Бас-Юрчишин М. А. - Маркетингова діяльність на регіональному ринку медичного страхування у контексті формування страхової моделі фінансування охорони здоров’я (2015)
Коломієць І. Ф. - Концептуальні підходи до сутності поняття "якість продукції" та її вплив на діяльність підприємства, Григорців М. В. (2015)
Васильчак С. В. - Засади формування збутової політики туристичних підприємств, Стручок Н. М., Лояк Л. М. (2015)
Колісник Г. М. - Системно-орієнтовні функції управління витратами хлібопекарської галузі в умовах конкуренції (2015)
Гринів Ю. О. - Суть інноваційного розвитку малого підприємництва регіону та його нормативно-правове забезпечення (2015)
Семенюк Л. В. - Обліково-аналітичне забезпечення розрахунку збалансованих показників в управлінні продажами підприємств ресторанного господарства (2015)
Білик Р. Р. - Інституційно-правові аспекти політики забезпечення регіональної економічної безпеки (2015)
Пирч М. І. - Позиціонування як елемент стратегії бренду міста: досвід Польщі (2015)
Тимечко І. Р. - Розвиток прикордонної торгівлі в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Ланде Д. - Построение модели предметной области информационной безопасности путем зондирования сервиса Google Scholar Citations (2015)
Коваленко О. - Застосування хмарних технологій при побудові систем ситуаційного управління (2015)
Кожедуб Ю. - Про особливості системного та процесного підходів під час створення ІТ-проектів у сфері захисту інформації (2015)
Богданов А. - Информационная составляющая гибридной войны (2015)
Петрик В. - Методи гібридної війни Росії проти України. Напрями протидії, Канарський Ю. (2015)
Bilan S. - Novel pseudo-random sequence of numbers generator based cellular automata, Bilan M., Bilan S. (2015)
Куліков В. - Метод моделирования цифровых схем с несправностями, Кравчук В. (2015)
Mokhor V. - Analytical geometry approach for information security risks analyses, Bezshtanko V., Gonchar S., Kravtsov H., Kotsiuba I., Kruk O., Makarevich A., Maksimenko E., Tsurkan V. (2015)
Яковив И. - Базовая модель информационных процессов управления и критерии безопасности кибернетической системы (2015)
Альохін М. М. - Учнівське самоврядування як інститут правової соціалізації школярів (2015)
Березюк О. С. - Методичні засади формування етнокультурної компетентності особистості (2015)
Бобрицька В. І. - Педагогічні умови професійної адаптації фахівців з вищою освітою (2015)
Гаврилюк А. В. - Особливості розвитку класичних університетів Східної Німеччини (2015)
Гагіна Н. В. - Реалізація особистісно зорієнтованого підходу в дистанційному навчанні у вищій школі, Борисенко В. В. (2015)
Гладченко О. В. - Зміна підходів до вивчення інформатики у змісті підготовки майбутніх економістів (2015)
Гозак С. В. - Особливості функціональної готовності дітей до шкільного навчання, Філоненко О. О. (2015)
Гриценко А. П. - Історіографія проблеми використання інформаційних ресурсів у практиці навчання історії (2015)
Hryshchuk Yu. V. - Professional training of future teachers in the Republic of Poland: competence approach (2015)
Дика Н. М. - Лінгводидактичні особливості засвоєння граматичних понять учнями 8―9 класів (2015)
Дудка І. Г. - Підготовка майбутніх учителів географії до організації позакласної діяльності учнів: обгрунтування моделі (2015)
Зимовець О. А. - Формування гностичних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Зінченко В. В. - Соціосистемна глобалізація вищої освіти: тенденції, наслідки, перспективи (2015)
Іваниця Г. А. - Модель добродійності молодших школярів у контексті структурно-компонентного аналізу (2015)
Козак Л. В. - Кейс-метод у підготовці майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності (2015)
Кузьменко О. М. - Сучасні педагогічні концепції навчання учнів старшої школи (2015)
Лабінцева Л. П. - Формування досвіду виконавської діяльності учителів музичного мистецтва, Ляшенко О. Д. (2015)
Ларіна Т. В. - Лінгво-дидактичний тест як засіб удосконалення іншомовної лексичної компетенції студентів (2015)
Леонтьєва І. В. - Історіографія дослідження життєдіяльності Олександра Лазурського (2015)
Маркова Т. В. - Акмеологічні засади підготовки майбутніх вчителів-філологів до міжкультурної комунікації (2015)
Муромець В. Г. - Засоби естетотерапії у формуванні готовності майбутніх педагогів до профілактики конфліктних ситуацій у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Плотніков Є. О. - Розробка та реалізація дистанційного курсу навчання іноземних мов для майбутніх учителів (2015)
Проценко О. Б. - Професійна підготовка викладачів вищої школи в магістратурі: досвід європейських країн (2015)
Руденко Ю. А. - Розвиток увиразнення мовлення майбутніх вихователів: методичний аспект (2015)
Сисоєва С. О. - Новий закон України "Про вищу освіту": дискусійні аспекти наукового тезаурусу (2015)
Хома О. М. - Формування орфографічних умінь на уроках української мови в початковій школі (2015)
Черненко Н. М. - Концептуальні засади вивчення ризиків у закладах освіти (2015)
Титул, зміст (2015)
Горбачова С. В. - Показники системи глутатіону і апоптоз нейронів в умовах нітрозативного стресу in vitro, Бєленічев І. Ф. (2015)
Пухлік О. С. - Оптимізація методики енуклеації очного яблука шляхом використання високочастотного електрозварювання біологічних тканин (клініко-експериментальне дослідження), Чеботарьов Є. П. (2015)
Родинський О. Г. - Активність інтернейронних пулів спинного мозку на ранніх етапах експериментальної компресійної нейропатії, Гутнік І. О., Чобіток Л. А., Романенко Л. А. (2015)
Фурдичко А. І. - Пародонтопротекторна дія кверцетину у щурів з гепатитом на тлі кишкового дисбіозу, Скидан М. І., Макаренко О. А. (2015)
Чугін С. В. - Реактивність структур мозкової речовини нирки новонароджених щурів після внутрішньоплодової дії антигенів (2015)
Мєшкова Н. О. - Вплив α1-адреноблокаторів з протипухлинною дією - похідних хіназоліну - на судинний тонус і артеріальний тиск у щурів, Паршиков О. В., Міщенко О. В., Кудрявцева І. Г., Шарикіна Н. І. (2015)
Панькевич О. Б. - Судово-фармацевтична характеристика складу злочину фальсифікації лікарських засобів і обігу фальсифікованих лікарських засобів, Громовик Б. П. (2015)
Таттіс А. - Дослідження підгострої токсичності препарату "Альцинара": вплив на функціональний стан і лабораторні показники у щурів, Зупанець І. А., Шебеко С. К., Отрішко І. А., Грінцов Є. Ф. (2015)
Ткаченко Н. О. - Аналіз розуміння майбутніми спеціалістами фармації поняття "Соціальна відповідальність" (2015)
Данильченко Л. І. - Забезпеченість вітаміном D, маркери кісткового ремоделювання і механічна міцність кісткової тканини у жінок у постменопаузі (2015)
Дзюблик І. В. - Визначення функцій корисності як критеріїв оцінки основних стратегій скринінгу ВПЛ-асоційованих патологій шийки матки, Артемчук Г. П., Соловйов С. О., Ковалюк О. В. (2015)
Запорожан В. М. - Метаболічний синдром як фактор передчасних пологів, Марічереда В. Г., Москаленко Т. Я., Павловська О. М. (2015)
Якименко О. О. - Коморбідна патологія у хворих на ревматоїдний артрит, Закатова Л. В., Антіпова Н. М., Тбілєлі В. В. (2015)
Щербань М. Г. - Порівняльний аналіз стану рекреаційних водойм Харківської області за результатами санітарних та екологічних досліджень, Литвиненко М. І., Гарник В. В., Мельник Л. М., Васенко О. Г. (2015)
Артьоменко В. В. - Симуляційне навчання в медицині: міжнародний та вітчизняний досвід, Семченко С. С., Єгоренко О. С., Новіков Д. А., Караконстантин Д. Ф., Берлінська Л. І. (2015)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2015)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2015)
Contents (2013)
Petrenko A. Y. - Deviantna conduct, as problem sign of maintenance of age-old socialization of consciousness of children (2013)
Пежемская Ю. С. - Межличностная толерантность в системе ценностей подростков и противоречия её ормирования (2013)
Черняк В. И. - Формирование "системы" для сопоставления морально-этических и материальных критериев развития (2013)
Вашадзе Ш. В. - Социально-психологическое анализ суицидальных действий в Батуми (2005-2008) (2013)
Голоюс Е. А. - Исследование особенностей развития и условий формирования нравственного сознания современного дошкольника (2013)
Грошев И. В. - Коммуникативные роли мужчин и женщин в процессе общения (2013)
Долгова В. И. - Акмеологическая инвариантность инновационной культуры (2013)
Жовтянская В. В. - Онтология игры (2013)
Каланча В. М. - Особенности проявления ценностей у молодежи в современном обществе (2013)
Kret M. V. - Young adult’s attitude towards the other and its influence upon the success dynamics of foreign language acquisition (2013)
Нилова К. В. - Коммуникативный аспект межпоколенного конфликта (2013)
Nyyazbekova K. S. - Development of the mental abilities of the students bilinguals (2013)
Погонцева Д. В. - Представление себя в виртуальном пространстве (2013)
Самойлова М. В. - Клинико-психологические основания тяжких преступлений несовершеннолетних подростков Г. Сургута (2013)
Сиврикова Н.В. - Особенности смысложизненных ориентаций в нормативных кризисах взрослых людей (2013)
Скляр Н. А. - Критерии эмпатийного поведения в перцептивных оценках преподавателей высших учебных заведений физической культуры, Богданова С. В., Петров А. А., Прянишникова О. А. (2013)
Стариков П. А. - Системно-интегративная концепция творчества (2013)
Степанчук Н. Н. - Использование возможностей арт-терапии в управлении состоянием профессионального здоровья педагога (2013)
Форня Ю. В. - Основные детерминанты психического здоровья студентов медицинского ВУЗа (2013)
Зори С. А. - Объемная визуализация алгоритмом трассировки лучей с использованием двухуровневой иерархии ограничивающих объемов и AABB (2015)
Зори С. А. - Повышение реалистичности и оптимизация моделируемых процессов симулятора "Виртуальная шахта", Бровкина А. П., Кандиболоцкая Т. А. (2015)
Павлов С. В. - Аналіз методів попереднього оброблення біомедичних зображень, Вовкотруб Д. В., Романюк С. О., Абраменко Л. В. (2015)
Пікєнін О. О. - Цифрова фільтрація багатоспектральних зображень для пошуку та визначення опорних точок навігаційних орієнтирів, Мариношенко О. П., Прохорчук О. В. (2015)
Федоров Е. Е. - Разработка подсистемы автоматизации контроля трафика автостоянки, Соляр Д. А. (2015)
Юр Т. В. - Аналіз методів розпізнавання облич на зображеннях (2015)
Колларов О. Ю. - Застосування методу зворотного поширення похибки в задачах апроксимації багатовимірних нелінійних об’єктів степеневими рядами, Алтухова Т. В. (2015)
Маслова Н. О. - Застосування комбінованого алгоритму при рішенні багатовимірних задач, Лисакова Н. В. (2015)
Назарова І. А. - Дослідження масштабованості паралельних систем на основі функції ізоефективності, Чорна А. О. (2015)
Шатохина Н. К. - Представление мозаичных графов в виде системы подграфов, Шатохин П. А. (2015)
Павлов С. В. - Оптико-электронная технология для оперативного определения функционального состояния человека, Романюк А. Н., Коваль Л. Г., Лаугс Е. Л. (2015)
Грездов Г. Г. - Методика построения защиты от распределенной атаки, основанная на теории графов (2015)
Астафьев Н. А. - Анализ проблемы прогнозирования аварий при эксплуатации объектов повышенной опасности, Дмитриева О. А. (2015)
Баркалов А. А. - Реализация совмещенного микропрограммного автомата в базисе FPGA, Титаренко Л. А., Зеленева И. Я. (2015)
Кеберле Н. Г. - Методика публикации набора открытых метеорологических данных (2015)
Колларов О. Ю. - Інтелектуальне керування автономною установкою електроживлення із воднево-кисневим паливним елементом (2015)
Куликовская Н. А. - Семантическое описание веб-сервиса (2015)
Левицкая Т. А. - Автоматизация процесса расчета плотности и поверхностного натяжения расплавов в методе лежащей капли (2015)
Фельдман Э. П. - Математическое описание поведения палладия в водородных микродатчиках при взаимодействии с водородом в лабораторных условиях, Любименко Е. Н., Штепа А. А. (2015)
Штепа А. А. - Оценка искажения измерительных сигналов от размывания спектральных составляющих при дискретном преобразовании Фурье (2015)
Мохаммад Юнис Яхья - Анализ погрешности модифицированного метода обратной трассировки луча (2015)
Брошков М. М. - Показники клітинного імунітету у собак різних порід (2015)
Висоцький А. О. - Вплив препарату "Клозаверм-а" на деякі гематологічні показники крові у корів з асоціативною інвазією, Висоцька К. О., Тішин О. Л. (2015)
Гаркуша С. Є. - Мікроскопічні зміни в різних органах собак за легеневої форми чуми м’ясоїдних, Лемешко О. В. (2015)
Горобей О. М. - Особливості епізоотичного процесу та розробка ліквідаційно-профілактичних заходів проти лейкозу великої рогатої худоби у Тарутинському районі Одеської області, Савченко В. І. (2015)
Губерук В. О. - Вплив урсовіт-адес та селеніту натрію на рівень неензимної системи антиоксидантного захисту організму бичків за гострого нітратно-нітритного токсикозу, Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2015)
Гутий Б. В. - Активність системи антиоксидантного захисту організму бичків за гострого кадмієвого токсикозу (2015)
Гуфрій Д. Ф. - Кумулятивна дія ербісолу, Гайдюк М. Б. (2015)
Демидюк С. К. - Синдроматика стада корів в ННВЦ "Комарнівський” городоцького району львівської області, Щербатий А. Р., Лукащук Б. О. (2015)
Дідок Ю. В. - Макросередовище закладів ветеринарної медицини (2015)
Жила М. І. - До питання контролю за проведенням клінічних досліджень ветеринарних препаратів та кормових добавок (2015)
Ігліцький І. І. - Застосування нестероїдних протизапальних препаратів та хіонату за комплексного лікування остеоартрозу у собак (2015)
Кацараба О. А. - Профілактика акушерської патології та маститу корів у період сухостою (2015)
Колтун Є. М. - Біологічна роль та застосування природніх мінералів у тваринництві, Русин В. І. (2015)
Кошевой В. І. - Тестодистрофія у бугаїв: методи терапії і профілактики, Науменко С. В. (2015)
Лісова В. В. - Патологоанатомічні зміни в котів за панлейкопенії, Есипенко Г. (2015)
Левківська Н. Д. - Показники неспецифічної резистентності організму телят за лікування катаральної бронхопневмонії, Левківський Д. М. (2015)
Лобойко Ю. В. - Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у тканинах однорічок коропа за змішаної інвазії ектопаразитами, Данко М. М. (2015)
Лукащук Б. О. - Вплив фітобіотика на показники неспецифічної резистентності поросят у підсисний період, Слівінська Л. Г. (2015)
Максимович І. А. - Діагностичне значення біомаркерів крові за хвороб серця у коней, Слівінська Л. Г. (2015)
Максимович І. А. - Рівень мікроелементів у кормах деяких районів львівської області, Русин В. І., Леньо М. І., Чернушкін Б. О. (2015)
Маслянко Р. П. - Молекулярна і біологічна діагностика в інфекційній патології та біотехнології, Божик Л. Я., Пукало П. Я., Романович М. С. (2015)
Мисак А. Р. - Ефективність застосування адювантної хіміотерапії за лікування злоякісних пухлин молочної залози у сук, Пріцак В. В. (2015)
Назарук Н. В. - Вплив метіфену та вітаміксу se на активність амінотрансфераз сироватки крові бичків за нітратно-кадмієвого навантаження, Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2015)
Передера О. О. - Особливості перебігу та заходи ліквідації пастерельозу курей в приватному господарстві Полтавського району, Лавріненко І. В., Жерносік І. А. (2015)
Періг Ж. М. - Визначення гострої токсичності препарату стрептоветин на лабораторних тваринах (2015)
Плис В. М. - Ефективність застосування антибактеріальних засобів за пастерельозу (холери) птиці (2015)
Полтавченко Т. В. - Контроль бактеріальних захворювань ставової риби в господарствах Рівненської області, Грицик О. Б., Парфенюк І. О. (2015)
Прийма О. Б. - Дослідження морфологічних показників крові у собак за застосування антигельмінтного препарату у поєднанні з імуномодулятором (2015)
Проців О. Р. - Ветеринарні аспекти у державному регулюванні мисливства та рибальства у галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Рудь О. Г. - Паразитофауна коропових в умовах вирощувальної системи ват рмс "олександрійська", Куцоконь Л. П. (2015)
Скляров П. М. - Ретинолдефіцитна неплідність овець та кіз: фармакологічна корекція і профілактика (2015)
Слівінська Л. Г. - Клінічний статус за остеодистрофії корів, Федорович В. Л. (2015)
Спиридонов В. Г. - Чутливість розробленої іфа тест-системи для виявлення афлатоксину в1 порівняно з хроматографічними методами, Мельничук С. Д., Рибальченко Д. Ю., Іщенко В. Д., Ткаченко В. В. (2015)
Стегней М. М. - Внесок професора г. О. Гіммельрейха у світову морфологічну науку (2015)
Степанов О. Д. - Визначення оперативного доступу при кастрації кішок через боковий розріз (2015)
Стравський Я. С. - Корекція антиоксидантного захисту організму корів у період запуску та сухостою препаратом "євітсел" (2015)
Турко Я. І. - Вплив нанокобальту на стан антиокиснювальної системи організму щурів за гострого токсикологічного експерименту (2015)
Федоренко С. Я. - Динаміка змін структури та функції гонад корів у післяродовому періоді, Онищенко О. В. (2015)
Федорків О. П. - Діагностика гострого післяродового ендометриту у корів реактивом бенедикта, Стравський Я. С. (2015)
Харів І. І. - Вивчення кумулятивних властивостей "ампролінсилу", Гутий Б. В., Буцяк В. І., Венгрин А. В. (2015)
Хомин Н. М. - Особливості пародонтиту у собак, Костишин Л. Є. (2015)
Шевців М. В. - Особливості імунологічної реактивності організму тварин при туберкульозі і мікобактеріозах (2015)
Щербатий А. Р. - Вплив преміксу мармікс на показники обміну макроелементів в організмі жеребних кобил, Слівінська Л. Г. (2015)
Пеленьо Р. А. - Структура мікробіоценозу прямої кишки поросят за протозоозної, нематодозної і змішаної інвазії (2015)
Гримак Я. - Вплив йодліпідного препарату на динаміку показників імунної системи у тільних корів за розвитку ендотоксикозу (2015)
Федорченко А. М. - Стан деяких показників антиоксидантної системи телят, імунізованих вакциною проти сальмонельозу на фоні застосування їм комплексу сел-плекс з вітаміном С, Івченко В. М. (2015)
Заболотний М. А. - Модифікація протипухлинних препаратів наноструктурами, Куліш М. П., Чекман І. С., Соляник Г. І., Дмитренко О. П., Буско Т. О., Павленко О. Л., Кіркілевська Л. М., Кондрацький Ю. М. (2015)
Савицкий Д. П. - Применение наночастиц пирогенного диоксида кремния для стабилизации и регулирования реологических свойств водных суспензий угля, Макарова Е. В., Макаров А. С. (2015)
Манило М. В. - Адсорбция глицина и её влияние на электрокинетический потенциал и устойчивость суспензий многослойных углеродных нанотрубок (2015)
Баскаков С. А. - Новые композитные материалы на основе восстановленного оксида графена и полианилина в суперконденсаторах высокой ёмкости, Золотаренко А. Д., Баскакова Ю. В., Шульга Ю. М., Щур Д. В., Кузнецов И. Е., Ефимов О. Н., Гусев А. Л., Дорошенко С. В. (2015)
Порада О. К. - Вплив умов осадження і відпалу на нанотвердість аморфних Si–C–N-плівок (2015)
Бігун Р. І. - Квантовий розмірний ефект в електропровідності плівок міді, нанесених на поверхню підшарів кремнію та сурми, Бучковська М. Д., Гаврилюх В. М., Пастирський Я. А., Стасюк З. В. (2015)
Bobyk M. Yu. - Different electron-scattering mechanisms’ contribution to the formation of the amplitude contrast of electron-microscopic images, Ivanitsky V. P., Ryaboshchuk M. M., Svatyuk O. Ya. (2015)
Лизунов В. В. - Дисперсионная чувствительность картины рассеяния к дефектам в зависимости от толщины кристаллических изделий нанотехнологий. I. Теоретическая модель, Кочелаб Е. В., Скакунова Е. С., Лень Е. Г., Молодкин В. Б., Олиховский С. И., Толмачёв Н. Г., Шелудченко Б. В., Лизунова С. В., Скапа Л. Н. (2015)
Пономаренко А. Т. - Структуры для поглощения электромагнитного поля в сантиметровом диапазоне, Шевченко В. Г. (2015)
Сорока А. П. - Особенности электронной структуры фосфатных и ванадатных апатитов кальция и кадмия, Касияненко В. Х., Карбовский В. Л. (2015)
Козак І. М. - ФМР в обмінно-зв’язаних багатошарових структурах, Поліщук Д. М., Кравець А. Ф., Голуб В. О., Korenivski V. (2015)
Кирилюк А. П. - Бесхиггсова каузально полная теория на основе нередуцированной сложной динамики взаимодействия (2015)
Радченко Т. М. - Конфіґураційні ефекти в електропровідності графену з розподіленими адсорбованими атомами (K), Татаренко В. А., Сагалянов І. Ю., Прилуцький Ю. І. (2015)
Кругляк Ю. А. - Свойства графена в транспортной модели Ландауэра–Датты–Лундстрома (2015)
Кругляк Ю. А. - Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении: модельные транспортные задачи наноэлектроники в концепции "снизу–вверх" (2015)
Коцюбинський В. О. - Катодний матеріал літійових джерел струму на основі нанокомпозиту анатаз/брукіт, Миронюк І. Ф., Челядин В. Л., Мізілевська М. Г., Тадеуш О. Х. (2015)
Бойчук Т. Я. - Інтеркаляційна здатність шпінелів LiMn1,95Fe0,05O4 та LiMn1,8Fe0,2O4 у водному розчині літійвмісного електроліту, Будзуляк І. М., Іванічок Н. Я., Рачій Б. І. (2015)
Бушкова В. С. - Вплив діямагнетного заміщення на розвиток пористої структури та питому поверхню наноферитів (2015)
Пінчук-Ругаль Т. М. - Структура та електронні властивості нанокомпозитів ПВХ з вуглецевими нанотрубками при опроміненні, Дмитренко О. П., Куліш М. П., Ничипоренко О. С., Грабовський Ю. Є., Стрельчук В. В., Ніколенко А. С., Шут М. І., Шлапацька В. В. (2015)
Касияненко В. Х. - Субшероховатость и морфологические особенности поверхности аморфного сплава Fе82Si4B14 при термической обработке, Карбовский В. Л., Артемюк В. А., Карбовская Л. И., Смоляк С. С., Клюенко Л. П., Соболев А. И., Лозовой В. Е., Лукьяненко Ю. А., Носенко В. К. (2015)
Лизунов В. В. - Дисперсионная чувствительность картины рассеяния к дефектам в зависимости от толщины кристаллических изделий нанотехнологий. II. Численный эксперимент, Кочелаб Е. В., Скакунова Е. С., Лень Е. Г., Молодкин В. Б., Олиховский С. И., Толмачёв Н. Г., Шелудченко Б. В., Лизунова С. В., Скапа Л. Н. (2015)
Шевченко С. В. - Формирование микроструктуры поликристаллических материалов и статистика распределения зёрен по их средним размерам: возможность описания на основе уравнения коагуляции Смолуховского (2015)
Аndriyko L. S. - Zeta potential and degree of the aggregation of nanoparticles of the pyrogenic silica in the presence of the dissolved metal chlorides in the aqueous medium, Zarko V. I., Маrynin А. I., Olishevskyi V. V., Kravchenko А. А., Demjanenko Е. M. (2015)
Ivashchyshyn F. O. - Impedance anisotropy and quantum photocapacity of bio/inorganic clathrates InSe/histidine/ and GaSe/histidine/, Grygorchak I. I., Klapchuk M. I. (2015)
Вітюк Н. В. - Синтез, структура, оптичні та фотокаталітичні властивості радіяційно-стійких потрійних TiO2/ZrO2/SiO2-золь–ґель-плівок та порошків, Смірнова Н. П., Єременко Г. М., Буско Т. О., Дмитренко О. П., Куліш М. П. (2015)
Золотаренко О. Д. - Перспективні матеріяли на основі міді та вуглецевих наноструктур (2015)
Кудрик Р. Я. - Контакти з бар’єром Шотткі Au–TiBx–n-GaN (2015)
Бігун Р. І. - Вплив підшарів ґерманію на структуру плівок золота нанометрової товщини, Стасюк З. В., Строганов О. В., Гаврилюх В. М., Леонов Д. С. (2015)
Молодкін В. Б. - Нові можливості створення фазоконтрастних томографів для медицини, Сторіжко В. Ю., Лізунова С. В., Шелудченко Б. В., Лізунов В. В., Толмачов М. Г., Кисловський Є. М., Оліховський С. Й., Вершинський С. О., Денисенко В. Л. (2015)
Мельник А. Б. - Исследование структурных превращений при стекловании никеля, Белошапка В. Я., Сульженко В. К. (2015)
Засимчук Е. Э. - Влияние динамического нагружения на наноструктурные изменения в сплаве 2024-Т3, разрушенном в условиях усталости, Чаусов Н. Г., Турчак Т. В., Гаценко А. С., Баскова А. И., Волянская Е. М., Гонтарева Р. Г., Гуцайлюк В. Б. (2015)
Щур Д. В. - Фуллериды щёлочноземельных и редкоземельных металлов: структура и свойства, Загинайченко С. Ю., Матысина З. А., Боцьва Н. П., Елина Е. В., Ильченко Е. В. (2015)
Кругляк Ю. А. - Транспорт тепла фононами в модели Ландауэра–Датты–Лундстрома (2015)
Іваниця А. В. - Педагогічні засади сімейного виховання студентської молоді (2015)
Меркулова С. І. - Сучасний підхід до управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Бахмат Н. В. - Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової школи у США (2015)
Камінська І. П. - Дослідження складових компонентів деонтологічної культури майбутніх медиків в умовах англомовного навчання (2015)
Русалкіна Л. Г. - Урахування психологічних і вікових особливостей студентів медичних ВНЗ у процесі навчання англомовного спілкування (2015)
Кузьмінська Л. Д. - Соціально-психологічні аспекти управління інклюзивним навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Капустянський М. В. - Соціальнодемографічний статус і професійне зростання керівників (2015)
Чудакова В. П. - Інтегральна характеристика "індивідуально-психологічні особливості та емоційновольова сфера особистості" – критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2015)
Бондарчук Л. М. - Формування соціальної компетентності обдарованих учнів на уроках математики (2015)
Адаменко Н. Є. - Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (2015)
Ласкова А. О. - Досвід підтримки та розвитку обдарованих дітей у Португалії, Ємець В. В. (2015)
Федорова Н. Ф. - Живе на світі просто дівчинка, але з великим серцем (2015)
Николин М. М. - Інноваційна функція сезонних шкіл у формуванні акмеологічної спільноти обдарованих учнів (2015)
Унікальна пропозиція вже цієї осені! вперше у Києві! Інститут обдарованої дитини НАПН України оголошує набір дітей з 3-х до 6-ти років у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "Унікум"! (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на жовтень 2015 року (2015)
Седляр О. - Видавнича співпраця Якова Головацького та Михайла Качковського (2014)
Голик Р. - Реальна й віддзеркалена Галичина: календарі, час, ментальність й повсякденне життя галичан в краю й на еміграції (кінець ХІХ − перша половина ХХ ст.) (2014)
Степова І. - Книжкова серія "Парохіяльна бібліотека” (1897–1899): книгознавчий аналіз (2014)
Галабурда А. - Пергамент: проблеми збереження та реставрації (2014)
Галабурда О. - Реставрація м’яких і твердих обкладинок (на прикладі видань ХІХ ст.) (2014)
Айвазян О. - З історії публічних бібліотек Подільської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Надрага М. - Шкільні (гімназійні) бібліотеки міжвоєнного Львова: організаційні засади формування і кількісний склад (2014)
Кунанець Н. - Підготовка кадрів для книгозбірень, що обслуговують користувачів з особливими потребами: загальні положення (2014)
Пилип Я. - Кадрове забезпечення бібліотек вищих навчальних закладів: проблеми та перспективи (2014)
Акімова Н. - Функціонування системи автоматизованих бібліотечних процесів у Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету, Махмутова М. (2014)
Єпіфанова О. - Методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів Луганської області в дзеркалі часу, Савельєва В. (2014)
Рогова П. - Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек України в умовах інформатизації (2014)
Русинська-Ґєртих Г. - Діяльність польських бібліотек для місцевих громад (2014)
Ониськів М. - Королівський універсал – інформаційний документ Коронної канцелярії останньої чверті ХVII століття (на матеріалах реляційних книг Львівського, Перемишльського, Сяноцького, Галицького та Теребовельського ґродських урядів) (2014)
Гарасимчук М. - Комісарська книга та діяльність королівської комісії в Самбірській економії 1696 року (2014)
Бігусяк М. - Епістолярій бібліографа Мирослава Олександровича Мороза (на основі архіву професора В. Т. Полєка) (2014)
Шелеп Ю. - Джерела до вивчення партійної номенклатури Української РСР 1970-х – першої половини 1980 х рр. (на матеріалах західних областей) (2014)
Грамм О. - Професійний імідж фахівця бібліотеки вищого навчального закладу (2014)
Дікунова О. - Корпоративні проекти освітянських бібліотек як засіб формування інформаційно-комунікаційного середовища (2014)
Романуха З. - Корпоративні віртуальні довідкові служби бібліотек вищих навчальних закладів України (2014)
Ширєнкова-Білійчук А. - Використання інтернет-ресурсів у бібліотеках ВНЗ (2014)
Кравченко О. - Комплектування фонду бібліотеки ВНЗ у сучасних умовах (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет”) (2014)
Лебедюк О. - Науково-методична діяльність бібліотеки вищого навчального закладу: пріоритетні напрямки та інновації (з досвіду роботи науково-методичного відділу бібліотеки КПІ ДВНЗ "Криворізький національний університет”) (2014)
Кравчук Н. - Основні аспекти наукової діяльності Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (2014)
Білоус В. - Інновації в інформаційному середовищі навчального закладу – стратегія розвитку бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2014)
Ігнатюк М. - Перспективні технології для створення, зберігання та використання сучасних інформаційних ресурсів бібліотек агроекологічної галузі (на прикладі бібліотеки ЖНАЕУ) (2014)
Загородна Н. - Наукова бібліотека вищого навчального закладу в системі створення та розповсюдження краєзнавчої інформації (на прикладі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) (2014)
Скаченко О. - Наукові дослідження бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв у 2011–2012 рр. (2014)
Барма О. - Формування інформаційної культури студентів-менеджерів у рамках діяльності бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі бібліотеки Білоруського державного університету культури та мистецтв) (2014)
Ільків-Свидницький М. - Атлас українських історичних міст. Київ: ДНВП "Картографія”, 2014. Т. 1: Львів / за наук. ред. М. Капраля. – 95 с. + 25 оригінальних карт, 11 карт-репродукцій, 67 видів міста (2014)
Солоіденко Г. - Ильганаева В. А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь-справочник. Харьков, 2009. 392 с. (2014)
Методико-бібліографічні матеріали з навчальної дисципліни "загальне книгознавство” (2014)
Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології (2014)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка другої половини 2014 року (2014)
Пустовіт Г. П. - Зміст та сутнісні характеристики професійних інтересів обдарованих старшокласників (2015)
Ковальова О. А. - Проблема визначення поняття "соціальний інтелект" у психологічній науці (2015)
Науменко С. О. - Особливості діагностики музичних здібностей дошкільників (2015)
Подшивайлов Ф. М. - Теоретико-методологічні засади визначення поняття мотиваційної сфери особистості (2015)
Тимошко Г. М. - Управління системою діяльності з обдарованими учнями у загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Босак В. І. - Загальноосвітній навчальний заклад – простір для інновацій, Босак Л. О. (2015)
Зуєв М. І. - Позакласна робота з обдарованою учнівською молоддю як засіб доуніверситетської підготовки у галузі права (2015)
Меркулова С. І. - Організаційнопедагогічні умови управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Чудакова В. П. - Інформаційно-смисловий компонент дослідження "порогу активності" – показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2015)
Рыбак С. Б. - Программа "УникУМ": пять уроков эффективного развития мышления у школьников. Урок 1 (2015)
Лук’янчук Н. В. - Нові пригоди Гаррі Поттера або у пошуках п’яти елементів (новорічна вистава), Романенко І. Л., Сафонов Г. Е., Строган О. А. (2015)
Завалевський Ю. І. - Деякі підходи до оцінювання конкурентоспроможності вчителя (2015)
Овчаренко Т. І. - Яскрава перлинка Херсонщини, Моісеєнко Г. М. (2015)
Хома О. З. - Організація діяльності з обдарованими учнями (з досвіду діяльності міста) (2015)
Унікальна пропозиція вже цієї осені! вперше у Києві! Інститут обдарованої дитини НАПН України оголошує набір дітей з 3-х до 6-ти років у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм"! (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на листопад 2015 року (2015)
Нелін О. - Історико-правовий аналіз поняття "склад спадщини" в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України (2015)
Гаращук І. - Теоретичні основи феномена публічної влади у сфері місцевого самоврядування (2015)
Колінко Я. - Регіоналізація як принцип побудови територіальної організації публічної влади в країнах Європи (2015)
Смокович М. - Вплив цензу "осілості" на реалізацію пасивних виборчих прав громадян України, що балотуються до законодавчого органу влади (2015)
Кодинець А. - Концепція прав на безтілесні речі: історичний аспект та сучасне розуміння (2015)
Молчанов Р. - Транскрибований запис імен (2015)
Тилик Т. - Проблемні питання законодавчого регулювання реалізації житлових прав громадян (2015)
Балюк Ю. - Право спільної власності у багатоквартирному жилому будинку (2015)
Куц В. - Чи має залишатись "кримінальним" антикримінальне право? (2015)
Назимко Є. - Законодавство Соціалістичної Республіки В’єтнам про покарання неповнолітніх осіб (2015)
Форостяний А. - Забезпечення участі понятих під час проведення слідчих (розшукових) дій (2015)
Стрельцов Є. - Рецензія на монографію Я. О. Триньової "Біоетичні проблеми кримінального права України" (2015)
Прилипко С. - Рецензія на сучасний підручник К. Ю. Мельника "Трудове право України" (2015)
Примак В. - Нові правові моделі (2015)
Крупчан О. - Президенту Національної академії правових наук України, Герою України, академіку В. Я. Тацію (2015)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Методологія бібліотекознавчих досліджень: новітні підходи (2015)
Іванова М. - Правова спадщина у фондах НБУВ як об’єкт ретроспективного вивчення, Іванов Ю. (2015)
Карпюк Д. - Мережеві документи соціальних медіа як об’єкт депонування (2015)
Кисельова В. - Зміни в організації краєзнавчого контенту на сайтах регіональних бібліотек у контексті рекомендацій наукових досліджень Національної історичної бібліотеки України, Михайлова О., Чеховська І. (2015)
Коваль Т. - Популяризація електронних книжкових виставок у соціальних мережах (На прикладі універсального підсобного фонду ВКБО НБУВ), Туровська Л., Смоляр І. (2015)
Пристай Г. - Роль Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. Франка у розвитку культурно-мистецького середовища Прикарпаття (2015)
Рабаданова Л. - Формування інформаційної культури особистості як важлива функція реферативної інформації (2015)
Самохіна Ж. - Маркетингові комунікації в бібліотечно-інформаційній діяльності (2015)
Струнгар В. - Вікі-проекти: формування інтелектуального користувацького і бібліотечних ресурсів (2015)
Ткаченко Т. - Формування системи менеджменту якості як умова забезпечення сталого розвитку бібліотеки (2015)
Трачук Л. - Роль веб-сайтів обласних універсальних наукових бібліотек України в інформаційній соціалізації та самообслуговуванні користувачів бібліотек (2015)
Філіна А. - Закономірності та тенденції розвитку української культури у світовому культурноісторичномупроцесі (2015)
Арсеєнко Т. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування в Австрійській національній бібліотеці, Воробей М. (2015)
Вараксіна Н. - Технологічні аспекти ретроспективної конверсії карткових каталогів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2015)
Гончаренко М. - Нові надходження як складник оперативного бібліотечно-інформаційного сервісу, Степанова Г. (2015)
Городко И. - Информационно-аналитическое обеспечение научно-исследовательской деятельности в режиме ИРИ и ДОР с применением информационных ресурсов и сервисов Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, Комарова Н. (2015)
Гриценко Н. - Освітянський сегмент реферативної бази даних "Україніка наукова" як продукт кооперативної співпраці зі створення національних реферативних ресурсів (2015)
Добко Т. - Відкритий електронний архів неопублікованих бібліографічних посібників: історія, формування та використання, Штих П. (2015)
Кириленко С. - Наукометричний аналіз науково-технічної інформації з питань енергетики на основі реферативної бази даних "Україніка наукова" (2015)
Коваленко І. - Реферативна база даних з питань педагогіки, психології та освіти – галузевий інформаційний сегмент інтегрованого інформаційного ресурсу України (2015)
Кропочева Н. - Перспективи розвитку галузевої реферативної бази даних як складової інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського: лінгвістичний та технологічний аспекти (2015)
Лиханова І. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні 1861–1917": питання створення і використання (2015)
Лопата О. - Використання інформаційних електронних продуктів та їх популяризація у залах періодичних видань НБУВ, Верещагіна С. (2015)
Лямець А. - Дари як джерело комплектування фондів бібліотек Близького Сходу (2015)
П’яткова Г. - Електронні книжки та електронні читанки (рідери) як засоби забезпечення відкритого доступу до знань та інформації (2015)
Разважаєв А. - Системний аналіз моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга) та її використання у сфері електронних бібліотечно-інформаційних центрів (2015)
Романуха З. - Організація роботи віртуальних довідкових служб у бібліотеках вищих навчальних закладів західного регіону України (2015)
Шемаєва Г. - Управління якістю бібліотечно-інформаційних електронних ресурсів як умова розвитку національного інформаційного простору (2015)
Яковенко О. - Зберігання документного фонду та забезпечення його збереження в процесі обслуговування користувачів наукової бібліотеки, Власенко Н. (2015)
Альмес І. - "Церковні книги" у Віцинському василіанському монастирі (за матеріалами інвентарного опису 1774 р.) (2015)
Березовська О. - Інформативна репрезентативність мемуаристики як джерела з історії Одеської громади 1870–1890-х років (2015)
Бойко Ю. - Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка: джерелознавчий аспект (2015)
Гуржій І. - Бібліотечне зібрання барона Федора Рудольфовича Штейнгеля у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Заболотна Н. - Два видання праці Й. Торжевського "Образ примиренія…" та їх примірники з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Заєць О. - Бібліотека Київського Пустинно-Микільського монастиря: історія формування та сучасний стан (2015)
Зубко Н. - До проблеми формування електронної колекції шкільних підручників з хімії радянського періоду (2015)
Лук’янець О. - Науково-організаційна та просвітня діяльність Українського республіканського відділу ВХТ ім. Д. І. Менделєєва (1959–1965): документальна спадщина (2015)
Мяскова Т. - Особова бібліотека Д. В. Антоновича у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-краєзнавча характеристика видань та їх популяризація в електронному середовищі (2015)
Приймак І. - Становлення та розвиток публічних бібліотек у другій половині XIX століття (На прикладі Житомирської російської публічної бібліотеки) (2015)
Січова О. - Класифікація документації наукових установ НАН України в контексті формування архівних фондів (2015)
Черниш Н. - Періодичні видання бібліографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка (1909–1939): тематико-типологічна характеристика (2015)
Ціборовська-Римарович І. - Стародруки в книгозбірні Острозького єзуїтського колегіуму у фондах музею книги і друкарства м. Острога: книгознавчий та джерелознавчий аналіз примірників, історія надходження (2015)
Костирко Т. - Бібліотека вищого навчального закладу і виховання толерантності сучасної молоді, Бєлодєд О. (2015)
Литвинова Л. - Проблеми бібліотечної освіти у дисертаційних дослідженнях учених України (2015)
Луцишина Т. - Інституційний репозитарій як перспективна форма наукової та освітньої комунікації у вищому навчальному закладі (2015)
Чуканова С. - Форми організації бібліотечної освіти у США: чи є перспективи у дистанційної освіти? (2015)
Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань (2015)
Барканов А. Б. - Аналіз професійно спрямованого навчального матеріалу в підручниках з фізики для агротехнологічних коледжів (2015)
Бойко М. П. - Про деякі особливості формування поняття фізичної величини в шкільному курсі фізики, Бойко Л. М., Закалюжний В. М. (2015)
Бузько В. Л. - Програмоване навчання як основа дистанційної освіти в загальноосвітній школі, Іваницька Н. А. (2015)
Головко М. В. - Науково-педагогічні видання кінця XIX – початку XX ст. як джерела вивчення історії дидактики фізики в Україні (2015)
Грудинін Б. О. - Особливості національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів INTEL ISEF 2014-2015 (2015)
Дідовик М. В. - Дидактичний підхід до проведення лабораторних практикумів з фізики в професійній підготовці майбутнього вчителя, Шморгун А. В. (2015)
Давиденко С. М. - Організація виконання творчих лабораторних робіт при навчанні фізики в середній школі, Кнорозок Л. М., Руденко М. П. (2015)
Даценко І. П. - Реалізація ідеї розвитку критичного мислення в практикумі з курсу "Математичний апарат фізики", Лозовенко О. А., Мінаєв Ю. П. (2015)
Дедович В. М. - Новий зміст фізики на рівні стандарту (2015)
Дьяконенко Н. Л. - Мотивація вивчення фундаментальних теоретичних основ природничих дисциплін при підготовці військових фахівців, Макогон О. А., Петренко Л. Г., Корж І. А., Базелюк О. В., Назарченко О. С. (2015)
Женжера Ю. О. - Сутність метода проектів і його роль в процесі навчання фізики (2015)
Заболотний В. Ф. - Експериментальна компетентність як складова професійної підготовки студентів, Демкова В. О. (2015)
Завражна О. М. - Нанотехнології: вплив на суспільство, проблеми стандартизації, Шевченко Є. С. (2015)
Закалюжний В. М. - Особливості формування поняття ваги в середній загальноосвітній школі (2015)
Засєкіна Т. М. - Реалізація компетентнісного підходу в навчанні фізики в основній школі (2015)
Іваній В. С. - Методичні засади вивчення теми "Термодинаміка теплового випромінювання" в системі підготовки вчителя фізики, Мороз І. О., Трохименко О. В. (2015)
Козуля Л. В. - Фізика – основна складова успішного розвитку сучасної інженерної освіти в Україні, Луценко Г. В. (2015)
Кремінський Б. Г. - Педагогічні технології з точки зору співвідношення та взаємодії методики і технології (2015)
Кугай Н. В. - Нерівності як математичні моделі для розв’язування прикладних задач, Борисов Є. М. (2015)
Кузнєцова О. Я. - Організація навчання фахівців спеціальності "Прикладна фізика" у сучасних умовах (2015)
Кузьменко О. С. - Вивчення симетрії фізичних законів студентами вищих навчальних закладів авіаційного профілю (2015)
Кузьменков С. Г. - Методичні особливості вивчення теми: "Чорні діри" в процесі підготовки майбутніх учителів фізики та астрономії (2015)
Кух А. А. - Вплив домішок на фізичні властивості води, Кух А. М. (2015)
Кух О. М. - Розвиток інформаційної культури майбутніх фахівців фізико-математичного профілю, Кух А. М. (2015)
Лазарчук В. В. - Пізнавальна компетентність як методичний компонент при вивченні фізики (2015)
Лебедь О. О. - Використання аналогій в колективних моделях атомних ядер (оптична, кластерна, ядерна матерія), Мислінчук В. О., Рибалко А. В. (2015)
Лісіна Л. О. - Діагностика при розробці педагогічних технологій (2015)
Меняйлов С. М. - Фізичний лабораторний практикум як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності студентів, Рудницька Ж. О., Сліпухіна І. А. (2015)
Мисліцька Н. А. - Теоретичні аспекти проектування навчально-методичного комплексу дисципліни у вищому навчальному закладі (2015)
Ніколаєв О. М. - Готовність до експериментальної діяльності майбутнього вчителя фізики в змодельованих умовах, Ткаченко А. В. (2015)
Непорожня Л. В. - Особливості природничо-наукової компетентності старшокласників та її основні компоненти (2015)
Новікова І. М. - Моделювання процесу діяльності вчителів фізики (2015)
Оленюк І. В. - Технологічні аспекти управління процесом засвоєння знань (2015)
Опачко М. В. - Формування організаційної та управлінської складових методичної компетентності майбутнього вчителя фізики (2015)
Орищин Ю. М. - Коло змінного струму як джерело когерентних коливань та елемент у структурі інтегративного подання знання, Савош В. О. (2015)
Остапчук М. В. - Продуктивне мислення як важливий компонент наукової педагогічної діяльності при навчанні фізики, Грицюта О. Ф., Остапчук Л. С. (2015)
Пасько О. О. - Місце нанотехнологій у навчальних програмах з фізики та стандартах загальної середньої освіти – перспективи розвитку, Аврамчук О. Є. (2015)
Подопригора Н. В. - Співвідношення методологічних надпредметних і предметних компетенцій математики і фізики (2015)
Попова Т. М. - Використання елементів музейної педагогіки в природничо-науковій освіті для розвитку професійних інтересів учнів, Керестень І. С., Ковач А. І. (2015)
Попова Т. М. - "Історія нанотехнологій" як складова змісту фізичної освіти, Прудкий О. С., Уколов О. І. (2015)
Прядко Н. О. - Мотивація досягнення як детермінанта успіху в професійній діяльності особистості (2015)
Рибалко А. В. - Застосування комп’ютерної програми Tracker як дидактичного засобу перевірки закону збереження імпульсу, Рибалко О. С., Лебедь О. О. (2015)
Рябко А. В. - Використання інформаційних технологій у процесі вивчення явища ядерного магнітного резонансу, Кухарчук Р. П. (2015)
Сальник І. В. - Синергетична модель процесу навчання фізики в старшій школі, Сірик Е. П. (2015)
Семакова Т. О. - Використання інформаційних технологій під час проведення навчальних занять з природничих дисциплін у технічних коледжах, Подозьорова А. В. (2015)
Сіпій В. В. - Особливості формування політехнічного складника предметної компетентності з фізики учнів підліткового віку (2015)
Сільвейстр А. М. - Розвиток природничо-наукового мислення як вищої форми пізнавальної діяльності студентів нефізичних спеціальностей педагогічних університетів на заняттях з фізики (2015)
Снарский А. О. - Посібник з розв’язування задач з фізики в технічному університеті, Подласов С. О. (2015)
Соколов Є. П. - Правило крайнього в геометричній оптиці (2015)
Стучинська Н. В. - Методика навчання основ електрокардіографії з використанням віртуального навчального тренажера, Грибков О. В. (2015)
Сусь Б. А. - "Стоячі хвилі" як один із видів інтерференції (2015)
Терещук С. І. - Концептуальні засади навчання квантової фізики в старшій школі (2015)
Шатковська Г. І. - Фізика як фундамент для вивчення технічних дисциплін у вищій школі (2015)
Шевченко В. М. - Ігри у процесі навчання дітей з порушеннями слуху (2015)
Шевченко С. М. - Особливості розвитку шкіл національних меншин з двома мовами навчання у контексті диференціації загальної середньої освіти (70-80-ті роки ХХ ст.) (2015)
Шевчук О. В. - Лабораторні роботи та їх вплив на формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізики (2015)
Гаркуша С. В. - Практика застосування біомеханічних методів контролю в підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання (2015)
Екимов В. Ю. - Стандартизация маркировки наблюдаемых точек тела в прикладной биомеханике физических упражнений, Волков Ю. О., Пономаренко В. К. (2015)
Бегун П. И. - Исследование состояния органов и структур человеческого организма при реабилитации и реконструкции, Кривохижина О. В., Лебедева Е. А., Толкачёв П. И., Сергеев Т. В., Щепилина О. В. (2015)
Блавт О. З. - Конверсія технології тестового контролю витривалості з використанням електронної системи моніторингу (2015)
Вовканич Л. С. - Використання програмно-апаратного комплексу на базі ергографа моссо для характеристики функціональних особливостей нервово-м’язового апарату спортсменів, Соколовський В. М., Кулітка Е. Ф. (2015)
Дудко М. - Образовательный веб портал, инновационный вектор повышения теоретических знаний студентов в процессе физического воспитания (2015)
Носко Ю. М. - Методика застосування приладів контролю термінової інформації про стан розвитку рухових якостей школярів початкової школи (2015)
Саламаха О. Є. - Аналіз впливу інверсійних вправ та актуальність їхнього використання на заняттях з фізичного виховання у студентів вищих навчальних закладів (2015)
Самойленко В. Л. - Використання мультимедійних навчальних засобів на уроках фізичної культури в старшій школі (2015)
Середа Н. В. - Значення маркетингових комунікацій при роботи зі споживачем дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2015)
Сотский Н. Б. - Силовой узел фрикционных тренажеров со многими степенями свободы (эволюция конструкции) (2015)
Сотский Н. Б. - Фрикционные тренажеры со многими степенями свободы: кинематика и динамика (теоретический аспект) (2015)
Усиченко В. В. - До питання використання комп’ютерних технологій у процесі занять оздоровчим фітнесом (2015)
Юхно Ю. О. - Cучасні інформаційні технології у фізичному вихованні студентської молоді (2015)
Аксьонова О. П. - Сучасні підходи до планування роботи методичних об’єднань фахівців освітньої галузі "Здоров’я та фізична культура", Півненко Ю. В. (2015)
Аксюта В. Г. - Формування інформаційної компетенції студентів вузів спортивного профілю, як ключовий момент реформування освіти (2015)
Байрачний О. В. - Особливості спортивної діяльності футболіста, як один з детермінуючих факторів успішної тренерської діяльності (2015)
Балушка Л. М. - Авторська програма фізичної підготовки учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою з використання засобів спортивної боротьби (2015)
Берест О. О. - Підготовка майбутніх фітнес-тренерів до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2015)
Борщов С. М. - Теоретико-методична характеристика та аналіз педагогічного спілкування учителя фізичної культури зі школярами, Пономарьов В. А., Гусаченко Л. М., Садовий А. С. (2015)
Вацеба О. М. - Особливості використання засобів олімпійської освіти на уроках англійської мови у початковій школі, Герцик М. С., Ільків О. С., Керецман Т. М. (2015)
Вихляєв Ю. М. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання (2015)
Гавроник В. И. - Совершенствование методики военно-прикладной физической подготовки военнослужащих боевых подразделений сухопутных войск (2015)
Гальченко Л. В. - Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності (2015)
Голованова Н. Л. - Характеристика профессионально-значимых качеств специалистов швейного производства на основе профессиограмм (2015)
Давидюк І. В. - Перспективи удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи до оздоровчо-спортивної роботи з учнями (2015)
Данилевич М. В. - Окремі аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2015)
Долгова Н. О. - Хореографічна підготовка студентів в академіях фізичного виховання Польщі (2015)
Долинний Ю. О. - Організаційні аспекти реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Драпов О. А. - Вдосконалення спеціальноі витривалості в процесі бойової підготовки військовослужбовців спецпідрозділів (2015)
Ермаков С. С. - Индексы цитирования как составляющая оценки научной деятельности преподавателя (2015)
Закорко И. П. - Специальные комплексные многоборья в системе боевой подготовки сотрудников государственных вооруженных формирований (2015)
Зубченко Л. В. - Формування педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання через організацію науково-дослідної роботи (2015)
Іванова Л. І. - Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я (2015)
Клинов В. В. - Теоретические основы профессионально-педагогической культуры будущих спортивных педагогов (2015)
Корносенко О. К. - Специфіка й функції професійної діяльності фітнес-тренера (2015)
Короленко К. В. - Процес і система навчання основам професійної діяльності майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту, Смірнова Н. І. (2015)
Кошман Д. М. - Образовательные возможности акмеологического подхода в профессиональной подготовке будущего специалиста по физическому воспитанию и спорту (2015)
Кузьменко Ю. В. - Теорія і практика формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки (50-роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2015)
Левицька-Сосімович І. О. - Аспекти професійної підготовки майбутніх вчителів до якісного виконання своїх фахових обов’язків (2015)
Лисенко Л. Л. - Педагогічні умови ефективності формування здатності до креативно-інноваційної діяльності у майбутніх учителів фізичної культури в процесі педагогічної практики (2015)
Літвінова-Головань О. П. - Дослідження професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму (2015)
Лянной Ю. О. - Основи професійної підготовки бакалаврів та магістрів з фізичної терапії (фізичної реабілітації) у Тартуському університеті (Естонія) (2015)
Мартиросова Т. А. - Содержание формирования готовности к трудовой деятельности бакалавра в образовательном процессе вуза: физический аспект (2015)
Матвійчук Т. Ф. - Модель формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки (2015)
Міненок А. О. - Психологічна складова саморозвитку особистості як умова розвитку педагогічної майстерності майбутнього вчителя (2015)
Мулик К. В. - Диференційований підхід до підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму для роботи з дітьми, підлітками та студентською молоддю, Носко М. О. (2015)
Настрадін В. П. - Педагогічна модель системи безперервної професійної підготовки фахівців у сфері державної охорони, Багаліка Т. М. (2015)
Павленко Е. А. - Воздействие методической культуры на результативность здоровьесберегающей деятельности учителя (2015)
Пліско В. І. - Навчання майбутніх правоохоронців в умінні упереджувати розвиток конфліктної ситуації за суб’єктивними ознаками, Радзієвський Р. М. (2015)
Полетай О. М. - Підготовка майбутнього вчителя до взаємодії з обдарованими дітьми (2015)
Проніков О. К. - Актуальні проблеми підготовки учителя фізичної культури (2015)
Сероштан В. М. - Шляхи оптимізації процесу професійної підготовки вчителів фізичної культури, Маслов В. М., Дікалова О. О., Щербач В. М. (2015)
Сікура А. О. - Науково-дослідницька робота як складова професійної підготовки майбутніх фахівців-біологів (2015)
Степанченко Н. І. - Структурні аспекти проблеми професійної компетентності особистості вчителя фізичного виховання (2015)
Стражнікова І. В. - Еволюція теоретичних основ змісту середньої освіти в дослідженнях західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Хазим Тони - Взаимосвязи между личностными характеристиками студентов и полнотой представлений о предстоящей профессиональной деятельности тренера, Паевский В. В. (2015)
Хоменко П. В. - Етапи формування природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури (2015)
Чепелюк А. В. - Особливості професійної підготовки вчителя фізичної культури, Кондрацька Г. Д., Веселовський А. П. (2015)
Чернігівська С. А. - Методологічні та теоретичні основи навчання студентів інженерних спеціальностей у ході формування компетентностей з фізичного виховання (2015)
Чуста А. Ю. - Зміни біомеханічних показників стійкості тіла студентів факультету фізичного виховання при вивченні стійок в баскетболі, Власенко С. О. (2015)
Шемчук В. М. - Особливості формування витривалості майбутніх офіцерів військово-морських сил в сучасних умовах (2015)
Щербак І. М. - Підготовка майбутніх учителів до створення еколого-орієнтованого освітнього середовища як основи здров’язбереження учнів: структура і функції (2015)
Ястребов О. О. - Підбір та розподіл засобів фізичної підготовки військовослужбовців у навчальних періодах (2015)
Погрібний І. Я. - Становлення раціональних принципів тарифікації, як важливого елементу модернізації системи управління побутовими відходами, Тімофеєв О. К. (2013)
Линник С. О. - Регіональні аспекти реалізації в Україні положень стратегії вооз "здоров’я - 21" щодо якості медичної допомоги (2013)
Марутян Р. Р. - Методологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління (2013)
Медвідь М. М. - Визначення достатніх умов гарантованого комплектування військових посад військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення (2013)
Сіцінська М. В. - Аналіз міжнародного досвіду у сфері законодавчого регулювання питань парламентського контролю над розвідувальними службами (2013)
Дацій Н. В. - Методичні підходи до моніторингу ресурсного потенціалу на місцевому рівні (2013)
Сіцінський В. С. - Сутність та особливості державного управління національною безпекою у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України (2013)
Воропаєв В. Г. - Народжуваність як основний фактор формування майбутнього української нації (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Особливості реалізації кадрової політики у військових та правоохоронних структурах: європейській досвід (2013)
Драган І. О. - Підходи до удосконалення кадрового менеджменту в системі державної служби: аналіз зарубіжного досвіду (2013)
Пилипенко Н. М. - Казначейський контроль як засіб підвищення ефективності управління державними фінансовими ресурсами (2013)
Савін Є. Є. - Формування профілю сучасної соціально успішної молодої людини в контексті реалізації державної молодіжної політики (2013)
Анпілогова Ж. Д. - Зарубіжний досвід державного регулювання модернізаційними процесами в промисловому комплексі (2013)
Клименко О. В. - Обгрунтування необхідності систематизації законодавчих актів України в сфері охорони здоров’я громадян і розробки медичного кодексу (2013)
Олійник В. В. - Системний підхід до державного управління освітою (2013)
Соколов А. В. - Передумови та особливості реалізації моделі "сервісної" держави у системі державного управління (2013)
Малеван О. Ю. - Аналіз структури системи підготовки кадрів у сфері цивільного захисту, Переверзін Ю. П. (2013)
Мироненко М. Ю. - Напрями формування державної стратегії розвитку регіонів (2013)
Романенко Є. О. - Державно-управлінська комунікація як механізм реалізації державної політики (2013)
Федонюк М. А. - До питання удосконалення системи державного екологічного моніторингу стану атмосферного повітря (2013)
Зотова Т. Г. - Апарат найвищого органу державної влади України у радянський період: структурно-функціональний аспект (2013)
Линник С. О. - Стан впровадження в Україні глобальної стратегії вооз щодо годування дітей грудного і раннього віку (2013)
Волянський П. Б. - Деякі питання проблеми медичного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій мирного часу (2013)
Ковалевська О. П. - Світовий досвід розвитку державної житлової політики (2013)
Долот В. Д. - Система охорони здоров’я в Україні: вибір національної моделі розвитку (2013)
Соколов А. В. - Специфіка сервісного характеру організації діяльності в секторі державного управління (2013)
Бабков Я. І. - Продуктивні якості свиней на відгодівлі за використання "бетаїну" (2015)
Балух Н. М. - Кормова добавка та її вплив на доступність амінокислот корму (2015)
Барило Є. О. - Морфометричні та біохімічні показники личинок лососевих риб, Гриневич Н. Є. (2015)
Бомко В. С. - Вплив преміксів на основі металохелатів на перетравність поживних речовин високопродуктивних корів, Сметаніна О. В., Кузьменко О. А. (2015)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу цинку на рубцевий метаболізм у високопродуктивних корів в період роздою та виробництва молока, Даниленко В. П. (2015)
Бомко В. С. - Обмін цинку у голштинських корів у перші 100 днів лактації за згодовування змішанолігандних комплексів цинку, купруму і мангану, Хавтуріна Г. В. (2015)
Виговський І. В. - Структура врожаю злаково-бобового травостою залежно від складу травосумішки, удобрення і стимуляторів росту (2015)
Височанський Й. С. - Ріст і розвиток та біологічні особливості помісних телиць різних генотипів (2015)
Голубєв М. І. - Засвоєння хрому в організмі кролів залежно від його джерела в комбікормі, Махно К. І. (2015)
Гордійчук Л. М. - Вміст жирних кислот загальних ліпідів у молоці корів за додаткового введення клітковини до раціону в літній період, Вахуткевич І. Ю. (2015)
Григоренко Т. В. - Выращивание сеголеток карпа при направленном формировании естественной кормовой базы (2015)
Гуцол А. В. - Вплив згодовування бвмд інтермікс на продуктивність свиноматок, Любасюк Н. В. (2015)
Гуцол А. В. - Гематологічні показники свиней при згодовуванні бвмд "мінактивіт", Бондаренко В. В. (2015)
Ібатуллін І. І. - Метіонін: ефективний рівень у комбікормах для курей батьківського стада м’ясного напряму продуктивності, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2015)
Кирилів Б. Я. - Біологічні та метаболічні особливості різних видів сільськогосподарської птиці, Ратич І. Б., Гунчак А. В., Федорович Є. І. (2015)
Кирилів Я. І. - Ефективність застосування біологічно-активної кормової добавки активіо в раціоні курчат-бройлерів, Прудиус Т. Я., Барило Б. С. (2015)
Кирилів Я. І. - Ефективність використання вітамінів та мінералів у годівлі курчат-бройлерів, Ноджак М. М., Барило Б. С. (2015)
Кирилів Б. Я. - Вплив природного сорбенту збагаченого ліпідами на якість продукції курчат-бройлерів і курей-несучок, Барило Б. С. (2015)
Ковальська Л. М. - Мінеральний склад та якісні показники продуктів бджільництва за умов традиційного та органічного виробництва в зоні Поділля, Ковальчук І. І. (2015)
Мазуренко М. О. - Відгодівельні показники молодняку свиней при згодовуванні преміксів інтермікс, Гуцол А. В., Дацюк І. В. (2015)
Мазуренко М. О. - Вплив згодовування бвмд інтермікс на відгодівельні показники молодняку свиней, Гуцол А. В., Гончарук А. П. (2015)
Мазуренко М. О. - Вплив згодовування бвмд інтермікс на продуктивність телят, Гуцол А. В., Єфімчук С. М. (2015)
Малина В. В. - Вплив препаратів мобес та протекто-актив на процеси перекисного окиснення ліпідів крові телят (2015)
Мамченко В. Ю. - Особливості годівлі дійних корів в умовах господарства приватної форми власності (2015)
Матвієнко А. Л. - Вплив згодовування ферментного препарату мек-бту-7 на амінокислотний склад м’язової тканини свиней (2015)
Міхур Н. І. - М’ясна продуктивність відгодівельних бугайців та якісні показники яловичини за різної структури раціонів (2015)
Нагірняк Т. Б. - Регулювання рівня рослинного білка інтродукцією видів у агрофітоценози (2015)
Недашківська Н. В. - Вплив екосорбу на баланс мінеральних елементів в організмі качок-бройлерів (2015)
Носко В. Л. - Урожайність буряка столового залежно від строків сівби за органічного виробництва в умовах західного лісостепу України (2015)
Охрим С. А. - Вміст мінеральних елементів та сіалових кислот у сироватці крові за субінволюції матки у корів (2015)
Півторак Я. І. - Перспективи використання пробіотичних кормових добавок в живленні свиней, Богдан І. М. (2015)
Пославська Ю. В. - Молочна продуктивність корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І. (2015)
Пукало Д. Л. - Економічна оцінка створення і використання злаково-бобового травостою залежно від обробітків ґрунту та складу травосумішок, Виговський І. В. (2015)
Радчиков В. Ф. - Масло рапсовое в кормлении бычков, Сапсалева Т. Л., Голубенко Т. Л. (2015)
Рівіс Й. Ф. - Виділення неетерифікованих жирних кислот з молоком, молочна продуктивність та склад молока корів за наявності цеоліту в раціоні пасовищного періоду, Коляда С. М. (2015)
Рівіс Й. Ф. - Жирнокислотний склад триацилгліцеролів печінки та відтворна здатність коропів-плідників за різного рівня вітаміну а в комбікормі, Малетич М. Б. (2015)
Руснак П. Й. - Особливості росту живої маси телиць різних порід та його прогнозування в онтогенезі, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Руснак П. П. (2015)
Седіло Г. М. - Хімічний склад і якість молока вівцематок залежно від ботанічного складу пасовищних трав, Вовк С. О., Каплінський В. В., Гавриляк В. В., Хомик М. М. (2015)
Сеник І. І. - Поживність та енергетична цінність корму сіяного люцерново-злакового сінокосу залежно від технологічних прийомів вирощування, Ворожбит Н. М., Болтик Н. П. (2015)
Сливка І. М. - Ідентифікація молочнокислих бактерій із застосуванням комплексу молекулярно-генетичних методів, Цісарик О. Й., T. Боцер (2015)
Соколова Г. О. - Екстер’єр та роботоздатність коней української верхової породи різних ліній в умовах ПРАТ "райз-максимко" (Ягільницький кінний завод), Ковальчук Н. А., Попадюк С. С. (2015)
Трохимчук І. М. - Визначення ритміки трофічної активності gryllotalpa gryllotalpa (2015)
Федорович В. В. - Залежність молочної продуктивності корів симентальської породи від промірів статей тіла після їх першого отелення, Оріхівський Т. В., Бабік Н. П. (2015)
Фіялович Л. М. - Вплив сухих яблучних вичавок збагачених хелатними мікроелементами на продуктивність племінних гусей, Кирилів Я. І. (2015)
Халак В. І. - Використання коефіцієнту інтенсивності спаду росту при оцінці свиноматок за рівнем адаптації та ознаками відтворювальної здатності, Луник Ю. М. (2015)
Хоменко А. Д. - Використання кормової добавки spirulina platensis за вирощування перепелів, Мерзлов С. В. (2015)
Хомин М. М. - Вплив наноаквахелату йоду на біохімічні показники молока та молочну продуктивність корів у перші місяці лактації, Федорук Р. С., Храбко М. І., Кропивка С. Й. (2015)
Цехмістренко С. І. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки на показники пероксидного окиснення ліпідів в організмі кролів, Федорченко М. М. (2015)
Черепнін В. О. - Оцінка виживаності личинок коропа, отриманих від сперми, кріоконсервованої в присутності кріопротекторів різного походження (2015)
Черненко О. І. - Молочна продуктивність і відтворювальна здатність корів різних типів конституції, Дутка В. Р. (2015)
Черненко О. М. - Оцінка високопродуктивних голштинських корів за екстер’єрним типом та розвитком грудного відділу (2015)
Шевчук Т. В. - Кореляція між екстер'єрно-поведінковими особливостями самців сріблясто-чорних лисів та показниками відтворення, Кирилів Я. І. (2015)
Шемедюк Н. П. - Мікросателітна нестабільність (2015)
Щербатий З. Є. - Спрямоване вирощування ремонтних телиць – надійний захід для створення високопродуктивних молочних стад, Голодюк І. П., Матеуш В. Л., Руснак П. П. (2015)
Щербатий З. Є. - Відтворна здатність телиць та корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних ліній, Боднар П. В., Боднарук В. Є. (2015)
Щербатий З. Є. - Порiвняльний аналiз близькородинних видiв великої рогатої худоби, Боднарук В. Є., Боднар П. В., Музика Л. І., Жмур А. Й. (2015)
Яремко О. В. - Обмін білка у телят молочного періоду вирощування за дії піридоксину гідрохлориду (2015)
Гушко С. В. - Удосконалення антикризового управління національною економікою шляхом оптимізації багатоцільових рішень (2013)
Децик О. С. - Інформаційне висвітлення діяльності органів влади як предмет наукових досліджень (2013)
Новаченко Т. В. - Становлення авторитету правителів Київської Русі (2013)
Узунов Ф. В. - Види взаємодії бізнесу з органами державної влади та управління (2013)
Барабаш Л. В. - Роль опозиції у підвищенні ефективності діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Якимюк Б. М. - Програмно-цільове забезпечення державної антикорупційної політики (2013)
Клименко О. В. - Механізми розгляду конфліктів в охороні здоров'я (2013)
Скок П. О. - Сучасні тенденції розвитку ринку освітніх послуг (2013)
Волощук І. - Інтелект як психічний апарат розумної поведінки (2015)
Аніщенко Н. - Ціннісні орієнтації майбутніх учителів у галузі музики, Соколовська Н. (2015)
Фасоля О. - Проблема формування екологічного виховання старшокласників у процесі профільного навчання (2015)
Бойченко М. - Розвиток мотивації до навчання обдарованих учнів у CША, Канаді та Великій Британії: теоретичний та практичний аспекти (2015)
Піонтковський-Вихватень Б. - Модернізація змісту середньої освіти з розвитку обдарованих учнів України у 50-х роках ХХ століття (2015)
Меркулова С. - Джерела інформації та засоби і технології її передачі цільовій аудиторії у процесі педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ (2015)
Пещеріна Т. - Формування самоствердження в учнів Малої академії наук України як умова ефективного професійного самовизначення (2015)
Куліш С. - Проблеми пошуку шляхів виховання студентів Харківського університету у дореволюційну епоху (1805–1850 рр. ХІХ ст.) (2015)
Зуєв М. - Позашкільна правова діяльність з обдарованою учнівською молоддю як засіб доуніверситетської підготовки (2015)
Трибулькевич К. - Розвиток українського студентського самоврядування у 1917–1919 рр. як умова становлення сучасної студентської демократії (2015)
Кузьменко В. - Технологія розвитку індивідуальності обдарованої дитини дошкільного віку (2015)
Бельская Н. - Методика исследования коммуникативных установок в практике работы с социально одаренной личностью (2015)
Процик Л. - Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих підлітків (2015)
Годонюк В. - Самоствердження та його зв’язок з рівнем домагань особистості (2015)
Возна В. - Психологічні особливості ціннісного ставлення до професійної діяльності у майбутніх спеціалістів творчих професій (2015)
Карпенко А. - Моделювання системи "професійна ідентичність – автентичність – професійна успішність" та способи її емпіричної верифікації в інженерно-технічних працівників (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2011)
Андрощук Г. - Рушійні сили системи інтелектуальної власності (2011)
Комзюк Л. - Проблеми гармонізації охорони прав на бази даних (у контексті європейської інтеграції країн Центрально-Східної Європи) (2011)
Штефан О. - Арт-дилер — професія чи стиль життя? (2011)
Мацкевич О. - Правовий статус Інтернет-ЗМІ (2011)
Штефан А. - Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав: актуальні питання (2011)
Зайцева-Калаур І. - Форма авторського договору, що укладається організаціями ЗМІ в процесі їхньої діяльності (2011)
Гойко О. - Від судового захисту до альтернативних методів вирішення спорів (2011)
Прахов Б. - Предотвращение потерь коммерчески значимых разработок и преждевременного раскрытия изобретений (2011)
Швець Г. - До питання про правову охорону раціоналізаторських пропозицій, Коваль К. (2011)
Гетьманцев Д. - Застосування категорії "зобов’язання" в юридичній науці та чинному законодавстві України (2011)
Биков О. - Конституційні гарантії правового регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання (2011)
Духневич І. - Перспективи систематизації аграрного законодавства (2011)
Покальчук М. - Припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок визнання їх банкрутами. Правова регламентація (2011)
Інформаційна довідка (2011)
Від редакційної колегії (2011)
Хвесик М. - Сучасна парадигма сталого розвитку в умовах глобалізації, Шубалий О. (2011)
Третяк А. - Економіка та ефективність управління землекористуванням в Україні, Третяк Н. (2011)
Антоненко І. - Організаційно-економічні механізми оптимізації лісистості території України (2011)
Будзяк В. - Проблеми ефективного використання земель запасу та резервного фонду (2011)
Ібатуллін Ш. - Модель капіталізації земельних ресурсів Київського регіону до 2025 року, Дорош Й. (2011)
Коваль Я. - Пріоритети екологічного та збалансованого лісоресурсного розвитку (2011)
Куценко В. - Природно-інфраструктурний потенціал туристичного бізнесу та шляхи його ефективного використання, Решетняк А. (2011)
Щурик М. - Інновації через інтеграцію науки та виробництва в АПК макрорегіону, Тимоць М. (2011)
Степаненко А. - Концепції світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень (2011)
Данилко В. - Статистичний аналіз використання та охорони водних ресурсів в Україні, Данилко С. (2011)
Бистрякова Ю. - Засади формування регіонального еколого-економічного партнерства в сучасних ринкових умовах (2011)
Дорош О. - Економічні методи вдосконалення управління землекористуванням в Україні, Третяк Н. (2011)
Дубовіч І. - Участь України у вирішенні глобальних проблем зі зміни клімату, Булгакова М. (2011)
Загвойська Л. - Оцінка схильності виробничників до запровадження стратегії чистішого виробництва, Лінинська Л. (2011)
Ільїна М. - Диференціація природно-рекреаційних ресурсів України та особливості їх економічного використання (2011)
Ілляшенко І. - Механізми екологічного франчайзингу в реалізації потенціалу сталого розвитку (2011)
Малахова С. - Аналіз земельно-ресурсного потенціалу Закарпатської області (2011)
Мандзик В. - Напрями вдосконалення економічного механізму регулювання спеціального водокористування (2011)
Носуліч Т. - Теоретичні підходи до дослідження техногенної та екологічної безпеки в контексті сталого розвитку (2011)
Обиход Г. - Формування стратегії підвищення екологічної конкурентоспроможності регіонів (2011)
Омельяненко Т. - Сценарії розвитку в системі фінансового забезпечення сфери поводження з відходами (2011)
Остафійчук Я. - Державна політика розвитку освітньої сфери територій, постраждалих від Чорнобильської катастрофи (2011)
Паляничко Н. - Інвестиційне забезпечення сталого використання сільськогосподарських земель (2011)
Рижова К. - Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рибогосподарського комплексу України (2011)
Трілленберг Г. - Шляхи поліпшення ринку туристичних послуг України в умовах глобалізації (2011)
Чередніченко Ю. - Методологічні аспекти раціонального збереження та охорони водних ресурсів у системах очищення води (2011)
Шашула Л. - Земля як територіальна основа, ресурс господарювання та життєдіяльності людини (2011)
Шпильовий І. - Управління природно-техногенною безпекою: економічні механізми та можливості їх удосконалення, Шпильова Ю. (2011)
Яроцька О. - Наукові засади управління системою промислового водокористування в Україні (2011)
Бочко О. - Пріоритетні напрями еколого-економічного управління земельними ресурсами (2011)
Воронецька І. - Розвиток екологічного маркетингу в контексті еколого-економічної безпеки агропродовольчого ринку (2011)
Гуторов А. - Теоретичні та прикладні аспекти формування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств (2011)
Денисенко І. - Сутність управління земельними ресурсами (2011)
Маковецька Ю. - Сучасний стан вторинного ресурсокористування в Україні (2011)
Огородник Н. - Екологічна культура молоді як один із факторів забезпечення сталого розвитку (2011)
Штець В. - Ризики від зміни клімату в Україні (2011)
Колесницький О. К. - Аналітичний огляд апаратних реалізацій спайкових нейронних мереж (2015)
Субботин С. А. - Построение нейро-нечетких моделей по прецедентам с хэширующим преобразованием на обобщенную ось (2015)
Попов М. А. - Алгоритм повышения разрешения субпиксельно смещенных изображений, Станкевич С. А., Шкляр С. В. (2015)
Морозов Є. М. - Застосування ближньопольового методу в надроздільних оптичних системах (2015)
Сальников А. А. - "Платформа как сервис" в грид для интерактивного анализа медицинских данных, Вишневский В. В., Борецкий А. Ф. (2015)
Вавіленкова А. І. - Методологічні основи автоматичного аналізу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів (2015)
Чмырь И. А. - Электронный текст со встроенным интеллектуальным компонентом (2015)
Приступа В. В. - Исследование характеристик помехозащищенности беспроводных сетей с сигналами OFDM с внутрибитовой псевдослучайной перестройкой поднесущих частот в условиях установки оптимальных помех, Зайцев С. В. (2015)
Рзаев Р. Р. - Об одном подходе к дефаззификации выходов нечетких моделей временного ряда, Джамалов З. Р., Шихалиева Г. М., Агаев Ф. Б. (2015)
Литвинов В. В. - Опыт взаимодействия университетов и промышленности в сфере трансфера ИТ-технологий в Западной Европе, Харченко В. С. (2015)
Краскевич В. Є. - Концепція створення учбового ситуаційного центру для фінансового, правового і зовнішньоторгового інжинірингу, Литвинов В. В., Луцик С. Л., Кривогуб А. М. (2015)
Халченков А. В. - Адаптация метеорологической модели WRF для прогнозирования полей ветра вокруг Ривненской АЭС, Ковалец И. В., Романенко А. Н. (2015)
Litvynov V. V. - The approach to solving the problem of optimization of transportation, Skakalina О. V. (2015)
Білущак Ю. І. - Математичне моделювання дифузії домішкових компонент за їх каскадного розпаду, Гончарук В. Є., Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю. (2015)
Лисецкий Ю. М. - Формирование интегрального критерия эффективности в задачах выбора оптимального проектного варианта, Снитюк В. Е. (2015)
Костановський В. В. - Оптимізування технічного обслуговування фазованих антенних решіток (2015)
Козачук О. Д. - Дослідження впливу коефіцієнта надмірності на показники надійності резервованих систем з дробовою кратністю (2015)
Кухарчук А. Г. - В вопросу о структуре микромира (2015)
Титул, зміст (2011)
Андрощук Г. - Рушійні сили системи інтелектуальної власності (2011)
Баклан О. - Деякі питання щодо зв’язків між суб’єктами й об’єктами адміністративно-правових відносин при реєстрації об’єктів інтелектуальної власності та деяких інших об’єктів (2011)
Мікуліна М. - Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, й особисті немайнові права інтелектуальної власності: ознаки схожості та своєрідність (2011)
Бедь В. - Реалізація свободи совісті в Україні: деякі аспекти (проблеми теорії та практики) (2011)
Ревуцький С. - Теоретичні засади щодо поняття та сутності розвитку світової економіки (2011)
Дроб’язко В. - Кримінальна відповідальність за порушення авторського права в США (2011)
Греков Є. - Твори містобудування в системі об’єктів авторського права України (2011)
Афанасьева К. - Продюсер в аудіовізуальному бізнесі: правові аспекти діяльності (2011)
Дорожко Г. - До питання щодо вдосконалення охорони прав на знаки для товарів і послуг в Україні, Матяшова Т. (2011)
Савич С. - Графічне представлення як передумова надання правової охорони торговельній марці за правом ЄС та її включення в національне законодавство (на прикладі Республіки Польща) (2011)
Вороницька-Гайдак Н. - Порушення права на знак для товарів і послуг як одна з форм прояву недобросовісної конкуренції (2011)
Прахов Б. - Маркетинг патентных услуг (2011)
Литвинов А. - Щодо необхідності розробки єдиної методики проведення судової експертизи торговельних марок (2011)
Інформаційна довідка (2011)
Титул, зміст (2011)
Еннан Р. - Визначальні засади права інтелектуальної власності (2011)
Рязанова Н. - Пріоритетні напрями вдосконалення законодавчого регулювання прав на об’єкти інтелектуальної власності, створених за кошти держави (2011)
Дроб’язко В. - Адміністративні процедури захисту авторських прав у США (2011)
Афанасьева К. - Договірні відносини у сфері діяльності організацій мовлення (2011)
Мамчур Л. - Розміщення твору у мережі Інтернет як спосіб його використання (2011)
Яремчук О. - Проблеми визначення дефініції "аудіовізуальний твір" в українському законодавстві, Безсмертна Н. (2011)
Штефан О. - Третейське судочинство як договірний альтернативний спосіб розв’язання конфлікту у сфері авторського права (2011)
Микитин В. - Права на об’єкти інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності (2011)
Ромашко А. - Еквівалентні й альтернативні ознаки в законодавстві України, Пивоваров О., Фоя О. (2011)
Загрішева Н. - Правове регулювання податкового обліку нематеріальних активів (2011)
Музика-Стефанчук О. - Класифікація бюджетних правовідносин: питання теорії та практики (2011)
Головенко О. - Теоретичні засади застосування категорії "публічні фінанси" у фінансовому праві (2011)
Іщенко О. - Юридичні аспекти адміністративно-територіального устрою українських земель у складі Російської імперії у 1721-1825 роках (2011)
Биков О. - Особливості правового регулювання свободи віросповідання на території України від 40-х до 80-х років XX століття (2011)
Лиска І. - Законодавство України про правовий статус закордонних українців потребує змін (2011)
Інформаційна довідка (2011)
Титул, зміст (2011)
Комзюк Л. - Значення проекту Європейського кодексу авторського права для гармонізації авторського права у процесі європейської інтеграції (2011)
Дроб’язко В. - Цивільно-правові способи захисту авторських прав у США (2011)
Штефан А. - Відеограма: досліджуємо правову природу (2011)
Афанасьева К. - Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності (2011)
Батова В. - Аналіз вимог міжнародних договорів України у сфері наукового та науково-технічного співробітництва щодо забезпечення прав інтелектуальної власності в процесі здійснення зазначеної діяльності (2011)
Бенедисюк І. - Реалізація функцій права в процесі захисту прав інтелекутальної власності (2011)
Мікуліна М. - Особисті немайнові права інтелектуальної власності як складова інтелектуальної приватності фізичної особи (2011)
Прахов Б. - В обход патентообладателя (2011)
Вороницька-Гайдак Н. - Антимонопольний комітет України як суб’єкт захисту права власності на знак для товарів та послуг (2011)
Чікін С. - Комерційна таємниця як об’єкт управління на підприємстві: дії правового характеру, Черненко В. (2011)
Ревуцький С. - Теоретичні підходи до формування та розвитку інфраструктури інтелектуальної власності як важливої складової національної інноваційної системи (2011)
Сімсон О. - Теорії походження інновацій у контексті економіки знань (2011)
Гетьманцев Д. - Поняття "зобов’язання" у фінансовому законодавстві України (2011)
Головенко О. - Особливості застосування заходів адміністративної відповідальності за фінансові правопорушення (2011)
Скутельник П. - Участь фінансових органів загальної та спеціальної комптенеції у процедурах банкрутства (2011)
Романюк В. - Реалізація принципів міжнародного податкового права у Податковому кодексі України (2011)
Інформаційна довідка (2011)
Титул, зміст (2011)
Комзюк Л. - Обмеження авторського права в Словацькій Республіці (2011)
Якубівський І. - Проблеми правового регулювання майнових авторських прав в Україні (2011)
Штефан О. - Феєрверк — видовище чи об’єкт патентування? (2011)
Андрощук Г. - Системи державного управління патентно-ліцензійною діяльністю (2011)
Прахов Б. - Вопросьі государственного регулирования и участия государства в патентно-правовьіх отношениях: аналитический обзор зарубежного законодательства (2011)
Батова В. - Питання інтелектуальної власності в договорах про науково-технічне співробітництво в Україні (2011)
Чікін С. - Управління комерційною таємницею на підприємстві: дії організаційного, технічного та психологічного характеру, Черненко В. (2011)
Сімсон О. - Генеза інноваційних теорій у контексті загального суспільно- історичного розвитку (2011)
Мікуліна М. - Інформаційна приватність фізичної особи (2011)
Головенко О. - Теоретико-правові підходи до розуміння фінансово-правової відповідальності (2011)
Биков О. - Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення законодавства у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні (2011)
Гетьманцев Д. - Фінансово-правовий договір: теоретичні підходи (2011)
Інформаційна довідка (2011)
Антонова З. О. - Психологічні особливості іміджу сучасного педагога у ВНЗ (2015)
Демський В. В. - Самооцінка як структурний елемент адаптації ерудованих прикордонників (2015)
Демський В. В. - Методологія вивчення релігійного досвіду особистості військовослужбовців (2015)
Журавльов В. В. - Психологічні аспекти формування компетентності у керівників органів охорони державного кордону в системі професійної підготовки, Балашов В. О. (2015)
Казанжи М. Й. - Духовний вимір фасилятивності (на прикладі майбутніх вчителів) (2015)
Коваль О. Є. - Соціально-психологічні особливості методики формування умінь застосовувати зброю за призначенням майбутніми офіцерами-прикордонниками (2015)
Кукло О. Є. - Використання тренінгових технологій для розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців (2015)
Левицька Т. Л. - Психологічні особливості межової структури особистості (2015)
Матохнюк Л. О. - Модель психологічної готовності педагога до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, Дем’янюк К. Д. (2015)
Мeльник Я. I. - Oбгрунтувaння кoмплeкcнoї прoгрaми пcиxoпрoфiлaктики дeвiaнтнoї пoвeдiнки військовослужбовців (2015)
Оніщенко Н. В. - Теорія установки очима екстремальних психологів (2015)
Плеханов А. В. - Психологічні фактори впливу на безпечні умови діяльності особового складу Державної прикордонної служби України (2015)
Плеханов А. В. - Конфлікт та його вплив на професійну діяльність особового складу Державної прикордонної служби України (2015)
Посвістак О. А. - Функціональний підхід до вивчення психології сім’ї (2015)
Руденок А. І. - Програма формування готовності майбутніх психологів до запобігання та подолання сімейних конфліктів (2015)
Сервачак О. В. - Тренінгова програма з підвищення професійно-психологічної компетенції стюардів та працівників служби безпеки стадіону (2015)
Тробюк В. І. - Структура психологічної готовності військовослужбовців Державної прикордонної служби України до самозабезпечення особистої безпеки (2015)
У Цзинь - Психологические особенности работы психологов со страхами у младших школьников из полных и неполных семей в условиях рекреации (2015)
Числіцька О. В. - Медико-психологічна реабілітація комбатантів (2015)
Чичуга М. М. - Напрямки комплексної профілактики деструктивних психічних станів працівників соціально-психологічної служби установ виконання покарань (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Наші автори (2015)
Агейчева А. - Освітній менеджмент та моделі дистанційного навчання в університетах Швеції (2015)
Бедрій Х. - Патріотичне виховання молодших школярів як проблема науково-педагогічних досліджень (кінець ХХ – початок ХХІ століть) (2015)
Борин Г. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку (2015)
Джус О. - Професійна підготовка молоді в українській студії пластичного мистецтва у Празі (2015)
Заборовський Я. - Вступ до історії раннього християнства (2015)
Зозуляк-Случик Р. - Формування відповідальності в дітей старшого шкільного віку, Костригіна Р. (2015)
Зозуляк-Случик Р. - Психологічні особливості формування самооцінки підлітків, Лесюк О. (2015)
Кравчинська Т. - Чинники розвитку мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів (2015)
Нагачевська З. - Ім'я і творча спадщина Тараса Шевченка на сторінках української педагогічної преси кінця ХІХ – початку ХХ століть (2015)
Пилипів О. - Специфіка прогресивних ідей діяльності українських приватних початкових шкіл кінця ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Прокопів Л. - Диференційований підхід до навчання в діяльності малокомплектних (малочисельних) шкіл України (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2015)
Русин Г. - Історичний розвиток шкільної освіти в Галичині (2015)
Стинська В. - Соціально-педагогічна підтримка материнства в сучасній Україні: правовий аспект (2015)
Чорна М. - Гуманоцентрована концепція змісту туристської освіти в Україні (2015)
R. W. Okunloye - Teachers' Awareness of and Preparedness to Implement Inclusive Classroom Situations Principles in Inclusive Basic Schools in Winneba, Ghana (2015)
Адамович Г. - Система вправ як провідний структурний компонент підручника з української мови для початкових класів (2015)
Басараб В. - Структурна модель та динаміка сформованості ключових компетентностей майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у процесі професійної підготовки у ПТНЗ (2015)
Гирка І. - Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки (2015)
Жданова-Неділько О. - Особитісно розвивальні орієнтири вивчення педагогічних дисциплін (2015)
Ілійчук Л. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Кіліченко О. - Удосконалення професійного спілкування вчителів початкової школи у процесі розв'язування навчальних ситуацій (2015)
Любчик І. - Стан освіти та проблема формування національної свідомості молоді в умовах українсько-польсько-словацького пограниччя впродовж ХХ століття (2015)
Морквян І. - Формування інтелектуальних умінь майбутнього вчителя інформатики при створенні освітніх ресурсів за технологією веб-квест (2015)
Петриченко Л. - Управління якістю вищої освіти – запорука професійного становлення студентів (2015)
Притуляк Л. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки (2015)
Тадаєва А. - Розвиток соціальної компетентності молодших школярів засобами нових медіа (2015)
Харківська А. - Аналітичний огляд он-лайн платформ як інноваційних технологій післядипломної освіти для підвищення кваліфікації вчителів (2015)
Чаговець А. - Сучасна професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Теоретичний аспект (2015)
Баран Є. - З пониззя – на узвишшя (2015)
Карась Г. - Персоналії української музичної культури в науковому доробку Володимира Качкана: причинки до студії (2015)
Шелковский В. С. - Использование окислительно-восстановительных и агрегационных свойств красителя метиленового синего в нанобиофизических исследованиях (2015)
Гордієнко О. І. - Роль електростатичних взаємодій у адгезії Streptococcus thermophilus на еритроцитах людини в середовищах з різною концентрацією 1:1 електроліту, Баранник М. О., Гордієнко Є. О. (2015)
Гордієнко О. І. - Роль електростатичних взаємодій у адгезії Streptococcus thermophilus на еритроцитах людини в середовищах з різною концентрацією 2:1 електроліту, Баранник М. О., Гордієнко Є. О. (2015)
Мартинюк О. О. - Нанокомпозитні матеріали на основі гідроксиапатиту та альгінату натрію: cинтез і характеристика, Суходуб Л. Ф., Суходуб Л. Б. (2015)
Аверченко Е. А. - Влияние наночастиц на основе ортованадатов редкоземельных элементов и оксида церия на биоэнергетические процессы в митохондриях гепатоцитов, Кавок Н. С., Никитченко Ю. В., Клочков В. К., Малюкина М. Ю., Климов С. А., Ткачева Е. Н., Ефимова С. Л. (2015)
Батюк Л. В. - Вибір по ROC-кривим вирішувальних правил для діагностичних тестів (2015)
Zum Jubiläum von Prof. T. R. Kyjak (2013)
Hepp M. - Deutschlernen im weltweiten Wandel: wo, wer, wozu, wie? (2013)
Kyjak T. - Deutsch-ukrainische Beziehungen: Geschichte, Kultur,Germanistik (2013)
Ivanenko I. - Vortranslatorische Textanalyse aus der Sicht der Hermeneutik (gezeigt an der Novelle "Panik” von Karin Ivancsics) (2013)
Lyssejko L. - Merkmale des wissenschaftlichen Stils im Mittelhochdeutschen (2013)
Nickl M. M. - Zur Hypoform im transnationalen Gegenwartsdeutschen (2013)
Oguy O. - Multilinguismus in der Bukowina und agrammatische Formen des Buchenländischen am Anfang des 20. Jahrhunderts: Interferenzgrad (2013)
Pylypenko R. - Über die Phänomenologie der Mehrsprachigkeit und Interkulturalität in der ukrainischen Literaturtätigkeit (2013)
Schmidt U. - "Fromme und tüchtige Leute …” – Deutsche Siedler in Bessarabien (1814 –1940) (2013)
Wolodina T. - Allgemeinsprache und Fachsprache der Linguistik (2013)
Yevtichova I. - Das österreichische Deutsch als sprachkulturelles Phänomen, Litt O. (2013)
Bondarenko E. - Konstante und variable Eigenschaften der deutschen Vokalphoneme (2013)
Mujiri S. - Phonetische Merkmale des Georgischen im Vergleich zum Standarddeutschen (2013)
Padalka O. - Der Satzakzent in seiner Funktion als Ausdrucksmittel der kommunikativen Absicht (in der politischen Rede) (2013)
Rudkivskyy O. - Universelle und spezifische bedeutungsunterscheidende Merkmale der Phoneme westgermanischer Sprachen (2013)
Solska T. - Spektrale Charakteristiken der Hochzungenvokale in den nationalen Varietäten der deutschen Sprache in Deutschland, Österreich und in der Schweiz (2013)
Steriopolo O. - Neuere Entwicklungsprozesse in der Phonetik des Deutschen (2013)
Verbytska T. - Einfluss des linguosynergetischen Paradigmas auf das deutsche Phonemsystem, Vasylchenko O. (2013)
Volfovska O. - Prosodische Parameter der öffentlichen Rede (2013)
Dekalo V. - Die modernen Ansätze zur Analyse des Tempus (2013)
Gawrysch O. - Besonderheiten der Variabilität von Konstruktionen mit prädikativen Aktanten im Deutschen (2013)
Ivanenko S. - Wortfolge beim Vergleich der grammatischen Systeme des Deutschen und des Ukrainischen (2013)
Dmytrenko O. - Stukturell-syntaktische Charakteristik der Phraseologismen der deutschen Wirtschaftssprache (2013)
Lazarenko O. - Wechselbeziehungen von Phraseologie und Wortbildung (2013)
Prykhodko A. - Konzeptualisierung der Idee "Ordnung – Unordnung” im Deutschen (2013)
Schkoljarenko V. - Phraseologische Bedeutung als differenzielles Merkmal der Phraseologie (2013)
Artjomzew O. - Besonderheiten der Wiedergabe der deutschen Terminologie im Ukrainischen (2013)
Bilous N. - Terminologische Übersetzungsprobleme von christlich-theologischen Texten (2013)
Dorofejewa M. - Text und Kultur: vergleichende Analyse einer poetischen Übersetzung (anhand verschiedensprachiger Übersetzungen der Tragödie "Faust” von J.W. Goethe) (2013)
Lepuchowa N. - "Nomen est Omen” oder zum Problem der Übersetzung von sprechenden Märchennamen (2013)
Sinegub S. - Übersetzungsrelevante Konventionen der semantischen Differenzierung von deutschen Porträtverben (2013)
Schum O. - Überblick der Geschichte von den ukrainisch-deutschen Translationsbeziehungen des 20.−21. Jahrhunderts (anhand der schöngeistigen Literatur) (2013)
Tschobitko G. - Die Konfrontation von attributiven Genitiv-Syntagmen im Deutschen, denen eine "Produzieren"-Relation zugeordnet ist, mit ihren Entsprechungen im Ukrainischen (2013)
Gutnyk W. - Typologie der Übungen im kommunikativen phonetischen Einführungskurs (2013)
Gwozdjak O. - Einsatz der Projektmethode im Deutschunterricht, Swyda-Susidenko T. (2013)
Mizin K. - Schwierigkeiten bei der Verwendung von Partikeln im Deutschunterricht, Schyschko A. (2013)
Müller U. - Ausgangssprache Ukrainisch – Zielsprache Deutsch (Eine kontrastive phonetische Analyse mit methodisch-didaktischen Hinweisen zur Überwindung artikulatorischer Probleme) (2013)
Sereda O. - Erwerb der berufsbezogenen kommunikativen Kompetenz im sprachpraktischen DaF-Unterricht für angehende Translatoren (2013)
Stuppner H. - Die Rolle des Rhythmus in Musik und Sprache (2013)
Tymtschenko Y. - Der plurizentrische Ansatz in neueren Daf-Lehrwerken (2013)
Schreibhinweise für Autoren (2013)
Руденко Є. В. - Короткий нарис про життя та наукову діяльність професора О. Д. Бугрова (2015)
Акімов О. В. - Ефективність селекції свиней сучасних генотипів за стресостійкістю (2015)
Безвесільна А. В. - Спосіб визначення спонтанної та індукованої статевої охоти за кристалами цервікального слизу у вівцематок, Тихона Г. С., Хмельков В. М. (2015)
Беседовська К. С. - Вплив препарату карафест+OV на структуру і функцію фетоплацентарного комплексу у кролиць (2015)
Бєлікова К. В. - Показники заводського використання кобил тракененської породи (2015)
Бойко Н. В. - Формування фізико-технічних показників якості вовни ягнят різних генотипів (2015)
Бугров О. Д. - Вплив середовищ із додаванням N-ацетил-L-цистеїну та L-цистеїну на якість сперми бугаїв, Буланова Н. В. (2015)
Бугров А. Д. - Динамика показателя рН и электропроводности дистиллированной воды в процессе ее хранения в разных емкостях, Мартынюк И. Н. (2015)
Бугров О. Д. - Значення методу трансплантації ембріонів у системі селекційної роботи з малоплодними видами тварин, Ткачова І. В. (2015)
Бугров О. Д. - Рання доімплантаційна ембріональна смертність у телиць та корів, Хмельков В. М. (2015)
Бугров О. Д. - Вплив інтервалу між осіменіннями на відтворну здатність корів та телиць, Шахова Ю. Ю., Кришталь О. М. (2015)
Вакуленко І. С. - Ефективність використання голозерного вівса в годівлі кролів, Данець Л. М., Данилова Т. М. (2015)
Васильев В. С. - Сперма животных в интерференционном контрасте, Лисиченко Н. Л., Дорич О. В. (2015)
Глушак І. І. - Динаміка лінійного росту і роботоздатності жеребців орловської рисистої породи вітчизняної селекції (2015)
Глушко Ю. М. - Цитогенетична характеристика строкатого та білого товстолобиків окремих рибогосподарств України (2015)
Горбунов Л. В. - Пристрій для кріоконсервування ембріонів ссавців, заснований на реалізації повільних швидкостей охолодження, Саліна А. С., Пасько М. О. (2015)
Корнієнко О. О. - Вплив об'ємів тротових робіт на розвиток дворічного молодняку орловської рисистої породи, Мирось В. В. (2015)
Кошевой В. І. - Методи діагностики та терапії бугаїв із неспецифічними баланопоститами, Науменко С. В. (2015)
Крамаренко А. С. - Анализ связи полиморфизма гена гормона роста (bGH) с ростовыми признаками коров южной мясной породы, Гиль М. И., Гладырь Е. А., Найдёнова В. А., Дубинский А. Л., Зиновьева Н. А. (2015)
Лобачова І. В. - До визначення біологічної активності тканинного препарату з овечої плаценти (2015)
Лютих С. В. - Сучасний стан генеалогічної структури новоолександрівської ваговозної породи коней та перспективні напрямки її розвитку (2015)
Міненко Г. В. - Вплив тіотриазоліну на морфофункціональний стан ооцит-кумулюсних комплексів при пролонгованому гіпотермічному зберіганні яєчників великої рогатої худоби, Гречуха М. Д. (2015)
Мирось В. В. - Модульний підхід до вирішення проблеми виробництва молока відповідно до світових стандартів на малих фермах України (2015)
Мирось В. В. - Вплив породності молодняку худоби на його продуктивність при застосуванні режимного підсосу, Василець В. Г., Ковтун С. Б. (2015)
Нагорнюк Т. А. - Гетерогенність різновікових груп білого товстолобика лиманського ДВСРП Харківської області (2015)
Нарижный А. Г. - Показатели санированной спермы и результативность осеменения свиноматок при использовании модифицированной ГХЦС среды, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Анисимов А. Г., Файнов А. А. (2015)
Науменко Н. С. - Вплив латеральності імплантації ембріонів у телиць на репродуктивну функцію у корів-первісток (2015)
Науменко С. В. - Методи діагностики та терапії кнурів із неспецифічними баланопоститами, Кошевой В. І. (2015)
Онищенко О. В. - Стан фетоплацентарного комплексу та показники концентрації колостральних імуноглобулінів у корів (2015)
Палій А. П. - Визначення якості виконання технологічної операції з очищення молокопроводу (2015)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів при підготовці гною до використання з розділенням на фракції при виробництві свинини (2015)
Піскун В. І. - Технології обробки стоків при промисловому виробництвІ свинини. Фінансові аспекти (2015)
Плугатирьов В. П. - Ефективність препарату селегумат для лікування корів і телиць із гіпофункцією яєчників, Довгопол В. Ф. (2015)
Почукалін А. Є. - Селекційне надбання м'ясного скотарства України: поліська м’ясна порода, Резнікова Ю. М., Прийма С. В. (2015)
Рущинська Т. М. - Спортивна роботоздатність молодняку коней української верхової породи різних генотипів, Ткачова І. В. (2015)
Савченко Ю. І. - Концентрація 137Cs у яловичині при використанні тритикале в раціонах бугайців, Савчук І. М., Савченко М. Г., Михальченко С. А. (2015)
Самынина М. Г. - Специфика определения овуляции у коров по разности температур во влагалище (2015)
Скляров П. М. - Біотехнологічні методи регуляції репродукції овець та кіз: здобутки і перспективи, Кошевой В. П., Бугров О. Д. (2015)
Стрижак Т. А. - Оцінка кнурів-плідників сучасних генетичних ліній за відтворювальними якостям (2015)
Сушко О. Б. - Ефективність методу кріоконсервації сперми бугаїв прямим зануренням двостінно-сітчастих касет зі спермодозами у зріджений азот (2015)
Терновська Н. I. - Спосіб боротьби з бактеріальними захворюваннями шовковичного шовкопряда, Дмитрієва О. В., Литвин В. М. (2015)
Тимофієнко І. М. - Фенотипова консолідація відтворювальних якостей свиноматок при використанні тканинних екстрактів (2015)
Ткачова І. В. - Тривалість ембріогенезу коней української верхової породи в залежності від генетипових і паратипових факторів (2015)
Россоха В. І. - Моніторинг генетичних змін у популяціях коней української верхової породи, Ковальова Т. М., Тур Г. М. (2015)
Федоренко С. Я. - Спосіб лікування корів із діорганною патологією (2015)
Харенко М. І. - Відтворна здатність молочних корів та причини у них патологічних родів, Гребеник Н. П., Рисліна Л. В. (2015)
Хватова М. А. - Селекція за комбінаційною здатністю як надійний засіб підвищення генетичного потенціалу свиней (2015)
Церенюк О. М. - Генетичний потенціал продуктивності за відтворювальними якостями свиноматок (2015)
Черненко О. М. - Дослідження стресостійкості бугаїв-плідників за динамікою концентрації гормонів і активності ферментів (2015)
Шабля В. П. - Вплив параметрів мікроклімату та погодних умов у холодний період року на продуктивність і поведінку корів за їх утримання на глибокій підстилці, Задорожна І. Ю., Балагуровська Н. Л., Зволейко Д. В., Дібіров Р. М. (2015)
Шигимага В. О. - Перспективи розвитку методів і апаратури електроманіпуляції у клітинній біотехнології (2015)
Стояновський В. Г. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців української степової білої породи, Шостя А. М., Усенко С. О. (2015)
Щербак О. В. - Вікові зміни андрогенізації організму у самців щурів, Бречка Н. М. (2015)
Правила оформлення та прийому статей в НТБ ІТ НААН (2015)
Zhulavskyi A. - Investment Potential of the Enterprise: Theory and Practice of Assessment, Gordiienko V., Samofalova O. (2015)
Акуленко В. Л. - Еколого-економічні інструменти забезпечення екологічної безпеки в регіоні, Прожога І. В. (2015)
Коблянська І. І. - Логістичний потенціал регіону: сутність і методичний підхід щодо його оцінювання, Рибалко Н. О., Міщенко О. В. (2015)
Опанасюк Ю. А. - Еколого-економічна оцінка наслідків катастроф техногенного характеру (2015)
Біловодська О. А. - Оптимізація торгової площі підприємства на основі логістичного підходу як засіб раціоналізації ресурсного забезпечення, Кириченко Т. В. (2015)
Слюсаренко В. Є. - Становлення інституту тристороннього партнерства держави – бізнесу – "третього сектору" та його вплив на розвиток ефективного суспільства (2015)
Метошоп І. М. - Особливості визначення та управління економічною ефективністю нафтогазових корпоративних структур (2015)
Теліженко О. М. - Освітня компонента формування людського капіталу на основі компетентнісного підходу, Лук’янихін В. О., Байстрюченко Н. О. (2015)
Федоришин М. В. - Прогнозування обсягів реалізації кондитерської продукції на основі еластичності попиту, Теліженко О. М. (2015)
Серпенінова Ю. С. - Дослідження етапів становлення та розвитку системи гарантування фізичних осіб в Україні (2015)
Титул, зміст (2013)
Крижна В. - Поняття та зміст прав інтелектуальної власності (2013)
Микитин В. - До питання про строки чинності майнових прав інтелектуальної власності (2013)
Дроб'язко В. - Цивільна відповідальність в Україні за контрафакцію та піратство у сфері авторського права й суміжних прав (2013)
Штефан О. - Запобіжні заходи як попередня судова заборона, спрямована на запобігання порушенню та захист авторського права (2013)
Венедіктова І. - Захист охоронюваних законом інтересів при конкуренції прав інтелектуальної власності (2013)
Татьков В. - До питання про суд з інтелектуальних прав (2013)
Ревуцький С. - Передумови формування націоанльної інноваційної системи підвпливом економічної глобалізації (2013)
Андрощук Г. - Комерціалізація технологій подвійного призначення: досвід США (2013)
Рабовська С. - Деякі особливості спадкового правонаступництва після смерті фізичної особи-учасника господарських товариств (2013)
Крупнова Л. - Значення принципу законності в діяльності державної виконавчої служби України (2013)
Кушнір І. - Програмно-цільовий метод як один з методів фінансування житлового будівництва (2013)
Черпіцька Л. - Бюджетна система України як об'єкт фінансово-правового регулювання (2013)
Козаченко В. - Роль Національного банку України в діяльності банківської системи України (2013)
Інформаційна довідка (2013)
Левашов С. П. - Оперативная оценка перспектив нефтегазоносности участка в районе газового месторождения Zohr на шельфе Египта в Средиземном море частотно-резонансным методом обработки и интерпретации данных ДЗЗ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2015)
Кутас Р. І. - Геотермічні умови і структура земної кори Північно-Західних Карпат (2015)
Христенко Л. А. - Интерпретация геоэлектрических данных с использованием вероятностно-статистических характеристик при решении инженерно-геологических задач, Степанов Ю. И. (2015)
Пак Р. М. - Моделювання хвильового поля, збуреного локальними джерелами у вертикально-неоднорідному півпросторі, та розрахунок синтетичних сейсмограм (2015)
Малицький Д. В. - Особливості визначення механізмів вогнищ землетрусів графічним методом в районі Середземномор’я, Грицай О. Д., Муйла О. О., Кутнів О. І., Обідіна О. О., Асташкіна О. А., Павлова А. Ю., Козловський Е. М. (2015)
Пігулевський П. Г. - Застосування геофізичних технологій при вирішенні різноманітних завдань техногенної безпеки, Свистун В. К., Пахомов С. П., Тяпкін О. К., Кирилюк О. С. (2015)
Якимчук М. А. - Тиск, температура і напруженість атмосферної електрики (2015)
Дубовенко Ю. И. - Замечания о стратегии создания цифровых баз данных гравиметрии в Украине (2015)
Титул, зміст (2013)
Якубівський І. - Виключність майнових прав інтелектуальної власності крізь призму цивільно-правової доктрини (2013)
Еннан Р. - Поняття, ознаки, сутність, специфіка та види відносин у мережі Інтернет (2013)
Работягова Л. - Кодифікація інтелектуальної власності в Італії (2013)
Чабан О. - Правові підстави обмеження права публічної фізичної особи на таємницю про стан здоров'я (2013)
Коваленко Т. - З історії розвитку міжнародного законодавства щодо захисту авторського права (2013)
Крижна В. - Захист прав інтелектуальної власності за статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2013)
Дроб'язко В. - Адміністративна кримінальна відповідальність в Україні за контрафакцію і піратство у сфері авторського права й суміжних прав (2013)
Штефан О. - Альтернативна судова юрисдикція з розгляду цивільних справ у країнах ЄС (2013)
Нежиборець В. - Принципи формування регіональних інноваційних інфраструктур: стан і шляхи розвитку (2013)
Львов Б. - Особливості застосування конкурентного законодавства України у сфері промислової власності (2013)
Биков О. - Рецензія на монографію Г. Абасова "Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: актіальні проблеми теорії та практики" (2013)
Чорнобук В. - Реалізація принципу належного фінансового забезпечення судової влади у законодавстві України (2013)
Мельник А. - Поняття та сутність правового регулювання земельних відносин, яке здійснюється органами місцевого самоврядування (2013)
Семчик О. - Цільове призначення земель залізничного транспорту в Україні (2013)
Курбатова Я. - Правова характеристика господарського договору надання залізничних транспортних послуг перевезення вантажів у світлі реформування залізничного транспорту (2013)
Інформаційна довідка (2013)
Білоконенко Л. А. - Проблематика конфліктології в сучасному мовознавстві (2010)
Величко Г. Г. - Вербалізація емоції страху паралінгвістичними фразеологізмами української мови (2010)
Живіцька І. А. - Мовна картина світу як відображення реальності (2010)
Качайло К. А. - Продуктивність конфіксів із другим компонентом -ок у творенні назв істот (2010)
Колоїз Ж. В. - Дещо про українські прізвища та їхню денаціоналізацію (2010)
Мішеніна Т. М. - Структурно-семантичні особливості фауно- і флоронімів у сучасній українській мові (2010)
Білоконенко І. С. - Поетичні паралелі сонетаріїв Е. Спенсера та І. Франка (2010)
Бузько С. А. - Функціонування суржикових лексичних елементів у текстах сучасної української прози (2010)
Вавринюк Т. І. - Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) (2010)
Кажан В. І. - Антонімічний контраст у прозі В. Шевчука, Калініна Р. П. (2010)
Клімчук Г. П. - Лексика латинського походження в публіцистиці М. Грушевського (2010)
Колоїз Ж. В. - Діалектизми в романі Марії Матіос "Солодка Даруся" (2010)
Литовченко І. О. - Лексико-семантичні та функціонально-стилістичні особливості лексики на позначення зброї в романі П. Загребельного"Роксолана" (2010)
Майструк Т. С. - Уплив англомовних запозичень на лексичний склад текстів публіцистичного стилю (2010)
Малюга Н. М. - Етнічні стереотипи та упередження в українському художньому дискурсі (2010)
Бакум З. П. - Система завдань і вправ для формування мовної особистості на профільному рівні навчання фонетики (2010)
Остроушко О. А. - Особливості перекладу англійських атрибутивних словосполучень українською мовою (на матеріалі інформаційних текстів) (2010)
Цоуфал Л. С. - Лінгводидактичні засади навчання морфології в загальноосвітній школі (2010)
Бузько С. А. - Оказіональні іменники в текстах української постмодерної прози (структурно-словотвірний аспект) (2009)
Віняр Г. М. - Творення нових іменників багатоосновними способами (на матеріалі газети "Україна молода") (2009)
Демиденко Г. Г. - Структурно-семантичні особливості мімічних фразеологізмів (2009)
Іншакова І. О. - Явище множинної словотвірної мотивації в мовознавстві (2009)
Кажан В. І. - Запозичені слова в сучасному словнику попкультури, Калініна Р. П. (2009)
Качайло К. А. - Особливості структури і семантики назв предметів (конфіксальні іменники на -ок) (2009)
Клімчук Г. П. - Церковнослов’янські запозичення в публіцистиці Михайла Грушевського (2009)
Колоїз Ж. В. - Лексичні архаїзми у творчій спадщині Івана Нечуя-Левицького (2009)
Остроушко О. А. - Структурно-семантична та функціональна своєрідність українських діалогізованих замовлянь (2009)
Вавринюк Т. І. - Поетичний текст в аспекті лінгвістичного аналізу (2009)
Майструк Т. С. - Стилістичні функції англізмів різних семантичних груп у текстах інформаційного стилю (2009)
Малюга Н. М. - Суспільні мовні процеси в ретроспекції через призму української літератури (2009)
Мелкумова Т. В. - Виражальні можливості риторичних запитань у писемному інформаційному мовленні (2009)
Мішеніна Т. М. - Екокосмізм як вимір світогляду української нації (2009)
Пасічна О. В. - Звертання в поетичному мовленні (2009)
Явір В. В. - Жаргонізований дискурс: духовний занепад чи норма? (2009)
Бакум З. П. - Принципи навчання фонетики української мови (2009)
Кравцова І. А. - Специфіка формування в учнів 2 класу інтересу до вивчення рідної мови, Шпачук Л. Р. (2009)
Кондрашова Л. В. - Імітаційно-ігровий підхід у підготовці вчителя-філолога до інноваційної діяльності (2009)
Цоуфал Л. С. - Психологічні основи формування комунікативних умінь і навичок учнів (2009)
Шарманова Н. М. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя-словесника при засвоєнні синтаксичної теорії (2009)
Гошовський С. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку новітніх технологій сейсмічних досліджень у процесі буріння. Стаття 1. Застосування бурового долота як джерела сейсмічних коливань, Пігнастій С. С., Сиротенко П. Т. (2015)
Костенко М. М. - Нижньовендські трапи Придністров’я: геологія, речовинний склад, кореляція, Арбузова Л. С., Комбарова К. М., Аврамець В. М., Іванов А. І., Кобець Ф. В., Шутенко Л. М. (2015)
Лисенко О. А. - Мінералого-петрографічні особливості порід Берестівської зеленокам’яної структури (Західне Приазов’я), Меркушин І. Є., Бобров О. Б. (2015)
Зинчук Н. Н. - О перспективах петрографических и петрологических исследований кимберлитовых пород (2015)
Калашник А. А. - Причины пространственной связи и монометалльности формирования промышленных золотого и уранового оруденений в Кировоградском рудном районе Украинского щита (2015)
Кравченко О. А. - Моделювання титан-цирконієвих розсипів на прикладі Краснокутського родовища, Хрущов Д. П. (2015)
Полканов Ю. О. - Баделеїт – нова цирконієва сировина України, Добровольська Т. Й., Піддубна Т. Д. (2015)
Лебідь В. П. - Про реальні заходи стосовно термінового зменшення ціни на енергоносії, Лебідь В. В. (2015)
Рой М. М. - Використання випробувача пластів багатоциклової дії для селективної оцінки нафтогазонасиченості низькопроникних тріщинуватих колекторів малої потужності в процесі спорудження свердловин, Ластовка В. Г., Клименко С. М. (2015)
Рой М. М. - Підвищення надійності випробування складнопобудованих тріщинуватих колекторів із застосуванням двопакерної системи під час селективного їх випробування завдяки вдосконаленню технічних засобів, Ластовка В. Г., Клименко С. М. (2015)
Кирилюк В. П. - Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Стаття 2. Співвідношення світ побузького стратиграфічного комплексу (2015)
Пам’яті Ігоря Степановича Паранька (2015)
Акименко Н. - Дослідження напрямків вдосконалення логістічної діяльності міжнародних транспортних підприємств, Кравцов М., Рябова К. (2015)
Акименко Н. - Вдосконалення механізму транспортно-логістичного обслуговування міжнародних вантажних перевезень як фактору підвищення конкурентоспроможності підприємств, Рябова К. (2015)
Ananyeva M. - Selection rationale of powerful good distribution methods menufacturing enterprises (2015)
Басюркіна Н. - Аналіз стану хлібопекарської промисловості україни та перспективи розвитку, Бантовська О. (2015)
Гринчук Т. - Підходи до аналізу сучасного стану зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах регіону та факторів, які впливають на його розвиток (2015)
Гургула Т. - Удосконалення системи мотивації праці посадових осіб органів місцевого самоврядування (2015)
Дашевська О. - Геополітичний імідж країни (2015)
Квач Я. - Тенденції розвитку сучасного кейнсіанства (2015)
Кравченко О. - Методичні аспекти розрахунку макроекономічної ефективності ресторанного господарства (2015)
Орлик О. - Застосування методу аналізу ситуацій в системі забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Подольчак Н. - Оцінювання рівня розвитку машинобудівних підприємств Львівщини за допомогою таксономічного методу, Вішка І. (2015)
Продіус О. - Вплив реклами на ефективність діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання, Боєру М. (2015)
Продиус О. - Проблемы морских контейнерных перевозок в Украине, Власенко М. (2015)
Скрипник Н. - Концепция методов системного анализа связей субъектов кадрового потенциала подразделений промышленного предприятия, Харичков С. (2015)
Сментина Н. - Державне управління інвестиційними потоками на регіональному рівні (2015)
Yankova O. - Current situation and development prospects of oil and fat production in Ukraine (2015)
Білоусов О. - Криза традиційної моделі представницького правління в постіндустріальному суспільстві та шляхи її подолання (2015)
Палазова Т. - Політичний аналіз та політичне прогнозування (2015)
Шевченко C. - Римо-католицька церква на початку ХХІ століття: проблеми модернізації в умовах політико-правової інтеграції ЄС (2015)
Волканов С. - Военная реформа 501/0 г. до н.э. в Афинах. Стратеги и Полемарх в 501-487 гг. до н.э. (2015)
Попков В. - Духовная культура как осевой фактор устойчивого развития общества (2015)
Наші автори (2015)
Бондар Ю. - Моделювання податкових витрат в управлінні торговельним підприємством (2015)
Бондаревська К. - Зайнятість сільського населення в сучасних умовах (2015)
Владичин М. - Нормативно-правові основи обліку та контролю зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України, Струк Н. (2015)
Волошин Ю. - Податковий контроль в Україні: сутність, сучасні тенденції та нововведення (2015)
Ґудзь П. - Вияв ризиків в діяльності туристичного підприємства, Головко Д. (2015)
Дєдушева М. - Раціональність та ефективність прогнозів податкових надходжень в Україні (2015)
Іванова М. - Парадигма як модель дослідження розвитку логістики (2015)
Іриневич Ю. - Інформаційне забезпечення статистичного аналізу молодіжного ринку праці в Україні (2015)
Кикош Ю. - Інформаційне та нормативне забезпечення статистичного аналізу ринку освітніх послуг (2015)
Лазвиашвили Л. - Роль лидера в формировании организационной культуры (2015)
Лінькова О. - Роль синергії в менеджменті (2015)
Мужайло В. - М. І. Туган-Барановський про соціально-економічну природу прибутку (2015)
Педько І. - Сезонний характер виробництва на підприємствах-виробниках бетону та виробів з бетону (2015)
Тащеєв Ю. - Сутність ефективності в аспекті економічного механізму (2015)
Фролова Л. - Концептуальні положення щодо вибору маркетингової товарної стратегії підприємства, Наторіна А. (2015)
Павлов Д. - Теорія пропаганди Жака Еллюля (2015)
Шиманова О. - Теоретико-методологічні засади дослідження комунікативних стратегій в політиці (2015)
Наші автори (2015)
Кузик В. - Іржавецькі мотиви в поезії Тараса Шевченка (2014)
Фільц Б. - Особливості розкриття поезії Тараса Шевченка у творчості українських композиторів (2014)
Ржевська М. - Українські композитори в системі координат "великого перелому" (2014)
Тримбач С. - Творчий світ митця крізь призму ідентифікаційних чинників (за матеріалами творчої спадщини Олександра Довженка) (2014)
Терещенко А. - "Зима" Левка Ревуцького – Олександра Олеся: у колі становлення українського модернізму (2014)
Костюк Н. - Архієпископ Бєлгородський і Курський Феоктист (Мочульський): діяльність у сфері богослужбово‑музичної культури впродовж останньої третини ХVIII – перших десятиліть ХІХ століття (2014)
Томазова Н. - Франц Марковський: до історії Польського театру в Києві (2014)
Кульчинська Л. - "Особисте життя" в радянському кіно 1960–1980-х років (2014)
Волошенюк О. - Українська ідентичність у дзеркалі українського кіно: замітки з V Одеського міжнародного кінофестивалю (2014)
Кушнірук О. - Концерт № 2 для скрипки з оркестром Олександра Яковчука: до проблеми еволюції жанру в українській музиці (2014)
Черков Г. - Трансформації маски й образу в сучасній екранній культурі (2014)
Росляк Р. - "Віддати наказ про припинення самостійного існування ВУФКУ…" (матеріали й документи з історії підпорядкування української кінематографії союзному центру) (2014)
Руда Т. - Невідомий лист Івана Паторжинського (з родинного архіву Рудих) (2014)
Хай М. - Нові транскрипції інструментальної музики гуцулів (2014)
Атаманчук В. - Нотні транскрипції польових записів ("Похоронна гра", "Ой тая коломийка", "Гуцульський народний танок "Півторак”") (2014)
Ростислав Ярославович Пилипчук (10.07.1936 – 22.08.2014) (2014)
Про авторів (2014)
Коппель О. А. - Вплив політики США на геополітичну структуру Близького Сходу, Гаспарян А. Л. (2014)
Артьомов І. В. - Актуальні аспекти українсько-словацького транскордонного єврорегіонального співробітництва (2014)
Коломієць О. В. - Особливості концепції колективної безпеки Італії (2014)
Шаповалова О. І. - Структурні параметри постбіполярної системи міжнародних відносин (2014)
Ковбень М. М. - Фактори активізації регіонального рівня взаємодій в міжнародній системі (2014)
Кононенко М. Г. - Формування концепції відповідальності КНР як глобальної держави (2014)
Мохамад Аль-Файез - Иордано-израильские отношения (2014)
Кулінич Т. О. - Латиноамериканська регіональна інтеграція в Iбероамериканському контексті (2014)
Корж М. В. - Особливості формування стратегій міжнародного маркетингу та системи планування в умовах активізації інтеграційних процесів в світогосподарській системі, Степанов О. П. (2014)
Скрипчук П. М. - Концептуальні засади продовольчої безпеки національних економік, Хоменко А. Є. (2014)
Чеберяко О. В. - Формування нових фондових бірж країн Близького Сходу (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського