Таубаев А. - Условия и предпосылки формирования национальной инновационной системы в Казахстане, Байбосынов С., Жукенов Б. (2012)
Таубаев А. - Оценка результативности национальных инновационных систем стран-участниц Таможенного Союза, Улыбышев Д. (2012)
Ахметова К. - К вопросу о необходимости повышения конкурентоспособности аграрного сектора Казахстана (2012)
Гелашвили Н. - Население как субъект фармацевтического рынка в Республике Казахстан (2012)
Гончаренко Н. - Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми та напрями вирішення (2012)
Катигробова О. - Система інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації (2012)
Кенжебеков Н. - Приоритеты развития промышленности Карагандинской области (2012)
Лозова Г. - Сучасні напрями та перспективи розвитку адвокатування конкуренції в Україні (2012)
Сраилова Г. - Анализ финансового состояния предприятия и оценки вероятности банкротства (2012)
Юшкевич О. - Системний підхід до дослідження розвитку підприємства (2012)
Довга Т. - Формування екологічної звітності сміттєпереробних підприємств (2012)
Харіна О. - Якість молочної продукції як об'єкт еколого-економічного регулювання (2012)
Маслов А. - Інформаційна асиметричність на ринку праці та "економіка пряника і батога" Дж.-А. Міррліса (2012)
Білик Р. М. - Формування проектно-технологічної компетентності майбутніх учителів технологій, Предиткевич М. М. (2014)
Братанич А. А. - Особистісно орієнтовані технології в педагогічній освіті (2014)
Булгакова Т. М. - Організаційні форми художньо-естетичного виховання учнів у загальнооствітніх закладах України другої половини XX століття (2014)
Волошенко А. В. - Застосування активних методів навчання під час проведення групових занять на кафедрах підготовки офіцерів запасу (2014)
Герасимчук Л. В. - Технологія підготовки майбутніх менеджерів туризму до інвестиційної діяльності (2014)
Давидович В. О. - Виховання української національної самосвідомості майбутніх учителів технологій, Томаш В. В. (2014)
Деркач Т. М. - Перевірка ефективності методичної системи підготовки студентів-хіміків із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Зайцева А. В. - Діалогова стратегія взаємодії у контексті формування комунікативної культури майбутнього вчителя музики (2014)
Кардаш Н. В. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів технологій під час вивчення курсу "Етнодизайн” (2014)
Кашина Г. С. - Особливості розроблення лекційного матеріалу в системі дистанційної освіти для підвищення кваліфікації фахівців в інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова, Ніколаєв К. Д., Степанюк О. О., Ісаєнко В. М. (2014)
Кобернік С. Г. - Реалізація принципу гуманізації у процесі підготовки студентів до проходження педагогічних практик у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Коленко Ю. М. - Соціальна небезпека – тютюнопаління, Селезень В. Д. (2014)
Корнелюк В. О. - Умови ефективного засвоєння педагогічно-професійних знань бакалаврами (2014)
Коршевнюк Т. В. - Рестроспективний аналіз підходів визначення поняття "Зміст освіти" в педагогічній науці хх століття (2014)
Курилович А. Ю. - Нормативно-правові та методичні аспекти процесу екологічного виховання учнів початкових класів (друга половина хх століття) (2014)
Лук’яненко Г. В. - Теоретичні засади морального виховання старшокласників у загальноосівтних закладах України другої половини хх століття (2014)
Максименко О. О. - Новітні технології оцінювання у напрямі професійноорієнтованого навчання іноземних мов: погляд вчених зарубіжжя (2014)
Мартіросян О. І. - Роль освіти дорослих у збереженні цінностей демократичного суспільства (2014)
Матвісів Я. Я. - Концептуальні засади професійно-графічної підготовки майбутніхучителів технологій (2014)
Микитенко А. П. - Психолого-педагогічні та дидактичні аспекти застосування ІКТ у підвищенні пізнавальної активності старшокласників (2014)
Михайленко О. А. - Поняття "Перекладацькі стратегії" як складова стратегічної компетенції (2014)
Моргунова Н. С. - Використання ігрових методик у викладанні української мови як іноземної студентам технічних ВНЗ (2014)
Пашко М. І. - Задачний підхід до розвитку творчого мислення учнів навчальних закладів фізико-технічного профілю (2014)
Петляєва В. В. - Моральна культура як основа формування особистості майбутнього вчителя іноземних мов (2014)
Петько Л. В. - Актуальність навчання студентів читання текстів іноземною мовою шляхом формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2014)
Попова Г. Д. - Педагогічний потенціал системи позашкільної освіти (2014)
Руденко Л. М. - Міжособистісні стосунки дітей з розумовою відсталістю як детермінанта агресивної поведінки (2014)
Селезень В. Д. - Охорона праці в комп’ютерному класі, Трохимець В. С. (2014)
Семененко І. Є. - Пропедевтичний етап технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Скрипченко І. Т. - Основні дефініції в дитячо-юнацькому туризмі (2014)
Степаненко Л. М. - Особливості підготовки студентів у контексті європейських інтеграційних процесів (2014)
Хомич І. М. - Філософсько-методологічне підґрунтя феномену педагогічної взаємодії суб’єктів навчального процесу в системі сучасної мистецької освіти (2014)
Черненко Г. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проведення уроків природознавства (2014)
Чугунова Є. В. - Організація музично-дозвіллєвої діяльності як чинник художньо-естетичного розвитку учнівської молоді (2014)
Шабага С. Б. - Перспективи графічної підготовки майбутніх учителів технологій, Цісарук В. Ю. (2014)
Інь Хань - Педагогічні умови удосконалення процесу етнохудожньої підготовки майбутніх учителів музики України та Китаю (2014)
Відомості про автора (2014)
Романовський О. О. - Дослідницькі підприємницькі внз у сучасному суспільстві (2012)
Федоренко В. Г. - Удосконалення системи економічних механізмів державного регулювання ринку праці як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення, Діденко О. М., Пінчук Ю. Б. (2012)
Абсава Л. О. - Бідність в Україні: тенденції, фактори, шляхи подолання, Покотилова В. І. (2012)
Козловський С. В. - Систематизація макроекономічних факторів впливу на стійкість економіки України (2012)
Пархоменко О. С. - Аналіз світового досвіду державного регулювання дивідендної політики підприємств (2012)
Гура Н. О. - Ефективність формування та використання необоротних активів, Кірей О. С. (2012)
Харченко Н. В. - Фінансове управління акціонерним товариством (2012)
Черничко Т. В. - Теоретичні та практичні аспекти формування механізму стабілізації фінансово-кредитних відносин (2012)
Карачина Н. П. - Інструментарій та механізми стимулювання виробничоорієнтованої поведінки підприємств на засадах синтезу теорій контрактів і державного регулювання (2012)
Федун І. Л. - Фіскальна роль податку на доходи фізичних осіб в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні, Васіна Т. Б. (2012)
Баранов В. В. - Організація автоматизованої системи контролю ефективності преміювання на промисловому підприємстві (2012)
Дубас Р. Г. - Напрями оптимізації лісовідтворення як передумова екологічно збалансованого лісокористування (2012)
Пилипенко О. С. - Оцінка результативності системи контролю в умовах стратегічної орієнтації сільськогосподарських підприємств (2012)
Трохимчук В. В. - Інститут економічної влади в системі трансформаційної економіки України (2012)
Татар М. С. - Особливості концептуального визначення категорій конкуренції та конкурентоспроможності (2012)
Антонюк О. В. - Оцінка ефективності стратегії просування бренду країни (2012)
Майдуда Г. С. - Амортизація основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах податкового кодексу (2012)
Вишинська Т. Л. - Іллегалізація економічної діяльності у сфері зовнішньої торгівлі: сутнісні характеристики та структура (2012)
Литовченко М. В. - Загрози економічній безпеці України в результаті процесів злиття і поглинання (2012)
Шумовська К. Е. - Еволюція парадигми управління і соціальні зміни (2012)
Вуйців М. М. - Методичні аспекти здійснення внутрішньогосподарського контролю з позиції процесного обліку (2012)
Ястребова О. В. - Відмінні ознаки систем фінансового прогнозування та планування (2012)
Піменова О. В. - Еволюція наукових поглядів на організацію сільськогосподарської кооперації (2012)
Бутенко Т. В. - Підвищення ефективності розвитку аграрної сфери через удосконалення механізму податкового планування підприємств (2012)
Кущ О. О. - Управління банківським портфелем цінних паперів в умовах нестабільності на фондовому ринку (2012)
Радиш Я. Ф. - Кадрове забезпечення охорони здоров’я України: сутність понять, Поживілова О. В., Васюк Н. О. (2012)
Дмитренко Г. В. - Шляхи удосконалення бюджетних видатків на пріоритетні напрями розвитку міста, Федорук А. П. (2012)
Прохоренко О. Я. - Патріотизм — реальна протидія корупційним проявам в Україні, Гринчак О. О. (2012)
Надоша О. В. - Вплив сталого розвитку на систему державного управління (2012)
Сорока М. П. - Уточнення переліків суб’єктів і об’єктів регіональної політики держави (2012)
Віленський А. Б. - Державне регулювання в сфері захисту прав дітей при наданні медичної допомоги: правові та організаційні аспекти (2012)
Козубенко Л. Д. - Товарна інноваційна політика розвитку внутрішнього ринку інноваційних товарів (2012)
Кормілецький О. М. - Удосконалення державно-організаційних механізмів задля інформаційної відкритості органів державної влади (2012)
Благун Н. М. - Проблеми управління загальноосвітнім навчальним закладом як соціально-педагогічною системою (2014)
Войтовська О. М. - Сучасні проблеми та тенденції розвитку освіти дорослих в системі непреривної освіти (2014)
Волкова О. А. - Зміст навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх технологів (2014)
Дерев’янко О. В. - Мотивація професійного самовдосконалення майбутнього інжннера-механіка (2014)
Дибкова Л. М. - Системний підхід при проведенні оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ВНЗ (2014)
Економова О. С. - Комплексний підхід та інноваційні технології професійної мистецької освіти у формуванні виконавських умінь та навичок майбутнього вчителя музики (2014)
Жаріков В. В. - Науково-дослідницька робота в гімназії як форма творчої самореалізації учнів (2014)
Кардаш Н.В. - Використання семантики української вишивки у декоруванні сучасного одягу (2014)
Кобернік С. Г. - Сучасний підручник з географії для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів та його дидактичні можливості (2014)
Леонтієва С. Л. - Актуальні методи, прийоми та проблеми поставки голосу (2014)
Лозінський А. П. - Огляд функціональних можливостей програмного забезпечення хмарної платформи OpenStack Icehouse (2014)
Ліпчанська І. М. - Взаємодія вищого і загальноосвітнього навчальних закладів як умова удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2014)
Люльченко В. Г. - Охорона праці невід’ємна складова системи підготовки майбутніх вчителів технологій (2014)
Маркусь І. С. - Формування художньо-образних уявлень учнів в процесі трудового навчання (2014)
Макарова Е. В. - Компетентнісно-методичний аспект вокальної підготовки майбутнього вчителя музики (2014)
Максимова О. О. - Ідея толерантності у гуманітарних науках (2014)
Маргітич М. Я. - Компетентнісний підхід у системі інформаційно-технологічної підготовки майбутніх учителів технологій (2014)
Мекшун А. Д. - Характеристика основних педагогічних умов формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2014)
Михайленко О. А. - Технологія формування стратегічної компетенції майбутніх перекладачів (2014)
Поліщук В. В. - Туристсько-краєзнавча діяльність дітей в навчальних закладах освіти (2014)
Порошина В. Д. - Освітні трансформації українського суспільства в умовах культурно-історичного розвитку: сучасні українські університети в європейському просторі, Мартіросян О. І. (2014)
Потужній О. В. - Впровадження оздоровчих технологій в освітній процес дошкільнят педагогічні науки (2014)
Савенко О. О. - Використання проектної технології в сучасному позашкільному навчальному закладі (2014)
Свірепчук І. А. - Іншомовна професійно-технічна компетентність як фактор успішної професійної діяльності фахівця (2014)
Слабковська А. І. - Нормативно-правове забезпечення процесу усиновлення українських дітей-сиріт іноземцями (2014)
Трунова О. В. - Методика навчання студентів економічних спеціальностей університетів моделюванню стохастичних явищ (2014)
Філімонова І. А. - Формування фахової компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін (2014)
Ха Ту - Структура саморегулювання майбутнього вчителя музики у вокальному навчанні (2014)
Хлопов А. М. - Формування дослідницької мотивації майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Хоружий К. С. - Педагогічні умови застосування інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів (2014)
Чайковська К. В. - Проектна технологія в освітньому просторі сучасного позашкільного навчального закладі (2014)
Шевченко А. Ф. - Діагностичний супровід первинної адаптації студентів в умовах тимчасового середовища (2014)
Шульга М. П. - Методика застосування комплексу барєрних вправ у підготовці юнаків в бігу з перешкодами (2014)
Юник Д. Г. - Завадостійкість майбутніх управлінців персоналом: зміст та структура (2014)
Відомості про авторрів (2014)
Title, contents (2015)
Odeychuk A. N. - Comparative analysis of models for computer calculations of crowd behavior, Adamenko N. I., Tkachenko V. I. (2015)
Lavrinenko S. D. - The investigation of Zr-Ni non-evaporable getter properties, Pylypenko M. M., Aksonova H. M., Svinarenko A. P., Bobrov Yu. P., Kolodiy I. V. (2015)
Grankin S. S. - Mechanical properties of multilayered coatings MoN/CrN obtained by means of vacuum-arc deposition method, Beresnev V. M., Sobol O. V., Nyemchenko U. S., Stolbovoy V. A., Turbin P. V., Meylehov A. A., Arseenko M. Ju. (2015)
Танатаров Л. В. - О решениях одного класса уравнений с дробной пространственной производной, Гончар В. Ю., Кирдин А. И. (2015)
Полуэктов Ю. М. - Уравнение состояния и масса квазичастицы в вырожденной ферми-системе с эффективным взаимодействием, Сорока А. А. (2015)
Лукьяненко С. Т. - Реконструкция K0s-мезона из первых данных эксперимента CMS (2015)
Марченко И. Г. - Ускорение диффузии частиц в пространственно-периодических структурах под воздействием прямоугольного периодического во времени поля, Марченко И. И. (2015)
Тютюнников В. И. - Спектры ультрадисперсных частиц ZnO поляризованных в электрическом поле (2015)
Кириченко В. Г. - Формирование одномерных структур в моноатомном слое на поверхности графита, Ямпольский А. А. (2015)
Далакова Н. В. - Механизме отрицательного магнетосопротивления монокристалла La2CuO4+δ в режиме моттовского изолятора (2015)
Від редакції (2011)
Cкотний В. - Раціональне знання і пізнання як ефективний освітній фактор (продовження) (2011)
Сидоренко В. - Створення та застосування мультимедійних презентацій на уроках трудового навчання, Корнишев В. (2011)
Тименко В. - Інформаційно-особистісне та інформаційно-педагогічне середовище обдарованої дитини (2011)
Юсупова М. - Методика відбору задач з нарисної геометрії для розвитку просторової уяви (2011)
Карпюк Р. - Соціальне здоров’я студентської молоді в умовах трансформації українського суспільства (2011)
Малихін О. - Управління й самоуправління організацією самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2011)
Оршанський Л. - Етнодизайн як інноваційний художньо-естетичний компонент технологічної освіти (2011)
Копельчак М. - Особливості підготовки робітників у професійно-технічних навчальних закладах в контексті європейської інтеграції (2011)
Вовковінський М. - Проблеми професійно-педагогічної підготовки викладача ПТНЗ (2011)
Дибкова Л. - Сучасні методи проведення контрольних заходів у ВНЗ (2011)
Сукачова Г. - Професійний мовленнєвий етикет як складова професійної компетенції інженера-педагога (2011)
Локшин В. - Професійна компетентність менеджерів соціокультурної сфери в контексті феноменологічних складових понятійного апарату (2011)
Ромащенко І. - Актуальність проблеми формування професійної компетенції маркетологів засобами інноваційних технологій в умовах глобалізації (2011)
Малик Л. - Теоретико-методологічні засади стратегії управління маркетинговою діяльністю туристичної галузі у Карпатському регіоні (2011)
Кулішов В. - Розвиток економічної освіти в національній школі та завдання економіки як основи життя людини і суспільства (2011)
Михаць С. - Шляхи вдосконалення впливу освіти на економічне зростання (2011)
Прохорова О. - Використання компетентнісного підходу у підготовці майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Андрощук І. - Принципи відбору і структурування змісту курсу "Організація і методика виховної роботи” (2011)
Ткаченко Т. - Особливості викладання естрадного вокалу на музично-педагогічних факультетах педагогічних вузів України (2011)
Левченко Т. - Стан підготовленості вчителів трудового навчання до економічного виховання учнів (2011)
Мадзігон В. - Дидактичні основи формування знань професійної компетентності з основ підпрпиємництва та вибір підприємницької ідеї і реєстрації підприємства (2011)
Пантюк Т. - Розвантажувально-дієтична терапія як складова здорового способу життя сучасної молоді, Сокол І. (2011)
Штефан Л. - Ділова гра як один із засобів формування інноваційної культури інженера-педагога (2011)
Дорохіна І. - Теоретико-методологічні засади формування пізнавальної самостійності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі навчання (2011)
Токарь Л. - Самостійна робота як основна форма здійснення самостійної навчальної діяльності студентів у вищій школі (2011)
Комар Л. - Світосприйняття фразеологічної одиниці (2011)
Сліпіч Ю. - Професійний розвиток педагогів як педагогічна категорія (2011)
Топчієва І. - Філософський аспект проблеми творчості: зарубіжний досвід (2011)
Василиків І. - Тенденції становлення та розвитку інформаційних систем і технологій (2011)
Романчук Я. - Спільна музично-виконавська діяльність у межах оркестрового колективу як один з аспектів підготовки майбутнього вчителя музики до педагогічної взаємодії (2011)
Остафійчук З. - Погляд на методологію хорових диригентів Північної Америки в царині дитячої хорової культури (2011)
Айшпур О. Є. - Антимікробна активність "Цефінелю" щодо респіраторних хвороб телят, Ничик С. А., Сапон Н. В., Тополь Д. О. (2015)
Бовкун Т. В. - Ефективність лікування корів, хворих на субклінічний мастит, з використанням препарату "Мастилін", Жук Ю. В., Коваленко В. Л., Розумнюк А. В. (2015)
Гайдей О. С. - Нормативно-технічні вимоги до проведення досліджень на наявність ГМО методом полімеразно-ланцюгової реакції у режимі реального часу, Загребельний В. О., Новожицька Ю. М., Усаченко Н. В., Данильченко Н. Л. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Методи визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів у продуктах птахівництва, Азиркіна І. М. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Метицилінрезистентний стафілокок (MRSA) – стан проблеми у світі та в Україні, Козицька Т. Г., Ординська Д. О., Меженська Н. А., Семенчукова І. В. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Альтернативний експрес-метод виявлення сальмонел у харчових продуктах та кормах методом ПЛР із використанням системи та наборів реагентів BAX®, Мех Н. Я., Скоробрищук К. А. (2015)
Головко А. М. - Алгоритм розробки загальної біотехнологічної карти виробничих штамів, Гордієнко О. І. (2015)
Гусак Л. М. - Аналіз радіоактивного забруднення продукції тваринництва і рослинництва в Україні за період 2012–2014 рр. (2015)
Дрожже Ж. М. - Динаміка поширення сказу в Україні та Європі у 2003–2013 роках (2015)
Забарна І. В. - Мікробіологічні показники м’яса курчат-бройлерів у разі застосування антибактеріальних препаратів, Якубчак О. М. (2015)
Загребельний В. О. - Основні аспекти оцінки мікробіологічного ризику харчових продуктів (2015)
Корейба Л. В. - Санітарно-гігієнічна оцінка молока корів за субклінічного маститу в умовах лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку "Самвел" міста Комсомольськ Полтавської області, Ларченко О. І., Терешок В. В. (2015)
Лець В. В. - Біохімічні показники крові великої рогатої худоби за спонтанного бабезіозу, Прус М. П. (2015)
Литвиненко О. П. - Ехінококоз людей і тварин в Україні, Павліковська Т. М. (2015)
Меженський А. О. - Етіологія увеїтів у коней в Україні (2015)
Меженський А. О. - Особливості фізіології зору в коней. Оглядова стаття, Меженський А. А., Журенко О. В. (2015)
Напненко О. О. - Забезпечення свинарства України вакцинами проти класичної чуми свиней, Божко В. Б. (2015)
Огородник Н. З. - Рівень вільнорадикального окиснення й антиоксидантного захисту та їхня корекція в поросят під час відлучення, Віщур О. І., Коваленко В. Л., Розумнюк А. В. (2015)
ПанікаР І. І. - Особливості морфологічної будови селезінки поросят першого тижня життя (2015)
Пекний М. В. - Імунобіологічні властивості збудника грипу коней, Синицин В. А., Євтушенко В. А. (2015)
Пискун А. В. - Підбір оптимального кон’югату для постановки імуноферментного аналізу на лептоспіроз (2015)
Попова Г. А. - Схема комплексної діагностики інфекційного бронхіту курей, Постоєнко В. О., Педоренко І. Ю., Немашкало А. Ю., Кубаєв А. П. (2015)
Прискока В. А. - Прогноз та ступінь ризику в системі попереджувальної діагностики інфекційних захворювань, Свідерський В. С., Сковпень В. М., Скороход С. В., Даценко Р. А., Мороз О. А. (2015)
Риженко В. П. - Експериментальне обґрунтування технології виготовлення дослідного зразка мультикомпонентної вакцини "Мультибовісан" та її лабораторний контроль, Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Рудой О. В., Каменчук П. П. (2015)
Степна О. О. - Індикація патогенних лептоспір у водоймах Голосіївського та Оболоньського районів міста Києва (2015)
Ситюк М. П. - Визначення антигенних властивостей вірусу хвороби Ауєскі свиней – штам "Петріківський-2006" (2015)
Ушкалов В. О. - Цитробактерії – найближчі родичі сальмонел, Бердник В. П., Мачуський О. В., Ковтун В. А., Тімченко О. В. (2015)
Шуманський Ю. І. - Вплив імуномодулюючого препарату "СТП" на перекисне окиснення ліпідів та склад мікрофлори молочної залози та піхви корів у сухостійний період (2015)
Шуманський Ю. І. - Вплив імуномодулюючого препарату "СТП" на імунобіологічну реактивність організму корів у період їх запуску та сухостою, Федорків О. П., Стравська С. М. (2015)
Babkina M. M. - Susceptibility of Bacillus species to antimicrobial agents in vitro, Tarasov O. A., Nychyk S. A., Sapeiko V. P., Tereschenko S. M., Hudz N. V., Gaidei O. S. (2015)
Mazur N. - The role of the fat in laboratory diagnosis of rabies, Nedosekov V., Polupan І. (2015)
Ryzhenko G. F. - Estimation of genotoxicity for preparations of veterinary vaccines "Colisan”, "Colisan+AgNP”, "Velshicolisan”, "Velshicolisan+AgNP”, "Actinosan”, "Actinosan+AgNP”, "Multibovisan”, "Multibovisan +AgNP (1%)”, "Multibovisan +AgNP (0,5%)”, Gorbatyuk O. I., Andriyaschuk V. A., Zhovnir O. M., Dybkova S. М., Rieznichenko L. S., Gruzina Т. G. (2015)
Ryzhenko G. F. - Evaluation of cytotoxicity of veterinary vaccines "Colisan”, "Colisan+AgNP”, "Velshicolisan”, "Velshicolisan+AgNP”, "Actinosan”, "Actinosan+AgNP”, "Multibovisan”, "Multibovisan +AgNP (1%)”, "Multibovisan +AgNP (0,5%)”, Gorbatyuk O. I., Andriyaschuk V. A., Zhovnir O. M., Dybkova S. M., Rieznichenko L. S., Gruzina Т. G. (2015)
Uhovskyi V. V. - Analysis of the circulation of pathogens on leptospirosis in cattle in Ukraine using GIS-technology, Alekseeva G. B., Bezymennyy M. V., Kulykova V. V. (2015)
Прайс лист (2015)
Положення про порядок формування бюлетеня "Ветеринарна біотехнологія" (2015)
Сорокина Е. В - Экспериментальная оценка прочностных характеристик тормозных резервуаров современного железнодорожного подвижного состава, Коршунов С. Д (2015)
Ткачик О. Б. - Оновлення застарілого вагонного парку — першочергове завдання Департаменту вагонного господарства Укрзалізниці (2015)
Мастепан А. Г. - Ремонт и техническое обслуживание колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм (2015)
Дубов Д. В. - Приборы и устройства торможения вагонов (2015)
Ерохин А. С. - Дефекты и повреждения подшипников качения (2015)
Останин С. Н. - Неисправности вагонных колесных пар и их элементов (2015)
Васильев С. В. - Проверка мастерства осмотрщиков вагонов (2015)
Шелест Д. А. - Методика определения причин изломов шеек осей и разрушения роликовых буксовых узлов (2015)
Лутай С. Н. - Проверка рабочих параметров и техническое обслуживание пневматических частей диагностических устройств УЗОТ-РМ и УКТП для эксплуатационных вагонных депо (2015)
Гайдукова А. Г. - Американские вагоны ХІХ века (2015)
Мехоношин С. И. - Аутогенная тренировка против стресса (2015)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Африканська чума свиней — проблема державної ваги (2015)
Проблема африканської чуми свиней (2015)
Риженко В. П. - Науково-методичне забезпечення специфічної профілактики некробактеріозу (фузобактеріозу) тварин, Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М. (2015)
Марущак Л. В. - Лабораторна діагностика ку-лихоманки: сучасний стан і перспективи (2015)
Алєксеєва Г. Б. - Сучасні підходи до діагностики лептоспірозу у собак (2015)
Скибіцький В. Г. - Імунітет тваринного організму та перспективний засіб його коригування, Козловська Г. В. (2015)
Масалович Ю. І. - Кількісні показники сперми кролів (2015)
Міластная А. Г. - Клініко-морфологічні аспекти гострого панкреатиту у собак, Духницький В. Б. (2015)
Шарай Я. М. - Профілактика класичної чуми у диких свиней, Вабіщевич Ф. С., Білокінь В. І. (2015)
Семерунчик А. - Основні аспекти лікування корів, хворих на метрит (2015)
Вишневська О. В. - Огляд-конкурс на кращу навчально-виробничу клініку ветеринарної медицини, Тимченко Л. Д. (2015)
Супруновская Н. И. - Закономерности изменения потерь энергии в RL-цепях, соединяющих конденсаторы, заряженные до разных напряжений, Щерба А. А. (2015)
Сегеда М. С. - Математичне моделювання розподілу напруги вздовж обвиток трансформатора за дії на них імпульсних перенапруг, Черемних Є. В., Хімюк І. В., Мазур Т. А., Курулишин О. М. (2015)
Артеменко М. Ю. - Аналіз можливості збільшення ККД трифазної чотирипровідної системи живлення засобами паралельної активної фільтрації, Батрак Л. М., Михальський В. М., Поліщук С. Й. (2015)
Олещук В. - Синхронное регулирование сдвоенных инверторов с отсекающими диодами для фотопреобразовательной установки, Ермуратский В. (2015)
Herasymenko P. Yu. - A transistor resonant voltage inverter with pulse density modulation for induction heating equipment (2015)
Рогаль В. В. - Способи покращення спектру вхідного струму коректора коефіцієнта потужності, Демченко Ю. С. (2015)
Кондратенко І. П. - Електромагнітні процеси в торцевій дугостаторній асинхронній машині з двошаровою обмоткою , Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2015)
Макарчук О. В. - Аналітичний розрахунок втрат потужності від вихрових струмів у роторах з постійними магнітами (2015)
Буткевич О. Ф. - Оцінювання та зменшення в режимі реального часу небезпеки коливного порушення стійкості об'єднаної енергосистеми, Чижевський В. В. (2015)
Павловський В. В. - Оцінка впливу частотних автоматик енергоблоків атомних електростанцій на живучість та стійкість ОЕС України за частотою, Стелюк А. О. (2015)
Zubiuk Yu. - Capacitor banks selection in radial distribution networks by combined algorithm, Trach I., Sevasjuk I. (2015)
Блінов І. В. - Особливості використання функцій чистого експорту при врахуванні мережевих обмежень на ринку "на добу наперед", Парус Є. В. (2015)
Шидловская Н. А. - Модель выходной цепи генератора разрядных импульсов с плазмоэрозионной нагрузкой, адекватная в широких диапазонах изменений их параметров, Захарченко С. Н., Черкасский А. П. (2015)
Глухенький О. І. - Моделювання нагрівання металевого розплаву у відбивній печі при електромагнітному перемішуванні, Гориславець Ю. М., Бондар О. І. (2015)
Переверзєв А. В. - Високовольтний перетворювач для електророзрядного знешкодження діоксиду сірки, Литвиненко Т. М. (2015)
ДО 70-РІЧЧЯ члена-кореспондента НАН України В.Ю.РОЗОВА (2015)
ПОКАЖЧИК статей за 2015 рік (2015)
ІНФОРМАЦІЯ для передплатників (2015)
Скотний В. - Людина і суспільство у філософії освіти еллінізму (2011)
Мадзігон В. - Україна в світовому господарстві та національна і світова валютні системи, Вачевський М. (2011)
Зварич І. - Педагогічна компетентність і компетенція викладачів вищих навчальних закладів (2011)
Ромащенко І. - Формування комунікативної компетенції маркетологів іншомовного спілкування англійської мови як основоположна складова сучасної освіти (2011)
Жигірь В. - Провідні функції менеджера освіти як основа формування його професійної компетентності (2011)
Кулішов В. - Дидактичні основи розвитку економічної освіти до сучасних реалій ринкової економіки (2011)
Мадзігон В. - Теорія попиту і пропозиції в підприємницькій діяльності в реаліях ринкової економіки на товари і послуги (2011)
Федоришин В. - Вплив сугестивних факторів на фахове становлення керівника оркестрового колективу (2011)
Малик Л. - Теоретико-методологічні засади стратегії управління маркетинговою діяльністю туристичної галузі у Карпатському регіоні (продовження) (2011)
Даннік Л. - Логіко-педагогічні особливості процесу засвоєння технічних понять учнями на уроках трудового навчання (2011)
Галів М. - Дрогобицький державний учительський інститут: перший рік роботи (1940 – 1941) (2011)
Кекош О. - Слово Пастиря (2011)
Гушоватий П. - Юліан Корчинський – педагог, композитор, громадський діяч (90-річчю від дня народження присвячується), Кузик І. (2011)
Воловоденко Л. - Пріоритетні напрямки та шляхи розвитку енергоресурсів України (2011)
Коломийчук Н. - Організація і дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка” (2011)
Матросова І. - Експериментальна перевірка результативності впровадження інтегративної моделі формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва (2011)
Юзьвяк О. - Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах, Леснянська-Дощак А. (2011)
Мельничук І. - Структура і основні принципи фінансування системи вищої освіти Німеччини (2011)
Старко В. - Історія виникнення фаготової школи в Україні (2011)
Вовковінський М. - Засоби підвищення педагогічної техніки викладача щодо профорієнтації учнів ПТНЗ (2011)
Гнатів З. - Українська духовна музика в контексті сучасного процесу едукації (2011)
Сидоренко Л. - Формування духовних цінностей як філософська, психолого-педагогічна проблема (2011)
Биць Г. - Досвід Австралії у формуванні фахівців сфери туризму (2011)
Василиків І. - Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя маркетингу, Василиків О. (2011)
Войцехівський О. - Особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон (2011)
Гридасова Н. - Місце і роль економічної культури у структурі загальної культури особистості (2011)
Ферендович М. - Українські співочі товариства Львова та їх керівники (1900 – 1939 рр.) (2011)
Паласевич І. - Історичні аспекти естетичного виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів (50-ті – 80-ті роки XX ст.) (2011)
Панасюк Н. - Модель формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Копельчак М. - Маркетинговий підхід в діяльності професійно-технічного навчального закладу (2011)
Ракитская Т. Л. - Изучение модифицированного галогенидами 3d-металлов клиноптилолита методами ИК-спектроскопии и спектроскопии диффузного отражения, Труба А. С., Раскола Л. А., Стоянова И. В. (2015)
Нечипоренко А. В. - Влияние термообработки в различных газовых средах на оптические свойства застывших плавов EuS и EuIn2S4 в NaCl-KCl, Зинченко В. Ф., Дышлева Л. Ф., Тимухин Е. В., Мешкова С. Б., Стоянова И. В. (2015)
Ракитская Т. Л. - Механизмы формирования на пористых носителях комплексов d-металлов и их каталитическая активность в редокс-реакциях, Труба А. С., Киосе Т. А., Раскола Л. А. (2015)
Шапіна Т. П. - Еколого-економічне обгрунтування вибору способу поводження з відходами пластичних мас, Сейфулліна І. Й., Кушнирьова В. О. (2015)
Хома Р. Е. - Хемосорбция оксида серы (IV) водой в статических условиях. Константа Генри, Длубовский Р. М. (2015)
Джамбек А. А. - Исследование процесса выщелачивания отвала углеобогащения в потенциостатическом режиме, Джамбек О. И., Блайда И. А., Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И. (2015)
Вахітова Л. М. - Вогнезахисна ефективність інтумесцентного покриття з домішками нанодисперсних речовин за умов гідротермального старіння, Таран Н. А., Дріжд В. Л., Придатько С. П. (2015)
Тихомірова Ф. А. - Зелена хімія: нова хімічна філософія (2015)
Ракитская Т. Л. - Краткий очерк научно-педагогической, научно-организационной и общественной деятельности А. А. –А. Эннана (2015)
Возний І. - Типологія клейм та орнаментація горщиків з сільських поселень Північної Буковини в ХІІ − першій половині ХІІІ ст. (2010)
Балух О. - Молдавія і територія Буковини під час боротьби проти османської експансії (1475 – 1486 рр.) (2010)
Богачик Т. - Розвиток торгівлі Північної Бессарарабії у дореформений період (1812 –1868 рр.) (2010)
Nuţu I. - Pagini din istoria jandarmeriei austriece. Modul în care austriecii şi-au organizat şi perfectat o forţăde menţinere a dominaţiei asupra naţionalităţilor conlocuitoare în întreg imperiul până în anul 1914 (2010)
Ботушанський В. - Пропагування імені й творів Т.Г. Шевченка на Буковині (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.), Ботушанський О. (2010)
Ботушанський В. - З історії руху тверезості та антиалкогольної боротьби на Буковині (70-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Добржанський О. - Національні товариства – консолідуюча сила українського руху на Буковині другої половини XIX – початку XX ст. (2010)
Добржанський С. - Роль газети "Буковина” у збереженні національно-патріотичного духу українців під час Першої світової війни (2010)
Руснак О. - Промисловість Чернівців у1918 – 1940 рр. (2010)
Дробіна Л. - Соціальна політика як фактор адаптації місцевого населення Чернівецької області до політики радянської влади в післявоєнні роки (2010)
Герегова С. - З історії медичної освіти на Буковині (до 200-ліття Чернівецького медичного коледжу БДМУ), Божко І. (2010)
Демочко В. - Конфесійний фактор у козацьких повстаннях кінця ХVІ – поч. ХVІІ ст. (2010)
Білецький Б. - Славетний подвижник науки (до 165-х роковин від дня народження М.М. Миклухо-Маклая) (2010)
Ліщук Д. - Особливості бойової та військово-фізичної підготовки козаків у Війську Запорозькому в кінці XVI – першій чверті XVII ст. (2010)
Скорейко Г. - Григорій Потьомкін і запорожці: від Грицька Нечоси до Князя Таврійського (до 235 річниці ліквідації Запорозької січі) (2010)
Сливка Л. - Сприйняття шляхетства українською громадськістю Галичини в ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Гуйванюк М. - "Мені душа горить, що справа гине”: Леся Українка та галицькі радикали (за матеріалами листів до М.Павлика) (2010)
Передерій І. - Публіцистична та культурно-просвітницька діяльність В’ячеслава Липинського дореволюційного періоду (2010)
Борчук С. - "Украинский народ в его прошлом и настоящем” – перший вітчизняний енциклопедичний проект ХХ ст. (2010)
Вільховик О. - Більшовицькі засоби ідеологічного впливу на селянство у 1920-х роках (2010)
Яцун Н. - Соціалізація української молоді в умовах становлення тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.): проблема збереження традицій та впровадження інновацій (2010)
Синельникова Д. - Легка промисловість у Волинській області (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.) (2010)
Звоздецька О. - Електронна митниця в Україні як складова системи е-врядування (2010)
Яценюк Г. - Формування органів правління першої української політичної еміграції 1710 р. (2010)
Голубнича А. - Михайло Бойчук і Париж (2010)
Гуменюк О. - Еміграція і культурно-освітня діяльність українських студентів в Німеччині та Австрії в 1920 –1930-і рр. (2010)
Щигельська Г. - Діаспорні транснаціональні мережі в умовах глобалізації (2010)
Бостан С. - Територіальні проблеми в договірно-правовій базі України та Румунії (2010)
Гарат Р. - Проблема кордонів у співдружності незалежних держав (2010)
Теутуляк В. - Транскордонне співробітництво як напрям регіональної політики України (2010)
Попик С. - Співробітництво між Україною та країнами Балтії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Карпо В., Істратій Л. (2010)
Федів Ю. - Ставлення Німеччини до російсько-українських мирних переговорів 1918 року: аналіз архівної бази (2010)
Бочан П. - Історія та етнографія України у щоденникових записах німецького вченого-мандрівника Йогана Коля (2010)
Старков В. - Ігрові елементи традиційної громадської обрядовості Буковини (2010)
Петрова А. - Соціонормативна культура українців межиріччя Тилігулу та Чичиклії (за матеріалами досліджень Миколаївського р-ну Одеської обл.), Шишков І. (2010)
Златова Г. - Традиційне болгарське весілля: обряди Понеділка (2010)
Мойсей А. - Обряди, пов’язані з сільськогосподарськими роботами у народному календарі східнороманського населення Буковини (2010)
Кушнір В. - Молодіжна громада в календарних обрядодіях українців Миколаївського району Одещини (1930-1940 рр.) (2010)
Suiogan D. - La culture traditionnelle – forme de (re)affirmation de l’identite (2010)
Іванченко О. - Діяльність хорватських національно-політичних сил у сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії (1918 – 1929 рр.) (2010)
Doliwa-Klepacka А. - Membership in the European Union (2010)
Пилипів І. - Конкордат Речі Посполитої з Апостольським престолом та його наслідки для ГКЦ (2010)
Яцечко С. - Причини та передумови встановлення режиму "Народної демократії” в Польщі (1944 –1948 рр.) (2010)
Якушик С. - Міжнародно-політичні передумови виникнення нової моделі американсько-японського співробітництва у сфері міжнародної безпеки (1990-ті рр. – початок ХХІ ст.) (2010)
Мельничук Г. - Становлення, розвиток і сучасний стан двосторонніх відносин республіки Молдова й Російської Федерації (2010)
Бурдяк В. - Вплив парламентських виборів початку століття на зміни в партійній системі Болгарії (2010)
Федорюк А. - Регіональна полісистемність у контексті демократизації політичного управління (2010)
Федорчак Т. - Розвиток багатопартійності в постсоціалістичних країнах ЦСЄ як чинник демократизації їх політичних систем (2010)
Докаш О. - Порівняльний аналіз політичних міфів у виборчих кампаніях сучасності (2010)
Добржанська О. - Від європейської політики сусідства до східного партнерства (2010)
Гольцман К. - Генеза політики "просування демократії” крізь призму неограмшианської теорії міжнародних відносин (2010)
Гордіна Н. - Реакція населення УРСР на політику керівництва СРСР щодо активізації "людського фактору” (квітень 1985 – 1986 рр.) (2010)
Юрійчук Є. - Легітимаційні аспекти функціонування державного реєстру виборців в Україні: регіональна полісистемність в контексті демократизації політичного управління (2010)
Макар В. - Рамон Гнатишин – визначна особа української етнічної групи Канади, Марусик К. (2010)
Список скорочень (2011)
Смішко Р. - Спогади про Маркіяна Смішка (2011)
Krajcarz M. - Paleolityczni łowcy czy XX-wieczni archeolodzy? Tafonomia śladów na kościach ze stanowiska Molodova I, warstwa IV (Moлoдoвo I, шap IV), Krajcarz M. T. (2011)
Krajcarz M. T. - Nory ssaków drapieŝnych ze stanowiska Ihrowica I (Ukraina) jako przykład plejstoceńskich bioturbacji na archeologicznych stanowiskach paleolitycznych, Krajcarz M., Nadachowski A., Sytnyk O., Bogucki A. (2011)
Мацкевий Л. - Мезоліт і палеоекологія Галицько-Городенківського Придністер’я, Панахид Г. (2011)
Ленартович О. - Топографічні особливості поселень культури лінійно-стрічкової кераміки у верхів’ї Дністра та Західного Бугу (2011)
Бандрівський М. - Поховання прото- і ранньоунєтицького типу на Верхньому Придністер’ї і проблема верхньодунайських впливів на захід Українського Лісостепу впродовж періодів BrA1–BrA2 (2011)
Бандрівський М. - Питання функціонального призначення і семантичного значення окремих речей з Михалківських скарбів та спроба розподілу їх за комплектами (2011)
Тиліщак В. - Інгумації східної орієнтації у черняхівській культурі (2011)
Петегирич В. - Про одне поховання княжої доби з Волині (2011)
Долженко Ю. - Краніоскопія похованих у курганних могильниках Чернігова X–XII ст. (2011)
Миська Р. - Теребовельська земля в ХІ–ХІІІ ст. (за археологічними джерелами) (2011)
Войнаровський В. - Вапнярство на галицьких землях ІХ–ХV ст. (2011)
Берест Р. - Середньовічне чернече житло та його особливості (за матеріалами археологічних, спелеологічних та писемних джерел) (2011)
Корчинський О. - Про печери та печерні комплекси в місті Миколаєві на Львівщині та в його околицях (2011)
Ситник О. - Нові датування та геологічно-археологічні дослідження палеолітичної стоянки Пронятин, Богуцький А, Коропецький Р., Томенюк О., Ланчонт М., Кусяк Я., Мадейська Т. (2011)
Ситник О. - Пронятин ІІ – пам’ятка початку верхнього палеоліту Волино-Подільської височини, Богуцький А., Коропецький Р., Томенюк О., Ланчонт М., Кусяк Я., Мадейська Т. (2011)
Пивоваров С. - Старожитності епішнурового горизонту в межиріччі Верхнього Сірету та Середнього Дністра, Ільків М. (2011)
Войцещук Н. - Горизонт ранньозалізного часу пам’ятки Грушів ІІ на Львівщині, Павлів Д. (2011)
Онищук Я. - Дослідження пам’ятки Малинище І у верхів’ї р. Серет, Ляска В., Вітвицька Г. (2011)
Панишко С. - Стіжкові городища Волині (2011)
Баюк В. - Дослідження в Боратині поблизу Луцька у 2009–2010 роках (2011)
Ігнатенко О. - До питання про походження кримського левалуа-мустьє: характеристика кам’яного комплексу Кабазі ІІ, горизонт ІІ/8 (2011)
Яковишина Я. - Розписний орнамент керамічного посуду трипільського поселення Заліщики (2011)
Гавінський А. - Нові дані до вивчення культури лійчастого посуду (2011)
Войтович М. - Археологічні знахідки доби бронзи із белзького шкільного музею (2011)
Бандрівський М. - Ефес чорноліського однолезового залізного клинка із с. Перевоз у Білорусі, Кошман В. (2011)
Павлів Д. - Нові знахідки зброї ранньогальштатського часу з Прикарпаття (2011)
Пивоваров С. - Медальйон зі святим вершником з літописного Василева: спроба інтерпретації (2011)
Гупало В. - Обереги та апотропеїчні знаки на побутових предметах зі Звенигорода (2011)
Булик Н. - Археологія у науковій спадщині Антона Петрушевича (2011)
Ляска В. - Pogranicze Polsko-Ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie / Skarby z przeszłości / Praca zbiorowa. – Lublin: Wojewódzki urząd ochrony zabytków w Lublinie, 2009. – 168 s., Погоральський Я. (2011)
Булик Н. - Берест Р. Середньовічні монастирі Галичини: житло і побут / Роман Берест. – Львів, 2011. – 332 с., Миська Р. (2011)
Титул, содержание (2012)
Бойко В. С. - ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" — 115 лет (2012)
Бойко В. С. - Расчет и оценка эффективности технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива в условиях ПАО "ММК им. Ильича", Матвиенков С. А., Ярошевский С. Л., Кузин А. В., Климанчук В. В., Струтинский В. А. (2012)
Бойко В. С. - Оптимизация раскисления стали с использованием данных об активности растворенного кислорода, Якин М. Н., Коваль С. А., Стефанец А. В., Фентисов И. Н., Годынский А. А., Чичкарев Е. А. (2012)
Бочек А. П. - Защита металла, разливаемого на МНЛЗ, от вторичного окисления и теплопотерь, Климанчук В. В., Ларионов А. А., Фентисов И. Н., Токий А. Н., Губко И. Г. (2012)
Шебаниц Э. Н. - Разработка шлакообразующих смесей на основе плавленых флюсов для МНЛЗ № 1-2 ПАО "ММК им. Ильича", Ларионов А. А., Анищенко Н. Ф., Цюцюра А. В., Горпинич О. А., Галинков Д. А., Мороз Ю. Г. (2012)
Ларионов А. А. - Совершенствование технологии комплексного раскисления конвертерной стали кремнием, марганцем и алюминием, Шебаниц Э. Н., Климанчук В. В., Якин М. Н., Цюцюра А. В., Чичкарев Е. А. (2012)
Сущенко А. В. - Совершенствование системы отопления мартеновских печей в ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", Безчерев А. С., Прахнин В. Л., Фентисов И. Н., Гавриков О. А., Харин А. К., Стариковский Н. Л. (2012)
Якин М. Н. - Освоение разливки стали марки 09Г2С в условиях мартеновского цеха ПАО "ММК им. Ильича", Годынский А. А., Ларионов А. В., Коваль С. А., Анищенко Н. Ф., Овсянников С. А., Шабловский В. А. (2012)
Матвиенков С. А. - Производство стали и проката стали марки S355...N для изготовления металлоконструкций под строительство НСК "Олимпийский" в Киеве, Шебаниц Э. Н., Тарасенко О. С., Шебаниц М. Ю., Изотов Б. В., Рубец А. С. (2012)
Шебаниц Э. Н. - Особенности математического моделирования нагрева стальных слитков перед прокаткой, Харин А. К., Изотов Б. В., Лаштун А. И., Вахтин А. А. (2012)
Матвиенков С. А. - Наплавка рабочих и опорных валков с применением И-КФ-45 – 65 на ММК им. Ильича, Шебаниц Э. Н., Мурашкин А. В., Форман С. В., Климанчук В. В., Лукьянчиков А. Н. (2012)
Балаклеец И. А. - Современные тенденции в изготовлении и эксплуатации прокатных валков, Филиппов В. С., Шебаниц Э. Н., Мурашкин А. В., Форман С. В. (2012)
Шебаниц Э. Н. - Изменение шероховатости валков в процессе эксплуатации и ее влияние на загрязненность холоднокатанного металла, Будников В. И., Побегайло О. А., Медведев Н. П., Авдеев В. С. (2012)
Келий Н. А. - Автоматизированная информационная система технологического процесса прокатки (АИСТПП) 4-клетевого стана цеха холодной прокатки, Норка С. П., Кашков Г. А., Мурашкин И. А., Налчаджи Е. И. (2012)
Келий Н. А. - Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП МР) порезки горячих слябных раскатов на ножницах обжимного отделения ЛПЦ-1700, Кашков Г. А., Чеблатов Р. В., Пронюшкин В. С., Негрий С. Д., Лагутин С. И., Моргулис В. П. (2012)
Мурашкин А. В. - Использование технического азота для получения защитной атмосферы, применяемой в колпаковых печах ЦХП, Абисидарский О. А., Яковенко С. И., Родин Л. М., Рогулева М. А. (2012)
Пемов И. Ф. - Взаимосвязь микроструктуры и параметров разрушения при испытаниях падающим грузом толстолистового проката из низкоуглеродистой микролегированной стали, Голи-Оглу Е. А., Лючков А. Д., Грималовская Е. А., Шебаниц Э. Н., Зерницкий Д. И. (2012)
Хлестов В. М. - Исследование отработанных прокатных валков и изготовление из них деталей металлургического оборудования, Климанчук В. В., Кирильченко П. Н., Лукьянчиков А. Н., Буслов В. И. (2012)
Кирильченко П. Н. - Пути улучшения эксплуатационных характеристик деталей металлургического оборудования, Волошенко Е. П., Василевский О. В. (2012)
Ченчевич О. В. - Техническое диагностирование и эффективность его внедрения на ПАО "ММК им. Ильича", Нарышкина И. Л. (2012)
Гоман С. В. - Максимизация операционной эффективности ПАО "ММК им. Ильича" – первые результаты, Безчерев А. С., Шамрай А. А., Шрамко Е. С. (2012)
Гоман С. В. - Система мотивации по КПЭ – эффективный инструмент для достижения поставленных целей и общих стратегических задач, Градинаров Д. М. (2012)
Титул, содержание (2014)
Назюта Л. Ю. - К вопросу об эффективности технологии вдувания ПУТ в условиях металлургических предприятий Украины (2014)
Журавлёва С. В. - Анализ равновесия серы в системе металл-шлак, Паниотов Ю. С., Мамешин В. С., Гриценко А. С. (2014)
Ефимова В. Г. - Формирование металлических капель в шлаковой фазе при продувке стали инертным газом в промежуточном ковше МНЛЗ (2014)
Заблоцкий П. А. - Методические основы разработки концептуальной модели интенсификации восстановительных процессов на основе рационального распределения шихты в доменной печи (2014)
Плохих П. А. - Комплексное рафинирование чугуна жидкими содосодержащими шлаками, Буга И. Д., Терзи В. В., Плохих П. А. (2014)
Петренко В. А. - Организационно-технические мероприятия по распоряжению правами на объекты интеллектуальной собственности в условиях реконструкции металлургических предприятий (2014)
Титул, содержание (2014)
Коновалов Ю. В. - Перспективы развития комбината "Запорожсталь", Коренко М. Г. (2014)
Троцан А. И. - Моделирование карбонитридообразования в микролегированных сталях. Cущность математической модели, влияние температуры изотермической выдержки на усреднённый состав и количество избыточной фазы. Сообщение 1, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2014)
Богушевский В. С. - Обезуглероживание стали как основной параметр оптимального управления кислородно-конвертерным процессом, Мельник С. Г., Жук С. В. (2014)
Плохих П. А. - Исследование различными способами фазового и химического состава, а также петрографии шлака, образующегося после десульфурации чугуна гранулированным магнием, Гулыга Д. В., Терзи В. В., Плохих П. А. (2014)
Пелых И. В. - Новая просеивающая поверхность для грохочения составных компонентов металлургической шихты. Сообщение 1 (2014)
Сынков Ю. С. - Процесс переработки магниевой стружки методом многоканальной экструзии, Сынков А. С., Бейгельзимер Я. Е. (2014)
Бирюков А. Б. - Изучение гидродинамических параметров работы устройств, предназначенных для создания низкочастотного пульсирующего расхода газообразных сред, Гнитиев П. А. (2014)
Помним. Евгения Александровича Казачкова (2014)
Аквіре Кхалед - Визначення кисню в складних газових сумішах термомагнітним методом за "роторним" принципом, Целіщев О. Б., Лорія М. Г., Целіщев Є. Б. (2015)
Бєлоусов Я. І. - Діагностичний аналіз регіонального розвитку: механізм реалізації результатів (2015)
Бокша Н. І. - Аналіз структури технологічного процесу виготовлення жіночого одягу з метою оптимізації частки ручних видів робіт, Матвійчук С. С. (2015)
Бухман О. М. - Прогнозування виникнення професійної патології у робітників, що підлягають впливу локальної вібрації (2015)
Гапонова О. В. - Система защищенного обмена документами между организациями (2015)
Герасимов В. В. - Тривимірне моделювання одягу в середовищі Optitex, Дулішкович Я. М., Матвійчук С. С. (2015)
Гликина И. М. - Путь развития и перспективы аэрозольного нанокатализа, Гликин М. А., Кудрявцев С. А. (2015)
Домнин А. О. - Влияние давления на синтез углеводородов в аэрозоле двухкомпонентного железосодержащего катализатора, Гликина И. М., Кудрявцев С. А., Гликин М. А. (2015)
Зубцов Е. И. - Влияние технологических параметров на состав продуктов конверсии соленого угля в расплаве (2015)
Калініна Г. В. - Дослідження форми обмоток струмів високочастотного трансформатора зарядного пристрою з дискретною установкою струму (2015)
Казаков В. В. - Влияние электромагнитных и акустических полей на процесс регенерации рутениево-палладиевого катализатора (2015)
Кохан И. В. - Разработка технологии производства современных фосфорорганических инсектицидов на основе органических эфиров тиофосфорной кислоты (2015)
Литовченко А. О. - Исследование автоматизированной производственной линии с роботом-манипулятором предназначенным для производства и хранения электронных аппаратов (2015)
Матвійчук С. С. - Аналіз можливості здійснення промислової кастомізації спортивної форми для баскетблістів за умови застосування методів типового проектування одягу (2015)
Мельник Ю. Р. - Алкоголіз тригліцеридів етанолом у присутності катіоніту КУ-2-8, модифікованого іонами металів, Палюх З. Ю., Мельник С. Р. (2015)
Мельник С. Р. - Математична модель процесу естерифікації, Кравченко І. В. (2015)
Мороз Р. А. - Зносостійкість та її значення у формуванні етапів життєвого циклу костюмних матеріалів для сучасних швейних виробів, Полуда С. Н., Коваль Т. В. (2015)
Мохонько В. И. - Исследование механизма растворения мела в условиях загрязнения карстовых вод (2015)
Полуда С. Н. - Удосконалення процесу нормування текстильних матеріалів для виготовлення шкільної форми, Мороз Р. А. (2015)
Поливянчук А. П. - Исследование изокинетического режима отбора отработавших газов дизеля в минитуннеле, Холкина Е. А. (2015)
Попова А. І. - Особливості організації технологічних потоків гнучких організаційних форм по виготовленню жіночого одягу в сучасних умовах швейного виробництва (2015)
Ревенко С. А. - Повышение эфективности каталитических газофазных процессов, Галабурда Н. И., Карпюк Л. В., Табунщиков В. Г. (2015)
Самойлова Ж. Г - Технологічна схема виготовлення електронної апаратури з впровадженням матеріалів на основі оцтової кислоти, Асманкіна А. А. (2015)
Сафонова С. О. - Визначення кількісних показників небезпеки в інформаційній технології підтримки прийняття рішень у надзвичайній ситуації (2015)
Серикова О. М. - Особливості реалізації трудового потенціалу працівника відповідно до етапів його трудової діяльності (2015)
Суворин А. В. - Расчет по термодинамическим данным предельной степени разделения веществ в условиях хемосорбции оксидов азота водной суспензией отработанных катализаторов, Заика Р. Г., Казаков В. В., Суворин В. А. (2015)
Тарасов В. Ю. - Фотокаталитическая активность комбинированных образцов на основе TiO2 в реакциях деструкции красителей, Халявка Т. А., Заика Р. Г., Зубцов Е. И. (2015)
Татарченко Г. О. - Восстановление озона и кислорода на металлах в процессе коррозии (2015)
Фурса О. А. - Алгоритм программного моделирования для автоматизированного расчета эластомерных композиций, Чернецкий Е. В., Олейник О. Ю. (2015)
Холкина Е. А. - Экспериментальные исследования макетного образца микротунеля МКТ-2 на моторном стенде автотракторного двигателя (2015)
Гаврилюк Ю. В . - Расчет параметров процесса модификации измельченного вулканизата, Фурса О. А., Швачка А. И. (2015)
Титул, содержание (2014)
Троцан А. И. - Моделирование карбонитридообразования в микролегированных сталях. Прогнозирование влияния варьирования содержаний Al, Ti и Nb на выделение карбидов и нитридов в стали. Сообщение 2, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2014)
Петренко В. А. - Исследование влияния процессов накопления и выпуска продуктов плавки на работу доменной печи, Ткач А. А., Ковшов В. Н. (2014)
Богушевский В. С. - Система регулирования температуры пресс-формы на основе нечеткой логики, Самарай Р. В. (2014)
Ясев А. Г. - Система математического моделирования плунжерных узлов аксиально-поршневой гидравлической машины (2014)
Пелых И. В. - Новая просеивающая поверхность для грохочения составных компонентов металлургической шихты. Сообщение 2 (2014)
Шелепенко В. В. - Опыт успешной автоматизации работы деаэратора (2014)
Кривенюк В. В. - О проблеме прогнозирования длительной прочности металла энергетического оборудования на большие сроки эксплуатации, Усков Е. И. (2014)
Дубоделову Виктору Ивановичу - 75 лет (2014)
Наривскому Анатолию Васильевичу - 70 лет (2014)
Титул, содержание (2014)
Молчанов Л. С. - Анализ технологической эффективности различных способов внепечной десульфурации чугуна, Низяев К. Г., Бойченко Б. М., Стоянов А. Н., Синегин Е. В., Трохинин О. В. (2014)
Синяков Р. В. - Оценка рафинировочных свойств шлака, образующегося при прямом легировании металла марганцем в ковше (2014)
Присяжный А. Г. - Повышение качества холоднокатаных полос за счет прогнозирования степени использования запаса пластичности (2014)
Богушевский В. С. - Контроль конвертерного процесса, Егоров К. В., Сухенко В. Ю. (2014)
Семыкин С. И. - Исследование в лабораторных условиях особенностей влияния электромагнитных воздействий малой удельной мощности на механические свойства литой и термически обработанной малоуглеродистой стали, Голуб Т. С. (2014)
Затуловский А. С. - Перспективы применения продуктов рециклинга металлических и неметаллических деталей при производстве алюмоматричных композиционных материалов, Косинская А. В., Щерецкий В. А., Каранда Е. А., Лакеев В. А. (2014)
Максюта И. И. - Повышение точности сложнопрофильных отливок при применении комплексно-модифицированной стержневой керамики, Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В., Нейма А. В. (2014)
Стасюк С. З. - Исследование водородоустойчивости стали типа Х16Н6 с различным содержанием углерода (2014)
Ковбасюк Ю. В. - Суспільна політика та аналіз політики в Україні: предметне поле досліджень і термінологічний апарат (2015)
Попов С. А. - Інноваційне реформування публічного управління: класифікація державно-управлінських нововведень (2015)
Орлів М. С. - Організаційно-правові аспекти державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади та органів місцевого самоврядування (2015)
Баранов О. П. - Підвищення ефективності взаємодії Держспецтрансслужби з іншими суб'єктами системи національної безпеки держави (2015)
Баранов Р. О. - Світова емпірика впровадження політики протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2015)
Завгородня С. П. - Періодизація формування організаційно-правових засад державного управління забезпеченням економічної безпеки України (2015)
Баранов С. О. - Тіньова економіка: сутність, причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання в Україні (2015)
Лі Жуйтін - Прикладні аспекти нового державного управління: англосаксонський досвід (2015)
Таньчук О. А. - Основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління (2015)
Устименко О. В. - Державне управління процесом упровадження служби у військовому резерві Збройних Сил України (2015)
Прядко В. В. - Ефективна кадрова політика – найважливіша державотворча цінність для реалізації реформ в Україні, Пірен М. І. (2015)
Оргієць О. М. - Наставництво як засіб збереження інституційної пам’яті в органах державної влади (2015)
Білинська М. М. - Історичні джерела стратегії "здоров’я у всіх державних політиках" (ХІХ–ХХ століття), Кульгінський Є. А. (2015)
Князевич В. М. - Системна криза в Україні як контекст реформ охорони здоров'я, Жаліло Л. І. (2015)
Кустова С. М. - Фінансування політичних партій як структурна складова інтеграційного процесу України до ЄС (2015)
Лук'янчук Р. В. - Державна політика у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в умовах проведення антитерористичної операції (2015)
Lyashchenko О. О. - Ukrainian political crisis 2013-2014 through the eyes of foreign researchers (2015)
Войтович Р. В. - Синдром ресентименту як онтологічно-догматична інтенція опредмечення військової агресії (2015)
Власенко С. Г. - Основні причини та ризики деінституціоналізації демократії в Україні та шляхи їх подолання (2015)
Горблюк С. А. - Сутність та ключові характеристики регіональної інноваційної системи (2015)
Островерхова Н. М. - Теоретичні засади технологій управління загальноосвітнім навчальним закладом як активною соціально-педагогічною системою (2015)
Нечипор Н. М. - Вплив безпечного освітнього середовища на якість професійної підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України (2015)
Харченко Т. Є. - Формування активної життєвої позиції у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Дем’яненко В. М. - Особливості підготовки педагога до використання електронних ресурсів (2015)
Нідзієва В. А. - Вплив організаційної культури на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Теплюк А. А. - Емпіричне вивчення довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку в умовах сім’ї (2015)
Яцишин А. В. - Використання електронних соціальних мереж для роботи з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами, Коваленко В. В. (2015)
Чудакова В. П. - Аналіз та інтерпретація результатів дослідження мотиваційного профілю – показника сформованості інноваційності та конкурентоздатності особистості (2015)
Рыбак С. Б. - Учимся быть внимательными (2015)
Адаменко Н. Є. - Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (2015)
Стрижалківська В. В. - Досвід підтримки та розвитку обдарованих у Чеській республіці (2015)
Мелещенко В. В. - "І жити спішити треба. . . " (2015)
Сеньків В. М. - Застосування аксіологічного підходу до проведення першого міжшкільного етапу учнівських олімпіад з окремих предметів (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
Большаков В. І. - Игольчатый феррит (2015)
Броневицький С. П. - Нормативні методи ефективного управління будівництвом на основі планування територій (2015)
Волчук в. Н. - О применении вейвлетно-мультифрактального анализа в задаче оценки структуры металла (2015)
Шатов С. В. - Уніфікація процесів розбирання зруйнованих будівельних об’єктів, Білоконь А. І. (2015)
Ершова Н. М. - Принятие решений на основе метода анализа иерархий (2015)
Млодецький В. Р. - Обгрунтування раціонального рівня організаційно-технологічної надійності у будівельних проектах, Ценацевич Т. О. (2015)
Мироненко В. П. - Мобильное жилье как функционально-типологическая разновидность индустрии современного домостроения, Цымбалова Т. А. (2015)
Євсєєва Г. П. - Друга світова війна та Україна: історія і сучасність, Лисенко Г. І., Волкова С. П. (2015)
Титул, зміст (2015)
Володимир Шедяков: Система світогосподарських зв’язків переживає стан, близький до інституціональної невизначеності (2015)
Голян В. - Державно-приватне партнерство як базова інституціональна передумова капіталізації природних ресурсів в умовах децентралізації (2015)
Бутко М. - Методологічні підходи до оцінки рівня фінансіалізації регіональних господарських систем, Третяк О. (2015)
Рижок З. - Інституціональні засади формування регіональної земельної політики (2015)
Гордійчук А. - Регулювання зрушень у структурі сільськогосподарських угідь: інституціональні засади (2015)
Ненно И. - Методология интегрированного риск-менеджмента в морских торговых портах (2015)
Педько І. - Класифікація ризиків підприємницької діяльності промислових підприємств (2015)
Задорожня Л. - Оцінка ефективності пільг із податку на доходи фізичних осіб в Україні (2015)
Щербак А. - Кластерна політика Норвегії (2015)
Скотний В. - Людина і суспільство у філософії освіти еллінізму (продовження) (2011)
Шпак О. - Самовиховання учнів: актуалізація проблеми, Терес М. (2011)
Кільова Г. - Дидактичні основи розвитку професійно-технічної освіти до сучасних реалій ринкової економіки (2011)
Мадзігон В. - Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства (2011)
Вавринчук М. - Особливості полікультурного простору Хмельницької області, Шоробура І. (2011)
Селецький А. - До питання про періодизацію розвитку професійної підготовки робітничих кадрів в Україні (2011)
Левченко Т. - Удосконалення ефективності підготовки майбутніх учителів трудового навчання до економічного виховання учнів загальноосвітньої школи (2011)
Ромащенко І. - Міжкультурна компетенція як інтегративна характеристика фахівця з маркетингу (2011)
Локшин В. - Соціокультурна компетенція як фактор розвитку гуманітарної культури майбутнього фахівця з управління в соціокультурній сфері (2011)
Жигірь В. - Вимоги до професійної підготовки сучасного менеджера освіти (2011)
Логвиненко Т. - Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка: 15 років діяльності на ниві освіти, Гук О. (2011)
Кулішов В. - Теоретичне обґрунтування системи безперервної економічної освіти у нинішніх умовах (2011)
Малик Л. - Роль та місце туризму в економіці країни та розвиток туристичного бізнесу (2011)
Кекош О. - Слово пастиря (2011)
Петрицин І. - Використання навчальних мультимедійних засобів при підготовці майбутніх вчителів технологій (2011)
Дибкова Л. - Професійна компетентність викладача ВНЗ при проведенні контрольних закладів (2011)
Козловський Ю. - Моделювання співвідношення "готовність / вимоги” до наукової діяльності працівників вищого навчального закладу (2011)
Жорова І. - Теоретичний аналіз змісту поняття "професіоналізм педагога” (2011)
Лучкевич В. - Спадщина Я.А. Коменського в Україні: літературознавчі студії (2011)
Процишин О. - Особливості розвитку конкуренції на ринку освітніх послуг (2011)
Белеканич Т. - Фортепіанна творчість Віктора Теличка, Німилович О. (2011)
Щурик Б. - Вокальна творчість А. Кос-Анатольського (2011)
Мащакевич М. - Особливості організаційно-економічної діяльності в малому бізнесі (2011)
Хміль О. - Професійна орієнтація в системі середньої освіти (французький досвід) (2011)
Примаченко Н. - Міжнародний маркетинг в національному стилі спілкування країн світу (2011)
Зайчук Г. - Ринок праці: погляд на професійну компетентність майбутнього маркетолога туристичної сфери (2011)
Комар Л. - Фразеологія як наука та її предмет дослідження (2011)
Леснянська-Дощак А. - Роль міжкультурного виховання на сучасному етапі розвитку Німеччини, Юзьвяк О. (2011)
Шиманович І. - Політехнічна підготовка майбутніх учителів у 50-ті – 60-ті роки ХХ століття (2011)
Бачієва Л. - Класифікація дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Грицик Л. - Виховання дітей на народних звичаях та обрядах у дошкільному закладі (2011)
Шумська В. - Технологія методу інтонаційно-стильового розуміння музики учнями в школі (2011)
Василиків І. - Формування інформаційної культури майбутнього вчителя маркетингу (2011)
Шекера Н. - Формування загальнокультурної компетентності засобами зарубіжної літератури (2011)
Сидоренко Л. - Формування духовних цінностей в навчально-виховній діяльності педагогічного університету (2011)
Панасюк Н. - Формування економічних знань як складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Зимомря М. - Фольклорна основа – домінанта народних промислів Закарпаття (2011)
Титул, содержание (2014)
Бергеман Г. В. - Некоторые технологические итоги работы ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Заспенко А. С., Чмырков К. Ф. (2014)
Заспенко А. С. - Развитие технологии производства металлопродукции – залог конкурентоспособности предприятия, Краев М. В. (2014)
Селькин С. Л. - Совершенствование структуры развития компетенции инженерно-технических работников ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Павленко И. Н. (2014)
Фролов Д. Б. - Маркетинг металлопродукции ПАО "Евраз – ДМЗ им. Петровского" и пути повышения ее конкурентоспособности (2014)
Мазов М. М. - Совершенствование техники и технологий, используемых в условиях металлургического производства ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского" (2014)
Онацкая О. С. - Экономическая и интеллектуальная безопасность предприятия – необходимая составляющая производственной деятельности, Петренко В. А. (2014)
Ковшов В. Н. - Исследование взаимовлияния верхней и нижней зон доменной печи, Петренко В. А., Усенко В. А., Кривоносов С. А. (2014)
Ткач А. А. - Разработка рационального режима накопления и выпуска жидких продуктов плавки из доменной печи, Ткач А. Я., Петренко В. А., Ковшов В. Н. (2014)
Пелых И. В. - Исследование эксплуатационной надежности вибрационных грохотов калибровки кокса в технологических процессах шихтоподготовки доменного цеха ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Петренко В. А. (2014)
Карасевич А. В. - Автоматизированная система контроля и учета загрузки шихтовых материалов в доменном производстве (2014)
Грес Л. П. - Повышение энергоэффективности нагрева доменного дутья на эксплуатируемых доменных печах путем установки системы теплообменников для нагрева компонентов горения и модернизации воздухонагревателей, Каракаш Е. А., Карпенко С. А., Колдомасов С. В. (2014)
Бергеман Г. В. - Разработка и освоение в сталеплавильных агрегатах ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского" технологии выплавки низкоуглеродистой стали марки М для производства контактного рельса вагонов метрополитена, Заспенко А. С., Пелых И. В., Петренко В. А. (2014)
Чмырков К. Ф. - Моделирование конвертерной плавки с использованием в шихте карбидокремниевых, железосодержащих брикетов, Заспенко А. С., Низяев К. Г., Бойченко Б. М., Петренко В. А., Стоянов А. Н. (2014)
Заспенко А. С. - О скорости износа периклазоуглеродистой футеровки 60-тонных конвертеров ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Шибко А. В., Чмырков К. Ф., Онацкий С. М., Ребриков В. А., Горбенко Ю. Г. (2014)
Чмырков К. Ф. - О влиянии сталеплавильных факторов на величину брака по металлу при производстве крупных швеллеров в условиях ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Шибко А. В., Онацкий С. М., Ребриков В. А., Краев М. В. (2014)
Низяев К. Г. - Результаты эксплуатации опытной кислородной фурмы, Бойченко Б. М., Стоянов А. Н., Заспенко А. С., Чмырков К. Ф., Васильев Д. П. (2014)
Танасогло А. В. - Численно-аналитическая методика решения задачи устойчивости пространственных решетчатых конструкций (2015)
Гаранжа И. М. - Обзор научных исследований в области изучения напряженно-деформированного состояния трубобетонных конструкций, Сальвадор Иборра-Чорро (2015)
Горохов Е. В. - Нагрузочные испытания одноцепной анкерно-угловой опоры типа У110-1, Васылев В. Н., Алёхин А. М. (2015)
Бакаев С. Н. - Повышение надежности эксплуатации воздушных линий электропередач (комплекс работ и предложений по действующим ВЛ), Смирнова Н. С., Моргай В. В. (2015)
Стогній Б. С. - Аналіз втрат даних в інформаційних системах, що використовують протокол MODBUS RTU для передачі інформації, Панов А. В., Войтов Д. В., Нестриженний М. О. (2015)
Попов В. А. - Многокритериальный выбор структуры и параметров элементов MICROGRID с учетом неопределенности исходной информации, Замковой П. А., Дмитренко И. А., Luciano N. C. (2015)
Танкевич С. Є. - Інформаційні моделі ОЕС України на основі еталонної архітектури (2015)
Захаров А. М. - Підвищення якості комп’ютерних моделей перспективних режимів енергосистем (2015)
Лисяк В. Г. - Узагальнена математична модель усталених режимів електропостачальної системи помпової станції, Гоголюк П. Ф. (2015)
Матусевич О. О. - Стратегії управління технічним станом і ремонтом тягових підстанцій (2015)
Бець О. Ю. - Спосіб оцінки ефективності встановлення індикаторів пошкоджень на повітряних лініях електропередачі, Блінов І. В., Парус Є. В., Танкевич С. Є. (2015)
Стелюк А. О. - Ідентификація та класифікація "критичних ліній електропередачі" з використанням принципу надійності "N-1" (2015)
Костюк В. О. - Детерміновано-стохастичні моделі об’єктів електричної генерації для розрахунку нормованої ціни виробництва електроенергії (2015)
Гончаренко І. С. - Окремі питання підвищення ефективності методу розв’язання задачі визначення оптимальних місць встановлення та потужності розосередженої генерації (2015)
Губатюк О. С. - Визначення оптимального місця та потужності джерела розподіленої генерації (2015)
Бовсуновский А. П. - Учет качаний валопровода турбоагрегата при оценке усталостной поврежденности его элементов в процессе успешного несинхронного включения, Куевда Ю. В. (2015)
Антонов А. Е. - Выбор параметров ротора для электромеханической системы компенсации гироскопического момента в высокооборотном электроприводе, Михайлик Е. М. (2015)
Акинин К. П. - Способ передачи команд управления по силовым проводникам исполнительных бесконтактных двигателей с постоянными магнитами, Киреев В. Г. (2015)
Карлов О .М. - Метод розрахунку по усередненому магнітному полю енергетичних показників торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з компенсованою обмоткою, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2015)
Гребеников В. В. - Исследование электрической машины дискового типа с постоянными магнитами цилиндрической формы в режиме генератора, Гамалея Р. Р., Прыймак М. В., Попков В. С., Богаенко Н. В., Шарабан Ю. В. (2015)
Кирик В. В. - Вплив геомагнітних індукційних струмів на насичення магнітної системи автотрансформатора, Нагорний Р. В. (2015)
Тітко В. О. - Визначення технічного стану асинхронних електродвигунів за результатами аналізу вібропроцесів (2015)
Руденко Ю. В. - Влияние индуктивности рассеяния трансформатора в преобразователях на их выходную мощность, Руденко Т. В. (2015)
Павлов Г. В. - Нелинейное управление резонансным инвертором преобразователя частоты, Обрубов А. В., Винниченко И. Л. (2015)
Спирин В. М. - Сравнительный анализ Г-образных схем индуктивно-емкостных преобразователей CL-вида по установленной мощности реактивных элементов, Кабан В. П., Матвеев В. Ю., Губаревич В. Н., Маруня Ю. В. (2015)
Зозулев В. И. - Моделирование электромагнитных процессов в схеме магнитно-полупроводникового генератора прямых импульсов, Шолох Д. А., Христо А. И. (2015)
Кучерявая И. Н. - Применение мультифизического моделирования в решении задач электротехники (2015)
Голубев В. В. - Особенности расчета цепей переменного тока с периодически изменяющимися параметрами (2015)
Варський Г. М. - Визначення параметрів електромагнітної системи давача електронного трансформатора струму з нормованими метрологічними характеристиками в перехідних режимах роботи, Гречко В. В., Танкевич Є. М. (2015)
Від редакції (2011)
Скотний В. - Ренесанс античної "софійності” в українській філософії (2011)
Кільова Г. - Нові підходи до планування стратегії реформування вищої педагогічної освіти (2011)
Кишакевич Ю. - Про логіко-математичну складову тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) випускників загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Мадзігон В. - Міжнародний маркетинг в дослідженні загального огляду країн Америки, Вачевський М. (2011)
Заяць О. - Інформатизація як фактор підвищення ефективності управління сучасною освітою, Григорович А., Заяць М. (2011)
Добрянський І. - Формування цілісної системи oсoбистiсних цiннoстeй майбутнього фахівця, Зимомря М. (2011)
Поліщук В. - Становлення професіоналізму соціального педагога на основі компонентів індивідуального стилю його діяльності (2011)
Козловська І. - Виховання духовності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі інтегративного навчання (2011)
Мадзігон В. - Методологічні підходи до обґрунтування розвитку підприємництва у країнах Західної Європи (2011)
Слово пастиря. Христове Воскресіння (2011)
Слово вченого. Під сильним враженням (2011)
Литвин А. - Завдання та функції інформатизації профтехосвіти (2011)
Віндюк А. - Підходи та принципи професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи (2011)
Шапаренко Х. - Формування професійної компетентності студентів в процесі організації позаадиторної дослідної роботи (2011)
Сушенцева Л. - Особливості формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника в умовах соціального партнерства (2011)
Локшин В. - Формування професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери в контексті управлінської культури (2011)
Жигірь В. - Управлінська компетентність менеджера освіти (2011)
Кулішов В. - Методичні аспекти вивчення економічної освіти на мікрорівні в національній школі (2011)
Удяк Г. - Демонічна проблематика Михайла Лермонтова у контексті європейської літературної традиції (2011)
Філоненко Л. - Біографічний нарис Михайла Тележинського "Український композитор К. Стеценко (до історії української пісні)”, Молчко У. (2011)
Яцишин О. - Лінгводидактичні умови досягнення автономії студентів ВНЗ у вивченні іноземної мови (2011)
Хало З. - Практичні аспекти організації комунікативної взаємодії в організації інтелектуального розвитку дитини у дошкільних закладах Німеччини (2011)
Левченко Т. - Теоретична модель професійної підготовленості майбутнього вчителя трудового навчання до економічного виховання учнів (2011)
Ромащенко І. - Формування позитивного іміджу організації як складова професійних компетенцій маркетологів (2011)
Мелікова С. - Індивідуалізація професійно-орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи у вищих педагогічних закладах (2011)
Зубрицький М. - Олександр Духнович – педагог і будитель закарпатських русинів (2011)
Васів С. - Психолого-педагогічні умови формування готовності до фізичного самовдосконалення майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Токуєва Н. - Трудове виховання учнів у Гадяцькій середній школі-інтернаті імені Є.П. Кочергіна (за матеріалами педагогічної спадщини М. Андрієвського) (2011)
Корнієнко В. - Дидактичні особливості організації навчального процесу у вищій школі США (2011)
Осадча І. - Проблема педагогічних здібностей вчителя у вітчизняній педагогіці кінця ХХ століття (2011)
Колісник-Гуменюк Ю. - Інтерактивні технології як метод громадянського виховання молоді (2011)
Кальбус О. - Розвиток психолого-педагогічної культури майстрів виробничого навчання як фактор попередження професійного вигорання (2011)
Примаченко Н. - Міжнародний маркетинг в національному стилі спілкування країн світу (2011)
Василиків І. - Гіпертекстові навчальні системи у професійній підготовці вчителя маркетингу (2011)
Попова Г. - Навчання дизайну одягу в позашкiльних навчальних закладах як актуальна проблема сучасності (2011)
Юрчонок Ю. - До питання педагогічних технологій авторських шкіл України (2011)
Комарницька Н. - Роль Українського технічно-господарського інституту у розвитку політехнічної та економічної освіти (міжвоєнний період) (2011)
Коцопей Г. - Проблема формування виховного ідеалу української молоді у педагогічній думці на сторінках періодичних видань Східної Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Сеньків О. - Обґрунтування К. Ушинським прогресивних суспільно-політичних ідей зарубіжних педагогів другої половини ХІХ століття (2011)
Лозинська С. - Політехнізм у світлі розвитку дошкільної освіти 30-х років ХХ ст (2011)
Баурда М. М. - Правова природа заставної: недоліки її застосування для рефінансування (2015)
Боровікова В. С. - Типологізація держав у державотворчій спадщині Б. Кістяківського: основні підходи (2015)
Васильєв Є. О. - Правове регулювання зовнішньої торгівлі в Україні на шляху до світового ринку (2015)
Величко В. О. - Концепції місцевого самоврядування, Фролов О. О. (2015)
Веприцький Р. С. - Протидія корупції на регіональному рівні (2015)
Вільчик Т. Б. - Дисциплінарна відповідальність адвокатів в країнах ЄС та в Україні (2015)
Воропай Т. С. - Джорджо Агамбен о чрезвычайном положении (2015)
Гарасимів Т. З. - Девіантна поведінка особистості, її причини та шляхи попередження (2015)
Геєць І. В. - Підготовка вчителів законознавства на юридичному факультеті Київського університету св. володимира: правовий аспект (2015)
Головащенко О. С. - Проблеми формування європейської соціальної моделі на сучасному етапі (2015)
Гринчак С. В. - Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинені відносно живого донора (2015)
Гусаров С. М. - Особливості громадських об’єднань як суб’єктів правозастосування (2015)
Дахова І. І. - Принцип запобігання виникненню випадків безгромадянства в міжнародних актах і законодавстві України (2015)
Дуравкін П. М. - Походження функціональних властивостей пені в податковому праві (2015)
Єфремов А. О. - Зарубіжний досвід охорони праці державних службовців (2015)
Ilchenko O. V. - Legal Aspects of Functioning of Criminal Misconduct, Ihnatenko Y. V. (2015)
Калаченкова Е. А. - К вопросу о санкциях за правонарушения в сфере телекоммуникаций (2015)
Кельман М. С. - Наука і методологія: розмаїття наукового пізнання (2015)
Клемпарський М. М. - особливості зарубіжного досвіду протидії злочинності неповнолітніх та можливість його використання в Україні (2015)
Ковтун М. С. - Питання громадського контролю за формуванням та реалізацією антимонопольної політики (2015)
Коротких А. Ю. - Досвід врегулювання юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством Іспанії (2015)
Костенко М. В. - Деякі питання розслідування підробки паспортів, що вчиняються організованими злочинними групами (2015)
Купріянова А. О. - Роль та місце громадської ради в діяльності Державної виконавчої служби України (2015)
Курочка М. І. - Адміністративний примус, обумовлений необхідністю припинення правопорушення (2015)
Кучевська С. П. - Кримінальна відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією в зону АТО (2015)
Лемак В. В. - Квазідержави на пострадянському просторі: порівняльно-правові аспекти, Пеца Д. Д. (2015)
Лемішко Ю. Ю. - Про доцільність доповнення переліку обставин, які обтяжують покарання (2015)
Литвиненко В. І. - Мета та принципи діяльності суб’єктів протидії корупції (2015)
Лісогорова К. М. - Виправно-трудове право в УРСР в період десталінізації (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х років) (2015)
Мачуський В. В. - Право кровної помсти в київській русі (2015)
Михайліченко Т. О. - Товари, які мають важливе економічне значення, як предмет контрабанди (2015)
Мінаєва О. М. - Процедурні особливості податкового контролю в країнах Латинської Америки: компаративний аналіз (2015)
Мороз М. В. - Особливості акцепту при укладенні договору оренди майна державного підприємства, Мороз О. В. (2015)
Назар Ю. С. - Окремі проблеми застосування зменшення бюджетних асигнувань (2015)
Немеш П. Ф. - Дослідження письмових доказів особистого характеру в цивільному процесі (2015)
Ортинський В. Л. - Поняття та правова природа судового контролю у кримінальному провадженні в рамках наукових дискусій (2015)
Печуляк В. П. - Договір концесії як перспективний метод державного регулювання відносин у сфері лісового господарства України (2015)
Попова С. М. - Кредитна політика та її роль у забезпеченні фінансової стабільності банківської системи України (2015)
Проневич О. С. - Довіра населення як критерій оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів (2015)
Рєзнік О. М. - Порівняльний аналіз сутності економічної безпеки україни та країн європейського союзу (2015)
Рижук Ю. М. - Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина (2015)
Садчікова К. А. - Значення висновку експерта при складанні обвинувального акту (2015)
Севідов О. А. - Щодо встановлення приналежності авторського права потерпілому за законодавством України (2015)
Сіваш О. М. - Концепція "відповідальності по захисту" як баланс принципів державного суверенітету та поваги до прав людини (2015)
Соцький А. М. - Історичний генезис становлення та розвитку неповної зайнятості працівників в Україні (2015)
Стеблянко А. В. - Міжнародний досвід оподаткування непрямих податків: окремі аспекти, Рєзнік О. М. (2015)
Стеценко Н. С. - Органи виконання судових рішень у Франції, Німеччині, Австрії та Італії у XIX ст. (2015)
Філіпська Н. О. - Проблеми реалізації прав дітей з обмеженими можливостями в Україні (2015)
Хараберюш О. І. - Особливості протидії контрабанді культурних цінностей (2015)
Хомишин І. Ю. - Контроль у системі державної служби (2015)
Цуркаленко Ю. В. - Визнання судових рішень джерелом адміністративного права як необхідність забезпечення принципу верховенства права (2015)
Череднікова Т. М. - Структура договірних відносин з поставки нафти та нафтопродуктів (2015)
Чернега В. М. - Оціночні поняття в сімейному праві України (2015)
Шеверєва В. Є. - Аналіз нового Закону "Про місцеві вибори" в частині передвиборної агітації (2015)
Шепітько М. В. - Спосіб вчинення злочину як ознака складу злочинів проти правосуддя (2015)
Шимон І. П. - Судова реформа в Румунії: зміцнення гарантій незалежності (2015)
Щербина Т. М. - Сімейно-правовий статус жінки: порівняльний аналіз досвіду Індії та України (2015)
Ямненко Т. М. - Поняття доказів у справах про порушення фінансового законодавства (2015)
Гомля Л. М. - Доповнення до "Конспекту флори Лівобережного Придніпров’я" Полтавського району Полтавської області, Давидов Д. А. (2008)
Мельниченко Н. В. - Критико-систематичний аналіз роду Sorbus L. (2008)
Рудік Г. О. - Формування і розвиток пагонових систем Iberis saxatilis L. та I. sempervirens L., Вознюк Л. М. (2008)
Кравець Н. Я. - До анотованого списку антофільних лускокрилих (Lepidoptera) Західного Поділля (2008)
Мателешко О. Ю. - Жуки-щитовидки (Coleoptera, Trogossitidae) Українських Kарпат (2008)
Пархоменко О. В. - Життєві цикли розвитку жуків-мертвоїдів (Coleoptera, Silphidae) фауни України (2008)
Pужіленко Н. С. - Фауна та деякі особливості екології хижих ссавців прибережних ділянок долини р. Pось (2008)
Шатковська О. В. - Гетерохронії і модель розвитку птахів (2008)
Григорова Н. В. - Визначення цинку, магнію та інсуліну в панкреатичних острівцях різних видів тварин (2008)
Григорова Н. В. - Вміст металів у β-інсулоцитах у мишей і щурів при гіпофункції острівцевого апарату та її корекції, Єщенко Ю. В., Бовт В. Д., Омельянчик В. М., Єщенко В. А. (2008)
Григорова Н. В. - Вплив фізичного навантаження на вміст цинку та інсуліну в клітинах у щурів різного віку, Миргородська К. П., Єщенко Ю. В., Бовт В. Д., Єщенко В. А. (2008)
Корінчак Л. М. - Сезонні зміни фізіологічних функцій студентів та школярів (2008)
Плиска О. І. - Лабільність ЦНС в учнів старших класів в процесі навчання, Рубан О. В., Бірюк О. О., Плиска О. О., Варга М. М., Вельмик Л. І. (2008)
Романченко В. Д. - Характеристика церебральної гемодинаміки дітей молодшого шкільного віку зі сколіотичною хворобою (2008)
Шкопинський Є. А. - Порівняльна характеристика центральної і периферiйної гемодинаміки у спортсменок з різним способом позної статики, Власенко К. Л., Фаворiтов В. М., Алексеєнко М. В., Огурцова М. Б. (2008)
Мегалінська А. П. - Гемаглютинуюча та літична активність розторопші плямистої (Silybum marianum (L.) gaertn), Чорний І. Б., Волинська С. С., Афанасьєва І. Ф. (2008)
Бровдій В. М. - Закон дифузії і його роль в геологічних процесах земної кори, Гаца О. О., Пащенко Є. Ю. (2008)
Мегалінська А. П. - Вирощування деяких лікарських рослин на територіях, забруднених радіоактивним цезієм, Дев’єр Н. Р. (2008)
Скиба Ю. А. - Засолення та його вплив на рівень пероксидного окиснення в коренях проростків кукурудзи, Ушакова І. В. (2008)
Руда О. Ю. - Поширення епідемії ВІЛ-інфекції та формування навичок здорового способу життя у молоді (2008)
Чепурна Н. П. - Використання екологічно чистих біостимуляторів для підвищення життєздатності і продуктивності комах при їх культивуванні в штучних умовах, Мухіна О. Ю. (2008)
Лапига І. В. - Вивчення екологічних основ мікроеволюції з використанням новітніх інформаційних технологій (2008)
Сидорович М. М. - Відображення методології сучасного природознавства у шкільному курсі біологія (2008)
Галаган О. К. - Нові аспекти наукової спадщини Віллібальда Бессера – першого дослідника флори України (до 200-річчя його наукової діяльності в Україні) (2008)
Івченко І. С. - Становлення дендрологічної науки в етноботанічному контексті (2008)
Буяло Т. Є. - Міжпредметні зв’язки біології: історичний аспект та вимоги сьогодення, Третьякова Т. М., Іванова О. І. (2008)
Мороз І. В. - Шляхи поліпшення методичної підготовки майбутніх учителів біології (2008)
Скиба М. М. - Дидактична гра як один із методів екологічної освіти та виховання школярів (2008)
Рецензія навчального посібника В. М. Бровдія і О. О. Гаци "Закони екології”. – К.: освіта України, 2007. – 378 с. (мова українська, наклад 1000 примірників) (2008)
Правила для авторів (2008)
Автори номера (2008)
Від редакції (2011)
Скотний В. - Ренесанс античної "софійності” в українській філософії (2011)
Мадзігон В. - Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару, Вачевський М. (2011)
Шоробура І. - Індивідуальний підхід до учнів вечірньої загальноосвітньої школи як умова ефективної педагогічної роботи, Столяр В. (2011)
Оршанський Л. - Формування національних цінностей школярів у процесі художньо-трудової діяльності, Кізан Н. (2011)
Ткаченко Т. - Методи самостійної роботи з постановки голосу для студентів заочного відділення на музично-педагогічних факультетах (2011)
Чеснокова Л. - Профільне навчання учнів старшої школи на базі професійно-технічних навчальних закладів України (2011)
Мадзігон В. - Основи теорії і пропозиції та рівновага підприємницької діяльності на товари і послуги (2011)
Селецький А. - До питання про періодизацію розвитку професійної підготовки робітничих кадрів в Україні (2011)
Кекош О. - Слово пастиря. Святе материнство (2011)
Михасюк І. - Слово вченого. Освіта і молодь у ринковій економіці (2011)
Герлянд Т. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2011)
Кулішов В. - Основні аспекти в досягненні зростання в економіці, та використання маркетингу у виробництві товару (2011)
Жигірь В. - Особливості професійної компетентності менеджерів освіти (2011)
Ромащенко І. - Формування позитивного іміджу організації як складова професійних компетенцій маркетологів (2011)
Малик Л. - Сутність категорії управління та менеджменту в туристичному бізнесі (2011)
Віндюк А. - Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з готельно-курортної справи до професійної діяльності (2011)
Ємельянова Т. - Місце філософії в системі освіти ХХІ століття (2011)
Андрощук І. - Специфіка організації навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни "Декоративно-прикладне мистецтво” (2011)
Садова І. - Засоби формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкових класів (2011)
Пермякова О. - Диферентаційний підхід у навчанні в загальноосвітніх закладах Європи та вимірювання успішності учнів у контексті європейських традицій (друга половина ХХ століття) (2011)
Німилович О. - Мистецькі взаємини Мирослава Антоновича і Йосипа Гошуляка – відомих музикантів української діаспори, Філоненко Л. (2011)
Леськів В. - Трудове навчання і професійна орієнтація в загальноосвітній школі, Леськів Д. (2011)
Комар Л. - Суть та значення фразеологічних одиниць в іншомовному спілкуванні (2011)
Камінська О. - Формування професійно ціннісних орієнтацій студентів технічного університету (2011)
Мойко О. - Інформатизація освіти та проблеми впровадження в освіту інформаційних технологій (2011)
Левкович У. - Принципи розвитку рекреаційної індустрії (2011)
Романенко К. - Характеристика термінологічного апарату проблеми екологізації освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу (2011)
Гринько В. - Аналіз теоретичних підходів до вивчення феномену "професійна мобільність” (2011)
Бовдир О. - Комунікативна культура юриста: сутність та особливості (2011)
Базиляк Н. - Мовна підготовка майбутніх спеціалістів: європейський вимір України (2011)
Сеньків О. - Рецепція спадщини К. Ушинського педагогами дореволюційного періоду (2011)
Федишин С. - Конкурентоздатність України напередодні вступу в зону вільної торгівлі з ЄС (2011)
Скотний В. - Виховання душі (2011)
Мадзігон В. - Промисловий маркетинг будівельної промисловості та історія розвитку бетону, Вачевський М. (2011)
Березівська Л. - Реформування шкільної освіти України в умовах державотворення (початок 90-х років ХХ ст.) (2011)
Берека В. - Магістерська підготовка майбутніх менеджерів освіти: особистісно орієнтований підхід (2011)
Мадзігон В. - Сутність суспільного виробництва у підприємницькій діяльності, як основи розвитку людського співжиття (2011)
Ромащенко І. - Проблемне навчання як один із методів стимулювання навчальної діяльності студентів (2011)
Зварич І. - Методи оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США (2011)
Копельчак М. - Організація професійної підготовки робітників в умовах регіонального професійного комплексу (2011)
Пономаревський С. - До проблеми розвитку української освіти та шкільництва в Росії (2011)
Кекош О. - Слово пастиря. Твори добро (2011)
Жигірь В. - До питання про методи, методики та технології підготовки сучасного менеджера освіти (2011)
Кулішов В. - Напрями антикризової політики в економічній безпеці діяльності підприємства та методи реструктуризації та санації підприємства (2011)
Ткачук С. - Суть та структура технологічної культури (2011)
Віндюк А. - Етапи професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти (2011)
Кудрик Л. - Християнське і правове виховання як засіб становлення соціально зрілої особистості, Сурмяк Ю. (2011)
Зайцева Л. - Особливості застосування дітьми старшого дошкільного віку узагальнених процесуальних уявлень у досягненні практичних цілей (2011)
Андрощук І. - Фрейм як спосіб візуалізації навчальної інформації (2011)
Гаврищак Л. - Сучасна психологія на захисті формування цінностей молодших школярів в контексті трансформацій суспільних процесів (2011)
Матяшук В. - Післядипломна педагогічна освіта України в ракурсі сучасних світових тенденцій розвитку освіти дорослих (2011)
Пагута М. - Ергодизайн як складова професійної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі "Технології” (2011)
Волошанська І. - К.Д. Ушинський про використання методів вільної гри та праці у навчально-виховному процесі (2011)
Калита Н. - Проблема фізичного виховання особистості у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського (2011)
Локшин В. - Формування професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери в процесі наскрізної практичної підготовки (2011)
Кобрій О. - Трансформація системи цінностей у змісті підготовки вчителя до виховної роботи кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Вашеняк І. - Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику як основа безпечної життєдіяльності людини (2011)
Чеснокова Л. - Престиж робітничих спеціальностей – вимоги сьогодення (2011)
Романенко Л. - Використання інтерактивного навчання у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Ковбасюк М. - Сергій Амбарцумян: диригентсько-педагогічна і творча діяльність, Теодорович С. (2011)
Кашперський В. - Ефективність внутрішнього управління вищим мистецьким навчальним закладом (2011)
Коцюба О. - Розвиток правової культури студентів вищих економічних навчальних закладів шляхом використання різних форм навчання (2011)
Вологін Ю. - Підготовка менеджерів в педагогічних університетах (2011)
Смила Й. - Вплив гендерних стереотипів на ситуацію жінок і чоловіків у суспільстві (2011)
Кучумова Н. - Особливості організації системи вищої медичної освіти в Австрії (2011)
Волошин С. - До проблеми духовно-морального розвитку особистості (2011)
Левкович У. - Відмінність між міським та сільським туризмом в умовах розвитку рекреаційної індустрії (2011)
Мартинюк В. - Формування методичних засад навчальної літератури з історії для вітчизняної початкової школи у другій половині ХІХ ст. (2011)
Ільків М. В. - Мамаївський скарб бронзових виробів (2013)
Попович М. - "Буковинський" період в житті археолога Д. Я. Телепіна, Пивоваров С. (2013)
Пивоваров С. - Ланцетоподібні наконечники стріл з Рухотина (уроч.Корнешти), Калініченко В. (2013)
Сайко М. - Кредит у західних провінціях Риму в епоху пізньої республіки і ранньої імперії (II ст. до н. е. - початок III ст. н. е.) (2013)
Сандуляк І. - Історичні погляди Публія Корнелія Тацита (2013)
Боднарюк Б. - Чернецтво Палестини у другій половині VI ст.: початок занепаду аскетичних традицій і практики подвижництва (IV) (2013)
Мудеревич В. - Типологія християнських ходжень до Святої землі періоду раннього та класичного середньовіччя (2013)
Масан О. - Урбанізація у державі німецького ордену в Прусії (перший етап: 1231-1309 роки) (2013)
Кубай І. - Рецепція гуситських реформаційних ідей на теренах Південно-західної Русінаприкінці XV- У першій половині XVII ст. (2013)
Шкрібляк М. - Київський собор 1685 року і обрання першого "московського” митрополита київського і галицького, і всієї Русі (2013)
Чучко М. - Воєводська адміністрація та бюргерське самоврядування у містах північної частини Молдавської землі (ДРУГАПОЛОВИНА ХIV – третя чверть XVIII ст.) (2013)
Кожолянко Г. - Взаємовідносини православного духовенства Русі з монголами у XIII ст. (2013)
Сидоренко Н. - Особливості етносоціальних процесів в Криму в довоєнний період (2013)
Кожолянко О. - Буковинська маланка-переберія:обрядовість та символіка (2013)
Королько А. - Етномистецьке життя українців Покуття наприкінці XIX - на початку XX ст (2013)
Кожолянко О. - Передшлюбна весільна обрядовість болгар (кінець XIX-XX ст.) (2013)
Мойсей А. - Різдвяні звичаї та обряди східнороманського населення Буковини (2013)
Сабран І. - Обжинки на Буковині і волині: обрядова та фольклорна традиція, Кожолянко О. (2013)
Салогуб А. - Римсько-тарентійський конфлікт і початок піррової війни (2013)
Яновський Я. - Італійська кампанія Аттіли і початок занепаду "примарної імперії” гунів (І) (2013)
Павлюк А. - Джерела до вивчення франко-лангобардських військово-політичних відносин (568-774 pp.) (2013)
Погребенник А. - Суспільно-політичне становище і релігійне тло у французькому королівстві в епоху альбігойських війн (II) (2013)
Ілюк А. - Є. В. Черезов - видатний український єгиптолог (2013)
Тимчук І. - Хрести-релікварії в давньоруських пам’ятках України (2013)
Береговська Х. - Мозаїки Святослава Гординського в римській базиліці Св. Софії (2013)
Коломийчук О. - Скотарські звичаї, повір'я та обряди бойків у системі осінньо-зимового календаря (кінець XIX - 30-ті pp. XX ст.) (2013)
Кузик В. - Палиця, келеф, топірець у традиційному костюмі гуцулів (2013)
Яновський Я. - Проблема історії європейських гунів у наукових студіях о. Менчен-Хелфена (І) (2013)
Демочко В. - Буковинська одіссея історичних знаменитостей (2013)
Автори (2013)
Цицюра Н. І. - Особливості пилування та насінєношення видів родини Cupressaceae F. Neger в умовах Волино-Поділля (2011)
Петльований О. А. - Сучасний стан вивченості Zygnematophyceae round лісостепової зони України (2011)
Настека Т. М. - Онтогенез видів роду Armeniaca Scop. в умовах Лісостепу України (2011)
Білявський С. М. - Раритетні судинні рослини, що охороняються в об’єктах природно-заповідного фонду Київщини, Журавель Н. М., Морозюк С. С. (2011)
Шкура Т. В. - Охорона рідкісних степових ефемероїдів Лівобережного Придніпров’я (2011)
Грицай І. А. - Еколого-ценотичні особливості проліски сибірської (Scilla siberica Haw.) на території рівнинної частини України, Коваленко В. О. (2011)
Kапустін Д. О. - Сучасний стан вивченості водоростей водойм Житомирського Полісся (2011)
Царенко О. М. - Рід їжача голівка (Sparganium L.) у флорі України, Скиба Ю. А., Коротченко В. В., Настека Т. М. (2011)
Лагутенко О. Т. - Особливості проходження фенофаз рослинами агрусу при вирощуванні в Лісостепу України, Настека Т. М. (2011)
Винокуров Д. С. - Стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву долини р. Інгул (2011)
Старовойтова М. Ю. - Етапи і напрямки дослідження вищої водної рослинності басейну річки Сули та їх аналіз (2011)
Зуєва О. А. - Ритміка росту рослин родини Vitaceae Juss. при інтродукції, Гайдаржи М. М. (2011)
Єжель І. М. - Поширення представників родини Ericaceae Juss. на території Іванківського району Київської області (2011)
Журавель Н. М. - Еколого-фітоценотична характеристика угруповань з участю Paeonia daurica Andrews в Україні (2011)
Ісаєнко В. В. - Флористична структура прибережної та водної рослинності шламосховищ Криворізького регіону, Тихоступ В. В. (2011)
Галаган О. К. - Нове місцезнаходження амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) на Західному Поділлі (2011)
Акімов І. А. - Динаміка чисельності і деякі екологічні особливості іксодових кліщів урбанізованих ландшафтів м. Києва з початку ХХІ століття, Небогаткін І. В. (2011)
Житова О. П. - Емісія церкарій трематод як показник ступеня ураженості та патогістологічних змін у гепатопанкреасі молюсків, Хомич В. Т. (2011)
Мірутенко В. В. - Зоогеографічні комплекси твердокрилих родин Malachiidae і Dasytidae Українсько-Карпатського регіону (2011)
Шевченко В. Л. - Характеристика фауни грунтових нематод лісових екосистем Новгород-Сіверського Полісся, Лукаш О. В. (2011)
Константиненко Л. А. - Стан вивченості прісноводних круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) в Україні (2011)
Мегалінська Г. П. - Фітогемаглютиніни та їх вплив на здоров'я людинu, Костирко О. О. (2011)
Калиниченко І. О. - Особливості розумової працездатності школярів в умовах використання активного відпочинку під час навчальної діяльності (2011)
Латіна Г. О. - Вегетативний супровід фізичної працездатності студентів спеціалізальності "олімпійський та професійний спорт" (2011)
Дяченко Ю. Л. - Особливості фізичного розвитку дітей із порушенням постави (2011)
Заікіна Г. Л. - Особливості хронорефлексометрії та становлення нейродинамічних властивостей у школярів середньогo та старшого шкільного віку (2011)
Калиниченко І. О. - Індивідуальний портрет варіабельності серцевого ритму спортсменів циклічних видів спорту у підготовчому періоді, Скиба О. О. (2011)
Гавій В. М. - Дослідження впливу еколого-агрохімічного стану ґрунтів Чернігівської області на врожайність основних сільськогосподарських культур, Приплавко С. О., Суховєєв В. В. (2011)
Халявка Т. О. - Проблема якісної питної води у сільській місцевості (2011)
Лопатинська В. В. - Біотичні фактори у народній термінології (2011)
Куйбіда В. В. - Абіотичні фактори навколишнього середовища у народній екологічній термінології (2011)
Куйбіда В. В. - Популяції тварин і біоценози у народній термінології, Лопатинська В. В., Шаповал Л. В. (2011)
Даниленко Є. В. - Дидактичні комікси з біології, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів молодшого підліткового віку (2011)
Пархоменко О. В. - Життя, присвячене науці і освіті, Чепурна Н. П. (2011)
Правила для авторів (2011)
Автори номера (2011)
Гай-Нижник П. П. - Хрещення Русі великим князем Київським Володимиром: обрання віри і цивілізаційно–політичного поступу, Батрак О. П. (2015)
Фицик І. Д. - Ментальні імперативи соціальної самобутності шляхти (кінець ХVIII – початок ХІХ ст.) (2015)
Бобіна О. В. - Революційний синдикалізм vs реформізм: практика і теорія "нової революції" в Європі в кінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Грушецька В. О. - Чоловічі смушеві шапки у побуті тюркського та тюркомовного населення Криму XIX – першої третини XX ст. (2015)
Ототюк О. В. - Наукові школи на прикладі діяльності В. Б. Атоновича, М. В. Довнар-Запольського, Є. Д. Сташевського та Б. Г. Курца (2015)
Дубчак Є. В. - Становлення литовської держави у працях істориків університету св. Володимира В. Антоновича та М. Дашкевича (2015)
Корбяк Д. В. - Викладацько–наукова та освітня діяльність митрополита Сильвестра (Сембратовича) (2015)
Леськів М. М. - Історичні погляди Михайла Драгоманова (2015)
Більченко І. В. - Огляд джерельної бази дослідження культурної діяльності Михайла Сікорського – фундатора музейної справи на Переяславщині (2015)
Гірна Н. М. - І. Кревецький – представник "державницької школи" в українській історіографії (2015)
Ніколаєва Н. Б. - Репресований викладач Київського державного університету Богданович Борис Вікторович (2015)
Концур–Карабінович Н. М. - Постать глави УГКЦ – митрополита Андрея Шептицького в антицерковній політиці радянської влади (2015)
Мараєв В. Р. - Російська історіографія відносин України і Війська Донського у 1917–1921 рр. (2015)
Балабай Я. В. - Проблеми соціальної сфери українського міста доби непу та шляхи їх вирішення (2015)
Сокирська В. В. - "Україна – не провінція Росії": дискусії учених та чиновників 1920–х рр. (2015)
Щебетюк Н. Б. - Наукові підходи до основних проблем сільськогосподарської галузі в УСРР наприкінці 1920–х рр. (2015)
Мотуз В. К. - Уніфікація світогляду як складова проблеми культурної модернізації українського села (кінець 1920–х – 1930–ті рр.) (2015)
Савенко Т. С. - Співпраця Наукового товариства ім. Т. Шевченка з Всеукраїнською академією наук (2015)
Кравчук Л. В. - Радянська система освіти та її кадровий потенціал в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр. (2015)
Ленартович О. Ю. - Сучасні дослідження українського визвольного руху в роки Другої світової війни (2015)
Чернуха О. В. - Стан науки та освіти в Третьому рейху (2015)
Татарко І. І. - Формування болгарської інтелігенції в Ізмаїльській області УРСР та на півдні МРСР (1944–1954 рр.) (2015)
Ящук А. В. - Міська геральдика радянської України у проектах Управління у справах архітектури 1946–1947 рр. (за матеріалами ЦДАВО України) (2015)
Лаврут О. О. - Навчальне забезпечення загальноосвітніх закладів УРСР в другій половині 1940–х рр. (2015)
Лук’яненко О. В. - "І що це не педагог, не дай бог…": практика у педагогічних вишах УРСР доби "відлиги" (Ч.1) (2015)
Шульга В. П. - Історична ретроспектива розвитку промислового рибальства на початку ХХ століття (2015)
Храмцова І. А. - Проблеми національної культури крізь призму журнальної публіцистики в добу перебудови в Україні (2015)
Вербова Ю. В. - Використання гідромінеральних ресурсів Хмельницької області для розвитку СПА–індустрії, Коваль О. А. (2015)
Куценко С. Ю. - Історичні етапи створення та формування сайтів музеїв України як самостійної одиниці в структурі музейних установ (2015)
Бей Р. В. - Удосконалення засобів механізації прибирання і утилізації гною у вітчизняному тваринництві (2015)
Асланов Е. - О положение скотоводческих хозяйств в Гуручайском и Кёнделенчайском регионах Азербайджана в IV–XIII веках (2015)
Shiraliyev R. - At the beginning of the XVIII century the reinforcing policy of the Safavid in the area of European countries (2015)
Aliyev R. B. - Joint activity of Azerbaijani and Turkish Diaspora (2015)
Musayeva F. I. - Massacres committed by Armenians against Turks–Muslims in 1918–1920 in Nakhchivan and Karabakh in the memories of Turkish independent servicemen (2015)
Свєженцева О. І. - Дослідження тоталітарного режиму в Чехословаччині на рубежі 40–х – 50–х рр. ХХ ст.: через призму документальної новизни (2015)
Буглай Н. М. - Східний напрям зовнішньої політики Польщі: теоретичний та практичний аспекти (2015)
Граціотова В. І. - Концептуальний вимір мультикультуралізму в Західній Європі (2015)
Годлевська В. Ю. - Розвиток іспанської культури в умовах консолідації демократії (1982–1996 рр.): історіографічний огляд (2015)
Коваленко Л. В. - Політика Великої Британії щодо об’єднання Німеччини (13 лютого – 5 травня 1990 р.) (2015)
Alakbarov V. - Pottery production at Neolithic Göytepe (West Azerbaijan) (2015)
Вергелес К. М. - Проблема смислу життя і цілісності людини (2015)
Петренко Д. В. - Диспозитивы медиа: философско–антропологическое исследование (2015)
Дубинина В. А. - Феномен человека в контексте глобализационных преобразований (2015)
Киселиця С. В. - Дуалізм переконаності: досконаломудрість віри чи нігілізм зневіри (2015)
Комаха Л. Г. - "Довіра" і "недовіра" до суб’єкта пізнання в логіці скептицизму (2015)
Харченко Ю. В. - Особенности воздействия коммуникативного онтоса на субъективное восприятие (2015)
Ярошенко Л. В. - Соціокультурний феномен "національна ідентичність": соціально–філософський аналіз (2015)
Яцик С. П. - Технократизм VS духовність: антропологічні вектори розвитку європейської культури (2015)
Бігун Р. В. - Альтруїзм та милосердя як цінності та чинники людинолюбства (2015)
Бушман І. О. - Ціннісні орієнтири сучасного суспільства (2015)
Guliyev B. - Information civilization and the transformation of the military and political confrontation area: the main trends and prospects (2015)
Литвиненко К. О. - Сепаратизм як феномен соціального буття епохи модерну (2015)
Рижкова Д. С. - Інший в локусі міського середовища (2015)
Самарський А. Ю. - Проблема ідеального в трансгуманістичному дискурсі: погляд з минулого (2015)
Мельник В. В. - Культура как основание межкультурного взаимодействия в условиях усиления миграционных процессов (2015)
Красніцька Г. М. - Корпоративна етика в сучасній організації (2015)
Мантуло Н. Б. - Ігровий простір дискурсу паблік рилейшнз (2015)
Артюшенко О. М. - Українське суспільство в умовах гібридної війни (2015)
Береза В. О. - Політичне середовище як сфера політичної соціалізації особистості (2015)
Ігнатко В. - Економічна діяльність як основа формування та розвитку життєвого простору людини (2015)
Ільченко Г. О. - Визначення логічних термінів в теоретико–ігровій семантиці різних типів (2015)
Кадиевская И. А. - Качество удовлетворения духовных потребностей среди значимых проблем современного украинского общества (2015)
Капітоненко О. М. - Авангард–1 та авангард–2 в моді ХХ століття: від світобудівництва до маньєризму (2015)
Плахотнюк В. Г. - Порівняльно–типологічний аналіз української та французької музики періоду пізнього романтизму (2015)
Плахта С. Л. - Імпресіоністичне світобачення та естетика в українському живописі другої половини ХХ ст. (2015)
Попова І. В. - Екзистенційний аспект екологічного виховання особистості в контексті її соціалізації (2015)
Сковронський Б. В. - Когнітивний аспект візуального образу (2015)
Паньків О. В. - Мудрість, розум та знання в богословсько-філософському осмисленні Андрея Шептицького (2015)
Витер Д. В. - Некоторые проблемы онтологии в кенотической концепции митрополита Иоанна Зизиуласа (2015)
Богатая Л. Н. - Слово и его ипостаси (Слово та його іпостасі) (2015)
Дерев’янчук Ю. І. - Вознесіння у христологічній візії ранньої Церкви (2015)
Зіновченко Н. Л. - Св. Димитрій (Туптало) – філософ козацького бароко (2015)
Матвєєв В. О. - Самореалізація особистості в порівнянні християнської та індуїстської парадигми: основні підходи (2015)
Приймак Д. Й. - Глобальний туризм як паломництво духу (Дж. Уррі) (2015)
Семикрас В. В. - Місце ідей античності та неокантіанства у концепції "ідеальної держави" Богдана Кістяківського (2015)
Мелещук А. А. - Співвідношення панславізму і візантизму в історіософії пізніших слов’янофілів (2015)
Данканіч Р. І. - М. Гайдеггер про співвіднесення понять "Життя" і "Воля до влади" (2015)
Дойчик М. В. - Ідея гідності людини у сократичних діалогах Платона (2015)
Коробкина Т. В. - Антропология бессознательного К. Г. Юнга (2015)
Гринчук М. Л. - Державотворча роль суспільства в контексті історіософських ідей В. Антоновича (2015)
Старовойт О. В. - Інноваційна культура в економічної сфері життєдіяльності (2015)
Марченко О. В. - Комунікативні фактори як ціннісно–регулятивні механізми розвитку освітнього простору (2015)
Андрієнко О. В. - Економічний вимір освіти: знання як товар (2015)
Мудрак В. І. - Роль вищої освіти у розвитку економіки знань в Україні (2015)
Дроботенко М. О. - Європейські цінності та обґрунтування плюралізму у навчальних програмах з економіки (2015)
Абакумова О. О. - Засадничі принципи і досвід дистанційної освіти (2015)
Богданова Н. Г. - Сім’я і школа як чинники формування культури життєтворчості особистості (2015)
Войдило Я. - Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: потреба та суперечності реалізації (2015)
Корінець З. М. - Педагогіка мистецтва у контексті формування майбутніх педагогів музики (2015)
Попович В. М. - Мотиваційні фактори навчання в духовних ВНЗ системи богословської освіти православної Церкви (2015)
Роговенко М. М. - Формування логічних вмінь як основа розвитку творчого мислення курсантів у процесі навчання філософських дисциплін (2015)
Січкаренко Г. Г. - Процеси формування контингенту студентів вищих навчальних закладів України у сучасних умовах (2015)
Терепищий С. О. - Освітні ландшафти аграрного суспільства: зародження фундаментальних філософських протиріч (2015)
Тимків І. М. - Особливості збереження демократичних традицій в історичній пам’яті українського народу (філософсько–освітня рефлексія) (2015)
Тіхонов В. І. - Загальна характеристика сучасних інформаційних технологій в системі освіти (2015)
Aliyeva U. - The Europeans struggle for Azerbaijani oil (2015)
Смола Л. Є. - Інформаційна війна в контексті розвитку комунікаційних технологій (2015)
Вінникова Н. А. - Представництвo соціальних інтересів у вимірі глобальних політичних процесів (2015)
Гапонова Я. М. - Публічна дипломатія: спроби визначення (2015)
Kostyrya I. - Geo–cultural dimension of the "Fin de siècle": political prophecies (2015)
Воробйова Г. Ю. - Метафора як засіб конструювання іміджу політика (2015)
Мудрик Ю. С. - Індекси у політичному аналізі (в контексті дослідження розвитку країн) (2015)
Шайхалієва Ю. А. - Корупція як політико–правове явище (2015)
Гладій В. І. - Діяльність громадського сектору як чинник впливу на ефективність органів місцевого самоврядування (2015)
Денисюк А. В. - Громадський лобізм в Україні: проблеми і перспективи розвитку (2015)
Кавка В. В. - Популізм як ефективна політична технологія сучасних виборчих процесів в Україні (2015)
Смолінська Д. В. - Місцеві вибори в Україні: пошук оптимальної моделі (2015)
Дем’янчук О. П. - Політична і громадянська освіта як політичний інститут: потреба формування в Україні (2015)
Остап’як В. І. - Інтеграційні аспекти формування партнерства України та Республіки Польща (2015)
Бадер А. В. - Політизація спортивного життя студентської молоді УРСР у середині 1950–х – середині 1980–х рр. (на матеріалах Донбасу) (2015)
Абдуллаев Ф. - Геополитика миграции западных стран: реалии, результаты, угрозы (2015)
Касьянова М. М. - Міжнародні організації з захисту прав мігрантів (2015)
Пурій М. Р. - Демократизація, як основний аспект ідеологічного виміру гегемонії США (2015)
Намонюк Ч. І. - Передумови та наслідки сучасного російсько–сирійського військово–політичного партнерства (2015)
Буравський О. А. - Рецензія на книгу: Стельникович С. В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.). – Житомир: ПП Євенок О. О., 2015. – 592 с. (2015)
Виткалов С. В. - Наукові проблеми України в сучасних культурно-мистецьких проекціях, Виткалов В. Г. (2015)
Список скорочень (2012)
Богуцький А. - Археолог від Бога (2012)
Кулаковська Л. - Замальовка про Ситника (2012)
Бібліографія наукових праць Олександра Ситник (2012)
Ситник О. - Середній палеоліт Поділля: підсумки, перспективи, прорахунки (2012)
Богуцький А. - Делювіально-соліфлюкційні процеси й проблеми перевідкладення і датування палеолітичних культурних горизонтів, Ланчонт М., Томенюк О., Ситник О. (2012)
Krajcarz М. - Middle Palaeolithic mammoth site at Molodova I (layer IV) – zooarchaeological studies of collection stored in Ivan Krypiakevich institute of Ukrainian studies, National Academy of Sciences of Ukraine, in L’viv, Krajcarz М. Т. (2012)
Ситник О. - Нові датування палеолітичних шарів Куличівки, Богуцький А., Коропецький Р., Ланчонт М., Мадейська Т., Кусяк Я. (2012)
Оленковський М. - Походження класичного епігравету Східної Європи (2012)
Ленартович О. - Техніко-технологічні особливості керамічних виробів культури лінійно-стрічкової кераміки (2012)
Яковишина Я. - Розписний орнамент керамічного посуду заліщицької групи Трипілля як історичне джерело (2012)
Войтович М. - Культура шнурової кераміки на Українському Прикарпатті: пам’ятки типу Кавсько-Колпець (2012)
Тарас Г. - До питання про господарство в епоху бронзи на території Ленчинсько-Влодавського Поозер’я, Балага Х. (2012)
Kowalski-Biłokryłyy J. - Chronologia grupy zachodniopodolskiej scytyjskiego kręgu kulturowego (2012)
Войнаровський В. - Допоміжні ремесла й промисли населення України І – початку ІІ тисячоліття н.е. (проблематика та джерельна база), або про "виробничий хіатус” в дослідженнях вітчизняних археологів (2012)
Панишко С. - Городища "motte and bailey” як перші лицарські двори Волині (2012)
Бандрівський М. - До проблеми локалізації "мегалє екклєзія” руських князів у Львові (2012)
Гупало В. - Історична топографія Звенигорода (2012)
Каднічанський Д. - Фортифікації міста Самбора (2012)
Білас Н. - Дослідження багатошарової пам’ятки Підберізці-"Лазки”, Сілаєв О., Плєханов Ю., Конопля В. (2012)
Махнік Я. - Кургани на Войнилівській височині у міжріччі Сивки та Лімниці, Павлів Д., Петегирич В. (2012)
Шишак В. - Городище Х–ХІ ст. Рокитне ІІ на Розточчі, Погоральський Я., Ляска В. (2012)
Миська Р. - Нові дані до історії наскельної фортеці "Тустань” (2012)
Берест Р. - Середньовічні оселі печерного чернецтва Миколаївщини (2012)
Шевченко Д. - Нові археологічні матеріали за результатами архітектурно-археологічного нагляду та археологічних досліджень у 2004–2010 роках на території НІАЗ "Кам’янець”, Нагнибіда Р. (2012)
Ситник О. - Куличівка: культурний шар ІІІ, Коропецький Р. (2012)
Гавінський А. - Пам’ятка культури лійчастого посуду Винники-Лисівка: дослідження 1963 року (2012)
Кириченко Д. - К палеоантропологии ямной культуры с территории Молдовы (2012)
Баюк В. - Нова знахідка посудинки ульвівецького типу з Надстир’я (2012)
Бандрівський М. - Кінська упряж зі скарбу з Бірок Великих як індикатор поствисоцького горизонту на Тернопільському плато, Білик М., Зубик Р. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського