Лебединська Л. Д. - Інвестиційний потенціал банків та страхових компаній, Ремньова Л. М. (2011)
Cуржик В. Г. - Корпоративні фінанси: теоретичний і практичний аспекти (2011)
Лавров Р. В. - Управление депозитной деятельностью коммерческого банка (2011)
Грішнова О. А. - Взаємозв’язок цінностей людини й цінностей організації в системі соціальної відповідальності (2011)
Семикіна М. В. - Мотивація праці: нова парадигма в умовах конкурентного середовища (2011)
Пасєка С. Р. - Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія (2011)
Петращак О. О. - Анкетування працівників як шлях виявлення факторів росту продуктивності праці (2011)
Пустовіт М. В. - Оцінка стану трудоресурсного забезпечення регіону (2011)
Передмова редактора (2003)
Венедиктов B. C. - Професіоналізм працівника на терезах реформування системи МВС України, Зозуля I. B. (2003)
Бевзенко В. М. - Суб’єкт управління природно-заповідним фондом (2003)
Біленчук П. Д. - Засоби масової інформації і тероризм: віхи історії, Козир М. В., Стеценко Ю. В. (2003)
Волошко О. О. - Принципи аграрного законодавства уряду А. І. Денікіна (2003)
Дмитрієнко Ю. М. - Прямі та сховані синергетичні ефекти позитивної індетермінації девіантної правосвідомості (2003)
Іншин М. І. - Щодо визначення сутності державної служби як різновиду суспільно-корисної праці (2003)
Ковітіді О. Ф. - Історичний аспект розвитку вітчизняного законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності (2003)
Кравцова Т. М. - Роль державного регулювання господарської діяльності у забезпеченні економічної безпеки країни (2003)
Кравченко Ю. Ф. - Свобода як постулат (2003)
Курко М. Н. - Концептуальні засади управлінської діяльності МВС України в напрямку Європейської інтеграції: загально-правова характеристика політики Європейського Союзу щодо України (2003)
Ліпкан В. А. - Поняття системи забезпечення національної безпеки України (2003)
Марцеляк О. В. - Функції омбудсмана (2003)
Мороз O. B. - Види цінних паперів у Російській імперії (друга половина XIX ст. – початок XX ст.) (2003)
Нелін О. І. - До питання спадковості за магдебурзьким правом (2003)
Семенов B. C. - Міжнародний кримінальний суд: створення і перспективи розвитку, Погорецький В. М. (2003)
Теличкін О. О. - Про поняття міжнародного адміністративного права (2003)
Тополевський Р. Б. - Система джерел права: генеза, генетичні зв’язки (2003)
Барилюк В. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів (2003)
Біленчук П. Д. - Використання інформаційних технологій для фінансового моніторингу обігу підакцизних товарів: стан і шляхи удосконалення, Борисова Л. В., Кочетов В. І., Лютко Ф. К. (2003)
Блинська С. Г. - Юридично-правова природа покарання за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2003)
Вапсва Ю. А. - Ошибка в квалифицирующих признаках состава преступления (2003)
Грица Т. Г. - Особливості системи підготовки юристів у відомчих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України (2003)
Грохольський В. Л. - Нормативно-правове та організаційне забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю (2003)
Джагупов Г. В. - Адміністративна відповідальність осіб, що керують транспортними засобами у стані сп’яніння: підстави та порядок реалізації (2003)
Запара C. І. - Правовий аналіз діяльності профспілок в аспекті вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (2003)
Захарченко О. В. - Кваліфікація злочину як основний елемент інституту підслідності (2003)
Зубенко B. B. - Питання дотримання законності при оперативно-розшуковому провадженні (2003)
Клюєв О. М. - Місце, роль та поняття організації профілактики правопорушень в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України (2003)
Колотік Н. А. - Система основних трудових прав працівників за трудовим законодавством України (2003)
Коляда Т. А. - Основні критерії диференціації регулювання праці за трудовим законодавством (2003)
Кулешов O. O. - Межі застосування працівниками міліції фізичної сили для припинення протиправних дій (2003)
Лазор В. В. - Трудовые споры по вопросам прекращения трудового договора как гарантия реализации гражданами права на труд в условиях рыночных отношений (2003)
Левченко К. Б. - Комплексна програма як форма державного управління в сфері протидії торгівлі людьми в Україні (2003)
Мохончук С. М. - Законодательство зарубежных стран о борьбе с терроризмом (2003)
Назаров В. В. - Обвинувальний вирок й обвинувачення у кримінальному процесі та їх співвідношення (2003)
Павликівський В. І. - Особистий мотив та його значення для кваліфікації злочинів проти трудових прав людини (2003)
Полуляхов O. B. - Правові аспекти взаємодії між установами в організації протидії торгівлі людьми (2003)
Пономаренко Ю. Г. - Типологія злочинців у сфері незаконного наркообігу (2003)
Радіонов І. І. - Громадська безпека як родовий об’єкт злочинів (2003)
Рева Д. Н. - Контрольно-налоговые правоотношения и юридические факты (2003)
Рожнова В. В. - Поміщення особи у медичний заклад: пропозиції до нового КПК України (2003)
Синявська О. Ю. - Засади життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ (2003)
Сироїд Т. Л. - Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у міжнародному праві (2003)
Слінько С. В. - Професійний ризик працівників міліції як кримінально-процесуальне поняття (2003)
Соловйова О. Є. - Відшкодування шкоди як головна умова застосування інституту примирення сторін у кримінальному процесі України (2003)
Стратонов В. М. - Проект кримінально-процесуального законодавства: проблемні питання для обговорення (2003)
Тучков С. С. - Класифікація підроблення (кримінально-правовий аспект) (2003)
Фролова О. Г. - Щодо необхідності координації інформаційно-аналітичної діяльності правоохоронних органів (2003)
Шваб І. А. - Соціально-демографічні характеристики осіб, потерпілих від торгівлі людьми (2003)
Шишкін О. В. - Проблемні питання відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді (2003)
Яремчук О. В. - Соціальне партнерство на рівні підприємства: сутність, сторони та форми (2003)
Духов В. Є. - Економічна складова в системі національної безпеки України (2003)
Ковальов Є. В. - Організаційно-економічні заходи протидії корупції, Никифорець Т. Є. (2003)
Симовьян С. В. - Методика применения финансового мониторинга к сомнительным банковским операциям, Мезенцева І. Е. (2003)
Кулибаба В. В. - Моделирование программных систем в терминах УФО-элементов (2003)
Торяник В. В. - Використання комп’ютерного моделювання у викладанні технічних дисциплін в системі МВС (2003)
Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2003 рік (2003)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2003 році (2003)
Звернення Міністра внутрішніх справ України Ю. О. Смирнова (2002)
Передмова редактора (2002)
Орлов П. І. - Право як засіб організації безпеки (2002)
Альошин Д. П. - Форми співучасті в новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм (2002)
Андрєєва О. Б. - Критерії ефективності діяльності органів внутрішніх справ (2002)
Банікевич І. В. - Правові питання обґрунтування забезпечення законності при застосуванні зброї працівниками правоохоронних органів (2002)
Біленчук П. Д. - Кримінальне комп’ютерне право: українське та європейське, Біленчук Д. П., Борисова Л. В., Козир М. В. (2002)
Бущенко А. П. - К концепции заключения под стражу (2002)
Венедиктов В. С. - Соціально-правове забезпечення безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України (2002)
Гавриленко О. А. - Злочини та покарання у праві античних держав Північного Причорномор’я (2002)
Емельянов В. П. - Актуальные проблемы применения нового УК Украины (2002)
Зозуля И. В. - Состояние преступности в Украине (По материалам периодической печати) (2002)
Крупко Д. І. - Поняття службової особи в Кримінальному кодексі 2001 року (2002)
Кузніченко С. О. - Критерії та методи оцінки ефективності державного управління органами внутрішніх справ (2002)
Матюхіна Н. П. - До проблеми поліцейської корупції (2002)
Николаенко Н. А. - Понятие вмешательства в уголовном праве Украины (2002)
Тимощук О. В. - Професори Київського університету в заснуванні таврійської вищої школи (1916–1921): із історії юридичної освіти та науки (2002)
Трубников В. М. - Новый взгляд на объект преступления (2002)
Трубников В. М. - Уголовное правосудие в отношении несовершеннолетних: каким оно должно быть?, Яровой А. А. (2002)
Филин Д. В. - Диспозитивно-публичное начало апелляции в уголовном процессе Украины (2002)
Борець Л. В. - Правове регулювання фінансового контролю в системі МВС України (2002)
Духов В. Є. - Методологія аналізу неофіційної економіки (2002)
Духов В. Є. - Приватні структури в системі економічної безпеки України, Червяков І. М. (2002)
Матвеев С. П. - Экономический рост и обеспечение экологической безопасности (2002)
Нечипорук Л. В. - Місце страхування в системі економічної безпеки (2002)
Петрова І. А. - Викриття фальсифікованої продукції як засіб попередження економічних правопорушень, Дьякова Т. С. (2002)
Петрова К. Я. - Ухилення від сплати податків як метод первісного нагромадження капіталу, Дзюба Н. В. (2002)
Туркіна Н. В. - Поняття і специфіка фінансово-правових санкцій (2002)
Яременко В. Г. - Связь экономической безопасности и проблем рыночной трансформации (2002)
Яременко О. Л. - Воздействие постиндустриальных тенденций на теневую экономику (2002)
Биленчук П. Д. - Проблемы информационной безопасности, Гаенко В. И., Борисова Л. В., Козырь М. В. (2002)
Бондаренко М. Ф. - Інтелектуалізація цифрових мереж та систем на основі теорії статичних просторових k-значних структур, Четвериков Г. Г. (2002)
Власенко І. В. - Методика оцінки ризику службової діяльності працівників МВС, Головінов Ю. Ю., Кужель Р. Г. (2002)
Зозуля И. В. - Анализ сущности заданий и задач, выполняемых внутренними войсками МВД Украины и России по обеспечению техногенной безопасности, Каплун С. А. (2002)
Ковальов П. А. - Розробка пропозицій щодо вдосконалення аварійно-рятувальних робіт при надзвичайних ситуаціях в метрополітені, Бородич П. Ю., Стрілець В. В., Чубар С. С. (2002)
Сенчихин Ю. Н. - Возможности новой техники, снижающей профессиональный риск оперативных работников внутренних дел, Гузенко В. А. (2002)
Стрелец В. М. - Статистический метод обоснования нормативов боевого развертывания пожарно-технического вооружения, Грицай В. Б. (2002)
Дзьобань О. П. - Безпека духовної сфери України з точки зору соціально-філософського аналізу (до постановки проблеми) (2002)
Логачов М. Г. - Роль психологічної підготовки спеціальних підрозділів у підвищенні резистентності до патогенного впливу стрес-факторів (2002)
Погорецький М. А. - Процесуальні і організаційно-тактичні форми взаємодії органів дізнання і досудового слідства, Хотенець В. М. (2002)
Теличкін О. О. - Правила застосування сили поліцейським персоналом миротворчих місій (2002)
Почесні звання університету (2002)
Спеціалізовані вчені ради Національного університету внутрішніх справ із захисту дисертацій (2002)
Актуальні дисертаційні дослідження (2002)
Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України: науково-практична конференція (2002)
Кравчук Г. В. - Моделювання інтегрального показника рейтингу страховиків, Дудар В. В. (2012)
Савченко В. Ф. - Державний вплив на розвиток окремих сфер підприємницької діяльності в Україні (2012)
Холявко Н. І. - Проблеми реалізації міжнародних проектів у сфері освіти і науки (2012)
Єрмоленко О. О. - Визначення впливу просторової асиметрії розміщення трудових ресурсів на економіку регіону (2012)
Пугачева О. В. - Развитие инновационной деятельности в Гомельской области (2012)
Калиниченко Н. Є. - Принципи та методи податкового планування на підприємстві, Антоненко В. M. (2012)
Клименко О. М. - Бюджетний план рахунків у ринкових умовах господарювання, Полякова О. В., Ермак О. І. (2012)
Маргасова В. Г. - Реагування приватного підприємництва на зростання присутності сітьового рітейлу в регіонах, Маргасов Д. В. (2012)
Сакун Л. М. - Галузеві аспекти управління прибутковістю промислового підприємства, Приходько І. С. (2012)
Шевченко Т. Є. - Системний підхід до оцінки конкуренто-спроможності промислових підприємств, Мезенцева О. О. (2012)
Циган Р. М. - Уніфікація облікової політики для цілей бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Погрібний В. О. (2012)
Бучик Т. А. - Роль оборотного капитала в системе обеспечения финансовой устойчивости предприятия (2012)
Семенча І. Є. - Оцінка та аналіз стану якості зального банківського обслуговування, Олійник А. О. (2012)
Ткаченко Н. В. - Формування інвестиційного потенціалу комерційних банків (2012)
Сова О. Ю. - Напрями вдосконалення управління кредитними ризиками комерційних банків (2012)
Сухих Г. О. - Проблеми формування, функціонування та відшкодування податку на додану вартість, Антоненко В. М. (2012)
Дергун Л. В. - Оценка финансовой устойчивости предприятия с учетом качества основного капитала (2012)
Швець О. В. - Підвищення якості забезпечення за кредитами як фактор зниження кредитного ризику в діяльності банків (2012)
Бутук О. І. - Продуктивний варіант вирішення дискусійних проблем регулювання зовнішньоекономічних відносин України в умовах кризи надмірно лібералізованої глобалізації (2012)
Голуб В. М. - Проблеми механізму регулювання та оподаткування зовнішньо-економічної діяльності в Україні (2012)
Каленюк І. С. - Новітні тенденції у сфері зайнятості в Україні (2012)
Селінний М. М. - Організаційно-економічний механізм маркетингу в бурякоцукровому підкомплексі (2012)
Гонта О. І. - Інституціональні чинники структурної трансформації регіонів України: зовнішньоекономічний аспект, Гонта С. В. (2014)
Гарафонова О. І. - Легка промисловість України: структура, зміни та напрями розвитку (2014)
Криленко В. І. - Характеристика методик оцінки економічної безпеки на різних рівнях управління (2014)
Кунденко А. В. - Сучасний стан та перспективи удосконалення системи державних закупівель в контексті стратегічного розвитку України, Дорош М. С., Тарасенко К. (2014)
Горбенко А. Л. - Структура глобального освітнього середовища (2014)
Мисюра Ю. В. - Напрями активізації розвитку легкої промисловості України (2014)
Шабанова О. В. - Економічна природа інвестиційної привабливості недержавних пенсійних фондів (2014)
Зражевець Є. Є. - Державне регулювання ринку венчурних інвестицій в Україні (2014)
Баранюк И. А. - Анализ подходов к определению потенциала развития организаций (2014)
Гарафонова О. І. - Світовий досвід соціальної відповідальності підприємства (2014)
Михайловська О. В. - Аналіз конкурентного потенціалу підприємств телекомунікаційної сфери України, Філіпова Н. В. (2014)
Азурова О. С. - Моніторинг сучасного стану малого бізнесу україни: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Демченко М. Ю. - Золотодобування за підсумками останнього п’ятиліття (2014)
Цікановська Н. А. - Організація нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів (2014)
Голуб К. В. - Роль банківської системи у новій парадигмі інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки (2014)
Чеховський Д. Б. - Взаємодія між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Національним банком України в площині фінансового оздоровлення слабких банків (2014)
Сахно Є. Ю. - Оцінка ефективності впроваджуваного проекту, Сідін Е. П., Сахно К. Є. (2014)
Безуглий І. В. - Фактор державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України (2014)
Марченко Н. А. - Реформування національної депозитарної системи в Україні (2014)
Маргасова В. Г. - Концепція забезпечення стійкості економіки України системно-синергетичного типу (2014)
Наваліхіна А. Г. - Генетичне підґрунтя розвитку остей у злакових, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2015)
Єфіменко Т. С. - Генетичний контроль формування архітектури кореневої системи рослин та її зв’язок із зимостійкістю, Терновська Т. К. (2015)
Кирієнко А. В. - Поліморфізм за генами Glu та Gli в інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стабільних за ознаками морфології колоса, Михайлик С. Ю., Антонюк М. З. (2015)
Ковтун-Водяницька С. М. - Сумарний вміст фенольних сполук у надземній частині інтродуцентів роду Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach, Левон В. Ф. (2015)
Дідух Я. П. - Основні наукові принципи та критерії формування та оцінки заповідних об’єктів (2015)
Вишенська І. Г. - Видові особливості приросту дерев у лісових фітоценозах ас. Convallario majali-Quercetum roboris заказника "Лісники" НПП "Голосіївський" (2015)
Козак О. М. - Класифікація та созологічна оцінка біотопів басейну р. Латориця (Закарпатська обл.), Дідух Я. П. (2015)
Вишенська І. Г. - Вплив кліматичних факторів на вміст вуглецю в ґрунті степової екосистеми в експерименті зі штучною модифікацією вологості, Іваник В. В. (2015)
Гетьман В. І. - Природна спадщина національного природного парку "Дермансько-Острозький" (2015)
Спінова Ю. О. - Бальна оцінка біорізноманіття природно-заповідного фонду Донецької області при формуванні локальних екомереж (2015)
Бєляков С. О. - Прогностичне моделювання функціонування екосистем під впливом зміни клімату: перспективи використання математичних моделей (2015)
Відомості про авторів (2015)
Терещук О. І. - Аналіз функціонування перманентної GPS-станції "Чернігів" (CNIV), Хода О. О., Литвин М. О. (2011)
Терещук О. І. - Модернізація електрообладнання теодолітів 3Т2КП, 2Т2, Т5, Тестова О. П., Тестов В. П. (2011)
Мамонтова Л. С. - Підвищення точності вимірювання швидкості та напрямку течії водотоку з використанням ультразвукового пристрою (2011)
Мовенко В. І. - Зонування адміністративно-територіальних утворень (2011)
Сидоренко І. І. - Раціональний підхід до використання земельних ресурсів в Чернігівській області (2011)
Городиський Г. О. - Розвиток концептуальної моделі АС ДЗК базового рівня засобами ARCGIS SERVER 10 (2011)
Голуб В. М. - Досягнення української інженерної школи у створенні обладнання для виробництва синтетичних волокон (2011)
Міщенко М. В. - Удосконалення системи підтримки температури електроліту в акумуляторних батареях гібридних силових установок (2011)
Боханов І. І. - Аналіз інформаційного забезпечення транспортної галузі та оцінка можливості створення комплексної геоінформаційної системи, Зацерковний В. І. (2011)
Гур’єв В. І. - Розв’язання економічних задач з використанням надбудови Пошук Рішення програми Microsoft Excel, Фірсова І. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в соціальному моніторингу Чернігівської області, Кривоберець С. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Моніторинг стану природно-ресурсного потенціалу та еколого-економічної збалансованості територій за допомогою ГІС-технологій, Кривоберець С. В., Сімакін Ю. С. (2011)
Корнієнко С. П. - Оцінка ефективності просторово-розподілених телекомунікаційних мереж, Корнієнко І. В. (2011)
Шевель В. І. - Застосування ГІС–технологій при зборі та обробці матеріалів спостереження за рівнями ґрунтових вод, Сємака О. М. (2011)
Сахно Є. Ю. - Дослідження концептуальних систем управління, Богдан М. В., Калінько І. В. (2011)
Старченко Г. В. - Концептуальна модель управління якістю організаційних проектів (2011)
Брайко В. Б. - Проблеми розвитку міського садово-паркового господарства (2011)
Багро С. О. - Уявляючи козацьку вітчизну: територіальний аспект поняття (друга половина XVII – початок XVIII ст.) (2015)
Щербак В. О. - Постання української ранньомодерної держави в контексті європейської політичної думки (2015)
Бажан О. Г. - Комітет держбезпеки при РМ УРСР та кампанія масової реабілітації жертв політичних репресій в Україні (друга половина 1950-х – початок 1960-х років) (2015)
Балабушевич Т. А. - Етнічний склад населення Чорноморського регіону України від XVIII до початку XXI ст. (2015)
Диса К. Л. - Путівники для паломників до Києва середини ХІХ ст.: закладення канону? (2015)
Басенко І. В. - Образ німців у пресі Києва за доби революції (лютий – жовтень 1917 р.) (2015)
Бетлій О. В. - Учнівські екскурсії по Києву в роки Першої світової війни (2015)
Зашкільняк Л. О. - Історія України у Львівському університеті в 1921–1939 рр.. (2015)
Будз К. М. - Підпільні українські греко-католики і радянська влада: реконструкція опору (на прикладі села Надорожна) (2015)
Кислий М.-О. О. - Дитинство депортованих кримських татар в Узбекистані у 1950-х роках (за матеріалами спогадів) (2015)
Джура О. О. - Становлення династії Неманичів і культурний вибір Сербії (2015)
Сенченко А. П. - Загальна військова повинність для єврейського населення Російської імперії в 1874–1884 рр.: характер і наслідки (2015)
Лаврук Л. І. - Поява концепту "краківська історична школа" в польській історіографії (2015)
Ремарович О. І. - Релігійний фактор у соціально-політичному житті Держави Ізраїль 1948–1977 рр.. (2015)
Бурцева М. В. - Ґендерні ролі жінок під час Югославських війн 1991–1995 рр. (на прикладі хорватських медіа) (2015)
Ковалець Т. Р. - "Опис короткий, яким способом дійшли до комісії з козаками": малознане джерело до історії козацького повстання 1625 року (2015)
Мицик Ю. А. - З листування Н. Полонської-Василенко з митрополитом Іларіоном (Огієнком), Тарасенко І. Ю. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Яцків Я. С. - Етапи встановлення перманентної GPS-станції у м. Коропі, Терещук О. І., Хода О.О., Нисторяк І. О., Корзаченко М. М., Кулик В. М. (2011)
Бурачек В. Г. - Эффективность применения субпиксельных технологий синтеза изображений объектов для крупномасштабной аэрокосмической съемки, Зацерковный В. И., Беленок В. Ю. (2011)
Іванишин В. А. - Деякі особливості морфології розривів, Менайлов О. М., Шевченко А. Ф., Прибитько І. О. (2011)
Зацерковний В. І. - Актуалізація топографічних та кадастрових карт за допомогою GPS-приймачів, Кривоберець С. В., Левченко М. Г. (2011)
Зацерковний В. І. - Використання ГІС та ДЗЗ для моніторингу сільськогосподарських земель, Кривоберець С. В., Сергієнко В. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Радіоекологічний моніторинг територій за допомогою геоінформаційних технологій, Сімакін Ю. С., Сергієнко В. В. (2011)
Терещук О. І. - Визначення оптимальної точності положення межового знака у містах, Щербак Ю. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Розробка підходів щодо створення геоінформаційної системи моніторингу сільськогосподарських земель, Кривоберець С. В. (2011)
Мовенко В. І. - Моніторинг берегоукріплення р. Дніпро біля смт Любеч (2011)
Городиський Г. О. - Застосування вільного програмного забезпечення для потреб лісового господарства (2011)
Боханов І. І. - Застосування геоінформаційних систем у військовій справі (2011)
Зацерковний В. І. - Аналіз можливості застосування геоінформаційних технологій у моніторингу орних земель, Кривоберець С. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в системі управління регіоном, Сiмакін Ю. С., Сергієнко В. В. (2011)
Сємака О. М. - Використання інформаційно-обчислювальної системи для оцінювання небезпечності локальних забруднень Чернігівщини (2011)
Іванова І. М. - Застосування технології нітри-денітрифікації для ефективної очистки стічних вод, Шевченко О. О. (2011)
Іванова І. М. - Гідробіологічний моніторинг активного мулу – основа ефективного очищеня стічних вод та захисту водного басейну від забруднення, Острянська Н. І. (2011)
Завацький С. В. - Врахування негативних природних факторів при проектуванні фундаментів будівель, Корзаченко М. М., Самодєлок В. А. (2011)
Михайловський Д. В. - Аналіз техніко-технологічних властивостей клеєної деревини як перспективного матеріалу для будівельних конструкцій, Коваленко М. С., Матющенко Д. М. (2011)
Скляров І. О. - Перспективи розвитку рамних каркасів зі зварних двотаврів із гнучкою стінкою (2011)
Мошель Н. В. - Влияние граничных условий на переориентацию НЖК над дефектом диэлектрика (2011)
Сахно Ю. О. - Аналіз роботи багатопоточного подільника потоку дросельного типу для визначення якості та надійності його експлуатації, Сахно Є. Ю., Шевченко Я. В. (2011)
Корнієнко І. В. - Аспекти застосування геоінформаційних технологій для оптимізації розподілу радіочастотного ресурсу (2011)
Сахно Є. Ю. - Управління відхиленнями при реалізації стратегії інвестиційного проекту, Кунденко А. В., Мороз Н. В. (2011)
Сахно Є. Ю. - Вибір параметрів для забезпечення якості розрахунку інвестиційних проектів, Кунденко А. В., Лазовська К. В. (2011)
Жарінова А. Г. - Пріоритетні напрями підвищення ефективності механізму управління інтелектуальним капіталом (2015)
Ольшанська О. В. - Проблемно-діагностична оцінка перспектив розвитку туристичної сфери регіону, Богославець О. Г. (2015)
Гончар О. І. - Оцінювання динаміки розвитку потенціалу машинобудівних підприємств України у контексті інтеграційних процесів (2015)
Гарафонова О. І. - Стратегії розвитку підприємства: теоретичні засади та особливості формування в умовах необхідності здійснення інноваційної діяльності, Каленська О. Л. (2015)
Жарська І. О. - Використання інтернет-середовища для просування освітніх послуг вищих навчальних закладів, Зіньковська Д. В. (2015)
Єфременкова Н. А. - Шляхи підвищення якості швейних виробів в умовах толінгу, Байдак Т. В. (2015)
Геселева Н. В. - Design thinking: інноваційний підхід до генерації бізнес-моделей та процесів прийняття рішень, Яценко А. А., Синенко П. О. (2015)
Сидоренко Т. М. - Кадровий потенціал підприємств побутового обслуговування та можливості його ефективного формування та використання (2015)
Яренко А. В. - Обґрунтування шляхів подолання системної кризи соціально-економічної сфери України (2015)
Дидик А. А. - Застосування шрифтів в рекламі (2015)
Іваненко О. І. - Ефективне управління проектами інноваційної діяльності в регіонах України, Шіковець К. О., Квіта Г. М. (2015)
Русіна Ю. О. - Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні, Майстренко О. Л. (2015)
Толочко Л. Г. - Статьи денежно-трудовых отношений. минимальный состав и характеристики (2015)
Шилкіна К. О. - Аналіз діяльності туристичних кластерів Херсонщини в умовах ринкової самоорганізації (2015)
Євтушевська О. А. - Основні аспекти організації відділу комплексного контролю (2015)
Ярошенко С. В. - Новітні технології у процесі застосування механізму торгового фінансування (2015)
Скрипник М. І. - Проблеми бухгалтерського обліку елементів позикових зобов’язань підприємства, Зеленіна О. О. (2015)
Винничук М. С. - Інноваційний пошук при навчанні студентів, Остапчук І. П. (2015)
Рубан В. Я. - Понятийный аппарат современной теории развития: инклюзивность, когнитивность, креативность, Ралле Н. В. (2015)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в аналізі змін показників якісного стану ґрунтів та їх родючості за результатами агрохімічної паспортизації, Кривоберець С. В. (2012)
Терещук О. І. - Аналіз проведення першої GNSS-кампанії у Північному регіоні України, Нисторяк І. О. (2012)
Боханов І. І. - Застосування геоінформаційних систем в аеронавігації (2012)
Зацерковний В. І. - Використання новітніх інформаційних технологій в агрохімічному моніторингу земель, Гур’єв В. І., Кривоберець С. В. (2012)
Скітер І. С. - Застосування технологій нейромережевого моделювання для оцінки ефективності інтеграції інформаційних систем, Трунова О. В., Двоєглазова М. В. (2012)
Іванова І. М. - Методи і засоби забезпечення очищення води, Сємака О. М. (2012)
Завацький С. В. - Біоінженерні споруди для очищення стічних вод малої продуктивності, Котельчук Л. С., Котельчук А. Л. (2012)
Михайловський Д. В. - Особливості роботи вузлів позацентрового стикування елементів верхніх поясів металодерев’яних ферм, Коваленко М. С. (2012)
Скляров І. О. - Попередньо напружені рамні конструкції зі зварних двотаврів змінної жорсткості з гнучкою стінкою (2012)
Павленко В. В. - Реконструкція історико-архітектурного середовища селища Любеч, Чухрай С. М. (2012)
Булат В. В. - Особливості влаштування фундаментів малоповерхових будинків, зведених за "канадською" технологією будівництва, Козаченко М. М. (2012)
Матющенко Д. М. - Експериментальні та чисельні дослідження гнутоклеєних рам з клеєної деревини (2012)
Плоский В. О. - Геометричне моделювання структури іонних кристалів, Скочко В. І. (2012)
Сахно Є. Ю. - Вибір системи живлення модернізованої гідроопори колінчатого вала двигуна внутрішнього згоряння, Шевченко Я. В. (2012)
Міщенко М. В. - Розробка автоматичної системи поливу сільгоспугідь (2012)
Корнієнко І. В. - Стан і напрями розв’язання проблеми утилізації екологічно небезпечних побутових відходів, Кошма А. І. (2012)
Лапа М. В. - Управление строительством промышленных объектов в зоне радиационного загрязнения, Билык М. А. (2012)
Гусаров С. М. - Проблеми класифікації функцій правозастосовної діяльності (2015)
Рущенко І. П. - Підривні соціальні технології у структурі гібридної війни (2015)
Бандурка А. С. - Роль виборів у політичному житті держави (2015)
Брусакова О. В. - Моральне і правове виховання як чинники конструювання громадянського суспільства (2015)
Дубина Н. А. - Проблеми ефективності законодавства України, Турута О. В. (2015)
Калєніченко Л. І. - Дискусійні питання класифікації окремих видів соціальної відповідальності (2015)
Процюк І. В. - Окремі аспекти діяльності судової гілки влади в механізмі поділу влади (2015)
Селюков В. С. - Право дитини на освіту: забезпечення реалізації можливостей та автономності (2015)
Вікторчук М. В. - Інформаційна взаємодія Державної фіскальної служби України з іншими суб’єктами податкових правовідносин під час адміністрування податку на майно (2015)
Глущенко О. А. - Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя (2015)
Гончаренко І. Б. - Питання вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Торгівля з рук у невстановлених місцях" (2015)
Зозуля І. В. - Особливості Державної фіскальної служби України як суб’єкта державного управління, Шулатова І. С. (2015)
Коломоєць Н. В. - Місцеві державні адміністрації як суб’єкти адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (на прикладі Харківської обласної державної адміністрації) (2015)
Комзюк В. Т. - Правові гарантії діяльності митних органів України (2015)
Чорна А. М. - До проблеми співвідношення понять "завдання" та "функції" Державної фіскальної служби України (2015)
Шкребець Є. Ф. - Адміністративно-правовий статус адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку (2015)
Бабакін В. М. - Сучасні тенденції наукових досліджень і правозастосовної практики протидії молодіжній злочинності (2015)
Клемпарский Н. Н. - Уклонение потерпевшего от установления характера и степени тяжести вреда здоровью, причинённого преступлением: уголовно-процессуальные последствия и уголовно-правовая оценка (опыт Российской Федерации) (2015)
Корнієнко В. В. - Криміналістична характеристика особи злочинця та злочинних груп у сфері банківської діяльності (2015)
Манжай О. В. - Особливості агентурної роботи уповноважених суб’єктів у Радянській державі в 1922 році (2015)
Марков В. В. - До питання щодо зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності (2015)
Нагорнюк-Данилюк О. О. - Поняття, сутність і значення інституту спеціального провадження в кримінальному процесі України (2015)
Орлов Ю. В. - Політичне переслідування як соціально-правовий феномен: кримінологічний аспект (2015)
Процких О. Ю. - Питання встановлення особи в діяльності Національної поліції України (2015)
Узлов Д. Ю. - Применение интеллектуальной системы криминального анализа в реальном времени (RICAS) для аналитического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования, Струков В. М., Григорович А. Б., Петрусенко А. И., Доскаленко С. Н. (2015)
Четвертак Д. Ю. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють приховування злочинів (2015)
Чавикіна Т. І. - Правове регулювання відсторонення від роботи державних службовців (2015)
Батожська О. В. - Критерії визначення розміру завданої моральної шкоди при її доказуванні в суді, Піхурець О. В. (2015)
Бортнік О. Г. - Особливості рішення суду у справах про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб, Степаненко Т. В. (2015)
Д’ячкова Н. А. - Згода одного з подружжя на вчинення правочинів щодо спільного майна, Тучин Ф. А. (2015)
Литвин С. Й. - Правові засади відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав (2015)
Теремецький В. І. - Суб’єкти відносин, пов’язаних з персональними даними (2015)
Александров Ю. В. - Психологічні особливості власників собак порід різних груп (2015)
Віденєєв І. О. - Особистісні трансформації і деформації ціннісно-смислової сфери співробітників підрозділів громадської безпеки (2015)
Воробйова І. В. - Особливості сприйняття представників сил охорони правопорядку студентською молоддю, Мацегора Я. В. (2015)
Гіренко С. П. - Моделювання професійних конфліктних ризиків у підготовці майбутніх працівників патрульної поліції (2015)
Горбачова О. В. - Особливості соціального конструювання емоцій (2015)
Жидецька С. В. - Особливості професійного становлення особистості в процесі професійної підготовки, Землянська О. В. (2015)
Нежданова Н. В. - Теоретичні засади визначення поняття професійно важливих якостей майбутніх фахівців (2015)
Помацалюк А. Р. - Вплив індивідуально-психологічних особливостей засуджених жінок на адаптацію у виправних установах (2015)
Посохова Я. С. - Проблема ідентичності та визначення психологічних основ її вивчення (2015)
Шиліна А. А. - Факторна структура опановуючої поведінки осіб з різним рівнем адиктивної ідентичності, Греса Н. В. (2015)
Штейн Н. Г. - Психолого-правові чинники ресоціалізації наркозалежної особистості, Землянська О. В. (2015)
Штриголь Д. В. - Динаміка життєстійкості осіб із різним рівнем антиципаційної спроможності в період кризових подій у країні, Горбик Н. К. (2015)
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі "Право і Безпека" (2015)
Вихідні дані (2015)
Балан Ю. А. - Формування здорового способу життя сільських підлітків засобами вуличної соціальної роботи, Кубіцький С. О. (2015)
Березова Л. С. - Євроінтеграційні тенденції у професійній підготовці перекладачів у вищих навчальних закладах Франції (2015)
Бондар Н. Г. - Соціальний педагог як суб’єкт виховання моральності учнів (2015)
Брояко Н. Б. - Формування основ техніки бандуриста-початківця (2015)
Буцик І. М. - Визначення характерних особливостей методичних систем навчання (2015)
Власенко К. О. - Рецепція фольклору як засіб виховання молоді (2015)
Грицяк Л. Д. - Зміст і характер соціальної компетентності студентів економічних спеціальностей (2015)
Деркач І. М. - Особливості оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах (2015)
Єресько О. В. - Шляхи підвищення ефективності виховання валеологічних цінностей (2015)
Канівець О. М. - Візантійська традиція та її вплив на освіту Київської Русі (2015)
Корицький В. П. - Зміст підготовки бакалаврів деревообробних технологій до художньо-конструкторської діяльності (2015)
Кошук О. Б. - Технологія проблемно-розвивального навчання: теоретико-методичний аспект (2015)
Лузан П. Г. - Фактори формування творчого потенціалу майбутніх техніків-механіків в агротехнічному коледжі, Костенко Т. В. (2015)
Макодзей Л. І. - Концепція підготовки фахівців з освітніх вимірювань в аграрних ВНЗ, Михайліченко М. В. (2015)
Моісєєв В. В. - Ретроспектива ідей військово-патріотичного виховання в Україні (2015)
Мося І. А. - Реалізація ідей компетентнісної концепції у підготовці кваліфікованих робітників (2015)
Павлюченко П. Г. - Методологічні засади професійної підготовки виконавців народної манери співу (2015)
Палагнюк М. В. - Виховання громадянської позиції студентів: історичний аспект (2015)
Перцова Н. О. - Тенденції розвитку української хорової літератури Х-XIX cт. (2015)
Петрів Г. В. - Сутність поняття "ціннісне ставлення до земельних ресурсів" (2015)
Пилипенко О. П. - Компетентнісний підхід до підготовки сучасних лікарів ветеринарної медицини в Німеччині (2015)
Рощін І. Г. - Концептуальне підґрунтя фізичної підготовки учнів вітчизняних загальноосвітніх шкіл (2015)
Сєнчева О. В. - Практика організації моніторингу якості навчальних досягнень студентів вищих аграрних навчальних закладів (2015)
Смолярчук О. Ф. - Реформування викладання і вивчення англійської мови у Китайській Народній Республіці (2015)
Сопівник І. В. - Дослідження готовності молоді до відповідальних сімейних відносин (2015)
Сопівник Р. В. - Виховання і педагогічна думка у філософських системах мислителів класичної Греції (2015)
Тверезовська Н. Т. - Методика побудови експертних систем (2015)
Терьохіна О. Л. - Алгоритмічні приписи як основа формування технічного мислення майбутніх інженерів-машинобудівників (2015)
Ткач М. М. - Розвиток професійної творчості майбутніх фахівців як психолого-педагогічна проблема (2015)
Толочко С. В. - Методичні особливості формування хімічної компетентності майбутніх інженерів-механіків, Шкодин А. В. (2015)
Шарата Н. Г. - Інновації у вищій школі (2015)
Шевченко С. В. - Обґрунтування методик визначення рівня готовності майбутніх бухгалтерів до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств (2015)
Шинкарук В. Д. - Розвиток ідей про виховання в Добу Відродження (2015)
Шинкарук О. В. - Особливості законодавчого унормування проблеми моніторингу якості освіти в Україні (2015)
Афанасенко Л. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми самоідентифікації особистості (2015)
Вус В. І. - Батьківські виховні впливи як детермінанта розвитку соціального здоров’я дошкільників (2015)
Денисюк Л. М. - Цінності пізнання і самореалізації особистості студентів (2015)
Іваненко Б. Б. - Психоаналітичний підхід до розуміння виховних впливів батьків на дитину (2015)
Костюк Д. А. - Психологічна сутність професійного інтелекту енергетиків сільськогосподарського виробництва (2015)
Кулдиркаєва О. В. - Психолого-педагогічні основи розвитку професійно-значущих якостей майбутнього вчителя музики в процесі професійної підготовки (2015)
Лапа О. В. - Особливості вияву почуття патріотизму сучасними підлітками загальноосвітньої школи (2015)
Мартинюк І. А. - Психологічна травма та посттравма: сутність і способи подолання (2015)
Омельченко Л. М. - Вплив ситуації невизначеності на процес соціалізації сучасної української молоді (2015)
Полозенко О. В. - Дослідження подружніх конфліктів у молодих сім’ях (2015)
Хлонь О. М. - Проблематика підготовки фахівців у базових вищих навчальних закладах МВС із формуванням мотивації до подальшого професійного самовизначення відповідно до профіля (2015)
Шмаргун В. М. - Психосоматична проблема в психології, Шмаргун Т. М. (2015)
Яшник С. В - Емоційна компетентність у структурі управлінської культури (2015)
Газізов М. - Сутнісні характеристики розвитку лобізму у наднаціональних організаціях (Європейський союз) (2015)
Линдюк О. - Основні теоретико-методологічні підходи до модернізації державної служби зарубіжних країн (2015)
Ростіянов Б. - Специфіка державного будівництва в США в період громадянської війни (1861−1865 рр.) (2015)
Бондарук В. - Регіональний розвиток на базі концепції "точок зростання" (2015)
Воронов О. - Управлінські рішення в процесі стратегічного управління (2015)
Гавриш-Мусафір А. - Закордонний досвід управління регіональним розвитком сфери туризму (2015)
Дуков Д. - Інституціональне забезпечення державної регіональної політики України в контексті європейського вибору (2015)
Лужецька Н. - Причини виникнення наркоманії та механізми її поширення: державно-управлінський аспект (2015)
Осадчук С. - Фінансування видатків бюджету області: проблеми та напрями вдосконалення (2015)
Остапенко О. - Антикорупційна політика в сфері загальної середньої освіти, Орел М. (2015)
Сенча Сергій. - Порівняльна оцінка рівня та потенціалу рекреаційно-туристичного розвитку районів і міст обласного значення Одеської області (2015)
Зелінський С. - Оцінювання компетентностей державних службовців (2015)
Бобровська О. - Управлінські засади реалізації концепції фінансової децентралізації в місцевому самоврядуванні (2015)
Ворона П. - Основні загрози у проведенні місцевих виборів за пропорційною системою відкритих партійних списків (2015)
Стасишин М. - Оцінка ефективності залучення громадськості до процесу розробки, прийняття та реалізації рішень органами місцевого самоврядування (2015)
Кривогуз Г. - Пропозиції щодо послідовності роботи начальника цивільного захисту організації (2015)
Клименко О. - Українське гончарство XX - початку XXI століття: традиції, інновації, аматорство, кітч (2011)
Істоміна Г. - Вплив народного мистецтва на професійну кераміку України першої половини XX століття в контексті сучасних досліджень (2011)
Ямборко О. - Українське килимарство в теорії та на практиці: сучасний стан проблеми (2011)
Мойсюк О. - Xудожнi особливості тканих рушників-"завісок” Житомирського Полісся першої чверті XX століття (2011)
Назарчук М. - Засоби художньої виразності тканин Волинського Полісся (2011)
Заїка Н. - Вибійка на Переяславщині в кінці XIX - середині XX століття (із фондової колекції НІЕЗ "Переяслав”), Чередніченко Л. (2011)
Костюкова В. - Вияви стилю модерн в українських вишивках Василя Довгошиї (2011)
Кошеля О. - Застосування традиційного петриківського розпису в різних галузях художньої промисловості (на прикладі робіт Марфи Тимченко та інших випускників школи декоративного малювання) (2011)
Болгар О. - Творчість Параски Власенко: сучасна парадигма (2011)
Косицька З. - Основні тенденції розвитку та регіональні особливості української витинанки початку XXI століття (на прикладі Всеукраїнського свята "Українська витинанка – 2011”) (2011)
Свиридюк Н. - Традиції створення народної іграшки в 40-50-х роках XX століття (за польовими матеріалами Шишацького району Полтавської області) (2011)
Фісун В. - Еволюція форми монетного намиста та символіка дукача в Середній Наддніпрянщині (2011)
Поп'юк І. - Архітектурний кований метал: традиційне й модерне в доробку буковинських майстрів Андрія Xорта й Ігоря Веренька (2011)
Бойчук Н. - Релігійні мотиви у творчості майстрів народного мистецтва Київщини наприкінці XX - на початку XXI століття (2011)
Цимбалюк О. - Український національний костюм як явище української культури: спроба узагальнення за основними типологічними ознаками (2011)
Луковська О. - Парадигма "національного” в українському художньому ткацтві (на прикладі творчості львівських митців кінця XX століття) (2011)
Михайлова Р. - Xолм у культурно-політичній доктрині Данила Галицького (2011)
Порожнякова Н. - Образи міфологічних водяних істот у творах митців національного модерну (у контексті світового мистецтва) (2011)
Шуліка В. - Неовізантійський стиль і слобожанський іконостас наприкінці XIX - на початку XX століття (2011)
Костів Н. - Творча спадщина видатного іконописця XX століття Ювеналія Мокрицького: художньо-стилістичні особливості творів (2011)
Якимова О. - Поліхромії церкви Різдва Богородиці міста Угнева Львівської області в контексті формотворчих пошуків першої третини XX століття (2011)
Береговська Х. - Неовізантизм сакрального мистецтва Святослава Гординського: через діаспору в Україну (2011)
Бурковська Л. - Ікона "Спас у славі” другої половини XV століття із села Тур'я Львівської області (2011)
Тарасенко О. - У пошуках гармонії: духовна вертикаль Михайла Врубеля (2011)
Котляр Є. - Розписи синагог на Буковині: регіональні особливості східноєвропейської традиції (2011)
Боса І. - Роль Товариства поширення грамотності та ремесел у художньому житті Єлисаветграда на межі ХІХ-ХХ століть (2011)
Маліновська К. - Естамп Никодима Зубрицького "Панегірик на честь Михайла Борковського” (2011)
Хорунжа Г. - Традиції національних культур у формуванні стилістики орнаментики архітектури Східної Галичини в другій половині XVI - упродовж XVII століття (на прикладі пам’яток Львова) (2011)
Стемпіцька Ю. - Діалектичність образності української книги та золотарської оправи ХIV-XVIII століть (2011)
Кубриш Н. - Національне та інтернаціональне у творчості Олександра Архипенка (2011)
Стельмащук Г. - Українські художники у світі: проблема дослідження Українські художники у світі: проблема дослідження в контексті українського мистецтва XX століття (2011)
Скляренко Г. - До проблеми національного відродження в українській культурі та мистецтві XX сторіччя (2011)
Коновалова О. - Еволюція оформлення журналу "Нова хата” в контексті пластичної мови стилю ар деко (1920-1930-ті роки) (2011)
Ламонова О. - "Неслухняні нащадки”: шляхи української книжкової графіки 1970-х років (на прикладі ілюстрацій Галини Галинської до казки Шарля Перро "Попелюшка”) (2011)
Носенко А. - Імпресіоністичні тенденції в пейзажному живопису Одеси в другій половині XX століття (2011)
Сторчай О. - Роздуми Олександра Стіліануді про натуралізм у живопису (2011)
Тарасенко А. - Ремінісценції українського фольклору в індивідуальній міфотворчості митців Одеси в останній третині XX - на початку XXI століття (2011)
Медвідь-Юрків М. - Сучасний український досвід використання фотографії у візуальній рекламі (2011)
Сотська Г. - Формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в контексті національних мистецьких традицій (2011)
Немкович О. - Відділ музикознавства ІМФЕ ім. M. Т. Рильського НАН України - провідний центр наукової музичної україністики другої половини XX - початку XXI століття (2011)
Чекан Ю. - Музична критика в Інтернеті (2011)
Кузик В. - Лисенкіана - нагальне завдання української академічної науки (2011)
Фільц Б. - Інструментальне музикування в українських містах XIV-XVII століть: історичний аспект (2011)
Костюк Н. - Концепційні аспекти дослідження української богослужбово-музичної культури 1801-1916 років: деякі висновки (2011)
Ярко М. - Сучасна методологічна модель інтерпретації персоніфікованого внеску визначних композиторів межі XIX-XX століть у формування національної самосвідомості української музичної культури (2011)
Озимовська А. - Минулий та сучасний стан музичного мистецтва на Поділлі наприкінці XIX - на початку XX століття (2011)
Антонюк С. - Концерти богослужбової музики в культурно-мистецькому житті Східної Галичини в першій третині XX століття (2011)
Шеремета І. - Журнал "Музика” і розвиток галицької музичної періодики в 1900-1930-х роках (2011)
Красильникова О. - Анімістика: введення в наукову дисципліну (2011)
Kosc-Ryzko K. - Between strangeness and familiarity. The process of acculturation in the psycho-social approach (2011)
Коваленко Є. - Творчість Валентини Калиновської в контексті розвитку українського балетного мистецтва 60-70-х років XX століття (2011)
Корольова І. - Жіноча суб’єктивність в українській православній картині світу: тендерний підхід (2011)
Лучанська В. - Аксіологічні виміри екології культури в інформаційному суспільстві (2011)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Структурно-семантичний аналіз інформації про музику (на прикладі текстів про суфійську музику) (2011)
Руда Т. - Мистецтво соцреалістичне й масове (2011)
Пашкова О. - Процеси конвергенції в сучасному кінематографі (2011)
Черков Г. - Нова парадигма візуального у формуванні часопростору фільму (2011)
Дзюба Д. - Функціонування жанру ток-шоу в системі таблоїдного телебачення (2011)
Новікова Л. - Типологія структур національної ідентифікації в екранному середовищі (2011)
Казакова Н. - До питання створення бібліографічного ресурсу з історії українського кіно XX - початку XXI століття (2011)
Шаповал О. - Комп’ютерна анімація в ігрових картинах - взаємодія і взаємопроникнення (2011)
Кульчинська Л. - Радянський пригодницький фільм 1960-1980-х років: глядацький попит та виробничі практики (2011)
Дмитрик О. - Феномен гаптичної візуальності в кінематографі (2011)
Бандурка О. М. - Злочинність як об’єкт феноменологічного аналізу, Литвинов О. М. (2015)
Варунц Л. Д. - До питання щодо територіальної організації влади у Канаді (2015)
Войціховський А. В. - Питання інформаційної безпеки України на сучасному етапі (2015)
Гудзь Т. І. - Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи (2015)
Калєніченко Л. І. - Сучасне розуміння сутності юридичної відповідальності в правовій думці (2015)
Логвиненко Є. С. - Становлення та розвиток системи покарань у давньоримській державі (2015)
Прокоп Н. М. - Обрис проукраїнської державницької діяльності А. Шептицького (2015)
Мельничук С. М. - Поняття судового правозастосування як правової форми здійснення функцій держави (2015)
Небрат О. О. - Адміністративно-деліктна законотворчість: поняття та функції (2015)
Проневич О. С. - Координаційна діяльність прокурора: управлінсько-правова природа, легітимізація і проблеми легалізації (2015)
Різак М. В. - Персональні дані як об’єкт неправомірного посягання (2015)
Салманова О. Ю. - Проблеми використання оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві (2015)
Гусєва В. О. - Використання результатів одорологічного дослідження як доказів у кримінальному провадженні (2015)
Житний О. О. - Деякі проблеми часу в сучасному кримінальному праві України (2015)
Пазинич Т. А. - Новітні татуювання: види, особливості та криміналістичне значення, Лапта С. П. (2015)
Пеньков С. В. - Місце та зміст окремих термінів у сфері застосування техніки в оперативно-розшуковій діяльності (2015)
Прокопенко О. Ю. - Історичний аналіз діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку в регіоні (2015)
Ральченко І. М. - До питання про генезис відповідальності за злочини проти осіб та установ, які мають міжнародний захист (2015)
Слинько Д. В. - Особливості правозастосовного процесу в діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Субота С. І. - Сучасні наукові уявлення щодо взаємодії громадянського суспільства і поліцейських структур (2015)
Грицай В. І. - Правовий режим доменних імен та їх місце в системі об’єктів права інтелектуальної власності (2015)
Колєснік Т. В. - Сучасні підходи до застосування мотивації і стимулювання працівників (2015)
Мацелик М. О. - До питання поглиблення правового взаємозв’язку між правопорушеннями суб’єктів господарських відносин та господарськими санкціями, Онишко О. В. (2015)
Сурженко О. А. - Проблеми законодавчого регулювання української нерухомості в історичному контексті (2015)
Чалий Ю. І. - Виховання як елемент освітньої послуги (2015)
Барко В. І. - Психологічний зміст і особливості професійної правоохоронної діяльності працівників Інтерполу МВС України, Величко В. В. (2015)
Гіренко С. П. - Формування конструктивної стратегії поведінки особистості працівників ОВС, Котелюх М. О., Петленко О. В. (2015)
Міцик Т. О. - Особливості віктимної поведінки неповнолітніх з неблагополучних сімей (2015)
Кожушко А. Р. - Причини агресивної поведінки жінок в місцях позбавлення волі (2015)
Потапова С. М. - Саморегуляція як професійно важлива якість працівника ОВС, Землянська О. В. (2015)
Смірнова О. М. - Використання інтерактивних технологій навчання в процесі розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців Національної поліції України (2015)
Чепіга Л. П. - Взаємозв’язок готовності до ризику та відповідальності як професійно важливих якостей особистості охоронників у приватних охоронних організаціях (2015)
Шевченко Л. О. - Гендерні особливості віктимності підлітків, Селіванова О. І. (2015)
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі "Право і Безпека" (2015)
Вихідні дані (2015)
Піпа Б. Ф. - Вибір параметрів пристрою зниження динамічних навантажень в приводі в’язальних машин з муфтою з пакетами гільзових пружин, Музичишин С. В. (2015)
Березін Л. М. - Методологія розрахунку деталей на міцність та надійність (2015)
Кошель С. О. - Структурний аналіз складних плоских механізмів третього класу, Кошель Г. В. (2015)
Музичишин С. В. - Пристрій зниження динамічних навантажень в приводі машин з пружинами кручення та вибір його параметрів, Зрезарцев В. М., Піпа Б. Ф. (2015)
Панасюк І. В. - Визначення залежності режиму руху робочого середовища у ємкості зі складним рухом від кутової швидкості ведучого валу, Залюбовський М. Г. (2015)
Данченко В. В. - Использование катионных полимеров для повышения качества кислотозащитной отделки текстильного материала, Сарибекова Д. Г. (2015)
Чупріна Н. В. - Основні характеристики формування проектного образу в сучасній індустрії моди (2015)
Затуловська Г. А. - Актуальні особливості розвитку сучасного шрифтового художнього плакату (2015)
Гніденко М. С. - Дизайн логотипу як основи фірмового стилю, Колесніков В. В. (2015)
Колосніченко О. В. - Аналіз гармонійних систем пропорціонування та візуалізація художньої форми спецодягу на базі інформаційно-знакових систем (2015)
Гула Є. П. - Проблеми композиційного формоутворення в дизайні періодичних видань, Мартинюк Г. С. (2015)
Джалилиан Ф. - Усовершенствование метода проектирования проймы женского жилета на основе национального иранского костюма, Богушко А. А., Николаева Т. В. (2015)
Задорожня Ю. М. - Проектна ідея та візуальне втілення тенденцій розвитку в дизайні друкованої реклами (2015)
Струмінська Т. В. - Деконструктивізм, як засіб створення нових форм в одязі (2015)
Лісовець С. М. - Акустичний контроль матеріалів із неоднорідною структурою методами нелінійної акустики, Ківа І. Л. (2015)
Рябокінь Ю. М. - Оцінка вартості програмного забезпечення (2015)
Василенко І. Ю. - Математична модель контролю складання клейових з’єднань, Зенкін А. С. (2015)
Каташинський А. С. - Відновлення молекулярного кисню на поверхні шпінелі nico2o4, Барсуков В. З., Сеник І. В. (2015)
Григоренко І. В. - Стан стандартизації взуттєвих товарів в системі технічного регулювання України, Стрелко А. В. (2015)
Борко В. О. - Управління створенням наукоємної продукції у машинобудуванні, Зенкін А. С. (2015)
Супрун Н. П. - Теоретичне обґрунтування та моделювання процесів нестаціонарного розповсюдження рідини в анізотропних текстильних матеріалах, Щуцька Г. В., Ващенко Ю. О. (2015)
Авраменко Т. В. - Аналіз умов експлуатаціїї та класифікація небезпечних чинників для створення захисного одягу танкістів, Остапенко Н. В., Васильєва І. В., Колосніченко М. В. (2015)
Мельник Л. М. - Дослідження параметрів структури еластичного трикотажу для виготовлення компресійних панчішних виробів, Черепахова Т. І., Дробина І. І. (2015)
Галик І. С. - Шляхи адаптації вітчизняного текстилю до вимог зарубіжних ринків, Семак Б. Д. (2015)
Федько І. В. - Аналіз напрямів та тенденцій розвитку інноваційних технологій джинсової індустрії (2015)
Ніколаєва Т. І. - Структуризація процесу довузівської підготовки, з урахуванням особливостей вибору творчої спеціалізації, Ніколаєва Т. В. (2015)
Колосніченко О. В. - Експериментальні дослідження матеріалів для створення теплозахисного спецодягу, Полька Т. О., Колосніченко М. В. (2015)
Богушко О. А. - Апроксимація контурів конструктивно-декоративних елементів одягу алгебраїчними кривими вищих порядків, Святкіна А. Є., Малиновський В. І. (2015)
Святкіна А. Є. - Побудова опорної поверхні жіночого плечового одягу з використанням п’ятикутного ключа пропорційності (2015)
Артеменко Т. П. - Оцінка впливу наномодифікованих шкірматеріалів на функціональний стан органів і систем органів людини, Березненко С. М., Яценко М. В. (2015)
Надопта Т. А. - Принципи формування поліпараметричних моделей, Козловська Л. В., Домбровський А. Б., Скідан О. В. (2015)
Тополь О. В. - Соціально-економічні наслідки демографічного старіння населення (2015)
Шевченко О. М. - Стан продовольчого ринку: глобалізаційні виклики, Ясько А. Г. (2015)
Багацький В. М. - Адаптація інструменту дисконтування грошових потоків до умов функціонування вітчизняної економіки, Моржакова А. О. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Перспективи застосування у вітчизняній економіці досвіду перетворень туристичної галузі Китаю (2015)
Жосан Г. В. - Обґрунтування стратегії соціальної відповідальності підприємства з метою забезпечення результативності його діяльності (2015)
Осокіна А. В. - Теоретико-прикладні аспекти управління операційною ефективністю підприємства, Чичкан-Хліповка Ю. М. (2015)
Філіпова Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Салімон О. М. - Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства із врахуванням факторів зовнішнього середовища (2015)
Луценко І. О. - Забезпечення прозорості формування місцевих бюджетів (2015)
Миколайчук І. П. - Дослідження впливу факторів інноваційного розвитку на формування компетенцій підприємства (2015)
Полковниченко С. О. - Iнноваційність як рушійна сила розвитку аграрного сектору економіки України, Росохач О. В. (2015)
Семенов В. Б. - Зависимость конкуренто-способности и экономических показателей предприятия авиационной промышленности от инноваций, Голуб В. М., Леховицер В. А. (2015)
Хмурова В. В. - Впровадження змін як фактор підвищення конкурентоспроможності (2015)
Барбаш Г. І. - Особливості обліку капітальних інвестицій на підприємстві сфери транспорту та логістики (2015)
Гарафонова О. І. - Реструктуризаційні, інноваційні та стратегічні напрями розвитку консалтингу в Україні, Чікірісов Д. В. (2015)
Куліш Д. В. - Методичні аспекти бюджетування (2015)
Курінєнко О. В. - Порівняння і ранжування інтегральних оцінок щодо ризику банкрутства підприємства (2015)
Вакулевич О. О. - Екологічна відповідальність фахівця аграрної галузі: категоріальний аналіз (2015)
Гуменний О. Д. - Мультимедійні проекти як засіб розвитку інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів (2015)
Дзюба Г. І. - Професійна підготовка майбутніх економістів в Україні і Німеччині: загальні тенденції і відмінності (2015)
Єресько О. В. - Сутність поняття "валеологічні цінності" (2015)
Каландирець Н. М. - Поняття підприємницької компетентності майбутніх економістів-аграрників (2015)
Каленський А. А. - Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях з дисципліни "Етика викладача вищої школи" неімітаційними методами (2015)
Каніболоцька Л. В. - Зміст та структура риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів (2015)
Канішевська Л. В. - Концептуалізація проблеми підготовки старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя (2015)
Касаткін Д. Ю. - Організація електронного документообігу шляхом вдосконалення інформаційного забезпечення у вищому навчальному закладі, Касаткіна О. М. (2015)
Ковальчук Т. І. - Соціально-педагогічна робота з розвитку моральних якостей сільської молоді, Кулик В. В. (2015)
Колісник Н. В. - Професійна компетентність менеджера як психолого-педагогічна проблема (2015)
Короленко В. Л. - Сім’я і її вплив на моральне формування дитини (2015)
Костриця Н. М. - Формування мовної особистості майбутніх фахівців-аграрників на засадах культурологічного підходу (2015)
Кушнір А. О. - Сутність і структура поняття "героїчного вчинку" (2015)
Лашкул В. А. - Особливості застосування методичних підходів до формування професійно-етичної компетентності майбутнього лікаря ветеринарної медицини (2015)
Лещенко Л. А. - Сутність поняття "самоосвітня компетентність майбутніх екологів" (2015)
Лузан П. Г. - Суть та дефініція поняття "педагогічна технологія", Печковська І. М. (2015)
Майковська В. І. - Бізнес-інкубатор як інструмент управління науковою діяльністю базового структурного підрозділу внз при реалізації кластерного підходу в освіті (2015)
Мешко К. І. - Потреба у формуванні господарської дбайливості студентів аграрних коледжів (2015)
Моісєєв В. В. - Роль музеїв у військово-патріотичному вихованні молоді (2015)
Монашненко А. М. - Перекладацька компетентність та її складові (2015)
Наконечна О. В. - Навчальна (ознайомча з фаху практика) майбутніх соціальних педагогів в умовах університетської освіти (2015)
Пекач К. А. - Сутність поняття "громадянська відповідальність" особистості (2015)
Попович В. І. - Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців засобами інтерактивних методів навчання, Кручек В. А. (2015)
Потапчук Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійно-педагогічної творчості (2015)
Ратинська І. В. - Основні виміри моральної відповідальності та морального вибору: точки дотику (2015)
Сопівник І. В. - Виховуюче навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців (2015)
Сопівник Р. В. - Виховання особистості майбутнього фахівця агропромислової галузі крізь призму функцій наставника академічної групи (2015)
Співакова І. Б. - Теорія і практика організації методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Сук А. М. - Аналіз стану проблеми формування санітарно – гігієнічної культури серед студентської молоді України (2015)
Тарасенко Р. О. - Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів у контексті глобалізації та інформатизації суспільства (2015)
Шинкарук В. Д. - Виховання господарності майбутніх педагогів засобами продуктивної праці (2015)
Шинкарук О. В. - Якість професійної підготовки фахівців – невід'ємна вимога до вітчизняної вищої освіти (2015)
Афанасенко Л. А. - Професійна самоідентифікація як предмет психологічного дослідження (2015)
Барчі Б. В. - Психологічний супровід безробітних у виборі професії (2015)
Вус В. І. - Сучасна специфіка соціально-психологічних детермінант міграційної поведінки людини (2015)
Денисюк Л. М. - Формування духовних цінностей студентської молоді у кризовому суспільстві (2015)
Костюк Д. А. - Психологічна сутність професійного мислення енергетиків сільськогосподарського виробництва (2015)
Кравченко А. В. - Виникненя і попередження конфліктів у молодого подружжя, Тверезовська Н. Т. (2015)
Мандзик Л. В. - Соцiально-педагогiчна профiлактика суїцидальної поведiнки у пiдлiтковому вiцi (2015)
Мартинюк І. А. - Психологічні механізми адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ (2015)
Марусинець М. М. - Професійна спрямованість і її віддзеркалення в моделі підготовки фахівців гуманітарного профілю (2015)
Маслюк А. М. - Особливості подолання людиною критичних життєвих ситуацій (2015)
Омельченко Л. М. - Невизначеність як чинник соціалізації сучасної української молоді (2015)
Полозенко О. В. - Дослідження причин стресів у студентів аграрних ВНЗ (2015)
Соболюк К. В. - Профілактика агресивної поведінки підлітків у процесі оволодіння бойовими мистецтвами, Кубіцький С. О. (2015)
Шевченко О. М. - Психолого-педагогічний супровід розвитку особистісної компетентності старшокласників (2015)
Шмаргун В. М. - Психосоматична парадигма інтеграції психології і медицини, Шмаргун Т. М. (2015)
Яшник С. В. - Детермінуючі компоненти моделі керівника (2015)
Біленко О. І. - Обґрунтування раціональних значень технічних характеристик кінетичної зброї несмертельної дії для сил безпеки (2015)
Подригало М. А. - Влияние дисбаланса и окружного люфта направляющих колес автомобиля на затраты энергии двигателя, Мазин А. С. (2015)
Пісарєв В. П. - Оцінювання стійкості руху бойової колісної машини за перехідними та сталими станами в режимі повороту (2015)
Кайдалов Р. О. - Експериментальне оцінювання плавності ходу спеціалізованого транспортного засобу з нелінійним підресорюванням при русі по бездоріжжю, Баштовий В. М., Ларін О. О., Водка О. О. (2015)
Глущенко В. В. - Энергетический подход к оценке устойчивости автомобилей-цистерн против опрокидывания, Кайдалов Р. О., Подригало М. А., Соколовский С. А. (2015)
Полянский А. С. - Разработка рекомендаций по устойчивости колёсных машин на уклонах, Побережный А. А., Плетнёв В. Н., Задорожняя В. В. (2015)
Скляров М. В. - Вплив гідроприводу гальм на автоматизацію руху автомобіля (2015)
Шаша І. К. - Формування системи оцінювання рівня безпеки дорожнього руху, Темніков В. О., Гончар Р. О. (2015)
Степанов А. В. - Электрогидравлический тормозной механизм в системе безопасности автотранспорта (2015)
Абрамов Д. В. - Оценка использования запаса мощности двигателя в процессе разгона автомобиля (2015)
Мазін О. С. - Дослідження паливної економічності броньованих колісних машин і шляхи її покращення, Страшний І. Л., Франков В. М., Шабалін О. Ю. (2015)
Белокурський Ю. П. - Антени для захисту каналів радіозв’язку підрозділів Національної гвардії України, Іохов О. Ю., Козлов В. Є., Щербина О. О. (2015)
Сальник В. В. - Аналіз методів запобігання вторгненням у мобільні радіомережі класу MANET, Сальник С. В., Бовда Е. М. (2015)
Тітаренко О. В. - Забезпечення надійності функціонування детекторів іонізуючих випромінювань для спеціальних підрозділів Національної гвардії України (2015)
Бирюков И. Ю. - Анализ приоритетов систем наземной разведки по обнаружению объектов вооружения и военной техники, Бусяк Ю. М. , Шульга А. В. (2015)
Морозов О. О. - Методика оптимального розподілу озброєння і військової техніки між військовими формуваннями угруповання військ (2015)
Морозов О. О. - Методика розміщення центрів з обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки, Берченко І. Є. (2015)
Нечипоренко В. М. - Дослідження впливу діаметра посадки з натягом і температури нагрівання охоплювальної деталі на якість бандажного з’єднання, Літовченко П. І., Сало В. А., Іванова Л. П., Ковбаска Б. В. (2015)
Літовченко П. І. - Математична модель багатошківної пасової передачі з опуклим контуром паса, Сало В. А., Іванова Л. П., Шелудько Д. О., Скиба А. Г. (2015)
Майборода И. Н. - Особенности работы диодов Ганна на основе варизонного соединения AlXGa1-XAs–GaAs–Ga0,6In0,4As, Бабенко В. П. (2015)
Анотації (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Передмова редактора (2004)
Балабанова Л. М. - Субъективная категоризация процесса профессионального становления личности в системе силовых структур (2004)
Гавриленко О. А. - Дослідження лапідарних пам’яток міжнародного права античних держав Північного Причорномор’я у вітчизняній та зарубіжній історіографії (2004)
Корчевна Л. О. - Концепція права: до постановки проблеми (2004)
Кравцова T. M. - До питання про якість норм регуляторного акта (2004)
Марчук М. І. - Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща (2004)
Торохтій Ю. З. - Форми і методи взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (2004)
Шигаль Д. А. - Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року), та його застосування мировими судами Харківської губернії (2004)
Апанасюк М. П. - Місце договору ренти в системі цивільно-правових договорів (2004)
Белькова O. B. - До питання про визначення правового статусу особи, відносно якої є дані про її причетність до вчинення злочину (2004)
Берназ В. Д. - Тактичне рішення слідчого в умовах протидії розслідуванню: криміналістичні та психологічні проблеми дослідження (2004)
Биргеу М. М. - Спеціальна профілактика як основа системи профілактики злочинів у Республіці Молдова (2004)
Білоконь М. В. - Партнерські відносини в діяльності міліції: поняття, сутність та форми (2004)
Блага А. Б. - Практика застосування Закону України "Про попередження насильства в сім’ї": сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення (2004)
Бортнік О. Г. - Укладення мирової угоди та відмова від позову в кримінальному судочинстві (2004)
Венедиктов В. С. - Реформування системи МВС України: час реформ другого покоління, Зозуля І. В. (2004)
Гордієнко М. І. - Поняття часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ (2004)
Городянко С. В. - Дотримання дисципліни особами рядового та начальницького складу як умова підвищення безпеки їх службово-професійної діяльності (2004)
Грица Т. Г. - Організаційно-правові аспекти реформування початкової підготовки персоналу ОВС України (2004)
Гусаров К. В. - Гражданская процессуальная правосубъектность суда апелляционной инстанции и его предметные полномочия (2004)
Давыденко М. Л. - Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью (2004)
Іншин М. І. - Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ (2004)
Ковальов Є. В. - Оцінка рівня економічної безпеки залізниці, Бондаренко Т. В., Буханцов В. В. (2004)
Коляда Т. А. - Щодо співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення трудових відносин (2004)
Кройтор В. А. - Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності (2004)
Кулешов О. О. - Примус як засіб забезпечення й охорони правопорядку адміністративною службою міліції (2004)
Лазор В. В. - Правовые проблемы превенции трудовых споров, возникающих при расторжении трудового договора по инициативе работника (2004)
Левченко К. Б. - Проблеми кадрового забезпечення процесів формування ґендерної політики в Україні (2004)
Луценко Т. О. - Спеціальний стаж та його значення в системі пенсійного забезпечення (2004)
Макаренко О. М. - Щодо з’ясування терміна "профілактика правопорушень" та суміжних з ним понять (2004)
Маліков В. В. - Співвідношення поняття громадського порядку з іншими сферами суспільних відносин (2004)
Орлеан А. М. - Людина як предмет злочину (2004)
Перунова О. М. - Форма і зміст позовної заяви (2004)
Поляков С. Ю. - Деякі аспекти підготовки військових кадрів у системі військової освіти України для участі у миротворчих операціях (2004)
Развадовський В. Й. - Зміст категорії "безпека" у державному управлінні транспортною системою України (2004)
Рудой К. М. - Судовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку (2004)
Савченко А. О. - Деякі проблеми службово-трудової діяльності викладацького складу спеціалізованих кафедр у вищих навчальних закладах МВС (2004)
Саінчин О. С. - Особливості криміналістичної характеристики сексуальних вбивств (2004)
Самойловова О. С. - Аналіз об’єкта злочину, передбаченого ст. 330 КК України (передача та збирання відомостей, які становлять конфіденційну інформацію, що є власністю держави) (2004)
Сировой О. В. - Правовий режим інформаційних ресурсів у законодавстві України (2004)
Сичов Д. В. - До поняття індивідуальних трудових правовідносин (2004)
Спаський А. С. - Принцип захисту прав та свобод людини в надзвичайних ситуаціях як мета проведення спеціальної операції, Михальков О. В. (2004)
Теличкін О. О. - Цивільна поліція як провідний суб’єкт правоохоронної діяльності міжнародної місії на користь миру (2004)
Тітов Є. Б. - Правове визначення захоплення заручників в міжнародно-правових актах (2004)
Туркина Н. В. - Объект бюджетного правонарушения (финансово-правовые аспекты) (2004)
Храмцов О. М. - Про співвідношення злочину, передбаченого статтею 182 КК України, і інституту дифамації як суспільно небезпечного діяння проти честі та гідності людини (2004)
Шваб І. А. - Захист свідків та потерпілих від торгівлі людьми в Україні: соціально-правовий аналіз (2004)
Шостко Е. Ю. - Некоторые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Украине как составной части организованной преступности (2004)
Яремчук О. В. - Трудовий колектив як суб’єкт трудового права (2004)
Ярошенко О. М. - Щодо юридичних колізій в трудовому праві та причин їх виникнення (2004)
Ясинок М. М. - Впровадження новітніх інформаційних технологій в цивільному судочинстві України (2004)
Афанасьева Н. Е. - Нормативность установок во взаимоотношениях полов у несовершеннолетних правонарушителей (2004)
Зозуля А. О. - Проблеми психологічного супроводження процесу реформування системи МВС України (2004)
Коноплёв В. В. - Особенности организации управления в гуманистических системах (2004)
Криводерев В. В. - Принципы и подходы к построению субъективного шкалирования, Лелюк А. А. (2004)
Лозовая C. H. - Проблема управления информационным взаимодействием на очной ставке (2004)
Венедиктов B. C. - Нагальні проблеми гендерної політики в Україні (Рецензія на монографію Левченко К. Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління) (2004)
Быргеу М. - Надежный ориентир в юридической науке (Рецензия на книгу Кудрявцева В. И. Избранные труды по социальным наукам), Флоря В. (2004)
Реферати статей журналу "Право і Безпека" (2002. – № 4) за українським реферативним журналом "Джерело" (2003. – № 5. Сер. 3) (2004)
Козюбра М. І. - Право і людина: лінії взаємозв’язків та тенденції розвитку (2015)
Савенко М. Д. - Судова реформа в Україні: конституційний аспект (2015)
Сущенко В. М. - Реформування судової влади: комплексний підхід (2015)
Цельєв О. В. - Сфери і способи впливу держави на право (2015)
Ключковський Ю. Б. - Критерії публічно-правової дієздатності громадянина (2015)
Венгер В. М. - Всеукраїнський референдум як інструмент обмеження повноважень парламенту (2015)
Аллахвердова Л. В. - Обмеження дискреційних повноважень як вимога верховенства права (2015)
Матвєєва Ю. І. - Юридико-технічні характеристики принципу правової визначеності (2015)
Мороз Ю. К. - Принцип недискримінації: поняття та співвідношення з принципом рівності (2015)
Мельник М. О. - Реформування методології викладання у вищих навчальних юридичних закладах у контексті здобутків школи правового реалізму (2015)
Шуліма А. О. - Темпоральні аспекти юридичної сили закону (2015)
Звєрєв Є. О. - Деякі питання стосовно теорій юридичного тлумачення (2015)
Кістяник В. І. - Особливості аргументації в судах загальної юрисдикції (2015)
Журбелюк Г. В. - Розвиток норм феодального права України щодо опіки (2015)
Курінний О. В. - Українське самоврядування й правова система від кінця XVIII – до середини ХІХ ст.: тяглість та остаточна ліквідація (2015)
Шмарьова Т. О. - Статус і функції Монастирського приказу за Cинодального періоду (1701–1725 рр.) (2015)
Нагнічук О. І. - Співвідношення права на свободу вираження щодо публічних осіб та права на повагу до приватного та сімейного життя публічних осіб у практиці Європейського cуду з прав людини (2015)
Федорова А. Л. - Зобов’язання України за Європейською соціальною хартією (переглянутою): юридичні наслідки в разі невиконання (2015)
Петров Р. А. - Транспозиція "acquis" ЄС у правову систему України в Угоді між Україною та ЄС про асоціацію (2015)
Святун О. В. - Право на свободу мирних зібрань у праві Європейського Союзу (2015)
Логуш Л. В. - Право, що застосовується до міжнародних комерційних контрактів у державах, які є членами Європейського Союзу, Іщенко Д. Ю. (2015)
Антонович М. М. - Право на гуманітарну допомогу під час збройного конфлікту і відповідальність за його порушення згідно з міжнародним правом (2015)
Матяшова М. В. - Ефективність механізму захисту прав людини згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Аносова Ю. В. - Механізми притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів проти людяності: міжнародний досвід та українські реалії (2015)
Дворовий М. В. - Відповідальність аудіовізуальних медіа за мову ненависті та пропаганду війни: транскордонний аспект (2015)
Черненко З. С. - Права та обов’язки медичних працівників під час збройних конфліктів (2015)
Михайлюк Г. О. - Забезпечення захисту прав на комерційні позначення: актуальні проблеми та судова практика (2015)
Карнаух Т. М. - Трансфертне ціноутворення: сутність та перспективи запровадження в Україні (2015)
Лобач О. М. - Проблеми правового регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (на прикладі окремих елементів податку) (2015)
Кравченко Н. Г. - Методологія дослідження правового регулювання банківських резервів (2015)
Костюк В. Л. - Процедура укладення трудового договору в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект (2015)
Азаров Д. С. - Суспільна небезпека злочину та аналогія кримінального закону (ретроспективний погляд у XIX–ХХ століття) (2015)
Горох О. П. - Виправлення засудженого як підстава заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (2015)
Відомості про авторів (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 3 "Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 4 "Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового її складу" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 5 "Про внесення змін до складу редакційної колегії Часопису цивільного і кримінального судочинства" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 6 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 8 "Про узагальнення практики розгляду судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 9 "Про узагальнення судової практики забезпечення права на захист у кримінальному провадженні" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 10 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах" (2015)
Узагальнення про практику розгляду судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах (2015)
Узагальнення про судову практику забезпечення права на захист у кримінальному провадженні (2015)
Луспеник Д. Д. - Зловживання процесуальними правами: законодавча регламентація, способи виявлення та шляхи протидії (2015)
Ткачук О. С. - Деякі особливості розгляду спорів, пов’язаних із забезпеченням кредитних зобов’язань (іпотека, порука), Ткачук А. О. (2015)
Передмова редактора (2004)
Бандурка А. М. - Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика, Давыденко Л. М. (2004)
Ващенко О. М. - Класифікація правових форм діяльності голів обласних, районних рад та їх заступників (2004)
Гробова В. П. - Партії в системі державного устрою ФРН (2004)
Clarke John L. - Specialized units for peace operations and homeland security a United States Perspective (2004)
Курко М. Н. - Організаційно-правові засади спільної політики України та Європейського Союзу у сфері юстиції та внутрішніх справ (2004)
Алимов Р. С. - Оперативно-розыскное и криминологическое обеспечение детенизации экономики, Шандрук А. В. (2004)
Бандурка О. О. - Державно-службові відносини в податковій міліції: поняття та види (2004)
Биргеу М. М. - Організація профілактичної діяльності підрозділів оперативних служб МВС Республіки Молдова (2004)
Білоконь М. В. - Надзвичайні адміністративно-правові режими як правове забезпечення охорони громадського порядку в надзвичайних ситуаціях (2004)
Венедиктов В. С. - Поняття, зміст та особливості професійної компетенції державних службовців органів внутрішніх справ України, Іншин М. І. (2004)
Гарна І. О. - Судовий контроль за дотриманням законності у правовому регулюванні міграційних процесів (2004)
Журова Е. М. - Этические аспекты допустимости доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности (2004)
Кашкаров О. О. - Об’єкт злочинів, що посягають на випуск і обіг цінних паперів (2004)
Клюєв О. М. - Загальнотеоретичний аналіз видів профілактичної діяльності на місцевому рівні (2004)
Коваленко В. В. - Кримінологічний аналіз як складова теорії протидії злочинам в економічній сфері (2004)
Козир М. В. - Криміналістична характеристика особистості правопорушника при розслідуванні злочинів, вчинених за допомогою комп’ютерних вірусів (2004)
Макаренко О. М. - Суб’єкти профілактики правопорушень (2004)
Момот М. Ф. - Нормативно-правове регулювання роботи з персоналом в органах та підрозділах Державної податкової адміністрації (2004)
Развадовський В. Й. - До визначення змісту охорони громадського порядку на транспорті (2004)
Самойлова О. С. - Історичний аналіз формування інституту інформації з обмеженим доступом (2004)
Симовьян С. В. - Исторический анализ правовых источников по противодействию доходов, полученных преступным путем, Мезенцева И. Е. (2004)
Синявська О. Ю. - Принципи кадрової політики в органах внутрішніх справ (2004)
Спаський А. С. - Принципи спеціальної операції (2004)
Тодуа Г. А. - Матеріально-технічна база як фактор ефективності функціонування вищих навчальних закладів системи МВС України (2004)
Угровецький О. П. - Правове регулювання організації діяльності Державної служби охорони при МВС України (2004)
Яременко О. І. - Службова таємниця як гарантія інформаційної безпеки суб’єктів господарювання в Україні (2004)
Венедиктов С. В. - Професійна мотивація як передумова стимулювання та підвищення активності в службово-трудових відносинах працівників ОВС (2004)
Верлан О. О. - Правова безпека інтелектуальної власності в Україні, Малюська В. А. (2004)
Гордієнко М. І. - Щодо визначення понятійного апарату інституту робочого часу працівників органів внутрішніх справ (2004)
Гуменюк В. А. - Проблемні питання кваліфікації правопорушень, пов’язаних з прийняттям Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", Тучак М. О. (2004)
Колеснік-Омельченко Т. В. - Пенсійне забезпечення працівників органів внутрішніх справ (2004)
Кравчук П. Я. - Правове забезпечення корпоративної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності в Україні (2004)
Мельник К. Ю. - Місце трудових відносин працівників органів внутрішніх справ в предметі трудового права (2004)
Мирза С. С. - Розвиток і місце договорів постачання ресурсів через приєднану мережу в цивільному праві України (2004)
Перунова О. М. - Форма і зміст апеляційної скарги (2004)
Протопопова Я. С. - Відшкодування моральної шкоди, заподіяної здоров’ю працівників при виконані трудових обов’язків (2004)
Рибницький Г. В. - Місце правовідносин у сфері укладання колективного договору в системі трудового права України (2004)
Сичов Д. В. - Шляхи удосконалення правового регулювання індивідуальних трудових правовідносин (2004)
Степаненко Т. В. - Нові позови в цивільному процесі (поняття, класифікація та значення) (2004)
Чумаченко І. М. - Особливості соціального партнерства та функції профспілок в сучасних умовах ринкової економіки (2004)
Буткевич С. А. - Держфінмоніторинг: передумови виникнення та перспективи розвитку (2004)
Вавдіюк Н. С. - Економічна безпека регіону як важлива складова економічної безпеки держави (2004)
Гнатюк Р. М. - Розробка системи саморегуляції економічної безпеки держави (2004)
Головченко О. М. - Критерії оцінки забезпечення національної економічної безпеки України (2004)
Дробишевський Є. О. - Державне стимулювання детінізації економіки в умовах реформування податкової системи (2004)
Користін О. Є. - Макроекономічні аспекти попередження злочинності в сфері економічної діяльності (2004)
Косік О. В. - Роль обліку в підвищенні економічної безпеки підприємства та держави (2004)
Лукін В. О. - Системний підхід до визначення поняття "економічна безпека" (2004)
Назаренко В. В. - Вплив стану економічної безпеки на розвиток економічного потенціалу України (2004)
Орєхова К. В. - Методика інтегральної оцінки фінансового стану підприємства, Ткаченко О. С. (2004)
Понікаров В. Д. - Роль фінансово-господарського контролю у забезпеченні економічної безпеки держави (2004)
Прядко О. С. - Вільні економічні зони як інструмент забезпечення економічної безпеки регіону (2004)
Столбовський А. О. - Аналіз складових економічної безпеки України (2004)
Третьяк В. В. - Внешнеэкономическая безопасность Украины: региональный аспект (2004)
Чиж А. Ю. - Місце обліку в забезпеченні економічної безпеки, Сурженко Л. О. (2004)
Коноплёв В. В. - Психология нелинейного мышления и причины следственных ошибок, Криводерев В. В. (2004)
Любар М. Г. - Професійно-моральне виховання чинів поліції та жандармерії Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2004)
Павлик О. М. - Прагнення до "гострих" відчуттів як один із мотивів протиправної поведінки неповнолітніх (2004)
Перелигіна Л. А. - Психічна стійкість як фактор прогнозування ефективної діяльності керівника в системі ОВС (2004)
Садковой В. П. - Сравнительная характеристика симптоматики стрессовых расстройств у представителей пожарных и других профессий (2004)
Самойлов М. Г. - Правова компетентність і потенційна готовність молоді до протиправної поведінки (2004)
Тімченко О. В. - Предмет, задачі та методи екстремальної юридичної психології (2004)
Чуносов М. О. - Соціально-психологічні детермінанти та моделі формування адекватної поведінки особистості (2004)
Лапшина В. Л. - Професіоналізм працівника органів внутрішніх справ: системний аналіз (2004)
Решетняк С. Б. - Діяльність правоохоронних органів по забезпеченню реалізації прав і свобод особистості (соціологічний погляд) (2004)
Сердюк О. О. - Перша проба наркотичних речовин як закономірність адиктивної поведінки (2004)
Черноусов А. М. - Технології оцінювання (експертизи) ефективності соціальних програм (2004)
Реферати статей журналу "Право і Безпека" (2002. – № 1) за українським реферативним журналом "Джерело" (2004. – № 3. Сер. 3) (2004)
Передмова редактора (2004)
Левченко К. Б. - Щодо оцінки організаційно-правових заходів та координації діяльності по протидії торгівлі людьми в Україні (2004)
Дмитрієнко Ю. М. - Прямі ефекти девіантної правосвідомості: перша формула української правової ідіоми (2004)
Корчевна Л. О. - Основні поняття права у позитивізмі: критичний досвід (2004)
Тодика О. Ю. - Проблеми становлення народовладдя: теоретичний та конституційно-правовий аспекти (2004)
Турута О. В. - Принцип реальності прав і свобод громадян (2004)
Андрющенко І. М. - Об’єкт незаконного заволодіння транспортним засобом: транспортна безпека чи власність? (2004)
Борисова Л. В. - Криминалистическая профилактика международных компьютерных преступлений (2004)
Венедиктов В. С. - Стан соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ в сучасних умовах розвитку держави та суспільства (2004)
Гринчак С. В. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людині (2004)
Гриця Т. Г. - Безперервна освіта як необхідний елемент професійної компетентності працівників органів внутрішніх справ України (2004)
Гуня І. І. - Кримінально-правове визначення розбою та деякі питання його кваліфікації (2004)
Зозуля І. В. - Реформування системи МВС України: спорідненість, системність та принципи моделювання (2004)
Зубенко В. В. - Методологічні проблеми добування інформації при оперативно-розшуковому провадженні (2004)
Казначеева Д. В. - История развития института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (2004)
Клюєв О. М. - Організаційно-правові форми взаємодії органів внутрішніх справ на регіональному рівні (2004)
Корнієнко М. В. - Деякі аспекти протидії корупції в Україні (2004)
Кулешов О. О. - Деякі питання класифікації заходів адміністративного примусу (2004)
Логачев Н. Г. - Зарубежный опыт тактического применения кинологических подразделений при проведении специальных операций (2004)
Мартиненко О. А. - Кримінологічна характеристика правопорушень, що вчинюються працівниками ОВС України (2004)
Мельников А. М. - Відповідальність злочинної групи при ексцесі виконавця (2004)
Мелєшев С. Б. - Серійні сексуальні вбивства: проблеми визначення та розкриття (2004)
Нікітенко С. В. - Корисливі і корисливо-насильницькі злочини, які скоюють жінки (проблемні питання) (2004)
Развадовський В. Й. - Структурні зміни злочинності економічної спрямованості та чинники, що на них впливають (2004)
Саінчин О. С. - Загальні напрямки організаційної діяльності при розробці криміналістичних методик розкриття навмисних вбивств (2004)
Севостьянов В. П. - Принцип демократизму в кримінально-виконавчому праві: історія розвитку та сучасні проблеми реалізації (2004)
Синявська О. Ю. - Реалізація громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ: сутність та існуючі проблеми (2004)
Смирнов А. А. - Цели принудительных мер воспитательного характера как формы реализации уголовной ответственности (региональный аспект) (2004)
Теличкин А. А. - Обеспечение национальной безопасности государства в международных операциях в пользу мира (2004)
Яковець І. С. - Порівняльна характеристика деяких положень Кримінально-виконавчого кодексу України 2003 року та Виправно-трудового кодексу України 1970 року (2004)
Яременко В. В. - Шляхи удосконалення взаємодії оперативних працівників зі слідчими при реалізації матеріалів оперативно-розшукового процесу (2004)
Яровий С. М. - Сутність та загальна характеристика діяльності органів внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень (2004)
Венедиктова В. М. - Забезпечення фактичної рівності при реалізації права на працю (2004)
Занфірова Т. А. - Особливості виникнення трудових правовідносин за участю роботодавців – фізичних осіб (2004)
Іншин М. І. - Спеціальні підстави припинення службово-трудових відносин (2004)
Коляда Т. А. - Соціально-правове положення неповнолітніх як підстава диференціації правового регулювання їх трудової діяльності (2004)
Копайгора І. І. - Історично-правові підстави натуралізації заробітної плати (2004)
Косінов С. А. - Щодо місця Цивільного кодексу України в системі цивільного законодавства (2004)
Кузніченко О. В. - Сучасні проблеми створення трудового процесуального права України (2004)
Мавліханова Р. В. - Умови розвитку виробничих кооперативів (2004)
Мандрика Л. М. - Суб’єкт права власності політичних партій (2004)
Сергиенко В. В. - Договор присоединения – основной элемент регулирования поставки тепловой энергии (2004)
Сердюк Ю. О. - Деякі аспекти історичного та наукового розвитку соціального захисту людини (2004)
Сліпченко С. О. - Правова характеристика договору дарування речей та його місце в системі цивільного законодавства України (2004)
Туркіна Н. В. - Понятие и признаки бюджетного правонарушения (финансово-правовой анализ) (2004)
Шишка Р. Б. - Концепція позитивного забезпечення механізму охорони права інтелектуальної власності (2004)
Яблоновська Г. Г. - Визначення поняття осіб із сімейними обов’язками у нормах міжнародного та українського законодавства (2004)
Ярошенко О. М. - До питання про співвідношення норм міжнародного і національного трудового права (2004)
Журов М. С. - Психолого-педагогические основы формирования будущего специалиста ОВД (2004)
Лєбєдєва С. Ю. - Застосування тесту ММРІ при психофізіологічному відборі кандидатів на службу у спецпідрозділ "Беркут" (2004)
Литовченко А. С. - Психология восприятия правовых норм (2004)
Мілорадова Н. Е. - Аналіз відображення методів психологічного впливу у законодавчих системах деяких країн (2004)
Мірошко О. П. - Психологія телефонного тероризму: загальні проблеми (2004)
Сергієнко Н. П. - До питання професійної мотивації працівників ОВС (2004)
Чмиль М. А. - Особенности психологической поддержки работников ОВД к стрельбе в экстремальных условиях (2004)
Чуносов М. А. - Особенности формирования адекватного поведения работника ОВД при выполнении служебных обязанностей в опасных ситуациях (2004)
Шапар О. В. - Кризи професійного становлення працівників ОВС (2004)
Шевченко Л. О. - До питання про типологію жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров’я особи (2004)
Актуальні дисертаційні дослідження (2004)
Передмова редактора (2004)
Балабанова Л. M. - Поисковая активность личности в аспекте психофизиологической концепции направленной регуляции деятельности в ситуациях экстремальности (2004)
Ануфрієнко O. A. - Філософсько-правовий аналіз функцій політичної культури юриста (2004)
Венедиктов В. С. - Парадигма сучасної юридичної освіти в контексті Болонського процесу (2004)
Дмитриенко Ю. М. - Скрытые эффекты девиантного правосознания: ориентиры и природа синергетической методологии правового познания (2004)
Лактіонова Т. В. - Принципи віктимологічної профілактики злочинів (2004)
Сав’юк О. В. - Дефініція тероризму: кримінально-правові та криміналістичні аспекти (2004)
Теличкін О. О. - Право операцій на користь миру (2004)
Ткачук Т. Ю. - Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом: погляд у майбутнє (2004)
Бандурка О. О. - Деякі питання визначення результативності діяльності підрозділів податкової міліції (2004)
Бараш Є. Є. - Сучасний стан організації діяльності установ виконання покарань (2004)
Білоконь М. В. - Роль та місце сфери охорони громадського порядку у системі державного управління (2004)
Бугайчук К. Л. - Парламентський контроль за дотриманням прав та свобод громадян в діяльності органів внутрішніх справ (2004)
Глущенко В. А. - Тактика проведення допиту при розслідуванні злочинних порушень авторського та суміжних прав (2004)
Дзундза В. В. - Суб’єкт втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність (2004)
Евдокимова Е. В. - Некоторые проблемы назначения наказания (2004)
Зозуля І. В. - Вступ до теорії реформування системи МВС України (2004)
Кислиця Н. В. - Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної роботи криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ (2004)
Колесніков В. В. - Криміналістична характеристика в структурі методики розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами (2004)
Кулешова Э. Н. - Вопросы классификации субъектов противодействия расследованию (2004)
Луценко А. А. - Особливості реалізації мовних і стилістичних правил у кримінально-процесуальному законі (2004)
Огаренко Ю. В. - Стаття 43 КК України та її соціальна обумовленість (2004)
Олішевський В. В. - Криміналістична характеристика викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів (2004)
Павликівский В. І. - Проблеми встановлення форми та змісту вини в злочинах з формальним складом (2004)
Пінчук М. Г. - До питання визначення правової категорії "зброя" (2004)
Пунда О. О. - Правове регулювання донорства та трансплантації у законодавстві України: цивільний та кримінально-правовий аспекти (2004)
Фесюнін В. М. - Сутність та особливості "паблік рілейшнз" в діяльності органів та підрозділів ДПС України (2004)
Шатрава С. О. - Спеціальні підрозділи міліції: їх система та основні функції (2004)
Шевченко А. Є. - Організаційно-правові заходи органів внутрішніх справ України щодо боротьби з кримінальною злочинністю на транспортних комунікаціях у 1944–1945 роках (2004)
Щур Б. В. - Некоторые проблемы соблюдения следственной тайны и противодействие расследованию (2004)
Яковець І. С. - Поняття та види класифікації засуджених до позбавлення волі (2004)
Яценко Т. П. - Правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ (2004)
Гавриленко О. А. - Адміністративно-правове регулювання дорожнього руху в Україні: історико-правове дослідження, Сезонов С. В., Сезонов В. С. (2004)
Глазько С. М. - Сутність нормативно-правового забезпечення припинення трудового договору (2004)
Головко О. М. - Державні ощадні каси на території українських губерній у другій половині XIX – на початку XX ст. (2004)
Городянко С. В. - Сутність нормативно-правового забезпечення організації та управління в сфері професійної захищеності особового складу (2004)
Журавльов Д. В. - Нормативно-правовий акт як структурний елемент системи трудового законодавства (2004)
Колотік Н. А. - Зміст контролю за дотриманням трудового законодавства (2004)
Лещенко Д. С. - Деякі аспекти розгляду майнових обов’язків як складових майна (2004)
Нікіфоров В. Ю. - Захисна функція профспілок в Україні (2004)
Развадовская М. В. - Організаційно-правові форми роботи Верховної Ради України (2004)
Реус О. С. - Особливості диференціації правового регулювання трудової діяльності неповнолітніх працівників (2004)
Рождественська О. С. - Поняття особливого суб’єкта як сторони інформаційно-правових відносин (2004)
Сердюк Ю. О. - Деякі напрямки вдосконалення соціальної роботи в органах внутрішніх справ України (на матеріалах ГУ МВС України в АР Крим) (2004)
Чавикіна Т. І. - Соціальні відпустки працівників органів внутрішніх справ (2004)
Чумаченко І. М. - Щодо реалізації захисної функції профспілок в соціально-партнерських відносинах (2004)
Щербина B. І. - Місце охоронної функції серед функцій трудового права в умовах ринкових відносин (2004)
Ярошенко О. М. - Рішення Конституційного Суду України як джерела трудового права (2004)
Васенко В. К. - Економічна безпека підприємництва у вільних економічних зонах (2004)
Нєсвєтов О. О. - Практика економічної оцінки біоресурсного потенціалу регіону (2004)
Симов’ян С. В. - Споживче кредитування як превентивна форма боротьби з тіньовим грошовим обігом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (2004)
Борисенко A. A. - Нумерация равновесных кодов на основе биномиальных чисел, Чередниченко В. Б. (2004)
Шевчук A. В. - Нове покоління високозахищених документів суворого обліку, що засвідчують особу (2004)
Воронова Ю. В. - Соціально-психологічні особливості особистості неповнолітніх, які були зґвалтовані (2004)
Дишкант О. В. - Поняття та зміст професійно-психологічного відбору в аварійно-рятувальні підрозділи (2004)
Лєбєдєва С. Ю. - Застосування тесту ММРІ при професійно-психологічному доборі кандидатів на службу у спецпідрозділ "Сокіл" (2004)
Логачев М. Г. - Основи професійно-психологічної підготовки та тактики дій снайперів (2004)
Макаренко П. В. - Самоідентифікація особистості з професією як параметр професійної "Я-концепції" працівника органів внутрішніх справ (2004)
Пальваль Є. А. - Психолого-криміналістичний аналіз огляду місця події (2004)
Посметний В. В. - Місце та значення психологічної підготовки в системі професійного навчання працівників органів внутрішніх справ (2004)
Тадиян С. В. - Исследование креативности курсантов и студентов Академии гражданской зашиты Украины, Ковалёва И. Б. (2004)
Тімченко О. В. - Як офіцеру-керівнику побудувати програму і методику вивчення психологічних особливостей персоналу ОВС (2004)
Харченко С. В. - До проблеми підвищення ефективності професійної діяльності персоналу ОВС (2004)
Реферати статей журналу "Право і Безпека" (2002. – № 2) за українським реферативним журналом "Джерело" (2004. – № 3. Сер. 3) (2004)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2004 році (2004)
Колонка шеф-редактора (2015)
Русин В. І. - Особливості діагностичної тактики при багатовогнищевому ураженні щитоподібної залози, Медведєв В. Є. (2015)
Бабкіна Т. М. - До методики ультразвукового дослідження кульшових суглобів у дітей, Кригін Ю. А., Сахно Т. К., Гладка Л. Ю., Бондар Г. М. (2015)
Воротынцева Н. С. - Современная патология костной системы у новорожденных, Новикова А. Д. (2015)
Бортний М. О. - Виразка Дьєлафуа (Dieulafoy) (огляд літератури та випадок із практики), Козаченко О .М. (2015)
Мухамедянов К. Х. - Візуалізація ускладнень гематом м’яких тканин, Аміров Б. Б., Аділбаєв Г .Б., Лі Е. Л, Абеков А. К. (2015)
Мухамедянов К. Х. - Діагностичні можливості сонографії гематом м'яких тканин, Аміров Б. Б., Аділбаєв Г. Б., Лі Е. Л. (2015)
Ткаченко М. М. - Пріоритети вибору інструментальних методів дослідження в діагностичному скринінгу при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2015)
Бабкіна Т. М. - Променеві методи в диференційній діагностиці гіпертрофії лівого шлуночка: ГКМП, гіпертензивне серце, серце атлета, Носенко Н. М., Федьків С. В., Шпак С. О. (2015)
Острась О. В. - Фетальна ехокардіографія як метод діагностики обструктивної патології дуги аорти, Куркевич А. К. (2015)
Зубов А. Д. - Радиологический мониторинг и результаты миниинвазивного лечения абсцессов печени, Вилсон Дж. И., Медведев В. Е. (2015)
Шармазанова Е. П. - История становления рентгенологии в г. Харькове (к 120-летию открытия Х-лучей), Бортный Н. А., Шаповалова В. В., Ващенко Ю. И. (2015)
Лысенко Н. С. - Аномалия развития поясничного отдела позвоночника в сочетании с врожденным вывихом бедра (случай из практики), Демченко А. В., Златник Р. В. (2015)
Земскова О. В. - Новий підхід до оцінки ефективності радіохірургічного лікування при вестибулярних шваномах (2015)
Медведев В. Е. - К вопросу о состоянии и перспективах развития последипломной подготовки радиологов в Украине (2015)
Проф. В. Н. Рыжик (2015)
Проф. Авраменко (2015)
Содержание (2011)
Крупа Н. Н. - Перемагничивание многослойных нанопленок и быстродействующее управление спиновым током с помощью пикосекундных лазерных импульсов (2011)
Криворучко В. Н. - Размерные эффекты и высокочастотные свойства ферромагнитной решетки антиточек, Марченко А. И. (2011)
Довгий В. Т. - Особенности магнитных и электрических свойств нанокристаллических манганитов La—Sr-системы, Линник А. И., Прилипко С. Ю., Акимов Г. Я., Ревенко Ю. Ф., Новохацкая А. А., Линник Т. А., Давыдейко Н. В. (2011)
Шкурдода Ю. О. - Ефект гігантського магнетоопору в магнетних надґратницях, Дехтярук Л. В. (2011)
Ермаков В. Н. - Влияние цветного шума на время релаксации в туннельных двухбарьерных наноструктурах, Понежа Е. А. (2011)
Руденко Э. М. - Особенности вольт-амперных характеристик гетероструктур F/I/S Co2CrAl—I—Pb, Короташ И. В., Краковный А. А., Кудрявцев Ю. В., Реут В. Н. (2011)
Николаева А. А. - Размерные эффекты в сопротивлении и термоэдс в магнитном поле нанонитей Bi, легированных акцепторной и донорной примесями, Конопко Л. А., Пара Г. И., Цуркан А. К. (2011)
Николаева А. А. - Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений, Конопко Л. А., Цуркан А. К., Ботнарь О. В. (2011)
Бутько В. Г. - Влияние сверхвысокого давления на электронное строение углеродной нанотрубки типа "зигзаг"(8,0), Гусев А. А., Шевцова Т. Н. (2011)
Перекос А. Е. - Исследование процесса газовыделения из нанокристаллических порошков Ni, полученных шаровым размолом в ультразвуковой мельнице, Мордюк Б. Н., Колесник В. Н., Прокопенко Г. И., Ефимова Т. В., Залуцкий В. П., Ружицкая Т. В., Рудь Н. Д. (2011)
Осовский В. Д. - Формирование нанослоя оксида на поверхности Мо(110), Балакин Д. Ю., Птушинский Ю. Г. (2011)
Белый А. В. - Наноструктурирование поверхностных слоев коррозионностойких аустенитных сталей в процессе высокоинтенсивной ионно-лучевой обработки, Кукареко В. А., Таран И. И. (2011)
Селищев П. А. - Динамика развития радиационной ползучести при генерации вакансий скользящими дислокациями, Диденко Т. П. (2011)
Авторский указатель тома 32 за 2010 г. (2011)
Содержание (2012)
Мицек А. И. - Квантово-статистическая модель Fe1−xNix. 2. "Сверхмалая" магнитная анизотропия, магнитострикция, зонный спектр и экранирование, элинвар, окисление ("нержавейки"), наноплёнки (Py), Пушкарь В. Н. (2012)
Северин В. С. - Влияние поляризации электронов проводимости никеля на его оптическую проводимость (2012)
Петренко П. В. - Механизмы низкотемпературного возврата твёрдого раствора Cu—Al, деформированного при температуре жидкого азота, Кулиш Н. П., Мельникова Н. А., Грабовский Ю. Е. (2012)
Гаценко Т. С. - Швидкість дифузії вольфраму стаціонарними та рухомими межами зерен у стопах кобальт—вольфрам, Максименко Є. О., Савчук М. І., Шматко О. А. (2012)
Zheng S. - Effect of Temperature on the Corrosion Behaviours of L360QCS in the Environments Containing Elemental Sulphur and H2S/CO2, Li C., Chen Ch. (2012)
Сидоренко С. І. - Вплив середовища відпалу на швидкість дифузії ніклю до поверхні тонкоплівкової системи Au/Ni, Волошко С. М., Міщук О. О., Тинькова А. А. (2012)
Заблудовский В. А. - Структура и свойства никелевых плёнок, электроосаждённых при лазерно-стимулированном потенциостатическом режиме, Дудкина В. В. (2012)
Олемской А. И. - Статистический анализ структуры металлических конденсатов, полученных распылением при фазовом равновесии, Борисюк В. Н., Ющенко О. В., Жиленко Т. И. (2012)
Карбовский В. Л. - Исследование процессов структурной релаксации поверхности аморфного сплава Fe77Si8B15 методом сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии, Ильинский А. Г., Лепеева Ю. В., Загородний Ю. А. (2012)
Запорожец Т. В. - Модель стягивания бинарных пустотелых нанооболочек, Подолян О. Н., Гусак А. М. (2012)
Брюховецкий В. В. - Локальное плавление крупнозернистого сплава Al—4% масс. Ge как причина проявления сверхпластичности, Пойда В. П., Пойда А. В., Коломак Ю. В., Кузнецова Р. И., Жуков Н. Н., Махмуд К. А. (2012)
Олейник Е. В. - Errata: Особенности энергетических параметров "деформационного" взаимодействия точечных дефектов замещения в ГЦК-кристалле, Татаренко В. А., Бокоч С. М. (2012)
Авторский указатель тома 33 за 2011 г. (2012)
Содержание (2013)
Bekenov L. V. - Electronic Structure and X-Ray Magnetic Circular Dichroism in (Zn, T)O (T = V, Fe, Co) Diluted Magnetic Semiconductors, Mazur D. V., Antonov V. N., Germash L. P., Ernst A. (2013)
Solovjov A. L. - Pseudogap and Local Pairs in High-Tc Superconductors, Tkachenko M. A. (2013)
Бондаренко С. И. - Квантование тока в высокоиндуктивном контуре с интерферометром, Гнездилова Л. В., Коверя В. П., Кревсун А. В. (2013)
Шатерник В. Е. - Переходы Джозефсона на базе двухзонных сверхпроводников с разными функциями распределения прозрачностей, Прихна Т. А., Белоголовский М. А., Шаповалов А. П., Шатерник А. В. (2013)
Кошина Е. А. - Влияние магнитного поля на сверхток в джозефсоновском π/2-контакте: учёт спинового расщепления, Криворучко В. Н. (2013)
Касаткин А. Л. - Пиннинг и динамика вихрей в 3D-анизотропных сверхпроводниках с линейными дефектами, Цветковский В. П. (2013)
Бігун Р. І. - Вплив підшарів германію на поріг протікання струму в тонких плівках міді, Бучковська М. Д., Колтун Н. С., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2013)
Танатаров Л. В. - К выводу уравнения Фоккера—Планка (2013)
Зуев Л. Б. - Автоволны локализации пластического течения и соотношение Холла—Петча в поликристаллическом Al, Зариковская Н. В., Баранникова С. А., Шляхова Г. В. (2013)
Ивасишин О. М. - Закономерности изменения показателя деформационного упрочнения конструкционных титановых сплавов в области неравномерной деформации, Марковский П. Е., Котречко С. А., Мешков Ю. Я., Шиян А. В. (2013)
Рассолов С. Г. - Errata: Анализ процесса зарождения нанокристаллов Al в аморфном сплаве Al87Ni8Y5 при изотермических условиях, Максимов В. В., Моисеева Т. Н., Носенко В. К., Ткач В. И. (2013)
Авторский указатель тома 34 за 2012 г. (2013)
Колонка шеф-редактора (2015)
Калашников В. И. - Артериальная и венозная церебральная гемодинамика у пациентов с головной болью напряжения (2015)
Шпак С. О. - Оцінка анатомічної будови придаткових пазух носа та носової порожнини за допомогою конусно-променевої комп'ютерної томографії, Богданов І. О., Вальчишин С. В. (2015)
Федусенко А. А. - Лучевая диагностика хронической мезентериальной ишемии. Современное состояние вопроса и роль комплексной УЗД, Бабкина Т. М., Жайворонок М. Н., Макарова Ж. Н., Федусенко А. А., Панченко А. В. (2015)
Пилюгин Д. А. - Ангиография в диагностике опухолевых кровотечений из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, Авдосьев Ю. В., Дудниченко А. С. (2015)
Новикова М. Н. - Значение режима ASQ в ультразвуковой диагностике неалкогольной жировой болезни печени, Шпак С. А., Рудык Д. В. (2015)
Бабкина Т. М. - Cложные случаи дифференциальной диагностики очаговых поражений печени по данным МДКТ, Танасичук-Гажиева Н. В., Шпак С. А., Новикова М. Н., Носенко Н. Н., Танасичук В. С., Дзыгар А. В. (2015)
Білоненко Г. А. - Внутрішньопротокові новоутворення грудної залози: рентгенівська галактодуктографія чи ендоскопічна мамодуктоскопія?, Аксьонов О. О., Аксьонова О. Г. (2015)
Кориченский А. Н. - Значение контролируемой прекомпрессии при определении жесткости жировой ткани молочных желез, Бабкина Т. М., Медведев В. Е. (2015)
Шармазанова О. П. - Приховані переломи надп’ятково-гомілкового суглоба у дітей за рентгенологічними даними, Агій В. І. (2015)
Хмызов С. А. - Рентгенологическая оценка развития Tibia Vara при временном одностороннем блокировании ростковой зоны стандартной и блокируемой пластиной (экспериментальное исследование), Шармазанова Е. П., Лысенко Н. С., Ершов Д. В., Скорик И. А. (2015)
Белозор Н. В. - Острые лучевые пульмониты при разных методиках лучевой терапии у больных немелкоклеточным раком легкого (2015)
Бабкина Т. М. - Современные методики количественной оценки данных позитронно-эмиссионной томографии в онкологической практике, Новиков Н. Е. (2015)
Бакай О. О. - Можливості доплерографії та еластографії для діагностики раку шийки матки, Головко Т. С. (2015)
Черняева Ю. В. - Объемные образования малого таза солидной и смешанной структуры у беременных по данным ультразвукового исследования (2015)
Бабкина Т. М. - Функциональная система "мать-плацента-плод": регрессионный анализ реципрокности на основе допплерографических показателей, Волик Н. К. (2015)
Османов Р. Р. - Оптимизация ультразвуковой диагностики гемодинамических вариантов варикозной болезни нижних конечностей (2015)
Миронова Ю. А. - Синдром запирательного нерва, обусловленный аневризмой левой общей подвздошной вены (клиническое наблюдение), Чукреева Л. Н., Филиппов А. В. (2015)
Грязов А. Б. - Радиохирургическое лечение метастазов в головной мозг меланомы кожи с использованием радиосенсибилизаторов (2015)
До ювілею професора Коваль Г. Ю. (2015)
Правила для авторов (2015)
План заходів Асоціації радіологів України на 2016 рік (2015)
План работи кафедри променевої діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика на 2016 рік (2015)
План роботи кафедри радіології НМАПО ім. П. Л. Шупика на 2016 рік (2015)
План роботи кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО на 2016 рік (2015)
План роботи кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2016 рік (2015)
Титул, зміст (2015)
Бандура О. В. - Підвищення ефективності регулювання циклічного розвитку національної економіки: системний аспект (2015)
Крючкова І. В. - Макроструктурні передумови виходу на платформу збалансованого зростання (2015)
Артьомова Т. І. - Засади становлення нової системи державного управління господарською діяльністю (2015)
Подлесная В. Г. - Политическиециклы в социально-экономическойдинамике Украины (2015)
Кричевська Т. О. - Види та особливості прояву "нелінійних ефектів" монетарноїполітики на сучасному етапі (2015)
Данилова К. І. - Інституційні обмеження валютної політики в системі відтворення трансформаційної економіки (2015)
Письменна У. Є. - Концептуальні засади аналізу та моделювання глобальних енергетичних перетворень (2015)
Подолець Р. З. - Інтегрований підхід до моделювання розвитку енергетичної системи України, Дячук О. А., Чепелєв М. Г. (2015)
Скрипниченко В. В. - Стохастичні моделі оцінювання страхових ризиків (2015)
Яценко Г. Ю. - Методи і моделі виявлення загрозливих економічних дисбалансів (2015)
Айвазовський В. В. - Вплив податкових гаваней на нерівність (2015)
Корнівська В. О. - Інституційні трансформації в ЄС і болгарський досвід валютної ради (2015)
Передмова редактора (2006)
Марцеляк О. В. - Статус парламентських слідчих комісій: порівняльний аналіз (2006)
Бевзенко В. М. - Організаційно-правові аспекти взаємозв’язку методів і функцій державного управління (2006)
Борець Л. В. - Контроль в системі державного управління, Борець М. В. (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Правові ідеї ліберального та радикального демократизму як першоджерела української правосвідомості та сучасної адміністративно-територіальної реформи (2006)
Зінченко І. Л. - Система принципів кримінального процесу України та проблеми їх класифікації (2006)
Іншин М. І. - Перспективні напрямки професійної підготовки державних службовців в Україні (2006)
Колісник Т. В. - Загальні аспекти законодавчого регулювання цивільно-правового становища іноземців в Україні (2006)
Муренко Е. Л. - От парламента – к ареопагу (2006)
Петренко С. В. - Чи є судова практика джерелом права? (2006)
Пономарчук О. О. - Правова інституціалізація політичних партій: передумови та зміст (2006)
Бойчук Д. В. - Організація використання підрозділами карного розшуку можливостей засобів масової інформації у розшуку безвісно відсутніх осіб (2006)
Борисов В. І. - Робота зі зверненнями громадян як напрям діяльності Державної контрольно-ревізійної служби в Україні (2006)
Брайко А. В. - Щодо необхідності розробки технологій реалізації державних програм протидії злочинності неповнолітніх в Україні (2006)
Бугайчук К. Л. - Дрібна крадіжка: проблеми кваліфікації та адміністративної відповідальності (2006)
Бурбика М. М. - Сутність та елементи профорієнтаційної роботи в органах прокуратури України (2006)
Горелов М. О. - Наукова організація праці слідчих: сутність, завдання, напрямки та шляхи вдосконалення (2006)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського