Щурик М. В. - Особливості інноваційної моделі відтворення земельних ресурсів аграрного сектора (2009)
Багорка М. О. - Диверсифікація як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах, Білоткач І. А. (2009)
Кириченко О. А. - Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи, Кудря І. В. (2009)
Ліманський А. - Міжнародні орієнтації підприємств на сучасному ринку — маркетинговий аспект, Драбік І. (2009)
Коніжай М. В. - Методи оцінки стабільності та економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності при довгостроковому кредитуванні (2009)
Манцевич Ю. М. - Особливості розвитку житлового господарства міст різних типів (2009)
Баженова Ю. В. - Динамічна стохастична модель загальної рівноваги України (2009)
Метеленко Н. Г. - Формування організаційної структури управління як складової внутрішнього господарського механізму промислового підприємства (2009)
Жибак М. М. - Соціально-економічні проблеми відтворення людських ресурсів села Західного регіону (2009)
Волощук О. Г. - Особливості та умови формування економічної ефективності виробництва продукції підприємств олійно-жирової промисловості (2009)
Титул, зміст (2009)
Крейдич І. М. - Регулювання інвестиційної діяльності проведенням гнучкої амортизаційної політики (2009)
Терещенко М. А. - Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні (2009)
Івашко Л. М. - Інновації в економіці: історія і сучасність (2009)
Криклій А. С. - Банківський капітал: соціально-економічна сутність та структура, Боровікова М. О. (2009)
Коніжай М. В. - Математична модель процесу управління забезпеченням економічної безпеки суб'єктів господарювання (2009)
Манцевич Ю. М. - Організаційні та фінансові механізми розвитку житлового господарства (2009)
Метеленко Н. Г. - Теоретичні аспекти організації виробництва в умовах розробки концепції проектування організаційної структури управління промисловим підприємством (2009)
Кудря Я. В. - Теоретичний аналіз суті управління корпораціями в машинобудуванні України (2009)
Ладиченко К. І. - Роль управління якістю у формуванні позитивного іміджу підприємства готельного господарства (2009)
Липова О. Ю. - Економічний ефект амортизації (2009)
Савельєв В. В. - Маркетингові стратегії в умовах зниження купівельної спроможності (2009)
Титул, зміст (2009)
Крейдич І. М. - Прогнозування прямих іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал в Україні (2009)
Любімов В. І. - Соціально-економічна сутність інвестицій у процесі їхньої реалізації (2009)
Федорак В. І. - Основні засади інвестиційної діяльності аграрних підприємств Прикарпаття (2009)
Чернікова О. В. - Залучення інвестицій у транспортну галузь України (2009)
Берестенко В. И. - Инвестиции и внешние эффекты (2009)
Шматенко Р. М. - Формування державної стимулюючої системи інноваційного розвитку підприємств на основі досвіду економічно-розвинених країн (2009)
Крисак А. О. - Формування інноваційного потенціалу малого підприємства (2009)
Березянко Т. В. - Трансформації корпоративних структур у процесі розбудови національної ринковості (2009)
Кириченко О. А. - Нормативно-правове регулювання системи економічної безпеки підприємства, Коробчинський О. Л. (2009)
Манцевич Ю. М. - Вплив глобалізації та міграції на розвиток житлового господарства (2009)
Кудря Я. В. - Принципи і системи управління корпораціями в машинобудуванні: суть, взаємозв'язок, значення (2009)
Шишкін В. О. - Проблема плинності кадрів на підприємстві та шляхи її вирішення, Лозова Н. В. (2009)
Титул, зміст (2009)
Новини (2009)
Любімов В. І. - Інвестиційне середовище та його роль у залученні прямих іноземних інвестицій (2009)
Мєдвєдкова Н. С. - Шляхи залучення та ефективного використання іноземних інвестицій у металургійній галузі України (2009)
Порвін М. Ю. - Механізми створення привабливого інвестиційного клімату в промисловості (2009)
Клєцова Н. В. - Економічна сутність інвестицій, їх види та передумови залучення іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства (2009)
Ржавський Д. М. - Особливості здійснення прямих іноземних інвестицій в країнах Центральної і СхідноЇ Європи в період загострення світової фінансової кризи (2009)
Берестенко В. И. - Региональная и отраслевая структура инвестиций и их эффективность (2009)
Балик У. О. - Застосування реклами для покращення показників життєвого циклу інноваційного товару (2009)
Березянко Т. В. - Оновлення системи державного регулювання корпоративного сектору (2009)
Манцевич Ю. М. - Особливості розвитку житлового господарства міст (2009)
Дорошенко І. В. - Нова роль макроекономічних чинників валютних курсів та відсоткових ставок в умовах глобальної фінансової нестабільності (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Технічне оновлення як складова розширеного відтворення в сільському господарстві (2009)
Нехайчук Д. В. - Целевые фонды как составляющая финансовых ресурсов региона (2009)
Безбородова Т. В. - Впровадження методики оцінки інформаційного потенціалу маркетингової діяльності підприємств машинобудування (2009)
Закомлистов С. В. - Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2009)
Пальчик І. М. - Сучасні тенденції і умови ефективного функціонування сировинної бази переробних підприємств (2009)
Титул, зміст (2009)
Любімов В. І. - Оцінювання інвестиційного середовища в умовах ризику (2009)
Крейдич І. М. - Перспективи розвитку інвестиційного процесу в Україні (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Управління інвестуванням агропромислового виробництва (2009)
Кутрань К. В. - Особливості венчурного інвестування в Україні (2009)
Єгорченко Н. О. - Організація науково-технічного та інноваційного розвитку українських підприємств у глобальній економіці (2009)
Березянко Т. В. - Інституціональні проблеми розвитку корпоративного сектора (2009)
Желіхівська А. М. - Визначення ефективності функціонування інститутів інфраструктури фондового ринку України (2009)
Рибалко Н. О. - Фінансові ресурси підприємств: грошові кошти чи щось більше? (2009)
Іткін Д. Ф. - Вплив підприємства на розробку стратегії кредитно-фінансових установ (2009)
Костецький В. В. - Проблеми використання бюджетних трансфертів для підтримки підприємств міського електротранспорту (2009)
Москаленко В. О. - Модель механізму формування кадрового потенціалу підприємств харчової промисловості України (2009)
Титул, зміст (2009)
Любімов В. І. - Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2009)
Куценко В. І. - Інвестиції в здоров'я — важливий чинник інноваційної стратегії (2009)
Легка Я. І. - Інвестиційні ризики: еволюція поглядів та класифікація (2009)
Березянко Т. В. - Вплив корпоративного сектору на характер державного управління в трансформаційній економіці (2009)
Кобець В. М. - Тарифна дискримінація виробників на ринку олігополії з диференційованою продукцією (2009)
Марущак М. В. - Інституційна модель процесу управління банківською ліквідністю (2009)
Лівшиц В. Я. - Ключові характеристики ринку професійної офісної нерухомості у період фінансової кризи (2009)
Піддубна О. О. - Математичне забезпечення інформаційної системи управління виробничим потенціалом підприємства (2009)
Синкова К. В. - Pest-аналіз при проектуванні інформаційного забезпечення моніторингу регуляторної політики регіону (2009)
Капінус Л. В. - Механізм управління підвищенням продуктивності споживчо-орієнтованого підприємства (2009)
Пернацька О. О. - Основні напрями досліджень західних науковців у вивченні економіки культурної сфери та перспективи застосування їх результатів при плануванні розвитку регіонів в Україні (2009)
Трохимець О. І. - Трансформація сприйняття вищої освіти (2009)
Созанський Л. Й. - Факторний аналіз рентабельності капіталу будівельних підприємств України (2009)
Титул, зміст (2009)
Любімов В. І. - Принципи організації державного управління інвестиційними процесами (2009)
Васильченко Г. В. - Технології залучення прямих іноземних інвестицій у територію (2009)
Бодюк А. В. - Завдання і напрями внутрішньої та зовнішньої інвестиційної політики дев'яностих років, Видиборець В. П. (2009)
Шатрова О. - Енергозбереження — інструмент інвестиційного механізму (2009)
Комеліна О. В. - Методичні підходи до оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності регіону (2009)
Козик В. В. - Трансфер технологій: сутність та особливості здійснення, Манзій В. П., Стояновський А. Р. (2009)
Криклій А. С. - Теоретико-методологічні засади ризик-менеджменту в банках, Пікус Р. В., Легка Я. І. (2009)
Сазонець О. М. - Укрупнення компаній як фактор розвитку ринку інформаційних технологій (2009)
Бойко М. Г. - Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку (2009)
Прокопенко Н. С. - Регіональні особливості в оподаткуванні (2009)
Міненко М. А. - Організаційно-економічні особливості створення професійних об'єднань на сучасному етапі (2009)
Могилевская О. Ю. - Управление персоналом промышленного предприятия в рыночной экономике (2009)
Кондратюк А. П. - Аналіз впливу споживчого кредитування на економіку (2009)
Бірюк С. О. - Розвиток інституційних інвесторів у двох протилежних типах фінансових систем, Дороніна І. І. (2009)
Погріщук Б. В. - Інвестиційний потенціал зернопродуктового підкомплексу: формування та напрями використання (2009)
Довгань Л. П. - Ефективність та конкурентність як фактор підвищення інвестиційної привабливості українського ринку корпоративних облігацій, Самкова Д. М. (2009)
Політова І. В. - Визначення напрямів удосконалення системи забезпечення інвестиційної діяльності в сфері телекомунікацій (2009)
Комеліна О. В. - Напрями вдосконалення фінансового механізму забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні в сучасних умовах (2009)
Романова О. О. - Світовий досвід організаційних інновацій (2009)
Абдуллін Р. М. - Державний сектор економіки: докризовий стан та аналіз ефективності (2009)
Мазур І. М. - Система конкурентних переваг діяльності кредитних спілок в умовах кризи, Чабан Ю. Ю. (2009)
Федорченко А. В. - Маркетингова інформація та ентропійна характеристика прийняття управлінських рішень (2009)
Прокопенко Н. С. - Актуальні проблеми і підходи до побудови системи оподаткування підприємств агропромислового виробництва (2009)
Борейко В. І. - Роль додаткової праці у створенні багатства країни (2009)
Губар О. В. - Вплив факторів мотивації та демотивації персоналу на ефективність роботи Державної санітарно-епідеміологічної служби України (2009)
Завистовська Г. І. - Фінансовий контроль: становлення денефіції (2009)
Созанський Л. Й. - Удосконалення оцінки ефективності використання капіталу будівельними підприємствами України (2009)
Івата В. В. - Методичні основи прийняття ефективних управлінських рішень у системі фінансового контролінгу (2009)
Сафронська І. М. - Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства, Бєлай Г. С. (2009)
Трохимец Е. И. - Методические подходы к исследованию стратегического планирования (2009)
Кондратюк Т. В. - Еволюція уявлень стосовно предмета науки державного управління та політики у зарубіжній соціальній думці (2009)
Кривко Н. І. - Доступ та компетенція державних службовців щодо використання інформації з обмеженим доступом, Клименко І. В. (2009)
Черв'якова О. В. - Концептуальні основи та існуючі підході до проблеми регулювання інноваційної діяльності на державному рівні (2009)
Комашенко Т. А. - Теоретико-методологічні основи дослідження інвестиційної інфраструктури (2009)
Смірнов В. М. - Підготовка інженерно-педагогічних кадрів для системи профтехосвіти (2007)
Пелевін Л. Є. - Вплив лідируючої ріжучої кромки деформатора на процес різання ґрунту, Пристайло М. О. (2007)
Заліско І. І. - Аналіз конструкцій автомобільних кранів та ефективність їх використання, Коваленко С. А. (2007)
Назаренко І. І. - Застосування методів подібності і розмірностей при розрахунках параметрів вібросистем, Горіцький К., Климчук В. П., Петров В. Є. (2007)
Богуславський В. Є. - Вибір параметрів маніпуляторів для монтажу крупногабаритного скла вітрин з урахуванням природних факторів, Добровольский О. Г., Шаленко О. О., Ланін В. В., Савченко І. С. (2007)
Ловейкін В. С. - Результати експериментальних досліджень режимів руху роликової формувальної установки з рекупераційним приводом, Почка К. І. (2007)
Ловейкін В. С. - Побудова фізичної моделі роликової формувальної установки з рекупераційним приводом, Почка К. І. (2007)
Богуславський В. Є. - Встановлення законів руху удосконаленої центрифуги для формування залізобетонних тіл обертання, Шаленко О. О. (2007)
Пентюк Б. М. - Параметричний і структурний синтез вібросистем для пресування виробів із дрібнозернистих матеріалів (2007)
Нестеренко М. П. - Розрахунок рухомих рам віброплощадок на динамічні навантаження (2007)
Ланець О. С. - Один із підходів у створенні високочастотних електромагнітних вібраційних майданчиків для ущільнення бетоносумішей (2007)
Корнійчук Б. В. - Вибір та обґрунтування конструктивної схеми віброустановки для формування залізобетонних кілець (2007)
Гаврильченко О. В. - Створення тримасового циркуляційного вібраційного сепаратора з електромагнітним приводом та синфазним рухом коливальних мас, Ланець О. С., Гурський В. М. (2007)
Гарнець В. М. - Визначення продуктивності процесів при формуванні на бфа, Булавка О. О. (2007)
Човнюк Ю. В. - Особливості вібраційних та віброударних технологічних процесів у пресованих "зв’язаних” структурах порошкових матеріалів (2007)
Басараб В. А. - Алгоритм чисельного розрахунку взаємодії робочого органу та середовища ударно-вібраційної машини (2007)
Тугай О. А. - Формування інформаційно-аналітичного підгрунтя врахування стохастичних факторів при організації будівництва та шляхи подоланная відмов організаційних систем (2007)
Лагутін Г. В. - Теоретико-методологічні основи діяльності будівельних освітньо-інжиніронгових груп та аналітичні інструменти оцінки їх діяльності на ринку будівельних інвенцій (2007)
Ісаенко Ю. В. - Система обліку витрат робочого чау в будівництві (2007)
Воронецький С. С. - Ресурн-календарні моделі організації будівництва з інтугрованими елементами семантичних описів (2007)
Човнюк Ю. В. - Метод структурного представления непрерывных линеаризованных динамических систем электропривода технических устройств строительной индустрии (2007)
Горда Д. О. - Системи інтелектуального контролю й САПР ГСРП (2007)
Драган І. В. - Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україні (2009)
Михайловська О. В. - Інтегрованість України у світовий інноваційно-інвестиційний процес (2009)
Мєдвєдкова Н. С. - ВЕЗ І ТПР як інструменти залучення прямих іноземних інвестицій до економіки України (2009)
Ставнича М. М. - Шляхи вдосконалення механізму державної інвестиційної підтримки проблемних регіонів (2009)
Лищишин М. О. - Стратегія інновацій та нанотехнологій, Шаповалов С. Ю. (2009)
Харів П. С. - Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів в період економічної нестабільності, Казмірчук С. В. (2009)
Мазур М. В. - Оцінка збалансованості зовнішньої торгівлі за видами економічної діяльності в Україні (2009)
Жила Т. В. - Теоретичні засади соціального напряму економічної думки України в дослідженнях М. Бунге (2009)
Рижий І. М. - Підвищення ефективності використання ПДВ як регулятора економічного розвитку держави в умовах глобалізації (2009)
Атаманчук О. В. - Аналіз впливу регуляторного потенціалу оподаткування на розвиток туристичної та рекреаційної галузі АР Крим (2009)
Шапуров О. О. - Потенціал виробничо-господарсьої діяльності машинобудівних підприємств (2009)
Максименюк О. С. - Аналіз сильних і слабких сторін організації телекоммунікацій (2009)
Бортнік А. М. - Формування ефективної системи бізнес-процесів підприємства в сучасних умовах господарювання (за матеріалами меблевої промисловості) (2009)
Пельтек Л. В. - Оцінка ефективності системи державного управління інвестиційними ресурсами в промисловості (2009)
Халецька А. А. - Тенденції і чинники приросту фінансових ресурсів економічної бази установ соціального захисту населення (2009)
Олешко А. М. - Щорічне оцінювання державних службовців: організаційно-правовий аспект (2009)
Черв'якова О. В. - Сутність та зміст програмно-цільового державного управління інноваційної інфраструктурою (2009)
Міненко М. А. - Ріелторство в Україні (2013)
Кульчій І. О. - Проблеми та перспективи організації реформування системи державного управління в Україні (2013)
Погребняк Ю. В. - Феноменологія професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами (2013)
Новаченко Т. В. - Компаративізм дефініції авторитет (2013)
Федорів Т. В. - Медіа-репутація органів державної влади та специфіка її формування (2013)
Сибиряков С. О. - Соціальний капітал державних службовців України як чинник становлення громадянського суспільства (2013)
Радзімовська С. Ф. - Європейська інтеграція України (2013)
Костенок І. В. - Державні механізми оптимізації інтересів держави та місцевих громад (2013)
Бєлкін Л. М. - Концепти "влада", "держава", "державне управління", "громадянське суспільство": ґенеза виникнення, розвитку, взаємозв’язку та взаємодії (2013)
Олійник В. В. - Теоретико-методологічні засади державного управління післядипломною освітою в Україні (2013)
Стоян О. Ю. - Комплексний механізм державного управління і регулювання розвитку відновлювальної енергетики України (2013)
Кулак Н. В. - Формування та принципи функціонування електронних систем торгівлі (2013)
Євтушенко О. Н. - Психологічна компетентність керівника органу державної влади (2013)
Дерун Т. М. - Актуальні питання бюджетного забезпечення місцевого самоврядування на 2013 та 2014 роки: загрози та перспективи (2013)
Андріяш В. І. - Сучасні національні держави в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Жмудський Р. С. - Аналіз суспільних орієнтацій державних службовців України у контексті забезпечення політичної відповідальності влади (2013)
Бєлкін Л. М. - Належний адміністративний процес як чинник ефективного забезпечення законності у державному управлінні (2013)
Анпілогова Ж. Д. - Методи оцінки державного регулювання модернізаційними процесами в промисловому комплексі (2013)
Івашків Ю. Д. - Напрями формування системи регіонального стратегічного планування (2013)
Харламова Г. О. - Інвестиційна позиція та перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний простір (2009)
Дацій Н. В. - Розвиток іноземного інвестування в економіці (2009)
Бондар М. І. - Визнання і оцінка інвестиційної нерухомості, Бондар Т. А. (2009)
Жученко З. О. - Інвестиційні ресурси підприємств: механізм регулювання (2009)
Вовк О. М. - Методичний інструментарій підвищення ефективності управління інвестиційними ресурсами авіаційно-ремонтних підприємств (2009)
Семенченко Н. В. - Проблеми реструктуризації великих підприємств (2009)
Тарасюк М. В. - Моніторинг зовнішнього середовища в контролінгу торговельної мережі (2009)
Мусієць Т. В. - Трансформація світової валютної системи, Лавріненко О. В. (2009)
Волкова О. Г. - Фактори впливу на фінансову стабільність системи кредитної кооперації України (2009)
Бліхар М. М. - Оцінка економічних наслідків приєднання країн Центральної та Східної Європи до умов членства в ЄС (2009)
Рибчук А. В. - Перспективи інтеграції телекомунікаційної мережі України в єврорегіональну виробничу інфраструктуру (2009)
Мохонько Г. А. - Вплив нестабільного ринкового середовища на стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2009)
Тарасенко І. О. - Міжнародні стандарти якості в забезпеченні сталого розвитку легкої промисловості, Лісун Я. В. (2009)
Савчук В. А. - Аналіз використання фінансових ресурсів закладами освіти Хмельницької області (2009)
Сакун М. Ю. - Необхідні інформаційні ресурси для оцінки вартості страхової компанії (2009)
Олійник О. О. - Формування фінансової політики грошових потоків у системі економічного відтворення аграрного виробництва (2009)
Дмитренко Г. В. - До уточнення парадигми внутрішнього фінансового контролю (2009)
Бесчастний В. М. - Механізм пільгового державного кредитування освітніх послуг (2009)
Пельтек Л. В. - Концептуальні засади державної інвестиційної політики в промисловості (2009)
Лисенко Б. В. - Заходи державного управління по реформуванню житлової політики в малих містах України (2009)
Халецька А. А. - Напрями вдосконалення системи соціального захисту населення щодо пом'якшення негативних наслідків бідності (2009)
Самойленко Л. Я. - Основні підходи до реформування системи місцевого самоврядування як чинника самоорганізації і волевиявлення населення в громадянському суспільстві (2009)
Бірюк С. О. - Розвиток інституційних інвесторів у двох протилежних типах фінансових систем, Дороніна І. І. (2009)
Самойленко Б. В. - Кластери як ефективна форма інвестиційно-інноваційного розвитку регіональних водогосподарських комплексів (2009)
Артеменко Л. П. - Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід, Гук О. В., Жигалкевич Ж. М. (2009)
Прокопенко О. А. - Напрями покращення фіскального забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2009)
Покотилова В. І. - Технологічні парки України: стан, проблеми, перспективи розвитку (2009)
Тарасюк М. В. - Зовнішнє середовище як об'єкт контролінгу в управлінні торговельними мережами (2009)
Попов О. І. - Теоретичні питання вибору економіко-математичних моделей для логістичної діяльності підприємств харчової промисловості (2009)
Козарезенко Л. В. - Вплив освітньої сфери України на динаміку валового внутрішнього продукту (2009)
Шаповалов С. Ю. - Фінансова роль трансфертів для освоєння нанотехнологій (2009)
Жовнірчик Я. Ф. - Особливості формування і реалізації регіональних стратегій розвитку (2009)
Бесчастний В. М. - Соціальна політика держави в галузі освіти (2009)
Левченко Н. М. - Державне регулювання розвитку АПК — обєктивна потреба сьогодення (2009)
Шпак Ю. В. - Державне регулювання створення економічного механізму постреформованого агропромислового виробництва (2009)
Халецька А. А. - Механізм реалізації цілей державної політики щодо підвищення доходів населення (2009)
Самойленко Л. Я. - Зміст і принципи місцевого самоврядування в контексті саморозгортання демократії в українському суспільстві (2009)
Шишлов М. М. - Корпоратизация как регуляторная функция государства во взаимоотношениях с экономикой (2009)
Ясюкевич О. А. - Ринок промислової власності в Україні: аналіз сучасного стану та необхідність державного регулювання (2009)
Курочкін О. - До історії європейського вертепу (шляхи формування культурної традиції) (2015)
Мойсей А. - Михайло Грушевський – дослідник витоків культури українців (2015)
Tsyganenko L. - Southern Ukraine nobility’s ethnic structure (late 18th – early 19th centuries) (2) (2015)
Безарова Г. - Деякі проблеми формування особистості лікаря в умовах інформаційного суспільства (2015)
Стрільчик Б. - Взаємозв’язок віри та ідеології у кінотрилогії Крістофера Нолана "The dark knighttrioligy”, Манчул Б (2015)
Зорій Н. - Особливості вивчення соціальної перцепції в соціальній психології (2015)
Подгорецькі Й. - Комунікативні компетенції, Ропскі Я. (2015)
Тимофієва М. - Копінг-стратегії студентів-медиків у складних життєвих ситуаціях, Давидюк В. (2015)
Гелецька А. - Соціально-культурна адаптація іноземних студентів у процесі вивчення української мови (2015)
Максимюк М. - Питання термінології української літературної ономастики (2015)
Руснак Ю. - Лінгвокогнітивна природа діалектних текстів буковинських говірок, Руснак Н. (2015)
Bytsko N. - Review of historical stages of microhydronymy development of Ukraine, Lapa G. (2015)
Ецко К. - Исторические этапы внедрения обязательного в Республике Молдова, Буга М., Дамашкан Г. (2015)
Чебан В. - Історичний аспект, чинники ризику та профілактика порушень формування репродуктивного здоров’я (2015)
Проняєв Д. - Доцільність та ефективність використання соціальних мереж в навчальному процесі, Кашперук-Карпюк І., Аністратенко А. (2015)
Мойсей А. - Рецензія на монографію Казакевич Г. Східні кельти: культури, ідентичності, історіографічні конструкції / Геннадій Казакевич. – Київ-Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – 358 с. (2015)
Максимюк М. - Рецензія на збірник праць: Бучко Г., Бучко Д. Історична та сучасна українська ономастика: Вибрані праці / Ганна Бучко, Дмитро Бучко. – Чернівці: "Букрек", 2013. – 456 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Міненко М. А. - Трансформація системи державного управління в сучасні моделі регулювання суспільства (2013)
Погрібний І. Я. - Окремі особливості аудиту при впровадженні інвестиційних проектів (на прикладі однієї з сфер житлово-комунального господарства - поводження з твердими побутовими відходами) (2013)
Кіслов Д. В. - Воєнно-політичний маркетинг та його місце в реалізації державного управління (2013)
Бєлоусов В. М. - Механізми усунення ризиків у процесі реформування пенсійної системи в Україні (2013)
Бєлкін Л. М. - Класифікація адміністративних проваджень у контексті широкого розуміння адміністративного процесу в державному управлінні (2013)
Андріяш В. І. - Субсидіарна модель етнополітики в Україні (2013)
Ткачова О. К. - Теоретичні основи інституційних механізмів державного управління митною справою (2013)
Євсюкова А. В. - Вплив освітнього процесу на формування політичної соціалізації молоді: досвід сполучених штатів америки для України (2013)
Олійник В. В. - Напрями реалізації державного управління інноваційним розвитком післядипломної освіти в Україні (2013)
Березовський Д. О. - Моделі формування ефективної системи публічного управління: зарубіжний досвід моніторингу та контролю (2013)
Бондар А. О. - Світовий досвід державного управління економічною безпекою та його використання в Україні (2013)
Степаненко М. - Українська мова і суспільно-політичні трансформації сьогодення (2015)
Масенко Л. - Слово куркуль в історико-етимологічному та соціально-політичному аспектах (2015)
Сукаленко Т. - Аксіологія лінгвокультурних типажів ("москаль", "студент", "священик") (2015)
Клименко Н. - Правила успішного спілкування, сформульовані у фразеологізмах української, російської та новогрецької мов (2015)
Бибик С. - Cтилістика і прагматика українськомовного дитячого мультиплікаційного фільму (2015)
Мамич М. - Кросворд у контенті українського жіночого журналу: соціокультурні складники та дискурсивне спрямування (2015)
Мех Н. - Поетична спадщина Максима Рильського як джерело лексикону "Одвічні слова української культури" (2015)
Головач У. - Лукіан "Як писати історію": досвід перекладу і коментування, Маханець О., Різун Н. (2015)
Руснак Н. - Взаємодія вербальної та невербальної комунікації у драматичному тексті (на матеріалі п’єси Івана Синюка "Мужики"), Струк І. (2015)
Дель Ґаудіо С. - Італійський лексичний компонент в українській мові (2015)
Яценко Н. - "Українська мова як державна": пленум Наукової ради "Українська мова” (2015)
Вербич Н. - Міжнародна наукова конференція "Діалектний текст як джерело лінгвістичних студій", Іщенко О., Ткачук М. (2015)
Навальна М. - Нове у викладанні української мови за професійним спрямуванням (Личук М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / М. І. Личук, С. В. Харченко, В. Д. Шинкарук. — К. : НАКККіМ, 2014. — 252 с.) (2015)
Білоусенко П. - Із живомовної криниці старожитнього говору бойків (Матіїв М. Словник говірок центральної Бойківщини / Відповід. ред. В. В. Німчук. — К.; Сімферополь : Ната, 2013. — 602 с.) (2015)
Масенко Л. - Нове дослідження з діахронної соціолінгвістики (Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV—ХVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 656 с.) (2015)
Гриценко П. - Професор І. Г. Матвіяс (2015)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2015)
Відомості про авторів (2015)
Дмитренко Г. В. - Необхідність законодавчих змін у сфері регулювання фінансових послуг (2013)
Шатило О. А. - Світовий досвід забезпечення координації економічної та енергетичної політики: організаційний аспект (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Теоретичні основи сучасної державної кадрової політики України (2013)
Магась Г. А. - Управління професійною кар’єрою як напрямок удосконалення мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону (2013)
Бєлкін Л. М. - Проблеми становлення системи центральних органів виконавчої влади України (2013)
Новаченко Т. В. - Імперативи і максими легітимності авторитету сучасного керівника (2013)
Мажак І. М. - Цільові програми у реалізації державної політики у сфері профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями (2013)
Білецький В. О. - Оперативно-розшукова діяльність як складова інтегрованого управління кордонами (2013)
Чернишов М. О. - Рекомендації щодо удосконалення податкових механізмів державного управління розвитком підприємництва (2013)
Богомазова К. К. - Юридична відповідальність за податкові правопорушення за законодавством України (2013)
Сенча І. А. - Критеріальний апарат для оцінки умов реалізації складових національного проекту (2013)
Палагнюк Ю. В. - Механізми залучення громадян до оцінки євроінтеграційної політики: досвід європейських держав для України (2013)
Кулеба О. В. - Основні засади стратегічного управління іміджем України (2013)
Панченко В. В. - Основи формування стратегічного підходу в реалізації державної політики розвитку сфери культури України (2013)
Клименченко С. Л. - Особливості державного регулювання інвестиційного забезпечення аграрного сектору України (2013)
Стоян О. Ю. - Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання розвитку сфери відновлювальної енергетики (2013)
Дєгтяр О. А. - Інформаційно-комунікативна діяльність в державному управлінні як інструмент інтенсифікації соціального партнерства (2013)
Узунов Ф. В. - Підтримка громадських цінностей при побудовi системи державно-приватного партнерства (2013)
Рябека О. Г. - Перспективні механізми державного управління інвестиційним розвитком регіонів (2013)
Андріяш В. І. - Державна політика: концептуальні аспекти визначення (2013)
Козюра І. В. - Сучасний стан та перспективи інституційного розвитку місцевого самоврядування (2013)
Комашенко Т. А. - Нормативно-правовий механізм оцінки економічної ефективності та державної реєстрації інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій: удосконалення системи управління державними інвестиціями (2013)
Фірсова О. Д. - Інформаційні технології як фактор соціальної трансформації суспільства (2013)
Кернична А. Є. - Державне управління в екологічній сфері в аспекті фінансування природоохоронних заходів на регіональному рівні (на прикладі івано-франківської області) (2013)
Олефіров С. Ю. - Соціальне партнерство як механізм взаємодії громадянського суспільства та влади (2013)
Трестер Ю. О. - Міжнародні механізми захисту прав дітей (2013)
Васильєва Н. В. - Підходи до оцінювання якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади в Україні (2013)
Щербаківська Л. М. - Розмежування функцій державного управління і державних послуг в діяльності органів виконавчої влади (2013)
Матюрін І. В. - Особливості реформування системи охорони здоров’я військовослужбовців в Україні (2013)
Заїка О. В. - Проблеми та перспективи реформування житлово-комунального господарства в Україні (2013)
Васильєва Н. В. - Досвід естонії у наданні електронних послуг населенню (2013)
Дерун Т. М. - Інструменти формування і реалізації державної політики розвитку малих міст України (2013)
Андріяш В. І. - Особливості національного розвитку України на державному та глобальному рівнях (2013)
Зубчик О. А. - Віртуальний політичний час і державна політика національної пам'яті (2013)
Євсюков О. П. - Шляхи підвищення якості освіти (2013)
Бобрижна Г. В. - Підходи до удосконалення тарифного регулювання у контексті реалізації державної митної політики (2013)
Рудюк-Хопкінс Л. В. - Оеср- підходи до державного регулювання та прогнозування розвитку національних економік (2013)
Вайсман Е. Я. - Сутність і принципи механізмів державного управління розвитком інвестиційного потенціалу регіонів (2013)
Кулик О. Г. - Реалізація підходів до формування механізмів державного регулювання розвитку аграрного туризму в Україні (2013)
Деркач О. В. - Аналіз міждержавної нормативно-правової бази з питань договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону (2013)
Вичалківський І. В. - Міжнародний досвід здійснення парламентського контролю за діяльністю розвідувальних і спеціальних служб (2013)
Пугач А. М. - Сучасний стан наукового забезпечення державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу України (2013)
Майорова Л. В. - Особливості розвитку та реалізації трудового потенціалу в контексті формування державної соціальної політики (2013)
Биков В. Ю. - Ризики впровадження електронних бібліометричних систем оцінювання ефективності діяльності наукових працівників, Сороко Н. В. (2015)
Пінчук О. П. - Історико-аналітичний огляд розвитку соціальних мережних технологій і перспектив їх використання у навчанні (2015)
Семеніхіна О. В. - Програми динамічної математики: кількісний аналіз у контексті підготовки вчителя математики, Друшляк М. Г. (2015)
Осадчий В. В. - Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Осадча К. П. (2015)
Мерзликін О. В. - Засоби інформаційно-комунікаційних технологій підтримки навчальних досліджень у профільному навчанні фізики, Мерзликін П. В. (2015)
Олексюк Н. В. - Використання електронних соціальних мереж у соціально-педагогічній роботі зі школярами, Лебеденко Л. В. (2015)
Аврамчук А. М. - Огляд додатків системи Moodle для проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін (2015)
Бодненко Д. М. - Хмаро орієнтовані технології як чинник реалізації дослідницького навчання (2015)
Застело О. В. - Інтегрований підхід до оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності за допомогою штучних нейронних мереж (2015)
Огнівчук Л. М. - Використання flash-технологій і Java-аплетів в електронному навчальному курсі з елементарної математики (2015)
Словінська О. Д. - Головні аспекти і завдання впровадження веб-конференцій у процес навчально-наукової діяльності (2015)
Скрипка Г. В. - Внутрішня оптимізація учительського блогу, створеного на blogspot.com (2015)
Демида Є. Ф. - Формування бази даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: здобутки і можливості модернізації (2015)
Marcial D. E. - What’s on your mind? Measuring self-promotional and anti-social behaviors on Facebook among tertiary students (2015)
Титул, содержание (2015)
Скобелев В. Г. - Вероятностная модель взаимодействия агента с сетевой средой (2015)
Шинкаренко В. И. - Моделирование процесса адаптации алгоритмов сжатия средствами конструктивно-продукционных структур, Васецкая Т. Н. (2015)
Елфимова Л. Д. - Быстрые алгоритмы для базовой операции клеточных методов линейной алгебры (2015)
Кирилюк В. С. - Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации (2015)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование дробно-дифференциальной динамики релаксационного процесса конвективной диффузии в условиях плановой фильтрации, Богаенко В. А. (2015)
Зоркальцев В. И. - Поиск нормальных решений СЛАУ при двусторонних ограничениях на переменные методом внутренних точек, Пержабинский С. М., Стецюк П. И. (2015)
Новожилова М. В. - Моделирование и оптимизация децентрализованной сети поставок в условиях бюджетных ограничений, Чуб И. А., Мурин М. Н. (2015)
Юрченко И. В. - Проблема устойчивости самонастраивающихся стохастических динамических систем с конечным последействием и с эталонной моделью, Ясинский В. К. (2015)
Смольяков Э. Р. - Комбинированные равновесия для конфликтных задач (2015)
Маций О. Б. - Рекуррентный метод решения задачи о назначениях, Морозов А. В., Панишев А. В. (2015)
Гребенник И. В. - Влияние некоторых транспозиций на циклическую структуру перестановок, Черная О. С. (2015)
Горун П. П. - Асимптотическое поведение модифицированной процедуры стохастической оптимизации в схеме усреднения, Чабанюк Я. М. (2015)
Иванчук М. А. - Использование ε-сетей для линейного разделения двух множеств в пространстве Rd, Малык И. В. (2015)
Опанасенко В. Н. - Синтез адаптивных логических сетей на основе полинома Жегалкина, Крывый С. Л. (2015)
Ревунова Е. Г. - Аналитическое исследование составляющих ошибки для решения дискретных некорректных задач на основе случайного проецирования (2015)
Солошенко А. Н. - Обобщение логистической регрессии, веса категории переменной и индекса Джини для непрерывной целевой переменной, принимающей вероятностные значения (2015)
Пивоваров С. - Нові знахідки римських монет на пам'ятках пізньоантичного часу Буковини (2009)
Сайко М. - Еволюція кредитних відносин в Античному Римі: поручительство і застава (2009)
Боднарюк Б. - Самітницьке житло отців-пустельників IV ст.: будівництво, планування та облаштування (2009)
Чучко М. - Проблеми етнічної ідентифікації гунів та історичної мотивації гунського нашестя на Європу (1), Яновський Я. (2009)
Боднарюк Б. - Економічні пріоритети й соціальна структура візантійського ремесла та торгівлі (IX - початок XI ст.), Волощук І. (2009)
Масан О. - Ще раз про битву на Чудському озері 1242 р. (2009)
Чучко М. - Формування території молдавської землі в середині XIV-на початку XVI ст. (2009)
Сандуляк І. - Старожитності Північної Буковини як туристичні об’єкти (2009)
Кожолянко Г. - Українські обрядові хліби у календарних обрядах:на матеріалах Західноукраїнського регіону (2009)
Мойсей А. - Початок професійних польових етнографічних досліджень.Становлення методу включеного спостереження (2009)
Хільчевський С. - Етнографічно-фольклорні матеріали у творчості Ольги Кобилянської (2009)
Воротняк І. - Побутовий і обрядово-ритуальний аспекти статусу жінки на Буковині (2009)
Кожолянко Г. - Сучасні вимоги до оснащення етнографічної експедиції технічними та матеріальними засобами, Мойсей А., Шестаков Ю. (2009)
Кожолянко О. - Весільні головні убори та обряди,пов'язані з ними, на Буковині (2009)
Грябан В. - Трансформації буднів населення у прикордонній зоні України з Євросоюзом (2009)
Кожолянко О. - Символіка купальського вогню: на матеріалах Поділля і буковинського Подністров’я (2009)
Козак А. - Озброєння карфагенської піхоти у період Другої пунічної війни (2009)
Вольф О. - Ранньосередньовічні традиції у ювелірному мистецтві Подніпров’я (за матеріалами п’ятипальчастих фібул дніпровського типу) (2009)
Балух О. - Становище на Буковині під час господарювання Петру Рареша (1527-1538 рр.) та війна за Покуття (2009)
Чучко Д. - Взаємини молдавських православних церковних ієрархів з воєводами землі молдавської в середині XIV - XVI ст. (2009)
Волощук М. - Боротьба Міхая Вітязула за об’єднання дунайських князівств наприкінці XVI ст. (2009)
Скрипник В. - Одеське товариство історії та старожитностей та початок етнографічного вивчення культури і побуту населення Півдня України (2009)
Мойсей А. - Народний календар болгар у науковій інтерпретації румунського етнолога (2009)
Кожолянко Г. - Відданість науці та суспільству (до ювілею українського етнолога Оксани Омелянівни Франко) (2009)
Відомості про авторів (2009)
Рабінович С. - Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України), Панкевич О. (2015)
Гетьман Є. - Консолідація як форма систематизації законодавства України (2015)
Євграфова Є. - Внутрішнє та зовнішнє у праві: питання методології і теорії дослідження (2015)
Косінов С. - Види контролю в демократичній державі (2015)
Пономарьова Г. - Змішана виборча система (досвід виборів народних депутатів України у 2002 р.) (2015)
Різник С. - Значення інституту окремої думки судді Конституційного Суду України для утвердження справедливого конституційного правосуддя (2015)
Коструба А. - Компенсаційний характер юридичних фактів у механізмі припинення цивільних майнових правовідносин (2015)
Марченко О. - Склад суду в адміністративному судочинстві (2015)
Мерник А. - Правові аспекти діяльності державних реєстраторів відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в контексті проведення адміністративної реформи в Україні (2015)
Предместніков О. - Поняття та ознаки органів юстиції України як органів виконавчої влади (2015)
Голіна В. - Проблема кримінологічного забезпечення криміналізації і декриміналізації у кримінальному праві України (2015)
Мошак Г. - Елементи приватного права у кримінальному процесі ФРН (2015)
Шепітько м. - Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя (2015)
Бережна К. - Значення справедливості у правовому регулюванні відносин у сфері праці (2015)
Петришин О. - Доктринальне обґрунтування формування національної правової системи (2015)
Панову Миколі Івановичу - 75 років (2015)
Зайчуку Олегу Володимировичу - 60 років (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Роїк М. В. - Агропромислові енергетичні плантації – майбутнє України, Ягольник О. Г. (2015)
Україна – "сплячий" гігант з Європейської біоенергетики (2015)
Шевченко І. Л. - Біоенергетичний інформаційно-просвітницький проект України (2015)
Екобізнес організував інвалід-воїн (2015)
Ганженко О. М. - Технологія виробництва твердого біопалива з міскантусу, Гументик М. Я., Квак В. М. (2015)
Президент України підписав закон щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (2015)
Міскантус витримав удар і виграв перший раунд в Україні (2015)
Приклад подають селекціонери (2015)
Аграрна спільнота й бізнес – "за" біоенергетику (2015)
В Україні створюється біоенергетична "Аграрна долина" (2015)
Макух Я. П. - Контролювання бур’янів у посівах міскантусу (2015)
Запольська Н. М. - Особливості розвитку бурої плямистості сорго цукрового та заходи по її обмеженню, Шендрик К. М. (2015)
Перше в Україні системне дослідження енергетичної верби (2015)
Біоенергетичний "Оскар" України (2015)
Ельбрехт О. - Модернізація змісту підготовки менеджерів: глобальні тенденції та національна специфіка (2012)
Вачевський М. - Промисловий маркетинг в економічній діяльності сутності та форм діяльності підприємства (2012)
Дорошенко Ю. - Компетентність та профільне навчання за Захаренком (2012)
Піддячий М. - Соціально-професійна орієнтація учнів у Росії (2012)
Сташевська І. - Провідні тенденції розвитку масової музичної освіти у ФРН на межі тисячоліть (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг зовнішньої торгівлі та державні регулятори зовнішньоекономічної політики (2012)
Капран С. - Особливості професійної підготовки майбутніх організаторів діловодства (державні установи) у вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації (2012)
Пономаревський С. - Передумови українського шкільництва на Далекому Сході на початку ХХ ст (2012)
Кулішов В. - Сучасні моделі інноваційної економіки (2012)
Філоненко Л. - Йосип Гошуляк та його десять заповідей для музикантів (педагогічний аспект) (2012)
Ромащенко І. - Цілеспрямованість заняття з іноземної мови (2012)
Олексів Я. - Ретроспекція жанрів сюїти та партити в музичному просторі ХХ століття (2012)
Душний А. - Компонування творчості для бандури представниками львівської баянної школи в контексті національної соціокультури (2012)
Фрайт І. - Музично-просвітницька діяльність Віктора Матюка (до 160-річчя від дня народження) (2012)
Агалець І. - Реалізація основних груп компонентів педагогічної техніки – одна з умов успішності педагогічного іміджу (продовження) (2012)
Турчин Т. - Культурологічні чинники підсилення ефективності початкової музичної освіти (2012)
Дорошенко Н. - Методичні аспекти графічної підготовки робітників у закладах професійно-технічної освіти (2012)
Кульчицький В. - Особливості формування професійної компетентності особистості студента-медика (2012)
Петришин Л. - Теоретико-аналітичний підхід до проблеми креативності як прояву творчого особистісного розвитку (2012)
Кліш І. - Засади формування вокальних навиків у дітей середнього шкільного віку (2012)
Кремешна Т. - Театр як засіб впливу на культурне та соціальне становлення особистості (2012)
Пасічняк Л. - Народні інструменти України в контексті формування ансамблевих традицій: джерелознавчий аспект (2012)
Зубрицький І. - Професійна підготовка соціального педагога до профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками (2012)
Буцко Т. - Психологічні аспекти відповідальності у контексті професійного самовизначення, професійної підготовки та професійної діяльності (2012)
Садлівська О. - Підготовка учнів до професійної діяльності у школах ФРН, Раделицька Г. (2012)
Воронцова І. - Графічна компетентність як складова якості підготовки майбутнього кваліфікованого робітника (2012)
Тімашева Т. - Теоретичне обґрунтування критеріїв та показників сформованості творчої самостійності у майбутніх учителів музики (2012)
Баглай О. - Модель формування готовності до міжкультурного спілкування фахівців міжнародного туризму (2012)
Гоменюк Ю. - Колядки та щедрівки як засіб формування моральних якостей у дітей дошкільного віку (на матеріалах фольклорного зимового циклу) (2012)
Хомуляк О. - Характеристика змісту професійної підготовки помічника машиніста локомотивів залізничного транспорту у ПТНЗ України (друга половина XX ст.) (2012)
Бачієва Л. - Аналіз методик навчання майбутніх фахівців основ наукових досліджень (2012)
Білан Н. - Комунікативний метод навчання іноземних мов студентів немовних ВНЗ (2012)
Процишин Н. - Нормативно-правове забезпечення підготовки наукових кадрів у вищих педагогічних закладах України (1946 – 1958 рр.) (2012)
Петрицин О. - Мультимедійне подання навчального матеріалу при підготовці майбутніх вчителів технологій (2012)
Василиків І. - Навчання маркетингу з використанням інформаційних технологій як нова форма організації навчального процесу (2012)
Султанова Н. - Конфліктологічна культура як важливий чинник етичної компетентності майбутнього соціального педагога (2012)
Господаренко Г. М. - Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді, Прокопчук І. В., Нікітіна О. В. (2015)
Коваль Г. В. - Урожайність ярих культур п’ятипільної сівозміни за різної інтенсивності основного обробітку чорнозему опідзоленого, Калієвський М. В., Єщенко В. О. (2015)
Полторецький С. П. - Урожайність і якість насіння проса залежно від особливостей збору врожаю, Полторецька Н. М. (2015)
Ловинська В. М. - Лісівничо-таксаційна характеристика соснових деревостанів в умовах Лівобережного Придніпровського Степу України, Балабак А. Ф., Маслікова К. П., Молибога А. С. (2015)
Балабак А. В. - Оцінка та розробка екологічно безпечних технологій вирощування суниці (2015)
Господаренко Г. М. - Оптимізація мінерального живлення жита озимого, Пташник М. М. (2015)
Геркіял О. М. - Трансформація гумусного стану ґрунту за тривалого вирощування сільськогосподарських культур без удобрення та за мінеральної системи удобрення в сівозміні, Нестерчук В. Д. (2015)
Вишневська Л. В. - Продуктивність насінників цукрових буряків за краплинного зрошення, Моргун І. А., Андреєва Л. С., Видрик Б. В. (2015)
Рябовол Я. С. - Апробація донорних короткостеблових форм жита озимого, Парій Ф. М., Рябовол Л. О. (2015)
Слободяник Г. Я. - Технологічні заходи впливу на продуктивність сортів спаржі, Тернавський А. Г., Войцехівський В. І. (2015)
Березовський А. П. - Стан виробничого травматизму на виробництвах Черкаської області, Прокопенко Е. В., Трус О. М. (2015)
Прокопенко Е. В. - Моделювання виробничих небезпек та зменшення їх шкідливого впливу під час проведення механізованих робіт, Лісовий І. О., Лісова Т. С. (2015)
Ситник C. А. - Особливості таксаційної структури модальних деревостанів Robinia pseudoacacia L. в умовах Лівобережно-Дніпровського Степу України, Балабак А. Ф., Маслікова К. П., Мазурчук А. С. (2015)
Суханова І. П. - Агроекологічний моніторинг стану ґрунтів ТОВ "Агровіт" с. Леськове Монастерищенського району Черкаської області, Балабак А. В. (2015)
Тимошенко О. В. - Аналіз показників якості зерна пшениці озимої м’якої за матрикальною різноякісністю, Стариченко В. М., Голик Л. М., Крамар В. С. (2015)
Носко В. Л. - Дослідження продуктивності й обґрунтування вибору сорту буряка столового для вирощування в умовах органічного виробництва (2015)
Богатир Л. В. - Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на біологічну активність осушуваних органогенних ґрунтів під посівами кукурудзи (2015)
Дубовик Д. Ю. - Оцінка сортів пшениці м’якої озимої за тривалістю періоду післязбирального дозрівання зерна (2015)
Кравець І. C. - Біоекологічні особливості розвитку американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury.) у Правобережному Лісостепу України (2015)
Лутак І. А. - Вплив фракції насіння та удобрення на формування насіннєвої продуктивності сортів вівса, Шаповал А. В. (2015)
Кучеренко Є. П. - Вивчення гібридизаційних можливостей ЦЧС ліній та багаторосткових запилювачів цукрових буряків селекції Уманської дослідно-селекційної станції в програмі "Бетаінтеркрос", Баланюк Л. О., Моргун В. І. (2015)
Кушнірук Т. М. - Урожайність ранньостиглих гібридів огірка в південній частині Лісостепу Західного (2015)
Осокіна Н. М. - Врожайність та технологічні властивості зерна спельти, Возіян В. В. (2015)
Пиж’янова А. А. - Вплив біологічно-активної речовини КАНО на регенераційну здатність зелених стеблових живців сортів чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) (2015)
Примак І. Д. - Зміна сегетального компоненту спеціалізованої зернопросапної сівозміни за різних систем основного обробітку ґрунту в Центральному Лісостепу України, Панченко О. Б. (2015)
Ярута О. Я. - Вивчення норм висіву беладони (Atropa belladonna L.) з метою введення в культуру в умовах Лісостепу України, Рудник-Іващенко О. І. (2015)
Труш С. Г. - Ефективність різних методів цитологічного контролю плоїдності багаторосткових тетраплоїдних запилювачів цукрових буряків у селекції триплоїдних гібридів на ЦЧС основі, Парфенюк О. О., Татарчук В. М. (2015)
Улянич О. І. - Урожайність зелені руколи посівної і шпинату городнього залежно від сорту в Правобережному Лісостепу України, Яновський Ю. П., Алексейчук О. М., Сорока Л. В., Прудкий Р. І. (2015)
Якубовская А. І. - Активність діазотрофів у ризосфері рису за інтродукції асоціативних з рослинами штамів бактерій, Мельничук Т. М., Каменєва І. О. (2015)
Яновський Ю. П. - Грушева листкова галиця та захист від неї саджанців у розсаднику груші в Центральному Лісостепу України, Суханов C. В., Сухомуд О. Г., Гричанюк В. П. (2015)
Яновский Ю. П. - Видовий склад шкідників у промислових насадженнях суниці в Центральному Лісостепу України, Ящук В. У., Чепернатий Є. В. (2015)
Хахула В. С. - Короткоротаційні сівозміни як складова у підвищенні урожайності пшениці озимої в умовах Центрального Лісостепу України (2015)
Недвига М. В. - Академік О. І. Душечкін, його наукова спадщина і сьогодення, Невлад В. І., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю. (2015)
Горбачик А. П. - Факторіальний дизайн опитування при вивченні сприйняття справедливості розподілу державної підтримки серед соціально відторгнутих груп: результати пілотного дослідження, Локтєва І. І. (2015)
Панькова О. В. - Теоретичні засади залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань на потреби розвитку регіонів в умовах децентралізації, Касперович О. Ю., Іщенко О. В. (2015)
Середа Ю. В. - Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб як чинник локальної інтеграції в Україні (2015)
Согорін А. А. - Гендерна проблематика сучасних наукових соціологічних досліджень реклами (2015)
Супрунець Т. А. - Особливості формування і функціонування довіри та недовіри: мисленнєвий аспект (2015)
Хутка С. В. - Професійна самостійність у зв’язку із суб’єктивним благополуччям у крос-національній перспективі, Нагорняк К. М. (2015)
Shestakovskyi O. P. - Assessment of HIV-related compound stigma structure in Ukrainian general population (2015)
Боднарчук Т. Л. - Вплив російської економічної політики на розвиток господарства та підприємництва України в період ринково-індустріальних перетворень (2015)
Горін Н. О. - Соціально-технологічна парадигма підприємництва (2015)
Лесів М. М. - Вплив бізнесу на економічний розвиток сільських територій: приклад "Nestle" (2015)
Більовський О. А. - Особливості механізму надання державної житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні (2015)
Мних М. В. - Соціальна політика нашої держави в умовах асоційованого членства України в ЄС (2015)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічного самопочуття та рівня життя населення, Середа Ю. В. (2015)
Балакірєва О. М. - Тіньові доходи та інші позаправові практики населення: масштаби та динаміка, Білоус Є. В. (2015)
Пам’яті В. А. Головенька (слово прощання) (2015)
Локтєва І. І. - "Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції" (нотатки з "круглого столу") (2015)
Summaries (2015)
Автори (2015)
Коваленко В. В. - Фінансово-кредитна взаємодія банків і підприємств (2013)
Кузьмін О. Є. - Економічний розвиток національної економіки України: регіональний аспект, Пирог О. В. (2013)
Бутко М. П. - Мотиваційні засади підвищення рівня фінансової самодостатності регіонів, Акименко В. В. (2013)
Головня Ю. І. - Формування агропромислових кластерів як фактор інноваційного розвитку в посткризових умовах (2013)
Приходько І. П. - Методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку аграрних підприємств (2013)
Мігус І. П. - Сучасні методики оцінки стану кадрової безпеки суб'єктів господарської діяльності, Черненко С. А. (2013)
Жибак М. М. - Організаційно економічні умови та принципи раціонального використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, Черник Д. П. (2013)
Гоблик В. В. - Особливості зовнішньої торгівлі товарами і послугами у транскордонних регіонах, сформованих на кордоні між Україною та ЄС (2013)
Мокряк Е. В. - Організаційна культура в структурі організаційного менеджменту: механізм реалізації, Славіна О. С. (2013)
Хомутенко А. В. - Вдосконалення інституціональних засад державного фінансового контролю в Україні (2013)
Кафлевська С. Г. - Стан та проблеми розвитку ринку зерна в Україні, Козяр Н. О. (2013)
Ларченко О. В. - Моделювання продукційного процесу рослин кукурудзи залежно від диференціації умов вирощування, Коковіхін С. В. (2013)
Зєніна-Біліченко А. С. - Модернізація системи підготовки фахівців з вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України, Дашевська Д. А. (2013)
Онікієнко С. В. - Оцінка ризику підприємницької діяльності комерційного банку (2013)
Хлівна І. В. - Диверсифікація соціально-економічної та виробничої діяльності сільських територій (2013)
Щербина Т. В. - Сучасні маркетингові стратегії в системі глобальних цінностей міжнародних фірм, Федірко Т. В. (2013)
Демчук О. В. - Проблемы разработки государственной программы эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли Украины (2013)
Болгар Т. М. - Роль фінансової безпеки підприємства в системі антикризового управління (2013)
Польова О. Л. - Економічна ефективність утримання молодняку великої рогатої худоби за різними технологічними періодами (2013)
Прядко В. В. - Реформування інституціональної системи управління державним боргом України, Грубляк О. М. (2013)
Виговська Н. Г. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку науки в Україні (2013)
Погрібний І. Я. - Питання визначення справедливої вартості обладнання при переоцінці активів підприємства для цілей бухгалтерського обліку (2013)
Химич О. В. - Сучасний стан надходження інвестицій в регіони України (2013)
Стрижеус Л. В. - Особливості розвитку "економіки участі" в організації (2013)
Хуторна М. Е. - Бюджетування як інструмент управління банком, Бартош О. М. (2013)
Красношапка В. В. - Ринок праці: тенденції та перспективи, Бех А. О. (2013)
Апарова О. В. - Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку: європейський досвід (2013)
Кисіль Н. М. - Регулювання цін на лікарські засоби (2013)
Борисова О. В. - Інноваційні стратегії підприємств туризму: сутність, методичні підходи щодо вибору стратегій з використанням space-аналізу (2013)
Шрам Т. В. - Необхідність організації внутрішнього аудиту з метою підвищення ефективності управління підприємством (2013)
Шостак Л. В. - Розробка корпоративної стратегії операторів сфери телекомунікацій, Павлова С. В. (2013)
Чайковська І. І. - Реалізація економіко-математичної комплексної моделі управління інтелектуальним капіталом промислового підприємства (2013)
Валігура В. А. - Вектори підвищення рівня використання та розширення бази оподаткування пдв в Україні (2013)
Єлець О. П. - Методичні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства, Бєлова Ю. Г. (2013)
Велещук С. С. - Концептуальні підходи до визначення функцій та класифікації методів адміністративного менеджменту (2013)
Ільяшенко В. А. - Удосконалення системи адміністрування податкових платежів до державного бюджету (2013)
Дудченко Н. В. - Сутність, структура та складові системи економічної безпеки банківських установ, Міхно С. П. (2013)
Тендюк А. О. - Методичний підхід до впровадження екологічного маркетингу на мезо- та мікрорівнях (2013)
Круш П. В. - Шляхи пoліпшeння фінaнcoвoгo cтaнy підприємcтвa, Шeвчyк O. A. (2013)
Коновал В. В. - Проблеми інноваційного розвитку виробничого потенціалу підприємств легкої промисловості (2013)
Мязіна Н. Б. - Вплив процесів глобалізації на аграрний маркетинг (2013)
Явтушенко О. С. - Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві, Андрусь О. І. (2013)
Фатюха Н. Г. - Дослідження внутрішнього аудиту витрат підприємства, Карлюга О. Є. (2013)
Перевозчикова Н. О. - Особливості мотивації персоналу на сучасних підприємствах, Котова Ю. І. (2013)
Кривов’язюк І. В. - Процес прийняття господарських рішень та його вплив на ефективність діяльності підприємства, Пахольчук А. І. (2013)
Мекшун П. В. - Системно-синергетичний аспект забезпечення економічної безпеки національної економіки (2013)
Братюк В. П. - Державна політика розвитку конкурентоспроможності туризму на основі оптимізації інвестиційного забезпечення (2013)
Скриньковський Р. М. - Метод оцінки стану підприємства за метою інвестування з врахуванням впливу освітньо-фахового потенціалу персоналу на інвестиційну привабливість (2013)
Лук’янова О. Ю. - Своєчасне критеріальне оцінювання бізнес-процесів підприємства як ефективний інструмент ризик-менеджменту (2013)
Лопатюк Р. І. - Прогнозування рівня інвестиційної діяльності підприємств аграрної сфери (2013)
Смаглюк А. А. - Інституційна складова у формуванні конкурентоспроможності економіки України (2013)
Квашук Д. М. - Аналіз конкурентного середовища в умовах невизначеності (2013)
Ковалевський Ю. А. - Регіональний аспект статистичного аналізу співвідношення попиту та пропозиції робочої сили в Україні (2013)
Єршова О. О. - Ресурсозбереження як альтернативний спосіб господарювання на підприємствах апк (2013)
Степанова Ю. Л. - Організаційне забезпечення процесу оцінювання результативності адапатації в контексті забезпечення економічної безпеки промислового підприємства (2013)
Бондар Л. В. - Сутність понять "територіальні активи" та "територіальний капітал" як базових елементів процесу капіталізації (2013)
Гаврилюк Т. Ю. - Моделювання фінансової безпеки суб’єктів підприємництва ( на прикладі ват "галактон”) (2013)
Циганенко О. В. - Формулювання методики планування соціо-еколого-економічного розвитку міської території на основі стратегічного аналізу (2013)
Войтко О. В. - Оцінка збитків врожаю сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку (2013)
Єкель Г. В. - Напрями удосконалення державного регулювання інтегрованих структур агропромислового виробництва (2013)
Мідляр А. К. - Використання елементів динамічного моделювання для оптимізації розподілу коштів на надання дорадчих послуг (2013)
 Ліснічук Ю. С. - Дослідження ефективності виробництва та експлуатації кремнієвих сонячних батарей у короткостроковій та середньостроковій перспективі, Войтко С. В. (2013)
Білоконь Т. М. - Концентрація та інтеграція як фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості, Чаплигіна О. В. (2013)
Новодон О. Ю. - Інноваційний розвиток підприємств на базі принципів економіки знань (2013)
Деркач О. В. - Проблеми аналізу фінансового стану підприємств, Кавтиш О. П. (2013)
Чубак А. Ю. - Аналіз боргових зобов’язань України на сучасному етапі, Приліпченко О. Г. (2013)
Погоріла І. І. - Характеристика інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств чернівецької області, Ковальчук Н. О. (2013)
Черничук Л. В. - Комп’ютеризована модернізація та уніфікація екологічного податку як основного інструменту екологічного контролю, Прохоров Г. В. (2013)
Островська Н. С. - Особливості формування менеджменту в комерційних банках України в посткризовий період (2013)
Сотула О. В. - Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку економіки (2013)
Котова Ю. В. - Кредитный канал трансмиссионного механизма монетизации: монетарный, капитализационный и социаилзационный уровни (2013)
Бондар О. А. - Проблематика управління та рішення економічних задач (2013)
Сокотенюк С. М. - Теоретичні основи дослідження процесу управління економічною безпекою підприємств інфраструктурної сфери (2013)
Галан Л. В. - Основные пути активизации инвестиционного климата Украины (2013)
Синиця Ю. С. - Ефективність самозабезпечення сільськогосподарських підприємств біодизелем з ріпаку (2013)
Сафонов Ю. М. - Інституціоналізм в умовах трансформації АПК (2013)
Кравчук О. О. - Розвиток ринку біопалива з використанням сільськогосподарських енергетичних культур (2013)
Сахневич Л. В. - Розбудова енергоефективного агропромислового виробництва на засадах реалізації стратегічного інструментарію алокаційного управління (2013)
Шемякіна О. М. - Міжнародне науково-технічне співробітництво європейського союзу та України в контексті програми "Горизонт-2020" (2013)
Ткачук Л. М. - Ребрендинг як напрям маркетингової стратегії підприємства, Кавуненко О. М. (2013)
Костюк Г. В. - Основні проблеми фінансового планування на енергогенеруючих підприємствах та шляхи їх вирішення, Усенко О. М. (2013)
Осовська Г. В. - Профіль конкурентоспроможності переробних підприємств (2013)
Чехович Г. Т. - Оцінка показників економінчої безпеки України та її регіонів (2013)
Майданевич Ю. П. - Механізми управління холдинговими структурами організації інтегрованих виробничих формувань в агробізнесі (2013)
Јupiсski S. - Etyka i kryzys w ujкciu encykliki benedykta XVI "Deus caritas est” (2012)
Добрянський І. - Роль освітнього середовища у формуванні національної ідентичності, Гора О., Зимомря М. (2012)
Дорошенко Ю. - Компетентність та профільне навчання за Захаренком (продовження) (2012)
Ковальчук В. - Основні суперечності розвитку системи вищої освіти України, Костецька М. (2012)
Оршанський Л. - Шляхи організації інноваційного навчання у вищих закладах освіти, Абрамчук О. (2012)
Урбанєц М. - Національна і світова валютні системи та фіксально монетарна політика при плаваючому валютному курсі (2012)
Вачевський М. - Теоретичні основи педагогічних технологій економічного навчання в національній школі (2012)
Квас О. - Західноукраїнська педагогічна думка ХІХ – першої третини ХХ ст. про виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості (2012)
Зварич І. - Впровадження досвіду оцінювання педагогічної компетентності викладачів США у вищих навчальних закладах України (2012)
Малик Л. - Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців до туристично-рекреаційної індустрії у вищих навчальних закладах (2012)
Нестерова Л. - Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників (2012)
Коваленко О. - Формування мовних компетенцій у процесі вивчення предмету "Українська мова професійного спрямування” (2012)
Гутиряк О. - Специфіка організації комунікативного освітнього простору у процесі вивчення іноземних мов (2012)
Голіяд І. - Графічні знання і графічна компетентність у професійній освіті (2012)
Шевчук І. - Формування творчого ставлення у студентів вищої школи економічного профілю у процесі вивчення іноземної мови (2012)
Маринін І. - Основні тенденції розвитку традиційного та академічного ансамблево-оркестрового виконавства в Україні кінця ХІХ – початку ХХІ століть (джерелознавчий аспект), Лабунець В. (2012)
Гусак В. - Активізація усвідомленої професійної рефлексивної діяльності студентів у процесі інструментальної підготовки (2012)
Жигайло О. - Формування професійної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Ілляш С. - Педагогічні умови формування пізнавального інтересу до навчання в учнів початкових класів (2012)
Самохіна Н. - Творчі детермінанти музично-просвітительської діяльності педагога-музиканта (2012)
Гуменюк Т. - Маркетингові комунікації як елемент технологічної освіти, спеціалізація "Конструювання і моделювання одягу” (2012)
Мащакевич М. - Феномен малого підприємництва у контексті розвитку цілісної економічної системи (2012)
Сердюкова О. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю на основі компетентнісного підходу (2012)
Тур Г. - Сутність, структура та функції математичної культури фахівця обліково-економічного профілю (2012)
Соколовський С. - Методи та технології формування комунікаційної компетенції майбутніх управлінців у вищих навчальних закладах США (2012)
Миколаєнко А. - Використання виробничо-технічної ситуації як однієї із форм забезпечення наступності змісту професійного навчання в ПТНЗ (2012)
Гаргін В. - Теоретико-педагогічна спадщина Дмитра Олександровича Тхоржевського (2012)
Карпінець Л. - Використання інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій у навчанні іноземних мов як передумова розвитку творчої особистості (2012)
Баглай О. - Модель формування готовності до міжкультурного спілкування фахівців міжнародного туризму (2012)
Дейнека О. - Методичні особливості навчання професійно спрямованих курсів фізико-технічних дисциплін, Касперський А. (2012)
Шарапа Г. - Основні складові психолого-педагогічної підготовки вчителя до виконання компенсаційної функції щодо неповноцінності особистості (2012)
Литвин В. - Педагогічні умови формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у вищих навчальних закладах (2012)
Вітер С. - Вимоги до майбутніх фахівців економічного профілю у контексті підготовки для аграрної сфери (2012)
Сараєва С. - Компетентнісний підхід до формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування до професійної взаємодії (2012)
Василиків І. - Особливості організації та проведення занять маркетингу з використанням інформаційних технологій (2012)
Масан О. - Етапи будівництва Хотинського замку у світлі нових археологічних джерел, Мисько Ю. (2009)
Пивоваров С. - Молдавські монети на території Буковини (знахідки на археологічних пам’ятках) (2009)
Сайко М. - Еволюція кредитних відносин в античному Римі: процентна ставка в царський період і епоху республіки (2009)
Чучко М - Проблеми етнічної ідентифікації гунів га історичної мотивації гунського нашестя па Європу (II), Яновський Я. (2009)
Боднарюк Б. - Візантійські монастирі кінця IX-XI ст.: типіки, особливості організації та устрою (I) (2009)
Хільчевський С. - Трансформація римського язичництва під впливом східних релігій (2009)
Кожолянко Г. - Опір християнству на українських теренах у X-XIII ст. (2009)
Чучко М. - Демонічні духи та примари в уявленнях українського населення Буковини (2009)
Голант Н. - Про міфологічні уявлення жителів Південно-Західної Румунії (за матеріалами експедицій в Жудеци Вилча і Горж. Олтенія ) (2009)
Кожолянко О. - Світогляд українців Буковини дохристиянського часу через призму усної народної творчості (2009)
Гутковська І. - Витоки біолого-географічних теорій етносу (2009)
Кожолянко О. - Система виховання та освіти у класичному ацтецькому суспільстві (2009)
Костючок П. - Чисельність та розселення українців у Східній Словаччині у світлі перепису 1938 року (2009)
Мойсей А. - Зимові карнавальні традиції східнороманського населення Буковини (2009)
Петрова Н. - Проблеми збереження традицій в полікультурному середовищі (досвід роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова) (2009)
Ільків М. - До питання ідентифікації етноніма "шардана" давньосхідних джерел (2009)
Варварич Л. - Стоглавий собор в Москві, його ухвали та наслідки (2009)
Козак А. - Особливості військового мистецтва карфагенської піхоти у період Другої Пунічної війни (2009)
Побережник І. - Роль та місце алкогольних напоїв у поховально-поминальній обрядовості населення Буковини та Хотинщини: порівняльний аспект (XIX - початок XX ст.) (2009)
Щериля Л. - Домоткані вироби як неодмінні атрибути сімейної обрядовості українського населення Буковини (2009)
Боднарюк Б. - Сучасна культурологія античності: труднощі та перспективи розвитку вітчизняної науки, Воротняк І. (2009)
Кожолянко Г. - Дослідження етнополітичних процесів в Україні, Кожолянко О. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Кочетков В. М. - Розвиток українських ТНК як фактор росту економіки країни, Мусієнко О. О. (2013)
Маслак О. І. - Економічна сутність категорії "стратегічна стійкість підприємства", Мовчан І. В. (2013)
Прядко В. В. - Система державних закупівель: фінансовий аспект, Крищенко К. Є. (2013)
Сафонов Ю. М. - Економічні складові державного регулювання виробництва текстильної сировини в Україні (2013)
Євдокименко В. К. - Фінансова безпека як функціональна складова економічної безпеки підприємств ЖКГ, Гуцул Я. В. (2013)
Логвіновська С. І. - Управління державним боргом України в контексті подолання економічної кризи в Україні (2013)
Короткова О. В. - Можливості використання операційного левериджу в аналізі ефективності управління рекреаційним підприємством (2013)
Мачуга Р. І. - Віртуалізація і хмарні технології в обліку: далеке майбутнє чи реальне сьогодення? (2013)
Астахова Н. І. - Економіко-правові засади регулювання банківської діяльності в регіонах України (2013)
Литюга Ю. В. - Відкриті інновації як інструмент ризик-менеджменту (2013)
Передерієнко Н. І. - Дослідження проблеми загострення конкуренції ринку друкованої та електронної літератури, Копайгора О. В. (2013)
Демчук О. В. - Проблемы формирования инфраструктуры управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли Украины (2013)
Красношапка В. В. - Формування системи фінансово-економічних показників діяльності підприємств приладобудівної галузі, Моргун О. В. (2013)
Зєніна-Біліченко А. С. - Інноваційна модернізація менеджменту як чинник забезпечення розвитку підприємств (2013)
Хлівна І. В. - Особливості функціонування та тенденції розвитку ринку праці у сільській місцевості (2013)
Гоблик В. В. - Інвестиційна політика єс як чинник активізації зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах (2013)
Миськів Г. В. - Держава як кредитор та гарант на кредитному ринку (2013)
Ткачук Л. М. - Якість продукції: методологічні та прикладні аспекти, Калугаряну Т. К. (2013)
Герасименко О. М. - Формування комплексної системи ризик-менеджменту з врахуванням чутливості компанії до ринкових ризиків (2013)
Пінчук Т. А. - Аналіз сучасного стану умов споживчого кредитування фізичних осіб в Україні, Костенко О. В. (2013)
Палехова В. А. - Промислова політика: теоретичний аспект та уроки іноземного досвіду (2013)
Шеремет О. О. - Податковий потенціал підприємств та можливості його підвищення в Україні, Гордійчук Ю. О. (2013)
Колдовський М. В. - Український феномен процесу відмивання доходів одержаних злочинним шляхом (2013)
Білоус І. І. - Заробітна плата – один з інструментів фінансового забезпечення подолання бідності (2013)
Сакалош Т. В. - Модель вибору оптимальної компанії-кооперанта для забезпечення конкурентоспроможності ВАТ "Турбоатом", Янчук О. Ю. (2013)
Дворецький А. М. - Методичний підхід до визначення соціально-економічної ефективності використання земельних ресурсів (2013)
Андрусь О. І. - Аналіз проблем сучасного ціноутворення в Україні та обґрунтування шляхів підвищення його ефективності (2013)
Кавтиш О. П. - Аналіз діяльності підприємств малого бізнесу та шляхи підвищення їх прибутковості, Колісна Т. О. (2013)
Ведмідь Н. І. - Тривімірна структура системи сервісного управління санаторно-курортними та оздоровчими підприємствами (2013)
Момотюк Л. Є. - Методологічні підходи та практика складання платіжного балансу (2013)
Ганзюк С. М. - Визначення факторів впливу на формування інноваційного клімату в Україні на основі swot – аналізу (2013)
Олексіч Д. В. - Еволюція і проблеми розуміння сутності інновацій в умовах визначення конкурентоспроможності української економіки (2013)
Москаленко В. А. - Впровадження управлінського обліку в підприємствах агропромислового комплексу (2013)
Черничук Л. В. - Переваги системи внутрішнього контролю в умовах економічної кризи (2013)
Бугас Н. В. - Основні функції та завдання пенсійного забезпечення у фінансовій системі України, Палькевич К. В. (2013)
Грицюк І. В. - Фінансово-економічні аспекти забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги та її вплив на економічне зростання (2013)
Костюк Г. В. - Стратегічні альтернативи діяльності підприємства, Петраш О. В. (2013)
Котенок Д. М. - Рейтингова оцінка у системі моніторингу соціально-економічних процесів розвитку міста (2013)
Біляк Ю. В. - Специфіка корпоративного рейдерства як процес отримання юридичного та фізичного контролю над майном, бізнесом проти волі власника підприємства (2013)
Пилявець В. М. - Безпека олієжирової продукції як основна складова забезпечення конкурентноспроможності олієжирової продукції (2013)
Гринчук С. В. - Зарубіжний досвід функціонування системи земельно-іпотечного кредитування та можливість його застосування в Україні (2013)
Савінова Ю. М. - Особливості розвитку фінансового ринку України як основи функціонування системи фінансового посередництва (2013)
Корнієнко А. А. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій до України в умовах формування глобального економічного простору, Малик О. І. (2013)
Лисенко К. О. - Оптимізація розмірів фермерських підприємств в рослинництві (2013)
Попкова Т. О. - Вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері управління якістю (2013)
Павлова О. М. - Сучасний стан валютного ринку України та проблеми його функціонування (2013)
Борщ О. Л. - Теорїі залучення інвестицій на прикордонні території (2013)
Шаповалов А. М. - Оценка эффективности функционирования интегрированной логистической системы предприятия (2013)
Іванченко Г. В. - Розробка кластерної моделі розвитку регіону: методологічний підхід (2013)
Шестаковська Т. Л. - Методика оцінки ефективності функціонування закладів загальної середньої освіти (2013)
Аніськіна І. В. - Підприємство як клієнт-орієнтована система (2013)
Рудковська Ю. В. - Наявність дебіторської заборгованості як фактор формування стабільних зв’язків з контрагентами (2013)
Папп В. В. - Роль податкових реформ в соціально-економічному розвитку України, Маркова Т. В. (2013)
Охріменко О. О. - Транснаціональні корпорації у системі світових економічних відносин, Сільвестрова Д. Д. (2013)
Бондар А. Г. - Страхування наземного транспорту: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку в Україні (2013)
Рожко О. Д. - Світовий досвід венчурного фінансування як сучасної форми інвестування, Слобоженюк А. С. (2013)
Захарчук І. Ю. - Експортний потенціал машинобудівних підприємств (2013)
Ігошева О. В. - Іноземні інвестиції в банківський сектор України та механізм їх допуску (2013)
Струневич А. А. - До питання фінансово забезпечення інноваційної діяльності промислового підприємства (2013)
Цюп’як М. Л. - Україна та міжнародний валютний ринок: проблеми і перспективи (2013)
Афанасьєв Є. В. - Стратегічні напрямки гірничо-металургійного комплексу щодо вирішення завдань загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України, Нусінов В. Я. (2013)
Баріда Н. П. - Грошова пропозиція та її вплив на соціально-економічний розвиток (2013)
Шевчук С. В. - Спрощення системи сплати податків і зборів як новий вектор діалогу податкових органів з платниками податків (2013)
Гавришків І. Р. - Фактори впливу на стан платіжного балансу країни та особливості його регулювання (2013)
Кобернюк С. О. - Тенденції ринку продукції свинарства в Україні (2013)
Ким А. А. - Китайская модель реализации системы социальной справедливости распределения доходов: институциональный аспект (2013)
Абрамович І. А. - Стратегічні засади управління збутовою діяльністю (2013)
Гєллєр Є. Б. - Основні принципи формування функціональної моделі бюджету підприємства (2013)
Мазана Т. В. - Стан розвитку та проблеми молочного скотарства, Ткаченко В. П. (2013)
Макаренко М. Ю. - Комплексна оцінка торговельно-економічних відносин України та республіки італії у контексті сталого розвитку (2013)
Орловська Ю. В. - Управлінська діяльність в підприємницькому кластері, Бойко Т. Ю. (2013)
Чубукова О. Ю. - Моделі та актуальні проблеми регіонального розвитку в сучасних умовах (2013)
Семенченко Н. В. - Формування системи основних первинних показників інноваційного розвитку підприємства, Мороз О. С. (2013)
Тінтулов Ю. В. - Форми державного регулювання процесів інвестування харчових корпорацій на мезорівні (2013)
Каджаметова Т. Н. - Вдосконалення стратегічного управління та розвитку рекреаційного потенціалу регіону (2013)
Бойко В. І. - Методологічні аспекти планування регіонального соціально-економічного розвитку сфери культури (2013)
Червяков І. М. - Створення конкурентоспроможних кластерів, кластерний підхід у розвитку регіону (2013)
Царук В. Ю. - Теоретичні аспекти формування територіальних інноваційних систем в Україні (2013)
Клочан В. В. - Науково-прикладне значення інформаційного та консультаційного забезпечення аграрної сфери (2013)
Купчак В. Р. - Організаційно-економічні методи управління енергоефективністю виробничих систем промислових підприємств (2013)
Скабаль В. І. - Сучасний стан ринку тваринницької продукції у регіонах України (2013)
Курбацька Л. М. - Маркетинг в системі управління підприємством (2013)
Ашиток Н. - Проблеми сучасного фізичного виховання: соціально-педагогічний аспект (2012)
Савчук Б. - Українські освітні товариства в Західній Україні у 20 – 30 рр. ХХ ст, Білавич Г. (2012)
Łupiński S. - Papiez Jan Pawel II wielkim prawodawca kosciola (2012)
Вачевський М. - Генезис економічної освіти молоді в національній школі із використанням новітніх педагогічних технологій для професійних компетенцій (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг зовнішньої торгівлі та фіскальна і монетарна політика при фіксованому валютному курсі (2012)
Поліщук Л. - Особливості використання державних стандартів професійно-технічної освіти для спеціально-технічних дисциплін, Касперський А. (2012)
Лук’янченко М. - Фізична активність як необхідна складова розвитку особистості (2012)
Ткачук С. - Суть та структура підготовки сучасного вчителя технологій (2012)
Малик Л. - Генезис становлення туристичної індустрії в різних фазах вікових періодів до розвитку ХХ століття (2012)
Кравчук Г. - Комп’ютерні технології обробки статистичних даних у професійній підготовці фахівців банківської справи (2012)
Від редакції. Слово про вченого (2012)
Микитюк О. - Компетентнісний підхід щодо розвитку соціоекологічних компетенцій учителів в системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Зінкевич В. - Використання людських ресурсів у агропромислових підприємствах Львівської області (2012)
Штефан Л. - Педагогічні умови розвитку духовної культури як базового підґрунтя інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів, Бакатанова В. (2012)
Кулішов В. - Теоретико-методичні засади формування системи професійних знань майбутніх економістів (2012)
Хоменко Т. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу стимулювання навчальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови (2012)
Гончарук О. - Аспекти формування моральних цінностей особистості за В.О. Сухомлинським (2012)
Кізин І. - Рекомендації щодо використання досвіду реформаторської педагогічки у процесі трудової підготовки та естетичного виховання студентів (2012)
Хомишак О. - Народнопедагогічні погляди на роль батьківського виховання у формуванні підростаючої особистості (2012)
Гурій М. - Вивчення досвіду системи громадянської освіти та виховання у Великій Британії для виховання громадянина України, Біян Н. (2012)
Ярко М. - Каузальний та іменантний чинники модернізації загальної музичної освіти в Україні на межі ІІ – ІІІ тисячоліть (2012)
Гущак Ж. - Ризик екологічного забруднення внаслідок руйнування трубопроводів (2012)
Чорний Ю. - Деякі інтерпретаторські проблеми у Партиті ІІI Й.С. Баха, Тимків О. (2012)
Мащакевич М. - Феномен малого підприємництва у контексті розвитку цілісної економічної системи (продовження) (2012)
Фролова М. - Діагностика стану сформованості дослідницьких компетентностей майбутніх спеціалістів з економічної кібернетики (2012)
Довгошия В. - Мистецька спадщина композиторів Стрілецької доби (на матеріалі творчості М. Гайворонського, Л. Лепкого, Р. Купчинського) (2012)
Конівіцька Т. - Реалізація принципу наступності дошкільної і початкової освіти – перший крок до неперервної освіти (2012)
Чернявська А. - Фоностилістична складова як засіб вираження змісту та відтінків висловлювання, Навроцька В. (2012)
Білинський А. - Розвиток учення про ґрунти історія ґрунтознавства в Україні (2012)
Буднік С. - Формування дослідницьких умінь учнів засобами проектної діяльності (2012)
Василиків О. - Гроші як економічна категорія (2012)
Дурманенко О. - Теоретичний аналіз поняття "педагогічні умови” в контексті моніторингу виховної роботи у вищому навчальному закладі (2012)
Ольхова Н. - Аналіз формування світоглядної культури студентів університету (2012)
Марценюк І. - Формування ціннісної спрямованості студентів у навчально-виховному середовищі університету (2012)
Галацин К. - Умови формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Савшак Т. - Розвиток методики навчання історії в українських школах і гімназіях Галичини кінця ХІХ – поч. ХХ ст (2012)
Калічак Л. - Розвиток мислення людини в контексті освітніх завдань (2012)
Луців С. - Вертеп як різновид шкільної драми (2012)
Біруля В. - Критерії та показники естетичної вихованості підлітків у сфері художньої літератури (2012)
Grigorian T. G. - The models of value-driven project output configuration management process (2015)
Аль Атум Моххамад Фаиз Ахмад - Система компетентностей как основа планирования содержания мягких проектов (2015)
Бойко Е. Г. - Процессная модель корпоративной системы управления проектами на базе ценностного подхода для проектно-ориентированного предприятия (2015)
Гусева Ю. Ю. - Формирование компетентности проектных менеджеров с учетом интересов стейкхолдеров образовательного проекта, Чумаченко И. В. (2015)
Климчук О. О. - Класифікація банків України на основі комплексної оцінки, Лагода І. А. (2015)
Колесникова Е. В. - Оценка эффективности командной работы на стадии инициации проектов, Лукъянов Д. В., Шерстюк О. И. (2015)
Лазарева М. В. - Развитие компетентности команды и организации в контексте доверия (2015)
Лисицин А. Б. - Современные технологии управления ресурсами портфелей проектов и программ, Палий С. В. (2015)
Назимко В. В. - Обгрунтування критерію придатності проекту до оперативного управління, Кошкін К. В., Янжула О. С. (2015)
Прихно Ю. Е. - Концепция формирования мультипроекта развития предприятия на базе портфеля проектов (2015)
Становский А. Л. - Оптимизация финансового управления мультипликативными рисками, Становская И. И., Щедров И. Н. (2015)
Султан Масауд - Механизм отбора проектов в портфель на основе критериев эталонной динамики показателей (2015)
Фесенко Т. Г. - Интеграция интересов бенефициаров жилищного строительства в систему ценностей проекта, Минаев Д. М. (2015)
Хміль І. О. - Аналіз взаємодії складових інформаційного образу геопросторових об'єктів у віртуальних спільнотах (2015)
Цюцюра С. В. - Методи проекцій об'єктних моделей на структури даних, Бородавка Є. В. (2015)
Цюцюра М. І. - Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти, Криворучко О. В. (2015)
Чимшир В. И. - Поведение социотехнических систем в рамках программы территориального развития (2015)
Альомар Мхамад - Збільшення корисного завантаження вузлового обладнання комп'ютерних мереж, Вишняков В. М. (2015)
Козуб А. М. - Обгрунтування комплекту оптико-електронної апаратури аерокосмічних засобів моніторингу, Білобородов О. О. (2015)
Якименко Ю. Г. - Модифікований метод пошуку електронних документів у базі даних, Якименко Ю. Г. (2015)
Запорожець О. І. - Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах, Клапченко В. І., Левченко Л. О., Панова О. В. (2015)
Левыкин В. М. - Модель прототипа проекта мини-гостиницы, Дэвон В. В. (2015)
Полтораченко Н. І. - Нечітка модель прив'язки споживачів до мереж різних категорій (2015)
Білощицький А. О. - Способи пошуку неточних дублікатів зображень в наукових роботах, Діхтяренко О. В., Палій С. В. (2015)
Попов В. М. - Концепция адаптивного управления программами развития систем техногенной безопасности региона, Чуб И. А., Новожилова М. В. (2015)
Бойко С. В. - Адаптивний процес вибору алгоритмів архівації гетерогенних даних на основі методу Дельфі, Трегубенко І. Б. (2015)
Скотна Н. - Особливості етнічної і національної ідентичності, Стець В. (2012)
Ковальчук В. - Ціннісний аспект світоглядно-методологічної підготовки вчителя в умовах інформаційного суспільства (2012)
Јupiсski S. - Wolnoњж religijna а przeњladowanie chrzeњcijan w Konstytucji RP i wobec rezolucji UE (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг міжнародної торгівлі та митної справи (2012)
Вачевський М. - Сутність компетенцій у навчальному процесі та компетентнісний підхід у професійній освіті (2012)
Філоненко Л. - Музично-просвітницька діяльність дрогобицького педагога-музиканта Теодора Барнича (2012)
Кутняк І. - Ментальність як визначальна характеристика свідомості суб’єкта (2012)
Кушлик О. - Реалізація дериваційного потенціалу вербальної зони словотвірних парадигм бестіальних дієслів-ономатопів (2012)
Фриз П. - Хореографічна культура в контексті теорії і практики сучасного суспільства (2012)
Дротенко В. - Культура мислення і культура творчості (2012)
Куцик О. - Компаративні звороти української та російської мов: зіставний аспект, Русецька В. (2012)
Силюга Л. - Народна математика як основа виховання культури української нації, Білецька Л., Стасів Н. (2012)
Філь Г. - Національно-культурний компонент у структурі фразеологічних одиниць української мови, Патен І. (2012)
Стецик М. - "У кожному звуці живе Україна” (вербальний образ України в поезії Івана Гнатюка), Баранська Л. (2012)
Берестецька Н. - Особливості проведення заняття з дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови” з курсантами 1-го курсу, що навчаються за напрямом підготовки "Філологія” (2012)
Війчук Т. - Генезис поняття "міжпредметні зв’язки” у педагогічній науці та практиці (2012)
Котович В. - Територіальні межі ойконімного простору Бойківщини (2012)
Скалич Л. - Національне виховання учнів початкових класів (2012)
Петрів О. - Мистецтво як універсальна форма відображення людського буття: історичний аспект (2012)
Сидор М. - Галицькі придорожні каплиці у системі функціональної структуризації малих архітектурних форм сакрального призначення (2012)
Муляр Н. - Стан дослідженості проблеми морально-етичних аспектів духовного виховання в українській педагогічній науці (2012)
Зимульдінова А. - Педагогічне спілкування учителя початкових класів з молодшими школярами на уроках гуманітарного циклу, Гірняк С., Проць М. (2012)
Костюк Л. - Українська народнопоетична творчість як складова художньої культури та спосіб відображення ментальності (2012)
Білан Т. - Театральне мистецтво в контексті художньо-мистецького знання (2012)
Войтюк О. - Урахування умов вищого правоохоронного навчального закладу під час комунікативно орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Кекош О. - Розвиток декоративно-ужиткового мистецтва на українських землях у другій половині XVI – першій половині XVII ст (2012)
Німилович О. - Тадей Ванджура: життя і творчість українського співака в еміграції (2012)
Молчко У. - Фортепіанний альбом "Наші веснянки” Романа Никифорова – як зразок сучасного національно спрямованого репертуару (2012)
Кравченко-Дзондза О. - Концепт як мовноментальне утворення (на прикладі західноукраїнської прози 20-30-х років ХХ століття) (2012)
Мартинів О. - Вклад В. Верховинця у становлення та розвиток українського народного танцю (2012)
Околович І. - Видатні діячі галицької інтелігенції брати Богдан та Левко Лепкі (2012)
Савчин Г. - Проблема синестезії в системі філософських наук (2012)
Легка Л. - Наголошування дієслів із суфіксом -і у поетичному мовленні Лесі Українки (2012)
Мартинів Л. - Нова сторінка творчості Василя Якуб’яка (до 100-х роковин з дня народження) (2012)
Бура І. - Категорія прекрасного в новелах М.М. Коцюбинського, Мецан І. (2012)
Марушка М. - Прийоми імпровізації та акторської майстерності на уроках хореографії як одна з умов творчої реалізації учнів (2012)
Біляковський П. - Церковні дзвони як засіб для відвернення градової хмари в українців Карпат (2012)
Василиків І. - Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя маркетингу до використання інформаційних технологій (2012)
Біруля В. - Педагогічні умови естетичного виховання підлітків засобами художньої літератури у позашкільних навчальних закладах (2012)
Грицик Л. - Роль родинного виховання та етнопедагогічні традиції виховання в сім’ї (2012)
Кургак В. Г. - Вирощування кормових культур за органічного землеробства, Цимбал Я. С. (2015)
Матвійчук Б. В. - Вплив біолану на продуктивність сівозміни за різних систем удобрення (2015)
Патика В. П. - Збудники бактеріальних хвороб сої та їх моніторинг, Гнатюк Т. Т., Житкевич Н. В. (2015)
Cвиденко Л. В. - Перспективи вирощування деяких ефіроолійних культур у Степу Південному, Єжов В. М. (2015)
Михальська Л. М. - Ефективні комплекси протруйників на посівах пшениці озимої (2015)
Алдалаін Е. - Ефективність діагностики вірусних хвороб томатів, Шевченко Т. П., Поліщук В. П., Міщенко Л. Т. (2015)
Кулик М. Ф. - До питання впливу генетично модифікованої сої на живі організми, Кулик Я. М., Обертюх Ю. В., Хіміч О. В., Стасюк О. К., Виговська І. О., Лілик Т. В. (2015)
Гуменний В. Д. - Організаційні та генетико-популяційні аспекти збереження автохтонних локальних порід в Україні, Костенко О. І., Тимченко Л. О. (2015)
Булгаков В. М. - Теорія вібраційного викопування коренеплодів буряків цукрових, Головач І. В., Адамчук В. В. (2015)
Тараріко Ю. О. - Агроресурсний потенціал Центрального Полісся, Дацько Л. В. (2015)
Жукорський О. М. - Реакція популяцій патогенних бактерій Еrysipelothrix rhusiopathiae на вплив шкірних виділень щуки звичайної, Гулай О. В. (2015)
Сипко А. О. - Меліоративна ефективність дефекату на органічну складову чорнозему типового, Шиманська Н. К. (2015)
Климчук О. В. - Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів (2015)
Проценко А. В. - Кластерна модель вертикальної інтеграції як напрям розвитку галузі хмелярства, Сітнікова Т. Ю., Проценко Л. В., Приймачук Т. Ю., Штанько І. П. (2015)
Мельник О. В. - Вплив обробки підстилки реагентами на мікроклімат пташника та відтворні якості індиків (2015)
Таран М. В. - Вивчення впливу нанокомпозитів на життєздатність дріжджів низового бродіння Saccaromyces cerevisiae (2015)
В. А. Вергунову — 55 (2015)
Ромащенко М. І. - Концептуальні засади формування біоенергетичних агроекосистема, Тараріко Ю. О. (2015)
Медведєв В. В. - Фізичні властивості орних ґрунтів України, Пліско І. В., Бігун О. М. (2015)
Шерстобоєва О. В. - Міграція біогенних елементів з ґрунту та врожайність кукурудзи за різного її удобрення, Волкогон В. В., Бердніков О. М., Мілютенко Т. Б. (2015)
Патика В. П. - Ріпак і його фітосанітарні властивості, Захарова О. М. (2015)
Гораш О. С. - Реалізація потенціалу продуктивності елементів структури врожайності ячменю озимого, Климишена Р. І. (2015)
Ксьонз І. М. - Роль кнурів-плідників у поширенні хламідійної інфекції (2015)
Помітун І. А. - Мікробіота вмісту рубця овець за згодовування шроту з генетично модифікованого соняшнику, Трускова Т. Ю., Россоха В. І., Грицина О. Г., Ємельянова Н. С. (2015)
Метлицька О. І. - ДНК-паспортизація порід бджіл України в системі збереження і вдосконалення їх генофонду, Ковтун С. І., Палькіна М. Д. (2015)
Василенко М. О. - Вплив режимів нанесення зміцнювального покриття на параметри точкового зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, Буслаєв Д. О. (2015)
Сіома І. Б. - Знешкодження токсичного хромату під час збродження екологічно небезпечних харчових відходів ґрунтовими мікроорганізмами, Таширев О. Б. (2015)
Чоботько Г. М. - Оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання наслідків аварії на ЧАЕС, Ландін В. П., Райчук Л. А., Швиденко І. К., Уманський М. С. (2015)
Кирпа М. Я. - Вплив післязбиральної обробки на якість насіння гібридів кукурудзи в умовах кукурудзообробного заводу, Стюрко М. О., Бондарь Л. М. (2015)
Казакова І. В. - Еколого-економічна оцінка технологій вирощування зернових культур в контексті відтворення родючості ґрунтів (2015)
Шпирка Н. Ф. - Оптимізація параметрів модифікації поверхні біосенсора на основі ІЧПТ для підвищення його чутливості при визначенні патуліну (2015)
Тараріко М. Ю. - Оцінювання балансу елементів живлення в зерно-картопляній сівозміні за традиційної та альтернативної систем удобрення (2015)
Л. Я. Новаковському — 80 (2015)
І. М. Гудкову — 75 (2015)
О. В. Сидорчуку — 65 (2015)
E. Г. Дегодюку — 80 (2015)
Chernov S. - Project management of water supply systems reconstruction with decision support system using, Gaida A., Kharitonov Y., Koshkin V. (2015)
Oganov A. V. - Analysis of work-load rate of portfolio manager by means of markovian model of states, Gogunsky V. D., Sherstyuk O. I. (2015)
Бабкін Г. В. - Математичне моделювання функціонування організаційної структури спеціалізованого підприємства зі знешкодження ППНО (2015)
Бугров О. В. - Управління цінністю у проектах "під ключ", Бугрова О. О. (2015)
Драч І. Є. - Багатокритеріальний аналіз ефективності портфелів наукових проектів вищого навчального закладу, Євтушенко Г. Л. (2015)
Егорченков А. В. - Организация управления портфелем проектов и программ, Егорченкова Н. Ю., Лисици А. Б., Чёрная Н. А. (2015)
Зачко О. Б. - Теоретичні підходи до управління безпекою в проектах розвитку складних систем (2015)
Кальниченко Е. В. - Особливості управління будівельними проектами в нестабільній економіко-політичній ситуації в Україні, Чернова М. Л. (2015)
Коваленко И. И. - Системный анализ сложных организационных структур управления предприятиями, Пугаченко Е. С., Чернова Л. С., Антипова Е. А. (2015)
Семко І. Б. - Огляд ризиків проектів електроенергетики (2015)
Сливницин В. Р. - Управление проектами создания специальных материалов для подводной техники (2015)
Тесля Ю. М. - Матрична інформаційна технологія NADPROJECT управління проектами будівельних компаній, Оберемок Н. В., Латишева Т. В. (2015)
Цюцюра М. І. - Організаційні механізми розвитку змін в освітньому середовищі (2015)
Гайна Г. А. - Застосування семантичної мережі для представлення факторів в житловому будівництві, Єрукаєв А. В. (2015)
Кучанський О. Ю. - Прогнозування часових рядів методом зіставлення зі зразком, Ніколенко В. В. (2015)
Міхайленко В. М. - Необмеженість за ймовірністю систем, що керуються загальним однорідним ланцюгом Маркова, Філонов Ю. П. (2015)
Пасічник О. О. - Класифікаційні ознаки об’єктів інформаційно-моніторингових систем на основі моделі OSI, Бурба О. І. (2015)
Трегубенко І. Б. - Модифікований метод суфіксного дерева для прогнозування автомобільної завантаженості комерційних шляхопроводів, Беляков Д. О. (2015)
Квасневський В. М. - Геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan, Бородавка Є. В. (2015)
Ковальов С. М. - Властивості деяких параболоїдів n-го порядку, Ботвіновська С. І., Мостовенко О. В. (2015)
Терентьєв О. О. - Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель, Шабала Є. Є., Малина Б. С. (2015)
Білощицький А. О. - Метод вилучення помилкових збігів текстів в електронних документах, Криштоф С. Д., Білощицька С. В., Діхтяренко О. В. (2015)
Маляр М. М. - Модель визначення рівня компетентності випускника з використанням нечітких множин, Штимак А. Ю. (2015)
Глива В. А. - Просторові критерії екранування низькочастотних магнітних полів, Левченко Л. О., Перельот Т. М. (2015)
Саченко О. А. - Комбінована модель вибору критеріїв оцінки інвестиційних проектів у сфері енергетики, Гладій Г. М. (2015)
Кириллова Е. В. - Дефиниция устойчивости в аспекте управления судоходной компанией, Мелешенко Е. С. (2015)
Григоровський П. Є. - Методика визначення техніко-економічних показників нового будівництва в ущільнених умовах, Молодід О. С., Надточій М. І. (2015)
Дичко А. О. - Інтенсифікація процесу біоенергетичної трансформації біомаси у біогаз, Євтєєва Л. І., Ополінський І. О. (2015)
Иносов С. В. - Измерение удельного теплосопротивления строительных материалов проволочным зондом в квазистационарном режиме, Пристайло Т. Ю. (2015)
Панова О. В. - Екранування електромагнітних полів для електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності обладнання (2015)
Від редакції (2012)
Дацюк С. - До питання виконавського феномену Костянтина Пігрова (2012)
Черкасов В. - Витоки музично-педагогічної освіти в Україні (60-ті – 70-ті роки ХХ століття) (2012)
Філоненко Л. - Мистецька спадщина Миколи Лисенка в оцінці композитора Михайла Тележинського, Молчко У. (2012)
Михасюк І. - Науково-технічні відносини у глобальній економіці, Чаус О. (2012)
Вачевський М. - Інноваційний маркетинг як основний чинник стратегічного управління ефективністю підприємства та в системі безперервної освіти (2012)
Ашиток Н. - Інвалідність як соціально-педагогічна проблема (2012)
Видади Омар оглы О. - Тенденции в преподавании физики (2012)
Цина А. - Педагогічні технології підвищення рівня мотивації соціальної безпеки особистості у професійній підготовці майбутнього вчителя (2012)
Пономаревський С. - Ретрансляція центрами розвитку педагогічної теорії та практики в Україні освітнього досвіду українським учителям Росії (2012)
Кільова Г. - Проблеми застосування технології у процесі включення спеціалізованих навчальних закладів України до Європейського освітнього простору (2012)
Тайнель Е. - Підготовка майбутніх педагогів-музикантів (історичний аспект) (2012)
Бермес І. - Іван Снігурський – зачинатель хорової справи в Перемишлі (30 – 40-і роки ХІХ ст.) (2012)
Мірошніченко Д. - Пироговські з’їзди лікарів та їх вплив на розробку профілактичних засад земської медицини в 1885 – 1919 рр (2012)
Гладкова В. - Професійне самовдосконалення менеджера освітнього закладу: методичні рекомендації (2012)
Холостенко Т. - Рівень готовності до саморозвитку та рівень творчого потенціалу – основні складові самовдосконалення директора дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) на шляху досягнення "акме” (2012)
Дідич Г. - Особливості сприймання музичних творів молодшими школярами (2012)
Куркіна С. - Публічні виступи в процесі професійної підготовки студентів-скрипалів (2012)
Малик Л. - Організація та розвиток туристичної галузі на українських землях в ХІХ та початку ХХ століття (2012)
Петльована Л. - Психолого-педагогічні вимоги до професійної компетентності фахівців економічного профілю в галузі ділової англійської мови (2012)
Цідило І. - Логіко-лінгвістичний підхід в педагогічному прогнозуванні (2012)
Стецик М. - "Коротко – як діагноз” (генетичні особливості афоризмів у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого”) (2012)
Микитюк О. - Аспекти самоосвіти учителів в системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Жигаль З. - Особистісно орієнтований підхід в процесі навчання музичного мистецтва (2012)
Петрушенко О. - Особливості застосування термінологічної лексики на заняттях з ділової англійської мови у вищих навчальних закладах економічного профілю (2012)
Ковбасюк М. - Сергій Амбарцумян – послідовник синтезованих традицій Львівської диригентської школи (2012)
Ластовецька Л. - Жанр обробки народної пісні у хоровій творчості Миколи Ластовецького (на прикладі обробки "Зажурили сі буйнії гори”) (2012)
Шуневич Є. - Специфіка вокально-хорової роботи у камерному хорі "Легенда” (2012)
Фролова М. - Педагогічні умови формування дослідницьких компетентностей майбутніх спеціалістів з економічної кібернетики (2012)
Славич А. - Основні риси стилю хорового письма Михайла Гайворонського (2012)
Ковбасюк А. - Вплив вокально-хорового виконавства на формування традицій та індивідуального стилю співака (2012)
Миколінська С. - Методи і прийоми спонукання молодших школярів до свідомого регулювання музично-слухової уваги (2012)
Дзиндзюра Л. - Роль камерного хору "Gratia” у культурному житті Самбора в період незалежності (2012)
Волох О. - Значення творчості Філарета Колесси в українській музичній культурі (2012)
Тарара А. - Розвиток творчого потенціалу учнів загальноосвітньої школи як основи їх майбутнього професійного становлення в конкурентному ринковому середовищі (2012)
Сеньків О. - Рецепція наукового доробку К. Ушинського в сучасній російській педагогіці (2012)
Терлецька Л. - Психолого-педагогічні особливості пізнавальної активності учнів (2012)
Василиків І. - Ефективність упровадження інформаційно-технологічної системи навчання студентів економічних спеціальностей у ВНЗ (2012)
Аксёнов И. В. - Использование электрофоретических спектров запасных белков семян в создании родительских линий подсолнечника, Мищенко Л. Ю. (2013)
Леус Т. В. - Способ скрещивания сафлора красильного методом смыва пыльцы, Ведмедева Е. В. (2013)
Махно Ю. О. - Методи та напрями селекційної роботи з льоном олійним в умовах Південного Степу України, Лях В. О., Товстановська Т. Г., Сагайдак Є. О. (2013)
Повхан А. В. - Изучение действия этилметансульфоната на кунжут в поколении М1, Сорока А. И. (2013)
Яковлева-Носарь С. О. - Реакция растений горчицы на загрязнение субстрата нефтью, Полякова И. А., Лях В. А. (2013)
Аксёнов И. В. - Температурная обработка и качественные показатели семян сафлора, Поляков А. И., Левченко В. И. (2013)
Григорчук Н. Ф. - Створення сортів сої скоростиглого типу, Якубенко О. В. (2013)
Журавель В. М. - Нові джерела цінних морфологічних ознак для селекції гірчиці сизої, Буділка Г. І. (2013)
Кобзєва Д. О. - Мінливість деяких господарсько-цінних ознак кунжуту в умовах Півдня України, Лях В. О. (2013)
Макаренко Л. О. - Оцінка сафлору за енергетичною цінністю, Ведмедєва К. В., Кобзєва Д. О., Кирпичова Н. М. (2013)
Одинец С. И. - Формирование хозяйственно-ценных признаков у первого поколения гибридов подсолнечника под влиянием абиотических факторов, Кутищева Н. Н., Шудря Л. И. (2013)
Гаврилюк Ю. В. - Уровень вредоносности сорняков и урожайность ценозов подсолнечника в условиях Северной Степи Украины, Аксёнов И. В. (2013)
Поляков О. І. - Вплив мінерального живлення та застосування ретарданту на ріст, розвиток та врожайність озимого ріпака, Вахненко С. В., Тараненко С. В. (2013)
Поляков О. І. - Формування врожайності соняшнику гібриду Регіон в залежності від прийомів догляду за посівами за різних строків сівби, Нікітенко О. В., Карапута С. К. (2013)
Полякова І. О. - Вплив беззмінного вирощування соняшнику на показники родючості ґрунту, Топчій М. А. (2013)
Гайдаш Є. В. - Шлях створення сорту як об’єкту інтелектуальної власності (2013)
Гриценко В. Т. - Експериментальні дослідження брикетувальника лушпинної фракції з макухи насіння олійних культур, Пацула О. М., Кутіщев В. Л., Міхно Є. С. (2013)
Гриценко В. Т. - Результати попередніх випробувань щіткового роторного просіювача, Пацула О. М., Кутіщев В. Л., Міхно Є. С. (2013)
Титул, зміст (2015)
Арасланова С. М. - Розвиток історичної науки в Історичному товаристві Нестора-літописця (2015)
Бачкала О. В. - Академік Є. В. Оппоков – основоположник вітчизняних наукових досліджень в галузі гідрології (до 145-річчя від дня народження) (2015)
Горбань Т. Ю. - Історія науки і техніки: вступ до дисертаційного дослідження (науково-методичні поради), Горбань Ю. А. (2015)
Доценко В. О. - Єврейське громадське землеоблаштування в Україні на початку ХХ ст. (2015)
Іваницька Л. В. - Семен Миколайович Корсаков (1787–1853) – розробник перших "інтелектуальних машин" (2015)
Кругляков В. Є. - Сучасна європейська наука і техніка в історико-філософському осмисленні Карла Ясперса (2015)
Куйбіда В. В. - Класифікація народних назв хвороб людей і тварин, Довга Л. В. (2015)
Новородовський В. В. - Напрацювання проектів природничо-сільськогосподарських інституцій УАН у період її організаційного становлення (липень-листопад 1918 р.) (2015)
Ріжняк Р. Я. - Історія наукових пошуків з інформатики та автоматизації виробничих процесів в Харківській політехніці протягом ХХ ст. (2015)
Свистович С. М. - Концепція дослідження історії громадського руху в підрадянській Україні у сучасному науковому дискурсі (2015)
Cитнікова А. С. - Формування та наукова діяльність Миронівської, Уладівської, Іллінецької селекційно-дослідних станцій Сортівничо-насіннєвого управаління Цукротресту в Українській СРР. (1920-ті рр. XX ст.) (2015)
Скакальська І. Б. - Просопографічний портрет українських вчених Західної Волині у першій половині ХХ ст. (2015)
Тарахненко Л. А. - Зміни в особливостях поділу релігійних громад України за етнічною ознакою (1990-і – початок 2000-х рр.) (2015)
Шаравара Т. О. - Полтавський період в історії Віленського військового піхотного училища (1915–1917 рр.), або "один у полі і той воїн!" (2015)
Шульга В. П. - Штрихи до портретних нарисів очільників Полтавського дослідного поля (до 150-річчя Полтавського товариства сільського господарства) (2015)
Щебетюк Н. Б. - Побудова академічної системи аграрної науки в Україні на початку 30-х рр. ХХ ст. (2015)
Ющенко П. А. - Традиції Київської Русі як ідеологічний інструмент більшовицького та сталінського політичного режиму (2015)
Журба М. А. - Рецензія на монографію: Коваленко Н. П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія / Н. П. Коваленко; (за наук. ред. В. А. Вергунова). – К.: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. – 490 с. (2015)
Титул, содержание (2015)
Суровцев И. В. - Преобразование структуры данных при определении концентрации методами инверсионной хронопотенциометрии (2015)
Доценко С. И. - Решение задачи оптимального выбора с групповым просмотром с помощью теоретико-игрового подхода (2015)
Савченко Е. А. - Технология решения задачи моделирования и прогнозирования на основе индуктивного подхода (2015)
Мащенко С. О. - Критерий минимаксного сожаления в задаче принятия решений с нечетким множеством состояний окружающей среды, Шушарин Ю. В. (2015)
Павлов В. B. - Инвариантная сетецентрическая система управления конфликтными ситуациями воздушных кораблей на этапе захода на посадку, Волков А. Е., Волошенюк Д. А. (2015)
Коцур М. П. - Оптимальное управление нестационарным режимом каскадного термоэлектрического охладителя, Наконечный А. Г. (2015)
Чернышенко С. В. - Дискретные эффекты в непрерывных моделях сукцессионных процесов, Рузич Р. В. (2015)
Авторы номера (2015)
Fesenko T. - Gender Mainstreaming as a Factor of Project Management Maturity (2015)
Азарова І. Б. - Управління ризиками проектів у галузі житлового будівництва (2015)
Ачкасов І. А. - Формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах (2015)
Бушуєв С. Д. - Формування інноваційних методів та моделей управління проектами на основі конвергенції, Дорош М. С. (2015)
Веренич О. В. - Концептуальна модель формування ментального простору (2015)
Деделюк К. Ю. - Особливості використання аутсорсингу в управлінні проектами (2015)
Зачко О. Б. - Методологічний базис безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (2015)
Колесников А. Е. - Задачи адаптивной технологии информационного обеспечения систем компьютерного обучения (2015)
Лук’янов Д. В. - Пріоритети соціальної спрямованості проектів у конкурентному середовищі, Колеснікова К. В., Дмитренко К. М. (2015)
Молоканова В. М. - Модель адаптації портфеля проектів до зміни зовнішніх умов (2015)
Павліха Н. В. - Моніторинг та оптимізація витрат у процесі управління державними цільовими програмами, Кицюк І. В., Омельчук А. О. (2015)
Панченко В. В. - Використання інтроформаційного програмування в управлінні командою проекту (2015)
Петренко В. О. - Управління проектами модернізації металургійних підприємств, Мазов М. М. (2015)
Попов С. О. - До питання про проектноорієнтований підхід до ремонтів складного технологічного обладнання, Попрожук О. О. (2015)
Рак Ю. П. - Топологічна модель управління проектом впровадження Системи 112 в регіонах України, Кобилкін Д. С. (2015)
Кондрук Н. Е. - Системи підтримки прийняття рішень для автоматизованого складання дієт (2015)
Кучанський О. Ю. - Перспективи розвитку в Україні систем дистанційного банківського обслуговування клієнтів, Мазурак В. В. (2015)
Пурський О. І. - Розробка архітектури технічних засобів системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства, Демченко Р. С., Соловей А. Г. (2015)
Горда Е. В. - Цветовое моделирование цифрового изображения дефекта типа "трещина" (2015)
Терентьєв О. О. - Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань, Шабала Є. Є., Малина Б. С. (2015)
Горда И. А. - Информация как ресурс автоматизации оценивания знаний при дистанционном обучении (2015)
Миронов О. В. - Розробка математичної моделі представлення, управління та оцінки наукометричних суб’єктів, Білощицький А. О. (2015)
Левченко Л. О. - Дослідження впливу стаціонарних електричних та магнітних полів на аероіонний склад повітря та мікрокліматичні показники у будівлях і спорудах (2015)
Патракеєв І. М. - Онтологічне дослідження міського середовища (2015)
Савенко В. І. - Раціональний менеджмент, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби реінжинірингу підприємства, Клюєва В. В., Аднан Абделхамід Халіл Абу Сал, Кіт В. П., Савенко С. С. (2015)
Титул, содержание (2015)
Файнзильберг Л. С. - Информационная технология оценки адаптационных резервов организма в полевых условиях, Ориховская К. Б. (2015)
Даник Ю. Г. - Ситуативный синтез автоматизированной системы сбора и обработки информации, Писарчук А. А., Тимчук С. В. (2015)
Грищенко Ю. В. - Анализ возможности управления траекторией движения самолета по корреляционной функции, Скрипец А. Н., Тронько В. Д. (2015)
Zhiteckii L. S. - Adaptation and Learning in Some Classes of Identification and Control Systems, Nikolaienko S. A. , Solovchuk K. Yu. (2015)
Мельничук С. В. - Метод идентификации многосвязных систем по частотным характеристикам (2015)
Майоров О. Ю. - Мультифрактальный анализ в исследовании биоэлектрической активности мозга, Фенченко В. Н. (2015)
Авторы номера (2015)
Титул, содержание (2013)
Ковалев А. С. - Влияние концентрации гетерогенных зародышей на конденсационную нестационарность в районе горла расширяющегося сопла при неравновесном течении влажного пара (2013)
Слесаренко А. П. - Швидке відновлення теплових навантажень методом спектральних функцій впливу, Костіков А. О., Сафонов Н. О. (2013)
Цаканян О. С. - Теплоотдача многоканальных водяных конвекторов в условиях естественной конвекции, Кошель С. В. (2013)
Гасанов Ф. Ф. - Моделирование зарождения трещин сдвига в теле, ослабленном периодической системой круглых отверстий (2013)
Шульженко Н. Г. - Напряженное состояние замкового соединения рабочих лопаток турбины, Гришин Н. Н., Пальков И. А. (2013)
Яворський І. М. - Інформаційно-вимірювальна система для багатовимірної вібраційної діагностики, Юзефович Р. М., Кравець І. Б., Мацько І. Й., Стецько І. Г. (2013)
Лисин Д. А. - Математическое моделирование поверхностей автомобилей с помощью R-функций, Максименко-Шейко К. В., Шейко Т. И. (2013)
Литвин О. О. - Метод побудови операторів із заданими проекціями вздовж перетинних прямих, які інтерполюють f(x, y) в точках перетину цих прямих, Хурдей Є. Л. (2013)
Чорна Н. А. - Удосконалення математичної моделі тепломасообмінних процесів у водневих металогідридних системах (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського