Демченко А. В. - Стан глутатіонового ланцюга тіол-дисульфідної системи мозку білих щурів після корекції цитиколіном модельованої хронічної ішемії, Бєленічев І. Ф. (2015)
Мовчан О. Д. - Протисудомна активність підвищених доз антиконвульсантів на тлі сформованої толерантності (2015)
Шастун Н. П. - Сравнительная оценка влияния антиконвульсантов различных групп на когнитивные процессы в норме, морфофункциональные характеристики нейронов сенсомоторной коры и нейроапоптоз в условиях коразолового киндлинга, Опрышко В. И., Павлов С. В., Бухтиярова Н. В. (2015)
Kharchenko O. - Long-term alcohol consumption provokes oxidative and nitrosative stress in albino rats brain (2015)
Дроговоз С. М. - Антиартритные препараты природного происхождения – альтернатива НПВС, Зупанец М. В., Кононенко А. В., Абдурахмонов Ж. У. (2015)
Загайко А. Л. - Модулюючий вплив сибутраміну на зміни метаболізму, зумовлені експериментальною інсулінорезистентністю в щурів, Брюханова Т. О., Шкапо А. І. (2015)
Кузнєцова О. В. - Фармакобіологічні властивості екстракту шроту темних сортів винограду, Лавренчук Г. Й., Буцька В. Є., Сімонова І. В. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Аденілнуклеотидний компонент механізму протигіпоксичної дії нової координаційної сполуки германію ВІТАГЕРМ-3 на моделі гіпоксії замкнутого простору, Шебалдова К. О. (2015)
Маньковська І. М. - Вплив модуляторів мітохондріального АТФ-залежного калієвого каналу на фізичну витривалість щурів, Носар В. І., Гончар О. О., Гавенаускас Б. Л., Французова С. Б., Братусь Л. В., Миронова Г. Д. (2015)
Цуркан О. О. - Визначення оптимальних умов екстракції біологічно активних речовин з сировини осоту городнього (Sonchus Oleraceus L.), Делян Є. П. (2015)
Ветютнева Н. О. - Дослідження твердих дисперсних систем мелоксикаму з високомолекулярними сполуками методами електронної мікроскопії та абсорбційної спектрофотометрії в ІЧ-області, Римар М. В., Мінарченко В. М., Марусенко Н. А., Макіян Ш. А. (2015)
Светлой памяти выдающегося ученого­-токсиколога профессора Брониславы Самойловны Бравер-Чернобульской (2015)
Содержание (2015)
Content (2015)
Титул, зміст (2015)
Бухтіарова Т. А. - Інноваційні лікарські засоби, схвалені FDA протягом 2011–2014 років (аналітичний огляд) (2015)
Мохорт Н. А. - Фармакологические эффекты токолитиков при преждевременных родах, Геращенко И. В., Притула Т. П. (2015)
Громов Л. О. - Домінуюча участь півкуль головного мозку в антидепресивних ефектах флуоксетину та пірліндолу, Черноштан К. О., Мовчан О. Д., Тарнавська Л. С., Ярош О. К. (2015)
Мироненко С. І. - Скринінг сполук з протисудомною активністю серед похідних 4-тіазолідинону, Піняжко О. Р., Лесик Р. Б. (2015)
Дринь Д. О. - Функціональна експресія та роль TRPV4-каналів у регуляції тонусу легеневих артерій щура, Мельник М. І., Кізуб І. В., Жолос О. В., Соловйов А. І. (2015)
Іванов Л. В. - Вивчення механізмів цитотоксичності низки гідрофільних полоксамерів методом спінових зондів, Картель Н. Т., Ляпунов А. Н., Нардід О. А., Черкашина Я. О., Деримедвідь Л. В., Кирилюк І. А. (2015)
Клеванова В. С. - Антидіабетичні властивості чорноголовника родовикового за умов високожирової дієти в щурів, Тржецинський С. Д. (2015)
Мєшкова Н. О. - Цитостатична дія α1-адреноблокаторів – похідних хіназоліну, Міщенко О. В., Захаренко В. В., Шарикіна Н. І. (2015)
Серединська Н. М. - Оцінка інтегральних показників життєдіяльності в щурів за умов комбінованого застосування нестероїдних протизапальних засобів та антагоніста кальцію на моделі ревматоїдного артриту, поєднаного з артеріальною гіпертензією, Ядловський О. Є., Бершова Т. А., Омельяненко З. П., Хоменко В. С., Киричок Л. М. (2015)
Сімонов П. В. - Дослідження гострої токсичності наночастинок міді при внутрішньошлунковому введенні мишам (2015)
Товчига О. В. - Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на показники ліпідного обміну в щурів на тлі одноразового введення етанолу, Горбач Т. В., Штриголь С. Ю., Степанова С. І. (2015)
Шевчук О. О. - Вплив вуглецевого ентеросорбенту та гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на прооксидантно-aнтиоксидантний гомеостаз, порушений на тлі застосування алкілуючого цитостатику мелфалану (2015)
Юрченко А. І. - Порівняльна оцінка впливу 4-(4-оксо-(4H)-хіназолін-3­іл) бензойної кислоти (сполуки ПК-66) та диклофенаку натрію на перебіг ад’ювантного артриту в щурів, Степанюк Г. І., Коваленко С. І., Шабельник К. П., Альчук О. І. (2015)
Кузнецов И. Э. - Фармакоэкономические аспекты применения ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа для лечения пациентов с эректильной дисфункцией (2015)
Віленський Ю. - Енергетика й досвід вищої школи – "вічний двигун" фармакології (роздуми про традиційну нараду завідувачів профільних кафедр вищих навчальних закладів МОЗ України) (2015)
За сторінками журналу "WHO Pharmaceuticals Newsletter" (2015)
До ювілею члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Юрія Івановича Губського (2015)
Содержание (2015)
Content (2015)
Від редакційної колегії (2009)
Куценко В. - Екологічна безпека і здоров’я нації (2009)
Дейнеко Л. - Еколого-економічні засади формування та реалізації державної політики в сфері продовольчого забезпечення країни: принципи, критерії, пріоритети, Шелудько Е. (2009)
Коваль Я. - Напрями реформування інфраструктурних систем лісового господарства України (2009)
Будзяк В. - Економіко-екологічні принципи ефективного використання, охорони та відтворення земель сільськогосподарського призначення (2009)
Гусєва І. - Критерії прийняття інтеграційних стабілізаційних рішень, спрямованих на гарантування екологічної безпеки енергетичних систем, Караєва Н., Сегеда І. (2009)
Добрянська Л. - Наукові основи екологізації розвитку продуктивних сил (2009)
Жарова Л. - Екологічна політика: сучасний стан, проблеми та перспективи (2009)
Ільїна М. - Забезпечення діяльності неприбуткових організацій у галузі охорони природи (2009)
Какутіч П. - Безпека держави та сталий розвиток: поєднання для подолання кризи (2009)
Сабадаш В. - Екологічний конфлікт: чинники виникнення і проблеми врегулювання (2009)
Сундук А. - Проблеми взаємодії в системі координат "держава – світовий простір" (2009)
Шевченко І. - Здоров’я населення як відображення екологічного ризику та екологічної безпеки (2009)
Антоненко І. - Розвиток лісоресурсної сфери в умовах фінансово-економічної кризи, Карпук А. (2009)
Горохівський О. - Еколого-економічні інструменти регулювання нелегального обігу лісових товарів (2009)
Клиновий Д. - Рентно-економічні аспекти функціонування суспільних систем у світлі теорії спіральної динаміки розвитку продуктивних сил (2009)
Коломицева О. - Структурні зрушення в економіці: сутність і напрями трансформації (2009)
Крюкова І. - Природа як об’єкт відносин суспільно-економічної експлуатації (2009)
Матюха В. - Інституціональні важелі як дієвий інструмент державного управління сферою надрокористування, Мовчан М. (2009)
Омельяненко Т. - Механізми та джерела фінансового забезпечення поводження з відходами в Україні (2009)
Прокіп А. - Методологія еколого-економічної оцінки доцільності заміщення паливних енергоресурсів (2009)
Рижков І. - Удосконалення організаційно-економічного механізму водокористування та водоохоронної діяльності (2009)
Рижова К. - Еколого-правові аспекти раціонального ведення природокористування (2009)
Северенчук А. - Інституційні зміни в землекористуванні на шляху до сталого розвитку (2009)
Сотник І. - Методичні підходи до соціо-еколого-економічної оцінки наслідків ресурсозберігаючих трансформацій (2009)
Будзяк О. - Еколого-економічні проблеми використання земель транспорту (2009)
Загвойська Л. - Чистіше виробництво та екоефективність: еколого-економічний дискурс економічного зростання (2009)
Колмакова В. - Проблеми інвестиційного забезпечення екологічних программ (2009)
Кролевецкая А. - Экономическая оценка объектов минерально-сырьевой базы и задачи ее совершенствования (2009)
Маковецька Ю. - Інтегровані показники поводження з відходами як інструментарій для виміру та репрезентації еколого-економічних тенденцій в Україні (2009)
Максимів Л. - Тенденції, обмеження та перспективи розвитку сертифікації лісогосподарських підприємств, Соловій І., Сможаник А. (2009)
Пащенко Є. - Перспективи становлення ринку самоцвітної сировини та продукції з неї в Україні (2009)
Стасишен М. - Основні тенденції розвитку рибного господарства України в умовах глобалізації (2009)
Устінова І. - Сутність поняття сталість у контексті територіального управління розвитком регіонів (2009)
Федорищева А. - Основні напрями державної інноваційної політики в контексті сталого розвитку, Страшинська Л. (2009)
Черняхівська А. - Стратегічна екологічна оцінка як сучасний інструмент екологічної політики (2009)
Чукаєва І. - Енергозбереження та нетрадиційні джерела енергії як фактори поліпшення екологічної ситуації, Щуліпенко В. (2009)
Шлапак М. - Нагальність імплементації системи еколого-економічних рахунків у національному рахівництві України (2009)
Стецюк М. - Сучасний стан використання та охорони земель Київської області (2009)
Рогач С. - Теоретико-методологічні засади формування інституціоналізму та його значення в розвитку ринкових відносин (2009)
Титул, зміст (2015)
Ситник І. М. - Застосування антиоксидантів за цукрового діабету I типу, Хайтович М. В. (2015)
Горбачева С. В. - Глутатион­-зависимые механизмы нейропротективного действия нового метаболитотропного препарата "Ангиолин" в условиях индукции нитрозирующего стресса in vitro, Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И., Бухтиярова Н. В. (2015)
Дейко Р. Д. - Нейропротекторні та ноотропні властивості нових циклічних дипептидів, Штриголь С. Ю., Колобов О. О., Бездітко Н. В. (2015)
Нефьодов О. О. - Нейротропні ефекти антидепресантів за умов експериментального еквівалента розсіяного склерозу (2015)
Самелюк Ю. Г. - Дослідження нейропротекторної активності пропіл 2-(5-(3,4,5-триметоксифеніл)-1H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетімідату гідрохлориду, Бєленічев І. Ф., Абрамов А. В., Бухтіярова Н. В., Моргунцова С. А., Павлов С. В., Каплаушенко А. Г. (2015)
Беленичев И. Ф. - Влияние модуляторов системы глутатиона – селеназы и глутоксима на энергетический обмен головного мозга в условиях экспериментального острого нарушения мозгового кровообращения, Литвиненко Е. С. (2015)
Бухтіярова І. П. - Антиоксидантна дія ралейкіну на моделі стрептозотоцинового діабету в щурів, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М., Іщенко О. М. (2015)
Гриб В. В. - Порівняльна характеристика впливу натрієвої солі 4-(3-метил-2-оксо-2Н-(1,2,4)тріазино(2,3-с)хіназолін-6-іл) бутанової кислоти та диклофенаку на динаміку гематологічних показників і безпечність у щурів з ад’ювантним артритом, Дорошенко О. М., Заічко Н. В., Степанюк Н. Г. (2015)
Дринь Д. О. - Взаємодія каналів транзієнтного рецепторного потенціалу (TRPV4) і кальцій-активованих калієвих каналів BKCa у регуляції судинного тонусу легеневих артерій щура, Мельник М. І., Кізуб І. В., Жолос О. В., Соловйов А. І. (2015)
Дронова М. Л. - Антимікробна активність 1-(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси)-3-(N-бензилгексаметиленіміній)-2-пропанолу хлориду, Суворова З. С. (2015)
Kutovyi I. M. - Attenuation of myocardial ischemia-reperfusion injury by imidazo(1,2-a)azepinium derivatives (2015)
Ніженковська І. В. - Вивчення вазоактивних властивостей діетилового ефіру 5-алкіламіно-2-(N-(N-бензоїл-(4-метилбензиліден) гліцил) амінометил)-1,3-оксазол-4-іл фосфонової кислоти на ізольованій аорті щурів, Романенко О. В., Седько К. В., Груша М. М., Броварець В. С., Головченко О. В. (2015)
Севрюков О. В. - Визначення антиексудативної активності нових сполук у ряду похідних 5,7-дигідро-1Н-піроло (2,3-d) піримідину, Волковой В. А., Колісник С. В., Ситнік К. М. (2015)
Кузнецов И. Э. - Фармакоэкономический аспект применения препаратов кеторолака в терапии болевых синдромов на внегоспитальном этапе (2015)
Рецензия академика И. М. Трахтенберга на монографию И. П. Лубяновой"Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий" (2015)
Содержание (2015)
Content (2015)
Украина — наш важный партнер (2013)
"Эллипс" — это наша судьба (2013)
Халайджи В. В. - Ishida — 120 лет лидерства (2013)
Промоинструменты для успешного бизнеса (2013)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2013)
Колосов А. Е. - Минимизация рисков при патентовании (особенности и задачи патентных поверенных) (2013)
"Дунапак Таврія" відкрито (2013)
На пути к лидерству "Делтана" на упаковочном рынке (2013)
Сокольський О. Л. - Дослідження рівнотовщинності термоформованої полімерної упаковки, Слісаренко І. В. (2013)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2013)
Терещенко Е. П. - Эффективность работы упаковочной линии (новый взгляд) (2013)
Косиньски Т. - Мониторинг изготовления упаковки из картона и гофрокартона, Копеж П. (2013)
Гавенко С. Ф. - Стійкість до здирання елементів шрифту Брайля на картоні (цифровий та термографічний друк), Лабецька М. Т. (2013)
Гавва О. М. - Аналіз компонування і методологія синтезу пакувального обладнання, Кривопляс-Володіна Л. О. (2013)
Якимчук М. В. - Мехатронні модулі лінійного переміщення обладнання для групового пакування (2013)
Маде Р. - Кто платит за отходы упаковки в Европе? (2013)
Україна потребує чистих міст (2013)
Знову про полімерні пакети (позиція Pro Europe) (2013)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2013)
Информационный праздник упаковщиков на "Пак Экспо 2013" (2013)
Лаппа В. А. - Зірки української упаковки (2013)
Із зали засідань Президії НАН України 7 жовтня 2015 року (2015)
Із зали засідань Президії НАН України 21 жовтня 2015 року (2015)
Карнаухов І. М. - Про підготовку до запуску джерела нейтронів на підкритичній збірці (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 жовтня 2015 року) (2015)
Кудря С. О. - Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 жовтня 2015 р.) (2015)
Загородній А. Г. - Про підсумки участі науковців НАН України в Сьомій рамковій програмі ЄС з досліджень та технологічного розвитку й перспективи участі у програмі ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт-2020" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 року) (2015)
Дубоделов В. И. - Инновационное развитие малых металлургических заводов как ключевое направление модернизации сталеплавильного комплекса Украины, Смирнов А. Н., Куберский С. В., Горюк М. С. (2015)
Корховий В. І. - Колекція штамів мікроорганізмів та ліній рослин для харчової і сільськогосподарської біотехнології (2015)
Обиход Г. О. - Стратегічні напрями забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 року) (2015)
Фундатор епохи біохімії (ювілейна сесія Загальних зборів НАН України присвячена 130-річчю від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчю від часу заснування Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) (2015)
Шаталов М. М. - Пержанське берилієве родовище — український ексклюзив світового масштабу (2015)
Вакаренко О. Г. - Українське академічне книговидання: міжнародне визнання традицій (ІХ сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук), Радченко А. І. (2015)
Гарецкий Р. Г. - Наука: от современности к будущему (рецензия на монографию В. И. Оноприенко "Образ науки в меняющемся мире") (2015)
Білоус О. О. - Людина і наука (до 75-річчя академіка НАН України С. О. Фірстова) (2015)
Грабовий В. М. - Коли життя присвячене справі (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України І. С. Косенка), Швець Т. А. (2015)
Пономаренко О. М. - У центрі уваги — ізотопна геохронологія (до 60-річчя члена-кореспондента НАН України Л. М. Степанюка), Сьомка В. О., Довбуш Т. І. (2015)
80-річчя академіка НАН України К. А. Ющенка (2015)
80-річчя академіка НАН України Ю. С. Шемшученка (2015)
90-річчя члена-кореспондента НАН України О. Б. Ткаченка (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Нікітіна (2015)
Нобелівська премія — 2015 (2015)
Зміст журналу за 2015 р. (2015)
Покажчик авторів за 2015 р. (2015)
Карпюк В. М. - Вплив циклічного знакозмінного навантаження на міцність, тріщиностійкість та деформативність прогінних залізобетонних елементів (2014)
Бікс Ю. С. - Оптимізація вибору поперечного перерізу центрально-стиснутої металевої стійки з прокатного сортамента (2014)
Дудар І. Н. - Економічна ефективність застосування сонячної енергії для термосилової обробки бетону, Гарнага В. Л., Яківчук С. В. (2014)
Бабій І. М. - Визначення емісії волокон мінераловатного утеплювача в вентильованих фасадах, Менейлюк І. О. (2014)
Сердюк В. Р. - Дисперсноармований ніздрюватий бетон для захисту від електромагнітних випромінювань, Сівак І. О., Христич О. В., Постовий П. В. (2014)
Бєляєв С. В. - Актуальні питання вивчення властівостей грунтів для проектування фундаментів (2014)
Гамеляк І. П. - Надійність конструкції дорожнього одягу за критерієм зсуву у ґрунті земляного полотна, Волощук Д. В. (2014)
Тугаєнко Ю. Ф. - Вплив вологоємності лесових ґрунтів на процеси їх ущільнення ударним навантаженням, Марченко М. В., Логінова Л. О. (2014)
Моргун А. С. - Матеріали ін’єкційних розчинів буроін’єкційних паль підсилення при реконструкції будівель, Меть І. М., Довгопол Д. С. (2014)
Тугаєнко Ю. Ф. - Нова методика визначення характеристик опору ґрунтів за результатами випробувань палями, Ткаліч А. П., Марченко М. В., Логінова Л. О. (2014)
Новський О. В. - Дослідження анізотропних властивостей вапняку-черепашнику штампами у лабораторних умовах, Новський В. О., Вивчарук В. В. (2014)
Зоценко М. Л. - Вплив повторного навантаження на деформативність основ вдавлених паль, Сєдін В. Л., Бікус К. М. (2014)
Титко О. В. - Особливості влаштування паль різної довжини у фундаменті (2014)
Мосічева І. І. - Утворення штучних територій як оптимальний шлях утилізації продуктів морського днопоглиблення (2014)
Галушко В. О. - Удосконалення інноваційної технології влаштування опалубки, Колодяжна І. В. (2014)
Данелюк В. І. - Укладання та ущільнення бетонних сумішей підвищеної жорсткост (2014)
Ісмаілова Н. П. - Моделювання спряжених квазігвинтових поверхонь на базі параметричного кінематичного гвинта (2014)
Карпюк В. М. - Узагальнена оцінка впливу конструктивних чинників і чинників зовнішньої дії на внутрішні зусилля в залізобетонних оправах тунелів, Менейлюк А. І., Карпюк І. А., Сурду О. В. (2014)
Яковлєва І. Г. - Особливості чисельного моделювання теплової роботи теплообмінних апаратів на стадії проектування, Волянська Н. В. (2014)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплових процесів енергоефективного біореактора з сонячним колектором, Кощеєв І. А. (2014)
Смоляк В. В. - Пам’ятка архітектури ХІХ ст. – палац в с.м.т. Дашів Іллінецького району Вінницької області, Хороша О. І. (2014)
Недашковський І. П. - Інноваційна технологія очистки господарсько-побутових стічних вод на фільтрах з волокнисто-пінопластовим завантаженням (2014)
Смоляк В. В. - Дослідження особливостей пам’яток архітектури м. Вінниці, на прикладі будівлі міської думи архітектора Г. Г. Артинова, Субін-Кожевнікова А. С. (2014)
Власенко А. М. - Організація професійного навчання на основі модульної технології, Слободян Н. М. (2014)
Степанов Д. В. - Ефективна система теплохолодопостачання житлової будівлі, Степанова Н. Д., Гайдейчук О. А. (2014)
Шаповал С. П. - Аспекти використання традиційних та нетрадиційних джерел енергії на території України, Венгрин І. І. (2014)
Назаренко І. А. - Вентиляційні гази як додаткове джерело рекуперації тепла, Луай М. Ф. (2014)
Пона О. М. - Вплив прозорого покриття на ефективність геліопокрівлі (2014)
Назаренко О. М. - Система "НОРМА" – один з шляхів енергозбереження на комунальних підприємствах, Дружко І. В. (2014)
Burtnyak I. V. - Structure of the Fundamental Solution of Cauchy Problem for Kolmogorov Systems of Second-Order, Malytska H. P. (2015)
Chernega I. V. - Symmetric Polynomials and Holomorphic Functions on Infinite Dimensional Spaces (2015)
Kopach M. I. - Convergence Investigation of Iterative Aggregation Methods for Linear Equations in a Banach Space, Obshta A. F., Shuvar B. A. (2015)
Kravtsiv V. V. - On Generalizations of the Hilbert Nullstellensatz for Infinity Dimensions (A Survey) (2015)
Mozhyrovska Z. H. - Hypercyclic Composition Operators (2015)
Semenchuk A. V. - The Fourth Order Mixed Periodic Recurrence Fractions, Zatorsky R. A. (2015)
Verkalets N. B. - Linear Subspaces in Zeros of Polynomials on Banach Spaces, Zagorodnyuk A. V. (2015)
Передмова (2015)
Светличный А. А. - Исследования, моделирование и расчет водной эрозии почв, Пяткова А. В. (2015)
Біланчин Я. М. - Природні чинники, умови і процеси грунтоутворення та ґрунти території Нижньодністровського національного парку, Усачова К. М. (2015)
Берлинский Н. А. - Устьевые области, как особый географический объект (2015)
Пилипенко Г. П. - Криничанському фізико-географічному науково-навчальному стаціонару — 35 років, Плотницький С. В., Жанталай П. І. (2015)
Холопцев А. В. - Природные факторы "глобального затемнения" земной атмосферы и облачность (2015)
Исакян Э. И. - Зарождение медицинской географии на кафедре физической географии Одесского университета (2015)
Шуйский Ю. Д. - Особенности природных комплексов в береговой зоне морей (2015)
Выхованец Г. В. - Экспедиционные исследования береговой зоны Черного и Азовского морей сотрудниками кафедры физической географии и природопользования ОдНУ, Стоян А. А. (2015)
Королесова Д. Д. - Биоценоз харовых водорослей как важный элемент прибрежных экосистем (на примере Тендровского и Ягорлыцкого заливов Черного моря) (2015)
Стоян А. А. - К вопросу о влиянии антропогенного фактора на природу береговой зоны Черного моря (2015)
Светличный А. А. - Геоинформационные системы и технологии в научных исследованиях кафедры физической географии и природопользования Одесского национального университета (2015)
Половка О. А. - Наукове підґрунтя виникнення географічної науки та її осередки на теренах України в XIX столітті (2015)
Светлой памяти известного ученого Валерия Шмуратко (2015)
Титул, зміст (2015)
Чернюк В. И. - Особенности формирования утомления в дневные и ночные 12-часовые смены у инженеров автоматизированных систем управления воздушным движением, Бобко Н. А., Кудиевский Я. В. (2015)
Соколова М. П. - Особливості професійної захворюваності хімічного генезу серед працюючих в Україні (2015)
Варивончик Д. В. - Наукове обґрунтування обсягів медичного нагляду за здоров’ям працівників галузі охорони здоров’я, які зазнають на робочому місці дії канцерогенних речовин та агентів, Шевченко В. І., Еджибія О. М. (2015)
Dmytrukha N. M. - Assessment of Fe2O3 nanoparticles impact on functional activity of rats’ peritoneal macrophages in experiments in vitro and in vivo, Lugovskoy S. P., Lahutina O. S. (2015)
Мартиросова В. Г. - Особенности влияния светодиодов холодно­белого света на уровень 6-сульфатоксимелатонина в организме человека, Сорокин В. М., Назаренко В. И., Дмитруха Н. Н. (2015)
Гвоздецький В. А. - Аналіз виробничих факторів ризику розвитку професійної сенсоневральної приглухуватості в шахтарів основних підземних професій вугільної промисловості України (2015)
Андрусишина І. М. - До проблеми обґрунтування оптимальних рівнів умісту важких металів у біологічних середовищах людини, Голуб І. О., Лампека О. Г. (2015)
Загороднюк К. Ю. - Гігієнічна оцінка умов праці на каналізаційних очисних спорудах при застосуванні біорегенератора "Oxydol" (на прикладі каналізаційних очисних споруд смт Гурзуфа, АР Крим, Україна), Бардов В. Г., Омельчук С. Т., Загороднюк Ю. В., Войцеховський В. Г., Пельо І. М., Гринзовський А. М., Анісімов Є. М., Борисенко А. А. (2015)
Косяченко Г. Е. - Обоснование современных гигиенических требований к организациям, осуществляющим строительную деятельность, Иванович Е. А., Яковлев С. Е., Тишкевич Г. И. (2015)
Андрущенко Т. А. - Виробничі фактори хімічного та фізичного походження в сучасній вугільній промисловості України: їхній вплив на розвиток професійно обумовленої патології. Повідомлення 1, Басанець А. В. (2015)
Оцінювання гострої та підгострої токсичності наночасток cрібла в нормальних та опромінених тварин / Yara M. Amin, Asrar M. Hawas, A. I. El-Batal (et al.). Evaluation of acute and subchrоnic toxicity of silver nanopartіcles in normal and irradiated animals // Brit. J. Pharmacol Toxicol. – 2015. – V. 6, № 2.– Р. 22–38. – Англ. (2015)
Наночастки оксиду заліза викликають оксидативні пошкодження клітин периферичної крові в щурів / Usha Singh Gaharwar, Paulraj R. Iron oxide nanoparticles induced oxidative damage in peripheral blood cells of rats // J. Biomed Sci a. Enginer. – 2015. – № 8. – P. 274–286. – Англ. (2015)
Нефротичний синдром, спричинений ртуттю: повідомлення про випадок та огляд літератури / M. Wagrowska-Danilewicz, M. Danilewicz, Z. Zbrog. Mercury-induced nephrotic syndrome: a case report and review of the literature // Pol J. Pathol. – 2014. – V. 65, № 4. – P. 322–326. – Англ. (2015)
Практика професійного здоров’я та вплив наночасток: розгляд наукових доказів, етичних аспектів та юридичних вимог / Franco G. Occupational health practice and exposure to nanoparticles: reconciling scientific evidence, ethical aspects, and legal requirements // Arch Environ Occup Health. – 2011.– V. 66, № 4. – P. 236–40. – Англ. (2015)
Гепсидин – новий біомаркер із змінними тенденціями /Kali A., Charles M.V., Seetharam R. S. Hepcidin – A novel biomarker with changing trends // Pharmacogn Rev. – 2015. – V. 17, № 9. – P. 35–40. – Англ. (2015)
Зростання стандартизованих показників захворюваності злоякісною плевральною мезотеліомою в тайванських працівників на азбестових фабриках; ретроспективне когортне дослідження впродовж 29 років / Lin C. K., Chang Y. Y., Wang J. D, Lee L. J. Increased standardized incidence ratio of malignant pleural mesothelioma in Taiwanese asbestos workers; a 29 year retrospective cohort study // Biomed Res. Int. – 2015. – July 28 (2015)
Вплив та наслідки для здоров’я викидів біоаерозолів з місць компостування: результати систематичного огляду професійних та комунальних досліджень / Pearson C., Littlewood E., Douglas P., Robertson S., Gant T.W., Hansell A. L. Exposure and health outcomes in relation to bioaerosol emissions from composting facilities: a systematic review of occupational and community studies // J. Toxicol. Environ Health B Crit Rev. – 2015. – V. 18, № 1. – P. 43–69. – Англ. (2015)
90 лет Государственному предприятию "Научно-исследовательский институт медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности Министерства здравоохранения Украины" (2015)
Рецензія на монографію Ю. І. Кундієва, М. А. Андрейчина, А. М. Нагорної та Д. В. Варивончика "Професійні інфекційні хвороби", Київ, ВД "Авіцена", 2014 р., 528 с. (2015)
Будущее упаковки рождается сегодня (размышления вслух) (2013)
10 шагов на украинском рынке) (2013)
Лавриненко Н. А. - Пиво в Украине (рынок, упаковка, тенденции) (2013)
Колчина И. А. - Рынок картона в Украине (состояние и проблемы) (2013)
Гавенко С. Ф. - Каширований мікрогофрокартон (ринок, виробництво, властивості), Регей І. І., Бернацек В. В. (2013)
Козлов А. О. - Решения "Дюпон" для упаковочной индустрии (2013)
Гавва О. М. - Smart-паковання для харчових продуктів, Токарчук С. В., Кохан О. О. (2013)
Моисеенко С. А. - Продукция в упаковке в торговых сетях (2013)
Шредер В. Л. - Пакування харчових продуктів у гнучкі пакувальні матеріали, Гавва О. М., Кривошей В. М. (2013)
Ведь Г. І. - Формоутворення рукава полімерної плівки (критичні параметри процесу), Мікульонок І. О., Пєтухов А. Д., Сенатос В. О. (2013)
Гавва О. М. - Раціональне розташування зважувальної місткості у вагових дозаторах для сипкої продукції, Деренівська А. В., Масло М. А. (2013)
Революция в сфере упаковочного оборудования (2013)
Шульга Л. С. - Сертификация упаковки для пищевых продуктов (схема FSSC 22000) (2013)
Петренко С. Д. - Качество рождается в лаборатории (2013)
Кушлик Б. Р. - Формні процеси плоского офсетного друку (сучасний стан) (2013)
Производительность, простота, эффективность (2013)
Солнцев В. Н. - О гравитационной парадигме ландшафтоведения (2013)
Давидюк М. В. - Розвиток порівняльного підходу у фізичній географії (2013)
Килимчук А. Ю. - До питання про місце антропокомпоненту в функціонуванні ландшафтних систем (2013)
Ткаченко Т. І. - Рекреаційна спеціалізація рельєфу України у системі "рельєф – рекреація” як складник формування духовності українського етносу (2013)
Трофімова О. О. - Сельовий ризик: оцінювання та управління (2013)
Микита М. М. - Тектоніка вулканічних гір Закарпаття (2013)
Салюк М.Р. - Гумусовий стан дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами, Малого Полісся (2013)
Харченко В. В. - Екостани прикиївських рекреаційно використовуваних ландшафтів (2013)
Бездухов О. А. - Вплив сільськогосподарського землекористування Чернігівської області на розвиток кризових еколого-геоморфологічних ситуацій (2013)
Харченко О. М. - Аналіз рельєфу з еколого-геоморфологічною метою (на прикладі Прилуцького нафтопромислового району) (2013)
Барщевський М. Є. - Розвиток рельєфу Півдня України у ранньому пліоцені (2013)
Noga B. - Changes in the course of the vistula riverbed vs. the risk of flood on the territory of Sandomierz (2013)
Недогібченко С.М. - Особенности распределения микроэлементов в поверхностных отложениях острова Галиндез, Западная Антарктика, Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я. (2013)
Корзун Ю. Л. - Історія палеогеографічних досліджень печерних відкладів Криму та Придністровʹя (2013)
Гусейнов Н. Ш. - Диагностические параметры условий формирования гроз, Шпиг В. М., Меліков Б. М. (2013)
Пясецька С. І. - Особливості та характер просторово-часового розподілу числа днів із відкладеннями ожеледі на території України на початку ХХІ століття (за даними стандартного ожеледного станка) (2013)
Слизька К. П. - Підходи до вивчення високих температур повітря на території України (2013)
Бортник С. - Роль комплексних професійно спрямованих географічних практик у підготовці фахівців-географів, Шманьда Я., Луц М., Лаврук Т., Підкова О., Погорільчук Н. (2013)
Шищенко П.Г. - Україна : географія цілей та можливостей (на ХІ з’їзді Українського географічного товариства) (2013)
Титул, зміст (2015)
Штапенко О. В. - Вплив глутамату мангану на репродуктивну функцію та ембріогенез щурів, Гевкан І. І., Сливчук Ю. І., Сирватка В. Я., Федорова С. В. (2015)
Василюк О. М. - Морфо-фізіологічні особливосtі росту та розвитку рослин в умовах підвищеної мінералізації (2015)
Сидоренко А. І. - Гніздова біологія та просторовий розподіл баклана великого (Phalacrocorax carbo) (2015)
Veligodska A. K. - Screening of content and dynamic of accumulation of polyphenols in some basidiomycetes species, Fedotov O. V. (2015)
Федотов О. В. - Деструкція ксенобіотиків з використанням культурального фільтрату ксилотрофів, Клименко С. Ю. (2015)
Жуков А. В. - Гис-подход для оценки влияния обычных и сдвоенных колес на твердость почвы (2015)
Жуков А. В. - Геостатистическое оценивание агрегатной структуры почвы как композитной переменной, Андрусевич Е. В., Лапко Е. В., Сиротина В. О. (2015)
Горбань Д. Д. - Особливості мікроциркуляції крові у студентів, Юсупова О. В., Собіщанська М. І., Чорна В. Г. (2015)
Соломаха І. В. - Созологічна характеристика лісової та чагарникової рослинності Північного Причорномор’я (2015)
Хомич В. В. - Сучасний гідроекологічний стан коропецького водосховища річки Коропець, Митяй І. С. (2015)
Мальцев Е. И. - Влияние разных штаммов рода Nostoc Vaucher ex Bornet et Flahault на рост и развитие Pisum sativum L. (2015)
Содержание (2014)
Вітаємо з ювілеєм! (2014)
Воробей А. В. - Нарушения дуоденальной проходимости при хроническом панкреатите, Шулейко А. Ч., Орловский Ю. Н., Вижинис Ю. И. (2014)
Русин В. І. - Венозна гемодинаміка в умовах гострого варикотромбофлебіту великої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Краснопольська О. С., Сірчак С. С., Лопіт В. М. (2014)
Котенко О. Г. - Роль эндоваскулярных методов в подготовке пациентов с метастатическими опухолями печени к радикальному хирургическому лечению, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2014)
Мирзоян А. О. - Особенности клинического течения и подходы к хирургическому лечению больных с эпидуральной гематомой при изолированной черепно-мозговой травме (2014)
Шевчук І. М. - Ендоскопічні транспапілярні втручання на головній панкреатичній протоці при гострому біліарному панкреатиті, Гедзик С. М. (2014)
Кондратенко П. Г. - Тактика лечения больных с острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом в зависимости от длительности заболевания, Джансыз И. Н., Кондратенко А. П. (2014)
Петрушенко В. В. - Гендерно-вікові та клініко-морфологічні залежності в контингенту хворих із гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу, Гребенюк Д. І. (2014)
Конькова М. В. - УЗД у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту, Смирнов М. Л., Юдін О. О., Кондратенко А. П., Бистрова О. Д. (2014)
Русин А. В. - Побудова математичної моделі для оптимізації програми скринінгу раку грудної залози, Русин В. І., Одошевська О. М., Девіняк О.Т. (2014)
Хацко В. В. - Диагностика и малоинвазивные методы лечения гемангиом печени, Шаталов А. Д., Войтюк В. Н., Матвиенко В. А., Глазков А. И. (2014)
Каніковський О. Є. - Хірургічна тактика при лікуванні ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у хворих похилого і старечого віку, Бондарчук О. І., Карий Я. В., Бабiйчук Ю. В., Павлик І. В. (2014)
Козловська І. М. - Використання розчину діоксизолю в комплексному лікуванні хронічних анальних тріщин (2014)
Дзюбановський І. Я. - Сучасні підходи до вибору методу лікування ускладнень синдрому стопи діабетика, Чонка І. І., Футуйма Ю. М., Кріцак М. Ю. (2014)
Іващук С. І. - Дезінтеграційні механізми функціонування та структурні зміни підшлункової залози у хворих на гострий панкреатит з урахуванням ліпідного профілю та функції гепатоцитів (2014)
Капшитарь А. В. - Непаразитарные кисты печени: диагностика и хирургическое лечение (2014)
Іванчов П. В. - Фактори залежності тяжкості кровотечі при гострокровоточивому колоректальному раку, Андрусенко О. М. (2014)
Серняк Ю. П. - Оцінка результатів лікування нетримання сечі при напруженні у жінок методом TVT-O, Литвінов О. І., Фуксзон О. С., Серняк П. Ю. (2014)
Русин В. І. - Діагностика хвороби Крона, Чобей С. М., Шкріба І. І., Куценко А. Ю. (2014)
Шапринский Е. В. - Динамика ультраструктурных изменений клеток подвздошной кишки после перевязки правой толстокишечной артерии (2014)
Шраменко Е. К. - Динамические изменения s-NGAL у больных с острым повреждением почек различного генеза (2014)
Койчев Е. А. - Применение раствора октенисепт как санационной среды в хирургическом лечении распространенного гнойного перитонита (2014)
Дутка Я. Р. - Причини незадовільних результатів та труднощів ендоскопічної діагностики та лікування хворих із доброякісною патологією жовчних проток (огляд літератури), Чуклін С. М. (2014)
Колкин Я. Г. - Современные аспекты диагностики и хирургического лечения холедохолитиаза (научный обзор), Хацко В. В., Межаков С. В., Борота Т. А., Чернявский А. Р. (2014)
Запорожченко Б. С. - Клінічний випадок пахвинної грижі з атиповим розташуванням грижового мішка, Холодов І. Г., Бородаєв І. Є., Дехтяр А. Л. (2014)
Веселый С. В. - Случай реактивного гепатита у подростка после видеохирургического лечения, Грона В. Н., Черкун А. В., Буслаев А. И., Сопов Г. А. (2014)
Кондратенко П. Г. - Случай оптимизированного вакуум-ассистированного лечения тяжелого синдрома диабетической стопы, Царульков Ю. А. (2014)
Борота А. В. - Организация работы студенческого научного кружка на кафедре общей хирургии в условиях кредитно-модульной системы, Кухто А. П., Герасименко Е. А., Базиян-Кухто Н. К., Борота Т. А., Ротарь Д. Г., Кондратенко А. П. (2014)
Гаджиева Н. Ш. - Ксилотрофные грибы на деревьях, имеющих лекарственное значение в условиях Азербайджана (2015)
Неспляк О. С. - Фіторізноманіття урочища "кузьминець" у басейні верхів’я р. Бистриці Солотвинської (скибові горгани), Гнєзділова В. І., Буняк В. І., Маховська Л. Й. (2015)
Запорожець А. О. - Аналіз методів дослідження складу видихуваного повітря, Свердлова А. Д. (2015)
Данілкова А. Ю. - Особливості впровадження бенчмаркінгу енергоефективності, як інструментарію дсту ISO 50001:2014, на промислових підприємствах України (2015)
Калюга Є. В. - Витрати бюджету як об’єкт бухгалтерського обліку (2015)
Сидора А. С. - Современные информационные технологии и риски их использования на турпредприятиях, Погасий С. А. (2015)
Литвиненко А. І. - "Фотографічний досвід" полтави початку ХХ століття і його суб’єкти (2015)
Бондарчук О. І. - Гендерні особливості автентичності самопрезентації керівників освітніх організацій, Дубова О. Ю. (2015)
Казакова С. В. - Психологічна готовність керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг: складові та умови розвитку (2015)
Кот В. Г. - Психологічне дослідження самоактуалізації працівників рекламної сфери в професійній діяльності (2015)
Москальова А. C. - Духовні цінності керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник подолання професійних криз (2015)
Фізер Л. І. - Психокорекція особистості засобами графічних методик (2015)
Бакуменко О. М. - Вплив пшенично-житніх транслокацій 1AL/1RS І 1ВL/1RS на елементи продуктивності в F1 пшениці м’якої озимої, Осьмачко О. М., Власенко В. А. (2015)
Малишева О. О. - Індукований гіногенез осетрових риб з експертизою походження потомства мікросателітними ДНК-маркерами, Спиридонов В. Г., Курта Х. М. (2015)
Ананьева Е. П. - Возможности интеркультурно-толерантной стратегии в новейших условиях развития Европы (2015)
Тимохов О. В. - Панорамне мислення, як дієвий інсрумент у формуванні новітніх соціокультурних концептів (2015)
Лакида П. І. - Біопродуктивність вільхових насаджень Українського Полісся, Блищик В. І., Блищик І. В. (2015)
Леснік О. М. - Аналіз забезпечення населення міста Києва зеленими насадженнями, Гірс О. А. (2015)
Любчич М. В. - Методичні підходи до визначення сортиментно-ґатункової структури деревостанів під час проведення вибіркових рубок, Букша І. Ф., Пастернак В. П., Букша М. І. (2015)
Мельник О. М. - Експериментальна база даних дослідження лісів Національного природного парку "Прип’ять-Стохід" (2015)
Король М. М. - Дубові гаї Прикарпаття та їх просторова структура, Гаврилюк С. А., Дичкевич В. М., Бобєц A., Дудек T. (2015)
Гайчук С. І. - Будова за діаметром різновікових перестійних букових деревостанів Українських Карпат, Гірс О. А. (2015)
Сахарук Г. А. - Сучасний стан лісів державного підприємства "Шацьке учбово-досвідне лісове господарство" (2015)
Лавренюк Б. В. - Вплив елементів живлення на приріст пагонів журавлини великоплідної на вироблених торфовищах, Коновальчук В. К. (2015)
Лустюк Т. В. - Ризологічні дослідження природного насіннєвого поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) у вологих судібровах Західного Полісся (2015)
Рошнівський Б. В. - Оцінка природного насінного поновлення бука лісового на зрубах вологих бучин Прикарпаття, Левченко В. В. (2015)
Сендонін С. Є. - Вікова динаміка кількості природного поновлення дуба звичайного під наметом пристигаючих насаджень (2015)
Танцюра Б. Ф. - До методології та філософії лісівництва (2015)
Яворовський П. П. - Аналіз пожежостійкості лісів України в умовах змін клімату (2015)
Гетьманчук А. І. - Природно-заповідний фонд Волинської області (2015)
Бровко Д. Ф. - Щодо оптимальної глибини садіння сіянців сосни звичайної на піщаних літоземах зеленої зони міста Києва, Бровко О. Ф., Бровко Ф. М. (2015)
Бобошко-Бардин І. М. - Особливості ризогенезу експлантів магнолії кобус (Magnolia kobus DC.) в культурі in vitro (2015)
Іванюк І. В. - Корененаселеність у ландшафтних групах деревних рослин на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах у зеленій зоні м. Києва (2015)
Мажула О. С. - Вивчення мінливості морфологічних ознак шишок та насіння у дерев природних популяцій сосни звичайної Рівненської області, Гордіященко А. Ю. (2015)
Міндер В. В. - Вплив ґрунтових умов на формування надземної та підземної частин дуба звичайного (2015)
Маурер В. М. - Причини ослаблення деревного садивного матеріалу та шляхи його оздоровлення й реабілітації, Пінчук А. П. (2015)
Рибак О. В. - Стійкість соснових лісостанів із підпологовими культурами дуба червоного до кореневої губки, Рибак В. О. (2015)
Крилов Я. І. - Особливості росту дуба звичайного в протиерозійних насадженнях яружно-балкових систем Жашківщини (2015)
Дубчак М. Ю. - Оцінка морозостійкості деяких видів роду Exochorda Lindl. в умовах м. Києва (2015)
Курдюк О. М. - Таксономічний склад і структура насаджень дендрологічного парку Березнівського лісового коледжу, Гричук М. О., Лазарець М. В., Островська В. А. (2015)
Oleksiychenko N. O. - Principles of the university academic building courtyard space organization, Gatalska N. V., Krachkovska M. V. (2015)
Ковалишин І. Б. - Оцінка декоративності та перспективності дрібноквіткових ломиносів в озелененні міст (2015)
Соловей Д. С. - Вирощування декоративних злакових культур в умовах виробництва на прикладі ПП "Ліріс" (2015)
Ярощук Р. А. - Біологічні особливості та історичні аспекти інтродукції Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco в умовах Лісостепу України, Андрійко М. О. (2015)
Патріарх вітчизняної механізації лісогосподарських робіт професор Іван Митрофанович Зима (до 115-річчя від дня народження) (2015)
Доцент Савич Юрій Миколайович (2015)
Поповский А. Ю. - Определение теплоты перехода ЭЖК фазы нитробензола в объёмную жидкость, Михайленко В. И. (2013)
Харченко С. В. - Термодинамічна теорія процесів випаровування. Математичне моделювання та апробація, Желіба Ю. О., Оніщенко В. П. (2013)
Шут М. І. - Фізико-механічні властивості полімерних композиційних матеріалів на основі пентапласту та дисперсного йодиду срібла, Рокицький М. О., Рокицька Г. В., Шут А. М., Левандовський В. В. (2013)
Журавлев А. С. - Определение температурных режимов нагрева графитовых элементов в ЭТ-атомизаторе, Черненко А. С., Захария А. Н., Калинчак В. В. (2013)
Doroshenko A. - Heat and mass transfer at cooling of gases and liquids in ceramic evaporative cooler. Part I, Guangming Chen, Shestopalov K., Khlieva O. (2013)
Бойчук Л. В. - Ламинарное пламя в комбинированных газовзвесях. Часть III. Методика экспериментальных исследований, Шевчук В. Г., Сидоров А. Е., Опарин А. С. (2013)
Бойчук Л. В. - Ламинарное пламя в комбинированных газовзвесях. Часть IV. Экспериментальные исследования в газовзвесях Al + Zr; Al + Mg; Al + Fe, Шевчук В. Г., Сидоров А. Е., Опарин А. С. (2013)
Калинчак В. В. - Влияние диаметра и температуры пористых углеродных частиц на высокотемпературную кинетику образования оксида углерода и углекислого газа, Зинченко Ю. А., Черненко А. С., Куземко Р. Д. (2013)
Головко В. В. - Распространение пламени по пленкам растворов высокомолекулярных соединений, Нимич А. В., Баронецкий В. К. (2013)
Orlovskaya S. G. - Experimental study of hydrocarbon droplets combustion, Shkoropado M. S., Karimova F. F., Kalinchak V. V. (2013)
Вишняков В. И. - Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. Часть III. Рост и коалесценция зародышей, Киро С. А., Эннан А. А. (2013)
Вишняков В. И. - Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля, Часть IV. Многокомпонентная конденсация, Длубовский Р. М., Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2013)
Золотко Андрей Никонович (2013)
Бортник С. - До питання класифікації та характеристики типів рисунку гідромережі, Ковтонюк О., Погорільчук Н. (2014)
Дубіс Л.Ф. - Теорія еолового палеоморфогенезу: аналіз системи знань та головних складових (2014)
Бортник С.Ю. - Наукова спадщина Едуарда Зюсса та її роль в розвитку геоморфології, Бортник С.С. (2014)
Кравчук Я. С. - Морфоструктура Солотвинської улоговини Українських Карпат, Чалик В. І. (2014)
Дудич В. М. - Результати напістаціонарних досліджень руслових процесів у басейні ріки Біла Тиса (2011-2013) (2014)
Чумак Н. - Реконструкція змін кліматичних умов Пригорганського Передкарпаття у пізньольодовиківї та голоцені (за паліноматеріалами) (2014)
Костів Л. Я. Мельник А. В. - Динаміка зимових сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару (2014)
Шушняк В. М. - Проблеми фізико-географічної регіоналізації Розточчя, Савка Г. С. (2014)
Костів Л. Я. - Морфологія Авратинського ландшафту (2014)
Данько К. Ю. - Річкові водні об’єкти басейну Стиру та їх гідроморфологічний стан, Ободовський О. Г., Коноваленко О. С. (2014)
Сніжко С. І. - Основні закономірності внутрішньорічного розподілу водного стоку річок Житомирського Полісся, Павельчук Є. М. (2014)
Філоненко Ю. М. - Зоогенні форми рельєфу на берегах водотоків та водойм Чернігівщини (2014)
Барщевська Н. М. - Ландшафтне різноманіття та антропогенна трансформація правобережної заплави Дніпра в межах Київської міської агломерації (2014)
Гнибедюк Ю. - Ландшафтно-геофізичний стан Кіровоградської області та його вплив на здоров`я населення (2014)
Барщевський М. Є. - Розвиток рельєфу півдня України у ранньому пліоцені (2014)
Горун В. В. - Таксономічна ієрархія рекреаційних ландшафтів та їх просторова диференціація у межах Одеської області (2014)
Попелюшко А. М. - Дослідження поверхневих пилкових проб ґрунтів кримських яйл як методологічна основа регіональної реконструкції палеорослинності (2014)
Галицька Є. І. - Науково-методичні аспекти використання лангранжевої моделі HYSPLIT для побудови траєкторій руху повітряних потоків, Сніжко С. І., Данилевський В.О. (2014)
Татарчук О. Г. - Сучасна мінливість та просторово-часовий розподіл сильних снігопадів на території України в умовах сучасного клімату, Тимофеєв В. Є. (2014)
Пясецька С. І. - Особливості ходу випадання опадів у місяці холодного періоду року та центральні місяці весняного та осіннього сезонів у західній частині Кримських гір протягом 1961-2007 рр. по окремих п’ятиріччях (2014)
Бортник С.Ю. - Навчальні екологічні проекти та їх роль у розвитку екологічної освіти та культури, Тимуляк Л.М., Лаврук Т.М. (2014)
Михайленко В. И. - Зависимость толщины ЭЖК-слоя от температуры. Часть 1.Эстафетная модель, Поповский А. Ю. (2014)
Михайленко В. И. - Зависимость толщины ЭЖК-слоя от температуры. Часть 2. Двухкомпонентная модель, Поповский А. Ю. (2014)
Алехин А. Д. - Температурная зависимость вязкости раствора изомасляная кислота-вода вдоль критической изоконцентраты и границы раздела фаз, Остапчук Ю. Л., Рудников Е. Г., Войтешенко А. В. (2014)
Сайко П. А. - Магнитное упорядочение мелкодисперсного магнетика во внешнем магнитном поле, Шаповалов И. П. (2014)
Khanchych K. Y. - Peculiarities of the light scattering in dilute water-glucose solutions, Melnyk Y. A., Gotsulskiy V. Y. (2014)
Калинчак В. В. - Гистерезис тепломассообмена при неизотермическом окислении примесей горючих газов в воздухе на платиновой проволоке, Черненко А. С., Калугин В. В., Софронков А. Н. (2014)
Orlovskaya S. G. - Combustion characteristics of alkane two-droplet array. Part 1. Two droplet array of n-Octadecane, Karimova F. F., Shkoropado M. S., Kalinchak V. V. (2014)
Головко В. В. - Противоточное тление горючих растительных материалов (2014)
Черненко А. С. - Зажигание и горение частиц древесного угля в азотно-кислородных смесях комнатной температуры. Часть I. Экспериментальные исследования в воздухе (2014)
Копейка А. К. - Воспламенение капель одноатомных спиртов и метиловых эфиров растительных масел, Дараков Д. С., Олифиренко Ю. А., Раславичус Л. (2014)
Кузнецов А. А. - Генерация носителей электрического заряда малой подвижности, Конопасов Н. Г. (2014)
Вишняков В. И. - Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. Часть V. Формирование конечных агломератов, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2014)
Вишняков В. И. - Униполярная зарядка частиц сварочного аэрозоля и их распределение по зарядам, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2014)
Контуш С. М. - Лазерные счетчики частиц аэрозоля для экологических измерений, Щекатолина С. А., Гужва А. Ю., Бурлака Т. В. (2014)
Черненко А. С. - Определение дисперсного состава и формы частиц пыли методом цифровой микроскопии, Зинченко А. С., Калинчак В. В., Косолап Н. В. (2014)
Мігунова О. С. - Обумовленість зонального і внутрішньозонального розмаїття природи родючістю клімату і ґрунтів (2014)
Чеботарський В.А. - Обґрунтування використання терміну "ландшафтний осередок" у ландшафтознавчих дослідженнях (2014)
Берчак В. С. - Дослідження долинно-річкових ландшафтів у працях українських та зарубіжних вчених (2014)
Онищук В.В. - Аналіз існуючих підходів щодо оцінки гідроморфодинамічної стійкості алювіальних русел з позицій системності (2014)
Бортник С. Ю. - Управління екопроектами як форма оптимізації функціонування ландшафтів в умовах зростання антропогенного навантаження, Лаврук Т. М., Тимуляк Л. М. (2014)
Ляшик Т .І. - Динаміка рослинного покриву Закарпатської низовини впродовж пленігляціалу (за палінологічними даними розрізу верхньопалеолітичної стоянки Берегове І) (2014)
Микита М. М. - Морфоструктури північно-західної частини Вигорлат-Гутинського хребта (2014)
Герасименко Н. П. - Природні зміни впродовж пізньольодовиків'я та голоцену у середньому Припрутті (за даними палеонтологічного та літологічного вивчення відкладів печери Буковинка, зал Сухий), Корзун Ю. Л., Рідуш Б. Т. (2014)
Барщевський М. Є. - Розвиток рельєфу Волино-Подільської плити у пізньому еоцені (2014)
Олішевська Ю. А. - Організація природоохоронної діяльності та моніторингу навколишнього середовища у місті Києві (2014)
Харченко О. М. - Роль розломів у розподілі та накопиченні забруднювальних речовин (2014)
Барщевська Н. М. - Аналіз новітньої геодинаміки, в зв’язку з формуванням рельєфу території басейну р. Інгул (2014)
Валек Ґж. - Use of digital elevation models and orthophotomaps in identifying anthropogenic mounding of river valleys (Kielce, Poland) (2014)
Паламарчук Л. В. - Умови формування сильних опадів холодного періоду року на рівнинній території України, Шпиг В. М., Гуда К. В. (2014)
Прусов В. А. - Чисельний метод підвищенної точності розв’язання рівнянь моделі циркуляції атмосфери, Безнощенко Б. (2014)
Пясецька С. І. - Cтруктура змін у ході випадання опадів у місяці холодного періоду року (XI-III) та центральні місяці весняного та осіннього сезонів (IV, X) протягом кінця ХХ – початку ХХІ століття у Криму (період 1986-2007 та його десятиріччя) (2014)
Шмарин С. Л. - Влияние климатических факторов на оценку выбросов парниковых газов с мест захоронения твердых бытовых отходов в Украине, Сливинская В. В., Ремез Н. С., Филозоф Р. С., Нахшина А. Д., Михайленко В. П. (2014)
Бортник С. Ю. - Досвід організації та використання геологічної колекції у викладанні геологічних дисциплін на географічному факультеті, Ковтонюк О. В., Погорільчук Н. М. (2014)
Маляренко О. С. - Критерії ідентифікації можливих елементів регіональних екологічних мереж для структурно багатоманітних та антропізованих територій (2014)
Бездухов О. А. - Особливості застосування методу бальних оцінок при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (2014)
Тимуляк Л. М. - Основні риси і закономірності структури передгірських ландшафтів у межах Івано-Франківської області, Чернега П. І. (2014)
Чумак Н. М. - Паліноіндикація антропогенного впливу на рослинний покрив Пригорганського Передкарпаття у пізнтому голоцені (2014)
Дмитрук Ю. М. - Еволюція ґрунтів та рослинності Прут-Сіретського межиріччя у пізньому голоцені, Герасименко Н. П., Ляшик Т. І (2014)
Бортник С. Ю. - Морфологічні особливості території Покуття, Бортник С. С., Лаврук Т. М. (2014)
Бончковський О. С. - Стратиграфія відкладів лесово-грунтової серії середнього та пізнього неоплейстоцену півдня Волині на прикладі розрізів Боремель-1 та Боремель-2 (2014)
Барщевський М. Є. - Ранньо-середньоолігоценовий палеорельєф території Українського щита (2014)
Барщевська Н. М. Тютюнник Ю.Г. - Ландшафтне різноманіття території паркових зон м. Києва (на прикладі парку-пам‘ятки садово-паркового мистецтва "Феофанія" (2014)
Харченко О. М. - Геоморфологічний аналіз районів видобутку вуглеводнів (екологічний аспект) (2014)
Філоненко Ю. М. - Особливості рельєфоутворюючої діяльності бобрів, ондатр та кротів на території басейну річки Уборть у межах України, Васильчук О. С. (2014)
Конякін С. М. - Регіональна екомережа Черкаської області: географічні аспекти формування і розвитку (2014)
Мацібора О. В. - Моніторинг вмісту важких металів у ґрунтах урбоекосистем засобами ГІС, Кураєва І. В., Манічев В. Й., Войтюк Ю. Ю. (2014)
Рогозін Є. П. - Зміни рослинності і клімату Південно-Західного Криму впродовж субатлантичного періоду (за даними палінологічного вивчення донних відкладів східного басейну Сакського озера) (2014)
Глотка Д. В. - Удосконалення карти гідрографічного районування території України на основі SRTM HydroSHEDS (2014)
Цюпа T. - Natural environment of Kielce city (Poland) – state, threats and protection, Суліґовскі Р. (2014)
Пясецька С. І. - Сучасний стан випадків розповсюдження масового відкладення ожеледі на території України протягом 2011-2013 рр. (за спостереженням на дротах стандартного ожеледного станка) (2014)
Круківська А. В. - Особливості просторового розподілу і міжсезонної динаміки запасів продуктивної вологи в ґрунті на території України (2014)
Васянович Г. - Підготовка кваліфікованих робітників в умовах техніко-технологічних змін (2015)
Вдович С. - Роль гуманітарної підготовки у формуванні професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників (2015)
Бахмат Н. - Проблеми модернізації педагогічної підготовки вчителів початкової школи (2015)
Корнят В. - Педагогічна технологія формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів (2015)
Дяченко-Богун М. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти (2015)
Кононец Н. - Формування самостійності студентів аграрних коледжів у рамках дисциплін комп’ютерного циклу при ресурсно-орієнтованому на-вчанні (2015)
Якубовська М. - Архетип формування культурологічного світогляду студентів технічних навчальних закладів (на прикладі творчого доробку Миколи Зимомрі) (2015)
Бабій І. - Текстоцентричні технології у професійномовленнєвій підготовці фахівців сфери обслуговування (2015)
Лазоренко Л. - Веб-квест як спосіб навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків (2015)
Гріньова О. - Рефлексія як механізм професійного самопроектування особистості юнацького віку в умовах фахової підготовки (2015)
Гуменюк Н. - Модель розвитку особистісної готовності майбутніх фахівців нафтогазового профілю до професійної діяльності в навчально-виховному процесі (2015)
Сурмяк Ю. - Соцiaльно-психологiчнa допомогa учaсникaм бойових дiй у подолaннi посттрaвмaтичного стрeсового розлaду, Кудрик Л. (2015)
Маковська О. - Освітній аудит: теоретико-методологічний аспект (2015)
Сергієнко А. - Формування компетентності директора в сучасних умовах розвитку професійно-технічного навчального закладу (2015)
Шарошкіна Н. - Ідеї та теоретичні положення просвітництва О. Пругавіна (2015)
Вінтюк Ю. - Наукова спадщина Степана Балея і сьогодення (з нагоди 130 річниці з дня народження) (2015)
Скляренко І. - Форми і методи навчання майбутніх залізничників у 20-60-ті роки ХХ ст. (2015)
Наші автори (2015)
Голубовская О. А. - Нерешенные проблемы и новые горизонты в лечении хронического гепатита С (2015)
Ворожбит О. Б. - Сучасні аспекти діагностики та лікування печінкової енцефалопатії у хворих на хронічні хвороби печінки, Герасун О. Б., Грицко Р. Ю., Телегіна Т. В. (2015)
Рябоконь Ю. Ю. - Взаємозв’язки автоімунних порушень з наявністю та ступенем виразності змішаної кріоглобулінемії у хворих на хронічний гепатит С (2015)
Олійник Ю. Ю. - Резекції печінки як компонент комбінованих операційних втручань з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2015)
Міщук В. Г. - Ефективність комплексної терапії з включенням пентоксифіліну при хронічному панкреатиті й цирозі печінки алкогольної етіології, Скоропад К. М. (2015)
Литвин К. Ю. - Діагностичне значення інтерлейкіну-6 та рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 при гострих та хронічних вірусних гепатитах (2015)
Іванюшко-Назарко Н. В. - Роль функціональних змін печінки в розвитку синдромів, що пов’язані з побічною дією медикаментів (2015)
Бичков М. А. - Хвороба Каролі: клінічний випадок, Демидова А. Л., Кіт З. М. (2015)
Citkowska-Kimla A. - Several Comments on Polish-Ukrainian Relations after Russia’s Annexation of Crimea from the Perspective of Political Sciences (2015)
Піляєв І. - Президентська Росія перед викликами модернізації: соціально-політичний аспект (2015)
Płaneta P. - Dziennikarstwo obywatelskie na Ukrainie wobec rosyjskiej wojny informacyjnej (2015)
Литвин В. - Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в Україні (2015)
Бортніков В. - Електоральна легітимація влади в умовах демократичної трансформації, Чубаєвський В. (2015)
Кукуруз О. - Правові форми впливу громадян на формування політики створення законодавства: українська та польська практика (2015)
Бусленко В. - Конфліктний характер взаємовідносин між владою та опозицією в Україні: причини та політичні наслідки (2015)
Мельник В. - Особливості участі політичних партій у виборчій кампанії до районних рад 2002 р. на прикладі Волинської області (2015)
Байрак С. - Ненасильницький протест в Республіці Польща на етапі демократичної трансформації, Белгасем М. (2015)
Горбатенко В. - Громадянськість як умова самозбереження українського суспільства (2015)
Pietrzyk-Reeves D. - Civic and institutional dimensions of democratization in Ukraine: the role of civic unity (2015)
Kimla P. - Can nomocracy be decreted? Considerations in the context of the contemporary situation of Ukraine (2015)
Макух О. - Громадянська участь як детермінанта демократичних трансформацій в сучасній Україні (2015)
Ярошенко В. - Cтановлення інституту демократичної громадянськості в Україні з урахуванням впливу символічної складової (2015)
Нагорняк Т. - Україна крізь призму протиріч суспільства з державою (на прикладі протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр.) (2015)
Кочубей Л. - Громадська думка: інструментарій формування у процесі утвердження суспільної солідарності (2015)
Голуб’як Н. - Розвиток інституту участі громадян на регіональному рівні в Україні (2015)
Пахолок В. - Динаміка представництва духовенства у районних радах Волинської області II–VI скликань, Дудка О. (2015)
Троценко В. - Проблема гармонiзацiї регiональних розбіжностей в Україні (2015)
Розік Н. - Організація та проведення мирних зібрань в АР Крим: аналіз нормативно-законодавчої бази регіону (станом на 2011 рік) (2015)
Nodżak A. - Forms of Civic Participation in an Information Society in the Context of the Use of Information and Telecommunications Technologies in Poland (2015)
Новакова О. - Формування нової ідеології політичної участі українців (2015)
Бульбенюк С. - Формування культури громадянськості українства в умовах розвитку "молодої демократії" (2015)
Wawrzonek M. - Prawosławie jako element kultury politycznej na współczesnej Ukrainie (2015)
Слюсар В. - Громадянська участь пасіонаріїв як агентів "міфічного насилля" у соціальних трансформаціях (2015)
Берестова Г. - Класифікація політичного протесту (2015)
Шостак І. - Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 років (2015)
Kowalska E. - Zbrodnia Katyńska i los deportowanych rodzin zamordowanych "duchowych ojców narodu” w świadomości społeczeństwa polskiego (2015)
Szczepański T. - Rosjanie, Rosja, Związek Radziecki w oczach opozycji w PRL w latach 1976‒1989 (2015)
Хома Н. - Патріотичний боді-арт: політична мода чи мода на патріотизм? (2015)
Полянська В. - Естетизація війни: рушійні фактори, елементи та функції (2015)
Емельянова Ю. - Этнический фактор консервативных тенденций в политическом процессе (2015)
Zacharuk K. - Ćwiczenie wyobraźni. Refleksje, czy na Ukrainie mógłby powstać polski ruch rewolucyjny? (2015)
Родик Г. - Особливості політичної комунікації у етнополітичному конфлікті (2015)
Павлюк В. - Етносоціальні аспекти українсько-польських взаємин у першій половині ХІХ століття (2015)
Kastory A. - Omówienie pracy Olgi Ostriitchouk, Les Ukrainiens face à leur passé. Vers une meilleure compréhension du clivage Est/Ouest, seria Géopolitique et resolution des conflits, nr 15, Bruxelles, 2013. s. 394 (Ukraińcy wobec swojej przeszłości. Ku lepszemu zrozumieniu podziału Wschód – Zachód) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Комлєв О.О. - Палеогеоморфологічний атлас України (передмова до створення атласу) (2014)
Бортник С.Ю. - Ландшафтно-індикаційний метод дослідження процесів сучасного геоморфогенезу, Лаврук Т.М., Тимуляк Л.М. (2014)
Комлєв О. О. - Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок), Довніч О. С. (2014)
Танасійчук О. Ю. - Ландшафтно-рекреаційна система як об’єкт конструктивно-географічного дослідження (2014)
Микита М. М. - Характеристика вулканічних комплексів Закарпаття (2014)
Коржик В. П. - Карстова провокація переробки берегів Дністерського водосховища (2014)
Бончковський О.С. - Палеокріогенні форми як індикатор кліматичних змін неоплейстоцену (на прикладі Горохівської височини) (2014)
Харченко В. В. - Можливості ландшафтознавчого вдосконалення рівняння Пенка – Оппоківа (на прикладі ландшафтів Київського Полісся) (2014)
Дідовець Ю. С. - Визначення калібраційного та валідаційного періодів для гідрологічної моделі SWIM (на прикладі р. Тетерів), Павельчук Є. М., Сніжко С. І. (2014)
Кулініч М. Т. - Підходи до виокремлення меж регіону Середнього Подніпров’я (2014)
Філоненко Ю. М. - Особливості фітогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України, Васильчук О. С. (2014)
Дворецька І. В. - Основні характеристики сезонно-широтного розподілу діоксиду азоту над територією України за даними наземних та супутникових вимірювань, Савенець М. В., Савченко В. М. (2014)
Шпиг В. М. - Точність прогнозу термодинамічних метеорологічних величин і опадів в умовах гірської місцевості за гідростатичною та негідростатичною чисельними атмосферними мезомасштабними моделями (2014)
Пясецька С .І. - Особливості розповсюдження відкладень ожеледі категорії НЯ та СГЯ на території України протягом 2011-2013 рр. та початку 2014 р. (2014)
Шевченко О. Г. - Вразливість урбанізованого середовища до зміни клімату (2014)
Свінціцька Г. І. - Критерій умов формування купчасто-дощових хмар різних типів та кількості опадів з них на основі моделі конвективного струменя, Талерко М. М. (2014)
Вовк І. І. - Особливості режиму екстремальних температур повітря на сході України, Щербань І. М. (2014)
Федоренко Я. Б. - Аналіз системи сповіщення про зсув вітру на малих висотах (2014)
Маринін Є. І. - Метод ризиків пошкодження винограду заморозками і його реалізація на прикладі Північно-західного Причорномор'я з неоднорідною підстильною поверхнею, Ляшенко В. О. (2014)
Титул, содержание (2015)
Жуков В. А. - Повышение эффективности систем автоматического управления источниками энергии автономных буровых установок, Жиленков А. А., Безюков О. К., Титов И. Л. (2015)
Serdiuk O. - Formation of a conceptual approach to the creation of an expert system for the identification of the processes of intellectual activity (2015)
Трейтяк В. В. - Розробка технології консолідації та синхронізації даних інтегрованих автоматизованих систем виробничого призначення (2015)
Тытюк В. К. - Влияние износа электромеханического оборудования на показатели процесса запуска (2015)
Lutsenko I. - Identification of target system operations. The practice of determining the optimal control, Fomovskaya E. (2015)
Логунова Н. А. - Моделирование процессов развития сложных структур на примере морской отрасли, Черный С. Г., Семенова А. Ю., Антипенко И. В. (2015)
Железняк А. А. - Обеспечение инвариантности системы распознавания образов морских судовых систем в процессе промысла, Каторин Ю. Ф., Сметюх Н. П., Доровской В. А., Черный С. Г. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Кириллова Е. В. - Обоснование диапазонов устойчивости коммерчески целесообразной, допустимо убыточной и кризисной работы судна (2015)
Ломотько Д. В. - Формування нечіткої системи підтримки прийняття рішення щодо придатності у комерційному відношенні рухомого складу при його розподілі, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2015)
Мурадьян А. О. - Разработка концепции игрового подхода к согласованию управления доставкой грузов с перевалкой в общетранспортных узлах (2015)
Онищенко С. П. - Дослідження впливу умов оферти на успішність укладання фрахтової угоди, Коскіна Ю. О. (2015)
Примаченко Г. О. - Розробка пропозицій щодо підвищення доходності пасажирських залізничних перевезень в Україні (2015)
Самсонкин В. Н. - Исследование особенностей деятельности машиниста поезда в современных условиях: взгляд изнутри профессии, Петинов Я. П. (2015)
Становський О. Л. - Аналіз динамічних моделей процесу управління проектами, Колеснікова К. В., Лєбєдєва О. Ю., Хеблов І. (2015)
Савельева О. С. - Разработка термодинамической критериальной поддержки когнитивных моделей переноса в управлении проектами и программами, Становская И. И., Торопенко А. В., Щедров И. Н., Березовская Е. И. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Гайко Г. - Промислово-фінансова імперія Фуггерів як перша спроба монополізації гірничо-металургійного виробництва Європи, Білецький В., Салуга П. (2015)
Демуз І. - Постать Петра Стебницького (1862-1923 рр. ) в історіографічних рефлексіях (2015)
Ісаєнко О. - Постать гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в працях українських істориків другої половини ХІХ ст. (2015)
Концур-Карабінович Н. - Львівський собор 1946 року очима світової спільноти (2015)
Лисий І. - Туристична оцінка історико-культурного потенціалу замкових споруд Івано-Франківської області (2015)
Мацюк І. - Становлення європейських професійних армій: битва при Леньяно 29 травня 1176 р. (2015)
Мінакова К. - Типологія дерев'яного посуду з поховань катакомбної культурно-історичної спільності (2015)
Папазова А. - Вивчення діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині ХVІ - першій половині ХVІІ ст. дослідниками Російської імперії (2015)
Попов В. - Доля міської інтелігенції в громадській смуті 1917-1920 рр. в Україні (2015)
Хоруженко Х. - Центральне бюро комуністичного студентства (ЦБКС) - засіб політичного підкорення вищої школи УСРР на початку 1920-х років, Яцюк М. (2015)
Шандра І. - Залізнична криза в Донбасі в роки Першої світової війни: погляд представницьких організацій підприємців (2015)
Адамович С. - Рецензія на монографію: Гуменюк Т. І. Гуманітарні науки в УРСР (західні області). 1944-1991 роки. Сучасна українська історіографія : |монографія| / Т. І. Гуменюк ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. - Львів, 2015. - 572 с. (2015)
Конопльов C. - Рецензія на монографію: Левик Б. С. Балто-Чорноморський регіон: сучасний потенціал та перспективи : |монографія| / Б. С. Левик ; Національний університет "Львівська політехніка". - Маріуполь : Східний видавничий дім, 2015. – 244 с. (2015)
Титул, содержание (2015)
Арсирий Е. А. - Разработка посистемы поддержки принятия решений в системах нейросетевого распознавания образов по статистической информации, Маникаева О. С., Василевская А. П. (2015)
Кучанський O. Ю. - Прогнозування часових рядів методом селективного зіставлення зі зразком, Білощицький А. О. (2015)
Антонова Т. М. - Дослідження абсолютної та фігурно абсолютної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду, Возна С. М. (2015)
Петров С. О. - Дослідження застосування операторів згортки в задачах виділення границь на зображенні, Марченко І. О., Дібров Б. О. (2015)
Листровой С. В. - Разработка метода мониторинга распределенной вычислительной системы на основе определения кратчайших путей и кратчайших гамильтоновых циклов в граф, Минухин С. В., Листровая Е. С. (2015)
Тевяшев А. Д. - Математическая модель и метод оптимального стохастического управления режимами работы магистрального водовода, Матвиенко О. И. (2015)
Родигін М. В. - Врахування структурних властивостей зображення при оцінюванні якості стиснених JPEG зображень, Федоров О. В. (2015)
Aliev T. - Development of the algorithms of correction of correlation matrices, Musayeva N., Sattarova U., Rzayeva N. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Прачуковська А. П. - Моделирование и верификация распределения магнитного поля постоянных магнитов, Новицки М. С., Коробийчук И. В., Шевчик Р. Ю., Салах Я. Л. (2015)
Комир А. И. - Рентгеноструктурный анализ облученного ядерного графита марки АРВ и МПГ, Одейчук Н. П., Николаенко А. А. (2015)
Кахняж М. Л. - Исследование влияния температуры на магнитные характеристики ферритов из марганец-цинкового сплава, Салах Я. Л., Шевчик Р. Ю., Беньковски А. В., Коробийчук И. В. (2015)
Сотник М. І. - Моделювання теплового стану приміщення з системою обігріву "тепла підлога", Хованський С. О., Гречка І. П., Панченко В. О., Максимова М. О. (2015)
Лелека С. В. - Дослідження нерівномірності розподілу температурного поля в заготовках під час їх графітування у печі Кастнера, Лазарєв Т. В., Педченко А. Ю., Швачко Д. Г. (2015)
Новосядлий С. П. - Розробка технології багатозарядної іонної імплантації GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем, Бойко С. І., Мельник Л. В., Новосядлий С. В. (2015)
Червоный И. Ф. - Исследование микронеоднородности распределения примеси в монокристаллах кремния, Головко О. П. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Шапорев В. П. - Исследование физико-химических закономерностей процесса взаимодействия оксида кальция с водой, Питак И. В., Васильев М. И., Питак О. Я. (2015)
Рыщенко Т. Д. - Разработка технологии портландцемента с применением отхода шлампереработки газового конденсата, Вяткин К. И. (2015)
Кондратов С. А. - Моделирование состава паровой фазы в системе HNO3 – H2SO4 – H2O при низком содержании азотной кислоты, Хлякина Т. Н. (2015)
Нефедов В. Г. - Феноменологическое изучение вязкости и плотности растворов гидроксидов щелочных металлов, Атапин А. Г., Головко Д. А. (2015)
Цейтлін М. А. - Підвищення реакційної здатності малоактивної частки вапняної суспензії у содовому виробництві, Шестопалов О. В., Райко В. Ф. (2015)
Буртная И. А. - Исследование механизмов диффузии во время первапорации молекул органических растворителей в полимерных мембранах, Гачечиладзе О. О. (2015)
Целищев А. Б. - Разработка и исследование способа переработки пропан-бутанового газа в метанол, Лория М. Г., Елисеев П. И., Носач В. А., Иджагбуджи А. А., Федотов Р. Н. (2015)
Бахарєва Г. Ю. - Розробка математичної моделі процесу біологічної очистки газоподібних викидів, Шестопалов О. В., Філенко О. М., Тихомирова Т. С. (2015)
Мацієвська О. О. - Дослідження якості води у розподільній мережі системи централізованого водопостачання м. Львів (2015)
Юрченко В. А. - Исследование механической очистки ливневых стоков, образованных на объектах автомобильно-дорожного комплекса, Мельникова О. Г., Бахарева А. Ю., Ячник М. В. (2015)
Юрченко В. А. - Влияние редокс потенциала среды на миграцию фосфора в иловой смеси, Смирнов А. В., Бахарева А. Ю. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Мисюра C. Ю. - Исследование гидроупругих колебаний крышек гидротурбин с верхним кольцом направляющего аппарата (2015)
Мірзак В. Я. - Вплив механічного компенсатора похибок на якість тонколистового розділового штампування, Боков В. М. (2015)
Возняк О. Т. - Дослідження пристрою для повітророзподілу закрученими і настильними струминами у змінному режимі, Сухолова І. Є., Миронюк Х. В. (2015)
Чигрин В. С. - Исследование методов обнаружения неустойчивых режимов работы осевых компрессоров с использованием анализа вибраций, Епифанов С. В., Мохаммадсадеги Ф. (2015)
Щербаков О. М. - Експериментальне дослідження теплового стану кожуха для шумотеплоізоляції газотурбінного двигуна ДГ90Л2 у складі турбоблока агрегату типу ГПА-Ц-16С, Ткаченко Д. О., Парафійник В. П., Гуріненко В. М., Костюк В. Є., Скрипка О. І., Кирилаш О. І. (2015)
Акимов О. В. - Анализ технологических факторов, существенно влияющих на формирование напряжений в литых деталях машин, Алёхин В. И., Пензев П. С., Дяченко А. В., Овчаренко А. М. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Тимчук С. А. - Алгоритм поиска оптимальных параметров системы повышения надёжности в разветвлённых распределительных сетях 10 кВ, Сиротенко М. А. (2015)
Бондаренко В. Е. - Исследование процесса управления режимами работы электрических сетей в современных условиях, Черемисин Н. М., Черкашина В. В. (2015)
Письменний Є. М. - Аналіз експериментальних даних з аеродинамічного опору пакетів плоскоовальних труб, Кондратюк В. А., Терех О. М., Руденко О. І., Баранюк О. В. (2015)
Русанов А. В. - Разработка нового способа парциального парораспределения для обеспечения частичных режимов работы мощных паровых турбин, Косьянова А. И., Косьянов Д. Ю. (2015)
Мигура А. А. - Разработка и анализ нейросети для прогнозирования параметров эффективности насадки регенератора стекловаренной печи, Кошельник А. В. (2015)
Чиченин В. В. - Исследование интенсивности коррозии и накопления отложений при упаривании циркуляционной воды в промышленных оборотных системах охлаждения, Кишневский В. А., Грицаенко А. С., Савич С. Л., Шуляк И. Д. (2015)
Гуржий А. А. - Анализ процессов теплопередачи в криволинейных микроканалах, заполненных вязкой несжимаемой жидкостью, Шалденко А. В. (2015)
Безродный М. К. - Экспериментальное исследование коэффициентов тепло- и масcообмена при утилизации теплоты парогазового потока в факеле капель механической форсунки, Рачинский А. Ю., Голияд Н. Н., Барабаш П. А. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Більченко Є. - Релігійні смисли як спосіб формування "постмодерного християнина": феноменологічний та культурологічний підхід (2015)
Зaпорожець Т. - Розгляд відповідaльності з позицій "морaлі справедливості" (2015)
Іщук Н. - Обриси християнського розуміння феномена спілкування (2015)
Карпенко А. - Історіографічна реконструкція імпліцитних опосередкувань між філософськими проектами М. Гайдеґґера й Т. Адорно (2015)
Коновал В. - Поняття семіотичних конструктів (2015)
Соловій Р. - Сучасний стан і перспективи розвитку виникаючої церкви (2015)
Ставрояні С. - Дискусії про постмодерн в українській християнській теології сьогодення (2015)
Тіменик З. - Метод синтезу i філософорелігійні ідеї українських мислителів 40-х рр. ХІХ - 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Туренко О. - Punctum saliens середньовічного міста - історико-філософська розвідка реалізації Ordnung-Vorstellung (2015)
Чернушка І. - Методологічні засади сучасного релігієзнавчого вивчення адвентизму (2015)
Шкіль С. - Сучасна критика православ'я в Російській Федерації (2015)
Титул, содержание (2015)
Алхімова С. М. - Оцінка точності розрахунків кількісних параметрів зведеного оцінювання перфузії (2015)
Жиленков А. А. - Повышение эффективности систем автоматического управления качеством энергии автономных электростанций (2015)
Зубенко Д. Ю. - Аналіз існуючих підходів налаштування інтелектуальних систем управління транспортними підприємствами, Коваленко А. В., Кузнєцов О. М. (2015)
Копытчук Н. Б. - Разработка информационной технологии обработки аномальных измерений тензометрических систем, Тишин П. М., Копытчук И. Н. (2015)
Рзаева Н. Э. - Разработка мобильной системы робастного noise мониторинга изменений в функционировании сердца (2015)
Файнзильберг Л. С. - Разработка телемедицинской системы для дистанционного мониторирования сердечной деятельности на основе метода фазаграфии, Сорока Т. В. (2015)
Филоненко С. Ф. - Влияние износа режущего инструмента при контролируемой глубине резания на акустическую эмиссию (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка кріогенної технології отримання нанопорошків із топінамбуру з використанням рідкого та газоподібного азоту, Бессараб О. С., Погарська В. В., Балабай К. С., Лосєва С. М. (2015)
Самохвалова О. В. - Вплив мікробних полісахаридів на властивості пшеничного борошн, Чернікова Ю. О., Олійник С. Г., Касабова К. Р. (2015)
Коротаєва Є. О. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей капсульованих рослинних олій, Неклеса О. П., Гринченко О. О., Пивоваров П. П. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка нанотехнології дрібнодисперсного замороженого пюре із грибів шампіньйонів (Agaricus Bisporus), Погарська В. В., Маціпура Т. С., Максимова Н. П. (2015)
Михайлов В. М. - Удосконалення технології екстрагування рослинної сировини зрідженим газом(фреон R-134а), Тімошенко Ю. П., Чуйко Л. О., Михайлова С. В., Шевченко А. О. (2015)
Прибильський В. Л. - Використання рису в технології безалкогольного ферментованого напою, Мукоїд Р. М., Нгуен Фионг Донг (2015)
Онищенко В. М. - Удосконалення технології зберігання замороженого м’яса птиці, Гринченко Н. Г., Большакова В. А. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка кріогенної технології заморожування хлорофілвмісних овочів, Погарський О. С., Каплун О. А., Лосєва С. М. (2015)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впродовж зберігання кабачків, Калитка В. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Трохимчук П. - Монадологія та поліметричний аналіз як оптимальні системи опису знань та культури (2014)
Пірогова Н. - Ідея трансцендентальної єдності у творчості Г. Гессе (2014)
Федорчук Л. - Структура мовних засобів вираження феномену політичної коректності в контексті кооперативного принципу П. Грайса (2014)
Тонне О. - Літературно-філософські аспекти осмислення часопростору в художньому тексті (2014)
Семененко Г. - Соціальна мобільність і мовні зміни в ранньоновоанглійський період (2014)
Подшивайлова А. - К проблеме определения манипулятивного воздействия (2014)
Мар’янко Я. - Суб’єктивні методи оцінювання просодичних параметрів мовлення, Сивокінь Г. (2014)
Кононова Д. - Особливості конфліктної комунікативної ситуації як прояв взаємодії різноманітних зовнішних факторів (2014)
Лещак С. - Автоцитирование в песенном творчестве Бориса Гребенщикова (2014)
Саруханова И. - "Дон Карлос" Шиллера и Верди: концептуальность либретто (2014)
Морозовська Т. - Взаємодія танцювальних мов як чинник розвитку хореографічного мистецтва (2014)
Лисенко О. - Смислоутворення у дискурсі виконавського музично-мовного процесу (2014)
Коваленко Е. - Творческая индивидуальность танцовщика и педагога. Памяти народного артиста Украины Николая Прядченко (2014)
Стисло І. - Опозиція молодий – старий у культурних сценаріях (на матеріалі українських народних прислів’їв і приказок) (2014)
Тимощук Т. - Англомовні жаргонізми кінематографічної галузі (2014)
Лисенко Л. - Мистецтво комунікативного етикету як індикатор ментальної ідентичності етносів в різних лінгвокультурах (на матеріалі "я", "ти ", "Ви"-номінацій) (2014)
Тихомирова А. - Семантический потенциал символообраза петербурского кота кисти художника Владимира Румянцева в контексте интегративной поэтики, Богатырёва О., Богатырёв А. (2014)
Павлик Н. - Фатична функція та її місце у системі функцій мови (2014)
Чумак Н. - Метафора і концепт у світлі етнолінгвістики (2014)
Синявская О. - Коммерческая номинация XXI века в системно-структурном аспекте (2014)
Сергієнко Л. - Когерентність як глибинна змістово-смислова зв’язність тексту проспекту емісії цінних паперів (2014)
Переломова О. - Прецедентний текст як засіб реалізації світоглядної позиції митця (2014)
Олешко Ю. - Лінгвістична атрибуція Казань XVII ст. в староукраїнській літературній мові (2014)
Стасюк О. - Лексико-семантичні особливості парламентських реплік з місця (на матеріалі парламентської комунікації ФРН) (2014)
Знась О. - Контраст – це протиставність, чи єдність протиставних елементів (2014)
Михаськів О. - Когнітивні особливості метафори (2014)
Тома Н. - Особливості вияву синонімії у творах Петра Могили (2014)
Карп М. - Когезія та когерентність як сукупність текстового зв’язку у британських художніх мультимодальних творах (2014)
Каціон І. - Зміст поняття "концепт” у контексті сучасних лінгвокогнітивних досліджень (2014)
Титул, содержание (2015)
Лаврик Д. - Розкриття особливостей материнського коду в етнонаціональних концептах "самотність", "серце", "душа", "розум" (2014)
Коваленко В. И. - Исследование разрушения легированных титановых сплавов при воздействии кавитации, Маринин В. Г. (2015)
Орел А. - Материнство в епоху Вікторіанства: лінгвокультурологічний аспект (2014)
Костик К. О. - Розробка швидкісної технології борування легованої сталі (2015)
Осадча О. - Мова Фантастики (на матеріалі творів українських письменників-фантастів початку ХХ століття) (2014)
Федорченко О. В. - Дослідження динаміки зміни структури тканин полотняного переплетення у процесі формування, Закора О. В., Рязанова О. Ю. (2015)
Парасін Н. - Ознаки прототипів як компонентів процесу когнітивної діяльності (2014)
Дінжос Р. В. - Моделювання теплопровідності полімерних композитів на основі поліметилметакрилату з різними типами наповнювачів, Лисенков Е. А., Фіалко Н. М. (2015)
Шкіцька І. - Реалізація мовленнєвої субтактики вираження позитивного ставлення до адресата в поетичній творчості Т.Г. Шевченка (2014)
Булат А. Ф. - Сравнительные исследования радиационно-защитных наполнителей композиционных материалов на основе фосфогипсового вяжущего, Иванов В. А., Звягильский Е. Л., Голов К. С., Большаков В. И. (2015)
Шуляк С. - Найменування реалій християнської релігії в українських замовляннях (2014)
Ильяслы Т. М. - Синтез и свойства шпинельной фазы NdxMg1-xAl2O4, Аллазов М. Р., Исмаилов З. И., Гусейнова Г. А., Аббасова Р. Ф., Мамедова Л. А., Вейсова С. М. (2015)
Титаренко М. - Экспликация социального статуса в немецком языке (на материале рассказов Э. Кестнера) (2014)
Акимов О. В. - Влияние термической обработки на свойства нового сплава на основе железа, Сундус Мохаммед Нури (2015)
Смирнова М. - Лексичні характеристики православного дискурсу ХХ сторіччя (2014)
Бондаренко О. П. - Разработка защитных материалов на основе стекло- и шлаксодержащих портландцементных композиций, Гузий С. Г., Захарченко Е. Д., Новоселенко Е. Д. (2015)
Фокина С. - Интертекстуальный потенциал сказки С. Козлова "Ёжик в тумане" (2014)
Іващишин Ф. О. - Вплив ступеня розширення кристалічної гратки на властивості і відгук на електромагнітні поля InSe, GaSe та клатратів на їх основі, Григорчак І. І., Гордіюк Т. М., Швець Р. Я., Кулик Ю. О. (2015)
Лужецька О. - Мікротопоніми Південно-Західного Опілля, мотивовані термінами на позначення характеру ґрунтів (2014)
Abstract and References (2015)
Мележик К. - Языковая политика и языковая реальность Евросоюза (2014)
Казимирова І. - Історична термінографія в контексті лінгвістичного джерелознавства (2014)
Южакова О. - Семантичний аналіз російських композитів-прикметників з опорними компонентами -видный, -образный, -подобный (2014)
Эсаулова И. - Фразеологизмы с семантикой неопределенности как проявители национальной ментальности (2014)
Финогина Л. - Отражение некоторых основных диалектических категорий на языковом уровне (на материале английского языка) (2014)
Сорока Т. - Семантична характеристика аксіономенних спільностей (на матеріалі сучасної англійської мови) (2014)
Сидорец В. - К проблеме категории залога в современных восточнославянских языках (2014)
Солдатова Л. - Сутність та історизм поняття "мова” в індійській лінгвістичній традиції (часи ранньої античності VIII ст. до н.е. – II ст. до н.е.) (2014)
Петрова Т. - Іншомовні словотвірні елементи в українській фітомеліоративній термінології (2014)
Онуфрійчук Г. - Образна опозиція "пес – людина" в українській етнофразеології (2014)
Норенко О. - Ознаки системності лексико-семантичних полів у сучасній японській мові (2014)
Нечитайло І. - Словінські рефлекси прамов з ареальної точки зору (2014)
Чешко Г. - Ступенювання прислівників у східнополіських говірках (2014)
Андрушенко О. - Інформаційно-структурна варіативність топіка в давньоанглійському реченні (2014)
Новосельцева І. - Структура лінгвального гештальту investierung німецької мови (2014)
Станіслав О. - Сепаратизація та когезія як чинники формування семантики художнього тексту (на матеріалі сучасного французького синтаксису) (2014)
Бернацька С. - Мовлення збагачує повсякденний досвід особистості, Даюк Ю. (2014)
Стеванович Р. - Метафоричность в эвристической мыслительной деятельности (на материале русского и английского языков) (2014)
Dankevich Т. - Difficulties of teaching headline English, Burago Ye. (2014)
Станкевич А. - Свадебная обрядность на Гомельщине: названия символических ритуальных действий и актов брачной церемонии (2014)
Шпить О. - Займенники у діловій мові ХІV-ХV століть (2014)
Алексєєв В. - Теоретики державного управління: етапи життя та наукова творчість О. Д. Градовського (2015)
Горбик О. - Державне управління у сфері ринку цінних паперів: характеристика основних понять (2015)
Єгіозар’ян А. - Реалізація принципів нового публічного менеджменту та належного врядування в сучасних західних моделях державного управління (2015)
Книжник Л. - Ретроспективний аналіз становлення та розвитку системи державного аудиту в контексті світового досвіду (2015)
Колісніченко Н. - "Погане управління": сутність поняття і шляхи подолання (2015)
Обушна Н. - Результативність та ефективність управління – парадигма сучасного публічного управління (2015)
Онуфрієнко О. - Порівняльний аналіз підходів до класифікації форм взаємодії держави і громадянського суспільства (2015)
Сухенко В. - Концептуалізація поняття політико-адміністративної системи в процесі сучасного державотворення (2015)
Уздєнова Ю. - Теоретико-методологічні засади дослідження національної безпеки в духовній сфері (2015)
Шульга Н. - Стратегія розвитку освіти як інструмент державної освітньої політики в Україні (2015)
Власенко С. - Інституційні принципи та механізми демократичного управління в Україні (2015)
Волик В. - Проблеми реалізації вимог чинного законодавства (2015)
Гарбариніна В. - Удосконалення організаційно-правового механізму реалізації політики державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Коваленко О. - Впровадження в державне управління України міжнародних стандартів ISO серії 9 000 та ISO серії 10 000 (2015)
Притуп О. - Фінансове забезпечення реалізації державної політики України у сфері культури на регіональному рівні (2015)
Риженко О. - Особливості розвитку електронного врядування в Україні в 2014 – 2015 рр. (2015)
Скакальський О. - Екологічний моніторинг у системі природоохоронної діяльності регіональної влади (2015)
Грайнер Є. - Побудова моделі державної служби в Україні: адаптація зарубіжного досвіду (2015)
Квеліашвілі І. - Зарубіжна практика застосування аутсорсингу в органах державної влади: перспективи для України (2015)
Кузнецова М. - Передумови модернізації державної служби України (2015)
Линдюк О. - Профілі професійної компетентності державних службовців як складова модернізації державної служби (2015)
Письменний І. - Види державної служби: теоретична полеміка , Липовська Н. (2015)
Маланчій М. - Формування професійної ідентичності посадових осіб державної прикордонної служби України (2015)
Ченцов В. - Міжнародні стандарти модернізації митних адміністрацій (2015)
Войновський М. - Механізм делегування повноважень органами місцевого самоврядування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (2015)
Глущенко Ю. - Місцеве самоврядування в Україні: проблеми розвитку та фінансового забезпечення (2015)
Шаталова О. - Адаптаційний профіль посадової особи місцевого самоврядування: проблеми і перспективи (2015)
Шумляєва І. - Формування систем територіальної організації влади: досвід країн Європейського Союзу для України (2015)
Шункін М. - Еволюція інституту місцевого референдуму в Україні (2015)
Удод Є. - Методологічні засади створення пілотного е-курсу "реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади", Маматова Т. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Підгорна Т. В. - Вивчення хімічних редакторів у школі (2015)
Біляй І. М. - Застосування комп’ютера в процесі навчання стохастики (2015)
Япринець Т. С. - Ресурси мережі інтернет як засіб формування природоохоронних знань учнів у процесі навчання фізичної географії (2015)
Мельник Ю. С. - Комп’ютерне моделювання в процесі розв’язування фізичних задач (2015)
Мукосєєнко О. А. - Конспекти-сходинки як засіб побудови молодшими школярами багатоступінчастих карт пам’яті на уроках інформатики (2015)
Колос К. Р. - Зміст і особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти, Лупаренко Л. А. (2015)
М’ясоїд Г. І. - Методична дилема: які засоби наочності використовувати, традиційні чи електронні?, Юсипіва Т. І. (2015)
Дементієвська Н. П. - Формування навичок критичного оцінювання веб-ресурсів і проблема безпеки учнів в Інтернеті (2015)
Потієнко В.О. - Очний етап Всеукраїнського дистанційного турніру з інформаційних технологій 2014–2015 навчального року: рекомендації до розв’язання завдань (2015)
Титул, зміст (2015)
Лилик С. - Круглий стіл фахових організацій України: позиція учасників щодо захисту інтересів фахових спільнот, малого та середнього бізнесу (2015)
День інновацій у медіа (2015)
Стріжкова Ю. - Формування драйверів бренду як ефективного інструменту стратегії підвищення лояльності клієнтів в період стагнації автомобільного ринку, Гайдамаха О. (2015)
Ревчук В. - Отдельные вопросы исследования рынка автобусов (2015)
Бучак М. - Отдельные вопросы исследования рынка грузовых автомобилей (2015)
Мониторинг наружной рекламы относительно наличия случаев дискриминации и сексизма (2015)
Златова И. - Маркетинговые исследования рекламы в Одессе на предмет наличия гендерной дискриминации (2015)
Зозульов О. - Критерії ефективного ринкового позиціонування товарів на споживчому ринку (2015)
Залізнюк В. - Прогнозування експортних можливостей українськиї підприємств на основі аналізу світових ринків продукції сільського господарства (2015)
Зюзиков А. - Возможности ремаркетинга на Facebook (2015)
Богданець Н. - Слово в цифрі: про сучасний стан цифрової літератури в Україні та невтомні пошуки сонця (2015)
Три чверті споживачів вважають, що компанії мають бути екологічно свідомими (2015)
Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу Rising Industrial Marketing Stars (2015)
Практика з практиками - майбутнє онлайн освіти (2015)
Форуми, конференції, професійні тренінги Української Асоціації Маркетингу (2015)
Шановні передплатники (2015)
Титул, зміст (2015)
В 2015 році відбувся Десятий ювілейний конкурс "Молодь опановує маркетинг" (2015)
Тарасенко О. - Процес вибору атрибутів позиціонування товару, Черненко О. (2015)
Федоров А. - То, что у нас считается провокацией, на самом деле - отсутствие вкуса и жлобство (2015)
Громадський моніторинг виявив в Україні 35 рекламних кампаній, у продукції яких наявні ознаки сексизму (2015)
Третій міжнародний бізнес-форум у КНЕУ (2015)
Міжнародний Форум: Принципи дуальної освіти: можливості впровадження в систему освіти в Україні (2015)
Надашкевич В. - Перший український стоматолог - мільйонер. Харизма, стандарти і франчайзинг (2015)
Форуми, конференції, професійні тренінги Української Асоціації Маркетингу (2015)
Шановні передплатники (2015)
Буров О. Ю. - Технології та інновації в діяльності людини ери інформації: людина та ІКТ (2015)
Іванюк І. В. - Модель комп’ютерно орієнтованого навчального середовища формування полікультурної компетентності учня (2015)
Коваленко В. В. - Актуальність застосування електронних соціальних мереж у роботі зі школярами, які мають функціональні обмеження, Коваленко О. М. (2015)
Крячко І. П. - Виконання навчальних астрономічних спостережень на телескопах з віддаленим доступом (2015)
Лаврова А. В. - Підхід до організації і проведення шкільного навчального фізичного експерименту, Заболотний В. Ф. (2015)
Надтока О. Ф. - Використання проектної діяльності в розрізі застосування інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях географії, Мартинюк Т. С. (2015)
Вдовичин Т. Я. - Вдосконалення змісту дисципліни "Організаційна інформатика" з використанням мережних технологій (2015)
Величко В. Є. - Стратегія впровадження вільного програмного забезпечення в процес підготовки вчителів математики, фізики та інформатики (2015)
Косіюк М. М. - Інтегрована система комп’ютерної підтримки університетського менеджменту, Мазарчук А. Ю., Більовський К. Е. (2015)
Коцюба Р. Б. - Набуття навичок аудіювання за допомогою веб-орієнтованої методики вивчення іноземних мов (2015)
Хміль Н. А. - Зарубіжний і вітчизняний досвід інтеграції хмарних технологій у педагогічний процес вищого навчального закладу (2015)
Щербина О. А. - Реалізація функцій електронного деканату засобами платформи Moodle (2015)
Ковальчук Ю. О. - Пошук, отримання й аналіз даних в освіті: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Лісова Т. В. - Методи та програмні засоби дослідження валідності тестових результатів для груп тестованих з певними індивідуальними особливостями (2015)
Новицька Т. Л. - Загальні підходи до використання електронних систем відкритого доступу у науково-педагогічних дослідженнях, Марченко О. О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Алешин Г. В. - Оптимальный выбор параметров радиоэлектронных систем по условному критерию максимума экономической эффективности, Коломийцев А. В. (2015)
Петренко О. М. - Визначення ефективності електрорухомого складу. Основні положення та підходи, Любарський Б. Г. (2015)
Тутик В. Л. - Формалізація в процесах взаємоперетворення енергії в єдиній теорії взаємодій (2015)
Трубчанінова К. А. - Дослідження моделі гібридної радіо-оптичної телекомунікаційної системи (2015)
Мирошник М. А. - Применение интеллектуальной диагностической инфраструктуры для управления кибербезопасностью. Часть 1. Интеллектуализация механизмов защиты, Крылова В. А., Демичев А. И. (2015)
Дёмин А. Ю. - Влияние параметров комплексной технологии реновации на свойства антифрикционного покрытия (2015)
Тимофеева Л. А. - Дугостойкий электроконтактный материал на основе меди для электроаппаратуры тягового подвижного состава, Морозов В. С. (2015)
Селецький В. С. - XML і математичний апарат мереж Петрі (2015)
Ананьева О. М. - Синтез нелинейного приемника сигналов АЛСН в условиях действия аддитивной двухкомпонентной помехи, Давиденко М. Г. (2015)
Лисечко В. П. - Дослідження імовірнісного розподілу службових сигналів в когнітивному радіо, Обіход Я. Я., Олефіренко Т. М. (2015)
Кальченко А. С. - Інтелектуальна система управління якістю послуг в мережах наступного покоління (2015)
Жуковицкий И. В. - Процедура идентификации поездов с использованием информации АСК ВП УЗ Е, Егоров О. И. (2015)
Бабіченко А. К. - Реалізація адаптивного ПІД-регулятора з використанням ОРС-технології, Лисаченко І. Г., Герман Е. Є. (2015)
Титул, зміст (2015)
Бухалова Н. - Быть украинцем сегодня: мода, вынужденность или новая ценность? (2015)
Индустрия маркетинговых исследований в Украине глазами компаний - клиентов (2015)
Лилик М. - Огляд закордонних досліджень впливу зовнішньої рекоами на безпеку дорожнього руху (2015)
Пустотин В. - Омоложение украинских брендов: как правильней? (2015)
Максименко О. - Через прозорі відносини до якості послуг: формування єдиних критеріїв оцінки управляючих компаній (2015)
Добривечер А. - Медиаизмерения в Интернете (2015)
Зюзиков А. - Как выстроить воронку продаж с помощью Facebook (2015)
Щирин Е. - Секреты и "фишки" еmail - маркетинга. Эффективные стратегии, доказывающие свою эффективность (2015)
Шишов В. - Рассылай и властвуй. Как сделать письма в вашей рассылке максимально эффективными и продающими (2015)
Робоча сесія. Регіональні Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами: моніторинг гендерної політики" (2015)
Кампанія "До" та "Зараз" (2015)
Решетілова Т. - Гендерні особливості сприйняття зовнішньої реклами, Довгань С., Пілова К. (2015)
Регіональні представництва ІГКР (2015)
Шановні передплатники (2015)
Дмитренко В. А. - Паламарі Пирятинської протопопії: спроба дослідження на основі матеріалів сповідних розписів 1758 року (2015)
Заплетнюк О. А. - Порівняльна характеристика та стилістичні відмінності прикордонних стел "Раннього проголошення" (2015)
Левицька Н. М. - Середньовічне місто як рушійна сила розвитку харчових технологій, Коцюбанська О. О. (2015)
Іванюк І. А. - Історія будівництва та організації бібліотеки митрополита Флавіана (2015)
Соколовська Ю. В. - Організація благодійної допомоги у Харкові під час війн кінця ХІХ – початку ХХ ст., Хаустова О. В. (2015)
Бургаз Ю. В. - Студентство у революції 1905–1907 рр. (2015)
Троханяк О. С. - Причинно–наслідковий зв’язок виникнення та діяльності Української Військової Організації (2015)
Кравчук Л. В. - Політично–номенклатурні аспекти управління освітньо–виховними процесами в період утвердження радянської влади в Західній Україні вересень – 1939, червень – 1941 роки (2015)
Зубченко С. П. - Заходи боротьби радянської влади з опозиційними національними рухами на звільнених від окупації територіях (1944–1945 рр.) (2015)
Сидорович О. С. - Роль споживчої кооперації УРСР у подоланні продовольчого дефіциту в містах у перші повоєнні роки (1945–1950 рр.) (2015)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості спортивної діяльності в УРСР у повоєнні роки (2015)
Лук’яненко О. В. - "І що це не педагог, не дай бог…": практика у педагогічних вишах української РСР доби "відлиги" (Ч 2) (2015)
Лаврут О. О. - Виробниче навчання учнів шкіл Української РСР у 1950–1960–х роках: деякі аспекти проблеми (2015)
Чернова Н. Ф. - Становлення особистості В. І. Вернадського як великого вченого та основні напрями його наукових досліджень (2015)
Захаріна М. І. - Духовний зміст патріотичного виховання на матеріалах праць В. В. Зеньковського (2015)
Тарахненко Л. Л. - Релігійні громади етноменшин України у системі конфесійних організацій на рубежі ХХ – ХХІ століть (2015)
Денисенко І. В. - Діяльність україністів Японії у 1990–х роках ХХ ст. у контексті наукової та культурної інтеграції (2015)
Корсак Р. В. - Українсько–чеське науково–технічне співробітництво (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Кононенко В. В. - Релігійне життя євреїв Поділля на сучасному етапі (2015)
Бей Р. В. - Феноменальність та системність наукових шкіл з механізації тваринництва (2015)
Годлевська В. Ю. - Соціальна політика Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982–1996 рр.): історіографічний огляд (2015)
Горбенко А. С. - Позиція Католицької Церкви у дискусії щодо проблеми імміграції в сучасній Італії (2015)
Козак О. В. - Зародження благодійництва в Російській імперії (2015)
Новиченко А. С. - Особливості формування образу Японії в радянській пресі у 1964–1973 рр.: зовнішньополітичний аспект (за матеріалами "Комсомольської правди") (2015)
Чередніченко О. В. - Житло міщанина пізньосередньовічної Англії (2015)
Bayramli J. - Truth about Babak and the Hurramids movement (2015)
Тахирли Айтен. - Значение поселения Оглангала в изучении античного периода истории Нахчывана (2015)
Гасымова С. А. - Социально-культурная жизнь булгаров (2015)
Базалук О. А. - Основы геофилософии Украины. На переломе двух культур (2015)
Москалик Г. Ф. - Ідентифікація людини в інформаційному суспільстві (2015)
Андрієнко О. В. - Мотив пошуку–мандрування у контексті міфологічного світогляду (2015)
Глушко Т. П. - Еліта як продуцент інтелектуального капіталу нації (2015)
Культенко В. П. - Феномени сенсу життя, смерті та безсмертя в ретроспективі світової філософської думки, Гнатюк Т. А. (2015)
Громова О. В. - Онтологический аспект феномена деструктивного одиночества в экзистенциальной парадигме и аналитической практике (2015)
Ільїна Г. В. - Філософія між мовою і візією: "окуляроцентризм" в історико–філософській перспективі (2015)
Кириленко К. М. - Філософія історії як інструмент пізнання світоглядних основ інноваційної культури (2015)
Комаха Л. Г. - Принцип "довіри" до суб’єкта пізнання в аргументах еволюційної епістемології: логіко–методологічний аналіз (2015)
Богданов В. С. - Раціональний характер колективної дії як засобу становлення інституційних та статусних структур суспільства (2015)
Богданова Н. Г. - Соціальне планування процесу формування культури життєтворчості особистості (2015)
Кострюков С. В. - Влада як результат координації колективних дій (2015)
Красніцька Г. М. - Методологічні засади формування корпоративної культури (2015)
Морозова Л. П. - Формування свідомості крізь призму сучасності, Гарбузова В. С., Пивовар В. В. (2015)
Богуненко В. О. - Утвердження трансцендентної природи естетичного у вченні В. Соловйова у контексті спроби подолання кризи теїзму (2015)
Попова І. В. - Сутність і теоретичні моделі екобезпечного розвитку суспільства (2015)
Сарбаш К. О. - Типологізація демократичного спектру гібридного політичного режиму (2015)
Стасенко С. О. - Наукова раціональність у контексті суспільних цінностей сучасності (2015)
Фітьо В. Я. - Розуміння як схематизація дійсності (2015)
Киселиця С. В. - Добросердечність у комунікативному досвіді українства (2015)
Mirdamad Yousefi Sadat. - The role of the family in the socialaization process and adjusting gender-based differences (2015)
Культенко В. П. - Утопізм vs утилітаризм: порівняльний аналіз соціальних проектів Відродження, Митрофанова І. П. (2015)
Іванова Н. В. - Проблема смислу в ситуації вибору: соціально–філософський аналіз (2015)
Муляр І. М. - Правова ментальність: змістові рамки поняття та український аспект (2015)
Остапчук Г. О. - Проблема русинської державності в бездержавні часи Ст. Оріховського (2015)
Волковинська В. О. - Проект феноменології політики К. Гельда: методологічний аспект (2015)
Окороков В. Б. - Концепция символа Анри Бергсона, Данканич М. С. (2015)
Пальчинська М. В. - Простір у соціально–філософському дискурсі: від соціального до віртуального (2015)
Опанасенко О. І. - Особливості молодіжної мови в Німеччині. Соціолінгвістичний аспект (2015)
Овсієнко Г. С. - Паремії як засіб відображення менталітету німецького народу (2015)
Шкіль С. О. - Традиційні російські світоглядні наративи (2015)
Лігус М. В. - Перформативний поворот у музиці (філософський аналіз) (2015)
Мельничук Ю. І. - Феномен гри як джерело творчості (2015)
Дорошенко В. С. - Питання екологічної безпеки, здоров’я людини в сучасних історичних умовах (2015)
Богород А. В. - Танцювальні ритуали і практики мусульман: релігієзнавчий аспект (2015)
Бойко І. М. - Державний чинник як регулятор православно–католицьких взаємин в незалежній Україні (2015)
Коробкіна Т. В. - Світоглядна карта шаманізму: спроба філософсько–антропологічної інтерпретації (2015)
Соколовський О. Л. - Особливості трансформації релігійного об’єднання духовних християн в Україні (2015)
Соловій Р. П. - Концепція "місіонерської церкви" у сучасній протестантській еклезіології (2015)
Шавріна І. В. - Проблема людини в філософії й християнській релігії (2015)
Муллокандова О. М. - Тенденції розвитку міжрелігійних та міжконфесійних шлюбів в сучасній Україні (2015)
Андрущенко Т. В. - Ціннісна палітра та основні категорії сучасної європейської освіти (2015)
Бушман І. О. - Зміст освіти крізь призму філософсько–методологічних підходів (2015)
Горбачук–Наровецька О. В. - Філософія для дітей як результат трансформації сучасної парадигми освіти (2015)
Страшко І. В. - Освітній потенціал подкастингу: філософсько–педагогічний аспект (2015)
Телиженко Л. В. - Христианские ценности в современной науке и образовании (2015)
Юшкевич Ю. С. - Освіта як найважливіша ланка реалізації морально–етичних цінностей: український контекст (2015)
Ковальова С. - Інноватика вищої школи в сучасних освітніх і суспільних трансформаціях (2015)
Кубко В. П. - Передумови та особливості формування моделі іміджу вищого навчального закладу (2015)
Богатая Л. Н. - Ценностно–смысловой и символический универсум в фокусе современных образовательных стратегий (2015)
Муравинець А. А. - Міжнародна освітня діяльність вищих навчальних закладів України (2015)
Полянська К. В. - Естетичне виховання як чинник модернізації загальної освіти студентів – майбутніх педагогів (2015)
Нуралиева П. Э. - Проблема героя в произведениях Анара "Обязательно увидимся" и "Номер в отеле" (2015)
Котигоренко В. О. - Сучасна українська нація: через кризовий розвиток (2015)
Римаренко С. - Регіоналізація в українському та європейському контекстах (2015)
Дем’яненко М. М. - Особливості використання популізму у вітчизняних засобах масової інформації, Каращук М. Г. (2015)
Панчук М. І. - Динаміка національно-громадянської та регіональної ідентичності громадян України та її зв’язок з подіями на Донбасі в 2013 – 2015 роках, Дегтеренко А. М. (2015)
Щурко О. М. - Основні особливості формування інформаційного суспільства в Україні на сучасному етапі (2015)
Гай–Нижник П. П. - Реінтеграція Криму та послаблення кримської регіональної проросійської ідентичності в контексті реалізації державної політики національної безпеки України, Батрименко О. В., Чупрій Л. В. (2015)
Демчишак Р. Б. - Розподіл влади як центральний принцип функціонування системи державного правління в українській політичній думці націонал–демократичного спрямування (Західна Україна та середовище еміграції у міжвоєнний період ХХ ст.) (2015)
Касьянова М. М. - Зовнішня трудова міграція українців до європейських країн (2015)
Лодин П. З. - Подолання негативних міфів і стереотипів українсько–польських відносин в політичній діяльності Богдана Осадчука (2015)
Парлюк В. І. - Українська модель політичної модернізації: міра співпадіння теорії і практики (2015)
Сичик К. Б. - Ліві візії демократії епохи інформаційно–комунікаційних технологій (2015)
Skoczyńska–Prokopowicz B. - Zjawisko migracji w świetle rozwiązań prawnych (2015)
Макаренко Л. П. - Тенденції розвитку виборчих комунікацій (2015)
Кирик В. Л. - Концепт сталого розвитку (2015)
Федорук П. І. - Ціннісна складова в політичній культурі суспільства (2015)
Хонин В. Н. - Среда и поля международных интеракций (2015)
Рябченко Е. В. - Правове регулювання та зміст міграційної політики ЄС на сучасному етапі (2015)
Лаврук І. - Соціодемографічні індикатори формування виборчих преференцій громадян Республіки Польща (2015)
Mammadov A. S. - Ethnic conflicts in the South–East Asia (2015)
Полещук Т. Ю. - Чинники активізації зовнішньої політики Індії на Близькому Сході (2015)
Сталоверова Г. В. - Особливості сучасної безпекової стратегії Великобританії (2015)
Шуляк С. В. - Сусідня держава як інтервент: кенійська та угандійська збройна інтервенція в Сомалі (2015)
Mammadov Shahriyar. - Oil strategy of the united states (2015)
Онопрієнко В. І. - Рецензія на книгу: Ягодзінський С. М. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі. – Київ: Аграр Медія Груп, 2015. – 276 с. (2015)
Титул, зміст (2015)
Пустотин В. - Да кому он нужен - это твой ребрендинг? (2015)
Щирин Е. - Пишем письма, которые продают (2015)
Шишов В. - Коротко, быстро, прибыльно (2015)
Бєлікова Ю. - Гендерна специфіка соціальних мереж в Україні як основа для СММ (2015)
Лылык И. - Социальные и маркетинговые исследования во время войны (2015)
Коротєєва А. В. - Дослідження ринку нанопорошків: прогноз обсягу виробництва та розвитку, структура ринку, ціновий аналіз, Кущевська Н. Ф, Малишев В. В. (2015)
Ковальчук С. - Розвиток клієнтоорієнтованості засобами краудсорсингу (2015)
Максименко О. - Належна якість надання житлово-комунальних послуг як складова захисту прав споживачів (2015)
Стрижкова Ю. - Просування бренду у соціальних мережах з метою формування лояльності клієнтів автомобільної компанії яба як залучити цільову аудиторіюпокоління Y (2015)
Украинцы не удовлетворены средним и средним специальным образованием в Украине (2015)
Окландер М. - Напрямки модернізації маркетингової освіти в Україні (2015)
Губаренко М. - Исследователь по версии GfK Ukraine, Кривослицкая Л. (2015)
Можливість організації "дуального університету" в Україні (2015)
Застосування маркетингових інноваційних технологій та добросовісної реклами в діяльності підприємств (2015)
Передплата (2015)
Титул, зміст (2015)
Кругляк О. - Реалізація міжпредметних зв’язків учителями фізичної культури – випускниками педагогічного коледжу, Рондяк Л., Лимар В., Лапичак І. (2015)
Ажиппо О. - Факторна структура функціонального стану сенсорних систем учнів 6-х класів, Кузьменко І. (2015)
Андрійчук О. - Основні патогенетичні ланки дегенеративно-дистрофічних процесів (2015)
Лапичак І. - Інтегративні процеси в підготовці фахівців із фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2015)
Підгрушна О. - Аналіз спортивного календаря Кубка Світу з біатлону (2015)
Вольєва Н. - Застосування методів реабілітаційного обстеження осіб похилого віку з хворобою Паркінсона відповідно до стадії та форми захворювання (2015)
Конестяпін В. - Динаміка та варіативність кінематичних характеристик технічної майстерності стрибунок у довжину, Лемешко В., Дух Т., Дунець-Лесько А. (2015)
Магльована Г. - Вплив фізичної активності та способу життя на поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у студентів (2015)
Жарова И. - Методические основы процесса физической реабилитации при первичном конституционально-экзогенном ожирении у подростков (2015)
Базиляк Н. - Поховання колишніх викладачів та студентів львівського державногоуніверситету фізичної культури на личаківському кладовищі, Романчук О., Коваль Р., Мельник Ю., Матлашенко Л. (2015)
Крук Б. - Фізична реабілітація осіб із черепно-мозковою травмою, Рокошевська В., Білянський О. (2015)
Блистів Т. - Мотиваційні пріоритети школярів до занять у центрах дитячо-юнацького туризму (2015)
Борек З. - Поліпшення якості життя населення за допомогою оздоровчо-рекреаційного проекту "Мій майданчик "Орлик" 2012”, Павлова Ю., Виноградський Б. (2015)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 5. Назви зерняткових культур (2015)
Ермантраут Е. Р. - Екологічна стабільність і пластичність сортів картопліна Поліссі, Києнко З. Б., Маційчук В. М., Фещук О. М. (2015)
Мельничук Р. В. - Оцінка різноманіття роду Calendula L. для формування колекції сортів з еталонними ознаками, Куценко Н. І. (2015)
Гончарук Ю. Д. - Роль імунних до парші сортів у формуванні сортименту нових промислових насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) (2015)
Levandovska S. M. - Biomorphological traits of Callistephus chinensis (L.) Nees cultivars under conditions of the Central Forest-Steppe zone of Ukraine (2015)
Коломієць Ю. В. - Застосування методу клітинної селекції для оцінки якості й стійкості сортів томатів (Lycopersicon esculentum Mill.)проти збудників бактеріальних хвороб, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2015)
Поспєлов С. В. - Морфометричні параметри насіння представників роду Echinacea Moench та їхній зв’язок з агрометеорологічними чинниками (2015)
Москалець В. В. - Значення сортів Triticosecale Wittmack ex A.Camus у формуванні видового різноманіття агроекосистем, Москалець Т. З. (2015)
Кутовенко В. Б. - Характеристика сортів бобу овочевого залежно від площі живлення рослин, Костенко Н. П., Іноземцева В. О. (2015)
Силаєва А. М. - Вплив регуляторів росту ЕпінТМ та Емістим С на продуктивність насаджень і якість плодів сортів садової суниці (Fragaria ×ananassa (Weston) Duсhesne ex Rozier), Спірочкіна М. М. (2015)
Третьякова А. А. - Договори у сфері інтелектуальної власності. Поняття, види та особливості ліцензійного договору (2015)
Яремко Н. О. - Позакореневе підживлення відсадків різних сортів фундука (Corylus maxima Mill.) у маточнику вегетативного розмноження горизонтальним способом (2015)
Титул, зміст (2015)
Виноградський Б. - Кількісна оцінка реакції організму іракських школярів на виконання фізичних навантажень великої потужності при високій температурі повітря, Аль-Убаїді А. А. Дж. (2015)
Дудник І. - Формування вольових якостей студентів у процесі занять фізичною культурою (2015)
Вовканич Л. - Особливості сенсомоторних реакцій спортсменів різних спортивних спеціалізацій, Дунець-Лесько А., Пенчук А., Качмар П. (2015)
Грибовський Р. - Реакція на рухомий об’єкт стрільців різної спортивної кваліфікації (круглий стенд), Заневський І. (2015)
Кувалдіна О. - Оцінювання реалізаційної ефективності технічної підготовленості пілотів-ралістів, Рибак О., Рибак Л. (2015)
Голод Н. - Вплив авторської реабілітаційної програми на функціональний стан внутрішніх органів студенток спеціальної медичної групи, Аравіцька М. (2015)
Одинець Т. - Особливості порушень роботи верхньої кінцівки в жінок із постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби (2015)
Пилипенко О. - Поєднане застосування фізичних вправ та тракції колінного суглоба у відновному лікуванні хворих після артроскопічного втручання, Захаров О., Рець С. (2015)
Briskin Y. - Formy i środki rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, Zhdanova O., Błaszczyszyn M. (2015)
Мінцер О. П. - Інформатика та охорона здоров’я (2010)
Веселий С. В. - Прогнозування перебігу та наслідку спайкової кишкової непрохідності у дітей, Сопов Г. О. (2010)
Федорук П. І. - Методологія організації процесу індивідуалізованого навчання із використанням адаптивної системи дистанційного навчання та контролю знань edupro (2010)
Гойко О. В. - Проблеми описування та використання статистичних методів у наукових роботах і статтях (2010)
Краснов В. В. - Принципи розробки навчальних описових моделей лікувального процесу (2010)
Бабінцева Л. Ю. - Концепція інформатизації ринку лікарських засобів та фармацевтичних послуг (2010)
Мохначов С. І. - Методичні аспекти проведення дистанційного навчання (2010)
Пономаренко Л. І. - Використання фармакокінетичних параметрів з метою планування режимів дозування для лікарських плівок під умовною назвою метро-плівка (2010)
Марценюк В. П. - Нейромережеве прогнозування складання студентами-медиками ліцензійного інтегрованого іспиту "крок 1" на основі результатів поточної успішності та семестрового комплексного тестового, Семенець А. В., Стаханська О. О. (2010)
Вакуленко Д. В. - Медична інформаційна система взаємодії спеціаліста з масажу та пацієнт (2010)
Титул, зміст (2015)
Куцериб Т. - Аналіз соматотипу представників різних спортивних спеціалізацій, Гриньків М., Вовканич Л., Музика Ф. (2015)
Масляк І. - Рухова підготовленість та фізична працездатність чоловіків молодого та середнього віку під впливом вправ бодіфітнесу (2015)
Prystupa Y. - Preliminary analysis of reasons of lethal cases during physical education lessons, Vovkanych A., Petryshyn Y. (2015)
Ленишин В. - Структура спеціальної фізичної підготовленості спортсменок збірної команди України та Львівської області з групових вправ художньої гімнастики (2015)
Ніколаєнко В. - Сучасна система періодизації багаторічної підготовки у футболі (2015)
Приступа Є. - Особливості змін фізіологічних показників кваліфікованих гандболістів упродовж річного макроциклу, Тищенко В. (2015)
Бріскін Ю. - Особливості функціональних порушень з боку серцево-судинної та дихальної систем у жінок з постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби, Одинець Т. (2015)
Коробейніков Г. - Вікові особливості психосоматичного стану студентської молоді з вертебральним остеохондрозом першої стадії, Котелевський В. (2015)
Суник A. - Пьер де Кубертен – основатель современных Олимпийских игр (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Ivanov V. A. - Pulsation Coefficient Directivity Diagram Pin Antenna Helicopter, Zadorozhniy A. S. (2015)
Zaliskyi M. Yu. - Reliability Parameters Estimation in Case of Aviation Radio Electronic Devices Technical State Deterioration (2015)
Kirichenko V. V. - Information Security of Communication Channel with UAV (2015)
Sineglazov V. M. - Complex Structure оf UAVs Detection аnd Identification (2015)
Panov A. P. - Generalized Differential Euler–Gess Equations in Rigid Body and Gyrostat Dynamics (2015)
Sineglazov V. M. - Special Features of the Passive and Active Radar Systems Multiplexing, Pantyeyev R. L., Tkachenko V. N. (2015)
Gabrousenko Ye. I. - Model of Unmanned Aerial System Ground Control Coverage Area, Machalin. I. A., Taranenko A. G. (2015)
Panov A. P. - Non-Hamiltonian Unnormalized Quaternions of Half-Rotation in Algorithms of Strapdown Inertial Systems, Ponomarenko S. A. (2015)
Morozov S. V. - Prediction Algorithm of the Airoplane Speed Protection Function, Morozov V. S. (2015)
Aznakayeva D. E. - Contemporary Nanomaterials for Low Visible Airplane Construction, Borodii T. V. (2015)
Prosvirin D. A. - Optimized Safety – Critical Embedded Automatic Flight Control System Development Approach to Comply with ARP 4754, DO-178C Objectives, Kharchenko V. P. (2015)
Zhiteckii L. S. - Design of L1-Optimal Lateral Autopilot for UAV, Pilchevsky A. Yu., Kravchenko A. O., Bykov B. V. (2015)
Filyashkin M. K. - Automatic Control Contours of UAV using only Reliable Information from Sensors of Direct Measurement Information, Prymak A. P., Babeniuk A. N. (2015)
Ryzhkov L. M. - Synthesis of Stabilization System, Hrekova V. S. (2015)
Sineglazov V. M. - Optimal Choice of Flight Controller for Integrated Navigation Complex of UAV, Ischenko V. P. (2015)
Zakharin F. М. - Principles of Navigation System Design of UAV, Ponomarenko S. О. (2015)
Sineglazov V. M. - Multi-Criteria Optimization Method for Airfoil of Darrieus Rotor Blades, Ziganshin A. A. (2015)
Sushchenko O. A. - Robust Two-Axis Stabilization of Unmanned Aerial Vehicles Payload (2015)
Syneglazov V. M. - Improving Efficiency of Automated Designing of UAV, Godny A. P. (2015)
Syneglazov V. M. - UAV equipment test table for preflight testing, Dolgorukov S. O. (2015)
Yurchenko A. S. - Performance of dynamic memory allocation algorithms, Tupitsin N. F., Kozlov A. P., Kemenyash Yu.М. (2015)
Requirements for Articles (2015)
Publisher's imprint (2015)
Вихідні дані 3(45)_2015 (2015)
Оверчук О. - Мовна реалізація категорії конфлікту у мові веб-коментарів (на матеріалах сайту You Tube) (2014)
Самигулина Ф. - Специфика влияния СМК на развитие языковой личности в онтогенезе (2014)
Румянцева Е. - Политическая метафора в украине (на материале англоязычных СМИ) (2014)
Рибалко М.-М. - Семантичне розмаїття концепту tango (на матеріалі американського англомовного газетного дискурсу) (2014)
Мислива-Бунько І. - Абревіатури з початковими грецькими основами в сучасній українській літературній мові (на матеріалі газет) (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського