Волохова І. С. - Необхідність проведення фінансової децентралізації: економічна ефективність (2013)
Прямухіна Н. В. - Проблеми фінансування та розвитку регіональної економіки (2013)
Гордієнко В. О. - Планування показників цільових програм (2013)
Грищенко І. М. - Оцінка іміджевої привабливості спеціальності "економіка підприємства" у вищих навчальних закладах, Власюк Т. М., Макатьора Д. А. (2013)
Алєксєєв І. В. - Планування оновлення структури основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва, Фещур Р. В., Мазур А. В. (2013)
Маркова Н. С. - Реалізація антикризової hr-політики в межах існуючої системи hr-менеджменту підприємства, Ярмак О. В. (2013)
Корецька С. О. - Вплив кодування на формування митної вартості автотранспортних засобів, Левченко Н. М., Пальчиковський С. В. (2013)
Федун І. Л. - Детермінанти активізації інвестування інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві за кризових дисбалансів економічного простору (2013)
Клименко Л. В. - Напрями забезпечення глобальної продовольчої безпеки на основі розвитку агропродовольчого підкомплексу України (2013)
Хлівна І. В. - Тенденції розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, Ігнатенко М. М. (2013)
Чорний Р. С. - Розвиток трудового потенціалу міських та сільських поселень через коригування факторного впливу (2013)
Чернова Т. Л. - Еколого-економічні принципи сталого розвитку національної економіки (2013)
Бондар О. А. - Специфіка моделювання економічних процесів (2013)
Корсак В. І. - "піраміда соціального розвитку підприємства" — ефективний інструмент реалізації соціальної функції бізнесу на регіональному рівні (2013)
Приходько І. П. - Облікова політика сучасного підприємства: теоретичні аспекти формування (2013)
Скоробогач О. І. - Аналіз прибутку та рентабельності малих і середніх банків України (2013)
Сало Л. К. - Особливості формування та реалізації державної та регіональної податкової політики України в сучасних умовах (2013)
Цеслів А. С. - Оцінка ефективності впровадження системи комерційної концесії (2013)
Боровик О. А. - Роль ресурсозберігаючого фактора в розвитку сучасного світового та вітчизняного господарства (2013)
Лук'янова О. Ю. - Імплементація процесного менеджменту в підприємства будівельного комплексу України в умовах обмежених ресурсів (2013)
Мусаєв Е. К. - Формування інноваційного механізму управління розвитком апк регіону (2013)
Mирзойев Аскер Ибадат оглы - Основы внешнеэкономической деятельности предприятия (в региональном масштабе) (2013)
Мітченко Г. В. - Аналіз зовнішнього середовища та його впливу на функціонування галузі вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні (2013)
Смолянюк О. В. - Використання соціальних мереж у маркетингових комунікаційних стратегіях підприємств (2013)
Толкач І. С. - Фактори впливу на приріст депозитів як показник довіри клієнтів (2013)
Барило О. Г. - Питання кадрової політики у сфері цивільного захисту України, Потеряйко С. П., Тищенко В. О. (2013)
Дмитренко Г. В. - Фінансові піраміди та вирішення проблемних питань, які ставляться перед національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2013)
Куліков А. І. - Концесія як форма реалізації спільних проектів держави і бізнесу (2013)
Романенко Є. О. - Ідеологія як комунікативний інструмент реалізації державної політики (2013)
Сельський А. А. - Стратегія і державне управління як передумови технологічності стратегічного управління (2013)
Федорук А. П. - Зарубіжний досвід державного внутрішнього фінансового контролю (2013)
Буреш І. В. - Європейський досвід державного управління з протидії торгівлі людьми (2013)
Волобуєва Г. Д. - Генеза формування соціальної політики держави в Україні (2013)
Якименко О. Г. - Методичні засади реалізації державної політики у сфері економічної безпеки (2013)
Резнікова Н. В. - Проблеми подолання асиметричної взаємозалежності країн в умовах регіональної співпраці, Іващенко О. А. (2015)
Грозний І. С. - Сутність та значення когерентного підходу в управлінні якістю розвитку підприємства (2015)
Вініченко І. І. - Економічний зміст та формування витрат підприємства, Кравченко О. О. (2015)
Войтко С. В. - Дослідження ретроспективи розвитку нанотехнологій та передумови технологічного прориву України у цій сфері, Мельник Я. Д. (2015)
Каламбет С. В. - Сутнісна характеристика фінансового планування на підприємстві, Павлова Ю. О. (2015)
Сальман І. Ю. - Сучасний стан світого агропродовольчого ринку та місце в ньому України, Ібатуллін М. І. (2015)
Рекун І. І. - Управління персоналом у системі економічної безпеки підприємства залізничного транспорту (2015)
Ведернікова С. В. - Детінізація економіки як фактор економічної стабільності держави (2015)
Федорченко О. Є. - Удосконалення системи бюджетування на підприємстві (2015)
Давлетбаева Н. Б. - Автоматизация производственных процессов на предприятиях пищевой промышленности как фактор инновационного развития отрасли (2015)
Хорішко К. С. - Реалізація стратегічних імперативів в управлінні розвитком інвестиційної привабливості підприємств (2015)
Корнієцький О. В. - Методичні аспекти розвитку міжрегіональної взаємодії транспортно-логістичних систем в умовах синхронізації (2015)
Стеблянко І. О. - Валовий внутрішній продукт України: просторова та структурна динаміка (2015)
Радіонов Ю. Д. - Фінансова безпека України: проблеми та шляхи забезпечення (2015)
Сотниченко Л. Л. - Моніторинг та оцінка як головні інструменти механізму управління розвитком регіональної інфраструктури (2015)
Норд Г. Л. - Зарубіжний досвід забезпечення можливостей людського розвитку для інвалідів (2015)
Гусєв Ю. В. - Організаційно-економічне обгрунтування використання франчайзингу як засобу розвитку малого бізнесу у регіоні (2015)
Жмуденко В. О. - Методологія оцінки управління економічною безпекою систем різного рівня ієрархії (2015)
Жигірь А. А. - Розрахунок економічного ефекту при підвищенні продуктивності праці в результаті проведення заходів щодо запобігання забруднення атмосфери (2015)
Сіліна І. В. - Управління фінансовим станом підприємства в кризових умовах, Хацер М. В. (2015)
Орел В. М. - Економічна система оцінки виробничих витрат на свинарських підприємствах (2015)
Бірдус Л. В. - Стратегічне управління аграрним сектором економіки України, Бірдус М. А. (2015)
Чеберяко О. В. - Економіко-теоретична сутність системи забезпечення фінансової безпеки підприємства, Кривовяз М. А. (2015)
Ганзюк С. М. - Фінансові результати діяльності комерційних банків в умовах політичної нестабільності, Снітько Д. А. (2015)
Зоря О. П. - Методика аналізу та оцінки необоротних активів ПАТ КБ "Приватбанк", Довбиш Т. В. (2015)
Рахман М. С. - Аналіз структурних зрушень в експорті машинобудівної галузі України, Гриненко І. О. (2015)
Радзівіло І. В. - Фінансові інструменти подолання кризи на підприємствах машинобудування: проблеми та шляхи їх вирішення, В. Л. Будуров (2015)
Ярмоленко Ю. О. - Особливості сталого розвитку аграрного сектору економіки України (2015)
Бабіченко В. В. - Корпорації державного сектору: об'єктивні суперечності функціонування (2015)
Мельник О. В. - Застосування аутсорсингу на підприємствах водного транспорту (2015)
Думікян М. М. - Екзогенні та ендогенні детермінанти транснаціоналізації світового ринку телекомунікаційних послуг (2015)
Мажула О. В. - Критерізація економічної безпеки держави (2015)
Суханова А. В. - Інформаційне забезпечення аналізу та програмування конкурентоспроможності регіону (2015)
Голіков С. С. - Податкова безпека у системі фінансової безпеки (2015)
Копчинська К. О. - Запровадження європейських стандартів оподаткування прибутку підприємств в Україні (2015)
Головінов О. М. - Інноваційна активність і інноваційні процеси в національній економіці (2013)
Кузьменко О. В. - Формування методологічних засад концепції регулювання активного перестрахування на основі застосування нечітких когнітивних карт (2013)
Будник В. А. - Досвід застосування концесій державного майна (2013)
Павлова Г. Є. - Сутність поняття державного регулювання аграрного сектора економіки (2013)
Жувагіна І. О. - Теоретичні аспекти визначення економічного потенціалу підприємства (2013)
Демчук О. В. - Проблемы оптимизации эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли ар крыма на современном этапе (2013)
Корсак В. І. - Актуальні проблеми регулювання галузі роздрібної торгівлі (2013)
Касьянова В. А. - Скорінгова модель оцінки кредитоспроможності фізичних осіб у банку (2013)
Гуляєва Н. М. - Експлікація визначальних факторів типізації комерційних контрактів підприємства за неоінституціональною теорією, Охотніков А. В. (2013)
Довгань Л. Є. - Стан та перспективи розвитку поліграфічної промисловості України, Воржакова Ю. П. (2013)
Зайченко В. В. - Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника у птнз, Лаптєва А. В. (2013)
Ковач М. Й. - Інноваційний розвиток санаторно-курортного господарства регіону:проблеми і ризики (2013)
Ведмідь Н. І. - Критерії сегментації ринку санаторно-курортних та оздоровчих послуг (2013)
Могилевская О. Ю. - Актуальные проблемы управления рыночной деятельностью промышленного предприятия (2013)
Ігнатова О. М. - Статистичний аналіз готівкового обігу в Україні та його вплив на вартість національної грошової одиниці, Касьян О. В. (2013)
Приказюк Н. В. - Соціальне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку , Шимків С. А. (2013)
Котова Ю. В. - Монетарная, капитализационная и социализационная структуры процентного канала трансмиссионного механизма монетизации (2013)
Горячка О. О. - Методи стимулювання персоналу інноваційних креативних колективів промислових підприємств (2013)
Мосін О. О. - Інноватизація економіки через комплексне впровадження інновацій (2013)
Заяць Г. С. - Державне регулювання кадрового забезпечення освітньої сфери України: напрями модернізації (2013)
Шпак Г. М. - Удосконалення оцінювання сертифікованих сільськогосподарських земель (2013)
Вороновська Л. П. - Забезпечення ефективної діяльності системи інформатизації житлово-комунального господарства (2013)
Романчук О. Я. - Державне регулювання інвестицій на львівщині (2013)
Товстенюк О. В. - Концептуальні засади діагностики інвестиційної привабливості підприємств (2013)
Семенюк З. І. - Стратегічне бюджетне планування: сценарний підхід (2013)
Росляков А. А. - Базис та його вплив на ціни спотового та ф'ючерсного ринків (2013)
Башук Г. О. - Економіко-інноваційна модель конкурентоспроможності продукції в Україні (2013)
Гаман М. В. - Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади (2013)
Твердохліб О. С. - Етичні аспекти доступу до публічної інформації (2013)
Циц С. В. - Кадрове забезпечення місцевих органів виконавчої влади (на прикладі хмельницької області) (2013)
Євсюков О. П. - Оптимізація підвищення кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту, Терент'єва А. В., Долгий М. Л. (2013)
Сельський А. А. - Середовище застосування стратегічного управління: формування державної політики (2013)
Середа В. Я. - Державна політика у видавничій галузі України: сучасний стан і прогностичні перспективи (2013)
Чувпило В. В. - Нормативно-правове забезпечення реформування земельних відносин в Україні (2013)
Толочко О. - Критерії визначення стандарту доказування вини поза розумним сумнівом у кримінальному провадженні (2015)
Янчук А. - Окремі аспекти концептуального бачення конституційних перетворень (2015)
Омельчук В. - Національна стратегія у сфері прав людини як чинник актуалізації завдань оперативно-розшукової діяльності: адміністративні проблеми реалізації (2015)
Рибалка Н. - Теоретико-правові основи правозахисної діяльності прокуратури, Шестопалов Р. (2015)
Наулік Н. - Система прокуратури України: новели законодавства (2015)
Кагановська Т. - Реформування кадрової політики у сфері державної служби як чинник активізації європейської інтеграції України (2015)
Блажівська О. - Проблеми правового регулювання оскарження дій (бездіяльності) державних виконавців (2015)
Арманов М. - Об’єкт і предмет злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України, та їх кваліфікаційне значення (2015)
Однолько І. - Нормативно-правове забезпечення протидії терористичній діяльності в Україні (2015)
Шмаль Л. - Міжнародні стандарти протидії корупційній службовій злочинності в діяльності юридичних осіб приватного права (2015)
Мазур О. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на дотримання прав і свобод громадян у кримінальному провадженні, Бортун К. (2015)
Єфіменко І. - Порядок збереження інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Вандін Є. - Організаційні передумови здійснення кадрової політики спеціалізованої антикорупційної прокуратури (2015)
Грицун О. - Міжнародно-правове регіональне регулювання протидії інформаційній злочинності (2015)
Конограй Н. - Повноваження спільних слідчих груп у міжнародному співробітництві під час кримінального провадження (2015)
Котляренко О. - Протидія терористичним актам на військових об’єктах Збройних Сил України (2015)
Лагоцька В. - Причини та умови жіночої рецидивної злочинності в Україні (2015)
Огнєв Т. - Диференціація кримінальної відповідальності за порушення недоторканності державного кордону України (2015)
До 80-річчя від дня народження Юрія Шемшученка (2015)
Титул, зміст (2012)
Татьяна Круцевич - Перспективы оптимизации содержания и организации физического воспитания в контексте формирования целостной, гармонично развитой личности дошкольника, Наталья Пангелова (2012)
Сергей Козлов - Методика занятий оздоровительной аэробики для женщин 30-40 лет, Валерий Костюченко, Евгений Врублевский (2012)
Наталія Москаленко - Інноваційні технології фізичного виховання, спрямовані на зміцнення здоров’я студенток 17-18 років, Тетяна Сичова, Зінаїда Анастасьєва (2012)
Татьяна Круцевич - Гендерные особенности юношей и девушек, занимающихся и не занимающихся спортом, Оксана Марченко, Елена Биличенко, Т. Имас (2012)
Лариса Корогод - Основні напрями розвитку фізичної культури і спорту на Дніпропетровщині в 1920-30-х роках (до 80-річчя утворення Дніпропетровської області) (2012)
Микола Макаренко - Зв’язок фізичних здібностей хлопців середнього шкільного віку з нейродинамічними функціями, Володимир Лизогуб, Віталій Пустовалов, Анна Зганяйко (2012)
Олександр Орлов - Визначення базової готовності студентів до навчання бойовим мистецтвам (2012)
Наталья Петрукович - Закаливание детей дошкольного возраста в системе оздоровительной работы по семейному воспитанию, Людмила Врублевская, Евгений Врублевский (2012)
Тетяна Лоза - Пошук шляхів підвищення рівня здоров’я студентів: теоретичний аспект (2012)
Володимир Хахуля - Культура здоров’я школярів 5-6 класів сільської місцевості (2012)
Борис Коган - Оцінка рівня ортостатичної стійкості студентів з ослабленим здоров’ям, Вікторія Білецька, В’ячеслав Семененко (2012)
Наталія Базилевич - Особливості формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до фізичної культури (2012)
Ольга Афтимичук - Уровень сформированности педагогического майстерства фитнесс-тренера в системе оздоровительных занятий (2012)
Борис Пангелов - Становлення та розвиток туристсько-краєзнавчої діяльності у Стародавньому світі (2012)
Ганна Жук - Програмування занять аквафітнесом з дітьми молодшого шкільного віку, Олена Бондар (2012)
Віталій Шаповал - Динаміка психофункціональних показників школярів 11-12 річного віку на оздоровчих заняттях з елементами футболу (2012)
Юлія Борисова - Порівняльний аналіз ефективності різних підходів до оцінки фізичної підготовленості школярів (2012)
Степан Пангелов - Тенденції розвитку фізичної культури оздоровчої спрямованості в країнах Сходу у період Середньовіччя (2012)
Євгенія Федоренко - Ціннісні орієнтації учнів старших класів, які навчаються в школах різних типів (2012)
Тетяна Кучер - Рівень фізичного здоров’я студентів гуманітарно-педагогічнoї академії (2012)
Ольга Афтимичук - Проблема ритма общения в контексте подготвки учителя физической культуры к коммуникативной деятельности (2012)
Вікторія Пасічник - Факторна структура фізичного розвитку, фізичної підготовленості і розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку (2012)
Наталья Еременко - Особливості впливу засобів масової інформації на життястуденської молоді, Людмила Фандикова (2012)
Флора Волочій - Фізичний розвиток і фізична підготовленість студентів І-V курсів з різним рівнем рухової активності, Микола Васильків (2012)
Наталія Петренко - Озодоровчо-тренувальна програма занять з аквафітнесу для студентів економічних спеціальностей (2012)
Тетяна Троценко - Ефективність впливу рухливих ігор туристичної спрямованості на формування моральних якостей молодших школярів (2012)
Ольга Породько-Лях - Терміни-номени осіб у сфері фізичної культури і спорту (2012)
Олена Кошелева Проблеми реалізації теоретичної підготовки в процесі фізичного виховання студентів - (2012)
Ольга Лядська - Вплив занять з використанням засобів пор де бра на фізичну підготовленість дівчат 19-20 років, Оксана Ларченко (2012)
Марія Ісаченко - Організаційно-методичні умови вдосконалення навчального процесу студентів інститутів фізичної культури і спорту (2012)
Дарина Чайка - Дитячий фінтес як інновація у сфері дошкільного виховання (2012)
Микола Євтух - Характеристика функціонального стану студентів гуманітарного ВНЗ (2012)
Віталій Сазонець - Стратегічний менеджмент у розвитку фізичної культури та спорту (2012)
Анастасия Фандеева - Оценка уровня развития физических качеств детей 5-6 лет в системе внешкольного образования (2012)
Ірина Лисак - Педагогічний контроль показників фізичного розвитку школярів середніх клaсів (2012)
Вікторія Кучеренко - Вплив занять оздоровчим фінтесом на показники фізичного розвитку і складу тіла жінок другого зрілого віку (2012)
Анастасія Сутула - Деякі особливості фізичного розвитку дітей, хворих на сколіоз (2012)
Валентина Ляшенко - Зя’язок розумової працездатності і показників рівня фізичного розвитку студентів різних спеціальностей протягом навчального року, Григорій Петров, Петро Мамотько, Дар’я Недогонова, Петро Петровський (2012)
Наталія Корж - Аналіз показників фізичної підготовленості студентів першого курсу технічних спеціальностей ЗНТУ (2012)
Нелін О. - Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.): становлення і розвиток (2014)
Блажівська О. - Вчення про зобов’язання за Галицьким цивільним кодексом 1797 року: історико-правовий аналіз (2014)
Толстенко В. - Принцип поділу влади в ґенезі форм и сучасної держави (2014)
Черниш В. - Професійний обов’язок як структурний елемент деонтологічних засад діяльності нотаріуса (2014)
Джуринський О. - Генезис наукових поглядів на вирішення адміністративно-правових спорів за участю юридичних осіб (2014)
Біленко М. - Майно фізичної особи – підприємця як об’єкт права спільної сумісної власності подружжя (2014)
Примак В. - Змістовна визначеність засади розумності у правовому регулюванні відносин з відшкодування моральної шкоди (2014)
Рассомахіна О. - Особливості охорони промислових зразків за правом Європейського Союзу та законодавством окремfих держав – членів ЄС (2014)
Журик Ю. - Кримінальні правопорушення в сфері економічної конкуренції як особливий вид злочинів (2014)
Салміна Я. - Особливості правового регулювання проведення наукових досліджень на континентальному шельфі України (2014)
Руденко М. - Деякі проблеми виконавчого провадження та можливі шляхи їх вирішення (2014)
Панов М. - Обман як ознака складу злочину і його кримінально-правове значення, Анісімов Г. (2014)
Триньова Я. - Кримінально-правове забезпечення охорони життя ембріона людини: погляд з позиції neo jus naturale (2014)
Дубович О. - Основні об’єкти запобіжного впливу у сфері боротьби зі злочинністю осіб без визначеного місця проживання (2014)
Рубежанська О. - Критерії класифікації обладнання, яке використовується при незаконному виготовленні наркотичних засобів або психотропних речовин (2014)
Пожоджук Р. - Правова природа арбітражної угоди (2014)
Краснова М. - Актуальне науково-теоретичне дослідження проблем юридичних дефектів правового регулювання земельних відносин в Україні, Макарова Т., Євстігнєєв А. (2014)
Емельянова Ю. - Этнос в предметной области социальной философии (2014)
Олещук К. - Актуалізація ідеї права в державницьких поглядах С. Дністрянського (2014)
Опейда Л. - Від праксеології до технологій ефективної діяльності (2014)
Ковтун О. - Міжпоколінне порівняння норм моралі українського та білоруського суспільств (2014)
Матвіїшина О. - Соціальне самопочуття лучан у контексті соціальних змін (2014)
Сальнікова С. - Благодійність населення східноєвропейських країн із радянським минулим (2014)
Бондаренко Ю. - Ігрове кіно як інструмент поширення ідеології (2014)
Москвич О. - Медіа-реальність як сучасний соціокультурний простір (2014)
Клімук І. - Психологічно-соціальні фактори формування релігійної ідентичності в релігійній громаді (2014)
Любчук В. - Позакультові практики як спосіб реалізації особистості (2014)
Рудакевич О. - Духовність як узмістовлення професійної діяльності соціального працівника (2014)
Нелін О. - Правове регулювання зобов’язальних відносин на українських землях (ІХ–ХІХ ст.) (2014)
Черниш В. - Теоретичні аспекти мови нотаріального діловодства та нотаріальної таємниці як основоположних принципів діяльності нотаріату в Україні (2014)
Муза О. - Теоретична модель адміністративно-судочинських правовідносин в Україні (2014)
Гергелюк Н. - Місце адміністративно-правових зобов’язань у предметі адміністративного права України (2014)
Климюк О. - Контрольні повноваження Глави держави і уряду щодо Міністерства внутрішніх справ України в умовах переходу до парламентсько-президентської республіки (2014)
Шинкарук Н. - Становлення та розвиток адміністративно-правового регулювання відносин у сфері електроенергетики (2014)
Кочин В. - Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень (2014)
Майданик Л. - Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в праві України (2014)
Пленюк М. - Еволюційні етапи формування зобов’язання у дореволюційний період (2014)
Слободянюк С. - Еволюція цивільно-правового режиму оборотоздатності об’єктів незавершеного будівництва в Україні (2014)
Бернацький М. - Припинення права власності на житло (2014)
Гриценко Г. - Особливості виконання часткових зобов’язань (2014)
Резнік Г. - Право дитини жити і виховуватись у сім’ї (2014)
Бевзенко В. - Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів (2014)
Демський Е. - Відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення, Шамрай В., Мельник О. (2014)
Нелін О. - Правові аспекти спадкування у бічних лініях в українському звичаєвому праві (2014)
Черниш В. - Забезпечення охорони нотаріальної таємниці і нотаріуса в українському законодавстві (2014)
Триньова Я. - Jus naturale — біоетика — neo jus naturale: еволюція природного права (2014)
Недюха М. - Корупція як соціально-правовий феномен (2014)
Власов А. - Про оплатність адміністративних послуг (2014)
Біленко М. - Загальні положення про договір як цивілістичну конструкцію (2014)
Кочина О. - Становлення та розвиток інституту компенсації моральної шкоди за порушення авторських та суміжних прав (2014)
Миронова Г. - Приватні та публічні засади в правовому регулюванні відносин з надання медичної допомоги (2014)
Резнік Г. - Особливості відшкодування моральної шкоди, спричиненої посяганням на особисті немайнові права дитини (2014)
Рябова К. - Структура правовідносин, що виникають у результаті використання ФФБ як способу інвестування будівництва (2014)
Грабовська О. - Застосування положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у цивільному процесі України (2014)
Цюра О. - Правовий режим земель та будівель, використовуваних для виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження (2014)
Боржецька Н. - Підстави та умови складання обвинувального акта (2014)
Іщенко Е. - Механізми контролю за дотриманням принципу розумності строків у сучасному кримінальному процесі (2014)
Витязь М. - Чи запрацює стаття 389 1 КК України в частині угоди про визнання винуватості? (2014)
Нелін О. - Особливості спадкування в Україні у період перебування у складі Російської та Австро-Угорської імперій у ХІХ — початку ХХ століття: історико-правовий аспектї (2014)
Каменська Н. - Класифікація звернень до публічної адміністрації за змістом (призначенням): дискусійні питання (2014)
Смокович М. - Категорії виборчих спорів: динаміка їх виникнення (2014)
Гергелюк Н. - Сутність адміністративно-правових зобов’язань органів виконавчої влади в Україні (2014)
Шолкова Т. - Особливості правового статусу спеціального фонду місцевого бюджету в Україні (2014)
Кочин В. - Саморегулівна організація: поняття та ознаки (2014)
Солтис Н. - Визначення спадкового договору з участю подружжя (2014)
Бернацький М. - Квартира як елементарна одиниця житла (2014)
Миронова Г. - Методологічні аспекти приватноправового регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги (2014)
Яриш О. - Дефініція інформації як окремого об’єкта цивільних прав (2014)
Довбня А. - Першовідкривач, першопроходець. До 100-ліття академіка Петра Михайленка (2014)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 1 листопада 2013 року №15 "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом" (2014)
Титул, зміст (2015)
Бойко Ю. А. - Противовоспалительная активность новой жидкокристаллической лекарственной формы с капсаицином, Кравченко И. А., Шандра А. А., Аят М. (2015)
Кулібаба О. В. - Рівень окисненого глутатіону при алотрансплантації ембріональної м'язової тканини у щурів, Петров С. А. (2015)
Литвиненко А. П. - Вплив імунізації бичачим сироватковим альбуміном на ооцити, клітини їх фолікулярного оточення, клітини тимуса і лімфатичних вузлів у мишей, Срібна В. О., Грушка Н. Г., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2015)
Сухин Ю. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния плечевой кости при нагрузке на анкерный фиксатор, используемый для подвешивания плеча к акромиону при лечении привычного вывиха плеча, Логай В. А., Данилов П. В., Лазарева Д. В. (2015)
Бабієнко В. В. - Вивчення кумулятивної та шкірно-резорбтивної дії азотовмісних детергентів в умовах підгострого досліду, Сахарова І. В., Данильченко Л. І. (2015)
Горбачова С. В. - Можливі шляхи переривання NO-залежних шляхів нейродеструкції при використанні інгібіторів no-синтази різної селективності в умовах експериментального порушення мозкового кровообігу, Бєленічев І. Ф. (2015)
Антоненко П. Б. - Зв'язок концентрації ізоніазиду з маркерами перекисного окиснення ліпідів у хворих на туберкульоз (2015)
Назаренко О. Я. - Інформативність трансвагінальної гідролапароскопії при обстеженні пацієнток з безплідністю, Гладчук І. З., Волянська А. Г. (2015)
Коваль Ю. Н. - Клиническая эффективность применения современных зубных щеток сложной формы и их влияние на состояние гигиены полости рта и ткани пародонта при хроническом генерализованном катаральном гингивите у детей, больных хроническим тонзиллитом, Цевух Л. Б. (2015)
Мицик Н. Й. - Використання методу тонкошарової хроматографії олігосахаридів для селективного біохімічного скринінгу лізосомних хвороб накопичення, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2015)
Нефьодов О. О. - Порівняльна характеристика болезаспокійливої активності протисудомних засобів за умов експериментального алергічного енцефаломієліту, Мамчур В. Й. (2015)
Пікас О. Б. - Діагностичне і прогностичне значення змін показників метаболізму ліпідів крові при туберкульозі легень (2015)
Понятовська Т. Ю. - Оцінка ефективності еналаприлу залежно від поліморфізму M235T ангіотензиногену у гіпертензивних пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу (2015)
Запорожан В. Н. - Анализ метилирования гена WIF1 у женщин с гиперпролиферативными процессами и раком эндометрия, Дубинина В. Г., Бубнов В. В., Маричереда В. Г., Рожковская Н. Н., Быкова Н. А. (2015)
Артеменко В. В. - Симуляционное обучение при лечении неотложных состояний в медицине, Носенко В. М., Вастьянов Р. С., Берлинская Л. И., Новиков Д. А., Семченко С. С., Егоренко О. С. (2015)
Брич О. І. - Перспективи застосування наноаквахелатів металів, Синетар Е. О., Каплуненко В. Г. (2015)
Михайленко В. Л. - Якість питної води - фактор, що детермінує стан здоров'я людини (на прикладі Одеської області) (2015)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2015)
Ковальський В. - Принцип єдності історичного і логічного у сучасних правових реаліях (2014)
Нелін О. - Питання права власності й володіння землею в українському звичаєвому праві (2014)
Бондаренко В. - Громадянське суспільство: питання термінології (2014)
Войтанович О. - Трансформація правової ідеології в Україні в контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Полюхович В. - Факторингові операції банків: особливості оподаткування (2014)
Віхров С. - Окремі напрями вдосконалення правового регулювання венчурного інвестування (2014)
Гаврилюк Р. - Необхідність і форми позитивації права людини на податки (2014)
Гриняк А. - Дискусійні питання правової природи спадкового договору (2014)
Кочин В. - Поняття та ознаки саморегулювання у цивільному праві України (2014)
Пленюк М. - Трансформація майнових прав на нерухоме майно як юридичний факт – підстава виникнення права власності (2014)
Постригань Т. - Актуальні питання нормативного визначення трудових прав керівників комунальних підприємств (2014)
Гелич А. - Утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій як форма співробітництва територіальних громад (2014)
Цюра О. - Суб’єкти та організаційно правові форми виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження (2014)
Дегтяренко М. - Основні та перспективні форми залучення психологічних знань у судову діяльність, Пікаревський О. (2014)
Сурженко М. - Вимоги до кандидата на посаду керівника прокуратури району (2014)
Примак В. - Міжнародний арбітраж і суди: проблеми взаємодії (2014)
Тубелець О. - Особливості кримінально правового регулювання в Україні під час подій листопада 2013 – березня 2014 року (2014)
Нелін О. - Становлення і розвиток контролю і нагляду у сфері нотаріату України і Росії у дореволюційний період: історико-правовий аналіз (2014)
Шрамко Ю. - Правова допомога та адміністративні послуги: до питання співвідношення понять (2014)
Гаврилюк Р. - Конституціоналізація права людини на податки (2014)
Рарицька В. - Концепція податкового суверенітету в теорії суспільного договору (2014)
Тараненко К. - Правова природа податково-правового патерналізму (2014)
Смокович М. - Вибори як інститут забезпечення демократії в Україні (2014)
Мотиль В. - Cтан та перспективи правового регулювання медіації в Україні (2014)
Первомайський О. - Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві (2014)
Пленюк М. - Поняття юридичного факту в доктрині цивільного права: історія і сучасність (2014)
Гриняк O. - Спадковий договір та прийняття спадщини як підстави виникнення права спільної власності подружжя на житло (2014)
Кущаєва Л. - Особливості кредитної спілки як юридичної особи приватного права (2014)
Ситнік О. - Нормативно-правове регулювання відносин за договором побутового підряду (2014)
Яриш О. - Вплив критерію невідчужуваності на цивільну оборотоздатність інформації (2014)
Кузьменко Г. - Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та Сполучених Штатів Америки (2014)
Козмуляк К. - Правове регулювання економічного стимулювання ведення екологічно безпечного рослинництва в Україні (2014)
Шминдрук О. - Характеристика інституту віддання до суду в Федеративній Республіці Німеччина (2014)
Шевченко Я. - Актуальне цивілістичне дослідження: рецензія на монографію С. І. Шимон "Теорія майнових прав як об’єкт цивільних правовідносин" (К., 2014) (2014)
Титул, зміст (2015)
Литвиненко Н. І. - Структура інституціонального середовища економічної системи та взаємозв’язок між його елементами (2015)
Кардаков О. Ю. - Аналіз динаміки інтелектуалізації економічної моделі ЄС (2015)
Миколенко Е. П. - Экономические институты адаптации хозяйственных систем открытого типа к процессам глобализации (2015)
Магута О. В. - Проблемы реформирования и финансирования образования и науки как базовых элементов общества, основанного на знаниях (2015)
Щетініна Л. В. - Якість професійно-технічної освіти в Україні: правові аспекти, Рудакова С. Г., Данилевич Н. С. (2015)
Куликовская Е. В. - Развитие агропромышленного комплекса Республики Беларусь в условиях интеграционных процессов (2015)
Карпенко О. О. - Аналіз європейського досвіду впровадження концесійної форми державно-приватного партнерства у морських портах, Власова В. П. (2015)
Проноза П. В. - Анализ межотраслевых взаимосвязей развития патологических кризисных явлений в реальном секторе экономики Украины (2015)
Мігус І. П. - Розробка механізму забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств, Міненко М. В. (2015)
Гурьянова Л. С. - SAR-модели механизма оценки, анализа и прогнозирования развития регионов (2015)
Коршунов Є. А. - Методи економіко-математичного моделювання при плануванні витрат промислового підприємства (2015)
Бакурова А. В. - Метод оцінювання унікальності турпродукту, Діденко А. В., Попова О. Ю. (2015)
Мельник О. Г. - Модульний принцип формування інвестиційних пропозицій пріоритетних напрямків розвитку високих технологій (2015)
Єфімова С. А. - Методи управління інноваційним потенціалом підприємства (2015)
Брік І. Є. - Державна політика стимулювання інноваційної активності малих підприємств в Україні (2015)
Молодоженя М. С. - Стан та проблеми економічного управління інноваційною діяльністю на підприємствах (2015)
Панасюк О. В. - Малый бизнес в Украине: тенденции развития и проблемы налогообложения (2015)
Паневник Т. М. - Машинобудівний комплекс як каталізатор інтеграційних процесів, Болгарова Н. К. (2015)
Гончар Т. І. - Ефективне управління витратами виробництва продукції свинарства (2015)
Гайдар А. Е. - Основные тенденции занятости в условиях глобализации (2015)
Андросова Т. В. - Систематизація показників моніторингу фінансових результатів на підприємстві, Козуб В. О., Круглова О. А. (2015)
Бояринова К. О. - Акумуляційна експлуатація ресурсів у забезпеченні функціональності промислового підприємства (2015)
Кузьминчук Н. В. - Aнaлiз фінансової безпеки підприємств машинобудування, Олексюк Т. В. (2015)
Семенова В. Г. - Етапи управління інтелектуальною власністю підприємств на засадах процесного підходу (2015)
Дяченко Т. А. - Конкурентні стратегії промислових підприємств, що надають ремонтні послуги (2015)
Сукач О. О. - Взаємозв’язок мотивації персоналу та ефективності витрат на оплату праці (2015)
Неізвестна В. С. - Механізм управління стійким функціонуванням санаторно-рекреаційних підприємств на основі внутрішніх виробничих ресурсів (2015)
Пурський О. І. - Концептуальна модель електронного торговельного ринку, Гринюк Б. В., Жарій І. О. (2015)
Бєлова І. В. - Науково-методичні засади формування системи індикаторів моніторингу накопичення системного фінансового ризику в економіці України (2015)
Кульчицький М. І. - Теоретико-методологічні основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку (2015)
Іваненко І. А. - Теоретичні аспекти валютно-фінансових відносин (2015)
Жовтанецька Я. В. - Механізм антикризового управління діяльністю банків (2015)
Стеценко Т. В. - Постдокументарний етап розвитку ринку цінних паперів України (2015)
Хмелюк А. А. - Ефективність фінансового моніторингу (2015)
Кремень В. М. - Удосконалення методичних засад прогнозування грошово-кредитних показників, Оголь Д. О. (2015)
Макаренко Т. Ю. - Теоретичні основи концепції залишкового прибутку та її використання як інструменту контролінгу поведінки (2015)
Черпак А. Є. - Ефективність корпоративного управління в цільових моделях власників корпоративного капіталу та інших стейкхолдерів, Шершньова З. Є. (2015)
Гураль Н. Р. - Структурні компоненти системи стратегічного управління відтворенням трудового потенціалу торговельного підприємства (2015)
Швець І. Б. - Розвиток трудового потенціалу як елемент функціональної системи "підприємство" (2015)
Кагляк О. В. - Модель розвитку людських ресурсів на підприємствах харчової промисловості України (2015)
Пенюк В. О. - Кадровий потенціал підприємства торгівлі: визначення та складові елементи (2015)
Маліков В. В. - Зняття особистісних обмежень при підготовці бухгалтерів і аудиторів (2015)
Алимов М. О. - Рецензія на монографію Бутенко Н. В. Партнерські відносини на промисловому ринку : / Н. В. Бутенко. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 320 с. (2015)
Нелін О. - Актуальні питання правового регулювання туризму в Україні в контексті європейської інтеграції і гармонізації національного законодавства (2014)
Полюхович В. - Визначення державних акціонерних товариств як юридичних осіб приватного права (2014)
Козловська Л. - Право спадкування як суб’єктивне цивільне право (2014)
Молчанов Р. - Зловживання правом на ім’я (2014)
Кодинець А. - Актуальні питання нотаріальної практики посвідчення правочинів у сфері інтелектуальної власності (2014)
Черниш В. - Питання становлення та функціонування органів нотаріату в Україні на принципах класичного нотаріату латинського типу (2014)
Степаненко В. - Проблеми розвитку українського нотаріату в контексті європейської інтеграції та гармонізації права (2014)
Куровський С. - Інституційні ознаки фінансово-правової відповідальності у сфері банківської діяльності (2014)
Мокрицька Н. - Особливості реалізації права на працю особами, які перебувають під вартою (2014)
Сащенко І. - Правові засади класифікації інвестицій в соціальний розвиток села (2014)
Крайник Г. - Мотиви злочинів, вчинених з необережності (2014)
Молдован А. - Поняття міжнародного співробітництва та чинне законодавство України, що його регулює у сфері протидії криміналу (2014)
Грачова В. - Універсальний міжнародний стандарт кримінально-правової боротьби з тероризмом у контексті її ефективності (2014)
Безукладніков Ю. - Основні напрями модернізації вищої юридичної освіти в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Кресін О. - У пошуках компаративних засад юридичної науки (2014)
Ратушний С. - Важливий внесок у розвиток науки міжнародного економічного права (2014)
Семитко А. - Письмо-рецензия на монографию Русланы Гаврилюк "Методологическая традиция доктрины естественного права" (2014)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2014 році (2014)
Алієва-Барановська В. - Коротка історія Цивільних кодексів України (2015)
Черниш В. - Актуальні проблеми нотаріального діловодства (2015)
Степаненко В. - Фіксація нотаріального процесу технічними засобами як одна з умов його достовірності (2015)
Гаврилюк Р. - Право людини на податки як перерозподільна справедливість (2015)
Тиха А. - Деякі питання дисциплінарної відповідальності працівників (2015)
Біленко М. - Правові проблеми виникнення права власності на об’єкт будівництва (2015)
Пленюк М. - Місце правовстановлюючого юридичного факту в механізмі цивільно-правового регулювання зобов’язальних відносин (2015)
Войнаровська О. - Фактичні шлюбні відносини як одна із форм співжиття жінки та чоловіка (2015)
Глущенко С. - Участь вищих спеціалізованих судів у конституційному судочинстві (2015)
Клочков В. - Проблеми визначення об’єкта та інших термінів прокурорського нагляду (2015)
Про практику розгляду судами цивільних справ із застосуванням Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року (Гаазька Конвенція) (2015)
Волкова Н. М. - Формування комунікативних навичок медпрацівників як засіб вирішення біоетичних дилем у медичній практиці, Струбіцька Н. Ю. (2015)
Господарський І. Я. - Cистема безперервної післядипломної медичної освіти у Польщі, Харченко Н. В., Вайда А. Р. (2015)
Деніна Р. В. - Види організації самостійної роботи студентів з внутрішньої медицини (2015)
Зарічна Т. П. - Викладання практичної психології та педагогіки вищої школи магістрантам зі спеціальності "Технології парфумерно-косметичних засобів” у Запорізькому державному медичному університеті (2015)
Зозуляк Н. В. - Особливості викладання курсу за вибором "Основи клінічного мислення” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини (2015)
Івануса І. Б. - Роль розрахункових задач при вивченні аналітичної хімії у фармацевтичній освіті, Михалків М. М., Демид А. Є. (2015)
Калинюк Н. М. - Пeдагогічні (методичні) засади викладання курсу "Медичне правознавство” для студентів медичного факультету, Рогальський І. О., Чорненький М. В. (2015)
Карпінець І. М. - Cоціально-економічна та культурно-освітня характеристика студентів-іноземців вищого медичного навчального закладу (2015)
Кишкан І. Г. - Основи біоетики й біобезпеки в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти, Заморський І. І. (2015)
Кіт З. М. - Шляхи модернізації викладання сімейної медицини у вищому медичному навчальному закладі з позицій інформаційного забезпечення, Вергун А. Р. (2015)
Мельничук Г. М. - Адаптація методичних матеріалів до практичного заняття на тему "Проведення уроку здоров’я” на ІІІ курсі стоматологічного факультету для підвищення його практичного спрямування, Костюк І. Р., Шовкова Н. І., Базалицька О. В., Бабенко А. Д., Білищук М. В., Потяк О. Ю., Кошкін О. Є., Яворська О. І., Аваков В. В. (2015)
Мергель Т. В. - Застосування інтерактивного методу "мозкового штурму” у навчальному процесі (2015)
Муратова Т. М. - Нові підходи до використання дискусії як форми спілкування на кафедрі неврології Одеського національного медичного університету, Добровольський В. В. (2015)
Сирцов В. К. - Модернізація освітнього процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології, Ключко С. С., Хитрик А. І., Завгородня М. І., Таврог М. Л. (2015)
Степанов Ю. М. - Роль педагогічного спілкування між викладачами та слухачами курсів післядипломної підготовки з терапії та гастроентерології в оптимізації навчального процесу, Кононов І. М., Будзак І. Я., Косинська С. В., Саленко А. В. (2015)
Тертишний С. І. - Вивчення клінічної патогістології майбутніми лікарями-лаборантами (2015)
Фальфушинська Г. І. - Порівняльна характеристика навчальних планів блоку базових хімічних дисциплін підготовки фахівців за спеціальностями "Фармація” та "Лікувальна справа” у медичних ВНЗ країн-асоційованих партнерів ЕРАЗМУС, Іванець Л. М., Загричук Г. Я. (2015)
Шолойко Н. В. - Роль лекції у навчальному процесі дисципліни "Організація та економіка фармації” у системі новітніх цілей вищої фармацевтичної освіти (2015)
Шухтін B. В. - Викладання курсу дерматології та венерології студентам-медикам, Хрущ В. І. (2015)
Ястремська С. О. - Інноваційні методи викладання дисциплін у медсестринстві (2015)
Ящук О. В. - Про перебіг та результати експериментальної роботи з формування професійної культури майбутніх медичних працівників молодшої кваліфікації (2015)
Vorona I. I. - The latin language significance in the terminological competence formation of future doctors (2015)
Боярська Л. М. - Досвід застосування системи дистанційного навчання MOODLE при самопідготовці лікарів-інтернів дитячих хірургів, Рижов О. А., Корнієнко Г. В., Дмитряков В. О., Скалозубов М. О. (2015)
Вакалюк І. П. - Методологічні аспекти проведення студентської предметної олімпіади з дисципліни "Внутрішня медицина”, Середюк Н. М., Середюк В. Н., Деніна Р. В., Мергель Т. В. (2015)
Грицай Г. В. - Деякі проблеми викладання дисципліни "Загальна практика – сімейна медицина” студентам VI курсу міжнародного факультету англійською мовою (2015)
Залізняк М. С. - Досвід проведення практичних занять з розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини” в умовах кредитно-модульної системи навчання (2015)
Кузняк Н. Б. - Ефективні складові якісної підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-3. Стоматологія”, Галагдина А. А., Бамбуляк А. В., Дмитренко Р. Р. (2015)
Мисула І. Р. - Особливості викладання медичної реабілітації в сучасних умовах, Бакалюк Т. Г., Голяченко А. О., Левицька Л. В., Квасніцька О. С. (2015)
Мищенко І. А. - Особливості викладання дисципліни "Гігієна та екологія” для іноземних студентів медичних університетів (2015)
Ніженковська І. В. - Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Біологічна хімія” в умовах кредитно-модульної системи, Кузнецова О. В. (2015)
Олещук О. М. - Організація виховної роботи на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією, Вольська А. С., Шевчук О. О., Коваль М. І. (2015)
Перцева Т. О. - Досвід створення та використання навчальних фільмів при викладанні гігієни у вищих медичних навчальних закладах, Шевченко О. А., Зимник С. В., Рублевська Н. І., Щудро С. А., Григоренко Л. В., Штепа О. П., Крамарьова Ю. С., Зайцев В. В., Дзяк М. В., Кулагін О. О. (2015)
Чолак І. С. - Робочий журнал з фармакогнозії як один iз видів самостійної роботи студентів (2015)
Кравчук Л. B. - Здоров’язберігаючі аспекти розбудови медицини на тернопільщині в період 1939–1941 рр. , Кравчук Л. O., Лабівка О. B. (2015)
Доповідь президента Національної академії правових наук України В. Я. Тація на загальних зборах Академії, що відбулися 5–6 березня 2012 року (2012)
Рабінович П. - Соціальна сутність правових систем і забезпеченість ними прав людини − необхідні складові предмета юридичної компаративістики (2012)
Вовк Д. - Вплив християнства на право держав європейської цивілізації: концептуальні засади осмислення (2012)
Соляр С. - Систематизація законодавства України у сфері об’єднання громадян (2012)
Кресіна І. - Проблеми реформування моделі етнонаціональної політики України (2012)
Гультай М. - Модель конституційної скарги в Республіці Польща та її переваги в контексті розвитку конституційної юстиції України (2012)
Петришина М. - Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та особливості (2012)
Гончаренко В. - Правовий статус Верховної Ради України за Конституцією України 1996 року (2012)
Кириченко В. - Державний іпотечний кредит: історичний досвід (2012)
Жилінкова І. - Особливості здійснення суб’єктивних цивільних прав (2012)
Печений О. - До питання про спадкування за правом Представлення (2012)
Сібільов Д. - Принципи законності та верховенства права у виконавчому провадженні: ідеологічні аспекти їх реалізації (2012)
Задихайло Д. - Економічна та господарсько-правова політика держави: співвідношення та законодавче забезпечення (2012)
Беляневич О. - До питання про адміністративний позов (2012)
Перепелиця М. - Особливості правового регулювання деяких фінансових повноважень органів місцевого самоврядування (2012)
Городовенко В. - Принцип обов’язковості судового рішення (2012)
Овсяннікова О. - Етичні проблеми взаємодії судової влади та засобів масової інформації (2012)
Коновалова В. - Проблеми методології галузевих наук (на прикладі наук кримінально-процесуального циклу) (2012)
Головкін Б. - Поняття злочинності економічної спрямованості у паливно-енергетичному комплексі (2012)
Глинська Н. - Поняття якості кримінально-процесуальних рішень (2012)
Вапнярчук В. - Суб’єктивна сторона кримінально-процесуального доказування (2012)
Мошак Г. - Розвиток української і німецької кримінологічної думки (2012)
Сімсон О. - Правова природа відносин державно-приватного партнерства в інноваційній сфері (2012)
Бичков І. - Конституція в системі чинників обмеження державної влади (2012)
Долгополова Л. - Вади договорів, укладених на торгах (2012)
Демидова Є. - Обізнані особи у кримінальному судочинстві:поняття та види (2012)
Скрипнюк О. - Фундаментальне дослідження теорії права Ю. О. Тихомирова:проблеми правового регулювання (2012)
Задихайло Д. - Перше монографічне дослідження правового забезпечення державно- приватного партнерства, Пашков В., Мілаш В. (2012)
Звіт про використання коштів Державного бюджету України Національною академією правових наук України у 2011 році (2012)
Коновалова В. О. (2012)
Скакун О. Ф. (2012)
Притика Д. М. (2012)
Волков В. Д. (2012)
Зеленецький В. С. (2012)
Гавриш С. Б. (2012)
Настюк В. Я. (2012)
Голіченков О. К. (2012)
Спасибо-Фатєєва І. В. (2012)
Вихідні дані (2012)
Майданник О. - Конституційно-правовий імунітет народного депутата України: проблеми та перспективи (2015)
Члевик О. - Закріплення свободи в конституційних документах на різних етапах українського державотворення (2015)
Гаврилюк Р. - Правосуддя як принцип здійснення права людини на податки (2015)
Рарицька В. - Вплив правосуб’єктності субстанційної держави на асиметричність її податкового права (2015)
Карпенко С. - Щодо питання про правову охорону учасників фінансового ринку в Україні (2015)
Піцикевич В. - Поняття адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Милович П. - Адміністративно-правові засади міжнародної економічної інтеграції Республіки Чорногорія (2015)
Єфіменко Л. - Правове регулювання відносин за участю інших, крім батьків та дітей, членів сім’ї та їх родичів (2015)
Зозуляк О. - Теоретико-правові аспекти класифікації непідприємницьких юридичних осіб за порядком створення (2015)
Кочин В. - Правова регламентація як стадія механізму приватноправового регулювання підприємницьких відносин (2015)
Пленюк М. - Деякі питання систематизації юридичних фактів у договірних зобов’язаннях (2015)
Резнік Г. - Право дитини на освіту в міжнародних актах та законодавстві України (2015)
Ясечко С. - Питання щодо правочинів з особистим немайновим правом на ім’я (2015)
Пожоджук Р. - Специфіка укладення договору постачання електричної енергії через приєднану мережу з побутовим споживачем (2015)
Рябова К. - Негативні наслідки використання деяких способів інвестування будівництва (2015)
Скиданов К. - Звернення стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки, укладеним подружжям: теорія і практика (2015)
Трубаков Є. - Види недоліків складу юридичного факту цивільно-правового договору: поняття і правові наслідки (2015)
Єфімов О. - Правові засади цивільної юрисдикції (2015)
Короленко В. - Оптимізація цивільного судочинства в частині апеляційного оскарження ухвал про призначення експертизи (2015)
Захарова О. - Фактор волевиявлення у реалізації гарантій в цивільному процесі України (2015)
Каламайко А. - Мережа Інтернет як джерело доказової інформації в цивільному процесі (2015)
Погорецький М. - Становлення та розвиток інституту гарантій адвокатської таємниці в Україні (2015)
Нікітін Ю. - Актуальні аспекти методології та організації кримінологічної безпеки України (2015)
Рабінович П. - Верховенство права:сучасні вітчизняні підходи до інтерпретації, Луців О. (2012)
Євграфова Є. - Питання соціальної природи і об’єктивності права (2012)
Христова Г. - Позитивні зобов’язання держави у сфері прав людини як новий напрям дослідження у вітчизняній теоретичній юриспруденції (2012)
Вовк Д. - Правова традиція: розуміння у контексті співвідношення з правовою системою і правовою культурою (2012)
Барабаш О. - Протестантизм у становленні західної традиції права (2012)
Гультай М. - Класичні моделі конституційної скарги на прикладі Австрії та Іспанії (2012)
Гончаренко В. - Конституція Української РСР 1937 р. (2012)
Козаченко А. - Роль земського самоврядування у процесі проведення Столипінської аграрної реформи та після її згортання (1906–1916 рр.) (2012)
Демиденко Г. - Чому стратили Сократа? (Деякі уроки кризи реальної демократії) (2012)
Дашковська О. - Ідея взаємної відповідальності держави й особи в європейській політико-правовій думці (2012)
Сліпченко С. - Зображення як об’єкт цивільного права (2012)
Ільків Н. - Оформлення права приватної власності на земельну ділянку: новели законодавства (2012)
Сібільова С. - Свобода заповіту за чинним цивільним законодавством України (2012)
Яковлев С. - Сутність касаційного провадження та предметні повноваження суду касаційної інстанції (2012)
Мілаш В. - До питання про правову характеристику маркетингових послуг в інноваційній сфері (2012)
Вапнярчук Н. - До питання про розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця (п. 2 ст. 40 КЗпП України) (2012)
Лагутіна І. - Особисті немайнові трудові права домашніх працівників (2012)
Коваленко Л. - Етапи становлення інформаційного права в Україні (2012)
Жернаков М. - До питання про визначення публічно-правового спору (податково-правовий аспект) (2012)
Москвич Л. - Концепція оцінки ефективності судової системи (2012)
Городовенко В. - Змагальність як вихідний принцип судової влади (2012)
Демидова Л. - Кримінальний кодекс України як якісно-кількісна система (системно-функціональний підхід) (2012)
Мохончук С. - Юридичний склад найманства та його особливості в системі злочинів проти миру та безпеки людства (2012)
Мірошниченко С. - Класифікація злочинів проти правосуддя (2012)
Тітко І. - Кримінально-процесуальний кодекс України про міжнародне співробітництво: недоліки нормативної регламентації (2012)
Тугарова О. - Імунітети в оперативно-розшуковій діяльності, Чередник О. (2012)
Андрущакевич Ю. - Сутність конкретизації сучасного права (2012)
Павловська-Кравчук В. - Український правовий менталітет:особливості становлення та розвитку (2012)
Карнаух Б. - Сутність і явище цивільно-правової відповідальності (2012)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2012)
Семчик В. І. (2012)
Мурашин Г. О. (2012)
Бандурка О. М. (2012)
Малишева Н. Р. (2012)
Коваленко В. В. (2012)
Єрмолаєв В. М. (2012)
Вихідні дані (2012)
Кривошия І. - Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (перша частина) (2015)
Шрамко Ю. - До питання вдосконалення законодавчого регулювання інституту правової допомоги в Україні (2015)
Гречко О. - Територіальний устрій України як конституційно-правовий інститут: сутність, структура і зміст (2015)
Ставнійчук А. - Місцевий референдум – пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні (2015)
Єфімов О. - Правові засади підсудності цивільних справ (2015)
Шимон С. - Об’єкт незавершеного будівництва та нерухомість, будівництво якої не завершено: співвідношення цивілістичних понять (2015)
Лобач О. - Система страхування вкладів як правове явище (2015)
Гриняк А. - Право спільної власності за цивільним та сімейним законодавством України (2015)
Рахнянська Т. - Правове регулювання екологічних послуг у процесі здійснення екологічного менеджменту на підприємстві (2015)
Овчаренко О. - Принцип незалежності суддів vs принцип оскарження судового рішення: теоретичні й практичні аспекти (2015)
Дегтяренко М. - Професійна психологічна підготовка як напрям психологічного забезпечення судової діяльності (2015)
Базов О. - Питання юрисдикції Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних справ (2015)
Міхневич Л. - Вища жіноча юридична освіта в Україні на початку ХХ ст.: стан наукової розробки проблеми (2015)
Полторак С. - Рецензія на колективну монографію "Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика" (2015)
Коваленко Т. - До 90-річчя від Дня народження Василя Зіновійовича Янчука (2015)
Титул, содержание (2015)
Суровцев И. В. - Метод цифровой фильтрации электрохимических сигналов в хронопотенциометрии (2015)
Баловсяк С. В. - Многоуровневый метод повышения локального контраста и удаления неоднородного фона изображений, Фодчук И. М., Соловей Ю. Н., Луцик Я. В. (2015)
Павлов А. В. - Подход к организации рекуррентно-параллельных вычислений в системе автоматизированной структурно-параметрической идентификации (2015)
Копец М. М. - Оптимальное управление колебаниями балки переменного поперечного сечения (2015)
Аралова Н. А. - Математическая модель краткосрочной и среднесрочной адаптации системы дыхания лиц, работающих в экстремальных условиях высокогорья (2015)
Антомонов М. Ю. - Метод определения эффектов совместного действия факторов среды в эпидемиологических исследованиях для бинарных переменных (2015)
Кривова О. А. - Комплексная оценка регионального демографического развития, Козак Л. М. (2015)
Настенко Е. А. - Синтез логистической регрессии на принципах самоорганизации моделей, Бойко А. Л., Павлов В. А., Тепляков К. И. (2015)
Авторы номера (2015)
Системный указатель статей, опубликованных в 2015 году (2015)
Титул, зміст (2016)
Бондар В. С. - Хронологія розвитку національного буряківництва і діяльності інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків (2016)
Волоха М. П. - Вплив ширини міжрядь на фотосинтетичну продуктивність буряків цукрових (2016)
Коваль М. С. - Оцінка генетичного потенціалу ознаки цукристості багатонасінного запилювача у селекційному процесі (2016)
Котвицький Б. Б. - Ефективність удобрення цукрових буряків у залежності від погодних умов, Прохорук О. Г. (2016)
Шутенко Т. О. - Ефективність застосування однофазного способу збирання насінників буряків (2016)
Покажчик статей, що надруковані в журналі "Цукрові буряки" за 2015 рік (2016)
Титул, зміст (2015)
Кураєва І. В. - Біогеохімічні критерії оцінки екологічного стану ґрунтового покриву міських агломерацій, Войтюк Ю. Ю., Матвієнко О. В., Мусіч О. Г. (2015)
Плотніков О. В. - Еколого-геохімічні проблеми кар’єрного водовідливу в Кременчуцькому залізорудному басейні (2015)
Панаіт Е. В. - Розподіл ртуті у поверхневих відкладах США, Китаю, України та Росії (2015)
Донченко Э. В. - Эколого-геохимические исследования почвенных отложений Новорайского месторождения огнеупорных глин после рекультивации, Кураева И. В., Войтюк Ю. Ю., Матвиенко А. В. (2015)
Попенко Е. С. - Особливості розподілу селену у рослинності різних кліматичних зон (2015)
Крюченко Н. О. - Концепції оцінювання небезпек і ризиків (геохімічний чинник), Жовинський Е. Я. (2015)
Гудзенко В. В. - Радіогеохімічні особливості фосфоритів України, Шехунова С. Б., Стадніченко С. М. (2015)
Михальченко І. І. - Хімічний склад торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит, Загородній В. В., Синицин В. О. (2015)
Шехунова С. Б. - Ізотопний склад стронцію ангідриту нижньопермської соленосної субформації Дніпровсько-Донецької западини. Перші результати, Стадніченко С. М., Сюмар Н. П. (2015)
Жовинський Е. Я. - Геохімічні критерії пошуку золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території), Крюченко Н. О., Жук О. А., Кухар М. В., Панаіт Е. В. (2015)
Наші автори (2015)
Канорский С. Г. - Конгресс Европейского общества кардиологов (Лондон, 2015): результаты важнейших клинических исследований (2015)
Березняков В. И. - Содержание прокальцитонина и галектина-3 в крови больных с внебольничной пневмонией с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью и без нее, Корж А. Н. (2015)
Махаринська О. С. - Роль цитокінів у диференційній діагностиці та оптимізації лікування негоспітальної пневмонії у хворих на цукровий діабет, Лебединська М. М., Сидоров Д. Ю., Пожар В. Й., Шоп І. В., Дорошенко О. В. (2015)
Алексеева Н. П. - Клинический случай гипер-IgE-синдрома (2015)
Яровая Е. К. - Проблемные вопросы диагностики и лечения пиелонефрита у детей раннего возраста (2015)
Бойко В. В. - Діагностика і тактика лікування новоутворень середостіння, Краснояружський А. Г., Ткаченко В. В. (2015)
Лазирский В. А. - Формирование "искусственного желудка" после гастрэктомии (2015)
Щербина Н. А. - Современные подходы к диагностике и лечению истмико-цервикальной недостаточности, Му'авия Салем Насер Альмарадат (2015)
Козуб М. М. - Допоміжні репродуктивні технології у жінок із безпліддям після хірургічного лікування трубної вагітності, Ольховська В. М. (2015)
Доленко О. В. - Состояние иммунитета у женщин репродуктивного возраста с хроническим рецидивирующим вагинальным кандидозом (2015)
Вирва О. Є. - Дослідження напружно-деформованого стану моделі стегнової кістки з конструкцією для заміщення дефекту дистального відділу, Шевченко І. В. (2015)
Тяжелов А. А. - Результаты хирургического лечения пациентов с нестабильностью плечевого сустава, сопровождающейся повреждением Hill-Sachs, Бицадзе М. З. (2015)
Михановский А. А. - Перспективы использования молекулярных маркеров при раке яичников, Харченко Ю. В., Долгая О. В., Круговая И. Н., Федоренко Н. В., Щит Н. Н., Теплова М. А. (2015)
Басилайшвили С. Ю. - Эффективность адъювантного химиолучевого лечения у больных немелкоклеточным раком легкого (2015)
Демин Ю. А. - Перспективность использования мезенхимальных стромальных клеток в профилактике и терапии диабетической ретинопатии, Сергиенко А. Н., Демина М. Ю. (2015)
Градиль Г. И. - Клинический анализ летального случая при гриппе А (H1N1)pdm, осложненном пневмонией, обусловленной Klebsiella pneumoniae в послепандемическом периоде, на фоне экстракорпоральной мембранной оксигенации, Губина-Вакулик Г. И., Терешин В. А., Лобойко К. Н., Ярош В. А., Клапоух В. А., Ходаш Э. М., Гойденко А. А., Борзенкова И. В., Левинский В. Л. (2015)
Волкова Ю. В. - Патогенетическая роль инфузионного компонента при травматической болезни у пожилых пациентов (2015)
Баусов Е. А. - Коррекция послеоперационной когнитивной дисфункции у геронтологических больных после хирургического вмешательства (2015)
Долженко М. А. - Выбор обезболивающих препаратов для геронтологических больных с политравмой (2015)
Власова Е. М. - Лабораторная диагностика патологии печени у работающих в условиях экспозиции химических веществ, Долгих О. В., Шевчук В. В., Воробьева А. А. (2015)
Деньга С. Н. - Бухгалтерский учет инструментов хеджирования финансовых рисков, Джейн A. (2015)
Замлинський В. А. - Стан та перспективи удосконалення інформаційного забезпечення управління процесами венчурного інвестування (2015)
Кебко В. В. - Шляхи підвищення інформаційної прозорості та доступності фінансової звітності сільськогосподарських підприємств (2015)
Наберухін В. А. - Міждисциплінарна концепція інтелектуальною власності у вирішенні проблем її обліку (2015)
Олійник О. В. - Методичне забезпечення бухгалтерського обліку операцій з інструментами та об’єктами хеджування, Ксендзук В. В. (2015)
Плахтій Т. Ф. - Аналіз підходів до розуміння сутності якості облікової інформації (2015)
Правдюк М. В. - Облікове забезпечення управління витратами молокопереробних підприємств (2015)
Правдюк Н. Л. - Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком підприємства (2015)
Предко I. Ю. - Облікове-контрольне забезпечення діяльності підприємств в умовах кризи (2015)
Чирва А. А. - Удосконалення облікової політики підприємства в частині обліку ПДВ (2015)
Шинкаренко М. С. - Удосконалення документального забезпечення облікового процесу в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах (2015)
Шкуліпа Л. В. - Облік фінансових витрат на підприємстві: науково-практичний аспект (2015)
Добровольський О. І. - Кредит під заставу грошовий коштів як інструмент комбінаторики (2015)
Касич А. О. - Дью Дилидженс як ключовий інструмент аналізу доцільності інвестування, Яковенко Я. Ю. (2015)
Лисенок О. В. - Нормативно-індексна модель оцінки соціально-економічної ефективності банківської діяльності (2015)
Майдуда Г. С. - Аналіз та оптимізація структури фінансових ресурсів для відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2015)
Непочатенко О. О. - Проблеми пільгового режиму прямого оподаткування агробізнесу в Україні, Боровик П. М., Лелека В. І. (2015)
Трусова Н. В. - Сценарій стратегічного управління фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств (2015)
Поддубна Н. М. - Ревізія, тематична і документальна перевірки як основні форми внутрішнього контролю на роздрібних торговельних підприємствах споживчої кооперації (2015)
Зось-Кіор М. В. - Інтегральна оцінка ефективності управління земельними ресурсами аграрного сектору економіки (2015)
Парій Л. В. - Формування попиту на сир на внутрішньому ринку України (2015)
Степанова С. В. - Формирование стратегии регионального развития в контексте трансформационной парадигмы: принципы стратегического управления (2015)
Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Cherednychenko. О. - La francophonie et les études françaises en Ukraine: histoire et modernité (2014)
Κλιμένκο N. - Προοπτικές των νεοελληνικών γλωσσοϋφολογικών και μεταφραστικών σπουδών στην Ουκρανία, Σαβένκο A. (2014)
Kolomiyets L. - Translation engagement in national renaissance policies: a survey of english-to-ukrainian literary translations of american and canadian authours in the 1920s–30s (2014)
Schum O. - Überblick der Geschichte von der ukrainisch-deutschen Translations-beziehungen des XX.–XXI. Jh. (Anhand der schöngeistigen Literatur) (2014)
Brunner R. J. - Was heißt und zu welchem Ende lernt man Latein? – von der Aktualität einer großen europäischen Tradition (2014)
Burbelo V. - Le discours romanesque éclaté et son parcours interpretatif dans l'œuvre de Jean Potocki (2014)
Smouchtchynska I. - À propos de la nouvelle théorie des figures stylistiques: problèmes principaux (2014)
Solomarska O. - Le sens implicite et la notion de l'isotopie dans un texte poétique (2014)
Kostiuk M. - Le symbole artistique comme élément de base dans la poésie des symbolistes français (2014)
Tchaikivska G. - Le style individuel de Denis Diderot conteur: entre conte philosophique et conte moral (2014)
Khyzhniak N. - Similes in English, Spanish, Ukrainian and Russian (2014)
Kriuchkov H. - Orthogrammes français du graphostyle soutenu (2014)
Ponomarenko O. - Posto del linguaggio diplomatico tra gli stili funzionali (2014)
Stolyarova A. - Πραγματολογικοί παράγοντες στη χρήση των γραμματικών κατηγοριών του ρήματος στα νεοελληνικά νομοθετικά κείμενα (2014)
Prieur J.-M. - Traduction et interpretation chez Freud (2014)
Kutz W. - Kulturgeprägte Argumentationsstile und das Dolmetschen (2014)
Ilchenko O. - Translation blunders revisited: key academic vocabulary (2014)
Wronska O. - Pecularidades léxico-gramaticais de tradução dos textos médicos portugueses para as línguas ukraniana e russa (2014)
Verba G. - Los medios de expresin de la negación en español en comparación con el ucraniano (2014)
Naydan M. - Approaches to translating the style of Maria Matios' novel Sweet Darusya (2014)
Nekriach T. Dovganchyna R. - Vertical context as the factor stylistic translation adequacy (2014)
Oliynyk T. - The role of formal equivalence in prose translation (2014)
Orlova I. - La ambigüedad en el original y la traducción (basado en los cuentos de (2014)
Povorozniuk R. - Rendering elements of medical discourse in fiction (2014)
Chernienko G. - Le retour du Petit prince (2014)
Kyrylova V. - La poéticité ukrainienne dans la stylistique de Mykhaïlo Kotsiubinsky et sa reproduction dans la traduction française (2014)
Tsyrkunova I. - La ironía en el texto literario y su reproducción en la traducción del español al ucraniano (2014)
Charaudeau P. - De la linguistique de la langue à la linguistique du discours, et retour (2014)
Boyer H. - Fonctionnements sociolinguistiques de la dénomination toponymique (2014)
Милосав Ж. Чаркић - Стих и језик: Београд: Међународно удружење Стил; Институт за српски језик САНУ, 2013, 642 стр., ИСБН978-86-82873-37-2 (МУС) (2014)
Сивокобиленко В. Ф. - Оцінка електробезпеки експлуатації двошвидкісних двигунів у складі дільничних електромереж шахт, Ляшок Я. О. (2015)
Артюх С. Ф. - Предпосылки к созданию энергогенерирующих узлов гибридного типа на базе возобновляемых источников энергии, Махотило К. В., Сапельников К. В. (2015)
Шавьолкін О. О. - Багаторівневий гібридний інвертор середньої напруги, Тютюнник Н. Л. (2015)
Левицький С. М. - Мікроприцесорний пристрій діагностування конденсаторів ланки постійного струму перетворювачів частоти, Проценко Д. П., Бартецький А. А. (2015)
Шеїна Г. О. - Визначення електромагнітних параметрів обмотки збудження і демпферної системи, Колларов О. Ю. (2015)
Шеїна Г. О. - Узагальнені залежності електромагнітних параметрів турбогенераторів від насичення (2015)
Воропаева В. Я. - Метод оценки влияния промышленно-ориентированных программных комплексов на загрузку информационных систем производственных предприятий, Шапо В. Ф. (2015)
Толочко О. І. - Квазіоптимальне керування синхронним двигуном з постійними магнітами при використанні стратегії "максимальний момент на ампер", Бугровий А. А. (2015)
Шеїна Г. О. - Аналіз негативного впливу вищих гармонік на шахтні підйомні установки, Алтухова Т. В. (2015)
Чашко М. В. - Біогенний електрогенератор, Колларов О. Ю., Алтухова Т. В. (2015)
Петров П. А. - Инженерная реализация обнаружения радиосигналов на основе алгоритма оценок функции распределения вероятностей, Смирнов А. В. (2015)
Блінов Є. В. - Синтез системи управління роботизованою транспортною системой як дискретно-безперервним об’єктом (2015)
Гарматенко І. О. - Модернізована САУ рівня металу в кристалізаторі МБЛЗ, Поцепаєв В. В. (2015)
Мельник А. І. - Дослідження і розробка системи погодозалежного управління опаленням кондиціонуванням спеціалізованого приміщення (2015)
Никифоров А. П. - Аутсорсинг контроля работы устройств релейной защиты и управления в энергосетях smart-grid. Часть 1. Теория (2015)
Сивокобыленко В. Ф. - Аутсорсинг контроля работы устройств релейной защиты и управления в энергосетях smart-grid. Часть 2. Моделирование, Никифоров А. П. (2015)
Буславець О. А. - Інформаційне забезпечення для ефективного планування заходів зі зменшення втрат електроенергії у розподільних електричних мережах, Кулик В. В., Лежнюк П. Д. (2015)
Лежнюк П. Д. - Використання засобів кваліметрії для аналізу якості систем електропостачання з розосередженим генеруванням, Комар В. О. (2015)
Петелін Е. А. - Питання енергозбереження при плануванні модернізації електромеханічних комплексів шахтного водовідливу, Зінов’єв С. М. (2015)
Гладкий О. І. - Розробка та обґрунтування параметрів апаратури пошуку несправностей підземних кабельних мереж, Чашко М. В., Зінов’єв С. М. (2015)
Гончарова В. М. - Моделювання асинхронного електроприводу рудникового електровозу, Чашко М. В., Зінов’єв С. М. (2015)
Сивокобиленко В. Ф. - Підвищення надійності роботи розподільних мереж із заземленою через котушку Петерсена нейтраллю, Лисенко В. А. (2015)
Шевченко В. В. - Предложения по предотвращению и ликвидации повреждений сердечников статоров турбогенераторов, Лизан И. Я. (2015)
Толочко О. І. - Мінімізація теплових втрат при розмагнічуванні векторно-керованого асинхронного двигуна, Мельник А. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Kізуб І. В. - Участь протеїнкінази С (ПКС) у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 3, Клименко К. І., Соловйов А. І. (2015)
Нефьодов О. О. - Фармакотерапія розсіяного склерозу – сучасні стандарти, Мамчур В. Й. (2015)
Хайтович М. В. - Фармакогенетика бронхіальної астми (2015)
Демченко А. В. - Стан глутатіонового ланцюга тіол-дисульфідної системи мозку білих щурів після корекції цитиколіном модельованої хронічної ішемії, Бєленічев І. Ф. (2015)
Мовчан О. Д. - Протисудомна активність підвищених доз антиконвульсантів на тлі сформованої толерантності (2015)
Шастун Н. П. - Сравнительная оценка влияния антиконвульсантов различных групп на когнитивные процессы в норме, морфофункциональные характеристики нейронов сенсомоторной коры и нейроапоптоз в условиях коразолового киндлинга, Опрышко В. И., Павлов С. В., Бухтиярова Н. В. (2015)
Kharchenko O. - Long-term alcohol consumption provokes oxidative and nitrosative stress in albino rats brain (2015)
Дроговоз С. М. - Антиартритные препараты природного происхождения – альтернатива НПВС, Зупанец М. В., Кононенко А. В., Абдурахмонов Ж. У. (2015)
Загайко А. Л. - Модулюючий вплив сибутраміну на зміни метаболізму, зумовлені експериментальною інсулінорезистентністю в щурів, Брюханова Т. О., Шкапо А. І. (2015)
Кузнєцова О. В. - Фармакобіологічні властивості екстракту шроту темних сортів винограду, Лавренчук Г. Й., Буцька В. Є., Сімонова І. В. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Аденілнуклеотидний компонент механізму протигіпоксичної дії нової координаційної сполуки германію ВІТАГЕРМ-3 на моделі гіпоксії замкнутого простору, Шебалдова К. О. (2015)
Маньковська І. М. - Вплив модуляторів мітохондріального АТФ-залежного калієвого каналу на фізичну витривалість щурів, Носар В. І., Гончар О. О., Гавенаускас Б. Л., Французова С. Б., Братусь Л. В., Миронова Г. Д. (2015)
Цуркан О. О. - Визначення оптимальних умов екстракції біологічно активних речовин з сировини осоту городнього (Sonchus Oleraceus L.), Делян Є. П. (2015)
Ветютнева Н. О. - Дослідження твердих дисперсних систем мелоксикаму з високомолекулярними сполуками методами електронної мікроскопії та абсорбційної спектрофотометрії в ІЧ-області, Римар М. В., Мінарченко В. М., Марусенко Н. А., Макіян Ш. А. (2015)
Светлой памяти выдающегося ученого­-токсиколога профессора Брониславы Самойловны Бравер-Чернобульской (2015)
Содержание (2015)
Content (2015)
Титул, зміст (2015)
Бухтіарова Т. А. - Інноваційні лікарські засоби, схвалені FDA протягом 2011–2014 років (аналітичний огляд) (2015)
Мохорт Н. А. - Фармакологические эффекты токолитиков при преждевременных родах, Геращенко И. В., Притула Т. П. (2015)
Громов Л. О. - Домінуюча участь півкуль головного мозку в антидепресивних ефектах флуоксетину та пірліндолу, Черноштан К. О., Мовчан О. Д., Тарнавська Л. С., Ярош О. К. (2015)
Мироненко С. І. - Скринінг сполук з протисудомною активністю серед похідних 4-тіазолідинону, Піняжко О. Р., Лесик Р. Б. (2015)
Дринь Д. О. - Функціональна експресія та роль TRPV4-каналів у регуляції тонусу легеневих артерій щура, Мельник М. І., Кізуб І. В., Жолос О. В., Соловйов А. І. (2015)
Іванов Л. В. - Вивчення механізмів цитотоксичності низки гідрофільних полоксамерів методом спінових зондів, Картель Н. Т., Ляпунов А. Н., Нардід О. А., Черкашина Я. О., Деримедвідь Л. В., Кирилюк І. А. (2015)
Клеванова В. С. - Антидіабетичні властивості чорноголовника родовикового за умов високожирової дієти в щурів, Тржецинський С. Д. (2015)
Мєшкова Н. О. - Цитостатична дія α1-адреноблокаторів – похідних хіназоліну, Міщенко О. В., Захаренко В. В., Шарикіна Н. І. (2015)
Серединська Н. М. - Оцінка інтегральних показників життєдіяльності в щурів за умов комбінованого застосування нестероїдних протизапальних засобів та антагоніста кальцію на моделі ревматоїдного артриту, поєднаного з артеріальною гіпертензією, Ядловський О. Є., Бершова Т. А., Омельяненко З. П., Хоменко В. С., Киричок Л. М. (2015)
Сімонов П. В. - Дослідження гострої токсичності наночастинок міді при внутрішньошлунковому введенні мишам (2015)
Товчига О. В. - Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на показники ліпідного обміну в щурів на тлі одноразового введення етанолу, Горбач Т. В., Штриголь С. Ю., Степанова С. І. (2015)
Шевчук О. О. - Вплив вуглецевого ентеросорбенту та гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на прооксидантно-aнтиоксидантний гомеостаз, порушений на тлі застосування алкілуючого цитостатику мелфалану (2015)
Юрченко А. І. - Порівняльна оцінка впливу 4-(4-оксо-(4H)-хіназолін-3­іл) бензойної кислоти (сполуки ПК-66) та диклофенаку натрію на перебіг ад’ювантного артриту в щурів, Степанюк Г. І., Коваленко С. І., Шабельник К. П., Альчук О. І. (2015)
Кузнецов И. Э. - Фармакоэкономические аспекты применения ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа для лечения пациентов с эректильной дисфункцией (2015)
Віленський Ю. - Енергетика й досвід вищої школи – "вічний двигун" фармакології (роздуми про традиційну нараду завідувачів профільних кафедр вищих навчальних закладів МОЗ України) (2015)
За сторінками журналу "WHO Pharmaceuticals Newsletter" (2015)
До ювілею члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Юрія Івановича Губського (2015)
Содержание (2015)
Content (2015)
Від редакційної колегії (2009)
Куценко В. - Екологічна безпека і здоров’я нації (2009)
Дейнеко Л. - Еколого-економічні засади формування та реалізації державної політики в сфері продовольчого забезпечення країни: принципи, критерії, пріоритети, Шелудько Е. (2009)
Коваль Я. - Напрями реформування інфраструктурних систем лісового господарства України (2009)
Будзяк В. - Економіко-екологічні принципи ефективного використання, охорони та відтворення земель сільськогосподарського призначення (2009)
Гусєва І. - Критерії прийняття інтеграційних стабілізаційних рішень, спрямованих на гарантування екологічної безпеки енергетичних систем, Караєва Н., Сегеда І. (2009)
Добрянська Л. - Наукові основи екологізації розвитку продуктивних сил (2009)
Жарова Л. - Екологічна політика: сучасний стан, проблеми та перспективи (2009)
Ільїна М. - Забезпечення діяльності неприбуткових організацій у галузі охорони природи (2009)
Какутіч П. - Безпека держави та сталий розвиток: поєднання для подолання кризи (2009)
Сабадаш В. - Екологічний конфлікт: чинники виникнення і проблеми врегулювання (2009)
Сундук А. - Проблеми взаємодії в системі координат "держава – світовий простір" (2009)
Шевченко І. - Здоров’я населення як відображення екологічного ризику та екологічної безпеки (2009)
Антоненко І. - Розвиток лісоресурсної сфери в умовах фінансово-економічної кризи, Карпук А. (2009)
Горохівський О. - Еколого-економічні інструменти регулювання нелегального обігу лісових товарів (2009)
Клиновий Д. - Рентно-економічні аспекти функціонування суспільних систем у світлі теорії спіральної динаміки розвитку продуктивних сил (2009)
Коломицева О. - Структурні зрушення в економіці: сутність і напрями трансформації (2009)
Крюкова І. - Природа як об’єкт відносин суспільно-економічної експлуатації (2009)
Матюха В. - Інституціональні важелі як дієвий інструмент державного управління сферою надрокористування, Мовчан М. (2009)
Омельяненко Т. - Механізми та джерела фінансового забезпечення поводження з відходами в Україні (2009)
Прокіп А. - Методологія еколого-економічної оцінки доцільності заміщення паливних енергоресурсів (2009)
Рижков І. - Удосконалення організаційно-економічного механізму водокористування та водоохоронної діяльності (2009)
Рижова К. - Еколого-правові аспекти раціонального ведення природокористування (2009)
Северенчук А. - Інституційні зміни в землекористуванні на шляху до сталого розвитку (2009)
Сотник І. - Методичні підходи до соціо-еколого-економічної оцінки наслідків ресурсозберігаючих трансформацій (2009)
Будзяк О. - Еколого-економічні проблеми використання земель транспорту (2009)
Загвойська Л. - Чистіше виробництво та екоефективність: еколого-економічний дискурс економічного зростання (2009)
Колмакова В. - Проблеми інвестиційного забезпечення екологічних программ (2009)
Кролевецкая А. - Экономическая оценка объектов минерально-сырьевой базы и задачи ее совершенствования (2009)
Маковецька Ю. - Інтегровані показники поводження з відходами як інструментарій для виміру та репрезентації еколого-економічних тенденцій в Україні (2009)
Максимів Л. - Тенденції, обмеження та перспективи розвитку сертифікації лісогосподарських підприємств, Соловій І., Сможаник А. (2009)
Пащенко Є. - Перспективи становлення ринку самоцвітної сировини та продукції з неї в Україні (2009)
Стасишен М. - Основні тенденції розвитку рибного господарства України в умовах глобалізації (2009)
Устінова І. - Сутність поняття сталість у контексті територіального управління розвитком регіонів (2009)
Федорищева А. - Основні напрями державної інноваційної політики в контексті сталого розвитку, Страшинська Л. (2009)
Черняхівська А. - Стратегічна екологічна оцінка як сучасний інструмент екологічної політики (2009)
Чукаєва І. - Енергозбереження та нетрадиційні джерела енергії як фактори поліпшення екологічної ситуації, Щуліпенко В. (2009)
Шлапак М. - Нагальність імплементації системи еколого-економічних рахунків у національному рахівництві України (2009)
Стецюк М. - Сучасний стан використання та охорони земель Київської області (2009)
Рогач С. - Теоретико-методологічні засади формування інституціоналізму та його значення в розвитку ринкових відносин (2009)
Титул, зміст (2015)
Ситник І. М. - Застосування антиоксидантів за цукрового діабету I типу, Хайтович М. В. (2015)
Горбачева С. В. - Глутатион­-зависимые механизмы нейропротективного действия нового метаболитотропного препарата "Ангиолин" в условиях индукции нитрозирующего стресса in vitro, Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И., Бухтиярова Н. В. (2015)
Дейко Р. Д. - Нейропротекторні та ноотропні властивості нових циклічних дипептидів, Штриголь С. Ю., Колобов О. О., Бездітко Н. В. (2015)
Нефьодов О. О. - Нейротропні ефекти антидепресантів за умов експериментального еквівалента розсіяного склерозу (2015)
Самелюк Ю. Г. - Дослідження нейропротекторної активності пропіл 2-(5-(3,4,5-триметоксифеніл)-1H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетімідату гідрохлориду, Бєленічев І. Ф., Абрамов А. В., Бухтіярова Н. В., Моргунцова С. А., Павлов С. В., Каплаушенко А. Г. (2015)
Беленичев И. Ф. - Влияние модуляторов системы глутатиона – селеназы и глутоксима на энергетический обмен головного мозга в условиях экспериментального острого нарушения мозгового кровообращения, Литвиненко Е. С. (2015)
Бухтіярова І. П. - Антиоксидантна дія ралейкіну на моделі стрептозотоцинового діабету в щурів, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М., Іщенко О. М. (2015)
Гриб В. В. - Порівняльна характеристика впливу натрієвої солі 4-(3-метил-2-оксо-2Н-(1,2,4)тріазино(2,3-с)хіназолін-6-іл) бутанової кислоти та диклофенаку на динаміку гематологічних показників і безпечність у щурів з ад’ювантним артритом, Дорошенко О. М., Заічко Н. В., Степанюк Н. Г. (2015)
Дринь Д. О. - Взаємодія каналів транзієнтного рецепторного потенціалу (TRPV4) і кальцій-активованих калієвих каналів BKCa у регуляції судинного тонусу легеневих артерій щура, Мельник М. І., Кізуб І. В., Жолос О. В., Соловйов А. І. (2015)
Дронова М. Л. - Антимікробна активність 1-(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси)-3-(N-бензилгексаметиленіміній)-2-пропанолу хлориду, Суворова З. С. (2015)
Kutovyi I. M. - Attenuation of myocardial ischemia-reperfusion injury by imidazo(1,2-a)azepinium derivatives (2015)
Ніженковська І. В. - Вивчення вазоактивних властивостей діетилового ефіру 5-алкіламіно-2-(N-(N-бензоїл-(4-метилбензиліден) гліцил) амінометил)-1,3-оксазол-4-іл фосфонової кислоти на ізольованій аорті щурів, Романенко О. В., Седько К. В., Груша М. М., Броварець В. С., Головченко О. В. (2015)
Севрюков О. В. - Визначення антиексудативної активності нових сполук у ряду похідних 5,7-дигідро-1Н-піроло (2,3-d) піримідину, Волковой В. А., Колісник С. В., Ситнік К. М. (2015)
Кузнецов И. Э. - Фармакоэкономический аспект применения препаратов кеторолака в терапии болевых синдромов на внегоспитальном этапе (2015)
Рецензия академика И. М. Трахтенберга на монографию И. П. Лубяновой"Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий" (2015)
Содержание (2015)
Content (2015)
Украина — наш важный партнер (2013)
"Эллипс" — это наша судьба (2013)
Халайджи В. В. - Ishida — 120 лет лидерства (2013)
Промоинструменты для успешного бизнеса (2013)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2013)
Колосов А. Е. - Минимизация рисков при патентовании (особенности и задачи патентных поверенных) (2013)
"Дунапак Таврія" відкрито (2013)
На пути к лидерству "Делтана" на упаковочном рынке (2013)
Сокольський О. Л. - Дослідження рівнотовщинності термоформованої полімерної упаковки, Слісаренко І. В. (2013)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2013)
Терещенко Е. П. - Эффективность работы упаковочной линии (новый взгляд) (2013)
Косиньски Т. - Мониторинг изготовления упаковки из картона и гофрокартона, Копеж П. (2013)
Гавенко С. Ф. - Стійкість до здирання елементів шрифту Брайля на картоні (цифровий та термографічний друк), Лабецька М. Т. (2013)
Гавва О. М. - Аналіз компонування і методологія синтезу пакувального обладнання, Кривопляс-Володіна Л. О. (2013)
Якимчук М. В. - Мехатронні модулі лінійного переміщення обладнання для групового пакування (2013)
Маде Р. - Кто платит за отходы упаковки в Европе? (2013)
Україна потребує чистих міст (2013)
Знову про полімерні пакети (позиція Pro Europe) (2013)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2013)
Информационный праздник упаковщиков на "Пак Экспо 2013" (2013)
Лаппа В. А. - Зірки української упаковки (2013)
Із зали засідань Президії НАН України 7 жовтня 2015 року (2015)
Із зали засідань Президії НАН України 21 жовтня 2015 року (2015)
Карнаухов І. М. - Про підготовку до запуску джерела нейтронів на підкритичній збірці (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 жовтня 2015 року) (2015)
Кудря С. О. - Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 жовтня 2015 р.) (2015)
Загородній А. Г. - Про підсумки участі науковців НАН України в Сьомій рамковій програмі ЄС з досліджень та технологічного розвитку й перспективи участі у програмі ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт-2020" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 року) (2015)
Дубоделов В. И. - Инновационное развитие малых металлургических заводов как ключевое направление модернизации сталеплавильного комплекса Украины, Смирнов А. Н., Куберский С. В., Горюк М. С. (2015)
Корховий В. І. - Колекція штамів мікроорганізмів та ліній рослин для харчової і сільськогосподарської біотехнології (2015)
Обиход Г. О. - Стратегічні напрями забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 року) (2015)
Фундатор епохи біохімії (ювілейна сесія Загальних зборів НАН України присвячена 130-річчю від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчю від часу заснування Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) (2015)
Шаталов М. М. - Пержанське берилієве родовище — український ексклюзив світового масштабу (2015)
Вакаренко О. Г. - Українське академічне книговидання: міжнародне визнання традицій (ІХ сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук), Радченко А. І. (2015)
Гарецкий Р. Г. - Наука: от современности к будущему (рецензия на монографию В. И. Оноприенко "Образ науки в меняющемся мире") (2015)
Білоус О. О. - Людина і наука (до 75-річчя академіка НАН України С. О. Фірстова) (2015)
Грабовий В. М. - Коли життя присвячене справі (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України І. С. Косенка), Швець Т. А. (2015)
Пономаренко О. М. - У центрі уваги — ізотопна геохронологія (до 60-річчя члена-кореспондента НАН України Л. М. Степанюка), Сьомка В. О., Довбуш Т. І. (2015)
80-річчя академіка НАН України К. А. Ющенка (2015)
80-річчя академіка НАН України Ю. С. Шемшученка (2015)
90-річчя члена-кореспондента НАН України О. Б. Ткаченка (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Нікітіна (2015)
Нобелівська премія — 2015 (2015)
Зміст журналу за 2015 р. (2015)
Покажчик авторів за 2015 р. (2015)
Карпюк В. М. - Вплив циклічного знакозмінного навантаження на міцність, тріщиностійкість та деформативність прогінних залізобетонних елементів (2014)
Бікс Ю. С. - Оптимізація вибору поперечного перерізу центрально-стиснутої металевої стійки з прокатного сортамента (2014)
Дудар І. Н. - Економічна ефективність застосування сонячної енергії для термосилової обробки бетону, Гарнага В. Л., Яківчук С. В. (2014)
Бабій І. М. - Визначення емісії волокон мінераловатного утеплювача в вентильованих фасадах, Менейлюк І. О. (2014)
Сердюк В. Р. - Дисперсноармований ніздрюватий бетон для захисту від електромагнітних випромінювань, Сівак І. О., Христич О. В., Постовий П. В. (2014)
Бєляєв С. В. - Актуальні питання вивчення властівостей грунтів для проектування фундаментів (2014)
Гамеляк І. П. - Надійність конструкції дорожнього одягу за критерієм зсуву у ґрунті земляного полотна, Волощук Д. В. (2014)
Тугаєнко Ю. Ф. - Вплив вологоємності лесових ґрунтів на процеси їх ущільнення ударним навантаженням, Марченко М. В., Логінова Л. О. (2014)
Моргун А. С. - Матеріали ін’єкційних розчинів буроін’єкційних паль підсилення при реконструкції будівель, Меть І. М., Довгопол Д. С. (2014)
Тугаєнко Ю. Ф. - Нова методика визначення характеристик опору ґрунтів за результатами випробувань палями, Ткаліч А. П., Марченко М. В., Логінова Л. О. (2014)
Новський О. В. - Дослідження анізотропних властивостей вапняку-черепашнику штампами у лабораторних умовах, Новський В. О., Вивчарук В. В. (2014)
Зоценко М. Л. - Вплив повторного навантаження на деформативність основ вдавлених паль, Сєдін В. Л., Бікус К. М. (2014)
Титко О. В. - Особливості влаштування паль різної довжини у фундаменті (2014)
Мосічева І. І. - Утворення штучних територій як оптимальний шлях утилізації продуктів морського днопоглиблення (2014)
Галушко В. О. - Удосконалення інноваційної технології влаштування опалубки, Колодяжна І. В. (2014)
Данелюк В. І. - Укладання та ущільнення бетонних сумішей підвищеної жорсткост (2014)
Ісмаілова Н. П. - Моделювання спряжених квазігвинтових поверхонь на базі параметричного кінематичного гвинта (2014)
Карпюк В. М. - Узагальнена оцінка впливу конструктивних чинників і чинників зовнішньої дії на внутрішні зусилля в залізобетонних оправах тунелів, Менейлюк А. І., Карпюк І. А., Сурду О. В. (2014)
Яковлєва І. Г. - Особливості чисельного моделювання теплової роботи теплообмінних апаратів на стадії проектування, Волянська Н. В. (2014)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплових процесів енергоефективного біореактора з сонячним колектором, Кощеєв І. А. (2014)
Смоляк В. В. - Пам’ятка архітектури ХІХ ст. – палац в с.м.т. Дашів Іллінецького району Вінницької області, Хороша О. І. (2014)
Недашковський І. П. - Інноваційна технологія очистки господарсько-побутових стічних вод на фільтрах з волокнисто-пінопластовим завантаженням (2014)
Смоляк В. В. - Дослідження особливостей пам’яток архітектури м. Вінниці, на прикладі будівлі міської думи архітектора Г. Г. Артинова, Субін-Кожевнікова А. С. (2014)
Власенко А. М. - Організація професійного навчання на основі модульної технології, Слободян Н. М. (2014)
Степанов Д. В. - Ефективна система теплохолодопостачання житлової будівлі, Степанова Н. Д., Гайдейчук О. А. (2014)
Шаповал С. П. - Аспекти використання традиційних та нетрадиційних джерел енергії на території України, Венгрин І. І. (2014)
Назаренко І. А. - Вентиляційні гази як додаткове джерело рекуперації тепла, Луай М. Ф. (2014)
Пона О. М. - Вплив прозорого покриття на ефективність геліопокрівлі (2014)
Назаренко О. М. - Система "НОРМА" – один з шляхів енергозбереження на комунальних підприємствах, Дружко І. В. (2014)
Burtnyak I. V. - Structure of the Fundamental Solution of Cauchy Problem for Kolmogorov Systems of Second-Order, Malytska H. P. (2015)
Chernega I. V. - Symmetric Polynomials and Holomorphic Functions on Infinite Dimensional Spaces (2015)
Kopach M. I. - Convergence Investigation of Iterative Aggregation Methods for Linear Equations in a Banach Space, Obshta A. F., Shuvar B. A. (2015)
Kravtsiv V. V. - On Generalizations of the Hilbert Nullstellensatz for Infinity Dimensions (A Survey) (2015)
Mozhyrovska Z. H. - Hypercyclic Composition Operators (2015)
Semenchuk A. V. - The Fourth Order Mixed Periodic Recurrence Fractions, Zatorsky R. A. (2015)
Verkalets N. B. - Linear Subspaces in Zeros of Polynomials on Banach Spaces, Zagorodnyuk A. V. (2015)
Передмова (2015)
Светличный А. А. - Исследования, моделирование и расчет водной эрозии почв, Пяткова А. В. (2015)
Біланчин Я. М. - Природні чинники, умови і процеси грунтоутворення та ґрунти території Нижньодністровського національного парку, Усачова К. М. (2015)
Берлинский Н. А. - Устьевые области, как особый географический объект (2015)
Пилипенко Г. П. - Криничанському фізико-географічному науково-навчальному стаціонару — 35 років, Плотницький С. В., Жанталай П. І. (2015)
Холопцев А. В. - Природные факторы "глобального затемнения" земной атмосферы и облачность (2015)
Исакян Э. И. - Зарождение медицинской географии на кафедре физической географии Одесского университета (2015)
Шуйский Ю. Д. - Особенности природных комплексов в береговой зоне морей (2015)
Выхованец Г. В. - Экспедиционные исследования береговой зоны Черного и Азовского морей сотрудниками кафедры физической географии и природопользования ОдНУ, Стоян А. А. (2015)
Королесова Д. Д. - Биоценоз харовых водорослей как важный элемент прибрежных экосистем (на примере Тендровского и Ягорлыцкого заливов Черного моря) (2015)
Стоян А. А. - К вопросу о влиянии антропогенного фактора на природу береговой зоны Черного моря (2015)
Светличный А. А. - Геоинформационные системы и технологии в научных исследованиях кафедры физической географии и природопользования Одесского национального университета (2015)
Половка О. А. - Наукове підґрунтя виникнення географічної науки та її осередки на теренах України в XIX столітті (2015)
Светлой памяти известного ученого Валерия Шмуратко (2015)
Титул, зміст (2015)
Чернюк В. И. - Особенности формирования утомления в дневные и ночные 12-часовые смены у инженеров автоматизированных систем управления воздушным движением, Бобко Н. А., Кудиевский Я. В. (2015)
Соколова М. П. - Особливості професійної захворюваності хімічного генезу серед працюючих в Україні (2015)
Варивончик Д. В. - Наукове обґрунтування обсягів медичного нагляду за здоров’ям працівників галузі охорони здоров’я, які зазнають на робочому місці дії канцерогенних речовин та агентів, Шевченко В. І., Еджибія О. М. (2015)
Dmytrukha N. M. - Assessment of Fe2O3 nanoparticles impact on functional activity of rats’ peritoneal macrophages in experiments in vitro and in vivo, Lugovskoy S. P., Lahutina O. S. (2015)
Мартиросова В. Г. - Особенности влияния светодиодов холодно­белого света на уровень 6-сульфатоксимелатонина в организме человека, Сорокин В. М., Назаренко В. И., Дмитруха Н. Н. (2015)
Гвоздецький В. А. - Аналіз виробничих факторів ризику розвитку професійної сенсоневральної приглухуватості в шахтарів основних підземних професій вугільної промисловості України (2015)
Андрусишина І. М. - До проблеми обґрунтування оптимальних рівнів умісту важких металів у біологічних середовищах людини, Голуб І. О., Лампека О. Г. (2015)
Загороднюк К. Ю. - Гігієнічна оцінка умов праці на каналізаційних очисних спорудах при застосуванні біорегенератора "Oxydol" (на прикладі каналізаційних очисних споруд смт Гурзуфа, АР Крим, Україна), Бардов В. Г., Омельчук С. Т., Загороднюк Ю. В., Войцеховський В. Г., Пельо І. М., Гринзовський А. М., Анісімов Є. М., Борисенко А. А. (2015)
Косяченко Г. Е. - Обоснование современных гигиенических требований к организациям, осуществляющим строительную деятельность, Иванович Е. А., Яковлев С. Е., Тишкевич Г. И. (2015)
Андрущенко Т. А. - Виробничі фактори хімічного та фізичного походження в сучасній вугільній промисловості України: їхній вплив на розвиток професійно обумовленої патології. Повідомлення 1, Басанець А. В. (2015)
Оцінювання гострої та підгострої токсичності наночасток cрібла в нормальних та опромінених тварин / Yara M. Amin, Asrar M. Hawas, A. I. El-Batal (et al.). Evaluation of acute and subchrоnic toxicity of silver nanopartіcles in normal and irradiated animals // Brit. J. Pharmacol Toxicol. – 2015. – V. 6, № 2.– Р. 22–38. – Англ. (2015)
Наночастки оксиду заліза викликають оксидативні пошкодження клітин периферичної крові в щурів / Usha Singh Gaharwar, Paulraj R. Iron oxide nanoparticles induced oxidative damage in peripheral blood cells of rats // J. Biomed Sci a. Enginer. – 2015. – № 8. – P. 274–286. – Англ. (2015)
Нефротичний синдром, спричинений ртуттю: повідомлення про випадок та огляд літератури / M. Wagrowska-Danilewicz, M. Danilewicz, Z. Zbrog. Mercury-induced nephrotic syndrome: a case report and review of the literature // Pol J. Pathol. – 2014. – V. 65, № 4. – P. 322–326. – Англ. (2015)
Практика професійного здоров’я та вплив наночасток: розгляд наукових доказів, етичних аспектів та юридичних вимог / Franco G. Occupational health practice and exposure to nanoparticles: reconciling scientific evidence, ethical aspects, and legal requirements // Arch Environ Occup Health. – 2011.– V. 66, № 4. – P. 236–40. – Англ. (2015)
Гепсидин – новий біомаркер із змінними тенденціями /Kali A., Charles M.V., Seetharam R. S. Hepcidin – A novel biomarker with changing trends // Pharmacogn Rev. – 2015. – V. 17, № 9. – P. 35–40. – Англ. (2015)
Зростання стандартизованих показників захворюваності злоякісною плевральною мезотеліомою в тайванських працівників на азбестових фабриках; ретроспективне когортне дослідження впродовж 29 років / Lin C. K., Chang Y. Y., Wang J. D, Lee L. J. Increased standardized incidence ratio of malignant pleural mesothelioma in Taiwanese asbestos workers; a 29 year retrospective cohort study // Biomed Res. Int. – 2015. – July 28 (2015)
Вплив та наслідки для здоров’я викидів біоаерозолів з місць компостування: результати систематичного огляду професійних та комунальних досліджень / Pearson C., Littlewood E., Douglas P., Robertson S., Gant T.W., Hansell A. L. Exposure and health outcomes in relation to bioaerosol emissions from composting facilities: a systematic review of occupational and community studies // J. Toxicol. Environ Health B Crit Rev. – 2015. – V. 18, № 1. – P. 43–69. – Англ. (2015)
90 лет Государственному предприятию "Научно-исследовательский институт медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности Министерства здравоохранения Украины" (2015)
Рецензія на монографію Ю. І. Кундієва, М. А. Андрейчина, А. М. Нагорної та Д. В. Варивончика "Професійні інфекційні хвороби", Київ, ВД "Авіцена", 2014 р., 528 с. (2015)
Будущее упаковки рождается сегодня (размышления вслух) (2013)
10 шагов на украинском рынке) (2013)
Лавриненко Н. А. - Пиво в Украине (рынок, упаковка, тенденции) (2013)
Колчина И. А. - Рынок картона в Украине (состояние и проблемы) (2013)
Гавенко С. Ф. - Каширований мікрогофрокартон (ринок, виробництво, властивості), Регей І. І., Бернацек В. В. (2013)
Козлов А. О. - Решения "Дюпон" для упаковочной индустрии (2013)
Гавва О. М. - Smart-паковання для харчових продуктів, Токарчук С. В., Кохан О. О. (2013)
Моисеенко С. А. - Продукция в упаковке в торговых сетях (2013)
Шредер В. Л. - Пакування харчових продуктів у гнучкі пакувальні матеріали, Гавва О. М., Кривошей В. М. (2013)
Ведь Г. І. - Формоутворення рукава полімерної плівки (критичні параметри процесу), Мікульонок І. О., Пєтухов А. Д., Сенатос В. О. (2013)
Гавва О. М. - Раціональне розташування зважувальної місткості у вагових дозаторах для сипкої продукції, Деренівська А. В., Масло М. А. (2013)
Революция в сфере упаковочного оборудования (2013)
Шульга Л. С. - Сертификация упаковки для пищевых продуктов (схема FSSC 22000) (2013)
Петренко С. Д. - Качество рождается в лаборатории (2013)
Кушлик Б. Р. - Формні процеси плоского офсетного друку (сучасний стан) (2013)
Производительность, простота, эффективность (2013)
Солнцев В. Н. - О гравитационной парадигме ландшафтоведения (2013)
Давидюк М. В. - Розвиток порівняльного підходу у фізичній географії (2013)
Килимчук А. Ю. - До питання про місце антропокомпоненту в функціонуванні ландшафтних систем (2013)
Ткаченко Т. І. - Рекреаційна спеціалізація рельєфу України у системі "рельєф – рекреація” як складник формування духовності українського етносу (2013)
Трофімова О. О. - Сельовий ризик: оцінювання та управління (2013)
Микита М. М. - Тектоніка вулканічних гір Закарпаття (2013)
Салюк М.Р. - Гумусовий стан дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами, Малого Полісся (2013)
Харченко В. В. - Екостани прикиївських рекреаційно використовуваних ландшафтів (2013)
Бездухов О. А. - Вплив сільськогосподарського землекористування Чернігівської області на розвиток кризових еколого-геоморфологічних ситуацій (2013)
Харченко О. М. - Аналіз рельєфу з еколого-геоморфологічною метою (на прикладі Прилуцького нафтопромислового району) (2013)
Барщевський М. Є. - Розвиток рельєфу Півдня України у ранньому пліоцені (2013)
Noga B. - Changes in the course of the vistula riverbed vs. the risk of flood on the territory of Sandomierz (2013)
Недогібченко С.М. - Особенности распределения микроэлементов в поверхностных отложениях острова Галиндез, Западная Антарктика, Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я. (2013)
Корзун Ю. Л. - Історія палеогеографічних досліджень печерних відкладів Криму та Придністровʹя (2013)
Гусейнов Н. Ш. - Диагностические параметры условий формирования гроз, Шпиг В. М., Меліков Б. М. (2013)
Пясецька С. І. - Особливості та характер просторово-часового розподілу числа днів із відкладеннями ожеледі на території України на початку ХХІ століття (за даними стандартного ожеледного станка) (2013)
Слизька К. П. - Підходи до вивчення високих температур повітря на території України (2013)
Бортник С. - Роль комплексних професійно спрямованих географічних практик у підготовці фахівців-географів, Шманьда Я., Луц М., Лаврук Т., Підкова О., Погорільчук Н. (2013)
Шищенко П.Г. - Україна : географія цілей та можливостей (на ХІ з’їзді Українського географічного товариства) (2013)
Титул, зміст (2015)
Штапенко О. В. - Вплив глутамату мангану на репродуктивну функцію та ембріогенез щурів, Гевкан І. І., Сливчук Ю. І., Сирватка В. Я., Федорова С. В. (2015)
Василюк О. М. - Морфо-фізіологічні особливосtі росту та розвитку рослин в умовах підвищеної мінералізації (2015)
Сидоренко А. І. - Гніздова біологія та просторовий розподіл баклана великого (Phalacrocorax carbo) (2015)
Veligodska A. K. - Screening of content and dynamic of accumulation of polyphenols in some basidiomycetes species, Fedotov O. V. (2015)
Федотов О. В. - Деструкція ксенобіотиків з використанням культурального фільтрату ксилотрофів, Клименко С. Ю. (2015)
Жуков А. В. - Гис-подход для оценки влияния обычных и сдвоенных колес на твердость почвы (2015)
Жуков А. В. - Геостатистическое оценивание агрегатной структуры почвы как композитной переменной, Андрусевич Е. В., Лапко Е. В., Сиротина В. О. (2015)
Горбань Д. Д. - Особливості мікроциркуляції крові у студентів, Юсупова О. В., Собіщанська М. І., Чорна В. Г. (2015)
Соломаха І. В. - Созологічна характеристика лісової та чагарникової рослинності Північного Причорномор’я (2015)
Хомич В. В. - Сучасний гідроекологічний стан коропецького водосховища річки Коропець, Митяй І. С. (2015)
Мальцев Е. И. - Влияние разных штаммов рода Nostoc Vaucher ex Bornet et Flahault на рост и развитие Pisum sativum L. (2015)
Содержание (2014)
Вітаємо з ювілеєм! (2014)
Воробей А. В. - Нарушения дуоденальной проходимости при хроническом панкреатите, Шулейко А. Ч., Орловский Ю. Н., Вижинис Ю. И. (2014)
Русин В. І. - Венозна гемодинаміка в умовах гострого варикотромбофлебіту великої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Краснопольська О. С., Сірчак С. С., Лопіт В. М. (2014)
Котенко О. Г. - Роль эндоваскулярных методов в подготовке пациентов с метастатическими опухолями печени к радикальному хирургическому лечению, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2014)
Мирзоян А. О. - Особенности клинического течения и подходы к хирургическому лечению больных с эпидуральной гематомой при изолированной черепно-мозговой травме (2014)
Шевчук І. М. - Ендоскопічні транспапілярні втручання на головній панкреатичній протоці при гострому біліарному панкреатиті, Гедзик С. М. (2014)
Кондратенко П. Г. - Тактика лечения больных с острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом в зависимости от длительности заболевания, Джансыз И. Н., Кондратенко А. П. (2014)
Петрушенко В. В. - Гендерно-вікові та клініко-морфологічні залежності в контингенту хворих із гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу, Гребенюк Д. І. (2014)
Конькова М. В. - УЗД у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту, Смирнов М. Л., Юдін О. О., Кондратенко А. П., Бистрова О. Д. (2014)
Русин А. В. - Побудова математичної моделі для оптимізації програми скринінгу раку грудної залози, Русин В. І., Одошевська О. М., Девіняк О.Т. (2014)
Хацко В. В. - Диагностика и малоинвазивные методы лечения гемангиом печени, Шаталов А. Д., Войтюк В. Н., Матвиенко В. А., Глазков А. И. (2014)
Каніковський О. Є. - Хірургічна тактика при лікуванні ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у хворих похилого і старечого віку, Бондарчук О. І., Карий Я. В., Бабiйчук Ю. В., Павлик І. В. (2014)
Козловська І. М. - Використання розчину діоксизолю в комплексному лікуванні хронічних анальних тріщин (2014)
Дзюбановський І. Я. - Сучасні підходи до вибору методу лікування ускладнень синдрому стопи діабетика, Чонка І. І., Футуйма Ю. М., Кріцак М. Ю. (2014)
Іващук С. І. - Дезінтеграційні механізми функціонування та структурні зміни підшлункової залози у хворих на гострий панкреатит з урахуванням ліпідного профілю та функції гепатоцитів (2014)
Капшитарь А. В. - Непаразитарные кисты печени: диагностика и хирургическое лечение (2014)
Іванчов П. В. - Фактори залежності тяжкості кровотечі при гострокровоточивому колоректальному раку, Андрусенко О. М. (2014)
Серняк Ю. П. - Оцінка результатів лікування нетримання сечі при напруженні у жінок методом TVT-O, Литвінов О. І., Фуксзон О. С., Серняк П. Ю. (2014)
Русин В. І. - Діагностика хвороби Крона, Чобей С. М., Шкріба І. І., Куценко А. Ю. (2014)
Шапринский Е. В. - Динамика ультраструктурных изменений клеток подвздошной кишки после перевязки правой толстокишечной артерии (2014)
Шраменко Е. К. - Динамические изменения s-NGAL у больных с острым повреждением почек различного генеза (2014)
Койчев Е. А. - Применение раствора октенисепт как санационной среды в хирургическом лечении распространенного гнойного перитонита (2014)
Дутка Я. Р. - Причини незадовільних результатів та труднощів ендоскопічної діагностики та лікування хворих із доброякісною патологією жовчних проток (огляд літератури), Чуклін С. М. (2014)
Колкин Я. Г. - Современные аспекты диагностики и хирургического лечения холедохолитиаза (научный обзор), Хацко В. В., Межаков С. В., Борота Т. А., Чернявский А. Р. (2014)
Запорожченко Б. С. - Клінічний випадок пахвинної грижі з атиповим розташуванням грижового мішка, Холодов І. Г., Бородаєв І. Є., Дехтяр А. Л. (2014)
Веселый С. В. - Случай реактивного гепатита у подростка после видеохирургического лечения, Грона В. Н., Черкун А. В., Буслаев А. И., Сопов Г. А. (2014)
Кондратенко П. Г. - Случай оптимизированного вакуум-ассистированного лечения тяжелого синдрома диабетической стопы, Царульков Ю. А. (2014)
Борота А. В. - Организация работы студенческого научного кружка на кафедре общей хирургии в условиях кредитно-модульной системы, Кухто А. П., Герасименко Е. А., Базиян-Кухто Н. К., Борота Т. А., Ротарь Д. Г., Кондратенко А. П. (2014)
Гаджиева Н. Ш. - Ксилотрофные грибы на деревьях, имеющих лекарственное значение в условиях Азербайджана (2015)
Неспляк О. С. - Фіторізноманіття урочища "кузьминець" у басейні верхів’я р. Бистриці Солотвинської (скибові горгани), Гнєзділова В. І., Буняк В. І., Маховська Л. Й. (2015)
Запорожець А. О. - Аналіз методів дослідження складу видихуваного повітря, Свердлова А. Д. (2015)
Данілкова А. Ю. - Особливості впровадження бенчмаркінгу енергоефективності, як інструментарію дсту ISO 50001:2014, на промислових підприємствах України (2015)
Калюга Є. В. - Витрати бюджету як об’єкт бухгалтерського обліку (2015)
Сидора А. С. - Современные информационные технологии и риски их использования на турпредприятиях, Погасий С. А. (2015)
Литвиненко А. І. - "Фотографічний досвід" полтави початку ХХ століття і його суб’єкти (2015)
Бондарчук О. І. - Гендерні особливості автентичності самопрезентації керівників освітніх організацій, Дубова О. Ю. (2015)
Казакова С. В. - Психологічна готовність керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг: складові та умови розвитку (2015)
Кот В. Г. - Психологічне дослідження самоактуалізації працівників рекламної сфери в професійній діяльності (2015)
Москальова А. C. - Духовні цінності керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник подолання професійних криз (2015)
Фізер Л. І. - Психокорекція особистості засобами графічних методик (2015)
Бакуменко О. М. - Вплив пшенично-житніх транслокацій 1AL/1RS І 1ВL/1RS на елементи продуктивності в F1 пшениці м’якої озимої, Осьмачко О. М., Власенко В. А. (2015)
Малишева О. О. - Індукований гіногенез осетрових риб з експертизою походження потомства мікросателітними ДНК-маркерами, Спиридонов В. Г., Курта Х. М. (2015)
Ананьева Е. П. - Возможности интеркультурно-толерантной стратегии в новейших условиях развития Европы (2015)
Тимохов О. В. - Панорамне мислення, як дієвий інсрумент у формуванні новітніх соціокультурних концептів (2015)
Лакида П. І. - Біопродуктивність вільхових насаджень Українського Полісся, Блищик В. І., Блищик І. В. (2015)
Леснік О. М. - Аналіз забезпечення населення міста Києва зеленими насадженнями, Гірс О. А. (2015)
Любчич М. В. - Методичні підходи до визначення сортиментно-ґатункової структури деревостанів під час проведення вибіркових рубок, Букша І. Ф., Пастернак В. П., Букша М. І. (2015)
Мельник О. М. - Експериментальна база даних дослідження лісів Національного природного парку "Прип’ять-Стохід" (2015)
Король М. М. - Дубові гаї Прикарпаття та їх просторова структура, Гаврилюк С. А., Дичкевич В. М., Бобєц A., Дудек T. (2015)
Гайчук С. І. - Будова за діаметром різновікових перестійних букових деревостанів Українських Карпат, Гірс О. А. (2015)
Сахарук Г. А. - Сучасний стан лісів державного підприємства "Шацьке учбово-досвідне лісове господарство" (2015)
Лавренюк Б. В. - Вплив елементів живлення на приріст пагонів журавлини великоплідної на вироблених торфовищах, Коновальчук В. К. (2015)
Лустюк Т. В. - Ризологічні дослідження природного насіннєвого поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) у вологих судібровах Західного Полісся (2015)
Рошнівський Б. В. - Оцінка природного насінного поновлення бука лісового на зрубах вологих бучин Прикарпаття, Левченко В. В. (2015)
Сендонін С. Є. - Вікова динаміка кількості природного поновлення дуба звичайного під наметом пристигаючих насаджень (2015)
Танцюра Б. Ф. - До методології та філософії лісівництва (2015)
Яворовський П. П. - Аналіз пожежостійкості лісів України в умовах змін клімату (2015)
Гетьманчук А. І. - Природно-заповідний фонд Волинської області (2015)
Бровко Д. Ф. - Щодо оптимальної глибини садіння сіянців сосни звичайної на піщаних літоземах зеленої зони міста Києва, Бровко О. Ф., Бровко Ф. М. (2015)
Бобошко-Бардин І. М. - Особливості ризогенезу експлантів магнолії кобус (Magnolia kobus DC.) в культурі in vitro (2015)
Іванюк І. В. - Корененаселеність у ландшафтних групах деревних рослин на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах у зеленій зоні м. Києва (2015)
Мажула О. С. - Вивчення мінливості морфологічних ознак шишок та насіння у дерев природних популяцій сосни звичайної Рівненської області, Гордіященко А. Ю. (2015)
Міндер В. В. - Вплив ґрунтових умов на формування надземної та підземної частин дуба звичайного (2015)
Маурер В. М. - Причини ослаблення деревного садивного матеріалу та шляхи його оздоровлення й реабілітації, Пінчук А. П. (2015)
Рибак О. В. - Стійкість соснових лісостанів із підпологовими культурами дуба червоного до кореневої губки, Рибак В. О. (2015)
Крилов Я. І. - Особливості росту дуба звичайного в протиерозійних насадженнях яружно-балкових систем Жашківщини (2015)
Дубчак М. Ю. - Оцінка морозостійкості деяких видів роду Exochorda Lindl. в умовах м. Києва (2015)
Курдюк О. М. - Таксономічний склад і структура насаджень дендрологічного парку Березнівського лісового коледжу, Гричук М. О., Лазарець М. В., Островська В. А. (2015)
Oleksiychenko N. O. - Principles of the university academic building courtyard space organization, Gatalska N. V., Krachkovska M. V. (2015)
Ковалишин І. Б. - Оцінка декоративності та перспективності дрібноквіткових ломиносів в озелененні міст (2015)
Соловей Д. С. - Вирощування декоративних злакових культур в умовах виробництва на прикладі ПП "Ліріс" (2015)
Ярощук Р. А. - Біологічні особливості та історичні аспекти інтродукції Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco в умовах Лісостепу України, Андрійко М. О. (2015)
Патріарх вітчизняної механізації лісогосподарських робіт професор Іван Митрофанович Зима (до 115-річчя від дня народження) (2015)
Доцент Савич Юрій Миколайович (2015)
Поповский А. Ю. - Определение теплоты перехода ЭЖК фазы нитробензола в объёмную жидкость, Михайленко В. И. (2013)
Харченко С. В. - Термодинамічна теорія процесів випаровування. Математичне моделювання та апробація, Желіба Ю. О., Оніщенко В. П. (2013)
Шут М. І. - Фізико-механічні властивості полімерних композиційних матеріалів на основі пентапласту та дисперсного йодиду срібла, Рокицький М. О., Рокицька Г. В., Шут А. М., Левандовський В. В. (2013)
Журавлев А. С. - Определение температурных режимов нагрева графитовых элементов в ЭТ-атомизаторе, Черненко А. С., Захария А. Н., Калинчак В. В. (2013)
Doroshenko A. - Heat and mass transfer at cooling of gases and liquids in ceramic evaporative cooler. Part I, Guangming Chen, Shestopalov K., Khlieva O. (2013)
Бойчук Л. В. - Ламинарное пламя в комбинированных газовзвесях. Часть III. Методика экспериментальных исследований, Шевчук В. Г., Сидоров А. Е., Опарин А. С. (2013)
Бойчук Л. В. - Ламинарное пламя в комбинированных газовзвесях. Часть IV. Экспериментальные исследования в газовзвесях Al + Zr; Al + Mg; Al + Fe, Шевчук В. Г., Сидоров А. Е., Опарин А. С. (2013)
Калинчак В. В. - Влияние диаметра и температуры пористых углеродных частиц на высокотемпературную кинетику образования оксида углерода и углекислого газа, Зинченко Ю. А., Черненко А. С., Куземко Р. Д. (2013)
Головко В. В. - Распространение пламени по пленкам растворов высокомолекулярных соединений, Нимич А. В., Баронецкий В. К. (2013)
Orlovskaya S. G. - Experimental study of hydrocarbon droplets combustion, Shkoropado M. S., Karimova F. F., Kalinchak V. V. (2013)
Вишняков В. И. - Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. Часть III. Рост и коалесценция зародышей, Киро С. А., Эннан А. А. (2013)
Вишняков В. И. - Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля, Часть IV. Многокомпонентная конденсация, Длубовский Р. М., Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2013)
Золотко Андрей Никонович (2013)
Бортник С. - До питання класифікації та характеристики типів рисунку гідромережі, Ковтонюк О., Погорільчук Н. (2014)
Дубіс Л.Ф. - Теорія еолового палеоморфогенезу: аналіз системи знань та головних складових (2014)
Бортник С.Ю. - Наукова спадщина Едуарда Зюсса та її роль в розвитку геоморфології, Бортник С.С. (2014)
Кравчук Я. С. - Морфоструктура Солотвинської улоговини Українських Карпат, Чалик В. І. (2014)
Дудич В. М. - Результати напістаціонарних досліджень руслових процесів у басейні ріки Біла Тиса (2011-2013) (2014)
Чумак Н. - Реконструкція змін кліматичних умов Пригорганського Передкарпаття у пізньольодовиківї та голоцені (за паліноматеріалами) (2014)
Костів Л. Я. Мельник А. В. - Динаміка зимових сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару (2014)
Шушняк В. М. - Проблеми фізико-географічної регіоналізації Розточчя, Савка Г. С. (2014)
Костів Л. Я. - Морфологія Авратинського ландшафту (2014)
Данько К. Ю. - Річкові водні об’єкти басейну Стиру та їх гідроморфологічний стан, Ободовський О. Г., Коноваленко О. С. (2014)
Сніжко С. І. - Основні закономірності внутрішньорічного розподілу водного стоку річок Житомирського Полісся, Павельчук Є. М. (2014)
Філоненко Ю. М. - Зоогенні форми рельєфу на берегах водотоків та водойм Чернігівщини (2014)
Барщевська Н. М. - Ландшафтне різноманіття та антропогенна трансформація правобережної заплави Дніпра в межах Київської міської агломерації (2014)
Гнибедюк Ю. - Ландшафтно-геофізичний стан Кіровоградської області та його вплив на здоров`я населення (2014)
Барщевський М. Є. - Розвиток рельєфу півдня України у ранньому пліоцені (2014)
Горун В. В. - Таксономічна ієрархія рекреаційних ландшафтів та їх просторова диференціація у межах Одеської області (2014)
Попелюшко А. М. - Дослідження поверхневих пилкових проб ґрунтів кримських яйл як методологічна основа регіональної реконструкції палеорослинності (2014)
Галицька Є. І. - Науково-методичні аспекти використання лангранжевої моделі HYSPLIT для побудови траєкторій руху повітряних потоків, Сніжко С. І., Данилевський В.О. (2014)
Татарчук О. Г. - Сучасна мінливість та просторово-часовий розподіл сильних снігопадів на території України в умовах сучасного клімату, Тимофеєв В. Є. (2014)
Пясецька С. І. - Особливості ходу випадання опадів у місяці холодного періоду року та центральні місяці весняного та осіннього сезонів у західній частині Кримських гір протягом 1961-2007 рр. по окремих п’ятиріччях (2014)
Бортник С.Ю. - Навчальні екологічні проекти та їх роль у розвитку екологічної освіти та культури, Тимуляк Л.М., Лаврук Т.М. (2014)
Михайленко В. И. - Зависимость толщины ЭЖК-слоя от температуры. Часть 1.Эстафетная модель, Поповский А. Ю. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського