Вишневський В. В. - Архітектура телемедичної системи для кір ліан-діагностики, Романенко Т. М., Тугаєнко О. М. (2008)
Кравченко Ю. В. - Спосіб отримання сенсомоторних коливань в умовах високогірної гіпоксії, Ільїн В. Н., Чернокоза Л. В., Михайлович М. М. (2008)
Мінцер О. П. - Навчання на робочому місці лікарів і провізорів-аналіз можливостей, Голяновський О. В., Денисенко С. В., Taxepe Г. (2012)
Риков С. О. - Фактори ризику в прогнозуванні виходу хірургічного лікування проліферативної діабетичної ретинопатії, Рубан А. М., Зольнікова А. Ю. (2012)
Соловйов С. О. - Математичне моделювання і прогнозування захворюваності на рота вірусну інфекцію серед дітей до п’яти років в Україні, Терещенко І. О., Дзюблик І. В. (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об’єктивності семестрового тестування для оцінювання знань з патоморфології, Сельський П. Р. (2012)
Бабінцева Л. Ю. - Засади створення державної системи інформаційного моніторингу фармацевтичного ринку (2012)
Азархов О. Ю. - Оптимізація структури та управління санаторно-курортною установою (2012)
Чурпій І. H. - Порівняльна характеристика факторів ризику у хворих перитоніт (2012)
Кравець H. О. - Моделювання руху флакона по похилих поверхнях у фармацевтичному виробництві (2012)
Харик H. В. - Інформаційні проблеми забезпечення наступності медичної допомоги, Банчук M. В. (2012)
Беденюк А. Д. - Особливості ре моделювання структур слизової оболонки шлунка після різних методів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка у віддаленому періоді (2012)
Іванова M. Д. - Кореляційний портрет первинного проліферативного гломерулонефриту (2012)
Олексенко І. M. - Контроль і корекція тренувальних навантажень дзюдоїстів високої кваліфікації з урахуванням показників центральної гемодинаміки (2012)
Задорожный Г. В. - Панаринское мировидение иначе возможного как методологическое основание обновления экономических исследований современности (2010)
Субетто А. И. - Ноосферная теоретическая экономия – основание экономики цивилизаций в XXI веке (часть вторая) (2010)
Головій В. М. - Мережеві структури як чинник ефективності інноваційного підприємництва (2010)
Коломієць Г. М. - Категорія "ризиків" в дискурсі сучасної економічної теорії, Гузненков Ю. Г. (2010)
Марченко О. С. - Освітня функція консалтингу (2010)
Мирясов Ю. А. - Типы потребления: от архаики к постэкономике (2010)
Пилипенко Б. Г. - Сутність венчурного капіталу як економічної категорії (2010)
Савицька Н. Л. - Cучасні відтворювальні тенденції та людський розвиток (2010)
Ярмак О. В. - Організаційні особливості інтелектуальних послуг в умовах інноваційної економіки (2010)
Головіна С. В. - Розвиток ринку робочої сили на підставі формування у трудових ресурсів сучасного соціального мислення (2010)
Грицай Н. Н. - Институциональные изменения торговли как объекта государственного регулирования (2010)
Демченко М. А. - Амортизація як важіль відтворення основних засобів колійного господарства залізниць (2010)
Конащук В. Л. - Еколого-економічна концепція модернізації електроенергетики (2010)
Кондратенко Н. О. - Соціально-екологічні ознаки ресурсозбереження регіональних економічних систем (2010)
Кромська Л. А. - Інноваційна модель функціонування машинобудівного підприємства як фактор його результативност (2010)
Оболенцева Л. В. - Дослідження організаційно-економічного механізму забезпечення регіонального іміджу (2010)
Рекун Г. П. - Організаційні засади удосконалення ризик-менеджменту на підприємстві (2010)
Родченко В. Б. - Оцінка впливу безробіття та приросту населення на обсяги виробництва валового регіонального продукту за найбільшими містами України (2010)
Третяк В. П. - Державне регулювання інноваційних відносин у соціальній сфері (2010)
Пантелєєв В. П. - Методика ефективного функціонування підсистем фінансової безпеки суб'єктів підприємництва, Лепілін М. Г. (2010)
Поправка О. Г. - Реформування наглядових систем країн світу та перспективи для України (2010)
Телепнєва О. С. - Моделювання впливу елементів механообробного робочого місця на конкурентоздатність продукції, що виробляється (2010)
Чала Т. Г. - Аспекти статистичного забезпечення управління розвитком туризму в Україні (2010)
Кривуц Ю. Н. - Уклонение от уплаты налогов порождает "грязные" деньги (2010)
Молодченко О. М. - Особливості торгово-економічного співробітництва між Україною та Чеською республікою (2010)
Реджеи Аль Хадж Мустафа - Современные особенности тенденции международной миграции рабочей силы (2010)
Звернення Голови регулятора фондового ринку (2012)
Програма розвитку фондового ринку: короткий огляд (2012)
Коротко про регулятор (2012)
Регулятор в обличчях: Керівництво Комісії (2012)
Організаційна структура Комісії (2012)
Карта розміщення територіальних управлінь регулятора (2012)
Фондовий ринок в сучасних макроекономічних процесах на фоні макроекономічних показників України (2012)
Емісія акцій (2012)
Емісія облігацій підприємств (2012)
Емісія цінних паперів інститутів спільного інвестування (2012)
Емісія похідних цінних паперів (2012)
Емісія облігацій місцевих позик (2012)
Основні показники діяльності з торгівлі цінними паперами (2012)
Основні показники діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (2012)
Депозитарна діяльність депозитаріїв цінних паперів (2012)
Депозитарна діяльність зберігачів цінних паперів (2012)
Діяльність із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (2012)
Діяльність інститутів спільного інвестування (2012)
Діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів (2012)
Загальна характеристика діяльності акціонерних товариств (2012)
Фінансово-господарська діяльність акціонерних товариств (2012)
Дивідендна політика акціонерних товариств (2012)
Стан корпоративного управління в акціонерних товариствах (2012)
Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку (2012)
Розвиток законодавства про цінні папери, фондовий ринок та акціонерні товариства (2012)
Регулювання та контроль за емісією і обігом цінних паперів та похідних (деривативів) (2012)
Регулювання та контроль за професійною діяльністю на фондовому ринку (2012)
Підготовка фахівців з питань фондового ринку (2012)
Регулювання діяльності торговців цінними паперами (2012)
Регулювання діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (2012)
Регулювання депозитарної діяльності та діяльності із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (2012)
Регулювання діяльності з управління активами інституційних інвесторів (2012)
Регулювання діяльності емітентів цінних паперів (2012)
Правозастосування на ринку цінних паперів (2012)
Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів (2012)
Державний фінансовий моніторинг на фондовому ринку (2012)
Робота Комісії зі зверненнями інвесторів (2012)
Міжнародна співпраця та євроінтеграція (2012)
Взаємодія Комісії із засобами масової інформації та громадськістю (2012)
Інформаційні технології на фондовому ринку (2012)
Кадрове забезпечення Комісії (2012)
Діяльність територіальних органів Комісії (2012)
Діяльність консультативно-дорадчих органів регулятора (2012)
Перспективи на 2012 рік (2012)
Суліма Є. М. - Передумови організації ефективної комерціалізації наукових розробок в Україні (2011)
Болдирєва К. В. - Трактування сутності прибутку за ринкової системи господарювання (2011)
Головій В. М. - Людський потенціал інноваційного підприємництва: структура та ефективність (2011)
Довгаль О.Г. - Інтелектуальні ресурси як чинник формування економіки знань (2011)
Коломієць Г. М. - Небезпеки і ризики сучасної економіки, Гузненков Ю. Г. (2011)
Кулиш О. С. - Социальная справедливость в системе распределительных отношений (2011)
Лисеный Е. В. - Эволюция теоретических взглядов на функции государства (2011)
Марченко О. С. - Ресурсний підхід до визначення фірми як інтегратора знань (2011)
Меленцова О. В. - Изменения мирохозяйственных отношений как доминанта реформирования внешнеэкономических институтов (2011)
Мирясов Ю. А. - Экономика брендов и распределение экономической власти (2011)
Скібіна С. О. - Стан сфери доходів домашніх господарств в умовах ринкової трансформації (2011)
Тютюнникова С. В. - Экономика Китая: посткризисные горизонты, Симкина Н. В. (2011)
Филякова Т. И. - Номинальная и реальная формы экономической динамики (2011)
Ярмак О. В. - Мережева структура інтелектуальних послуг (2011)
Ачкасов A. C. - Житловий фонд Харківського регіону як капітал та об’єкт інвестування, Гелеверя Є. М., Косяк А. П. (2011)
Гонтарева І. В. - Трудовий потенціал як чинник ефективності функціонування підприємства (2011)
Демидова О. С. - Засади державного управління рекламною діяльністю в Україні (2011)
Конащук В. Л. - До питання формування стратегії модернізації підприємств електроенергетики (2011)
Родченко В. Б. - Формування ефективної моделі адміністративного устрою держави: міський аспект (2011)
Семак Б. Б. - Роль екологічного маркетингу в управлінні вітчизняним ринком екотекстилю (2011)
Сенюра А. Ю. - Формування концептуальних засад системи управління підприємством в контексті пріорітетних елементів ресурсного забезпечення (2011)
Троян О. В. - До питання про перспективи розвитку автомобілебудівних підприємств України (2011)
Челомбітько Т. В. - Вдосконалення управління потенціалом розвитку банківського сектору економіки (2011)
Беляєва О. О. - Проблемні аспекти формування кредитних портфелів комерційних банків країн Центральної та Східної Європи (2011)
Журавель В. В. - Тенденції функціонування світового фінансового ринку (2011)
Пантелеев В. П. - Інструменти фінансової безпеки суб’єктів підприємництва і методи їх використання, Лепілін М. Г. (2011)
Кононова Е. Ю. - Исследование конкурентного взаимодействия онлайновых социальных сетей (2011)
Акзібек’ян Г. Я. - Нормативно-правова база торгівельно-економічних відносин між Україною та Вірменією (2011)
Волкова Ю. Г. - Оптимізація шляхів розвитку світового фінансового ринку (2011)
Гончаренко Н. І. - Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в умовах економічної інтеграції та лібералізації світогосподарських відносин (2011)
Кривуц Ю. Н. - Уклонение от уплаты налогов порождает "грязные" деньги (2011)
Мирошниченко Т. Н. - Теоретические концепции по определению фондовых бирж и их экономическая эволюция (2011)
Непрядкіна Н. В. - Перспективи дедоларизації світової валютної системи (2011)
Сидоров В. И. - Эволюция представлений о резервной валюте и её роли в экономике, Завгородний А. А. (2011)
Ким М. Н. - Роль семьи в воспитании духовно-нравственных ценностей у молодого поколения (2011)
Коломієць Г. М. - Національні конкурентні переваги: виклики тисячоліття, Дідорчук І. Л. (2011)
Титул, зміст (2015)
Резніков О. Г. - Нейроендокринні та поведінкові ефекти пренатальної дії стресу та агоніста ГАМК, Носенко Н. Д., Тарасенко Л. В., Сініцин П. В., Лимарєва А. А. (2015)
Сергієнко В. О. - Патогенез діабетичної кардіоваскулярної автономної нейропатії (огляд літератури) (2015)
Зозуля Ю. П. - Сучасні аспекти хіміотерапії гліальних пухлин головного мозку (аналіз літератури та власних досліджень), Главацький О. Я., Васильєва І. Г., Чопик Н. Г. (2015)
Коваленко В. Н. - Рецепторы врожденного иммунитета при атеросклерозе и ревматоидном артрите, Гавриленко Т. Н., Рыжкова Н. А., Пархоменко А. Н., Ильенко И. Н., Ломаковский А. Н. (2015)
Пампуха В. М. - Фармако-генетичні маркери прогнозу перебігу лікування хронічного гепатиту С (огляд літератури та власних досліджень), Кучеренко А. М., Мороз Л. В., Лівшиць Л. А. (2015)
Колесник М. О. - Ниркова замісна терапія в Україні, Сайдакова Н. О., Козлюк Н. І., Степанова Н. М., Ніколаєнко С. С. (2015)
Антипкін Ю. Г. - Вроджені вади розвитку ЦНС: сучасний стан проблеми, клініко-неврологічні особливості і питання оптимізації пренатальної діагностики, Кирилова Л. Г., Авраменко Т. В., Шевченко О. А. (2015)
Медведь В. И. - Об экстрагенитальных показаниях для проведения кесарева сечения — истинных и мнимых, Кирильчук М. Е. Дуда Е. М. (2015)
Фещенко Ю. І. - Основні засади оптимізації протитуберкульозних заходів і реформування протитуберкульозної служби в Україні, Мельник В. М., Турченко Л. В. (2015)
Нагорна А. М. - Інформаційні технології в системі обліку професійних захворювань (огляд літератури), П’ятниця-Горпинченко Н. К., Вітте П. М., Соколова М. П., Кононова І. Г. (2015)
Степанов Ю. М. - Гістопатологія стеатозу/стеатогепатиту при хронічних дифузних захворюваннях печінки, Гайдар Ю. А. (2015)
Іоффе О. Ю. - Роль баріатричної хірургії в лікуванні цукрового діабету 2 типу у хворих на морбідне ожиріння, Цюра Ю. П., Кривопустов М. С., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В., Кваченюк А. М., Орленко В. Л., Тронько М. Д. (2015)
Гоженко А. І. - Краніоцеребральна гіпотермія як метод зовнішнього біокерування дизрегуляцією при закритих черепно-мозкових травмах, Коршняк В. О., Насібуллін Б. А. (2015)
Козько В. М. - Ефективність Нуклексу в комплексній терапії хворих на інфекційний мононуклеоз, що викликаний вірусом Епштейна — Барр, Ткачук З. Ю., Меркулова Н. Ф., Соломенник Г. О., Могиленець О. І., Гвоздецька М. Г. (2015)
ХІІ з'їзд оториноларингологів України (Львів, 18-20 2015) (2015)
Богдашина О. - До питання про національну ідентифікацію істориків України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Ясь О. - Циклічні візії історії в рецепції Лева Окіншевича (2011)
Чеканов В. - Візантиністка в Київському університеті в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: "недорозвинена школа" чи "окремий варіант розвитку"? (2011)
Музичко О. - Південноукраїнські історики та російська академічна еліта: етапи та напрямки співпраці у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Гарнага В. - Царський і республіканський Рим в антикознавчих дослідженнях М. П. Драгоманова (2011)
Гурбик А. - Проблема виникнення Запорозької Січі в працях О. М. Апанович (2011)
Гошко Т. - Штрихи до сучасної українська історіографії історії міст на маґдебурзькому праві в Україні (2011)
Луняк Є. - Еволюція історичних уявлень про Україну в середньовічній Франції до середини ХVІІ ст. (2011)
Федорук Я. - Аналізи текстів Віленського договору 1656 року в історіографії (2011)
Молчанов В. - Життєзабезпечення населення України за часів П. Куліша (2011)
Бондар В. - Аграрно-селянське питання другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в радянській історіографії (2011)
Кудінов Ю. - Чи була концепція "Велика ідея гетьмана І. Мазепи" Олени Апанович тотожною поглядам у напрацюваннях недіаспорних дослідників США (1859–2004)? (2011)
Міхеєва О. - Девіантна поведінка радянського населення в світлі наукової літератури та джерел 1920-х років (2011)
Терлецька І. - Російська історіографія сталінських репресій (кінець 1980-х – 2000-х рр.) (2011)
Батуріна С. - До питання про представлення української історії в дидактичній літературі Російської Федерації (2011)
"Зрадники мені не подобаються": Аудіоінтерв’ю Юрія Зайцева з Оленою Апанович (28 серпня 1996 року) (2011)
Про авторів (2011)
Анотації (2011)
Титул, зміст (2015)
Нурофен: против боли и лихорадки (2015)
Малишевская Н. - Рациональное использование лекарственных средств: оптимизация терапии и финансовых затрат (2015)
Сезон "поллинозов" и пикников (2015)
От паники и хаоса до гармонии и самообладания (2015)
Дедишина Л. - Дерегуляція не повинна перетворюватися на безконтрольність (2015)
Кривомаз Т. - Человек и космос (2015)
Vivat первому академику фармации! (2015)
Дедишина Л. - Гемофілія — не вирок, а діагноз (2015)
Новини."Фіолетовий день": об’єднаємо зусилля заради допомоги людям з епілепсією (2015)
Мезим®: в помощь гурману и его поджелудочной железе (2015)
Михалик О. - Сучасні лікарські засоби для лікування хламідійної інфекції (2015)
Вылечить насморк — это просто! (2015)
Демецкая А. - Мужское здоровье: медикаментозная эректильная дисфункция (2015)
Весна без герпеса (2015)
Примак Р. - Витамин D: вновь в центре внимания (2015)
Кривомаз Т. - Corynebacterium diphtheriae и ее безобидные родственники (2015)
Как замедлить старение мозга? (2015)
Дедишина Л. - Інноваційні технології у фармацевтичній освіті (2015)
Студентська олімпіада–2015 (2015)
Как забыть о детской аллергии? (2015)
Демецкая А. - В фокусе: антигистаминные препараты (2015)
Зайченко А. - Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопасность, Мищенко О. (2015)
Орловецкая Н. - Фитотерапия климактерического синдрома, Редькин Р., Иванова Е. (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление порошков с ядовитыми веществами: противорвотная смесь, Редькин Р. (2015)
Дедишина Л. - Комунальна аптека: любов без взаємності (2015)
Новини. Изменения в сфере регистрации лекарственных средств (2015)
Кириленко М. - Два взгляда на социальные сети. Часть первая: позитив-добро-плюс (2015)
Примак Р. - Історія одного винаходу (2015)
Гороскоп (2015)
Кривомаз Т. - Как растут волосы и ногти? (2015)
Титул, зміст (2015)
Лечим простуду у малыша (2015)
Дедишина Л. - Об’єднуємо не конкурентів, а однодумців (2015)
Антигистаминный препарат препятствует развитию вирусного гепатита С (2015)
"Панацея" — об’єднання заради ефективного партнерства в єдиному просторі (2015)
Штер У. - Мировой фармацевтический рынок в 2014 году: гонка продолжается (2015)
Внимание, фотоконкурс для сотрудниц аптек! (2015)
Атопический дерматит: в уходе за кожей Бедан® поможет (2015)
Туркот О. - Nota bene! Що робити, коли не виплачують заробітну плату та розрахункові кошти на підприємстві? (2015)
Перникоза Д. - Мобілізація: права і обов’язки (2015)
Пангрол®: современный помощник поджелудочной железы (2015)
Примак Р. - Необхідна складова успіху (2015)
Дедишина Л. - Ті, що дарують життя (2015)
Демецкая А. - Nota bene! Подарок Афродиты (2015)
Провизору на заметку: календарь аллергика (2015)
Кривомаз Т. - Человек под давлением (2015)
Кривомаз Т. - Actinomyces israelii — бактерия загадочная и непредсказуемая (2015)
Гельминтозы: развенчивая мифы (2015)
Демецкая А. - Дети и лекарства (2015)
Демецкая А. - В фокусе: препараты для похудения (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление водных капель для внутреннего применения: Жидкость Бойко, Данькевич О., Редькин Р. (2015)
Орловецкая Н. - Фитотерапия гипогалактии, Редькин Р., Шептунова А. (2015)
Дедишина Л. - Як дбаєш, так і маєш (2015)
Новини. Почему комары кусают одних людей чаще, чем других? (2015)
Демецкая А. - Женский коллектив: "своя среди своих" (2015)
Кириленко М. - Домашнее насилие: об этом нужно знать (2015)
Дедишина Л. - Розвиток медичної освіти на Рівненщині (2015)
Примак Р. - Вся правда о ежах (2015)
Гороскоп (2015)
Догляд — ніжний, лікування — дієве (2015)
Титул, зміст (2015)
Щорічний конкурс професіоналів фармацевтичної галузі України "Панацея" (2015)
Штер У. - Мировой фармацевтический рынок в 2014 году: гонка продолжается (2015)
Уход за кожей в летний период (2015)
Обережно, тромбоз! (2015)
Новини (2015)
Гельминтозы: развенчивая мифы (2015)
Новий законопроект — крок у боротьбі з тютюнопалінням (2015)
Актуальная проблема: перекрестная аллергия (2015)
Ткаченко Т. - Атака "клонов": терапия моноклональными антителами (2015)
Кривомаз Т. - "Фармак" — экскурсия в будущее (2015)
Примак Р. - Эта удивительная "супрамолекулярная химия" (2015)
Демецкая А. - ПМС: преодолеть маленькие слабости (2015)
Кривомаз Т. - Человек и жара: физиологическая адаптация человеческого организма к высоким температурам (2015)
Кривомаз Т. - Bacteroides fragilis: злодейка или спасительница? (2015)
История одной молекулы (2015)
Кривомаз Т. - Фармобразование и аптечная деятельность во Франции (2015)
Дедишина Л. - Гепатит ближче, ніж ви думаєте (2015)
Дедишина Л. - Болять суглоби? Вихід є! (2015)
Демецкая А. - Аптека на курорте (2015)
Секрет уверенности на весь день: впитывающее белье нового поколения Депенд (2015)
Дедишина Л. - Над Тисою, у центрі Європи (2015)
Демецкая А. - В фокусе: противогрибковые средства (2015)
Орловецкая Н. - Фитотерапия пиелонефрита, Редькин Р., Шептунова А. (2015)
Примак Р. - В зоне особого внимания: спасительные энтеросорбенты (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление неводных капель в аптеке: капли Зеленина, Данькевич О., Редькин Р. (2015)
Примак Р. - Право на ошибку (2015)
Кириленко М. - Домашнее насилие: распознать как можно раньше! (2015)
Примак Р. - Не такой уж и простой (2015)
Гороскоп (2015)
Примак Р. - Пауки: враги или друзья? (2015)
Смолій В. - Історія інститутська, історія українська (Ювілейні роздуми з академічної проблематики), Удод О., Ясь О. (2012)
Зайцева З. - Українські історики у контексті академізації української науки на початку ХХ ст. (2012)
Козак С. - Український Науковий Інститут у Варшаві (1930–1939) (2012)
Старовойт С. - Доля Інституту історії України через призму загальної історії АН УРСР у 1941–1945 рр.: трансформація структури, зміна науково-дослідних пріоритетів, кадри (2012)
Луцький О. - Львівський відділ Інституту історії України АН УРСР: від створення до ліквідації (2012)
Бажан О. - Під пильним контролем КДБ (2012)
Музичко О. - Співпраця одеських істориків та співробітників Інституту історії АН УРСР наприкінці 1940-х–1980-х роках (2012)
Крих С. - Быть марксистом: крест советского историка (2012)
Яремчук В. - Хто писав український радянський історичний наратив? (деякі міркування про сутність українського радянського історіописання) (2012)
Смалянчук А. - "Homo Sovieticus" і беларуская постсавецкая гістарыяграфія (2012)
Хлынина Т. - Украинизация как политика и проблема современной историографии, Васильев И. (2012)
Метель О. - Дискуссии начала 1930-х гг. в Коммунистической академии как фактор становления советской модели изучения первоначального христианства (2012)
Салата О. - Українська академічна історична наука в період Другої світової війни: історики еміграції (2012)
Кринко Е. - Институционализация памяти: научно-организаци онные формы и практики изучения Великой Отечественной войны в советской и постсоветской историографии (2012)
Попова Т. - Историография в человеческом измерении (2012)
Острянко А. - Наукові історичні школи в Україні: фантоми української історіографії (2012)
Блануца А. - Литуаністичні студії в Інституті історії України (1936–2011 рр.): основні тенденції (2012)
Молчанов В. - Проблема добробуту населення України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в наукових творах учених Інституту історії України (2012)
Усенко П. - Перші чорноморські кампанії Великої війни у міжнародному контексті й регіональному аспекті (1914-1915 рр.) (2012)
Корольов Г. - Академічний дискурс дослідження історії Української революції 1917 – 1921 років (90-ті р. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2012)
Білокінь С. - Справа "Спілки визволення України" й перспективи її дальшого вивчення (2012)
Левченко В. - Біоісторіографічні дослідження в українській історіографії на зламі ХХ – ХХІ століть: регіональний аспект, Левченко Г. (2012)
Головко В. - Розвиток вітчизняних фінансово-промислових груп на рубежі ХХ-ХХІ століть: погляд українських істориків (2012)
Тельвак В. - Грушевськіана на сторінках "Українського історичного журналу" (1991–2010 рр.) (2012)
Маньковська Р. - Музей у дослідженнях вчених Інституту історії України НАН України (2012)
Кисельова В. - Нова бібліографічна база історичних досліджень та внесок Інституту історії України у розвиток сучасної історичної бібліографії (2012)
Суздаль М. - Фрейм-сценарій власного життя Миколи Цертелєва. Лист до сина (2012)
Гирич І. - Венедикт М’якотін і українська історіографія (2012)
Ясь О. - Монументальний проект великого наративу М. Грушевського у світлі його дослідницьких стратегій (2012)
Стариков Г. - Зачистка ідеологічної території напередодні заснування Інституту історії АН УРСР. Д. І. Багалій і більшовицька репресивна машина в останні роки життя (2012)
Андрєєв В. - В. Петров: кар’єра українського радянського академічного вченого та відносини з владою (1920-ті – 1941 рр.) (2012)
Кондратенко О. - До біографії та наукової діяльності члена-кореспондента Серафима Юшкова (2012)
Про авторів (2012)
Титул, зміст (2015)
Боль в спине, шее и суставах. Мнение доказательной медицины (2015)
Привітання з Днем фармацевтичного працівника! (2015)
"Панацея — 2015" (2015)
Кривомаз Т. - Питання утилізації ліків залишається відкритим (2015)
Сезон простуд: акклиматизационный дефицит и прочие неприятности (2015)
Федоров Р. - Инозина пранобекс как символ прогресса (2015)
Бенатекс — естественная гармония интимных отношений (2015)
Примак Р. - Зачем нужны индукторы апоптоза? (2015)
Кривомаз Т. - Как отличить научные исследования от псевдонаучних? (2015)
Примак Р. - Перший, хто розгадав загадку ферментації (2015)
Особенности ассортимента в осенний период (2015)
Дедишина Л. - Життя після інфаркту є! (2015)
Боль в суставах и спине: долой мучение, даешь лечение! (2015)
Демецкая А. - "Наследство" поневоле: веснушки и другие пигментные невусы (2015)
Кривомаз Т. - Бактерия в эпицентре мирового скандала (2015)
Ринит в любую погоду, в любое время года! (2015)
Nielsen: у центрі уваги — споживач! (2015)
Орловецкая Н. - Фитотерапия педикулеза, Редькин Р., Потапова Е. (2015)
І комфортно, і не болить (2015)
Кривомаз Т. - Когда количество не переходит в качество (2015)
Как бороться с гельминтами? (2015)
Демецкая А. - Мини-тренинг: фармацевтическая услуга (2015)
Дедишина Л. - Аптека — найкращий друг пацієнт (2015)
Гороскоп (2015)
Титул, зміст (2015)
Квикс на страже дыхательных путей (2015)
Дедишина Л. - "Всеукраїнська фармацевтична палата": від громадської організації — до професійного самоврядування (2015)
Михайлюк О. - Не тільки навчатись: Науковий пікнік у Тернополі, Ірха О. (2015)
Модленко Н. - Недобросовестная конкуренция: мировые подходы и украинские реалии, Силенко Т. (2015)
Об’єднаймо зусилля у профілактиці ВІЛ/СНІДу (2015)
"Асино Фарма": мы верим в будущее украинского фармрынка! (2015)
Ткаченко Т. - Нобелевские премии 2015 года (2015)
Фармасоціації б’ють на сполох: ринок лікарських засобів близький до колапсу (2015)
Осенние "тренды": актуальная классика (2015)
Кривомаз Т. - Эпигенетика: читая поверх строк ДНК (2015)
Примак Р. - Эксперимент "in silico" (2015)
Кривомаз Т. - Коварная запятая (2015)
Как бороться с острой инфекцией? (2015)
Дедишина Л. - Артрит: ризикують усі (2015)
Коти проти осінньої депресії (2015)
Демецька А. - Атака с тыла: геморрой (2015)
Демецька А. - Кашель? Лекарственные средства против! (2015)
Осінь і гельмінтоз: зв’язок існує (2015)
Демецька А. - Мини-тернинг: как вести переговоры о зарплате (2015)
Демецька А. - Осенние обострения: устраняем изжогу (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление эмульсий в аптеке: семенные эмульсии, Данькевич О. (2015)
Доктор Бджола (2015)
Дедишина Л. - Для колійовців і львів’ян (2015)
Дедишина Л. - Найдавніший курорт (2015)
Кривомаз Т. - Спорт и здоровье. Велосипед (2015)
Кириленко М. - Порвать с семейным тираном (2015)
Планирование — ключ к успеху (2015)
Гороскоп (2015)
Удод О. - Методологія історії і гуманітаризація знання, Юрій М. (2013)
Вирський Д. - Від перекладача: сусідські роздуми з приводу 20-річчя (2013)
Вісліч Т. - Польська історіографія 1989–2009 рр.: дуже суб’єктивні підсумки (2013)
Суздаль М. - Епістолярний дискурс М. Максимовича та М. Цертелєва (2013)
Гончар О. - Осягнення Миколою Костомаровим історичного образу Богдана Хмельницького у світлі епістолярної спадщини (2013)
Діанова Н. - Дослідження Науково-просвітницької діяльності архієпископа Інокентія (Борисова) в дореволюційній історіографії (2013)
Луняк Є. - Вивчення наукової спадщини Михайла Грушевського у Франції (2013)
Гирич І. - Історіософські та суспільствознавчі погляди В. Липинського в його політичній публіцистиці 1908–1914 років (2013)
Тельвак В. - Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) (2013)
Ясь О. - Клас і нація у концепції української історії Матвія Яворського (2013)
Сухоліт Н. - Історія українсько-російських політичних відносин доби Північної війни 1700–1721 рр. в оцінці історіографії Росії (2013)
Куций І. - Між "слов’янським світом" та "дикою Азією": Московська держава в рецепції української історичної думки Східної Галичини ХІХ ст (2013)
Іваницька С. - Українська ліберально-демократична еліта кінця ХІХ – початку ХХ ст. в пострадянській гуманітаристиці: історіографічні здобутки та методологічні інновації (2013)
Горак В. - "Універсал" отамана Григор’єва як ідейно-теоретична платформа григор’євського повстанського руху. Джерелознавчий і історіографічний аспекти (2013)
Терлецька І. - Сучасна російська історіографія системи державної влади періоду сталінізму (2013)
Наконечна О. - Сучасна вітчизняна історіографія про формування багатопартійності в Україні у роки перебудови (1985–1991 рр.) (2013)
Головко В. - Формування вітчизняного капіталу (1991–2009 рр.) в політологічній та соціологічній літературі (2013)
Бондар В. - Державна політика історичної пам’яті в Україні 1990–2000-х рр.: основні тенденції (2013)
Богдашина О. - Иванова Т. Н. Владимир Иванович Герье: портрет российского педагога и организатора образования. – Чебоксары: изд-во Чуваш. ун-та, 2009. – 382 с (2013)
Гирич І. - Купчинська Лариса. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: Подарована колекція творів мистецтва ХVІІІ–ХХ століть: Каталог / Львівська національна наукова бібліотека Україна імені В. Стефаника. Відділення "Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів". – Львів, 2011. – 316 с., 125 кол. іл. (2013)
Про авторів (2013)
Анотації (2013)
Івангородський К. - Концептуальне переосмислення етнічної історії східних слов’ян у пострадянських історіографіях (2014)
Калакура Я. - Цивілізаційні орієнтири новітньої української історіографії (2014)
Головко В. - "Тягар пострадянської людини": історіографічний образ донецької ідентичності (2014)
Салата О. - Проблема інформаційного протистояння СРСР та Німеччини в радянській історіографії (2014)
Шевченко Т. - Релігійний дискурс української радянської та національної історіографій: контраверсії спадкоємності (2014)
Миколенко Д. - Зовнішня політика С. Стамболова і урядів народно-ліберальної "Стамболовістської" партії Болгарії в оцінці радянської історіографії періоду сталінського режиму (2014)
Гончар О. - Українофільська діяльність Миколи Костомарова 1863–1885 рр. у дзеркалі його епістолярної спадщини (2014)
Куценко Ю. - Образ М. Драгоманова як громадського діяча в сучасній українській історичній науці (2014)
Пазюра Н. - "…З того часу ми зробилися щирими товаришами…": кілька штрихів до історії взаємин Миколи Стороженка та Василя Горленка (2014)
Тельвак В. - Дилема "Росія-Захід" в історіографічній спадщині Михайла Грушевського (2014)
Ясь О. - Конфлікт процес / структура у конструкції "довгого" ХІХ ст. Михайла Слабченка (2014)
Музичко О. - Історична наука, думка та освіта Південної України за доби Великої війни (1914–1918 роки) (2014)
Блащук С. - Давньоруське історієписання в дослідженнях радянських вчених в 1920–1930-х рр (2014)
Тихонов В. - Дискуссия о советизации казахского аула 1946–47 годов (2014)
Михайлюк Ю. - Соціальне становище та структура населення Великого князівства Литовського в оцінці Д. Іловайського (2014)
Яценко В. - Молоді роки Івана Мазепи у висвітлені сучасної російської історіографії: крізь призму "імперської візії" (2014)
Ковалевська О. - Іконографія представників українського козацтва XVII–XVIII ст.: історіографія проблеми (2014)
Жванко Л. - Біженство Першої світової війни часів Російської імперії: головні напрямки зарубіжної історіографії (2014)
Гірік С. - Ідеологічні засади Української комуністичної партії (боротьбистів): Зарубіжна та українська еміграційна історіографія (2014)
Про авторів (2014)
Анотації (2014)
Пазюра Н. - Київська історична школа: Андрій та Микола Стороженки (2014)
Тельвак В. - Львівська історична школа Михайла Грушевського: комунікативна природа та психологічний клімат, Педич В. (2014)
Блащук С. - Академічне видання "Правди Руської": підготовка, реалізація та критика (2014)
Кудінов Ю. - Ранньонова історія України в археографічній роботі Гарвардського центру україністики (2014)
Бондар В. - Сучасна українська історіографія: підсумки і виклики (2014)
Чебан М. - "Історіографія українських державних змагань у 1917–1921 рр.": неопублікований рукопис Миколи Андрусяка (2014)
Микола Андрусяк. Історіографія українських державних змагань у 1917–1921 рр. (2014)
Суздаль М. - Фольклористична діяльність Миколи Цертелєва (2014)
Гончар О. - Творча спадщина Миколи Костомарова в сучасній українській історіографії (2014)
Гирич І. - В. Липинський і українська націонал-демократія (1900–1914): пошуки теоретичного компромісу з консервативною ідеологією (2014)
Шелудякова Н. - Львівська колекція гуцульщини М. Грушевського: мотиви, функції, смисли (2014)
Ясь О. - Традиція й Революція у великому тексті М. Грушевського (2014)
Лєбєдєва Ю. - Внесок М. Грушевського у дослідження історії становлення та розвитку Київської Русі як держави українського народу (2014)
Гаухман М. - "Життя як воно є": соціокультурний контекст і методологічні принципи дослідження Саулом Боровим історії українського єврейства ХVІІ–ХVІІІ ст (2014)
Батуріна С. - Федір Шевченко: діяльність в Інституті історії 1972–1995 (до 100-річчя від дня народження) (2014)
Федорук Я. - Переяслав 1654: передумови, історико-правовий зміст і наслідки в епоху Хмельниччини (2014)
Горак В. - Хмельниччина (1648–1657 рр.): до питання про критику української критичної концепції (2014)
Маслак В. - Базова термінологія з історії Гетьманщини в сучасній польській та російській історіографії (2014)
Бовгиря А. - "Герої" та "антигерої", "інші" в козацькому історіописанні XVIII ст. (2014)
Стешенко М. - Міграційні процеси в Південній Україні в другій половині XVІI–XVIII ст.: народницька історіографічна концепція (2014)
Ковалевська О. - Стан розробки іконографії окремих представників козацтва XVI−XVIII ст. в українській історіографії ХІХ−ХХ ст. (2014)
Удод О. - Антисистема і Україна, Юрій М. (2014)
Богдашина О. - Нова праця з теорії історіографії (Рец. на кн.: Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. – К., 2013. – 566 с.) (2014)
Анотації (2014)
Про авторів (2014)
Чаус С. В. - Стратегії і тактики судді в жанрі "Судовий допит" (на англомовному матеріалі Нюрнберзького процесу) (2014)
Губа Л. В. - Просторова структура тексту та її складові (2014)
Петрик Т. В. - Інтердискурсивність як типологічна характеристика езотеричного дискурсу (2014)
Остапович О. Я. - Семіотико-герменевтичний підхід до вивчення пареміології (2014)
Івасюта О. Б. - Теоретичні аспекти концепта, символа і слова (2014)
Завгородня О. - Людина як суб’єкт самоперетворення . . Humanism oriented conceptions of personality selfconstruction (2014)
Мазепова О. - Універсальне та етноспецифічне у структурі мислення та мовної свідомості людини (2014)
Зінич О. В. - Пластична мова сучасного балету: аспект взаємодії різних образних систем (2014)
Лісова О. М. - Особливості українських самодіяльних колективів сучасної Словаччини (2014)
Коржак З. - Засоби вираження емоційної експресивності у номінативних реченнях (2014)
Драпак О. З. - Прикметники у складі активновживаної лексики української мови пострадянського періоду з огляду на їхню затребуваність у процесі вивчення іноземними громадянами (2014)
Скляренко О. - Семантичні особливості жанрово-стилістичної домінанти оповідань Інгеборг Бахманн (2014)
Малунова Г. Д. - Мовна репрезентація концепту в "Апології Сократа" Платона (2014)
Мироненко О. - Особливості функціонування складних лексично оказіональних прислівників з конотативним увиразненням у художній літературі (2014)
Моштак О. В. - Аксіологічний аспект категорії оцінки (2014)
Саппа М. М. - Історичні фразеологізми в структурі історичної свідомості етносу (на прикладі творів Т. Г. Шевченка) (2014)
Шаряк О. - Тема-рематична прогресія як чинник формування оказіональної лексики (на матеріалі німецької мови) (2014)
Юсікова О. В. - Функціонування назв платових головних уборів в українських говірках (2014)
Сарміна Г. Л. - Комунікативна стратегія карнавалізації у німецькомовних шантажних листах (2014)
Чабан В. М. - Концептосфера честь в українській мові (2014)
Кліщевська М. - Комунікативне моделювання сучасного українськомовного маркетингового дискурсу: структура і параметри (2014)
Синица И. А. - Выражение атрибутивности в русском и китайском языках, Ян Сяотин (2014)
М’ягкота І. - Гіперо-гіпонімічні відношення в терміносистемі української фольклористики (2014)
Драпак О. З. - Знахідний відмінок як компонент відмінкової системи української мови пострадянського періоду і як об’єкт вивчення іноземців (2014)
Сивокозова Т. В. - Джерела дослідження східнополіського говору XVII–XVIII ст. (2014)
Нечитайло І. М. - Семантика прамовних рефлексів у когнітивних моделях (2014)
Бондаренко О. В. - Суб’єктивно-оцінні значення іменникових пейоративних суфіксів для інфраструктури простого речення (2014)
Володина Т. С. - Классификация лингвистических терминов (2014)
Герман Л. В. - Англійська агрономічна термінологія: ономасіологічний аспект (2014)
Kshanovsky O. - Three-verb chains in modern Persian (2014)
Лабенко О. В. - Етимологічний та лексико-семантичний аналіз народних назв хвороб (на прикладі номінацій на позначення наривів, чиряків, прищів, зовнішніх пухлин української, англійської та французької мов) (2014)
Христич Н. - Вільні атрибутивні словосполучення жіночої референції, Сембрат Д. (2014)
Чернобров Ю. А. - Логіко-поняттєва організація термінології словосполучення (2014)
В’єнцко В. І. - Мотивація смислів фразеологічних одиниць з компонентом "свиня" (на матеріалі французької та української мов) (2014)
Федонюк В. Е. - Об одной из тенденций развития современного чешского языка (2014)
Степура І. В. - Роль "якірних" ведучих новинних програм на британському та американському телебаченні: соціально-психологічний аналіз (2014)
Мельник М. В. - Русско-украинская лексическая интерференция в виртуальном дискурсе (2014)
Фалафівка О. Я. - Етнічні стереотипи в публіцистичному дискурсі (2014)
Велущак М. - Формування категоріальної системи для контент-аналізу знаків культури в соціальних мережах: феноменологічний підхід (2014)
Павленко О.Г. - "Мовна бистрінь" перекладів Ростислава Доценка (2014)
Білас А. А. - Елізійність зниженого розмовного мовлення як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ф. Ґен "Завтра кайф") (2014)
Васильченко О. В. - Переклад англомовної термінології в текстах зовнішньоекономічних документів (2014)
Голі-Оглу Т. В. - Мовні засоби передачі інтертекстуального ефекту та алюзій в українських перекладах роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита" (2014)
Кондратьєва С. - 130-й сонет Шекспіра в українських перекладах (2014)
Сегол Р. - Роль редактора перекладу в міжкультурній комунікації (2014)
Данкевич Т. - Особливості перекладу абревіатур в англійській мові (2014)
Штохман Л. - Активізація мотиваційної сфери студентів при вивченні іноземної мови у ВНЗ (2014)
Кулінська Я. - Експлікація образу й ролі автора в сучасній постмодерній прозі (2014)
Городиська О.А. - Особливості перекладу звуконаслідувальних слів у японських класичних творах ХІХ-ХХ століть (2014)
Титул, зміст (2015)
Боль в спине, шее и суставах. Мнение доказательной медицины (2015)
Сила рослин для здоров’я нирок (2015)
Демецкая А. - ЮК "Правовой Альянс": двадцать лет на страже интересов фармацевтического бизнеса (2015)
Тройная защита от боли в горле (2015)
Алекперова Н. - Лидер в сфере фармации: кто он? (2015)
Новые свойства известных препаратов: тамоксифен против инфекций (2015)
Онколитические вирусы — новая эра в лечении рака (2015)
Быстро и эффективно! (2015)
Дедишина Л. - Комп’ютеризація і рецепти: стан і перспективи в Україні (2015)
"Охорона здоров’я – 2015": платформа, що об’єднує фахівців галузі (2015)
Вилікують і захистять (2015)
2 маркетингова бізнес-конференція фармацевтичної галузі України "Жити сьогодні" (2015)
Примак Р. - Глікозиди: серцеві і не тільки… (2015)
Обнаружено лекарство, способное "омолаживать" мозг (2015)
Примак Р. - Диагностика будущего для персонифицированной медицины (2015)
Кожну нотку запаху — чути (2015)
Дедишина Л. - Пневмонія: лікувати відразу і правильно (2015)
ОРВИ: эффективное лечение (2015)
Демецкая А. - В мире стресса (2015)
Кривомаз Т. - Существует ли сегодня угроза Yersinia pestis? (2015)
Комплексная профилактика ОРВИ и гриппа (2015)
Орловецкая Н. - Фитотерапия сахарного диабета, Редькин Р., Кузнецова В. (2015)
Демецкая А. - PER OS: НПВП системного действия (2015)
Путь к успеху (2015)
Кириленко М. - Метафорические карты: поиграем или… (2015)
Кривомаз Т. - Как среда обитания влияет на наше тело (2015)
Гороскоп (2015)
Демецкая А. - Nota bene! Мини-тренинг: искусство экономии (2015)
Титул, содержание (2016)
Палагин А. В. - Онтологическая концепция информатизации научных исследований (2016)
Балабанов А. С. - Индуцированная зависимость, взаимодействие факторов и дискриминация каузальных структур (2016)
Марченко А. А. - Метод автоматического построения онтологических баз знаний. I. Разработка семантико-синтаксической модели естественного языка (2016)
Гуляницкий Л. Ф. - Метод автоматической классификации на базе нечеткого отношения сходства, Рясная И. И. (2016)
Терлецкий Д. А. - Нечеткие объектно-ориентированные динамические сети. II, Провотар А. И. (2016)
Кривонос Ю. Г. - Моделирование эволюции распространяющегося сигнала от входа до выхода с полным поглощением, Селезов И. Т., Химич А. Н., Баранов А. Ю. (2016)
Кузнецов Н. Ю. - Ускоренное моделирование методом Монте-Карло количества "хороших" перестановок на многопроцессорном комплексе СКИТ-4 (2016)
Королюк В. С. - Методы анализа многоканальной системы обслуживания с мгновенной и отсроченной обратными связями, Меликов А. З., Пономаренко Л. А., Рустамов А. М. (2016)
Стецюк П. И. - Формулировки задач для кратчайшего k-вершинного пути и кратчайшего k-вершинного цикла в полном графе (2016)
Трофимчук А. Н. - О сложности одной задачи оптимизации упаковок, Васянин В. А., Кузьменко В. Н. (2016)
Лаптин Ю. П. - Точные штрафные функции и выпуклые продолжения функций в схемах декомпозиции по переменным (2016)
Островский А. В. - Применение статистических критериев для выбора оптимальных метапараметров в задаче распознавания фрагментов генов (2016)
Пепеляева Т. В. - Оптимальные стратегии для одной многономенклатурной модели управления запасами, Вовк Л. Б., Демченко И. Ю. (2016)
Львов M. C. - Анализ линейно определенных итеративных циклов (2016)
Лавренюк Н. С. - Классификация больших площадей земного покрова по ретроспективным спутниковым данным, Скакун С. В., Шелестов А. Ю., Яйлимов Б. Я., Янчевский С. Л., Ящук Д. Ю., Костецкий А. М. (2016)
Бабенко Л. П. - Инженерия требований и семантический веб (2016)
Краснобаев В. А. - Метод арифметического сравнения данных, представленных в системе остаточных классов, Янко А. С., Кошман С. А. (2016)
Шевчук Б. М. - Теоретические и алгоритмические основы повышения эффективности пакетной передачи информации в высокоскоростных и защищенных радиосетях (2016)
Била Г. Д. - Идентификация непараметрического сигнала при наличии случайного шума с сильной зависимостью (2016)
Задорожный Г. В. - Женственность как актуальное основание целостного возрождения современного человеческого социума (2011)
Бузгалин А. В. - Эвристический потенциал политической экономии социализма в XXI веке: вопросы методологии и теории (2011)
Броницкая В. В. - Лженаука как фактор расчеловечивания, Глущенко О. В. (2011)
Воробьев Е. М. - Развитие экономики знаний как основы общественного прогресса, Калуцкая Т. Д. (2011)
Давыдов Д. С. - Неоклассическая теория и ее ограничения (2011)
Меленцова О. В. - Трансформація інституціонального середовища зовнішньоекономічної діяльності у посткризовому світі (2011)
Мирясов Ю. А. - Теоретические предпосылки анализа власти как характеристики экономического пространства (2011)
Олексенко С. В. - Значення національної інноваційної системи для розвитку конкурентного середовища в Україні (2011)
Розит Т. В. - Трансакционные издержки в условиях взаимодействия наднациональных и национальных институтов (2011)
Советова Е. А. - Позитивный и негативный потенциал риска в процессе деятельности субъекта хозяйствования (2011)
Хомин О. В. - Человеческий капитал: к определению содержания и роли в экономическом знании (2011)
Крикун O. A. - Условия реализации научно-технического и инновационного потенциала региона, Колесник О. П. (2011)
Мужилівський В. В. - Оцінка стану обов’язкового державного страхування в Україні (2011)
Положенцев Д. В. - Індикативне планування як інструмент ефективного управління (2011)
Родченко В. Б. - Методичні і практичні засади оцінки соціально-економічного розвитку міст України (2011)
Челомбітько Т. В. - Основні фактори та умови формування, розвитку та використання потенціалу банківського сектору (2011)
Зражевец Е. Е. - Рынок венчурного капитала в Украине (2011)
Крикун Т. І. - Державні видатки: фінансовий контроль та аудит (2011)
Пантелеев В. П. - Зміст структурних елементів забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, Лепілін М. Г. (2011)
Сомова В. В. - Оподаткування доходів з депозитів (2011)
Тарасенко Ю. В. - Фінансові ресурси розвитку людського капіталу в Україні (2011)
Таратута О. Ю. - Фінансові потоки світового ринку цінних паперів в умовах глобалізації (2011)
Дячек В. В. - Наукова теорія значимості зовнішньоекономічної діяльності (2011)
Семеняк И. В. - Финансовая результативность маркетинга, Евтушенко A. B. (2011)
Макаркіна Г. В. - Планування структурних зрушень в економіці індустріального регіону із застосуванням міжгалузевого балансу (2011)
Колеснік Я. В. - Статистичне вивчення формування власного капіталу банку (2011)
Довгаль O. A. - Особливості розвитку сфери послуг в умовах процесу глобалізації (2011)
Кривуц Ю. Н. - Физиократы о свободе торговли и конкуренции (2011)
Ким А. А. - Динамика товарной структуры внешней торговли Украины в 2005-2010 гг. (2011)
Лабжанія Р. Г. - Міжнародний туризм як геостратегічний напрям в розвитку Харківської області: стан та перспективи (2011)
Непрядкіна Н. В. - Значення та функції золота у світовій валютній системі (2011)
Сидорова Д. С. - Роль альтернативної енергетики в сучасній економіці (2011)
Шуба М. В. - Про застосування системного підходу в дослідженні економіки регіону (2011)
Шуба О. А. - Світова фінансова архітектура: основні напрямки реформування (2011)
Pro memoria (2011)
Бардаш С. В. - Класифікація принципів контролю як складного поліморфного явища (2012)
Заблодська І. В. - Особливості адміністративно-територіального устрою України: організаційний аспект, Гуджан О. В. (2012)
Шайда О. Є. - Дипломатичний інструментарій розвитку українсько-австрійських відносин (2012)
Ахромкін Є. М. - Теоретичні дослідження та розрахунок місткості ринку праці (2012)
Бавико О. Є. - Архітектоніка сучасного регіонального економічного простору (2012)
Бондар-Підгурська О. В. - Механізм формування середнього класу як основа конкурентоспроможної економіки та сталого інноваційного розвитку України (2012)
Гончар О. В. - Методологічні питання оцінювання якості показників енергобалансу України (2012)
Ортіна Г. В. - Гендерні аспекти лідерства в практиці управління (2012)
Хлівна І. В. - Тенденції розвитку малих підприємств поточний фінансово-економічний стан (2012)
Бакалінський О. В. - Вимірювання впливу ставлення до обслуговування на споживчі інтенції пасажирів залізниць (2012)
Олійник Г. Ю. - Концепція управління реструктуризацією залізничного комплексу України (2012)
Попова І. А. - Концептуальні підходи до сутності стимулювання інноваційної активності працівників (2012)
Кучин С. П. - Економіко-статистичний огляд економічної активності населення у соціально-культурному середовищі України, Коваль О. П. (2012)
Парсяк В. Н. - Систематизація особливостей освітніх послуг як специфічного товару, Дибач І. Л., Парсяк К. В. (2012)
Петренко І. П. - Правові та фінансові аспекти використання цільових облігацій для фінансування житлового будівництва в Україні (2012)
Дяченко О. Г. - Статистичне оцінювання діяльності комерційного банку (2012)
Стройко Т. В. - Інституціональна інфраструктура агропродовольчої сфери теоретичний аспект (2012)
Заславська О. І. - Залучені кошти як вагоме джерело ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків (2012)
Молочник Ю. Б. - Підходи до аналізування активізації персоналу комунікаційної сфери промислових підприємств, Шпак Н. О. (2012)
Подра О. П. - Людський капітал як чинник інноваційного розвитку та становлення економіки знань (2012)
Лиско Н. А. - Державне регулювання бухгалтерського обліку із застосуванням сучасних інформаційних технологій (2012)
Крючкова І. В. - Розвиток логістичного управління підприємством (2012)
Адирова Т. І. - Система управління витратами — target-costing на машинобудівних підприємствах (2012)
Агєєв Д. О. - Проблеми стимулювання розвитку сільського господарства шляхом державних цільових програм (2012)
Миронов О. А. - Тенденції розвитку сфери послуг та її впливу на соціально-економічні процеси (2012)
Федорів Т. В. - Інтерпретація поняття репутація у зарубіжних суспільствознавчих дослідженнях (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Промисловий комплекс України стан та перспективи модернізації (2012)
Друк В. В. - Теоретичні аспекти вдосконалення державного управління туристичною сферою (2012)
Скибун О. Ж. - Інформаційно-телекомунікаційні системи України в міжнародних комунікаціях (2012)
Іванков Р. Ш. - Врахування принципів екологічного управління в процесі кодифікації екологічного законодавства України (2012)
Махнюк А. В. - Стратегічний аналіз ризиків у сфері інтегрованого управління кордонами: розроблення паспортів загроз прикордонній безпеці, Кириченко О. І. (2012)
Нечухрана Ю. Г. - Особливості оцінки результатів практичної діяльності персоналу державної служби в деяких країнах європейської співдружності (2012)
Стратієнко Г. Д. - Правові аспекти та особливості патронатної служби в Україні (2012)
Колотуха О. В. - Туристсько-спортивне районування світу (2015)
Калуцький І. Ф. - Розвиток туризму в умовах фінансово-економічної нестабільності та воєнно-політичного конфлікту в Україні, Ковальська Л. В. (2015)
Борисюк О. А. - Туристичний маркетинг як інструмент дослідження регіонального туристичного ринку (2015)
Габчак Н. Ф. - Транскордонний українсько-словацький простір: аналіз сучасного стану (2015)
Бучек-Ковалік М. - SPA та оздоровчий туризм у Жешуві та околицях у світлі деяких веб-порталів (2015)
Мітура Т. - Танатотуризм як форма культурного туризму серед населення Жешува (2015)
Стафійчук В. І. - Аналіз виїзного туризму Китаю та "портрет" китайського туриста, Москаленко А. О. (2015)
Інкін О. В. - Шляхи розвитку молодіжного туризму і екскурсійних маршрутів на Дніпропетровщині, Хрипливець Ю. В., Калько А. Д., Миронець Н. Р. (2015)
Шпарага Т. І. - Оцінка туристсько-рекреаційної привабливості замкових комплексів Волинської та Рівненської областей, Лазарук І. А. (2015)
Ільїна О. В. - Торфові поклади Волинської області та перспективи їх використання у рекреаційно-курортній діяльності, Терещук О. С. (2015)
Стафійчук В. І. - Передумови та перспективи розвитку сільського та зеленого туризму в Житомирській області, Данильченко П. М. (2015)
Михайленко Т. І. - Проблеми и перспективи функціонування гірськолижних курортів Карпатського регіону, Молочко М. А., Вавулова О. В. (2015)
Неголюк К. С. - Винні дороги як інфраструктурна основа винного туризму, Смирнов І. Г. (2015)
Тертична Ю. В. - Румунський етнос Закарпатської області як ресурс етноекзогенного туризму (2015)
Книш М. М. - Поняття "тероризм" у термінологічному апараті сучасної науки, Котик Л. І., Наконечна Г. В. (2015)
Циганок М. Л. - Географічні особливості транспортно-логістичних кластерів в Україні в контексті євроінтеграційних процесів, Смирнов І. Г. (2015)
Воловик В. М. - Вплив доетнічного страту на формування етнокультурних ландшафтів Поділля (2015)
Романчук С. П. - Досвід комплексних ландшафтознавчо-археологічних досліджень стародавнього Києва (2015)
Марченко А. В. - Сучасне поняття сакральності та сакрального об’єкту: його місце та значення в географії (2015)
Удовиченко В. В. - Ідеальні моделі просторового розміщення об’єктів актуальних систем природокористування (2015)
Тарихазер Стара Абульфаз гызы - Влияние опасных морфогенетических процессов на ландшафтно-геоморфологическую ситуацию в азербайджанской части большого Кавказа (на основе комплексного метода индикационного ландшафтно-геоморфологического дешифрирования кс) (2015)
Колодницька Р. В. - Оптимізація агроландшафтів на охоронних територіях Українських Карпат (2015)
Олійник В. С. - Основні шляхи екологічної оптимізації агроландшафтів Передкарпаття, Бєлова Н. В. (2015)
Коваленко Ю. В. - Вплив орографічного чинника на територіальну структуру компонентів ландшафтів Українського Полісся (2015)
Закутинська І. І. - Оптимізація структури землекористування в приміській зоні Івано-франківська (2015)
Ільїна О. В. - Геохімія донних відкладів озера Мале Згоранське (Волинське Полісся), Пасічник М. П. (2015)
Александров В. В. - Інноваційні виклики економічного зростання в україні (2011)
Бабич В. П. - Удосконалення системи індикативного бюджетного планування економічного і соціального розвитку країни (2011)
Базецкая А. И. - Исследование взаимосвязи поведения населения с тенденциями развития региона (2011)
Батанова Т. В. - Інтеграція реінжинірингу бізнес-процесів із збалансованою системою показників підприємства (2011)
Богдан Н. М. - Інноваційний менеджмент в системі завдань регіонального розвитку (2011)
Варічева Р. В. - Облік змін у складі статутного капіталу акціонерних товариств (2011)
Волкова М. В. - Агрегатний метод планування витрат (2011)
Гаранин A. A. - Тенденции международной миграции (2011)
Гречина І. В. - Структурні складові потенціалу економічної системи (2011)
Гуржій Н. М. - Креативний маркетинг в системі стратегічного маркетингу (2011)
Дейнека А. Г. - Концепция развития логистики в менеджменте перевозок, Гайдук А. Ю., Свиридова Е. С. (2011)
Дрогомирецька М. І. - Перспективи формування ефективних каналів реалізації продукції сільськогосподарських підприємств (2011)
Дуна Н. Г. - Концепция управления изменениями и возможности ее применения в современной практике ведения отечественного бизнеса, Ковтун Т. Д. (2011)
Жукова Л. M. - Інституціоналізація господарчих конфліктів корпоративного сектору як чинник інноваційного розвитку держави (2011)
Коваленко Л. А. - Вплив фінансової політики формування структури капіталу на ефективності діяльності підприємств (2011)
Козирєва О. В. - Побудова системи управління персоналом на фармацевтичному підприємстві (2011)
Коломієць Г. М. - Ризик-менеджмент макропроцесів як інструмент стійкого розвитку національної господарської системи, Гузненков Ю. Г. (2011)
Кравець A. B. - Фінансова оцінка структури джерел формування капіталу акціонерних товариств в Україні (2011)
Кудинова М. М. - Роль маркетинга территории в системе стабильного развития Украины (2011)
Лаптев В. Г. - Социокультурные аспекты инновационного менеджмента, Ткаченко Е. С. (2011)
Лысенко Е. В. - Анализ, структура и классификация денежных потоков предприятия (2011)
Малишев О. В. - Сучасні проблеми диференціації оплати праці (2011)
Мантур-Чубата О. С. - Дослідження категорії "ризик” (2011)
Меліхова Т. О. - Особливості документування обліку окремої галузі як джерела інформаційної безпеки (2011)
Мельник О. О. - Формування системи моніторингу забезпечення економічної безпеки підприємства (2011)
Навроцький О. О. - Розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва в регіонах та містах України, Родченко В. Б. (2011)
Недавня А. В. - Управління інвестиційним портфелем проектів житлового будівництва із використанням опціонного підходу (2011)
Оболенцева Л. B. - Конкурентоспроможність та ключові фактори успіху в контексті "економіки знань" (2011)
Петрушенко М. М. - Вплив природно-ресурсних конфліктів на забезпечення стійкого розвитку території (2011)
Погасій С. О. - Визначення шляхів підвищення ефективності залізничних перевезень як фактору розвитку туризму, Краснокутська Ю. В. (2011)
Подмешальська Ю. В. - Особливості ціноутворення та вибору цінової політики на підприємстві (2011)
Радова О. В. - Внутрішньоекономічні відносини в кооперативах: стан та перспективи (2011)
Рєзніков В. В. - Взаємодія економічних систем як каталізатор становлення економічної інтеграції (2011)
Рибак О. В. - Економічні аспекти використання контролінгу в управлінні діяльністю підприємства (2011)
Сидоренко Е. Е. - Негативные последствия глобализационных процессов с применением аутсорсинговых технологий в экономике США (2011)
Сніжко Ю. С. - Основні проблеми та перспективи розвитку регіональної енергетики України (2011)
Транченко Л. В. - Становлення ta розвиток ринку праці в Україні (2011)
Челомбітько Т. В. - Вплив іноземних інвестицій на інноваційний розвиток банківського сектору, Пуртов В. Ф. (2011)
Штембуляк Д. О. - Туристична сфера Одеської області, як важлива складова розвитку регіону (2011)
Янаков В. П. - Нові підходи до комплесної оцінки роботи хлібопекарного підприємства, Самойчук К. О., Пупинін A. A. (2011)
Ареф’єв С. О. - Мета та умови оптимізації потенціалу трансформаційних змін державних інноваційних процесів (2011)
Бабич Д. В. - Проблеми мінімізації ризиків на ринку цінних паперів, Голозубов В. О., Ященко O. A. (2011)
Бабич С. М. - Сучасний механізм формування інноваційної моделі стійкого регіонального розвитку (2011)
Баландіна І. С. - Соціально-економічні ознаки процесу ресурсозбереження на сучасному етапі розвитку суспільства (2011)
Більовська О. О. - Науково-методичний підхід формування ефективної системи державного регулювання міжнародних фінансових відносин (2011)
Васюта Е. П. - Исследование научных подходов отраслевых барьеров входа - выхода в условиях глобализации мировой экономики (2011)
Воробьев Е. М. - Роль институтов в экономической модернизации, Теленкова С. С. (2011)
Глущенко A. C. - Сучасні нормативно-правові механізми розвитку інноваційної активності домогосподарств України, Заіка A. M. (2011)
Грецька Г. М. - Інноваційна діяльність підприємств у Харківському регіоні, Колесник Т. М., Демидова О. C. (2011)
Грицай H. H. - Принципы построения механизма регулирования институциональных изменений торговли Украины (2011)
Давидова Т. В. - Сутність та значення інвестиційної діяльності у сучасному економічному механізм (2011)
Дорохова Е. И. - Анализ методов оценки конкурентоспособности предприятия, Чертова И. П. (2011)
Євтушенко Г. В. - Імідж країни: структурно-елементний підхід (2011)
Євтушенко М. В. - Використання державних механізмів в процесі реалізації концепції раціонального землекористування та напрями їх удосконалення (2011)
Єршова Н. Ю. - Використання критеріальної моделі для проведення бізнес-мониторінгу діяльності підприємства (2011)
Жердєв М. Д. - Приоритетність розвитку залізничного транспорту України за рахунок активізації інвестиційного процесу, Мирошниченко Ю. В. (2011)
Зайцева Н. П. - Место интеграционных процессов в национальной инновационной системе (2011)
Касьянова А. О. - Створення альтернативного механізму оцінювання стану економічної безпеки в національному господарстві (2011)
Кондратенко Н. О. - Механізми підвищення ефективності ресурсозбереження у регіональних економічних системах, Тарадай В. Н. (2011)
Лук’янченкова В. Є. - Доцільность інвестування в запаси на підприємствах будівельних матеріалів (2011)
Масленніков Є. І. - Управління орендними операціями та їх облік на підприємствах машинобудування, Побережець О. В., Іванова К. В. (2011)
Микитась В. В. - Экономическая политика государства в условиях информационного развития (2011)
Назарова О. Ю. - Сучасні фактори і тенденції розвитку демографічних процесів (2011)
Нескородев С. Н. - Анализ инвестиций в основной капитал в период "среднего" цикла национальной экономики (1999-2011 гг.) (2011)
Писарева І. В. - Розвиток туристських ресурсів в регіоні (2011)
Підгірна В. Н. - Розширення рівня відкритості економік України та Румунії для зовнішньої торгівлі та інвестицій на основі національних пріоритетів (2011)
Примаченко И. Н. - Проблемы реформирования малых форм хозяйствования в аграрном секторе российской экономики (2011)
Рекун Г. П. - Чинники і умови формування корпоративної культури в Україні, Прус Ю. І. (2011)
Тарасенко Ю. В. - Методи та принципи здійснення фінансового забезпечення освіти (2011)
Таукешева Т. Д. - Вдосконалення механізмів державного регулювання інноваційного процесу в житлово-комунальному господарстві (2011)
Третяк В. П. - Прискорення формування ефективних механізмів функціонування і розвитку соціальної інфраструктури села (2011)
Філатова С. О. - Інвестиції, як один із шляхів покращення конкурентоспроможності підприємств, Климович Н. І. (2011)
Чепижко Е. В. - Инновационный потенциал как фактор повышения конкурентоспособности промышленного предприятия (2011)
Черкащина Л. С. - Основные направления развития таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации, Лазарева М. Ю. (2011)
Широкова О. М. - Методичні основи ефективності реалізації інноваційно-інвестиційної діяльності на залізничному транспорті, Челядінова Н. Г. (2011)
Шуба O. A. - Основні напрямки управління державним зовнішнім боргом України в умовах фінансової глобалізації (2011)
Шушко О. О. - Державне регулювання судово-економічної експертизи: сутність та проблеми (2011)
Крикун O. A. - Современные взгляды на систему бюджетирования (2011)
Купріянова Д. С. - Джерела формування місцевих бюджетів області у механізмі бюджетного регулювання (2011)
Панасенко О. В. - Индикативное планирование инвестиционной деятельности компании (2011)
Парамонова Є. Є. - Стратегічні напрями розвитку державного регулювання системи пенсійного забезпечення в Україні (2011)
Поколодний В. В. - Інноваційні аспекти розвитку систем управління у страховому бізнесі (2011)
Пятак Ю. А. - Использование интернет-банкинга в Украине и перспективы его дальнейшего развития (2011)
Терновая И. А. - Применение SMART-критериев постановки целей в стратегическом планировании организации (2011)
Ткаченко Ю. В. - Соціально-економічні аспекти управління персоналом в умовах реструктуризації промислових підприємств (2011)
Ящук Д. Л. - Роль лізингу у процесі відтворення основного капіталу машинобудівних підприємств (2011)
Jresat Sami Senyal - Пути совершенствования системы управления предприятий туристического бизнеса Иордании (2011)
Анотації іншими мовами (2011)
Титул, зміст (2015)
Красножон М. Д. - Мінерально-сировинна база України. Стаття 4. Паливно-енергетичні ресурси й перспективи їх нарощування (2015)
Костенко М. М. - Щодо геотектонічного районування кристалічного фундаменту Українського щита (2015)
Карпенко І. О. - Менеджмент водних ресурсів у контексті освоєння прогнозних ресурсів вугільного метану на прикладі Павлоградсько-Петропавлівської площі, Захарченко М. А., Серединський Д. Ю. (2015)
Плужнікова В. Л. - Структурно-тектонічний фактор формування газоносності вуглепородних масивів Донбасу, Вергельська Н. В. (2015)
Шестопалов В. М. - Особливості мікрокомпонентного складу й біологічної дії природних мінеральних вод Прикарпатського й Закарпатського регіонів України, Моісеєв А. Ю. , Моісеєва Н. П. (2015)
Толкунов А. А. - Вплив науково-технічного прогресу й змін економічних умов на розвиток нафтогазодобувної промисловості, Гаврилюк Р. О. (2015)
Васильєв О. В. - ORCID – метод вирішення проблеми ідентифікації автора наукової публікації (2015)
Рой М. М. - Нові технічні рішення для підвищення ефективності випробування пластів в умовах високого тиску й температури, Волошинівський Б. О., Ластовка В. Г. (2015)
Яковлєв Є. О. - Асиміляційний потенціал геологічного середовища гірничодобувних регіонів України як провідний показник екологічних проблем надрокористування (2015)
Лисенко О. А. - Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво”, 7–12 вересня 2015 р., м. Одеса, Україна, Зур’ян О. В. (2015)
Ухвала Геологічного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум–2015)” м. Одеса, 7–12 вересня 2015 р. (2015)
Вітаємо з ювілеєм Вячеслава Якимовича Веліканова! (2015)
Шаталов М. М. - Видатний педагог, геолог-рудник і металогеніст (до 120-річчя професора П. М. Татаринова) (2015)
Пам’яті Анатолія Семеновича Войновського (2015)
Титул, зміст (2014)
Билык А. - Культурно-исторический аспект возникновения "живой газеты" (2014)
Баканурский А. - "Дальше - тишина" (молчание как коммуникационный сценический акт), Баканурский Е. (2014)
Овчаренко Т. - Культурно-ценностные аспекты предметов музейного коллекционирования (2014)
Николаева А. - Ведущие артисты труппы Одесского театра музыкальной комедии им. М. Водяного как субъекты мифологизации (2014)
Пинчевская Д. - Людвик Лилле и процессы институализации еврейского искусства Восточной Галиции межвоенного периода в качестве модели создания автономного направления в художественном процессе (2014)
Білоусенко І. - Засоби розвитку мистецько-педагогічно-культурологічних пошуків керівників хореографічних колективів Херсонщини II половини XX століття (на прикладі творчої діяльності народного ансамблю танцю "Чубарики") (2014)
Грибач Л. - Процес накопичення асоціативно-ігрових вражень - крок до розвитку творчої особистості у дитячому хореографічному колективі (2014)
Глушич А. - Метод художнього проектування, розроблений Сенежською кіностудією, та його основні засади (2014)
Галкін Л. - Фільм "Тілець" Олександра Сокурова: трагедія влади (2014)
Сергеєва О. - Фільм "Дівоче джерело" Інгмара Бергмана: міфологічна містерія (2014)
Жуковська Т. - Філософське підгрунтя дослідження феномена виконавської культури (2014)
Коваленко Ю. - Сценографический метод Михаила Ивницкого (2014)
Бережницька У. Б. - Цільове програмування як інструмент державної політики сприяння розвитку малого підприємництва на регіональному рівні, Паневник Т. М., Проданова І. І. (2012)
Ящишина І. В. - Структурний взаємозв’язок динаміки соціальних та інноваційних процесів в умовах сучасної економіки (2012)
Онікієнко С. В. - Недосконалість ринків і потреба в регулюванні: соціально-економічний аспект (2012)
Гончар О. В. - Питання класифікації змінних, що використовуються при оцінюванні якості статистичних обстежень (2012)
Мірошниченко П. І. - Концептуальна модель інвестиційного потенціалу регіону (2012)
Падерін І. Д. - Концепція підвищення прибутковості малого підприємництва регіону в умовах сучасної ринкової економіки, Корнецький А. О. (2012)
Будник В. А. - Управління запасами підприємств з урахуванням вартості грошей за часом (2012)
Гордієнко В. О. - Впровадження програмно цільових методів при управлінні місцевими бюджетами (2012)
Матвієнко Т. О. - Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств (2012)
Дякон Л. Л. - Формування стратегічного фінансового контролінгу підприємства (2012)
Тимченко Н. М. - Критерії визначення та місце малих підприємств у системі морських перевезень, Мозгова М. В. (2012)
Головня О. М. - Здоров’я нації як стратегічний ресурс держави в світлі трансформаційних перетворень системи медичних послуг (2012)
Купрій Т. Г. - Інформаційні виклики в контексті становлення сучасного громадянського суспільства України (2012)
Соломянюк Н. М. - Формування імк при плануванні в маркетингу (на прикладі ЗАТ "Ліктрави") (2012)
Азизов Анар Али оглы - Развитие инфраструктуры предпринимательства в туризме Азербайджана (2012)
Баєв В. В. - Впровадження принципів tqm в систему менеджменту якості суб’єктів туристичної індустрії (2012)
Попов І. В. - Удосконалення механізму забезпечення стабільності фінансової системи України (2012)
Краснокутська Ю. М. - Удосконалення методичних підходів до формування інноваційної стратегії підприємств машинобудування (2012)
Вороновская Л. П. - Управление эффективностью жилищно-коммунальных услуг (2012)
Гавура В. О. - Вільні економічні зони як засіб підвищення конкурентоспроможності регіону: особливості функціонування та напрями удосконалення (2012)
Писаревська А. К. - Світовий досвід створення та реалізації ефективної системи державних соціальних гарантій (2012)
Запорожець О. Ф. - Концептуальні домінанти митно-податкового адміністрування в Україні (2012)
Мусаєв Е. К. - Видатки бюджету на підтримку агропромислового комплексу ар крим та їх ефективність (2012)
Галаган О. В. - Особливості стратегічного управління експортною діяльністю підприємств апк (2012)
Плець І. І. - Моделювання факторів та динаміки внутрішнього державного боргу (2012)
Жмудська І. Б. - Проблеми функціонування гірничо-металургійних корпорацій в умовах членства України в сот (2012)
Дишлева А. М. - Бюджетно-податкові інструменти стимулювання зайнятості населення в рамках реалізації антикризової політики держави (2012)
Грабчук О. М. - Змістове наповнення фінансового прогнозування розвитку економіки в умовах невизначеності (2012)
Пухкал О. Г. - Національні інтереси України як рушійна сила суспільного розвитку (2012)
Оржель О. Ю. - Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження (з точки зору європейського досвіду) (2012)
Сіцінський А. С. - Науково-практичні аспекти формування президентського кадрового резерву сектора безпеки, Банчук-Петросова О. В. (2012)
Омельчук В. О. - Державне регулювання будівництва житла: зарубіжний досвід (2012)
Романишин Ю. Л. - Інформаційне моделювання в органах державної влади (2012)
Сіцінська М. В. - Демократична підконтрольність сектора безпеки державним і недержавним інституціям в Україні (2012)
Литвин Ю. О. - Закордонній досвід розвитку агропромислових регіонів (2012)
Чечель А. О. - Обгрунтування механізму екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій (2012)
Половинець А. М. - Інституційно-правові засади залучення молоді до участі в прийнятті рішень у європейському союзі (2012)
Герман Г. Ю. - Організаційно-правові засади кар’єрної цивільної служби в демократичних державах (2012)
Калетнік Г. М. - Проблеми підготовки інженерних та наукових кадрів для галузі механізації сільського господарства, Булгаков В. М. (2011)
Калетнік Г. М. - Визначення типорозмірного ряду енергетичних засобів,Що потрібні сільському господарству країни, Булгаков В. М., Кюрчев В. М., Надикто В. Т. (2011)
Нахайчук О. В. - Дослідження процесу вигину труби на оправці, Музичук В. І., Олексієнко Т. Л. (2011)
Скрябін С. О. - Вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів для наступного штампування поковок першої групи класифікації, Гунько І. В. (2011)
Алієв Е. Б. - Обґрунтування конструкційної схеми комплекту устатку-вання контролю вакуумметричних параметрів доїльного обладнання , Тісліченко О. С., Грицун А. В. (2011)
Борис А. М. - Теоретичне дослідження діапазону копірного зрізу гички цукрових буряків (2011)
Гуцаленко О. В. - Машиновипробувальні станції: етапи становлення та сьогодення, Лебідь Д. О. (2011)
Іванов М. І. - Сучасні тенденції застосування гідротрансмісій в приводахсамохідних сільськогосподарських машин, Мороз Ю. О. (2011)
Іванов М. І. - Шляхи підвищення ефективності фронтального навантажувача на вивантаженні консервованих кормів, Подолянин І. М., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. (2011)
Калетнік Г. М. - Науково обґрунтовані та практичні підходи використання соломи та рослинних решток у сільському господарстві, Булгаков В. М., Гриник І. В. (2011)
Кормановський С. І. - Виділення контуру та формування ознак об’єктів при створенні структурно-зв’язностної моделі зображення, Спірін А. В., Спірін С. А. (2011)
Корчак М. М. - Результати відсіюючого та пошукових експериментальних досліджень подрібнювача рослинних залишків грубостеблових культур (2011)
Павленко С. І. - Аналіз і обґрунтування технологічних процесів компосту-вання сільськогосподарських органічних відходів тварин-ного походження, Ляшенко О. О., Лисенко Д. М., Харитонов В. І. (2011)
Рамш В. Ю. - Технологічний розрахунок подачі вороху до очисника, Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р. (2011)
Труханська О. О. - Аналіз конструктивних особливостей комбінованих очисних систем вороху коренеплодів, Середа Л. П., Кравченко І. Є., Барановський В. М. (2011)
Шевченко І. А. - Теоретичне обґрунтування поздовжнього профілю віджимної пари валків удосконаленого валкового пристрою, Лиходід В. В., Ковязин О. С. (2011)
Білинський Й. Й. - Дослідження параметрів світіння рідиннофазних об’єктів при газорозрядній візуалізації, Павлюк О. А., Микулка І. В. (2011)
Білинський Й. Й. - Методика визначення коефіцієнтів поглинання складових вологого природного газу, Книш Б. П., Онушко В. В. (2011)
Буйвол С. М. - Математична модель процессу екстрагування в системі "тверде тіло – рідина, Светлічний П. І. (2011)
Гвоздєв О. В. - Вдосконалення процесу подрібнення зерна, Шпиганович Т. О., Ялпачик О. В. (2011)
Головач І. В. - Математическая модель однобарабанной подъемной установки для производства гидропонной продукции, Калетнік Г. М., Кравченко І. Є., Цуркан О. В., Пришляк В. М. (2011)
Куцевол О. М. - Метод контролю вологості зерна, Куцевол М. О. (2011)
Луговський О. Ф. - Виробництво пектинового концентрату з використанням ультразвукових кавітаційних технологій, Берник І. М. (2011)
Пазюк О. Д. - Оптимізація процесу сушіння зерна. Задачі та шляхи вирішення, Паламарчук І. П., Пазюк В. М. (2011)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки, Зозуляк О. В., Зозуляк І. А. (2011)
Савінок О. М. - Аналіз впливу різних способів охолодження на показник рн м’яса, Титлов О. С., Рибак В. В., Ацо Кузелов (2011)
Фіалковська Л. В. - Удосконалення апаратурно-технологічної схеми гідратації олії, Дейдей М. М. (2011)
Харітон Н. Г. - Вплив технологічних умов переробки пектинового екстракту з бурякового жому на якісні показники пектину, Грабовська О.В. (2011)
Марчак Т. В. - Огляд конструкцій фільтрів для зневоднення біопалив в системах живлення автотракторних двигуні, Романов О. М., Чернишук В. В. (2011)
Пам’ятка для авторів статей (2011)
Анісімов В. Ф. - Теоретичне дослідження параметрів сумішоутворення в дизелі при роботі на біопаливі методом малих відхилень параметрів, Семенов В. Г., Рябошапка В. Б. (2012)
Войтов В. А. - Применение тонкого помола биомассы при производстве твердого топлива в виде брикетов или пеллет, Дригуля С. В., Бунецкий В.А. (2012)
Голуб Г. А. - Технічне забезпечення виробництва біогазу, Дубровіна О. В., Рубан Б. О., Войтенко В. О. (2012)
Голуб Г. А. - Напрямки удосконалення виробництва і використання дизельного біопалива, Чуба В. В., Павленко М. Ю. (2012)
Дзісь В. Г. - Сушильна установка періодичної дії з тепловим насосом стірлінга, Дзісь О. В., Дубчак О. В. (2012)
Грицун А. В. - Відходи птахівництва – джерело невикористаної енергії, Бабин І. А., Яропуд В. М. (2012)
Друкований М. Ф. - Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях розвитку аграрного сектора України (2012)
Дубровін В. О. - Комплексні агробіоінженерні системи виробництва та використання біопалив, Мельничук М. Д., Драгнєв С. В., Дубровіна О. В. (2012)
Журенко Ю. І. - Біодизель – альтернативна заміна дизельного палива, Яропуд В. М., Бабин І. А. (2012)
Кобець О. М. - Збирання гички кормових буряків для використання її як біомаси для подальшої переробки, Пугач А. М. (2012)
Ковалишин С. Й. - Удосконалення технології підготовки посівного матеріалу озимого ріпаку як один з чинників зростання сировинної бази для виробництва біодизеля (2012)
Кухарець С. М. - Алгоритм розподілу органічних ресурсів у агроекосистемах (2012)
Лось Л. В. - Перспективи розширення використання обладнання для газифікації біомаси в умовах сільських господарств полісся, Романишин О. Ю., Голубенко А. А., Цивенкова Н. М. (2012)
Любін М. В. - Основи запуску та експлуатаційної біогазових установок для фермерських господарств, Цуркан О. В., Токарчук Д. М. (2012)
Маланчук О. В. - Структура программ заміщення нафтових палив біодизелем (2012)
Angelovič M. - The utilization of phytomass for energy production in agriculture, Findura P., Blaško M., Bajusová Z. (2012)
Мартишко В. М. - Експерементальні дослідження вертикальних коливань надлегкого мобільного енергетичного засобу, Волянський М. С. Пришляк В. М. (2012)
Очеретний В. П. - Застосування твердого палива – шлях до енергозбереження України, Бойко А. С., Харкавий Д. А. (2012)
Паламарчук І. П. - Обгрунтування конструктивного оснащення для очищення гліцерину технології виробництва біодизелю, Полєвода Ю. А., Качур Д. В. (2012)
Семенов В. Г. - Модель процесу сумішеутворення та згорання біопалива в дизельному двигуні, Яцковський В. І., Яцковська Р. О. (2012)
Середа Л. П. - Техніко-економічні перспективи використання твердопаливних компонентів в теплогенераторних установк, Зінєв М. В. (2012)
Бандура В. М. - Підвищення технологічної ефективності отримання ріпакової олії шляхом видалення насіннєвих оболонок, Бережнюк Д. П., Жегалюк О. В. (2012)
Власенко І. Г. - Удосконалення технологічних процесів виробництва кисломолочних продуктів з використанням желатино – біологічних наповнювачів, Паламарчук І. П., Крижак Л. М., Власенко В. В. (2012)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Вивчення можливостей підвищення ефективності процесів зневоднення за допомогою вібраційного та віброударного навантаження, Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. (2012)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Вплив вібраційних навантажень на процес зневоднення жому цукрового буряка, Поліщук О. В., Репінський С. В., Слабкий А. В. (2012)
Коляновська Л. М. - Вплив електромагнітного поля на екстрагування олії із насіння сої, Бандура В. М. (2012)
Лисогор В. М. - Алгоритмічна модель ідентифікації випадкового пошуку процесів перемішування, подрібнення інгредієнтів фармацевтичних та харчових виробництв, Пришляк В. М., Янович В. П. (2012)
Литвиненко О. А. - Приготування розсолів в м’ясопереробній промисловості за допомогою гідродинамічної кавітації, Клюк О. Д., Некоз О. І. (2012)
Найко Д. А. - Використання інформаційних технологій при розв’язанні неоднорідного рівняння теплопровідності при ненульових крайових умовах, Краєвський В. О., Олексина Т. М. (2012)
Паламарчук І. П. - Експериментальне обгрунтування основних параметрів вібраційного фільтраційно-осмотичного сушіння, Зозуляк О. В., Герасімов О. О. (2012)
Паламарчук І. П. - Технологічні аспекти використання ефективних мікроорганізмів у відновлюючих процесах, Паламарчук І. І., Янович В.П. (2012)
Солона О. В. - Експериментальні дослідження тонкого помелу сипких матеріалів вібраційними млинами безперервної дії (2012)
Фіалковська Л. В. - Розробка обладнання для виробництва маргарину, Янович В. П., Зозуляк О. В. (2012)
Штефан Є. В. - Дослідження структурно-механічних властивостей дисперсних матеріалів рослинного походження, Риндюк Д. В., Таран О. В. (2012)
Пам’ятка для авторів статей (2012)
Содомора А. О. - Між перекладним та оригінальним словом (2010)
Голубовська І. О. - Антропологічна лінгвістика і класичні мови: можливості дослідження (2010)
Лазер-Паньків О. В. - Особливості формування функціональних різновидів давньогрецької мови елліністично-римського періоду (2010)
Михайлова О. Г. - Античні пропріальні міфотеоніми як алюзивні імена (2010)
Назаревська М. П. - Функціонування давньогрецьких лексичних запозичень у латинській мові (2010)
Чекарева Є. С. - Функціонально-семантичний аналіз конструкцій із прийменниками та префіксальними дієсловами у грецькій мові (2010)
Мисловська Л. В. - Структурно-семантичні особливості латинських фразеологізмів (2010)
Шведов С. А. - Дериватологія і латинська мова (2010)
Дидишин С. М. - Категорії числа та роду у вченні античних граматиків та у граматиці української мови (2010)
Винар С. М. - Комунікативне перекодування міфологічного образу (на прикладі Іфігенії) (2010)
Романюк І. А. - Перехідність і валентність префіксальних дієслів у пізній латині (2010)
Дмитрасевич Н. І. - Етнолінгвістичні традиції давньогрецької антропонімічної системи на основі творів Горація (2010)
Чернюх Б. В. - Аспектуальна семантика предикатів у підрядних реченнях часу: речення з dum, donec, quoad (2010)
Куйбіда Х. І. - Складні прикметники на позначення простору в епосі Гомера (2010)
Макар І. С. - Метафоризація мовної картини світу Лонга (2010)
Мокрівська М. Т. - Особливості вербалізації концепту "хоробрість" в романі Геліодора "Ефіопіка" (2010)
Сенів М. Г. - Прийменникові і безприйменникові конструкції з часовим значенням у латинській мові (2010)
Шегедин Н. М. - Vitae colores: значення прикметників світла і тіні в поезії Овідія (2010)
Олійник Л. Р. - Будівельна лексика трактату Вітрувія "De Architectura" (2010)
Косарук Т. В. - Фразеологічне освоєння грецьких запозичень у латинській мові (на матеріалі творів Августина Аврелія "Сповідь", "Про трійцю", "Про град божий" (2010)
Компанець Т. М. - Історико-лнгвістична інтерпретація латинської лексики на позначення природи у дзеркалі національно-мовної картини античного світу (2010)
Пилипів О. Г. - Соматизми у фразеології латинської мови (2010)
Миронова В. М. - Лінгвістична ситуація в Римській імперії ІІІ-ІV ст. (2010)
Шпелик Х. В. - Синтаксичні засоби актуалізації діалогів у трагедії Софокла "Антигона" (2010)
Глущенко Л. М. - Поезія Івіка у перекладі Андрія Содомори (2010)
Бідна Т. О. - Переспів античного міфу про Антея в оригіналі та перекладах роману М. Мітчел "Gone with the Wind" (2010)
Гладка Н. В. - Особливості сприйняття образу Нарциса в українській та англійській літературах (2010)
Волошин О. Я. - Микола Зеров як критик перекладу (2010)
Некрашевіч-Кароткая Ж. В. - Рысы рэнесансавага гуманізму ў "Песні пра зубра" Мікалая Гусоўскага (у святле перакладу Андрэя Садаморы (2010)
Василик-Фурман А. Р. - "Гамлет" В. Шекспіра в перекладі М. Рудницького в контексті перекладацької множинності (2010)
Куриленко О. - Античний світ в контексті бароко: міфологічна комедія ХVІІ сторіччя ("Геро та Леандро" Антоніо Міри де Амескуа) (2010)
Зорівчак Р. П. - Внесок Андрія Содомори до історії і теорії українського художнього перекладу (2010)
Матус Г. О. - Крым і яго жыхары ў лаціонамоўнай літаратуры Вялікага Княства Літоўскага канца XVI ст. (2010)
Бистрова О. О. - Подих античності в універсумі Дмитра Чижевського (2010)
Стасюк Б. В. - Дж. Р. Р. Толкін: інтерпретація крізь призму античності (2010)
Косів Г. М. - Перекладацький доробок Віри Річ: загальний огляд перекладів творів українських письменників (2010)
Іллів-Паска І. І. - Андрій Содомора і "Всесвіт" (2010)
Домбровський М. Б. - Золотий вік і образ межі у Тібула (2010)
Кащук О. Я. - Суть і характерні риси щастя від володіння земними благами у творчості Григорія Великого (2010)
Крокіс А. М. - Композиція гомілій Іоана Золотоуста (2010)
Траченко О. М. - У задзеркаллі заголовків А. Содомори (2010)
Шовковий В. М. - Методика навчання інтерпретації давньогрецьких текстів студентів-філологів (2010)
Гончарова Н. А. - Современный город в зеркале греко-римской культуры (2010)
Звонська Л. Л. - Рецепція й адаптація античної спадщини у творах Василя Великого (2010)
Комарницька Т. М. - Андрій Содомора в міжкультурному діалозі зі Львовом (2010)
Лучканин С. М. - Рецепція античності в румунській культурі доби Просвітництва (остання чверть ХVІІІ - перша третина ХІХ ст.) (2010)
Цісик А. З. - Античність далека і близька (2010)
Мудрик-Іванець О. В. - Українська Овідіана Євгена-Юлія Пеленського (1908-1956) (2010)
Назаренко О. Ю. - Памяті незабутнього вчителя (до сторіччя від дня народження Йосипа Кобіва) (2010)
Смольсьска Л. Ю. - Філологи-класики Львівського університету: штрихи до портретів (2010)
Кашуба М. В. - Твори Плутарха як джерело моральних настанов Г. Сковороди (2010)
Захара І. С. - Труднощі і пастки філософського перекладу (2010)
Лучук Т. В. - Гермес над криницею або українська античність (2010)
Титул і зміст (2015)
Анікіна О. П. - Сільськогосподарські журнали в системі фахових інформаційно-наукових комунікацій (2015)
Бей Р. В. - Становлення і розвиток наукової думки з механізації тваринництва в УРСР (20–80-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Бондур Т. О. - Американські сільськогосподарські книги у фонді ХІХ ст. Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (1802–1900) (2015)
Гайдаєнко І. В. - Початковий етап розвитку гідроенергетики в Україні (2015)
Говоровська О. О. - Інформатизація як вагомий важіль в гармонізації світових освітніх систем (2015)
Дефорж Г. В. - Академіки М.В. Павлова та О.П. Павлов – засновники палеонтологічного та геологічного музеїв Московського університету (2015)
Доценко В. О. - Єврейський аграризм в Україні в 1920-ті рр. (2015)
Зіборова І. В. - Шлях становлення і розширення наукових поглядів аграрія і громадського діяча П.А. Кочубея (1825–1892) (2015)
Іванченко Л. А. - П.М. Дубровський (1857–1916) – постать в історії Полтавського сільськогосподарського товариства (2015)
Косенко Р. О. - Соняшник. Історія виникнення та введення в культуру (2015)
Коваленко С. Д. - Ідеологи колгоспної дослідної справи про появу хат- лабораторій (2015)
Кропивко О. М. - Науково-дослідна діяльність вищих навчальних закладів сільськогосподарського профілю УРСР у період післявоєнної відбудови народного господарства (2015)
Пинда Л. А. - Олесницький Євген – провідник українського кооперативного і хліборобського руху Галичини другої половини ХІХ– поч. ХХ ст. (2015)
Рибченко Д. В. - Система організації нижчої сільськогосподарської освіти в Полтавській губернії (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) (2015)
Сиченко І. А. - Розробка травопільних сівозмін у творчій спадщині В.Г. Бажаєва (2015)
Слесар О. М. - Напрями досліджень птахів України: аналіз статей Л.О. Смогоржевського, опублікованих в журналі "Вісник зоології" (1967–1990), Куйбіда В. В. (2015)
Тверитникова О.Є. - Дослідження вчених Харківського політехнічного інституту в галузі електромеханіки (1950–1960) (2015)
Черниш О. О. - Досягнення селекції та насінництва сільськогосподарських рослин в Україні у другій половині ХХ ст. (2015)
Черняєв О. С. - Наукові розвідки південного полярного полюсу в умовах науково-технічної революції (1960–1970) (2015)
Чорноіваненко І. В. - Проект "Залізнична станція Скадовськ": етапи наукового вивчення (2015)
Шульга В. П. - Висвітлення питань фахової освіти на професійних сільськогосподарських зібраннях на початку ХХ ст. (2015)
Щебетюк Н. Б. - Проблеми підвищення урожайності зернових культур в УСРР на IV Пленумі ВУАСГН (1933) (2015)
Титул, зміст (2015)
Примин М. А. - Алгоритм аналитического решения обратной задачи магнитостатики для источника поля дипольной модели, Недайвода И.В. (2015)
Вакал Л. П. - Генетичні алгоритми як інструмент розв'язання нелінійних крайових задач (2015)
Ходаковский Н. И. - Исследование процессов приобретения знаний при формировании памяти под контролем ядра нейрона, Осинский В. И. (2015)
Баркалов А. А. - Синтез совмещенного микропрограммного автомата в базисе FPGA, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2015)
Чичирин Е. Н. - Перестраиваемая структура декодера Витерби в базисе ПЛИС Xilinx (2015)
Каленчук-Порханова А. А. - Математическое моделирование переноса загрязнений в водотоках (2015)
Лебедева Т. С. - Реализация волноводных сенсоров на тонкопленочных структурах нанопористый анодный оксид алюминия – алюминий, Минов Ю. Д., Сутковой П. И., Фролов Ю. А., Шпилевой П. Б. (2015)
Чернецький В. В. - Електромагнітний метод часового розгортуючого вимірювання фізичних величин (2015)
Мержвинський А. О. - Розробка методик та технічних засобів неінвазивної фотогемометрії, Чайковський І. А., Мержвинський П. А. (2015)
Лукаш С. І. - Автоматизований програмно-апаратний комплекс для оцінки стану здоров'я людини, Будник М. М., Горобець І. М. (2015)
Антонова Г. В. - Дослідження залежності індукції флуоресценції хлорофілу від температури та розташування сенсора на рослині, Ковирьова О. В., Лаврентьєв В. М. (2015)
Палагін О. В. - Інформаційні можливості основних показників кривої індукції флуоресценції хлорофілу на прикладі цукрових буряків, Сарахан Є. В., Присяжнюк О. І., Коровко І. І. (2015)
Груша В. М. - Обробка результатів експериментальних досліджень, проведених з використанням портативного флуорометра 'Флоратест' (2015)
Романов В. О. - Вивчення зміни індукції флуоресценції хлорофілу при довготривалому розташуванні оптичного сенсора на листу живої рослини, Імамутдінова Р. Г. (2015)
Сосненко Е. П. - Сравнительный анализ сред реализаций декодера сверточного кода (2015)
Самолюк Т. А. - Глибокі нейромережі та елементи їх реалізації в ПЛІС FPGA (2015)
Галелюка І. Б. - Моделювання бездротових сенсорних мереж (2015)
Головин А. Н. - Обеспечение качества услуг в мультимедийных сетях с интеллектуальными видеокамерами (2015)
Титул, зміст (2015)
Храмова-Баранова О. - Деякі аспекти розвитку технічної культури на теренах України в давнині (2015)
Баканурский А. - Иммерсивный театр, Баканурский Е. (2015)
Лошков Ю. - Рок-музика в Україні: період культивування (2015)
Чуднівець А. - Петриківка у творчості Федора Панка (частина II) (2015)
Гордєєв С. - Валентина Чистякова - пісня жіночості... (2015)
Абрамюк І. - Обладнання ванних кімнат: традиції та новації (2015)
Скляренко Н. - Взаємодія видкритих дизайн-систем і середовища (на прикладі дизайну закладів харчування) (2015)
Мурашко М. - Засоби художньої виразності живопису Марії Приймаченко в українському відео-дизайні (2015)
Мельник С. - Про міфологічне маніпулювання в агітаційно-пропагандистській діяльності (на прикладі іконічного зображення підлітка як героя та захисника) (2015)
Масі Н. - Культура комунікаційна або комунікативна: осмислення та розмежування понять (2015)
Панькевич О. - Сучасні інформаційні технології та інформаційна культура суспільства (на прикладі інформаційно-документаційного забезпечення господарсько-договірної діяльності підприємства) (2015)
Дуляницька Л. - Встановлення витоків трикотажного одягу на основі аналізу археологічних знахідок (2015)
Легенький І. - Художній нонконформізм 60-80-рр. в українській музиці (2015)
Ареф'єва А. - Естрадне мистецтво в контексті мультесценічного синтезу мистецтв (2015)
Білик Я. - Колективний договір у театрах України, Лисяк О.І. (2015)
Іванова Д. - Специфіка античного театру ляльок: осмислення теоретичного та приктичного досвіду (2015)
Яковлев О. - Синергія культурного розвитку України (2015)
Манилова О. - Куратор як організатор виставкового простору, Білик А.А. (2015)
Прокопович Л. - Металлургический шлак в дизайнерской бижутерии (2015)
Краснокутський Г. - Юло Соостер і Микита Хрущов, або авангард як маргіналізм (2015)
Якимчук О. - Особливості формотворення сучасного авангардного костюма, Голубєва А. (2015)
Якимчук О. - Ретроспектива костюма модного будинку Chanel, Карножицька О. (2015)
Кругляк Ю. О. - Термоелектричні явища та пристрої з позицій узагальненої моделі транспорту електронів, Стріха М. В. (2015)
Ternovsky V. B. - New relativistic model potenтial approach to sensing radiative transitions probabilities in spectra of heavy rydberg atomic systems, Glushkov A. V., Zaichko P. A., Khetselius O. Yu., Florko T. A. (2015)
Buyadzhi V. V. - Spectroscopy of atoms in a strong laser field: new method to sensing ac stark effect, multiphoton resonances parameters and ionization cross-sections, Glushkov A. V., Mansarliysky V. F., Ignatenko A. V., Svinarenko A. A. (2015)
Лепіх Я. І. - Прямовідліковий фазовий метод вимірювання малих дистанцій оптико-електронним сенсором у динамічних умовах, Сантоній В. І., Янко В. В., Будіянська Л. М., Іванченко І. О. (2015)
Фастиковський П. П. - Про лінійність робочої характеристики ємнісних сенсорів вологості газових середовищ на основі кремнієвих мон – структур з нанорозмірним оксидним шаром, Глауберман М. А. (2015)
Мельник В. Г. - Мультибиосенсорная кондуктометрическая система с автоматической настройкой и самодиагностикой, Василенко А. Д., Слицкий А. В., Дзядевич С. В. (2015)
Пелещак Р. М. - Керування струмопереносом у діодах шотткі за допомогою квантових точок, Кулик Н. Я., Британ В. Б. (2015)
Makhanets O. M. - Exciton spectra in multi-shell open semiconductor nanotube, Kuchak А. І., Voitsekhivska O. M., Gutsul V. I. (2015)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2015)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2015)
Акімова Н. В. - Дослідження особливостей розуміння інтернет-комунікації за допомогою діалогічного та мультимедійного експериментів (2015)
Калужинська Ю. В. - Нові функціональні вияви лексем на позначення негативних економічних процесів у мові української сучасної періодики (2015)
Лапшина І. М. - Порівняльні аспекти формування мовної особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, Козак І. І. (2015)
Недашківська Т. Є. - Комплексний аналіз стимулів в асоціативному експерименті, Загородня О. Ф. (2015)
Недашківська Т. Є. - Проблема формування стимульного списку для психолінгвістичного дослідження, Самійлик С. В. (2015)
Панченко Т. С. - Фукціонально-семантичні особливості суржику в мові української періодики на початку XXI ст. (2015)
Петрова Г. Л. - Зіставний психолінгвістичний аналіз назв продуктів харчування в українській та новогрецькій мовах (на матеріалі асоціативних полів слів-стимулів молоко/γαλα) (2015)
Serdiuk N. Yu. - The Foreign Language Teachers’ Pedagogical Refl ection of Their Activities and Speech During a Teaching Practice at School (2015)
Храбан Т. Е. - Использование экспериментальных методик в исследовании семантического поля концепта (2015)
Швець Т. А. - Прислів’я як засіб відображення гендерних стереотипів (на матеріалі французької мови) (2015)
Юдко Л. В. - Актуалізація дискурсу толерантності в електронних медіа (сугестивний аспект) (2015)
Грубич К. В. - Концепт "їжа" у формуванні ефективних соціальних комунікацій на телебаченні (2015)
Досенко А. К. - До питання динаміки розвитку української блогосфери (2015)
Зубарєва М. А. - Психолінгвістичний підтекст подій Євромайдану в незалежній Україні (2015)
Курдюмова И. М. - Педагогические теории в свете развития социальных коммуникации с помощью он-лайновых технологий в процессе учения (2015)
Мельникова О. С. - Специфіка дисидентської комунікації на прикладі діяльності самвидавного журналу "Український вісник" та "Радіо свобода" (2015)
Dwivedi R. - Psycholinguistics and Sanskrit: is Devabhasha Mother of Psycholinguistics? (2015)
Сибирякова Е. А. - Принцип конвергенции в системе мультипликативной коммуникации: к вопросу о медиа-дискуре (2015)
Сардак С. Е. - Глобальна координація розвитку людських ресурсів (2012)
Сітнікова Н. П. - Довгостроковий сегмент стратегічного планування національного розвитку (2012)
Бурма Т. Г. - Кризові явища в управлінні нафтопереробною промисловістю України, Маказан Є. В. (2012)
Бавико О. Є. - Типологія просторового розвитку регіонів в умовах формування мережевої економіки (2012)
Андрушко А. М. - Тіньова економіка: "мертві втрати" чи додаткові вигоди?, Тарасюк Д. С. (2012)
Шапуров О. О. - Особливості методики оцінки латентних процесів та явищ машинобудівних підприємств (2012)
Шапурова О. О. - Оцінка сучасних механізмів господарювання та тенденцій розвитку за допомогою ppsfm-аналізу (2012)
Кавун О. О. - Стан та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні та за кордоном (2012)
Руденко М. В. - Роль держави у формуванні підходів до розуміння сутності корпоративної соціальної відповідальності, Губанов М. М. (2012)
Рівчаченко С. В. - Розвиток фінансових джерел державного соціального страхування України (2012)
Гаврилюк Р. П. - Державна політика японії у сфері розвитку інноваційної економіки (2012)
Корсак В. І. - Міжгалузева інтеграція та регіональний підхід — єдиний шлях подолання демографічної кризи в Україні (2012)
Макар О. П. - Світовий досвід управління державним боргом і перспективи його застосування в Україні (2012)
Мінакова Т. П. - Узгодження сутності та оцінювання якості освіти (2012)
Синельник Л. С. - Swot-аналіз як один із можливих інструментів оцінки факторів впливу на платоспроможність підприємства (2012)
Сливка Т. О. - Особливості взаємодії держави з корпоративним сектором економіки в різних країнах (2012)
Альбещенко О. С. - Теоретичні і методологічні підходи до формування концепції сталого землекористування (2012)
Мельничук Л. М. - Соціально-економічний механізм державного регулювання розвитку сім’ї в Україні: проблеми та напрями удосконалення (2012)
Паладій М. В. - До питання про механізм вибору методів управління сферою інтелектуальної власності (2012)
Вишиванюк М. В. - Формування основних положень регіонального розвитку у взаємодії з концепцією сталого розвитку (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Методологічні підходи до оцінки ефективності механізму формування інституціональних змін щодо розвитку корпоративних структур (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Державне регулювання розвитку промислового виробництва в перехідній економіці України (2012)
Литвин Ю. О. - Концептуальні засади комплексного розвитку сільських територій (2012)
Коваль Г. В. - Загальні аспекти реалізації державної молодіжної політики в російській федерації (2012)
Демченко Д. О. - Особливості державного регулювання авіаційної галузі сша: досвід для України (2012)
Биркович Т. І. - Особливості формування енергетичних кластерів: зарубіжний та вітчизняний досвід (2012)
Васюк Н. О. - Розвиток ключових компетенцій при підготовці керівних кадрів за спеціальністю "державне управління у сфері охорони здоров’я" (2012)
Сорока О. Я. - Державне регулювання курортної діяльності на прикарпатті у першій половині хх століття (2012)
Двигун С. М. - Сучасні науково-теоретичні основи державного регулювання зовнішньоторговельних операцій (2012)
Величко Л. А. - Концептуальні пріоритети соціальної політики з обліком загальносвітових тенденцій в сфері пенсійного забезпечення (2012)
Борецька Н. О. - Реалізація державної освітньої політики в контексті європейської інтеграції (2012)
Зубрицька Н. Б. - Практика банківської діяльності у сфері регулювання розрахункових відносин за міжнародними правилами (2012)
Клименко А. В. - Фактори функціонування державної житлової політики України (2012)
Онищенко О. Р. - Державна підтримка здійснення модернізаційної діяльності на регіональному рівні (2012)
Поворозник Р. В. - Роль держави у раціональному використанні природних ресурсів та охорони довкілля (2012)
Сірий Ю. М. - Соціально-економічна оцінка надання послуг на ринку праці (2012)
Титул, зміст (2015)
ІІІ Всеукраїнська школа методичного досвіду "Суспільствознавча освіта в умовах сучасних цивілізаційних викликів" на Миколаївщині (2015)
Sysoieva S. O. - The development of osvitologiia: Comparative pedagogy (2015)
Сороко Н. В. - Роль міжнародних проектів у оцінюванні інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів (досвід Естонії, Латвії та Литви) (2015)
Топузов О. М. - Компетентнісні засади сучасного підручникотворення (2015)
Kalinina L. M. - Social competence as object of development in lyceum, Ryabukha I. M. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського