів як компонент професійно-трудової соціалізації (2011)
Вержиховська О. М. - Характеристика психодіагностичної діяльності як одного з компонентів психолого-педавгогічної підготовки розумово відсталих дітей до навчання в школі (2011)
Гаврилов О. В. - Емоційне підкріплення як ефективний фактор формування мовлення у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2011)
Галецька Ю. В. - Особливості формування навичок прийому їжі у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (2011)
Гаман А. М. - Шляхи формування навичок самозахисту в школярів з порушенням інтелекту (2011)
Гриханов В. П. - Формування у дітей з інтелектуальною недостатністю соціальних компетенцій у процесі навчання математиці, Жук Е. А. (2011)
Докучина Т. О. - Дослідження ставлення розумово відсталих учнів до оцінки (2011)
Козак А. В. - До питання про музичне виховання учнів допоміжної школи (2011)
Константинів О. В. - Щодо проблеми змісту професійно-трудового навчання розумово відсталих дітей у повоєнний період (2011)
Кравець Н. П. - Виразне читання як складова читацької діяльності розумово відсталих учнів (2011)
Лаврикова О. В. - Розвиток когнітивної сфери розумово відсталих школярів шляхом оптимізації працездатності (2011)
Левицький В. Е. - Особливості підготовки учнів старших класів з порушеним інтелектом до сімейного життя (2011)
Лісовська Т. В. - Використання комуникативного альбома для організації взаємодії дітей з помірною та тяжкою інтелектуальною недостатністью з оточуючими (2011)
Ляшенко О. М. - Організація керівництва самопідготовкою в умовах допоміжного навчання (2011)
Ляшенко О. О. - Теоретичні засади правового виховання дітей з вадами інтелектуального розвитку: сутність, структурна організація, динаміка формування (2011)
Макавчик І. Ю. - Проблема змісту освіти дітей з інтелектуальною недостатністью (теоретичний аспект) (2011)
Миронова С. П. - Особливості виховання учнів з вадами інтелекту (2011)
Мілевська О. П. - Методичні аспекти формування розуміння текстів у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2011)
Овчарук Т. Є. - Особливості соціалізації дітей та молоді з інтелектуальними вадами (2011)
Оглобліна І. Ю. Скачкова Ю. С. - Особливості формування рухових трудових навичок у дітей дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю (2011)
Пріданнікова О. М. - Особливості формування навичок самовиховання у розумово відсталих підлітків (2011)
Прохоренко Л. І. - Особливості саморегуляції діяльності молодших школярів зі зниженим інтелектом (2011)
Рагель Е. Н. - До проблеми формування готовності до семейного життя учнів старших класів з інтелектуальною недостатністю (2011)
Свиридович І. О. - Особливості навчання правопису учнів з інтелектуальною недостатністю (2011)
Татьянчикова І. В. - Психолого-педагогічне діагностування дітей з вадами інтелектуального розвитку на стадіях соціалізації в умовах спеціального навчального закладу (2011)
Товстоган В. С. - Пошуки нових пріоритетів в змісті та методиці професійно-трудового навчання в допоміжній школі (2011)
Басаргіна Л. В. - Становлення і розвиток логопедичної служби в регіональній системі дистанційної освіти дітей – інвалідів (2011)
Бєлова О. Б. - Аналіз дослідження агресії у молодших школярів з різним мовленнєвим розвитком за модифікованою "Сюжетно-ситуативно-ілюстрованою" методикою (2011)
Бикова К. В. Хабарова С. П. - Особливості самоконтролю молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення (2011)
Боряк О. В. - Основні принципи та методи корекції просодичної сторони мовлення старших дошкільників із дизартрією засобами логопедичної ритміки (2011)
Литвиненко В. А. - До проблеми корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дошкільників засобами музичної діяльності (2011)
Олефір О. І. - Стан сформованості розуміння текстів різних жанрів молодшими школярами із ТПМ (2011)
Поліщук С. В. - Рівні ЗНМ та їх загальна характеристика у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення (2011)
Рібцун Ю. В. - Формування лексичної складової імпресивного мовлення молодших дошкільників із ЗНМ (2011)
Ружицька Л. І. - Причини виникнення труднощів у молодших школярів з нормальним інтелектом та з тяжкими порушеннями мовлення під час розв’язування арифметичних задач (2011)
Ткач О. М. - Структура і особливості формування механізмів сприймання та породження висловлювання у дітей (2011)
Томіч Л. М. - Моніторинг якості логопедичної роботи в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Федорович Л.О. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутнього логопеда до професійно-педагогічної діяльності (2011)
Чорна О.П. - Робота над синтаксичними конструкціями з першокласниками із загальним недорозвитком мовлення (2011)
Витенко И. С. - Клинико-психологическая характеристика дезадаптивных реакций у врачей семейной медицины (2010)
Михайлов Б. В. - Соматоформные расстройства: клиника, диагностика, принципы терапии, Кудинова Е. И. (2010)
Абрамов В. А. - Интегративная модель ранней психосоциальной реабилитации больных шизофренией, Ряполова Т. Л. (2010)
Лагутин А. Ю. - Использование биохимических маркеров для оценки степени повреждения мозга у кардиохирургических больных (обзор литературы), Тищенко Г. Н. (2010)
Пишель В. Я. - Интегративная оценка качества стационарной психиатрической помощи больным шизофренией, Полывяная М. Ю., Гузенко К. В., Сотниченко В. В. (2010)
Педак А. А. - Качество жизни пациента – как критерий уровня психиатрической помощи, Пинчук Е. В., Педак А. А. (2010)
Зінченко О. М. - Психічні та поведінкові розлади у сільського населення України у 2009 році (2010)
Голубєва М. О. - Молоді вчителі у лещатах адаптаційного стресу, Макаренко О. М., Гоц В. В., Літус О. А. (2010)
Рыбакова Е. В. - Психологические аспекты проблемы краниоцеребральной гипотермии с ретроградной перфузией в связи с оперативным лечением расслаивающей аневризмы аорты, Белостоцкая С. С. (2010)
Марценковська І. І. - Почуття гніву та його поведінкові еквіваленти у дітей з гіперкінетичними розладами (2010)
Степанченко К. А. - Некоторые клинико-патогенетические особенности головной боли напряжения у подростков (2010)
Кригіна Л. О. - Перспективи впровадження багатовісьової версії мкх-10 в практику судовопсихіатричної експертизи неповнолітніх (огляд літератури) (2010)
Насинник О. А. - Концептуальная модель психиатрической помощи в принудительном порядке: сообщение II (2010)
Лісовенко В. Л. - До питання примусового амбулаторного лікування хворих з психічними розладами, Кваснєвський О. Л. (2010)
Сосин И. К. - Перспективы применения современных средств инфузионной детоксикации в наркологии, Чуев Ю. Ф. (2010)
Андрух П. Г. - Семиотика, структурно-логические блоки и алгоритм семейного диагноза в реабилитации лиц с зависимостью от психоактивных веществ (2010)
Овчаренко М. О. - Патопсихологічні особливості перебігу опіоїдної залежності, коморбідної із хронічним гепатитом С (2010)
Табачников С. И. - Современные подходы к лечению и профилактике алкогольной зависимости (обзор литературы), Гатицкая А. Э., Зинченко Е. Н. (2010)
Гуркова А. В. - Актуальные проблемы табакокурения и табачной зависимости у женщин (обзор литературы), Рыткис И. С. (2010)
Осуховська О. С. - Клінічні особливості формування ігрової залежності та її профілактики (2010)
Ревенок О. А. - Віртуалізація гемблінгасоційованої феноменології у сучасному українському суспільстві (медико-соціальний аспект), Аймедов К. В. (2010)
Гатицкая А. Э. - Клинико-психопатологическая характеристика больных с алкогольной зависимостью (2010)
Табачников А. Е. - Гештальт-терапия (философская, психологическая и патопсихологическая модели), Табачникова В. С. (2010)
Чугунов В. В. - Основні позиції аутодисциплінарно-ідентифікаційної (інтрадисциплінарної) концепції психотерапії (2010)
Никифорова Е. Г. - Обоснование организационных и клинических подходов в системе медикопсихологической реабилитации шахтеров, пострадавших при техногенных авариях на угольных шахтах, Беро М. П. (2010)
Сорока В. В. - Применение групповой проблемно-ориентированной психотерапии при невротических расстройствах у женщин, переживших насилие в семье, Беро С. Я. (2010)
Артюх А. Г. - Причины, сравнительный анализ и особенности количественного роста возрастассоциированных деменций в Украине, Макаренко А. Н. (2010)
Тарновецька К. І. - Психопатологічний статус та експериментально-психологічне дослідження хворих з розшаровоючою аневризмою аорти до та після операції (огляд літератури), Лагутін А. Ю. (2010)
Хаустова О. О. - Структурно-нозологічний аналіз ангедонії, Орлова Н. М. (2010)
Двирский А. А. - Модифицирующее влияние полового диморфизма на клинические проявления и социальные характеристики у больных шизофренией без сопутствующего алкоголизма и наркоманий, Двирский А. Е., Яновский Т. С., Иваников Ю. В., Сириков Я. В. (2010)
Сотніченко В. В. - Клініко-психологічні критерії якості допомоги хворим на шизофренію (2010)
Первомайский В. Б. - Концептуальные подходы к судебно-психиатрической оценке расстройств личности: сообщение I (2010)
Насинник О. А. - Концептуальная модель психиатрической помощи в принудительном порядке: сообщение III (2010)
Андрух П. Г. - Факторы и детерминанты формирования созависимости в семьях лиц с зависимостью от психоактивных веществ (на основании метода геноэмоциограммы) (2010)
Погосов К. А. Куржупов А. В. - Соматическая и неврологическая патология у больных алкогольными психозами в регионе экологического неблагополучия (2010)
Табачніков С. І. - Психологічні особливості осіб із залежнісю від азартних ігор (огляд літератури), Харченко Є. М., Пріб Г. А., Синіцька Т. В., Трофімчук Г. Е. (2010)
Бабюк И. А. - Использование препарата миртастадин для лечения больных с синдромом алкогольной зависимости, Табачников А. Е., Шульц О. Е., Абдряхимова Ц. Б., Гашкова Л. А., Рымарь И. Б., Найденко С. И. (2010)
Харченко Е. Н. - Состояние проблемы игровой и алкогольной зависимости на современном этапе (обзор литературы), Харчук Е. В., Трофимчук Г. Е., Синицкая Т. В., Осуховская Е. С. (2010)
Бабюк И. А. - Медико-социальная проблема злоупотребления пивом лицами молодого возраста (обзор литературы), Побережная Н. В., Табачников А. Е. (2010)
Лобанов С. О. - Результативність комплексної допомоги ВІЛ-інфікованим хворим з урахуванням обтяження наркоманіями (2010)
Аймедов К. В. - Психофармакотерапія лудоманії – диференціація підходів (2010)
Осуховская Е. С. - Методы исследования патологического влечения к азартным играм (2010)
Гатицкая А. Э. - Терапевтические подходы и психотерапевтическая тактика в комплексном лечении больных с алкогольной зависимостью в амбулаторных условиях (2010)
Фільц О. О. - Метод центральної теми конфліктного стосунку як метод доказового вивчення ефективності психотерапії, Лизак О. Л. (2010)
Табачников А. Е. - Индивидуальная психология А. Адлера (Психопатологическая и психотерапевтическая модели), Табачникова В. С. (2010)
Михайлов Б. В. - Патогенетические механизмы и принципы психокоррекции нарушения формирования личности у подростков с мозговой дисфункцией, Даценко И. Б. (2010)
Беро М. П. - Современная психодинамическая психотерапия у лиц, перенесших тяжелую кризисную ситуацию, Краузе Р., Беро С. Я., Никифорова Е. Г., Сорока В. В. (2010)
Табачников А. Е. - Бихевиоризм и поведенческая терапия (психопатологическая и психотерапевтическая модели), Табачникова В. С. (2010)
Титул, зміст (2015)
Архипов В. - Мораторій продовжено. Що далі? (2015)
Земельні аукціони — найпрозоріший механізм розпорядження землею і запобігання корупції (2015)
Держгеокадастр інформує (2015)
Кучер А. - Обіг земель і конкурентоспроможність землекористувань (2015)
Лобунько A. - Еволюція розвитку поділу земель за їх категоріями як основним цільовим призначенням: історія, методологія (2015)
Попов A. - Оцінка ефективності проведення консолідації земель (2015)
Лященко A. - Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання, врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок, Кравченко Ю., Горковчук Д. (2015)
Реалії і перспективи соціально­економічного партнерства на селі (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Айстраханов Д. Д. - Про базові поняття математичного аналізу, Максименко Д. В. (2013)
Антонець М. Я. - Психопедагогічна сутність дидактичних поглядів В. О. Сухомлинського (2013)
Безсмолий Є. Б. - Результати та аналіз експерименту практичного впровадження в навчальний процес підготовки майбутніх магістрів з правознавства до викладацької діяльності (2013)
Борбич С. В. - Роль духовності та ціннісних орієнтацій у формуванні особистості майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Гамерська І. І. - Трансформація вищої освіти: студентський фактор (2013)
Демьянова В. Г. - Практична реалізація форм та засобів соціокультурної адаптації туркменських студентів до умов навчання в Україні, Моргунова Н. С. (2013)
Ідрісова Н. О. - Педагогічне моделювання як умова формування здорового способу життя школярів (2013)
Кобрій О. М. - Особливості модернізації змісту вищої педагогічної освіти у ВНЗ України наприкінці ХХ – на прикінці ХХІ ст. (2013)
Ковалик П. А. - Підготовка майбутніх учителів музики до педагогічної взаємодії в сучасних соціокультурних умовах (2013)
Конопленко Л. О. - Соціопсихологічні особливості організації ділової гри на заняттях з ангійської мови професійного спрямування (2013)
Кравченко І. М. - Портфоліо-технологія у підготовці майбутнього викладача вищої школи (2013)
Красюк Л. В. - Використання моделювання педагогічних ситуацій у навчальному процесі при підготовці майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Куліш Л. А. - Веб-сайт як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій (2013)
Мадзігон В. - Мікроаспекти функціонування оптимізаційного розвитку підприємництва та шляхи ефективного розвитку (2013)
Макаренко Л. Л. - Інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу як важливий чинник процесу професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Масленникова Т. А. - Наукове описання теоретичних основ та практичної частини визначення стану сформованості економіко-правової компетентності майбутніх юристів (2013)
Мондич О. - Формування природничо-наукової компетентності майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема (2013)
Нізовцев А. В. - Формування конструктивно-технологічної компетентності майбутніх інженерів з точки зору системного підходу (2013)
Овчарова О. М. - Моральне виховання учнівської молоді у 50-80-ті роки ХХ століття (на матеріалі педагогічної періодики) (2013)
Онишко Т. М. - ІКТ у навчанні майбутніх учителів географії (2013)
Павлів І. Я. - Чоловіча фахово-допомнююча школа міста Перемишля у 1925-1939 рр. (2013)
Пантюк Т. І. - Система підготовки дитини до школи крізь призму педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2013)
Панченко В. О. - Формування просторових уявлень у молодших школярів на уроках математики (2013)
Рижиков В. С. - Мета, задачі та змістовна частина (знання, навички та вміння) навчального курсу "Управлінський облік” (2013)
Рязанцева Д. В. - Роль куратора академічної групи у процесі соціокультурної адаптації іноземних студентів (2013)
Саєнко Н. С. - Розвиваюче навчання іншомовного письма майбутніх інженерів на основі синергетичного підходу (2013)
Сакалюк О. П. - Теоретичний аналіз базових понять дослідження проблеми формування емпатійної культури майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Семененко І. Є. - Елементи етапу адаптації технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах (2013)
Червінська Л. М. - Глобально-орієнтовані навчальні програми з фахової англійської мови як головна вимога сучасної освіти, Бочарова І. В. (2013)
Черненко Г. М. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи за кредитно-модульною системою (2013)
Чумак М. Є. - Профорієнтаційна робота в середній загальноосвітній школі в умовах профільного навчання, Маркусь І. С. (2013)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Особистісно-діяльнісний підхід як контекст системного розитку майбутніх учителів французької мови при навчанні професійно орієнтованого усного мовлення (2013)
Яшанов М. С. - Електронні освітні ресурси в системі засобів навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів технологій (2013)
Muravska S. - How to encourage future pilots to speak english (2013)
Пилипчук Я. В. - Заборони у кипчаків (2013)
Черкасов О. В. - Палеоетнологічний напрям у первісній археології Криму (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2013)
Базилевич В. - Проблеми оцінки, охорони і захисту прав об'єктів інтелектуальної власності в Україні (2012)
Аймагамбетов Е. - Условия и предпосылки трансформации университета в инновационно-предпринимательский (2012)
Купалова Г. - Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля, Матвієнко Т. (2012)
Доскалиева Б. - Особенности занятости населения Казахстана в контексте мировых трендов (2012)
Нойманн В. - Досвід розвитку зеленого бізнесу в Німеччині та можливості його використання в Україні, Семенко Т. (2012)
Камєнова М. - Фактори сталого розвитку аграрного сектору Казахстану (2012)
Конакбаєв А. - Особливості регулювання кредитного ринку в умовах циклічності економіки (2012)
Сагайдак Ю. - Проблеми та перспективи розвитку екологічного ринку в Україні, Харченко Т. (2012)
Таубаев А. - Формирование национальной модели экономического развития в Республике Казахстан (2012)
Вечкінзова Е. - Зростання ролі держави у розвитку індустріально-інноваційної інфраструктури (2012)
Вітренко А. - Еволюція процесу теоретичного усвідомлення сутності реклами різними економічними школами та особливості їх поглядів (2012)
Газалиев А. - Исследование структурных сдвигов в экономике Казахстана (2012)
Давлетбаева Н. - Выбор стратегии развития кластеров в промышленности Казахстана (2012)
Некрасова В. - Нормативно-правове регулювання контролю доходів і видатків у вищих освітніх закладах (2012)
Рахмєтова А. - Управління ризиками у взаємодії банківського та реального секторів економіки (2012)
Нікітченко Ю. - Економіко-екологічна оцінка технологій переробки автомобільних зношених шин (2012)
Лазебник Л. - Глобалізаційні аспекти формування вартості робочої сили в країнах з економікою емерджентного типу, Гацька Л. (2012)
Накипова Г. - Реализация факторно-целевого подхода в управлении сельским хозяйством Казахстана (2012)
Притворова Т. - Доходы домохозяйств с детьми: позитивные тенденции и парадоксы социальных трансфертов (2012)
Сальжанова З. - Возможности интеграции Казахстана в мировой инновационный процесс (2012)
Таубаев А. - Условия и предпосылки формирования национальной инновационной системы в Казахстане, Байбосынов С., Жукенов Б. (2012)
Таубаев А. - Оценка результативности национальных инновационных систем стран-участниц Таможенного Союза, Улыбышев Д. (2012)
Ахметова К. - К вопросу о необходимости повышения конкурентоспособности аграрного сектора Казахстана (2012)
Гелашвили Н. - Население как субъект фармацевтического рынка в Республике Казахстан (2012)
Гончаренко Н. - Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми та напрями вирішення (2012)
Катигробова О. - Система інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації (2012)
Кенжебеков Н. - Приоритеты развития промышленности Карагандинской области (2012)
Лозова Г. - Сучасні напрями та перспективи розвитку адвокатування конкуренції в Україні (2012)
Сраилова Г. - Анализ финансового состояния предприятия и оценки вероятности банкротства (2012)
Юшкевич О. - Системний підхід до дослідження розвитку підприємства (2012)
Довга Т. - Формування екологічної звітності сміттєпереробних підприємств (2012)
Харіна О. - Якість молочної продукції як об'єкт еколого-економічного регулювання (2012)
Маслов А. - Інформаційна асиметричність на ринку праці та "економіка пряника і батога" Дж.-А. Міррліса (2012)
Білик Р. М. - Формування проектно-технологічної компетентності майбутніх учителів технологій, Предиткевич М. М. (2014)
Братанич А. А. - Особистісно орієнтовані технології в педагогічній освіті (2014)
Булгакова Т. М. - Організаційні форми художньо-естетичного виховання учнів у загальнооствітніх закладах України другої половини XX століття (2014)
Волошенко А. В. - Застосування активних методів навчання під час проведення групових занять на кафедрах підготовки офіцерів запасу (2014)
Герасимчук Л. В. - Технологія підготовки майбутніх менеджерів туризму до інвестиційної діяльності (2014)
Давидович В. О. - Виховання української національної самосвідомості майбутніх учителів технологій, Томаш В. В. (2014)
Деркач Т. М. - Перевірка ефективності методичної системи підготовки студентів-хіміків із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Зайцева А. В. - Діалогова стратегія взаємодії у контексті формування комунікативної культури майбутнього вчителя музики (2014)
Кардаш Н. В. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів технологій під час вивчення курсу "Етнодизайн” (2014)
Кашина Г. С. - Особливості розроблення лекційного матеріалу в системі дистанційної освіти для підвищення кваліфікації фахівців в інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова, Ніколаєв К. Д., Степанюк О. О., Ісаєнко В. М. (2014)
Кобернік С. Г. - Реалізація принципу гуманізації у процесі підготовки студентів до проходження педагогічних практик у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Коленко Ю. М. - Соціальна небезпека – тютюнопаління, Селезень В. Д. (2014)
Корнелюк В. О. - Умови ефективного засвоєння педагогічно-професійних знань бакалаврами (2014)
Коршевнюк Т. В. - Рестроспективний аналіз підходів визначення поняття "Зміст освіти" в педагогічній науці хх століття (2014)
Курилович А. Ю. - Нормативно-правові та методичні аспекти процесу екологічного виховання учнів початкових класів (друга половина хх століття) (2014)
Лук’яненко Г. В. - Теоретичні засади морального виховання старшокласників у загальноосівтних закладах України другої половини хх століття (2014)
Максименко О. О. - Новітні технології оцінювання у напрямі професійноорієнтованого навчання іноземних мов: погляд вчених зарубіжжя (2014)
Мартіросян О. І. - Роль освіти дорослих у збереженні цінностей демократичного суспільства (2014)
Матвісів Я. Я. - Концептуальні засади професійно-графічної підготовки майбутніхучителів технологій (2014)
Микитенко А. П. - Психолого-педагогічні та дидактичні аспекти застосування ІКТ у підвищенні пізнавальної активності старшокласників (2014)
Михайленко О. А. - Поняття "Перекладацькі стратегії" як складова стратегічної компетенції (2014)
Моргунова Н. С. - Використання ігрових методик у викладанні української мови як іноземної студентам технічних ВНЗ (2014)
Пашко М. І. - Задачний підхід до розвитку творчого мислення учнів навчальних закладів фізико-технічного профілю (2014)
Петляєва В. В. - Моральна культура як основа формування особистості майбутнього вчителя іноземних мов (2014)
Петько Л. В. - Актуальність навчання студентів читання текстів іноземною мовою шляхом формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2014)
Попова Г. Д. - Педагогічний потенціал системи позашкільної освіти (2014)
Руденко Л. М. - Міжособистісні стосунки дітей з розумовою відсталістю як детермінанта агресивної поведінки (2014)
Селезень В. Д. - Охорона праці в комп’ютерному класі, Трохимець В. С. (2014)
Семененко І. Є. - Пропедевтичний етап технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Скрипченко І. Т. - Основні дефініції в дитячо-юнацькому туризмі (2014)
Степаненко Л. М. - Особливості підготовки студентів у контексті європейських інтеграційних процесів (2014)
Хомич І. М. - Філософсько-методологічне підґрунтя феномену педагогічної взаємодії суб’єктів навчального процесу в системі сучасної мистецької освіти (2014)
Черненко Г. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проведення уроків природознавства (2014)
Чугунова Є. В. - Організація музично-дозвіллєвої діяльності як чинник художньо-естетичного розвитку учнівської молоді (2014)
Шабага С. Б. - Перспективи графічної підготовки майбутніх учителів технологій, Цісарук В. Ю. (2014)
Інь Хань - Педагогічні умови удосконалення процесу етнохудожньої підготовки майбутніх учителів музики України та Китаю (2014)
Відомості про автора (2014)
Романовський О. О. - Дослідницькі підприємницькі внз у сучасному суспільстві (2012)
Федоренко В. Г. - Удосконалення системи економічних механізмів державного регулювання ринку праці як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення, Діденко О. М., Пінчук Ю. Б. (2012)
Абсава Л. О. - Бідність в Україні: тенденції, фактори, шляхи подолання, Покотилова В. І. (2012)
Козловський С. В. - Систематизація макроекономічних факторів впливу на стійкість економіки України (2012)
Пархоменко О. С. - Аналіз світового досвіду державного регулювання дивідендної політики підприємств (2012)
Гура Н. О. - Ефективність формування та використання необоротних активів, Кірей О. С. (2012)
Харченко Н. В. - Фінансове управління акціонерним товариством (2012)
Черничко Т. В. - Теоретичні та практичні аспекти формування механізму стабілізації фінансово-кредитних відносин (2012)
Карачина Н. П. - Інструментарій та механізми стимулювання виробничоорієнтованої поведінки підприємств на засадах синтезу теорій контрактів і державного регулювання (2012)
Федун І. Л. - Фіскальна роль податку на доходи фізичних осіб в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні, Васіна Т. Б. (2012)
Баранов В. В. - Організація автоматизованої системи контролю ефективності преміювання на промисловому підприємстві (2012)
Дубас Р. Г. - Напрями оптимізації лісовідтворення як передумова екологічно збалансованого лісокористування (2012)
Пилипенко О. С. - Оцінка результативності системи контролю в умовах стратегічної орієнтації сільськогосподарських підприємств (2012)
Трохимчук В. В. - Інститут економічної влади в системі трансформаційної економіки України (2012)
Татар М. С. - Особливості концептуального визначення категорій конкуренції та конкурентоспроможності (2012)
Антонюк О. В. - Оцінка ефективності стратегії просування бренду країни (2012)
Майдуда Г. С. - Амортизація основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах податкового кодексу (2012)
Вишинська Т. Л. - Іллегалізація економічної діяльності у сфері зовнішньої торгівлі: сутнісні характеристики та структура (2012)
Литовченко М. В. - Загрози економічній безпеці України в результаті процесів злиття і поглинання (2012)
Шумовська К. Е. - Еволюція парадигми управління і соціальні зміни (2012)
Вуйців М. М. - Методичні аспекти здійснення внутрішньогосподарського контролю з позиції процесного обліку (2012)
Ястребова О. В. - Відмінні ознаки систем фінансового прогнозування та планування (2012)
Піменова О. В. - Еволюція наукових поглядів на організацію сільськогосподарської кооперації (2012)
Бутенко Т. В. - Підвищення ефективності розвитку аграрної сфери через удосконалення механізму податкового планування підприємств (2012)
Кущ О. О. - Управління банківським портфелем цінних паперів в умовах нестабільності на фондовому ринку (2012)
Радиш Я. Ф. - Кадрове забезпечення охорони здоров’я України: сутність понять, Поживілова О. В., Васюк Н. О. (2012)
Дмитренко Г. В. - Шляхи удосконалення бюджетних видатків на пріоритетні напрями розвитку міста, Федорук А. П. (2012)
Прохоренко О. Я. - Патріотизм — реальна протидія корупційним проявам в Україні, Гринчак О. О. (2012)
Надоша О. В. - Вплив сталого розвитку на систему державного управління (2012)
Сорока М. П. - Уточнення переліків суб’єктів і об’єктів регіональної політики держави (2012)
Віленський А. Б. - Державне регулювання в сфері захисту прав дітей при наданні медичної допомоги: правові та організаційні аспекти (2012)
Козубенко Л. Д. - Товарна інноваційна політика розвитку внутрішнього ринку інноваційних товарів (2012)
Кормілецький О. М. - Удосконалення державно-організаційних механізмів задля інформаційної відкритості органів державної влади (2012)
Благун Н. М. - Проблеми управління загальноосвітнім навчальним закладом як соціально-педагогічною системою (2014)
Войтовська О. М. - Сучасні проблеми та тенденції розвитку освіти дорослих в системі непреривної освіти (2014)
Волкова О. А. - Зміст навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх технологів (2014)
Дерев’янко О. В. - Мотивація професійного самовдосконалення майбутнього інжннера-механіка (2014)
Дибкова Л. М. - Системний підхід при проведенні оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ВНЗ (2014)
Економова О. С. - Комплексний підхід та інноваційні технології професійної мистецької освіти у формуванні виконавських умінь та навичок майбутнього вчителя музики (2014)
Жаріков В. В. - Науково-дослідницька робота в гімназії як форма творчої самореалізації учнів (2014)
Кардаш Н.В. - Використання семантики української вишивки у декоруванні сучасного одягу (2014)
Кобернік С. Г. - Сучасний підручник з географії для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів та його дидактичні можливості (2014)
Леонтієва С. Л. - Актуальні методи, прийоми та проблеми поставки голосу (2014)
Лозінський А. П. - Огляд функціональних можливостей програмного забезпечення хмарної платформи OpenStack Icehouse (2014)
Ліпчанська І. М. - Взаємодія вищого і загальноосвітнього навчальних закладів як умова удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2014)
Люльченко В. Г. - Охорона праці невід’ємна складова системи підготовки майбутніх вчителів технологій (2014)
Маркусь І. С. - Формування художньо-образних уявлень учнів в процесі трудового навчання (2014)
Макарова Е. В. - Компетентнісно-методичний аспект вокальної підготовки майбутнього вчителя музики (2014)
Максимова О. О. - Ідея толерантності у гуманітарних науках (2014)
Маргітич М. Я. - Компетентнісний підхід у системі інформаційно-технологічної підготовки майбутніх учителів технологій (2014)
Мекшун А. Д. - Характеристика основних педагогічних умов формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2014)
Михайленко О. А. - Технологія формування стратегічної компетенції майбутніх перекладачів (2014)
Поліщук В. В. - Туристсько-краєзнавча діяльність дітей в навчальних закладах освіти (2014)
Порошина В. Д. - Освітні трансформації українського суспільства в умовах культурно-історичного розвитку: сучасні українські університети в європейському просторі, Мартіросян О. І. (2014)
Потужній О. В. - Впровадження оздоровчих технологій в освітній процес дошкільнят педагогічні науки (2014)
Савенко О. О. - Використання проектної технології в сучасному позашкільному навчальному закладі (2014)
Свірепчук І. А. - Іншомовна професійно-технічна компетентність як фактор успішної професійної діяльності фахівця (2014)
Слабковська А. І. - Нормативно-правове забезпечення процесу усиновлення українських дітей-сиріт іноземцями (2014)
Трунова О. В. - Методика навчання студентів економічних спеціальностей університетів моделюванню стохастичних явищ (2014)
Філімонова І. А. - Формування фахової компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін (2014)
Ха Ту - Структура саморегулювання майбутнього вчителя музики у вокальному навчанні (2014)
Хлопов А. М. - Формування дослідницької мотивації майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Хоружий К. С. - Педагогічні умови застосування інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів (2014)
Чайковська К. В. - Проектна технологія в освітньому просторі сучасного позашкільного навчального закладі (2014)
Шевченко А. Ф. - Діагностичний супровід первинної адаптації студентів в умовах тимчасового середовища (2014)
Шульга М. П. - Методика застосування комплексу барєрних вправ у підготовці юнаків в бігу з перешкодами (2014)
Юник Д. Г. - Завадостійкість майбутніх управлінців персоналом: зміст та структура (2014)
Відомості про авторрів (2014)
Title, contents (2015)
Odeychuk A. N. - Comparative analysis of models for computer calculations of crowd behavior, Adamenko N. I., Tkachenko V. I. (2015)
Lavrinenko S. D. - The investigation of Zr-Ni non-evaporable getter properties, Pylypenko M. M., Aksonova H. M., Svinarenko A. P., Bobrov Yu. P., Kolodiy I. V. (2015)
Grankin S. S. - Mechanical properties of multilayered coatings MoN/CrN obtained by means of vacuum-arc deposition method, Beresnev V. M., Sobol O. V., Nyemchenko U. S., Stolbovoy V. A., Turbin P. V., Meylehov A. A., Arseenko M. Ju. (2015)
Танатаров Л. В. - О решениях одного класса уравнений с дробной пространственной производной, Гончар В. Ю., Кирдин А. И. (2015)
Полуэктов Ю. М. - Уравнение состояния и масса квазичастицы в вырожденной ферми-системе с эффективным взаимодействием, Сорока А. А. (2015)
Лукьяненко С. Т. - Реконструкция K0s-мезона из первых данных эксперимента CMS (2015)
Марченко И. Г. - Ускорение диффузии частиц в пространственно-периодических структурах под воздействием прямоугольного периодического во времени поля, Марченко И. И. (2015)
Тютюнников В. И. - Спектры ультрадисперсных частиц ZnO поляризованных в электрическом поле (2015)
Кириченко В. Г. - Формирование одномерных структур в моноатомном слое на поверхности графита, Ямпольский А. А. (2015)
Далакова Н. В. - Механизме отрицательного магнетосопротивления монокристалла La2CuO4+δ в режиме моттовского изолятора (2015)
Від редакції (2011)
Cкотний В. - Раціональне знання і пізнання як ефективний освітній фактор (продовження) (2011)
Сидоренко В. - Створення та застосування мультимедійних презентацій на уроках трудового навчання, Корнишев В. (2011)
Тименко В. - Інформаційно-особистісне та інформаційно-педагогічне середовище обдарованої дитини (2011)
Юсупова М. - Методика відбору задач з нарисної геометрії для розвитку просторової уяви (2011)
Карпюк Р. - Соціальне здоров’я студентської молоді в умовах трансформації українського суспільства (2011)
Малихін О. - Управління й самоуправління організацією самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2011)
Оршанський Л. - Етнодизайн як інноваційний художньо-естетичний компонент технологічної освіти (2011)
Копельчак М. - Особливості підготовки робітників у професійно-технічних навчальних закладах в контексті європейської інтеграції (2011)
Вовковінський М. - Проблеми професійно-педагогічної підготовки викладача ПТНЗ (2011)
Дибкова Л. - Сучасні методи проведення контрольних заходів у ВНЗ (2011)
Сукачова Г. - Професійний мовленнєвий етикет як складова професійної компетенції інженера-педагога (2011)
Локшин В. - Професійна компетентність менеджерів соціокультурної сфери в контексті феноменологічних складових понятійного апарату (2011)
Ромащенко І. - Актуальність проблеми формування професійної компетенції маркетологів засобами інноваційних технологій в умовах глобалізації (2011)
Малик Л. - Теоретико-методологічні засади стратегії управління маркетинговою діяльністю туристичної галузі у Карпатському регіоні (2011)
Кулішов В. - Розвиток економічної освіти в національній школі та завдання економіки як основи життя людини і суспільства (2011)
Михаць С. - Шляхи вдосконалення впливу освіти на економічне зростання (2011)
Прохорова О. - Використання компетентнісного підходу у підготовці майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Андрощук І. - Принципи відбору і структурування змісту курсу "Організація і методика виховної роботи” (2011)
Ткаченко Т. - Особливості викладання естрадного вокалу на музично-педагогічних факультетах педагогічних вузів України (2011)
Левченко Т. - Стан підготовленості вчителів трудового навчання до економічного виховання учнів (2011)
Мадзігон В. - Дидактичні основи формування знань професійної компетентності з основ підпрпиємництва та вибір підприємницької ідеї і реєстрації підприємства (2011)
Пантюк Т. - Розвантажувально-дієтична терапія як складова здорового способу життя сучасної молоді, Сокол І. (2011)
Штефан Л. - Ділова гра як один із засобів формування інноваційної культури інженера-педагога (2011)
Дорохіна І. - Теоретико-методологічні засади формування пізнавальної самостійності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі навчання (2011)
Токарь Л. - Самостійна робота як основна форма здійснення самостійної навчальної діяльності студентів у вищій школі (2011)
Комар Л. - Світосприйняття фразеологічної одиниці (2011)
Сліпіч Ю. - Професійний розвиток педагогів як педагогічна категорія (2011)
Топчієва І. - Філософський аспект проблеми творчості: зарубіжний досвід (2011)
Василиків І. - Тенденції становлення та розвитку інформаційних систем і технологій (2011)
Романчук Я. - Спільна музично-виконавська діяльність у межах оркестрового колективу як один з аспектів підготовки майбутнього вчителя музики до педагогічної взаємодії (2011)
Остафійчук З. - Погляд на методологію хорових диригентів Північної Америки в царині дитячої хорової культури (2011)
Айшпур О. Є. - Антимікробна активність "Цефінелю" щодо респіраторних хвороб телят, Ничик С. А., Сапон Н. В., Тополь Д. О. (2015)
Бовкун Т. В. - Ефективність лікування корів, хворих на субклінічний мастит, з використанням препарату "Мастилін", Жук Ю. В., Коваленко В. Л., Розумнюк А. В. (2015)
Гайдей О. С. - Нормативно-технічні вимоги до проведення досліджень на наявність ГМО методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу, Загребельний В. О., Новожицька Ю. М., Усаченко Н. В., Данильченко Н. Л. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Методи визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів у продуктах птахівництва, Азиркіна І. М. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Метицилінрезистентний стафілокок (MRSA) – стан проблеми у світі та в Україні, Козицька Т. Г., Ординська Д. О., Меженська Н. А., Семенчукова І. В. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Альтернативний експрес-метод виявлення сальмонел у харчових продуктах та кормах методом ПЛР із використанням системи та наборів реагентів BAX®, Мех Н. Я., Скоробрищук К. А. (2015)
Головко А. М. - Алгоритм розробки загальної біотехнологічної карти виробничих штамів, Гордієнко О. І. (2015)
Гусак Л. М. - Аналіз радіоактивного забруднення продукції тваринництва і рослинництва в Україні за період 2012–2014 рр. (2015)
Дрожже Ж. М. - Динаміка поширення сказу в Україні та Європі у 2003–2013 роках (2015)
Забарна І. В. - Мікробіологічні показники м’яса курчат-бройлерів у разі застосування антибактеріальних препаратів, Якубчак О. М. (2015)
Загребельний В. О. - Основні аспекти оцінки мікробіологічного ризику харчових продуктів (2015)
Корейба Л. В. - Санітарно-гігієнічна оцінка молока корів за субклінічного маститу в умовах лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку "Самвел" міста Комсомольськ Полтавської області, Ларченко О. І., Терешок В. В. (2015)
Лець В. В. - Біохімічні показники крові великої рогатої худоби за спонтанного бабезіозу, Прус М. П. (2015)
Литвиненко О. П. - Ехінококоз людей і тварин в Україні, Павліковська Т. М. (2015)
Меженський А. О. - Етіологія увеїтів у коней в Україні (2015)
Меженський А. О. - Особливості фізіології зору в коней. Оглядова стаття, Меженський А. А., Журенко О. В. (2015)
Напненко О. О. - Забезпечення свинарства України вакцинами проти класичної чуми свиней, Божко В. Б. (2015)
Огородник Н. З. - Рівень вільнорадикального окиснення й антиоксидантного захисту та їхня корекція в поросят під час відлучення, Віщур О. І., Коваленко В. Л., Розумнюк А. В. (2015)
ПанікаР І. І. - Особливості морфологічної будови селезінки поросят першого тижня життя (2015)
Пекний М. В. - Імунобіологічні властивості збудника грипу коней, Синицин В. А., Євтушенко В. А. (2015)
Пискун А. В. - Підбір оптимального кон’югату для постановки імуноферментного аналізу на лептоспіроз (2015)
Попова Г. А. - Схема комплексної діагностики інфекційного бронхіту курей, Постоєнко В. О., Педоренко І. Ю., Немашкало А. Ю., Кубаєв А. П. (2015)
Прискока В. А. - Прогноз та ступінь ризику в системі попереджувальної діагностики інфекційних захворювань, Свідерський В. С., Сковпень В. М., Скороход С. В., Даценко Р. А., Мороз О. А. (2015)
Риженко В. П. - Експериментальне обґрунтування технології виготовлення дослідного зразка мультикомпонентної вакцини "Мультибовісан" та її лабораторний контроль, Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Рудой О. В., Каменчук П. П. (2015)
Степна О. О. - Індикація патогенних лептоспір у водоймах Голосіївського та Оболоньського районів міста Києва (2015)
Ситюк М. П. - Визначення антигенних властивостей вірусу хвороби Ауєскі свиней – штам "Петріківський-2006" (2015)
Ушкалов В. О. - Цитробактерії – найближчі родичі сальмонел, Бердник В. П., Мачуський О. В., Ковтун В. А., Тімченко О. В. (2015)
Шуманський Ю. І. - Вплив імуномодулюючого препарату "СТП" на перекисне окиснення ліпідів та склад мікрофлори молочної залози та піхви корів у сухостійний період (2015)
Шуманський Ю. І. - Вплив імуномодулюючого препарату "СТП" на імунобіологічну реактивність організму корів у період їх запуску та сухостою, Федорків О. П., Стравська С. М. (2015)
Babkina M. M. - Susceptibility of Bacillus species to antimicrobial agents in vitro, Tarasov O. A., Nychyk S. A., Sapeiko V. P., Tereschenko S. M., Hudz N. V., Gaidei O. S. (2015)
Mazur N. - The role of the fat in laboratory diagnosis of rabies, Nedosekov V., Polupan І. (2015)
Ryzhenko G. F. - Estimation of genotoxicity for preparations of veterinary vaccines "Colisan”, "Colisan+AgNP”, "Velshicolisan”, "Velshicolisan+AgNP”, "Actinosan”, "Actinosan+AgNP”, "Multibovisan”, "Multibovisan +AgNP (1%)”, "Multibovisan +AgNP (0,5%)”, Gorbatyuk O. I., Andriyaschuk V. A., Zhovnir O. M., Dybkova S. М., Rieznichenko L. S., Gruzina Т. G. (2015)
Ryzhenko G. F. - Evaluation of cytotoxicity of veterinary vaccines "Colisan”, "Colisan+AgNP”, "Velshicolisan”, "Velshicolisan+AgNP”, "Actinosan”, "Actinosan+AgNP”, "Multibovisan”, "Multibovisan +AgNP (1%)”, "Multibovisan +AgNP (0,5%)”, Gorbatyuk O. I., Andriyaschuk V. A., Zhovnir O. M., Dybkova S. M., Rieznichenko L. S., Gruzina Т. G. (2015)
Uhovskyi V. V. - Analysis of the circulation of pathogens on leptospirosis in cattle in Ukraine using GIS-technology, Alekseeva G. B., Bezymennyy M. V., Kulykova V. V. (2015)
Прайс лист (2015)
Положення про порядок формування бюлетеня "Ветеринарна біотехнологія" (2015)
Сорокина Е. В - Экспериментальная оценка прочностных характеристик тормозных резервуаров современного железнодорожного подвижного состава, Коршунов С. Д (2015)
Ткачик О. Б. - Оновлення застарілого вагонного парку — першочергове завдання Департаменту вагонного господарства Укрзалізниці (2015)
Мастепан А. Г. - Ремонт и техническое обслуживание колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм (2015)
Дубов Д. В. - Приборы и устройства торможения вагонов (2015)
Ерохин А. С. - Дефекты и повреждения подшипников качения (2015)
Останин С. Н. - Неисправности вагонных колесных пар и их элементов (2015)
Васильев С. В. - Проверка мастерства осмотрщиков вагонов (2015)
Шелест Д. А. - Методика определения причин изломов шеек осей и разрушения роликовых буксовых узлов (2015)
Лутай С. Н. - Проверка рабочих параметров и техническое обслуживание пневматических частей диагностических устройств УЗОТ-РМ и УКТП для эксплуатационных вагонных депо (2015)
Гайдукова А. Г. - Американские вагоны ХІХ века (2015)
Мехоношин С. И. - Аутогенная тренировка против стресса (2015)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Африканська чума свиней — проблема державної ваги (2015)
Проблема африканської чуми свиней (2015)
Риженко В. П. - Науково-методичне забезпечення специфічної профілактики некробактеріозу (фузобактеріозу) тварин, Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М. (2015)
Марущак Л. В. - Лабораторна діагностика ку-лихоманки: сучасний стан і перспективи (2015)
Алєксеєва Г. Б. - Сучасні підходи до діагностики лептоспірозу у собак (2015)
Скибіцький В. Г. - Імунітет тваринного організму та перспективний засіб його коригування, Козловська Г. В. (2015)
Масалович Ю. І. - Кількісні показники сперми кролів (2015)
Міластная А. Г. - Клініко-морфологічні аспекти гострого панкреатиту у собак, Духницький В. Б. (2015)
Шарай Я. М. - Профілактика класичної чуми у диких свиней, Вабіщевич Ф. С., Білокінь В. І. (2015)
Семерунчик А. - Основні аспекти лікування корів, хворих на метрит (2015)
Вишневська О. В. - Огляд-конкурс на кращу навчально-виробничу клініку ветеринарної медицини, Тимченко Л. Д. (2015)
Супруновская Н. И. - Закономерности изменения потерь энергии в RL-цепях, соединяющих конденсаторы, заряженные до разных напряжений, Щерба А. А. (2015)
Сегеда М. С. - Математичне моделювання розподілу напруги вздовж обвиток трансформатора за дії на них імпульсних перенапруг, Черемних Є. В., Хімюк І. В., Мазур Т. А., Курулишин О. М. (2015)
Артеменко М. Ю. - Аналіз можливості збільшення ККД трифазної чотирипровідної системи живлення засобами паралельної активної фільтрації, Батрак Л. М., Михальський В. М., Поліщук С. Й. (2015)
Олещук В. - Синхронное регулирование сдвоенных инверторов с отсекающими диодами для фотопреобразовательной установки, Ермуратский В. (2015)
Herasymenko P. Yu. - A transistor resonant voltage inverter with pulse density modulation for induction heating equipment (2015)
Рогаль В. В. - Способи покращення спектру вхідного струму коректора коефіцієнта потужності, Демченко Ю. С. (2015)
Кондратенко І. П. - Електромагнітні процеси в торцевій дугостаторній асинхронній машині з двошаровою обмоткою , Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2015)
Макарчук О. В. - Аналітичний розрахунок втрат потужності від вихрових струмів у роторах з постійними магнітами (2015)
Буткевич О. Ф. - Оцінювання та зменшення в режимі реального часу небезпеки коливного порушення стійкості об'єднаної енергосистеми, Чижевський В. В. (2015)
Павловський В. В. - Оцінка впливу частотних автоматик енергоблоків атомних електростанцій на живучість та стійкість ОЕС України за частотою, Стелюк А. О. (2015)
Zubiuk Yu. - Capacitor banks selection in radial distribution networks by combined algorithm, Trach I., Sevasjuk I. (2015)
Блінов І. В. - Особливості використання функцій чистого експорту при врахуванні мережевих обмежень на ринку "на добу наперед", Парус Є. В. (2015)
Шидловская Н. А. - Модель выходной цепи генератора разрядных импульсов с плазмоэрозионной нагрузкой, адекватная в широких диапазонах изменений их параметров, Захарченко С. Н., Черкасский А. П. (2015)
Глухенький О. І. - Моделювання нагрівання металевого розплаву у відбивній печі при електромагнітному перемішуванні, Гориславець Ю. М., Бондар О. І. (2015)
Переверзєв А. В. - Високовольтний перетворювач для електророзрядного знешкодження діоксиду сірки, Литвиненко Т. М. (2015)
ДО 70-РІЧЧЯ члена-кореспондента НАН України В.Ю.РОЗОВА (2015)
ПОКАЖЧИК статей за 2015 рік (2015)
ІНФОРМАЦІЯ для передплатників (2015)
Скотний В. - Людина і суспільство у філософії освіти еллінізму (2011)
Мадзігон В. - Україна в світовому господарстві та національна і світова валютні системи, Вачевський М. (2011)
Зварич І. - Педагогічна компетентність і компетенція викладачів вищих навчальних закладів (2011)
Ромащенко І. - Формування комунікативної компетенції маркетологів іншомовного спілкування англійської мови як основоположна складова сучасної освіти (2011)
Жигірь В. - Провідні функції менеджера освіти як основа формування його професійної компетентності (2011)
Кулішов В. - Дидактичні основи розвитку економічної освіти до сучасних реалій ринкової економіки (2011)
Мадзігон В. - Теорія попиту і пропозиції в підприємницькій діяльності в реаліях ринкової економіки на товари і послуги (2011)
Федоришин В. - Вплив сугестивних факторів на фахове становлення керівника оркестрового колективу (2011)
Малик Л. - Теоретико-методологічні засади стратегії управління маркетинговою діяльністю туристичної галузі у Карпатському регіоні (продовження) (2011)
Даннік Л. - Логіко-педагогічні особливості процесу засвоєння технічних понять учнями на уроках трудового навчання (2011)
Галів М. - Дрогобицький державний учительський інститут: перший рік роботи (1940 – 1941) (2011)
Кекош О. - Слово Пастиря (2011)
Гушоватий П. - Юліан Корчинський – педагог, композитор, громадський діяч (90-річчю від дня народження присвячується), Кузик І. (2011)
Воловоденко Л. - Пріоритетні напрямки та шляхи розвитку енергоресурсів України (2011)
Коломийчук Н. - Організація і дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка” (2011)
Матросова І. - Експериментальна перевірка результативності впровадження інтегративної моделі формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва (2011)
Юзьвяк О. - Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах, Леснянська-Дощак А. (2011)
Мельничук І. - Структура і основні принципи фінансування системи вищої освіти Німеччини (2011)
Старко В. - Історія виникнення фаготової школи в Україні (2011)
Вовковінський М. - Засоби підвищення педагогічної техніки викладача щодо профорієнтації учнів ПТНЗ (2011)
Гнатів З. - Українська духовна музика в контексті сучасного процесу едукації (2011)
Сидоренко Л. - Формування духовних цінностей як філософська, психолого-педагогічна проблема (2011)
Биць Г. - Досвід Австралії у формуванні фахівців сфери туризму (2011)
Василиків І. - Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя маркетингу, Василиків О. (2011)
Войцехівський О. - Особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон (2011)
Гридасова Н. - Місце і роль економічної культури у структурі загальної культури особистості (2011)
Ферендович М. - Українські співочі товариства Львова та їх керівники (1900 – 1939 рр.) (2011)
Паласевич І. - Історичні аспекти естетичного виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів (50-ті – 80-ті роки XX ст.) (2011)
Панасюк Н. - Модель формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Копельчак М. - Маркетинговий підхід в діяльності професійно-технічного навчального закладу (2011)
Ракитская Т. Л. - Изучение модифицированного галогенидами 3d-металлов клиноптилолита методами ИК-спектроскопии и спектроскопии диффузного отражения, Труба А. С., Раскола Л. А., Стоянова И. В. (2015)
Нечипоренко А. В. - Влияние термообработки в различных газовых средах на оптические свойства застывших плавов EuS и EuIn2S4 в NaCl-KCl, Зинченко В. Ф., Дышлева Л. Ф., Тимухин Е. В., Мешкова С. Б., Стоянова И. В. (2015)
Ракитская Т. Л. - Механизмы формирования на пористых носителях комплексов d-металлов и их каталитическая активность в редокс-реакциях, Труба А. С., Киосе Т. А., Раскола Л. А. (2015)
Шапіна Т. П. - Еколого-економічне обгрунтування вибору способу поводження з відходами пластичних мас, Сейфулліна І. Й., Кушнирьова В. О. (2015)
Хома Р. Е. - Хемосорбция оксида серы (IV) водой в статических условиях. Константа Генри, Длубовский Р. М. (2015)
Джамбек А. А. - Исследование процесса выщелачивания отвала углеобогащения в потенциостатическом режиме, Джамбек О. И., Блайда И. А., Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И. (2015)
Вахітова Л. М. - Вогнезахисна ефективність інтумесцентного покриття з домішками нанодисперсних речовин за умов гідротермального старіння, Таран Н. А., Дріжд В. Л., Придатько С. П. (2015)
Тихомірова Ф. А. - Зелена хімія: нова хімічна філософія (2015)
Ракитская Т. Л. - Краткий очерк научно-педагогической, научно-организационной и общественной деятельности А. А. –А. Эннана (2015)
Возний І. - Типологія клейм та орнаментація горщиків з сільських поселень Північної Буковини в ХІІ − першій половині ХІІІ ст. (2010)
Балух О. - Молдавія і територія Буковини під час боротьби проти османської експансії (1475 – 1486 рр.) (2010)
Богачик Т. - Розвиток торгівлі Північної Бессарарабії у дореформений період (1812 –1868 рр.) (2010)
Nuţu I. - Pagini din istoria jandarmeriei austriece. Modul în care austriecii şi-au organizat şi perfectat o forţăde menţinere a dominaţiei asupra naţionalităţilor conlocuitoare în întreg imperiul până în anul 1914 (2010)
Ботушанський В. - Пропагування імені й творів Т.Г. Шевченка на Буковині (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.), Ботушанський О. (2010)
Ботушанський В. - З історії руху тверезості та антиалкогольної боротьби на Буковині (70-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Добржанський О. - Національні товариства – консолідуюча сила українського руху на Буковині другої половини XIX – початку XX ст. (2010)
Добржанський С. - Роль газети "Буковина” у збереженні національно-патріотичного духу українців під час Першої світової війни (2010)
Руснак О. - Промисловість Чернівців у1918 – 1940 рр. (2010)
Дробіна Л. - Соціальна політика як фактор адаптації місцевого населення Чернівецької області до політики радянської влади в післявоєнні роки (2010)
Герегова С. - З історії медичної освіти на Буковині (до 200-ліття Чернівецького медичного коледжу БДМУ), Божко І. (2010)
Демочко В. - Конфесійний фактор у козацьких повстаннях кінця ХVІ – поч. ХVІІ ст. (2010)
Білецький Б. - Славетний подвижник науки (до 165-х роковин від дня народження М.М. Миклухо-Маклая) (2010)
Ліщук Д. - Особливості бойової та військово-фізичної підготовки козаків у Війську Запорозькому в кінці XVI – першій чверті XVII ст. (2010)
Скорейко Г. - Григорій Потьомкін і запорожці: від Грицька Нечоси до Князя Таврійського (до 235 річниці ліквідації Запорозької січі) (2010)
Сливка Л. - Сприйняття шляхетства українською громадськістю Галичини в ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Гуйванюк М. - "Мені душа горить, що справа гине”: Леся Українка та галицькі радикали (за матеріалами листів до М.Павлика) (2010)
Передерій І. - Публіцистична та культурно-просвітницька діяльність В’ячеслава Липинського дореволюційного періоду (2010)
Борчук С. - "Украинский народ в его прошлом и настоящем” – перший вітчизняний енциклопедичний проект ХХ ст. (2010)
Вільховик О. - Більшовицькі засоби ідеологічного впливу на селянство у 1920-х роках (2010)
Яцун Н. - Соціалізація української молоді в умовах становлення тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.): проблема збереження традицій та впровадження інновацій (2010)
Синельникова Д. - Легка промисловість у Волинській області (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.) (2010)
Звоздецька О. - Електронна митниця в Україні як складова системи е-врядування (2010)
Яценюк Г. - Формування органів правління першої української політичної еміграції 1710 р. (2010)
Голубнича А. - Михайло Бойчук і Париж (2010)
Гуменюк О. - Еміграція і культурно-освітня діяльність українських студентів в Німеччині та Австрії в 1920 –1930-і рр. (2010)
Щигельська Г. - Діаспорні транснаціональні мережі в умовах глобалізації (2010)
Бостан С. - Територіальні проблеми в договірно-правовій базі України та Румунії (2010)
Гарат Р. - Проблема кордонів у співдружності незалежних держав (2010)
Теутуляк В. - Транскордонне співробітництво як напрям регіональної політики України (2010)
Попик С. - Співробітництво між Україною та країнами Балтії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Карпо В., Істратій Л. (2010)
Федів Ю. - Ставлення Німеччини до російсько-українських мирних переговорів 1918 року: аналіз архівної бази (2010)
Бочан П. - Історія та етнографія України у щоденникових записах німецького вченого-мандрівника Йогана Коля (2010)
Старков В. - Ігрові елементи традиційної громадської обрядовості Буковини (2010)
Петрова А. - Соціонормативна культура українців межиріччя Тилігулу та Чичиклії (за матеріалами досліджень Миколаївського р-ну Одеської обл.), Шишков І. (2010)
Златова Г. - Традиційне болгарське весілля: обряди Понеділка (2010)
Мойсей А. - Обряди, пов’язані з сільськогосподарськими роботами у народному календарі східнороманського населення Буковини (2010)
Кушнір В. - Молодіжна громада в календарних обрядодіях українців Миколаївського району Одещини (1930-1940 рр.) (2010)
Suiogan D. - La culture traditionnelle – forme de (re)affirmation de l’identite (2010)
Іванченко О. - Діяльність хорватських національно-політичних сил у сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії (1918 – 1929 рр.) (2010)
Doliwa-Klepacka А. - Membership in the European Union (2010)
Пилипів І. - Конкордат Речі Посполитої з Апостольським престолом та його наслідки для ГКЦ (2010)
Яцечко С. - Причини та передумови встановлення режиму "Народної демократії” в Польщі (1944 –1948 рр.) (2010)
Якушик С. - Міжнародно-політичні передумови виникнення нової моделі американсько-японського співробітництва у сфері міжнародної безпеки (1990-ті рр. – початок ХХІ ст.) (2010)
Мельничук Г. - Становлення, розвиток і сучасний стан двосторонніх відносин республіки Молдова й Російської Федерації (2010)
Бурдяк В. - Вплив парламентських виборів початку століття на зміни в партійній системі Болгарії (2010)
Федорюк А. - Регіональна полісистемність у контексті демократизації політичного управління (2010)
Федорчак Т. - Розвиток багатопартійності в постсоціалістичних країнах ЦСЄ як чинник демократизації їх політичних систем (2010)
Докаш О. - Порівняльний аналіз політичних міфів у виборчих кампаніях сучасності (2010)
Добржанська О. - Від європейської політики сусідства до східного партнерства (2010)
Гольцман К. - Генеза політики "просування демократії” крізь призму неограмшианської теорії міжнародних відносин (2010)
Гордіна Н. - Реакція населення УРСР на політику керівництва СРСР щодо активізації "людського фактору” (квітень 1985 – 1986 рр.) (2010)
Юрійчук Є. - Легітимаційні аспекти функціонування державного реєстру виборців в Україні: регіональна полісистемність в контексті демократизації політичного управління (2010)
Макар В. - Рамон Гнатишин – визначна особа української етнічної групи Канади, Марусик К. (2010)
Список скорочень (2011)
Смішко Р. - Спогади про Маркіяна Смішка (2011)
Krajcarz M. - Paleolityczni łowcy czy XX-wieczni archeolodzy? Tafonomia śladów na kościach ze stanowiska Molodova I, warstwa IV (Moлoдoвo I, шap IV), Krajcarz M. T. (2011)
Krajcarz M. T. - Nory ssaków drapieŝnych ze stanowiska Ihrowica I (Ukraina) jako przykład plejstoceńskich bioturbacji na archeologicznych stanowiskach paleolitycznych, Krajcarz M., Nadachowski A., Sytnyk O., Bogucki A. (2011)
Мацкевий Л. - Мезоліт і палеоекологія Галицько-Городенківського Придністер’я, Панахид Г. (2011)
Ленартович О. - Топографічні особливості поселень культури лінійно-стрічкової кераміки у верхів’ї Дністра та Західного Бугу (2011)
Бандрівський М. - Поховання прото- і ранньоунєтицького типу на Верхньому Придністер’ї і проблема верхньодунайських впливів на захід Українського Лісостепу впродовж періодів BrA1–BrA2 (2011)
Бандрівський М. - Питання функціонального призначення і семантичного значення окремих речей з Михалківських скарбів та спроба розподілу їх за комплектами (2011)
Тиліщак В. - Інгумації східної орієнтації у черняхівській культурі (2011)
Петегирич В. - Про одне поховання княжої доби з Волині (2011)
Долженко Ю. - Краніоскопія похованих у курганних могильниках Чернігова X–XII ст. (2011)
Миська Р. - Теребовельська земля в ХІ–ХІІІ ст. (за археологічними джерелами) (2011)
Войнаровський В. - Вапнярство на галицьких землях ІХ–ХV ст. (2011)
Берест Р. - Середньовічне чернече житло та його особливості (за матеріалами археологічних, спелеологічних та писемних джерел) (2011)
Корчинський О. - Про печери та печерні комплекси в місті Миколаєві на Львівщині та в його околицях (2011)
Ситник О. - Нові датування та геологічно-археологічні дослідження палеолітичної стоянки Пронятин, Богуцький А, Коропецький Р., Томенюк О., Ланчонт М., Кусяк Я., Мадейська Т. (2011)
Ситник О. - Пронятин ІІ – пам’ятка початку верхнього палеоліту Волино-Подільської височини, Богуцький А., Коропецький Р., Томенюк О., Ланчонт М., Кусяк Я., Мадейська Т. (2011)
Пивоваров С. - Старожитності епішнурового горизонту в межиріччі Верхнього Сірету та Середнього Дністра, Ільків М. (2011)
Войцещук Н. - Горизонт ранньозалізного часу пам’ятки Грушів ІІ на Львівщині, Павлів Д. (2011)
Онищук Я. - Дослідження пам’ятки Малинище І у верхів’ї р. Серет, Ляска В., Вітвицька Г. (2011)
Панишко С. - Стіжкові городища Волині (2011)
Баюк В. - Дослідження в Боратині поблизу Луцька у 2009–2010 роках (2011)
Ігнатенко О. - До питання про походження кримського левалуа-мустьє: характеристика кам’яного комплексу Кабазі ІІ, горизонт ІІ/8 (2011)
Яковишина Я. - Розписний орнамент керамічного посуду трипільського поселення Заліщики (2011)
Гавінський А. - Нові дані до вивчення культури лійчастого посуду (2011)
Войтович М. - Археологічні знахідки доби бронзи із белзького шкільного музею (2011)
Бандрівський М. - Ефес чорноліського однолезового залізного клинка із с. Перевоз у Білорусі, Кошман В. (2011)
Павлів Д. - Нові знахідки зброї ранньогальштатського часу з Прикарпаття (2011)
Пивоваров С. - Медальйон зі святим вершником з літописного Василева: спроба інтерпретації (2011)
Гупало В. - Обереги та апотропеїчні знаки на побутових предметах зі Звенигорода (2011)
Булик Н. - Археологія у науковій спадщині Антона Петрушевича (2011)
Ляска В. - Pogranicze Polsko-Ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie / Skarby z przeszłości / Praca zbiorowa. – Lublin: Wojewódzki urząd ochrony zabytków w Lublinie, 2009. – 168 s., Погоральський Я. (2011)
Булик Н. - Берест Р. Середньовічні монастирі Галичини: житло і побут / Роман Берест. – Львів, 2011. – 332 с., Миська Р. (2011)
Титул, содержание (2012)
Бойко В. С. - ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" — 115 лет (2012)
Бойко В. С. - Расчет и оценка эффективности технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива в условиях ПАО "ММК им. Ильича", Матвиенков С. А., Ярошевский С. Л., Кузин А. В., Климанчук В. В., Струтинский В. А. (2012)
Бойко В. С. - Оптимизация раскисления стали с использованием данных об активности растворенного кислорода, Якин М. Н., Коваль С. А., Стефанец А. В., Фентисов И. Н., Годынский А. А., Чичкарев Е. А. (2012)
Бочек А. П. - Защита металла, разливаемого на МНЛЗ, от вторичного окисления и теплопотерь, Климанчук В. В., Ларионов А. А., Фентисов И. Н., Токий А. Н., Губко И. Г. (2012)
Шебаниц Э. Н. - Разработка шлакообразующих смесей на основе плавленых флюсов для МНЛЗ № 1-2 ПАО "ММК им. Ильича", Ларионов А. А., Анищенко Н. Ф., Цюцюра А. В., Горпинич О. А., Галинков Д. А., Мороз Ю. Г. (2012)
Ларионов А. А. - Совершенствование технологии комплексного раскисления конвертерной стали кремнием, марганцем и алюминием, Шебаниц Э. Н., Климанчук В. В., Якин М. Н., Цюцюра А. В., Чичкарев Е. А. (2012)
Сущенко А. В. - Совершенствование системы отопления мартеновских печей в ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", Безчерев А. С., Прахнин В. Л., Фентисов И. Н., Гавриков О. А., Харин А. К., Стариковский Н. Л. (2012)
Якин М. Н. - Освоение разливки стали марки 09Г2С в условиях мартеновского цеха ПАО "ММК им. Ильича", Годынский А. А., Ларионов А. В., Коваль С. А., Анищенко Н. Ф., Овсянников С. А., Шабловский В. А. (2012)
Матвиенков С. А. - Производство стали и проката стали марки S355...N для изготовления металлоконструкций под строительство НСК "Олимпийский" в Киеве, Шебаниц Э. Н., Тарасенко О. С., Шебаниц М. Ю., Изотов Б. В., Рубец А. С. (2012)
Шебаниц Э. Н. - Особенности математического моделирования нагрева стальных слитков перед прокаткой, Харин А. К., Изотов Б. В., Лаштун А. И., Вахтин А. А. (2012)
Матвиенков С. А. - Наплавка рабочих и опорных валков с применением И-КФ-45 – 65 на ММК им. Ильича, Шебаниц Э. Н., Мурашкин А. В., Форман С. В., Климанчук В. В., Лукьянчиков А. Н. (2012)
Балаклеец И. А. - Современные тенденции в изготовлении и эксплуатации прокатных валков, Филиппов В. С., Шебаниц Э. Н., Мурашкин А. В., Форман С. В. (2012)
Шебаниц Э. Н. - Изменение шероховатости валков в процессе эксплуатации и ее влияние на загрязненность холоднокатанного металла, Будников В. И., Побегайло О. А., Медведев Н. П., Авдеев В. С. (2012)
Келий Н. А. - Автоматизированная информационная система технологического процесса прокатки (АИСТПП) 4-клетевого стана цеха холодной прокатки, Норка С. П., Кашков Г. А., Мурашкин И. А., Налчаджи Е. И. (2012)
Келий Н. А. - Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП МР) порезки горячих слябных раскатов на ножницах обжимного отделения ЛПЦ-1700, Кашков Г. А., Чеблатов Р. В., Пронюшкин В. С., Негрий С. Д., Лагутин С. И., Моргулис В. П. (2012)
Мурашкин А. В. - Использование технического азота для получения защитной атмосферы, применяемой в колпаковых печах ЦХП, Абисидарский О. А., Яковенко С. И., Родин Л. М., Рогулева М. А. (2012)
Пемов И. Ф. - Взаимосвязь микроструктуры и параметров разрушения при испытаниях падающим грузом толстолистового проката из низкоуглеродистой микролегированной стали, Голи-Оглу Е. А., Лючков А. Д., Грималовская Е. А., Шебаниц Э. Н., Зерницкий Д. И. (2012)
Хлестов В. М. - Исследование отработанных прокатных валков и изготовление из них деталей металлургического оборудования, Климанчук В. В., Кирильченко П. Н., Лукьянчиков А. Н., Буслов В. И. (2012)
Кирильченко П. Н. - Пути улучшения эксплуатационных характеристик деталей металлургического оборудования, Волошенко Е. П., Василевский О. В. (2012)
Ченчевич О. В. - Техническое диагностирование и эффективность его внедрения на ПАО "ММК им. Ильича", Нарышкина И. Л. (2012)
Гоман С. В. - Максимизация операционной эффективности ПАО "ММК им. Ильича" – первые результаты, Безчерев А. С., Шамрай А. А., Шрамко Е. С. (2012)
Гоман С. В. - Система мотивации по КПЭ – эффективный инструмент для достижения поставленных целей и общих стратегических задач, Градинаров Д. М. (2012)
Титул, содержание (2014)
Назюта Л. Ю. - К вопросу об эффективности технологии вдувания ПУТ в условиях металлургических предприятий Украины (2014)
Журавлёва С. В. - Анализ равновесия серы в системе металл-шлак, Паниотов Ю. С., Мамешин В. С., Гриценко А. С. (2014)
Ефимова В. Г. - Формирование металлических капель в шлаковой фазе при продувке стали инертным газом в промежуточном ковше МНЛЗ (2014)
Заблоцкий П. А. - Методические основы разработки концептуальной модели интенсификации восстановительных процессов на основе рационального распределения шихты в доменной печи (2014)
Плохих П. А. - Комплексное рафинирование чугуна жидкими содосодержащими шлаками, Буга И. Д., Терзи В. В., Плохих П. А. (2014)
Петренко В. А. - Организационно-технические мероприятия по распоряжению правами на объекты интеллектуальной собственности в условиях реконструкции металлургических предприятий (2014)
Титул, содержание (2014)
Коновалов Ю. В. - Перспективы развития комбината "Запорожсталь", Коренко М. Г. (2014)
Троцан А. И. - Моделирование карбонитридообразования в микролегированных сталях. Cущность математической модели, влияние температуры изотермической выдержки на усреднённый состав и количество избыточной фазы. Сообщение 1, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2014)
Богушевский В. С. - Обезуглероживание стали как основной параметр оптимального управления кислородно-конвертерным процессом, Мельник С. Г., Жук С. В. (2014)
Плохих П. А. - Исследование различными способами фазового и химического состава, а также петрографии шлака, образующегося после десульфурации чугуна гранулированным магнием, Гулыга Д. В., Терзи В. В., Плохих П. А. (2014)
Пелых И. В. - Новая просеивающая поверхность для грохочения составных компонентов металлургической шихты. Сообщение 1 (2014)
Сынков Ю. С. - Процесс переработки магниевой стружки методом многоканальной экструзии, Сынков А. С., Бейгельзимер Я. Е. (2014)
Бирюков А. Б. - Изучение гидродинамических параметров работы устройств, предназначенных для создания низкочастотного пульсирующего расхода газообразных сред, Гнитиев П. А. (2014)
Помним. Евгения Александровича Казачкова (2014)
Аквіре Кхалед - Визначення кисню в складних газових сумішах термомагнітним методом за "роторним" принципом, Целіщев О. Б., Лорія М. Г., Целіщев Є. Б. (2015)
Бєлоусов Я. І. - Діагностичний аналіз регіонального розвитку: механізм реалізації результатів (2015)
Бокша Н. І. - Аналіз структури технологічного процесу виготовлення жіночого одягу з метою оптимізації частки ручних видів робіт, Матвійчук С. С. (2015)
Бухман О. М. - Прогнозування виникнення професійної патології у робітників, що підлягають впливу локальної вібрації (2015)
Гапонова О. В. - Система защищенного обмена документами между организациями (2015)
Герасимов В. В. - Тривимірне моделювання одягу в середовищі Optitex, Дулішкович Я. М., Матвійчук С. С. (2015)
Гликина И. М. - Путь развития и перспективы аэрозольного нанокатализа, Гликин М. А., Кудрявцев С. А. (2015)
Домнин А. О. - Влияние давления на синтез углеводородов в аэрозоле двухкомпонентного железосодержащего катализатора, Гликина И. М., Кудрявцев С. А., Гликин М. А. (2015)
Зубцов Е. И. - Влияние технологических параметров на состав продуктов конверсии соленого угля в расплаве (2015)
Калініна Г. В. - Дослідження форми обмоток струмів високочастотного трансформатора зарядного пристрою з дискретною установкою струму (2015)
Казаков В. В. - Влияние электромагнитных и акустических полей на процесс регенерации рутениево-палладиевого катализатора (2015)
Кохан И. В. - Разработка технологии производства современных фосфорорганических инсектицидов на основе органических эфиров тиофосфорной кислоты (2015)
Литовченко А. О. - Исследование автоматизированной производственной линии с роботом-манипулятором предназначенным для производства и хранения электронных аппаратов (2015)
Матвійчук С. С. - Аналіз можливості здійснення промислової кастомізації спортивної форми для баскетблістів за умови застосування методів типового проектування одягу (2015)
Мельник Ю. Р. - Алкоголіз тригліцеридів етанолом у присутності катіоніту КУ-2-8, модифікованого іонами металів, Палюх З. Ю., Мельник С. Р. (2015)
Мельник С. Р. - Математична модель процесу естерифікації, Кравченко І. В. (2015)
Мороз Р. А. - Зносостійкість та її значення у формуванні етапів життєвого циклу костюмних матеріалів для сучасних швейних виробів, Полуда С. Н., Коваль Т. В. (2015)
Мохонько В. И. - Исследование механизма растворения мела в условиях загрязнения карстовых вод (2015)
Полуда С. Н. - Удосконалення процесу нормування текстильних матеріалів для виготовлення шкільної форми, Мороз Р. А. (2015)
Поливянчук А. П. - Исследование изокинетического режима отбора отработавших газов дизеля в минитуннеле, Холкина Е. А. (2015)
Попова А. І. - Особливості організації технологічних потоків гнучких організаційних форм по виготовленню жіночого одягу в сучасних умовах швейного виробництва (2015)
Ревенко С. А. - Повышение эфективности каталитических газофазных процессов, Галабурда Н. И., Карпюк Л. В., Табунщиков В. Г. (2015)
Самойлова Ж. Г - Технологічна схема виготовлення електронної апаратури з впровадженням матеріалів на основі оцтової кислоти, Асманкіна А. А. (2015)
Сафонова С. О. - Визначення кількісних показників небезпеки в інформаційній технології підтримки прийняття рішень у надзвичайній ситуації (2015)
Серикова О. М. - Особливості реалізації трудового потенціалу працівника відповідно до етапів його трудової діяльності (2015)
Суворин А. В. - Расчет по термодинамическим данным предельной степени разделения веществ в условиях хемосорбции оксидов азота водной суспензией отработанных катализаторов, Заика Р. Г., Казаков В. В., Суворин В. А. (2015)
Тарасов В. Ю. - Фотокаталитическая активность комбинированных образцов на основе TiO2 в реакциях деструкции красителей, Халявка Т. А., Заика Р. Г., Зубцов Е. И. (2015)
Татарченко Г. О. - Восстановление озона и кислорода на металлах в процессе коррозии (2015)
Фурса О. А. - Алгоритм программного моделирования для автоматизированного расчета эластомерных композиций, Чернецкий Е. В., Олейник О. Ю. (2015)
Холкина Е. А. - Экспериментальные исследования макетного образца микротунеля МКТ-2 на моторном стенде автотракторного двигателя (2015)
Гаврилюк Ю. В . - Расчет параметров процесса модификации измельченного вулканизата, Фурса О. А., Швачка А. И. (2015)
Титул, содержание (2014)
Троцан А. И. - Моделирование карбонитридообразования в микролегированных сталях. Прогнозирование влияния варьирования содержаний Al, Ti и Nb на выделение карбидов и нитридов в стали. Сообщение 2, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2014)
Петренко В. А. - Исследование влияния процессов накопления и выпуска продуктов плавки на работу доменной печи, Ткач А. А., Ковшов В. Н. (2014)
Богушевский В. С. - Система регулирования температуры пресс-формы на основе нечеткой логики, Самарай Р. В. (2014)
Ясев А. Г. - Система математического моделирования плунжерных узлов аксиально-поршневой гидравлической машины (2014)
Пелых И. В. - Новая просеивающая поверхность для грохочения составных компонентов металлургической шихты. Сообщение 2 (2014)
Шелепенко В. В. - Опыт успешной автоматизации работы деаэратора (2014)
Кривенюк В. В. - О проблеме прогнозирования длительной прочности металла энергетического оборудования на большие сроки эксплуатации, Усков Е. И. (2014)
Дубоделову Виктору Ивановичу - 75 лет (2014)
Наривскому Анатолию Васильевичу - 70 лет (2014)
Титул, содержание (2014)
Молчанов Л. С. - Анализ технологической эффективности различных способов внепечной десульфурации чугуна, Низяев К. Г., Бойченко Б. М., Стоянов А. Н., Синегин Е. В., Трохинин О. В. (2014)
Синяков Р. В. - Оценка рафинировочных свойств шлака, образующегося при прямом легировании металла марганцем в ковше (2014)
Присяжный А. Г. - Повышение качества холоднокатаных полос за счет прогнозирования степени использования запаса пластичности (2014)
Богушевский В. С. - Контроль конвертерного процесса, Егоров К. В., Сухенко В. Ю. (2014)
Семыкин С. И. - Исследование в лабораторных условиях особенностей влияния электромагнитных воздействий малой удельной мощности на механические свойства литой и термически обработанной малоуглеродистой стали, Голуб Т. С. (2014)
Затуловский А. С. - Перспективы применения продуктов рециклинга металлических и неметаллических деталей при производстве алюмоматричных композиционных материалов, Косинская А. В., Щерецкий В. А., Каранда Е. А., Лакеев В. А. (2014)
Максюта И. И. - Повышение точности сложнопрофильных отливок при применении комплексно-модифицированной стержневой керамики, Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В., Нейма А. В. (2014)
Стасюк С. З. - Исследование водородоустойчивости стали типа Х16Н6 с различным содержанием углерода (2014)
Ковбасюк Ю. В. - Суспільна політика та аналіз політики в Україні: предметне поле досліджень і термінологічний апарат (2015)
Попов С. А. - Інноваційне реформування публічного управління: класифікація державно-управлінських нововведень (2015)
Орлів М. С. - Організаційно-правові аспекти державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади та органів місцевого самоврядування (2015)
Баранов О. П. - Підвищення ефективності взаємодії Держспецтрансслужби з іншими суб'єктами системи національної безпеки держави (2015)
Баранов Р. О. - Світова емпірика впровадження політики протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2015)
Завгородня С. П. - Періодизація формування організаційно-правових засад державного управління забезпеченням економічної безпеки України (2015)
Баранов С. О. - Тіньова економіка: сутність, причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання в Україні (2015)
Лі Жуйтін - Прикладні аспекти нового державного управління: англосаксонський досвід (2015)
Таньчук О. А. - Основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління (2015)
Устименко О. В. - Державне управління процесом упровадження служби у військовому резерві Збройних Сил України (2015)
Прядко В. В. - Ефективна кадрова політика – найважливіша державотворча цінність для реалізації реформ в Україні, Пірен М. І. (2015)
Оргієць О. М. - Наставництво як засіб збереження інституційної пам’яті в органах державної влади (2015)
Білинська М. М. - Історичні джерела стратегії "здоров’я у всіх державних політиках" (ХІХ–ХХ століття), Кульгінський Є. А. (2015)
Князевич В. М. - Системна криза в Україні як контекст реформ охорони здоров'я, Жаліло Л. І. (2015)
Кустова С. М. - Фінансування політичних партій як структурна складова інтеграційного процесу України до ЄС (2015)
Лук'янчук Р. В. - Державна політика у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в умовах проведення антитерористичної операції (2015)
Lyashchenko О. О. - Ukrainian political crisis 2013-2014 through the eyes of foreign researchers (2015)
Войтович Р. В. - Синдром ресентименту як онтологічно-догматична інтенція опредмечення військової агресії (2015)
Власенко С. Г. - Основні причини та ризики деінституціоналізації демократії в Україні та шляхи їх подолання (2015)
Горблюк С. А. - Сутність та ключові характеристики регіональної інноваційної системи (2015)
Островерхова Н. М. - Теоретичні засади технологій управління загальноосвітнім навчальним закладом як активною соціально-педагогічною системою (2015)
Нечипор Н. М. - Вплив безпечного освітнього середовища на якість професійної підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України (2015)
Харченко Т. Є. - Формування активної життєвої позиції у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Дем’яненко В. М. - Особливості підготовки педагога до використання електронних ресурсів (2015)
Нідзієва В. А. - Вплив організаційної культури на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Теплюк А. А. - Емпіричне вивчення довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку в умовах сім’ї (2015)
Яцишин А. В. - Використання електронних соціальних мереж для роботи з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами, Коваленко В. В. (2015)
Чудакова В. П. - Аналіз та інтерпретація результатів дослідження мотиваційного профілю – показника сформованості інноваційності та конкурентоздатності особистості (2015)
Рыбак С. Б. - Учимся быть внимательными (2015)
Адаменко Н. Є. - Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (2015)
Стрижалківська В. В. - Досвід підтримки та розвитку обдарованих у Чеській республіці (2015)
Мелещенко В. В. - "І жити спішити треба. . . " (2015)
Сеньків В. М. - Застосування аксіологічного підходу до проведення першого міжшкільного етапу учнівських олімпіад з окремих предметів (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
Большаков В. І. - Игольчатый феррит (2015)
Броневицький С. П. - Нормативні методи ефективного управління будівництвом на основі планування територій (2015)
Волчук в. Н. - О применении вейвлетно-мультифрактального анализа в задаче оценки структуры металла (2015)
Шатов С. В. - Уніфікація процесів розбирання зруйнованих будівельних об’єктів, Білоконь А. І. (2015)
Ершова Н. М. - Принятие решений на основе метода анализа иерархий (2015)
Млодецький В. Р. - Обгрунтування раціонального рівня організаційно-технологічної надійності у будівельних проектах, Ценацевич Т. О. (2015)
Мироненко В. П. - Мобильное жилье как функционально-типологическая разновидность индустрии современного домостроения, Цымбалова Т. А. (2015)
Євсєєва Г. П. - Друга світова війна та Україна: історія і сучасність, Лисенко Г. І., Волкова С. П. (2015)
Титул, зміст (2015)
Володимир Шедяков: Система світогосподарських зв’язків переживає стан, близький до інституціональної невизначеності (2015)
Голян В. - Державно-приватне партнерство як базова інституціональна передумова капіталізації природних ресурсів в умовах децентралізації (2015)
Бутко М. - Методологічні підходи до оцінки рівня фінансіалізації регіональних господарських систем, Третяк О. (2015)
Рижок З. - Інституціональні засади формування регіональної земельної політики (2015)
Гордійчук А. - Регулювання зрушень у структурі сільськогосподарських угідь: інституціональні засади (2015)
Ненно И. - Методология интегрированного риск-менеджмента в морских торговых портах (2015)
Педько І. - Класифікація ризиків підприємницької діяльності промислових підприємств (2015)
Задорожня Л. - Оцінка ефективності пільг із податку на доходи фізичних осіб в Україні (2015)
Щербак А. - Кластерна політика Норвегії (2015)
Скотний В. - Людина і суспільство у філософії освіти еллінізму (продовження) (2011)
Шпак О. - Самовиховання учнів: актуалізація проблеми, Терес М. (2011)
Кільова Г. - Дидактичні основи розвитку професійно-технічної освіти до сучасних реалій ринкової економіки (2011)
Мадзігон В. - Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства (2011)
Вавринчук М. - Особливості полікультурного простору Хмельницької області, Шоробура І. (2011)
Селецький А. - До питання про періодизацію розвитку професійної підготовки робітничих кадрів в Україні (2011)
Левченко Т. - Удосконалення ефективності підготовки майбутніх учителів трудового навчання до економічного виховання учнів загальноосвітньої школи (2011)
Ромащенко І. - Міжкультурна компетенція як інтегративна характеристика фахівця з маркетингу (2011)
Локшин В. - Соціокультурна компетенція як фактор розвитку гуманітарної культури майбутнього фахівця з управління в соціокультурній сфері (2011)
Жигірь В. - Вимоги до професійної підготовки сучасного менеджера освіти (2011)
Логвиненко Т. - Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка: 15 років діяльності на ниві освіти, Гук О. (2011)
Кулішов В. - Теоретичне обґрунтування системи безперервної економічної освіти у нинішніх умовах (2011)
Малик Л. - Роль та місце туризму в економіці країни та розвиток туристичного бізнесу (2011)
Кекош О. - Слово пастиря (2011)
Петрицин І. - Використання навчальних мультимедійних засобів при підготовці майбутніх вчителів технологій (2011)
Дибкова Л. - Професійна компетентність викладача ВНЗ при проведенні контрольних закладів (2011)
Козловський Ю. - Моделювання співвідношення "готовність / вимоги” до наукової діяльності працівників вищого навчального закладу (2011)
Жорова І. - Теоретичний аналіз змісту поняття "професіоналізм педагога” (2011)
Лучкевич В. - Спадщина Я.А. Коменського в Україні: літературознавчі студії (2011)
Процишин О. - Особливості розвитку конкуренції на ринку освітніх послуг (2011)
Белеканич Т. - Фортепіанна творчість Віктора Теличка, Німилович О. (2011)
Щурик Б. - Вокальна творчість А. Кос-Анатольського (2011)
Мащакевич М. - Особливості організаційно-економічної діяльності в малому бізнесі (2011)
Хміль О. - Професійна орієнтація в системі середньої освіти (французький досвід) (2011)
Примаченко Н. - Міжнародний маркетинг в національному стилі спілкування країн світу (2011)
Зайчук Г. - Ринок праці: погляд на професійну компетентність майбутнього маркетолога туристичної сфери (2011)
Комар Л. - Фразеологія як наука та її предмет дослідження (2011)
Леснянська-Дощак А. - Роль міжкультурного виховання на сучасному етапі розвитку Німеччини, Юзьвяк О. (2011)
Шиманович І. - Політехнічна підготовка майбутніх учителів у 50-ті – 60-ті роки ХХ століття (2011)
Бачієва Л. - Класифікація дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Грицик Л. - Виховання дітей на народних звичаях та обрядах у дошкільному закладі (2011)
Шумська В. - Технологія методу інтонаційно-стильового розуміння музики учнями в школі (2011)
Василиків І. - Формування інформаційної культури майбутнього вчителя маркетингу (2011)
Шекера Н. - Формування загальнокультурної компетентності засобами зарубіжної літератури (2011)
Сидоренко Л. - Формування духовних цінностей в навчально-виховній діяльності педагогічного університету (2011)
Панасюк Н. - Формування економічних знань як складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Зимомря М. - Фольклорна основа – домінанта народних промислів Закарпаття (2011)
Титул, содержание (2014)
Бергеман Г. В. - Некоторые технологические итоги работы ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Заспенко А. С., Чмырков К. Ф. (2014)
Заспенко А. С. - Развитие технологии производства металлопродукции – залог конкурентоспособности предприятия, Краев М. В. (2014)
Селькин С. Л. - Совершенствование структуры развития компетенции инженерно-технических работников ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Павленко И. Н. (2014)
Фролов Д. Б. - Маркетинг металлопродукции ПАО "Евраз – ДМЗ им. Петровского" и пути повышения ее конкурентоспособности (2014)
Мазов М. М. - Совершенствование техники и технологий, используемых в условиях металлургического производства ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского" (2014)
Онацкая О. С. - Экономическая и интеллектуальная безопасность предприятия – необходимая составляющая производственной деятельности, Петренко В. А. (2014)
Ковшов В. Н. - Исследование взаимовлияния верхней и нижней зон доменной печи, Петренко В. А., Усенко В. А., Кривоносов С. А. (2014)
Ткач А. А. - Разработка рационального режима накопления и выпуска жидких продуктов плавки из доменной печи, Ткач А. Я., Петренко В. А., Ковшов В. Н. (2014)
Пелых И. В. - Исследование эксплуатационной надежности вибрационных грохотов калибровки кокса в технологических процессах шихтоподготовки доменного цеха ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Петренко В. А. (2014)
Карасевич А. В. - Автоматизированная система контроля и учета загрузки шихтовых материалов в доменном производстве (2014)
Грес Л. П. - Повышение энергоэффективности нагрева доменного дутья на эксплуатируемых доменных печах путем установки системы теплообменников для нагрева компонентов горения и модернизации воздухонагревателей, Каракаш Е. А., Карпенко С. А., Колдомасов С. В. (2014)
Бергеман Г. В. - Разработка и освоение в сталеплавильных агрегатах ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского" технологии выплавки низкоуглеродистой стали марки М для производства контактного рельса вагонов метрополитена, Заспенко А. С., Пелых И. В., Петренко В. А. (2014)
Чмырков К. Ф. - Моделирование конвертерной плавки с использованием в шихте карбидокремниевых, железосодержащих брикетов, Заспенко А. С., Низяев К. Г., Бойченко Б. М., Петренко В. А., Стоянов А. Н. (2014)
Заспенко А. С. - О скорости износа периклазоуглеродистой футеровки 60-тонных конвертеров ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Шибко А. В., Чмырков К. Ф., Онацкий С. М., Ребриков В. А., Горбенко Ю. Г. (2014)
Чмырков К. Ф. - О влиянии сталеплавильных факторов на величину брака по металлу при производстве крупных швеллеров в условиях ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Шибко А. В., Онацкий С. М., Ребриков В. А., Краев М. В. (2014)
Низяев К. Г. - Результаты эксплуатации опытной кислородной фурмы, Бойченко Б. М., Стоянов А. Н., Заспенко А. С., Чмырков К. Ф., Васильев Д. П. (2014)
Танасогло А. В. - Численно-аналитическая методика решения задачи устойчивости пространственных решетчатых конструкций (2015)
Гаранжа И. М. - Обзор научных исследований в области изучения напряженно-деформированного состояния трубобетонных конструкций, Сальвадор Иборра-Чорро (2015)
Горохов Е. В. - Нагрузочные испытания одноцепной анкерно-угловой опоры типа У110-1, Васылев В. Н., Алёхин А. М. (2015)
Бакаев С. Н. - Повышение надежности эксплуатации воздушных линий электропередач (комплекс работ и предложений по действующим ВЛ), Смирнова Н. С., Моргай В. В. (2015)
Стогній Б. С. - Аналіз втрат даних в інформаційних системах, що використовують протокол MODBUS RTU для передачі інформації, Панов А. В., Войтов Д. В., Нестриженний М. О. (2015)
Попов В. А. - Многокритериальный выбор структуры и параметров элементов MICROGRID с учетом неопределенности исходной информации, Замковой П. А., Дмитренко И. А., Luciano N. C. (2015)
Танкевич С. Є. - Інформаційні моделі ОЕС України на основі еталонної архітектури (2015)
Захаров А. М. - Підвищення якості комп’ютерних моделей перспективних режимів енергосистем (2015)
Лисяк В. Г. - Узагальнена математична модель усталених режимів електропостачальної системи помпової станції, Гоголюк П. Ф. (2015)
Матусевич О. О. - Стратегії управління технічним станом і ремонтом тягових підстанцій (2015)
Бець О. Ю. - Спосіб оцінки ефективності встановлення індикаторів пошкоджень на повітряних лініях електропередачі, Блінов І. В., Парус Є. В., Танкевич С. Є. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського