Михайленко В. И. - Зависимость толщины ЭЖК-слоя от температуры. Часть 2. Двухкомпонентная модель, Поповский А. Ю. (2014)
Алехин А. Д. - Температурная зависимость вязкости раствора изомасляная кислота-вода вдоль критической изоконцентраты и границы раздела фаз, Остапчук Ю. Л., Рудников Е. Г., Войтешенко А. В. (2014)
Сайко П. А. - Магнитное упорядочение мелкодисперсного магнетика во внешнем магнитном поле, Шаповалов И. П. (2014)
Khanchych K. Y. - Peculiarities of the light scattering in dilute water-glucose solutions, Melnyk Y. A., Gotsulskiy V. Y. (2014)
Калинчак В. В. - Гистерезис тепломассообмена при неизотермическом окислении примесей горючих газов в воздухе на платиновой проволоке, Черненко А. С., Калугин В. В., Софронков А. Н. (2014)
Orlovskaya S. G. - Combustion characteristics of alkane two-droplet array. Part 1. Two droplet array of n-Octadecane, Karimova F. F., Shkoropado M. S., Kalinchak V. V. (2014)
Головко В. В. - Противоточное тление горючих растительных материалов (2014)
Черненко А. С. - Зажигание и горение частиц древесного угля в азотно-кислородных смесях комнатной температуры. Часть I. Экспериментальные исследования в воздухе (2014)
Копейка А. К. - Воспламенение капель одноатомных спиртов и метиловых эфиров растительных масел, Дараков Д. С., Олифиренко Ю. А., Раславичус Л. (2014)
Кузнецов А. А. - Генерация носителей электрического заряда малой подвижности, Конопасов Н. Г. (2014)
Вишняков В. И. - Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. Часть V. Формирование конечных агломератов, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2014)
Вишняков В. И. - Униполярная зарядка частиц сварочного аэрозоля и их распределение по зарядам, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2014)
Контуш С. М. - Лазерные счетчики частиц аэрозоля для экологических измерений, Щекатолина С. А., Гужва А. Ю., Бурлака Т. В. (2014)
Черненко А. С. - Определение дисперсного состава и формы частиц пыли методом цифровой микроскопии, Зинченко А. С., Калинчак В. В., Косолап Н. В. (2014)
Мігунова О. С. - Обумовленість зонального і внутрішньозонального розмаїття природи родючістю клімату і ґрунтів (2014)
Чеботарський В.А. - Обґрунтування використання терміну "ландшафтний осередок" у ландшафтознавчих дослідженнях (2014)
Берчак В. С. - Дослідження долинно-річкових ландшафтів у працях українських та зарубіжних вчених (2014)
Онищук В.В. - Аналіз існуючих підходів щодо оцінки гідроморфодинамічної стійкості алювіальних русел з позицій системності (2014)
Бортник С. Ю. - Управління екопроектами як форма оптимізації функціонування ландшафтів в умовах зростання антропогенного навантаження, Лаврук Т. М., Тимуляк Л. М. (2014)
Ляшик Т .І. - Динаміка рослинного покриву Закарпатської низовини впродовж пленігляціалу (за палінологічними даними розрізу верхньопалеолітичної стоянки Берегове І) (2014)
Микита М. М. - Морфоструктури північно-західної частини Вигорлат-Гутинського хребта (2014)
Герасименко Н. П. - Природні зміни впродовж пізньольодовиків'я та голоцену у середньому Припрутті (за даними палеонтологічного та літологічного вивчення відкладів печери Буковинка, зал Сухий), Корзун Ю. Л., Рідуш Б. Т. (2014)
Барщевський М. Є. - Розвиток рельєфу Волино-Подільської плити у пізньому еоцені (2014)
Олішевська Ю. А. - Організація природоохоронної діяльності та моніторингу навколишнього середовища у місті Києві (2014)
Харченко О. М. - Роль розломів у розподілі та накопиченні забруднювальних речовин (2014)
Барщевська Н. М. - Аналіз новітньої геодинаміки, в зв’язку з формуванням рельєфу території басейну р. Інгул (2014)
Валек Ґж. - Use of digital elevation models and orthophotomaps in identifying anthropogenic mounding of river valleys (Kielce, Poland) (2014)
Паламарчук Л. В. - Умови формування сильних опадів холодного періоду року на рівнинній території України, Шпиг В. М., Гуда К. В. (2014)
Прусов В. А. - Чисельний метод підвищенної точності розв’язання рівнянь моделі циркуляції атмосфери, Безнощенко Б. (2014)
Пясецька С. І. - Cтруктура змін у ході випадання опадів у місяці холодного періоду року (XI-III) та центральні місяці весняного та осіннього сезонів (IV, X) протягом кінця ХХ – початку ХХІ століття у Криму (період 1986-2007 та його десятиріччя) (2014)
Шмарин С. Л. - Влияние климатических факторов на оценку выбросов парниковых газов с мест захоронения твердых бытовых отходов в Украине, Сливинская В. В., Ремез Н. С., Филозоф Р. С., Нахшина А. Д., Михайленко В. П. (2014)
Бортник С. Ю. - Досвід організації та використання геологічної колекції у викладанні геологічних дисциплін на географічному факультеті, Ковтонюк О. В., Погорільчук Н. М. (2014)
Маляренко О. С. - Критерії ідентифікації можливих елементів регіональних екологічних мереж для структурно багатоманітних та антропізованих територій (2014)
Бездухов О. А. - Особливості застосування методу бальних оцінок при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (2014)
Тимуляк Л. М. - Основні риси і закономірності структури передгірських ландшафтів у межах Івано-Франківської області, Чернега П. І. (2014)
Чумак Н. М. - Паліноіндикація антропогенного впливу на рослинний покрив Пригорганського Передкарпаття у пізнтому голоцені (2014)
Дмитрук Ю. М. - Еволюція ґрунтів та рослинності Прут-Сіретського межиріччя у пізньому голоцені, Герасименко Н. П., Ляшик Т. І (2014)
Бортник С. Ю. - Морфологічні особливості території Покуття, Бортник С. С., Лаврук Т. М. (2014)
Бончковський О. С. - Стратиграфія відкладів лесово-грунтової серії середнього та пізнього неоплейстоцену півдня Волині на прикладі розрізів Боремель-1 та Боремель-2 (2014)
Барщевський М. Є. - Ранньо-середньоолігоценовий палеорельєф території Українського щита (2014)
Барщевська Н. М. Тютюнник Ю.Г. - Ландшафтне різноманіття території паркових зон м. Києва (на прикладі парку-пам‘ятки садово-паркового мистецтва "Феофанія" (2014)
Харченко О. М. - Геоморфологічний аналіз районів видобутку вуглеводнів (екологічний аспект) (2014)
Філоненко Ю. М. - Особливості рельєфоутворюючої діяльності бобрів, ондатр та кротів на території басейну річки Уборть у межах України, Васильчук О. С. (2014)
Конякін С. М. - Регіональна екомережа Черкаської області: географічні аспекти формування і розвитку (2014)
Мацібора О. В. - Моніторинг вмісту важких металів у ґрунтах урбоекосистем засобами ГІС, Кураєва І. В., Манічев В. Й., Войтюк Ю. Ю. (2014)
Рогозін Є. П. - Зміни рослинності і клімату Південно-Західного Криму впродовж субатлантичного періоду (за даними палінологічного вивчення донних відкладів східного басейну Сакського озера) (2014)
Глотка Д. В. - Удосконалення карти гідрографічного районування території України на основі SRTM HydroSHEDS (2014)
Цюпа T. - Natural environment of Kielce city (Poland) – state, threats and protection, Суліґовскі Р. (2014)
Пясецька С. І. - Сучасний стан випадків розповсюдження масового відкладення ожеледі на території України протягом 2011-2013 рр. (за спостереженням на дротах стандартного ожеледного станка) (2014)
Круківська А. В. - Особливості просторового розподілу і міжсезонної динаміки запасів продуктивної вологи в ґрунті на території України (2014)
Васянович Г. - Підготовка кваліфікованих робітників в умовах техніко-технологічних змін (2015)
Вдович С. - Роль гуманітарної підготовки у формуванні професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників (2015)
Бахмат Н. - Проблеми модернізації педагогічної підготовки вчителів початкової школи (2015)
Корнят В. - Педагогічна технологія формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів (2015)
Дяченко-Богун М. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти (2015)
Кононец Н. - Формування самостійності студентів аграрних коледжів у рамках дисциплін комп’ютерного циклу при ресурсно-орієнтованому на-вчанні (2015)
Якубовська М. - Архетип формування культурологічного світогляду студентів технічних навчальних закладів (на прикладі творчого доробку Миколи Зимомрі) (2015)
Бабій І. - Текстоцентричні технології у професійномовленнєвій підготовці фахівців сфери обслуговування (2015)
Лазоренко Л. - Веб-квест як спосіб навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків (2015)
Гріньова О. - Рефлексія як механізм професійного самопроектування особистості юнацького віку в умовах фахової підготовки (2015)
Гуменюк Н. - Модель розвитку особистісної готовності майбутніх фахівців нафтогазового профілю до професійної діяльності в навчально-виховному процесі (2015)
Сурмяк Ю. - Соцiaльно-психологiчнa допомогa учaсникaм бойових дiй у подолaннi посттрaвмaтичного стрeсового розлaду, Кудрик Л. (2015)
Маковська О. - Освітній аудит: теоретико-методологічний аспект (2015)
Сергієнко А. - Формування компетентності директора в сучасних умовах розвитку професійно-технічного навчального закладу (2015)
Шарошкіна Н. - Ідеї та теоретичні положення просвітництва О. Пругавіна (2015)
Вінтюк Ю. - Наукова спадщина Степана Балея і сьогодення (з нагоди 130 річниці з дня народження) (2015)
Скляренко І. - Форми і методи навчання майбутніх залізничників у 20-60-ті роки ХХ ст. (2015)
Наші автори (2015)
Голубовская О. А. - Нерешенные проблемы и новые горизонты в лечении хронического гепатита С (2015)
Ворожбит О. Б. - Сучасні аспекти діагностики та лікування печінкової енцефалопатії у хворих на хронічні хвороби печінки, Герасун О. Б., Грицко Р. Ю., Телегіна Т. В. (2015)
Рябоконь Ю. Ю. - Взаємозв’язки автоімунних порушень з наявністю та ступенем виразності змішаної кріоглобулінемії у хворих на хронічний гепатит С (2015)
Олійник Ю. Ю. - Резекції печінки як компонент комбінованих операційних втручань з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2015)
Міщук В. Г. - Ефективність комплексної терапії з включенням пентоксифіліну при хронічному панкреатиті й цирозі печінки алкогольної етіології, Скоропад К. М. (2015)
Литвин К. Ю. - Діагностичне значення інтерлейкіну-6 та рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 при гострих та хронічних вірусних гепатитах (2015)
Іванюшко-Назарко Н. В. - Роль функціональних змін печінки в розвитку синдромів, що пов’язані з побічною дією медикаментів (2015)
Бичков М. А. - Хвороба Каролі: клінічний випадок, Демидова А. Л., Кіт З. М. (2015)
Citkowska-Kimla A. - Several Comments on Polish-Ukrainian Relations after Russia’s Annexation of Crimea from the Perspective of Political Sciences (2015)
Піляєв І. - Президентська Росія перед викликами модернізації: соціально-політичний аспект (2015)
Płaneta P. - Dziennikarstwo obywatelskie na Ukrainie wobec rosyjskiej wojny informacyjnej (2015)
Литвин В. - Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в Україні (2015)
Бортніков В. - Електоральна легітимація влади в умовах демократичної трансформації, Чубаєвський В. (2015)
Кукуруз О. - Правові форми впливу громадян на формування політики створення законодавства: українська та польська практика (2015)
Бусленко В. - Конфліктний характер взаємовідносин між владою та опозицією в Україні: причини та політичні наслідки (2015)
Мельник В. - Особливості участі політичних партій у виборчій кампанії до районних рад 2002 р. на прикладі Волинської області (2015)
Байрак С. - Ненасильницький протест в Республіці Польща на етапі демократичної трансформації, Белгасем М. (2015)
Горбатенко В. - Громадянськість як умова самозбереження українського суспільства (2015)
Pietrzyk-Reeves D. - Civic and institutional dimensions of democratization in Ukraine: the role of civic unity (2015)
Kimla P. - Can nomocracy be decreted? Considerations in the context of the contemporary situation of Ukraine (2015)
Макух О. - Громадянська участь як детермінанта демократичних трансформацій в сучасній Україні (2015)
Ярошенко В. - Cтановлення інституту демократичної громадянськості в Україні з урахуванням впливу символічної складової (2015)
Нагорняк Т. - Україна крізь призму протиріч суспільства з державою (на прикладі протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр.) (2015)
Кочубей Л. - Громадська думка: інструментарій формування у процесі утвердження суспільної солідарності (2015)
Голуб’як Н. - Розвиток інституту участі громадян на регіональному рівні в Україні (2015)
Пахолок В. - Динаміка представництва духовенства у районних радах Волинської області II–VI скликань, Дудка О. (2015)
Троценко В. - Проблема гармонiзацiї регiональних розбіжностей в Україні (2015)
Розік Н. - Організація та проведення мирних зібрань в АР Крим: аналіз нормативно-законодавчої бази регіону (станом на 2011 рік) (2015)
Nodżak A. - Forms of Civic Participation in an Information Society in the Context of the Use of Information and Telecommunications Technologies in Poland (2015)
Новакова О. - Формування нової ідеології політичної участі українців (2015)
Бульбенюк С. - Формування культури громадянськості українства в умовах розвитку "молодої демократії" (2015)
Wawrzonek M. - Prawosławie jako element kultury politycznej na współczesnej Ukrainie (2015)
Слюсар В. - Громадянська участь пасіонаріїв як агентів "міфічного насилля" у соціальних трансформаціях (2015)
Берестова Г. - Класифікація політичного протесту (2015)
Шостак І. - Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 років (2015)
Kowalska E. - Zbrodnia Katyńska i los deportowanych rodzin zamordowanych "duchowych ojców narodu” w świadomości społeczeństwa polskiego (2015)
Szczepański T. - Rosjanie, Rosja, Związek Radziecki w oczach opozycji w PRL w latach 1976‒1989 (2015)
Хома Н. - Патріотичний боді-арт: політична мода чи мода на патріотизм? (2015)
Полянська В. - Естетизація війни: рушійні фактори, елементи та функції (2015)
Емельянова Ю. - Этнический фактор консервативных тенденций в политическом процессе (2015)
Zacharuk K. - Ćwiczenie wyobraźni. Refleksje, czy na Ukrainie mógłby powstać polski ruch rewolucyjny? (2015)
Родик Г. - Особливості політичної комунікації у етнополітичному конфлікті (2015)
Павлюк В. - Етносоціальні аспекти українсько-польських взаємин у першій половині ХІХ століття (2015)
Kastory A. - Omówienie pracy Olgi Ostriitchouk, Les Ukrainiens face à leur passé. Vers une meilleure compréhension du clivage Est/Ouest, seria Géopolitique et resolution des conflits, nr 15, Bruxelles, 2013. s. 394 (Ukraińcy wobec swojej przeszłości. Ku lepszemu zrozumieniu podziału Wschód – Zachód) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Комлєв О.О. - Палеогеоморфологічний атлас України (передмова до створення атласу) (2014)
Бортник С.Ю. - Ландшафтно-індикаційний метод дослідження процесів сучасного геоморфогенезу, Лаврук Т.М., Тимуляк Л.М. (2014)
Комлєв О. О. - Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок), Довніч О. С. (2014)
Танасійчук О. Ю. - Ландшафтно-рекреаційна система як об’єкт конструктивно-географічного дослідження (2014)
Микита М. М. - Характеристика вулканічних комплексів Закарпаття (2014)
Коржик В. П. - Карстова провокація переробки берегів Дністерського водосховища (2014)
Бончковський О.С. - Палеокріогенні форми як індикатор кліматичних змін неоплейстоцену (на прикладі Горохівської височини) (2014)
Харченко В. В. - Можливості ландшафтознавчого вдосконалення рівняння Пенка – Оппоківа (на прикладі ландшафтів Київського Полісся) (2014)
Дідовець Ю. С. - Визначення калібраційного та валідаційного періодів для гідрологічної моделі SWIM (на прикладі р. Тетерів), Павельчук Є. М., Сніжко С. І. (2014)
Кулініч М. Т. - Підходи до виокремлення меж регіону Середнього Подніпров’я (2014)
Філоненко Ю. М. - Особливості фітогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України, Васильчук О. С. (2014)
Дворецька І. В. - Основні характеристики сезонно-широтного розподілу діоксиду азоту над територією України за даними наземних та супутникових вимірювань, Савенець М. В., Савченко В. М. (2014)
Шпиг В. М. - Точність прогнозу термодинамічних метеорологічних величин і опадів в умовах гірської місцевості за гідростатичною та негідростатичною чисельними атмосферними мезомасштабними моделями (2014)
Пясецька С .І. - Особливості розповсюдження відкладень ожеледі категорії НЯ та СГЯ на території України протягом 2011-2013 рр. та початку 2014 р. (2014)
Шевченко О. Г. - Вразливість урбанізованого середовища до зміни клімату (2014)
Свінціцька Г. І. - Критерій умов формування купчасто-дощових хмар різних типів та кількості опадів з них на основі моделі конвективного струменя, Талерко М. М. (2014)
Вовк І. І. - Особливості режиму екстремальних температур повітря на сході України, Щербань І. М. (2014)
Федоренко Я. Б. - Аналіз системи сповіщення про зсув вітру на малих висотах (2014)
Маринін Є. І. - Метод ризиків пошкодження винограду заморозками і його реалізація на прикладі Північно-західного Причорномор'я з неоднорідною підстильною поверхнею, Ляшенко В. О. (2014)
Титул, содержание (2015)
Жуков В. А. - Повышение эффективности систем автоматического управления источниками энергии автономных буровых установок, Жиленков А. А., Безюков О. К., Титов И. Л. (2015)
Serdiuk O. - Formation of a conceptual approach to the creation of an expert system for the identification of the processes of intellectual activity (2015)
Трейтяк В. В. - Розробка технології консолідації та синхронізації даних інтегрованих автоматизованих систем виробничого призначення (2015)
Тытюк В. К. - Влияние износа электромеханического оборудования на показатели процесса запуска (2015)
Lutsenko I. - Identification of target system operations. The practice of determining the optimal control, Fomovskaya E. (2015)
Логунова Н. А. - Моделирование процессов развития сложных структур на примере морской отрасли, Черный С. Г., Семенова А. Ю., Антипенко И. В. (2015)
Железняк А. А. - Обеспечение инвариантности системы распознавания образов морских судовых систем в процессе промысла, Каторин Ю. Ф., Сметюх Н. П., Доровской В. А., Черный С. Г. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Кириллова Е. В. - Обоснование диапазонов устойчивости коммерчески целесообразной, допустимо убыточной и кризисной работы судна (2015)
Ломотько Д. В. - Формування нечіткої системи підтримки прийняття рішення щодо придатності у комерційному відношенні рухомого складу при його розподілі, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2015)
Мурадьян А. О. - Разработка концепции игрового подхода к согласованию управления доставкой грузов с перевалкой в общетранспортных узлах (2015)
Онищенко С. П. - Дослідження впливу умов оферти на успішність укладання фрахтової угоди, Коскіна Ю. О. (2015)
Примаченко Г. О. - Розробка пропозицій щодо підвищення доходності пасажирських залізничних перевезень в Україні (2015)
Самсонкин В. Н. - Исследование особенностей деятельности машиниста поезда в современных условиях: взгляд изнутри профессии, Петинов Я. П. (2015)
Становський О. Л. - Аналіз динамічних моделей процесу управління проектами, Колеснікова К. В., Лєбєдєва О. Ю., Ісмаіл Хеблов (2015)
Савельева О. С. - Разработка термодинамической критериальной поддержки когнитивных моделей переноса в управлении проектами и программами, Становская И. И., Торопенко А. В., Щедров И. Н., Березовская Е. И. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Гайко Г. - Промислово-фінансова імперія Фуггерів як перша спроба монополізації гірничо-металургійного виробництва Європи, Білецький В., Салуга П. (2015)
Демуз І. - Постать Петра Стебницького (1862-1923 рр. ) в історіографічних рефлексіях (2015)
Ісаєнко О. - Постать гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в працях українських істориків другої половини ХІХ ст. (2015)
Концур-Карабінович Н. - Львівський собор 1946 року очима світової спільноти (2015)
Лисий І. - Туристична оцінка історико-культурного потенціалу замкових споруд Івано-Франківської області (2015)
Мацюк І. - Становлення європейських професійних армій: битва при Леньяно 29 травня 1176 р. (2015)
Мінакова К. - Типологія дерев'яного посуду з поховань катакомбної культурно-історичної спільності (2015)
Папазова А. - Вивчення діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині ХVІ - першій половині ХVІІ ст. дослідниками Російської імперії (2015)
Попов В. - Доля міської інтелігенції в громадській смуті 1917-1920 рр. в Україні (2015)
Хоруженко Х. - Центральне бюро комуністичного студентства (ЦБКС) - засіб політичного підкорення вищої школи УСРР на початку 1920-х років, Яцюк М. (2015)
Шандра І. - Залізнична криза в Донбасі в роки Першої світової війни: погляд представницьких організацій підприємців (2015)
Адамович С. - Рецензія на монографію: Гуменюк Т. І. Гуманітарні науки в УРСР (західні області). 1944-1991 роки. Сучасна українська історіографія : |монографія| / Т. І. Гуменюк ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. - Львів, 2015. - 572 с. (2015)
Конопльов C. - Рецензія на монографію: Левик Б. С. Балто-Чорноморський регіон: сучасний потенціал та перспективи : |монографія| / Б. С. Левик ; Національний університет "Львівська політехніка". - Маріуполь : Східний видавничий дім, 2015. – 244 с. (2015)
Титул, содержание (2015)
Арсирий Е. А. - Разработка посистемы поддержки принятия решений в системах нейросетевого распознавания образов по статистической информации, Маникаева О. С., Василевская А. П. (2015)
Кучанський O. Ю. - Прогнозування часових рядів методом селективного зіставлення зі зразком, Білощицький А. О. (2015)
Антонова Т. М. - Дослідження абсолютної та фігурно абсолютної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду, Возна С. М. (2015)
Петров С. О. - Дослідження застосування операторів згортки в задачах виділення границь на зображенні, Марченко І. О., Дібров Б. О. (2015)
Листровой С. В. - Разработка метода мониторинга распределенной вычислительной системы на основе определения кратчайших путей и кратчайших гамильтоновых циклов в граф, Минухин С. В., Листровая Е. С. (2015)
Тевяшев А. Д. - Математическая модель и метод оптимального стохастического управления режимами работы магистрального водовода, Матвиенко О. И. (2015)
Родигін М. В. - Врахування структурних властивостей зображення при оцінюванні якості стиснених JPEG зображень, Федоров О. В. (2015)
Aliev T. - Development of the algorithms of correction of correlation matrices, Musayeva N., Sattarova U., Rzayeva N. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Прачуковська А. П. - Моделирование и верификация распределения магнитного поля постоянных магнитов, Новицки М. С., Коробийчук И. В., Шевчик Р. Ю., Салах Я. Л. (2015)
Комир А. И. - Рентгеноструктурный анализ облученного ядерного графита марки АРВ и МПГ, Одейчук Н. П., Николаенко А. А. (2015)
Кахняж М. Л. - Исследование влияния температуры на магнитные характеристики ферритов из марганец-цинкового сплава, Салах Я. Л., Шевчик Р. Ю., Беньковски А. В., Коробийчук И. В. (2015)
Сотник М. І. - Моделювання теплового стану приміщення з системою обігріву "тепла підлога", Хованський С. О., Гречка І. П., Панченко В. О., Максимова М. О. (2015)
Лелека С. В. - Дослідження нерівномірності розподілу температурного поля в заготовках під час їх графітування у печі Кастнера, Лазарєв Т. В., Педченко А. Ю., Швачко Д. Г. (2015)
Новосядлий С. П. - Розробка технології багатозарядної іонної імплантації GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем, Бойко С. І., Мельник Л. В., Новосядлий С. В. (2015)
Червоный И. Ф. - Исследование микронеоднородности распределения примеси в монокристаллах кремния, Головко О. П. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Шапорев В. П. - Исследование физико-химических закономерностей процесса взаимодействия оксида кальция с водой, Питак И. В., Васильев М. И., Питак О. Я. (2015)
Рыщенко Т. Д. - Разработка технологии портландцемента с применением отхода шлампереработки газового конденсата, Вяткин К. И. (2015)
Кондратов С. А. - Моделирование состава паровой фазы в системе HNO3 – H2SO4 – H2O при низком содержании азотной кислоты, Хлякина Т. Н. (2015)
Нефедов В. Г. - Феноменологическое изучение вязкости и плотности растворов гидроксидов щелочных металлов, Атапин А. Г., Головко Д. А. (2015)
Цейтлін М. А. - Підвищення реакційної здатності малоактивної частки вапняної суспензії у содовому виробництві, Шестопалов О. В., Райко В. Ф. (2015)
Буртная И. А. - Исследование механизмов диффузии во время первапорации молекул органических растворителей в полимерных мембранах, Гачечиладзе О. О. (2015)
Целищев А. Б. - Разработка и исследование способа переработки пропан-бутанового газа в метанол, Лория М. Г., Елисеев П. И., Носач В. А., Иджагбуджи А. А., Федотов Р. Н. (2015)
Бахарєва Г. Ю. - Розробка математичної моделі процесу біологічної очистки газоподібних викидів, Шестопалов О. В., Філенко О. М., Тихомирова Т. С. (2015)
Мацієвська О. О. - Дослідження якості води у розподільній мережі системи централізованого водопостачання м. Львів (2015)
Юрченко В. А. - Исследование механической очистки ливневых стоков, образованных на объектах автомобильно-дорожного комплекса, Мельникова О. Г., Бахарева А. Ю., Ячник М. В. (2015)
Юрченко В. А. - Влияние редокс потенциала среды на миграцию фосфора в иловой смеси, Смирнов А. В., Бахарева А. Ю. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Мисюра C. Ю. - Исследование гидроупругих колебаний крышек гидротурбин с верхним кольцом направляющего аппарата (2015)
Мірзак В. Я. - Вплив механічного компенсатора похибок на якість тонколистового розділового штампування, Боков В. М. (2015)
Возняк О. Т. - Дослідження пристрою для повітророзподілу закрученими і настильними струминами у змінному режимі, Сухолова І. Є., Миронюк Х. В. (2015)
Чигрин В. С. - Исследование методов обнаружения неустойчивых режимов работы осевых компрессоров с использованием анализа вибраций, Епифанов С. В., Мохаммадсадеги Ф. (2015)
Щербаков О. М. - Експериментальне дослідження теплового стану кожуха для шумотеплоізоляції газотурбінного двигуна ДГ90Л2 у складі турбоблока агрегату типу ГПА-Ц-16С, Ткаченко Д. О., Парафійник В. П., Гуріненко В. М., Костюк В. Є., Скрипка О. І., Кирилаш О. І. (2015)
Акимов О. В. - Анализ технологических факторов, существенно влияющих на формирование напряжений в литых деталях машин, Алёхин В. И., Пензев П. С., Дяченко А. В., Овчаренко А. М. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Тимчук С. А. - Алгоритм поиска оптимальных параметров системы повышения надёжности в разветвлённых распределительных сетях 10 кВ, Сиротенко М. А. (2015)
Бондаренко В. Е. - Исследование процесса управления режимами работы электрических сетей в современных условиях, Черемисин Н. М., Черкашина В. В. (2015)
Письменний Є. М. - Аналіз експериментальних даних з аеродинамічного опору пакетів плоскоовальних труб, Кондратюк В. А., Терех О. М., Руденко О. І., Баранюк О. В. (2015)
Русанов А. В. - Разработка нового способа парциального парораспределения для обеспечения частичных режимов работы мощных паровых турбин, Косьянова А. И., Косьянов Д. Ю. (2015)
Мигура А. А. - Разработка и анализ нейросети для прогнозирования параметров эффективности насадки регенератора стекловаренной печи, Кошельник А. В. (2015)
Чиченин В. В. - Исследование интенсивности коррозии и накопления отложений при упаривании циркуляционной воды в промышленных оборотных системах охлаждения, Кишневский В. А., Грицаенко А. С., Савич С. Л., Шуляк И. Д. (2015)
Гуржий А. А. - Анализ процессов теплопередачи в криволинейных микроканалах, заполненных вязкой несжимаемой жидкостью, Шалденко А. В. (2015)
Безродный М. К. - Экспериментальное исследование коэффициентов тепло- и масcообмена при утилизации теплоты парогазового потока в факеле капель механической форсунки, Рачинский А. Ю., Голияд Н. Н., Барабаш П. А. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Більченко Є. - Релігійні смисли як спосіб формування "постмодерного християнина": феноменологічний та культурологічний підхід (2015)
Зaпорожець Т. - Розгляд відповідaльності з позицій "морaлі справедливості" (2015)
Іщук Н. - Обриси християнського розуміння феномена спілкування (2015)
Карпенко А. - Історіографічна реконструкція імпліцитних опосередкувань між філософськими проектами М. Гайдеґґера й Т. Адорно (2015)
Коновал В. - Поняття семіотичних конструктів (2015)
Соловій Р. - Сучасний стан і перспективи розвитку виникаючої церкви (2015)
Ставрояні С. - Дискусії про постмодерн в українській християнській теології сьогодення (2015)
Тіменик З. - Метод синтезу i філософорелігійні ідеї українських мислителів 40-х рр. ХІХ - 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Туренко О. - Punctum saliens середньовічного міста - історико-філософська розвідка реалізації Ordnung-Vorstellung (2015)
Чернушка І. - Методологічні засади сучасного релігієзнавчого вивчення адвентизму (2015)
Шкіль С. - Сучасна критика православ'я в Російській Федерації (2015)
Титул, содержание (2015)
Алхімова С. М. - Оцінка точності розрахунків кількісних параметрів зведеного оцінювання перфузії (2015)
Жиленков А. А. - Повышение эффективности систем автоматического управления качеством энергии автономных электростанций (2015)
Зубенко Д. Ю. - Аналіз існуючих підходів налаштування інтелектуальних систем управління транспортними підприємствами, Коваленко А. В., Кузнєцов О. М. (2015)
Копытчук Н. Б. - Разработка информационной технологии обработки аномальных измерений тензометрических систем, Тишин П. М., Копытчук И. Н. (2015)
Рзаева Н. Э. - Разработка мобильной системы робастного noise мониторинга изменений в функционировании сердца (2015)
Файнзильберг Л. С. - Разработка телемедицинской системы для дистанционного мониторирования сердечной деятельности на основе метода фазаграфии, Сорока Т. В. (2015)
Филоненко С. Ф. - Влияние износа режущего инструмента при контролируемой глубине резания на акустическую эмиссию (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка кріогенної технології отримання нанопорошків із топінамбуру з використанням рідкого та газоподібного азоту, Бессараб О. С., Погарська В. В., Балабай К. С., Лосєва С. М. (2015)
Самохвалова О. В. - Вплив мікробних полісахаридів на властивості пшеничного борошн, Чернікова Ю. О., Олійник С. Г., Касабова К. Р. (2015)
Коротаєва Є. О. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей капсульованих рослинних олій, Неклеса О. П., Гринченко О. О., Пивоваров П. П. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка нанотехнології дрібнодисперсного замороженого пюре із грибів шампіньйонів (Agaricus Bisporus), Погарська В. В., Маціпура Т. С., Максимова Н. П. (2015)
Михайлов В. М. - Удосконалення технології екстрагування рослинної сировини зрідженим газом(фреон R-134а), Тімошенко Ю. П., Чуйко Л. О., Михайлова С. В., Шевченко А. О. (2015)
Прибильський В. Л. - Використання рису в технології безалкогольного ферментованого напою, Мукоїд Р. М., Нгуен Фионг Донг (2015)
Онищенко В. М. - Удосконалення технології зберігання замороженого м’яса птиці, Гринченко Н. Г., Большакова В. А. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка кріогенної технології заморожування хлорофілвмісних овочів, Погарський О. С., Каплун О. А., Лосєва С. М. (2015)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впродовж зберігання кабачків, Калитка В. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Трохимчук П. - Монадологія та поліметричний аналіз як оптимальні системи опису знань та культури (2014)
Пірогова Н. - Ідея трансцендентальної єдності у творчості Г. Гессе (2014)
Федорчук Л. - Структура мовних засобів вираження феномену політичної коректності в контексті кооперативного принципу П. Грайса (2014)
Тонне О. - Літературно-філософські аспекти осмислення часопростору в художньому тексті (2014)
Семененко Г. - Соціальна мобільність і мовні зміни в ранньоновоанглійський період (2014)
Подшивайлова А. - К проблеме определения манипулятивного воздействия (2014)
Мар’янко Я. - Суб’єктивні методи оцінювання просодичних параметрів мовлення, Сивокінь Г. (2014)
Кононова Д. - Особливості конфліктної комунікативної ситуації як прояв взаємодії різноманітних зовнішних факторів (2014)
Лещак С. - Автоцитирование в песенном творчестве Бориса Гребенщикова (2014)
Саруханова И. - "Дон Карлос" Шиллера и Верди: концептуальность либретто (2014)
Морозовська Т. - Взаємодія танцювальних мов як чинник розвитку хореографічного мистецтва (2014)
Лисенко О. - Смислоутворення у дискурсі виконавського музично-мовного процесу (2014)
Коваленко Е. - Творческая индивидуальность танцовщика и педагога. Памяти народного артиста Украины Николая Прядченко (2014)
Стисло І. - Опозиція молодий – старий у культурних сценаріях (на матеріалі українських народних прислів’їв і приказок) (2014)
Тимощук Т. - Англомовні жаргонізми кінематографічної галузі (2014)
Лисенко Л. - Мистецтво комунікативного етикету як індикатор ментальної ідентичності етносів в різних лінгвокультурах (на матеріалі "я", "ти ", "Ви"-номінацій) (2014)
Тихомирова А. - Семантический потенциал символообраза петербурского кота кисти художника Владимира Румянцева в контексте интегративной поэтики, Богатырёва О., Богатырёв А. (2014)
Павлик Н. - Фатична функція та її місце у системі функцій мови (2014)
Чумак Н. - Метафора і концепт у світлі етнолінгвістики (2014)
Синявская О. - Коммерческая номинация XXI века в системно-структурном аспекте (2014)
Сергієнко Л. - Когерентність як глибинна змістово-смислова зв’язність тексту проспекту емісії цінних паперів (2014)
Переломова О. - Прецедентний текст як засіб реалізації світоглядної позиції митця (2014)
Олешко Ю. - Лінгвістична атрибуція Казань XVII ст. в староукраїнській літературній мові (2014)
Стасюк О. - Лексико-семантичні особливості парламентських реплік з місця (на матеріалі парламентської комунікації ФРН) (2014)
Знась О. - Контраст – це протиставність, чи єдність протиставних елементів (2014)
Михаськів О. - Когнітивні особливості метафори (2014)
Тома Н. - Особливості вияву синонімії у творах Петра Могили (2014)
Карп М. - Когезія та когерентність як сукупність текстового зв’язку у британських художніх мультимодальних творах (2014)
Каціон І. - Зміст поняття "концепт” у контексті сучасних лінгвокогнітивних досліджень (2014)
Титул, содержание (2015)
Лаврик Д. - Розкриття особливостей материнського коду в етнонаціональних концептах "самотність", "серце", "душа", "розум" (2014)
Коваленко В. И. - Исследование разрушения легированных титановых сплавов при воздействии кавитации, Маринин В. Г. (2015)
Орел А. - Материнство в епоху Вікторіанства: лінгвокультурологічний аспект (2014)
Костик К. О. - Розробка швидкісної технології борування легованої сталі (2015)
Осадча О. - Мова Фантастики (на матеріалі творів українських письменників-фантастів початку ХХ століття) (2014)
Федорченко О. В. - Дослідження динаміки зміни структури тканин полотняного переплетення у процесі формування, Закора О. В., Рязанова О. Ю. (2015)
Парасін Н. - Ознаки прототипів як компонентів процесу когнітивної діяльності (2014)
Дінжос Р. В. - Моделювання теплопровідності полімерних композитів на основі поліметилметакрилату з різними типами наповнювачів, Лисенков Е. А., Фіалко Н. М. (2015)
Шкіцька І. - Реалізація мовленнєвої субтактики вираження позитивного ставлення до адресата в поетичній творчості Т.Г. Шевченка (2014)
Булат А. Ф. - Сравнительные исследования радиационно-защитных наполнителей композиционных материалов на основе фосфогипсового вяжущего, Иванов В. А., Звягильский Е. Л., Голов К. С., Большаков В. И. (2015)
Шуляк С. - Найменування реалій християнської релігії в українських замовляннях (2014)
Ильяслы Т. М. - Синтез и свойства шпинельной фазы NdxMg1-xAl2O4, Аллазов М. Р., Исмаилов З. И., Гусейнова Г. А., Аббасова Р. Ф., Мамедова Л. А., Вейсова С. М. (2015)
Титаренко М. - Экспликация социального статуса в немецком языке (на материале рассказов Э. Кестнера) (2014)
Акимов О. В. - Влияние термической обработки на свойства нового сплава на основе железа, Сундус Мохаммед Нури (2015)
Смирнова М. - Лексичні характеристики православного дискурсу ХХ сторіччя (2014)
Бондаренко О. П. - Разработка защитных материалов на основе стекло- и шлаксодержащих портландцементных композиций, Гузий С. Г., Захарченко Е. Д., Новоселенко Е. Д. (2015)
Фокина С. - Интертекстуальный потенциал сказки С. Козлова "Ёжик в тумане" (2014)
Іващишин Ф. О. - Вплив ступеня розширення кристалічної гратки на властивості і відгук на електромагнітні поля InSe, GaSe та клатратів на їх основі, Григорчак І. І., Гордіюк Т. М., Швець Р. Я., Кулик Ю. О. (2015)
Лужецька О. - Мікротопоніми Південно-Західного Опілля, мотивовані термінами на позначення характеру ґрунтів (2014)
Abstract and References (2015)
Мележик К. - Языковая политика и языковая реальность Евросоюза (2014)
Казимирова І. - Історична термінографія в контексті лінгвістичного джерелознавства (2014)
Южакова О. - Семантичний аналіз російських композитів-прикметників з опорними компонентами -видный, -образный, -подобный (2014)
Эсаулова И. - Фразеологизмы с семантикой неопределенности как проявители национальной ментальности (2014)
Финогина Л. - Отражение некоторых основных диалектических категорий на языковом уровне (на материале английского языка) (2014)
Сорока Т. - Семантична характеристика аксіономенних спільностей (на матеріалі сучасної англійської мови) (2014)
Сидорец В. - К проблеме категории залога в современных восточнославянских языках (2014)
Солдатова Л. - Сутність та історизм поняття "мова” в індійській лінгвістичній традиції (часи ранньої античності VIII ст. до н.е. – II ст. до н.е.) (2014)
Петрова Т. - Іншомовні словотвірні елементи в українській фітомеліоративній термінології (2014)
Онуфрійчук Г. - Образна опозиція "пес – людина" в українській етнофразеології (2014)
Норенко О. - Ознаки системності лексико-семантичних полів у сучасній японській мові (2014)
Нечитайло І. - Словінські рефлекси прамов з ареальної точки зору (2014)
Чешко Г. - Ступенювання прислівників у східнополіських говірках (2014)
Андрушенко О. - Інформаційно-структурна варіативність топіка в давньоанглійському реченні (2014)
Новосельцева І. - Структура лінгвального гештальту investierung німецької мови (2014)
Станіслав О. - Сепаратизація та когезія як чинники формування семантики художнього тексту (на матеріалі сучасного французького синтаксису) (2014)
Бернацька С. - Мовлення збагачує повсякденний досвід особистості, Даюк Ю. (2014)
Стеванович Р. - Метафоричность в эвристической мыслительной деятельности (на материале русского и английского языков) (2014)
Dankevich Т. - Difficulties of teaching headline English, Burago Ye. (2014)
Станкевич А. - Свадебная обрядность на Гомельщине: названия символических ритуальных действий и актов брачной церемонии (2014)
Шпить О. - Займенники у діловій мові ХІV-ХV століть (2014)
Алексєєв В. - Теоретики державного управління: етапи життя та наукова творчість О. Д. Градовського (2015)
Горбик О. - Державне управління у сфері ринку цінних паперів: характеристика основних понять (2015)
Єгіозар’ян А. - Реалізація принципів нового публічного менеджменту та належного врядування в сучасних західних моделях державного управління (2015)
Книжник Л. - Ретроспективний аналіз становлення та розвитку системи державного аудиту в контексті світового досвіду (2015)
Колісніченко Н. - "Погане управління": сутність поняття і шляхи подолання (2015)
Обушна Н. - Результативність та ефективність управління – парадигма сучасного публічного управління (2015)
Онуфрієнко О. - Порівняльний аналіз підходів до класифікації форм взаємодії держави і громадянського суспільства (2015)
Сухенко В. - Концептуалізація поняття політико-адміністративної системи в процесі сучасного державотворення (2015)
Уздєнова Ю. - Теоретико-методологічні засади дослідження національної безпеки в духовній сфері (2015)
Шульга Н. - Стратегія розвитку освіти як інструмент державної освітньої політики в Україні (2015)
Власенко С. - Інституційні принципи та механізми демократичного управління в Україні (2015)
Волик В. - Проблеми реалізації вимог чинного законодавства (2015)
Гарбариніна В. - Удосконалення організаційно-правового механізму реалізації політики державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Коваленко О. - Впровадження в державне управління України міжнародних стандартів ISO серії 9 000 та ISO серії 10 000 (2015)
Притуп О. - Фінансове забезпечення реалізації державної політики України у сфері культури на регіональному рівні (2015)
Риженко О. - Особливості розвитку електронного врядування в Україні в 2014 – 2015 рр. (2015)
Скакальський О. - Екологічний моніторинг у системі природоохоронної діяльності регіональної влади (2015)
Грайнер Є. - Побудова моделі державної служби в Україні: адаптація зарубіжного досвіду (2015)
Квеліашвілі І. - Зарубіжна практика застосування аутсорсингу в органах державної влади: перспективи для України (2015)
Кузнецова М. - Передумови модернізації державної служби України (2015)
Линдюк О. - Профілі професійної компетентності державних службовців як складова модернізації державної служби (2015)
Письменний І. - Види державної служби: теоретична полеміка , Липовська Н. (2015)
Маланчій М. - Формування професійної ідентичності посадових осіб державної прикордонної служби України (2015)
Ченцов В. - Міжнародні стандарти модернізації митних адміністрацій (2015)
Войновський М. - Механізм делегування повноважень органами місцевого самоврядування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (2015)
Глущенко Ю. - Місцеве самоврядування в Україні: проблеми розвитку та фінансового забезпечення (2015)
Шаталова О. - Адаптаційний профіль посадової особи місцевого самоврядування: проблеми і перспективи (2015)
Шумляєва І. - Формування систем територіальної організації влади: досвід країн Європейського Союзу для України (2015)
Шункін М. - Еволюція інституту місцевого референдуму в Україні (2015)
Удод Є. - Методологічні засади створення пілотного е-курсу "реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади", Маматова Т. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Підгорна Т. В. - Вивчення хімічних редакторів у школі (2015)
Біляй І. М. - Застосування комп’ютера в процесі навчання стохастики (2015)
Япринець Т. С. - Ресурси мережі інтернет як засіб формування природоохоронних знань учнів у процесі навчання фізичної географії (2015)
Мельник Ю. С. - Комп’ютерне моделювання в процесі розв’язування фізичних задач (2015)
Мукосєєнко О. А. - Конспекти-сходинки як засіб побудови молодшими школярами багатоступінчастих карт пам’яті на уроках інформатики (2015)
Колос К. Р. - Зміст і особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти, Лупаренко Л. А. (2015)
М’ясоїд Г. І. - Методична дилема: які засоби наочності використовувати, традиційні чи електронні?, Юсипіва Т. І. (2015)
Дементієвська Н. П. - Формування навичок критичного оцінювання веб-ресурсів і проблема безпеки учнів в Інтернеті (2015)
Потієнко В.О. - Очний етап Всеукраїнського дистанційного турніру з інформаційних технологій 2014–2015 навчального року: рекомендації до розв’язання завдань (2015)
Титул, зміст (2015)
Лилик С. - Круглий стіл фахових організацій України: позиція учасників щодо захисту інтересів фахових спільнот, малого та середнього бізнесу (2015)
День інновацій у медіа (2015)
Стріжкова Ю. - Формування драйверів бренду як ефективного інструменту стратегії підвищення лояльності клієнтів в період стагнації автомобільного ринку, Гайдамаха О. (2015)
Ревчук В. - Отдельные вопросы исследования рынка автобусов (2015)
Бучак М. - Отдельные вопросы исследования рынка грузовых автомобилей (2015)
Мониторинг наружной рекламы относительно наличия случаев дискриминации и сексизма (2015)
Златова И. - Маркетинговые исследования рекламы в Одессе на предмет наличия гендерной дискриминации (2015)
Зозульов О. - Критерії ефективного ринкового позиціонування товарів на споживчому ринку (2015)
Залізнюк В. - Прогнозування експортних можливостей українськиї підприємств на основі аналізу світових ринків продукції сільського господарства (2015)
Зюзиков А. - Возможности ремаркетинга на Facebook (2015)
Богданець Н. - Слово в цифрі: про сучасний стан цифрової літератури в Україні та невтомні пошуки сонця (2015)
Три чверті споживачів вважають, що компанії мають бути екологічно свідомими (2015)
Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу Rising Industrial Marketing Stars (2015)
Практика з практиками - майбутнє онлайн освіти (2015)
Форуми, конференції, професійні тренінги Української Асоціації Маркетингу (2015)
Шановні передплатники (2015)
Титул, зміст (2015)
В 2015 році відбувся Десятий ювілейний конкурс "Молодь опановує маркетинг" (2015)
Тарасенко О. - Процес вибору атрибутів позиціонування товару, Черненко О. (2015)
Федоров А. - То, что у нас считается провокацией, на самом деле - отсутствие вкуса и жлобство (2015)
Громадський моніторинг виявив в Україні 35 рекламних кампаній, у продукції яких наявні ознаки сексизму (2015)
Третій міжнародний бізнес-форум у КНЕУ (2015)
Міжнародний Форум: Принципи дуальної освіти: можливості впровадження в систему освіти в Україні (2015)
Надашкевич В. - Перший український стоматолог - мільйонер. Харизма, стандарти і франчайзинг (2015)
Форуми, конференції, професійні тренінги Української Асоціації Маркетингу (2015)
Шановні передплатники (2015)
Буров О. Ю. - Технології та інновації в діяльності людини ери інформації: людина та ІКТ (2015)
Іванюк І. В. - Модель комп’ютерно орієнтованого навчального середовища формування полікультурної компетентності учня (2015)
Коваленко В. В. - Актуальність застосування електронних соціальних мереж у роботі зі школярами, які мають функціональні обмеження, Коваленко О. М. (2015)
Крячко І. П. - Виконання навчальних астрономічних спостережень на телескопах з віддаленим доступом (2015)
Лаврова А. В. - Підхід до організації і проведення шкільного навчального фізичного експерименту, Заболотний В. Ф. (2015)
Надтока О. Ф. - Використання проектної діяльності в розрізі застосування інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях географії, Мартинюк Т. С. (2015)
Вдовичин Т. Я. - Вдосконалення змісту дисципліни "Організаційна інформатика" з використанням мережних технологій (2015)
Величко В. Є. - Стратегія впровадження вільного програмного забезпечення в процес підготовки вчителів математики, фізики та інформатики (2015)
Косіюк М. М. - Інтегрована система комп’ютерної підтримки університетського менеджменту, Мазарчук А. Ю., Більовський К. Е. (2015)
Коцюба Р. Б. - Набуття навичок аудіювання за допомогою веб-орієнтованої методики вивчення іноземних мов (2015)
Хміль Н. А. - Зарубіжний і вітчизняний досвід інтеграції хмарних технологій у педагогічний процес вищого навчального закладу (2015)
Щербина О. А. - Реалізація функцій електронного деканату засобами платформи Moodle (2015)
Ковальчук Ю. О. - Пошук, отримання й аналіз даних в освіті: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Лісова Т. В. - Методи та програмні засоби дослідження валідності тестових результатів для груп тестованих з певними індивідуальними особливостями (2015)
Новицька Т. Л. - Загальні підходи до використання електронних систем відкритого доступу у науково-педагогічних дослідженнях, Марченко О. О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Алешин Г. В. - Оптимальный выбор параметров радиоэлектронных систем по условному критерию максимума экономической эффективности, Коломийцев А. В. (2015)
Петренко О. М. - Визначення ефективності електрорухомого складу. Основні положення та підходи, Любарський Б. Г. (2015)
Тутик В. Л. - Формалізація в процесах взаємоперетворення енергії в єдиній теорії взаємодій (2015)
Трубчанінова К. А. - Дослідження моделі гібридної радіо-оптичної телекомунікаційної системи (2015)
Мирошник М. А. - Применение интеллектуальной диагностической инфраструктуры для управления кибербезопасностью. Часть 1. Интеллектуализация механизмов защиты, Крылова В. А., Демичев А. И. (2015)
Дёмин А. Ю. - Влияние параметров комплексной технологии реновации на свойства антифрикционного покрытия (2015)
Тимофеева Л. А. - Дугостойкий электроконтактный материал на основе меди для электроаппаратуры тягового подвижного состава, Морозов В. С. (2015)
Селецький В. С. - XML і математичний апарат мереж Петрі (2015)
Ананьева О. М. - Синтез нелинейного приемника сигналов АЛСН в условиях действия аддитивной двухкомпонентной помехи, Давиденко М. Г. (2015)
Лисечко В. П. - Дослідження імовірнісного розподілу службових сигналів в когнітивному радіо, Обіход Я. Я., Олефіренко Т. М. (2015)
Кальченко А. С. - Інтелектуальна система управління якістю послуг в мережах наступного покоління (2015)
Жуковицкий И. В. - Процедура идентификации поездов с использованием информации АСК ВП УЗ Е, Егоров О. И. (2015)
Бабіченко А. К. - Реалізація адаптивного ПІД-регулятора з використанням ОРС-технології, Лисаченко І. Г., Герман Е. Є. (2015)
Титул, зміст (2015)
Бухалова Н. - Быть украинцем сегодня: мода, вынужденность или новая ценность? (2015)
Индустрия маркетинговых исследований в Украине глазами компаний - клиентов (2015)
Лилик М. - Огляд закордонних досліджень впливу зовнішньої рекоами на безпеку дорожнього руху (2015)
Пустотин В. - Омоложение украинских брендов: как правильней? (2015)
Максименко О. - Через прозорі відносини до якості послуг: формування єдиних критеріїв оцінки управляючих компаній (2015)
Добривечер А. - Медиаизмерения в Интернете (2015)
Зюзиков А. - Как выстроить воронку продаж с помощью Facebook (2015)
Щирин Е. - Секреты и "фишки" еmail - маркетинга. Эффективные стратегии, доказывающие свою эффективность (2015)
Шишов В. - Рассылай и властвуй. Как сделать письма в вашей рассылке максимально эффективными и продающими (2015)
Робоча сесія. Регіональні Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами: моніторинг гендерної політики" (2015)
Кампанія "До" та "Зараз" (2015)
Решетілова Т. - Гендерні особливості сприйняття зовнішньої реклами, Довгань С., Пілова К. (2015)
Регіональні представництва ІГКР (2015)
Шановні передплатники (2015)
Дмитренко В. А. - Паламарі Пирятинської протопопії: спроба дослідження на основі матеріалів сповідних розписів 1758 року (2015)
Заплетнюк О. А. - Порівняльна характеристика та стилістичні відмінності прикордонних стел "Раннього проголошення" (2015)
Левицька Н. М. - Середньовічне місто як рушійна сила розвитку харчових технологій, Коцюбанська О. О. (2015)
Іванюк І. А. - Історія будівництва та організації бібліотеки митрополита Флавіана (2015)
Соколовська Ю. В. - Організація благодійної допомоги у Харкові під час війн кінця ХІХ – початку ХХ ст., Хаустова О. В. (2015)
Бургаз Ю. В. - Студентство у революції 1905–1907 рр. (2015)
Троханяк О. С. - Причинно–наслідковий зв’язок виникнення та діяльності Української Військової Організації (2015)
Кравчук Л. В. - Політично–номенклатурні аспекти управління освітньо–виховними процесами в період утвердження радянської влади в Західній Україні вересень – 1939, червень – 1941 роки (2015)
Зубченко С. П. - Заходи боротьби радянської влади з опозиційними національними рухами на звільнених від окупації територіях (1944–1945 рр.) (2015)
Сидорович О. С. - Роль споживчої кооперації УРСР у подоланні продовольчого дефіциту в містах у перші повоєнні роки (1945–1950 рр.) (2015)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості спортивної діяльності в УРСР у повоєнні роки (2015)
Лук’яненко О. В. - "І що це не педагог, не дай бог…": практика у педагогічних вишах української РСР доби "відлиги" (Ч 2) (2015)
Лаврут О. О. - Виробниче навчання учнів шкіл Української РСР у 1950–1960–х роках: деякі аспекти проблеми (2015)
Чернова Н. Ф. - Становлення особистості В. І. Вернадського як великого вченого та основні напрями його наукових досліджень (2015)
Захаріна М. І. - Духовний зміст патріотичного виховання на матеріалах праць В. В. Зеньковського (2015)
Тарахненко Л. Л. - Релігійні громади етноменшин України у системі конфесійних організацій на рубежі ХХ – ХХІ століть (2015)
Денисенко І. В. - Діяльність україністів Японії у 1990–х роках ХХ ст. у контексті наукової та культурної інтеграції (2015)
Корсак Р. В. - Українсько–чеське науково–технічне співробітництво (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Кононенко В. В. - Релігійне життя євреїв Поділля на сучасному етапі (2015)
Бей Р. В. - Феноменальність та системність наукових шкіл з механізації тваринництва (2015)
Годлевська В. Ю. - Соціальна політика Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982–1996 рр.): історіографічний огляд (2015)
Горбенко А. С. - Позиція Католицької Церкви у дискусії щодо проблеми імміграції в сучасній Італії (2015)
Козак О. В. - Зародження благодійництва в Російській імперії (2015)
Новиченко А. С. - Особливості формування образу Японії в радянській пресі у 1964–1973 рр.: зовнішньополітичний аспект (за матеріалами "Комсомольської правди") (2015)
Чередніченко О. В. - Житло міщанина пізньосередньовічної Англії (2015)
Bayramli J. - Truth about Babak and the Hurramids movement (2015)
Тахирли Айтен. - Значение поселения Оглангала в изучении античного периода истории Нахчывана (2015)
Гасымова С. А. - Социально-культурная жизнь булгаров (2015)
Базалук О. А. - Основы геофилософии Украины. На переломе двух культур (2015)
Москалик Г. Ф. - Ідентифікація людини в інформаційному суспільстві (2015)
Андрієнко О. В. - Мотив пошуку–мандрування у контексті міфологічного світогляду (2015)
Глушко Т. П. - Еліта як продуцент інтелектуального капіталу нації (2015)
Культенко В. П. - Феномени сенсу життя, смерті та безсмертя в ретроспективі світової філософської думки, Гнатюк Т. А. (2015)
Громова О. В. - Онтологический аспект феномена деструктивного одиночества в экзистенциальной парадигме и аналитической практике (2015)
Ільїна Г. В. - Філософія між мовою і візією: "окуляроцентризм" в історико–філософській перспективі (2015)
Кириленко К. М. - Філософія історії як інструмент пізнання світоглядних основ інноваційної культури (2015)
Комаха Л. Г. - Принцип "довіри" до суб’єкта пізнання в аргументах еволюційної епістемології: логіко–методологічний аналіз (2015)
Богданов В. С. - Раціональний характер колективної дії як засобу становлення інституційних та статусних структур суспільства (2015)
Богданова Н. Г. - Соціальне планування процесу формування культури життєтворчості особистості (2015)
Кострюков С. В. - Влада як результат координації колективних дій (2015)
Красніцька Г. М. - Методологічні засади формування корпоративної культури (2015)
Морозова Л. П. - Формування свідомості крізь призму сучасності, Гарбузова В. С., Пивовар В. В. (2015)
Богуненко В. О. - Утвердження трансцендентної природи естетичного у вченні В. Соловйова у контексті спроби подолання кризи теїзму (2015)
Попова І. В. - Сутність і теоретичні моделі екобезпечного розвитку суспільства (2015)
Сарбаш К. О. - Типологізація демократичного спектру гібридного політичного режиму (2015)
Стасенко С. О. - Наукова раціональність у контексті суспільних цінностей сучасності (2015)
Фітьо В. Я. - Розуміння як схематизація дійсності (2015)
Киселиця С. В. - Добросердечність у комунікативному досвіді українства (2015)
Mirdamad Yousefi Sadat. - The role of the family in the socialaization process and adjusting gender-based differences (2015)
Культенко В. П. - Утопізм vs утилітаризм: порівняльний аналіз соціальних проектів Відродження, Митрофанова І. П. (2015)
Іванова Н. В. - Проблема смислу в ситуації вибору: соціально–філософський аналіз (2015)
Муляр І. М. - Правова ментальність: змістові рамки поняття та український аспект (2015)
Остапчук Г. О. - Проблема русинської державності в бездержавні часи Ст. Оріховського (2015)
Волковинська В. О. - Проект феноменології політики К. Гельда: методологічний аспект (2015)
Окороков В. Б. - Концепция символа Анри Бергсона, Данканич М. С. (2015)
Пальчинська М. В. - Простір у соціально–філософському дискурсі: від соціального до віртуального (2015)
Опанасенко О. І. - Особливості молодіжної мови в Німеччині. Соціолінгвістичний аспект (2015)
Овсієнко Г. С. - Паремії як засіб відображення менталітету німецького народу (2015)
Шкіль С. О. - Традиційні російські світоглядні наративи (2015)
Лігус М. В. - Перформативний поворот у музиці (філософський аналіз) (2015)
Мельничук Ю. І. - Феномен гри як джерело творчості (2015)
Дорошенко В. С. - Питання екологічної безпеки, здоров’я людини в сучасних історичних умовах (2015)
Богород А. В. - Танцювальні ритуали і практики мусульман: релігієзнавчий аспект (2015)
Бойко І. М. - Державний чинник як регулятор православно–католицьких взаємин в незалежній Україні (2015)
Коробкіна Т. В. - Світоглядна карта шаманізму: спроба філософсько–антропологічної інтерпретації (2015)
Соколовський О. Л. - Особливості трансформації релігійного об’єднання духовних християн в Україні (2015)
Соловій Р. П. - Концепція "місіонерської церкви" у сучасній протестантській еклезіології (2015)
Шавріна І. В. - Проблема людини в філософії й християнській релігії (2015)
Муллокандова О. М. - Тенденції розвитку міжрелігійних та міжконфесійних шлюбів в сучасній Україні (2015)
Андрущенко Т. В. - Ціннісна палітра та основні категорії сучасної європейської освіти (2015)
Бушман І. О. - Зміст освіти крізь призму філософсько–методологічних підходів (2015)
Горбачук–Наровецька О. В. - Філософія для дітей як результат трансформації сучасної парадигми освіти (2015)
Страшко І. В. - Освітній потенціал подкастингу: філософсько–педагогічний аспект (2015)
Телиженко Л. В. - Христианские ценности в современной науке и образовании (2015)
Юшкевич Ю. С. - Освіта як найважливіша ланка реалізації морально–етичних цінностей: український контекст (2015)
Ковальова С. - Інноватика вищої школи в сучасних освітніх і суспільних трансформаціях (2015)
Кубко В. П. - Передумови та особливості формування моделі іміджу вищого навчального закладу (2015)
Богатая Л. Н. - Ценностно–смысловой и символический универсум в фокусе современных образовательных стратегий (2015)
Муравинець А. А. - Міжнародна освітня діяльність вищих навчальних закладів України (2015)
Полянська К. В. - Естетичне виховання як чинник модернізації загальної освіти студентів – майбутніх педагогів (2015)
Нуралиева П. Э. - Проблема героя в произведениях Анара "Обязательно увидимся" и "Номер в отеле" (2015)
Котигоренко В. О. - Сучасна українська нація: через кризовий розвиток (2015)
Римаренко С. - Регіоналізація в українському та європейському контекстах (2015)
Дем’яненко М. М. - Особливості використання популізму у вітчизняних засобах масової інформації, Каращук М. Г. (2015)
Панчук М. І. - Динаміка національно-громадянської та регіональної ідентичності громадян України та її зв’язок з подіями на Донбасі в 2013 – 2015 роках, Дегтеренко А. М. (2015)
Щурко О. М. - Основні особливості формування інформаційного суспільства в Україні на сучасному етапі (2015)
Гай–Нижник П. П. - Реінтеграція Криму та послаблення кримської регіональної проросійської ідентичності в контексті реалізації державної політики національної безпеки України, Батрименко О. В., Чупрій Л. В. (2015)
Демчишак Р. Б. - Розподіл влади як центральний принцип функціонування системи державного правління в українській політичній думці націонал–демократичного спрямування (Західна Україна та середовище еміграції у міжвоєнний період ХХ ст.) (2015)
Касьянова М. М. - Зовнішня трудова міграція українців до європейських країн (2015)
Лодин П. З. - Подолання негативних міфів і стереотипів українсько–польських відносин в політичній діяльності Богдана Осадчука (2015)
Парлюк В. І. - Українська модель політичної модернізації: міра співпадіння теорії і практики (2015)
Сичик К. Б. - Ліві візії демократії епохи інформаційно–комунікаційних технологій (2015)
Skoczyńska–Prokopowicz B. - Zjawisko migracji w świetle rozwiązań prawnych (2015)
Макаренко Л. П. - Тенденції розвитку виборчих комунікацій (2015)
Кирик В. Л. - Концепт сталого розвитку (2015)
Федорук П. І. - Ціннісна складова в політичній культурі суспільства (2015)
Хонин В. Н. - Среда и поля международных интеракций (2015)
Рябченко Е. В. - Правове регулювання та зміст міграційної політики ЄС на сучасному етапі (2015)
Лаврук І. - Соціодемографічні індикатори формування виборчих преференцій громадян Республіки Польща (2015)
Mammadov A. S. - Ethnic conflicts in the South–East Asia (2015)
Полещук Т. Ю. - Чинники активізації зовнішньої політики Індії на Близькому Сході (2015)
Сталоверова Г. В. - Особливості сучасної безпекової стратегії Великобританії (2015)
Шуляк С. В. - Сусідня держава як інтервент: кенійська та угандійська збройна інтервенція в Сомалі (2015)
Mammadov Shahriyar. - Oil strategy of the united states (2015)
Онопрієнко В. І. - Рецензія на книгу: Ягодзінський С. М. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі. – Київ: Аграр Медія Груп, 2015. – 276 с. (2015)
Титул, зміст (2015)
Пустотин В. - Да кому он нужен - это твой ребрендинг? (2015)
Щирин Е. - Пишем письма, которые продают (2015)
Шишов В. - Коротко, быстро, прибыльно (2015)
Бєлікова Ю. - Гендерна специфіка соціальних мереж в Україні як основа для СММ (2015)
Лылык И. - Социальные и маркетинговые исследования во время войны (2015)
Коротєєва А. В. - Дослідження ринку нанопорошків: прогноз обсягу виробництва та розвитку, структура ринку, ціновий аналіз, Кущевська Н. Ф, Малишев В. В. (2015)
Ковальчук С. - Розвиток клієнтоорієнтованості засобами краудсорсингу (2015)
Максименко О. - Належна якість надання житлово-комунальних послуг як складова захисту прав споживачів (2015)
Стрижкова Ю. - Просування бренду у соціальних мережах з метою формування лояльності клієнтів автомобільної компанії яба як залучити цільову аудиторіюпокоління Y (2015)
Украинцы не удовлетворены средним и средним специальным образованием в Украине (2015)
Окландер М. - Напрямки модернізації маркетингової освіти в Україні (2015)
Губаренко М. - Исследователь по версии GfK Ukraine, Кривослицкая Л. (2015)
Можливість організації "дуального університету" в Україні (2015)
Застосування маркетингових інноваційних технологій та добросовісної реклами в діяльності підприємств (2015)
Передплата (2015)
Титул, зміст (2015)
Кругляк О. - Реалізація міжпредметних зв’язків учителями фізичної культури – випускниками педагогічного коледжу, Рондяк Л., Лимар В., Лапичак І. (2015)
Ажиппо О. - Факторна структура функціонального стану сенсорних систем учнів 6-х класів, Кузьменко І. (2015)
Андрійчук О. - Основні патогенетичні ланки дегенеративно-дистрофічних процесів (2015)
Лапичак І. - Інтегративні процеси в підготовці фахівців із фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2015)
Підгрушна О. - Аналіз спортивного календаря Кубка Світу з біатлону (2015)
Вольєва Н. - Застосування методів реабілітаційного обстеження осіб похилого віку з хворобою Паркінсона відповідно до стадії та форми захворювання (2015)
Конестяпін В. - Динаміка та варіативність кінематичних характеристик технічної майстерності стрибунок у довжину, Лемешко В., Дух Т., Дунець-Лесько А. (2015)
Магльована Г. - Вплив фізичної активності та способу життя на поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у студентів (2015)
Жарова И. - Методические основы процесса физической реабилитации при первичном конституционально-экзогенном ожирении у подростков (2015)
Базиляк Н. - Поховання колишніх викладачів та студентів львівського державногоуніверситету фізичної культури на личаківському кладовищі, Романчук О., Коваль Р., Мельник Ю., Матлашенко Л. (2015)
Крук Б. - Фізична реабілітація осіб із черепно-мозковою травмою, Рокошевська В., Білянський О. (2015)
Блистів Т. - Мотиваційні пріоритети школярів до занять у центрах дитячо-юнацького туризму (2015)
Борек З. - Поліпшення якості життя населення за допомогою оздоровчо-рекреаційного проекту "Мій майданчик "Орлик" 2012”, Павлова Ю., Виноградський Б. (2015)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 5. Назви зерняткових культур (2015)
Ермантраут Е. Р. - Екологічна стабільність і пластичність сортів картопліна Поліссі, Києнко З. Б., Маційчук В. М., Фещук О. М. (2015)
Мельничук Р. В. - Оцінка різноманіття роду Calendula L. для формування колекції сортів з еталонними ознаками, Куценко Н. І. (2015)
Гончарук Ю. Д. - Роль імунних до парші сортів у формуванні сортименту нових промислових насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) (2015)
Levandovska S. M. - Biomorphological traits of Callistephus chinensis (L.) Nees cultivars under conditions of the Central Forest-Steppe zone of Ukraine (2015)
Коломієць Ю. В. - Застосування методу клітинної селекції для оцінки якості й стійкості сортів томатів (Lycopersicon esculentum Mill.)проти збудників бактеріальних хвороб, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2015)
Поспєлов С. В. - Морфометричні параметри насіння представників роду Echinacea Moench та їхній зв’язок з агрометеорологічними чинниками (2015)
Москалець В. В. - Значення сортів Triticosecale Wittmack ex A.Camus у формуванні видового різноманіття агроекосистем, Москалець Т. З. (2015)
Кутовенко В. Б. - Характеристика сортів бобу овочевого залежно від площі живлення рослин, Костенко Н. П., Іноземцева В. О. (2015)
Силаєва А. М. - Вплив регуляторів росту ЕпінТМ та Емістим С на продуктивність насаджень і якість плодів сортів садової суниці (Fragaria ×ananassa (Weston) Duсhesne ex Rozier), Спірочкіна М. М. (2015)
Третьякова А. А. - Договори у сфері інтелектуальної власності. Поняття, види та особливості ліцензійного договору (2015)
Яремко Н. О. - Позакореневе підживлення відсадків різних сортів фундука (Corylus maxima Mill.) у маточнику вегетативного розмноження горизонтальним способом (2015)
Титул, зміст (2015)
Виноградський Б. - Кількісна оцінка реакції організму іракських школярів на виконання фізичних навантажень великої потужності при високій температурі повітря, Аль-Убаїді А. А. Дж. (2015)
Дудник І. - Формування вольових якостей студентів у процесі занять фізичною культурою (2015)
Вовканич Л. - Особливості сенсомоторних реакцій спортсменів різних спортивних спеціалізацій, Дунець-Лесько А., Пенчук А., Качмар П. (2015)
Грибовський Р. - Реакція на рухомий об’єкт стрільців різної спортивної кваліфікації (круглий стенд), Заневський І. (2015)
Кувалдіна О. - Оцінювання реалізаційної ефективності технічної підготовленості пілотів-ралістів, Рибак О., Рибак Л. (2015)
Голод Н. - Вплив авторської реабілітаційної програми на функціональний стан внутрішніх органів студенток спеціальної медичної групи, Аравіцька М. (2015)
Одинець Т. - Особливості порушень роботи верхньої кінцівки в жінок із постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби (2015)
Пилипенко О. - Поєднане застосування фізичних вправ та тракції колінного суглоба у відновному лікуванні хворих після артроскопічного втручання, Захаров О., Рець С. (2015)
Briskin Y. - Formy i środki rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, Zhdanova O., Błaszczyszyn M. (2015)
Мінцер О. П. - Інформатика та охорона здоров’я (2010)
Веселий С. В. - Прогнозування перебігу та наслідку спайкової кишкової непрохідності у дітей, Сопов Г. О. (2010)
Федорук П. І. - Методологія організації процесу індивідуалізованого навчання із використанням адаптивної системи дистанційного навчання та контролю знань edupro (2010)
Гойко О. В. - Проблеми описування та використання статистичних методів у наукових роботах і статтях (2010)
Краснов В. В. - Принципи розробки навчальних описових моделей лікувального процесу (2010)
Бабінцева Л. Ю. - Концепція інформатизації ринку лікарських засобів та фармацевтичних послуг (2010)
Мохначов С. І. - Методичні аспекти проведення дистанційного навчання (2010)
Пономаренко Л. І. - Використання фармакокінетичних параметрів з метою планування режимів дозування для лікарських плівок під умовною назвою метро-плівка (2010)
Марценюк В. П. - Нейромережеве прогнозування складання студентами-медиками ліцензійного інтегрованого іспиту "крок 1" на основі результатів поточної успішності та семестрового комплексного тестового, Семенець А. В., Стаханська О. О. (2010)
Вакуленко Д. В. - Медична інформаційна система взаємодії спеціаліста з масажу та пацієнт (2010)
Титул, зміст (2015)
Куцериб Т. - Аналіз соматотипу представників різних спортивних спеціалізацій, Гриньків М., Вовканич Л., Музика Ф. (2015)
Масляк І. - Рухова підготовленість та фізична працездатність чоловіків молодого та середнього віку під впливом вправ бодіфітнесу (2015)
Prystupa Y. - Preliminary analysis of reasons of lethal cases during physical education lessons, Vovkanych A., Petryshyn Y. (2015)
Ленишин В. - Структура спеціальної фізичної підготовленості спортсменок збірної команди України та Львівської області з групових вправ художньої гімнастики (2015)
Ніколаєнко В. - Сучасна система періодизації багаторічної підготовки у футболі (2015)
Приступа Є. - Особливості змін фізіологічних показників кваліфікованих гандболістів упродовж річного макроциклу, Тищенко В. (2015)
Бріскін Ю. - Особливості функціональних порушень з боку серцево-судинної та дихальної систем у жінок з постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби, Одинець Т. (2015)
Коробейніков Г. - Вікові особливості психосоматичного стану студентської молоді з вертебральним остеохондрозом першої стадії, Котелевський В. (2015)
Суник A. - Пьер де Кубертен – основатель современных Олимпийских игр (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Ivanov V. A. - Pulsation Coefficient Directivity Diagram Pin Antenna Helicopter, Zadorozhniy A. S. (2015)
Zaliskyi M. Yu. - Reliability Parameters Estimation in Case of Aviation Radio Electronic Devices Technical State Deterioration (2015)
Kirichenko V. V. - Information Security of Communication Channel with UAV (2015)
Sineglazov V. M. - Complex Structure оf UAVs Detection аnd Identification (2015)
Panov A. P. - Generalized Differential Euler–Gess Equations in Rigid Body and Gyrostat Dynamics (2015)
Sineglazov V. M. - Special Features of the Passive and Active Radar Systems Multiplexing, Pantyeyev R. L., Tkachenko V. N. (2015)
Gabrousenko Ye. I. - Model of Unmanned Aerial System Ground Control Coverage Area, Machalin. I. A., Taranenko A. G. (2015)
Panov A. P. - Non-Hamiltonian Unnormalized Quaternions of Half-Rotation in Algorithms of Strapdown Inertial Systems, Ponomarenko S. A. (2015)
Morozov S. V. - Prediction Algorithm of the Airoplane Speed Protection Function, Morozov V. S. (2015)
Aznakayeva D. E. - Contemporary Nanomaterials for Low Visible Airplane Construction, Borodii T. V. (2015)
Prosvirin D. A. - Optimized Safety – Critical Embedded Automatic Flight Control System Development Approach to Comply with ARP 4754, DO-178C Objectives, Kharchenko V. P. (2015)
Zhiteckii L. S. - Design of L1-Optimal Lateral Autopilot for UAV, Pilchevsky A. Yu., Kravchenko A. O., Bykov B. V. (2015)
Filyashkin M. K. - Automatic Control Contours of UAV using only Reliable Information from Sensors of Direct Measurement Information, Prymak A. P., Babeniuk A. N. (2015)
Ryzhkov L. M. - Synthesis of Stabilization System, Hrekova V. S. (2015)
Sineglazov V. M. - Optimal Choice of Flight Controller for Integrated Navigation Complex of UAV, Ischenko V. P. (2015)
Zakharin F. М. - Principles of Navigation System Design of UAV, Ponomarenko S. О. (2015)
Sineglazov V. M. - Multi-Criteria Optimization Method for Airfoil of Darrieus Rotor Blades, Ziganshin A. A. (2015)
Sushchenko O. A. - Robust Two-Axis Stabilization of Unmanned Aerial Vehicles Payload (2015)
Syneglazov V. M. - Improving Efficiency of Automated Designing of UAV, Godny A. P. (2015)
Syneglazov V. M. - UAV equipment test table for preflight testing, Dolgorukov S. O. (2015)
Yurchenko A. S. - Performance of dynamic memory allocation algorithms, Tupitsin N. F., Kozlov A. P., Kemenyash Yu.М. (2015)
Requirements for Articles (2015)
Publisher's imprint (2015)
Вихідні дані 3(45)_2015 (2015)
Оверчук О. - Мовна реалізація категорії конфлікту у мові веб-коментарів (на матеріалах сайту You Tube) (2014)
Самигулина Ф. - Специфика влияния СМК на развитие языковой личности в онтогенезе (2014)
Румянцева Е. - Политическая метафора в украине (на материале англоязычных СМИ) (2014)
Рибалко М.-М. - Семантичне розмаїття концепту tango (на матеріалі американського англомовного газетного дискурсу) (2014)
Мислива-Бунько І. - Абревіатури з початковими грецькими основами в сучасній українській літературній мові (на матеріалі газет) (2014)
Саволоцька А. - Образ Тараса Шевченка у сучасній англомовній пресі (2014)
Филатенко И. - Консекутивные признаки речевого события в политическом дискурсе масс-медиа Украины (2014)
Шевченко Л. - Психоаналитическая составная в современной русской прозе (2014)
Хоменська І. - Особливості функціонування концепту "Україна" у поетичному дискурсі Тараса Шевченка (2014)
Фещук Н. - Художнє порівняння в структурі образу героя роману (2014)
Смиловский М. - Мифологический пласт в иерусалимском тексте произведений Д. Рубиной "Вот идет мессия!..." и "Иерусалимцы" (2014)
Слюніна О. - Штрихи до індивідуального стилю І. В. Жиленко (2014)
Сукаленко Т. - Типаж "священик" через призму українсько літератури ХІХ ст. (І.С. Нечуй-Левицький) (2014)
Раскина Е. - Гамсуновские мотивы в "Тексте жизни" и "Тексте творчества" Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой, Сорокина Е. (2014)
Саприкіна А. - Категорії життя і смерті в художньому осмисленні Грицька Чупринки (2014)
Сидоренко Л. - Образно-стильові домінанти романтизму (2014)
Сидорчук О. - Інтертекстуальність і роль інтертексту в романі "Орфографія" Дмитра Бикова (2014)
Проць О. - "Америка” Франца Кафки в контексті європейського роману виховання (2014)
Пасічник Г. - Описи пейзажу у лінгво-поетичних студіях (2014)
Оляндер Л. - Зміст і наративна стратегія в історичній повісті М. Мартинюка "Під мурами твердині" (2014)
Пастушенко Л. - Наукова репутація бароко: цінності і парадокси словесної культури традиціоналізму (2014)
Науменко Н. - Природа мистецтва та мистецтво природи у новелах Михайла Коцюбинського (2014)
Нестер Л. - Семіотичний аспект моди на прикладі роману Е. Єлінек "Піаністка” (2014)
Мусий В. - "Кормление крокодила Хуфу" Виктора Пелевина, или герменевтическое путешествие с читателем по виртуальным мирам (2014)
Маляр Д. - Персонажі абсурду у п’єсі Ґао Сінцзяня "автобусна зупинка”: парадигма міжособистісного спілкування (2014)
Квашина Л. - Жанр дневника и формы оцельняющего личностного действия: Андрей Тургенев и Григорий Печорин (2014)
Ванденко О. - Сприйняття постаті Беттіни фон Арнім німецькомовними письменниками у 1960 – 80-ті рр. (2014)
Мовчун Л. - Витоки теорії української рими у філологічних працях кінця XVІ – у XVIII ст. (2014)
Анісімова Н. - "Мій південь, моє заслання й поховання …": моделювання топосу малої батьківщини у поезії Тараса Федюка (2014)
Гольтер І. - "Над прірвою у житі" як літературна автобіографія: на шляху до роману та його головного героя (2014)
Кулінська Я. - "Руйнування особистості”: постмодерністське трактування психологічної норми в сучасній прозі (2014)
Міхєєва Ю. - Поетика деестетизованої деталі у щоденниках Ернста Юнгера (2014)
Олійниченко О. - Архетип руїни в українській історичній романістицi (2014)
Палій О. - Місто постмодерної доби: літературна рецепція у чеській прозі (2014)
Песчанская Е. - Манифестация симптомов в художественном изображении писателя-врача А.П.Чеховa (2014)
Приймак А. - Остап Вишня в "Літературній Україні" (2014)
Прушковська І. - Маркери інтертекстуальності у турецькій драматургії кінця ХХ ст. (2014)
Баган Х. - Мемуарна література: жанри та генезис (2014)
Хоминич Г. - Персонификация абстрактных понятий в текстах-тропах (2014)
Судець Н. - Поетика сновидінь у збірках І. Франка "З вершин і низин " і Я. Каспровича "Poezye ” (на матеріалі епітетних структур) (2014)
Білик Н. - Екфразис концертного мистецтва в романі М. Продановича "Сад у Венеції": семантичний аспект (2014)
Король Л. - Читання як взаємовідносини автора та адресата в історичній прозі В. Чемериса (2014)
Раковская Н. - Интеллектуально-критическая модель Ак. Волынского (2014)
Морараш Г. - Категорія емоційності в контексті творів Євгенії Ярошинської (2014)
Фокін С. - "Улюблене” слово перекладача: статистичний та макростилістичний аспекти (2014)
Пермінова А. - Аксіологічна суголосність автора і перекладача як принцип конструювання метапоетичних проектів (2014)
Mykhalchuk N. - Types of translation in modern Еnglish (2014)
Кондратьєва С. - 130-й сонет Шекспіра в українських перекладах (2014)
Гомон Н. - Семантична структура персоніфікації та її відтворення в перекладі (2014)
Бондаренко Л. - Відтворення категорії персональності в текстах франкомовного військового дискурсу та їх перекладі (2014)
Підгрушна О. - Способи відтворення гумору в українському художньому перекладі (2014)
Плющ Б. - Українська художня проза у непрямому перекладі (2014)
Данкевич Т. - Переклад авторських неологізмів в англійській мові (2014)
Kincans V. - Analogy possibility of analogy in pedagogical activity (2014)
Роляк И. - Лексико-грамматический аспект в обучении деловым дискурсам иностранных учащихся (2014)
Юрова І. - "Українська мова (за професійним спрямуванням)" як складова начального процесу українських музичних вишів (2014)
Попова Е. - Кейс-метод в формировании профессиональной компетентности при обучении английскому языку, Улупова Е. (2014)
Носкова А. - О структуре коммуникативной компетенции (2014)
Надольська Ю. - Відеофільм як засіб інтенсифікації навчання іноземної мови у виші (2014)
Мадиева Г. - Языковая конкуренция : выбор языка обучения в ситуации полиязычия (2014)
Кушнир Н. - Паремии в процессе изучения русского языка как иностранного (2014)
Кочубей О. - Перекладацька компетентність як головний фактор у навчанні перекладу студентів-філологів, майбутніх перекладачів (2014)
Юрчук Л. - Организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе обучения иностранному языку (2014)
Прохоренко О. - Формування комунікативної компетентності студентів методом гри в інтерактивному навчанні риторики (2014)
Мінцер О. П. - Концептуальні підходи до систематизації методів оцінки якості медичної допомоги, Іванова Т. П. (2010)
Краснов В. В. - Формалізоване представлення діагностичних і лікувальних дій лікаря (2010)
Мінцер О. П. - Технічні і технологічні питання створення медичного електронного паспорта громадянина України, Бабінцева Л. Ю., Горбов І. В., Денисюк М. С. (2010)
Ковальчук О. Л. - Інформаційна система лабораторної діагностики на основі поляризаційної флуоресценції жовчі, Марценюк В. П. (2010)
Злепко С. М. - База даних технології психофізологічного відбору кандидатів на контрактну службу, Петренко В. В., Коваль Л. Г., Костішин С. В. (2010)
Востров Г. Н. - Інформаційна модель надання дистанційних медичних послуг населенню перше повідомлення, Мінцер О. П., Павлов О. О., Стрижак О. Є., Тахере Г., Калінчук С. В. (2010)
Дядик О. О. - Інформаційні характеристики морфогенезу мезангіокапілярного гломерулонефриту на підставі гістологічного та імуногістохімічного дослідження ниркових біоптатів, Іванова М. Д., Хмара О. В. (2010)
Марценюк В. П. - Компартментні моделі розвитку епідемій грипу з урахуванням до епідемічної вакцинації та противірусного лікування, Цяпа Н. В., Кучвара О. М., Андрущак І. Є. (2010)
Чурпій І. К. - Фактори ризику та прогнозування перебігу хірургічного лікування у хворих з перитонітом (2010)
Сміщук Ю. О. - Інформаційні підходи до вирішення актуальних проблем профілактики найбільш соціально вагомих захворювань (2010)
Горшков Є. В. - Уніфікація медичної документації як перший етап впровадження меп (2010)
Шакало І. М. - Використання USB-носія в якості накопичувача медико-біологічних даних у медичному електронному паспорті (2010)
Дашевська О. В. - Інформаційний вплив на геополітичне самовизначення країни (2015)
Кан Д. С. - Проблема денуклеаризации Корейского полуострова (2015)
Shyshko L. O. - BLACKSEAFOR: An Attempt at Regional Security Cooperation (2015)
Серая О. В. - Теоретическое измерение взглядов на международные отношения в АТР: основные направления и практика их применения (2015)
Русова О. С. - Роль країн Веймарського трикутника у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі: російський чинник (2015)
Сокур О. В. - Європейська інтеграція: теоретичні засади та еволюція поглядів (2015)
Форманюк В. В. - Становлення і еволюція соціальної політики ЄС (2015)
Кравченко В. Ю. - Глобалізація і сучасне політичне насилля (2015)
Решина Н. Г. - Международный конфликт в социальном и геополитическом измерениях (2015)
Баканова А. О. - Особливості міжнародного становища Молдови на сучасному етапі (2015)
Шерман О. М. - Головний убір в системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера (2015)
Рибалка С. В. - Особливості дослідження структури влади в міських спільнотах в Україні (2015)
Асланов С. А. - Етнополітична стабільність у етнополітичній системі (2015)
Осипова С. А. - Процесс государствообразования: подходы к определению природы, понятие и структура (2015)
Білоусов О. С. - Особливості прояву протестної активності громадян в сучасній Україні (2015)
Mordovets M. V. - Activism: terms of origin of public motions (2015)
Травлос Т. С. - Основні політологічні теорії дослідження феномену "революція" (2015)
Трач А. С. - Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом (2015)
Єхнич А. В. - Інфокомунікаційні технології як чинник впливу на електоральний простір (2015)
Бокач В. М. - Політична реклама та політичний паблік рилейшнз в контексті гармонізації політичних відносин (2015)
Семченко О. В. - Механізми інформаційного забезпечення органів виконавчої влади (2015)
Скриль С. А. - Функціонування державних інститутів в Україні у контексті європейських цінностей (2015)
Солових Є. М. - Зовнішнє середовище як одна зі складових формування іміджу органу місцевого самоврядування (2015)
Мазанов В. В. - Сучасний розвиток партійної системи Німеччини (2015)
Палінчак М. М. - Мережа релігійних організацій в Україні: стан та перспективи розвитку, Лешанич М. М. (2015)
Краснопольська Т. М. - Механізм взаємодії церкви та держави в Україні: характеристика основних елементів (2015)
Шевченко С. А. - Клерикалізація суспільно-політичної сфери в Україні (2015)
Колесник Ю. М. - Сучасні теоретичні підходи до аналізу політичного транзиту (2015)
Качура О. А. - Суб'єктний склад органів, які здійснюють процедури адміністративної реєстрації в Україні (2015)
Захарчук О. З. - Запобігання корупції в органах місцевого самоврядування (2015)
Ясиновський І. Г. - Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні (2015)
Бааджи Н. П. - Цифровий ідентифікатор DOI як дієвий спосіб захисту авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі (2015)
Співак М. В. - Наукові підходи до державної політики у сфері охорони здоров'я в працях українських учених (2015)
Галкін І. Г. - Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів (2015)
Кантока М. Г. - Запровадження інституту кримінального проступку в контексті сучасного реформування прокуратури (2015)
Голосов С. С. - Процесуальне керівництво прокурором на стадії досудового розслідування (2015)
Хряпченко В. П. - Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права (2015)
Ківалов С. В. - Університетська автономія: ґенеза ідеї та історичний досвід її впровадження (2015)
Глушков В. О. - Основи новітньої теорії ведення сучасних війн (2015)
Чальцева О. М. - Просторові виміри публічної політики (2015)
Кормич А. І. - Сучасна українська держава: соціальний вимір (2015)
Хлевнюк Т. П. - Демократия западного образца – "реалистические стандарты" и "туманный идеал" (2015)
Співак М. В. - Методологічні засади дослідження політики збереження здоров'я (2015)
Штуца В. М. - Концепція економічного підходу до права (2015)
Бальжик І. А. - Церковне право в системі правового регулювання (2015)
Калаянова О. Д. - Сучасні концепції сутності експертних досліджень (2015)
Скрипнюк О. О. - Теоретичні підходи до розгляду поняття "народний суверенітет" (2015)
Dziubenko Y.M. - Main theoretical approaches on the issue of threat to democracy (2015)
Стоцький В. В. - Концептуальні основи дослідження політичної стабільності як стану демократичної політичної системи (2015)
Кормич Л. І. - Новий зміст процесу вирішення конфліктів в сучасній системі міжнародних відносин: українські реалії (2015)
Севостьянова Н. І. - Анексія Криму та міжнародне право (2015)
Польовий М. А. - Формування глобального громадянського суспільства як чинник розвитку терористичної активності в глобалізованому світі (2015)
Пташинська В. П. - Вплив рішень європейського суду з прав людини на національну імплементацію конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Граціотова В. І. - Проблеми запровадження мультикультуралізму в політичну практику країн ЄС та причини його краху (2015)
Бокач В. М. - Досвід США у проведенні виборчих кампаній (2015)
Васильева И. А. - Феномен сквоттинга как одна из форм проявления автономизма (на примере стран Европы) (2015)
Скриль С. А. - Цивілізаційні умови формування політичних систем у державах ЄС (2015)
Палінчак М. М. - Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин в Угорській республіці (2015)
Наумкіна С. М. - Сучасні "західні" та "східні" революції: класична складова і особливості здійснення, Кравець Г. В. (2015)
Воробйова Г. Ю. - Особливості використання політичних метафор в період "Євромайдану" (2015)
Маслов Ю. К. - Основні теоретичні підходи до аналізу взаємовідносин між державною владою та органами місцевого самоврядування у сучасну добу (2015)
Нагорняк Т. Л. - Територіальна громада в управлінні територіями (політика брендингу міст) (2015)
Челак О. П. - Регіональна політика як складова державної політики сучасних країн (2015)
Свекла К. А. - Функціональні особливості виборчих технологій та їх вплив на масову свідомість (2015)
Кіоссе Л. М. - Громадська думка як складова легітимної політичної влади (2015)
Єфтєні Н. М. - Політичне маніпулювання: особливості застосування (2015)
Сушко А. І. - Процеси трансформації політичної культури сучасного суспільства (2015)
Стефанов С. О. - Деякі аспекти правового регулювання проекту "Електронний суд" при його реалізації в судочинстві України (2015)
Шумило М. М. - Теоретичні аспекти пенсійно-страхових правовідносин як стадії пенсійного процесу (2015)
Качура О. А. - Стадії адміністративно-реєстраційного провадження: поняття, ознаки та класифікація (2015)
Солопова І. В. - Специфіка доказування у митних провадженнях (2015)
Католик Я. Б. - Уніфікація виборчого законодавства України як передумова модернізації виборчої системи України (2015)
Nahorniak I. O. - British experience for modern corporate law in Ukraine (2015)
Красножон О. С. - Проблема міжетнічних конфліктів в Одеському регіоні (кінець XVIII - середина ХІХ ст.) (2015)
Форманюк В. І. - Розвиток соціального страхування в Україні наприкінці XVIII - на початку ХХ століття (2015)
Гримська М. І. - Національний фронт у Франції: історія та ідеологія (2015)
Передмова (2015)
Привалова Л. П. - Образ замка леди Альмы в "Легенде о рыцаре Гюйоне" Э. Спенсера (2015)
Вельчева К. А. - Аллегорическая образность сцены трапезы в поэме У. Ленгленда "Видение о Петре Пахаре" (2015)
Власенко Н. І. - Особливості рецепції риторичного концепту "генезис" у ренесансних теоріях поетичного творення (2015)
Родный О. В. - Карнавальный гротеск как тип художественной образности в романе Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" (2015)
Беднова Ю. И. - Образ Купидона в поэзии елизаветинцев (2015)
Безруков А. В. - Іспанське бароко й англійська метафізична лірика: літературний діалог (2015)
Калиберда Н. В. - Тема одежды в "Памеле" С. Ричардсона: версии исследователей (2015)
Русских И. В. - Характер героя и опыт путешествия по Европе в романе Т. Смоллетта "Перегрин Пикль" (2015)
Потницева Т. Н. - "Rapplez-vous l’objet que nous vimes...” Символика образа лошади в литературе ХІХ века (2015)
Жужгина-Аллахвердян Т Н. - "История взбесившейся блохи" А. де Виньи: раблезианский смех и романтическая ирония (2015)
Ворова Т. П. - Сюжетно-змістові паралелі деяких казок В. А. Жуковського та О. С. Пушкіна (2015)
Матвиенко О. В. - "Жизнь есть сон": лирическая миниатюра Йозефа фон Эйхендорфа "Winterlied” (Nachklange, 1832-1833) в русских и украинских переводах (2015)
Белоус Н. В. - Особенности ритмического строя поэтического цикла "Fels, Wald und See" А. фон Дросте-Гюльсхоф (2015)
Ляшенко Е. А. - Особенности изображения женских характеров в русской светской повести (2015)
Быданцева М. Г. - Особенности жанрового языка "Истории о царице Утра и о Сулаймане, повелителе духов" Жерара де Нерваля (2015)
Абрамова О. В. - Літературно-критична рецепція творчості О. Ч. Свінберна (2015)
Пичугина Т. Е. - "Немецкая книга о Нарциссе": "Сад познания" Леопольда фон Андриана (2015)
Посудиевская О. Р. - "Итальянские" трагедии О. Уайльда: жанрово-стилевое своеобразие (2015)
Стороха Б. В. - Пекельний диявол південних морів. "Інфернальний" дискурс колоніальної літератури про Малайський архіпелаг (2015)
Максютенко Е. В. - "Вашингтонская площадь": "американская история" Г. Джеймса (2015)
Ватченко С. А. - Искусство быть читателем. Герой и его история в поздней прозе Генри Джеймса (2015)
Скуратовская Л. И. - "Марина": диалектика литературной традиции в поэзии Т С. Элиота (2015)
Калашникова О. Л. - Рассказ-трагедия "Пленные": предостережение В. Г. Короленко (2015)
Дорогань И. В. - Искусствоведческая терминология Александра Габричевского: формирование интермедиальных смыслов (2015)
Григоренко О. В. - Документація "великої ілюзії": роман Лілі Кьорбер "Жінка пізнає радянські будні" (2015)
Міхєєва Ю. О. - Міфологічний план образного висловлення Е. Юнгера (2015)
Ковальова Я. В. - Жанрово-стилістичні особливості роману "Безбожна юність" Одьона фон Горвата (2015)
Потоцкая И. Ю. - Familiar essay: взгляд Вирджинии Вулф на традиции жанра в английской литературе (2015)
Степанова А. А. - Образ ученого в художественной рефлексии Марка Алданова и Германа Гессе (2015)
Вечканова Э. Ю. - "Искусство рассказа" С. Моэма: "несказанные подразумевания" (2015)
Казарин В. П. - Зарубежье - Украина - Крым: неожиданные ракурсы (О некоторых кросскультурных реалиях и мотивах у зарубежных писателей от Средневековья до XIX-XX вв.), Новикова М. А., Тулуп Э. Р. (2015)
Романова Е. И. - Трансформация "смыслов любви" в русской литературе XVIII - ХХ веков (2015)
Воеводина О. А. - Концепт "война" в книге Ашкенази "Черная шкатулка" (2015)
Бескровная Е. Н. - Трансформация ТаНаХа в творчестве Людмилы Некрасовской (2015)
Пронкевич А. В. - Классическая литература и реклама (2015)
Holub D. - Researchers about literary project "James Bond" (2015)
Лайшен Н. В. - Трансформация античного мифа в романе Улицкой "Медея и ее дети" (2015)
Левченко А. В. - "Перевод как смирение": поэзия в переводах Григория Дашевского (2015)
Велигина Н. Г. - "Новый историзм" в малой прозе рубежа ХХ-ХХІ веков (2015)
Прищепа Т. В. - Роман Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей" в контексті постмодерністської гри Пітера Акройда (2015)
Сушко С. О. - Дискурсивні домінанти прийому mise en abyme у жанрі сучасної англомовної метапрози (на прикладі творів П. Акройда, А. Байят, В. Гесса) (2015)
Тупахіна О. В. - "Повернення автора": автороцентризм у поствікторіанському романі порубіжжя ХХ-ХХІ ст. (2015)
In memoriam (2015)
Задорожный Г. В. - Время кардинального переосмысления хозяйственной реальности (2010)
Шулевский Н. Б. - Академия философии хозяйства — Логос и София "Русской Правды" (2010)
Субетто А. И. - Ноосферная теоретическая экономия – основание экономики цивилизаций в XXI веке (часть первая) (2010)
Ануфриев С. О. - Система антиинфляционных инструментов государства (2010)
Лымарь Я. А. - Корпоративизация общества как инструмент формирования нового мирового порядка, Нестеренко М. Г. (2010)
Павлов К. В. - Особенности и факторы модернизации российской экономики (2010)
Филякова Т. И. - Зарождение и развитие исследований нелинейных связей в финансово–экономической динамике (2010)
Елисеенко Н. А. - Информационно-экономический обмен и рыночные структуры (2010)
Загорська Д. М. - Формування вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів (2010)
Задоренко О. В. - Средний класс в условиях постиндустриальных трансформаций (2010)
Корнілов О. О. - Заробітна плата в системі соціального захисту населення (2010)
Кулиш О. С. - Структура доходов населения Украины как фактор отражения их неравенства (2010)
Кучин С. П. - Конкурентоспроможність та її фактори в закладах соціально-культурної сфери на прикладі організацій театрального мистецтва (виявлення характерних ознак), Сарматицька Н. В. (2010)
Крикун О. А. - Зарубежные стили руководства в разрезе культурных особенностей современных менеджеров (2010)
Ляшевська В. І. - Теоретико-методологічні аспекти конкурентоспроможності (2010)
Мангушев Д. В. - Вдосконалення регулювання конкурентних стратегій на регіональному рівні (2010)
Новак О. В. - Мотивація інноваційної діяльності будівельних підприємств (2010)
Радіонова О. М. - Структурні трансформації зайнятості населення великих міст (на прикладі м. Харкова) (2010)
Родченко В. Б. - Концептуальні засади визначення міста як соціально-економічної системи, Серьогіна Д. О. (2010)
Сухомлін Л. В. - Управління ресурсним потенціалом міст районного значення, Решетнікова Н. В. (2010)
Журавель В. В. - Особливості глобалізації світової фінансової системи (2010)
Попова Т. О. - Питання практичного впровадження системи бюджетування, орієнтованого на результат (2010)
Лаврик О. Л. - Сучасна стратегія розвитку міжнародних фінансових посередників (2010)
Пантелєєв В. П. - Методика ефективного функціонування підсистем фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, Лепілін М. Г. (2010)
Кузьминчук Н. В. - Аналіз фінансових ресурсів інноваційного розвитку за джерелами їх надходження, Куценко Т. М. (2010)
Ал Равахнех Рами - Современные тенденции развития сферы услуг в Украине (2010)
Аль-Тфихат Али - Совокупность природно-экономических условий и особенности аграрного сектора в странах Арабского Востока (2010)
Ахсен Шалал - Состояние и перспективы развития экономического сотрудничества Алжира и ЕС (2010)
Голиков А. П. - "Регион" как ключевое понятие региональной экономики и политики, Альдикенова С. Н., Шуба М. В. (2010)
Головчан А. І. - Дослідження ефективності сучасної системи туристичних дестинацій в Україні (2010)
Дуна Н. Г. - Сучасні напрями розвитку національних конкурентних переваг Росії, Гула А. С. (2010)
Журавльов О. В. - Платіжний баланс республіки Білорусь (2010)
Кривуц Ю. Н. - Фальшивомонетничество как отрасль теневой экономики (2010)
Крикунова В. М. - Реформа системи державного регулювання зайнятості в республіці Польща (2010)
Сидоров В. И. - Торговля услугами: специфические особенности и роль в международных экономических отношениях, Ал Равахнех Рами (2010)
Сорока І. В. - Вплив світової економічної кризи на розвиток міжнародного туристичного бізнесу (2010)
Банчук M. B. - Інформатизація як механізм впровадження політики якісної та прозорої вищої медичної освіти в України (2008)
Марценюк В. П. - Системи керування контентом як засіб електронної web-публикації медичної інформації: підхід на основі opencms (2008)
Маковеев С. Н. - Дослідження математичної моделі біфуркації судинної ділянки з детальністю,що відповідає контролеві хворого в середовищі abview, Газизова Д. Ш., Горбач А. А., Ліщук В. А., Фролов С. В. (2008)
Марценюк В. П. - Моделі інтерактивної віртуальної реальності в медицині: підхід на основі java 3d- технології. Частина 1, Меленчук І. Б. (2008)
Вишневський В. В. - Архітектура телемедичної системи для кір ліан-діагностики, Романенко Т. М., Тугаєнко О. М. (2008)
Кравченко Ю. В. - Спосіб отримання сенсомоторних коливань в умовах високогірної гіпоксії, Ільїн В. Н., Чернокоза Л. В., Михайлович М. М. (2008)
Мінцер О. П. - Навчання на робочому місці лікарів і провізорів-аналіз можливостей, Голяновський О. В., Денисенко С. В., Taxepe Г. (2012)
Риков С. О. - Фактори ризику в прогнозуванні виходу хірургічного лікування проліферативної діабетичної ретинопатії, Рубан А. М., Зольнікова А. Ю. (2012)
Соловйов С. О. - Математичне моделювання і прогнозування захворюваності на рота вірусну інфекцію серед дітей до п’яти років в Україні, Терещенко І. О., Дзюблик І. В. (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об’єктивності семестрового тестування для оцінювання знань з патоморфології, Сельський П. Р. (2012)
Бабінцева Л. Ю. - Засади створення державної системи інформаційного моніторингу фармацевтичного ринку (2012)
Азархов О. Ю. - Оптимізація структури та управління санаторно-курортною установою (2012)
Чурпій І. H. - Порівняльна характеристика факторів ризику у хворих перитоніт (2012)
Кравець H. О. - Моделювання руху флакона по похилих поверхнях у фармацевтичному виробництві (2012)
Харик H. В. - Інформаційні проблеми забезпечення наступності медичної допомоги, Банчук M. В. (2012)
Беденюк А. Д. - Особливості ре моделювання структур слизової оболонки шлунка після різних методів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка у віддаленому періоді (2012)
Іванова M. Д. - Кореляційний портрет первинного проліферативного гломерулонефриту (2012)
Олексенко І. M. - Контроль і корекція тренувальних навантажень дзюдоїстів високої кваліфікації з урахуванням показників центральної гемодинаміки (2012)
Задорожный Г. В. - Панаринское мировидение иначе возможного как методологическое основание обновления экономических исследований современности (2010)
Субетто А. И. - Ноосферная теоретическая экономия – основание экономики цивилизаций в XXI веке (часть вторая) (2010)
Головій В. М. - Мережеві структури як чинник ефективності інноваційного підприємництва (2010)
Коломієць Г. М. - Категорія "ризиків" в дискурсі сучасної економічної теорії, Гузненков Ю. Г. (2010)
Марченко О. С. - Освітня функція консалтингу (2010)
Мирясов Ю. А. - Типы потребления: от архаики к постэкономике (2010)
Пилипенко Б. Г. - Сутність венчурного капіталу як економічної категорії (2010)
Савицька Н. Л. - Cучасні відтворювальні тенденції та людський розвиток (2010)
Ярмак О. В. - Організаційні особливості інтелектуальних послуг в умовах інноваційної економіки (2010)
Головіна С. В. - Розвиток ринку робочої сили на підставі формування у трудових ресурсів сучасного соціального мислення (2010)
Грицай Н. Н. - Институциональные изменения торговли как объекта государственного регулирования (2010)
Демченко М. А. - Амортизація як важіль відтворення основних засобів колійного господарства залізниць (2010)
Конащук В. Л. - Еколого-економічна концепція модернізації електроенергетики (2010)
Кондратенко Н. О. - Соціально-екологічні ознаки ресурсозбереження регіональних економічних систем (2010)
Кромська Л. А. - Інноваційна модель функціонування машинобудівного підприємства як фактор його результативност (2010)
Оболенцева Л. В. - Дослідження організаційно-економічного механізму забезпечення регіонального іміджу (2010)
Рекун Г. П. - Організаційні засади удосконалення ризик-менеджменту на підприємстві (2010)
Родченко В. Б. - Оцінка впливу безробіття та приросту населення на обсяги виробництва валового регіонального продукту за найбільшими містами України (2010)
Третяк В. П. - Державне регулювання інноваційних відносин у соціальній сфері (2010)
Пантелєєв В. П. - Методика ефективного функціонування підсистем фінансової безпеки суб'єктів підприємництва, Лепілін М. Г. (2010)
Поправка О. Г. - Реформування наглядових систем країн світу та перспективи для України (2010)
Телепнєва О. С. - Моделювання впливу елементів механообробного робочого місця на конкурентоздатність продукції, що виробляється (2010)
Чала Т. Г. - Аспекти статистичного забезпечення управління розвитком туризму в Україні (2010)
Кривуц Ю. Н. - Уклонение от уплаты налогов порождает "грязные" деньги (2010)
Молодченко О. М. - Особливості торгово-економічного співробітництва між Україною та Чеською республікою (2010)
Реджеи Аль Хадж Мустафа - Современные особенности тенденции международной миграции рабочей силы (2010)
Звернення Голови регулятора фондового ринку (2012)
Програма розвитку фондового ринку: короткий огляд (2012)
Коротко про регулятор (2012)
Регулятор в обличчях: Керівництво Комісії (2012)
Організаційна структура Комісії (2012)
Карта розміщення територіальних управлінь регулятора (2012)
Фондовий ринок в сучасних макроекономічних процесах на фоні макроекономічних показників України (2012)
Емісія акцій (2012)
Емісія облігацій підприємств (2012)
Емісія цінних паперів інститутів спільного інвестування (2012)
Емісія похідних цінних паперів (2012)
Емісія облігацій місцевих позик (2012)
Основні показники діяльності з торгівлі цінними паперами (2012)
Основні показники діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (2012)
Депозитарна діяльність депозитаріїв цінних паперів (2012)
Депозитарна діяльність зберігачів цінних паперів (2012)
Діяльність із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (2012)
Діяльність інститутів спільного інвестування (2012)
Діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів (2012)
Загальна характеристика діяльності акціонерних товариств (2012)
Фінансово-господарська діяльність акціонерних товариств (2012)
Дивідендна політика акціонерних товариств (2012)
Стан корпоративного управління в акціонерних товариствах (2012)
Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку (2012)
Розвиток законодавства про цінні папери, фондовий ринок та акціонерні товариства (2012)
Регулювання та контроль за емісією і обігом цінних паперів та похідних (деривативів) (2012)
Регулювання та контроль за професійною діяльністю на фондовому ринку (2012)
Підготовка фахівців з питань фондового ринку (2012)
Регулювання діяльності торговців цінними паперами (2012)
Регулювання діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (2012)
Регулювання депозитарної діяльності та діяльності із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (2012)
Регулювання діяльності з управління активами інституційних інвесторів (2012)
Регулювання діяльності емітентів цінних паперів (2012)
Правозастосування на ринку цінних паперів (2012)
Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів (2012)
Державний фінансовий моніторинг на фондовому ринку (2012)
Робота Комісії зі зверненнями інвесторів (2012)
Міжнародна співпраця та євроінтеграція (2012)
Взаємодія Комісії із засобами масової інформації та громадськістю (2012)
Інформаційні технології на фондовому ринку (2012)
Кадрове забезпечення Комісії (2012)
Діяльність територіальних органів Комісії (2012)
Діяльність консультативно-дорадчих органів регулятора (2012)
Перспективи на 2012 рік (2012)
Суліма Є. М. - Передумови організації ефективної комерціалізації наукових розробок в Україні (2011)
Болдирєва К. В. - Трактування сутності прибутку за ринкової системи господарювання (2011)
Головій В. М. - Людський потенціал інноваційного підприємництва: структура та ефективність (2011)
Довгаль О.Г. - Інтелектуальні ресурси як чинник формування економіки знань (2011)
Коломієць Г. М. - Небезпеки і ризики сучасної економіки, Гузненков Ю. Г. (2011)
Кулиш О. С. - Социальная справедливость в системе распределительных отношений (2011)
Лисеный Е. В. - Эволюция теоретических взглядов на функции государства (2011)
Марченко О. С. - Ресурсний підхід до визначення фірми як інтегратора знань (2011)
Меленцова О. В. - Изменения мирохозяйственных отношений как доминанта реформирования внешнеэкономических институтов (2011)
Мирясов Ю. А. - Экономика брендов и распределение экономической власти (2011)
Скібіна С. О. - Стан сфери доходів домашніх господарств в умовах ринкової трансформації (2011)
Тютюнникова С. В. - Экономика Китая: посткризисные горизонты, Симкина Н. В. (2011)
Филякова Т. И. - Номинальная и реальная формы экономической динамики (2011)
Ярмак О. В. - Мережева структура інтелектуальних послуг (2011)
Ачкасов A. C. - Житловий фонд Харківського регіону як капітал та об’єкт інвестування, Гелеверя Є. М., Косяк А. П. (2011)
Гонтарева І. В. - Трудовий потенціал як чинник ефективності функціонування підприємства (2011)
Демидова О. С. - Засади державного управління рекламною діяльністю в Україні (2011)
Конащук В. Л. - До питання формування стратегії модернізації підприємств електроенергетики (2011)
Родченко В. Б. - Формування ефективної моделі адміністративного устрою держави: міський аспект (2011)
Семак Б. Б. - Роль екологічного маркетингу в управлінні вітчизняним ринком екотекстилю (2011)
Сенюра А. Ю. - Формування концептуальних засад системи управління підприємством в контексті пріорітетних елементів ресурсного забезпечення (2011)
Троян О. В. - До питання про перспективи розвитку автомобілебудівних підприємств України (2011)
Челомбітько Т. В. - Вдосконалення управління потенціалом розвитку банківського сектору економіки (2011)
Беляєва О. О. - Проблемні аспекти формування кредитних портфелів комерційних банків країн Центральної та Східної Європи (2011)
Журавель В. В. - Тенденції функціонування світового фінансового ринку (2011)
Пантелеев В. П. - Інструменти фінансової безпеки суб’єктів підприємництва і методи їх використання, Лепілін М. Г. (2011)
Кононова Е. Ю. - Исследование конкурентного взаимодействия онлайновых социальных сетей (2011)
Акзібек’ян Г. Я. - Нормативно-правова база торгівельно-економічних відносин між Україною та Вірменією (2011)
Волкова Ю. Г. - Оптимізація шляхів розвитку світового фінансового ринку (2011)
Гончаренко Н. І. - Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в умовах економічної інтеграції та лібералізації світогосподарських відносин (2011)
Кривуц Ю. Н. - Уклонение от уплаты налогов порождает "грязные" деньги (2011)
Мирошниченко Т. Н. - Теоретические концепции по определению фондовых бирж и их экономическая эволюция (2011)
Непрядкіна Н. В. - Перспективи дедоларизації світової валютної системи (2011)
Сидоров В. И. - Эволюция представлений о резервной валюте и её роли в экономике, Завгородний А. А. (2011)
Ким М. Н. - Роль семьи в воспитании духовно-нравственных ценностей у молодого поколения (2011)
Коломієць Г. М. - Національні конкурентні переваги: виклики тисячоліття, Дідорчук І. Л. (2011)
Титул, зміст (2015)
Резніков О. Г. - Нейроендокринні та поведінкові ефекти пренатальної дії стресу та агоніста ГАМК, Носенко Н. Д., Тарасенко Л. В., Сініцин П. В., Лимарєва А. А. (2015)
Сергієнко В. О. - Патогенез діабетичної кардіоваскулярної автономної нейропатії (огляд літератури) (2015)
Зозуля Ю. П. - Сучасні аспекти хіміотерапії гліальних пухлин головного мозку (аналіз літератури та власних досліджень), Главацький О. Я., Васильєва І. Г., Чопик Н. Г. (2015)
Коваленко В. Н. - Рецепторы врожденного иммунитета при атеросклерозе и ревматоидном артрите, Гавриленко Т. Н., Рыжкова Н. А., Пархоменко А. Н., Ильенко И. Н., Ломаковский А. Н. (2015)
Пампуха В. М. - Фармако-генетичні маркери прогнозу перебігу лікування хронічного гепатиту С (огляд літератури та власних досліджень), Кучеренко А. М., Мороз Л. В., Лівшиць Л. А. (2015)
Колесник М. О. - Ниркова замісна терапія в Україні, Сайдакова Н. О., Козлюк Н. І., Степанова Н. М., Ніколаєнко С. С. (2015)
Антипкін Ю. Г. - Вроджені вади розвитку ЦНС: сучасний стан проблеми, клініко-неврологічні особливості і питання оптимізації пренатальної діагностики, Кирилова Л. Г., Авраменко Т. В., Шевченко О. А. (2015)
Медведь В. И. - Об экстрагенитальных показаниях для проведения кесарева сечения — истинных и мнимых, Кирильчук М. Е. Дуда Е. М. (2015)
Фещенко Ю. І. - Основні засади оптимізації протитуберкульозних заходів і реформування протитуберкульозної служби в Україні, Мельник В. М., Турченко Л. В. (2015)
Нагорна А. М. - Інформаційні технології в системі обліку професійних захворювань (огляд літератури), П’ятниця-Горпинченко Н. К., Вітте П. М., Соколова М. П., Кононова І. Г. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського