Стукало А. - Mетоди оцінки інтелектуальної власності підприємств вагонного господарства (2015)
Харчук О. - Eфективність планування контейнерних перевезень на залізничних підприємствах, Курмаз Я. (2015)
Череп А. - Cпецифіка прояву функцій менеджменту у сфері управління доходами підприємств залізничного транспорту (2015)
Костюченко Л. - Eфективність pr-діяльності КП "Київський метрополітен", Тиха А. (2015)
Кузнєцова Т. - Mетодологія розрахунку відносної ефективності прийняття управлінських рішень при ангстремменеджменті авіапідприємства (з використанням побудови нейромережевої моделі) (2015)
Мельник О. - Cучасні методи організації роботи флоту і портів (2015)
Блиндюк В. - Управління інформаційними потоками у сфері енергозберігаючої діяльності (2015)
Богомолова Н. - Особливості державного регулювання розвитку транспорту мегаполісу (2015)
Брайковська А. - Pоль електронної комерції в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств на ринку хліба та хлібобулочних виробів, Яковенко І. (2015)
Зіць О. - Ефективність виробництва: система показників та методи оцінки (2015)
Двуліт З. - Дослідження факторів оцінки економічної безпеки підприємства, Гайсюк Г. (2015)
Дідовець І. - Oсобливості розвитку професійної етики на сучасному етапі (2015)
Лубенченко О. - Tеоретично-методичні аспекти аналізу і аудиту розрахунків по податках і обов’язкових платежах до бюджету, Телега Р. (2015)
Кучерук Г. - Bизначення поняття "потенціал конкурентоспроможності" та його місце в теорії конкуренції, Галькевич М. (2015)
Лубенченко О. - Oрганізація обліку виробничих запасів на cучасному етапі, Орловський В. (2015)
Назаренко А. - Cтан конкурентоспроможності виробничих підприємств під час кризи, Дмитренко Д. (2015)
Назаренко А. - Bизначення поняття "персонал підприємства" та основні теоретичні підходи, Корзун І. (2015)
Пацьора О. - Підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві, Константиненко О. (2015)
Пилипенко О. - Впровадження інновацій як фактор розвитку підприємства, Веселов С. (2015)
Пінчук С. - Особливості діагностики фінансової стійкості підприємства, Мицяк М. (2015)
Познякова О. - Вдосконалення мотивації інноваційної діяльності персоналу підприємства, Ващенко М. (2015)
Приймук О. - Дослідження методів оцінки конкурентоспроможності підприємства, Д’якова Є. (2015)
Приймук О. - Особливості формування операційних витрат підприємства оптової торгівлі, Ільченко П. (2015)
Садловська І. - Потенціал транспортного підприємства та його cтруктуризація (2015)
Соколова Е. - Оcoбливocті фoрмування фінанcoвих результатів cуб’єктів гocпoдарювання та забезпечення управління прибутками вітчизняних підприємcтв, Щербак А. (2015)
Бойко Г. - Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств, Сологуб С. (2015)
Сологуб С. - Особливості управління грошовими потоками в умовах економічної кризи, Малихіна Т. (2015)
Талавіра Є. - Особливості управління інвестиційним портфелем підприємства в сучасних умовах, Каня А. (2015)
Талавіра Є. - Управлiння крeдитними ризиками комерційних банків, Мужичук А. (2015)
Харчук О. - Перспективи розвитку ринку зерна в Україні та його експортного потенціалу, Берлюта І. (2015)
Верхоглядова Н. І. - Принципи забезпечення економічної безпеки регіону, Олініченко І. В. (2013)
Георгіаді Н. Г. - Побудова організаційних структур управління підприємств в системах менеджменту природоохоронної діяльності, Князь С. В., Вільгуцька Р. Б. (2013)
Гриньова В. М. - Основні напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності продукції промислового підприємства, Мисько Н. В. (2013)
Лицур І. М. - Чинники формування інноваційно-інвестиційної політики сталого розвитку, Лимич Ю. В. (2013)
Мазуренко В. П. - Вплив трансакційних витрат на формування конкурентної стратегії фармацевтичної компанії, Чулаков Є. Ю. (2013)
Буцька О. Ю. - Місцеві податки і збори в умовах законодавчих змін бюджетно-податкової політики України, Тимошенко О. В. (2013)
Драган О. О. - Аналіз бюджету вітчизняних домогосподарств в посткризовий період (2013)
Шаманська О. І. - Система ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства (2013)
Корнійчук О. О. - Сутність та передумови формування трудового потенціалу сільських територій вінницької області (2013)
Бескоста Г. М. - Розробка концептуальних основ забезпечення контролю якості аудиту дебіторської заборгованості (2013)
Добрянська Н. А. - Еволюція диверсифікації виробництва, мотиви та її цілі, Нікіфорчук А. А. (2013)
Ігнатенко М. М. - Нові теоретико-методологічні засади розвитку соціальної інфраструктури з метою формування альтернативних видів діяльності в аграрній сфері економіки (2013)
Зибарева О. В. - Поширення соціальних хвороб як наслідок акультурації українського суспільства (2013)
Собчишин В. М. - Закупівельна логістика й логістичне управління закупівлями: сутність, функції та відмінності (2013)
Семчук Ж. В. - Індикатори діагностики фінансового стану підприємств (2013)
Гнатенко Є. П. - Аналіз збалансованості обсягів виробництва та реалізації продукції на підприємстві (2013)
Скірка Н. Я. - Галузева структура національної економіки і напрями її оптимізації (2013)
Іванов Ю. Б. - Формування системи управління коксохімічним підприємством, Мадар О. Є. (2013)
Садловська І. П. - Логістика як інструмент у підвищенні ефективності роботи річкових портів України, Кучерук Г. Ю. (2013)
Бойко М. Г. - Управління взаємовідносинами зі споживачами туристичних послуг (2013)
Ілляшенко С. М. - Засади організаційно-економічного механізму управління розвитком корпоративної культури промислового підприємства, Овчаренко М. І. (2013)
Момот В. Є. - Кластерний аналіз інвестиційного клімату у різних регіонах України, Іванова М. О. (2013)
Семів Л. К. - Теоретичні та прикладні аспекти впливу знань та інновацій на продуктивність праці (2013)
Стеченко Д. М. - Концептуальні засади та трансформаційні цілі державного регулювання розвитку пек України (2013)
Танклевська Н. С. - Стан та проблеми формування фондового ринку в Україні, Кальченко М. М. (2013)
Швець В. Г. - Статистичне оцінювання обсягів нелегальної економічної діяльності в Україні, Огреба С. В. (2013)
Петкова Л. О. - Трансформація глобального інноваційного простору в контексті геоекономічних змін, Паламарчук Д. М. (2013)
Ліфанова М. І. - Шляхи виходу з боргової кризи країн-членів Європейського Союзу (на прикладі країн piigs) (2013)
Аніщенко Г. Ю. - Практичні аспекти формування облікової політики бюджетних установ (2013)
Дикань В. В. - Концептуальна модель управління розвитком високотехнологічного виробництва в Україні (2013)
Онікієнко С. В. - Фінансова глобалізація – альтернативи і перспективи (2013)
Трегубов О. С. - Формування інфраструктури туризму як умова вдосконалення діяльності підприємств туристичної сфери (2013)
Пригунов П. Я. - Сучасні підходи до підготовки професіоналів за спеціальністю 8.18010014 "управління фінансово-економічною безпекою": міфи та реалії, Литвиненко В. І., Карпова К. В. (2013)
Сокровольська Н. Я. - Стабільність бюджету як основа ефективної фінансової політики в умовах мінливого середовища (2013)
Демчук О. В. - Перспективи розвитку стратегії управління фінансово-господарською діяльністю рибної галузі як виробничої системи (2013)
Труш І. Є. - Основні методи оцінки кредитного ризику банку в системі управління ним (2013)
Лопух К. В. - Взаємозв’язок інфляції та безробіття: монетаристський підхід до аналізу (2013)
Попівняк Ю. М. - Удосконалення методики функціонування фінансового механізму управління витратами ювелірного підприємства шляхом впровадження калькулювання за видами діяльності (2013)
Головко А. Я. - Постіндустріальна трансформація світового господарства в контексті формування концепції соціальної відповідальності тнк (2013)
Круковський Д. В. - Організаційно-економічні засади розвитку та вдосконалення діяльності у туристично-рекреаційній сфері (2013)
Росляков А. А. - Формування та регулювання цін на сільськогосподарську продукцію на ринку єс, сша та України (2013)
Кравченко О. О. - Аналіз сценаріїв майбутнього залізничного транспорту в Україні (2013)
Яровий І. І. - Оцінка впливу факторів зовнішнього економічного середовища на формування конкурентоспроможності та галузевої структури господарювання (2013)
Варава А. А. - Особливості формування інформаційного забезпечення стратегічної діяльності на підприємствах (2013)
Кращенко А. О. - Аналіз конкурентоспроможності виробників зерна у розрізі регіонів (2013)
Король В. В. - Підходи щодо оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків (2013)
Клименко О. В. - Теоретичне визначення та класифікація грошових потоків підприємства (2013)
Рудківський О. А. - Інтегративний підхід до оцінки розвитку логістичної системи молокопереробного підприємства: стратегічний аспект (2013)
Антропов Ю. В. - Алгоритм оцінки економічної стійкості малого будівельного підприємства (2013)
Шморгун О. В. - Місце держави в становленні глобального конкурентного лідерства (2013)
Батенко Л. П. - Цінність проекту з позицій різних зацікавлених сторін (2013)
Запухляк В. З. - Оцінка ефективності залучення іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності (2013)
Мамчур В. А. - Аграрний ринок як інститут розвитку аграрного бізнесу (2013)
Ткаченко Ю. В. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості національної економіки (2013)
Яневич М. М. - Структура інформаційно-аналітичної системи стратегічного маркетингового управління підприємств (на прикладі регіональних підприємств кондитерської галузі) (2013)
Вірченко О. В. - Інституційні особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2013)
Шкляр В. В. - Концептуальна схема механізму антикризового менеджменту на підприємствах водного транспорту (2013)
Коломієць О. Л. - Евристичні функції управління: сутність, види, способи застосування (2013)
Даценко В. В. - Вплив єдиного соціального внеску на формування пенсійного фонду України на прикладі дніпропетровської області, Тараненко В. Є. (2013)
Окуловский А. С. - Прогнозирование социальных и экономических показателей с применением програмно-целевого подхода в регулировании использования ресурсного потенциала ар крым (2013)
Зоря О. П. - Особливості обліку та аналізу процентних та комісійних доходів банку, Чепка С. О. (2013)
Ломаченко Т. И. - Современные аспекты сбалансированности финансовой системы (2013)
Борисенко З. М. - Захист конкуренції в бізнесі як складова економічної безпеки (2013)
Крейдич І. М. - Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Черевко О. В. - Модель управління ризиком під час здійснення кредитного моніторингу (2013)
Содержание (2015)
Журналу - пятнадцать! (2015)
Задорожный Г. В. - О человекомерном методологическом обновлении современной экономической науки (о личностной методологии постижения хозяйства) (2015)
Залознова Ю. С. - Про теоретико-методологічні особливості дослідження сучасного соціоекономічного розвитку (2015)
Компаниец В. В. - О сути и целях экономики (2015)
Халіна О. В. - Протиріччя фінансово-інтелектуальної та духовної влади в умовах сучасного глобального господарського розвитку (2015)
Задорожна О. Г. - Неодирижизм як інтегрально-відроджувальна функція держави-влади в антикризовому національному господарському розвитку на основі дії соціокультурних законів (2015)
Ткачук О. М. - Современный взгляд на построение социально-экономических отношений в обществе (2015)
Ким Т. И. - Уровень и качество жизни: теоретический анализ, состояние и факторы в Украине, Комаренко О. А. (2015)
Александров О. В. - Банківський менеджмент великого приватного капіталу (теоретично-методологічні засади дослідження і практика Private Banking & Wealth Management (2015)
Панькова А. Д. - Про інноваційні моделі управління трудовою сферою в аспекті соціальної відповідальності (2015)
Пуртов В. Ф. - Особенности китайской модели развития, Го Цзя Фей (2015)
Kovriga A. - University and the Future: higher education, globalizing world economy and "crisis" (2015)
Задорожный Г. В. - Начальные размышления о NBIC-конвергенции и её последствиях для человека (2015)
Сергейцев Т. - Политэкономия суверенитета (2015)
Зобов М. И. - Идеология гармоничного общества (2015)
Задорожный Г. В. - Затмение разума и свобода ... для чего? О предназначении современного хозяйствования (2015)
Бабічева М. Г. - Використання інтерактивних форм роботи у процесі навчання іноземної мови майбутніх фахівців мистецького напрямку у контексті сучасних освітніх технологій, Рибачук Ю. Л. (2015)
Барицька О. А. - Діагностика рівня сформованості мистецько-інформатичної складової фахової компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Вітковська С. О. - Компетентність учнів старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в основах елементарної теорії музики методом інтеграції новітніх освітніх технологій (2015)
Данілішина М. Ф. - Формування надійності гри на естраді у майбутніх вчителів музики в процесі індивідуального фортепіанного навчання (2015)
Драган О. В. - Диригентський архетип у виконавсько-інтерпретаційному процесі: експлікація філософських знань у сферу музичної освіти (2015)
Івахова К. П. - Жанрово-стильові пріоритети фортепіанної музики Мирослава Скорика: художньо-дидактичний аспект (2015)
Ілініцька Н. С. - Зміст асистентської практики для студентів факультету мистецтв (2015)
Ісакова І. М. - Професійно орієнтований підхід до навчання англійської мови майбутніх вчителів музичного мистецтва, Закордонець Г. В. (2015)
Каленик І. В. - Фортепіанний ансамбль – історія та еволюція жанру (2015)
Карташова Ж. Ю. - Педагогічні принципи інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Король О. М. - Збереження, розвиток та пропагування української мистецької культури серед підростаючого покоління засобами діяльності дитячо-юнацького театру – традиції та сучасність (2015)
Коханська С. В. - Вивчення творів шкільного репертуару порівняльними способами в процесі підготовки вчителя музичного мистецтва (2015)
Лабунець В. М. - Процесуально-функціональний аналіз інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики до продуктивної діяльності з учнями (2015)
Михаськова М. А. - Діяльність вчителя музичного мистецтва: термінологічно-понятійний аспект (2015)
Морозова О. О. - Особистість учителя: психолого-педагогічний аспект, Лось О. М. (2015)
Озимовська А. В. - Історичні аспекти розвитку мистецької педагогіки на Поділлі (2015)
Перець О. Є. - Педагогічний потенціал традиційного кобзарського репертуару (2015)
Радецький О. А. - Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутнього вчителя музики (2015)
Семчакевич С. Л. - Розвиток артикуляційної культури студентів в процесі індивідуального фортепіанного навчання (2015)
Хитрич А. В. - Участь Петра Холодного в українському мистецькому житті (кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2015)
Шерстинюк Л. Л. - Журнал "Мистецтво" (1919–1920 рр. ) як джерело вивчення культуротворчого процесу революційної доби (2015)
Шубіна В. Б. - Використання текстологічних засобів виразності (мелізмів) у фортепіанній практиці (2015)
Ярова М. В. - Фольклор у системі музичного виховання учнів молодших класів (2015)
Титул, зміст (2015)
Задоя А. А. - Сбережения, инвестиции и экономическая цикличность: эмпирическая проверка теоретических гипотез (2015)
Тулай О. І. - Державне фінансування освіти: роль та значення в умовах формування засад сталого людського розвитку (2015)
Лимонова Е. М. - Категорія "транснаціональна корпорація": критерії визначення та основні ознаки (2015)
Кузнецова С. А. - Ідентифікація ризиків управлінського контролю та внутрішнього аудиту, Кузнецов А. А (2015)
Пестовская З. С. - Система гарантирования вкладов: проблемы и перспективы (2015)
Фуксман О. Ю. - Удосконалення механізму управління ліквідністю в банках із використанням системи трансфертного ціноутворення (2015)
Гармідер Л. Д. - Дослідження розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств (2015)
Виниченко Е. Н. - Оценка состояния и динамики социально-экономического развития предприятий (2015)
Воробйова К. О. - Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу (2015)
Яременко С. С. - Сучасні тенденції ринку FMCG та особливості споживацької поведінки на ньому, Аракелян Е. Д (2015)
Петруня В. Ю. - Глобалізаційні процеси та регулювання маркетингового середовища підприємств (2015)
Хватов Ю. Ю. - Сравнительный анализ рейтингов конкурентоспособности финансовых центров (2015)
Бухун Ю. В. - Перспективи інвестицій у космічну галузь України з огляду на режим сприяння торгівлі з ЄС (2015)
Задоя Ю. А. - Інвестиційний клімат в Україні: сучасні виклики та шляхи поліпшення (2015)
Реферати (2015)
Іжа М. - Напрямки забезпечення регіонального розвитку в Україні (2013)
Джигар В. - Зарубіжний досвід забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіаційного впливу в результаті техногенних катастроф, та перспективи його застосування в Україні (2013)
Красіловська З. - Теоретичні основи медіації як альтернативного способу вирішення спорів: поняття, види, принципи (2013)
Ларіна Н. - Комунікативна та інформаційна спроможність політичної опозиції: теоретичний аналіз, Ткач О. (2013)
Новак-Каляєва Л. - Права людини в державному управлінні як предмет наукового дослідження на міждисциплінарній основі (2013)
Петракова К. - Парадигма співвідношення економічної і соціально-політичної складової у державному управлінні (2013)
Попович Н. - Діалог як форма дискурсивної взаємодії у структурі політико-адміністративної комунікації (2013)
Яроміч С. - Проблеми реформування пенсійної системи в Україні в історичному дискурсі, Буряченко О. (2013)
Артем’єва Н. - Сутність державної інноваційної політики сталого розвитку регіону (2013)
Балабаєва З. - Інформаційно-аналітичне забезпечення реформування системи регіонального управління (2013)
Баровська А - Архів промов президента як чинник реалізації публічності інституту президентства, Коваль І. (2013)
Брус Т. - Імплементація системи оцінювання надання адміністративних послуг в Україні, Даньшина Ю. (2013)
Вдовиченко Л. - Проблеми інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності та механізми їх вирішення (2013)
Верцімага І. - Роль програм політичних партій парламенту в здійсненні екологічної політики України (2013)
Галаган М. - Євроінтеграційна політика в Україні: механізми реалізації (2013)
Гасюк І. - Інструменти бюджетно-податкового стимулювання розвитку підприємницької діяльності в сфері фізичної культури та спорту (2013)
Громова-Стасюк С. - Теоретичні основи побудови та функціонування механізму державного управління системою професійної підготовки керівних кадрів вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Дакал А. - Державна політика України щодо захисту прав дітей: проблеми та шляхи їх розв’язання (на прикладі сфери охорони здоров’я) (2013)
Жарая С. - Платні освітні послуги у системі загальноосвітніх навчальних закладів України (2013)
Зелінський С. - Фактор базової освіти в оцінці персоналу сфери державного управління, Тимофієв В. (2013)
Ковальов В. - Оптимізація правового забезпечення реалізації транспортної безпеки держави (2013)
Коваль З. - Проблематика вдосконалення державного управління щодо подолання Україною загрози інформаційно-психологічного колоніалізму (2013)
Ковінчук О. - Територія як об’єкт управління, спрямованого на розвиток (2013)
Кулінкович Т. - Сутність фінансового контролю в державному управлінні (2013)
Кучеренко М. - Податкові інструменти формування доходів бюджету регіону (2013)
Москаленко С. - Актуальні проблеми державного управління у контексті формування та розвитку соціогуманітарного простору в Україні (2013)
Нюнько О. - Механізми створення індустріальних парків: алгоритм прийняття управлінських рішень місцевими органами влади (2013)
Овчар О. - Фінансовий механізм реформування Збройних Сил України, Галюк Ю. (2013)
Овчаренко Ю. - Нормативно-правові аспекти розвитку Збройних Сил України в напрямку інтеграції в міжнародні структури колективної безпеки (2013)
Олефіренко О. - Правове регулювання співпраці України та Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього природного середовища (2013)
Попроцький О. - Громадська думка як складова іміджу держави, Драчов Є. (2013)
Скибун О. - Питання державного управління у сфері телекомунікацій в рамках регулюючих документів міжнародного союзу електрозв’язку (2013)
Торган М. - Результати оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Філіппова В. - Управління формуванням і реалізацією державної політики в галузі освіти України (2013)
Євмєшкіна О. - Особливості кар’єри державних службовців України та зарубіжних країн (2013)
Свірін М. - Участь державних службовців у політичному процесі в умовах демократичного політичного режиму (2013)
Сорокіна Н. - Роль соціального партнерства в процесі гуманізації публічної служби (2013)
Гарькавий І. - Порівняння традиційної системи найму і системи участі в прибутках на підприємствах містообслуговуючої сфери (2013)
Колтун В. - Управління циклами в діяльності місцевих органів публічного управління (2013)
Назар О. - Теоретичні основи фінансової автономії органів місцевого самоврядування (2013)
Півень А. - Самооподаткування громадян як допоміжний ресурс в системі місцевого самоврядування (2013)
Поп’юк Л. - Зміст та форми управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування (2013)
Ровинська К. - Порівняльний аналіз принципів доброго врядування та принципів місцевого самоврядування в Україні (2013)
Сухінін Д. - Досвід міста Комсомольськ як приклад успішного використання систем управління якістю надання муніципальних послуг (2013)
Щесюк С. - Туристична індустрія та територіальна громада: визначальні особливості взаємодії та розвитку (2013)
Галинский А. М. - Особенности строительства подземных выемок и фундаментов глубокого заложения в условиях плотной застройки (2010)
Григоровський П. Є. - Деякі особливості вибору методів виконання геодезичного забезпечення при будівництві НСК "Олімпійський", Дейнека Ю. В., Косолап Л. О. (2010)
Григоровський П. Є. - Досвід проведення геодезичного моніторингу при реконструкції НСК "Олімпійський", Дейнека Ю. В. (2010)
Галінський О. М. - Особливості розрахунків стійкості підпірних стін вздовж схилів Черепанової гори на території стадіону НСК "Олімпійський" у Києві, Грубська Л. М., Басанський В. О., Козявкін І. Д. (2010)
Галінський О. М. - Вплив вібрації на конструкції стадіону та прилеглі будівлі при виконанні робіт із влаштування паль та демонтажу будівельних конструкцій при реконструкції НСК "Олімпійський" у місті Києві, Чернухін О. М., Марчук С. А., Хоменко В. М. (2010)
Чернухин А. М. - Подбор состава пластичного бетона для противофильтрационной завесы, возводимой способом "Стена в грунте" (2010)
Галінський О. М. - Вимірювання міцності бетону на стиск за допомогою ультразвукового приладу УК-14П з урахуванням віку бетону, Хохлін Д. О., Басанський В. О., Орловський І. К. (2010)
Самедов А. М. - О расчете жестких сводчатых (или арочных) элементов конструкций подземных сооружений, Мигаль И. В., Савченко С. В. (2010)
Федосова О. В. - Проблеми трансферу сучасних систем будівельних технологій, Шпакова Г. В. (2010)
Прокопов В. Г. - Энергосбережение в строительстве — от научных разработок до энергосберегающих конструкций и технологий, Фиалко Н. М., Черных Л. Ф., Сухоросов И. М., Клюс Л. Г., Савенко В. И. (2010)
Боровик Ф. І. - Доступне житло та енергозберігаючі технології, Сухоросов І. М., Клюс Л. Г., Савенко В. І., Черних Л. Ф., Кислюк Я. Д. (2010)
Колесник Д. Ю. - Розробка і дослідження мігруючого інгібітора корозії металоарматури для залізобетону, Коваль П. М. (2010)
Матченко Т. І. - Методика оцінки корозійного ресурсу зварних з'єднань конструкційних сталей, Шаміс Л. Б., Матченко П. Т., Первушова Л. Ф. (2010)
Кислюк Я. Д. - Ефективність застосування клеєметалевих з'єднань елемнтів дерев'яних конструкцій, Шмігель Р. В., Савенко В. I., Сухоросов Г. М. (2010)
Ізмайлова К. В. - Вплив сучасних економічних умов на обґрунтування доцільності нових будівельних технологій (2010)
Григоровський П. Є. - Вплив умов ущільненої забудови на вартість та трудомісткість спорудження житлових будинків, Надточій М. І. (2010)
Галінський О. М. - Нормативна база з висотного будівництва в Україні та напрями її вдосконалення, Франівський А. А., Рунова Т. В. (2010)
Франівський А. А. - Загальні підходи до розрахунку висотного монолітно-каркасного будинку відповідно до вимог нового нормативного документа "Проектування висотних житлових і громадських будинків", Максименко В. П., Войтенко П. В. (2010)
Городецький А. С. - Исследование устойчивости конструкций зданий и сооружений к прогрессирующему разрушению при аварийных воздействиях, Барабаш М. С. (2010)
Катценбах Р. - Строительство высотных зданий методом "Сверху вниз" ("Top-Down"), Дунаевский Р. А., Муляр Д. Л., Дьяченко К. О. (2010)
Катценбах Р. - Баретты — эффективные фундаменты для высотных зданий, Дунаевский Р. А., Муляр Д. Л., Дьяченко К. О., Галинский А. М. (2010)
Городецький О. С. - Программный комплекс "Лира" новые возможности для проектирования высотных зданий, Боговис В. Е., Гензерский Ю. В., Гераймович Ю. Д., Марченко Д. В. (2010)
Городецкий Д. А. - Программный комплекс "Мономах" для автоматизированного расчета и проектирования высотных многоэтажных зданий, Рассказов А. А., Лазарев А. А., Батрак Л. Г., Маснуха А. М., Максименко В. П. (2010)
Бойченко В. В. - Проектирование высотных зданий с помощью системы автоматизированного проектирования "Сапфир", Палиенко О. О., Шут А. А., Боговис В. Е. (2010)
Городецкий А. С. - Эспри — электронный справочник инженера, Максименко В. П., Гераймович Ю. Д., Стрелец-Стрелецкий Е. Б., Вакуленко А. В., Медведенко Д. В., Филоненко Ю. Б., Шелудько В. А. (2010)
Светличный С. Б. - Автоматизированное выполнение электротехнической части проекта на основе программного комплекса "Эльф", Ткаченко А. П., Пелевин В. Ю. (2010)
Галінський О. М. - Використання раціональних технологічних схем при влаштуванні котловану "холодної зони” на НСК "Олімпійський”, Грубська Л. М., Басанський В. О. (2011)
Максименко В. П. - Эффективные фундаменты демпферного типа при сейсмических воздействиях большой интенсивности, Филинский Л. В. (2011)
Франівський А. А. - Деформації існуючих споруд в умовах щільної забудови, Максименко В. П., Войтенко П. В. (2011)
Гармаш А. И. - Новая технология устройства гидроизоляции на обьектах НСК "Олимпийский” (2011)
Барабаш М. С. - Методи мінімізації ймовірності прогресуючого руйнування висотної будівлі при дії сейсмічних навантажень, Гензерський Ю. В., Покотило Я. В. (2011)
Слободян Я. О. - Високопродуктивні інформаційні технології в задачах аналізу життєвого циклу будівель та споруд, Мельничук О. В., Ільїн М. І. (2011)
Павлюк І. М. - Дисперсноармовані дрібнозернисті бетони з покращеними експлуатаційними властивостями на основі модифікованих золоцементних в'яжучих речовин (2011)
Михайленко В. М. - Загальний підхід до моделювання надійності фундаментних конструкцій, Терентьєв О. О., Корнієнко М. В. (2011)
Галінський О. М. - Оцінка якості улаштування підземних виїмок та паль з використанням неруйнівних методів ультразвукового та акустичного контролю, Марчук С. А. (2011)
Григоровський П. Є. - Склад бази знань для інформаційно-експертної системи вибору засобів виконання геодезичних робіт у будівництві, Дейнека Ю. В., Косолап Л. О. (2011)
Григоровський П. Є. - Інформаційно-експертна система для вибору засобів виконання геодезичних робіт у будівництві, Дейнека Ю. В., Косолап Л. О. (2011)
Кедык И. В. - Автоматизированная система геотехнического и геодезического мониторинга строительства высотного общественного центра (2011)
Григоровський П. Є. - Особливості ДБН В.1.3-2:2010 "Геодезичні роботи у будівництві", Дейнека Ю. В. (2011)
Городецкий А. С. - Возможные перспективы развития программного обеспечения САПР строительных обьектов (2011)
Городецкий А. С. - Концепция интеграции систем автоматизированного проектирования с использованием технологии информационного моделирования, Барабаш М. С. (2011)
Галінський О. М. - Геодезичне забезпечення будівництва сьогодні. Відкриття конференції (2011)
Шевчук П. М. - Привітання українського товариства геодезії і картограції (2011)
Звіт про проведення Міжнародної науково-технічної конференції "Геодезичне забезпечення будівництва: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку" 19-20 жовтня 2011 року, м. Київ (2011)
Тези доповіді Войтенко С. П., д.т.н., КНУБА, "Основні наукові напрямки кафедри інженерної геодезії Київського національного університету будівництва і архітектури" (2011)
Григоровський П. Є. - Нормативна база геодезичних робіт в Україні, Дейнека Ю. В., Косолап Л. О. (2011)
Григоровський П. Є. - Розробка програми геодезичного моніторингу, Дейнека Ю. В., Дорошенко Д. М. (2011)
Білоус М. В. - Досвід інженерно-геодезично-маркшейдерського забезпечення всього комплексу робіт при будівництві метрополітену (2011)
Кривий О. П. - Досвід роботи геодезичної служби ХК "Киїівміськбуд” (2011)
Григоровський П. Є. - Узагальнення досвіду проведення геодезичного моніторингу при реконструкції НСК "Олімпійський”, Дейнека Ю. В. (2011)
Лобов М. И. - Совершенствование технологии геодезических работ при проведении мониторинга спортивного комплекса "Донбасс-Арена”, Анненков А. А., Маликов С. С. (2011)
Могильный С. Г. - Высокоточные геодезические работы при строительстве, монтаже и мониторинге состояния обьектов, Шоломицкий А. А. (2011)
Шульц Р. В. - Можливості методу лазерного сканування при визначенні деформацій просторових оболонок (2011)
Білоус М. В. - Моніторинг за деформаціями основних несучих конструкцій торгово-офісного центру "Парус”, Ковтун В. Я. (2011)
Григоровський П. Є. - Застосування інформаційно-експертної системи для вибору засобів виконання геодезичних робіт, Дейнека Ю. В., Косолап Л. О. (2011)
Учитель И. Л. - Научный приоритет и современное состояние изученности природного явления "медленных землетрясений”, Ярошенко В. Н., Капочкин Б. Б., Войтенко С. П. (2011)
Васько Г. В. - Вимоги до оптико-електронної апаратури дистанційного зондування при створенні кадастру сільськогосподарських угідь, Крельштейн П. Д. (2011)
Старовєров В. С. - Методика перерахунку результатів геодезиченого контролю геометрії будівельних конструкцій у систему координат об'єкту, Адаменко О. В. (2011)
Самойленко А. Н. - Метрологические характеристики и возможности модернизированной автоколлимационной установки для поверки нивелиров и теодолитов АУПНТ, Глушко Ю. Ю., Кукарека Б. П. (2011)
Дем'яненко Р. А. - Сучасний стан інженерно-геодезичного забезпечення висотного будівництва (2011)
Григоровський П. Є. - Досвід визначення кошторисної вартості геодезичних робіт, Дейнека Ю. В., Терещенко Л. В. (2011)
Боднар С. П. - Використання методів цифрової фотограмметрії при створенні великомасштабних пам'яток архітектури (2011)
Галінський О. М. - Контроль якості влаштування дренажних систем при будівництві НСК "Олімпійський”, Чернухін О. М., Івінський Є. М. (2012)
Григоровський П. Є. - Вплив застосування інтелектуальних систем при технічному обстеженні будівель в умовах невизначеності на збільшення життєвого циклу будівель, Косолап Л. О., Чуканова Н. П. (2012)
Шумаков И. В. - О некоторых методиках оценки качества работ при устройстве полов в складских зданиях, Секретная В. Н. (2012)
Григоровський П. Є. - Вплив моніторингу технічного стану на життєвий цикл будівель, Косолап Л. О., Чуканова Н. П. (2012)
Мещеряков Г. Н. - Исследование и моделирование процессов взаимодействия шпунтовых свай, погружаемых вдавливанием (2012)
Суханевич М. В. - Дослідження фізико-механічних властивостей ін'єкційних розчинів на основі поліізолціанатних композицій та композиційних цементів (2012)
Гасан Ю. Г. - Оцінка водостійкості сухих гіпсовміщуючих модифікованих композиційних сумішей для оздоблення фасадів, Кириленко Д. А. (2012)
Кучма Л. Г. - Методы определения эксплуатационной надежности строительных полимерных материалов (2012)
Гармаш А. И. - Новая технология укрепления щебеночного балласта железнодорожного полотна, Костенко А. Н. (2012)
Терновий В. І. - Особливості технології влаштування вітчизняної санувальної штукатурки, Уманець І. М. (2012)
Галінський О. М. - Відновлення та розвиток панельного домобудівництва — шлях до масового спорудження доступного та соціального житла в Україні, Іваненко В. О., Франівський А. А., Омельчук В. П. (2012)
Франивский А. А. - Конструкции самонесущих стен многоэтажных зданий из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения, Максименко В. П., Рунова Т. В., Войтенко П. В., Яцько О. В. (2012)
Загоруйко Є. А. - Імітаційне моделювання пальових фундаментів з метою визначення їх деформацій, Лозовий С. О. (2012)
Ярмоленко М. Г. - Лицювальна цегла чи штукатурка, Бусько Ю. І., Федоряка О. В. (2012)
Хохлін Д. О. - Стан будівлі при поєднанні сейсмонебезпеки та умов, що можуть призвести до значних нерівномірних деформацій основи (2012)
Галінський О. М. - Вплив розробки траншеї для влаштування "стіни в ґрунті" на оточуючу забудову, Грубська Л. М., Басанський В. О. (2013)
Григоровський П. Є. - Методика вибору ефективних методів моніторингу технічного стану будівель в процесі їх експлуатації, Чуканова Н. П. (2013)
Галінський О. М. - Особливості тимчасової огорожі будівельного котловану "холодної зони" НСК "Олімпійський" у Києві, Чернухін О. М., Марчук С. А., Хоменко В. М. (2013)
Кір'язєв П. М. - Спосіб чисельного моделювання конструкцій висотної споруди в нелінійній постановці, Барабаш М. С., Ромашкіна М. А. (2013)
Менейлюк О. І. - Застосування нової незнімної опалубки при зведенні стін з монолітного пінополістиролбетону, Таран В. В. (2013)
Галінський О. М. - Влаштування системи моніторингу напруженого стану контрольних паль на будівництві Кафедрального собору у Києві, Чернухін О. М., Марчук С. А. (2013)
Молодід О. С. - Залежність показників реставраційної цем'янкової штукатурки від способу ущільнення штукатурної суміші (2013)
Городецький Д. О. - Нові аможливості системи ґрунт для визначення зони впливу нового будівництва на існуючу забудову, Стрелець-Стрелецький Є. Б., Медведенко Д. В., Максименко В. П. (2013)
Чернухин А. М. - Оценка эффективности уплотнения крупнообломочного грунта на опытных участках, Герасименко Л. В., Чернышенко О. А., Шабалин Б. Н. (2013)
Терентьєв О. О. - Інформаційні технології оцінки технічного стану будівельних конструкцій із застосуванням нечітких моделей, Полторак О. Б. (2013)
Савйовский А. В. - Исследование организационно-технологических особенностей модернизации теплоизоляции плоских крыш существующих гражданских зданий (2013)
Іваненко В. О. - Українська стіна в багатоповерховому будівництві, Завойський А. К. (2013)
Шаленний В. Т. - Щодо доцільності та можливості врахування різновиду поширених розбірно-переставних опалубок, Капшук О. А. (2013)
Барашиков А. Я. - Повзучість бетону в плитах зі змішаним армуванням та пропозиції щодо їх розрахунку, Бова Я. О. (2013)
Азізов Т. Н. - Теоретичне і експериментальне дослідження діаграми зсуву бетону (2013)
Галінський О. М. - Основні аспекти теоретичних досліджень та моделювання процесу влаштування горизонтального екрана під спорудою, Горда О. В. (2014)
Григоровський П. Є. - Вплив будівельно-вимірювальних робіт на експлуатаційну придатність об'єктів будівництва (2014)
Григоровський П. Є. - Вибір раціональних методів моніторингу технічного стану будівельних конструкцій з використанням функцій корисності, Чуканова Н. П. (2014)
Чичулін В. П. - Межа застосування формули визначення імовірності відмови об'єкта з урахуванням параметра часу, Чичуліна К. В. (2014)
Савйовський В. В. - Реконструкція промислових будівель при їх ревіталізації, Броневицький А. П. (2014)
Шумаков И. В. - Экспериментальные исследования в методологии инженерной подготовки подземного строительства, Фурсов Ю. В., Обухов В. В. (2014)
Менейлюк И. А. - Стратегия выбора технологических решений при устройстве вентилируемого фасада (2014)
Аднан Абу Саль - Організація ефективного управління системами поставки бетону в умовах сухого і жаркого клімату, Клюєва В. В., Савенко В. І. (2014)
Михайловський Д. В. - Раціональна конструктивна схема арок з клеєної деревини, Бабич Т. С. (2014)
Учитель И. Л. - Нарушение сплоченности геологической среды при приливных геодеформациях, как причина техногенных аварий, Капочнин Б. Б., Войтенко С. П. (2014)
Вакалюк А. С. - Забезпечення організаційної надійності реалізації інвестиційно-будівельних проектів з комплексної термомодернізації (2014)
Дорошук Ю. В. - Деякі аспекти відбору та оцінювання будівельно-технічних рішень при проведенні комплексної термомодернізації будівель, Максимов А. С. (2014)
Коновалова О. В. - Аналіз методології та практики проведення екологічної експертизи проектів будівництва/реконструкції аеропортів (2014)
Концевич В. В. - Методика реализации несилового метода повышения качества проекта (2014)
Уманець і. М. - Дослідження впливу технологічних чинників на пористість сануючої штукатурки при її влаштуванні (2014)
Григоровський П. Є. - Інформаційна технологія роботи експертної системи діагностики технічного стану будівель, Терентьєв О. О. (2015)
Бєлов І. Д. - Комплексне рішення по відновленню технічного стану підземної Церкви Різдва Христова Свято Успенської Києво-Печерської Лаври, Вабіщевич М. О., Дєдов О. П. (2015)
Пенчук В. А. - Точность и управление траекторией прокола грунта, Гусаков В. Н., Супонев В. Н., Вивчар С. М., Балесный С. П. (2015)
Горбач М. В. - Методика формалізації ресурсно-календарних моделей комплексної термомодернізації будинку (2015)
Буряк А. О. - Переваги і недоліки LVL-балок в порівнянні з балками зі звичайної клеєної деревини, Михайловський Д. В. (2015)
Карюк А. М. - Економічно доцільний опір теплопередачі зовнішніх стін цивільних будівель для різних регіонів України, Кошлатий О. Б. (2015)
Мирошниченко К. К. - Совершенствование технологии устройства подливки под оборудование из фибробетонных смесей (2015)
Михайловський Д. В. - Моделювання пальового фундаменту з використанням об'ємних фізично-нелінійних скінченних елементів ґрунту, Матющенко Д. Н., Смоленський А. О. (2015)
Максименко В. П. - Методика расчета высотных зданий на граничные ветровые воздействия по результатам аэродинамического обдува в соответствии с требованиями ДБН В.2.2-24:2009, Городецкий Д. А., Рассказов А. А. (2015)
Демченко Е. И. - Экологически чистая утилизация отходов производства камнеобрабатывающего предприятия при производстве пенобетона неавтоклавного твердения, Мороз И. Е., Бодигин С. К. (2015)
Галинский А. М. - Оценка экологического эффекта и определение области эффективного применения горизонтального противофильтрационного экрана для защиты грунтов и грунтовых вод от загрязнения токсичными отходами и радионуклидами (2015)
Зельцер Р. Я. - Методичні основи створення бінарної системи управління ресурсним забезпеченням будівництва, Дубінін Д. В. (2015)
Карпова К. В. - Аналіз загроз економічній безпеці будівельних підприємств (2015)
Прилєпова М. О. - Методичні рекомендації щодо управління "зоною беззбитковості" підприємства, Тян Є. Р., Якименко А. М. (2015)
Попик Н. В. - Містобудівна оцінка якості житлового середовища на основі інформаційно-інтелектуальної технології в контексті створення систем автоматизації проектувальних робіт (2015)
Ізмайлова О. В. - Підхід до побудови сценарію роботи функціонального модуля системи підтримки прийняття організаційно-технологічних рішень будівництва (СППР ОТП), Красовська Г. В. (2015)
Грабовський І. С. - Управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі, Баранов А. І. (2015)
Махінько Н. О. - Питання чисельного моделювання вітрових впливів на висотні споруди (2015)
Сморкалов Д. В. - Технологія розрахунку прогинів двошарових плит за допомогою програмного комплексу ЛІРА-САПР, Обіход Д. П. (2015)
Ярмоленко М. Г. - Шпалери на стелі, стіні і на фасаді, Щербина Д. А. (2015)
Галушко О. І. - Венчурне інвестування як фактор підвищення конкурентоспроможності будівельної галузі, Разумова Г. В., Іванов С. В. (2015)
Дзюбенко Л. І. - Аналітичні засади запровадження системного контролінгу будівельного інвестиційного проекту (2015)
Коновал Т. Ю. - Удосконалення методичного інструментарію оптимальної оцінки багатофакторного ризику мікросередовища функціонування виконавців будівельно-інвестиційних проектів (2015)
Савенко В. І. - Захист від корозії металевих конструкцій та виробів ефективними екологічно чистими засобами рослинного походження, Висоцька Л. М., Шейніч Л. О., Клюєва В. В., Кіт В. П., Назаренко М. І. (2015)
Фетисов О. И. - Охрана памятников архитектуры в контексте реновации индустриального наследия как социально-культурный метод (на примере Чешской Республики) (2015)
Сорокіна Л. В. - Дослідження економічних важелів забезпечення розвитку будівельної галузі, Гойко А. Ф. (2015)
Рижакова Г. М. - Сучасні особливості та перспективи розвитку інфраструктури ринку інвестицій (2015)
Ярмоленко М. Г. - Чому впала цегляна кладка з балкону на готелі "Kозацькому" (за результатами судово-експертних досліджень), Козовенко А. М. (2015)
Галінський О. М. - Нормування процесу улаштування горизонтального протифільтраційного екрану під існуючими примисловими спорудами з використанням технології горизонтально направленого буріння, Ячменьова Ю. В., Терещенко Л. В. (2014)
Савйовский В. В. - Oсобенности усиления перекрытий реконструируемых зданий, Левченко Р. В. (2014)
Григоровський П. Є. - Дослідження техніко-економічних показників будівництва від площі складського господарства, Надточій М. І., Молодід О. С. (2014)
Ваколюк А. С. - Використання інструментів науково-технічного супроводу для забезпечення організаційної надійності реалізації інвестиційно-будівельних проектів з термомодернізації (2014)
Горбач М. В. - Організаційно-технологічний вектор будівельного проекту термомодернізації будинку (2014)
Шумаков И. В. - Методология формирования инновационных решений подземного строительства: основные принципы, Фурсов Ю. В. (2014)
Савенко В. І. - Шляхи підвищення ефективності будівництва — раціональний менеджмент, якість, енергозберігаючі технології, Кіт Н. М., Черних Л. Ф., Савенко О. В. (2014)
Мирошниченко К. К. - Совершенствование технологии производства фибробетона с использованием модернизированных гравитационных смесителей (2014)
Буряк А. О. - Оцінка напружено-деформованого стану приопорних зон балок з клеєної деревини, Михайловський Д. В. (2014)
Кущенко В. Н. - Рациональное проектирование узлов опирания направляющих шкивов, Нечитайло А. Е. (2014)
Олексюк А. О. - Влияние режимов регулирования на величину термического и эксергетического КПД в теплообменнике змеевикового типа, Шитикова И. Г. (2014)
Федусенко О. В. - Використання генетичних алгоритмів до вирішення комплексної задачі оперативного управління логістикою вантожеперевезень у будівництві, Доманецька І. М., Хроленко В. М., Федусенко А. О. (2014)
Лагутін Г. В. - Сучасні моделі проектного фінансування підприємств житлового будівництва: проблеми та перспективи функціонування, Рижакова Г. М., Рижаков Д. А. (2014)
Савенко В. І. - Економічний реінжиніринг системи управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства, Савенко С. С., Коваль Л. В., Жук А. А. (2014)
Дубінін Д. - Управління діяльністю будівельного підприємства в умовах обмеженості ресурсного забезпечення (2014)
Фесун А. С. - Довгострокові пріоритети та напрями активізації інвестиційно-інноваційних процесів в житловому будівництві (2014)
Чичулін В. П. - Експерементальне дослідження радіаторного терморегулятора з термоелектричним виконавчим механізмом в будівництві, Чичуліна К. В., Рибчук А. В. (2014)
Євтушенко В. А. - Системний і комплексний аналіз сучасного технічного стану виробництва покрівельних робіт (2014)
Беркута А. В. - Організаційні та економічні аспекти зарубіжного досвіду саморегулювання в будівництві, Осинська В. А., Галінський О. М., Вахович І. В. (2010)
Вакуленко Н. М. - Організаційні та економічні особливості досвіду здійснення саморегулювання у будівництві у Російській Федерації, Жмуденко Т. В. (2010)
Галінський О. М. - Концептуальні підходи щодо переходу будівельної галузі України на засади саморегулювання, Вакуленко Н. М., Вахович І. В., Жмуденко Т. В. (2010)
Бєлєнкова О. Ю. - Вплив еокномічної кризи на фінансовий стан будівельних підприємств виду діяльності "будівництво" (2010)
Федосова О. В. - Організаційно-технологічні засади трансферу технологій і шанси України, Кузнєцов А. В., Шпакова Г. В. (2010)
Данченко М. І. - Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення, Галінський О. М., Вахович І. В., Вакуленко Н. М., Ячменьова Ю. В. (2010)
Данченко М. І. - Оптимізація вибору джерел поповнення оборотних коштів будівельних підприємств (2010)
Дорошук Ю. В. - Аналіз економічної ефективності проведення енергозберігаючих заходів в будівельній галузі (2010)
Пінчук Ю. Б. - Ризики приватних інвесторів при фінансуванні житлового будівництва через фонди фінансування будівництва, Погорельцев В. М. (2010)
Михайленко В. М. - Дослідження ланцюгів логічного виведення роботи експертної системи при обстеженні технічного стану будівель, Терентьєв О. О., Яцик П. М., Полторак О. Б. (2010)
Самедов А. М. - О расчете коллекторных подземных сооружений кольцевого бесшарнирного поперечного сечения в трещиноватых или неустойчивых горных породах, Савченко С. В. (2010)
Рижакова Г. М. - Економетричне моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції малих підприємств у будівництві (2010)
Горгураки В. Ф. - Сценарій розв'язання задачі комплексної оцінки техногенних рішень у будівництві, Ізмайлова О. В. (2010)
Черненко В. І. - Етапи та проблеми основних учасників лізингового процессу (2010)
Єсипов В. Г. - Анализ экономической эффективности применения теплоизоляции из базальтового супертонкого волокна, Зубко Е. И., Зубко Ю. Е., Гриценко А. С., Олейник Д. М. (2010)
Колесник Д. Ю. - Капілярне водопоглинання флюотованих бетонів при циклічному зволоженні (2010)
Івлєва Н. П. - Економічний вектор енергозбереження в будівництві (2010)
Івлєв С. С. - Питання врегулювання співвідношень посадових окладів наукових працівників у будівництві з урахуванням наукового ступеня та вченого звання (2010)
Іжа М. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку міжрегіонального співробітництва, Кадук Н., Овчар О. (2013)
Дутчак Г. - Військове питання України на Паризькій світовій конференції 1919 р. (2013)
Дяченко Н. - Сутність змін ролі прогнозування в історичному просторі (2013)
Купрійчук В. - Внесок вітчизняних та зарубіжних дослідників у з’ясування проблем державної гуманітарної політики українських урядів 1917–1920 рр. (2013)
Нікіфорова І. - Політична конкуренція: методологія поняття та сучасна політична реальність (2013)
Петракова К. - Деякі аспекти історичного аналізу еволюції місця і ролі політики у державному управлінні (2013)
Попов С. - Визначення стратегічних орієнтирів інноваційного розвитку системи державного управління (2013)
Слюсарчук О. - Державне управління рекреаційними ресурсами: теоретико-методологічний аспект (2013)
Бачинська К. - Державний контроль за діяльністю приватизованих підприємств (2013)
Безверхнюк Т. - Симбіоз технологій геоінформаційного проектування та проектного менеджменту в системі управління національним проектом "місто майбутнього" (2013)
Веремчук А. - Реформування системи державного управління виробничою інфраструктурою (мостового та дорожнього будівництва) (2013)
Гарькавий І. - Порівняння традиційної системи найму і системи участі в прибутках на підприємствах містообслуговуючої сфери (2013)
Голинська О. - Зміна управлінського погляду на бюджет через призму застосування програмно-цільового методу (2013)
Громова-Стасюк С. - Механізми формування системи професійної підготовки керівних кадрів вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Даниляк О. - Шляхи вдосконалення механізму контрасигнації в межах конституційної модернізації (2013)
Долот В. - Використання принципів соціального маркетингу в організації роботи лікарняних кас (2013)
Єфіменкова Н. - Світовий досвід використання державно-приватного партнерства в інвестиційно-інноваційній сфері (2013)
Зелінський С. - Постбюрократична модель державного управління (2013)
Карапетян А. - Специфіка фінансування галузі вищої освіти в контексті функціонування механізму державного управління: стан, проблеми, перспективи (2013)
Карпенко О. - Формування правових засад сервісної діяльності органів державної влади в Україні: комунікативний аспект розвитку (2013)
Коваль З. - Механізми державного управління формуванням почуття патріотизму як провідного засобу набуття Україною інформаційно-психологічної стійкості (2013)
Ковальська Н. - Сучасні трансформації державного управління системою професійної освіти (2013)
Козаченко Т. - Комплексний підхід до визначення механізму реалізації державної політики у сфері поводження з відходами (2013)
Левицький А. - Державна підтримка проектної діяльності при реалізації соціальних проектів на регіональному рівні (2013)
Малик Е. - Деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу "одного окна": проблемы и перспективы (2013)
Мамонтова Е. - Імідж органу публічної влади: структура та функції (2013)
Манзюк О. - Вплив тіньових операцій на економічний розвиток держави (2013)
Марущак В - Інноваційні форми державного планування економіки, Токарчук О. (2013)
Никитюк Г. - Незалежна держава як інституціональна основа національної ідентичності (2013)
Олефіренко С. - Вплив нормативно-правової бази на місце і роль головних управлінь юстиції в системі державного управління (2013)
Парфьонов І. - Інструменти формування та реалізації стратегічних цілей регіональної екологічної безпеки (2013)
Решетніков Ю. - Досвід Російської Федерації у забезпеченні реалізації права на свободу совісті у сфері освіти: організаційно-правові аспекти (2013)
Ротар В. - Сучасні підходи щодо розуміння змісту категорії "соціальні послуги" (2013)
Руднєва В. - Публічна дипломатія Німеччини в Україні: практичні аспекти реалізації іміджевої стратегії держави (2013)
Скуратівський В. - Економічні детермінанти соціального залучення, Попова Т. (2013)
Тевелєв Д. - Функціональний вектор розвитку механізму координації діяльності суб’єктів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні (2013)
Тихончук Р. - Удосконалення державно-правового регулювання акціонерної форми господарювання (2013)
Торган М. - Сучасні вимоги до професійно важливих якостей менеджерів освіти (2013)
Федоренко А. - PR-комунікація державного управління (2013)
Хромова Ю. - Концепція професіоналізації виборчих комісій (2013)
Черкаска В. - Державні механізми зміцнення економічного потенціалу Запорізької області як приморського регіону України (2013)
Шпак О. - Міжнародний досвід державного управління модернізаційними процесами (2013)
Юрченко О. - Правове регулювання ціноутворення в Україні: історична ретроспектива та сучасний стан (2013)
Якимчук А. - Основні напрями державної політики у сфері збереження біорізноманіття (2013)
Яцкевич І. - Про недосконалість державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (2013)
Білорусов С. - Реалізація програми розвитку лідерства для державної служби на регіональному рівні (2013)
Жиденко Н. - Професіоналізм як основа забезпечення професійного розвитку персоналу органів державної влади та місцевого самоврядування (2013)
Маланчій М. - Удосконалення особистісно-професійного розвитку посадових осіб прикордонної служби (2013)
Омельченко О. - Концептуальні підходи до функціонального управління персоналом на державній службі (2013)
Секельгіді К. - Саморозвиток державного службовця як умова ефективного державного управління (2013)
Скоропад О. - Стандарти державного управління та державної служби країн–членів ЄС (2013)
Дробот І. - Особливості формування сільських, селищних рад в Україні, Чуп І. (2013)
Токарчук О. - Актуальні питання власності у місцевому самоврядуванні (2013)
Іванченко А. - Розробка концептуальної моделі прогнозування та стратегічного планування ринку праці України (2013)
Гунявий О. А. - Інтеграл Стілтьєса та формула підсумовування (2014)
Копач М. І. - Аналоги однопараметричного методу ітеративного агрегування для рівнянь з незнакосталими операторами, Шувар Б. А. (2014)
Кореновский А. А. - Асимптотические разложения исчезающих решений дифференциальных уравнений в одном особом случае (2014)
Чайченко С. О. - Приближение периодических функций в весовых пространствах Орлича (2014)
Drebotiy R. - Comparison of error indicators and refinement criteria fortmspace -thinmuskip.1667em hp-adaptationtmspace -thinmuskip.1667em algorithmtmspace -thinmuskip.1667em fortmspace -thinmuskip.1667em finitetmspace -thinmuskip.1667em elementtmspace -thinmuskip.1667em method, Shynkarenko H. (2014)
Kichmarenko O. D. - Averaging scheme for controlled systems with maximum of control function, Sapozhnikova K. Yu. (2014)
Shchogolev S. - On a one class of the solutions of the nonlinear first-order differential equation with oscillating coefficients (2014)
Vityuk A. N. - Boundary-value problem for differential equation with mixed Riemann-Liouville derivative of fractional order, Mykhailenko A. V. (2014)
Рачинская А. Л. - Быстрое вращение динамически несимметричного спутника в гравитационном поле (2014)
Чекурин В. Ф. - Вариационный метод однородных решений для осесимметричных задач теории упругости, Постолаки Л. И. (2014)
Шацький І. П. - Закриття тріщини, сполученої зі щілиною, в пластині за згину з розтягом - стиском (2014)
Содержание (2013)
Тринадцатый (2013)
Задорожный Г. В. - Хозяйствование как процесс ответственной объективизации глубинного ценностно-знаниевого первоначала человека, Колинько О. Г. (2013)
Вовканич С. Й. - Міжпоколінєві трансфери в структурах духовно-інформаційної мобільності людини і нації, Риндзак О. Т. (2013)
Левчук В. Г. - Феномен экономических стереотипов: основные подходы к анализу (2013)
Пугач Б. Я. - Владимир Иванович Вернадский и современная наука, Пугач Н. Б. (2013)
Задорожный Г. В. - Духовно-устойчиво-ноосферное развитие как смысло-понимательно-человечное хозяйственное спасение человека, Олефир В. Н. (2013)
Ким М. Н. - Возможен ли переход биосферы в ноосферу? (2013)
Колот А. М. - Соціальне партнерство як інструмент формування консолідованої соціальної відповідальності: теоретичні засади, Павловська О. В. (2013)
Дейч М. Є. - Соціальна відповідальність: теоретико-методологічні основи змістовного визначення (2013)
Носова О. В. - Глобализация, модернизация и капитализация в условиях посткризисного развития (2013)
Кетова Н. П. - Гуманизация экономики Северного Кавказа - вектор устойчивого развития региона, Овчинников В. Н. (2013)
Орлов П. А. - Научно-методический подход к оцениванию экономического эффекта от экспорта энергосберегающих машин и оборудования с учетом повышения точности определения затрат на их производство и сбыт, Орлова А. Ю. (2013)
"Круглый стол": "Учение В. И. Вернадского о ноосфере и современное хозяйство" (2013)
Задорожный Г. В. - Философско-историческая парадигма динамического развития науки (2013)
Матвієнко В. - Політичний режим парламентарних монархій Західної Європи, Черінько І. (2012)
Коппель О. - Простір і час в цивілізаційній динаміці України, Пархомчук О. (2012)
Головченко В. - Україна – держава-співзасновник ООН: міфи й історичні реалії (2012)
Константинов В. - Еволюція наукових підходів до дослідження феномену регіоналізму в міжнародних відносинах (2012)
Кривонос Р. - Міжнародна співпраця як об'єкт наукового дослідження (2012)
Капітоненко М. - Динаміка міжнародних систем: перерозподіл силових ресурсів (2012)
Кост І. - Державна інформаційна політика у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (2012)
Шнирков О. - Пріоритети зон вільної торгівлі України (2012)
Філіпенко А. - Міжнародна політична економія – становлення парадигми (2012)
Рогач О. - Світова фінансова криза: хронологія розгортання та реакція урядів країн (2012)
Заблоцька Р. - Проблеми формування комунітарного страхового ринку ЄС, Михайлов Р. (2012)
Мазуренко В. - Системні детермінанти та етапи розгортання світових фінансових криз (2012)
Негода А. - Світовий досвід розвитку проектного фінансування (2012)
Поліщук Л. - Нова стратегія розвитку ЄС в умовах економічної нестабільності (2012)
Морозов В. - Регулювання електронної торгівлі у ФРН (2012)
Безнощенко М. - Наслідки введення в Україні податку на доходи фізичних осіб від депозитів (2012)
Резнікова Н. - Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки, Відякіна М. (2012)
Приятельчук О. - Державне регулювання розвитку трудового потенціалу України (2012)
Рилач Н. - Використання критеріїв конвергенції для наближення стандартів сфери науки і технологій України до ЄС (2012)
Стаканов Р. - Оптимізація державного регулювання української трудової еміграції в контексті макроекономічного розвитку (2012)
Хмара М. - Роль високотехнологічних кластерів у становленні інноваційної конкурентоспроможності України (2012)
Глухова Д. - Сучасний стан науково – інноваційної сфери України (2012)
Балюк Т. - Податкові ризики внутрішньокорпоративного перерозподілу прибутків в транснаціональних корпораціях (2012)
Мазуренко В. - Таргетування інфляції як оптимальний інструмент грошово-кредитної політики в контексті теорії раціональних сподівань, Шаповал С. (2012)
Бірюков О. - Правові норми у сфері транскордонних банкрутств в міжнародних договорах (2012)
Шпакович О. - Особливості концепцій європейської інтеграції (2012)
Капіца Ю. - Розвиток авторського права і суміжних прав в Європейському Союзі (2012)
Святун О. - Консульський захист громадян Європейського Союзу в третіх країнах (2012)
Льовін А. - Відповідальність за правомірну діяльність в європейському міжнародному праві, Чорнобай Д. (2012)
Блеч Г. О. - Використання бесіди у процесі ознайомлення з навколишнім дошкільників з розумовою відсталістю (2012)
Бугера Ю. Ю. - Теоретичні основи використання критеріїв сформованості уваги у навчальному процесі молодших школярів з розумовою відсталістю (2012)
Винникова Е. А. - К вопросу о модификации дидактических игр для работы с дошкольниками с тяжёлыми множественными нарушениями развития, Пчёлка К. А. (2012)
Винников Е. А. - Диагностика предметной деятельности у младших дошкольников с тяжёлыми множественными нарушениями развития, Романькова М. А. (2012)
Воробьева Г. Е. - Роль применения технологий личностно-ориентированного обучения как здоровьесберегающие направление в условиях инклюзивного образования (2012)
Гаврилов О. В. - До питання про розумову відсталість як психолого-педагогічну проблему (2012)
Гіренко Н. А. - Формування професійних навичок в учнів старших класів на уроках трудового навчання у допоміжній школи (2012)
Гладуш В. А. - До питання періодизації розвитку післядипломної освіти дефектологів в Україні(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2012)
Гладченко І. В. - Інноваційні підходи до удосконалення змісту фізичного виховання та основ здоров’я дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (2012)
Гноєвська О. Ю. - Професійна компетентність вчителяінклюзивного навчання як соціально-педагогічна проблема (2012)
Гриханов В. П. - Формирование у студентов профессиональных компетенций в процессе преподавания предметной методики обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью (2012)
Годовникова Л. В. - Современные требования к подготовке будущих специалистов общеобразовательных учреждений к инклюзивному образованию детей (2012)
Єжова Т. Є. - Реалізація права дітей з особливостями психофізичного розвитку на охорону здоров’я: педагогічний аспект (2012)
Ільченко А. М. - Ідеї раннього розвитку дітей з особливими потребамив педагогічній технології М. Монтессорі (2012)
Кирилюк Л. А. - Характеристика розвитку сенсорно-перцептивної сфери у дошкільників з розумовою відсталістю (2012)
Коган О. В. - Аналіз проблематики формування здорового способу життя в учнів допоміжної школи (2012)
Козак А. В. - Дослідження рівня прояву дійового компоненту моральної вихованості у розумово відсталих дошкільників (2012)
Константинів О. В. - Становлення теоретичних основ трудового навчання розумово відсталих учнів в умовах допоміжної школи (40-і роки ХХ ст.). (2012)
Кравець Н. П. - Евристичний метод на уроках літературного читання у роботі з розумово відсталими учнями (2012)
Левицький В. Е. - До питання організації професійно-орієнтаційної роботи з учнями старших класів з порушеним інтелектом (2012)
Ляшенко О. М. - Періоди та особливості працездатності учнів допоміжної школи у процесі підготовки домашніх завдань, Ляшенко О. О. (2012)
Максимовська В. М. - Пренатальне та постнатальне діагностування синдрому Дауна (2012)
Миронова С. П. - Формування соціальної компетентості учнів з вадами інтелекту як основна мета спеціальної школи (2012)
Мовкебаева З. А. - Инклюзивное образование в Республике Казахстан (2012)
Науменко Д. Е. - Особливості шкільної тривожності у дітей з затримкою психічного розвитку церебро-органічного та соматогенного походження (2012)
Николаева Е. А. - Учёт латеральной организациипри обучении младших школьниковс особыми образовательными потребностями (2012)
Одинченко Л. К. - Робочий зошит як компонент навчально-методичного комплексу вивчення географії у допоміжній школі (2012)
Пахомова Т. Г. - Рівні інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки (2012)
Полуляшенко М. С. - Використання психопатологічного підходу у роботі з дітьми із вадами розвитку в діяльності А.І.Селецького (2012)
Сіліна Н. А. - Педагогічна інтеграція розумової та естетичної діяльності як актуальна проблема сучасної корекційної психопедагогіки (2012)
Співак Л. А. - Вміння вести фенологічні спостереження як один із засобів екологічного виховання учнів спеціальної школи, Співак Я. О. (2012)
Тарасенко Н. В. - Формування комунікативних здібностей як засобу соціальної адаптації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку на матеріалі уроків рідної мови, Данільченко Є. В. (2012)
Татьянчикова І. В. - Особливості соціалізації дітей з вадами інтелектуального розвитку на етапі адаптації в спеціальному навчальному закладі (2012)
Товстоган В. С. - Оцінка сформованості ціннісних орієнтацій як складової компетентності учнів допоміжної школи (2012)
Хохліна О. П. - Категорія свідомості: суть та використання у педагогічному процесі спеціального освітнього закладу (2012)
Цикурова-Беседіна А. В. - До проблеми розвитку морально-естетичних почуттів розумово відсталих учнів (2012)
Чеботарьова О. В. - Розвиток пізнавальної діяльності дошкільників із розумовою відсталістю засобом конструювання (2012)
Якубель Г. И. - Олимпиада по педагогике как средство профессионально-творческого развития будущих учителей-дефектологов, Радыгина В. В. (2012)
Богуцька Т. О. - Гетерогенність етіології аутизму (2012)
Гайдукевич С. Е. - Научно-теоретические основы формирования социально-бытовой компетентности младших школьников с нарушениями зрения, Гаманович В. Э. (2012)
Дітковська Л. А. - Критерії, показники і рівні готовності підлітків із дитячим церебральним паралічем до використання інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Barclay D. A. - An ecological approach to spirituality and mental health among deaf and hard of hearing people, Dombo E. A., Kobel I. H. (2012)
Кобель І. Г. - Навчання та соціалізація глухих в США: від епохи колонізації до епохи інклюзії анотація (2012)
Ковалец И. В. - Педагогическое сопровождение ребёнка с аутистическими нарушениями в образовательном процессе (2012)
Кульбіда С. - Формування жестомовної комунікативної компетенції в контексті соціокультурного підходу (2012)
Лузик М. В. - Современные проблемы формирования жизненно-важных компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья (2012)
Мілевська О. П. - Динаміка розуміння текстів молодшими школярами із затримкою психічного розвитку в умовах застосування спеціальних методичних прийомів (2012)
Миненкова И. Н. - Программа коррекционно-развивающей работы при тяжёлых и осложнённых формах аутизма (2012)
Подгаєцький А. В. - Адаптивна фізична культура(АФК) в системі навчання та виховання дітей з вадами зору в період з 1945 по 1967 роки (2012)
Синьова Є. П. - Методичні особливості досліджень у тифлопсихології (2012)
Скрипник Т. В. - Індивідуальна навчальна програма для дітей з аутизмом в контексті інклюзивного навчання, Скрипник Д. В. (2012)
Федоренко С. В. - Суспільне становище сліпих у середні віки в Київській Русі (2012)
Шульженко Д. І. - Професійна готовность студентів до корекційної роботи з аутичними дітьми (2012)
Копійка В. - Процес європейської інтеграції України як індикатор спроможності трансформаційної сили Європейського Союзу, Хилько О. (2013)
Дорошко М. - Утвердження міжнародної правосуб'єктності УСРР у 1919-1922 рр (2013)
Матвієнко В. - Територіальне оформлення УСРР в складі СРСР у міжвоєнний період (2013)
Мінгазутдінов І. - Сепаратизм Південного Тіролю у контексті міжетнічних проблем в Європі (2013)
Головченко В. - Вихід Західноукраїнської Народної Республіки на міжнародну арену: здобутки й прорахунки (2013)
Дорошко М. - Конфліктогенність у міждержавних відносинах Судану і Південного Судану, Черкас Б. (2013)
Сербіна Н. - Динаміка розвитку цивілізацій в умовах глобалізації (2013)
Рогач О. - Пошук шляхів реформування світової фінансової архітектури (2013)
Мазуренко В. - Особливості інформаційної взаємодії між країнами в умовах формування економіки знань (2013)
Резнікова Н. - Економічні бульбашки як сутнісна ознака нестабільності світового господарства, Відякіна М. (2013)
Стаканов Р. - Інвестиційна роль грошових переказів в країнах, що розвиваються: теорія і практика (2013)
Хмара М. - Кластерний підхід у стратегії інноваційного розвитку зарубіжних країн (2013)
Корнєєва Ю. - Вплив гнучкого валютного режиму на ефективність монетарного трансмісійного механізму у Польщі в умовах кризи (2013)
Бірюков О. - Банкрутство фізичних осіб: розробка міжнародних стандартів (2013)
Забара І. - Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання обміну інформацією (2013)
Медведєва М. - Особливості створення та застосування міжнародно-правових звичаєвих та договірних норм у галузі охорони навколишнього середовища (2013)
Ржевська В. - Міжнародно-правовий аспект союзів у сфері безпеки у народів Стародавнього Сходу (2013)
Дорошко М. - Відносини Демократичної Республіки Конго з Руандою в контексті регіональної безпеки в Екваторіальній Африці, Черкас Б. (2013)
Головченко В. - Дипломатичні обставини договірного оформлення українсько-польського кордону (2013)
Дзюба П. - Іноземні портфельні інвестиції США: формування національної інвестиційної моделі (2013)
Морозов В. - Регулювання фінансово-банківського сектору у ФРН (2013)
Чугаєв О. - Економічна сила як міра впливовості країни у світовій економіці (2013)
Забара І. - Інститут відповідальності суб'єктів міжнародного права за інформаційні міжнародно-протиправні діяння (2013)
Святун І. - Діалоги з прав людини як інструмент зовнішньої політики Європейського Союзу (2013)
Смирнова К. - Джерела антимонопольного права Європейського Союзу (2013)
Білоцький С. - Засади міжнародно-правового регулювання енергоефективності в практиці міжнародних організацій (2013)
Алтухова Т. А. - Формирование навыков построения научного дискурса у студентов в процессе обучения по программе магистерской подготовки "Логопедия", Российская Е. Н. (2013)
Білоус Т. О. - До питання про особливості проведення занять ритмікою у спеціальній школі-інтернаті, Білоус О. М. (2013)
Борціх А. І. - Періодизація процесу розвитку корекційної освіти на Поділлі, Гаврилов О. В. (2013)
Воробьева Г. Е. - Информационные технологии в работе с детьми с нарушениями психофизического развития с учетом здоровьясбережения в условиях инклюзивного образования (2013)
Годовникова Л. В. - Роль школьного психолога в организации психолого-педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья (2013)
Горбатюк С. М. - Роль медичного психолога у діагностичих, психокорекційних та реабілітаційних заходах (2013)
Кравчук Л. С. - Мотиваційний компонент – складова фізичного самовдосконалення студентів інтегрованого середовища (2013)
Кульбіда С. В. - Джерельна база терміну "двомовність" (теоретичний аспект) (2013)
Мамонько О. В. - Структура и содержание контрольно-диагностического модуля электронных учебно-методических комплексов, направленных на подготовку дефектологов, Гаманович В. Э. (2013)
Нечипоренко В. В. - Теоретичні та практичні засади впровадження системи управлінського моніторингу в навчально-реабілітаційному центрі (2013)
Пріданнікова О. М. - Особливості соціалізації підлітків, які мають функціональні обмеження (2013)
Федоренко С. В. - Становлення та розвиток української тифлопсихології (2013)
Валявко С. М. - Феноменология застенчивости: краткий очерк, Емельянова А. А. (2013)
Гурський В. А. - Просвітницька діяльність М. Пирогова в Україні, Гурська Т. В. (2013)
Кучинська І. О. - Науково-педагогічний шлях Івана Огієнка (2013)
Мельник Л. П. - Насильство над дітьми як соціально-педагогічна проблема (2013)
Палюх Марек - Потреба інспірації творчої активності дітей як важливий елемент освітнього процесу (2013)
Опалюк О. М. - Особливості впровадження художніх технік в прикладні методики соціальної роботи, Опалюк Т. Л. (2013)
Опалюк Т. Л. - Проблемні питання професійної підготовки вчителя в умовах університетської освіти (2013)
Сербалюк Ю. В - Історичний досвід регулювання соціальної опіки дітей-сиріт та бездоглядних дітей в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Хлєстова С. С. - Організація соціально-виховної роботи в системі вищих медичних навчальних закладів (2013)
Базима Н. В. - Мовленнєва активність як елемент формування активної взаємодії зі світом у дітей з аутистичними порушеннями (2013)
Башкирова И. Л. - Воспитание детей в семьях незрячих родителей (2013)
Глазунова С. С. - Методика інтеграції дітей після кохлеарної імплантації у мовне середовище однолітків (2013)
Золотарьова Т. В. - Динаміка рівнів утворення дисипативних функціональних структур у молодших школярів з ДЦП (2013)
Кукса Н. В. - Організаційно-методичне забезпечення занять з формування графомоторних навичок у дітей з церебральним паралічем (2013)
Кульбіда С. В. - Використання жестової мови в освітньому процесі нечуючих на засадах гуманістичної педагогіки (2013)
Лісова Л. І. - Інноваційні та корекційні технології розв’язування арифметичних задач, що вивчаються в молодшій школі (2013)
Літвінова О. В. - Особливості процесу діагностики дітей з аутизмом (2013)
Рибченко Л. К. - Тенденції вирішення проблем аутизму (2013)
Светлакова О. Ю. - Особенности организации педагогического процесса в условиях интегрированного обучения и воспитания (2013)
Федоренко О. Ф. - До питання інклюзивного навчання дітей з порушеннями слуху (2013)
Цырулик Н. С. - Предметно-практическая деятельность как условие формирования представлений о числе в учащихся с трудностями в обучении (2013)
Чопік О. В. - Дослідження педагогічного впливу на формування колективу учнів інклюзивного класу (2013)
Шевченко В. М. - Умови ефективної реабілітації дітей з кохлеарними імплантами (2013)
Шульженко Д. І. - Емпіричне дослідження особливостей емоційної регуляції у дітей з затримкою психічного розвитку (2013)
Гавриленко І. - Концепції та моделі здійснення культурної дипломатії (2014)
Головченко В. - Україна і тенденції розвитку міжнародної обстановки (2014)
Зайцева М. - Концепт міжнародної безпеки у стратегії країн БРІКС (2014)
Головченко В. - Подвійна анексія Криму Росією: ретроспективний аналіз, Матвієнко В. (2014)
Панченко Ж. - Концепт репутації у сучасних міжнародних відносинах: особливості становлення (2014)
Скороход Ю. - Підходи до врегулювання Ліванського конфлікту (1975–1990): історіографічний аспект (2014)
Вергун В. - Адаптація міжнародного механізму державної підтримки розвитку інноваційних кластерів в Україні, Ступницький О. (2014)
Приятельчук О. - Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародній арені методами економічної дипломатії (2014)
Сніжко О. - Структура доларизації у контексті глобалізації, Зикова О. (2014)
Стаканов Р. - Перспективи інтеграції регіонального ринку праці АСЕАН (2014)
Шнирков О. - Економічна асоціація України з ЄС та угоди з іншими країнами (2014)
Яншина А. - Міждержавна співпраця у сфері сталого розвитку в Азійському і Тихоокеанському регіоні (2014)
Шапран О. - Чинники сталого розвитку світового ринку нафтопродуктів (2014)
Білоцький С. - Формування екологічного погляду на енергетику в рамках міжнародного права (2014)
Власюк В. - Деякі основи "обов'язку захистити" в міжнародному праві (2014)
Забара І. - Правове регулювання обміну інформацією в діяльності міжнародних організацій системи ООН (2014)
Козачук Н. - Антимонопольне право як засіб протидії зловживанню правами на патенти, що необхідні функціонування недержавних стандартів (2014)
Криволапов Б. - Сучасний погляд на концепцію "міжнародного приватного валютного права" (2014)
Смирнова К. - Поняття "угоди", "рішення асоціацій" та "узгодженої практики" в правозастосовній практиці Євросоюзу (2014)
Терехова Т. - Міжнародно-правове забезпечення принципів діяльності засобів масової інформації в Європі (2014)
Гаврилюк М. Н. - Самарський Сергій Левкович (1915-1998) – до сторіччя від дня народження, Митяй І. С., Стригунов В. І. (2015)
Андрієнко О. Д. - Сучасні тенденції впорядкування системи роду Aamelanchier Medik, Опалко О. А., Опалко А. І. (2015)
Білоножко В. Я. - Оцінка підходів до управління агроекосистемами і фітосанітарним станом посівів з метою збереження біорізноманіття в агроландшафтах, Дерій С. І., Полторецький С. П., Полторецька Н. М. (2015)
Боєчко Ф. Ф. - Стан гуморального імунітету за умов додаткової вітамінізації, Боєчко Л. О., Єремеєва Н. Ф., Шмиголь І. В. (2015)
Васенко А. Г. - Анализ изменчивости структурных и функциональных показателей фитопланктона низовий Дуная и его дельты в пределах Украины, Верниченко А. А., Верниченко-Цветков Д. Ю., Лунгу М. Л., Миланич А. Ю., Пристинская А. С. (2015)
Гаврилюк М. Н. - Видовий склад та чисельність соколоподібних в агроландшафтах Середнього Придніпров’я в зимові періоди 2011-2014 рр., Ілюха О. В., Борисенко М. М. (2015)
Ганаба Д. В. - Пилове навантаження на деревні насадження міста Хмельницького (2015)
Грицай Н. Б. - Дендрофлора рівненського парку культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка (2015)
Киричук Г. Є. - Особливості вуглеводного обміну в організмі Lymnaea stagnalis за дії трематодної інвазії (2015)
Коробейнікова Л. Г. - Вікові особливості психофізіологічного стану у елітних спортсменів, Заповітряна О. Б., Мищенко В. С. (2015)
Рубановська Н. В. - Дослідження роду Allium на території Західного Поділля, Любінська Л. Г. (2015)
Сагайдак Г. Д. - Електрична активність головного мозку людини під час тестування математичного інтелекту за субтестом "арифметичні задачі" тесту структури інтелекту Амтхауера, Філімонова Н. Б., Зима І. Г. (2015)
Смаглюк О. Ю. - Флористична класифікація мезофільних широколистяних лісів союзу Carpinion betuli Issl. 1931 em Oberd. 1953 у басейні нижньої течії річки Сули, Соломаха В. А. (2015)
Соколенко В. Л. - Вплив факторів стресової природи на показники імунної системи, Соколенко С. В. (2015)
Спрягайло О. В. - Раритети культивованої дендрофлори Середнього Подніпров’я (2015)
Трохимчук І. М. - Лісорозведення на радіаційно забрудненій території (2015)
Устименко П. М. - Лісова раритетна ценорізноманітність України: національний аспект охорони, Дубина Д. В. (2015)
Чекман М. В. - Історичні аспекти дослідження роду Phalacroloma cass. (Asteraceae) (2015)
Стригунов В. І. - Орнітофауна рослинних угрупувань Великобурімського лісництва, Смаглюк О. Ю. (2015)
Матвєєва М. П. - Психологічний діагноз та його структура, Коваль Н. І. (2013)
Миронова С. П. - Погляди педагогів спеціальних закладів на проблеми інклюзивної освіти, Буйняк М. Г. (2013)
Михальський А. В. - Основи медичної деонтології при психофізичних порушеннях у дітей, Михальська Ю. А. (2013)
Овчарук Т. Є. - Теоретико-правові основи забезпечення підтримки молоді з особливими потребами в Україні (2013)
Омельянович І. М. - Внесок Галини Миколаївни Мерсіянової у розвиток української корекційної педагогіки (2013)
Опалюк Т. Л. - Сучасні проблеми розвитку професійної педагогічної освіти (2013)
Палюх М. - Завдання та можливості соціальної роботи у боротьбі з проблемами соціальної патології (2013)
Полулященко Ю. М. - Специфіка підготовки фахівців з адаптивної фізичної культури до роботи зі студентами-інвалідами, Глоба О. П. (2013)
Пріданнікова О. М. - Стимулювання підлітків до самоорганізації (2013)
Сарнацький С. В. - Деякі зауваження щодо концептуальних підходів до проблеми норма/патологія, Білецький О. А. (2013)
Сасіна І. О. - Психолого-педагогічна готовність педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання, Ярич О. Я. (2013)
Співак В. І. - Особливості консультування підлітків з вадами особистісного розвитку (2013)
Співак Я. О. - Екологічна освіта та екологічне виховання як психолого-педагогічна проблема (2013)
Стельмах С. С. - Попередження та подолання насильства в загальноосвітніх закладах: зарубіжний досвід, Ясінський В. П. (2013)
Федоренко О. Ф. - До питання про впровадження інклюзивного навчання учнів з особливостями психофізичного розвитку: теоретико-методологічні засади (2013)
Ханзерук Л. О. - Науково-практичний досвід М.В.Рождественської в аспекті історико-педагогічного аналізу проблеми навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в Україні, Карпенко О. В. (2013)
Шульженко Д. І. - Емоційна стабільність як чинник фахової готовності студентів-спеціальних психологів, Шульженко О. Є. (2013)
Щербина В. Б. - Психологічна корекція відхилень у поведінці особистості (2013)
Ясінко Н. І. - Особливості соціально-педагогічної роботи з учнями з особливими освітніми потребами, в умовах загальноосвітніх закладів (2013)
Беляк О. А. - Организация педагогической коррекции нарушений речевого развития у детей раннего возраста (2013)
Бєлова О. Б. - Психолого-педагогічні умови попередження агресії у молодших школярів з ПМР (2013)
Боброва Е. П. - Образовательная интеграция как условие формирования речекоммуникативных умений у дошкольников (2013)
Гаврилова Н. С. - Методика постановки звука -и- (2013)
Галущенко В. І. - Використання комплексно-інноваційних заходів корекції дизартрічних розладів у дітей старшого дошкільного віку (2013)
Голуб Н. М. - Використання текстів-діалогів при корекції недоліків читання у молодших школярів з порушеннями психо-мовленнєвого розвитку (2013)
Гриненко О. М. - Використання прийому поморфемного письма та читання у процесі вивчення молодшими школярами з ТПМ розділу "Будова слова" (2013)
Дроздова Н. В. - К проблеме формирования вопросительных высказываний у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, Вепрева А. В. (2013)
Душка А. Л. - Проблеми корекції недоліків розвитку у дітей із загальним недорозвитком мовлення в умовах дошкільної спеціальної освітньої установи (2013)
Журавльова Л. С. - Методичні аспекти подолання заїкання в практиці корекційної педагогіки (2013)
Камінська Ю. В. - Подолання темпо-ритмічних порушень у дітей дошкільного віку: аналіз проблеми (2013)
Карачевцева И. Н. - Профилактика "бездумного" чтения у старших дошкольников с нарушением речи (2013)
Кижло И. В. - Психолого-педагогические аспекты формирования темпо-ритмической стороны речи у учащихся с тяжелыми нарушениями речисредствами логопедической ритмики (2013)
Козинець О. В. - До історії вивчення проблеми заїкання: період античності (2013)
Кондукова С. В. - Роль игры в воспитательном процессе дошкольников с ОНР (2013)
Конопляста С. Ю. - Сучасні дослідження комплексної діагностики та корекції психомовленєвого розвитку осіб із вродженою піднебінною патологією (2013)
Лактюшина Т. Л. - Логопедична робота з розвитку фонаційного дихання у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення, Логвинова Л. Л., Попова О. М. (2013)
Лисенко О. В. - Окремі аспекти застосування піскової терапії як засобу логопедичного впливу у роботі з молодшими школярами (2013)
Лісова Л. І. - До питання про порівняльний аналіз процесу розв’язання арифметичних задач різними категоріями молодших школярів та причини, що їх обумовлюють (2013)
Медведєва М. А. - Теоретичні засади проблеми навчання письму учнів 2-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Мороз Л. В. - Динаміка стану артикуляційної та мімічної моторики у дошкільників зі стертою формою дизартрії протягом корекційно-логопедичної роботи, Мимоход Я. В. (2013)
Науменко О. А. - Деятельностный подход в формировании количественных представлений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, Мельникова Ю. В. (2013)
Осадча Т. М. - Пcихологічний супровід дітей дошкільного віку з порушенням голосу органічного генезу в отоларингологічному відділенні (2013)
Притиковська С. Д. - Удосконалення корекційно-виховної роботи у дошкільному закладі компенсуючого типу засобами особистісно-орієнтованого навчання (2013)
Сильченко В. В. - Комунікативний розвиток дитини як першопочаткова ланка у шкільному навчанні (2013)
Тенцер Л. В. - До проблеми формування мовних понять у молодших шкоярів із порушеннями писемного мовлення в системі навчання початкового курсу української мови (2013)
Ткач О. М. - Методи дослідження семантичних полів слів (2013)
Федорович Л. О. - Врахування вікової динаміки розвитку мовлення у дітей раннього віку в підготовці майбутніх логопедів (2013)
Хабарова С. П. - Теоретический анализ проблемы формирования коммуникативных умений у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в условиях образовательной интеграции, Вахобжонова З. Б. (2013)
Хоменко С. О. - Проблема мовленнєвого розвитку дітей раннього віку в педагогічних системах минулого (2013)
Шеремет М. К. - Взаємодія і взаємозв’язок аналізаторних сиситем (2013)
Шереметьева Е. В. - Общение родителей с детьми третьего года жизни, имеющими отклонения речевого развития (2013)
Тищенко В. В. - Загальний недорозвиток мовлення: перспективи подальших досліджень (2013)
Зуєв К. О. - Особливості дії цукрознижувальної терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Паньків В. І., Юзвенко Т. Ю., Когут Д. Г., Гирявенко О. Я. (2015)
Горшунська М. Ю. - Програнулін у хворих на цукровий діабет 2-го типу без хронічної ниркової недостатності: асоціація з про-/антиатерогенними чинниками (2015)
Журавлева Л. В. - Ларнамин® — "препарат сопровождения" у больных с ожирением на этапе снижения массы тела, Моисеенко Т. А. (2015)
Калініченко О. В. - Рівень оксиду азоту та активність його синтаз у тканині щитоподібної залози пацієнтів із хворобою Грейвса, Мишуніна Т. М., Тронько М. Д., Зурнаджи Л. Ю. (2015)
Semenyuk L. M. - Correction of vaginal microflora in women with hyperandrogenia and reproductive losses at pregravid stage (2015)
Горбенко Н. І. - Вплив тауринвмісного препарату Кратал на оксидантний статус мітохондрій серця щурів із метаболічним синдромом, Звягіна Т. С., Боріков О. Ю., Шаламай А. С. (2015)
Кошевая Н. П. - Инновационные технологии в лечении беременных, больных сахарным диабетом. Ведение беременных на помповой инсулинотерапии (клинический случай), Малашонок В. Б., Кошевой Ю. Б. (2015)
Кваченюк А. М. - Адренокортикальний рак: особливості діагностики та лікування (огляд літератури та власні дослідження), Супрун І. С., Негрієнко К. В., Кваченюк Д. А. (2015)
Рыбаков С. И. - Об истории паращитовидных желез и паратиреоидной хирургии (сообщение 2) (2015)
Пастер И. П. - Клинические исследования по применению трансплантации островков Лангерганса для лечения пациентов с сахарным диабетом 1-го типа (2015)
Актуальні питання захворювань щитоподібної залози та іншої ендокринної патології (2015)
Міжнародна виставка "Охорона здоров’я 2015": платформа, що об’єднує спеціалістів галузі (2015)
Ювілеї (2015)
Анонси (2015)
Лашкул Д. А. - Взаємозв’язки між ступенем важкості мітральної регургітації та функціональним станом нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу (2015)
Василенко В. А. - Вплив спіронолактону на трансмітральний діастолічний кровоплин і перебіг хронічної серцевої недостатностізі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (2015)
Бідзіля П. П. - Вікові зміни структурних показників серця та ремоделювання міокарда при хронічній серцевій недостатності у жінок із надлишковою масою тіла та ожирінням (2015)
Кисельов С. М. - Особливості вегетативної регуляції роботи серця та добового профілю артеріального тиску у хворих на гострий інфаркт міокарда, що ускладнений аневризмою лівого шлуночка (2015)
Михайловская Н. С. - Взаимосвязь тревожно-депрессивных расстройств с течением ишемической болезни сердца, коморбидной с метаболическим синдромом, Литвиненко В. А., Мельник А. И. (2015)
Макуріна Г. І. - Гендерні особливості епідеміології та клініки псоріазу з супутньою артеріальною гіпертензією, Федотов В. П., Візір В. А. (2015)
Недельская Е. В. - Саногенетические эффекты упражнений на велотренажёре у подростков с первичной артериальной гипертензией по данным лонгитюдного исследования (2015)
Чернєв О. В. - Зміни у плазмі крові професійних футболістів під час тривалої тренувально-змагальної дiяльностi (2015)
Тугушев А. С. - Коррекция системы гемостаза у больных циррозом печени, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Черковская О. С., Рязанова Е. Д. (2015)
Головко Н. Г. - Опыт диагностики и хирургического лечения псевдокист поджелудочной железы, Гайдаржи Е. И., Децык Д. А., Грушка В. А., Охрименко Г. И., Подлужный А. А., Гавриленко Т. С., Зубрик И. В. (2015)
Туманский В. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика гепатоцеллюлярного, холангиоцеллюлярного рака и метастазов в печень рака поджелудочной железы в пункционных трепанобиоптатах печени, Зубко М. Д. (2015)
Тертишний С. І. - Морфологічні та гістохімічні зміни у стовбурі головного мозку при експериментальних гематомах півкульової локалізації (2015)
Авраменко Н. В. - Вплив стану експресії ядерних рецепторів статевих стероїдних гормонів в ендометрії на репродуктивну функцію жінки, Кабаченко О. В., Максименко В. Г., Барковський Д. Є. (2015)
Кузнєцова Л. П. - Особливості ведення хворих із коморбідною патологією у клініці внутрішніх хвороб, Богослав Т. В., Решетілов Ю. І., Бондар М. В. (2015)
Сиволап В. В. - Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура. Клінічний випадок, Новіков Є. В., Онішко О. Г. (2015)
Базилевич А. Я. - Аналіз призначення лікарями-терапевтами гіпотензивних препаратів на амбулаторно-поліклінічному етапі (2015)
Михалюк Є. Л. - Особливості наукових досліджень у спортивній медицині на сучасному етапі (2015)
Макарова М. А. - Особенности лапароскопических оперативных вмешательств у детей (2015)
Ivanchenko D. G. - Synthesis, physical-chemical and biological properties of 1.8-disubstituted of theobromine. V. 8-Benzylidenhydrazino-1-p-methylbenzyltheobromines (2015)
Salionov V. A. - Mass-spectrometric fragmentation of sodium 2-(4-methyl-5-(thiophene-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetate, Varynskyi B. A., Parchenko V. V. (2015)
Мосейко Ю. В. - Дослідження впливу вмісту оксиду магнію у доменному шлаку на видалення сірки з чавуну, Куріс Ю. В., Воденнікова О. С., Беспалов Р. І., Гаврилко Ю. С. (2015)
Харченко А. В. - Термодинамика и кинетика процесса вторичного электротермического легирования и рафинирования металла, Кириченко А. Г., Белоконь Ю. А. Сковородко Е. Ю. (2015)
Трегубенко Г. Н. - Исследование влияние добавок титана и азота на структуру и жаропрочность хромистых ферритных сталей (2015)
Харченко А. В. - Оптимизация процесса раскисления стали с применением аппаратно-программного комплекса "Мастер" (2015)
Хрєстін Р. М. - Розробка структури математичної моделі дугової сталеплавильної печі, Алексієвський Д.Г. (2015)
Петрищев А. С. - Дослідження впливу температури теплової обробки та складу шихти на щільність металізованого матеріалу, що містить ванадій (2015)
Лупінос С. М - Щодо можливості забезпечення виробництва магнію сировиною вітчизняних родовищ, Венцев С. Д., Проценко В. М., Косенко В. М., Криворучко М. П. (2015)
Павленко Є. В. - Сучасні методи одержання мідного порошку, що містить нанофракції, Єгоров С. Г. (2015)
Янко Т. Б. - Технология производства и рафинирования циркония, Карпенко А. В. (2015)
Колобов Г. А. - Рафинирование вольфрама и молибдена, Печерица К. А., Карпенко А. В., Мосейко Ю. В., Очинский В. Н. (2015)
Брускова Д.-М. Я. - Нанопорошки на основі вольфраму: хіміко-металургійний метод одержання та фізико-хімічні властивості, Косенко Л. А., Габ А. І., Шаповал В. В., Кущевська Н. Ф., Малишев В. В., Хионг Л.Т.М. (2015)
Подыман А. С. - Повышение жаростойкости вольфрама силицированием и борированием, Шахнин Д. Б., Брускова Д.-М. Я., Малышев В. В., Габ А. И., Шахнин Д. Б., Шустер Дж. (2015)
Лупінос С. М. - Застосування методу розділених реагентів для дослідження гетерогенних процесів у металургії, Прутцьков Д. В., Червоний І. Ф., Кириченко О. Г., Листопад Д. О. (2015)
Голев Е. А. - Влияние отвода парогазовой смеси из камеры выращивания монокристаллов кремния на надежность графитовой оснастки, Червоный И. Ф. (2015)
Немчинова Н. В. - Изучение примесного состава кремния металлургических марок, Критская Т. В., Колобов Г. А. (2015)
Ревун М. П. - Дослідження особливостей стадійного режиму опалювання полуменевих термічних печей камерного типу, Зінченко В. Ю., Іванов В. І., Чепрасов О. І. (2015)
Михайловський М. В. - Моделювання високотемпературного розігрівання сталерозливних ковшів, Бейцун С. В., Дьомін С. І., Іов А. А. (2015)
Зінченко В. Ю. - До оптимізації температурних режимів під час форсування теплової роботи нагрівальних камерних печей, Пазюк Ю. М., Овчиннікова І. А. (2015)
Николаенко А. Н. - Подсистема поддержки принятия решений для АСУТП агломерации, Базанов И. В. (2015)
Довгаль В. В. - Многокритериальная оценка эффективности систем автоматизации металлургических предприятий (2015)
Єрьомін О. О. - Покращення умов праці у металургії за рахунок раціонального освітлення, Радченко Ю. М., Біла О. В., Тарасов В. К., Заболотний С. В., Дозоров В. О. (2015)
Рижков В. Г. - Використання "дерева подій" для аналізу травматизму та аварій на металургійних підприємствах, Кожемякін Г. Б., Манідіна Є. А. (2015)
Ніколаєв В. О. - Про реконструкцію широкоштабових станів (2015)
Усенко Ю. І. - До нанесення шорсткості на поверхні сталевої холоднокатаної штаби, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Тарасов В. К. (2015)
Богуслаєв В. О. - Історичні аспекти та перспективи використання ливарних магнієвих сплавів для імплантатів у медицині, Тодуров Б. М., Чорний В. М., Цивірко Е. І., Шаломєєв В. А., Зеленюк Ю. О. (2015)
Швець Є. Я. - Входження атомів домішки бору в електрично неактивному стані до монокристалу кремнію, Головко В. В. (2015)
Авторський покажчик (2015)
Вимоги до статей, що подають до редакції збірника (2015)
Banti R. - Thatcher's government immigration policy as an example of national priorities maintenance in view of European Union (2015)
Киридон А. М. - Європейська ідентичність: структурування смислового простору (2015)
Lakishyk D. - The key factors of european caution towards american interventionism (2015)
Мартинов А. Ю. - "Пан’Європа" Ріхарда Куденхова-Калергі та започаткування процесу європейської інтеграції (2015)
Сафар'янс Є. В. - Австрія у складі Європейського Союзу (2015)
Сипко Б. В. - "Європа європейська” у візії Шарля де Голля (за матеріалами фонограм офіційних виступів) (2015)
Толстов С. В. - Процеси розширення ЄС в історичній ретроспективі (2015)
Ціватий В. - Інституціональний і політико-дипломатичний досвід європейської інтеграції Естонії (1991 – 2015 рр.) (2015)
Городня Н. Д. - Переговори держав Антанти з Українською Народною Республікою в кінці 1917 – на початку 1918 рр. (2015)
Золотарьова Я. І. - Участь США у дискусії щодо прав людини у форматі НБСЄ (1975 – 1985 рр.) (2015)
Кошєлев А. О. - Легітимізація суб’єктивності історика у європейській та американській постмодерній теорії історичних досліджень (2015)
Купчик О. Р. - Демократичні держави й радянські республіки "постімперського простору" у налагодженні офіційних відносин з УСРР (1919 – 1923 рр.) (2015)
Машевський О. П. - Американсько-британська військово-морська співпраця в період Першої світової війни, Черняєв В. С. (2015)
Татарко І. І. - Болгарські села Ізмаїльської області УРСР в період колективізації (друга половина 40 – 50-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Zariczniak L. - Violence and the UPA Woman: Experiences and Influences (2015)
Відомості про авторів (2015)
Балута В. - Умови формування андрагогічної компетентності майбутніх магістрів педагогічної освіти в процесі професійної підготовки (2015)
Бигар Г. - Особливості формування уявлень молодших школярів про психічну та духовну складові здоровʼя на уроках "Основи здоровʼя" (2015)
Білецька І. - Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення фахових дисциплін (2015)
Василюк А. - Особливості реформування освіти в умовах викликів ХХІ ст. (2015)
Воробйова А. - Соціальні механізми управління у старшій профільній школі: філологічне спрямування (2015)
Галишева А. - Характерні ознаки виховної роботи з учнівською молоддю за місцем проживання на півдні України у II половині XX століття (2015)
Галус О. - Аналіз підручників і посібників для підготовки філологів в університетах Франції, Абрамов О. (2015)
Гергуль С. - Організація та контроль самоосвітньої діяльності вчителя (на матеріалах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського) (2015)
Герніченко І. - Підходи до структурування навчального матеріалу технічних дисциплін (2015)
Гладкова В. - Професійне становлення викладача-початківця вищого навчального закладу, Лівшун О. (2015)
Денищик О. - Формування компетентностей гуманітарного спрямування у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі права (2015)
Долинський Є. - Структурний аналіз сформованості професійно-практичної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-компʼютерному середовищі (2015)
Дуброва С. - Особливості застосування інноваційних методів контролю у процесі професійної підготовки вчителів-філологів (2015)
Дудчак Г. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів під час лекційних занять з педагогіки (2015)
Завгородня Т. - Особливості історіографії змісту вищої освіти в дослідженнях західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття, Стражнікова І. (2015)
Захарова Т. - Педагогічний аналіз умов соціалізації дитини дошкільного віку (2015)
Клюй Л. - Типи соціального моделювання у змісті курсу за вибором "соціально-педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні питання" (2015)
Ковальова С. - Сутність технології кейс-методу у професійній підготовці вчителя (2015)
Короленко В. - Вплив внутрішньо-сімейних стосунків і традицій на ефективність морального виховання підростаючого покоління (2015)
Кошура А. - Вихідні дефініції понятійно-категоріального апарату системи фізичного виховання у вищій освіті Польщі (2015)
Кузьменко Ю. - Соціально-економічні фактори розбудови національної системи освіти в Україні (1991–2004 рр.) (2015)
Кушнір В. - Результати експериментального впровадження системи критеріально-орієнтованого оцінювання професійно орієнтованої лінгвістичної компетентності майбутніх медиків (2015)
Литвиненко С. - Сучасні технології організації навчального процесу у вищій школі (2015)
Мозолев О. - Нормативно-змістові основи Державного стандарту навчання в сфері фізичного виховання в системі загальної середньої освіти Польщі (2015)
Мотрук Н. - Підручник як елемент дидактичного забезпечення початкового навчання в Польщі (2015)
Нагорна О. - Деякі аспекти організації професійної підготовки магістрів міжнародного комерційного арбітражу в університетах Великої Британії (2015)
Наумук І. - Медіаосвіта як необхідна складова у підготовці майбутніх медіакомпетентних вчителів інформатики (2015)
Осадчий В. - Порівняльний аналіз національних рамок кваліфікацій в області вищої освіти України та європейських країн, Симоненко С. (2015)
Рибак Т. - Особливості методичної роботи україномовних шкіл за кордоном (2015)
Рощін І. - Фізіологічне підґрунтя підготовки дитини до взаємодії з навколишнім світом (2015)
Свистак-Яроцька О. - Організація діяльності школярів в юнацьких еко-клубах Японії (2015)
Сікура А. - Особливості початкового етапу формування у студентів-біологів мотивації до дослідницької діяльності, Сікура А. (2015)
Тафінцева С. - Підготовка педагогічних працівників до соціалізації молоді (20-ті роки ХХ століття) (2015)
Титунь О. - Педагогічна практика у процесі підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в початковій школі (2015)
Ушмарова В. - Наступність як принцип формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної освіти (2015)
Фаненштель Н. - Степан Балей про роль позавиховних суспільних відносин у вихованні особистості (2015)
Фасоля О. - Результати експериментальної перевірки екологічного виховання старшокласників в процесі профільного навчання (2015)
Федоренко О. - Шляхи підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців правоохоронної галузі (2015)
Чжуан Гуань - Оптимізація форм навчальної діяльності на уроці музики як умова розвитку творчої активності молодших школярів (2015)
Шевчук К. - Особливості формування життєвих компетентностей у навчально-виховному процесі початкової школи (2015)
Шоробура І. - Професійна підготовка слухачів магістратури в процесі педагогічної практики, Машкіна Л. (2015)
Ярощук І. - Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування, Блашків О. (2015)
Грубінко А. - Участь Великої Британії у європейській політичній інтеграції: між атлантизмом та європеїзмом (2015)
Гузь Н. - Суспільно-політичні реалії України як підгрунтя співпраці з Радою Європи (2015)
Lakishyk D. - Bipolarity effect on formation and development US european policy (2015)
Мартинов А. - Спільна зовнішня і безпекова політика Європейського Союзу: основні етапи розвитку (2015)
Петасюк О. - Осмислення євроінтеграційного та євроатлантичного поступу в контексті стратегії України (2015)
Примаченко І. - Санкції Європейської економічної спільноти проти Аргентини в ході Фолклендської війни 1982 р. (2015)
Сафар'янс Є. - Австрійський шлях до європейської інтеграції (2015)
Сухобокова О. - Гуманітарна допомога Євросоюзу Україні під час російської агресії (2014 – перша половина 2015 р.) (2015)
Braylyan Y. - Emigration from Caribbean to Europe (1945 - 1980) (2015)
Добровольська А. - Політичний транзит Республіки Молдова: реформи пострадянського періоду (2015)
Машевський О. - Політика європейських держав та США щодо "османської спадщини" після Першої світової війни (2015)
Мітрофанова О. - Трансатлантичне стратегічне партнерство і криза в Україні (2015)
Пількевич В. - Політика ЮНЕСКО в сфері культури (2015)
Zariczniak L. - Theoretical and Practical Motivations for Joining the Ukrainian Insurgent Army (2015)
Мартинов А. - Орлова Т. В. Сучасна політична історія країн світу: навч. посіб. – К.: Знання, 2014. – 677 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Колесник В. Г. - DS-теория. Исследование факторов деления Р-данных для генерации прикладных алгоритмов. Часть 2 (2015)
Резниченко В. А. - Отображение дескриптивной логики ALC в бинарную реляционную структуру данных, Чистякова И. С. (2015)
Дорошенко А. Ю. - Паралельна розподілена система для аналізу потокових даних соціальних мереж, Тітов Д. С. (2015)
Дорошенко А. Ю. - Паралельна розподілена реалізація модуля керування робочими процесами для системи підтримки операцій оператора зв’язку, Шихутська С. О. (2015)
Захарова О. В. - Семантична анотація Веб-сервісів (2015)
Лесько О. В. - Анализ семантики естествненно-языковых законодательных документов с использованием онтологии предметной области, Рогушина Ю. В. (2015)
Колісниченко Р. А. - Побудова сервісно-ресурсної моделі пілотажної кабіни авіаційного тренажера (2015)
Провотар О. І. - Кліо-ефект і операційна система Windows проти Linux, Протасова К. Д. (2015)
Твердохліб Є. М. - Розробка системи підтримки формування і аналізу річних звітів установ НАН України, Перконос П. І., Субботін С. В. (2015)
Содержание (2013)
Поздравления с 80-летием экономического факультета Харьковского Каразинского университета (2013)
Задорожный Г. В. - Личностный архетип "свобода-ответственность" как истинное основание хозяйства и исток спасения человечества в XXI веке, Колинько О. Г. (2013)
Артёменко И. В. - Теоретико-методологическое обоснование ценностно-рациональных мегатрендов постсоциалистического хозяйства (2013)
Задорожный Г. В. - Цивилизация вне нравственных ценностей - симулякр рассудочного сознания (2013)
Батурин В. К. - Ключевая геополитическая оппозиция современности: англо-саксонский либерализм и экономоцентризм против философии русского космизма и ноосферного мира (2013)
Яковенко Л. И. - Финансово-интеллектуальная власть как противоречивое основание функционирования современного глобального хозяйства (2013)
Пилипенко А. Н. - Социально-психологические аспекты экономической деятельности хозяйствующих субъектов (2013)
Литвиненко Н. І. - Свобода: сутність, форми та їх емпіричні виміри (2013)
Батістова О. І. - Довіра як основоположний чинник господарського розвитку та її вплив на реалізацію фінансово-інтелектуальної влади (2013)
Новікова О. Ф. - Соціальна відповідальність держави: проблеми та стратегії модернізації системи управління, Дейч М. Є. (2013)
Діденко Ю. Ю. - Види соціального страхування з позиції соціально-трудових відносин (2013)
Давидов О. І. - Розвиток теорії вартості підприємства в сучасній економічній науці (2013)
Євтушенко Г. В. - Сутність, методи та інструменти державного регулювання маркетингових інтелектуальних активів (2013)
Швайко М. Л. - Бюджетна політика України в сучасних умовах (2013)
Кущенко Е. И. - Статистическое исследование внешнеэкономической деятельности регионов Украины (2013)
Пугач Б. Я. - Взаимосвязь теоретического и экспериментального в процессе познания, Пугач Н. Б. (2013)
Ким М. Н. - О специфике китайского социализма (2013)
Информация (2013)
Исходные данные (2013)
Євсюков О. Ф. - Розвиток професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів аграрних вищих навчальних закладів шляхом самоосвіти (2015)
Кузнецова І. А. - Гуманізація процесу навчання (2015)
Солошич І. О. - Концептуальні підходи до створення навчального посібника з дисципліни "Основи наукових досліджень в галузі екологічної безпеки", Бахарєв В. С. (2015)
Швачка Л. С. - Аналіз результатів експерименту розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2015)
Мартиненко М. Ю. - Структура культури самостійної роботи майбутнього економіста (2015)
Красікова Т. І. - Проблеми математичної підготовки студентів галузі знань "Економіка та підприємництво" (2015)
Никифоров В. В. - Зміна активності тест-об’єктів під короткотривалою одночасною дією шуму та магнітного поля від симетричного та асиметричного асинхронного двигунів, Чорний О. П., Сакун О. А. (2015)
Правила оформлення статей (2015)
Перелік авторів (2015)
Білорус О. Г. - Відтворювальна еволюція та структурна трансформація глобального капіталу (2015)
Гасанов С. С. - Зарубіжний досвід забезпечення прозорості операцій у фіскальній сфері та його використання в Україні, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2015)
Кузькін Є. Ю. - Розширення повноважень місцевого самоврядування в сучасних умовах: основні напрями та подолання перешкод, Шишко О. В. (2015)
Опарін В. М. - Сучасна українська наукова школа публічних фінансів, Федосов В. М., Юхименко П. І. (2015)
Котляревський Я. В. - Роль інституту банківського омбудсмена у підвищенні довіри клієнтів до банків, Панасенко Г. О. (2015)
Barynina M. - The role of internal audit in prevention and reduction of corruption (2015)
Державні банки в Україні: стратегія розвитку (2015)
Автори (2015)
Содержание (2014)
Протасов А. А. - Концепция техно-экосистемы в технической гидробиологии (2014)
Белоус Е. П. - Сезонная динамика количественных показателей развития фитопланктона на верхнем участке реки Южный Буг, Шевченко Т. Ф., Клоченко П. Д. (2014)
Адамович Б. В. - Связь содержания хлорофилла α c некоторыми характеристиками фитопланктона в рыбоводческих прудах и связанных с ними водотоках, Жукова А. А. (2014)
Ковалева И. В. - Межгодовые и сезонные изменения концентрации хлорофилла α и первичной продукции в глубоководной части Черного моря (2014)
Усенко О. М. - Анализ содержания фенолкарбоновых кислот в фитомассе высших водных растений, Коновец И. Н. (2014)
Заморов В. В. - Полиморфизм по локусам β-эстераз бычка-кругляка Neogobius melanostomus Одесского залива и акватории острова Змеиный, Радионов Д. Б. (2014)
Причепа М. В. - Фізіолого-біохімічний стан окуня річкового Perca fluviatilis за різних умов зимівлі, Потрохов О. С. (2014)
Шевцова Н. Л. - Эффект "периода покоя" при прорастании семян тростника обыкновенного из водоемов Чернобыльской зоны отчуждения, Явнюк А. А., Гудков Д. И. (2014)
Осипенко В. П. - Сезонные и пространственные изменения содержания и молекулярно-массового распределения углеводов в поверхностных водах (2014)
Гарькуша Д. Н. - Экспериментальные исследования образования метана в поверхностных водоемах при их значительном загрязнении кадмием, Фёдоров Ю. А. (2014)
Содержание (2014)
Карпова Г. А. - Влияние урбанизированного ландшафта на структурные показатели макрофитов реки Ворсклы, Клепец Е. В. (2014)
Цаплина Е. Н. - Зарастание устьевых участков рек, впадающих в Киевское водохранилище, Холодько О. П., Линчук М. И. (2014)
Шустов Ю. А. - Пищевая конкуренция обыкновенного подкаменщика и усатого гольца с молодью лососевых рыб р. Salmo в притоках Онежского озера, Тыркин И. А., Распутина Е. Н. (2014)
Стадниченко А. П. - Влияние сернокислого железа на быстрые поведенческие и физиологические реакции катушки роговой (Molluska: Gastopoda: Pulmonata) (2014)
Караванцева Н. В. - Содержание нуклеиновых кислот в гонадах, сперматозоидах и яйцеклетках мидии Mytilus galloprovincialis в условиях естественного нереста и температурной стимуляции, Щербань С. А. (2014)
Микряков В. Р. - Зависимость показателей гуморального иммунитета леща Abramis brama в период нагула от состояния кормовой базы, Силкина Н. И., Микряков Д. В., Баканов А. И. (2014)
Евтушенко Н. Ю. - Механизмы поступления, распределения и выведения металлов из организма рыб (обзор), Дудник С. В. (2014)
Сеник Ю. І. - Роль ліпідного обміну у ядрах клітин м'язів прісноводних риб у процесах адаптації до йонів цинку та кадмію (2014)
Куровская Л. Я. - Влияние повышения температуры воды на содержание лизоцима и белка у некоторых видов пресноводных рыб, зараженных и незараженных эктопаразитами, Лысенко В. Н. (2014)
Линник П. Н. - Растворенные углеводы в поверхностных водных объектах Украины, Иванечко Я. С. (2014)
Содержание (2014)
Афанасьев С. А. - Формирование гидробиоты речных систем на территории Украины в связи с историей гидрографической сети (2014)
Тимошкин О. А. - Массовое развитие зеленых нитчатых водорослей родов Spirogyra и Stigeoclonium (Chlorophyta) в прибрежной зоне южного Байкала, Бондаренко Н. А., Волкова Е. А., Томберг И. В., Вишняков В. С., Мальник В. В. (2014)
Пархоменко А. В. - Оценка потока взвешенного органического фосфора из зоны фотосинтеза глубоководной области Черного моря, Кукушкин А. С. (2014)
Юришинец В. И. - Таксономическое разнообразие и сложность сообществ зоопланктона разнотипных водных объектов, Рыбка Т. С., Заиченко Н. В. (2014)
Кирпенко Н. И. - Изменчивость биохимического состава водорослей (обзор), Усенко О. М., Мусий Т. О. (2014)
Боднар О. И. - Особенности накопления селена и его биологическая роль у водорослей (обзор), Винярская Г. Б., Станиславчук Г. В., Грубинко В. В. (2014)
Топтіков В. А. - Особливості протеїназної активності у травному тракті рапани (Rapana venosa) з північно-західної частини Чорного моря, Тоцький В. М., Алексєєва Т. Г., Ковтун О. О. (2014)
Причепа М. В. - Фізіолого-біохімічний стан окуневих риб у зимовий період, Потрохов О. С. (2014)
Беляев В. В. - Динамика формирования дозы облучения пресноводных рыб после однократного поступления 90Sr и 137Cs в водоем, Волкова Е. Н., Пархоменко А. А., Пришляк С. П., Курганский С. В. (2014)
Содержание (2014)
Ляшенко А. В. - Макробеспозвоночные морского края и приустьевого взморья Килийской дельты Дуная, Зорина-Сахарова Е. Е. (2014)
Говорин И. А. - Частота встречаемости и морфометрические характеристики мидий Mytilus galloprovincialis с депигментированными тканевыми структурами у Одесского побережья Черного моря (2014)
Климюк В. М. - Кількісні показники фітопланктону Слов'янських солоних озер, Лялюк Н. М. (2014)
Новоселова Т. Н. - Фитопланктон водоемов-охладителей техно-экосистем атомных и тепловых электростанций (обзор), Протасов А. А. (2014)
Ляврін Б. З. - Вміст неполярних ліпідів у тканинах печінки деяких видів риб малих річок Західного Поділля, Сеник Ю. І., Хоменчук В. О., Курант В. З. (2014)
Красуцкая Н. А. - Влияние трематодной инвазии на содержание общего белка и активность сукцинатдегидрогеназы в гепатопанкреасе моллюсков Viviparus viviparus L. при различной температуре водной среды, Юришинец В. И. (2014)
Холодько О. П. - Донные отложения Киевского водохранилища. Формирование, состояние и свойства (2014)
Линник П. Н. - Растворенные белковоподобные вещества в поверхностных водных объектах разного типа, Иванечко Я. С. (2014)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологичском журнале" в 2014 г. (2014)
Аркадьєва О. О. - До питання вивчення стану сформованості навички читання у молодших школярів із ДЦП (2013)
Бабич Н. М. - Формування комунікативних навичок у дітей з порушеннями зору та інтелекту як одна з умов їх успішної адаптації в ДНЗ компенсуючого типу (2013)
Базима Н. В. - Вивчення мовленнєвої активності у дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку (2013)
Вист Н. В. - Социально-психологические особенности семьи, имеющей подростка с девиантным поведением (2013)
Глазунова С. С. - До питання соціалізації дітей після кохлеарної імплантації (2013)
Гренюк Л. С. - Наукові підходи та роль мотивації у навчальній і професійній діяльності студентів–сурдопедагогів (2013)
Gruca-Miasik Urszula - Еволюція милосердності у волонтерську діяльність (2013)
Губар С. Ю. - Дослідження сформованості граматичних понять у глухих учнів 1-4 класів (2013)
Дідик Н. М. - Особливості соціальної роботи і соціально-психологічної реабілітації підлітків з девіантною поведінкою (2013)
Дмітрієва О. І. - Вивчення стану сучасної правової освіти учнів зі зниженим слухом в умовах спеціальної школи (2013)
Єфименко М. М. - Спеціальні методи фізичної реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового аппарату (2013)
Калинина Е. М. - Модель социализации детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития в условиях образовательной интеграции (2013)
Киселева А. В. - Организация кружковой и клубной работы с учащимися с нарушением слуха в условиях специального образования, Обухова Т. И. (2013)
Кобель І. Г. - Американський досвід соціально-педагогічної роботи у спільноті глухих (2013)
Коломійченко Н. А. - Проблеми педагогічної підтримки особистісного розвитку старших дошкільників з порушеннями зору (2013)
Красницька О. В. - Інтернатний заклад як тотальний інститут навчання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Кукса Н. В. - Працетерапія як засіб відновлення функцій рук у дітей із церебральним паралічем (2013)
Логинова Е. Т. - Социально-педагогическое содержание обучения как фактор повышения качества жизни ранее "необучаемых детей", Лисовская Т. В. (2013)
Максимовська В. М. - Соціально-демографічні характеристики сімей, що виховують дитину з синдромом Дауна (2013)
Малева З. П. - Формирование наглядно-образного мышления в период подготовки к лечению на специальных медицинских апаратах (2013)
Мельник У. Р. - Використання комунікативної системи РЕСS у роботі з дітьми з аутизмом (2013)
Мілевська О. П. - Порівняльна характеристика розуміння текстів учнями 4-х класів із ЗПР та з нормою розумового розвитку (2013)
Науменко Д. Е. - Емоційне неблагополуччя в дітей з затримкою психічного розвитку як психолого-педагогічна проблема (2013)
Пігіда В. М. - Мультидисциплінарний підхід до здійснення соціально-педагогічної підтримки дітей трудових мігрантів (2013)
Поляновська О. Р. - Формування правомірної поведінки дітей-сиріт молодшого шкільного віку як важлива складова профілактики правопорушень (2013)
Попова А. О. - Особливості соціалізації дітей та молоді в умовах скаутських організацій (2013)
Радыгина В. В. - Особенности сенсорного восприятия у детей с детским церебральным параличом (2013)
Рахуба Н. О. - Вивчення рівня сформованості уявлень про об'єкти неживої природи у старших дошкільників з нормальним та порушеним зором за поведінковим компонентом (2013)
Рибак Ю. В. - Корекційно-розвивальна робота із формування комунікативної компетенції засобами альтернативної комунікації з дітьми із розладами спектру аутизму, Муращук О. М. (2013)
Романенко О. В. - Напрями роботи практичного психолога в системі інклюзивної освіти (2013)
Русакович И. К. - Учет психологических особенностей глухих учащихся из семей слышащих и неслышащих родителей в образовательном процессе (2013)
Савицький А. М. - Психомоторна діагностика стану функціональної готовності дітей з синдромом Дауна до шкільного навчання (2013)
Саранча І. Г. - Формування соціальних вмінь та навичок дітей-інвалідів на заняттях з туротерапії в умовах реабілітаційного центру, Довгаленко В. Л. (2013)
Сафонова Ю. М. - Речевое поведение в системе формирования языка как средства общения у учащихся с нарушением слуха (2013)
Сивик Г. Є. - Анімалотерапія у роботі з дітьми з розладами спектру аутизму (2013)
Соколова Г. Б. - Теоретичні положення організації психолого-педагогічної допомоги дітям з комплексними порушеннями розвитку (2013)
Юревич Е. М. - Особенности овладения элементарными математическими представлениями детьми старшего дошкольного возраста с нарушением слуха (2013)
Старцева В. П. - Соціально-побутове орієнтування дітей-сиріт молодшого шкільного віку із ЗПР як психолого-педагогічна проблема (2013)
Супрун Г. В. - Психологічна адаптація дошкільників з аутизмом (2013)
Сухоніна Н. С. - Результативність спеціальної організації сенсорно-перцептивної діяльності слабозорих учнів (2013)
Тарасун В. В. - Роль етики в розвитку професійної самосвідомості аутолога (2013)
Федоренко М. І. - Складові формування економічного мислення старшокласників з порушеннями зору (2013)
Федоренко С. В. - Реформування традиційної системи освіти осіб з порушеннями зору відповідно до демократичних напрямів розвитку України (кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя) (2013)
Федорова О. М. - До проблеми вивчення словесної творчої уяви дітей з порушеннями зору (2013)
Феклистова С. Н. - Электронный дневник как средство взаимодействия учителя-дефектолога и родителей ребенка с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом, Мельникова Е. В. (2013)
Шевцов А. Г. - Ортопедагогічні засади допрофесійної підготовки підлітків з порушеннями опорно-рухового апарату в системі навчально-реабілітаційній роботи, Бажмін В. Б. (2013)
Шевченко В. М. - Раннє виявлення та допомога дітям з глибокими порушеннями слуху (2013)
Яковлева С. Д. - Комплекс психологічної корекції вищих психічних функцій при дитячому церебральному паралічі (2013)
Радченко М. І. - Стан проблеми енергозбереження в будівельній промисловості, Макарова О. В. (2015)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних систем у задачах ефективного землекористування (2015)
Боженко А. Л. - Оценка экономической эффективности источников "зеленой" энергии малой мощности для дачного или приусадебного хозяйства, Кубов В. И., Зюляев Д. Д., Павленко A. A. (2015)
Андреев В. И. - Анализ температурных аномалий в солнечных фотоэлектрических батареях, Гончарук М. Д., Клименко Л. П., Зюляев Д. Д., Кубов В. И., Кубова Р. М., Павленко А. А. (2015)
Зацерковний В. І. - Моніторинг демографічної ситуації в Україні за допомогою геоінформаційних технологій, Бляшук Р. В., Литвин Я. М. (2015)
Случак О. І. - Огляд основних конструктивно-технологічних методів запобігання прискореному зносу внутрішнього каналу артилерійських стволів (2015)
Чорна В. І. - Радіоекологічний моніторинг ґрунтів і сільськогосподарської продукції Дніпропетровської област, Сироватко В. О. (2015)
Гончарук Н. Д. - Діагностика онкологічних захворювань за температурними аномаліями тепловізійного зображення і мікрохвильової спектроскопії (2015)
Тюєва Н. В. - Використання комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії з метою уточнюючої діагностики та планування брахітерапії у хворих на рак шийки матки (2015)
Сухина Е. Н. - Изучение дозовой нагрузки на слизистую прямой кишки при внутриполостном облучении рака гениталий, Старенький В. П., Свинаренко А. В., Немальцова Е. В., Нестеренко А. С., Васильев Л. Л., Трофимов А. В. (2015)
Бєліков О. Є. - Система автоматизації апарату для фотодинамічної терапії при лікуванні захворювань шкіри, Плохенко М. В., Щесюк О. В. (2015)
Хворостенко М. И. - Основы формирования многокомпонентных пленочных слоев для производства защитных материалов, способных поглощать излучение в диапазоне высоких энергий, Ткаченко В. И., Межуев Н. Н., Хворостенко Ю. М. (2015)
Литвин Ю. П. - Ультрасонографічна і магнітно-резонансна картина плечового і ключично-акроміального суглобів у нормі, Логвиненко В. В., Литвин В. В., Девнозашвілі М. Е., Давлєтова Н. О. (2015)
Овчаренко Е. П. - Научно-педагогический вклад одесских ученых в развитие радиобиологии и радиационной медицины, Рожковская Г. M., Дорофеева T. K., Жвиговский В. M. (2015)
Кихтенко И. Н. - Влияние эволюции термина, Хворостенко М. И., Хворостенко Ю. М. (2015)
Белозор Н. В. - Влияние клинических характеристик и методики лучевой терапии на развитие лучевых эзофагитов у больных немелкоклеточным раком легкого, Старенький В. П., Сухина Е. Н., Карвасарская В. В. (2015)
Старенький В. П. - Роль конформної променевої терапії в лікуванні недрібноклітинного раку легені, Сухіна О. М., Білозор Н. В., Карвасарська В. В. (2015)
Грязов А. Б. - Эффективность радиохирургического лечения метастазов меланомы в головной мозг, Главацкий А. Я., Хмельницкий Г. В., Старенький В. П., Карвасарская В. В. (2015)
Гулидов И. А. - Лучeвая терапия при костных mетастазах рака молочной железы, Крылов В. В., Лукьянова Е. В., Мардынский Ю. С. (2015)
Мечев Д. С. - Досвід діагностики тромбоемболії легеневої артерії у паціентів із хронічною обструктивною хворобою легень, Грабовський Ю. В. (2015)
Іванкова В. С. - Дослідження агресивного потенціалу пухлини як фактора прогнозу захворювання при консервативній терапії місцевопоширених форм раку шийки матки, Храновська Н. М., Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2015)
Барановська Л. М. - Досвід використання сучасної радіотерапії та цитогенетичне дослідження при лікуванні раку шийки матки, Іванкова В. С., Дьоміна Е. А., Хруленко Т. В. (2015)
Іванкова В. С. - Вплив місцевої токсичності хіміопроменевої терапії на ефективність лікування хворих на інвазивні форми раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Гореліна Г. Л., Отрощенко І. П., Шевченко Г. М., Перепечкіна В. Т., Галяс Г. В. (2015)
Кихтенко И. М. - Роль радиационных аварий и промышленного применения источников ионизирующего излучения в проблеме лучевых повреждений (2015)
Григор’єва Л. І. - Невирішені питання інструментальних методів визначення дозового навантаження на людину від техногенного тритію, Кльосова А. О., Літвінова К. О., Томілін Ю. А. (2015)
Левчук К. О. - Екологічні проблеми Дніпропетровщини, Волосова Є. Р. (2015)
Кислинська А. І. - Оцінка якості стічних вод АЕС за бактеріологічними та мікробіологічними показниками, Томілін Ю. А. (2015)
Жуков Ю. Д. - Використання поліметричних систем для контролю якості стічних вод, що очищуються, Нікольчук С. А. (2015)
Содержание (2015)
Зайцев Ю. П. - О контурной структуре гидросферы (2015)
Плигин Ю. В. - Характеристика ценозов макрозообентоса Кременчугского водохранилища р. Днепр как основа оценки его биоресурсного потенциала, Кружилина С. В. (2015)
Клоченко П. Д. - Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева, Шевченко Т. Ф., Харченко Г. В. (2015)
Шкундина Ф. Б. - Фито- и зоопланктон нижнего течения р. Белой (РФ, Республика Башкортостан) как показатели экологического состояния, Сахабутдинова Д. И. (2015)
Боровков А. Б. - Интенсивное культивирование Dunaliella salina как способ получения биомассы с повышенным содержанием β-каротина. Сообщение 1. Влияние факторов культивирования, Гудвилович И. Н. (2015)
Якушин В. М. - Численность бактерий и протеолитическая активность в воде озера, расположенного в городской черте, Потрохов А. С., Зиньковский О. Г., Романишин Г. М., Калениченко К. П., Линчук М. И. (2015)
Пасичная Е. А. - Влияние соединений фосфора на водные растения (обзор), Горбатюк Л. О., Арсан О. М., Савлучинская М. А., Кукля И. Г., Платонов Н. А., Бурмистренко С. П. (2015)
Пичура В. И. - Прогнозирование гидрохимического режима низовий Днепра с использованием нейротехнологий, Пилипенко Ю. В., Лисецкий Ф. Н., Довбыш О. Э. (2015)
Содержание (2013)
Задорожнный Г. В. - Постижение духовно-нравственного производства как фундаментальный тренд человекомерности хозяйствовидческих размышлений и университетского образования (2013)
Давыдов Д. С. - Новая картина мира и понимание реальности как основа методологии исследования современных хозяйственных трансформаций (2013)
Колинько О. Г. - Хозяйственный хронотоп в онтологии-динамике совместно-разделенной деятельности и ареала личности (2013)
Артеменко А. В. - Экономическая этика и социальное партнерство в новейших стратегиях постсоветского хозяйства (2013)
Соркін І. В. - Теоретичні засади циклічності економічного розвитку та підходи щодо регулювання економіки (2013)
Кучеренко Е. В. - Взаимосвязь производства и потребления как одна из форм "метаморфозы власти" (2013)
Малазова Л. В. - Перспективні напрями продовольчої політики "нових агропромислових країнах" (2013)
Зухба О. М. - Добробут домогосподарств України в контексті міжнародних порівнянь: досягнення та виклики забезпечення людського розвитку (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського