Котовська Б. - Звітність про корпоративну соціальну відповідальність суб’єктів малого та середнього бізнесу у Польщі, Мартинюк Т. (2015)
Кузь В. І. - Напрями удосконалення обліку факторингових операцій (2015)
Матвієнко В. П. - Особливості організації обліку інноваційних банківських продуктів, Заводовська Л. А. (2015)
Омелянчук Т. М. - Роль аудиту податків як складової аудиту фінансового стану підприємств ресторанного господарства, Костюк Б. В. (2015)
Осадча Т. С. - Теоретичні передумови реалізації принципу превалювання сутності над формою (2015)
Сисюк С. В. - Оцінка та страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності: обліковий аспект (2015)
Битківська А. В. - Процедури банкрутства та їх наслідки для підприємств: порівняльний аспект (2015)
Бужимська К. О. - Сутність та складові модернізаційної системи економіки (2015)
Бурачек І. В. - Теоретико-методичні підходи до оцінки розвитку кадрового потенціалу підприємства, Правда О. Ф. (2015)
Гуцал О. П. - Науково-теоретичні основи бюджетування витрат на персонал (2015)
Дубініна В. В. - Моделювання бізнес-процесів підприємства: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Заїнчковський А. О. - Управління якістю продукції: поняття та функції, Труш Ю. Л. (2015)
Ільченко В. М. - Комплексна переробка та утилізація відходів як основа сталого економічного розвитку району, Махітько В. С. (2015)
Малюта Л. Я. - Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок, Мельник Л. М., Погайдак О. Б. (2015)
Махір Халід Наіф Хілял - Засоби визначення соціально-економічної ефективності літальних апаратів та шляхи їх підвищення (2015)
Мельничук О. П. - Оцінювання трудового потенціалу: підходи і практика використання (2015)
Михальчук А. В. - Підприємницький ризик: функції, методи оцінки та шляхи зниження ризику, Вербицька К. С. (2015)
Мілінчук О. В. - Стандартизація вітчизняних туристичних послуг в контексті європейської інтеграції, Кириєнко Ю. О. (2015)
Проценко Н. Б. - Інноваційна діяльність – основа економічної безпеки підприємства (2015)
Суходольська А. С. - Соціальне сирітство: історичні аспекти та сутність поняття (2015)
Ущаповський Ю. В. - Інституція економічної культури як гомеостатична система (2015)
Яровенко Т. С. - Співвідношення понять "інвестиційний" та "інноваційний" розвиток сфери освіти (2015)
Бондарчук В. В. - Сучасний стан міжнародного руху фінансових ресурсів та роль ТНК у цьому процесі (2015)
Гончаренко І. Г. - Ефективність системи страхового ризик-менеджменту в умовах кризових явищ (2015)
Крупка І. М. - Фінансовий потенціал капіталу трудових мігрантів України (2015)
Шиманська К. В. - Екологічна складова угоди про асоціацію з ЄС: напрями реалізації в Україні (2015)
Жук В. М. - Формування облікової політики підприємств туристичної сфери (2015)
Лебедзевич Я. В. - Податкова реформа України: механізм реалізації та наслідки, Скуратівська А. А. (2015)
Лисенок О. В. - Методологічні засади формування нормативно-індексної моделі оцінки соціально-економічної ефективності банківської діяльності (2015)
Мошенський С. З. - Історія Львівської біржі та цінних паперів Галичини й Буковини (2015)
Смагло О. В. - Розвиток системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Крупка Я. Д. - Про обліково-інформаційне забезпечення інвестицій в об’єкти туристичної галузі (2015)
Мулик Я. І. - Оцінка фінансової стійкості як інструменту управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств (2015)
Амбарчян В. С. - Вдосконалення структури звітності ВНЗ України за умов дерегуляції та децентралізації влади (2015)
Амбарчян М. С. - План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: структура та нові концептуальні поняття (2015)
Замула І. В. - Облік лісових ресурсів у межах концепції сталого розвитку, Шавурська О. В. (2015)
Остапчук Т. П. - Розвиток методичних підходів до облікового забезпечення права власності на земельні активи в Україні (2015)
Плахтій Т. Ф. - Необхідність проведення наукових досліджень, спрямованих на підвищення якості облікової інформації (2015)
Якименко М. В. - Обліково-інформаційне забезпечення процесу управління прибутком в умовах невизначеності (2015)
Бородкіна Н. О. - Царук І. М. Психоемоційні методи впливу на поведінку споживачів: узагальнення досвіду (2015)
Грабар О. І. - Дослідження динаміки розвитку електронних соціальних мереж для ефективної реклами Інтернет-магазинів у сегменті українського мережевого бізнесу (2015)
Жалінська І. В. - Діагностика ймовірності настання банкрутства підприємства в антикризовому управлінні: сучасні підходи та класифікація моделей (2015)
Ільченко В. М. - Енергозбереження та енергозабезпечення в Україні, Новак Б. С. (2015)
Марценюк Л. В. - Створення "готелів на колесах" – шлях до зниження вартості туристичної подорожі (2015)
Михальчук Л. В. - Міжнародний досвід використання лізингових відносин в Україні, Криворучко Є. О. (2015)
Моргулець О. Б. - Сучасний стан та тенденції розвитку діяльності ВНЗ України (2015)
Пащенко О. П. - Особливості формування конкурентних переваг підприємства: стратегічний аспект (2015)
Протасова Л. В. - Стратегічне планування розвитку підприємства: особливості оцінки та інтеграції (2015)
Райковська І. Т. - Модель сучасного стратегічного управління підприємством: зміст та компоненти (2015)
Ущаповський Ю. В. - Соціально-економічні інституції в класичній політичній економії України (2015)
Сазонець О. М. - Долучення України до європейських наукометричних систем, Пінчук О. Л. (2015)
Грицишен Д. О. - Теоретико-методологічна конструкція еколого-економічного аналізу господарської діяльності промислових підприємств (2015)
Лисенок О. В. - Управління ризиками банку в системі внутрішнього фінансового моніторингу, Мелоян О. Г. (2015)
Мошенський С. З. - Фінансові кризи XIX ст. в Україні (2015)
Погореленко Н. П. - Складові формалізованого опису процедури відбору інструментів для забезпечення стабільності банківської системи (2015)
Савченко Т. Г. - Дилема дискретності та правила у фіскальній і монетарній політиці (2015)
Зубанич Л. Л. - Дворянство в системі комітатського управління на Закарпатті у ХVІ-ХVІІ ст. (2014)
Діанова Н. М. - Євгеній (Булгаріс) як перший архієрей Слов’янської і Херсонської єпархії (2014)
Погромський В. О. - Діяльність єврейської благодійної організації Джойнт на Кіровоградщині у 1920-х роках (2014)
Сокирська В. В. - До проблеми формування кримської ділянки російсько-українського кордону у 1920-х рр. (2014)
Устенко А. А. - Ліквідація колишніх поміщиків України у 1920-х рр. (2014)
Михайлуца М. І. - Діяльність єпархіальної адміністрації в Південній Бессарабії у 1941-1944 рр. (2014)
Фицик І. Д. - Лояльність/опозиційність Російській імперії дворянських депутатських зібрань Правобережної України (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) (2014)
Вовчук Л. А. - Просопографічний портрет іноземних консулів Чорноморсько-Азовського регіону Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2014)
Беликанич В. B. - Формування політичного плюралізму і демократизація країн колишнього соціалістичного блоку (на прикладі Угорщини та України) (2014)
Пронь Т. М. - Фашизм в Європі та Азії 1920-1930-х років: з позиції історіософічної реконструкції (2014)
Пронь С. В. - "Мій кращий друг... Ріббентроп" (пакт 23 серпня 1939 року: зрада, дипломатія, перемога, поразка...) (2014)
Волинець К. І. - Еволюція ядерних програм Ірану за президентства Махмуда Aхмадінежада (2014)
Ерднієва О. В. - Принцип нейтралітету в зовнішній політиці Швейцарії (2014)
Тригуб П. М. - Близькосхідна політика США на сучасному етапі, Віхоть В. В. (2014)
Фісунова А. І. - Відносини Соціалістичної Республіки В’єтнам та ЄврАзЕС (2014)
Чебан С. Ю. - Культурно-гуманітарне співробітництво Держави Ізраїль та Республіки Білорусь у 2000-ні рр. (2014)
Шеїн С. С. - Проблема зародження греко-варварських контактів у Північному Причорномор’ї в архаічний період (2014)
Арабаджи С. С. - Приватно-публічні актові матеріали як джерело для дослідження повсякденного життя греків Північного Приазов’я у ХІХ ст. (2014)
Романцова Н. І. - Київська наукова школа М. Грушевського: висвітлення проблеми в українській історіографії (2014)
Клєр І. Г. - Діяльність українських громад наприкінці 50-х – на початку 60-х рр.ХІХ ст. у працях істориків 20-х рр. ХХ – на початку ХХІ cт. (2014)
Левченко В. В. - Проблеми історії соціально-економічних відносин на теренах України в науковій спадщині О. П. Погребенського (1905-1979) (2014)
Іванов О. В. - США – Китай. Відносини 1945-1990 рр.: сучасна російська і українська історіографія (2014)
Мітковська Т. С. - Внесок видатного вченого С. Й. Макарова у дослідженні Чорного моря у другій половині ХІХ ст. (2014)
Єрмілов В. С. - Міжповітові земські лікарські дільниці в Херсонській і Таврійській губерніях (2014)
Грибеник М. В. - Преса Півдня України про стан і завдання кінематографічної галузі України (1950-1960-ті рр.) (2014)
Титул, зміст (2016)
Чайковська Є. Є. - Розробка енергозберігаючої технології підтримки функціонування біодизельної установки у складі когенераційної системи (2016)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Моделювання робочих процесів в піролізній установці для утилізації відходів, Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. (2016)
Пахалович М. Є. - Класифікаційні ознаки нормативного забезпечення з продовження ресурсу тепломеханічного обладнання атомних станцій, Кучер С. О., Левуцький Ю. П., Малишко С. П., Гиря М. П. (2016)
Морозюк Л. І. - Аналіз схемних рішень компресорної тепловикористальної холодильної машини з R744, Гайдук С. В., Гру Б. Г. (2016)
Бушер В. В. - Разработка модели приточно-вытяжной вентиляции пассажирских вагонов, Ярмолович В. Я. (2016)
Басок Б. І. - Підвищення ефективності організаційно-технологічного управління системами комунальної теплоенергетики, Євтухова Т. О. (2016)
Ягуп Е. В. - Моделирование системы электроснабжения с активным фильтром, управляемым по оптимизационному алгоритму (2016)
Саид Банузаде Сахрагард - Поддержание нормированной надежности электроснабжения в условиях применения распределенной генерации, Попов В. А., Ткаченко В. В., Журавлев А. А., Шпак Д. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Земсков С. В. - Місце тотальної панкреатектомії в сучасній онкохірургії (2015)
Усенко О. Ю. - Баріатрична операція як шлях покращення якості життя в лікуванні хворих із післяопераційною вентральною грижею та супутнім морбідним ожирінням, Кондратенко Б. М. (2015)
Горлач А. І. - Патоморфологічні зміни підшлункової залози при псевдокістах та їх хірургічна корекція (2015)
Шульгай А. Г. - Морфометрична характеристика кровоносного русла підшлункової залози при гіпертензії у малому колі кровообігу, Мокра А. П. (2015)
Цицюра Р. І. - Порушення жовчоутворювальної функції печінки на тлі гострої виразки шлунка та їх корекція тіотриазоліном в експерименті (2015)
Malanchuk L. М. - Flow phenomena of experimentally induced endometreosis in rats during the immunocorrection with a metabolic immune response modifier 5 amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione of sodium salt, Krasnianska L. О. (2015)
Гощинський В. Б. - Про ефективність різних методів ендоваскулярної реваскуляризації при хронічній ішемії нижніх кінцівок, Луговий О. Б., Ольховик В. В. (2015)
Жуковський В. С. - Лікувальна тактика при травматичних пошкодженнях печінки (2015)
Артеменко В. Ю. - Ефективність відеоларингоскопа при анестезіологічному забезпеченні операцій у хворих на флегмону шиї, Буднюк О. О. (2015)
Усенко А. Ю. - Особенности лапароскопической фундопликации, Дмитренко Е. П. (2015)
Півень Ю. М. - Аналіз операційних втручань при пошкодженнях ротаційної манжети плеча із застосуванням артроскопії, Ксьонз І. В., Литвин Ю. П., Пелипенко О. В., Павленко С. М. (2015)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування хворих на гостру товстокишкову непрохідність, Новицький О. В., Шевчук М. Г., Шаповал А. Л. (2015)
Стець М. М. - Актуальні питання діагностики та лікування кишкової непрохідності, зумовленої комбінованим лікуванням, у хворих зі злоякісними новоутвореннями органів черевної порожнини (2015)
Дзюбановський І. Я. - Діагностична і прогностична цінність прокальцитоніну і окремих загальноклінічних обстежень у ранній діагностиці інфікованого гострого некротичного панкреатиту, Банадига А. І. (2015)
Грубник В. В. - Порівняння ефективності лапароскопічної фундоплікації за Ніссеном і Тупе в пацієнтів з вираженими позастравохідними ларинго-фарингеальними проявами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Параняк Н. Р., Парфентьєв Р. С., Медвєдєв О. В. (2015)
Ненашко I. А. - Хірургічний стрес – фактор ризику розвитку післяопераційного тромбоемболізму, Венгер І. К., Буднік Д. Ю., Зарудна О. І., Гусак М. О. (2015)
Олійник Ю. Ю. - Порівняння ранніх післяопераційних ускладнень комбінованих операцій, виконаних з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2015)
Malanchuk L. M. - The corellation of immunodependent mechanisms and Glutathione-S-Transferase Producing Gene Deletions in endomitriosis, Martyniuk V. M. (2015)
Шапринський В. О. - Діагностика та лікування хворих з абсцесами печінки, Камінський О. А., Білощицький В. Ф., Макаров В. М. (2015)
Дрозд А. В. - Клінічний випадок хірургічного лікування секвестрації легені, Муравйов Т. В., Марцун Т. І. (2015)
Скворцов І. - Критическое обозрение Кантовой религии в пределах одного разума (2015)
Мозгова Н. - Перший професор філософії в Київській духовній академії ХІХ століття (2015)
Кравченко Ю. - Філософсько-педагогічна діяльність Івана Скворцова в соціокультурному житті Києва першої половини ХІХ століття (2015)
Дольська О. - Домінанти третьої інтелектуальної революції та завдання сучасної освіти (2015)
Волков О. - "Versus" педагогіки як дискурсивна ситуація (2015)
Семікін М. - Онтологізація логіки в аналітичній філософії освіти Р. Пітерса (2015)
Прокопенко В. - Философия в эпоху кризиса: греческий случай (2015)
Матюшко Б. - Микола Бердяєв та Петро Кудрявцев про абсолютність і відносність наукової істини (2015)
Лімонченко В. - Апофатизм как логическая процедура и как экзистенциальное обращение (2015)
Катаєв С. - Соціологія філософії у творчості Є. В. де Роберті (2015)
Власова Т. - Материнство й матерналізм у гендерних режимах неолібералізму й дискурсах постмодерну (2015)
Попович М. - Здобуття легітимності новими формами культури: філософська рефлексія (2015)
Щербакова Н. - Ідеологічний супровід трансформацій ціннісних настанов молоді як детермінанта оптимізації розвитку її моралі: філософський аспект (2015)
Карім Е.Г. - Трансформація арабського світу:соціально-філософський аналіз (2015)
Кравченко Д. - Національна ідентичність українців: соціокультурний вимір (2015)
Грабовська І. - Філософський аналіз світоглядного наповнення української революції гідності (2015)
Шавкун І. - Ціннісний менеджмент: сутність і перспективи, Дибчинська Я. (2015)
Мозгова Н. - "Антологія української думки", Матюшко Б. (2015)
Титул, зміст (2016)
Бахарєва Г. Ю. - Розробка математичної моделі процесу біологічної очистки газоподібних викидів від формальдегіду, Шестопалов О. В., Філенко О. М., Тихомирова Т. С. (2016)
Кустов М. В. - Исследование динамики образования и выпадения кислотных осадков в результате крупных природных и техногенных пожаров (2016)
Касіянчук Д. В. - Розрахунок еколого-геологічної оцінки ризиків зсувної небезпеки, Кузьменко Е. Д., Чепурна Т. Б., Чепурний І. В. (2016)
Иванов Е. В. - Чрезвычайные ситуации со взрывами боеприпасов: закономерности возникновения и протекания, Лобойченко В. М., Артемьев С. Р., Васюков А. Е. (2016)
Кондратюк Н. В. - Дослідження та аналіз складу шоколадно-горіхової пасти з поліфункціональними властивостями, Гаркуша І. М. (2016)
Сердюк М. Є. - Дослідження інтенсивності процесу втрати маси плодів сливи під час зберігання, Степаненко Д. С., Кюрчев С. В. (2016)
Ткаченко Н. А. - Оптимізація рецептурного складу напою оздоровчого призначення на основі сироватки, Некрасов П. О., Вікуль С. І. (2016)
Grek O. - Study of lactose-fermenting yeasts Kluyveromyces lactis for whey and apple pectin mixture fermentation, Chepel N., Krasulya O. (2016)
Abstract and References (2016)
Chodinow Wladimir - Zaleznosc wynikow sportowych i dlugosci skutecznej kariery od czasu rozpoczecia specjalistycznych treningow i dynamiki wzrostu obciazenia treningowego (2015)
Chodinow Wladimir - Sposoby intensyfikacji procesu treningowego kajakarzy (2015)
Chodinow Wladimir - Umiejetne wykorzystanie informacji o stanie zdrowia i przygotowania fizycznego studentow (2015)
Randak Jan - Aktywnosc turystyczno – rekreacyjna seniorow jako czynnik readaptacji i integracji spolecznej (2015)
Karpuszenko Elena - Underestimated education through sport (2015)
Zaikin A. V. - The competence of the physical education teacher concerning gender approach in the process of teaching, Shenknekht N. M. (2015)
Yurchyshyn Y. V. - Attract students to motor activity of health improving direction during physical training (2015)
Бабюк С. М. - Формування інтересу до фізичної культури у молодших школярів шляхом використання нетрадиційних технологій (2015)
Бабюк Т. Й. - Характеристика компонентів ціннісного ставлення до здоров’я як інтегрального показника сформованості здорового способу життя дітей старшого дошкільного віку (2015)
Бесарабчук Г. В. - Формування фізкультурно-освітнього середовища ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на основі національно-патріотичного виховання (2015)
Бутеску А. Н. - Об организации и состоянии питания учащихся общеобразовательных учреждений ПМР, Ожог Е. И. (2015)
Бутов Р. С. - Динаміка показників гостроти зору у слабозорих дітей 13-15 років до і після проведення реабілітаційних заходів (2015)
Васкан І. Г. - Сучасні підходи до формування рухової активності учнів, Хавруняк І. В., Музика В. І. (2015)
Горбенко М. І. - Шляхи підвищення швидкості підготовки юних лижників-гонщиків (2015)
Гордієнко О. І. - Особливості організації та проведення тренувань "Street workout" (2015)
Гусак В. В. - Проблеми розвитку фізичного виховання в україні, Слобожанінов П. А., Слобожанінов А. А. (2015)
Гусак В. В. - Аутогенне тренування та його вплив на процеси відновлення спортсменів (2015)
Дудицька С. П. - Фехтування як засіб усвідомлення та визначення стратегії самопрезентації особистості, Гайсонюк Н. А. (2015)
Дусь С. В. - Соціально-педагогічні передумови розробки технології підготовки арбітрів з баскетболу в Україні (2015)
Закопайло С. А. - Формування мотивації та інтересу в учнів загальноосвітніх шкіл до занять фізичною культурою (2015)
Заплатинський В. М. - Ретроспективний аналіз становлення дисципліни безпека життєдіяльності у вищій школі України (2015)
Зендик О. В. - Процес фізичного виховання як запорука ефективності навчальної діяльності, Гуліна Л. В., Павлова Н. А. (2015)
Зубаль М. В. - Структура приросту фізичних якостей у хлопців різних соматотипів упродовж 7-8 років (2015)
Іщук О. А. - Зміцнення та збереження здоров’я студентської молоді, Палагнюк Т. В. (2015)
Каньоса Н. Г. - Підготовка вчителя до формування культури здоров’я молодших школярів (2015)
Кириченко Т. Г. - Розвиток сили у школярів засобами атлетичної гімнастики (2015)
Коваль В. Ю. - Розвиток координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку на уроках фізичної культури (2015)
Коваль О. Г. - Вплив рухової активності на рівень здоров’я і тривалість життя людини (2015)
Ковальчук А. А. - Психічний стан волейболісток Глухівського нацонального педагогічного університету під впливом експериментальної методики в умовах вищого навчального закладу, Яковлів В. Л. (2015)
Лазарев І. А. - Сучасна методика діагностики контрактур великих суглобів, Руденко А. М., Звіряка О. М. (2015)
Левандовська Л. Ю. - Вплив індивідуалізації фізичного виховання на функціональний стан дітей шкільного віку (2015)
Лисак І. В. - Визначення інтересів жінок, які займаються за системою пілатес, Яремчук П. В., Лісчишин Г. В. (2015)
Мазур В. Й. - Управління тренувальним процесом юних борців вільного стилю (2015)
Макуц Т. Б. - Особливості прояву уваги у тенісистів 14-15 років та її вплив на ефективність змагальної діяльності (2015)
Мосейчук Ю. Ю. - Особливості адаптації студентів внз до навчання (2015)
Мочернюк В. Б. - Моделі виконання "ривка" важкоатлетами високої кваліфікації (2015)
Наумчук В. І. - Використання педагогічних можливостей гри у процесі становлення особистості (2015)
Ольховий О. М. - Концептуальні зміни системи фізичної підготовки збройних сил (2015)
Орлов О. І. - Особливості фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку у процесі занять бойовими мистецтвами (2015)
Пангелова Н. Є. - Організація фізичної підготовки в арміях провідних країн світу, Мінкін Д. О. (2015)
Поліщук В. В. - Організаційно-методичні аспекти підготовки майбутніх фахівців дитячо-юнацького туризму в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди (2015)
Постернак І. В. - Особливості фізичного виховання студентів спецмедгруп при захворюваннях органів травлення та печінки (2015)
Потужній О. В. - Сучасні оздоровчі технології в дошкільному навчальному закладі (2015)
Прозар М. В. - Характеристика показників фізичного стану дівчаток 4-5 класів та їх відповідність існуючим стандартам і нормативам (2015)
Середа Л. В. - Діагностика, профілактика і корекція плоскостопості у дітей дошкільного віку засобами фізичної реабілітації (2015)
Синиця С. В. - Характеристика рівня методичної підготовки студентів до проведення занять з оздоровчої аеробіки (2015)
Совтисік Д. Д. - Комплексна оцінка фізичної працездатності та енергозабезпечення м’язової діяльності дітей дошкільного віку, Зданюк В. В. (2015)
Боднар А. О. - Проблема підготовки фахівців з олімпійської освіти крізь призму сучасних концептуальних підходів (2015)
Стасюк І. І. - Енергетичні витрати кваліфікованих гравців у футзалі під час змагальної та тренувальної діяльності (2015)
Степаненко В. М. - Аналіз сучасних підходів до особливостей формування індивідуального стилю діяльності спортсменів (2015)
Темерівська Т. Г. - Актуальні проблеми виникнення девіантної поведінки підлітків (2015)
Хлус Н. О. - Технологія підвищення фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів засобами степ-аеробіки, Москаленко І. М. (2015)
Храбра С. З. - Дослідження адаптаційних можливостей учнів старшого шкільного віку в залежності від рівня особистісної та ситуативної тривожності (2015)
Христич Т. М. - Реабілітація: про клінічні ефекти та механізми дії голкорефлексотерапії, Гонцарюк Д. О., Жигульова Е. О. (2015)
Циба Ю. Г. - Кореляційний зв’язок між тонусом м’язів та спортивним результатом пауерліфтерів високої кваліфікації, Наконечний І. Ю. (2015)
Чаплінський Р. Б. - Дисліпідемії – основний фактор ризику атеросклерозу та ішемічної хвороби серця (2015)
Чистякова М. О. - Азіатські ігри: історія розвитку, Шишкін О. П. (2015)
Чупрун Н. Ф. - Вплив занять боді-балетом на морфофункціональний стан та фізичну підготовленість студенток (2015)
Юрчишин Ю. В. - Формування й реалізація змісту залучення студентів до рухової активності оздоровчого спрямування в процесі фізичного виховання, Мисів В. М. (2015)
Наші автори (2015)
Лабунець Г. П. - Активность катепсина Н в опухолевой и граничащей с опухолью ткани у женщин с протоково-инфильтративной формой рака молочной железы, Вовчук І. Л., Орел Н. А., Бескодарна В. Ю. (2015)
Москалець Т. З. - Адитивний прояв біоценотичних звязків у системі "мікроорганізми ризосфери ґрунту-рослини триби Triticeaе" (2015)
Слєпих О. О. - Изменчивость дуба черешчатого (Quercus robur L.) по фенотипическим признакам листьев в степной зоне Украины, Коршиков І. І. (2015)
Стамбульська У. Я. - Вплив біхромату калію у середовищі вирощування на біохімічні показники рослин гороху (2015)
Попова О. М. - Дендрофлора ізмаїльської фортеці (м. Ізмаїл, Одеська область, Україна), Абрашкіна І. В., Буракова Т. С. (2015)
Утєвська О. М. - Происхождение основных групп казачества по данным о полиморфизме y хромосомы, Чухряєва М. І., Схаляхо Р. А., Дібірова Х. Д., Теучеж І. Е., Агджоян А. Т., Атраментова Л. О., Балановська О. В., Балановський О. П. (2015)
Снігірьов С. М. - Питание пелагических видов рыб прибрежных вод о. Змеиный (Черное море) (2015)
Іванова Т. С. - Фізіологічна активність Schizophyllum commune та Trametes versicolor при культивуванні на сухарній крихті, Бісько Н. А., Мегалінська Г. П. (2015)
Комшук Т. С. - Гендерні відмінності лікворної системи головного мозку в людей різного віку (2015)
Мазур А. Г. - Економічна сутність та зміст реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки, Редько М. С. (2015)
Климчук О. В. - Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива (2015)
Пацай Б. Д. - Використання BIG DATE в процесі застосування досконалої цінової дискримінації підприємства (2015)
Вдовенко Л. О. - Фінансова підтримка особистих селянських господарств - стимул розвитку агропромислового виробництва галузі, Черненко Д.С. (2015)
Мельник К. М. - Фінансові інтереси підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки (2015)
Заремба Є. М. - Обліково-аналітичне забезпечення інтегрованого бухгалтерського обліку грошових потоків підприємства (2015)
Сушарик Я. А. - Методика розподілу непрямих витрат на підприємствах сільського господарства (2015)
Заяць Р. В. - Форми господарювання та підприємницька діяльність (2015)
Міхно І. С. - Методи утилізації відходів. Світовий досвід (2015)
Гордієць Л. І. - Концептуальні засади формування ефективного механізму функціонування сільського господарства (2015)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2015)
Пам’яті вчителя (2015)
Переднє слово (2015)
Бондарєва В. - Колосар Микола Якович: "Вот такіє дєла при нємцах билі…" (2015)
Волошинова А. - Волошинови: "І вони як улупили тікать, оті німці…" (2015)
Гаврюшенко Л. - Перестіна Зінаїда Іванівна: "І когда нємци отступили, то квартири всі були іспорчєни" (2015)
Петренко К. - Іванова Олена Іванівна: "…то займуть, то отступять, то опять займут, то отступять" (2015)
Воронов Р. - Бузівська Пелагія Іллівна: "Готовили нас на расстрел..." (2015)
Бабкіна О. - Гончарова Тетяна Опанасівна: "Восемь месяцев в Попасной стоял фронт" (2015)
Попова О. - Дегерменджі Ніна Іванівна: "Это украинка, украинка!" И маму отпустили вот, не расстреляли…" (2015)
Руденко Г. - Руденко Анатолій Олександрович: "Сами по себе выросли… Сами по себе…" (2015)
Паламарчук А. - Кошмак Микола Кузьміч: "Хоч ви і діти советських паразитов, но з голоду померти ми вам не дамо" (2015)
Псьол К. - Псьол Людмила Кирилівна: "Каждый праздник одежда была новая" (2015)
Гаврюшенко Л. - Гаврюшенко Марія Олексіївна: "В 71 году мы купили свой первый холодильник. А то все было в погреб" (2015)
Будовська А. - Мосюк Анна Іванівна: "Советский дефіцит: возьмем гастроном…" (2015)
Новиченко А. - Новиченко Вероніка Анатоліївна: "Студенческие годы" (2015)
Ярликова О. - Ярликов Дмитро Йосипович: "Поэтому молодежь и была намного здоровее, чем в настоящее время" (2015)
До уваги авторів журналу (2015)
Kirilyuk A. P. - Dynamic origin of evolution and social transformation (2013)
Репецький С. П. - Енергетичний спектр та електропровідність графену з домішкою хрому, Вишивана І. Г., Чешківський Д. К., Шастун В. В. (2013)
Mekhed A. A. - Modelling of epitaxial growth of diamond crystals in high-carbon Fe–Al alloys, Andryushchenko V. A. (2013)
Карбовский В. Л. - Атомная структура апатитов кальция и кадмия, рассчитанная из первых принципов, Сорока А. П., Касияненко В. Х., Зуев В. А. (2013)
Носенко В. К. - Влияние содержания иттрия на термическую устойчивость и процессы нанокристаллизации аморфных сплавов Al86Ni6Co2Gd6–xYx и Al86Ni2Co6Gd6–xYx, Сегида Е. А., Назаренко А. А., Максимов В. В., Свиридова Е. А., Костыря С. А. (2013)
Бобик М. Ю. - Кількісні параметри стохастично нанонеоднорідної структури аморфних плівок системи Ge–Se, Іваницький В. П., Ковтуненко В. С., Сабов В. І. (2013)
Ушенин Ю. В. - Оптические параметры нанокомпозитных плёнок пористого оксида алюминия c квантовыми точками кремния или германия, Христосенко Р. В., Самойлов А. В., Каганович Э. Б., Манойлов Э. Г., Снопок Б. А. (2013)
Шевчук В. Н. - Особливості спектрів дифузного відбивання нанопорошків ТіО2, леґованих 3d-іонами, Попович Д. І., Белюх В. М., Усатенко Ю. М. (2013)
Іваницький В. П. - Зміна фазового складу синтетичних магнетовпорядкованих наночастинок оксидів і гідроксидів заліза з різними покриттями за даними Мессбауерової спектроскопії, Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В., Редько Я. В. (2013)
Дудченко Н. А. - Магнитные нити из наночастиц магнетита и их свойства по данным ферромагнитного резонанса, Брик А. Б., Карбовский В. Л., Багмут Н. Н., Карданец Ю. В. (2013)
Дубовой А. Г. - Влияние магнитного поля на фазово-структурное состояние и магнитные свойства высокодисперсных порошков Fe, полученных электроискровым диспергированием, Перекос А. Е., Лавренко В. А., Руденко Ю. М., Ефимова Т. В., Залуцкий В. П., Ружицкая Т. В., Котко А. В., Золотаренко А. Д., Золотаренко А. Д. (2013)
Савенко А. Ф. - Гидрофуллерит C60Н60, Полищук М. А., Щур Д. В., Загинайченко С. Ю., Боголепов В. А., Помыткин А. П., Каменецкая Е. А. (2013)
Шульга Ю. М. - Окрашивание нанолистов оксида графена и цветные полимерные композиции на их основе, Баскаков С. А., Золотаренко А. Д., Кабачков Е. Н., Мурадян В. Е., Войлов Д. Н., Смирнов В. А., Мартыненко В. М., Щур Д. В., Помыткин А. П. (2013)
Аникина Н. С. - Закономерности растворения фуллерена С60 в полиметилзамещённых бензола, Щур Д. В., Загинайченко С. Ю., Кривущенко О. Я., Полищук М. А., Чимбай Л. Л. (2013)
Аникина Н. С. - Взаимодействие растворимых углеродных наноструктур с ароматическими растворителями, Кривущенко О. Я., Мильто О. В., Золотаренко Е. П., Щур Д. В., Загинайченко С. Ю. (2013)
Kirilyuk A. P. - What do they actually probe at LHC (2013)
Шевченко А. Б. - Накопление электрического заряда наночастицами меди, Мельник А. Б. (2013)
Бігун Р. І. - Формування металевого характеру електропровідності у вакуумних конденсатах міді, нанесених на поверхню підшару кремнію субатомної товщини, Бучковська М. Д., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2013)
Долгов А. С. - Поузельная миграция на неоднородной поверхности, Валуйская А. В. (2013)
Долгов А. С. - Миграция примесных атомов в структуре графена, Жабчик Ю. Л. (2013)
Bogdanov S. E. - Diffusion processes in Ti–Si systems during silicide formation, Beddies G., Daniel M., Makogon Yu. N. (2013)
Фролова Л. А. - Дослідження умов синтезу вихідних речовин одержання алюмінату кобальту, Півоваров О. А. (2013)
Бойчишин Л. М. - Фізико-хімічні особливості аморфних сплавів Al87Dy5(Ni/Fe)8, Ковбуз М. О., Герцик О. М., Котур Б. Я., Носенко В. К. (2013)
Горбик П. П. - Нанокомпозити з функціями медико-біологічних нанороботів: синтез, властивості, застосування (2013)
Кирилюк А. П. - Самосогласованная космология, динамическая относительность и каузальная квантовая механика как объединённые проявления симметрии сложности (2013)
Кругляк Ю. А. - Обобщённая модель электронного транспорта Ландауэра–Датты–Лундстрома (2013)
Бучковська М. Д. - Електропровідність дрібнокристалічних плівок міді нанометрової товщини, Бігун Р. І., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2013)
Перец Ю. С. - Частотна залежність електропровідності в нанокомпозитах з бінарним наповнювачем, Мацуй Л. Ю., Вовченко Л. Л., Козаченко В. В. (2013)
Бондарь Н. В. - Образование связности (перколяции) экситонов в плотных и разреженных массивах квантовых точек в матрицах разной топологии, Бродин М. С., Ермолаева Ю. В. (2013)
Демченко В. Л. - Структура та властивості потрійних поліелектроліт–металічних комплексів, підданих дії постійного магнітного поля (2013)
Venhryn B. Ya. - Influence of ultrasonic treatment of activated carbon in cavitation and precavitation regimes on capacitive and pseudocapacitive energy storage in electrochemical super-capacitors, Grygorchak I. I., Bakhmatyuk B. P., Kulyk Yu. O., Mudry S. I. (2013)
Nadutov V. M. - Effect of high-pressure treatment on structure and properties of invar Fe–35% Ni alloy, Vashchuk D. L., Volosevich P. Yu., Beloshenko V. A., Spuskanyuk V. Z., Davidenko O. A. (2013)
Кравцова А. С. - Одержання гібридних нанокристалів з використанням наномагнетиту та наночастинок Ag у водних розчинах, Коров’янко О. О., Стратійчук І. Б., Буркут В. І. (2013)
Маніло М. В. - Загальні закономірності та особливості утворення біо-нанокомпозитів ароматичних амінокислот з багатошаровими вуглецевими нанорурками, Ар’єв І. А., Литвинов Г. С. (2013)
Дзяк Г. В. - Упруго-эластические свойства артериальной стенки в зависимости от возраста у мужчин с артериальной гипертензией, Колесник Э. Л. (2015)
Радченко Г. Д. - Порівняння ефективності лікування за допомогою комбінацій лізиноприлу й гідрохлоротіазиду та бісопрололу й гідрохлоротіазиду в пацієнтів з помірною і тяжкою артеріальною гіпертензією, Торбас О. О., Сіренко Ю. М., Пономарьова Г. В., Сидоренко П. І., Поліщук С. А., Сніцаренко О. О. (2015)
Соколов М. Ю. - Перипроцедурне пошкодження міокарда у хворих на стабільну стенокардію залежно від способу медикаментозної протекції, Кобиляк В. Ю., Соколов Ю. М. (2015)
Talaieva T. V. - Role of the acquired immune response in the development of acute coronary syndrome, Shumakov V. O., Bratus V. V. (2015)
Нетяженко Н. В. - Зміни активності згортувальної та протизгортувальної систем крові в жінок з різним ступенем ризикус ерцево-судинних подій, Мальчевська Т. Й., Плєнова О. М., Пастушина А. І., Ляхоцька А. В. (2015)
Ватутин Н. Т. - Вегетативный дисбаланс у больных со стенокардией напряжения: возможности физиологических триггеров процесса прекондиционирования, Калинкина Н. В., Колесников В. С. (2015)
Сычёв О. С. - Предикторы возникновения тромба и сладжа у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий, связь с предварительной терапией антикоагулянтами, Бородай А. А., Бородай Э. С. (2015)
Левчук Н. П. - Зміни структури і функції міокарда в пацієнтів з персистентною фібриляцією передсердь після кардіоверсії при тривалому спостереженні, Жарінов О. Й., Ікоркін М. Р., Сичов О. С. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Продольное сегментарное смещение стенок левого желудочка у больных с недостаточностью митрального клапана (2015)
Єпанчінцева О. А. - Якість життя пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця: місце ранолазину, Надорак О. П., Борхаленко Ю. А., Жарінов О. Й. (2015)
Лутай М. И. - Отложение жировой ткани в миокарде в норме и при патологии. Клинический случай липоматозной гипертрофии правого желудочка, Федькив С. В., Голикова И. П., Немчина Е. А., Чекалова А. А., Слободской В. А., Товстуха В. В. (2015)
Зинченко Ю. В. - Течение аритмии у больных, перенесших эпизод трепетания предсердий 1:1, Фролов А. И. (2015)
Федьків С. В. - Магнітно-резонансна візуалізація в діагностиці ішеічного ураження міокарда лівого шлуночка, Теличкун С. С. (2015)
Ірина Казимирівна Следзевська (1928–2015) (2015)
Олексій Олексійович Мойбенко (1931–2015) (2015)
Стрес та серцево-судинні захворювання: національна стратегія в сучасних умовах України (2015)
XVI Національний конгрес кардіологів України (2015)
Калетнік Г. М. - Функціонування закладу університетської освіти у розвитку агросфери трансформаційної економіки (2015)
Панасюк Б. Я. - Інноваційне бурякоцукрове підприємництво - стабільний шлях до енергонезалежної економіки (2015)
Сікорський Д. О. - Вихід підприємництва на інтернет-ринок: проблеми, переваги та недоліки, Денисюк В.О. (2015)
Сметанко О. В. - Сутність внутрішнього аудиту шахрайства в системі корпоративного управління акціонерного товариства (2015)
Дриманова Л. М. - Інституційні засади реформування державної підтримки аграрного підприємництва (2015)
Лебідь В. С. - Сучасний стан фінансового забезпечення підприємств АПК Вінницької області (2015)
Майданик І. С. - Розробка механізму формування та реалізації ресурсної стратегії у процесі стратегічного управління підприємством (2015)
Гринчук Т. П. - Концентрація як важливий фактор впливу на економічну ефективність виробництва зерна та визначення основних напрямів його розвитку (2015)
Ярова Ю. М. - Підприємницький потенціал сільських територій та фактори його реалізації в сучасних умовах України (2015)
Черненко О. С. - Індикатори оцінки фінансової безпеки суб'єктів підприємництва (2015)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2015)
Лис А. - Концепція надання послуг населенню органами державної влади і органами місцевого самоврядування (2015)
Митрофанов О. - Роль та місце міжсекторного партнерства в забезпеченні соціальних прав людини: теоретико-методологічний аспект (2015)
Обушна Н. - Новий публічний менеджмент як сучасна модель (2015)
Рачинська М. - Право громадян на участь в управлінні державними справами:умови та межі його реалізації (2015)
Беззубко Б. - Розвиток державних механізмів стратегічного планування територій в умовах децентралізації (2015)
Верещак В. - Моделі державного регулювання пенсійних систем: зарубіжний досвід (2015)
Єдинак Я. - Визначення необхідності в реорганізації виконавчих органів районних у місті рад (на прикладі міста Дніпропетровська) (2015)
Загорельська Т. - Процес адміністрування податку на додану вартість та його роль у виконанні основних функцій податкової системи України, Колот В. (2015)
Квеліашвілі І. - Диверсифікація функціонального навантаження органів доходів і зборів, на які покладається здійснення митної справи в Україні (2015)
Нестеряк Ю. - Суспільне мовлення як механізм відкритого інформаційного суспільства в Україні (2015)
Пашкова Г - Брендинг регіону як інструмент державного управління регіональним розвитком (2015)
Скрипник О. - Сучасні тенденції формування системи державного управління у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій в Україні (2015)
Стрельцов В. - Оцінювання зрілості системи управління інтеграційними процесами: теоретичні підходи (2015)
Федорук Є. - Вплив розривів у розвитку логістики агропромислового комплексу України на реалізацію управлінської функції держави в галузі (2015)
Скоріков В. - Соціальна відповідальність державних службовців: поняття і сутність (2015)
Хаітов П. - Співвідношення лідерства та керівництва в управлінській діяльності органів виконавчої влади (2015)
Безручко М. - Моніторинг і контроль на місцевому рівні в контексті формування правової держави: дефінітивна характеристика (2015)
Гиренко Л. - Роль органів місцевого самоврядування в реалізації державної молодіжної політики в Україні (2015)
Дробот І. - Децентралізація державного управління земельними ресурсами територіальної громади в Україні (2015)
Кравченко Т. - Інноваційні інструменти реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні в Україні (2015)
Письменний І. - Загальні збори громадян за місцем проживання як форма безпосередньої демократії, Липовська Н. (2015)
Sheremet Ya. A. - Effects of tyrosine kinase and phosphatase inhibitors on mitosis progression in synchronized tobacco BY-2 cells, Yemets A. I., Azmi A., Vissen­Berg K., Verbelen J.­P., Blume Ya. B. (2012)
Клименко Е. Н. - Структурно-функциональные аспекты гетерофилии Nuphar lutea (L.) Smith : Ультраструктура и фотосинтез (2012)
Коршиков И. И. - Цитогенетические нарушения у проростков ели европейской (Picea abies (L.) Kаrst.) природных популяций и интродукционного насаждения, Ткачева Ю. А., Привалихин С. Н. (2012)
Матвеева Н. А. - Противовирусная активность экстрактов трансгенных растений цикория и салата с геном интерферона α­2b человека, Кудрявец Ю. И., Лихова А. А., Шаховский А. М., Безденежных Н. А., Кваско Е. Ю. (2012)
Aslan A. - Mutagenic and antimutagenic properties of some lichen species grown in the Eastern Anatolia Region of Turkey, Gulluce M., Agar G., Karadayi M., Bozari S., Orhan F. (2012)
Агабейли Р. А. - Генетические эффекты экстракта из корней Glycyrrhiza glabra L. в различных тест­системах (2012)
Ісаєнков С. В. - Фізіологічні та молекулярні аспекти сольового стресу рослин (2012)
Тоцький В. М. - Генетична детермінація та функція RR­білків − регуляторів фотоперіодичних реакцій і циркадних ритмів у рослин, Дьяченко Л. Ф., Мутерко О. Ф., Балашова І. А., Топтіков В. А. (2012)
Сафонов Ю. М. - Загальнотеоретичні особливості ефективності для дослідження внутрішньої торгівлі (2015)
Чех М. М. - Інституційний базис розвитку внутрішнього ринку в системі макроекономічного регулювання (2015)
Гаврилюк Г. Є. - Сучасний стан і проблеми розвитку малого підприємництва в Україні, Одрибец Н. О. (2015)
Редченко К. І. - До питання дивергенції стратегічного та управлінського контролю (2015)
Верига Ю. А. - Трактування фінансових резервів як об’єкта аудиту та їх класифікація (2015)
Воронко Р. М. - Концептуальні підходи до визначення і класифікації принципів внутрішнього контролю (2015)
Душко З. О. - Пошук універсального визначення поняття аудиту, Бойко Р. В. (2015)
Біляченко О. Л. - Особливості бухгалтерського обліку інтернет-реклами в сучасних умовах господарювання (2015)
Левкович А. В. - Класифікація логістичних витрат виробничих підприємств для потреб обліку і контролю (2015)
Підлипна Р. П. - Соціальна сфера в контексті її функціонування (2015)
Хомяк Т. Р. - Проблемні аспекти облікової класифікації виробничих витрат на підприємствах лікеро-горілчаної промисловості (2015)
Гринкевич С. С. - Пріоритетні напрямки відтворення трудового потенціалу торговельних підприємств, Гураль Н. Р., Камарчук І. М. (2015)
Куцик В. І. - Теоретико-методологічні основи економічного механізму підвищення ефективності діяльності підприємства, Папарига Н. М. (2015)
Куцик В. І. - Методи та підходи до оцінки вартості підприємства: теоретичний аспект, проблеми їх використання, Явтуховська І. В. (2015)
Міщук А. І. - Необхідність та передумови використання інноваційних технологій на підприємствах торгівлі (2015)
Пономаренко М. В. - Страхові послуги як результат трансформації продукту страхової компанії (2015)
Ясінська Ю. Р. - Імідж підприємства: визначення, структура, особливості формування (2015)
Копилюк О. І. - Формування системи фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур, Музичка О. М. (2015)
Черкасова С. В. - Механізми реалізації соціально-відповідального інвестування в діяльності інституційних інвесторів (2015)
Чорна М. В. - Логістичний менеджмент у системі формування конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі (2015)
Дайновський Ю. А. - Напрями вдосконалення системи прийняття інвестиційних, інноваційних та маркетингових управлінських рішень, Гліненко Л. К. (2015)
Гарада В. Г. - Зміст і напрямки застосування логістичних концепцій у логістичному менеджменті, Міценко Н. Г., Міщук І. П. (2015)
Черкас Н. І. - Структурні трансформації конкурентоспроможності зовнішньої торгівлі України, Вонсовський О. А. (2015)
Кругляк Ю. А. - От баллистической проводимости к диффузионной в транспортной модели Ландауэра–Датты–Лундстрома (2013)
Кирилюк А. П. - Универсальная наука сложности: самосогласованное понимание динамики биологических, экологических и разумных систем (2013)
Ходаковский Н. И. - Исследование внешних сигналов макромолекулярного матрикса рефлексно-сенсорных модулей человека магнито- и электрометрическими методами, Золот А. И., Мержвинский П. А. (2013)
Серденко Т. В. - Кінетична модель донор-акцепторної взаємодії у фото-синтетичних реакційних центрах бактерій, Барабаш Ю. М., Нокс П. П., Сейфулліна Н. Х., Заболотний М. А. (2013)
Гольцев А. Н. - Способность наночастиц на основе ортованадатов к идентификации in vitro и инактивации in vivo стволовых раковых клеток, Бабенко Н. Н., Гаевская Ю. А., Бондарович Н. А., Останков М. В., Челомбитько О. В., Дубрава Т. Г., Клочков В. К., Кавок Н. С., Малюкин Ю. В. (2013)
Эстрела-Льопис В. Р. - Гетерокоагуляция модифицированных полисахаридами и функционализированных фолатами наночастиц платины с раковыми клетками, Чевычалова А. В., Фесенко Е. М., Довбешко Г. И., Литвин П. М. (2013)
Якимчук О. М. - Дослідження впливу мікроструктури наноматеріалів на утворення пухлинними клітинами багатоклітинних сфероїдів, Перепелиціна О. М., Рудь О. Д., Кір’ян І. М., Сидоренко М. В. (2013)
Назарчук Г. І. - Синтез сферичних частинок кремнезему з тіосечовинними комплексотвірними групами в їх поверхневому шарі, Мельник І. В., Папаяніна О. С., Зуб Ю. Л. (2013)
Мусская О. Н. - Твердеющие композиции на основе нанокристаллических фосфатов кальция и биосовместимых полимеров, Кулак А. И., Крутько В. К., Лесникович Л. А., Уласевич С. А., Суходуб Л. Ф. (2013)
Товстоног А. Б. - Микроволновое спекание биокерамики на основе наноструктурного биогенного гидроксиапатита, Сыч Е. Е., Скороход В. В. (2013)
Куда А. А. - Исследование влияния наномагнетита на свойства in vitro биогенного гидроксиапатита, Отиченко О. Н., Пархомей А. Р., Пинчук Н. Д., Уварова И. В. (2013)
Панько А. В. - Влияние ультрадисперсного монтмориллонита на бальнеологические свойства пелоидов, Олейник В. А., Ковзун И. Г., Проценко И. Т., Никипелова Е. М. (2013)
Щур Д. В. - Изучение особенностей процесса высаливания фуллерита из раствора С60 в толуоле. I. Ламинарное смешивание реагентов, Загинайченко С. Ю., Шульга Ю. М., Коваль А. Ю., Котко А. В., Полищук М. А. (2013)
Щур Д. В. - Изучение особенностей процесса высаливания фуллерита из насыщенного раствора С60 в толуоле. II. Турбу-лентное смешивание реагентов, Загинайченко С. Ю., Котко А. В., Аникина Н. С., Каменецкая Е. А. (2013)
Березіна Л. М. - Управління землекористуванням: механізми удосконалення (2015)
Васильців Т. Г. - Напрями імплементації в Україні зарубіжного досвіду альтернативного фінансування розвитку сільського господарства (на прикладі Бразилії), Антонюк Т. Я., Антонюк Г. Я. (2015)
Васильців Т. Г. - Фінансові аспекти євроінтеграції України, Юсипович О. І., Аверчук Р. В. (2015)
Підлипна Р. П. - Основні загрози та система соціальної безпеки в Україні (2015)
Черевко Г. В. - Інтеграційні процеси в АПК: перспективи залучення до них підприємств споживчої кооперації (2015)
Мельник Т. М. - Застосування математичних методів для розв’язання прикладних аналітичних задач управління інвестиційними проектами (2015)
Герасименко Т. О. - Аналіз як інструмент ефективного управління бізнес-процесами страхових компаній (2015)
Головацька С. І. - Методичний інструментарій бюджетування у системі управління витратами підприємства, Хаймьонова Н. С. (2015)
Калайтан Т. В. - Організація обліку та аналізу фінансових результатів за центрами відповідальності в умовах трансфертного ціноутворення (2015)
Березін О. В. - Інвестиційна політика підприємств торгівлі: чинники та умови забезпечення ефективності (2015)
Фролова Л. В. - Матриця бізнес-стратегій підприємства: обґрунтування загальних стратегій та методика їх вибору, Наторіна А. О. (2015)
Ясінська Ю. Р. - Цінність ділової репутації підприємства як економічної категорії (2015)
Копилюк О. І. - Методичний інструментарій оцінки діяльності регіональної банківської системи (2015)
Черкасова С. В. - Методичні підходи до оцінки впливу небанківських інституційних інвесторів на економічне зростання (2015)
Кульчицька Н. С. - Особливості формування та реалізації процентної політики в Україні в умовах фінансової нестабільності (2015)
Фединець Н. І. - Психологічні аспекти управління персоналом в умовах кризи (2015)
Бойко В. С. - Механізм державного управління сталим економічним розвитком на основі стабілізації кредитних відносин в Україні (2014)
Романовська Ю. Я. - Оподаткування НПФ як інструмент соціального впливу на розвиток Україні, Голуб А. С. (2014)
Угоднікова О. І. - Теоретико-методичні підходи до питання визначення категорії інвестиційного потенціалу будівельного підприємства як складового елементу потенціалу розвитку, Сидора А. С. (2014)
Рудковський О. В. - Формування системи управління корпоративною безпекою шляхом узгодження інтересів та зняття суперечностей (2014)
Манжура А. В. - Інституціональна теорія як сучасний інструментарій дослідження кооперативних відносин (2014)
Білявський В. М. - Організація системи диспетчеризації операційної діяльності підприємств (2014)
Левицький В. В. - Формування комплексної системи забезпечення економічної стійкості суб’єктів господарювання (2014)
Мельниченко О. В. - Бізнес орієнтація підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, Самородов Б. В. (2014)
Педченко Н. С. - Кваліметрія при оцінюванні фінансового потенціалу підприємства (2014)
Колянко О. В. - Організація діяльності у сфері публічного адміністрування в Україні (2014)
Бєлік В. Д. - Функціональний підхід до формування системи управління персоналом підприємства (2014)
Машіко К. С. - Методика оцінки впливу прямого іноземного інвестування на економіку країни-реципієнта, Удод Г. С. (2014)
Душко З. О. - Внутрішній контроль та аудит банківських установ України (2014)
Зубчик С. М. - Застосування аналітичних процедур у внутрішньогосподарському контролі хлібопекарських підприємств (2014)
Сарахман О. М. - Внутрішній аудиту кредитних операцій банку, Дугіна І. В. (2014)
Білявська Ю. В. - Формування збалансованої організаційної культури підприємств торгівлі (2014)
Вихопень Л. П. - Характеристика ринку продукції м'ясного скотарства (2014)
Гальків Л. І. - Статистичні оцінки роздрібного товарообороту України: регіональний зріз, Демчишин М. Я. (2014)
Мізюк Б. М. - Сучасні концепції управління комерційною функцією в роздрібних торговельних мережах, Гонський М. Д. (2014)
Куцик П. О. - Організаційно-економічний механізм управління ефективністю торговельного підприємства, Герега Г. Ф. (2014)
Андрушків І. П. - Сучасний стан страхового ринку та проблеми його розвитку (2014)
Бучко І. Є. - Сучасні методи управління процентним ризиком (2014)
Вареник В. А. - Прогнозування достатності капіталу банківської системи України (2014)
Голобородько Ю. О. - Методичні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки банківських установ (2014)
Костак З. Р. - Зарубіжний досвід розвитку загальнообов’язкового державного медичного страхування (2014)
Мосціховський Ю. І. - Ефективність кредитних вкладень банків у реальний сектор економіки (2014)
Самура Ю. О. - Механізм формування власного капіталу банку (2014)
Угнівенко Р. Р. - Теоретичні аспекти сутності ринку банківських продуктів та послуг (2014)
Чікіта І. Б. - Дослідження фінансової глобалізації та її впливу на банківський сектор економіки (2014)
Solińska M. - Efektywność ekonomiczna systemów wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (2014)
Барна М. Ю. - Оцінювання економічного потенціалу кооперативної роздрібної торгівлі, Сирветник-Царій В. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Від головного редактора (2015)
Шапарь А. Г. - Оценка научно-исследовательских работ института с позиции экоидеологии римского клуба (2015)
Шапар А. Г. - Перспективи використання альтернативних джерел енергії в умовах техногенно змінених ландшафтів у гірничодобувних регіонах, Ємець М. А., Копач П. І. (2015)
Мацко Н. А. - Исследование симметричности отклика цен производителей на изменение нефтяных цен, Харитонова М. Ю. (2015)
Копач П. І. - Методологія комплексної оцінки природоохоронних заходів, Романенко В. Н., Данько Т. Т., Горобець Н. В., Тараканова Н. П., Макарова Г. Ю. (2015)
Шапар А. Г. - Вивчення можливого зв'язку підземних вод у різних горизонтах з врожайністю сільськогосподарських культур, Пігулевський П. Г., Свистун В. К., Тяпкін О. К. (2015)
Михеев А. В. - Феномен сложной техноэкосистемы в свете концепции биологического разнообразия (2015)
Скрипник О. О. - Будова поверхні порушених гірничими роботами земель – основний фактор розвитку вторинних екосистем (2015)
Шапар А. Г. - Основні технології формування вторинного ландшафтного та біотичного різноманіття порушених земель, Скрипник О. О., Тараненко О. С., Ємець М. А., Анісімова Л. Б., Романенко І. І. (2015)
Харитонов Н. Н. - Перспективы создания специальных сырьевых зон для производства экологически безопасной сельскохозяйственной продукции в Днепропетровской области, Пашова В. Т., Станкевич С. А., Титаренко О. В. (2015)
Онищенко В. О. - Зсувні процеси в Україні й екологічна безпека регіонів, Муравльов В. В., Зоценко М. Л. (2015)
Шапар А. Г. - До питання визначення інтенсивності замулення дніпровських водосховищ, Скрипник О. О., Тараненко О. С., Дубовик Д. Д. (2015)
Копач П. І. - Пріоритети та хронологія впровадження результатів досліджень науковців інституту (2015)
Шапар А. Г. - Деякі особливості підготовки регіональних програм з екологічної безпеки і пом'якшення наслідків зміни клімату, Ємець М. А., Копач П. І., Скрипник О. О. (2015)
Тяпкин О. К. - К вопросу оценки негативных последствий использования химических удобрений для гидросферы, Подрезенко И. Н., Остапенко Н. С., Крючкова С. В., Кириченко В. А. (2015)
Шевченко О. А. - Питне водопостачання індустріальних регіонів: проблеми сьогодення та погляд у майбутнє, Зайцев В. В., Рублевська Н. І., Григоренко Л. В. (2015)
Новіцький Р. О. - Рекреаційне рибальство в Україні: масштаби, обсяги, розвиток (2015)
Фролова Л. А. - Ресурсосберегающие технологии при очистке сточных вод (использование доменного шлака для получения пигментов), Анисимова Л. Б. (2015)
Onyshchenko V. O. - Theoretical and methodological framework for ensuring resource and environmental safety in the region, Samojlik M. S. (2015)
Шматков Г. Г. - Система экологического мониторинга "Приднепровье" – история создания и перспективы (2015)
Кураева И. В. - Некоторые аспекты эколого-геохимических исследований техногенно загрязненных почв (2015)
Ковач І. В. - Влияние экологических факторов на состояние стоматологического здоровья у детей Приднепровья, Зелинский А. Л. (2015)
Белецкая Э. Н. - Остеотропность свинца как фактор риска патологии костной системы человека в условиях промышленного города, Околова В. В. (2015)
Білецька Е. М. - Гігієнічна діагностика екологозалежної патології у населення промислового регіону, Онул Н. М. (2015)
Вичужаніна Т. Ф. - Сталий розвиток як стрижень інноваційної діяльності інституту (деякі підсумки до 25-річчя установи), Романовський О. А. (2015)
Антонець С. С. - Від екології природи до екології душі, Писаренко В. М., Писаренко П. В. (2015)
Громадська думка, відгуки та дискусії (2015)
До уваги читачів (2015)
Куцик П. О. - Міграційний капітал як геоекономічний феномен та фактор національної економіки, Дубовой О. Ф. (2014)
Свердан М. М. - Податок на багатство: концепція і прагматика (2014)
Башнянин Г. І. - Вплив освітнього комплексу на ефективність функціонування національної економіки, Свінцов О. М., Шевчик Б. М. (2014)
Башнянин Г. І. - Лібералізаційна еластичність економічних систем, Свінцов О. М., Турянський Ю. І. (2014)
Боднар І. Р. - Державна політика та інформаційна безпека України: післякризові виклики, Вовчанська О. М. (2014)
Брик А. О. - Продовольча безпека України та зарубіжних країн у контексті посилення продовольчої кризи (2014)
Кубай М. В. - Концептуальні засади дослідження боргової безпеки (2014)
Дима О. О. - Ринок легкових автомобілів та перспективи його розвитку в Україні (2014)
Решетова Г. В. - Фінансіалізація економіки: наслідки для компанії в умовах граничних ринків капіталу (2014)
Фаріон А. І. - Аналіз інвестиційного середовища України (2014)
Рутар Т. С. - Проблеми економічної трансформації України в умовах постолігархічного транзиту (2014)
Заблоцький М. Б. - Методологічні аспекти регулювання рівноваги національної економіки в контексті реформ "Стратегії - 2020" (2014)
Гудима Р. Р. - Модернізація транспортної інфраструктури прикордонних регіонів: фінансові та управлінські аспекти (2014)
Проскура В. Ф. - Розробка системи моніторингу конкурентоспроможності регіону (2014)
Караушу А. М. - Проблеми формування та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Вудвуд В. В. (2014)
Кондро П. - Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Вудвуд В. (2014)
Линник О. О. - Акумуляція зовнішнього державного боргу, інвестиції і приватне споживання в Україні (2014)
Гринкевич С. С. - Обґрунтування об’єктів антисипативного управління в контексті забезпечення розвитку трудового потенціалу України (2014)
Хомів О. В. - Сучасні підходи до боротьби з економічною злочинністю (2014)
Барна М. Ю. - Сучасні тенденції розвитку сфери гостинності у Львівській області, Гук Х. З. (2014)
Барна М. Ю. - Домінанти підвищення ефективності розвитку системи внутрішньої торгівлі на регіональному рівні в умовах трансформації (2014)
Басюк Д. І. - Дослідження чинників привабливості дестинації винного туризму, Примак Т. Ю. (2014)
Красовський Є. В. - Розробка концепції електронної системи управління готелем (2014)
Митник І. М. - Імітаційне моделювання в системі управління торговим підприємством, Гнатишак А. О. (2014)
Міщук І. П. - Необхідність та шляхи інтеграції малих торговельних підприємств у регіональні системи торговельної логістики (2014)
Тягунова Н. М. - Розвиток сфери послуг у системі споживчої кооперації, Іржавська Л. В. (2014)
Тягунова Н. М. - Торговельна логістика – основа конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства, Вечірко О. М. (2014)
Федик О. В. - Принципи організації та методи регулювання збуту сільськогосподарської продукції господарствами населення (2014)
Волошан І. Г. - Методична складова організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства (2014)
Колесник О. Л. - Аудит операцій установи з готівкою (2014)
Мельник К. П. - Наукові підходи до еволюції оперативного контролю (2014)
Озеран Н. М. - Облік товарів, продуктів і тари у закладах ресторанного господарства споживчої кооперації (2014)
Підлипна Р. П. - Стратегічний управлінський облік у системі управління підприємством (2014)
Судин Ю. А. - Концептуально-практичні підходи до відображення внутрішнього гудвілу в системі бухгалтерського обліку (2014)
Ціцька Н. Є. - Етапи впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (2014)
Сафонов Ю. М. - US-Ukrainian free trade area in the context of diversification of international trade strategy of Ukraine (2014)
Дарміць Р. З. - Суть, підходи та оцінювання постачальної діяльності підприємств, Горішна Г. П. (2014)
Міценко Н. Г. - Потенціал підприємства як базис його сталого розвитку, Жовтовський Н. О. (2014)
Куцик В. І. - Удосконалення регуляторної цінової політики держави на товари у роздрібній торгівлі, Хижа Н. М. (2014)
Міценко Н. Г. - Вартісно-орієнтований підхід в управлінні потенціалом підприємства, Ковалишин М. Р. (2014)
Летуновська Н. Є. - Інструменти управління економічним потенціалом об’єктів соціальної сфери підприємств (2014)
Хомик Х. Р. - Дослідження динаміки екологічних витрат лісогосподарських підприємств щодо можливості відображення їх в обліку (2014)
Сушарник Я. А. - Методика розподілу непрямих витрат на підприємствах сільського господарства (2014)
Балабан Н. М. - Дослідження форм та видів аутсорсингу підприємств (2014)
Ясінська Ю. Р. - Раціональна кадрова політика на підприємстві – успішна формула підприємницької діяльності (2014)
Терехов Д. С. - Інноваційні фактори конкурентоспроможності сучасного машинобудівного підприємства (2014)
Алхасов Самир Яшар оглу - Государственное регулирование кооперативов Украины и Азербайджана в Российской империи (2014)
Мисловська І. С. - Роль культурного фактора у становленні ефективного менеджменту (2014)
Гаврилюк Г. Є. - Фінансові ресурси: зміни в структурі 2002-2012 рр. (2014)
Кітц Р. - Забезпечення фінансової стабільності країн різного рівня розвитку в умовах макроекономічних криз (2014)
Канак О. Й. - Джерела формування фінансових ресурсів, що забезпечують ефективну діяльність підприємства (2014)
Гребенюк Н. В. - Значимість зовнішніх факторів впливу в управлінні банком у сучасних умовах (2014)
Маслєнніков Є. І. - Management of financial stability of the industrial enterprise in the context of taxation (2014)
Пасєка А. С. - Зовнішні комунікації як інструмент відновлення банківської системи в умовах кризи та посткризового періоду, Овчарук М. П. (2014)
Пономарьова Т. В. - Особливий "ціннопаперовий” податок: окремі питання розрахунку та складання звітності, Царенко М. М. (2014)
Вимоги до статей, що подаються до публікацій у наукових вісниках та журналах Львівської комерційної академії (2014)
Відомості про авторів (2014)
Семів С. Р. - Фактори розвитку міжнародного кооперативного руху в умовах глобалізації (2013)
Шевчук В. О. - Діяльність кооперативних організацій зарубіжних країн під час кризових явищ 2008–2009 рр. (2013)
Свидрук І. І. - Передумови та можливості розвитку споживчої кооперації в Україні (2013)
Міценко Н. Г. - Конкурентні переваги кооперативних підприємств сучасного типу, Лупак Р. Л. (2013)
Блонська В. І. - Інновації як один із напрямів ефективного розвитку підприємств споживчої кооперації (2013)
Бук Л. М. - Використання кооперативної торгової марки в роздрібній торгівлі та підходи до оцінювання ефективності управління нею (2013)
Белей О. І. - Оптимізаційна модель рівноважного стану кооперативного супермаркету, Задорожна А. В. (2013)
Мізюк Б. М. - Інформаційна база вибору та реалізації конкурентних стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації України, Тучковська І. І. (2013)
Колянко О. В. - Сутність соціальної відповідальності як засадничої стратегії корпоративного управління споживчої кооперації (2013)
Чікіта І. Б. - Кооперативна модель банківського бізнесу в Європі – досвід для України (2013)
Мединська Т. В. - Податкове стимулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів зарубіжних країн: досвід для України (2013)
Бучко І. Є. - Світовий досвід функціонування кооперативних банків (2013)
Черевко Х. Л. - Страхові кооперативи як альтернативні форми організації страхової діяльності в Україні (2013)
Чуй І. Р. - Фіскально-податкові режими кооперативних підприємств розвинених країн світу (2013)
Хміль Ф. І. - Огляд інформаційно-програмного забезпечення праці менеджера, Плеша М. І. (2013)
Дмитрів А. Я. - Маркетингове дослідження показників розвитку ринку кооперативної освіти в Україні (2013)
Семак Б. Б. - Рослинні барвники – новий товар на вітчизняному кооперативному ринку, Галик І. С., Семак Б. Д. (2013)
Пушкар Г. О. - Кооперативний ринок інтер’єрного текстилю: проблеми і вирішення, Семак Б. Д. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Шевчук В. О. - Логіка політичного циклу та рівновага платіжного балансу: український контекст (2013)
Копич Р. І. - Нестандартна реакція виборців у країнах балтії на програми фіскальної консолідації (2013)
Вешко А. Т. - Політичний цикл і структурні тенденції в економіці України (2013)
Бойко В. С. - Логіка політичного циклу та стрімке гальмування інфляції в Україні в 2011–2012 рр.: мотивація, інструментарій та ймовірні наслідки (2013)
Дехтярьова Н. М. - Передвиборча мотивація іноземних інвесторів в Україні (2013)
Бардин І. І. - Феномен екстремально високої процентної ставки в Україні 2011–2012 рр.: недоліки стабілізаційної політики чи елемент передвиборчої стратегії? (2013)
Насадюк І. Б. - Політична економія сучасного регіонального інтеграційного вибору України (2013)
Щурко У. В. - Ризики та загрози фінансовій безпеці України: вплив економічних і політичних викликів (2013)
Блащак А. О. - Взаємодія політичних та економічних чинників у країнах Східної Азії: огляд теоретичних гіпотез та емпіричних досліджень (2013)
Качмарик І. Я. - Політична компонента соціального капіталу і промислове виробництво на Львівщині (2013)
Рутар Т. С. - Вплив політичних інститутів на процес регулювання платіжного балансу в Україні (2013)
Відомості про авторів (2013)
Губіна О. Ю. - Історичні етапи розвитку і становлення відкритої освіти (2015)
Кузьменко Ю. В. - Нормативно-правове забезпечення роботи інститутів підвищення кваліфікації у 70–80 рр. ХХ ст. (2015)
Лесик Г. В. - Інтернаціоналізація соціально-гуманітарної підготовки в класичних університетах України: початок ХХІ сторіччя (2015)
Лещенко Е. В. - Вплив гуманістичних та еволюційних ідей Ч. Дарвіна на становлення педагогічних поглядів М. О. Корфа (2015)
Литвиненко С. В. - Витоки розвитку ідей естетичного виховання особистості в історії зарубіжної наукової думки (2015)
Перцов О. В. - Передумови розвитку військової освіти на єлисаветградщині у другій половині ХІХ ст. (2015)
Прибора Р. І. - Організаційна структура Берлінського університету у першій половині ХІХ ст. (2015)
Толкачова А. С. - Погляди В. Сухомлинського на роль спілкування як провідного фактора розвитку учнів початкових класів шкіл-інтернатів (2015)
Фаненштель Н. В. - Психологічні аспекти добору змісту та методів навчання в інтелектуальній спадщині Степана Балея (2015)
Бабко Т. М. - Особливості активізації професійного саморозвитку вчителя інформатики в умовах післядипломної освіти, Собакар О. О. (2015)
Бабешко М. С. - Гігієна в галузі готельного господарства як складова кваліфікації працівника сфери обслуговування (2015)
Булах С. М. - Вивчення стану готовності майбутніх інструкторів з атлетичної гімнастики до професійної діяльності у різних ВНЗ України (2015)
Ванюк Д. В. - Скоростно-силовая подготовка волейболисток в подготовительном периоде, Жержерунов А. А., Ремешевский А. В., Данильченко С. И., Губриенко А. А. (2015)
Глушман Т. М. - Феномен професійної культури фахівця в наукових дослідженнях (2015)
Голодюк Л. С. - Саморозвиток учня в умовах професійно організованого керування навчально-виховним процесом з урахуванням середовищного впливу (2015)
Гузенков С. Г. - Інновації в українській освіті: результати дослідження виставкової діяльності, Калянова Н. С. (2015)
Драч І. І. - Компетентнісно орієнтовані завдання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Дяченко І. М. - Формування професійної свідомості майбутнього журналіста в контексті його громадянської позиції: теоретичний аспект (2015)
Дяченко М. Д. - Шляхи збагачення досвіду творчої самореалізації майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2015)
Задорожкіна Я. С. - Особливості підвищення кваліфікації вчителів з використанням елементів технології дистанційного навчання (2015)
Зосименко О. В. - Шляхи розвитку професійно-педагогічного потенціалу вихователів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (2015)
Іванова Л. І. - Шляхи становлення професійної підготовки фахівців фізичного виховання до роботи з лікувальної фізичної культури (2015)
Камишнікова Г. В. - Актуальні аспекти підготовки майбутніх фахівців готельного господарства та туризму (2015)
Кампов С. П. - Педагогічні умови формування самостійності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2015)
Котелюх М. О. - Модель формування професійної моралі мабутніх працівників поліції (2015)
Крюкова Є. С. - Модель підготовки майбутнього викладача вищого навчального закладу до впровадження інтерактивних педагогічних технологій (2015)
Максимчук В. С. - Питання соціальної роботи та соціальної педагогіки у фахових виданнях фрн (2015)
Мартьянова М. Є. - Формування комунікативної культури особистості як педагогічна проблема (2015)
Монашненко А. М. - Обґрунтування системи вправ для навчання майбутніх філологів письмового двостороннього перекладу в аграрній галузі (2015)
Надтока О. О. - Педагогічні умови підготовки тренера-викладача до виховної роботи в ДЮСШ (2015)
Одарченко В. І. - Самоконтроль як компонент пізнавальної діяльності майбутніх педагогів, Коробова А. Ю. (2015)
Олішевич В. М. - Інтерактивні методи навчання: переваги та недоліки при викладанні іноземної мови (2015)
Орел-Халік Ю. В. - Фактори розвитку культури професійного діалогу фахівця медичної галузі (2015)
Павленко Л. А. - Особливості впровадження інноваційних підходів до розвитку творчого потенціалу вчителя в умовах нестабільності (2015)
Пісоцька М. Е. - Дидактичні концепції як теоретична основа індивідуалізації навчання (2015)
Сергата Н. С. - Тренерсько-педагогічні особливості підготовки борців греко-римського стилю, Михальченко О. С. (2015)
Смоляк В. М. - Педагогічні умови ефективного стимулювання професійного самовиявлення майбутніх учителів з початкової освіти (2015)
Сокирко О. С. - Педагогічні умови розвитку пізнавальной сфери глухих підлітків у процесі навчання плавання, Дуднік Ю. І., Напалкова Т. В., Мілкіна О. В., Мотус С. О. (2015)
Статьєв С. І. - Сучасний стан підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності на констатувально-пошуковому етапі дослідження (2015)
Степанюк К. І. - Комплексна реалізація моделі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи: уточнення й узагальнення (2015)
Сущенко А. В. - Підготовка майбутніх менеджерів організацій до роботи в корпоративному середовищі (2015)
Сущенко Л. О. - Модель організації науково-дослідної роботи майбутніх педагогів, спрямована на розв’язання професійних завдань (2015)
Сущенко Р. В. - Професійна готовність викладачів залізничних внз до формування управлінської культури студентів (2015)
Теплицька О. О. - Формування професійної культури майбутніх учителів математики: виміри синергетичного підходу (2015)
Устименко Ю. С. - Тренінг як засіб підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів до професійної взаємодії (2015)
Царенко К. В. - Дослідження ефективності курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів у контексті розвитку професійно-педагогічної компетентності (2015)
Шиман О. І. - Реалізація компетентнісного підходу в інформатичній підготовці учасників навчально-виховного процесу початкової ланки освіти (2015)
Коваль В. В. - Конфликты в управленческой деятельности директора школы и участников образовательного процесса, Коваль В. А. (2015)
Курільченко В. В. - Формування інтелектуальної культури школяра (2015)
Рощін І. Г. - Законодавча база фізичного розвитку учнів загальноосвітніх шкіл України (2015)
Сапрунова О. Г. - Адаптація інтелектуально обдарованих учнів початкової школи як інтегрована частина процесу ефективного навчання (2015)
Ткачов А. С. - Дослідження проблеми навчання академічно здібних учнів основної школи з позиції системно-синергетичного підходу (2015)
Чемоніна Л. В. - Дидактичні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення безперервності освіти учнів (2015)
Ворона В. О. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх маркетологів у вищому навчальному закладі (2015)
Гура Т. В. - Лідерський потенціал як важлива складова педагогічної культури викладача технічного університету (2015)
Копилова С. В. - Методологічна система розробки адаптивної соціально-педагогічної системи професійної підготовки магістрів соціальної роботи (2015)
Мовчан Д. О. - Підготовка магістрів права в галузі митної справи: аналіз потреб у навчанні (2015)
Муц Л. Ф. - Технології "Е-learning” у системі мовної підготовки іноземних студентів: організаційні аспекти (2015)
Русіна Н. Г. - Створення, впровадження й використання навчальних сайтів в інформаційно-освітньому середовищі вищих навчальних закладів України та Польщі (2015)
Сущенко Т. І. - Науково-практичні проблеми професійної підготовки викладачів вищої школи (2015)
Терьохіна О. Л. - Розробка структурно-функціональної моделі формування технічного мислення майбутніх бакалаврів машинобудування (2015)
Яблочнікова І. О. - Здійснення підготовки магістрів-фінансистів у південноєвропейських країнах (2015)
Шевчик Б. М. - Економічний орієнталізм та інституціональна комплементарність (2013)
Осміловська Н. В. - Інвестування в людський капітал: базові поняття та категорії (2013)
Башнянин Г. І. - Позитивна соціалізаційна ефективність економічних систем: суть та види, Кульчицький Б. В., Гончарук Л. Я., Тесля А. І. (2013)
Бойко В. С. - Інфляційна динаміка в Україні 1992─2013 рр.: загальні оцінки (2013)
Нежива М. О. - Ефективність формування фінансових резервів торговельних підприємств (2013)
Тягунова Н. М. - Стан і тенденції ринку автомобілів в Україні, Полтава Я. О. (2013)
Чорна О. Р. - Світовий досвід впровадження енергетичної ефективності житлового фонду (2013)
Костак З. Р. - Напрями підвищення рівня капіталізації банків (2013)
Шпаргало Г. Є. - Аналіз специфіки здійснення факторингового обслуговування українськими банками (2013)
Заболоцький Т. М. - Мінімізація ризику портфеля цінних паперів: взаємозв’язок дохід-ризик, Циктор А. І. (2013)
Вознюк О. Б. - Сучасні концепції підвищення дієвості податкового механізму (2013)
Трофімчук М. О. - Фондовий ринок та особливості його функціонування в економічному просторі країни (2013)
Куцик П. О. - Внутрішній контроль розрахункових операцій в системі управління будівельним підприємством (2013)
Давидюк Т. В. - Бухгалтерський облік в підготовці фахівців з фінансово-економічної безпеки, Боримська К. П. (2013)
Паславська О. О. - Напрямки удосконалення внутрішньогосподарського контролю витрат автотранспортних підприємств (2013)
Шимко А. В. - Основні засади формування маркетингових технологій у роздрібній торгівлі (2013)
Надвиничний О. А. - Організація економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств (2013)
Шавлюк А. О. - Особливості ділового партнерства в торгівлі (2013)
Дубик В. Я. - Стратегічний вимір напрямів інтеграції та глобалізації в Україні у контексті її економічної безпеки (2013)
Давидюк Т. В. - Підвищення фінансової складової економічної безпеки через розвиток обліково-аналітичного інформаційного забезпечення діяльності підприємства (2013)
Остап’юк Н. А. - Наслідки декриміналізації товару як предмету контрабанди, Процюк О. В. (2013)
Suchecki A. М. - Main directions of reforms and culture financing methods in Poland after 1989 (2013)
Рутар Т. С. - Формат взаємодії політичних та економічних інститутів ів умовах посткомуністичного транзиту (2013)
Куревіна І. О. - Приватні трансферти, згладжування приватного споживання і цикл ділової активності в Україні (2013)
Чужиков А. В. - Економічні передумови комерціалізації європейських телепродуктів в Україні (2013)
Іванюк У. В. - Формування інвестиційної привабливості аграрного сектора як чинника його конкурентоспроможності (2013)
Відомості про авторів (2013)
Торкут Н. М. - Письменник-єлизаветинець Барнабі Річ та формування новелістичної традиції в Англії (2015)
Бандровська О. Т. - Людина як предмет антропологічного знання доби модерн: літературна проекція (2015)
Москвітіна Д. А. - Шекспірівська сонетна модель у літературі американського романтизму: про(активна) рецепція (2015)
Борискіна К. В. - Специфіка актуалізації ключових мотивів п’єси "Юлій Цезар” В. Шекспіра в кінематографічних інтерпретаціях (2015)
Марінеско В. Ю. - Стратегії переосмислення шекспірової біографії в романі Дж. Вінфілда "Мене звати Вілл” (2015)
Аллахвердиева Л. - Направления развития современной азербайджанской драматургии (2015)
Балюта Е. Г. - Еволюція "екологічної свідомості” та її вербалізація (2015)
Козьмик Г. О. - Неологізми економічної сфери в дзеркалі мовних інновацій (2015)
Тараненко О. В. - Семантика британських та американських оцінних топонімів (2015)
Тарасенко К. В. - Перекладацький проект Георгія Пилипенка: білінгвальна версія шекспірових сонетів (2015)
Ибрагимова Ф. - Развитие моделей коммуникативной компетенции (2015)
Мантуло Н. Б. - Модерністська та постмодерністська рецепція PR-тексту у зв’язках із громадськістю (2015)
Бессараб А. О. - Українська книжкова комунікація в контексті міжнародних літературних конкурсів (2015)
Вербовий Р. М. - Гіперлокальні медіа як різновид змі: визначення поняття, функції, видова характеристика (2015)
Муц Л. Ф. - Методологія досліджень тексту в соціальних комунікаціях, Мантуло Н. Б. (2015)
Обласова О. І. - Тематико-типологічні особливості шкільної преси як складової PR-комунікації навчального закладу (2015)
Пашаева А. Н. - Образы нефтяника в советской публицистике и нефтяной фактор (на основе материалов журнала "Азербайджан”) (2015)
Маммедзаде В. - Традиционные виды ремесел Азербайджана, представленные в музеях мира (2015)
Гусєва А. Г. - Проблема перекладу англійських порівнянь українською мовою (2015)
Комаров І. С. - Досвід застосування синергетичної моделі перекладу до текстів економічного спрямування (2015)
Полєжаєв Ю. Г. - Рецензія на колективну монографію "Travel journalism. Exploring production, impact and culture” (2015)
Відомості про авторів (2015)
До уваги авторів (2015)
Николаенко В. А. - Автолокализация поверхностных электронов над структурированной подложкой, покрытой гелием, Смородин А. В., Соколов С. С. (2014)
Вайнберг В. В. - Особенности магнитотранспорта в гетероструктурах с селективно легированными квантовыми ямами, Пилипчук А. С., Порошин В. Н. (2014)
Руденко Э. М. - Влияние неравновесного состояния низкоомных туннельных структур ферромагнетик–изолятор–сверхпроводник Co2CrAl–I–Pb на их вольт-амперные характеристики, Шлапак Ю. В., Короташ И. В., Дякин М. В. (2014)
Крупа Н. Н. - Влияние отжига на электрические и магнитные свойства плёнок Ni2МnGа, Скирта Ю. Б. (2014)
Соловьёв В. В. - Квантово-механическое моделирование электронной структуры и состава металлокомплексов вольфрама, адсорбированных на поверхности электрода при высокотемпературном электрохимическом синтезе в условиях катионного катализа, Черненко Л. А. (2014)
Прокопенко С. Л. - Електрофізичні характеристики композитних матеріалів ПВДФ–CuS/CdS та ПВДФ–Cu2S/CdS, Гуня Г. М., Махно С. М., Горбик П. П. (2014)
Сидский В. В. - Влияние температуры обработки на структурные и оптические свойства наноструктурированных ZnO:Al-плёнок, формируемых золь–гель-методом, Семченко А. В., Осипова И. Ю., Зарецкая Е. П., Гременок В. Ф., Залесский В. Б., Малютина-Бронская В. В. (2014)
Осипов Л. С. - Ионно-плазменное нанесение наноструктурированных многокомпонентных покрытий на термолабильные материалы, Полоцкий Д. Ю., Беспалов С. А., Сницар М. С., Невмержицкий В. И. (2014)
Грушко В. - Новая СТМ/СТС-методика исследования атомарной структуры поверхности, Новиков Н., Чайка А., Мицкевич Е., Лысенко О. (2014)
Карбовский В. Л. - Атомная архитектура ванадатных и арсенатных апатитов кальция и кадмия, Сорока А. П. (2014)
Курган Н. А. - Электронная структура и морфология нанодисперсных порошков гидроксиапатита кальция (2014)
Зацарная А. В. - Прочность аморфных лент на основе Fe, Котречко С. А., Носенко В. К., Семирга А. М., Филатов А. В. (2014)
Тітенко А. М. - Мартенситне перетворення при формуванні системи наночастинок у стопі Cu–Al–Mn після відпалу в магнітному полі, Перекос А. О., Демченко Л. Д. (2014)
Павленко О. Ю. - Влияние постоянного магнитного поля на образование наноразмерных железо-кислородных структур в системе Fe0–H2O–O2, Прокопенко В. А., Нетреба С. В. (2014)
Перевізник О. Б. - Синтез та фізико-хімічні властивості наноструктурованого композита полі(Ан-со-2-МАн)–Au, Решетняк О. В., Салдан І. В., Семенюк Ю. Я. (2014)
Вишневська Ю. П. - Формування функціональних покриттів при окиснювальній полімеризації похідних аніліну, Бражник І. В. (2014)
Мирная Т. А. - Оптические жидкокристаллические композиты на основе каприлата кадмия с наночастицами серебра, Яремчук Г. Г., Леонова Н. А., Асаула В. Н., Волков С. В. (2014)
Войтович И. Д. - Покрытия из нанопористого анодного оксида алюминия для сенсорных применений, Лебедева Т. С., Шпилевой П. Б., Беднов Н. В. (2014)
Уласевич С. А. - Анодные покрытия на основе высокоупорядоченных диоксид-титановых нанотрубок в качестве носителя лекарственных веществ, Кулак А. И., Мусская О. Н., Позняк С. К., Скорб Е. В. (2014)
Солопан С. А. - Влияние особенностей синтеза наночастиц (La,Sr)MnO3 на их свойства, Еленич А. В., Товстолыткин А. И., Белоус А. Г. (2014)
Андреев Е. А. - Новый метод моделирования геометрии наноструктур (2014)
Дудник С. Ф. - Получение и свойства проводящих алмазных нанокри-сталлических покрытий, Василенко Р. Л., Воеводин В. Н., Грицына В. И., Кошевой К. И., Опалев О. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е., Горбань В. Ф. (2014)
Balaban O. V. - Size effects at ultrasonic treatment of nanoporous carbon and improved characteristics of supercapacitors on its base, Venhryn B. Ya., Grygorchak I. I., Mudry S. I., Kulyk Yu. O., Rachiy B. I., Lisovskiy R. P. (2014)
Сартинская Л. Л. - Свойства BN-наноструктур, получаемых под воздействием концентрированного светового излучения, Войнич Е. В., Фролов Г. А., Коваль А. Ю., Андреева А. Ф., Касумов А. М., Тимофеева И. И. (2014)
Макара В. А. - Особливості магнітостимульованої зміни поверхневого електричного потенціалу в кристалах кремнію, що використовуються для потреб сонячної енергетики та мікроелектроніки, Стебленко Л. П., Коротченков О. О., Надточій А. Б., Калініченко Д. В., Курилюк А. М., Кобзар Ю. Л., Кріт О. М., Науменко С. М. (2014)
Мазуренко Р. В. - Вплив природи поверхні діоксиду кремнію на електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів з електронно-йонною провідністю, Гуня Г. М., Махно С. М., Горбик П. П. (2014)
Косенок Я. А. - Реологические свойства композиционных суспензий на основе силикатного золя и наноразмерных частиц диоксида кремния для применения в электронике, Гайшун В. Е., Тюленкова О. И., Туров В. В., Савицкий Д. П. (2014)
Васькевич В. В. - Синтез и исследование силикатных золь–гель-покрытий для микро- и наноэлектроники, Гайшун В. Е., Коваленко Д. Л. (2014)
Билоконь С. А. - Определение адгезионной прочности тонких оксидных покрытий на диэлектрических материалах методом атомно-силовой микроскопии, Бондаренко М. А., Бондаренко Ю. Ю. (2014)
Вьюнов О. И. - Получение наноразмерных плёнок LiPON высокочастотным магнетронным напылением, Коваленко Л. Л., Белоус А. Г., Bohnke O., Bohnke C. (2014)
Швалагин В. В. - Фотокаталитическое формирование наногетероструктур ZnO/Ag2S, Строюк А. Л., Гранчак В. М., Кучмий С. Я. (2014)
Суслов О. М. - Нанорозмірні нелінійні матеріали на основі Ba0,6Sr0,4TiO3, Дурилін Д. О., Овчар О. В., Білоус А. Г., Jancar B. (2014)
Шевченко А. В. - Технология изготовления и физико-химические свойства керамики на основе нанокристаллического порошка композита диоксида циркония, Лашнева В. В., Дудник Е. В., Рубан А. К., Редько В. П., Цукренко В. В., Вербило Д. Г., Бричевский Н. Н. (2014)
Іваненко І. М. - Синтез нанодисперсних порошків стануму(IV) оксиду з розвиненою поверхнею, Донцова Т. А., Астрелін І. М., Романенко Ю. М. (2014)
Безкровный А. С. - Кристаллизация нанопорошков (Y1-xEux)2O3 со сферической морфологией в условиях ограниченной размерности, Ермолаева Ю. В., Матвеевская Н. А., Дулина Н. А., Вовк О. М., Даниленко Н. И., Толмачев А. В. (2014)
Болтачев Г. Ш. - Характерные особенности механического поведения наноразмерных порошков, Волков Н. Б., Максименко А. Л., Штерн М. Б. (2014)
Тітенко А. М. - Вплив наночастинок на особливості перебігу мартенситного перетворення в зістарених стопах системи Cu–Al–Mn (2014)
Переверзєва Т. Г. - Вплив низькотемпературного оброблення на стабільність фізико-хімічних властивостей аморфних стопів на основі феруму, Герцик О. М., Ковбуз М. О., Бойчишин Л. М., Серкіз Р. Я., Кулик Ю. О. (2014)
Воробйов С. І. - Магнетні властивості приладових структур на основі Co та Gd, Дехтярук Л. В., Чорноус А. М., Шабельник Т. М. (2014)
Кругляк Ю. А. - Erratum: Обобщённая модель электронного транспорта Ландауэра–Датты–Лундстрома (2014)
Бойко В. С. - Інфляційна динаміка в Україні 1992─2013 рр. : загальні оцінки (2013)
Заблоцький М. Б. - Регулятивні системи і балансовий підхід до стабілізації національної економіки (2013)
Кубай М. -М. В. - Реалізація боргової політики України на сучасному етапі (2013)
Шевчук Ю. А. - Фінансово-кредитні важелі державної підтримки інноваційного розвитку (2013)
Рилєєв С. В. - Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості Чернівецької області, Романчук А. Л. (2013)
Рібун М. В. - Вплив загроз на формування системи економічної безпеки туристичного бізнесу (2013)
Біла О. Г. - Оцінка та ефективність використання фінансового потенціалу організацій і підприємств в умовах реформування споживчої кооперації України (2013)
Александрова Б. В. - Торгово-промислові палати та активізація розвитку підприємництва: теоретичний аспект (2013)
Гелей Л. О. - Обґрунтування методичних підходів до оцінки ефективності бізнес-процесів (2013)
Гургула О. М. - Співпраця Закарпатської обласної служби зайнятості з соціальними партнерами у розв'язанні проблеми зайнятості населення (2013)
Назаркевич О. Б. - Інституційне забезпечення розвитку малого аграрного підприємництва в Україні (2013)
Цвайг Х. І. - Реструктуризація підприємств як фактор підвищення ефективності їх роботи в умовах кризи (2013)
Алексєєв С. Б. - Визначення структури стратегічного потенціалу підприємства (2013)
Білявський В. М. - Оптимізація процесу управління операційною системою підприємства (2013)
Ясінська Ю. Р. - Особливості оптимального застосування моделей франчайзингових бізнес-систем у сучасному контексті (2013)
Качмарик І. Я. - Використання потенціалу громадських об’єднань для післякризового відновлення господарсько-економічного комплексу Львівщини (2013)
Крупін В. Є. - Проблеми реалізації соціально-економічного потенціалу депресивних сільських територій (на прикладі Старосамбірського району Львівської області), Максименко А. О. (2013)
Липчук В. В. - Значення агротуристичного підприємництва у розвитку сільських територій в Україні, Дидів І. Б. (2013)
Куревіна І. О. - Аналітичні механізми українсько-російської економічної інтеграції (вступ до Митного Союзу) (2013)
Корягін М. В. - Удосконалення методології бухгалтерського обліку (2013)
Маначинська Ю. А. - Організація перспективного та оперативного аналізу із врахуванням актуарного аспекту (2013)
Озеран В. О. - Класифікація витрат автотранспортних підприємств, Паславська О. О. (2013)
Шара А. К. - Санаційний аудит підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Апопій Г. В. - Проблеми інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі України (2013)
Куцик П. О. - Моделі створення та діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції, Кузьменков О. О. (2013)
Бучко І. Є. - Оцінка скорингових моделей та доцільність їх запровадження банками України (2013)
Мартинюк І. І. - Методологія агропромислової інтеграції (2013)
Томаневич Л. М. - Соціально-економічна характеристика злочинності (2013)
Відомості про авторів (2013)
Левченко О. М. - Людський капітал як чинник інноваційного розвитку національної економіки України, Плинокос Д. Д., Ткачук О. В. (2015)
Соколов А. В. - Трудові ресурси як чинник впливу на стійкий соціально-економічний розвиток (2015)
Котляревський Я. В. - Основні засади діяльності державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України як суб’єкта інформаційної сфери, Штангрет А. М., Мельников О. В. (2015)
Карпенко А. В. - Роль соціальної відповідальності в період розбудови економіки України, Карпенко Н. М., Сеник О. І. (2015)
Скловський І. З. - Економіка надії – феномен змін політичної ситуації (2015)
Скоринін А. П. - Теоретичні засади регулювання національної економіки /на основі податкової політики та її конкурентоспроможності (2015)
Капталан С. М. - Особливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіонів на сучасному етапі (2015)
Паршина М. Ю. - Моделювання ефективності використання потенціалу регіону з використанням нечіткої логіки (2015)
Савушкін Д. І. - Системні трансформаційні ефекти в курортно-рекреаційній економіці (2015)
Абрамченко Н. А. - Зарубіжний досвід оподаткування фізичних осіб: минуле та сучасність (2015)
Василичев Д. В. - Аналіз підходів до мотивації інноваційної активності персоналу вітчизняних підприємств, Лихолат В. О. (2015)
Коцюрба О. Ю. - Формування стратегії фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства (2015)
Кульнєва Г. М. - Оцінка ефективності інтелектуального капіталу в інноваційній сфері, Бургман М. К. (2015)
Ларікова Т. В. - Правове забезпечення бюджетного обліку: місце, роль і складові, Шилко І. С. (2015)
Черкасов О. О. - Особливості використання та відтворення основних засобів у сільському господарстві (2015)
Шмиголь Н. М. - Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства, Антонюк А. А., Нестеренко А. А. (2015)
Гармашова Ю. О. - Передумови виникнення та генезис ринку фінансових послуг в Україні (2015)
Лубенченко О. Е. - Удосконалення організації та методики перевірки аудитором валютно-фінансових і розрахункових операцій у сфері зовнішьоекономічної діяльності (2015)
Труфен А. О. - Соціальна політика в умовах ринкових відносин (2015)
Кашлаков О. І. - Теоретичні основи регуляторної політики держави у сфері підприємницької діяльності (2015)
До уваги авторів (2015)
Криворучко О. Н. - Интеграция методов совершенствования бизнес-процессов предприятия (2015)
Федотова И. В. - Представление взаимодействия между предприятиями на основе волнового подхода и теории полей (2015)
Левченко О. П. - Етапи формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) підприємства, Міщенко І. В. (2015)
Криворучко О. Н. - Организационное моделирование процессно-ориентированной структуры управления предприятием, Сукач Ю. А. (2015)
Фёдорова В. А. - Сущность стратегической гибкости предприятия (2015)
Гладка О. І. - Встановлення сутності привабливості підприємства як роботодавця (2015)
Криворучко О. М. - Обґрунтування типів кадрової політики підприємства, Водолажська Т. О. (2015)
Пипенко І. С. - Формування системи показників оцінювання потенціалу підприємства (2015)
Шинкаренко В. Г. - Модель стратегического управления предприятием, Левченко О. П. (2015)
Шинкаренко В. Г. - Питання регламентації логістичних бізнес-процесів, Ананко І. М. (2015)
Шинкаренко В. Г. - Формування системи управління цінністю послуг пасажирського автомобільного транспорту, Легкий С. А. (2015)
Ачкасова Л. М. - Обґрунтування факторів ефективності перевезення вантажів (2015)
Догадайло Я. В. - Система підконтрольних показників підприємств дорожнього господарства (2015)
Кіндрат О. В. - Управління фінансово-економічною стійкістю підприємства: адаптивність концептуальних засад (2012)
Лазур П. Ю. - Роль та значення малого підприємництва в соціально-економічному розвитку Львівської області (2012)
Піхняк Т. А. - Проблеми і перспективи розвитку малого підприємництва в регіонах (на прикладі Львівської області) (2012)
Левицький В. В. - Вплив системи адаптивного управління на економічну стійкість підприємства (2012)
Рижмань Л. Д. - Модернізація важелів управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2012)
Танчак Я. А. - Проблеми ринку фінансових інвестицій західних прикордонних територій, Борщ О. Л. (2012)
Гронь О. В. - Методичний підхід до вибору інструментарію управління стратегічними змінами підприємства (2012)
Мулярчук В. М. - Методичні засади ефективної реалізації диверсифікації сервісних підприємств (2012)
Кубай М. В. - Теоретичні аспекти забезпечення платоспроможності держави в рамках боргової безпеки (2012)
Полагнин Д. Д. - Монетарна політика в Україні: сучасні реалії та пріоритети, Федорович Т. I. (2012)
Радченко О. Д. - Формування державної політики бюджетної підтримки сільських територій (2012)
Вірт М. Я. - Принципи удосконалення територіального організаційно-економічного механізму функціонування оптової торгівлі в Україні, Куцик В. І. (2012)
Костик О. О. - Будівельний комплекс України у структурі світового господарства (2012)
Дем’янчук Ю. І. - Стабілізаційна функція приватних трансфертів (2012)
Куцик П. О. - Прогнозний аналіз ефективності фінансового лізингу – як форми фінансування капіталовкладень (2012)
Корягін М. В. - Генезис бухгалтерського обліку під впливом розвитку подвійного запису, Чік М. Ю. (2012)
Лаговська О. А. - Драйвери вартості як основа побудови адаптативної моделі бухгалтерської звітності (2012)
Романчук К. В. - До питання розкриття інформації про власність підприємства в активі балансу, Радько Н. Г. (2012)
Бабіч І. І. - Формування витрат на оплату праці: контрольний аспект (2012)
Максімова В. Ф. - Реалізація стратегії підприємства в системі контролю та аудиту (2012)
Садовська І. Б. - Побудова інформаційних зв’язків у системі оперативного обліку сільськогосподарського підприємства, Бортнікова О. О. (2012)
Чік М. Ю. - Вплив специфіки діяльності підприємств лісового господарства на систему бухгалтерського обліку витрат (2012)
Воронко Р. М. - Суть та принципи побудови внутрішнього контролю, Левик Х. М. (2012)
Макарук Ф. Ф. - Бухгалтерський облік придбання продукції заготівельно-переробними підприємствами, Марценюк Р. А. (2012)
Микитюк П. П. - Науково-теоретичні аспекти взаємозв’язку аналізу інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства (2012)
Башнянин Г. І. - Проблеми підвищення ефективності функціонування державної підсистеми освітнього комплексу, Свінцов О. М., Скірка Н. Я. (2012)
Горін І. І. - Підготовка кадрів як шлях підвищення ефективності фінансового менеджменту (2012)
Єжелий Ю. О. - Поняття і сутність категорії "оцінка персоналу” (2012)
Перепьолкіна О. О. - Глобальні фінансові кризи у світовій економіці (2012)
Драбовський А. Г. - Дослідження кооперативних систем у контексті трансформаційних процесів (2012)
Тягунова Н. М. - Розвиток туристичної діяльності як перспективний напрям економічного і соціального зростання споживчої кооперації (2012)
Ларіков В. Ю. - Ефективність використання IT-технологій в інформаційних системах бухгалтерського обліку (2012)
Ларікова Л. Ф. - Застосування процесно-орієнтованих принципів у нормуванні витрат швейної галузі, Сурженко Л. О. (2012)
Сидоренко В. А. - Управління кредитним ризиком у вітчизняних банківських установах (2012)
Абумуфрех М. - Проблеми та перспективи процесу економічної інтеграції в регіоні Перської затоки (2012)
Відомості про авторів (2012)
Ульберг З. Р. - Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами, Грузина Т. Г., Духин А. С. (2014)
Кусяк А. П. - Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини нанокомпозитами магнетит–оксид кремнію (титану, алюмінію), Петрановська А. Л., Туранська С. П., Горбик П. П. (2014)
Шевченко А. Д. - Влияние физико-химических воздействий на свойства углеродных нанотрубок, Ильницкая Г. Д., Маринич М. А., Зайцева И. Н. (2014)
Базалий Г. А. - Исследование адсорбционно-структурных и электро-физических характеристик модифицированных углеродных нанотрубок, Ильницкая Г. Д., Олейник Н. А., Цыба Н. Н. (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив температури на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленоксиду та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В., Яковлев Ю. В. (2014)
Кобилянська С. Д. - Синтез наночастинок титанату лантану-літію методом обернених мікроемульсій, Abramova А., Солопан С. О., Barre M., Білоус А. Г. (2014)
Семенюк Ю. Я. - Окиснення формальдегіду на електродах, модифікованих поліанілін/паладійвмісним композитом, Надич Н. Л., Салдан І. В., Решетняк О. В. (2014)
Кальчук Н. С. - Каталитические свойства наноразмерных систем на основе оксидов меди и цинка в реакциях получения и очистки водорода, Алексеенко Л. М., Космамбетова Г. Р., Гриценко В. И., Стрижак П. Е. (2014)
Соловьева Е. Д. - Влияние условий золь–гель-синтеза на свойства тонких плёнок гексаферрита бария М-типа, Пашкова Е. В., Белоус А. Г., Кальзада Л. М. (2014)
Остафійчук Б. К. - Вплив технологічних умов золь–ґель-синтезу на процес формування однофазного полікристалічного залізо-ітрієвого ґранату, Федорів В. Д., Сташко Н. В. (2014)
Лизунов В. В. - Основы многопараметрической диагностики с использованием деформационных зависимостей полной интегральной интенсивности динамической дифракции, Бровчук С. М., Низкова А. И., Молодкин В. Б., Лизунова С. В., Шелудченко Б. В., Гранкина А. И., Рудницкая И. И., Дмитриев С. В., Толмачев Н. Г. (2014)
Фелинский С. Г. - Критерий существования отрицательной диэлектрической проницаемости в кристаллах, Коротков П. А., Фелинский Г. С. (2014)
Покутний С. И. - Сверхатомы в квазинульмерных наноструктурах, Горбик П. П., Чорный К. А. (2014)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические явления и устройства в концепции Ландауэра–Датты–Лундстрома (2014)
Mulenko S. A. - Pulsed laser deposition of thin iron and chromium silicide films with large thermoelectromotive force coefficient (2014)
Пасичный Н. А. - Исследование методом Монте-Карло неустойчивости нанопроволок на контактах соединений, Запорожец Т. В., Гусак А. М., Бондаренко В. В., Осипенко Я. Ю. (2014)
Мельник О. Б. - Моделювання високоентропійних стопів систем W–Nb–Mo–Ta–V та W–Nb–Mo–Ta (2014)
Калетнік Г. М. - State and development perspectives of human potential of Ukraine and its Regions (2015)
Панасюк Б. Я. - Науково-практичні основи розвитку сільських територій (2015)
Салькова І. Ю. - Пріоритетні напрямки розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України (2015)
Польова О. Л. - Вплив логістичної системи на управління фінансовими потоками підприємства (2015)
Германюк Н. В. - Трудовий потенціал як фактор інноваційного розвитку підприємства (2015)
Мазур Г. Ф. - Сутнісно-функціональні характеристики стимулювання та його роль у механізмі регулювання ринкової економіки (2015)
Задорожна Л. М. - Інституційне забезпечення розвитку та формування ефективності інноваційної діяльності в аграрній сфері (2015)
Гордополов В. Ю. - Особливості обліку лісових біологічних активів та лісопродукції, Гоцуляк В. Д., Несходовський І. С. (2015)
Шпикуляк О. Г. - Інституціональний капітал регулювання і соціальний - саморегулювання аграрного ринку: концептуально-методологічні аспекти аналізу, Мамчур В. А., Пехов В. А. (2015)
Жереб В. В. - Впровадження узуфрукту як механізму вдосконалення управління землями сільськогосподарського призначення державної власності (2015)
Гомза В. М. - Оцінка технічного забезпечення вітчизняних сільськогсподарських підприємств (2015)
Гонтарук Я. В. - Стан та перспективи залучення інвестицій в підприємства переробних галузей АПК Вінницької області в умовах глобалізації (2015)
Семчук І. А. - Стан розвитку маркетингової політики з виробництва біопалива в Україні (2015)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2015)
Корінєв В. Л. - Вплив цінових змін на поведінку споживачів при стратегічному ціноутворенні на генеричні товари, Кірик В. В. (2010)
Махнуша С. М. - Оцінка ринкових позицій бренду та визначення стратегічних орієнтирів його розвитку (2010)
Ілляшенко Н. С. - Впровадження концепції інноваційного маркетингу в діяльність промислових підприємств (2010)
Божкова В. В. - Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок, Дериколенко О. М. (2010)
Ковальчук С. В. - Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств легкої промисловості, Петрицька О. В. (2010)
Карпіщенко М. Ю. - Вибір стратегії просування нової продукції в харчовій промисловості (2010)
Ілляшенко С. М. - Аналіз ретроспективного та сучасного стану інтернет-реклами і можливі напрямки розвитку, Іваницький І. Ю. (2010)
Мельник Л. Г. - Синергетична основа маркетингових інновацій, Дегтярьова І. Б. (2010)
Максимова Т. С. - Інноваційний інструментарій прямого маркетингу (2010)
Должанський І. З. - Аналіз ринку дитячого харчування України, Вороніна Г. О. (2010)
Мельник Ю. М. - Аналіз комплексу маркетингу книговидавчої сфери, Драчук О. В. (2010)
Дубодєлова А. В. - Класифікація видів і сфери застосування бенчмаркінгу в системі менеджменту підприємства, Юринець О. В., Катаєв А. В. (2010)
Міцура О. О. - Історичні передумови формування міжнародних відносин у сфері інноваційної діяльності (2010)
Пересадько Г. О. - Маркетингова товарно-цінова стратегія підприємства, Лисютін І. О., Рябіченко Д. О. (2010)
Пасько Т. О. - Аналіз податкового законодавства щодо стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності, Чернявська Л. В. (2010)
Прокопенко О. В. - Оцінка рівня інтелектуального потенціалу в системі стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств, Школа В. Ю. (2010)
Тєлєтов О. С. - Місце трудової зайнятості населення в економічних системах та маркетингове прогнозування розвитку підприємства (2010)
Алиев Ш. Т. - Проблемы вариативности создания и функционирования специальных экономических зон в Азербайджане в контексте мирового опыта (2010)
Біловодська О. А. - Розроблення теоретико-методичного підходу щодо комплексної оцінки упаковки продукції в умовах інноваційного розвитку харчової промисловості, Гримайло О. В. (2010)
Шульгіна Л. М. - Аналіз еко-орієнтованих видів туризму: їх відмінні та спільні риси, Бондар А. І. (2010)
Дайновський Ю. А. - Типові напрями організаційно-економічних, управлінських і маркетингових трансформацій під час проектування інноваційних змін, Гліненко Л. К. (2010)
Прокопенко О. В. - Удосконалення науково-методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності продукції на міжнародному ринку, Бойко Ю. В. (2010)
Махнуша С. М. - Франчайзингова форма використання бренда: погляд з позицій маркетингу інновацій (2010)
Олефіренко О. М. - Реабілітаційний маркетинг: еволюція концепцій маркетингу в умовах зміни соціо-еколого-економічного стану суспільства, Олефіренко Ю. О. (2010)
Нагорний Є. І. - Упровадження процедури маркетингового тестування інноваційної продукції в практичну діяльність промислових підприємств (2010)
Дубницький В. І. - Промисловий маркетинг у створенні вартості вітчизняних підприємств (2010)
Тєлєтов О. С. - Моделювання маркетингових інформаційних систем, Загорулько С. О. (2010)
Яковлев А. И. - Построение рейтинга конкурентоспособности средств легкой авиации производства Украины и России, Хамад Х. М. (2010)
Должанский И. З. - Анализ портфельной теории в призме построения методик эффективного управления ассортиментом торгового предприятия, Лозюк В. Н. (2010)
Александров І. О. - Еволюція дефініції конкурентоспроможності продукції, Бурук Г. П. (2010)
Куценко В. І. - Співпраця освіти та науки у розбудові інноваційної економіки (2010)
Перерва П. Г. - Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів, Гладенко І. В. (2010)
Загорная Т. О. - Инновационные ориентиры в управлении конкурентоспособностью предприятия (2010)
Ілляшенко Н. С. - Методичний підхід до визначення рівня відповідності підприємства системам управління якістю, Мінько М. І. (2010)
Шипуліна Ю. С. - Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки (2010)
Голишева Є. О. - Сучасний стан управління споживчим капіталом вітчизняних підприємств (2010)
Ілляшенко С. М. - Тенденції розвитку вітчизняного ринку робочої сили в докризовий, кризовий та післякризовий періоди, Феденко Н. О. (2010)
Комарницький І. М. - Формування механізму організаційно-економічної підтримки молокопереробних підприємств, орієнтованих на експорт, Цар Г. В. (2010)
Мартякова Е. В. - Инновационные технологии в системе гармонизации рынков труда и образования (2010)
Біловодська О. А. - Порівняльний аналіз та удосконалення теоретико-методичних підходів до оцінки стратегій великих підприємств на ринках з інтенсивною конкуренцією (2010)
Рябиченко С. А. - Особенности формирования программ развития в приборостроительных организациях (2010)
Суміна О. М. - Теоретичні підходи до оцінки стану і планування науково-технічних розробок в Україні, Ткачук Ю. Я. (2010)
Садченко Е. В. - К вопросу о ценообразовании в экологическом маркетинге, Ничитайлова Н. С. (2010)
Хлобистов Є. В. - Проблеми інституціоналізації системи раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища, Жарова Л. В. (2010)
Сирохман І. В. - Забезпечення якості і стійкості жирів емульсійного типу під час зберігання (2009)
Лозова Т. М. - Дослідження антиоксидантної активності природних добавок, Ковальчук Х. І. (2009)
Давидович О. Я. - Дослідження захисного впливу пакувальних матеріалів на збереження якості нового печива цукрового (2009)
Павлишин М. Л. - Дослідження факторів впливу на стабільність натурального харчового барвника, одержаного з ягід ірги, Рудавська М. В. (2009)
Джурик Н. Р. - Поліпшення споживних властивостей житньо-пшеничного хліба, Ковальчук М. П., Гаврилишин В. В., Баб’як А. М. (2009)
Родак О. Я. - Напрями оптимізації жирнокислотного складу спредів функціонального призначення (2009)
Лебединець В. Т. - Дослідження можливостей поліпшення біологічної цінності цукерок, Донцова І. В., Гірняк Л. І. (2009)
Турчиняк М. К. - Вплив добавок на підвищення харчової та біологічної цінності здобного печива (2009)
Завгородня В. М. - Функціональні напої спрямованої дії на основі натуральної сировини (2009)
Гирка О. І. - Зміна якості лабільних компонентів нових продуктів екструзії під час зберігання (2009)
Бодак М. П. - Дослідження амінокислотного складу пряників з начинкою (2009)
Палько Н. С. - Дослідження антиоксидантних властивостей зірочника (2009)
Рудавська М. В. - Принципи класифікації та формування асортименту молочних прохолоджувальних напоїв, Кущ С. П. (2009)
Філь М. І. - Поліпшення складу і вдосконалення технологій фруктово-овочевих паст (2009)
Барна М. Ю. - Класифікація побутових піротехнічних виробів (2009)
Пушкар Г. О. - Стандартизація – ефективний засіб модернізації асортименту і властивостей інтер’єрного текстилю, Семак Б. Д. (2009)
Семак Б. Б. - Напрями вдосконалення інформаційного забезпечення вітчизняного ринку екологобезпечних товарів (2009)
Передрій О. І. - Високотемпературні і вогнезахисні покриття для металевих конструкцій (2009)
Мартосенко М. Г. - Вплив ресурсоощадного вибілювання одягових котоніномістких трикотажних полотен на їх властивості, Семак Б. Д. (2009)
Полікарпов І. С. - Захисна апаратура електропобутових товарів, Шийко І. І., Шийко О. І. (2009)
Рик Л. В. - Вплив модифікувальних додатків на споживні властивості деревостружкових плит, Доманцевич Н. І. (2009)
Польовчук Л. В. - Стан ринку водоочисного обладнання в Україні і перспективи його розвитку, Доманцевич Н. І. (2009)
Мартинюк М. М. - Використання відновлених пластмас: переваги і недоліки (2009)
Паска М. З. - Динаміка зміни концентрації нікелю у саломасі при обробці силікагелем, Личук М. Г. (2009)
Беднарчук М. С. - Напрями досліджень взуття для молоді після вступу України до СОТ (2009)
Мережко Н. В. - Сучасний стан розвитку сировинної бази для виробництва та застосування біодизельного палива в Україні (2009)
Глушкова Т. Г. - Застосування тонкоподрібнених волокон целюлози при виготовленні паперу для білових товарів, Барабаш С. С. (2009)
Мартинюк О. І. - Товарознавча оцінка ефективності вогнезахисту текстильних матеріалів спеціального призначення (2009)
Байдакова І. М. - Дослідження властивостей шкір для верху взуття (2009)
Микитин О. З. - Товарознавчі аспекти підвищення ефективності біовогнезахисту модифікованих деревних матеріалів (2009)
Полікарпов І. С. - Оцінювання незминальності тканин різного волокнистого складу (2009)
Попович Н. І. - Особливості споживних властивостей взуття методу кріплення Strobel, Беднарчук М. С. (2009)
Терешкевич Н. А. - Огляд українського ринку одягу спеціального призначення (2009)
Харук Ю. А. - Дослідження впливу термінів експлуатації фільтрів з нетканих матеріалів на їх фільтрувальну здатність (2009)
Відомості про авторів (2009)
Сторінка головного редактора (2014)
Жарінов О. Й. - Проґнозування тривалого утримання синусового ритму після кардіоверсії у пацієнтів з неклапанною персистентною фібриляцією передсердь, Левчук Н. П., Ікоркін М. Р., Сичов О. С. (2014)
Ягенський А. В. - Фібриляція передсердь після перенесеного інфаркту міокарда: зв’язок зі структурними змінами в серці, серцевою недостатністю та віком, Павелко М. М., Січкарук І. М. (2014)
Абрагамович О. О. - Стан веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки різного ступеня важкості, Абрагамович М. О., Толопко С. Я., Ферко М. Р., Фаюра О. П. (2014)
Заставний І. І. - Вуглеводні детермінанти глікополімерів ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих унаслідок спорадичного та звичного невиношування вагітності, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2014)
Гладченко О. І. - Клініко-лабораторна характеристика перебігу гострих стенозувальних ларинґотрахеїтів у дітей, ушпиталених до діаґностичного відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні впродовж 2013 р. (2014)
Мaтошвілі M. - Гістолоґічні зміни у випадку лінійної склеродерми, Kaцітадзе О., Kiладзе Н., Тoпурія Д. (2014)
Слаба О. Р. - Адипонектин крові у хворих на бронхіальну астму (2014)
Абрагамович У. О. - Особливості ремоделювання кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак залежносто від ступеня зниження мінеральною щільності кісткової тканини (2014)
Кузик А. С. - Ефективність лікування геманґіом у дітей раннього віку неселективними β-блокаторами (пропранололом) (2014)
Шоробура М. С. - Сучасні загальні принципи лікування розсіяного склерозу у дітей (2014)
Яцкевич А. Я. - Біль у стопі: патоґенез, алґоритм діаґностики та лікування (2014)
Ганич Т. М. - Ґастроезофаґальна рефлюксна хвороба та бронхіальна астма: сучасний погляд на проблему їх коморбідності (2014)
Казначеев В. П. - Особенности космического климата на поверхности Планеты земля. Важное новое направление в современной планетарной космогонии (2013)
Ушакова Н. І. - Валеопедагогіка — педагогіка здоров’я (2013)
Шубейкина Т. Д. - Единая спираль эволюции — генетическая нить, связывающая все сущее во вселенной через волновые процессы (2013)
Jagiełłowicz A. B. - The importance of philosophy for the development of science about health (2013)
Бабенко Н. О. - Алиментарные факторы: роль в формировании памяти и способности к обучению (2013)
Гончаренко М. С. - Вплив позакласних занять акробатикою на стан фізичного здоров’я студентів у процесі навчання в університеті, Миргород І. М. (2013)
Кучук Н. Г. - Оздоровчі технології з позиції літотерапії, Міняфаєв В. Р. (2013)
Horka H. - Health education in the environmental context and biophile orientation of education (2013)
Пежхальска М. - Оздоровительные потребности жителей типичного среднего города в Польше (2013)
Позднякова Г. О. - Засоби формування фізичного здоров'я в умовах дошкільного навчального закладу (2013)
Ушакова Н. І. - Вікові особливості формування мотивації до здоров’я у школярів, Бандуров І. М. (2013)
Борисюк О. О. - Визначення впливу обряду Бойового Гопака на динаміку енергетичного процесу в певних фізіологічних системах у членів команди (2013)
Гревцева А. К. - Місце гострофазових білків крові при облітерації судин кінцівок (2013)
Горюшкіна Д. А. - Особливості сприйняття часу особами різних ритмофільних типів (2013)
Дяченко А. В. - Определения эмоциональной составляющей и энергетического состояния учеников с использованием аппарата КСД (2013)
Климова О. М. - Адаптация животных и растительных объектов к высоким концентрациям меди, Божков А. И., Звягинцева О. В., Лавинская О. В. (2013)
Песоцкая Л. А. - Психоэтические аспекты заболеваний щитовидной железы, Лакиза Т. В., Лукьяненко А. А., Кулькина О. А., Полешко О. В. (2013)
Перський Є. Є. - Дослідження рівня обізнаності підлітків із питань статевого виховання, Проскуріна А. І. (2013)
Строілова Д. В. - Зміни метаболічних показників за умов дії різних доз важких металів (2013)
Жмурко В. В. - Підвищення якості здоров’я суб’єктів освіти завдяки методичній підготовці майбутніх учителів основ здоров’я до створення здоров’яорієнтованого середовища, Бельорін-Еррера О. М. (2013)
Лупаренко С. Е. - Розвиток ідей здоров’язбереження у шкільній практиці ХХ століття (2013)
Островерх А. Є. - Сприяння здоров’ю і творчому розвитку школярів в умовах МАН, Кабацька О. В. (2013)
Сизоненко І. Є. - Обґрунтування програми інформаційної кампанії для вищого навчального закладу І рівня акредитації, спрямованої на профілактику ВІЛ-нфекції, Фоменко В. Х., Шалепа О. Г. (2013)
Шамардина Г. Н. - Теоретико-методологические основы женского спорта (2013)
Шахненко В. І. - Теорія та методика проведення профілактики дефіциту вітаміну В9 у старшокласників (2013)
Болгова А. В. - Физическое развитие студентов 1 курса педагогического факультета (2013)
Бусловская Л. К. - Адаптационные возможности организма детей и критерии их оценки (2013)
Правила оформлення (2013)
Вихідні дані (2013)
Гуров С. - Розвиток літературного мистецтва як форми вираження духовно-моральних цінностей (XVIII – початок XXI ст.) (2015)
Дяченко-Богун М. - Глобальні тенденції розвитку суспільства як чинник формування змісту здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти (2015)
Лякішева А. - Мотиваційно-ціннісний компонент соціальної поведінки особистості у формуванні її громадянської позиції (2015)
Маслов В. - Феномен "мовленнєвого зниження" в контексті труднощів сучасного педагогічного процесу (2015)
Назарук С. - Компетенции шестилетнего ребенка в свете дошкольной диагностики, Коновалюк-Нікітін Х. (2015)
Окса М. - Виховний потенціал освіти та його вимірювання, Дрібноход Д. (2015)
Урсула Т. - Построение идентификации учеников современной школы (2015)
Волкова В. - Особливості прояву творчої активності в старших дошкільників, Рогова О. (2015)
Костєва Ю. - Змістовні характеристики гностичних умінь майбутніх педагогів (2015)
Люріна Т. - Плекання довершеної особистості: аспект формування ціннісних орієнтацій у студентів ВНЗ (2015)
Москаленко А. - Формування комунікативної компетентності в майбутніх управлінців навчальними закладами в процесі проходження практики (2015)
Нагорна Г. - Теоретико-методологічні основи системи педагогічних відношень як об’єкт дослідження студентами в процесі їх професійної підготовки (2015)
Свердлова І. - Дидактичні основи управління когнітивними навичками учнів (2015)
Тургенєва А. - Соціальні й психологічні особливості учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів як великої організаційної групи (2015)
Шевченко Ю. - Естетичне виховання як важливий складник становлення особистості в молодшому шкільному віці, Земляченко К. (2015)
Брянцева Г. - Сучасні підходи до створення освітніх інформаційних систем, заснованих на технології опрацювання знань на основі онтологій, Брянцев О., Осадчий В., Осадча К. (2015)
Вахняк Н. - Cучасні ігрові форми в екологічному вихованні дітей, Негрій О. (2015)
Жихорська О. - Зміст формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції формальної, неформальної та інформальної освіти (2015)
Журавльова Л. - Формування самостійності молодших школярів в умовах початкової школи, Сергєєва Л. (2015)
Лабунець В. - Концептуальний підхід до інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Маковецька Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури з використанням технологій лідерства, Сидорук А. (2015)
Поляничко З. - Вплив європейської освітньої політики на інформатизацію шкільної освіти в Республіці Польща (2015)
Тарасенко Т. - Міжкультурна комунікація як компонент професійної підготовки вчителя-філолога (2015)
Чорна В. - Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до сенсорного виховання молодших школярів, Струкова С. (2015)
Аніщенко О. - Тренди освіти дорослих: реалії та перспективи (2015)
Антас-Ящук А. - Жити креативно: потенціал і творчі можливості літніх людей, Нікітін С. (2015)
Баніт О. - Професійний розвиток персоналу в системі неперервної освіти дорослих (2015)
Клоуберт Т. - Does history make a good citizen? The role of adult education in the process of rethinking the past and its impact on democratization (a case study in Eastern europe) (2015)
Кучина К. - Специфічні особливості феномена освіти дорослих (2015)
Лук’янова Л. - Неперервна освіта впродовж життя: історичний огляд, сучасні реалії (2015)
Прийма С. - Дослідження особливостей розвитку систем відкритої освіти дорослих у моделях соціокультурної динаміки (2015)
Бірюк Д. - Соціальні чинники педагогічної освіти в контексті розвитку української вищої школи кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Грицюк С. - Особливості позакласної роботи з молодшими школярами, спрямованої на їх фізичний розвиток (2015)
Єрьоміна Л. - Формування у вихованців інтернатних закладів готовності до сімейного життя: теоретичний аналіз соціально-педагогічних умов (2015)
Рибалко Н. - Нормативно-правові основи та принципи організації навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (початок ХІХ століття – 1871 рік) (2015)
Букша С. Б. - Педагогічні умови формування професійної відповідальності вчителів основ здоров’я (2012)
Ванакова Т. А. - Использование духовного наследия Шри Чинмоя в валеологии (2012)
Казаковцева Т. С. - Критерии и уровни теоретического компонента подготовки специалиста дошкольного образования к оздоровительно-образовательной работе с детьми (2012)
Квитчатая А. И. - Роль последипломного образования в фармацевтической отрасли Украины, Кожухова Т. В., Пиминов А. Ф. (2012)
Уварова Т. Ю. - Евдемоністичне виховання: основні критерії та принципи (2012)
Колган Т. В. - Здоров’язбережувальна компетентність старшокласників як одна із умов формування людини-громадянина, Перепилюк Н. Ф. (2012)
Кузнєцова А. С. - Вплив українських народних ігор на розвиток фізичних якостей молодших школярів (2012)
Плахтий П. Д. - Особенности влияния комплекса лечебных поз-движений и занятий на профилакторe евминова на статическую выносливость отдельных групп мышц учеников старших классов, Шахненко В. И. (2012)
Семенова М. О. - Зміст етновалеології як складова освітніх цінностей (2012)
Бусловская Л. К. - Нарушения речи и адаптационный потенциал первоклассников, Юрченко О. Н. (2012)
Гончаренко М. С. - Исследование влияния излучения фотонной матрицы, Камнева Т. П., Коробов А. М., Мельникова А. В., Носов К. В. Чикало Т. М. (2012)
Курик М. В. - Кирлиан-фотография лево- и правовращающих изомеров, Евдокименко Н. М., Песоцкая Л. А. Лапицький В. Н., Лагутенко Р. С. (2012)
Белоусов И. В. - Подготовка будущих учителей к здоровьесберегающей деятельности на практических занятиях по охране труда, Цикалов В. В. (2012)
Бусловская Л. К. - Взаимосвязь типов межполушарной асимметрии мозга с особенностями адаптации у первоклассников, Хаджинова Е. П. (2012)
Єфіменко Н. П. - Система життєвих цінностей студентів при вивченні дисципліни "Основи охорони праці", Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. (2012)
Самойлова Н. В. - Технологічні засоби розвитку валеологічної компетентності у студентів (2012)
Самохвалов В. Г. - Значение здорового образа жизни студентов в профессиональной подготовке специалистов в высшей школе, Алексеенко Р. В. (2012)
Скляренко В. П. - Інновації у формуванні ідивідуального стилю здорового способу життя сучасних студентів (2012)
Шамардіна Г. М. - Фізична культура як засіб оздоровлення дітей молодшого шкільного віку, Шуба Л. В. (2012)
Шахненко В. І. - Індивідуальна оздоровча програма як умова і засіб формування і корекції здоров’я (2012)
Правила оформлення (2012)
Вихідні дані (2012)
Доманцевич Н. І. - Вплив модифікаторів на електричні властивості полімерних плівок, Яцишин Б. П. (2011)
Міневич Г. Я. - Дослідження чинників, що визначають зносостійкість бавовняних тканин білизняного призначення, Ємченко І. В. (2011)
Пушкар Г. О. - Сучасний асортимент і властивості нетканих текстильних матеріалів інтер’єрного призначення, Семак Б. Д. (2011)
Полікарпов І. С. - Дослідження незминальності тканин (2011)
Осипенко Н. І. - Інформаційна фальсифікація товарів і комплексне інформаційне забезпечення як захист від неї (2011)
Мельник А. І. - Вплив композиційних хімічних препаратів та модифікації на структуру і властивості льону (2011)
Корж О. І. - Товарознавче оцінювання м’якості текстильних матеріалів інструментальними методами (2011)
Байдакова І. М. - Якість товарів. управління якістю (2011)
Беднарчук М. С. - Оцінювання якості взуття для молоді з застосуванням теорії нечітких множин, Кісілевич О. В. (2011)
Васильєва І. І. - Український ринок телевізорів у період кризи: прогнозування та аналітика (2011)
Ніколайчук Л. Г. - Визначення рівномірності забарвлень білизняних бавовнокотонінових тканин (2011)
Дацко О. І. - Обґрунтування напрямів використання екстракту кореня щавлю кінського для фарбування текстильних матеріалів (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського