Уліщенко В. В. - Формування етнокультурної компетентності на уроках української літератури (2011)
Чернишова Є. Р. - Розвиток кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти як одна з основних умов досягнення стратегічних цілей організації (2011)
Штомпель Г. О. - Удосконалення фахівця як проблема теорії й управлінського супроводу в системі післядипломної освіти (2011)
Барашева Д. Е. - Психологические особенности гендерной идентификации личности сотрудника ОВД, Мартыненко Е. А. (2011)
Бідонько І. В. - Зміст і складові толерантності особистості (2011)
Боднарук О. В. - Особливості навчання психології у вищих навчальних закладах (2011)
Боличева О. В. - Дослідження ознак та критеріїв персоніфікованого знання (2011)
Бондарчук О. І. - Соціально-психологічні проблеми формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, Нежинська О. О. (2011)
Брюховецька О. В. - Формування комунікативної компетентності майбутнього педагога, Чаусова Т. В. (2011)
Бугерко Я. М. - Рефлексивна психологія як галузь сучасного психологічного знання (2011)
Волошина В. В. - Психологічні основи вибору майбутнім психологом спеціалізації професійної діяльності (2011)
Галушко Л. Я. - Система психокорекційної роботи, орієнтованої на подолання агресивної поведінки засобами мистецтва юнаків та дівчат у ранній юності (2011)
Гейко Є. В. - Фасилітація самоорганізації цілісності особистості у підлітковому віці, Близнюкова О. М. (2011)
Денисюк Л. М. - Універсальні і спеціальні авіаційні професійні цінності студентів (2011)
Довгань Н. О. - Операційно-регулятивна складова готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми (2011)
Журавлева М. О. - Изучение эмоционального интеллекта практических психологов (2011)
Завірюха В. В. - Формування здатності у студентів до професійного самозростання в умовах інноваційного навчання (2011)
Зоріна В. І. - Про проблему дослідження ідеалу в сучасній психології (2011)
Ільїна І. К. - Принципи організації психотерапевтичної роботи з соціально-психологічної адаптації осіб з посттравматичними стресовими розладами (2011)
Истомина М. О. - Специфика типичных психологических проблем у представителей творческих профессий с разным уровнем креативности (2011)
Кажарская О. Н. - Содержание и уровни развития эмоциональной устойчивости учителя (2011)
Кидалова М. Н. - Влияние интегративных характеристик эмоциональной сферы на выраженность эмоциональных барьеров у подростков (2011)
Козачун В. Л. - Коррекция внутренней картины болезни у детей с бронхиальной астмой (2011)
Колесніков Є. П. - Телеологія життевого процесу особистості: постановка проблеми (2011)
Колесникова В. И. - Исследование феномена психологической зависимости у женщин с точки зрения юнгианской психологии, Густодымова В. С. (2011)
Колесникова В. И. - Материнский комплекс: роль и значение в процессе личностного развития, Сташевская Е. В. (2011)
Кравченко І. А. - Значення толерантності в особистісно-професійному розвитку майбутнього психолога (2011)
Кузьміна І. П. - Концепт "професійна ідентичність" як предмет психологічного аналізу (2011)
Латышева М. А. - Особенности развития интрацептивного восприятия в юношеском возрасте (2011)
Левицкий В. Н. - Психологические аспекты повышения квалификации иммигрантов в Германии (2011)
Лимар Л. В. - Особливості мотивації студентів-медиків до попередження конфліктів з пацієнтами у процесі професійної підготовки (2011)
Макарчук Н. О. - Проблеми психологічної допомоги підліткам з особливостями психофізичного розвитку (2011)
Максименко О. Г. - До питання про психічну депривацію в ранньому онтогенезі (2011)
Малкин В. М. - Виртуальная смерть: конституирование путем невозможного (2011)
Манець Н. В. - Теоретичний аналіз проблеми психологічної підготовки майбутніх психологів до роботи з онкологічними хворими (2011)
Медведєва С. А. - Психолого-педагогічні чинники асертивності студентів-психологів (2011)
Мешко О. І. - Професійно-педагогічна позиція вчителя у вимірі його ціннісно-смислового ставлення до професії (2011)
Мірошник З. М. - Феноменологія становлення рольової структури особистості (2011)
Москальова А. С. - Ціннісні орієнтації як феномен самовизначення особистості старшокласника: ґендерний аспект, Лунько Т. С. (2011)
Оліфіра С. О. - Криза адаптації студентів як перехідне явище (2011)
Ортікова Н. В. - Проблема розвитку конкурентоздатної особистості психологів у процесі професійної підготовки (2011)
Павленко В. Б. - Цветовая обратная связь по ЭЭГ: эффекты коррекционных воздействий, Губкина Д. Г., Эйсмонт Е. В. (2011)
Петров И. К. - Особенности рефлексии у подростков (2011)
Пилипчук О. Ю. - Аналіз результатів програми формування професійного образу-Я майбутніх менеджерів (2011)
Прокопенко О. А. - Психологічні особливості розвитку емпатії підлітків з розумовою відсталістю (2011)
Романова В. В. - Исследование внутренней картины болезни у подростков с хроническим соматическим заболеванием (на примере бронхиальной астмы) (2011)
Романюк Д. А. - Психологический анализ одного суеверия (2011)
Саврасова-В’юн Т. О. - Психологічні характеристики чинників розвитку громадянської активності старшокласників (2011)
Сербова О. В. - Особистісні детермінанти формування основних економічних понять у дітей з обмеженими фізичними можливостями (2011)
Сеттаров И. А. - Психологическая антропология: истоки и перспективы, Синица Д. А., Зиядинов А. Р., Сеттаров А. А., Лях А. Н., Рудницкий А. Г., Зиядинов А. А. (2011)
Співак Л. М. - Психологічні особливості впливу національної самосвідомості на професійне становлення майбутніх фахівців (2011)
Столяренко О. Б. - Психологічна готовність вчителя до роботи з різновіковою групою учнів (2011)
Сулима К. В. - Імпліцитний аналіз взаємозв’язків компонентів активності учіння майбутніх психологів з різнорівневими властивостями індивідуальності (2011)
Сухенко Я. В. - Про можливості формування емпатії з позицій колективної суб’єктності (2011)
Сич В. М. - Психологічні особливості студентів-психологів ВНЗ, що мають труднощі у професійному самовизначенні (2011)
Сич В. О. - Ставлення до грошей та економічна свідомість індивіда як фактори його економічного самовизначення (2011)
Татарінов Є. В. - Тренінг розвитку кар’єрних домагань офіцерів (2011)
Терещенко В. А. - Теоретичні передумови дослідження здатності педагога до здійснення соціальних зв’язків з учнями (2011)
Фадєєв В. І. - Теоретичні особливості поняття "Освітні ресурси" (2011)
Халилеенко П. И. - Психосемантическое исследование отношения к страсти у здоровых студентов и у студентов, часто испытывающих физическое недомогание (2011)
Чеботарьова А. І. - Психологічні аспекти розуміння тексту (2011)
Черкасский А. В. - Изучение механизмов групповой динамики в современной психологии управления (2011)
Черный Е. В. - Методология системного психологического моделирования поликультурного образовательного пространства (2011)
Чугунова Є. М. - Аналіз психологічних чинників встановлення довірливих стосунків у студентської молоді (2011)
Чуносов М. О. - Психолого-педагогічні умови проведення заходів профілактики делінквентної поведінки підлітків (2011)
Шевцова О. М. - Специфіка професійних "Я-концепцій" вчителів початкових класів, які працюють за традиційними й інноваційними умовами діяльності (2011)
Шевякова Н. Л. - Методологічні аспекти формування емоційних й вольових компонентів регуляції діяльності майбутніх учителів (2011)
Шмигель Н. Е. - Психология телесности и телесно ориентированная психотерапия: теоретический и практический аспекты работы с телом (2011)
Голосніченко І. П. - Відносини державної служби та предмет регулювання адміністративного права (2016)
Стеценко С. Г. - Сучасний погляд на предмет адміністративного права (2016)
Коломоєць Т. О. - Адміністративно-процесуальне право – самостійна галузь національного права (в аспекті пошуку нової моделі предмету адміністративного права України) (2016)
Пєтков С. В. - Предмет адміністративного права –константа в процесі трансформації суспільно-політичних відносин (2016)
Курінний Є. В. - Об’єкт та предмет українського адміністративного права: змістовна та аксіологічна сутність категорій (2016)
Мосьондз С. О. - Наукове право як результат оновлення предмету адміністративного права України (2016)
Лютіков П. С. - Трансформація предмету адміністративного права та його складових: аналіз адміністративно-правової літератури кін. ХІХ-1917 рр. (2016)
Чорнолуцький Р. В. - Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина 1) (2016)
Стрєльцова О. В. - Конституціоналізація правової системи: поняття та сутнісні риси (2016)
Мохончук Б. С. - Виборча система як динамічний інститут демократії (2016)
Малишева Н. Р. - Чи варто дерегулювати сферу космічно діяльності? (2016)
Баклан О. В. - Деякі теоретико-прикладні питання щодо сучасної індустріалізації в Україні (2016)
Георгієвський Ю. В. - Засади реформування функцій і повноважень державних органів та органів місцевого самоврядування в Україні в контексті європейської доктрини (2016)
Присяжнюк А. В. - Адміністративно-правова відповідальність перевізників пасажирів автомобільним транспортом в Україні (2016)
Муравйов К. В. - Правові засади становлення фінансового ринку в Україні (2016)
Ільницький О. В. - Реформа міжбюджетних відносин на шляху до бюджетної (фіскальної) децентралізації в Україні (2016)
Лепетюк О. В. - Оподаткування роялті в договорах України про уникнення подвійного оподаткування (2016)
Вдовічен В. А. - Принципи та функції фінансово-правової відповідальності за порушення законодавства в сфері виконання бюджетів за доходами (2016)
Лиховая C. Я. - Правовое регулирование внешней трудовой миграции (уголовно-правовой аспект) (2016)
Охріменко І. М. - Особливості призначення судово-психологічних експертиз щодо неповнолітніх під час розслідування кримінальних правопорушень, Лузанова Г. О. (2016)
Бандурка І. О. - До питання про посилення захисту прав дітей – жертв злочинів та дітей – свідків в кримінальному судочинстві (2016)
Митрофанов І. І. - Кримінально-правова норма та пов’язані з нею веління (2016)
Ортинська Н. В. - Кримінальна відповідальність неповнолітніх з відставанням у психічному розвитку (2016)
Цільмак О. М. - Класифікація методів криміналістики у відповідності до рівнів пізнання (2016)
Трепак В. М. - Система заходів антикорупційної діяльності у розвинутих країнах світу (2016)
Петрова А. О. - Правові засади забезпечення адміністрування кадрової роботи в органах прокуратури України (2016)
Іншин М. І. - Предмет трудового права (частина друга), Щербина В. І. (2016)
Ярошенко О. М. - Особливості припинення трудового договору у зв’язку з укладенням трудового договору (контракту), всупереч вимогам закону України "Про запобігання корупції" (2016)
Івчук Ю. Ю. - Теоретико-правові засади формування інституту охорони праці в сучасних умовах господарювання (2016)
Журавель В. І. - Порівняльна характеристика індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників (2016)
Жигалкін І. П. - Поєднання централізованого, локального й індивідуального правового регулювання праці (2016)
Луценко О. Є. - Неформальне професійне навчання працівників: проблеми правового регулювання (2016)
Денисюк О. О. - Функції надання творчих відпусток працівникам (2016)
Ганечко О. М. - Oсoбливoстi сучaснoгo стaну прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi (2016)
Данилова М. В. - Оптимізація охоронних та організаційно-управлінських відносин в трудовому праві (2016)
Бернацкий Г. Г. - Государственная власть внутри страны в условиях интернационализации права (2016)
Топчій В. В. - Офіційне тлумачення конституційних норм щодо прав людини у парадигмі юридичної герменевтики (2016)
Балаклицький А. І. - Територія як основна ознака держави в контексті сучасних глобалізаційних процесів (2016)
Мамєдов Г. А. - Специфіка прокурорської діяльності в Австро-Угорській імперії (2016)
Пєтєльнікова Н. М. - Інститут омбудсмена як спосіб захисту законних прав та інтересів засуджених і ув’язнених (англійською мовою) (2016)
Вернигора В. В. - Поняття військово-службових відносин як об’єкту адміністративно-правового регулювання (2016)
Ольховський М. А. - Загальна характеристика адміністративно-правового статусу волонтерських організацій в Україні (2016)
Гончар Д. В. - Моделі правової допомоги (2016)
Звоздецька І. В. - Проблеми оптимізації парламентських процедур (2016)
Свириденко Г. В. - Генезис уявлень про правомірну поведінку (просторово-темпоральні виміри) (2016)
Слободяник Т. М. - Муніципально-правова відповідальність – окремий вид юридичної відповідальності (2016)
Кравченко О. М. - Впровадження інноваційних напрямів правового забезпечення охорони комерційної таємниці (2016)
Бережна К. І. - Забезпечення справедливості у трудовому праві шляхом диференціації правового регулювання праці (2016)
Лемак В. В. - Нова монографія з виборчої проблематики (Рецензія на монографію І. М. Панкевича "Традиція виборності влади в Україні") (2016)
Савченко Л. А. - Пам'ять про Лідію Костянтинівну Воронову (1931-2015) завжди залишиться в наших серцях (2016)
Антонюк Р. В. - Лектинова гістохімія вуглеводних детермінант кишки представників різних класів хребетних, Луцик О. Д. (2015)
Боягина О. Д. - Планиметрический анализ индивидуальной вариативности и полового диморфизма мозолистого тела людей в зрелом возрасте по данным МРТ-изображений, Костиленко Ю. П. (2015)
Дяговець К. І. - Гістотопографія хромафінної тканини серця миші на критичних етапах кардіогенезу в умовах норми (2015)
Иванченко М. В. - Морфологическая оценка состояния рубцовой ткани и разных слоев роговицы после проникающего ранения глаза, Галайда Н. А. (2015)
Кравцов В. Ю. - Межъядерные хромосомные мосты в тироцитах при папиллярном раке щитовидной железы у лиц, подвергшихся воздействиям радиоизотопов йода в первые месяцы после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, Ибрагимова Н. В., Никонович С. Н., Надыров Э. А., Рожко А. В. (2015)
Kuzenko Y. - Cellular microenvironment and collagen destruction during periodont inflammation, Diachenko O., Kuzenko O., Olishkevych A. (2015)
Нагієва С. А. - Морфологічні зміни слизової оболонки кишечника у пацієнтів з різними клінічними варіантами синдрому подразненого кишечника на фоні лікування тетрациклічним антидепресантом та селективним інгібітором зворотного захоплення серотоніну, Свінціцький А. С., Курик О. Г., Корендович І. В. (2015)
Перцева Н. О. - Морфологический субстрат повреждения тромбоцитарного гемостаза у больных сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертензией (2015)
Пославська О. В. - Особливості імуногістохімічної діагностики нейроендокринних пухлин (2015)
Станишевская Н. В. - Морфофункциональные изменения миокарда желудочков сердца крыс при некоронарогенном некрозе в разные стадии ишемического предсостояния (2015)
Твердохліб І. В. - Стан центральної гемодинаміки і морфологічна характеристика легень онкоторакальних хворих у залежності від компонентності інфузійно-трансфузійної терапії, Новіков С. П. (2015)
Тимошенко О. О. - Зміни хімічного складу та структури посмугованих м’язів щурів за умов впливу на організм комбінації солей свинцю, марганцю та міді (2015)
Ключко С. С. - Принципи організації проблемно-орієнтованого навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології в умовах впровадження сучасних інформаційних технологій (2015)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2015)
Кутя С. А. - Джованни Баттиста Канано (1515-1579), Назаревская М. П., Пикалюк В. С., Мороз Г. А., Кривенцов М. А. (2015)
7 Міжнародний Медичний Форум і V Ювілейний Міжнародний Медичний Конгрес (2015)
Презентація: Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology (Seventh, North American Edition) by Michael H. Ross PhD and Wojciech Pawlina MD (2015)
Белогуров Е. А. - Определение влияния вида топлива на тягово-скоростные свойства автомобиля (2015)
Гудз Г. С. - Визначення взаємозв’язку дефектів кузова спеціального автобуса, Борис М. М., Захара І. Я. (2015)
Луценко Е. В. - Рентгенографические исследования структуры вакуумных конденсатов Al–Fe, Белозеров В. В., Субботин А. В., Зубков А. И. (2015)
Грицук І. В. - Формування і дослідження комплексної системи комбінованого прогріву двигуна і транспортного засобу (2015)
Горбик Ю. В. - Оценка технического состояния по расходу топлива и КПД автомобиля ВАЗ-21104 (2015)
Єфименко О. В. - Модульна структура інтелектуальної системи будівельних і дорожніх машин, Плугіна Т. В. (2015)
Белоконь К. В. - Повышение экологической безопасности предприятий электродного производства путём каталитического обезвреживания газовых выбросов (2015)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка включення важких металів до продукті в техногенезу (2015)
Чугай А. В. - Якість морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря (2015)
Мітрясова О. П. - Оптимізація системи контролю стічних вод підприємств харчової промисловості, Богатель Н. О. (2015)
Ненастина Т. А. - Экологические аспекты формирования многокомпонентных покрытий сплавами кобальта, Глушкова М. А. , Гапон Ю. К. , Ведь М. В. , Сахненко Н. Д. (2015)
Калмыкова Ю. С - Утилизация отвальных доменных шлаков в производстве шлакощелочных вяжущих, Хоботова Э. Б., Ларин В. И. (2015)
Даценко В. В. - Экологические аспекты технологии травления α-латуни, Егорова Л. М. (2015)
Шраменко Н. Ю. - Компетентністний підхід як основа якості підготовки фахівців транспортної галузі (2015)
Ширин В. В. - Дослідження взаємозв’язку параметрів руху транспортних потоків підвищеної щільності (2015)
Холодова О. О. - Результати експериментальних досліджень визначення попиту на паркування в центральній діловій частині міста (2015)
Янчевський І. В. - Прогнозування добової зміни термов’язкопружного стану дорожнього одягу. Частина 1. Постановка задачі (2015)
Гнатов А. В. - Индукционный нагрев ферромагнетиков плоским круговым многовитковым соленоидом, Аргун Щ. В., Чаплыгин Е. А., Сабокарь О. С. (2015)
Штепа В. Н. - Этапы создания информационно-аналитических систем обеспечения регионального рационального водопользования, Янковский И. А. (2015)
Двадненко В. Я. - Математическая модель тягового вентильного электродвигателя в режиме рекуперативного торможения (2015)
Степанов О. В. - Безпека автомобільного транспорту в транспортній галузі (2015)
Чубукин Р. Ю. - Геодезические методы реверсинжиниринга промышленного оборудования, Доброходова О. В., Токарев М. Н. (2015)
Петрецка Б. - Органи виконавчої влади в органах місцевого самоврядування в Польщі (2015)
Сірик З. О. - Адміністративно-територіальний устрій Польщі: вертикально-рівнева система управління (2015)
Прокопюк А. - Державна регіональна політика: наукові підходи та світові практики (2015)
Федірко Б. О. - Сучасний стан та напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні (2015)
Пелехата О. В. - Адміністративно-фінансова децентралізація як основа розвитку об’єднаних територіальних громад (2015)
Притула Х. М. - Розвиток єврорегіонального співробітництва України та ЄС: сучасний стан та перспективи, Калат Я. Я. (2015)
Белей С. І. - Перспективи розвитку сільських територій в контексті українсько-румунської транскордонної співпраці Єврорегіону "Верхній Прут”, Зибарева О. В. (2015)
Важинський Ф. А. - Українсько-молдовський транскордонний регіон: інституційно-правові засади функціонування та сучасний стан субрегіональної співпраці, Колодійчук А. В. (2015)
Пірен М. І. - Європейські цінності – важливий чинник ефективної співпраці україно-ромунського траскордонного співробітництва в галузі соціально-економічного розвитку прикордонних місцевих громад (2015)
Тимечко І. Р. - Особливості транскордонного співробітництва в українсько-російському транскордонному регіоні (2015)
Цибульська Ю. О. - Інституційно-правова основа соціально-економічного розвитку українсько-білоруського транскордонного регіону (2015)
Черторижський В. М. - Сучасні тенденції розвитку українсько-румунського транскордонного регіону (2015)
Куцаб-Бонк К. - Бар’єри та потенціал конвергенції соціально-економічного простору українсько-польського транскордонного регіону (2015)
Янків М. М. - Механізми формування організаційно-економічного забезпечення розвитку транскордонних регіонів (2015)
Цісінська О. Б. - Особливості соціально-економічного розвитку українсько-польського транскордонного регіону (2015)
Стадник Х. О. - Інтеграція БРІКС у контексті інтеграційних норм та моделей економічного розвитку (2015)
Войцілас Д. М. - SWOT-аналіз Єврорегіону "Верхній Прут": фокус на румунській стороні (2015)
Васьківська К. В. - Фінансовий потенціал сільськогосподарських виробничих структур: теоретична суть та напрями нарощування, Прокопишак В. Б., Чопик О. В. (2015)
Ярош М. В. - Податок на додану вартість в умовах євроінтеграції: основні ризики адміністрування (2015)
Куцаб П. - Основні засади та особливості фінансового забезпечення транскордонного співробітництва (2015)
Гринчишин Я. М. - Концептуальні засади використання контролінгу в антикризовому фінансовому менеджменті підприємств (2015)
Галаченко О. О. - Засади формування механізму реалізації курортних послуг в умовах конкуренції (2015)
Рейман К. - Тенденції соціально-економічного розвитку сільської місцевості. iстopичнi та сучаснi передумови, Прендецкі К. (2015)
Куліш І. М. - Підвищення конкурентоспроможності сільських територій Чернівецької області: потенціал сільського господарства (2015)
Лопащук І. А. - Система торгівлі на селі як об’єкт державного регулювання та підтримки, Апопій Г. В. (2015)
Прядко В. В. - Роль сільськогосподарських підприємств у розвитку сільських територій, Юрій Е. О., Гуменюк М. М. (2015)
Залуцький І. Р. - Еколого-економічні аспекти оцінювання рівня використання виробничого потенціалу сільських територій в сфері сільськогосподарської діяльності, Кулаковська О. І. (2015)
Попадинець Н. М. - Внутрішній ринок: підходи до визначення (2015)
Стецько Ю. - Аксіологічна площина виборів серед працівників державного адміністрації на прикладі гмін Підкарпатського воєводства (2015)
Цимбаліста Н. А. - Соціально-економічні умови життя сільського населення Чернівецької області (2015)
Петращак О. О. - Напрями подолання деформацій ціннісних орієнтацій найманих працівників в контексті активізації продуктивної праці (2015)
Шабранська Н. І. - Моделювання розвитку "зеленої" економіки (2015)
Децик О. І. - Механізм планування й регулювання інвестиційної діяльності (2015)
Рішення XIII з’їзду суддів України "Про призначення судді Конституційного Суду України" (2016)
Біографія Кривенка Віктора Васильовича (2016)
Указ Президента України "Про призначення В. Колісника суддею Конституційного Суду України" (2016)
Біографія Колісника Віктора Павловича (2016)
Указ Президента України "Про призначення В. Мойсика суддею Конституційного Суду України" (2016)
Біографія Мойсика Володимира Романовича (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей" (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення розділу ІІІ Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням приватного сільськогосподарського підприємства "Агрофірма "Росія" щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини п’ятої статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" у взаємозв’язку з положеннями статті 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років" (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян Медведевої Ірини Іванівни та Мороза Дмитра Анатолійовича щодо офіційного тлумачення словосполучення "з приводу", яке міститься у частині першій статті 114 Цивільного процесуального кодексу України (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням приватного підприємства "ІМАКС-ВМВ" щодо офіційного тлумачення положення пункту 3 частини першої статті 7 Закону України "Про судовий збір" (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 1, пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" первинної редакції Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" від 4 вересня 2008 року (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Логвиненка Михайла Юрійовича щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої, частини четвертої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Давидова Олександра Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Гончарова Павла Васильовича щодо офіційного тлумачення положень частин другої, третьої статті 2 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статті 71 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту "а" частини другої статті 83, частини першої статті 84 Земельного кодексу України, пунктів 3, 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", статті 41 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Глобинський м’ясокомбінат" щодо офіційного тлумачення положень статті 117 Кодексу законів про працю України (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Цебрія Олександра Володимировича щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 250 Кодексу України про адміністративні правопорушення у взаємозв’язку з положеннями частини п’ятої статті 7, частини першої статті 287, частини другої статті 294 цього кодексу (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положень статей 43, 69 Закону України "Про Конституційний Суд України", положення частини першої статті 2 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" у взаємозв’язку з положенням статті 69 Закону України "Про Конституційний Суд України" (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян України Баклицької Оксани Анатоліївни, Бородіної Тетяни Петрівни, Демченко Ольги Григоріївни, Кандиби Людмили Миколаївни, Кушнаренка Олександра Олександровича, Осипчук Наталії Аркадіївни, Панкової Ніни Георгіївни, Плужнікової Ольги Володимирівни, Соколова Олександра Івановича, Чайкіна Віктора Тимофійовича, Чулкова Олександра Івановича, Шелестунової Ірини Євгенівни щодо офіційного тлумачення окремих положень Закону України "Про місцеві вибори" (2016)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина України Кравця Ростислава Юрійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (2016)
Гультай М. - Вітчизняна конституційна думка: від Нових часів до утвердження радянської влади (2016)
Євстіфеєв М. - До питання про природу люстраційних заходів у контексті конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина (2016)
Огляд Міжнародної науково-практичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні (2016)
Зовнішні зв’язки Конституційного суду України Вересень – грудень 2015 року (2016)
Вітаємо ювілярів (2016)
Підсумки конкурсу на кращу наукову статтю (2016)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2015 рік (2016)
До уваги шановних авторів! (2016)
Грицишина Т. І. - Проблема формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю у психолого-педагогічній літературі (2016)
Комар Т. В. - Структура та провідні властивості професійної зрілості майбутнього спеціаліста соціономічного напряму (2016)
Кельнер С. С. - Теоретичний аналіз особливостей формування цілісності особистості майбутнього практичного психолога (2016)
Яцишин А. В. - Мережні технології відкритої освіти як важлива складова інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Павленко І. О. - Методика формування валеологічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки (2016)
Геворкян М. М. - Некоторые технологии реализации задач межнационального поликультурного диалога в образовательном процессе ВУЗа (2016)
Бевз Г. М. - Тривожність як чинник зниження особистісної ресурсності дитини середнього шкільного віку в умовах вимушеного переселення із зони бойових дій, Воржбієва Е. В. (2016)
Чудакова В. П. - Дослідження "вольового самоконтролю/вольової саморегуляції" – показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості: діагностично-інтерпретаційний компонент (2016)
Шевченко В. М. - Майстер-клас з виготовлення дідуха (2016)
Шевченко Г. В. - Програма факультативу "Світ очима твоїх предків" (українська міфологія та вірування слов’ян) (2016)
Вербило Л. В. - Життя – це проект "Зроби сам" (2016)
Шух І. І. - Зростає наша гордість (бронзова призерка ХХІІ-ї Міжнародної конференції молодих учених "IСYS–2015") (2016)
Крецу Н. С. - Адаптація до мирного життя методами арт-терапії дітей, які перебували на території проведення АТО (опис досвіду професійної діяльності) (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань (2016)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на грудень 2015 року (2016)
Зубко Є. І. - Розробка технології формування фотоелектричних перетворювачів СU/РССU/POR-SI/N-SI/P-SI/P+-SI/ITO І AL/РСAL/POR-SI/N-SI/P-SI/P+-SI/ITO та дослідження їх параметрів, Швець Є. Я., Чорний О. П. (2015)
Лапшин Ю. С. - Перспективы развития нетрадиционной ветроэнергетики в Украине, Ардашов C. А., Париков Л. Е. (2015)
Глухова Н. В. - Метод обробки зображень випромінювання води на основі вейвлет-пакетів (2015)
Порплиця Н. П. - Реалізація методу структурної ідентифікації інтервальних різницевих операторів на основі алгоритму поведінки бджолиної колонії, Дивак М. П. (2015)
Шашенко А. Н. - Имитационные кривые запредельного деформирования структурно неоднородных горных пород в условиях контролируемого разрушения, Гапеев C. Н., Ракишев Б. Р., Ковров А. С. (2015)
Воробьев В. В. - Повышение эффективности действия рассредоточенных скважинных зарядов при разрушении горных пород взрывом, Воробьева Л. Д. (2015)
Круковская В. В. - Изменение напряженного состояния породного массива в забое выработки при проведении буровзрывных работ (2015)
Маслов А. Г. - Определение рациональных параметров виброударного рабочего органа для уплотнения бетонных смесей, Батсайхан Жанар (2015)
Великохатько Я. А. - Применение математического моделирования при производстве окускованного железорудного сырья, Лунёв В. В. (2015)
Глива В. А. - Дослідження структурних змін сплаву амг6 за рахунок термічних впливів і пластичної деформації (2015)
Коптовец А. Н. - Исследования характеристик трения и фрикционных контактных колебаний тормоза (2015)
Петров А. В. - Исследование образования и распределения механических потерь сырья при производстве агломерата, Великохатько Я. А., Лунёв В. В. (2015)
Никифоров В. В. - Оцінка та прогнозування впливу шумового та електромагнітного забруднення на природно-заповідні та рекреаційні території, Сакун О. А., Бахарєв В. С. (2015)
Кондратенко О. М. - Регенерація фільтрів твердих частинок дизелів як аспект забезпечення екологічної безпеки експлуатації транспортних засобів. Частина 3, Вамболь С. О., Строков О. П. (2015)
Радченко М. І. - Скорочення використання водних ресурсів мазутними котельнями підприємств автоклавного виробництва будівельних матеріалів, Макарова О. В. (2015)
Буравченко В. С. - Використання кліматологічної інформації для проектування сонцезахисту будівель (2015)
Труніна І. М. - Аналіз середовища підприємницької діяльності в Україні (2015)
Бузько І. Р. - Інституційні реформи та організаційно-економічні механізми регулювання регіонального розвитку в умовах європейської інтеграції, Д’яченко Ю. Ю., Немашкало О. А. (2015)
Кушал І. М. - Податковий інструментарій забезпечення інноваційного розвитку України (2015)
Білинський Й. Й. - Аналізатор кількісного вмісту скрапленого нафтового газу та дослідження його статичних метрологічних характеристик, Книш Б. П., Білинська В. П. (2015)
Авина С. И. - Анализ потерь платины в производстве азотной кислоты на агрегатах УКЛ-7, Маркова Н. Б., Багрова И. В., Микиша Г. В., Шлеин Ю. В. (2015)
Вецнер Ю. І. - Визначення кінетичних параметрів для низькосортної фосфатної сировини України, Савенков А. С., Білогур І. С., Рищенко І. М. (2015)
Багіров С. Р. - Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів у сфері повітряного транспорту: науково-практичний коментар статті 277 КК України (2015)
Бантишев О. Ф. - Захоплення заручників шляхом вчинення злочину проти безпеки руху та експлуатації транспорту, Романюк Б. В. (2015)
Липець Л. В. - Правові аспекти повітряного транспортування вагітних, народження дітей на борту повітряного судна та особливості визначення їх громадянства (2015)
Тимкович І. І. - Історико-правова характеристика поняття "повітряні лінії" (2015)
Антипенко В. Ф. - Терророгенные характеристики противоречий между развитыми и развивающимися странами (2015)
Ігнатко Н. В. - Історичні форми інституту дізнання в митних органах України (2015)
Трофімцов В. А. - Окремі аспекти організації міжнародної протидії тероризму на різних етапах розвитку міжнародного законодавства (2015)
Фединець Р. В. - Глобалізаційні процеси і асиметрична природа злочину тероризму (2015)
Череватюк В. Б. - Громадянське суспільство в Україні: етапи формування та нові громадські ініціативи, Безпальча О. О. (2015)
Бєлкін Л. М. - Проблеми судового оскарження актів ненормативного характеру,виданих суб’єктами владних повноважень, в контексті правових традицій ЄС (2015)
Детюк А. М. - Система джерел адміністративно-правового регулювання державного замовлення в сфері освіти (2015)
Добрянська Н. В. - Стан та розвиток адміністративної відповідальності (2015)
Квасневська Н. Д. - Реформуванння судової системи України: адміністративно-правові засади (2015)
Толкачова І. А. - Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні (2015)
Юринець Ю. Л. - Європеїзація адміністративного права України: теоретико-методологічні засади (2015)
Вишновецька С. В. - Особисті немайнові трудові права працівників: поняття та види, Рощук М. В. (2015)
Гаращенко Л. П. - Способи міжнародно-правового захисту трудових прав працівників, Гаврилевська О. О. (2015)
Гаращенко Л. П. - Реформування інституту трудового договору в контексті інтеграції України до Європейського Союзу, Мегедь О. С. (2015)
Грабовська Г. М. - До питання визначення плагіату, Зуєва В. О. (2015)
Оніщенко О. В. - Сучасні тенденції розвитку та проблемні питання споживчого кредитування в Україні, Степанова Ю. О. (2015)
Беззубов Д. О. - Теоретичні засади економічної безпеки як частини господарського права України (2015)
Козирєва В. П. - Принципи змагальності та процесуальної рівності в міжнародному комерційному арбітражі, Гаврилішин А. П. (2015)
Похиленко І. С. - Класифікація ритуальних послуг (2015)
Малишко В. М. - Актуальні проблеми економічної безпеки в системі національної безпеки України (2015)
Буряк К. М. - Доцільність криміналізації суспільно небезпечних діянь проти журналістів (2015)
Дем'яненко Ю. І. - Про значення правових підстав обмеження права на недоторканність приватного життя для застосування ст. 182 КК України (2015)
Корнієнко М. В. - Окремі аспекти реформи МВС (2015)
Малярчук Н. В. - Сравнительно-правовой анализ производства по уголовным делам частного обвинения, Самко А. В. (2015)
Осадчий В. І. - Кримінально-правова складова регламентування поліцейських заходів примусу в Законі України "Про Національну поліцію" (2015)
Savchenko A. - Іssues of the Classification of Corruption Crimes in Ukraine (2015)
Сопілко І. М. - Повітряне і космічне право: дискусійні питання (2015)
Калюжний Р. А. - Нова монографія з проблем адміністративно-процесуальних правовідносин в Україні (2015)
Лупенко Ю. О. - Сучасний стан та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору України: завдання агроекономічної науки (2015)
Салахов С. В. - Современные тенденции во внешнеэкономических связях аграрной экономики Азербайджанской Республики (2015)
Шпак А. П. - Развитие агропромышленного комплекса Беларуси в новейшей истории (2015)
Молдашев А. Б. - Проблемы развития аграрного сектора Казахстана в условиях межгосударственной интеграции (2015)
Резолюція міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України" (2015)
Мазур Г. Ф. - Стимулювання ефективності та конкурентоспроможності агропромислового виробництва (2015)
Кіц М. В. - Економічна ефективність галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах Львівщини, Альохіна Н. С. (2015)
Власов В. І. - Розвиток ринків аграрної продукції (2015)
Олійник О. В. - Паритет цін і формування собівартості продукції рослинництва в умовах інтенсифікації виробництва, Бадалов Х. М. (2015)
Яворська Т. І. - Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону, Загнітко Л. А. (2015)
Муравський О. А. - Економічне моделювання ефективного використання оборотних коштів у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Большаков С. І. - Принципи об’єктивності оцінки вартості збитків, завданих власнику колісного транспортного засобу, Россоха В. В., Волчек Р. М. (2015)
Тивончук С. В. - Типологія Спільної аграрної політики ЄС як передумова адаптації аграрного сектору України до євроінтеграційних процесів, Тивончук Я. О., Павлоцька Т. П. (2015)
Шпичак О. М. - Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання (2015)
Стародуб О. І. - Удосконалення системи бюджетного фінансування аграрного сектору економіки України (2015)
Висоцька І. М. - Добровільна сертифікація як інструмент забезпечення якості аграрної продукції (2015)
Яворська А. В. - Формування системи ринку праці в сільському господарстві регіону (2015)
Голій Н. П. - Вплив структури доходів і витрат домогосподарств на рівень життя сільського населення (2015)
Пехов В. А. - Теоретико-методологічні засади розвитку підприємств зернопродуктового підкомплексу (2015)
Михайлова Л. І. - Перспективи розвитку м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах (рецензія на монографію Лозинської І. В. "Формування та перспективи розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах") (2015)
Швець В. Г. - Інституціональні аспекти розвитку бухгалтерського обліку (рецензія на монографію Канцурова О.О. "Інституціональний аспект бухгалтерського обліку") (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Содержание (2014)
Фінюк Н. С. - Генетична трансформація моху Ceratodon purpureus за допомогою нових полікатіонних носіїв ДНК, Чапля А. Є., Мітіна Н. Є., Бойко Н. М., Лобачевська О. В., М'ягкота О. С., Ємець А. І., Блюм Я. Б., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2014)
Потапова Н. А. - Анализ нуклеотидных последовательностей гена цитохромоксидазы 1 (СО1) мтДНК полярной Liopsetta glacialis и полосатой Liopsetta pinnifasciata камбал (Рleuronectidae) Охотского моря, Пустовойт С. П., Юсупов Р. Р. (2014)
Rajakumaran P. - Conformation of phylogenetic relationship of penaeidae shrimp based on Morphometric and Molecular investigations, Vaseeharan B., Jayakumar R., Chidambara R. (2014)
Беднарская И. А. - ISSR анализ некоторых видов узколистных овсяниц ISSR analysis of some species of angustifoliate fescue, Попов В. Н., Дугарь Ю. Н., Акинина Г. Е., Долгова Т. А. (2014)
Мосула М. З. - Генетичний поліморфізм популяцій Gentiana lutea L. (gentianaceae) з Чорногірського масиву Українських Карпат, Конвалюк І. І., Мельник В. М., Дробик Н. М., Царик Й. В., Нестерук Ю. Й., Кунах В. А. (2014)
Gultyaev A. - P element temperature-specific transposition: a model for possible regulation of mobile elements activity by pre-mRNA secondary structure, Redchuk T., Korolova A., Kozeretska I. (2014)
Дмитренко В. В. - Определение молекулярных подклассов глиобластом на основе анализа экспрессии генов, Ершов А. В., Стецюк П. И., Лиховид А. П., Лаптин Ю. П., Шварц Д. Р., Меклер А. А., Кавсан В. М. (2014)
Nikulina V. V. - Combined influence of teichoic acids from Staphylococcus aureus and heterometallik Cu/Сd ethylenediamine complex on peritoneal macrophages and tumor cells, Garmanchuk L. V., Senchylo N. V., Nikolaenko T. V., Dzhus O. I., Ostapchenko L. I., Khranovska N. M. (2014)
Калаев В. Н. - Микроядерный тест буккального эпителия ротовой полости человека: проблемы, достижения, перспективы, Артюхов В. Г., Нечаева М. С. (2014)
Содержание (2015)
Ісаєнков С. В. - Експресія генів вакуолярних каналів родини TPK із рису відновлює поглинання калію в мутантній лінії E. coli LB2003, Маатхаус Ф. Й. М. (2015)
Пальчевська O. Л. - Дослідження активності канонічного Wnt-сигналінгу у тварин різного віку за умов ембріональної кардіоспецифічної делеції β-катеніну, Балацький В. В., Андреєва А. О., Мацевич Л. Л., Півень О. О., Лукаш Л. Л. (2015)
Галаєв О. В. - Характеристика сортів пшениці м’якої української і російської селекції за алелями локусу csLV34, зчепленого з геном мультипатогенної стійкості Lr34/Yr18/Pm38, Сиволап Ю. М. (2015)
Леонов Ю. І. - Вплив експресії гена, що кодує інсуліноподібний фактор росту, на загоєння ран шкіри у мишей зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, Шкумат М. С., Клименко П. П., Говорун М. Ю., Гузик М. М., Кучмеровська Т. М., Пішель І. М. (2015)
Бойко С. М. - Аллозимный полиморфизм у моно- и дикариотических культур гриба Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes) (2015)
Титок В. В. - Анализ структурных и качественных особенностей депонирования фитина в зрелых семенах льна масличного, Вакула С. И., Леонтьев В. Н., Лугин В. Г. (2015)
Ammar-Khodja F. - Exclusion of chromosomal abnormalities and microdeletions 22q11 and 10p13 in Algerian patients with isolated conotruncal malformation, Abdellali M. (2015)
Лозовська Ю. В. - Оцінка гено- та цитотоксичної дії наночастинок колоїдного золота на клітини еритроїдного ряду кісткового мозку та пухлини тварин з асцитною карциномою Ерліха, Налєскіна Л. А., Лук’янова Н. Ю., Тодор І. М., Чехун В. Ф. (2015)
Недуха О. М. - Калоза: локалізація, функції та синтез в рослинних клітинах (2015)
Мутерко О. Ф. - Молекулярно-генетичні механізми регуляції типу розвитку пшениці, Балашова І. А., Файт В. І., Сиволап Ю. М. (2015)
Содержание (2014)
Тинкевич Ю. О. - Cтруктурна організація 5S рибосомної ДНК Rosa rugosa, Волков Р. А. (2014)
Ныпорко А. Ю. - Cтруктурные механизмы взаимодействия цианоакрилатов с тубулином растений, Блюм Я. Б. (2014)
Лозинська М. Р. - Клінічна характеристика та ґенетичні особливості пацієнтів із множинним поліпозом товстої кишки з невстановленими за допомогою традиційних методів мутаціями ґенів АРС та MYH, Плавскі А., Лозинський Ю. С. (2014)
Богданов А. Ю. - Эндоцитозный путь альфа-фетопротеина в гемопоэтических стволовых клетках костного мозга мышей: молекулярная характеристика и роль в изменении биологической активности, Богданова Т. М., Ильин А. И. (2014)
Козуб Н. А. - Аллели по локусам запасных белков у образцов Triticum spelta L. и их встречаемость у родственных пшениц, Богуславский Р. Л., Созинов И. А., Твердохлеб Е. В., Ксиниас И. Н., Блюм Я. Б., Созинов А. А. (2014)
Umer Farooq - Cytomorphological investigations in Oxyria digyna Hill. from the Kashmir Himalaya, India, Saggoo M. I. S. (2014)
Бавол А. В. - Молекулярно-генетичний поліморфізм клітинних ліній пшениці, стійких до метаболітів збудника офіобольозу, за дії осмотичного стресу, Зінченко М. О., Дубровна О. В. (2014)
Рабик М. В. - Мережі генів регуляції вторинного метаболізму актиноміцетів: плейотропні регулятори, Осташ Б. О., Федоренко В. О. (2014)
Зустріч віце-президента НАН України С. І. Пирожкова з провідними вченими Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України" (2016)
Сергій Пирожков: Економіка природокористування має стати стратегічним напрямом економічних досліджень в умовах нової системи геополітичних координат та природно-ресурсних обмежень (2016)
Морозов А. - Объективность "редукции" человеческого сознания в материальные экономические ценности (2016)
Підлісний П. - Внутрішній водний транспорт: історія, проблеми, напрями розвитку (2016)
Хаустов В. - Порівняльний аналіз стратегій охорони промислової власності в Україні та інших країнах світу (2016)
Павлюк А. - Розвиток індустріальних парків в Україні: проблеми та напрями політики стимулювання (2016)
Богіра М. - Особливості створення агроформувань у ринкових умовах (2016)
Піхоцький В. - Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю та можливість його використання в Україні (2016)
Піхоцький Ю. - Сутність аудиту державних ресурсів як форма фінансового контролю (2016)
Диба В. - Інтелектуалізація, соціальна відповідальність та обліково-аналітичний вимір нематеріальних активів (2016)
Мельник О. - Використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку, Радько А. (2016)
Магас В. - Формування конкурентного порядку в Україні: актуальність та основні принципи (2016)
Науменко І. - Управління підприємствами залізничного транспорту на основі збалансованої системи (2016)
Рябошлик В. - П’ять постулатів нової економічної теорії (2016)
Автори (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (20 січня 2016 р.) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (2 грудня 2015 р.) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (16 грудня 2015 р.) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (30 грудня 2015 р.) (2016)
Старостенко В. І. - Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Стратегічні мінеральні ресурси України" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 грудня 2015 р.) (2016)
Смолій В. А. - Історико-культурна спадщина України: переміщення, втрати, перспективи повернення (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 грудня 2015 р.) (2016)
Лобанов Л. М. - Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 грудня 2015 р.) (2016)
Геєць В. М. - Розвиток та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 грудня 2015 р.) (2016)
Стогній Б. С. - Про результати виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Науково-технічне, нормативне та інформаційне забезпечення створення гнучкої та адаптивної Об’єднаної енергетичної системи України" (Об’єднання-2) (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 грудня 2015 р.) (2016)
Скальський В. Р. - Явище акустичної емісії в оцінюванні пошкодженості елементів конструкцій (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 грудня 2015 р.) (2016)
Робота задля людського розвитку (презентація доповіді Програми розвитку ООН з людського розвитку за 2015 рік) (2016)
Чехун В. Ф. - Механізми біологічної активності низькоінтенсивного радіочастотного випромінювання, Якименко І. Л., Цибулін О. С., Сидорик Є. П., Кириленко С. Д. (2016)
Гриценко В. І. - IT-інфраструктура для персоналізованого мобільного здоров’я, Єрмакова І. Й., Богатьонкова А. І., Дорош О. І. (2016)
Бродніковський Є. М. - Керамічні паливні комірки (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 р.) (2016)
Куссуль Н. М. - Супутниковий агромоніторинг в Україні (перспективи участі в європейських програмах), Шелестов А. Ю., Колотій А. В., Лавренюк М. С., Бутко І. М. (2016)
Іщенко О. С. - Українська енциклопедистика (IV Міжнародна наукова конференція), Очеретянко С. І. (2016)
Бершеда Є. Р. - Повернення у майбутнє (рецензія на монографію за загальною редакцією В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О.М. Ляшенко "Донбас і Крим: ціна повернення") (2016)
90-річчя академіка НАН України В.В. Панасюка (2016)
90-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Королюка (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І.В. Волкова (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л.І. Мусатенко (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Романенка (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. Загорського (2016)
Наукові прориви 2015 року за версією журналу Science (2016)
Переднє слово (2015)
Адамський В. Р. - Професорсько-викладацька корпорація богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету (2015)
Баженов Л. В. - Київщина, Волинь і Поділля в краєзнавчих студіях І. І. Огієнка (2015)
Білецький П. М. - Першопрохідник машинобудівної промисловості Поділля Фрідріх Крам (2015)
Блажевич Ю. І. - Малі культові споруди Поділля: історичний вимір і сучасність (2015)
Галатир В. В. - Документи особового походження І. Огієнка в державному архіві Хмельницької області (2015)
Горин М. П. - Репресивні заходи німецької влади щодо ромів на окупованій Кам’янеччині (2015)
Данильчук В. Р. - "Вижити…": виїзд на роботу до Німеччини як один із способів порятунку євреїв Рівненщини під час Голокосту (2015)
Діяконович І. М. - Україна – геополітична, культурна, етнічна "роза вітрів" Європи (2015)
Завальнюк О. М. - Гуманітарна діяльність Івана Огієнка в Кам’янці-Подільському: основні напрямки, масштаби і результативність (1918-1920 рр.) (2015)
Ковалець Т. Р. - "Конституція Язловецького гетьмана з Бучача із козаками низовими запорозькими року Божого 1571": невідома постанова першої козацької комісії (2015)
Комарніцький О. Б. - Соціальні чистки студентського складу педагогічних вишів УСРР на початку 1920-х рр.: на матеріалах Правобережжя (2015)
Красносілецький Д. П. - Національний вектор антибільшовицького руху опору в УСРР У 1920-1924 рр. (2015)
Криськов А. А. - Селянське землеволодіння в губерніях правобережної України за даними поземельних переписів 1877 і 1905 рр. (2015)
Мацьков О. М. - "Пам’ятник Гієроніма Крістіана Хольстена" – важливе джерело до вивчення Чуднівської кампанії 1660 року (2015)
Мельничук К. В. - Духовне перевиховання молоді в умовах насадження атеїзму 1920-х років на Поділлі (2015)
Михальчук Р. Ю. - Трудова експлуатація жертв Голокосту (на прикладі Рівненщини) (2015)
Оліпер С. І. - Іван Огієнко і Леон Бялковський (епізоди співпраці обох учених) (2015)
Потапюк Л. М. - Діяльність західноукраїнських громад у процесі становлення економічної освіти (друга половина XIX – початок ХХ століття), Потапюк І. П. (2015)
Прокопчук В. С. - Внесок Кам’янець-Подільського державного університету в охорону документальної архівної спадщини (1919-1920 рр.) (2015)
Рибак І. В. - Соціально-економічна інфраструктура сільських поселень Вінницької та Хмельницької областей: проблеми та труднощі розвитку (60-80-ті роки ХХ ст.), Скворцова І. А. (2015)
Роздобудько А. Г. - Участь викладачів Кам’янець-Подільського педагогічного інституту у другій світовій війні: за матеріалами архіву Міністерства оборони Російської Федерації (2015)
Сокур Л. А. - Процес українізації діловодства як елемент державної політики в Україні періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. (2015)
Атаманчук В. П. - Проблема національного самовизначення у п‘єсі Володимира Винниченка "Між двох сил" (2015)
Беценко Т. П. - Філософія мови Івана Огієнка (2015)
Білоусова Т. П. - Словництво Івана Огієнка та принципи укладання словника з біоетики (2015)
Біляцька В. П. - Поема "Розп’ятий Мазепа" І. Огієнка в типологічному зіставленні історичних романів у віршах (2015)
Вільчинська Т. П. - Шевченкознавчі інтерпретації Івана Огієнка: лінгвістичний аспект (2015)
Галайбіда О. В. - "Наука про рідномовні обов’язки" як орієнтир для сучасної мовної політики української держави, Задорожна О. М. (2015)
Горбач О. С. - Прізвиська в українських сатирично-гумористичних творах початку ХХІ століття (2015)
Гудима Н. В. - Педагогічні погляди Івана Огієнка в контексті національного рідномовного виховання дітей молодшого шкільного віку (2015)
Джурбій Т. О. - Тема національного визволення в українській неоригінальній драматургії ХІХ ст. (2015)
Дзюбак Н. М. - Саморедагування як спосіб підвищення ефективності авторського тексту (2015)
Казимір В. О. - До питання мовної ситуації та мовної політики в сучасній Німеччині (2015)
Казимір І. С. - Ступінь вивчення проблеми ептонімії на прикладі афористичного фонду В. Шекспіра (2015)
Коваленко Б. О. - Мова "народних оповідань" А. Свидницького (2015)
Коваленко Н. Д. - Фраземіка південно-західного наріччя: лексикографічний досвід (2015)
Ковалець Л. М. - Юрій Федькович і німецька література (2015)
Козак Р. В. - Експресивний синтаксис української й російської мов як когнітивно-дискурсивне явище (2015)
Козачук Н. В. - Драматична поема "Розп’ятий Мазепа": від символізму до антиколоніалізму (2015)
Копусь О. А. - Роль Івана Огієнка в розвитку української лінгводидактики (2015)
Кудрявцев М. Г. - Витоки і наслідки: проблема злочину і покарання у творчості Івана Франка (2015)
Кучинська І. О. - Ключові аспекти духовно-педагогічної діяльності Івана Огієнка (2015)
Мариненко Ю. В. - Естетичні домінанти прози Аркадія Любченка (2015)
Марчук Л. М. - Вербалізація сакральних лексем в поезіях Івана Огієнка (2015)
Мельник Т. П. - Проблема унормування української літературної мови в мовознавчому доробку Івана Огієнка (2015)
Мозолю О. М. - Старослов’янізми в релігійній поезії "Філософські містерії" Івана Огієнка (2015)
Монастирська Р. І. - Із наукової спадщини Івана Огієнка: правнича парость у духовному житті українського народу (2015)
Павлова А. К. - Українська епічна пісня в аспекті репрезентації когнітивної діяльності (2015)
Попович А. С. - Іван Огієнко про мову шкільних підручників і сучасність (2015)
Почапська О. І. - Концепція національної освіти Івана Огієнка (за матеріалами науково-літературного місячника "Наша культура") (2015)
Починок Л. І. - Біблійні істини як ідеотворчий чинник в поезії Івана Франка (2015)
Расевич Л. П. - Героїзація сищика у Конан Дойля на тлі криміналізації суспільства та редукції християнської концепції людини (2015)
Сторчова Т. В. - Латинська мова у професійній та науковій спадщині Івана Огієнка (2015)
Трачук Т. А. - Кам’янець-Подільський період життя і творчості А. Животка, С. Сірополка, І. Кревецького (2015)
Франчук Т. Й. - Потенціал досвіду створення Кам’янець-Подільського університету у контексті сучасних тенденцій автономізації вишів (2015)
Чопик Я. М. - Мовотворча індивідуальність Івана Огієнка як етнонаціональний феномен (2015)
Шеремета Н. П. - Динаміка традиційної будівельної лексики у мовному звичаї Поділля (2015)
Шуляк С. А. - Анатомічна лексика у текстах українських замовлянь (2015)
Юносова В. О. - Варіантні форми знахідного відмінка іменників у мовній спадщині Івана Огієнка та сучасні тенденції їхнього вживання (2015)
Атаманчук В. П. - Нові документи про Івана Огієнка (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) (2015)
Карась С. І. - На малій батьківщині Івана Огієнка відкрито музей (2015)
Філінюк А. Г. - Джерелознавче видання про фундатора Кам’янець-Подільського державного українського університету Івана Огієнка |Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.): Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / укладачі і автори статті доктори історичних наук, професори С.А. Копилов і О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2014. – 384 с.| (2015)
Баженова С. Е. - Діяльність Івана Огієнка у світлі документів Державного архіву Хмельницької області |Листування Івана Огієнка (1909-1921) / автор передмови та упорядник В. Р. Адамський. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2014. – 687 с.| (2015)
Марчук Л. М. - Про Всеукраїнську міжконфесійну науково-практичну конференцію "Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації" (2015)
Атаманчук В. П. - Присудження всеукраїнської Премії імені Івана Огієнка за 2014 рік (2015)
Наші автори (2015)
Содержание (2015)
Саньков П.Н. - Размещение и оформление информационных вывесок на фасадах зданий, Харченко Е.С., Быков В.А., Иванов Д.В. (2015)
Саньков П.Н. - Сохранение памятников архитектуры городов путем разработки методики качественной и количественной оценки их состояния и возможности восстановления или реконструкции, Гилёв В.В., Ткач Н.А., Близнюк А.Н., Горб А.В., Михеенко Ю.Ю. (2015)
Гилёв В.В. - Оценка качества и безопасности жизнедеятельности населения проживающего на территории с многоэтажной застройкой по фактору шумового загрязнения, Макарова В.Н., Трошин М.Ю. (2015)
Бєліков А.С. - Організація безпечних умов праці по фактору шуму на територіях виробничих підприємств, Нестеренко С.В., Ткач Н.О. (2015)
Паращієнко І.М. - Зниження шуму вібро агрегатів шляхом встановлення камерно?екранного глушника, Богданов Ю.В., Сафонов В.В. (2015)
Султанова З.Х. - Проблемы банковского кредитования физических лиц (2015)
Sidikova F. K. - Diversification of activity of banks in spheres of financially-bank services, Shermukhamedov B. A. (2015)
Дельфас Ю.М. - P-граничні числа квадратичних форм при стабільних лінійнійних перетвореннях (2015)
Ткач Д.И. - Дидактические основы развития творческих способностей будущих архитекторов в процессе их обучения начертательной геометрии, Кистол А.Д. (2015)
Байлов А.В. - Актуальні питання кримінальної відповідальності за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини, Ліщина Е.С. (2015)
Воронкова В. Г. - Философия информационного общества в контексте глобализационных процессов современности (2015)
Дзьобань О. П. - Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю, Соснін О. В. (2015)
Нижнева Н. Н. - Подготовка специалистов в высшей школе: технологический подход, Нижнева-Ксенофонтова Н. Л (2015)
Костючков С. К. - Напрями й зміст взаємоперетину філософсько-освітніх парадигм і сучасної біополітики в контексті формування громадянського суспільства (2015)
Міщенко М. М. - Освітній процес та взаємовідносини викладача та учня в межах сучасної філософії освіти (2015)
Бойченко Н. М. - Застосування інституційного підходу до етичної концептуалізації функціонування сучасного університету: межі і можливості (2015)
Білогур В. Є. - Становлення і розвиток парадигми філософії спорту в умовах глобалізації (2015)
Ковтун Н. М. - Тероризм як неконвенційна форма політичної активності у контексті аналізу індивідуальної та суспільної волі (2015)
Захарова С. О. - Визначення пріоритетних напрямів розвитку дизайнерської діяльності як засобу гуманізації суспільства в Україні (2015)
Фельдман О. Б. - Довіра та щирість як передумови зовнішньої та внутрішньої відкритості людини (2015)
Дмитруха А. В. - Філософсько-педагогічні імплікації поглядів Марії Монтессорі у практиках дошкільної освіти (2015)
Сакун А. - Cовременное философское познание в парадигмах когнитивного опыта (2015)
Шелюк Л. А. - Качество и открытость образования как национальные приоритеты его демократического развития в Украине (2015)
Старовойт Е. В. - Личность как объект инновационной культуры (2015)
Філіппова Т. О. - Антропологічний вимір міста (2015)
Опілат Д. М. - Благодійність як чинник розвитку суспільства (2015)
Сидоренко С. В. - Волонтерство як суб’єкт глобально-мережевого громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій (2015)
Мельник В. В. - Философские измерения концепции стратегического менеджмента устойчивого развития: теоретико-методологический анализ (2015)
Мурашкин М. Г. - Эстетика и трансценденция (2015)
Якимчук О. І. - Психологія утвердження національної мови як державної (соціокультурний та політичний дискурс) (2015)
Максименюк М. Ю. - Філософські засади публічного адміністрування (2015)
Нікітенко В. О. - Геокультурні цінності як головний концепт викладання іноземної мови (2015)
Пучков О. О. - Інформаційна безпека у контексті сьогоднішніх реалій: філософський аспект (2015)
Тарасов В. К. - Філософські та соціальні аспекти охорони праці в металургій промисловості, Іванов В. І., Румянцев В. Р., Рижков В. Г. (2015)
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретичні і практичні засади формування інформаційного суспільства в Україні як фактор сталого розвитку сучасного соціуму" 23-24 квітня ЗДІА, проведеної в ЗДІА (2015)
Свідчення про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
Передмова (2015)
Хвесик М. - Раціоналізація природокористування як вагомий чинник соціально-економічного піднесення та зміцнення енергетичної самодостатності територіальних громад в умовах децентралізації, Голян В., Князєв С. (2015)
Обиход Г. - Екологічна безпека як пріоритетний фактор міжнародних відносин в умовах глобалізації: паритетні засади та принципи формування, Омельченко А., Бойко В. (2015)
Омельяненко Т. - Напрями вдосконалення екологічної політики у сфері поводження з відходами в Україні на основі відповідного досвіду Європейського Союзу, Маковецька Ю. (2015)
Коржунова Н. - Інституціональні передумови впровадження директиви 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища в Україні (2015)
Алимов О. - Системна модернізація механізмів реалізації регіональної екологічної політики, Драган І. (2015)
Коваленко А. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій на різних рівнях стратегічного планування сталого розвитку, Моцок О. (2015)
Клиновий Д. - Екосистемний концепт модернізації територіальних природно-господарських комплексів, Мороз В., Петровська І. (2015)
Шевченко І. - Інституційне забезпечення екологічної політики в умовах децентралізації (2015)
Степанова Е. - Линейная и нелинейная интерпретация экономико-экологических явлений и процессов, Степанов В. (2015)
Сакаль О. - Ретроспективний аналіз земельної реформи в Україні, Третяк Н. (2015)
Каленська О. - Оцінка еколого-економічної ефективності сталого землекористування на агроландшафтній основі (2015)
Хвесик Ю. - Регулювання орендних відносин у сфері водокористування: інституціональні та фіскальні аспекти, Бусел Р. (2015)
Левковська Л. - Методологічні аспекти використання механізмів забезпечення сталого розвитку водогосподарського комплексу України, Сундук А., Добрянська Т. (2015)
Яроцька О. - Система критеріїв та показників оцінки ефективності водокористування (2015)
Блажкевич Т. - Міграція інформаційних елементів у водних об’єктах (2015)
Карпук А. - Еколого-економічна ефективність лісокористування: напрями та механізми підвищення, Шестак М. (2015)
Ільїна М. - Фінансові механізми забезпечення соціально-екологічного розвитку сільських територій ЄС (2015)
Гаращук О. - Кадрові ресурси освіти в контексті забезпечення сталого розвитку, Куценко В. (2015)
Микитенко В. - Каскадні форми організації виробничо-господарської взаємодії: методологічні основи управління забезпеченням результативності функціонування, Демешок О. (2015)
Гребенюк О. - Розбудова базису територіально-економічного поділу регіонів України, заснованого на системі NUTS, Кузьменко Р. (2015)
Бодюк А. - Вартісні визначення надроресурсного виробництва (2015)
Пугач В. - Проблема вичерпності мінерально-сировинних ресурсів у контексті забезпечення сталого надрокористування (2015)
Андрусишин Б. І. - Правові засади державно-церковних відносин в епоху середньовіччя, Бондаренко В. Д. (2010)
Гавронська Т. В. - Правовий статус свободи особистості в тоталітарному суспільстві (2010)
Дубов Г. О. - Передумови становлення методології права в українській юридичній науці (2010)
Ілляшов Г. - Поняття феноменологічного аспекту політичного процесу як політичної духовності (2010)
Мазан Л. М. - Рішення Конституційного суду України про визнання правових актів неконституційними – підстава зворотної дії закону в часі (2010)
Маринич Л. В. - Окремі особливості трудових правовідносин в період великої вітчизняної війни (2010)
Лукаш О. Л. - Особливості правової культури студентів в умовах трансформації українського суспільства (2010)
Шитий С. І. - Політико-правові підходи української центральної ради до побудови системи народної освіти в Україні (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2010)
Міщук В. В. - Державний устрій України: перспективи розвитку та удосконалення (2010)
Маляренко А. О. - Питання захисту персональних даних осіб при оприлюдненні судових рішень засобами Інтернет (2010)
Грищенко О. П. - Фальсифікація засобів вимірювання – економічний злочин (2010)
Корж І. Ф. - Політична корупція як загроза державній безпеці України (2010)
Кулакова Н. В. - Причини формування злочинної поведінки неповнолітніх, Поперечнюк В. М. (2010)
Пєсцов Р. Г. - Історичний розвиток інституту заочного провадження в кримінальному процесі України (2010)
Бучма О. В. - Державно-церковні відносини: історія, сучасний стан та перспективи розвитку (рецензія на навчальний посібник / Б. І. Андрусишин, В. Д. Бондаренко. – К., 2010. – 282 с.) (2010)
Наші автори (2010)
Оксанич А. П. - Разработка устройства высокоинтенсивной импульсной акупунктурной магнитотерапии, Притчин С. Э., Когдась М. Г., Мащенко М. А., Федорченко А. В. (2015)
Розен В. П. - Факторний аналіз електроспоживання складових дробильно-помольного комплексу, Калінчик В. П., Мейта О. В., Скосирев В. Г. (2015)
Мищенко В. О. - Метод верификации динамики второго порядка в теории надёжности програмных систем (2015)
Хвостівська Л. В. - Математична модель пульсового сигналу для підвищення інформативності систем діагностики стану судин людини, Яворський Б. І. (2015)
Базишин М. Ю. - Перетворення гармонічних функцій для інформаційногозабезпечення енергетичного методу ідентифікації, Родькін Д. І. (2015)
Погорелый Д. Ф. - 4-мерная модель колебаний оболочек вращения с прямоугольными вырезами, Малинский С. М., Усенко В. Г. (2015)
Терещенко В. В. - Аналіз сучасних методик пошукової оптимізації (SEO) (2015)
Свередюк М. А. - Верифікація методу синхронізації пульсових хвиль при оцінюванні їх морфологічних параметрів (2015)
Тулученко Г. Я. - Прогностичне оцінювання апроксимаційних властивостей базисів трикутного скінченного елемента ії порядку, Старун Н. В., Білоусова Т. П., Безердян С. І. (2015)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання взаємозв’язку конструктивних параметрів і факторів впливу на пульпу у механічному спіральному класифікаторі (2015)
Маслов А. Г. - Разработка вибрационной установки для формования бетонных изделий, Колесник О. О. (2015)
Орел В. М. - Навантаження зони струминної ерозії як засіб підвищення продуктивності листового гідроструминного розкрою (2015)
Стрілець О. Р. - Керування процесом зміни швидкості за допомогою диференціальної передачі через водило (2015)
Маслов А. Г. - Исследование взаимодействия бетонной смеси с вертикальными стенками вибрационной формы, Лукьяненко В. П. (2015)
Вазієва А. Г. - Дослідження сорбційної здатності Fe-Mn сорбенту, Павленко О. В. (2015)
Матвієнко С. М. - Дослідження теплопровідності матеріалів за допомогою методу імпульсної термістометрії, Філіппова М. В., Мартинчук О. А. (2015)
Костенко Д. Є. - Використання предметних онтологій в управлінні знаннями для підвищення ефективності семантичного пошуку, Мороз Б. І., Костенко В. В. (2015)
Розломій І. О. - Організація і оцінка ефективності системи захищеного документообігу (2015)
Гуржій А. М. - Модель студента для експертно-навчальної системи граматики іноземної мови, Костіков М. П. (2015)
Памяти коллеги (2014)
Морозов Д. І. - Вентильний двигун постійного струму на базі синхронної машини оберненої конструкції, Шевченко І. С. (2014)
Бурлака В. В. - Гибридный компенсатор реактивной мощности с плавным регулированием, Гулаков С. В., Поднебенная С. К., Савенко О. С. (2014)
Власенко Р. В. - Порівняння методів компенсації неактивної потужності трифазним силовим активним фільтром з адаптивним релейним регулятором струму, Бялобржеський О. В. (2014)
Михайленко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у дванадцятипульсному напівпровідниковому перетворювачі з п’ятизонним регулюванням вихідної напруги, Чибеліс В. І., Орлиця Ю. П., Трофименко О. Р. (2014)
Андриенко П. Д. - Особенности непрерывного контроля характеристик влагосодержания изоляции маслонаполненного электрооборудования, Сахно А. А., Конограй С. П., Скрупская Л. С. (2014)
Иванков В. Ф. - Электротепловые расчетные модели элементов конструкции трансформаторного оборудования, Басова А. В., Шульга Н. В. (2014)
Задорожняя И. Н. - Анализ свойств систем автоматического управления двухмассовым электроприводом при синтезе параметров на основе стандартных характеристических полиномов, Задорожний Н. А. (2014)
Тиховод С. М. - Моделирование переходных процессов в трансформаторах на основе магнитоэлектрических схем замещения (2014)
Кулинич Э. М. - Уточнение модели автоматизированного управления двухкомпонентным дозированием технологического процесса приготовления газобетона (2014)
Волков В. А. - Оценка возможности осуществления гидроаккумуляции на существующих гидроэлектростанциях днепровского каскада Украины (2014)
Загороднюк І. - Криптичне різноманіття біоти, види-двійники та дослідницький дальтонізм (2016)
Горбулінська О. - Вплив якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) на клітини крові щурів за умов експериментального цукрового діабету, Хохла М., Гачкова Г., Міщенко Л., Вільданова Р., Шульга О., Сибірна Н. (2016)
Бучко О. - Система антиоксидантного захисту організму свиней за дії аскорбінової кислоти (2016)
Мікуш Н. - Дослідження комплексів антисенс-олігонуклеотидів з новосинтезованими олігоелектролітними носіями на основі ДМАЕМ, Влізло В., Стойка Р., Заіченко О., Остапів Д., Петрух І. (2016)
Салига Ю. - Вплив хлорпірифосної інтоксикації на біохімічні та еритроцитарні параметри крові щурів, Росаловський В. (2016)
Гренюх В. - Максимальна окисна здатність клітин лімфоми NK/Ly за окиснення глюкози, пірувату і глутаміну, Манько Б., Сідорова О., Бабський А. (2016)
Фіцайло Т. - Чагарникова рослинність Подільсько-Бессарабського Придністров’я (2016)
Дорошенко К. - Структурно-функціональні параметри ценопопуляцій Leucojum vernum L. (Amaryllidaceae) в різних типах оселищ на східній межі ареалу (західні регіони України) (2016)
Шоль Г. - Аналіз спонтанного елементу флори зелених насаджень Кривого Рогу та інвазійна активність видів-інтродуцентів (2016)
Нужина Н. - Анатомічна та морфологічна будова листків Agave L. (Agavaceae) за умов оранжерейної культури, Гайдаржи М. (2016)
Бублик Я. - Ксилотрофні дискоміцети (Ascomycota) лісових екосистем національного природного парку "Сколівські Бескиди" (2016)
Ющук О. - Особливості морфології та життєвого циклу Actinoplanes teichomyceticus NRRL-B16726, Горбаль Л., Дацюк Ю., Штеґманн E., Федоренко В. (2016)
Лучко К. - Асоціація однонуклеотидного поліморфізму (SNP) rs2235186 гена МАО-А з рівнем агресивності й емпатії серед мешканців міста Харкова (2016)
Бєдункова О. - Факторний аналіз формування токсичності донних відкладів річок Рівненської області (2016)
Миленька М. - Динаміка концентрації пилку родини злакових (Poaceae) в атмосферному повітрі міста Івано-Франківська, Мельниченко Г. (2016)
Гаврилюк М. - Міграційні скупчення водоплавних і навколоводних птахів у Липівському орнітологічному заказнику (Черкаська область) в осінні періоди 2012–2014 рр., Ілюха О., Борисенко М. (2016)
Янович Л. - Особливості розмноження аборигенних видів беззубок України (Mollusca, Bivalvia, Anodontinae) (2016)
Годлевська Л. - Підземні сховища рукокрилих "не-печерних" регіонів України, за результатами 2002–2015 рр., Бузунко П., Ребров С., Гхазалі М. (2016)
Мороз О. - Відновлення сульфат-, нітрат- і нітрит-йонів бактеріями роду Desulfovibrio за впливу сполук феруму (III), хрому (VI) та мангану (IV), Гнатуш С., Богославець Х., Яворська Г., Борсукевич Б. (2016)
Галкін М. - Динаміка формування біоплівки Pseudomonas aeruginosa PA01 за наявності вісмутового комплексу мезо-тетра(4-n-метил-піридил)порфірину (2016)
Гончаренко М. - Антибактеріальна дія ефірних олій лаванди та розмарину на збудника чорної бактеріальної плямистості перцю Xanthomonas vesicatoria, Радченко О., Литвинчук О. (2016)
Русакова М. - Утворення сидерофорів клітинами синьогнійної палички за впливу препарату "Бактеріофаг псевдомонас аеругіноза" (2016)
М. Гільмутдінова - Гістологічна картина скелетних м’язів на тлі моделювання надлишку мелатоніну в комбінації з різними видами стресових навантажень (2016)
Бойко І. - Мінливість вмісту водню пероксиду та вуглеводів у мохів із різною стійкістю до висушування в умовах дегідратації та регідратації, Лобачевська О. (2016)
Манько В. - Світлій пам’яті вчителя, біофізика, фізіолога. I. Етапи життя, наукової та навчально-педагогічної діяльності професора Мирона Клевця (2016)
Бугайцова А. С. - Самотність як бар’єр та ресурс самодостатності (2016)
Вербицька Л.Ф. - Запобігання духовно-особистісних криз у ранній юності: методичні рекомендації для батьків та психологів (2016)
Гільман А. Ю. - Дослідження саногенного мислення студентської молоді в експериментальних умовах (2016)
Дмитрова Т. В. - Особливості дослідження сучасних проблем паблік рілейшнз, Франчук Ю. В. (2016)
Кабанцева А. В. - Аппаратно-программные комплексы по обеспечению медико-психологического контроля водителя (2016)
Панченко О. А. - Психологічний стан мирного населення в ситуації бойових дій, Зайцева Н. О. (2016)
Посвістак О. А. - Психологія сім’ї в контексті синергетичного підходу (2016)
Радчук Г. К. - Становлення асертивності студентів як чинник попередження професійного вигорання у майбутніх фахівців (2016)
Cтрукевич О. К. - Методологічні проблеми організації досліджень у вищій освіті, Андрощук О. Ю. (2016)
Суплик-Діденко Д. М. - Соціально-психологічні особливості роботи лікаря-стоматолога щодо збереження психічного здоров’я пацієнтів (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Андрусишин Б. І. - Освітнє право України: деякі дискусійні проблеми (2010)
Баєв О. О. - Правове регулювання інформаційних відносин (2010)
Гуз А. М. - Особливості запровадження викладання навчальної дисципліни "права людини” в загальноосвітніх навчальних закладах України (2010)
Гуріна О. О. - Болонський процес як юридична гарантія реалізації права на вищу освіту (зарубіжний досвід та практика України) (2010)
Дубчак Н. С. - Окремі питання становлення юридичних клінік в Україні (2010)
Дьоміна О. С. - Правова соціалізація як засіб формування правової культури студентства (2010)
Клименко Л. C. - Законодавче регулювання мовної політики у сфері судочинства та діловодства України (2010)
Кухтик С. В. - Зовнішні функції держави в контексті глобалізаційних викликів (2010)
Лукаш О. Л. - Правова культура особистості: структурно-функціональний аналіз (2010)
Падалка Р. О. - Проблема реалізації принципу верховенства права у контексті його співвідношення із принципом верховенства закону (2010)
Шевчук Л. С. - Нормативно-правові основи законотворчого процесу Директорії УНР у 1918-1921 рр. (2010)
Лопатюк К. Ю. - Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади (2010)
Можайкіна О. С. - Аналіз криміногенних факторів формування делінквентної поведінки неповнолітніх (2010)
Кушинська Л. А. - Стандарти прав дитини та їх реалізація в Україні (2010)
Апаров А. М. - Сутнісна характеристика спортивних змагань як виду цивільно-правових відносин (2010)
Бахуринська М. М. - Проблеми оформлення права постійного користування на земельні ділянки залізничного транспорту (2010)
Дубчак Л. С. - "Підводні камені” застосування факсиміле (2010)
Токарєв Г. М. - Правові принципи побудови системи обов’язкового медичного страхування в Україні (2010)
Наші автори (2010)
Максютов А. О. - Деонтологічна підготовка студентів у процесі вивчення спецкурсу "Педагогічна деонтологія" (2016)
Маслова С. Я. - Лінгвостилістичні та психолінгвістичні особливості монологу-презентації студентів виноробів (2016)
Матеюк О. П. - Інноваційна освіта як соціально-культурний феномен, ціннісне надбання особистості та основа розвитку соціально-професійної компетентності майбутнього фахівця, Матеюк Ю. О., Матеюк О. А. (2016)
Молчанова-Долінко В. О. - Проблема виховання культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Мухіна Г. В. - Про деякі аспекти розвитку суб’єктності курсанта в умовах особистісно-орієнтованого навчання (2016)
Новікова Т. Л. - Сучасні технології викладання іноземних мов курсантам вищого навчального закладу прикордонного відомства (2016)
Покудіна Л. С. - Міждисциплінарні зв'язки як засіб ефективного викладання фінансово-економічних дисциплін (2016)
Торічний О. В. - Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами проектної діяльності (2016)
Турсиду Н. Ю. - Розуміння "картини світу" і "моделі світу" в лінгводидактичному аспекті під час вивчення російської мови як іноземної студентами-греками (2016)
Туряниця З. В. - Особливості підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання ПТНЗ аграрного профілю у професійно-педагогічному коледжі (2016)
Рабінович П. - Біосоціальна сутність основоположних людських прав (2015)
Шутак І. - Концептуальні міркування щодо впровадження навчальної дисципліни "Юридична техніка" (2015)
Соколова І. - Публічно-правовий режим як правова категорія: загальна характеристика, ознаки, види (2015)
Устименко В. - Партнерство влади і бізнесу в контексті активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб: повноваження органів місцевого самоврядування, Нестеров Г. (2015)
Тацій В. - Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі, Тютюгін В., Пономаренко Ю. (2015)
Трофименко В. - Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму (2015)
Бруслик О. - Вплив членства Сполученого Королівства в ЄС на компетенцію британського Парламенту (2015)
Даньшина К. - Особливості правового регулювання оплати праці у фермерських господарствах (2015)
Середа М. - Співвідношення права на свободу мирних зібрань із суміжними правами (2015)
Кресін О. - Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики (2015)
Москвич Л. - Актуальні проблеми судового права: огляд міжнародної науково-практичної конференції,присвяченої пам’яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, Юревич І., Ковальова Я. (2015)
Козловський А. - Новий погляд на право як феномен культури: український ракурс у контексті філософії права нового часу (2015)
Тищенко В. - Рецензия на монографию В. Н. Тереховича "Теория криминалистики. Общая часть" (Рига, 2015) (2015)
Шемшученко Ю. С. (2015)
Нор В. Т. (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Грібов М. Л. - Співвідношення криміналістичної та оперативно-розшукової тактики (2015)
Клименко Н. І. - Азіатська мережа судових експертних установ (Asian Forensic Sciences Net Work – AFSN) (2015)
Федотов О. А. - Поняття суб’єктів протидії тероризму в Україні (2015)
Смерницький Д. В. - Інформаційне забезпечення науково-технічної діяльності (2015)
Сопільник Р. Л. - Експертне забезпечення правосуддя у контексті сучасних євроінтеграційних процесів в Україні (2015)
Юсупов В. В. - Криміналістичні періодичні видання на початку ХХ століття в Україні (2015)
Пясковський В. В. - Загальні умови планування розслідування насильницьких правопорушень, учинених щодо неповнолітніх (2015)
Чичиркін А. О. - Поняття і суть взаємодії слідчого з працівниками експертних підрозділів (2015)
Файнзільберг Л. С. - Програмно-технічний комплекс для дослідження нового методу біометричної ідентифікації особи за фазовим портретом електрокардіограми, Корчинська З. А., Семергей М. О. (2015)
Кофанов А. В. - Недоліки психолого-правової (професійної) підготовки судового експерта як передумови виникнення експертних помилок (2015)
Щербакова Г. В. - Криміналістичнa характеристикa злочинів, вчинених неповнолітніми (2015)
Ольховенко С. І. - Сучасний стан судової експертизи та можливості її використання у розслідуванні злочині (2015)
Василевич А. Б. - Влияние работы системы противодымной защиты на процесс развития пожара, Балобан А. П. (2015)
Заруцький В. А. - Автоматизація проведення експертних досліджень (2015)
Коліса Я. Ю. - Взаємодія служб у боротьбі з кіберзлочинністю (2015)
Кононенко Н. О. - Особливості використання спеціальних знань під час розслідування хуліганства, вчиненого при проведенні спортивно-масового заходу (2015)
Сопільник Л. І. - Ідентифікація за допомогою райдужної оболонки і сітківки ока (2015)
Меленевська З. С. - Судове почеркознавство: проблеми і перспективи розвитку, Шпакович Н. Г. (2015)
Нечеснюк М. В. - Щодо призначення органами досудового розслідування та судового слідства підрозділам Експертної служби МВС України судової економічної експертизи бухгалтерського та податкового обліку, Кулік А. В. (2015)
Заблоцький І. Є. - Загальні та окремі ознаки, які використовують при проведенні почеркознавчої експертизи підписів, Мороз С. А. (2015)
Терешкевич А. І. - Застосування методу моделювання в Експертній службі МВС України (2015)
Пугаченко О. Ю. - Виявлення цукрів у саморобних вибухових речовинах і продуктах їх вибухового перетворення, Загризла Н. О. (2015)
Бухонський С. О. - Особливості дослідження слідів розпилу деревини, утворених ланцюговими пилами, Кобик С. М. (2015)
Анисимцев О. И. - Проблемные вопросы функционирования взрывотехнических подразделений Экспертной службы МВД Украины, Мамонов Е. В. (2015)
Гриневич Д. П. - Электрохимическое травление как один из методов исследования идентификационных маркировок транспортных средств, Бондарь М. С. (2015)
Лущієнко О. О. - Особливості виявлення слідів рук на важелях від ручних гранат із застосуванням методів, які дозволяють подальше виділення ДНК-профілів (2015)
Кузьменко М. М. - Графічне оформлення обстановки під час огляду місця пожежі (2015)
Чисников В. Н. - Профессор В.Л. Русецкий – один из пионеров отечественной криминалистики (к 135-летию со дня рождения и 90-летию со дня смерти) (2015)
Обушний М. - Міграційні процеси у цивілізаційному вимірі (2014)
Селещук Г. - Сучасні методологічні підходи до аналізу міграційних процесів (2014)
Алєксєєнко І. - Міграція, регіони і регіоналізм в історичній динаміці (2014)
Брацюн В. - Трудова міграція українців: російський контекст (2014)
Дроботенко М. - Міграція науковців та молоді як загроза втрати інтелекту нації (2014)
Жолоб І. - Глобалізація та транснаціональна міграція (2014)
Конча С. - Проблематика природи етногенезу на тлі теорій багатоваріантності історичного розвитку (2014)
Музичко О. - Міграції південноукраїнських науковців у перших десятиріччях ХХ ст. (2014)
Ожеховський М. - Міграція з Польщі у 2000–2010 роках: ґенеза, перебіг, наслідки (2014)
Петруньок Б. - Кримськотатарські громадські організації періоду репатріації в контексті міграційних процесів (2014)
П’ятковська О. - Місце України в сучасних глобальних міграційних процесах (2014)
Чирков О. - Історія міграції української людності: стан висвітлення в українській Вікіпедії (2014)
Бондаренко М. - Вплив імміграційної політики Бразилії на еміграційні потоки з України (2014)
Караван О. - Правовий захист українських дітей в іноземних юрисдикціях, Кириєнко А. (2014)
Мусієнко І. - Діаспоральна політика та її вплив на європейське сприйняття України (2014)
Одинець С. - Транснаціональна мобільність українок Італії: чинники розвитку і основні моделі (2014)
Онищук В. - Інституціональні та правові основи міграційних процесів (2014)
Піляєв І. - Актуальні проблеми державної міграційної політики України в євроінтеграційному контексті (2014)
Хвіст В. - Деякі аспекти державної міграційної політики та пересувань українського населення в 1990-х роках (2014)
Антонюк Т. - Гармонізація української системи освіти з міжнародними стандартами як головна передумова інтеграції у світовий освітній простір (2014)
Буштин М. - Християнські цінності як основа формування освітнього простору в умовах еміграції: досвід та перспектива участі УГКЦ (2014)
Газізова О. - Роль українознавства як навчально-виховного предмета у формуванні громадянських цінностей сучасної молоді в умовах глобалізації (2014)
Гінда О. - Часопис "До Світла" як "народний літопис" української трудової еміграції в Італії кінця ХХ – початку ХХІ століть (2014)
Кагамлик С. - Празький осередок української еміграції міжвоєнного періоду в контексті діяльності Михайла Обідного (2014)
Ковальчук Н. - Феномен святості крізь призму Києво-Печерського Патерика (2014)
Ковтун Л. - Цивілізаційний контекст християнізації Київської Русі (2014)
Кононенко А. - Роль Музею Національного науково-дослідного інституту українознавства у співпраці зі світовим українством (2014)
Лозова О. - Образ дому та сім’ї у внутрішніх мігрантів України (2014)
Малиновська О. - Шкільництво для дітей мігрантів: деякі аспекти міжнародного досвіду (2014)
Рижан І. - Піша проща як духовне спілкування та місце зустрічі родин мігрантів: досвід УГКЦ (2014)
Сегеда С. - Усипальниця гетьмана Данила Апостола: історія, дослідження, сучасний стан (2014)
Чуба Г. - Українські студії в Ягеллонському університеті: минуле і сучасне (2014)
Шульга Я. - Святиня на Аскольдовій могилі як об’єкт внутрішнього паломництва у XVIII ст. (2014)
Бойко С. - Співпраця між діаспорою та Україною в галузі українознавства (2014)
Брацкі А. - Глобалізація та націєтворчі процеси в Україні: соціолінгвістичний контекст (2014)
Воропаєва Т. - Світове українство крізь призму цивілізаційної ідентичності (2014)
Герегова С. - Проблема збереження національної ідентичності українців в умовах глобалізації (2014)
Годованська О. - Діаспора як форма збереження української ідентичності (на прикладі Королівства Іспанії) (2014)
Дзира О. - Ідеологічна платформа українського ліберального руху в Канаді у 1918–1939 рр. (на прикладі програмних документів Союзу українців самостійників) (2014)
Лаврик Д. - Код української ідентичності в номінаціях міфічних образів (2014)
Литвин А. - Збереження української ідентичності в Росії початку XXI ст. (погляд із Карелії) (2014)
Лялька Т. - Роль громади у збереженні національної та культурної ідентичності мігрантів в Україні (2014)
Набруско В. - Інформаційний простір України: загрози національній ідентичності та інформаційному суверенітету (2014)
Огірко О. - Роль Церкви у збереженні національної ідентичності (2014)
Пархоменко Н. - Специфіка адаптації мігрантів в інокультурних умовах (2014)
Розумний М. - Цивілізаційний вибір України: аналіз альтернатив (2014)
Савойська С. - Механізми взаємодії між центральними та місцевими органами влади у сфері мовної політики (2014)
Стефаненко Н. - Етнічна ментальність як фактор адаптації українців за кордоном (2014)
Федорченко І. - Цивілізаційний потенціал національного характеру українських трудових мігрантів (2014)
Чик А. - Роль колективної пам’яті у формуванні національної ідентичності (2014)
Щигельська Г. - Роль етнічної батьківщини у збереженні національної ідентичності співвітчизників за кордоном (2014)
Яворський М. - Міграція та реконструкція ідентичності на прикладі досвіду сучасних трудових мігрантів з України (2014)
Бевз Г. - Соціальна адаптація прийомних батьків у контексті замісної опіки над дітьми (2014)
Плєханова А. - Проблема соціалізації підлітків-сиріт в Україні (2014)
Роль О. - Формування ґендерної ідентичності особистості у підлітковому віці (2014)
Серковска-Монка Я. - Євро-сирітство: заробітчанська міграція як проблема сучасної родини (2014)
Скриннікова В. - Проблема соціального сирітства в Україні (2014)
Шептицька Т. - Проблеми виховання української молоді в діаспорній думці ХХ ст. (2014)
Щерба Г. - Еміграція молоді з України як індикатор соціального сирітства дітей мігрантів (2014)
Яворська І. - Покинуті діти як соціальний феномен економічної міграції кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалах Чернівецької області) (2014)
Авер’янова Н. - Іван Похитонов у європейському культурному просторі (2014)
Гуменюк О. - Культурно-освітня діяльність українських студентів у Польщі в 1920–1939 рр. у контексті репрезентації здобутків української еміграції (2014)
Дем’яненко Л. - Національні та європейські джерела художньої образності української прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Єржиківська Н. - Проблема становлення й утвердження канону "Празької школи" (2014)
Іванчишен В. - Каменотесний промисел у традиційній культурі подолян кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (на прикладі с. Буші Ямпільського району на Вінниччині) (2014)
Ковач Є. - Інформаційний простір українців у США (2014)
Литвиненко О. - Роль української діаспори в інформацій- ному контексті Євро-2012 (2014)
Мохнатюк І. - Методологія історичних досліджень у спадщині І. Франка: здобутки українства у контексті європейської цивілізації (2014)
Сорочук Л. - Форми збереження й побутування етнокультурної традиції в українській діаспорі (2014)
Стамбол І. - Діяльність Івана Липи в Тарнівській філії Української партії Самостійників Соціалістів (2014)
Ханенко-Фрізен Н. - Трудова міграція та літературна творчість: До питання визначення феномена "заробітчанської" літератури (2014)
Шептицька Т. - "Київські екслібриси" Богдана Бойчука: українська столиця очима поета-емігранта (2014)
Янковська Ж. - Лінгвістично-стилістичні вияви фольклоризму в українській літературній прозі першої половини ХІХ століття (2014)
Сверстюк Є. - Потрібна висота духу (2014)
Обушний М. - Усатенко Т. П. Епістемологія українознавства: педагогічний концепт (2014)
Цвих В. - Світлана Савойська. Наукове кредо Володимира Панібудьласки у новітніх парадигмах історично-політичного простору: Монографія (2014)
Дацій О. І. - Механізми активізації участі банків у аграрному інвестиційному процесі (2014)
Клименюк М. М. - Концепція управління виробничою безпекою підприємства, Подтьолок К. С. (2014)
Кондрашихін А. Б. - Мониторинговые исследования в концепции высшего образования города: пример Севастополя (2014)
Проскуріна Н. М. - Макроекономічні виміри функціонування реального сектору регіональної економіки в контексті розбудови інноваційного механізму (2014)
Сазонець І. Л. - Оцінка підходів до управління соціальним інвестування підприємствах сфери послуг, Березюк Г. О. (2014)
Царенко О. В. - Інформаційний ризик в антикризовому управлінні економічних систем регіонів (2014)
Безус А. М. - Виявлення резервів виробництва на основі визначення індексу ефективності підприємства, Безус П. І. (2014)
Грудцина Ю. В. - Моделювання впливу правових відносин на економічний розвиток, Клименюк О. М. (2014)
Кармазіна Н. В. - Організаційно-економічний інструментарій інноваційної виробничо-господарської діяльності в контексті сталого розвитку регіонів (2014)
Кінєва Т. С. - Інформаційна політика як дієвий фактор ефективного управління (2014)
Матвієнко Г. А. - Розвиток та перспективи взаємодії України з міжнародною організацією вищих органів фінансового контролю (2014)
Михайлик О. М. - Макроекономічні показники та їх вплив на формування інвестиційних ресурсів у будівництві (2014)
Омецинська Н. В. - Кореляційно – регресійний аналіз залежності валового регіонального продукту від окремих видів інвестицій (2014)
Петровська Ю. В. - Планування забезпечення територіальних громад соціально-економічними послугами (2014)
Савченко К. В. - Типологія стабілізаційної фінансової політики відповідно до історичного розвитку економічних систем (2014)
Свида І. В. - Сучасні тенденції та динаміка розвитку вітчизняного готельно-ресторанного бізнесу (2014)
Тимошенко О. В. - Роль факторингу у фінансуванні підприємств України (2014)
Бондаренко Г. В. - Роль кластерної політики в забезпеченні економічної безпеки регіону (2014)
Кальний С. В. - Державний протекціонізм в Україні в умовах лібералізації агропродовольчого ринку (2014)
Коршунова О. П. - Особливості формування сучасної інвестиційної політики міста Севастополя (2014)
Мельничук Г. О. - Якісна складова в процесі регулювання ринку пасажирських перевезень Хмельниччини (2014)
Туболець К. Г. - Маркетингова діяльність як ключовий фактор стратегічного планування аграрних підприємств (2014)
Сердобинская-Канивец Э. Н. - Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям (EASD/ESC), 2013. Рабочая группа по диабету, предиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям Европейского общества кардиологов (ESC) в сотрудничестве с Европейской ассоциацией по изучению диабета (EASD) (2015)
Мітченко О. І. - Лептинорезистентність та серцево-судинний ризик, Романов В. Ю., Кулик О. Ю., Якушко Л. В. (2015)
Масік Н. П. - Клініко-лабораторні паралелі та взаємозв’язки між інтенсивністю системного запалення і порушенням метаболізму кісткової тканини у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Гриднев А. Е. - Особенности суточного профиля артериального давления и геометрии левого желудочка у пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и гипертензии (2015)
Несен А. О. - Коморбідність при хронічних неінфекційних захворюваннях у пацієнтів стаціонару з високим кардіоваскулярним ризиком, Чернишов В. А., Грунченко М. М., Шкапо В. Л., Чирва О. В., Валентинова І. А. (2015)
Синяченко О. В. - Факторы, определяющие эффективность медикаментозного лечения хронической ревматической болезни сердца, Такташов Г. С. (2015)
Мавродий В. М. - Ведение острых пиелонефритов, Любчак А. М. (2015)
Ткач С. М. - Дифференцированные патогенетические подходы к профилактике НПВП-индуцированных поражений гастродуоденальной зоны и тонкой кишки, Балабанцева А. П. (2015)
Милославский Д. К. - Эволюция взглядов на механизмы регуляции артериального давления и патогенетические факторы возникновения гипертонической болезни (2015)
Расин М. С. - Метформин в терапии и профилактике внутренних заболеваний (2015)
Гуменюк І. П. - Принципи профілактичного та лікувального застосування преформованих фізичних факторів при артеріальній гіпертензії (2015)
Коломыцева И. Н. - Течение хронической сердечной недостаточности и медикаментозная терапия пациентов с имплантируемыми электрокардиостимуляторами, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2015)
Пасиешвили Л. М. - Аномалия Пельгера —Хюэта у больного сахарным диабетом, Коряк В. В., Резуненко Г. В., Пасиешвили Т. М. (2015)
Молошок А. А. - Случай из практики: болезнь Гоше, Ерко И. П., Рудич Ю. В., Шеремок Л. В. (2015)
На шляху змін (2015)
Обушний М. - Концептуальні засади дослідження ролі українства у світовому цивілізаційному процесі в доробку науковців Центру українознавства (2015)
Афанасьєва Л. - Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір, Рубікондо-Хованова К. (2015)
Жадько П. - Інформаційно-комунікативні технології в демократизації владних відносин в Україні (2015)
Кікінежді О. - Трансформація цивілізаційної ідентичності української молоді: ґендерна парадигма (2015)
Окса М. - Національно-патріотичне виховання студентів в умовах сучасного інформаційного суспільства, Семікін М. (2015)
Рыер Я. - Усходнее ўрапейскія землі ў цывілізацыйным кантэкце сярэднявечча (2015)
Руденко Ю. - Національна ідентичність як складова цивілізаційної ідентичності в контексті забезпечення національної безпеки України (2015)
Скляр В. - Значення етнологічних студій сучасного українознавства для консолідації українства в європейському цивілізаційному поступі (2015)
Усатенко Т. - Громадянська освіта в контексті українознавства (2015)
Цимбал Т. - Українці в Європі: репрезентація національної ідентичності трудовими мігрантами (2015)
Цюрупа М. - Українська військово-гуманітарна традиція та її прояв у збройній боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України (контекст подій в зоні проведення АТО) (2015)
Шахно Ю. - Об’єктивні умови інституційного оформлення діаспори: українознавчий аспект (2015)
Абизова Л. - Модернізація освітніх стратегій у вітчизняній педагогічній культурі (2015)
Авер’янова Н. - Сучасне українське образотворче мистецтво: входження в європейський художній простір (2015)
Бойко С. - Освіта як важливий чинник формування національної еліти (2015)
Воропаєва Т. - Цивілізаційний поступ українства: теоретико-емпіричні результати дослідження (2015)
Глебова . - Реклама як відображення соціальних змін в українському суспільстві на прикладі молоді м. Мелітополь, Миронова М. (2015)
Глинська Л. - Міжпоколінні розбіжності ціннісних диспозицій у сучасному українському суспільстві (2015)
Грабовська І. - Сучасна українська гендерна політика у світлі євроцивілізаційних прагнень України (2015)
Колієва І. - Дискурс соціокультурних реалій в умовах цивілізаційних трансформацій у сучасній Україні (2015)
Купцова Т. - Критичне осмислення маскулінності в епоху гендерних трансформацій (2015)
Ліщинська О. - Українське візуальне мистецтво як висловлювання: від Євромайдану до військового протистояння на Сході України (2015)
Литвиненко О. - Інформаційна безпека людини й суспільства у контексті медіафілософії (2015)
Мостяєв О. - Теоретико-методологічне підґрунтя застосування цивілізаційного підходу в українознавстві (2015)
Пархоменко Н. - Аналіз міграційних процесів крізь призму етнофілософії: глобалізаційний вимір (2015)
Співак В. - Рецепція освіти української людини епохи бароко у проповідях Антонія Радивиловського (2015)
Стефаненко Н. - Суб’єктність як прояв ментальності українців (2015)
Талько Т. - Вітчизняні філософсько-антропологічні стратегії в контексті євроінтеграційних прагнень України (2015)
Федорченко І. - Цивілізаційний вимір українського націо­нального характеру (2015)
Чик А. - Роль колективної пам’яті у цивілізаційному поступі українства (2015)
Антонюк Т. - Університети міста Києва в міжнарод­ному науково-освітньому просторі (1991–2012 рр.) (2015)
Байдак М. - Громадська діяльність як спосіб емансипації жінки в роки Першої світової війни (на прикладі українок Галичини) (2015)
Балера О. - Роль Бібліотеки української літератури в Москві у національно-культурному розвитку української діаспори (2015)
Бацюкоў А. - Украінскія артэфакты ў фондах Музея гісторыі Магілёва (2015)
Беззуб Ю. - Борис Грінченко в боротьбі за українську школу: стосунки з Христиною Алчевською (2015)
Василик І. - Українство в Австро-Угорській імперії: цивілізаційні пошуки і спроби націєтворення (2015)
Газізова О. - Формування патріотизму сучасної молоді: українознавчий підхід (2015)
Голікова О. - Діяльність професора Єжи Беньяміна Флята як фундатора та першого директора Інституту землеробства в Маримонті у 1819–1830 рр. (до 200-річчя Харківського НАУ імені В. В. Докучаєва) (2015)
Гончаренко Н. - Уявлення про національну культурну спадщину в сучасних українських підручниках з історії (2015)
Гутник М. - Українська технічна еліта в європейському науковому просторі: співпраця вчених Харківсь­кого практичного технологічного інституту з вищими технічними школами Західної Європи (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Довбищенко М. - Український досвід єдності християнства: історія та виклики сучасності (2015)
Кагамлик С. - Становлення та діяльність україн­ської православної ієрархії ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті (2015)
Кліш А. - Реалізація О. Барвінським ідей українського суспільно-християнського руху наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Кобченко К. - Тоталітаризм і Україна: досвід минулого та виклики сучасності (2015)
Конча С. - Типологія етногенезу українців (2015)
Кохан О. - Підпорядкування міського життя Києва законам Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХІХ століття (2015)
Ластовський В. - Українські "Черкаси": поява на історичній арені в контексті цивілізаційних процесів та історіографічного міфу (2015)
Лехнюк Р. - Соціальні та політичні дилеми греко-католицького духовенства в Галичині на початку ХХ ст. (у світлі публіцистичної спадщини о. Онуфрія Волянського) (2015)
Ляшуга І. - Державний науково-дослідний інститут метрології: від підготовки висококваліфікованих кадрів до міжнародної співпраці (1966–1974) (2015)
Машкова І. - Українська педагогічна періодика Канади як фактор розвитку сучасної українознавчої освіти (2015)
Мишуста А. - Українки-емігрантки на варті національної ідентичності (на прикладі діяльності Гуртка старших пластунок "Україна" в Чехословаччині (1933–1937 рр.)) (2015)
Мусієнко І. - Подолання російського імперського дискурсу в інтелектуальному просторі Європи як умова реалізації цивілізаційного вибору України (2015)
Орлова Т. - "Україна в європейському цивілізаційному вимірі" – новий перспективний курс у вищій школі (2015)
Петренко І. - Діяльність Єлизавети Милорадович (1832–1890) у контексті українського національного відродження (2015)
Петрикова В. - Українознавство в українській Академії наук у 1920‑ті рр.: культурно-інформаційна змістовність (2015)
Пушкін І. - Дзейнасць грамадскіх арганізацый украінскай супольнасці ў Рэспубліцы Беларусь (1991–2014 гг.) (2015)
Суховерська І. - Добровольчі батальйони нацгвардії України у громадсько-політичних візіях студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, Чорнописька Х. (2015)
Шкода Н. - Виникнення і становлення українського професійного драматичного театру Наддніпрянщини в другій половині ХIХ ст., Крилова А. (2015)
Шумило С. - Уявлення про Київ як "другий Єрусалим" у церковно-суспільній думці Русі-України (2015)
Громова Н. - Особливості формування компетенції інтерпретації та перекладу іншомовних газетних текстів (2015)
Ґетка Й. - До питання про витоки українського громадянського суспільства: руськомовні василіанські "богословія нравоучітєльниє" XVIII століття (2015)
Денисюк С. - Юрій Шевельов і Дмитро Донцов: дві концепції національного розвитку (2015)
Зайдлер Н. - "Вже ні долі, ні шляху зректися мені не дано": художнє осмислення сенсу буття людини в поетичній збірці Галини Феліксон та Олега Гончаренка "Отражение. Відображення" (2015)
Крамар Р. - Ціна тріумфу: що змусило примадонну Соломію Крушельницьку покинути сцену Великого театру у Варшаві? (2015)
Крамар Р. - Маловідомі сторінки біографії Уляни Кравченко (2015)
Матвіюк К. - Феномен Василя Стуса в контексті цивілізаційного поступу українства (2015)
Носова Б. - Українська ідентичність у публіцистичному дискурсі: динаміка комунікативних впливів, кризові виклики (2015)
Сорочук Л. - Етнокультурна традиція українства у контексті світового культурного простору (2015)
Титул, содержание (2013)
Байсаров Л. В. - С заботой о настоящем, с планами на будущее, Головко Ю. И. (2013)
Халимендиков Е. Н. - Строительство третьей очереди ш/у "Покровское" – важный этап создания шахты будущего, Левит В. В., Зинченко С. А. (2013)
Кожушок О. Д. - Скоростное бурение технических скважин, Турчин В. А., Шевелев В. Л., Сагайдак И. Д. (2013)
Агафонов А. В. - Перспективы заблаговременной дегазации углепородного массива, Кожушок О. Д., Юшков Е. А., Дедич И. А. (2013)
Булат А. Ф. - Внезапные выбросы угля и газа в контексте нелинейной неравновесной термодинамики, Дырда В. И. (2013)
Таран И. А. - Автоматизированный анализ распределения потоков мощности в трансмиссии дизелевоза (2013)
Красник В. Г. - Оптимизация конструкции бурового инструмента для вращательного бурения шпуров (2013)
Козлов В. В. - Бурильная головка с вращающим и продольным ударами, Козлов М. В. (2013)
Радченко В. В. - Стан породних відвалів вітчизняних вугільних шахт, Куліш В. А., Чепіга Є. В., Сторожчук В. С. (2013)
Чепіга Є. В. - Використання водних ресурсів підприємствами вугільної галузі України, Можаровська А. А. (2013)
Гринько Николай Константинович (к 85-летию со дня рождения) (2013)
Ильяшов Михаил Александрович (к 60-летию со дня рождения) (2013)
Содержание журнала "Уголь Украины" за 2013 год (2013)
Івашова Л. М. - Теоретичні засади розвитку державно-приватного партнерства у світі та в Україні (2015)
Баглик В. С. - Механізми ефективності державної молодіжної політики України (2015)
Бондарева Л. В. - Механізми державного регулювання інтегрування саморегулівних організацій у процес надання населенню доступної та якісної медичної допомоги (2015)
Домбровська С. М. - Механізми підвищення ефективності державної підтримки розвитку вишівської науки, Луценко Т. А. (2015)
Євдокімов В. А. - Сутність і структура механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі України (2015)
Кийда Л. І. - Спрощення під час переміщення через митний кордон України та декларування валютних цінностей у контексті євроінтеграції (2015)
Кравченко В. В. - Аналіз програм підготовки докторів філософії в галузі управління освітою в університетах США (2015)
Сиченко В. В. - Механізми державного регулювання інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу, Мареніченко В. В. (2015)
Сиченко О. О. - Стан і конфліктність взаємовідносин суб’єктів державної соціальної політики (2015)
Totska T. S. - Mechanizm realizacji elektronicznego administrowania vat, Chernyavska Yu. A. (2015)
Шведун В. О. - Формування ефективного механізму державного управління у сфері рекламної діяльності (2015)
Чечуніна Г. В. - Контролінг у системі управління. Основні функції та завдання (2015)
Парубчак І. О. - Державне управління діяльністю органів внутрішніх справ: зарубіжний досвід для України (2015)
Письменний І. В. - Публічна служба як інструмент публічного управління, Липовська Н. А. (2015)
Ченцов В. В. - Митні адміністрації (служби) в системі державного управління Європейського Союзу. Досвід Великобританії (2015)
Козлова Л. В. - Фактори, що визначають шляхи вдосконалення управління регіональною соціальною інфраструктурою в Україні (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Державне управління територією та регіоном у сучасних умовах: особливості диференціації (2015)
Пугач А. М. - Реалізація державної політики щодо забезпечення розвитку сільських територій як основи зростання аграрного виробництва (2015)
Борисенко О. П. - Упровадження методології контролінгу в систему інституційного забезпечення державного управління (2015)
Трещов М. М. - Ресурсне забезпечення місцевих бюджетів України в контексті адміністративно-територіальної реформи (2015)
Тохтарова І. М. - Легалізація (відмивання) "брудних” грошей в Україні як корупційний складник (2015)
Комаров О. В. - Механізми забезпечення відомчого контролю та безпеки в системі митного адміністрування (2015)
Березовський Д. О. - Моделі формування ефективної системи публічного управління: зарубіжний досвід моніторингу та контролю (2015)
Гладкий М. А. - Розвиток державного регулювання ринку послуг у сфері освіти (2015)
Вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку (2015)
Краснокутська Н. С. - Особливості стратегічного аналізу під час формування crm-стратегій у підприємствах торгівлі, Тихонченко Р. С., Одарченко А. М. (2015)
Кузьміна О. С. - Аналіз підходів до трактування поняття "сталий розвиток підприємства” (2015)
Савченко С. О. - Моделювання організаційно-функціональної структури системи управління ВНЗ, Манькута Я. М. (2015)
Снігир Л. П. - Класифікація загроз економічній безпеці вищого навчального закладу (2015)
Сокирник І. В. - Управління змінами підприємства за умов розвитку євроінтеграційних процесів, Ковальчук І. М. (2015)
Томаля Т. С. - Імідж підприємств ресторанного господарства, Амонс Н. С. (2015)
Юрченко Ю. О. - Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії будівельних підприємств (2015)
Despotović D. - Inefficient use of talent as a limiting factor to competitiveness of selected European countries, Nedic V. (2015)
Бабич М. С. - Безперервна освіта (освіта впродовж життя) — умова підвищення національної конкурентоспроможності (2015)
Бабич Л. М. - Раціональне використання інтелектуально-освітнього потенціалу — складова національної безпеки України (2015)
Кравченко Л. А. - Розвиток людського потенціалу в умовах трансформації соціально-трудових відносин: теоретичні аспекти, Радько А. А. (2015)
Нікулін В. В. - Дослідження основних проблем безробіття в Україні та можливих шляхів їх вирішення (2015)
Бондаренко М. І. - Імплементація організаційних нововведень на машинобудівних підприємствах з метою підвищення продуктивності праці, Танасієнко Н. П. (2015)
Хорольський В. П. - Стратегічне управління економічним розвитком підприємства, орієнтованого на зовнішні ринки збуту, ХорольськийК. Д., ХорольськаО. В., Шпанько М. І. (2015)
Дьяченко О. В. - Національні регулятори зовнішньоекономічної діяльності України (2015)
Кравчук С. М. - Ризик входження і конкуренції на зовнішніх ринках (2015)
Магдич І. П. - Сучасний стан та основні тенденції інвестиційної діяльності підприємств пивоварної галузі України (2015)
Буряк Я. В. - Обґрунтування необхідності адаптації європейського досвіду здійснення контролю за виконанням державних цільових програм інноваційного розвитку та визначення основних його завдань під час проведення в Україні (2015)
Бушовська Л. Б. - Оцінка інвестиційного процесу підприємств (2015)
Лаврентьев В. М. - Интеллектуальный капитал как фактор инновационного развития (2015)
Сидорчук І. П. - Інтегральний показник рівня інноваційного розвитку машинобудівного підприємства: його складові та особливості визначення (2015)
Теребух А. А. - Фінансування природоохоронних заходів в Україні, Ільницька-Гикавчук Г. Я., Макар О. П. (2015)
Кушнір М. А. - Методика виявлення функції цінності інвесторів (2015)
Бондаренко О. С. - Логістично-орієнтоване планування фінансових потоків: методичні аспекти та практичне застосування (2015)
Коваленко А. С. - Формування фінансової стійкості як запорука уникнення банкрутства (2015)
Ковальчук Т. М. - Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія, Вергун А. І. (2015)
Мороз С. В. - Неминуче реформування податкової політики України, Кальмук О. Т. (2015)
Шавкун В. М. - Фіскальна сутність єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, Фрадинський О. А. (2015)
Стукан І. Ю. - Ліквідність банківської системи як індикатор економічної нестабільності, Стрижак А. П. (2015)
Солом’янюк П. Г. - Методологія аналізу глобалізації в контексті економічної теорії, Любохинець Л. С. (2015)
Ряба О. І. - Економічна теорія та суспільство знань (2015)
Мейш А. В. - Оцінка втрат від військових дій на сході України, Мороз С. В. (2015)
Напалкіна Ю. О. - Бюджетні інвестиції як фіскальний інструмент регулювання фінансових потоків регіону, Мейш А. В. (2015)
Прощаликіна А. М. - Особливості діяльності аграрних підприємств Черкащини, Дудник О. С. (2015)
Prisuazhnuyk A. Y. - Modern approaches to identification and mapping of clusters (2015)
Рудковський О. В. - Організація державного регулювання корпоративної безпеки (2015)
Дружиніна В. В. - Комплексні індикатори оцінки рівня життя населення в Україні, Бардакова С. М. (2015)
Зиза О. О. - Фіскальна політика та її вплив на поведінку фірм в умовах стабілізації кризових явищ економіки України (2015)
Кардаш О. Л. - Сучасне методичне забезпечення оцінювання продовольчої безпеки України (2015)
Діордіца С. Г. - Вплив пріоритетів державної політики на ринкову владу мікроекономічних систем, Кобець В. М. (2015)
Литвинчук І. Л. - Осмислення інтелектуалізації аграрної економіки крізь призму методології синергетики (2015)
Ліщинська Л. Б. - Основні аспекти автоматизації роботи з клієнтами засобами CRM-систем (2015)
Мороз С. В. - Економічні наслідки спаду ввп для населення україни (2015)
Телюк М. С. - Анализ основных показателей сельского хозяйства стран постсоветского пространства (2015)
Петренко Н. І. - Методичні підходи контролю операцій з ПДВ (2015)
Цебень Р. Л. - Особливості організації внутрішнього аудиту підприємств україни в сучасних умовах, Гуменюк А. Ф. (2015)
Гуля Ю. В. - Теоретико-методологічні засади брендингу та бренд-менеджменту підприємств (2015)
Дорожкіна Г. М. - Логістика туристичних послуг, Хоменко Л. М. (2015)
Кравчук І. А. - Становлення концепції продовольчого маркетингу: проблеми та перспективи (2015)
Ревенок В. І. - Інтернет-сайт — ефективний інструмент маркетингової діяльності закладу охорони здоров’я, Кисілевич С. В. (2015)
Содержание (2014)
Вітання з днем будівельника (2014)
На зустріч 20-річчю заводу aeroc у м. Обухові (2014)
Газоблок СТОУНЛАЙТ™ – отечественный продукт европейского качества (2014)
Парута В. А. - Формирование структуры трещиностойкого полимерцементного штукатурного раствора для кладки из автоклавного газобетона, Брынзин Е. В. (2014)
Газобетон ООО "ЮДК" – один из самых энергоэффективных стеновых строительных материалов (2014)
Брынзин Е. В. - Технико-экономическое обоснование применения однослойных газобетонных стен (2014)
КНАУФ – лидер строительной отрасли Украины (2014)
ПБГ "КОВАЛЬСЬКА" – від видобування сировини і виготовлення будівельних матеріалів до зведення об’єктів житлового, комерційного та соціального призначення (2014)
ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" – одне з провідних підприємств україни в будівельній галузі (2014)
Круць Т. М. - Волокноцемент – нове покоління покрівельних матеріалів, Саницький М. А., Кропивницька Т. П. (2014)
Якісна теплоізоляція заводу "ТЕХНО" – запорука заощадження енергії і тепла (2014)
Дворкін Л. Й. - Розрахунок складу полістиролбетону, Гарніцький Ю. В., Кочкарьов Г. В. (2014)
КЕРАТЕРМ – стіни, які дихають теплом (2014)
КЕРАМЕЙЯ – комфорт і затишок вашого дому (2014)
Омельчук В. В. - Отримання самовирівнюючих підлог на основі шлаколужного цементу з використанням рідинних стекол, Рунова Р. Ф., Руденко І. І. (2014)
Клименко В. М. - Механизм гидратации цемента в бетонных смесях, при наличии в них химических добавок, на основе электрофизических представлений (2014)
От энергоэффективности – к энергонезависимости (2014)
Качественный фасадный крепеж от украинского национального производителя (2014)
Бабиченко В. Я. - Технологічні основи підвищення якості бетонних підлог, Данелюк В. І., Дуднік Г. В. (2014)
Технология термодом (2014)
Бабиченко В. Я. - Технологические особенности обеспечения устойчивости и монолитности несъемной опалубки из фибробетонных элементов, Бичев И. К., Кирилюк С. В. (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2015)
Шматенко О. П. - Нормативні підходи у медикаментозному забезпеченні постраждалих військовослужбовців із торакоабдомінальною травмою, Трохимчук В. В., Соломенний А. М. (2015)
Котвицька А. А. - Аналіз фармакотерапії хворих на глаукому з використанням комплексного частотного/АВС/VEN­аналізу, Пастухова О. А. (2015)
Кучина Л. К. - Вивчення впливу концентрації повернево­активних речовин на вивільнення дилтіазему з ректальних супозиторіїв, Гладишев В. В., Кечин І. Л., Бірюк І. А. (2015)
Пуль-Лузан В. В. - Вивчення стабільності гелю з ефірними оліями для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів, Баранова І. І., Мамедова С. О. (2015)
Бірюкова С. В. - Випробування комбінованого крему протигрибкової дії за показником "мікробіологічна чистота", Арам Дуллах, Власенко І. О., Давтян Л. Л., Войда Ю. В. (2015)
Трохимчук В. В. - Технологічний спосіб введення діючих речовин до основи мазі, Шматенко В. В., Тарасенко В. О., Дроздова А. О. (2015)
Каплаушенко А. Г. - Останні досягнення у вивченні реакційної здатності похідних 1,2,4­триазол­3­тіону (2015)
Короткий Ю. В. - Синтез, антибактеріальна та протигрибкова активність четвертинних солей 1­|4­ (1,1,3,3­ тетраметилбутил)фенікси|­3­діалкіламіно­2­пропанолу, Вринчану Н. О., Дронова М. Л., Суворова З. С., Смертенко О. А. (2015)
Геращенко І. І. - Структурно­адсорбційні властивості алюмосилікатних і глинистих матеріалів мінерального та синтетичного походження, Войтко І. І., Васільєва А. В. (2015)
Попович В. П. - Перспективи використання лікарського гриба Flammulina velutipes у медичній та фармацевтичній практиці, Козіко Н. О., Буткевич Т. А. (2015)
Владимирова І. М. - Раціоналізація підходів до створення засобів для фітотерапії гіпофункції щитоподібної залози (2015)
Шанайда М. І. - Амінокислотний склад трави представників родини Lamiaceae Juss. (2015)
Малініна Н. Г. - Класифікація, загальна характеристика та процедура віднесення харчових продуктів до категорії "спеціальні харчові продукти" в Україні з позиції фармацевтичного права (2015)
Клименко Л. Ю. - Розроблення та валідація методик визначення фенітоїну в сечі методом газорідинної хроматографії, Бондар В. С., Гуменюк О. В. (2015)
Титул, содержание (2013)
Рева В. Д. - Институту "Луганскгипрошахт" 70 лет (2013)
Пономарь В. Н. - Проектирование зарубежных объектов угольной и горнорудной промышленности, Коломоец А. И. (2013)
Пономарь В. Н. - Оснащение для проходки и армирования вертикальных стволов, Толстых Ю. В., Судников С. И. (2013)
Пономарь В. Н. - О пусковых комплексах стволов на шахтах ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", Ситков А. С. (2013)
Краевой В. Л. - Проектирование для углеобогатительной отрасли (2013)
Шевченко Н. П. - Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" – опыт проектирования и строительства, Редька А. Н., Никаноров М. Г. (2013)
Степаненко А. Н. - Водоотливный комплекс с водосборниками траншейного типа (2013)
Степаненко А. Н. - Бурошнековая выемка крутых мощных пластов Ткибули-Шаорского каменноугольного месторождения, Герасько О. А. (2013)
Шевченко Н. П. - Станция Транзитная – важное звено в системе отгрузки продукции, Денисюк Н. Т., Олейников А. Н. (2013)
Деркачевская Л. В. - Вопросы экологии при проектировании и реконструкции шахт (2013)
Марущенко А. Г. - Экологические проблемы сброса шахтных вод повышенной минерализации (2013)
Меженов К. К. - О трехмерном проектировании при понижении и выполаживании породных отвалов (2013)
Малкин А. М. - Автоматизация проектирования – путь к повышению качества проектных работ, Ольшанская Л. Д. (2013)
Кобылко А. С. - Проектирование систем связи и сигнализации (2013)
Халимендиков Е. Н. - Опыт создания бурового модуля в составе Покровского добычного парка, Череватский Д. Ю., Кожушок О. Д., Юшков Е. А., Зинченко C. А. (2013)
Зборщик Михаил Павлович (к 85-летию со дня рождения) (2013)
Сургай Николай Сафонович (1933 – 2009 гг.). К 80-летию со дня рождения (2013)
Копій Л. І. - Вплив складу деревостану на мікологічну структуру ґрунту, Гончар В. М., Копій С. Л., Оліферчук В. П., Копій М.Л. (2015)
Осадчук Л. С. - Фенологічні особливості сезонного розвитку та смоловиділення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) В умовах українського розточчя, Мельник Ю. А., Кондратюк Л. М. (2015)
Гриник Г. Г. - Динаміка основних таксаційних показників ялинових деревостанів різних експозиційно-орографічних груп Українських Карпат (2015)
Шпарик Ю. С. - Динаміка стану лісів Українських Карпат за даними моніторингу в 2010-2014 роках, Вітер Р. М. (2015)
Бугайов С. М. - Моделі росту порослевих вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України, Пастернак В. П. (2015)
Власюк В. П. - Динаміка чисельності зайця сірого (Lepus europaeus pall.) в умовах лісостепової зони Житомирщини в осінній період (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського