Прахов Б. - Предотвращение потерь коммерчески значимых разработок и преждевременного раскрытия изобретений (2011)
Швець Г. - До питання про правову охорону раціоналізаторських пропозицій, Коваль К. (2011)
Гетьманцев Д. - Застосування категорії "зобов’язання" в юридичній науці та чинному законодавстві України (2011)
Биков О. - Конституційні гарантії правового регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання (2011)
Духневич І. - Перспективи систематизації аграрного законодавства (2011)
Покальчук М. - Припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок визнання їх банкрутами. Правова регламентація (2011)
Інформаційна довідка (2011)
Від редакційної колегії (2011)
Хвесик М. - Сучасна парадигма сталого розвитку в умовах глобалізації, Шубалий О. (2011)
Третяк А. - Економіка та ефективність управління землекористуванням в Україні, Третяк Н. (2011)
Антоненко І. - Організаційно-економічні механізми оптимізації лісистості території України (2011)
Будзяк В. - Проблеми ефективного використання земель запасу та резервного фонду (2011)
Ібатуллін Ш. - Модель капіталізації земельних ресурсів Київського регіону до 2025 року, Дорош Й. (2011)
Коваль Я. - Пріоритети екологічного та збалансованого лісоресурсного розвитку (2011)
Куценко В. - Природно-інфраструктурний потенціал туристичного бізнесу та шляхи його ефективного використання, Решетняк А. (2011)
Щурик М. - Інновації через інтеграцію науки та виробництва в АПК макрорегіону, Тимоць М. (2011)
Степаненко А. - Концепції світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень (2011)
Данилко В. - Статистичний аналіз використання та охорони водних ресурсів в Україні, Данилко С. (2011)
Бистрякова Ю. - Засади формування регіонального еколого-економічного партнерства в сучасних ринкових умовах (2011)
Дорош О. - Економічні методи вдосконалення управління землекористуванням в Україні, Третяк Н. (2011)
Дубовіч І. - Участь України у вирішенні глобальних проблем зі зміни клімату, Булгакова М. (2011)
Загвойська Л. - Оцінка схильності виробничників до запровадження стратегії чистішого виробництва, Лінинська Л. (2011)
Ільїна М. - Диференціація природно-рекреаційних ресурсів України та особливості їх економічного використання (2011)
Ілляшенко І. - Механізми екологічного франчайзингу в реалізації потенціалу сталого розвитку (2011)
Малахова С. - Аналіз земельно-ресурсного потенціалу Закарпатської області (2011)
Мандзик В. - Напрями вдосконалення економічного механізму регулювання спеціального водокористування (2011)
Носуліч Т. - Теоретичні підходи до дослідження техногенної та екологічної безпеки в контексті сталого розвитку (2011)
Обиход Г. - Формування стратегії підвищення екологічної конкурентоспроможності регіонів (2011)
Омельяненко Т. - Сценарії розвитку в системі фінансового забезпечення сфери поводження з відходами (2011)
Остафійчук Я. - Державна політика розвитку освітньої сфери територій, постраждалих від Чорнобильської катастрофи (2011)
Паляничко Н. - Інвестиційне забезпечення сталого використання сільськогосподарських земель (2011)
Рижова К. - Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рибогосподарського комплексу України (2011)
Трілленберг Г. - Шляхи поліпшення ринку туристичних послуг України в умовах глобалізації (2011)
Чередніченко Ю. - Методологічні аспекти раціонального збереження та охорони водних ресурсів у системах очищення води (2011)
Шашула Л. - Земля як територіальна основа, ресурс господарювання та життєдіяльності людини (2011)
Шпильовий І. - Управління природно-техногенною безпекою: економічні механізми та можливості їх удосконалення, Шпильова Ю. (2011)
Яроцька О. - Наукові засади управління системою промислового водокористування в Україні (2011)
Бочко О. - Пріоритетні напрями еколого-економічного управління земельними ресурсами (2011)
Воронецька І. - Розвиток екологічного маркетингу в контексті еколого-економічної безпеки агропродовольчого ринку (2011)
Гуторов А. - Теоретичні та прикладні аспекти формування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств (2011)
Денисенко І. - Сутність управління земельними ресурсами (2011)
Маковецька Ю. - Сучасний стан вторинного ресурсокористування в Україні (2011)
Огородник Н. - Екологічна культура молоді як один із факторів забезпечення сталого розвитку (2011)
Штець В. - Ризики від зміни клімату в Україні (2011)
Колесницький О. К. - Аналітичний огляд апаратних реалізацій спайкових нейронних мереж (2015)
Субботин С. А. - Построение нейро-нечетких моделей по прецедентам с хэширующим преобразованием на обобщенную ось (2015)
Попов М. А. - Алгоритм повышения разрешения субпиксельно смещенных изображений, Станкевич С. А., Шкляр С. В. (2015)
Морозов Є. М. - Застосування ближньопольового методу в надроздільних оптичних системах (2015)
Сальников А. А. - "Платформа как сервис" в грид для интерактивного анализа медицинских данных, Вишневский В. В., Борецкий А. Ф. (2015)
Вавіленкова А. І. - Методологічні основи автоматичного аналізу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів (2015)
Чмырь И. А. - Электронный текст со встроенным интеллектуальным компонентом (2015)
Приступа В. В. - Исследование характеристик помехозащищенности беспроводных сетей с сигналами OFDM с внутрибитовой псевдослучайной перестройкой поднесущих частот в условиях установки оптимальных помех, Зайцев С. В. (2015)
Рзаев Р. Р. - Об одном подходе к дефаззификации выходов нечетких моделей временного ряда, Джамалов З. Р., Шихалиева Г. М., Агаев Ф. Б. (2015)
Литвинов В. В. - Опыт взаимодействия университетов и промышленности в сфере трансфера ИТ-технологий в Западной Европе, Харченко В. С. (2015)
Краскевич В. Є. - Концепція створення учбового ситуаційного центру для фінансового, правового і зовнішньоторгового інжинірингу, Литвинов В. В., Луцик С. Л., Кривогуб А. М. (2015)
Халченков А. В. - Адаптация метеорологической модели WRF для прогнозирования полей ветра вокруг Ривненской АЭС, Ковалец И. В., Романенко А. Н. (2015)
Litvynov V. V. - The approach to solving the problem of optimization of transportation, Skakalina О. V. (2015)
Білущак Ю. І. - Математичне моделювання дифузії домішкових компонент за їх каскадного розпаду, Гончарук В. Є., Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю. (2015)
Лисецкий Ю. М. - Формирование интегрального критерия эффективности в задачах выбора оптимального проектного варианта, Снитюк В. Е. (2015)
Костановський В. В. - Оптимізування технічного обслуговування фазованих антенних решіток (2015)
Козачук О. Д. - Дослідження впливу коефіцієнта надмірності на показники надійності резервованих систем з дробовою кратністю (2015)
Кухарчук А. Г. - В вопросу о структуре микромира (2015)
Титул, зміст (2011)
Андрощук Г. - Рушійні сили системи інтелектуальної власності (2011)
Баклан О. - Деякі питання щодо зв’язків між суб’єктами й об’єктами адміністративно-правових відносин при реєстрації об’єктів інтелектуальної власності та деяких інших об’єктів (2011)
Мікуліна М. - Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, й особисті немайнові права інтелектуальної власності: ознаки схожості та своєрідність (2011)
Бедь В. - Реалізація свободи совісті в Україні: деякі аспекти (проблеми теорії та практики) (2011)
Ревуцький С. - Теоретичні засади щодо поняття та сутності розвитку світової економіки (2011)
Дроб’язко В. - Кримінальна відповідальність за порушення авторського права в США (2011)
Греков Є. - Твори містобудування в системі об’єктів авторського права України (2011)
Афанасьева К. - Продюсер в аудіовізуальному бізнесі: правові аспекти діяльності (2011)
Дорожко Г. - До питання щодо вдосконалення охорони прав на знаки для товарів і послуг в Україні, Матяшова Т. (2011)
Савич С. - Графічне представлення як передумова надання правової охорони торговельній марці за правом ЄС та її включення в національне законодавство (на прикладі Республіки Польща) (2011)
Вороницька-Гайдак Н. - Порушення права на знак для товарів і послуг як одна з форм прояву недобросовісної конкуренції (2011)
Прахов Б. - Маркетинг патентных услуг (2011)
Литвинов А. - Щодо необхідності розробки єдиної методики проведення судової експертизи торговельних марок (2011)
Інформаційна довідка (2011)
Титул, зміст (2011)
Еннан Р. - Визначальні засади права інтелектуальної власності (2011)
Рязанова Н. - Пріоритетні напрями вдосконалення законодавчого регулювання прав на об’єкти інтелектуальної власності, створених за кошти держави (2011)
Дроб’язко В. - Адміністративні процедури захисту авторських прав у США (2011)
Афанасьева К. - Договірні відносини у сфері діяльності організацій мовлення (2011)
Мамчур Л. - Розміщення твору у мережі Інтернет як спосіб його використання (2011)
Яремчук О. - Проблеми визначення дефініції "аудіовізуальний твір" в українському законодавстві, Безсмертна Н. (2011)
Штефан О. - Третейське судочинство як договірний альтернативний спосіб розв’язання конфлікту у сфері авторського права (2011)
Микитин В. - Права на об’єкти інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності (2011)
Ромашко А. - Еквівалентні й альтернативні ознаки в законодавстві України, Пивоваров О., Фоя О. (2011)
Загрішева Н. - Правове регулювання податкового обліку нематеріальних активів (2011)
Музика-Стефанчук О. - Класифікація бюджетних правовідносин: питання теорії та практики (2011)
Головенко О. - Теоретичні засади застосування категорії "публічні фінанси" у фінансовому праві (2011)
Іщенко О. - Юридичні аспекти адміністративно-територіального устрою українських земель у складі Російської імперії у 1721-1825 роках (2011)
Биков О. - Особливості правового регулювання свободи віросповідання на території України від 40-х до 80-х років XX століття (2011)
Лиска І. - Законодавство України про правовий статус закордонних українців потребує змін (2011)
Інформаційна довідка (2011)
Титул, зміст (2011)
Комзюк Л. - Значення проекту Європейського кодексу авторського права для гармонізації авторського права у процесі європейської інтеграції (2011)
Дроб’язко В. - Цивільно-правові способи захисту авторських прав у США (2011)
Штефан А. - Відеограма: досліджуємо правову природу (2011)
Афанасьева К. - Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності (2011)
Батова В. - Аналіз вимог міжнародних договорів України у сфері наукового та науково-технічного співробітництва щодо забезпечення прав інтелектуальної власності в процесі здійснення зазначеної діяльності (2011)
Бенедисюк І. - Реалізація функцій права в процесі захисту прав інтелекутальної власності (2011)
Мікуліна М. - Особисті немайнові права інтелектуальної власності як складова інтелектуальної приватності фізичної особи (2011)
Прахов Б. - В обход патентообладателя (2011)
Вороницька-Гайдак Н. - Антимонопольний комітет України як суб’єкт захисту права власності на знак для товарів та послуг (2011)
Чікін С. - Комерційна таємниця як об’єкт управління на підприємстві: дії правового характеру, Черненко В. (2011)
Ревуцький С. - Теоретичні підходи до формування та розвитку інфраструктури інтелектуальної власності як важливої складової національної інноваційної системи (2011)
Сімсон О. - Теорії походження інновацій у контексті економіки знань (2011)
Гетьманцев Д. - Поняття "зобов’язання" у фінансовому законодавстві України (2011)
Головенко О. - Особливості застосування заходів адміністративної відповідальності за фінансові правопорушення (2011)
Скутельник П. - Участь фінансових органів загальної та спеціальної комптенеції у процедурах банкрутства (2011)
Романюк В. - Реалізація принципів міжнародного податкового права у Податковому кодексі України (2011)
Інформаційна довідка (2011)
Титул, зміст (2011)
Комзюк Л. - Обмеження авторського права в Словацькій Республіці (2011)
Якубівський І. - Проблеми правового регулювання майнових авторських прав в Україні (2011)
Штефан О. - Феєрверк — видовище чи об’єкт патентування? (2011)
Андрощук Г. - Системи державного управління патентно-ліцензійною діяльністю (2011)
Прахов Б. - Вопросьі государственного регулирования и участия государства в патентно-правовьіх отношениях: аналитический обзор зарубежного законодательства (2011)
Батова В. - Питання інтелектуальної власності в договорах про науково-технічне співробітництво в Україні (2011)
Чікін С. - Управління комерційною таємницею на підприємстві: дії організаційного, технічного та психологічного характеру, Черненко В. (2011)
Сімсон О. - Генеза інноваційних теорій у контексті загального суспільно- історичного розвитку (2011)
Мікуліна М. - Інформаційна приватність фізичної особи (2011)
Головенко О. - Теоретико-правові підходи до розуміння фінансово-правової відповідальності (2011)
Биков О. - Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення законодавства у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні (2011)
Гетьманцев Д. - Фінансово-правовий договір: теоретичні підходи (2011)
Інформаційна довідка (2011)
Антонова З. О. - Психологічні особливості іміджу сучасного педагога у ВНЗ (2015)
Демський В. В. - Самооцінка як структурний елемент адаптації ерудованих прикордонників (2015)
Демський В. В. - Методологія вивчення релігійного досвіду особистості військовослужбовців (2015)
Журавльов В. В. - Психологічні аспекти формування компетентності у керівників органів охорони державного кордону в системі професійної підготовки, Балашов В. О. (2015)
Казанжи М. Й. - Духовний вимір фасилятивності (на прикладі майбутніх вчителів) (2015)
Коваль О. Є. - Соціально-психологічні особливості методики формування умінь застосовувати зброю за призначенням майбутніми офіцерами-прикордонниками (2015)
Кукло О. Є. - Використання тренінгових технологій для розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців (2015)
Левицька Т. Л. - Психологічні особливості межової структури особистості (2015)
Матохнюк Л. О. - Модель психологічної готовності педагога до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, Дем’янюк К. Д. (2015)
Мeльник Я. I. - Oбгрунтувaння кoмплeкcнoї прoгрaми пcиxoпрoфiлaктики дeвiaнтнoї пoвeдiнки військовослужбовців (2015)
Оніщенко Н. В. - Теорія установки очима екстремальних психологів (2015)
Плеханов А. В. - Психологічні фактори впливу на безпечні умови діяльності особового складу Державної прикордонної служби України (2015)
Плеханов А. В. - Конфлікт та його вплив на професійну діяльність особового складу Державної прикордонної служби України (2015)
Посвістак О. А. - Функціональний підхід до вивчення психології сім’ї (2015)
Руденок А. І. - Програма формування готовності майбутніх психологів до запобігання та подолання сімейних конфліктів (2015)
Сервачак О. В. - Тренінгова програма з підвищення професійно-психологічної компетенції стюардів та працівників служби безпеки стадіону (2015)
Тробюк В. І. - Структура психологічної готовності військовослужбовців Державної прикордонної служби України до самозабезпечення особистої безпеки (2015)
У Цзинь - Психологические особенности работы психологов со страхами у младших школьников из полных и неполных семей в условиях рекреации (2015)
Числіцька О. В. - Медико-психологічна реабілітація комбатантів (2015)
Чичуга М. М. - Напрямки комплексної профілактики деструктивних психічних станів працівників соціально-психологічної служби установ виконання покарань (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Наші автори (2015)
Агейчева А. - Освітній менеджмент та моделі дистанційного навчання в університетах Швеції (2015)
Бедрій Х. - Патріотичне виховання молодших школярів як проблема науково-педагогічних досліджень (кінець ХХ – початок ХХІ століть) (2015)
Борин Г. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку (2015)
Джус О. - Професійна підготовка молоді в українській студії пластичного мистецтва у Празі (2015)
Заборовський Я. - Вступ до історії раннього християнства (2015)
Зозуляк-Случик Р. - Формування відповідальності в дітей старшого шкільного віку, Костригіна Р. (2015)
Зозуляк-Случик Р. - Психологічні особливості формування самооцінки підлітків, Лесюк О. (2015)
Кравчинська Т. - Чинники розвитку мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів (2015)
Нагачевська З. - Ім'я і творча спадщина Тараса Шевченка на сторінках української педагогічної преси кінця ХІХ – початку ХХ століть (2015)
Пилипів О. - Специфіка прогресивних ідей діяльності українських приватних початкових шкіл кінця ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Прокопів Л. - Диференційований підхід до навчання в діяльності малокомплектних (малочисельних) шкіл України (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2015)
Русин Г. - Історичний розвиток шкільної освіти в Галичині (2015)
Стинська В. - Соціально-педагогічна підтримка материнства в сучасній Україні: правовий аспект (2015)
Чорна М. - Гуманоцентрована концепція змісту туристської освіти в Україні (2015)
R. W. Okunloye - Teachers' Awareness of and Preparedness to Implement Inclusive Classroom Situations Principles in Inclusive Basic Schools in Winneba, Ghana (2015)
Адамович Г. - Система вправ як провідний структурний компонент підручника з української мови для початкових класів (2015)
Басараб В. - Структурна модель та динаміка сформованості ключових компетентностей майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у процесі професійної підготовки у ПТНЗ (2015)
Гирка І. - Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки (2015)
Жданова-Неділько О. - Особитісно розвивальні орієнтири вивчення педагогічних дисциплін (2015)
Ілійчук Л. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Кіліченко О. - Удосконалення професійного спілкування вчителів початкової школи у процесі розв'язування навчальних ситуацій (2015)
Любчик І. - Стан освіти та проблема формування національної свідомості молоді в умовах українсько-польсько-словацького пограниччя впродовж ХХ століття (2015)
Морквян І. - Формування інтелектуальних умінь майбутнього вчителя інформатики при створенні освітніх ресурсів за технологією веб-квест (2015)
Петриченко Л. - Управління якістю вищої освіти – запорука професійного становлення студентів (2015)
Притуляк Л. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки (2015)
Тадаєва А. - Розвиток соціальної компетентності молодших школярів засобами нових медіа (2015)
Харківська А. - Аналітичний огляд он-лайн платформ як інноваційних технологій післядипломної освіти для підвищення кваліфікації вчителів (2015)
Чаговець А. - Сучасна професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Теоретичний аспект (2015)
Баран Є. - З пониззя – на узвишшя (2015)
Карась Г. - Персоналії української музичної культури в науковому доробку Володимира Качкана: причинки до студії (2015)
Шелковский В. С. - Использование окислительно-восстановительных и агрегационных свойств красителя метиленового синего в нанобиофизических исследованиях (2015)
Гордієнко О. І. - Роль електростатичних взаємодій у адгезії Streptococcus thermophilus на еритроцитах людини в середовищах з різною концентрацією 1:1 електроліту, Баранник М. О., Гордієнко Є. О. (2015)
Гордієнко О. І. - Роль електростатичних взаємодій у адгезії Streptococcus thermophilus на еритроцитах людини в середовищах з різною концентрацією 2:1 електроліту, Баранник М. О., Гордієнко Є. О. (2015)
Мартинюк О. О. - Нанокомпозитні матеріали на основі гідроксиапатиту та альгінату натрію: cинтез і характеристика, Суходуб Л. Ф., Суходуб Л. Б. (2015)
Аверченко Е. А. - Влияние наночастиц на основе ортованадатов редкоземельных элементов и оксида церия на биоэнергетические процессы в митохондриях гепатоцитов, Кавок Н. С., Никитченко Ю. В., Клочков В. К., Малюкина М. Ю., Климов С. А., Ткачева Е. Н., Ефимова С. Л. (2015)
Батюк Л. В. - Вибір по ROC-кривим вирішувальних правил для діагностичних тестів (2015)
Zum Jubiläum von Prof. T. R. Kyjak (2013)
Hepp M. - Deutschlernen im weltweiten Wandel: wo, wer, wozu, wie? (2013)
Kyjak T. - Deutsch-ukrainische Beziehungen: Geschichte, Kultur,Germanistik (2013)
Ivanenko I. - Vortranslatorische Textanalyse aus der Sicht der Hermeneutik (gezeigt an der Novelle "Panik” von Karin Ivancsics) (2013)
Lyssejko L. - Merkmale des wissenschaftlichen Stils im Mittelhochdeutschen (2013)
Nickl M. M. - Zur Hypoform im transnationalen Gegenwartsdeutschen (2013)
Oguy O. - Multilinguismus in der Bukowina und agrammatische Formen des Buchenländischen am Anfang des 20. Jahrhunderts: Interferenzgrad (2013)
Pylypenko R. - Über die Phänomenologie der Mehrsprachigkeit und Interkulturalität in der ukrainischen Literaturtätigkeit (2013)
Schmidt U. - "Fromme und tüchtige Leute …” – Deutsche Siedler in Bessarabien (1814 –1940) (2013)
Wolodina T. - Allgemeinsprache und Fachsprache der Linguistik (2013)
Yevtichova I. - Das österreichische Deutsch als sprachkulturelles Phänomen, Litt O. (2013)
Bondarenko E. - Konstante und variable Eigenschaften der deutschen Vokalphoneme (2013)
Mujiri S. - Phonetische Merkmale des Georgischen im Vergleich zum Standarddeutschen (2013)
Padalka O. - Der Satzakzent in seiner Funktion als Ausdrucksmittel der kommunikativen Absicht (in der politischen Rede) (2013)
Rudkivskyy O. - Universelle und spezifische bedeutungsunterscheidende Merkmale der Phoneme westgermanischer Sprachen (2013)
Solska T. - Spektrale Charakteristiken der Hochzungenvokale in den nationalen Varietäten der deutschen Sprache in Deutschland, Österreich und in der Schweiz (2013)
Steriopolo O. - Neuere Entwicklungsprozesse in der Phonetik des Deutschen (2013)
Verbytska T. - Einfluss des linguosynergetischen Paradigmas auf das deutsche Phonemsystem, Vasylchenko O. (2013)
Volfovska O. - Prosodische Parameter der öffentlichen Rede (2013)
Dekalo V. - Die modernen Ansätze zur Analyse des Tempus (2013)
Gawrysch O. - Besonderheiten der Variabilität von Konstruktionen mit prädikativen Aktanten im Deutschen (2013)
Ivanenko S. - Wortfolge beim Vergleich der grammatischen Systeme des Deutschen und des Ukrainischen (2013)
Dmytrenko O. - Stukturell-syntaktische Charakteristik der Phraseologismen der deutschen Wirtschaftssprache (2013)
Lazarenko O. - Wechselbeziehungen von Phraseologie und Wortbildung (2013)
Prykhodko A. - Konzeptualisierung der Idee "Ordnung – Unordnung” im Deutschen (2013)
Schkoljarenko V. - Phraseologische Bedeutung als differenzielles Merkmal der Phraseologie (2013)
Artjomzew O. - Besonderheiten der Wiedergabe der deutschen Terminologie im Ukrainischen (2013)
Bilous N. - Terminologische Übersetzungsprobleme von christlich-theologischen Texten (2013)
Dorofejewa M. - Text und Kultur: vergleichende Analyse einer poetischen Übersetzung (anhand verschiedensprachiger Übersetzungen der Tragödie "Faust” von J.W. Goethe) (2013)
Lepuchowa N. - "Nomen est Omen” oder zum Problem der Übersetzung von sprechenden Märchennamen (2013)
Sinegub S. - Übersetzungsrelevante Konventionen der semantischen Differenzierung von deutschen Porträtverben (2013)
Schum O. - Überblick der Geschichte von den ukrainisch-deutschen Translationsbeziehungen des 20.−21. Jahrhunderts (anhand der schöngeistigen Literatur) (2013)
Tschobitko G. - Die Konfrontation von attributiven Genitiv-Syntagmen im Deutschen, denen eine "Produzieren"-Relation zugeordnet ist, mit ihren Entsprechungen im Ukrainischen (2013)
Gutnyk W. - Typologie der Übungen im kommunikativen phonetischen Einführungskurs (2013)
Gwozdjak O. - Einsatz der Projektmethode im Deutschunterricht, Swyda-Susidenko T. (2013)
Mizin K. - Schwierigkeiten bei der Verwendung von Partikeln im Deutschunterricht, Schyschko A. (2013)
Müller U. - Ausgangssprache Ukrainisch – Zielsprache Deutsch (Eine kontrastive phonetische Analyse mit methodisch-didaktischen Hinweisen zur Überwindung artikulatorischer Probleme) (2013)
Sereda O. - Erwerb der berufsbezogenen kommunikativen Kompetenz im sprachpraktischen DaF-Unterricht für angehende Translatoren (2013)
Stuppner H. - Die Rolle des Rhythmus in Musik und Sprache (2013)
Tymtschenko Y. - Der plurizentrische Ansatz in neueren Daf-Lehrwerken (2013)
Schreibhinweise für Autoren (2013)
Руденко Є. В. - Короткий нарис про життя та наукову діяльність професора О. Д. Бугрова (2015)
Акімов О. В. - Ефективність селекції свиней сучасних генотипів за стресостійкістю (2015)
Безвесільна А. В. - Спосіб визначення спонтанної та індукованої статевої охоти за кристалами цервікального слизу у вівцематок, Тихона Г. С., Хмельков В. М. (2015)
Беседовська К. С. - Вплив препарату карафест+OV на структуру і функцію фетоплацентарного комплексу у кролиць (2015)
Бєлікова К. В. - Показники заводського використання кобил тракененської породи (2015)
Бойко Н. В. - Формування фізико-технічних показників якості вовни ягнят різних генотипів (2015)
Бугров О. Д. - Вплив середовищ із додаванням N-ацетил-L-цистеїну та L-цистеїну на якість сперми бугаїв, Буланова Н. В. (2015)
Бугров А. Д. - Динамика показателя рН и электропроводности дистиллированной воды в процессе ее хранения в разных емкостях, Мартынюк И. Н. (2015)
Бугров О. Д. - Значення методу трансплантації ембріонів у системі селекційної роботи з малоплодними видами тварин, Ткачова І. В. (2015)
Бугров О. Д. - Рання доімплантаційна ембріональна смертність у телиць та корів, Хмельков В. М. (2015)
Бугров О. Д. - Вплив інтервалу між осіменіннями на відтворну здатність корів та телиць, Шахова Ю. Ю., Кришталь О. М. (2015)
Вакуленко І. С. - Ефективність використання голозерного вівса в годівлі кролів, Данець Л. М., Данилова Т. М. (2015)
Васильев В. С. - Сперма животных в интерференционном контрасте, Лисиченко Н. Л., Дорич О. В. (2015)
Глушак І. І. - Динаміка лінійного росту і роботоздатності жеребців орловської рисистої породи вітчизняної селекції (2015)
Глушко Ю. М. - Цитогенетична характеристика строкатого та білого товстолобиків окремих рибогосподарств України (2015)
Горбунов Л. В. - Пристрій для кріоконсервування ембріонів ссавців, заснований на реалізації повільних швидкостей охолодження, Саліна А. С., Пасько М. О. (2015)
Корнієнко О. О. - Вплив об'ємів тротових робіт на розвиток дворічного молодняку орловської рисистої породи, Мирось В. В. (2015)
Кошевой В. І. - Методи діагностики та терапії бугаїв із неспецифічними баланопоститами, Науменко С. В. (2015)
Крамаренко А. С. - Анализ связи полиморфизма гена гормона роста (bGH) с ростовыми признаками коров южной мясной породы, Гиль М. И., Гладырь Е. А., Найдёнова В. А., Дубинский А. Л., Зиновьева Н. А. (2015)
Лобачова І. В. - До визначення біологічної активності тканинного препарату з овечої плаценти (2015)
Лютих С. В. - Сучасний стан генеалогічної структури новоолександрівської ваговозної породи коней та перспективні напрямки її розвитку (2015)
Міненко Г. В. - Вплив тіотриазоліну на морфофункціональний стан ооцит-кумулюсних комплексів при пролонгованому гіпотермічному зберіганні яєчників великої рогатої худоби, Гречуха М. Д. (2015)
Мирось В. В. - Модульний підхід до вирішення проблеми виробництва молока відповідно до світових стандартів на малих фермах України (2015)
Мирось В. В. - Вплив породності молодняку худоби на його продуктивність при застосуванні режимного підсосу, Василець В. Г., Ковтун С. Б. (2015)
Нагорнюк Т. А. - Гетерогенність різновікових груп білого товстолобика лиманського ДВСРП Харківської області (2015)
Нарижный А. Г. - Показатели санированной спермы и результативность осеменения свиноматок при использовании модифицированной ГХЦС среды, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Анисимов А. Г., Файнов А. А. (2015)
Науменко Н. С. - Вплив латеральності імплантації ембріонів у телиць на репродуктивну функцію у корів-первісток (2015)
Науменко С. В. - Методи діагностики та терапії кнурів із неспецифічними баланопоститами, Кошевой В. І. (2015)
Онищенко О. В. - Стан фетоплацентарного комплексу та показники концентрації колостральних імуноглобулінів у корів (2015)
Палій А. П. - Визначення якості виконання технологічної операції з очищення молокопроводу (2015)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів при підготовці гною до використання з розділенням на фракції при виробництві свинини (2015)
Піскун В. І. - Технології обробки стоків при промисловому виробництвІ свинини. Фінансові аспекти (2015)
Плугатирьов В. П. - Ефективність препарату селегумат для лікування корів і телиць із гіпофункцією яєчників, Довгопол В. Ф. (2015)
Почукалін А. Є. - Селекційне надбання м'ясного скотарства України: поліська м’ясна порода, Резнікова Ю. М., Прийма С. В. (2015)
Рущинська Т. М. - Спортивна роботоздатність молодняку коней української верхової породи різних генотипів, Ткачова І. В. (2015)
Савченко Ю. І. - Концентрація 137Cs у яловичині при використанні тритикале в раціонах бугайців, Савчук І. М., Савченко М. Г., Михальченко С. А. (2015)
Самынина М. Г. - Специфика определения овуляции у коров по разности температур во влагалище (2015)
Скляров П. М. - Біотехнологічні методи регуляції репродукції овець та кіз: здобутки і перспективи, Кошевой В. П., Бугров О. Д. (2015)
Стрижак Т. А. - Оцінка кнурів-плідників сучасних генетичних ліній за відтворювальними якостям (2015)
Сушко О. Б. - Ефективність методу кріоконсервації сперми бугаїв прямим зануренням двостінно-сітчастих касет зі спермодозами у зріджений азот (2015)
Терновська Н. I. - Спосіб боротьби з бактеріальними захворюваннями шовковичного шовкопряда, Дмитрієва О. В., Литвин В. М. (2015)
Тимофієнко І. М. - Фенотипова консолідація відтворювальних якостей свиноматок при використанні тканинних екстрактів (2015)
Ткачова І. В. - Тривалість ембріогенезу коней української верхової породи в залежності від генетипових і паратипових факторів (2015)
Россоха В. І. - Моніторинг генетичних змін у популяціях коней української верхової породи, Ковальова Т. М., Тур Г. М. (2015)
Федоренко С. Я. - Спосіб лікування корів із діорганною патологією (2015)
Харенко М. І. - Відтворна здатність молочних корів та причини у них патологічних родів, Гребеник Н. П., Рисліна Л. В. (2015)
Хватова М. А. - Селекція за комбінаційною здатністю як надійний засіб підвищення генетичного потенціалу свиней (2015)
Церенюк О. М. - Генетичний потенціал продуктивності за відтворювальними якостями свиноматок (2015)
Черненко О. М. - Дослідження стресостійкості бугаїв-плідників за динамікою концентрації гормонів і активності ферментів (2015)
Шабля В. П. - Вплив параметрів мікроклімату та погодних умов у холодний період року на продуктивність і поведінку корів за їх утримання на глибокій підстилці, Задорожна І. Ю., Балагуровська Н. Л., Зволейко Д. В., Дібіров Р. М. (2015)
Шигимага В. О. - Перспективи розвитку методів і апаратури електроманіпуляції у клітинній біотехнології (2015)
Стояновський В. Г. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців української степової білої породи, Шостя А. М., Усенко С. О. (2015)
Щербак О. В. - Вікові зміни андрогенізації організму у самців щурів, Бречка Н. М. (2015)
Правила оформлення та прийому статей в НТБ ІТ НААН (2015)
Zhulavskyi A. - Investment Potential of the Enterprise: Theory and Practice of Assessment, Gordiienko V., Samofalova O. (2015)
Акуленко В. Л. - Еколого-економічні інструменти забезпечення екологічної безпеки в регіоні, Прожога І. В. (2015)
Коблянська І. І. - Логістичний потенціал регіону: сутність і методичний підхід щодо його оцінювання, Рибалко Н. О., Міщенко О. В. (2015)
Опанасюк Ю. А. - Еколого-економічна оцінка наслідків катастроф техногенного характеру (2015)
Біловодська О. А. - Оптимізація торгової площі підприємства на основі логістичного підходу як засіб раціоналізації ресурсного забезпечення, Кириченко Т. В. (2015)
Слюсаренко В. Є. - Становлення інституту тристороннього партнерства держави – бізнесу – "третього сектору" та його вплив на розвиток ефективного суспільства (2015)
Метошоп І. М. - Особливості визначення та управління економічною ефективністю нафтогазових корпоративних структур (2015)
Теліженко О. М. - Освітня компонента формування людського капіталу на основі компетентнісного підходу, Лук’янихін В. О., Байстрюченко Н. О. (2015)
Федоришин М. В. - Прогнозування обсягів реалізації кондитерської продукції на основі еластичності попиту, Теліженко О. М. (2015)
Серпенінова Ю. С. - Дослідження етапів становлення та розвитку системи гарантування фізичних осіб в Україні (2015)
Титул, зміст (2013)
Крижна В. - Поняття та зміст прав інтелектуальної власності (2013)
Микитин В. - До питання про строки чинності майнових прав інтелектуальної власності (2013)
Дроб'язко В. - Цивільна відповідальність в Україні за контрафакцію та піратство у сфері авторського права й суміжних прав (2013)
Штефан О. - Запобіжні заходи як попередня судова заборона, спрямована на запобігання порушенню та захист авторського права (2013)
Венедіктова І. - Захист охоронюваних законом інтересів при конкуренції прав інтелектуальної власності (2013)
Татьков В. - До питання про суд з інтелектуальних прав (2013)
Ревуцький С. - Передумови формування націоанльної інноваційної системи підвпливом економічної глобалізації (2013)
Андрощук Г. - Комерціалізація технологій подвійного призначення: досвід США (2013)
Рабовська С. - Деякі особливості спадкового правонаступництва після смерті фізичної особи-учасника господарських товариств (2013)
Крупнова Л. - Значення принципу законності в діяльності державної виконавчої служби України (2013)
Кушнір І. - Програмно-цільовий метод як один з методів фінансування житлового будівництва (2013)
Черпіцька Л. - Бюджетна система України як об'єкт фінансово-правового регулювання (2013)
Козаченко В. - Роль Національного банку України в діяльності банківської системи України (2013)
Інформаційна довідка (2013)
Левашов С. П. - Оперативная оценка перспектив нефтегазоносности участка в районе газового месторождения Zohr на шельфе Египта в Средиземном море частотно-резонансным методом обработки и интерпретации данных ДЗЗ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2015)
Кутас Р. І. - Геотермічні умови і структура земної кори Північно-Західних Карпат (2015)
Христенко Л. А. - Интерпретация геоэлектрических данных с использованием вероятностно-статистических характеристик при решении инженерно-геологических задач, Степанов Ю. И. (2015)
Пак Р. М. - Моделювання хвильового поля, збуреного локальними джерелами у вертикально-неоднорідному півпросторі, та розрахунок синтетичних сейсмограм (2015)
Малицький Д. В. - Особливості визначення механізмів вогнищ землетрусів графічним методом в районі Середземномор’я, Грицай О. Д., Муйла О. О., Кутнів О. І., Обідіна О. О., Асташкіна О. А., Павлова А. Ю., Козловський Е. М. (2015)
Пігулевський П. Г. - Застосування геофізичних технологій при вирішенні різноманітних завдань техногенної безпеки, Свистун В. К., Пахомов С. П., Тяпкін О. К., Кирилюк О. С. (2015)
Якимчук М. А. - Тиск, температура і напруженість атмосферної електрики (2015)
Дубовенко Ю. И. - Замечания о стратегии создания цифровых баз данных гравиметрии в Украине (2015)
Титул, зміст (2013)
Якубівський І. - Виключність майнових прав інтелектуальної власності крізь призму цивільно-правової доктрини (2013)
Еннан Р. - Поняття, ознаки, сутність, специфіка та види відносин у мережі Інтернет (2013)
Работягова Л. - Кодифікація інтелектуальної власності в Італії (2013)
Чабан О. - Правові підстави обмеження права публічної фізичної особи на таємницю про стан здоров'я (2013)
Коваленко Т. - З історії розвитку міжнародного законодавства щодо захисту авторського права (2013)
Крижна В. - Захист прав інтелектуальної власності за статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2013)
Дроб'язко В. - Адміністративна кримінальна відповідальність в Україні за контрафакцію і піратство у сфері авторського права й суміжних прав (2013)
Штефан О. - Альтернативна судова юрисдикція з розгляду цивільних справ у країнах ЄС (2013)
Нежиборець В. - Принципи формування регіональних інноваційних інфраструктур: стан і шляхи розвитку (2013)
Львов Б. - Особливості застосування конкурентного законодавства України у сфері промислової власності (2013)
Биков О. - Рецензія на монографію Г. Абасова "Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: актіальні проблеми теорії та практики" (2013)
Чорнобук В. - Реалізація принципу належного фінансового забезпечення судової влади у законодавстві України (2013)
Мельник А. - Поняття та сутність правового регулювання земельних відносин, яке здійснюється органами місцевого самоврядування (2013)
Семчик О. - Цільове призначення земель залізничного транспорту в Україні (2013)
Курбатова Я. - Правова характеристика господарського договору надання залізничних транспортних послуг перевезення вантажів у світлі реформування залізничного транспорту (2013)
Інформаційна довідка (2013)
Білоконенко Л. А. - Проблематика конфліктології в сучасному мовознавстві (2010)
Величко Г. Г. - Вербалізація емоції страху паралінгвістичними фразеологізмами української мови (2010)
Живіцька І. А. - Мовна картина світу як відображення реальності (2010)
Качайло К. А. - Продуктивність конфіксів із другим компонентом -ок у творенні назв істот (2010)
Колоїз Ж. В. - Дещо про українські прізвища та їхню денаціоналізацію (2010)
Мішеніна Т. М. - Структурно-семантичні особливості фауно- і флоронімів у сучасній українській мові (2010)
Білоконенко І. С. - Поетичні паралелі сонетаріїв Е. Спенсера та І. Франка (2010)
Бузько С. А. - Функціонування суржикових лексичних елементів у текстах сучасної української прози (2010)
Вавринюк Т. І. - Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) (2010)
Кажан В. І. - Антонімічний контраст у прозі В. Шевчука, Калініна Р. П. (2010)
Клімчук Г. П. - Лексика латинського походження в публіцистиці М. Грушевського (2010)
Колоїз Ж. В. - Діалектизми в романі Марії Матіос "Солодка Даруся" (2010)
Литовченко І. О. - Лексико-семантичні та функціонально-стилістичні особливості лексики на позначення зброї в романі П. Загребельного"Роксолана" (2010)
Майструк Т. С. - Уплив англомовних запозичень на лексичний склад текстів публіцистичного стилю (2010)
Малюга Н. М. - Етнічні стереотипи та упередження в українському художньому дискурсі (2010)
Бакум З. П. - Система завдань і вправ для формування мовної особистості на профільному рівні навчання фонетики (2010)
Остроушко О. А. - Особливості перекладу англійських атрибутивних словосполучень українською мовою (на матеріалі інформаційних текстів) (2010)
Цоуфал Л. С. - Лінгводидактичні засади навчання морфології в загальноосвітній школі (2010)
Бузько С. А. - Оказіональні іменники в текстах української постмодерної прози (структурно-словотвірний аспект) (2009)
Віняр Г. М. - Творення нових іменників багатоосновними способами (на матеріалі газети "Україна молода") (2009)
Демиденко Г. Г. - Структурно-семантичні особливості мімічних фразеологізмів (2009)
Іншакова І. О. - Явище множинної словотвірної мотивації в мовознавстві (2009)
Кажан В. І. - Запозичені слова в сучасному словнику попкультури, Калініна Р. П. (2009)
Качайло К. А. - Особливості структури і семантики назв предметів (конфіксальні іменники на -ок) (2009)
Клімчук Г. П. - Церковнослов’янські запозичення в публіцистиці Михайла Грушевського (2009)
Колоїз Ж. В. - Лексичні архаїзми у творчій спадщині Івана Нечуя-Левицького (2009)
Остроушко О. А. - Структурно-семантична та функціональна своєрідність українських діалогізованих замовлянь (2009)
Вавринюк Т. І. - Поетичний текст в аспекті лінгвістичного аналізу (2009)
Майструк Т. С. - Стилістичні функції англізмів різних семантичних груп у текстах інформаційного стилю (2009)
Малюга Н. М. - Суспільні мовні процеси в ретроспекції через призму української літератури (2009)
Мелкумова Т. В. - Виражальні можливості риторичних запитань у писемному інформаційному мовленні (2009)
Мішеніна Т. М. - Екокосмізм як вимір світогляду української нації (2009)
Пасічна О. В. - Звертання в поетичному мовленні (2009)
Явір В. В. - Жаргонізований дискурс: духовний занепад чи норма? (2009)
Бакум З. П. - Принципи навчання фонетики української мови (2009)
Кравцова І. А. - Специфіка формування в учнів 2 класу інтересу до вивчення рідної мови, Шпачук Л. Р. (2009)
Кондрашова Л. В. - Імітаційно-ігровий підхід у підготовці вчителя-філолога до інноваційної діяльності (2009)
Цоуфал Л. С. - Психологічні основи формування комунікативних умінь і навичок учнів (2009)
Шарманова Н. М. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя-словесника при засвоєнні синтаксичної теорії (2009)
Гошовський С. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку новітніх технологій сейсмічних досліджень у процесі буріння. Стаття 1. Застосування бурового долота як джерела сейсмічних коливань, Пігнастій С. С., Сиротенко П. Т. (2015)
Костенко М. М. - Нижньовендські трапи Придністров’я: геологія, речовинний склад, кореляція, Арбузова Л. С., Комбарова К. М., Аврамець В. М., Іванов А. І., Кобець Ф. В., Шутенко Л. М. (2015)
Лисенко О. А. - Мінералого-петрографічні особливості порід Берестівської зеленокам’яної структури (Західне Приазов’я), Меркушин І. Є., Бобров О. Б. (2015)
Зинчук Н. Н. - О перспективах петрографических и петрологических исследований кимберлитовых пород (2015)
Калашник А. А. - Причины пространственной связи и монометалльности формирования промышленных золотого и уранового оруденений в Кировоградском рудном районе Украинского щита (2015)
Кравченко О. А. - Моделювання титан-цирконієвих розсипів на прикладі Краснокутського родовища, Хрущов Д. П. (2015)
Полканов Ю. О. - Баделеїт – нова цирконієва сировина України, Добровольська Т. Й., Піддубна Т. Д. (2015)
Лебідь В. П. - Про реальні заходи стосовно термінового зменшення ціни на енергоносії, Лебідь В. В. (2015)
Рой М. М. - Використання випробувача пластів багатоциклової дії для селективної оцінки нафтогазонасиченості низькопроникних тріщинуватих колекторів малої потужності в процесі спорудження свердловин, Ластовка В. Г., Клименко С. М. (2015)
Рой М. М. - Підвищення надійності випробування складнопобудованих тріщинуватих колекторів із застосуванням двопакерної системи під час селективного їх випробування завдяки вдосконаленню технічних засобів, Ластовка В. Г., Клименко С. М. (2015)
Кирилюк В. П. - Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Стаття 2. Співвідношення світ побузького стратиграфічного комплексу (2015)
Пам’яті Ігоря Степановича Паранька (2015)
Акименко Н. - Дослідження напрямків вдосконалення логістічної діяльності міжнародних транспортних підприємств, Кравцов М., Рябова К. (2015)
Акименко Н. - Вдосконалення механізму транспортно-логістичного обслуговування міжнародних вантажних перевезень як фактору підвищення конкурентоспроможності підприємств, Рябова К. (2015)
Ananyeva M. - Selection rationale of powerful good distribution methods menufacturing enterprises (2015)
Басюркіна Н. - Аналіз стану хлібопекарської промисловості україни та перспективи розвитку, Бантовська О. (2015)
Гринчук Т. - Підходи до аналізу сучасного стану зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах регіону та факторів, які впливають на його розвиток (2015)
Гургула Т. - Удосконалення системи мотивації праці посадових осіб органів місцевого самоврядування (2015)
Дашевська О. - Геополітичний імідж країни (2015)
Квач Я. - Тенденції розвитку сучасного кейнсіанства (2015)
Кравченко О. - Методичні аспекти розрахунку макроекономічної ефективності ресторанного господарства (2015)
Орлик О. - Застосування методу аналізу ситуацій в системі забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Подольчак Н. - Оцінювання рівня розвитку машинобудівних підприємств Львівщини за допомогою таксономічного методу, Вішка І. (2015)
Продіус О. - Вплив реклами на ефективність діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання, Боєру М. (2015)
Продиус О. - Проблемы морских контейнерных перевозок в Украине, Власенко М. (2015)
Скрипник Н. - Концепция методов системного анализа связей субъектов кадрового потенциала подразделений промышленного предприятия, Харичков С. (2015)
Сментина Н. - Державне управління інвестиційними потоками на регіональному рівні (2015)
Yankova O. - Current situation and development prospects of oil and fat production in Ukraine (2015)
Білоусов О. - Криза традиційної моделі представницького правління в постіндустріальному суспільстві та шляхи її подолання (2015)
Палазова Т. - Політичний аналіз та політичне прогнозування (2015)
Шевченко C. - Римо-католицька церква на початку ХХІ століття: проблеми модернізації в умовах політико-правової інтеграції ЄС (2015)
Волканов С. - Военная реформа 501/0 г. до н.э. в Афинах. Стратеги и Полемарх в 501-487 гг. до н.э. (2015)
Попков В. - Духовная культура как осевой фактор устойчивого развития общества (2015)
Наші автори (2015)
Бондар Ю. - Моделювання податкових витрат в управлінні торговельним підприємством (2015)
Бондаревська К. - Зайнятість сільського населення в сучасних умовах (2015)
Владичин М. - Нормативно-правові основи обліку та контролю зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України, Струк Н. (2015)
Волошин Ю. - Податковий контроль в Україні: сутність, сучасні тенденції та нововведення (2015)
Ґудзь П. - Вияв ризиків в діяльності туристичного підприємства, Головко Д. (2015)
Дєдушева М. - Раціональність та ефективність прогнозів податкових надходжень в Україні (2015)
Іванова М. - Парадигма як модель дослідження розвитку логістики (2015)
Іриневич Ю. - Інформаційне забезпечення статистичного аналізу молодіжного ринку праці в Україні (2015)
Кикош Ю. - Інформаційне та нормативне забезпечення статистичного аналізу ринку освітніх послуг (2015)
Лазвиашвили Л. - Роль лидера в формировании организационной культуры (2015)
Лінькова О. - Роль синергії в менеджменті (2015)
Мужайло В. - М. І. Туган-Барановський про соціально-економічну природу прибутку (2015)
Педько І. - Сезонний характер виробництва на підприємствах-виробниках бетону та виробів з бетону (2015)
Тащеєв Ю. - Сутність ефективності в аспекті економічного механізму (2015)
Фролова Л. - Концептуальні положення щодо вибору маркетингової товарної стратегії підприємства, Наторіна А. (2015)
Павлов Д. - Теорія пропаганди Жака Еллюля (2015)
Шиманова О. - Теоретико-методологічні засади дослідження комунікативних стратегій в політиці (2015)
Наші автори (2015)
Кузик В. - Іржавецькі мотиви в поезії Тараса Шевченка (2014)
Фільц Б. - Особливості розкриття поезії Тараса Шевченка у творчості українських композиторів (2014)
Ржевська М. - Українські композитори в системі координат "великого перелому" (2014)
Тримбач С. - Творчий світ митця крізь призму ідентифікаційних чинників (за матеріалами творчої спадщини Олександра Довженка) (2014)
Терещенко А. - "Зима" Левка Ревуцького – Олександра Олеся: у колі становлення українського модернізму (2014)
Костюк Н. - Архієпископ Бєлгородський і Курський Феоктист (Мочульський): діяльність у сфері богослужбово‑музичної культури впродовж останньої третини ХVIII – перших десятиліть ХІХ століття (2014)
Томазова Н. - Франц Марковський: до історії Польського театру в Києві (2014)
Кульчинська Л. - "Особисте життя" в радянському кіно 1960–1980-х років (2014)
Волошенюк О. - Українська ідентичність у дзеркалі українського кіно: замітки з V Одеського міжнародного кінофестивалю (2014)
Кушнірук О. - Концерт № 2 для скрипки з оркестром Олександра Яковчука: до проблеми еволюції жанру в українській музиці (2014)
Черков Г. - Трансформації маски й образу в сучасній екранній культурі (2014)
Росляк Р. - "Віддати наказ про припинення самостійного існування ВУФКУ…" (матеріали й документи з історії підпорядкування української кінематографії союзному центру) (2014)
Руда Т. - Невідомий лист Івана Паторжинського (з родинного архіву Рудих) (2014)
Хай М. - Нові транскрипції інструментальної музики гуцулів (2014)
Атаманчук В. - Нотні транскрипції польових записів ("Похоронна гра", "Ой тая коломийка", "Гуцульський народний танок "Півторак”") (2014)
Ростислав Ярославович Пилипчук (10.07.1936 – 22.08.2014) (2014)
Про авторів (2014)
Коппель О. А. - Вплив політики США на геополітичну структуру Близького Сходу, Гаспарян А. Л. (2014)
Артьомов І. В. - Актуальні аспекти українсько-словацького транскордонного єврорегіонального співробітництва (2014)
Коломієць О. В. - Особливості концепції колективної безпеки Італії (2014)
Шаповалова О. І. - Структурні параметри постбіполярної системи міжнародних відносин (2014)
Ковбень М. М. - Фактори активізації регіонального рівня взаємодій в міжнародній системі (2014)
Кононенко М. Г. - Формування концепції відповідальності КНР як глобальної держави (2014)
Мохамад Аль-Файез - Иордано-израильские отношения (2014)
Кулінич Т. О. - Латиноамериканська регіональна інтеграція в Iбероамериканському контексті (2014)
Корж М. В. - Особливості формування стратегій міжнародного маркетингу та системи планування в умовах активізації інтеграційних процесів в світогосподарській системі, Степанов О. П. (2014)
Скрипчук П. М. - Концептуальні засади продовольчої безпеки національних економік, Хоменко А. Є. (2014)
Чеберяко О. В. - Формування нових фондових бірж країн Близького Сходу (2014)
Копистира А. М. - Причини корупції в країнах Європейського Союзу (2014)
Чугаєв О. А. - Економічні передумови формування іміджу країни (2014)
Марчук У. О. - Кластерний аналіз сільськогосподарських підприємств Вінницької області за рівнем дієвості внутрішньогосподарського контролю (2014)
Заліско О. І. - Еволюція наукових поглядів на проблему фінансового левериджу транснаціональних корпорацій (2014)
Крамаренко А. В. - Сучасні тенденції розвитку глобальних інноваційних мереж (2014)
Назаров Д. С. - Тенденції розвитку внутрішнього ринку фармацевтичної продукції України та перспективи створення вітчизняних високотехнологічних фармацевтичних виробництв (2014)
Дашкуєв М. А. - Концепція загальнонаціональних логістичних витрат та управління глобальними ланцюгами вартості (2014)
Титул, содержание (2006)
Барабанов Н. А. - Прибор "Регион" для космического эксперимента "Кольцо" на борту МКС, Бандуристый Л. М., Венедиктов Ю. И., Довгаль С. Г., Селиванов Ю. А., Черемных О. К., Безруких В. В., Гдалевич Г. Л. (2006)
Кондрашенков И. С. - Алгоритм проектирования РЭС с многоуровневым электромонтажом с учетом электромагнитной совместимости (2006)
Липинский А. Ю. - Физическая модель акустооптического процессора цифровой обработки сигналов, Рудякова А. Н., Данилов В. В. (2006)
Виноградов Г. М. - Системы охранной сигнализации на основе электромагнитного потока СВЧ-сигнала и фазообразующих средств, Смаглюк В. В., Колесник К. В. (2006)
Струтинская Л. Т. - Моделирование термоэлектрического генератора с низкотемпературным источником тепла, Михайловский В. Я., Чайковская Е. В. (2006)
Михеенко Л. А. - Осветительный канал цифрового оптического микроскопа на базе диффузного излучателя, Боровицкий В. Н. (2006)
Паэранд Ю. Э. - Пьезоэлектрический ионизатор воздуха с плавной регулировкой производительности, Захожай О. И. (2006)
Алейников Е. А. - Гальваномагнитные микродатчики положения на базе германиевого микропровода, Бадинтер Е. Я., Иойшер А. М., Лепорда Н. И., Рыбалка А. Т. (2006)
Белоусов И. В. - Газочувствительные структуры "силицид кобальта-пористый кремний-кремний", Бузанева Е. В., Кузнецов Г. В. (2006)
Ионин С. В. - Обзор мирового рынка печатных плат (2006)
Антощук В. Н. - Информационная технология чтения маркировочных надписей компонентов печатных узлов, Крылов С. Г., Щербакова Г. Ю. (2006)
Семенова С. Э. - Система фотометрического контроля скорости травления тонких диэлектрических пленок, Семенов Э. И. (2006)
Новиков В. В. - Компьютерное моделирование проводимости композитов с хаотической структурой, Нежевенко Е. А. (2006)
Жавжаров Е. Л. - Низкотемпературная модификация медных пленок под воздействием атомарного водорода, Матюшин В. М. (2006)
Докторович И. В. - Влияние нестабильности потока излучения ртутных ламп на калибровку приборов, Фодчук И. М., Бутенко В. К., Годованюк В. Н., Рюхтин В. В., Юрьев В. Г. (2006)
Титул, зміст (2013)
Бутнік-Сіверський О. - Людський капітал в інтелектуальній економіці (економіко-праоввий погляд і закордонний досвід), Орлюк О. (2013)
Кашинцева О. - Особливості реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері охорони здоров'я, Іолкін Я. (2013)
Дорошенко О. - Причини виникнення конфліктів торговельних марок і доменних імен та способи їх вирішення, Мінченко Н., Берестюк О. (2013)
Штефан А. - Визнання правочину недійсним як спосіб захисту авторського права (2013)
Андрощук Г. - Європейська стратегія охорони промислової власності (частина 1) (2013)
Ямпольська О. - Територіальні аспекти використання товарних знаків Європейського Співтовариства (2013)
Афанасьєва А. - Специфіка договірних відносин з художниками-ілюстраторами у видавничій діяльності (2013)
Пилюченко Д. - Ключові характеристики ліцензування копілефт (2013)
Крупчан О. - Методологія досліджень діяльності органів виконавчої влади в науці адміністративного права (2013)
Майданик Л. - Право на використання імені відомої особи post mortem: поняття, природа, законодавче регулювання в Україні та за кордоном (2013)
Янчук А. - До питання про вплив громадського контролю на модернізацію економіки України: конституційно-правовий аспект (2013)
Ващенко Ю. - Право на доступ до енергетичних послуг: проблеми нормативно-правового регулювання (2013)
Інформаційна довідка (2013)
Титул, содержание (2006)
Семенко А. И. - Использование сети электропитания для построения информационных систем, Юрчук А. П. (2006)
Воторопин С. Д. - Конструктивно-технологические особенности автодинных ГИС КВЧ на диодах Ганна (2006)
Демьянчук Б. А. - Статистические характеристики интенсивности мешающих сигналов в безэховой камере туннельного типа (2006)
Воробец А. И. - Оптимизация аппаратно-программного обеспечения для автоматизации спектрофотометра СФ-20, Воробец Г. И., Мельничук С. В. (2006)
Рыбка А. В. - Сенсоры на основе CdZnTe для измерений рентгеновского излучения, Захарченко А. А., Давыдов Л. Н., Шляхов И. Н., Блинкин А. А., Кутний К. В. (2006)
Круковский С. И. - Комплексно-легированные эпитаксиальные структуры InP/InGaAsP для оптоэлектроники (2006)
Каримов А. В. - Исследование фотоэлектрических характеристик микрофототерминала, Ёдгорова Д. М., Бузруков У. М., Мирджалилова М. А., Болтаева Ш. Ш. (2006)
Бабичев Г. Г. - Минимизация погрешности интегрального преобразователя давления с разделительной мембраной, Зинченко Э. А., Козловский С. И., Недоступ В. В., Романов В. А., Шаран Н. Н. (2006)
Ащеулов А. А. - Анизотропные термоэлектрические координатно-чувствительные линейки, Гуцул И. В. (2006)
Катеринчук В. Н. - Фотоэлектрические параметры гетеропереходов SnS2-хSeх-InSe (0≤х≤1), Ковалюк М. З. (2006)
Кондрашенков И. С. - Моделирование тепловых режимов активных компонентов электронных модулей (2006)
Ануфриев Д. Л. - Поверхностный монтаж мощных бескорпусных MOSFET-транзисторов, Рубцевич И. И., Керенцев А. Ф. (2006)
Истомин А. С. - Измерение толщины покрытий в процессе их нанесения с помощью емкостного датчика, Семенов Э. И. (2006)
Полозов Б. П. - Влияние плазмохимического травления на структуру поверхности кремниевых пластин фотоэлектрических преобразователей, Федорович О. А., Голотюк В. Н., Мариненко А. А., Лукомский Д. В. (2006)
Новиков В. В. - Определение электропроводности нанокомпозитов с хаотической структурой, Дмитриева Н. О., Новиков А. В. (2006)
Винник И. Б. - Получение алюмомагниевой керамики с улучшеными влагочувствительными характеристиками, Гадзаман И. В., Клым Г. И., Мруз О. Я., Шпотюк О. И. (2006)
Балицкий А. А. - Особенности топологии поверхности слоистых кристаллов In4Se3 (2006)
Титул, зміст (2013)
Бутнік-Сіверський О. - Людський капітал в інтелектуальній економіці (економіко-правовий погляд і закордонний досвід), Орлюк О. (2013)
Бас К. - Нормативні джерела формування цивільно-правового статусу суб'єктів права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я (2013)
Дроб'язко В. - Кримінально-правова відповідальність за порушення авторських і суміжних прав у зарубіжних країнах (2013)
Якубівський І. - Про юридичну природу договорів між організаціями колективного управління і суб'єктами авторського права та суміжних прав (2013)
Троцька В. - Розшукуються невідомі "батьки" творів-сиріт (2013)
Комзюк Л. - Ампроксимація охорони прав на осиротілі твори в ЄС як фактор розвитку медіаправа (2013)
Андрощук Г. - Європейська стратегія охорони промислової власності (частина 2) (2013)
Недогібченко Є. - Способи та правові форми використання об'єктів патентного права в діяльності суб'єктів господарювання (2013)
Селіваненко В. - Особливості правової охорони засобів індивідуалізації у сфері охорони здоров'я (2013)
Нежиборець В. - Венчурне фінансування в Україні: стан та перспективи (2013)
Шульпін І. - Збитки у сфері інтелектуальної власності: категорія права й економіки (2013)
Кириченко Ю. - Конституційна практика нормативного регулювання права інтелектуальної власності в Україні та європейських державах (2013)
Корновенко С. - Підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності в Україні: до питання щодо її удосконалення, Мігус І. (2013)
Іващенко В. - Політика національних урядів у сфері охорони об'єктів права промислової власності у роки української революції (грудень 1917-1921 роки), Морозов А. (2013)
До відома (2013)
Інформаційна довідка (2013)
Титул, зміст (2013)
Пацурківський Ю. - Правовий режим власності: поняття та зміст (2013)
Мироненко Н. - Твір архітектури як об'єкт договірних відносин, Работягова Л. (2013)
Кашинцева О. - Авторське право на науковий твір у сфері медицини: етичні та творчі аспекти виникнення (2013)
Харченко О. - Промисловий зразок як об'єкт інтелектуальної власності: питання правового врегулювання (2013)
Юдіна Г. - Співвідношення понять "новизна", "індивідуальний характер" і "своєрідність" промислових зразків у законодавстві Європейського Союзу та в проеткі Закону України (2013)
Коваленко Т. - Кіберсквотинг, ринок купівлі та продажу доменів (2013)
Тараненко О. - Географічні зазначення як об'єкт цивільно-правових відносин в Україні (2013)
Падучак Б. - Проблемні аспекти визначення предмета договору комерційної концесії, Талда М. (2013)
Кульбашна О. - Службові об'єкти права інтелектуальної власності: питання теорії (2013)
Львов Б. - Недобросовісна конкуренція як господарське правопорушення: підходи теорії та практики (2013)
Бенедисюк І. - Участь митних органів у забезпеченні запобіжних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності (2013)
Покальчук О. - Порушення прав трансгендерних осіб щодо визначення меж медичного встручання (2013)
Іващенко В. - Законодавче забезпечення охорони авторських прав на українських землях наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть (2013)
Чорнобук В. - Міжнародний досвід розбудови судових систем та їх фінансування (2013)
Конюшко К. - Податковий спір як публічно-правовий спір: питання теорії та практики (2013)
Куровський С. - Інституційні особливості правової охорони банківських відносин (2013)
Інформаційна довідка (2013)
До відома (2013)
Короєд С. О. - Концепція реформування судової влади України, Кресіна І. О., Прилуцький С. В. (2015)
Хотинська-Нор О. З. - Теорія судової реформи: інституціональні пастки (2015)
Логвиненко М. І. - Дискреційні повноваження суддів як корупційний ризик у судовій владі, Дігтяр А. О. (2015)
Чорнолуцький Р. В. - Роль і значення конституційної термінології у нормопроектуванні (2015)
Любченко М. О. - Конституційно-правове регулювання права на свободу пересування на території України (2015)
Безносюк А. М. - До питання про мету кримінального провадження (2015)
Макаров М. А. - Розгляд слідчим суддею клопотання про здійснення приводу (2015)
Бородій В.М. - Проблемні питання проведення підготовчого судового засідання, які потребують удосконалення норм КПК України, Бородій І. В. (2015)
Короєд С. О. - Набуття неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності та її вплив на сімейно-правовий статус дитини: питання охорони житлових прав емансипованої неповнолітньої особи (2015)
Курило М. П. - Наука цивільного процесу на межі століть: нарис розвитку ідеї єдності процесу (2015)
Макаренко О. В. - Сторони у договорі про надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 ЦК України) (2015)
Мальський М. М. - Транснаціональний виконавчий процес як підгалузь виконавчого процесу (2015)
Ляшенко Н. А. - Сприйняття діяльності Європейського cуду з прав людини з позиції сучасних проблем у судочинстві України (2015)
Фесик К. О. - Судові акти колективного провадження: проблеми розвитку цивільного процесуального законодавства України (2015)
Шумило М. М. - Процесуально-захисні правовідносини як механізм юрисдикційного захисту права на пенсію: теоретичні питання (2015)
Харчук О. О. - Відповідальність у міжнародних морських перевезеннях вантажів (англ. мовою) (2015)
Титул, содержание (2002)
Кондрашов В. И. - Бортовые радиотехнические средства ближней навигации и инструментальной посадки летательных аппаратов, Федоренко В. И. (2002)
Тимошкин А. И. - Контролепригодная схема двоичного сумматора с повышенным быстродействием (2002)
Ефименко А. А. - Система автоматизированного выбора покрытий, Симонов В. В., Николаенко О. В., Дончило А. Н. (2002)
Тарасов В. А. - Реализация алгоритмов первичной обработки сигналов в системах пассивной звуковой локации, Кропачев Д. А. (2002)
Данилов В. В. - Акустооптическое устройство спектрального разуплотнения данных для оптических вычислительных средств (2002)
Ситников В. С. - Автоматизация структурных преобразований схемы цифрового фильтра, Ступень П. В., Куцак И. Л. (2002)
Левинзон Д. И. - Устройства контроля уровня бодрствования водителя, Чаусовский Г. А., Головаха Р. В. (2002)
Мамедов Дж. Ф. - Автоматизированное проектирование центральной системы контроля холодильной камеры, Мансуров Г. М., Ахмедова Х. М. (2002)
Шапиро А. И. - Разомкнутая система охлаждения мощного транзистора с использованием плавящихся веществ, Николаенко Т. Ю. (2002)
Буйко Л. Д. - Диагностика полупроводниковых структур при разработке и производстве изделий микроэлектроники, Пономарь В. Н., Солонинко А. А. (2002)
Панов Л. И. - Опыт совершенствования толстопленочной технологии, Сидорец Р. Г. (2002)
Негоденко О. Н. - Микроэлектронные индуктивные балансные сенсоры с катушками квадратной и треугольной формы, Кошелев С. Г., Семенцов В. И., Мардамшин Ю. П. (2002)
Дмитриев Э. А. - Имитатор сигналов роторного машинного оборудования, Емельянов С. В., Деревягин Я. В. (2002)
Касимов Ф. Д. - Негатронные элементы на основе локальных пленок поликристаллического кремния, Рагимов М. Р. (2002)
Стерхова А. В. - Математическое и программное обеспечение исследования электропроводности толстопленочных резисторов, Лялин В. Е. (2002)
Титул, зміст (2012)
Паладій М. - Вибір методів державного управління сферою інтелектуальної власності в умовах інтеграції в міжнародні співтовариства (2012)
Андрощук Г. - Національні стратегії розвитку інтелектуальної власності: досвід Фінляндії (2012)
Кулініч О. - Умови реалізації та обмеження права на фотографування фізичних осіб у громадських місцях (2012)
Комзюк Л. - Сучасні тенденції гармонізації авторського права ЄС (2012)
Дроб’язко В. - Закон США про авторське право 1976 року (2012)
Коваль І. - Визначення судової юрисдикції щодо захисту прав у сфері промислової власності (2012)
Мацкевич О. - Загальні підходи до визначення юридичної відповідальності провайдерів за порушення авторських і суміжних праву мережі Інтернет (2012)
Ревуцький С. - Застосування інтелектуальної власності в умовах діяльності технопаркових інноваційних структур (2012)
Литвин О. - Охорона нових інноваційних технічних рішень без патентування (2012)
Гришкова М. - Організаційно-правові засоби передачі в промисловість розробок вищих навчальних закладів, виконаних за фінансової підтримки держави (2012)
Романюк В. - Міжнародний досвід оподаткування доходів нерезидентів – фізичних осіб (2012)
Скутельник П. - Фінансово-правові аспекти банкрутства як багатоаспектного юридичного процесу (2012)
Теремецький В. - Адміністративні процедури у сфері податкових правовідносин (2012)
Інформаційна довідка (2012)
Титул, содержание (1998)
Экономика радиоэлектронных отраслей промышленности ("Круглый стол") (1998)
Зубарев В. В. - Силовая электроника в решении проблем энергосбережения (1998)
Вершинина Л. П. - Прогнозирование качества электронных устройств на основе нечеткой логики (1998)
Ленков С. В. - Анализ и экспериментальная апробация моделей отказов дефектных ИЭТ, Фишер З. А., Зубарев В. В. (1998)
Бобков Н. М. - Вопросы проектирования БНК электронных средств измерений (1998)
Спокойный Ю. Е. - Выбор конструктивных параметров радиаторов для струйного импактного охлаждения БИС, Трофимов В. Е., Олибаш Г. В. (1998)
Гонтовой С. В. - Устройство для поляризации пьезоэлементов во время пайки составных пьезокерамических преобразователей (1998)
Невлюдов И. Ш. - Технологический контроль диаметра модового поля одномодовых оптических волокон, Филипенко А. И. (1998)
Викулина Л. Ф. - Магниточувствительные транзисторы (1998)
Викулина Л. Ф. - Полевые магнитотранзисторы (1998)
Байцар Р. И. - Особенности построения полупроводниковых вибрационно-частотных сенсоров, Рак В. С. (1998)
Ащеулов А. А. - Особенности технологии изготовления анизотропных термоэлектрических модулей, Гуцул И. В., Воронка Н. К. (1998)
Ющук С. И. - Монокристаллические феррогранатовые пленки для микроволновой электроники (1998)
Дмитриев М. В. - Влияние концентрации компонентов и пор на диэлектрические потери в стеклокерамике (1998)
Левинзон С. В. - Модульные многофункциональные системы электропитания, Керцман С. А. (1998)
Видгольц П. И. - Аппаратура высокочастотной и низкочастотной связи (1998)
Новосядлый С. П. - Цифровой телефонный аппарат на основе дельта-модуляции (1998)
Боднарчук О. В. - Мікробіологічна якість кисловершкового та солодковершкового масла за умов низькотемпературного зберігання (2015)
Галух Б. І. - Збагачення майонезів і соусів комплексом природних антиоксидантів і біологічно активних речовин, Паска М. З., Драчук У. Р. (2015)
Драчук У. Р. - Вплив поверхнево-активних речовин на кінетику екстрагування групи органопрепаратів (2015)
Згурський А. В. - Технологічні аспекти використання пектиновмісної овочевої сировини у виробництві морозива, Поліщук Г. Є., Каліновська Т. В., Згурська Т. І. (2015)
Капрельянц Л. В. - Зміна показників кінетичних параметрів накопичення біомаси lactobacillus acidophilus та bifidobacterium bifidum при культивуванні на селеновмісних середовищах, Трегуб Н. С. (2015)
Коломієць Р. А. - Розробка білкових композицій та їх використання у технології м’ясних фаршевих консервів, Страшинський І. М., Пасічний В. М., Дубковецький І. В., Стрельченко Л. В., Тарадай Р. С., Грицай М. С. (2015)
Косів Р. Б. - Вплив екстремальних температур на ферментативну активність хлібопекарських дріжджів, Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Харандюк Т. В. (2015)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Електрогідравлічне оброблення молочної сироватки: перспективи, можливості, Чернюшок О. А. (2015)
Кухтин М. Д. - Зміни вільних жирних кислот та жирнокислотного складу молока під впливом психротрофних мікроорганізмів, Покотило О. С., Карпик Г. В., Кравченюк Х. Ю., Шинкарук О. Ю. (2015)
Лялик А. Т. - Розробка та дослідження кисломолочного продукту – сиркова паста з лляною олією під час зберігання (2015)
Максисько О. Р. - Економічна ефективність інтенсифікації теплообміну за використання поверхнево-активних речовин (2015)
Москалюк О. Є. - Технологія м’ясних хлібів з використанням культивованих грибів, Гащук О. І., Пешук Л. В. (2015)
Науменко О. В. - Дослідження взаємодії між лактобактеріями та фагом (2015)
Новгородська Н. В. - Проблеми якості молока в Україні, Блащук В. В. (2015)
Пасічний В. М. - Удосконалення технологій м'ясо-рибних напівфабрикатів, Степаненко І. О., Міщук М. Ю., Макарчук М. Р., Вишнивенко С. В., Петрусь О. С., Ястреба Ю. А. (2015)
Пасічний В. М. - Застосування колагенового тваринного білка "білкозин" в технології варених ковбасних виробів, Полумбрик М. М., Хоменко Ю. О., Неводюк І. В., Шведюк Д. А. (2015)
Пасічний В. М. - Удосконалення технології копчено-варених виробів із м'яса птиці, А.-Х. Хайдер М., Єленець Ю. А., Неводюк І. В. (2015)
Пасічний В. М. - Властивості гідратованих функціональних харчових композицій для м’ясних фаршевих систем, Страшинський І. М., Фурсік О. П., Віхоть К. О., Анісімова А. В. (2015)
Пешук Л. В. - Роль харчування у забезпеченні метаболічних потреб спортсменів, Іванова Т. М., Гавалко Ю. В., Рогова К. І. (2015)
Свідрак І. Г. - Організація самостійної роботи студентів в умовах спрямування вищої школи до євроінтеграції, Галкіна Н. С. (2015)
Стукальська Н. М. - Методика комплексної кількісної оцінки якості процесу подрібнення м’яса курятини (2015)
Ткаченко Н. А. - Обґрунтування параметрів ферментації молочної основи для виробництва м’яких пробіотичних сирів, Скрипніченко Д. М. (2015)
Ткаченко Н. А. - Спреди з синбіотичними властивостями – нові продукти олійно-жирової галузі, Куренкова О. О., Касьянова А. Ю. (2015)
Федишин Я. І. - Чисельні методи в оптимальному управлінні теплофізичним процесом стерилізації, Гембара Т. В., Федишин Т. Я. (2015)
Ціж Б. Р. - Рідкокристалічні модулятори світла з органічною фотокерованою матрицею (2015)
Ціж Б. Р. - Застосування операторного метода в нестаціонарній теплопровідності неоднорідних елементів вузлів та механізмів харчових виробництв, Варивода Ю. Ю., Волос В. О., Чохань М. І., Магола Я. Я., Гончар Ф. М. (2015)
Юкало В. Г. - Розробка рецептури овочевого соусу з використанням нетрадиційної сировини (перцю чілі), Мельнічук О. Є., Сельський В. Р. (2015)
Ющенко Н. М. - Наукове обґрунтування використання купажів рослинних олій у технології продуктів молоковмісних сирних, Радзієвська І. Г., Білоцерківець О. М., Романова С. О. (2015)
Шалько А. В. - Вплив поверхневої наноструктури на контактну втому сталі 65г, Чайковський Б. П., Ярошович І. Г., Кирилів В. І., Максимів О. В. (2015)
Васерук Н. Я. - Вплив біологічно активних речовин на мінеральний склад ниркової тканини бугайців при підвищеному кадмієвому навантаженні, Паска М. З. (2015)
Васерук Н. Я. - Мінеральний склад печінки бугайців при підвищеному кадмієвому навантаженні та застосуванні біологічно активних речовин, Паска М. З., Коваль Г. М. (2015)
Бренич І. Є. - Механізм впровадження інноваційних технологій в агропродовольчу сферу (2015)
Бурцева Т. І. - Економіко-математичне моделювання як фактор економічного зростання підприємства, Васильченко Л. С., Горяна І. В. (2015)
Гірняк К. М. - Причини емоційного вигорання особистості: теоретичний аспект управління (2015)
Грабовський Р. С. - Перспективи утворення кластерів у львівській області, Тимчишин О. Р., Бренич Х. Р. (2015)
Григор`єва Я. В. - Венчурне підприємство як фактор інноваційного розвитку туризму (2015)
Гуцол Ю. Є. - Основні тенденції інвестиційної діяльності підприємств молокопереробної сфери (2015)
Дорош М. М. - Двостороннє співробітництво: Україна та Білорусь, Жбадинська Ю. Р. (2015)
Дорош М. М. - Особливості експортного потенціалу України в рамках співробітництва з країнами Європейського союзу, Дадак О. О., Чемерис В. А., Душка В. І., Гачек Т. С. (2015)
Дутка В. Р. - Основні аспекти конкурентоспроможністі агропромислового комплексу в контексті євроінтеграційних процесів України, Бренич Х. Р., Дорош М. М. (2015)
Заблоцький М. Б. - Макроекономічна оцінка стану національної економіки і заходи регулювання її рівноваги (2015)
Козій Б. І. - Математична модель оцінки впливу якості кормів на продуктивність тварин, Слобода О. М., Степанюк О. І. (2015)
Минів Р. М. - Перспективи розвитку м'ясного птахівництва, Матвеєва М. П. (2015)
Минів Р. М. - Брендинг птахівничих підприємств (2015)
Телішевська О. Б. - Логістичні системи організації та управління підприємствами машинобудування (2015)
Бабич А. М. - Фізична культура як суспільне явище, Приставський Т. Г., Ковбан О. Л., Якимишин І. Д., Пацевко А. Й. (2015)
Бежук О. - Ольга та Євген Коновалець: взаємозумовленість фемінного та маскулінного (2015)
Берко Й. М. - Про текстуальні відмінності вірша "бували войни й військовії свари..." в різних виданнях поетичних творів Тараса Шевченка (2015)
Голубева О. Т. - Аналіз світового досвіду у формуванні здорового способу життя, Покотило Л. І., Стахів М. М., Ковтун А. А. (2015)
Голубева О. Т. - Проблеми формування валеологічних цінностей у процесі фізичного виховання, Бенцак Р. Н., Василів О. В., Стахів М. М. (2015)
Дзера М. М. - Українська греко-католицька церква та проблеми соціального захисту населення в умовах трансформації українського суспільства, Пасічний Р. Я. (2015)
Ковтун А. А. - Гребля – як особливий вид рухової діяльності, Ковбан О. Л., Василів О. В., Сопіла Ю. М. (2015)
Крупник Я. Г. - Формула успіху, Крупник М. Г. (2015)
Лисий В. П. - Діалектика пізнавального сходження від абстрактного до конкретного у його категоріальному вимірі, Костенко В. Г. (2015)
Нагірняк А. Я. - Краєзнавчо – екскурсійна діяльність як засіб поширення радянської ідеології в Україні у 20-х роках ХХ ст. (2015)
Пацевко А. Й. - Застосування тренажерів в навчальному процесі з фізичного виховання для підготовки студентів основного навчального відділення до здачі залікових вимог, Семенів Б. С., Приставський Т. Г., Бабич А. М. (2015)
Прик Л. О. - Навчально-тренувальний процес підготовки спортсменів у вищих навчальних закладах, Баламут В. О. (2015)
Присяжнюк В. Я. - З історії лікувальної справи тварин в Галичині (2015)
Присяжнюк В. Я. - Організація самостійної підготовки студентів з анатомії свійських тварин (2015)
Семенів Б. С. - Вплив різних тренувальних режимів рухової активності під час занять з фізичного виховання на успішність навчання студентів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, Пацевко А. Й., Приставський Т. Г., Якимишин І. Д. (2015)
Стибель В. В. - Мобільність студентів ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького та їх міграційні настрої (за матеріалами соціологічного дослідження, проведеного Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка”), Драч М. П., Смолінська О. Є. (2015)
Шекель В. Ф. - Принципи та інструменти ефективного досягнення успіху та багатства у ветеринарному бізнесі, Левківський Д. М., Лаврів П. Ю. (2015)
Ярошович І. Г. - Іван Пулюй - одна з найвидатніших наукових постатей кін. ХІХ – поч. ХХ ст., Чайковський Б. П., Шалько А. В. (2015)
Рудік О. М. - Поглиблення інтеграційних процесів в ЄС як відповідь на виклики політичної та фінансово-економічної кризи (2015)
Письменний І. В. - Ретроспектива адміністративно­територіальних реформ в Україні в контексті суспільної самоорганізації, Прокопенко Л. Л. (2015)
Криворучко Т. В. - Можливості та перспективи застосування європейських практик державного управління у сфері інновацій (2015)
Гончарук Н. Т. - Реформування соціально-гуманітарної сфери в процесі децентралізації влади в Україні (2015)
Кравченко М. В. - Основні міжнародні тенденції реформування солідарної пенсійної системи (2015)
Бобровська О. Ю. - Розробка методики оцінювання впливу децентралізації влади на формування інвестиційного профілю територій, Крушельницька Т. А., Мунько А. Ю. (2015)
Дрешпак В. М. - Забезпечення діалогу органів публічної влади з територіальною громадою: теоретичні та прикладні аспекти, Липовська Н. А. (2015)
Бородін Є. І. - Управління соціально-гуманітарною сферою в процесі добровільного об’єднання територіальних громад: теоретичний та практичний аспекти, Хожило І. І., Тарасенко Т. М. (2015)
Кандзюба С. П. - Методика формування простору електронної взаємодії у межах об’єднаної територіальної громади, Кравцов О. В., Титаренко О. М. (2015)
Дрешпак В. М. - Методика проведення громадських слухань у процесі добровільного об’єднання територіальних громад (2015)
Липовська Н. А. - Загальні збори громадян: методологія проведення (2015)
Прокопенко Л. Л. - Порядок вивчення органами місцевого самоврядування пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад (2015)
Павлов А. И. - Каскадная Система автоматического регулирования с нестационарным объектом (2015)
Тимченко В. Л. - Робастное управление буровым судном в режиме динамического позиционирования с учетом функциональных ограничений, Ухин О. А. (2015)
Шестопалов С. В. - Оптимизация загрузки ПТЛ элеваторов зерном на основе САУ с коммутируемой структурой, Хобин В. А. (2015)
Плахотнюк А. А. - Усовершенствованная АСУ ТП переключения программ регулирования энергоблоком, Кокол Е. А., Максимов М. В. (2015)
Лисенко В. П. - Оптимізація вирощування томатів в теплиці з використанням функції бажаності Харінгтона, Мірошник В. О., Лендєл Т. І (2015)
Шпиновська М. І. - Визначення напряму руху об’єктів на поверхні водойм (2015)
Скаковский Ю. М. - Использование микропроцессорных контроллеров и программ украинского производства для модернизации системы управления диффузионного отделения сахарного завода, Бабков А. В. (2015)
Стопакевич А. О. - Разработка модели и программных средств для создания робастной системы управления теплообменником (2015)
Субботин С. А. - Синтез радиально-базисных нейронных сетей с преобразованием на обобщенную ось для автоматизации процесса принятия диагностических решений (2015)
Матющенко А. А. - Обзор программных средств моделирования сетей Петри (2015)
Шебалдін В. А. - Підвищення ефективності управління процесом експандування (2015)
Кривда В. І. - Застосування модифікованого методу пінч-аналізу для оптимізації структури установки первинної переробки нафти, Максимов М. В. (2015)
Селіванова А. В. - Синтез гібридної моделі автоматизованого управління узагальненим холодильним устаткуванням (2015)
Савенко І. М. - Покращення організаційної структури прикордонної служби України (2015)
Корнат Л. Я. - Перспективи застосування теорії інтегруючого мультикультуралізму при виробленні концептуальних підходів до управління етнокультурною різноманітністю в Україні (2015)
Дегтярьова І. О. - Державне управління вищою освітою Словаччини: реформи у контексті європейської інтеграції (2015)
Рудік О. М. - Механізм громадянської ініціативи в Європейському Союзі: процедура та досвід практичної реалізації (2015)
Макота Г. З. - Напрями вдосконалення державного управління міжнародним технічним співробітництвом України з ЄС (2015)
Квітка С. А. - Публічно-приватне партнерство як дієвий механізм взаємодії влади та бізнесу (2015)
Баранов С. О. - Шляхи детінізації економічних процесів (2015)
Баранов Р. О. - Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні (2015)
Чаплай І. В. - Інструментальна роль маркетингового механізму у системі державного управління (2015)
Мельничук Л. М. - Принцип децентралізації влади як ключовий вектор модернізаційних перетворень у системі державного управління соціальним розвитком регіонів (2015)
Скакальський О. М. - Державні цільові екологічні програми: сутність та шляхи формування на регіональному рівні (2015)
Ящук Л. П. - Ресурсне забезпечення в організації протидії соціальному сирітству на рівні місцевого самоврядування (2015)
Хохрякова І. В. - Досвід організації управління у містах з районним поділом в Україні (2015)
Лутчак В. Ф. - Концептуальні підходи до удосконалення організаційно-правових механізмів розвитку економічного транс­кордонного співробітництва (2015)
До 55-річчя Є. І. Бородіна (2015)
Денисюк В. М. - Реакція пшениці ярої на мінімалізацію зяблевого обробітку ґрунту після ріпаку ярого, Єщенко В. О. (2014)
Господаренко Г. М. - Вплив видів і доз мінеральних добрив на врожай сидеральних культур у Правобережному Лісостепу, Лисянський О. Л. (2014)
Крикунов І. В. - Біоекологічні особливості розвитку яблуневого плодового пильщика (Hoplocampa Testudinea Klug.) у Правобережному Лісостепу України, Кравець І. C. (2014)
Діордієва І. П. - Використання морфологічних ознак жита для виділення пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале, Парій Ф. М. (2014)
Чаплоуцький А. М. - Освітленість крони яблуні залежно від способу і строку обрізування, Мельник О. В. (2014)
Осокіна Н. М. - Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58, Костецька К. В., Євчук Я. В. (2014)
Полторецький С. П. - Оптимізація способів сівби та норм висіву в насінницьких посівах проса (2014)
Заморська І. Л. - Вплив виду упаковки на якісні показники заморожених ягід суниці (2014)
Мащак Я. І. - Ботанічний склад деградованого травостою залежно від системи удобрення, Кобиренко Ю. О. (2014)
Малієнко А. М. - Вплив елементів технології на конкурентні відносини та рівень шкодочинності бур’янів у посівах сої, Олепір Р. В. (2014)
Поліщук Т. В. - Методи створення та шляхи використання лінійних матеріалів одноросткових кормових буряків у селекції на гетерозис, Баланюк Л. О., Татарчук В. М. (2014)
Поліщук В. В. - Підбір живильного середовища для введення і проліферації ЧС-комнонентів цукрових буряків, Поліщук О. В. Карпук Л. М. (2014)
Труш С. Г. - Шляхи і методи створення високопродуктивних ЦЧС гібридів цукрових буряків з поліпшеними технологічними якостями цукросировини (2014)
Труш С. Г. - Використання підзимніх посівів цукрових буряків у селекції батьківських компонентів гібридів на ЦЧС основі, Баланюк Л. О., Татарчук В. М. (2014)
Єщенко О.В. - Господарсько-біологічна характеристика простих міжлінійних гібридів кукурудзи селекції Уманського національного університету садівництва, Бохонко О.А. (2014)
Новак А. В. - Агрометеорологічні умови 2013–2014 сільськогосподарського року за даними метеостанції Умань (2014)
Дубін О. М. - Утилізація органічних решток як шлях вирішення екологічних проблем сільського господарства, Василенко О. В. (2014)
Роїк М. В. - Встановлення основних показників технологічної оцінки листків стевії (Stevia Rebaudiana Bertonі), Кузнєцова І. В., Гетьман М. В. (2014)
Рожков А. О. - Мінливість маси зерен з колоса рослин тритикале ярого залежно від впливу норми висіву та способу сівби (2014)
Побережець І. І. - Визначення спирту і екстракту у винах методом двох параметрів, Побережець В. І., Побережець І. І. (2014)
Терещенко Ю. Ф. - Розміщення насіння кукурудзи у посівному ложі та його вплив на формування сходів (2014)
Пузік Л. М. - Ураженість хворобами капусти броколі під час зберігання залежно від обробки препаратом аскорутин, Бондаренко В. А. (2014)
Чайковская Л. А. - Влияние бактеризаци на численность микробиоты в ризосфере пшеницы озимой при загрязнении почвы тяжелыми металлами, Ключенко В. В., Овсиенко О. Л. (2014)
Клименко Н. М. - Динаміка вмісту основних елементів живлення та органічної речовини в ґрунті винограднику під впливом бактеризації та задерніння міжрядь багаторічними травами (2014)
Манько О. А. - Біоморфологічні ознаки рослин цикорію коренеплідного, Пінчковський Г. Л., Новак Ю. В. (2014)
Дударчук І. С. - Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів ріпаку озимого в Західному Поліссі України (2014)
Юрченко Т. В. - Вплив мутагенних чинників на масу зерна головного колоса гібридних популяцій пшениці м’якої озимої, Волощук С. І. (2014)
Яблонська В. В. - Вплив елементів технології вирощування на формування урожайності у сортів люпину вузьколистого в умовах Західного Полісся України (2014)
Хоменко С. О. - Індексні показники та їх мінливість у колекційних зразках пшениці м’якої ярої, Федоренко І. В., Солона В. Й. (2014)
Хоменко С. О. - Особливості прояву морфологічних показників стійкості до вилягання гібридного матеріалу першого покоління пшениці твердої ярої, Федоренко М. В. (2014)
Гринчак О. В. - Реалізація задачі управління фізіологічним станом плодоягідних насаджень в середовищі Microsoft Excel, Давлетханова О. Х., Михайлишина Л. В. (2014)
Векленко Ю. А. - Біологічна ефективність створення і використання багаторічних кормових агрофітоценозів в умовах Лісостепу Правобережного, Ковтун К. П., Ящук В. А., Безвугляк Л. І. (2014)
Моргун І. А. - Вирощування міскантусу для отримання садивного матеріалу в умовах краплинного зрошення (2014)
Рябовол Я. С. - Гібридна пшениця: проблеми, можливості, переваги, перспективи, Парій Ф. М., Рябовол Л. О., Заболотна І. Р., Діордієва І. П. (2014)
Даценко А. А. - Мікробіологічна активність ризосфери гречки за дії бактеріального препарату Діазобактерин і регулятора росту рослин Радостим (2014)
Грицаєнко З. М. - Стан фотосинтетичної та пігментної систем соняшника за дії гербіцидів Фюзилад форте 150, Дуал голд 960 та регулятора росту рослин Радостим, Карпенко В. П., Підан Л. Ф. (2014)
Хареба В. В. - Вплив віку касетної розсади бамії на ріст, розвиток та врожайність плодів у Правобережному Лісостепу, Унучко О. О. (2014)
Уліч О. Л. - Реакція нових сортів пшениці озимої м’якої на час відновлення весняної вегетації в центральній частині правобережного Лісостепу (2014)
Непочатенко О. О. - Вплив митної політики України на обсяги експортно-імпортних операцій, Барабаш Л. В. (2014)
Мудрак Р. П. - Розвиток складської інфраструктури зернової галузі, як ключова умова повноцінного функціонування національного продовольчого ринку (2014)
Мельник К. М. - Тенденції та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні (2014)
Мельник В. В. - Активізація та ефективне проведення інноваційної політики в сільському господарстві України (2014)
Черненко Ю. Ю. - Суть і зміст поняття інтенсифікації виробництва овочів відкритого ґрунту (2014)
Загребельна Н. І. - Практичні аспекти організації управлінського обліку на підприємствах, Аніщенко Г. Ю. (2014)
Харенко А. О. - Виробничо-збутова діяльність сільськогосподарських підприємств щодо сої, Бобко В. В. (2014)
Семенда Д. К. - Інвестиції та їх роль у забезпеченні сталого землекористування сільськогосподарських підприємств, Семенда О. В. (2014)
Кутковецька Т. О. - Оцінка рівня екологічності та економічної ефективності виробництва плодоягідної продукції (2014)
Оляднічук Н. В. - Бухгалтерський облік нематеріальних активів та його удосконалення (2014)
Родащук Г. Ю. - Визначення рівня розвитку транспортної інфраструктури сільських територій (2014)
Музика Б. Б. - Виробництво м’яса в Україні: стан і тенденції (2014)
Пшеничнюк Т. В. - Оцінка та ефективність страхування в сільському господарстві (2014)
Іванова Н. А. - Удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам в аграрних підприємствах, Славгородська А. А., Білявська Л. В. (2014)
Токар А. Ю. - Продовольча безпека і значення перероблення плодів та овочів у її забезпеченні, Руда Н. С. (2014)
Барабаш Л. В. - Основи підвищення соціальної спрямованості податку на доходи фізичних осіб (2014)
Бондаренко Н. В. - Пріоритетні джерела фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2014)
Власюк С. А. - Сучасні аспекти організації фінансової роботи в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Felic B. - Key problems for export tendency among enterprises from the region of Płock, Krzętowska A., Grabowska M. (2014)
Желєзний М. Ф. - Вдосконалення внутрішньогосподарського планування за рахунок покращення планово-економічних служб аграрних підприємств (2014)
Школьний О. О. - Методологічні аспекти дослідження проблем залучення аграрних підприємств до глобальних логістичних мереж (2015)
Тулуш Л. Д. - Дотування тваринництва за рахунок спеціального порядку справляння ПДВ у переробній галузі, Прокопчук О. Т. (2015)
Концеба С. М. - Регресійна модель прибутковості виробництва насіння сої, Підлубна О. Д. (2015)
Барабаш Л. В. - Критерії розробки ефективної моделі механізму оподаткування доходів фізичних осіб (2015)
Власюк С. А. - Основні тенденції споживчого кредитування в Україні (2015)
Коротєєв М. А. - Земельні відносини у сільськогосподарських підприємствах, Семенда О. В. (2015)
Непочатенко О. О. - Формування соціально-орієнтованої звітності, Кучеренко Є. К. (2015)
Лозова О. А. - Сучасний стан інвестиційного клімату Запорізького регіону (2015)
Марченко В. П. - Прогнозування обсягів виробництва насіння соняшнику в Черкаській області за допомогою часових рядів, Концеба С. М. (2015)
Нестерчук Є. В. - Органічне виробництво як складова сталого розвитку сільськогосподарських підприємств, Нестерчук Я. А. (2015)
Оляднічук Н. В. - Наукові аспекти та практичне призначення фінансового обліку (2015)
Нестерчук Ю. О. - Економічне обґрунтування інноваційно-інтенсивних систем ведення садівництва, Тупчій О. С. (2015)
Семенда О. В. - Актуальні проблеми забезпечення фінансової самодостатності територій (2015)
Ткаченко Т. А. - Логістика як форма реалізації збутового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Пітель Н. Я. - Особливості стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в умовах глобалізації (2015)
Лозінська Ж. П. - Мале та середнє підприємництво як вагомий чинник розвитку сільського господарства України (2015)
Sieczko A. - Creating non-agricultural jobs in rural areas in Poland, Parzonko A. J. (2015)
Бондаренко Н. В. - Проблеми кредитного забезпечення діяльності аграрних підприємств (2015)
Бойцова И. А. - Асимптотически оптимальное управление в дискретных задачах с быстрыми и медленными переменными (2015)
Ведель Я. И. - Новый двухэтапный проксимальный алгоритм для решения задачи о равновесии, Семенов В. В. (2015)
Павленко А. I. - Розв’язання залежних вiд часу задач пошуку найкоротшого шляху (2015)
Сiренко I. П. - Дослiдження задачi максимiзацiї доходу на основi математичної моделi росту культури мiкроорганiзмiв, Потапенко Л. I., Пасiчна М. В., Ляшко Н. I. (2015)
Харченко О. А. - Децентралiзований алгоритм для монотонних варiацiйних нерiвностей, Царук В. I., Чабак Л. М. (2015)
Рудик В. О. - Фрагментальний пiдхiд до розв’язання задачi прогнозування третинної структури молекули протеїну (2015)
Савкiна М. Ю. - Коварiацiйна матриця оцiнки параметрiв лiнiйної регресiйної моделi з обмеженнями на параметри (2015)
Makaseyev A. M. - Modeling of the influence of delay factors on the dynamics of non-ideal pendulum systems, Shvets A. Yu. (2015)
Бандрівський М. - Злитки металу з Другого михалківського "скарбу" в ролі універсального еквівалента вартості інших товарів і послуг (2011)
Бандрівський М. - Меч з Угриня біля Чорткова і проблема поширення пам'яток голіградської культури на півдні Тернопільщини, Добрянський В. (2011)
Пивоваров С. - Дослідження слов'янського поселення VIII-IX ст. поблизу с. Рідківці в 2010 р. (2011)
Пивоваров С. - Нові матеріали до археологічної карти Буковини рубежу ер та перших століть нової ери, Ільків М. (2011)
Боднарюк Б. - Чернецтво Палестини у другій половині VI ст.: початок занепаду аскетичних традицій і практики подвижництва (І) (2011)
Герегова С. - Микола Бідняк: важка доля та незвичайний талант художника (2011)
Кубай І. - Суспільно-політичні процеси у Чехії періоду гуситської революції (огляд історіографії) (2011)
Масан О. - Держава німецького ордену в Прусії: епілог (1454-1525 pp.) (2011)
Мисько Ю. - З історії Хотинської фортеці (2011)
Сайко М. - Грошово-кредитні відносини в античному римі в латинській науково-популярній літературі (2011)
Чучко М. - "Свій між своїми, чужий між чужими": життя та архієрейське служіння митрополита Антонія (Черновського) в Молдавії і Росії (2011)
Воротняк І. - Традиційна культура і побут румунського населення Буковини у наукових дослідженнях Л. А. Симігіновича-Штауфе і Е. Фішера (2011)
Кожолянко Г. - Розваги та ігри у поховальному обряді буковинців (2011)
Кожолянко О. - Зимові обрядові пісні українців Буковини –щедрівки (2011)
Кожолянко О. - Весільний хліб у традиційній обрядовості болгар (2011)
Мойсей А. - Комплекс заборон та приписів, пов'язаний з вагітністю в українського та східнороманського населення Буковини, Парайко К. (2011)
Мойсей А. - Святкова їжа українців Кіцманського району Чернівецької області (на матеріалі польових етнографічних досліджень), Сакалюк Т. (2011)
Франко А. - Провідна роль Ф. Вовка, І. Франка, І. Раковського, З. Кузелі, В. Кубійовича у формуванні українознавчого універсуму енциклопедичних знань, Франко О. (2011)
Бацвін М. - Традиційне хліборобство на Опіллі наприкінці XIX – 30-х pp. XX ст. (на матеріалах Рогатинського та Галицького районів) (2011)
Грига В. - Охорона археологічних пам'яток в сучасному українському законодавстві (2011)
Котенко Р. - Передумови розвитку туристично-екскурсійної діяльності на Прикарпатті у 1970-80-х роках (2011)
Кузик В. - Історіографія розвитку художнього різьблення Буковинської Гуцульщини (2011)
Кузь А. - Garnisones servientium в генуезьких колоніях Криму: військові атрибути, символіка і нагороди (2011)
Назарчук М. - Підготовчі етапи виготовлення тканини на території Волинського Полісся у XIX – на початку XX ст. (2011)
Щериля Л. - Домашнє ткацтво в побуті буковинського селянина кінця XIX – початку XX ст. (2011)
Яновський Я. - Каталауни: гуно-римське протистояння середини V ст. та його наслідки (2011)
Кожолянко Г. - Традиції весільного обряду українців (2011)
Відомості про авторів (2011)
Рафальський О. - Від Переяслава до Донбасу, Михальченко М. (2015)
Майборода О. - Ностальгійна пам’ять російської імперської системи: історичне запізнення (2015)
Моця О. - Угода 1654 р.: деякі передумови і наслідки (2015)
Горєлов М. - Цивілізаційна парадигма краху Переяславського процесу (2015)
Лозовий В. - Українська інтерпретація Переяславського договору як чинник легітимізації національного державотворення в період революції (1917 р.) (2015)
Михальченко Н. - Отношения Украины с Россией в глобальном контексте (2015)
Ткаченко В. - "Гибридная война": политические последствия (2015)
Лісничук О. - Російський неототалітаризм: наслідки для України (2015)
Литвиненко О. - Політичний і культурний аспекти аналізу сучасної російської цивілізаційної ідентичності (2015)
Астаф’єв А. - Російська політика "повторної колонізації" як виклик українській культурі та націотворчому процесу (2015)
Бабка В. - Російсько-український конфлікт: цивілізаційні та меморіальні аспекти (2015)
Рябчук М. - Російський вимір "української кризи" (2015)
Піляєв І. - Збройний конфлікт на Донбасі як прояв фрактального дуалізму пострадянського розвитку (2015)
Свідлов Ю. - Проблема національної безпеки України в контексті військового протистояння з Росією (методологічні аспекти) (2015)
Бевз Т. - Українці і росіяни під прицілом російської пропаганди (2015)
Яремчук В. - "Никогда мы не будем братьями": феномен політичних віршів у контексті українсько-російської інформаційної війни, Зуйковська А. (2015)
Замкова Н. - Неоімперська утопія та її вплив на мовну політику (2015)
Полянська В. - Естетико-політичні та емоційно-афективні фактори сприйняття українсько-російських відносин (2015)
Курченко І. - Функціонування інституту держави в умовах глобалізації (2015)
Асланов С. - Невизнані квазідержавні утворення як фактор етнополітичної нестабільності в Україні (2015)
Поліщук Ю. - Хто такі українці? Українсько-російські підходи і наукові дискусії (XVIII – XIX ст.) (2015)
Головченко В. - "Новоросія" чи Україна? (Українсько-російський державний кордон у ретроспективі) (2015)
Бушанський В. - Критичний аналіз російських політико-історичних уявлень (2015)
Волянюк О. - Персоніфіковане минуле у сучасному політичному житті України та Росії (2015)
Мандебура О. - Образ Росії в передвиборчих програмах політичних партій на виборах 2014 року (2015)
Ковалевський В. - Взаємосприйняття українців і росіян крізь призму систем програмування соціальної поведінки (2015)
Дегтяренко А. - Етнонаціональний контекст політичних орієнтацій населення Донецької області (2015)
Туров І. - Антисемітизм в інформаційному просторі самопроголошених республік "ДНР" і "ЛНР": вплив російського фактора (2015)
Сич О. - Українська еміграція і російсько-український конфлікт (на прикладі визвольної концепції ОУН-революційної) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кармазіна М. С. - Алгоритм дослідження політичних ідентичностей у сучасній Україні (на прикладі ідентичностей міста / міської громади як політичного співтовариства) (2015)
Зорич О. О. - Трансформації політичних ідентичностей полтавчан під час президентських виборчих кампіній 1991-2014 рр. (2015)
Ротар Н. Ю. - Партійна самоідентифікація чернівецької громади на парламентських виборах 2002-2014 рр. (2015)
Бевз Т. А. - Суперечності ідентичностей у Донбаському регіоні (2015)
Кармазіна М. С. - Суперечності ідентичностей у сучасній Україні: підстави, прояви, ризики (2015)
Кармазіна М. С. - Інформаційний простір Донеччини: регіоанльні особливості (2015)
Ротар Н. Ю. - Дискурс Донбасу в медіа-просторі політичної еліти Російської Федерації (2015)
Кочубей Л. О. - Інформаційна безпека держави: інструменти захисту українського інформаційного поля (на прикладі особливостей інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному Донбасі (2015)
Зорич О. О. - Громадський досвід протидії антиукраїнській інформаційній війні (2015)
Яремчук В. Д. - Російська Православна Церква в інформаційно-пропагандистському конструкті політики РФ щодо України на сучасному етапі (2015)
Литвин В. - Техніка "санітарного кордону до радикальних партій в електоральному та парламент-урядовому зрізі країн Західної Європи, Романюк А. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Батюк О. В. - Взаємозв’язок криміналістичної техніки і тактики у процесі розслідування злочинів, вчинених у пенітенціарних установах (2015)
Белкин Л. М. - Законы Украины от 9 апреля 2015 года о декоммунизации как фактор восстановления исторической справедливости (2015)
Бишевець О. В. - Тактико-психологічні засади проведення допитів (2015)
Боржецька Н. Л. - Порядок закінчення досудового слідства у формі звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності (2015)
Бреус С. М. - Реалізація права народу на зміну конституційного ладу в післявоєнній Японії: досвід для України (2015)
Громова М. Є. - Обґрунтована підозра як підстава застосування запобіжних заходів (2015)
Іваницький С. О. - Реформування адвокатури: окремі зауваження щодо законопроектів № 1794, № 1794-1 та № 2270 (2015)
Керевич О. В. - Окремі зловживання органами, які здійснюють кримінальний процес (2015)
Климчук М. П. - Обґрунтованість кримінально-процесуальних рішень як елемент засади законності (2015)
Комарницька О. - Статус прокурора відповідно до Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року з урахуванням положень КПК України, Прядко В. (2015)
Ларкін М. О. - Кримінологічна характеристика жорстокого поводження з тваринами, Шепель К. О. (2015)
Лебедь І. А. - Поняття організації особистої роботи прокурора та її значення (2015)
Люліч В. А. - Форма опитування осіб захисником у кримінальному провадженні (2015)
Маленко О. В. - Правове регулювання заочного кримінального провадження за КПК України 2012 року: порівняльно-правовий аспект (2015)
Наумова А. О. - Право на реабілітацію в ситуації примусової самообмови (2015)
Підвисоцький Р. М. - Безпека в державній кримінально-виконавчій службі України (2015)
Плахіна І. - Недоторканність приватного життя дитини (2015)
Пузирьов М. С. - До проблеми оптимізації періодів розвитку законодавства України у сфері виконання покарань (2015)
Рудковська М. Р. - Становлення та розвиток поняття суспільної небезпеки (2015)
Сисоєнко Г. І. - Підрозділи національного антикорупційного бюро України як орган досудового розслідування, Самодін А. В. (2015)
Степанова Ю. П. - Кримінально-виконавча характеристика раніше судимих осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі (2015)
Топорецька З. М. - Прокурорський нагляд за законністю повідомлення особі про підозру (2015)
Яремко Г. З. - Принцип "Мater est gestation demonstrat" і його реалізація у кримінальному праві України (2015)
Содержание (2014)
Пам'яті видатного академіка та просто хорошої людини Лук'янової Олени Михайлівни (2014)
Издательство "ЭКСПЕРТ" Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальный идентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI) (2014)
DOI (digital object identifier) — инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
"РеЛуТоМа" — на финишной прямой (2014)
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной! (2014)
Слєпов О. К. - Порівняльна характеристика анатомічних особливостей та стану евентрованих органів при гастрошизисі в дітей, народжених природним шляхом та за допомогою кесаревого розтину, Грасюкова Н. І., Сорока В. П., Пономаренко О. П. (2014)
Гребініченко Г. О. - Визначення ступеня гіпоплазії легень у плода при двовимірному ультразвуковому дослідженні, Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М., Слєпов О. К., Весельський В. Л., Нідельчук О. В., Носко А. О., Величко А. В. (2014)
Сорокін О. В. - Гістохімічні та морфогенетичні особливості плацент у вагітних із великим інтергенетичним інтервалом, Задорожна Т. Д., Туманова Л. Є., Бадзюк Н. П. (2014)
Слєпов О. К. - Випадок успішної хірургічної корекції множинних природжених вад розвитку в новонародженої дитини, Сорока В. П., Пономаренко О. П., Слєпова Л. Ф., Мигур М. Ю., Голопапа Г. В. (2014)
Лапшин В. Ф. - Муколітична терапія в дітей з рецидивним бронхітом, Уманец Т. Р. (2014)
Громнацька Н. М. - Концепція селективної лептинорезистентності у формуванні артеріальної гіпертензії при генералізованому ожирінні в дітей (2014)
Уманец Т. Р. - Острая крапивница у детей: роль антигистаминных препаратов, Лапшин В. Ф. (2014)
Тяжка О. В. - Динаміка рівня цитокінів алергічного запалення при застосуванні вітаміну D у дітей з алергічними захворюваннями, Сельська З. В. (2014)
Боброва В. І. - Особливості цитопротекторної функції слизової оболонки шлунка в дітей при хронічному гастродуоденіті (2014)
Тарасюк Б. А. - Стан гепатобіліарної системи в дітей з Епштейна—Барр вірусною інфекцією за даними ультразвукової діагностики, Шадрін В. О. (2014)
Кожевин Р. В. - Антибиотик-ассоциированная диарея у детей, получающих антибактериальную терапию в амбулаторных условиях (2014)
Дынник В. А. - Характеристика системы гемостаза у больных с аномальными маточными кровотечениями пубертатного периода (2014)
Аряєв М. Л. - Особливості та прояви шкільного булінгу на моделі Одеського регіону, Сеньківська Л. І., Шевченко І. М. (2014)
Волянська Л. А. - Особливості перебігу правця у дітей (аналіз двох клінічних випадків) (2014)
Закревський А. М. - Ультразвуковий моніторинг центральної й церебральної гемодинаміки при терапевтичній корекції артеріальної гіпотензії в недоношених новонароджених, Клименко Т. М., Карапетян О. Ю., Голюк К. О., Каратай О. С., Томчук А. І. (2014)
Зубова Г. О. - Клінічний випадок синдрому Костелло в дитини, Єрохіна О. І., Сульженко М. Ю. (2014)
Кожокарь С. В. - С-реактивный белок высокой чувствительности — маркер сердечно-сосудистого риска у детей с артериальной гипертензией, избыточной массой тела и ожирением (2014)
Марталог П. Н. - Лечение и профилактика рецидивов пиелонефрита у детей, Черемпей Л. Г., Балануца М. П., Чунту А. О., Ченуша Ф. В. (2014)
Мэтрэгунэ Н. Г. - Факторы риска и клинико-метаболические аспекты в развитии артериальной гипертензии у детей, Бикир-Тхоряк Л. И., Кожокарь С. В., Ерохина О. В., Бабий К .В. (2014)
Павленко Н. В. - Осложнения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей и подростков с сочетанной патологией верхних отделов пищеварительного тракта, Волошин К. В., Солодовниченко И. Г., Ганзий Е. Б. (2014)
Удовикова Н. А. - Перинатальный анамнез девочек-подростков с первичной олигоменореей и особенности функции репродуктивной системы у их матерей (2014)
Фесенко М. Є. - Виявлення наявності та впливу мікробіоцинотичних порушень на особливості перебігу внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених, Мелащенко О. І., Шапошнікова Н. В. (2014)
Шумна Т. Є. - Малюнкові тести як засіб відображення емоційності дітей з алергічними захворюваннями (2014)
Перелік докторських дисертацій, затверджених ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у І–ІІ кварталі 2014 р. (2014)
Перелік кандидатських дисертацій, затвердженихПК "Педіатрія" НАМН таМОЗ України до виконання у І–ІІ кварталі 2014 р. (2014)
Аляєв Г. - Російська філософія: історико-філософська рефлексія і саморефлексія (2015)
Чуєшов В. - Zoon politicon як homo arguer, або про аргументологічну діалектику і державне управління у XXI столітті (2015)
Андрущенко Т. - Цінності моралі та справедливості у витоках античної політичноїдумки (2015)
Лузан А. - Ф. Достоєвський і Л. Толстой проти К. Маркса, Ф. Ніцше і З. Фрейда, Ткаченко К. (2015)
Хлєбніков Г. - Антична антропомістика в контексті сучасної філософії, Мозговий Л., Іванчук В. (2015)
Дубінін В. - Щодо переселення душі як філософської проблеми, Щудро Н. (2015)
Мельник В. - Страх самотньої свідомості у філософській рефлексії (2015)
Абизова Л. - Негативна естетика, Мартинова С., Сиддиков Р. (2015)
Алієва О. - До проблеми кризи людини в індустріальному суспільстві, Шутько О. (2015)
Скиртач В. - Суб`єкт у філософсько-антропологічному дискурсі антипсихіатрії (2015)
Ковнєров О. - Філософсько-правовий аналіз проблеми злочину та покарання у творчості Ф. Достоєвського (2015)
Ємельяненко Г. - Компаративний аналіз методологічних аспектів застосування екзистенціальної герменевтики Джона Маккуоррі в трактуванні біблійних текстів (2015)
Мартинов Р. - Технократична свідомість: теоретичні стратегії дослідження, Ткаченко Л. (2015)
Карпенко А. - "Атеїстичний екзистенціалізм" Сартра і Гайдеггера: спроба історіографічної деконструкції (2015)
Дьяковська Г. - Розуміння соціальної пам`яті в межах соціально-філософського дискурсу, Абдулаєва Т. (2015)
Дубінін В. - Філософсько-синергетичний аспект пошуку джерел розвитку суспільних явищ і процесів, Афонін М. (2015)
Дубініна В. - Концептуалізація феномену освіти в історико-філософському контексті (2015)
Ковнєров О. - Філософсько-правовий аспект притягнення та виправлення засуджених до відповідальності осіб в умовах сучасної пенітенціарної системи (2015)
Савонова Г. - Сучасна етика зла у філософії Анрі Бадью (2015)
Карпенко О. - Музичний час у філософсько-естетичній рефлексії Карлгайнца Штокгаузена (2015)
Бутко Ю. - Ідеал досконаломудрого ("шен-жень") в філософії даосизму (2015)
Наші автори (2015)
Боднарюк М. - Археологічні роботи Д. Олінеску на Буковині (2012)
Ільків М. - Маловідомий комплекс знахідок бронзових виробів з околиць Глиниці на Буковині (2012)
Пивоваров С. - Нумізматичні матеріали з розкопок на території лужанської церкви Вознесіння Господнього (2012)
Боднарюк Б. - Чернецтво Палестини у другій половині VI ст.: початок занепаду аскетичних традицій і практики подвижництва (ІІ) (2012)
Сайко М. - Морська позика в античності (2012)
Сандуляк І. - Заїжджі двори Стародавньої Греції та Риму і обслуговування в них мандрівників (2012)
Удод О. - Господарі і маргінали: маргіналізація і акультурація українського соціуму в умовах наростання імперських амбіцій Росії в XVII - XVIII ст., Юрій М. (2012)
Чучко М. - Сучава у кінці XIV - третій чверті XVIII ст.: від "Стольного града" молдавських воєвод до повітового центру Буковини (2012)
Воротняк І. - Психологічний портрет і стереотипи поведінки буковинського селянства XVIII - початку XX ст. (2012)
Кожолянко Г. - Дохристиянський і християнський шлюб в українців: історико-етнологічна характеристика (2012)
Кожолянко О. - Степан Килимник - дослідник зимових свят та обрядів українців (2012)
Кожолянко О. - Матеріал та техніка виготовлення традиційного одягу у східних слов’ян (2012)
Курочкін О. - Весільний звичай "удавана наречена" і його семантичні інтерпретації (2012)
Мойсей А. - Різдвяні страви українського та східнороманського населення Буковини (на матеріалах польових етнографічних досліджень), Сакалюк Т. (2012)
Снігирьова Л. - Рослинна символіка в українських народних історичних піснях XV - початку XVIII ст. (2012)
Акатріні В. - Становлення та розвиток історичної освіти на Буковині в кінці XVIII - на початку XX ст. (2012)
Береговська Х. - Діапазон стильових зацікавлень С. Гординського у сакральному мистецтві (2012)
Грига В. - Проблеми охорони культурної спадщини на Буковині (2012)
Ілюк А. - Становлення науки про Стародавній світ та Середньовіччя в Чернівецькому університеті (1875 - 1914 рр.) (2012)
Кузик В. - Стилістичні ознаки різьблених виробів з дерева сакрального призначення на території Буковинської Гуцульщини (2012)
Кузьмінська Б. - "Ходячі мерці" в сучасних віруваннях опілян (2012)
Погребенник А. - Народно-релігійні виступи у Франції в XIV ст.: Жакерія і Паризьке повстання 1358 року (2012)
Яновський Я. - Поширення гунської номади на терені Європи у IV - V ст. (I) (2012)
Кожолянко Г. - Санскрит - найперший вияв найдавнішої національної ідеї України (2012)
Щериля Л. - Зразки буковинської вишивки та ткацтва, Степник З. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бойченко В. В. - Характеристики професійного педагогічного мислення вчителя: теоретичний аналіз (2014)
Букатова О. М. - Ергономічна готовність майбутніх учителів технологій до професійної діяльності (2014)
Економова Е. К. - Модель професійної підготовки співаків до концертно-камерної діяльності (2014)
Лазарєв М. О. - Особливості і проблеми сучасної евристичної освіти майбутніх педагогів (2014)
Мамчур Є. А. - Психолого-педагогічні основи формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Медведовська Т. П. - Впровадження інноваційно-орієнтованого підходу у професійну підготовку фахівців (2014)
Сегеда Н. А. - Постнекласичні смисли професіогенезу викладачів мистецьких дисциплін у контексті загальнонаукових підходів (2014)
Степанець Н. П. - Поєднання сучасних дидактичних підходів як умова ефективної професійно-орієнтованої освіти (2014)
Тернавська Т. А. - Етика пізнавальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей (2014)
Шкільова Г. М. - Технологічна компетентність майбутнього вчителя початкових класів як наукова категорія педагогічного дослідження (2014)
Демешкант Н. А. - Еколого-педагогічна компетентність викладача сучасного вищого навчального закладу в дослідженнях польських учених (2014)
Кірдан О. Л. - Особливості державного управління вищими навчальними закладами у 1863-1884 рр. (на прикладі Харківського, Київського та Новоросійського університетів) (2014)
Осадець М. М. - Підготовка фахівців галузі фізичної культури як один із провідних напрямків діяльності "Товариства християнських німців" Буковини (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Погребняк Н. Н. - Индивидуализированное обучение как форма научной деятельности в системе высшего образования стран ЕС (2014)
Постевка Г. І. - Навчальні посібники М.Г.Послушніку як творчий внесок у розвиток музичної дидактики Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.) (2014)
Смірнова Є. С. Окопна Я. В. - Національний університет харчових технологій: пріоритети та перспективи розвитку на сучасному етапі, Довгун І. М. (2014)
Андрейко О. І. - Методика формування рефлексивно-аксіологічного осягнення скрипкового мистецтва (2014)
Драгієва Л. В. - Інтерактивні шляхи і засоби продуктивного формування творчого потенціалу майбутніх викладачів технологій (2014)
Дудоладова А. В. - Методика та практика подолання лінгвокультурної інтерференції у процесі підготовки майбутніх викладачів іноземної мови (2014)
Кобилянська Л. І. - Формування професійного іміджу майбутнього гувернера у процесі навчання у ВНЗ (2014)
Коваленко Ю. Б. - Саморозвиток фахівців у галузі інформаційної безпеки у процесі вивчення дисциплін науково-природничого циклу (2014)
Лагунова Г. В. - Особливості художньої обробки театральних тканин у процесі формування професійної культури майбутніх художників театрально-декораційного мистецтва (2014)
Левченко Я. Е. - Реалізація педагогічної технології формування мотиваційного компоненту професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2014)
Ляхоцька Л. Л. - Педагогічна майстерність викладача післядипломної педагогічної освіти (2014)
Мамчур Н. С. - Модель виховання естетичних смаків у студентів-філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва (2014)
Мочалов О. О. - Моделювання процесу підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання, Романчук Н. О., Шаповал Н. О. (2014)
Окопна Я. В. - Формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності у студентів нелінгвістичних спеціальностей (Національний університет харчових технологій: із досвіду розробки) (2014)
Пархоменко К. О. - Рисунок як фундаментальна дисципліна у розвитку творчих здібностей та професіоналізму майбутніх викладачів образотворчого мистецтва (2014)
Пилипюк Т. В. - Систематизація та узагальнення знань студентів як необхідна умова творчої самореалізації майбутніх учителів початкової школи (2014)
Савченко Р. А. - Засоби мультимедіа у формуванні музично-педагогічної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти (2014)
Топчієва І. О. - Діалог як чинник інтерсуб’єктної взаємодії: викладач-студент у процесі диригентсько-хорової підготовки (2014)
Федорова О. В. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення технічних дисциплін (2014)
Чепурченко О. В. - Науково-методичний супровід розвитку професіоналізму шкільних бібліотекарів у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Шевчик О. Г. - Економічна гра як засіб підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців (2014)
Лов’янова І. В. - Підготовка майбутніх вчителів до викристання евристичних методів у профільному навчанні старшокласників, Слюсаренко М. А. (2014)
Михайлова О. Л. - Зв'язок інтелектуально-креативної сфери учнів з емпатійними якостями вчителя (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського