Пеняк П. - Знахідка давнього календаря (2012)
Булик Н. - До питання про наукові контакти львівських археологів у ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Томенюк О. - Геоморфологічні дослідження професора Юрія Полянського (до 120-річчя від дня народження) (2012)
Колос М. - Палеолітичні колекції Ю. Полянського в чорнових нотатках О. Черниша (2012)
Гавінський А. - Микола Пелещишин – дослідник культури лійчастого посуду доби енеоліту (2012)
Адамишин О. - Дослідження давньоруського періоду працівниками відділу археології Інституту суспільних наук АН УРСР (2012)
Крушельницька Л. - Олександр Ситник. Археологічна наука у Львові в першій половині ХХ століття. – Львів–Жешів, 2012. – 365 с. (2012)
Гупало В. - Конференція: Актуальні проблеми археології, етнології та мистецтвознавства (2012)
Петрунь В. - Краткое заключение о результатах археолого-петрографического изучения части хранящихся в г. Львов материалов из раскопок и подъемных сборов А. Сытника, предпринятого по его инициативе в июне месяце 1993 г. (2012)
Лысенкова В. В. - Социокоды философского и обыденного образов жизни (2015)
Артеменко А. П. - Идеология субъекта: социально-правовой аспект (2015)
Кузнецов А. Ю. - Стан соціального знання в сучасних засобах масової інформації, Чмихун С. Є. (2015)
Батаева Е. В. - "Видимое" и "невидимое" в феноменологии Ж. -П. Сартра и Г. Марселя (2015)
Коробко М. І. - Явні та неявні джерела філософії об'єктивізму Айн Ренд (2015)
Горбатенко О. В. - Психоаналітичне підґрунтя філософсько-естетичних поглядів Д. Г. Лоуренса (2015)
Толстов І. В. - Б. Кістяківський - засновник української інтегральної філософії права (2015)
Холодинська С. М. - Українська модель футуризму: стан сучасних досліджень (2015)
Прилуцька А. Є. - Візуальна реклама в культурному ландшафті міста: теоретико-методологічні підходи (2015)
Матюх Т. М. - Емпатійні витоки створення та сприйняття художнього образу (2015)
Прилуцький К. В. - Візуальне: ціннісно-гносеологічний ракурс (2015)
Раздина Е. В. - Консервативная оценка глобализации как тенденции мирового развития в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира", Кузнецов А. Ю. (2015)
Більченко Є. В. - Релігійна семантика поведінки сучасної богеми: методологічні контексти діалогічної культурології та культурології релігії (2015)
Мостіпан О. М. - Системоутворювальні елементи структури державного апарату Ямато, зафіксовані в кодексі законів "Тайхорьо" (702-718 рр. ) (2015)
Лец К. В. - Вибір системи електронного документообігу для забезпечення навчального процесу у вищому навчальному закладі (2015)
Summary (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Відомості про авторів (2015)
Скотний В. - Виховання душі (продовження) (2011)
Мадзігон В. - Реформа освіти щодо Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти, Вачевський М. (2011)
Єременко О. - Екзистенційно-емоційний напрям навчання: сутність та реалізація в системі музично-педагогічної освіти (2011)
Мадзігон В. - Проблеми оптимізаційного розвитку підприємництва в Україні на сучасному етапі (2011)
Поліщук В. - Слово про вченого. Тадіївський доктор педагогічних наук (2011)
Зварич І. - Система методів дослідження оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США (2011)
Головань М. - Критерії якості професійної підготовки майбутніх фінансистів в умовах компетентнісного підходу (2011)
Кулішов В. - Фахова підготовка економістів європейського рівня освіти (2011)
Віндюк А. - Модернізація професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти (2011)
Прусак В. - Основні напрями розвитку екологічної підготовки майбутніх дизайнерів (2011)
Душний А. - Творчий тандем Сергія та Оксани Максимових та їхня проекція на мистецтво ансамблевої гри, Шафета В. (2011)
Карась С. - Технічні можливості сучасного баяна (акордеона) (2011)
Дорошенко Т. - Емоційна культура як складова професійної культури майбутнього вчителя музики (2011)
Андрейко О. - Творчий аспект формування виконавської культури скрипаля (2011)
Турчин Т. - Витоки початкової музичної освіти (2011)
Петренко М. - Стан сформованості інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки: досвід експериментального дослідження (2011)
Луценко В. - Музично-комп’ютерні технології у професійній діяльності майбутнього вчителя музики (2011)
Цюряк І. - Особистісний підхід у диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музики, Федорченко В. (2011)
Куцик О. - Портретний опис як засіб осягнення характеру літературного героя (на матеріалі повісті К. Паустовського "Чорне море”), Колечко М., Попадинець Г. (2011)
Кудрик Л. - Християнське і правове виховання як засіб становлення соціально зрілої особистості (продовження), Сурмяк Ю. (2011)
Стахів Л. - Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку в Західній Україні (1919 – 1939 рр.) (2011)
Зайцева Л. - Навчальна ситуація як одиниця навчання дошкільників (2011)
Кобрій О. - Історичні передумови формування християнського світогляду особистості у змісті педагогічної підготовки вчителя (2011)
Моштук В. - Фахова компетентність як основа проектно-технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання (2011)
Завальнюк О. - Демографічні проблеми технологій розвитку екологічного маркетингу в сфері послуг туристично-рекреаційної індустрії (2011)
Крамаренко А. - Курс "Теоретичні основи та методика викладання освітньої галузі "Людина і світ” у ВНЗ I – IV рівнів акредитації” як складова природничої підготовки майбутніх викладачів методики початкової освіти (2011)
Локшин В. - Психолого-педагогічні аспекти вдосконалення професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери у контексті модернізації вищої освіти (2011)
Матяшук В. - Український національний характер: особливості та шляхи подальшого формування (2011)
Степанюк К. - Курс "Методика трудового навчання та художньої праці” як складова формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності (2011)
Швець О. - Особливості та функції підвищення кваліфікації дизайнерів в контексті творчого розвитку фахівця (2011)
Семенюк Н. - Роль екологічної культури у регулюванні та гармонізації соціоприродних відносин (2011)
Вологін Ю. - Історія розвитку менеджменту та технології використання менеджменту в сучасних реаліях економічних відносин (2011)
Федак З. - Місце та роль рольової гри на уроці іноземної мови (2011)
Ворник М. - Аналіз проблеми "асоціальної сім’ї” у психолого-педагогічній літературі (2011)
Зуб М. - Перспективи формування вітчизняного ринку праці: інституційне та професійне забезпечення (2011)
Левкович У. - Актуальність формування професійної компетентності майбутніх менеджерів рекреаційної індустрії у процесі вивчення іноземної мови (2011)
Левчук Л. - Теоретичний потенціал міжнаукового підходу (2015)
Батаева Е. В. - Условия коммуникативной солидарности в диверсифицированном обществе (2015)
Лысенкова В. В. - Сравнительный анализ философского и научного образов жизни (2015)
Мельник Е. А. - Людина в системі маніпулятивних процедур: ритуал та етикет (2015)
Жадан В. Б. - Нигилизм как социокультурное явление и его формы (2015)
Васильева Л. А. - Онтология феномена публичных коммуникаций (2015)
Рассоха И. Н. - Буквенно-числовой атомизм: Мох, Пифагор и Каббала (2015)
Cherniienko O. V. - Social space of identity (2015)
Широка С. І. - Стереотип поведінки: філософсько-антропологічний аспект (2015)
Байрачная Л. К. - Символические аспекты легитимации государственной власти (2015)
Копылов В. А. - Студенческая рефлексия поведения абитуриента (кто, как и почему выбирает технический вуз), Лобанова Л. А. (2015)
Садиков Г. Н. - Иерархия потребностей А. Маслоу не соответствует биологической природе человека (2015)
Канищев Г. Ю. - Формирование Слободского края в XVI – начале XVII вв. (бассейн Северского Донца в составе Северской земли) (2015)
Шитов С. И. - Восприятие и оценка художественного произведения в свете динамики эстетического сознания (2015)
Summary (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Відомості про авторів (2015)
Скотний В. - Проблема душі в античній філософії: Сократ і Платон (2011)
Мадзігон В. - Тенденції розвитку професійно-технічного навчання в умовах неперервної системи освіти, Вачевський М. (2011)
Сташевська І. - Основні форми кооперації загальноосвітніх та музичних шкіл у ФРН кінця ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Пантюк М. - Національний підхід та концепція вільного виховання у підготовці майбутнього вчителя до виховної роботи, Пантюк Т. (2011)
Журавська Н. - Реформа стандартів вищої освіти (2011)
Мадзігон В. - Особливості технологій оподаткування суб’єктів малого підприємництва та спрощена система звітності малого підприємництва (2011)
Зварич І. - Основні напрями оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладів США (2011)
Сліпчишин Л. - Взаємодія ПТНЗ і позашкільного закладу як система спільної діяльності з формування творчого мислення майбутніх робітників (2011)
Гринчук І. - До проблеми сучасних методологічних засад мистецької освіти, Баньковський А. (2011)
Локшин В. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної сфери на основі компетентнісного підходу (2011)
Кекош О. - Слово пастиря. Благословенна будь, моя Батьківщино – Україно (2011)
Вачевський М. - Слово вченого (2011)
Кулішов В. - Виробництво матеріальних благ в економічній системі із використанням маркетингу (2011)
Дідич Г. - Стан проблеми розвитку музично-виконавського мислення студентів у процесі інструментальної підготовки в науковій та методичній літературі, Гейченко М. (2011)
Салій С. - Професійна підготовка майбутніх вчителів музики до роботи з дитячими хоровими колективами в Україні (2011)
Салій В. - Усвідомлення підлітками художніх образів музики (2011)
Сурмяк Ю. - Принципи, методи та прийоми правового виховання учнів ПТНЗ за безпосередньою участю працівників, Кудрик Л. (2011)
Сейдаметова С. - Компетентний підхід до підготовки вчителів інформатики для національних шкіл України (на прикладі кримськотатарських шкіл АРК) (2011)
Кобрій О. - Трансформація системи цінностей у змісті підготовки вчителя до виховної роботи кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Колток Л. - Інтенсифікація навчально-виховного процесу в світлі сучасних педагогічних дискусій (2011)
Удяк Г. - Художня різноманітність, функціонування образу ангела та його символічні значення у європейській літературі (2011)
Смерчко А. - Фітони і фітосимволи як образно-смисловий центр фразеологізмів (на матеріалі української, російської та польської мов), Колечко М., Попадинець Г. (2011)
Кліш І. - Модест Менцинський – співак світової слави (2011)
Миськів І. - Особливості функціонування шкільних лідерів в умовах британських загальноосвітніх шкіл (2011)
Наконечний Б. - Аналіз стану та формування напрямків вдосконалення лізингових відносин (2011)
Комар Л. - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання інноваційних технологій в системі освіти навчання англійських фразеологізмів (2011)
Зубрицький М. - Іван Франко і специфіка української філософії (2011)
Ярошко М. - Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з педагогічно занедбаними підлітками (2011)
Гавриляк І. - Аксіологічне виховання сучасного фахівця в контексті фундаменталізації змісту професійної освіти (2011)
Вологін Ю. - Становлення та розвиток менеджменту як науки в сучасних умовах ринкової економіки (2011)
Волох О. - М. Скорик – Мойсей української музики (2011)
Примаченко Н. - Узагальнено системний аналіз експериментального компоненту формування у майбутніх вчителів технологій етикету маркетингової культури (2011)
Шкарбан Ф. - Об’єктно-орієнтоване моделювання за допомогою програми "Alice”, Ільясова Ф. (2011)
Воробель М. - Сучасні підходи до організації дошкільного виховання у Німеччині (2011)
Кучер А. - Критерії та рівні сформованості вмінь професійного спілкування студентів агроекономічного профілю (2011)
Хомишак О. - Підготовка батька до виховання дитини в сім’ї: міф чи реальність (2011)
Бантишев О. Ф. - Окремі питання відповідальності за злочини проти безпеки руху чи експлуатації транспорту, Романюк Б. В. (2015)
Бєлкін Л. М. - До питання про відсутність підстав відповідальності України за загибель авіарейсу МН 17 (2015)
Оверковська Т. К. - Правові засади забезпечення екологічної безпеки аеропортів в Україні, Хом’яченко С. І., Єряшов Є. К. (2015)
Рибачок В. А. - Актуальні проблеми правового статусу космічного об’єкта (2015)
Синенко С. В. - Вимоги до працівників авіаційного транспорту при укладенні трудового договору (2015)
Денисенко Ю. М. - Правові засади реалізації прав та законних інтересів малолітніх в Україні та шляхи їх удосконалення (2015)
Загоруй Л. М. - Елементи характеристики принципу свободи фізичної особи (2015)
Калюжний К. Р. - Юридична природа суб’єктивного права на інформацію (2015)
Макеєва О. М. - Інформаційна функція права та її вплив на правову культуру суспільства (2015)
Шевченко А. Є. - Вплив правової доктрини на правотворчий процес в Україні, Кармаліта М. В. (2015)
Пивовар І. В. - Концептуальні основи адміністративно-деліктного провадження в сфері охорони культурної спадщини (2015)
Пивовар Ю. І. - Фінансовий контроль на стадії санкціонування в процесі фінансування державних цільових програм: зміст та характеристика основних елементів, Пашинська В. В. (2015)
Прекрасна О. І. - Адміністративно-примусові повноваження державної казначейської служби: поняття та види (2015)
Устинова І. П. - Фінансово-правові аспекти процесу децентралізації державного управління в Україні в сучасних умовах (2015)
Шапенко Л. О. - Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання страхування у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності (2015)
Вишновецька С. В. - До питання про критерії розмежування трудового договору та договору про надання послуг (2015)
Мартыненко И. Э. - Право и формы собственности на памятники культурного наследия Украины и историко-культурные ценности Республики Беларусь (2015)
Оніщенко О. В. - Сурогатне материнство в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект, Козіна П. Ю. (2015)
Сімутіна Я. В. - Юридичні факти і динаміка трудових правовідносин (2015)
Тімашова В. М. - Державний імунітет і суверенітет держави при вступі в міждержавні цивільні відносини (2015)
Беззубов Д. О. - Правова безпека підприємства в Україні (господарсько-правовий аспект) (2015)
Білько О. П. - Фінансово-правова характеристика методів управління в процесі роботи з проблемними кредитами в господарській діяльності (2015)
Козирєва В. П. - Процедури примирення при вирішенні господарських спорів, Гаврилішин А. П. (2015)
Шишка Р. Б. - Складові життєвого циклу корпорації (2015)
Демидова Л. М. - Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень (2015)
Книженко О. О. - Актуальні питання запровадження кримінальних проступків до законодавства України (2015)
Korosec D. - Failure to provide information of crime or perpetrator as a problem of criminal law (2015)
Ланцедова Ю. О. - Нова криміналістично-процесуальна послідовність роботи із суб’єктивними та об’єктивними джерелами антикримінальних відомостей (2015)
Ярмиш Н. М. - Щодо відповідності поняттю корупційного правопорушення злочинів, передбачених статтею 45 Кримінального кодексу України (2015)
Череватюк В. Б. - Соціалізація студентської молоді: небайдужий погляд на проблему, Бондаренко Д. Ю. (2015)
Калюжний Р. А. - Рецензія на навчально-практичний посібник-коментар "Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту", Лихова С. Я. (2015)
Содержание (2014)
Архипова Л. М. - Концепція природно-техногенної безпеки гідроеко-систем (2014)
Бабенко М. М. - Система екологічної сертифікації будівельних об`єктів, Бендерський Ю. Б., Савицкий М. В. (2014)
Беликов А. С. - Принятие решений по снижению потерь времени при ликвидации аварий на объектах, Чаплыгин А. С., Шаломов В. А., Кравчук А. М. (2014)
Беликов А. С. - Оценка радиационного контроля территорий "сухачёвской" промышленной площадки, Пилипенко А. В., Степанова А. В. (2014)
Бєліков А. С. - Забезпечення вогнезахисту будівель шляхом підви-щення вогнестійкості металевих конструкцій, Маладика І. Г., Борсук О. В., Шаломов В. А. (2014)
Беликов А. С. - Критерии оценки условий труда и защита операторов на рабочих местах с избыточным теплоизлучением, Рабич Е. В., Чумак Л. А., Рагимов С. Ю. (2014)
Беликов А. С. - Исследование факторов, влияющих на безопасность труда при и реконструкции водопроводных сетей, Диденко Л. М., Клименко А. А. (2014)
Беликов А. С. - Повышение устойчивости грузоподъемных машин, Улитин М. Ю., Голендер В. А., Долгополова Н. В., Капленко Г. Г. (2014)
Беликов А. С. - Обеспечение безопасности работающего в экстремальных условиях, Сабитова О. А., Голендер В. А., Долгополова Н. В., Чаплыгин А. С. (2014)
Biliaiev N. N. - Expert system to predict the atmosphere pollution in the case of the accident at the solid rocket propellant storage, Berlov A. V. (2014)
Biliaiev N. N. - Increasing of water bodies protection by the efficient work of the settler, Kozachyna V. A., Polubynskaja E. (2014)
Березюк Г. Г. - Аналіз технічних рішень конденсаційних газових нагрівачів (2014)
Волошин В. Ф. - Ингибированные тампонажные растворы электролитов "ИТРЭ", Скопенко В. С., Волошина В. В. (2014)
Волошин В. Ф. - Ингибиторы коррозии для защиты магистральных нефтепроводов в сероводородсодержащих электролитах, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2014)
Волошин В. Ф. - Ингибиторы коррозии, наводороживания и прафиноотложений для защиты оборудования в сереводородсодержащих электролитах, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2014)
Гарасим Д. І. - Оцінювання систем кондиціювання повітря чистих приміщень за діаграмою грассмана, Лабай В. Й. (2014)
Голякова И. В. - Обеспечение комфортного микроклимата в помещениях с локальными выделениями тепла за счет систем жизнеобеспечения (2014)
Дікарев К. Б. - Покращення параметрів мікроклімату внаслідок ви-користання новітніх конструктивно-технологічних рішень, Ветвицький І. Л., Колесник І. О., Кузьменко О. М. (2014)
Ємець М. А. - Проблеми створення систем екологічного моніторин-гу: законодавчо-нормативні аспекти, Романенко І. І., Лєснікова І. Ю. (2014)
Зайцев О. Н. - Моделирование работы стального радиатора при количевенно-качественном регулировании теплоносителя, Домощей Т. Д., Лукьянченко Д. М. (2014)
Зайцев О. Н. - Снижение локального перегрева ограждающей конструкции нагревательным прибором при нисходящем потоке инфильтрирующегося воздуха, Рябова Е. А. (2014)
Зберовский В. А. - Методика создания системы повышения экологических параметров карьерных автосамосвалов (2014)
Зінченко В. Ю. - Прогнозна оцінка екологічного ризику для людини від площадного джерела викидів при довільному напрямку вітру, Фалько В. В., Поліщук С. З., Поліщук А. В. (2014)
Инкин А. В. - Актуализация применения шахтных вод для тепло- и холодоснабжения зданий (2014)
Каспийцева В. Ю. - Оценка защищенности территорий от атмосферных загрязнений при планировании и застройке (2014)
Колохов В. В. - Анализ тепловой эффективности изготовления трёхслойных стеновых панелей, Саламаха Л. В., Адегов А. В., Волошко В. Н., Кудрявцев А. П. (2014)
Кушнір Е. Г. - Методичний підхід до розрахунку розподілу забруд-нюючих речовин по території (2014)
Мандрикевич В. Н. - Интенсификация разработки месторождений природного камня, Морозова Т. В. (2014)
Мінко О. Ю. - Методичні підходи створення системи керування відходами в техноекосистемах (2014)
Мінков Ю. І. - Інвентаризація викидів забруднюючих речовин від теплогенеруючого обладнання та напрями покра-щення стану повітряного середовища м. дніпропетровська, Поліщук С. З., Мінков А. Ю., Танська А. О. (2014)
Мосьпан В. И. - Улучшение эксплуатационных свойств энергосберегающего строительного материала фибробетона (2014)
Нагорная Е. К. - Расчет вертикального отстойника на базе cfd модели (2014)
Нестеренко С. В. - К вопросу об исследовании шумових характеристик промышленных предприятий (2014)
Нечитайло Н. П. - Теоретическое обоснование применения динамических ультрафильтрационных мембран для целей обработки вод из поверхностных источников водоснабжения (2014)
Паращиенко И. Н. - Экспериментальная установка эу-2010 для прямого физического моделирования шума виброагрегатов (2014)
Петренко А. О. - Моделирование теплообмена человека с внутренней средой помещения, Петренко В. О. Голякова И. В., Патоня Е. В. (2014)
Пікареня Д. С. - Екологічні проблеми дніпровського каскаду водос-ховищ гідроелектростанцій, Богиня О. С., Москаленко А. М., Станіславська А. О., Швець Л. В. (2014)
Полищук С. З. - Утилизация тепла промышленных выбросов и качество воздушной среды, Кушнир Е. Г., Лесникова И. Ю., Петренко В. О., Васильева Ю. Д., Хоменко Е. А. (2014)
Полищук C. З. - Методический подход к определению рациональной конструкции бортов карьеров, Петровций О. В. (2014)
Полищук А. С. - Расчет устойчивости борта карьера с учетом трещин и слабых контактов между элементами (2014)
Пона О. М. - Ефективність геліопокрівлі в гравітаційній системі теплопостачання, Возняк О. Т. (2014)
Родькина О. В. - Изучение свободных изотермических струй, истекающих из воздухораспределителя с изменяющейся формой выходного отверстия, Петренко В. О. (2014)
Росточило Н. В. - Численные модели и комплекс программ для решения задач защита SIP (2014)
Савицкий Н. В. - Оценка эффективности работы холодильной машины, Скрыпников В. Б., Ляховецкая-Токарева М. М., Гапонец А. С. (2014)
Сокуренко В. І. - Інтерактивна модель лабораторної роботи з курсу тепломасообмін, Солод Л. В., Чорнойван А. А. (2014)
Солод Л. В. - Особливості використання пелетного палива для трубчастих обігрівачів променистого опалення, Левенець В. О. (2014)
Стеблянко П. О. - Моделювання поля напруження та деформації при нестаціонарному температурному навантаженні циліндричних тіл, Дьомічев К. Е. (2014)
Строй А. Ф. - Вплив конструкційних параметрів турбін для малих гідроелектростанцій на процес перетворення енергії потоку води в електричну енергію, Пиотровски Е. З., Стажомска М. (2014)
Сухомуд Ю. А. - Решение научно-технических задач для повышения эффективности и надежности реконструкции систем теплоснабжения, Иродов В. Ф., Ткачева В. В., Барсук Р. В., Чернойван А. А. (2014)
Ткачева В. В. - Расчет осевых тепловых напряжений линейной части газового нагревателя (2014)
Цыганкова С. Г. - Методика экспериментальных исследований конденсирующего инжектора как насоса в системе теплоснабжения здания, Иродов В. Ф. (2014)
Чорноморець Г. Я. - Техніко – економічне обґрунтування використання трубчастих нагрівачів розташованних у будівельних конструкціях (2014)
Шаповал С. П. - Аналітичні та експериментальні дослідження ефек-тивності відкритого тепло поглинача (2014)
Шарков В. В. - Определение величины теплопотребления при качественно-количественном регулировании (2014)
Шолох М. В. - Розроблення методу комплексної оцінки стану масиву кар’єру, Романенко А. О. (2014)
Паращиенко И. Н. - Снижение шума виброагрегатов при уплотнении бетонной смеси методом вибродемпфирования, Шпырько Н. В., Сафонов В. В., Богданов Ю. В. (2014)
Рефераты (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2015)
Гінзбург М. Д. - Щодо постійного поліпшування процедур національної стандартизації, Овчаренко Л. Л., Клюнь А. М. (2015)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрНДНЦ" (2015)
Грищенко Ф. В. - Структура технічних органів міжнародних та європейських організацій стандартизації. Динаміка та тенденції (2015)
Будівництво сейсмічно стійких споруд (2015)
Соколовська І. С. - Науково-методичні засади удосконалення нормативного забезпечення електроенергетики України (2015)
Гринев Б. В. - Принципы разработки международного стандарта, Даниленко Ю. А., Любинский B. Р. (2015)
Від роботів до дронів: інноваціям потрібні високотехнологічні стандарти! (2015)
Гуменюк Г. Д. - Вимоги законів та стандартів України щодо поводження з відходами, Войтюк Г. В. (2015)
Баль-Прилипко Л. В. - Удосконалення методу очищення стічних вод м’ясопереробного підприємства, Сокирко О. П. (2015)
Новий стандарт на відслідковуваність деревини щодо екологічної стійкості джерела (2015)
Номура Дз. - Стандарти — універсальна міжнародна мова, Сяоган Чж., Чжао Х. (2015)
Шатохіна Ю. В. - Інтенсифікація впровадження систем управління якістю в Чернігівському регіоні (2015)
Богом’я В. І. - Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем (2015)
Нові технічні умови для екологічного будування цивільних споруд (2015)
Machehin Yu. P. - The Development of Nonlinear Metrology Methods, Kurskoy Yu. S. (2015)
Литвин В. П. - Універсальний еквівалент навантаження АН-35 для випробування виробів струмом силою до 35 А, Кузьменко О. О., Полікарпов О.О., Старунський А. В. (2015)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2016 рік (2015)
Титул, зміст (2015)
Гінзбург М. Д. - Щодо концептуальних засад приймання іноземних документів зі стандартизації як національних нормативних документів України, Овчаренко Л. Л., Клюнь А. М. (2015)
Гінзбург М. Д. - Deliverable. Як це буде українською? (2015)
Новий CEN/TC 437 "Електронні сигарети й електронні рідини" (2015)
Грищенко Ф. В. - Аналіз згармонізованих національніих нормативних документів щодо застосування статистичних методів, Лісніченко Т. В. (2015)
Корпоративна звітність з новим онлайн-інструментом (2015)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2015/2016 навчальний рік (2015)
Гуменюк Г. Д. - Поводження з відходами: вимоги Європейського союзу і законодавства України, Войтюк Г. В. (2015)
Тернюк М. Е. - Оптимізація вимог нормативних документів до промислової продукції на основі адаптивного підходу, Букрєєва О. С. (2015)
Гунькало А. В. - Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи, Бубела Т. З., Микийчук М. М., Столярчук П. Г. (2015)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрНДНЦ" (2015)
Шабайкович В. А. - Імітація боротьби за якість вищої освіти (2015)
Семінар "Розширення співпраці з країнами Східного партнерства у сфері стандартизації" (2015)
Колтунов В. А. - Динаміка вмісту загальної сухої речовини в зерні кукурудзи цукрової залежно від зони розташування на качані, Коваль А. В. (2015)
Миронова А. В. - Оцет може бути корисним тільки, якщо його виготовлено з харчової сировини (2015)
І смачно, і корисно! (2015)
Тимощук О. М. - Перспективна система технічного діагностування суднових комплексів, Гудков Д. М., Лавріненко В. Ф. (2015)
Величко В. А. - Лічильники ДП "Харківстандартметрологія" допоможуть подолати ціновий шок у ЖКГ (2015)
Горiшна І. Я. - Дослiдження способiв обробляння сигналiв за неузгодженої фiльтрацiї (2015)
Заощаджуємо енергію з новим стандартом ІSO (2015)
Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду" (2015)
До 70-річного ювілею Богдана Євгеновича Рицара (2015)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на друге півріччя 2015 року (2015)
До уваги авторів (2015)
Сахарные "метаморфозы" по-украински (2015)
Шарахматова Т. - Розвиток галузі морозива в України, Танасова Г. (2015)
Кучеренко Ю. - Екологічний розвиток сільських населених пунктів Вінничини (2015)
Баль-Прилипко Л. - Біотехнологічні прийоми у виготовленні м'ясних продуктів, Леонова Б., Брона А. (2015)
Миколів І. - Гідротермічна обробка рибних варено-копчених ковбас, Сухенко Ю., Муштрук я., Сухенко В. (2015)
Мінорова А. - Біологічна цінність сухих концентратів сироваткових білків (2015)
Оболкіна В. - Гелланова камедь в оздобленні напівфабрикатів, Сівній І., Крапивницька І. (2015)
Онул К. - Що дасть закон про харчову безпеку? (2015)
Прісс П. - Мікробіологічні хвороби при зберіганні плодових овочів, Жукова В., Бандура І. (2015)
Крижова Ю. - Розробка продуктів оздоровчо-профілактичного призначення, Баль-Прилипко Л. (2015)
Скотний В. - Некласична філософія про душу (2011)
Журавська Н. - Удосконалення системи акредитації вищих навчальних закладів (2011)
Гера Т. - Елементи професійно зорієнтованого тренінгу в системі дистанційного навчання, Оршанський Л. (2011)
Юсупова М. - Вплив інтерактивної методики навчання графічним дисциплінам на оволодіння студентами професійних знань при вивченні спеціальних дисциплін (2011)
Агалець І. - Самостійна робота студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі вивчення дисципліни "Основи етикету” (2011)
Сурмяк Ю. - Принципи, методи та прийоми правового виховання учнів ПТНЗ за безпосередньою участю працівників органів внутрішніх справ (продовження), Кудрик Л. (2011)
Зварич І. - Структура педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США (за матеріалами Інтернет-сайтів) (2011)
Мадзігон В. - Види підприємницької діяльності в ринковому середовищі та аналіз розвитку малих підприємницьких структур (2011)
Кулішов В. - Педагогічні технології засвоєння знань факторів ефективності капіталу, виробництва та сфери послуг (2011)
Дацюк С. - Андрій Гнатишин – видатний композитор, диригент та громадський діяч української діаспори (2011)
Гушоватий П. - Хорова творчість Степана Стельмащука (2011)
Молчко У. - Хорова культура Волині в першій половиі ХХ сторіччя на сторінках журналу "Боян”, Філоненко Л. (2011)
Дем’янко Н. - Диригентсько-хорова діяльність В.М. Верховинця та його внесок у розвиток українського хорового мистецтва (2011)
Матійчин І. - Хоровий диригент Ігор Жук (штрихи до портрета) (2011)
Nidecka E. - Dziaіalnoњж ukraiсskich chуrуw we Lwowie z perspektywy polskiej prasy (2011)
Сулаєва Н. - Аксіологічні виміри педагогічної діяльності Г. Левченка в українському народному хорі "Калина” Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2011)
Бермес І. - Хорове мистецтво ХVII – ХVIII ст.: засади функціонування (на прикладі Києво-Могилянської академії) (2011)
Ластовецька Л. - Специфіка втілення поетичного тексту у вокальних творах Миколи Лисенка (2011)
Німилович О. - Хорова творчість Зиновія Лиська у дослідженнях Романа Савицького-молодшого, Тимик К. (2011)
Барвік С. - Уроки музики як засіб формування і виховання особистості дитини (2011)
Чорний Ю. - Деякі інтерпретаторські проблеми у Партиті ІІ Й.С. Баха, Тимків О. (2011)
Журавльова Н. - Філософсько-естетичний аспект концертмейстерської творчості (2011)
Юзюк З. - Переклади для фортепіано хорових мініатюр українських композиторів-класиків у творчій спадщині піаніста-педагога І. Берковича: жанрові особливості, естетико-психологічні засади (2011)
Вологін Ю. - Менеджмент в освіті як соціально-психологічне визначення особистості в управлінській діяльності (2011)
Примаченко Н. - Хід і результати дослідно-експериментальної роботи з формування маркетингової культури у майбутніх вчителів технологій у процесі навчання основ підприємництва (2011)
Товканець О. - Цінності молодіжної субкультури в контексті поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Комар Л. - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання інноваційних технологій в системі освіти навчання англійських фразеологізмів (продовження) (2011)
Вербанова Т. - Організація психопрофілактичної роботи з подолання негативних наслідків групової ізоляції у курсантів прикордонних навчальних центрів (2011)
Романова М. - Моніторинг навчального процесу як інструмент підготовки сучасних фахівців (2011)
Лесик В. - Шляхи удосконалення рухової активності дітей: теорія і методика фізичного виховання (2011)
Шарифова А. - Перспективи розвитку дитячого хорового мистецтва України в XXI ст (2011)
Гнатів З. - Духовний вимір музичної культури України на рубежі ХІХ – ХХ ст. як предмет соціально-філософського анаалізу (2011)
Трохименко А. - Консолідаційна сутність хорової православної духовної музики України ХVІІ ст (2011)
Скотний В. - Основні принципи навчання і виховання у філософії Г. Сковороди. Неотомізм про гармонію віри і розуму в навчанні і пізнанні (2011)
Куненко Л. - Дитяче хорове мистецтво в системі диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музики (2011)
Кияновська Л. - Еволюційні процеси в духовній хоровій творчості львівських композиторів сучасності (2011)
Журавська Н. - Сталий розвиток суспільства як передумова розвитку аграрної освіти (2011)
Пантюк М. - До питання про теоретичні підходи відомих вітчизняних педагогів у підготовці вчителя до виховної роботи у ХХ столітті, Пантюк Т. (2011)
Зимомря М. - Тематична спорідненість прози М. Коцюбинського та А. Шніцлера, Бродська О. (2011)
Медведик Г. - Теоретичні трактати західноєвропейських композиторів-клавесиністів як важливий дидактичний матеріал сучасної української музичної педагогіки, Медведик Ю. (2011)
Попович О. - Українська хорова діяльність в Перемишлі після Другої світової війни до 1989 р (2011)
Квас О. - Періодизація розвитку психіки дитини у психолого-педагогічних дослідженнях С. Балея (2011)
Мадзігон В. - Підприємницька діяльність в сільському господарстві як одна із найважливіших і життєво необхідних галузей народного господарства (2011)
Карась Г. - Культуротворча діяльність Павла Маценка в контексті розвитку українського хорового мистецтва в діаспорі, Бурденкова Л. (2011)
Гамкало І.-Я. - Орест Кураш зблизька (Спогад про друга) (2011)
Вачевський М. - Слово про вченого (2011)
Тарара А. - Концептуальні та інноваційні структурні розроблення для профільного навчання старшокласників в освітній галузі "Технології”, Вдовченко В. (2011)
Руденко Л. - Постать Василя Петрущевського на тлі процесів розвитку хорового мистецтва в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст (2011)
Зварич І. - Критерії оцінювання якісного рівня знань студентів як компонент діагностування педагогічної компетентності викладачів (на прикладі перекладу) (2011)
Мартинюк А. - Культурний універсум диригентської діяльності М.В. Лисенка (2011)
Пономаревський С. - Український вплив на початках становлення освітньої системи в Росії: перші несистематичні школи (2011)
Невмержицька О. - Цінності виховання у православній педагогіці ХІХ – початку ХХ ст (2011)
Салій С. - Випускники Київської академії – видатні музиканти XVIII – початку XX століття, Салій В. (2011)
Ороновська Л. - Розвиток сучасного хорового виконавства (на прикладі дитячої хорової школи "Зоринка”, м. Тернопіль), Олексін Г. (2011)
Стельмащук Р. - Барокові музично-риторичні фігури в українській музиці партесного стилю: тенденції, закономірності, особливості (2011)
Жигаль З. - Викладання предмету "Диригування” у процесі підготовки майбутнього вчителя музики в сучасних умовах ВНЗ, Ковбасюк М. (2011)
Толошняк Н. - Духовні композиції Бориса Кудрика в контексті української культової музики Галичини першої третини ХХ століття (2011)
Ластовецька Л. - Вплив глобалізаційних процесів на формування творчої індивідуальності диригента (2011)
Шуневич Є. - Традиції та джерела професійного вокального мистецтва на Україні (2011)
Добуш Ю. - Олександр Кошиць і українська хорова культура у діаспорі (2011)
Василик Дз. - Музично-педагогічна хорова спадщина Андрія Гнатишина (2011)
Каралюс М. - Кілька прикладів інтерпретацій текстів псалмів у творчості сучасних українських композиторів (2011)
Слєсарева Л. - Історія впровадження хорового співу в навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл України (2011)
Іздепська-Новіцька М. - Музично-просвітницька діяльність хорового товариства "Тернопільський Боян” у 20-х – 30-х роках ХХ ст. (2011)
Вологін Ю. - Становлення менеджменту та навчання майбутніх вчителів технологій процесу управління як науки людських стосунків (2011)
Попович Б. - До ХХ-ліття Молодіжного Хору ім. о. Михайла Вербицького з Перемишля (2011)
Шипайло Я. - Деякі аспекти формування піаністичних навичок музиканта-початківця на шляху до опанування фортепіанним мистецтвом (2011)
Гавран І. - Специфіка розвитку емпатії у майбутнього вчителя музики (2011)
Миколінська С. - Педагогічні умови формування музично-слухової уваги молодших школярів (2011)
Лімін В. - Формування вокальної культури у студентів інститутів мистецтв на засадах художньо-мистецьких традицій (2011)
Гоменюк Ю. - Формування морально-естетичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалах фольклорного весняного циклу) (2011)
П’єнтак Г. - З історії діяльності народної хорової капели музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка "Gaudeamus” (2011)
Lukyanova L. V. - The study of the influence of the infusion from rubus caesius leaves the permeability of rats’ vascular walls (2015)
Bolokadze E. - Chronic obstructive pulmonary disease: role of urgent aspects of diagnosis and prognosis (2015)
Zhuravlyova L. V. - The influence of interleukin-1β, carbohydrate and lipid metabolism on formation of myocardial diastolic dysfunction in type 2 diabetes mellitus, Sokolnikova N. V., Filonenko M.V. (2015)
Dobrzhanska Yu. - Immunopathological features of psoriasis (2015)
Dashchuk A. M. - Immunohistochemical characteristic of skin in patients with psoriasis and correction of the revealed disorders, Pustova N. O., Plotnikova V. V. (2015)
Latoguz S. I. - The effect of treatment with trimetazidine on the course of arrhythmia in patients with ischemic heart desease and diabetes mellitus, Kirichenko M. P. (2015)
Senatorova A. S. - Induced sputum analysis of interleukins spectrum in children with pulmonary diseases, Lupaltsova O. S. (2015)
Senatorova G. S. - Quality of life and health factors among women of reproductive age in Ukraine, Riga O. O., Gonchar M.A., Kondratova I. Yu., Boychenko A. D., Senatorova A. V., Teslenko T. A., Komova V. A. (2015)
Boyko V. - View on the question of acute adhesive intestinal obstruction, Yevtushenko D. A. (2015)
Ioffe I. V. - Differentiated inotropic support as a mean of prophylactic of the hepatorenal syndrome in patients with abdominal sepsis, Posternak G. I., Satsuta S. V., Sokolov A. S., Krivoruchko М. Е., Khanin Y.V. (2015)
Smachylo R. M. - Treatment of patients with bile leaks after laparoscopic cholecystectomy (2015)
Kryvoruchko I. A. - The questions of a chronic pancreatitis pathogenesis and its complications, Goncharova N. M., Tonkoglas O. А. (2015)
Lisovy V. N. - Conscience-based medicine: new approaches to the management of prostate cancer patients, Pilipenko I. N., Pilipenko N. I. (2015)
Bezditko P. - Regulation of the uveoscleral outflow in thepatients with primary open-angle glaucoma, Shchadnykh M. (2015)
Zavgorodnii I. V. - Hygienic features of the influence produced by a complex of environmental factors of nicu on the health of premature newborns, Semenova N. V., Chehovskaya I. M., Piontkovska O. V., Besh A. I. (2015)
Жук В. В. - Обеспечение безопасности АЭС с реактором ВВЭР-СКД, Барбашев С. В., Кравченко В. П. (2015)
Барбашев С. В. - АСКРО АЭС и система раннего предупреждения о радиационных авариях "Гамма” — основа государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки окружающей среды, Витько В. И., Коваленко Г. Д. (2015)
Пшеничний В. А. - Оцінка потужності еквівалентної дози мезонної та електронної компонент космічного випромінення в багатоповерховому будинку міста Києва, Архипов В. М., Горбиць Л. В. (2015)
Кутлахмедов Ю. А. - Принципы выбора защитных мероприятий для дезактивации экосистем разных типов, Матвеева И. В. (2015)
Васильченко С. В. - Методические основы квалификации быстродей-ствующего запорно-отсечного клапана в "жестких” условиях воды / пароводяной смеси, Габлая Т. В., Козлов И. Л., Скалозубов В. И. (2015)
Рязанов В. В. - Возможности перколяционного описания поведения коэффициента размножения нейтронов (2015)
Беляєв В. В. - Моделювання динаміки формування радіоактивності водних рослин, Волкова О. М., Пришляк С. П. (2015)
Протасов А. А. - Взаимосвязь между показателями прозрачности воды и развитием водорослей планктона в водоеме-охладителе Хмельницкой АЭС, Новоселова Т. Н. (2015)
Громова Ю. Ф. - Зоопланктон каналов системы охлаждения Хмельницкой АЭС, Протасов А. А. (2015)
Новоселова Т. Н. - Фитопланктон водоемов техно-экосистемы Хмельницкой АЭС и ее фоновых водоемов, Протасов А. А. (2015)
Коваленко Г. Д. - Оценка экологического риска при сжигании каменного угля на тепловых электростанциях Украины, Хабарова А. В. (2015)
Бондаренко Т. С. - Інтерактивний моніторинг, як фактор підвищення ефективності управління навчальним закладом (2015)
Мостова Л. М. - Домінуючі імперативи моделі підготовки фахівців ресторанної індустрії, Клусович Т. В. (2015)
Благий О. С. - Розробка цілей професійної підготовки інженера-технолога харчової галузі в процесі формування здоров’язберігаючої компетентності (2015)
Козубцов І. М. - Обґрунтування функціональних складових методологічної компетентності аспірантів (2015)
Куделко А. М. - Концептуальна структурна модель поняття "хімічні технології" (2015)
Наумук І. М. - Mедіакомпетентність майбутнього вчителя інформатики як необхідна умова його готовності до професійної діяльності (2015)
Осадчий В. В. - Сертифікація професійних знань і умінь студентів у сфері баз даних як необхідна умова подальшого успішного працевлаштування, Шаров С. В. (2015)
Рубан Н. П. - Аналіз змісту професійної підготовки дизайнерів у навчальних закладах України та Європи, Вілков С. М., Шляпіна Ю. Ю. (2015)
Коваленко Е. Э. - Инновационные технологии обучения в профессиональной подготовке детских и подростковых психотерапевтов, Шлей К., Штефан Л. В. (2015)
Коваленко Д. В. - Технології забезпечення етапів професійно-правової підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Литвинов А. Л. - Інтенсификация учебного процесса с использованием Maple (2015)
Гриньова Я. Г. - Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі вивчення правових дисциплін (2015)
Дашкевич О. С. - Методи активізації розвитку просторового уявлення студентів при викладанні курсу "Нарисна геометрія" (2015)
Зеленін Г. І. - Організація самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей на заняттях з іноземноі мови (2015)
Кочина В. В. - Формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі (2015)
Лазарєва Т. А. - Формування професійно важливих якостей творчої діяльності у майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2015)
Нагаєв В. М. - Формування професійно-етичної компетентності майбутніх педагогів вищих навчальних аграрних закладів (2015)
Налисько М. М. - Виртуальная лаборатория изучения процессов горения и взрыва в подготовке горных инженеров (2015)
Подорожна А. О. - Навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей професійно спрямованої дискусії на заняттях з іноземної мови (2015)
Рудевіч Н. В. - Метод навчання для формування експлуатаційної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2015)
Тіманюк В. М. - Використання методу "портфоліо" у процесі професійної підготовки магістрів за спеціальністю "Інтелектуальна власність", Тіманюк І. В. (2015)
Чуєшкова О. В. - Формування мовленнєвої культури інженерів-педагогів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) (2015)
Ящун Т. В. - Информационные интерактивные методы обучения инженеров-педагогов компьютерного профиля: состояние проблемы, Громов Є. В. (2015)
До уваги авторів (2015)
Vovk M. - Key role of human capital in management of international competitiveness of a firm (2015)
Лизун М. В. - Вплив регіоналізації ринків нафти на динаміку валютних курсів та процеси валютної інтеграції, Ліщинський І. О. (2015)
Бодров В. Г. - Інституційні чинники розвитку національної економіки України в контексті структурних перетворень, Прушківська Е. В. (2015)
Грабинська І. В. - Еволюція аграрних теорій коливань ділової активності (2015)
Папп В. В. - Фактори конкурентоздатності регіональної туристичної системи (2015)
Печуляк Ю. С. - Світовий досвід підвищення ефективності управління трудовими ресурсами, Генералов О. В. (2015)
Федорова В. А. - Теоретичні відомості з питання інновацій, Татарчук Ю. І. (2015)
Джусов А. А. - Оптимизация принятия инвестиционных решений путем использования сигналов индикаторов скорости рынка (2015)
Кощинець М. І. - Оптимізація бюджетних програм в органах судової влади на основі програмно-цільового методу (2015)
Ватченко О. Б. - Формування структури кластера на основі розбіжної спіралі, Борншайн О. О. (2015)
Грицишен Д. О. - Модифікація принципів бухгалтерського обліку в контексті положень сталого розвитку промислових підприємств (2015)
Гришова І. Ю. - Пріоритетні напрями реструктуризації як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств, Митяй О. В. (2015)
Захарченко Н. В. - Координація інтересів суб'єктів високотехнологічної діяльності (2015)
М’ячин В. Г. - Оцінка фінансової складової інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств за допомогою нечітких множин (2015)
Савицька Н. Л. - Концептуальні засади контролю маркетингової діяльності в системі адаптаційного управління підприємством, Жегус О. В., Михайлова М. В. (2015)
Сененко І. А. - Сучасні підходи до організації управління готельно-ресторанним бізнесом (2015)
Стрекаль О. О. - Побудова системи фінансового контролю у нафтогазовій організації з урахуванням галузевої специфіки (2015)
Ущаповський К. В. - Корпоратизація державних інфраструктурних підприємств в електроенергетиці України (2015)
Шуміло О. С. - Складові економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі (2015)
Ватченко Б. С. - Дослідження теоретико-методологічних підходів щодо сутності сталого розвитку (2015)
Волотковская Ю. А. - Обоснование направления капиталовложний при утилизации террикона с использованием ранга токсичности (2015)
Маниліч М. І. - Інноваційна діяльність з впровадження поновлювальних джерел енергії як спосіб досягнення енергоефективності жкг та економіки вцілому (2015)
Титул, зміст (2013)
Білик С. Г. - Застосування електромагнітного поля надвисокої частоти для процесу сушіння зерна, Бунько В. Я., Марисюк А. П. (2013)
Василенков В. Є. - Системно-аналітичний підхід до системи водопостачання в сільському господарстві, Журавльов Є. В. (2013)
Євтух П. С. - Дослідження інформативності методів випробовувань напругою ізоляції емальованих проводів, Вакуленко О. О. (2013)
Єрмолаєв Ю. О. - Математична модель ланки різання в системі автоматичного регулювання навантаження головних електроприводів деревообробних фрезерних верстатів, Руденко Т. Г. (2013)
Загородній Р. - Підвищення ефективності спалювання твердої біомаси у теплогенераторах (2013)
Бунько В. Я. - Модель оптимізації роботи джерела резервного живлення, Качурівська Г. М., Качурівський В. О. (2013)
Клендій П. Б. - Комп'ютерне моделювання частотно-регульованого електроприводу пневмотранспортної установки борошномельних підприємств, Русиняк М. О., Клендій Г. Я., Рамш В. Ю. (2013)
Ковалишин Б. М. - Активуюча дія ультразвуку на підвищення ефективності паливних установок на газоподібних вуглеводневих енергоносіях (2013)
Лукач В. С. - Статистичний аналіз результатів експерименту дослідження енергетичних характеристик "технологічна система – біологічний об'єкт", Кушніренко А. Г. (2013)
Лукач В. С. - Теоретичні дослідження параметрів електромагнітного поля індуктора, Кушніренко А. Г. (2013)
Федюшко Ю. М. - НВЧ методи неруйнівного контролю параметрів структурно неоднорідного біооб'єкт, Марисюк А. П. (2013)
Музиченко В. А. - Визначення стану біологічного об'єкта при зберіганні після обробки (2013)
Петрова К. Г. - Ранжування методів управління режимами електроспоживання за експертною оцінкою (2013)
Подобайло В. Г. - Застосування електричних теплоакумулюючих нагрівачів для біогазових установок, Захарків Г. С., Рамш В. Ю. (2013)
Подобайло В. Г. - Визначення енергетичних параметрів електропривода потоково-виробничих ліній біогазових установок, Потапенко М. В., Семенова Н. П., Гайдукевич С. В. (2013)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення напруги на технологічні та енергетичні характеристики ковшових транспортерів, Савченко В. В. (2013)
Шворов А. С. - Методика оцінки оперативності керування в складних системах управління (2013)
Барабаш Н. - Приватний музей в інтелектуальному просторі міста (на прикладі Музею культури єврейського народу та історії Голокосту "Музей Михайла Мармера”), Бордунова Є. (2014)
Гнера В. - Досвід використання матеріалів аеро- та космічної зйомки в історико-меморіальній роботі (2014)
Лой М. - Застосування новітніх інформаційних технологій у дизайні матеріалів для оформлення під час проведення масових заходів у Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав” (2014)
Блажко Ю. - Літні військові табори у Батурині в 1924—1928 роках (2014)
Горох М. - Носівський осередок Торгсину (2014)
Dolzhenko Yu. - Craniological characteristics of the Baturyn’s population in 17—18 centuries (2014)
Жам О. - Польові етнографічні дослідження Чернігівщини науковцями Переяслав-Хмельницького історичного музею в 60—70-х роках ХХ ст.: історія, тематика, результати, Ткаченко H., Чередніченко Л. (2014)
Костенко Л. - Зажинковий обряд на Лівобережному Поліссі (2014)
Морозова А. - "...Здесь вы узнаете почти всю правду...” (Листи вивезених на роботи до Німеччини) (2014)
Пригорницька О. - Роль Чернігівського інституту народної освіти у науковому житті Північного Лівобережжя (1920—1930) (2014)
Рахно К. - Чорт-гончар у міфологічних уявленнях українців Чернігівщини XVIII — першої половини ХХ ст. (2014)
Сидоренко О. - Участь населення Чернігівської губернії у російсько-турецьких війнах другої половини ХІХ ст. (за матеріалами колекцій і зібрань Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського) (2014)
Бойченко С. - Поховальна практика Чернігова та шляхи їх реалізації наприкінці ХVIІІ — ХІХ ст. (за матеріалами справ Чернігівської духовної консисторії) (2014)
Желіхівська Н. - Стаціонарна будівля у Батурині в XVII—XVIII ст. (2014)
Коваленко Ю. - Грошовий обіг на теренах давньоруського Глухова (2014)
Костюк Н. - Фондове зібрання колекції народних музичних інструментів у експозиції Музею кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав” (2014)
Крапивний Р. - Гутний промисел на теренах Ніжинського полку в середині XVII - XVIII ст. (2014)
Назарова В. - Финансово-кредитные учреждения города Глухова конца XIX — начала XX века, Мельник М. (2014)
Огієвська Р. - Вулик-дуплянка у фондовій колекції НІКЗ "Гетьманська столиця” (2014)
Оленич А. - Сировина гончарного виробництва ремісничого посаду давньоруського Вишгороду (2014)
Ревега Н. - Використання ляльки-мотанки у масових заходах Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2014)
Силенок Н. - Вплив політичної ситуації кінця XVIII ст. на монастирі Чернігова і Новгорода-Сіверського (2014)
Тараненко С. - Вулична мережа Подолу Києва — від формування до сучасності (2014)
Тригуб О. - З історії ремонтів будинку Колегіуму в Чернігові у XIX ст. (2014)
Яненко А. - Археологічні колекції музеїв Північного Лівобережжя в 1945—1946 роках у контексті історії музейної археології міжвоєнного періоду (2014)
Барабаш Н. - Данило Велланський: доля інтелектуала на тлі епохи, Барабаш Д. (2014)
Мотліч А. - Дружні відносини М. Ханенка та родини Розумовських (2014)
Павлова О. - Постать музеєзнавця А.Ф. Луньова в контексті образотворчого мистецтва (до 95-річчя від дня народження) (2014)
Рахно О. - Земська діяльність М.А. Іскрицького (2014)
Kostenko Ye. Ya. - Тthe perspective directives of forensic odontology (2015)
Пэдуре А. - Организация судебно-медицинской службы Республики Молдова (2015)
Костенко Є. Я. - Принципи функціонування системи DVI INTERPOL та спеціалізованого програмного забезпечення PLASS DATA SOFTWARE у розрізі міжнародної співпраці та післядипломної освіти спеціалістів стосовно ідентифікації осіб (2015)
Бачинський В. Т. - Актуальність дослідження ліквору в судово-медичній практиці, Ванчуляк О. Я., Гараздюк М. С., Гараздюк О. І., Паливода О. Г. (2015)
Мішалов В. Д. - Судово-медична експертиза ортодоксальних причинно-наслідкових зв’язків в аспектах системного підходу, Филипчук О. В., Бачинський В. Т., Кривда Г. Ф. (2015)
Бачинский В. Т. - Логико-философское исследование судебно-медицинских закономерных связей, Мишалов В. Д., Филипчук О. В., Войченко В. В., Кривда Г. Ф. (2015)
Pletenetska А. - Forensic-medical estimation of the non-lethal traumatic brain injury of victims, who were treated in medical institutions (2015)
Костенко Є. Я. - Реєстрація стоматологічного статусу дітей та підлітків за шифрами та кодами (2015)
Потапенко І. В. - Оптимізація роботи міжрайонних відділень в структурі Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи (2015)
Федорчук С. М. - Формування антропометричного статуса в період фізичного розвитку, Купчак Р. М. (2015)
Pletenetskaya A. - Аnalysis of defects rendering medical care according to the data of commission forensic examinations in si "The main Bureau of forensic examination of Ministry of the health of Ukraine" for 2012-2014 yy. , Legedza A. (2015)
Козаченко І. М. - Смертельна пневмострільна травма: структурний аналіз та морфологічні особливості ушкоджень (2015)
Шандига-Глушко О. І. - Аналіз комісійних судово-медичних експертиз, проведених у справах щодо притягнення до відповідальності медичних працівників, Козицька Н. В., Кряжева О. М. (2015)
Кісь А. В. - Відповідно до змісту інформаційного листа №193-2014 "Спосіб виявлення локалізації кулі у гнілісно-зміненому трупі з використанням металодетектора", Кравченко Ю. М., Мішин М. Ю., Саєнко М. С., Подгаєвський С. В. (2015)
Гуріна О. О. - Особливості проведення судово-медичної експертизи у випадках смерті новонароджених з вадами розвитку серцево-судинної системи, Міщенко С. А. (2015)
Войченко В. В. - Сучасні можливості диференційної діагностики раптової серцевої смерті за змінами біохімічних показників крові та інших біологічних рідин людини, Мамедов Ш., Мухін О. Є., Москаленко І. С. (2015)
Потапенко І. В. Фененко Ю. І. - Випадок смертельної комбінованої травми при авіаційній пригоді (2015)
Віниченко І. М. - Судово-медична оцінка виявлення тілець Гейнца-Ерліха у мазках трупної крові у випадках раптової смерті немовлят і дітей до одного року життя, Ліщинська А. А. (2015)
Данилюк М. В. - Самогубство з імітацією вогнепального поранення, Зозуля В. М., Сіукаєв В. О., Ганський О. В., Лесик В. В. (2015)
Науково-практична конференція "Організаційні та практичні питання судово-медичної цитології та генетики" м. Дніпропетровськ (2015)
Тагаев Николай Николаевич. К 70-летию со дня рождения (2015)
Колачова Ганна Юріївна. До 60-річчя з дня народження (2015)
Лікарі судово-медичні експерти, що перебувають на службі в зоні АТО Примаков С. А. (2015)
Gdowska K. - Management and automation of organic food deliveri services – a transportation model, Jakubiak M. (2013)
Jakubiak M. - Innovative envirommental technology applications of laser light stimulation, Gdowska K. (2013)
Wang L. - Modeling of long-cable-fed induction motor drive system for predicting overvoltage transients, Jatskevich J. (2013)
Баев В. И. - Обоснование рода тока для электрического повреждения растений, Юдаев И. В., Баев И. В. (2013)
Башилов А. М. - Универсальная модель агротехнологий, Свентицкий И. И., Королев В. А. (2013)
Белицкая М. Н. - Предпосевная электрообработка семян: опыт Нижнего Поволжья, Грибуст И. Р., Юдаев И. В. (2013)
Берека О. М. - Синтез озону в зерновій масі під дією електричного поля високої напруженості, Усенко С. М. (2013)
Гаркуша К. Э. - Опыт эксплуатации биогазовых комплексов в аграрном секторе Республики Беларусь, Протосовицкий И. В., Коротинский В. А., Мириленко А. П., Костюкевич С. Б. (2013)
Гусаров В. А. - Автономные системы теплоснабжения на основе тепловых насосов воздух-вода, Харченко В. В., Сычев А. О., Ракитов С. А., Юдаев И. В. (2013)
Гусаров В. А. - Энергоснабжение сельских территорий с помощью микросетей на основе возобновляемых источников энергии, Стребков Д. С., Харченко В. В. (2013)
Долинский А. А. - Устойчивость и флуктуации потока ветра, Драганов Б. Х. (2013)
Дубровин А. В. - Перспектива экономически оптимального обеззараживания кормов быстрыми пучками электронов (2013)
Євтух П. С. - Метрологічний аспект при дослідженні електричної міцності емальованого покриття обмоткових проводів, Вакуленко О. О. (2013)
Іноземцев Г. Б. - Визначення електричного заряду краплин розчинів з низьким питомим об'ємним опором при нанесенні їх електростатичним методом, Ващишин С. Д. (2013)
Колиенко А. Г. - Проблемные аспекты внедрения установок по использованию и газификации биомассы, Колиенко В. А., Шелиманова Е. В. (2013)
Кучин В. Д. - Использование физических законов для объяснения характера процессов в системе кровообращения человека, Трофименко А. Л. (2013)
Лисенко В. П. - Фітотемпературний критерій оцінки розвитку рослини, Болбот І. М., Лендєл Т. І. (2013)
Лукач В. С. - Теоретичні дослідження параметрів електромагнітного поля індуктора, Кушніренко А. Г. (2013)
Лукьянов Б. В. - Экономически оптимальное составление рационов кормления и приготовление кормовых смесей с учётом функций потерь продуктивности птицы, Лукьянов П. Б., Дубровин А. В. (2013)
Лут М. Т. - Зниження втрат енергії в асинхронних електроприводах, Синявський О. Ю. (2013)
Мірських Г. О. - Критерій неможливості реалізації статистичного контролю якості виробів (2013)
Мрачковський А. М. - Дослідження контактів автоматичних вимикачів серії ВА-47-29 (2013)
Нікіфорова Л. Є. - Комплексна модель дослідження електротехнологічних процесів низькоенергетичної високочастотної обробки насіння, Червінський Л. С. (2013)
Посудін Ю. І. - Електрофізичні методи ремедіації грунту та грунтових вод (2013)
Резніченко Т. П. - Визначення відстані до місця пошкодження на ЛЕП-110 кВ за методом параметрів аварійного режиму (ПАР), Олексієнко Б. І. (2013)
Савченко В. В. - Вплив відхилення напруги і частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики відцентрових насосів (2013)
Соловей В. В. - Обробка насіння сільськогосподарських культур у змінних високочастотних електричних полях (2013)
Стребков Д. С. - Использование резонансного метода при поиске повреждений силовых кабельных линий, Королев В. А., Трубников В. З., Карачинцев А. В. (2013)
Чирченко Д. В. - Аналіз критеріїв ефективності технологічних процесів збору та переробки органічної сировини (2013)
Чуєнко Р. М. - Перехідні процеси під час пуску компенсованого асинхронного двигуна (2013)
Morosuk T. - Exergoenvironmental analysis is a new tool for evaluation of an energy conversion system, Tsatsaronis G. (2013)
Гончаров Ф. І. - Експериментальні дослідження електролізних процесів у водних розчинах із миючими засобами, Штепа В. М., Левчук А. П., Кот Р. Є., Гондарук С. В. (2013)
Драганов Б. Х. - Динамика диффузии вредных выбросов в атмосфере (2013)
Драганов Б. Х. - Статистический анализ солнечной радиации, Козырский В. В. (2013)
Коробський В. В. - Закономірності зміни перехідного опору і корозійної тривкості зразків контактних матеріалів під впливом хімічно активних компонентів атмосфери тваринницьких приміщень, Лапшин С. О. (2013)
Лазоренко В. О. - Експериментальне дослідження теплофізичних характеристик теплозахисних екранів радіаторів системи водяного опалення (2013)
Лазоренко В. О. - Енергозбереження в системах теплопостачання теплиць на основі технології теплових труб (2013)
Омельчук А. О. - Оптимізація параметрів джерел реактивної потужності в розподільчих електричних мережах, Скрипник А. М., Савченко Б. П. (2013)
Опришко О. О. - Використання сонячної енергії для пасивного обігріву будівель взимку, Зубков І. С. (2013)
Осипенко В. В. - Архітектура й концептуальна реалізація програмної системи insart для індуктивних технологій системних інфрмаційно-аналітичних досліджень, Булгакова О. С., Зосімов В. В. (2013)
Стеценко Д. О. - Концептуальні основи розробки інтелектуальних алгоритмів управління брагоректифікаційною установкою, Смітюх Я. В. (2013)
Феофілов І. В. - Аналіз когенераційного енергопостачання за відсутності зв’язку з єдиною електромережею (2013)
Шквар Є. О. - Методи енергозбереження в транспортній галузі та шляхи їх оптимізації на основі математичного моделювання, Зінченко Д. М., Зілінка В. В., Саченко М. А., Кравченко В. В., Шевченко С. О. (2013)
Берека О. М. - Рух зернової маси в камері обробки під дією сильного електричного поля, Науменко О. В. (2014)
Берека О. М. - Аналіз режимних параметрів знезаражуючої обробки зернової маси в електричному полі високої напруженості змінного струму, Жильцов А. В., Усенко С. М. (2014)
Горобець В. Г. - Розробка системи опалення та математичної моделі процесів тепло- і масопереносу в теплицях з використанням альтернативних джерел енергії, Яценко О. В. (2014)
Долинский А. А. - К вопросу об энтропии тепломасообменных процессов, Драганов Б. Х., Морозюк Т. В. (2014)
Драганов Б. Х. - Этапы развития понятия энтропии на основе равновесной термодинамики (2014)
Драганов Б. Х. - Этапы развития понятия энтропии на основе неравновесной и нелинейной термодинамики (2014)
Киктев Н. А. - Методика построения системы отображения процесса автоматизации участкового конвейерного транспорта, Савицкая Я. А., Чичикало Н. И. (2014)
Луцик І. Б. - Альтернативні енергоустановки для автотранспорту, Фендьо О. М., Іскерський І. С. (2014)
Осипенко В. В. - Два підходи до розв’язання задачі кластеризації у широкому сенсі з позицій індуктивного моделювання (2014)
Осташевський С. А. - Приборы для исследования управляющих действий водителя и ответных реакций автомобиля (2014)
Скоробогатов Д. В. - Визначення витрат палива при роботі плуга з дисковим подрібнювачем (2014)
Чорна Ю. О. - Моделювання періодичного процесу вирощування хлібопекарських дріжджів з використанням мови uml, Трегуб В. Г. (2014)
Куценко Ю. М. - Автоматизація електротехнічної та магнітної систем стимуляції розвитку рослин в теплицях (2014)
Назаренко І. П. - Дослідження джерела живлення для пристроїв електричного очищення та сепарації слабопровідних суспензій (2014)
Опришко О. О. - Спосіб видалення снігу з поверхні оптично прозорих дахів теплиць із використанням теплового випромінювання, Цицюрський Ю. Л., Зубков І. С. (2014)
Осінов С. М. - До питання ідентифікації параметрів біотехнічних систем (2014)
Петренко А. В. - Лабораторний стенд дослідження ефективності перетворення оптичного випромінювання в електроенергію, Скрипник А. М., Абрамчук Р. І., Горбачевський С. І. (2014)
Рамш В. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики молочних сепараторів (2014)
Шатохіна Ю. В. - Дослідження кореляції між показниками стічної води для оперативного контролю ХСК і завислих речовин, Ковальов О. В. (2014)
Штепа В. М. - Обгрунтування алгоритму експериментально-аналітичних досліджень режимів електротехнічної очистки стічних вод агропромислових об’єктів з метою побудови енергоефективних систем управління (2014)
Бархатов О .М. - Коронно-розрядний електроозонатор для безперервної дезінфекції яєць в інкубаторі, Ковальчук І. М., Румянцев О. О., Сливка Ю. В., Попов А .О. (2014)
Берека О. М. - Повний струм зернової маси під дією змінного електричного поля високої напруженості, Усенко С. М. (2014)
Бобрівник К. Є. - Проектування віртуальної навчальної лабораторії для студентів технічно-технологічних спеціальностей, Гладка М. В., Кіктєв М. О. (2014)
Богатирьов Ю. О. - Розрахунок розподілу магнітного поля індукційних пристроїв виявлення феромагнітних тіл, Гулевський В. Б. (2014)
Гулевський В. Б. - До питання удосконалення пристроїв передпосівної обробки насіння, Богатирьов Ю. О., Кузнецов І. О. (2014)
Драганов Б. Х. - Анализ динамики и теплообмена паровых пузырьков в газожидкостной среде, Алмаев Р. А. (2014)
Драганов Б. Х. - Основи приготування ефективних добрив і агрохімікатів методом дискретно-імпульсного вводу енергії, Борхаленко Ю. А. (2014)
Дубровин А. В. - Автоматизация применения технологических индексов эффективности производства при управлении процессами птицеводства, Гусев В. А. (2014)
Зілінка В. В. - Покращення енергозбереження в авіаційній транспортній галузі шляхом застосування при проектуванні технологій паралельних обчислень, Шквар Є. О. (2014)
Коваленко Л. Р. - Дослідження електрофізичного впливу обробки поливної води і розчинів на ріст та розвиток рослин, Коваленко О. І. (2014)
Крупко В. А. - Дослідження властивостей експерементального замінника мінерального порошка, виготовленого з осаду активного мулу комплексу очисних споруд м. Чернігова, Ковальчук В. І., Острянська Н. І. (2014)
Кунденко Н. П. - Измерения электрофизических параметров биологических объектов, Кунденко А. Н. (2014)
Кушлик Р. В. - Обгрунтування необхідного і достатнього комплексу експрес-методів для достовірного розпізнавання стану працюючих моторних олив с.г. техніки, Стьопін Ю. О., Кушлик Р. Р. (2014)
Луцик І. Б. - Використання нейронечітких технологій в системах керування електротехнологічними комплексами (2014)
Мирошник А. А. - Распознавание типа несинусоидальных искажений с помощью нейронной сети (2014)
Мірошник О. В. - Прогнозування обсягів недовідпуску електроенергії в аварійних режимах на базі штучних нейронних мереж, Мороз О. М. (2014)
Мунтян В. О. - Теоретичний аналіз взаємодії низькоенергетичного електромагнітного випромінювання з біооб’єктами, Коваль Д. М. (2014)
Мунтян В. О. - Аналіз взаємодії електростатичного поля з біооб’єктами сферичної форми сільськогосподарського призначення, Лисенко О. В., Адамова С. В. (2014)
Ободович О. М. - Моделювання розподілу полів температур та напружень зсуву вздовж поверхні дискової насадки роторно-дискового плівкового випарного апарата, Ружинська Л. І., Костик С. І. (2014)
Ободович А. Н. - Особенности переработки влажного зерна в роторно-пульсационном аппарате (РПА), Лымарь А. Ю. (2014)
Посудін Ю. І. - Причини, наслідки та перспективи зростання середньої температури повітря у світі, в Україні та Києві (2014)
Скрипник А. В. - Вітроенергетичні установки як альтернатива енергозаощаджуючих технологій та енергозабезпечення, Сабіщенко О. В., Корецький С. Л. (2014)
Стьопін Ю. О. - Дослідження роботи асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг в усталених режимах, Кушлик Р. В., Пєрова Н. П. (2014)
Федюшко Ю. М. - Анализ возможностей достижения требуемых спектральных характеристик синтезатора частоты, Борохов И. В. (2014)
Федюшко Ю. М. - Взаимодействие монохроматической звуковой волны с биологическим объектом в криоконсервирующей среде (2014)
Шворов С. А. - Система керування процесом завантаження біомаси та спеціальних домішок в біореактор для отримання максимальних об’ємів біогазу та органічних добрив, Охріменко П. Г., Чирченко Д. В. (2014)
Pizniur O. - Ensuring dynamic stability of constant power loads in future dc distribution power systems using active damping, Shan Z., Jatskevich J. (2014)
Берека О. М. - Екологічно безпечні електротехнології знезараження та покращення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур, Усенко С. М. (2014)
Гладка М. В. - Використання fuzzy-технології при створенні плану проектних робіт (2014)
Іноземцев Г. Б. - Математична модель динаміки руху живильного розчину в електростатичному полі, Жильцов А. В., Ващишин С. Д. (2014)
Кіктєв М. О. - Інформаційна підсистема розрахунку доцільності фінансування заходів з підвищення безпеки вузлів конвеєрів (2014)
Кондратенко І. П. - Розрахунок параметрів контура для створення притискаючого зусилля в електротехнічному комплексі для зниження залишкових напружень, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2014)
Куценко Ю. М. - Вплив відхилення напруги на роботу електроприводу дробарки (2014)
Луцька Н. М. - Дослідження робастності оптимальної системи керування тепловим об’єктом (2014)
Пальчик А. О. - Утилізація діоксиду вуглецю шляхом промислового вирощування мікроводоростей в енергосистемі на базі паливного елементу, Бурега Н. В., Фендьо О. М. (2014)
Постнікова М. В. - Практичні рекомендації шляхів зниження витрат електроенергії в умовах експлуатації на зернопунктах (2014)
Савченко В. В. - Транспорт іонів у клітині рослини під дією магнітного поля (2014)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики скребкових транспортерів (2014)
Федяй Б. М. - Повітрообмін в тваринницьких приміщеннях з гумовим підлоговим покриттям (2014)
Червінський Л. С. - Експериментальна установка для дослідження впливу зміни спектру оптичного випромінювання на зростання тепличних рослин, Луцак Я. М. (2014)
Драганов Б. Х. - Анализ эффективности энергетических систем методом графовых построений (2015)
Червинский Л. С. - Определение критерия эффективности биологического действия оптического излучения на животный организм, Радько И. П. (2015)
Чміль А. І. - Управління і погодження антропогенної дії з режимами природокористування на тваринницьких комплексах (2015)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення напруги на технологічні та енергетичні характеристики змішувачів кормів, Савченко В. В., Бунько В. Я. (2015)
Dudnyk A. - Automated control system in greenhouse with neural network predictions of external disturbances (2015)
Макаревич С. С. - Особенности компенсированных асинхронных машин при различном числе их фаз, Чуенко Р. Н. (2015)
Василенков В. Є. - Системи водопостачання в сільському господарстві і їх технологічне оснащення (2015)
Рутило М. І. - Моделювання процесів дозування компонентів сумішей у твердобіопаливних технологіях (2015)
Антипов Є. О. - Комбінована система енергозабезпечення споживачів із застосуванням традиційних та альтернативних джерел і акумуляторів енергії (2015)
Червінський Л. С. - Щодо доцільності застосування ультрафіолетового випромінювання в процесі вирощування рослин в спорудах закритого грунту, Сторожук Л. О., Луцак Я. М. (2015)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на зміну окислювально-відновного потенціалу водних розчинів, Синявський О. Ю., Назаренко І. П. (2015)
Драганов Б. Х. - Оптимизация энергетических систем методом топологических моделей (2015)
Усенко С. М. - Використанням сильних електричних полів в зерновій галузі (2015)
Осінов С. М. - Особливості інтелектуалізації комп’ютерно-інтегрованих виробництв на основі багатомірних нечітких регуляторів (2015)
Чуєнко Р. М. - Технологія модернізації асинхронних двигунів з використанням внутрішньої ємнісної компенсації реактивної потужності (2015)
Маноха Л. Ю. - Дослідження моделі ремонтного відділу хлібопекарного підприємства в середовищі ANYLOGIC, Ліманська Н. В., Рудь С. В. (2015)
Савченко В. В. - Вплив якості електричної енергії на технологічні процеси в рослинництві, Синявський О. Ю. (2015)
Дудник А. О. - Принципи побудови систем керування електротехнічними комплексами аграрних виробництв, Лисенко В. П. (2015)
Червінський Л. С. - Теоретичні аспекти дії енергії оптичного випромінювання на структури біологічних об’єктів, Романенко О. І., Луцак Я. М., Назаренко І. П. (2015)
Сторожук Л. О. - Інженерна діяльність в сучасних умовах сільськогосподарського виробництва, Червінский Л. С. (2015)
Рутило М. І. - Контроль температурних режимів роботи термоелектричних модулів у когенераційних установках (2015)
Кіктєв М. О. - Використання довідникової бази даних для тягового розрахунку конвеєрів, що проектуються (2015)
Zhiltsov А. - Numerical calculation of magnetic field induction in the work area linear permanent magnet motor with a massive conductor in by the integral equations method, Sorokin D. (2015)
Кирилович В. А. - Система техніко-економічних критеріїв як основа умов критеріальної реалізованості при автоматизованому синтезі роботизованих механоскладльних технологій (2015)
Драганов Б. Х. - К вопросу о динамике приземной атмосферы (2015)
Штепа В. Н. - Экспериментальное обоснование конструкции установки для электрохимического изменения свойств водных растворов (на примере гальваностоков), Кот Р. Е. (2015)
Чміль А. І. - Оптимізація енерговитрат ручної праці в тваринництві (2015)
Bolbot I. - Exergoeconomic optimization of power systems (2015)
Чуєнко Р. М. - Електромеханічний комплекс з компенсованими асинхронними машинами, Макаревич С. С., Гаврилюк В. В. (2015)
Синявський О. Ю. - Вплив якості електричної енергії на технологічні процеси в тваринництві, Савченко В. В. (2015)
Драганов Б. Х. - Гелиоадсобционные системы теплохладоснабжения (2015)
Гаврилюк В. В. - Моделювання робочих та механічної характеристик компенсованого асинхронного двигуна в програмному середовищі MATLAB Simulink (2015)
Шеліманова О. В. - Використання енергії сонця для сушіння сільськогосподарської продукції (2015)
Шіхабутінова О. В. - Трикамерна піч для спалювання суміші торфу з відходами деревини (2015)
Василенков В. Є. - Дослідження деяких гідравлічних явищ за допомогою моделей (2015)
Гай О. В. - Порівняльний аналіз ефективності застосування програмних продуктів щодо розміщення вакуумних реклоузерів у розподільних мережах, Заводовський О. О., Петров П. В. (2015)
Кирилович В. А. - Умови параметричної реалізованості при автоматизованому синтезі роботизованих механоскладальних технологій (2015)
Содержание (2012)
Михальченко В. П. - О корреляции механических свойств алмазоподобных полупроводниковых соединений с решеточной теплопроводностью (2012)
Горский П. В. - Влияние зарядового упорядочения на термоЭДС слоистых кристаллов в квантующем магнитном поле (2012)
Рогачева Е. И. - Размерные эффекты в тонких пленках PbSe, Нащекина О. Н., Ольховская С. И., Дресселхаус М.С. (2012)
Лаврентьев М. Г. - Расчетно-экспериментальное исследование формирования структуры термоэлектрического материала на основе твердых растворов халькогенидов висмута и сурьмы, полученного методом горячей экструзии, Освенский В. Б., Меженный М. В., Простомолотов А. И., Бублик В. Т., Табачкова Н. Ю. (2012)
Красуцкая Н. С. - Влияние замещения кобальта на микроструктуру и свойства керамики на основе Na0.9CoO2, Клындюк А. И. (2012)
Житинская М. К. - Квазилокальные примесные состояния в термоэлектрических соединениях на основе Bi2Te3, Исполов Ю. Г., Немов С. А., Мухтарова A. A., Свечникова Т. Е. (2012)
Струтинская Л. Т. - Влияние вибрации на однородность термоэлектрических материалов на основе Вi2Те3, выращенных методом вертикальной зонной плавки (2012)
Анатычук Л. И. - Исследование влияния термоэлектрического тепломера на определение тепловыделения человека, Кобылянский Р. Р. (2012)
Михайловский В. Я. - Термоэлектрические каскадные модули из материалов на основе Bi2Te3-PbTe-TAGS, Билинский-Слотыло В. Р. (2012)
Анатычук Л. И. - Энергетические и экономические показатели термоэлектрических генераторных модулей на основе Bi-Te для рекуперации отходов тепла, Кузь Р. В., Хванг Дж. Д. (2012)
Анатычук Л. И. - О влиянии системы теплообмена на КПД термоэлектрического генератора, Прибыла А. В. (2012)
Кузь Р. В. - Система мониторинга параметров движущегося автомобиля (2012)
Тащук Д. Д. - Оптимизация распределения температуры в термоэлектрическом измерительном преобразователе (2012)
Микитюк П. Д. - Термоэлектрический источник питания для систем охранной сигнализации (2012)
Гыщук В. С. - Электронный регистратор сигналов сенсоров теплового потока человека (2012)
Байст Ричард (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Мамедов Мурад Мамедович (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Рогачева Елена Ивановна (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Титул, зміст (2015)
Головко Ю. - Митні архіви останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст.: особливості джерелознавчої реконструкції (на прикладі митних установ Південної України) (2015)
Жукова О. - Бізнес-архіви та їх роль у дослідженні історії підприємництва: зарубіжний досвід (2015)
Калакура Я. - Українське архівознавство: критерії національного (2015)
Клименко Т. - Пріоритетні напрями діяльності обласних архівних установ України на сучасному етапі їх розвитку (2015)
Клімчук О. - Законодавче забезпечення архівного зберігання електронних документів в Україні (2015)
Макієнко О. - Роль особливої Всеукраїнської архівної комісії та її місцевих інституцій у розвитку архівної справи в регіонах України (2015)
Барбарчук В. - Противодействие фальсификации документов в условиях межгосударственной интеграции: зарубежный опыт (2015)
Бойко В. - Основні напрями уніфікації офіційних документів в Україні у Нові та Новітні часи (2015)
Гаращук Т. - Становлення та діяльність Волинського дворянського депутатського зібрання: діловодний аспект (кін. XVIII – поч. ХХ ст.) (2015)
Yemel’yanova T. - An Аudiovisual Document – Audiovisual Heritage: Concepts Correlation (2015)
Загорецька О. - Аналіз структури і змісту основних локальних нормативних документів служби діловодства (2015)
Ковтанюк Ю. - Чи потрібні такі зміни до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг": питання до обговорення (2015)
Лаба О. - До проблем організації електронного діловодства в Україні (2015)
Петрова І. - Організація роботи з електронними зверненнями громадян в сучасній Україні, Тімотіна Д. (2015)
Гаранін О. - Історія Спілки архівістів України за документами Центрального державного архіву громадських об’єднань України (1990–2001), Бабіна Н. (2015)
Гінзбург О. - Кореспонденції громадян на адресу республіканського та союзного партійного керівництва доби перебудови як історичне джерело (за документами фонду Центрального комітету Компартії України ЦДАГО України) (2015)
Gorbatiuk M. - The Central Bureau of Refugees from Ukraine in Tarnów and its Affiliates: Origin, Structure, Activities (1920–1922) (2015)
Грищенко Т. - Комплекс архівних документів з історії вивчення Сільськогосподарського вченого комітету України та його інформаційний потенціал (2015)
Лазарович М. - Нормативно-правове забезпечення боротьби Української Центральної Ради та Другого Гетьманату проти єврейських погромів (1917–1918) (2015)
Оніпко Т. А. - Історія Сампсоніївської церкви м. Полтави в документах Державного архіву Полтавської області, Оніпко Т. В. (2015)
Свердлик З. - Оганізаційна структура та кадровий склад органів міського самоврядування міста Києва у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. (2015)
Москальов Д. - Особливості російської антикварної практики др. пол. XVIII – сер. XIX cт. (2015)
Отамась І. - Журнали "Радянська Україна" та "Червоне село" 20–30-х рр. ХХ ст. як джерело дослідження діловодства в Україні (на прикладі Черкаського регіону) (2015)
Іщук А. - Історик-архівіст А. Кентій: життєвий шлях та основні напрямки діяльності (2015)
Гілязетдінов Р. - Архівні джерела про життя та діяльність М. М. Вольфа – видатного організатора аграрної науки (2015)
Марченко Н. - Станіслав Косіор як провідник більшовицької репресивної політики в 1937 р. (2015)
Петренко І. - Віра Жук – відомий вітчизняний історик-архівіст (2015)
Халецька Л. - Маловідомі сторінки життя і діяльності В. Ф. Боброва за документами фонду особового походження Державного архіву м. Києва (2015)
Галатир В. - Документи Державного архіву Київської області як джерело дослідження проблеми становлення місцевих органів державної влади в Київській губернії у квітні–грудні 1918 р. (2015)
Колєчкін В. - Заходи з відновлення поголів’я худоби у період визволення Кіровоградської області від німецько-нацистських окупантів (січень–листопад 1944 р.) (2015)
Урядник С. - Епідемічна ситуація в Київській губернії в роки Першої світової війни мовою документів Державного архіву Київської області (2015)
Antonenko V. - 2015 Summer Institute on Conducting Archival Research (2015)
Середюк Т. - Новий методичний посібник з організації науково-дослідної роботи в архівах (рец. на кн.: Кобута С. Й., Соловка Л. М. Організація пошукової і дослідницької роботи в архівах: на прикладі Державного архіву Івано-Франківської області : наук.-метод. посіб. – Івано-Франківськ, 2014. – 70 с.) (2015)
Мага І. - Сергій Георгійович Кулешов: фундатор вітчизняного документознавства. Історико-біографічний нарис до 65-ти річчя від дня народження та 19-ти річчя роботи в УНДІАСД, Горбатюк М. (2015)
Світлій пам’яті Лініни Павлівни Одинокої (2015)
Відомості про авторів (2015)
Пшук Н. Г. - Особистісні особливості хворих із професійною патологією органів дихання та периферичної нервової системи, Белов О. О. (2015)
Филипович В. И. - Предикторы жизнестойкости личности при неврозах и в норме (2015)
Дроздова І. В. - Особливості характеру хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного інсульту, Храмцова В. В., Гончар Ю. А., Яновська С. Я. (2015)
Корнієнко О. В. - Індивідуально-типологічний (інтровертований) і факторно-порівняльний аналіз психосоматичного здоров'я студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015)
Марута О. С. - Взаємозв'язок копінг-поведінки і антиципаційної спроможності у хворих із невротичною патологією (2015)
Піонтковська О. В. - Загальні засади медико-психологічного супроводу онкологічних хворих (2015)
Варібрус О. А. - Порівняльний аналіз клінічної феноменології розладів психоемоційної сфери у жінок із тиреопатіями (2015)
Фальова О. Є. - Взаємозв'язок самоактуалізації та особливостей психоемоційної сфери у жінок при різних станах сімейної кризи (2015)
Марута Н. О. - Патопсихологічні особливості тривоги у структурі невротичних розладів, Панько Т. В., Каленська Г. Ю., Федченко В. Ю., Денисенко М. М. (2015)
Животовська Л. В. - Аналіз сімейного здоров'я при шизофренії в одного з батьків, Казаков О. А., Борисенко В. В. (2015)
Рахман Л. В. - Клінічний профіль і моделі родинної взаємодії при терапевтично резистентних депресіях (2015)
Пшук Є. Я. - Контекстуальні чинники формування ресурсу сімейної підтримки пацієнтів із параноїдною шизофренією (2015)
Підлубний В. Л. - Особливості якості життя та соціального функціонування працівників промисловості з органічними непсихотичними психічними розладами (2015)
Лисконог А. Г. - Основные модели психопатогенеза провокаций кардиогенных обострений психотических эпизодов депрессивно-параноидной структуры в геронтопсихиатрической клинике (2015)
Широков О. В. - Комплексне лікування та психосоціальна реабілітація хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом (2015)
Кудинова Е. И. - Особенности психотерапевтической коррекции эмоциональных нарушений у больных с паническими расстройствами (2015)
Балка Л. О. - "Мала психотерапія" як базовий медико-психологічний ресурс при роботі з пацієнтами із сечокам'яною хворобою (2015)
Черная Т. С. - Клиника, диагностика и принципы психотерапии тревожно-фобических расстройств (2015)
Гибнер С. М. - Сексуальные дисфункция и дезадаптация у мужчин с нарушениями психосексуального развития (2015)
Ярий В. В. - Психоемоційний стан і рівень психосоціального стресу у дружин пацієнтів з алкогольною залежністю (2015)
Астіоненко І. О. - Використання барицентричних координат при моделюванні серендипової поверхні, Гучек П. Й., Литвиненко О. І., Тулученко Г. Я. (2015)
Аушева Н. М. - Моделювання кривих Безьє на основі уявних дотичних, Гурін А. Л. (2015)
Бадаєв Ю. І. - Моделювання плоскої кривої із заданим законом кривини, Ганношина І. М. (2015)
Ванін В. В. - Опис стійких положень динамічних систем засобами фрактальної апроксимації, Залевська О. В. (2015)
Верещага В. М. - Визначення площі сегмента, обмеженого дугою кривої, Павленко О. М., Чураков А. Я., Лебідько О. С. (2015)
Воронцов О. В. - Рекурентні формули синусоїди у формуванні одновимірних геометричних образів, Тулупова Л. О. (2015)
Гурідова В. О. - Геометрична модель лінійчатої поверхні грунтообробного робочого органу змінної кривини (2015)
Дашкевич А. О. - Розв’язання завдань двовимірного пакування об'єктів довільної геометричної форми методом роя частин, Охотська О. В., Анісімов К. В. (2015)
Єремєєв В. С. - Геометрична модель коливальних процесів в двовимірній гратці математичних маятників, Кузьминов В. В. (2015)
Злоба В. В. - Геометричне моделювання кліматичного районування території України за періодом охолодження, Сергейчук О. В. (2015)
Ісмаілова Н. П. - Діаграма гвинта та її застосування до визначення спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію, Підкоритов А. М. (2015)
Карпенко В. С. - Геометричні основи побудови зображень у дзеркальній площині (2015)
Ковтун О. М. - Поліноміальна крива третього степеня із управляючими точками, що належать кривій (2015)
Кремець Я. С. - Теорема Клеро для побудови геодезичних ліній у функції довжини дуги на поверхнях обертання (2015)
Крисько А. А. - Геометричні основи конструювання одномірного обводу через k наперед заданих точок у БН-численні, Конопацький Є. В., Чураков А. Я. (2015)
Куценко Л. М. - Визначення критичних значень параметрів диференціальних рівнянь коливань за допомогою кривин фазових траєкторій, Семків О. М. (2015)
Лісун І. С. - Розробка геометричних трансформованих моделей на базі основних систем (2015)
Мартинов В. Л. - Моделювання оптимальних геометричних параметрів теплоізоляційної оболонки енергоефективних будівель (2015)
Несвідомін А. В. - Моделювання руху частинки по шорсткій горизонтальній площині, яка здійснює прямолінійні коливальні переміщення (2015)
Ницын А. Ю. - Выбор расстояния от центра проецирования до артинной плоскости в геометрическом аппарате ерспективы (2015)
Радомцев Д. О. - Визначення типів небозводів для території західної частини України у відповідності до ДСТУ ISO 15469:2008 "Розподіл яскравості денного світла" (2015)
Самарін В. О. - Розрахунок променевого випромінювання одиночної круглоребристої труби (2015)
Сухарькова О. І. - Дослідження динаміки математичної моделі вагона залежно від його швидкості, Руденко С. Ю. (2015)
Сухарькова О. І. - Дослідження кривинами фазових траєкторій коливань точки на колі, що обертається (2015)
Табакова І. С. - Геодезичне намотування корда шини з врахуванням її форми під навантаженням (2015)
Холковський Ю. Р. - Класифікація просторових форм, що моделюються на основі дискретно-інтерполяційного методу (2015)
Шоман О. В. - Проблеми використання геометричних методів у дослідженнях альтернативної енергетики, Даниленко В. Я. (2015)
Юрченко В. В. - Постанова проблеми геометричного моделювання аналітичного розв’язання задач синтетичної геометрії засобами БН-числення, Балюба І. Г., Караєв О. Г. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Панорама (2015)
УЗ у цифрах (2015)
Микола Снітко: "Усі зусилля будуть спрямовані на оздоровлення залізничної галузі" (2015)
Кравченко О. - Вітчизняні заводи готові забезпечити залізницю колійними машинами (2015)
Наливайко М. - Стан колійного господарства залізниць України (2015)
Владимир Балахонов: "Основная задача любого реформирования — снизить затраты и повысить эффективность работы" (2015)
Володимир Скобленко: "Ми прекрасно розуміємо соціальну значущість приміських перевезень" (2015)
Олег Бунчуков: "Майбутнє починається сьогодні" (2015)
Киричок В. - Мерефо-Херсонський міст (2015)
Краснова В. - Крюківський міст — візитка Кременчука (2015)
Павлов А. - Магистраль Рени – Одесса – Балтика: перспективы Шелкового пути в Украине (2015)
Войченко Т. - Взаємодія суміжних видів транспорту у вузлових транспортно-вантажних центрах (2015)
Віталій Маліцький: "У ПАТ "Українська залізниця" буде нова система оплати праці" (2015)
Ейтутіс Г. - Продуктивність як ефективність роботи залізниць України, Никифорук О, Карпов В. (2015)
Бортнік А. - Досвід ефективного використання гіркового комплексу (2015)
Осовик В. - Безпека руху під контролем нових систем МПЦ-У та МАБ-У (2015)
Валерій Сусленко: "Необхідно створити єдину корпоративну систему управління охороною праці для ПАТ "Українська залізниця" (2015)
Яковенко В. - Удосконалення залізничної інфраструктури (2015)
Бойко Г. - Особливості залучення інвестицій для реалізації енергозберігаючих проектів на підприємствах залізничного транспорту України. Частина І, Мелешко М. (2015)
Бурдо О. Г. - Технологии направленного энергетического действия в АПК (2015)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция процессов разделения широкой фракции легких углеводородов и пропан-пропиленовой фракции на установках газофракционирования и компримирования, Маатоук А., Васильев М. А. (2015)
Корнієнко Я. М. - Математичне моделювання процесу створення ретуру при виробництві органо-мінеральних композитів, Степанюк А. Р. (2015)
Корнієнко Я. М. - Оцінка ефективності регенерації відпрацьованих рулонованих мембранних модулів, Гулієнко С. В., Лялька М. О. (2015)
Ульєв Л. М. - Енергетичне обстеження систем рекуперативного теплообміну установки стабілізації нафти з використанням методу пінч-аналізу, Кержакова М. О. (2015)
Терзиев С. Г. - Инновационные теплотехнологии производства кофепродуктов (2015)
Герега А. Н. - Размерности: генезис представлений и физические приложения (2015)
Бурдо О. Г. - Моделирование процесса кристаллизации с учетом структуры поверхности блока льда, Тришин Ф. А., Герега А. Н. (2015)
Петрушка І. М. - Методи прогнозування сорбційних процесів з використанням природних сорбентів, Мальований М. С., Ятчишин Ю. Й., Петрушка К. І. (2015)
Радченко Н. Л. - Новые подходы в области очистки промышленных сточных вод (2015)
Безбах И. В. - Моделирование процесса сушки пшеницы в сушилке на базе вращающегося термосифона, Воскресенская Е. В. (2015)
Ляпощенко О. О. - Моделювання процесів сепарації та розробка методики розрахунку трифазного сепаратора, Павленко І. В., Усик Р. Ю., Дем'яненко М.М. (2015)
Самойчук К. О. - Підвищення ефективності струминного гомогенізатору молока з роздільною подачею вершків, Ковальов О. О. (2015)
Зыков А. В. - Моделирование процессов сушки на основе механизма капиллярного торможения, Смирнов Г. Ф. (2015)
Дячок В. В. - Масообмін при культивуванні мікроводоростей, Запорожець Ю. В., Левко О. Б. (2015)
Степанюк А. Р. - Моделювання процесу створення комплексних мінерально-органічних добрив з використанням кісткового борошна, Марушевський С. О. (2015)
Берник І. М. - Енергетика кавітаційної обробки технологічного середовища (2015)
Бошкова И. Л. - Оценка длительности предпосевной обработки семян в микроволновом поле, Волгушева Н. В. (2015)
Бандура В. М. - Моделювання процесу вібраційного сушіння соняшнику при використанні теорії подібності, Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. (2015)
Янаков В. П. - Определение величин процесса перемешивания хлебопекарного, кондитерского и макаронного теста (2015)
Дейниченко Г. В. - Моделирование мембранных технологий в процессе концентрирования белково-углеводного молочного сырья, Мазняк З. А., Гузенко В. В. (2015)
Коник А. В. - Дослідження впливу механізмів ДІВЕ на зміну фізико-хімічних властивостей води, молока та при відновленні сухих молочних продуктів (2015)
Безбах И. В. - Оптимизация работы выпарного аппарата на базе вращающегося термосифона, Омар Саид Ахмед (2015)
Косой Б. В. - Проблемы моделирования процессов теплообмена в микроструктурах (2015)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция процессов выделения бензол-толуол-ксилольной фракции и гидродеалкилата в производстве бензола, Ильченко М. В. (2015)
Гумницький Я. М. - Розчинення твердих тіл у трифазній системі, утвореній вакуумуванням, Симак Д. М., Нагурський О. А. (2015)
Гумницький Я. М. - Кінетика адсорбції альбуміну природним цеолітом, Гивлюд А. М., Сабадаш В. В. (2015)
Корнієнко Я. М. - Особливості моделювання безперервного процесу утворення азотно-кальцієво-гумінових добрив, Сачок Р. В. (2015)
Ткаченко С. Й. - Метод раціоналазації використання вторинної теплової енергії в системі з парком резервуарів, Дишлюк С. В., Пішеніна Н. В. (2015)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних процесу виробництва карбаміду, Яценко О. О., Шпилька В. М. (2015)
Цюра Н. Я. - Гідродинаміка стаціонарного шару залізного купоросу, Атаманюк В. М. (2015)
Барна І. Р. - Внутрішньодифузійне масоперенесення під час фільтраційного сушіння шлаку теплових електростанцій, Атаманюк В. М., Матківська І. Р. (2015)
Корнієнко Я. М. - Кінетика процесу створення органо-мінерально-гумінових добрив, Сачок Р. В., Гайдай С. С., Мартинюк О. В., Куріньовський О. В., Любека А. М. (2015)
Анісімов В. В. - Експериментальне дослідження інтенсивності кавітації в соплі Вентурі, Єрмаков П. П. (2015)
Гиренко Д. В. - Энергоэффективная технология синтеза низкоконцентрированных растворов гипохлорита натрия для медицины и ветеринарии, Демянчук Е. А. (2015)
Дубовкіна І. О. - Вплив високочастотних гідродинамічних коливань на властивості водно-етанольних сумішей (2015)
Степанюк А. Р. - Переваги застосування органо-мінеральних гумінових добрив в присутності кісткового борошна, Марушевський С. О. (2015)
Попович А. Г. - Процес створення ретуру при виробництві органо-мінеральних гумінових добрив в присутності органічних і мінеральних домішок, Степанюк А. Р. (2015)
Попович А. Г. - Дослідження процесу створення ретурну при виробництві органо-мінеральних гумінових добрив в присутності органічних і мінеральних домішок, Степанюк А. Р. (2015)
Москаленко К. В. - Гранулирование в вихревом взвешенном слое: анализ конструкций грануляторов и перспективы развития технологии, Ведмедера В. С., Артюхов А. Е., Покотыло В. Н. (2015)
Мосюк М. І. - Кінетика фільтраційного сушіння подрібненої деревини, Псюк Ю. Я., Рудей І. А. (2015)
Андрейко Л. В. - Стратегії очуження та одомашнення при перекладі інтертекстуальних одиниць в художньому творі (2015)
Багацька О. В. - Алоетноніми в сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти, Орлова Н. С. (2015)
Dehtiarova L. - Qualia oder linguischtisch-kulturelle Besonderheiten der Wahrnehmung der schwarzen Farbe (2015)
Дубовий К. В. - Помилки і втрати у закадровому перекладі художнього фільму (2015)
Кисленко А. Ю. - Емотивність електронних текстів-відгуків в перекладах з англійської на українську, Вашист К. М. (2015)
Кхеліл О. І. - Формально-синтаксична характеристика умовного сполучника домінантного типу в середньоанглійській мові (2015)
Косенко Ю. В. - Вербалізація лінгвокультурного концепту "fashion" в англомовному газетному дискурсі, Коробка А. (2015)
Медвідь О. М. - Лінгвістичний модус культурем (на прикладі повісті Івана Франка "Захар Беркут"), Ткаченко Я. Ю. (2015)
Nazarenko O. - Etymological Roots of Proper Names in Fairy Tale Discourse (Based on the Novel by J. Rowling "Harry Potter and the Order of the Phoenix”), Ivanenko O. (2015)
Недосека А. М. - Аксіологічні характеристики фразеологізмів в англомовному художньому дискурсі, Косенко Ю. В. (2015)
Подолкова С. В. - Мовленнєвий акт як компонент прагматичного аспекту науково-технічних текстів (2015)
Hunter L. - English Speech Innovations in the XXI Century, Vashyst K., Khodtseva A. (2015)
Швачко С. О. - Вербальні та невербальні засоби категоризації негації, Кобякова І. К., Сахарова Н. І. (2015)
Bravi R. - An Excursus on Truth and Language in Paul Celan (2015)
Рудич Ф. М. - Сучасні виклики, що постали перед владою: спроба політологічного аналізу (2012)
Пахарєв А. Д. - Передумови становлення української державності в подіях ХХ століття: іторико-політологічний аспект (2012)
Ганжуров Ю. С. - Україна в контексті основних комунікацій державотворення, або Яку країну ми будуємо (2012)
Зеленько Г. І. - Політична динаміка в країнах Центрально-Східної Європи в умовах кризи в Європейському Союзі (2012)
Кочубей Л. О. - Франція: сучасні дискусії про національну ідентичність (2012)
Ткач Д. І. - Роль особистого фактора у започаткуванні українсько-угорських стосунків (2012)
Кудряченко А. І. - Засади демократичного дискурсу: методологічна розвилка (2012)
Щербенко Е. В. - Вивчення політичного дискурсу: методологічна розвилка (2012)
Кононенко Н. В. - Базові контури парадигми новітньої російської ідеології (2012)
Ляшенко Т. М. - Ідеологічне підґрунтя побудови державності в Узбекистані та Таджикистані (2012)
Мачуський В. А. - Витоки та еволюція грузино-осетинського конфлікту (2012)
Балабан Р. В. - Конфігурація влади та бізнесу в Україні (2012)
Брехаря С. Г. - Взаємовідносини влади та бізнесу в Республіці Казахстан (2012)
Мілова М. І. - Громадянське суспільство в Україні: три умови переходу до порядку "відкритого доступу", Димова О. В. (2012)
Неліпа Д. В. - Застосування дискримінантного підходу при проведенні системного аналізу в політології (2012)
Черінько І. П. - Аналіз загроз утвердженню України як єдиної держави (2012)
Андрущенко Т. В. - Роль національних держав у цивілізаційних конфліктах (2012)
Кирюшко М. І. - Актуальність модернізації політики держави щодо релігії та релігійних організацій в Україні (на прикладі ісламських інститутів) (2012)
Соловей А. О. - Укрансько-російське партнерство в умовах глобалізації – важливий чинник євроінтеграційних процесів (2012)
Чебан А. Д. - Роль Польщі у вирішенні проблем європростору (2012)
Симоненко О. В. - Політичне лідерство в ресурсному вимірі (2012)
Терещук М. І. - Використанні PR-технологій у зовнішньополітичній стратегії України в сучасних умовах (2012)
Палько О. П. - Еволюція концепції "історичних" та "неісторичних" народів у європейській соціалістичній думці (2012)
Гербут І. А. - Виборча інженерія як технологія формування партійних систем (2012)
Куценко Є. В. - Ефективність застосування виборчих технологій на парламентських виборах 2007 р. в Україні (2012)
Науменко О. М. - Якісний склад і система підготовки управлінських кадрів у сучасній Україні (2012)
Остапенко М. А. - Інформаційне суспільство: епоха політики образів (2012)
Рафальський І. - Орієнтири самовизначення в умовах державно незалежності України (2012)
Гербут Н. А. - Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень (2012)
Цепенда І. Є. - Рецензія на монографію Харченко Л.В. Становлення політико-управлінської еліти в Україні (історико-методологічний аспект) (2012)
Резніченко О. М. - Бібліотека інформує (2012)
Відомості про авторів (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Mykhalchenko V. P. - Correlation between mechanical properties of diamond-like semiconductor compounds and lattice thermal conductivity (2012)
Gorsky P. V. - Effect of charge ordering on the thermoEMF of layered crystals in a quantizing magnetic field (2012)
Rogacheva E. I. - Size effects in thin PbSe films, Nashchekina O. N., Ol’khovskaya S. I., Dresselhaus M. S. (2012)
Lavrentyev M. G. - Experiment-calculated study on structure formation of thermoelectric material based on solid solutions of bismuth and antimony chalcogenides prepared by hot extrusion method, Osvensky V. B., Mezhennyi M. V., Prostomolotov A. I., Bublik V. T., Tabachkova N. Yu. (2012)
Krasutskaya N. S. - Effect of cobalt substitution on the microstructure and properties of Na0.9CoO2 based ceramics, Klyndyuk A. I. (2012)
Zhitinskaya M. K. - The quasilocal impurity states in the thermoelectric Bi2Te3-based compounds, Ispolov Yu. G., Nemov S., Muhtarova A. A., Svechnikova T. E. (2012)
Strutynska L. T. - Vibration effect on the homogeneity of Вi2Те3 based thermoelectric materials grown by vertical zone melting technique (2012)
Anatychuk L. I. - Research into the effect of thermoelectric heat meter on human heat release measurement, Kobylianskyi R. R. (2012)
Mykhailovsky V. Ya. - Thermoelectric staged modules of materials based on Bi2Te3-PbTe-TAGS, Bilinsky-Slotylo V. R. (2012)
Anatychuk L. I. - The energy and economic parameters of Bi-Te based thermoelectric generator modules for waste heat recovery, Kuz R. V., Hwang J. D. (2012)
Anatychuk L. I. - The effect of heat exchange system on thermoelectric generator efficiency, Prybyla A. V. (2012)
Kuz R. V. - Moving vehicle parameters monitoring system (2012)
Taschuk D. D. - Optimization of temperature distribution in thermoelectric measuring transducer (2012)
Mykytyuk P. D. - Thermoelectric power supply for security alarm systems (2012)
Gischuk V. S. - Electronic recorder of signals from human heat flux sensors (2012)
Richard Buist (dedicated to 75th birthday) (2012)
Murad Mamedovich Mamedov (dedicated to 75th birthday) (2012)
Elena Ivanovna Rogacheva (dedicated to 75th birthday) (2012)
Михальченко В. П. - Про кореляцію механічних властивостей алмазоподібних напівпровідникових сполук з гратковою теплопровідністю (2012)
Горський П. В. - Вплив зарядового впорядкування на термоЕРС шаруватих кристалів у квантуючому магнітному полі (2012)
Рогачова О. І. - Розмірні ефекти в тонких плівках PbSe, Нащекіна О. М., Ольховська С. І., Дресселхаус М. С. (2012)
Лаврентьєв М. Г. - Розрахунково-експериментальне дослідження формування структури термоелектричного матеріалу на основі твердих розчинів халькогенідів вісмуту й сурми, отриманих методом гарячої екструзії, Освенський В. Б., Меженний М. В., Простомолотов А. І., Бублік В. Т., Табачкова Н. Ю. (2012)
Красуцька Н. С. - Вплив заміщення кобальту на мікроструктуру i властивості кераміки на основі Na0.9CoO2, Клиндюк А. І. (2012)
Житінська М. К. - Квазілокальні домішкові стани в термоелектричних сполуках на основі Bi2Te3, Ісполов Ю. Г., Немов С. А., Мухтарова A. A., Свєчнікова Т. Є. (2012)
Струтинська Л. Т. - Вплив вібрації на однорідність термоелектричних матеріалів на основі Вi2Ті3, вирощених методом вертикальної зонної плавки (2012)
Анатичук Л. І. - Дослідження впливу термоелектричного тепломіра на визначення тепловиділення людини, Кобилянський Р. Р. (2012)
Михайловський В. Я. - Термоелектричні каскадні модулі з матеріалів на основі Bi2Te3-PbTe-TAGS, Білинський-Слотило В. Р. (2012)
Анатичук Л. І. - Енергетичні й економічні показники термоелектричних генераторних модулів на основі Bi-Te для рекуперації відходів тепла, Кузь Р. В., Хванг Дж. Д. (2012)
Анатичук Л. І. - Про вплив системи теплообміну на ККД термоелектричного генератора, Прибила А. В. (2012)
Кузь Р. В. - Система моніторингу параметрів автомобіля, що рухається (2012)
Тащук Д. Д. - Оптимізація розподілу температури у термоелектричному вимірювальному перетворювачі (2012)
Микитюк П. Д. - Термоелектричне джерело живлення для систем охоронної сигналізації (2012)
Гищук В. С. - Електронний регістратор сигналів сенсорів теплового потоку людини (2012)
Байст Річард (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Мамедов Мурад Мамедович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Рогачова Олена Іванівна (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Кресіна І. О. - Правові засади модернізації адміністративно-територіального устрою України (2011)
Дем’янчук О. П. - SWOT – аналіз політичної системи України в модернізаційній парадигмі (2011)
Бевз Т. А. - Політичний процес в Україні: традиції й інновації політичної модернізації (2011)
Павко А. І. - Теоретико-методологічні засади наукового аналізу проблем політичної модернізації українського суспільства (2011)
Шевченко О. А. - Українська "модернізація": крах "проекту Просвітництва" або "в сутінках цинічного Розуму" (2011)
Гапоненко В. А. - Інституційна складова модернізації політичної системи в Україні (2011)
Гордієнко М. Г. - Аналіз консервативної моделі політичної модернізації (2011)
Древаль Ю. Д. - Пізнавальна цінність теорії політичної модернізації (2011)
Смірнова В. О. - Раціональні передумови політичного волюнтаризму (2011)
Неліпа Д. В. - Основні етапи проведення системного аналізу в політологічних дослідженнях (2011)
Балабан Р. В. - Модернізація для України (2011)
Лозовицький О. С. - Інтернаціоналізація та глобалізація як головні тенденції етнонаціонального розвитку (2011)
Євсєєв К. В. - Політичний біхевіоризм як феномен модерністського наукового світогляду (2011)
Береза А. В. - Сучасні підходи до модернізації публічного управління (2011)
Друк Ю. Я. - Центральні органи влади в процесі політико-адміністративної модернізації (2011)
Перегуда Є. В. - Політика модернізації як конфліктогенний чинник у системі державної влади (2011)
Медвідь Ф. М. - Інституалізація громадянського суспільства в Україні в умовах політичної модернізації, Медвідь А. М. (2011)
Гаврилюк Д. Ю. - Шляхи подолання ризиків абсентеїстського типу політичної поведінки українських виборців (в контексті політичної модернізації України) (2011)
Гербут Н. - Гендерне квотування як основний механізм забезпечення паритетного представництва жінок у виборчих організаціях (2011)
Гербут І. - Виборча інженерія в контексті політичних трансформацій (2011)
Касап Є. О. - Трансформації органах влади діяльності українських політичних партій (2011)
Левенець Є. Ю. - Модернізація центральних органів виконавчої влади в Україні (1996-2011) (2011)
Черінько І. П. - Скорочення штату державних службовців та дипломатів у контексті адміністративної реформи в Україні (2011)
Митко А. М. - Модернізація інформаційного простору Волині в умовах економічно нестабільності періоду становлення незалежності України (1991-2010 рр.) (2011)
Савойська С. В. - Мовно-політичні конфлікти як наслідок "модернізації" освітньої сфери України на сучасному етапі (2011)
Рябінін Є. В. - Регіональні суперечності по лінії "Схід-Захід" у контексті політичної модернізації (2011)
Фурманюк М. - Національно-державницька самосвідомість: сутність поняття та напрями модернізації (2011)
Лікарчук Н. В. - Сутність, ознак та критерії сегментування політичного ринку (2011)
Заставна М. - Сучасні політичний клас і політична еліта в Україні (2011)
Войтенко Ю. - Налагодження системи балансу влади в Україні як необхідна умова політичної модернізації (2011)
Басараб М. М. - Превентивні етнополітичні заходи держави задля мінімізації сепаратистських ризиків (2011)
Дзвінчук Д. І. - Модернізаційні процеси в країнах Центральної Європи та псевдомодернізація в Україні (2011)
Кононенко Н. В. - Чому не вийшло демократії: Росія на початку ХХІ ст. (2011)
Ляшенко Т. М. - Політичні трансформації пострадянського простору (на прикладі країн центральноазійського регіону) (2011)
Соколов В. - Туркменистан: стратегия энергетической политики (2011)
Мачуський В. В. - Політична модернізація в сучасній Грузії (2011)
Овчар І. В. - Фактор політичної модернізації в контексті державно-правових механізмів регулювання українсько-російських взаємин (2011)
Коцур В. В. - Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї: українсько-молдовські взаємини в гуманітарній сфері (2011)
Бушанський В. В. - Мовні суперечності в Україіні: від раннього модерну до сьогодення (2011)
Полтавець С. В. - Полково-сотенний устрій на українських землях в середині XVII століття: спроба модернізації політичної системи (2011)
Кальян С. Є. - Реалізація більшовицької національної політики в УРСР (1920-1939) (2011)
Глушко А. О. - Концепт автохтонності як складова історичної пам’яті українців і словенців: компаративний аналіз (2011)
Вдовичин І. Я. - Консервативний варіант модернізації (політичні ідеї В. Липинського і сучасність) (2011)
Баран В. В. - Юрій Липа: Проект геополітичної модернізації України (2011)
Відомості про авторів (2011)
Кулик В. - Погляди громадян України на суть і способи розв’язання мовної проблеми (2011)
Лісничук О. - Проблема ідентифікації суб’єкта національних інтересів України: дискурсійна інтерпретація (2011)
Заремба О. - Модернізаційний дискурс ідентичності в українському суспільстві на початку XXI століття, Федорченко О. (2011)
Нагорна Л. - Соціокультурна ідентичність: Проблема тезаурусу (2011)
Бушанський В. - Маніпуляція свідомістю: від фрустрації до ново ідентичності (2011)
Кирюшко М. - Ірраціоналістичні основи ідеології релігійно-політчних рухів сучасності (2011)
Левенець Є. - Функціональна складова діяльності центральних органів виконавчої влади в сучасній Україні (2011)
Шевченко О. - "Кінічна свідомість" в сучасній Україні як форма відновлення втрачених суспільних цінностей (2011)
Корнієвський О. - Національний вимір становлення громадянського суспільства: методологічне підґрунтя дослідження (2011)
Федоренко О. - Проблема тенденцій становлення геополітики досліджень як напряму української політичної думки першої третини ХХ століття (2011)
Ганжуров Ю. - Національно-історична пам’ять: проблеми понятійної структуризації (2011)
Курилич М. - Деякі теоретичні підходи до удосконалення міграційної політики України (2011)
Ярема В. - Дослідження формування і завершення роботи коаліційних урядів у зарубіжній політичній науці (2011)
Майборода О. - Синергетична парадигма дослідження функції етнічності у міжнародній системі (2011)
Кривицька О. - Етнофобія в Україні: стан, тенденції, перспективи подолання (2011)
Макаренко Н. - Сучасні трансформаційні процеси в етнічній структурі України (на прикладі Донбасу) (2011)
Ковач Л. - Етнопрофесійна структура населення Донбасу в умовах суспільно-політичної модернізації сучасної України (2011)
Головченко В. - Кримськотатарський національно-визвольний рух: партійний вимір (2011)
Басараб М. - Глобалізаційні тенденції: нові стимули для сепаратизму (2011)
Гнатюк Т. - Досвід країн ЄС у подоланні дискримінації іммігрантів та можливості його застосування в Україні (2011)
Єфимищ Н. - Комі-зиряни та комі-перм’яки – різні шляхи споріднених етносів (2011)
Кочан Н. - Державотворення і релігійний чинник: український досвід (2011)
Грицина О. - Етапи становлення державно-церковних відносин у незалежній Україні (1991-2011 роки) (2011)
Глушко А. - Партизанський Рух часів Другої світової війни як складова історичної пам’яті: українсько-словенські паралелі (2011)
Зінченко А. - Українізація церковного життя на Сіверщині й Середньому Подніпров’ї (за матеріалами історій парафій УАПЦ 1917-1925 рр.) (2011)
Поліщук Ю. - Іноземна трудова імміграція на Правобережну Україну в кінці XVIII – на початку ХХ століття: політико-правовий аспект (2011)
Левітас Ф. - Українсько-єврейські відносини 1919-1920 рр.: подолання стереотипів національної пам’яті (2011)
Набок С. - Держава і політика пам’яті: досвід чотирьох Президентів України (2011)
Шаповал Ю. - Спільна польсько-українська робоча група: 15 років існування і 5 років з Янушем Куртикою (2011)
Глушко А. - Геффернен М. Значення Європи. Географія та геополітика. – К.: Дух і Літера, 2011. – 464 с. (2011)
Шаповал Ю. - Норман М. Наймарк. Геноциди Сталіна / Пер. з англ. В. Старка. – Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 135 с. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Смірнов В. М. - Кафедра машин і обладнання технологічних процесів: історія, здобутки, напрямки діяльності і розвитку (2002)
Назаренко І. І. - Теорія і практика створення машин будіндустрії на основі синтезу систем "машина-середовище" (2002)
Ловейкін В. С. - Оптимізація динамічного режиму руху механізмів і машин з урахуванням опору, пропорційного швидкості (2002)
Яковенко В. Б. - Напрямки синергетичної поведінки у моделюванні (2002)
Сівко В. Й. - Напружено–деформований стан матеріалу в робочих процесах будівельних машин (2002)
Бадеян Г. В. - Моделирование и оптимизация технологий монолитного высотного жилищного строительства (2002)
Гарнець В. М. - Перспективні напрямки розвитку обладнання для безперервного формування залізобетонних конструкцій (2002)
Полянський С. К. - Напрямок та результати наукових досліджень секції експлуатації і ремонту (2002)
Богуславський В. Є. - Системний аналіз якості забоїв машин для земляних робіт з допомогою енергетичних показників (2002)
Човнюк Ю. В. - Про коректний підхід у моделюванні й аналізі динаміки вібраційних машин в умовах взаємодії з оброблюваним середовищем (2002)
Жерновий А. С. - Альтернатива капітальному ремонту двигуна (2002)
Баранов Ю. О. - Ударно-вібраційні машини з електромагнітним приводом на випрямленому струмі (2002)
Ручинський М. М. - Високоефективна машина для формування фундаментних блоків (2002)
Свідерський А. Т. - Вивчення та впровадження сучасних гідравлічних вібраційних систем у виробничий процес – шлях до створення універсальних само адаптованих високопродуктивних віброущільнювачів (2002)
Стройков В. В. - Критерии оптимизации виброударных площадок (2002)
Сердюк В. І. - Розробка методу регулювання нерівномірного розподілу машин за критичними параметрами (2002)
Чернега Г. К. - Удосконалення методів вимірювання та контролю компресії ДВЗ (2002)
Лесько В. І. - Надійність гідроприводів БДМ (2002)
Лобков Я. Ю. - Розробка технологічного процесу багатоелектродного автоматичного дугового широкошарового наплавлення деталей будівельних і гірничих машин (2002)
Клименко М. О. - Фізика процесу перемішування та оцінка його ефективності (2002)
Косминський І. В. - Довантажувачі в технології бетону (2002)
Басараб В. А. - Експериментальні дослідження взаємодії середовища з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної площадки (2002)
Корнійчук Б. В. - Підвищення ефективності роботи ударно-відраційних машин з електромагнітним приводом (2002)
Урбанєц М. - Світове ринкове господарство та методологічні підходи до обґрунтування економічної освіти в країнах Західної Європи та Польщі і України, Urbaniec M. (2011)
Журавська Н. - Кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності фахівців аграрного виробництва (2011)
Пантюк М. - Компаративний аспект проблеми підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи в історії педагогіки початку ХХ століття (продовження) (2011)
Слатвінська О. - Впровадження інноваційних педагогічних технологій в програмах здоров’яспрямовуючої діяльності педагогів ПТНЗ (2011)
Кубська Л. - Організація роботи керівників професійно-технічних навчальних закладів зі ЗМІ (2011)
Цідило І. - E-learning: понятійно-категорійний аналіз (2011)
Ромащенко І. - Актуальність комунікативної спрямованості сучасного заняття з іноземної мови у вищому навчальному закладі (2011)
Мадзігон В. - Приватна власність та її вплив на розвиток підприємництва в Україні (2011)
Смолінчук Л. - Використання методу тестів у вітчизняній педагогічній практиці 20 – 30-х рр. ХХ ст (2011)
Кулішов В. - Теоретико-методичні підходи щодо підготовки магістрів-економістів (2011)
Квас О. - Ідеї дитиноцентризму у педагогічній спадщині Марії Монтессорі (2011)
Зінченко В. - Офіційні механізми Болонського процесу щодо забезпечення якості вищої освіти (2011)
Пантюк Т. - Природовідповідність як провідний принцип виховання дитини (історичний аспект) (2011)
Зайцева Л. - Інтегрований підхід: сутність та можливість впровадження в дошкільній освіті (2011)
Смолова С. - Формування культури розумової праці студентів (2011)
Смеречак Л. - Позааудиторна самостійна робота у системі професійної підготовки мабуйтніх соціальних педагогів (2011)
Кустовська І. - Розвиток креативності студентів у сучасній педагогіці вищої школи, Ліхневська Т. (2011)
Сухай О. - Глобальний туризм і України (2011)
Платаш Л. - Методичне забезпечення процесу навчання у педагогічній спадщині Омеляна Поповича (2011)
Дорошенко М. - Принципи реалізації тестового контролю засвоєння знань за допомогою комп’ютерних програм (2011)
Гаманюк В. - Концептуальні засади іншомовної політики ЄС та їх практичне втілення у освітній сфері (2011)
Сєдашова О. - Історико-генетичні проблеми творчої особистості у контексті виховання творчих здібностей студента аграрного ВНЗ (2011)
Пагута М. - Бар’єри у професійній діяльності вчителя трудового навчання у процесі реалізації проектної технології, Бориславський Р. (2011)
Мельник В. - Характеристика деяких закономірностей впливу у соціальних мереж Інтернет на особистісний розвиток студентів, Чеб С. (2011)
Кобильник Т. - Методичні аспекти вивчення теми "Цілочисельне лінійне програмування”, Грозовський В. (2011)
Городнюк Р. - Напрями формування освітньо-фахового потенціалу в системі соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Кучумова Н. - Внесок Івана Семеновича Орлая та його внесок у розвиток європейської медичної освіти (2011)
Карамбович Н. - Екологічні проблеми Львівської області та їх соціально-демографічні наслідки (2011)
Бучковська М. - Творчість сучасного польського композитора Юліуша Луцюка, як об’єкт дослідження (на матеріалі "Міні-опусу” для фортепіано в 4 руки) (2011)
Григорович О. - Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання (2011)
Комар Л. - Фразеологічне багатство української мови (2011)
Харкавців І. - Педагогічна творчість: ретроспективний огляд (2011)
Процюк В. - Формування в учнів здатності до самореалізації – важливе завдання педколективів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Грицик Л. - Виховання дітей на традиціях рідного народу (2011)
Безушко С. - Урахування психофізіологічних відмінностей хлопців і дівчат підліткового віку в умовах роздільного навчання (2011)
Науменко У. - Пріоритетні напрями реформування української вищої школи з огляду на Болонський процес (2011)
Гамерська І. - Реалізація пріоритетних завдань з модернізації структури вищої освіти України в межах Болонського процесу (2011)
Дідух І. - Український скаутський рух: пошук національної ідентичності (Галичина, початок ХХ ст.) (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського