Куриленко В. О. - Економічна структура земельної власності міст Подільської та Волинської губерній у 1796–1860-х рр. (2010)
Орлик В. М. - Спірне питання з історії оподаткування (2010)
Шандра В. С. - Земельно-майнові суперечки у совісних судах України (кінець ХVIII ст. – 1860-ті роки) (2010)
Драч О. О. - Влада Російської імперії і вищі жіночі курси на початку ХХ ст. (2010)
Корольов Г. О. - Козацький автономізм ХVІІІ ст.: характер і тенденції (2010)
Милько В. І. - Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі ІІІ Державної думи Російської імперії: динаміка парламентської активності (1907–1912) (2010)
Таранець С. В. - Старообрядство і російський революційний рух на початку ХХ ст. (2010)
Янишин Б. М. - Інститут намісництва в Галичині у контексті політики австрійського уряду в українському питанні (1890-ті роки) (2010)
Кирієнко О. Ю. - "Українське питання" у діяльності військово-цензурних органів Російської імперії (1914–1917) (2010)
Усенко П. Г. - Чорноморський флот у перші місяці командування Олександра Колчака (липень–грудень 1916 р.) (2010)
Громенко С. В. - Ідеали романтизму як чинник подорожей польських мандрівників до Криму в першій чверті – середині ХІХ ст. (2010)
Кириченко В. Г. - Релігійний підхід до проблеми виховання у системі православної педагогіки В.Зеньківського (1881–1962 рр.) (2010)
Коляда І. А. - Сільський вчитель Наддніпрянської України: деякі аспекти соціально-професійного портрету (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Кучерявенко І. Ф. - Єдиновірство в Ізмаїльсько-Бессарабській старообрядницькій єпархії в ХІХ – першій половині ХХ ст. (2010)
Лисенко О. В. - Співпраця між передовою українською, російською, польською та єврейською інтелігенцією – як перший етап формування модерної української нації (2010)
Магурчак А. М. - "Українське питання" в діяльності А. Жука напередодні та під час Першої світової війни (2010)
Машкін О. М. - Іноземці в Україні у XVIII – першій половині XIX ст.: звички, поведінка, вподобання, елементи побуту (2010)
Пархоменко Н. В. - Історичні реліквії Києва – твори художнього металу ХІХ ст. (у фондах НХМУ) (2010)
Савочка А. М. - Етноконфесійні благодійні товариства Таврійської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Савчинський В. Е. - Періодична преса: цензурна політика Російського уряду (друга половина ХІХ ст.) (2010)
Степаненко Г. В. - Детермінуючі чинники участі представників православного духовенства у процесі формування і активізації наукового потенціалу у сфері джерельної евристики та історичної регіоналістики (кінець XVIII ст. – 1860-ті рр.) (2010)
Щербінін Н. П. - Літературна спадщина І. Г. Наумовича в контексті національно-культурного відродження українців Східної Галичини (друга половина ХІХ ст.) (2010)
Берестень Ю. В. - Народний трибун менонітських колоній молочної – Абрагам Тіссен, Левін О. Л. (2010)
Крижановська О. О. - Сторінки з історії кріпосної інтелігенції (київський період творчої діяльності художника-реставратора Федора Солнцева) (2010)
Ніколаєва Т. М. - Меценат української культури В. В. Тарновський (молодший) (2010)
Великочий В. С. - Австро-Угорська політика в Галичині періоду Першої світової війни: штрихи до аналізу української історіографії (2010)
Дзира І. Я. - Українське літописання у науковій спадщині І. Я. Франка (2010)
Молчанов В. Б. - Теоретичні підходи до вивчення життєвого рівня населення України у другій половині ХІХ − на початку ХХ ст. (2010)
Крижановська О. О. - Гордуновський О. М. Організація, розвиток та напрямки хлібної торгівлі в Україні у ХІХ ст. – Черкаси, 2010 – 320 с. (2010)
Вахула Б. - Генеза наукового дискурсу та перспективні напрями дослідження масової соціальної мобілізації (2014)
Грушко В. - Українська точка біфуркації в епіцентрі геополітичного та світоглядного розлому між розпадом і буттям (2014)
Литовченко А. - Критическая социология Франкфуртской школы: между наукой и идеологией (2014)
Ляшук Л. - Микола Хлєбніков як критик перших позитивістів і їхнього предтечі (2014)
Бондаренко Ю. - Поняття соціального міфу в порівняльному висвітленні (2014)
Борейко Ю. - Буденна свідомість і / або повсякденність у світі релігії (2014)
Докторова Д. - Теоретичні підходи до розуміння поняття "довіра" (2014)
Колосок Т. - Вимоги до експерта-релігієзнавця у сфері наукової експертизи (2014)
Андросюк Г. - Соціальне здоров'я українського суспільства, Штик О. (2014)
Гладка Л. - Порівняльний аналіз сім'ї та шлюбу в Білорусі, Україні й Німеччині, Шевчук О. (2014)
Ханас Ю. - Дидактичні основи дистанційного навчання (анг. мова), Зінько Р. (2014)
Варивода К. - Проблема інтернетзалежності серед студентів: передумови виникнення, шкідливий вплив, профілактика (2014)
Воловик Л. - Здоров'язбережувальний супровід студентів вищих навчальних закладів під час проведення навчальних польових практик (2014)
Горбенко М. - Проблеми індивідуалізації у фізичному вдосконаленні школярів (2014)
Гордієнко О. - Організація та проведення занять із фізичного виховання зі студентами спеціальних медичних груп (2014)
Курок В. - Розвиток технічного мислення учнів у процес реалізації завдань освітньої галузі "технології" (2014)
Кучай Т. - Моральне виховання учнів початкових класів у Японії (2014)
Лєганькова О. - Загальна характеристика структури і змісту електронних навчально-методичних комплексів для вищої педагогічної освіти (рос. мова) (2014)
Лисак О. - Дослідження чинників сприяння європейській мобільності студентів (2014)
Маруфенко О. - Теорія і практика ціннісного ставлення майбутніх учителів музичного мистецтва до голосового здоров’я (2014)
Новак О. - Збереження фізичного здоров’я дітей у процесі використання авторських технологій (2014)
Онищенко Н. - Педагогічні проблеми підготовки майбутніх учителів до збереження здоров’я дітей і молоді (2014)
Петько Л. - Педагогічна сутність у визначенні поняття "освітнє середовище" (2014)
Півень О. - Особливості позитивного ставлення учнів 5-7 класів до занять фізичною культурою (2014)
Підборський Ю. - Умови ефективності змісту педагогічного процесу до здійснення здоров’язбереження студентів, Сембрат А. (2014)
Різник В. - Індивідуалізація навчання майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі професійної підготовки (2014)
Саковська T. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів іноземних мов до міжкультурного виховання в умовах збереження здоров’я учнівської молоді (2014)
Стрілець О. - Теоретичні основи формування у майбутніх учителів образотворчого мистецтва естетичного сприймання художніх творів (2014)
Таірова Т. - Сучасні технічні рішення зниження негативного впливу шуму на здоров’я молоді, Кривко С., Биковський А. (2014)
Шевчук Л. - Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математики, Шевчук Б. (2014)
Бєлякова С. - Особливості дослідження близнюків (2014)
Дем’яненко Б. - "Революційно-воєнний" стрес громадян України і проблема збереження душевного здоров’я, Дем’яненко В. (2014)
Коцур Н. - Безпека життєдіяльності школярів під час роботи з комп’ютерною технікою: медико-психологічні aспекти, Гріненко Ю. (2014)
Соболєва С. - Академічна прокрастинація як психолого-педагогічна проблема (2014)
Ткачук Т. - Психологічний супровід розвитку конструктивної копінг-поведінки особистості (2014)
Федосєєва І. - Психологічні аспекти ґемблінгу в підлітковий період онтоґенези (2014)
Храмова-Баранова О. - Значення стандартизації в дизайні та екології культури (2014)
Порев С. - Про адекватність визначень досліджень у Законі про Науку сучасному пізнанню (анг. мова), Сандига І. (2014)
Гангал А. - Філософські принципи аналізу інтеріоризації студентською молоддю соціальних норм (2014)
Гайдаєнко І. - Державна молодіжна політика в Україні (друга половина 90-х років ХХ ст.) (2014)
Кикоть М. - Особливості розвитку студентського руху в Україні в період незалежності (2014)
Коцур В. - Українська гельсінська спілка як складова молодіжного руху в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. (2014)
Михайліченко М. - Експертна діяльність у вищій освіті: підходи і критерії, Макодзей Л. (2014)
Elżbieta Anna Filipow - Wolnosc w utopii liberalnych ironistek rorty’ego – analiza krytyczna (2014)
Кіселичник В. - Адміністративні реформи в Галичині у другій половині XIX століття та їх значення для сучасної України (2015)
Пархоменко Н. - Форми діалогу інститутів громадянського суспільства і держави (окремі аспекти) (2015)
Кахнич В. - Утворення та діяльність кафедри канонічного права на юридичному факультеті Львівського університету у 1784-1864 рр. (2015)
Ковальова А. - Інститут місцевого самоврядування у Швеції: наочні наслідки послідовних реформ, Колодяжна В. (2015)
Крисюк Ю. - Злочин і покарання як філософсько-правова проблема (2015)
Лаба О. - Проблеми становлення інститутів громадянського суспільства в Україні: перспективні шляхи вирішення (2015)
Піцикевич В. - Історія ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України з давнини до початку XX ст. (2015)
Армаш Н. - До питання про посади заступників міністра та патронатної служби (2015)
Гoфмaн Ю. - Деякі особливості регулювання державно-конфесійних відносин в Україні: історія і сьогодення (2015)
Каркач П. - Особливості нормативно-правового регулювання координації діяльності правоохоронних органів держав–членів Європейського Союзу, Копетюк М. (2015)
Ковальчук І. - Проблеми удосконалення правового регулювання діяльності військових прокуратур в Україні (2015)
Кравчук В. - Інститут основ конституційного ладу у системі конституційного права України (2015)
Крикунов О. - Конституційний принцип верховенства права та підходи до його інтерпретації у зарубіжних державах та Україні (2015)
Товкун Л. - Податкова система України: поняття та перспективи розвитку (2015)
Yatsyshyn N. - Legal principles of functioning of higher education system in Ukraine, Ivaniv O. (2015)
Заіка Ю. - Цивільно-правові способи захисту спадкових прав (2015)
Коваленко Т. - Об’єктивні передумови формування аграрного права України (2015)
Дем’янова О. - Методологічні властивості верховенства права у цивільному судочинстві України (2015)
Дробуш І. - Соціальна політика у територіальній громаді: актуальні питання реалізації в умовах формування соціальної державності (2015)
Кириченко Т. - Репродуктивні права як предмет цивільно-правового регулювання, Старікова Н. (2015)
Власова Г. - Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення: постановка проблеми (2015)
Колб О. - Поняття короткочасних виїздів засуджених в Україні за межі колонії, Крук О. (2015)
Біленчук П. - Наукове забезпечення криміналістичних досліджень у третьому тисячолітті, Ярмолюк А. (2015)
Костенко М. - Рівність перед законом і судом серед інших засад кримінального провадження (2015)
Лащук Н. - Дія в часі кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за зловживання впливом (2015)
Рибалко В. - Оцінні поняття, використовувані при регламентації застави як запобіжного заходу (2015)
Старко О. - Зараження венеричною хворобою: об’єктивні ознаки складу злочину (2015)
Телефанко Б. - Кримінально-правові засоби стримування рецидивної злочинності (2015)
Husak A. - Criminological Aspects of Juvenile Delinquents’ Violent Criminality (2015)
Гурина О. - Организационно-правовой аспект административного надзора в сфере газоснабжения (2015)
Jatsyshyn M. - Who has the power to solve a breach of commercial contract – European Union, Ukraine or Russia?, Raffier V. (2015)
Карпенко Н. - Про деякі змістовні процесуальні особливості протидії злочинності у місцях позбавлення волі (2015)
Прокопчук К. - Історико-правовий аналіз розвитку торговельно-економічної співпраці регіонів України та Республіки Польща наприкінці ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст. (2015)
Цибулін Т. - Особливості добровільної відмови пособника від вчинення злочину (2015)
Чернов А. - Проблемні питання визначення суспільно небезпечних наслідків самоправства (2015)
Шаркова А. - Необхідність законодавчого визначення понять "безпосередньо" та "щойно" при вирішенні питання про затримання особи в порядку статті 208 КПК України (2015)
Шевеля В. В. - Процессы динамического старения стали при внешнем трении, Coкoлaн Ю. C. (2014)
Чернець М. - Вплив огранення вала на розрахункову довговічність підшипника ковзання (2014)
Савуляк В. І. - Поєднання зварювання та паяння для ремонту рам транспортних засобів, Заболотний С. А., Бакалець Д. В. (2014)
Чернець М. В. - Дослідження умов зачеплення зубів циліндричної евольвентної передачі на контактну міцність, зношування і довговічність. Частина. 1. Постійні умови взаємодії у некоригованому зачепленні, Чернець Ю. М. (2014)
Бабак В. П. - Изнашивание детонационных аморфно-кристаллических покрытий при нагружении трением, Гладкий Я. Н., Харченко Е. В., Щепетов В. В. (2014)
Андрущенко М. И. - Управление структурным состоянием и сопротивляемостью абразивному изнашиванию наплавленного металла технологическими методами, Куликовский Р. А., Холод А. В., Осипов М. Ю. (2014)
Шифрин Б. М. - О трении на пневмоколесе при чистом уводе (2014)
Romanuke V. V. - Wear state discontinuous tracking model as two-layer perceptron with nonlinear transfer functions being trained on an extended general totality regarding statistical data inaccuracies and shifts (2014)
Шифрин Б. М. - Трение на пневмоколесе: специальное буксируемое пневмоколесо (2014)
Дворук В. І. - Вплив легування хромом конструкційної сталі на її абразивну зносостійкість після високотемпературної термомеханічної обробки (ВТМО) (2014)
Стечишин М. С. Білик Ю. М. Мартинюк А. В. Голонжка В. М. - Електрохімічніий метод оцінки кавітаційно-ерозійної зносостійкості покриттів (2014)
Кухарь В. В. - Методика учета влияния условий на контакте заготовки с рабочим инструментом на напряженно-деформированное состояние и исчерпание запаса пластичности при осадке (2014)
Кузьменко А. Г. - Распределение нагрузки между шариками в радиальном подшипнике качения. Часть 2. Решение задачи вариационно-экспериментальным методом, Сабадаш Б. М. (2014)
Батраченко А. В. - Влияние импульсно-плазменной обработки на микроструктуру и свойства стали 65Г (2014)
Мисліборський В. В. Костогриз С. Г. - Систематизація та аналіз факторів впливу на тангенціальну жорсткість номінально нерухомого фрикційного контакту (2014)
Аулін В. В. - Дослідження стану поверхневих шарів деталей триботехнічних систем коерцитиметричним методом (2014)
Смолій В. А. - Велика реформа 1861 р.: сучасне бачення (2011)
Реєнт О. П. - Велика реформа 1861 р.: погляд із ХХІ століття (2011)
Бундак О. А. - Селянська реформа 1861 р. на сторінках "Українського селянина" (2011)
Житніков О. В. - Селянська реформа 1861 р.: огляд американської історіографії другої половини ХХ ст. (2011)
Івангородський К. В. - Проблематика реформи 1861 р. на сторінках часопису "Український селянин" за перше десятиліття ХХІ ст. (2011)
Лазуренко В. М. - Дискусії щодо визначення об’єктивних параметрів заможності селянських господарств періоду НЕПу у науковій літературі 20-х рр. XX ст., Морозов А. Г. (2011)
Орлик В. М. - До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії (2011)
Присяжнюк Ю. П. - Міждисциплінарний підхід у сучасному селянознавстві: досвід білоруської історіографії (2011)
Темірова Н. Р. - Реформа 1861 р. через призму поглядів іноземних дослідників (2011)
Десятніков І. В. - Реформа 1861 р. та формування виробничих відносин у сільському господарстві України (2011)
Земзюліна Н. І. - Велика реформа 1861 р. і актуалізація "жіночого питання" в Російській імперії (2011)
Мельниченко В. М. - Аграрна реформа 1861 р. на Черкащині та її наслідки (2011)
Молчанов В. Б. - Вплив селянської реформи 1861 р. на добробут населення України (2011)
Орлик C. В. - Проекти оподаткування нерухомого майна в Російській імперії в 50–60-х рр. ХІХ ст. (2011)
Шевченко В. М. - Скасування кріпосного права в межах Російської імперії і політичний рух (2011)
Гавеля Б. Р. - Політична культура українського народу в умовах цензурного й поліцейського нагляду ХІХ ст. (2011)
Берестовий А. І. - Грошові та натуральні повинності українського селянства у другій половині ХІХ ст., Федьков О. М. (2011)
Ващенко А. В. - Повітові з’їзди мирових посередників у структурі органів управління Російської імперії 1861–1874 рр.: законодавчо-правовий аспект (2011)
Десятніков О. В. - Застосування ручної праці у сільському господарстві України в 20-ті рр. ХХ ст. (2011)
Іващенко В. А. - Еволюція нормативно-правової бази податкової політики Центральної Ради та Гетьманату в українському селі (жовтень 1917 — грудень 1918 рр.), Тараненко О. М. (2011)
Рахно О. Я. - Діяльність статистичного відділення Чернігівського губернського земства по дослідженню пореформеного села (2011)
Фареній І. А. - Селянське господарювання в системі товарно-ринкових відносин пореформених десятиліть (2011)
Шара Л. М. - Господарська діяльність чернігівського самоврядування у пореформену добу (2011)
Доросевич М. В. - Ліберальна інтерпретація наслідків реформи 1861 р. для селянського господарства наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. (2011)
Капустян Г. Т. - Лев Миколайович Літошенко про відродження сільського господарства в умовах нової економічної політики (2011)
Мойсієнко В. М. - Ліберальні проекти вирішення аграрного питання на початку ХХ ст. (2011)
Падалка С. С. - Соціально-економічні наслідки селянської реформи 1861 р. в теоретичній спадщині М.П. Драгоманова (за матеріалами видань "Громади"), Падалка С. С. (2011)
Усенко П. Г. - Ініціативи З. Сєраковського у сфері реформ 1860-х рр. (2011)
Драч О. О. - Велика реформа як чинник прагнень жіночої молоді Російської імперії до вищої освіти (2011)
Єрмілов В. С. - Медична допомога селянам Херсонської губернії у період, що передував земській медицині (2011)
Михайлюк О. В. - Традиціоналізм селянської культури (2011)
Марочко В. І. - Соціально-правовий статус колишніх поміщиків в УСРР 1920-х рр. (2011)
Еткіна І. І. - Реалізація аграрної політики Гетьманату П. Скоропадського в Чернігівській губернії (2011)
Капустян С. С. - Формування сталінського командно-репресивного режиму (на прикладі щоденника І. І. Шітца) (2011)
Корновенко С. В. - Погляди П. М. Врангеля на сутність та шляхи вирішення аграрного питання (2011)
Лозовий В. С. - Правосвідомість українського селянства та його суспільно-правове становище в період Директорії УНР (1919 р.) (2011)
Савченко Г. П. - Аграрне питання в контексті розвитку українського руху в російській армії (березень–травень 1917 р.) (2011)
Горбань Т. Ю. - Проблема формування нації та національної свідомості у поглядах українських громадсько-політичних діячів початку ХХ ст. (2011)
Передмова (2011)
Реєнт О. П. - Українське ХІХ століття: сучасні проблеми дослідження (2011)
Кирієнко О. Ю. - Російська військова цензура в українських губерніях за часів Тимчасового уряду (2011)
Милько В. І. - Аграрне питання у діяльності депутатів від українських губерній та міст І–ІІ державних дум Російської імперії (1906–1907 рр.) (2011)
Маркевич О. В. - Феномен М. І. Комбурлея або хроніка правління волинського губернатора (2011)
Постернак О. О. - Гірничопромислова буржуазія Півдня Росії в революції 1905–1907 рр. (2011)
Суліма-Камінська І. В. - Кадрове забезпечення царської цензури в Росії на матеріалах діловодства комітетів у справах друку (2011)
Шевченко В. В. - Внутрішня політика Російської імперії як фактор становлення й розвитку банкірського підприємництва на Півдні України (кінець ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.) (2011)
Борисевич С. О. - Державна іпотечна політика Російської імперії у 80–90-х рр. XIX ст. (2011)
Молчанов В. Б. - Вплив грошової реформи С. Ю. Вітте (1895−1898 рр.) на життєвий рівень населення підросійської України (2011)
Жилєнкова І. М. - Іноземне землеволодіння на теренах Правобережної України у ХІХ — на початку ХХ ст. (2011)
Лисенко О. В. - Роль іноземних інвестицій у розвитку українського суспільства на початку ХХ ст. (2011)
Донік О. М. - Зміни у соціально-культурному становищі купецького стану в Україні після реформ 1860–1870-х рр. (2011)
Єрмілов В. С. - Упровадження інституту лікарів для бідних у містах Херсонської губернії (2011)
Качмала В. І. - Демографічні особливості Лівобережної України напередодні Першої світової війни (2011)
Шандра В. С. - Переселення українських селян до Сибіру у 1861–1917 рр.: чинники та наслідки (2011)
Крижановська О. О. - Освіта й культура українських селян наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. (2011)
Машкін О. М. - Роль вихідців з Європи у розвитку української прикладної науки та педагогіки (1796–1856 рр.) (2011)
Усенко П. Г. - Паростки гласності: "Морской сборник" середини 1850-х рр. у полі зору М. Чернишевського, Т. Шевченка та їхніх польських сподвижників (2011)
Циганенко Л. Ф. - Доброчинна діяльність дворян Бессарабії у сфері освіти (остання третина ХІХ — початок ХХ ст.) (2011)
Ільницький І. В. - Проблеми історії першої російської окупації Галичини (1914–1915 рр.) у сучасному науковому дискурсі (2011)
Любченко В. Б. - Генерал-губернаторство областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни (1916–1917 рр.) (2011)
Джумига Є. Ю. - Умови життя дітей в Одесі під час Першої світової війни (липень 1914 — лютий 1917 рр.): соціально-економічний аспект (2011)
Таранець С. В. - Старообрядці-біглопопівці: становлення та еволюція (2011)
Гветадзе І. Г. - Функціонування доброчинних об’єднань та установ різної конфесійної приналежності на Півдні України (ХІХ — початок ХХ ст.) (2011)
Любченко В. Б. - Чинники формування поглядів М. Костомарова на "єврейське питання" та історію українсько-єврейських взаємин (2011)
Макієнко О. А. - Біля витоків земської періодики в Україні: "Сборник Херсонского земства" (1868–1906 рр.) (2011)
Дзира І. Я. - Українське літописання ХV–ХVІІІ ст. у вітчизняній історіографії 1871–1917 рр. (2011)
Шаравара Т. О. - Дорадянська історіографія фінансових реформ другої половини ХІХ — початку ХХ ст. у Російській імперії (2011)
Великочий В. С. - Релігійні взаємини в Галичині воєнно-революційної доби: українська історіографія (2011)
Магурчак А. М. - Листи В. Винниченка до А. Жука (2011)
Янишин Б. М. - Міста та містечка Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ ст. у працях сучасних українських та польських істориків (2011)
Малій О. В. - Іван Іванович Рахманінов (1826–1897 рр.): сторінки біографії (2011)
Реєнт О. П. - Українські декабристи чи декабристи на Україні?: Рух декабристів очима істориків 1920-х років / Упор., вступ. ст. та примітки Григорія Казьмирчука, Юрія Латиша. — К.: Логос, 2011. — 195 с. (2011)
До уваги авторів! (2011)
Калініченко В. - Озброєння слов’яно–руського населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра: історіографічний аспект, Пивоваров С. (2011)
Чобанюк М. - Археологічні дані про зв’язки давньоруського населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра із Візантійською імперією, Пивоваров С. (2011)
Богачик Т. - Ремесла та домашні промисли Північної Бессарабії в дореформений період (1812 – 1868 рр.) (2011)
Шевченко А. - Торговельне законодавство Бессарабської області у першій половині ХІХ ст. (2011)
Ботушанський В. - З історії розвідки і видобутку кам’яного вугілля та нафти на Буковині (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Добржанський С. - Місце та роль голів товариства "Руська бесіда” у розвитку організації (2011)
Руснак О. - Видатні лікарі крайового шпиталю у Чернівцях (2011)
Горенко Н. - Підготовка інтелектуальної еліти у середніх навчальних закладах Буковини за часів її перебування в складі Австрії (2011)
Герегова С. - Національна ідея у творчій спадщині буковинських освітян кінця ХІХ – початку ХХ ст., Іванчук М. (2011)
Киселиця О. - Іван Дощівник: обставини життя і творчості (2011)
Никирса М. - Найновіші студії з історії забудови міста Чернівці (за матеріалами газет "Czernowitzer Zeitung” та "Bukowiner Post”) (2011)
Пушкарьов В. - Діяльність румунської поліції з попередження виступів радикальних організацій на Буковині в міжвоєнний період (2011)
Кравчук О. - Функціоналізм в громадських спорудах Чернівців: До історії зведення Чернівецького аеровокзалу, Піддубний І. (2011)
Чура В. - Фінансове становище Чернівецького обласного комітету КПУ наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. (2011)
Чайка Г. - Відомі буковинці за межами України (ХХ століття) (2011)
Добржанський О. - Буковина та Хотинщина в історичних дослідженнях за 20 років незалежності України (2011)
Кузь А. - Корсиканські кондотьєри на службі в Кафі (50-ті роки XV ст.) (2011)
Яценюк Г. - Дипломатична діяльність гетьмана-емігранта Пилипа Орлика під час перебування на території Туреччини в 1710-1714 рр. (2011)
Білецький Б. - Туристично-краєзнавча діяльність І.Франка (до 155-ї річниці від дня народження), Чебан З. (2011)
Королько А. - Іван Франко і радикальний рух на Покутті (2011)
Гуйванюк М. - Лесь Мартович в українському національному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Максимов О. - Особливості кримінального судочинства на Правобережній Україні в умовах судової реформи 1864 року (на прикладі Житомирського окружного суду (2011)
Брицький П. - Політичне становище українців у Російській та Австро-Угорській імперіях на рубежі ХІХ – ХХ ст. (2011)
Громакова Н. - Специфіка формування ідентичностей в Україні в ХІХ ст. (2011)
Гаврилюк С. - Становлення пам’яткоохоронної діяльності в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Чебаник В. - Концепція української нації в теоретичній спадщині В.Б. Антоновича (2011)
Зайцева З. - "Українське наукове товариство у Києві” у дискурсі його засновників (2011)
Кармалюк С. - Організація недержавної соціальної опіки в УНР (1917 – 1920 рр.) (2011)
Вільховик О. - Дезертирство на теренах радянської України (1918 – початок 1920-х рр.): спроба аналізу (2011)
Лазарович М. - До питання про причини й передумови єврейських погромів в Україні під час національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. (2011)
Кобута С. - Питання ветеранського статусу вояків УПА: консолідаційний ресурс політиків та правові перспективи визнання самих ветеранів (2011)
Тимошенко Ю. - Розвиток фізичної культури в освітніх закладах УРСР у другій половині 1940-х р. (2011)
Адамович С. - Проблема державного устрою України у програмових засадах і діяльності Української гельсінської спілки у 1988 – 1990 рр. (2011)
Новоскольцева Л. - Україна в умовах глобалізації: національні інтереси та соціально-економічний розвиток (2011)
Vavryniuk А. - Walka polityczna o kształt wschodniej granicy polski po II wojnie światowej (2011)
Івчик Н. - Польське та єврейське питання на правобережній Україні часів буржуазних реформ у Російській імперії (2011)
Бахов Г. - Діяльність місцевих органів влади з благоустрою міст Херсонської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Заєць Л. - Використання матеріалів періодики останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. про історію та пам’ятки Луцька у сучасній пам’яткознавчій діяльності (2011)
Кобилянська Г. - Покуття в процесі розвитку української національної культури початку ХХ ст. (2011)
Кобилянський В. - Трансформація культурно-просвітніх товариств Галичини в українському національно-визвольному русі міжвоєнного періоду (2011)
Пагор В. - Матеріальне становище викладачів та студентів Кам’янець-Подільського медичного технікуму (перша половина 30-х рр. ХХ ст.), Комарніцький О. (2011)
Розлуцький Н. - Географічні аспекти військових дій УПА на території Станіславської області (2011)
Мухаровська А. - Результати діяльності державних комісій щодо обліку збитків, заподіяних державним установам і підприємствам у Волинській області у роки Другої світової війни (2011)
Прищепа О. - Навчальні заклади у формуванні освітньо-культурного середовища повітових міст і містечок Правобережної України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2011)
Топчій О. - Сільська інтелігенція Чернігівщини в політиці Українізації (20-ті – поч. 30-х років. ХХ ст.) (2011)
Щербина Н. - Історичний шлях Одеського державного економічного університету – провідного ВНЗ українського Причорномор’я, Махінла Ю. (2011)
Передмова (2012)
Реєнт О. П. - Український національний рух у Російській імперії та політика державної влади з "українського питання" в модерну добу (2012)
Шандра В. С. - Есе про чинники тривалого українського націєтворення (2012)
Лисенко О. В. - Взаємозв’язок між результатами Великих реформ 1860–90-х рр. і Першої світової війни та їх наслідки для України (2012)
Милько В. І. - Обговорення в ІІІ Державній думі Російської імперії столипінської аграрної реформи: позиція депутатів від українських губерній і міст (2012)
Вільшанська О. Л. - Вдалий шлюб в уявленнях городян у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (на основі джерел особового походження та художньої літератури) (2012)
Донік О. М. - Етнічна диференціація і процеси соціально-культурної адаптації підприємців України в пореформену добу (2012)
Жилєнкова І. М. - Особливості економічного розвитку українських земель Російської імперії в пореформену добу (2012)
Кривопішин О. М. - Розвиток залізничного транспорту і підготовка кадрів середньої ланки в другій половині ХІХ ст. (2012)
Машкін О. М. - Правовий статус іноземних землевласників та колоністів українських губерній Російської імперії (кінець XVIII — перша половина ХІХ ст.) (2012)
Молчанов В. Б. - Вплив воєнних реформ Д.О. Мілютіна на життєзабезпечення російських військових в українських губерніях в другій половині ХІХ ст. (2012)
Томазов В. В. - Соціальний статус Федора Павловича Родоканакі та його родини в Російській імперії (2012)
Білецький П. М. - Антинімецька кампанія в Подільській губернії (1914–1917 рр.) (2012)
Загребельна Н. І. - Благодійна діяльність та меценатство представників українських торгово-промислових кіл та інтелігенції у роки Першої світової війни, Маковей Є. О. (2012)
Скрипник А. Ю. - Дислокація Російських військ на Поділлі наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. (2012)
Усенко П. Г. - Дарданелли–Босфор–Одеська затока: шлях чорноморської ескалації Великої війни (1914 р.) (2012)
Опря І. А. - Криза Російської православної церкви як передумова поширення пізньопротестантських віровчень у Правобережній Україні у 60-ті рр. ХІХ — на початку ХХ ст. (2012)
Степаненко Г. В. - Шкільна діяльність православного духівництва Правобережної України та процес підготовки Парафіяльної й Освітньої реформ 1864 р. (2012)
Кирієнко О. Ю. - "Цензурна реформа 1865 р." в українській та російській історіографії (2012)
Крижановська О. О. - Кріпацька інтелігенція в Україні (XVIII — перша половина ХІХ ст.): історіографічні аспекти (2012)
Пазюра Н. В. - Монографія Андрія Стороженка "Стефан Баторий и днепровские козаки: изследования, документы и заметки" у контексті наукової спадщини вченого (2012)
Шевченко В. В. - Стан та перспективи вивчення банкірського підприємництва на Півдні України в ХІХ — на початку ХХ ст. (2012)
Шевченко В. М. - Методологічні основи вивчення історії земельного ринку в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2012)
Янишин Б. М. - Щоденне життя галицького містечка другої половини ХІХ ст. на сторінках місцевої періодики (за матеріалами "Gazety Naddniestrzańskoi"), Тельвак В. В. (2012)
Довжук І. В. - Гірничий інженер Іліодор Фелькнер (2012)
Коляда І. А. - "Благородный осведомитель": штрихи до портрета київського цензора Сергія Никипоровича Щоголєва (2012)
Коник О. - Глушковецький А. Л. Демократія в провінції: вибори та діяльність депутатів Подільської губернії у Державних Думах Російської імперії: монографія / Анатолій Глушковецький. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2010. — 400 с. Бібліограф.: с. 179–220 (2012)
До уваги авторів! (2012)
Зміст (2012)
Бондаренко В. Ф. - Шляхи підвищення ефективності навчання англійської мови у немовних ВНЗ України, Василишина Ю. М. (2012)
Борисов В. В. - Веб-дизайн як складова фахової підготовки майбутніх учителів технологій (2012)
Воробель М. М. - Природа як засіб емоційно-естетичного розвитку дошкільників (на прикладі німецького досвіду) (2012)
Гадалова І. М. - Передумови самореалізації особистості молодшого школяра в процесі музичного виховання (2012)
Гладун Т. С. - Створення системи дидактичних умов розвитку продуктивного мислення майбутніх екологів (2012)
Горбач В. М. - Моделювання елементів функціональності навчальної лабораторної установки "Дослідження температурної залежності проникності феромагнетиків”, Люхтан О. А. (2012)
Дем’янова В. Г. - Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу під час створення посібників з російської мови як іноземної для технічних вищих навчальних закладів України, Моргунова Н. С. (2012)
Жолобов О. В. - Досвід застосування рейтингової системи оцінювання знань студентів факультету підготовки офіцерів запасу (2012)
Журавська Н. С. - Методика самостійної роботи з дисципліни "Контроль та безпека якості сільськогосподарської продукції" для майбутніх екологів на прикладі ВП НУБіП України "Боярський коледж екології і природних ресурсів", Ященко Л. Д. (2012)
Ісаєнко С. А. - Соціокультурна проблематика в змісті навчальної дисципліни ІМПС у контексті міжкультурної комунікації, Яковенко-Глушенкова Є. В. (2012)
Каплун І. В. - Емоційно-ціннісний компонент у структурі професійної ідентичності майбутніх фахівців технічного профелю (2012)
Квас О. В. - Актуальність педагогіки дитинства в сучасних педагогічних концепціях та напрямах (2012)
Клименко А. О. - Педагогічний зміст роботи сучасного викладача ВНЗ у соціальних мережах Інтернету (2012)
Кузнєцова О. Я. - Методично-організаційні цілі і завдання навчання загальної фізики майбутніх інженерів авіаційних спеціальностей в сучасних увовах (2012)
Макаренко Л. Л. - Роль інформаційно-освітнього середовища в процесі формування інформаційної культури (2012)
Мен Мен - Дослідно-експериментальна робота з формування музично-імпровізаційних умінь у майбутніх учителів музичного мистецтва (2012)
Муранова Н. П. - Моніторинг рівня навчальних досягнень старшокласників із математики в доуніверситетській системі підготовки (2012)
Мосьпан Н. В. - Педагогічні аспекти перекладу дитячої літератури (2012)
Назола О. В. - Переваги і недоліки експліцитного та імпліцитного навчання студентів граматики іноземної мови (2012)
Нижник О. В. - Методика вивчення нормального розподілу випадкових похибок вимірюваннь майбутніми вчителями технологій (2012)
Нечипоренко В. В. - Формування життєвих компетенцій в учнів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах системного розвитку навчально-реабілітаційного центру (2012)
Павицька К. М. - Організація роботи школи з батьками старшокласників: теоретичний аспект (2012)
Павлов Ю. О. - Адаптаційні процеси у професійній підготовці щодо формування професійного здоров’я майбутніх фахівців у ПТНЗ (2012)
Пантюк Т. I. - Методи виховання як способи реалізації виховних цілей, Пантюк Ю. М. (2012)
Повалій Л. В. - Педагогічна взаємодія школи і сім’ї у контексті професійного самовизначення сільських старшокласниць (2012)
Робак В. Є. - Старість у стародавньому світі: освітньо-геронтологічний контекст (2012)
Сиротюк Т. А. - Педагогічні аспекти формування у студентів вокально-виконавських умінь та навичок (2012)
Тоцька Л. О. - Вокально-виконавський стиль "bel canto”: історико-теоретичний аспект (2012)
Холоденко О. В. - Деякі соціально-історичні аспекти розвитку та поширення англійської мови (2012)
Юрченко Є. О. - Деякі аспекти формування поняття "самозахисту” у системі захисту прав особи в процесі правової підготовки соціальних працівників (2012)
Янжула О. В. - Співвідношення понять "компетентність” та "компетенція” як психолого-педагогічна проблема (2012)
Антонюк Т. Д. - Міжнародне співробітництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова як фактор суб’єктності української вищої школи у світовому освітньому просторі (2012)
Дмишук О. С. - Причини та характер початкового етапу становлення Київської Духовної Академії: історичний аналіз (2012)
Новикова О. В. - Взаимоотношения греков и варваров в Заподном Крыму VI – II вв. до н. э.: формирование концепций в досоветский период (2012)
Черкасов О. В. - Історіографія досліджень мезоліту Криму протягом 20– 30-х рр. ХХ століття (2012)
Шакурова О. - Проблема походження українців у сучасній українській історіографії (2015)
Шостак М. - Заснування Київської Русі в новітніх дослідженнях українських вчених (2015)
Баран В. - Археологічні дослідження давнього Галича (червень — вересень 2000 р.), Томенчук Б. (2015)
Висотін М. - Проблема повернення українських бранців з татарської неволі за часів Хмельниччини (2015)
Білецький Н. - Теорія ввічливості та теорія звертань як перспективне методологічне поле для аналізу дипломатичних листів ранньомодерної доби (2015)
Отрошко Л. - Символотворення в етнокультурному просторі України: постановка проблеми (2015)
Зінченко А. - Спротив вірян заходам російської влади у руйнуванні Уніятської церкви в Білорусії і на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст. — у 1830-ті роки (2015)
Склярова О. - Соціально-економічні аспекти національного визволення в українській публіцистиці початку ХХ століття (2015)
Овсіюк О. - Повсякденне життя населення м. Києва 1943 — 1945 рр. у радянській та вітчизняній науковій літературі (2015)
Галущак М. - Суспільно-політичне значення львівської неформальної преси кінця 80-х — початку 90-х років ХХ століття (2015)
Терлецький В. - Кант, програма Просвітництва та її неминуще значення для сьогодення (2015)
Тимошик М. - Прізвища і прізвиська одного села: історія, етимологія, класифікація (2015)
Смольницька O. - Міфологеми у поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк: до витоків проблеми (2015)
Газізова О. - Українознавчий зміст патріотизму сучасної молоді (2015)
Присяжна Т. - Українознавство як комплексна дисципліна та філософія освітньо-виховного процесу (2015)
Беззуб Ю. - Українознавство в тенденціях культурно-освітнього розвитку України початку ХХІ століття (2015)
Шевченко Т. - Історія України в сучасній німецькомовній історичній науці: історики та тематика досліджень (2015)
Шевчук О. - Перші священики-місіонери УГКЦ в Аргентині та їхній вплив на формування української спільноти (2015)
Фігурний Ю. - Українознавча діяльність Валентини Борисенко (2015)
Баран В. - Українська земля і людність у Великому переселенні народів (Рецензія на книгу Абашиної Н. С., Відейка М. Ю. "Повість про велике розселення слов'ян". - К.: КРІОН, 2011. - 256 с.: іл.), Чирков О. (2015)
Фігурний Ю. - Україна VS Росія — цивілізаційне та військово-політичне протистояння (Рецензія на книгу Залізняка Л. Л. "Україна між Сходом і Заходом. Про витоки і суть російсько-української війни 2014 р.". - К.: Шлях, 2014. - 168 с.) (2015)
Чирков О. - Українці — корінний народ Криму (Рецензія на книжку Олександра Міндюка "Українці - корінний народ Криму". - К.: Велес, 2009. - 32 с.) (2015)
Антонюк T. - Рецензія на монографію Т. П. Усатенко "Епістемологія українознавства: педагогічний контекст". Кіровоград: ІМЕКС-ЛТД, 2014. - 128 с. (2015)
Ярошинський О. - Експертна дискусія "Стратегія реінтеграції Криму: проблеми створення та перспективи реалізації" (2015)
Фігурний Ю. - Релігійні процеси на Наддніпрянщині у IX — XXI століттях (2015)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Боротьба з АЧС триває (2015)
Ісаєнко В. - Вітаємо, ветеринарна зміно! (2015)
Івасенко Б. - День знань у Білоцерківському національному аграрному університеті (2015)
Косінський О. В. - Особисті якості та психологічні чинники під час проведення акредитації лабораторій, Сімонов Р. П., Сидорко І. І. (2015)
Голуб Ю. С. - Деякі тавтології в епізоотології, Недосєков В. В. (2015)
Клестова З. С. - Нові біологічні системи для детекції збудників вірусних інфекцій холоднокровних тварин, Савінова І. В. (2015)
Андрійчук А. В. - Ефективність препарату Харуфікс+ за експериментального асоційованого мікотоксикозу поросят, Мельник А. Ю. (2015)
Скляр О. І. - Вплив озону на зоогігієнічні параметри корівника і як наслідок на мікробіологічні показники шкіри вим’я та дійок, Скляр І. О. (2015)
Товстига В. П. - Аналіз прояву захворювання тварин на сказ на території Запорізької області (2015)
Рудик С. К. - Факультету ветеринарної медицини НУБіП України – 95 років, Цвіліховський М. І., Засєкін Д. А., Любецький В. Й., Стегней М. М. (2015)
Коцюмбас І. Я. - ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок – 40 років: Екскурс в історію та сьогодення (2015)
Гуфрій Д. - Приклад вірного служіння науці та своєму народові. До 100-річчя від дня народження професора Зеновія Скородинського (1915–1985), Гунчак В., Скорохід В., Канюка О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Гавриленко А. В. - Епідемічна діарея свиней: підходи до профілактики та контролю, Недосєков В. В. (2015)
Потоцький М. К. - Інвазійні хвороби промислових диких тварин (протозоонози), Тютюн А. І., Колганов О. В. (2015)
Мачуський О. В. - Результати розроблення та впровадження у практику ветеринарної медицини референт-стандарту "Антиген сибірковий", Ушкалов В. О., Головко А. М., Бабкін М. В., Кошельник В. Г., Колеснікова К. Ю., Терпецька Т. О. (2015)
Шутченко П. О. - Метод флуоресцентної гібридизації In Situ в системі індикації сальмонел у продуктах птахівництва, Стегній Б. Т., Герілович А. П., Казанцев Р. Г. (2015)
Чорний М. В. - Природна резистентність і продуктивність свиней за умов різного санітарно-гігієнічного стану, Митрофанов О. О., Митрофанов О. В., Баско С. О., Панасенко Є. А., Щепетільніков Ю. О. (2015)
Марків В. І. - Приватна практика – відлуння минулого чи привид майбутнього?, Васильків О. Б., Леськів Я. М. (2015)
Міжнародна науково-практична конференція (2015)
Загребельний В. О. - З нагоди 100-річчя з дня народження Юрія Прокоповича Сміяна (2015)
Смолій В. А. - Слово до читача (2013)
Реєнт О. П. - Вступне слово (2013)
Ададуров В. В. - Наполеонові "українці": шляхта Правобережжя у французьких планах воєнної кампанії 1812 р. (2013)
Бабилунга Н. В. - 1812 год в истории народов Молдовы и Приднестровья: взгляд через столетия (2013)
Бережинский В. Г. - Комплектование вооруженных сил и местные органы самоуправления Российской империи в начале XIX в. (в контексте подготовки к Отечественной войне 1812 г.) (2013)
Дроздов Ф. Б. - Участие Нижегородского ополчения в Заграничных походах 1813–1814 гг., Николаев Д. А. (2013)
Кирієнко О. Ю. - Політична і військова складові російської цензури під час війни 1812 р. (2013)
Коровин В. В. - Население Юго-Западного края в Отечественной войне 1812 года (на примере Курской губернии) (2013)
Курцев А. Н. - Бегство мирных жителей России от нашествия французов в 1812 г. (2013)
Машкин А. Н. - Украинские губернии Российской империи в Отечественной войне 1812 года (2013)
Милько В. І. - Києво-Печерська фортеця в 1810–1812 рр.: оборонні заходи та укріплення (2013)
Рахимов Р. Н. - Башкиро-мещерякское войско в Отечественной войне 1812 года (2013)
Сидорович Є. С. - Спроба організації роялістського походу герцогом А.Е. де Ришельє проти революційної Франції наприкінці XVIII ст. як перша спроба антинаполеонівського протистояння (2013)
Голяченко О. С. - М. І. Кутузов і Горошки: маловідомі факти з волинської біографії полководця та сучасність (2013)
Донік О. М. - Михайло Семенович Воронцов: шлях від героя війни 1812 р. до новоросійського генерал-губернатора (2013)
Осипчук І. Ю. - Дипломатична позиція Адама Чарторийського в період наполеонівських війн (2013)
Усенко П. Г. - Від адмірала Чичагова до віце-адмірала Колчака та контр-адмірала Немитця: питання Константинополя (2013)
Уткін О. І. - Генерали Тучкови — герої Вітчизняної війни 1812 р. (2013)
Філоретова Л. М. - Герої війни 1812 року в історії Центральної України, Чорний О. В. (2013)
Чорний О. В. - Маловідомий герой епохи наполеонівських війн генерал-майор Микола Данилович Кудашев (2013)
Голикова Н. И. - 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года (по материалам периодической печати Вологодской губернии) (2013)
Головко Ю. І. - Зовнішня торгівля Південної України в умовах континентальної блокади: джерелознавчий аспект (2013)
Захарчук О. М. - Дипломатія Наполеона Бонапарта в період закордонних походів Російської армії (1813–1814 рр.) у сучасній російській історіографії (2013)
Луняк Є. М. - "Історія козаків" Шарля-Луї Лезюра (1814) в контексті козацьких зацікавлень в наполеонівській Франції (2013)
Молчанов В. Б. - Джерельна база та історіографія проблеми міських органів влади в Правобережній Україні за часів наполеонівських війн (2013)
Перелигіна О. І. - Збірник документів про участь українського народу у Вітчизняній війні 1812 року: Проект (1945) та його реалізація (1948) в оцінці сучасників (2013)
Марченко О. І. - Вітчизняна війна 1812 року в науковій діяльності Національної історичної бібліотеки України, Приліпко Т. А., Новицька А. І. (2013)
Цигульський С. М. - Історіографічні аспекти участі малоросійських козаків у війні 1812 р. (2013)
Загребельна Н. І. - Теоретичні і методичні засади використання художньої літератури на уроках історії України у 9 класі (на прикладі вивчення теми "Російсько-французька війна 1812 р. і Україна"), Ухаль В. М. (2013)
Коляда І. А. - Теоретико-методичні засади висвітлення ролі історичної особи на уроках з історії України у 9 класі при вивченні теми: "Російсько-французька війна 1812 р. і Україна (І. Котляревський — організатор козацьких полків у війні 1812 р.)" (2013)
Дзагалов А. С. - О методах управления горцами графа Н.И. Евдокимова в 1860-х годах в "Записке" Д.И. Святополк-Мирского (2013)
Дзира І. Я. - Давньоукраїнські літописи ХІ–ХІІІ ст. у вітчизняній науковій літературі 1830–1860-х рр. (2013)
Жванко Л. М. - Всеросійський земський союз та Всеросійський союз міст: створення вертикалі допомоги біженцям Першої світової війни (український контекст) (2013)
Ільницький І. В. - Нормативні та ідейно-концептуальні основи організації управління західноукраїнськими землями у період першої російської окупації (серпень 1914 — червень 1915 рр.) (2013)
Мех Н. О. - Трактат Афанасія Кальнофойського "Тератургіма або Чудеса…" в сучасному українському культурному просторі (2013)
Савченко В. А. - Виникнення та перші кроки Конфедерації анархістських організацій України "Набат" (листопад 1918 — березень 1919 рр.) (2013)
Таранець С. В. - Соціальна благодійність старообрядців у Росії в ХІХ — на початку ХХ ст. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Одинцова В. М. - Гостра токсичність S-алкілпохідних 5-(адамантан-1-іл)-4r-1,2,4-тріазол-3-тіону, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічне дослідження бедринцю ломикаменевого (pimpinella saxifraga l.), Гонтова Т. М., Панасюк Е. А. (2015)
Калюжна О. С. (Харків) - Розробка лабораторної технології функціонального продукту харчування кумису (2015)
Белей С. Я. - Визначення оптимальних умов екстрагування та одержання сухого екстракту подорожника ланцетолистого, Грошовий Т. А. (2015)
Гуреєва С. М. - Розробка складу та технології таблеток валацикловіру гідрохлориду (2015)
Ведерникова І. О. - Встановлення умов стабілізації магнітних наночастинок у складі систем магнітокерованого таргетінгу лікарських речовин (2015)
Качапут О. І. - Дослідження асортименту допоміжних речовин, які використовують у лікарських препаратах у формі суспензій для ін’єкцій, зареєстрованих на ринку України, Гуреєва С. М. (2015)
Могилюк В. В. - Вплив розчинних наповнювачів із різним розміром часток на кінетику вивільнення триметазидину дигідрохлориду in vitro з матричних таблеток, Давтян Л. Л. (2015)
Гудзь Н. І. - Розробка методик контролю для лабораторної технології глюкозовмісних перитонеальних діалізних розчинів (2015)
Фетісова О. Г. - Валідація методики кількісного визначення кромоглікату натрію в очних краплях протиалергійної дії (2015)
Кучеренко Л. І. - Розробка методики кількісного визначення для постадійного контролю виробництва таблеток "гіпертрил", Парнюк Н. В., Моряк З. Б. (2015)
Кучеренко Л. І. - Щодо стандартизації субстанції гіпертрилу (2015)
Гриньків Я. О. - Інформаційно-організаційне забезпечення фармацевтичної допомоги хворих на епілепсію, Блавацька О. Б., Лозинська М. О. (2015)
Волкова А. В. - Дослідження структури українського ринку лікарських засобів для лікування захворювань гепатобіліарної системи, Федосов А. І., Кисличенко В. С. (2015)
Літвінова О. В. - Аналіз особливостей патентно-інноваційної стратегії при створенні орфанних препаратів (2015)
Альбедхані О. С. - Аналіз стану виробництва та дослідження асортименту виробів медичного призначення на вітчизняному фармацевтичному ринку, Калушка О. Б., Грошовий Т. А. (2015)
Очеретнюк А. О. - Вплив інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5 % на біохімічні маркери фіброгенезу легеневої тканини в щурів з опіковою травмою шкіри (2015)
Давішня Н. В. - Дослідження впливу комбінації глюкозаміну з кетопрофеном у формі крем-гелю на спонтанну больову реакцію в щурів, Зупанець І. А., Шебеко С. К. (2015)
Підченко В. Т. - Вплив гриба ganoderma lucidum (curt.:fr.) P. Karst. На гуморальну імунну відповідь у мишей лінії cba/ca з вторинним імунодефіцитом, Ніженковська І. В., Бичкова Н. Г., Бісько Н. А., Родніченко А. Є. (2015)
Івануса І. Б. - Особливості показників вільнорадикального окиснення і антиоксидантної системи у тварин за умов гострого токсичного та субхронічного ураження ацетамінофеном на тлі довготривалого застосування естрогенів та прогестинів при корекції тіотриазоліном та гепадифом (2015)
Крутських Т. В. - Вивчення протигерпетичної активності таблеток альтабор, Нестерова Н. В., Загородня С. Д. (2015)
Панфілова Г. Л. - Аналіз проблем та розробка заходів щодо підвищення ефективності фармацевтичного забезпечення хворих на лейкози в Україні, Цурікова О. В. (2015)
Піняжко О. Б. - Теоретичні основи і напрями використання мультикритеріального аналізу рішень у фармацевтичній галузі україни відповідно до європейського вектора реформування, Заліська О. М. (2015)
Перехода Л. О. - Антиконвульсанти, що мають гамк-ергічний механізм дії (2015)
Ежнед М. А. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Тригубчак О. В., Грошовий Т. А. (2015)
Шандра В. С. - Адміністративна та судова відповідальність чиновника в законодавчих актах Російської імперії (до постановки наукової проблеми) (2013)
Водотика Т. С. - Соціальна ціна та соціальна відповідальність: підприємницька благодійність у другій половині ХІХ ст. (2013)
Демешко Ю. О. - Участь купецтва у функціонуванні банківської сфери Новоросійського краю (початок ХІХ ст. — 60-ті рр. ХІХ ст.) (2013)
Довжук І. В. - Діяльність Селянського поземельного банку в Україні на початку ХХ ст. (2013)
Кароєва Т. Р. - Чи була доступна книга подолянам на межі ХІХ–ХХ століть? (соціоекономічний аналіз купівельної спроможності населення Подільської губернії) (2013)
Лисенко О. В. - Вплив імперського зовнішньополітичного курсу на загострення соціально-економічних та міжетнічних протиріч в Наддніпрянщині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) (2013)
Молчанов В. Б. - Вплив воєнних реформ Д. О. Мілютіна на життєзабезпечення російських військових в українських губерніях у другій половині ХІХ ст. (Закінчення) (2013)
Панченко В. С. - Мировий суд на Волині (1868–1873 рр.): від проектів до дій (2013)
Силка О. З. - Товариства благоустрою в Україні на початку ХХ ст. (на матеріалах Чернігівської губернії) (2013)
Стасів Я. В. - Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ — першій третині ХХ ст. (2013)
Шляхов О. Б. - Ставлення підприємців південноукраїнських губерній до політики імперського центру на початку ХХ ст. (2013)
Глизь Ю. І. - Київська міська дума: виборці, гласні та виборчі практики (1871 р. — початок ХХ ст.) (2013)
Полич М. І. - Громадсько-політична діяльність Лонгина Цегельського в контексті суспільно-політичного життя Східної Галичини кінця ХІХ — початку ХХ ст. (2013)
Скрипник А. Ю. - Київська губернія як стратегічний район перебування російської армії наприкінці ХVІІІ — першій половині ХІХ ст. (2013)
Янишин Б. М. - Концепція та програми "органічної" праці в українському національному русі Галичини наприкінці ХІХ ст. (2013)
Ільницький І. В. - Тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини: кадровий аспект (2013)
Синявська Л. І. - Вплив "особливих" органів Російської імперії на організацію роботи промислових підприємств України у 1914–1916 рр. (2013)
Донік О. М. - Реформування комерційної освіти в Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: поєднання інтересів держави і підприємницького капіталу (2013)
Милько В. І. - Наглядово-контрольна діяльність інспекції Київського навчального округу (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) (2013)
Ховрич С. М. - Актуалізація проблеми інтегрування освітян у міжнародний соціум інтелектуалів (на прикладі вишів Наддніпрянської України наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.) (2013)
Яременко І. О. - Земське вчительство українських губерній Російської імперії як соціально-професійна група (70–80 рр. ХІХ ст.) (2013)
Кирієнко О. Ю. - Духовна цензура в Російській імперії наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.: метод перебору варіантів контролю за інформаційним простором (2013)
Реєнт О. П. - Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки радянської історіографії 1920-х рр.), Шевченко В. М. (2013)
Дзира І. Я. - Давньоукраїнські літописи в національній історіографії 70–90-х рр. ХІХ ст. (2013)
Іщенко Д. В. - Міфи про спільне походження, колективні генеалогії та конструювання ментальних мап (2013)
Усенко П. Г. - Под "Высочайшей" эгидой (у истоков демократической тенденции военной печати) (2013)
Машкін О. М. - Князь О. А. Безбородько на тлі своєї епохи: людина, воєначальник, адміністратор, політик (2013)
Коляда І. А. - Тимофій Флоринський — імперський антиукраїнофільський інтелектуал-цензор (2013)
Крижановська О. О. - Нестор літописець (Нестор Малеча). Словничок Шевченкової мови. — Миколаїв, 2013. — 100 с., іл. (2013)
Молчанов В. Б. - Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР (1917–1921 рр.): (монографія) / Т. Б. Бикова; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. — 247 с., Аджиєва Л. С. (2013)
Наші автори (2013)
Шмаков О. М. - Чи властиве оперативне мистецтво Національній гвардії України? (2015)
Єрмошин М. О. - Підхід до формалізації процесу вироблення рішення на участь угруповання Національної гвардії України у заходах єдиної державної системи цивільного захисту з ліквідації наслідків техногенної аварії, Назаренко О. Л., Побережний А. А. (2015)
Варакута В. П. - Заходи щодо посилення блокпостів та опорних пунктів як елементів системи оборони в умовах ведення оборонного бою проти незаконних збройних формувань, Чухлатий А. В., Пегахін І. А. (2015)
Фисун К. А. - Реализация экспертных оценок при анализе разрабатываемых тестов для проведения семинарских занятий в процессе учебной подготовки (2015)
Олещенко О. А. - Основні аспекти створення інформаційно-телекомунікаційної системи Національної гвардії України, Поляков В. Ю. (2015)
Адамчук М. М. - Результати ранжирування факторів, що впливають на склад та чисельність угруповань Національної гвардії України, які створюються для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки, Бaбков Ю. П., Колянда В. В., Кучерина С. Є. (2015)
Тробюк В. І. - Проблемні питання виконання завдань розвідки частинами та підрозділами Національної гвардії України в антитерористичній операції, Обрядін В. В., Овчаренко В. В., Гончар Р. О., Пістряк П. В. (2015)
Сафошкіна Л. В. - Математична модель інформаційних зв’язків на етапі підготовки до проведення спеціальної операції (2015)
Орел О. В. - Модель для визначення рівнів кваліфікації правопорушників системи інформаційної безпеки процесів службово-бойової діяльності Національної гвардії України (2015)
Ліпатов І. І. - Забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України від загроз і факторів деструктивного впливу (2015)
Рютін В. В. - Особливості співпраці військових психологів з волонтерами-психологами під час проведення антитерористичної операції, Арнаутова В. В. (2015)
Бакало В. Р. - Актуальні проблеми державної реєстрації військових формувань, Варченко О. М., Бакало І. І. (2015)
Непіпенко Л. П. - Військові священики (капелани) у сучасній Україні (2015)
Анотації (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Бобрик В. І. - Оптимізація інституту процесуальних строків у цивілістичному судочинстві України (2015)
Гуржій А. В. - Об’єкт правопорушення як критерій структуризації адміністративно-деліктного законодавства, Мельник Ю. О. (2015)
Марченко О. В. - Сфера рекламних послуг як об’єкт державного регулювання (2015)
Буцко О. В. - Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого 239-2 КК України (2015)
Мороз А. О. - Об’єктивна сторона злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи (2015)
Олєйнічук О. М. - Кваліфікуючі ознаки складу злочину безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (2015)
Орлов Ю. В. - Місце вчинення злочину як ознака об’єктивної сторони діяння, передбаченого ст.158-2 КК України (2015)
Сервецький І. В. - Деякі проблеми кримінальної відповідальності організатора злочинної діяльності, Чуфрін Ю. Ю. (2015)
Соловйова А. М. - Становлення кримінальної відповідальності за майнові злочини за законодавством України та зарубіжних країн (романо-германської та англосаксонської правових систем) (2015)
Азаров Ю. І. - Проблемні питання закриття кримінального провадження під час досудового розслідування, Климчук М. П. (2015)
Александренко В. В. - Кримінально-правові та криміналістичні аспекти жорстокого поводження з тваринами (2015)
Аракелян Р. Ф. - Індикатори ефективності інституційних засад при розгляді медіації в кримінальному провадженні (2015)
Расчотнов Є. В. - Відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні (2015)
Самодін А. В. - Тимчасове обмеження доступу до інформації у кримінальному процесуальному законодавстві України (2015)
Хахуцяк О. Ю. - Статус понятого у кримінальному провадженні (2015)
Бойко Л. І. - Міжнародні стандарти дисциплінарної відповідальності адвокатів (2015)
Рапаєва М. В. - Державна молодіжна політика в Україні: законодавчі гарантії і практична реалізація (2015)
Сервецький І. В. - Екстремологія: характеристика об’єкта нової галузі юридичної науки (2015)
Вітаємо з Днем народження Савенкову Т.Г. (2015)
Ткаченко В. М. - Перша світова війна в нашому сьогоденні (2014)
Жилєнкова І. М. - Організаційні заходи громадськості України щодо перегляду торгової угоди 1904 р. з Німеччиною (1913–1914 рр.) (2014)
Машкин А. Н. - Луцкий (Брусиловский) прорыв: предпосылки, подготовка, ход, последствия (2014)
Науменко А. О. - Бойова діяльність російських військ на українських землях під час Галицької битви: історіографічний аналіз (2014)
Усенко П. Г. - Особлива місія О. Колчака до Трабзона і Батумі 1917 р. (2014)
Черевко О. В. - Наслідки Першої світової війни: "українська проекція" (2014)
Жванко Л. М. - Інститут головуповноважених та уповноважених з улаштування біженців у Російській імперії: нормативно-правові аспекти та реалії життя 1915–1917 рр. (2014)
Милько В. І. - Управління навчальними округами України напередодні та в роки Першої світової війни (2014)
Молчанов В. Б. - Вплив Першої світової війни на життєвий рівень населення України (2014)
Годунова Л. В. - Імперський податковий апарат у Наддніпрянській Україні напередодні та в роки Першої світової війни: в працях тогочасних дослідників (2014)
Орлик С. В. - Українське повітове місто і Велика війна: продовольчі проблеми та ріст цін (2014)
Синявська Л. І. - Діяльність гірничо-видобувних підприємств сходу і півдня України у 1914–1916 рр. (2014)
Вільшанська О. Л. - Суспільні настрої в Україні під час Першої світової війни (2014)
Донік О. М. - Гуманітарна складова діяльності Всеросійського союзу міст в Україні в роки Першої світової війни (2014)
Драч О. О. - Повсякдення на вищих жіночих курсах в умовах Першої світової війни (2014)
Загребельна Н. І. - Благодійна діяльність освітян Київського учбового округу в роки Першої світової війни (2014)
Зайцева З. І. - Суспільно-політичний дискурс української інтелігенції в роки Першої світової війни: конструювання смислів "великого суб’єкту" (2014)
Кирієнко О. Ю. - Контроль за інформаційним простором в українських губерніях Російської імперії у роки Великої війни (2014)
Коляда І. А. - Українська інтелігенція у роки Великої війни: поліційно-жандармський нагляд та політика репресій (2014)
Лисенко О. В. - Витоки антипатріотичних настроїв в російській армії під час Першої світової війни (2014)
Петренко І. М. - Участь учителів і учнів церковнопарафіяльних шкіл лівобережних українських єпархій Російської імперії у Першій світовій війні (2014)
Силка О. З. - Сільські відділення Російського товариства Червоного Хреста в Лівобережній Україні (2014)
Степаненко Г. В. - Державна служба і пастирське служіння православного духівництва міст Правобережної України в роки Першої світової війни (2014)
Яременко І. О. - Земське вчительство України напередодні та в період Першої світової війни: правовий статус, соціальний авторитет та оплата праці (2014)
Кирієнко О. Ю. - Буковина в роки Першої світової війни 1914–1918 рр. Документи / Упорядкування, передмова, коментарі, переклад з німецької та російської мов В. М. Ботушанського. — Чернівці: Технодрук, 2014. — 356 с. (2014)
Ковальчук Т. В. - Світогляд Т. Г. Шевченка у контексті суспільно-політичної думки в Україні (1830–1860-ті рр.) (2014)
Борчук С. М. - Розвиток української енциклопедистики у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (2014)
Ільницький І. В. - Нафтопереробна промисловість Галичини в умовах першої Російської окупації краю (вересень 1914 р. — червень 1915 р.) (2014)
Наші автори (2014)
Редакційна колегія (2014)
Титул, содержание (2011)
Николаев В. А. - Особенности прокатки на комбинированном полосовом стане, Васильев А. А. (2011)
Репях С. И. - Модуль охлаждения Т-образного узла отливки, Жегур А. А. (2011)
Бейгельзимер Э. Е. - Инженерная методика расчета радиуса пятна контакта охлаждающей струи на верхней поверхности горячекатаного листа (2011)
Зайчук А. В. - Исследование мартеновских шлаков как перспективного сырья для производства керамических пигментов. Изучение минералогического состава шлаков. Сообщение 2, Белый Я. И., Минакова Н. А., Шовкопляс Е. В., Пивоваров А. А., Пивоваров Ю. А. (2011)
Кривенко С. В. - Принцип синхронного управления частотой вращения окомкователя и влажностью шихты (2011)
Жуков Л. Ф. - Исследование стабильности оптических термометрических характеристик жидкого чугуна, Корниенко А. Л., Зубенина Н. Ф. (2011)
Слажнев Н. А. - Система коррекции расходных характеристик магнитовесовой установки при переменном уровне расплава в тигле (2011)
Паршина Е. А. - Стратегические направления использования специальных сталей, произведенных с помощью ресурсосберегающих технологий, Пельтек И. И., Иванова М. И. (2011)
Станиславу Львовичу Ярошевскому - 80 лет (2011)
Бондар В. І. - Методологічні та психодидактичні засади підготовки практичного психолога в умовах університетської освіти, Митник О. Я., Шапошнікова А. С. (2013)
Андарало А. И. - Система менеджмента качества как средство повышения эффективности высшего педагогического образования в Республике Беларусь (2013)
Богославець Л. П. - Сучасні підходи до викладання розділу "Лексика” у процесі підготовки до ЗНО (2013)
Вікторова Л. В. - Діагностика сформованості іншомовної професійно-комунікативної компетентності (2013)
Гадалова I. М. - Формування музичної культури учнiв нацiональної школи (2013)
Дичка Н. І. - Модель навчання студентів з комп’ютерних спеціальностей професійно орієнтованого писемного мовлення з використанням елементів дистаційного навчання (2013)
Дубровіна І. В. - Професійні функції вчителів музичного мистецтва в контексті самоосвіти (2013)
Жигадло Г. Б. - Етапи формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі організації та вивчення спортивних ігор (2013)
Жижко Т. А. - "Класичний” і "не класичний” університет XXI століття (2013)
Іваницька Н. А. - Визначення поняття "якість компетентностей" старшокласників як проблема дидактики фізики (2013)
Ковалькова Т. О. - Стан підготовки майбутнього психолога до професійної діяльності в авіційній галузі (2013)
Ковальова К. В. - Комунікативна компетентність інженерів-аграрників: сутність та структурні компоненти (2013)
Колечинцева Т. С. - Формування професійно-значимих знань та умінь під час викладання фізики у ВНЗ морського профілю (2013)
Кондрак Еліас Аріф - Життєва сила теорії Махатма Ганді та Л. М. Толстого про непротивлення злу насильством (2013)
Корзун В. В. - Планування педагогічного процесу в індивідуальних класах вищих мистецьких навчальних закладів, Ревуцька С. О. (2013)
Корнелюк В. О. - Формування професійно-евристичних знань у бакалаврів (2013)
Кучменко О. Б. - Щодо питання удосконалення методики в галузі біологічної підготовки студентів психологів та практичних психологів (2013)
Макаренко Л. Л. - Професійні очікування учнів педагогічних училищ і орієнтація на успіх у професійній діяльності, Гусак Н. (2013)
Махінов В. М. - Женевська лінгвістична школа про теоретичні засади формування мовної особистості (2013)
Ніколаєнко С. М. - Без моралі, патріотизму і вихованості Україна буде тупцюватися на місці (2013)
Піддячий В. М. - Професійні самоосвіта та самовиховання майбутнього вчителя (2013)
Проценко У. М. - Система підготовки фахівців з фізичного виховання у вищих спеціалізованих навчальних закладах України (70-91 рр. XX ст.) (2013)
Сергієнко В. П. - Міждисциплінарне Е-навчання в контексті забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів, Ковальчук Г. О. (2013)
Сидорчук Л. А. - Концепція ерономічного проектування системи "Людина-техніка-середовище" (2013)
Стучинська Н. В. - Побудова логіко-дидактичної структури та модульне конструювання навчальної дисципліни "Гігієна харчування” для майбутніх учителів технологій, Нечаюк Н. О. (2013)
Цуруль О. А. - Самостійна робота учнів як елемент методичної підготовки вчителів біології (2013)
Чеботарева И. Г. - Значимость самостоятельной работы студентов в овладении иностранным языком (2013)
Чжоу Мин - Методические принципы формирования профессионольного интереса к оперному искуству (2013)
Антонюк Т. Д. - Міжнародна співпраця НМУ імені О. О. Богомольця: напрями, форми та географія партнерства (2013)
Хмельницька Л. В. - Роль та місце українських селянок у роки колективізації та під час голодомору 1932-1933 рр. (2013)
Кабанець Н. І. - Логічна основа інтерпретації поняття суспільного договору (2015)
Липець Л. В. - Міждержавне усиновлення: проблеми та шляхи вирішення (2015)
Виноградова Г. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення збереження маневреного житлового фонду (2015)
Павлов Д. М. - Організаційно-правові засади реформування сектору безпеки та оборони України як умова підвищення ефективності забезпечення природно-техногенної безпеки та цивільного захисту (2015)
Сокуренко В. В. - Порівняльно-правовий аналіз міжнародного досвіду правового регулювання сферою оборони Естонії та України (2015)
Братель С. Г. - Правоохоронна сфера як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Марченко О. В. - Правові засади державної інформаційної політики (2015)
Михасик Л. В. - Предмет складу злочину, передбаченого ст. 239-1 КК України (2015)
Мороз А. О. - Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги (2015)
Ольховенко О. І. - Об’єктивна сторона злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (2015)
Орлов Ю. В. - Час як об’єктивна умова вчинення злочину, передбаченого ст.158-2 КК України (2015)
Сервецький І. В. - Щодо поняття та змісту "Українська мафія", Чуфрін Ю. Ю. (2015)
Торбєєв М. О. - Причини та умови індивідуальної злочинної поведінки проти радіаційної безпеки (2015)
Азаров Ю. І. - Окремі питання збирання доказів у кримінальному провадженні, Хабло О. Ю., Конюшенко Я. Ю. (2015)
Макаров М. А. - Оскарження слідчому судді рішення про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (2015)
Самодін А. В. - Невтручання у приватне життя як засада кримінального провадження (2015)
Хахуцяк О. Ю. - Місце актів ревізій та перевірок у кримінальному провадженні (2015)
Дудар С. К. - Європейська правова інтеграція: характеристика основних моделей (2015)
Агаев Ш. О. - Дидактические вопросы технологической подготовки школьников (2013)
Білоконна Н. І. - Емоційний контакт як засіб реалізації гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі (2013)
Білоконний С. П. - Психолого-педагогічний аспект толерантності як важливої якості особистості (2013)
Бінецька Д. І. - Формування у майбутніх учителів іноземної мови здатності до реалізації проблемного навчання в школі (2013)
Бовтрук Н. С. - Програмне забеспечення Smart Notebook як середовище для створення ігрових елементів на уроках технологій (2013)
Войчун О. В. - Проблема розвитку громадянської активності майбутнього вчителя засобами студентського самоврядування (2013)
Галай О. П. - Проектна робота як сучасна технологія навчання (2013)
Галєєва А. П. - Студентське самоврядування в організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, Бондарчук А. А. (2013)
Джалилзаде Ш. Ю. - Педагогические возможности воздействия на формирование личности студента (2013)
Економова О. С. - Формування професійної культури майбутнього учителя музики (2013)
Жижко Т. А. - Становлення та історична ґенеза університетської освіти в європейському просторі (2013)
Жолобов О. В. - Деякі аспекти мотивації суб’єктів навчально-виховного процесу в контексті формування сучасного освітньо-інформаційного середовища (2013)
Западинська І. Г. - Професійна підготовка вчителів гуманітарних спеціальностей в системі педагогічної освіти України другої половини XIX - початку XX ст.Історичний аспект (2013)
Корнелюк В. О. - Використання комп’ютерних знань у процесі професійної підготовки особистості (2013)
Костюков В. В. - Наукові підходи до формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя музики (2013)
Лобачук І. М. - Принципи навчання німецькій мові як другій іноземній в економічному вузі (2013)
Лозинська С. В. - Суспільно-педагогічні умови організації трудового виховання та формування елементарних трудових навичок дітей дошкільного віку (1918–1939 РР.) (2013)
Лукашенко Т. Ф. - Організаційно-педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків (2013)
Мадзігон В. В. - Державне регулювання підприємницької діяльності на основі податків та оборотності капіталу, його складу і структури (2013)
Макаренко Л. Л. - Кваліфікаційні ознаки електронних ресурсів (2013)
Малінка О. О. - Концептуальні положення технології навчання іноземних мов студентів нелігвістичних освітніх закладів (2013)
Маньгора В. В. - Вплив практики на формування професійної компетентності майбутніх юристів (2013)
Опанасенко Н. І. - Роль самостійної роботи у підгготовці вчителя початкової школи при викладанні фахових дисциплін (2013)
Панченко В. О. - Формування математичних понять у молодших школярів на уроках математики (2013)
Потужній О. В. - Керування навчальним процесом фізичного виховання у спеціальних медичних групах (2013)
Сіданіч І. Л. - Організаційно-педагогічні основи духовно-морального виховання дітей в школах України в період 1917-1945 років (2013)
Тільняк Н. В. - Мовленнєва ситуація як категорія лінгводидактики (2013)
Топчієва І. О. - Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки (2013)
Трунова О. В. - Стохастика в навчальних закладах економічного спрямування в дореволюційній Росії (2013)
Чеботарева И. Г. - Аудирование как неотьемлемая часть обучения иностранному языку в вузе, Щербань Л. М. (2013)
Черненко Г. М. - Формування дослідницьких умінь у молодших школярів при вивченні природознавства (2013)
Чернишова М. - Мотивація як провідний фактор готовності до дослідницької діяльності майбутніх менеджерів (2013)
Чинчева Л. В. - Формування готовності майбутнього вчителя музики до забеспечення розвитку художньо-творчих здібностей школярів (2013)
Швець Н. А. - Валеологічне освітнє середовище як провідна детермінанта забезпечення здорового способу життя студентів у Російській Федерації (2013)
Гай-Нижник П. - Життя та будні резиденції диктатора: палац Гетьмана усієї України П. Скоропадського (2013)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості системи фізичного виховання в УРСР у перші повоєнні роки (2013)
Черваньов Д. - Пріоритетні напрямки реалізації відкритих інновацій в Україні, Названова Л. (2012)
Жилінська О. - Інвестиційне посередництво та його вплив на інноваційну діяльність, Букало А. (2012)
Маслов А. - Теорії інтелектуального та людського капіталу в контексті інформаційної економіки (2012)
Дука А. - Потенціал заощаджень та їх ресурсоутворююча роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки (2012)
Домбровський О. - Тенденції глобалізації у трансформаціях суспільно-економічного розвитку (2012)
Скотний П. - Проблемне "поле" сучасних теоретико-методологічних дискурсів: інноваційний підхід (2012)
Вірченко В. - Еволюція підходів до визначення сутності та структурування інтелектуального капіталу (2012)
Балан В. - Оцінювання об'єктів інтелектуальної власності у формуванні конкурентної стратегії підприємства, Чулак О. (2012)
Оліх Л. - Системно-функціональний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства, Маслюківська А. (2012)
Овчаренко Т. - Вибір цільових орієнтирів валютного курсу в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Кухта П. - Основні принципи та послідовність прийняття управлінських рішень в обґрунтуванні доцільності реальних інвестицій підприємств (2012)
Степанова А. - Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни, Удод Є. (2012)
Ситницький М. - Стратегічне маркетингове планування процесів просування інноваційної продукції на ринок, Варава Ю. (2012)
Петровська Т. - Етапи підвищення ефективності функціонування вугледобувних підприємств на інноваційних засадах (2012)
Прилуцька І. - Внутрішні та зовнішні фактори гальмування розвитку інноваційного підприємництва: світова практика та вітчизняні реалії (2012)
Віце-президент НАМН України, академік НАМН України Цимбалюк В. І. (2015)
Efros O. - Clinical and public health management of conjunctivitis in the Israel Defense Forces, Zahavi A., Levine H., Hartal M. (2015)
Абышева Л. Д. - "Стоимость – эффективность" использования местной гипотензивной терапии у пациентов с развитой и далеко зашедшей стадиями первичной открытоугольной глаукомы, Авдеев Р. В., Александров А. С., Басинский А. С., Блюм Е. А., Брежнев А. Ю., Волков Е. Н., Газизова И. Р., Галимова А. Б., Гапонько О. В. (2015)
Бездетко П. А. - Особенности клиники и течения дисфункции мейбомиевых желез у больных сахарным диабетом 2-го типа, Ивженко Л. И. (2015)
Веселовська Н. М. - Досвід лікування діабетичного макулярного набряку в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу на тлі корекції ліпідного обміну, Жеребко І. Б., Кухар Н. В. (2015)
Завгородняя Н. Г. - Эффективность фиксированных комбинаций 0,005 % латанопрост / 0,5 % тимолола малеат по сравнению с 1 % бринзоламид / 0,5 % тимолола малеат у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, Безденежная О. А., Безденежный С. В. (2015)
Веселовська З. Ф. - Поліпшення функціонального стану поверхні ока у хворих із синдромом сухого ока під впливом очних крапель на основі природних речовин, Веселовська Н. М., Жеребко І. Б., Кухар Н. В. (2015)
Дрожжина Г. И. - Состояние процессов пероксидации в тканях переднего отдела глаза при моделировании гипотиреоза, Павловская Г. Я., Павловский М. И. (2015)
Жмудь Т. М. - Інтенсивність окисно-відновних процесів у рогівці за експериментального кон’юнктивіту та розвитку цукрового діабету (2015)
Рафалюк С. Я. - Возможность метаболической коррекции патохимических нарушений роговицы при индуцированном кератите у животных с синдромом сухого глаза (2015)
Юревич В. Р. - Состояние тиоловой системы в сетчатке и зрительном нерве при моделировании открытоугольной глаукомы (гипертензии) у животных со стрептозотоциновым диабетом (2015)
Сакович В. Н. - Аденовирусные поражения глаза: этиология, диагностика, клиника, лечение (2015)
Боброва Н. Ф. - Базовые принципы хирургии врожденных катаракт у детей (2015)
Шеремет М. К. - Підготовка корекційних педагогів у вищих навчальних закладах України (2011)
Акменс Л. А. - Проблема впровадження інклюзивного навчання в регіонах (2011)
Бажмін В. Б. - Роль професійної орієнтації підлітків з інвалідністю в системі комплексної роботи корекційно - реабілітаційних установ в Миколаївській області (2011)
Басалюк Н. М. - Традиції та інновації в організації науково-методичної роботи корекційних педагогів (2011)
Бегас Л. Д. - Проблема театралізованої діяльності в загальній та спеціальній педагогіці (2011)
Дегтяренко Т. М. - Кадрова політика в системі корекційно-реабілітаційної допомоги (2011)
Золотарьова Т. В. - Теоретичне обґрунтування методики стимулювання корекції порушень (2011)
Каменщук Т. Д. - Поняття "знак" як форма вираження та засіб пізнання (2011)
Липа В. О. - До питання про загальний стан державної підтримки дітей з особливими потребами на Україні, Гаврилов О. В. (2011)
Мартинчук О. В. - Теоретичні основи формування професійної компетентності вихователів дошкільних закладів у сфері розвитку дітей з особливими освітніми потребами (2011)
Матвєєва М. П. - Використання психотерапевтичних методів роботи з родинами, які виховують дітей з вадами психофізичного розвитку, Мельник Л. П. (2011)
Онуфрієва Л. А. - Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій (2011)
Пахомова Н. Г. - Концептуальні основи системності професійної підготовки дефектологів (2011)
Русакович І. К. - Професійна підготовка вчителів жестового мовлення в Республіці Білорусь (2011)
Скиба Т. Ю. - Дидактичні ігри природничого змісту як засіб формування комунікативних умінь учнів спеціальної школи (2011)
Сметанюк Т. І. - Волонтерська діяльність соціально-реабілітаційного спрямування, Мельник Ж. В. Гевчук Н. С. (2011)
Співак В. І. - Особливості використання новітніх соціально-педагогічних технологій в умовах спеціального освітнього закладу інтернатного типу (2011)
Федоренко С. В. - Досвід європейських країн у розвитку тифлопедагогіки у ХІХ столітті (2011)
Харькова Т. М. - Психологічні проблеми сімейного виховання дітей з обмеженими можливостями (2011)
Чопік О. В. - Роль педагогів у становленні учнівських соціальних зв’язків у інклюзивному класі (2011)
Швець О. І. - Комплексна навчальна та корекційно-реабілітаційна допомога дітям з порушеннями психофізичного розвитку в спеціальних закладах освіти (2011)
Шевцов А. Г. - Ортопедагогіка як нова спеціалізація підготовки фахівців з корекційної освіти (2011)
Яковлева С. Д. - Актуальність визначення рівня психофізіологічного розвитку та функціональних можливостей дітей для організації навчального процесу (оглядова стаття) (2011)
Базима Н. В. - Порушення комунікації та взаємодії з оточуючими людьми у дітей з аутистичними порушеннями (2011)
Боровкова О. М. - Абілітація дітей раннього віку з кохлеарним імплантом в Республіці Білорусь (2011)
Васильєва О. М. - Синдром професійного вигорання у військовослужбовців та особливості його корекції в умовах соціально-психологічного тренінгу (2011)
Віннікова О. А. - Зміст освітньої програми з "предметної діяльності" для дітей дошкільного віку з тяжкими множинними порушеннями в розвитку (2011)
Гладка В. В. - Основи методики проведення корекційних занять з молодшими школярами з труднощами в навчанні (2011)
Глущенко І. І. - Особливості оволодіння учнями із ЗПР системою родо-видових понять (2011)
Дмітрієва О. І. - Дослідження проблеми готовності педагогів спеціальних шкіл - інтернатів для дітей з порушеннями слуху до реалізації процесу правового виховання учнів старших класів (2011)
Кабелка І. В. - Система самостійної роботи студентів по курсу "методика викладання біології" (2011)
Калініна Т. С. - Психологічний супровід молодших підлітків із ЗПР на етапі адаптації до середньої освітньої ланки (2011)
Коляда О. П. - Сучасні підходи до формування монологічного мовлення учнів з порушеннями слуху (2011)
Мамонько О. В. - Зміст роботи з формування практичних умінь ориєнтування в оточуючому світі у дітей з тяжкими і (або) множинними порушеннями психічного і (або) фізичного розвитку, Биченок М. І., Шутова Т. О. (2011)
Миколайчук І. В. - Підготовка руки до письма – невід’ємна складова навчання грамоті учнів з дитячим церебральним паралічем (2011)
Набоченко О. О. - Технології інтенсифікації формування уявлень сліпих молодших школярів про живу природу засобами рельєфного малювання (2011)
Нафікова Л. А. - Особливості формування соціальної активності дітей з порушеннями зору засобами музичного мистецтва (2011)
Омельченко І. М. - Проблема формування у дошкільників із ЗПР свідомісті й самосвідомісті (2011)
Смоліна О. С. - Характеристика становлення духовних цінностей у старших дошкільників в нормі та з ЗПР (2011)
Сороко К. М. - Особливості навчання образотворчій діяльності молодших дошкільників з порушенням слуху (2011)
Старцева В. П. - Оцінка ефективності застосування розроблених заходів щодо оптимізації соціальної інтеграції дітей-сиріт молодшого шкільного віку із ЗПР в умовах школи-інтернату (2011)
Сухоніна Н. С. - Особливості включення системи відчуттів різних модальностей в процес засвоєння математичного матеріалу слабозорими учнями (2011)
Хворова Г. М. - Інклюзивне навчання осіб з аутизмом в Україні: коли та як? (2011)
Єгоров І. - Негативні аспекти процесу патентування: аналіз закордонного досвіду, Чехун В. (2012)
Филюк Г. - Непродуктивні витрати і втрати на промислових підприємствах України, Грінченко А. (2012)
Анісімова Л. - Сучасні проблеми впровадження систем менеджменту якості в корпораціях (2012)
Балан В. - Методика ідентифікації стану енергозабезпечення економіки України, Кочедикова Г. (2012)
Корнілова І. - Стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України: управлінський аспект, Боклан Н. (2012)
Святненко В. - Практичні аспекти впровадження інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах, Нетреба І. (2012)
Ковальська К. - Складові системи стратегічного управління людськими ресурсами організації (2012)
Фірсова С. - Українські реалії впровадження та розвитку концепції соціальної відповідальності бізнесу, Оробець І. (2012)
Герасименко О. - Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності (2012)
Білорус Т. - Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Красота О. - Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні (2012)
Приймак В. - Модель професійних компетенцій сучасного менеджера (2012)
Ільїна Г. - Антропологічні виміри філософії управління (2012)
Вітренко А. - Соціально-економічне значення сучасної реклами та рекламної діяльності (2012)
Ястремська О. - Інформаційна взаємодія суб'єктів господарювання на основі іміджу (2012)
Кузнецова Н. - Розвиток Інтернет-маркетингу в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Названова Л. - Тенденції інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні, Давидова О. (2012)
Горбась І. - Специфіка формування систем управління у диверсифікованих підприємствах (2012)
Інтерв’ю з Міністром охорони здоров’я України Квіташвілі О. М. (2015)
Веселовська Н. М. - Фундаментальні дослідження в офтальмології – сучасна перспектива нових підходів до первинної та вторинної профілактики судинних захворювань органа зору, Веселовська З. Ф. (2015)
Веселовская З. Ф. - Новые подходы в фармакотерапии аллергических заболеваний глаз, Веселовская Н. Н. (2015)
Авдеев Р. В. - К вопросу о прогнозировании манифестации и исходов первичной открытоугольной глаукомы, Александров А. С., Бакунина Н. А., Басинский А. С., Блюм Е. А., Брежнев А. Ю., Волков Е. Н., Газизова И. Р., Галимова А. Б., Гапонько О. В., Гарькавенко В. В., Гетманова А. М., Городничий В. В., Горшкова М. С., Гусаревич А. А., Диордийчук С. В., Дорофеев Д. А., Жаворонков С. А., Завадский П. Ч., Зверева О. Г., Каримов У. Р., Кулик А. В., Куроедов А. В., Ланин С. Н., Ловпаче Дж. Н., Лоскутов И. А., Молчанова Е. В., Огородникова В. Ю., Онуфрийчук О. Н., Петров С. Ю., Рожко Ю. И., Сиденко Т. А. (2015)
Недзвецкая О. В. - Отдаленное наблюдение прогрессирования ретинопатии у пациентов с ювенильным сахарным диабетом и различной тиреоидной дисфункцией, Явтушенко Л. А., Будрейко Е. А., Чумак С. А. (2015)
Сердюк В. Н. - Наш опыт применения пликции для лечения косоглазия, Клопоцкая Н. Г., Тарнопольская И. Н., Петренко Е. А., Тихомирова В. В. (2015)
Mokbel T. - Riboflavin-UVA corneal collagen cross-linking (CXL) and flat fitting RGP lens in progressive keratoconus, Samra W. A. (2015)
Гаврилюк Т. И. - Эффективность, переносимость и безопасность применения глазных капель тафлупроста при глаукоме, Дановская В. М., Яненко В. А. (2015)
Бездетко П. А. - Характер бинокулярного поля зрения и качества жизни у больных с первичной открытоугольной глаукомой, Столярова Е. К. (2015)
Малецкий А. П. - Актуальность круглого шагающего (филатовского) стебля при реконструктивных операциях в офтальмоонкологии (2015)
Глаукома первинна відкритокутова (2015)
Тропіна В. - Соціальні аспекти формування ефективної податкової політики, Гонта О. (2012)
Шкваря Л. - Россия-Украина: инновационное развитие в посткризисном периоде (2012)
Батковський В. - Сучасні тенденції розвитку банківського сектора та нові виклики глобальній фінансовій стабільності, Любкіна О. (2012)
Боринець С. - Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку, Делас В. (2012)
Гордей О. - Фінансове забезпечення рівня життя населення у післякризовий період (2012)
Гудзинська Л. - Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків (2012)
Данілова Л. - Власний капітал підприємства і проблеми його формування, Мельник О. (2012)
Дмитрієва О. - Формування оптимальної ресурсної політики в банках України (2012)
Зайчикова В. - Пріоритети фінансової політики регіонального розвитку (2012)
Жукова Н. - Державний борг та його вплив макроекономічний розвиток України, Рибак С. (2012)
Калівошко О. - Причини іпотечної кризи у США, її вплив та наслідки для України (2012)
Пасенченко Ю. - Особливості тарифної політики згідно договорів ОСЦПВВНТЗ на ринку України, Абдураманов Р. (2012)
Романюк М. - Джерела конкурентної переваги фірми – структура та методи визначення, Добровенко О. (2012)
Чеберяко О. - Вплив макроекономічних показників на фінансування потреб оборони держави, Смаль А. (2012)
Боровікова М. - Аналіз збитків закордонних та вітчизняних фінансових установ від шахрайських операцій та шляхи їх запобігання (2012)
Носова Є. - Система показників оцінки фінансового стану підприємств (2012)
Морозов А. - Причини зміни рівня монетизації економіки України (2012)
Мягкий М. - Особливості мультициклічного розвитку економіки (2012)
Пількевич К. - Зовнішня заборгованість як детонатор майбутніх криз в умовах глобальної трансформації (2012)
Марущак Н. - Корпоративна соціальна відповідальність в Україні у контексті світового досвіду (2012)
Плескач В. - Статистичний аналіз податкових надходжень до Зведеного бюджету України (2012)
Рибчук А. - Проблеми і перспективи інвестування глобальних інфраструктурних проектів у посткризовий період, Прушківський В. (2012)
Баженова О. - IPO українських компаній як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки, Баженова Ю. (2012)
Бердар М. - Стратегічне управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств у сучасних умовах (2012)
Вірченко В. - Особливості еволюції та сучасний стан ринку державних боргових цінних паперів України, Вірченко В. (2012)
Вовк В. - Оцінка вартості банківського бізнесу як напрям підвищення рівня його капіталізації (2012)
Гарбар Ж. - Соціально-економічні аспекти реалізації податкової політики в Україні, Гарнбар В., Нікітішин А. (2012)
Гацька Л. - Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні (2012)
Жадько К. - Теоретичні засади побудови фінансового контролю в ринкових умовах (2012)
Затонацька Т. - Зарубіжний досвід фінансування розвитку освіти: перспективи застосування в Україні (2012)
Коваленко Ю. - Право власності як інституційна складова фінансового сектора України (2012)
Коляда Т. - Тенденції податкового регулювання малого підприємництва в умовах посткризового періоду розвитку України (2012)
Краєвський В. - Місце фінансових інститутів у системі національних рахунків (2012)
Федірко В. - Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки (2012)
Кравець В. - Інституційні чинники розвитку інститутів спільного інвестування в Україні, Яфінович О. (2012)
Плиса В. - Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий простір (2012)
Рудик В. - Роль фінансово-економічних чинників у запровадженні обов'язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні (2012)
Шевченко В. - Вплив зовнішніх шоків на транзитивні економіки в умовах міжнародної фінансової кризи (2012)
Дрозд Н. - Міжнародні потоки капіталу та підтримка фінансової стабільності після глобальної фінансової кризи (2012)
Куземко Н. - Фінансові індикатори портфеля банківських ресурсів України в аспекті фаз економічного розвитку (2012)
Laurinavicius An. - Venture capital as a catalyst of business development in Lithuanian (2012)
Laurinavicius Al. - Asset-based policy: a new direction for social policy in CEE countries? (2012)
Liashenko O. - Dynamic model for multistructural economy (2012)
Mackevičius J. - Economic analysis and management of state property: case of Lithuania, Ragauskienė E. (2012)
Mackevičius J. - Complex profitability analysis of fixed tangible assets, Subačienė R., Senkus K. (2012)
Misiunas A. - Assessment of conditions for the sustainability of the Baltic States balances' of payments, Kregzdaite R. (2012)
Miskinis A. - Business environment vs. incentives in attracting FDI (2012)
Novickytė L. - The effects of a new financial supervisory system on consolidation in banking sector (2012)
Paliulyte R. - Stabilization policy in global economic conditions (2012)
Raziūnienė D. - Accounting Errors, Fraud and Financial crime: the case study of Lithuania, Perminaitė A. (2012)
Ruskykh K. - Rethinking national and European financial regulatory frameworks after the crisis: the case of the three new EU member states (2012)
Ryabokon O. - Important problems in the field of forming and execution of local budgets (2012)
Shevchenko V. - Financial globalization impact on the CEE banking stability (2012)
Slushaienko N. - Optimization of quality with cost functions and the market price (2012)
Sophishchenko I. - Financial system strategic development of the economics of transition: international aspects (2012)
Stanikunas R. - Application of competition policy in telecommunications sector, Striukas R. (2012)
Venger T. - The social consequences of the public debt increase in the developed and emerging economies (2012)
Virchenko A. - Macroeconomic effects of fiscal policy transmission mechanism under financial crisis (2012)
Virchenko O. - Land market formation in Ukraine: key opportunities and threats (2012)
Zatonatska T. - The development of forecasting methods for income tax of ukraine in the medium-term, Stavytskyy A. (2012)
Титул, содержание (2011)
Рыженков А. Н. - Приветствие Генерального директора (2011)
Емченко А. В. - Донецкий металлургический завод c уверенностью смотрит в будущее (2011)
Евсюкова С. А. - Прошлое и настоящее: они руководили заводом (2011)
Филатов Ю. В. - Совершенствование и повышение эффективности доменной технологии на основе применения пылеугольного топлива (ПУТ), Емченко А. В., Попов В. Е., Дрейко А. И., Ярошевский С. Л., Ивлева Т. А. (2011)
Кочура В. В. - Исследование полноты сгорания пылеугольного топлива в доменной печи № 1 ПрАО "Донецксталь" – металлургический завод", Ярошевский С. Л., Попов В. Е., Купенко В. И., Храпко А. В., Иванов С. А., Брага В. В. (2011)
Крикунов Б. П. - Исследование десульфурации чугуна рафинирующей смесью ИРС-2 при выпуске в 100-тонные ковши, Ивлев В. П., Попов В. Е., Иванов С. А., Дрейко А. И., Храпко А. В., Анищенко Н. Ф., Зборщик А. М., Дидевич А. В., Стец В. П. (2011)
Емченко А. В. - Исследование эффективности применения коксового орешка в доменной плавке, Крикунов Б. П., Ярошевский С. Л., Горин Д. В., Храпко А. В., Кузин А. В., Голухин Н. В. (2011)
Дюдкин Д. А. - УНРС ДМЗ – исторически значимое событие в развитии процесса непрерывной разливки стали (2011)
Калинович А. В. - Проектные решения реконструкции сталеплавильного производства (2011)
Переворочаев Н. М. - Совершенствование электрических и технологических режимов доводки металла на установке ковш-печь, Крикунов Б. П. (2011)
Переворочаев Н. М. - Прогнозирование длительности доводки металла на установке ковш-печь (УКП) (2011)
Переворочаев Н. М. - Технология направленного формирования внутренней структуры литого металла, Крикунов Б. П. (2011)
Крикунов Б. П. - Производство листового проката повышенных классов прочности из низколегированной стали легированной ванадием, Фурман Ю. В., Переворочаев Н. М., Бережной А. И., Горобец С. Н., Наливайченко Т. М. (2011)
Бережной А. И. - Освоение производства проката из непрерывнолитой заготовки в условиях сортовых станов 250, 350 и 450 ПАО "ДМЗ", Егоров А. Н., Переворочаев Н. М., Кривицкий Д. В. (2011)
Самойлов С. В. - Освоение технологии производства художественного литья (изделий духовного назначения) из цветных металлов и сплавов (2011)
Бобровицкий В. И. - Из века XIX в век XXI, Китаев А. А. (2011)
Крикунов Б. П. - Пути повышения эффективности производства чугуна, стали и проката за счет применения современных огнеупоров в условиях "МК" ПрАО "Донецксталь" – МЗ" и ПАО "ДМЗ", Колесников Д. В., Дрейко А. И. (2011)
Крикунов Б. П. - Энергосберегающие технологии, Дорофеев А. В., Богославский Ю. А., Алексеев А. В., Петров Ю. В., Попов В. Е., Дмитриев Е. В., Яковенко А. Т. (2011)
Дорошенко Г. Л. - Основные направления природоохранной деятельности предприятия, Крисько В. И., Рубель Л. В. (2011)
Поздравляем с юбилеем Юрия Вячеславовича Коновалова - 80 лет (2011)
Помним. Владлена Васильевича Кравцова (2011)
Title, contents (2015)
Загородний A. Г. - Особенности моделей описания модуляционной неустойчивости ленгмюровских волн в плазме, Киричок А. В. Куклин В. М. (2015)
Вдовин С. А. - Малогабаритные линейные ускорители ионов на малые и средние энергии прикладного назначения, Гусев Е. В., Шулика Н. Г. (2015)
Bozbiei L. S. - Destruction of Bernard cells under local irregularities of thermal equilibrium and their forming over the Bernard cells, Kostikov A. O., Tkachenko V. I. (2015)
Timchenko I. S. - Calculation of (e+, e–)-pair contribution to the spectra of electrons scattered by nuclei, Buki A. Yu. (2015)
Kniaziev R. R. - Influence of emittance on transverse dynamics of the accelerated bunches in plasma-dielectric wake field accelerator (2015)
Trusova V. - Modeling of amyloid fibril binding to the lipid bilayer (2015)
Ходусов В. Д. - Об условиях существования волн второго звука в изотопически обогащенных кристаллах 7LiF, Наумовец А. С. (2015)
Полуэктов Ю. М. - Метод корреляционных функций для плотных газов и жидкостей (2015)
Ковтун Ю. В. - Выбор режима истечения газа в вакуум и конфигурации формирующего элемента для подачи рабочего вещества в плазменный объем, Озеров А. Н., Скибенко Е. И., Юферов В. Б. (2015)
Карпусь С. Г. - Применение пучков 4He2+ и 3Hе2+ малогабаритного ускорителя "Сокол” для ионно-пучкового анализа, Бондаренко В. Н., Гончаров А. В., Глазунов Л. С., Зац А. В., Кузьменко В. В., Пистряк В. М., Сухоставец В. И. (2015)
Хохліна О. П. - Теорія учбової діяльності : межі використання в навчанні розумово відсталих школярів (2011)
Авдєєвіч Є. М. - Формування вмінь ділового спілкування в учнів старших класів з інтелектуальною недостатністю на факультетивних заняттях (2011)
Бистрова Ю. О - Готовність до вибору професії та професійної діяльності розумово відсталих учнів як компонент професійно-трудової соціалізації (2011)
Вержиховська О. М. - Характеристика психодіагностичної діяльності як одного з компонентів психолого-педавгогічної підготовки розумово відсталих дітей до навчання в школі (2011)
Гаврилов О. В. - Емоційне підкріплення як ефективний фактор формування мовлення у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2011)
Галецька Ю. В. - Особливості формування навичок прийому їжі у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (2011)
Гаман А. М. - Шляхи формування навичок самозахисту в школярів з порушенням інтелекту (2011)
Гриханов В. П. - Формування у дітей з інтелектуальною недостатністю соціальних компетенцій у процесі навчання математиці, Жук Е. А. (2011)
Докучина Т. О. - Дослідження ставлення розумово відсталих учнів до оцінки (2011)
Козак А. В. - До питання про музичне виховання учнів допоміжної школи (2011)
Константинів О. В. - Щодо проблеми змісту професійно-трудового навчання розумово відсталих дітей у повоєнний період (2011)
Кравець Н. П. - Виразне читання як складова читацької діяльності розумово відсталих учнів (2011)
Лаврикова О. В. - Розвиток когнітивної сфери розумово відсталих школярів шляхом оптимізації працездатності (2011)
Левицький В. Е. - Особливості підготовки учнів старших класів з порушеним інтелектом до сімейного життя (2011)
Лісовська Т. В. - Використання комуникативного альбома для організації взаємодії дітей з помірною та тяжкою інтелектуальною недостатністью з оточуючими (2011)
Ляшенко О. М. - Організація керівництва самопідготовкою в умовах допоміжного навчання (2011)
Ляшенко О. О. - Теоретичні засади правового виховання дітей з вадами інтелектуального розвитку: сутність, структурна організація, динаміка формування (2011)
Макавчик І. Ю. - Проблема змісту освіти дітей з інтелектуальною недостатністью (теоретичний аспект) (2011)
Миронова С. П. - Особливості виховання учнів з вадами інтелекту (2011)
Мілевська О. П. - Методичні аспекти формування розуміння текстів у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2011)
Овчарук Т. Є. - Особливості соціалізації дітей та молоді з інтелектуальними вадами (2011)
Оглобліна І. Ю. Скачкова Ю. С. - Особливості формування рухових трудових навичок у дітей дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю (2011)
Пріданнікова О. М. - Особливості формування навичок самовиховання у розумово відсталих підлітків (2011)
Прохоренко Л. І. - Особливості саморегуляції діяльності молодших школярів зі зниженим інтелектом (2011)
Рагель Е. Н. - До проблеми формування готовності до семейного життя учнів старших класів з інтелектуальною недостатністю (2011)
Свиридович І. О. - Особливості навчання правопису учнів з інтелектуальною недостатністю (2011)
Татьянчикова І. В. - Психолого-педагогічне діагностування дітей з вадами інтелектуального розвитку на стадіях соціалізації в умовах спеціального навчального закладу (2011)
Товстоган В. С. - Пошуки нових пріоритетів в змісті та методиці професійно-трудового навчання в допоміжній школі (2011)
Басаргіна Л. В. - Становлення і розвиток логопедичної служби в регіональній системі дистанційної освіти дітей – інвалідів (2011)
Бєлова О. Б. - Аналіз дослідження агресії у молодших школярів з різним мовленнєвим розвитком за модифікованою "Сюжетно-ситуативно-ілюстрованою" методикою (2011)
Бикова К. В. Хабарова С. П. - Особливості самоконтролю молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення (2011)
Боряк О. В. - Основні принципи та методи корекції просодичної сторони мовлення старших дошкільників із дизартрією засобами логопедичної ритміки (2011)
Литвиненко В. А. - До проблеми корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дошкільників засобами музичної діяльності (2011)
Олефір О. І. - Стан сформованості розуміння текстів різних жанрів молодшими школярами із ТПМ (2011)
Поліщук С. В. - Рівні ЗНМ та їх загальна характеристика у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення (2011)
Рібцун Ю. В. - Формування лексичної складової імпресивного мовлення молодших дошкільників із ЗНМ (2011)
Ружицька Л. І. - Причини виникнення труднощів у молодших школярів з нормальним інтелектом та з тяжкими порушеннями мовлення під час розв’язування арифметичних задач (2011)
Ткач О. М. - Структура і особливості формування механізмів сприймання та породження висловлювання у дітей (2011)
Томіч Л. М. - Моніторинг якості логопедичної роботи в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Федорович Л.О. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутнього логопеда до професійно-педагогічної діяльності (2011)
Чорна О.П. - Робота над синтаксичними конструкціями з першокласниками із загальним недорозвитком мовлення (2011)
Витенко И. С. - Клинико-психологическая характеристика дезадаптивных реакций у врачей семейной медицины (2010)
Михайлов Б. В. - Соматоформные расстройства: клиника, диагностика, принципы терапии, Кудинова Е. И. (2010)
Абрамов В. А. - Интегративная модель ранней психосоциальной реабилитации больных шизофренией, Ряполова Т. Л. (2010)
Лагутин А. Ю. - Использование биохимических маркеров для оценки степени повреждения мозга у кардиохирургических больных (обзор литературы), Тищенко Г. Н. (2010)
Пишель В. Я. - Интегративная оценка качества стационарной психиатрической помощи больным шизофренией, Полывяная М. Ю., Гузенко К. В., Сотниченко В. В. (2010)
Педак А. А. - Качество жизни пациента – как критерий уровня психиатрической помощи, Пинчук Е. В., Педак А. А. (2010)
Зінченко О. М. - Психічні та поведінкові розлади у сільського населення України у 2009 році (2010)
Голубєва М. О. - Молоді вчителі у лещатах адаптаційного стресу, Макаренко О. М., Гоц В. В., Літус О. А. (2010)
Рыбакова Е. В. - Психологические аспекты проблемы краниоцеребральной гипотермии с ретроградной перфузией в связи с оперативным лечением расслаивающей аневризмы аорты, Белостоцкая С. С. (2010)
Марценковська І. І. - Почуття гніву та його поведінкові еквіваленти у дітей з гіперкінетичними розладами (2010)
Степанченко К. А. - Некоторые клинико-патогенетические особенности головной боли напряжения у подростков (2010)
Кригіна Л. О. - Перспективи впровадження багатовісьової версії мкх-10 в практику судовопсихіатричної експертизи неповнолітніх (огляд літератури) (2010)
Насинник О. А. - Концептуальная модель психиатрической помощи в принудительном порядке: сообщение II (2010)
Лісовенко В. Л. - До питання примусового амбулаторного лікування хворих з психічними розладами, Кваснєвський О. Л. (2010)
Сосин И. К. - Перспективы применения современных средств инфузионной детоксикации в наркологии, Чуев Ю. Ф. (2010)
Андрух П. Г. - Семиотика, структурно-логические блоки и алгоритм семейного диагноза в реабилитации лиц с зависимостью от психоактивных веществ (2010)
Овчаренко М. О. - Патопсихологічні особливості перебігу опіоїдної залежності, коморбідної із хронічним гепатитом С (2010)
Табачников С. И. - Современные подходы к лечению и профилактике алкогольной зависимости (обзор литературы), Гатицкая А. Э., Зинченко Е. Н. (2010)
Гуркова А. В. - Актуальные проблемы табакокурения и табачной зависимости у женщин (обзор литературы), Рыткис И. С. (2010)
Осуховська О. С. - Клінічні особливості формування ігрової залежності та її профілактики (2010)
Ревенок О. А. - Віртуалізація гемблінгасоційованої феноменології у сучасному українському суспільстві (медико-соціальний аспект), Аймедов К. В. (2010)
Гатицкая А. Э. - Клинико-психопатологическая характеристика больных с алкогольной зависимостью (2010)
Табачников А. Е. - Гештальт-терапия (философская, психологическая и патопсихологическая модели), Табачникова В. С. (2010)
Чугунов В. В. - Основні позиції аутодисциплінарно-ідентифікаційної (інтрадисциплінарної) концепції психотерапії (2010)
Никифорова Е. Г. - Обоснование организационных и клинических подходов в системе медикопсихологической реабилитации шахтеров, пострадавших при техногенных авариях на угольных шахтах, Беро М. П. (2010)
Сорока В. В. - Применение групповой проблемно-ориентированной психотерапии при невротических расстройствах у женщин, переживших насилие в семье, Беро С. Я. (2010)
Артюх А. Г. - Причины, сравнительный анализ и особенности количественного роста возрастассоциированных деменций в Украине, Макаренко А. Н. (2010)
Тарновецька К. І. - Психопатологічний статус та експериментально-психологічне дослідження хворих з розшаровоючою аневризмою аорти до та після операції (огляд літератури), Лагутін А. Ю. (2010)
Хаустова О. О. - Структурно-нозологічний аналіз ангедонії, Орлова Н. М. (2010)
Двирский А. А. - Модифицирующее влияние полового диморфизма на клинические проявления и социальные характеристики у больных шизофренией без сопутствующего алкоголизма и наркоманий, Двирский А. Е., Яновский Т. С., Иваников Ю. В., Сириков Я. В. (2010)
Сотніченко В. В. - Клініко-психологічні критерії якості допомоги хворим на шизофренію (2010)
Первомайский В. Б. - Концептуальные подходы к судебно-психиатрической оценке расстройств личности: сообщение I (2010)
Насинник О. А. - Концептуальная модель психиатрической помощи в принудительном порядке: сообщение III (2010)
Андрух П. Г. - Факторы и детерминанты формирования созависимости в семьях лиц с зависимостью от психоактивных веществ (на основании метода геноэмоциограммы) (2010)
Погосов К. А. Куржупов А. В. - Соматическая и неврологическая патология у больных алкогольными психозами в регионе экологического неблагополучия (2010)
Табачніков С. І. - Психологічні особливості осіб із залежнісю від азартних ігор (огляд літератури), Харченко Є. М., Пріб Г. А., Синіцька Т. В., Трофімчук Г. Е. (2010)
Бабюк И. А. - Использование препарата миртастадин для лечения больных с синдромом алкогольной зависимости, Табачников А. Е., Шульц О. Е., Абдряхимова Ц. Б., Гашкова Л. А., Рымарь И. Б., Найденко С. И. (2010)
Харченко Е. Н. - Состояние проблемы игровой и алкогольной зависимости на современном этапе (обзор литературы), Харчук Е. В., Трофимчук Г. Е., Синицкая Т. В., Осуховская Е. С. (2010)
Бабюк И. А. - Медико-социальная проблема злоупотребления пивом лицами молодого возраста (обзор литературы), Побережная Н. В., Табачников А. Е. (2010)
Лобанов С. О. - Результативність комплексної допомоги ВІЛ-інфікованим хворим з урахуванням обтяження наркоманіями (2010)
Аймедов К. В. - Психофармакотерапія лудоманії – диференціація підходів (2010)
Осуховская Е. С. - Методы исследования патологического влечения к азартным играм (2010)
Гатицкая А. Э. - Терапевтические подходы и психотерапевтическая тактика в комплексном лечении больных с алкогольной зависимостью в амбулаторных условиях (2010)
Фільц О. О. - Метод центральної теми конфліктного стосунку як метод доказового вивчення ефективності психотерапії, Лизак О. Л. (2010)
Табачников А. Е. - Индивидуальная психология А. Адлера (Психопатологическая и психотерапевтическая модели), Табачникова В. С. (2010)
Михайлов Б. В. - Патогенетические механизмы и принципы психокоррекции нарушения формирования личности у подростков с мозговой дисфункцией, Даценко И. Б. (2010)
Беро М. П. - Современная психодинамическая психотерапия у лиц, перенесших тяжелую кризисную ситуацию, Краузе Р., Беро С. Я., Никифорова Е. Г., Сорока В. В. (2010)
Табачников А. Е. - Бихевиоризм и поведенческая терапия (психопатологическая и психотерапевтическая модели), Табачникова В. С. (2010)
Титул, зміст (2015)
Архипов В. - Мораторій продовжено. Що далі? (2015)
Земельні аукціони — найпрозоріший механізм розпорядження землею і запобігання корупції (2015)
Держгеокадастр інформує (2015)
Кучер А. - Обіг земель і конкурентоспроможність землекористувань (2015)
Лобунько A. - Еволюція розвитку поділу земель за їх категоріями як основним цільовим призначенням: історія, методологія (2015)
Попов A. - Оцінка ефективності проведення консолідації земель (2015)
Лященко A. - Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання, врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок, Кравченко Ю., Горковчук Д. (2015)
Реалії і перспективи соціально­економічного партнерства на селі (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Айстраханов Д. Д. - Про базові поняття математичного аналізу, Максименко Д. В. (2013)
Антонець М. Я. - Психопедагогічна сутність дидактичних поглядів В. О. Сухомлинського (2013)
Безсмолий Є. Б. - Результати та аналіз експерименту практичного впровадження в навчальний процес підготовки майбутніх магістрів з правознавства до викладацької діяльності (2013)
Борбич С. В. - Роль духовності та ціннісних орієнтацій у формуванні особистості майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Гамерська І. І. - Трансформація вищої освіти: студентський фактор (2013)
Демьянова В. Г. - Практична реалізація форм та засобів соціокультурної адаптації туркменських студентів до умов навчання в Україні, Моргунова Н. С. (2013)
Ідрісова Н. О. - Педагогічне моделювання як умова формування здорового способу життя школярів (2013)
Кобрій О. М. - Особливості модернізації змісту вищої педагогічної освіти у ВНЗ України наприкінці ХХ – на прикінці ХХІ ст. (2013)
Ковалик П. А. - Підготовка майбутніх учителів музики до педагогічної взаємодії в сучасних соціокультурних умовах (2013)
Конопленко Л. О. - Соціопсихологічні особливості організації ділової гри на заняттях з ангійської мови професійного спрямування (2013)
Кравченко І. М. - Портфоліо-технологія у підготовці майбутнього викладача вищої школи (2013)
Красюк Л. В. - Використання моделювання педагогічних ситуацій у навчальному процесі при підготовці майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Куліш Л. А. - Веб-сайт як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій (2013)
Мадзігон В. - Мікроаспекти функціонування оптимізаційного розвитку підприємництва та шляхи ефективного розвитку (2013)
Макаренко Л. Л. - Інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу як важливий чинник процесу професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Масленникова Т. А. - Наукове описання теоретичних основ та практичної частини визначення стану сформованості економіко-правової компетентності майбутніх юристів (2013)
Мондич О. - Формування природничо-наукової компетентності майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема (2013)
Нізовцев А. В. - Формування конструктивно-технологічної компетентності майбутніх інженерів з точки зору системного підходу (2013)
Овчарова О. М. - Моральне виховання учнівської молоді у 50-80-ті роки ХХ століття (на матеріалі педагогічної періодики) (2013)
Онишко Т. М. - ІКТ у навчанні майбутніх учителів географії (2013)
Павлів І. Я. - Чоловіча фахово-допомнююча школа міста Перемишля у 1925-1939 рр. (2013)
Пантюк Т. І. - Система підготовки дитини до школи крізь призму педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2013)
Панченко В. О. - Формування просторових уявлень у молодших школярів на уроках математики (2013)
Рижиков В. С. - Мета, задачі та змістовна частина (знання, навички та вміння) навчального курсу "Управлінський облік” (2013)
Рязанцева Д. В. - Роль куратора академічної групи у процесі соціокультурної адаптації іноземних студентів (2013)
Саєнко Н. С. - Розвиваюче навчання іншомовного письма майбутніх інженерів на основі синергетичного підходу (2013)
Сакалюк О. П. - Теоретичний аналіз базових понять дослідження проблеми формування емпатійної культури майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Семененко І. Є. - Елементи етапу адаптації технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах (2013)
Червінська Л. М. - Глобально-орієнтовані навчальні програми з фахової англійської мови як головна вимога сучасної освіти, Бочарова І. В. (2013)
Черненко Г. М. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи за кредитно-модульною системою (2013)
Чумак М. Є. - Профорієнтаційна робота в середній загальноосвітній школі в умовах профільного навчання, Маркусь І. С. (2013)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Особистісно-діяльнісний підхід як контекст системного розитку майбутніх учителів французької мови при навчанні професійно орієнтованого усного мовлення (2013)
Яшанов М. С. - Електронні освітні ресурси в системі засобів навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів технологій (2013)
Muravska S. - How to encourage future pilots to speak english (2013)
Пилипчук Я. В. - Заборони у кипчаків (2013)
Черкасов О. В. - Палеоетнологічний напрям у первісній археології Криму (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2013)
Базилевич В. - Проблеми оцінки, охорони і захисту прав об'єктів інтелектуальної власності в Україні (2012)
Аймагамбетов Е. - Условия и предпосылки трансформации университета в инновационно-предпринимательский (2012)
Купалова Г. - Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля, Матвієнко Т. (2012)
Доскалиева Б. - Особенности занятости населения Казахстана в контексте мировых трендов (2012)
Нойманн В. - Досвід розвитку зеленого бізнесу в Німеччині та можливості його використання в Україні, Семенко Т. (2012)
Камєнова М. - Фактори сталого розвитку аграрного сектору Казахстану (2012)
Конакбаєв А. - Особливості регулювання кредитного ринку в умовах циклічності економіки (2012)
Сагайдак Ю. - Проблеми та перспективи розвитку екологічного ринку в Україні, Харченко Т. (2012)
Таубаев А. - Формирование национальной модели экономического развития в Республике Казахстан (2012)
Вечкінзова Е. - Зростання ролі держави у розвитку індустріально-інноваційної інфраструктури (2012)
Вітренко А. - Еволюція процесу теоретичного усвідомлення сутності реклами різними економічними школами та особливості їх поглядів (2012)
Газалиев А. - Исследование структурных сдвигов в экономике Казахстана (2012)
Давлетбаева Н. - Выбор стратегии развития кластеров в промышленности Казахстана (2012)
Некрасова В. - Нормативно-правове регулювання контролю доходів і видатків у вищих освітніх закладах (2012)
Рахмєтова А. - Управління ризиками у взаємодії банківського та реального секторів економіки (2012)
Нікітченко Ю. - Економіко-екологічна оцінка технологій переробки автомобільних зношених шин (2012)
Лазебник Л. - Глобалізаційні аспекти формування вартості робочої сили в країнах з економікою емерджентного типу, Гацька Л. (2012)
Накипова Г. - Реализация факторно-целевого подхода в управлении сельским хозяйством Казахстана (2012)
Притворова Т. - Доходы домохозяйств с детьми: позитивные тенденции и парадоксы социальных трансфертов (2012)
Сальжанова З. - Возможности интеграции Казахстана в мировой инновационный процесс (2012)
Таубаев А. - Условия и предпосылки формирования национальной инновационной системы в Казахстане, Байбосынов С., Жукенов Б. (2012)
Таубаев А. - Оценка результативности национальных инновационных систем стран-участниц Таможенного Союза, Улыбышев Д. (2012)
Ахметова К. - К вопросу о необходимости повышения конкурентоспособности аграрного сектора Казахстана (2012)
Гелашвили Н. - Население как субъект фармацевтического рынка в Республике Казахстан (2012)
Гончаренко Н. - Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми та напрями вирішення (2012)
Катигробова О. - Система інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації (2012)
Кенжебеков Н. - Приоритеты развития промышленности Карагандинской области (2012)
Лозова Г. - Сучасні напрями та перспективи розвитку адвокатування конкуренції в Україні (2012)
Сраилова Г. - Анализ финансового состояния предприятия и оценки вероятности банкротства (2012)
Юшкевич О. - Системний підхід до дослідження розвитку підприємства (2012)
Довга Т. - Формування екологічної звітності сміттєпереробних підприємств (2012)
Харіна О. - Якість молочної продукції як об'єкт еколого-економічного регулювання (2012)
Маслов А. - Інформаційна асиметричність на ринку праці та "економіка пряника і батога" Дж.-А. Міррліса (2012)
Білик Р. М. - Формування проектно-технологічної компетентності майбутніх учителів технологій, Предиткевич М. М. (2014)
Братанич А. А. - Особистісно орієнтовані технології в педагогічній освіті (2014)
Булгакова Т. М. - Організаційні форми художньо-естетичного виховання учнів у загальнооствітніх закладах України другої половини XX століття (2014)
Волошенко А. В. - Застосування активних методів навчання під час проведення групових занять на кафедрах підготовки офіцерів запасу (2014)
Герасимчук Л. В. - Технологія підготовки майбутніх менеджерів туризму до інвестиційної діяльності (2014)
Давидович В. О. - Виховання української національної самосвідомості майбутніх учителів технологій, Томаш В. В. (2014)
Деркач Т. М. - Перевірка ефективності методичної системи підготовки студентів-хіміків із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Зайцева А. В. - Діалогова стратегія взаємодії у контексті формування комунікативної культури майбутнього вчителя музики (2014)
Кардаш Н. В. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів технологій під час вивчення курсу "Етнодизайн” (2014)
Кашина Г. С. - Особливості розроблення лекційного матеріалу в системі дистанційної освіти для підвищення кваліфікації фахівців в інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова, Ніколаєв К. Д., Степанюк О. О., Ісаєнко В. М. (2014)
Кобернік С. Г. - Реалізація принципу гуманізації у процесі підготовки студентів до проходження педагогічних практик у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Коленко Ю. М. - Соціальна небезпека – тютюнопаління, Селезень В. Д. (2014)
Корнелюк В. О. - Умови ефективного засвоєння педагогічно-професійних знань бакалаврами (2014)
Коршевнюк Т. В. - Рестроспективний аналіз підходів визначення поняття "Зміст освіти" в педагогічній науці хх століття (2014)
Курилович А. Ю. - Нормативно-правові та методичні аспекти процесу екологічного виховання учнів початкових класів (друга половина хх століття) (2014)
Лук’яненко Г. В. - Теоретичні засади морального виховання старшокласників у загальноосівтних закладах України другої половини хх століття (2014)
Максименко О. О. - Новітні технології оцінювання у напрямі професійноорієнтованого навчання іноземних мов: погляд вчених зарубіжжя (2014)
Мартіросян О. І. - Роль освіти дорослих у збереженні цінностей демократичного суспільства (2014)
Матвісів Я. Я. - Концептуальні засади професійно-графічної підготовки майбутніхучителів технологій (2014)
Микитенко А. П. - Психолого-педагогічні та дидактичні аспекти застосування ІКТ у підвищенні пізнавальної активності старшокласників (2014)
Михайленко О. А. - Поняття "Перекладацькі стратегії" як складова стратегічної компетенції (2014)
Моргунова Н. С. - Використання ігрових методик у викладанні української мови як іноземної студентам технічних ВНЗ (2014)
Пашко М. І. - Задачний підхід до розвитку творчого мислення учнів навчальних закладів фізико-технічного профілю (2014)
Петляєва В. В. - Моральна культура як основа формування особистості майбутнього вчителя іноземних мов (2014)
Петько Л. В. - Актуальність навчання студентів читання текстів іноземною мовою шляхом формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2014)
Попова Г. Д. - Педагогічний потенціал системи позашкільної освіти (2014)
Руденко Л. М. - Міжособистісні стосунки дітей з розумовою відсталістю як детермінанта агресивної поведінки (2014)
Селезень В. Д. - Охорона праці в комп’ютерному класі, Трохимець В. С. (2014)
Семененко І. Є. - Пропедевтичний етап технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Скрипченко І. Т. - Основні дефініції в дитячо-юнацькому туризмі (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського