Собченко Н. С. - Графические окказионализмы рекламного дискурса (2013)
Ступак I. В. - Методика семантико-синтаксичного аналізу похідних каузативних дієслів у німецькій і українській мовах (2013)
Чернцова Е. В. - Когнитивная семантика предикатов оказаться, оказываться в дискурсивном режиме интерпретации (2013)
Шатілоеа О. С. - Імплікатури мовленнєвого спілкування як важлива складова інтерпретації спонукальних висловлень (2013)
Вуковська В. І. - Роль синтаксичної організації адвокатської промови у здійсненні ментального впливу на суд (на матеріалі сучасних англомовних захисних виступів) (2013)
Плотницкая С. В. - Формирование коллективной профессиональной языковой личности студента-юриста и студента-журналиста средствами английского языка, Вит H. П., Ануфриева Н. М., Еременок О. И. (2013)
Мэн Ся. - Об обучении русскому языку в Китае с позиции межкультурного диалога: история и актуальность (2013)
Нефёдов И. В. - Русский язык на Северном Кавказе: проблемы и перспективы преподавания в полиэтнической среде, Пантелеев А. Ф. (2013)
Эртонга Соннур. - Проблема создания учебного словаря по русскому языку для студентов турецких вузов (2013)
Герасименко И. А. - Сапрыгина Н. В. Психолингвистика художественного текста: |монография| коммуникация автора и читателя :/ Нина Вадимовна Сапрыгина. — Одесса : Астропринт, 2012. — 336 с. (2013)
Петрова Л. А. - Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (на материале категорий и лексико-грамматических разрядов имени) : |монография| / Елена Александровна Скоробогатова. — Харьков : НТМТ, 2012. – 480 с. (2013)
Теркулов В. И. - Яроцкая Г. С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : / Галина Сергеевна Яроцкая. — Одесса: Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, 2013. — 652 с. (2013)
Содержание (2015)
Романенко В. Д. - Научные направления и основные итоги деятельности "Гидробиологического журнала" за прошедшие 50 лет, Калинина Л. И., Шевченко Т. Ф. (2015)
Зверева Ю. М. - Дыхание водных олигохет (Annelida, Oligochaeta) и особенности потребления кислорода эндемичными Enchytraeidae озера Байкал, Мизандронцев И. Б., Зайцева Е. П., Тимошкин О. А. (2015)
Кулеш В. Ф. - Потребление и усвояемость пищи у десятиногих ракообразных (2015)
Афанасьев С. А. - Гидробиологическая характеристика и оценка экологического состояния трансграничных водотоков Сож-Деснянского междуречья, Байчоров В. М., Гигиняк Ю. Г., Летицкая Е. Н., Усов А. Е., Солонина О. В., Федотов Ю. П., Яворский В. Ю., Оберемчук Т. В. (2015)
Суходольская И. Л. - Фитопланктон малых рек Ровенской области (Украина) и связь его количественных показателей с содержанием биогенных элементов, Мантурова О. В., Грюк И. Б. (2015)
Макрушин А. В. - Патоморфологическое исследование гидробионтов, Беляков В. П., Чинарёва И. Д., Васильев А. С., Фефилова Е. Б., Кононова О. Н. (2015)
Новицкий Р. А. - Различные программы морфологического развития амурского чебачка Рseudorasbora parva (Cypriniformes: Cyprinidae) в лотических и лентических экосистемах, Христенко Д. С., Котовская А. А. (2015)
Протасов А. А. - Динамика зооперифитона на экспериментальных субстратах в условиях приплотинного участка Киевского водохранилища, Гурьянова Г. А., Силаева А. А., Ласковенко Н. Н. (2015)
Фальфушинська Г. І. - Стан маркерів токсичності водного середовища у двостулкового молюска Unio tumidus за дії поширених муніципальних забруднювачів, Гнатишина Л. Л., Столяр О. Б. (2015)
Юришинец В. И. - Сравнительный анализ паразитофауны амурского чебачка Pseudorasbora parva (Cyprinidae) в условиях приобретенного и нативного ареала, Заиченко Н. В. (2015)
Смоляр Н. І. - Шановні читачі! (2015)
Борутта А. - Тенденції у профілактиці карієсу зубів з урахуванням загальних факторів ризику, Смоляр Н.І. (2015)
Пустовойт К. А. - Вивчення особливостей стоматологічного статусу дітей 6–7 років із пігментованим зубним нальотом зеленого кольору , Острянко В. І., Якубова І. І. (2015)
Годованець О. І. - Особливості мінералізації емалі зубів у дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Гончаренко В. А. (2015)
Хоменко Л. О. - Морфологія кореневої системи тимчасових зубів. Частина 3. Різці верхньої щелепи, Шаповалова Г. І., Наконечна О. М. (2015)
Попович З. Б. - Особливості клінічного перебігу недосконалого амелогенезу. Клінічний випадок, Дичек З. І., Дичек Т. З, Вінтоняк М. П. (2015)
Плиска О. М. - Віддалені результати лікування хронічного періодонтиту постійного зуба з незакінченим формуванням кореня. Клінічний випадок: 10 років спостереження (2015)
Шаковець Н. В. - Порівняльна ефективність пульпотомії тимчасових молярів із застосуванням МТА та сульфату заліза, Романова О. С. (2015)
Харьков Л.В. - 20-річний досвід роботи кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Яковенко Л.М., Чехова І.Л. (2015)
Савичук О. В. - Особливості лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту залежно від типу пародонтопатогенної мікрофлори у дітей , Опанасенко О. О. (2015)
Сов’як О. - Цікаві новини (2015)
Смоляр Н. І. - "Фахівець−2015" — хороші традиції мають продовження, Іванчишин В. В. (2015)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Профілактична та дитяча стоматологія" у 2015 році (2015)
Левашов С. П. - Опыт использования мобильных прямопоисковых технологий для оценки перспектив нефтегазоносности глубинных горизонтов разреза, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Прилуков В. В. (2015)
Меньшов А. И. - Магнетизм природных объектов нефтегазоперспективных территорий Западной Украины, Кудеравец Р. С., Чоботок И. А. (2015)
Омельченко В. Д. - Комплексная геолого-геофизическая модель литосферы Донбасса и проблемы нефтегазоносности, Кендзера А. В., Кучма В. Г. (2015)
Зеленко Ю. М. - Просторове прогнозування газогенеруючих товщ у Дніпровсько-Донецькій западині на основі оцінки відбивної здатності вітриніту, Карпенко О. М. (2015)
Дрогицкая Г. М. - Глубинное строение и металлогения Кировоградского рудного района (2015)
Дзюба О. В. - Оцінка інформативності показників локальної неоднорідності гравітаційного поля у задачах тектонічного районування (на прикладі північно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини), Жуков М. Н., Рачова М. О. (2015)
Шульга Р. В. - Дистанційне дослідження Землі з використанням методу структурно-тектонічного аналізу (2015)
Міненко П. О. - Стійкі розв’язки обернених задач гравімагнітометрії на щитах, Міненко Р. В., Мечніков Ю. П. (2015)
Долинський І. П. - Лінійна інтерполяція на триангульованій області як метод побудови 2D моделей параметрів за відсутності апріорної інформації, Лобасов О. П., Огарков В. М. (2015)
Бахова Н. И. - Влияние неустранимых погрешностей на экономичность конечно-элементного алгоритма (2015)
Лапина Е. П. - Некоторые методические подходы при решении обратных задач магнитометрии (2015)
Глоба Р. Н. - Оценка влияния коррозионных процессов на трубопроводно-транспортные природно-техногенные системы по данным электрометрии, Иваник Е. М., Глоба Я. Н., Выжва С. А. (2015)
Клипа А. В. - Модель зрізаного розподілу вмісту гідрохімічних даних, Жуков М. Н. (2015)
Вергельська Н. В. - Моделі формування сучасних торфовищ (2015)
Якимчук М. А. - Фізика атома: новий погляд (2015)
Бахова Н. И. - Информационное моделирование и метод крайгинга в задачах электрометрии скважин, Колосова О. В. (2015)
Задорожный Г. В. - Об университетском экономическом образовании в условиях становления общества (не) знания (2014)
Алиев Урак Ж. - Современное университетское образование как феномен: методология исследования (2014)
Артёменко А. В. - Экономическое образование - ценностная составляющая постсоциалистического хозяйствования (2014)
Владимир(Щвец) архимандрит - Психологические аспекты воспитания детей в богословско-нравственном устремлении в процессе жизни. Критика протоиерея Анатолия Гармаева (2014)
Бабич В. П. - Научно-онтологические основы современного цивилизационного мыслетворчества (2014)
Владленова И. В. - Философия хозяйственной деятельности Вернера Зомбарта (2014)
Гордеев В. А. - Университетское образование должно быть и университетским, и образованием, Гордеев А. А. (2014)
Діденко Ю. Ю. - Державне регулювання соціальної політики щодо громадян з особливими потребами як механізм становлення моральної складової суспільства, Бондар Н. О. (2014)
Длугопольський О. В. - Поведінкові особливості "Homo Economicus" у контексті заперечення повної раціональності, Іващук Ю. П. (2014)
Дуна Н. Г. - Духовно-нравственное воспитание современной молодежи (2014)
Ільїн В. В. - Економічне буття у вимірах "фінансового ладу": метафізичний аспект (2014)
Ким М. Н. - О структуре универсумного знания и роли в нём классических университетов (2014)
Колот А. М. - Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності (2014)
Компаниец В. В. - Восточнославянская экономическая мысль - современной экономической науки и образования (2014)
Корнейчук Б. В. - Крымский синдром и провалы экономического образования (2014)
Кузнецов А. В. - Вера и знание в эпоху информационной агрессии (2014)
Куценко В. Й. - Духовно-моральні цінності як основа господарського розвитку України (2014)
Липов В. В. - Институциональная комплементарность, формирование глобального образовательного пространства и выбор модели образования для Украины (2014)
Мищенко В. И. - Капитал и духовное развитие личности (2014)
Мищенко С. В. - Деньги как источник инфляции и фактор социально-имущественной дифференциации (2014)
Науменкова С. В. - Роль коммуникаций банков в защите прав потребителей банковских услуг, Мищенко В. И. (2014)
Носов О. В. - Экономическая наука в условиях инновационного развития (2014)
Осецький В. Л. - Економіко-теоретичні знання в контексті філософії: методологічний аналіз (2014)
Панькова О. В. - Аксиологические основания развития человека и человеческого потенциала общества в координатах цивилизационных вызовов современности (2014)
Смоляга М. В. - Целостность человека как познающего и действующего субъекта, Старикова Г. Г. (2014)
Тарасевич В. Г. - Универс-и-тет: универс-альность и/или универс-мность экономического образования (2014)
Филякова Т. И. - После захвата власти: императив выживания человечества (2014)
Халина О. В. - Трансформация образования и общественного интеллекта под влиянием господства финансово-интеллектуальной власти в мировой хозяйственной системе (2014)
Черномаз П. А. - Современное состояние украинско-российских отношений как отражение духовного кризиса (2014)
Юдина Н. В. - Предпосылки футурологии в системе образования маркетологов (2014)
Исходные данные (2014)
Хоменко Л.О. - Шановні читачі! (2015)
Каськова Л. Ф. - Вплив профілактичних заходів на показники структурно-функціональної кислотостійкості емалі та мікрокристалізації ротової рідини в дітей із дисбактеріозом кишківника, Акжитова Г. О. (2015)
Сарап Л. Р. - Комплекс профілактичних заходів у дітей молодшого шкільного віку. Оцінка ефективності, Сарап Е. В., Дмитрієнко Н. Ю., Лошкарева К. О. (2015)
Ґриґорцевіч А. - Ортопедична реабілітація 5-річного хлопчика після втрати шести молочних зубів верхньої щелепи внаслідок гострого глибокого карієсу. Опис клінічного випадку (2015)
Плиска О. М. - Методи лікування періодонтитів постійних зубів із незавершеним формуванням коренів. Огляд літератури (2015)
Мозгова О. М. - Лікування асоційованої форми рецидивуючого герпесу порожнини рота у дитини. Клінічне спостереження (2015)
Солонько Г. М. - Корекція поведінки дитини на стоматологічному прийомі (2015)
Смоляр Н. І. - Визначення активності карієсу зубів у дітей шкільного віку як основа при плануванні диспансерної роботи дитячого стоматолога, Чухрай Н. Л. (2015)
Шаковець Н.В. - Захворюваність на карієс зубів у дітей раннього віку та її взаємозв’язок з різними факторами ризику, Терехова Т.М. (2015)
Сов’як О. - Цікаві новини (2015)
Хоменко Л. О. - Морфологія кореневої системи тимчасових зубів. Частина 2. Моляри нижньої щелепи, Шаповалова Г. І., Наконечна О. М. (2015)
Науково-практична конференція "Сучасні аспекти лікування карієсу та його ускладнень у дітей" з нагоди 95-річчя від дня народження проф. Л. А. Луцик (2015)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Профілактична та дитяча стоматологія" у 2014 році (2015)
Содержание (2015)
Баринова С. С. - Водоросли как индикаторы экологического состояния водных объектов: методы и перспективы, Клоченко П. Д., Белоус Е. П. (2015)
Солоненко А. Н. - Состав органических веществ и ферментативная активность пелоидов гипергалинных водоемов северо-западного побережья Азовского моря (Украина) (2015)
Гурбик О. Б. - Особливості живлення щуки (Esox lucius) Канівського водосховища у весняний період, Діденко О. В., Бузевич І. Ю. (2015)
Зайцева Т. Б. - Влияние октил- и нонилфенолов на рост, фотосинтетическую активность и токсинообразование цианобактерии Planktothrix agardhii, Мильман Б. Л., Луговкина Н. В., Чернова Е. Н., Русских Я. В., Сатаева С. М., Медведева Н. Г. (2015)
Андрусишин Т. В. - Структурные изменения в клеточных мембранах Lemna minor из р. Збруч как индикатор загрязнения тяжелыми металлами, Костюк Е. В., Грубинко В. В. (2015)
Куликова А. Д. - Активность альдолазы в тканях Mytilus galloprovincialis с различной окраской створок, Андреенко Т. И., Солдатов А. А. (2015)
Пустовгар В. П. - Особливості морфологічних та біохімічних показників бичка-кругляка Neogobius melanostomus з Дніпровсько-Бузького лиману та р. Дніпро, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М. (2015)
Пришляк С. П. - Закономерности накопления 137Cs в надземной и подземной фитомассе гелофитов, Беляев В. В., Волкова Е. Н., Пархоменко А. А., Савицкий А. Л. (2015)
Тимченко В. М. - Динамика экологически значимых элементов гидрологического режима низовья Днепра, Коржов Е. И., Гуляева О. А., Батог С. В. (2015)
Линник П. Н. - Мышьяк в природных водах: формы нахождения, особенности миграции, токсичность (обзор) (2015)
Протасов А. А. - Экология и экологи. Рец. на кн.: Г. С. Розенберг. Атланты экологии. - Тольятти: Кассандра, 2014. - 411 с. (2015)
Хоменко Л. О. - Шановні читачі! (2013)
Хоменко Л. О. - Глибоке фторування — метод профілактики карієсу зубів. Огляд літератури. Частина 2. Дентин-герметизуючий ліквід, Шаповалова Г.І. (2013)
Акулович А. В. - Порівняльна ефективність освітлення емалі зубними пастами на ферментній основі, Акулович О. Г., Ялишев Р. К., Попова Л. А., Горохова Д. І. (2013)
Каськова Л. Ф. - Динаміка показників карієсу тимчасових зубів у дітей при проведенні профілактичних заходів, Акжитова Г. О., Бережна О. Е., Амосова Л. І. (2013)
Стадник У. О. - Конкурс на кращу студентську роботу "Профілактика стоматологічних захворювань у дітей", Єзерська О. В. (2013)
Смоляр Н. І. - Клінічні прояви та диференційно-діагностичні критерії некаріозних уражень зубів, Безвушко Е. В. (2013)
Назарян Р. С. - "Творчі майстерні" кафедри стоматології дитячого віку, Фоменко Ю. В., Гармаш О. В., Іскоростенська О. В., Спірідонова К. Ю., Бірюкова М. М. (2013)
Чижевський І. В. - Клінічний випадок ентеровірусного везикулярного стоматиту з екзантемою у дитини, Юріна М. С., Дегтяренко Є. В. (2013)
Леус П. А. - Ефективність шкільної програми контрольованого чищення зубів для поліпшення гігієни порожнини рота і зниження інтенсивності хронічних гінгівітів у дітей 6–7 років (2013)
Кузняк Н. Б. - Розповсюдженість та інтенсивність карієсу тимчасових зубів у дітей залежно від характеру вигодовування, Годованець О. І., Іваніцька О. В., Пенішкевич А. Я. (2013)
Пилипів Н. В. - Ретенція іклів при скупченості зубів. Особливості діагностики та визначення методу лікування (2013)
Хоменко Л. О. - Зустріч фахівців на Слобожанщині. ІІ Слобожанський стоматологічний форум: стоматологія — дітям (2013)
Лисак Т. Ю. - Конкурс професійної майстерності "Фахівець — 2013", Іванчишин В. В. (2013)
Сов'як О. - Цікаві новини (2013)
Смоляр Н. І. - Міжнародна конференція "Сучасні аспекти стоматологічної профілактики у дітей", Cолонько Г. М. (2013)
Покотило О. - Інтелектуальна гра "Що? Де? Коли? — У стоматології" (2013)
35 Міжнародна стоматологічна виставка "International Dental Show — Köln Messe" (2013)
Стадник У. О. - Круглий стіл "Актуальні питання туберкульозу в стоматології" під час Х Міжнародної стоматологічної виставки "Дентал-Україна — 2012" (2013)
Хоменко Л. О. - До 120-річчя з дня народження професора Ісака Йосиповича Новика, Кононович О. Ф., Соколовська О. З. (2013)
Содержание (2015)
Алехнович А. В. - Особенности группового роста особей в популяциях длиннопалого рака Astacus leptodactylus (2015)
Бондаренко Н. А. - Современное состояние биоты дельты реки Селенги (бассейн озера Байкал) в условиях нестабильности гидрологического режима. Сообщение I. Микробное сообщество и водоросли, Мальник В. В., Вишняков В. С., Рожкова Н. А., Синюкович В. Н., Горшкова А. С., Тимошкин О. А., Матвеев А. Н. (2015)
Дацык Н. А. - Желетелый зоопланктон в прибрежных и открытых районах Черного моря в весенний период 2013 г., Финенко Г. А., Аболмасова Г. И. (2015)
Серикова И. М. - Отклик фитопланктона в прибрежье Севастополя на климатические особенности 2009-2012 гг., Брянцева Ю. В., Токарев Ю. Н., Станичный С. В., Суслин В. В., Василенко В. И. (2015)
Щербак В. И. - Сезонная и межгодовая динамика фитопланктона, фитомикроэпифитона и биогенных элементов на речном участке Каневского водохранилища, Якушин В. М., Задорожная А. М., Семенюк Н. Е., Линчук М. И. (2015)
Макарова Н. М. - Поширення і деякі особливості екології молюсків р. Fagotia (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) у водоймах України (2015)
Силаєва А. А. - Зміни у зообентосі водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС за умов інвазії двох видів молюсків-дрейсенід, Степанова Т. І. (2015)
Дзюбан А. Н. - Деструкция органического вещества в грунтах водохранилищ Волги и Камы. Роль метаногенеза (2015)
Лаптева Н. А. - Структура и функциональная активность бактериопланктона в воде среди зарослей макрофитов в прибрежье Рыбинского водохранилища, Рыбакова И. В., Суханова Е. В., Белькова Н. Л. (2015)
Кирпенко Н. И. - Содержание белков, углеводов и липидов в биомассе зеленых водорослей при разной температуре выращивания, Усенко О. М., Мусий Т. О. (2015)
Незбрицька І. М. - Вплив температурних умов на ростові процеси та активність глутаматдегідрогенази у деяких видів Chlorophyta і Cyanoprokaryota, Курейшевич А. В., Василенко О. В. (2015)
Содержание (2015)
Дьяченко Т. Н. - К вопросу о жизненных формах у растений (обзор) (2015)
Ковальчук А. А. - Деструкция органического вещества зообентосом в источнике и ручьях бассейна средней реки восточных Карпат, Пляшечник В. И. (2015)
Зуб Л. Н. - Оценка трансформации водно-болотных угодий с использованием космической информации дистанционного зондирования Земли (на примере верховий Киевского водохранилища), Томченко О. В. (2015)
Генкал С. И. - Центрические диатомовые водоросли (Centrophyceae, Bacillariophyta) планктона р. Клязьмы (РФ), Охапкин А. Г. (2015)
Ануфриева Е. В. - Первая находка Ranatra linearis (Hemiptera, Nepidae) в гиперсоленых водоемах Крыма, Шадрин Н. В. (2015)
Прокопук М. С. - Про нову знахідку Azolla caroliniana у водоймі міста Києва (2015)
Протасов А. А. - Концептуальные подходы к организации гидробиологического мониторинга техно-экосистем ТЭС и АЭС, Зубкова Е. И., Силаева А. А. (2015)
Фальфушинська Г. І. - Реакції двостулкового молюска на теплову дію залежно від особливостей існування у природних умовах, Гнатишина Л. Л., Юрчак І. В., Мудра А. Є., Іваніна А., Соколова І., Столяр О. Б. (2015)
Жежеря В. А. - Методические особенности пробоподготовки взвешенных веществ и донных отложений, Линник П. Н., Жежеря Т. П., Скоблей М. П. (2015)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологическом журнале" в 2015 г. (2015)
Смоляр Н. І. - Шановні читачі! (2013)
Гармаш О. В. - Аналіз фацій ротової рідини пацієнтів із затримкою внутрішньоутробного розвитку в анамнезі як критерій застосування різних джерел низькоінтенсивного світлового випромінювання для профілактики хвороб пародонта, Назарян Р. С., Хмиз Т. Г. (2013)
Чижевський І. В. - Застосування візуалізованих завдань навчального типу у студентів-стоматологів при вивченні ортодонтії, Губанова О. І., Єрмакова І. Д. (2013)
Воєвода О. О. - Комплекс препаратів для ендогенної профілактики карієсу постійних зубів у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Слабковський В. В. - Одномоментна апексифікація із застосуванням матеріалів на основі мінеральних триоксид агрегатів (2013)
Лютіков О. І - Стандартні сталеві коронки (2013)
Смоляр Н. І. - Мікрофлора зубного нальоту у дітей залежно від інтенсивності карієсу зубів, Бариляк Д. Ю. (2013)
Кузняк Н. Б. - Стан тканин пародонта та твердих тканин зуба в дітей із патологією щитоподібної залози, Годованець О. І., Гаврилюк З. М. (2013)
Назарян Р. С. - Стоматологічні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей та дорослих. Огляд літератури, Ємельянова Н. Ю., Карнаух О. В., Хмиз Т. Г. (2013)
Москаленко А. М. - Ефективність застосування пломбувальних матеріалів різних класів для реставрації бічних зубів (2013)
Калінська А. - Імпрегнaція — релікт минулого чи надалі актуальний метод лікування раннього карієсу , Ольшак-Ковальчик Д. (2013)
Сов'як О. - Цікаві новини (2013)
Запрошуємо до участі в конкурсі "Профілактика стоматологічних захворювань у дітей" (2013)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Профілактична та дитяча стоматологія" у 2013 році (2013)
Смоляр Н. І. - Шановні колеги! (2009)
Хоменко Л. О. - Шановні колеги! (2009)
Хоменко Л. О. - Сучасний погляд на класифікацію захворювань пародонту у дітей, Остапко О. І., Біденко Н. В. (2009)
Смоляр Н. І. - Чинники ризику виникнення карієсу молочних зубів у період закладки та мінералізації, Дубецька-Грабоус І. С. (2009)
Слабковская А. Б. - Особливості естетичної рестраврації зубів у підлітків на етапах ортодонтичного лікування. Опис клінічних випадків, Скатова Є. О., Зуєва Т. Є. (2009)
Угрин М. М. - Використання методики дентальної імплантації при стоматологічному лікуванні та реабілітації у дітей з вродженою адентією, Готь І. М., Смоляр Н. І., Макєєв В. Ф., Солонько Г. М., Солонько М. Ю. (2009)
Куроєдова В. Д. - Аналіз кісткового віку ортодонтичних пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів, за даними телерентгенографії, Головко Н. В., Дмитренко М. І. (2009)
Кулигіна В. М. - Результати дослідження індивідуально-психологічних особливостей підлітків з множинним карієсом, Кондратюк А. І., Курдиш Л. Ф. (2009)
Вісьнєвска-Спихала Б. - Ускладнення при екстракції зубів у дітей, Кульчик Т., Борисєвіч-Лєвіцка М., Сокальскі Є. (2009)
Українська асоціація профілактичної та дитячої стоматології (2009)
Дитячі стоматологи Росії на робочому семінарі EAPD в Хельсінкі (2009)
22 Всесвітній конгрес Міжнародної Асоціації дитячої стоматології (IAPD - International Association of Paediatric Dentistry) (2009)
Сов'як О. - Цікаві новини (2009)
Інноваційний Центр профілактики стоматологічних захворювань гігієни порожнини рота (2009)
Смоляр Н. І. - Шановні читачі! (2011)
Борисєвіч-Лєвіцка М. - Можливості та обмеження діагностики скелетного викопного матеріалу в стоматологічній антропології, Торліньска-Вальков’як Н. (2011)
Кiсельнікова Л. П. - Круглий стіл "Роль фторидів у профілактиці та лікуванні карієсу" (2011)
Шуминська Т. А. - Профілактика карієсу та гінгівіту у дітей, які лікуються незнімною ортодонтичною аппаратурою (2011)
Кравець Т. П. - Мідійний гідролізат — МІГІ-К у профілактиці карієсу зубів у дітей (2011)
Воєвода O. O. - Оцінка результатів ендогенної профілактики карієсу постійних зубів у дітей (2011)
Хоменко Л. О. - Сучасні особливості герпесвірусних уражень слизової оболонки порожнини рота у дітей за даними клініко-лабораторних досліджень, Мозгова О. М. (2011)
Тимофєєва О. О. - Визначення вагомості факторів ризику виникнення хронічного катарального гінгівіту у дітей (2011)
Ковач І. В. - Застосування методики автореплантації третіх молярів для відновлення зубного ряду, Макаревич А. Ю., Макаревич Н. Ю. (2011)
Хоменко Л. О. - Порівняльний аналіз хімічного складу альвеолярної кістки при прорізуванні зуба і формуванні його кореня, Антонишин Б. В. (2011)
Смоляр Н. І. - Клінічна оцінка ефективності зубної пасти Colgate Доктор Заяц, Стадник У. О., Патко О. Л. (2011)
Грудзяж-Сековска Ю. - Неповний вивих постійних центральних різців нижньої щелепи. Опис випадку, Богушевска-Ґутенбаум Г., Теодорчик Д., Радомска А. (2011)
Сов'як О. - Цікаві новини (2011)
Солонько Г. М. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні аспекти ендодонтичного лікування у дітей" (2011)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Профілактична та дитяча стоматологія" у 2011 році (2011)
Смоляр Н. І. - Шановні читачі! (2014)
Каськова Л. Ф. - Стан тканин пародонта в дітей із флюорозом зубів з регіонів із різним вмістом фтору в питній воді, Моргун Н. А., Новикова С. Ч., Янко Н. В., Амосова Л. І., Маковка І. Л. (2014)
Манрікян М. Є. - Проміжна оцінка впровадження пілотного проекту комплексної програми профілактики стоматологічних захворювань (2014)
Федоров Ю. А. - Роль фтору в життєдіяльності організму: аргументи, факти, оцінки (2014)
Міхаляк М. - Інфільтрація початкового карієсу — сучасний метод лікування у стоматології дитячого віку, Сітарскі О. (2014)
Стремчук М. В. - Пошук ефективних терапевтичних заходів загальної і місцевої дії при лікуванні дітей, хворих на атопічний хейліт (2014)
Хоменко Л. О. - Морфологія кореневої системи тимчасових зубів. Частина 1. Моляри верхньої щелепи, Шаповалова Г. І., Наконечна О. М. (2014)
Смоляр Н. І. - Ефективність лікування хронічного катарального гінгівіту у дівчат пубертатного періоду "Brush-Baby" відтепер в Україні, Машкаринець О. О., Фуртак Н. М. (2014)
"Brush-Baby" відтепер в Україні (2014)
Сов’як О. - Цікаві новини (2014)
Вовченко Л. О. - Невідкладні стани в дитячій стоматології, Кузьмін В. С. (2014)
Роєк Р. - Інтердисциплінарне лікування зламу кореня центрального різця верхньої щелепи у 7-річного хлопчика. Опис клінічного випадку, Спорняк-Тутак К., Ліпскі М. (2014)
Корпоровіч Е. - Мінімально інвазійні екстракції після внутрішньолункового зламу коренів різців верхньої щелепи. Опис клінічного випадку, Собєх П., Ясіньскі П. (2014)
Програма міжнародної конференції "Сучасні аспекти лікування карієсу та його ускладнень у дітей" (2014)
Якімова А. М. - Творча спадщина М. П. Драгоманова в архівах та бібліотеках Болгарії (2014)
Лобко Н. В. - Вільшанська гілка роду Линтварьових, Лобко К. А. (2014)
Нікітін М. Ю. - Принципи формування та функціонування земств за положенням 1890 року: історико-юридичний аспект (2014)
Власенко В. М. - Правове становище міжвоєнної української еміграції в Румунії (міжнародний аспект) (2014)
Єпик. Л. І. - Особливості викладання історії України на курсах з українознавства (20-і рр. ХХ ст.) (2014)
Чернобров И. В. - Роль бывших земских фельдшеров в охране здоровья и жизни населения Сумщины (2014)
Яковенко Г. Г. - Професійна характеристика домашніх учителів м. Суми (2014)
Німенко Н. А. - Становлення музейної справи в Україні У 20-Х роках ХХ ст. (на прикладі Роменського краєзнавчого музею) (2014)
Артюх В. О. - Інакодумство на Сумщині: контури й орієнтири (2014)
Бугрій В. С. - Зміст історичного краєзнавства у навчальних програмах для загальноосвітніх шкіл України (1958-1991 рр.) (2014)
Мирончук А. С. - Докторський диспут А. В. Флоровського: спроба реконструкції біографії (2014)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2014)
Рубльов О. С. - Рецензія на монографію Юрія Тимошенка "Історичні умови та специфіка розвитку спорту і фізичного виховання в Радянській Україні в 20-40-ві роки ХХ ст.” (2014)
Власенко В. М. - З історії підприємництва в Болгарії (2014)
Нестеренко В.А. - Рецензія на монографію Гончаренко О. М., Куницький М. П., Лисенко О. Є. "Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату "Україна” та "військової зони” (2014)
Повідомлення (2014)
Смоляр Н. І. - Шановні читачі! (2012)
Хоменко Л. О. - Порівняльна оцінка протикаріозної ефективності лікувально-профілактичних зубних паст з різними носіями фтору, Сороченко Г. В. (2012)
Смоляр Н. І. - Профілактика карієсу у дітей дошкільного віку — завдання дитячого стоматолога та педіатра, Солонько Г. М., Дубецька-Грабоус І. С., Безвушко Е. В. (2012)
Леус П. А. - Порівняльні дані протикаріозного ефекту мінералізуючої зубної пасти без фтору в двох вікових групах молодших школярів, Жардецький А. І., Жугіна Л. Ф., Купец Т. В., Матело С. К., Полянська Л. Н. (2012)
Хоменко Л. О. - Глибоке фторування — метод профілактики карієсу зубів. Частина 1, Шаповалова Г. І. (2012)
Янас А. - Діти з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (ADHD), котрим необхідне хірургічне стоматологічне лікування, Осіца П., Гжесяк-Янас Г., Сівік П., Соколовскі К. (2012)
Хоменко Л. О. - Аспекти гігієнічного виховання дітей з вадами твердих тканин зубів. Частина 1, Любарець С. Ф., Коваленко О. М. (2012)
Мельничук Г. М. - Клінічний випадок синдрому Елерса-Данлоса VIII типу (повідомлення 2), Білищук М. В., Гаврилів Г. М., Воляк М. Н., Лабій Ю. А., Кошкін О. Є., Яворська О. І., Білищук Л. М., Базалицька О. В. (2012)
Смоляр Н. І - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей Закарпаття, Безвушко Е. В., Чухрай Н. Л, Мельничук Н. І. (2012)
Сов'як О. - Цікаві новини (2012)
Смоляр Н. І. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні аспекти стоматологічної профілактики у дітей", присвячена 5-річчю Української асоціації профілактичної та дитячої стоматології (25 жовтня 2012, Львів), Солонько Г. М. (2012)
Солонько Г. М. - Міжнародний конгрес дитячих стоматологів у Москві — трибуна для обміну досвідом та досягненнями (2012)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Профілактична та дитяча стоматологія" у 2012 році (2012)
Хоменко Л. О. - Шановні читачі! (2014)
Попович З. Б. - Проблеми довкілля і стан стоматологічного здоров’я дітей Івано-Франківської області, Рожко М. М., Соловей С. І., Боднарук Ю. Б., Кукурудз Н. І. (2014)
Кобіясова І. В. - Вибір засобів, схеми та особливості проведення ремінералізуючої терапії у дітей, Матело С. К. (2014)
Стадник У. О. - Санітарна освіта дітей та її значення в реалізації освітньої програми з профілактики стоматологічних захворювань, Єзерська О. В. (2014)
Вовченко Л. О. - Проведення санітарно-просвітницької роботи в дитячих дошкільних та шкільних закладах (2014)
Безвушко Е. В. - Ефективність профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей раннього віку, які проживають у сільській місцевості, Мусій-Семенців Х. Г. (2014)
Смоляр Н. І. - Лікування хронічного катарального гінгівіту у хворих на туберкульоз дітей, які проживають на території екологічного забруднення, Шило М. М. (2014)
Хоменко Л. О. - Послідовність формування контактних пунктів аппроксимальних поверхонь коронок тимчасових молярів, Біденко Н. В., Вознюк В. П., Татченко А. О. (2014)
Солонько Г. М. - Синдром Нунан: основні аспекти клінічних проявів у порожнині рота. Клінічний випадок, Жизномирська О. О., Мінько Л. Ю. (2014)
Гринишин О. Б. - Порівняльний аналіз використання кальцій силікатних матеріалів на основі МТА і BiodentineTM в ендодонтичному лікуванні тимчасових і постійних зубів. Огляд літератури, Безвушко Е. В. (2014)
Харьков Л. В. - Професійний погляд на проблеми Українського центру дитячої щелепно-лицевої хірургії, Яковенко Л. М., Терещенко В. С. (2014)
Смоляр Н. І. - Міжнародна конференція "Сучасні аспекти лікування карієсу та його ускладнень у дітей" (2014)
Особливості терапевтичного лікування в дитячій стоматології (2014)
Біденко Н. В. - Брейн-рингу зі стоматології — 15 (2014)
Сов'як О. - Цікаві новини (2014)
Лисак Т. Ю. - Конкурс професійної майстерності "Фахівець — 2014", Іванчишин В. В. (2014)
Вонсович О. С. - ОБСЄ як платформа для політичного діалогу з питань європейської безпеки (2015)
Кондратенко О. Ю. - Євразійське економічне співтовариство як перехідна модель інтеграційної стратегії Російської Федерації (2015)
Кононенко M. Г. - Реалізація зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки (2015)
Мазурець Ю. О. - Трансформація поняття "національні інтереси" в теоріях та концепціях за умов глобалізації (2015)
Мудрицька К. О. - Спільна політика безпеки і оборони: французьке бачення (2015)
Купрейчук В. Ю. - Вплив сирійського конфлікту на політичні процеси близькосхідного регіону (2015)
Медведєва М. О. - Принципи екологічної етики в міжнародній договірній та судовій практиці (2015)
Забара І. М. - Принципи сучасного міжнародного права як основа міжнародних інформаційних правовідносин (2015)
Криволапов Б. М. - Порушення авторського права як актуальна проблема для України, Тесленко Н. В. (2015)
Слюсаренко Ю. А. - Правові засади співробітництва України та Європейського Союзу у сфері спільної безпекової та оборонної політики (2015)
Хонін В. М. - "Куб мотивів" суб’єктів міжнародних інтеракцій. Координата друга (2015)
Грицун О. О. - Правовий аналіз використання кіберпростору у воєнних цілях (2015)
Корж М. В. - Конкурентоспроможність виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів як чинник соціально-економічного зростання в умовах глобальної конкуренції, Сидоренко К. В. (2015)
Цибуляк А. Г. - Сучасні тенденції розвитку екологізації світової торгівлі (2015)
Заліско О. І. - Ретроспективний аналіз наукових концепцій структури капіталу ТНК (2015)
Андріяш М. М. - Реформування моделі податкових відносин в Україні у контексті європейської інтеграції (2015)
Вступне слово редактора (2015)
Шевага В. М. - Ранні діагностичні критерії виявлення гідроцефалії в гострий період розриву внутрішньочерепних артеріальних аневризм, Нетлюх А. М., Щибовик Д. В., Мотринець Н. П., Кобилецький О. Я., Кардаш І. М. (2015)
Кондратюк В. А. - Особливості печінкової гемодинаміки у пацієнтів, яким виконано доопераційну ендоваскулярну редукцію портального кровотоку (2015)
Карпенко Ю. И. - Симпатоадреналовая активность у больных с резистентной артериальной гипертензией, Сабер Гармази (2015)
Орлов М. Ю. - Лечение детей с артериовенозными мальформациями головного мозга, проявившимися геморрагическим синдромом (2015)
Ярмолюк Є. С. - Морфологічний аналіз модифікованої ендоваскулярної моделі фокальної церебральної ішемії для вивчення ефективності тканинної проангіогенної терапії ішемічного інсульту в експерименті, Савосько С. І., Стайно Л. П., Троян О. І. (2015)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування дистальних церебральних аневризм, Пастушин О. А., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В. (2015)
Чередниченко Ю. В. - Результаты эндоваскулярного лечения окклюзионных и стенотических поражений магистральных артерий головы и церебральных артерий (2015)
Щеглов Д. В. - Динамічне спостереження за аневризмами після емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, Бортнік І. М., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Пастушин О. А. (2015)
Мороз В. В. - Клінічне спостереження хірургічного лікування гігантської дисекційної аневризми задньої мозкової артерії: чи є альтернатива ендоваскулярному лікуванню? (2015)
Редакційна колегія журналу "Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія" вітає всіх іменинників! (2015)
Андрущенко С. В. - Роль України в забезпеченні енергетичної безпеки Центральної та Східної Єв­, Савінок В. (2015)
Теленко О. М. - Ядерна зброя як чинник міждержавних відносин в Південній Азії (2015)
Конах В. К. - Внутрішні загрози та виклики розвитку національних медіа-просторів: наукове осмислення проблеми (2015)
Божко С. О. - Швеція і партнерство Європейського Союзу із сусідами на сході Європи в цілях розвитку (2015)
Задувайло О. К. - Нормативно-правові особливості забезпечення балансу прайвесі та державної безпеки на прикладі США (2015)
Ржевська В. С. - Договірно-правова діяльність Генріха V, короля Англії (2015)
Русак Д. М. - Вдосконалення правового регулювання захисту персональних даних в мережі Інтернет в контексті інтеграції України в світовий інформаційний простір, Березовська І. Р. (2015)
Хонін В. М. - "Куб мотивів" суб’єктів міжнародних інтеракцій. Координата перша (2015)
Козачук Н. О. - Поняття, види та форми зловживань правами на патенти, необхідні для функціонування недержавних стандартів (2015)
Лазаренко М. М. - Імплементація медіації в правову систему: міжнародний досвід та перспективи інституціоналізації в Україні (2015)
Шнирков О. І. - Проблема трансформації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку нових ринків збуту, Резнікова Н. В. (2015)
Яремович П. П. - Вплив вітчизняної інфраструктури на розвиток міжнародних торговельних потоків (2015)
Нанавов А. С. - Побудова оптимального інвестиційного портфеля для цінних паперів індексу FTSE 100 в умовах фінансово-економічної нестабільності (2015)
Волга В. О. - Методи оцінки ефективності мікрофінансової діяльності МФО (2015)
Ткаченко В. М. - Розв'язання проблем дослідження грунтового покриву у закладах експертизи сортів рослин, Андрющенко А. В., Барбан О. Б., Сіжук А. П. (2015)
Цвігун Г. В. - Морфологічні та цитологічні ознаки визначення тетраплоїдів стевії медової (2015)
Меженський В. М. - До питання впрорядкування українських назв рослин. Повідомлення 4. Таксономічне різноманіття та назви видів роду Fragaria L. (2015)
Уліч О. Л. - Вплив агроекологічних умов грунтово-кліматичних макро- і мікрозон на адаптивність та продуктивність нових сортів пшениці м'якої озимої, Костенко Н. П., Ткачик С. О., Гринів С. М., Загинайло М. І., Лисікова В. М., Терещенко Ю. Ф. (2015)
Солонечний П. М. - Графічний аналіз даних екологічного випробування сортів ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) з використанням GGE biplot (2015)
Роїк М. В. - Використання кластерного аналізу як методу класифікації представників роду Salix L., Баликіна В. В. (2015)
Шевель Л. О. - Роль сорту в підвищенні насіннєвої продуктивності калістефусу китайського (Callistephus chinensis (L.) Nees), Рудник-Іващенко О. І. (2015)
Лещук Н. В. - Економічна ефективність і біоенергетична оцінка виробництва товарної продукції салату посівного (2015)
Кондратенко Т. Є. - Фенологія яблуні (Malus domestica Borkh.) на Київщині в умовах зміни клімату, Кондратенко П. В. (2015)
Москалець В. В. - Формування адаптивних біоценетичних зв'язків у фітоценозах тритикале озимого в умовах лісостепового та полісько-лісостепового екотипів, Москалець Т. З. (2015)
Семяшкіна А. О. - Вплив строків сівби на водоспоживання сортів вівса в умовах Степу України (2015)
Жук О. Я. - Порівняльна оцінка сортів помідора (Licopersicum esculentum Mill.) в умовах Лісостепу України, Яременко Г. Б. (2015)
Жук О. Я. - Продуктивність пізньостиглих сортів капусти білоголової (Brassica oleraceae L. subsp. capitata (L.) Alef. var. alba) залежно від сортотипу, Вороніна П. Б. (2015)
Усик Л. О. - Екологічне випробування сортів пшениці озимої селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН у Туреччині, Базалій Г. Г., Колесникова Н. Д. (2015)
Кутовенко В. Б. - Порівняльна оцінка господарсько-цінних ознак сортів салату посівного (Lactuca sativa L.) в умовах Київської області, Тиха Н. В., Попко К. Р. (2015)
Бобось І. М. - Вплив регуляторів росту рослин на врожайність коренеплодів сортів буряку столового Бордо харківський та Актіон, Ободовський М. В. (2015)
Тернова Г. В. - Передача права на подачу заявки на сорт рослин (практичні рекомендації) (2015)
Якубенко Н. Б. - Охорона прав на сорти рослин у Європейському Союзі: законодавчі аспекти, Федяй М. В., Линчак Н. Б., Скоблікова С. М. (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Азизова Н. Б. - Глобализация и проблемы развития языков и культур.(на примере узбекского языка) (2013)
Араева Л. А. - Электронный пропозиционально-фреймовый словарь: методологические основания, принципы построения словарных статей, прагматическая значимость (2013)
Асадов З. В. - Отражение национально-культурной идентичности древних тюрков в письменной культуре древней руси (к этноэйдеме "скрип телег") (2013)
Галлямова М. С. - Влияние творческих идей джорджа лилло на философские и литературные взгляды дени дидро (2013)
Evstafyeva A. - On a linguist’s mandate in writing conclusions requested by the law-enforcement authorities (2013)
Залевская А. А. - Значение слова и метафора "живой поликодовый гипертекст" (2013)
Колистратова А. В. - О некоторых итогах лингвистического исследования эволюционного развития фольклорного дискурса в контексте британо-английской ситуации (2013)
Ли В. С. - Теоретическая лингвистика VS. Прикладная лингвистика: от противопоставления к взаимообогащению (на материале лингвистической экспертизы текста) (2013)
Ли В. С. - Коммуникативные тактики при речевых конфликтах: лингвистический и социально-правовой аспекты (2013)
Мирзоева Л. Ю. - Лингвостилистический анализ пародийного текста как способ формирования профессиональной компетенции будущих переводчиков (2013)
Мирзоева Л. Ю. - К проблеме рассмотрения оценочного плана текста в рамках предпереводческого анализа (2013)
Nilova C. V. - Socio-psychological aspect of intergenerational communication (2013)
Костова-Панайотова М. - "Египетская марка" Мандельштама между текстом и цитатой (2013)
Плотникова А. А. - Специфика адресата жанров сетевой литературы (на материале лирических интернет-миниатюр) (2013)
Плотникова А. А. - Жанровая природа лирической миниатюры в интернет-коммуникации (2013)
Пономаренко Е. Б. - Структурные и семантико-стилистические особенности текстов английских и русских информационных сообщений (2013)
Ponomarenko E. B. - Linguistic manipulation devices (by the example of english and russian information texts) (2013)
Попов А. В. - Перспективы развития проекта универсального алфавита для решения проблем межкультурной коммуникации, Попов К. А. (2013)
Редьква Я. - Теребовля етнічно-антропогенна vs. Теребовлі анропонімічної та "жертовної” (2013)
Саметова Ф.Т. - Фразеологические единицы, обозначающие пространство в русском языке (2013)
Hamze Hamze - Irony in its pragmatic aspect, D. D. (2013)
Хамзе Д. - Коммуникативные преимущества иронии (2013)
Шило Е. И. - Исторический аспект морфологии животных и ее терминологии (XVIII-XIX вв.) (2013)
Якоба И.А. - Языковая игра в интернет-коммуникации (2013)
Цикин В. А. - Философские основы инновационного образования, Голуб Є. С. (2014)
Карпенко В. Є. - Інноваційна превентивна освіта у техноінтелектуальному суспільстві (2014)
Карпенко Т. М. - Наука та ціннісно-смислові елементи культури: від опозиції до концептуальної єдності (2014)
Бондаренко Д. І. - Меганаука – новий етап розвитку наукового знання (2014)
Мазуренко В. О. - Прочитання історії української філософії освіти крізь призму Болонського процесу, Логвиненко Ю. В. (2014)
Кравченко Т. О. - Аксіологічний аспект інформаційно-мережевої парадигми (2014)
Рідченко Л. О. - Віртуальна реальність в контексті інформаційних Технологій (2014)
Качуровський М. О. - Трагізм "Електронної" освіти (2014)
Зленко Н. М. - Соціально-філософський аналіз теорії суспільства споживання (2014)
Сумченко С. В. - Проблема трансформації природи людини шляхом застосування Hi-tech (2014)
Дєнєжніков С. С. - Еволюція людини епохи хай-тек: трансгуманістичні перспективи (2014)
Шевченко Г. М. - Соціальне відчуження в системі суспільних відносин (2014)
Пушкар Я. В. - Розвиток сучасних технологій як детермінанта становлення мегасоціуму (2014)
Пономаренко В. В. - Методологічний аналіз концепції суспільства ризику (2014)
Власова О. П. - Диалектика актуализации личности (2014)
Косяк В. А. - Сакральний модус духа (2014)
Наумов Д. И. - Идейно-символическое пространство постсоветского общества (2014)
Поліщук О. С. - Принцип гуманізму в колективній дії (2014)
Шевчук Д. М. - Онтологічні виміри політичного світу (2014)
Логвиненко Ю. В. - Творчество М. Руденко в философском дискурсе ХХ века (2014)
Доній Н. Є. - Криза ідентичності як контекст розвитку соціальної девіталізації особистості (2014)
Сурков В. В. - Гюбріс і влада: порочне коло (2014)
Бортникова Е. Г. - Методології дослідження функціонування релігії в соціумі (постановка питання) (2014)
Ігнатьєв В. А. - Метафізика православного екзистенціалізму (2014)
Бондар І. О. - Вплив лютеранських ідейних засад на формування ідейних засад на формування релігійного світогляду Станіслава Оріховського (2014)
Цикин В. А. - NBIC-конвергенция – катализатор техногенной модификации человека (2014)
Снегірьов І. О. - Осмислення теорій соціального розвитку з позицій нелінійного підходу (2014)
Соколова Г. Н. - Феномен модернизации в глобализирующемся мире: методологический аспект анализа (2014)
Пушкар Я. В. - Вплив hi-hume-технологій на становлення мегасоціуму (2014)
Ходус Е. В. - Идентичность как форма личностной манифестации: особености выбора в ситуации нестабильной онтологии (2014)
Сурков В. В. - Гюбрис как фактор отчуждения человека от природы (2014)
Макаров З. Ю. - Рациональный статус случайности в научном детерминизме (2014)
Лебедь Е. А. - Странная ризоматическая война: метафора и язык (2014)
Вертель А. В. - "Языковое сознание" в психоанализе Ж. Лакана и дебиологизация фрейдизма (2014)
Нагорный О. И. - Соотношение понятий "истина" и "смысл" в историческом познании (2014)
Омельчук І. В. - Теоретико-методологічний потенціал принципу плюралізму в гуманітарно-науковому дискурсі (2014)
Бугрій В. С. - Проблема визначення вихідних понять теорії шкільного краєзнавства (2014)
Возный А. П. - Телесность человека как феномен развития физической культуры (2014)
Кохан Ю. В. - Гендерна політика в інформаційному суспільстві (2014)
Косяк В. А. - Путешествия. Опыт феноменологической редукции (2014)
Кравченко Т. О. - Становлення цінностей сучасної людини в добу інформаційно-мережевого суспільства (2014)
Дєнєжніков С. С. - Індустрія hi-hume-технологій – до абрисів трансгуманістичного майбутнього (2014)
Сумченко С. В. - Наука та високі наукомісткі технології XXІ ст. – детермінуючі чинники майбутнього планетарної цивілізації (2014)
Бондаренко Д. И. - Технонаука – необходимый этап на пути к меганауке (2014)
Ворова Т. П. - Репрезентація аристократизму як рівня свідомості у "Казці про мертву царівну та про сімох богатирів" О. С. Пушкіна (2012)
Заверталюк Н. І. - "Моцарт і Сальєрі" О. Пушкіна в перекладі І. Франка (2012)
Ковальова О. К. - Особливості художньої автоінтерпретації у "Прогулянках самотнього мрійника" Ж.-Ж. Руссо (2012)
Подлєсна В. Ф. - Художнє відображення ідей "Братства тарасівців" у казці Михайла Коцюбинського "Хо" (2012)
Смаглій І. В. - Материнський код у художньому розкритті характеру Андрія Лаговського в однойменному романі А. Кримського (2012)
Шаф О. В. - Мотив божевілля в поезії Тараса Шевченка: феноменологія та функціональність (2012)
Бестюк І. А. - Рецепція творчості Михайла Коцюбинського в літературі 20-х років ХХ століття (на прикладі новели "Тіні нетлінні" Михайла Івченка) (2012)
Волощук Ю. О. - Жанрово-стильові особливості роману Володимира Гжицького "Чорне озеро (Кара-Кол)" у контексті української романістики 20-30-х років ХХ століття (2012)
Гладка І. С. - Модернізація української повісті (на прикладі "Історії одного замаху" Гната Михайличенка) (2012)
Іванчукова Є. В. - Своєрідність авантюрного змісту роману О. Слісаренка "Чорний Ангел" (2012)
Нечипоренко С. В. - Ф. Ніцше та В. Винниченко: рецепції, впливи (2012)
Носова О. В. - Трансформація традиційного історичного образу в українській прозі 20-30-х років ХХ ст. (2012)
Олійник Н. П. - Особливості вираження авторської позиції в ранніх повістях Андрія Головка (2012)
Степанова А. А. - Мотивы заката фаустовской культуры в романах В. Вулф "Миссис Дэллоуэй" и А. Платонова "Счастливая Москва" (2012)
Тимофєєва О. М. - Особливості хронотопу в прозі Лева Скрипника (2012)
Чорна-Гриценко О. Ю. - Художнє відтворення впливу урбаністичного оточення на формування дитячого світогляду в повісті Івана Микитенка "Вуркагани" (2012)
Школа В. М. - Екзистенціальні мотиви у п’єсі Євгена Плужника "Змова у Києві" (2012)
Горобець О. В. - Психологічний канон "початок-кінець" у тексті твору "Щоденник страченої" Марії Матіос (2012)
Корнілова К. О. - Мотив катастрофізму духовності людини у творі П. Загребельного "Брухт" (2012)
Котик Т. З. - Традиції Леся Мартовича в оповіданнях та новелах Романа Іваничука: функціональність наративного знака (2012)
Накашидзе І. С. - Образ води як уособлення історичної пам’яті народу в україномовній поезії письменників-емігрантів у Канаді (2012)
Пасько І. В. - Жанрові особливості поетичних циклів "Взором перського" та "Східна мудрість" Михайла Ореста (2012)
Полякова С. В. - Своєрідність образу дерева як основного елемента моделі світу у прозі шістдесятників та дев’яностиків (2012)
Ромас Л. М. - Степ та рослинна символіка в "козацькому епосі" Юрія Мушкетика (2012)
Тараненко А. В. - Роль предметної деталі в характеротворенні в українській прозі 70-х років ХХ століття (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бабухіна С. А. - Ефективність функціонування політичної системи України в контексті реалій партійного будівництва (2015)
Власенко Т. Т. - Медіа-дискурс у суспільстві ризику(український контекст) (2015)
Воротинський В. В. - Трансформація методів політичної маніпуляції як наслідок зміни уподобань користувачів мережі Інтернет (2015)
Данько Ю. А. - Соціальні мережі у протестних акціях: функціональні реалії та потенціал (2015)
Жужа Л. О. - Волонтерство АТО як політичний інститут: сутність та вплив на громадянське суспільство України (2015)
Завгородько Л. В. - Експлікація змісту сучасної геополітики крізь призму культурної антропології (2015)
Іваніщенко Л. О. - Держава і охорона здоров’я (2015)
Калиновський Ю. Ю. - Мовні конструкти як індикатори розвитку повсякденної правосвідомості у правовому суспільстві (2015)
Магда Г. В. - Система виборчої адміністрації України: реформування в пошуках досконалості (2015)
Пелішенко В. О. - Основні чинники формування клептократії в Україні (2015)
Ревенко Н. Г. - Політична свідомість та політична практика українського суспільства: взаємозв’язки та впливи (2015)
Рудя Р. Г. - Сучасна військова глобалізація: політологічний аспект (2015)
Семченко О. Р. - Держава як суб'єкт інформаційного забезпечення політичної стабільності (2015)
Солових Є. М. - Специфіка формування іміджу владної інституції (2015)
Шкробанець О. І. - Особливості формування образу України в громадській думці сучасної Росії (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Silvestrov A. M. - Vernier algorithm of adaptive filtration, smoothing and prediction of trajectories, Mukhina M. P., Seden I. V. (2015)
Tunik A. A. - Practical experience of intellectual UAV attitude stabilization system computer-aided design, Rydlo К., Savchenko O. V., Melnik K. V. (2015)
Ablesimov A. K. - Evaluation of the quality of stabilization systems by normalized indirect indicators, Kutova N. I. (2015)
Nadsadna О. I. - Design of robust gain scheduled hold control system (2015)
Tupitsin N. F. - The special case of operative programming method of flight route, Stepanenko I. A., Voloschenko E. I., Shildskyi S. S. (2015)
Galaguz T. A. - Structural-parametric design of robust control system with reduced-order observer (2015)
Komnatska M. M. - Observer-based flight control system design under linear matrix inequalities approach (2015)
Vasiukhin M. I. - The aggregation technology of applied software for aerial photography data processing to building map databases in precision agriculture system, Tkachenko O. M., Kasim A. M., Dolinniy V. V. (2015)
Gribov V. M. - To the question of dependability calculation failures based on the exponential model of distribution of failures, Hryshchenko Yu. V., Kozhokhina O. V. (2015)
Sineglazov V. M. - Structural synthesis of integrated computer-aided design system, Godny A. P. (2015)
Sineglazov V. M. - The information fire monitoring system, Kupriyanchyk V. L. (2015)
Sineglazov V. M. - Design of a weather-compensated temperature regulator based on microcontrollers, Daskal E. V. (2015)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of solar power trackers, Karabetsky D. Р. (2015)
Sineglazov V. M. - Complex criteria for navigation equipment test table optimal design problem, Dolgorukov S. O. (2015)
Chumachenko E. I. - Using ANFIS and NEFCLASS neural networks in classification problems, Koval D. Yu., Sipakov G. A., Shevchuk D. D. (2015)
Sushchenko O. A. - Two-axis gimbaled course system for marine vehicles (2015)
Vishnevsky A. V. - The binary weight matrix of an electronic composer algorithm (2015)
Zherdev M. K. - The problem of non-stationary thermal conductivity for multilayered structure of a radio-electronic component, Kredentser B. P., Kuzavkov V. V. (2015)
Melnikov D. E. - Cardiac electric signals formation modeling, Aznakayeva D. E., Aznakayev E. G. (2015)
Sineglazov V. M. - Optimization of Savonius rotor parameters, Ziganshin A. A. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Publisher's imprint (2015)
Вихідні дані (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Ivanov V. A. - Attenuation average signal power helicopter antenna system, Zadorozhniy A. S. (2015)
Egorshin Y. A. - Properties of signal switch-on functions and their use, Krasnousova O. Y. (2015)
Tesik Yu. F. - Development of the method of compensating of distortions of output signal of amplifier with non-linear load, Moroz R. M. (2015)
Azarskov V. N. - Estimation algorithm of arbitrary dynamics object state under random actions and incomplete measuring by unstable system, Kurganskyi А. U., Rudyuk G. I. (2015)
Gridyakina A. V. - Conductivity of composites of thermotropic ionic liquid crystals (2015)
Komnatska M. M. - On one approach of observer-based flight control system design, Klipa A. M., Berezanskyi Y. A., Kiliian I. V. (2015)
Sushchenko O. A. - Features of pointing in systems of stabilization by ground vehicle observation equipment (2015)
Komnatska M. M. - Optimal guaranteed cost control of aircraft motion (2015)
Krivonosenko O. P. - Synthesis of optimal multidimensional stabilization system of helicopter in hovering mode under stochastic influences, Savchenko O. V. (2015)
Korshunov N. V. - The database of aircraft performance characteristics, Pavlov V. V., Rudyuk G. I. (2015)
Sineglazov V. M. - Substantiation of adaptive self-adjusting system of autonomous wind energy turbine, Kozyrskyy V. V., Trehub M. I., Vasilenko О. S. (2015)
Charugin M. V. - Evaluation for an automated system for determining grain quality parameters by simulation model, Halatenko O. S., Ivakhnenko I. A. (2015)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of spar for rotor blade of wind-power plant, Boyko V. M. (2015)
Chumachenko О. I. - Fire monitoring intellectual information system, Kupriyanchyk V. L. (2015)
Syneglazov V. M. - Means of dynamic integration data realization at the level of separate components of the cad environment, Godny A. P. (2015)
Dmitriev V. A. - Development of mathematical models of helicopter pilots (2015)
Ziganshin A. A. - Numerical solution of wing integro-differential equation (2015)
Bordyuh H. B. - Mechanism of dimerization of viologens in liquid crystalline medium (2015)
Zaritskyi О. V. - Theoretical basis of professional activity analysis and estimation expert systems development (2015)
Kozhokhina O. V. - Application of reference models to determine the professional reliability of air traffic controllers and creating a simulator, Rudas S. I., Bondarev O. S. (2015)
Sineglazov V. M. - The dynamic segment memory allocation algorithms, Yurchenko A. S., Tupitsin N. F., Kozlov A. P. (2015)
Zelenska N. C. - Approximation of Bessel functions by rational functions, Zelensky C. Ch. (2015)
Kit G. V. - Fast convolution algorithms in the reduction of the visual signal and image processing systems (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Publisher's imprint (2015)
Вихідні дані (2015)
Половян А. В. - Оптимизация структуры потребления первичных энергоресурсов (2015)
Череватский Д. Ю. - О влиянии финансирования исследований и разработок на повышение энергоэффективности национальных экономик, Солдак М. А. (2015)
Заниздра М. Ю. - Концепция экологизации производства в контексте неоиндустриального развития (2015)
Гаркушенко О. М. - Напрями екологічного регулювання економіки в Україні з урахуванням вимог Угоди про асоціацію з ЄС (2015)
Вієцька О. В. - Гармонізація оподаткування прибутку підприємств в ЄС: досвід для України (2015)
Стадник М. В. - Можливість застосування реверсивного механізму сплати ПДВ в Україні (2015)
Аннотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
References (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сведения об авторах (2015)
Authors information (2015)
Онищенко О. - Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури (2015)
Elbeshausen H. - Public libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities (2015)
Гарагуля С. - Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках (2015)
Пальчук В. - Роль публічних бібліотек у розвитку електронного урядування (2015)
Долотова О. - Турция: от электронной библиотеки к электронному государству (2015)
Філімончук Л. - Інформаційні центри та бібліотеки-депозитарії ООН в Ісламській Республіці Іран (2015)
Здановська В. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація" (2015)
Василенко О. - Iнформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек: завдання інтеграції, Дем’янюк Л. (2015)
Ковальчук Г. - Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір, Мяскова Т. (2015)
Гранчак Т. - Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій (2015)
Лобузіна К. - Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології, Коновал Л. (2015)
Яременко Л. - Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал, Вербіцька О. (2015)
Сокур О. - Організація ресурсів наукової бібліотеки: партнерство та ефективність (2015)
Котлярова Т. - Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання (2015)
Муха Л. - Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи, Затока Л. (2015)
Добко Т. - Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів, Шкаріна В. (2015)
Костенко Л. - Бібліометричні технології та наукометричні дослідження, Жабін О. (2015)
Рекомендації Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація" (2015)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2015 рік (2015)
Зозуля Ю. П. - Українському нейрохірургічному журналу - 20 років, Сапон М. А., Никифорова А. М. (2015)
Запорожан В. Н. - Особенности течения аневризматического субарахноидального кровоизлияния и риск возникновения церебрального вазоспазма (обзор литературы), Солодовникова Ю. А., Сон А. С. (2015)
Пятикоп В. А. - Эффективность комбинированного лечения метастатических опухолей головного мозга, Старенький В. П., Аль-Травнех М. А., Котляревский Ю. А., Кутовой И. А. (2015)
Педаченко Є. Г. - Тяжкі дифузні ушкодження головного мозку. Обгрунтованість декомпресивної краніектомії, Дзяк Л. А., Сірко А. Г. (2015)
Пічкур Л. Д. - Результати селективної задньої ризотомії при лікуванні локальної спастичності нижніх кінцівок, Ямінський Ю. Я., Лонтковський Ю. А. (2015)
Павлов Б. Б. - Кифопластика в лечении переломов грудопоясничного отдела позвоночника на фоне остеопороза (2015)
Орлов Ю. А. - Анестезиологическое обеспечение при Linac-стереотаксической радиохирургии у детей по поводу сосудистых мальформаций головного мозга, Грязов А. Б., Каменская О. И., Кручок И. В. (2015)
Яшаров Ю. А. - Абсцес головного мозку: аналіз 242 клінічних спостережень, Цимбалюк В. І., Ткачик І. П. (2015)
Цимбалюк В. І. - Мікрохірургічні денерваційні втручання з приводу фокальної м’язової шийної дистонії: аналіз результатів лікування 72 пацієнтів, Третяк І. Б., Фрейдман М. Ю., Гацький О. О. (2015)
Сірко А. Г. - Спостереження хірургічного лікування проникаючого сліпого діаметрального черепно-мозкового вогнепального поранення (2015)
Escorcia-Rodríguez H. F. - Transoral osteosynthesis for C1 fractures: two cases report, Alvis-Miranda H. R., Lozano-Tangua C. F., Alcala-Cerra G., Miranda W. C., Moscote-Salazar L. R. (2015)
Дзенис Ю. Л. - Сочетание внутренней и наружной декомпрессии головного мозга при повторном разрыве и тромбозе аневризмы с внутримозговой гематомой (наблюдение из практики), Купчс К. Я., Буивидс Н. И. (2015)
Mandour C. - Metastatic leiomyosarcoma of the thoracic spine: case report, Belhachmi A., Laaguili J., El Mostarchid B. (2015)
Светлой памяти Юрия Александровича Орлова (2015)
Доктору технічних наук, професору, академіку Української академії наук Анісімову Віктору Федоровичу ювілейних 80 років (2015)
Анисимов В. Ф. - Влияние технического состояния прецизионных пар на эффективны показатели дизеля, Музычук В.И., Паламарчук И. П., Ковалева И. М. (2015)
Борисюк Д. В. - Методи та засоби діагностування тракторів, Яцковський В. І. (2015)
Калінін Є. І. - Експлуатаційно-технологічне та динамічне моделювання самохідної збиральної машини (2015)
Савуляк В. І. - Порівняльний аналіз собівартості виготовлення та відновлення деталей типу "ВАЛ", Дусанюк Ж. П., Шиліна О. П., Краковська О. О. (2015)
Боднарчук О. В. - Конструювання жирової основи спреду (2015)
Болгова Н. В. - Казеїната натрію в складі емульсованих м'ясних продуктів (2015)
Вербицький С. Б. - Порівняння результатів органолептичного та приладного оцінювання структури кондитерських виробів, Пацера Н. М., Черняк О. В., Бєла Н. І. (2015)
Власенко В. В. - Дослідження впливу стартових культур на швидкість утворення молочної кислоти на етапі осадки сирокопчених ковбас, Крижак С. В. (2015)
Друкований М. Ф. - Розчинення гірничних порід для підвищення якості біологічних добрив, Дишкант Л. В., Ольшевський А. І., Дорошкевич Н. Ф. (2015)
Дубковецький І. В. - Дослідження впливу конвективно-інфрачервоного сушіння на зміну характеристик білкових препаратів тваринного і рослинного походження, Страшинський І. М., Стрельченко Л. В., Коломієць Р. А. (2015)
Коваль О. А. - Сир плавлений безфосфатний (2015)
Корнієнко В. В. - Розроблення ефективного обладнання для зневоднення бражного дистиляту, Мельник Л. М., Таран В. М. (2015)
Куцевол О. М. - Метод визначення вологості капілярно-пористих матеріалів із незначними діелектричними втратами та пористістю (2015)
Малежик І. Ф. - Нові технології виробництва напівфабрикатів з картоплі, Бандуренко Г. М., Дубковецький І. В., Писарєв М. Г. (2015)
Мінорова А. В. - Дослідження мікроструктури та поверхнево-активних властивостей сухих концентратів сироваткових білків, отриманих методом ультрафільтрації, Романчук І. О., Крушельницька Н. Л., Мацько Л. М. (2015)
Моісеєва Л. О. - Підвищення біологічної цінності кисломолочних продуктів для харчування дітей, Романчук І. О., Рудакова Т. В. (2015)
Науменко О. В. - Дослідження вірусоцидної активності дезінфікуючих засобів (2015)
Пазюк О. Д. - Дослідження роботи вібраційної барабанної сушарки, Пазюк В. М., Янович В. П., Вишнєвський В. М. (2015)
Поліщук Г. Є. - Дослідження водної фази сумішей та морозива з натуральними структуруючими компонентами, Семко Т. В. (2015)
Пономарчук В. Є. - Реалії втілення та розвитку стратегії переробки олійних культур промисловою групою "ВІОЙЛ", Мормітко В. Г. (2015)
Прасолов Є. Я. - Вдосконалення технології приготування м’ясного фаршу для виробництва варених ковбас, Слинько В. Г., Галич О. А., Березницький В.І. (2015)
Самойчук К. О. - Методика розрахунку пульсаційного гомогенізатора з вібруючим ротором, Івженко А. О. (2015)
Удодов С. О. - Дослідження впливу форми днища сусловарильного апарату на його конструктивні параметри, Мерзляк Д. В., Марцинкевич Л. В. (2015)
Чурсінов Ю. О. - Технологічні особливості сушіння житнього ферментативного солоду, Ковальова О. С., Філіпенко Д. В., Петровенко В. В. (2015)
Шугай М. О. - Пошук і характеристика молочнокислих бактерій, перспективних для виробництва сиру (2015)
Ялпачик Ф. Ю. - Методика експериментальних досліджень у процесі охолодження пшениці, Верхоланцева В. О. (2015)
Янович В. П. - Розробка методики масштабного переходу "Фізична модель – натуральний зразок” при проектуванні вібророторної дробарки спиртової промисловості, Купчук І. М., Полєвода Ю. А. (2015)
Янчик М. В. - Теоретичні аспекти збагачення помадних мас нетрадиційною рослинною сировиною, Нєміріч О. В. (2015)
Іжа М. - Соціальні чинники реалізації адміністративної реформи на регіональному рівні (2012)
Анікієнко В. - Теоретико-методичні основи оцінки ефективності продовольчого забезпечення в державі (2012)
Балабанова Д. - Становлення поняття "живе право" в сучасній філософії права (2012)
Карпенко О. - Відкрита система критеріїв формування дефініцій науки державного управління (2012)
Левицька В. - Теоретичні інтерпретації сутності поняття "соціальні права" (2012)
Мамонтова Е. - Ритуал пам’яті як складова державного протоколу та церемоніалу: історія і сучасність (2012)
Рябцев Г. - Політичні рішення: сутність і класифікація (2012)
Скиба М. - Теоретико-методологічні засади інституціональних змін в економіці (2012)
Устінов Є. - Реалізація програми економічних реформ на 2010–2012 роки в Скадовському районі Херсонської області (2012)
Акуленко О. - Сучасні тенденції реформування системи охорони здоров’я на регіональному рівні: аналіз керівних підходів (2012)
Березінський П. - Економічна та екологічна форми взаємодії суспільства з природним середовищем: правове визначення (2012)
Гапанович Я. - Екостратегії державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації регіону (2012)
Голинська О. - Сучасна практична проблематика механізму контролю цін та процесу ціноутворення (2012)
Горбатюк В. - Поняття та види публічних послуг у сфері управління державними фінансами (2012)
Грицко Р. - Розвиток механізмів державного управління підготовкою родинних лікарів на додипломному етапі (2012)
Кетрарь А. - Правопорушення у сфері авторського права і суміжних прав: плагіат і піратство (2012)
Коваль З. - Механізми запровадження інформаційно-психологічного позитиву як одного із провідних чинників успішного державного управління (2012)
Колісніченко Н. - Формування регіональної політико-управлінської еліти і лідерів у контексті реалізації державної кадрової політики (2012)
Корвецький О. - Питання реалізації державної політики забезпечення доступності медичної допомоги населенню: стан та перспективи розвитку, Бондарева Л. (2012)
Куліков А. - Цілі державно-приватного партнерства та характеристика його механізмів у вітчизняній практиці (2012)
Левчишен Д. - Поняття та роль принципу соціальної справедливості у механізмі державного управління (2012)
Луканюк В. - Карпатська конвенція як інструмент забезпечення екологічного благополуччя населення (2012)
Маєв А. - Децентралізація влади у Франції: досвід для України (2012)
Маркітанов В. - Правові засади рекламної діяльності (2012)
Овчаренко Ю. - Актуальні проблеми співробітництва України з Європейським Союзом у воєнній сфері в контексті європейського вибору країни (2012)
Парфьонов І. - Інвайронментальний вектор стратегії сталого розвитку регіону (2012)
Письменний І. - Вплив суспільних трансформацій на синергетичний потенціал публічного управління (2012)
Пінчук А. - Основні шляхи вдосконалення законодавчого регулювання діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2012)
Польська Л. - Система індикаторів як інструмент моніторингу соціально-економічного розвитку міста (2012)
Попова В. - Права людини як ціннісно-оріентаційні засади державного управління (2012)
Прус І. - Розвиток інноваційних форм транскордонного співробітництва (на прикладі Волинської області) (2012)
Сорока Л. - Особливості науково-методичного забезпечення розвитку людського потенціалу митних органів (тенденції світового досвіду), Івашов М., Ужва Л. (2012)
Федорчак В. - Механізми координації процедури стратегічного проектування екологічної безпеки на регіональному рівні (2012)
Шумська О. - Проектний підхід щодо реалізації державних цільових програм в аспекті адміністративної реформи (2012)
Юрченко Є. - Стратегічні напрями розвитку державного контролю у сфері будівництва в Україні (2012)
Кованда В. - Адаптація досвіду зарубіжних країн щодо співпраці України із закордонними українцями як фактор державного управління (2012)
Мазуркевич М. - Міжвідомча електронна взаємодія в формуванні ключових інфраструктурних компонентів системи надання електронних державних послуг (2012)
Попов С. - Особливості програмно-цільового управління державно-управлінськими нововведеннями системного характеру (2012)
Решетніков Ю. - Відображення проблематики державно-конфесійних відносин у програмних документах політичних партій України (2012)
Діденко О. - Тенденції розвитку бізнес-асоціації в Україні (2012)
Дроздова Н. - Організаційно-правовий механізм управління системою державних закупівель на конкурсних засадах: теоретико-методологічний аспект (2012)
Гордієнко О. - Визначення механізмів управління державними капітальними інвестиціями (2012)
Волик В. - Впровадження компетентнісного підходу в систему навчання та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні (2012)
Калашник Н. - Управління самоосвітою державних службовців: досвід країн Сходу (2012)
Плецан Х. - Формування комплексного наукового підходу успішності професійної діяльності державного службовця (2012)
Шпекторенко І. - Системний підхід до визначення факторів формування професійної задоволеності державних службовців (2012)
Ярмистий М. - Навчально-тематичні пріоритети комунікативного спрямування програм підвищення кваліфікації службовців (2012)
Андріянова Ю. - Методологічні засади дослідження конфліктів серед посадових осіб органів місцевого самоврядування (2012)
Граматик І. - Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування в сфері реалізації етнонаціональної політики (2012)
Зелінський С. - Деякі аспекти комплексної експертизи проекту статуту територіальної громади міста Одеси (2012)
Клюй О. - Концептуальні підходи щодо інституціональної реформи місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим (2012)
Марзак І. - Ретроспектива поняття місцевих бюджетів та їх ролі в системі державного управління (2012)
Черняк О. - Стан та шляхи вдосконалення соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад в сучасних умовах (2012)
Чижова С. - До проблеми функціонування служби управління персоналом в органах місцевого самоврядування (2012)
Шарий В. - Методика організації діяльності органів місцевого самоврядування України із соціально-економічного розвитку територіальних громад (2012)
Баєв Л. - Концепція створення екологічної мережі. науково-методичні принципи планування території України: європейський досвід (2012)
Євтушок С. - Розвиток взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування з благодійними структурами (на прикладі Рівненської області) (2012)
Коцовська О. - Методичні підходи до визначення вартості освітніх послуг (2012)
Осадчук Л.С. - Маса та вологість хвої сосни звичайної у дерев різних категорій смолопродуктивності (2015)
Олексійченко Н.О. - Екологічна роль омолоджувального обрізування дерев роду Tilia L. у вуличних насадженнях Житомира, Матковська С.І. (2015)
Бала О.П. - Статистичні передумови моделювання росту модальних деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України, Хань Є.Ю. (2015)
Балабак О.А. - Вплив віку маточних рослин на регенераційну здатність стеблових зелених живців фундука (Corylus Domestica Kosenko Еt Opalko) (2015)
Бойко Г.О. - Мікобіота насіння сосни звичайної Pinus Sylvestris L., Башта О.В. (2015)
Вітенко В.А. - Підсумки вирощування вегетативних підщеп для формового різноманіття Morus Alba L. (2015)
Гуменюк В.В. - Вплив низової пожежі на соснові деревостани у зоні Центрального Полісся України, Голяка Д.М., Зібцев С.В. (2015)
Зайцева І.А. - Структура ценопопуляцій Ulmus Carpinifolia Rupp. Ex Suckow І U. Laevis pall. острова Хортиця, Бессонова В.П., Ткач В.В. (2015)
Лісовий М.М. - Особливості автовегетативного розмноження декоративних форм Thuja Occidentalis L. (2015)
Лакида М.О. - Оцінювання типологічного аспекту ведення господарства на території державної організації "Резиденція "Залісся" (2015)
Олексійченко Н.О. - Ретроспективний аналіз формування та сучасний стан благоустрою території національного університету фізичного виховання і спорту України у Києві, Крачковська М.В. (2015)
Масловата С.А. - Насичення водою насіння видів роду в'яз (Ulmus L.) та їх декоративних форм (2015)
Сошенський О.М. - Розроблення нормативів для визначення запасу і розмірно-якісної структури стиглих липових деревостанів (2015)
Швець М.В. - Бактеріальна водянка берези повислої в насадженнях Житомирського Полісся України (2015)
Тимочко І.Я. - Залежність морфометричних параметрів Allium Ursinum L. від лісівничо-таксаційних ознак деревостанів різних типів лісорослинних умов (2015)
Геник Я.В. - Соціально-економічні причини правопорушень у лісах Українських карпат, Геник О.В., Каспрук О.І., Луців Н.Г. (2015)
Bury M. - Plonowanie sorgo zwyczajnego, odmiany biomass 150, w zależności od nawożenia siarką, Hury G., Dawidowski A., Opatowicz N., Sobolewska M., Świderska-Ostapiak M., Bashutska U. (2015)
Безділь Р.В. - Екологічні проблеми та оцінювання складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів - кролеферм (2015)
Гайова Ю.Ю. - Псамофітна рослинність Черкасько-Чигиринського геоботанічного району (2015)
Геник В.М. - Екологічна безпека повсякденної діяльності військ, Кирильчук Ю.Ф. (2015)
Глушков О.В. - Моделювання і прогноз часової динаміки концентрації забруднювачів у атмосфері індустріального міста (на прикладі Одеси): низькорозмірний хаос, Хецеліус О.Ю., Бунякова Ю.Я., Биковченко Н., Патлашенко Ж.І. (2015)
Маєвський К.В. - Оцінювання декоративності мохоподібних на прикладі представників бріофлори міста Києва (2015)
Побережна Л.Я. - Моделювання просідання засолених ґрунтів у Калуському промисловому районі (2015)
Райчук Л.А. - Деякі аспекти ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених землях Київського Полісся (2015)
Савіцька О.П. - Формування конкурентного потенціалу туристичних підприємств в умовах сталого розвитку, Новоставська О.І., Савіцька Н.В. (2015)
Савицька А.Г. - Відмерла деревина як субстрат для розвитку мохоподібних лісових угруповань (2015)
Савчак В.В. - Вирішення судовою експертизою питань, пов'язаних із вилученням земель лісогосподарського призначення (2015)
Стельмах С.М. - Слуква (Scolopax Rusticola) на Розточчі: поширення, відносна чисельність, перспективи використання ресурсів виду (2015)
Тарнавський А.Б. - Залучення підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій до розмінування та рекультивація територій, порушених внаслідок воєнних дій на Сході України, Хром'як У.В. (2015)
Кшивецький Б.Я. - Прогнозування довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини берези (2015)
Білей П.В. - Динаміка зміни температури профільних заготовок з деревини під час нагрівання в газовому середовищі, Рокунь Р.О. (2015)
Башинський О.І. - Проект системи технічного обслуговування і ремонту пожежної та аварійно-рятувальної техніки: причинно-наслідковий підхід, Вовк С.Я., Пелешко М.З. (2015)
Криштапович В.І. - Дослідження тепломасоперенесення у процесі сушіння деревини як багатофазної структури, Мокрицька О.В. (2015)
Лазаренко О.В. - Експериментальне дослідження підвищення вогнезахисту металевих конструкцій вермикуліто-силікатними плитами, Боднарук Т.Я., Лоїк В.Б., Гарник С.В. (2015)
Навродська Р.О. - Підвищення ефективності теплоутилізаційних технологій для котельних установок комунальної теплоенергетики (2015)
Наговський Д.А. - Проблеми автоматичного регулювання напруги суднових синхронних генераторів (2015)
Рудько І.М. - Потреба і передумови впровадження лісозаготівельних технологій з використанням канатних доріг лісопромислового призначення (2015)
Придатко О.В. - Застосування методів регресійного аналізу для прогнозування аварійності на регульованих перехрестях Львова, Паснак І.В., Гречка М.В. (2015)
Титаренко А.В. - Газонаповнена піна - ефективний засіб пожежогасіння лісових пожеж (2015)
Чигур Л.Я. - Удосконалення структури системи підтримки прийняття рішень для контролю технічного стану породоруйнівного інструменту (2015)
Шеренковский Ю.В. - Структура течения природного газа в системах охлаждения стабилизаторных горелочных устройств при различных нагрузках котлоагрегата (2015)
Теслюк В.М. - Програмна реалізація модифікованого методу фрактального стиснення зображень, Рибак Ю.А. (2015)
Артеменко О.І. - Системні особливості сучасних інформаційних технологій у галузі туризму, Кунанець Н.Е., Пасічник В.В., Савчук В.В. (2015)
Кімак В.Л. - Архітектура спецпроцесора шифрування даних у теоретико-числовому базисі Радемахера-Крестенсона (2015)
Коцовський В.М. - Кількісні оцінки розпізнавальної здатності двопорогових нейронних елементів (2015)
Коваль О.М. - Математична модель визначення потрібної кількості протипожежних засобів у приміщеннях деревообробних цехів, Гуліда Е.М. (2015)
Кульман С.М. - Феноменологічна модель міцності композиційних матеріалів на основі деревини (2015)
Навродська Р.О. - Запобігання конденсатоутворенню у димових трубах за зниження теплового навантаження котелень (2015)
Олянишен Т.В. - Використання методу аналізу ієрархій для визначення раціонального лакофарбового матеріалу за основними виробничими критеріями, Яремчук Л.А. (2015)
Опірський І.Р. - Проектне моделювання конфлікту загроз з комплексною системою захисту інформації в інформаційних мережах держави (2015)
Піх В.Я. - Метод мультибазисного спектрального косинусного перетворення Фур'є сигналів (2015)
Паращак В.Р. - Алгоритм класифікації фізичних активностей людини для реалізації у мобільному додатку, Коротєєва Т.О. (2015)
Стадник Б.І. - Шкали вимірювань: теорія, систематизація та сфери використання, Мотало В.П., Мотало А.В. (2015)
Соколовський І.А. - Теоретичні дослідження кінетики та динаміки процесу сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів, Озарків І.М., Кобринович М.С. (2015)
Сторожук О.Л. - Особливості використання електронних навчальних курсів для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, Соколовський Я.І. (2015)
Шеренковський Ю.В. - Порівняльний аналіз енергетичної ефективності будівель з комбінованою водяною системою теплопостачання від газоспоживальних та електричних котлів (2015)
Дурняк Б.В. - Проектування та використання сховищ даних для опрацювання результатів оцінювання знань студентів, Пасєка Н.М., Пасєка М.С., Ерстенюк О.В. (2015)
Грицюк Ю.І. - Модель процесу формування компетентності персоналу дснс україни для реалізації IT-проектів з інформаційної безпеки, Сташевський З.П. (2015)
До відома авторів статей (2015)
Пересада С. М. - Векторне керування моментом асинхронного двигуна, адаптивне до варіацій активних опорів статора й ротора: результати експериментального дослідженняя, Коноплінський М. А., Ковбаса С. М. (2015)
Lomonos A. - Definition of control parameters of power energy converter for direct current machines testing complexes (2015)
Зачепа Ю. В. - Математическая модель формируемого источника автономного электропитания на базе дизель-генератора (2015)
Бойко А. А. - Дослідження аварійних режимів штангової глибинопомпової установки, Бойко Н. А., Бесараб А. А. (2015)
Важинский А. И. - Определение параметров, характеризующих техническое состояние электропривода комплекса весового дозирования (2015)
Чубик Р. В. - Стабілізація параметрів вібраційного впливу за критерієм в’язкості віброкиплячого шару, Зрайло Н. М. (2015)
Саленко Ю. С. - Разработка энергосберегающего бетоносмесителя принудительного действия (2015)
Baranovskaya M. - Branched circuit of 6 kV operation with insulated neutral under phase-to-earth fault, Tytyuk V., Nevzlin B., Zagirniak V. (2015)
Калінов А. П. - Аналіз режимів роботи напівпровідникових перетворювачів у частотній області, Малякова М. С., Мельников В. О. (2015)
Родькин Д. И. - Нелинейные преобразования с рядами Фурье в применении к задачам электротехники, Ченчевой В. В., Кобыльская Е. Б. (2015)
Sulym А. - On the question of a reasonability of capacitive storages use in the metro (2015)
Гребенюк А. М. - Анализ аварийных режимов работы контактной сети внутрикарьерного транспорта, Некрасов А. В. (2015)
Сінчук О. М. - Система чинників формування факторного простору й процес споживання електричної енергії залізорудними підприємствами, Сінчук І. О., Ялова А. М., Віннік М. А. (2015)
Melnykov V. - Laboratory set-up for investigation the characteristics of the power transistors’ keys which works as a part of semiconductor energy transformers (2015)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Перелік авторів (2015)
Власюк О. С. - Проблеми та пріоритети державної регіональної політики у соціально-економічній сфері (2015)
Синютка О. М. - Організаційно-інституційне забезпечення процесу управління розвитком метрополій: досвід Франції та уроки для України, Лещух І. В. (2015)
Борщевський В. В. - Вплив сільських територій на економіку українсько-польського транскордонного регіону: суспільно-психологічний та інвестиційно-інноваційний аспекти, Бабій Г. Я. (2015)
Жук П. В. - Актуальні завдання та шляхи реформування адміністративно-територіального устрою в Україні (2015)
Шульц С. Л. - Чинники внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в сучасних економічних теоріях, Тибінка І. Я. (2015)
Іщук С. О. - Основний капітал виробничої сфери: стан, рух, ефективність, Процевят О. С. (2015)
Вахович І. М. - Типологія депресивних регіонів в системі соціально-економічної небезпеки, Купира М. І. (2015)
Радіонов Ю. Д. - Розвиток регіонів: проблеми реалізації пріоритетів, ефективності використання бюджетних коштів (2015)
Сукач О. М. - Вплив фінансового потенціалу на інвестиційне забезпечення регіонального розвитку (2015)
Андрощук Г. О. - Арт-ринок і право слідування в ЄС та Україні: економіко-правовий аналіз, Давимука С. А. (2015)
Гринкевич С. С. - Модель регулювання розвитку людського капіталу на основі таксономічного аналізу (2015)
Дурицький В. В. - Оптимізація механізму надання в оренду державного нерухомого майна (2015)
Барна М. Ю. - Механізм розвитку системи внутрішньої торгівлі України в умовах сучасних трансформацій (2015)
Линник О. О. - Невраховані ризики надмірних зовнішніх запозичень недержавного сектору в Україні (2015)
Волинець У. А. - Концепція соціальної держави як один із напрямів боротьби з бідністю в Україні (2015)
Хумаров О. А. - Теоретичні основи формування внутрішнього вуглецевого ринку в Україні (2015)
Сторонянська І. З. - Податкові надходження в структурі доходів державного та місцевих бюджетів: регіональний вимір, Беновська Л. Я. (2015)
Возняк Г. В. - Бюджетна політика розвитку в рамках класичної та неокласичної теорій (2015)
Коломієць І. Ф. - Напрямки удосконалення адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Пелехатий А. О. (2015)
Чуй І. Р. - Фіскальна ефективність податкових систем розвинених країн (2015)
Музика І. С. - Банківська система України: проблеми міжрегіональної диференціації (2015)
Васильців Т. Г. - Формування інституційного середовища як передумова зниження рівня трансакційних витрат підприємництва в Україні (2015)
Гораль Л. Т. - Аналіз макросередовища функціонування газотранспортних підприємств в контексті використання їх потенціалу (2015)
Скороход І. С. - Дослідження факторів еко-інноваційної діяльності підприємств в умовах транскордонного співробітництва, Ребрина Н. Г. (2015)
Філіна С. В. - Економіко-математична формалізація ефективності впровадження процесного менеджменту на торговельних підприємствах споживчої кооперації Полтавського регіону (2015)
Семенюк Л. В. - Управління доходами закладів ресторанного господарства, що розташовані на автошляхах України (2015)
Вовканич С. Й. - Суспільні трансформації цінностей української ідеї: новітні виклики і загрози (2015)
Конопельський З. В. - Українське приватництво і кооперація Галичини (1921-1939 рр.) (2015)
Беновська Л. Я. - Аналіз та оцінка інноваційно-інвестиційних чинників конвергентного розвитку регіонів (2015)
Бербека В. Є. - Фінансово-кредитна складова інвестиційної та інноваційної інфраструктури Львівщини (на прикладі енергозбереження) (2015)
Вознюк М. А. - Аналіз інформаційно-консультаційних ресурсів Львівщини у сфері енергозбереження (2015)
Волинчук Ю. В. - Фінансова архітектоніка забезпечення прибутковості підприємства, Герасимяк Н. В. (2015)
Глущенко М. М. - Методи розв’язку багатокритеріальної задачі оптимізації механізмів фінансової підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитне стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України (2015)
Карчева Г. Т. - Роль міжнародних резервів у забезпеченні фінансової безпеки України, Сириця А. В. (2015)
Міщенко В. І. - Політика фінансових репресій: світовий досвід і практика України, Науменкова С. В. (2015)
Піскун О. В. - Хеджування фондового портфеля на основі стратегій управління волатильністю з динамічним підбором параметрів (2015)
Пухир С. Т. - Кредити міжнародних фінансових організацій як механізм фінансування державної регіональної політики (2015)
Пшик Б. І. - Напрями підвищення рівня фінансової безпеки страхового сектору в Україні, Рекуненко І. І., Шелестак А. Т. (2015)
Шкодіна І. В. - Динаміка світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності (2015)
Бондаренко Л. А. - Нетрадиційні заходи грошово-кредитної політики центральних банків в умовах кризи (2015)
Криниця С. О. - Етапізація розвитку фінансового посередництва банків в Україні (2015)
Шаповал Ю. І. - Перспективи та обмеження активізації кредитного каналу грошової пропозиції в економіці України (2015)
Шемет Т. С. - Теоретико-концептуальні засади суверенних валютних стратегій в умовах глобальної інтеграції (2015)
Демко І. І. - Модель переоцінки основних засобів на виробничих підприємствах (2015)
Кундря-Висоцька О. П. - Стратегічний облік у контексті логічної дихотомії сучасної обліково-аналітичної системи, Рудницький В. С. (2015)
Любенко А. М. - Особливості здійснення фінансового аудиту діяльності підприємств державного сектору економіки на засадах стандартизації (2015)
Сарахман О. М. - Функціонування комплаєнс-контролю у вітчизняній банківській справі, Козьол В. (2015)
Шипунова О. В. - Проблеми обліку фінансових активів у середовищі інформаційної системи (2015)
Шурпенкова Р. К. - Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством (2015)
Смовженко Т. С. - Парадигмальне оновлення економічної теорії у вітчизняній науці, Стеблій Г. Я. (2015)
Волинець У. А. - Ліцензування як один із шляхів державного регулювання соціально відповідальної діяльності (2015)
Іващенко М. В. - Панічна економічна поведінка в Україні як прояв споживчої ірраціональності (2015)
Клювак О. В. - Сутність фінансових потоків підприємства в аспекті логістики (2015)
Москаленко О. В. - Компаративний аналіз категорії "системний ризик", Піскунов Р. О. (2015)
Рисін М. В. - Джерела формування капіталу ендавмент-фонду вищого навчального закладу, Цибульська Ю. О. (2015)
Тувакова Н. В. - Аналіз економічних наслідків чинних санкцій для країн ЄС, РФ та України, Корицька О. М. (2015)
Шмигаль Д. А. - Державні та регіональні джерела фінансування енергозберігальних проектів на Львівщині (2015)
Іжа М. - Трансформація публічного управління в умовах соціально-політичної модернізації України, Крупник А. (2012)
Баровська А. - Міф про батьків-засновників ЄС в офіційному дискурсі Спільноти: визначення теоретико-методологічних засад дослідження (2012)
Гурковський В. - Формування іміджу української держави в умовах інформаційного протиборства: теоретичні аспекти (2012)
Данилова І. - Стан наукової розробки підходів у дослідженні публічного адміністрування у сфері науки (2012)
Жарая С. - Державне регулювання: теоретичні підходи та еволюція наукових поглядів (2012)
Заболотна Н. - Молодіжні громадські організації в Україні: генеза наукової думки (2012)
Колісніченко Н. - Підготовка та розвиток людських ресурсів у сфері політичної діяльності та політичного управління (2012)
Литвинова Л. - Наукова комунікація як складова науки державного управління (2012)
Максименко О. - Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства: соціокультурний аспект (2012)
Наконечний В. - Управління змінами в державно-управлінській сфері (2012)
Новак-Каляєва Л. - Метаморфози соціальної детермінанти у концепціях державного управління в контексті дотримання прав людини (2012)
Піроженко Н. - Інститут державних закупівель: теоретико-методологічний аспект, Толпиго О. (2012)
Бєдєлєва Н. - Професійні стандарти у підвищенні професіоналізму державного службовця (2012)
Берюх О. - Проблеми застосування принципу "забруднювач платить" у сфері державного регулювання утворенням відходів (2012)
Васюк Ю. - Податковий контроль в Україні в умовах дії податкового кодексу: реалії, практичні проблеми та шляхи модернізації (2012)
Вовченко С. - Основні напрямки удосконалення функціонування органів управління щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на регіональному рівні (2012)
Воловник В. - Сучасні підходи до забезпечення ефективності управління регіональним розвитком (2012)
Гордієнко О. - Аналіз ефективності прийняття управлінських рішень в процесі освоєння бюджетних коштів (2012)
Капінос М. - Механізми впливу державного управління на екстремізм як соціальну систему (2012)
Карпенко О. - Портальні технології як базовий інструментарій реінжинірингу державного управління (2012)
Коваль З. - Механізми державного управління формуванням стійкого імунітету населення України до деструктивного зовнішнього та внутрішнього інформаційно-психологічного впливу (2012)
Ковальська Н. - Проблемні аспекти підготовки фахівців в умовах сучасної України (2012)
Куліков А. - Державно-приватне партнерство як механізм державного управління (2012)
Лазарєва Л. - Європейський омбудсмен та європейська мережа омбудсменів як інституції перспективної співпраці для України (2012)
Ландсман В. - Особливості формування ринку людського капіталу в умовах інноваційної економіки (2012)
Левицький А. - Узгодження інтересів зацікавлених сторін при реалізації соціальних проектів: аналіз проблемного поля (2012)
Линник С . - Нормативно-правове забезпечення впровадження в Україні стратегії ВООЗ "Здоров’я − 2020" щодо стандартизації в охороні здоров’я (2012)
Ляшенко О. - Транспорт як об’єкт державного регулювання (2012)
Маленко Г - Вектор сучасної екологічної політики України в умовах європейської інтеграції (2012)
Марзак І. - Кращі практики виконання програми економічних реформ Одеської області: інновації в бюджетній політиці Комінтернівського району (2012)
Мироненко М. - Міжбюджетні трансферти як інструмент збалансування соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Михно П. - Державне управління політичними ризиками − шлях мінімізації кризових явищ в Україні (2012)
Молоканов Ю. - Сучасні тенденції розвитку державної молодіжної політики в Російській Федерації: досвід для України (2012)
Науменко Р. - Механізми удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів для системи позашкільної освіти в Україні (2012)
Ничта Н. - Психологічний ресурс оптимізації взаємодії місцевих органів державної влади з громадськістю (2012)
Овчаренко Ю. - Пріоритетні напрямки будівництва та розвитку Збройних Сил України в контексті Європейської інтеграції, Зуєв П. (2012)
Олійник Д. - Правові засади оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади в Україні (2012)
Орлов М. - Роль гіпотез у формуванні системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (2012)
Піддубна Д. - Правові основи захисту органічної продукції – елемент сталої концепції екологічної безпеки (2012)
Попок А. - Законодавчі ініціативи Верховної Ради України VI скликання у сфері свободи совісті та державно-конфесійних відносин, Решетніков Ю. (2012)
Пундик М. - Європейський досвід врядування на регіональному рівні (2012)
Ракоцило О. - Інституційна підтримка проектної діяльності у сфері регіонального розвитку (2012)
Ровинська К. - Корпоративний підхід до формування регіональної політики в Україні (2012)
Сирота О. - Організаційно-правовий механізм державного управління в сфері приватизації підприємств стратегічних галузей економіки (2012)
Стефанович А. - Технологічні аспекти управління територіями на прикладі проектування курорту місцевого значення з наявністю природних лікувальних ресурсів (2012)
Суший О. - Інституційний та психосоціальний аспекти реформування державної політики (2012)
Тевелєв Д. - Інституціональна структура регулювання ринку цінних паперів в Україні (2012)
Федорчак В. - Організаційний механізм стратегічного проектування системи екологічної безпеки на регіональному рівні (2012)
Бронікова С. - Самоуправління державного службовця як ресурс розв’язання проблем професійної реалізації, Оганісян М. (2012)
Газарян С. - Знання, мислення і свідомість − найважливіша умова визначення поняття гідності особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування (2012)
Нечухрана Ю. - Вітчизняний досвід та проблеми оцінки при відборі кандидатів для вступу на державну службу (2012)
Шерстюк О. - Передумови формування та розвитку проектної компетентності державного службовця (2012)
Молодожен Ю. - Відповідність принципам доброго врядування: результати оцінки Одеської обласної ради, Лашкул І. (2012)
Сенюшкін Є. - Реформування місцевого самоврядування в умовах демократичного транзиту: досвід України (2012)
Снігур С. - Порівняльний аналіз світового й вітчизняного досвіду з проблем інституційного розвитку місцевого самоврядування (2012)
Тимошенко Н. - Прозорість як принцип місцевого самоврядування: поняття, параметри, детермінанти якості (2012)
Шарий В. - Cтратегія самоврядного управління розвитком територій в Україні (2012)
Гиренко Л. - Реалізація елітогенезної місії молодіжної політики в діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Порожнякова Н. - Виставочна діяльність проекту "Арт-туризм" у контексті задач соціальної екології (2012)
Lisnyak Yu. V. - Molecular dynamics study of interactions of polymyxin B3 and its ala-mutants with lipopolysaccharide (2015)
Рубан Е. А. - Перспективы создания противодиабетических препаратов на основе полифенолов: механизмы гипогликемического действия и фармакокинетика, Колиснык Т. Е., Слипченко Г. Д. (2015)
Давидова Т. В. - Особливості імунної відповіді при грипозній інфекції та перспективи створення вакцинних препаратів (2015)
Огнивенко Е. В. - Состояние иммунитета больных хроническим фарингитом на фоне стафилококконосительства, Попов Н. Н. (2015)
Макаревич В. А. - Імунні порушення у пацієнтів з герпетичною інфекцією ротоглотки та їх корекція, Коляда Т. І., Тупотілов О. В., Коляда О. М. (2015)
Савінова О. М. - Зміни мікробіоти порожнини товстого кишечнику у хворих на ВІЛ-інфекцію, Горобченко К. М., Ніколаєва Л. Г., Большакова Г. М., Майстат Т. В., Д'яченко А. Г. (2015)
Воронкіна І. А. - Експериментальне визначення здатності до плівкоутворення метицилінорезистентних та метициліночутливих штамів стафілококу, Деркач С. А., Крилова І. А., Габишева Л. С. (2015)
Шанайда М. І. - Антимікробна активність ефірних олій культивованих представників родини Lamiaceae juss, Покришко О. В. (2015)
Малыш Н. Г. - Исследование экологических особенностей возбудителей острых диарейных инфекций, Холодило Е. Н., Чемич Н. Д. (2015)
Сич І. В. - Синтез, фізико-хімічні властивості та прогноз біологічної активності нових похідних 2-R1-N-(5-R)-1,3,4-тіадіазол-2-іл- бензолсульфонамідів, Перехода Л. О., Єрьоміна З. Г. (2015)
Юдін І. П. - Відновлення in vivo некультурабельної субпопуляції Salmonella enterica (2015)
Асланян М. А. - Дослідження антибактеріальної активності комбінованих препаратів на клінічні штами мікроорганізмів, виділених від хворих з бактеріальним вагінітом, Бобрицька Л. О., Солонина Н. Л., Осолодченко Т. П., Кучма І. Ю. (2015)
Stepansky D. O. - Antagonism of A. viridans to conditionally - pathogenic microflora of the nose and oropharynx of children with cardiac patology (2015)
Содержание (2015)
Михайлов Б. В. - Перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в Україні в умовах реформування медичної галузі (2015)
Маркова М. В. - Клінічні прояви, механізми формування та психокорекція порушення життєдіяльності сім’ї при безплідді у чоловіка, Кришталь Є. В., Вербовий П. П., Кожина Г. М. (2015)
Самохвалов В. П. - Проблемы множественной сексуальной ориентации: герменевтика клинического случая л. (2015)
Бежук Ю. М. - Особливості афективної сфери хворих на соматизований розлад (2015)
Кожина Г. М. - Психоосвітня програма в реабілітації чоловіків хворих на епілепсію, Полякова О. В., Маркова М. В. (2015)
Михайлов Б. В. - Клиника и терапия расстройств психики и поведения экстремально-психогенного происхождения (2015)
Кудинова Е. И. - Клиника, диагностика и терапия соматоформных расстройств (2015)
Філатова О. А. - Психогенні розлади у жінок-біженок з зони антитерористичної операції (2015)
Чугунов В. В. - Генез, коморбидность, патопластика и фон психических заболеваний (2015)
Заседа Ю. И. - Селекция методического обеспечения психотерапии психосоматических заболеваний на основании клинико-психофеноменологического исследования, Городокин А. Д. (2015)
Федак Б. С. - Психотерапевтическая коррекция нарушений психической сферы у больных, перенесших острые соматические состояния (2015)
Аймедов К. В. - Особистісні особливості чоловіків, що страждають на алкогольну залежність, Возний Д. В. (2015)
Аймедов К. В. - Психологічні особливості жінок, хворих на алкогольну залежність, Рябухін К. В. (2015)
Гапонов К. Д. - Нові підходи до лікування алкогольної залежності з урахуванням її патоморфозу як відповідь на виклики сучасності (2015)
Харченко Є. М. - Дослідження характеру хімічної та нехімічної залежної поведінки у підлітків з непсихотичними психічними розладами, Синіцька Т. В., Чернишов О. В. (2015)
Безсмертний О. В. - Використання автобіографічної пам’яті чоловіків, які страждають на параноїдну шизофренію, в їх комплексному психосоціальному супроводі (2015)
Мєрліч С. В. - Індивідуально-психологічні особливості хворих, які перенесли оперативне втручання з формуванням кишкової стоми, Лебіга Л. П. (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей, що надаються авторами для публікації (2015)
Juda M. - Privileged printing houses in L’viv in the old Polish period (16th–18th century) (2014)
Стемпєнь Б. - Джованні Ботеро і його "універсальні реляції”: роль і значення праці для розуміння повсякденного життя давніх суспільств (2014)
Нікляс Т. - Друкарська діяльність Івана Филиповича на замовлення Юзефа Александра Яблоновського (2014)
Помес К. - Книгарська родина Яблонських із Ґлоґова-Малопольського (2014)
Седляр О. - Видавнича діяльність Івана та Якова Головацьких у 1840–1848 рр. (2014)
Наумова О. - Публікації творів самвидаву в українських видавництвах за межами СРСР (на матеріалах фонду Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка) (2014)
Бєрьозкіна Н. - Просвітницька діяльність західноруських православних братств у ХVI–ХVII ст. (2014)
Дух О. - Ліквідація унійних і римо-католицьких монастирів в російській імперії та доля їх бібліотек (кінець XVIII – ХІХ ст.) (2014)
Dymmel A. - Notarial records as a source of history of reading studies in the 19th and 20th centuries (2014)
Якубас В. - "Короїд, веселі одноденки Ягеллонської бібліотеки” (2014)
Александрович Р. - Специфіка методики досліджень книжкової культури осіб похилого віку (2014)
Колесникова Т. - Стратегія розвитку бібліотек вищих шкіл України на 2013–2015 рр.: бачення професіонала (2014)
Степова І. - Коломийська видавнича серія "Театральна Библіотека” (1898–1914): книгознавчий аспект (2014)
Мілясевич І. - Формування базових елементів вітчизняних краєзнавчих бібліографічних ресурсів в останнє радянське тридцятиріччя (1959–1990 рр.) (2014)
Пасічник Л. - Науково-допоміжна персональна бібліографія художньої літератури та літературознавства в Україні у 1990–2010 рр.: огляд видань провідних установ України (2014)
Мудрий М. - Руський собор 1848 року: історіографічний та джерелознавчий огляд (2014)
Черчович І. - Джерела до вивчення повсякдення українок у Галичині зламу ХІХ–ХХ ст. (2014)
Ганусин О. - Повсякденне життя української інтелігенції Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть у світлі джерел та історіографічних інтерпретацій (2014)
Лисий Ю. - Польські плакати 1920 р. у збірці воєнних друків Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (2014)
Матяш І. - "Лідер архівного світу”: Теодор Рузвельт Шелленберг та його внесок у розвиток архівної науки у США (2014)
Климчук А. - Приватні книгозбірні польської шляхти історичної Волині (2014)
Лискова К. - Сторінки історії книжкової торгівлі Харкова XIX ст. (2014)
Чирук Є. - Українські народні читальні Галичини кінця ХІХ ст. у дослідженнях Михайла Павлика (2014)
Сажок О. - Народна читальня Володимир-Волинського Свято-Володимирського братства у 1896–1899 рр. (2014)
Пугач Л. - Діяльність читалень Товариства імені Михайла Качковського у світлі організаційно-методичної документації (2014)
Крива А. - Діяльність Наукової бібліотеки Національного університету водного господарства та природокористування у світлі модернізації вищої освіти, Перелигіна В. (2014)
Лисенко Л. - Окремі напрями діяльності бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі”, Науменко І. (2014)
Пинда Л. - Інформаційно-бібліотечне забезпечення навчального процесу і наукових досліджень (на прикладі Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету) (2014)
Булах Т. - Підтримка читання як запорука розвитку книжкового бізнесу: сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Ткаченко Н. - Переваги університетських репозитаріїв для просування науки в Україні (2014)
Ільків-Свидницький М. - Палеография и кодикология: 300 лет после Монфокона. Материалы Международной научной конференции, Москва, 14–16 мая 2008 г. / редкол.: Б. Л. Фонкич (отв. ред.) и др. Москва, 2008. 295 с. (2014)
Університетська бібліотека в інформаційному суспільстві: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.) (2014)
Особливі види та елементи тексту: формально-змістовне наповнення, природа формування, особливості редакційної підготовки до друку: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.)) (2014)
Концепції, терміносистема, зміст редагування як складової редакційно-видавничого процесу та спеціального виду діяльності: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.) (2014)
Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології (2014)
Міждисциплінарна програма "Культурна спадщина колишніх монастирів на території Речі Посполитої та Сілезії, скасованих у ХVІІІ–ХІХ ст.: доля, значення, інвентаризація” – можливості співпраці (2014)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка кінця 2012 – першої половини 2014 років (2014)
Скляров П. М. - Біотехнологічні методи регуляції репродукції овець та кіз: здобутки і перспективи, Кошевой В. П., Бугров О. Д. (2015)
Гринкевич С. С. - Концептуальні засади формування системи факторів функціонування трудового потенціалу (2015)
Олефір В. Ю. - Вплив тимчасового авторитаризму на економічний розвиток держави (2015)
Новаківський І. І. - Розвиток вітчизняної ІТ-галузі як основа формування конкурентоздатної національної економіки (2015)
Башинська Ю. І. - Механізми державного стимулювання заміщення традиційних паливно-енергетичних ресурсів відновлюваними (2015)
Проць Н. В. - Інституційне середовище формування бюджетної політики на місцевому рівні, Проць В. І. (2015)
Кондра О. Р. - Проблеми інституційного забезпечення регіонального продовольчого ринку (2015)
Бутко М. П. - Проблеми зайнятості на селі та інституційні аспекти їх розв’язання в контексті сільського розвитку (2015)
Гончар В. Г. - Валовий регіональний продукт в системі оцінки економічної безпеки регіонів України (2015)
Югас Н. В. - Теоретичні питання та актуальні проблеми підвищення ефективності інвестиційних процесів регіону (Закарпатська область) (2015)
Сірик З. О. - Європейський досвід реформування адміністративно-територіального устрою (2015)
Пелехатий А. О. - Громадський контроль виконання місцевих бюджетів: сучасні умови та перспективи реалізації, Лук’янська О. В. (2015)
Лещух І. В. - Методичні засади оцінювання та пріоритети підвищення ефективності податкового контролю в Україні (2015)
Мальцев В. С. - Порівняльний аналіз інноваційної активності підприємств країн ЄС та України за показниками CIS, Кореняко Г. І. (2015)
Гринчишин І. М. - Фінансовий механізм функціонування пенсійних фондів в Україні: проблемно-орієнтований аналіз (2015)
Демченко М. В. - Напрями підвищення ефективності діяльності страхових компаній у сфері накопичувального та пенсійного страхування (2015)
Черторижський В. М. - Політика транспарентності як інструмент активізації транскордонного співробітництва (2015)
Шумелда В. М. - Ключові проблеми та перспективи розвитку банківської системи України (2015)
Шульц Е. П. - Особливості сучасної депозитної політики банків (2015)
Єфімова Г. В. - Вартісна концепція вимірювання ефективності реструктуризації (2015)
Мащак Н. М. - Обґрунтування економічної доцільності екологізації логістичної діяльності підприємства (2015)
Колодійчук В. А. - Системний підхід в економічних дослідженнях, Колодійчук І. А. (2015)
Contents (2013)
Андреевская И. Н. - Изучение структурного состава фосфоросурьмяной кислоты (2013)
Artamonova E. N. - Items durability for viscoelasic polymers (2013)
Kasumova R. J. - Optimal layer structure at quasi-phase-matched intracavity second harmonic generation, Kerimova N. (2013)
Крюков А. Ф. - Математические подходы к временным процессам в производстве (2013)
Babash A. V. - Arcfour finite state machine model, Kudiyarov D. S. (2013)
Кудрявцев А. В. - Основы математики – догма или парадигма? (2013)
Мамараимов М. Т. - Проблемы простых чисел и теорема о критерии простого числа, Уштенов Е. Р. (2013)
Mehdiyeva G. Y. - Applied hybrid methods to solving initial-value problem to integro-differential equations of volterra type, Imanova M. N., Ibrahimov V. R. (2013)
Urazbaeva M. J. - Formation of the methodical skills of future teachers of mathematics (2013)
Khubezhov S. A. - Low-fluence laser induced fragmentation and desorption of 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride (ptcda) thin film, Bliev A. P., Magkoev T. T. (2013)
Shchetinina E. K. - On the three invariant relations of motion’s equations of the symmetric gyrostat in a magnetic field, Skripnik S. V. (2013)
Bespalova S. V. - Algae chlorophyll fluorometry and other methods in monitoring of the water resources of a technogenically transformed region in eastern Ukraine, Lyalyuk N. M., Afanassyev D. N. (2013)
Сулейменов Э. Н. - Как неоргаинческие водные растворы и оксидные расплавы проводят электрический ток (2013)
Карлін М. І. - Місцеві платежі: суть, структура, особливості визначення та використання в Україні (2015)
Плужник А. В. - Механізм бюджетного забезпечення міст в умовах децентралізації (2015)
Коломієць Т. В. - Податкова спроможність як показник рівня фінансової автономії територіальної громади, Патицька Х. O. (2015)
Щеглюк Б. П. - Розвиток експорту військових технологій в контексті посилення національної безпеки України (2015)
Галиця І. О. - Здоров'я як конкурентний ресурс людини і держави та фактор економічної безпеки, Шевченко М. М., Гудзинський С. О. (2015)
Струк О. І. - Формування державної торговельної політики в контексті експортно-орієнтованих стратегій економічного розвитку (2015)
Пасінович І. І. - Структурна політика як системоутворюючий елемент соціально-економічної політики держави (2015)
Ясіновська І. Ф. - Структура українського експорту та оптимізація експортної політики України, Смолінська С. Д. (2015)
Ластовецька Р. О. - Проблеми обліку статистичних даних про обсяги грошових переказів (2015)
Кудря Я. В. - Оцінка тенденцій розвитку промисловості Західного регіону України, Процевят О. С. (2015)
Скоморович І. Г. - Феномен локальних грошових систем (2015)
Теребух А. А. - Просторова диференціація платежів за забруднення довкілля в Україні, Стадницька Ю. Ю. (2015)
Дучинська Н. І. - Нерівномірність у розподілі доходів в умовах ринкової економіки (2015)
Тимків С. М. - Капітальні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіонів України (2015)
Бас-Юрчишин М. А. - Маркетингова діяльність на регіональному ринку медичного страхування у контексті формування страхової моделі фінансування охорони здоров’я (2015)
Коломієць І. Ф. - Концептуальні підходи до сутності поняття "якість продукції" та її вплив на діяльність підприємства, Григорців М. В. (2015)
Васильчак С. В. - Засади формування збутової політики туристичних підприємств, Стручок Н. М., Лояк Л. М. (2015)
Колісник Г. М. - Системно-орієнтовні функції управління витратами хлібопекарської галузі в умовах конкуренції (2015)
Гринів Ю. О. - Суть інноваційного розвитку малого підприємництва регіону та його нормативно-правове забезпечення (2015)
Семенюк Л. В. - Обліково-аналітичне забезпечення розрахунку збалансованих показників в управлінні продажами підприємств ресторанного господарства (2015)
Білик Р. Р. - Інституційно-правові аспекти політики забезпечення регіональної економічної безпеки (2015)
Пирч М. І. - Позиціонування як елемент стратегії бренду міста: досвід Польщі (2015)
Тимечко І. Р. - Розвиток прикордонної торгівлі в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Ланде Д. - Построение модели предметной области информационной безопасности путем зондирования сервиса Google Scholar Citations (2015)
Коваленко О. - Застосування хмарних технологій при побудові систем ситуаційного управління (2015)
Кожедуб Ю. - Про особливості системного та процесного підходів під час створення ІТ-проектів у сфері захисту інформації (2015)
Богданов А. - Информационная составляющая гибридной войны (2015)
Петрик В. - Методи гібридної війни Росії проти України. Напрями протидії, Канарський Ю. (2015)
Bilan S. - Novel pseudo-random sequence of numbers generator based cellular automata, Bilan M., Bilan S. (2015)
Куліков В. - Метод моделирования цифровых схем с несправностями, Кравчук В. (2015)
Mokhor V. - Analytical geometry approach for information security risks analyses, Bezshtanko V., Gonchar S., Kravtsov H., Kotsiuba I., Kruk O., Makarevich A., Maksimenko E., Tsurkan V. (2015)
Яковив И. - Базовая модель информационных процессов управления и критерии безопасности кибернетической системы (2015)
Альохін М. М. - Учнівське самоврядування як інститут правової соціалізації школярів (2015)
Березюк О. С. - Методичні засади формування етнокультурної компетентності особистості (2015)
Бобрицька В. І. - Педагогічні умови професійної адаптації фахівців з вищою освітою (2015)
Гаврилюк А. В. - Особливості розвитку класичних університетів Східної Німеччини (2015)
Гагіна Н. В. - Реалізація особистісно зорієнтованого підходу в дистанційному навчанні у вищій школі, Борисенко В. В. (2015)
Гладченко О. В. - Зміна підходів до вивчення інформатики у змісті підготовки майбутніх економістів (2015)
Гозак С. В. - Особливості функціональної готовності дітей до шкільного навчання, Філоненко О. О. (2015)
Гриценко А. П. - Історіографія проблеми використання інформаційних ресурсів у практиці навчання історії (2015)
Hryshchuk Yu. V. - Professional training of future teachers in the Republic of Poland: competence approach (2015)
Дика Н. М. - Лінгводидактичні особливості засвоєння граматичних понять учнями 8―9 класів (2015)
Дудка І. Г. - Підготовка майбутніх учителів географії до організації позакласної діяльності учнів: обгрунтування моделі (2015)
Зимовець О. А. - Формування гностичних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Зінченко В. В. - Соціосистемна глобалізація вищої освіти: тенденції, наслідки, перспективи (2015)
Іваниця Г. А. - Модель добродійності молодших школярів у контексті структурно-компонентного аналізу (2015)
Козак Л. В. - Кейс-метод у підготовці майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності (2015)
Кузьменко О. М. - Сучасні педагогічні концепції навчання учнів старшої школи (2015)
Лабінцева Л. П. - Формування досвіду виконавської діяльності учителів музичного мистецтва, Ляшенко О. Д. (2015)
Ларіна Т. В. - Лінгво-дидактичний тест як засіб удосконалення іншомовної лексичної компетенції студентів (2015)
Леонтьєва І. В. - Історіографія дослідження життєдіяльності Олександра Лазурського (2015)
Маркова Т. В. - Акмеологічні засади підготовки майбутніх вчителів-філологів до міжкультурної комунікації (2015)
Муромець В. Г. - Засоби естетотерапії у формуванні готовності майбутніх педагогів до профілактики конфліктних ситуацій у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Плотніков Є. О. - Розробка та реалізація дистанційного курсу навчання іноземних мов для майбутніх учителів (2015)
Проценко О. Б. - Професійна підготовка викладачів вищої школи в магістратурі: досвід європейських країн (2015)
Руденко Ю. А. - Розвиток увиразнення мовлення майбутніх вихователів: методичний аспект (2015)
Сисоєва С. О. - Новий закон України "Про вищу освіту": дискусійні аспекти наукового тезаурусу (2015)
Хома О. М. - Формування орфографічних умінь на уроках української мови в початковій школі (2015)
Черненко Н. М. - Концептуальні засади вивчення ризиків у закладах освіти (2015)
Титул, зміст (2015)
Горбачова С. В. - Показники системи глутатіону і апоптоз нейронів в умовах нітрозативного стресу in vitro, Бєленічев І. Ф. (2015)
Пухлік О. С. - Оптимізація методики енуклеації очного яблука шляхом використання високочастотного електрозварювання біологічних тканин (клініко-експериментальне дослідження), Чеботарьов Є. П. (2015)
Родинський О. Г. - Активність інтернейронних пулів спинного мозку на ранніх етапах експериментальної компресійної нейропатії, Гутнік І. О., Чобіток Л. А., Романенко Л. А. (2015)
Фурдичко А. І. - Пародонтопротекторна дія кверцетину у щурів з гепатитом на тлі кишкового дисбіозу, Скидан М. І., Макаренко О. А. (2015)
Чугін С. В. - Реактивність структур мозкової речовини нирки новонароджених щурів після внутрішньоплодової дії антигенів (2015)
Мєшкова Н. О. - Вплив α1-адреноблокаторів з протипухлинною дією - похідних хіназоліну - на судинний тонус і артеріальний тиск у щурів, Паршиков О. В., Міщенко О. В., Кудрявцева І. Г., Шарикіна Н. І. (2015)
Панькевич О. Б. - Судово-фармацевтична характеристика складу злочину фальсифікації лікарських засобів і обігу фальсифікованих лікарських засобів, Громовик Б. П. (2015)
Таттіс А. - Дослідження підгострої токсичності препарату "Альцинара": вплив на функціональний стан і лабораторні показники у щурів, Зупанець І. А., Шебеко С. К., Отрішко І. А., Грінцов Є. Ф. (2015)
Ткаченко Н. О. - Аналіз розуміння майбутніми спеціалістами фармації поняття "Соціальна відповідальність" (2015)
Данильченко Л. І. - Забезпеченість вітаміном D, маркери кісткового ремоделювання і механічна міцність кісткової тканини у жінок у постменопаузі (2015)
Дзюблик І. В. - Визначення функцій корисності як критеріїв оцінки основних стратегій скринінгу ВПЛ-асоційованих патологій шийки матки, Артемчук Г. П., Соловйов С. О., Ковалюк О. В. (2015)
Запорожан В. М. - Метаболічний синдром як фактор передчасних пологів, Марічереда В. Г., Москаленко Т. Я., Павловська О. М. (2015)
Якименко О. О. - Коморбідна патологія у хворих на ревматоїдний артрит, Закатова Л. В., Антіпова Н. М., Тбілєлі В. В. (2015)
Щербань М. Г. - Порівняльний аналіз стану рекреаційних водойм Харківської області за результатами санітарних та екологічних досліджень, Литвиненко М. І., Гарник В. В., Мельник Л. М., Васенко О. Г. (2015)
Артьоменко В. В. - Симуляційне навчання в медицині: міжнародний та вітчизняний досвід, Семченко С. С., Єгоренко О. С., Новіков Д. А., Караконстантин Д. Ф., Берлінська Л. І. (2015)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2015)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2015)
Contents (2013)
Petrenko A. Y. - Deviantna conduct, as problem sign of maintenance of age-old socialization of consciousness of children (2013)
Пежемская Ю. С. - Межличностная толерантность в системе ценностей подростков и противоречия её ормирования (2013)
Черняк В. И. - Формирование "системы" для сопоставления морально-этических и материальных критериев развития (2013)
Вашадзе Ш. В. - Социально-психологическое анализ суицидальных действий в Батуми (2005-2008) (2013)
Голоюс Е. А. - Исследование особенностей развития и условий формирования нравственного сознания современного дошкольника (2013)
Грошев И. В. - Коммуникативные роли мужчин и женщин в процессе общения (2013)
Долгова В. И. - Акмеологическая инвариантность инновационной культуры (2013)
Жовтянская В. В. - Онтология игры (2013)
Каланча В. М. - Особенности проявления ценностей у молодежи в современном обществе (2013)
Kret M. V. - Young adult’s attitude towards the other and its influence upon the success dynamics of foreign language acquisition (2013)
Нилова К. В. - Коммуникативный аспект межпоколенного конфликта (2013)
Nyyazbekova K. S. - Development of the mental abilities of the students bilinguals (2013)
Погонцева Д. В. - Представление себя в виртуальном пространстве (2013)
Самойлова М. В. - Клинико-психологические основания тяжких преступлений несовершеннолетних подростков Г. Сургута (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського