Бєлкін Ю. В. - Близькосхідний конфлікт у висвітленні радянської і пострадянської історіографії (2012)
Герінбург О. В. - Земські демографічні дослідження у Херсонській губернії: огляд сучасної історіографії (2012)
Орлов В. М. - Характерні ознаки нових релігійних течій в українських та закордонних наукових дослідженнях (2012)
Ямпольська Л. М. - Розвиток інтеграційних теорій у зарубіжній історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2012)
Івангородський К. В. - Політико-ідеологічний контекст сучасної російської історіографії етнічної історії східних слов’ян (2012)
Курзенкова А. О. - Застосування методу контент-аналізу до вивчення особливостей рунічної меморіальної традиції Скандинавії ХІ ст. (2012)
Чабан А. Ю. - Літопис Григорія Граб’янки про Середню Наддніпрянщину часів Визвольної вiйни (2012)
Лукашевич О. А. - Взаємозв’язок архівних та археографічних досліджень в практиці Таврійської Вченої архівної комісії (на прикладі публікації ордерів генерал-губернаторів Катеринославського намісництва Григорія Потьомкіна та Платона Зубова) (2012)
Новак А. В. - Шлях до науки: еволюція української етнографії у ХІХ – першій третині ХХ ст. (2012)
Ярмошик І. І. - Дослідження історії населених пунктів Волині польською інтелігенцією у другій половині ХІХ ст. (2012)
Владига О. В. - Археографічна діяльність Михайла Грушевського в 1894 – 1895 рр. (2012)
Ковальська М. С. - "Життя Уїльяма Юарта Гладстона" Джона Морлі як "Дослідження сучасної біографії" (2012)
Лук’яненко В. П. - Наукові підходи до вирішення аграрної проблеми в Україні на межі XIX – XX ст. (2012)
Оніпко Т. В. - Олександр Билимович про кооперативну ідею та кооперативну практику в дожовтневій і пострадянській економіках (2012)
Священко З. В. - Аграрне питання у діяльності комісії особливої наради Олексія Оболенського (2012)
Пасічна Ю. Г. - Погляди Семена Маслова на вирішення аграрного питання в Росії (травень – червень 1917 р.) (2012)
Демочко Г. Л. - Архівні документи як джерело дослідження організації охорони здоров’я у Харкові періоду 1920 – 30-х рр. (2012)
Олійник М. П. - Документи про позбавлення виборчих прав як джерело вивчення соціально-політичної ситуації в роки НЕПу (на матеріалах Поділля) (2012)
Лабур О. В. - Масові жіночі видання "Комунарка України" та "Селянка України": джерелознавчий аспект (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Інформаційно-пошуковий потенціал афіш оперних вистав (на прикладі архівної творчої спадщини Юлія Мейтуса) (2012)
Жигло В. В. - Організація пошуку та зберігання документів німецьких окупаційних структур на території Північно-Східної України (1942 – 1945 рр.) (2012)
Мильніков М. Г. - Концептуальні основи розвитку наукової думки про історію вивчення землі (2012)
Присяжнюк Ю. П. - Термін "система” в дослідницькому арсеналі сучасних українських істориків освіти (2012)
Дорошенко О. М. - Походження та структура роду Скаржинських в історичних джерелах (2012)
Визір Н. Ф. - Персоналії української керамології: оренбурзький період життя Івана Зарецького (2012)
Драч О. О. - Функціонування вищих жіночих курсів у Російській імперії: досвід вирішення питання оплати навчання (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Королевська Ю. Ю. - Основні модні тенденції жіночого одягу в Російській імперії (60-ті рр. ХІХ ст.) (2012)
Філіпенко Л. В. - Журнал "Женское дело" (1899 – 1900) як перше російське "ідейне" періодичне видання для жінок (2012)
Джумига Є. Ю. - Трудова мобілізація та умови праці жінок Одеси у передреволюційний період Першої світової війни (1914 – 1916 рр.) (2012)
Міщанин В. Д. - Георгій Кардашевський із роду опішнянських дворян Кардашевських: трагічні сторінки долі (2012)
Силка О. З. - Леонід Мушкет: два життя однієї людини, Синявська Л. І. (2012)
Петрик А. М. - Основні віхи журналістської діяльності Андрія Яковліва (2012)
Тельвак В. В. - Педагогічна діяльність Степана Томашівського в Ягеллонському універистеті (2012)
Рощина Л. О. - Роль митрополита Андрея Шептицького в розбудові УГКЦ (2012)
Робак І. Ю. - Харківський період життя та діяльності Валентина Отамановського (2012)
Герасимов Т. Ю. - Австро-угорський фактор у повсякденній історії міст Подільської губернії за Гетьманату Павла Скоропадського (2012)
Визір Н. Ф. - Юрій Лащук – легенда української керамології (2012)
Лахно В. І. - Неповсякденність українських остарбайтерів Третього Рейху в роки Другої світової війни (2012)
Данілова А. О. - Партизанський госпіталь у повсякденному житті учасників радянського Руху опору під час Другої світової війни (2012)
Лук’яненко О. В. - Побутові умови колективів педінститутів УРСР часів "Відлиги" (2012)
Георгізова І. Л. - Створення жіночих громадських структур в період розбудови Української державності (1991 – 2008) (2012)
Тупчієнко М. П. - Міфологічні уявлення про залізну сутність людини у традиційній культурі (2012)
Лопацька Н. М. - Бібліотека та архів Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) (2012)
Кісіль С. А. - Культурне братство середини XVII ст. на службі у влади і народів України та Росії (2012)
Циганенко Л. Ф. - Досвід доброчинної діяльності дворянства Бессарабії в галузі освіти (ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Кравченко Р. І. - Харківський губернський комітет Товариства опіки тюрем (2012)
Єлесін П. В. - Представники православного духовенства як фундатори осередків початкової освіти в українському селі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Гончарова Н. О. - Участь дворян Бессарабської губернії в опіці над церковними школами (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Седляр А. В. - Діяльність органів міського самоврядування Волині та Поділля у сфері культури (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Кравченко О. В. - Створення та діяльність відділень опікунства Марії Федорівни над глухонімими в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Сичевський А. О. - Діяльність православної місії серед старообрядців Волинської губернії у 1904 – 1914 рр. (за матеріалами "Волынских епархиальных ведомостей") (2012)
Сушко В. А. - Чоловічі сорочки у традиційній культурі українців Слобожанщини (2012)
Масненко В. В. - Релігійні практики УАПЦ 1920-х рр.: між традиційними православними цінностями та національною ідентичностю (2012)
Бабенко Л. Л. - Відображення радянською атеїстичною літературою державно-церковних відносин в Україні (2012)
Асанова У. К. - Реализация концепции "Нового музея" на примере Государственного Херсонесского историко-археологического музея в 1920-е гг. (2012)
Захарченко М. В. - Бібліотечна справа в українському селі (20-і рр. ХХ ст.) (2012)
Самойленко Т. І. - Формування кіноіндустрії та структури радянського кінематографу (2012)
Тєвікова О. В. - Стиляжництво та андеграунд як явища хрущовської "відлиги" (1953 – 1964 рр.) (2012)
Чорна Л. О. - Історичні аспекти комплексної охорони пам’яток культури та природи Холодного Яру (2012)
Самойленко Н. С. - Розвиток співробітництва Краснопільського району Сумської області України з прикордонними районами Російської Федерації у гуманітарній сфері (1991 – 2011 рр.) (2012)
Кушнірчук Я. В. - Соціальна робота і духовно-просвітницька діяльність православного духовенства в пенітенціарній сфері (2000 – 2010 рр.) (2012)
Маркевич О. В. - Волинський губернатор і генерал-губернатор у взаємодії та протиріччях (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) (2012)
Зосімович О. Ю. - Формування системи обліку кадрового складу судів на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (на прикладі формулярних списків) (2012)
Левицька Н. М. - Кваліфікаційно-професійний рівень викладачів-гуманітаріїв вищих навчальних закладів Наддніпрянщини (ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Казьмирчук М. Г. - Міграційні процеси у Київській губернії, зумовлені матеріальними потребами (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Лень А. В. - Розвиток технічного удосконалення в цукровій промисловості України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Сидорович О. С. - Значення запровадження нормального статуту 1897 р. для розвитку споживчих товариств Лівобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Макарець С. В. - Економічна ефективність великих поміщицьких господарств Полтавщини в умовах аграрних реформ кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Ковальчук С. В. - Еволюція "Громадських прав та волі" в програмних документах "Союзу визволення" та Партії конституційних-демократів (2012)
Пятницькова І. В. - Участь населення Півдня України у кооперативному русі на початку ХХ ст. (2012)
Шандра І. О. - Формування представницьких з’їздів судновласників Чорноморсько-Азовського району на початку ХХ ст. (2012)
Черемісін О. В. - Вибори до Херсонського міського самоврядування у 1913 р. (2012)
Боримський В. В. - Варшавський договір в оцінці Симона Петлюри (2012)
Фареній І. А. - Українська кооперація від революції до НЕПу (2012)
Вільховик О. В. - Червоне козацтво та встановлення радянської влади в Україні (2012)
Ситник О. М. - Доктринальна політика більшовизму щодо українського селянства (2012)
Сокирська В. В. - Етнічний аспект становлення російсько-українського кордону в 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Абразумова О. М. - Реакція українського селянства на викривлення радянською владою цінової політики (1921 – 1929 рр.) (2012)
Георгізов Г. М. - Політична нестабільність селянства УСРР 1921 – 1927 рр. на шляху від НЕПу до колективізації (2012)
Харламов М. І. - Створення добровільних пожежних формувань в УСРР (1924 – 1926 рр.) (2012)
Романець Н. Р. - Наслідки "Великого терору" 1937 – 1938 рр. в українському селі (2012)
Ковальська Л. А. - Партизанський різновид військового мистецтва в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Білоус О. П. - Проблемні питання діяльності радянських партизанських формувань Північно-Східної України періоду їхнього становлення (2012)
Перехрест О. Г. - Західноукраїнське селянство та український визвольний рух в період німецько-радянської війни та перші повоєнні місяці (2012)
Боган С. М. - Соціальна допомога населенню та військовополоненим на окупованій німецькими військами території України в 1941 – 1943 рр. (2012)
Якименко І. А. - Стан постачання учителів сільської школи продуктами харчування та промисловими товарами у початковий період відбудови народного господарства (1943 – 1945 рр.) (2012)
Нечипоренко Л. І. - Трансформація української преси в роки Перебудови від прокомуністичної до опозиційної (2012)
Плахута В. В. - Вплив Чорнобильської катастрофи на Українське Полісся (2012)
Петречко О. М. - Переслідування християн у добу Марка Аврелія (2012)
Іщенко Д. В. - Міфи про спільне походження у політичних дискусрах ранньомодерної Англії (2012)
Дідик С. С. - Створення торгівельної інфраструктури на південно-західному порубіжжі Російської імперії в середині XVIII ст. (до історії Новослобідського козацького полку) (2012)
Морозов А. Г. - Надільне землеволодіння та селянська община у проекті аграрної реформи редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії на початку ХХ ст., Священко З. В. (2012)
Земзюліна Н. І. - Соціалістична складова Міжнародного кооперативного руху: ретроспективний аналіз (2012)
Щербань П. М. - Політика радянської влади щодо російської художньої інтелігенції у 1917 – 1932 рр., Щербань Т. Ю. (2012)
Бережненко О. О. - Згортання приватної торгівельної діяльності в Петрограді (1918 – 1920 рр.) (2012)
Корновенко С. В. - Селянство у врангелівській моделі оновленої російської державності (1920 р.) (2012)
Демченко О. П. - Позиція Великобританії у контексті визнання Францією уряду генерала Петра Врангеля (серпень 1920 р.) (2012)
Іржавська А. П. - Примусова праця населення окупованих східнослов’янських територій як складова нацистського фізичного терору в період Другої світової війни (2012)
Щетніков В. П. - До 70-ї річниці Ванзейської конференції: загальноєвропейський вимір проблеми у площині регіонального підходу (2012)
Ковальський С. В. - Формування міжетнічних протиріч на Кіпрі в 1960 – 1963 рр.: правовий аспект (2012)
Передерко Л. С. - Боротьба навколо скорочення американської військової присутності в Європі на початку 1970-х рр. з погляду Генрі Кіссінджера (2012)
Багінська М.В. - Роль національної ідентичності в процесі європейської інтеграції Швейцарської Конфедерації (2012)
Сергійчук І. М. - Досягнення й проблеми сучасного В’єтнаму (1986 – 2012 рр.) (2012)
Кінка С. М. - Литовські ліві політичні сили у 1990 – 1992 рр. (за матеріалами газети "Советская Литва" / "Эхо Литвы") (2012)
Дем’янчук Ю. А. - Розвиток взаємовідносин України з Республікою Білорусь за роки незалежності, Приходько Т. М. (2012)
Лебідь І. Г. - Український аспект відносин Росія – ЄС у сфері міжнародної безпеки (1992 – 2010 рр.), Литвиненко Р. О. (2012)
Клочак О. З. - Зовнішньополітична стратегія Республіки Польща за каденції міністра закордонних справ Броніслава Геремека (1997 – 2000 рр.) (2012)
Тригуб П. М. - Празький договір 2010 р. між США і Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) та перспективи його реалізації (2012)
Волков А. І. - Ранжування території Одеської області за рівнем техногенного навантаження на повітряний басейн (2012)
Юрасов С. Н. - Учет временной изменчивости состава и свойств вод при оценке их качества по санитарным нормам на примере р. Днестр – г. Беляевка, Алексеенко Е. А. (2012)
Черой А. И. - Комплексные обследования морского края Килийской дельты Дуная в 2011-2012 гг, Дьяков О. А., Жмуд Е. И., Приходько В. Ю. (2012)
Кур’янова С. О. - Рекомендації щодо вдосконалення оцінки (класифікації) якості вод господарсько-питного призначення за вітчизняними нормами на прикладі р. Дунай – м. Вилкове, Юрасов С. М. (2012)
Лимонов А. С. - Исследование цифровых согласованных фильтров в системах мониторинга окружающей среды, Вельмискин Д. И., Дяченко Е. А. (2012)
Лімонов О. С. - Аналіз фільтра Калмана стосовно до відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу, Перелигін Б. В., Пустовіт Т. М. (2012)
Лімонов О. С. - Реалізація фільтра Калмана для відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу, Перелигін Б. В., Пустовіт Т. М. (2012)
Степаненко С. Н. - Метод расчета температуры подстилающей поверхности по стандартным метеорологическим наблюдениям, Волошин В. Г., Курышина В. Ю., Головатюк Н. Д. (2012)
Івус Г. П. - Результати чисельного моделювання фронтогенезу і сильних опадів, Хоменко Г. В. (2012)
Хохлов В. М. - Верифікація прогнозів середньомісячної температури ансамблем моделей проекту ENSEMBLES, Мосьпан Н. О. (2012)
Шевченко О. Г. - Хвилі тепла та основні методологічні проблеми, що виникають при їх дослідженні, Сніжко С. І. (2012)
Тимофєєв В. Є. - Досвід застосування регіональних чисельних моделей прогнозу погоди для України в УкрНДГМІ (2012)
Недострелова Л. В. - Вертикальний розподіл енергетичних ресурсів атмосфери в період блокування (2012)
Хохлов В. М. - Просторово-часова мінливість посух в східноєвропейському секторі в умовах глобальних змін клімату, Єрмоленко Н. С. (2012)
Польовий А. М. - Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні ресурси та продуктивність озимої пшениці в Луганському регіоні, Божко Л. Ю., Дронова О. О., Боровська Г. О. (2012)
Ляшенко Г. В. - Влияние агрометеорологических условий на перезимовку винограда в Одесской области (2012)
Польовий А. М. - Вплив агрокліматичних умов на продуктивність кукурудзи при зміні клімату в східному степу України, Божко Л. Ю., Дронова О. О. (2012)
Божко Л. Ю. - Вплив погодних умов на формування продуктивності баклажанів в степовій зоні України, Бaрсукова О. А. (2012)
Жигайло О. Л. - Агрометеорологическая оценка продуктивности люцерны на богаре и на орошаемых землях Одещины (2012)
Иконникова В. В. - Моделирование влияния различных сроков сева на продукционный процесс гороха по основным природно-климатическим зонам Украины (2012)
Костюкевич Т. К. - Динамика урожайности сахарной свёклы в лесостепной зоне Украины на примере Хмельницкой области (2012)
Полищук А. А. - Содержание фосфатов в р. Днестр и сточных водах г. Одесса, Яловский Г. В., Мозолевская Т. Н., Гольцов В. И. (2012)
Дудинов А. А. - Статистические характеристики временных рядов максимальных расходов воды рек в междуречье Днестр-Прут (2012)
Андрианова О. Р. - Оценка интенсивности и направлений переноса водных масс на границе северо-западного шельфа Черного моря, Белевич Р. Р., Мединец В. И. (2012)
Илюшин В. Я. - Роль и значение водо- и солеобмена через пролив в водном и солевом балансе зоны смешения лимана (2012)
Єрофеєв Г. О. - Аналіз кліматичних геострофічних течій та їх витрат на зональному та меридіональному розрізах акваторії північно- західної частини Чорного моря, Попов Ю. І. (2012)
Матвеев А. В. - Распространение дунайских вод в западной части северо-западного шельфа Черного моря, Попов Ю. И. (2012)
Скоць А. - Франкова веснянка "Гримить! Благодатна пора наступає..." (незримі субстанції художності одного твору) (2015)
Легкий М. - Роман Івана Франка "Петрії і Добощуки”: поетика, естетика, рецепція в критиці (2015)
Працьовитий В. - Морально-етичний вимір дійових осіб у маленькій трагедії "Чи вдуріла?" Івана Франка (2015)
Горошко І. - "Чудова музика любові": акустичний ефект у прозі Івана Франка (2015)
Дерев’яна М. - "На дні” і "На вершку": випробування духа світом (на матеріалі творів Івана Франка) (2015)
Teplyy I. - "The Dedication" of Ivan Franko to Taras Shevchenko: History of Writing and Translating (2015)
Войтків О. - "Штука доволі широка і, смію думати, інтересна": штрихи до історії написання Франкового роману "Lelum i Polelum" (2015)
Трачук Т. - Семантико-поетикальний аспект кольористичної парадигми оповідання Івана Франка "Микитичів дуб" (2015)
Зубрицький М. - Психологічні ремінісценції у творчості Івана Франка (2015)
Бавус Т. - Мовні образи лісу та гір у повісті Івана Франка "Захар Беркут” (2015)
Кравець Я. - Іспаномовний Іван Франко: критика, поезія, проза (2015)
Горак Р. - Франкова справа у Софії, Чудійович Б. (2015)
Швець А. - Йосиф Застирець - духовний порадник та популяризатор Івана Франка у світі (до 100-річчя від часу висунення Івана Франка на Нобелівську премію) (2015)
Лишак Г. - Повість Івана Франка "Для домашнього огнища": оцінки письменникових сучасників (2015)
Тихолоз Н. - "Delirium des Zeitgeistes": Іван Франко та Апполінарій Маршинський на тлі доби (2015)
Луцишин О. - Іван Франко про Петра Огієвського-Охоцького, Семена Бендасюка та Ганну Мордовцеву (2015)
Ван Сяоюй - До проблеми психоаналітичної парадигми творів "Герой поневолі" Івана Франка та "Достеменна історія А-Л’Ю" Лу Сіня (《阿Q正传》鲁迅 ) (2015)
Горак Р. - Університетська справа Михайла Возняка (2015)
Пилипчук С. - "Незвичайно енергійний та симпатичний чоловік...": Митрофан Дикарів у рецепції Івана Франка (2015)
Горак Я. - Листи до Івана Франка та спогади про нього Кирила Трильовського (2015)
Легкий М. - Віднайдена ідентичність (Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца. - Дрогобич : Коло, 2015. - 366 с.) (2015)
Хорошко В. О. - Аналіз символьних інформаційних потоків для визначення індивідуальних особливостей людини, Артемов В. Ю., Невойт Я. В. (2011)
Баранник В. В. - Методология обработки изображений в системах аэрокосмического мониторинга, Колтун Ю. Н. (2011)
Яковенко О. В. - Підвищення оперативності доведення та захисту відеоданих системи аудіо-, відеореєстрації літальних апаратів, Красноруцький А. О., Ісаєв Д. В. (2011)
Баранник В. В. - Метод дешифрируемостойкого представления изображений, Сидченко С. А., Ларин В. В. (2011)
Коротєєв І. М. - Сучасні канали витоку інформації (2011)
Мусієнко Д. І. - NEXEGE - сучасний цифровий стандарт радіозв'язку (2011)
Ширяев A. B. - Совместное декодирование LH и HL-квадратур вейвлет-трансформант изображений в двухуровневом полиадическом пространстве (2011)
Евсеев С. П. - Анализ угроз и механизмов защиты во внутриплатежных системах коммерческого банка, Король О. Г., Суханова Н. С. (2011)
Грищук Р. В. - Атаки на інформацію в інформаційно-комунікаційних системах (2011)
Власов О. М. - Умови поширення дисперсійно-керованих солітонів у волоконних лініях зв'язку, Бондаренко О. В. (2011)
Гулак Г. Н. - Моделирование на этапе оценки безопасности шифраторов конфиденциальной информации (2011)
Прокопенко С. Д. - Исследование протоколов взаимодействия современных ПК с накопителями на жестких магнитных дисках, Коженевский С. Р. (2011)
Кудінов В. А. - Оцінка ефективності комплексної системи захисту інформації в системі оперативного інформування МВС України (2011)
Шелест М. Є. - Комп'ютерна стеганографія та її можливості, Андреєв В.І. (2011)
Опірський І. Р. - Потік інформації і пропускна спроможність ВОЛЗ (2011)
Скоробагатько М. А. - Застосування імунохроматографічного методу для виявлення факту вживання наркотичних речовин, Шуригіна Т. С., Вересенко Ю. В. (2011)
Дзядевич C. B. - Метод експрес-аналізу нервово-паралітичних отруйних речовин з використанням кондуктометричних біосенсорів на основі холінестераз, Архшіова В. М., Мельник В. Г., Лєнков C. B. (2011)
Михацкий А. Ю. - Несанкционированное видеонаблюдение и доставка грузов роторными гиростабилизированными платформами с радиоуправлением (2011)
Вихідні дані (2011)
Содержание (2016)
Гаськов А. В. - Успешность развития общих и специальных физических качеств на различных стадиях подготовки боксеров – студентов, Кузьмин В. А., Кудрявцев М. Д., Ермаков С. С. (2016)
Коваленко Я. О. - Структурные элементы построения соревновательных композиций индивидуальных и групповых упражнений в художественной гимнастике, Болобан В. Н. (2016)
Козина Ж. Л. - Влияние информационных технологий на техническую подготовленность студентов при спортивно-ориентированном физическом воспитании, Ольховый О. М., Темченко В. А. (2016)
Колумбет А. Н. - Динамика психофизиологических показателей студенток в процессе обучения в педагогическом высшем учебном заведении (2016)
Коробейников Г. В. - Общие закономерности ведения соревновательного поединка и универсальные требования к технико-тактической подготовленности борцов высокой квалификации, Латышев С. В., Латышев Н. В., Горащенко А. Ю., Коробейникова Л. Г. (2016)
Корягин В. М. - Технологическая обеспечение тестового контроля силовых способностей студентов специальных медицинских групп, Блавт О. З. (2016)
Кудин С. Ф. - Формирование культуры саморегуляции студентов факультета физического воспитания (2016)
Масляк И. П. - Физическое развитие студенток педагогического колледжа под воздействием упражнений чирлидинга, Криворучко Н. В. (2016)
Подригало Л. В. - Изучение взаимосвязей морфофункциональных показателей у студентов, занимающихся единоборствами, Ермаков С. С., Алексеев А. Ф., Ровная О. А. (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Требования к статьям (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Гайвась Б. - Сушіння зерна в імпульсному режимі агента сушіння з врахуванням шаруватості структури зернини, Дмитрук В. (2015)
Герус В. - Загальна кінематична гранична умова в теорії фільтраційної консолідації ґрунтів, Мартинюк П., Мічута О. (2015)
Грицина О. - Поширення хвиль Релея в неферомагнітних діелектриках (2015)
Давидок А. - Залежність поведінки усередненого потоку маси у багатошаровому тілі від похибки вхідних даних, П’янило Я., Чернуха О. (2015)
Drobenko B. - Refined estimations of strength of structures from carbon-carbonic materials subjected to intense power and thermal loading, Buryk A., Kharchenko V. (2015)
Ivasyk H. - Summation of trigonometric series by methods with power multiplier (2015)
Козачок О. - Вплив міжповерхневих рідинних містків на контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою прямокутних виїмок, Слободян Б., Мартиняк Р. (2015)
Кунець Я. - Коливання необмеженого середовища із пружним волокном і тонкою міжфазною неоднорідністю малої жорсткості, Матус В., Пороховський В. (2015)
Лопух Н. - Числова модель руху газу в трубопроводі з використанням дробових похідних за часом, П’янило Я. (2015)
Мартиняк Р. - Термонапружений стан тіла з щілиною, заповненою газом (2015)
Микитин М. - Контакт пружного півпростору та жорсткої основиза дії розподілених по колу стоків тепла (2015)
Нагірний Т. - Приповерхнева неоднорідність в електропровідному неферомагнітному півпросторі, Сеник Ю. (2015)
Сачук Ю. - Контактна задача про взаємодію жорстких штампівіз пружною півплощиною, захищеною покриттям Вінклера, Максимук О. (2015)
Чекурін В. - Математичне моделювання взаємодії поляризованого світла зі структурою, що містить фотопружний шар, Васьо Н. (2015)
Чекурін В. - Математична модель взаємодії пружних хвиль L- та Sv-поляризації із неоднорідно деформованим шаром, Кравчишин О. (2015)
Чернуха О. - Рівняння дифузії в шаруватих структурах з урахуванням неідеальних умов контакту (2015)
Чумак К. - Термопружна взаємодія тіл з урахуванням термоопору та тиску ідеального газу в міжконтактному зазорі, Слободян Б., Маланчук Н. (2015)
Вимоги до оформлення статті (2015)
Вихідні дані (2015)
Воробьев Ю. Ю. - Оценка применимости модели деформации оболочек твэлов для топлива реакторов ВВЭР­1000, Жабин О. И. (2015)
Гальченко В. В. - Порівняльний аналіз нейтронно­фізичних характеристик кампанії реактора з використанням різних наборів бібліотек ядерних даних для программного продукту WIMSD5B, Мішин А. А. (2015)
Белодед Е. И. - Оценка влияния неопределенности в исходных данных на результаты анализа критичности ядерного топлива, Ковбасенко Ю. П. (2015)
Зайцевский И. Л. - Установка для контроля глубины выгорания отработавших тепловыделяющих сборок РБМК­1000, Кучмагра А. А., Молчанов О. С., Одинокин Г. И., Лебедев Е. А., Новиков А. Е., Соловьев В. В. (2015)
Зуёк В. А. - Контактная коррозия алюминия и его сплавов в водной среде ядерных установок, Рудь Р. А., Третьяков М. В., Куштым Я. А., Красноруцкий В. С., Черняева Т. П., Грицина В. М. (2015)
Костенко С. П. - Управление старением и долгосрочная эксплуатация элементов и конструкций энергоблоков АЭС, Клочко В. В., Казимирская О. И. (2015)
Саенко С. Ю. - Оценка эффективности изоляции радиоактивных отходов в контейнерах из различных материалов, Холомеев Г. А., Ажажа Ж. С., Ледовская Л. Н., Пилипенко А. В. (2015)
Ольховик Ю. А. - Естественный сорбционный барьер на этапе пассивного контроля площадки комплекса "Вектор" (2015)
Коваленко Г. Д. - Оцінка радіаційної небезпеки хвостосховищ Придніпровського хімічного заводу для населення, Дурасова Н. С. (2015)
Кондратьев В. Ф. - Результаты разработки портативного ОЧГ спектрометра гамма­излучения с электроохлаждением для полевых применений, Лошевич Э. Л., Пчелинцев А. Б., Соколов А. Д., Гостило В. В. (2015)
Королев А. В. - Некоторые вопросы демонтажа основного оборудования при снятии АЭС с эксплуатации, Чжоу Х. Ю. (2015)
Чумак Д. В. - Комп‘ютерна безпека на ядерних об’єктах в Україні: області взаємодії між ядерною безпекою та захищеністю, Клевцов О. Л. (2015)
Грамоткін Ф. І. - Використання методології управління проектами в створенні системи фізичного захисту ядерних установок, Кузмяк І. Я., Кравцов В. І. (2015)
Бартіш С. - Особливості формування німецької дитячої літератури епохи Просвітництва (2016)
Барташук О. - Етнографізм п'єси Михайла Старицького "Не судилося", Ніколаєва А. (2016)
Бородіца С. - Критична рецепція романів-епопей У. Самчука в літературознавчому дискурсі української діаспори другої половини ХХ століття (2016)
Даниленко В. - Колоніалізм і страх (2016)
Джигун Л. - Літературний автобіографізм в мемуарах Докії Гуменної (2016)
Дорош Г. - Психологізм драматичного твору Ванди Врублевської "Кафедра", Ткачук Г. (2016)
Заєць А. - Творчість Володимира Ярошенка у літературно-критичному дискурсі (2016)
Ленська С. - Трансформація різдвяної семантики як засіб художнього моделювання антисвіту в українській малій прозі ХХ ст. (2016)
Мацько В. - Художні особливості діаспорної п'єси для дітей в аспекті рецептивної естетики (за творами Марії Дейко, Романа Завадовича) (2016)
Мележик М. - Картини майбутнього у трилогії "Час смертохристів: міражі 2077 року", "Час великої гри: фантоми 2079" та "Час тирана: прозріння 2084" Юрія Щербака як застереження українського народу (2016)
Миринюк Н. - Проблема патріотизму і зрадництва в драмі Івана Карпенка–Карого "Сава Чалий", Ружицька Н. (2016)
Нагаєвська І. - Образна система збірки "З минулих днів" Анатоля Галана (2016)
Нікітова І. - Трагедія "маленької людини" у світі абсурду (п'єса "Син" Олександра Смотрича) (2016)
Приліпко І. - Києво-Печерський патерик у художній рецепції українських письменників (2016)
Просалова В. - Літературно-музичні кореляції в малій прозі М. Яцкова (2016)
Руснак І. - До питання про місце народження Юрія Клена (Освальда Бурґгардта) (2016)
Руснак С. - Документалізм як основний принцип зображення дійсності в книзі "Живі струни" Уласа Самчука (2016)
Скуратко Т. - Жанрові різновиди поем Івана Драча (2016)
Слоневська І. - Українська драматургія початку ХХ століття у дискурсі західноєвропейської "нової драми" (2016)
Ткаченко Т. - Антиномія "свій – чужий" у малій прозі Уляни Любович (2016)
Телячий Ю. - Активізація літературної критики в період Української революції (1917–1921 рр.) (2016)
Фоміна О. - Модель світу крізь призму фантастичних повістей "Злочинці з паралельного світу", "Злочинці з паралельного світу − 2" Галини Малик (2016)
Черкашина Т. - Жанри прозової саморепрезентації (2016)
Шабельна О. - Художня інтерпретація філософії грошей у творчості І. Карпенка-Карого (2016)
Морараш Г. - Діалектна лексика як домінантна ознака ідіолекту Євгенії Ярошинської (2016)
Філінюк В. - Мова драматичних творів Віталія Мацька, Петрюк Л., Григорук Н. (2016)
Шабат-Савка С. - Граматичні маркери суб’єктивно-модальних інтенцій: вставні та вставлені конструкції (2016)
Криворучко A. B. - Аналіз впливу параметрів кулі на ступінь виведення цілі з ладу при веденні снайперського вогню, Марченко О. С., Махініч O. B. (2011)
Баранник B. В. - Методика статистического тестирования дешифрируемо-стойкого представления изображений, Сидченко С. А., Ларин В. В. (2011)
Бобок И. И. - Стеганоанализ как частный случай анализа информационной системы, Кобозева A. A. (2011)
Гостев В. И. - Сравнительная оценка PID-, PI- и RED-алгоритмов для AQM-систем при переменных параметрах TCP/IP сети, Скуртов С. Н., Невдачина О. В., Кучер C. B. (2011)
Яковенко О. В. - Опис алгоритму компресії відеоданих системи аудіо-, відеореєстрації на бортових системах, Красноруцький А. О., Ісаєв Д. В. (2011)
Колтун Ю. Н. - Способ формирования матриц маршрутизации в системах динамического сжатия видеоданных (2011)
Карпінський В. М. - Безпровідні сенсорні мережі: особливості моделювання та візуалізації топології при загрозах (2011)
Попов A. A. - Показатели качества обработки амплитудно-фазоманипулированных сигналов в пространстве сигналов со свойствами l-группы (2011)
Баранник B. В. - Метод квадратурного сжатия трансформант вейвлет-преобразования в двумерном полиадическом пространстве, Ширяев A. B. (2011)
Лахно В. А. - Компьютерное моделирование DoS атаки на серверы компьютерных систем, Петров A. C. (2011)
Чередниченко B. C. - Оцінювання живучості автоматизованої системи керування ефективністю зброї, Анахов П. В. (2011)
Коженевский C. Р. - Решение проблем съема и анализа данных при расследовании компьютерных преступлений, Прокопенко С. Д. (2011)
Данилович B. П. - Особливості використання додаткових технічних засобів захисту інформації в діяльності правоохоронних органів, Живко М. О., Смичок В. Д. (2011)
Лантвойт О. Б. - Інформаційне забезпечення комплексного керування захистом складних систем управління, Гришин С. П., Винярський Я. Я. (2011)
Петров A.О. - Системи захисту інформації в мережах загального користування (2011)
Яциковська У. О. - Дослідження реалізації розподілених атак в комп'ютерній мережі, Васильцов І. В., Карпінський М. П. (2011)
Ємельянов C. О. - Систематизація методів та засобів технічного захисту інформації в телефонних каналах та лініях зв'язку (2011)
Соловьев B. И. - Сегментация звукового сигнала в задачах выявления монтажа в аудиофайлах (2011)
Петров A. A. - Практическое применение систем активной защиты информации в сетях общего пользования, Мельникова A. A. (2011)
Петров О. С. - Ключові поняття функціонування системи протидії внутрішньому витоку інформації, Український О. П. (2011)
Мусієнко Д. І. - Електронні системи визначення місцезнаходження людини, яка перебуває під арештом (2011)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Вихідні дані (2011)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Писаренко В. Г. - Особенности оценки износа стволов спортивного и снайперского оружия (2011)
Криворучко A. B. - Аналіз впливу параметрів кулі на влучність пострілу (2011)
Хорошко В. О. - Методичне забезпечення підготовки та перепідготовки спеціалістів з інформаційної безпеки, Орехова І. І. (2011)
Баранник B. В. - Метод оценки оперативности защиты видеоинформации на основе стойкого к дешифрированию представления, Сидченко С. А., Ларин В. В. (2011)
Пискун C. Ж. - Оптимизация выбора функционального профиля защищенности, Хорошко В. А. (2011)
Баранник В. В. - Метод оценки объема служебных данных, формируемых на канальном уровне беспроводной технологии передачи данных стандарта IEEE 802.11, Капуста С. А. (2011)
Соловьев В. И. - Выявление следов цифровой обработки сигнала в задачах монтажа аудиозаписи (2011)
Баранник В. В. - Методология динамического форматирования многоуровневого полиадического пространства, Яковенко О. В., Колтун Ю. Н. (2011)
Гостев В. И. - Нечеткое активное управление очередью в узкоспециализированной радиосвязи, Скуртов С. Н., Невдачина О. В., Кротов В.Д. (2011)
Єжова Л. Ф. - Економічні аспекти ризиків інформаційної безпеки (2011)
Кириленко B. А. - Комплексування функцій передачі інформації та виявлення правопорушника в структурі волоконно-оптичної системи телеконтролю сухопутного кордону України, Лантвойт О. Б., Лєнков C. B. (2011)
Лєнков C. B. - Підвищення функціональної стійкості систем енергетики методом резервування, Гришин С. П., Плосконос І. М. (2011)
Бурячок В. Л. - Кібернетична безпека ‒ головний фактор сталого розвитку сучасного інформаційного суспільства (2011)
Кухаренко B. B. - Метод стратегического планирования в условиях неопределенности и риска (2011)
Вихідні дані (2011)
До 70-річчя Аркадія Івановича Годлевського (2015)
Мамчич В. И. - Современные тенденции в диагностике и лечении острого аппендицита у беременных, Голяновский О. В., Йосипенко М. А., Кандаурова И. В., Пилипенко Т. Ю. (2015)
Заруцький Я. Л. - Клінічне значення моніторингу внутрішньочеревного тиску в постраждалих з краніо-абдомінальною травмою, Асланян С. А., Ткаченко А. Є., Коваленко В. М. (2015)
Шпак О. И. - Опыт применения эндобронхиальной ультразвуковой трансбронхиальной аспирационной биопсии внутригрудных лимфатических узлов, Бычковский В. Б., Опанасенко Н. С., Терешкович А. В., Венгерова О. А., Демидова Р. С., Новицкий А. В., Рандюк А. Б., Яцина М. Ф., Гренчук А. Ф., Лискина И. В., Загаба Л. М. (2015)
Дибкалюк С. В. - Дослідження синдрому компресії хребтової артерії за допомогою магнітно-резонансної томографії в перфузійно-зваженому режимі, Черняк В. А., Зоргач В. Ю., Удовиченко В. В., Сулік В. В. (2015)
Малиновская Л. Б. - Онкологический аспект тактики ведения больных с идиопатическим венозным тромбозом, Селюк В. М. (2015)
Гунас І. В. - Мембранопластичний ефект дії лактопротеїну-С на структуру органів нейроімуноендокринної системи за умов інфузійної терапії опікової хвороби, Дзевульська І. В., Черкасов Е. В., Ковальчук О. І. (2015)
Гаджиев Дж. Н. - Состояние местных и системных показателей иммунного, цитокинового и антиоксидантного статуса при острых язвенных гастродуоденальных кровотечениях, Аллахвердиев В. А., Сушков С. В., Климова Е. М., Гаджиев Н. Дж., Гулиев М. Р. (2015)
Насташенко І. Л. - Клінічні аспекти діагностики післяопераційних зовнішніх жовчних нориць (2015)
Одарченко С. П. - Сучасні діагностичні та лікувально-тактичні підходи при шлункових кровотечах пухлинного походження (2015)
Дінець А. В. - Діагностичні та прогностичні молекулярні маркери медулярного та високодиференційованого раку щитоподібної залози, Мішалов В. Г., Черенько С. М., Храпач В. В., Сулік В. В., Захарцева О. І. (2015)
Десятерик В. І. - Нові можливості та перспективи лікування онкологічної патології з використанням низькомолекулярних гепаринів, Медведков О. В., Шевченко Є. С. (2015)
Маланчук В. О. - Перспективи застосування біоморфного карбіду кремнію в щелепно-лицьовій хірургії, Кисельов В. С., Жуковцева О. І., Чепурний Ю. В., Алексєєва Т. А. (2015)
Тищенко А. M. - Хирургическое лечение рака головки поджелудочной железы с инвазией в вены портомезентериального бассейна (собственное наблюдение и анализ литературы), Скорый Д. И., Смачило Р. М., Скибо Ю. Н., Козлова Т. В., Писецкая М. Э., Мангов А. В., Кульпина Е. А. (2015)
Козубович Р. М. - Успішне хірургічне лікування хворої з пухлиною яєчника гігантського розміру, ускладненою перфорацією та розлитим гнійним перитонітом, Сопко О. І., Бондарєв Р. В., Марченко А. Д., Боровікова Л. В., Заря І. Л., Ковтуненко О. В., Крамаренко С. С., Кондратенко С. О. (2015)
Кандаурова І. В. - Випадок успішного лікування хворої з ускладненою формою неспецифічного виразкового коліту, Фелештинський Я. П., Пилипенко Т. Ю., Нагловська Т. П., Гурик О. О. (2015)
Матвійчук Б. О. - Значення сучасних пристроїв для ін’єкційного введення лікарських засобів з метою забезпечення захисту медичних працівників (2015)
Пам’яті Ореста Андрійовича Цімейка (2015)
Паладченко О. Ф. - Потенціал стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні та його реалізація (2016)
Кириленко С. Е. - Перспективи розвитку Українського реферативного журналу "джерело", Зайченко Н. Я. (2016)
Баланчук І. С. - Моніторинг звернень користувачів на сторінку "трансфер інноваційних технологій" сайту УкрІНТЕІ за 2015 рік (2016)
Березняк Н. В. - Деякі аспекти теорії всесвітньої економічної модернізації та китайської економічної модернізації, Кваша Т. К., Божко Т. П. (2016)
Лях Л. В. - Аналіз створення, використання та передання нових технологій в Україні у 2014 р. за середньостроковими пріоритетними напрямами інноваційної діяльності галузевого рівня, Карлюк Г. В. (2016)
Чистякова А. С. - Особенности креативной экономики (2016)
Бєгун В. В. - Упровадження інформаційних технологій у сферу безпеки (2016)
Рішан О. Й. - Пристрій для лінеаризації нелінійних характеристик, Денисенко В. С. (2016)
Суровцев І. В. - Гістограмний метод фільтрації електрохімічних сигналів (2016)
Ієвлєв М. Г. - Теоретичні та експериментальні дослідження математичних моделей площинності товстолистового прокату, Грабовський Г. Г. (2016)
Тарасов В. О. - Системний синтез суперпозиційної лінійної напрямної, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2016)
Нові матеріали та речовини (2016)
Нанотехнології (2016)
Металургія (2016)
Медицина (2016)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація" (період 2015.01.01 – 2016.01.01) (2016)
Реферати (2016)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Марченко О. С. - Актуальні аспекти необхідності прийняття на оснащення спеціальних та тактичних ліхтарів, Осьмак С. Г., Шумак С. І. (2011)
Криворучко A. B. - Порівняльний аналіз тактико-технічних характеристик снайперських гвинтівок та боєприпасів до них (2011)
Гунченко Ю. О. - Принципи побудови та організації функціонування ігрових тренажерних систем для фахівців підрозділів спеціального призначення (2011)
Рибальський О. В. - Методологічне забезпечення системи підготовки спеціалістів з інформаційної безпеки, Хорошко В. О., Шелест М. С., Орехова І.Л. (2011)
Боровик О. В. - Анализ параметров надежности сложных программных комплексов, Ленков C. B., Графов Р. П. (2011)
Корченко О. Г. - Сучасні комерційні системи квантової криптографії, Луцький М. Г., Гнатюк С. О. (2011)
Скачек Л. M. - Практичні аспекти забезпечення ефективної безпеки інформації на підприємстві (2011)
Заїчко К. В. - Аспекти безпеки пристроїв бездротових локальних мереж, Савенко Я. В. (2011)
Кудінов B. А. - Організація комплексу заходів захисту апаратно-технічних засобів та програмного забезпечення системи оперативного інформування MB С України (2011)
Баранник В. В. - Методологический анализ системы аэрокосмического видеомониторинга чрезвычайных ситуаций, Яковенко A. B., Школьник А. Ю., Шинкарев B. B. (2011)
Мазуренко Л. Н. - Модель анализа структурной живучести сложной технической системы, Хорошко В. А., Шатило Я. Л. (2011)
Баранник B. В. - Информативная модель двухадического представления апертурних видеоданных с адаптивным приращением, Кальченко Д. С. (2011)
Прокопенко C. Д. - Особенности съема и восстановления данных на современных цифровых видеорегистраторах при расследовании инцидентов, Коженевский С. Р. (2011)
Азаренко E. B. - Акустический способ и устройство обнаружения антропогенных примесей в водной среде, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М. (2011)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження радіонепрозорих тканин у комбінації Н1-Н2-НЗ з розташуванням волокон вертикально-горизонтально-горизонтально, Притула М. О., Ніколаєв Є. С. (2011)
Кофанов A. B. - Сучасний стан та перспективи застосування лазерних технологій для індивідуалізуючого маркування вогнепальної зброї (2011)
Кобилянський О. - Технічні засоби цифрової фотографії як складові типового комп'ютерного комплексу для криміналістичної фотографії (2011)
Баранов О. А. - Правові особливості використання документів, переданих за допомогою електронних комунікацій (2013)
Хохотва І. І. - Упорядкування суспільних відносин щодо використання земель для об’єктів телекомунікацій, Сандул В. С. (2013)
Бєсєдна Л. Л. - Особливості функціонування автоматизованої термінологічної системи законодавства (2013)
Ланде Д. В. - Оперативність і передрук в мережевих джерелах новин, Дармохвал О. Т. (2013)
Гладківська О. В. - Відображення ключових понять основоположних прав і свобод людини в законодавчих актах України в інформаційній сфері (2013)
Сухорольський П. М. - Право на анонімність як суттєвий елемент прав людини (2013)
Фурашев В. М. - Сутність та визначення поняття "рішення” (2013)
Ходос Л. В. - Правове регулювання обігу інсайдерської інформації (2013)
Корж І. Ф. - Принципи обмеження доступу до публічної інформації (2013)
Брижко В. М. - Теорія і практика інформаційного права: методологія кодифікації інформаційного законодавства України (2013)
Сеник О. М. - Концептуальні основи методології пізнання правового конфлікту (2013)
Бутник С. І. - Про вдосконалення законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху (2013)
Шніт А. В. - Моделі інформаційно-правового регулювання корпоративного управління (2013)
Бондаревський А. О. - Рівні медичного забезпечення сучасних збройних конфліктів, Коваль Б. М. (2015)
Заруцький Я. Л. - Діагностичний моніторинг перебігу травматичної хвороби у постраждалих з поєднаною краніо-абдомінальною травмою, Ткаченко А. Є., Коваленко В. М. (2015)
Мишалов В. Г. - Нейроглиопатия кишечника как причина функционального запора, Лещишин И. М., Охоцкая О. И., Бык П. Л., Маркулан Л. Ю., Панчук О. В. (2015)
Мамчич В. И. - Особенности диагностики и лечения острого панкреатита у беременных, Голяновский О. В., Кандаурова И. В., Пилипенко Т. Ю., Йосипенко М. А., Литвинец Ю. О. (2015)
Мішалов В. Г. - Результати лікування гострого некротичного панкреатиту в ранній фазі із застосуванням стандартної методики апаратного мембранного плазмаферезу, Маркулан Л. Ю., Матвеєв Р. М. (2015)
Андрющенко В. П. - Мультимодальна анальгезія як ефективний компонент лікувальної програми при гострому панкреатиті, Куновський В. В., Андрющенко Д. В. (2015)
Спахі О. В. - Діагностика та лікування природженого пілоростенозу в дітей з використанням малоінвазивних технологій (2015)
Мишалов В. Г. - Результаты лечения осложненного острого холецистита у лиц пожилого и старческого возраста, Бондарев Р. В., Иванцок В. М., Кондратенко С. А. (2015)
Грубник В. В. - Роль "ранней" релапаротомии в лечении пациентов с острым разлитым гнойным перитонитом, Койчев Е. А. (2015)
Лурін І. А. - Порівняльний аналіз методик лапароскопічної апендектомії, Оссовський О. В., Шудрак Є. А. (2015)
Кришень В. П. - Прогнозування післяопераційних ускладнень та летальності на підставі мікробіологічної характеристики перитонеального ексудату у хворих з поширеним перитонітом при використанні пролoнгованого інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу, Лященко П. В., Діденко В. І., Грабчук В. М., Робертс М. О., Мунтян О. С. (2015)
Мішалов В. Г. - Особливості перебігу інфекції місця виходу/тунельної інфекції катетера Tenckhoff під час проведення перитонеального діалізу у хворих із термінальними стадіями хронічної хвороби нирок, Заводовський Є. С., Гойда С. М., Маркулан Л. Ю., Кучма І. Л., Кондратенко С. О. (2015)
Козубович Р. М. - Вибір методу анестезії при проведенні симптоматичної абдомінопластики (дермоліпектомії) у пацієнтів з ожирінням (2015)
Бичковський В. Б. - Профілактика респіраторних ускладнень при оперативному лікуванні хворих на туберкульоз легень, Бичковська Т. І., Бичковський Б. М. (2015)
Саволюк С. І. - Найближчі та віддалені результати ехосклерооблітерації неспроможних перфорантних вен при варикозній хворобі функціонального класу С6, Ходос В. А. (2015)
Десятерик В. І. - Гемостатичні механізми гематогенного метастазування пухлини, Шевченко Є. С., Медведков О. В. (2015)
Колесник А. П. - Профилактическая спленэктомия в хирургии рака желудка, Колесник И. П. (2015)
Єрко І. П. - Повна транспозиція нижньої порожнистої вени: клінічний випадок, Балабушко С. Б. (2015)
Глумчер Ф. С. - Комбінована спінальна анестезія при лапараскопічних абдомінальних оперативних втручаннях у пацієнта із супутньою бульозною емфіземою легень, Мельник О. П., Кучин Ю. Л., Мойсеєнко А. І., Донець О. А., Солярик С. О., Сенченко Т. Ю. (2015)
Сусак Я. М. - Випадок лікування гострого некротичного панкреатиту у хворого похилого віку, Ткаченко О. А., Свєтлічний Е. В., Ходзинський О. В., Дирда О. О. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Організація та роль студентського наукового гуртка у практичній реалізації знань студентами медичних вищих навчальних закладів, Черняк В. А., Кефелі-Яновська О. І., Дубенко Д. Є., Школьний С. Ю., Орел В. Б., Коваль Б. М. (2015)
Пам’яті Геннадія Васильовича Книшова (2015)
Фурашев В. М. - Основи системної інформатизації підтримки процесів прийняття управлінських рішень (2013)
Ланде Д. В. - Графи горизонтальної видимості як засіб витягу інформаційно-значущих слів із законодавчих актів, Снарський А. О. (2013)
Кронівець Т. М. - Правове регулювання дистанційної освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Корж І. Ф. - Зв’язок категорій "функція права” і "правопорядок” з правом громадян на отримання публічної інформації (2013)
Ткаченко В. В. - Законодавче забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні: сутність принципів інформаційного права та інформаційного законодавства, напрями їх розвитку (2013)
Бєляков К. І. - Інформаційній конфлікт та юридична відповідальність: сутність і співвідношення (2013)
Машевська К. - Ділова репутація юридичних осіб як предмет інформаційно-правового дослідження (2013)
Рижов І. М. - Моніторинг як системоутворююча складова профілактики тероризму (2013)
Глазунова С. М. - Основні напрями правотворчості в умовах євроінтеграції (2013)
Бурило Ю. П. - Правові норми та джерела правового регулювання у сфері господарських інформаційних відносин (2013)
Фурманчук Є. - Інформаційно-правове забезпечення провадження господарської діяльності в Україні (2013)
Брижко В. М. - Про науковий рівень досліджень (рецензія на дисертаційне дослідження) (2013)
Етичний кодекс ученого України (схвалено Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.09 р. № 2) (2013)
Смик В. А. - Моделювання задачі конвективного теплообміну в холодильній шафі рефрижераторного контейнера, Байдок Ю. В. (2015)
Зимин А. В. - Системы воздухораспределения камер хранения плодоовощной продукции (2015)
Лабай В. Й. - Залежність ексергетичного ККД системи кондиціювання повітря операційних чистих кімнат від коефіцієнта трансформації холодильної машини, Гарасим Д. І. (2015)
Хмельнюк М. Г. - Доцільно-економічна товщина сучасних ізоляційних матеріалів плодоовочесховищ, Жихарєва Н. В., Ольшевська О. В. (2015)
Трандафилов В. В. - Перспективы развития газовых холодильных машин Cтирлинга умеренного холода, Яковлева О. Ю., Хмельнюк М. Г. (2015)
Абдсемед А. - Разработка низкотемпературных водоохладителей испарительного типа и анализ их принципиальных возможностей (2015)
Дорошенко А. В. - Солнечные холодильные системы на основе абсорбера с внутренним испарительным охлаждением, Людницкий К. В. (2015)
Розіна О. Ю. - Про генерацію теплового потоку на перерізі капіляра внаслідок неоднорідності акустичного поля, Роганков В. Б. (2015)
Титлов А. С. - Анализ перспектив применения на судах безнасосных абсорбционных холодильных агрегатов, Гожелов Д. П., Шлапак Г. В., Редунов Г. М. (2015)
Борзенков П. В. - Влияние наночастиц на параметры фазовых равновесий жидкость-жидкость. Часть 2., Железный В. П. (2015)
Gutak A. D. - Numerical simulation of temperature separation in methane stream in Ranque-Hilsch vortex tube (2015)
Кондратенко А. А. - Экспериментальные исследования возможностей интенсификации теплообмена при парообразовании на микроканальных поверхностях, Косой Б. В. (2015)
Кравченко М. Б. - Новый цикл среднего давления для ожижения воздуха и возможность его применения в воздухоразделительных установках (2015)
Гнатовская А. А. - Моделирование теплонагруженных средств с резервированием в САПР критических систем (2015)
Зайков В. П. - Повышение надежности однокаскадных термо-электрических охлаждающих устройств за счет использования различных вариантов сочетаний параметров исходных материалов одинаковой эффективности, Мещеряков В. И., Журавлёв Ю. И. (2015)
Колумба И. В. - Подходы к обслуживанию заявок в интеллектуальной надстройке в сетях следующего поколения (2015)
Дьяченко О. В. - Особенности применения двуокиси углерода в качестве рабочего вещества парокомпрессионных холодильных машин. Эффективные циклы и опыт внедрения в народном хозяйстве (2015)
Жихарєва Н. В. - Методика розрахунку системи кондиціювання повітря басейнів (2015)
Зимин А. В. - Системы аккумуляции холода с использованием бинарного льда (2015)
Лукьянова А. С. - Объемная вязкость флюидов: современные физико-аналитические представления и перспективы их развития (2015)
Смик В. A. - Моделювання швидкості розподілу повітря у відсіку випарника холодильної установки рефрижераторного контейнера, Козьміних М. А., Байдак Ю. В. (2015)
Зайков В. П. - Сравнительный анализ основных параметров и показателей надежности однокаскадных термоэлектрических устройств при использовании различных сочетаний параметров исходных материалов одинаковой эффективности, Мещеряков В. И., Журавлёв Ю. И. (2015)
Когут В. О. - Защита окружающей среды от канцерогенных смол при розжиге отопительных систем, Бутовський Є. Д., Бушманов В. М., Хмельнюк М. Г. (2015)
Лабай В. Й. - Дослідження ексергоефективності та шляхів енергозбереження системи кондиціювання повітря операційних чистих кімнат, Гарасим Д. І. (2015)
Митиков Ю. А. - Результаты физического моделирования прогрева жидкого кислорода в цилиндрическом баке ракеты-носителя, Волошин М. Л. (2015)
Морозюк Л. І. - Тригенерация – источник энергосбережения в малой энергетике для аграрного производства, Гайдук С. В., Грудка Б. Г. (2015)
Титлов А. С. - Математическое моделирование энергетически эффективных режимов управления универсальными абсорбционными низкотемпературными камерами, Редунов Г. М., Гожелов Д. П., Озолин Н. Е. (2015)
Агеев К. В. - Струйно-вихревые рекуператоры для энергосберегающих технологий, Денисова А. Е. (2015)
Железный В. П. - Экспериментальное и расчетное исследование влияния наночастиц Al2O3 на теплофизические свойства растворов хладагента R600а с компрессорным маслом, Лукьянов Н. Н., Хлиева О. Я., Никулина А. С. (2015)
Kozonova J. - Leading trends in the european functional food market, Povarova N. (2015)
Харченко С. В. - Експериментальне дослідження випаровування чотирьоххлористого вуглецю у газове середовище (2015)
Князева Н. А. - Управление качеством услуг в сетях следующего поколения c использованием методов нечеткой логики, Кальченко А. С. (2015)
Чабайовська М. - Формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів на уроках літературного читання у початкових класах (на матеріалі творчості Т. Г. Шевченка), Шароварко С. (2014)
Савченко О. - Толерантність як цінність шкільної освіти: методичний аспект (2014)
Адаменко Н. - Виховання доброти у дітей молодшого шкільного віку за ідеями В. О. Сухомлинського (2014)
Лящук Л. - Педагогіка добра, педагогіка діалогу Василя Сухомлинського (2014)
Маркіна С. - Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2014)
Клименко А. - Проблемна ситуація як засіб формування мотивації вивчення української мови (2014)
Ковальова В. - Фейєрверк осінніх барв (2014)
Костюченко Л. - Урок навчання грамоти (З досвіду роботи) (2014)
Карнаухова Т. - Ознайомлення учнів з поняттями "більше”, "менше” (Відкритий урок з математики у 1 класі) (2014)
Кривенко Л. - Задачі з казковим сюжетом у 1 класі (2014)
Ковалишена Т. - Будь природі другом (Екологічне виховання молодших школярів) (2014)
Пулберь А. - Вироби з природного матеріалу на спортивну тематику. Відкритий урок з трудового навчання (клубна година на ГПД) (2014)
Паніна М. - Проектне навчання у початковій школі (2014)
Коваль Л. - 55-річний ювілей у Бердянському педуніверситеті 55-річчя інституту, де готують першого вчителя: історія та роздуми (2014)
Степанюк К. - Модель формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи в процесі проектної діяльності (2014)
Барбашова І. - Сенсорний розвиток молодших школярів: історія та сучасність (2014)
Малихіна Т. - Психологічне здоров’я молодшого школяра: сутність та характерні особливості (2014)
Черезова І. - Психолінгвістична складова мовленнєвої діяльності молодших школярів (2014)
Попова О. - Формування стилістичних умінь майбутніх учителів початкової школи під час вивчення синтаксису сучасної української літературної мови (2014)
Крамаренко А. - Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки (2014)
Шиман О. - Організація триетапної інформатичної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Попач Г. - У гості до світлофора Моргайка (Позакласний захід) (2014)
Іванюта В. - Суперечка овочів (Один із фрагментів Свята урожаю) (2014)
Якубовська М. - Аксіологічні засади педагогічних інновацій сучасної освіти (на основі досліджень В. Г. Кременя) (2015)
Сиверин Ю. - Методологічні основи діагностики сформованості професійної компетентності фахівців сфери зв’язку (2015)
Кравець Р. - Практична реалізація специфічних принципів полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови (2015)
Лазоренко Л. - Добір мовно-мовленнєвого матеріалу й Інтернет-сайтів для навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків із використанням технології Веб-квест (2015)
Плахтина О. - Використання активних методів навчання у професійній підготовці майбутніх кравців-закрійників, Вдович С. (2015)
Ненастіна Т. - Загальні методи викладання хімії в технічному ВНЗ (2015)
Наливайко О. - Контекстне навчання як засіб формування професійної культури майбутніх лікарів (2015)
Субашкевич І. - Модифікація методики О. Фанталової "Рівень співвідношення "цінності" і "доступності" в різних життєвих сферах" (2015)
Глубока І. - Особливості розвитку показників асертивної поведінки за результатами констатувального етапу дослідження (2015)
Сурсаєва І. - Психологічні засади формування професійного мислення майбутнього фельдшера: категоріальний аналіз (2015)
Земба Б. А. - Шляхи вдосконалення соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей (2015)
Вінтюк Ю. - Соціальна неповносправність: сутність, прояви і наслідки поширення (2015)
Роззавко А. - Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно-морального світогляду сучасної молоді (2015)
Васянович Г. - Я-концепція науково-культурологічної творчості академіка Георгія Філіпчука (2015)
Благова Т. - Формування теоретичних основ хореографічної освіти в контексті танцювальної культури античності (2015)
Зельман Л. - Розвиток системи професійно-технічної освіти України у 1969 – 1990 рр. (2015)
Наші автори (2015)
Статті, опубліковані у журналі "Педагогіка і психологія професійної освіти” у 2015 році (2015)
Баранник В. В. - Метод выявления контекстно-запрещенных последовательностей для множества двухосновных позиционных чисел, Яковенко A. B., Кальченко Д. С. (2012)
Ленков С. В. - Дискретна векторна оптимізація траєкторій руху мобільних роботів, Шворов С. А., Болбот І. М., Штепа В. М., Чирченко Д. В. (2012)
Гостев В. И. - Следящая фаззи-система синхронного и синфазного вращения приемного вала от переменного опорного напряжения, Кунах И. И., Ткаленко О. И., Срибная И. И., Сторчак К. П. (2012)
Баранник В. В. - Маскировочное кодирование видеопоследовательностей переменной длины в условиях информационного противоборства, Сидченко С. А., Думанский М. В. (2012)
Акимов Р. И. - Обоснование направления совершенствования технологий компрессии аэроизображений, Додух А. Н., Школьник А. Ю. (2012)
Красноруцкий А. А. - Анализ влияния процесса сжатия видеоинформации на основные характеристики телекоммуникационной сети, Ширяев A. B. (2012)
Остроумов Б. В. - Анализ механизмов управления показателями качества сжатия последовательности видеокадров, Сафронов Р. В. (2012)
Волков С. Л. - Оптимізація параметрів телекомунікаційної мережі методом статистичної регуляризації, Казакова Н. Ф. (2012)
Богдан В. П. - Інтелектуальний аналіз відеоданих. Контурний аналіз - вид комп'ютерної обробки зображень (2012)
Петров А. О. - Використання сигналоподібних завад у системах активного захисту інформації, Рибальський О. В., Скопа О. О., Хорошко В. О. (2012)
Хорошко В. А. - Анализ рисков в задачах мониторинга безопасности, Чернишев А. Н. (2012)
Ємельянов С. Л. - Комп'ютерна розвідка як особливий різновид технічної розвідки (2012)
Пискун С. Ж. - Оценки влияния объективных и субъективных факторов на безопасность информационной сферы (2012)
Кудінов В. А. - Аналіз загальних особливостей функціонування основних об'єктів інформаційної безпеки інтегрованих інформаційних систем органів внутрішніх справ України (2012)
Гунченко Ю. О. - Концептуальні засади побудови систем інтенсивної підготовки фахівців спецпідрозділів (2012)
Мусієнко Д. І. - Використання системи позиціонування рухомих об'єктів в органах внутрішніх справ України (2012)
Баранник В. В. - Оценка эффективности кодирования видеоинформации в системах телекоммуникации, Кальченко Д. С., Думанский М. В. (2012)
Яковенко А. В. - Кодирование в неравномерном базисе спектральных коэффициентов, Сафронов Р. В., Гуржий П. М. (2012)
Одіяненко О. В. - Виявлення небезпечних сигналів при радіомоніторингу, Хорошко В. О., Чирков Д. В., Шатило Я. Л. (2012)
Банзак О. В. - Датчик гамма-излучений на основе кадмий-цинк-теллур (КЦТ), Карпенко О. В., Ленков С. В., Маслов О. В. (2012)
Гунченко Ю. О. - Архітектури систем управління біотехнічними об’єктами з інтелектуальними підсистемами прийняття рішень, Лисенко В. П., Шворов С. А., Штепа В. М. (2012)
Хаханова А. В. - Анализ обработки предсказываемых кадров в технологии сжатия трансформированных изображений, Харченко Н. А., Кривонос В.Н. (2012)
Красноруцкий А. А. - Обоснование проблемных сторон видеоинформационного обеспечения в системе поддержки и принятия решений, Рогоза И. Е. (2012)
Баранник В. В. - Способ кодирования построчно-масштабирующей составляющей фрагмента изображения, Школьник А. Ю., Додух А. Н. (2012)
Пивовар Е.А. - Анализ прямого СШП сигнала и методы его компенсации в интересах подповерхностной радиолокации объектов резонансных размеров (2012)
Петров А. С. - Методика управления сетевым трафиком для повышения живучести корпоративной сети, Минин А. В. (2012)
Петров А. О. - Розробка пристрою для подавлення засобів передачі, реєстрації та приймання інформації (2012)
Бобок И. И. - Метод организации скрытого канала связи, обеспечивающий проверку целостности контейнера, Кобозева А. А., Малахов Е. В., Шовкун А. Д. (2012)
Казакова Н. Ф. - Застосування програмно реалізованого прогностичного контролю для вирішення практичних завдань забезпечення якості надання послуг у захищених інформаційних мережах (2012)
Ємельянов С. Л. - Систематизація методів та засобів протидії скритому аудіо- та відеозапису (2012)
Узун И. А. - Стеганоаналитический алгоритм, основанный на анализе пар цветов (2012)
Вересенко Ю. В. - Випробування дактилоскопічних сканерів щодо можливості розрізнення штучних та справжніх папілярних візерунків (2012)
Содержание (2013)
Ma Y.-Z. - Thinopyrum 7Ai-1-derived small chromatin with Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) resistance gene integrated into the wheat genome with retrotransposon, Tomita M. (2013)
Ципік О. - Характеристика ділянки lnd-кластера Streptomyces globisporus 1912, що містить гени lndY, lndYR, lndW2 і lndW, Осташ Б., Ребець Ю., Федоренко В. (2013)
Козуб Н. О. - Дослідження ефектів гамма-опромінення зерен F1 м’якої пшениці з використанням гліадинів як генетичних маркерів, Созінов І. О., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2013)
Jeelani S. M. - Cytological studies of Brassicaceae Burn. (Cruciferae Juss.) from western Himalayas, Rani S., Kumar S., Kumari S., Gupta R. C. (2013)
Кравец А. П. - Изменения профиля метилирования ДНК растений кукурузы при фракционированном УФ-С облучении, Соколова Д. А., Венгжен Г. С., Гродзинский Д. М. (2013)
Верголяс М. Р. - Цитотоксичний вплив хлорфенолів на клітини кореневої меристеми насіння цибулі батуна (Allium fistulosum L.), Луценко Т. В., Гончарук В. В. (2013)
Рябченко Н. М. - Генотоксичні ефекти радіації та гіпертермії у лінійних мишей з різною радіаційною чутливістю, Родіонова Н. К., Сичевська І. С., Музальов І. І., Михайленко В. М., Дружина М. О. (2013)
Ильинских Е. Н. - Цитогенетические нарушения в мононуклеарных клетках периферической крови больных острым иксодовым клещевым боррелиозом, Ильинских И. Н., Семенов А. Г. (2013)
Ковалева В. И. - Цитогенетические эффекты в лимфоцитах периферической крови детей участников ликвидации Чернобыльской аварии под воздейстием митомицина С in vitro и фолиевой кислоты in vivo, Багацкая Н. В. (2013)
Тавокина Л. В. - Результаты кариотипирования материала спонтанных абортов и замерших беременностей после применения методов вспомогательных репродуктивных технологий, Бровко А. А., Сопко Я. А., Баронова Е. В. (2013)
Подольцев А. Д. - Глобальная электрическая RLC цепь системы "кора Земли−атмосфера−ионосфера" и ее резонансные свойства (2016)
Сокол Е. И. - Статистическая модель для определения вероятности поражения молнией наземных объектов, Резинкина М. М., Резинкин О. Л., Гриб О. Г., Светличная Е. Е. (2016)
Кучерявая И. Н. - Компьютерное исследование способов выравнивания электрического поля в муфтах кабелей с полиэтиленовой изоляцией (2016)
Шуаибов А. К. - Плотность электронов в одноканальном тлеющем разряде атмосферного давления на поверхность дистиллированной воды, Месарош Л. В., Чучман М. П. (2016)
Михальський В. М. - Поліпшення форми вхідних струмів матричних перетворювачів в умовах симетричної синусоїдальної системи напруг мережі живлення та несиметричного навантаження, Соболєв В. Н., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2016)
Васьковський Ю. М. - Електромагнітні віброзбуджуючі сили турбогенератора в маневрених режимах роботи, Мельник А. М. (2016)
Zhiyan Z. - Analysis of demagnetization fault back-EMF of permanent magnet synchronous motor using mathematical model based on magnetic field superposition principle, Xie Z., Ma H., Qin Z. (2016)
Голенков Г. М. - Частотні характеристики коаксіально-лінійного двигуна з магнітною пружиною, Пархоменко Д. І. (2016)
Чумак В. В. - Управление магнитоэлектрическим генератором с аксиальным потоком, Монахов Е. А. (2016)
Varetsky Y. - Stochastic modelling of a hybrid renewable energy system, Hanzelka Z. (2016)
Божко І. В. - SOS-генератор для електророзрядних технологій на основі імпульсного бар'єрного розряду, Зозульов В. І., Кобильчак В. В. (2016)
Zheng G. L. - Study on Internet of Things electric system based on distributed smart terminals in demand side management, Zhang L., Chi J. W. (2016)
Мигущенко Р. П. - Электромагнитно-акустический преобразователь для ультразвуковой толщинометрии ферромагнитных металлоизделий без удаления диэлектрического покрытия, Сучков Г. М., Радев Х. К., Петрищев О. Н., Десятниченко А. В. (2016)
Зварич В. Н. - Использование решений обратной задачи линейных процессов авторегрессии для моделирования вибрационных сигналов узлов электротехнического оборудования (2016)
До 80-річчя академіка НАН України Стогнія Бориса Сергійовича (2016)
Вимоги до оформлення статей у журналі "Технічна електродинаміка” (2016)
Ланде Д. В. - Керування репутацією в інформаційних мережах (2013)
Дорогих С. О. - Використання інформаційно-пошукової системи законодавство та інформаційно-пошукового тезаурусу Eurovoc при побудові електронного парламенту, Смаглюк О. І. (2013)
Корж І. Ф. - Дієвість в Україні основних принципів інформаційного суспільства (2013)
Вітер М. Б. - Правове регулювання електронної інформаційної взаємодії державних органів (2013)
Степаненко К. В. - Державне регулювання правовідносин в інформаційно-комунікаційній мережі Інтернет (2013)
Смерницький Д. В. - Забезпечення прав інтелектуальної власності в центральних органах виконавчої влади (2013)
Комзюк Л. Т. - Гармонізація охорони прав на "осиротілі твори” в ЄС як фактор розвитку медіа-права в інформаційному суспільстві (2013)
Бурило Ю. П. - Договірне регулювання робіт і послуг в інформаційній сфері господарювання (2013)
Красноступ Г. М. - Перспективи співробітництва з КНР у сфері телебачення і радіомовлення (2013)
Поперечнюк В. М. - Концептуальні підходи до тлумачення поняття "інформаційне суспільство” (2013)
Ткаченко В. В. - Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат (2013)
Уханова Н. С. - Інформаційно-психологічна безпека особистості, суспільства та держави (2013)
Пригун О. В. - Експериментальні дослідження рівня зменшення спеклових шумів за допомогою двовимірної дифракційної ґратки залежно від її швидкості переміщення та кута нахилу, Лапчук А. С., Пашкєвіч Г. А., Бородін Ю. О. (2015)
Снарский А. А. - Сложные сети с модифицированным правилом предпочтительного соединения, Зарванский И. А. (2015)
Ланде Д. В. - Автоматична побудова термінологічної мережі як моделі предметної області, Прищепа С. В., Синькова Т. В. (2015)
Путятін В. Г. - Методологічні аспекти вибору компонентів корпоративної інформаційно-аналітичної системи з урахуванням критерію живучості (2015)
Калиновский Я. А. - Построение алгоритма цифровой подписи с использованием функций от обобщенных кватернионов, Бояринова Ю. Е., Сукало А. С. (2015)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження комбінаційних характеристик вітчизняних радіонепрозорих тканин М1, М2 та М3, Катаєв В. С., Сінюгін В. В. (2015)
Матов О. Я. - Процедура нулізації при контролі та поновленні цілісності інформаційних об’єктів у коді умовних лишків, Василенко В. С. (2015)
Балагура І. В. - Визначення експертних груп на основі аналізу реферативної бази даних "Україніка наукова" (2015)
Додонов О. Г. - Підтримка прийняття рішень у проектно-орієнтованому організаційному управлінні засобами VBA, Кузьмичов А. І., Бочаров В. В. (2015)
Реферати (2015)
Krestetska S. L. - Extracellular dna in bacterial biofilms. Part I: Origin (2016)
Бомко Т. В. - "Король пробиотиков" Bacillus coagulans в современном комбинированном пробиотическом препарате Лактовит Форте (полный обзор), Мартынов А. В., Носальская Т. Н., Каблучко Т. В. (2016)
Попов Н. Н. - Молекулярная эволюция особо опасных эмерджентных вирусных инфекций, Колотова Т. Ю. (2016)
Перемот С. Д. - Роль герпесвірусів у парадигмі інфекційних міокардитів (огляд літератури), Смілянська М. В., Волянський А. Ю., Кашпур Н. В. (2016)
Шаповалов В. В. - Організаційно-правові дослідження обігу контрольованих лікарських засобів, що вміщують декстропропоксифен, Комар Л. О. (2016)
Demyanenko D. V. - Development of techniques for quantitative analysis of lime flowers, Demyanenko V. G., Breusova S. V. (2016)
Ніколаєва Л. Г. - Особливості перебігу епідемічного процесу ВІЛ-інфекції у Харківській області, Майстат Т. В., Подаваленко А. П., Кущ Д. В. (2016)
Кременчуцкий Г. Н. - Визуализация биохимической активности микроорганизмов рода Aerococcus вида Aerococcus viridans, Степанский Д. А., Кошевая И. П., Турлюн С. А. (2016)
Сухорольський П. М. - Персоналізація в Інтернеті та її вплив на забезпечення прав людини, Хлібойко Г. П. (2013)
Березін Б. О. - Моделювання довготермінового зберігання правової інформації (2013)
Антоненко С. А. - Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису в Україні (2013)
Голубовська В. С. - Законотворча діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства (2013)
Саржан С. Л. - Правова інформація як властивість юридичних фактів (2013)
Забара І. М. - Інформація з обмеженим доступом: міжнародно-правовий режим (2013)
Дорогих С. О. - Види інформаційної діяльності законодавчої гілки влади (2013)
Мельник К. С. - Правові механізми захисту персональних даних в Європейському Союзі (2013)
Косілова О. І. - Сучасний стан і тенденції розвитку інституту омбудсмана у світі та в Україні (2013)
Довгань О. Д. - Організація правового гарантування безпеки інформаційних обмінів у контексті глобалізації (2013)
Руснак О. В. - Національна безпека в інформаційній сфері: функції та повноваження правоохоронних органів в її забезпеченні (2013)
Скулиш Є. Д. - Посилення відповідальності в контексті підвищення ефективності боротьби із кіберзлочинністю (2013)
Международное Руководство по лечению тяжелого сепсиса и септического шока (пересмотр 2012 года), выпущенное неформальным движением за выживание при сепсисе. Краткое изложение (Pocket Guide) (2016)
Миськів А. В. - Порушення ендотеліальної функції у хворих на цукровий діабет 2 типу із гнійно-некротич¬ними ураженнями стопи та її корекція, Заремба В. С. (2016)
Домбровський Д. Б. - Оцінка стану мікрогемодинаміки за допомогою лазерної доплерівської флоуметрії у хворих із хронічною ішемією нижніх кінцівок після трансплантації клітин кордової крові, Савін В. В. (2016)
Десятерик В. І. - Імунний дисбаланс у патогенезі абдомінального сепсису при деструктивному панкреатиті, Шаповалюк В. В., Косинський О. В., Крикун М. С. (2016)
Антонова М. С. - Роль порушень детоксикаційної мікросомальної системи у патогенезі абдомінального сепсису (2016)
Рибальченко В. Ф. - Лікування первинних інфільтратів, абсцесів черевної порожнини у дітей, Демиденко Ю. Г., Ярмак С. Я. (2016)
Олійник О. В. - Епідеміологія тяжкого сепсису, зумовленого тяжкою черепно-мозковою травмою, в Західній Україні, Тітов І. І., Креньов К. Ю., Ємяшев О. В., Перевізник Б., Шліфірчик А., Красій Н. І. (2016)
Артеменко В. Ю. - Безпечність різних методів забезпечення прохідності дихальних шляхів у хворих з флегмоною шиї, Буднюк О. О. (2016)
Коновчук В. М. - Вплив збільшення об’єму позаклітинного простору на систему кровообігу у хворих на тяжкий сепсис, компенсований рідинною ресусцитацією та дофамінергічною підтримкою, Андрущак А. В. (2016)
Баркова Є. В. - Порівняльна характеристика адаптаційних можливостей серцево-судинної системи при різних методах знеболювання у хворих із скелетною травмою на догоспітальному етапі, Сорокіна О. Ю. (2016)
Матолінець Н. В. - Аналіз перебігу та ускладнень травматичної хвороби у пацієнтів відділення інтенсивної терапії (2016)
Капшитар О. В. - Невідкладна міні-холецистектомія із зовнішнім дренуванням холедоха у профілактиці тяжкого біліарного сепсису (2016)
Заремба В. С. - Первинна спеціалізація (інтернатура по хірургії) і система підготовки лікарів хірургічного профілю в Україні, Федчишин Н. Р., Чорняк Н. І. (2016)
Максим’юк В. В. - Поліморфізм N34S гена секреторного панкреатичного інгібітора трипсину (SPINK1) у хворих на різні форми гострого панкреатиту (2016)
Шамсиев А. М. - Хирургическое лечение больных вентральными грыжами с сопутствующим ожирением, Давлатов С. С. (2016)
Герасимчук П. О. - Роль вакуум-терапії в лікуванні гострих гнійно-некротичних процесів у хворих на синдром діабетичної стопи, Власенко В. Г., Павлишин А. В. (2016)
Стець М. М. - Гангрена Фурньє – сучасний погляд на діагностику та лікування в умовах сьогодення, Антонів В. Р., Кінзер С. Л., Автомєєнко О. М., Кривопустов М. С., Кулак О. М. (2016)
Шаповал С. Д. - Екстракорпоральна детоксикація у хворих на сепсис при ускладненому синдромі діабетичної стопи, Савон І. Л., Трибушний О. В., Максимова О. О., Слободченко Л. Ю. (2016)
Буратинський Р. В. - Нові підходи до вибору операційного втручання у хворих з поєднаними захворюваннями аноректальної зони, Господарський А. Я., Древніцький Р. С., Чайківський Я. Ф. (2016)
Борисенко А. О. - Використання b-блокаторів у хворих з абдомінальним сепсисом, Мазур А. П., Бубало О. Ф., Гурін П. В. (2016)
Креньов К. Ю. - Динаміка мікробного пейзажу у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні в 2013–2015 роках (2016)
Фусс Ю. О. - Оптимізація комплексного лікування гнійно-некротичних інфекцій м’яких тканин, Палій В. Г., Волобоєва А. О. (2016)
Дронов А. И. - Серонегативное течение висцерального сифилиса у хирургических больных, Рыбка В. Н., Денека Е. Р., Скомаровский А. А., Сотник Ю. И. (2016)
Колюбакіна Л. В. - Роль доказової медицини в діагностиці раннього неонатального сепсису, Власова О. В. (2016)
Сивоконюк В. В. - Повідомлення про клінічний випадок геморагічного інсульту у вагітної внаслідок розриву артеріовенозної мальформації мозочка, Літучий В. М., Савчук Д. М. (2016)
Качмар В. М. - Розриви стравоходу, медіастиніт – індивідуальний підхід у лікуванні (2016)
Ілько А. А. - Штучна вентиляція легень під час операції черезшкірної дилатаційної трахеостомії, Бабін І. О., Винницький І. В. (2016)
Черній В. І. Сепсис. - Актуальні аспекти інтенсивної терапії (2016)
Дзьобань О. П. - Інформаційне суспільство як новий спосіб соціальної взаємодії, Жданенко С. Б. (2014)
Ланде Д. В. - Формування мереж природних ієрархій термінів на основі аналізу текстових корпусів з правової тематики (2014)
Брижко В. М. - Філософія права: герменевтика в сфері інформаційного права (2014)
Селезньова О. М. - Нормативні дефініції в інформаційному праві (2014)
Мельник К. С. - Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту персональних даних в Україні (2014)
Фурашев В. М. - Публічна дипломатія як один із ефективних засобів забезпечення інформаційної безпеки (2014)
Настюк В. Я. - Національні інтереси у сфері інформаційної безпеки України, Бєлєвцева В. В. (2014)
Юдкова К. В. - Рівень інформаційного імунітету як складова частина правової моделі інформаційної безпеки (2014)
Забара І. М. - Інститут міжнародної інформаційної безпеки: правові аспекти (2014)
Волкова А. О. - Особливості юридичної відповідальністі за правопорушення в інформаційній сфері (2014)
Галинська К. Ю. - Застосування заходів адміністративного запобігання порушень інформаційного правопорядку в Україні (2014)
Полетило К. С. - Інформаційні права людини і свободи та їх судовий захист в конституційних нормах Греції (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Концепція адміністративної процесуальної правосуб’єктності (2014)
Белікова І. В. - Концептуальні підходи до оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення системи охорони здоров’я з точки зору інформаційної логістики (2015)
Вовк С. М. - Процесс системной трансформации здравоохранения в переходный период, Шутов М. М., Арцатбанова Е. В. (2015)
Голованова А. І. - Актуальні проблеми розвитку медичного страхування в період ринкового реформування, Краснова О. І. (2015)
Жилка Н. Я. - Медико-соціальна та економічна ефективність профілактики небажаної вагітності у ВІЛ-інфікованих жінок, Орлова О. О. (2015)
Лашкул З. В. - Економічні збитки від захворюваності населення на артеріальну гіпертензію та асоційовані з нею хвороби у Запорізькій області (2015)
Ріга О. О. - Паліативна допомога у новонароджених: медико-етичні та фінансово-економічні аспекти, Ковальова О. М., Коробка О. В., Гончарь М. О., Похилько В. І., Артьомова Н. С. (2015)
Шафранський В. В. - Профілактика як провідний аспект економічного зростання держави, Дудник С. В. (2015)
Шевченко М. В. - Рекомендації щодо зміни окремих функцій для системи фінансування охорони здоров’я (2015)
Анталовці О. В. - Механізм забезпечення та правового регулювання прав пацієнтів в Україні, Сухан В. С. (2015)
Горачук В. В. - Міжнародні інструменти підвищення якості менеджменту медичної допомоги (2015)
Децик О. З. - Правові засади функціонування системи екстреної медичної допомоги в Україні та Польщі:схожість і відмінності, Мельник Р. М., Похмурський В. В. (2015)
Дудіна О. О. - Нормативно-правове забезпечення регіоналізації перинатальної допомоги в Україні, Волошина У. В. (2015)
Жаховський В. О. - Воєнно-медична доктрина України як основа системи військо-медичних стандартів, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Мельник І. П. (2015)
Жилка Н. Я. - Дискусія: права та відповідальність сімейного лікаря щодо ефективної професійної діяльності, Кудря А. В. (2015)
Лехан В. М. - Управлінські обмеження як індикатор здатності і готовності керівників закладів охорони здоров’я до реформи системи охорони здоров’я, Крячкова Л. В., Канюка Г. С., Романова О. В. (2015)
Любінець О. В. - Організація медичної допомоги на дошпитальному етапі: правові аспекти, Пилипець Я. Д., Гржибовський Я. Л., Ходор О. Є. (2015)
Ачасов А. Б. - До питання просторових відношень в агроландшафтах (2015)
Тітенко Г. В. - Еколого-геохімічні особливості міграції хімічних елементів в заплавних місцевостях урболандшафтів, Масто Ю. О. (2015)
Максименко Н. В. - Перспективи розвитку ландшафтного планування як засобу для оптимізації функціонування агроекосистем, Порохняк О. В. (2015)
Klesch A. А. - Explain the Effects of Urbanization on the Environment (2015)
Полянська К. В. - Різноманіття ландшафтів долини ріки Десни (2015)
Аланко С. - Идентификация линий ИК спектра молекулы муравьиной кислоты для использования в системе экологического мониторинга, Хорнеман В.-М., Баскакова Л. В., Баскаков О. И. (2015)
Лавринюк З. В. - Екологічний аудит та шляхи покращення якості води гідрологічної пам’ятки природи "Оконські джерела", Караїм О. А. (2015)
Некос А. Н. - Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження і відтворення лісових ресурсів, Рего М. З. (2015)
Рожко І. М. - Методичні основи дослідження рекреаційного потенціалу полонин Українських Карпат, Зюзін С. Ю. (2015)
Назарук М. М. - Еколого-географічні особливості функціонування залізничних станцій в межах міста Львова, Орнат Н. І. (2015)
Крайнюков О. М. - Сучасний екологічний стан водних об’єктів басейну річки Сіверський Донець (2015)
Козицька Л. П. - Інтегральна оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Західний Буг в межах Волинської області, Музиченко О. С. (2015)
Кравченко Н. Б. - Порівняльна оцінка якості питної води з закритих джерел м. Харкова, Зеленська Є .І. (2015)
Караїм О. А. - Оцінка екологічного стану басейну річки Стрипа та заходи щодо його поліпшення, Панасюк І. Н. (2015)
Койнова І. Б. - Геоекологічні наслідки роботи комунального господарства в басейні річки Західний Буг (2015)
Гололобова О. О. - Дія кремнієво-калійного листового підживлення на вміст біогенних елементів та детокс-ефект в міських зелених насадженнях, Телегіна Н. Є., Толстякова В. В. (2015)
Уткіна К. Б. - Особливості транслокації важких металів із фруктової сировини у продукцію її переробки (на прикладі яблук), Бодак І. В. (2015)
Буц Ю. В. - До питання класифікації лісопожежних ризиків, Будьонний О. П., Крайнюк О. В. (2015)
Жук Ю. - Геопросторові особливості житлового фонду в малих містах Львівської області (2015)
Бугорков И. В. - Снижение медико-экономических рисков за счет повышения информационного сопровождения, Бугоркова И. А. (2015)
Вовк С. М. - Організація сучасного механізму фінансування охорони здоров’я в умовах трансформаційного періоду країни, Лобас В. М. (2015)
Горбенко О. В. - Методологія консолідованої оцінки цінності медичних технологій (2015)
Дзюба О. М. - Аналіз нормативно-правової бази для запровадження системи діагностично-споріднених груп в Україні, Кучеренко Н. Т. (2015)
Камiнська Т. М. - Контрактна економіка: еволюція та роль в охороні здоров’я (2015)
Лехан В. М. - Зміна методу фінансування стаціонарів як дієвий спосіб підвищення ефективності ресурсовитратних медичних послуг, Волчек В. В., Павленко М. В. (2015)
Сухан В. С. - Фізіоекономіка (лекція) (2015)
Шевченко М. В. - Результати вивчення зв’язку середньої очікуваної тривалості життя при народженні з обсягами фінансування системи охорони здоров’я (2015)
Жилка Н. Я. - Удосконалення нормативного забезпечення якісними послугами планування сім’ї ВІЛ-інфікованих жінок, Орлова О. О. (2015)
Сізінцова Ю. Ю. - Значення медичного права в діяльності організаторів охорони здоров’я (2015)
Слабкий Г. О. - Перспективні напрями удосконалення стану адаптації законодавства України з питань охорони здоров’я до законодавства Європейського Союзу, Істомін С. В., Лисенко П. М. (2015)
Чепурнова Н. В. - Аналіз вітчизняного законодавства щодо реалізації репродуктивної функції дискордантними парами (2015)
Шунько Є. Є. - Обґрунтування пріоритетів Національного плану дій з припинення попереджувальних смертей новонароджених у рамках глобальної стратегії ООН "Кожна Жінка, Кожна Дитина", Ковальова О. М. (2015)
Концепція розвитку системи громадського здоров’я (проект) (2015)
Ціборовський О. М. - Медичний факультет Київського університету Святого Володимира та його факультетські клініки (до 175-річчя Київського медичного університету, Сорока В. М. (2015)
Корж І. Ф. - Правова регламентація голосування в електронному парламенті України (2014)
Фурашев В. М. - Сучасні війни: роль та місце інформаційного права та інформаційної безпеки (2014)
Гавловський В. Д. - Правоохоронний моніторинг соціальних мереж (2014)
Барікова А. А. - Реалії інформаційного суспільства (2014)
Брижко В. М. - Філософія права: антропологія в сфері інформаційного права (2014)
Селезньова О. М. - Джерела інформаційного права: поняття, ознаки, система (2014)
Кіндрат П. В. - Ефективність законодавства: понятійно-термінологічний аспект (2014)
Вітер М. Б. - Особливості технології класифікації інформації в системі інформаційного забезпечення державних органів (2014)
Гордієнко С. Г. - Створення інновацій та захисту інтелектуальної власності: проблеми та правові регулятори в Україні, Козенюк В. О. (2014)
Юринець Ю. Л. - Адаптація законодавства України у сфері регулювання архівної справи до принципів і норм європейського права (2014)
Поперечнюк В. М. - Інтелектуалізація суспільства як складова забезпечення інформаційної безпеки (2014)
Шапочка С. - До питання боротьби з шахрайством, яке вчиняється з використанням можливостей мережі Інтернет (2014)
Баклан О. В. - Сучасні правові проблеми адміністративних договорів у сфері підприємництва та господарської діяльності (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Адміністративно-правові засади функціонування адміністративного позову (2014)
Брайчевський С. М. - Інтерактивні гіпертекстові інформаційні ресурси в правовій науці, Ланде Д. В. (2014)
Цимбалюк В. І. - Впровадження електронних систем документообігу в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Цирфа Г. О. - Феномен Інтернет і "феноменологія духу”, або шляхи соціалізації і кіберсоціалізації (2014)
Уханова Н. С. - Вплив на психологічно-емоційний стан людини завдяки засобам масової комунікації та соцмережам (2014)
Нечитайло А. А. - Патріотичне виховання молоді засобами соціальних мереж у глобальному інформаційному просторі (2014)
Юдкова К. В. - Правова інформатика: міжнародний досвід як підґрунтя інтеграційних процесів (2014)
Савінова Н. А. - Вади сучасної правової комунікації (2014)
Томченко О. В. - До питання визначення понятійного апарату сучасних "інформаційних війн”, Черненко О. Є. (2014)
Корж І. Ф. - Парламентське телебачення як механізм забезпечення участі громадян в управлінні державою (2014)
Красноступ Г. М. - Питання законодавчого забезпечення створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення (2014)
Кравчук І. М. - Правове регулювання надання адміністративних послуг при використанні Інтернет-технологій (2014)
Головко О. М. - Право людини на безпечне інформаційне середовище в контексті природних прав людини (2014)
Довгань О. Д. - Організація роботи по підвищенню ефективності використання інформаційних ресурсів: аспект безпеки (2014)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Правове регулювання інформаційної безпеки корпорацій (2014)
Ланде Д. В. - Сценарний підхід при дослідженні контенту та структури соціальних мереж, Бойченко А. В. (2015)
Брайчевський С. М. - Електронні енциклопедичні ресурси в умовах інформаційної війни (2015)
Базанов О. Ю. - Система аналізу даних для забезпечення охорони об’єктів (2015)
Брижко В. М. - Маніпулювання свідомістю людини у проблемі упорядкування інформаційних відносин (2015)
Панова І. В. - Правотворення в інформаційній сфері (2015)
Красноступ Г. М. - Створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення: правові шляхи розв’язання проблем (2015)
Забара І. М. - Свобода інформації: сучасний концептуальний підхід у науці міжнародного права (2015)
Гладківська О. В. - Застосування термінології у нормативно-правових актах (2015)
Леонов Б. Д. - Композитна стратегія протидії мережевим та гібридним викликам сучасного тероризму, Рижов І. М. (2015)
Цимбалюк О. В. - Об’єктні складові в інформаційній сфері та їх відображення у нормативно-правових актах України (2015)
Армаш Н. О. - Про права, обов’язки та повноваження державних політичних діячів (2015)
Беніцький А. С. - Про криміналізацію неповідомлення про злочин (2015)
Ланде Д. В. - Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations (2015)
Дзьобань О. П. - Віртуальні комунікації: роль й місце у сучасному світі, Жданенко С. Б. (2015)
Чігіна Н. В. - Поняття та основні правові проблеми упорядкування відносин у сфері хмарних технологій (2015)
Довгань О. Д. - Соціальні мережі як чинник впливу на інформаційну безпеку (2015)
Панченко О. А. - Інформаційна безпека та інформаційна культура в сучасному інформаційному суспільстві, Панченко Л. В. (2015)
Корж І. Ф. - Законотворча діяльність громадян України: стан регулювання, проблеми розвитку (2015)
Дорогих С. О. - Інформаційна діяльність парламенту за кордоном: від "прозорості” до "народної демократії” (2015)
Радутний О. Е. - Додаткові методи у пізнанні кримінального права в інформаційну епоху (2015)
Лутак Т. В. - Феномен "інформація” у дискурсі кримінально-правової науки (2015)
Шапіро В. С. - Мирова угода: особливості та правове регулювання, Сердюк В. І. (2015)
Мирославський С. В. - Правове регулювання відповідальності сторін за договором купівлі-продажу: проблемні аспекти (2015)
Орел Ю. В. - Процесуальна здійсненність переслідування як принцип криміналізації діянь проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України (2015)
Коляденко П. - Інформаційний ресурс фіксування судового засідання технічним и засобами як процесуальний документ (2015)
Адаменко О. М. - Технологія екологічних досліджень (2013)
Рудько Г. І. - Геодинамічний режим екзогенних геологічних процесів в басейні річки Тиса (Закарпатська область), Гуда О. В. (2013)
Осиюк В. А. - Закономерности распространения и генетические особенности проявления оползневого процесса на территории Молдовы (2013)
Гарасимчук В. Ю. - Еколого-гідрогеологічні умови в районі Локачинського газового родовища, Кость М. В., Паньків Р. П., Майкут О. М., Сахнюк І. І., Мандзя О. Б., Козак Р. П. (2013)
Ковальчук В. П. - Особливості системного управління водним режимом зрошуваних територій в умовах підтоплення (2013)
Слюта В. Б. - Враженість сільськогосподарських угідь ерозією в басейні р. Удай та заходи із запобігання її розвитку (2013)
Скиба Е. Е. - Оцінка якості грунтових вод Качанівського нафтового родовища, Семчук Я. М. (2013)
Сінченко В. Г. - Про показники безпечності і якості води з колодязів в гірському регіоні та каньйоні р. Дністер у Чернівецькій області в контексті реалізації її ресурсів рекреації, Караван Ю. В., Тураш М. М. (2013)
Кармазиненко С. П. - Ґрунтово-геохімічні дослідження відкладів, що знаходяться під впливом викидів комбінатів чорної металургії, Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Манічев В. Й. (2013)
Радловська К. О. - Геохімічні особливості ґрунтового покриву на території Рогатинського району Івано-Франківської області (2013)
Симканич О. І. - Розподіл важких металів по профілю ґрунтів Національного природного парку "Зачарований край", Сухарев С. М. (2013)
Парлаг О. О. - Моніторинг вмісту природних та штучних радіонуклідів у поверхневих шарах ґрунту м. Ужгород, Маслюк В. Т., Потокі І. С., Коханюк О. І. (2013)
Олійниченко Л. С. - Вплив хімічних засобів захисту рослин на популяцію бджіл, Лезенко Г. О., Вдовенко О. П. (2013)
Волинська Є. М. - Використання біоіндикаторів для оцінки радіоактивного забруднення навколишнього середовища на прикладі Чернівецької області, Омельченко Н. М. (2013)
Стельмахович Г. Д. - Аналіз динаміки і структури захворюваності населення в зв’язку з екологічною небезпекою у Калуському районі Івано-Франківської області, Ребега М. В., Остафійчук О. В. (2013)
Кундельська Т. В. - Дослідження вмісту нітратів у воді та продуктах харчування міських жителів, Грималюк О. В., Ребега М. В. (2013)
Савчук Л. Я. - Медико-екологічний аналіз дитячого захворювання Івано-Франківської області (2013)
Некос А. Н. - Вплив факторів природного середовища на хімічний склад рослинних продуктів харчування, Семибратова П. В. (2013)
Березницька Ю. О. - Екологічний ризик зсувонебезпечності підтопленого схилу, Яковлєв Є. О., Волошкіна О. С. (2013)
Коробейникова Я. С. - Екологічні проблеми територій туристичних дестинацій (2013)
Міщенко Л. В. - Комп'ютерна програма ECOSTAT для статистичної обробки екологічної інформації, Крихівський М. В. (2013)
Гребень А. С. - Анализ основных методик прогнозирования урожайности с помощью данных космического мониторинга, применительно к зерновым культурам степной зоны Украины, Красовская И. Г. (2013)
Ковальчук П. І. - Математичне моделювання та прогнозування поширення забруднень в річках при аварійних ситуаціях, Герус А. В. (2013)
Бурак К. О. - Використання електронних тренажерних систем на інженерно-екологічному факультеті ІФНТУНГ, Ковтун В. М., Гринішак М. Я., Михайлишин В. П. (2013)
Дмитрук Ю. М. - Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості, Черлінка В. Р. (2013)
Гуцул Т. В. - Дешифрування об’єктів забудови для цілей моніторингу атмосфери урбанізованих територій (2013)
Крайнюков О. М. - Удосконалення системи моніторингу вуглеводневого забруднення території річкового басейну (2013)
Батлук В. А. - Очистка повітря від пилу при проведенні технологічних процесів складально-монтажних робіт при виробництві радіоелектронної апаратури, Батлук В. В., Шибанова А. М. (2013)
Кулик М. П. - Зменшення техногенної небезпеки енергетичної парогазової установки при газифікації вугілля в киплячому шарі (2013)
Дмитриков В. П. - Особливості хроматографічної ідентифікації поліциклічних вуглеводнів у повітряному середовищі, Конох М. С., Найверт Л. І. (2013)
Бондаренко Л. Г. - Підвищення екологічної та енергетичної ефективності птахофабрик (2013)
Негадайлов А. А. - Вплив діаметра кускового матеріалу на зменшення шкідливих викидів вапняково-випалювальних печей, Шапорєв В. П. (2013)
Мандрик О. М. - Екологічні та економічні наслідки аварій на магістральних газопроводах (2013)
Біньковська Г. В. - Відходи тваринництва та птахівництва як перспективне джерело альтернативної енергії в Одеській області, Шаніна Т. П. (2013)
Шушляков О. В. - Генератори теплової енергії нового покоління, Чернокрилюк В. В., Шушляков Д. О. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2013)
Мандрик О. М. - Презентація наукової школи "Раціональне використання та захист природи" професора Олега Адаменка, Адаменко Я. О. (2014)
Мандрик О. М. - Географічні і технічні передумови транспортування природного газу морськими шляхами (2014)
Семчук Я. М. - Дослідження нових деемульгаторів для утилізації нафтовмісних відходів, Адаменко Я. О., Дригулич П. Г., Пукіш А. В. (2014)
Михайлюк Ю. Д. - Дослідження характеристик шумового забруднення на компресорних станціях магістральних газопроводів (2014)
Депутат Б. Ю. - Розробка способу ізоляції водоносного горизонту від забруднень на Північно-Долинському нафтоконденсатному родовищі (2014)
Касіянчук Д. В. - Обгрунтування вибору факторів активізації небезпечних геологічних процесів (на прикладі території Карпатського регіону) (2014)
Грапенюк М. М. - Дослідження хімічного складу снігового покриву високогір'я Чорногірського та Свидовецького масивів (2014)
Басараба Ю. Б. - Дослідження якості основних джерел питної води мешканців міста Івано-Франківська (2014)
Полутренко М. С. - Екологічний аудит корозійної активності грунтів прокладання магістральних газопроводів (2014)
Кундельська Т. В. - Дослідження вмісту нітратів в продуктах харчування, що реалізуються на території міста Івано-Франківськ, Смоляк В. В., Палійчук А. В. (2014)
Зорін Д. О. - Екстремальні природні явища останнього тисячоліття за літописними та історичними даними (2014)
Адаменко Я. О. - Оцінка стійкості снігового покриву гірськолижних трас курорту "Буковель" (2014)
Архипова Л. М. - Гранична місткість та сталий розвиток рекреаційної зони "Буковель" (2014)
Гайдін А. М. - Калуш – програма ревіталізації, Дяків В. О., Чікова І. В. (2014)
Савчук Л. Я. - Джерела екологічної небезпеки хімічних підприємств міста Калуша, Семчук Я. М. (2014)
Гайдін А. М. - Деформації земної поверхні в зоні діяльності калійних рудників у Стебнику, Дяків В. О., Чікова І. В. (2014)
Триснюк В. М. - Інформаційні технології та просторово-часові методи регіональної системи моніторингу, Триснюк Т. В. (2014)
Міщенко Л. В. - Методологічні засади геоекологічного районування територій (2014)
Іващенко О. В. - Оцінка ризику перебування військовослужбовців на загальновійськовому полігоні Збройних Сил України (2014)
Харламова О. В. - Антропоцентричний підхід в управлінні екологічною безпекою на регіональному рівні (2014)
Зоріна Н. О. - Дослідження екологічного стану грунтового покриву на Дністровському протипаводковому полігоні в межах планшету Тустань, Хащак О. З. (2014)
Грапенюк М. М. - Вступ до екологічної дендрохронології – основні положення дендрохронології та її використання у екологічних дослідженнях (2014)
Пернеровська С. В. - Про захист від катастрофічних паводків повинна знати кожна територіальна громада (2014)
Качала Т. Б. - Безпечний розвиток природних і антропогенно-модифікованих геосистем (2014)
Лабій Ю. М. - Підвищення рівня екологічної (природно-техногенної) безпеки територій Західного регіону України (2014)
Семчук Я. М. - Підвищення рівня екологічної безпеки територій на основі геоекологічного районування (2014)
Професору Ярославу Адаменку – 50 (2014)
До 90 річчя з дня народження Я. Д. Гладуна (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2014)
Барсукова О. В. - Забезпечення збору, обробки та зберігання інформації в системі управління якістю продукції, Зенкін М. А. (2012)
Іванченко І. С. - Управління паралельною обробкою інформації, Хорошко В. О. (2012)
Баранник В. В. - Анализ методов обнаружения границ объектов на изображениях и их классификация, Яковенко А. В., Власов А. В. (2012)
Кривонос В. Н. - Метод компактного представления вектора масштабирующих компонент трансформант, Гулак Н. К., Думанский М. В. (2012)
Леках А. А. - Анализ информационных технологий обеспечения контроляза грузом и перевозками (2012)
Баранник В. В. - Обоснование необходимости контроля битовой скорости видеопотока в телекоммуникационных сетях, Сафронов Р. В., Гуржий П. Н. (2012)
Додух А. Н. - Технологии инкапсуляции составляющих двухкомпонентного кода (2012)
Красноруцкий А. А. - Построение правила формирования позиционных структурно-весовых чисел в условиях кодообразования по заданной длине (2012)
Кобозева А. А. - Метод скрытой передачи данных, обеспечивающий аутентификацию контейнера, основанный на решении систем линейных уравнений (2012)
Лобода О. М. - Вирішення задачі ідентифікації структури управління підприємства (2012)
Шкуліпа П. А. - Шляхи і методи підвищення ефективності автономних автоматизованих систем технічного діагностування радіоелектронних пристроїв спеціального призначення, Жердєв М. К., Лєнков С. В., Гунченко Ю. О. (2012)
Криворучко А. В. - Огляд та порівняльний аналіз технічних систем виявлення позиції снайпера (2012)
Живко З. Б. - Роль мережі Інтернет та конкурентної розвідки в забезпеченні економічної безпеки бізнесу в Україні (2012)
Кривутенко А. І. - Дослідження ефективності використання дактилоскопічних сканерів для паспортизації населення держави, Вересенко Ю. В., Мамонтова І. Б. (2012)
Пащенко В. І. - Доцільність використання методів комп’ютерного моделювання процесу вибуху осколково-фугасних боєприпасів при проведені судової вибухотехнічної експертизи, Сидоренко Ю. М. (2012)
Бойченко О. В. - Вирішення завдання дактилоскопічної ідентифікації в інформаційній моделі підтримки рішень, Кухаренко С. В., Лєнков О. С. (2012)
Рыбальский О. В. - К вопросу о развитии теории, методов и средств проведения экспертизы материалов цифровых фото-, видео- и звукозаписи, Соловьев В. И. (2012)
Мусієнко Д. І. - Система електронного контролю осіб (2012)
Коженевский С. Р. - Победа проигравших, или история создания FLASH-памяти, Вечер В. В. (2012)
Петришина Н. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності держави (2011)
Руженський М. М. - Методологічні засади функціонування і розвитку системи соціального захисту населення (2011)
Біла І. С. - Вплив податкової політики на розвиток підприємницького сектору в Україні (2011)
Бовсунівська І. В. - Ефективність управління комунальною власністю (2011)
Штундер І. О. - Розвиток кадрового потенціалу в умовах формування інноваційного типу зайнятості (2011)
Твердомед Г. М. - Напрями підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу в Україні (2011)
Антонова О. М. - Основні види ризиків та їх вплив на економічну безпеку підприємства (2011)
Ковальчук Н. П. - Макроекономічні ризики: сутність, чинники та шляхи мінімізації (2011)
Падалка О. С. - Професійно-економічна підготовка майбутнього вчителя у контексті європейської інтеграції (2011)
Білозьоров Є. В. - Міжнародно-правові гарантії як елемент механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2011)
Гавронська Т. В. - Свобода особистості: філософсько-правова рефлексія (2011)
Городецька Ю. Ю. - Вища освіта для осіб з інвалідністю: правова практика (2011)
Гуз А. М. - Проблеми розвитку загальної середньої освіти України у 90-х роках ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (2011)
Джундієт В. С. - Конституційно-правовий статус національних спільнот у "Руській правді” П. Пестеля (2011)
Кравчук В. М. - Поняття та структура конституційно-правового статусу суддів в Україні (2011)
Лукаш О. Л. - Феномен правового нігілізму в трансформаційному суспільстві (2011)
Обловацька Н. О. - Буремний шлях або формування жіночої адвокатури (2011)
Пархоменко Н. М. - Суверенітет держави: соціально-політична сутність та юридичний зміст (2011)
Федорчук О. В. - Комісія по організації та регулюванню руху м. Києва: до історії подолання аварійності на автошляхах столиці (2011)
Бондаренко В. Д. - Державно-церковні правовідносини нового часу (ХVІІІ – ХІХ ст.), Андрусишин Б. І. (2011)
Ставрояни С. С. - Бахаи в современном мире: социальная направленность учения и перспективы развития (2011)
Берназюк Я. О. - Право законодавчої ініціативи президента України як одна з форм правотворчості глави держави (2011)
Будник Ю. В. - Інститут всеукраїнського референдуму: поняття, зміст і сутнісні ознаки (2011)
Носенко О. В. - Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим: інституційно-правові аспекти (2011)
Почкун Г. В. - Право на охорону здоров’я та забезпечення лікарськими засобами належної якості в Україні (2011)
Рябченко Т. О. - Офіційне оприлюднення правових актів всеукраїнського референдуму як стадія референдного правотворчого процесу (2011)
Цоклан В. І. - Міжнародні договори України і загальноприйняті норми міжнародного права як джерела національного конституційного права (2011)
Кравченко О. Ю. - Елементи форма та предмет спадкового договору (2011)
Мазяр М. Т. - Нормативно-правові передумови впровадження відновного правосуддя в Україні (2011)
Можайкіна О. С. - Кримінологічне вивчення соціальних проблем підлітків та шляхи їх подолання (2011)
Ісаєнко А. В. - Зовнішня функція держави по підтримці стосунків із суб’єктами міжнародного права і проблеми її реалізації (2011)
Марченко В. Б. - Щодо підходу до кодифікації податкового законодавства (2011)
Наші автори (2011)
Баранник В. В. - Методология совершенствования структурно-весового кодирования трансформант для передачи изображений в телекоммуникационных системах, Красноруцкий А. А., Бенера И. И. (2012)
Кобозева А. А. - Основы нового подхода к проблеме выявления фальсификации цифрового изображения, хранимого в произвольном формате (2012)
Яковенко А. В. - Метод реконструкции предсказываемых кадров в телекоммуникационных технологиях кодирования видеотрафика, Харченко Н. А., Хаханова А. В. (2012)
Мачалин И. А. - Повышение эффективности диагностирования систем связи специального назначения (2012)
Шинкарев В. В. - Технология обработки изображений для телекоммуникационных средств аэрокосмического мониторинга (2012)
Акимов Р. И. - Технология кодирования пакетов предсказанных кадров в инфо-коммуникационных системах (2012)
Леках А. А. - Обоснование направления разработки технологии сжатия изображений в системе объективного контроля на железнодорожном транспорте, Лиманская Е. Л. (2012)
Кобозева А. А. - Формальные условия обеспечения устойчивости стеганометода к сжатию, Мельник М. А. (2012)
Баранник В. В. - Технология двухкомпонентного кодирования видовых изображений для средств телекоммуникаций, Додух А. Н., Власов А. В. (2012)
Яремчук Ю. Є. - Метод асиметричного шифрування інформації на основі реку- рентних послідовностей (2012)
Кулица О. С. - Обоснование требований к целостности видеоинформации воздушного мониторинга чрезвычайных ситуацій, Думанский М. В. (2012)
Бойченко О. В. - Структурне проектування програмного забезпечення складних інформаційних систем реального часу, Лєнков С. В., Шкуліпа П. А. (2012)
Креденцер Б. П. - Определение минимаксных значений функционалов, характеризующих качество технического обслуживания систем с временным резервированием, при известных моментах распределения наработки до отказа, Вишневский В. В., Могилевич Д. И. (2012)
Смерницький Д. В. - Проблеми охорони та захисту права на відомчі відзнаки, символіку та формений одяг як об’єкти промислової власності та авторського права, Филь С. П. (2012)
Сидоренко Ю. М. - Вплив заміни товстостінного осколкового диску осколко-небезпечних вибухових пристроїв набором дисків меншої товщини на просторовий розподіл їх маси та швидкості (2012)
Мельников О. Г. - Особливості виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів на кордоні в контексті загальної безпеки держави, Вінярський Я. Я., Карпенко О. В. (2012)
Коротєєв І. М. - Первинні заходи з пошуку пристроїв витоку інформації (2012)
Завада А. А. - Підхід до класифікації систем технічної розвідки, Самчишин О. В., Сухов Р. В. (2012)
Левченко Є. Г. - Динамічне протистояння в умовах конкурентної боротьби, Прус Р. Б., Рабчун Д. І. (2012)
Коженевский С. Р. - Победа проигравших, или история создания флеш-памяти, Вечер В. В. (2012)
Adamenko O. M. - Methodology and support of environmental research as the basis of territorial sustainable development strategy for global and regional ecological problems solution, Adamenko A. O., Mandryk O. M., Zorin D. O., Mishchenko L. V., Melnyk O. A. (2015)
Радомська М. М. - Стан виконання стратегії державної екологічної політики в аспекті її індикаторів, Мовчан Я. І., Тарасова О. Г., Трофименко Н. С. (2015)
Мандрик О. М. - Аналіз екологічних наслідків аварій на магістральних газопроводах при їх тривалій експлуатації (2015)
Зорін Д. О. - Екологічні вимоги при розвідці та видобуванні "сланцевих газів" на Прикарпатті, Мацевич Х. О., Мекаме М., Палійчук Г. В., Редько А. І., Смоляк В. В., Сенюк Ю. В. (2015)
Стельмах О. Р. - Вплив експлуатації Богородчанського родовища на стан навколишнього середовища (2015)
Адаменко О. М. - Де у долині Дністра можна розробляти пісчано-гравійно-галькові суміші?, Мандрик О. М., Зорін Д. О., Сокирка В. Б., Римарчук Н. Р., Сплавник О. Б., Хома А. Б., Юрченко Я. В. (2015)
Басараба Ю. Б. - Перспективи застосування цеолітів Сокирницького родовища для очищення природної води, Засадний Т. М. (2015)
Архипова Л. М. - Багаторічні тенденції і закономірності часових змін якісних параметрів природно-техногенної безпеки гідроекосистем (2015)
Атаєв С. В. - Оцінка трансформації природних ресурсів при експлуатації малих ГЕС Прикарпатського регіону (2015)
Пукіш А. В. - Аналіз заходів, щодо зниження рівня загазованості міста Борислава, Дригулич П. Г., Адаменко Я. О. (2015)
Зоріна Н. О. - Проведення оцінки запиленості листя дерев на лабораторному занятті з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)", Боднар Н. В., Голембйовська М. Ю. (2015)
Грапенюк М. М. - Транспортний комплекс та рівень автомобілізації території міста Івано-Франківськ (2015)
Кундельська Т. В. - Порівняльний аналіз забруднення атмосферного повітря викидами СО від автотранспорту в м. Івано-Франківськ, Гаврилюк Х. Р., Гринюк В. І. (2015)
Приходько М. М. - Стан використання, проблеми землеустрою та екологічної безпеки земель у Карпатському регіоні України (2015)
Савчук Л. Я. - Дослідження впливу екологічних чинників на дитячу захворюваність в Івано-Франківській області (2015)
Семчук Я. М. - Важкі метали, як пріоритетні чинники, що впливають на соціальну складову екологічної безпеки у Калуському промисловому регіоні, Савчук Л. Я. (2015)
Волос Х. М. - Екологічна безпека національних парків та інших природоохоронних територій, Гаврилюк Х. Р., Галькевич У. В., Гринюк В. І., Мала М. О., Радловська К. О. (2015)
Побігун О. В. - Геотуризм як один з шляхів раціонального використання природних ресурсів (2015)
Бочковський А. П. - Актуалізація охорони праці та промислової безпеки у сталому розвитку людства (2015)
Радловська К. О. - Постійно діюча автоматизована еколого-технологічна модель екологічного моніторингу для підвищення рівня екологічної безпеки та розробки стратегії сталого розвитку Прикарпаття (2015)
Нєвєнченко А. І. - Геоекологічний аналіз поселень міського типу (на прикладі Коломийського району) (2015)
Кривомаз Т. І. - Паспортизація об’єктів біорізноманітності в системі управління екологічної безпеки (2015)
Грапенюк М. М. - Екологічні аспекти глобального розвитку біосфери Землі та людської цивілізації (2015)
Москальчук Н. М. - Оцінка впливів на навколишнє середовище – методологічні засади та методика проведення (2015)
Качала Т. Б. - Українська екологічна наука конкурентоспроможна на науково-інформаційному просторі ЄС і США, Пернеровська С. В. (2015)
Адаменко О. М. - Міжнародний семінар "Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат", Архипова Л. М., Міщенко Л. В. (2015)
Архипова Л. М. - VII Міжнародна науково-практична конференція "Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні" (2015)
Карпатському інженерно-екологічному центру – 25 років (2015)
Миколі Миколайовичу Ногачу – 70 років (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2015)
Штундер І. О. - Якість трудового життя як фактор ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу (2011)
Седляр М. О. - Інноваційна модель розвитку економіки: сучасне визначення (2011)
Кохно Д. О. - Інтелектуальний капітал: проблеми ідентифікації (2011)
Твердомед Г. М. - Проблеми становлення інституційного забезпечення процесу формування конкурентоспроможності робочої сили в Україні (2011)
Горбачук М. С. - Зовнішньоекономічні чинники структурно-інноваційної перебудови економіки України (2011)
Жмудська І. Б. - Фактори реалізації експортного потенціалу АПК України в умовах членства в СОТ (2011)
Антонова О. М. - Економічна безпека як категорія управління (2011)
Дубчак Н. С. - Загальна характеристика основних категорій "клієнтів” юридичних клінік (2011)
Дубчак Л. С. - Державне управління та державне регулювання: поняття, ознаки, співвідношення, Снігур І. Й. (2011)
Дьоміна О. С. - Поняття, особливості і роль соціалізації в суспільстві (2011)
Івченко І. О. - До питання про механізм забезпечення прав і свобод дитини з обмеженими можливостями (2011)
Лопушанський А. А. - Сучасні тенденції розвитку правової політики і законотворчої діяльності в Україні (2011)
Макарова О. В. - Методологічні основи наукового дослідження в галузі права (2011)
Потапенко Н. А. - Етапи становлення правової освіти в Україні (2011)
Скригонюк М. І. - Закон боротьби за мир – основний закон плебсології (2011)
Черновський О. К. - Внутрішнє переконання судді, Скуляк І. А. (2011)
Беланюк М. В. - Особливості правового регулювання і правозастосовчої практики в надзвичайних умовах початку великої вітчизняної війни (червень – грудень 1941 р.) (2011)
Гуз А. М. - Підготовка земствами педагогічних кадрів для освітніх установ на території України у другій половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Гоцуляк Ю. В. - Суспільно-політична діяльність та погляди П.І. Новгородцева на державу і право (2011)
Лебедєв Д. В. - Організаційно-правове регулювання системи охорони здоров’я в Подільській губернії на початку ХХ ст. (2011)
Андрусишин Б. І. - Структурні елементи політичної концепції Михайла Драгоманова (до 170-ї річниці від дня народження М. П. Драгоманова) (2011)
Акуленко В. І. - Міжнародно-правове співробітництво держав СНД у сфері правонаступництва, збереження і повернення архівів (2011)
Мацелюх І. А. - Особливості джерел церковного права державного походження доби Київської Русі (2011)
Цоклан В. І. - Розвиток системи сучасних джерел конституційного права України (2011)
Кончаковська В. В. - Тлумачення поняття "нетерпимість” у рамках ст. 127 Кримінального кодексу України (2011)
Можайкіна О. С. - Вплив спілкування на формування норм поведінки неповнолітніх (2011)
Плакса Н. О. - Віктимізація в структурі механізму запобігання торгівлі людьми в Україні (2011)
Почкун Г. В. - Право на охорону здоров’я та забезпечення лікарськими засобами належної якості в Україні (2011)
Шамсутдінов О. В. - Перспективи застосування нового антикорупційного кримінально-правового законодавства в Україні, Лисий О. В. (2011)
Накоренок В. П. - Порядок укладення договору постачання енергетичними ресурсами через приєднану мережу в Україні (2011)
Пількевич В. Л. - Аналіз сучасних норм законодавства з питань оренди державного та комунального майна (2011)
Шимон С. І. - Деякі загальнотеоретичні аспекти майнових прав та речей як предмета відчуження (2011)
Купіна Л. Ф. - Правові засади реформування атестації педагогічних працівників (2011)
Устинова І. П. - Теоретичні питання фінансового правопорушення (2011)
Залєвська-Шишак А. Д. - Формування споживчої компетентності учнів основної школи, Данилова О. Є. (2011)
Наші автори (2011)
Руженський М. М. - Соціальний захист населення в трансформаційній економіці: теоретичне осмислення проблеми (2011)
Ковальчук Н. П. - Регуляторні засади мінімізації макроекономічних ризиків в умовах глобалізаційних впливів (2011)
Сандугей В. В. - Регулювання ринку праці в умовах входження України у світове господарство (2011)
Самко Н. Г. - Страхування життя по-швейцарськи (2011)
Мамонов К. А. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління заборгованістю в житлово-комунальному секторі регіону, Боровик О. А. (2011)
Балюк Т. В. - Проблеми транскордонних злиттів і поглинань у сучасній світовій економіці, Кравцова І. В. (2011)
Білозьоров Є. В. - Права і свободи людини та громадянина в Україні: оптимізм і реалії (2011)
Вишковська В. І. - Загальнотеоретична конструкція механізму правозахисної діяльності в Україні (2011)
Губань Р. В. - Розвиток законопроектної роботи з питань захисту суспільної моралі в Україні у 2000-2003 роках (2011)
Зубенко А. В. - Акти тлумачення норм права у світлі концепцій праворозуміння (2011)
Кархут О. Я. - Поняття і сутність механізму правового регулювання суспільних відносин у сфері освіти (2011)
Лопушанський А. А. - Напрямки удосконалення законотворчої діяльності: окремі аспекти (2011)
Луцький Р. П. - Сутність сучасного праворозуміння: позитивний підхід (2011)
Мазан Л. М. - Методологічні підходи до дослідження дії нормативно-правових актів у часі (2011)
Пилипчук В. Г. - Системні проблеми конституційної реформи в Україні (2011)
Ригун Н. В. - Особливості видів нормативно-правової експертизи, які здійснюються Міністерством юстиції України (2011)
Боковня В. М. - Лібералізація пенітенціарної системи УРСР в постсталінську добу (1953–1957 рр.) (2011)
Гонтаренко А. І. - Громадсько-політичні організації і церква в тоталітарній системі 20-х років ХХ століття (2011)
Лебедєв Д. В. - Політико-правова діяльність українських вчених-лікарів у галузі охорони здоров’я у добу Центральної Ради (2011)
Іващенко В. А. - Нормативно-правове забезпечення регулювання податкової політики гетьманату в українському селі (квітень – листопад 1918 рр.) (2011)
Корновенко С. В. - Управління українськими територіями цивільною адміністрацією білого руху півдня Росії у 1919 р.: історико-правові аспекти (2011)
Кульбашна О. А. - Становлення трудового законодавства України впродовж 1990-х рр. ХХ століття (2011)
Цимбал В. О. - Організація та правові засади діяльності управління уповноваженого НКФ РСФРР при РНК УРСР (1919–1923 рр.) (2011)
Маньгора Т. В. - Емігрантський період життя і діяльності А. Яковліва (2011)
Берназюк Я. О. - Директива Президента України як одна з форм актів глави держави у сфері зовнішньополітичної діяльності та сфері національної безпеки і оборони (2011)
Рябченко Т. О. - Акти, прийняті всеукраїнським референдумом, та їх юридична природа (теоретико-правові аспекти) (2011)
Можайкіна О. С. - Профілактика протиправної поведінки неповнолітніх: аналіз досвіду США та Великобританії (2011)
Бахуринська М. М. - Особливості правового регулювання плати за землю для підприємств залізничного транспорту (2011)
Дроздюк Т. М. - Щодо питання правового регулювання та запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення (2011)
Клочко Т. Ю. - Лікарські засоби в системі об’єктів права інтелектуальної власності (2011)
Тараненко О. М. - Види торговельних марок (2011)
Цимбаленко В. М. - Механізм укладення договорів в результаті конкурсу у сфері державних закупівель (2011)
Шимон С. І. - Методологічне значення дефініції майнових прав у концепції таких прав як об’єктів цивільних правовідносин (2011)
Духовна О. В. - Сучасний стан та особливості правового регулювання здійснення місцевих запозичень в Україні (2011)
Наші автори (2011)
Кавуненко Л. П. - XXVI Київський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки",13—14 листопада 2014 р. Вступ. (2014)
Патон Б. Є. - Вітання президента НАН України, президента МААН академіка Б.Є. Патона учасникам симпозіуму (2014)
Гриневич Л. М. - Щодо системи фінансування науки України. Виступ голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки на сесії Загальних зборів НАН України (2014)
Богданов В. Л. - Фундаментальные исследования и вопросы национальной безопасности страны, Грачев О. А. (2014)
Новіков М. В. - Партнерство державних і приватних організацій у створенні фонду наукомістких технологій для індустріального відродження України (2014)
Барьяхтар В. Г. - Атомные станции Украины и их роль в економике страны и ее энергетической безопасности, Лежненко И. В. (2014)
Олейник И. И. - Национальная безопасность и оборонно-промишленний комплекс (2014)
Шевцов А. И. - Потенциал ракетно-космической отрасли и национальная безопасность страны, Кашанов А. Э. (2014)
Дячук І. Д. - Моніторинг науково-технічного потенціалу космічної галузі України в контексті міжнародної безпеки (2014)
Харазішвілі Ю. М. - Методологічні підходи до оцінки рівня економічної безпеки країни (2014)
Гриценко В. І. - Сценарне моделювання рівня безпеки розвитку економічної системи в умовах невизначеності, Бажан Л. І. (2014)
Корецький А. І. - Про можливість застосування сучасних підходів до прогнозування розвитку технологій в інтересах безпеки України (2014)
Степаненко А. В. - Еколого-економічні стратегії в системі забезпечення екологічної безпеки (2014)
Андрощук Г. О. - Інтелектуальна власність у наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки (2014)
Тимашова Л. А. - Нові тенденції розвитку систем управління: віртуальні підприємства та інтелектуальні технології (2014)
Попович О. С. - Бюрократизація державного управління як реальна загроза національній безпеці (2014)
Литвинко А. С. - Історичний досвід вітчизняної науки і техніки в забезпеченні національної безпеки (2014)
Рекомендації XVI Київського міжнародного симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки (2014)
Луговський О. Г. - Початок досліджень з ракетної техніки в Інституті механіки НАН України. 1959–1965 рр. (2014)
Головащенко Л. Р. - О деятельности Научного совета по науковедению при Международной ассоциации академий наук (2014)
Будзыка Г. А. - Круглый стол "Исторический опыт и современные возможности использования потенциала ракетно-космической отрасли в решении проблем национальной безопасности" (2014)
Лобанова Л. С. - IV Международный Конгресс исследователей Беларуси (2014)
Константинов В. О. - Конференція істориків науки і техніки в Коростені (2014)
Жабин С. А. - IV Международная научная школа молодых ученых Института истории естествознания и техники РАН и ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина" (2014)
Памяти Зинаиды Кузьминичны Соколовской (2014)
Онопрієнко В. І. - Рід Патонів: історія, генеалогія, видатні представники. Рецензія на книгу: Дмитрієнко М., Томазов В. Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 344 с. (2014)
Кульчицький С. В. - Нове обличчя старого жанру. Рецензія на книгу: Національна академія наук України. 1918–2013. Хронологія. – К.: "Фенікс", 2013.–528 с. (2014)
Оноприенко В. И. - Демографический фактор науки: кадры науки от прогресса к стагнации. Рецензия на книгу: Аллахвердян А.Г. Динамика научных кадров в советской и российской науке: сравнительно-историческое исследование / Науч. ред. Е.З. Мирская. – М.: Когито-Центр, 2014. – 263 с. (2014)
Оноприенко М. В. - Конвергентные мегатехнологии и антропогенный кризис цивилизации. Рецензия на книгу: Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция / Под ред. Д.И. Дубровского. - М., 2013. – 272 с. (2014)
Криворучко А. В. - Методика визначення акустичних характеристик при формуванні вихідних вимог до спеціальної стрілецької зброї, Марченко О. С., Махініч О. В. (2013)
Осьмак С. Г. - Аспекти систематизації проведення випробувань основних технічних характеристик випромінювачів світла відповідно до зарубіжних стандартів, Шумак С. І. (2013)
Скоробагатько М. А. - Підвищення організації (ефективності) праці спеціалістів Експертної служби МВС України за рахунок оснащення сучасними автономними системами освітлення для проведення оглядів місць події у несприятливих умовах освітлення (2013)
Яковенко А. В. - Метод обработки двоичной маски дифференциально-представленного кадра в системах визуализации объективного контроля, Леках А. А., Жуйков Д. Б. (2013)
Баранник В. В. - Биадическое представление пакетов предсказанных кадров с апертурной аппроксимацией, Акимов Р. И., Думанский М. В. (2013)
Подорожняк А. О. - Морфологічна обробка цифрових зображень з телескопів, Гриб Р. М., Домнін С. В. (2013)
Баранник В. В. - Информационная модель комбинированного дифференциального представления изображений в двумерном полиадическом пространстве, Кулица О. С. (2013)
Кривонос В. Н. - Метод восстановления значимых компонент трансформант в технологии реконструкции видеоинформации, Хаханова А. В. (2013)
Сидченко С. А. - Метод криптокомпрессионных преобразований с ключом, Ларин В. В., Баранник Д. В. (2013)
Яремчук Ю. Е. - Возможность построения скрытого канала передачи данных в системах технической защиты информации, Кулагин Е. А. (2013)
Соловьев В. И. - Метод анализа главных компонент в задачах обработки аудиоинформации (2013)
Шкуліпа П. А. - Розробка діагностичних тестів перевірки одномірного активізованого шляху радіоелектронних пристроїв з кратними несправностями для електромагнітного методу, Лєнков С. В., Сєлюков О. В. (2013)
Гостев В. И. - Аппроксимация комплексной передаточной функцией звена ПАДЕ n-го порядка (приближением ПАДЕ n-го порядка) звена чистого запаздывания для AQM-систем, Кунах Н. И., Невдачина О. В., Артющик А. С. (2013)
Кухаренко С. В. - Модель планування виробництва продукції при обмежених ресурсах промислового підприємста (2013)
Піскун С. Ж. - Оцінка безпеки інформаційної сфери, Хорошко В. О., Хохлачова Ю. Є. (2013)
Богдан В. П. - Блокування засобів стільникового зв’язку і бездротового доступу (2013)
Єжова Л. Ф. - Багатокритеріальна оптимізація систем інформаційної безпеки, Скачек Л. М., Хорошко В. О. (2013)
Дудикевич В. Б. - Функціональна безпека інформаційних технологій: засади, методологія, реалізація, Микитин Г. В., Рудник О. Я. (2013)
Кудінов В. А. - Напрями подальшого розвитку методології оцінки рівнів захищеності інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи оперативного інформування МВС України у зв’язку з набуттям чинності нового КПК України (2013)
Коротєєв І. М. - Первинні заходи з пошуку пристроїв витоку інформації (2013)
Яремчук Ю. Є. - Шифрування інформації без попереднього розподілу ключів на основі рекурентних послідовностей (2013)
Смерницький Д. В. - Промислова власність як об’єкт стандартизації (2013)
Савенко Я. В. - Дослідження спектрорадіометричної системи для локалізації об’єктів у міліметровому діапазоні, Репа Ф. М., Заїчко К. В. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського