Мелех Г. Б. - Сучасний стан дослідження фахової мови кулінарії (2014)
Мельник І. В. - Особливості реалізації стратегії натяку в кооперативних ситуаціях провокаційного мовлення (2014)
Mykhaylenko V. V. - On Interacting Conceptual Systems (2014)
Мороз Т. Ю. - Специфіка вираження значень істоти / неістоти в аспекті виявів семантико-граматичної асиметрії (2014)
Мунтян Л. В. - Актуалізація концепту GLOBALISATION у науковому дискурсі та дискурсі мас-медіа (2014)
Набок А. І. - Вербалізація ефектів об'єктивності й суб'єктивності в англомовних інтернет-новинах: просторово-темпоральна характеристика подій (2014)
Нагірний Л. Я. - Конфігурація прагматичного простору англійського політичного тексту (на матеріалі промов Девіда Камерона) (2014)
Наконечна Т. В. - Диференційні та типологічні ознаки англомовного скаутського дискурсу (2014)
Негрич Н. Д. - Індивідуально-авторське наповнення фразеологізмів у художньому тексті (2014)
Ницполь В. І. - Психолінгвістичний аналіз дискурсу персонажа-маніяка (на матеріалі роману Джеймса Паттерсона "Along Came a Spider”) (2014)
Нузбан О. В. - Концепт ознаки ‘м'який’ крізь призму категорій (2014)
Огуй О. Д. - Навчання мислити іноземною мовою через синтаксичні функції словосполучень та двоскладні речення, Галіна А. І. (2014)
Олійник Т. С. - Проблеми моделювання процесу перекладу (2014)
Осовська І. М. - Методика дослідження концептосистеми дискурсу (на прикладі сучасного німецького сімейного дискурсу) (2014)
Осташова О. І. - Способи вираження суб'єкта в оцінних висловлюваннях англомовного художнього дискурсу (2014)
Півньова Л. В. - Поняття "туристичні формальності": історико-лінгвістичний аспект вивчення (2014)
Поладян К. І. - Класичні форми у творчості Джоpдже Баковія (2014)
Папуша І. В. - Парадигми посткласичної наратології (2014)
Пахолюк І. А. - Продуктивність іменників, прикметників і дієслів у складі фразеологічних одиниць зі словниковою позначкою "розм, фам" (2014)
Пермінова А. В. - Соціокультурна парадигма поетичного перекладу (2014)
Петришин М. Й. - Фразеологізми з компонентом-зоонімом у латинській мові (2014)
Писаренко Л. М. - Дискурс політичного ток-шоу як гібридний тип дискурсу (2014)
Плигун О. А. - Диференціація метазнаків "термін", "термінологія", "терміносистема" (2014)
Плисак Д. В. - Стратегії комунікативної взаємодії автора і читача у вербалізації медичного терміноконцепту (2014)
Подорожна К. Ю. - Місце реалій у системі безеквівалентної лексики (2014)
Пожарицька О. О. - Лінгво-прагматичні особливості мовленнєвого портрета головного героя за принципами ввічливості та кооперації (2014)
Поздняков О. В. - Експресивна забарвленість молодіжних сленгізмів як передумова їх використання в пресі (на матеріалі німецької мови) (2014)
Рак О. М. - Ойконімія Галлії періоду ІV-Х ст. (гібридні германо-романські утворення) (2014)
Романюк І. А. - Функціонування дієслівних префіксальних композитів з семантикою сприйняття в пізній латині (2014)
Руміга І. І. - Паратаксис – основа художнього текстотворення прози постмодерну (2014)
Сабадаш Ю. О. - Лінгвокультурологічний аспект архаїчної лексики анґломовних версій Біблії (2014)
Савош Л. М. - Проблема визначення фоностилістичної домінанти в художньому тексті (2014)
Савула А. М. - Підсилювальні аналітичні конструкції інтенсив + прикметник у творах Горація та Овідія (2014)
Самаріна В. В. - Прецедентні власні назви в соціальній мережі Твіттер (2014)
Сборик С. П. - Аналітизм когнітивного стилю автора (на матеріалі англійської мови) (2014)
Семен Г. Я. - Відтворення засобу парадоксу в перекладі (на матеріалі трагедії В. Шекспіра "Гамлет" (2014)
Семененко Г. М. - Ступені порівняння прикметників в англійських граматиках ХVІІ-ХVІІІ ст. (2014)
Семенів Н. З. - Відтворення реалій суспільного життя в перекладі роману Ф. С. Фіцжеральда "Великий Гетсбі" (2014)
Сеник Г. І. - Наслідки контактування української і німецької мов на Буковині (2014)
Сербез І. В. - Класифікація концептуальних гендерних метафор: зіставний і діахронічііий аспекти (2014)
Середа Н. А. - Особливості семантичної категорії "якість" на матеріалі складних іменників німецької мови (2014)
Сидор І. П. - Медіація у процесі професійної підготовки вчителів іноземних мов (2014)
Ситар Р. А. - Множинність перекладів як варіантність відтворення жанрово-стилістичних особливостей часово віддаленого першотвору (2014)
Ситник А. П. - Pragmatics of X-phemisms and Recognition of Intentions, Ситник Н. В. (2014)
Сікорський Т. В. - Моделювання концептосфери "HUMAN RIGHTS” (2014)
Служинська Л. Б. - Шляхи передачі економічних термінів німецької мови на українську (2014)
Смирнова М. С. - Релігійна складова мовної картини світу (2014)
Смоляна Т. А. - Структурно-функціональні ознаки німецькомовної максими (2014)
Степанюк М. П. - Лексичні та лексико-стилістичні засоби вираження емоцій у романах Ш. Бронте та Е. Бронте (2014)
Стойка Б. М. - Полісемія англійського терміна public і можливі варіанти його перекладу українською мовою (2014)
Сторонська О. С. - Формування стратегій вивчення іноземної мови як науково-методична проблема (2014)
Талавіра Н. М. - Функції прийменникових безартиклевих зворотів у композиції інформаційно-аналітичних статей англомовних журналів (2014)
Твердохліб Д. Ю. - Категорія "політичний діяч" як конституент британської мовної картини світу (2014)
Тиха У. І. - Перформативна поетика постмодерністського художнього тексту (2014)
Тичинська Н. Р. - Продуктивне навчання як інновація в іншомовній освіті (2014)
Ткачівська М. Р. - Зоонімічна інвектива як засіб образи та емоційного розкріпачення (2014)
Торговець Ю. І. - Функціональні особливості заголовків текстів соціально-політичного есе (2014)
Туровська Л. В. - Тенденції розвитку теоретичного словацького термінознавства у ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Федорова Ю. Г. - До визначення поняття американського газетного дискурсу (2014)
Хмара В. В. - Фразеологічні одиниці із соматичним компонентом ‘ніс’ в східнослов'янських та західногерманських лінгвокультурах: зіставний аспект (2014)
Ходак О. В. - Вплив лексичних запозичень на становлення фразових дієслів англійської мови (2014)
Хоровець В. Є. - Типологія причинності та особливості її мовної репрезентації (2014)
Чарікова І. В. - Англійські ритуальні стереотипні висловлення в прагматичному та семантичному аспектах (на матеріалі висловлень подяки) (2014)
Чернікова О. І. - Алітерація як підсилюючий компонент зображально-виражальних засобів художнього тексту (на матеріалі "Гіперіону" Д. Сіммонса) (2014)
Черська Ж. Б. - Особливості вербалізації концепту "РАЦІОНАЛІЗМ" у сучасній німецькій мові, Гусак О. Б. (2014)
Шабаліна О. О. - Прикметники в системі давньоанглійського семантичного словотвору (2014)
Шаповал І. А. - До проблеми диференціації семантики оптатива (2014)
Швачко С. А. - На просторах метазнаков переводоведения (2014)
Шилінська І. Ф. - Лексико-граматичні особливості перекладу науково-технічних текстів (2014)
Шум О. В. - Особливості відтворення суржику при перекладі (на матеріалі німецькомовних перекладів А.-Г. Горбач) (2014)
Шуневич Б. І. - Організація дистанційної підготовки перекладачів: мрія чи реальність? (2014)
Іщенко Т. В. - Типові помилки при перекладі фахових текстів спорту (2014)
Щербицька В. В. - Одиниця об’єктивації гендеру в автобіографічних творах (2014)
Юшак В. М. - Місце софтонімів в ономастичному просторі англійської мови (2014)
Яковлєва К. О. - Динаміка використання займенників другої особи thou та you у 1560-1760 роках під впливом параметра соціального класу (2014)
Ярич М. В. - Концептуальний аналіз як метод лінгвістичних досліджень (2014)
Содержание (2013)
Барьяхтар В. Г. - Феноменологическая теория релаксации намагниченности, Данилевич А. Г. (2013)
Черноморец М. П. - Особенности переменной магнитной восприимчивости тонких сверхпроводящих пленок с большим критическим током, Ковальчук Д. Г. (2013)
Fisher L. M. - Response of HTS tapes to a parallel ac magnetic field in the vicinity of the superconducting transition, Voloshin I. F., Yampolskii V. A. (2013)
Ерин Ю. С. - Динамика резистивного состояния узкого сверхпроводящего канала в режиме заданного переменного напряжения, Фенченко В. Н. (2013)
Кревсун А. В. - Токовые состояния двухсвязного сверхпроводника с пленочными мостиками, Гнездилова Л. В., Коверя В. П., Бондаренко С. И. (2013)
Бугрий A. И. - К теории пространственно неоднородной бозе-эйнштейновской конденсации магнонов в железо-иттриевом гранате, Локтев В. М. (2013)
Thomas M. F. - Сверхтонкие магнитные взаимодействия в антимониде железа на 57Fe, 121Sb и 119Sn, Ткаченко Т. М. (2013)
Сиваченко А. П. - Магнитострикция и магнитокалорический эффект в Mn0,89Cr0,11NiGe, Митюк В. И., Каменев В. И., Головчан А. В., Вальков В. И., Грибанов И. Ф. (2013)
Хацько Е. - Высокочастотные спек-тры ЭПР синтетического алмаза и наноалмаза типа Ib при низких температурах, Кобец М., Дергачев К., Кулбицкас А., Растениене Л., Вайшнорас Р. (2013)
Гречнев А. Г. - Влияние обменного сдвига на гистерезис полевой зависи-мости намагниченности ферромагнитной пленки, контактирующей с антиферромагнетиком, Ковалев А. С., Панкратова М. Л. (2013)
Park H. Ch. - Coulomb blockade of spin-dependent shuttling, Kadigrobov A. M., Shekhter R. I., Jonson M. (2013)
Нацик В. Д. - Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов, Ватажук Е. Н., Паль-Валь П. П., Паль-Валь Л. Н., Москаленко В. А. (2013)
Dolbin A. V. - Sorption of 4He, H2, Ne, N2, CH4, and Kr impurities in graphene oxide at low temperatures. Quantum effects, Esel'son V. B., Gavrilko V. G., Manzhelii V. G., Vinnikov N. A., Basnukaeva R. M., Danchuk V. V., Mysko N. S. (2013)
Иванов А. Ю. - Особенности колебательных спектров молекул аденина в матрицах Kr, Ar, Ne (2013)
Злоба Д. И. - Фосфоресценция полиморфов 4-бром-бензофенона, Буравцева Л. М., Пышкин О. С., Стржемечный М. А. (2013)
Cherpak N. T. - On the determination of the quasiparticle scattering rate in unconventional superconductors by microwave surface impedance, Barannik A. A., Prozorov R., Tanatar M., Velichko A. V. (2013)
Андріяш В. І. - Методика проведення моніторингу етнополітичної ситуації в Україні (2014)
Бадалова О. С. - Шляхи реалізації діяльності державної виконавчої служби України в короткостроковій перспективі (2014)
Беглиця В. П. - Проблеми розуміння дефініції "корупція" та причини розповсюдження цього явища в Україні (2014)
Бричук К. Г. - Інновації як визначальна умова формування інформаційного забезпечення системи надання електронних державних послуг (2014)
Вайсман В. Я. - Інноваційні інструменти державного управління розвитком державно-приватного партнерства у сфері підприємництва (2014)
Головенко О. В. - Адаптація законодавства України до норм Європейського союзу (2014)
Горбань І. О. - Визначення сутності та співвідношення понять "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" (2014)
Євтушенко О. Н. - Управлінські рішення: сутність та характерні риси (2014)
Євтушенко Н. П. - Державні механізми формування національної антикорупційної політики України в контексті міжнародного співробітництва (2014)
Ємельянов В. М. - Окремі питання наповнення місцевих бюджетів в Україні за рахунок оподаткування суб’єктів господарювання, Ібрагімова А. А. (2014)
Карташов Є. Г. - Механізм стимулювання еколого-економічного розвитку регіонів (2014)
Козюпа С. В. - Державне соціальне страхування як важлива складова системи соціального захисту в реалізації соціальної політики держави (2014)
Кравцова О. В. - Роль, сутність й об’єктивна необхідність державного управління у сфері корпоративних відносин в Україні (2014)
Кулик О. Г. - Організаційна модель реалізації механізмів державного регулювання розвитком аграрного підприємництва (2014)
Ліщук C. В. - Удосконалення механізмів державного управління у сфері фізичної культури і спорту (2014)
Мамедов С. А. - Підвищення якості життя населення як об’єкт державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2014)
Narożna D. - Media relations uczelni publicznej (2014)
Narożna D. - Freedom of the press in the polish legal system (2014)
Орлова Н. С. - Особливості реалізації державної житлової політики в Україні (2014)
Парамонов Є. Ю. - Загальні підходи до періодизації процесу розвитку системи служб у справах дітей як основної ланки механізму державного регулювання захисту прав дітей в Україні (2014)
Ромін А. В. - Напрями державного регулювання діяльності вищих навчальних закладів України (2014)
Стоян О. Ю. - Державне регулювання розвитку сонячної енергетики в Україні: від теорії до практики (2014)
Шатун В. Т. - Позаблоковий статус держави і українські реалії (2014)
Штирьов О. М. - Деякі аспекти взаємодії елементів системи місцевого самоврядування на рівні територіальної громади, Степаненко С. В. (2014)
Щибрик Т. М. - Основні напрями удосконалення механізмів державного регулювання розвитку інституту сім'ї в Україні (2014)
Березіна М. С. - Лазерне видалення волосся, Неволько Л. С. (2011)
Вислоух С. П. - До питання визначення оброблюваності конструкційних матеріалів, Волошко О. В., Барандич К. С. (2011)
Гевко Б. М. - Проблеми та перспективи розвитку технології виготовлення шліцьових з’єднань, Дзюра В. О. (2011)
Гордієнко С. В. - Фізика фотодинамічної терапії, Перерва Ю. М. (2011)
Денисюк В. Ю. - Моделювання зв’язків режимів формоутворення з параметрами мікрорельєфу поверхні в процесі токарної обробки (2011)
Дідух Л. Д. - Умови реалізації антиферомагнітного стану в моделі мотт-хаббардівського матеріалу, Довгоп’ятий Ю. М., Крамар О. І., Скоренький Ю. Л. (2011)
Рудець І. І. - Узагальнена модель динаміки формоутворення поверхонь обертання на багатошпиндельних токарних автоматах (2011)
Івах М. С. - Апаратурні засоби лікування ультрафіолетом у гематології, Кожухар О. Т., Мельник І. В. (2011)
Кайдик О. Л. - Розробка алгоритму керування точністю шліфування кілець карданних підшипників (2011)
Ковалюк З. Д. - Вплив інтеркаляції кобальтом на електричні властивості моноселеніду галію, Боледзюк В. Б., Шевчик В. В., Нетяга В. В. (2011)
Луньов С. В. - Константи деформаційного потенціалу Δ1-мінімуму n-Ge, Назарчук П. Ф., Панасюк Л. І. (2011)
Мельник І. В. - Фотодіагностичні медичні технології та пристрої (2011)
Мороз С. А. - Зміцнювально-вигладжувальне оброблення поверхонь обертання деталей з використанням гідравлічного пристосування з одночасною подачею ЗОР, Ткачук А. А. (2011)
Нікіфоров Ю. М. - Впровадження нанотрубок в твердотільну матрицю за допомогою потужного лазера із модульованою добротністю, Ковалюк Б. П., Гладьо В. Б., Маньовська О. А. (2011)
Омельченко І. В. - Електричні явища в процесі сухого різання, Держук В. А. (2011)
Піхоцький Н. М. - Теплофізичні закономірності механічної обробки деталей та їх використання для діагностики процесу різання, Заєць С. С., Волобуєва Г. В. (2011)
Приступа С. О. - Моделювання впливу технологічних чинників вигладжувальної операції на якісні показники поверхні після обробки (2011)
Пташенчук В. В. - Керування якістю поверхневого шару торців кілець роликопідшипників методом переривчастого шліфування з регульованою тангенціальною силою (2011)
Решетило А. Ю. - Аналіз методів вібродіагностування підшипників кочення, Заблоцький В. Ю. (2011)
Риженко О. В. - Вибір частоти дискретизації кардіосигналу при формуванні ритмограм для задач аналіза варіабельності серцевого ритму, Малюченко О. Ю. (2011)
Ткачук А. А. - Формування експлуатаційної шорсткості в процесі припрацювання функціональних поверхонь кілець роликопідшипників, Лук’янчук Ю. А. (2011)
Ткачук А. А. - Вплив зміцнювальної технології на експлуатаційні властивості поверхонь обертання деталей приладів, Мережа В. В., Решетило А. Ю. (2011)
Чалий В. Д. - Забезпечення параметрів якості поверхневого шару кілець роликопідшипників при безцентровому шліфуванні на самонавчальній технологічній системі (2011)
Шевченко В. В. - Система контролю процесу обробки деталей в умовах "безлюдної технології", Капінос І. В., Грабовський Д. О. (2011)
Шляхно О. М. - Діагностика віброакустичних характеристик роликопідшипників на складальних операціях за допомогою двохканального аналізу (2011)
Ящинський Л. В. - Фізичні властивості монокристалів антимоніду кадмію в полях ефективного зовнішнього впливу, Федосов С. А., Коваль Ю. В., Захарчук Д. А., Коваль Л. В. (2011)
Содержание (2015)
Rychły J. - Magnonic crystals — prospective structures for shaping spin waves in nanoscale, Gruszecki P., Mruczkiewicz M., Kłos J.W., Mamica S., Krawczyk M. (2015)
Davies C. S. - Graded-index magnonics, Kruglyak V. V. (2015)
Bogatyrev A. B. - Magnetic states in multiply-connected flat nanoelements, Metlov K. L. (2015)
Sukhostavets O. V. - Effective magnetization damping for a dynamical spin texture in metallic ferromagnet, Gonzalez J. M., Guslienko K. Y. (2015)
Барьяхтар В. Г. - Диссипативная функция ферромагнетика и теория кинетических уравнений Онcагера, Данилевич А. Г. (2015)
Zaspel C. E. - Vortex-antivortex dynamics driven by spin-torque in a nanocontact, Kireev V. E. (2015)
Wysin G. M. - Vortex dynamics in thin elliptic ferromagnetic nanodisks (2015)
Bozhko D. A. - Formation of Bose–Einstein magnon condensate via dipolar and exchange thermalization channels, Clausen P., Chumak A. V., Kobljanskyj Yu. V., Hillebrands B. , Serga A. A. (2015)
Mamica S. - Vortices in two-dimensional nanorings studied by means of the dynamical matrix method (2015)
Schroeter S. - Scattering of high-energy magnons off a magnetic skyrmion, Garst M. (2015)
Bender S. A. - Thermoelectric spin transport through ferromagnetic heterostructures (2015)
Chung S. - Magnetic droplet solitons in orthogonal spin valves, Mohseni S. M., Eklund A., Dürrenfeld P., Ranjbar M., Sani S. R., Anh Nguyen T. N., Dumas R. K., Akerman J. (2015)
Панкратова М. Л. - Модель обменного смещения в трехслойной структуре ФМ/АФМ/ФМ, Ковалев А. С. (2015)
Дубина Д. В. - Сучасний стан синтаксономії та актуальні завдання вивчення піонерної рослинності України, Дзюба Т. П., Давидов Д. А., Ємельянова С. М. (2015)
Федорончук М. М. - Система родини Caryophyllaceae флори України. 1. Підродини: Polycarpoideae, Paronychioideae, Alsinoideae (2015)
Безсмертна О. О. - Знахідка Marsilea quadrifolia (Marsileaceae) у Київській області, Соколенко О. А., Перегрим М. М. (2015)
Лобачевська О. В. - Морфофізіологічні пристосування мохів Funaria hygrometrica і Brаchythecium glareosum (Bryophyta) до періодичного висушування, Бойко І. В. (2015)
Кияк Н. Я. - Адаптація бріофітів до водного дефіциту на території відвалу в місцях видобутку сірки, Хоркавців Я. Д. (2015)
Кондратюк С. Я. - Zeroviella, новий рід ксанторіоїдних лишайників (Teloschistaceae, Ascomycota), підтверджений даними тригенної філогенії, Кім Ю. А., Ю Н.-Н., Джеонг М.-Х., Янг С.-Х., Кондратюк А. С., Зареї-Даркі Б., Хо Д.-С. (2015)
Пірогов М. В. - Clypeococcum cetrariae (Dacampiaceae, Ascomycota) в Українських Карпатах (2015)
Хоркавців Я. Д. - Галуження протонеми Ceratodon purpureus в умовах зміненої сили тяжіння, Кордюм Є. Л., Лобачевська О. В., Кияк Н. Я., Кіт Н. А. (2015)
Щербаченко О. І. - Участь мохоподібних у ренатуралізації девастованих територій Немирівського родовища сірки (Львівська обл.), Рабик І. В., Лобачевська О. В. (2015)
Горюнова І. І. - Порівняльний аналіз впливу нікелю та кадмію на організацію мікротрубочок у клітинах коренів Arabidopsis thaliana, Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Партика Л. Я. - Академік Дмитро Костьович Зеров (до 120-річчя від дня народження) (2015)
Кордюм Є. Л. - Спогади про академіка Дмитра Костянтиновича Зерова (2015)
Дудка І. О. - Д.К. Зеров – учений, вчитель, людина (2015)
Голубець М. А. - Три життєдайні чинники для мене від академіка Д.К. Зерова (2015)
Морозюк С. С. - Я згадуватиму Д.К. Зерова, допоки буде жива моя пам’ять (2015)
Кондратюк А. - Світлий дух Зерових (уривок з есе, січень 2010 р.) (2015)
Оніпко В. В. - Міжнародна конференція молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології", присвячена 120-річчю від дня народження Д.К. Зерова (15-20 вересня 2015 р., м. Полтава), Ольшанський І. Г., Райда О. В. (2015)
Від Редакційної колегії (2015)
Попик В. І. - Здобутки та перспективні завдання бібліотечної біографіки (2015)
Ляшко С. М. - Постійна комісія УАН–ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір (2015)
Петрикова В. Т. - Аксіологічний компонент біографічного читання в історії формування наукових комунікацій України (2015)
Нагайко Т. Ю. - Біографічні дослідження як складова вивчення українського громадівського руху другої половини ХІХ століття (2015)
Ківшар Т. І. - Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка в Канаді: біографічна діяльність (2015)
Міщук С. М. - Волинь в біографії і творчості Павла Тутковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Міщук Г. А. (2015)
Наливайко Ю. В. - О. Я. Мацюк як дослідник історії паперу та філіграней (2015)
Глушан О. В. - С. В. Бородаєвський як організатор науки в еміграції: штрихи до інтелектуального профілю вченого (2015)
Томазов В. В. - А. Г. Халмурадов як представник української школи біохімії вітамінів, Халмурадова А. А. (2015)
Осіння Н. В. - Учений-геолог О. В. Гуров: біографія, науково-бібліографічна діяльність (2015)
Шеремета Л. О. - Академік Надія Олександрівна Пучківська — відомий лікар-офтальмолог (2015)
Матросов Я. М. - Сподвижник української справи на Катеринославщині Іван Михайлович Труба (1878–1950) (2015)
Березівська Л. Д. - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання (2015)
Марченко Н. П. - Продукування та адаптація до потреб користувача та пропагування біографічного знання бібліотеками України для дітей (2015)
Індиченко Г. В. - Співпраця українських та австрійських учених у створенні "Австрійського біографічного словника" (2015)
Мокроусова О. Г. - Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об‘єктів культурної спадщини Києва (2015)
Кучеренко С. В. - Липознавство як полідисциплінарний напрям досліджень (2015)
Любовець Н. І. - Мемуарний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства (2015)
Вернік Ю. В. - Деякі аспекти організації віртуальної наукової лабораторії (2015)
Муріна С. В. - Енциклопедичні видання як джерело формування Українського національного біографічного архіву (на прикладі Радянської енциклопедії історії України та Енциклопедії історії України) (2015)
Стамбол І. І. - Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи (2015)
Гейда О. С. - Біобібліографічний словник видатних діячів Чернігівщини Дмитра Панасовича Бочкова: історія створення та перспективи сучасного використання (2015)
Ківшар Т. І. - Спомин як біографічне джерело (2015)
Бугаєва О. В. - Життєпис родини Дурдуківських як одна з трансформацій жанру "Колективної біографії" (2015)
Іваніцька С. Г. - Повернення інтелектуальної спадщини П. Я. Стебницького до колективної свідомості та історичної пам‘яті української спільноти (2015)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Небачені світи дитячого письменника (2015)
Одинадцяті Біографічні читання "Новітня вітчизняна біографіка: теорія, методика, практика" (2015)
Cекція "Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання" у межах Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація" (2015)
Наші автори (2015)
Новий імідж класичного "Образу" (2015)
Євграфова А. - Концептуальне поле журналістської терміносистеми у медійному контенті (2015)
Хітрова Т. - Пам’ять як інформаційно-комунікаційна основа медіа (2015)
Деяк-Якобишин О. - Проблеми форми в журналістиці, Мелещенко О. (2015)
Герасимчук Н. - Майстерність Спиридона Черкасенка-фейлетоніста (2015)
Гурчіані Х. - Порівняльна характеристика трансформації соціальної проблематики в ефірі національних телеканалів України (2015)
Євтушенко О. - Тип культурного героя у дзеркалі вітчизняних ЗМІ (2015)
Жиленко І. - Творча спадщина Ервіна Кіша – скарбниця порад для журналістів, Герман Л. (2015)
Михайлюта О. - Сатиричний складник розважального компоненту сучасних українських громадсько-політичних журналів (2015)
Битюк І. - Механізм формування моральної паніки в період суспільно-політичної кризи (На прикладі анексії АР Крим) (2015)
Бондаренко Ю. - Aльтернативна преса Німеччини: витоки та фактори (2015)
Мітчук О. - Носії ліберального контенту як чинник формування демократичності українського суспільства (2015)
Покляцька К. - Аналіз методологічних засад міжкультурної комунікації (2015)
Георгієвська В. - Українська журналістика в умовах багатопартійності (1917–1918 рр.) (2015)
Дубецька О. - Становлення педагогічної преси на східноукраїнських землях (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Ковальова Т. - Концепція автора в українському журнальному подорожньому нарисі 1920-х–1930-х років (на матеріалі журналів "Червоний шлях" і "Всесвіт") (2015)
Садівничий В. - Індикатори інтенсивності медичної преси Наддніпрянської України середини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Сидоренко Н. - Телеграми як тип видання (1914–1917 рр.) (2015)
Cипченко І. - Районна преса Сумщини 30-х рр. ХХ ст. як засіб ідеологічного впливу на маси (2015)
Фоменко Г. - Пріоритети в дослідженнях української письменницької публіцистики за перші 20 років незалежності України (2015)
Гурбанська А. - Видання поезій Ліни Костенко в Україні та за кордоном у 50–70-х роках ХХ ст.: проблеми й дискусії (2015)
Яненко Я. - Реклама в сучасних "глянсових" журналах як засіб соціалізації (2015)
Сухомлин О. - UGC (User-Generated Content) у журналістському полі (2015)
Іванов М. - Василь Симоненко: календарний ювілей некалендарного поета (2015)
Правила подачі статей (2015)
Усков І. В. - Розвиток місцевих фінансів в умовах проведення бюджетно-податкових реформ (2014)
Ситник Н. С. - Внутрішня торгівля в економічній системі України (2014)
Васільцова О. В. - Уточнення структури основних засобів хлібопекарських підприємств в контексті особливостей галузі (2014)
Боженко А. С. - Ключові засади перестрахової діяльності в системі страхування, Олійник В. М. (2014)
Козак Г. І. - Недержавні пенсійні фонди: зарубіжний досвід та уроки для України (2014)
Василишин Т. М. - Аналіз підходів науковців до поділу фінансового аналізу діяльності підприємств на внутрішній та зовнішній (2014)
Яким чином оподатковується отримана та повернена фінансова допомога? (ч.1) (2014)
Яким чином оподатковується отримана та повернена фінансова допомога? (ч.2) (2014)
Баскевич О. В. - Взаимосвязь соматотипа с соматическим здоровьем студентов (2015)
Боднар А. А. - Анализ теоретической подготовки будущих учителей физической культуры по олимпийскому образованию (2015)
Ермаков С. С. - Физическая культура и спорт в жизни студентов Восточно-Европейского региона: современное состояние и перспективы развития, Цеслицка М., Мушкета Р. (2015)
Колумбет А. Н. - Влияние методики стимулируемого развития пластичности на показатели координационных качеств студенток педагогических высших учебных заведений (2015)
Кубай Г. В. - Особенности позиции студентов медицинских колледжей о значении занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья и причины их обусловливающие (2015)
Кузьмин В. А. - Обоснование эффективности занятий по оздоровительной методике для студентов со сниженным уровнем двигательной подготовленности, Копылов Ю. А., Кудрявцев М. Д., Галимов Г. Я., Ермаков С. С. (2015)
Отравенко Е. В. - Формирование физической культуры личности студента как субъекта профессиональной деятельности (2015)
Скидан А. А. - Содержание методики оздоровительных занятий шейпингом для девушек в процессе физического воспитания, Севдалев С. В., Врублевский Е. П. (2015)
Требования к статьям в журнал (2015)
About the journal (2015)
Contents (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Хохлов С. Ю. - Сортовое разнообразие ореха грецкого в Крыму и перспективы его использования в селекции (2012)
Смыков А. В. - Генофонд южных плодовых культур и его использование (2012)
Рудник-Іващенко О. І. - Значення сорту у реалізації продуктивного потенціалу культури (2012)
Горина В. М. - Содержание фенольных соединений в генеративных органах растений рода Prunus L., различающихся по восприимчивости к Sclerotinia (Monilinia) laxa, Рихтер А. А., Зайцев Г. П. (2012)
Корнєєва М. О. - Продуктивність триплоїдних ЧС гібридів буряку цукрового (B.vulgaris L.) і комбінаційна здатність їхніх компонентів, Мацук М. Б. (2012)
Дем'яненко Л. В. - Агроекологічні особливості тритикале озимого сорту Вівате Носівський, Москалець В. В., Москалець Т. З., Буняк Н. М., Москалець В. І., Семенихін О. В. (2012)
Дроща П. В. - Сортові ресурси капусти білоголової та напрями їх використання, Данюк Т. А. (2012)
Білявська Л. Г. - Фенотиповий прояв кількісних ознак у гібридних комбінаціях F1 сої, М. О. Корнєєва (2012)
Каражбей Г. М. - Формування колекції сортів сорго звичайного двокольорового (sorghum bicolor l.) з еталонними ознаками (2012)
Василюк П. М. - Наукове обґрунтування стабільності прояву морфологічних ознак пшениці м'якої (Triticum aestivum L.) при проведенні кваліфікаційної експертизи на ВОС, Гринів С. М., Каражбей Г. М., Улич Л. І., Камiнська Л. В. (2012)
Костенко Н. П. - Біологічні особливості та агротехніка вирощування видів рослин анісу звичайного, кмину звичайного, коріандру посівного, фенхелю звичайного, кропу запашного (2012)
Дудка Т. В. - Доцільність отримання біоетанолу із зерна кукурудзи (2012)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів рослин: горох овочевий (Pisum sativum L. partim), Свинарчук О. В. (2012)
Андрющенко А. В. - До проблем створення музею історії експертизи й охорони прав на сорти рослин в Україні, Кривицький К. М., Павлюк В. А. (2012)
Андрющенко А. В. - Мала енциклопедія з експертизи й охорони прав на сорти рослин – життєва потреба, Кривицький К. М. (2012)
Собова М. О. - Нормативно-правове регулювання державної апробації, реєстрації сортів рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів, Григоренко С. В. (2012)
Федяй М. В. - Обсяг охорони прав на сорти рослин у рамках Закону України "Про охорону прав на сорти рослин": перспективи порівняльного аналізу (2012)
Завальнюк О. І. - Досвід проведення сортовипробувань у Федеративній Республіці Німеччина, Бобир Т. О. (2012)
Линчак Н. Б. - Деякі аспекти охорони прав на сорти рослин у Бельгії (2012)
Телепенько О. В. - Особливості формування агрофітоценозу ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) залежно від систем удобрення, сортута погодних умов (2012)
Українському інституту експертизи сортів рослин 10 років (2012)
Чаюн И. М. - Технологические источники повышающие качество канатов, Непомнящий А. В. (2015)
Човнюк Ю. В. - Уточнений динамічний аналіз та оптимізація режимів руху вібраційних грейферів, Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. (2015)
Михайлов Є. П. - Локальна навігація мобільних роботів з використанням засобів одометрії, Крись М. В. (2015)
Малащенко В. О. - Кількісний аналіз моменту опору опорно-поворотного пристрою автокранів, Федик В. В. (2015)
Настасенко В. О. - Нові різальні інструменти з механічним кріпленням багатогранних непереточуваних пластин бокової схеми різання (2015)
Волобуєва Т. В. - Нормування витрат матеріальних ресурсів на підприємствах автомобільного транспорту на основі логістичного підходу (2015)
Проценко В. О. - Геометричні та силові параметри муфти з торцевою установкою канатів тангенціального розташування, Настасенко В. О., Клементьєва О. Ю. (2015)
Содержание (2013)
Ильинский А. Г. - Особенности атомного строения металлических аморфных материалов в температурном интервале от −193 до +598°С, Лепеева Ю. В., Карбовский В. Л., Зелинская Г. М., Христенко Т. М., Луговский С. С., Бабенко А. Н. (2013)
Boguslavsky D. - New Method and Tool for TEM Samples Preparation, V. Cherepin*, Y. Polubotko*, and C. Smith (2013)
Сидоренко С. И. - Моделирование процессов диффузии и упорядочения в тонкоплёночной системе Au/Cu методом кинетики среднего поля, Волошко С. М., Замулко С. А., Тинькова А. А. (2013)
Богорош О. Т. - Стики меж зерен у полікристалічних плівках кремнію, Воронов С. О., Шматко І. О., Шматко О. А. (2013)
Бобырь С. В. - Анализ процесса графитизации в железоуглеродистых сплавах на основе термодинамики необратимых процессов (2013)
Belamri Z. - Study of Ordering in Fe—25%Al—Cr Alloys by Dilatometry, Heat Flow and Mechanical Spectroscopy, Hamana D., Golovin I. S., Chudakov I. B. (2013)
Ющенко К. А. - Inconel MA758: новый наноструктурный суперсплав. Акустические и механические свойства в интервале температур 4,2—310 К, Семеренко Ю. А., Табачникова Е. Д., Подольский А. В., Скибина Л. В., Смирнов С. Н., Савченко В. С. (2013)
Варюхин В. Н. - Изменение структуры и закономерности упрочнения меди при винтовой экструзии, Пашинская Е. Г., Ткаченко В. М., Мышляев М. М. (2013)
Ates H. - Effect of Friction Time on Microstructure and Mechanical Properties of Friction Welded AISI 304 Stainless Steel to AISI 1060 Steel, Kaya N. (2013)
Алехин В. П. - Кинетика релаксации напряжений в армко-железе после поверхностного упрочнения стальным роликом и различных режимов искусственного деформационного старения (2013)
Волчок О. И. - Релаксационные процессы в стали 06Х16Н15М3Б при ультразвуковом воздействии, Пахомов А. В., Соколенко В. И., Черняк Н. А. (2013)
Макара В. А. - Релаксація магнеточутливих домішок у монокристалічному кремнії, Стебленко Л. П., Бокоч С. М., Курилюк А. М., Кобзар Ю. Л. (2013)
Уваров В. М. - Електронна структура оксидів GdMeO3 (Me = V, Ni): рентґеноелектронні, Рентґенові спектри та зонні розрахунки, Мельник М. П., Уваров М. В., Михаленков В. С., Сизова Т. Л. (2013)
Арабаджи О. В. - Фазы жизненного цикла инвестиционного решения и методология принятия инвестиционных решений, Балан А. С. (2014)
Остафій М. М. - Державна підтримка підприємництва - ефективний механізм впливу на економічні процеси в суспільстві (2014)
Ткач У. В. - Прогнозування тенденцій розвитку хлібопекарських підприємств з урахуванням інноваційного ризику (2014)
Руденко І. В. - Фіскальна децентралізація: моделі, перспективи, ризики (2014)
Бас М. А. - Моделі застосування маркетингових концепцій на ринку медичного страхування України (2014)
Кремень В. М. - Стійкість фінансового сектора: сутність і значення (2014)
Все про виплату заробітної плати: строки, способи, порядок, нормативно-правові акти (ч. 1) (2014)
Все про виплату заробітної плати: строки, способи, порядок, нормативно-правові акти (ч. 2) (2014)
Кирилюк І. В. - Процесуальне значення відкликання апеляційної скарги та відмови від неї в адміністративному судочинстві України (2015)
Войтенко Т. В. - Застосування цивільно-правових способів захисту права власності на майно, арештоване в порядку кримінального судочинства (2015)
Короєд С. О. - Концепція змісту права на судовий захист цивільних прав в Україні: цивільно-правовий та процесуальний аспекти, Криштоф А. І. (2015)
Курило М. П. - Принципи цивільного процесу як концептуальна правова категорія (2015)
Ятченко Є. О. - Укладення мирової угоди під час здійснення судочинства та у виконавчому провадженні (2015)
Боєва О. С. - Тлумачення підстави розірвання трудового договору за пунктом 3 частини 1 статті 41 КЗпП України (2015)
Мовчан О. В. - Неюрисдикційна форма захисту житлових прав дитини (2015)
Родоман Т. О. - До питання способів захисту цивільних права та інтересів у контексті положень ст. 16 Цивільного кодексу України (2015)
Фесик К. О. - Судовий розгляд колективного провадження у перспективі розвитку цивільного судочинства (2015)
Волков О. Є. - Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок: правовий аспект (2015)
Юрдига О. С. - Узагальнення практики розгляду кримінальних проваджень, пов’язаних із завідомо неправдивими показаннями (ст. 384 КК України), відмовоюсвідка від давання показань або відмовою експерта чи перекладача віднання покладених на них обов’язків (ст. 385 КК) та розголошенням даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування ст. 387 КК) (2015)
Чобіток А. О. - Узагальнення судової практики за 2013 та 2014 роки про застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за школу, заподіяну роботодавцю (2015)
Прямухіна Н. В. - Природа і учасники фінансового простору (2014)
Гітіна М. Ю. - Методичні рекомендації щодо контролю інвестиційних проектів підприємств, Балан А. А. (2014)
Машошина Т. В. - Систематизация зарубежного опыта в области экономики строительства (2014)
Токар І. І. - Теоретичні засади побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємств дорожнього господарства (2014)
Яковлєв А. І. - Удосконалення методичних засад управління витратами на промислових підприємствах (2014)
Соломянюк Н. М. - Тенденції розвитку рекламно-комунікаційного ринку України (2014)
Гнатченко Є. Ю. - Застосування методів математичної статистики в оцінці нерухомості витратним підходом (2014)
Воронченко О. В. - Фінансове забезпечення процесу створення та існування мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Евсеенко В. А. - Преимущества и недостатки автоматизированного управленческого учета на предприятиях Украины, Титова Ю. В. (2014)
Задорожнюк Н. О. - Дослідження інноваційних стратегій у банківському секторі України, Васильченко К. О. (2014)
Правова природа поняття земель капітального будівництва (2014)
Коваленко М. О. - Роль довіри у процесі формування банківських заощаджень (2014)
Ткаченко С. А. - Эвентуальный ежедневный анализ выполнения промышленным предприятием плана производства (2014)
Андрієць В. С. - Сутність поняття управління фінансуванням оборотних активів підприємства (2014)
Піонтковська Я. О. - Формування системи управління рівновагою грошово-кредитного ринку України (2014)
Розгон І. В. - Припинення юридичних осіб: український та зарубіжний досвід (2014)
Як біженці можуть отримати допомогу? (2014)
Рамський А. Ю. - Система захисту інвестиційного продукту в Україні (2014)
Шаповал Я. К. - Визначення ступеню інтегрованості економіки України у світовий економічний простір (2014)
Титул, зміст (2015)
Євтушенко О. М. - Оптимізація системи забезпечення належної якості фармацевтичної допомоги на основі принципів ризик­менеджменту (2015)
Кубарєва І. В. - Аналіз сучасних тенденцій соціально­ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення сільської місцевості в Україні, Демянік К. О. (2015)
Шолойко Н. В. - Актуальні питання забезпечення медичною та фармацевтичною продукцією долікарняної допомоги вояків антитерористичної операції (2015)
Котвіцька А. А. - Клініко­економічний аналіз фармакопеї хворих на виразкову хворобу в умовах діяльності лікарняних кас, Ходаківська В. П. (2015)
Кудрик Б. Т. - Вивчення вітчизняного фармацевтичного ринку імуномодулювальних препаратів, Тихонов О. І., Башура О. Г. (2015)
Парновський Б. Л. - Формування нових напрямів фармацевтичної науки та освіти на основі публікацій у "Фармацевтичному журналі", Заліська О. М., Брездень О. В. (2015)
Гнітько І. В. - Вивчення впливу основи­носія на піноутворювальні властивості гелеподібного шампуню з міноксидилом, Гладишев В. В., Дюдюн А. Д., Лисянська Г. П. (2015)
Арам Дуллах. - Вивчення стабільності опрацьованого двокомпонентного крему Клотрикарб (2015)
Одинцова В. М. - Основні оптичні характеристики УФ­спектрів похідних 5­(адамантан­1­іл)­4R­1,2,4­триазол­3­тіонів (2015)
Самура Т. О. - Огляд протимікробної та протигрибкової активності похідних 1,2,4­триалозу (2015)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико­хімічні та біологічні властивості 8­R­тіопохідних 1­бензилтеоброміну, Романенко М. І., Самура Б. А., Корнієнко В. І. (2015)
Пругло Є. С. - Вивчення протизапальної активності деяких S­похідних 5­(5­бромфуран­2­іл)­4­етил­1,2,4­триазол­3­тіону (2015)
Федосенко Г. О. - Вивчення залишкових кількостей глюкози на поверхнях фармацевтичного обладнання методами поляриметрії та ВЕРХ, Скрипинець Ю. В., Леоненко І. І., Єгорова А. В., Кашуцький С. М., Антонович В. П. (2015)
Ламазян Г. Р. - Гіпоглікемічна активність сухого екстракту плодів Citrullus colocynthis (L.) Shrad. (2015)
Дронова М. Л. - Залежність антимікробної активності похідних арилаліфатичних аміноспиртів від їхньої хімічної структури, Суворова З. С., Короткий Ю. В. (2015)
Привітання (2015)
Вниманию авторов (2015)
Анонс Другого національного конгресу з паліативної допомоги (2015)
Жити гідно до останньої хвилини: чи зуміємо так в Україні? (2015)
Губський Ю. І. - Інституціональні питання стану та перспектив надання паліативної медичної допомоги в Україні: соціальні, медико-правові та клініко-фармацевтичні аспекти (2015)
Вороненко Ю. В. - Питання розвитку паліативної допомоги дітям в Україні, Моісеєнко Р. О., Князевич В. М., Мартинюк В. Ю. (2015)
Козявкін В. І. - Значення вертеброгенного компоненту в патогенезі церебральних паралічів (2015)
Поберская В. А. - Научное обоснование применения физических факторов на этапе реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания, Шаповалова А. А., Макаренко А. В. (2015)
Гречанина Е. Я. - Гено- и фенотипическая характеристика и подходы к комплексной реабилитации мукополисахаридозов в Восточной Украине, Гречанина Ю. Б., Бугаева Е. В. (2015)
Свистільник В. О. - Енцефаліт Расмуссена у дитячому віці, Коноплянко Т. В. (2015)
Осинський Д. - Реабілітація – невід’ємна складова процесу лікування онкологічних хворих, Бучинський С. (2015)
Децик О. З. - Паліативна допомога: проблеми сімей інкурабельних хворих, Золотарьова Ж. М. (2015)
Матеріали науково-практичної конференції "Паліативна допомога в Україні: складові та шляхи розвитку" (2015)
Князевич В. М. - Стан, проблеми і перспективи впровадження "Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року", Царенко А. В. Яковенко І. В. (2015)
Губський Ю. І. - Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти, Гойда Гойда, Н. Г. Царенко А. В. (2015)
Шекера О. Г. - Організаційні аспекти залучення лікарів загальної практики – сімейної медицини до надання паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам вдома , Царенко А. В., Губський Ю. І. (2015)
Авдосьев Ю. В. - Интервенционная радиология в терапии боли при опухолях органов брюшной полости и забрюшинного пространства, Дудниченко А. С. (2015)
Андріїшин Л. І. - Досвід створення першого в Україні стаціонару паліативної допомоги дітям, Мельник Р. М., Слугоцька І. В., Ціхонь З. О. (2015)
Барабаш Н. В. - Методика застосування активних методів навчання принципам паліативної допомоги на додипломному етапі (2015)
Дудниченко А. С. - Оценка тяжести болевого синдрома как этап оказания паллиативной помощи детям с онкопатологией, Белецкий В. Е. (2015)
Корж О. М. - Паліативна допомога у діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини (2015)
Лебедь Л. В. - Особенности психоэмоционального состояния больных туберкулезом, получающих паллиативное лечение (2015)
Марабьян Р. - Чи є локальні протоколи паліативної допомоги для дітей в установах?, Панков А., Рига О., Гавриш Т., Коновалова Н., Кизенко О. (2015)
Радіонова В. О. - Медичне та фармацевтичне право: використання лікарських засобів при наданні паліативної допомоги наркохворим жінкам з ВІЛ-інфекцією в Україні, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Капєльнікова Є. В. (2015)
Резуненко Ю. К. - Проблеми підготовки фахівців з паліативної та хоспісної медицини у вищих медичних навчальних закладах, Ковальова О. М., Сафаргаліна-Корнілова Н. А. (2015)
Рыспаева Д. Э. - Новые подходы к адекватному обезболиванию у онкологических пациентов, Дудниченко А. С. (2015)
Фролков В. В. - Особенности биологического возраста сотрудников отделения паллиативной и хосписной помощи Донецкой ГКБ№ 21, Головня Т. В., Царенко А. В., Чегодаева Н. И., Чалый Ю. Н., Чалая Н. В. (2015)
Черепов Д. В. - Оценка качества аналгезии и побочных реакций пациента при применении фентанилового пластыря в условиях отделения "Хоспис", Монастырская И. В., Граматюк С. М., Набойченко Я. В. (2015)
Черепов Д. В. - Эффективность различных вариантов аналгезии и аналгоседации у пациентов отделения "Хоспис", Шевченко Р. С., Мищан С. А., Монастырская И. В., Граматюк С. М., Юрченко В. В. (2015)
Шаповалов В. В. - Організаційно-правові та медико-фармацевтичні особливості надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні на засадах медичного та фармацевтичного права, Рищенко О. О., Шаповалов В. В., Шаповалова В. О. (2015)
Шаповалов В. В. - Фармацевтичне і медичне право як складова державної політики в організації належного забезпечення пацієнтів наркотичними лікарськими засобами , Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Васіна Ю. В., Рязанцева Н. М., Хмелевський М. О. (2015)
Шевченко О. С. - Проблемы и перспективы развития паллиативной помощи фтизиатрическим больным, Потейко П. И., Тодорико Л. Д. (2015)
Экзархова А. И. - Медико-психологическое сопровождение терминальных больных специалистами выездной службы "Хоспис на дому", г. Харьков, Баглаенко И. А., Ельцова О. Е. (2015)
Экзархов В. А. - Роль Харьковского областного центра паллиативной медицины в развитии службы паллиативной и хосписной помощи в Харьковской области, Гончаренко А. А., Муравьёв В. П. (2015)
Экзархова В. В. - Стационарная хосписная помощь больным с конечной стадией недостаточности кровообращения, Тарасова О. В. (2015)
Экзархов В. А. - Опыт купирования болевого синдрома у онкологических больных в условиях хоцпм "Хоспис", Шевченко Б. В. (2015)
Яроцька Т. В. - Проблеми спеціальної підготовки медичних сестер у ВМНЗІ–ІІрівня акредитації Дніпропетровської області, Пойда Л. В. (2015)
Концепція соціальної педіатрії (комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності) (2015)
Мошак О. В. - Державне регулювання розвитку аграрної сфери регіону (2014)
Однорог М. А. - Політика інвестиційного забезпечення як засіб реалізації стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства (2014)
Пасічник К. С. - Способи переходу на МСФЗ підприємствами України та пов’язані з ними витрати (2014)
Смирнова Н. В. - Сучасна практика трансферу технологій у сферу виробництва (2014)
Орєхова К. В. - Проблеми забезпечення кадрової безпеки підприємства (2014)
Заборовець Ю. О. - Банківське інвестиційне кредитування в Україні: особливості, проблеми та перпективи розвитку (2014)
Яким чином оподатковується отримана та повернена фінансова допомога? (ч.1) (2014)
Яким чином оподатковується отримана та повернена фінансова допомога? (ч.2) (2014)
Яцына А. И. - Морфологический и гистохимический анализ трансформации слизистой оболочки артифициального илеального мочевого пузыря, Витрук Ю. В., Вернигородский С. В., Стаховский А. Э., Емец А. И., Блюм Я. Б., Таховский Э. А. (2011)
Khan M. I. - Selection of parents for crossing based on genotyping and phenotyping for stripe rust (Puccinia striiformis) resistance and agronomic traits in bread wheat breeding, Khan M. A., Khan A. J., Khattak G. S. Sh., Mohammad T., Ahmad M. (2011)
Коршиков И. И. - Генетический полиморфизм по локусам GOT и GDH семенного потомства сосны обыкновенной в зоне действия азотсодержащих выбросов химкомбината, Демкович А. Е. (2011)
Лиманська О. Ю. - Молекулярні технології в детекції чутливих та стійких до ізоніазиду мікобактерій туберкульозу, Лиманський О. П. (2011)
Бойко С. М. - Поліморфізм внутрішньоклітинних ізоферментів Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes) на території Донецької області (2011)
Лыло В. В. - Индукция экспрессии гена репаративного энзима О6-метилгуанин-ДНК метилтрансферазы под влиянием цитокина EMAP II в клетках человека in vitro, Мацевич Л. Л., Коцаренко Е. В., Бабенко Л. А., Корнелюк А. И., Сухорада Е. М., Лукаш Л. Л. (2011)
Налєскіна Л. А. - Візуалізація особливостей розподілу і накопичення наночастинок заліза у чутливих та резистентних до протипухлинних препаратів клітинах раку молочної залози людини після різних термінів культивування із феромагнетиком у ліпосомній формі, Лук'янова Н. Ю., Кунська Л. М., Демаш Д. В., Чехун В. Ф. (2011)
Куцоконь Н. К. - Основні напрямки генетичної трансформації представників роду Populus (2011)
Sheremet Ya. A. - Inhibitors of tyrosine kinases and phosphatases as a tool for the investigation of microtubule role in plant cold response, Yemets A. I., Blume Ya. B. (2012)
Бабаянц О. В. - Генетическая детерминация устойчивости пшеницы к puccinia graminis f. sp. tritici, происходящая от Aegilops cylindrica, Triticum erebuni и амфидиплоида 4, Бабаянц Л. Т., Гораш А. Ф., Васильев А. А., Трасковецкая В. А., Палясный В. А. (2012)
Лучакивская Ю. С. - Получение культуры "бородатых" корней, каллусных и суспензионных клеточных культур моркови (Daucus carota L.), способных экспрессировать человеческий интерферон альфа-2b, Олевинская З. М., Кищенко Е. М., Спивак Н. Я., Кучук Н. В. (2012)
Акинина Г. Е. - Полиморфизм микросателлитных локусов в сортах нута европейского происхождения, Попов В. Н. (2012)
Межжерин С. В. - Гибридизация золотого карася (Carassius carassius (Linnaeus, 1758)) в водоемах Украины и генетическая структура гибридов, Кокодий С. В., Кулиш А. В., Верлатый Д. Б., Федоренко Л. В. (2012)
Петренко Ю. А. - Фенотипические свойства и способность к мультилинейной дифференцировке стромальных клеток жировой ткани в процессе субкультивирования, Петренко А. Ю. (2012)
Шаблій В. А. - Збереження паренхімальних та стромальних попередників при кріоконсервуванні фетальної печінки людини, Кучма М. Д., Кирик В. М., Лобинцева Г. С. (2012)
Грищенко Н. В. - Клинико-генеалогическое и молекулярно-генетическое исследование пациентов с умственной отсталостью, Бычкова А. М., Лившиц А. Б., Кравченко С. А., Пампуха В. Н., Соловьев А. А., Кучеренко А. М., Татарский П. Ф., Афанасьева Н. А., Дубровская Е. В., Пацкун Э. И., Зимак-Закутная Н. О., Никитчина Т. В., Логуш С. Ю., Лившиц Л. А. (2012)
Цимбалюк В. І. - Стовбурові клітини нервової тканини людини in vitro, Васильєва І. Г., Олексенко Н. П., Чопик Н. Г., Цюбко О. І., Галанта О. С., Сніцар Н. Д. (2012)
Redchuk T. A. - DNA methylation in Drosophila melanogaster may depend on lineage heterogeneity, Rozhok A. I., Zhuk O. W., Kozeretska I. A., Mousseau T. A. (2012)
Шеремет Я. А. - Влияние ингибиторов серин/треониновых протеинкиназ и протеинфосфатаз на прохождение митоза клетками синхронизированной культуры табака BY-2, Емец А. И., Азми А., Виссенберг К., Вербелен Ж.-П., Блюм Я. Б. (2012)
Кравец Е. А. - Структурная архитектоника апикальной меристемы корня в связи с количественной оценкой степени ее радиационного поражения, Бережная В. В., Сакада В. И., Рашидов Н. М., Гродзинский Д. М. (2012)
Ohsaka Y. - Polymorphisms in the 5′-UTR of PTEN and other gene polymorphisms in normal Japanese individuals, Nishino H. (2012)
Stepanenko O. A. - Immortalization and malignant transformation of eucaryotic cells, Kavsan V. M. (2012)
Покотило И. В. - Роль фосфолипазы D в реакциях метаболизма клеток трансгенных растений табака CAX1 на действие солевого стресса, Кретинин С. В., Кравец В. С. (2012)
Антонюк М. З. - Ідентифікація генів – промоторів остистості в інтрогресивної лінії Triticum aestivum / Aegilops umbellulata, Прокопик Д. О., Мартиненко В. С., Терновська Т. К. (2012)
Брыков В. А. - Структурно-функциональная организация митохондрий корня гороха в условиях моделированной микрогравитации, Генерозова И. П., Шугаев А. Г. (2012)
Матвеева Н. А. - Особенности трансгенных растений салата с геном интерферона-Α2B, полученных путем Agrobacterium rhizogenes-опосредованной трансформации, Шаховский А. М., Кучук Н. В. (2012)
Колесник Д. Л. - Варіант карциноми легені Льюїс, чутливий до протипухлинної антиангіогенної терапії, проявляє високу здатність до аутофагії, Пясковська О. М., Трегубова Н. А., Соляник Г. І. (2012)
Топтиков В. А. - Экспрессивность антиоксидантных оксидоредуктаз и белковый профиль тканей проростков озимых и яровых форм злаков при экстремальных колебаниях температуры, Дьяченко Л. Ф., Тоцкий В. Н. (2012)
Демчук О. Н. - Докинг низкомолекулярных лигандов на молекуле растительного ftsz-белка: применение технологии cuda для ускорения расчетов, Карпов П. А., Блюм Я. Б. (2012)
Шаблій В. А. - Роль деяких взаємодій донорських та реципієнтних клітин під впливом мікрооточення в процесах регенерації, Лукаш Л. Л., Лобинцева Г. С. (2012)
Кравец Е. А. - Цитомиксис, его природа, значение и цитологические последствия (2012)
Циганкова В. А. - Отримання та ампліфікація кДНК консервативної ділянки гена 8H07 нематоди Heterodera shcachtii з високою спорідненістю до його гомолога у ріпака, Андрусевич Я. В., Пономаренко С. П., Галкін А. П., Блюм Я. Б. (2012)
Sakhno L. O. - Creation of transgenic Brassica napus L. plants expressing human alpha 2b interferon gene, Kvasko O. Y., Olevinska Z. M., Spivak M. Y., Kuchuk M. V. (2012)
Hashemi A. - Optimization of transfection methods for Huh­7 and Vero cells: a comparative study, Roohvand F., Ghahremani M. H., Aghasadeghi M. R., Vahabpour R., Motevali F., Memarnejadian A. (2012)
Карпец Ю. В. - Возможные пути индуцирования теплоустойчивости растительных клеток экзогенным оксидом азота, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Дмитриев А. П. (2012)
Пилинская М. А. - Радиационно­индуцированная модификация чувствительности хромосом соматических клеток больных раком легких к тестирующему мутагенному действию блеомицина in vitro в отдаленные сроки после Чернобыльской аварии, Дыбский C. C., Дыбская Е. Б., Швайко Л. И. (2012)
Чеботарь Г. А. - Прямые эффекты генов короткостебельности на генетическом фоне известных сортов пшеницы Юга Украины, Моцный И. И., Чеботарь С. В., Сиволап Ю. М. (2012)
Semikhodskii A. - Genetic data on 15 STR loci in the Caucasian population of the Russian Federation, Kozub N. A., Sozinov I. A. (2012)
Куценко Н. Л. - Связь полиморфизмов генов Toll­подобных рецепторов 2 и 4 с аллергическими заболеваниями с повышенными уровнями специфических иммуноглобулинов Е, Измайлова О. В., Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2012)
Ильинских Н. Н. - Влияние микроорганизмов­нефтедеструкторов (род Acinetobacter) на цитогенетические структуры лимфоцитов человека в условиях культуры клеток, Ильинских Е. Н., Ильинских И. Н. (2012)
Кулибаба Р. А. - Полиморфизм генов пролактина и гормона роста в линиях кур украинской селекции, Подстрешный А. П. (2012)
Title (2015)
Contents (2015)
Бучин М. - Проблема безпеки виборів 2014 року в Україні (2015)
Волинець О. - Митрополит Андрей Шептицький про ідеології комунізму, фашизму та екстремального націоналізму (2015)
Дорош Л. - Непотизм як політико-правова проблема українського Державотворення, Івасечко О. (2015)
Мандзій Л. - Консенсус еліт як умова конституцієтворення в Україні (2015)
Маркітантов В. - Місце провідної верстви у спадщині Дмитра Донцова (2015)
Турчин Я. - Люстрація як засіб демократизації політичної системи України (2015)
Шипка Н. - Роль німецької національної меншини в суспільно-політичному житті сучасної Польщі (2015)
Петрушенко В. - Знання, цінності та людська гідність (2015)
Povtoreva S. - The use of the structural methodology principles in gender studies (2015)
Ostapenko B. - The concept of embedded safety (2015)
Yaremchuk S. - I. Kant and l. Feuerbach about morality and religion as the basis of spiritual formation of a man (2015)
Robinson I. - The problems of aging: ethical, psichologic and social aspects (2015)
Halina Kutyła D. - Stary Izaak nie żyje. To tragedia. Nie, to nie tragedia (2015)
Карівець І. - Бути – означає зростати (2015)
Bożek H. - Mathematical transgressions, cracow, 15-19th of march, 2015. Conference report (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Бучин М. - Інститут демократичних виборів в Україні : особливості та тенденції трансформації (2015)
Волинець О. - Концепція миру та безпеки в магістеріумі Католицької Церкви (2015)
Демчишак Р. - Особливості євроінтеграційного процесу у Польщі: внутрішньополітичний та зовнішньополітичний виміри (2015)
Дорош Л. - РБ ООН у сучасних умовах: до проблеми пошуку варіантів реформування, Охремчук С. (2015)
Івасечко О. - АСЕАН та ЄС у порівнянні: геоекономічний та інституційний аспекти (2015)
Ільницька У. - Інформаційна стратегія органів державної влади України: особливості формування та реалізації у глобальному інформаційному просторі (2015)
Луцишин Г. - Міграційна криза в ЄС: проблема безпеки зовнішніх кордонів та загострення міжетнічних (2015)
Малик І. - Механізми протидії негативним впливам інформаційної пропаганди (2015)
Матлай Л. - Кулінарна дипломатія як різновид публічної дипломатії: нові підходи та концепції (2015)
Тишкун Ю. - Рівні та типи дискурсу глобальної політики (2015)
Турчин Я. - Результати голосування щодо "української” резолюції в ГА ООН як індикатор особливостей сучасного балансу сил у світовій політиці (2015)
Хімяк О. - Сучасне бачення проблем взаємодії цивілізацій (2015)
Червінка І. - Територіальний підхід до врегулювання етнополітичних сепаратистських конфліктів (2015)
Петрушенко В. - Парадигма сучасної філософської антропології: провідні тенденції змін (2015)
Ivanyk S. - Theory of judgment in the Lvov school of philosophy: introduction to research (2015)
Карівець І. - Іван Франко та питання релігійного секуляризму (2015)
Скалецький М. - Етична спадщина К. Твардовського в її сучасній ретроспекції (до 150-річчя від дня народження) (2015)
Карівець І. - Критика розуму як спосіб звільнитися від меж (Передмова до публікацій перекладу "Що таке Просвітництво ” Мішеля Фуко (2015)
Содержание (2015)
Radenovic C. N. - Mechanisms of lithium action on generation of membrane potential oscillations of the Nitella cell, Maksimov G. V., Grodzinskij D. M. (2015)
Radenovic C. N. - Identification of organic molecules in kernels of maize inbred lines displayed with infrared spectra, Maksimov G. V., Grodzinskij D. M. (2015)
Моргун Б. В. - Молекулярно-генетична ідентифікація поліморфізму генів Wx у гібридах м'якої пшениці за допомогою мультиплексних полімеразних ланцюгових реакцій, Степаненко О. В., Степаненко А. І., Рибалка О. І. (2015)
Чеботар Г. О. - Зв'язок між генами короткостебловості та морозостійкістю озимої м'якої пшениці, Нагуляк О. І., Чеботар С. В., Моцний І. І., Сиволап Ю. М. (2015)
Гришко В. М. - Накопичення важких металів та перебіг вільнорадикальних реакцій в асиміляційних органах деревних рослин в умовах забруднення, Зубровська О. М. (2015)
Бавол А. В. - Оптимізація умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації калюсів м'якої пшениці, Воронова С. С., Дубровна О. В. (2015)
Тарасюк О. І. - Вміст у листках азоту та продуктивність ліній озимої м'якої пшениці, унікальних за хлібопекарськими властивостями, Починок В. М. (2015)
Матвєєва Н. А. - Накопичення фруктозовмісних вуглеводів у культурі трансгенних коренів лікарських рослин, Дробот К. О. (2015)
Наталія Юріївна Таран (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Правила для авторов (2015)
Содержание (2015)
Рибалка О. І. - Агрономічний потенціал і перспективи тритикале, Моргун В. В., Моргун Б. В., Починок В. М. (2015)
Radenovic C. N. - Pigment properties of new and high-quality inbred lines and hybrids of maize with high nutritional values, Grodzinskij D. M., Saratlic G. N., Miric M. D., Beljanski M. V. (2015)
Якимчук Р. А. - Цитогенетичне оцінювання спонтанного рівня мутацій озимої пшениці в різних еколого-географічних регіонах України, Моргун В. В. (2015)
Киризий Д. А. - Содержание растворимых углеводов и старение флагового листа пшеницы при экспериментальном блокировании оттока ассимилятов, Франтийчук В. В., Стасик О. О. (2015)
Тютяев Е. В. - Состояние фотосинтетических пигментов в листьях инбредных линий и гибридов кукурузы, Шутова В. В., Максимов Г. В., Раденович Ч. Н., Гродзинский Д. М. (2015)
Комисаренко А. Г. - Физиолого-биохимическая характеристика трансгенных растений подсолнечника с двухцепочечным РНК-супрессором гена пролиндегидрогеназы, Михальская С. И., Курчий В. М., Сытник С. К., Сергеева Л. Е., Тищенко Е. Н. (2015)
Прядкіна Г. О. - Зв'язок вмісту хлорофілу в листках і хлорофільного індексу посівів озимої пшениці в період наливання зерна з урожайністю, Маслюківська О. В., Стасик О. О., Оксьом В. П. (2015)
Карпец Ю. В. - Влияние изменений кальциевого гомеостаза на содержание оксида азота в корнях проростков пшеницы и их теплоустойчивость, Колупаев Ю. Е. (2015)
Содержание (2015)
Коць С. Я. - Фітогормони у формуванні та функціонуванні симбіотичних взаємовідносин бобових рослин і бульбочкових бактерій, Грищук О. О. (2015)
Ахмеджанов И. Г. - Физиологические особенности неспецифической устойчивости растений к негативным факторам среды, Тонких А. К., Хатамов М. М. (2015)
Давидова О. Є. - Ефективність застосування нових мікроелементних комплексів при вирощуванні пшениці озимої, Каплуненко В. Г., Аксиленко М. Д., Дерев'янко К. Ю., Мокринський В. М. (2015)
Ходаков И. В. - Состав и содержание полифенолов в листьях винограда сортов Ароматный и Одесский черный украинской селекции в летний и осенний периоды вегетации, Левицкий А. П., Макаренко О. А., Власов В. В., Тарасова В. В. (2015)
Яранцева В. В. - Морфология хлоропластов и пигментный состав листьев разного возраста хлорофилльных мутантов льна, Лях В. А. (2015)
Корнілова Н. А. - Агроекологічне обґрунтування формування декоративних та оздоровчих фітокомплексів із використанням лікарських рослин (2015)
Бондаренко О. Ю. - Изменения структурной организации гранальной системы хлоропластов при кратковременном прогреве листьев гороха в темноте и при наличии света низкой интенсивности (2015)
Щоголєв А. С. - Ростові процеси томатів (Lycopersicon esculentum Mill.) незахищеного ґрунту за регуляції активності фітохромів у розсаді, Жмурко В. В. (2015)
Головні підсумки роботи установ Відділення загальної біології НАН України за 2009—2014 рр. Виступ академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України академіка НАН України В. В. Моргуна на засіданні Президії НАН України (2015)
Жмурко В. В. - III Международная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты", Киризий Д. А. (2015)
Макарчук О. Г. - Аналітична оцінка трендів споживання продовольства (2014)
Хомич С. В. - Особливості методу VAIC для оцінки інтелектуального капіталу (2014)
Дем'янюк А. В. - Вітчизняні реалії здійснення бюджетних процедур на місцевому рівні (2014)
Пантюхова А. В. - Оцінка земельних ресурсів сільськогосподарського призначення: обліковий аспект (2014)
Савчук С. В. - Проблемні аспекти формування доходів місцевих бюджетів в Україні (2014)
Бондаренко К. В. - Припинення трудового договору із працівником, який не з’являється на роботу із нез'ясованих причин, Колодяжний Д. П. (2014)
Хуторний Д. - Огляд актуальних нововведень податкового законодавства, що наберуть чинності до кінця 2014 р. (ч. 1) (2014)
Хуторний Д. - Огляд актуальних нововведень податкового законодавства, що наберуть чинності до кінця 2014 р. (ч. 2) (2014)
Содержание (2015)
Швартау В. В. - Влияние гидроксида меди и проквиназида на урожайность и накопление микроэлементов в зерне озимой пшеницы, Рязанова М. Е., Михальская Л. Н., Каменчук О. П. (2015)
Янчевская Т. Г. - Стимулирование морфообразовательных процессов в меристемных растениях картофеля (Solanum tuberosum L.) под действием ультрафиолетового облучения В-диапазона, Ковалева О. А. (2015)
Косаківська І. В. - Вплив температурних стресів на вміст цитокінінів у проростках Triticum aestivum L. сорту Ятрань 60, Войтенко Л. В., Ліхньовський Р. В., Устінова А. Ю. (2015)
Кириченко О. В. - Бінарні композиції для обробки насіння сої сортів вітчизняної селекції, Антипчук А. Ф. (2015)
Кур'ята В. Г. - Потужність фотосинтетичного апарату та насіннєва продуктивність маку олійного за дії ретарданту фолікуру, Поливаний С. В. (2015)
Соколовська-Сергієнко О. Г. - Активність фотосинтетичного апарату та продуктивність озимої пшениці за обробки хелатованим мікродобривом і стимулятором росту, Прядкіна Г. О., Капітанська О. С. (2015)
Воронова С. С. - Цитогенетичні особливості трансгенних рослин пшениці, отриманих за Agrobacterium-опосередкованої трансформації, Дубровна О. В., Бавол А. В. (2015)
Карпец Ю. В. - Влияние антагонистов кальция на генерацию активных форм кислорода и развитие теплоустойчивости колеоптилей пшеницы, индуцируемые донором NO, Колупаев Ю. Е., Обозный А. И., Ястреб Т. О. (2015)
Заіменко Н. В. - Вплив кремнієвмісних сумішей на ріст проростків кукурудзи, алелопатичні та фізико-хімічні властивості субстрату за різного рівня його закислення, Дідик Н. П., Іваницька Б. О., Павлюченко Н. А., Харитонова І. П. (2015)
Расевич І. В. - Особливості продукування етилену проростками Phaseolus vulgaris L. та Zea mays L. за дії абіотичних стресових чинників, Косаківська І. В. (2015)
Кондратюк Ю. Ю. - Вплив посухи на вміст розчинного білка в коренях сої, інокульованої штамами Bradyrhizobium japonicum з різними симбіотичними властивостями, Рибаченко О. Р., Маменко П. М., Коць С. Я. (2015)
Содержание (2015)
Тищенко Е. Н. - Генетическая инженерия по повышению осмотолерантности культурных злаковых растений с использованием генов транскрипционных факторов DREB и AREB/ABF, Моргун Б. В. (2015)
Киризий Д. А. - Фотосинтез и донорно-акцепторные отношения между органами как составляющие продукционного процесса пшеницы (2015)
Кляченко О. Л. - Барьерные функции перикарпиев сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) различных генотипов, Лиханов А. Ф., Грахов В. П. (2015)
Пикало С. В. - Цитологічний аналіз стійких до осмотичного стресу калюсних культур тритикале та регенерантів із них, Дубровна О. В., Бавол А. В. (2015)
Михалків Л. М. - Вплив лектину на азотфіксувальну активність та відновлення нітратів у рослинах люцерни, інокульованої ризобіями, на фоні різного водозабезпечення (2015)
Молодченкова О. О. - Захисні реакції рослин пшениці за дії фузаріозної інфекції, саліцилової та жасмонової кислот, Адамовська В. Г. (2015)
Содержание (2015)
Моргун В. В. - Мутагенна активність радіонуклідних забруднень ближньої зони Чорнобильської АЕС у віддалені строки після аварії, Якимчук Р. А. (2015)
Кляченко О. Л. - Взаимосвязь содержания каротиноидов в листьях сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) и сахаронакапливающей способности корнеплодов (2015)
Мельник В. М. - Формування і функціонування симбіотичних систем соя—Bradyrhizobium japonicum за різного водозабезпечення, Коць С. Я. (2015)
Сергєєва Л. Є. - Вміст вільного проліну в проростках кукурудзи як показник швидких реакцій на дію летальних осмотичних стресів in vitro, Михальська С. І., Курчій В. М., Тищенко О. М. (2015)
Рязанова М. Є. - Вплив іонів міді та рН середовища на антиоксидантну активність у тканинах коренів проростків озимої пшениці, Бацманова Л. М., Коваленко М. С., Михальська Л. М., Швартау В. В. (2015)
Бабенко Л. М. - Вплив температури на пігментний склад і вміст розчинних білків у контрастних за ознакою термостійкості сортів пшениці (Triticum aestivum L.) (2015)
Горбатюк І. Р. - Вплив регуляторів росту на регенераційну здатність калюсу м'якої пшениці сорту Зимоярка, Гнатюк І. С., Банникова М. О., Тараненко А. М., Моргун Б. В. (2015)
Воробей Н. А. - Оцінювання симбіотичних властивостей азотостійких штамів Bradyrhizobium japonicum за дії мінерального азоту, Коць С. Я., Кудрявченко Л. А., Караушу О. В. (2015)
Бавол А. В. - Перебіг мейозу в генетично модифікованих рослин пшениці, отриманих за Agrobacterium-опосередкованої трансформації, Лялько І. І., Воронова С. С., Гончарук О. М., Дубровна О. В. (2015)
Виступ академіка НАН України В. В. Моргуна на науково-практичній конференції "День поля" (2015)
Содержание тома 47 (2015)
Худолій М. Н. - Механізм фінансового забезпечення аграрних підприємств України на середньострокову перспективу, Шевченко Н. Ю. (2015)
Танкалевська Н. С. - Основи формування фінансової безпеки функціонування сільського господарства як базису економічного розвитку країни (2015)
Мамчур Р. М. - Особливості фінансування системи добровільного пенсійного страхування в Україні (2015)
Лемішко О. О. - Стан та перспективи розвитку бюджетної підтримки підприємств аграрної сфери (2015)
Шолойко А. С. - Альтернативні методи перестрахування сільськогосподарських ризиків (2015)
Кириченко А. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетно-податкової складової фінансового механізму (2015)
Власюк С. А. - Державна підтримка як основа ефективного розвитку сільськогосподарських товаровиробників України (2015)
Войцехівська В. В. - Фінансування екологічних державних цільових програм в умовах обмеженості державного бюджету. (2015)
Олійник О. О. - Розвиток моделі боргового фінансування підприємств аграрного сектору економіки, Олійник Л. М., Адаменко В. В. (2015)
Кіщенко Г. В. - Мінімізація ризиків банку при наданні послуг аграрним підприємствам (2015)
Бондаренко Н. В. - Альтернативні інструменти кредитування аграрного сектору економіки (2015)
Ващик М. С. - Ефективність механізмів державної фінансової підтримки сталого розвитку сільських територій Польщі (2015)
Аврамчук Л. А. - Запозичення зарубіжного досвіду банківського кредитування для розвитку аграрного сектору України, Коломієць І. О. (2015)
Файчук О. В. - Управління процесом банківського кредитування інноваційних проектів, Файчук О. М. (2015)
Передерій Н. О. - Бізнес-моделювання: теоретичні аспекти розвитку аграрних оптових ринків, Кузьменко С. В., Розгон А. А. (2015)
Костюк В. А. - Особливості функціонування венчурних інвестиційних фондів в Україні, Бондар М. О. (2015)
Березовська Н. О. - Oцiнкa регулюючої ролі податку на дoxoди фiзичниx ociб в Укрaїнi (2015)
Калівошко О. М. - Роль концентрації фінансового капіталу в оптимізації інвестиційного потенціалу банківського сектору України (2015)
Потравка Л. О. - Системна основа синергетичної парадигми як нового підходу до проблем підвищення ефективності трансформацій економічної системи України (2015)
Кіфоренко О. В. - Управління якістю як напрям підвищення конкурентоспроможності продукції на регіональному продовольчому ринку (2015)
Фурса А. В. - До питання функціонування об’єднань виробників цукрових буряків та цукру. (2015)
Томашевська О. А. - Сучасний стан виробництва зерна в Україні. , Балай В. М. (2015)
Мірзоєва Т. В. - Економічна ефективність та розвиток скотарства в Україні, Кущ В. (2015)
Парій Л. В. - Методи прогнозування ринку сиру в національному господарстві (2015)
Трум А. В. - Управління якістю аграрної продукції як критерій конкурентоспроможності сучасних підприємств (2015)
Ланченко Є. О. - Удосконалення мотивації праці на державних сільськогосподарських підприємствах (2015)
Стасіневич С. А. - Механізм трансферного ціноутворення в Україні, Фітьмова К. Ю. (2015)
Яворська В. О. - Глобалізаційний вплив на інноваційний розвиток світового біржового ринку фінансових деривативів (2015)
Кравченко А. С. - Управління фінансовими ризиками. (2015)
Гнатківський Б. М. - Трудова міграція та її вплив на економічний розвиток України (2015)
Лозінська Ж. П. - Критерії визначення малих і середніх форм підприємництва (2015)
Шевченко Н. Ю. - Теоретико-методичні аспекти оподаткування зовнішньоекономічних операцій з продукцією агропромислового виробництва (2015)
Герасименко Н. А. - Перспективи розвитку державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції в Україні (2015)
Давиденко Н. М. - Корпоративний контроль в умовах фінансової нестабільності (2015)
Збарська А. В. - Середовище розвитку кооперації на селі (2015)
Коробова Н. М. - Перспективи розвитку державної підтримки сільського господарства України (2015)
Ткаченко А. М. - Ефективність використання твердого біопалива в зернових сушарках (2015)
Трокоз Ю. В. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності та напрями її дослідження в контексті євроінтеграційного розвитку (2015)
Долженко І. І. - Оцінка ефективності бюджетно-податкової підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні (2015)
Лабенко О. М. - Агрострахування як фінансовий інструмент управління ризиками в сільськогосподарському виробництві, Золотар Ю. В. (2015)
Ткаченко С. А. - Ефективні одиниці вимірювання в якості калькуляційної одиниці собівартості продукції на підприємствах та об’єднаннях промисловості країни (2014)
Забарна Ю. В. - Державне регулювання кількісних та якісних параметрів харчових продуктів на внутрішньому продовольчому ринку (2014)
Кондрацька Л. П. - Лізинг персоналу як новий тренд на українському ринку HR-послуги (2014)
Малахова Ю. А. - Методичні засади визначення податкового навантаження на підприємствах автомобільного транспорту (2014)
Смирнова Н. В. - Новітній аспект класифікації трансферу технологій (2014)
Сінельнік В. В. - Концепція комплексної системи ризик-менеджменту страхових компаній у забезпеченні їх довгострокової фінансової стійкості (2014)
Golovach V. V. - Postulates of auditing (2014)
Податок на проценти та депозити: коли не платити? (2014)
Державна фіскальна служба України: актуальна інформація для платників податків, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО (2014)
Бодарецька О. М. - Особливості мотивування працівників у системі TQM (2014)
Полякова Є. С. - Оцінка фінансового стану банківської системи України в умовах циклічного розвитку економіки (2014)
Соломянюк Н. М. - Модель планування"воронки продаж" на підприємстві (2014)
Шумелда В. М. - Актуальні проблеми споживчого кредитування в Україні (2014)
Головач В. В. - Правова природа бухгалтерського обліку та її значення для його вдосконалення (2014)
Чергова спроба протидії корупції (ч. 1) (2014)
Чергова спроба протидії корупції (ч. 2) (2014)
Закінчились гроші, почали платити золотом (2014)
Остапенко Т. Г. - Можливості розвитку глобальних ринків високих та нанотехнологій в контексті еволюції національної економіки, Більковець К. В. (2015)
Тарасов І. Ю. - Конкурентна модель депозитного ринку національної економіки, Косова Т. Д. (2015)
Ільчук В. П. - Інновації у розвитку підприємств галузі рослинництва, Садчиков В. С. (2015)
Василенко Ю. М. - Фінансова стійкість підприємства та шляхи її забезпечення (2015)
Русіна К. О. - Податкова реформа сьогодення як один із інструментів покращення економічної ситуації в країні (2015)
Головач В. В. - Концептуальні засади аудиторської діяльності: світовий досвід та вітчизняна практика (2015)
Схема управління аудиторською діяльністю згідно нової редакції Закону України "Про аудиторську діяльність" (2015)
Проект Закону України "Про аудиторську діяльність" (2015)
Иоффе И. В. - Подход к установлению показаний к программированной санации брюшной полости при разлитом перитоните, Лесной В. В. (2016)
Левик О. М. - Прогностичне значення метастатичного ураження регіонарних лімфатичних вузлів та рівня лімфодисекції при хірургічному лікуванні раку шлунка, Рябошапка А. М. (2016)
Дацюк О. І. - Вплив кверцетину на системний та спланхнічний кровообіг у комплексі передопераційної підготовки хворих на гострий панкреатит (2016)
Кузенко Р. Т. - Морфологічні зміни інтра– та екстрапанкреатичних артерій у хворих похилого і старечого віку при гострому некротичному панкреатиті, Яворський А. М., Шевчук І. М. (2016)
Ротар О. В. - Використання пресепсину в діагностиці та лікуванні гнійно–септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту (2016)
Жученко О. П. - Профілактика інфільтративно–запальних ускладнень загоєння ран у хворих, оперованих з приводу неускладненої грижі передньої черевної стінки (2016)
Ерко И. П. - Реконструктивно–восстановительные операции после обструктивной резекции толстой кишки, Балабушко С. Б. (2016)
Дронов О. І. - Хірургічне лікування вогнищевого ураження печінки: аналіз результатів та перспективи, Земсков С. В., Бакунець Ю. П., Бакунець П. П., Козачук Є. С. (2016)
Малик С. В. - Застосування мініінвазивних втручань під контролем ультразвукового дослідження з приводу непаразитарних кіст печінки, Безручко М. В., Осіпов О. С., Кравченко С. П., Хоменко А. В. (2016)
Сипливый В. А. - Хирургическое лечение острого холангита при холедохолитиазе, Евтушенко Д. В., Петренко Г. Д., Андреещев С. А., Евтушенко А. В. (2016)
Гудз І. М. - Гемостазіологічні показники після лапароскопічної холецистектомії з приводу гострого холециститу, Ткачук–Григорчук О. О., Ткачук О. Л. (2016)
Русин В. І. - Функціональний стан периферійних судин нижніх кінцівок та внутрішньокістковий тиск у хворих при облітеруючому атеросклерозі на тлі цукрового діабету, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Машура В. В., Пекарь М. І., Лангазо О. В. (2016)
Османов Р. Р. - Ризик виникнення рецидиву варикозної хвороби залежно від діаметра варикозно–змінених вен нижніх кінцівок при проведенні пінної склеротерапії (2016)
Хмель В. В. - Лікування постраждалих з ускладненими проникними пораненнями грудей на ІІІ рівні надання допомоги, Маєтний Є. М., Лєвшов Ю. А. (2016)
Дужий І. Д. - Особливості симультанних втручань з приводу деяких типів хронічного туберкульозного плевриту, поєднаного з туберкульозом легень, Гресько І. Я., Кравець О. В., Олещенко Г. П., Глазунова Н. І. (2016)
Тамм Т. И. - Изменение гистоструктуры хронической анальной трещины в зависимости от длительности заболевания, Цодиков В. В., Седак В. В., Плитень О. Н., Мирошниченко М. С. (2016)
Ячник І. М. - Внутрішньовенне введення імуноглобулінів у дітей при сепсисі, Карпенко Н. П., Антюхін С. В., Клубук І. М., Триліська Т. В., Мельник В. А. (2016)
Дмитрієв Д. В. - Вибір оптимального методу знеболення шляхом визначення рівня толл–подібних рецепторів у плазмі як маркеру гіпералгезії в ранньому післяопераційному періоді (2016)
Ничитайло М. Ю. - Формування біліодигестивних та міжкишкових анастомозів в умовах жовчного перитоніту з використанням ВЧ–електрозварювання в експерименті, Фурманов Ю. О., Гуцуляк А. І., Савицька І. М., Лопаткіна К. Г., Загрійчук М. С., Гоман А. В. (2016)
Усенко О. Ю. - Сучасне ендовазальне лікування хронічних захворювань вен: термічні та нетермічні методики, Артеменко М. О., Унінець Г. М. (2016)
Шаповал С. Д. - Стратегія антибактеріальної терапії у хворих на сепсис. Частина 2, Савон І. Л., Мартинюк В. Б., Василевська Л. А., Якунич А. М., Максимова О. О., Софілканич М. М. (2016)
Чубар І. В. - Досягнення та невирішені питання щодо лікування емпієми плеври (2016)
Ніколаєва В. П. - Ризики в процесі формування доходів від операційної діяльності на підприємствах легкої промисловості, Громова О. Є. (2015)
Карасьова Н. А. - Eволюційні зміни та теорії експортоорієнтованого розвитку (2015)
Корх Т. Р. - Зовнішньоторговельна складова співробітництва України з країнами європейського союзу на сучасному етапі (2015)
Ткаченко С. А. - Функція облікової обробки техніко-економічної інформації витрат і калькулювання собівартості у системі управління якісними характеристиками та технічними параметрами промислової продукції (2015)
Красільник О. В. - Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: реалії та проблематика (2015)
Громова А. Є. - Фінансові ресурси підприємств: теоретичні аспекти (2015)
Сіташ Т. Д. - Економічна концептуалізація місцевих бюджетів (2015)
Актуальні зміни у податковому законодавстві з січня 2015 року (ч.1) (2015)
Актуальні зміни у податковому законодавстві з січня 2015 року (ч.2) (2015)
Актуальні зміни у податковому законодавстві з січня 2015 року (ч.3) (2015)
Актуальні зміни у податковому законодавстві з січня 2015 року (ч.4) (2015)
Актуальні зміни у податковому законодавстві з січня 2015 року (ч.5) (2015)
Дяченко М. Д. - Наукова інтерпретація ідеї розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців: історичний аспект (2015)
Круковська А. І. - Підготовка вчительських кадрів у проскурівському педтехнікумі ім. Т. Шевченка (1920-ті рр. ) (2015)
Лещенко Е. В. - Окремі аспекти вітчизняної історіографії впровадження земської освіти в контексті громадсько-педагогічної діяльності М. Корфа (2015)
Нікуленко С. І. - Роль української Центральної Ради у створенні Української Академії Мистецтв (2015)
Рощін І. Г. - Погляди Володимира Бехтерєва на особистість та умови її правильного розвитку (2015)
Фомін В. В. - Питання опіки дітей та молоді в творчій спадщині В. Ф. Одоєвського (2015)
Андрющенко О. О. - Сутність феномену "рефлексія” як міждисциплінарного поняття (2015)
Бабешко М. С. - Працівник готельно-ресторанної справи як основа функціонування підприємства (2015)
Булах С. М. - Професійна діяльність майбутнього інструктора з атлетичної гімнастики в загальноосвітньому контексті складової підготовки до професійної діяльності (2015)
Бурсова С. С. - Управлінський аспект педагогічної підтримки дітей в умовах адаптації їх до дошкільного навчального закладу (2015)
Горбань С. І. - Професійна компетентність фахівців: сутність та структура (2015)
Заярна В. С. - Етапи розвитку міжнародного співробітництва у сфері неформальної освіти в європейському союзі (2015)
Іваницький О. І. - Методичні основи формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя фізики у процесі фахової підготовки (2015)
Канарова О. В. - Формування правової компетентності майбутніх педагогічних працівників дошкільного навчального закладу (2015)
Карапузова І. В. - Організація технології педагогічної підтримки студентів із труднощами у навчально-дослідній діяльності (2015)
Климентьєва О. С. - Підготовка майбутніх правоохоронців до конструктивного вирішення конфліктів у професійному середовищі (2015)
Кравченко І. В. - Формування у підлітків позитивної мотивації до здійснення моральних вчинків (2015)
Курільченко В. В. - Педагогічні умови формування інтелектуальної культури учнів підліткового віку в центрі довузівської освіти класичного університету (2015)
Курінна С. М. - Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами щодо формування у них позитивного "Я” (2015)
Ляпунова В. А. - Закордонний досвід впровадження технологій формування толерантності (2015)
Маковецька Н. В. - Використання виховного потенціалу регіонального туризму у професійній підготовці фахівців туристичної галузі (2015)
Макогін О. В. - Підготовка майбутніх будівельників у коледжах як педагогічна проблема (2015)
Масич В. В. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих умінь майбутніх педагогів (2015)
Масич С. Ю. - Основні категорії професійної освіти педагогічних кадрів (2015)
Мозолев О. М. - Методологічні основи дослідження системи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2015)
Мурзіна О. А. - Функції професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх юристів (2015)
Надтока О. О. - Ознаки готовності майбутнього тренера-викладача до виховної роботи у ДЮСШ (2015)
Олішевич В. М. - Традиційні та нові вимоги до викладання іноземної мови (2015)
Пісоцька М. Е. - Диференціація навчання: понятійно-категоріальний аналіз (2015)
Стефанюк C. К. - Релігійно-сімейні традиції – засіб вияву патріотичного світобачення, Гура С. П. (2015)
Сущенко Р. В. - Детермінанти професійного навчання, спрямованого на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту (2015)
Трофімук К. В. - Cтворення професійно-орієнтованого комунікативного простору в практичній діяльності при підготовці майбутніх фахівців (2015)
Учуєва О. В. - Теоретичні основи запровадження інновацій у педагогічний процес (2015)
Царенко К. В. - Сутність і структурна модель професійно-педагогічної компетентності тренера-викладача дюсш (2015)
Черненко Н. І. - Використання тренінгових технологій у процесі підвищення кваліфікації фахівців (2015)
Чернявська О. А. - Визначення рівня фізичної підготовленості учнівської молоді (2015)
Шоробура І. М. - Проблема створення професійного середовища майбутнього пожежного-рятувальника у навчально-професійних закладах, Красуцька І. М. (2015)
Шумський О. Л. - Психологічні засади формування вторинної мовної особистості засобами іноземної мови (2015)
Андрєєв А. М. - Міжнародні конкурси як важлива форма організації інноваційної діяльності учнів у системі позакласної роботи з фізики (2015)
Бойченко М. А. - Вимоги до вчителів, які працюють із обдарованими учнями у загальноосвітніх школах сша, канади та Великої Британії (2015)
Довгополова Г. Г. - Культура педагогічного лідерства як умова ефективності школи (2015)
Доценко С. О. - Нестандартні задачі з математики як засіб розвитку творчих здібностей учнів початкової школи (2015)
Лапшина І. С. - Моделювання діяльності учителя природничо-математичних дисциплін (2015)
Лахмотова Ю. В. - Проблема іншомовної освіти молодших школярів у Китаї (2015)
Леоненко А. В. - Обгрунтування моделі формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників (2015)
Мариківська Г. А. - Формування мовленнєвої культури старшокласників у процесі виконання комунікативно-ситуативних завдань (2015)
Прядко Л. О. - Врахування специфіки порушень розвитку учнів з особливими освітніми потребами у реалізації інклюзивного навчання (2015)
Радченя І. В. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до формування здорового способу життя молодших школярів (2015)
Сапрунова О. Г. - Особливості взаємодії вчителів з інтелектуально обдарованими школярами молодших класів (2015)
Степанюк К. І. - Поетапність формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи (2015)
Теплицька А. О. - Гуманітарний підхід як методологічна основа формування професійної культури майбутніх учителів математики (2015)
Шаповалова І. В. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконалення: проекція на самореалізацію в педагогічній діяльності (2015)
Амеліна С. М. - Особливості підготовки перекладачів для письмового перекладу у вищих навчальних закладах німеччини (2015)
Бабаліч В. А. - Щодо проблем підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів у вищих навчальних закладах освіти (2015)
Васьков Ю. В. - Теоретичне обгрунтування основних функцій, складу і структури навчальної дисципліни "фізичне виховання” у вищому навчальному закладі, Пелешенко І. М. (2015)
Вошколуп Г. Ю. - Формування комунікативних здібностей у студентів вищих навчальних закладів за допомогою рольових ігор (2015)
Гармашов О. О. - Загальні питання формування професійної компетентності майбутніх викладачів економіки (2015)
Дацко О. В. - Інституційна програма оцінювання як складова діяльності європейської асоціації університетів у сфері забезпечення якості вищої освіти (2015)
Драч І. І. - Формування професійно-особистісних якостей майбутніх викладачів вищої школи (2015)
Зирка В. В. - Интерактивные технологии обучения студентов переводу правдоподобного рекламного текста в высшей школе: манипулятивный аспект (2015)
Коваленко В. О. - Розумовізація вищої освіти в кпу: виклик пріоритетним стратегіям якості освіти та навчання у вищій школі (2015)
Лебедєва К. О. - Сутнісно-змістова характеристика внутрішніх ресурсів студентів радіотехнічних спеціальностей (2015)
Майнаєв Ф. Я. - Педагогічні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю (2015)
Муравський С. А. - Результативність методичної системи формування предметної компетентності у студентів у процесі складання і розв’язування фізичних задач (2015)
Сущенко А. В. - Досвід підготовки менеджерів організацій в умовах магістратури (2015)
Устименко Ю. С. - Інтерактивні технології як засоби підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів до професійної взаємодії (2015)
Шарапова О. В. - Підготовка іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах України як наукова проблема (2015)
Шевченко В. М. - Про узгодження професійних стандартів та стандартів вищої освіти щодо очікуваних результатів навчання фахівців з обліку і оподаткування (2015)
Шмелькова Г. М. - Роль і місце інноваційних методів контролю у навчальному процесі вищої школи, Шпакова Н. Г. (2015)
Яблочнікова І. О. - Підготовка магістрів-фінансистів у Греції (2015)
Вихідні дані (2015)
Мороз О. В. - Методологічна ідентифікація потенціалу теорії інституціоналізму, Семцов В. М., Мандзюк Н. Ф. (2015)
Лейфура М. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва в умовах тінізації економіки (2015)
Парубець О. М. - Система оцінки надійності мережевих структур на транспорті (2015)
Ткаченко С. А. - Функція аналітичної обробки техніко-економічної інформації виконання плану за кількістю заходів із підвищення якісних характеристик та технічних параметрів готової продукції-виробів і величиною витрат на їх впровадження (2015)
Андрієць В. С. - Економічна сутність фінансового планування (2015)
Петрик О. А. - Аудит оцінки вартості основних засобів, Мариніч І. О. (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Концептуальні засади застосування комплексного підходу в юридичних дослідженнях (2015)
Ukrainian economic crisis: ways to overcome. International opinion (2015)
Росія після Путіна (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Ланде Д. - Порівняльна оцінка критеріїв центральності в ієрархічних мережах, Сулема О. (2015)
Mokhor V. - Assessment of insider attack with learning statistics methods, Kravtsov H., Kotsiuba I. (2015)
Кожедуб Ю. - Cтворення документації для систем управління інформаційною безпекою (2015)
Хлапонин Ю. - Выявление каналов утечки информации за счет побочного электромагнитного излучения и наведения путем обработки области спектра сверхвысоких частот (2015)
Гнатюк С. - Метод оцінювання якості тритових псевдовипадкових послідовностей для криптографічних застосувань, Жмурко Т., Кінзерявий В., Сєйлова Н. (2015)
Головін А. - Виявлення DDoS-атак прикладного рівня шляхом використання моделі MapReduce (2015)
Гнатюк C. - Моделювання експлуатаційної надійності програмного забезпечення засобів спеціального зв’язку, Корнейко О. (2015)
Евецкий В. - Оценка эффективности отдельных признаков и их совокупностей для индивидуального распознавания объектов (2015)
Максименко Є. - Оцінювання ризику безпеки інформації на основі спектрального підходу, Цуркан В., Дорогий Я., Крук О. (2015)
Василенко C. - Ймовірність перехоплення одиночних стрибків передавача з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти за допомогою пошукового приймача (2015)
Бахтіяров Д. - Дослідження мультиплексованого сигналу керування безпілотними літальними апаратами (2015)
Гошовский С. В. - Методические основы для оптимального построения энергетических комплексов с использованием возобновляемых источников энергии, Зурьян А. В. (2015)
Гошовський С. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку новітніх технологій сейсмічних досліджень у процесі буріння. Стаття 2. Застосування керованих джерел сейсмічних коливань, Пігнастій С. С., Сиротенко П. Т. (2015)
Рудько Г. І. - Геолого-промислова характеристика золоторудних родовищ України як об’єктів геолого-економічної оцінки, Литвинюк С. Ф., Ловинюков В. І., Лисенко О. А. (2015)
Драгомирецкий А. В. - Прогнозно-поисковый алгоритм при анализе золоторудных объектов Украинского щита, Кадурин В. Н. (2015)
Зинчук Н. Н. - О перспективах исследований индикаторных минералов кимберлитов (2015)
Штогрин Л. В. - Про можливий зв’язок між періодичністю опадів, активізацією зсувів та фазами місяця, Касіянчук Д. В. (2015)
Вітаємо з ювілеєм Олександра Івановича Левченка (2015)
Левченко О. І. - Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ корисних копалин (2015)
Костенко М. М. - Тектоніка докембрійського кристалічного фундаменту Білоцерківсько-Одеської структурно-формаційної зони, Аврамець В. М., Шутенко Л. М., Іванов А. І., Кобець Ф. В. (2015)
Кирилюк В. П. - Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Стаття 3. Обсяг побузького стратиграфічного комплексу та проблема його серій (2015)
Васильева И. В. - Размывы угольных пластов. Новый взгляд на их особенности и перспективность изучения (2015)
Вітаємо з ювілеєм Вячеслава Якимовича Веліканова! (2015)
Пам’яті Анатолія Семеновича Войновського (2015)
Пам’яті Дмитра Дмитровича Глаголи (2015)
Зміст Збірників наукових праць УкрДГРІ за 2015 рік (2015)
Shevchenko I. A. - Сonception of creation of flexible technological systems and managed ecofeeling agriculture (2014)
Аксёнов И. В. - Оценка селекционно значимых признаков родительских форм подсолнечника на градиентах разных сроков сева, Мищенко Л. Ю. (2014)
Ведмедева К. В. - Результаты изучения коллекции линий подсолнечника по признаку окраски краевых цветков, Кирпичева Н. М. (2014)
Кутищева Н. Н. - Влияние родительских компонентов на формирование основных признаков у разнонаправленных гибридов подсолнечника, Шудря Л. И., Одинец С. И., Середа В. А., Цыс И. С. (2014)
Григорчук Н. Ф. - Новый сорт сои Дени (2014)
Журавель В. М. - Перспективи створення сортів озимої гірчиці різних напрямів використання, Комарова І. Б., Буділка Г. І. (2014)
Марченко Т. Ю. - Селекція кукурудзи на покращення показників якості зерна в умовах достатнього зволоження, Лавриненко Ю. О., Глушко Т. В., Гож О. А. (2014)
Біднина І. О. - Ефективність удобрення льону олійного на темно-каштановому ґрунті півдня України (2014)
Блащук М. І. - Вплив строків сівби та доз мінеральних добрив на продуктивність гірчиці білої, Тетерещенко Н. М. (2014)
Булигін Д. О. - Ефективність вирощування сої за різних умов зволоження та густоти стояння рослин на півдні України, Суздаль О. С., Мишукова Л. С., Влащук О. С. (2014)
Вахненко С. В. - Ефективність застосування мінеральних добрив при вирощуванні рижію ярого в умовах Степу України (2014)
Коваленко А. М. - Вплив обробітку ґрунту та доз азотних добрив на фітосанітарний стан посівів і урожайність ріпаку озимого, Малярчук А. С. (2014)
Костюченко Н. І. - Вплив сівозміни і сорту на мікробіологічні показники грунту агроценозів соняшнику в умовах пІвденного Степу України (2014)
Поляков О. І. - Формування продуктивності гібрида соняшнику Каменяр в залежності від агроприйомів вирощування, Нікітенко О. В., Вахненко С. В. (2014)
Рудік О. Л. - Особливості формування урожаю льону олійного залежно від терміну сівби та норми висіву в умовах сухого Cтепу України (2014)
Рудік О. Л. - Оцінка сортів льону олійного за урожайністю насіння та соломи в зоні сухого Степу України (2014)
Сидорик И. В. - Продуктивность сортов сои в Северном Казахстане, Зинченко А. В., Дидоренко С. В. (2014)
Шкода О. А. - Ефективність вирощування ріпаку озимого в умовах південного Степу України (2014)
Алієв Е. Б. - Статистична оцінка показників роботи дозатора безперервної дії, Бакарджиєв Р. О. (2014)
Демидов І. М. - Соняшник і проблема альтернативного палива в Україні, Ситнік Н. С., Мазаєва В. С. (2014)
Пацула О. М. - Експериментальні дослідження молотильного апарата комбайна, Дурін Ю. О., Алієв Е. Б., Гриценко В. Т., Міхно Є. С. (2014)
Кириченко В. В. - Енергетична оцінка виробництва соняшнику, Тимчук В. М., Святченко С. І. (2014)
Чехова І. В. - Напрямки використання олійних культур в біоенергетичній галузі (2014)
60-лет учёному-генетику и селекционеру Ляху Виктору Алексеевичу (2014)
Бархударян М. В. - Оцінка похибок наведення при телеуправлінні ТУ-1, Кулагін К. К., Солонець О. І., Чумак Б. О. (2015)
Баулін Д. С. - Коригування прицільних пристосувань стрілецької зброї для підвищення ефективності стрільби залежно від стану ствола та боєприпасів, Горєлишев С. А., Муленко О. О., Бородін С. В. (2015)
Бєляєв М. І. - Моніторинг стану самохідної артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України та визначення напрямків її розвитку, Толмачов О. М. (2015)
Біленко О. І. - Підвищення оперативності виконання снайперських вогневих завдань силами безпеки шляхом зменшення кута вильоту кулі, Бєлашов Ю. О. (2015)
Богуцький С. М. - Напрямки підвищення ефективності застосування боєприпасів високої точності (2015)
Галаган С. М. - Обнаружение и селекция морских целей РЛС военно-морских сил корабельного и наземного базирования на основе спектральных разложений, Вовк А. И., Попова В. С. (2015)
Дмитрієв А. Г. - Розробка кваліметричної моделі для оцінювання властивостей авіаційного озброєння тактичного винищувача (2015)
Дмитрієв В. А. - Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня безпеки випробувань парашутних систем повітряного десантування (2015)
Жуйков Д. Б. - Пропозиції щодо підвищення ефективності виявлення трас повітряних об’єктів в автоматизованих системах управління радіотехнічних військ (2015)
Lagutin G. I. - Military power supply units development prospects on the combat operations experience basis (2015)
Логинов В. В. - Сравнительная оценка эксплуатационных характеристик двигателей силовой установки для перспективного учебно-боевого самолета (2015)
Міщенко Я. С. - Аналіз існуючих науково-методичних підходів щодо вибору параметрів та типу рушія бойових броньованих машин, Купріненко О. М. (2015)
Шабатура Ю. В. - Математичні засади нового методу визначення температури зарядів артилерійських боєприпасів, Міщенко А. С. (2015)
Ярош С. П. - Розробка моделей вогневих підрозділів зенітних ракетних військ, озброєних зенітними ракетними комплексами іноземного виробництва, Закутін К. В., Савельєв А. М., Макаров А. Ф. (2015)
Бабенко В. Г. - Мультиопераційне багаторазове ковзне шифрування, Мельник О. Г., Мельник Р. П. (2015)
Вашневський Д. В. - Дослідження горіння безгазових піротехнічних композицій, Спорягін Е. О., Устименко Є. Б., Косіцина О. С., Плотніков В. В. (2015)
Данилюк С. Л. - Підвищення продуктивності мобільних радіомереж на основі БПЛА для завдань екологічного моніторингу в зоні ведення бойових дій (2015)
Залипка В. Д. - Спосіб збільшення поздовжньої стійкості короткобазових колісних машин та його математичний аналіз координатним методом (2015)
Каргін А. О. - Модель сенсорної пам'яті інтелектуальної машини з механізмами узагальнення та абстрагування, Тимчук О. С., Ісаєнков К. О., Галич Г. Б. (2015)
Ковалевський С. М. - Оцінка ефективності використання рознесеного прийому сигналів в оглядових радіолокаційних станціях при виявленні малорозмірних повітряних об’єктів (2015)
Ковтонюк И. Б. - Вплив ступеню турбулентності на аеродинамічні характеристики крила, Лебідь В. Г., Сушко А. Л. (2015)
Миронец И. В. - Операции криптографического преобразования информации в двоично-восьмеричной системе счисления (2015)
Мохамад Абу Таам Гани - Анализ и исследование методов управления сетевыми ресурсами для обеспечения антивирусной защиты данных, Смирнов А. А., Смирнов С. А. (2015)
Назаров О. С. - Методика синтезу управління орієнтацією пружного супутника (2015)
Осипов Ю. М. - Старт лёгких беспилотных летательных аппаратов, Орлов С. В. (2015)
Павлій В. О. - Методи "несліпої" деконволюції оптико-електронних зображень в умовах розфокусування та змазування (2015)
Пархоменко Д. А. - Метод анализа иерархий для решения прикладных задач управления авиацией (2015)
Пасько С. П. - Визначення доцільності заміни маршрутизаторів в ІР-мережі на обладнання MPLS в залежності від параметрів навантаження, Лаврут О. О., Латуха А. В., Пасько В. П., Ермаков А. В. (2015)
Подригало М. А. - Определение касательных реакций на колесах ведущей оси автомобиля при выполнении поворота динамическим и комбинированным способами, Никорчук А. И. (2015)
Рубцов І. Ю. - Технічні аспекти побудови цифрових антенних решіток у системах зв’язку (2015)
Севостьянов Ю. В. - Пропозиції щодо розробки гібридних пасток для маскування літальних апаратів від радіолокаційних систем когерентного типу, Кожушко Я. М., Каратєєв С. М., Яценко П. П. (2015)
Хрулев Н. В. - Функции и структура системы аппаратного контроля электронных модулей (2015)
Цебрюк И. В. - Сравнительный анализ плотности компоновки отечественных и зарубежных танков разработки 50-х – 60-х годов ХХ в. (2015)
Яценко К. Г. - Вероятностный метод оценки устойчивости движения многоосных автомобилей, Подригало М. А., Клец Д. М. (2015)
Водчиць О. Г. - Методичний підхід до вирішення воєнно-економічних завдань вибору перспективних зразків озброєння, Семененко О. М., Бойко Р. В., Добровольський Ю. Б. (2015)
Демідов Б. О. - Пропозиції з удосконалення системи кодифікації предметів постачання Збройних Сил України, Герасимов С. В., Борисенко М. В. (2015)
Котов О. Б. - Результати аналізу впливу основних тактико-технічних характеристик авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря" на вартість серійного зразка, Корнієнко А. П., Леонтьєв О. Б., Науменко М. В. (2015)
Панченко В. Ю. - Аналіз розвитку форм і способів збройної боротьби, Головань О. М., Петік А. В., Луговський І. С. (2015)
Feklistov A. O. - The assessment method of products competitiveness on the defence market (2015)
Худов Г. В. - Використання мультиагентного (мурашиного) алгоритму для розпізнавання елементів замислу повітряного противника, Таран І. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Павлова О. Ю. - Культурна ідентифікація: амплітуда опцій у модифікаціях чуттєвого (2014)
Савицька І. М. - Проблема філософії свідомості: історико-філософський вимір (2014)
Сторожук С. В. - Політичний світогляд C. Бандери в контексті тоталітарної ідеології ХХ ст. (2014)
Кравченко А. Г. - Менталітет української нації: чинники його формування та прояв у суспільному житті (2014)
Данилова Т. В. - Онтологія процесів, або декілька слів про даосизм (2014)
Культенко В. П. - Етико-філософські виміри феномена дружби, Коркач І. В., Дідик І. М (2014)
Матвієнко І. С. - Філософський аналіз поняття агресія: вчення проінстинкти та потяги (З. Фройд, К. Лоренц, Е. Фромм) (2014)
Dubrovinа O. V. - Нumanistic principles of sh. suzuki talent education (2014)
Луценко А. В. - Філософія постмодернізму як стратегія осягнення тілесності (2014)
Лук’янець В. С. - Перспективи перетворення людини у дзеркалі медіафілософської рефлексії (2014)
Чекаль Л. А. - Сучасна трансформація змісту суб’єкт-об’єктного відношення у світлі новітніх науково-природничих дискурсів (2014)
Кисельов М. М. - Природне та культурне у феномені людини (2014)
Озадовська Л. В. - Людина в пошуках самої себе: людина, транслюдина, постлюдина. Що далі? (2014)
Кравченко О. М. - Епістемологія сучасної космомікрофізики (2014)
Горбатюк Т. В. - Інфляційна теорія виникнення всесвіту:до постановки проблеми (2014)
СупрунА. Г. - Філософське осмислення феномена науки та інновації, Діденко С. І. (2014)
Сподін Л. А. - Критерії якості освіти: філософський підхід, Васильківський І. П. (2014)
Pavlova G. - Тhe process of education quality transformation (2014)
Мудрак В. І. - Соціально-філософські тенденції забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення "особистість-інформація" (2014)
Титул, зміст (2015)
Маричереда В. Г. - Международное сотрудничество в деятельности ученых и высших учебных заведений: роль, важность и перспективы, Мандель А. В. (2015)
Кулібаба О. В. - Вміст малонового діальдегіду при алотрансплантації ембріональних м'язових тканин у щурів (2015)
Нефьодов О. О. - Вплив засобів нейропротективно-антиоксидантного комплексу на орієнтовно-дослідницьку активність щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом у тесті "відкрите поле" (2015)
Фурдичко А. І. - Вплив антидисбіотичних засобів на рівень маркерів запалення і захисних систем у сироватці крові щурів із гепатитом на тлі дисбіозу, Борис Г. З., Селіванська І. О. (2015)
Александрова О. І. - Протисудомна і антидепресивна активність нових комплексів SnCl4 з саліцилоїлгідразонами бензальдегіду та 4-бромбензальдегіду при пероральному введенні, Кравченко І. А., Прокопчук О. Г., Шматкова Н. В., Сейфулліна І. Й. (2015)
Лепский В. В. - Экспериментальная оценка токсичности "ониевых" гексафторосиликатов, Анисимов В. Ю., Продан О. В., Левицкий А. П. (2015)
Федоровська М. І. - Характеристика лосьйонів як лікарської форми (2015)
Штанько В. А. - Метаболічний статус плазми крові під впливом фіксованої фармакотерапії ізольованої та поєднаної кардіальної патології у пацієнтів літнього віку, Тофан Н. В. (2015)
Васюта В. А. - Особливості клінічного перебігу атрофії зорових нервів (2015)
Геник-Березовська С. О. - Взаємозв'язок алельного поліморфізму гена репарації днк xpd з ризиком розвитку раку щитоподібної залози у хворих із впливом іонізуючого випромінювання в анамнезі (2015)
Заїкіна Т. С. - Вплив фібринолітичної терапії на динаміку маркерів ушкодження ендотелію у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу (2015)
Запольский М. Э. - Многоформная экссудативная эритема, вызванная вирусами простого герпеса, как междисциплинарная проблема, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Хрущ В. И. (2015)
Запорожан В. М. - Вплив носійства поліморфних алелів генів ММР1-1607insG, VEGFA/C634G і COL2A1/6846C>A на спайкоутворення після хірургічного лікування у безплідних жінок, Волянська А. Г., Гладчук І. З., Марічереда В. Г., Петровський Ю. Ю. (2015)
Подольський Вл. В. - Прогнозування проявів порушення вегетативного гомеостазу та клінічна характеристика жінок фертильного віку з лейоміомою матки (2015)
Самарський І. М. - Профілактика ускладнень при хірургічному лікуванні стенозуючих захворювань сонних артерій, Абраменко В. М., Пирогов В. В. (2015)
Гридіна Т. Л. - Лікування грипу - завжди актуальне питання (2015)
Тихонова С. А. - Прогностична значущість поліморфних алельних варіантів гена альдостерон-синтази при артеріальній гіпертензії, Пісковацька В. П. (2015)
Лазанюк В. М. - Особливості системи гемостазу у дітей з "ціанотичними" вродженими вадами серця (2015)
Петренко Г. Д. - Раціональні напрямки поліпшення діагностики і лапароскопічної холецистектомії при гострому холециститі, Сипливий В. О., Петренко Д. Г., Гузь А. Г., Євтушенко Д. В., Петюнін О. Г., Доценко В. В., Менкус Б. В., Хабусєв В. К. (2015)
Бойко Н. І. - Особливості підготовки хворих на феохромоцитому до операції та проведення анестезіологічного забезпечення під час видалення пухлини ендоскопічними методами, Михайлишин Т. Є., Гавриш Я. І., Магомаєв Р. М. (2015)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2015)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2015)
Бондаренко Г. - Т. Г. Шевченко і Волинь (2015)
Філонюк М. - Меморіальна експозиція "Шевченківська світлиця Миколи Куделі" у Волинському краєзнавчому музеї (до 200-річчя від дня народження Т.Шевченка (2015)
Бортнікова А. - Діяльність старост у містах Волині у сфері оподаткування і торгівлі (кінець XV - середина XVI ст. (2015)
Дем'янюк О. - Волинська губернія в добу Української Центральної Ради: історіографія питання (2015)
Дяченко В. - Життєвий шлях і науковий доробок Олександра Цинкаловського: історіографіічний аспект (2015)
Кінд-Войтюк Н. - Історико-краєзнавча та памяткоохоронна діяльність на Західній Волині у 1920-1930-х рр.: джерела вивчення (2015)
Костюк М. - Історичному Товариству "Волинь" - 40 років) (2015)
Штанько О. - Луцькі ремісничі цехи-корпорації в середині XVII ст. (2015)
Карпов В. - Система символів як основа військової культури давньої доби (2015)
Ключук Ю. - Польсько-українська співпраця в галузі молодіжної політики (на прикладі Єврорегіону "Буг") (2015)
Ленартович О. - Поліська наступальна операція (2015)
Сорокіна О. - Огляд історії української еміграції: генеза, напрями формування організаційних осередків (2015)
Стрільчук Л. - Питання опіки над місцями національної памяті в сучасних українсько-польських взаєминах (2015)
Каліщук О. - Рецензія на книгу О. Баканова "Ни кацапа, ни жида, ни ляха": национальный вопрос в идеологии Организации украинских националистов, 1929-1945 гг.") (2015)
Відомості про авторів (2015)
Агафонов Ю. М. - Шляхи підвищення точності пусків реактивних снарядів комплексів повітряного та наземного базування, Грічанюк О. М., Журавльов О. О., Ткаченко Ю. А. (2015)
Александрова Т. Е. - Устойчивость и инвариантность линейных систем стабилизации объектов военного назначения, Лазаренко А. А. (2015)
Біленко О. І. - Обґрунтування раціональних значень технічних характеристик кінетичної зброї з обмеженою відстанню дії для сил безпеки (2015)
Журавлев А. А. - Методический подход к обоснованию допустимой погрешности определения координат объекта поражения при проектировании разведывательно-ударного комплекса, Орлов С. В. (2015)
Ізюмський М. П. - Автоматизація процесу вибору стартових позицій в заданому позиційному районі, Агафонов Ю. М., Звиглянич С. М. (2015)
Лагутин Г. И. - Особенности обоснования характеристик и показателей образцов электротехнических средств систем электроснабжения комплексов вооружения и военной техники (2015)
Ланецький Б. М. - Методика визначення параметрів виходу виробу з транспортно-пускового контейнера при проведенні контрольних льотних випробувань, Кобзєв В. В., Васильєв В. А., Лук’янчук В. В., Фоменко Д. В. (2015)
Мегельбей В. В. - Принципи побудови адаптивного алгоритму управління роботою багатофункціональної РЛС при суміщенні режимів виявлення (допошуку), супроводження повітряних цілей та наведення ракет (2015)
Соколовський В. В. - Проблемні питання та перспективні напрямки боротьби з малорозмірними надлегкими БЛА у внутрішньому збройному конфлікті, Самсонов Ю. В. (2015)
Стукота С. А. - Класифікаційний аналіз застосування різних типів рушіїв в комплексах озброєння та військової техніки наземного базування, Васьківський М. І., Міщенко Я. С. (2015)
Сухаревський О. І. - Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі тактичного винищувача F-15, Василець В. О., Белевщук Я. О., Криховецький Г. Я. (2015)
Тарасов О. В. - Удосконалення обсягів та порядку утримання запасів пально-мастильних матеріалів (2015)
Трегубенко С. С. - Визначення оптимального варіанта використання різних видів транспорту під час забезпечення військ матеріально-технічними засобами з урахуванням обмеження у часі на підвезення цих матеріальних засобів (2015)
Шаша І. К. - Закономірність впливу сумарної витрати пального на зміну технічного стану автобронетанкової техніки, Іванченко О. В., Іванченко А. О., Темніков В. О., Цебрюк І. В. (2015)
Буданов П. Ф. - Метод фрактального обнаружения аварийных признаков в информационном пространстве технологического процесса, Бровко К. Ю. (2015)
Герасименко К. В. - Аналіз способів подавлення сигналів супутникових радіонавігаційних систем навмисними перешкодами (2015)
Григорецький В. О. - Методичний підхід до формалізації процесу допуску авіаційного диспетчера до самостійної роботи (2015)
Загорка О. М. - Основні положення методу обґрунтування раціонального складу сил та засобів маскування військових об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника в умовах ресурсних обмежень, Коваль В. В. (2015)
Заика П. И. - Методики для определения скорости и пределов горения металлизированных конденсированных систем в различных условиях эксплуатации, Кириченко О. В., Дядюшенко А. А. (2015)
Карлов Д. В. - Использование дифракционного механизма распространения радиоволн над морем для увеличения дальности локации маловысотных целей (2015)
Кашаєв І. О. - Тенденції розвитку систем навігації безпілотних летальних апаратів, Смик С. І. (2015)
Кучер Д. Б. - Построение моделей неравновесных состояний электронов в полупроводниковой плазме для сверхпроводящей защиты радиотехнических средств ВСУ, Фык А. И. (2015)
Леонов С. Ю. - Система моделирования цифровых устройств на основе k-значного дифференциального исчисления и многозначных алфавитов (2015)
Олійник Ю. С. - Аналіз методик розрахунку вищих гармонійних складових (2015)
Пантелеева И. В. - Воздействие токов короткого замыкания в сети с гибкими проводниками с учетом нелинейности системы (2015)
Петренко О. М. - Аналіз методів визначення енергетично оптимальних параметрів управління транспортних засобів, Любарський Б. Г. (2015)
Радько О. В. - Принципи формування оптимальної якості поверхні різального інструменту з урахуванням конкретних умов його роботи при обробці композиційних матеріалів, Скуратовський А. К., Кремешний О. І. (2015)
Сачук І. І. - Метод покращення двовимірних радіолокаційних зображень літаків на основі часово-частотних перетворень Габора та Вігнера-Вілля (2015)
Семенов С. Г. - Дослідження ризиків моніторингу технічного стану об’єктів авіації, Зиков І. С., Давидов В. В. (2015)
Фурманов А. А. - Информационная технология разработки и выбора гарантоспособных сервис-ориентированных архитектур (2015)
Павловський О. В. - Прогнозування величини втрат озброєння та військової техніки під час операцій (бойових дій) (2015)
Панченко В. Ю. - Аналіз досвіду застосування диверсійно-розвідувальних сил у локальних війнах та збройних конфліктах, Башкатов Є. Г. (2015)
Черепнев И. А. - Аналитический обзор состояния радиоразведки в начале ХХ века и боевого применения в первую мировую войну, Фесенко Г. В., Ляшенко Г. А., Полянова Н. В., Макогон О. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Біляніна В. - Типи діалогових конструкцій в мові китайських художніх текстів другої половини ХХ ст. (2015)
Ілюхін О. - Лексика індонезійської мови: історико-лінгвістичний погляд (2015)
Кірносова Н. - Об'єктивне і суб'єктивне начало знань про світ, відображених у китайському ієрогліфі (2015)
Комісаров К. - Японсько-український переклад у контексті глобалізації: когнітивний та дидактичний аспекти (2015)
Кшановський О. - Дієслівні форми з евіденційним значенням у сучасній перській мові (2015)
Мазепова О. - Особливості концептуалізації психоемоційного життя людини на синтаксичному рівні перської мови (2015)
Халимоненко Г. - Монголізми в українській мові (2015)
Химаван П. - Фразовые глаголы в системе индонезийского языка и способы их преподавания украино- и русскоязычным студентам (2015)
Цимбал С. - Дослідження в галузі когнітології китайської мови на сучасному етапі її розвитку (2015)
Бондаренко І. - Дзен-буддизм і японська поезія (2015)
Ісаєва Н. - Екзистенційні мотиви Ф. Кафки у дзеркалі прози Цань Сюе (2015)
Купко Д. - Образ японського солдата в повісті "Сакураджіма" Умедзакі Харуо (2015)
Маляр Д. - Експериментальна п'єса Ґао Сінцзяня "Сигнал тривоги": персонажі-архетипи (2015)
Мурашевич К. - Поетичні мотиви і традиційна образність поезії Шу Тін (2015)
Осадча Ю. - Поетичні антології Японії: від фольклору до канону (2015)
Сидоркіна І. - Поняття "гібридний письменник": культурна самоідентифікація сучасних япономовних транскультуральних письменників (2015)
Субота І. - Передумови культурного відродження в країнах Перської затоки (2015)
Вихідні дані (2015)
Думікян М. М. - Особливості функціонування світового ринку телекомунікаційних послуг (2015)
Присвітла О. В. - Фінансові механізми міжнародних освітніх програм (2015)
Protsenko I. V. - Background and rates of Ukraine’s participation in international services trade (2015)
Сичова О. Є. - Закордонний досвід формування цін у будівельному інжинірингу (2015)
Тараненко І. В. - Інноваційний маркетинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності в умовах глобалізації (2015)
Антонюк О. П. - Моделювання взаємозв’язку основних макроекономічних показників України на основі системи одночасних рівнянь з лаговою змінною (2015)
Базилевич В. М. - Механізм державного регулювання АПК (2015)
Бондаревська К. В. - Вдосконалення системи оплати праці в сучасних умовах, Суха М. І., Шинкарук А. О. (2015)
Верхоглядова Н. І. - Вдосконалення інвестиційного забезпечення розвитку галузі на прикладі паливно-енергетичного комплексу України, Завальнюк С. О. (2015)
Дугінець Г. В. - Сучасні тенденції розвитку електронної комерції в Україні (2015)
Кондратенко Н. О. - Інноваційно-орієнтована стратегія міжрегіонального співробітництва (2015)
Кононова О. Є. - Визначення змісту поняття "стратегічний потенціал" (2015)
Кушнірецька О. В. - Перспективи реалізації науково-освітньої метрополійної функції обласних центрів західного регіону України, Синюра-Ростун Н. Р. (2015)
Філатова Т. О. - Сучасні тенденції розвитку сфери телекомунікацій в національній економіці (2015)
Гладинець Н. Ю. - Фінансова стійкість банківської системи України та особливості її забезпечення в умовах кризових явищ (2015)
Котко О. К. - Сутність та природа поняття "інвестиційний процес" (2015)
Черничко Т. В. - Аналіз сучасного стану ринку нетрадиційних банківських послуг України, Ковач Х. М. (2015)
Гавриш О. А. - Підходи до управління та оцінки ефективності інноваційних програм розвитку підприємства, Дунська А. Р. (2015)
Глущенко Л. Д. - Методичний інструментарій комплексної характеристики стану та оперативного прогнозування інноваційної діяльності промислового підприємства, Крупський Я. В. (2015)
Лемішовський В. І. - Контролінг в процесі управління підприємством: понятійний базис і концептуальна основа (2015)
Пунько Б. М. - Управління інноваційно-інформаційно-інвестиційними технологіями в умовах ЗЕД підприємства, Степанова К. В. (2015)
Соколова Ю. О. - Розробка конкурентної стратегії підприємства малого бізнесу на засадах стратегічного аналізу, Ґудзь Н. А. (2015)
Сосновська О. О. - Економіко-правові засади оцінки ефективності дивідендної політики підприємства (2015)
Шапа Н. М. - Дослідження кадрової політики промислового підприємства, Костюшкина Ю. В., Спектор А. О., Курова А. Д. (2015)
Іксарова Н. О. - Проблеми та перспективи екологізації промислового комплексу України (2015)
Копилов С. А. - Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: від заснування до сьогодення (2015)
Завальнюк О. М. - Роль громадськості у наповненні фонду бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету: досвід і уроки (1918-1920 рр.) (2015)
Ляхоцький В. П. - Університетська бібліотека: вектор сучасного поступу (кілька зауваг щодо розвою наукової книгозбірні ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України в умовах новітніх викликів часу) (2015)
Абрамович С. Д. - Статус Біблії як "Книги книг" (сакральний текст як інтертекст культури) (2015)
Петренко І. М. - Створення і функціонування бібліотек при церковнопарафіяльних школах Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Блажевич Ю. І. - Церковні архіви та церковні бібліотеки Старокостянтинівського повіту (кінець XVIII – початок XX ст.) (2015)
Кароєва Т. Р. - Дитяче читання у Подільській губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: проблема доступності для соціальних низів (2015)
Плитус О. С. - Організація роботи шкільних бібліотек товариством "Рідна школа" в Галичині у першій третині ХХ ст. (2015)
Телячий Ю. В. - Діяльність української інтелігенції в галузі видавництва художньої літератури (1917-1921 рр.): до історіографії проблеми (2015)
Адамський В. Р. - Корпорація богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету і переклад Біблії українською мовою (2015)
Комарніцький О. Б. - Бібліотеки і студентство педагогічних навчальних закладів Правобережної України у 1920-1930-х рр. (2015)
Климчук Л. В. - Внесок Кам’янець-Подільського технікуму політосвіти в становлення бібліотечної освіти на Хмельниччині у перші повоєнні роки (2015)
Білоус В. С. - Дослідження історії бібліотеки – важлива складова бібліотечного краєзнавства (2015)
Крик Н. В. - Історія створення та діяльності абонементу історичного факультету наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1989-2014 рр.) (2015)
Новальська Т. В. - Вища бібліотечна освіта в Україні: сторінки історії, шляхи модернізації (2015)
Пархоменко В. М. - Шевченкіана М. Ф. Комарова (до 170-річчя від дня народження) (2015)
Залізнюк О. С. - Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона), Білименко Л. А., Швець І. М. (2015)
Гуцал В. А. - І. С. Винокур – турбота про бібліотечні справи (2015)
Литвиненко О. В. - О. М. Маслова – видатна постать у галузі краєзнавчої та регіональної бібліографії (2015)
Захаренко А. М. - Імена директорів в історії Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т. Г. Шевченка (2015)
Прокопчук В. С. - Відданість улюбленій справі (2015)
Прокопчук В. С. - Йосип Іванович Токар: на фронтах воєнному і бібліотечному, Кантлін С. О. (2015)
Гайшук Г. В. - Лауреати премії імені Йосипа Івановича Токаря (2015)
Прокопчук В. С. - Колективний доробок подільських краєзнавців (за матеріалами чотирнадцяти подільських історико-краєзнавчих конференцій) (1965-2014 рр.) (2015)
Конет І. М. - Видавнича діяльність відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кшевецький В. С. (2015)
Баженов Л. В. - Бібліографічна діяльність Центру дослідження історії Поділля (до 20-річчя установи) (2015)
Шинкарук В. Ю. - Краєзнавча діяльність у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету (2015)
Циганок О. М. - Краєзнавча робота наукової бібліотеки Подільського державного аграрно-технічного університету: виховання патріотизму і любові до рідного краю (2015)
Козак Н. О. - Зведений краєзнавчий каталог Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, як засіб бібліографічної підтримки написання історії населених пунктів Поділля в новій редакції (2015)
Крючкова Н. Д. - Релігійна преса ХІХ-ХХ ст. у фонді рідкісних видань бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015)
Мальована Л. М. - Ретровидання у фондах наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (2015)
Красуцький М. І. - Письменник і бібліотека: бібліотека в моєму житті і творчості (2015)
Горбатюк В. І. - Як творилася "…пора" (2015)
Єсюніна Г. В. - Досвід використання інформаційних технологій для популяризації краєзнавчого фонду Хмельницької міської ЦБС (2015)
Грінішина І. І. - "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015)
Айвазян О. Б. - Наукова робота бібліотеки як засіб якісного забезпечення освітнього та наукового процесів університету, Великосельська О. М. (2015)
Дитинник Л. В. - Особливості бібліографічного забезпечення навчального процесу і наукової роботи в бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2015)
Фоміних В. В. - Книгозабезпеченість навчальних дисциплін як основа комплектування бібліотечних фондів ВНЗ, Мартинюк С. Б. (2015)
Сологуб Т. В. - Автоматизована книговидача в читальному залі та абонементі педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: досвід, перспективи (2015)
Шевчук В. А. - Індивідуальна робота з читачем – запорука успішної роботи бібліотекаря (2015)
Скоропад Н. Я. - Формування інформаційної культури користувачів абонементу мистецької літератури (2015)
Кравченко О. М. - Формування внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет"), Лебедюк О. О. (2015)
Резнічук Л. В. - Моніторинг процесу обслуговування користувачів бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015)
Клімчук Т. П. - Масово-просвітницька робота в читальному залі природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015)
Райхель А. В. - Інформаційно-бібліографічне інформування користувачів засобами Інтернет-ресурсів (2015)
Лавренюк В. В. - Читальний зал електронної бібліотеки як інформаційний електронний центр Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Богачик О. В. (2015)
Кантлін С. О. - Інституційний репозитарій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015)
Опря Т. М. - Інформаційно-бібліографічна діяльність наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: традиції та інновації (2015)
Луцюк С. В. - Створення електронного алфавітно-предметного покажчика в бібліотеці Хмельницького національного університету (2015)
Ржеуський А. В. - Інформаційні сервіси в бібліотеках, що базуються на застосуванні хмарних технологій, Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. (2015)
Денисенко Н. В. - LitPro як елемент системи інформаційного забезпечення навчального процесу національного університету "Острозька академія" (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського